Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

© „Sony Corporation“, 2012 m.
4-421-777-11(1) (LT)
Atsargumo priemonės
Nurodymų vadovas
LT
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) direktyvos apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Vieta
Tinklo laikmenų leistuvas
NSZ-GS7
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant prietaiso nelašėtų skystis, jo neaptaškykite
ir ant jo nedėkite skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos
angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Prietaiso
nepalikite šalia atviros liepsnos šaltinių, (pvz., degančių žvakių).
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite korpuso.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
Saugokite maitinimo elementus arba įrangą, į kurią įdėti
maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos
Respublikos klientams
Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363 standartą
atitinkantį kištuką.
Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtina jį pakeisti saugikliu,
atitinkančiu pridėto kištuko saugiklį, ir patvirtintu ASTA arba
BSI–BS1362 standartu (t. y., pažymėtą
arba
žyme).
Jei pridėtas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę
saugiklį būtinai jį vėl uždenkite. Nenaudokite kištuko be saugiklio
dangtelio. Jei pamestumėte saugiklio dangtelį, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ techninio aptarnavimo vietą.
Panaudotų maitinimo elementų išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad su gaminiu tiekiamo maitinimo elemento negalima išmesti
kaip buitinių atliekų.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu,
šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Senos elektros ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis
būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Afrikos
klientams
Ankščiau nurodytas simbolis taikomas Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos.
Informacija klientams:
ši informacija galioja tik ES direktyvas parduodamai įrangai
taikančiose šalyse.
Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). Už EMS ir gaminio saugą
atsakingas įgaliotasis atstovas – „Sony Deutschland GMBH“
(Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų bet
kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Atsargumo priemonės
• Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo), kol jis yra įjungtas į elektros lizdą, net jei
pats leistuvas yra išjungtas.
• Montuokite šį įrenginį taip, kad nelaimės atveju kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) galėtų būti
nedelsiant ištrauktas iš lizdo.
• Etiketė yra leistuvo apačioje.
• Nuotolinio valdymo pulto etiketė yra maitinimo elemento
dangtelio viduje.
Montavimas
• Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje
arba panašioje vietoje.
Australijos klientams
Ši įranga turi būti montuojama ir naudojama ne arčiau nei 20 cm
nuo radiatoriaus ir žmogaus kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus,
pėdas ir kulkšnis).
• Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis
neperkaistų.
• Nelaikykite leistuvo ant minkštų paviršių, pvz., kilimėlio,
galinčio uždengti vėdinimo angas.
• Nelaikykite leistuvo šalia karščio šaltinių arba tiesioginių
saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Nelaikykite leistuvo lauke, transporto priemonėse, laivuose
ar kitose talpose.
• Leistuvą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius
itin drėgnoje patalpoje, ant leistuvo paviršiaus ar jo viduje
gali atsirasti drėgmės.
Taip įvykus leistuvas gali veikti netinkamai. Tokiu atveju
palikite leistuvą įjungtą maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
• Nemontuokite leistuvo nuožulniai. Jis sukurtas naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
• Nestatykite metalinių objektų priešais leistuvą ar jam iš
šonų. Dėl jų gali būti prasčiau priimamos radijo bangos.
• Nestatykite leistuvo vietoje, kurioje naudojama medicinos
įranga. Kitaip galima sugadinti medicinos prietaisus.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą medicinos
prietaisą, prieš naudodami belaidžio LAN funkciją
pasitarkite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.
• Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių objektų.
• Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus
kabelius.
Maitinimo šaltiniai
• Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite jį nuo
sienos elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ištraukite laikydami už kištuko;
niekada netraukite už laido.
• Kad nepažeistumėte kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido), laikykitės toliau nurodytų punktų.
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido), jeigu jis pažeistas, kitaip galite
sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
– Nesuspauskite kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) tarp leistuvo ir sienos, lentynos
ir pan.
– Ant kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido) nedėkite sunkių daiktų ar netraukite paties
kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido).
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba tuščios garso
takelio dalies. Kitaip, padidėjus garso takelio garsumo lygiui,
galima pakenkti klausai ir sugadinti garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu
audiniu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Dalių keitimas
Pataisius leistuvą taisytos dalys gali būti surinktos
pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslais.
Kaip prijungti HDMI lizdą
Laikykitės tolesnių nurodymų, nes netinkamai elgdamiesi
galite pažeisti HDMI lizdą ir jungtį.
• Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo dalyje esantį
HDMI lizdą su HDMI jungtimi patikrindami jų formas.
Įsitikinkite, kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.
HDMI lizdas
HDMI lizdas
• Perkeldami leistuvą būtinai atjunkite HDMI kabelį.
• Prijungdami ar atjungdami HDMI kabelį, HDMI jungtį
laikykite tiesiai. HDMI jungties nesukite ir į HDMI lizdą
nekiškite didele jėga.
3D vaizdų žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdus gali kilti diskomforto
pojūtis (pvz., akių įtampa, nuovargis ar pykinimas).
„Sony“ rekomenduoja visiems žiūrintiesiems 3D vaizdus
reguliariai daryti pertraukas. Būtinų pertraukų trukmė ir
dažnumas įvairiems asmenims skiriasi.
Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį nors diskomfortą,
liaukitės žiūrėję 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis praeis. Jei
būtina, pasitarkite su gydytoju. Jei norite gauti daugiau
informacijos, peržiūrėkite (i) instrukcijų vadovą ir / arba bet
kokio kartu su šiuo gaminiu naudojamo įrenginio atsargumo
pranešimą ir (ii) mūsų interneto svetainę*. Mažų vaikų (ypač
jaunesnių nei šešerių metų amžiaus) rega tebesivysto. Prieš
leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdus, pasitarkite su gydytoju
(pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad jie laikytųsi
pirmiau nurodytų rekomendacijų.
* Europos ir JK klientams
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Afrikos klientams
http://www.sony-asia.com/support/
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: šis leistuvas televizoriaus ekrane gali
neapibrėžtą laiką laikyti statišką vaizdą arba ekrano
vaizdą. Jei savo TV ilgą laiką paliksite statišką vaizdą
arba ekrano vaizdą, galite negrįžtamai sugadinti
televizoriaus ekraną. Plazminiai ir projektavimo
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Specifikacijos
Informacija apie prekės
ženklus
Įvesties / išvesties lizdai
HDMI IN
HDMI 19 kištukų standartinė jungtis
Vaizdo įrašas: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Garsas: Linijinis PCM (iki 8 kanalų), „Dolby Digital“
HDMI OUT
HDMI 19 kištukų standartinė jungtis
Vaizdo įrašas: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Garsas: Linijinis PCM (iki 8 kanalų), „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Optinės išvesties lizdas / –18dBm (660 nm bangos ilgis)
Linijinis PCM (2 kanalų), „Dolby Digital“
LAN
USB
100BASE-TX kontaktas
USB lizdas A* tipo3
IR blaster (IR spindulių imtuvas)
Mini lizdas (IR blaster (IR spindulių imtuvas) kabeliui prijungti)
Maitinimas ir kt.
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
21 W
Matmenys (apytiksl.)
204 mm × 130 mm × 35 mm
(plotis / gylis / aukštis), įskaitant projektavimo dalis
Svoris (apytiksl.)
0,6 kg
Rekomenduojama temperatūra
naudojantis
Nuo 5 °C iki 35 °C
Rekomenduojama drėgmė naudojantis
Nuo 25 % iki 80 %
Belaidis ryšys
Belaidžio LAN standartas
IEEE 802.11b/g/n
Dažnių intervalas
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Moduliacija
DS-SS modemas ir OFDM modemas
„Bluetooth“
Ryšio sistema
„Bluetooth“ 3.0 versijos specifikacija
Dažnių intervalas
2,4 GHz diapazonas: 79 kanalai su 1 MHz siuntimo sparta
Moduliacija
FHSS
Suderinami „Bluetooth“ profiliai*4
HID (žmogaus sąsajos įrenginio profilis), SPP (nuosekliojo prievado profilis)
Priedai
Pridedami priedai
Nuotolinio valdymo pultas (nuotolinis) NSG-MR5E (1) / R6 (AA dydžio) maitinimo elementai*5
(2) / kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (1) / IR blaster (IR spindulių
imtuvas) kabelis (1) / sparčiosios sąrankos vadovas (1) / darbo pradžia (1) /
nurodymų vadovas (1) / garantijos kortelė (1)
*1 3D įvesties galimybė.
*2 3D išvesties galimybė.
*3 Išsamios informacijos apie USB įrenginius, kuriuos galima prijungti prie leistuvo, žr. pagalbos vadovą
(http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 „Bluetooth“ profiliai standartizuojami atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginio paskirtį.
*5 Šarminiai maitinimo elementai. Nekeiskite senų maitinimo elementų į mangano ar ličio maitinimo elementus.
Papildoma informacija
Apie belaidžio LAN saugą
Belaidžio LAN funkcija veikia radijo bangomis, todėl
belaidis signalas gali būti lengvai perimtas. Kad būtų
apsaugotas belaidis ryšys, leistuvas palaiko įvairias saugos
funkcijas. Tinkamai sukonfigūruokite saugos nustatymus
pagal savo tinklo aplinką.
• Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet kas gali
nesudėtingai perimti belaidį ryšį arba įsilaužti į belaidį
tinklą. Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos arba
duomenų perėmimo galimybė.
• WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsisaugota nuo ryšio
perėmimo arba įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra
pasenusi saugos technologija, kuri įgalina prijungti
senesnius, TKIP / AES nepalaikančius įrenginius.
• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta WEP trūkumams
ištaisyti. TKIP užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, naudojanti tobulesnį,
nuo WEP ir TKIP besiskiriantį saugos būdą.
AES užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP arba TKIP.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“
terminai bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, bet koks
šių prekės ženklų naudojimas „Sony Corporation“ yra
licencijuotas.
• WPA™ ir WPA2™ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Muzikos ir vaizdo įrašų atpažinimo technologiją ir susijusius
duomenis teikia „Gracenote®“. „Gracenote“ yra muzikos
atpažinimo technologijos ir susijusio turinio pateikimo
pramonės standartas. Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite adresu www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei vaizdo duomenys iš
„Gracenote, Inc.“, autorių teisės © nuo 2000 m. priklauso
„Gracenote“. „Gracenote“ programinė įranga, autorių teisės
© nuo 2000 m. priklauso „Gracenote“. Šiame gaminyje
taikomas vienas ar daugiau „Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje rasite neišsamų
„Gracenote“ taikomų patentų sąrašą. „Gracenote“, CDDB,
„MusicID“, „MediaVOCS“, „Gracenote“ logotipai ir „Powered
by Gracenote“ logotipas yra „Gracenote“ registruotieji
prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose
šalyse.
Šiam gaminiui taikoma tam tikrų „Microsoft Corporation“
intelektinių nuosavybės teisių apsauga. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ antrinės įmonės
licencijos (-ų) draudžiama.
• Naudojamos „Flash®“, „Flash® Lite®“ ir / arba „Reader®“
„Adobe Systems Incorporated“ sukurtos technologijos.
Šiame „Sony“ gaminyje naudojama „Adobe® Flash®“
leistuvo programinė įranga pagal „Adobe System
Incorporated“ suteiktą licenciją, autorių teisės © priklauso
„Adobe Systems Incorporated“, 1995–2010 m. Visos teisės
saugomos. „Adobe“, „Flash“, „Flash Lite“ ir „Reader“ yra
„Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai
arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• Sukurta naudojant „UEI Technology™“
Pagal „Universal Electronics Inc.“ licenciją.
Dalys, © UEI, 2000–2012 m.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra jų
gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Šiame dokumente prekių ženklai ™ ir ® nėra nurodomi.
Download PDF