Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2 kan. namų kino AV imtuvas Naudojimo instrukcijos

4-454-443-41(1) (LT)
Kelių kanalų
AV imtuvas
Naudojimo instrukcija
STR-DN1040
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, ant jo nedėkite
skysčių pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais nuo
labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių
saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie karštą paviršių. Kai
įrenginys įjungtas, šio
paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Europos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Apie šį vadovą
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos
taikomos modeliui STR-DN1040. Modelio
numeris nurodytas apatiniame dešiniajame
priekinio skydelio kampe. Šiame vadove
naudojami Europai skirto modelio
paveikslėliai. Jie gali skirtis nuo jūsų
modelio. Bet kokie valdymo skirtumai
nurodyti vadove kaip „tik Europai skirti
modeliai“.
• Šiame vadove rašoma apie imtuvo valdymą
pridėtu nuotolinio valdymo pultu. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir imtuvo
mygtukais arba rankenėlėmis, jei jų
pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto valdiklių pavadinimais
ar yra į juos panašūs.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
3LT
Informacija apie autorių
teises
Šiame imtuve naudojami „Dolby* Digital“
ir „Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“,
„Surround EX“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV
patentus 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 ir kitus JAV bei pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus.
„DTS-HD“, simbolis ir „DTS-HD“ kartu
su simboliu yra registruotieji prekių
ženklai, o „DTS-HD Master Audio“ yra
„DTS, Inc.“ prekės ženklas. Gaminyje
naudojama programinė įranga.
© „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
„AirPlay“, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“,
„iPod nano“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame
vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“
standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad šį priedą naudojant
kartu su „iPod“ ar „iPhone“ gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
4LT
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba sertifikavimo
ženklai.
„Sony Entertainment Network“ logotipas
ir „Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Wake-on-LAN“ yra „International Business
Machines Corporation“ prekės ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Windows“ ir „Windows“ logotipas yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ ir „x.v.Color
(x.v.Colour)“ logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
VAIO ir „VAIO Media“ yra registruotieji
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
PARTY STREAMING ir PARTY
STREAMING logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra
sertifikavimo ženklas, priklausantis
„Wi-Fi Alliance“.
MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL
logotipas yra „MHL Licensing, LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„InstaPrevue™“ ženklas yra prekės ženklas
arba registruotasis „Silicon Image, Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
FLAC dekoderis
Autorių teisės © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 m. Josh Coalson
Perplatinimas ir naudojimas pirmine bei
dvejetaine formomis, su pakeitimais ar be jų,
leidžiamas laikantis toliau nurodytų sąlygų.
– Perplatinant pirminį programos tekstą, turi
būti išlaikytas pirmiau pateiktas pranešimas
dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau
esantis atsakomybės apribojimas.
– Perplatinant dvejetaine forma,
dokumentacijoje ir (arba) kitoje kartu
pateikiamoje medžiagoje turi būti atkurtas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių
teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
– Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org
Foundation“ ir jo bendradarbių
pavadinimų, siekiant paremti ar reklamuoti
iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR
BENDRADARBIAI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ PATEIKIA „TOKIĄ, KOKIA YRA“
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR
NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT,
BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS
PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM
TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS
AR BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU
NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ
TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ,
SPECIFINĘ, TIPINĘ AR PASEKMĖJE
KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT, PREKIŲ AR
PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ,
NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO
PRARADIMĄ, VERSLO VEIKLOS
PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET KOKIU
BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ
PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ,
ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR DELIKTĄ
(ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ IR KITAS
PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO,
NET JEIGU JIE GALĖJO ŽINOTI APIE
TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
5LT
Turinys
Apie šį vadovą ................................... 3
Tiekiami priedai ............................... 8
Dalių aprašas ir vieta ....................... 9
Darbo pradžia ................................. 20
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius .... 23
2: Kaip prijungti garsiakalbius ..... 25
3: Kaip prijungti TV ...................... 27
4: Kaip prijungti kitą įrangą ......... 28
5: Kaip prijungti antenas ............... 33
6: Kaip prijungti prie tinklo .......... 34
Kaip paruošti imtuvą
Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ......... 36
Kaip įjungti imtuvą ........................ 36
Kaip nustatyti imtuvą
naudojant „Easy Setup“ .......... 36
Kaip sukonfigūruoti imtuvo
tinklo nustatymus ................... 38
Grafinės vartotojo sąsajos
(GUI) naudojimo gidas .......... 42
Pagrindiniai veiksmai
Kaip paleisti vaizdą ir garsus
iš prijungtos įrangos ............... 44
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“ ........ 46
Kaip leisti USB įrenginį ................. 48
Imtuvo veiksmai
Kaip klausytis FM / AM radijo ..... 51
Kaip iš anksto nustatyti
FM / AM radijo stotis
(Išankstinio nustatymo
atmintis) ................................... 52
RDS transliacijų priėmimas .......... 54
6LT
Kaip taikyti garso efektus
Kaip pasirinkti garso lauką ........... 54
Kaip reguliuoti glodintuvą ............ 58
Kaip naudotis funkcija
„Sound Optimizer“ ................. 58
Kaip pasirinkti kalibravimo tipą .....58
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas ............................... 59
Kaip atkurti numatytuosius
garso laukus ............................. 59
Kaip naudotis tinklo
funkcijomis
Apie imtuvo tinklo funkcijas ........ 60
Kaip nustatyti serverį ..................... 60
Serveryje saugomo garso
turinio leidimas ....................... 66
„Sony Entertainment Network“
(SEN) naudojimas ................... 70
Kaip naudotis funkcija PARTY
STREAMING .......................... 72
Transliavimas iš „iTunes“,
naudojant „AirPlay“ ............... 73
Kaip atnaujinti programinę
įrangą ........................................ 75
Kaip ieškoti elemento naudojant
raktažodį ................................... 77
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“? ............. 78
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“ ...................... 78
Grojimas vienu prisilietimu ......... 79
System Audio Control .................. 79
Sistemos išjungimas ...................... 79
Scene Select ..................................... 80
Home Theatre Control ................. 80
Remote Easy Control .................... 80
Kaip valdyti MHL įrenginį ........... 81
Kaip perjungti ekranus,
atkuriančius HDMI
vaizdo signalus ........................ 81
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Kaip programuoti nuotolinio
valdymo pultą ........................ 105
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas iš naujo .............. 109
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ................ 110
Nesklandumų šalinimas ............. 111
Specifikacijos ................................ 122
Rodyklė ......................................... 125
Kiti veiksmai
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE) ..................... 82
Kaip naudoti kitus vaizdo /
garso įvesties lizdus
(Įvesties priskyrimas) ............. 82
Kaip prijungti dvikanalį
stiprintuvą ................................ 84
Kaip naudoti kelių zonų
funkcijas ................................... 85
Kaip atkurti numatytuosius
gamyklinius nustatymus ........ 87
Kaip reguliuoti nustatymus
Kaip naudotis nustatymų
meniu ........................................ 87
Easy Setup ....................................... 90
Meniu „Speaker Settings“ ............. 90
Meniu „Audio Settings“ ................ 94
Meniu „HDMI Settings“ ............... 96
Meniu „Input Settings“ ................. 97
Meniu „Network Settings“ ........... 98
Meniu „System Settings“ .............. 99
Valdymas nenaudojant GUI ........ 99
7LT
Tiekiami priedai
• Naudojimo instrukcijos (tik Australijai
skirti modeliai) (šis vadovas)
• Sparčiosios sąrankos vadovas (1)
• Nurodymų vadovas (1) (tik Europai
skirti modeliai)
• Nuotolinio valdymo pultas
(RM-AAP103) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementai (2)
• Laidinė FM antena (orinė) (1)
Kaip įdėti maitinimo
elementus į nuotolinio
valdymo pultą
Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo
elementus (pridedama) į nuotolinio
valdymo pultą. Maitinimo elementus
įdėkite tinkamai suderinkite jų polius.
• Rėminė AM antena (orinė) (1)
Pastabos
• Mikrofonas optimizatorius
(ECM-AC2) (1)
8LT
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin
karštoje ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senu.
• Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių
tipų baterijomis.
• Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo
tiesioginių saulės spindulių ir ryškaus
apšvietimo. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus,
kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo
elementų nuotėkio ir korozijos.
• Pakeitus ar išėmus maitinimo elementus gali
būti išvalyti užprogramuoti kodai. Tokiu atveju
iš naujo užprogramuokite nuotolinio valdymo
pulto kodus (105 psl.).
• Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo
pultu nurodytų veiksmų, visus maitinimo
elementus pakeiskite naujais.
Dalių aprašas ir vieta
Priekinis skydelis
A ?/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu) (36, 59, 87 psl.)
Virš mygtuko esančio indikatoriaus
spalvų reikšmės.
Žalia: imtuvas įjungtas.
Gintarinė: imtuvas veikia budėjimo
režimu ir
– arba „Control for HDMI“ (96 psl.),
arba „Network Standby“ (98 psl.)
nustatyta į „On“;
– „Pass Through“ nustatyta į „On“*
arba „Auto“ (96 psl.).
– Imtuvas veikia 2 zonos režimu
(86 psl.).
Užgęsta, kai imtuvas veikia budėjimo
režimu ir „Control for HDMI“,
„Pass Through“ bei „Network
Standby“ yra nustatyti į „Off“.
* Tik Australijai skirti modeliai.
Pastaba
Jei indikatorius lėtai mirksi, vyksta
programinės įrangos naujinimas (75 psl.).
B SPEAKERS (37 psl.)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Norėdami valdyti imtuvą (FM / AM)
paspauskite TUNING MODE.
Norėdami ieškoti stoties paspauskite
TUNING +/–.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(44, 54, 59 psl.)
E Ekrano skydelis (11 psl.)
F SOUND OPTIMIZER (58 psl.)
G INPUT MODE (82 psl.)
H DIMMER
3 lygiais keičiamas priekinio skydelio
ekrano šviesumas.
I DISPLAY (104 psl.)
J Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priima signalus iš nuotolinio valdymo
pulto.
K PURE DIRECT ( 59 psl.)
Kai suaktyvinama funkcija „Pure
Direct“, įsižiebia virš mygtuko esantis
indikatorius.
9LT
L MASTER VOLUME (44, 94 psl.)
M INPUT SELECTOR (38, 44, 82 psl.)
N HDMI / MHL (VIDEO 2 IN) lizdas
(31 psl.)
O
(USB) prievadas (33 psl.)
P AUTO CAL MIC lizdas
Q PHONES lizdas
Čia jungiamos ausinės.
10LT
Ekrano skydelio indikatoriai
A Įvesties indikatorius
Įsižiebia ir parodoma esama įvestis.
HDMI
Imtuvas atpažįsta įrangą, prijungtą
per HDMI IN lizdą.
ARC
Pasirenkama TV įvestis ir aptinkami
garso grįžties kanalo (ARC) signalai.
COAX
Skaitmeninis signalas įvedamas per
lizdą COAXIAL (82 psl.).
OPT
Skaitmeninis signalas įvedamas per
lizdą OPTICAL (82 psl.).
B PARTY
Įsižiebia, kai įjungiama funkcija
PARTY STREAMING (72 psl.).
C S.OPTIMIZER
Įsižiebia, kai suaktyvinama garso
optimizavimo funkcija (58 psl.).
D D.C.A.C.
Įsižiebia, kai pritaikomi funkcijos
„Auto Calibration“ matavimo
rezultatai.
E „Dolby Digital Surround“
indikatorius*
Užsidega atitinkamas indikatorius,
kai imtuvas dekoduoja atitinkamo
„Dolby Digital“ formato signalus.
„Dolby Digital“
TrueHD „Dolby TrueHD“
F DTS(-HD) indikatorius*
Užsidega atitinkamas indikatorius,
kai imtuvas dekoduoja atitinkamo
DTS formato signalus.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Garsiakalbių sistemos indikatorius
(37 psl.)
H Stoties nustatymo indikatorius
ST
Įsižiebia, kai imtuvas nustato erdvinio
garso transliaciją.
MEM
Užsidega, kai suaktyvinama atminties
funkcija, pvz., išankstinio nustatymo
atmintis (52 psl.) ir pan.
I HDMI OUT A + B (81 psl.)
J SLEEP
Užsidega, kai suaktyvinamas
išjungimo laikmatis (15 psl.).
K EQ
Užsidega, kai suaktyvinama funkcija
„Equalizer“.
L D.L.L.
Užsidega, kai suaktyvinama funkcija
„Digital Legato Linear“ (D.L.L)
(94 psl.).
M D.R.C.
Užsidega, kai suaktyvinama dinaminio
diapazono glaudinimo funkcija
(96 psl.).
11LT
N NEO:6
T Laidinio LAN ryšio indikatorius
Užsidega, kai suaktyvinamas
„DTS Neo:6 Cinema/Music“
dekodavimas (56, 56 psl.).
O „Dolby Pro Logic“ indikatorius
Užsidega atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas apdoroja „Dolby Pro Logic“.
Ši matricos erdvinio garso
dekodavimo technologija gali
pagerinti įvesties signalus.
PL
„Dolby Pro Logic“
PLII
„Dolby Pro Logic“ II
PLIIx
„Dolby Pro Logic“ IIx
PLIIz
„Dolby Pro Logic“ IIz
Pastaba
Šie indikatoriai gali neužsidegti,
atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymą.
P ZONE 2
Įsižiebia, kai įjungiamas veikimas
2 zonoje.
Q A.P.M.
Įsižiebia, kai suaktyvinama funkcija
A.P.M. (automatinis fazės pritaikymas).
Funkciją A.P.M. galite nustatyti tik
naudodami funkciją DCAC („Digital
Cinema Auto Calibration“) (92 psl.).
R UPDATE
Įsižiebia, kai išleidžiama nauja
programinės įrangos versija (75 psl.).
S Belaidžio LAN ryšio signalo stiprumo
indikatorius
Įsižiebęs nurodo belaidžio LAN ryšio
signalo stiprumą (40, 41 psl.).
Nėra signalo.
Silpnas signalas.
Vidutiniškas signalas.
Stiprus signalas.
12LT
Įsižiebia, kai prijungiamas LAN
kabelis.
U USB
Užsidega aptikus „iPod“/ „iPhone“
arba USB įrenginį.
* Kai paleistas „Dolby Digital“ arba DTS formato
diskas, patikrinkite, ar sujungėte skaitmenines
jungtis ir INPUT MODE nėra nustatyta
į ANALOG (82 psl.) arba nepasirinkta
„2 ch Analog Direct“.
Užpakalinis skydelis
A DIGITAL INPUT/OUTPUT skyrius
E Skyrius SPEAKERS (25 psl.)
HDMI IN / OUT* lizdai
(27, 30 psl.)
OPTICAL IN lizdai
(27, 32 psl.)
COAXIAL IN lizdas (32 psl.)
B TUNER skyrius
FM ANTENNA lizdas
(33 psl.)
F AUDIO INPUT/OUTPUT skyrius
Baltas (L)
Raudonas (R)
Juodas
AM ANTENNA jungtys
(33 psl.)
C Valdo „Sony“ įrangos ir kitos išorinės
įrangos lizdus
IR REMOTE IN/OUT lizdai
(85 psl.)
D TINKLO dalis
AUDIO IN lizdai
(32 psl.)
SUBWOOFER OUT
lizdai (25 psl.)
ZONE 2 OUT lizdai
(85 psl.)
G VIDEO INPUT/OUTPUT skyrius
(27, 32 psl.)
Geltonas
VIDEO IN/OUT*
lizdai
LAN prievadas** (35 psl.)
Belaidžio LAN antena
(35 psl.)
13LT
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
skyrius (27, 32, psl.)
Žalias (Y)
Mėlynas (PB)
Y, PB, PR IN/OUT*
lizdai
Raudonas (PR)
* Kad galėtumėte žiūrėti pasirinktos įvesties
vaizdą, TV turite prijungti per HDMI OUT
arba MONITOR OUT lizdą (27 psl.).
** Šį prievadą taip pat galite naudoti techninės
priežiūros ir remonto reikmėms (98 psl.).
14LT
Nuotolinio valdymo pultas
Šį imtuvą ir kitą įrangą valdykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio
valdymo pultas iš anksto užprogramuotas
valdyti „Sony“ garso / vaizdo įrangą.
Nuotolinio valdymo pultą taip pat galima
užprogramuoti valdyti ne „Sony“ įrangą.
Išsamią informaciją žr. „Kaip programuoti
nuotolinio valdymo pultą“ (105 psl.).
RM-AAP103
A ?/1 (įjungtas / budėjimo režimas)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
Jei paspaudėte ZONE (T), kad
perjungtumėte nuotolinį valdymą
į 2 zonos režimą, galite įjungti
ar išjungti 2 zonos maitinimą
naudodami ?/1 (86 psl.).
Energijos taupymas budėjimo
režimu
Kai „Control for HDMI“, „Pass
Through“ ir „Network Standby“
nuostatos yra „Off“, o 2 zonoje
esantis imtuvas išjungtas.
B AV ?/11) (įjungta / budėjimo režimas)
Įjungiama arba išjungiama garso /
vaizdo įranga, užprogramuota
valdyti nuotoliniu valdymo pultu.
Norėdami įjungti ar išjungti TV
paspauskite TV (U), tada paspauskite
AV ?/1.
Pastaba
AV ?/1 funkcija pakeičiama automatiškai
kaskart paspaudus įvesties mygtukus (E).
C SLEEP
Paspauskite AMP (4), tada
paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte
imtuvą automatiškai išsijungti
nurodytu laiku.
Kaskart paspaudus SLEEP, ekranas
pasikeičia toliau nurodyta tvarka.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Patarimai
• Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, kol
imtuvas išsijungs, paspauskite SLEEP.
Ekrano skydelyje bus parodytas likęs
laikas.
• Išjungimo laikmatis bus išjungtas,
jei atliksite vieną iš šių veiksmų:
–dar kartą paspausite SLEEP;
–atnaujinsite imtuvo programinę įrangą;
–Paspauskite ?/1.
TV INPUT
Norėdami pasirinkti įvesties signalą
(TV įvesties arba vaizdo įvesties)
paspauskite TV (U), tada paspauskite
TV INPUT.
D AMP
Imtuvas suaktyvinamas pagrindinėje
zonoje (104 psl.).
E Įvesties mygtukai2)
Pasirenkama norima naudoti įranga.
Kai paspaudžiate bet kurį iš įvesties
mygtukų, imtuvas įjungiamas. Įvesties
mygtukai iš anksto skirti „Sony“
įrangai automatiškai valdyti, kai juos
paspaudžiate. Taip pat atlikdami
veiksmus, nurodytus 105 psl.
esančiame skyriuje „Kaip programuoti
nuotolinio valdymo pultą“, galite
užprogramuoti nuotolinio valdymo
pultą, kad juo būtų valdoma ne
„Sony“ įranga.
F HDMI OUTPUT (81 psl.)
G Skaitiniai / tekstiniai mygtukai1), 2)
Paspauskite, kad galėtumėte
– iš anksto nustatyti / įjungti iš
anksto nustatytas stotis (52 psl.);
– pasirinktumėte garso takelių
numerius. Paspauskite 0/10,
kad pasirinktumėte garso takelio
numerį 10.
– pasirinktumėte kanalų numerius;
– pasirinktumėte raides (ABC, DEF
ir t. t.);
– pasirinkite @ skyrybos ženklams
(!, ? ir kt.) ar kitiems simboliams
(#, % ir kt.) įterpti, kai įvedate
tinklo funkcijų simbolius.
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
skaitinius mygtukus, kad pasirinktumėte
televizijos kanalus.
ENT (ENTER)1)
Skaitiniais mygtukais pasirinkus
kanalą, diską ar takelį, įvedama
reikšmė.
CHARACTER
Pasirenkamas tinklo funkcijų
simbolių tipas.
Kaskart paspaudus CHARACTER,
simbolių tipas keičiamas tokia tvarka:
„abc“ (mažosios raidės) t „ABC“
(didžiosios raidės) t „123“ (skaitmenys)
15LT
CLR (CLEAR)1)
PRESET +/–1)
Paspauskite, kad galėtumėte
– ištrintumėte tinklo funkcijų raidę.
– išvalytumėte klaidą, kai paspaudžiate
neteisingą skaitinį / tekstinį mygtuką.
Pasirenkamos iš anksto nustatytos
stotys arba kanalai.
-/--1)
D.TUNING2)
Pasirenkamas vieno ar dviejų
skaitmenų kanalo įvesties režimas.
Paspauskite TV (U), tada paspaudę -/
-- pasirinkite televizijos kanalo įvesties
režimą.
>101)
L ./>1), m/M1), N1), 2), X1),
x1)
Praleisti, persukti atgal / į priekį,
paleisti, pristabdyti, sustabdyti
veikimą.
16LT
Įjungiama arba išjungiama funkcija
PARTY (72 psl.).
(gidas)1)
REPEAT1)
,
Rodomi ir pasirenkami elementai
iš parinkčių meniu.
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
OPTIONS, kad būtų rodomos TV
funkcijų parinktys.
Rodomas šiuo metu nuotolinio
valdymo pultu valdomos garso /
vaizdo įrangos meniu.
Pvz., paspauskite AMP (4), tada
paspauskite HOME, kad būtų
rodomas pagrindinis meniu (42 psl.).
Paspauskite įvesties mygtukus (E),
tada paspauskite HOME, kad būtų
rodomas norimos valdyti įrangos
meniu.
PARTY START/CLOSE
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
(gidas), kad ekrane būtų parodytas
programų gidas.
OPTIONS1)
K HOME1)
Įjungiamas tiesioginio stočių
nustatymo režimas.
Prisijungia prie PARTY arba išeina
iš jo (73 psl.).
INPUT MODE (82 psl.)
H AMP MENU
J
Ieškoma stoties.
PARTY JOIN/LEAVE
Pasirenkami garso takelių numeriai,
kurie yra didesni kaip 10.
Rodomas imtuvo valdymo meniu
(99 psl.).
1)
1)
I
, V/v/B/b
Paspausdami V/v/B/b pasirinkite
meniu elementus, tada paspauskite
kad įvestumėte / patvirtintumėte
pasirinktą elementą.
TUNING +/–
Garso takelį arba aplanką leidžia
pakartotinai.
SHUFFLE1)
Leidžia garso takelį arba aplanką
atsitiktine tvarka.
M PROG +/–1)2)
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
PROG +/–, kad būtų nuskaityti iš
anksto nustatyti televizijos kanalai.
SOUND FIELD +/–2)
Pasirenkamas garso laukas (54 psl.).
N ALPHABET SEARCH
Elemento ieškoma naudojant
raktažodį (77 psl.).
ALPHABET PREVIOUS
Ieškoma ankstesnio elemento.
ALPHABET NEXT
Ieškoma tolesnio elemento.
PREVIEW (HDMI)
Pasirenkama funkcija „Preview for
HDMI“.
Įjungiama tiesioginė prie šio imtuvo
prijungtų HDMI įvesčių „vaizdo
vaizde“ peržiūra.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite kiekvienos HDMI įvesties
peržiūrą, tada paspauskite , kad
įvestumėte / patvirtintumėte
pasirinkimą.
(Šią funkciją teikia technologija
„Silicon Image InstaPrevue™“)
Vienu metu reguliuojamas visų
garsiakalbių garsumo lygis.
Paspauskite TV (U), tada paspaudę
+/– reguliuokite TV garsumo lygį.
R RETURN O1)
Grįžtama į ankstesnį meniu arba
meniu išjungiamas, kai TV ekrane
rodomas meniu arba ekraninis
vadovas.
Paspauskite TV (U), tada paspaudę
RETURN O grįžkite į ankstesnį
„Sony“ TV meniu.
Pastaba
Funkcija „Preview for HDMI“ veikia
naudojant HDMI BD, DVD, GAME ir
VIDEO 2 įvestis.
Patarimai
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais
atvejais.
– Ši įranga neprijungta prie HDMI įvesties
lizdo.
– Įranga, prijungta prie palaikomo HDMI
įvesties lizdo, neįjungta.
– Dabartinė įvestis nėra HDMI įvestis.
– Kai „Fast View“ nustatyta į „Off“.
– Kai įvedamas nepalaikomas HDMI
vaizdo įrašo formatas (480i, 576i, 4K,
kai kurie 3D vaizdo įrašų signalai, kai
kurie vaizdo kamerų signalai arba
VGA signalai).
• Rodinys „vaizdas vaizde“ nebebus
rodomas, kai bus įvedami 4K ar kai kurie
3D vaizdo signalai.
S DISPLAY1)
Rodoma informacija ekrano skydelyje.
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
DISPLAY, kad būtų rodoma TV
informacija.
T ZONE (86 psl.)
U TV
Nuotolinio valdymo pulto mygtuko
funkcija priskiriama geltonos spalvos
mygtukams.
V RM SET UP
Programuojamas nuotolinio valdymo
pultas (105 psl.).
TOP MENU1)
W PURE DIRECT (59 psl.)
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
arba DVD pagrindinis meniu.
1)
POP UP/MENU1)
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantis meniu arba DVD meniu.
O iPhone CTRL
Įsijungia „iPod“ / „iPhone“ valdymo
režimas, kai naudojamas „iPod“ /
„iPhone“.
MEMORY
Imtuvo veikimo metu išsaugoma
stotis.
P
(garsumas) +/–1)
Q
(nutildymas)1)
Laikinai išjungiamas garsas.
Paspauskite mygtuką dar kartą,
jei norite grąžinti garsą.
Paspauskite TV (U), tada paspauskite
, kad suaktyvintumėte TV
nutildymo funkciją
18 psl. ir 19 esančioje lentelėje nurodyta
informacija apie mygtukus, kuriais galite
valdyti įrangą.
2)
Mygtukai VIDEO 2, 5, N/D.TUNING ir
PROG +/SOUND FIELD + yra su lytėjimo
taškais. Lytėjimo taškus naudokite valdydami
imtuvą.
Pastabos
• Ankstesnis paaiškinimas naudojamas kaip
pavyzdys.
• Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos
gali neveikti naudojant pridedamą nuotolinio
valdymo pultą; tai priklauso nuo prijungtos
įrangos modelio.
17LT
Kaip valdyti kitą „Sony“ įrangą
Pavadinimas
TV
VCR.
B AV ?/1
z
z
z
z
G Skaitiniai mygtukai
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
CLR (CLEAR)
DVD
„Blu-ray
HDD
leistuvas,
Disc“
įrašymo
DVD/VCR leistuvas; įrenginys
leistuvas
z
-/--
PSX
Vaizdo CD
grotuvas,
LD
grotuvas
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
>10
I V/v/B/b,
z
J OPTIONS
z
K HOME
z
z
L ./>
z
m/M
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
PRESET +/–
(gidas)
z
zc)
REPEAT
zc)
SHUFFLE
M PROG +/–
z
N TOP MENU, POP UP/
MENU
P
(nutildymas)
z
Q
(garsumas) +/–
z
R RETURN O
z
S DISPLAY
z
a)
Tik DVD leistuvas.
b) Tik LD leistuvas.
c)
Tik vaizdo CD grotuvas.
18LT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Pavadinimas
Skaitmeninės
CATV jungtis
DSS
B AV ?/1
z
z
z
z
z
G Skaitiniai mygtukai
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
Skaitmeninis Magnetofonas
DAT
CD
palydovinis /
A/B
magnetofonas grotuvas,
antžeminis
MD
imtuvas
leistuvas
CLR (CLEAR)
-/--
z
>10
I V/v/B/b,
z
z
J OPTIONS
z
z
K HOME
z
z
L ./>
z
z
PRESET +/–
z
z
zd)
z
z
z
m/M
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
zd)
z
z
(gidas)
z
z
REPEAT
z
SHUFFLE
M PROG +/–
N TOP MENU, POP UP/
MENU
P
(nutildymas)
Q
(garsumas) +/–
R RETURN O
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
d)
zd)
z
z
Tik B dėtuvė.
19LT
Darbo pradžia
Prie imtuvo prijungtą garso / vaizdo įrangą galite naudoti atlikę keletą paprastų toliau
nurodytų veiksmų.
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius
(23 ir 25 psl.)
Kaip prijungti TV ir kitą įrangą
(27 ir 28 psl.)
Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo.
Žr. toliau pateiktą paveikslėlį. Jungtį rinkitės
pagal savo įrangos lizdus.
Jei įrangoje yra HDMI lizdai, ją patariame
prijungti naudojant HDMI jungtį.
Digital
Analoginis
Aukštos kokybės vaizdas
Kaip paruošti imtuvą
Žr. „Kaip prijungti kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)“
(36 psl.) ir „Kaip įjungti imtuvą“ (36 psl.).
Kaip nustatyti imtuvą
Žr. „Kaip nustatyti imtuvą naudojant „Easy
Setup““ (36 psl.).
20LT
Kaip pasirinkti prijungtos įrangos garso
išvesties nustatymus
Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą,
patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninio
garso išvesties nustatymą.
Jei naudojate „Sony Blu-ray Disc“ leistuvą,
patikrinkite, ar „Audio (HDMI)“, „MIX Output
Mode“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“
ir DTS atitinkamai nustatyta į „Auto“, „Off“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“ ir DTS
(nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.).
Jei naudojate „PlayStation 3“, prijunkite
jį prie imtuvo naudodami HDMI kabelį,
skiltyje „Sound Settings“ pasirinkite „Audio
Output Settings“ ir pasirinkite „HDMI“ bei
„Automatic“ (jei sistemos programinės įrangos
versija – 4.21).
Išsamios informacijos žr. prie prijungtos
įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Vaizdo signalų konvertavimo funkcija
Imtuve yra vaizdo signalų konvertavimo funkcija.
Vaizdo signalai ir komponentinio vaizdo signalai gali būti išvedami kaip HDMI vaizdo
signalai. Pagal numatytąjį nustatymą vaizdo signalai iš prijungtos įrangos išvedami, kaip
parodyta lentelėje ištisinėmis rodyklėmis.
INPUT lizdas
Lizdas OUTPUT
HDMI IN
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
: Išvedami to paties tipo signalai, kokie ir įvedami.
: Vaizdo signalai konvertuojami į aukštesnės kokybės signalus ir išvedami
(iki 4K).
Pastabos apie vaizdo signalų
konvertavimą
• Kai šiuo imtuvu vaizdo signalai iš VCR ir
kitų įrenginių konvertuojami į aukštesnės
kokybės signalus ir tada žiūrimi per TV,
atsižvelgiant į vaizdo signalo išvesties
būseną, vaizdas TV ekrane gali būti
rodomas iškraipytas horizontaliai
arba visai nerodomas.
• Kartu su VCR naudojama vaizdo
gerinimo grandinė gali turėti įtakos
vaizdo signalų konvertavimui. Šią VCR
funkciją rekomenduojama išjungti.
• Konvertuoto HDMI vaizdo išvestis
nepalaiko „x.v.Color“ („x.v.Colour“),
„Deep Color“ („Deep Colour“) ir 3D.
• HDMI vaizdo signalų negalima
konvertuoti į komponentinius ir
vaizdo signalus.
• 1080p komponentinių vaizdo signalų
negalima konvertuoti į aukštesnės
kokybės signalus.
21LT
Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso formatai
Skaitmeninio garso formatai, kuriuos gali dekoduoti šis imtuvas, priklauso nuo prijungtos
įrangos skaitmeninės garso išvesties lizdų. Šis imtuvas palaiko toliau nurodytus garso
formatus.
Garso formatas
[Display]
Atkūrimo įrangos ir imtuvo jungtis
Didžiausias kanalų
skaičius
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
„Dolby Digital“
[DOLBY D]
5.1
a
ac)
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
ac)
„Dolby Digital Plus“a)
[DOLBY D +]
7.1
×
ac)
„Dolby TrueHD“a)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
ac)
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
ac)
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
ac)
DTS-HD
„High Resolution Audio“a)
[DTS-HD HR]
7.1
×
ac)
DTS-HD
„Master Audio“a)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Kelių kanalų tiesinė PCMa)
[PCM]
7.1
×
ac)
a)
Jei atkūrimo įranga neatitinka formato, garso signalai išvedami kitu formatu. Išsamios informacijos žr.
atkūrimo įrangos naudojimo instrukcijoje.
b)
Signalai, kurių diskretizavimo dažnis 96 kHz arba didesnis, atkuriami 96 kHz arba 88,2 kHz dažniu.
c)
Šiuos formatus palaiko MHL, kai prie HDMI / MHL (VIDEO 2 IN) lizdo prijungiate su MHL
suderinamą šaltinio įrenginį.
22LT
Jungtys
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius
Šiame imtuve galima naudoti iki 7.2 kanalų
sistemą (7 garsiakalbiai ir 2 žemųjų dažnių
garsiakalbiai).
7.1 kanalų garsiakalbių sistema
naudojant galinius erdvinio
garso garsiakalbius
Garsiakalbių sistemos
konfigūravimo pavyzdys
Galite mėgautis tikrovišku DVD ar
„Blu-ray Disc“ programine įranga įrašyto
garso atkūrimu naudodami 7 kanalų (6.1)
arba 8 kanalų (7.1) formatą.
• 6.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas
Galinį erdvinio garso garsiakalbį
pastatykite už klausymosi padėties.
A Priekinis garsiakalbis (kairysis)
B Priekinis garsiakalbis (dešinysis)
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso garsiakalbis (kairysis)
E Erdvinio garso garsiakalbis (dešinysis)
F Galinis erdvinio garso garsiakalbis
(kairysis)*
G Galinis erdvinio garso garsiakalbis
• 7.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas
Galinius erdvinio garso garsiakalbius
pastatykite kaip parodyta tolesniame
paveikslėlyje. Kampas A turi būti
vienodas.
(dešinysis)*
H Priekinis viršutinis garsiakalbis (kairysis)*
I Priekinis viršutinis garsiakalbis (dešinysis)*
J Žemųjų dažnių garsiakalbis
* Vienu metu negalite naudoti galinių erdvinio
garso garsiakalbių ir priekinių viršutinių
garsiakalbių.
5.1 kanalų garsiakalbių sistema
Norint visapusiškai mėgautis erdviniu
kelių kanalų garsu kaip kino teatre,
reikia naudoti penkis garsiakalbius
(du priekinius, centrinį ir du erdvinio garso
garsiakalbius) ir žemųjų dažnių garsiakalbį.
23LT
8 kanalų (7.1) sistema naudojant
priekinius viršutinius
garsiakalbius
Vertikaliai sklindančio garso efektais
galite mėgautis prijungę du papildomus
priekinius viršutinius garsiakalbius.
Pastatykite priekinius viršutinius
garsiakalbius
– 25–35° kampu;
– 20° ± 5° kampu vertikaliai.
20˚ ± 5˚
Patarimas
Kadangi žemųjų dažnių garsiakalbis neskleidžia
itin kryptinių signalų, jį galite pastatyti bet kur.
24LT
2: Kaip prijungti garsiakalbius
Erdvinio garso garsiakalbis
Dešinysis
Centrinis garsiakalbis
Kairysis
B
A
A
B
Dešinysis
Žemųjų dažnių garsiakalbis*
B
B
Kairysis
Galinis erdvinio garso /Dvikanalis
stiprintuvas / priekinis viršutinis /
priekinis garsiakalbis B **
Dešinysis
Kairysis
Priekinis garsiakalbis A
A Monofoninio garso laidas (nepridedamas)
B Garsiakalbių laidas (nepridedamas)
25LT
Jungtys
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
*
Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį su
automatinio budėjimo funkcija, žiūrėdami
filmus šią funkciją išjunkite. Kai automatinio
budėjimo funkcija įjungta, budėjimo režimas
įjungiamas automatiškai pagal žemųjų dažnių
garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas
gali būti neišvedamas.
** Pastabos apie SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B
jungtis.
– Jei jungiate tik vieną galinį erdvinio garso
garsiakalbį, junkite jį prie jungčių L.
– Jei naudojate papildomą priekinių
garsiakalbių sistemą, prijunkite juos prie
šių jungčių.
Nustatykite SPEAKERS SURROUND
BACK /BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT
B jungčių priskyrimą į „Front B Speakers“
naudodami meniu „Speaker Settings“
esančią parinktį „Speaker Connection“
(92 psl.). Paspausdami imtuvo mygtuką
SPEAKERS (37 psl.) galite pasirinkti
norimą priekinių garsiakalbių sistemą.
– Prie šių jungčių priekinius garsiakalbius
galite prijungti naudodami dvikanalio
stiprintuvo jungtį (26 psl.).
Nustatykite SPEAKERS SURROUND
BACK /BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B jungčių priskyrimą
į „Bi-Amplifier Connection“ naudodami
meniu „Speaker Settings“ esančią parinktį
„Speaker Connection“ (92 psl.).
Pastaba
Sumontavę ir prijungę garsiakalbį, norimą
naudoti garsiakalbių išdėstymą būtinai
pasirinkite „Speaker Settings“ meniu
dalyje „Speaker Connection“ (92 psl.).
26LT
Dvikanalio stiprintuvo
prijungimas
Jei nenaudojate erdvinio garso galinių
ir priekinių viršutinių garsiakalbių,
priekinius garsiakalbius galite prijungti
prie jungčių SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B, naudodami dvikanalio
stiprintuvo jungtį.
Priekinis garsiakalbis
(dešinysis)
Priekinis garsiakalbis
(kairysis)
Priekinių garsiakalbių pusėje „Lo“
(arba „Hi“) esančius lizdus sujunkite su
jungtimis SPEAKERS FRONT A, o „Hi“
(arba „Lo“) priekinių garsiakalbių pusėje
esančius lizdus – su jungtimis SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B.
Kad nesugadintumėte imtuvo, nuo
garsiakalbių būtinai nuimkite prie jų
pritvirtintas „Hi“ / „Lo“ metalines dalis.
Prijungę dvikanalį stiprintuvą nustatykite
SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B jungčių
priskyrimą į „Bi-Amplifier Connection“
naudodami parinktį „Speaker Connection“,
esančią meniu „Speaker Settings“ (92 psl.).
3: Kaip prijungti TV
TV
Vaizdo signalai
Garso signalai
arba
A
B
Garso / vaizdo
signalai
arba
C**
A Komponentinio vaizdo laidas (nepridedamas)
B Vaizdo kabelis (nepridedamas)
C Garso laidas (nepridedamas)
D Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
E HDMI kabelis (nepridedamas)
D**
E*
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
„Sony“ rekomenduoja naudoti
patvirtintą HDMI kabelį arba „Sony“
HDMI kabelį.
27LT
Jungtys
Pasirinktos įvesties vaizdą galite žiūrėti prijungę TV prie lizdo HDMI OUT arba
MONITOR OUT. Šį imtuvą galite valdyti naudodami GUI (grafinę vartotojo sąsają).
GUI skirta tik HDMI OUT A ir HDMI OUT B.
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Kaip imtuvo TV transliacijos
klausytis kelių kanalų erdviniu
garsu
* Jei TV suderinamas su funkcija „Audio Return
Channel“ (ARC), prijunkite E.
„HDMI Settings“ meniu funkciją „Control
for HDMI“ būtinai nustatykite į „On“ (78 psl.).
Jei garso signalą norite pasirinkti naudodami
ne HDMI kabelį (pvz., optinį skaitmeninį laidą
arba garso laidą), naudodami INPUT MODE
įjunkite garso įvesties režimą (82 psl.).
**Jeigu jūsų TV nesuderinamas su funkcija ARC,
prijunkite C arba D.
Būtinai išjunkite TV garsą arba įjunkite TV
nutildymo funkciją.
Pastabos
• Prijunkite TV monitorių arba projektorių prie
imtuvo HDMI OUT arba MONITOR OUT
lizdo.
• Atsižvelgiant į TV ir antenos prijungimo
būseną, vaizdas TV ekrane gali būti iškraipytas.
Tokiu atveju pastatykite anteną toliau nuo
imtuvo.
• Jungdami optinius skaitmeninius laidus
kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite ir
neriškite.
Patarimai
• Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami
su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
• Imtuve įdiegta vaizdo konvertavimo funkcija.
Išsamią informaciją žr. „Vaizdo signalų
konvertavimo funkcija“ (21 psl.).
• Kai, norėdami išvesti TV garsą iš prie imtuvo
prijungtų garsiakalbių, TV garso išvesties lizdą
sujungiate su imtuvo TV IN lizdais, TV garso
išvesties lizdą nustatykite kaip „Fixed“, jei jį
galima perjungti į „Fixed“ arba „Variable“.
Jei garso norite klausytis per TV
Jei TV nepalaiko funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu „Audio
Out“ nustatykite į TV+AMP (96 psl.).
28LT
4: Kaip prijungti kitą
įrangą
Kaip naudoti HDMI jungtį
„High-Definition Multimedia Interface“
(HDMI) – sąsaja, kuria vaizdo ir garso
signalai perduodami skaitmeniniu formatu.
Valdymą galima supaprastinti prijungus su
„Sony“ „BRAVIA Sync“ suderinamą įrangą
HDMI kabeliais. Žr. „„BRAVIA Sync“
funkcijos“ (78 psl.).
HDMI savybės
• HDMI ryšiu perduodami skaitmeniniai
garso signalai gali būti išvedami iš prie
imtuvo prijungtų garsiakalbių. Šis
signalas palaiko „Dolby Digital“, DTS,
DSD ir tiesinį PCM. Išsamią informaciją
žr. „Imtuvo palaikomi skaitmeninio
garso formatai“ (22 psl.).
• Naudojant HDMI jungtį, imtuvu galima
priimti 192 kHz arba žemesnių
diskretizavimo dažnių kelių kanalų
tiesinį PCM (iki 8 kanalų).
• Į imtuvo VIDEO arba COMPONENT
VIDEO lizdus įvedamus analoginius
vaizdo signalus galima išvesti kaip HDMI
signalus (21 psl.). Kol vaizdas
konvertuojamas, garso signalai
neišvedami iš HDMI OUT lizdų.
• Šis imtuvas palaiko „High Bitrate Audio“
(„DTS-HD Master Audio“, „Dolby
TrueHD“), „Deep Color“ („Deep
Colour“), „x.v.Color“ („x.v.Colour“),
4K ir 3D perdavimą.
• Jei norite mėgautis 3D vaizdais, didelės
spartos HDMI kabeliais prijunkite prie
imtuvo su 3D suderinamą TV ir vaizdo
įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą, „Blu-ray
Disc“ įrašymo įrenginį, „PlayStation 3“ ir
pan.), užsidėkite 3D akinius ir atkurkite
su 3D suderinamą turinį.
Pastabos dėl HDMI jungčių
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą,
4K arba 3D vaizdai gali būti nerodomi.
Išsiaiškinkite, kokius HDMI vaizdo
formatus palaiko imtuvas (123 psl.).
• Išsamią informaciją žr. kiekvienos
prijungtos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite
ir neriškite.
Patarimas
Jungtys
• Jei norite mėgautis 4K (HDMI BD,
GAME ir VIDEO 1 įvesties) vaizdais, prie
imtuvo didelės spartos HDMI kabeliais
prijunkite su 4K suderinamą TV ir vaizdo
įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą ir pan.) ir
atkurkite su 4K suderinamą turinį.
• Per HDMI BD, DVD, GAME ir VIDEO 2
įvedamą vaizdą gali žiūrėti kaip vaizdo
vaizde peržiūrą.
Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami
su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
Kaip prijungti kelių rūšių
skaitmeninę įrangą, jei nerandate
nenaudojamo įvesties lizdo
Žr. „Kaip naudoti kitus vaizdo / garso
įvesties lizdus (Įvesties priskyrimas)“
(82 psl.).
Kaip konvertuoti vaizdo signalus
Šiame imtuve yra vaizdo signalų
konvertavimo funkcija. Išsamią
informaciją žr. „Vaizdo signalų
konvertavimo funkcija“ (21 psl.).
Kai jungiate laidus
• Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
• Nebūtina prijungti visų laidų. Junkite
atsižvelgdami į jungiamoje įrangoje
įrengtus lizdus.
• Naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
Jei naudojate standartinį HDMI kabelį,
1080p, „Deep Color“ („Deep Colour“),
4K arba 3D vaizdai gali būti rodomi
netinkamai.
• Nerekomenduojama naudoti
HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
Prie DVI-D įrangos prijungus
HDMI-DVI konvertavimo kabelį garsas
ir (arba) vaizdas gali būti neatkuriamas.
Kai garsas neišvedamas tinkamai,
prijunkite atskirus garso laidus arba
skaitmeninius jungiamuosius laidus,
tada iš naujo priskirkite įvesties lizdus.
Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti
kitus vaizdo / garso įvesties lizdus
(Įvesties priskyrimas)“ (82 psl.).
• Jungdami optinius skaitmeninius
laidus kištukus įkiškite iki galo,
kad jie užsifiksuotų.
29LT
Kaip prijungti įrangą, kurioje yra HDMI lizdai
Jei jūsų naudojamoje įrangoje nėra HDMI lizdo, žr. 32 psl.
Vaizdo žaidimų
„Blu-ray Disc“
leistuvas;
DVD įrašymo įrenginys
PlayStation 3
VCR.
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
A
A
A
A
A
A HDMI kabelis (nepridedamas)
30LT
A
A
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Palydovinės TV
imtuvas, kabelinės
televizijos imtuvas
„Super Audio CD“
leistuvas, CD grotuvas
„Sony“ rekomenduoja naudoti
patvirtintą HDMI kabelį arba
„Sony“ HDMI kabelį.
Pastabos
Jungtys
• Tai HDMI jungimo pavyzdys.
Kiekvieną HDMI įrenginį galima prijungti
prie bet kokių HDMI įvesčių, įskaitant priekinio
skydelio HDMI įvestį.
• Per SA-CD / CD ir BD įvestis perduodamas
geresnės kokybės garsas. Jei jums reikia geresnės
garso kokybės, savo įrangą prijunkite prie šių
lizdų ir pasirinkite juos kaip įvestis.
• Būtinai pakeiskite numatytąjį ant nuotolinio
valdymo pulto esančio įvesties mygtuko
nustatymą, kad šiuo mygtuku galėtumėte
valdyti prijungtą įrangą. Išsamią informaciją žr.
„Kaip programuoti nuotolinio valdymo pultą“
(105 psl.).
• Taip pat galite pakeisti įvesties pavadinimą, kad
jį būtų galima rodyti imtuvo ekrano skydelyje.
Išsamią informaciją žr. meniu „Input Settings“
dalyje „Name“ (97 psl.).
arba
A
B
Kaip naudoti MHL jungtį
Kas yra MHL?
MHL („Mobile High-Definition Link“) –
tai HD vaizdo įrašo ir skaitmeninių
garso signalų sąsaja, skirta mobiliesiems
telefonams ir nešiojamiesiems įrenginiams
prijungti prie HDTV ir kitų namų
pramogoms skirtų produktų. MHL gali
palaikyti 1080p HD vaizdo ir skaitmeninius
garso signalus, tuo pačiu metu tiekti
energiją į mobilųjį įrenginį. MHL taip pat
suteikia galimybę valdyti mobilųjį telefoną
ir pasiekti jame esantį turinį TV nuotolinio
valdymo pultu ar kitais namų pramogoms
skirtais produktais (81 psl.).
Su MHL („Mobile High-Definition
Link“) suderinamo mobiliojo
įrenginio prijungimas norint
gauti prieigą prie garso / vaizdo
turinio
A MHL kabelis (nepridedamas)
Naudokite su MHL2 suderinamą kabelį.
„Sony“ rekomenduoja naudoti
„Sony MHL“ kabelį.
B MHL tiesioginio prijungimo įrenginys
(nepridedamas)
Pastabos
• Su MHL suderinamas mobilusis įrenginys
kraunamas prijungus jį prie įjungto imtuvo
HDMI / MHL (VIDEO 2 IN) lizdo.
• Taip pat galite pakeisti VIDEO 2 įvesties
pavadinimą, kad jį būtų galima rodyti imtuvo
ekrano skydelyje. Išsamią informaciją žr. meniu
„Input Settings“ dalyje „Name“ (97 psl.).
Imtuve įdiegta MHL 2 technologija.
31LT
Įrangos, kurioje yra kitokie nei HDMI lizdai, prijungimas
Palydovinės TV imtuvas, kabelinės televizijos imtuvas
VCR, vaizdo kamera, vaizdo žaidimas
Garso signalai
Garso signalai
Vaizdo signalai
arba
A
E
arba
B
A
*
C
C
D
B
arba
Garso signalai
Vaizdo signalai
DVD įrašymo įrenginys
32LT
Vaizdo signalai
Garso signalai
„Super Audio CD“
leistuvas, CD grotuvas
B
D
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
* Kai jungiate įrangą, kurioje yra OPTICAL
lizdas, iš naujo priskirkite įvesties lizdus.
Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti kitus
vaizdo / garso įvesties lizdus (Įvesties
priskyrimas)“ (82 psl.).
5: Kaip prijungti antenas
Prieš prijungdami antenas būtinai
atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą).
Rėminė AM antena
(pridedama)
Laidinė FM antena
(pridedama)
„iPod“, „iPhone“, USB įrenginio
prijungimas
Pastabos
A
• Kad išvengtumėte triukšmo, rėminę AM anteną
laikykite atokiai nuo imtuvo ir kitos įrangos.
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną laikykite ją kuo
horizontaliau.
„iPod“, „iPhone“,
USB įrenginys
A USB kabelis (nepridedamas)
33LT
Jungtys
A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
C Komponentinio vaizdo laidas (nepridedamas)
D Vaizdo kabelis (nepridedamas)
E Bendraašis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
6: Kaip prijungti prie tinklo
Jei yra interneto ryšys, galite prijungti
imtuvą ir prie interneto. Prijungti galite
per belaidį arba laidinio LAN ryšį.
Sistemos reikalavimai
Norint prijungti imtuvą prie tinklo reikia
toliau nurodytų sistemos aplinkos elementų.
Plačiajuostis ryšys
Norint klausytis „Sony Entertainment
Network“ (SEN) ir atnaujinti imtuvo
programinę įrangą reikalingas plačiajuostis
interneto ryšys.
Modemas
Tai prie plačiajuosčio ryšio linijos
prijungtas įrenginys, per kurį užmezgamas
interneto ryšys. Kai kurie šių įrenginių
integruoti į maršrutizatorių.
Maršrutizatorius
• Naudokite su 100 Mb/s sparta
suderinamą arba spartesnės perdavimo
spartos maršrutizatorių, kad galėtumėte
atkurti pagrindiniame tinkle esantį turinį.
• Rekomenduojama naudoti
maršrutizatorių, kuriame įmontuotas
DHCP (Dinaminio pagrindinio
kompiuterio konfigūravimo protokolo)
serveris.
Naudojant šią funkciją LAN tinkle
automatiškai priskiriami IP adresai.
• Jei norite naudoti belaidžio LAN ryšį,
naudokite belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką.
34LT
LAN kabelis (CAT5) (tik laidiniam
LAN ryšiui)
• Jei naudojate laidinį LAN,
rekomenduojame naudoti šio tipo kabelį.
Naudojant kai kuriuos plokščiuosius
LAN kabelius neretai girdimas triukšmas.
Rekomenduojama naudoti įprasto tipo
kabelius.
• Jei imtuvas naudojamas aplinkoje,
kurioje girdimas maitinimo tiekimo
triukšmas iš elektros prietaisų, arba
jei imtuvas naudojamas triukšmingoje
tinklo aplinkoje, naudokite ekranuotąjį
LAN kabelį.
Serveris
Serveris – tai įrenginys, teikiantis turinį
(muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus)
į DLNA įrenginį pagrindiniame tinkle.
Prietaisas, kurį galima naudoti kaip serverį
(kompiuteris ir pan.), turi būti prijungtas
prie jūsų belaidžio arba laidinio LAN
pagrindinio tinklo*.
* Išsamią informaciją apie su šiuo imtuvu
suderinamus serverius žr. 60 psl..
Konfigūravimo pavyzdys
Serveris
Internetas
Modemas
Maršrutizatorius
LAN kabelis
(nepridedamas)
LAN kabelis
(nepridedamas)
A Tik laidinio LAN ryšiui.
B Tik belaidžio LAN ryšiui.
Įsitikinkite, kad naudojate belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką.
Pastaba
Jei naudojate belaidį ryšį, garso atkūrimas iš
serverio retkarčiais gali būti pertraukiamas.
35LT
Jungtys
Toliau esančiame paveikslėlyje parodytas pagrindinio tinklo, kuriame naudojamas imtuvas
ir serveris, konfigūravimo pavyzdys.
Serverį prie maršrutizatoriaus rekomenduojama prijungti laidiniu ryšiu.
Paspauskite ?/1, kad įjungtumėte imtuvą.
Kaip paruošti imtuvą
Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą)
Įjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą į sieninį elektros lizdą.
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
Imtuvą galite įjungti ir nuotolinio valdymo
pulto mygtuku ?/1. Norėdami išjungti
imtuvą, paspauskite ?/1 dar kartą. Ekrano
skydelyje mirksi STANDBY. Kol STANDBY
mirksi, neatjunkite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido).
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Kaip nustatyti imtuvą
naudojant „Easy Setup“
Galite lengvai nustatyti pagrindinius
imtuvo nustatymus valdydami imtuvą
pagal TV ekrane rodomas instrukcijas.
Perjunkite TV įvesties šaltinį į įvesties
šaltinį, prie kurio prijungtas imtuvas.
Pirmą kartą įjungus arba inicijavus imtuvą,
TV ekrane pateikiamas „Easy Setup“ ekranas.
Tęskite imtuvo nustatymą pagal „Easy Setup“
ekrane pateikiamas instrukcijas.
Naudodami „Easy Setup“ galite nustatyti
toliau nurodytas funkcijas.
– Speaker Settings
– Tinklo nustatymai
Pastabos apie „Speaker
Settings“ („Auto Calibration“)
Į sieninį elektros lizdą
Kaip įjungti imtuvą
?/1
Šiame imtuve įdiegta DCAC („Digital
Cinema Auto Calibration“) funkcija, kuria
galite atlikti automatinį kalibravimą, kaip
aprašyta toliau:
• patikrinkite kiekvieno garsiakalbio ir
imtuvo sujungimą;
• sureguliuokite garsiakalbių lygį;
• išmatuokite kiekvieno garsiakalbio
atstumą nuo savo sėdėjimo vietos;1)
• išmatuokite garsiakalbį;1)
• išmatuokite dažnio charakteristikas (EQ);1)
• išmatuokite dažnio charakteristikas (fazę).1)2)
1)
2)
36LT
Matavimo rezultatas nenaudojamas,
kai pasirinkta „2 ch Analog Direct“.
Matavimo rezultatas nenaudojamas, kai
gaunami aukštesnio kaip 48 kHz diskretizavimo
dažnio „Dolby TrueHD“ arba DTS-HD signalai.
DCAC skirta tinkamai garso pusiausvyrai
patalpoje nustatyti. Vis dėlto garsiakalbio
lygius galite reguliuoti rankiniu būdu,
kaip pageidaujate. Išsamios informacijos
žr. „Test Tone“ (94 psl.).
Prieš atliekant „Auto Calibration“
Pastabos
• Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai stiprus
garsas ir negalima reguliuoti garsumo. Atsižvelkite
į kaimynus ir netoliese esančius vaikus.
• Jei prieš atliekant „Auto Calibration“ buvo
įjungta nutildymo funkcija, ji bus išjungta
automatiškai.
• Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius,
garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai
matuoti arba atlikti „Auto Calibration“.
• Kai žemųjų dažnių garsiakalbis
prijungtas, įjunkite jį ir prieš
suaktyvindami padidinkite garsumą.
Pasukite LEVEL netoli vidurio.
• Jei prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį atskyrimo dažnio funkciją,
nustatykite didžiausią reikšmę.
• Jei jungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį automatinio budėjimo funkciją,
ją išjunkite (nustatykite kaip neaktyvią).
Pastaba
Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo
reikšmė gali skirtis nuo tikrosios padėties.
Kaip pasirinkti priekinius
garsiakalbius
Galite pasirinkti pagrindinius priekinius
garsiakalbius.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
SPEAKERS
Kelis kartus paspauskite SPEAKERS, kad
pasirinktumėte pagrindinę priekinių
garsiakalbių sistemą.
Pagal ekrano skydelio indikatorius galite
patikrinti pasirinktas garsiakalbių jungtis.
Indikatoriai Pasirinkti garsiakalbiai
SP A
Garsiakalbiai prijungti prie
jungčių SPEAKERS FRONT A.
37LT
Kaip paruošti imtuvą
Prieš atlikdami „Auto Calibration“
patikrinkite toliau nurodytus elementus.
• Sukonfigūruokite ir prijunkite
garsiakalbius (23 ir 25 psl.).
• Prie AUTO CAL MIC lizdo junkite tik
pridėtą mikrofoną optimizatorių. Prie
šio lizdo nejunkite jokių kitų mikrofonų.
• Jeigu naudojate dvikanalio stiprintuvo
jungtį, nustatykite SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B jungčių priskyrimą
į „Bi-Amplifier Connection“ naudodami
parinktį „Speaker Connection“, esančią
meniu „Speaker Settings“ (92 psl.).
• Jeigu naudojate garsiakalbių priekinę
B jungtį, nustatykite SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B jungčių priskyrimą
į „Front B Speakers“ naudodami parinktį
„Speaker Connection“, esančią meniu
„Speaker Settings“ (92 psl.).
• Įsitikinkite, kad garsiakalbio išvestis
nenustatyta kaip SPK OFF (37 psl.).
• Įsitikinkite, kad neįjungta funkcija
PARTY STREAMING (72 psl.).
• Atjunkite ausines.
• Kad išmatuotumėte teisingai, pašalinkite
visas tarp mikrofono optimizatoriaus
ir garsiakalbių esančias kliūtis.
• Tikslius matavimus atlikite įsitikinę,
kad aplinka netriukšminga, rami.
Patikrinkite naudojamo žemųjų
dažnių garsiakalbio sąranką
Indikatoriai Pasirinkti garsiakalbiai
SP B*
Garsiakalbiai prijungti
prie jungčių SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B.
SP A+B*
Garsiakalbiai prijungti ir
prie jungčių SPEAKERS
FRONT A, ir prie SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B
(lygiagretusis jungimas).
Ekrano skydelyje parodoma SPK
OFF. Nė iš vienos garsiakalbio
jungties nepateikiami jokie
garso signalai.
* Norėdami pasirinkti SP B arba SP A+B
nustatykite SPEAKERS SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B jungčių
priskyrimą į „Front B Speakers“ naudodami
meniu „Speaker Settings“ esančią parinktį
„Speaker Conncetion“ (92 psl.).
Pastaba
Kai prijungtos ausinės, šis nustatymas negali
būti pasirinktas.
Kaip atšaukti „Auto Calibration“
Kad atšauktumėte funkciją „Auto
Calibration“, vykstant matavimo procesui
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
– Paspauskite ?/1.
– Spauskite nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtukus arba pasukite imtuvo
INPUT SELECTOR.
– Paspauskite
.
– Paspauskite imtuvo mygtuką
SPEAKERS.
– Pakeiskite garsumo lygį.
– Prijunkite ausines.
Kaip nustatyti imtuvą
neautomatiškai
Žr. „Kaip reguliuoti nustatymus“ (87 psl.).
38LT
Kaip sukonfigūruoti
imtuvo tinklo nustatymus
Kad būtų galima naudotis pagrindinio
tinklo, SEN, „AirPlay“ ir PARTY
STREAMING funkcijomis, turi būti
tinkamai nustatyti imtuvo tinklo
nustatymai.
Kaip naudoti belaidį LAN ryšį
Belaidį tinklą nustatyti galima keliais
ryšio metodais: per prieigos taško paiešką,
WPS ryšio metodu (mygtuko ar PIN kodo
metodu) arba rankiniu nustatymu.
Pastabos
• Nenaudokite belaidžio LAN funkcijos ten,
kur naudojama medicinos įranga (pavyzdžiui,
širdies stimuliatorius) arba ten, kur draudžiama
naudoti belaidį ryšį.
• Prieš prijungdami prie savo pagrindinio tinklo,
turite paruošti belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką. Išsamios informacijos ieškokite
prie įrenginio pridėtose naudojimo instrukcijose.
• Atsižvelgiant į jūsų pagrindinio tinklo aplinką,
belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas
gali būti nustatytas taip, kad jo negalima būtų
prijungti naudojant WPS, netgi jei jis būtų
suderinamas su WPS. Išsamios informacijos
apie tai, ar jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius /
prieigos taškas yra suderinamas su WPS, ir apie
WPS ryšio sąranką ieškokite savo belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo
instrukcijoje.
• Atliekant sąranką gali kilti sunkumų, jei imtuvas
ir belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos
taškas bus per toli vienas nuo kito. Jei kiltų
sunkumų, prietaisus perkelkite arčiau vieną
prie kito.
Kaip ieškoti prieigos taško
ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)
SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam
tikras prieigos taškas.
** Šią informaciją turėtumėte rasti ant savo
belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos
taško esančioje etiketėje, naudojimo
instrukcijoje, ją gali pateikti asmuo,
sukonfigūravęs jūsų belaidį tinklą arba
jūsų interneto paslaugos teikėjas.
Kelis kartus paspausdami B/b
pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
3
Kelis kartus paspausdami V/v/B/b
pasirinkite „Network“, tada
paspauskite
.
4
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Internet Setting“,
tada paspauskite
.
5
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Wireless“, tada
paspauskite
.
6
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Access Point Scan“,
tada paspauskite
.
Imtuvas pradės ieškoti prieigos
taškų ir pateiks iki 30 galimų tinklo
pavadinimų (SSID) sąrašą.
*
7
Kelis kartus paspausdami V/v,
pasirinkite norimą tinklo pavadinimą
(SSID), tada paspauskite
.
TV ekrane rodomi saugos nustatymai.
8
AMP
Ekranine klaviatūra įveskite saugos
raktą (WEP raktą, WPA / WPA2 raktą).
Paspausdami V/v/B/b ir
po vieną
įveskite simbolius. Tada pasirinkite
„Enter“ ir paspauskite
, kad
patvirtintumėte saugos raktą.
TV ekrane rodoma „How to acquire
the IP Address“.
9
DISPLAY
V/v/B/b,
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Auto“, tada
paspauskite
.
Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą
HOME
1
Paspauskite AMP, o tada – HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
Pasirinkite „Manual“ ir paspauskite
. TV ekrane rodomas IP adreso
įvesties ekranas.
Ekranine klaviatūra įveskite „IP
Address“ reikšmę. Paspausdami V/v/
B/b ir
po vieną įveskite simbolius.
Tada pasirinkite „Enter“ ir paspauskite
, kad patvirtintumėte reikšmę.
39LT
Kaip paruošti imtuvą
Nustatyti belaidį tinklą galite ieškodami
prieigos taško. Norėdami nustatyti tinklą
šiuo ryšio metodu, turėsite pasirinkti arba
įvesti toliau nurodytą informaciją. Iš anksto
patikrinkite toliau nurodytą informaciją
ir užrašykite ją žemiau tuščioje vietoje.
Tinklo pavadinimas (SSID*),
pagal kurį atpažįstamas tinklas**.
(Jo reikės atliekant 7 veiksmą.)
:
Jei jūsų belaidis pagrindinis tinklas
yra apsaugotas užšifruojant, jūsų
tinklo saugos raktas (WEP raktas,
WPA / WPA2 raktas)**. (Jo reikės
atliekant 8 veiksmą.)
:
2
Įveskite „Subnet Mask“ ir „Default
Gateway“, „Primary DNS“ ir
„Secondary DNS“ reikšmes. Tada
pasirinkite „Next“ ir paspauskite
.
10 Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Ok“ ir paspauskite
.
TV ekrane rodoma „Connecting to the
network. Please wait“.
Parinkus tinklo nustatymus rodoma
„Network Settings are now complete
and the receiver has been successfully
connected to the network.“, o ekrano
skydelyje įsižiebia „
“. Norėdami
grįžti į meniu „Network Settings“,
paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
11 Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti savo
serverį (60 psl.).
Pastaba
Jeigu jūsų tinklas neapsaugotas užšifruojant
(naudojant saugos raktą), atliekant 8 veiksmą
nerodomas saugumo nustatymų ekranas.
Patarimas
4 Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą saugumo
nustatymą, tada paspauskite
.
5 Atlikite skyriuje „Kaip ieškoti prieigos
taško ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)“
(39 psl.) nurodytus 8–11 veiksmus.
Kaip nustatyti belaidį tinklą,
naudojant su WPS suderinamą
prieigos tašką
Galite lengvai nustatyti belaidį tinklą,
naudodami su WPS suderinamą prieigos
tašką. WPS nustatyti galima arba
konfigūravimo paspaudžiant mygtuką
metodu, arba PIN (asmens atpažinimo
numerio) kodo metodu.
Kas yra WPS („Wi-Fi“ apsaugota
sąranka)?
WPS yra „Wi-Fi Alliance“ sukurtas
standartas, leidžiantis jums lengvai ir
saugiai konfigūruoti belaidį tinklą.
Kaip nustatyti belaidį tinklą
taikant WPS konfigūravimo
paspaudžiant mygtuką metodą
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (98 psl.).
WPS belaidį ryšį galite lengvai nustatyti
vienu priskirto mygtuko paspaudimu.
Jei nerandate norimo tinklo
pavadinimo (SSID) (rankinės
sąrankos metodas)
1 Atlikdami 6 veiksmą pasirinkite „WPS
Norimą tinklo pavadinimą (SSID),
jeigu jo nėra sąraše, galite įvesti patys.
1 Atlikdami 6 veiksmą pasirinkite „Manual
Registration“ „Kaip ieškoti prieigos
taško ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)“ (39 psl.).
2 Kelis kartus paspauskite V/v ir
pasirinkite „Direct Input“, tada
paspauskite
.
3 Ekranine klaviatūra įveskite tinklo
pavadinimą (SSID). Paspausdami V/v/B/
b ir
po vieną įveskite simbolius. Tada
pasirinkite „Enter“ ir paspauskite
.
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
40LT
Push“ „Kaip ieškoti prieigos taško
ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point
Scan“ metodas)“ (39 psl.).
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis ir paspauskite prieigos
taško WPS mygtuką.
Pranešimas: „Push the WPS button on
the access point within 2 minutes.“
Belaidžio LAN
maršrutizatoriaus /
prieigos taško WPS
mygtukas
Patarimas
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (98 psl.).
Kaip nustatyti belaidį tinklą
taikant WPS PIN kodo metodą
Jeigu prieigos taškas palaiko WPS PIN
(asmens atpažinimo numerio) kodo ryšį,
WPS belaidį ryšį galite nustatyti įvesdami
imtuvo PIN kodą į belaidžio LAN
maršrutizatorių / prieigos tašką.
1 Atlikdami 6 veiksmą pasirinkite
„Manual Registration“ „Kaip ieškoti
prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)“
(39 psl.).
2 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite
„WPS PIN“, tada paspauskite
.
Rodomas galimų SSID (prieigos taškų)
sąrašas.
Pastaba
SSID, nepalaikantis WPS PIN, bus rodomas
neryškiai ir jo pasirinkti nebus galima.
3 Kelis kartus paspausdami V/v,
pasirinkite norimą tinklo pavadinimą
(SSID), tada paspauskite
.
TV ekrane rodomas imtuvo PIN kodas
(8 skaitmenų). Kol ryšys bus užmegztas,
palikite PIN kodą rodomą. (Kaskart
atliekant šį veiksmą, rodomas vis kitas
PIN kodas.)
4 Įveskite imtuvo PIN kodą į belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką.
Imtuvas pradeda nustatyti tinklo
nustatymus.
Parinkus tinklo nustatymus rodoma
„Network Settings are now complete
and the receiver has been successfully
connected to the network.“, o ekrano
“. Norėdami
skydelyje įsižiebia „
grįžti į meniu „Network Settings“,
paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
5 Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (60 psl.).
Patarimai
• Tikrindami tinklo nustatymus žr.
dalį „Information“ (98 psl.).
• Išsamios informacijos, kaip įvesti PIN kodą
į belaidį LAN maršrutizatorių / prieigos tašką,
ieškokite belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško naudojimo instrukcijoje.
Kaip naudoti laidinį LAN ryšį
1
Atlikdami 5 veiksmą pasirinkite
„Wired“ „Kaip ieškoti prieigos taško
ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point
Scan“ metodas)“ (39 psl.).
TV ekrane rodoma „How to acquire
the IP Address“.
2
Kelis kartus paspausdami
V/v pasirinkite „Auto“, tada
paspauskite
.
Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą
Pasirinkite „Manual“ ir paspauskite
. TV ekrane rodomas IP adreso
įvesties ekranas.
Ekranine klaviatūra įveskite „IP
Address“ reikšmę. Paspausdami V/v/
B/b ir
po vieną įveskite simbolius.
41LT
Kaip paruošti imtuvą
Parinkus tinklo nustatymus rodoma
„Network Settings are now complete
and the receiver has been successfully
connected to the network.“, o ekrano
skydelyje įsižiebia „
“. Norėdami
grįžti į meniu „Network Settings“,
paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
3 Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (60 psl.).
Tada pasirinkite „Enter“ ir paspauskite
, kad patvirtintumėte reikšmę.
Įveskite „Subnet Mask“ ir „Default
Gateway“, „Primary DNS“ ir
„Secondary DNS“ reikšmes. Tada
pasirinkite „Next“ ir paspauskite
.
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Ok“ ir paspauskite
.
TV ekrane rodoma „Connecting
to the network. Please wait“.
Parinkus tinklo nustatymus rodoma
„Network Settings are now complete
and the receiver has been successfully
connected to the network.“. Norėdami
grįžti į meniu „Network Settings“,
paspauskite
. (Atsižvelgiant
į tinklo aplinką, tinklo nustatymai
gali užtrukti.)
4
AMP
V/v/B/b,
RETURN O
HOME
Kaip naudoti meniu
1
Perjunkite TV įvesties šaltinį į įvesties
šaltinį, prie kurio prijungtas imtuvas.
2
Paspauskite AMP, o tada – HOME.
Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (60 psl.).
OPTIONS
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
Pagrindinio meniu pasirodymo TV
ekrane gali tekti palaukti; tai priklauso
nuo TV.
Patarimas
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (98 psl.).
Grafinės vartotojo sąsajos
(GUI) naudojimo gidas
Spausdami nuotolinio valdymo pulto
mygtukus V/v/B/b ir
galite nustatyti,
kad imtuvo meniu būtų rodomas TV
ekrane, ir pasirinkti TV ekrane norimą
naudoti funkciją.
Pradėję naudoti imtuvą iš pradžių
nuotolinio valdymo pulte būtinai
paspauskite AMP. Priešingu atveju tolesnės
operacijos gali būti nenukreiptos į imtuvą.
Patarimas
Paspaudus HOME įsižiebia nuotolinio valdymo
pulto mygtukas AMP.
42LT
3
Kelis kartus paspauskite B/b,
kad pasirinktumėte norimą meniu,
tada paspauskite
, kad meniu
įjungtumėte.
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
Pavyzdys: pasirinkus „Watch“.
Kaip paruošti imtuvą
4
Kelis kartus paspausdami V/v/B/b
pasirinkite norimą reguliuoti meniu
elementą, tada paspauskite
, kad
patektumėte į meniu elementą.
Patarimas
Ekrano apačioje, dešinėje pusėje, pasirodžius
OPTIONS, galite peržiūrėti funkcijų sąrašą
paspaudę OPTIONS ir pasirinkę reikiamą
funkciją.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
Pagrindinių meniu apžvalga
Meniu
Aprašas
Watch
Pasirenkamas į imtuvą
įvedamas vaizdo šaltinis
(44 psl.).
Listen
Pasirenkama muzika iš
SA-CD / CD, USB įrenginio,
pagrindinio tinklo arba SEN
(44 psl.). Taip galite
klausytis FM / AM radijo,
naudodami įtaisytą imtuvą
(51 psl.).
Sound Effects
Galite mėgautis garso
efektais, kuriuos išgauti
padeda įvairios patentuotos
„Sony“ technologijos arba
funkcijos (54 psl.).
Nustatymai
Reguliuojami imtuvo
nustatymai (87 psl.).
43LT
Pagrindinio meniu pasirodymo TV
ekrane gali tekti palaukti; tai priklauso
nuo TV.
Pagrindiniai veiksmai
Kaip paleisti vaizdą ir
garsus iš prijungtos
įrangos
?/1
3
AMP
Pasirinkite „Watch“ arba „Listen“
ir paspauskite
.
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
Įvesties
mygtukai
4
Pasirinkite norimą įrangą ir
paspauskite
.
5
6
Įjunkite įrangą ir atkurkite turinį.
Paspauskite 2 +/– ir sureguliuokite
garsumą.
Taip pat galima naudoti imtuvo
rankenėlę MASTER VOLUME.
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
7
Jei norite mėgautis erdviniu garsu,
paspauskite SOUND FIELD +/–.
Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį
A.F.D. / 2CH, MOVIE arba MUSIC.
Išsamios informacijos žr. 54 psl..
Patarimai
2 +/–
SOUND FIELD
+/–
1
Perjunkite TV įvesties šaltinį į įvesties
šaltinį, prie kurio prijungtas imtuvas.
2
Paspauskite AMP, o tada – HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
44LT
• Norėdami pasirinkti pageidaujamą įrangą galite
pasukti imtuvo INPUT SELECTOR arba spausti
nuotolinio valdymo pulto įvesties mygtukus.
• Galite reguliuoti garsumą naudodami imtuvo
rankenėlę MASTER VOLUME arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 +/–.
Kaip greitai sureguliuoti garsumą
– Sukite rankenėlę greitai.
– Laikykite mygtuką nuspaudę.
Kaip atlikti tikslius keitimus
– Sukite rankenėlę lėtai.
– Paspaudę mygtuką iš karto atleiskite.
Kaip suaktyvinti nutildymo
funkciją
Paspauskite
.
Nutildymo funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
• Paspauskite
dar kartą.
• Pakeiskite garsumą.
• Išjungsite imtuvą.
• Atliksite „Auto Calibration“.
Pagrindiniai veiksmai
Jei norite išvengti garsiakalbių
gedimo
Prieš išjungdami imtuvą būtinai
sumažinkite garsumo lygį.
45LT
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“
Prijungę iPod“ / „iPhone“ prie imtuvo (USB) prievado, galite mėgautis iPod“ / „iPhone“
įrašytu muzikiniu turiniu.
Išsamios informacijos apie „iPod“ / „iPhone“ prijungimą žr. 33 psl.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš
naudodami „iPod“ / „iPhone“, įdiekite į jį naujausią programinę įrangą.
„iPhone 4S“
„iPhone 4“
iPhone 3GS
iPhone 3G
„iPod touch“
4-osios kartos
„iPod touch“
3-osios kartos
„iPod touch“
2-osios kartos
„iPod nano“
6-osios kartos
„iPod nano“
5-osios kartos
(vaizdo kamera)
„iPod nano“
4-osios kartos
(vaizdo įrašas)
„iPod nano“
3-osios kartos
(vaizdo įrašas)
„iPod classic“
Pastabos
• „Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą
naudojant prie šio imtuvo prijungtą „iPod“ / „iPhone“.
• Šis gaminys specialiai sukurtas taip, kad jį būtų galima naudoti kartu su „iPod“ / „iPhone“,
ir patvirtinta, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus.
46LT
Kaip valdyti „iPod“ / „iPhone“
nuotolinio valdymo pultu
Kaip pasirinkti „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimą
„iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą galite
pasirinkti nuotolinio valdymo pulto
mygtuku „iPhone CTRL“.
Kai TV ekranas išjungtas, visus veiksmus
taip pat galite valdyti peržiūrėdami ekrano
skydelio informaciją.
USB
./>
X
m/M
N
x
SHUFFLE
REPEAT
iPhone
CTRL
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus, paspauskite USB.
iPhone
CTRL
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Pasirinkite USB, tada paspauskite
.
Kai „iPod“ arba „iPhone“ prijungtas,
TV ekrane rodoma „iPod/iPhone“.
3
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
„iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą.
Paspauskite
Veiksmas
N
Paleidžiama.
X, x
Pristabdoma.
m/M
Greitai persukama atgal
arba į priekį.
./>
Pereinama į ankstesnį /
kitą garso takelį.
REPEAT
Įjungiamas kartojimo
režimas.
SHUFFLE
Įjungiamas maišymo
režimas.
iPhone CTRL
Pasirenkamas „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimas.
Pastabos apie „iPod“ / „iPhone“
• Kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie
imtuvo ir kai imtuvas įjungtas, įrenginys
kraunamas.
• Iš šio imtuvo į „iPod“ / „iPhone“ dainų
perkelti negalite.
47LT
Pagrindiniai veiksmai
V/v/B/b,
• Naudojamo „iPod“ / „iPhone“
neatjunkite. Kad nesugadintumėte
duomenų arba „iPod“ / „iPhone“, prieš
prijungdami arba atjungdami „iPod“ /
„iPhone“ išjunkite imtuvą.
* Imtuvu neatkuriami DRM technologija
užkoduoti failai.
„iPod“ / „iPhone“ pranešimų
sąrašas
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau
nurodytus „Sony“ USB įrenginius.
Pranešimas ir paaiškinimas
Patvirtintas „Sony“ USB
įrenginys
Reading
Imtuvas atpažįsta ir skaito „iPod“ arba
„iPhone“ informaciją.
Nepalaikoma
Suderinami USB įrenginiai
Gaminio
pavadinimas
Modelio pavadinimas
„Walkman“®
NWZ-A864
Prijungtas nepalaikomas „iPod“ / „iPhone“.
NWZ-B152F / B162F /
B172
No device is connected
Neprijungtas „iPod“ arba „iPhone“.
No Track
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
Nerasta garso takelių.
NWZ-F805 / F806N
Ausinės nepalaikomos
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Prijungus „iPod“ arba „iPhone“ iš ausinių
neišvedamas garsas.
NWZ-W262 / W272
NWZ-Z1040 / Z1070
Kaip leisti USB įrenginį
Prijungę USB įrenginį prie imtuvo
(USB) prievado, galite mėgautis USB
įrenginyje įrašyta muzika.
Išsamios informacijos apie USB įrenginio
prijungimą žr. „„iPod“, „iPhone“, USB
įrenginio prijungimas“ (33 psl.).
Šiuo imtuvu galima atkurti toliau nurodytų
formatų muzikos failus:
Failo formatas
Plėtiniai
MP3 (MPEG-1
„Audio Layer III“)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“,
„.mp4“
„WMA9 Standard“*
„.wma“
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
48LT
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
USM4GN / 8GN / 32GN
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Skaitmeninis
diktofonas
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
ICZ-R50 / R51
Pastabos
Kaip naudoti USB įrenginį
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Pasirinkite USB, tada paspauskite
Kai prijungtas USB įrenginys, TV
ekrane rodoma USB.
USB įrenginį galite valdyti imtuvo
nuotolinio valdymo pultu.
3
Iš turinio sąrašo pasirinkite
pageidaujamą turinį, tada
paspauskite
.
Pradedamas atkurti pasirinktas
turinys, o TV ekrane rodoma
muzikos turinio informacija.
USB
./>
X
x
N
SHUFFLE
REPEAT
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus, paspauskite USB.
V/v/B/b,
1
Jei norite valdyti USB įrenginį
nuotolinio valdymo pultu
.
Paspauskite
Veiksmas
N
Paleidžiama.
X
Pristabdoma.
x
Sustabdoma.
./>
Grįžtama prie ankstesnio arba
pereinama prie kito failo.
REPEAT
Įjungiamas kartojimo
režimas.
SHUFFLE
Įjungiamas maišymo režimas.
Pastabos apie USB įrenginį
• Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite
jo. Jei norite išvengti duomenų ar USB
įrenginio sugadinimo, prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite imtuvą.
• Kai reikia prijungti USB kabelį, naudokite
kartu su jungtinu USB įrenginiu pateiktą
USB kabelį. Išsamios informacijos apie
valdymo būdą žr. prie prijungtino USB
įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
• Nejunkite imtuvo ir USB įrenginio USB
šakotuvu.
• Prijungus USB įrenginį rodoma „Reading“.
49LT
Pagrindiniai veiksmai
• Imtuvu negalima nuskaityti NTFS formato
duomenų.
• Imtuvu negalima nuskaityti duomenų, kurie
įrašyti ne į pirmą standžiojo disko įrenginio
skaidinį.
• Šiame sąraše nenurodytų modelių veikimas
neužtikrinamas.
• Net naudojant šiuos USB įrenginius ne visada
galima užtikrinti veikimą.
• Kai kurių šių USB įrenginių gali būti negalima
įsigyti tam tikruose regionuose.
• Formatuodami pirmiau nurodytus modelius
būtinai formatuokite naudodami patį modelį
arba specialiai tam modeliui skirtą formatavimo
programinę įrangą.
• USB įrenginį prie imtuvo junkite tik įsitikinę,
kad USB įrenginio ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba „Creating Database“.
• Kol bus pradėta rodyti „Reading“,
atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio
tipą, gali praeiti maždaug 10 sekundžių.
• Prijungus USB įrenginį, imtuvas skaito
visus USB įrenginio failus. Jei USB
įrenginyje yra daug aplankų arba failų,
USB įrenginio nuskaitymas gali trukti
ilgai.
• Imtuvas gali atpažinti iki
– 256 aplankų (įskaitant aplanką ROOT);
– 256 kiekvieno aplanko garso failų;
– 8 aplankų lygių (failų medžio struktūrą,
įskaitant aplanką ROOT).
Maksimalus garso failų ir aplankų
skaičius gali skirtis atsižvelgiant į failo
ir aplanko struktūrą.
Į USB įrenginį neįrašykite kitų tipų
failų arba nereikalingų aplankų.
• Negalima užtikrinti suderinamumo
su visomis užkodavimo / rašymo
programinėmis įrangomis, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis. Naudojant nesuderinamą
USB prietaisą gali atsirasti triukšmo,
trūkinėti garsas arba jis gali būti visai
neleidžiamas.
• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti šiek
tiek laiko, jei:
– sudėtinga aplankų struktūra;
– viršyta atminties talpa.
• Imtuvu nebūtinai palaikomos visos
USB įrenginio funkcijos.
• Imtuvo atkūrimo tvarka gali skirtis
nuo prijungto USB įrenginio atkūrimo
tvarkos.
• Aplankai, kuriuose nėra garso failų,
praleidžiami.
• Kai leidžiamas labai ilgas garso takelis, dėl
kai kurių veiksmų atkūrimas gali vėluoti.
50LT
USB pranešimų sąrašas
Pranešimas ir paaiškinimas
Reading
Imtuvas atpažįsta ir skaito USB įrenginio
informaciją.
Device error
Nepavyko atpažinti USB įrenginio atminties
(48 psl.).
Not supported
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys,
nežinomas įrenginys arba USB įrenginys
prijungtas USB šakotuvu (48 psl.).
No device is connected
Neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas
USB įrenginys neatpažįstamas.
Cannot get info
Pasiekiamas maksimalus garso failų / aplankų /
aplankų lygių skaičius, kurį imtuvas gali
atpažinti (50 psl.).
Cannot play
Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo
apribojimų imtuvui nepavyksta atkurti garso
failų.
Not in Use
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
No Track
Nerasta garso takelių.
1 Diapazono nustatymas (51 psl.)
2 Dažnio nustatymas (51 psl.)
3 Iš anksto nustatytų stočių sąrašas (53 psl.)
Imtuvo veiksmai
Kaip klausytis FM / AM
radijo
Naudodami įmontuotą imtuvą galite
klausytis FM ir AM transliacijų. Prieš
naudodami įsitikinkite, kad prie imtuvo
prijungtos FM ir AM antenos (33 psl.).
Skaitiniai
mygtukai
Kaip perjungti iš FM į AM
radiją ir atvirkščiai
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Pasirinkite FM / AM, tada
paspauskite
.
Parodomas FM / AM ekranas.
V/v/B/b,
OPTIONS
D.TUNING
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Pasirinkite FM / AM, tada
paspauskite
.
FM / AM ekranas
Kiekvieną ekrane rodomą elementą
galite pasirinkti ir valdyti paspausdami
V/v/B/b ir .
Pasirinkite diapazono nustatymą.
Kelis kartus paspauskite V/v ir
pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
Imtuvo veiksmai
3
4
Kaip nustatyti radijo
stotį automatiškai
(„Auto Tuning“)
1
FM / AM ekrane pasirinkite dažnio
nustatymą.
2
Paspauskite V/v.
Jei norite ieškoti radijo stočių nuo
žemesnio dažnio link aukštesnio,
paspauskite V, o jei nuo aukštesnio
link žemesnio – v.
Suradęs radijo stotį imtuvas toliau
nebeieško.
Jei prastas erdvinio FM radijo
garso priėmimas
1 Nustatykite norimą klausytis
stotį naudodami „Auto Tuning“,
„Direct Tuning“ arba pasirinkite
iš anksto nustatytą stotį (51 psl.).
2 Paspauskite OPTIONS.
Bus parodytas parinkčių meniu.
Pastaba
Pasirinkę dažnio nustatymą, parinkčių
meniu galite nustatyti FM režimą.
51LT
3 Pasirikite STEREO / MONO, tada
paspauskite
.
4 Pasirinkite MONO, tada paspauskite
Kaip nustatyti stotį tiesiogiai
(tiesioginis stočių nustatymas)
Galite įvesti stoties dažnį tiesiogiai
skaitiniais nuotolinio valdymo pulto
mygtukais.
1
2
.
Kaip iš anksto nustatyti
FM / AM radijo stotis
(Išankstinio nustatymo atmintis)
Galite išsaugoti iki 30 FM ir 30 AM
mėgstamų radijo stočių.
V/v/B/b,
Paspauskite D.TUNING.
Skaitiniais mygtukais įveskite
dažnį, tada paspauskite
.
RETURN O
OPTIONS
1 pavyzdys. FM 102,50 MHz
pasirinkite 1 b 0 b 2 b 5 b 0.
2 pavyzdys. AM 1,350 kHz
pasirinkite 1 b 3 b 5 b 0.
1
Iš anksto nustatyti pageidaujamą
radijo stotį nustatykite naudodami
„Auto Tuning“ (51 psl.) arba „Direct
Tuning“ (52 psl.).
Patarimas
2
Paspauskite OPTIONS.
Sureguliuokite rėminę AM anteną,
kad AM stotis būtų priimama optimaliai.
Bus parodytas parinkčių meniu.
Pastaba
Jei nepavyksta nustatyti stoties
Ekrane parodoma „– – – .– – MHz“ arba
„– – – – kHz“, tada vėl rodomas dabartinis
dažnis.
Patikrinkite, ar įvedėte tinkamą dažnį.
Jei ne, pakartokite 2 veiksmą. Jei vis tiek
nepavyksta nustatyti stoties, gali būti, kad
jūsų vietovėje šis dažnis nenaudojamas.
Pasirinkę dažnio nustatymą, parinkčių
meniu galite iš anksto nustatyti atmintį.
3
Pasirinkite „Set Preset“, tada
paspauskite
.
4
Pasirinkite iš anksto nustatytą
skaičių ir paspauskite
.
Stotis išsaugoma kaip pasirinktas iš
anksto nustatytas numeris.
5
Norėdami išsaugoti kitą radijo
stotį, pakartokite 1–4 veiksmus.
Radijo stotis galite saugoti, kaip
nurodyta toliau.
• AM diapazonas: AM 1–AM 30
• FM diapazonas: FM 1–FM 30
52LT
Iš anksto nustatytų stočių
nustatymas
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Pasirinkite FM / AM, tada
paspauskite
.
3
Sąraše pasirinkite iš anksto nustatytą
skaičių ir paspauskite
.
Galimi iš anksto nustatyti skaičiai
nuo 1 iki 30.
Imtuvo veiksmai
Kaip įvesti iš anksto nustatytų
stočių pavadinimus (pavadinimo
įvestis)
1 Pasirinkite iš anksto nustatytą skaičių,
kurio pavadinimą norite įvesti.
2 Paspauskite OPTIONS.
Bus parodytas parinkčių meniu.
3 Pasirinkite „Name Input“, tada
paspauskite .
TV ekrane rodoma ekraninė klaviatūra.
4 Paspausdami V/v/B/b ir po vieną
įveskite ženklus, kol įvesite
pavadinimą.
5 Pasirinkite „Enter“ ir paspauskite .
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Pastaba
Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane,
bet negalima rodyti ekrano skydelyje.
Kaip atšaukti pavadinimų įvestį
Paspauskite RETURN O.
53LT
RDS transliacijų priėmimas
Naudodami šį imtuvą galite naudotis radijo
duomenų sistema (RDS), kuri įgalina
radijo stotis įprastu programos signalu
siųsti papildomos informacijos. Šiame
imtuve galimos patogios RDS funkcijos,
pvz., programos pavadinimo rodymas.
RDS paslauga teikiama tik FM stočių.*
* Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą,
o šių paslaugų tipai taip pat skiriasi. Jei nesate
susipažinę su RDS paslaugomis savo vietovėje,
dėl išsamios informacijos kreipkitės į vietines
radijo stotis.
Paprasčiausiai pasirinkite radijo
stotį iš FM diapazono.
Nustačius RDS paslaugas teikiančią
radijo stotį TV ekrane ir ekrano skydelyje
rodomas programos pavadinimas*.
* Jei RDS transliacija nepriimama, programos
pavadinimas nerodomas.
Pastabos
• RDS gali tinkamai neveikti, jei nustatyta radijo
stotis nesiunčia RDS signalo arba signalas per
silpnas.
• Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane,
bet negalima rodyti ekrano skydelyje.
Patarimas
Kai rodomas programos pavadinimas, galite
patikrinti dažnį kelis kartus paspausdami imtuvo
mygtuką DISPLAY (104 psl.).
Kaip taikyti garso efektus
Kaip pasirinkti garso lauką
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effect“ ir paspauskite
.
2
Pasirinkite „Sound Field“ ir
paspauskite
.
3
Pasirinkite norimą garso lauką.
Patarimai
• Kelis kartus paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką SOUND FIELD +/– galite
pasirinkti norimą garso lauką.
• Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį A.F.D. /
2CH, MOVIE arba MUSIC.
„Auto Format Direct“
(A.F.D.) / 2 kanalų garso
režimas
• „Auto Format Direct“ (A.F.D.)
režimas: Nustatę šį režimą girdėsite
tikslesnį garsą, be to, galėsite pasirinkti
dekodavimo režimą, kad 2 kanalų
stereofoninis arba monofoninis garsas
būtų atkuriamas kaip kelių kanalų garsas.
• 2 kanalų garso režimas: Galite nustatyti
2 kanalų garso išvestį, nesvarbu, kokį
įrašymo formatą palaiko naudojama
programinė įranga, kokia atkūrimo
įranga prijungta ir kokie imtuvo
garso laukų nustatymai pasirinkti.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Garsas nustatomas toks, koks buvo
įrašytas / užšifruotas, be papildomų
erdvinio garso efektų.
Tačiau, kai nėra LFE signalų, šis imtuvas
generuoja žemųjų dažnių signalą kaip
išvestį į žemųjų dažnių garsiakalbį
(JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose).
54LT
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Per visus garsiakalbius atkuriami 2 kanalų
kairieji / dešinieji arba monofoniniai
signalai. Tačiau, atsižvelgiant į garsiakalbių
nustatymus, garsas gali būti neišvedamas
iš kai kurių garsiakalbių.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Imtuvui atkuriant garsą jis sklinda tik iš
kairiojo / dešiniojo garsiakalbio. Iš žemųjų
dažnių garsiakalbio garsas nesklinda.
Standartiniai 2 kanalų erdvinio garso
šaltiniai visiškai neapdoroja garso pagal
garso laukus, todėl kelių kanalų erdvinio
formato garsas supaprastinamas iki
2 kanalų.
x 2ch Analog Direct (A. DIRECT)
Pastaba
Naudojantis funkcijomis BD, DVD, GAME,
VIDEO 2, VIDEO 3, USB, „Home Network“,
SEN ir „AirPlay“ negalima pasirinkti „2ch Analog
Direct“.
Filmo režimas
x PLII Movie
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti vieną
iš anksto užprogramuotų imtuvo garso
laukų. Juos nustačius namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu – tarsi
kino teatre.
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Movie“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
žiūrint „Dolby Surround“ formatu
užkoduotus filmus. Be to, šiuo režimu pavyks
atkurti garsą 5.1 kanalais žiūrint papildomai
įrašyto garso arba senų filmų įrašus.
x HD-D.C.S.
x PLIIx Movie
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
yra nauja pažangi „Sony“ namų kino
technologija, kurią kuriant buvo pasitelktos
naujausios akustinių ir skaitmeninių
signalų apdorojimo technologijos. Ji
pagrįsta tiksliais įrašų studijoje gaunamais
atkūrimo matavimo duomenimis.
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIx Movie“
režimu. Pasirinkus šį nustatymą „Dolby
Pro Logic II Movie“ arba „Dolby Digital“
5.1 kanalai išplečiami iki atskirų 7.1 filmų
kanalų.
55LT
Kaip taikyti garso efektus
Pasirinktą garso įvestį galite pakeisti
2 kanalų analogine įvestimi. Ši funkcija
leidžia naudoti aukštos kokybės
analoginius šaltinius.
Naudojant šią funkciją galima reguliuoti
tik garsumą ir priekinio garsiakalbio lygį.
Pasirinkę šį režimą, „Blu-ray“ ir DVD
formatų filmais galėsite mėgautis tiesiog
namuose: jų garsas bus ypač puikios
kokybės, be to, kels tokį įspūdį, kokį
ir ketino sukurti jį įrašę technikai.
• Dynamic: šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, kai patalpa
yra aidi, bet nesukuriamas erdvumo
pojūtis (kai garsas nepakankamai
sugeriamas). Taip pabrėžiamas garso
atspindėjimas ir sukuriamas dideliame,
klasikiniame kino teatre sklindančio
garso įspūdis. Taip pasiekiama
dubliavimo studijos erdvės efekto ir
sukuriamas unikalus akustinis laukas.
• Theater: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis įprastame kambaryje. Atkuriamas
garso aidumas – kaip kino studijoje
(dubliavimo studijoje). Tai puikus
pasirinkimas žiūrint „Blu-ray Disc“
įrašytą koncertą, kai norima sukurti
kino studijos atmosferą.
• Studio: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis kambaryje, kuriame sumontuota
atitinkama garso įranga. Bus atkuriamas
garso aidumas, sukuriamas, kai kino
garso šaltinis pritaikomas „Blu-ray Disc“,
kad būtų namie tinkamo garsumo lygio.
Išlaikomas minimalus garso atspindžio ir
aidumo lygis. Tačiau dialogų ir erdvinio
garso efektai atkuriami efektingai.
x PLIIz Movie (PLIIz)
x Gyvo garso koncertas (CONCERT)
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIz“
režimu. Pasirinkus šį nustatymą šaltinio
garso kanalų padaugėja nuo 5.1 iki 7.1,
garso įranga vertikaliai išdėstoma, garsui
suteikiama gyvumo ir gylio.
Atkuriama 300 vietų salės akustika.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
x Sports (SPORTS)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Cinema“
režimu. 2 kanalais įrašytas šaltinio
garsas dekoduojamas į 7 kanalus.
Atkuriamas sporto laidos transliacijos
efektas.
x Stadium (STADIUM)
Atkuriamas skambesio dideliame
atvirame stadione efektas.
x Portable Audio (PORTABLE)
Muzikos režimas
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti
vieną iš anksto užprogramuotų imtuvo
garso laukų. Juos nustatę namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu – tarsi
koncertų salėje.
x „Berlin Philharmonic Hall
(BERLIN)“
Atkuriamas Berlyno filharmonijos salės
garso efektas.
x „Concertgebouw Amsterdam
(CONCERTGEB)“
Atkuriamas Nyderlandų sostinės
Amsterdamo koncertų salės garso
efektas, kuriam būdingas garso sodrumas,
išgaunamas pasitelkus atspindį.
x „Musikverein Vienna“
(MUSIKVEREI)
Atkuriamas Austrijos sostinės Vienos
koncertų salės garso efektas, kuriam
būdingas rezonuojantis garsas ir unikalus
garso aidėjimas.
x Džiazo klubas (JAZZ)
Atkuriama džiazo klubo akustika.
56LT
Atkuriamas aiškus ir sodrus garsas
iš nešiojamojo garso įrenginio.
Šis režimas yra puikus pasirinkimas
klausantis MP3 formatu įrašytos ir
kitaip suglaudintos muzikos.
x PLII Music
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Music“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
naudojant įprastus erdvinio garso šaltinius,
pvz., CD.
x PLIIx Music
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIx Music“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
naudojant įprastus erdvinio garso šaltinius,
pvz., CD.
x PLIIz Music (PLIIz)
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIz“
režimu. Pasirinkus šį nustatymą šaltinio
garso kanalų padaugėja nuo 5.1 iki 7.1,
garso įranga vertikaliai išdėstoma, garsui
suteikiama gyvumo ir gylio.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Music“
režimu. 2 kanalais įrašytas šaltinio garsas
dekoduojamas į 7 kanalus. Šis nustatymas
yra tinkamiausias naudojant įprastus
erdvinio garso šaltinius, pvz., CD.
Kai prijungtos ausinės
Šį garso lauką galite pasirinkti, tik jei prie
imtuvo prijungtos ausinės.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Šis režimas parenkamas automatiškai, jei
naudojate ausines (išskyrus „2ch Analog
Direct“). Standartiniai 2 kanalų erdvinio
garso šaltiniai visiškai neapdoroja garso
pagal garso laukus, todėl kelių kanalų
erdvinio formato garsas supaprastinamas
iki 2 kanalų (išskyrus LFE signalus).
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
Jei jungiate žemųjų dažnių
garsiakalbį
Šis imtuvas generuos žemųjų dažnių
signalą kaip išvestį į žemųjų dažnių
garsiakalbį, kai nėra LFE signalo, kuris
yra žemųjų dažnių garso efekto išvestis
iš žemųjų dažnių garsiakalbio į 2 kanalų
signalą. Tačiau negeneruojamas „Neo:6
Cinema“ arba „Neo:6 Music“ žemųjų
dažnių signalas, kai pasirinktas visų
garsiakalbių nustatymas „Large“.
Kad būtų geriau išnaudojama
„Dolby Digital“ bosų nukreipimo
grandinė, rekomenduojama nustatyti
kuo aukštesnį ribinį žemųjų dažnių
garsiakalbio dažnį.
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymus, kai kurie garso laukai gali
būti negalimi.
• Tuo pačiu metu negali būti pasirinkta
„PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz
Movie“ ir „PLIIz Music“.
– „PLIIx Movie“ ir „PLIIx Music“ galima
pasirinkti, kai nustatytas garsiakalbių
išdėstymas naudojant galinį (-ius)
erdvinio garso garsiakalbį (-ius).
– „PLIIz Movie“ ir „PLIIz Music“ galima
pasirinkti, kai nustatytas garsiakalbių
išdėstymas naudojant priekinius
viršutinius garsiakalbius.
• Toliau nurodytais atvejais muzikos
ir filmų garso laukai neveikia.
– aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo
dažnio „DTS-HD Master Audio“,
„DTS-HD High Resolution Audio“
arba „Dolby TrueHD“.
– Pasirinktas „2ch Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx
Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Movie“,
„PLIIz Music“, „Neo:6 Cinema“ ir „Neo:6
Music“ neveikia, kai nustatytas
garsiakalbių išdėstymas 2/0 arba 2/0.1.
• Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų,
garsas neišvedamas iš žemųjų dažnių
garsiakalbio, jei garsiakalbio nustatymų
meniu visi garsiakalbiai nustatyti
į „Large“. Tačiau garsas bus išvedamas
iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra LFE
signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso
garsiakalbiai nustatyti į „Small“;
– Pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx
Music“, „PLIIz Movie“, „PLIIz Music“,
„HD-D.C.S.“ arba „Portable Audio“.
57LT
Kaip taikyti garso efektus
Kai pasirinkta „2ch Analog Direct“,
šis režimas parenkamas automatiškai,
jei naudojate ausines.
Analoginiai signalai atkuriami neapdoroti
glodintuvu, pagal garso lauką ir kt.
Pastabos apie garso laukus
Kaip reguliuoti glodintuvą
Kaip naudotis funkcija
„Sound Optimizer“
Norėdami reguliuoti priekinio, vidurinio,
galinio ir priekinio viršutinio erdvinio
garso garsiakalbių tonų kokybę (bosų /
aukštų tonų lygį), galite naudoti šiuos
parametrus.
Bosai
Naudodamiesi funkcija „Sound Optimizer“
net nedideliu garsumu galėsite mėgautis
aiškiu ir dinaminiu garsu. Ši funkcija
automatiškai sukalibruoja garsą, kurio
gali gerai nesigirdėti, kai garsumo lygis
sumažintas. Kai automatinis kalibravimas
atliktas, garsumo lygis optimizuojamas
ir pritaikomas prie jūsų aplinkos.
Aukštieji dažniai
Lygis
(dB)
Dažnis (Hz)
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Equalizer“ ir
paspauskite
.
3
Pasirinkite „Front“, „Center“,
SUR/SB arba „Front High“, tada
paspauskite
.
4
Pasirinkite „Bass“ arba „Treble“,
tada reguliuokite stiprinimo lygį.
.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama „2ch Analog
Direct“.
• „Bass“ ir „Treble“ dažniai yra fiksuoti.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei pradinis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis (tai priklauso nuo garso
formato).
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Sound Optimizer“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite „Normal“ arba „Low“,
tada paspauskite
.
Garso optimizavimo funkcija aktyvinta.
Norėdami sureguliuoti filmo atskaitos lygį,
pasirinkite „Normal“. Norėdami
sureguliuoti CD arba kitą programinę
įrangą, kurios vidutinis garso slėgis
apdorojamas gerai, pasirinkite „Low“.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Naudojama „2ch Analog Direct“.
– Prijungtos ausinės.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo garso
formato.
Kaip pasirinkti
kalibravimo tipą
Atlikę automatinį kalibravimą galite
pasirinkti pageidaujamą kalibravimo tipą.
Išsamią informaciją žr. dalyje „Auto
Calibration Type“ (92 psl.).
58LT
.
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas
Kaip atkurti numatytuosius
garso laukus
„Pure Direct“ režimas leidžia mėgautis
tikslesniu garsu. Kai įjungtas „Pure Direct“,
ekrano skydelis išjungiamas, kad būtų
sumažinta triukšmo, darančio įtaką garso
kokybei. Funkciją „Pure Direct“ galite
naudoti visoms įvestims.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Pure Direct“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „On“, tada paspauskite
?/1
MUSIC
.
1
Paspauskite ?/1, jei norite išjungti
imtuvą.
2
Nuspaudę MUSIC paspauskite ?/1.
.
Pastaba
Ekrano skydelyje parodomas tekstas
S.F. CLEAR ir atkuriami numatytieji
visų garso laukų nustatymai.
Patarimas
Norėdami įjungti arba išjungti funkciją „Pure
Direct“, taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo
pulto arba imtuvo mygtuką PURE DIRECT.
Kaip atšaukti „Pure Direct“
„Pure Direct“ funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
– Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite „Off“
„„Pure Direct“ funkcijos naudojimas“
(59 psl.).
– Paspausite PURE DIRECT dar kartą.
– Pakeisite garso lauką.
– Pakeisite TV scenos nustatymą
(„Scene Select“).
– Pakeisite funkcijų „Equalizer“, „Sound
Optimizer“, „Advanced Auto Volume“
arba „Dynamic Range Compressor“
nustatymą.
59LT
Kaip taikyti garso efektus
Kai pasirinkta funkcija „Pure Direct“, funkcijos
„Equalizer“, „Sound Optimizer“, „Advanced
Auto Volume“ ir „Dynamic Range Compressor“
neveikia.
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Apie imtuvo tinklo funkcijas
• Galėsite mėgautis garso turiniu, saugomu
su DLNA suderintame įrenginyje (DLNA
CERTIFIED™ produktai), pažymėtame
sankcionuotu DLNA logotipu (66 psl.).
• Pagrindiniame tinkle imtuvą galite
naudoti kaip įrenginį, atitinkantį „UPnP“
laikmenos perteikimo įrenginį.
• Turėdami interneto ryšį, galite klausytis
muzikos (70 psl.) ir atnaujinti imtuvo
programinę įrangą (75 psl.).
• Naudodamiesi funkcija PARTY
STREAMING, muzikos tuo pačiu
metu galėsite klausytis skirtinguose
kambariuose.
• Norėdami valdyti imtuvą, galite
užregistruoti „TV SideView“ įrenginius.
• Naudodami „iOS“ įrenginius arba
„iTunes Library“, su „AirPlay“ galite
atkurti garso turinį.
Apie DLNA
DLNA („Digital Living Network Alliance“)
yra standartų organizacija, kurią sudaro
įvairių produktų, pvz., serverių
(kompiuterių ir t. t.), AV įrangos
ir mobiliųjų kompiuterių įrenginių,
gamintojai, kurie vykdo turinio (muzikos,
nuotraukų ir vaizdo įrašų) mainus. DLNA
pati nustato standartus ir sankcionuotą
logotipą suteikia tik tiems įrenginiams,
kurie atitinka DLNA reikalavimus.
60LT
Kaip nustatyti serverį
Norėdami klausytis garso turinio, laikomo
jūsų serveryje su šiuo imtuvu, turite iš anksto
nustatyti serverį. Su imtuvu suderinami
toliau nurodyti serverių įrenginiai.
• „Sony VAIO Media plus“ 1.3, 1.4, 2.0,
ir 2.1 versijos
• „Sony“ HDD tinklo garso sistema
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• „Sony“ tinklo AV imtuvas
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• „Microsoft Windows Media Player 12“,
įdiegta operacinėse sistemose „Windows
8“ ir „Windows 7“ (61, 63 psl.)
• „Microsoft Windows Media Player 11“,
įdiegta operacinėse sistemose „Windows
Vista“ / „Windows XP“ (64 psl.)
* Neveikia kai kuriuose regionuose arba šalyse.
Jei serveryje yra funkcija, kuri riboja prieigą iš
kitų įrenginių, norint leisti imtuvui pasiekti
ją, reikia pakeisti serverio nustatymus.
Šioje dalyje paaiškinta, kaip įdiegti
„Windows Media Player“, kai jis
naudojamas kaip serveris.
Išsamią informaciją, kaip nustatyti serverių
įrenginius, žr. jos naudojimo instrukcijoje
arba įrenginio / taikomosios programos
žinyne.
Pastabos
• Atsižvelgiant į operacinės sistemos versiją arba
kompiuterio aplinką, kompiuteryje rodomi
elementai gali skirtis nuo rodomų toliau. Išsamią
informaciją žr. operacinės sistemos žinyne.
• Jei leidžiate muziką, naudodamiesi funkcija
„Play To“ operacinėje sistemoje „Windows“,
atsižvelgiant į situaciją, tai gali užtrukti kiek
ilgiau.
Skiltyje [Settings] (parametrai)
pasirinkite [Control Panel]
(valdymo skydas).
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows 8“
Šioje dalyje paaiškinta, kaip operacinėje
sistemoje „Windows 8“ nustatyti
gamintojo įdiegtą „Windows Media Player
12“ leistuvą. Kaip naudoti „Windows
Media Player 12“, žr. „Windows Media
Player 12“ žinyną.
1
Eikite į valdymo skydelį
Skiltyje [Start] (pradėti) pasirinkite
[All Apps] (visos programėlės).
Pasirinkite [Control Panel]
(valdymo skydas).
2
Dalyje [Network and Internet]
(tinklas ir internetas) pasirinkite
[View network status and tasks]
(rodyti tinklo būseną ir užduotis).
Parodomas ekranas [Network and
Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo
centras).
Patarimas
Jei operacinės sistemos „Windows 8“ ekranas
nerodomas, kaip parodyta pirmiau, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
61LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Patarimas
Jei elementas ekrane nerodomas, pamėginkite
pakeisti valdymo skydo ekrano tipą.
3
4
Pasirinkite [Change advanced
sharing settings] (keisti išplėstinius
bendrinimo nustatymus).
Iš dalies [Media streaming] (srautinis
medijos perdavimas), esančios [All
Networks] (visi tinklai), pasirinkite
[Choose media streaming options...]
(pasirinkti srautinio medijos
perdavimo parinktis...).
6
Pasirinkite [Allow All] (leisti viską).
Atveriamas langas [Allow All Media
Devices] (lesti visus medijos
įrenginius).
Jei vietiniame tinkle visi įrenginiai
nustatyti kaip [Allowed] (leista),
pasirinkite [OK] (gerai) ir uždarykite
langą.
7
Pasirinkite [Allow all computers
and media devices] (leisti visus
kompiuterius ir medijos įrenginius).
8
Norėdami uždaryti langą, pasirinkite
[Next] (pirmyn) ir [Finish] (baigti).
9
Atnaujinkite serverių sąrašą.
Kai nustatymai baigti, atnaujinkite
imtuvo serverių sąrašą ir iš jo
pasirinkite šį serverį. Išsamią
informaciją apie serverio pasirinkimą
žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“
(65 psl.).
5
62LT
Jei lange [Media streaming options]
(srautinio medijos perdavimo
parinktys) rodoma [Media streaming
is not turned on] (srautinis medijos
perdavimas neįjungtas), pasirinkite
[Turn on media streaming] (įjungti
srautinį medijos perdavimą).
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows 7“
Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti
gamintojo įdiegtą „Windows Media Player
12“ operacinėje sistemoje „Windows 7“.
Kaip naudoti „Windows Media Player 12“,
žr. „Windows Media Player 12“ žinyne.
1
2
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus
naudojamas imtuvas, pasirinkite
[Home network] (namų tinklas)
arba [Work network] (darbo tinklas).
5
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus
naudojamas imtuvas, vadovaukitės
ekrane rodomomis instrukcijomis.
Kai nustatymai atlikti, įsitikinkite, kad
lange [Network and Sharing Center]
(tinklo ir bendrinimo centras) skiltyje
[View your active networks] (rodyti
aktyvius tinklus) esantis elementas
yra pakeistas į [Home network]
(namų tinklas) arba į [Work network]
(darbo tinklas).
Eikite į [Start] (pradėti) – [Control
Panel] (valdymo skydas).
6
Pasirinkite [Change advanced
sharing settings] (keisti išplėstinius
bendrinimo nustatymus).
7
Dalyje [Media streaming] (srautinis
medijos perdavimas) pasirinkite
[Choose media streaming options…]
(pasirinkti srautinio medijos
perdavimo parinktis...)
Dalyje [Network and Internet]
(tinklas ir internetas) pasirinkite
[View network status and tasks]
(rodyti tinklo būseną ir užduotis).
Patarimas
Jei elementas ekrane nerodomas, pamėginkite
pakeisti valdymo skydo ekrano tipą.
Dalyje [View your active networks]
(rodyti aktyvius tinklus) pasirinkite
[Public network] (viešasis tinklas).
Jei ekrane rodoma ne [Public Network]
(viešasis tinklas), pereikite prie 6 veiksmo.
Parodomas ekranas [Set Network
Location] (nustatyti tinklo vietą).
63LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Parodomas ekranas [Network and
Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo
centras).
3
4
8
9
Jei lange [Media streaming options]
(srautinio medijos perdavimo
parinktys) rodoma [Media streaming
is not turned on] (srautinis medijos
perdavimas neįjungtas), pasirinkite
[Turn on media streaming] (įjungti
srautinį medijos perdavimą).
Pasirinkite [Allow all] (leisti viską).
Kaip naudoti „Windows Media Player 11“,
žr. „Windows Media Player 11“ žinyne.
* „Windows Media Player 11“ operacinėse
sistemose „Windows XP“ gamintojo nediegiama.
Apsilankykite „Microsoft“ svetainėje, atsisiųskite
diegimo programą ir kompiuteryje įdiekite
„Windows Media Player 11“.
1
Eikite į [Start] (pradėti) – [All
Programs] (visos programos).
2
Pasirinkite [Windows Media Player].
Atveriamas langas [Allow All Media
Devices] (leisti visus medijos
įrenginius). Jei vietiniame tinkle visi
įrenginiai nustatyti kaip [Allowed]
(leista), pasirinkite [OK] (gerai) ir
uždarykite langą.
Paleidžiama „Windows Media Player 11“.
3
10 Pasirinkite [Allow all computers
Jei naudojate operacinę sistemą
„Windows XP“, pereikite prie
9 veiksmo.
and media devices] (leisti visus
kompiuterius ir medijos įrenginius).
11 Norėdami uždaryti langą, pasirinkite
[OK] (gerai).
12 Atnaujinkite serverių sąrašą.
Meniu [Library] (biblioteka)
pasirinkite [Media Sharing…]
(medijos bendrinimas).
4
Kai rodoma
, pasirinkite
[Networking…] (tinklinis sujungimas).
Nustatę „Windows Media Player 12“
atnaujinkite imtuvo serverių sąrašą ir
iš serverių sąrašo pasirinkite šį serverį.
Išsamią informaciją apie serverio
pasirinkimą žr. „Kaip atnaujinti
serverių sąrašą“ (65 psl.).
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows Vista“
arba „Windows XP“
Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti
operacinėje sistemoje „Windows Vista“
ir „Windows XP“ įdiegtą „Windows Media
Player 11“*.
64LT
Parodomas ekranas [Network and
Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo
centras).
5
Pasirinkite [Customize] (tinkinti).
9
Jei lange [Media Sharing] (medijos
bendrinimas) nepažymėta [Share
my media] (bendrinti mano mediją),
pažymėkite [Share my media]
(bendrinti mano mediją) ir
pasirinkite [OK] (gerai).
Rodomas galimų prijungti įrenginių
sąrašas.
Parodomas ekranas [Set Network
Location] (nustatyti tinklo vietą).
6
Pažymėkite [Private] (privatus)
ir pasirinkite [Next] (pirmyn).
10 Pasirinkite [Settings…]
(parametrai...), rodomą šalia
[Share my media to:] (bendrinti
mano laikmeną su:).
11 Pažymėkite [Allow new devices
7
Įsitikinkite, kad lange [Network and
Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo
centras) rodoma [(Private network)]
(privatusis tinklas) ir uždarykite
langą.
Pastaba
Įsitikinę, kad imtuvas gali prisijungti prie
serverio ir paleisti serveryje laikomą garso
turinį, panaikinkite elemento žymėjimą.
12 Atnaujinkite serverių sąrašą.
Nustatę „Windows Media Player 11“
atnaujinkite imtuvo serverių sąrašą ir
iš serverių sąrašo pasirinkite šį serverį.
Išsamią informaciją apie serverio
pasirinkimą žr. „Kaip atnaujinti
serverių sąrašą“ (65 psl.).
Kaip atnaujinti serverių sąrašą
Kai prie pagrindinio tinklo pridedate naują
serverį arba sąraše nerandate norimo
serverio, atnaujinkite serverių sąrašą.
1 Kai rodomas serverių sąrašas,
paspauskite OPTIONS.
2 Pasirinkite „Refresh“, tada
paspauskite .
Parodomas atnaujintas serverių sąrašas.
65LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
8
Įsitikinkite, kad [Location type]
(vietos tipas) pakeistas į [Private]
(privatus) ir pasirinkite [Close]
(uždaryti).
and computers automatically]
(leisti naujus įrenginius ir
kompiuterius automatiškai)
ir pasirinkite [OK] (gerai).
Patarimas
HOME
NETWORK
Imtuvas saugo paskutinių 5 prijungtų serverių
istoriją, šie serveriai rodomi serverių sąrašo
viršuje. Serverių sąraše gali būti rodoma iki
20 serverių.
Kaip ištrinti serverį iš serverių
sąrašo
1 Kai rodomas serverių sąrašas,
pasirinkite serverį, kurį norite ištrinti,
tada paspauskite OPTIONS.
Bus parodytas parinkčių meniu.
2 Pasirinkite „Delete“, tada
paspauskite
.
TV ekrane rodomas patvirtinimo
ekranas.
3 Pasirinkite „OK“, tada paspauskite .
Parodoma „Baigta!“ ir pasirinktas
serveris ištrinamas.
V/v/B/b,
RETURN O
./>
X
Serveryje saugomo garso
turinio leidimas
Imtuvu galite leisti serveryje laikomą MP3,
Linear PCM, WMA, FLAC ir AAC*
formatų garso turinį. Garso turinys,
kuriame numatyta autorių teisių apsauga
(„Digital Rights Management“), negali būti
paleistas šiame imtuve.
* Imtuvas gali leisti tik tuos AAC failus, kurių
plėtiniai yra „.m4a“, „.mp4“ arba „.3gp“.
Serveris
Šis imtuvas
66LT
x
N
SHUFFLE
REPEAT
Pastaba
Net jei ištrinsite serverį iš serverių sąrašo,
jei imtuvas ras jį tinkle (pvz., kai atnaujinate
serverių sąrašą), serveris vėl bus rodomas sąraše.
OPTIONS
ALPHABET
SEARCH
1
Paspauskite HOME NETWORK.
TV ekrane parodomas serverių
sąrašas.
Jei paskutinis pasirinktas elementas
(grojaraštis, albumas, aplankas ir t. t.)
parodomas TV ekrane, kelis kartus
paspauskite RETURN O, kol bus
rodomas serverių sąrašas.
Jei parodomas užrašas „No server
is available“ arba kai sąraše esančio
serverio naudoti negalima, paspauskite
OPTIONS. Pasirinkite „Refresh“,
tada paspauskite
. Parodomas
atnaujintas serverių sąrašas.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį „Home Network“.
2
Pasirikite DLNA serverio piktogramą
ir paspauskite
.
TV ekrane parodomas turinio sąrašas.
Pastaba
Jei serverio įrenginys palaiko „Wake-onLAN“ standartą, imtuvas automatiškai
įjungia serverį. Jei serveris nepalaiko „Wakeon-LAN“ standarto, iš anksto įjunkite
serverį. Išsamią informaciją apie serverio
„Wake-on-LAN“ nustatymą arba valdymą
žr. naudojimo instrukcijoje arba serverio
žinyne.
3
4
Pasirinkite norimus elementus
(grojaraštį, albumą, aplanką ir t. t.),
tada paspauskite
.
Kaip nustatyti „Access
Settings“
Įrenginiams įrenginių sąraše galite
nustatyti prieigos apribojimus arba teises.
1
Paspauskite HOME NETWORK.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį „Home Network“.
2
3
Paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite „Access Settings“,
tada paspauskite
.
Jei parodomas kitas elementas,
kartokite šį veiksmą, kol bus parodytas
jūsų norimas elementas. Rodomi
elementai priklauso nuo prijungto
serverio.
Kaip nustatyti automatinės
prieigos teisę
1 Dalyje „Access Settings“ pasirinkite
Pasirinkite norimą garso takelį,
tada paspauskite
.
2 Pasirinkite „Allow“ arba „Not Allow“,
Pradedama atkurti.
Įsitikinkite, kad garsas atkuriamas
per imtuvo garsiakalbius.
Patarimai
• Jei pasirinkote aplanką (pvz., atlikėjo aplanką,
žanro aplanką ir t. t.), tada paspaudėte
mygtuką N, imtuve bus paleisti visi
pasirinkto aplanko elementai.
• Kai funkcija pakeista į „Home Network“
funkciją, imtuve tęsiamas atkūrimas nuo
paskutinio pasirinkto elemento, kol imtuvas
išjungiamas. Kai „Network Standby“ nustatyta
į „On“, net kai imtuvas išjungtas, atkūrimas
tęsiamas nuo paskutinio pasirinkto elemento.
.
tada paspauskite .
• „Allow“: visiems pagrindinio tinklo
įrenginiams leidžiama pasiekti imtuvą.
Šis imtuvas, jei pageidaujama, kaip
šeimininko įrenginys gali įjungti
funkciją PARTY ir kaip svečio
įrenginys gali prisijungti prie
funkcijos PARTY.
• „Not Allow“: imtuvas riboja naują
prietaisą, kuris bando pasiekti imtuvą.
Kai prijungiate naują įrenginį prie
pagrindinio tinklo, pridėkite įrenginį
prie įrenginių sąrašo ir nustatykite
prieigos teisę (68 psl.).
Pastaba
Prie įrenginių sąrašo galima pridėti iki
20 įrenginių. Jei jau užregistruota 20 įrenginių ir
rodoma „Device list is Full“, naujo įrenginio prie
sąrašo pridėti negalima. Tokiu atveju iš sąrašo
ištrinkite nereikalingus įrenginius (68 psl.).
67LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Pastabos
• Takeliai, kurių imtuvas negali atkurti, taip
pat rodomi TV ekrane. Jūs negalite rūšiuoti
garso takelių, kuriuos galima paleisti.
• Jei kintamosios srovės maitinimo (maitinimo
tinklo) laidą atjungiate nuo sieninio elektros
lizdo, grojimas nebus pradėtas nuo paskutinio
pasirinkto elemento.
• Naršant aplanke, kuriame yra daug garso
turinio, gali užtrukti, kol bus parodyti
elementai. Tokiu atveju atlikite raktažodžių
paiešką (77 psl.).
„Auto Acces“ ir paspauskite
Kaip pridėti įrenginių
prie įrenginių sąrašo
1 Dalyje „Access Settings“ pasirinkite
„Control Device“, tada paspauskite .
Užregistruotų įrenginių sąrašas
rodomas TV ekrane.
2 Pasirinkite „Add Device“, tada
paspauskite .
3 Pasirinkite norimą įrenginį, tada
paspauskite .
Pasirinktas įrenginys pridedamas prie
įrenginių sąrašo. Išsamią informaciją
apie prieigos nustatymą žr. „Kaip
nustatyti įrenginių prieigos teisę“
(68 psl.).
Kaip nustatyti įrenginių prieigos
teisę
Įrenginių sąraše galite nustatyti įrenginių
prieigos teises. Pagrindiniame tinkle
atpažįstami tik įrenginiai, nustatyti kaip
„Allow“.
1 Dalyje „Access Settings“ pasirinkite
„Control Device“, tada paspauskite .
Užregistruotų įrenginių sąrašas
rodomas TV ekrane.
2 Pasirinkite norimą įrenginį, tada
paspauskite .
3 Pasirinkite „Access“, tada
paspauskite .
4 Pasirinkite „Allow“ arba „Not Allow“,
tada paspauskite .
Kaip ištrinti įrenginį iš sąrašo
Atlikdami 3 veiksmą meniu „Kaip nustatyti
įrenginių prieigos teisę“ (68 psl.)
pasirinkite „Delete“, tada paspauskite
.
Patvirtinimo ekrane pasirinkite „OK“, tada
paspauskite
.
68LT
Kaip naudoti „TV SideView“
„TV SideView“ yra nemokama mobilioji
programa, skirta nuotoliniams įrenginiams
(išmaniajam telefonui ir t. t.). Naudodami
„TV SideView“ su šiuo imtuvu, galite
imtuvą valdyti nuotolinio valdymo
įrenginiu.
Kaip užregistruoti įrenginį,
kuriame įdiegta „TV SideView“
1 Paspauskite HOME NETWORK.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį „Home Network“.
2 Paspauskite OPTIONS.
3 Pasirinkite „TV SideView Device
Registration“ (įrenginio, kuriame
įdiegta „TV SideView“ registracija),
tada paspauskite .
4 Pasirinkite „Start Registration“, tada
paspauskite .
Imtuvas aptinka užregistruoti paruoštą
įrenginį, kuriame įdiegta „TV
SideView“.
TV ekrane rodoma „Connecting“.
Įrenginyje, kuriame įdiegta „TV
SideView“ paspauskite „Registration“.
Tačiau jei per 30 sekundžių nebus
aptiktas joks įrenginys, registracija
įrenginyje bus nutraukta.
5 Pasirinkite „Finish“, tada
paspauskite .
Kaip atšaukti registraciją
Atlikdami 4 veiksmą pasirinkite „Cancel“
ir paspauskite
.
Pastaba
Prie įrenginių sąrašo galima pridėti iki
5 įrenginių, kuriuose įdiegta „TV SideView“
Jei jau užregistruota 5 įrenginiai ir rodoma
„Device list is Full“, naujo įrenginio prie sąrašo
pridėti negalima. Tokiu atveju iš sąrašo ištrinkite
nereikalingus įrenginius (69 psl.).
Kaip peržiūrėti užregistruotus
įrenginius, kuriuose įdiegta
„TV SideView“
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite
„Registered TV SideView Devices“,
tada paspauskite
.
Kaip iš sąrašo ištrinti registruotus
įrenginius, kuriuose įdiegta
„TV SideView“
1 Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite
„Registered TV SideView Devices“
ir paspauskite .
2 Pasirinkite norimą ištrinti įrenginį,
tada paspauskite .
3 Pasirinkite „Delete“, tada
paspauskite .
4 Pasirinkite OK, tada paspauskite .
Pasirinktas įrenginys ištrinamas iš
įrenginių sąrašo.
Kaip patikrinti autorių teisių
apsaugą
Kaip valdyti funkciją „Home
Network“ nuotolinio valdymo
pultu
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti
atkūrimą*
Atkuriant
paspauskite X.
Norėdami tęsti
atkūrimą,
paspauskite N.
Atlikite šiuos veiksmus
Paspauskite x.
Eiti į dabartinio
garso takelio
pradžią,
ankstesnis / kitas
Kelis kartus paspauskite
./>.
Iš naujo pasirinkti Kelis kartus paspauskite
elementą, kurį
RETURN O, kol bus
norite atkurti
parodytas norimas
katalogas.
Arba paspauskite
OPTIONS, pasirinkite
„Server List“, tada
pasirinkite norimą
elementą.
Norėdami grįžti
į atkūrimo ekraną,
paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite „Now
Playing“.
Ieškoti norimo
elemento,
naudojant
raktažodį
Rinkdamiesi serverio
turinį, paspauskite
ALPHABET SEARCH
ir įveskite raktažodį
(77 psl.).
Pakeisti serverį
Kai atkūrimas
sustabdytas, paspauskite
OPTIONS. Pasirinkite
„Server List“ ir
paspauskite .
Pasirinkite norimą
serverį ir paspauskite .
Pasirinkti kartotinį Kelis kartus paspauskite
leidimą
REPEAT, kol TV ekrane
bus rodoma „Repeat
All“ arba „Repeat 1“.
Pasirinkti maišytąjį Kelis kartus paspauskite
leidimą
SHUFFLE, kol TV
ekrane bus rodoma
„Shuffle On“.
* Atkūrimo gali nepavykti pristabdyti, jei
pasirinkta funkcija „Home Network“. Tai
priklauso nuo serverio arba garso takelio.
69LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Šis imtuvas negali atkurti WMA formato
failų su autorių teisių apsauga DRM.
Jei šiame imtuve WMA formato failo
negalima atkurti, patikrinkite failo savybes
savo kompiuteryje, kad pamatytumėte, ar
failas saugomas autorių teisių DRM.
Atidarykite aplanką arba laikmeną. kurioje
saugomas WMA failas, ir dešiniuoju pelės
klavišu spustelėkite failą, kad atvertumėte
langą [Properties] (ypatybės). Jei yra
kortelė [License] (licencija), failas
saugomas autorių teisių DRM ir jo
šiuo imtuvu atkurti negalima.
Norėdami
Sustabdyti
atkūrimą
„Sony Entertainment
Network“ (SEN)
naudojimas
SEN
Skaitiniai
mygtukai
DISPLAY
Naudodamiesi šio imtuvo funkcija SEN,
galite klausytis muzikos internetu.
Kad būtų galima naudotis šia funkcija,
imtuvas turi būti prijungtas prie tinklo,
o tinklas – prie interneto. Išsamią
informaciją žr. „6: Kaip prijungti prie
tinklo“ (34 psl.).
Norėdami gauti daugiau informacijos
apie SEN, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
MEMORY
Šis imtuvas
Pastaba
ALPHABET
SEARCH
Toliau nurodytuose veiksmuose
paaiškinta, kaip pasirinkti muzikos
paslaugas internetu, pvz., „vTuner“.
1
Paspauskite SEN.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai
rodo paskutinę pasirinktą paslaugą
arba stotį, kelis kartus paspauskite
RETURN O, kol sąraše bus rodomas
paslaugos teikėjas.
Prieš naudojantis muzikos paslaugomis,
atsižvelgiant į paslaugos teikėją, gali reikėti
užregistruoti imtuvą. Išsamią informaciją apie
užregistravimą žr. paslaugos teikėjo klientų
pagalbos svetainėje.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti
dalyje „Listen“ esančią parinktį SEN.
2
Pasirinkite „vTuner“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite pageidaujamą aplanką
arba stotį, tada paspauskite
.
• Norėdami pasirinkti elementą,
kelis kartus paspauskite V/v.
• Norėdami pereiti prie kito katalogo
arba klausyti stoties, paspauskite .
• Norėdami grįžti į ankstesnį katalogą,
paspauskite RETURN O.
70LT
Pastaba
Jei rodoma „No service is available“ ir negalite
gauti paslaugos teikėjų sąrašo, paspauskite
OPTIONS ir pasirinkite „Refresh“.
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Peržiūrėti
turimą
informaciją
Kad peržiūrėtumėte atlikėjo,
albumo pavadinimus ir t. t.,
kelis kartus paspauskite
DISPLAY.
Patarimas
Kai funkcija pakeista į SEN funkciją, imtuve
rodomos paskutinės pasirinktos paslaugos arba
radijo stotys, kol imtuvas išjungiamas. Kai
„Tinklo budėjimo režimas“ nustatyta į „On“,
net jei imtuvas išjungiamas, rodoma paskutinė
pasirinkta stotis arba paslauga.
Kaip valdyti funkciją SEN
nuotolinio valdymo pultu
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Pakeisti stotį
arba serverį
Norėdami grįžti
į paslaugų teikėjų sąrašą,
paspauskite RETURN O
ir dar kartą pasirinkite
paslaugą.
Norėdami vėl grįžti
į atkūrimo ekraną,
paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite „Now
Playing“.
Paspauskite OPTIONS.
Rodomas elementas gali
skirtis, tai priklauso nuo
pasirinkto elemento arba
katalogo.
Pasirinkti
paslaugų
parinktis
Rinkdamiesi ar
leisdami serverio turinį,
paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite „Service
Options“, tada
paspauskite
. Paslaugų
parinkčių turinys gali
skirtis, tai priklauso nuo
pasirinktų paslaugų.
Ieškoti norimo
elemento,
naudojant
raktažodį
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų stočių.
1
Pasirinkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą stotį.
2
Vykstant priėmimui paspauskite
MEMORY.
Parodomas išankstinio nustatymo
atminties sąrašas.
3
Pasirinkite iš anksto nustatytą
skaičių ir paspauskite
.
4
Norėdami išsaugoti kitą stotį,
kartokite 1–3 veiksmus.
Kaip klausytis iš anksto nustatytų
stočių
1 Paspauskite SEN.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo
paskutinę pasirinktą stotį, kelis kartus
paspauskite RETURN O, kol sąraše
bus rodomas paslaugos teikėjas.
Patarimas
Rinkdamiesi serverio
turinį paspauskite
ALPHABET SEARCH
ir įveskite raktažodį
(77 psl.).
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti
dalyje „Listen“ esančią parinktį SEN.
2 Pasirinkite „Preset“, tada
paspauskite .
Paslaugų teikėjų sąrašo viršuje
rodomas „Preset“.
3 Pasirinkite pageidaujamą iš
anksto nustatytą radijo stotį,
tada paspauskite .
Pastaba
Kai kurių stočių gali nepavykti iš anksto nustatyti,
tai priklauso nuo paslaugos teikėjo. Jei tokią stotį
bandote nustatyti iš anksto, ekrano skydelyje
rodoma „Not available“.
71LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Kol imtuvu
parenkamos
arba leidžiamos
stotys ar
paslaugos,
naudotis
įvairiomis
funkcijomis
Kaip iš anksto nustatyti stotis
Naudokitės daugybe
muzikos paslaugų
Prieš naudodamiesi funkcija PARTY
STREAMING, įsitikinkite, kad PARTY
STREAMING nustatyta į „On“ (98 psl.).
PARTY svečias
Jūs galite naudotis įvairiomis internete
siūlomomis muzikos paslaugomis.
Daugiau informacijos, kaip naudotis
muzikos paslaugomis, ir imtuvo registracijos
kodus rasite toliau nurodytoje svetainėje.
PARTY svečias
PARTY
šeimininkas
http://munlimited.com/home
PARTY svečias
Kaip patikrinti registracijos kodą
Kai naudositės naujomis muzikos
paslaugomis, jūsų gali paprašyti įvesti
registracijos kodą.
PARTY
START/
CLOSE
1 Paspauskite SEN.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo
paskutinę pasirinktą paslaugą arba stotį,
kelis kartus paspauskite RETURN O,
kol sąraše bus rodomas paslaugos teikėjas.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti
dalyje „Listen“ esančią parinktį SEN.
PARTY
JOIN/
LEAVE
Funkcija PARTY STREAMING galite
naudotis su kitais įrenginiais*, kurie yra
pažymėti toliau pavaizduotu PARTY
STREAMING logotipu.
2 Pasirinkite „Registration Code“ ir
paspauskite .
Parodomas imtuvo registracijos kodas.
Kaip naudotis funkcija
PARTY STREAMING
Šiuo metu imtuve atkuriamas garso turinys
gali būti tuo pačiu metu atkuriamas visuose
namų tinkle esančiuose įrenginiuose,
kuriuose yra funkcija PARTY STREAMING.
Jei naudodamiesi internetu susiduriate su
trukdžiais, imtuvą prijunkite prie maršruto
signalo skirstytuvo, prijungto laidiniu ryšiu
(35 psl.).
Vykstant PARTY transliavimui, įrenginyje,
vadinamame PARTY šeimininku, pradedamas
PARTY ir transliuojama muzika, o įrenginys,
vadinamas PARTY svečiu, prisijungia
priePARTY ir priima muziką iš PARTY
šeimininko.
72LT
* Su funkcija PARTY STREAMING suderinami
įrenginiai skiriasi priklausomai nuo šalies arba
regiono. Išsamios informacijos apie galimus
prietaisus, kreipkitės į artimiausius „Sony“
pardavėjus.
Kaip įjungti funkciją PARTY
Galite įjungti funkciją PARTY, kad
įrenginiai, kuriuose yra funkcija PARTY
STREAMING, galėtų leisti tokią pačią
muziką, nors ir yra skirtinguose
kambariuose.
1
Įsitikinkite, kad įrenginiai, vadinami
PARTY svečiais, įjungti ir paruošti
prisijungti prie PARTY.
2
Leiskite norimą garso šaltinį.
Visų šiame imtuve esančių garso
šaltinių garso turinys gali būti
transliuojamas.
3
Jei norite išeiti iš PARTY
Paspauskite PARTY LEAVE.
Parodoma LEAVE PARTY, o imtuvas
atsijungia nuo PARTY.
Pastabos
Pastabos
• Šiame imtuve transliuoti galima tik garso
turinį. Kai įrenginys veikia kaip PARTY
šeimininkas, vaizdo signalai neišvedami
į TV, o garso signalai supaprastinami iki
2 kanalų. Tokiu atveju kaip garso lauką
galite pasirinkti „2ch Stereo“.
• Kai įjungiate funkciją PARTY kaip PARTY
šeimininkas, toliau nurodytais atvejais
tarp garso išvesties ir vaizdo rodymo
gali atsirasti laiko tarpas.
– Naudojama garso grįžties kanalo
funkcija (ARC)
– Įrangos vaizdo išvestis yra prijungta prie
TV, o garso išvestis yra prijungta prie
skaitmeninių arba analoginių imtuvo
garso įvesties lizdų.
• Šaltinių, kuriems taikoma autorių teisių
apsauga, negalima transliuoti.
• Prisijungti prie PARTY negalėsite tokiais
atvejais:
– šiame imtuve įjungta funkcija PARTY;
– jūs jau prisijungėte prie kito PARTY.
• Jei paspausite PARTY JOIN, kai funkcija
PARTY niekur neįjungta, bet veikia su funkcija
PARTY STREAMING suderinamas įrenginys,
jis taps PARTY šeimininku, o imtuvas bus
prijungtas prie PARTY kaip PARTY svečias.
• Kai įrenginys prijungiamas prie PARTY,
PARTY svečio įrenginio funkcija automatiškai
perjungiama į HOME NETWORK. Net jei
PARTY svečio įrenginys išeina iš PARTY,
funkcija lieka nustatyta į HOME NETWORK.
Paspauskite PARTY START.
Kaip išjungti funkciją PARTY
Paspauskite PARTY CLOSE.
Ekrano skydelyje rodoma CLOSE PARTY.
Kaip prisijungti prie PARTY
Imtuvas gali prisijungti prie PARTY, kuris
buvo pradėtas kitame įrenginyje, todėl net
skirtinguose kambariuose galėsite klausytis
tos pačios muzikos.
Kol pagrindiniame PARTY įrenginyje
veikia funkcija PARTY, paspauskite
PARTY JOIN.
Parodoma JOIN PARTY, o imtuvas
prisijungia prie PARTY kaip PARTY
svečias.
Transliavimas iš „iTunes“,
naudojant „AirPlay“
Šiuo imtuvu galite atkurti garso turinį,
esantį tokiuose „iOS“ įrenginiuose kaip
„iPhone“, „iPod touch“ ar „iPad“ arba
jūsų asmeniniame kompiuteryje esančioje
programoje „iTunes Library“.
Asmeninis
kompiuteris
„iPhone“ / „iPod
touch“ / „iPad“
73LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Ekrano skydelyje rodoma START
PARTY.
Imtuvas pradeda PARTY transliavimą
kaip PARTY šeimininkas.
Patarimas
Jei „Network Standby“ nustatyta į „On“, imtuvas
automatiškai įjungiamas ir prijungiamas prie
PARTY, kai PARTY šeimininkas įjungia funkciją
PARTY.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ /
iPad modeliai
2
„iPhone 4S“, „iPhone 4“, „iPhone 3GS“,
„iPod touch“ (2-osios, 3-iosios ar 4-osios
kartos), „iPad“, „iPad 2“, 3-iosios kartos
„iPad“, kuriame veikia 4.2 arba naujesnė
„iOS“ versija, ir „Mac“ arba asmeninis
kompiuteris, kuriame įdiegta 10.1 arba
naujesnė „iTunes“ versija.
„iTunes“ arba „iOS“ įrenginio meniu
„AirPlay“ pasirinkite STR-DN1040.
[„iOS“ įrenginys]
Pastabos
• Daugiau informacijos apie palaikomas
„iOS“ arba „iTunes“ versijas žr. šiame
puslapyje esančiame skyrelyje “Suderinami
„iPod“ / „iPhone“ / iPad modeliai”.
• Prieš naudodami imtuvą, atnaujinkite
„iOS“ arba „iTunes“ į naujausią jų versiją.
• Kaip naudoti „iOS“ įrenginius, „iTunes“
arba „AirPlay“, žr. įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
• Kai naudojatės funkcija „„AirPlay““, šio imtuvo
kaip PARTY šeimininko naudoti negalite.
1
Bakstelėkite arba spustelėkite
„iOS“ įrenginio ekrano apatiniame
dešiniajame kampe arba „iTunes“
lange esančią piktogramą
.
[„iOS“ įrenginys]
[„iTunes“]
3
Pradėkite atkurti „iOS“ įrenginyje
arba „iTunes“ esantį garso turinį.
„AirPlay“ automatiškai parenkama
kaip imtuvo funkcija.
Patarimai
• „******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai
6 skaitmenys.
• Jei atkurti nepradedama, dar kartą atlikite
procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.
Kaip patvirtinti / redaguoti
įrenginio pavadinimą
Kaip pervadinti įrenginį, žr. „Device
Name“ (98 psl.).
[„iTunes“]
Kaip valdyti „AirPlay“ atkūrimą
Galite naudoti mygtukus 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE ir REPEAT.
Valdyti imtuvu ir nuotolinio valdymo
pultu galima tik tada, kai imtuvas
pasirinktas kaip išvesties įrenginys.
74LT
Kai naudojate „iTunes“, nustatykite, kad
„iOS“ įrenginį būtų galima valdyti imtuvu
ir nuotolinio valdymo pultu, kai norite
„iOS“ įrenginį valdyti šiuo imtuvu ir
nuotolinio valdymo pultu.
Patarimai
• Pirmenybė teikiama naujausiai imtuvo valdymo
komandai. Imtuvas pradeda atkurti kitame
įrenginyje esantį garso turinį, kai jį galima
valdyti įrenginiu, kuriame veikia „AirPlay“,
net jei šis imtuvas naudojamas funkcijai
„AirPlay“ su originaliu įrenginiu.
• Jei naudodami „iOS“ įrenginį arba „iTunes“
nustatote per didelį garsumą, imtuvu gali būti
atkuriama labai garsiai.
• Kaip naudoti „iTunes“, žr. „iTunes“ žinyne.
• „iOS“ įrenginio arba „iTunes“ garsumo lygis
gali nebūti susietas su imtuvo garsumo lygiu.
Kaip atnaujinti
programinę įrangą
Pastabos
• Kol naujinama, neišjunkite imtuvo, neatjunkite
tinklo kabelio ar imtuvu neatlikite jokių kitų
veiksmų.
• Jei mėginsite naujinti programinę įrangą,
kai įjungtas išjungimo laikmatis, išjungimo
laikmatis išsijungs automatiškai.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
Pasirinkite „System“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „Network Update“,
tada paspauskite
.
4
Pasirinkite „Start“, tada
paspauskite
.
Imtuvas pradeda ieškoti galimų
programinės įrangos naujinimų.
Pradėjus naujinti ankstesnės
programinės įrangos versijos atkurti
negalima.
Imtuvas baigia atsisiųsti programinę
įrangą, kai TV ekrane parodoma
„Download 100%“. Tada pradedama
naujinti imtuvo programinė įranga.
GUI ir ekrano skydelis automatiškai
išjungiami, o priekiniame skydelyje
esantis indikatorius ?/1 (įjungta /
budėjimo režimas) lėtai mirksi.
Naujinimas gali užtrukti nuo maždaug
40 minučių iki daugiausia kelių valandų.
Laikas, per kurį baigiama naujinti,
priklauso nuo naujinimo sąlygų, pvz.,
interneto ryšio spartos ir pan.
Naujinimui pasibaigus ekrano skydelyje
bus parodyta COMPLETE, o imtuvas
bus automatiškai paleistas iš naujo.
Pastaba
Kai priekiniame skydelyje esantis
indikatorius ?/1 (įjungta / budėjimo
režimas) lėtai mirksi, neatjunkite
kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido).
Kaip atšaukti procedūrą
Atlikdami 4 veiksmą pasirinkite „Cancel“.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Prieš pradėdami naujinti imtuvo
programinę įrangą, paspauskite
RETURN O.
Kai naujinimas pradedamas, nebegalima
grįžti į ankstesnį ekraną.
75LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Atsisiuntę naujausią programinės įrangos
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis. Imtuvas pasiekia „Sony“
serverį, kad atnaujintų programinę įrangą.
Jei galimas naujas atnaujinimas,
programinę įrangą atnaujinkite vykdydami
ekrane rodomas instrukcijas. Kai esate
prisijungę prie interneto ir naudojate
funkciją „Home Network“ arba SEN,
ekrano skydelyje parodoma UPDATE.
Prieš atnaujindami programinę įrangą
įsitikinkite, kad kita įranga yra prijungta
prie imtuvo ir pristabdyta.
Informaciją apie galimą programinės
įrangos naujinimą žr. paslaugos teikėjo
klientų pagalbos svetainėje (122 psl.).
1
Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas
Pranešimas ir paaiškinimas
Tinklo nustatymai
Not Found
Pranešimas ir paaiškinimas
Serveryje nėra elementų, atitinkančių
raktažodį.
Netinkamas xxx*
Įvestos reikšmės neteisingos arba
negaliojančios.
Not in Use
* xxx nurodo SSID, „IP Address“, „Security
Key“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“,
„Primary DNS“ ir „Secondary DNS“.
Priklausomai nuo tinklo konfigūracijos
xxx gali skirtis.
SEN
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
Pranešimas ir paaiškinimas
Cannot connect
Pagrindinis tinklas
Imtuvo nepavyksta prijungti prie pasirinkto
serverio.
Pranešimas ir paaiškinimas
Cannot get info
Cannot connect
Imtuvo nepavyksta prijungti prie pasirinkto
serverio.
Cannot get info
Imtuvas negali nuskaityti informacijos
serveryje arba turinio.
Cannot JOIN
Imtuvas negali gauti turinio iš serverio.
Cannot play
• Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą.
• Dėl nepalaikomo failo formato arba
atkūrimo apribojimų imtuvui nepavyko
atkurti paslaugos arba stoties.
Software update is required
Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo
apribojimų imtuvui nepavyksta atkurti garso
failų.
Ši paslauga negalima naudojant šią imtuvo
programinės įrangos versiją.
Norėdami gauti daugiau informacijos
apie programinės įrangos atnaujinimą,
apsilankykite šioje svetainėje:
http://munlimited.com/home
Cannot START
No Preset
Imtuvui nepavyko prisijungti prie PARTY.
Cannot play
Imtuvui nepavyko įjungti funkcijos PARTY.
Data Error
Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą.
Device Full!
Nebegalima užregistruoti daugiau įrenginių
į įrenginių sąrašą.
Initialize
Atstatomas imtuvo funkcijos „Network“
numatytasis gamyklinis nustatymas.
No server is available
Tinkle nėra serverių, prie kurių imtuvas gali
prisijungti. Pabandykite atnaujinti serverių
sąrašą (65 psl.).
No Track
Pasirinktame aplanke arba serveryje nėra
leistinų failų.
76LT
Imtuve nesaugoma jokia pasirinktu
išankstinio nustatymo numeriu pažymėta
stotis.
No service is available
Nėra paslaugų teikėjo.
No Stations Available
Nėra pasirinktos paslaugos stoties.
Not available
• Pasirinkta paslauga negalima.
• Atliekamas negalimas veiksmas.
Not in Use
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
Pastaba
Kaip ieškoti elemento
naudojant raktažodį
Kai TV ekrane parodomas sąrašas
(pvz., atlikėjų, garso takelių sąrašas ir t. t.),
norėdami rasti norimą elementą galite
įvesti raktažodį.
Ieškoti pagal raktažodį galima tik tada,
kai pasirinkta „Home Network“ arba
SEN funkcija.
Skaitiniai /
tekstiniai
mygtukai
V/v/B/b,
Įveskite raktažodį, kuris atitinka raides,
ieškomo žodžio pradžią arba ieškomo
produkto pavadinimą. Kai imtuvas ieško
elemento, artikelis „The“ pavadinimo
pradžioje ir tarpas po jo bus ignoruojami.
3
Paspauskite
.
Bus parodytas raktažodį atitinkantis
elementas. Jei rodomas elementas
nėra tas, kurio ieškote, paspauskite
ALPHABET PREVIOUS arba
ALPHABET NEXT, kad būtų rodomas
ankstesnis arba kitas elementas.
4
Kartokite 1–3 veiksmus, kol
rasite norimą elementą, tada
paspauskite .
5
Pasirinkite norimą garso takelį,
tada paspauskite
.
Pradedama atkurti.
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
SEARCH
1
ALPHABET
PREVIOUS
Kai TV ekrane rodomas elementų
sąrašas (pvz., atlikėjų, garso takelių
sąrašas ir t. t.), paspauskite
ALPHABET SEARCH.
TV ekrane rodomas raktažodžių
įvesties ekranas.
2
Norėdami įvesti raktažodį spauskite
skaitinius / tekstinius mygtukus.
Raktažodį gali sudaryti daugiausia
15 ženklų.
77LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ leidžia palaikyti
ryšį tarp „Sony“ gaminių, pvz., TV,
„Blu-ray Disc“ leistuvo, DVD leistuvo,
AV stiprintuvo ir kitų įrenginių,
palaikančių funkciją „Control for HDMI“.
Jei prijungsite su „BRAVIA Sync“
suderinamą „Sony“ įrangą HDMI kabeliu
(nepridedamas), ją valdyti bus paprasčiau,
kaip nurodyta toliau.
• Grojimas vienu prisilietimu (79 psl.)
• Sistemos garso valdymas (79 psl.)
• Sistemos išjungimas (79 psl.)
• Scene Select (80 psl.)
• Namų kino valdymas (80 psl.)
• Paprastas valdymas nuotolinio valdymo
pultu (80 psl.)
„Control for HDMI“ yra bendro valdymo
funkcijos standartas, naudojamas HDMI
(„High-Definition Multimedia Interface“)
CEC („Consumer Electronics Control“).
Imtuvą rekomenduojama jungti prie
gaminių, palaikančių „BRAVIA Sync“.
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“
Atskirai įjunkite imtuvo ir prijungtos
įrangos funkciją „Control for HDMI“.
V/v/b,
HOME
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite
2
3
4
5
6
Pastabos
• Funkcijas „One Touch Play“, „System Audio
Control“ ir „System Power-Off“ galite naudoti
ir ne su „Sony“ įrenginiais. Tačiau su kai
kuriais ne „Sony“ įrenginiais suderinamumas
negarantuojamas.
• Funkcijos „Scene Select“ ir „Home Theatre
Control“ yra patentuotos „Sony“ funkcijos.
Naudojant ne „Sony“ įrangą jos neveiks.
• Naudojant su „BRAVIA Sync“ nesuderinamą
įrangą šių funkcijų suaktyvinti nepavyks.
• Funkcija „Control for HDMI“ neveikia, jei
įranga prijungta prie imtuvo HDMI OUT B
lizdo.
• Kai kurie veiksmai gali būti palaikomi prijungus
MHL įrenginį (81 psl.).
78LT
7
8
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu „Settings“
sąrašas.
Pasirinkite HDMI ir paspauskite .
Pasirinkite „Control for HDMI“ ir
paspauskite
.
Pasirinkite „On“, tada paspauskite
.
Įjungta imtuvo funkcija „Control for
HDMI“.
Paspausdami HOME išeikite iš GUI
meniu.
Kad būtų rodomas vaizdas iš prijungtos
įrangos, pasirinkite tokią imtuvo ir TV
HDMI įvestį, kuri atitiktų prijungtos
įrangos HDMI įvestį.
Įjunkite prijungtos įrangos funkciją
„Control for HDMI“.
Išsamią informaciją, kaip nustatyti TV
ir prijungtą įrangą, žr. jos naudojimo
instrukcijoje.
Kartodami 6 ir 7 veiksmus nustatykite
funkciją „Control for HDMI“ kitai
įrangai.
Pastaba
Jei atjungsite HDMI kabelį arba prijungsite
jį prie kitos jungties, atlikite nurodytus
veiksmus.
Grojimas vienu prisilietimu
Jei pradėsite atkurti iš įrangos, prijungtos
prie imtuvo per HDMI jungtį, imtuvą ir
TV valdyti bus paprasčiau, kaip nurodyta
toliau.
Imtuvas ir TV
Įjungiami (jei veikia budėjimo režimu)
Perjungiamas atitinkamas HDMI įvesties šaltinis
Jei nustatysite „Pass Through“ į „On“* arba
„Auto“ (96 psl.), o paskui įjungsite imtuvo
budėjimo režimą, garsą ir vaizdą galėsite
išvesti tik iš TV.
* Tik Australijai skirti modeliai.
Pastabos
• Įsitikinkite, kad sistemos garso valdymo
funkcija nustatyta kaip įjungta per TV meniu.
• Kai atkuriate turinį iš prijungtos įrangos,
iš karto išjungiamas TV vaizdas ir garsas.
• Atsižvelgiant į nustatymus, imtuvo gali
nepavykti įjungti, kai „Pass Through“
nustatyta į „On“ arba „Auto“.
Patarimas
System Audio Control
Norėdami klausytis TV garso per
garsiakalbius, prijungtus prie imtuvo,
turėsite atlikti keletą paprastų veiksmų.
Sistemos garso valdymo funkciją galite
valdyti per TV meniu. Išsamią informaciją
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Iki minimumo
sumažinamas TV
Imtuvas
• Įjungiami (jei veikia
budėjimo režimu)
• Perjungiamas
atitinkamas HDMI
įvesties šaltinis
Išvedamas garsas iš TV
Sistemos garso valdymo funkciją galite
naudoti ir kaip nurodyta toliau.
• Jei įjungsite imtuvą, kai įjungtas TV,
sistemos garso valdymo funkcija
automatiškai suaktyvins garso iš TV išvestį
per prie imtuvo prijungtus garsiakalbius.
Tačiau jei imtuvą išjungsite, garsas bus
atkuriamas per TV garsiakalbius.
• Kai TV garsu mėgaujatės iš garsiakalbių,
prijungtų prie imtuvo, galite reguliuoti
garsumą arba laikinai išjungti sistemos
garsą naudodami TV nuotolinį valdymą.
Pastabos
• Jei sistemos garso valdymo funkcija neveikia pagal
TV nustatymą, žr. TV naudojimo instrukciją.
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
meniu „HDMI Settings“ esantys „Audio Out“
nustatymai bus nustatyti automatiškai pagal
sistemos garso valdymo nustatymus (96 psl.).
• Jei TV įjungsite prieš įjungdami imtuvą, bus
nedelsiant garso atkūrimas per TV.
Sistemos išjungimas
Jei TV išjungsite paspausdami TV nuotolinio
valdymo pulto maitinimo mygtuką, imtuvas
ir prijungta įranga bus išjungti automatiškai.
TV galite išjungti ir imtuvo nuotolinio
valdymo pultu.
TV
AV ?/1
79LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Taip pat per TV meniu galite pasirinkti prijungtą
įrangą, pvz., „Blu-ray Disc“, DVD leistuvą.
Imtuvas ir TV automatiškai persijungs į reikiamą
HDMI įvestį.
TV
Sistemos garso
valdymo funkcija
nustatoma kaip
Paspauskite TV, tada paspauskite AV ?/1.
TV, imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti.
Home Theatre Control
Pastabos
• Prieš naudodami sistemos išjungimo funkciją,
įjunkite TV maitinimo tiekimo blokuotės
funkciją. Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
• Atsižvelgiant į prijungtos įrangos būseną,
ji gali būti neišjungta. Išsamią informaciją žr.
prijungtos įrangos naudojimo instrukcijoje.
• Jei sistemos išjungimo funkciją naudosite
ne su „Sony“ TV, nuotolinio valdymo pultą
užprogramuokite laikydamiesi TV gamintojo
nurodymų.
Jei prie jungtuvo prijungtas su „Home
Theatre Control“ suderinamas TV,
prijungto TV ekrane bus rodoma interneto
taikomosios programos piktograma.
Imtuvo įvestį arba garso laukus galite
perjungti naudodami TV nuotolinio
valdymo pultą. Be to, galite reguliuoti
centrinio garsiakalbio arba žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį ir šiuos nustatymus:
„Sound Optimizer“ (58 psl.), „Dual Mono“
(95 psl.), arba „A/V Sync“ (95 psl.).
Scene Select
Kad galėtumėte naudotis funkcija „Home
Theatre Control“, TV turi galėti prisijungti
prie plačiajuosčio ryšio tarnybos. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
Pastaba
Optimali vaizdo kokybė ir garso laukas
parenkami automatiškai, atsižvelgiant
į TV pasirinktą sceną.
Išsamios informacijos apie veikimą,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Remote Easy Control
Pastaba
Atsižvelgiant į TV, garso laukas gali būti
neperjungtas.
Atitikčių lentelė
Scenos nustatymas TV
Garso laukas
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
80LT
TV nuotolinio valdymo pultu galite
valdyti imtuvo meniu. Išsamią informaciją
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pasirinkite imtuvą (AV AMP), kurį
atpažįsta TV.
Pastabos
• TV atpažįsta imtuvą kaip „Tuner (AV AMP)“.
• TV turi būti suderinamas su sąsajos meniu.
• Atsižvelgiant į jūsų TV tipą kai kurios funkcijos
gali neveikti.
Kaip valdyti MHL įrenginį
Prijungus MHL įrenginį MHL kabeliu
(nepridedamas) jį valdyti bus paprasčiau:
• Grojimas vienu prisilietimu (81 psl.)
• Paprastas valdymas nuotolinio valdymo
pultu (81 psl.)
Nuotolinio valdymo pulto mygtukais V/v/
B/b,
, RETURN O, OPTIONS,
HOME*, N, X, x, ./>, m/M
galite valdyti MHL įrenginį.
* Laikykite nuspaudę HOME, kad būtų rodomas
MHL įrenginio pagrindinis meniu.
Pastaba
Prieš valdydami MHL įrenginį mygtukais būtinai
paspauskite AMP.
Pastabos
• Įjungus šią funkciją, naudojant HDMI kabelį
(nepridedamas), galima palaikyti ryšį su
„Sony“ TV, suderinamu su „BRAVIA Sync“.
• Atsižvelgiant į prijungtą MHL įrenginį ši
funkcija gali neveikti.
• Ši funkcija veikia tik tada, kai
– imtuvas įjungtas.
– „Control for HDMI“ nustatyta į „On“.
– MHL įrenginys prijungtas MHL kabeliu
(nepridedamas) prie HDMI/MHL
(VIDEO 2 IN) lizdo (31 psl.).
Kaip perjungti ekranus,
atkuriančius HDMI vaizdo
signalus
Kai prie HDMI OUT A ir HDMI OUT B
lizdų prijungti du ekranai, nuotolinio
valdymo pulto mygtuku HDMI OUTPUT
galite perjungti šių dviejų ekranų išvestį.
Grojimas vienu prisilietimu
Imtuvas prisijungia prie atitinkamos
įvesties, kai prijungiate MHL įrenginį,
atkuriate jo turinį ir t. t.
Remote Easy Control
AMP
V/v/B/b,
RETURN O
./>
X
N
OPTIONS
HOME
x
m/M
1
2
Įjunkite imtuvą ir abu ekranus.
Paspauskite HDMI OUTPUT.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
išvestis bus perjungta, kaip nurodyta
toliau.
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t HDMI OFF t HDMI A…
Pastabos
• Jei suderinamas vaizdo įrašo formatas
ekranuose, prijungtuose prie imtuvo lizdo
HDMI OUT A ir lizdo HDMI OUT B, skiriasi,
„HDMI A + B“ gali neveikti.
• Atsižvelgiant į prijungtą atkūrimo įrangą,
„HDMI A + B“ gali neveikti.
81LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
HDMI
OUTPUT
Kiti veiksmai
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE)
Jei įrangą prijungsite ir prie skaitmeninio,
ir prie analoginio garso įvesties imtuvo
lizdų, galėsite pasirinkti kurį nors iš šių
garso įvesties režimų, arba juos perjungti,
atsižvelgdami į turinį, kurį ketinate
peržiūrėti.
1
Įvestį pasirinkite įvesties mygtukais.
Taip pat galima pasukti imtuvo
rankenėlę INPUT SELECTOR.
2
Kelis kartus paspausdami mygtuką
INPUT MODE pasirinkite garso
įvesties režimą.
Taip pat galima spausti imtuvo
mygtuką INPUT MODE.
Ekrano skydelyje parodomas
pasirinktas garso įvesties režimas.
• AUTO: pirmenybė teikiama
skaitmeniniams garso signalams.
Jei yra kelios skaitmeninės jungtys,
pirmenybė teikiama HDMI garso
signalams.
Jei skaitmeniniai garso signalai
neperduodami, pasirenkami
analoginiai garso signalai. Jei
pasirinkta TV įvestis, pirmenybė
teikiama „Audio Return Channel“
(ARC) signalams. Jei TV nepalaiko
funkcijos „ARC“, pasirenkami
skaitmeniniai optiniai garso signalai.
Jei neįgalinta nei imtuvo, nei TV
funkcija „Control for HDMI“,
ARC neveikia.
• COAX: nurodoma, kad
skaitmeninių garso signalų įvestis
turi būti susieta su lizdu COAXIAL.
82LT
• OPT: nurodoma, kad skaitmeninių
garso signalų įvestis turi būti susieta
su lizdu OPTICAL.
• ANALOG: nurodoma, kad
analoginių garso signalų įvestis
turi būti susieta su lizdais AUDIO
IN (L/R).
Pastabos
• Atsižvelgiant į įvestį, ekrano skydelyje rodoma
„------“ ir kitų režimų pasirinkti negalima.
• Kai naudojama „2ch Analog Direct“, garso
įvestis nustatoma į ANALOG. Kitų režimų
pasirinkti negalima.
Kaip naudoti kitus vaizdo /
garso įvesties lizdus
(Įvesties priskyrimas)
Vaizdo ir (arba) garso signalai gali būti
perduodami ir per kitus įvesties lizdus.
Iš naujo priskyrę įvesties lizdus, galite
įvesties mygtuku (arba imtuvo valdikliu
INPUT SELECTOR) pasirinkti prijungtą
įrangą.
Kaip priskirti komponentinio
vaizdo ir skaitmeninio
garso įvestį
Galite iš naujo priskirti kitus įvesties
lizdų COMPONENT VIDEO ir DIGITAL
įvesties šaltinius, jei numatytieji lizdų
nustatymai neatitinka prijungtos įrangos.
Pavyzdys:
kai prijungiate DVD leistuvą prie
lizdų OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
ir COMPONENT VIDEO IN 1
(SAT/CATV).
– Priskirkite lizdą OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) parinkčiai DVD.
– Priskirkite lizdus COMPONENT
VIDEO IN 1 (SAT/CATV) kaip DVD.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
3
Pasirinkite „Input“ ir paspauskite
4
Kelis kartus paspausdami B/b
pasirinkite COMPONENT arba
OPT/COAX.
5
Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą priskirti lizdą,
ir paspauskite
.
.
Pasirinkite įvesties pavadinimą, kurį
norite priskirti, tada paspauskite
.
Kiti veiksmai
83LT
Įvesties pavadinimas
BD
DVD
GAME
Priskiriami vaizdo IN2
įvesties lizdai
IN1
a
a*
a
a
a
a
a
a
Priskiriami garso
įvesties lizdai
SAT/
CATV
VIDEO VIDEO VIDEO SA-CD/
1
2
3
CD
a
a
a
a*
a
a
a
a
None
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
OPT 2
a
a
a
a
a
a
a
a
OPT 1
a
a
a
a*
a
a
a
a
COAX
a
a*
a
a
a
a
a
a
None
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
* Numatytasis nustatymas
Pastabos
• Priskyrus skaitmeninę garso įvestį gali būti automatiškai pakeistas INPUT MODE nustatymas.
• Kiekvieną įvesties šaltinį leidžiama iš naujo priskirti vieną kartą.
6
Kaip prijungti dvikanalį
stiprintuvą
1
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite mygtuką HOME.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
Pastabos
• Prieš atlikdami automatinė kalibravimą
pasirinkite „Bi-Amplifier Connection“.
• Pasirinkus „Bi-Amplifier Connection“
erdvinio garso galinių bei priekinių viršutinių
garsiakalbių lygio ir atstumo nustatymai
taps nebetinkami ir bus naudojami priekinių
garsiakalbių nustatymai.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
Pasirinkite „Speaker“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „Speaker Connection“,
tada paspauskite
.
4
Pasirinkite tinkamą garsiakalbių
išdėstymą, kad nebūtų naudojami
erdvinio garso galiniai ir priekiniai
viršutiniai garsiakalbiai, tada
paspauskite
.
5
Pasirinkite „Bi-Amplifier
Connection“, tada paspauskite
.
Tos pačios signalų išvestys iš jungčių
SPEAKERS FRONT A gali būti
išvestos iš jungčių SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B.
84LT
Norėdami išsaugoti pasirinkimą
paspauskite
.
Kaip valdyti imtuvą iš 2 zonos
Kaip naudoti kelių zonų
funkcijas
Galite naudoti imtuvą nenukreipdami
nuotolinio valdymo pulto į imtuvą prie
IR REMOTE lizdo prijungę IR kartotuvą
(nepridedamas).
Jei imtuvą montuojate tokioje vietoje,
kurios nepasiekia nuotolinio valdymo
pulto siunčiami signalai, naudokite
IR kartotuvą.
Galėsite mėgautis garsu, perduodamu iš
įrangos, prijungtos prie imtuvo ne
pagrindinėje, o kitoje zonoje. Pvz.,
DVD galite žiūrėti pagrindinėje zonoje,
o CD klausytis – 2 zonoje.
Naudodami IR kartotuvą (nepridedamas)
nuotolinio valdymo pultu galite valdyti
ir pagrindinėje zonoje esančią įrangą,
ir 2 zonoje esantį Sony imtuvą.
Kaip sukurti 2 zonos ryšį
Naudojant imtuvą ir kitą stiprintuvą, garsas atkuriamas per 2 zonos garsiakalbius.
Pagrindinė zona
2 zona
STR-DN1040
C
C
A
D
B
IR REMOTE IN
B
ZONE 2 OUT
Kiti veiksmai
RM-AAP103
A Garso įranga
B IR kartotuvas (nepridedamas)
C Garsiakalbiai
D „Sony“ stiprintuvas / imtuvas
85LT
Imtuvo valdymas iš 2 zonos
Toliau aprašyta, kaip prijungti IR kartotuvą
ir valdyti imtuvą 2 zonoje. Jei IR kartotuvas
neprijungtas, imtuvą naudokite
pagrindinėje zonoje.
?/1
AV ?/1
ZONE
Įvesties
mygtukai
Įjunkite pagrindinį imtuvą (šį imtuvą).
Įjunkite 2 zonoje esantį imtuvą.
Paspauskite ZONE.
–
SA-CD/CD
a
FM3)
a
AM3)
a
USB
–
HOME NETWORK
–
SEN
–
SOURCE
a
signalai.
Dabartiniai pagrindinės zonos įvesties
signalai bus nustatyti kaip išvesties tik
pasirinkus SOURCE.
3)
Pagrindinėje ir 2 zonoje galima pasirinkti
FM arba AM. Pirmenybė teikiama naujausiam
pasirinkimui, net jei vienoje iš zonų jau
pasirinkta kita nuostata.
2)
Paspauskite ZONE, tada paspauskite ?/1.
Paspauskite ?/1.
Patarimai
Suaktyvinamas zonos veikimas.
• Net jei šis imtuvas veikia budėjimo režimu
(norėdami išjungti šį imtuvą paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką ?/1),
2 zonos imtuvas lieka įjungtas.
• Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
priekiniame skydelyje esantis indikatorius ?/1
(įjungta / budėjimo režimas) įsižiebia geltona
spalva, jei 2 zonos imtuvas įjungtas.
• Funkcija „AirPlay“ galima tik pagrindinėje
zonoje.
5
Paspausdami vieną iš įvesties
mygtukų pasirinkite norimą
naudoti šaltinį.
6
Reguliuokite tinkamą garsumą
naudodami 2 zonos imtuvą.
Galimas 2 zonos valdymas
INPUT
ZONE 21)
BD
–
DVD
–
GAME
–
SAT/CATV2)
a
VIDEO 12)
a
VIDEO 2
–
VIDEO 3
–
86LT
TV
Kaip baigti valdyti 2 zoną
Nuotolinio valdymo pultas
nustatomas valdyti 2 zoną.
4
ZONE 21)
1) 2 zonoje atkuriami tik analoginiai garso
SOURCE
1
2
3
INPUT
Kaip atkurti
numatytuosius
gamyklinius nustatymus
Išvalyti visus įsimintus nustatymus
ir atkurti numatytuosius gamyklinius
nustatymus galite atlikdami toliau
nurodytus veiksmus. Šiuos veiksmus
taip pat galima atlikti norint pirmą
kartą įjungti imtuvą.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
Kaip reguliuoti nustatymus
Kaip naudotis nustatymų
meniu
Naudodami nustatymų meniu galite
reguliuoti įvairius garsiakalbių, erdvinio
garso efektų ir kt. nustatymus.
?/1
AMP
V/v/B/b,
1
Paspauskite ?/1, jei norite išjungti
imtuvą.
2
Laikykite nuspaudę ?/1 5 sekundes.
Kurį laiką ekrano skydelyje rodoma
CLEARING, tada pakeičiama
į CLEARED!.
Iš naujo nustatomi numatytieji
nustatymai.
RETURN
O
HOME
1
Paspauskite AMP, o tada – HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
Pastaba
Atmintis visiškai išvaloma per keletą minučių.
Imtuvą išjunkite tik kai ekrane nebus rodomas
pranešimas CLEARED!
Kaip reguliuoti
nustatymus
87LT
2
Meniu pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
, kad įjungtumėte
meniu režimą.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
3
Pasirinkite norimą meniu elementą
ir paspauskite
.
Pavyzdys: pasirinkus „Speaker“.
4
Pasirinkite norimą parametrą
ir paspauskite
.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
88LT
Nustatymų meniu sąrašas
Settings
Easy Setup
(90 psl.)
Speaker
(90 psl.)
Auto Calibration
Auto Phase Matching
Auto Calibration Type
Full Flat
Engineer
Front Reference
Off
Speaker Connection
Level/Distance/Size
Crossover Frequency
Test Tone
Center Speaker Lift Up
Distance Unit
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync
Advanced Auto Volume
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
HDMI
(96 psl.)
4K Scaling
Control for HDMI
Pass Through
Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input
(97 psl.)
Remote
Icon
Name
Watch/Listen
HDMI
COMPONENT
OPT/COAX
COMPOSITE
AUDIO
Kaip reguliuoti
nustatymus
Audio
(94 psl.)
89LT
Network
(98 psl.)
Internet Setting
Information
PARTY STREAMING
Device Name
External Control
Network Standby
System
(99 psl.)
Language
Auto Standby
Software Update Notification
Software Version
Network Update
Pastaba
TV ekrane rodomi meniu parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į dabartinius nustatymus ar pasirinktos
piktogramos būseną.
Easy Setup
Pasibaigus matavimui supypsima ir
įsijungia ekranas.
Pastaba
Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka
ir galite konfigūruoti pagrindinius
nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas (42 psl.).
Meniu „Speaker Settings“
Kiekvieną garsiakalbį galite reguliuoti patys.
Atlikę automatinį kalibravimą taip pat
galite reguliuoti garsiakalbių lygį.
Pastaba
Garsiakalbių nustatymai skirti tik dabartinei
sėdėjimo vietai.
x Auto Calibration
Leidžia automatiškai atlikti automatinį
kalibravimą iš sėdėjimo vietos.
1 Vadovaukitės TV ekrane rodomomis
instrukcijomis ir paspaudę
pasirinkite „Start“.
Po kelių sekundžių pradedama matuoti.
Skambant bandomajam tonui matavimas
trunka maždaug 30 sekundžių.
90LT
Jei ekrane rodomas klaidos kodas arba
įspėjamasis pranešimas, žr. „Pranešimų
sąrašas atlikus automatinio kalibravimo
matavimą“ (91 psl.).
2 Pasirinkite norimą elementą ir
paspauskite .
• Save: matavimo rezultatas įrašomas ir
nustatymo procesas baigiamas.
• Retry: „Auto Calibration“ atliekamas
dar kartą.
• Discard: nustatymo procesas
baigiamas neįrašius matavimo
rezultatų.
3 Įrašykite matavimo rezultatą.
2 žingsnyje pasirinkite „Save“.
Pastaba
Pakeitus garsiakalbio padėtį, rekomenduojama
atlikti automatinį kalibravimą iš naujo, kad
galėtumėte mėgautis erdviniu garsu.
Patarimai
• Atstumo vienetą galite keisti naudodami
„Speaker Settings“ meniu parinktį „Distance
Unit“ (94 psl.).
• Garsiakalbio dydis („Large“ / „Small“)
nustatomas pagal žemojo dažnio
charakteristikas. Matavimo rezultatai gali skirtis
atsižvelgiant į mikrofono optimizatoriaus ir
garsiakalbių padėtį bei patalpos formą.
Rekomenduojama taikyti matavimo rezultatus.
Vis dėlto šiuos nustatymus galite keisti „Speaker
Settings“ meniu. Pirma įrašykite matavimo
rezultatus, tada bandykite keisti nustatymus.
Automatinio kalibravimo
rezultatų patikrinimas
Jei norite patikrinti, atliekant skyriuje
„Auto Calibration“ (91 psl.) aprašytus
veiksmus, gautą klaidos kodą arba
įspėjamąjį pranešimą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
Kai parodomas klaidos kodas
Patikrinkite klaidos pranešimą ir atlikite
automatinį kalibravimą dar kartą.
1 Pasirinkite „Retry“ ir paspauskite .
2 Pakartokite dalyje „Auto Calibration“
nurodytus 1–3 veiksmus (90 psl.).
Kai pateikiamas įspėjamasis
pranešimas
Patikrinkite įspėjamąjį pranešimą ir
pasirinkite „Ok“.
Pranešimų sąrašas atlikus
automatinio kalibravimo
matavimą
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
Code 32
Code 33
Garsiakalbiai nerasti arba prijungti
netinkamai.
• Neprijungtas nė vienas iš priekinių
garsiakalbių arba prijungtas tik vienas
priekinis garsiakalbis.
• Neprijungtas kairysis arba dešinysis
erdvinio garso garsiakalbis.
• Galiniai erdvinio garso garsiakalbiai arba
priekiniai viršutiniai garsiakalbiai prijungti,
bet neprijungti erdvinio garso garsiakalbiai.
Prie jungčių SPEAKERS SURROUND
prijunkite erdvinio garso garsiakalbį (-ius).
• Galinis erdvinio garso garsiakalbis
prijungtas tik prie SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B R jungčių. Jei jungiate
tik vieną galinį erdvinio garso garsiakalbį,
jį junkite prie jungties SPEAKERS
SURROUND BACK / BII-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B L.
• Neprijungtas priekinis viršutinis kairysis
viršutinis arba priekinis viršutinis dešinysis
garsiakalbis.
Mikrofonas optimizatorius neprijungtas.
Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas
mikrofonas optimizatorius, ir atlikite
„Auto Calibration“ dar kartą.
Jei mikrofonas optimizatorius prijungtas
tinkamai, bet klaidos kodas vis tiek rodomas,
galbūt pažeistas mikrofono optimizatoriaus
kabelis.
Warning 40
Atlikus matavimą aptiktas didelio lygio
triukšmas. Geresnių rezultatų galite pasiekti
bandydami dar kartą ramioje aplinkoje.
Code 30
Kaip reguliuoti
nustatymus
Prie imtuvo lizdo PHONES prijungtos
ausinės. Atjunkite ausines ir dar kartą
atlikite automatinį kalibravimą.
Code 31
SPEAKERS išjungta. Pasirinkite kitus
garsiakalbio nustatymus ir dar kartą
atlikite automatinį kalibravimą.
91LT
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
Warning 41
Warning 42
Per didelė įvesties per mikrofoną nuostata.
• Galbūt per mažas atstumas tarp mikrofono
ir garsiakalbio. Padidinkite atstumą ir
atlikite matavimą dar kartą.
Warning 43
Nepavyksta nustatyti atstumo iki žemųjų
dažnių garsiakalbio ir jo padėties. Priežastis
gali būti triukšmas. Bandykite matuoti
ramioje aplinkoje.
Patarimas
Matavimo rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant
į žemųjų dažnių garsiakalbio padėtį. Tačiau
galite ir toliau naudoti imtuvą nenustatydami
naujos vertės.
x Automatinis fazės pritaikymas
(A.P.M.)
Vykdant funkciją DCAC, leidžiama
nustatyti funkciją A.P.M. (36 psl.).
Sukalibruoja garsiakalbių fazės parametrus
ir užtikrina, kad erdvinio garso vieta būtų
gerai sukoordinuota.
• Auto: automatiškai įjungiama arba
išjungiama funkcija A.P.M.
• Off: funkcija A.P.M. nesuaktyvinama.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Naudojama „2ch Analog Direct“.
– Prijungtos ausinės.
– Nebuvo atliktas automatinis kalibravimas.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo garso
formato.
x „Auto Calibration“ tipas
Automatiškai sukalibravus ir išsaugojus
nustatymus leidžia pasirinkti kalibravimo
tipą.
• Full Flat: Atliekami dažnio matavimai
ties kiekvieno garsiakalbio plokštuma.
• Engineer: nustatomos „Sony“
klausymosi patalpos standarto dažnio
charakteristikos.
92LT
• Front Reference: kiekvieno garsiakalbio
parametrai sureguliuojami taip,
kad atitiktų priekinio garsiakalbio
parametrus.
• Off: išjungiamas „Auto Calibration“
glodintuvo lygis.
x Garsiakalbio prijungimas
Leidžia pasirinkti garsiakalbių išdėstymą ir
nustatyti jungčių SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B priskyrimą.
1 Pasirinkite pageidaujamą garsiakalbių
išdėstymą ir paspauskite .
2 Nustatykite jungčių SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B priskyrimą.
• Bi-Amplifier Connection
• Front B Speakers
• Not Assigned
Pastaba
Jungčių SPEAKERS SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B priskyrimą
galite nustatyti tik jei nustatyta garsiakalbių
išdėstymo nuostata be galinio ir priekinio
viršutinio erdvinio garso garsiakalbių.
x Level/Distance/Size
Galite sureguliuoti pasirinkto garsiakalbio
lygį, atstumą ir dydį.
Kaip reguliuoti garsiakalbių lygį
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
(priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio
viršutinio kairiojo / dešiniojo, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, žemųjų
dažnių garsiakalbio) lygį.
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio lygį
norite reguliuoti, ir paspauskite .
2 Pasirinkite „Level“ ir paspausdami V/v
reguliuokite lygį.
Galite reguliuoti lygį nuo –10.0 dB
iki +10.0 dB 0,5 dB intervalais.
Pastaba
Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų, garsas
neišvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei
garsiakalbio nustatymų meniu visi garsiakalbiai
nustatyti kaip „Large“. Tačiau garsas bus
išvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra LFE signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso garsiakalbiai
nustatyti į „Small“;
– pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“,
„PLIIz Movie“, „PLIIz Music“, „HD-D.C.S.“
arba „Portable Audio“.
Kaip reguliuoti atstumą nuo
sėdėjimo vietos iki kiekvieno
garsiakalbio
Galite reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo
vietos iki kiekvieno garsiakalbio (priekinio
kairiojo / dešiniojo, priekinio viršutinio
kairiojo / dešiniojo, centrinio, kairiojo /
dešiniojo erdvinio, galinio kairiojo /
dešiniojo erdvinio garsiakalbių, žemųjų
dažnių garsiakalbio).
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio
atstumą nuo sėdėjimo vietos norite
reguliuoti, tada paspauskite
.
2 Pasirinkite „Distance“ ir paspausdami V/v
reguliuokite atstumą.
Galite reguliuoti atstumą nuo 1 m 0 cm
iki 10 m 0 cm (nuo 3 pėd. 3 col. iki
32 pėd. 9 col.) 1 cm (1 col.) intervalais.
Pastabos
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymą, kai kurių parametrų naudoti
negalima.
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„2ch Analog Direct“.
Kaip reguliuoti garsiakalbių dydį
reguliuokite dydį.
• Large: jei prijungėte didelius
garsiakalbius, efektyviai atkuriančius
bosus, pasirinkite „Large“. Įprastai
pasirinkite „Large“.
• Small: jei garsas iškraipytas arba
įjungę kelių kanalų erdvinio garso
funkciją negirdite visų erdvinių efektų,
pasirinkite „Small“ – taip suaktyvinsite
bosų nukreipimo grandinę ir kiekvieno
kanalo bosų dažnius atkursite per
žemųjų dažnių arba kitus „Large“
garsiakalbius.
Pastaba
Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„2ch Analog Direct“.
Patarimai
• Kiekvieno garsiakalbio nustatymai „Large“ ir
„Small“ apibrėžia, ar vidinis garso procesorius
apribos boso signalą iš kanalo.
Kai bosai ribojami iš kanalo, bosų nukreipimo
grandinė siunčia atitinkamus bosų dažnius į
žemųjų dažnių garsiakalbį arba kitus „Large“
garsiakalbius.
Tačiau bosų garse yra šiek tiek kryptingumo,
todėl jo (jei įmanoma) geriau neriboti. Todėl,
net kai naudojate mažus garsiakalbius, galite
nustatyti juos kaip „Large“, jei norite iš jų išvesti
bosų dažnius. Kita vertus, jei naudojate didelį
garsiakalbį, bet nenorite iš jo išvesti bosų
dažnių, nustatykite jį kaip „Small“.
Jei bendras garso lygis žemesnis nei norimas,
nustatykite visus garsiakalbius kaip „Large“.
Jei nepakanka bosų, galite naudoti glodintuvą
ir sustiprinti jų lygį.
• Erdvinio garso galinių garsiakalbių nustatymas
bus toks pats kaip ir kitų erdvinių garsiakalbių.
• Jei priekiniai garsiakalbiai nustatyti kaip
„Small“, centrinis, erdvinio garso ir erdvinio
garso galinis / priekinis viršutiniai garsiakalbiai
automatiškai nustatomi kaip „Small“.
• Jei nenaudojate žemųjų dažnių garsiakalbio,
priekiniai garsiakalbiai automatiškai nustatomi
į „Large“.
• Kai prijungtos ausinės, „Size“ ir „Distance“
nustatyti negalima.
93LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
(priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio
viršutinio kairiojo / dešiniojo, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso) dydį.
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio dydį
norite reguliuoti, ir paspauskite .
2 Pasirinkite „Size“ ir paspausdami V/v
x Crossover Frequency
Leidžia nustatyti garsiakalbių, kurių dydis
garsiakalbio nustatymų meniu nustatytas
į „Small“, bosų sankirtos dažnį. Kiekvieno
garsiakalbio išmatuotasis garsiakalbio
sankirtos dažnis nustatomas atlikus
„Auto Calibration“ procesą.
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio
atskyrimo dažnį norite reguliuoti.
2 Paspaudę V/v nustatykite atskyrimo
dažnį.
Pastabos
• Kai prijungtos ausinės, ši funkcija neveikia.
• Erdvinio garso galinių garsiakalbių nustatymas
bus toks pats kaip ir kitų erdvinių garsiakalbių.
x Test Tone
Ekrane „Test Tone“ leidžia pasirinkti
bandomojo tono tipą.
• Norėdami sureguliuoti visų garsiakalbių lygį
vienu metu, paspauskite 2 +/–. Taip pat
galima naudoti imtuvo rankenėlę MASTER
VOLUME.
• Proceso metu nustatyta reikšmė rodoma
TV ekrane.
Kaip išvesti bandomąjį toną
iš kiekvieno garsiakalbio
Galite išvesti bandomąjį toną iš
kiekvieno garsiakalbio paeiliui.
1 Pasirinkite „Test Tone“, tada
paspauskite
.
2 Sureguliuokite parametrą, tada
paspauskite
.
• Off
• Auto: bandomasis tonas išvedamas
iš kiekvieno garsiakalbio paeiliui.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, FHL,
FHR, SW: galite pasirinkti, iš kurių
garsiakalbių bus išvestas bandomasis
tonas.
* SB rodoma tada, kai prijungtas tik
vienas galinis erdvinis garsiakalbis.
3 Sureguliuokite garsiakalbių lygį,
94LT
Naudodami priekinius viršutinius
garsiakalbius galite pakelti centrinio
garsiakalbio garsus iki tinkamo aukščio
atsižvelgdami į ekrano padėtį, kad
galėtumėte mėgautis natūraliu garsu
nepatirdami jokio diskomforto.
• 1 – 10
• Off
Pastaba
Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Prijungtos ausinės.
– Nėra centrinio garsiakalbio.
– Nenaudojami priekiniai viršutiniai
garsiakalbiai.
– Naudojamas „2ch Stereo“, „2ch Analog Direct“
ir „Multi Stereo“ garso laukas.
– Naudojamas muzikos garso laukas.
x Distance Unit
Patarimai
tada paspauskite
x Centrinio garsiakalbio garso
pakėlimas
.
Galima nustatyti atstumo nustatymo
matavimo vienetą.
• feet: Atstumas rodomas pėdomis.
• meter: Atstumas rodomas metrais.
Meniu „Audio Settings“
Galite sureguliuoti garso nustatymus,
kaip jums patinka.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcija D.L.L. yra patentuota „Sony“
technologija. Naudojant ją galima
atkurti žemos kokybės skaitmeninius
ir analoginius garso signalus kaip
kokybišką garsą.
• Auto 1: šią funkciją galima taikyti
garso formatams, kai atliktas
glaudinimas su nuostoliais, ir
analoginiams garso signalams.
• Auto 2: šią funkciją galima taikyti
tiesiniams PCM signalams, garso
formatams, kai atliktas glaudinimas
su nuostoliais, ir analoginiams garso
signalams.
• Off
Pastabos
• Ši funkcija gali neveikti. Tai priklauso nuo
USB įrenginio arba pagrindinio tinklo turinio.
• Ši funkcija veikia, kai pasirinkta „2ch Stereo“,
„A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“ arba „Headphone
(2ch)“. Tačiau ši funkcija neveikia toliau
nurodytais atvejais.
– Pasirinkta įvestis „FM TUNER“ arba
„AM TUNER“.
– Priimami tiesiniai PCM signalai, kurių
diskretizavimo dažnis nėra lygus 44,1 kHz.
– Gaunami „Dolby Digital Plus“, „Dolby Digital
EX“, „Dolby TrueHD“, DTS 96/24, „DTS-HD
Master Audio“ arba „DTS-HD High
Resolution Audio“ signalai.
– Veikiant tinklo funkcijai priimami signalai,
kurių diskretizavimo dažnis nėra 44,1 kHz.
x Garso optimizavimo funkcija
Leidžia nustatyti garso optimizavimo
funkciją. Išsamią informaciją žr. „Kaip
naudotis funkcija „Sound Optimizer““
(58 psl.).
• Normal
• Low
• Off
x Glodintuvas
Galima reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
bosų ir aukštųjų dažnių lygį. Išsamią
informaciją žr. „Kaip reguliuoti
glodintuvą“ (58 psl.).
x Sound Field
Galima pasirinkti įvesties signalams
taikomą garso efektą. Išsamią informaciją
žr. „Kaip taikyti garso efektus“ (54 psl.).
x „A/V Sync“ (sinchronizuoja
garso ir vaizdo išvestį)
Pastabos
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„2ch Analog Direct“.
• Atsižvelgiant į garso formatą, garso lauką,
garsiakalbių išdėstymą ir garsiakalbių atstumo
nustatymus, delsos laikas gali skirtis.
x Advanced Auto Volume
Šis imtuvas gali reguliuoti garsumą
automatiškai pagal įvesties signalą arba
turinį, gaunamą iš prijungtos įrangos.
Šią funkciją patogu naudoti tada, jei, pvz.,
reklamos pranešimai yra garsesni už TV
programas.
• On
• Off
Pastabos
• Prieš įjungdami / išjungdami šią funkciją,
būtinai sumažinkite garsumo lygį.
• Kadangi šią funkciją galima naudoti, tik kai
įvedami „Dolby Digital“, DTS arba tiesinės
PCM signalai, perjungus kitus formatus
garsas gali staiga padidėti.
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Gaunami tiesinės PCM signalai, kurių
diskretizavimo dažnis didesnis nei 48 kHz.
– Gaunami „Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, DTS 96/24, „DTS-HD Master
Audio“ arba „DTS-HD High Resolution
Audio“ signalai.
– Naudojama „2ch Analog Direct“.
x „Dual Mono“ (skaitmeninės
transliacijos kalbos pasirinkimas)
Galima nustatyti dvilypio garso arba
skaitmeninės transliacijos kalbą, jei ši
funkcija galima. Ši funkcija veikia tik
su „Dolby Digital“ šaltiniais.
• Main: garsas pagrindine kalba bus
išvedamas.
• Sub: garsas dubliavimo kalba bus
išvedamas.
• Main/Sub: garsas pagrindine kalba bus
išvedamas per priekinį kairįjį garsiakalbį.
Tuo pat metu bus išvedamas garsas
dubliavimo kalba per dešinįjį garsiakalbį.
95LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
Galima užlaikyti garso išvestį, kad būtų
galima iki minimumo sumažinti laiką
tarp garso išvesties ir vaizdo rodymo.
Ši funkcija naudinga, kai naudojate didelį
LCD, plazminį monitorių arba projektorių.
• HDMI Auto: laikas tarp garso išvesties ir
vaizdo rodymo monitoriuje, prijungtame
HDMI jungtimi, bus sureguliuotas
automatiškai pagal TV informaciją. Ši
funkcija galima tik tada, kai monitorius
palaiko funkciją „A/V Sync“.
• 0 ms – 300 ms: galite reguliuoti
užlaikymą nuo 0 ms iki 300 ms kas 10 ms.
x Dynamic Range Compressor
x Pass Through
Galima suspausti dinaminį garso takelio
diapazoną. Tai gali būti naudinga, jei norite
žiūrėti filmus nedideliu garsumu vėlai
vakare. Dinaminio diapazono glaudinimas
galimas tik su „Dolby Digital“ šaltiniais.
• Auto: dinaminis diapazonas
automatiškai glaudinamas.
• On: dinaminis diapazonas
suspaudžiamas; tai numatė
įrašymo inžinierius.
• Off: dinaminis diapazonas
nesuspaudžiamas.
Galite išvesti HDMI signalus į TV, net
jei imtuvas veikia budėjimo režimu.
• Auto: kai TV įjungtas imtuvui veikiant
budėjimo režimu, HDMI signalai
išvedami iš imtuvo lizdo HDMI OUT.
„Sony“ rekomenduoja šį nustatymą,
jei naudojate su „BRAVIA Sync“
suderinamą „Sony“ TV. Pasirinkus šį
nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo
režimu pavyks sutaupyti daugiau
energijos, nei pasirinkus nustatymą „On“.
• On*: imtuvui veikiant budėjimo režimu
HDMI signalai nuolat išvedami iš imtuvo
HDMI OUT lizdo.
• Off: veikdamas budėjimo režimu HDMI
signalų imtuvas neatkuria. Jei norite,
kad turinys iš prijungtos įrangos būtų
atkuriamas per TV, įjunkite imtuvą.
Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui veikiant
budėjimo režimu pavyks sutaupyti daugiau
energijos, nei pasirinkus nustatymą „On“.
Meniu „HDMI Settings“
Galite reguliuoti reikiamus įrangos,
prijungtos per HDMI lizdus, nustatymus.
x 4K Scaling
Galima konvertuoti vaizdo signalus į 4K ir
atkurti juos per imtuvo HDMI OUT lizdus.
• Auto: prijungus su 4K suderinamą TV
vaizdo skiriamosios gebos valdymas
automatiškai nustatomas į 4K HDMI
išvestį.
• Off: ši funkcija nesuaktyvinama.
Pastaba
Ši funkcija veikia tik kai gaunami vaizdo signalai
iš lizdų VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN ir
HDMI IN. HDMI vaizdo įvesties signalai turi būti
1080p / 24 kHz.
x Control for HDMI
Galite įjungti arba išjungti funkciją
„Control for HDMI“. Išsamią informaciją
žr. „Kaip pasiruošti naudoti „BRAVIA
Sync““ (78 psl.).
• On
• Off
Pastabos
• Jei „Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
„Audio Out“ gali būti pakeista automatiškai.
• Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei
„Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
priekiniame skydelyje esantis indikatorius ?/1
(įjungta / budėjimo režimas) dega geltona spalva.
96LT
* Tik Australijai skirti modeliai.
Pastabos
• Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei
„Pass Through“ nustatyta į „On“ arba „Auto“,
priekiniame skydelyje esantis indikatorius ?/1
(įjungta / budėjimo režimas) dega geltona
spalva.
• Pasirinkus „Auto“, gali užtrukti kiek ilgiau,
kol vaizdas ir garsas bus išvesti į TV, nei
pasirinkus „On“.
x Garso išvestis
Galima nustatyti HDMI garso signalų
išvestį iš atkūrimo įrangos, prijungtos
prie imtuvo per HDMI jungtį.
• AMP: HDMI garso signalai iš atkūrimo
įrangos atkuriami tik per garsiakalbius,
prijungtus prie imtuvo. Kelių kanalų
garsas gali būti atkuriamas nepakeistas.
Pastaba
Garso signalai iš TV garsiakalbio neatkuriami,
kai „Audio Out“ nustatyta į „AMP“.
• TV + AMP: garsas išvedamas per TV
garsiakalbį ir garsiakalbius, prijungtus
prie imtuvo.
Pastabos
• Atkūrimo įrangos garso kokybė priklauso
nuo TV garso kokybės, pvz., kanalų kiekio,
diskretizavimo dažnio ir kt. Jei TV yra erdvinio
garso garsiakalbiai, per imtuvą irgi atkuriamas
erdvinis garsas, net jei atkuriate kelių kanalų
šaltinį.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo įrangos
(projektoriaus ar kt.), per imtuvą gali nepavykti
atkurti garso. Tokiu atveju pasirinkite AMP.
x Subwoofer Level
Galima nustatyti žemųjų dažnių
garsiakalbio 0 dB arba +10 dB lygį, kai
PCB signalai įvedami per HDMI jungtį.
Kiekvienos įvesties, kuriai priskirtas
atskiras HDMI įvesties lizdas, lygį galite
nustatyti atskirai.
• Auto: automatiškai nustatomas 0 dB
arba +10 dB lygis; tai priklauso nuo
garso srauto.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Leidžia nustatyti „Fast View“ valdymą.
Funkcija „Fast View“ palaikoma naudojant
HDMI BD, DVD, GAME, VIDEO 1 ir
VIDEO 2 įvestis.
• Auto: galite pasirinkti HDMI įvestį
greičiau nei įprastai.
• Off: „Fast View“ ir „Preview for HDMI“
funkcijų nėra.
x Name
Leidžia nustatyti, koks pavadinimas
rodomas meniu „Watch/Listen“.
Galite įvesti įvesčių pavadinimus iki
8 ženklų ir nustatyti, kad jie būtų rodomi.
Kai įrangos pavadinimai rodomi ekrane,
ją lengviau atpažinti nei pagal lizdus.
1 Meniu „Settings“ pasirinkite „Input“
ir paspauskite
.
2 Pasirinkite įvestį, kurios pavadinimą
norite įvesti, ir paspauskite
.
3 Pasirinkite „Name“ ir paspauskite .
TV ekrane rodoma ekraninė klaviatūra.
4 Paspausdami V/v/B/b ir
po vieną
įveskite ženklus, kol įvesite
pavadinimą.
5 Pasirinkite „Enter“ ir paspauskite .
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Pastaba
Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane,
bet negalima rodyti ekrano skydelyje.
x Watch/Listen
Leidžia nustatyti, ar įvesties šaltinis rodomas
meniu „Watch“, ar meniu „Listen“.
• W: įvesties šaltinis rodomas „Watch“
meniu.
• L: įvesties šaltinis rodomas „Listen“ meniu.
• W/L: įvesties šaltinis rodomas ir „Watch“,
ir „Listen“ meniu.
x HDMI
x COMPONENT
Meniu „Input Settings“
Galite reguliuoti imtuvo ir kitos įrangos
lizdų nustatymus.
Leidžia pasirinkti įvestį.
• BD, DVD, GAME, SAT/CATV,
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3,
TV, SA-CD/CD
x Icon
Leidžia nustatyti, kokia piktograma
rodoma meniu „Watch/Listen“.
97LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
x Nuotolinio valdymo pultas
Galima kiekvienam vaizdo įvesties šaltiniui
priskirti atskirą (-us) įvesties lizdą (-us).
Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti kitus
vaizdo / garso įvesties lizdus (Įvesties
priskyrimas)“ (82 psl.).
• IN2
• IN1
• None
x OPT/COAX
Galima kiekvienam garso įvesties šaltiniui
priskirti atskirą (-us) įvesties lizdą (-us).
Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti kitus
vaizdo / garso įvesties lizdus (Įvesties
priskyrimas)“ (82 psl.).
• OPT 2
• OPT 1
• COAX
• None
x COMPOSITE
x AUDIO
Meniu „Network Settings“
Galite reguliuoti tinklo nustatymus. Meniu
„Network Settings“ pasiekiamas tik tada,
kai pasirinkta pagrindinio tinklo arba
SEN funkcija.
x Internet Setting
Galima nustatyti tinklo nustatymus. Išsamią
informaciją žr. „Kaip sukonfigūruoti
imtuvo tinklo nustatymus“ (38 psl.).
• Wired
• Wireless
x Information
Leidžia patikrinti tinklo informaciją.
Galite patikrinti „Connection Type“,
„Connection Status“, „IP Address Setting“,
„IP Address“, „Subnet Mask“, „Default
Gateway“, „DNS Settings“, „Primary
DNS“, „Secondary DNS“ ir „MAC
Address“ nustatymus*.
* Per sąranką nustatomi elementai skiriasi
priklausomai nuo tinklo aplinkos ir ryšio tipo.
x PARTY STREAMING
Galite nustatyti imtuvą, kad veiktų funkcija
PARTY STREAMING.
• On: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai gali
aptikti imtuvą, Imtuvas gali įjungti arba
išjungti funkciją PARTY, taip pat
prisijungti arba išeiti iš PARTY.
98LT
• Off: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai
gali aptikti imtuvą,
tačiau imtuvas negali įjungti arba išjungti
funkcijos PARTY, taip pat negali
prisijungti arba išeiti iš PARTY.
x Device Name
Galite imtuvui priskirti įrenginio
pavadinimą iki 30 simbolių ilgio,
kad jį lengvai atpažintų kiti pagrindinio
tinklo įrenginiai.
1 Pasirinkite „Device Name“ ir
paspauskite .
TV ekrane rodoma ekraninė klaviatūra.
2 Paspausdami V/v/B/b ir
po
vieną įveskite ženklus, kol įvesite
pavadinimą.
3 Pasirinkite „Enter“ ir paspauskite .
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Patarimas
Numatytasis įrenginio pavadinimas yra
„STR-DN1040 ******“.
„******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai
6 skaitmenys.
x External Control
Leidžia įjungti arba išjungti priežiūros
režimą.
• On
• Off
x Network Standby
Kai režimas „Network Standby“ nustatytas
į „On“, imtuvą visada galima prijungti ir
valdyti per tinklą.
• On: tinklo funkcija veikia ir tada,
kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
valdant per tinklą operacijos tęsiamos.
• Off: tinklo funkcija išjungiama, kai
imtuvas veikia budėjimo režimu. Imtuvui
reikia daugiau laiko veikimui atnaujinti,
kai jis vėl įjungiamas.
Pastaba
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei
„Network Standby“ nustatyta į „On“, priekiniame
skydelyje esantis indikatorius ?/1 (įjungtas /
budėjimo režimas) dega geltona spalva.
x Network Update
Meniu „System Settings“
Galite reguliuoti imtuvo nustatymus.
Galite atnaujinti imtuvo programinės
įrangos versiją į naujausią. Išsamią
informaciją žr. „Kaip atnaujinti
programinę įrangą“ (75 psl.).
x Language
Galima pasirinkti ekrano pranešimų kalbą.
• English
• Español
• Français
• Deutsch
x Auto Standby
Galite nustatyti, kad imtuvas būtų
automatiškai perjungiamas į budėjimo
režimą, kai jis nenaudojamas arba kai
į jį neįvedamas signalas.
• On: perjungiama į budėjimo būseną
po maždaug 20 minučių.
• Off: neperjungiama į budėjimo būseną.
Valdymas nenaudojant GUI
Šį imtuvą galite valdyti naudodami ekrano
skydelį, net jei TV neprijungtas prie
imtuvo.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Pasirinkta įvestis FM TUNER, AM TUNER,
HOME NETWORK arba SEN.
– Įjungta funkcija „AirPlay“ arba PARTY
STREAMING.
– Imtuvo programinė įranga atnaujinama.
• Jei naudojate automatinio budėjimo režimo ir
išjungimo laikmačio funkcijas tuo pačiu metu,
išjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė.
Ekrano skydelio meniu
naudojimas
1
Meniu rodomas imtuvo ekrano
skydelyje.
2
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą meniu, tada
paspauskite
.
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą reguliuoti
parametrą, tada paspauskite
4
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą nustatymą, tada
paspauskite
.
x Software Update Notification
Galima nustatyti, ar TV ekrane rodyti
informaciją apie naują programinės
įrangos versiją.
• On
• Off
Pastaba
Paspauskite AMP MENU.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
x Software Version
Kaip išeiti iš meniu
Leidžia patikrinti imtuvo programinės
įrangos versiją.
Paspauskite AMP MENU.
Kaip reguliuoti
nustatymus
Informacija apie naują programinės įrangos
versiją nerodoma toliau nurodytais atvejais.
– Jau naudojama naujausia versija.
– Imtuvas negauna duomenų tinklu.
.
Paspauskite B arba RETURN O.
99LT
Pastaba
Ekrano skydelyje kai kurie parametrai ir
nustatymai gali būti rodomi neryškiai. Tai reiškia,
kad jie arba negalimi, arba fiksuoti ir nekeičiami.
Meniu apžvalga
Toliau nurodytos parinktys galimos kiekviename meniu. Išsamios informacijos, kaip
naršyti meniu, žr. 99 psl..
Meniu
[Ekranas]
Parametrai
[Ekranas]
„Auto Calibration“
nustatymai
[<AUTO CAL>]
Automatinio kalibravimo pradžia
[A.CAL START]
Lygio nustatymai
[<LEVEL>]
Nustatymai
„Auto Calibration“ tipasa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Automatinis fazės pritaikymasa)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Bandomasis tonasb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc), FIX
xxxc)
Priekinio kairiojo garsiakalbio lygisb)
[FL LEVEL]
Nuo FL –10,0 dB iki FL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Priekinio dešiniojo garsiakalbio lygisb)
[FR LEVEL]
Nuo FR –10,0 dB iki FR +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Centrinio garsiakalbio lygisb)
[CNT LEVEL]
Nuo CNT –10,0 dB iki CNT
+10,0 dB (0,5 dB intervalais)
Erdvinio kairiojo garsiakalbio lygisb)
[SL LEVEL]
Nuo SL –10,0 dB iki SL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio dešiniojo garsiakalbio lygisb)
[SR LEVEL]
Nuo SR –10,0 dB iki SR +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio galinio garsiakalbio lygisb)
[SB LEVEL]
Nuo SB –10,0 dB iki SB +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio galinio kairiojo garsiakalbio lygisb)
[SBL LEVEL]
Nuo SBL –10.0 dB iki SBL
+10.0 dB (0.5 dB intervalais)
Erdvinio galinio dešiniojo garsiakalbio lygisb)
[SBR LEVEL]
Nuo SBR –10,0 dB iki SBR
+10,0 dB (0,5 dB intervalais)
Priekinio kairiojo viršutinio garsiakalbio lygisb)
[LH LEVEL]
Nuo LH –10,0 dB iki LH +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Priekinio dešiniojo viršutinio garsiakalbio lygisb) Nuo RH –10,0 dB iki RH +10,0 dB
[RH LEVEL]
(0,5 dB intervalais)
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygisb)
[SW LEVEL]
100LT
Nuo SW –10,0 dB iki SW
+10,0 dB (0,5 dB intervalais)
Parametrai
[Ekranas]
Nustatymai
Garsiakalbių
nustatymas
[<SPEAKER>]
Garsiakalbių išdėstymas
[SP PATTERN]
Nuo 5/2.1 iki 2/0 (20 šablonų)
Centrinio garsiakalbio garso pakėlimasb)
[CNT LIFT]
Nuo LIFT 1 iki LIFT 10, LIFT OFF
Priekinių garsiakalbių dydisb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Centrinio garsiakalbio dydisb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Erdvinių garsiakalbių dydisb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Priekinių viršutinių garsiakalbių dydisb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Erdvinio galinio garsiakalbio priskyrimasd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Atstumas iki priekinio kairiojo garsiakalbiob)
[FL DIST.]
Nuo FL 1,00 m iki FL 10,00 m
(nuo FL 3’3” iki FL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki priekinio dešiniojo garsiakalbiob)
[FR DIST.]
Nuo FR 1,00 m iki FR 10,00 m
(nuo FR 3’3” iki FR 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki centrinio garsiakalbiob)
[CNT DIST.]
Nuo CNT 1,00 m iki CNT 10,00 m
(nuo CNT 3’3” iki CNT 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki kairiojo erdvinio garsiakalbiob)
[SL DIST.]
Nuo SL 1,00 m iki SL 10,00 m
(nuo SL 3’3” iki SL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki dešiniojo erdvinio garsiakalbiob)
[SR DIST.]
Nuo SR 1,00 m iki SR 10,00 m
(nuo SR 3’3” iki SR 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki galinio erdvinio garsiakalbiob)
[SB DIST.]
Nuo SB 1,00 m iki SB 10,00 m
(nuo SB 3’3” iki SB 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki galinio kairiojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SBL DIST.]
Nuo SBL 1,00 m iki SBL 10,00 m
(nuo SBL 3’3” iki SBL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki galinio dešiniojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SBR DIST.]
Nuo SBR 1,00 m iki SBR 10,00 m
(nuo SBR 3 pėd. 3 col. iki SBR 32
pėd. 9 col.)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki priekinio viršutinio kairiojo
garsiakalbiob)
[LH DIST.]
Nuo LH 1,00 m iki LH 10,00 m
(nuo LH 3’3” iki LH 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
101LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
Meniu
[Ekranas]
Meniu
[Ekranas]
Parametrai
[Ekranas]
Nustatymai
Atstumas iki priekinio viršutinio dešiniojo
garsiakalbiob)
[RH DIST.]
Nuo RH 1,00 m iki RH 10,00 m
(nuo RH 3’3” iki RH 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki žemųjų dažnių garsiakalbiob)
[SW DIST.]
Nuo SW 1,00 m iki SW 10,00 m
(nuo SW 3’3” iki SW 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumo vienetas
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Priekinių garsiakalbių sankirtos dažnise)
[FRT CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Centrinio garsiakalbio sankirtos dažnise)
[CNT CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Erdvinio garso garsiakalbių sankirtos dažnise)
[SUR CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Priekinių viršutinių garsiakalbių sankirtos
dažnise)
[FH CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Įvesties režimas
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Kaip pavadinti įvestis
[NAME IN]
Išsamią informaciją žr. meniu
„Input Settings“ dalyje „Name“
(97 psl.).
Skaitmeninės garso įvesties priskyrimas
[A. ASSIGN]
OPT 1, OPT 2, COAX, NONE
Komponentų vaizdo įvesties priskyrimas
[V. ASSIGN]
COMP 1, COMP 2, NONE
Erdvinio garso
nustatymai
[<SURROUND>]
Efekto lygisf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Glodintuvo
nustatymai
[<EQ>]
Priekinių garsiakalbių bosų lygis
[FRT BASS]
Nuo FRT B. –10 dB iki FRT B.
+10 dB (kas 1 dB)
Priekinių garsiakalbių aukštųjų dažnių lygis
[FRT TREBLE]
Nuo FRT T. –10 dB iki FRT T.
+10 dB (kas 1 dB)
Centrinio garsiakalbio bosų lygis
[CNT BASS]
Nuo CNT B. –10 dB iki CNT B.
+10 dB (1 dB intervalais)
Centrinio garsiakalbio aukštųjų dažnių lygis
[CNT TREBLE]
Nuo CNT T. –10 dB iki CNT T.
+10 dB (1 dB intervalais)
Erdvinių garsiakalbių bosų lygis
[SUR BASS]
Nuo SUR B. –10 dB iki SUR B.
+10 dB (1 dB intervalais)
Erdvinių garsiakalbių aukštųjų dažnių lygis
[SUR TREBLE]
Nuo SUR T. –10 dB iki SUR T.
+10 dB (1 dB intervalais)
Įvesties nustatymai
[<INPUT>]
102LT
Meniu
[Ekranas]
Parametrai
[Ekranas]
Nustatymai
Priekinių viršutinių garsiakalbių bosų lygis
[FH BASS]
Nuo FH B. –10 dB iki FH B.
+10 dB (1 dB intervalais)
Priekinių viršutinių garsiakalbių aukštųjų dažnių Nuo FH T. –10 dB iki FH T.
lygis
+10 dB (1 dB intervalais)
[FH TREBLE]
Imtuvo nustatymai
[<TUNER>]
Garso nustatymai
[<AUDIO>]
HDMI nustatymai
[<HDMI>]
STEREO, MONO
Kaip pavadinti iš anksto nustatytas stotis
[NAME IN]
Išsamią informaciją žr. „Kaip įvesti
iš anksto nustatytų stočių
pavadinimus (pavadinimo
įvestis)“ (53 psl.).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Garso optimizavimo funkcija
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Sinchronizuoja garso ir vaizdo išvestį
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, nuo 0 ms iki
300 ms (10 ms intervalais)
Sudėtingesnis automatinis garso reguliavimas
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Skaitmeninės transliacijos kalbos pasirinkimas
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dinaminio diapazono glaudintuvas
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
4K Scaling
[4K SCALING]
AUTO, OFF
HDMI valdymas
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Perėjimas
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Garso išvestis
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI žemųjų dažnių garsiakalbio lygis
[SW LEVEL]
SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Spartusis rodinys
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Sistemos nustatymai Tinklo budėjimo režimas
[<SYSTEM>]
[NET STBY]
Automatinio budėjimo režimas
[AUTO STBY]
Kaip reguliuoti
nustatymus
FM stočių priėmimo režimas
[FM MODE]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON, STBY OFF
Versijos rodymas
[VER. x.xxx]h)
103LT
a)
Pasirinkti šį nustatymą galite tik atlikę automatinį kalibravimą ir išsaugoję nustatymus.
b)
Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą, kai kurių parametrų arba nustatymų naudoti
negalima.
vaizduoja garsiakalbio kanalą (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Šį parametrą galite pasirinkti tik tada, kai „SP PATTERN“ nenustatytas kaip naudojantis erdvinio
garso galinius ir priekinius viršutinius garsiakalbius (92 psl.).
e)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei garsiakalbis nustatytas į SMALL.
f)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei pasirinktas garso laukas HD-D.C.S.
g) Tik Australijai skirti modeliai.
h)
x.xxx nurodo versijos numerį.
c)
xxx
d)
Kaip peržiūrėti informaciją
ekrano skydelyje
Ekrano skydelyje pateikiama įvairi imtuvo
būsenos informacija, pvz., garso laukas.
1 Pasirinkite įvestį, kurios informaciją
norite patikrinti.
2 Paspauskite AMP, o tada kelis kartus –
DISPLAY.
Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
ekranas pasikeičia toliau nurodyta
tvarka.
Įvesties pavadinimas1) t Pasirinkta
įvestis t Esamasis taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis t Srauto
informacija3)
Klausantis FM ir AM radijo
Iš anksto nustatytos stoties
pavadinimas1) t Dažnis t Šiuo metu
taikomas garso laukas2) t Garsumo
lygis
Priimant RDS transliaciją
Programos arba iš anksto nustatytos
stoties pavadinimas1) t Dažnis,
diapazonas ir iš anksto nustatytos stoties
numeris t Šiuo metu taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis
1) Pavadinimas rodomas tik tada, jei jis priskirtas
įvesčiai arba iš anksto nustatytai stočiai.
Pavadinimas nerodomas, jei, užuot jį įvedus,
buvo paliktas tuščias laukelis arba jis sutampa
su įvesties pavadinimu.
2)
Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“,
parodoma „PURE.DIRECT“.
3)
Srauto informacija gali būti nerodoma.
104LT
Pastaba
Kai kurių kalbų ženklai gali būti nerodomi.
2
Kaip programuoti
nuotolinio valdymo pultą
Galite tinkinti nuotolinio valdymo pultą,
kad jis atitiktų prie imtuvo prijungtą
įrangą. Nuotolinio valdymo pultą galite
užprogramuoti ir taip, kad juo būtų galima
valdyti net ne „Sony“ įrangą ir „Sony“
įrangą, kurios paprastai nuotolinio
valdymo pultu valdyti negalima.
Prieš pradėdami atminkite, kad:
– negalite keisti įvesties mygtukų FM,
AM, USB, HOME NETWORK, SEN
ir SOURCE nustatymų;
– nuotolinio valdymo pultu galima valdyti
tik įrangą, priimančią infraraudonuosius
belaidžio valdymo signalus.
Pvz., jei norite užprogramuoti VCR,
prijungtą prie lizdo VIDEO 1,
paspauskite VIDEO 1.
Užsidegs mygtukas RM SET UP.
3
Jei yra daugiau nei vienas kodas,
bandykite įvesti pirmąjį, kuris atitinka
įrangą, įskaitant TV.
106 psl.–109 esančiose lentelėse raskite
įrangą atitinkantį (-ius) skaitinį (-ius)
kodą (-us).
Pastaba
Nustatant TV mygtuką galima vesti kodus
nuo 500 iki 599.
4
AV ?/1
Paspauskite ENT.
Patikrinus skaitinį kodą, mygtukas RM
SET UP lėtai mirksi ir automatiškai
išjungiamas nuotolinio valdymo pulto
programavimo režimas.
5
RM SET UP
TV
Paspausdami skaitinius mygtukus
įveskite skaitinį kodą.
Norėdami užprogramuoti kitą
įrangą kartokite 1–4 veiksmus.
Pastaba
Įvesties
mygtukai
ENT
Skaitiniai
mygtukai
Kai nuspaustas skaičių mygtukas, mygtukas
RM SET UP išjungiamas.
Kaip atšaukti programavimą
Atlikdami bet kurį veiksmą paspauskite
RM SET UP. Automatiškai išjungiamas
nuotolinio valdymo pulto programavimo
režimas.
Kaip suaktyvinti įvestį atlikus
programavimą
Suaktyvinkite norimą įvestį paspausdami
užprogramuotą mygtuką.
MEMORY
1
Laikykite nuspaudę RM SET UP,
tada paspauskite AV ?/1.
Mygtukas RM SET UP lėtai mirksi.
Jei programavimas nepavyko,
patikrinkite toliau nurodytus
elementus.
• Jei atliekant 1 veiksmą neįsižiebia
mygtukas RM SET UP, išsieikvoję
maitinimo elementai. Pakeiskite abu
maitinimo elementus.
105LT
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Paspauskite norimos užprogramuoti
įrangos įvesties mygtuką.
• Jei įvedant skaitinį kodą mygtukas
RM SET UP greitai sumirksi 5 kartus,
įvyko klaida.
Vėl pradėkite nuo 1 veiksmo.
Skaitiniai kodai pagal įrangą
ir įrangos gamintoją
Programuodami ne „Sony“ įrangą
ir „Sony“ įrangą, kurios paprastai
nuotolinio valdymo pultu valdyti negalima,
naudokitės toliau pateiktose lentelėse
nurodytais skaitiniais kodais. Įrangos
priimami nuotolinio valdymo pulto
siunčiami signalai skiriasi, atsižvelgiant
į modelį ir gamybos metus, todėl įrangai
gali būti priskirtas daugiau nei vienas
skaitinis kodas. Jei įvedus vieną kodą
nuotolinio valdymo pulto suprogramuoti
nepavyksta, bandykite įvesti kitą kodą.
Pastabos
• Skaitiniai kodai pateikiami pagal naujausią
kiekvieno gamintojo informaciją. Vis dėlto
įvedus kai kuriuos arba visus kodus gali
nepavykti gauti įrangos atsako.
• Ne visi šio nuotolinio valdymo pulto įvesties
mygtukai gali tikti naudojant tam tikrą įrangą.
Kaip valdyti CD grotuvą
Gamintojas
Kaip valdyti DAT magnetofoną
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
203
PIONEER
219
Kaip valdyti magnetofoną
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Kaip valdyti MD leistuvą
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Kodas (-ai)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Kaip valdyti HDD įrašymo
įrenginį
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
307, 308, 309
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Kaip valdyti „Blu-ray Disc“
leistuvą / įrašymo įrenginį
ONKYO
112, 113, 114
Gamintojas
PANASONIC
115
SONY
310, 311, 312
PHILIPS
116
PANASONIC
335
PIONEER
117
SAMSUNG
336
TECHNICS
115, 118, 119
LG
337
YAMAHA
120, 121, 122
106LT
Kodas (-ai)
Kaip valdyti PSX
Kodas (-ai)
Kodas (-ai)
AIWA
501, 536, 539
SONY
313, 314, 315
AKAI
503
AOC
503
Kaip valdyti DVD leistuvą
CENTURION
566
Gamintojas
Kodas (-ai)
CORONADO
517
SONY
401, 402, 403
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
BROKSONIC
424
DAYTRON
517, 566
DENON
405
DAEWOO
HITACHI
416
504, 505, 506, 507,
515, 544
JVC
415, 423
FISHER
508, 545
MITSUBISHI
419
FUNAI
548
ORITRON
417
FUJITSU
528
PANASONIC
406, 408, 425
GOLDSTAR/LG
PHILIPS
407
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
PIONEER
409, 410
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
521, 522
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ITT/NOKIA
ZENITH
418, 420
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Kaip valdyti DVD įrašymo įrenginį
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
401, 402, 403
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
Kaip valdyti DVD / VCR COMBO
leistuvą
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
Gamintojas
Kodas (-ai)
NEC
SONY
411
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
Kaip valdyti DVD / HDD COMBO
leistuvą
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
401, 402, 403
Kaip valdyti TV
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
501, 502
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
107LT
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Gamintojas
Gamintojas
Gamintojas
Kodas (-ai)
Kaip valdyti vaizdo CD grotuvą
PORTLAND
503
Gamintojas
Kodas (-ai)
QUASAR
509, 535
SONY
605
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
Kaip valdyti VCR
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
SAMPO
566
EMERSON
750
SABA
530, 537, 547, 549,
558
FISHER
717, 720
508, 545, 546, 560,
567
GENERAL
ELECTRIC (GE)
722, 730
SANYO
GOLDSTAR/LG
723, 753
SCOTT
503, 566
HITACHI
722, 725, 729, 741
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
ITT/NOKIA
717
517, 535, 550, 561,
565
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
SAMSUNG
SHARP
SYLVANIA
503, 518, 566
MITSUBISHI/MGA
THOMSON
530, 537, 547, 549
NEC
736
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
TEKNIKA
517, 518, 567
RCA/PROSCAN
WARDS
503, 517, 566
722, 729, 730, 731,
741, 747
YORK
566
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
ZENITH
542, 543, 567
SANYO
717, 720, 746
GE
503, 509, 510, 544
SHARP
748, 749
LOEWE
515, 534, 556
TOSHIBA
747, 756
VIZIO
576, 577
* Jei AIWA VCR neveikia net įvedus AIWA
kodą, įveskite „Sony“ kodą.
Kaip valdyti LD leistuvą
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
108LT
Kaip valdyti palydovinės
televizijos imtuvą (priedėlį)
Gamintojas
PHILIPS
830, 831
Gamintojas
Kodas (-ai)
PIONEER
828, 829
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
RCA
805
815, 816, 817, 844
Kodas (-ai)
845, 846
BskyB
862
TOCOM/PHILIPS
830, 831
GENERAL
ELECTRIC (GE)
866
ZENITH
826, 827
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas iš naujo
RM SET UP
?/1
AV ?/1
2–
Kaip valdyti kabelinės televizijos
priedėlį
Gamintojas
Kodas (-ai)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
1
Laikydami nuspaudę 2 – paspauskite
ir laikykite nuspaudę ?/1, tada
paspauskite AV ?/1.
3 kartus sumirksės mygtukas
RM SET UP.
2
Atleiskite visus mygtukus.
Visas nuotolinio valdymo pulto
atminties turinys (t. y. visi
užprogramuoti duomenys) bus
išvalytas.
109LT
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
AMSTRAD
SCIENTIFIC
ATLANTA
Vieta
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie užpakalinės
imtuvo pusės pritvirtintoje etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol
yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra
išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite
už laido.
• (Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų
yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros
lizdą jį galima įkišti tik vieną kryptimi.
Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko
į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
110LT
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba
magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali
atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo
kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač
didelė naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą
išjunkite ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kiltų kokių nors su imtuvu susijusių
klausimų ar problemų, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Nesklandumų šalinimas
TV ekrane nerodomas 3D vaizdas.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo
įrangą 3D vaizdai gali būti nerodomi.
Išsiaiškinkite, kokius HDMI vaizdo
įrašų formatus palaiko imtuvas
(123 psl.).
TV ekrane nerodomas 4K vaizdas.
Maitinimas
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
• „Auto Standby“ nustatytas į „On“
(99 psl.).
• Veikia išjungimo laikmačio funkcija
(15 psl.).
• Veikia „PROTECTOR“ (121 psl.).
Vaizdas
TV ekrane vaizdas nerodomas.
• Įvesties mygtukais pasirinkite tinkamą
įvestį.
• Nustatykite, kad TV veiktų tinkamos
įvesties režimu.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Tinkamai priskirkite komponentinę
vaizdo įvestį.
• Jei šiuo imtuvu įvesties signalus
konvertuojate į aukštesnės kokybės
signalus, įvesties signalas turi būti toks
pats kaip įvesties funkcija (21 psl.).
• Įsitikinkite, kad kabeliai tinkamai ir
tvirtai prijungti prie įrangos.
• Kai kurią atkūrimo įrangą gali reikėti
nustatyti. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba
3D formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo
įrangą 4K vaizdai gali būti nerodomi.
Patikrinkite TV ir vaizdo įrangos
vaizdo rodymo galimybę ir nustatymą.
Taip pat įsitikinkite, kad vaizdo įrangą
prijungėte prie esamo šio imtuvo
4K HDMI IN lizdo.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV vaizdo išvesties nėra.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
vaizdas rodomas prieš išjungiant
imtuvą paskiausiai pasirinktoje HDMI
įrangoje. Jei naudojate kitą įrangą, ją
įjungę atlikite veiksmą „One-Touch
Play“ arba įjunkite imtuvą ir
pasirinkite pageidaujamą naudoti
HDMI įrangą.
• (Tik Australijai skirti modeliai)
Jei prie imtuvo jungiate su „BRAVIA
Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad „HDMI Settings“
meniu „Pass Through“ nustatyta
į „On“ (96 psl.).
TV ekrane nerodomas GUI meniu.
• GUI galimas tik jungiant prie HDMI
OUT A arba HDMI OUT B lizdų.
• Paspauskite HOME, kad
įjungtumėte GUI.
• Patikrinkite, ar tinkamai
prijungtas TV.
• Gali šiek tiek užtrukti, kol GUI
meniu bus parodytas TV ekrane,
tai priklauso nuo TV.
111LT
Papildoma informacija
Jei naudojant imtuvą iškiltų kuri nors iš
nurodytų problemų, ją spręskite pasitelkę
šį nesklandumų šalinimo vadovą. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros
specialistai taisydami pakeis tam tikras
dalis, jie gali jas pasilikti.
• Imtuvo HDMI vaizdo signalų išvestį
galima nustatyti į HDMI OFF. Tokiu
atveju naudodami mygtuką HDMI
OUTPUT pasirinkite HDMI A arba
HDMI B (81 psl.).
Ekrano skydelis išjungtas.
• Jeigu užsidega priekiniame skydelyje
esantis indikatorius PURE DIRECT,
paspauskite PURE DIRECT, kad
išjungtumėte funkciją (59 psl.).
• Paspauskite imtuvo mygtuką
DIMMER, norėdami reguliuoti
ekrano skydelio šviesumą.
Garsas
Pasirinkus bet kurią įrangą nėra garso
arba jis labai silpnas.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai įkišti
į įvesties / išvesties lizdus, atitinkančius
imtuvo, garsiakalbių ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir visa įranga
įjungti.
• Patikrinkite, ar MASTER VOLUME
valdymo nuostata nenustatyta kaip
VOL MIN.
• Patikrinkite, ar SPEAKERS
nenustatyta kaip SPK OFF (37 psl.).
• Patikrinkite, ar prie imtuvo
neprijungtos ausinės.
• Paspauskite
, kad atšauktumėte
nutildymo funkciją.
• Norimą įrangą bandykite pasirinkti
paspausdami nuotolinio valdymo
pulto įvesties mygtuką arba pasukdami
imtuvo rankenėlę INPUT SELECTOR
(44 psl.).
• Jei garso norite klausytis per TV
garsiakalbį, „HDMI Settings“ meniu
nustatykite „Audio Out“ kaip
TV+AMP (96 psl.). Jei nepavyksta
atkurti kelių kanalų garso šaltinio,
nustatykite kaip AMP. Vis dėlto garsas
nebus atkuriamas per TV garsiakalbį.
• Garsas gali būti nutrauktas, jei
perjungiamas diskretizavimo dažnis,
kanalų skaičius arba atkūrimo įranga
atkuriamų garso signalų garso
formatas.
112LT
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
tvirtai prijungti.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai nėra
šalia transformatoriaus arba variklio
ir yra bent 3 metrų atstumu nuo TV
komplekto arba fluorescencinės
lempos.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Kištukai ir lizdai nešvarūs. Nuvalykite
juos audiniu, šiek tiek sudrėkintu
alkoholio tirpalu.
Nėra garso arba iš tam tikrų garsiakalbių
sklinda tik labai tylus garsas.
• Prijunkite ausines prie lizdo PHONES
ir patikrinkite, ar per jas sklinda garsas.
Jei garsas sklinda tik iš vieno ausinių
kanalo, gali būti, kad įranga prie
imtuvo prijungta netinkamai.
Patikrinkite, ar laidai iki galo
įkišti į imtuvo ir įrangos lizdus.
Jei garsas sklinda iš abiejų ausinių
kanalų, gali būti, kad priekinis
garsiakalbis prie imtuvo prijungtas
netinkamai. Patikrinkite, ar priekinis
garsiakalbis, iš kurio nesklinda garsas,
prijungtas tinkamai.
• Patikrinkite, ar prijungėte prie
analoginės įrangos L ir R lizdų; analoginę
įrangą reikia prijungti prie L ir R lizdų.
Naudokite garso laidą (nepridedamas).
• Sureguliuokite garsiakalbių lygį (92 psl.).
• Naudodamiesi „Auto Calibration“
arba „Speaker Connection“, esančiais
meniu „Speaker Settings“, patikrinkite,
ar garsiakalbio nustatymai atitinka
sąranką. Tada naudodamiesi meniu
„Speaker Settings“ parinktimi „Test
Tone“ patikrinkite, ar per kiekvieną
garsiakalbį garsas yra atkuriamas
tinkamai.
• Kai kuriuose diskuose nėra „Dolby
Digital Surround EX“ informacijos.
• Patikrinkite, ar žemųjų dažnių
garsiakalbis prijungtas tinkamai ir tvirtai.
• Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbis įjungtas.
• Atsižvelgiant į pasirinktą garso lygį,
garsas iš žemųjų dažnių garsiakalbio
gali nesklisti.
• Kai visi garsiakalbiai nustatyti
į „Large“ ir pasirinkta „Neo:6 Cinema“
arba „Neo:6 Music“, iš žemųjų dažnių
garsiakalbio garsas nesklinda.
• Patikrinkite, ar įranga prijungta
tinkamai prie savo garso įvesties lizdų.
• Patikrinkite, ar jungiamasis (-ieji)
laidas (-ai) yra iki galo įkištas (-i)
į imtuvo ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite INPUT MODE (82 psl.).
• Patikrinkite, ar įranga tinkamai
prijungta prie tos įrangos HDMI lizdo.
• Atsižvelgiant į atkūrimo įrangą gali
prireikti nustatyti įrangos HDMI
nuostatą. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba
3D formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
• Garsas iš imtuvo gali būti
neatkuriamas, jei TV ekrane
rodomas GUI. Paspauskite HOME,
kad išjungtumėte GUI.
• Iš HDMI lizdo perduodamus garso
signalus (formatą, diskretizavimo
dažnį, bitų skaičių ir kt.) gali silpninti
prijungta įranga. Jei vaizdas yra
nekokybiškas arba garsas per HDMI
kabeliu prijungtą įrangą neatkuriamas,
patikrinkite prijungtos įrangos
nustatymus.
• Kai prijungta įranga nesuderinama su
autorių teisių apsaugos technologija
(HDCP), per HDMI OUT lizdą
perduodamas vaizdas ir (arba) garsas
gali būti iškraipytas (-i) arba
neatkuriamas (-i). Tokiu atveju
patikrinkite prijungtos įrangos
specifikaciją.
113LT
Papildoma informacija
Garsas nesklinda iš konkrečios įrangos.
• Jei norite klausytis didelės bitų spartos
garso („DTS-HD Master Audio“,
„Dolby TrueHD“), nustatykite didesnę
nei 720p / 1080i leistuvo atkūrimo
įrangos raišką.
• Kad galėtumėte naudoti DSD ir
kelių kanalų tiesinį PCM, gali reikėti
nustatyti tam tikras atkūrimo įrangos
vaizdo raiškos nuostatas. Žr. atkūrimo
įrangos naudojimo instrukciją.
• Įsitikinkite, kad TV suderinamas su
funkcija „System Audio Control“.
• Jei TV nėra funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu
nustatymą nustatykite „Audio Out“
kaip
– TV+AMP, jei garso norite klausytis
per TV garsiakalbį ir imtuvą;
– AMP, jei garso norite klausytis
per imtuvą.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo
įrangos (projektoriaus ar kt.), per
imtuvą gali nepavykti atkurti garso.
Tokiu atveju meniu „HDMI Settings“
parinktį „Audio Out“ nustatykite kaip
AMP (96 psl.).
• Imtuve pasirinkus TV įvestį iš prie
imtuvo prijungtos įrangos nesklinda
garsas
– pakeiskite imtuvo įvestį į HDMI, jei
programą norite žiūrėti per įrangą,
prijungtą prie imtuvo HDMI ryšiu;
– pakeiskite televizijos kanalą, jei
norite žiūrėti TV transliaciją;
– pasirinkite tinkamą įrangą ar įvestį,
jei norite žiūrėti prie TV prijungtos
įrangos programą. Išsamią
informaciją apie veikimą žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
• Kai naudojama „2ch Analog Direct“,
garsas neatkuriamas. Naudokite kitą
garso lauką (54 psl.).
• Jei naudojatės funkcija „Control for
HDMI“, TV nuotolinio valdymo pultu
prijungtos įrangos valdyti negalėsite.
– Kai kurią prijungtą įrangą ir TV gali
reikėti nustatyti. Žr. prie kiekvieno
įrenginio ir TV pridėtas naudojimo
instrukcijas.
– Imtuvo įvestį pakeiskite prie įrangos
prijungta HDMI įvestimi.
• Patikrinkite, ar pasirinktas
skaitmeninio garso įvesties lizdas
nepriskirtas kitoms įvestims (82 psl.).
Iš kairės ir dešinės sklindantis garsas
nesubalansuotas arba atvirkštinis.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
prijungti tinkamai ir tvirtai.
• Sureguliuokite garso lygio parametrus
naudodami „Speaker Settings“ meniu.
Neatkuriamas kelių kanalų
„Dolby Digital“ arba DTS garsas.
• Patikrinkite, ar paleistas DVD ar kt.
įrašytas „Dolby Digital“ arba DTS
formatu.
• Kai DVD leistuvą ar kt. prijungiate per
imtuvo skaitmeninės įvesties lizdus,
patikrinkite, ar nustatyta prijungtos
įrangos skaitmeninio garso išvestis.
• Meniu „HDMI Settings“ „Audio Out“
nustatykite kaip AMP (96 psl.).
• Didelės bitų spartos garsu („DTS-HD
Master Audio“, „Dolby TrueHD“),
DSD ir kelių kanalų tiesiniu PCM
galite mėgautis tik naudodami HDMI
jungtį.
Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote filmo
arba muzikos garso lauką (54 psl.).
• Garso laukai neveikia, kai gaunami
aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo
dažnio „DTS-HD Master Audio“,
„DTS-HD High Resolution Audio“
arba „Dolby TrueHD“ signalai.
114LT
Per garsiakalbius neatkuriamas
bandomasis tonas.
• Galbūt netvirtai prijungti garsiakalbių
laidai. Patikrinkite, ar jie prijungti
tvirtai ir ar šiek tiek truktelėjus jie
neatsijungia.
• Gali būti, kad garsiakalbių laiduose
įvyko trumpasis jungimas.
• Įsitikinkite, kad neįjungta funkcija
PARTY STREAMING (72 psl.).
Bandomasis tonas atkuriamas ne per TV
ekrane nurodytą, o per kitą garsiakalbį.
• Netinkamas garsiakalbių išdėstymas.
Garsiakalbių jungtys turi atitikti
garsiakalbių išdėstymą.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV garso išvesties nėra.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
garsas išvedamas prieš išjungiant
imtuvą paskiausiai pasirinktoje HDMI
įrangoje. Jei naudojate kitą įrangą, ją
įjungę atlikite veiksmą „One-Touch
Play“ arba įjunkite imtuvą ir
pasirinkite pageidaujamą naudoti
HDMI įrangą.
• (Tik Australijai skirti modeliai)
Jei prie imtuvo jungiate su
„BRAVIA Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad „HDMI Settings“
meniu „Pass Through“ būtų nustatyta
į „On“ (96 psl.).
Tarp garso išvesties ir vaizdo rodymo yra
laiko tarpas.
• Patikrinkite, ar neįjungta funkcija
PARTY STREAMING. Jei norite
išjungti funkciją PARTY, paspauskite
mygtuką PARTY CLOSE ir palaukite,
kol bus rodoma CLOSE PARTY.
Išsamią informaciją žr. 73 psl..
Imtuvas
„iPod“ / „iPhone“
Prastas FM priėmimas.
Lauko FM antena (orinė)
Iškraipytas garsas.
• Kelis kartus paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 –. Taip
pat galima naudoti imtuvo rankenėlę
MASTER VOLUME.
• Nustatykite „iPod“ / „iPhone“
nustatymą EQ į „Off“ arba „Flat“.
Iš „iPod“ / „iPhone“ nesklinda garsas.
Imtuvas
• Atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“ /
„iPhone“.
Nepavyksta įkrauti „iPod“ / „iPhone“.
Nepavyksta sureguliuoti radijo stočių.
• Patikrinkite, ar antenos prijungtos
patikimai. Jei reikia, sureguliuokite
antenas ir prijunkite išorinę anteną.
• Naudojant automatinį radijo stočių
nustatymą, jų signalas per silpnas.
Nnustatykite stotis tiesiogiai.
• Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte
stočių nustatymo skalę (kai nustatote
AM stotis tiesiogiai) (52 psl.).
• Iš anksto nebuvo nustatyta radijo
stočių arba iš anksto nustatytos
radijo stotys buvo pašalintos (kai
naudojamas iš anksto nustatytų radijo
stočių ieškomasis derinimas). Iš anksto
nustatykite radijo stotis (52 psl.).
• Paspauskite AMP, tada kelis kartus
paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką DISPLAY, kad ekrano
skydelyje būtų parodytas dažnis.
Neveikia RDS.
• Įsitikinkite, kad nustatėte FM RDS stotį.
• Pasirinkite stipresnio signalo FM stotį.
• Stotis, kurią nustatėte, neskleidžia RDS
signalo arba jis per silpnas.
Nepateikiama norima RDS informacija.
• Gali būti, kad paslauga laikinai
neteikiama. Susisiekite su radijo
stotimi ir išsiaiškinkite, ar ši paslauga
tikrai teikiama.
• Patikrinkite, ar imtuvas įjungtas.
• Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tvirtai.
Nepavyksta valdyti „iPod“ / „iPhone“.
• Patikrinkite, ar nuėmėte apsauginį
„iPod“ / „iPhone“ dėklą.
• Atsižvelgiant į „iPod“ / „iPhone“
turinį gali šiek tiek užtrukti, kol jis
bus pradėtas atkurti.
• Išjunkite imtuvą, tada atjunkite „iPod“ /
„iPhone“. Vėl įjunkite imtuvą ir iš
naujo prijunkite „iPod“ / „iPhone“.
• Naudojate nepalaikomą „iPod“ /
„iPhone“. Kokie įrenginių tipai yra
palaikomi, žr. „Suderinami „iPod“ /
„iPhone“ modeliai“ (46 psl.).
Nekinta „iPhone“ skambėjimo tono
garsumas.
• Sureguliuokite skambėjimo garsumą
„iPhone“ valdikliais.
USB įrenginys
Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
• Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytų problemų.
Kokie įrenginių tipai yra palaikomi, žr.
„Suderinami USB įrenginiai“ (48 psl.).
– USB įrenginys neatpažįstamas.
– Šiame imtuve nerodomi failų arba
aplankų pavadinimai.
115LT
Papildoma informacija
• Naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas) imtuvui prie lauko
FM antenų prijungti, kaip pavaizduota
toliau.
–
–
–
–
Negalima atkurti.
Praleidžiami garsai.
Girdėti triukšmas.
Sklinda iškraipytas garsas.
Garsas triukšmingas, praleidžiamas arba
iškraipomas.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu
arba garsas yra iškraipytas.
USB įrenginys neatpažįstamas.
• Išjunkite imtuvą, tada atjunkite USB
įrenginį. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo
prijunkite USB įrenginį.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(48 psl.).
• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepradedama atkurti.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(48 psl.).
• Jei norite pradėti atkurti,
paspauskite N.
USB įrenginio nepavyksta prijungti
prie (USB) prievado.
• Bandote prijungti apverstą USB
įrenginį. USB įrenginį junkite
tinkamai jį nukreipę.
Netinkamas pateikimas.
• Galbūt USB įrenginyje saugomi
duomenys sugadinti.
• Šio imtuvo ekrane gali būti rodomi šie
simboliai:
– Didžiosios raidės (nuo A iki Z)
– Mažosios raidės (nuo a iki z)
– Skaitmenys (nuo 0 iki 9)
– Simboliai (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Kiti ženklai gali būti rodomi
netinkamai.
116LT
Ilgai rodoma „Reading“ arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
– USB įrenginyje yra per daug aplankų
arba failų.
– Failų struktūra yra labai sudėtinga.
– Viršyta atminties talpa.
– Vidinė atmintis fragmentuota.
Todėl rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų nurodymų.
– USB įrenginyje neturi būti daugiau
nei 256 aplankų (įskaitant aplanką
ROOT).
– Aplanke neturi būti daugiau nei
256 failų.
Nepavyksta atkurti garso failo.
• MP3 PRO formato MP3 failų atkurti
negalima.
• Garso failas yra kelių garso takelių.
• Kai kurie AAC failai gali būti
atkuriami netinkamai.
• „Windows Media Audio Lossless“ ir
„Professional“ formato WMA failų
atkurti negalima.
• Naudojant kitas nei FAT16 arba
FAT32 failų sistemas suformatuoti
USB įrenginiai nepalaikomi.*
• Jei naudojate skaidytą USB įrenginį,
galėsite atkurti tik pirmo skaidinio
garso failus.
• Galima atkurti ne daugiau kaip 8 lygių
(įskaitant aplanką ROOT) turinį.
• Aplankų skaičius viršija 256 (įskaitant
ROOT aplanką).
• Failų skaičius aplanke viršija 256.
• Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų
ir pan. failų atkurti negalima.
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32,
bei kai kurie USB įrenginiai gali palaikyti
ne visus šiuos FAT.
Išsamios informacijos ieškokite USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje arba
kreipkitės į gamintoją.
Tinklo ryšys
Nepavyksta prisijungti prie WPS
naudojant belaidžio LAN ryšį.
Rodomas klaidos pranešimas.
• Sužinokite klaidos pobūdį. Žr. „Tinklo
funkcijų pranešimų sąrašas“ (76 psl.).
Nepavyksta prijungti prie tinklo.
• Patikrinkite tinklo būseną. Žr. meniu
„Network Settings“ dalyje
„Information“ esantį skyrių
„Connection Status“ (98 psl.).
Jei rodoma „Not Connected“, dar
kartą sukonfigūruokite tinklo ryšį
(38 psl.).
• Jei sistema prijungta naudojant belaidį
tinklą, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito, tada
sukonfigūruokite dar kartą.
• Patikrinkite belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško
nuostatas ir sukonfigūruokite dar
kartą. Išsamią informaciją apie
įrenginių nuostatas rasite įrenginių
naudojimo instrukcijose.
• Įsitikinkite, kad naudojate belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką.
• Belaidžius tinklus veikia mikrobangų
krosnelių ir kitų įrenginių
skleidžiamas elektromagnetinė
spinduliuotė. Patraukite įrenginį
toliau nuo šių įrenginių.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įjungus imtuvą gali prireikti daug
laiko, kol jis bus prijungtas prie tinklo.
Šiek tiek palaukite ir dar kartą
pabandykite naudoti „TV SideView“.
• Įsitikinkite, kad meniu „Network
Settings“ nuostata „Network Standby“
nustatyta kaip „On“, kad „TV
SideView“ galėtumėte naudoti vos tik
įjungę imtuvą.
Nepavyksta pasirinkti meniu „Network
Settings“.
• Įjungę imtuvą šiek tiek palaukite,
tada dar kartą pasirinkite meniu
„Network Settings“.
Pagrindinis tinklas
Nepavyksta prisijungti prie tinklo.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
• Imtuvo tinklo nuostatos gali būti
netinkamos. Patikrinkite tinklo
būseną. Žr. meniu „Network Settings“
dalyje „Information“ esantį skyrių
„Connection Status“ (98 psl.).
Jei rodoma „Not Connected“, dar
kartą sukonfigūruokite tinklo ryšį
(38 psl.).
• Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite
jį iš naujo.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (60 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
• Jei sistema prijungta prie belaidžio
tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito.
117LT
Papildoma informacija
• Jei prieigos taškas nustatytas
kaip WEP, prisijungti prie tinklo
naudodami WPS negalėsite.
Naudodami prieigos taško paiešką
suraskite prieigos tašką, tada
sukonfigūruokite tinklą.
Nepavyksta valdyti imtuvo naudojant
įrenginį, kuriame įdiegta „TV SideView“.
• Jei suaktyvinta kompiuterio ICF
(interneto ryšio užkardos) funkcija, tai
gali trukdyti imtuvui būti prijungtam
prie kompiuterio (tik tada, kai
kompiuteris naudojamas kaip
serveris). Gali reikėti pakeisti užkardos
nuostatas, kad imtuvą būtų leidžiama
prijungti. (Išsamios informacijos, kaip
pakeisti užkardos nuostatas, ieškokite
prie kompiuterio pridėtose naudojimo
instrukcijose.)
• Jei atlikote imtuvo inicijavimą arba
serverio sistemos atkūrimą, nustatykite
tinklo nuostatas dar kartą (38 psl.).
Serveris (pvz., kompiuteris) nerodomas
serverių sąraše. (TV ekrane rodoma „No
server is available“.)
• Gali būti, kad šį imtuvą įjungėte prieš
įjungdami serverį. Atnaujinkite
serverių sąrašą (65 psl.).
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (60 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
Patikrinkite tinklo nustatymo
informaciją (98 psl.).
• Žr. belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško naudojimo instrukciją
ir patikrinkite transliavimo grupiniu
adresu nuostatą. Jei belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško
transliavimo grupiniu adresu nuostata
įjungta, išjunkite ją.
Nepavyksta normaliai atkurti garso
duomenų.
• Pasirinkta maišytojo leidimo nuostata.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
„Shuffle On“, kol nebebus rodoma
SHUFFLE.
118LT
Nepavyksta paleisti garso takelio ar
failo arba kitas garso takelis ar failas
nepaleidžiamas automatiškai.
• Įsitikinkite, kad šis imtuvas palaiko
garso failo, kurį bandote paleisti,
formatą (48 psl.).
• WMA failų, kuriems taikoma DRM
autorių teisių apsauga, atkurti negalima.
Kaip patikrinti WMA failo autorių
teisių apsaugą, žr. 69 psl..
Atkuriant praleidžiami garsai.
• Belaidžio LAN dažnių juosta gali
būti per žema. Perkelkite imtuvą
ir belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką arčiau vienas kito,
kad tarp jų nebūtų kliūčių.
• Jei kaip serveris naudojamas kompiuteris,
jame gali veikti daug programų. Jei
kompiuteryje įjungta antivirusinė
programinė įranga, laikinai ją išjunkite,
nes jai reikia daug sistemos išteklių.
• Gali būti neįmanoma garso takelių
paleisti daugiau nei per vieną tuo pačiu
metu veikiantį įrenginį, tai priklauso
nuo tinklo aplinkos. Jei norite, kad
naudojant imtuvą būtų galima paleisti
garso takelius, išjunkite kitą įrenginį.
Rodoma „Cannot play“.
• Negalite paleisti jokių failų, išskyrus
garso.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (60 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
• Patikrinkite, ar serveryje esantis garso
failas nebuvo pažeistas arba ištrintas.
Žr. kartu su serveriu gautą naudojimo
instrukciją.
• Negalima paleisti tokių garso takelių:
– garso takelio, kuriuo pažeidžiami
atkūrimo apribojimai;
– garso takelio, kurio autorių teisių
informacija netvarkinga;
– internetinėje muzikos parduotuvėje
įsigyto garso takelio, kurio negalima
transliuoti naudojant pagrindinį tinklą;
– garso takelio, kurio formato
nepalaiko imtuvas, (48 psl.).
Rodoma „No Track“.
• Jei pasirinktame aplanke nėra garso
takelių arba kitų aplankų, išplėsti
aplanko, kad būtų rodomas jo turinys,
negalima.
Nepavyksta atkurti WMA formato garso
takelio, kurio autorių teisės saugomos.
• Kaip patikrinti WMA failo autorių
teisių apsaugą, žr. 69 psl..
Nepavyksta pasirinkti anksčiau
pasirinkto garso takelio.
• Serveryje gali būti pakeista garso
takelio informacija. Serverių sąraše
iš naujo pasirinkite serverį (65 psl.).
Nepavyksta pagrindiniame tinkle esančių
įrenginių prijungti prie serverio.
• Nuostata „Network Standby“ gali būti
nustatyta kaip „Off“. Įjunkite imtuvą
arba meniu „Network Settings“
nuostatą „Network Standby“
nustatykite į „On“ (98 psl.).
• Patikrinkite, ar tinklas
sukonfigūruotas tinkamai. Jei ne,
ryšio užmegzti negalima (98 psl.).
• Įrenginių sąraše esančio įrenginio
nuostata yra „Not Allow“ (68 psl.) arba
įrenginys neįtrauktas į įrenginių sąrašą
(68 psl.).
• Pasiektas maksimalus 20 leidžiamų
prijungti įrenginių skaičius. Iš įrenginių
sąrašo pašalinkite nereikalingus
įrenginius, tada nuostatą „Auto Access“
nustatykite į „Allow“ (68 psl.).
• Jei imtuvas vykdo vieną iš toliau
nurodytų operacijų, imtuvo serverio
veikimas sustabdomas.
– Atkuriamas serveryje saugomas
garso takelis (imtuvas veikia kaip
grotuvas)
– Atnaujinama programinė įranga
– Formatuojama sistema
Imtuvo nepavyksta įjungti automatiškai,
kai jį bando pasiekti tinkle esantys
įrenginiai.
• Imtuvas nepalaiko „Wake-on-LAN“
standarto. Taigi imtuvo negalima
įjungti naudojant funkciją „Wake-onLAN“, kai meniu „Network Settings“
esanti nuostata „Network Standby“
nustatyta į „Off“. Nuostatą „Network
Standby“ nustatykite į „On“, kad
imtuvas galėtų atsakyti į kitų įrenginių
tinklu perduodamas operacijas
(98 psl.).
Nepavyksta įjungti imtuvo naudojant
tinkle esančius įrenginius.
• Nepavyksta įjungti imtuvo iš
kitų tinklo įrenginių naudojant
„Wake-on-LAN“ paleisties funkciją.
Imtuvas negali atkurti garso takelio, kurį
šiuo metu atkuria PARTY šeimininkas.
• PARTY šeimininkas atkuria garso
formato garso takelį, kurio nepavyksta
atkurti naudojant imtuvą.
• Gali šiek tiek užtrukti, kol garsas bus
atkurtas.
Imtuvas prisijungia prie nenumatyto
PARTY.
• Jei imtuvui prisijungiant funkcija
PARTY buvo įjungta daugiau negu
viename įrenginyje, imtuvui gali
nepavykti prisijungti prie norimo
PARTY. Išjunkite kitame įrenginyje
įjungtą funkciją PARTY, tada
prisijunkite prie norimo PARTY.
119LT
Papildoma informacija
• Patikrinkite, ar pasirinktas garso
takelis nebuvo ištrintas iš serverio. Jei
garso takelis ištrintas, pasirinkite kitą.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
• Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite
jį iš naujo.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
„AirPlay“
Nepavyksta rasti imtuvo naudojant
„iOS“ įrenginį.
• Patikrinkite saugos programinės
įrangos užkardos konfigūraciją.
Išsamią informaciją žr. svetainėje
(122 psl.).
• Įsitikinkite, kad „iOS“ įrenginys arba
kompiuteris, kuriame yra „iTunes“,
prijungtas prie pagrindinio tinklo.
• Atnaujinkite imtuvo ir „iOS“ įrenginio
„AirPlay“ programinę įrangą į
naujausią jos versiją (73 psl.).
Praleidžiami garsai.
• Kai naudojate belaidį tinklą, garsai gali
būti praleidžiami, tai priklauso nuo
tokių veiksnių kaip tinklo aplinka.
• Serveriai perkrauti. Uždarykite visas
šiuo metu naudojamas nereikalingas
programas.
Šio imtuvo naudoti negalima.
• Atnaujinkite „iOS“ įrenginio
programinę įrangą į naujausią jos
versiją (75 psl.).
• Atnaujinkite imtuvo programinės
įrangos versiją į naujausią (75 psl.).
• Įsitikinkite, kad tuo pačiu metu kitas
įrenginys netransliuoja per su
„AirPlay“ suderinamą įrenginį.
Mygtukai, pvz., 2 +/–, N, X, x, .,
>, SHUFFLE ir REPEAT, neveikia.
• Įsitikinkite, kad nuostatos, leidžiančios
valdyti „iTunes“ naudojant šį imtuvą,
suaktyvintos.
• „iOS“ įrenginyje imtuvas nepasirinktas
kaip nuotolinis garsiakalbis.
Pasirinkite imtuvą kaip tinklo
garsiakalbį.
120LT
SEN
Imtuvo nepavyksta prijungti prie
tarnybos.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Patikrinkite tinklo būseną.
Žr. meniu „Network Settings“
dalyje „Information“ esantį skyrių
„Connection Status“. Jei rodoma
„Not Connected“, dar kartą
sukonfigūruokite tinklo ryšį (38 psl.).
• Jei sistema prijungta prie belaidžio
tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito.
• Jei jūsų sutartis su interneto ryšio
teikėju interneto ryšį apriboja taip,
kad jis vienu metu būtų teikiamas tik
vienam įrenginiui, šis įrenginys prie
interneto prisijungti negalės, kai prie
jo jau prijsiungta kitu įrenginiu.
Pasitarkite su operatoriumi arba
paslaugos teikėju.
Praleidžiami garsai.
• Belaidžio LAN dažnių juosta gali
būti per žema. Perkelkite imtuvą
ir belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką arčiau vienas kito,
kad tarp jų nebūtų kliūčių.
„BRAVIA Sync“
(„Control for HDMI“)
Neveikia funkcija „Control for HDMI“.
• Patikrinkite HDMI jungtį (30, 31 psl.).
• Įsitikinkite, kad meniu „HDMI
Settings“ nuostata „Control for
HDMI“ nustatyta kaip „On“ (96 psl.).
• Patikrinkite, ar prijungta įranga
suderinama su funkcija „Control
for HDMI“.
Nepavyksta krauti su MHL suderinamo
šaltinio įrenginio.
• Patikrinkite, ar imtuvas įjungtas.
• Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas
patikimai.
Nerodomas vaizdas iš su MHL
suderinamo šaltinio įrenginio.
• Patikrinkite įrenginio nustatymą.
Išsamios informacijos ieškokite prie
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
• Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas
MHL kabeliu prie HDMI / MHL
(VIDEO 2 IN) lizdo (31 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį
(9 psl.).
• Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir imtuvo esančias
kliūtis.
• Jei nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išsieikvoję,
pakeiskite juos naujais.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą
nuotolinio valdymo pulto įvestį.
• Jei valdote ne „Sony“ įrangą,
nuotolinio valdymo pultas gali
tinkamai neveikti, tai priklauso
nuo įrangos modelio ir gamintojo.
Klaidų pranešimai
Jei kas nors sugenda, ekrano skydelyje
rodomas pranešimas. Iš pranešimo galite
sužinoti sistemos būseną. Jei kurios nors
problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
PROTECTOR
Po kelių sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs; patikrinkite toliau nurodytus
elementus.
• Galbūt yra elektros viršįtampis
ar sutriko maitinimas. Atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir praėjus
30 minučių jį vėl prijunkite.
• Imtuvas uždengtas, vėdinimo angos
užblokuotos. Pašalinkite daiktą,
dengiantį imtuvo ventiliacijos angas.
• Prijungtų garsiakalbių varža mažesnė
nei imtuvo galiniame skydelyje
nurodytas nominalios varžos
diapazonas. Sumažinkite garsumo lygį.
121LT
Papildoma informacija
• Patikrinkite prijungtos įrangos
„Control for HDMI“ nustatymus.
Žr. prijungtos įrangos naudojimo
instrukciją.
• Atjungę HDMI kabelį arba pakeitę
jungtį pakartokite skyriuje „Kaip
pasiruošti naudoti „BRAVIA Sync““
(78 psl.) nurodytus veiksmus.
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta
į „Off“, „BRAVIA Sync“ neveikia
tinkamai, net jei įranga prijungta
prie HDMI IN lizdo.
• Toliau pateikti HDMI CEC standarte
nurodyti įrangos, kurią galima valdyti
funkcija „BRAVIA Sync“, tipų ir
skaičiaus apribojimai.
– Įrašymo įranga („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir pan.) – iki 3 įrenginių.
– Atkūrimo įranga („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.) –
iki 3 įrenginių.
– Su imtuvu susijusi įranga – iki
4 įrangos vienetų (imtuvas vieną iš
jų naudoja GUI operacijoms atlikti).
– AV imtuvas (garso sistema) – 1
įrenginys.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) ir
šalindami toliau nurodytas triktis leiskite
imtuvui atvėsti 30 minučių.
– Atjunkite visus garsiakalbius
ir žemųjų dažnių garsiakalbį.
– Patikrinkite, ar garsiakalbių laidai
abiejuose galuose tvirtai susukti.
– Pirmiausia prijunkite priekinį
garsiakalbį, padidinkite garsumo
lygį ir naudokite imtuvą mažiausiai
30 minučių, kol jis visiškai sušils. Tada
po vieną prijunkite visus papildomus
garsiakalbius ir išbandykite kiekvieną
jų, kol nustatysite, dėl kurio
garsiakalbio atsiranda apsaugos klaida.
Patikrinę anksčiau nurodytus elementus
ir išsprendę visas problemas prijunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir įjunkite
imtuvą. Jei problemos išspręsti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
USB FAIL
Nustatyta, kad iš (USB) prievado
išvedama padidėjusi srovė. Po kelių
sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs. Patikrinkite „iPod“ / „iPhone“
arba USB įrenginį, tada jį atjunkite ir vėl
įjunkite maitinimą.
Informacijos apie kitus pranešimus žr.
„Pranešimų sąrašas atlikus automatinio
kalibravimo matavimą“ (91 psl.), „„iPod“ /
„iPhone“ pranešimų sąrašas“ (48 psl.),
„USB pranešimų sąrašas“ (50 psl.) ir
„Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas“
(76 psl.).
Kaip išvalyti atmintį
Nurodymų skyriai
Kaip išvalyti
Žr.
Visus įsimintus nustatymus
87 psl.
Pritaikytus garso laukus
59 psl.
122LT
Apie pagalbos informaciją
Išsamios imtuvo informacijos žr. toliau
nurodytoje svetainėje.
Klientams Europoje:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Australijoje:
http://www.sony-asia.com/support
Specifikacijos
Stiprintuvo dalis
Minimali RMS išvesties galia1)
(6 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
120 W + 120 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1) 2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
165 W vienam kanalui
1) Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Maitinimo reikalavimai: 230 V kintamoji
srovė, 50 Hz
2) Rekomenduojama priekinio, centrinio,
erdvinio garso, galinio ir priekinio viršutinio
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus ir
šaltinį, garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginis
Nuo
10 Hz iki 100 kHz, +0,5/–2 dB
(apeinant garso lauką ir glodintuvą)
Įvestis
Analoginis
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3) 105 dB (A, 500 mV4))
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
3)
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso
lauką ir glodintuvą).
4) Svertinis tinklas, įvesties lygis.
FM imtuvo dalis
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz (50 kHz žingsnis)
Antena (orinė)
Laidinė FM antena (orinė)
Antenos (orinės) jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
Antena (orinė)
Rėminė antena (orinė)
Vaizdo skyrius
Papildoma informacija
Išvestis (analoginė)
ZONE 2
Įtampa: 500 mV / 1 kiloomas
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
Įvestys / išvestys
Vaizdas:
1 Vp-p, 75 omai
COMPONENT VIDEO
Y: 1 Vp-p, 75 omai
PB: 0,7 Vp-p, 75 omai
PR: 0,7 Vp-p, 75 omai
80 MHz HD „Pass Through“
HDMI vaizdo įrašas
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
Formatas
2D
„Frame
packing“
4096 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p esant 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p esant 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p esant 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080p esant 25 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080p esant 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080i esant 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080i esant 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p esant 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p esant 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p esant 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
„Side-by„Over-Under“
Side“ („Half“) („Top-and-Bottom“)
123LT
3D
Formatas
2D
„Frame
packing“
„Side-by„Over-Under“
Side“ („Half“) („Top-and-Bottom“)
1280 × 720p esant 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
720 × 480p esant 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
720 × 576p esant 50 Hz
a*
–
–
–
640 × 480p esant 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
* Šiuos formatus palaiko MHL, jei prie HDMI / MHL (VIDEO 2 IN) lizdo prijungiamas su MHL
suderinamas šaltinio įrenginys.
MHL skyrius
TINKLO dalis
Palaikoma MHL versija
Su MHL 2
Maksimali srovė
900 mA
Eterneto LAN
10BASE-T / 100BASE-TX
Belaidis LAN
Suderinami standartai:
IEEE 802,11 b/g
Sauga:
WEP 64 bitai, WEP 128 bitai, WPA /
WPA2-PSK (AES), WPA / WPA2PSK (TKIP)
Radijo dažnis:
2,4 GHz
„iPod“ / „iPhone“ skyrius
5 V, 1,0 A MAKS. nuolatinė srovė
USB skyrius
Palaikomas formatas*
MP3 („MPEG 1 Audio Layer-3“):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
„WMA9 Standard“:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8–192 kHz, 16 bitų PCM
8–192 kHz, 24 bitų PCM
FLAC:
8–192 kHz, 16 bitų FLAC
44,1–192 kHz, 24 bitų FLAC
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / įrašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomomis
laikmenomis.
Perdavimo sparta
Didelė sparta
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė
500 mA
124LT
Bendrieji duomenys
Regionas Maitinimo reikalavimai
Europa
230 V kintamoji srovė, 50/60 Hz.
Australija 230 V kintamoji srovė, 50 Hz
Energijos sąnaudos
240 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
0,3 W (kai „Control for HDMI“, „Pass
Through“ ir „Network Standby“
nuostatos yra „Off “, o 2 zonoje esantis
imtuvas išjungtas)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
430 mm × 172 mm × 329,4 mm,
įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius
Masė (apytiksl.)
10,0 kg
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Rodyklė
C
2 kanalai 54
2 zona 85
4K Scaling 96
5.1 kanalai 23
7.1 kanalai 23
CD grotuvas 30
Centrinio garsiakalbio garso
pakėlimas 94
Control for HDMI 96
Crossover frequency 94
A
D
A/V Sync 95, 103
Abėcėlinė paieška 16
Access Point Scan 39
Advanced Auto Volume 95
AirPlay 73
AM 51
Atstumo vienetas 102
Audio Settings 94
Aukštieji dažniai 58, 102
„Auto Calibration“ nustatymai 100
„Auto Calibration“ tipas 100
Auto Standby 99
„Auto Tuning“ 51
Automatinio budėjimo režimas 103
Automatinis fazės pritaikymas 92
DCAC („Digital Cinema Auto
Calibration“) 36
Device Name 98
Digital Legato Linear (D.L.L.) 94, 103
Dinaminio diapazono
glaudintuvas 96, 103
Distance Unit 94
DLNA 60
Dolby Digital EX 22
Dual Mono 95, 103
DVD įrašymo įrenginys 30
DVD leistuvas 30
Dvikanalio stiprintuvo prijungimas 84
B
Bandomasis tonas 100
Belaidis tinklas 38
Belaidžio LAN antena 13
Belaidžio LAN ryšio signalo
stiprumas 12
„Blu-ray Disc“ leistuvas 30
Bosai 58, 102
„BRAVIA Sync“
pasiruošimas naudoti 78
E
Easy Setup 36
Efekto lygis 102
Effect level 55
Ekrano skydelis 11
EQ Settings 58
Erdvinio garso nustatymai 102
F
Fiksuotas IP adresas 39
Filmo režimas 55
FM 51
FM režimas 51, 103
125LT
Papildoma informacija
Skaitmenys
G
Į
Garsiakalbio prijungimas 92
Garsiakalbių išdėstymas 101
Garsiakalbių nustatymas 101
Garso išvestis 96, 103
Garso laukas 54
Garso nustatymai 103
Glodintuvo nustatymai 102
Grojimas vienu prisilietimu 79
GUI (grafinė vartotojo sąsaja) 42
Įvesties nustatymai 97, 102
Įvesties priskyrimas 82
Įvestis 44
H
L
HD-D.C.S. 55
HDMI 103
HDMI nustatymai 103
HDMI Settings 96
HDMI valdymas 103
HDMI žemųjų dažnių garsiakalbio
lygis 97, 103
Home Theatre Control 80
I
Imtuvas 51
Imtuvo nustatymai 103
Informacijos peržiūra ekrano
skydelyje 104
INPUT MODE 82
IP nustatymas 98
„iPod“ / „iPhone“ 33
Krovimas 47
Suderinami modeliai 46
Iš anksto nustatytos stotys 52
Išjungimo laikmatis 15
Išvalymas
atmintis 87
garso laukas 59
nuotolinio valdymo pultas 109
126LT
K
kabelinės TV imtuvas 30
Kelios zonos 85
Konvertavimas į aukštesnės
kokybės signalą 21
Laidinis tinklas 41
Language 99
Listen 43
Lygio nustatymai 100
M
Meniu 87, 100
MHL 31
Muzikos paslaugos 70
Muzikos režimas 56
N
Network Standby 98
Network Update 99
Nuotolinio valdymo pultas 14, 105
Nustatymas iš naujo 87
Nustatymų meniu 87
Nutildymas 45
S
Pagrindinis tinklas 66
Palydovinės televizijos imtuvas 30
Pass Through 96
Pavadinimo įvestis 53
PARTY STREAMING 72
Perėjimas 103
PlayStation 3 30
Pranešimas
Auto Calibration 91
„iPod“ / „iPhone“ 48
Klaida 121
Tinklo funkcijos 76
USB 50
Preset Memory 52
Prijungimas
antenos 33
Belaidis ryšys 35
garsiakalbiai 25
„iPod“ / „iPhone“ 33
Laidinis ryšys 35
MHL įrenginys 31
Tinklas 34
TV 27
USB įrenginys 33
PROTECTOR 121
„Pure Direct“ 59
Sankirtos dažnis 102
Scene Select 80
SEN 70
Serveris 60
Serverių sąrašas 65
Sistemos išjungimas 79
Sistemos nustatymai 103
System Audio Control 79
System Settings 99
Software Update Notification 99
Software Version 99
Sound Effects 54
Spartusis rodinys 97
Speaker Pattern 92
Speaker Settings 90
„Super Audio CD“ grotuvas 30
R
RDS 54
Remote Easy Control 80
Papildoma informacija
P
T
Test Tone 94
Tiesioginis stoties nustatymas 52
Tinklo nustatymai 98
TV 27
„TV SideView“ 68
U
USB FAIL 122
USB įrenginys 33, 48
V
VCR. 30
W
Wake-on-LAN 67
Watch 43
WPS
Mygtukas 40
PIN kodas 41
127LT
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS
SUTARTIS
Prieš naudodami „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (apibrėžtą toliau), atidžiai perskaitykite toliau
pateikiamą sutartį. Jei naudojate „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, leidžiate suprasti, kad sutinkate su
šia sutartimi. Jeigu su ja nesutinkate, jums neleidžiama naudoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE: ši Galutinio naudotojo licencijos sutartis („GNLS“) yra
teisinis susitarimas tarp jūsų ir „Sony Corporation“ („SONY“), jūsų „Sony“ techninės įrangos prietaiso
(„GAMINIO“) gamintojos bei „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencijos išdavėjos. Visa „Sony“
programinė įranga ir trečiųjų šalių programinė įranga (išskyrus programinę įrangą, kuriai taikoma jos
atskira licencija), pateikiama su jūsų GAMINIU, jos naujiniai ir naujovinimai čia bus vadinami „SONY“
PROGRAMINE ĮRANGA. „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik kartu su GAMINIU.
Naudodami „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, sutinkate būti įpareigoti šios GNLS sąlygomis. Jeigu
nesutinkate su šios GNLS sąlygomis, „SONY“ nėra linkusi suteikti jums „SONY“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS licenciją. Tokiu atveju turėtumėte nenaudoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA yra saugoma autorių teisių įstatymų, autorių teisių tarptautinių
sutarčių ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos teisės aktų ir sutarčių. „SONY“ PROGRAMINĖ
ĮRANGA yra licencijuojama, ne parduodama.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
Visos „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS nuosavybės, autorių ir kitos teisės priklauso „SONY“ arba
jos licencijos išdavėjams. Ši GNLS suteikia jums teisę naudoti „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik
asmeniniais tikslais.
REIKALAVIMŲ, APRIBOJIMŲ, TEISIŲ IR IŠLYGŲ APRAŠAS
Apribojimai. „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS, visos arba dalimis, negalima kopijuoti, keisti,
atlikti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti ar išmontuoti.
Komponentų atskyrimas. „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA licencijuojama kaip vienas gaminys.
Jos komponentų negalima atskirti.
Naudoti viename GAMINYJE. „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik viename GAMINYJE.
Nuoma. Negalima išnuomoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
Programinės įrangos perleidimas. Galite visam laikui perleisti visas savo teises pagal šią GNLS tik tada,
kai „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA perleidžiama kartu su GAMINIU ir kaip jo dalis, numatant,
kad jums neliks jokių kopijų, „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA perleidžiama visa (įskaitant, bet
neapsiribojant, visas kopijas, komponentus, laikmenas, naudojimo vadovus, kitą spausdintą medžiagą,
elektroninius dokumentus, atkūrimo diskus ir šią GNLS) bei gavėjui sutinkant su šios GNLS sąlygomis.
Nutraukimas. Nepažeisdama jokių kitų teisių, „SONY“ gali nutraukti šią GNLS, jeigu nesilaikysite jos
sąlygų. Tokiu atveju, „SONY“ pageidaujant, turite atsiųsti GAMINĮ „SONY“ nurodytu adresu, o „SONY“
atsiųs jums GAMINĮ atgal, kai tik „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA bus pašalinta iš GAMINIO.
Konfidencialumas. Sutinkate viešai nežinomą informaciją, esančią „SONY“ PROGRAMINĖJE
ĮRANGOJE, išlaikyti konfidencialią ir neatskleisti jos kitiems be išankstinio raštiško „SONY“ sutikimo.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta ar skirta
naudoti ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingose aplinkose, kur reikalingas veikimas
be sutrikimų, pavyzdžiui, eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas,
oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų ar ginklų sistemas, kuriose „SONY“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens sužalojimą, sukelti rimtą fizinę
žalą arba pakenkti aplinkai („Didelės rizikos veikla“). „SONY“ ir jos tiekėjai aiškiai nepripažįsta
bet kokios išreikštos ar numanomos garantijos dėl tinkamumo didelės rizikos veiklai.
128LT
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS IŠIMTYS
Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudojate vien savo rizika.
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir be jokios rūšies garantijų,
o „SONY“, jos pardavėjai bei „SONY“ licencijos išdavėjai (tik šios DALIES tikslais, kartu – „SONY“)
AIŠKIAI NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI
GARANTIJAS. „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
FUNKCIJOSE NĖRA KLAIDŲ AR DEFEKTŲ, ARBA KAD JOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS,
TAIP PAT „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS BUS
PATAISYTAS. BE TO, „SONY“ NEGARANTUOJA IR NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL „SONY“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO REZULTATŲ TEISINGUMO,
TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR PAN. JOKIA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA
PATARIMAS, PATEIKTAS „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“ ATSTOVO, NEGALI BŪTI
LAIKOMI GARANTIJA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ.
KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA IŠSKIRTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
TOKIU ATVEJU PIRMIAU PATEIKTAS IŠSKYRIMAS JUMS BUS NETAIKOMAS.
Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, yra tiksliai numatyta, kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA
nesukurta ir neskirta naudoti su jokiais gaminiais, išskyrus GAMINĮ. „SONY“ neteikia jokių garantijų,
kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nepažeis bet kokio gaminio, programinės įrangos, turinio ar
duomenų, sukurtų jūsų arba trečiosios šalies.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„SONY“, JOS TIEKĖJAI IR „SONY“ LICENCIJOS IŠDAVĖJAI (TIK šios DALIES tikslais, kartu –
„SONY“) NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ NETYČINĘ AR PASEKMĖJE
ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU „SONY“ PROGRAMINE ĮRANGA, PAGRĮSTĄ ARBA
KILUSIĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMO,
NEATSARGUMO, PAŽEIDUS SUTARTĮ, TIKSLIUS ĮSIPAREIGOJIMUS AR KITUS TEISĖS
PRINCIPUS. TOKIA ŽALA APIMA, BET NEAPSIRIBOJA, NEGAUTĄ PELNĄ, NEGAUTAS
PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS, GALIMYBĖS NAUDOTI GAMINĮ AR BET KOKIĄ
SUSIJUSIĄ ĮRANGĄ, NETEKIMĄ, PRASTOVAS IR NAUDOTOJO LAIKĄ, NEATSIŽVELGIANT
Į TAI, AR „SONY“ GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ. BET KURIUO ATVEJU
VISA „SONY“ ATSAKOMYBĖ JUMS PAGAL VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS APRIBOTA
IKI SUMOS, FAKTIŠKAI SUMOKĖTOS UŽ „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
EKSPORTAS
Jei naudojate „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ kitoje valstybėje, nei gyvenate, arba ją perleidžiate
į kitą šalį, privalote laikytis taikytinų įstatymų ir taisyklių, susijusių su eksportu, importu ir muitais.
TAIKOMI ĮSTATYMAI
Ši GNLS turi būti aiškinama, vykdoma, interpretuojama ir taikoma pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į jokius prieštaravimus įstatymų nuostatoms. Bet kokie ginčai, kylantys iš šios GNLS,
bus sprendžiami išskirtinai Tokijo (Japonija) teismuose ir pagal jų jurisdikciją, o jūs ir „SONY“
sutinkate su šių teismų ginčų nagrinėjimo vieta ir jurisdikcija. JŪS IR „SONY“ ATSISAKOTE TEISĖS
Į TEISMĄ DALYVAUJANT ŽIURI, DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ, KILUSIŲ IŠ ŠIOS GNLS AR SU
JA SUSIJUSIŲ.
ATSKIRIAMUMAS
Jei bet kuri šios GNLS dalis taptų negaliojanti arba neginama teismine tvarka, kitos dalys liks galioti.
Jei turėtumėte klausimų dėl šios GNLS arba čia pateiktos ribotos garantijos, galite susisiekti su „SONY“,
parašydami tam skirtu kontaktiniu adresu, nurodytu garantijos kortelėje, esančioje gaminio pakuotėje.
129LT
4-454-443-41(1) (LT)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising