Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2 kan. namų kino AV imtuvas Naudojimo instrukcijos

Kelių kanalų
AV imtuvas
Naudojimo instrukcija
STR-DH770
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti kitoje
imtuvo pusėje. Įrašykite šiuos numerius žemiau
pateiktose vietose. Jų prireiks kaskart, kai dėl šio
gaminio teks kreiptis į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr.
Serijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros
smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių
(pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio
lašų ar purslų, ant jo nedėkite skysčių pripiltų
daiktų, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti ankštoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus
su maitinimo elementais nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių
ir ugnies.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į
lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros
lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios
srovės lizdo.
Šis simbolis įspėja vartotoją apie
karštą paviršių. Kai įrenginys
įjungtas, šio paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
2LT
Klientams Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonija, arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas dėl gaminio suderinamumo su
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis
siųskite įgaliotajam atstovui adresu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis kelių kanalų AV imtuvas skirtas prijungtuose
įrašytam garsui ir vaizdui atkurti bei muzikai
iš NFC palaikančių mobiliųjų telefonų arba
BLUETOOTH įrenginių ir FM imtuvų transliuoti.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m ilgio jungiamasis kabelis.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
3LT
Prie šio gaminio pridėti vadovai
Prie gaminio pridedami toliau nurodyti vadovai.
Taip pat nurodyta, kokia informacija pateikta kiekviename vadove.
Pasirengimo
darbui
vadovas
Naudojimo
instrukcija
(ši knygelė)
Parengiamieji veiksmai
Montavimas
Jungimas
Pradinė sąranka
Pagrindiniai veiksmai
Garso / vaizdo įjungimas
Sudėtingesni veiksmai
Garso / vaizdo įjungimas
Sudėtingesni veiksmai
BLUETOOTH funkcija
Kitos funkcijos
Nustatymų reguliavimas
Trikčių šalinimas
Atsargumo priemonės / specifikacijos
Norėdami perskaityti pagalbos žinyną, eikite į toliau
nurodytas svetaines.
Klientams Europoje
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Klientams Taivane
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Klientams kituose regionuose
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4LT
Pagalbos
žinynas
(internetinis)
Apie šias naudojimo
instrukcijas
 Šioje
naudojimo instrukcijoje aprašyti
nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir imtuvo
valdikliais, jei jų pavadinimai sutampa
su nuotolinio valdymo pulto mygtukų
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
 Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs piešiniai
ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.
 TV ekrane rodomi elementai gali skirtis;
tai priklauso nuo šalies.
 Tekstas laužtiniuose skliaustuose ([--]) rodomas
TV ekrane, o tekstas kabutėse („--“) rodomas
ekrano skydelyje.
Informacija apie autorių teises
Šiame imtuve naudojamos „Dolby* Digital“
ir „Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround“ sistemos.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“,
„Surround EX“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
** Informacijos apie DTS patentus žr. adresu
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją.
DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių ženklai.
„DTS-HD Master Audio“ yra „DTS, Inc.“ prekės
ženklas. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja
bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPod“,
„iPod touch“ ir „Retina“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
Užrašai „skirta „iPod“ ir „skirta „iPhone“ nurodo,
kad elektroninis priedas skirtas būtent „iPod“
ir „iPhone“, be to, gamintojas patvirtino, jog
priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
„Windows Media“ yra registruotasis prekės
ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti technologiją ne
šiame gaminyje arba ją platinti.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment
Inc.“ registruotasis prekės ženklas.
WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai.
„Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal
licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
„Android™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
„Google Play™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame vadove
ženklai ™ ir  nenurodyti.
5LT
Turinys
Pridedami priedai
Prie šio gaminio pridėti vadovai .................. 4
Apie šias naudojimo instrukcijas ................. 5
Pridedami priedai ......................................... 6
Dalys ir valdikliai ............................................7


Nuotolinio valdymo įrenginys (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
Laidinė FM antena (1)
Parengiamieji veiksmai

Kalibravimo mikrofonas (1)
Garsiakalbių montavimas ............................11
Garsiakalbių prijungimas ............................ 13
TV prijungimas ............................................19
Garso ir vaizdo įrenginių prijungimas .........23
Antenos prijungimas .................................. 25
Kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) prijungimas .... 25
Imtuvo nustatymas naudojant
„Easy Setup“ .......................................... 26
Garso / vaizdo įjungimas

Kaip įdėti maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo įrenginį
Įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus (pridedami) į nuotolinio valdymo
įrenginį. Įsitikinkite, kad įdėtų maitinimo
elementų teigiami ir neigiami poliai nukreipti
teisingomis kryptimis.
Garsi ir vaizdo atkūrimas ............................ 29
Garso efektų taikymas ............................... 30
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas ..........................................33
Atsargumo priemonės ............................... 35
Specifikacijos ...............................................37
Pastaba
 Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin karštoje ar
drėgnoje vietoje.
 Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu su
senu.
 Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių
tipų baterijomis.
 Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo
tiesioginių saulės spindulių ir apšvietimo. Kitaip
galite sugadinti įrenginį.
 Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, kad
nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų
nuotėkio ir korozijos.
 Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo pultu
nurodytų veiksmų, abu maitinimo elementus
pakeiskite naujais.
6LT
Dalys ir valdikliai
Imtuvas
Priekinis skydelis









 (maitinimas) (25 psl.)
Maitinimo indikatorius
SPEAKERS (27 psl.)
TUNING MODE, TUNING +/–
 CALIBRATION MIC lizdas (28 psl.)
 PHONES lizdas
Valdoma imtuvo funkcija.
Paspauskite TUNING +/–, norėdami ieškoti
stoties.
Maitinimo indikatorius
NFC jutiklis
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (30, 31 psl.)
Ekrano skydelis (8 psl.)
NIGHT MODE
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Valdoma BLUETOOTH funkcija.
 DISPLAY
 DIMMER
3 lygiais keičiamas priekinio skydelio ekrano
šviesumas.
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priimami nuotolinio valdymo pulto signalai.
 PURE DIRECT
Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“,
užsidega virš mygtuko esantis indikatorius.
Prie jo jungiamos ausinės.
Žalia: imtuvas įjungtas.
Geltona: imtuvas veikia budėjimo režimu;
pasirinktas kuris nors iš šių nustatymų:
 CTRL HDMI nustatymas CTRL ON;
 BT STANDBY nustatymas STBY ON*;
 STBY THRU nustatymas ON arba AUTO.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir yra
pasirinktas kuris nors iš toliau pateiktų
nustatymų, indikatorius užgęsta.
 CTRL HDMI nustatymas CTRL OFF.
 BT STANDBY nustatymas STBY OFF.
 STBY THRU nustatymas OFF.


* Indikatorius dega geltonai tik tada, jei įrenginys
yra susietas su imtuvu. Jei su imtuvu nesusieta nė
vieno įrenginio, indikatorius užgęsta.
 MASTER VOLUME (29 psl.)
 INPUT SELECTOR (30 psl.)
  (USB) prievadas
7LT
Ekrano skydelio indikatoriai
Degantis indikatorius nurodo dabartinę būseną.
 USB
Aptiktas USB įrenginys.
 Įvesties indikatorius
Nurodoma dabartinė įvestis.
ARC
Pasirinkta TV įvestis, ir aptinkami garso grįžties
kanalo (ARC) signalai.
OPT
Skaitmeniniai signalai priimami per OPTICAL
lizdą (20, 22 psl.).
COAX
Skaitmeniniai signalai priimami per COAXIAL
lizdą (24 psl.).
HDMI
Skaitmeniniai signalai priimami per HDMI lizdą
(20, 21, 23 psl.).
 MEM
Suaktyvinama atminties funkcija, pvz.,
išankstinio nustatymo atmintis ar kt.
 D.R.C.
Suaktyvinamas dinaminio diapazono
glaudinimas.
 „Dolby Digital Surround“ indikatorius*
Imtuvas dekoduoja atitinkamus „Dolby Digital“
formato signalus.
TrueHD Dolby TrueHD
 „Dolby Pro Logic“ indikatorius
Imtuvas apdoroja „Dolby Pro Logic“ formato
signalus. Ši matricos erdvinio garso
dekodavimo technologija gali pagerinti įvesties
signalus.
Pastaba
Indikatorius gali neužsidegti, atsižvelgiant
į garsiakalbių išdėstymo nustatymą.
 EQ
Suaktyvintas glodintuvas.
 DTS(-HD) indikatorius*
Imtuvas dekoduoja atitinkamus DTS formato
signalus.
DTS-HD
DTS-HD
8LT
 ST
Imtuvas įjungia erdvinio garso transliaciją.
 D.C.A.C.
Pritaikomos reikšmės, gautos atlikus garso
kalibravimo funkciją.
 SLEEP
Suaktyvintas laikmatis.
 BT
Užsidega, kai prijungiamas BLUETOOTH
įrenginys. Siejant ir jungiant mirksi.
 Garsiakalbių sistemos indikatorius
(27 psl.)
* Kai paleistas „Dolby Digital“ arba DTS formato
diskas, patikrinkite, ar sujungėte skaitmenines
jungtis ir INPUT MODE nustatymas nėra ANALOG.
Užpakalinis skydelis
 HDMI IN/OUT lizdai* (20, 21, 23 psl.)
 SPEAKERS jungtys (14, 15, 16, 17, 18 psl.)
 SUBWOOFER OUT lizdai (14, 15, 16,
17, 18 psl.)
 AUDIO IN lizdai (20, 22, 24 psl.)
 VIDEO IN/MONITOR OUT lizdai
(22, 24 psl.)
 FM ANTENNA jungtis (25 psl.)
 COAXIAL IN lizdas (24 psl.)
 OPTICAL IN lizdas (20, 22 psl.)
* HDCP 2.2 yra nauja ir patobulinta autorių teisių
apsaugos technologija, kuria apsaugomas toks
turinys kaip 4K filmai.
Prijunkite TV prie atitinkamų išvesties
lizdų, kad galėtumėte žiūrėti per šiuos
lizdus perduodamą vaizdą.
Įvesties lizdai
Išvesties lizdas
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Išsamios informacijos žr. „TV prijungimas“
(19 psl.).
9LT
Nuotolinio valdymo pultas
 Įvesties mygtukai
Pasirenkamas prie norimo naudoti apie
įrenginio prijungtas įvesties kanalas. Kai
paspaudžiate bet kurį iš įvesties mygtukų,
imtuvas įjungiamas.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Pasirenkamas garso laukas.
NIGHT MODE
Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
PURE DIRECT
Suaktyvinama „Pure Direct“ funkcija.
 DISPLAY
Pateikiama svarbi informacija ekrano skydelyje.
AMP MENU
Ekrano skydelyje atidaromas meniu, kurį
naudojant valdomas imtuvas.
BACK
Grįžtama į ankstesnį meniu arba uždaromas
TV ekrane rodomas meniu ar ekranine pateikta
instrukcija.
PAIRING
Nustatomas imtuvo siejimo režimas.
(įvesti),
/
/
/
Paspausdami , , , pasirinkite meniu
elementus. Tada paspausdami
įveskite
pasirinkimą.
 HOME
TV ekrane rodomas pagrindinis meniu.
/ (ankstesnis / kitas),
 (leisti / pristabdyti)*,  (sustabdyti)
Praleidžiamas, paleidžiamas, pristabdomas,
sustabdomas veiksmas.
PRESET +/–
Pasirenkamos iš anksto nustatytos stotys arba
kanalai.
MEMORY
Veikiant imtuvui išsaugoma stotis.

 (garsumas) +*/–
Vienu metu reguliuojamas visų garsiakalbių
garsumo lygis.
  (maitinimas)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
Energijos taupymas budėjimo režimu
Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti
nustatymai.
 CTRL HDMI nustatymas CTRL OFF naudojant
meniu <HDMI>.
 BT STANDBY nustatymas STBY OFF naudojant
meniu <BT>.
 STBY THRU nustatymas OFF naudojant meniu
<HDMI>.
SLEEP
Nustatoma, kad nurodytu laiku imtuvas būtų
automatiškai išjungtas.
10LT
 (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas. Paspauskite
mygtuką dar kartą, jei norite vėl įjunti garsą.
* Ant mygtukų /MEMORY ir  + yra lytėjimo
taškai. Pagal lytėjimo taškus lengva orientuotis
valdant imtuvą.
Pastaba
 Ankstesnis paaiškinimas pateiktas kaip pavyzdys.
 Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos gali
neveikti naudojant pridedamą nuotolinio valdymo
pultą; tai priklauso nuo prijungto įrenginio
modelio.
Garsiakalbių montavimas
Prie šio AV imtuvo galima prijungti iki 7 garsiakalbių ir net 2 žemųjų dažnių garsiakalbius.
Garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbius išdėstykite, atsižvelgdami į pasirinktą garsiakalbių
sistemą.
Kiekvieno garsiakalbio vieta
Pastaba
 Jei prijungiamas tik vienas galinis erdvinio garso (SB) garsiakalbis, jį reikia montuoti už klausytojo.
 Žemųjų dažnių (SW) garsiakalbis itin tiksliai kryptinių signalų neskleidžia, todėl jį galima montuoti bet kur.
Garsiakalbių pavadinimai ir funkcijos
Iliustracijose
naudojamos
santrumpos
Garsiakalbio pavadinimas
Funkcija
FL
Priekinis kairysis garsiakalbis
FR
Priekinis dešinysis garsiakalbis
Perduodamas erdvinis garsas iš priekinio
kairiojo / dešiniojo kanalo.
CNT
Centrinis garsiakalbis
Perduodamas balsas iš centrinio kanalo.
SL
Kairysis erdvinio garso garsiakalbis
SR
Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis
Perduodamas garsas iš kairiojo / dešiniojo
erdvinio garso kanalo.
SBL
Galinis kairysis erdvinio garso garsiakalbis
SBR
Galinis dešinysis erdvinio garso
garsiakalbis
SB
Galinis erdvinio garso garsiakalbis
Perduodamas garsas iš galinio erdvinio garso
kanalo.
SW
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Perduodami garsai iš LFE (žemo dažnio
efektas) kanalo ir sustiprinama kitais kanalais
perduodama bosų partija.
LH
Kairysis priekinis viršutinis garsiakalbis
RH
Dešinysis priekinis viršutinis garsiakalbis
Sukuriami vertikaliai sklindančio garso efektai,
perduodami iš viršutinio kairiojo / dešiniojo
kanalo.
Perduodamas garsas iš galinio kairiojo /
dešiniojo erdvinio garso kanalo.
11LT
Parengiamieji veiksmai
Parengiamieji veiksmai
Garsiakalbių konfigūracija ir garsiakalbių išdėstymo nustatymai
Pasirinkite garsiakalbių išdėstymą pagal naudojamą garsiakalbių konfigūraciją.
Garsiakalbių konfigūracija
SB ASSIGN*
Meniu
<SPEAKER>
pasirenkamas
garsiakalbių
išdėstymas
Puslapis,
kuriame
paaiškinta,
kaip prijungti
6 (5.1) kanalai
„OFF“
„3/2.1“
14
8 (7.1) kanalai, kai naudojami galiniai erdvinio –
garso garsiakalbiai
„3/4.1“
15
8 (7.1) kanalai, kai naudojami priekiniai
viršutiniai garsiakalbiai
–
„5/2.1“
16
6 (5.1) kanalai, kai naudojama dvikanalio
stiprintuvo jungtis
„BI-AMP“
„3/2.1“
17
6 (5.1) kanalai, kai naudojami priekiniai B
garsiakalbiai
„SPK B“
„3/2.1“
18
* SB ASSIGN galima nustatyti tik pasirinkus tokį garsiakalbių išdėstymo nustatymą, pagal kurį nenumatomas
galinių erdvinio garso ir priekinių viršutinių garsiakalbių naudojimas.
Garsiakalbių išdėstymo pasirinkimas
1 Paspauskite AMP MENU.
2 Paspausdami
/
pasirinkite <SPEAKER> ir paspauskite
3 Paspausdami
/
pasirinkite SP PATTERN ir paspauskite
4 Pasirinkite norimą garsiakalbių išdėstymą ir paspauskite
.
.
.
Garsiakalbių išdėstymo nustatymai
Pavyzdys:
2 priekiniai, 2
2 erdvinio
priekiniai viršu- garso gartiniai ir centrinis siakalbiai
garsiakalbiai
Garsiakal- Priekinio Centribių iškairysis / nis gardėstymas dešiny- siakalbis
sis garsiakalbis
žemųjų dažnių
garsiakalbis
Kairysis /
dešinysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Galinis
kairysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Galinis
dešinysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Žemųjų
dažnių
garsiakalbis
Kairysis /
dešinysis
priekinis viršutinis garsiakalbis
5/2.1






5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







12LT

Kairysis /
dešinysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Galinis
kairysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Galinis
dešinysis
erdvinio
garso garsiakalbis
Žemųjų
dažnių
garsiakalbis
Kairysis /
dešinysis
priekinis viršutinis garsiakalbis
3/4







2/4.1







2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : nenaudojama.
 : naudojama.
Garsiakalbių prijungimas
Prie šio imtuvo galima prijungti net 8 (7.1) kanalų garsiakalbių sistemą.
Siekdami parinkti garsiakalbiams kuo tinkamesnes vietas, vadovaukitės garsiakalbių išdėstymo
schema. Tiksliai pagal schemą garsiakalbių išdėstyti nebūtina.
Pastaba
 Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
 Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą), įsitikinkite, kad metalinės
garsiakalbio kabelių sritys nesiliečia tarpusavyje tarp jungčių SPEAKERS.
 Jei prijungtas automatinio budėjimo režimo funkciją palakantis žemųjų dažnių garsiakalbis, žiūrint filmus šią
funkciją reikia išjungti. Kai automatinio budėjimo režimo funkcija nustatyta, budėjimo režimas automatiškai
įjungiamas pagal žemųjų dažnių garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas gali būti neatkuriamas.
 Jei naudojami du žemųjų dažnių garsiakalbiai, abu galima prijungti prie lizdo SUBWOOFER OUT.
13LT
Parengiamieji veiksmai
Garsiakal- Priekinio Centribių iškairysis / nis gardėstymas dešiny- siakalbis
sis garsiakalbis
Garsiakalbių prijungimo pavyzdžiai
6 (5.1) kanalų garsiakalbių sistema
 30˚
 100˚ – 120˚
Erdvinio garso garsiakalbiai
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
 Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
 Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Prijungę pasirinkite [Speaker Setting],
tada [Surround Back Speakers Assign]
ir nustatykite [None Speaker].
Patarimas
Galima nustatyti ir [No speaker is connected]
pasirinkus [Easy Setup], o tada [SURROUND BACK
SPEAKERS ASSIGN].
14LT
Centrinis garsiakalbis
Priekiniai garsiakalbiai
8 (7.1) kanalų garsiakalbių sistema, kai naudojami galiniai erdvinio
garso garsiakalbiai
Parengiamieji veiksmai
 30˚
 100˚ – 120˚
 Vienodas kampas.
Erdvinio garso garsiakalbiai
Žemųjų
dažnių
garsiakalbis
Galiniai erdvinio
garso garsiakalbiai*
Centrinis garsiakalbis
Priekiniai garsiakalbiai
 Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
 Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
* Jei jungiate tik vieną galinį erdvinio garso
garsiakalbį, junkite jį prie jungčių L (+/–).
Prijungę pasirinkite [Speaker Setting],
tada [Surround Back Speakers Assign]
ir nustatykite [Surround Back Speakers].
15LT
8 (7.1) kanalų garsiakalbių sistema, kai naudojami priekiniai
viršutiniai garsiakalbiai
 30˚
 100˚ – 120˚
Erdvinio garso garsiakalbiai
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Priekiniai viršutiniai
garsiakalbiai
 Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
 Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Prijungę pasirinkite [Speaker Setting],
tada [Surround Back Speakers Assign]
ir nustatykite [Front High Speakers].
16LT
Centrinis garsiakalbis
Priekiniai
garsiakalbiai
6 (5.1) kanalų garsiakalbių sistema, kai naudojama dvikanalio
stiprintuvo jungtis
 30˚
 100˚ – 120˚
Erdvinio garso garsiakalbiai
Priekinis
garsiakalbis
Centrinis garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų
dažnių
garsiakalbis
 Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
 Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Kad nesugadintumėte imtuvo, nuo
garsiakalbių būtinai nuimkite prie jų
pritvirtintas Hi/Lo metalines dalis.
Prijungę pasirinkite [Speaker Setting],
tada [Surround Back Speakers Assign]
ir nustatykite [Bi-Amplifier Speakers].
17LT
Parengiamieji veiksmai
Norint pagerinti garso kokybę, galima naudojant dvikanalio stiprintuvo jungtį ir prie aukštųjų
ir žemųjų dažnių garsiakalbių prijungti skirtingus stiprintuvus.
6 (5.1) kanalų garsiakalbių sistema, kai naudojami priekiniai
B garsiakalbiai
Jei naudojate papildomą priekinių garsiakalbių sistemą, prijunkite ją prie jungčių SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Erdvinio garso garsiakalbiai
FR(B)
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
FL(B) FR(A)
Priekiniai
B garsiakalbiai
 Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
 Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Prijungę pasirinkite [Speaker Setting],
tada [Surround Back Speakers Assign]
ir nustatykite [Front B Speakers].
Norimą priekinių garsiakalbių sistemą galima
pasirinkti naudojant imtuvo mygtuką
SPEAKERS (27 psl.).
18LT
Centrinis garsiakalbis
FL(A)
Priekiniai
A garsiakalbiai
TV prijungimas
Pastabos apie prijungimą










Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Prijunkite TV monitorių arba projektorių prie imtuvo lizdo HDMI TV OUT arba MONITOR OUT.
„Sony“ rekomenduoja naudoti patvirtintą HDMI® kabelį arba „Sony“ pagamintą HDMI® kabelį.
Būtinai naudokite didelės spartos HDMI® kabelį su eternetu. Didelės spartos HDMI kabelis su
eternetu būtinas naudojant 4K / 60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K / 60p 4:2:0 10 bitų ir kt. formatus.
Nerekomenduojama naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio. Prijungus HDMI-DVI
konvertavimo kabelį prie DVI-D įrenginio, gali būti neatkuriamas vaizdas ir (arba) garsas.
Jei garsas tinkamai neatkuriamas, prijunkite atskirus garso kabelius arba skaitmeninius
jungiamuosius kabelius, tada iš naujo priskirkite įvesties lizdus.
Atsižvelgiant į TV ir antenos prijungimo būseną, vaizdas TV ekrane gali būti iškraipytas.
Tokiu atveju pastatykite anteną toliau nuo imtuvo.
Prijungdami optinius skaitmeninius kabelius, kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų.
Optinių skaitmeninių kabelių nelankstykite ir neriškite.
Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz diskretizavimo
dažniais.
Jei TV prie imtuvo prijungiate prie imtuvo lizdų TV IN ir galima rinktis TV garso išvesties lizdo
nustatymą Fixed arba Variable, nustatykite Fixed.
Jei naudojate plačios dažnių juostos vaizdo formatus, pvz., 4K / 60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K / 60p
4:2:0 10 bitų, būtinai nustatykite HDMI signalų formato. Išsamios informacijos žr. „HDMI signalo
formato nustatymas“ (30 psl.).
19LT
Parengiamieji veiksmai
Prijunkite TV prie lizdo HDMI TV OUT arba MONITOR OUT. Prijungę TV prie lizdo HDMI TV OUT,
galėsite valdyti imtuvą naudodami meniu TV ekrane.
Kaip prijungti 4K TV, žr. pagalbos žinyne.
Su garso grįžties kanalo (ARC) funkcija nesuderinamo TV prijungimas
per HDMI lizdą
Nebūtina prijungti visų kabelių. Būtina prijungti prie HDMI jungties, per kurią perduodami garso /
vaizdo signalai.
Garso signalai
Garso / vaizdo
signalai
arba
 Optinis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
 Garso kabelis (nepridedamas)
 HDMI kabelis (nepridedamas)
20LT
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
Parengiamieji veiksmai
Su garso grįžties kanalo (ARC) funkcija suderinamo TV prijungimas
per HDMI lizdą
Prijungus vienu HDMI kabeliu garso iš TV galima klausytis per ausines, kurios prijungtos prie
imtuvo, o imtuvas į TV siųs garso ir vaizdo signalus.
Garso / vaizdo
signalai
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Pastaba
Taip jungiant reikia įjungti HDMI valdymo funkciją.
Paspauskite AMP MENU ir pasirinkite <HDMI> – CTRL
HDMI – CTRL ON.
Patarimas
Jei prie TV sumontuoto HDMI lizdo (su užrašu ARC)
jau prijungtas kitas įrenginys, tą įrenginį atjunkite ir
prijunkite imtuvą.
21LT
TV prijungimas nenaudojant HDMI lizdų
Nebūtina prijungti visų kabelių. Būtina prijungti prie vaizdo signalų perdavimo jungčių.
Vaizdo signalai
Garso signalai
arba
 Vaizdo kabelis (nepridedamas)
 Garso kabelis (nepridedamas)
 Optinis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
22LT
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
Garso ir vaizdo įrenginių prijungimas
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
HDMI lizdai yra suderinami su HDCP 2.2. Norėdami peržiūrėti HDCP 2.2 apsaugotą turinį, pvz.,
4K turinį, šiuos HDMI lizdus sujunkite su HDCP 2.2 palaikančiais TV ir leistuvo HDMI lizdais.
Išsamios informacijos žr. prijungto įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Garso / vaizdo
signalai
Kabelinės arba palydovinės
televizijos priedėlis
Garso / vaizdo
signalai
Žaidimų pultas,
pvz., „PlayStation 4“
Garso / vaizdo
signalai
DVD įrašymo įrenginys
Garso / vaizdo
signalai
„Blu-ray Disc™“ leistuvas,
DVD leistuvas
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Patarimas
 Tai HDMI jungimo pavyzdys. Kiekvieną HDMI
įrenginį galima prijungti prie bet kurios
HDMI įvesties.
 Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo.
Jei įrenginys yra su HDMI lizdu, patariame jį
jungti per HDMI jungtį.
23LT
Parengiamieji veiksmai
Įrenginių su HDMI® lizdais prijungimas
Įrenginių be HDMI lizdų prijungimas
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
Kabelinės arba palydovinės
televizijos priedėlis
Garso signalai
Vaizdo signalai
VCR, DVD įrašymo įrenginys,
vaizdo kamera, vaizdo žaidimas
Garso signalai
Vaizdo signalai
arba
Garso signalai
„Super Audio CD“ leistuvas, CD grotuvas
 Garso kabelis (nepridedamas)
 Vaizdo kabelis (nepridedamas)
 Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
Patarimas
Galite pakeisti įvesties pavadinimą, kuris bus
rodomas imtuvo ekrane. Kaip nustatyti, žr. pagalbos
žinyno skyriuje „Kaip pakeisti kiekvieno įvesties
šaltinio pavadinimą (NAME IN)“.
24LT
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
Antenos prijungimas
Prieš prijungdami kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą),
būtinai prijunkite garsiakalbius ir kitus
įrenginius.
1
Laidinė FM antena
(pridedama)
Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą) prie sieninio
elektros lizdo.
Pastaba
 Ištraukite visą laidinę FM anteną.
 Pasistenkite, kad prijungta laidinė FM antena būtų
horizontalioje padėtyje.
Prie sieninio
elektros lizdo
2
Paspausdami  (maitinimas)
įjunkite imtuvą.

Imtuvą galima įjungti ir nuotolinio
valdymo pulto mygtuku  (maitinimas).
Norėdami išjungti imtuvą, dar kartą
paspauskite  (maitinimas).
Pastaba
Išjungus imtuvą, ekrano skydelyje pradės mirksėti
STANDBY. Kol STANDBY mirksi, neatjunkite
kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo
tinklo laido). Taip galite sugadinti įrenginį.
25LT
Parengiamieji veiksmai
Prieš prijungdami anteną, būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
Kintamosios srovės
maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido)
prijungimas
Imtuvo nustatymas
naudojant „Easy Setup“
Norėdami atlikti priminę imtuvo sąranką,
įsitikinkite, imtuvas prijungtas prie TV
(20, 21 psl.). Tada perjunkite TV įvesties šaltinį
pagal tai, kaip prijungtas imtuvas.
Pastaba
Pagal ekrano skydelyje pateikiamas indikacijas
veiksmų su „Easy Setup“ atlikti neįmanoma.
Pirmą kartą įjungus arba inicijavus imtuvą,
TV ekrane pateikiamas „Easy Setup“ ekranas.
Galimybės naudojant
„Easy Setup“
Naudojant „Easy Setup“ galima atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
1: Kalbos pasirinkimas
2: Galinių erdvinio garso garsiakalbių
priskyrimo pasirinkimas
Nustatykite jungčių SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP/FRONT HIGH / FRONT B
priskyrimą.
3: Automatinis kalibravimas
Atlikite automatinį kalibravimą pagal
garsiakalbių sistemos konfigūraciją ir
išdėstymą.
Prieš atliekant automatinį
kalibravimą




Jei „Easy Setup“ ekranas nerodomas arba
„Easy Setup“ ekraną norite atdaryti patys,
paspauskite HOME ir pasirinkite [Easy Setup].

Atjunkite ausines.
Pašalinkite visas kliūtis tarp kalibruojamo
mikrofono ir garsiakalbių.
Tikslius matavimus atlikite netriukšmingoje
ir ramioje aplinkoje.
Nustatydami garsiakalbio išvestį pasirinkite
ne SPK OFF, o kurį nors kitą nustatymą.
Išsamios informacijos žr. „Priekinių
garsiakalbių pasirinkimas“ (27 psl.).
Patvirtinkite naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio nustatymą
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas,
įjunkite jį ir prieš suaktyvindami
padidinkite garsumą. Pasukite LEVEL
netoli vidurinės žymos.
 Jei prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį atskyrimo dažnio funkciją,
nustatykite didžiausią reikšmę.
 Jei jungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį automatinio budėjimo funkciją,
ją išjunkite (nustatykite kaip neaktyvią).
Pastaba
Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo reikšmė
gali skirtis nuo tikrosios padėties.
26LT
Priekinių garsiakalbių
pasirinkimas
Kelis kartus paspauskite imtuvo mygtuką
SPEAKERS.
Ekrano skydelio indikatoriai rodo, kuris
prievadų rinkinys pasirinktas.
 SP A: garsiakalbiai prijungti prie SPEAKERS
FRONT A prievadų.
 SP B*: garsiakalbiai prijungti prie SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B prievadų.
 SP A B*: garsiakalbiai prijungti ir prie
SPEAKERS FRONT A, ir prie SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B prievadų (lygiagretusis jungimas).
 (Nėra): ekrano skydelyje parodoma SPK
OFF. Per nė vieną garsiakalbio prievadą
neperduodami garso signalai.
* Norėdami pasirinkti SP B arba SP A B, pasirinkite
[Speaker Setting], tada [Surround Back Speakers
Assign] ir nustatykite [Front B Speakers].
Parengiamieji veiksmai
SPEAKERS
2: Galinių erdvinio garso
garsiakalbių priskyrimo
pasirinkimas
Paspausdami / pasirinkite
norimą galinių erdvinio garso
garsiakalbių priskyrimą ir
.
paspauskite
Galinių erdvinio garso garsiakalbių priskyrimą
pasirinkite pagal naudojamą garsiakalbių
konfigūraciją (14 – 18 psl.).
3: Automatinis kalibravimas
Pastaba
Kai prijungtos ausinės, šio nustatymo pasirinkti
negalima.
1: Kalbos pasirinkimas
1
Paspausdami / pasirinkite
[Start] ir paspauskite
.
Patarimas
Je automatinį kalibravimą norite atlikti vėliau,
pasirinkite [Skip].
Paspausdami / pasirinkite
kalbą ir paspauskite
.
27LT
2
Prijunkite pridėtą kalibravimo
mikrofoną prie lizdo
CALIBRATION MIC. Kalibravimo
mikrofoną sumontuokite toje
vietoje, iš kurios klausomasi.
4
Dar kartą pasirinkite [Proceed].
Skambant bandomajam tonui
matavimas trunka maždaug
30 sekundžių.
Po matavimo įjungiamas pyptelėjimo
signalas ir ekranas.
Pastaba
Kalibravimo
mikrofonas
(pridedamas)
Jei išmatuoti nepavyko, įvykdykite pranešimo
nuorodą ir pasirinkite [Retry]. Išsamios
informacijos apie klaidų kodus ir
įspėjamuosius pranešimus žr. „Pranešimų
sąrašas atlikus automatinio kalibravimo
matavimus“ (35 psl.).
Pastaba
 Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai
stiprus garsas ir negalima reguliuoti
garsumo. Atsižvelkite į kaimynus ir netoliese
esančius vaikus.
 Jei prieš atliekant automatinį kalibravimą
buvo įjungta nutildymo funkcija, ji bus
išjungta automatiškai.
 Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius,
garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai
matuoti arba atlikti automatinio kalibravimo.
3
5
Patvirtinkite matavimo
rezultatus.
Pasirinkite [Proceed].
[Retry]: dar kartą atliekamas
automatinis kalibravimas.
 [Save&Exit]: matavimo rezultatas
įrašomas ir nustatymo procesas
baigiamas.
 [Exit]: nustatymo procesas baigiamas
neįrašius matavimo rezultatų.

Patarimas
Matavimo rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant
į žemųjų dažnių garsiakalbio padėtį. Tačiau
galite ir toliau naudoti imtuvą nenustatydami
naujos reikšmės.
28LT
6
Pasirinkite [Save&Exit].
Garso / vaizdo įjungimas
Garsi ir vaizdo atkūrimas
7
Automatinis kalibravimas
įvykdytas. Atjunkite
kalibravimo mikrofoną
ir pasirinkite [Exit].
1
Įjunkite TV, tada įjunkite TV
įvestį, prie kurios prijungtas
imtuvas.
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindinis meniu TV ekrane būti
atidarytas ne iš karto; tai priklauso
nuo TV.
Kaip atšaukti automatinį
kalibravimą
Automatinio kalibravimo funkcija bus
atšaukta, jei vykstant matavimo procesui
atliksite toliau nurodytus veiksmus.
 Paspauskite  (maitinimas).
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtukus arba pasukite imtuvo
rankenėlę INPUT SELECTOR.
 Paspauskite .
 Paspauskite imtuvo mygtuką SPEAKERS.
 Pakeiskite garsumo lygį.
 Prijunkite ausines.
3
Paspausdami / pasirinkite
[Watch] arba [Listen] ir
paspauskite
.
TV ekrane pateikiamas meniu elementų
sąrašas.
4
Pasirinkite įrenginį, kuriuo
norite paleisti turinį.
5
Įjunkite įrenginį ir paleiskite
atkūrimą.
6
Paspausdami  +/–
sureguliuokite garsumą.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
MASTER VOLUME.
29LT
Garso / vaizdo įjungimas
AV įrenginių naudojimas
Pastaba
Prieš išjungdami imtuvą būtinai sumažinkite
garsumo lygį, kad nesugadintumėte garsiakalbių.
Garso efektų taikymas
Patarimas
 Norėdami pasirinkti pageidaujamą įrenginį, galite
pasukti imtuvo INPUT SELECTOR arba paspausti
nuotolinio valdymo pulto įvesties mygtukus.
 Kitaip garsumą galima reguliuoti imtuvo rankenėle
MASTER VOLUME arba nuotolinio valdymo pulto
mygtukais  +/–.
Kaip greitai sureguliuoti garsumą
 Sukite rankenėlę greitai.
 Laikykite nuspaudę vieną iš mygtukų.
Kaip sureguliuoti tiksliai
 Lėtai sukite rankenėlę.
 Paspaudę vieną iš mygtukų, iš karto jį atleiskite.
HDMI signalo formato
nustatymas
Garso lauko pasirinkimas
Atsižvelgiant į garsiakalbio jungtis arba
įvesties šaltinius, galima pasirinkti įvairius
garso laukų režimus.
Paspauskite FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE arba MUSIC ir
pasirinkite norimą garso lauką.
Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį
2CH/MULTI, MOVIE arba MUSIC.
Išsamios informacijos apie kiekvieną garso
lauką žr. pagalbos žinyne.
Pastaba
Paspauskite AMP MENU ir
pasirinkite <HDMI> – SIGNAL FMT.
Pasirinkite norimą įvestį ir
paspauskite
.


STANDARD: rinkitės, jei plačios dažnių
juostos vaizdo formato nenaudojate.
ENHANCED: rinkitės, jei naudojate plačios
dažnių juostos vaizdo formatus, pvz., 4K /
60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K / 60p 4:2:0 10 bitų.
Pastaba
 Išsamios informacijos apie plačios dažnių juostos
vaizdo formatą žr. pagalbos žinyne.
 Pasirinkus ENHANCED, rekomenduojame naudoti
didelės spartos HDMI kabelį su eternetu, galintį
palaikyti net 18 Gb/s dažnių juostą.
 Pasirinkus nustatymą [ENHANCED], kai kurie
įrenginiai (kabelinės arba palydovinės televizijos
priedėlis, „Blu-ray Disc“ leistuvas ir DVD leistuvas)
nustoja tinkamai veikti. Tokiu atveju pasirinkite
STANDARD.
 Jei TV numatytas panašus plačios dažnių juostos
vaizdo formatas, rinkdamiesi imtuvo nustatymą
[ENHANCED], patikrinkite nustatymą TV meniu.
Išsamios informacijos apie TV meniu nustatymą
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
30LT
 Jei klausotės per ausines, pateikiamas tik
klausantis per ausines galimas garso laukas.
 Atsižvelgiant į įvestį arba pasirinktą garsiakalbių
išdėstymą, be to, jei turinys yra garso formato,
atkuriant filmus ir muziką garso laukai gali neveikti.
 Imtuvas gali leisti mažesnio diskretizavimo dažnio
signalus nei tikrasis įvesties signalų diskretizavimo
dažnis; tai priklauso nuo garso formato.
 Atsižvelgiant į pasirinktą garsiakalbių išdėstymą,
nustatymo PLIIX MV arba PLIIX MS gali būti
nerodoma.
 Atsižvelgiant į garso lauko nustatymą, per kai
kuriuos garsiakalbius arba žemųjų dažnių
garsiakalbius gali būti neatkuriamas garsas.
 Jei turinys yra su kokiu nors triukšmu, atsižvelgiant
į pasirinktą garso lauką, triukšmas gali būti kitos.
Ryšys tarp garso laukų ir garsiakalbio išvesčių
Iš pateikto sąrašo matyti, per kurį garsiakalbį perduodamas garsas pasirinkus konkretų
garso lauką.
Garso laukas
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Ekrano
skydelis
Galiniai
Priekiniai
Priekiniai Centrinis Erdvinio
Žemųjų
erdvinio
viršutiniai
garsiakal- garsia- garso gardažnių gargarso gargarsiakalbiai
kalbis
siakalbiai
siakalbis
siakalbiai
biai
2 k. erdvinis garsas
2CH STEREO





Kelių kanalų
erdvinis garsas
MULTI ST.





Tiesioginis
(analoginė įvestis)
DIRECT





Tiesioginis (kita)
DIRECT



*1

HD skaitmeninis
kino garsas
HD-D.C.S.
(dinaminis / teatro /
studijos)





„Pro Logic II“ filmas





„Pro Logic IIx“filmas PLIIX MV





„Neo:6“ kinas
NEO6.CINEMA



*2

Priekinis erdvinio
garso
FRONT SUR.



*2

Garso stiprintuvas
A. ENHANCER





Koncertų salė
HALL



*2

Džiazo klubas
JAZZ



*2

Koncertas
CONCERT



*2

Stadionas
STADIUM



*2

Sportas
SPORTS



*2

„Pro Logic II“ muzika PLII MS





„Pro Logic IIx“
muzika
PLIIX MS





„Neo:6“ muzika
NEO6.MUSIC



*2

PLII MV
 : jokio garso.
: garsas perduodamas.
 : garsas perduodamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą.
*1
JAV ir Kanadai skirti modeliai: garsas perduodamas.
Kiti modeliai: garsas perduodamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą ir tik jei dalyje
[Speaker Setting] pasirinktas [Size] nustatymas [Small].
*2
Garsas perduodamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą ir tik jei dalyje [Speaker Setting]
pasirinktas [Size] nustatymas [Small].
31LT
Garso / vaizdo įjungimas
2 kanalų turinys
Kelių kanalų turinys
Garso laukas
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Ekrano
skydelis
Galiniai
Priekiniai
Priekiniai Centrinis Erdvinio
Žemųjų
erdvinio
viršutiniai
garsiakal- garsiakal- garso gardažnių gargarso gargarsiakalbiai
bis
siakalbiai
siakalbis
siakalbiai
biai
2 k. erdvinis garsas
2CH STEREO





Kelių kanalų
erdvinis garsas
MULTI ST.





Tiesiogiai
DIRECT





HD skaitmeninis
kino garsas
HD-D.C.S.
(dinaminis / teatro /
studijos)





„Pro Logic II“ filmas





„Pro Logic IIx“filmas PLIIX MV





„Neo:6“ kinas
NEO6.CINEMA





Priekinis erdvinio
garso
FRONT SUR.





Garso stiprintuvas
A. ENHANCER





Koncertų salė
HALL





Džiazo klubas
JAZZ





Koncertas
CONCERT





Stadionas
STADIUM





Sportas
SPORTS





„Pro Logic II“ muzika PLII MS





„Pro Logic IIx“
muzika
PLIIX MS





„Neo:6“ muzika
NEO6.MUSIC





PLII MV
 : jokio garso.
: garsas perduodamas.
 : garsas perduodamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą ir į įvesties šaltinį įtrauktus kanalus.
Pastaba
Jei nesklinda jokio garso, patikrinkite, ar visi garsiakalbiai patikimai prijungti prie garsiakalbių prievadų (13 psl.)
ir pasirinktas tinkamas garsiakalbių išdėstymas (12 psl.).
32LT

Papildoma informacija


Trikčių šalinimas

Klientams Europoje:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Klientams Taivane:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Klientams kituose regionuose:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Jei atlikus visus nurodytus veiksmus
problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendroji informacija
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
 Pasirinktas AUTO STBY nustatymas
STBY ON.
 Buvo suaktyvinta išjungimo laikmačio
funkcija.
 Buvo suaktyvintas nustatymas PROTECTOR
(34 psl.).
Išjungtas ekrano skydelis.
Jei priekiniame skydelyje dega indikatorius
PURE DIRECT, paspausdami PURE DIRECT
išjunkite šią funkciją.
 Paspauskite imtuvo mygtuką DIMMER ir
sureguliuokite ekrano skydelio šviesumą.

Vaizdas
TV ekrane nėra vaizdo.
Įvesties mygtukais pasirinkite tinkamą
įvestį.
 Nustatykite tinkamą TV įvesties režimą.



TV ekrane nerodoma 3D formato turinio.
Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrenginį,
3D turinio gali būti nerodoma. Išsamios
informacijos apie imtuvo palaikomą 3D
HDMI vaizdo formatą žr. pagalbos žinyne.
 Būtinai naudokite didelės spartos HDMI®
kabelį su eternetu.

TV ekrane nerodoma 4K formato turinio.
Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrenginį, 4K
turinio gali būti nerodoma. Patikrinkite TV ir
vaizdo įrenginio vaizdo rodymo galimybę
ir nustatymus.
 Būtinai naudokite didelės spartos HDMI®
kabelį su eternetu.
 Jei naudojate plačios dažnių juostos vaizdo
formatus, pvz., 4K / 60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K /
60p 4:2:0 10 bitų, rekomenduojame
naudoti didelės spartos HDMI kabelį su
eternetu.
 Jei TV numatytas panašus plačios dažnių
juostos vaizdo formatas, rinkdamiesi
imtuvo nustatymą (30 psl.), patikrinkite
nustatymą TV meniu. Išsamios informacijos
apie TV meniu nustatymą žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
 Imtuvą būtina prijungti prie TV arba vaizdo
įrenginio HDMI įvesties lizdo, kuris palaiko
4K formatą. Jei 4K raiškos vaizdo turinį ar
kt. ketinate paleisti naudodami atkūrimo
įrenginį, HDMI kabelį turite prijungti prie
HDMI lizdo, kuris palaiko HDCP 2.2.

33LT
Papildoma informacija
Jei naudodami imtuvą susidūrėte su
problema, prieš kreipdamiesi į artimiausią
„Sony“ pardavėją pabandykite ją išspręsti
vadovaudamiesi toliau pateikta informacija.
 Išsiaiškinkite, ar apie problemą rašoma
šiame skyriuje „Trikčių šalinimas“.
 Pagalbos žinyne paieškokite daugiau
pavyzdžių. Internetiniame trikčių šalinimo
vadove galima ieškoti pagal raktažodžius.
Atitraukite nuo TV garso įrenginį.
Įsitikinkite, kad kabeliai prie įrenginių
prijungti tinkamai ir tvirtai.
Atidarykite meniu <HDMI> ir pasirinktos
įvesties parinktį SIGNAL FMT. nustatykite
kaip STANDARD.
Reikia nustatyti kai kuriuos atkūrimo
įrenginius. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso, ypač
jei perduodamas 1080p, „Deep Color“
(„Deep Colour“), 4K arba 3D formato
turinys, būtinai naudokite didelės spartos
HDMI kabelį su eternetu. Didelės spartos
HDMI kabelis su eternetu būtinas
naudojant 4K / 60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K / 60p
4:2:0 10 bitų ir kt. formatus.
Jei norite leisti HDCP 2.2 turinį, būtinai
prijunkite imtuvą prie TV HDMI įvesties
lizdo, kuris palaiko HDCP 2.2.
TV ekrane nerodomas pagrindinis meniu
 Pagrindinį meniu galima naudoti tik
prijungus TV prie lizdo HDMI TV OUT.
 Norėdami atidaryti pagrindinį meniu,
paspauskite HOME.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas TV.
 Atsižvelgiant į TV, pagrindinis meniu
TV ekrane gali būti atidarytas ne iš karto.
Garsas
Garso nėra arba jis labai silpnas, kad ir kurį
įrenginį pasirinktumėte.
 Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai įkišti
į reikiamus imtuvo, garsiakalbių ir įrenginių
įvesties / išvesties lizdus.
 Patikrinkite, ar imtuvas ir visi įrenginiai
įjungti.
 Patikrinkite, ar imtuvo parinktis MASTER
VOLUME nenustatyta kaip VOL MIN.
 Patikrinkite, ar imtuvo parinktis SPEAKERS
nenustatyta kaip SPK OFF (27 psl.).
 Patikrinkite, ar prie imtuvo neprijungtos
ausinės.
 Paspausdami  atšaukite nutildymo
funkciją.
 Norimą įrenginį bandykite pasirinkti
paspausdami nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtuką arba pasukdami imtuvo
valdymo rankenėlę INPUT SELECTOR.
 Jei garso norite klausytis per TV garsiakalbį,
meniu <HDMI> parinktį AUDIO OUT
nustatykite kaip TV + AMP. Jei kelių kanalų
garso šaltinio paleisti nepavyksta,
nustatykite AMP. Tačiau per TV garsiakalbį
garsas vis tiek nebus atkuriamas.
 Garsas gali būti pertraukiamas, jei
perjungiamas diskretizavimo dažnis,
kanalų skaičius arba atkūrimo įrenginiu
atkuriamų garso signalų garso formatas.
Naudojant garso grįžties kanalo funkciją iš
TV per lizdą HDMI TV OUT (ARC)
neperduodamas garsas.
 Atidarykite meniu <HDMI> ir pasirinkite
parinkties CTRL HDMI nustatymą CTRL ON.
 Įsitikinkite, kad TV suderinamas su garso
grįžties kanalo funkcija.
 Patikrinkite, ar HDMI kabelis prijungtas prie
TV lizdo, suderinamo su garso grįžties
kanalo funkcija.
34LT
Nepavyksta pritaikyti erdvinio garso efekto.
Patikrinkite, ar pasirinkote garso lauką
MOVIE arba MUSIC (30 psl.).
 Nustatymai PLII MV, PLII MS, PLIIX MV, PLIIX
MS, NEO6.CINEMA ir NEO6.MUSIC nėra
veiksmingi, jei garsiakalbių išdėstymo
nustatymas – 2/0 arba 2/0.1 (12 psl.).

Klaidų pranešimai
PROTECTOR
Po kelių sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs. Patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
 Galbūt susidarė elektros viršįtampis ar
sutriko maitinimas. Atjunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) ir, praėjus 30 minučių, jį vėl prijunkite.
 Imtuvas uždengtas, o vėdinimo angos
užstotos. Pašalinkite daiktą, dengiantį
imtuvo ventiliacijos angas.
 Prijungtų garsiakalbių varža mažesnė nei
imtuvo galiniame skydelyje nurodytas
nominalios varžos diapazonas. Sumažinkite
garsumo lygį.
 Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) ir leiskite
imtuvui atvėsti 30 minučių, šalindami toliau
nurodytas triktis.
 Atjunkite visus garsiakalbius ir žemųjų
dažnių garsiakalbį.
 Patikrinkite, ar garsiakalbių laidai
abiejuose galuose tvirtai susukti.
 Pirmiausia prijunkite priekinį garsiakalbį,
padidinkite garsumo lygį ir naudokite
imtuvą mažiausiai 30 minučių, kol jis
visiškai įšils. Tada po vieną junkite visus
papildomus garsiakalbius ir kiekvieną jų
išbandykite, kol nustatysite, dėl kurio
garsiakalbio atsiranda apsaugos klaida.
Patikrinę anksčiau nurodytus elementus ir
išsprendę visas problemas, prijunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir įjunkite imtuvą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Pranešimų sąrašas atlikus
automatinio kalibravimo
matavimus
30 klaida
 Prie imtuvo lizdo PHONES prijungtos
ausinės. Atjunkite ausines ir dar kartą
atlikite automatinį kalibravimą.
41 ir 42 įspėjimai
Per didelis mikrofono įvesties lygis.
 Galbūt tarp garsiakalbio ir mikrofono yra
per mažas atstumas. Padidinkite atstumą
tarp jų ir dar kartą atlikite matavimą.

43 įspėjimas
Nepavyksta nustatyti atstumo iki žemųjų
dažnių garsiakalbio ir jo padėties. Priežastis
gali būti triukšmas. Pabandykite atlikti
matavimą tylioje aplinkoje.


32 ir 33 klaidos
Nepavyko aptikti garsiakalbių arba jie
netinkamai prijungti.
 Neprijungtas nė vienas iš priekinių
garsiakalbių arba prijungtas tik vienas
priekinis garsiakalbis.
 Neprijungtas kairysis arba dešinysis
erdvinio garso garsiakalbis.
 Galiniai erdvinio garso garsiakalbiai
arba priekiniai viršutiniai garsiakalbiai
prijungti, bet neprijungti erdvinio garso
garsiakalbiai. Prijunkite garsiakalbį (-ius)
prie prievadų SPEAKERS SURROUND.
 Galinis erdvinio garso garsiakalbis
prijungtas tik prie vienos iš šių jungčių:
SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B R. Jei norite
prijungti tik vieną galinį erdvinio garso
garsiakalbį, prijunkite jį prie vienos iš šių
jungčių: SPEAKERS SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B L.
 Neprijungtas priekinis viršutinis kairysis
arba priekinis viršutinis dešinysis
garsiakalbis.
 Neprijungtas kalibravimo mikrofonas.
Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas
kalibravimo mikrofonas, ir dar kartą atlikite
automatinį kalibravimą.
Jei kalibravimo mikrofonas prijungtas
tinkamai, bet klaidos kodas vis tiek
rodomas, galbūt pažeistas kalibravimo
mikrofono kabelis.
Atsargumo priemonės

Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami pasirūpinkite, kad jį
patikrintų kvalifikuoti darbuotojai.
Maitinimo šaltiniai



Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie užpakalinės
imtuvo pusės pritvirtintoje etiketėje.
Jei imtuvo neketinate naudoti pakankamai
ilgai, atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite
už laido.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais.
Kad nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
35LT
Papildoma informacija
31 klaida
Pasirinkti netinkami priekiniai garsiakalbiai.
Pasirinkite garsiakalbius naudodami imtuvo
mygtuką SPEAKERS ir dar kartą atlikite
automatinį kalibravimą. Išsamiau apie tai,
kaip pasirinkti, žr. „Priekinių garsiakalbių
pasirinkimas“ (27 psl.).
40 įspėjimas
Atlikus matavimą aptiktas didelis triukšmo
lygis. Pabandykite dar kartą atlikti
matavimą tylesnėje aplinkoje.

Vieta





Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
Nedėkite imtuvo šalia kitų įrenginių, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba magnetofonu
ir yra šalia šių įrenginių, gali girdėtis
triukšmas arba pablogėti vaizdo kokybė.
Tokios trikties tikimybė ypač didelė
naudojant patalpoms skirtą anteną.
Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų,
poliruotų ir pan.) paviršių imtuvą dėkite
atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba
pakisti paviršių spalva.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrenginį, imtuvą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios
šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
alkoholio ar benzino.
BLUETOOTH ryšys
Palaikoma BLUETOOTH versija
ir profiliai
„Profilis“ – tai standartinis įvairių BLUETOOTH
gaminių funkcijų rinkinys. Išsamios
informacijos apie šio imtuvo palaikomas
BLUETOOTH versijas ir profilius žr. skyriaus
„Specifikacijos“ (38 psl.) BLUETOOTH skirtoje
dalyje.
Efektyvus ryšio diapazonas
Naudojami BLUETOOTH įrenginiai turi būti
nutolę vienas nuo kito ne didesniu kaip
10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti kliūčių).
Toliau nurodytomis sąlygomis efektyvus ryšio
diapazonas gali būti mažesnis.
 Kai tarp įrenginių, palaikančių BLUETOOTH
ryšį, yra žmogus, metalinis objektas, siena
arba kita kliūtis.
 Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
 Netoli naudojamų mikrobangų krosnelių.
 Kitų elektromagnetinių bandų veikiamose
vietose.
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN
(IEEE 802.11b/g/n) įrenginys naudoja tą patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį prie belaidžiu LAN
veikiančio įrenginio, gali kilti
elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
nurodytas priemones.
 Naudokite šį imtuvą bent 10 metrų atstumu
nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Jei naudojamas BLUETOOTH įrenginys yra
arčiau nei per 10 m, išjunkite belaidžio
LAN įrenginio maitinimą.
 Šį imtuvą ir BLUETOOTH įrenginį
montuokite kuo arčiau vienas kito.
Poveikis kitiems įrenginiams
Šio imtuvo skleidžiamos radijo bangos gali
trikdyti kai kurių medicinos įrenginių veikimą.
Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą, todėl
nurodytose vietose visada išjunkite šio
imtuvo ir BLUETOOTH įrenginio maitinimą.
 ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje gali
būtų degiųjų dujų;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Pastaba
 Šis imtuvas palaiko BLUETOOTH specifikaciją
atitinkančias saugos funkcijas, todėl BLUETOOTH
technologijos teikiamas ryšys yra saugus. Tačiau
ši sauga gali būti nepakankama atsižvelgiant
į aplinką ir kitus veiksnius, todėl visada būkite
atsargūs, kai palaikote ryšį naudodamiesi
BLUETOOTH technologija.
36LT
 „Sony“ neatsako už žalą arba kitus nuostolius,
Jei kiltų su imtuvu susijusių klausimų arba
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Specifikacijos
SU GARSO SISTEMOS GALIA
SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR VISUMINIS
NETIESINIŲ IŠKRAIPYMŲ VEIKSNYS
(tik JAV skirti modeliai)
Esant 6 omų apkrovai, veikiant abiem
kanalams, 20–20 000 Hz; nominali 90 W
minimali vieno kanalo RMS galia, esant ne
didesniam nei 0,09 % bendram iškraipymui
nuo 250 mW nominalios išvesties.
Stiprintuvas1)
Minimai RMS išvesties galia
(6 omai, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W vienam kanalui
1)
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Regionas
Maitinimo
reikalavimai
JAV, Kanada, Taivanas
120 V kintamoji srovė,
60 Hz
Okeanija, Europa
230 V kintamoji srovė,
50 Hz
2) Rekomenduojama
priekinio, centrinio, erdvinio
garso, galinio ir priekinio viršutinio erdvinio garso
garsiakalbių išvesties galia. Atsižvelgiant į garso
lauko nustatymus ir šaltinį, garsas gali būti
neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginė
10 Hz–100 kHz, +0,5 / –2 dB
(neapdorojant pagal garso lauką
ir glodintuvą)
Įvestis
Analoginė
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Išvestis (analoginė)
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB kas 1 dB
3) INPUT
4)
SHORT (neapdorojant pagal garso lauką
ir glodintuvą).
Svertinis tinklas, įvesties lygis.
FM imtuvas
Derinimo diapazonas
JAV ir Kanadai skirti modeliai:
87,5–108,0 MHz (po 100 kHz)
Kiti modeliai:
87,5–108,0 MHz (po 50 kHz)
Antena
laidinė FM antena
Antenos (orinės) jungtys
75 omai, nesubalansuota
Vaizdas
Įvestys / išvestys
Vaizdas:
1 Vp-p, 75 omai
37LT
Papildoma informacija
patiriamus nutekėjus informacijai, kai ryšys
palaikomas naudojantis BLUETOOTH technologija.
 Nesuteikiama garantija, kad BLUETOOTH ryšį
pavyks užmegzti su visais BLUETOOTH įrenginiais,
kurių profilis toks kaip šio imtuvo.
 Prie šio imtuvo prijungti BLUETOOTH įrenginiai turi
atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ nurodytą BLUETOOTH
specifikaciją ir turi būti sertifikuoti. Tačiau net jei
įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai dėl BLUETOOTH įrenginio
charakteristikų arba specifikacijų gali nepavykti
prisijungti, reikės valdyti kitokiais būdais arba
skirsis ekranas ar veikimas.
 Prijungus prie šio imtuvo kai kuriuos BLUETOOTH
įrenginius, tam tikroje ryšio aplinkoje ir tam
tikromis sąlygomis gali būti girdimas triukšmas
arba nesklisti garsas.
HDMI vaizdo įrašas
Raiška






480p/60 Hz
576p/50 Hz
720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
1080i/60 Hz, 50 Hz
1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Palaikymas
HDCP2.2, HDR, 3D, „Deep Colour“, ITU-R
BT.2020, ARC.
iPhone / iPod
BLUETOOTH technologija veikia su „iPhone 6s
Plus“, „iPhone 6s“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“,
„iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“ ir „iPod
touch“ (5 ir 6 kartų).
„SongPal“ su šiuo imtuvu galima naudoti per
BLUETOOTH.
„iPhone“ / „iPod“ turinio atkūrimas per prievadą
 (USB) neįmanomas.
USB
Palaikomas formatas*
MP3 / WMA / AAC / WAV
* Suderinamumas su visa kodavimo / įrašymo
programine įranga, įrašymo įrenginiais ir
įrašomomis laikmenomis negarantuojamas.
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė
1A
BLUETOOTH
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija – apie 30 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis spektras)
38LT
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.3 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.5 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP 1.2 (serijinio prievado profilis)
DID (įrenginio identifikavimo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę,
statinis elektros krūvis, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas,
operacinė sistema, programinė įranga ir kt.
2) BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Regionas
Maitinimo reikalavimai
JAV, Kanada,
Taivanas
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Okeanija
230 V kintamoji srovė, 50 Hz
Europa
230 V AC, 50/60 Hz.
Energijos sąnaudos
240 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
0,3 W arba mažiau (jei parinktis CTRL HDMI
nustatyta kaip CTRL OFF, STBY THRU – kaip
OFF ir BT STANDBY – kaip STBY OFF).
0,5 W arba mažiau (jei parinktis CTRL HDMI
nustatyta kaip CTRL ON, BT STANDBY – kaip
STBY ON ir STBY THRU – kaip OFF).
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
430 × 156 × 329,4 mm su išsikišimais ir
valdikliais
Svoris (apytiksl.)
7,8 kg
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
© „Sony Corporation“, 2016 m.
4-584-079-13(2) (LT)
Download PDF

advertising