Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2 kan. namų kino AV imtuvas Naudojimo instrukcijos

4-454-467-51(1) (LT)
Kelių kanalų
AV imtuvas
Naudojimo instrukcija
STR-DN840
Europos klientams
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite šį
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Laikykite prietaisą atokiau nuo atviros liepsnos
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, ant jo nedėkite
skysčių pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Laikykite maitinimo elementus arba prietaisus
su įdėtais maitinimo elementais atokiau nuo
didelio karščio, pavyzdžiui, saulės šviesos
ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie karštą paviršių.
Kai įrenginys įjungtas,
šio paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony
Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei
turite klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Daugiau informacijos žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de
Apie šį vadovą
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos
taikomos modeliui STR-DN840. Modelio
numeris nurodytas apatiniame dešiniajame
priekinio skydelio kampe. Šiame vadove
naudojami Europai skirto modelio
paveikslėliai. Jie gali skirtis nuo jūsų
modelio. Bet kokie valdymo skirtumai
nurodyti vadove kaip „tik Europai skirti
modeliai“.
• Šiame vadove rašoma apie imtuvo valdymą
pridėtu nuotolinio valdymo pultu. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir imtuvo
mygtukais arba rankenėlėmis, jei jų
pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto valdiklių pavadinimais ar
yra į juos panašūs.
Informacija apie autorių
teises
Šiame imtuve naudojami „Dolby* Digital“
ir „Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“,
„Surround EX“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV
patentus 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 ir kitus JAV bei pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus.
„DTS-HD“, simbolis ir „DTS-HD“ kartu
su simboliu yra registruotieji prekių
ženklai, o „DTS-HD Master Audio“ yra
„DTS, Inc.“ prekės ženklas. Gaminyje
naudojama programinė įranga.
© „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
3LT
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„AirPlay“, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“,
„iPod nano“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame
vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“
standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad šį priedą naudojant
kartu su „iPod“ ar „iPhone“ gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living
Network Alliance“ prekių, paslaugų
arba sertifikavimo ženklai.
„Sony Entertainment Network“ logotipas ir
„Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Wake-on-LAN“ yra „International Business
Machines Corporation“ prekės ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Windows“ ir „Windows“ logotipas yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją naudoti
ne šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama.
4LT
„x.v.Color (x.v.Colour)“ ir „x.v.Color
(x.v.Colour)“ logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
WALKMAN yra „Sony Corporation“
registruotasis prekės ženklas.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
VAIO ir „VAIO Media“ yra registruotieji
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
PARTY STREAMING ir PARTY
STREAMING logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra
sertifikavimo ženklas, priklausantis
„Wi-Fi Alliance“.
„InstaPrevue™“ yra „Silicon Image, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
FLAC dekoderis
Autorių teisės (C) 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 m. Josh Coalson
Perplatinimas ir naudojimas pirmine bei
dvejetaine formomis, su pakeitimais ar be jų,
leidžiamas laikantis toliau nurodytų sąlygų.
– Perplatinant pirminį programos tekstą, turi
būti išlaikytas pirmiau pateiktas pranešimas
dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau
esantis atsakomybės apribojimas.
– Perplatinant dvejetaine forma,
dokumentacijoje ir (arba) kitoje kartu
pateikiamoje medžiagoje turi būti atkurtas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių
teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
– Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org
Foundation“ ir jo bendradarbių pavadinimų,
siekiant paremti ar reklamuoti iš šios
programinės įrangos išvestus produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR
BENDRADARBIAI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ PATEIKIA „TOKIĄ, KOKIA YRA“
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR
NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT,
BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS
PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM
TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS
AR BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU
NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ
TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ,
SPECIFINĘ, TIPINĘ AR PASEKMĖJE
KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT, PREKIŲ AR
PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ,
NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO
PRARADIMĄ, VERSLO VEIKLOS
PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET KOKIU
BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ
PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ,
ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR DELIKTĄ
(ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ IR KITAS
PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO,
NET JEIGU JIE GALĖJO ŽINOTI APIE
TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
5LT
Turinys
Apie šį vadovą ................................... 3
Tiekiami priedai ............................... 8
Dalių aprašas ir vieta ....................... 9
Darbo pradžia ................................. 17
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius .... 19
2: Kaip prijungti garsiakalbius .....21
3: Kaip prijungti TV ...................... 23
4a: Kaip prijungti vaizdo įrangą ... 24
4b: Kaip prijungti garso įrangą .... 28
5: Kaip prijungti antenas ............... 29
6: Kaip prijungti prie tinklo .......... 29
Kaip paruošti imtuvą
Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ......... 32
Kaip įjungti imtuvą ........................ 32
Kaip nustatyti imtuvą
naudojantis „Easy Setup“ ....... 32
Kaip sukonfigūruoti imtuvo
tinklo nustatymus ................... 35
Rodymo ekrane (OSD)
valdymas ................................... 38
Pagrindiniai veiksmai
Kaip leisti iš įvesties šaltinio
įrangos ...................................... 40
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“ ........ 42
Kaip leisti USB įrenginį ................. 44
Imtuvo valdymas
Kaip klausytis FM / AM radijo .....47
Kaip iš anksto nustatyti FM / AM
radijo stotis (Išankstinio
nustatymo atmintis) ............... 48
RDS transliacijų priėmimas
(Tik Europai ir Australijai
skirti modeliai) ........................ 49
6LT
Kaip taikyti garso efektus
Kaip pasirinkti garso lauką ........... 50
Kaip naudotis funkcija
„Sound Optimizer“ ................. 53
Kaip pasirinkti kalibravimo
tipą ............................................ 53
Kaip reguliuoti glodintuvą ............ 53
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas ............................... 54
Kaip atkurti numatytuosius
garso laukų nustatymus ......... 54
Kaip naudotis tinklo
funkcijomis
Apie imtuvo tinklo funkcijas ........ 55
Kaip nustatyti serverį ..................... 55
Serveryje saugomo garso
turinio leidimas ....................... 61
„Sony Entertainment Network“
(SEN) naudojimas ................... 64
Kaip naudotis funkcija PARTY
STREAMING .......................... 67
Transliavimas iš „iTunes“,
naudojant „AirPlay“ ............... 69
Kaip atnaujinti programinę
įrangą ........................................ 70
Kaip ieškoti elemento naudojant
raktažodį ................................... 73
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“? .............. 74
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“ ...................... 75
Paleidimas vienu prisilietimu ....... 76
System Audio Control ................... 76
Sistemos išjungimas ....................... 77
Scene Select ..................................... 77
Namų kino valdymas .................... 77
Paprastas valdymas nuotolinio
valdymo pultu ......................... 78
Kiti veiksmai
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE) ..................... 78
Kaip naudoti kitus garso
įvesties lizdus
(„Audio Input Assign“) .......... 79
Kaip prijungti dvikanalį
stiprintuvą ................................ 80
Kaip atkurti numatytuosius
gamyklinius nustatymus ........ 80
Kaip reguliuoti nustatymus
Kaip naudoti nustatymų meniu ..... 81
Easy Setup ....................................... 83
Meniu „Speaker Settings“ ............. 83
Meniu „Audio Settings“ ................ 87
Meniu „HDMI Settings“ ............... 89
Meniu „Input Settings“ ................. 90
Meniu „Network Settings“ ........... 90
Meniu „System Settings“ .............. 91
Kaip valdyti nenaudojant OSD .... 92
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Kaip iš naujo priskirti įvesties
mygtukus .................................. 99
Kaip iš naujo nustatyti įvesties
mygtukus ................................ 100
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ................. 100
Nesklandumų šalinimas ............. 101
Specifikacijos ................................ 112
Rodyklė ......................................... 116
7LT
Tiekiami priedai
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
(Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai)
• Sparčiosios sąrankos vadovas (1)
• Nuotolinio valdymo pultas
(RM-AAU169) (1)
• Maitinimo elementai R6 (AA dydžio) (2)
• Nurodymų vadovas (1)
(tik Europai skirtas modelis)
• Laidinė FM antena (1)
Kaip įdėti maitinimo
elementus į nuotolinio
valdymo pultą
Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo
elementus (pridedama) į nuotolinio
valdymo pultą. Maitinimo elementus
įdėkite tinkamai suderinkite jų polius.
• Rėminė AM antena (orinė) (1)
Pastabos
• Mikrofonas optimizatorius (ECM-AC2) (1)
8LT
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin
karštoje ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senu.
• Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių
tipų baterijomis.
• Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo
tiesioginių saulės spindulių ir ryškaus
apšvietimo. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus,
kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo
elementų nuotėkio ir korozijos.
• Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus, nuotolinio valdymo pulto mygtukai
gali būti atstatyti pagal numatytuosius
nustatymus. Jei taip nutiktų, iš naujo priskirkite
įvesties mygtukus (99 psl.).
• Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo
pultu nurodytų veiksmų, visus maitinimo
elementus pakeiskite naujais.
Dalių aprašas ir vieta
Priekinis skydelis
A ?/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu) (32, 48, 54 psl.)
Virš mygtuko esančio indikatoriaus
spalvų reikšmės.
Žalia: imtuvas įjungtas.
Gintarinė: imtuvas veikia budėjimo
režimu ir
– arba „Control for HDMI“ (89 psl.),
arba „Network Standby“ (91 psl.)
nustatyta į „On“;
– „Pass Through“ (89 psl.) nustatyta
į „On“* arba „Auto“.
Išsijungia, kai imtuvas veikia budėjimo
režimu ir „Control for HDMI“,
„Pass Through“ bei „Network
Standby“ yra nustatyti į „Off“.
* Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai.
Norėdami ieškoti stoties paspauskite
TUNING +/–.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(50, 51 psl.)
E Ekrano skydelis (10 psl.)
F SOUND OPTIMIZER (53 psl.)
G INPUT MODE (78 psl.)
H DIMMER
3 lygiais keičiamas priekinio skydelio
ekrano šviesumas.
I DISPLAY (98 psl.)
J Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priima signalus iš nuotolinio
valdymo pulto.
K PURE DIRECT (54 psl.)
Kai suaktyvinama PURE DIRECT,
įsižiebia virš mygtuko esantis
indikatorius.
Pastaba
Jei indikatorius lėtai mirksi, vyksta
programinės įrangos naujinimas (70 psl.).
Jei indikatorius greitai mirksi, naujinant
programinę įrangą įvyko klaida (101 psl.).
B SPEAKERS (34 psl.)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Norėdami valdyti imtuvą (FM / AM)
paspauskite TUNING MODE.
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (41 psl.)
INPUT SELECTOR (41 psl.)
(USB) prievadas (28 psl.)
AUTO CAL MIC lizdas (33 psl.)
PHONES lizdas
Čia jungiamos ausinės.
9LT
Ekrano skydelio indikatoriai
A Įvesties indikatorius
Įsižiebia ir parodoma esama įvestis.
HDMI
Imtuvas atpažįsta įrangą, prijungtą per
HDMI IN lizdą.
ARC
Pasirenkama TV įvestis ir aptinkami
garso grįžties kanalo (ARC) signalai.
COAX
Skaitmeninis signalas įvedamas per
lizdą COAXIAL (78 psl.).
OPT
Skaitmeninis signalas įvedamas per
lizdą OPTICAL (78 psl.).
B PARTY
Įsižiebia, kai įjungiama funkcija
PARTY STREAMING (67 psl.).
C S.OPTIMIZER
Įsižiebia, kai suaktyvinama garso
optimizavimo funkcija (53 psl.).
D D.C.A.C.
Įsižiebia, kai pritaikomi funkcijos
„Auto Calibration“ matavimo
rezultatai.
E
„TrueHD“*
Įsižiebia, kai imtuvas dekoduoja
„Dolby True HD“ signalus.
F DTS(-HD) indikatorius*
Įsižiebia atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas dekoduoja atitinkamo DTS
formato signalus.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
10LT
G Garsiakalbių sistemos indikatorius
(34 psl.)
H Stoties nustatymo indikatorius
ST
Įsižiebia, kai imtuvas nustato erdvinio
garso transliaciją.
MEM
Užsidega, kai suaktyvinama atminties
funkcija, pvz., išankstinio nustatymo
atmintis (48 psl.) ir pan.
I SLEEP
Įsižiebia, kai suaktyvinamas išjungimo
laikmatis (14 psl.).
J EQ
Įsižiebia, kai suaktyvinamas
glodintuvas.
K D.L.L.
Įsižiebia, kai suaktyvinama funkcija
D.L.L („Digital Legato Linear“)
(87 psl.).
L D.R.C.
Įsižiebia, kai suaktyvinama dinaminio
diapazono glaudinimo funkcija
(88 psl.).
M NEO:6
Įsižiebia, kai suaktyvinamas „DTS
Neo:6 Cinema/Music“ dekodavimas
(51, psl.).
N „Dolby Pro Logic“ indikatorius
Įsižiebia atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas apdoroja „Dolby Pro Logic“.
Ši matricos erdvinio garso
dekodavimo technologija gali
pagerinti įvesties signalus.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
„Dolby Pro Logic“ II
PL IIx
„Dolby Pro Logic“ IIx
PL IIz
„Dolby Pro Logic“ IIz
Pastaba
Šie indikatoriai gali neįsižiebti, atsižvelgiant
į garsiakalbių išdėstymo nustatymą.
O A.P.M.
Įsižiebia, kai suaktyvinama funkcija
A.P.M. (automatinis fazės pritaikymas).
Funkciją A.P.M. galite nustatyti tik
funkcijoje DCAC (skaitmeninio kino
automatinis kalibravimas) (32 psl.).
P UPDATE
Įsižiebia, kai išleidžiama nauja
programinės įrangos versija (70 psl.).
Q Belaidžio LAN ryšio signalo stiprumo
indikatorius
Įsižiebęs nurodo belaidžio LAN ryšio
signalo stiprumą (37, 38 psl.).
Nėra signalo.
Silpnas signalas.
Vidutiniškas signalas.
Stiprus signalas.
R Laidinio LAN ryšio indikatorius
Įsižiebia, kai prijungiamas LAN
kabelis.
S USB
Įsižiebia aptikus „iPod“/ „iPhone“ arba
USB įrenginį.
* Kai paleistas „Dolby Digital“ arba DTS formato
diskas, patikrinkite, ar sujungtos skaitmeninės
jungtys ir INPUT MODE nenustatyta
į „Analog“ (78 psl.) arba nepasirinkta
„Analog Direct“.
11LT
Užpakalinis skydelis
A DIGITAL INPUT/OUTPUT skyrius
E AUDIO INPUT/OUTPUT skyrius
HDMI IN/OUT* lizdai
(23, 26, 28 psl.)
Baltas (L)
OPTICAL IN lizdai
(23, 27 psl.)
Raudonas (R)
Juodas
COAXIAL IN lizdas (28 psl.)
B TUNER skyrius
FM ANTENNA lizdas
(29 psl.)
AM ANTENNA išvadai
(29 psl.)
C NETWORK skyrius
LAN prievadas (31 psl.)
Belaidžio LAN
antena(31 psl.)
D SPEAKERS skyrius (21 psl.)
12LT
AUDIO IN lizdai
(23, 27, 28 psl.)
SUBWOOFER OUT
lizdai (21 psl.)
F VIDEO INPUT/OUTPUT skyrius
(23, 27 psl.)
Geltonas
VIDEO IN/OUT*
lizdai
* Kad galėtumėte žiūrėti pasirinktos įvesties
vaizdą, TV turite prijungti per HDMI TV OUT
arba MONITOR OUT lizdą (23 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas
Šį imtuvą ir kitą įrangą valdykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio
valdymo pultas skirtas valdyti „Sony“ garso /
vaizdo įrangą. Galite iš naujo priskirti
įvesties mygtuką, kad jis atitiktų prie
imtuvo prijungtą įrangą (99 psl.).
Kaip naudoti rausvos
spalvos mygtukus
Laikydami nuspaudę SHIFT (N)
paspauskite norimą naudoti rausvos
spalvos mygtuką.
Pavyzdys: laikydami nuspaudę SHIFT (N)
paspauskite MEM (E).
2
Paspauskite
RM-AAU169
1
Laikykite
nuspaudę
Kaip valdyti imtuvą
A ?/1 (įjungti / budėjimo režimas)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
Energijos taupymas budėjimo režimu
Kai „Control for HDMI“, „Network
Standby“ ir „Pass Through“ yra
nustatyti į „Off“.
B TV ?/11) (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu)
TV įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
C Įvesties mygtukai
Pasirenkama norima naudoti įranga.
Kai paspaudžiate bet kurį iš įvesties
mygtukų, imtuvas įjungiamas.
Mygtukai skirti „Sony“ įrangai valdyti.
Skaitiniai / tekstiniai mygtukai1) 2)
Laikydami nuspaudę SHIFT (N)
paspauskite skaitinius / tekstinius
mygtukus, kad
13LT
– iš anksto nustatytumėte /
įjungtumėte iš anksto nustatytas
stotis (48 psl.);
– pasirinktumėte garso takelių
numerius. Paspauskite 0/10 /=,
kad pasirinktumėte garso takelio
numerį 10;
– pasirinktumėte kanalų numerius;
– pasirinktumėte raides (ABC, DEF
ir t. t.);
– pasirinktumėte .@ skyrybos ženklus
(!, ? ir kt.) ar kitus simbolius (#, %
ir kt.), kai įvedate tinklo funkcijų
simbolius.
Paspauskite TV, esantį (C), laikydami
nuspaustą SHIFT (N) paspauskite
skaitinius mygtukus, kad
pasirinktumėte televizijos kanalus.
CHARACTER
Laikydami nuspaustą SHIFT (N)
paspauskite CHARACTER, kad
pasirinktumėte tinklo funkcijų
simbolių tipą.
Kaskart paspaudus CHARACTER,
simbolių tipas keičiamas tokia tvarka:
„abc“ (mažosios raidės) t „ABC“
(didžiosios raidės) t „123“ (skaitmenys)
CLEAR1)
Laikydami nuspaustą SHIFT (N)
paspauskite CLEAR, kad
– ištrintumėte tinklo funkcijų raidę.
– išvalytumėte klaidą, kai paspaudžiate
neteisingą skaitinį / tekstinį
mygtuką.
D ALPHABET SEARCH
Ieškoma elemento naudojant
raktažodį (73 psl.).
ALPHABET PREV
Ieškoma ankstesnio elemento.
Patarimai
• Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, kol
imtuvas išsijungs, paspauskite SLEEP.
Ekrano skydelyje bus parodytas likęs
laikas.
• Išjungimo laikmatis bus išjungtas, jei
atliksite vieną iš šių veiksmų:
– dar kartą paspausite SLEEP;
– atnaujinsite imtuvo programinę įrangą;
– paspausite ?/1.
MEM
Imtuvui veikiant, laikydami nuspaustą
SHIFT (N) paspauskite MEM, kad
išsaugotumėte stotį.
F iPhone CTRL
Įsijungia „iPod“ / „iPhone“ valdymo
režimas, kai naudojamas „iPod“ /
„iPhone“.
G POP UP/MENU1)
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
TOP MENU1)
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
arba DVD pagrindinis meniu.
H AMP MENU
Rodomas imtuvo valdymo meniu
(92 psl.).
I OPTIONS1)
Rodomi ir pasirenkami elementai iš
parinkčių meniu.
J HOME1)
Rodomas garso / vaizdo įrangos
valdymo pagrindinis meniu.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Persukti atgal / į priekį, praleisti,
paleisti, pristabdyti, sustabdyti
veikimą.
ALPHABET NEXT
TUNING +/–1)
Ieškoma tolesnio elemento.
Ieškoma stoties.
E SLEEP
Paspauskite AMP (X), tada
paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte
imtuvą automatiškai išsijungti
nurodytu laiku. Kaskart paspaudus
SLEEP ekranas pasikeičia tokia tvarka:
14LT
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
D.TUNING2)
Įjungiamas tiesioginio stočių
nustatymo režimas.
PRESET +/–1)
Pasirenkamos iš anksto nustatytos
stotys arba kanalai.
L SOUND FIELD +/– 2)
Įjungiama tiesioginė prie šio imtuvo
prijungtų HDMI įvesčių „vaizdo
vaizde“ peržiūra. Kelis kartus
paspausdami V/v pasirinkite
kiekvienos HDMI įvesties peržiūrą,
tada paspauskite , kad įvestumėte /
patvirtintumėte pasirinkimą.
(Šią funkciją teikia technologija
„Silicon Image InstaPrevue™“)
Pasirenkamas garso laukas (50 psl.).
M PURE DIRECT (54 psl.)
Įjungiamas „Pure Direct“ režimas.
N SHIFT
Pakeičiama nuotolinio valdymo pulto
mygtuko funkcija, aktyvinanti rausvos
spalvos mygtukus.
O
+/–
Reguliuojamas visų garsiakalbių
garsumo lygis vienu metu.
Pastaba
Funkcija „Preview for HDMI“ veikia
naudojant HDMI BD, DVD, GAME ir
VIDEO įvestis.
P
Laikinai išjungiamas garsas.
Paspauskite mygtuką dar kartą,
kad grąžintumėte garsą.
Patarimai
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais
atvejais.
– Ši įranga neprijungta prie HDMI
įvesties lizdo.
– Įranga, prijungta prie palaikomo HDMI
įvesties lizdo, neįjungta.
– Dabartinė įvestis nėra HDMI įvestis.
– Kai „Fast View“ nustatyta į „Off“.
– Kai įvedamas nepalaikomas HDMI
vaizdo įrašo formatas (480i, 576i, 4K,
kai kurie 3D vaizdo įrašų signalai, kai
kurie vaizdo kamerų signalai arba
VGA signalai).
• Rodinys „vaizdas vaizde“ nebebus
rodomas, kai bus įvedami 4K ar kai
kurie 3D vaizdo signalai.
Q RETURN O1)
Grįžtama į ankstesnį meniu arba
meniu išjungiamas, kai TV ekrane
rodomas meniu arba ekraninis
vadovas.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Paspausdami V/v/B/b pasirinkite
meniu elementus, tada paspauskite
kad įvestumėte / patvirtintumėte
pasirinktą elementą.
,
S DISPLAY1)
Rodoma informacija ekrano skydelyje.
T SHUFFLE1)
Leidžia garso takelį arba aplanką
atsitiktine tvarka.
REPEAT1)
Garso takelį arba aplanką leidžia
pakartotinai.
U
PARTY START/CLOSE2)
Įjungiama arba išjungiama funkcija
PARTY (68 psl.).
PARTY JOIN/LEAVE
Prisijungia prie PARTY arba išeina iš
jo (68 psl.).
V PREVIEW (HDMI)
Pasirenkama funkcija „Preview
for HDMI“.
W TV INPUT1)
Pasirenkamas įvesties signalas
(TV arba vaizdo įvesties).
X AMP
Suaktyvinamas imtuvo valdymas.
1) Informacijos apie mygtukus, kuriais galite
2)
valdyti įrangą, rasite 16 psl. lentelėje.
Mygtukai 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/N ir SOUND FIELD +
yra su lytėjimo taškais. Lytėjimo taškais
naudokitės valdydami imtuvą.
Pastabos
• Ankstesnis paaiškinimas naudojamas kaip
pavyzdys.
• Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos
gali neveikti naudojant pridedamą nuotolinio
valdymo pultą; tai priklauso nuo prijungtos
įrangos modelio.
15LT
Kaip valdyti kitą „Sony“ įrangą
Pavadinimas
TV
B TV ?/1
z
C Skaičių mygtukai
z
VCR
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
leistuvas
„Blu-ray Disc“
leistuvas
CD grotuvas
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16LT
z
z
z
z
z
Darbo pradžia
Prie imtuvo prijungtą garso / vaizdo įrangą galite naudoti atlikę keletą paprastų toliau
nurodytų veiksmų.
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius
(19 ir 21 psl.)
Kaip paruošti imtuvą
Žr. „Kaip prijungti kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)“
(32 psl.) ir „Kaip įjungti imtuvą“ (32 psl.).
Kaip patikrinti įrangai tinkamą jungtį
Kaip prijungti TV ir vaizdo įrangą
(23 ir 24 psl.)
Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo.
Žr. toliau pateiktą paveikslėlį. Jungtį rinkitės
pagal įrangos lizdus.
Jei vaizdo įrangoje įrengti HDMI lizdai, ją
patariame prijungti naudojant HDMI jungtį.
Digital
Analoginė
Aukštos kokybės vaizdas
Kaip prijungti garso įrangą (28 psl.)
Kaip nustatyti imtuvą
Žr. „Kaip nustatyti imtuvą naudojantis
„Easy Setup““ (32 psl.).
Kaip pasirinkti prijungtos įrangos garso
išvesties nustatymus
Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą,
patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninio
garso išvesties nustatymą.
Jei naudojate „Sony Blu-ray Disc“ leistuvą,
patikrinkite, ar „Audio (HDMI)“, „BD Audio
MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“,
„Dolby Digital“ ir DTS atitinkamai nustatyti
į „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ ir
DTS (nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.).
Jei naudojate „PlayStation 3“, prijunkite jį prie
imtuvo HDMI kabeliu, dalyje „Sound Settings“
pasirinkite „Audio Output Settings“ ir
pasirinkite „HDMI“ bei „Automatic“ (jei
sistemos programinės įrangos versija – 4.21).
Išsamios informacijos žr. prie prijungtos
įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
17LT
Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso formatai
Skaitmeninio garso formatai, kuriuos gali dekoduoti šis imtuvas, priklauso nuo prijungtos įrangos
skaitmeninės garso išvesties lizdų. Šis imtuvas palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Garso formatas
[Display]
Atkūrimo įrangos ir imtuvo jungtis
Didžiausias kanalų
skaičius
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
„Dolby Digital“
[DOLBY D]
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
„High Resolution Audio“a)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
„Master Audio“a)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Kelių kanalų tiesinė PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
„Dolby Digital Plus“a)
[DOLBY D +]
„Dolby TrueHD“
[DOLBY HD]
a)
a)
Jei atkūrimo įranga neatitinka formato, garso signalai išvedami kitu formatu. Išsamios informacijos žr.
atkūrimo įrangos naudojimo instrukcijoje.
b) Signalai, kurių diskretizavimo dažnis 96 kHz arba didesnis, atkuriami 96 kHz arba 88,2 kHz dažniu.
18LT
Jungtys
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius
Šiame imtuve galima naudoti iki 7.2 kanalų
sistemą (7 garsiakalbiai ir 2 žemųjų dažnių
garsiakalbiai).
7.1 kanalų garsiakalbių sistema
naudojant galinius erdvinio
garso garsiakalbius
Garsiakalbių sistemos
konfigūravimo pavyzdys
Galite mėgautis tikrovišku DVD ar
„Blu-ray Disc“ programine įranga įrašyto
garso atkūrimu naudodami 7 kanalų (6.1)
arba 8 kanalų (7.1) formatą.
• 6.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas
Galinį erdvinio garso garsiakalbį
pastatykite už klausymosi padėties.
A Priekinis garsiakalbis (kairysis)
B Priekinis garsiakalbis (dešinysis)
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso garsiakalbis (kairysis)
E Erdvinio garso garsiakalbis (dešinysis)
F Galinis erdvinio garso garsiakalbis
(kairysis)*
G Galinis erdvinio garso garsiakalbis
• 7.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas
Galinius erdvinio garso garsiakalbius
pastatykite kaip parodyta tolesniame
paveikslėlyje. Kampas A turi būti
vienodas.
(dešinysis)*
H Priekinis viršutinis garsiakalbis (kairysis)*
I Priekinis viršutinis garsiakalbis (dešinysis)*
J Žemųjų dažnių garsiakalbis
* Vienu metu negalite naudoti galinių erdvinio
garso garsiakalbių ir priekinių viršutinių
garsiakalbių.
5.1 kanalų garsiakalbių sistema
Norint visapusiškai mėgautis erdviniu
kelių kanalų garsu kaip kino teatre, reikia
naudoti penkis garsiakalbius (du
priekinius, centrinį ir du erdvinio garso
garsiakalbius) ir žemųjų dažnių garsiakalbį.
19LT
8 kanalų (7.1) sistema naudojant
priekinius viršutinius garsiakalbius
Vertikaliai sklindančio garso efektais galite
mėgautis prijungę du papildomus
priekinius viršutinius garsiakalbius.
Pastatykite priekinius viršutinius
garsiakalbius
– 25–35° kampu;
– 20° ± 5° kampu vertikaliai.
20˚ ± 5˚
Patarimas
Kadangi žemųjų dažnių garsiakalbis neskleidžia
itin kryptinių signalų, jį galite pastatyti bet kur.
20LT
2: Kaip prijungti garsiakalbius
Erdvinio garso garsiakalbis
Dešinysis
B
A
B
B
A
Dešinysis
Žemųjų dažnių garsiakalbis*
Centrinis
Kairysis
B
Kairysis
Galinis erdvinio garso/dvikanalis
stiprintuvas/priekinis viršutinis/
priekinis garsiakalbis B **
Dešinysis
Kairysis
Priekinis garsiakalbis A
A Monofoninio garso laidas (nepridedamas)
B Garsiakalbių laidas (nepridedamas)
21LT
Jungtys
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
*
Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį su
automatinio budėjimo funkcija, žiūrėdami
filmus šią funkciją išjunkite. Kai automatinio
budėjimo funkcija įjungta, budėjimo režimas
įjungiamas automatiškai pagal žemųjų dažnių
garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas
gali būti neišvedamas.
** Pastabos apie išvadų SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /FRONT
HIGH / FRONT B jungtis.
– Jei jungiate tik vieną galinį erdvinio garso
garsiakalbį, junkite jį prie jungčių L.
– Jei naudojate papildomą priekinių
garsiakalbių sistemą, prijunkite juos prie
šių jungčių.
„Speaker Settings“ meniu „SB Assign“
nustatykite į „Speaker B“ (85 psl.).
Paspausdami imtuvo mygtuką SPEAKERS
(34 psl.) galite pasirinkti norimą priekinių
garsiakalbių sistemą.
– Prie šių jungčių priekinius garsiakalbius
galite prijungti per dvikanalio stiprintuvo
jungtį (22 psl.).
„Speaker Settings“ meniu „SB Assign“
nustatykite į „Bi-Amp“ (85 psl.).
Dvikanalio stiprintuvo
prijungimas
Jei nenaudojate erdvinio garso galinių ir
priekinių viršutinių garsiakalbių,
priekinius garsiakalbius galite prijungti
prie išvadų SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B, naudodami dvikanalio
stiprintuvo jungtį.
Priekinis garsiakalbis
(dešinysis)
Priekinis garsiakalbis
(kairysis)
Pastaba
Sumontavę ir prijungę garsiakalbį, „Speaker
Settings“ meniu būtinai pasirinkite garsiakalbių
išdėstymą (83 psl.).
Priekinių garsiakalbių pusėje „Lo“ (arba
„Hi“) esančius lizdus sujunkite su išvadais
SPEAKERS FRONT A, o „Hi“ (arba „Lo“)
priekinių garsiakalbių pusėje esančius
lizdus – su išvadais SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B.
Kad nesugadintumėte imtuvo, nuo
garsiakalbių būtinai nuimkite prie jų
pritvirtintas „Hi“ / „Lo“ metalines dalis.
Prijungę dvikanalį stiprintuvą, „Speaker
Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite
į „Bi-Amp“ (85 psl.).
22LT
3: Kaip prijungti TV
TV
Garso signalai
Vaizdo signalai
Garso / vaizdo
signalai
arba
A**
B**
ARC
C
A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
C Vaizdo laidas (nepridedamas)
D HDMI kabelis (nepridedamas)
D*
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
„Sony“ rekomenduoja naudoti
patvirtintą HDMI kabelį arba
„Sony“ HDMI kabelį.
23LT
Jungtys
Pasirinktos įvesties vaizdą galite žiūrėti prijungę TV prie lizdo HDMI TV OUT arba
MONITOR OUT. Prijungę TV prie HDMI TV OUT lizdo, šį imtuvą galite valdyti
naudodami OSD (rodymas ekrane).
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Kaip imtuvo TV transliacijos
klausytis kelių kanalų
erdviniu garsu
* Prijunkite D, jei jūsų TV suderinamas su
funkcija „Audio Return Channel“ (ARC).
„HDMI Settings“ meniu funkciją „Control for
HDMI“ būtinai nustatykite į „On“ (75 psl.).
Jei garso signalą norite pasirinkti naudodami
bet kokį, išskyrus HDMI, kabelį (pvz., optinį
skaitmeninį laidą arba garso laidą), naudodami
INPUT MODE įjunkite garso įvesties režimą
(78 psl.).
**Jeigu jūsų TV nesuderinamas su funkcija ARC,
prijunkite A arba B.
Būtinai išjunkite TV garsą arba įjunkite TV
nutildymo funkciją.
Pastabos
• Atsižvelgiant į TV ir antenos prijungimo
būseną, vaizdas TV ekrane gali būti iškraipytas.
Tokiu atveju pastatykite anteną toliau nuo
imtuvo.
• Jungdami optinius skaitmeninius laidus
kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite ir
neriškite.
Patarimai
• Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
• Kai, norėdami išvesti TV garsą iš prie imtuvo
prijungtų garsiakalbių, TV garso išvesties lizdą
sujungiate su imtuvo TV IN lizdais, TV garso
išvesties lizdą nustatykite kaip „Fixed“, jei jį
galima perjungti į „Fixed“ arba „Variable“.
Jei garso norite klausytis per TV
Jei TV nepalaiko funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu „HDMI
Audio Out“ nustatykite į TV+AMP (89 psl.).
24LT
4a: Kaip prijungti
vaizdo įrangą
Kaip naudoti HDMI jungtį
„High-Definition Multimedia Interface“
(HDMI) – sąsaja, kuria vaizdo ir garso
signalai perduodami skaitmeniniu formatu.
Valdymą galima supaprastinti prijungus su
„Sony“ „BRAVIA Sync“ suderinamą įrangą
HDMI kabeliais. Žr. „„BRAVIA Sync“
funkcijos“ (74 psl.).
HDMI savybės
• HDMI ryšiu perduodami skaitmeniniai
garso signalai gali būti išvedami iš prie
imtuvo prijungtų garsiakalbių. Šis
signalas palaiko „Dolby Digital“, DTS,
DSD ir tiesinį PCM. Išsamią informaciją
žr. „Imtuvo palaikomi skaitmeninio
garso formatai“ (18 psl.).
• Naudojant HDMI jungtį, imtuvu
galima priimti 192 kHz arba žemesnių
diskretizavimo dažnių kelių kanalų
tiesinį PCM (iki 8 kanalų).
• Šis imtuvas palaiko „High Bitrate Audio“
(„DTS-HD Master Audio“, „Dolby
TrueHD“), „Deep Color“ („Deep
Colour“), „x.v.Color“ („x.v.Colour“),
4K ir 3D perdavimą.
• Jei norite mėgautis 3D vaizdais, didelės
spartos HDMI kabeliais prijunkite prie
imtuvo su 3D suderinamą TV ir vaizdo
įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą, „Blu-ray
Disc“ įrašymo įrenginį, „PlayStation 3“ ir
pan.), užsidėkite 3D akinius ir atkurkite
su 3D suderinamą turinį.
• Jei norite mėgautis 4K (HDMI BD, GAME
ir VIDEO įvesties) vaizdais, didelės spartos
HDMI kabeliais prijunkite prie imtuvo su
4K suderinamą TV ir vaizdo įrangą
(„Blu-ray Disc“ leistuvą ir pan.) ir atkurkite
su 4K suderinamą turinį.
• Galite žiūrėti per HDMI BD, DVD,
GAME ir VIDEO įvedamą vaizdą kaip
„vaizdas vaizde“ peržiūrą.
Pastabos dėl HDMI jungčių
Kaip prijungti kelių rūšių
skaitmeninę įrangą, jei
nerandate nenaudojamo
įvesties lizdo
Žr. „Kaip naudoti kitus garso įvesties lizdus
(„Audio Input Assign“)“ (78 psl.).
Kai jungiate laidus
• Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
• Nebūtina prijungti visų laidų. Junkite
atsižvelgdami į jungiamoje įrangoje
įrengtus lizdus.
• Naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
Jei naudojate standartinį HDMI kabelį,
1080p, „Deep Color“ („Deep Colour“),
4K arba 3D vaizdai gali būti rodomi
netinkamai.
• Nerekomenduojama naudoti HDMIDVI konvertavimo kabelio. Prie DVI-D
įrangos prijungus HDMI-DVI
konvertavimo kabelį garsas ir (arba)
vaizdas gali būti neatkuriamas. Jei garsas
pateikiamas netinkamai, prijunkite
atskirus garso laidus arba skaitmeninius
jungiamuosius laidus, tada
„Input Settings“ meniu nustatykite
„Audio Input Assign“ (78 psl.).
• Jungdami optinius skaitmeninius laidus
kištukus įkiškite iki galo, kad jie
užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite
ir neriškite.
Patarimas
Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami
su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
25LT
Jungtys
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą,
4K arba 3D vaizdai gali būti nerodomi.
Išsiaiškinkite, kokius HDMI vaizdo įrašų
formatus palaiko imtuvas (114 psl.).
• Išsamią informaciją žr. kiekvienos
prijungtos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
Kaip prijungti įrangą, kurioje yra HDMI lizdai
Jei jūsų naudojamoje įrangoje nėra HDMI lizdo, žr. 27 psl.
„Blu-ray Disc“ leistuvas
DVD leistuvas
„PlayStation 3“
VCR, DVD įrašymo
įrenginys, vaizdo
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
A
A
A
A
A HDMI kabelis (nepridedamas)
„Sony“ rekomenduoja naudoti patvirtintą
HDMI kabelį arba „Sony“ HDMI kabelį.
Pastabos
A
A
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Palydovinės televizijos imtuvas,
kabelinės TV imtuvas
„Super Audio CD“
grotuvas
26LT
• Per BD įvestį perduodamas geresnės kokybės garsas. Jei
jums reikia geresnės garso kokybės, savo įrangą prijunkite
prie BD (skirto AUDIO) lizdo ir kaip įvestį pasirinkite BD.
• Nuotolinio valdymo pulto BD įvesties mygtuko
numatytasis nustatymas yra „Blu-ray Disc“ leistuvas.
Būtinai pakeiskite numatytąjį BD įvesties mygtuko
nustatymą, kad šiuo mygtuku galėtumėte valdyti
įrenginį. Išsamią informaciją žr. „Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus“ (99 psl.).
• Taip pat galite pakeisti BD įvesties pavadinimą, kad jį
būtų galima rodyti imtuvo ekrano skydelyje. Išsamią
informaciją žr. meniu „Input Settings“ dalyje „Name In“
(90 psl.).
Palydovinės televizijos imtuvas, kabelinės TV imtuvas
Garso signalai
Vaizdo signalai
Jungtys
Kaip prijungti įrangą, kurioje yra bet kokie,
išskyrus HDMI, lizdai
VCR, DVD įrašymo įrenginys, vaizdo žaidimas
Garso signalai
Vaizdo signalai
arba
A
B
C
A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
C Vaizdo laidas (nepridedamas)
B
C
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
27LT
4b: Kaip prijungti
garso įrangą
„iPod“, „iPhone“, USB
įrenginio prijungimas
Kaip prijungti „Super
Audio CD“ grotuvą,
CD grotuvą
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
„Super Audio CD“ grotuvas,
CD grotuvas
Garso signalai
arba
A
A
B
„iPod“, „iPhone“,
USB įrenginys
A USB kabelis (nepridedamas)
A Bendraašis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
28LT
6: Kaip prijungti prie tinklo
Prieš prijungdami antenas būtinai
atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą).
Jei yra interneto ryšys, galite prijungti
imtuvą ir prie interneto. Prijungti galite
per belaidį arba laidinio LAN ryšį.
Rėminė AM antena
(pridedama)
Sistemos reikalavimai
Laidinė FM antena
(pridedama)
Norint prijungti imtuvą prie tinklo reikia
toliau nurodytų sistemos aplinkos elementų.
Plačiajuostis ryšys
Norint klausytis „Sony Entertainment
Network“ (SEN) ir atnaujinti imtuvo
programinę įrangą reikalingas plačiajuostis
interneto ryšys.
Modemas
Tai prie plačiajuosčio ryšio linijos
prijungtas įrenginys, per kurį užmezgamas
interneto ryšys. Kai kurie šių įrenginių
integruoti į maršrutizatorių.
Maršrutizatorius
Pastabos
• Kad išvengtumėte triukšmo, rėminę AM anteną
laikykite atokiai nuo imtuvo ir kitos įrangos.
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną laikykite ją kuo
horizontaliau.
• Naudokite su 100 Mb/s sparta
suderinamą arba spartesnės perdavimo
spartos maršrutizatorių, kad galėtumėte
atkurti pagrindiniame tinkle esantį turinį.
• Rekomenduojama naudoti
maršrutizatorių, kuriame įmontuotas
DHCP (Dinaminio pagrindinio
kompiuterio konfigūravimo protokolo)
serveris.
Naudojant šią funkciją LAN tinkle
automatiškai priskiriami IP adresai.
• Jei norite naudoti belaidžio LAN ryšį,
naudokite belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką.
29LT
Jungtys
5: Kaip prijungti antenas
LAN kabelis (CAT5)
(tik laidiniam LAN ryšiui)
• Jei naudojate laidinį LAN,
rekomenduojame naudoti šio tipo kabelį.
Naudojant kai kuriuos plokščiuosius
LAN kabelius neretai girdimas triukšmas.
Rekomenduojama naudoti įprasto tipo
kabelius.
• Jei imtuvas naudojamas aplinkoje,
kurioje girdimas maitinimo tiekimo
triukšmas iš elektros prietaisų, arba jei
imtuvas naudojamas triukšmingoje
tinklo aplinkoje, naudokite ekranuotąjį
LAN kabelį.
Serveris
Serveris – tai įrenginys, teikiantis turinį
(muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus)
į DLNA įrenginį pagrindiniame tinkle.
Prietaisas, kurį galima naudoti kaip serverį
(kompiuteris ir pan.), turi būti prijungtas
prie jūsų belaidžio arba laidinio LAN
pagrindinio tinklo*.
* Išsamią informaciją apie su šiuo imtuvu
suderinamus serverius žr. 55 psl..
30LT
Konfigūravimo pavyzdys
Serveris
Internetas
Modemas
Maršrutizatorius
LAN kabelis
(nepridedamas)
LAN kabelis
(nepridedamas)
A Tik laidinio LAN ryšiui.
B Tik belaidžio LAN ryšiui.
Įsitikinkite, kad naudojate belaidžio LAN
maršrutizatorių / prieigos tašką.
Pastaba
Jei naudojate belaidį ryšį, garso atkūrimas iš
serverio retkarčiais gali būti pertraukiamas.
31LT
Jungtys
Toliau esančiame paveikslėlyje parodytas pagrindinio tinklo, kuriame naudojamas imtuvas
ir serveris, konfigūravimo pavyzdys.
Serverį prie maršrutizatoriaus rekomenduojama prijungti laidiniu ryšiu.
Kaip paruošti imtuvą
Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą)
Įjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį
elektros lizdą.
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
Imtuvą galite įjungti ir nuotolinio valdymo
pulto mygtuku ?/1. Norėdami išjungti
imtuvą, dar kartą paspauskite ?/1.
Ekrano skydelyje mirksi STANDBY.
Kol STANDBY mirksi, neatjunkite
kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
Kaip nustatyti imtuvą
naudojantis „Easy Setup“
Galite lengvai nustatyti pagrindinius
imtuvo nustatymus valdydami imtuvą
pagal TV ekrane rodomas instrukcijas.
Perjunkite TV įvesties šaltinį į įvesties
šaltinį, prie kurio prijungtas imtuvas.
Pirmą kartą įjungus arba paleidus imtuvą,
TV ekrane pateikiamas „Easy Setup“
ekranas. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis,
kad nustatytumėte imtuvą.
Naudodamiesi „Easy Setup“ galite
nustatyti toliau nurodytas funkcijas.
– Kalba
– Garsiakalbių nustatymai
– Tinklo nustatymai
Į sieninį elektros lizdą
Kaip įjungti imtuvą
?/1
Paspauskite ?/1 (įjungti / budėjimo
režimas), kad įjungtumėte imtuvą.
32LT
Pastabos apie „Speaker
Settings“ („Auto Calibration“)
Šiame imtuve įdiegta funkcija DCAC
(„Digital Cinema Auto Calibration“),
kuria galite atlikti automatinį kalibravimą,
kaip aprašyta toliau:
• patikrinkite kiekvieno garsiakalbio ir
imtuvo sujungimą;
• sureguliuokite garsiakalbių lygį;
• išmatuokite kiekvieno garsiakalbio
atstumą nuo savo sėdėjimo vietos;1)
• išmatuokite garsiakalbį;1)
• išmatuokite dažnio charakteristikas
(EQ);1)
• išmatuokite dažnio charakteristikas
(fazę).1)2)
1)
Matavimo rezultatas nenaudojamas,
kai pasirinkta „Analog Direct“.
2) Matavimo rezultatas nenaudojamas,
kai gaunami aukštesnio nei 48 kHz
diskretizavimo dažnio „Dolby TrueHD“
arba DTS-HD signalai.
Mikrofonas optimizatorius
1
Pridėtą mikrofoną optimizatorių
prijunkite prie AUTO CAL MIC lizdo.
2
Nustatykite mikrofoną
optimizatorių.
Prieš atliekant „Auto Calibration“
Prieš atlikdami „Auto Calibration“
patikrinkite toliau nurodytus elementus.
• Sukonfigūruokite ir prijunkite
garsiakalbius (19 ir 21 psl.).
• Prie AUTO CAL MIC lizdo junkite tik
pridėtą mikrofoną optimizatorių. Prie šio
lizdo nejunkite jokių kitų mikrofonų.
• Jeigu naudojate dvikanalio stiprintuvo
jungtį, „Speaker Settings“ meniu „SB
Assign“ nustatykite į „Bi-Amp“ (85 psl.).
• Jeigu naudojate priekinio garsiakalbio B
jungtį, meniu „Speaker Settings“
elementą „SB Assign“ nustatykite
į „Speaker B“ (85 psl.).
• Įsitikinkite, kad garsiakalbio išvestis
nenustatyta kaip SPK OFF (34 psl.).
• Įsitikinkite, kad neįjungta funkcija
PARTY STREAMING (67 psl.).
• Atjunkite ausines.
• Kad išmatuotumėte teisingai, pašalinkite
visas tarp mikrofono optimizatoriaus
ir garsiakalbių esančias kliūtis.
• Tikslius matavimus atlikite įsitikinę,
kad aplinka rami.
Mikrofoną optimizatorių padėkite
sėdimos padėties ausų aukštyje.
Patikrinkite naudojamo žemųjų
dažnių garsiakalbio sąranką
• Kai žemųjų dažnių garsiakalbis
prijungtas, įjunkite jį ir prieš
suaktyvindami padidinkite garsumą.
Pasukite LEVEL netoli vidurio.
• Jei prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį atskyrimo dažnio funkciją,
nustatykite didžiausią reikšmę.
• Jei jungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį automatinio budėjimo
funkciją, ją išjunkite (nustatykite
kaip neaktyvią).
Pastabos
Pastaba
• Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai stiprus
garsas ir negalima reguliuoti garsumo. Atsižvelkite
į kaimynus ir netoliese esančius vaikus.
• Jei prieš atliekant „Auto Calibration“ buvo
įjungta nutildymo funkcija, ji bus išjungta
automatiškai.
• Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius,
garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai
matuoti arba atlikti „Auto Calibration“.
Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo reikšmė
gali skirtis nuo tikrosios padėties.
33LT
Kaip paruošti imtuvą
DCAC skirta tinkamai garso pusiausvyrai
patalpoje nustatyti. Vis dėlto garsiakalbio
lygius galite reguliuoti rankiniu būdu, kaip
pageidaujate. Išsamios informacijos žr.
„Test Tone“ (87 psl.).
Kaip nustatyti „Auto Calibration“
Kaip nustatyti garsiakalbius
Kaip nustatyti galinius erdvinio
garso garsiakalbius
Galite perjungti naudojamus garsiakalbius,
prijungtus prie prievadų SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B, pagal tai, kaip juos ruošiatės
naudoti.
Kaip pasirinkti priekinius
garsiakalbius
Galite pasirinkti pagrindinius priekinius
garsiakalbius.
Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais.
SPEAKERS
Pastaba
Šį nustatymą galima pasirinkti tik tada, kai
„Speaker Pattern“ nustatytas kaip nenaudojantis
galinių ir priekinių erdvinio garso garsiakalbių.
1 Paspauskite HOME.
2
3
4
5
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Speaker Settings“,
tada paspauskite
.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „SB Assign“, tada
paspauskites
.
Pasirinkite pageidaujamą garsiakalbio
sąranką, tada paspauskite
.
• Speaker B: jeigu prie išvadų
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B prijungėte
papildomą priekinių garsiakalbių
sistemą, pasirinkite „Speaker B“.
• Bi-Amp: jeigu priekinius garsiakalbius
prie išvadų SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B
prijungėte naudodami dvikanalio
stiprintuvo jungtį, pasirinkite „Bi-Amp“.
• Off: jei galinius erdvinio garso arba
priekinius viršutinius garsiakalbius
prijungiate prie išvadų SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B, pasirinkite „Off“.
34LT
Kelis kartus paspauskite SPEAKERS,
kad pasirinktumėte pagrindinę priekinių
garsiakalbių sistemą.
Pagal ekrano skydelio indikatorių galite
patikrinti pasirinktus garsiakalbių išvadus.
Indikatoriai Pasirinkti garsiakalbiai
SP A
Garsiakalbis prijungtas prie
jungčių SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Prie išvadų SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B
prijungtas garsiakalbis.
SP A+B*
Garsiakalbis prijungtas ir prie
išvadų SPEAKERS FRONT A, ir
prie SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B (lygiagretusis
jungimas).
Ekrano skydelyje parodoma
SPK OFF.
Iš jokių garsiakalbių prievadų
neišvedami jokie garso signalai.
* Norėdami pasirinkti „SP B“ arba „SP A+B“,
„Speaker Settings“ meniu „SB Assign“
nustatykite į „Speaker B“ (85 psl.).
Pastaba
Kai prijungtos ausinės, šio nustatymo negalima
pasirinkti.
Kaip atšaukti „Auto Calibration“
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Network Settings“,
tada paspauskite
.
4
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Internet Settings“,
tada paspauskite
.
5
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Wired Setup“, tada
paspauskite
.
Jei TV ekrane parodomas pranešimas
„Change Settings?“, pasirinkite „OK“,
tada paspauskite
.
6
Kaip nustatyti imtuvą
neautomatiškai
Žr. „Kaip reguliuoti nustatymus“ (81 psl.).
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Auto“, tada
paspauskite
.
TV ekrane parodoma IP nustatymų
informacija.
Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą
Kaip sukonfigūruoti
imtuvo tinklo nustatymus
Pasirinkite „Custom“, tada
paspauskite
. TV ekrane rodomas
„IP Address Setting“.
Paspauskite
. Paspausdami V/v
pasirinkite „IP Address“ reikšmę.
Paspauskite b, kad galėtumėte
nurodyti kitos padėties reikšmę.
Paspausdami
išjunkite žymeklį.
Tada įveskite „Subnet Mask“ ir
„Default Gateway“ reikšmes.
Paspauskite b, kad pereitumėte
į puslapį „DNS Settings“. Tada įveskite
„Primary DNS“ ir „Secondary DNS“
reikšmes.
Kad būtų galima naudotis pagrindinio tinklo,
SEN, „AirPlay“ ir PARTY STREAMING
funkcijomis, turi būti teisingai nustatyti
imtuvo tinklo nustatymai.
Kaip naudoti laidinį LAN ryšį
DISPLAY
V/v/B/b,
7
TV ekrane rodomas pranešimas
„Connecting to the Internet“.
Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas
pranešimas „Network setup is
completed“. Norėdami grįžti į meniu
„Network Settings“, paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
HOME
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
2
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
.
Paspauskite b.
8
Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (55 psl.).
35LT
Kaip paruošti imtuvą
Kad atšauktumėte funkciją „Auto
Calibration“, vykstant matavimo procesui
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
– Paspauskite ?/1.
– Spauskite nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtukus arba pasukite imtuvo
INPUT SELECTOR.
– Paspauskite
.
– Paspauskite imtuvo mygtuką
SPEAKERS.
– Pakeiskite garsumo lygį.
– Prijunkite ausines.
Jei jūsų belaidis pagrindinis tinklas
yra apsaugotas užšifruojant, jūsų
tinklo saugos raktas (WEP raktas,
WPA / WPA2 raktas)**. (Jo reikės
atliekant 8 veiksmą.)
:
Patarimas
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (90 psl.).
Kaip naudoti belaidį LAN ryšį
Belaidį tinklą nustatyti galima keliais ryšio
metodais: per prieigos taško paiešką,
WPS ryšio metodu (mygtuko ar PIN
kodo metodu) arba rankiniu nustatymu.
Pastabos
• Nenaudokite belaidžio LAN funkcijos ten,
kur naudojama medicinos įranga (pavyzdžiui,
širdies stimuliatorius) arba ten, kur draudžiama
naudoti belaidį ryšį.
• Prieš prijungdami prie savo pagrindinio tinklo,
turite paruošti belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką. Išsamios informacijos ieškokite
prie įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
• Atsižvelgiant į jūsų pagrindinio tinklo aplinką,
belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos
taškas gali būti nustatytas taip, kad jo negalima
būtų prijungti naudojant WPS, netgi jei jis būtų
suderinamas su WPS. Išsamios informacijos
apie tai, ar jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius
/ prieigos taškas yra suderinamas su WPS, ir
apie WPS ryšio sąranką ieškokite savo belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
naudojimo instrukcijoje.
• Atliekant sąranką gali kilti sunkumų, jei imtuvas
ir belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos
taškas bus per toli vienas nuo kito. Jei kiltų
sunkumų, prietaisus perkelkite arčiau vieną
prie kito.
*
SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam
tikras prieigos taškas.
** Šią informaciją turėtumėte rasti ant savo
belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos
taško esančioje etiketėje, naudojimo
instrukcijoje, ją gali pateikti asmuo,
sukonfigūravęs jūsų belaidį tinklą arba
jūsų interneto paslaugos teikėjas.
1
Jei TV ekrane parodomas pranešimas
„Change Settings?“, pasirinkite „OK“,
tada paspauskite
.
2
36LT
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Access Point Scan“,
tada paspauskite
.
Imtuvas pradės ieškoti prieigos taškų ir
pateiks iki 30 galimų tinklo
pavadinimų (SSID) sąrašą.
3
Kelis kartus paspausdami V/v,
pasirinkite norimą tinklo pavadinimą
(SSID), tada paspauskite
.
TV ekrane rodomi saugos nustatymai.
4
Kaip ieškoti prieigos taško
ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)
Nustatyti belaidį tinklą galite ieškodami
prieigos taško. Norėdami nustatyti tinklą
šiuo ryšio metodu, turėsite pasirinkti arba
įvesti toliau nurodytą informaciją. Iš anksto
patikrinkite toliau nurodytą informaciją ir
užrašykite ją žemiau tuščioje vietoje.
Tinklo pavadinimas (SSID*), pagal
kurį atpažįstamas tinklas**.
(Jo reikės atliekant 7 veiksmą.)
:
„Kaip naudoti laidinį LAN ryšį“
(35 psl.) Atlikdami 5 veiksmą
pasirinkite „Wireless Setup“.
Įveskite saugos raktą (WEP raktą,
WPA / WPA2 raktą), tada
paspauskite
.
Numatyta, kad saugos raktas rodomas
kaip „*****“. Kelis kartus paspauskite
DISPLAY, kad užšifruotumėte ir
parodytumėte saugos raktą.
TV ekrane rodoma „IP Settings“.
5
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „Auto“, tada
paspauskite
.
Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą
6
Paspauskite b.
TV ekrane rodomas pranešimas
„Connecting to the Internet“.
Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas
pranešimas „Network setup is
completed“ ir ekrano skydelyje
įsižiebia
. Norėdami grįžti į meniu
„Network Settings“, paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
7
Kas yra WPS („Wi-Fi“ apsaugota
sąranka)?
WPS yra „Wi-Fi Alliance“ sukurtas
standartas, leidžiantis jums lengvai ir
saugiai konfigūruoti belaidį tinklą.
Kaip nustatyti belaidį tinklą
taikant WPS konfigūravimo
paspaudžiant mygtuką metodą
WPS belaidį ryšį galite lengvai nustatyti
vienu priskirto mygtuko paspaudimu.
1 “Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti
belaidį tinklą („Access Point Scan“
metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą
pasirinkite „WPS Push“.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis ir paspauskite prieigos
taško WPS mygtuką.
Pranešimas: prieigos taško WPS
mygtuką paspauskite per 2 minutes
Belaidžio LAN
maršrutizatoriaus /
prieigos taško WPS
mygtukas
Nustatykite serverį.
Norėdami mėgautis garso turiniu,
laikomu serveryje, turite nustatyti
savo serverį (55 psl.).
Pastaba
Jeigu jūsų tinklas neapsaugotas užšifruojant
(naudojant saugos raktą), atliekant 8 veiksmą
nerodomas saugumo nustatymų ekranas.
Patarimas
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (90 psl.).
Kaip nustatyti belaidį tinklą,
naudojant su WPS suderinamą
prieigos tašką
Galite lengvai nustatyti belaidį tinklą,
naudodami su WPS suderinamą prieigos
tašką. WPS nustatyti galima arba
konfigūravimo paspaudžiant mygtuką
metodu, arba PIN (asmens atpažinimo
numerio) kodo metodu.
Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas
pranešimas „Setup with WPS Push
Button is completed“ ir ekrano skydelyje
įsižiebia
. Norėdami grįžti į meniu
„Network Settings“, paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
3 Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (55 psl.).
Patarimas
Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (90 psl.).
Kaip nustatyti belaidį tinklą
taikant WPS PIN kodo metodą
Jeigu prieigos taškas palaiko WPS PIN
(asmens atpažinimo numerio) kodo ryšį,
WPS belaidį ryšį galite nustatyti įvesdami
imtuvo PIN kodą į belaidžio LAN
maršrutizatorių / prieigos tašką.
37LT
Kaip paruošti imtuvą
Pasirinkite „Custom“, tada
paspauskite
.
TV ekrane rodomas „IP Address Setting“.
Paspauskite
. Paspausdami V/v
pasirinkite „IP Address“ reikšmę.
Paspauskite b, kad galėtumėte
nurodyti kitos padėties reikšmę.
Paspausdami
išjunkite žymeklį.
Tada įveskite „Subnet Mask“ ir
„Default Gateway“ reikšmes.
Paspauskite b, kad pereitumėte
į puslapį „DNS Settings“. Tada įveskite
„Primary DNS“ ir „Secondary DNS“
reikšmes.
1 „Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti
2
3
4
5
belaidį tinklą („Access Point Scan“
metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą
pasirinkite „Manual Registration“.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite „WPS PIN“, tada
paspauskite
.
Rodomas galimų SSID (prieigos taškų)
sąrašas.
Kelis kartus paspausdami V/v,
pasirinkite norimą tinklo pavadinimą
(SSID), tada paspauskite
.
TV ekrane rodomas imtuvo PIN kodas
(8 skaitmenų). Kol ryšys bus užmegztas,
palikite PIN kodą rodomą. (Kaskart
atliekant šį veiksmą, rodomas vis kitas
PIN kodas.)
Įveskite imtuvo PIN kodą į belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką.
Imtuvas pradeda nustatyti tinklo
nustatymus.
Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas
pranešimas „Completed“ ir ekrano
skydelyje įsižiebia „
“. Norėdami
grįžti į meniu „Network Settings“,
paspauskite
.
(Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo
nustatymai gali užtrukti.)
Nustatykite serverį.
Norėdami klausytis garso turinio,
laikomo serveryje, turite nustatyti
savo serverį (55 psl.).
• Išsamios informacijos, kaip įvesti PIN kodą
į belaidį LAN maršrutizatorių / prieigos tašką,
ieškokite belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško naudojimo instrukcijoje.
Jei nerandate norimo tinklo
pavadinimo (SSID) (rankinės
sąrankos metodas)
Norimą tinklo pavadinimą (SSID), jeigu jo
nėra sąraše, galite įvesti patys.
1 „Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti
2
3
4
5
belaidį tinklą („Access Point Scan“
metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą
pasirinkite „Manual Registration“.
Kelis kartus paspauskite V/v ir
pasirinkite „Direct Input“, tada
paspauskite
.
Įveskite tinklo pavadinimą (SSID),
tada paspauskite
.
Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą saugumo
nustatymą, tada paspauskite
.
Atlikite skyriuje „Kaip ieškoti prieigos
taško ir nustatyti belaidį tinklą
(„Access Point Scan“ metodas)”
(36 psl.) nurodytus 4–7 veiksmus.
Rodymo ekrane (OSD)
valdymas
Patarimai
• Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį
„Information“ (90 psl.).
38LT
Spausdami nuotolinio valdymo pulto
mygtukus V/v/B/b ir
galite nustatyti,
kad imtuvo meniu būtų rodomas TV
ekrane, ir pasirinkti TV ekrane norimą
naudoti funkciją.
Pradėję naudoti imtuvą iš pradžių
nuotolinio valdymo pulte būtinai
paspauskite AMP. Priešingu atveju tolesnės
operacijos gali būti nenukreiptos į imtuvą.
3
AMP
Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą meniu, tada
paspauskite
, kad patektumėte
į meniu.
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
4
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą reguliuoti meniu
elementą, tada paspauskite
,
kad patektumėte į meniu elementą.
5
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
parametrą pakartokite 3 ir 4 žingsnius.
HOME
Kaip naudotis meniu
1
2
Perjunkite TV įvestį, kad būtų
rodomas meniu vaizdas.
Patarimas
Paspauskite HOME.
OSD apačioje dešinėje pasirodžius OPTIONS,
galite peržiūrėti funkcijų sąrašą paspaudę
OPTIONS ir pasirinkę reikiamą funkciją.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
Gali tekti palaukti, kol TV ekrane
pasirodys pagrindinis meniu; tai
priklauso nuo TV.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
39LT
Kaip paruošti imtuvą
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
Pavyzdys: pasirinkus „Watch“.
Pagrindinių meniu apžvalga
Meniu
piktograma
Aprašas
Watch
Pasirenkamas į imtuvą
įvedamas vaizdo šaltinis
(40 psl.).
Listen
Pasirenkama muzika iš
SA-CD / CD, USB įrenginio,
pagrindinio tinklo arba SEN
(40 psl.). Taip pat per
įtaisytą imtuvą galite
klausytis FM / AM radijo.
Sound Effects
Galite mėgautis garso
efektais, kuriuos išgauti
padeda įvairios patentuotos
„Sony“ technologijos arba
funkcijos (50 psl.).
Nustatymai
Reguliuojami imtuvo
nustatymai (81 psl.).
Pagrindiniai veiksmai
Kaip leisti iš įvesties
šaltinio įrangos
?/1
Įvesties
mygtukai
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
2
Pasirinkite „Watch“ arba „Listen“ ir
paspauskite
.
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
40LT
3
Pasirinkite norimą įrangą ir
paspauskite
.
4
Įjunkite įrangą ir atkurkite turinį.
5
Paspauskite 2 +/– ir sureguliuokite
garsumą.
Taip pat galima naudoti imtuvo
mygtuką MASTER VOLUME.
6
Jei norite mėgautis erdviniu garsu,
paspauskite SOUND FIELD +/–.
Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį
A.F.D. / 2CH, MOVIE arba MUSIC.
Išsamią informaciją žr. 50 psl..
Patarimai
Pagrindiniai veiksmai
• Norėdami pasirinkti pageidaujamą įrangą,
galite pasukti imtuvo valdiklį INPUT
SELECTOR arba paspausti nuotolinio
valdymo pulto įvesties mygtukus.
• Galite reguliuoti garsumą naudodami imtuvo
rankenėlę MASTER VOLUME arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 +/–.
Kaip greitai sureguliuoti garsumą
– Sukite rankenėlę greitai.
– Laikykite mygtuką nuspaudę.
Kaip atlikti tikslius keitimus
– Sukite rankenėlę lėtai.
– Paspaudę mygtuką iš karto atleiskite.
Kaip suaktyvinti nutildymo
funkciją
Paspauskite
.
Nutildymo funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
• Paspauskite
dar kartą.
• Pakeiskite garsumą.
• Išjungsite imtuvą.
• Atliksite „Auto Calibration“.
Jei norite išvengti garsiakalbių
gedimo
Prieš išjungdami imtuvą būtinai
sumažinkite garsumo lygį.
41LT
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“
Prijungę „iPod“ / „iPhone“ prie imtuvo (USB) prievado, galite mėgautis „iPod“ / „iPhone“
įrašytu muzikiniu turiniu.
Išsamią informaciją apie „iPod“ / „iPhone“ prijungimą žr. 28 psl.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš
naudodami „iPod“ / „iPhone“, įdiekite į jį naujausią programinę įrangą.
iPod touch
4-osios kartos
iPod touch
3-osios kartos
iPod touch
2-osios kartos
iPod nano
6-osios kartos
„iPod nano“
5-osios kartos
(vaizdo kamera)
„iPod nano“
4-osios kartos
(vaizdo įrašas)
„iPod nano“
3-osios kartos
(vaizdo įrašas)
iPod classic
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
„iPhone“ 4
Pastabos
• „Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą
naudojant prie šio imtuvo prijungtą „iPod“ / „iPhone“.
• Šis gaminys specialiai sukurtas taip, kad jį būtų galima naudoti kartu su „iPod“ / „iPhone“, ir
patvirtinta, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus.
42LT
Kaip valdyti „iPod“ / „iPhone“
nuotolinio valdymo pultu
Kaip pasirinkti „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimą
„iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą galite
pasirinkti nuotolinio valdymo pulto
mygtuku „iPhone CTRL“.
Kai TV ekranas išjungtas, visus veiksmus
taip pat galite valdyti peržiūrėdami ekrano
skydelio informaciją.
USB
Pagrindiniai veiksmai
iPhone
CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
HOME
1
m/M
Paspauskite HOME.
N
./>
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
2
Pasirinkite „Listen“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite USB, tada paspauskite
X
x
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus, paspauskite USB.
.
Kai „iPod“ arba „iPhone“ prijungtas,
TV ekrane rodoma „iPod“ / „iPhone“.
4
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
„iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą.
Paspauskite
Veiksmas
N
Paleidžiama.
X, x
Pristabdoma.
m/M
Greitai persukama atgal arba
į priekį.
./>
Pereinama į ankstesnį / kitą
garso takelį.
REPEAT
Įjungiamas kartojimo
režimas.
SHUFFLE
Įjungiamas maišymo režimas.
iPhone CTRL Pasirenkamas „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimas.
Pastabos apie „iPod“ / „iPhone“
• Kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie
imtuvo ir kai imtuvas įjungtas, įrenginys
kraunamas.
43LT
• Iš šio imtuvo į „iPod“ / „iPhone“ dainų
perkelti negalite.
• Naudojamo „iPod“ / „iPhone“
neatjunkite. Kad nesugadintumėte
duomenų arba „iPod“ / „iPhone“, prieš
prijungdami arba atjungdami „iPod“ /
„iPhone“ išjunkite imtuvą.
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau
nurodytus „Sony“ USB įrenginius.
„iPod“ / „iPhone“ pranešimų
sąrašas
Gaminio
pavadinimas
Modelio pavadinimas
Pranešimas ir paaiškinimas
„Walkman®“
NWZ-A864
Suderinami USB įrenginiai
Patvirtintas „Sony“ USB
įrenginys
Reading
NWZ-B152F / B162F / B172
Imtuvas atpažįsta ir skaito „iPod“ arba
„iPhone“ informaciją.
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
Not supported
NWZ-F805 / F806N
Prijungtas nepalaikomas „iPod“ / „iPhone“.
Neprijungtas „iPod“ arba „iPhone“.
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Neskamba muzika
NWZ-W262 / W272
Nerasta muzikos.
NWZ-Z1040 / Z1070
Neprijungtas joks įrenginys
Ausinės nepalaikomos
Prijungus „iPod“ arba „iPhone“ iš ausinių
neišvedamas garsas.
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
Kaip leisti USB įrenginį
Prijungę USB įrenginį prie imtuvo (USB)
prievado, galite mėgautis USB įrenginyje
įrašyta muzika.
Išsamios informacijos apie USB įrenginio
prijungimą žr. „„iPod“, „iPhone“, USB
įrenginio prijungimas“ (28 psl.).
Šiuo imtuvu galima atkurti toliau nurodytų
formatų muzikos failus:
USM4GN / 8GN / 32GN
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Failo formatas
Plėtiniai
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F / UX523F /
UX532 / UX533F
MP3 (MPEG-1
„Audio Layer III“)
„.mp3“
ICZ-R50 / R51
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
Pastabos
„WMA9 Standard“*
„.wma“
• Imtuvu negalima nuskaityti NTFS formato
duomenų.
• Imtuvu negalima nuskaityti duomenų, kurie
įrašyti ne į pirmą standžiojo disko įrenginio
skaidinį.
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
* Imtuvu neatkuriami DRM technologija
užkoduoti failai.
44LT
Skaitmeninis
diktofonas
• Šiame sąraše nenurodytų modelių veikimas
neužtikrinamas.
• Net naudojant šiuos USB įrenginius ne visada
galima užtikrinti veikimą.
• Kai kurių šių USB įrenginių gali būti negalima
įsigyti tam tikruose regionuose.
• Formatuodami pirmiau nurodytus modelius
būtinai formatuokite naudodami patį modelį
arba specialiai tam modeliui skirtą formatavimo
programinę įrangą.
• USB įrenginį prie imtuvo junkite tik įsitikinę,
kad USB įrenginio ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba „Creating Database“.
USB
Pagrindiniai veiksmai
Kaip naudoti USB įrenginį
Kaip valdyti USB įrenginį
nuotolinio valdymo pultu
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
N
./>
N
1
X
x
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus, paspauskite USB.
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
2
3
Paspauskite Veiksmas
Pasirinkite „Listen“, tada
paspauskite
.
Pasirinkite USB, tada paspauskite
.
Kai prijungtas USB įrenginys, TV
ekrane rodoma USB.
USB įrenginį galite valdyti imtuvo
nuotolinio valdymo pultu.
4
Iš turinio sąrašo pasirinkite
pageidaujamą turinį, tada
paspauskite
.
N
Paleidžiama.
X
Pristabdoma.
x
Sustabdoma.
./>
Grįžtama prie ankstesnio arba
pereinama prie kito failo.
REPEAT
Įjungiamas kartojimo režimas.
SHUFFLE
Įjungiamas maišymo režimas.
Pradedamas atkurti pasirinktas
turinys, o TV ekrane rodoma
muzikos / vaizdo turinio informacija.
45LT
Pastabos apie USB įrenginį
• Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite
jo. Jei norite išvengti duomenų ar USB
įrenginio sugadinimo, prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite
imtuvą.
• Nejunkite imtuvo ir USB įrenginio USB
šakotuvu.
• Prijungus USB įrenginį rodoma „Reading“.
• Kol bus pradėta rodyti „Reading“,
atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio
tipą, gali praeiti maždaug 10 sekundžių.
• Prijungus USB įrenginį, imtuvas skaito
visus USB įrenginio failus. Jei USB
įrenginyje yra daug aplankų arba failų,
USB įrenginio nuskaitymas gali trukti ilgai.
• Imtuvas gali atpažinti iki
– 256 aplankų (įskaitant aplanką ROOT);
– 256 kiekvieno aplanko garso failų;
– 8 aplankų lygių (failų medžio struktūrą,
įskaitant aplanką ROOT).
Maksimalus garso failų ir aplankų
skaičius gali skirtis atsižvelgiant į failo ir
aplanko struktūrą.
Į USB įrenginį neįrašykite kitų tipų failų
arba nereikalingų aplankų.
• Negalima užtikrinti suderinamumo su
visomis užkodavimo / rašymo
programinėmis įrangomis, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis. Naudojant nesuderinamą
USB prietaisą gali atsirasti triukšmo,
trūkinėti garsas arba jis gali būti visai
neleidžiamas.
• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti šiek
tiek laiko, jei:
– sudėtinga aplankų struktūra;
– viršyta atminties talpa.
• Imtuvu nebūtinai palaikomos visos USB
įrenginio funkcijos.
• Imtuvo atkūrimo tvarka gali skirtis nuo
prijungto USB įrenginio atkūrimo tvarkos.
• Aplankai, kuriuose nėra garso failų,
praleidžiami.
• Kai leidžiamas labai ilgas garso takelis, dėl
kai kurių veiksmų atkūrimas gali vėluoti.
46LT
USB pranešimų sąrašas
Pranešimas ir paaiškinimas
Reading
Imtuvas atpažįsta ir skaito USB įrenginio
informaciją.
Device error
Nepavyko atpažinti USB įrenginio atminties
(44 psl.).
Not supported
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys,
nežinomas įrenginys arba USB įrenginys
prijungtas USB šakotuvu (44 psl.).
No device is connected
Neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas
USB įrenginys neatpažįstamas.
No Track
Nerasta garso takelių.
Imtuvo valdymas
Kaip klausytis FM / AM radijo
Naudodami įmontuotą imtuvą galite
klausytis FM ir AM transliacijų. Prieš
naudodami įsitikinkite, kad prie imtuvo
prijungtos FM ir AM antenos (29 psl.).
Patarimas
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
TV ekrane rodomas FM arba AM
meniu sąrašas.
FM / AM ekranas
Kiekvieną ekrane rodomą elementą
galite pasirinkti ir valdyti paspausdami
V/v/B/b ir .
Toliau nurodytos tiesioginio stočių nustatymo
skalės.
Regionas
FM
AM
50 kHz
9 kHz
Meksika
50 kHz
10 kHz*
* AM stočių nustatymo skalė gali būti pakeista
(48 psl.).
1 Dažnio nustatymas (47 psl.)
2 Iš anksto nustatytų stočių sąrašas
(48 psl.)
Kaip nustatyti radijo stotį
automatiškai („Auto Tuning“)
Skaičių
mygtukai
Pasirinkite „Tuning +“ arba „Tuning –“,
tada paspauskite
.
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
SHIFT
Pasirinkite „Tuning +“, norėdami ieškoti
stočių nuo žemesnio dažnio link aukštesnio ir
pasirinkite „Tuning –“, norėdami ieškoti
stočių nuo aukštesnio dažnio link žemesnio.
Suradęs stotį imtuvas nustoja ieškoti kitų
stočių.
Jei prastas erdvinio FM radijo
garso priėmimas
1 Nustatykite norimą klausytis stotį
naudodami „Auto Tuning“, „Direct
Tuning“ (48 psl.) arba pasirinkite iš
anksto nustatytą stotį (48 psl.).
2 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
3 Pasirinkite „FM Mode“, tada
paspauskite
.
4 Pasirinkite „Mono“ ir paspauskite .
47LT
Imtuvo valdymas
Europa, Australija
Kaip nustatyti stotį tiesiogiai
(„Direct Tuning“)
1
2
Paspauskite D.TUNING.
Nuspauskite SHIFT, tada skaičių
mygtukais įveskite dažnį ir
paspauskite
.
1 pavyzdys. FM 102,50 MHz
Pasirinkite 1 b 0 b 2 b 5 b 0.
2 pavyzdys. AM 1,350 kHz
Pasirinkite 1 b 3 b 5 b 0.
Patarimas
Sureguliuokite rėminę AM anteną, kad AM
stotis būtų priimama optimaliai.
Jei nepavyksta nustatyti stoties
Ekrane parodoma „– – – .– – MHz“
arba „– – – – kHz“, tada vėl rodomas
dabartinis dažnis.
Patikrinkite, ar įvedėte tinkamą dažnį.
Jei ne, pakartokite 2 veiksmą. Jei vis tiek
nepavyksta nustatyti stoties, gali būti, kad
jūsų vietovėje šis dažnis nenaudojamas.
Laikydami nuspaustą TUNING MODE
paspauskite imtuvo mygtuką ?/1.
Esama AM stočių nustatymo skalė
pakeičiama į 9 kHz (arba 10 kHz).
Jei norite iš naujo nustatyti skalę
į 10 kHz (arba 9 kHz), pakartokite
anksčiau nurodytus veiksmus.
Galite įvesti stoties dažnį tiesiogiai
nuotolinio valdymo pulto skaičių
mygtukais.
1
2
Paspausdami ?/1 išjunkite imtuvą.
Pastabos
• Imtuvas gali užtrukti pakeičiant AM derinimo
skalę; tai priklauso nuo nustatymų.
• Pakeitus stočių nustatymo skalę, visos iš anksto
nustatytos stotys bus ištrintos.
Kaip iš anksto nustatyti FM /
AM radijo stotis
(Išankstinio nustatymo atmintis)
Galite išsaugoti iki 30 FM ir 30 AM
mėgstamų radijo stočių.
V/v/B/b,
OPTIONS
Kaip pakeisti AM stočių
nustatymo skalę
1
Kad iš anksto nustatytumėte
pageidaujamą radijo stotį
nustatykite naudodami
„Auto Tuning“ (47 psl.) arba
„Direct Tuning“ (48 psl.).
2
Pasirinkite „Preset Memory“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite iš anksto nustatytą
skaičių ir paspauskite
.
(Tik Meksikai skirti modeliai)
Galite keisti AM stočių nustatymo skalę
iš 9 kHz į 10 kHz ir atvirkščiai imtuvo
mygtukais.
?/1
Stotis išsaugoma kaip pasirinktas
iš anksto nustatytas numeris.
TUNING MODE
48LT
4
Norėdami išsaugoti kitą radijo stotį,
pakartokite 1–4 veiksmus.
Radijo stotis galite išsaugoti, kaip
nurodyta toliau.
• AM diapazonas: AM 1–AM 30
• FM diapazonas: FM 1–FM 30
6
Pakartokite 5 veiksmą, kad
įvestumėte vieną ženklą po kito,
tada paspauskite
.
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Pastaba
Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane, bet
negalima rodyti ekrano skydelyje.
Kaip nustatyti iš anksto
nustatytas stotis
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
RDS transliacijų priėmimas
2
Pasirinkite „Select Preset“, tada
paspauskite
.
(Tik Europai ir Australijai skirti
modeliai)
3
Pasirinkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą radijo stotį, tada
paspauskite
.
Galimi iš anksto nustatyti skaičiai
nuo 1 iki 30.
Kaip įvesti iš anksto
nustatytų radijo stočių
pavadinimus („Name Input“)
1
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
2
Pasirinkite „Select Preset“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite išankstinio nustatymo
numerį, kurį norite pavadinti, tada
paspauskite
ir paspauskite
mygtuką OPTIONS.
4
Pasirinkite „Name Input“, tada
paspauskite
.
5
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite ženklą, tada
paspauskite b.
Žymeklį galite perkelti pirmyn arba
atgal spausdami B/b. Galite priskirti
pavadinimą, susidedantį daugiausia
iš 8 ženklų.
Naudodami šį imtuvą galite naudotis radijo
duomenų sistema (RDS), kuri įgalina
radijo stotis įprastu programos signalu
siųsti papildomą informaciją. Šiame imtuve
galimos patogios RDS funkcijos, pvz.,
programos pavadinimo rodymas. RDS
paslauga teikiama tik FM stočių.*
* Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, o šių
paslaugų tipai taip pat skiriasi. Jei nesate
susipažinę su RDS paslaugomis savo vietovėje,
dėl išsamios informacijos kreipkitės į vietines
radijo stotis.
Paprasčiausiai pasirinkite radijo stotį iš
FM diapazono.
Nustačius RDS paslaugas teikiančią radijo
stotį TV ekrane ir ekrano skydelyje
rodomas programos pavadinimas*.
* Jei RDS transliacija nepriimama, programos
pavadinimas nerodomas.
Pastabos
• RDS gali tinkamai neveikti, jei nustatyta radijo
stotis nesiunčia RDS signalo arba signalas per
silpnas.
• Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane,
bet negalima rodyti ekrano skydelyje.
Patarimas
Kai rodomas programos pavadinimas, galite
patikrinti dažnį kelis kartus paspausdami imtuvo
mygtuką DISPLAY (98 psl.).
49LT
Imtuvo valdymas
1
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Kaip pasirinkti garso lauką
Per visus garsiakalbius atkuriami 2 kanalų
kairieji / dešinieji signalai. Tačiau,
atsižvelgiant į garsiakalbių nustatymus,
garsas gali būti neišvedamas iš kai kurių
garsiakalbių.
1
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Kaip taikyti garso efektus
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Sound Effects“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite norimą garso lauką.
.
Patarimas
Kelis kartus paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką SOUND FIELD +/– galite
pasirinkti norimą garso lauką. Taip pat galite
naudoti imtuvo valdiklį A.F.D. / 2CH, MOVIE
arba MUSIC.
„Auto Format Direct“
(A.F.D.) / 2 kanalų garso
režimas
Imtuvui atkuriant garsą jis sklinda tik iš
kairiojo / dešiniojo garsiakalbio. Iš žemųjų
dažnių garsiakalbio garsas nesklinda.
Standartiniai 2 kanalų erdvinio garso
šaltiniai visiškai neapdoroja garso pagal
garso laukus, todėl kelių kanalų erdvinio
formato garsas supaprastinamas iki
2 kanalų.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Pasirinktą garso įvestį galite pakeisti
2 kanalų analogine įvestimi. Ši funkcija
leidžia naudoti aukštos kokybės
analoginius šaltinius.
Naudojantis šia funkcija galima reguliuoti
tik garsumą ir priekinio garsiakalbio lygį.
Pastaba
„Auto Format Direct“ (A.F.D.) režimas:
Įjungę šį režimą girdėsite tikslesnį garsą,
be to, galėsite pasirinkti dekodavimo
režimą, kad 2 kanalų erdvinis garsas būtų
atkuriamas kaip kelių kanalų garsas.
2 kanalų garso režimas: Galite nustatyti
2 kanalų garso išvestį, nesvarbu, kokį
įrašymo formatą palaiko naudojama
programinė įranga, kokia atkūrimo įranga
prijungta ir kokie imtuvo garso laukų
nustatymai pasirinkti.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Garsas nustatomas toks, koks buvo
įrašytas / užšifruotas, be papildomų
erdvinio garso efektų.
Tačiau, kai nėra LFE signalų, šis imtuvas
generuoja žemųjų dažnių signalą kaip
išvestį į žemųjų dažnių garsiakalbį
(JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose).
50LT
Naudojantis funkcijomis BD, DVD, GAME, USB,
„Home Network“, SEN ir „AirPlay“, negalima
pasirinkti „Analog Direct“.
Filmo režimas
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti vieną
iš anksto užprogramuotų imtuvo garso
laukų. Juos nustačius namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu – tarsi
kino teatre.
x HD-D.C.S.
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
yra nauja pažangi „Sony“ namų kino
technologija, kurią kuriant buvo pasitelktos
naujausios akustinių ir skaitmeninių
signalų apdorojimo technologijos. Ji
pagrįsta tiksliais įrašų studijoje gaunamais
atkūrimo matavimo duomenimis.
x PLII Movie
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Movie“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
žiūrint „Dolby Surround“ formatu
užkoduotus filmus. Be to, šiuo režimu
pavyks atkurti garsą 5.1 kanalais žiūrint
papildomai įrašyto garso arba senų
filmų įrašus.
x PLIIx Movie
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIx Movie“
režimu. Pasirinkus šį nustatymą „Dolby
Pro Logic II Movie“ arba „Dolby Digital“
5.1 kanalai išplečiami iki atskirų 7.1
filmų kanalų.
x PLIIz Height (PLIIz)
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIz“ režimu.
Pasirinkus šį nustatymą šaltinio garsas
išplečiamas nuo 5.1 iki 7.1 kanalų, kuriems
taikoma vertikaliai sklindančio garso įranga,
taip pat gyvumo ir gylio aspektai.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Cinema“
režimu. 2 kanalais įrašytas šaltinio
garsas dekoduojamas į 7 kanalus.
Muzikos režimas
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti vieną
iš anksto užprogramuotų imtuvo garso
laukų. Juos nustatę namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu – tarsi
koncertų salėje.
x Berlyno filharmonija (BERLIN)
Atkuriamos Berlyno filharmonijos garso
charakteristikos.
x „Concertgebouw“
(CONCERTGEB)
Atkuriamos Nyderlandų sostinės
Amsterdamo koncertų salės garso, kuriam
būdingas garso sodrumas, išgaunamas
pasitelkus atspindį, charakteristikos.
x „Musikverein“ (MUSIKVEREI)
Atkuriamos Austrijos sostinės Vienos
koncertų salės garso, kuriam būdingas
rezonuojantis garsas ir unikalus garso
aidėjimas, charakteristikos.
x Džiazo klubas (JAZZ)
Atkuriama džiazo klubo akustika.
x Gyvo garso koncertas
(CONCERT)
Atkuriama 300 vietų salės akustika.
51LT
Kaip taikyti garso efektus
Pasirinkę šį režimą, „Blu-ray“ ir DVD
formatų filmais galėsite mėgautis tiesiog
namuose: jų garsas bus ypač puikios
kokybės, be to, kels tokį įspūdį, kokį ir
ketino sukurti jį įrašę technikai.
Galite pasirinkti HD-D.C.S. skirtą efekto
tipą tokiu būdu.
• Dynamic: Šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, jei patalpa
yra aidi, bet nesukuriamas erdvumo
pojūtis (jei garsas nepakankamai
sugeriamas). Taip pabrėžiamas garso
atspindėjimas ir sukuriamas dideliame,
klasikiniame kino teatre sklindančio
garso įspūdis. Taip pasiekiama
dubliavimo studijos erdvės efekto ir
sukuriamas unikalus akustinis laukas.
• Theater: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis įprastame kambaryje. Atkuriamas
garso aidumas – kaip kino studijoje
(dubliavimo studijoje). Tai puikus
pasirinkimas žiūrint „Blu-ray Disc“
įrašytą koncertą, kai norima sukurti
kino studijos atmosferą.
• Studio: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis kambaryje, kuriame sumontuota
atitinkama garso įranga. Bus atkuriamas
garso aidumas, sukuriamas, kai kino
garso šaltinis pritaikomas „Blu-ray Disc“,
kad būtų namie tinkamo garsumo lygio.
Išlaikomas minimalus garso atspindžio ir
aidumo lygis. Tačiau dialogų ir erdvinio
garso efektai atkuriami efektingai.
x Stadionas (STADIUM)
Atkuriamas skambesio dideliame atvirame
stadione efektas.
Kai prijungtos ausinės
x Sports (SPORTS)
Šį garso lauką galite pasirinkti tik jei prie
imtuvo prijungtos ausinės.
Atkuriamas sporto laidos transliacijos
efektas.
x HP 2CH
x Nešiojamojo garso įrenginio
(PORTABLE)
Atkuriamas aiškus ir sodrus garsas iš
nešiojamojo garso įrenginio. Šis režimas
yra puikus pasirinkimas klausantis MP3
formatu įrašytos ir kitaip suglaudintos
muzikos.
x PLII Music
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Music“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
naudojant įprastus erdvinio garso šaltinius,
pvz., CD.
x PLIIx Music
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIx Music“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
naudojant įprastus erdvinio garso šaltinius,
pvz., CD.
x „PLIIz Height“ (PLIIz)
Dekoduojama „Dolby Pro Logic IIz“
režimu. Pasirinkus šį nustatymą šaltinio
garso kanalų padaugėja nuo 5.1 iki 7.1,
garso įranga vertikaliai išdėstoma, garsui
suteikiama gyvumo ir gylio.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Music“ režimu.
2 kanalais įrašytas šaltinio garsas
dekoduojamas į 7 kanalus. Šis nustatymas
yra tinkamiausias naudojant įprastus
erdvinio garso šaltinius, pvz., CD.
52LT
Šis režimas parenkamas automatiškai,
jei naudojate ausines (išskyrus „Analog
Direct“). Standartiniai 2 kanalų erdvinio
garso šaltiniai visiškai neapdoroja garso
pagal garso laukus, todėl kelių kanalų
erdvinio formato garsas supaprastinamas
iki 2 kanalų (išskyrus LFE signalus).
x Tiesioginis HP (HP DIRECT)
Kai pasirinkta „Analog Direct“, šis režimas
parenkamas automatiškai, jei naudojate
ausines.
Analoginiai signalai atkuriami neapdoroti
glodintuvu, pagal garso lauką ir kt.
Jei jungiate žemųjų dažnių
garsiakalbį
Šis imtuvas generuos žemųjų dažnių
signalą kaip išvestį į žemųjų dažnių
garsiakalbį, kai nėra LFE signalo, kuris yra
žemųjų dažnių garso efekto išvestis iš
žemųjų dažnių garsiakalbio į 2 kanalų
signalą. Tačiau negeneruojamas „Neo:6
Cinema“ arba „Neo:6 Music“ žemųjų
dažnių signalas, kai pasirinktas visų
garsiakalbių nustatymas „Large“.
Kad būtų geriau išnaudojama
„Dolby Digital“ bosų nukreipimo
grandinė, rekomenduojama nustatyti kuo
aukštesnį ribinį žemųjų dažnių
garsiakalbio dažnį.
Pastabos apie garso laukus
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymus, kai kurie garso laukai gali
būti negalimi.
• Tuo pačiu metu negali būti pasirinkta
„PLIIx Movie“ / „Music“ ir „PLIIz Height“.
– „PLIIx Movie“ / „Music“ galima
pasirinkti, kai nustatytas garsiakalbių
modelis su galiniais erdvinio garso
garsiakalbiais.
Kaip naudotis funkcija
„Sound Optimizer“
Naudodamiesi funkcija „Sound
Optimizer“ net nedideliu garsumu galėsite
mėgautis aiškiu ir dinaminiu garsu. Ši
funkcija automatiškai sukalibruoja garsą,
kurio gali gerai nesigirdėti, kai garsumo
lygis sumažintas. Kai automatinis
kalibravimas atliktas, garsumo lygis
optimizuojamas ir pritaikomas prie
jūsų aplinkos.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Sound Optimizer“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite „Normal“ arba „Low“,
tada spauskite
.
.
Garso optimizavimo funkcija
aktyvinta. Norėdami sureguliuoti
filmo atskaitos lygį, pasirinkite
„Normal“. Norėdami sureguliuoti CD
arba kitą programinę įrangą, kurios
vidutinis garso slėgis apdorojamas
gerai, pasirinkite „Low“.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Kai pasirinkta „Analog Direct“.
– Kai prijungtos ausinės.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo
garso formato.
Kaip pasirinkti
kalibravimo tipą
Atlikę automatinį kalibravimą galite
pasirinkti pageidaujamą kalibravimo tipą.
Išsamią informaciją žr. dalyje „Calibration
Type“ (85 psl.).
Kaip reguliuoti glodintuvą
Naudodamiesi toliau nurodytais parametrais,
galite reguliuoti visų garsiakalbių tonų
kokybę (bosų / aukštųjų dažnių lygį).
Bosai
Aukštieji dažniai
Lygis
(dB)
Dažnis (Hz)
53LT
Kaip taikyti garso efektus
– „PLIIz Height“ galima pasirinkti, kai
nustatytas garsiakalbių modelis su
priekiniais viršutiniais garsiakalbiais.
• Toliau nurodytais atvejais muzikos ir
filmų garso laukai neveikia.
– aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo
dažnio „DTS-HD Master Audio“,
„DTS-HD High Resolution Audio“
arba „Dolby TrueHD“.
– Pasirinktas „Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„Neo:6 Cinema“ ir „Neo:6 Music“
neveikia, kai nustatytas garsiakalbių
išdėstymas 2/0 arba 2/0.1.
• Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų,
garsas neišvedamas iš žemųjų dažnių
garsiakalbio, jei garsiakalbio nustatymų
meniu visi garsiakalbiai nustatyti
į „Large“. Tačiau garsas bus išvedamas
iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra
LFE signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso
garsiakalbiai nustatyti į „Small“;
– Pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„HD-D.C.S.“ arba „Portable Audio“.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Equalizer“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „Front“, „Center“,
„Surround“ arba „Front High“,
tada spauskite
.
4
5
Patarimas
.
Norėdami įjungti arba išjungti funkciją
„Pure Direct“, taip pat galite naudoti
nuotolinio valdymo pulto arba imtuvo
mygtuką PURE DIRECT.
Kaip atšaukti „Pure Direct“
„Pure Direct“ funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
– Paspausite PURE DIRECT dar kartą.
– Pakeisite garso lauką.
– Pakeisite TV scenos nustatymą
(„Scene Select“).
– Pakeisite funkcijų „Sound Optimizer“,
„Equalizer“, „Auto Volume“ arba
„D.Range Comp.“ nustatymą.
Pasirinkite „Bass“ arba „Treble“.
Sureguliuokite stiprumą, tada
paspauskite
.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia, jei naudojamas
„Analog Direct“.
• „Bass“ ir „Treble“ dažniai yra fiksuoti.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei pradinis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis (tai priklauso nuo garso
formato).
Kaip atkurti
numatytuosius garso
laukų nustatymus
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas
Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais.
?/1
MUSIC
„Pure Direct“ režimas leidžia mėgautis
tikslesniu garsu. Kai įjungtas „Pure Direct“,
ekrano skydelis išjungiamas, kad būtų
sumažinta triukšmo, darančio įtaką garso
kokybei. Funkciją „Pure Direct“ galite
naudoti visoms įvestims.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Pure Direct“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „On“ arba „Off“, tada
paspauskite
.
.
Pastaba
Kai pasirinkta funkcija „Pure Direct“, funkcijos
„Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
ir „D.Range Comp.“ neveikia.
54LT
1
2
Paspausdami ?/1 išjunkite imtuvą.
Nuspaudę MUSIC paspauskite ?/1.
Ekrano skydelyje parodomas tekstas
S.F. CLEAR ir atkuriami numatytieji
visų garso laukų nustatymai.
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Apie imtuvo tinklo
funkcijas
Apie DLNA
DLNA („Digital Living Network Alliance“)
yra standartų organizacija, kurią sudaro
įvairių produktų, pvz., serverių
(kompiuterių ir t. t.), AV įrangos ir
mobiliųjų kompiuterių įrenginių,
gamintojai, kurie vykdo turinio (muzikos,
nuotraukų ir vaizdo įrašų) mainus. DLNA
pati nustato standartus ir sankcionuotą
logotipą suteikia tik tiems įrenginiams,
kurie atitinka DLNA reikalavimus.
Norėdami klausytis garso turinio, laikomo
jūsų serveryje su šiuo imtuvu, turite iš
anksto nustatyti serverį. Su imtuvu
suderinami toliau nurodyti serverių
įrenginiai.
• „Sony VAIO Media plus“ 1.3, 1.4, 2.0,
ir 2.1 versijos
• „Sony“ HDD tinklo garso sistema
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• „Sony“ tinklo AV imtuvas
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• „Microsoft Windows Media Player 12“,
įdiegta operacinėse sistemose „Windows 8“
ir „Windows 7“ (56 ir 58 psl.)
• „Microsoft Windows Media Player 11“,
įdiegta operacinėse sistemose „Windows
Vista“ / „Windows XP“ (59 psl.)
* Neveikia kai kuriuose regionuose arba šalyse.
Jei serveryje yra funkcija, kuri riboja prieigą
iš kitų įrenginių, norint leisti imtuvui
pasiekti ją, reikia pakeisti serverio
nustatymus.
Šioje dalyje paaiškinta, kaip įdiegti „Windows
Media Player“, kai jis naudojamas kaip
serveris.
Išsamią informaciją, kaip nustatyti serverių
įrenginius, žr. jos naudojimo instrukcijoje
arba įrenginio / taikomosios programos
žinyne.
Pastabos
• Atsižvelgiant į operacinės sistemos versiją arba
kompiuterio aplinką, kompiuteryje rodomi
elementai gali skirtis nuo rodomų toliau.
Išsamią informaciją žr. operacinės sistemos
žinyne.
• Jei leidžiate muziką, naudodamiesi funkcija
„Play To“ operacinėje sistemoje „Windows“,
atsižvelgiant į situaciją, tai gali užtrukti
kiek ilgiau.
55LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
• Galėsite mėgautis garso turiniu, saugomu
su DLNA suderintame įrenginyje (DLNA
CERTIFIED™ produktai), pažymėtame
sankcionuotu DLNA logotipu (61 psl.).
• Pagrindiniame tinkle imtuvą galite
naudoti kaip įrenginį, atitinkantį „UPnP“
laikmenos perteikimo įrenginį.
• Turėdami interneto ryšį, galite klausytis
muzikos (64 psl.) ir atnaujinti imtuvo
programinę įrangą.
• Naudodamiesi funkcija PARTY
STREAMING, muzikos tuo pačiu
metu galėsite klausytis skirtinguose
kambariuose.
• Norėdami valdyti imtuvą, galite
užregistruoti „Media Remote“ įrenginius.
• Naudodami „iOS“ įrenginius arba
„iTunes Library“, su „AirPlay“ galite
atkurti garso turinį.
Kaip nustatyti serverį
Skiltyje [Settings] (parametrai)
pasirinkite [Control Panel]
(valdymo skydas).
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows 8“
Šioje dalyje paaiškinta, kaip operacinėje
sistemoje „Windows 8“ nustatyti
gamintojo įdiegtą „Windows Media Player
12“ leistuvą. Kaip naudoti „Windows
Media Player 12“, žr. „Windows Media
Player 12“ žinyną.
1
Eikite į valdymo skydelį
Skiltyje [Start] (pradėti) pasirinkite
[All Apps] (visos programėlės).
Pasirinkite [Control Panel]
(valdymo skydas).
2
Skiltyje [Network and Internet]
(tinklas ir internetas) pasirinkite
[View network status and tasks]
(rodyti tinklo būseną ir užduotis).
Parodomas ekranas [Network Sharing
Center] (tinklo bendrinimo centras).
Patarimas
Jei ekrane nerodomas elementas,
pamėginkite valdymo skyde pakeisti
ekrano tipą.
Patarimas
Jei operacinės sistemos „Windows 8“ ekranas
nerodomas, kaip parodyta pirmiau, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
56LT
3
4
Pasirinkite [Change advanced
sharing settings] (keisti išplėstinius
bendrinimo nustatymus).
Iš dalies „Media streaming“ (srautinis
medijos perdavimas) pasirinkite
[Choose media streaming options]
(pasirinkti srautinio medijos
perdavimo parinktis).
6
Pasirinkite [Allow All] (leisti viską).
Atveriamas langas [Allow All Media
Devices] (lesti visus medijos
įrenginius).
Jei vietiniame tinkle visi įrenginiai
nustatyti kaip [Allowed] (leista),
pasirinkite [OK] (gerai) ir
uždarykite langą.
Pasirinkite [Allow all computers
and media devices] (leisti visus
kompiuterius ir medijos įrenginius).
8
Norėdami uždaryti langą, pasirinkite
[Next] (pirmyn) ir [Finish] (baigti).
9
Atnaujinkite serverių sąrašą.
Kai nustatymai baigti, atnaujinkite
imtuvo serverių sąrašą ir iš jo
pasirinkite šį serverį. Išsamią
informaciją apie serverio pasirinkimą
žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“
(60 psl.).
5
Jei lange [Media streaming options]
(srautinio medijos perdavimo
parinktys) parodoma [Media
streaming is not turned on] (srautinis
medijos perdavimas neįjungtas),
pasirinkite [Turn on media
streaming] (įjungti srautinį
medijos perdavimą).
57LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
7
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows 7“
3
Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti
gamintojo įdiegtą „Windows Media Player 12“
operacinėje sistemoje „Windows 7“.
Kaip naudoti „Windows Media Player 12“,
žr. „Windows Media Player 12“ žinyne.
1
2
Parodomas ekranas [Set Network
Location] (nustatyti tinklo vietą).
Eikite į [Start] (pradėti) –
[Control Panel] (valdymo skydas).
Dalyje [Network and Internet]
(tinklas ir internetas) pasirinkite
[View network status and tasks]
(rodyti tinklo būseną ir užduotis).
4
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus
naudojamas imtuvas, pasirinkite
[Home network] (namų tinklas) arba
[Work network] (darbo tinklas).
5
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus
naudojamas imtuvas, vadovaukitės
ekrane rodomomis instrukcijomis.
Kai nustatymai atlikti, įsitikinkite, kad
lange [Network and Sharing Center]
(tinklo ir bendrinimo centras) skiltyje
[View your active networks] (rodyti
aktyvius tinklus) esantis elementas
yra pakeistas į [Home network]
(namų tinklas) arba į [Work network]
(darbo tinklas).
Parodomas ekranas [Network
and Sharing Center] (tinklo ir
bendrinimo centras).
Patarimas
Jei elementas ekrane nerodomas, pamėginkite
pakeisti valdymo skydo ekrano tipą.
6
58LT
Dalyje [View your active networks]
(rodyti aktyvius tinklus) pasirinkite
[Public network] (viešasis tinklas).
Jei ekrane rodoma ne [Public
Network] (viešasis tinklas),
pereikite prie 6 veiksmo.
Pasirinkite [Change advanced
sharing settings] (keisti išplėstinius
bendrinimo parametrus).
7
Dalyje [Media streaming] (srautinis
medijos perdavimas) pasirinkite
[Choose media streaming options…]
(pasirinkti srautinio medijos
perdavimo parinktis...)
12 Atnaujinkite serverių sąrašą.
Kai nustatymai baigti, atnaujinkite
imtuvo serverių sąrašą ir iš jo
pasirinkite šį serverį. Išsamią
informaciją apie serverio pasirinkimą
žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“
(60 psl.).
Jei naudojate operacinę
sistemą „Windows Vista“
arba „Windows XP“
8
9
Jei lange [Media streaming options]
(srautinio medijos perdavimo
parinktys) rodoma [Media streaming
is not turned on] (srautinis medijos
perdavimas neįjungtas), pasirinkite
[Turn on media streaming] (įjungti
srautinį medijos perdavimą).
Pasirinkite [Allow all] (leisti viską).
* „Windows Media Player 11“ operacinėse
sistemose „Windows XP“ gamintojo
nediegiama. Apsilankykite „Microsoft“
svetainėje, atsisiųskite diegimo programą
ir kompiuteryje įdiekite „Windows Media
Player 11“.
1
Eikite į [Start] (pradėti) –
[All Programs] (visos programos).
2
Pasirinkite [Windows Media Player].
Paleidžiama „Windows Media Player 11“.
10 Pasirinkite [Allow all computers
and media devices] (leisti visus
kompiuterius ir medijos įrenginius).
11 Norėdami uždaryti langą, pasirinkite
[OK] (gerai).
3
Meniu [Library] (biblioteka)
pasirinkite [Media Sharing…]
(medijos bendrinimas).
Jei naudojate operacinę sistemą
„Windows XP“, pereikite prie 9
veiksmo.
59LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Atveriamas langas [Allow All Media
Devices] (leisti visus medijos
įrenginius). Jei vietiniame tinkle visi
įrenginiai nustatyti kaip [Allowed]
(leista), pasirinkite [OK] (gerai) ir
uždarykite langą.
Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti
operacinėje sistemoje „Windows Vista“
ir „Windows XP“ įdiegtą „Windows
Media Player 11“*.
Kaip naudoti „Windows Media Player 11“,
žr. „Windows Media Player 11“ žinyne.
4
Kai rodoma
, pasirinkite
[Networking…] (tinklinis
sujungimas).
9
Jei lange [Media Sharing] (medijos
bendrinimas) nepažymėta [Share
my media] (bendrinti mano mediją),
pažymėkite [Share my media]
(bendrinti mano mediją) ir
pasirinkite [OK] (gerai).
Rodomas galimų prijungti įrenginių
sąrašas.
Parodomas ekranas [Network
and Sharing Center] (tinklo ir
bendrinimo centras).
5
Pasirinkite [Customize] (tinkinti).
10 Pasirinkite [Settings…] (parametrai...),
rodomą šalia [Share my media to:]
(bendrinti mano laikmeną su:).
11 Pažymėkite [Allow new devices and
computers automatically] (leisti
naujus įrenginius ir kompiuterius
automatiškai) ir pasirinkite [OK] (gerai).
Parodomas ekranas [Set Network
Location] (nustatyti tinklo vietą).
6
Pažymėkite [Private] (privatus)
ir pasirinkite [Next] (pirmyn).
Pastaba
Įsitikinę, kad imtuvas gali prisijungti prie
serverio ir paleisti serveryje laikomą garso
turinį, panaikinkite elemento žymėjimą.
12 Atnaujinkite serverių sąrašą.
Kai nustatymai baigti, atnaujinkite
imtuvo serverių sąrašą ir iš jo
pasirinkite šį serverį. Išsamią
informaciją apie serverio pasirinkimą
žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“
(60 psl.).
Kaip atnaujinti serverių sąrašą
7
8
60LT
Įsitikinkite, kad [Location type]
(vietos tipas) pakeistas į [Private]
(privatus) ir pasirinkite [Close]
(uždaryti).
Įsitikinkite, kad lange [Network and
Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo
centras) rodoma [(Private network)]
(privatusis tinklas) ir uždarykite langą.
Kai prie pagrindinio tinklo pridedate naują
serverį arba sąraše nerandate norimo
serverio, atnaujinkite serverių sąrašą.
1 Kai rodomas serverių sąrašas,
paspauskite OPTIONS.
2 Pasirinkite „Refresh“, tada
paspauskite
.
Parodomas atnaujintas serverių sąrašas.
Patarimas
HOME
NETWORK
Imtuvas saugo paskutinių 5 prijungtų serverių
istoriją, šie serveriai rodomi serverių sąrašo
viršuje. Serverių sąraše gali būti rodoma iki
20 serverių.
SHUFFLE
REPEAT
Kaip ištrinti serverį iš
serverių sąrašo
1 Kai rodomas serverių sąrašas,
pasirinkite serverį, kurį norite ištrinti,
tada paspauskite OPTIONS.
Bus parodytas parinkčių meniu.
2 Pasirinkite „Delete“, tada paspauskite .
TV ekrane rodomas patvirtinimo ekranas.
3 Pasirinkite „OK“, tada paspauskite .
Parodoma „Completed“ ir pasirinktas
serveris ištrinamas.
Pastaba
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN O
N
X
1
./>
x
Paspauskite HOME NETWORK.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį HOME NETWORK.
2
Pasirinkite serverį, kuriame yra
norimas atkurti turinys.
TV ekrane parodomas turinio sąrašas.
Pastaba
Serveris
Šis imtuvas
Jei serverio įrenginys palaiko „Wake-onLAN“ standartą, imtuvas automatiškai
įjungia serverį. Jei serveris nepalaiko „Wakeon-LAN“ standarto, iš anksto įjunkite
serverį. Išsamią informaciją apie serverio
„Wake-on-LAN“ nustatymą arba
valdymą žr. naudojimo instrukcijoje
arba serverio žinyne.
61LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
TV ekrane parodomas serverių sąrašas.
Jei paskutinis pasirinktas elementas
(grojaraštis, albumas, aplankas ir t. t.)
parodomas TV ekrane, kelis kartus
paspauskite RETURN O, kol bus
rodomas serverių sąrašas.
Jei parodomas užrašas „No server
is available“ arba kai sąraše esančio
serverio naudoti negalima, paspauskite
OPTIONS. Pasirinkite „Refresh“,
tada paspauskite
. Parodomas
atnaujintas serverių sąrašas.
Serveryje saugomo garso
turinio leidimas
* Imtuvas gali leisti tik tuos AAC failus, kurių
plėtiniai yra „.m4a“, „.mp4“ arba „.3gp“.
OPTIONS
HOME
Net jei ištrinsite serverį iš serverių sąrašo, jei
imtuvas ras jį tinkle (pvz., kai atnaujinate serverių
sąrašą), serveris vėl bus rodomas sąraše.
Imtuvu galite leisti serveryje laikomą MP3,
Linear PCM, WMA, FLAC ir AAC*
formatų garso turinį. Garso turinys,
kuriame numatyta autorių teisių apsauga
(„Digital Rights Management“), negali būti
paleistas šiame imtuve.
ALPHABET
SEARCH
3
Pasirinkite norimus elementus
(grojaraštį, albumą, aplanką ir t. t.),
tada paspauskite
.
Jei parodomas kitas elementas, kartokite
šį veiksmą, kol bus parodytas jūsų
norimas elementas. Rodomi elementai
priklauso nuo prijungto serverio.
4
Pasirinkite norimą garso takelį,
tada paspauskite
.
Pradedama atkurti.
Įsitikinkite, kad garsas atkuriamas
per imtuvo garsiakalbius.
Pastabos
• Takeliai, kurių imtuvas negali atkurti, taip pat
rodomi TV ekrane. Jūs negalite rūšiuoti garso
takelių, kuriuos galima paleisti.
• Garso takelio, kurio negalima atkurti imtuvu,
pavadinimo viršuje rodoma „!“ ir atkuriant jis
praleidžiamas.
• Jei atjungiate maitinimo laidą nuo sieninio
elektros lizdo, grojimas nebus pradėtas nuo
paskutinio pasirinkto elemento.
• Naršant aplanke, kuriame yra daug garso turinio,
gali užtrukti, kol bus parodyti elementai. Tokiu
atveju atlikite raktažodžių paiešką (73 psl.).
Patarimai
• Jei pasirinkote aplanką (pvz., atlikėjo aplanką,
žanro aplanką ir t. t.), tada paspaudėte
mygtuką N, imtuve bus paleisti visi
pasirinkto aplanko elementai.
• Kai funkcija pakeista į „Home Network“
funkciją, imtuve tęsiamas atkūrimas nuo
paskutinio pasirinkto elemento, kol imtuvas
išjungiamas. Kai „Network Standby“ nustatyta
į „On“, net kai imtuvas išjungtas, atkūrimas
tęsiamas nuo paskutinio pasirinkto elemento.
Kaip nustatyti
„Access Settings“
Įrenginiams įrenginių sąraše galite
nustatyti prieigos apribojimus arba teises.
1
2
3
62LT
Paspauskite HOME NETWORK.
Paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite „Access Settings“,
tada paspauskite
.
Kaip nustatyti automatinės
prieigos teisę
1 Dalyje „Access Settings“
pasirinkite„Auto Acces“
.
2 Pasirinkite „Allow“ arba „Not Allow“,
tada paspauskite
.
• „Allow“: visiems pagrindinio tinklo
įrenginiams leidžiama pasiekti imtuvą.
Šis imtuvas, jei pageidaujama, kaip
šeimininko įrenginys gali įjungti
funkciją PARTY ir kaip svečio
įrenginys gali prisijungti prie
funkcijos PARTY.
• „Not Allow“: imtuvas riboja naują
prietaisą, kuris bando pasiekti imtuvą.
Kai prijungiate naują įrenginį prie
pagrindinio tinklo, pridėkite įrenginį
prie įrenginių sąrašo ir nustatykite
prieigos teisę (63 psl.).
Pastaba
Prie įrenginių sąrašo galima pridėti iki
20 įrenginių. Jei jau užregistruota 20 įrenginių ir
rodoma „Device list is full“, naujo įrenginio prie
sąrašo pridėti negalima. Tokiu atveju iš sąrašo
ištrinkite nereikalingus įrenginius (63 psl.).
Kaip pridėti įrenginių prie
įrenginių sąrašo
1 Skiltyje „Access Settings“
pasirinkite„Control Device“
.
Užregistruotų įrenginių sąrašas
rodomas TV ekrane.
2 Pasirinkite „Add Device“, tada
paspauskite
.
3 Pasirinkite norimą įrenginį ir
paspauskite
.
Pasirinktas įrenginys pridedamas prie
įrenginių sąrašo. Išsamią informaciją
apie prieigos nustatymą žr. „Kaip
nustatyti įrenginių prieigos teisę“
(63 psl.).
Kaip nustatyti įrenginių
prieigos teisę
Įrenginių sąraše galite nustatyti įrenginių
prieigos teises. Pagrindiniame tinkle
atpažįstami tik įrenginiai, nustatyti
kaip „Allow“.
1 Dalyje „Access Settings“ pasirinkite
„Control Device“, tada paspauskite
.
Užregistruotų įrenginių sąrašas
rodomas TV ekrane.
2 Pasirinkite norimą įrenginį, tada
paspauskite
.
3 Pasirinkite „Access“, tada
paspauskite
.
4 Pasirinkite „Allow“ arba „Not Allow“,
tada paspauskite
.
Kaip ištrinti įrenginį iš sąrašo
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite „Delete“,
tada paspauskite
.
Patvirtinimo ekrane pasirinkite „OK“,
tada paspauskite
.
„TV SideView“ yra nemokama mobilioji
programa, skirta nuotoliniams įrenginiams
(išmaniajam telefonui ir t. t.). Naudodami
„TV SideView“ su šiuo imtuvu, galite imtuvą
valdyti nuotolinio valdymo įrenginiu.
Kaip užregistruoti įrenginį,
kuriame įdiegta „TV SideView“
1 Paspauskite HOME NETWORK.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį HOME NETWORK.
2 Paspauskite OPTIONS.
3 Pasirinkite „TV SideView Device
Kaip atšaukti registraciją
Atlikdami 4 veiksmą pasirinkite „Cancel“
ir paspauskite
.
Pastaba
Prie įrenginių sąrašo galima pridėti iki 5
įrenginių, kuriuose įdiegta „TV SideView“ Jei jau
užregistruota 5 įrenginiai ir rodoma „Device list is
full“, naujo įrenginio prie sąrašo pridėti negalima.
Tokiu atveju iš sąrašo ištrinkite nereikalingus
įrenginius (63 psl.).
Kaip peržiūrėti užregistruotus
įrenginius, kuriuose įdiegta
„TV SideView“
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite
„Registered TV SideView Devices“,
tada paspauskite
.
Kaip iš sąrašo ištrinti registruotus
įrenginius, kuriuose įdiegta
„TV SideView“
1 Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite
„Registered TV SideView Devices“
ir paspauskite
.
2 Pasirinkite norimą ištrinti įrenginį,
tada paspauskite
.
3 Pasirinkite „Delete“, tada paspauskite .
4 Pasirinkite OK, tada paspauskite .
Pasirinktas įrenginys ištrinamas iš
įrenginių sąrašo.
Registration“ (įrenginio, kuriame
įdiegta „TV SideView“ registracija),
tada paspauskite
.
4 Pasirinkite „Start Registration“,
tada paspauskite
.
63LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Kaip naudoti „TV SideView“
Imtuvas aptinka užregistruoti paruoštą
įrenginį, kuriame įdiegta „TV SideView“.
TV ekrane rodoma „Connecting“.
Įrenginyje, kuriame įdiegta „TV
SideView“ paspauskite „Registration“.
Tačiau jei per 30 sekundžių nebus
aptiktas joks įrenginys, registracija
įrenginyje bus nutraukta.
5 Pasirinkite „Finish“, tada paspauskite .
Kaip patikrinti autorių
teisių apsaugą
Šis imtuvas negali atkurti WMA formato
failų su autorių teisių apsauga DRM.
Jei šiame imtuve WMA formato failo
negalima atkurti, patikrinkite failo savybes
savo kompiuteryje, kad pamatytumėte, ar
failas saugomas autorių teisių DRM.
Atidarykite aplanką arba laikmeną. kurioje
saugomas WMA failas, ir dešiniuoju pelės
klavišu spustelėkite failą, kad atvertumėte
langą [Properties] (ypatybės). Jei yra
kortelė [License] (licencija), failas
saugomas autorių teisių DRM ir jo
šiuo imtuvu atkurti negalima.
Kaip valdyti funkciją
„Home Network“ nuotolinio
valdymo pultu
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti
atkūrimą*
Atkuriant paspauskite X.
Norėdami tęsti atkūrimą,
paspauskite N.
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite x.
Eiti į dabartinio Kelis kartus paspauskite
garso takelio
./>.
pradžią,
ankstesnis /
kitas
Iš naujo
pasirinkti
elementą, kurį
norite atkurti
64LT
Kelis kartus paspauskite
RETURN O, kol bus
parodytas norimas
katalogas.
Arba paspauskite
OPTIONS, pasirinkite
„Server List“, tada
pasirinkite norimą
elementą.
Norėdami grįžti į atkūrimo
ekraną, paspauskite
OPTIONS ir pasirinkite
„Now Playing“.
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Ieškoti norimo
elemento,
naudojant
raktažodį
Rinkdamiesi serverio turinį,
paspauskite ALPHABET
SEARCH ir įveskite
raktažodį (73 psl.).
Pakeisti serverį Paspauskite x. Tada
pasirinkite „Server List“
ir paspauskite .
Pasirinkite norimą serverį
ir paspauskite .
Pasirinkti
kartotinį
leidimą
Kelis kartus paspauskite
REPEAT, kol TV ekrane
bus rodoma „Repeat All“
arba „Repeat One“.
Pasirinkti
maišytąjį
leidimą
Kelis kartus paspauskite
SHUFFLE, kol TV ekrane
bus rodoma „Shuffle On“.
* Atkūrimo gali nepavykti pristabdyti, jei
pasirinkta funkcija „Home Network“.
Tai priklauso nuo serverio arba garso takelio.
„Sony Entertainment
Network“ (SEN) naudojimas
Naudodamiesi šio imtuvo funkcija SEN,
galite klausytis muzikos internetu.
Kad būtų galima naudotis šia funkcija,
imtuvas turi būti prijungtas prie tinklo,
o tinklas – prie interneto. Išsamią
informaciją žr. „6: Kaip prijungti prie
tinklo“ (29 psl.).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie
SEN, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Šis imtuvas
1
Pastaba
Paspauskite SEN.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo
paskutinę pasirinktą paslaugą arba
stotį, kelis kartus paspauskite
RETURN O, kol sąraše bus rodomas
paslaugos teikėjas.
Prieš naudojantis muzikos paslaugomis,
atsižvelgiant į paslaugos teikėją, gali reikėti
užregistruoti imtuvą. Išsamią informaciją apie
užregistravimą žr. paslaugos teikėjo klientų
pagalbos svetainėje.
Patarimas
Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje
„Listen“ esančią parinktį SEN.
Skaičių
mygtukai
SEN
ALPHABET
SEARCH
MEM
V/v/B/b,
RETURN O
2
Pasirinkite „vTuner“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite pageidaujamą aplanką
arba stotį, tada paspauskite
.
• Norėdami pasirinkti elementą, kelis
kartus paspauskite V/v.
• Norėdami pereiti prie kito katalogo
arba klausyti stoties, paspauskite .
• Norėdami grįžti į ankstesnį
katalogą, paspauskite RETURN O.
OPTIONS
Pastaba
HOME
Jei rodoma „No service is available“ ir negalite
gauti paslaugos teikėjų sąrašo, paspauskite
OPTIONS ir pasirinkite „Refresh“.
SHIFT
Toliau nurodytuose veiksmuose
paaiškinta, kaip pasirinkti muzikos
paslaugas internetu, pvz., „vTuner“.
Kaip valdyti funkciją SEN
nuotolinio valdymo pultu
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Pakeisti stotį
arba serverį
Norėdami grįžti
į paslaugų teikėjų sąrašą,
paspauskite RETURN O
ir dar kartą pasirinkite
paslaugą.
Norėdami vėl grįžti
į atkūrimo ekraną,
paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite
„Now Playing“.
65LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Patarimas
Kai funkcija pakeista į SEN funkciją, imtuve
rodomos paskutinės pasirinktos paslaugos
arba radijo stotys, kol imtuvas išjungiamas.
Kai „Network Standby“ nustatyta į „On“, net
jei imtuvas išjungiamas, rodoma paskutinė
pasirinkta stotis arba paslauga.
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Kol imtuvu
parenkamos arba
leidžiamos stotys
ar paslaugos,
naudotis
įvairiomis
funkcijomis
Paspauskite OPTIONS.
Rodomas elementas gali
skirtis, tai priklauso nuo
pasirinkto elemento arba
katalogo.
Pasirinkti
paslaugų
parinktis
Rinkdamiesi ar leisdami
serverio turinį,
paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite „Service
Options“, tada
paspauskite
. Paslaugų
parinkčių turinys gali
skirtis, tai priklauso nuo
pasirinktų paslaugų.
Ieškoti norimo
elemento,
naudojant
raktažodį
Rinkdamiesi serverio
turinį paspauskite
ALPHABET SEARCH
ir įveskite raktažodį
(73 psl.).
Peržiūrėti turimą Kad peržiūrėtumėte
informaciją
atlikėjo, albumo
pavadinimus ir t. t., kelis
kartus paspauskite
DISPLAY.
Kaip iš anksto
nustatyti stotis
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų stočių.
1
Pasirinkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą stotį.
2
Vykstant priėmimui laikykite
nuspaudę SHIFT ir paspauskite MEM.
Kaip klausytis iš anksto
nustatytų stočių
1 Paspauskite SEN.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo
paskutinę pasirinktą stotį, kelis kartus
paspauskite RETURN O, kol sąraše
bus rodomas paslaugos teikėjas.
2 Pasirinkite „Preset“, tada
paspauskite
.
Paslaugų teikėjų sąrašo viršuje
rodomas „Preset“.
3 Pasirinkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą radijo stotį, tada
paspauskite
.
Pastaba
Kai kurių stočių gali nepavykti iš anksto nustatyti,
tai priklauso nuo paslaugos teikėjo. Jei tokią stotį
bandote nustatyti iš anksto, ekrano skydelyje
rodoma „Not available“.
Patarimas
Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį,
naudokite skaičių mygtukus. Paspauskite SHIFT,
tada paspauskite skaičiaus, kuris atitinka iš anksto
nustatytą numerį, mygtuką, tada paspauskite ,
kad tiesiogiai iš anksto nustatytumėte stotį.
Naudokitės daugybe
muzikos paslaugų
Jūs galite naudotis įvairiomis internete
siūlomomis muzikos paslaugomis.
Daugiau informacijos, kaip naudotis
muzikos paslaugomis, ir imtuvo
registracijos kodus rasite toliau
nurodytoje svetainėje.
Parodomas išankstinio nustatymo
atminties sąrašas.
http://munlimited.com/home
3
Pasirinkite išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite
.
4
Norėdami išsaugoti kitą stotį,
kartokite 1–3 veiksmus.
Kai naudositės naujomis muzikos
paslaugomis, jūsų gali paprašyti įvesti
registracijos kodą.
Kaip patikrinti registracijos kodą
1 Meniu pasirinkite „Listen“, tada
paspauskite
66LT
.
2 Pasirinkite SEN, tada paspauskite
.
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo
paskutinę pasirinktą paslaugą arba stotį,
kelis kartus paspauskite RETURN O,
kol sąraše bus rodomas paslaugos
teikėjas.
3 Pasirinkite „Registration Code“ ir
paspauskite .
Parodomas imtuvo registracijos kodas.
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/LEAVE
Kaip naudotis funkcija
PARTY STREAMING
PARTY svečias
PARTY svečias
SHIFT
Funkcija PARTY STREAMING galite
naudotis su kitais įrenginiais*, kurie yra
pažymėti toliau pavaizduotu PARTY
STREAMING logotipu.
* Su funkcija PARTY STREAMING suderinami
įrenginiai skiriasi priklausomai nuo šalies arba
regiono. Išsamios informacijos apie galimus
prietaisus, kreipkitės į artimiausius „Sony“
pardavėjus.
PARTY šeimininkas
PARTY svečias
67LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Šiuo metu imtuve atkuriamas garso turinys
gali būti tuo pačiu metu atkuriamas visuose
pagrindiniame tinkle esančiuose
įrenginiuose, kuriuose yra funkcija
PARTY STREAMING.
Jei naudodamiesi internetu susiduriate su
trukdžiais, imtuvą prijunkite prie maršruto
signalo skirstytuvo, prijungto laidiniu ryšiu
(31 psl.).
Vykstant PARTY transliavimui, įrenginyje,
vadinamame PARTY šeimininku,
pradedamas PARTY ir transliuojama
muzika, o įrenginys, vadinamas PARTY
svečiu, prisijungia priePARTY ir priima
muziką iš PARTY šeimininko.
Prieš naudodamiesi funkcija PARTY
STREAMING, įsitikinkite, kad PARTY
STREAMING nustatyta į „On“ (91 psl.).
Kaip įjungti funkciją PARTY
Galite įjungti funkciją PARTY, kad
įrenginiai, kuriuose yra funkcija PARTY
STREAMING, galėtų leisti tokią pačią
muziką, nors ir yra skirtinguose
kambariuose.
1
Įsitikinkite, kad įrenginiai, vadinami
PARTY svečiais, įjungti ir paruošti
prisijungti prie PARTY.
2
Leiskite norimą garso šaltinį.
Visų šiame imtuve esančių garso
šaltinių garso turinys gali būti
transliuojamas.
Pastabos
• Šiame imtuve transliuoti galima tik garso
turinį. Kai įrenginys veikia kaip PARTY
šeimininkas, vaizdo signalai neišvedami
į TV, o garso signalai supaprastinami iki
2 kanalų. Tokiu atveju kaip garso lauką
galite pasirinkti „2ch Stereo“.
• Kai įjungiate funkciją PARTY kaip PARTY
šeimininkas, toliau nurodytais atvejais tarp
garso išvesties ir vaizdo rodymo gali
atsirasti laiko tarpas.
– Naudojama garso grįžties kanalo
funkcija (ARC)
– Įrangos vaizdo išvestis yra prijungta prie
TV, o garso išvestis yra prijungta prie
skaitmeninių arba analoginių imtuvo
garso įvesties lizdų.
• Šaltinių, kuriems taikoma autorių teisių
apsauga, negalima transliuoti.
3
Paspauskite PARTY START.
Ekrano skydelyje rodoma
START.PARTY.
Imtuvas pradeda PARTY transliavimą
kaip PARTY šeimininkas.
Kaip išjungti funkciją PARTY
Paspauskite PARTY CLOSE.
68LT
Kaip prisijungti prie PARTY
Imtuvas gali prisijungti prie PARTY, kuris
buvo pradėtas kitame įrenginyje, todėl net
skirtinguose kambariuose galėsite klausytis
tos pačios muzikos.
Kai PARTY šeimininke įjungta funkcija
PARTY, paspauskite PARTY JOIN ir
imtuvas prisijungs prie PARTY kaip
PARTY svečias.
Jei norite išeiti iš PARTY
Paspauskite PARTY LEAVE.
Pastabos
• Prisijungti prie PARTY negalėsite tokiais
atvejais:
– šiame imtuve įjungta funkcija PARTY;
– jūs jau prisijungėte prie kito PARTY.
• Jei paspausite PARTY JOIN, kai funkcija
PARTY niekur neįjungta, bet veikia su funkcija
PARTY STREAMING suderinamas įrenginys,
jis taps PARTY šeimininku, o imtuvas bus
prijungtas prie PARTY kaip PARTY svečias.
• Kai įrenginys prijungiamas prie PARTY,
PARTY svečio įrenginio funkcija automatiškai
perjungiama į HOME NETWORK. Net jei
PARTY svečio įrenginys išeina iš PARTY,
funkcija lieka nustatyta į HOME NETWORK.
Patarimas
Jei „Network Standby“ nustatyta į „On“, imtuvas
automatiškai įjungiamas ir prijungiamas prie
PARTY, kai PARTY šeimininkas įjungia
funkciją PARTY.
Transliavimas iš „iTunes“,
naudojant „AirPlay“
1
Naudodamiesi belaidžiu tinklu, šiuo
imtuvu galite atkurti garso turinį, esantį
tokiuose „iOS“ įrenginiuose kaip „iPhone“,
„iPod touch“ ar „iPad“ arba jūsų
asmeniniame kompiuteryje esančioje
programoje „iTunes Library“.
Bakstelėkite arba spustelėkite
„iOS“ įrenginio ekrano apatiniame
dešiniajame kampe arba „iTunes“
lange esančią piktogramą
.
[„iOS“ įrenginys]
Asmeninis
kompiuteris
„iPhone“ / „iPod
touch“ / „iPad“
[„iTunes“]
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ /
iPad modeliai
2
„iTunes“ arba „iOS“ įrenginio meniu
„AirPlay“ pasirinkite STR-DN840.
[„iOS“ įrenginys]
Pastabos
• Daugiau informacijos apie palaikomas „iOS“
arba „iTunes“ versijas žr. šiame puslapyje
esančiame skyrelyje “Suderinami „iPod“ /
„iPhone“ / iPad modeliai“.
• Prieš naudodami imtuvą, atnaujinkite
„iOS“ arba „iTunes“ į naujausią jų versiją.
• Kaip naudoti „iOS“ įrenginius, „iTunes“
arba „AirPlay“, žr. įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
• Kai naudojatės funkcija „AirPlay“, šio imtuvo
kaip PARTY šeimininko naudoti negalite.
[„iTunes“]
69LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
„iPhone 4S“, „iPhone 4“, „iPhone 3GS“,
„iPod touch“ (2-osios, 3-iosios ar 4-osios
kartos), „iPad“, „iPad 2“, 3-iosios kartos
„iPad“, kuriame veikia 4.2 arba naujesnė
„iOS“ versija, ir „Mac“ arba asmeninis
kompiuteris, kuriame įdiegta 10.1 arba
naujesnė „iTunes“ versija.
3
Pradėkite atkurti „iOS“ įrenginyje
arba „iTunes“ esantį garso turinį.
„AirPlay“ automatiškai parenkama
kaip imtuvo funkcija.
Patarimai
• „******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai
6 skaitmenys.
• Jei atkurti nepradedama, dar kartą atlikite
procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.
Kaip patvirtinti / redaguoti
įrenginio pavadinimą
Kaip pervadinti įrenginį,
žr. „Device Name“ (91 psl.).
Kaip valdyti „AirPlay“ atkūrimą
Galite naudoti mygtukus 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE ir REPEAT.
Valdyti imtuvu ir nuotolinio valdymo
pultu galima tik tada, kai imtuvas
pasirinktas kaip išvesties įrenginys.
Kai naudojate „iTunes“, nustatykite, kad
„iOS“ įrenginį būtų galima valdyti imtuvu
ir nuotolinio valdymo pultu, kai norite
„iOS“ įrenginį valdyti šiuo imtuvu ir
nuotolinio valdymo pultu.
Patarimai
• Pirmenybė teikiama naujausiai imtuvo valdymo
komandai. Imtuvas pradeda atkurti kitame
įrenginyje esantį garso turinį, kai jį galima
valdyti įrenginiu, kuriame veikia „AirPlay“,
net jei šis imtuvas naudojamas funkcijai
„AirPlay“ su originaliu įrenginiu.
• Jei naudodami „iOS“ įrenginį arba „iTunes“
nustatote per didelį garsumą, imtuvu gali
būti atkuriama labai garsiai.
• Kaip naudoti „iTunes“, žr. „iTunes“ žinyne.
• „iOS“ įrenginio arba „iTunes“ garsumo lygis
gali nebūti susietas su imtuvo garsumo lygiu.
Kaip atnaujinti
programinę įrangą
Atsisiuntę naujausią programinės įrangos
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis. Imtuvas pasiekia „Sony“
serverį, kad atnaujintų programinę įrangą.
Kai esate prisijungę prie interneto ir
naudojatės funkcijomis „Home Network“
arba SEN, jei yra naujas naujinimas, TV
ekrane rodoma „[New Software] Perform
Software Update.“, o valdymo skyde –
UPDATE.
Prieš atnaujindami programinę įrangą
įsitikinkite, kad kita įranga yra prijungta
prie imtuvo ir pristabdyta.
Informaciją apie galimą programinės
įrangos naujinimą žr. paslaugos teikėjo
klientų pagalbos svetainėje (112 psl.).
Pastabos
• Kol naujinama, neišjunkite imtuvo, neatjunkite
tinklo kabelio ar imtuvu neatlikite jokių kitų
veiksmų.
• Jei mėginsite naujinti programinę įrangą,
kai įjungtas „Sleep Timer“, „Sleep Timer“
išsijungs automatiškai.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
2
Pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
3
Pasirinkite „System Settings“,
tada paspauskite
.
4
Pasirinkite „Network Update“,
tada paspauskite
.
5
Pasirinkite „Update“, tada
paspauskite
.
Imtuvas pradeda ieškoti galimų
programinės įrangos naujinimų.
70LT
6
Kai TV ekrane parodoma „A new
version of software is found“,
pasirinkite „Update now“, tada
paspauskite
.
Parodomas pranešimas, kuriame
reikia patvirtinti, ar sutinkate su
programinės įrangos sutarties
sąlygomis. Patvirtinkite pranešimą
ir perskaitykite „„SONY“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS“ (119 psl.),
tada paspauskite
.
Jei nėra naujinimo, parodoma
„No update is required“.
7
Kaip atšaukti veiksmą arba grįžti
į ankstesnį ekraną
Bet kuriuo metu prieš pradedant naujinti
imtuvo programinę įrangą, paspauskite
RETURN O.
Kai naujinimas pradedamas, nebegalima
atšaukti veiksmo ar grįžti į ankstesnį ekraną.
Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas
Tinklo nustatymai
Pranešimas ir paaiškinimas
Connection failed
Imtuvui nepavyko prisijungti prie tinklo.
Input error
Pasirinkite „Agree“, tada
paspauskite
.
Įvestos reikšmės neteisingos arba
negaliojančios.
Imtuvas pradeda naujinti programinę
įrangą, o TV ekranas išjungiamas
automatiškai. Naujinant priekiniame
skydelyje mirksi indikatorius ?/1
(įjungta / budėjimo režimas). Imtuvo
naujinimas gali užtrukti (daugiausia
40 min.). Laikas priklausys nuo
duomenų kiekio, tinklo linijos tipo,
tinklo ryšio aplinkos ir t. t.
Baigus naujinti programinę įrangą
parodoma „Complete“.
Iš naujo nustatomi numatytieji
nustatymai.
Not in use
Jei atsiranda viena iš toliau nurodytų būklių,
naujinant programinę įrangą įvyko klaida.
– ?/1 Indikatorius (įjungta / budėjimo
režimas) greitai mirksi.
– Ekrano skydelyje rodoma ERROR.
– Ekrano skydelyje neužsidega joks
indikatorius arba ?/1 indikatorius
(įjungta / budėjimo režimas) išsijungia.
– Per 40 min. nebaigiamas imtuvo
naujinimas ir ekrano skydelyje mirksi
UPDATING.
Atjunkite, tada vėl prijunkite maitinimo
laidą. Imtuvas bandys atnaujinti programinę
įrangą. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Not supported
Prieigos taško įrenginys nepalaiko
WPS PIN kodo metodo.
Pagrindinis tinklas
Pranešimas ir paaiškinimas
Cannot connect
Imtuvo nepavyksta prijungti prie pasirinkto
serverio.
Cannot get info
Imtuvas negali nuskaityti informacijos
serveryje.
Cannot JOIN PARTY
Imtuvui nepavyko prisijungti prie PARTY.
Cannot play
Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo
apribojimų imtuvui nepavyksta atkurti
garso failų.
Cannot START PARTY
Imtuvui nepavyko įjungti funkcijos PARTY.
Data error
Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą.
71LT
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
Pastaba
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
Pranešimas ir paaiškinimas
Pranešimas ir paaiškinimas
Device list is full
No preset station is stored
Nebegalima užregistruoti daugiau įrenginių
į įrenginių sąrašą.
Imtuve nesaugoma jokia pasirinktu
išankstinio nustatymo numeriu
pažymėta stotis.
No server is available
Tinkle nėra serverių, prie kurių imtuvas gali
prisijungti. Pabandykite atnaujinti serverių
sąrašą (60 psl.).
No service is available
No track is found
• Pasirinkta paslauga negalima.
• Atliekamas negalimas veiksmas.
Pasirinktame aplanke arba serveryje nėra
leistinų failų.
Nėra paslaugų teikėjo.
Not available
Not in use
Not found
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
Serveryje nėra elementų, atitinkančių
raktažodį.
Programinės įrangos atnaujinimas
Not in use
Pranešimas ir paaiškinimas
Atliekamas draudžiamas veiksmas.
Cannot connect
Cannot connect to server
Imtuvas negali pasiekti serverio, kad atsiųstų
naujausią programinės įrangos versiją. Įeikite
į nustatymų meniu ir dar kartą atnaujinkite
programinę įrangą (70 psl.).
Imtuvui nepavyksta prisijungti prie serverio.
Cannot download
SEN
Pranešimas ir paaiškinimas
Cannot get data
Imtuvas negali gauti turinio iš serverio.
Cannot play
Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo
apribojimų imtuvui nepavyko atkurti
paslaugos arba stoties.
Data error
• Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą.
• Imtuvas neatpažįsta serveryje esančių
duomenų.
Software update is required
Ši paslauga negalima naudojant šią imtuvo
programinės įrangos versiją.
Norėdami gauti daugiau informacijos
apie programinės įrangos atnaujinimą,
apsilankykite šioje svetainėje:
http://munlimited.com/home
72LT
Atliekant programinės įrangos atnaujinimą
imtuvui nepavyko įdiegti atnaujintų duomenų.
Įeikite į nustatymų meniu ir dar kartą
atnaujinkite programinę įrangą (70 psl.).
Raktažodį gali sudaryti daugiausia
15 ženklų.
Kaip ieškoti elemento
naudojant raktažodį
Kai TV ekrane parodomas sąrašas
(pvz., atlikėjų, garso takelių sąrašas ir t. t.),
norėdami rasti norimą elementą galite
įvesti raktažodį.
Ieškoti pagal raktažodį galima tik tada,
kai pasirinkta „Home Network“ arba
SEN funkcija.
Skaitiniai /
tekstiniai
mygtukai
ALPHABET
SEARCH
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
Pastaba
Įveskite raktažodį, kuris atitinka raides,
ieškomo žodžio pradžią arba ieškomo
produkto pavadinimą. Kai imtuvas ieško
elemento, artikelis „The“ pavadinimo
pradžioje ir tarpas po jo bus ignoruojami.
3
Paspauskite
.
Bus parodytas raktažodį atitinkantis
elementas. Jei rodomas elementas
nėra tas, kurio ieškote, paspauskite
ALPHABET PREV arba ALPHABET
NEXT, kad būtų rodomas ankstesnis
arba kitas elementas.
4
Kartokite 1–3 veiksmus, kol rasite
norimą elementą .
5
Pasirinkite norimą garso takelį,
tada paspauskite .
Pradedama atkurti.
Kaip naudotis tinklo funkcijomis
SHIFT
1
Kai TV ekrane rodomas elementų
sąrašas (pvz., atlikėjų, garso takelių
sąrašas ir t. t.), paspauskite
ALPHABET SEARCH.
TV ekrane rodomas raktažodžių
įvesties ekranas.
2
Norėdami įvesti raktažodį,
nuspauskite SHIFT, tada spauskite
skaitinius / tekstinius mygtukus.
73LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ leidžia palaikyti
ryšį tarp „Sony“ gaminių, pvz., TV,
„Blu-ray Disc“ leistuvo, DVD leistuvo,
AV stiprintuvo ir kitų įrenginių,
palaikančių funkciją „Control for HDMI“.
Jei prijungsite su „BRAVIA Sync“
suderinamą „Sony“ įrangą HDMI kabeliu
(nepridedamas), ją valdyti bus paprasčiau,
kaip nurodyta toliau.
• Grojimas vienu prisilietimu (75 psl.)
• Sistemos garso valdymas (76 psl.)
• Sistemos išjungimas (76 psl.)
• Scene Select (76 psl.)
• Namų kino valdymas (77 psl.)
• Paprastas valdymas nuotolinio valdymo
pultu (77 psl.)
„Control for HDMI“ yra bendro valdymo
funkcijos standartas, naudojamas HDMI
(„High-Definition Multimedia Interface“)
CEC („Consumer Electronics Control“).
Imtuvą rekomenduojama jungti prie
gaminių, palaikančių „BRAVIA Sync“.
Pastabos
• Funkcijas „One Touch Play“, „System Audio
Control“ ir „System Power-Off“ galite naudoti
ir ne su „Sony“ įrenginiais. Tačiau su kai kuriais
ne „Sony“ įrenginiais suderinamumas
negarantuojamas.
• Funkcijos „Scene Select“ ir „Home Theatre
Control“ yra patentuotos „Sony“ funkcijos.
Naudojant ne „Sony“ įrangą jos neveiks.
• Naudojant su „BRAVIA Sync“ nesuderinamą
įrangą šių funkcijų suaktyvinti nepavyks.
74LT
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“
Imtuvas suderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“.
• Jei jūsų TV suderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“,
imtuvo funkciją „Control for HDMI“
galite pasirinkti automatiškai
nustatydami funkciją „Control for
HDMI“ televizoriuje (74 psl.).
• Jei jūsų TV nesuderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“,
imtuvo, atkūrimo įrangos ir TV funkciją
„Control for HDMI“ nustatykite atskirai
(74 psl.).
Jei jūsų TV suderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“
1 Prijunkite imtuvą, TV ir atkūrimo įrangą
per HDMI jungtį (23, 24 psl.).
(Atitinkama įranga turi būti suderinama
su funkcija „Control for HDMI“.)
2 Įjunkite imtuvą, TV ir atkūrimo įrangą.
3 Įjunkite TV funkciją „Control for HDMI“.
Imtuvo ir visos prijungtos įrangos
funkcija „Control for HDMI“ įjungiama
tuo pačiu metu. Palaukite, kol ekrane
bus parodytas tekstas COMPLETE.
Nustatymas baigtas.
Išsamios informacijos apie nustatymą
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Jei jūsų TV nesuderinamas
su funkcija „Control for
HDMI-Easy Setting“
Pastabos
V/v/b,
HOME
1 Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
2 Meniu pasirinkite „Settings“, tada
3
4
5
6
7
9
Paleidimas vienu
prisilietimu
Jei pradėsite atkurti iš įrangos, prijungtos
prie imtuvo per HDMI jungtį, imtuvą ir TV
valdyti bus paprasčiau:
Imtuvas ir TV
Įjungiami (jei veikia budėjimo režimu)
Perjungiamas atitinkamas HDMI įvesties šaltinis
Jei nustatysite „Pass Through“ į „Auto“
arba „On“* (89 psl.), o paskui įjungsite
imtuvo budėjimo režimą, garsą ir vaizdą
galėsite išvesti tik iš TV.
* Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai.
Pastabos
• Įsitikinkite, kad sistemos garso valdymo
funkcija įjungta per TV meniu.
• Atsižvelgiant į TV, turinys gali būti rodomas
ne nuo pradžių.
• Atsižvelgiant į nustatymus, imtuvo gali
nepavykti įjungti, kai „Pass Through“
nustatyta į „Auto“ arba „On“.
75LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
8
paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu „Settings“
sąrašas.
Pasirinkite „HDMI Settings“, tada
paspauskite .
Pasirinkite „Control for HDMI“ ir
paspauskite
.
Pasirinkite „On“, tada paspauskite
.
Funkcija „Control for HDMI“ įjungta.
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
Kad būtų rodomas vaizdas iš prijungtos
įrangos, pasirinkite tokią imtuvo ir TV
HDMI įvestį, kuri atitiktų prijungtos
įrangos HDMI įvestį.
Nustatykite prijungtos įrangos funkciją
„Control for HDMI“ kaip įjungtą.
Jei prijungtos įrangos funkcija „Control
for HDMI“ jau nustatyta kaip įjungta,
šio nustatymo keisti nereikia.
Kartodami 7 ir 8 veiksmus nustatykite
funkciją „Control for HDMI“ kitai
įrangai.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti TV
ir prijungtą įrangą, žr. jos naudojimo
instrukcijoje.
• Kai atjungiate HDMI kabelį arba pakeičiate
jungimo būdą, atlikite skyriuje „Jei jūsų TV
suderinamas su funkcija „Control for
HDMI-Easy Setting“ (74 psl.) arba „Jei jūsų
TV nesuderinamas su funkcija „Control for
HDMI-Easy Setting“ (75 psl.) nurodytus
veiksmus.
• Jei TV išjungsite paspausdami TV nuotolinio
valdymo pulto maitinimo mygtuką, imtuvas ir
prijungta įranga bus išjungti automatiškai.
• Jei atkūrimo įranga neveikia nustačius
„Control for HDMI-Easy Setting“
nustatymus, patikrinkite atkūrimo įrenginio
„Control for HDMI“ nustatymą.
• Jei prijungta įranga nepalaiko „Control for
HDMI-Easy Setting“, bet palaiko „Control for
HDMI“, prieš atlikdami „Control for HDMIEasy Setting“ veiksmus iš TV turite nustatyti
prijungtos įrangos funkciją „Control for HDMI“.
Patarimas
Taip pat per TV meniu galite pasirinkti prijungtą
įrangą, pvz., „Blu-ray Disc“ ar DVD leistuvą.
Imtuvas ir TV automatiškai persijungs į reikiamą
HDMI įvestį.
System Audio Control
Norėdami klausytis TV garso per
garsiakalbius, prijungtus prie imtuvo,
turėsite atlikti keletą paprastų veiksmų.
Sistemos garso valdymo funkciją galite
valdyti per TV meniu. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
TV
Sistemos garso
valdymo funkcija
nustatoma kaip
Iki minimumo
sumažinamas TV
Imtuvas
• Įjungiamas (jei veikia
budėjimo režimu)
• Perjungiamas
atitinkamas HDMI
įvesties šaltinis
Išvedamas garsas
iš TV
Sistemos garso valdymo funkciją galite
naudoti ir kaip nurodyta toliau.
• Jei įjungsite imtuvą, kai įjungtas TV,
sistemos garso valdymo funkcija
automatiškai suaktyvins garso iš TV
išvestį per prie imtuvo prijungtus
garsiakalbius. Tačiau jei imtuvą
išjungsite, garsas bus atkuriamas per TV
garsiakalbius.
• Kai TV garsu mėgaujatės iš garsiakalbių,
prijungtų prie imtuvo, galite reguliuoti
garsumą arba laikinai išjungti sistemos
garsą naudodami TV nuotolinį valdymą.
Pastabos
• Jei sistemos garso valdymo funkcija neveikia pagal
TV nustatymą, žr. TV naudojimo instrukciją.
76LT
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
meniu „HDMI Settings“ esantys „HDMI
Audio Out“ nustatymai bus nustatyti
automatiškai pagal sistemos garso
valdymo nustatymus (89 psl.).
• Jei TV įjungsite prieš įjungdami imtuvą,
bus nedelsiant garso atkūrimas per TV.
Sistemos išjungimas
Jei TV išjungsite paspausdami TV
nuotolinio valdymo pulto maitinimo
mygtuką, imtuvas ir prijungta įranga
bus išjungti automatiškai.
TV galite išjungti ir imtuvo nuotolinio
valdymo pultu.
TV ?/1
Paspauskite TV ?/1.
TV, imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti.
Pastabos
• Prieš naudodami sistemos išjungimo funkciją,
įjunkite TV maitinimo tiekimo blokuotės
funkciją. Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
• Atsižvelgiant į prijungtos įrangos būseną, ji
gali būti neišjungta. Išsamios informacijos žr.
prijungtos įrangos naudojimo instrukcijoje.
Scene Select
Optimali vaizdo kokybė ir garso laukas
parenkami automatiškai, atsižvelgiant
į TV pasirinktą sceną.
Išsamios informacijos apie veikimą,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
Atsižvelgiant į TV, garso laukas gali būti
neperjungtas.
Atitikčių lentelė
Scenos nustatymas TV
Garso laukas
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Paprastas valdymas
nuotolinio valdymo pultu
TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti
imtuvo meniu.
Pasirinkite imtuvą (AV AMP),
kurį atpažįsta TV.
Pastabos
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
• TV atpažįsta imtuvą kaip „Tuner (AV AMP)“.
• TV turi būti suderinamas su sąsajos meniu.
• Priklausomai nuo jūsų TV tipo kai kurios
funkcijos gali neveikti.
Namų kino valdymas
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Jei prie jungtuvo prijungtas su namų kino
valdymą palaikantis TV, prijungto TV
ekrane bus rodoma interneto taikomosios
programos piktograma.
Imtuvo įvestį arba garso laukus galite
perjungti naudodami TV nuotolinio
valdymo pultą. Be to, galite reguliuoti
centrinio garsiakalbio arba žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį ir šiuos nustatymus:
„Sound Optimizer“ (53 psl.), „Dual Mono“
(88 psl.), arba „A/V Sync.“ (88 psl.).
Pastaba
Kad galėtumėte naudotis namų kino valdymo
funkcija, TV turi būti prieiga prie plačiajuosčio
ryšio paslaugos. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijose.
77LT
• COAX: nurodoma, kad
skaitmeninių garso signalų įvestis
turi būti susieta su lizdu DIGITAL
COAXIAL.
• Analog: nurodoma, kad analoginių
garso signalų įvestis turi būti susieta
su lizdais AUDIO IN (L/R).
Kiti veiksmai
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE)
Jei įrangą prijungsite ir prie skaitmeninio,
ir prie analoginio garso įvesties imtuvo
lizdų, galėsite pasirinkti kurį nors iš šių
garso įvesties režimų arba juos
perjunginėti, atsižvelgdami į turinį,
kurį ketinate žiūrėti.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
Pasirinkite „Input Settings“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite „Input Mode“,
tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas pasirinktas
garso įvesties režimas.
• Auto: pirmenybė teikiama
skaitmeniniams garso signalams.
Jei yra kelios skaitmeninės jungtys,
pirmenybė teikiama HDMI garso
signalams.
Jei skaitmeniniai garso signalai
neperduodami, pasirenkami
analoginiai garso signalai. Jei
pasirinkta TV įvestis, pirmenybė
teikiama „Audio Return Channel“
(ARC) signalams. Jei TV nepalaiko
funkcijos „ARC“, pasirenkami
skaitmeniniai optiniai garso signalai.
Jei neįgalintas nei imtuvo, nei TV
HDMI funkcijos valdymas, ARC
neveikia.
• OPT: nurodoma, kad skaitmeninių
garso signalų įvestis turi būti susieta
su lizdu DIGITAL OPTICAL.
78LT
Pastabos
• Atsižvelgiant į įvestį, ekrano skydelyje rodoma
„------“ ir kitų režimų pasirinkti negalima.
• Kai naudojama „Analog Direct“, garso įvestis
nustatoma į „Analog“. Kitų režimų pasirinkti
negalima.
Kaip naudoti kitus
garso įvesties lizdus
(„Audio Input Assign“)
Galite iš naujo priskirti kitus įvesties
lizdų skaitmeninės įvesties šaltinius, jei
numatytieji lizdų nustatymai neatitinka
prijungtos įrangos.
Iš naujo priskyrę įvesties lizdus, galite
įvesties mygtuku (arba imtuvo valdikliu
INPUT SELECTOR) pasirinkti
prijungtą įrangą.
Pavyzdys:
Kai prijungiate DVD leistuvą prie lizdo
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Priskirkite lizdą OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) parinkčiai DVD.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
Pasirinkite „Input Settings“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite „Audio Input Assign“,
tada paspauskite
.
4
Pasirinkite įvesties pavadinimą, kurį
norite priskirti, tada paspauskite
.
5
Mygtukais V/v/B/b pasirinkite garso
signalus, kuriuos norite priskirti
atliekant 4 veiksmą pasirinktam
įvesties šaltiniui.
6
Paspauskite
.
Įvesties pavadinimas
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Priskiriami OPT 1
garso įvesties
OPT 2
lizdai
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
None
* Numatytasis nustatymas
Pastabos
• Priskyrus skaitmeninę garso įvestį gali būti automatiškai pakeistas INPUT MODE nustatymas.
• Kiekvieną įvesties šaltinį leidžiama iš naujo priskirti vieną kartą.
Kiti veiksmai
79LT
Kaip prijungti dvikanalį
stiprintuvą
Kaip atkurti numatytuosius
gamyklinius nustatymus
1
Galite išvalyti visus įsimintinus nustatymus ir
atkurti imtuvo numatytuosius gamyklinius
nustatymus, atlikdami toliau nurodytus
veiksmus. Šiuos veiksmus taip pat galima
atlikti norint pirmą kartą įjungti imtuvą.
Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
2
Pasirinkite „Input Settings“,
tada paspauskite
.
3
Pasirinkite „Speaker Pattern“,
tada paspauskite
.
4
Pasirinkite tinkamą garsiakalbių
išdėstymą, kad nebūtų naudojami
erdvinio garso galiniai ir priekiniai
viršutiniai garsiakalbiai, tada
paspauskite
.
5
Pasirinkite „SB Assign“, tada
paspauskite
.
6
Pasirinkite „Bi-Amp“, tada
paspauskite
.
?/1
Tos pačios signalų išvestys iš
SPEAKERS FRONT A jungčių
gali būti išvestos iš SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B jungčių.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite HOME.
Pastabos
• Prieš atlikdami automatinį kalibravimą,
„SB Assign“ nustatykite į „Bi-Amp“.
• Jei „SB Assign“ nustatysite į „Bi-Amp“, erdvinio
garso galinių garsiakalbių bei priekinių
viršutinių garsiakalbių lygio ir atstumo
nustatymai taps nebetinkami ir bus naudojami
priekinių garsiakalbių nustatymai.
80LT
1
2
Paspausdami ?/1 išjunkite imtuvą.
5 sekundes palaikykite nuspaudę ?/1.
Kurį laiką ekrano skydelyje rodoma
CLEARING, tada pakeičiama
į CLEARED!
Iš naujo nustatomi numatytieji
nustatymai.
Pastaba
Atmintis visiškai išvaloma per keletą minučių.
Imtuvą išjunkite tik kai ekrane nebus parodytas
pranešimas CLEARED!
3
Kaip reguliuoti nustatymus
Pasirinkite norimą meniu elementą
ir paspauskite
, kad prie jo
pereitumėte.
Pavyzdys: pasirinkus „Speaker Settings“
Kaip naudoti nustatymų
meniu
Naudodami nustatymų meniu galite
reguliuoti įvairius garsiakalbių, erdvinio
garso efektų ir kt. nustatymus.
V/v/B/b,
4
HOME
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
RETURN
O
Pasirinkite norimą parametrą ir
paspauskite
.
Paspauskite RETURN O.
1
2
Paspauskite HOME.
Kaip išeiti iš meniu
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite
,
kad įjungtumėte meniu režimą.
TV ekrane parodomas meniu
„Settings“ sąrašas.
Kaip reguliuoti
nustatymus
81LT
Nustatymų meniu sąrašas
Settings
82LT
Easy Setup
(83 psl.)
Speaker Settings
(83 psl.)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(87 psl.)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(89 psl.)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(90 psl.)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(90 psl.)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(91 psl.)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Pastaba
TV ekrane rodomi meniu parametrai gali skirtis,
atsižvelgiant į dabartinius nustatymus ar
pasirinktos piktogramos būseną.
Easy Setup
Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka
ir galite konfigūruoti pagrindinius
nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas (32 psl.).
Meniu „Speaker Settings“
Kiekvieną garsiakalbį galite reguliuoti patys.
Taip pat galite reguliuoti garsiakalbių lygį
baigę „Auto Calibration“ procesą.
• WRN Check: rodo su matavimo
rezultatais susijusį įspėjimą.
Žr. „Pranešimų sąrašas atlikus
„Auto Calibration“ matavimą“
(84 psl.).
• Exit: nustatymo procesas baigiamas
neįrašius matavimo rezultatų.
3 Įrašykite matavimo rezultatą.
2 veiksme pasirinkite „Save&Exit“.
Pastabos
• A.P.M. (automatinio fazės pritaikymo)
funkcija suaktyvinama, kai įrašote matavimo
rezultatą.
• A.P.M. funkcija neveikia toliau nurodytais
atvejais.
– Naudojant „Calibration Type“, kalibravimo
tipas nustatytas į „Off“ (85 psl.).
– Kai gaunami „Dolby TrueHD“ arba
DTS-HD signalai, kurių diskretizavimo
dažnis didesnis nei 48 kHz.
• Pakeitus garsiakalbio padėtį,
rekomenduojama atlikti „Auto Calibration“
iš naujo, kad galėtumėte mėgautis erdviniu
garsu.
Pastaba
Garsiakalbių nustatymai skirti tik dabartinei
sėdėjimo vietai.
x Auto Calibration
Leidžia atlikti automatinį kalibravimą.
1 Vadovaukitės TV ekrane rodomomis
instrukcijomis ir paspauskite
.
Po kelių sekundžių pradedama matuoti.
Skambant bandomajam tonui matavimas
trunka maždaug 30 sekundžių.
Pasibaigus matavimui supypsima ir
įsijungia ekranas.
Patarimai
• Atlikę „Auto Calibration“ ir įrašę nustatymus,
galite pasirinkti kalibravimo tipą.
• Atstumo vienetą galite keisti naudodamiesi
„Speaker Settings“ meniu parinktimi
„Distance Unit“ (87 psl.).
• Garsiakalbio dydis („Large“ / „Small“)
nustatomas pagal žemojo dažnio
charakteristikas. Matavimo rezultatai gali skirtis
atsižvelgiant į mikrofono optimizatoriaus ir
garsiakalbių padėtį bei patalpos formą.
Rekomenduojama taikyti matavimo rezultatus.
Vis dėlto šiuos nustatymus galite keisti „Speaker
Settings“ meniu. Pirma įrašykite matavimo
rezultatus, tada bandykite keisti nustatymus.
Pastaba
2 Pasirinkite norimą elementą ir
paspauskite
.
• Retry: „Auto Calibration“ atliekamas
dar kartą.
• Save&Exit: matavimo rezultatas
įrašomas ir nustatymo procesas
baigiamas.
Automatinio kalibravimo
rezultatų patikrinimas
Kaip reguliuoti
nustatymus
Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žr.
„Pranešimų sąrašas atlikus „Auto Calibration“
matavimą“ (84 psl.).
Jei norite patikrinti klaidos kodą arba
įspėjamąjį pranešimą, gautą atliekant
skyriuje „Auto Calibration“ (83 psl.)
aprašytus veiksmus, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
83LT
Atlikdami „Auto Calibration“ (83 psl.)
funkcijos 2 veiksmą pasirinkite „WRN
Check“, tada paspauskite
.
Jei rodomas įspėjamasis pranešimas, jį
patikrinkite ir naudokite imtuvą nieko
nekeisdami.
Prireikus atlikite „Auto Calibration“
dar kartą.
Jei rodoma „Error Code“
Patikrinkite klaidos pranešimą ir atlikite
„Auto Calibration“ dar kartą.
1 Paspauskite
.
TV ekrane rodoma „Retry ?“
2 Pasirinkite „Yes“ ir paspauskite .
3 Pakartokite dalyje „Auto Calibration“
nurodytus 1–3 veiksmus (83 psl.).
Pranešimų sąrašas atlikus
„Auto Calibration“ matavimą
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
Error Code 30
Prie lizdo PHONES imtuvo priekiniame
skydelyje prijungtos ausinės. Atjunkite
ausines ir atlikite „Auto Calibration“
dar kartą.
Error Code 31
SPEAKERS išjungta. Pasirinkite kitus
garsiakalbių nustatymus ir dar kartą atlikite
„Auto Calibration“.
Error Code 32
Error Code 33
Garsiakalbiai nerasti arba prijungti
netinkamai.
• Neprijungtas nė vienas iš priekinių
garsiakalbių arba prijungtas tik vienas
priekinis garsiakalbis.
• Neprijungtas kairysis arba dešinysis
erdvinio garso garsiakalbis.
• Galiniai erdvinio garso garsiakalbiai arba
priekiniai viršutiniai garsiakalbiai prijungti,
bet neprijungti erdvinio garso garsiakalbiai.
Prie jungčių SPEAKERS SURROUND
prijunkite erdvinio garso garsiakalbį (-ius).
84LT
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
• Galinis erdvinio garso garsiakalbis
prijungtas tik prie SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B R išvadų.
Jei jungiate tik vieną galinį erdvinio
garso garsiakalbį, junkite jį prie išvadų
SPEAKERS SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B L.
• Neprijungtas priekinis kairysis viršutinis
arba priekinis dešinysis viršutinis
garsiakalbis.
Neprijungtas mikrofonas optimizatorius.
Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas
mikrofonas optimizatorius, ir atlikite
„Auto Calibration“ dar kartą.
Jei mikrofonas optimizatorius prijungtas
tinkamai, bet klaidos kodas vis tiek
rodomas, galbūt pažeistas mikrofono
optimizatoriaus kabelis.
Warning 40
Atlikus matavimą aptiktas didelio lygio
triukšmas. Geresnių rezultatų galite pasiekti
bandydami dar kartą ramioje aplinkoje.
Warning 41
Warning 42
Per didelė įvesties per mikrofoną nuostata.
• Galbūt per mažas atstumas tarp mikrofono
ir garsiakalbio. Padidinkite atstumą ir
atlikite matavimą dar kartą.
Warning 43
Nepavyksta nustatyti atstumo iki žemųjų
dažnių garsiakalbio ir jo padėties. Priežastis
gali būti triukšmas. Bandykite matuoti
ramioje aplinkoje.
No Warning
Nepateikiama įspėjamoji informacija.
Patarimas
Matavimo rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant
į žemųjų dažnių garsiakalbio padėtį. Tačiau
galite ir toliau naudoti imtuvą nenustatydami
naujos vertės.
x Calibration Type
Atlikus „Auto Calibration“ ir įrašius
nustatymus, leidžia pasirinkti
kalibravimo tipą.
• Full Flat: atliekami dažnio matavimai ties
kiekvieno garsiakalbio plokštuma.
• Engineer: nustatomos „Sony“
klausymosi patalpos standarto dažnio
charakteristikos.
• Front Ref.: kiekvieno garsiakalbio
parametrai sureguliuojami taip,
kad atitiktų priekinių garsiakalbių
parametrus.
• Off: išjungiamas „Auto Calibration“
glodintuvo lygis.
x Speaker Pattern
Leidžia pasirinkti garsiakalbių išdėstymą
pagal naudojamas garsiakalbių sistemas.
x A.P.M. (automatinis fazės
pritaikymas)
Vykdant funkciją DCAC, leidžiama
nustatyti funkciją A.P.M. (32 psl.).
Sukalibruoja garsiakalbių fazės parametrus
ir užtikrina, kad erdvinio garso vieta būtų
gerai sukoordinuota.
• Auto: automatiškai įjungiama arba
išjungiama funkcija A.P.M.
• Off: funkcija A.P.M. nesuaktyvinama.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Kai pasirinkta „Analog Direct“.
– Kai prijungtos ausinės.
– Nebuvo atliktas „Auto Calibration“.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo
garso formato.
Naudodami priekinius viršutinius
garsiakalbius galite pakelti centrinio
garsiakalbio garsus iki tinkamo aukščio
atsižvelgdami į ekrano padėtį, kad
galėtumėte mėgautis natūraliu garsu
nepatirdami jokio diskomforto.
• 1 – 10
• Off
x SB Assign (erdvinio galinio
garsiakalbio priskyrimas)
Leidžia išvadus SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B nustatyti dvikanalio stiprintuvo
arba priekinių garsiakalbių B jungčiai.
Išsamią informaciją žr. „Kaip nustatyti
galinius erdvinio garso garsiakalbius“
(34 psl.).
Pastabos
• Prieš atlikdami „Auto Calibration“ procesą,
nepamirškite nustatyti „SB Assign“.
• Jeigu jungtį iš dvikanalio stiprintuvo arba
priekinių garsiakalbių B pakeičiate į erdvinio
garso galinių arba priekinių viršutinių
garsiakalbių jungtį, „SB Assign“ nustatykite
į „Off“, tada iš naujo nustatykite garsiakalbius.
Žr. „Auto Calibration“ (83 psl.) arba „Manual
Setup“ (85 psl.).
x Manual Setup
„Manual Setup“ ekrane kiekvieną
garsiakalbį galima reguliuoti patiems.
Taip pat galite reguliuoti garsiakalbių
lygį baigę „Auto Calibration“ procesą.
Kaip reguliuoti garsiakalbių lygį
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
(priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio
kairiojo / dešiniojo viršutinio, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, žemųjų
dažnių garsiakalbio) lygį.
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio lygį
norite reguliuoti, ir paspauskite .
2 Meniu „Level“ pasirinkite parametrą ir
paspauskite .
85LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
x Center Lift Up
Pastaba
Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Prijungtos ausinės.
– Nėra centrinio garsiakalbio.
– Nenaudojami priekiniai viršutiniai
garsiakalbiai.
– Naudojama „2ch Stereo“, „Analog Direct“ ir
„Multi Stereo“.
– Naudojamas muzikos garso laukas.
3 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio
lygį, tada paspauskite
.
Galite reguliuoti lygį nuo –10,0 dB iki
+10,0 dB 0,5 dB intervalais.
Pastaba
Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų, garsas
neišvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei
garsiakalbio nustatymų meniu visi garsiakalbiai
nustatyti kaip „Large“. Tačiau garsas bus
išvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra LFE signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso garsiakalbiai
nustatyti į „Small“;
– Pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“,
„PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ arba
„Portable Audio“.
Kaip reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo
vietos iki kiekvieno garsiakalbio
Galite reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo
vietos iki kiekvieno garsiakalbio (priekinio
kairiojo / dešiniojo, priekinio kairiojo /
dešiniojo viršutinio, centrinio, kairiojo /
dešiniojo erdvinio garso, galinio kairiojo /
dešiniojo erdvinio garso, žemųjų dažnių
garsiakalbio).
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio
atstumą nuo sėdėjimo vietos norite
reguliuoti, tada paspauskite
.
2 Meniu „Distance“ pasirinkite parametrą
ir paspauskite .
3 Nustatykite pasirinkto garsiakalbio
atstumą, tada paspauskite
.
Galite reguliuoti atstumą nuo 1 m 0 cm
iki 10 m 0 cm (nuo 3 pėd. 3 col. iki
32 pėd. 9 col.) kas 10 cm (1 col.).
Pastabos
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą,
kai kurių parametrų naudoti negalima.
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„Analog Direct“.
Kaip reguliuoti garsiakalbių dydį
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
(priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio
kairiojo / dešiniojo viršutinio, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio
kairiojo / dešiniojo erdvinio garso) dydį.
86LT
1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio dydį
norite reguliuoti, ir paspauskite
.
2 Meniu „Size“ pasirinkite parametrą ir
paspauskite
.
3 Nustatykite pasirinkto garsiakalbio
dydį, tada paspauskite
.
• Large: jei prijungėte didelius
garsiakalbius, efektyviai atkuriančius
bosus, pasirinkite „Large“. Įprastai
pasirinkite „Large“.
• Small: jei garsas iškraipytas arba
naudodami kelių kanalų erdvinio garso
funkciją negirdite visų erdvinių efektų,
pasirinkite „Small“ – taip suaktyvinsite
bosų nukreipimo grandinę ir kiekvieno
kanalo bosų dažnius atkursite per žemųjų
dažnių arba kitus „Large“ garsiakalbius.
Pastabos
• Kai prijungtos ausinės, „Distance“ ir „Size“
nustatyti negalima.
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„Analog Direct“.
Patarimai
• Kiekvieno garsiakalbio nustatymai „Large“ ir
„Small“ apibrėžia, ar vidinis garso procesorius
apribos boso signalą iš kanalo.
Kai bosai ribojami iš kanalo, bosų nukreipimo
grandinė siunčia atitinkamus bosų dažnius
į žemųjų dažnių garsiakalbį arba kitus „Large“
garsiakalbius.
Tačiau bosų garse yra šiek tiek kryptingumo, todėl
jo (jei įmanoma) geriau neriboti. Todėl, net kai
naudojate mažus garsiakalbius, galite nustatyti juos
kaip „Large“, jei norite iš jų išvesti bosų dažnius.
Kita vertus, jei naudojate didelį garsiakalbį, bet
nenorite iš jo išvesti bosų dažnių, nustatykite jį
kaip „Small“.
Jei bendras garso lygis žemesnis nei norimas,
nustatykite visus garsiakalbius kaip „Large“.
Jei nepakanka bosų, galite naudoti glodintuvą
ir sustiprinti jų lygį.
• Erdvinio garso galinių garsiakalbių nustatymas
bus toks pats kaip ir kitų erdvinių garsiakalbių.
• Jei priekiniai garsiakalbiai nustatyti kaip
„Small“, centrinis, erdvinio garso ir erdvinio
garso galinis / priekinis viršutiniai garsiakalbiai
automatiškai nustatomi kaip „Small“.
• Jei nenaudojate žemųjų dažnių garsiakalbio,
priekiniai garsiakalbiai automatiškai nustatomi
į „Large“.
x Atskyrimo dažnis (garsiakalbio
atskyrimo dažnis)
Leidžia nustatyti garsiakalbių, kurių dydis
garsiakalbio nustatymų meniu nustatytas
į „Small“, bosų sankirtos dažnį. Kiekvieno
garsiakalbio išmatuotasis garsiakalbio
sankirtos dažnis nustatomas atlikus
procedūrą „Auto Calibration“.
1 Ekrane pasirinkite parametrą ties
garsiakalbiu, kurio sankirtos dažnį
norite reguliuoti, tada paspauskite
.
2 Nustatykite reikšmę, tada
paspauskite
.
x Distance Unit
Galima nustatyti atstumų nustatymo
matavimo vienetą.
• feet: Atstumas rodomas pėdomis.
• meter: Atstumas rodomas metrais.
Meniu „Audio Settings“
Galima sureguliuoti garso nustatymus
pagal pageidavimą.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
x Test Tone
Ekrane „Test Tone“ leidžia pasirinkti
bandomojo tono tipą.
Patarimai
• Norėdami sureguliuoti visų garsiakalbių lygį
vienu metu, paspauskite 2 +/–. Taip pat galite
paspausti imtuvo mygtuką MASTER VOLUME.
• Proceso metu nustatyta reikšmė rodoma
TV ekrane.
Pastabos
• Ši funkcija gali neveikti. Tai priklauso nuo USB
įrenginio arba pagrindinio tinklo turinio.
• Ši funkcija veikia, kai yra pasirinkta „A.F.D.
Auto“, „Multi Stereo“, „2ch Stereo“ arba
„Headphone (2ch)“. Tačiau ši funkcija neveikia
toliau nurodytais atvejais.
– Pasirinkta įvestis „FM TUNER“ arba
„AM TUNER“.
– Priimami tiesiniai PCM signalai, kurių
diskretizavimo dažnis nėra lygus 44,1 kHz.
– Gaunami „Dolby Digital Plus“, „Dolby Digital
EX“, „Dolby TrueHD“, DTS 96/24, „DTS-HD
Master Audio“ arba „DTS-HD High
Resolution Audio“ signalai.
– Veikiant tinklo funkcijai gaunami signalai, kurių
diskretizavimo dažnis nėra lygus 44,1 kHz.
* „Fix SB“ rodoma tada, kai prijungtas tik vienas
galinis erdvinis garsiakalbis.
87LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
Kaip išvesti bandomąjį toną iš
kiekvieno garsiakalbio
Galite išvesti bandomąjį toną iš kiekvieno
garsiakalbio paeiliui.
1 Pasirinkite „Test Tone“, tada
paspauskite
.
2 Pasirinkite pageidaujamą bandomojo
tono arba garsiakalbio tipą, tada
paspauskite
.
• Off: bandomasis tonas išvedamas iš
kiekvieno garsiakalbio neautomatiškai.
• Auto: bandomasis tonas išvedamas iš
kiekvieno garsiakalbio paeiliui.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: galite pasirinkti, iš
kurių garsiakalbių bus išvestas
bandomasis tonas.
3 Sureguliuokite neautomatiškai
išvedamo bandomojo tono
garsiakalbių lygį, tada paspauskite
.
Funkcija D.L.L. yra patentuota „Sony“
technologija. Naudojant ją galima atkurti
žemos kokybės skaitmeninius ir
analoginius garso signalus kaip
kokybišką garsą.
• Auto 1: šią funkciją galima taikyti garso
formatams, kai atliktas glaudinimas
su nuostoliais, ir analoginiams garso
signalams.
• Auto 2: šią funkciją galima taikyti
tiesiniams PCM signalams, garso
formatams, kai atliktas glaudinimas
su nuostoliais, ir analoginiams garso
signalams.
• Off
x Sound Optimizer
Net atkurdami nedideliu garsumu, galėsite
mėgautis aiškiu dinaminiu garsu. Išsamią
informaciją žr. „Kaip naudotis funkcija
„Sound Optimizer““ (53 psl.).
• Normal
• Low
• Off
x Equalizer
Galima reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
bosų ir aukštų tonų lygį. Išsamią
informaciją žr. „Kaip reguliuoti
glodintuvą“ (53 psl.).
x Sound Field
Galima pasirinkti įvesties signalams
taikomą garso efektą. Išsamią informaciją
žr. „Kaip taikyti garso efektus“ (50 psl.).
x A/V Sync. (sinchronizuoja garso
ir vaizdo išvestį)
Galima užlaikyti garso išvestį, kad būtų
galima iki minimumo sumažinti laiką tarp
garso išvesties ir vaizdo rodymo.
Ši funkcija naudinga, kai naudojate didelį
LCD, plazminį monitorių arba projektorių.
• HDMI Auto: Laikas tarp garso išvesties ir
vaizdo rodymo monitoriuje, prijungtame
HDMI jungtimi, bus sureguliuotas
automatiškai pagal TV informaciją. Ši
funkcija galima tik tada, kai monitorius
palaiko funkciją „A/V Sync.“
• 0–300 ms: Galite reguliuoti užlaikymą
nuo 0 ms iki 300 ms kas 10 ms.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama
„Analog Direct“.
• Atsižvelgiant į garso formatą, garso lauką,
garsiakalbių išdėstymą ir garsiakalbių atstumo
nustatymus, delsos laikas gali skirtis.
x Auto Volume
Šis imtuvas gali reguliuoti garsumą
automatiškai pagal įvesties signalą arba
turinį, gaunamą iš prijungtos įrangos.
88LT
Šią funkciją patogu naudoti tada, jei, pvz.,
reklamos pranešimai yra garsesni už
TV programas.
• On
• Off
Pastabos
• Prieš įjungdami / išjungdami šią funkciją,
būtinai sumažinkite garsumo lygį.
• Kadangi šią funkciją galima naudoti, tik kai
įvedami „Dolby Digital“, DTS arba tiesinės
PCM signalai, perjungus kitus formatus garsas
gali staiga padidėti.
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Gaunami tiesiniai PCM signalai, kurių
diskretizavimo dažnis didesnis nei 48 kHz.
– Gaunami „Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, DTS 96/24, „DTS-HD Master
Audio“ arba „DTS-HD High Resolution
Audio“ signalai.
x „Dual Mono“ (skaitmeninės
transliacijos kalbos pasirinkimas)
Galima nustatyti dvilypio garso arba
skaitmeninės transliacijos kalbą, jei ši
funkcija galima. Ši funkcija veikia tik su
„Dolby Digital“ šaltiniais.
• Main/Sub: Garsas pagrindine kalba bus
išvedamas per priekinį kairįjį garsiakalbį.
Tuo pat metu bus išvedamas garsas
dubliavimo kalba per dešinįjį garsiakalbį.
• Main: Garsas pagrindine kalba bus
išvedamas.
• Sub: Garsas dubliavimo kalba bus
išvedamas.
x D.Range Comp. (dinaminio
diapazono glaudinimas)
Galima suspausti dinaminį garso takelio
diapazoną. Tai gali būti naudinga, jei norite
žiūrėti filmus nedideliu garsumu vėlai
vakare. Dinaminio diapazono glaudinimas
galimas tik su „Dolby Digital“ šaltiniais.
• On: Dinaminis diapazonas suspaudžiamas;
tai numatė įrašymo inžinierius.
• Auto: Dinaminis diapazonas
automatiškai glaudinamas.
• Off: Dinaminis diapazonas
nesuspaudžiamas.
Pastaba
Meniu „HDMI Settings“
Galite reguliuoti reikiamus įrangos,
prijungtos per HDMI lizdą, nustatymus.
x Control for HDMI
Galite įjungti arba išjungti funkciją „Control
for HDMI“. Išsamią informaciją žr. „Kaip
pasiruošti naudoti „BRAVIA Sync““ (74 psl.).
• On
• Off
Pastabos
• Jei „Control for HDMI“ nustatyta į „On“, „HDMI
Audio Out“ gali būti pakeista automatiškai.
• Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei „Control
for HDMI“ nustatyta į „On“, priekiniame skydelyje
esantis indikatorius ?/1 (įjungtas / budėjimo
režimas) dega geltona spalva.
Pasirinkus „Auto“, gali užtrukti kiek ilgiau,
kol vaizdas ir garsas bus pateikti TV, nei
pasirinkus „On“.
x HDMI Audio Out
Galima nustatyti HDMI garso signalų
išvestį iš atkūrimo įrangos, prijungtos
prie imtuvo per HDMI jungtį.
• AMP: HDMI garso signalai iš atkūrimo
įrangos atkuriami tik per garsiakalbius,
prijungtus prie imtuvo. Kelių kanalų
garsas gali būti atkuriamas nepakeistas.
Pastaba
Garso signalai nėra atkuriami iš TV garsiakalbio,
kai „HDMI Audio Out“ nustatyta į „AMP“.
• TV+AMP: garsas išvedamas per TV
garsiakalbį ir garsiakalbius, prijungtus
prie imtuvo.
x Pass Through
Pastabos
Galite išvesti HDMI signalus į TV, net jei
imtuvas veikia budėjimo režimu.
• On*: imtuvui veikiant budėjimo režimu,
HDMI signalai nuolat išvedami iš imtuvo
lizdo HDMI TV OUT.
• Auto: kai TV įjungtas imtuvui veikiant
budėjimo režimu, HDMI signalai
išvedami iš imtuvo lizdo HDMI TV
OUT. „Sony“ rekomenduoja šį
nustatymą, jei naudojate su „BRAVIA
Sync“ suderinamą „Sony“ TV. Pasirinkus
šį nustatymą, įrenginiui veikiant
budėjimo režimu pavyks sutaupyti
daugiau energijos, nei pasirinkus
nustatymą „On“.
• Off: veikdamas budėjimo režimu HDMI
signalų imtuvas neatkuria. Jei norite, kad
turinys iš prijungtos įrangos būtų
atkuriamas per TV, įjunkite imtuvą.
Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui
veikiant budėjimo režimu pavyks
sutaupyti daugiau energijos, nei
pasirinkus nustatymą „On“.
• Atkūrimo įrangos garso kokybė priklauso
nuo TV garso kokybės, pvz., kanalų kiekio,
diskretizavimo dažnio ir kt. Jei TV yra
erdvinio garso garsiakalbiai, per imtuvą
irgi atkuriamas erdvinis garsas, net jei
atkuriate kelių kanalų šaltinį.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo įrangos
(projektoriaus ar kt.), per imtuvą gali
nepavykti atkurti garso. Tokiu atveju
pasirinkite AMP.
x Subwoofer Level
* Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai.
89LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
Galima nustatyti žemųjų dažnių
garsiakalbio 0 dB arba + 10 dB lygį, kai
PCM signalai įvedami per HDMI jungtį.
Kiekvienos įvesties, kuriai priskirtas
atskiras HDMI įvesties lizdas, lygį galite
nustatyti atskirai.
• Auto: automatiškai nustatomas 0 dB
arba +10 dB lygis; tai priklauso nuo
garso srauto.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Leidžia nustatyti „Fast View“ valdymą.
Ši greito HDMI perjungimo funkcija
palaiko visas HDMI įvestis.
• Auto: galite pasirinkti HDMI įvestį
greičiau nei įprastą parinktį.
• Off: „Fast View“ ir HDMI peržiūros
funkcijos negalimos.
Meniu „Input Settings“
1 Pasirinkite „Name In“, tada
paspauskite
.
2 Pasirinkite įvestį, kurios pavadinimą
norite įvesti, ir paspauskite
.
3 Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite ženklą, tada paspauskite b.
Žymeklį galite perkelti pirmyn arba atgal
spausdami B / b.
4 Norėdami įvesti vieną ženklą po
kito pakartokite 3 veiksmą, tada
paspauskite
.
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Galite reguliuoti imtuvo ir kitos įrangos
jungčių nustatymus.
x Input Mode
Meniu „Network Settings“
Leidžia pataisyti garso įvesties režimą, kai
įrangą prijungiate ir prie skaitmeninės, ir
prie analoginės garso įvesties lizdų. Išsamią
informaciją žr. „Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas (INPUT MODE)“
(78 psl.).
Galite reguliuoti tinklo nustatymus. Meniu
„Network Settings“ pasiekiamas tik tada,
kai pasirinkta pagrindinio tinklo arba
SEN funkcija.
x Input Edit
Galima nustatyti toliau nurodytus
elementus kiekvienam įvesties šaltiniui.
• Watch: įvesties šaltinis rodomas
„Watch“ meniu.
• Listen: įvesties šaltinis rodomas
„Listen“ meniu.
• Watch+Listen: įvesties šaltinis rodomas
ir „Watch“, ir „Listen“ meniu.
x Audio Input Assign
Galima kiekvienam garso įvesties šaltiniui
priskirti atskirą įvesties lizdą (-us).
Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti kitus
garso įvesties lizdus („Audio Input
Assign“)“ (78 psl.).
x Name In
Leidžia nustatyti, koks pavadinimas
rodomas „Watch/Listen“ meniu.
Galite įvesti įvesčių pavadinimus iki
8 ženklų ir nustatyti, kad jie būtų rodomi.
Kai įrangos pavadinimai rodomi ekrane, ją
lengviau atpažinti nei pagal lizdus.
90LT
x Internet Settings
Galima nustatyti tinklo nustatymus. Išsamią
informaciją žr. „Kaip sukonfigūruoti imtuvo
tinklo nustatymus“ (35 psl.).
• Wired Setup
• Wireless Setup
x Information
Galite patikrinti tinklo informaciją.
1 Pasirinkite „Information“, tada
paspauskite
.
2 Pasirinkite nustatymų elementą, kurį
norite patikrinti, tada paspauskite
.
TV ekrane rodoma esamo nustatymo
informacija.
Galite patikrinti „Physical Connection“,
„SSID“, „Security Settings“, „IP Address
Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“,
„Default Gateway“, „DNS Settings“,
„Primary DNS“, „Secondary DNS“ ir
„MAC Address“ nustatymus*.
* Per sąranką nustatomi elementai skiriasi
priklausomai nuo tinklo aplinkos ir
ryšio tipo.
x PARTY STREAMING
Galite nustatyti imtuvą, kad būtų naudojamasi
funkcija PARTY STREAMING.
1 Pasirinkite PARTY STREAMING,
tada paspauskite
.
2 Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir
paspauskite
.
• On: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai
gali aptikti imtuvą.
Imtuvas gali įjungti arba išjungti
funkciją PARTY, taip pat prisijungti
arba išeiti iš PARTY.
• Off: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai
gali aptikti imtuvą,
tačiau imtuvas negali įjungti arba
išjungti funkcijos PARTY, taip pat
negali prisijungti arba išeiti iš PARTY.
x Device Name
Galite imtuvui priskirti įrenginio
pavadinimą iki 30 simbolių ilgio, kad jį
lengvai atpažintų kiti pagrindinio tinklo
įrenginiai.
Kaip priskirti įrenginio pavadinimą
1 Pasirinkite „Device Name“ ir
paspauskite
.
2 Paspauskite , kad pasirinktumėte
esamą įrenginio pavadinimą.
3 Nuspauskite SHIFT, tada spauskite
skaitinius / tekstinius mygtukus ir
įveskite įrenginio pavadinimą.
4 Paspauskite .
Patarimas
Numatytasis įrenginio pavadinimas yra
„STR-DN840 ******“.
„******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai
6 skaitmenys.
Kai „Network Standby“ režimas nustatytas
į „On“, imtuvą visada galima prijungti ir
valdyti per tinklą.
1 Pasirinkite „Network Standby“ ir
paspauskite
.
2 Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir
paspauskite
.
Pastaba
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei „Network
Standby“ nustatyta į „On“, priekiniame skydelyje
esantis indikatorius ?/1 (įjungtas / budėjimo
režimas) dega geltona spalva.
Meniu „System Settings“
Galite reguliuoti imtuvo nustatymus.
x Language
Galima pasirinkti ekrano pranešimų kalbą.
• Anglų
• Prancūzų
• Vokiečių
• Ispanų
x Auto Standby
Galite nustatyti, kad imtuvas būtų
automatiškai perjungiamas į budėjimo
režimą, kai jis nenaudojamas arba kai į jį
neįvedamas signalas.
• On: perjungiama į budėjimo būseną po
maždaug 20 minučių.
• Off: neperjungiama į budėjimo režimą.
Pastabos
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Pasirinkta įvestis „FM TUNER“, „AM TUNER“,
„USB“, „HOME NETWORK“ arba „SEN“.
– Įjungta funkcija „AirPlay“ arba PARTY
STREAMING.
– Imtuvo programinė įranga atnaujinama.
• Jei naudojate automatinio budėjimo režimo ir
išjungimo laikmačio funkcijas vienu metu,
išjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė.
91LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
x Network Standby
• On: tinklo funkcija veikia ir tada, kai
imtuvas veikia budėjimo režimu,
valdant per tinklą operacijos tęsiamos.
• Off: tinklo funkcija išjungiama, kai
imtuvas veikia budėjimo režimu.
Imtuvui reikia daugiau laiko veikimui
atnaujinti, kai jis vėl įjungiamas.
x Network Update
Galite atnaujinti imtuvo programinę įrangą
į naujausią versiją.
Išsamią informaciją žr. „Kaip atnaujinti
programinę įrangą“ (70 psl.).
Kaip patikrinti programinės
įrangos versiją
1 Pasirinkite „Network Update“, tada
paspauskite
.
2 Pasirinkite „Version“ ir paspauskite
TV ekrane rodoma programinės
įrangos versija.
x Update Alert
Galima nustatyti, ar TV ekrane rodyti
informaciją apie naują programinės
įrangos versiją.
• On
• Off
.
Kaip naudotis ekrano
skydelio meniu
1
Paspauskite AMP MENU.
Meniu rodomas imtuvo ekrano
skydelyje.
2
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą meniu, tada
paspauskite
.
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą reguliuoti
parametrą, tada paspauskite
4
Kelis kartus paspausdami V/v,
pasirinkite norimą nustatymą,
tada paspauskite
.
.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite B arba RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite AMP MENU.
Kaip valdyti
nenaudojant OSD
Pastaba
Šį imtuvą galite valdyti naudodami ekrano
skydelį, net jei TV neprijungtas prie imtuvo.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
92LT
Ekrano skydelyje kai kurie parametrai ir nustatymai
gali būti rodomi neryškiai. Tai reiškia, kad jų
naudoti negalima arba jie pastovūs ir nekeičiami.
Meniu apžvalga
Toliau nurodytos parinktys galimos kiekviename meniu. Kaip naršyti meniu, žr. 92 psl..
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
„Auto Calibration“
nustatymai
[<AUTO CAL>]
Automatinio kalibravimo pradžia
[A.CAL START]
Lygio nustatymai
[<LEVEL>]
Nustatymai
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Automatinis fazės pritaikymasa)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Bandomasis tonasb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Priekinio kairiojo garsiakalbio
lygisb)
[FL LEVEL]
Nuo FL –10,0 dB iki FL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Priekinio dešiniojo garsiakalbio
lygisb)
[FR LEVEL]
Nuo FR –10,0 dB iki FR +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Centrinio garsiakalbio lygisb)
[CNT LEVEL]
Nuo CNT –10,0 dB iki CNT
+10,0 dB (0,5 dB intervalais)
Erdvinio kairiojo garsiakalbio
lygisb)
[SL LEVEL]
Nuo SL –10,0 dB iki SL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio dešiniojo garsiakalbio
lygisb)
[SR LEVEL]
Nuo SR –10,0 dB iki SR +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio galinio garsiakalbio
lygisb)
[SB LEVEL]
Nuo SB –10,0 dB iki SB +10,0 dB
(kas 0,5 dB)
Erdvinio galinio kairiojo
garsiakalbio lygisb)
[SBL LEVEL]
Nuo SBL –10.0 dB iki SBL +10.0 dB
(0.5 dB intervalais)
Erdvinio galinio dešiniojo
garsiakalbio lygisb)
[SBR LEVEL]
Nuo SBR –10.0 dB iki SBR
+10.0 dB (0.5 dB intervalais)
Priekinio kairiojo viršutinio
garsiakalbio lygisb)
[LH LEVEL]
Nuo LH –10,0 dB iki LH +10,0 dB
(kas 0,5 dB)
Priekinio dešiniojo viršutinio
garsiakalbio lygisb)
[RH LEVEL]
Nuo RH –10,0 dB iki RH +10,0 dB
(kas 0,5 dB)
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygisb) Nuo SW –10,0 dB iki SW +10,0 dB
[SW LEVEL]
(0,5 dB intervalais)
93LT
Kaip reguliuoti
nustatymus
„Auto Calibration“ tipasa)
[CAL TYPE]
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Speaker settings
[<SPEAKER>]
Garsiakalbių išdėstymas
[SP PATTERN]
Nuo 5/2.1 iki 2/0 (20 šablonų)
Centrinio garsiakalbio garso
pakėlimas
[CNT LIFT]
Priekinių garsiakalbių dydisb)
[FRT SIZE]
1–10, OFF
94LT
LARGE, SMALL
Centrinio garsiakalbio dydisb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Erdvinių garsiakalbių dydisb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Priekinių viršutinių garsiakalbių
dydisb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Erdvinio galinio garsiakalbio
priskyrimasd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Atstumas iki priekinio kairiojo
garsiakalbiob)
[FL DIST.]
Nuo FL 1,00 m iki FL 10,00 m
(nuo FL 3’3” iki FL 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki priekinio dešiniojo
garsiakalbiob)
[FR DIST.]
Nuo FR 1,00 m iki FR 10,00 m
(nuo FR 3’3” iki FR 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki centrinio
garsiakalbiob)
[CNT DIST.]
Nuo CNT 1,00 m iki CNT 10,00 m
(nuo CNT 3’3” iki CNT 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki kairiojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SL DIST.]
Nuo SL 1,00 m iki SL 10,00 m
(nuo SL 3’3” iki SL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki dešiniojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SR DIST.]
Nuo SR 1,00 m iki SR 10,00 m
(nuo SR 3’3” iki SR 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki galinio erdvinio
garsiakalbiob)
[SB DIST.]
Nuo SB 1,00 m iki SB 10,00 m
(nuo SB 3’3” iki SB 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki galinio kairiojo
erdvinio garsiakalbiob)
[SBL DIST.]
Nuo SBL 1,00 m iki SBL 10,00 m
(nuo SBL 3’3” iki SBL 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki galinio dešiniojo
erdvinio garsiakalbiob)
[SBR DIST.]
Nuo SBR 1,00 m iki SBR 10,00 m
(nuo SBR 3’3” iki SBR 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki priekinio kairiojo
viršutinio garsiakalbiob)
[LH DIST.]
Nuo LH 1,00 m iki LH 10,00 m
(nuo LH 3’3” iki LH 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Meniu
[Display]
Įvesties nustatymai
[<INPUT>]
Erdvinio garso
nustatymai
[<SURROUND>]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Atstumas iki priekinio dešiniojo
viršutinio garsiakalbiob)
[RH DIST.]
Nuo RH 1,00 m iki RH 10,00 m
(nuo RH 3’3” iki RH 32’9”)
(0,01 m (1 pėd.) intervalais)
Atstumas iki žemųjų dažnių
garsiakalbiob)
[SW DIST.]
Nuo SW 1,00 m iki SW 10,00 m
(nuo SW 3’3” iki SW 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Distance unit
[DIST. UNIT]
Priekinių garsiakalbių sankirtos
dažnise)
[FRT CROSS]
FEET, METER
Centrinio garsiakalbio sankirtos
dažnise)
[CNT CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Erdvinio garso garsiakalbių
sankirtos dažnise)
[SUR CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Priekinių viršutinių garsiakalbių
sankirtos dažnise)
[FH CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Įvesties režimas
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Įvesčių pavadinimų suteikimas
[NAME IN]
Išsamią informaciją žr. meniu
„Input Settings“ dalyje „Name In“
(90 psl.).
Skaitmeninės garso įvesties
priskyrimas
[A. ASSIGN]
Išsamią informaciją žr. „Kaip
naudoti kitus garso įvesties lizdus
(„Audio Input Assign“)“ (78 psl.).
HD-D.C.S. Efekto tipasf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Kaip reguliuoti
nustatymus
95LT
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Glodintuvo
nustatymai
[<EQ>]
Priekinių garsiakalbių bosų lygis
[FRT BASS]
Nuo FRT B. –10 dB iki FRT B.
+10 dB (kas 1,0 dB)
Priekinių garsiakalbių aukštųjų
dažnių lygis
[FRT TREBLE]
Centrinio garsiakalbio bosų lygis
[CNT BASS]
Nuo FRT T. –10 dB iki FRT T.
+10 dB (kas 1,0 dB)
Centrinio garsiakalbio aukštųjų
dažnių lygis
[CNT TREBLE]
Erdvinių garsiakalbių bosų lygis
[SUR BASS]
Nuo CNT T. –10 dB iki CNT T.
+10 dB (kas 1,0 dB)
Erdvinių garsiakalbių aukštųjų
dažnių lygis
[SUR TREBLE]
Priekinių viršutinių garsiakalbių
bosų lygis
[FH BASS]
Priekinių viršutinių garsiakalbių
aukštųjų dažnių lygis
[FH TREBLE]
Nuo SUR T. –10 dB iki SUR T.
+10 dB (kas 1,0 dB)
FM stočių priėmimo režimas
[FM MODE]
STEREO, MONO
Kaip pavadinti iš anksto
nustatytas stotis
[NAME IN]
Išsamią informaciją žr. „Kaip įvesti
iš anksto nustatytų radijo stočių
pavadinimus („Name Input“)“
(49 psl.).
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Imtuvo nustatymai
[<TUNER>]
Garso nustatymai
[<AUDIO>]
96LT
„Digital Legato Linear“
[D.L.L.]
Nuo CNT B. –10 dB iki CNT B.
+10 dB (kas 1,0 dB)
Nuo SUR B. –10 dB iki SUR B.
+10 dB (kas 1,0 dB)
Nuo FH B. –10 dB iki FH B. +10 dB
(kas 1,0 dB)
Nuo FH T. –10 dB iki FH T. +10 dB
(kas 1,0 dB)
Garso optimizavimo funkcija
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Sinchronizuoja garso ir vaizdo
išvestį
[A/V SYNC]
nuo 0 ms iki 300 ms
(10 ms intervalais), HDMI AUTO
Papildomas AUTO garsumas
[AUTO VOL]
Skaitmeninės transliacijos kalbos
pasirinkimas
[DUAL MONO]
Dinaminio diapazono glaudinimas
[D. RANGE]
A. VOL ON, A. VOL OFF
MAIN/SUB, MAIN, SUB
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
HDMI nustatymai
[<HDMI>]
HDMI valdymas
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Perėjimas
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI garso išvestis
[AUDIO OUT]
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygis
[SW LEVEL]
AMP, TV+AMP
Spartusis rodinys
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Tinklo budėjimo režimas
[NET STBY]
Automatinio budėjimo režimas
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Sistemos nustatymai
[<SYSTEM>]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
STBY ON, STBY OFF
Versijos rodymas
[VER. x.xxx]h)
a)
Pasirinkti šį nustatymą galite tik atlikę „Auto Calibration“ ir įrašę nustatymus.
b) Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą, kai kurių parametrų arba nustatymų
naudoti
negalima.
c)
xxx vaizduoja garsiakalbio kanalą (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Šį parametrą galite pasirinkti tik tada, kai „SP PATTERN“ nenustatytas kaip naudojantis erdvinio
garso galinius ir priekinius viršutinius garsiakalbius (85 psl.).
e)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei garsiakalbis nustatytas į SMALL.
f)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei pasirinktas garso laukas HD-D.C.S.
g) Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai.
h)
x.xxx nurodo versijos numerį.
Kaip reguliuoti
nustatymus
97LT
Kaip pamatyti informaciją
ekrano skydelyje
Ekrano skydelyje pateikiama įvairi imtuvo
būsenos informacija, pvz., garso laukas.
1 Pasirinkite įvestį, kurios informaciją
norite patikrinti.
2 Paspauskite AMP, o tada kelis kartus –
DISPLAY.
Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
ekranas pasikeičia toliau nurodyta tvarka.
Įvesties pavadinimas1) t Pasirinkta
įvestis t Esamasis taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis t Srauto
informacija3)
Klausantis FM ir AM radijo
Iš anksto nustatytos stoties
pavadinimas1) t Dažnis t Šiuo metu
taikomas garso laukas2) t Garsumo lygis
Priimant RDS transliaciją
(Tik Europai ir Australijai
skirti modeliai)
Programos arba iš anksto nustatytos
stoties pavadinimas1) t Dažnis,
diapazonas ir iš anksto nustatytos stoties
numeris t Šiuo metu taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis
1) Pavadinimas rodomas tik tada, jei jis priskirtas
įvesčiai arba iš anksto nustatytai stočiai.
Pavadinimas nerodomas, jei, užuot jį įvedus,
buvo paliktas tuščias laukelis arba jis sutampa
su įvesties pavadinimu.
2)
Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“,
parodoma „PURE.DIRECT“.
3) Srauto informacija gali būti nerodoma.
Pastaba
Kai kurių kalbų ženklai ar simboliai gali
būti nerodomi.
98LT
3
Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus
Galite pakeisti numatytuosius įvesties
mygtukų nustatymus, kad jie atitiktų
sistemos įrangą. Pavyzdžiui, jei prijungiate
„Blu-ray Disc“ leistuvą prie imtuvo lizdo
SAT/CATV, galite nustatyti, kad jis būtų
valdomas šio nuotolinio valdymo pulto
mygtuku SAT/CATV.
Pastaba
Negalite iš naujo priskirti įvesties mygtukų TV,
FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN.
TV ?/1
Pavyzdys: paspauskite 1, tada atleiskite
TV ?/1. Dabar SAT/CATV mygtuku
galite valdyti „Blu-ray Disc“ leistuvą.
Kategorija
Paspauskite
„Blu-ray Disc“ leistuvas
(komandų režimas BD1)a)
1
„Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginys
(komandų režimas BD3)a)
2
DVD leistuvas
(komandų režimas DVD1)
3
4
DVD įrašymo įrenginys
(komandų režimas DVD3)b)
5
VCR
(komandų režimas VTR3)c)
CD grotuvas
Skaičių
mygtukai
1
Įvesties
mygtukai
Laikydami nuspaudę įvesties
mygtuką, kurio priskyrimą norite
pakeisti, nuspauskite TV ?/1.
Pavyzdys: laikydami nuspaudę
SAT/CATV, nuspauskite TV ?/1.
2
6
a) Išsamią informaciją apie nustatymą BD1
arba BD3 žr. prie „Blu-ray Disc“ leistuvo
arba įrašymo įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
b)„Sony“ DVD įrašymo įrenginiai valdomi
naudojant nustatymą DVD1 arba DVD3.
Išsamios informacijos žr. prie DVD
įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
c) „Sony“ VCR įrenginiai valdomi naudojant
nustatymą VTR 3, atitinkantį VHS.
Kol TV ?/1 mygtuką laikote
nuspaudę, atleiskite įvesties
mygtuką.
Pavyzdys: kol laikote nuspaudę mygtuką
TV ?/1, atleiskite SAT/CATV.
99LT
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Vadovaudamiesi toliau pateikta
lentele, paspauskite norimos
kategorijos atitinkamą mygtuką,
tada atleiskite TV ?/1.
Kaip iš naujo nustatyti
įvesties mygtukus
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
2–
1
2
Laikydami nuspaudę 2 –
paspauskite ir laikykite nuspaudę ?/1,
tada paspauskite mygtuką TV INPUT.
Atleiskite visus mygtukus.
Įvesties mygtukų numatytieji
nustatymai nustatyti iš naujo.
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie
užpakalinės imtuvo pusės pritvirtintoje
etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol
yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra
išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite
už laido.
• (Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą
jį galima įkišti tik vieną kryptimi.
Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko
į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
100LT
Vieta
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą
išjunkite ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant imtuvą iškiltų kuri nors iš
toliau nurodytų problemų, ją spręskite
pasitelkdami šį nesklandumų šalinimo
vadovą. Jei kurios nors problemos pašalinti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją. Įsidėmėkite, kad, jei techninės
priežiūros specialistai taisydami pakeis tam
tikras dalis, jie gali jas pasilikti.
Maitinimas
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
• „Auto Standby“ nustatytas į „On“
(91 psl.).
• Veikia išjungimo laikmačio funkcija
(14 psl.).
• Veikia PROTECTOR (111 psl.).
Indikatorius ?/1 (įjungta / budėjimo
režimas) greitai mirksi.
• Atnaujinant programinę įrangą įvyko
klaida. Atjunkite, tada vėl prijunkite
maitinimo laidą. Imtuvas bandys
atnaujinti programinę įrangą. Jei
indikatorius toliau greitai mirksi,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Vaizdas
TV ekrane vaizdas nerodomas.
• Įvesties mygtukais pasirinkite
tinkamą įvestį.
• Nustatykite, kad TV veiktų tinkamos
įvesties režimu.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Įsitikinkite, kad kabeliai tinkamai ir
tvirtai prijungti prie įrangos.
• Kai kurią atkūrimo įrangą gali reikėti
nustatyti. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
101LT
Papildoma informacija
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba
magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali
atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo
kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač
didelė naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
TV ekrane nerodomas 3D vaizdas.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą
3D vaizdai gali būti nerodomi.
Išsiaiškinkite, kokius 3D vaizdo
formatus palaiko imtuvas (114 psl.).
TV ekrane nerodomas 4K vaizdas.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą,
4K vaizdai gali būti nerodomi.
Patikrinkite TV ir vaizdo įrangos
vaizdo rodymo galimybę bei
nustatymą. Taip pat įsitikinkite, kad
vaizdo įrangą prijungėte prie esamo
šio imtuvo 4K HDMI IN lizdo.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV vaizdo išvesties nėra.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
vaizdas rodomas prieš išjungiant imtuvą
paskiausiai pasirinktoje HDMI įrangoje.
Jei naudojate kitą įrangą, ją įjungę
valdykite grojimą vienu prisilietimu
arba įjunkite imtuvą ir pasirinkite
pageidaujamą HDMI įrangą.
• (Tik Australijai ir Meksikai skirti
modeliai)
Jei prie imtuvo prijungiate su
„BRAVIA Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad meniu „HDMI
Settings“ nuostata „Pass Through“
nustatyta kaip „On“ (89 psl.).
TV ekrane nerodomas OSD meniu.
• Paspauskite HOME.
• Patikrinkite, ar TV tinkamai
prijungtas.
• Gali šiek tiek užtrukti, kol OSD meniu
bus parodytas TV ekrane, tai priklauso
nuo TV.
Ekrano skydelis išjungtas.
• Jeigu užsidega indikatorius PURE
DIRECT, paspauskite PURE DIRECT,
kad išjungtumėte funkciją (54 psl.).
102LT
• Jei norite sureguliuoti ekrano skydelio
šviesumą, paspauskite imtuvo
mygtuką DIMMER.
Garsas
Kad ir kokią įrangą pasirinktumėte,
nėra garso arba jis labai silpnas.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai įkišti
į įvesties / išvesties lizdus, atitinkančius
imtuvo, garsiakalbių ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir visa įranga
įjungti.
• Patikrinkite, ar MASTER VOLUME
valdymo nuostata nenustatyta kaip
VOL MIN.
• Patikrinkite, ar SPEAKERS
nenustatyta kaip SPK OFF (34 psl.).
• Patikrinkite, ar prie imtuvo
neprijungtos ausinės.
• Jei norite atšaukti nutildymo funkciją,
nuotolinio valdymo pulte
paspauskite
.
• Norimą įrangą bandykite pasirinkti
paspausdami nuotolinio valdymo
pulto įvesties mygtuką arba pasukdami
imtuvo INPUT SELECTOR (40 psl.).
• Jei garso norite klausytis per TV
garsiakalbį, „HDMI Settings“ meniu
nustatykite „HDMI Audio Out“
į TV+AMP (89 psl.). Jei nepavyksta
atkurti kelių kanalų garso šaltinio,
nustatykite į AMP. Vis dėlto garsas
nebus atkuriamas per TV garsiakalbį.
• Garsas gali būti nutrauktas, jei
perjungiamas diskretizavimo dažnis,
kanalų skaičius arba atkūrimo įranga
atkuriamų garso signalų garso formatas.
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
tvirtai prijungti.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai nėra
šalia transformatoriaus arba variklio ir
yra bent 3 metrų (10 pėdų) atstumu nuo
TV komplekto arba fluorescencinės
lempos.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Kištukai ir lizdai nešvarūs. Nuvalykite
juos audiniu, šiek tiek sudrėkintu
alkoholio tirpalu.
Nėra garso arba iš tam tikrų garsiakalbių
sklinda tik labai tylus garsas.
• Patikrinkite, ar įranga prijungta
tinkamai prie savo garso įvesties lizdų.
• Patikrinkite, ar jungiamasis (-ieji)
laidas (-ai) yra iki galo įkištas (-i)
į imtuvo ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite INPUT MODE (78 psl.).
• Patikrinkite, ar įranga tinkamai
prijungta prie tos įrangos HDMI lizdo.
• Atsižvelgiant į atkūrimo įrangą gali
prireikti nustatyti įrangos HDMI
nuostatą. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
• Garsas iš imtuvo gali būti
neatkuriamas, kol TV ekrane rodoma
OSD. Paspauskite HOME, kad
atvertumėte pagrindinį meniu, tada
dar kartą paspauskite HOME.
• Iš HDMI lizdo perduodamus garso
signalus (formatą, diskretizavimo
dažnį, bitų skaičių ir kt.) gali silpninti
prijungta įranga. Jei vaizdas yra
nekokybiškas arba garsas per HDMI
kabeliu prijungtą įrangą neatkuriamas,
patikrinkite prijungtos įrangos
nustatymus.
• Kai prijungta įranga nesuderinama su
autorių teisių apsaugos technologija
(HDCP), per HDMI TV OUT lizdą
perduodami vaizdas ir (arba) garsas gali
būti iškraipytas (-i) arba neatkuriamas
(-i). Tokiu atveju patikrinkite prijungtos
įrangos specifikaciją.
• Jei norite klausytis didelės bitų spartos
garso („DTS-HD Master Audio“,
„Dolby TrueHD“), nustatykite didesnę
nei 720p / 1080i leistuvo atkūrimo
įrangos raišką.
• Kad galėtumėte naudoti DSD ir kelių
kanalų tiesinį PCM, gali reikėti
nustatyti tam tikras atkūrimo įrangos
vaizdo raiškos nuostatas. Žr. atkūrimo
įrangos naudojimo instrukciją.
103LT
Papildoma informacija
• Prijunkite ausines prie lizdo PHONES
ir patikrinkite, ar per jas sklinda garsas.
Jei garsas sklinda tik iš vieno ausinių
kanalo, gali būti, kad įranga prie
imtuvo prijungta netinkamai.
Patikrinkite, ar laidai iki galo įkišti
į imtuvo ir įrangos lizdus.
Jei garsas sklinda iš abiejų ausinių
kanalų, gali būti, kad priekinis
garsiakalbis prie imtuvo prijungtas
netinkamai. Patikrinkite, ar priekinis
garsiakalbis, iš kurio nesklinda garsas,
prijungtas tinkamai.
• Patikrinkite, ar prijungėte prie
analoginės įrangos L ir R lizdų;
analoginę įrangą reikia prijungti
prie L ir R lizdų. Naudokite garso
laidą (nepridedamas).
• Sureguliuokite garsiakalbių lygį (85 psl.).
• Naudodami meniu „Auto Calibration“
arba meniu „Speaker Settings“ esančią
nuostatą „Speaker Pattern“
patikrinkite, ar garsiakalbio nuostatos
atitinka sąranką. Tada pasirinkę meniu
„Speaker Settings“ esančią nuostatą
„Test Tone“ patikrinkite, ar per
kiekvieną garsiakalbį garsas
atkuriamas tinkamai.
• Kai kuriuose diskuose nėra „Dolby
Digital Surround EX“ informacijos.
• Patikrinkite, ar žemųjų dažnių
garsiakalbis prijungtas tinkamai
ir tvirtai.
• Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbis įjungtas.
• Atsižvelgiant į pasirinktą garso lygį,
garsas iš žemųjų dažnių garsiakalbio
gali nesklisti.
• Kai visi garsiakalbiai nustatyti į „Large“
ir pasirinkta „Neo:6 Cinema“ arba
„Neo:6 Music“, iš žemųjų dažnių
garsiakalbio garsas nesklinda.
Garsas nesklinda iš konkrečios įrangos.
• Įsitikinkite, kad TV suderinamas su
funkcija „System Audio Control“.
• Jei TV nėra funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu
nustatymą nustatykite „HDMI
Audio Out“ į
– TV+AMP, jei garso norite klausytis
per TV garsiakalbį ir imtuvą;
– AMP, jei garso norite klausytis
per imtuvą.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo
įrangos (projektoriaus ar kt.), per
imtuvą gali nepavykti atkurti garso.
Tokiu atveju „HDMI Settings“ meniu
„HDMI Audio Out“ nustatykite
į AMP (89 psl.).
• Jei imtuve pasirinkus TV įvestį iš
prie imtuvo prijungtos įrangos
nesklinda garsas
– pakeiskite imtuvo įvestį į HDMI, jei
programą norite žiūrėti per įrangą,
prijungtą prie imtuvo HDMI ryšiu;
– pakeiskite televizijos kanalą, jei
norite žiūrėti TV transliaciją;
– pasirinkite tinkamą įrangą ar įvestį,
jei norite žiūrėti prie TV prijungtos
įrangos programą. Informaciją apie
valdymą žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
• Kai naudojama „Analog Direct“,
garsas neatkuriamas. Naudokite kitą
garso lauką (50 psl.).
• Jei naudojatės funkcija „Control for
HDMI“, TV nuotolinio valdymo pultu
prijungtos įrangos valdyti negalėsite.
– Kai kurią prijungtą įrangą ir TV gali
reikėti nustatyti. Žr. prie kiekvieno
įrenginio ir TV pridėtas naudojimo
instrukcijas.
– Imtuvo įvestį pakeiskite prie įrangos
prijungta HDMI įvestimi.
• Patikrinkite, ar pasirinktas
skaitmeninio garso įvesties lizdas
nepriskirtas kitoms įvestims (78 psl.).
Iš kairės ir dešinės sklindantis garsas
nesubalansuotas arba atvirkštinis.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
prijungti tinkamai ir tvirtai.
• Sureguliuokite garso lygio parametrus
naudodami „Speaker Settings“ meniu.
Neatkuriamas kelių kanalų „Dolby Digital“
arba DTS garsas.
• Patikrinkite, ar paleistas DVD ar kt.
įrašytas „Dolby Digital“ arba DTS
formatu.
• Kai DVD leistuvą ar kt. prijungiate per
imtuvo skaitmeninės įvesties lizdus,
patikrinkite, ar nustatyta prijungtos
įrangos skaitmeninė garso išvestis.
• Meniu „HDMI Settings“ „HDMI
Audio Out“ nustatykite į AMP
(89 psl.).
• Didelės bitų spartos garsu („DTS-HD
Master Audio“, „Dolby TrueHD“),
DSD ir kelių kanalų tiesiniu PCM
galima mėgautis tik naudojant
HDMI jungtį.
Nepavyksta išgauti erdvinio garso efekto.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote filmo arba
muzikos garso lauką (50 psl.).
• Garso laukai neveikia, kai gaunami
aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo
dažnio „DTS-HD Master Audio“,
„DTS-HD High Resolution Audio“
arba „Dolby TrueHD“ signalai.
Per garsiakalbius neatkuriamas
bandomasis tonas.
• Galbūt netvirtai prijungti garsiakalbių
laidai. Patikrinkite, ar jie prijungti
tvirtai ir ar šiek tiek truktelėjus jie
neatsijungia.
• Gali būti, kad garsiakalbių laiduose
įvyko trumpasis jungimas.
• Įsitikinkite, kad neįjungta funkcija
PARTY STREAMING (67 psl.).
Bandomasis tonas atkuriamas ne per TV
ekrane nurodytą, o per kitą garsiakalbį.
• Netinkamas garsiakalbių išdėstymas.
Garsiakalbių jungtys turi atitikti
garsiakalbių išdėstymą.
104LT
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu, TV
garso išvesties nėra.
Tarp garso išvesties ir vaizdo rodymo
yra laiko tarpas.
• Patikrinkite, ar neįjungta funkcija
PARTY STREAMING. Jei norite
išjungti funkciją PARTY, paspauskite
mygtuką PARTY START/CLOSE ir
palaukite, kol bus rodoma CLOSE
PARTY. Išsamią informaciją žr. 68 psl..
Imtuvas
Neveikia RDS.*
• Įsitikinkite, kad nustatėte FM RDS stotį.
• Pasirinkite stipresnio signalo FM
radijo stotį.
• Stotis, kurią nustatėte, neskleidžia RDS
signalo arba jis per silpnas.
Nepateikiama norima RDS informacija.*
• Gali būti, kad paslauga laikinai
neteikiama. Susisiekite su radijo
stotimi ir išsiaiškinkite, ar ši paslauga
tikrai teikiama.
* Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.
Prastas FM priėmimas.
• Naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas) imtuvui prie lauko
FM antenų prijungti, kaip
pavaizduota toliau.
Lauko FM antena (orinė)
Imtuvas
„iPod“ / „iPhone“
Garsas yra iškraipytas.
• Kelis kartus paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 –.
• Nustatykite „iPod“ / „iPhone“
nuostatą EQ į „Off“ arba „Flat“.
Iš „iPod“ / „iPhone“ nesklinda garsas.
• Atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“ /
„iPhone“.
Nepavyksta įkrauti „iPod“ / „iPhone“.
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
• Patikrinkite, ar antenos prijungtos
patikimai. Jei reikia, sureguliuokite
antenas ir prijunkite išorinę anteną.
• Patikrinkite, ar imtuvas įjungtas.
• Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tvirtai.
105LT
Papildoma informacija
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
garsas išvedamas prieš išjungiant imtuvą
paskiausiai pasirinktoje HDMI įrangoje.
Jei naudojate kitą įrangą, ją įjungę
valdykite grojimą vienu prisilietimu
arba įjunkite imtuvą ir pasirinkite
pageidaujamą HDMI įrangą.
• (Tik Australijai ir Meksikai skirti
modeliai)
Jei prie imtuvo prijungiate su
„BRAVIA Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad meniu „HDMI
Settings“ nuostata „Pass Through“
nustatyta kaip „On“ (89 psl.).
• Naudojant automatinį radijo stočių
nustatymą, jų signalas per silpnas.
Nnustatykite stotis tiesiogiai.
• Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte
stočių nustatymo skalę (kai nustatote
AM stotis tiesiogiai) (48 psl.).
• Iš anksto nebuvo nustatyta radijo
stočių arba iš anksto nustatytos radijo
stotys buvo pašalintos (kai
naudojamas iš anksto nustatytų radijo
stočių ieškomasis derinimas). Iš anksto
nustatykite radijo stotis (48 psl.).
• Paspauskite AMP, tada kelis kartus
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką DISPLAY, kad ekrano
skydelyje būtų parodytas dažnis.
Nepavyksta valdyti „iPod“ / „iPhone“.
• Patikrinkite, ar nuėmėte apsauginį
„iPod“ / „iPhone“ dėklą.
• Atsižvelgiant į „iPod“ / „iPhone“
turinį gali šiek tiek užtrukti, kol jis
bus pradėtas atkurti.
• Išjunkite imtuvą, tada atjunkite „iPod“ /
„iPhone“. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo
prijunkite „iPod“ / „iPhone“.
• Naudojate nepalaikomą „iPod“ /
„iPhone“. Jei norite sužinoti, kokių
tipų įrenginiai palaikomi, žr.
„Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai“ (42 psl.).
Nekinta „iPhone“ skambėjimo
tono garsumas.
• Sureguliuokite skambėjimo garsumą
„iPhone“ valdikliais.
USB įrenginys
Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
• Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytų problemų.
Kokie įrenginių tipai yra palaikomi, žr.
„Suderinami USB įrenginiai“ (44 psl.).
– USB įrenginys neatpažįstamas.
– Šiame imtuve nerodomi failų arba
aplankų pavadinimai.
– Negalima atkurti.
– Praleidžiami garsai.
– Girdėti triukšmas.
– Sklinda iškraipytas garsas.
Garsas triukšmingas, praleidžiamas
arba iškraipomas.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu
arba garsas yra iškraipytas.
USB įrenginys neatpažįstamas.
• Išjunkite imtuvą, tada atjunkite USB
įrenginį. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo
prijunkite USB įrenginį.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(44 psl.).
106LT
• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepradedama atkurti.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(44 psl.).
• Jei norite pradėti atkurti,
paspauskite N.
USB įrenginio nepavyksta prijungti prie
(USB) prievado.
• Bandote prijungti apverstą USB
įrenginį. USB įrenginį junkite
tinkamai jį nukreipę.
Netinkamas pateikimas.
• Galbūt USB įrenginyje saugomi
duomenys sugadinti.
• Šio imtuvo ekrane gali būti rodomi
šie simboliai:
– Didžiosios raidės (nuo A iki Z)
– Mažosios raidės (nuo a iki z)
– Skaitmenys (nuo 0 iki 9)
– Simboliai (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Kiti ženklai gali būti rodomi
netinkamai.
Ilgai rodoma „Reading“ arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
– USB įrenginyje yra per daug aplankų
arba failų.
– Failų struktūra yra labai sudėtinga.
– Viršyta atminties talpa.
– Vidinė atmintis fragmentuota.
Todėl rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų nurodymų.
– USB įrenginyje neturi būti daugiau
nei 256 aplankų (įskaitant aplanką
ROOT).
– Aplanke neturi būti daugiau nei
256 failų.
Nepavyksta atkurti garso failo.
• MP3 PRO formato MP3 failų atkurti
negalima.
• Garso failas yra kelių garso takelių.
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei
kai kurie USB įrenginiai gali palaikyti ne
visus šiuos FAT.
Išsamios informacijos ieškokite USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje arba
kreipkitės į gamintoją.
Tinklo ryšys
Imtuvo nepavyksta prijungti prie WPS
naudojant belaidžio LAN ryšį.
• Jei prieigos taškas nustatytas kaip
WEP, prisijungti prie tinklo
naudodami WPS negalėsite.
Naudodami prieigos taško paiešką
suraskite prieigos tašką, tada
sukonfigūruokite tinklą.
Rodomas klaidos pranešimas.
• Jei sistema prijungta naudojant belaidį
tinklą, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito, tada
sukonfigūruokite dar kartą.
• Patikrinkite belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško
nuostatas ir sukonfigūruokite dar
kartą. Išsamią informaciją apie
įrenginių nuostatas rasite įrenginių
naudojimo instrukcijose.
• Įsitikinkite, kad naudojate belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką.
• Belaidžius tinklus veikia mikrobangų
krosnelių ir kitų įrenginių
skleidžiamas elektromagnetinė
spinduliuotė. Patraukite įrenginį toliau
nuo šių įrenginių.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
Nepavyksta valdyti imtuvo naudojant
įrenginį, kuriame įdiegta „TV SideView“.
• Įjungus imtuvą gali prireikti daug
laiko, kol jis bus prijungtas prie tinklo.
Šiek tiek palaukite ir dar kartą
pabandykite naudoti „TV SideView“.
• Įsitikinkite, kad meniu „Network
Settings“ nuostata „Network Standby“
nustatyta kaip „On“, kad „TV
SideView“ galėtumėte naudoti vos
tik įjungę imtuvą.
Nepavyksta pasirinkti meniu
„Network Settings“.
• Įjungę imtuvą šiek tiek palaukite,
tada dar kartą pasirinkite meniu
„Network Settings“.
• Sužinokite klaidos pobūdį. Žr. „Tinklo
funkcijų pranešimų sąrašas“ (71 psl.).
Nepavyksta prisijungti prie tinklo.
• Patikrinkite tinklo būseną. Žr. dalį
„Informacija“, tada atlikdami
2 veiksmą pasirinkite nuostatą
„Physical Connection“ (90 psl.).
Jei rodoma „Connection Fail“, dar
kartą sukonfigūruokite tinklo ryšį
(55 psl.).
Pagrindinis tinklas
Nepavyksta prisijungti prie tinklo.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
107LT
Papildoma informacija
• Kai kurie AAC failai gali būti
atkuriami netinkamai.
• „Windows Media Audio Lossless“ ir
„Professional“ formato WMA failų
atkurti negalima.
• Naudojant kitas nei FAT16 arba
FAT32 failų sistemas suformatuoti
USB įrenginiai nepalaikomi.*
• Jei naudojate skaidytą USB įrenginį,
galėsite atkurti tik pirmo skaidinio
garso failus.
• Galima atkurti ne daugiau kaip 8 lygių
(įskaitant aplanką ROOT) turinį.
• Aplankų skaičius viršija 256 (įskaitant
ROOT aplanką).
• Failų skaičius aplanke viršija 256.
• Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir
pan. failų atkurti negalima.
• Imtuvo tinklo nuostatos gali būti
netinkamos. Patikrinkite tinklo būseną.
Žr. dalį „Informacija“, tada atlikdami 2
veiksmą pasirinkite nuostatą „Physical
Connection“ (90 psl.).
Jei rodoma „Connection Fail“, dar kartą
sukonfigūruokite tinklo ryšį (55 psl.).
• Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite
jį iš naujo.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
• Jei sistema prijungta prie belaidžio
tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito.
• Jei suaktyvinta kompiuterio ICF
(interneto ryšio užkardos) funkcija, tai
gali trukdyti imtuvui būti prijungtam prie
kompiuterio (tik tada, kai kompiuteris
naudojamas kaip serveris). Gali reikėti
pakeisti užkardos nuostatas, kad imtuvą
būtų leidžiama prijungti. (Išsamios
informacijos, kaip pakeisti užkardos
nuostatas, ieškokite prie kompiuterio
pridėtose naudojimo instrukcijose.)
• Jei atlikote imtuvo inicijavimą arba
serverio sistemos atkūrimą, nustatykite
tinklo nuostatas dar kartą (55 psl.).
Serveris (pvz., kompiuteris) nerodomas
serverių sąraše. (TV ekrane rodoma
„No Server“.)
• Gali būti, kad šį imtuvą įjungėte
prieš įjungdami serverį. Atnaujinkite
serverių sąrašą (60 psl.).
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
108LT
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
Patikrinkite tinklo nustatymo
informaciją (90 psl.).
• Žr. belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško naudojimo instrukciją ir
patikrinkite transliavimo grupiniu
adresu nuostatą. Jei belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško
transliavimo grupiniu adresu nuostata
įjungta, išjunkite ją.
Nepavyksta normaliai atkurti
garso duomenų.
• Pasirinkta maišytojo leidimo nuostata.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
SHUFFLE, kol nebebus rodoma SHUF.
Nepavyksta paleisti garso takelio ar
failo arba kitas garso takelis ar failas
nepaleidžiamas automatiškai.
• Įsitikinkite, kad šis imtuvas palaiko
garso failo, kurį bandote paleisti,
formatą (61 psl.).
• WMA failų, kuriems taikoma DRM
autorių teisių apsauga, atkurti negalima.
Kaip patikrinti WMA failo autorių
teisių apsaugą, žr. 64 psl..
Atkuriant praleidžiami garsai.
• Belaidžio LAN dažnių juosta gali
būti per žema. Perkelkite imtuvą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką arčiau vienas kito,
kad tarp jų nebūtų kliūčių.
• Jei kaip serveris naudojamas
kompiuteris, jame gali veikti daug
programų. Jei kompiuteryje įjungta
antivirusinė programinė įranga,
laikinai ją išjunkite, nes jai reikia
daug sistemos išteklių.
• Gali būti neįmanoma garso takelių
paleisti daugiau nei per vieną tuo pačiu
metu veikiantį įrenginį, tai priklauso
nuo tinklo aplinkos. Jei norite, kad
naudojant imtuvą būtų galima paleisti
garso takelius, išjunkite kitą įrenginį.
Rodomas užrašas „Cannot Play“.
Rodoma „No Track“.
• Jei pasirinktame aplanke nėra garso
takelių arba kitų aplankų, išplėsti
aplanko, kad būtų rodomas jo
turinys, negalima.
Nepavyksta atkurti WMA formato garso
takelio, kurio autorių teisės saugomos.
• Kaip patikrinti WMA failo autorių
teisių apsaugą, žr. 64 psl..
Nepavyksta pasirinkti anksčiau
pasirinkto garso takelio.
• Serveryje gali būti pakeista garso
takelio informacija. Serverių sąraše iš
naujo pasirinkite serverį (60 psl.).
Nepavyksta pagrindiniame tinkle esančių
įrenginių prijungti prie serverio.
• Nuostata „Network Standby“ gali būti
nustatyta kaip „Off“. Įjunkite imtuvą
arba meniu „Network Settings“
nuostatą „Network Standby“
nustatykite į „On“ (91 psl.).
• Patikrinkite, ar tinklas
sukonfigūruotas tinkamai. Jei ne,
ryšio užmegzti negalima (91 psl.).
• Įrenginių sąraše esančio įrenginio
nuostata yra „Not Allow“ (62 psl.)
arba įrenginys neįtrauktas į įrenginių
sąrašą (62 psl.).
• Pasiektas maksimalus 20 leidžiamų
prijungti įrenginių skaičius.
Iš įrenginių sąrašo pašalinkite
nereikalingus įrenginius, tada nuostatą
„Auto Access“ nustatykite į „Allow“
(62 psl.).
• Jei imtuvas vykdo vieną iš toliau
nurodytų operacijų, imtuvo serverio
veikimas sustabdomas.
– Atkuriamas serveryje saugomas
garso takelis (imtuvas veikia kaip
grotuvas)
– Atnaujinama programinė įranga
– Formatuojama sistema
Imtuvo nepavyksta įjungti automatiškai, kai
jį bando pasiekti tinkle esantys įrenginiai.
• Imtuvas nepalaiko „Wake-on-LAN“
standarto. Taigi imtuvo negalima
įjungti naudojant funkciją „Wake-onLAN“, kai nuostata „Network
Standby“ nustatyta į „Off“. Meniu
„Network Settings“ nuostatą
„Network Standby“ nustatykite į „On“
(90 psl.), kad imtuvas galėtų atsakyti
į kitų įrenginių tinklu perduodamas
operacijas (91 psl.).
109LT
Papildoma informacija
• Negalite paleisti jokių failų, išskyrus
garso.
• Patikrinkite, ar serveris nustatytas
tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar
imtuvas užregistruotas serveryje ir iš
serverio leidžiama transliuoti muziką.
• Patikrinkite, ar serveryje esantis garso
failas nebuvo pažeistas arba ištrintas.
Žr. kartu su serveriu gautą naudojimo
instrukciją.
• Negalima paleisti tokių garso takelių:
– garso takelio, kuriuo pažeidžiami
atkūrimo apribojimai;
– garso takelio, kurio autorių teisių
informacija netvarkinga;
– internetinėje muzikos parduotuvėje
įsigyto garso takelio, kurio negalima
transliuoti naudojant pagrindinį
tinklą;
– garso takelio, kurio formato
nepalaiko imtuvas, (61 psl.).
• Patikrinkite, ar pasirinktas garso
takelis nebuvo ištrintas iš serverio. Jei
garso takelis ištrintas, pasirinkite kitą.
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Įsitikinkite, kad serveris įjungtas.
• Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite
jį iš naujo.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris
tinkamai prijungti prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus / prieigos taško.
Nepavyksta įjungti imtuvo naudojant
tinkle esančius įrenginius.
• Nepavyksta įjungti imtuvo iš kitų
tinklo įrenginių naudojantis „Wakeon-LAN“ paleidimo funkcija.
Imtuvas negali atkurti garso takelio, kurį
šiuo metu atkuria PARTY šeimininkas.
• PARTY šeimininkas atkuria garso
formato garso takelį, kurio nepavyksta
atkurti naudojant imtuvą.
• Gali šiek tiek užtrukti, kol garsas
bus atkurtas.
Imtuvas prisijungia prie nenumatyto PARTY.
• Jei imtuvui prisijungiant funkcija
PARTY buvo įjungta daugiau negu
viename įrenginyje, imtuvui gali
nepavykti prisijungti prie norimo
PARTY. Išjunkite kitame įrenginyje
įjungtą funkciją PARTY, tada
prisijunkite prie norimo PARTY.
Šio imtuvo naudoti negalima.
• Atnaujinkite „iOS“ įrenginio
programinę įrangą į naujausią jos
versiją (70 psl.).
• Atnaujinkite imtuvo programinę
įrangą į naujausią jos versiją (70 psl.).
• Įsitikinkite, kad tuo pačiu metu kitas
įrenginys netransliuoja per su
„AirPlay“ suderinamą įrenginį.
Mygtukai, pvz., 2 +/–, N, X, x, .,
>, SHUFFLE ir REPEAT, neveikia.
• Įsitikinkite, kad nuostatos, leidžiančios
valdyti „iTunes“ naudojant šį imtuvą,
suaktyvintos.
• „iOS“ įrenginyje imtuvas nepasirinktas
kaip nuotolinis garsiakalbis. Pasirinkite
imtuvą kaip tinklo garsiakalbį.
SEN
Imtuvo nepavyksta prijungti prie tarnybos.
AirPlay
Nepavyksta rasti imtuvo naudojant
„iOS“ įrenginį.
• Patikrinkite saugos programinės
įrangos užkardos konfigūraciją.
Išsamią informaciją žr. svetainėje
(112 psl.).
• Įsitikinkite, kad „iOS“ įrenginys arba
kompiuteris, kuriame yra „iTunes“,
prijungtas prie pagrindinio tinklo.
• Atnaujinkite imtuvo ir „iOS“ įrenginio
„AirPlay“ programinę įrangą
į naujausią jos versiją (70 psl.).
Praleidžiami garsai.
• Kai naudojate belaidį tinklą, garsai gali
būti praleidžiami, tai priklauso nuo
tokių veiksnių kaip tinklo aplinka.
• Serveriai perkrauti. Uždarykite visas
šiuo metu naudojamas nereikalingas
programas.
110LT
• Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
• Patikrinkite tinklo būseną.
Žr. „Information“ (90 psl.), tada
atlikdami 2 veiksmą pasirinkite
nuostatą „Physical Connection“.
Jei rodoma „Connection Fail“,
sukonfigūruokite tinklo ryšį dar
kartą (55 psl.).
• Jei sistema prijungta prie belaidžio
tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio
LAN maršrutizatorių / prieigos tašką
arčiau vienas kito.
• Jei jūsų sutartis su interneto ryšio
teikėju interneto ryšį apriboja taip,
kad jis vienu metu būtų teikiamas tik
vienam įrenginiui, šis įrenginys prie
interneto prisijungti negalės, kai prie
jo jau prisijungta kitu įrenginiu.
Pasitarkite su operatoriumi arba
paslaugos teikėju.
Praleidžiami garsai.
• Belaidžio LAN dažnių juosta gali būti
per žema. Perkelkite imtuvą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių /
prieigos tašką arčiau vienas kito,
kad tarp jų nebūtų kliūčių.
Neveikia funkcija „Control for HDMI“.
• Patikrinkite HDMI jungtį (24 psl.).
• Įsitikinkite, kad meniu „HDMI
Settings“ nuostata „Control for
HDMI“ nustatyta kaip „On“ (89 psl.).
• Patikrinkite, ar prijungta įranga
suderinama su funkcija „Control
for HDMI“.
• Patikrinkite prijungtos įrangos
„Control for HDMI“ nustatymus.
Žr. prijungtos įrangos naudojimo
instrukciją.
• Atjungę HDMI kabelį arba pakeitę
jungtį pakartokite skyriuje „Kaip
pasiruošti naudoti „BRAVIA Sync““
(74 psl.) nurodytus veiksmus.
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta
į „Off“, „BRAVIA Sync“ neveikia
tinkamai, net jei įranga prijungta prie
HDMI IN lizdo.
• Toliau pateikti HDMI CEC standarte
nurodyti įrangos, kurią galima valdyti
funkcija „BRAVIA Sync“, tipų ir
skaičiaus apribojimai.
– Įrašymo įranga („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir pan.) – iki 3 įrenginių.
– Atkūrimo įranga („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.) –
iki 3 įrenginių.
– Su imtuvu susijusi įranga –
iki 4 įrenginių.
– AV imtuvas (garso sistema) –
1 įrenginys.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį
(9 psl.).
• Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir imtuvo esančias
kliūtis.
• Jei nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išsieikvoję,
pakeiskite juos naujais.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą
nuotolinio valdymo pulto įvestį.
Klaidų pranešimai
Jei kas nors sugenda, ekrano skydelyje
rodomas pranešimas. Iš pranešimo galite
sužinoti sistemos būseną. Jei kurios nors
problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
PROTECTOR
Nenuolatinė srovė tiekiama į garsiakalbius
arba imtuvas yra uždengtas ir vėdinimo
angos blokuojamos. Po kelių sekundžių
imtuvas automatiškai išsijungs. Pašalinkite
daiktą, dengiantį viršutinį imtuvo skydelį,
patikrinkite garsiakalbių jungtį ir vėl
įjunkite maitinimą.
USB FAIL
Nustatyta, kad iš (USB) prievado
išeina padidėjusi srovė. Po kelių
sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs. Patikrinkite „iPod“ / „iPhone“
arba USB įrenginį, tada jį atjunkite ir
vėl įjunkite maitinimą.
Informaciją apie kitus pranešimus žr.
skyriuose „Pranešimų sąrašas atlikus
automatinio kalibravimo matavimą“
(84 psl.), „„iPod“ / „iPhone“ pranešimų
sąrašas“ (44 psl.), „USB pranešimų sąrašas“
(46 psl.) ir „Tinklo funkcijų pranešimų
sąrašas“ (71 psl.).
111LT
Papildoma informacija
„BRAVIA Sync“
(„Control for HDMI“)
Nuotolinio valdymo pultas
Kaip išvalyti atmintį
Specifikacijos
Nurodymų skyriai
Kaip išvalyti
Žr.
Visus įsimintus nustatymus
80 psl.
Pritaikytus garso laukus
54 psl.
Apie pagalbos informaciją
Naujausią informaciją apie imtuvą rasite
toliau nurodytoje svetainėje.
Klientams Europoje:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Australijoje:
http://www.sony-asia.com/support
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Stiprintuvo dalis
Meksikai skirtas modelis1)
Minimali RMS išvesties galia
(6 omai, nuo 20 Hz iki 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1) 2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 W viename kanale
Kiti modeliai1)
Minimali RMS išvesties galia1)
(6 omai, nuo 20 Hz iki 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1) 2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 W viename kanale
1) Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Regionas
Maitinimo
reikalavimai
Meksika
127 V kintamoji
srovė, 60 Hz
Europa, Australija
230 V kintamoji
srovė, 50 Hz
2) Rekomenduojama priekinio, centrinio,
erdvinio garso, galinio ir priekinio viršutinio
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus ir
šaltinį, garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginis
Nuo
10 Hz iki 100 kHz, +0,5/–2 dB
(apeinant garso lauką ir glodintuvą)
112LT
3)
Papildoma informacija
Įvestis
Analoginis
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3) 105 dB (A, 500 mV4))
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Išvestis (analoginė)
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso
lauką ir glodintuvą).
4) Svertinis tinklas, įvesties lygis.
FM imtuvo dalis
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz (50 kHz žingsnis)
Antena (orinė)
Laidinė FM antena (orinė)
Antenos (orinės) jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
Regionas
Stočių nustatymo skalė
10 kHz
žingsnis
9 kHz
žingsnis
Meksika
530–
1 710 kHz
531–
1 710 kHz
Europa,
Australija
–
Nuo
531 kHz iki
1 602 kHz
Antena
Rėminė antena (orinė)
Vaizdo dalis
Įvestys / išvestys
Vaizdas:
1 Vp-p, 75 omai
113LT
HDMI vaizdas
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
Formatas
2D
„Frame
packing“
4096 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a
–
„Side-by-Side“
„Over-Under“
(„Half“)
(„Top-and-Bottom“)
–
–
3840 × 2160p esant 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p esant 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p esant 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p esant 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p esant 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i esant 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i esant 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p esant 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p esant 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p esant 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p esant 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p esant 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p esant 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p esant 59,94/60 Hz
a
–
–
–
„iPod“ / „iPhone“ dalis
5 V, 1,0 A MAKS. nuolatinė srovė
USB dalis
Palaikomas dažnis bitais*
MP3 („MPEG 1 Audio Layer-3“):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
„WMA9 Standard“:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8–192 kHz, 16 bitų PCM
8–192 kHz, 24 bitų PCM
114LT
FLAC:
8–192 kHz, 16 bitų FLAC
44,1–192 kHz, 24 bitų FLAC
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / įrašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomomis
laikmenomis.
Perdavimo sparta
Didelė sparta
Palaikomas USB įrenginys
Didelės talpos klasė
Maksimali srovė
500 mA
NETWORK skyrius
Papildoma informacija
Eterneto LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Belaidis LAN
Suderinami standartai:
IEEE 802,11 b/g
Sauga:
WEP 64 bitai, WEP 128 bitai, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2PSK (TKIP)
Radijo dažnis:
2,4 GHz
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Regionas
Maitinimo
reikalavimai
Meksika
127 V kintamoji
srovė, 60 Hz
Europa, Australija
230 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos
240 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo
režimu)
0,3 W (kai nuostatos „Control for
HDMI“, „Pass Through“ ir „Network
Standby“ nustatytos kaip „Off “.)
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm,
įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius
Masė (apytiksl.)
8,5 kg
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
115LT
Rodyklė
Skaitmenys
C
2 kanalai 50
5.1 kanalai 19
7.1 kanalai 19
CD grotuvas 28
Center Lift Up 85
Control for HDMI 89
A
D
A.F.D. režimas 50
A/V Sync. 88, 96
Abėcėlinė paieška 14
Access Point Scan 36
Advanced Auto Volume 88
AirPlay 69
AM 47
Atskyrimo dažnis 87
Audio Input Assign 90
Audio Settings 87
Aukštieji dažniai 96
„Auto Calibration“ nustatymai 93
Auto Standby 91
„Auto Tuning“ 47
Auto Volume 88
Automatinio budėjimo režimas 97
Automatinis fazės pritaikymas 85
D.L.L. (Digital Legato Linear) 87
DCAC („Digital Cinema Auto
Calibration“) 32
Device Name 91
Dinaminio diapazono
glaudinimas 88, 96
Distance Unit 87, 95
DLNA 55
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 88, 96
DVD leistuvas 26
Dvikanalio stiprintuvo
prijungimas 80
B
Bandomasis tonas 93
Belaidis tinklas 36
Belaidžio LAN antena 12
Belaidžio LAN ryšio signalo
stiprumas 11
Bi-Amp 80
Bosai 96
„BRAVIA Sync“
pasiruošimas naudoti 75
116LT
E
Easy Setup 32
Efektų lygis 95
Ekrano skydelis 10
Erdvinio garso nustatymai 95
F
Fast View 90
Fiksuotas IP adresas 37
Filmo režimas 50
FM 47
FM Mode 96
FM režimas 47
G
K
Garso efektai 50
Garso laukas 50
Garso nustatymai 96
Glodintuvo nustatymai 53, 96
Grojimas vienu prisilietimu 76
Kabelinės TV imtuvas 26, 27
Kalibravimo tipas 93
HD-D.C.S. 50
HDMI 97
HDMI Audio Out 89
HDMI garso išvestis 97
HDMI nustatymai 97
HDMI Settings 89
HDMI valdymas 97
Home Theatre Control 77
I
Imtuvas 47
Imtuvo nustatymai 96
Informacijos peržiūra ekrano
skydelyje 98
Input Edit 90
INPUT MODE 78
Input Settings 90
IP nustatymas 90
„iPod“ / „iPhone“
Krovimas 43
Suderinami modeliai 42
Iš anksto nustatytos stotys 48
Išankstinio nustatymo atmintis 48
Išjungimo laikmatis 14
Išvalymas
atmintis 80
garso laukas 54
Nuotolinio valdymo pultas 100
Laidinis tinklas 35
Listen 39
Lygio nustatymai 93
Papildoma informacija
H
L
M
Manual Setup 85
Meniu 81, 93
Muzikos paslaugos 64
Muzikos režimas 51
N
Name Input 49
Network Standby 91
Nuotolinio valdymo pultas 13
Nustatymas iš naujo 32
Nustatymų meniu 81
Nutildymas 41
O
OSD (rodymas ekrane) 38
P
Pagrindinis tinklas 61
Palydovinės televizijos imtuvas 26, 27
PARTY STREAMING 67
Pass Through 89
Perėjimas 97
„PlayStation 3“ 26
117LT
Pranešimas
„Auto Calibration“ 84
„iPod“ / „iPhone“ 44
Klaida 111
Tinklo funkcijos 71
USB 46
Prijungimas
antenos 29
Belaidis ryšys 31
garsiakalbiai 21
Garso įranga 28
Laidinis ryšys 31
Tinklas 29
TV 23
USB įrenginys 28
vaizdo įranga 24
Programinės įrangos naujinimas 92
PROTECTOR 111
Pure Direct 54
T
R
Ž
RDS 49
Įvesties priskyrimas 78
Įvestis 40
S
Sankirtos dažnis 95
SB Assign 85, 94
Scene Select 77
SEN 64
Serveris 55
Serverių sąrašas 60
Sistemos išjungimas 77
Sistemos nustatymai 97
Speaker Pattern 85, 94
Speaker Settings 83, 94
SPEAKERS 34
Subwoofer Level 89
„Super Audio CD“ grotuvas 28
System Audio Control 76
System Settings 91
118LT
Test Tone 87
Tiesioginis stoties nustatymas 48
Tinklo naujinimas 92
Tinklo nustatymai 90
TV 23
U
Update Alert 92
USB FAIL 111
USB įrenginys 44
W
Wake-on-LAN 61
Watch 39
WPS
Mygtukas 37
PIN kodas 37
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
Prieš naudodami „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (apibrėžtą toliau), atidžiai perskaitykite toliau
pateikiamą sutartį. Jei naudojate „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, leidžiate suprasti, kad sutinkate su
šia sutartimi. Jeigu su ja nesutinkate, jums neleidžiama naudoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE: ši Galutinio naudotojo licencijos sutartis („GNLS“) yra
teisinis susitarimas tarp jūsų ir „Sony Corporation“ („SONY“), jūsų „Sony“ techninės įrangos prietaiso
(„GAMINIO“) gamintojos bei „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS licencijos išdavėjos. Visa „Sony“
programinė įranga ir trečiųjų šalių programinė įranga (išskyrus programinę įrangą, kuriai taikoma jos
atskira licencija), pateikiama su jūsų GAMINIU, jos naujiniai ir naujovinimai čia bus vadinami „SONY“
PROGRAMINE ĮRANGA. „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik kartu su GAMINIU.
Naudodami „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, sutinkate būti įpareigoti šios GNLS sąlygomis. Jeigu
nesutinkate su šios GNLS sąlygomis, „SONY“ nėra linkusi suteikti jums „SONY“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS licenciją. Tokiu atveju turėtumėte nenaudoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA yra saugoma autorių teisių įstatymų, autorių teisių tarptautinių
sutarčių ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos teisės aktų ir sutarčių. „SONY“ PROGRAMINĖ
ĮRANGA yra licencijuojama, ne parduodama.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
Visos „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS nuosavybės, autorių ir kitos teisės priklauso „SONY“
arba jos licencijos išdavėjams. Ši GNLS suteikia jums teisę naudoti „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
tik asmeniniais tikslais.
REIKALAVIMŲ, APRIBOJIMŲ, TEISIŲ IR IŠLYGŲ APRAŠAS
Apribojimai. „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS, visos arba dalimis, negalima kopijuoti, keisti,
atlikti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti ar išmontuoti.
Komponentų atskyrimas. „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA licencijuojama kaip vienas gaminys.
Jos komponentų negalima atskirti.
Naudoti viename GAMINYJE. „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik viename GAMINYJE.
Nuoma. Negalima išnuomoti „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS.
Programinės įrangos perleidimas. Galite visam laikui perleisti visas savo teises pagal šią GNLS tik tada,
kai „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA perleidžiama kartu su GAMINIU ir kaip jo dalis, numatant,
kad jums neliks jokių kopijų, „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA perleidžiama visa (įskaitant, bet
neapsiribojant, visas kopijas, komponentus, laikmenas, naudojimo vadovus, kitą spausdintą medžiagą,
elektroninius dokumentus, atkūrimo diskus ir šią GNLS) bei gavėjui sutinkant su šios GNLS sąlygomis.
Nutraukimas. Nepažeisdama jokių kitų teisių, „SONY“ gali nutraukti šią GNLS, jeigu nesilaikysite
jos sąlygų. Tokiu atveju, „SONY“ pageidaujant, turite atsiųsti GAMINĮ „SONY“ nurodytu adresu,
o „SONY“ atsiųs jums GAMINĮ atgal, kai tik „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA bus pašalinta
iš GAMINIO.
Konfidencialumas. Sutinkate viešai nežinomą informaciją, esančią „SONY“ PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE,
išlaikyti konfidencialią ir neatskleisti jos kitiems be išankstinio raštiško „SONY“ sutikimo.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta ar skirta naudoti
ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingose aplinkose, kur reikalingas veikimas be
sutrikimų, pavyzdžiui, eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas,
oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų ar ginklų sistemas, kuriose „SONY“
119LT
PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba
pakenkti aplinkai („Didelės rizikos veikla“). „SONY“ ir jos tiekėjai aiškiai nepripažįsta bet kokios
išreikštos ar numanomos garantijos dėl tinkamumo didelės rizikos veiklai.
„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS IŠIMTYS
Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudojate vien savo rizika.
„SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir be jokios rūšies garantijų,
o „SONY“, jos pardavėjai bei „SONY“ licencijos išdavėjai (tik šios DALIES tikslais, kartu – „SONY“)
AIŠKIAI NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT,
BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM
TIKSLUI GARANTIJAS. „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
FUNKCIJOSE NĖRA KLAIDŲ AR DEFEKTŲ, ARBA KAD JOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS,
TAIP PAT „SONY“ NEGARANTUOJA, KAD „SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS BUS
PATAISYTAS. BE TO, „SONY“ NEGARANTUOJA IR NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL „SONY“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO REZULTATŲ TEISINGUMO,
TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR PAN. JOKIA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA
PATARIMAS, PATEIKTAS „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“ ATSTOVO, NEGALI BŪTI
LAIKOMI GARANTIJA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ.
KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA IŠSKIRTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
TOKIU ATVEJU PIRMIAU PATEIKTAS IŠSKYRIMAS JUMS BUS NETAIKOMAS.
Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, yra tiksliai numatyta, kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA
nesukurta ir neskirta naudoti su jokiais gaminiais, išskyrus GAMINĮ. „SONY“ neteikia jokių garantijų,
kad „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA nepažeis bet kokio gaminio, programinės įrangos, turinio ar
duomenų, sukurtų jūsų arba trečiosios šalies.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„SONY“, JOS TIEKĖJAI IR „SONY“ LICENCIJOS IŠDAVĖJAI (TIK šios DALIES tikslais, kartu –
„SONY“) NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ NETYČINĘ AR PASEKMĖJE
ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU „SONY“ PROGRAMINE ĮRANGA, PAGRĮSTĄ ARBA
KILUSIĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS PAŽEIDIMO,
NEATSARGUMO, PAŽEIDUS SUTARTĮ, TIKSLIUS ĮSIPAREIGOJIMUS AR KITUS TEISĖS
PRINCIPUS. TOKIA ŽALA APIMA, BET NEAPSIRIBOJA, NEGAUTĄ PELNĄ, NEGAUTAS
PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS, GALIMYBĖS NAUDOTI GAMINĮ AR BET KOKIĄ
SUSIJUSIĄ ĮRANGĄ, NETEKIMĄ, PRASTOVAS IR NAUDOTOJO LAIKĄ, NEATSIŽVELGIANT
Į TAI, AR „SONY“ GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ. BET KURIUO ATVEJU
VISA „SONY“ ATSAKOMYBĖ JUMS PAGAL VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS APRIBOTA
IKI SUMOS, FAKTIŠKAI SUMOKĖTOS UŽ „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
EKSPORTAS
Jei naudojate „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ kitoje valstybėje, nei gyvenate, arba ją perleidžiate
į kitą šalį, privalote laikytis taikytinų įstatymų ir taisyklių, susijusių su eksportu, importu ir muitais.
TAIKOMI ĮSTATYMAI
Ši GNLS turi būti aiškinama, vykdoma, interpretuojama ir taikoma pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į jokius prieštaravimus įstatymų nuostatoms. Bet kokie ginčai, kylantys iš šios GNLS,
bus sprendžiami išskirtinai Tokijo (Japonija) teismuose ir pagal jų jurisdikciją, o jūs ir „SONY“
sutinkate su šių teismų ginčų nagrinėjimo vieta ir jurisdikcija. JŪS IR „SONY“ ATSISAKOTE TEISĖS
Į TEISMĄ DALYVAUJANT ŽIURI, DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ, KILUSIŲ IŠ ŠIOS GNLS AR
SU JA SUSIJUSIŲ.
ATSKIRIAMUMAS
Jei bet kuri šios GNLS dalis taptų negaliojanti arba neginama teismine tvarka, kitos dalys liks galioti.
Jei turėtumėte klausimų dėl šios GNLS arba čia pateiktos ribotos garantijos, galite susisiekti su „SONY“,
parašydami tam skirtu kontaktiniu adresu, nurodytu garantijos kortelėje, esančioje gaminio pakuotėje.
120LT
4-454-467-51(1) (LT)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising