Sony | STR-DN1050 | Sony STR-DN1050 7.2 kan. namų kino AV imtuvas Trumpasis vadovas

4-488-942-21(2) (LT)
Kelių kanalų
AV imtuvas
Nuorodų vadovas
STR-DN1050/STR-DN850
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros liepsnos.
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus, kuriuose yra maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz., saulės
spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja
vartotoją apie karštą paviršių.
Kai įrenginys įjungtas,
šio paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Klientams Europoje
Išeikvotų
maitinimo elementų
ir nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija, arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Jei turite
klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija apie autorių
teises
Šiame imtuve naudojami „Dolby* Digital“
ir „Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“,
„Surround EX“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją.
DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai,
o „DTS-HD Master Audio“ yra prekės
ženklas, priklausantis „DTS, Inc.“
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
„AirPlay“, „iPad“, „iPhone“, „iPod“,
„iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod touch“
yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso jų savininkams.
Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir
„Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas konkrečiai „iPod“, „iPhone“
ir „iPad“, taip pat kad gamintojas patvirtino,
jog priedas atitinka „Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“, „iPhone“
arba „iPad“, gali suprastėti belaidis ryšys.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
„Sony Entertainment Network“ logotipas
ir „Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Windows“ ir „Windows“ logotipas yra
„Microsoft Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją naudoti
ne šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama.
3LT
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ ir
„x.v.Color (x.v.Colour)“ logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
VAIO ir „VAIO Media“ yra registruotieji
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra
sertifikavimo ženklas, priklausantis
„Wi-Fi Alliance“.
MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL
logotipas yra „MHL Licensing, LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
© „CSR plc“ ir šios grupės įmonės, 2013.
„aptX®“ ženklas ir „aptX“ logotipas yra
„CSR plc“ arba kurios nors iš šios grupės
įmonių prekių ženklai, kurie gali būti
užregistruoti vienoje arba keliose
jurisdikcijose.
N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės ženklas
JAV ir kitose šalyse.
„Android™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
„Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
4LT
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra
„Spotify Group“ prekių ženklai.
Programinės įrangos licencijos informacijos
žr. žinyne.
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie užpakalinės
imtuvo pusės pritvirtintoje etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol
yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra
išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite
už laido.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
Vieta
Bluetooth ryšys
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio
šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos,
pvz., TV, VCR arba magnetofono. (Jei
imtuvas naudojamas su TV, VCR arba
magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali
atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo
kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač
didelė naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Atstumas tarp naudojamų Bluetooth
įrenginių negali būti didesnis kaip 10 m
(tarp jų neturi būti kliūčių). Toliau
nurodytomis sąlygomis efektyvus ryšio
diapazonas gali būti mažesnis.
– Jei tarp Bluetooth ryšiu susietų
įrenginių yra žmogus, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Netoli naudojamų mikrobangų
krosnelių.
– Kitų elektromagnetinių bandų
veikiamose vietose.
• Bluetooth įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Jei Bluetooth
įrenginys bus naudojamas šalia kito
belaidį LAN palaikančio įrenginio,
gali įvykti elektromagnetinių trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų,
išbandykite nurodytas priemones.
– Naudokite šį imtuvą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Jei naudojamas Bluetooth įrenginys
yra arčiau nei per 10 m, išjunkite
belaidės LAN įrangos maitinimą.
– Šį imtuvą ir Bluetooth įrenginį
montuokite kuo aršiau vienas kito.
• Šio imtuvo skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl nurodytose
vietose visada išjunkite šio imtuvo
ir Bluetooth įrenginio maitinimą.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą
išjunkite ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
5LT
• Šis imtuvas palaiko Bluetooth specifikaciją
atitinkančias saugos funkcijas, todėl
Bluetooth technologijos teikiamas ryšys
yra saugus. Tačiau kai kuriose vietose
ir kai kuriomis aplinkybėmis šios saugos
gali nepakakti, todėl norėdami užmegzti
ryšį per Bluetooth technologiją visada
elkitės apdairiai.
• „Sony“ neatsako už žalą arba kitus
nuostolius, patirtus nutekėjus
informacijai, jei ryšys buvo palaikomas
per Bluetooth technologiją.
• Garantijos, kad Bluetooth ryšį pavyks
užmegzti su visais Bluetooth įrenginiais,
kurių profilis toks kaip šio imtuvo,
nesuteikiama.
• Prie šio imtuvo prijungti Bluetooth
įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“
nurodytą Bluetooth specifikaciją ir turi
būti sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka Bluetooth specifikaciją, kartais
Bluetooth įrenginio charakteristikos
arba specifikacijos gali lemti galimybės
prisijungti nebuvimą, kitus valdymo
būdus, rodinius ekrane arba veikimą.
• Prijungus prie šio imtuvo kai kuriuos
Bluetooth įrenginius, tam tikroje ryšio
aplinkoje ir tam tikromis sąlygomis gali
būti girdimas triukšmas arba nesklisti
garsas.
Jei kiltų su imtuvu susijusių klausimų
arba problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Specifikacijos
Stiprintuvas
STR-DN1050
Minimali RMS išvesties galia1)
(6 omai, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
120 W + 120 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1)2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
165 W vienu kanalu
STR-DN850
Minimali RMS išvesties galia1)
(6 omai, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1)2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 W viename kanale
1)
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Maitinimo reikalavimai: 230 V kintamoji
srovė, 50 Hz
2)
Rekomenduojama priekinio, centrinio,
erdvinio garso, galinio ir priekinio viršutinio
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus
ir šaltinį, garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginis
Nuo
10 Hz iki 100 kHz, +0,5 / –2 dB
(apeinant garso lauką ir glodintuvą)
Įvestis
Analoginis
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3) 105 dB (A, 500 mV4))
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
6LT
Išvestis (analoginė)
ZONE 25)
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
3)
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso
lauką ir glodintuvą).
4) Svertinis tinklas, įvesties lygis.
5)
Tik STR-DN1050.
FM imtuvas
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
531–1 602 kHz (kas 9 kHz)
Antena
Rėminė antena
Vaizdas
Įvestys / išvestys
Vaizdo įrašas:
1 Vp-p, 75 omai
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 omai
PB: 0,7 Vp-p, 75 omai
PR: 0,7 Vp-p, 75 omai
80 MHz HD „Pass Through“
* Tik STR-DN1050.
7LT
HDMI vaizdo įrašas
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
Formatas
2D
4 096 × 2 160p esant 59,94/60 Hz
Frame
packing
Side-by-Side
(Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
a1)
–
–
–
4 096 × 2 160p esant 50 Hz
a1)
–
–
–
3 840 × 2 160p, esant 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3 840 × 2 160p esant 50 Hz
a1)
–
–
–
4 096 × 2 160p esant 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p esant 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p esant 25 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p esant 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1 920 × 1 080p esant 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p esant 50 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p esant 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080p esant 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080p esant 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080i esant 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080i esant 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p esant 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p esant 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p esant 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p esant 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p esant 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p esant 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p esant 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Palaikomas tik YUV 4:2:0 / 8 bitų formatas.
2) Palaikomas tik 8 bitų formatas.
3)
Šie formatai palaikomi ir per MHL.
8LT
MHL
DLNA
Palaikoma MHL versija
Su MHL 2
Maks. srovė
900 mA
Palaikomas formatas*
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 standartas:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32–192 kHz, 16 bitų PCM
32–192 kHz, 24 bitų PCM
FLAC:
44,1–192 kHz, 16 bitų FLAC
44,1–192 kHz, 24 bitų FLAC
AIFF:
32–192 kHz, 16 bitų PCM
32–192 kHz, 24 bitų PCM
ALAC:
32–96 kHz, 16 bitų ALAC
32–96 kHz, 24 bitų ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bito DSD
„iPhone“ / „iPad“ / „iPod“
DC 5 V 1,0 A MAX
USB veikia su „iPhone 5s“, „iPhone 5c“,
„iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPhone 4“,
„iPhone 3GS“, „iPhone 3G“, „iPod touch“
(2–5 versijomis), „iPod classic“ ir „iPod nano“
(3–7 versijomis).
Bluetooth technologija veikia su „iPhone 5s“,
„iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“,
„iPhone 4“, „iPhone 3GS“ ir „iPod touch“
(4–5 versijomis).
„AirPlay“ veikia su „iPhone“, „iPad“ ir
„iPod touch“, kuriuose veikia „iOS 4.3.3“
arba naujesnė versija, „Mac“, kuriame
veikia „OS X Mountain Lion“, ir „Mac“ bei
kompiuteryje, kuriuose veikia „iTunes 10.2.2“
arba naujesnė versija.
„SongPal“ su šiuo imtuvu galima naudoti
per Bluetooth arba per tinklą.
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
užkodavimo / rašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis.
** Tik STR-DN1050.
„iPhone“ / „iPod“ galima įkrauti tik prijungus
prie USB prievado, kaip imtuvas įjungtas.
9LT
USB
Bluetooth
Palaikomas formatas*
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 standartas:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32–192 kHz, 16 bitų PCM
32–192 kHz, 24 bitų PCM
FLAC:
44,1–192 kHz, 16 bitų FLAC
44,1–192 kHz, 24 bitų FLAC
AIFF:
32–192 kHz, 16 bitų PCM
32–192 kHz, 24 bitų PCM
ALAC:
32–96 kHz, 16 bitų ALAC
32–96 kHz, 24 bitų ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bito DSD
Ryšių sistema
Bluetooth specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
Bluetooth specifikacijos
2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija –
apie 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami Bluetooth profiliai2)
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC, „aptX“
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz
(diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
užkodavimo / rašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis.
** Tik STR-DN1050.
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“, didelės
spartos tipas
Maksimali srovė
500 mA
NETWORK
Eterneto LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Belaidis LAN
Suderinami standartai:
IEEE 802.11 b/g
Sauga:
WEP 64 bitai, WEP 128 bitai,
WPA / WPA2-PSK (AES),
WPA / WPA2-PSK (TKIP)
Radijo dažnis:
2,4 GHz
10LT
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų
krosnelę, statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
2)
Bluetooth standartiniai profiliai rodo Bluetooth
ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
Bendrieji duomenys
Maitinimo reikalavimai
230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
240 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo
režimu)
STR-DN1050:
0,3 W (kai [Control for HDM], [Pass
Through] ir [Bluetooth Standby]
nuostata yra [Off], o 2 zonoje esantis
imtuvas išjungtas.)
0,7 W (kai [Control for HDM]
nuostata yra [On], [Pass Through]
ir [Bluetooth Standby]
nuostatos – [Off], o 2 zonoje
esantis imtuvas išjungtas.)
1,3 W (kai [Control for HDM]
ir [Bluetooth Standby] nuostatos
yra [On], [Pass Through]
nuostata – [Off], o 2 zonoje
esantis imtuvas išjungtas.)
STR-DN850:
0,3 W (kai [Control for HDMI],
[Pass Through] ir [Bluetooth
Standby] nuostatos yra [Off].)
0,5 W (kai [Control for HDMI]
nuostata yra [On], o [Pass Through]
ir [Bluetooth Standby]
nuostatos – [Off] .)
1,0 W (kai [Control for HDMI]
ir [Bluetooth Standby] nuostatos
yra [On], o [Pass Through]
nuostata – [Off].)
Masė (apytiksl.)
STR-DN1050:
10,0 kg
STR-DN850:
8,0 kg
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
STR-DN1050:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
įskaitant išsikišusias dalis ir valdymo
rankenėles
STR-DN850:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
įskaitant išsikišusias dalis ir valdymo
rankenėles
11LT
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
SUTINKATE SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir „Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS apibrėžtos jūsų teisės ir
įsipareigojimai, susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų šalių licencijos išdavėjų (įskaitant SONY filialus) bei
atitinkamų jų filialų (visi kartu – TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI) teikiama „SONY“ PROGRAMINE
ĮRANGA, taip pat visais SONY teikiamais naujiniais / plėtotėmis, visais su šia programine įranga
susijusiais spausdintais, internetiniais arba kitokiais elektroniniais dokumentais ir visais duomenų
failais, sukurtais naudojant šią programinę įrangą (viskas kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį, visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai programinei įrangai,
prie kurios pridedama atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis (įskaitant „GNU General Public“
ir „Lesser/Library General Public“ licencijas, bet jomis neapsiribojant) (IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI
ĮRANGAI), turi būti taikoma ta atitinkama atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis, o ne šios
GNLS sąlygos, jei to reikalaujama pagal tą atskirą galutinio naudotojo licencijos sutartį.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra licencijuojama, o ne parduodama. PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą reglamentuoja autorių teisių ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai bei tarptautinių
sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir jos nuosavybės teisės (įskaitant teises į visus PROGRAMINĖJE
ĮRANGOJE naudojamus paveikslėlius, nuotraukas, animaciją, vaizdo ir garso įrašus, muziką, tekstą bei
programėles, bet jomis neapsiribojant) priklauso SONY arba vienam ar keliems TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją, pagal kurią galite naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik turimame
suderinamame įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Aiškiai nurodoma,
kad visos su šia PROGRAMINE ĮRANGA susijusios teisės, nuosavybės teisės ir teisės į pelno dalį
(įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, bet jomis neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS jums
nesuteikiamos, priklauso SONY ir TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei kurios nors jos dalies negalite kopijuoti, publikuoti, pritaikyti,
platinti, bandyti gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti, perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti, taip pat
negalite kurti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių produktų, nebent tokie išvestiniai produktai
būtų specialiai skirti naudoti su PROGRAMINE ĮRANGA. Negalite modifikuoti ar kaip nors keisti
jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti, modifikuoti,
anuliuoti arba ignoruoti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų arba apsaugos priemonių, taip pat
jokių su PROGRAMINE ĮRANGA susietų mechanizmų. Negalite atskirti jokio atskiro PROGRAMINĖS
ĮRANGOS komponento ir naudoti jo daugiau nei viename ĮRENGINYJE , nebent SONY aiškiai suteiktų
teises taip daryti. Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba sugadinti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS
prekių ženklų arba žymų. PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalite bendrinti, platinti, nuomoti, suteikti
išperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, priskirti, perleisti arba parduoti. Programinės
įrangos, tinklo paslaugų arba produktų, kurie nėra PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet nuo kurių priklauso
PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas, teikimas teikėjų (programinės įrangos, paslaugų teikėjų arba
SONY) nuožiūra gali būti pristabdytas arba nutrauktas. SONY ir šie teikėjai negarantuoja, kad
PROGRAMINĖ ĮRANGA, tinklo paslaugos, turinys arba kiti produktai ir toliau bus teikiami arba
veiks be trikčių arba modifikavimo.
12LT
IŠSKIRTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA IR ATVIROJO KODO KOMPONENTAI
Nepaisant anksčiau paminėtos ribotos licencijos suteikimo, pripažįstate, kad į PROGRAMINĘ
ĮRANGA gali būti įtraukta IŠSKIRTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA. Konkrečiai IŠSKIRTINEI
PROGRAMINEI ĮRANGAI gali būti priskirtos atvirojo kodo programinės įrangos licencijos
(Atvirojo kodo komponentai), t. y. bet kokios programinės įrangos licencijos, kurias atvirojo kodo
technologija patvirtina esant atvirojo kodo licencijomis, arba bet kurios iš esmės panašios licencijos,
įskaitant visas licencijas, pagal kurias reikalaujama, kad platinama pagal jas licencijuota programinė
įranga būtų pateikta atvirojo kodo formatu, bet jomis neapsiribojant. Jei reikia informacijos,
apsilankykite www.sony.net/Products/Linux arba kitoje SONY nurodomoje svetainėje, kurioje
pateiktas ATVIROJO KODO KOMPONENTŲ, kurie gali būti įtraukti į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
sąrašas, taip pat jų naudojimą apibrėžiančios sąlygos. Šias sąlygas bet kada gali pakeisti atitinkama
trečioji šalis, neprisiimdama jokių su jumis susijusių įsipareigojimų. Kiek reikalauja IŠSKIRTINĖS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencijos, turi būti taikomos ne šios GNLS, o šių licencijų sąlygos.
Jokie šios GNLS apribojimai, kuriuos naudojant IŠSKIRTINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ draudžiama
taikyti pagal šių IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI taikomų licencijų sąlygas, naudojant tokią
IŠSKIRTINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGA netaikomi. Jei pagal Atvirojo kodo komponentams taikomų
licencijų sąlygas reikalaujama, kad SONY pateiktų su PROGRAMINE ĮRANGA susijusį pasiūlymą
dėl atvirojo kodo pateikimo, toks pasiūlymas turi būti pateiktas.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti jūs, norėdami peržiūrėti, išsaugoti, apdoroti ir (arba) naudoti
turinį, kurį sukūrėte jūs ir (arba) trečioji šalis. Toks turinys gali būti saugomas autorių teisių, kitų
intelektinės nuosavybės įstatymų ir (arba) sutarčių. PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sutinkate naudoti tik
vykdydami visų šių tokiam turiniui taikomų įstatymų ir sutarčių nuostatas. Pripažįstate ir sutinkate,
kad SONY gali imtis atitinkamų priemonių siekdama apginti PROGRAMINĖS ĮRANGOS saugomo,
apdorojamo arba naudojamo turinio autorių teises. Tai gali būti stebėjimas, kaip dažnai kuriate
atsargines kopijas ir atkuriate duomenis naudodami tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijas,
nesutikimas patenkinti užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo atveju ir kitos priemonės.
TURINIO PASLAUGA
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS TURINIO PASLAUGAS (TURINIO PASLAUGA),
NAUDOTI. PASLAUGOS IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
tam tikras naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gaunamas turinys ir paslaugos gali būti teikiami
trečiosios šalies, kurios veiksmų SONY nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI TURINIO PASLAUGĄ
BŪTINAS INTERNETO RYŠYS. TURINIO PASLAUGOS TEIKIAMAS GALI BŪTI BET KADA
NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijų gali būti būtinas interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs. Be to, tik jūs įsipareigojate sumokėti
trečiosioms šalims visus su interneto ryšiu susijusius mokesčius, įskaitant mokesčius interneto
paslaugų teikėjui arba nuo naudojimo trukmės priklausančius mokesčius, bet jais neapsiribojant.
Atsižvelgiant į interneto ryšio ir paslaugos teikimo našumą, dažnių juostą arba techninius apribojimus,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas gali būti apribotas. Už interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugą
visą atsakomybę prisiima šią paslaugą teikianti trečioji šalis.
EKSPORTO IR KITOS NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje galiojančių eksporto ir kartotinio
eksporto apribojimų bei nuostatų, neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti PROGRAMINĖS ĮRANGOS
į draudžiamą šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių apribojimų ir nuostatų.
13LT
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta arba skirta naudoti
ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingoje aplinkoje, kurioje būtina užtikrinti veikimą
be sutrikimų, pvz., eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas, oro
eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų arba ginklų sistemas, kuriose PROGRAMINĖS
ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba pakenkti aplinkai
(DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA). SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai
nurodo, kad jokia išreikšta ar numanoma garantija dėl tinkamumo vykdant didelės rizikos veiklą
nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą riziką prisiimate jūs ir
tik jūs esate atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA teikiama
TOKIA, KOKIA YRA, nesuteikiant jokios garantijos, neprisiimant įsipareigojimų ir nesudarant sąlygų.
„SONY“ IR VISI TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI kartu – SONY) AIŠKIAI ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK
NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS
GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SONY“ NESUTEIKIA JOKIŲ
GARANTIJŲ, NESUDARO SĄLYGŲ IR NEREIŠKIA NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS REIKALAVIMUS ARBA
JŲ NAUJINIMO, B) TINKAMO IR SKLANDAUS BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
VEIKIMO IR VISŲ DEFEKTŲ PAŠALINIMO, C) KITOS PROGRAMINĖS, APARATINĖS
ĮRANGOS ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
TIKIMYBĖS NEBUVIMO, D) NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO IR NEKINTANČIO BET
KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO PASLAUGOS (ĮSKAITANT INTERNETĄ) ARBA
PRODUKTO (BET NE PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO KURIO PRIKLAUSO PROGRAMINĖS
ĮRANGOS VEIKIMAS, TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA JĄ
NAUDOJANT GAUNAMŲ REZULTATŲ TINKAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“ ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ
INFORMACIJA ARBA PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU
AR SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ. JEI BŪTŲ
NUSTATYTA PROGRAMINĖS ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL BŪTINOSIOS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI
KURIOSE JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA, TAD
ŠIOS IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„SONY“ IR VISI TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI kartu – SONY) NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ
ŽALĄ, PATIRIAMĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS
AR SUTARTIES PAŽEIDIMO, APLAIDUMO, GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ SU
PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ TEISINIŲ APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET KOKIUS
NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ, GALIMYBĖS NAUDOTI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO,
PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT, NET JEI APIE
BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ BUVO PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU VISA NUSTATYTA
ATSAKOMYBĖ PAGAL VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI
UŽ PRODUKTĄ SUMOKĖTOS SUMOS. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA
APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSITIKTINIAIS ARBA PASEKMINIAIS NUOSTOLIAIS, DARYTI
NEGALIMA, TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.
14LT
SUTIKIMAS NAUDOTI NE ASMENINĘ INFORMACIJĄ, VIETOS DUOMENIS, DUOMENŲ APSAUGĄ
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad SONY ir jos filialai, partneriai ir agentai gali skaityti, rinkti perduoti,
apdoroti ir išsaugoti tam tikrą informaciją, surinktą iš PROGRAMINĖS ĮRANGOS, įskaitant,
informaciją apie i) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir ii) programas, turinį bei periferinius įrenginius, susietus
su ĮRENGINIU ir PROGRAMINE ĮRANGA, bet ja neapsiribojant (Informacija). Informacija gali būti:
1) unikalūs su ĮRENGINIU ir jo komponentais susiję identifikatoriai; 2) informacija apie ĮRENGINIO,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir jų komponentų veikimą; 3) ĮRENGINIO, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ir programų, turinio bei su ĮRENGINIU ir PROGRAMINE ĮRANGA susietų periferinių įrenginių
konfigūracija; 4) informacija apie x) PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir y) programų, turinio bei su
PROGRAMINE ĮRANGA susietų periferinių įrenginių funkcijų naudojimą ir naudojimo dažnį;
5) vietos duomenys, kaip nurodyta toliau (šia informacija neapsiribojama). SONY ir jos filialai,
partneriai bei agentai gali naudoti ir atskleisti informaciją, jei to reikalauja galiojantys įstatymai,
siekdami patobulinti arba teikti produktus ir paslaugas. Tokios naudojimo atvejai gali būti:
a) PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų valdymas; b) PROGRAMINĖS ĮRANGOS gerinimas,
tobulinimas, naujinimas arba plėtojimas ; c) dabartinių ir būsimų SONY ir kitų šalių teikiamų
produktų bei paslaugų gerinimas, kūrimas ir tobulinimas; d) informacijos apie SONY ir kitų šalių
siūlomus produktus bei paslaugas teikimas; e) galiojančių įstatymų ir nuostatų vykdymas; f) numatytas
SONY ir kitų šalių siūlomų su vieta susijusių paslaugų teikimas, kaip nurodyta toliau (šiais atvejais
neapsiribojama). Be to, SONY pasilieka teisę naudoti informaciją siekdama apsiginti ir apginti trečiąsias
šalis nuo neteisėtų, nusikalstamų arba žalingų veiksmų.
Tam tikros naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ teikiamos paslaugos gali būti susijusios su vietos
informacija, įskaitant geografinę ĮRENGINIO buvimo vietą, bet ja neapsiribojant. Jūs pripažįstate,
kad teikdami šias paslaugas SONY, TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI arba jų partneriai gali rinkti,
archyvuoti, apdoroti ir naudoti tokius vietos duomenis, ir šioms paslaugoms taikomos SONY arba
tokios trečiosios šalies privatumo strategijos. Naudodami tokias paslaugas pripažįstate, kad peržiūrėjote
tokių paslaugų atveju taikomas privatumo strategijas, ir neprieštaraujate šiems veiksmams.
SONY, jos filialai, partneriai ir agentai jums nežinant ir be jūsų sutikimo specialiai nenaudos
Informacijos siekdami nustatyti PROGRAMINĖS ĮRANGOS savininką arba naudotoją. Informacija
bus naudojama tik taip, kaip numatyta SONY arba trečiosios šalies privatumo strategijų. Dabartinių
SONY privatumo strategijų teiraukitės atitinkamu kiekvienos teritorijos arba šalies kontaktiniu adresu.
Dėl privatumo strategijų, taikomų tapatybę nustatyti leidžiančios ar kitos informacijos, kurią
pateikiate naudodami trečiosios šalies programinę įrangą arba paslaugas, atvejais, kreipkitės
į atitinkamą trečiąją šalį.
Informacija gali būti apdorota, išsaugota arba perduota SONY, jos filialams arba agentams,
esantiems už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Kai kurių šalių duomenų apsaugos ir informacijos
privatumo įstatymai gali numatyti mažesnį nei jūsų gyvenamojoje šalyje numatytas apsaugos lygį,
todėl galite turėti mažesnes juridines teises, susijusias su tokiose šalyse apdorojama arba saugoma,
taip pat į jas perduodama Informacija. SONY pagrįstomis priemonėmis stengsis imtis atitinkamų
techninių ir organizacinių veiksmų, siekdama užkirsti kelią neteistam Informacijos pasiekimui arba
atskleidimui, bet negarantuoja, kad bus panaikinta visa neteisėto šios Informacijos naudojimo rizika.
AUTOMATINĖ NAUJINIMO FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba trečiųjų šalių serverius arba kitais atvejais SONY arba
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip modifikuoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais, įskaitant saugos funkcijų tobulinimą, klaidų šalinimą ir funkcijų
gerinimą, bet jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo arba modifikavimo gali būti panaikintos arba
pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos, įskaitant jums svarbiausias funkcijas, bet jomis
neapsiribojant. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie veiksmai gali būti atliekami SONY nuožiūra
ir kad SONY gali kontroliuoti nuolatinį PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą jums įsidiegus visus
jos komponentus arba davus sutikimą tokio naujinimo arba modifikavimo atveju. Pagal šią GNLS
visi naujiniai / modifikuoti komponentai laikomi neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi.
Sutikdami su šios GNLS nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo / modifikavimo veiksmus.
15LT
VIENTISA SUTARTIS, ATSISAKYMAS, ATSKIRIAMUMAS
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija, kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti keičiamos, kartu
yra laikomos vientisa tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi, reglamentuojančia PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą. SONY neatsižvelgiant arba neteikiant kokios nors šioje GNLS numatytos teisės
arba nuostatos tokios teisės arba nuostatos neatsisakoma. Jei kuri nors šios GNLS dalis būtų laikoma
netinkama, neteisėta arba neįgyvendinama, tokia nuostata turėtų būti taikoma tiek, kiek įmanoma,
siekiant užtikrinti šio GNLS nuostatų vykdymą, o kitos dalys turi būti laikomos galiojančiomis be
jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo šiai GNLS netaikoma. Ši GNLS turi būti
aiškinama pagal Japonijos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų prieštaravimus. Bet kokie šios
GNLS pagrindu kylantys ginčai turi būti sprendžiami išskirtinai Japonijoje, Tokijo apygardos teisme,
o susijusios šalys turi sutikti su šių teismų vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS numatytus prieštaravimus, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet
koks šios GNLS nuostatų pažeidimas arba nevykdymas padaro SONY neatitaisomą žalą, nesulyginamą
su jokiais piniginiais nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY gali pasinaudoti bet kokiu draudžiamu
arba nešališku teisių gynimo būdu, kurį SONY tokiomis aplinkybėmis mano esant būtinu ir tinkamu.
SONY taip pat gali imtis bet kokių teisinių arba techninių priemonių, siekdama užkirsti kelią šios GNLS
nuostatų pažeidimams ir (arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą, įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs pažeidžiate arba
ketinate pažeisti šios GNLS nuostatas. Šios priemonės yra laikomos kitas įstatymų numatytas
priemones, kurių SONY gali imtis, papildančiomis priemonėmis.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių, SONY gali nutraukti
GNLS galiojimą. Tokio nutraukimo atveju turite: i) nustoti naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
sunaikinti visas jos kopijas; ii) įvykdyti reikalavimus, nurodytus tolesniame skyriuje „Su paskyra
susijusi atsakomybė“.
PATAISOS
„SONY“ PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS GNLS SĄLYGĄ,
PRANEŠUSI APIE TAI „SONY“ NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL. LAIŠKU, IŠSIŲSTI JŪSŲ
PATEIKTU ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS
ARBA BET KURIUO KITU TEISĖTU BŪDU. Jei su pataisa nesutinkate, turite nedelsdami susisiekti
su SONY ir gauti atitinkamus nurodymus. Jei po tokios pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies naudos gavėjas,
kuriam suteikiama teisė reikalauti kiekvienos šios GNLS nuostatos vykdymo, jei tai susiję su
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU.
SU PASKYRA SUSIJUSI ATSAKOMYBĖ
Jums pristačius ĮRENGINĮ į jo pirkimo vietą, pardavus arba kitaip perdavus ĮRENGINĮ, taip pat
jei būtų nutrauktas šios GNLS galiojimas, esate atsakingi už tai, kad iš ĮRENGINIO būtų pašalinta
PROGRAMINĖ ĮRANGA ir panaikintos visos paskyros, kurias sukūrėte naudodami ĮRENGINĮ arba
kurias galima pasiekti naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visų
su SONY arba trečiąja šalimi susijusių paskyrų, taip pat visų naudotojo vardų ir slaptažodžių, sukurtų
JUMS NAUDOJANT ĮRENGINĮ, slaptumo išlaikymą.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų, galite kreiptis į SONY, parašydami atitinkamu teritorijos arba
šalies kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2012.
16LT
4-488-942-21(2) (LT)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising