Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2 kan. namų kino AV imtuvas Naudojimo instrukcijos

4-448-425-12(1) (LT)
Kelių kanalų
AV imtuvas
Naudojimo instrukcija
STR-DH540
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite šį
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Jungtinių Amerikos Valstijų
klientams
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio
užpakalinėje dalyje. Įrašykite šiuos numerius
žemiau pateiktoje vietoje. Jie reikalingi
kiekvieną kartą dėl šio gaminio kreipiantis
į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr.
Serijos nr.
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, ant jo nedėkite skysčių
pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Šis simbolis skirtas vartotojui
perspėti apie neizoliuotą
pavojingą įtampą gaminio
viduje, kuri gali būti pakankamo
stiprumo, kad asmenims kiltų
elektros smūgio pavojus.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
Šis simbolis skirtas vartotojui
įspėti, kad kartu su prietaisu
pateikiamuose dokumentuose
yra svarbių naudojimo ir
techninės priežiūros
instrukcijų.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie karštą paviršių. Kai
įrenginys įjungtas, šio
paviršiaus nelieskite, nes
galite nusideginti.
2LT
Svarbios saugos instrukcijos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
Valykite tik sausa pašluoste.
Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi gamintojo
instrukcijomis.
8) Nemontuokite prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų
šilumą generuojančių prietaisų (įskaitant
stiprintuvus).
9) Paisykite poliarizuoto arba įžeminto tipo
kištuko saugos reikalavimų. Poliarizuotas
kištukas turi du kontaktus, kurių vienas yra
platesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi
du kontaktus, o trečiasis skirtas įžeminti.
Platusis arba įžeminimo kontaktas
sumontuotas dėl jūsų saugumo. Jei
pateiktas kištukas netelpa į lizdą, pasitarkite
su elektriku dėl pasenusio lizdo keitimo.
10) Apsaugokite maitinimo laidą (ypač prie
kištukų, kištukinių lizdų ir išėjimo iš
aparato vietoje), kad ant jo nebūtų
vaikštoma arba kad jis nebūtų prispaustas.
11) Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12) Dėkite tik ant gamintojo nurodyto arba su
aparatu parduodamo staliuko su ratukais,
stovo, trikojo, laikiklio arba stalo.
Naudodami staliuką su ratukais būkite
atsargūs, kad judinamas su ant jo uždėtu
įrenginiu neapvirstų ir nesužeistumėte.
13) Žaibuojant arba jei ilgą laiką nenaudojate
įrenginio, jį atjunkite.
14) Dėl bet kokių remonto darbų kreipkitės
į kvalifikuotus techninės priežiūros
specialistus. Remontas reikalingas
įrenginiui sugedus, pvz., jei pažeistas
maitinimo tiekimo laidas arba kištukas,
į įrenginį pateko skysčio arba įkrito
objektų, įrenginys pateko į lietų arba
sudrėko, įprastai neveikia arba nukrito.
Toliau pateikiamas FCC
pareiškimas taikomas tik šio
modelio versijoms, skirtoms
parduoti JAV. Kitos versijos gali
neatitikti FCC techninių nuostatų.
PASTABA:
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies
nuostatomis ši įranga buvo patikrinta ir
pripažinta kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus
aoribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti,
kad tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų trikdžių
montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnio energiją; sumontuota ir naudojama ne
pagal instrukcijas, įranga gali sutrikdyti radijo
ryšį. Vis dėlto negalima garantuoti, kad
konkrečiu jos sumontavimo atveju trikdžių
nebus. Atsiradus žalingiesiems trikdžiams,
pakenkusiems radijo arba televizijos ryšiui
(tai galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant
įrangą), rekomenduojame pabandyti pašalinti
trikdžius vienu ar keliais iš toliau pateiktų būdų.
– Nukreipkite imtuvo anteną kitur arba
perkelkite ją į kitą vietą.
– Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
– Prijunkite įrangą prie kitos nei ta, prie
kurios prijungtas imtuvas, grandinės
elektros lizdo.
– Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu
radijo ir (arba) TV specialistu.
3LT
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius
pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintas šiame vadove, jūsų leidimas
naudoti šią įrangą gali būti panaikintas.
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir
(arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus bei
jungtis, kad nebūtų viršytos FCC emisijų ribos.
Tam, kad būtų sumažintas elektros šoko
pavojus, garsiakalbio laidas turi būti
prijungtas prie įrenginio ir garsiakalbių pagal
toliau pateiktas instrukcijas.
1) Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo maitinimo tinklo.
2) Nuo garsiakalbio laido nulupkite 10–
15 mm izoliacinės medžiagos.
3) Atsargiai prijunkite garsiakalbio laidą prie
įrenginio ir garsiakalbių, kad garsiakalbio
laido šerdies nepaliestumėte ranka.
Taip pat atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš maitinimo tinklo prieš
atjungdami garsiakalbio laidą iš įrenginio
ir garsiakalbių.
Kanados klientams
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir
(arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis.
Europos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
4LT
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony
Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei
turite klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Australijos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Apie šį vadovą
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos
taikomos modeliui STR-DH540. Modelio
numeris nurodytas apatiniame dešiniajame
priekinio skydelio kampe. Šiame vadove
naudojami Europai skirto modelio
paveikslėliai. Jie gali skirtis nuo jūsų
modelio. Bet kokie valdymo skirtumai
nurodyti vadove kaip „tik Europai skirti
modeliai“.
• Šiame vadove rašoma apie imtuvo valdymą
pridėtu nuotolinio valdymo pultu. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir imtuvo
mygtukais arba rankenėlėmis, jei jų
pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto valdiklių pavadinimais ar
yra į juos panašūs.
Informacija apie autorių
teises
Šiame imtuve naudojami „Dolby* Digital“ ir
„Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir
dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV
patentus 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 ir kitus JAV bei pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus.
DTS-HD, simbolis ir DTS-HD kartu su
simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“
prekių ženklai. Gaminyje yra programinė
įranga. © „DTS, Inc.“. Visos teisės
saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMITM) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
5LT
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame
vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas patvirtino,
jog priedas atitinka „Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„Windows Media“ yra registruotasis prekės
ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją naudoti
ne šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ ir „x.v.Color
(x.v.Colour)“ logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
WALKMAN yra „Sony Corporation“
registruotasis prekės ženklas.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„InstaPrevue™“ ženklas yra prekės ženklas
arba registruotasis „Silicon Image, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
6LT
Turinys
Apie šį vadovą .................................. 5
Tiekiami priedai ............................... 9
Dalių aprašas ir vieta ..................... 10
Darbo pradžia ................................. 17
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius .... 19
2: Kaip prijungti garsiakalbius ..... 20
3: Kaip prijungti TV ...................... 21
4a: Kaip prijungti
vaizdo įrangą ........................... 22
4b: Kaip prijungti garso įrangą .... 26
5: Kaip prijungti antenas .............. 27
6: Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ........ 27
Kaip paruošti imtuvą
Kaip įjungti imtuvą ........................ 28
Kaip nustatyti imtuvą naudojant
„Easy Setup“ ............................ 28
Veiksmai ekrane (OSD) ................ 30
Pagrindiniai veiksmai
Kaip leisti įvesties
šaltinio įrangą .......................... 31
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“ ........ 33
Kaip leisti USB įrenginį ................. 36
Imtuvo veiksmai
Kaip klausytis FM / AM radijo .... 39
Kaip iš anksto nustatyti
FM / AM radijo stotis
(Išankstinio nustatymo
atmintis) ................................... 41
RDS transliacijų priėmimas ......... 41
(Tik Europai ir Australijai
skirti modeliai) ........................ 41
Garso efektų taikymas
Kaip pasirinkti garso lauką ........... 42
Kaip naudoti funkciją
„Night Mode“ .......................... 45
Kalibravimo tipo pasirinkimas .... 45
Kaip reguliuoti glodintuvą ........... 45
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas .............................. 46
Kaip atkurti numatytuosius
garso laukus ............................. 46
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“? ............. 47
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“ ...................... 47
Grojimas vienu prisilietimu ......... 48
Sistemos garso valdymas .............. 49
Sistemos išjungimas ...................... 49
Scene Select ..................................... 50
Namų kino valdymas .................... 50
Remote Easy Control .................... 50
Kiti veiksmai
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE) ..................... 51
Kaip naudoti kitus garso
įvesties lizdus
(Audio Input Assign) ............. 51
Kaip atkurti numatytuosius
gamyklinius nustatymus ........ 52
7LT
Kaip reguliuoti nustatymus
Kaip naudoti nustatymų meniu ... 53
Easy Setup ....................................... 55
Meniu „Speaker Settings“ ............. 55
Garso nustatymų meniu ............... 58
Meniu „HDMI Settings“ ............... 59
Meniu „Input Settings“ ................. 60
Sistemos nustatymų meniu .......... 61
Valdymas nenaudojant OSD ........ 61
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Kaip iš naujo priskirti įvesties
mygtukus .................................. 66
Kaip iš naujo nustatyti įvesties
mygtukus .................................. 67
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ................... 68
Nesklandumų šalinimas ................ 69
Specifikacijos .................................. 76
Rodyklė ............................................ 78
8LT
Tiekiami priedai
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
• Sparčiosios sąrankos vadovas (1)
• Nuotolinio valdymo pultas
(RM-AAU168) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementai (2)
• Laidinė FM antena (1)
Kaip įdėti maitinimo
elementus į nuotolinio
valdymo pultą
Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo
elementus (pridedama) į nuotolinio
valdymo pultą. Maitinimo elementus
įdėkite tinkamai suderinkite jų polius.
• Rėminė AM antena (orinė) (1)
• Mikrofonas optimizatorius
(ECM-AC2) (1)
Pastabos
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin
karštoje ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senu.
• Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių
tipų baterijomis.
• Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo
tiesioginių saulės spindulių ir ryškaus
apšvietimo. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus,
kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo
elementų nuotėkio ir korozijos.
• Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus, nuotolinio valdymo pulto mygtukai
gali būti atstatyti pagal numatytuosius
nustatymus. Jei taip nutiktų, iš naujo priskirkite
įvesties mygtukus (66 psl.).
• Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo
pultu nurodytų veiksmų, visus maitinimo
elementus pakeiskite naujais.
9LT
Dalių aprašas ir vieta
Priekinis skydelis
A ?/1 (įjungta / budėjimo režimas)
(28, 40, 46, 52 psl.)
B ?/1 (įjungta / budėjimo režimas)
indikatorius
Užsidega taip:
Žalia: imtuvas įjungtas.
Gintarinė: imtuvas veikia budėjimo
režimu ir
– „Control for HDMI“ (59 psl.)
nustatyta kaip „On“.
– „Pass Through“ (60 psl.) nustatyta
kaip „On“* arba „Auto“.
Išsijungia, kai imtuvas veikia budėjimo
režimu ir „Control for HDMI“ bei
„Pass Through“ nustatyti kaip „Off“.
* Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti
modeliai.
C SPEAKERS (20 psl.)
Kelis kartus paspauskite, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
garsiakalbių sistemą.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Paspauskite, norėdami valdyti imtuvą
(FM / AM).
Paspauskite TUNING +/–, norėdami
ieškoti stoties.
10LT
E
F
G
H
I
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (42 psl.)
Ekrano skydelis (11 psl.)
NIGHT MODE (45 psl.)
INPUT MODE (51 psl.)
DIMMER
3 lygiais keičiamas priekinio skydelio
ekrano šviesumas.
J DISPLAY (66 psl.)
K Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priima signalus iš nuotolinio valdymo
pulto.
L PURE DIRECT (46 psl.)
M PURE DIRECT indikatorius
Užsidega, kai suaktyvinama funkcija
„Pure Direct“.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (32 psl.)
INPUT SELECTOR (29, 32, 51 psl.)
(USB) prievadas (26 psl.)
AUTO CAL MIC lizdas (29 psl.)
PHONES lizdas
Čia jungiamos ausinės.
Ekrano skydelio indikatoriai
A Įvesties indikatorius
Užsidega ir parodoma esama įvestis.
HDMI
Imtuvas atpažįsta įrangą, prijungtą per
HDMI IN lizdą.
ARC
Pasirenkama TV įvestis ir aptinkami
garso grįžties kanalo (ARC) signalai.
COAX
Skaitmeniniai signalai įvedami per
lizdą COAXIAL (51 psl.).
OPT
Skaitmeniniai signalai įvedami per
lizdą OPTICAL (51 psl.).
B D.C.A.C.
Užsidega, kai pritaikomi funkcijos
„Auto Calibration“ matavimo
rezultatai.
C „Dolby Digital Surround“
indikatorius*
Užsidega atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas dekoduoja atitinkamo
„Dolby Digital“ formato signalus.
„Dolby Digital“
TrueHD „Dolby TrueHD“
D DTS(-HD) indikatorius*
Užsidega atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas dekoduoja atitinkamo DTS
formato signalus.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP
Užsidega, kai įjungiama garsiakalbių
sistema.
F Stoties nustatymo indikatorius
ST
Užsidega, kai imtuvas nustato erdvinio
garso transliaciją.
MEM
Užsidega, kai suaktyvinama atminties
funkcija, pvz., išankstinio nustatymo
atmintis (41 psl.) ir pan.
G SLEEP
Užsidega, kai suaktyvinamas
išjungimo laikmatis (15 psl.).
H EQ
Užsidega, kai suaktyvinama funkcija
„Equalizer“.
I D.R.C.
Užsidega, kai suaktyvinama dinaminio
diapazono glaudinimo funkcija (59 psl.).
J NEO:6
Užsidega, kai suaktyvinamas „DTS
Neo:6 Cinema/Music“ dekodavimas
(43, 44 psl.).
K „Dolby Pro Logic“ indikatorius
Užsidega atitinkamas indikatorius, kai
imtuvas apdoroja „Dolby Pro Logic“.
Ši matricos erdvinio garso
dekodavimo technologija gali
pagerinti įvesties signalus.
PL
„Dolby Pro Logic“
PL II
„Dolby Pro Logic“ II
11LT
Pastaba
Šie indikatoriai gali neužsidegti,
atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymą.
L USB
Užsidega aptikus „iPod“/ „iPhone“
arba USB įrenginį.
* Kai paleistas „Dolby Digital“ arba DTS formato
diskas, patikrinkite, ar sujungėte skaitmenines
jungtis ir INPUT MODE nėra nustatytas kaip
„Analog“ (51 psl.) arba nepasirinktas
„Analog Direct“.
12LT
Užpakalinis skydelis
A DIGITAL INPUT/OUTPUT skyrius
HDMI IN/OUT* lizdai
( 21, 24 psl.)
OPTICAL IN lizdai
( 21, 25 psl.)
COAXIAL IN lizdas (26 psl.)
B TUNER skyrius
E VIDEO INPUT/OUTPUT skyrius
( 21, 25 psl.)
Geltonas
VIDEO IN/OUT*
lizdai
* Kad galėtumėte žiūrėti pasirinktos įvesties
vaizdą, TV turite prijungti per HDMI TV OUT
arba MONITOR OUT lizdą (21 psl.).
FM ANTENNA lizdas
(27 psl.)
AM ANTENNA prievadai
(27 psl.)
C Skyrius SPEAKERS (20 psl.)
D AUDIO INPUT/OUTPUT skyrius
Baltas (L)
Raudonas (R)
Juodas
AUDIO IN lizdai
( 21, 25, 26 psl.)
SUBWOOFER OUT
lizdai (20 psl.)
13LT
Nuotolinio valdymo pultas
B TV ?/1 1) (įjungta / budėjimo režimas)
TV įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
Šį imtuvą ir kitą įrangą valdykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio
valdymo pultas skirtas valdyti „Sony“ garso /
vaizdo įrangą. Galite iš naujo priskirti
įvesties mygtuką, kad jis atitiktų prie imtuvo
prijungtą įrangą (66 psl.).
C Įvesties mygtukai
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Pasirenkama norima naudoti įranga.
Kai prietaisui veikiant budėjimo
režimu paspaudžiate bet kurį iš įvesties
mygtukų, imtuvas įjungiamas.
Mygtukai skirti „Sony“ įrangai valdyti.
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
arba DVD pagrindinis meniu.
REPEAT1)
Pakartotinai leidžiamas garso takelis
arba aplankas.
POP UP/MENU1)
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantis-meniu arba DVD meniu.
SHUFFLE1)
Garso takelis arba aplankas leidžiami
atsitiktine tvarka.
E
+/–
Pasirenkamas aplankas.
F AMP MENU
G
Rodomas imtuvo valdymo meniu.
1)
1)
, V/v/B/b
Paspausdami V/v/B/b pasirinkite
meniu elementus, tada paspauskite
kad įvestumėte / patvirtintumėte
pasirinktą elementą.
,
H OPTIONS1)
Rodomi ir pasirenkami elementai iš
parinkčių meniu.
I HOME1)
TV ekrane rodomas pagrindinis
meniu.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
A ?/1 (įjungtas / budėjimo režimas)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
TUNING +/–1)
Energijos taupymas budėjimo režimu
D.TUNING
Kai „Control for HDMI“ (59 psl.) ir
„Pass Through“ (60 psl.) yra nustatyti
kaip „Off“.
14LT
Praleidžiama, persukama atgal /
į priekį, paleidžiama, pristabdoma,
sustabdomas veikimas.
Ieškoma stoties.
Įjungiamas tiesioginio stočių
nustatymo režimas.
PRESET +/–1)
S PREVIEW (HDMI)
Pasirenkamos iš anksto nustatytos
stotys arba kanalai.
Pasirenkama funkcija „Preview for
HDMI“.
Įjungiama tiesioginė prie šio imtuvo
prijungtų HDMI įvesčių vaizdo
peržiūra.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite kiekvienos HDMI įvesties
peržiūrą, tada paspauskite , jei
norite įvesti / patvirtinti.
(Šią funkciją teikia „Silicon Image
InstaPrevue™“ technologija)
MEM
Imtuvo veikimo metu išsaugoma stotis.
K SOUND FIELD +/–2)
Pasirenkamas garso laukas (42 psl.).
L PURE DIRECT (46 psl.)
M SLEEP
Nustatoma, kad nurodytu laiku
imtuvas būtų automatiškai išjungtas.
Kaskart paspaudus SLEEP, ekranas
pasikeičia toliau nurodyta tvarka.
Pastaba
Funkcija „Preview for HDMI“ veikia
naudojant HDMI BD, DVD, GAME ir
SAT / CATV įvestis.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Patarimai
Jei naudojamas išjungimo laikmatis,
ekrano skydelyje užsidega indikatorius
SLEEP.
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais
atvejais.
– Ši įranga neprijungta prie HDMI įvesties
lizdo.
– Įranga, prijungta prie palaikomo HDMI
įvesties lizdo, neįjungta.
– Dabartinė įvestis nėra HDMI įvestis.
– Kai „Fast View“ nustatyta į „Off“.
– Kai įvedamas nepalaikomas HDMI vaizdo
įrašo formatas (480i, 576i, 4K, kai kurie 3D
vaizdo įrašų signalai, kai kurie vaizdo
kamerų signalai arba VGA signalai).
• Rodinys „vaizdas vaizde“ nebebus
rodomas, kai bus įvedami 4K ar kai kurie
3D vaizdo įrašų signalai.
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki
imtuvui išsijungiant, paspauskite SLEEP.
Ekrano skydelyje bus parodytas likęs laikas.
Dar kartą paspaudus SLEEP, išjungimo
laikmatis bus išjungtas.
N
+/–
Vienu metu reguliuojamas visų
garsiakalbių garsumo lygis.
O
Laikinai išjungiamas garsas.
Paspauskite mygtuką dar kartą, jei
norite grąžinti garsą.
P
iPhone CTRL
Įsijungia „iPod“ / „iPhone“ valdymo
režimas, kai naudojamas „iPod“ /
„iPhone“.
RETURN O1)
Grįžtama į ankstesnį meniu, kol TV
ekrane rodomas meniu arba ekraninis
vadovas.
Q DISPLAY1)
T AMP
Suaktyvinamas imtuvo valdymas.
U TV INPUT1)
Rodoma informacija ekrano skydelyje.
Pasirinkamas įvesties signalas
(TV įvesties arba vaizdo įrašo įvesties).
R Skaitiniai mygtukai1)2)
Paspauskite, kad galėtumėte
– iš anksto nustatyti / įjungti iš anksto
nustatytas stotis (41 psl.);
– pasirinkti garso takelių numerius
(paspauskite 0/10, kad pasirinktumėte
garso takelio numerį 10);
– pasirinkti kanalų numerius.
1)
2)
Informacijos apie mygtukus, kuriais galite
valdyti įrangą, žr. lentelę 16 psl.
Ant mygtukų 5 ir SOUND FIELD + yra
lytėjimo taškeliai. Naudokite lytėjimo taškelius
valdydami imtuvą.
15LT
Pastabos
• Ankstesnis paaiškinimas naudojamas kaip
pavyzdys.
• Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos
gali neveikti naudojant pridedamą nuotolinio
valdymo pultą; tai priklauso nuo prijungtos
įrangos modelio.
Kaip valdyti kitą „Sony“ įrangą
Pavadinimas
TV
2 TV ?/1
z
VCR.
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVD
leistuvas
Blu-ray Disc
leistuvas
CD grotuvas
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Skaitiniai mygtukai
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16LT
Darbo pradžia
Prie imtuvo prijungtą garso / vaizdo įrangą galite naudoti atlikę keletą paprastų toliau
nurodytų veiksmų.
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius
(19 ir 20 psl.)
Kaip paruošti imtuvą
Žr. „6: Kaip prijungti kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)“
(27 psl.) ir „Kaip įjungti imtuvą“ (28 psl.).
Kaip patikrinti įrangai tinkamą jungtį
Kaip prijungti TV ir vaizdo įrangą
(21 ir 22 psl.)
Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo.
Žr. toliau pateiktą paveikslėlį. Jungtį rinkitės
pagal įrangos lizdus.
Jei vaizdo įrangoje įrengti HDMI lizdai, ją
patariame prijungti naudojant HDMI jungtį.
Digital
Analoginė
Aukštos kokybės vaizdas
Kaip prijungti garso įrangą (26 psl.)
Kaip nustatyti imtuvą
Žr. „Kaip nustatyti imtuvą naudojant „Easy
Setup““ (28 psl.).
Kaip pasirinkti prijungtos įrangos garso
išvesties nustatymus
Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą,
patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninio
garso išvesties nustatymą.
Jei naudojate „Sony Blu-ray Disc“ leistuvą,
patikrinkite, ar „Audio (HDMI)“, „MIX
Output Mode“, „Dolby Digital/DTS“,
„Dolby Digital“ ir DTS atitinkamai nustatyta į
„Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ ir
DTS (nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.).
Jei naudojate „PlayStation 3“, prijunkite jį prie
imtuvo naudodami HDMI kabelį, skiltyje
„Sound Settings“ pasirinkite „Audio Output
Settings“ ir pasirinkite „HDMI“ bei
„Automatic“ (jei sistemos programinės įrangos
versija – 4.21).
Išsamios informacijos žr. prie prijungtos
įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
17LT
Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso formatai
Skaitmeninio garso formatai, kuriuos gali dekoduoti šis imtuvas, priklauso nuo prijungtos
įrangos skaitmeninės garso išvesties lizdų. Šis imtuvas palaiko toliau nurodytus garso
formatus.
Garso formatas
[Display]
Atkūrimo įrangos ir imtuvo jungtis
Didžiausias kanalų
skaičius
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
„Dolby Digital Plus“a)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
„Dolby TrueHD“a)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
„High Resolution Audio“a)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
„Master Audio“a)b)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Kelių kanalų tiesinė PCMa)
[PCM]
7.1c)
×
a
„Dolby Digital“
[DOLBY D]
a)
Jei atkūrimo įranga neatitinka formato, garso signalai išvedami kitu formatu. Išsamios informacijos žr.
atkūrimo įrangos naudojimo instrukcijoje.
b) Signalai, kurių diskretizavimo dažnis 96 kHz arba didesnis, atkuriami 96 kHz arb a 88,2 kHz dažniu.
c)
Signalai bus pateikiami 5.1 kanalais.
18LT
Jungtys
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius
Su šiuo imtuvu galima naudoti iki
5.2 kanalų sistemą (5 garsiakalbiai ir
2 žemųjų dažnių garsiakalbiai).
Patarimai
• Paveikslėlyje parodytas A kampas turi būti
vienodas.
Norint visapusiškai mėgautis erdviniu kelių
kanalų garsu kaip kino teatre, reikia naudoti
penkis garsiakalbius (du priekinius, centrinį
ir du erdvinio garso garsiakalbius) ir žemųjų
dažnių garsiakalbį.
Garsiakalbių sistemos
konfigūravimo pavyzdys
• Kadangi žemųjų dažnių garsiakalbis neskleidžia
itin kryptinių signalų, jį galite pastatyti bet kur.
A Priekinis garsiakalbis (kairysis)
B Priekinis garsiakalbis (dešinysis)
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso garsiakalbis (kairysis)
E Erdvinio garso garsiakalbis (dešinysis)
F Žemųjų dažnių garsiakalbis
19LT
2: Kaip prijungti garsiakalbius
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
Erdvinio garso garsiakalbis
Dešinysis
Kairysis
B
A
Centrinis garsiakalbis
B
A
B
Dešinysis
Žemųjų dažnių garsiakalbis*
A Monofoninio garso laidas (nepridedamas)
B Garsiakalbių laidas (nepridedamas)
* Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį su
automatinio budėjimo funkcija, žiūrėdami
filmus šią funkciją išjunkite. Kai automatinio
budėjimo funkcija įjungta, budėjimo režimas
įjungiamas automatiškai pagal žemųjų dažnių
garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas
gali būti neišvedamas.
20LT
Kairysis
Priekinis garsiakalbis
Pastaba
Garsiakalbių sistemą galite įjungti arba išjungti
mygtuku SPEAKERS (10 psl.).
3: Kaip prijungti TV
Jungtys
Pasirinktą įvesties vaizdą galite žiūrėti prijungę TV prie lizdo HDMI TV OUT arba
MONITOR OUT. Prijungę TV prie HDMI TV OUT lizdo, šį imtuvą galite valdyti
naudodami OSD („On-Screen Display“).
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
TV
A**
Garso signalai
Garso / vaizdo
signalai
arba
ARC
B
C*
A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
C HDMI kabelis (nepridedamas)
Vaizdo signalai
D
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
„Sony“ rekomenduoja naudoti
patvirtintą HDMI kabelį arba „Sony“
HDMI kabelį.
D Vaizdo kabelis (nepridedamas)
21LT
Kaip imtuvo TV transliacijos
klausytis kelių kanalų
erdviniu garsu
*
Prijunkite C, jei TV suderinamas su funkcija
„Audio Return Channel“ (ARC).
„HDMI Settings“ meniu funkciją „Control for
HDMI“ būtinai nustatykite į „On“ (59 psl.).
Jei garso signalą norite pasirinkti naudodami
ne HDMI kabelį (pvz., optinį skaitmeninį
laidą arba garso laidą), naudodami INPUT
MODE įjunkite garso įvesties režimą (51 psl.).
** Jeigu jūsų TV nesuderinamas su funkcija
ARC, prijunkite A.
Būtinai išjunkite TV garsą arba įjunkite TV
nutildymo funkciją.
Pastabos
• Prijunkite TV monitorių arba projektorių prie
imtuvo HDMI TV OUT arba MONITOR OUT
lizdo. Įrašyti gali nepavykti net prijungus
įrašymo įrangą.
• Atsižvelgiant į TV ir antenos prijungimo būseną,
vaizdas TV ekrane gali būti iškraipytas. Tokiu
atveju pastatykite anteną toliau nuo imtuvo.
• Jungdami optinius skaitmeninius laidus
kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite ir
neriškite.
Patarimai
• Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
• Kai, norėdami išvesti TV garsą iš prie imtuvo
prijungtų garsiakalbių, TV garso išvesties lizdą
sujungiate su imtuvo TV IN lizdais, TV garso
išvesties lizdą nustatykite kaip „Fixed“, jei jį
galima perjungti į „Fixed“ arba „Variable“.
Jei garso norite klausytis per TV
Jei TV nepalaiko funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu „HDMI
Audio Out“ nustatykite į TV+AMP (60 psl.).
22LT
4a: Kaip prijungti
vaizdo įrangą
Kaip naudoti HDMI jungtį
„High-Definition Multimedia Interface“
(HDMI) – sąsaja, kuria vaizdo ir garso
signalai perduodami skaitmeniniu formatu.
Valdymą galima supaprastinti prijungus su
„Sony“ „BRAVIA Sync“ suderinamą įrangą
HDMI kabeliais. Žr. „„BRAVIA Sync“
funkcijos“ (47 psl.).
HDMI savybės
• HDMI ryšiu perduodami skaitmeninio
garso signalai gali būti išvedami iš prie
imtuvo prijungtų garsiakalbių. Šis
signalas palaiko „Dolby Digital“, DTS ir
linijinį PCM. Išsamios informacijos žr.
„Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso
formatai“ (18 psl.).
• Naudojant HDMI jungtį imtuvu galima
priimti 192 kHz arba žemesnių
diskretizavimo dažnių kelių kanalų
tiesinį PCM (iki 8 kanalų).
• Šis imtuvas palaiko „High Bitrate Audio“
(„DTS-HD Master Audio“, „Dolby
TrueHD“), „Deep Color“ („Deep
Colour“), „x.v.Color“ („x.v.Colour“),
4K ir 3D perdavimą.
• Jei norite mėgautis 3D vaizdais, didelės
spartos HDMI kabeliais prijunkite prie
imtuvo su 3D suderinamą TV ir vaizdo
įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą,
„Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginį,
„PlayStation 3“ ir pan.), užsidėkite
3D akinius ir atkurkite su
3D suderinamą turinį.
• Jei norite mėgautis 4K (HDMI BD,
GAME ir SAT / CATV įvesties) vaizdais,
prie imtuvo didelės spartos HDMI
kabeliais prijunkite su 4K suderinamą TV
ir vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą,
„Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginį ir pan.) ir
atkurkite su 4K suderinamą turinį.
Kaip prijungti kelių rūšių
skaitmeninę įrangą, jei nerandate
nenaudojamo įvesties lizdo
Pastabos dėl HDMI jungčių
Žr. „Kaip naudoti kitus garso įvesties lizdus
(Audio Input Assign)“ (51 psl.).
• „Super Audio CD“ DSD signalai
neįvedami ar neišvedami.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą,
4K arba 3D vaizdai gali būti nerodomi.
• Išsamios informacijos žr. kiekvienos
prijungtos įrangos naudojimo
instrukcijoje.
Kai jungiate laidus
• Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
• Nebūtina prijungti visų laidų. Junkite
atsižvelgdami į jungiamoje įrangoje
įrengtus lizdus.
• Naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
Jei naudojate standartinį HDMI kabelį,
1080p, „Deep Color“ („Deep Colour“),
4K arba 3D vaizdai gali būti rodomi
netinkamai.
• Nerekomenduojama naudoti HDMIDVI konvertavimo kabelio. Prie DVI-D
įrangos prijungus HDMI-DVI
konvertavimo kabelį garsas ir (arba)
vaizdas gali būti neatkuriamas. Jei garsas
pateikiamas netinkamai, prijunkite
atskirus garso laidus arba skaitmeninius
jungiamuosius laidus, tada „Input
Settings“ meniu nustatykite „Audio Input
Assign“ (61 psl.).
• Jungdami optinius skaitmeninius laidus
kištukus įkiškite iki galo, kad jie
užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite
ir neriškite.
Patarimas
Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
23LT
Jungtys
• Galite žiūrėti per HDMI BD, DVD,
GAME ir SAT/CATV įvedamą vaizdą
kaip „vaizdo vaizde“ peržiūrą
Įrangos, kurioje yra HDMI lizdai, prijungimas
Jei jūsų naudojamoje įrangoje nėra HDMI lizdo, žr. 25 psl.
„Blu-ray Disc“
leistuvas
DVD leistuvas
„PlayStation 3“
Palydovinės televizijos
imtuvas, kabelinės
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
A
A
A
A
A HDMI kabelis (nepridedamas)
„Sony“ rekomenduoja naudoti
patvirtintą HDMI kabelį arba „Sony“
HDMI kabelį.
24LT
Įrangos, kurioje yra kitokie nei HDMI lizdai, prijungimas
Garso signalai
Vaizdo signalai
Jungtys
Palydovinės televizijos imtuvas, kabelinės televizijos
VCR, DVD įrašymo įrenginys, vaizdo žaidimų
Garso signalai
Vaizdo signalai
arba
A
B
C
A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
C Vaizdo kabelis (nepridedamas)
B
C
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
Pastaba
Būtinai pakeiskite numatytąjį VIDEO įvesties
mygtuko nustatymą, kad šiuo mygtuku
galėtumėte valdyti DVD įrašymo įrenginį.
Išsamios informacijos žr. „Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus“ (66 psl.).
25LT
Kaip prijungti „iPod“,
„iPhone“, USB įrenginį
4b: Kaip prijungti
garso įrangą
Kaip prijungti „Super Audio
CD“ leistuvą, CD leistuvą
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
„Super Audio CD“ grotuvas, CD grotuvas
Garso signalai
arba
A
A
B
„iPod“, „iPhone“,
USB įrenginys
A USB kabelis (nepridedamas)
A Bendraašis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
B Garso laidas (nepridedamas)
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
26LT
5: Kaip prijungti antenas
Rėminė AM antena
(pridedama)
Laidinė FM antena
(pridedama)
Jungtys
Prieš prijungdami antenas būtinai
atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą).
6: Kaip prijungti
kintamosios srovės
maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą)
Įjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą į sieninį elektros lizdą.
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
Pastabos
Į sieninį elektros lizdą
• Kad išvengtumėte triukšmo, rėminę AM anteną
laikykite atokiai nuo imtuvo ir kitos įrangos.
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungtą laidinę FM anteną laikykite kuo
horizontaliau.
27LT
Kaip paruošti imtuvą
Kaip įjungti imtuvą
?/1
Paspauskite ?/1, kad įjungtumėte imtuvą.
Imtuvą galite įjungti ir nuotolinio
valdymo pulto mygtuku ?/1. Norėdami
išjungti imtuvą, paspauskite ?/1 dar kartą.
Ekrano skydelyje mirksi STANDBY.
Kol STANDBY mirksi, neatjunkite
kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
Kaip nustatyti imtuvą
naudojant „Easy Setup“
Galite lengvai nustatyti pagrindinius
imtuvo nustatymus valdydami imtuvą
pagal TV ekrane rodomas instrukcijas.
Perjunkite TV įvesties šaltinį pagal tai, kaip
prijungtas imtuvas.
Pirmą kartą įjungus arba inicijavus imtuvą,
TV ekrane pateikiamas „Easy Setup“
ekranas. Tęskite imtuvo nustatymą pagal
„Easy Setup“ ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Naudodami „Easy Setup“ galite nustatyti
toliau nurodytas funkcijas.
– Language
– Speaker Settings
28LT
Pastabos apie „Speaker
Settings“ („Auto Calibration“)
Šiame imtuve įdiegta DCAC („Digital
Cinema Auto Calibration“) funkcija, kuria
galite atlikti automatinį kalibravimą, kaip
aprašyta toliau:
• patikrinkite kiekvieno garsiakalbio ir
imtuvo sujungimą;
• sureguliuokite garsiakalbių lygį;
• išmatuokite kiekvieno garsiakalbio
atstumą nuo savo sėdėjimo vietos;*
• išmatuokite garsiakalbį;*
• išmatuokite dažnio charakteristikas (EQ).*
* Matavimo rezultatas nenaudojamas, kai
pasirinkta „Analog Direct“.
DCAC skirta tinkamai garso pusiausvyrai
patalpoje nustatyti. Vis dėlto garsiakalbio
lygius galite reguliuoti rankiniu būdu, kaip
pageidaujate. Išsamios informacijos žr.
„Test Tone“ (58 psl.).
Prieš atliekant „Auto Calibration“
Prieš atlikdami „Auto Calibration“
patikrinkite toliau nurodytus elementus.
• Sukonfigūruokite ir prijunkite
garsiakalbius (19 ir 20 psl.).
• Prie AUTO CAL MIC lizdo junkite tik
pridėtą mikrofoną optimizatorių. Prie šio
lizdo nejunkite jokių kitų mikrofonų.
• Įsitikinkite, kad garsiakalbio išvestis
nenustatyta kaip SPK OFF (10 psl.).
• Atjunkite ausines.
• Kad išvengtumėte matavimo klaidų,
pašalinkite visas tarp mikrofono
optimizatoriaus ir garsiakalbių esančias
kliūtis.
• Tikslius matavimus atlikite įsitikinę, kad
aplinka netriukšminga, rami.
Pastabos
Pastaba
• Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai
stiprus garsas ir negalima reguliuoti garsumo.
Atsižvelkite į kaimynus ir netoliese esančius
vaikus.
• Jei prieš atliekant „Auto Calibration“ buvo
įjungta nutildymo funkcija, ji bus išjungta
automatiškai.
• Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius,
garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai
matuoti arba atlikti „Auto Calibration“.
Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo reikšmė
gali skirtis nuo tikrosios padėties.
Jei nepavyksta gauti tikslių funkcijos
„Auto Calibration“ matavimo rezultatų dėl
aplinkos arba jei norite kai ką pakoreguoti,
galite nustatyti žemųjų dažnių
garsiakalbius rankiniu būdu. Išsamios
informacijos žr. meniu „Speaker Settings“
parinktį „Manual Setup“ (56 psl.).
Jei norite atšaukti
„Auto Calibration“
Mikrofonas
optimizatorius
1 Pridėtą mikrofoną optimizatorių
prijunkite prie AUTO CAL MIC lizdo.
2 Nustatykite mikrofoną optimizatorių.
Mikrofoną optimizatorių padėkite
sėdimos padėties ausų aukštyje.
Patikrinkite naudojamo žemųjų
dažnių garsiakalbio sąranką
• Kai žemųjų dažnių garsiakalbis
prijungtas, įjunkite jį ir prieš
suaktyvindami padidinkite garsumą.
Pasukite LEVEL netoli vidurio.
• Jei prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį atskyrimo dažnio funkciją,
nustatykite didžiausią reikšmę.
• Jei jungiate žemųjų dažnių garsiakalbį,
palaikantį automatinio budėjimo
funkciją, ją išjunkite (nustatykite kaip
neaktyvią).
„Auto Calibration“ funkcija bus atšaukta,
jei vykstant matavimo procesui atliksite
toliau nurodytus veiksmus.
– Paspauskite ?/1.
– Spauskite nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtukus arba pasukite imtuvo
INPUT SELECTOR.
– Paspauskite
.
– Paspauskite imtuvo mygtuką SPEAKERS.
– Pakeiskite garsumo lygį.
– Prijunkite ausines.
Kaip nustatyti imtuvą
rankiniu būdu
Žr. „Kaip reguliuoti nustatymus“ (53 psl.).
29LT
Kaip paruošti imtuvą
Kaip nustatyti „Auto Calibration“
Kai prie imtuvo prijungti du
žemųjų dažnių garsiakalbiai
3
Veiksmai ekrane (OSD)
Spausdami nuotolinio valdymo pulto
mygtukus V/v/B/b ir
galite nustatyti,
kad imtuvo meniu būtų rodomas TV
ekrane, ir pasirinkti TV ekrane
norimą naudoti funkciją.
Pradėję naudoti imtuvą iš pradžių
nuotolinio valdymo pulte būtinai
paspauskite AMP. Priešingu atveju tolesnės
operacijos gali būti nenukreiptos į imtuvą.
Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą meniu,
tada paspauskite
, kad
patektumėte į meniu.
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
Pavyzdys: pasirinkus „Watch“.
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
4
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą reguliuoti meniu
elementą, tada paspauskite
, kad
patektumėte į meniu elementą.
5
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
parametrą pakartokite 3 ir 4 žingsnius.
Patarimas
OSD apačioje dešinėje pasirodžius OPTIONS,
galite peržiūrėti funkcijų sąrašą paspaudę
OPTIONS ir pasirinkę reikiamą funkciją.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Kaip naudoti meniu
1
Perjunkite TV įvestį, kad būtų
rodomas meniu vaizdas.
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
Gali šiek tiek užtrukti, kol pagrindinis
meniu pasirodys TV ekrane
(tai priklauso nuo TV).
30LT
Paspauskite RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
Pagrindinių meniu apžvalga
Meniu
Aprašas
Watch
Pasirenkamas į imtuvą
įvedamas vaizdo šaltinis
(31 psl.).
Listen
Pasirenkamas į imtuvą
įvedamas muzikos šaltinis
(31 psl.). Taip galite
klausytis FM / AM radijo
naudodami įtaisytą imtuvą
(39 psl.).
Galite mėgautis garso
efektais, kuriuos išgauti
padeda įvairios patentuotos
„Sony“ technologijos arba
funkcijos (42 psl.).
Settings
Reguliuojami imtuvo
nustatymai (53 psl.).
Kaip leisti įvesties
šaltinio įrangą
?/1
Įvesties
mygtukai
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
2
Pasirinkite „Watch“ arba „Listen“ ir
paspauskite
.
TV ekrane atveriamas meniu elementų
sąrašas.
3
Pasirinkite norimą įrangą ir
paspauskite
.
4
Įjunkite įrangą ir atkurkite turinį.
31LT
Pagrindiniai veiksmai
Sound Effects
Pagrindiniai veiksmai
5
Paspauskite 2 +/– ir sureguliuokite
garsumą.
Taip pat galima naudoti imtuvo
mygtuką MASTER VOLUME.
6
Jei norite mėgautis erdviniu garsu,
paspauskite SOUND FIELD +/–.
Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį
A.F.D. / 2CH, MOVIE arba MUSIC.
Išsamios informacijos žr. 42 psl.
Patarimai
• Norėdami pasirinkti pageidaujamą įrangą galite
pasukti imtuvo INPUT SELECTOR arba spausti
nuotolinio valdymo pulto įvesties mygtukus.
• Galite reguliuoti garsumą naudodami imtuvo
rankenėlę MASTER VOLUME arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 +/–.
Kaip greitai sureguliuoti garsumą
– Sukite rankenėlę greitai.
– Laikykite mygtuką nuspaudę.
Kaip atlikti tikslius keitimus
– Sukite rankenėlę lėtai.
– Paspaudę mygtuką iš karto atleiskite.
Kaip suaktyvinti nutildymo
funkciją
Paspauskite
.
Nutildymo funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
• Paspausite
dar kartą.
• Pakeiskite garsumą.
• Išjungsite imtuvą.
• Atliksite „Auto Calibration“.
Jei norite išvengti garsiakalbių
gedimo
Prieš išjungdami imtuvą būtinai
sumažinkite garsumo lygį.
32LT
Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“
Prijungę iPod“ / „iPhone“ prie imtuvo (USB) prievado galite mėgautis iPod“ / „iPhone“
įrašytu muzikiniu turiniu.
Išsamios informacijos apie „iPod“ / „iPhone“ prijungimą žr. 26 psl.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš
naudodami „iPod“ / „iPhone“, įdiekite į jį naujausią programinę įrangą.
„iPod touch“
3-osios kartos
„iPod touch“
2-osios kartos
„iPod nano“
6-osios kartos
„iPod nano“
5-osios kartos
(vaizdo kamera)
„iPod nano“
4-osios kartos
(vaizdo įrašas)
„iPod nano“
3-osios kartos
(vaizdo įrašas)
„iPod classic“
„iPhone“ 4S
„iPhone“ 4
„iPhone“ 3GS
„iPhone“ 3G
Pagrindiniai veiksmai
„iPod touch“
4-osios kartos
Pastabos
• „Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą
naudojant prie šio imtuvo prijungtą „iPod“ / „iPhone“.
• Šis gaminys specialiai sukurtas taip, kad jį būtų galima naudoti kartu su „iPod“ / „iPhone“, ir
patvirtinta, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus.
33LT
Kaip pasirinkti „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimą
Kaip valdyti „iPod“ /
„iPhone“ „System OSD“
režimu
„iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą galite
pasirinkti naudodami OSD meniu arba
nuotolinio valdymo pulto mygtuku
„iPhone CTRL“.
„iPod“ / „iPhone“ turinį galite naršyti
naudodami OSD meniu.
Kai TV ekranas išjungtas, visus veiksmus
taip pat galite valdyti peržiūrėdami ekrano
skydelio informaciją.
1
Įsitikinkite, kad atlikus skyriuje „Kaip
pasirinkti „iPod“ / „iPhone“ valdymo
režimą“ (34 psl.) aprašytą 4 veiksmą
pasirinkta „System OSD“.
2
Iš turinio sąrašo pasirinkite
pageidaujamą turinį, tada
paspauskite
.
Pradedamas atkurti pasirinktas
turinys, o TV ekrane rodoma muzikos
turinio informacija.
iPhone
CTRL
Jei norite pasirinkti atkūrimo
režimą
Atkūrimo režimą galite keisti nuotolinio
valdymo pulto mygtuku OPTIONS.
• Kartoti: išjungti / vieną / viską
• Maišyti: išjungti / dainas / albumus
• Garso knygos: lėčiau / normaliai /
greičiau
V/v/B/b,
HOME
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
2
3
Kaip valdyti „iPod“ /
„iPhone“ naudojant „iPod“ /
„iPhone“ režimą
Pasirinkite „Listen“ ir paspauskite
.
Pasirinkite USB, tada paspauskite
.
1
Pasirinkite „System OSD“ arba „iPod/
iPhone“, tada paspauskite
.
Įsitikinkite, kad atlikus skyriuje „Kaip
pasirinkti „iPod“ / „iPhone“ valdymo
režimą“ (34 psl.) aprašytą 4 veiksmą
pasirinkta „iPod“ / „iPhone“.
2
Naudodami „iPod/iPhone“ meniu
pasirinkite pageidaujamą turinį.
Kai „iPod“ arba „iPhone“ prijungtas,
TV ekrane rodoma „iPod/iPhone“.
4
Išsamios informacijos apie „iPod“ /
„iPhone“ naudojimą žr. prie „iPod“ /
„iPhone“ pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
34LT
Jei norite valdyti „iPod“ / „iPhone“
nuotolinio valdymo pultu
USB
iPhone
CTRL
Pastabos apie „iPod“ / „iPhone“
• Kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie
imtuvo ir kai imtuvas įjungtas, įrenginys
kraunamas.
• Iš šio imtuvo į „iPod“ / „iPhone“ dainų
perkelti negalite.
• Naudojamo „iPod“ / „iPhone“
neatjunkite. Kad nesugadintumėte
duomenų arba „iPod“ / „iPhone“, prieš
prijungdami arba atjungdami „iPod“ /
„iPhone“ išjunkite imtuvą.
„iPod“ / „iPhone“ pranešimų
sąrašas
Pranešimas ir paaiškinimas
Imtuvas atpažįsta ir skaito „iPod“ arba
„iPhone“ informaciją.
Loading
N
X
m/M
Imtuvas įkelia „iPod“ arba „iPhone“
informaciją.
./>
x
Not supported
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus paspauskite USB.
Prijungtas nepalaikomas „iPod“ / „iPhone“.
No device is connected
Neprijungtas „iPod“ arba „iPhone“.
No music
Paspauskite
Veiksmas
N
Paleidžiama.
Headphones not supported
X, x
Pristabdoma.
m/M
Greitai persukama atgal arba
į priekį.
Prijungus „iPod“ arba „iPhone“ iš ausinių
neišvedamas garsas.
./>
Pereinama į ankstesnį / kitą
garso takelį.
Nerasta muzikos.
iPhone CTRL Pasirenkamas „iPod“ /
„iPhone“ valdymo režimas.
35LT
Pagrindiniai veiksmai
Reading
Kaip leisti USB įrenginį
Gaminio
pavadinimas
Modelio pavadinimas
NWZ-S636F / S638F /
S639F
Prijungę USB įrenginį prie imtuvo (USB)
prievado, galite mėgautis USB įrenginyje
įrašyta muzika.
Išsamios informacijos apie USB įrenginio
prijungimą žr. „Kaip prijungti „iPod“,
„iPhone“, USB įrenginį“ (26 psl.).
Šiuo imtuvu galima atkurti toliau nurodytų
formatų muzikos failus:
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Failo formatas
Plėtiniai
NWZ-X1050 / X1060
MP3 (MPEG-1 „Audio
Layer III“)
„.mp3“
NWZ-S744 / S745
AAC*
„.m4a“, „.3gp“,
„.mp4“
„WMA9 Standard“*
„.wma“
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
WAV
„.wav“
NWZ-W252 / W253
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
* Imtuvu neatkuriami DRM technologija
užkoduoti failai.
Suderinami USB įrenginiai
Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau
nurodytus „Sony“ USB įrenginius.
Patvirtintas „Sony“ USB
įrenginys
Gaminio
pavadinimas
Modelio pavadinimas
„Walkman®“
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
36LT
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Pastabos
• Imtuvu negalima nuskaityti NTFS formato
duomenų.
• Imtuvu negalima nuskaityti duomenų, kurie
įrašyti ne į pirmą standžiojo disko įrenginio
skaidinį.
• Šiame sąraše nenurodytų modelių veikimas
neužtikrinamas.
• Net naudojant šiuos USB įrenginius ne visada
galima užtikrinti veikimą.
• Kai kurių šių USB įrenginių gali būti negalima
įsigyti tam tikruose regionuose.
• Formatuodami pirmiau nurodytus modelius
būtinai formatuokite naudodami patį modelį
arba specialiai tam modeliui skirtą formatavimo
programinę įrangą.
• USB įrenginį prie imtuvo junkite tik įsitikinę,
kad USB įrenginio ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba „Creating Database“.
Jei norite valdyti USB įrenginį
nuotolinio valdymo pultu
Kaip naudoti USB įrenginį
V/v/B/b,
HOME
1
USB
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
2
Pasirinkite „Listen“ ir paspauskite
.
3
Pasirinkite USB, tada paspauskite
.
USB įrenginį galite valdyti imtuvo
nuotolinio valdymo pultu.
TV ekrane rodoma muzikos turinio
informacija.
m/M
N
./>
x
X
Prieš naudodami toliau nurodytus
mygtukus paspauskite USB.
Paspauskite
Veiksmas
N
Paleidžiama.
X
Pristabdoma.
x
Sustabdoma.
m/M
Greitai persukama atgal
arba į priekį.
./>
Grįžtama prie ankstesnio arba
pereinama prie kito failo.
+/–
Pereinama prie ankstesnio /
kito aplanko.
REPEAT*
Įjungiamas pakartojimo
režimas (išjungta / vieną /
visus / aplanką).
SHUFFLE*
Įjungiamas maišymo režimas
(išjungta / visus / aplanką).
* Kelis kartus paspauskite, kad pasirinktumėte
norimą atkūrimo režimą.
37LT
Pagrindiniai veiksmai
Kai prijungtas USB įrenginys, TV
ekrane rodoma USB.
Pastabos apie USB įrenginį
• Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite
jo. Jei norite išvengti duomenų ar USB
įrenginio sugadinimo, prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite imtuvą.
• Nejunkite imtuvo ir USB įrenginio USB
šakotuvu.
• Kol bus pradėta rodyti „Reading“,
atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio
tipą, gali praeiti maždaug 10 sekundžių.
• Prijungus USB įrenginį, imtuvas skaito
visus USB įrenginio failus. Jei USB
įrenginyje yra daug aplankų arba failų,
USB įrenginio nuskaitymas gali trukti ilgai.
• Imtuvas gali atpažinti iki
– 256 aplankų (įskaitant aplanką ROOT);
– 256 kiekvieno aplanko garso failų;
– 8 aplankų lygių (failų medžio struktūrą,
įskaitant aplanką ROOT).
Maksimalus garso failų ir aplankų
skaičius gali skirtis atsižvelgiant į failo ir
aplanko struktūrą.
Į USB įrenginį neįrašykite kitų tipų failų
arba nereikalingų aplankų.
• Negalima užtikrinti suderinamumo su
visomis užkodavimo / rašymo
programinėmis įrangomis, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis. Naudojant nesuderinamą
USB prietaisą gali atsirasti triukšmo,
trūkinėti garsas arba jis gali būti visai
neleidžiamas.
• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti šiek
tiek laiko, jei:
– sudėtinga aplankų struktūra;
– viršyta atminties talpa.
• Imtuvu nebūtinai palaikomos visos USB
įrenginio funkcijos.
• Imtuvo atkūrimo tvarka gali skirtis nuo
prijungto USB įrenginio atkūrimo
tvarkos.
• Aplankai, kuriuose nėra garso failų,
praleidžiami.
• Kai leidžiamas labai ilgas garso takelis, dėl
kai kurių veiksmų atkūrimas gali vėluoti.
38LT
USB pranešimų sąrašas
Pranešimas ir paaiškinimas
Reading
Imtuvas atpažįsta ir skaito USB įrenginio
informaciją.
Device error
Nepavyko atpažinti USB įrenginio atminties
(36 psl.).
Not supported
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys,
nežinomas įrenginys arba USB įrenginys
prijungtas USB šakotuvu (36 psl.).
No device is connected
Neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas
USB įrenginys neatpažįstamas.
No track
Nerasta garso takelių.
FM / AM ekranas
Kiekvieną ekrane rodomą elementą
galite pasirinkti ir valdyti paspausdami
V/v/B/b ir .
Imtuvo veiksmai
Kaip klausytis FM / AM radijo
Naudodami įmontuotą imtuvą galite
klausytis FM ir AM transliacijų. Prieš
naudodami įsitikinkite, kad prie imtuvo
prijungtos FM ir AM antenos (27 psl.).
Patarimas
Toliau nurodytos tiesioginio stočių nustatymo
skalės.
FM
AM
JAV, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australija
50 kHz
9 kHz
* AM stočių nustatymo skalė gali būti pakeista
(40 psl.).
Skaitiniai
mygtukai
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Listen“, tada paspauskite
.
2
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
TV ekrane rodomas FM arba AM
meniu sąrašas.
1 Dažnio nustatymas (40 psl.)
2 Iš anksto nustatytų stočių sąrašas
(41 psl.)
Kaip nustatyti radijo stotį
automatiškai („Auto Tuning“)
Pasirinkite „Tuning +“ arba „Tuning –“,
.
tada paspauskite
Pasirinkite „Tuning +“, norėdami ieškoti
stočių nuo žemesnio dažnio link aukštesnio
ir pasirinkite „Tuning –“, norėdami ieškoti
stočių nuo aukštesnio dažnio link žemesnio.
Suradęs stotį imtuvas nustoja ieškoti
kitų stočių.
Jei prastas erdvinio FM radijo
garso priėmimas
1 Nustatykite norimą klausytis stotį
naudodami „Auto Tuning“, „Direct
Tuning“ (40 psl.) arba pasirinkite iš
anksto nustatytą stotį (41 psl.).
2 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
3 Pasirinkite „FM Mode“, tada
paspauskite .
4 Pasirinkite „Mono“ ir paspauskite .
39LT
Imtuvo veiksmai
Regionas
Kaip nustatyti stotį tiesiogiai
(tiesioginis stočių
nustatymas)
Galite įvesti stoties dažnį tiesiogiai skaitiniais
nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
1
2
Paspauskite D.TUNING.
Kaip pakeisti AM stočių
nustatymo skalę
(tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Galite keisti AM stočių nustatymo skalę iš
9 kHz į 10 kHz ir atvirkščiai imtuvo
mygtukais.
?/1
Skaitiniais mygtukais įveskite dažnį,
tada paspauskite
.
1 pavyzdys. FM 102,50 MHz
Pasirinkite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
2 pavyzdys. AM 1,350 kHz
pasirinkite 1 b 3 b 5 b 0.
* Paspauskite 0, tik jei naudojate Europai ar
Australijai skirtus modelius.
Patarimas
Sureguliuokite rėminę AM anteną, kad AM
stotis būtų priimama optimaliai.
Jei nepavyksta nustatyti stoties
Ekrane parodoma „– – – .– – MHz“ arba
„-– – – kHz“, tada vėl rodomas dabartinis
dažnis.
Patikrinkite, ar įvedėte teisingą dažnį. Jei
ne, pakartokite 1–3 veiksmus. Jei vis tiek
nepavyksta nustatyti stoties, gali būti, kad
jūsų vietovėje šis dažnis nenaudojamas.
40LT
TUNING MODE
1
Paspauskite ?/1, jei norite išjungti
imtuvą.
2
Nuspaudę TUNING MODE
paspauskite imtuvo mygtuką ?/1.
Esama AM stočių nustatymo skalė
pakeičiama į 9 kHz (arba 10 kHz).
Jei norite iš naujo nustatyti skalę
į 10 kHz (arba 9 kHz), pakartokite
anksčiau nurodytus veiksmus.
Pastabos
• Imtuvas gali užtrukti pakeičiant AM derinimo
skalę; tai priklauso nuo nustatymų.
• Pakeitus stočių nustatymo skalę, visos iš anksto
nustatytos stotys bus ištrintos.
Kaip iš anksto nustatyti FM /
AM radijo stotis
Kaip įvesti iš anksto
nustatytų radijo stočių
pavadinimus („Name Input“)
1
Galite išsaugoti iki 30 FM ir 30 AM
mėgstamų radijo stočių.
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
2
Pasirinkite „Select Preset”, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite išankstinio nustatymo
numerį, kurį norite pavadinti
,
tada paspauskite mygtuką OPTIONS.
4
Pasirinkite „Name Input“, tada
paspauskite
.
5
Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite ženklą, tada paspauskite b.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Iš anksto nustatyti pageidaujamą
radijo stotį nustatykite naudodami
„Auto Tuning“ (39 psl.) arba
„Direct Tuning“ (40 psl.).
2
Pasirinkite „Preset Memory“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite iš anksto nustatytą
skaičių ir paspauskite
.
Stotis išsaugoma kaip pasirinktas iš
anksto nustatytas numeris.
4
Žymeklį galite perkelti pirmyn arba
atgal spausdami B/b. Galite priskirti
pavadinimą, susidedantį daugiausia
iš 8 ženklų.
6
Norėdami įvesti vieną ženklą po kito,
pakartokite 5 žingsnį, tada
paspauskite
.
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Norėdami išsaugoti kitą radijo stotį,
pakartokite 1–3 veiksmus.
Radijo stotis galite saugoti, kaip
nurodyta toliau.
• AM diapazonas: AM 1–AM 30
• FM diapazonas: FM 1–FM 30
Iš anksto nustatytų stočių
nustatymas
1
Meniu pasirinkite FM arba AM, tada
paspauskite
.
2
Pasirinkite „Select Preset“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite pageidaujamą iš anksto
nustatytą radijo stotį, tada
paspauskite
.
Galimi iš anksto nustatyti skaičiai
nuo 1 iki 30.
RDS transliacijų priėmimas
(Tik Europai ir Australijai skirti
modeliai)
Naudodami šį imtuvą galite naudotis radijo
duomenų sistema (RDS), kuri įgalina
radijo stotis įprastu programos signalu
siųsti papildomos informacijos. Šiame
imtuve galimos patogios RDS funkcijos,
pvz., programos pavadinimo rodymas.
RDS paslauga teikiama tik FM stočių.*
* Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, o šių
paslaugų tipai taip pat skiriasi. Jei nesate
susipažinę su RDS paslaugomis savo vietovėje,
dėl išsamios informacijos kreipkitės į vietines
radijo stotis.
41LT
Imtuvo veiksmai
(Išankstinio nustatymo atmintis)
Paprasčiausiai pasirinkite radijo
stotį iš FM diapazono.
Nustačius RDS paslaugas teikiančią radijo
stotį TV ekrane ir ekrano skydelyje
rodomas programos pavadinimas*.
* Jei RDS transliacija nepriimama, programos
pavadinimas nerodomas.
Pastabos
• RDS gali tinkamai neveikti, jei nustatyta radijo
stotis nesiunčia RDS signalo arba signalas per
silpnas.
• Kai kurias raides galima rodyti TV ekrane, bet
negalima rodyti ekrano skydelyje.
Garso efektų taikymas
Kaip pasirinkti garso lauką
Šis imtuvas gali sukurti kelių kanalų erdvinį
garsą. Galite pasirinkti vieną iš anksto
užprogramuotą optimizuoto imtuvo
garso lauką.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada
paspauskite
.
2
Pasirinkite „Sound Effects“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite norimą garso lauką.
Patarimas
Kai rodomas programos pavadinimas, galite
patikrinti dažnį kelis kartus paspausdami imtuvo
mygtuką DISPLAY (66 psl.).
Patarimai
• Kelis kartus paspausdami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką SOUND FIELD +/– galite
pasirinkti norimą garso lauką.
• Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį A.F.D. /
2CH, MOVIE arba MUSIC.
„Auto Format Direct“
(A.F.D.) / 2 kanalų garso
režimas
• „Auto Format Direct“ (A.F.D.) režimas:
įjungę šį režimą girdėsite tikslesnį garsą,
be to, galėsite pasirinkti dekodavimo
režimą, kad 2 kanalų erdvinis garsas būtų
atkuriamas kaip kelių kanalų garsas.
• 2 kanalų garso režimas: galite nustatyti 2
kanalų garso išvestį, nesvarbu, kokį
įrašymo formatą palaiko naudojama
programinė įranga, kokia atkūrimo
įranga prijungta ir kokie imtuvo garso
laukų nustatymai pasirinkti.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Garsas nustatomas toks, koks buvo
įrašytas / užšifruotas, be papildomų
erdvinio garso efektų.
42LT
Tačiau, kai nėra LFE signalų, šis imtuvas
generuoja žemųjų dažnių signalą kaip
išvestį į žemųjų dažnių garsiakalbį
(JAV ir Kanadai skirtuose modeliuose).
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Per visus garsiakalbius atkuriami 2 kanalų
kairieji / dešinieji signalai. Tačiau,
atsižvelgiant į garsiakalbių nustatymus,
garsas gali būti neišvedamas iš kai kurių
garsiakalbių.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Imtuvui atkuriant garsą jis sklinda tik iš
kairiojo / dešiniojo garsiakalbio. Iš žemųjų
dažnių garsiakalbio garsas nesklinda.
Standartiniai 2 kanalų erdvinio garso šaltiniai
visiškai neapdoroja garso pagal garso laukus,
todėl kelių kanalų erdvinio formato garsas
supaprastinamas iki 2 kanalų.
Pasirinktą garso įvestį galite pakeisti
2 kanalų analogine įvestimi. Ši funkcija
leidžia naudoti aukštos kokybės
analoginius šaltinius.
Naudojant šią funkciją galima reguliuoti tik
garsumą ir priekinio garsiakalbio lygį.
Pastaba
„Analog Direct“ pasirinkti negalima, kai
pasirinktas įvesties šaltinis BD, DVD,
GAME ir USB.
Filmo režimas
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti vieną iš
iš anksto užprogramuotų imtuvo garso laukų.
Juos nustačius namuose galėsite mėgautis
puikiu ir sodriu garsu – tarsi kino teatre.
x HD-D.C.S.
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
yra nauja pažangi „Sony“ namų kino
technologija, kurią kuriant buvo pasitelktos
naujausios akustinių ir skaitmeninių signalų
apdorojimo technologijos. Ji pagrįsta
x PLII Movie
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Movie“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
žiūrint „Dolby Surround“ formatu
užkoduotus filmus. Be to, šiuo režimu pavyks
atkurti garsą 5.1 kanalais žiūrint papildomai
įrašyto garso arba senų filmų įrašus.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Cinema“
režimu. 2 kanalais įrašytas šaltinio garsas
dekoduojamas į 5 kanalus.
43LT
Garso efektų taikymas
x Analog Direct (A. DIRECT)
tiksliais įrašų studijoje gaunamais atkūrimo
matavimo duomenimis.
Pasirinkę šį režimą, „Blu-ray“ ir DVD
formatų filmais galėsite mėgautis tiesiog
namuose: jų garsas bus ypač puikios
kokybės, be to, kels tokį įspūdį, kokį ir
ketino sukurti jį įrašę technikai. Galite
pasirinkti HD-D.C.S. skirtą efekto tipą
nurodytu būdu.
• Dynamic: šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, kai patalpa
yra aidi, bet nesukuriamas erdvumo
pojūtis (kai garsas nepakankamai
sugeriamas). Taip pabrėžiamas garso
atspindėjimas ir sukuriamas dideliame,
klasikiniame kino teatre sklindančio
garso įspūdis. Taip pasiekiama
dubliavimo studijos erdvės efekto ir
sukuriamas unikalus akustinis laukas.
• Theater: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis įprastame kambaryje. Atkuriamas
garso aidumas – kaip kino studijoje
(dubliavimo studijoje). Tai puikus
pasirinkimas žiūrint „Blu-ray Disc“
įrašytą koncertą, kai norima sukurti kino
studijos atmosferą.
• Studio: Šį nustatymą rekomenduojama
rinktis kambaryje, kuriame sumontuota
atitinkama garso įranga. Bus atkuriamas
garso aidumas, sukuriamas, kai kino
garso šaltinis pritaikomas „Blu-ray Disc“,
kad būtų namie tinkamo garsumo lygio.
Išlaikomas minimalus garso atspindžio ir
aidumo lygis. Tačiau dialogų ir erdvinio
garso efektai atkuriami efektingai.
Muzikos režimas
Jei norite, kad būtų atkuriamas erdvinis
garsas, galite paprasčiausiai pasirinkti vieną
iš iš anksto užprogramuotų imtuvo garso
laukų. Juos nustatę namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu – tarsi
koncertų salėje.
x Hall (HALL)
Atkuriama klasikinės muzikos koncertų
salės akustika.
Kai prijungtos ausinės
Šį garso lauką galite pasirinkti, tik jei prie
imtuvo prijungtos ausinės.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Šis režimas parenkamas automatiškai, jei
naudojate ausines (išskyrus „Analog
Direct“). Standartiniai 2 kanalų erdvinio
garso šaltiniai visiškai neapdoroja garso
pagal garso laukus, todėl kelių kanalų
erdvinio formato garsas supaprastinamas
iki 2 kanalų (išskyrus LFE signalus).
x Jazz Club (JAZZ)
Atkuriama džiazo klubo akustika.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
x Live Concert (CONCERT)
Šis režimas parenkamas automatiškai, jei
naudojate ausines, kai pasirinkta „Analog
Direct“.
Analoginiai signalai atkuriami neapdoroti
glodintuvu, pagal garso lauką ir kt.
Atkuriama 300 vietų salės akustika.
x Stadium (STADIUM)
Atkuriamas skambesio dideliame atvirame
stadione efektas.
x Sports (SPORTS)
Atkuriamas sporto laidos transliacijos
efektas.
x Portable Audio (PORTABLE)
Atkuriamas aiškus ir sodrus garsas iš
nešiojamojo garso įrenginio. Šis režimas
yra puikus pasirinkimas klausantis MP3
formatu įrašytos ir kitaip suglaudintos
muzikos.
x PLII Music
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Music“
režimu. Šis nustatymas yra tinkamiausias
naudojant įprastus erdvinio garso šaltinius,
pvz., CD.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Dekoduojama „DTS Neo:6 Music“ režimu.
2 kanalais įrašytas šaltinio garsas
dekoduojamas į 5 kanalus. Šis nustatymas
yra tinkamiausias naudojant įprastus
erdvinio garso šaltinius, pvz., CD.
44LT
Jei jungiate žemųjų dažnių
garsiakalbį
Šis imtuvas generuos žemųjų dažnių
signalą kaip išvestį į žemųjų dažnių
garsiakalbį, kai nėra LFE signalo, kuris yra
žemųjų dažnių garso efekto išvestis iš
žemųjų dažnių garsiakalbio į 2 kanalų
signalą. Tačiau negeneruojamas „Neo:6
Cinema“ arba „Neo:6 Music“ žemųjų
dažnių signalas, kai pasirinktas visų
garsiakalbių nustatymas „Large“. Kad būtų
geriau išnaudojama „Dolby Digital“ bosų
nukreipimo grandinė, rekomenduojama
nustatyti kuo aukštesnį ribinį žemųjų
dažnių garsiakalbio dažnį.
Pastabos apie garso laukus
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo
nustatymus, kai kurių garso laukų
naudoti negalima.
Kaip naudoti funkciją
„Night Mode“
Ši funkcija leidžia išlaikyti į kino teatrą
panašią aplinką, kai garsumo lygiai žemi.
Žiūrėdami filmą vėlią naktį, galėsite aiškiai
girdėti dialogą, net kai garsumo lygis bus
žemas. Šią funkciją galima naudoti su kitais
garso laukais.
Pastaba
Ši funkcija neveikia, jei pasirinktas „Analog
Direct“.
Patarimai
• Taip pat galite įjungti ir išjungti nakties režimo
funkciją, naudodami imtuvo mygtuką NIGHT
MODE (10 psl.).
• Kol įjungtas „Night Mode“, boso, aukštų dažnių
ir efektų lygiai padidėja ir „D.Range Comp.“
automatiškai nustatomas į „On“.
Kalibravimo tipo
pasirinkimas
Pageidaujamą kalibravimo tipą galite
pasirinkti atlikę „Auto Calibration“.
Išsamios informacijos žr. „Calibration
Type“ (56 psl.).
Kaip reguliuoti glodintuvą
Toliau nurodytais parametrais galite
reguliuoti priekinių garsiakalbių tono
savybes (bosų / aukštųjų dažnių lygį).
Bass
Treble
Lygis
(dB)
Dažnis
(Hz)
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada
paspauskite
.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada
paspauskite
.
2
2
Pasirinkite „Night Mode“, tada
paspauskite
.
Pasirinkite „Equalizer“ ir
paspauskite
.
3
3
Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir
paspauskite
.
Pasirinkite „Bass“ arba „Treble“
stiprinimo lygį, tada paspauskite
1
Garso efektų taikymas
• Toliau nurodytais atvejais muzikos ir
filmų garso laukai neveikia.
– Gaunami aukštesnio nei 48 kHz
diskretizavimo dažnio „DTS-HD
Master Audio“, „DTS-HD High
Resolution Audio“ arba „Dolby
TrueHD“ signalai.
– Pasirinktas „Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLII Music“, „Neo:6
Cinema“ ir „Neo:6 Music“ neveikia,
kai nustatytas garsiakalbių išdėstymas
2/0 arba 2/0.1.
• Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų,
garsas neišvedamas iš žemųjų dažnių
garsiakalbio, jei garsiakalbio nustatymų
meniu visi garsiakalbiai nustatyti kaip
„Large“. Tačiau garsas bus išvedamas iš
žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra
LFE signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso
garsiakalbiai nustatyti kaip „Small“;
– pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „HD-D.C.S.“
arba „Portable Audio“.
4
.
Sureguliuokite stiprumą ir
paspauskite
.
45LT
Pastabos
Kaip atkurti numatytuosius
garso laukus
• Ši funkcija neveikia, jei naudojamas „Analog
Direct“.
• „Bass“ ir „Treble“ dažniai yra fiksuoti.
• Imtuvas gali atkurti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei pradinis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis (tai priklauso nuo garso
formato).
Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais.
?/1
MUSIC
„Pure Direct“ funkcijos
naudojimas
„Pure Direct“ režimas leidžia mėgautis
tikslesniu garsu. Kai įjungtas „Pure Direct“,
ekrano skydelis išjungiamas, kad būtų
sumažinta triukšmų, darančių įtaką garso
kokybei. Funkciją „Pure Direct“ galite
naudoti visoms įvestims.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Sound Effects“, tada paspauskite
2
Pasirinkite „Pure Direct“, tada
paspauskite
.
3
Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir
paspauskite
.
.
Pastaba
Kai pasirinkta funkcija „Pure Direct“, funkcijos
„Equalizer“, „Night Mode“, „Auto Volume“ ir
„D.Range Comp.“ neveikia.
Patarimas
Norėdami įjungti arba išjungti funkciją „Pure
Direct“, taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo
pulto arba imtuvo mygtuką PURE DIRECT.
Kaip atšaukti „Pure Direct“
„Pure Direct“ funkcija bus išjungta, jei
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
– Paspausite PURE DIRECT dar kartą.
– Pakeisite garso lauką.
– Pakeisite TV scenos nustatymą
(„Scene Select“).
– Pakeisite funkcijų „Equalizer“,
„Night Mode“, „Auto Volume“ arba
„D.Range Comp.“ nustatymą.
46LT
1
Paspauskite ?/1, jei norite išjungti
imtuvą.
2
Nuspaudę MUSIC paspauskite ?/1.
Ekrano skydelyje parodomas tekstas
S.F. CLEAR ir atkuriami numatytieji
visų garso laukų nustatymai.
„BRAVIA Sync“ funkcijos
Kas yra „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ leidžia palaikyti
ryšį tarp „Sony“ gaminių, pvz., TV,
„Blu-ray Disc“ leistuvo, DVD leistuvo, AV
stiprintuvo ir kitų įrenginių, palaikančių
funkciją „Control for HDMI“.
Jei prijungsite su „BRAVIA Sync“
suderinamą „Sony“ įrangą HDMI kabeliu
(nepridedamas), ją valdyti bus paprasčiau,
kaip nurodyta toliau.
• Grojimas vienu prisilietimu (48 psl.)
• Sistemos garso valdymas (49 psl.)
• Sistemos išjungimas (49 psl.)
• Scene Select (50 psl.)
• Namų kino valdymas (50 psl.)
• Paprastas valdymas nuotolinio valdymo
pultu (50 psl.)
Imtuvą rekomenduojama jungti prie
gaminių, palaikančių „BRAVIA Sync“.
Pastabos
• Funkcijas „One Touch Play“, „System Audio
Control“ ir „System Power-Off“ galite naudoti
ir ne su „Sony“ įrenginiais. Tačiau su kai kuriais
ne „Sony“ įrenginiais suderinamumas
negarantuojamas.
• Funkcijos „Scene Select“ ir „Home Theatre
Control“ yra patentuotos „Sony“ funkcijos.
Naudojant ne „Sony“ įrangą jos neveiks.
• Naudojant su „BRAVIA Sync“ nesuderinamą
įrangą šių funkcijų suaktyvinti nepavyks.
Imtuvas suderinamas su funkcija „Control
for HDMI-Easy Setting“.
• Jei jūsų TV suderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“,
imtuvo funkciją „Control for HDMI“
galite pasirinkti automatiškai
nustatydami funkciją „Control for
HDMI“ televizoriuje (47 psl.).
• Jei jūsų TV nesuderinamas su funkcija
„Control for HDMI-Easy Setting“,
imtuvo, atkūrimo įrangos ir TV funkciją
„Control for HDMI“ nustatykite
atskirai (48 psl.).
Jei jūsų TV suderinamas su
funkcija „Control for
HDMI-Easy Setting“
1 Prijunkite imtuvą, TV ir atkūrimo įrangą
naudodami HDMI jungtį (21 psl.).
(Atitinkama įranga turi būti suderinama
su funkcija „Control for HDMI“.)
2 Įjunkite imtuvą, TV ir atkūrimo įrangą.
3 Įjunkite TV funkciją „Control for HDMI“.
Imtuvo ir visos prijungtos įrangos
funkcija „Control for HDMI“ įjungiama
tuo pačiu metu. Palaukite, kol ekrane
bus parodytas tekstas COMPLETE.
Nustatymas baigtas.
Išsamios informacijos apie nustatymą žr.
TV naudojimo instrukcijoje.
47LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
„Control for HDMI“ yra bendro valdymo
funkcijos standartas, naudojamas HDMI
(„High-Definition Multimedia Interface“)
CEC („Consumer Electronics Control“).
Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync“
Jei jūsų TV nesuderinamas su
funkcija „Control for
HDMI-Easy Setting“
V/v/b,
HOME
1 Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite
3
4
5
6
7
8
9
„Settings“, tada paspauskite
.
TV ekrane parodomas meniu nustatymų
sąrašas.
Pasirinkite „HDMI Settings“, tada
paspauskite .
Pasirinkite „Control for HDMI“ ir
paspauskite
.
Pasirinkite „On“, tada paspauskite
.
Funkcija „Control for HDMI“ nustatyta
kaip įjungta.
Paspausdami HOME išeikite iš
OSD meniu.
Pasirinkite tokią imtuvo ir TV HDMI
įvestį, kuri atitiktų prijungtos įrangos
HDMI įvestį, kad būtų rodomas vaizdas
iš prijungtos įrangos.
Nustatykite prijungtos įrangos funkciją
„Control for HDMI“ kaip įjungtą.
Jei prijungtos įrangos funkcija „Control
for HDMI“ jau nustatyta kaip įjungta,
šio nustatymo keisti nereikia.
Kartodami 7 ir 8 veiksmus nustatykite
funkciją „Control for HDMI“ kitai
įrangai.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti TV
ir prijungtą įrangą, žr. jos naudojimo
instrukcijoje.
48LT
Pastabos
• Kai atjungiate HDMI kabelį arba pakeičiate
jungimo būdą, atlikite skyriuje „Jei jūsų TV
suderinamas su funkcija „Control for HDMIEasy Setting“ (47 psl.) arba „Jei jūsų TV
nesuderinamas su funkcija „Control for HDMIEasy Setting“ (48 psl.) nurodytus veiksmus.
• Jei TV išjungsite paspausdami TV nuotolinio
valdymo pulto maitinimo mygtuką, imtuvas ir
prijungta įranga bus išjungti automatiškai.
• Jei atkūrimo įranga neveikia nustačius „Control
for HDMI-Easy Setting“ nustatymus,
patikrinkite atkūrimo įrenginio „Control for
HDMI“ nustatymą.
• Jei prijungta įranga nepalaiko „Control for
HDMI-Easy Setting“, bet palaiko „Control for
HDMI“, prieš atlikdami „Control for HDMIEasy Setting“ veiksmus iš TV turite nustatyti
prijungtos įrangos funkciją „Control for
HDMI“.
Grojimas vienu prisilietimu
Jei pradėsite atkurti iš įrangos, prijungtos
prie imtuvo per HDMI jungtį, imtuvą ir TV
valdyti bus paprasčiau, kaip nurodyta
toliau.
Imtuvas ir TV
Įjungiami (jei veikia budėjimo režimu)
Perjungiamas atitinkamas HDMI įvesties šaltinis
Jei nustatysite „Pass Through“ kaip „Auto“
arba „On“ (60 psl.), o paskui įjungsite
imtuvo budėjimo režimą, garsą ir vaizdą
galėsite išvesti tik iš TV.
* Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti modeliai.
Pastabos
• Įsitikinkite, kad sistemos garso valdymo
funkcija nustatyta kaip įjungta per TV meniu.
• Atsižvelgiant į TV, turinys gali būti rodomas ne
nuo pradžių.
• Atsižvelgiant į nustatymus, imtuvo gali
nepavykti įjungti, kai „Pass Through“ nustatyta
į „Auto“ arba „On“.
Patarimas
Taip pat galite pasirinkti prijungtą įrangą, pvz.,
„Blu-ray Disc“ / DVD leistuvą, per TV meniu.
Imtuvas ir TV automatiškai perjungs reikiamą
HDMI įvesties šaltinį.
Sistemos garso valdymas
Norėdami klausytis TV garso per
garsiakalbius, prijungtus prie imtuvo,
turėsite atlikti keletą paprastų veiksmų.
Sistemos garso valdymo funkciją galite
valdyti per TV meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Imtuvas
• Įjungiamas (jei veikia
budėjimo režimu)
• Perjungiamas
atitinkamas HDMI
įvesties šaltinis
Iki minimumo
sumažinamas TV
Išvedamas garsas iš TV
Sistemos garso valdymo funkciją galite
naudoti ir kaip nurodyta toliau.
• Jei įjungsite imtuvą, kai įjungtas TV,
sistemos garso valdymo funkcija
automatiškai suaktyvins garso iš TV
išvestį per prie imtuvo prijungtus
garsiakalbius. Tačiau jei imtuvą
išjungsite, garsas bus atkuriamas per
TV garsiakalbius.
• Kai TV garsu mėgaujatės iš garsiakalbių,
prijungtų prie imtuvo, galite reguliuoti
garsumą arba laikinai išjungti sistemos
garsą naudodami TV nuotolinį valdymą.
Sistemos išjungimas
Jei TV išjungsite paspausdami TV
nuotolinio valdymo pulto maitinimo
mygtuką, imtuvas ir prijungta įranga bus
išjungti automatiškai.
TV galite išjungti ir imtuvo nuotolinio
valdymo pultu.
TV ?/1
Paspauskite TV ?/1.
TV, imtuvas ir prijungta įranga bus
išjungti.
Pastabos
• Prieš naudodami sistemos išjungimo funkciją,
įjunkite TV maitinimo tiekimo blokuotės
funkciją. Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
• Atsižvelgiant į prijungtos įrangos būseną, ji gali
būti neišjungta. Išsamios informacijos žr.
prijungtos įrangos naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Jei sistemos garso valdymo funkcija neveikia
pagal TV nustatymą, žr. TV naudojimo
instrukciją.
49LT
„BRAVIA Sync“ funkcijos
TV
Sistemos garso
valdymo funkcija
nustatoma kaip
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
meniu „HDMI Settings“ esantys „HDMI Audio
Out“ nustatymai bus nustatyti automatiškai
pagal sistemos garso valdymo nustatymus
(60 psl.).
• Jei TV įjungsite prieš įjungdami imtuvą, bus
nedelsiant garso atkūrimas per TV.
Scene Select
Remote Easy Control
Optimali vaizdo kokybė ir garso laukas
parenkami automatiškai, atsižvelgiant į TV
pasirinktą sceną.
Išsamios informacijos apie veikimą, žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti
imtuvo meniu.
Pasirinkite imtuvą (AV AMP), kurį
atpažįsta TV.
Pastaba
Pastabos
Atsižvelgiant į TV, garso laukas gali būti
neperjungtas.
• TV atpažįsta imtuvą kaip „Tuner (AV AMP)“.
• TV turi būti suderinamas su sąsajos meniu.
• Priklausomai nuo jūsų TV tipo kai kurios
funkcijos gali neveikti.
Atitikčių lentelė
Scenos nustatymas TV
Garso laukas
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Namų kino valdymas
Jei prie jungtuvo prijungtas su namų kino
valdymą palaikantis TV, prijungto TV
ekrane bus rodoma interneto taikomosios
programos piktograma.
Imtuvo įvestį arba garso laukus galite
perjungti naudodami TV nuotolinio
valdymo pultą. Be to, galite reguliuoti
centrinio garsiakalbio arba žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį, taip pat šiuos nustatymus:
„Dual Mono“ (59 psl.) arba „A/V Sync.“
(58 psl.).
Pastaba
Kad galėtumėte naudoti namų kino valdymo
funkciją, TV turi galėti prisijungti prie
plačiajuosčio ryšio tarnybos. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
50LT
• Analog: nurodoma, kad analoginių
garso signalų įvestis turi būti susieta
su lizdais AUDIO IN (L/R).
Kiti veiksmai
Pastabos
Skaitmeninio ir analoginio
garso perjungimas
(INPUT MODE)
Jei įrangą prijungsite ir prie skaitmeninio,
ir prie analoginio garso įvesties imtuvo
lizdų, galėsite pasirinkti kurį nors iš šių
garso įvesties režimų, arba juos
perjunginėti, atsižvelgdami į turinį, kurį
ketinate peržiūrėti.
1
Pasukdami imtuvo valdiklį INPUT
SELECTOR pasirinkite įvesties šaltinį.
Galite naudoti ir nuotolinio valdymo
pulto įvesties mygtukus.
2
Kelis kartus paspausdami imtuvo
mygtuką INPUT MODE pasirinkite
garso įvesties režimą.
Kaip naudoti kitus garso
įvesties lizdus
(Audio Input Assign)
Galite iš naujo priskirti kitus įvesties lizdų
skaitmeninės įvesties šaltinius, jei
numatytieji lizdų nustatymai neatitinka
prijungtos įrangos.
Iš naujo priskyrę įvesties lizdus, galite
įvesties mygtuku (arba imtuvo valdikliu
INPUT SELECTOR) pasirinkti prijungtą
įrangą.
Pavyzdys:
Kai prijungiate DVD leistuvą prie lizdo
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Priskirkite lizdą OPTICAL IN 1 (SAT/
CATV) parinkčiai DVD.
Kiti veiksmai
Ekrano skydelyje parodomas
pasirinktas garso įvesties režimas.
• Auto: pirmenybė teikiama
skaitmeniniams garso signalams.
Jei yra kelios skaitmeninės jungtys,
pirmenybė teikiama HDMI garso
signalams.
Jei skaitmeniniai garso signalai
neperduodami, pasirenkami
analoginiai garso signalai. Jei
pasirinkta TV įvestis, pirmenybė
teikiama „Audio Return Channel“
(ARC) signalams. Jei TV nepalaiko
funkcijos „ARC“, pasirenkami
skaitmeniniai optiniai garso signalai.
Jei neįgalintas nei imtuvo, nei TV
HDMI funkcijos valdymas, „ARC“
neveikia.
• OPT: nurodoma, kad skaitmeninių
garso signalų įvestis turi būti susieta
su lizdu OPTICAL.
• COAX: nurodoma, kad
skaitmeninių garso signalų įvestis
turi būti susieta su lizdu COAXIAL.
• Atsižvelgiant į įvestį, ekrano skydelyje rodoma
„------“ ir kitų režimų pasirinkti negalima.
• Kai naudojama „Analog Direct“, garso įvestis
nustatoma į „Analog“. Kitų režimų pasirinkti
negalima.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
„Settings“, tada paspauskite .
2
Pasirinkite „Input Settings“, tada
paspauskite .
3
Pasirinkite „Audio Input Assign“,
tada paspauskite .
4
Pasirinkite norimos priskirti įvesties
pavadinimą.
5
Pasirinkite garso signalus, norimus
priskirti įvesties šaltiniui, kurį
pasirinkote atlikdami 4 veiksmą
su V/v/B/b.
6
Paspauskite
.
51LT
Įvesties pavadinimas
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Priskiriami
garso įvesties
lizdai
OPT1
a
a
a
a*
a
a
OPT2
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
None
a*
a*
a*
a
a*
a
* Numatytasis nustatymas
Pastabos
• Priskyrus skaitmeninę garso įvestį gali būti automatiškai pakeistas INPUT MODE nustatymas.
• Kiekvieną įvesties šaltinį leidžiama iš naujo priskirti vieną kartą.
Kaip atkurti
numatytuosius
gamyklinius nustatymus
Išvalyti visus įsimintus nustatymus ir
atkurti numatytuosius gamyklinius
nustatymus galite atlikdami toliau
nurodytus veiksmus. Šiuos veiksmus taip
pat galima atlikti norint pirmą kartą įjungti
imtuvą.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
?/1
1
Paspauskite ?/1, jei norite išjungti
imtuvą.
2
Palaikykite nuspaudę ?/1 5 sekundes.
Kurį laiką ekrano skydelyje rodoma
CLEARING, tada pakeičiama
į CLEARED !
Iš naujo nustatomi numatytieji
nustatymai.
52LT
3
Kaip reguliuoti nustatymus
Pasirinkite norimą meniu elementą ir
paspauskite
.
Pavyzdys: pasirinkus „Speaker
Settings“.
Kaip naudoti nustatymų
meniu
Naudodami nustatymų meniu galite
reguliuoti įvairius garsiakalbių, erdvinio
garso efektų ir kt. nustatymus.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
2
4
Pasirinkite norimą parametrą ir
paspauskite
.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite RETURN O.
Paspauskite HOME.
Kaip išeiti iš meniu
TV ekrane atveriamas pagrindinis
meniu.
Paspauskite HOME, kad atvertumėte
pagrindinį meniu, tada dar kartą
paspauskite HOME.
Meniu pasirinkite „Settings“, tada
paspauskite
, kad įjungtumėte
meniu režimą.
Kaip reguliuoti nustatymus
TV ekrane parodomas meniu
nustatymų sąrašas.
53LT
Nustatymų meniu sąrašas
Settings
Easy Setup
(55 psl.)
Speaker Settings
(55 psl.)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
Rankinė sąranka
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(58 psl.)
Night Mode
Glodintuvas
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(59 psl.)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(61 psl.)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size
feet
meter
Pastaba
TV ekrane rodomi meniu parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į dabartinius nustatymus ar pasirinktos
piktogramos būseną.
54LT
Easy Setup
Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka
ir galite konfigūruoti pagrindinius
nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas (28 psl.).
• Exit: nustatymo procesas baigiamas
neįrašius matavimo rezultatų.
3 Įrašykite matavimo rezultatą.
2 žingsnyje pasirinkite „Save&Exit“.
Pastaba
Pakeitus garsiakalbio padėtį, rekomenduojama
atlikti „Auto Calibration“ iš naujo, kad
galėtumėte mėgautis erdviniu garsu.
Patarimai
Meniu „Speaker Settings“
Kiekvieną garsiakalbį galite reguliuoti patys.
Taip pat galite reguliuoti garsiakalbių lygį
baigę „Auto Calibration“ procesą.
Pastaba
Garsiakalbių nustatymai skirti tik dabartinei
sėdėjimo vietai.
x Auto Calibration
Leidžia atlikti automatinį kalibravimą iš
sėdėjimo vietos.
1 Vadovaukitės TV ekrane rodomomis
instrukcijomis ir paspauskite
.
Po kelių sekundžių pradedama matuoti.
Skambant bandomajam tonui matavimas
trunka maždaug 30 sekundžių.
Pasibaigus matavimui supypsima ir
įsijungia ekranas.
Pastaba
Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žr.
„Pranešimų sąrašas atlikus automatinio
kalibravimo matavimą“ (56 psl.).
paspauskite
.
• Retry: „Auto Calibration“ atliekamas
dar kartą.
• Save&Exit: matavimo rezultatas
įrašomas ir nustatymo procesas
baigiamas.
• WRN Check: rodo su matavimo
rezultatais susijusį įspėjimą.
Žr. „Pranešimų sąrašas atlikus
automatinio kalibravimo matavimą“
(56 psl.).
Automatinio kalibravimo
rezultatų patikrinimas
Jei norite patikrinti, atliekant skyriuje
„Auto Calibration“ (55 psl.) aprašytus
veiksmus, gautą klaidos kodą arba
įspėjamąjį pranešimą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
2 žingsnyje meniu „Auto Calibration“
(55 psl.) pasirinkite „WRN Check“, tada
paspauskite
.
Jei rodomas įspėjamasis pranešimas, jį
patikrinkite ir naudokite imtuvą nieko
nekeisdami.
Prireikus atlikite „Auto Calibration“
dar kartą.
Jei rodoma „Error Code“
Patikrinkite klaidos pranešimą ir atlikite
„Auto Calibration“ dar kartą.
1 Paspauskite
.
TV ekrane rodoma „Retry?“
2 Pasirinkite „Yes“ ir paspauskite .
3 Pakartokite „Auto Calibration“ (55 psl.)
1–3 žingsnius.
55LT
Kaip reguliuoti nustatymus
2 Pasirinkite norimą elementą ir
• Atstumo vienetą galite keisti naudodami
„Speaker Settings“ meniu parinktį „Distance
Unit“ (58 psl.).
• Garsiakalbio dydis („Large“ / „Small“)
nustatomas pagal žemojo dažnio
charakteristikas. Matavimo rezultatai gali skirtis
atsižvelgiant į mikrofono optimizatoriaus ir
garsiakalbių padėtį bei patalpos formą.
Rekomenduojama taikyti matavimo rezultatus.
Vis dėlto šiuos nustatymus galite keisti „Speaker
Settings“ meniu. Pirma įrašykite matavimo
rezultatus, tada bandykite keisti nustatymus.
Pranešimų sąrašas atlikus
automatinio kalibravimo
matavimą
Ekrane rodoma informacija ir paaiškinimas
Patarimas
Matavimo rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant
į žemųjų dažnių garsiakalbio padėtį. Tačiau galite
ir toliau naudoti imtuvą nenustatydami naujos
vertės.
Error Code 30
Prie imtuvo lizdo PHONES prijungtos
ausinės. Atjunkite ausines ir dar kartą atlikite
automatinį kalibravimą.
Error Code 31
SPEAKERS išjungti. Pasirinkite kitus
garsiakalbio nustatymus ir dar kartą atlikite
automatinį kalibravimą.
Error Code 32
Error Code 33
Garsiakalbiai nerasti arba prijungti
netinkamai.
• Neprijungtas nė vienas iš priekinių
garsiakalbių arba prijungtas tik vienas
priekinis garsiakalbis.
• Neprijungtas kairysis arba dešinysis
erdvinio garso garsiakalbis.
Mikrofonas optimizatorius neprijungtas.
Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas
mikrofonas optimizatorius, ir atlikite
„Auto Calibration“ dar kartą.
Jei mikrofonas optimizatorius prijungtas
tinkamai, bet klaidos kodas vis tiek rodomas,
galbūt pažeistas mikrofono optimizatoriaus
kabelis.
Warning 40
Atlikus matavimą aptiktas didelio lygio
triukšmas. Geresnių rezultatų galite pasiekti
bandydami dar kartą ramioje aplinkoje.
Warning 41
Warning 42
Per didelė įvesties per mikrofoną nuostata.
• Galbūt per mažas atstumas tarp mikrofono
ir garsiakalbio. Padidinkite atstumą ir
atlikite matavimą dar kartą.
Warning 43
Nepavyksta nustatyti atstumo iki žemųjų
dažnių garsiakalbio ir jo padėties. Priežastis
gali būti triukšmas. Bandykite matuoti
ramioje aplinkoje.
No Warning
Nepateikiama įspėjamoji informacija.
56LT
x Calibration Type
Automatiškai sukalibravus ir išsaugojus
nustatymus leidžia pasirinkti kalibravimo
tipą.
• Full Flat: Atliekami dažnio matavimai
ties kiekvieno garsiakalbio plokštuma.
• Engineer: nustatomos „Sony“
klausymosi patalpos standarto dažnio
charakteristikos.
• Front Ref.: kiekvieno garsiakalbio
parametrai sureguliuojami taip, kad
atitiktų priekinio garsiakalbio
parametrus.
• Off: išjungiamas „Auto Calibration“
glodintuvo lygis.
x Speaker Pattern
Leidžia pasirinkti garsiakalbių išdėstymą
pagal naudojamą garsiakalbių sistemą.
x Manual Setup
„Manual Setup“ ekrane kiekvieną
garsiakalbį galima reguliuoti patiems.
Taip pat galite reguliuoti garsiakalbių lygį
baigę „Auto Calibration“ procesą.
Kaip reguliuoti garsiakalbių lygį
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio lygį
(priekinio kairiojo / dešiniojo, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio, žemųjų
dažnių garsiakalbio).
1 Pasirinkite garsiakalbį, kurio lygį norite
reguliuoti, ir paspauskite .
2 „Level“ meniu pasirinkite parametrą ir
paspauskite .
3 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio
lygį, tada paspauskite .
Galite reguliuoti lygį nuo –10,0 dB iki
+10,0 dB 0,5 dB intervalais.
Pastaba
Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų, garsas
neišvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei
garsiakalbio nustatymų meniu visi garsiakalbiai
nustatyti kaip „Large“. Tačiau garsas bus
išvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei:
– skaitmeninės įvesties signale yra LFE signalų;
– priekiniai arba erdvinio garso garsiakalbiai
nustatyti kaip „Small“;
– Pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „HD-D.C.S.“ arba „Portable Audio“.
Kaip reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo
vietos iki kiekvieno garsiakalbio
Galite reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo vietos
iki kiekvieno garsiakalbio (priekinio kairiojo /
dešiniojo, centrinio, kairiojo / dešiniojo
erdvinio, žemųjų dažnių garsiakalbio).
1 Pasirinkite garsiakalbį, kurio atstumą
nuo sėdėjimo vietos norite reguliuoti,
tada paspauskite
.
2 „Distance“ meniu pasirinkite
parametrą ir paspauskite .
3 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio
atstumą, tada paspauskite .
Galite reguliuoti atstumą nuo 1 m 0 cm
iki 10 m 0 cm (nuo 3 pėd. 3 col. iki
32 pėd. 9 col.) kas 1 cm (1 col.).
Pastabos
• Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą,
kai kurių parametrų naudoti negalima.
• Ši funkcija neveikia, jei naudojama „Analog
Direct“.
Pastaba
Ši funkcija neveikia, jei naudojamas „Analog
Direct“.
Patarimai
• Kiekvieno garsiakalbio nustatymai „Large“ ir
„Small“ apibrėžia, ar vidinis garso procesorius
apribos boso signalą iš kanalo.
Kai bosai ribojami iš kanalo, bosų nukreipimo
grandinė siunčia atitinkamus bosų dažnius
į žemųjų dažnių garsiakalbį arba kitus „Large“
garsiakalbius.
Tačiau bosų garse yra šiek tiek kryptingumo,
todėl jo (jei įmanoma) geriau neriboti. Todėl,
net kai naudojate mažus garsiakalbius, galite
nustatyti juos kaip „Large“, jei norite iš jų išvesti
bosų dažnius. Kita vertus, jei naudojate didelį
garsiakalbį, bet nenorite iš jo išvesti bosų
dažnių, nustatykite jį kaip „Small“.
Jei bendras garso lygis žemesnis nei norimas,
nustatykite visus garsiakalbius kaip „Large“.
Jei nepakanka bosų, galite naudoti glodintuvą ir
sustiprinti jų lygį.
• Jei priekiniai garsiakalbiai nustatyti į „Small“,
centrinis ir erdvinio garso garsiakalbiai
automatiškai nustatomi į „Small“.
• Jei nenaudojate žemųjų dažnių garsiakalbio,
priekiniai garsiakalbiai automatiškai nustatomi
kaip „Large“.
Kaip reguliuoti nustatymus
Kaip reguliuoti garsiakalbių dydį
Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio
(priekinio kairiojo / dešiniojo, centrinio,
kairiojo / dešiniojo erdvinio) dydį.
1 Pasirinkite garsiakalbį, kurio dydį norite
reguliuoti, ir paspauskite .
2 „Size“ meniu pasirinkite parametrą ir
paspauskite .
3 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio
dydį, tada paspauskite .
• Large: jei prijungėte didelius
garsiakalbius, efektyviai atkuriančius
bosų dažnius, pasirinkite „Large“.
Įprastai pasirinkite „Large“.
• Small: jei garsas iškraipytas arba
naudodami kelių kanalų erdvinio garso
funkciją negirdite visų erdvinių efektų,
pasirinkite „Small“ – taip suaktyvinsite
bosų nukreipimo grandinę ir kiekvieno
kanalo bosų dažnius atkursite per
žemųjų dažnių arba kitus „Large“
garsiakalbius.
57LT
x Atskyrimo dažnis (garsiakalbio
atskyrimo dažnis)
Leidžia nustatyti garsiakalbių, kurių dydis
garsiakalbio nustatymų meniu nustatytas
kaip „Small“, bosų sankirtos dažnį.
Kiekvieno garsiakalbio išmatuotasis
garsiakalbio sankirtos dažnis nustatomas
atlikus „Auto Calibration“ procesą.
1 Pasirinkite parametrą ties garsiakalbiu,
kurio sankirtos dažnį norite reguliuoti,
tada paspauskite
.
2 Nustatykite reikšmę, tada
paspauskite
.
x Test Tone
Ekrane „Test Tone“ leidžia pasirinkti
bandomojo tono tipą.
Patarimai
• Norėdami sureguliuoti visų garsiakalbių lygį
vienu metu, paspauskite 2 +/–. Taip pat
galima naudoti imtuvo mygtuką MASTER
VOLUME.
• Proceso metu nustatyta reikšmė rodoma
TV ekrane.
Kaip išvesti bandomąjį toną iš
kiekvieno garsiakalbio
Galite išvesti bandomąjį toną iš kiekvieno
garsiakalbio paeiliui.
1 Pasirinkite „Test Tone“, tada
paspauskite
.
2 Pasirinkite „Test Tone“ dar kartą, tada
paspauskite
.
3 Sureguliuokite parametrą, tada
paspauskite
.
• Off
• Auto: Bandomasis tonas išvedamas iš
kiekvieno garsiakalbio paeiliui.
4 Pasirinkite garsiakalbį, kurio lygį norite
reguliuoti, ir paspauskite
.
5 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio
lygį, tada paspauskite
.
x Distance Unit
Galima nustatyti atstumų nustatymo
matavimo vienetą.
• feet: Atstumas rodomas pėdomis.
• meter: Atstumas rodomas metrais.
58LT
Garso nustatymų meniu
Galite sureguliuoti garso nustatymus,
kaip jums patinka.
x Night Mode
Leidžia išlaikyti į kino teatrą panašią
aplinką, kai garsumo lygiai žemi. Išsamios
informacijos žr. „Kaip naudoti funkciją
„Night Mode““ (45 psl.).
x Equalizer
Galima reguliuoti priekinių garsiakalbių
bosų ir aukštų tonų lygį. Išsamios
informacijos žr. „Kaip reguliuoti
glodintuvą“ (45 psl.).
x Sound Field
Galima pasirinkti įvesties signalams taikomą
garso efektą. Išsamios informacijos žr. „Garso
efektų taikymas“ (42 psl.).
Šią funkciją galite susieti su kiekvienu
įvesties šaltiniu atskirai.
x A/V Sync. (sinchronizuoja garso
ir vaizdo išvestį)
Galima užlaikyti garso išvestį, kad būtų
galima iki minimumo sumažinti laiką tarp
garso išvesties ir vaizdo rodymo.
• On (delsos laikas: 60 ms): garso išvestis
užlaikoma, kad būtų iki minimumo
sumažinta laikas tarp garso išvesties ir
vaizdo rodymo.
• Off (delsos laikas: 0 ms): garso išvestis
neužlaikoma.
Pastabos
• Ši funkcija naudinga, kai naudojate didelį LCD,
plazminį monitorių arba projektorių.
• Ši funkcija neveikia, jei naudojamas „Analog
Direct“.
• Atsižvelgiant į garso formatą, garso lauką,
garsiakalbių išdėstymą ir garsiakalbių atstumo
nustatymus, delsos laikas gali skirtis.
x Auto Volume
Šis imtuvas gali reguliuoti garsumą
automatiškai pagal įvesties signalą arba
turinį, gaunamą iš prijungtos įrangos.
Šią funkciją patogu naudoti tada, jei, pvz.,
reklamos pranešimai yra garsesni už TV
programas.
• On
• Off
Pastabos
• Prieš įjungdami / išjungdami šią funkciją,
būtinai sumažinkite garsumo lygį.
• Kadangi šią funkciją galima naudoti, tik kai
įvedami „Dolby Digital“, DTS arba tiesinės
PCM signalai, perjungus kitus formatus garsas
gali staiga padidėti.
• Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais.
– Gaunami tiesinės PCM signalai, kurių
diskretizavimo dažnis didesnis nei 48 kHz.
– „Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, DTS
Gaunami 96/24, „DTS-HD Master Audio“
arba „DTS-HD High Resolution Audio“
signalai.
x „Dual Mono“ (skaitmeninės
transliacijos kalbos
pasirinkimas)
Galima suspausti dinaminį garso takelio
diapazoną. Tai gali būti naudinga, jei norite
žiūrėti filmus nedideliu garsumu vėlai
vakare. Dinaminio diapazono glaudinimas
galimas tik su „Dolby Digital“ šaltiniais.
• On: Dinaminis diapazonas
suspaudžiamas; tai numatė įrašymo
inžinierius.
• Auto: Dinaminis diapazonas
automatiškai glaudinamas.
• Off: Dinaminis diapazonas
nesuspaudžiamas.
Meniu „HDMI Settings“
Galite reguliuoti reikiamus įrangos,
prijungtos per HDMI lizdą, nustatymus.
x Control for HDMI
Galite įjungti arba išjungti funkciją
„Control for HDMI“. Išsamios
informacijos žr. „Kaip pasiruošti naudoti
„BRAVIA Sync““ (47 psl.).
• On
• Off
Pastabos
• Jei „Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
„HDMI Audio Out“ gali būti pakeista
automatiškai.
• Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei
„Control for HDMI“ nustatyta į „On“,
priekiniame skydelyje esantis indikatorius ?/1
dega geltona spalva.
59LT
Kaip reguliuoti nustatymus
Galima nustatyti dvilypio garso arba
skaitmeninės transliacijos kalbą, jei ši
funkcija galima. Ši funkcija veikia tik su
„Dolby Digital“ šaltiniais.
• Main/Sub: garsas pagrindine kalba bus
išvedamas per priekinį kairįjį garsiakalbį.
Tuo pat metu bus išvedamas garsas
dubliavimo kalba per dešinįjį garsiakalbį.
• Main: Garsas pagrindine kalba bus
išvedamas.
• Sub: Garsas dubliavimo kalba bus
išvedamas.
x D.Range Comp. (dinaminio
diapazono glaudinimas)
x Pass Through
Galite išvesti HDMI signalus į TV, net jei
imtuvas veikia budėjimo režimu.
• On*: imtuvui veikiant budėjimo režimu,
HDMI signalai nuolat išvedami iš imtuvo
lizdo HDMI TV OUT.
• Auto: kai TV įjungtas imtuvui veikiant
budėjimo režimu, HDMI signalai
išvedami iš imtuvo lizdo HDMI TV
OUT. „Sony“ rekomenduoja šį
nustatymą, jei naudojate su „BRAVIA
Sync“ suderinamą „Sony“ TV. Pasirinkus
šį nustatymą, įrenginiui veikiant
budėjimo režimu pavyks sutaupyti
daugiau energijos, nei pasirinkus
nustatymą „On“.
Pastaba
Šis nustatymas gali veikti tik tada, kai funkcija
„Control for HDMI“ nustatyta į „On“.
• Off: veikdamas budėjimo režimu HDMI
signalų imtuvas neatkuria. Jei norite, kad
turinys iš prijungtos įrangos būtų
atkuriamas per TV, įjunkite imtuvą.
Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui
veikiant budėjimo režimu pavyks
sutaupyti daugiau energijos, nei
pasirinkus nustatymą „On“.
* Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti modeliai.
Pastaba
Pastabos
• Atkūrimo įrangos garso kokybė priklauso
nuo TV garso kokybės, pvz., kanalų kiekio,
diskretizavimo dažnio ir kt. Jei TV yra
erdvinio garso garsiakalbiai, per imtuvą irgi
atkuriamas erdvinis garsas, net jei atkuriate
kelių kanalų šaltinį.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo įrangos
(projektoriaus ar kt.), per imtuvą gali
nepavykti atkurti garso. Tokiu atveju
pasirinkite AMP.
x Subwoofer Level
Galima nustatyti žemųjų dažnių
garsiakalbio 0 dB arba +10 dB lygį, kai
PCB signalai įvedami per HDMI jungtį.
Kiekvienos įvesties, kuriai priskirtas
atskiras HDMI įvesties lizdas, lygį galite
nustatyti atskirai.
• Auto: automatiškai nustatomas 0 dB arba
+10 dB lygis; tai priklauso nuo garso srauto.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Leidžia nustatyti „Fast View“ valdymą.
• Auto: Galite pasirinkti HDMI įvestį
greičiau nei įprastai.
• Off: „Fast View“ ir PREVIEW (HDMI)
funkcijų nėra.
Pasirinkus „Auto“, gali užtrukti kiek ilgiau, kol
vaizdas ir garsas bus pateikti TV, nei
pasirinkus „On“.
x HDMI Audio Out
Galima nustatyti HDMI garso signalų
išvestį iš atkūrimo įrangos, prijungtos prie
imtuvo per HDMI jungtį.
• AMP: HDMI garso signalai iš atkūrimo
įrangos atkuriami tik per garsiakalbius,
prijungtus prie imtuvo. Kelių kanalų
garsas gali būti atkuriamas nepakeistas.
Pastaba
Garso signalai nėra atkuriami iš TV
garsiakalbio, kai „HDMI Audio Out“ nustatyta
į „AMP“.
• TV+AMP: garsas išvedamas per TV
garsiakalbį ir garsiakalbius, prijungtus
prie imtuvo.
60LT
Meniu „Input Settings“
Galite reguliuoti imtuvo ir kitos įrangos
lizdų nustatymus.
x Input Mode
Leidžia pataisyti garso įvesties režimą, kai
įrangą prijungiate ir prie skaitmeninės, ir
prie analoginės garso įvesties lizdų.
Išsamios informacijos žr. „Skaitmeninio ir
analoginio garso perjungimas (INPUT
MODE)“ (51 psl.).
x Input Edit
x Auto Standby
Galima nustatyti toliau nurodytus
elementus kiekvienam įvesties šaltiniui.
• Watch: įvesties šaltinis rodomas „Watch“
meniu.
• Listen: įvesties šaltinis rodomas „Listen“
meniu.
• Watch+Listen: įvesties šaltinis rodomas
ir „Watch“, ir „Listen“ meniu.
Galite nustatyti, kad imtuvas būtų
automatiškai perjungiamas į budėjimo
režimą, kai jis nenaudojamas arba kai į jį
neįvedamas signalas.
• On: Perjungiama į budėjimo būseną po
maždaug 30 minučių.
• Off: Neperjungiama į budėjimo būseną.
x Audio Input Assign
• Ši funkcija neveikia, jei pasirinkta įvestis „FM“
arba „AM“.
• Jei naudojate automatinio budėjimo režimo ir
išjungimo laikmačio funkcijas vienu metu,
išjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė.
Galima kiekvienam garso įvesties šaltiniui
priskirti atskirą įvesties lizdą (-us).
Išsamios informacijos žr. „Kaip naudoti
kitus garso įvesties lizdus (Audio Input
Assign)“ (51 psl.).
x Name In
Leidžia įvesti iki 8 ženklų įvesčių pavadinimus
ir nustatyti, kad jie būtų rodomi.
Kai įrangos pavadinimai rodomi ekrane, ją
lengviau atpažinti nei pagal lizdus.
1 Pasirinkite „Name In“, tada
paspauskite .
2 Pasirinkite įvestį, kurios pavadinimą
norite įvesti, ir paspauskite .
3 Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite ženklą, tada paspauskite b.
Žymeklį galite perkelti pirmyn arba atgal
spausdami B/b.
4 Norėdami įvesti vieną ženklą po kito
pakartokite 3 žingsnį, tada
paspauskite
.
Įvestas pavadinimas užregistruojamas.
Valdymas nenaudojant OSD
Šį imtuvą galite valdyti naudodami ekrano
skydelį, net jei TV neprijungtas prie imtuvo.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Ekrano skydelio meniu
naudojimas
1
Meniu rodomas imtuvo ekrano skydelyje.
2
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą meniu, tada
paspauskite
.
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą reguliuoti
parametrą, tada paspauskite
Galite reguliuoti imtuvo nustatymus.
x Language
Galima pasirinkti ekrano pranešimų kalbą.
• Anglų
• Prancūzų
• Vokiečių
• Ispanų
Paspauskite AMP MENU.
4
Kaip reguliuoti nustatymus
Sistemos nustatymų meniu
Pastabos
.
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite norimą nustatymą,
tada paspauskite
.
61LT
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite B arba RETURN O.
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite AMP MENU.
Pastaba
Ekrano skydelyje kai kurie parametrai ir
nustatymai gali būti rodomi neryškiai. Tai reiškia,
kad jų naudoti negalima arba jie pastovūs ir
nekeičiami.
62LT
Meniu apžvalga
Toliau nurodytos parinktys galimos kiekviename meniu. Išsamios informacijos, kaip
naršyti meniu, žr. 61 psl.
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Automatinio
kalibravimo
nustatymai
[<AUTO CAL>]
Automatinio kalibravimo pradžia
[A.CAL START]
„Auto Calibration“ tipasa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Lygių nustatymai
[<LEVEL>]
Bandomasis tonasb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Priekinio kairiojo garsiakalbio lygis
[FL LEVEL]
Nuo FL –10,0 dB iki FL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Priekinio dešiniojo garsiakalbio lygis
[FR LEVEL]
Nuo FR –10,0 dB iki FR +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Centrinio garsiakalbio lygisb)
[CNT LEVEL]
Nuo CNT –10,0 dB iki CNT
+10,0 dB (0,5 dB intervalais)
Erdvinio kairiojo garsiakalbio lygisb)
[SL LEVEL]
Nuo SL –10,0 dB iki SL +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Erdvinio dešiniojo garsiakalbio lygisb) Nuo SR –10,0 dB iki SR +10,0 dB
[SR LEVEL]
(0,5 dB intervalais)
Garsiakalbių
nustatymai
[<SPEAKER>]
Nuo SW –10,0 dB iki SW +10,0 dB
(0,5 dB intervalais)
Speaker pattern
[SP PATTERN]
Nuo 3/2.1 iki 2/0 (8 šablonų)
Priekinių garsiakalbių dydisb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Centrinio garsiakalbio dydisb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Erdvinių garsiakalbių dydisb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Atstumas iki priekinio kairiojo
garsiakalbio
[FL DIST.]
Nuo FL 1,00 m iki FL 10,00 m
(nuo FL 3’3” iki FL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki priekinio dešiniojo
garsiakalbio
[FR DIST.]
Nuo FR 1,00 m iki FR 10,00 m
(nuo FR 3’3” iki FR 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki centrinio garsiakalbiob)
[CNT DIST.]
Nuo CNT 1,00 m iki CNT 10,00 m
(nuo CNT 3’3” iki CNT 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
63LT
Kaip reguliuoti nustatymus
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygisb)
[SW LEVEL]
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Atstumas iki kairiojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SL DIST.]
Nuo SL 1,00 m iki SL 10,00 m
(nuo SL 3’3” iki SL 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki dešiniojo erdvinio
garsiakalbiob)
[SR DIST.]
Nuo SR 1,00 m iki SR 10,00 m
(nuo SR 3’3” iki SR 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumas iki žemųjų dažnių
garsiakalbiob)
[SW DIST.]
Nuo SW 1,00 m iki SW 10,00 m
(nuo SW 3’3” iki SW 32’9”)
(0,01 m (1 col.) intervalais)
Atstumo matavimo vienetai
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Priekinių garsiakalbių atskyrimo
dažnisd)
[FRT CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Centrinio garsiakalbio atskyrimo
dažnisd)
[CNT CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)
Erdvinių garsiakalbių atskyrimo
dažnisd)
[SUR CROSS]
Nuo CROSS 40 Hz iki CROSS
200 Hz (10 Hz intervalais)s
Įvesties nustatymai Įvesties režimas
[<INPUT>]
[INPUT MODE]
Kaip pavadinti įvestis
[NAME IN]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Išsamios informacijos žr. „Name
In“ (61 psl.).
Skaitmeninės garso įvesties priskyrimas Išsamios informacijos žr. „Kaip
[A. ASSIGN]
naudoti kitus garso įvesties lizdus
(Audio Input Assign)“ (51 psl.).
Erdviniai
nustatymai
[<SURROUND>]
Efekto lygise)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Glodintuvo
nustatymai
[<EQ>]
Priekinių garsiakalbių bosų lygis
[BASS]
Nuo BASS –10 dB iki BASS
+10 dB (1 dB intervalais)
Priekinių garsiakalbių aukštųjų dažnių Nuo TREBLE –10 dB iki TREBLE
lygis
+10 dB (1 dB intervalais)
[TREBLE]
Imtuvo nustatymai FM stočių priėmimo režimas
[<TUNER>]
[FM MODE]
Kaip pavadinti iš anksto
nustatytas stotis
[NAME IN]
64LT
STEREO, MONO
Išsamios informacijos žr. „Kaip
įvesti iš anksto nustatytų radijo
stočių pavadinimus („Name
Input“)“ (41 psl.).
Meniu
[Display]
Parametrai
[Display]
Nustatymai
Garso nustatymai
[<AUDIO>]
Nakties režimas
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Sinchronizuoja garso ir vaizdo išvestį
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Tobulesnis automatinis garsumas
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Skaitmeninės transliacijos kalbos
pasirinkimas
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dinaminio diapazono glaudinimas
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
HDMI nustatymai Control for HDMI
[<HDMI>]
[CTRL: HDMI]
Sistemos
parametrai
[<SYSTEM>]
CTRL ON, CTRL OFF
Perėjimas
[PASS THRU]
ONf), AUTO, OFF
HDMI audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI žemųjų dažnių garsiakalbio
lygis
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Spartusis rodinys
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Automatinio budėjimo režimas
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Versija
[VER. x.xxx]g)
a) Pasirinkti šį nustatymą galite tik atlikę automatinį kalibravimą ir išsaugoję nustatymus.
b)
Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą, kai kurių parametrų arba nustatymų naudoti
negalima.
Kaip reguliuoti nustatymus
c) xxx rodo garsiakalbio kanalą (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
d)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei garsiakalbis nustatytas kaip SMALL.
e)
Šį parametrą galite pasirinkti, tik jei pasirinktas garso laukas HD-D.C.S.
f) Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti modeliai.
g)
x.xxx nurodo versijos numerį.
65LT
Kaip pamatyti informaciją ekrano
skydelyje
Ekrano skydelyje pateikiama įvairi imtuvo
būsenos informacija, pvz., garso laukas.
1 Pasirinkite įvestį, kurios informaciją
norite patikrinti.
2 Paspauskite AMP, o tada kelis kartus –
DISPLAY.
Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
ekranas pasikeičia toliau nurodyta
tvarka.
Įvesties pavadinimas1) t Pasirinkta
įvestis t Esamasis taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis t Srauto
informacija3)
Kaip naudoti nuotolinio valdymo
pultą
Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus
Galite pakeisti numatytuosius įvesties
mygtukų nustatymus, kad jie atitiktų
sistemos įrangą. Pavyzdžiui, jei prijungiate
„Blu-ray Disc“ leistuvą prie imtuvo lizdo
SAT/CATV, galite nustatyti, kad jis būtų
valdomas šio nuotolinio valdymo pulto
mygtuku SAT/CATV.
Klausantis FM ir AM radijo
Pastaba
Iš anksto nustatytos stoties
pavadinimas1) t Dažnis t Esamasis
taikomas garso laukas2) t Garsumo
lygis
Negalite iš naujo priskirti įvesties mygtukų TV,
TUNER ir USB.
TV ?/1
Priimant RDS transliacijas
(Tik Europai ir Australijai skirti
modeliai)
Įvesties
mygtukai
Programos arba iš anksto nustatytos
stoties pavadinimas1) t Dažnis,
diapazonas ir iš anksto nustatytos stoties
numeris t Esamasis taikomas garso
laukas2) t Garsumo lygis
1)
Pavadinimas rodomas tik tada, jei jis priskirtas
įvesčiai arba iš anksto nustatytai stočiai.
Pavadinimas nerodomas, jei, užuot jį įvedus,
buvo paliktas tuščias laukelis arba jis sutampa
su įvesties pavadinimu.
2)
Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“,
parodoma „PURE.DIRECT“.
3) Srauto informacija gali būti nerodoma.
Pastaba
Kai kurių kalbų ženklai gali būti nerodomi.
Skaitiniai
mygtukai
1
Laikydami nuspaudę įvesties, kurios
priskyrimą norite pakeisti, mygtuką,
nuspauskite TV ?/1.
Pavyzdys: laikydami nuspaudę SAT/
CATV, nuspauskite TV ?/1.
2
Kol TV ?/1 mygtuką laikote nuspaudę,
atleiskite įvesties mygtuką.
Pavyzdys: kol TV ?/1 mygtuką laikote
nuspaudę, atleiskite SAT/CATV.
66LT
3
Vadovaudamiesi toliau pateikta
lentele, paspauskite norimos
kategorijos atitinkamą mygtuką,
tada atleiskite TV ?/1.
Kaip iš naujo nustatyti
įvesties mygtukus
Pavyzdys: paspauskite 1, tada atleiskite
TV ?/1. Dabar SAT/CATV mygtuku
galite valdyti „Blu-ray Disc“ leistuvą.
Kategorija
Paspauskite
„Blu-ray Disc“ leistuvas
(komandų režimas BD1)a)
1
?/1
TV INPUT
„Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginys 2
(komandų režimas BD3)a)
DVD leistuvas
(komandų režimas DVD1)
3
DVD įrašymo įrenginys
(komandų režimas DVD3)b)
4
VCR
(komandų režimas VTR3)c)
5
CD grotuvas
6
2–
1
a)
Išsamios valdymo informacijos apie
nustatymą BD1 arba BD3 žr. prie
„Blu-ray Disc“ leistuvo arba įrašymo
įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
b) „Sony“ DVD įrašymo įrenginiai valdomi
naudojant nustatymą DVD1 arba DVD3.
Išsamios informacijos žr. prie DVD
įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
c)
„Sony“ VCR įrenginiai valdomi naudojant
nustatymą VTR 3, atitinkantį VHS.
2
Laikydami nuspaudę 2 –, paspauskite
ir laikykite nuspaudę ?/1, tada
paspauskite TV INPUT.
Atleiskite visus mygtukus.
Įvesties mygtukų numatytieji
nustatymai nustatyti iš naujo.
Kaip naudoti
nuotolinio valdymo
67LT
Vieta
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie
užpakalinės imtuvo pusės
pritvirtintoje etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei yra
išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
• (Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą jį
galima įkišti tik vieną kryptimi. Jei
nepavyksta iki galo įkišti kištuko
į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
68LT
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba
magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali
atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo
kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač
didelė naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą
išjunkite ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kiltų kokių nors su imtuvu susijusių
klausimų ar problemų, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Nesklandumų šalinimas
Maitinimas
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
• „Auto Standby“ nustatytas į „On“
(61 psl.).
• Veikia išjungimo laikmačio funkcija
(15 psl.).
• Veikia „PROTECTOR“ (75 psl.).
Vaizdas
TV ekrane vaizdas nerodomas.
• Įvesties mygtukais pasirinkite tinkamą
įvestį.
• Nustatykite, kad TV veiktų tinkamos
įvesties režimu.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Įsitikinkite, kad kabeliai tinkamai ir
tvirtai prijungti prie įrangos.
• Kai kurią atkūrimo įrangą gali reikėti
nustatyti. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą
3D vaizdai gali būti nerodomi.
TV ekrane nerodomas 4K vaizdas.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą
4K vaizdai gali būti nerodomi.
Patikrinkite TV ir vaizdo įrenginio
vaizdo rodymo galimybę ir nustatymą.
Taip pat įsitikinkite, kad vaizdo įrangą
prijungėte prie galimo 4K imtuvo
HDMI IN lizdo.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV vaizdo išvesties nėra.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
vaizdas rodomas prieš išjungiant
imtuvą paskiausiai pasirinktoje HDMI
įrangoje. Jei naudojate kitą įrangą, ją
įjungę atlikite „One-Touch Play“
veiksmą arba įjunkite imtuvą ir
pasirinkite pageidaujamą naudoti
HDMI įrangą.
• (Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti
modeliai)
Jei prie imtuvo jungiate su „BRAVIA
Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad „HDMI Settings“
meniu „Pass Through“ būtų nustatyta
į „On“ (60 psl.).
TV ekrane nerodomas OSD meniu.
• Paspauskite HOME, kad įjungtumėte
OSD.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas TV.
• OSD meniu pasirodymo TV ekrane gali
tekti palaukti; tai priklauso nuo TV.
Ekrano skydelis išjungtas.
• Jeigu užsidega indikatorius PURE
DIRECT, paspauskite PURE DIRECT,
kad išjungtumėte funkciją (46 psl.).
• Paspauskite imtuvo mygtuką
DIMMER, norėdami reguliuoti ekrano
skydelio šviesumą.
69LT
Papildoma informacija
Jei naudojant imtuvą iškiltų kuri nors iš
nurodytų problemų, ją spręskite pasitelkę šį
nesklandumų šalinimo vadovą. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros
specialistai taisydami pakeis tam tikras
dalis, jie gali jas pasilikti.
TV ekrane nerodomas 3D vaizdas.
Garsas
Pasirinkus bet kurią įrangą nėra garso
arba jis labai silpnas.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai įkišti
į įvesties / išvesties lizdus, atitinkančius
imtuvo, garsiakalbių ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir visa įranga
įjungti.
• Patikrinkite, ar MASTER VOLUME
valdymo nuostata nenustatyta kaip
VOL MIN.
• Patikrinkite, ar SPEAKERS
nenustatyta kaip SPK OFF (10 psl.).
• Patikrinkite, ar prie imtuvo
neprijungtos ausinės.
• Jei norite atšaukti nutildymo funkciją,
nuotolinio valdymo pulte
paspauskite
.
• Norimą įrangą bandykite pasirinkti
paspausdami nuotolinio valdymo
pulto įvesties mygtuką arba pasukdami
imtuvo INPUT SELECTOR (32 psl.).
• Jei garso norite klausytis per TV
garsiakalbį, „HDMI Settings“ meniu
nustatykite „HDMI Audio Out“
į TV+AMP (60 psl.). Jei nepavyksta
atkurti kelių kanalų garso šaltinio,
nustatykite kaip AMP. Vis dėlto garsas
nebus atkuriamas per TV garsiakalbį.
• Garsas gali būti nutrauktas, jei
perjungiamas diskretizavimo dažnis,
kanalų skaičius arba atkūrimo įranga
atkuriamų garso signalų garso
formatas.
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
tvirtai prijungti.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai nėra
šalia transformatoriaus arba variklio ir
yra bent 3 metrų (10 pėdų) atstumu
nuo TV komplekto arba
fluorescencinės lempos.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Kištukai ir lizdai nešvarūs. Nuvalykite
juos audiniu, šiek tiek sudrėkintu
alkoholio tirpalu.
70LT
Nėra garso arba iš tam tikrų garsiakalbių
sklinda tik labai tylus garsas.
• Prijunkite ausines prie lizdo PHONES
ir patikrinkite, ar per jas sklinda garsas.
Jei garsas sklinda tik iš vieno ausinių
kanalo, gali būti, kad įranga prie
imtuvo prijungta netinkamai.
Patikrinkite, ar laidai iki galo įkišti
į imtuvo ir įrangos lizdus.
Jei garsas sklinda iš abiejų ausinių
kanalų, gali būti, kad priekinis
garsiakalbis prie imtuvo prijungtas
netinkamai. Patikrinkite, ar priekinis
garsiakalbis, iš kurio nesklinda garsas,
prijungtas tinkamai.
• Patikrinkite, ar prijungėte prie
analoginės įrangos L ir R lizdų;
analoginę įrangą reikia prijungti prie
L ir R lizdų. Naudokite garso laidą
(nepridedamas).
• Sureguliuokite garsiakalbių lygį
(56 psl.).
• Patikrinkite, ar garsiakalbio
nustatymai atitinka sąranką naudojant
„Auto Calibration“ meniu arba
„Speaker Pattern“ iš „Speaker Settings“
meniu. Tada „Speaker Settings“ meniu
parinktimi „Test Tone“ patikrinkite, ar
per kiekvieną garsiakalbį garsas yra
atkuriamas tinkamai.
• Patikrinkite, ar žemųjų dažnių
garsiakalbis prijungtas tinkamai ir
tvirtai.
• Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbis įjungtas.
• Atsižvelgiant į pasirinktą garso lygį,
garsas iš žemųjų dažnių garsiakalbio
gali nesklisti.
• Kai visi garsiakalbiai nustatyti
į „Large“ ir pasirinkta „Neo:6 Cinema“
arba „Neo:6 Music“, iš žemųjų dažnių
garsiakalbio garsas nesklinda.
Garsas nesklinda iš konkrečios įrangos.
71LT
Papildoma informacija
• Patikrinkite, ar įranga prijungta
tinkamai prie savo garso įvesties lizdų.
• Patikrinkite, ar jungiamasis (-ieji)
laidas (-ai) yra iki galo įkištas (-i)
į imtuvo ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite INPUT MODE (51 psl.).
• Patikrinkite, ar įranga prijungta
tinkamai prie tos įrangos HDMI lizdo.
• Nepavyksta klausytis „Super Audio
CD“ prijungus prie HDMI.
• Gali reikėti nustatyti kai kurios įrangos
HDMI nustatymą. Žr. prie kiekvieno
įrenginio pridėtą naudojimo
instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį.
• Iš HDMI lizdo perduodamus garso
signalus (formatą, diskretizavimo
dažnį, bitų skaičių ir kt.) gali silpninti
prijungta įranga. Jei vaizdas yra
nekokybiškas arba garsas per HDMI
kabeliu prijungtą įrangą neatkuriamas,
patikrinkite prijungtos įrangos
nustatymus.
• Kai prijungta įranga nesuderinama su
autorių teisių apsaugos technologija
(HDCP), per HDMI TV OUT lizdą
perduodami vaizdas ir (arba) garsas
gali būti iškraipytas (-i) arba
neatkuriamas (-i). Tokiu atveju
patikrinkite prijungtos įrangos
specifikaciją.
• Jei norite klausytis didelės bitų spartos
garso („DTS-HD Master Audio“,
„Dolby TrueHD“), nustatykite didesnę
nei 720p / 1080i leistuvo atkūrimo
įrangos raišką.
• Kad galėtumėte naudoti kelių kanalų
tiesinį PCM, gali reikėti nustatyti tam
tikrus atkūrimo įrangos vaizdo raiškos
nustatymus. Žr. atkūrimo įrangos
naudojimo instrukciją.
• Įsitikinkite, kad TV suderinamas su
funkcija „System Audio Control“.
• Jei TV nėra funkcijos „System Audio
Control“, „HDMI Settings“ meniu
nustatymą nustatykite „HDMI Audio
Out“ į TV+AMP, jei garso norite
klausytis per TV garsiakalbį ir imtuvą;
– AMP, jei garso norite klausytis per
imtuvą.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo
įrangos (projektoriaus ar kt.), per
imtuvą gali nepavykti atkurti garso.
Tokiu atveju „HDMI Settings“ meniu
„HDMI Audio Out“ nustatykite į AMP
(60 psl.).
• Jei imtuve pasirinkus TV įvestį iš prie
imtuvo prijungtos įrangos nesklinda
garsas
– pakeiskite imtuvo įvestį į HDMI, jei
programą norite žiūrėti per įrangą,
prijungtą prie imtuvo HDMI ryšiu;
– pakeiskite televizijos kanalą, jei
norite žiūrėti TV transliaciją;
– pasirinkite tinkamą įrangą ar įvestį,
jei norite žiūrėti prie TV prijungtos
įrangos programą. Išsamios
informacijos apie veikimą žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
• Patikrinkite, ar nenaudojama „Analog
Direct“.
• Jei naudojate funkciją „Control for
HDMI“, TV nuotolinio valdymo pultu
prijungtos programinės įrangos
valdyti negalėsite.
– Kai kurią prijungtą įrangą ir TV gali
reikėti nustatyti. Žr. prie kiekvieno
įrenginio ir TV pridėtas naudojimo
instrukcijas.
– Imtuvo įvestį pakeiskite prie įrangos
prijungta HDMI įvestimi.
• Patikrinkite, ar pasirinktas
skaitmeninio garso įvesties lizdas
nepriskirtas kitoms įvestims (51 psl.).
Iš kairės ir dešinės sklindantis garsas
nesubalansuotas arba atvirkštinis.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
prijungti tinkamai ir tvirtai.
• Sureguliuokite garso lygio parametrus
naudodami „Speaker Settings“ meniu.
Neatkuriamas kelių kanalų
„Dolby Digital“ arba DTS garsas.
• Patikrinkite, ar paleistas DVD ar kt.
įrašytas „Dolby Digital“ arba DTS
formatu.
• Kai DVD leistuvą ar kt. prijungiate per
imtuvo skaitmeninės įvesties lizdus,
patikrinkite, ar nustatyta prijungtos
įrangos skaitmeninė garso išvestis.
• Meniu „HDMI Settings“ „HDMI
Audio Out“ nustatykite į AMP (60 psl.).
• „High Bitrate Audio“ („DTS-HD
Master Audio“, „Dolby TrueHD“),
kelių kanalų tiesiniu PCM galite
mėgautis tik per HDMI jungtį.
Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.
• Patikrinkite, ar pasirinkote filmo arba
muzikos garso lauką (42 psl.).
• Garso laukai neveikia, kai gaunami
aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo
dažnio „DTS-HD Master Audio“,
„DTS-HD High Resolution Audio“
arba „Dolby TrueHD“ signalai.
72LT
Per garsiakalbius neatkuriamas
bandomasis tonas.
• Galbūt netvirtai prijungti garsiakalbių
laidai. Patikrinkite, ar jie prijungti
tvirtai ir šiek tiek truktelėjus
neatsijungia.
• Gali būti, kad garsiakalbių laiduose
įvyko trumpasis jungimas.
Bandomasis tonas atkuriamas ne per TV
ekrane nurodytą, o per kitą garsiakalbį.
• Netinkamas garsiakalbių išdėstymas.
Garsiakalbių jungtys turi atitikti
garsiakalbių išdėstymą.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV garso išvesties nėra.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
garsas išvedamas prieš išjungiant
imtuvą paskiausiai pasirinktoje HDMI
įrangoje. Jei naudojate kitą įrangą, ją
įjungę atlikite „One-Touch Play“
veiksmą arba įjunkite imtuvą ir
pasirinkite pageidaujamą naudoti
HDMI įrangą.
• (Tik JAV, Kanadai ir Australijai skirti
modeliai)
Jei prie imtuvo jungiate su „BRAVIA
Sync“ nesuderinamą įrangą,
įsitikinkite, kad „HDMI Settings“
meniu „Pass Through“ būtų nustatyta
kaip „On“ (60 psl.).
Imtuvas
Prastas FM priėmimas.
• Naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas) imtuvui prie lauko
FM antenų prijungti, kaip
pavaizduota toliau.
Lauko FM antena (orinė)
„iPod“ / „iPhone“
Imtuvas
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
• Patikrinkite, ar antenos prijungtos
patikimai. Jei reikia, sureguliuokite
antenas ir prijunkite išorinę anteną.
• Naudojant automatinį radijo stočių
nustatymą, jų signalas per silpnas.
Nnustatykite stotis tiesiogiai.
• Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte
stočių nustatymo skalę (kai nustatote
AM stotis tiesiogiai) (40 psl.).
• Iš anksto nebuvo nustatyta radijo
stočių arba iš anksto nustatytos radijo
stotys buvo pašalintos (kai
naudojamas iš anksto nustatytų radijo
stočių ieškomasis derinimas). Iš anksto
nustatykite radijo stotis (41 psl.).
• Paspauskite AMP, tada kelis kartus
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką DISPLAY, kad ekrano
skydelyje būtų parodytas dažnis.
Neveikia RDS.*
• Įsitikinkite, kad nustatėte FM radijo
stotį, teikiančią RDS paslaugas.
• Pasirinkite stipresnio signalo FM
radijo stotį.
• Stotis, kurią nustatėte, neskleidžia RDS
signalo arba jis per silpnas.
Nepateikiama norima RDS informacija.*
• Gali būti, kad paslauga laikinai
neteikiama. Susisiekite su radijo
stotimi ir išsiaiškinkite, ar ši paslauga
tikrai teikiama.
* Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.
• Kelis kartus paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką 2 –.
• Nustatykite „iPod“ / „iPhone“
nustatymą EQ kaip „Off“ arba „Flat“.
Iš „iPod“ / „iPhone“ nesklinda garsas.
• Atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“ /
„iPhone“.
Nepavyksta įkrauti „iPod“ / „iPhone“.
• Patikrinkite, ar imtuvas įjungtas.
• Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tvirtai.
Nepavyksta valdyti „iPod“ / „iPhone“.
• Patikrinkite, ar nuėmėte apsauginį
„iPod“ / „iPhone“ dėklą.
• Atsižvelgiant į „iPod“ / „iPhone“
turinį, gali tekti palaukti, kol jis bus
pradėtas atkurti.
• Atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“ /
„iPhone“.
• Naudojate nepalaikomą „iPod“ /
„iPhone“. Kokie įrenginių tipai yra
palaikomi, žr. „Suderinami „iPod“ /
„iPhone“ modeliai“ (33 psl.).
Nekinta „iPhone“ skambėjimo garsumas.
• Sureguliuokite skambėjimo garsumą
„iPhone“ valdikliais.
USB įrenginys
Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
• Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytų problemų.
Kokie įrenginių tipai yra palaikomi, žr.
„Suderinami USB įrenginiai“ (36 psl.).
– USB įrenginys neatpažįstamas.
– Šiame imtuve nerodomi failų arba
aplankų pavadinimai.
– Negalima atkurti.
– Praleidžiami garsai.
– Girdėti triukšmas.
– Sklinda iškraipytas garsas.
73LT
Papildoma informacija
Iškraipytas garsas.
Garsas triukšmingas, praleidžiamas arba
iškraipomas.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu
arba garsas yra iškraipytas.
USB įrenginys neatpažįstamas.
• Išjunkite imtuvą, tada atjunkite USB
įrenginį. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo
prijunkite USB įrenginį.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(36 psl.).
• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepradedama atkurti.
• Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Prijunkite palaikomą USB įrenginį
(36 psl.).
• Jei norite pradėti atkurti,
paspauskite N.
USB įrenginio nepavyksta prijungti prie
(USB) prievado.
• Bandote prijungti apverstą USB
įrenginį. USB įrenginį junkite
tinkamai jį nukreipę.
Netinkamas pateikimas.
• Galbūt USB įrenginyje saugomi
duomenys sugadinti.
• Šio imtuvo ekrane gali būti rodomi
šie simboliai:
– Didžiosios raidės (nuo A iki Z)
– Mažosios raidės (nuo a iki z)
– Skaitmenys (nuo 0 iki 9)
– Simboliai (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Kiti ženklai gali būti rodomi
netinkamai.
Ilgai rodoma „Reading“ arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
– USB įrenginyje yra per daug aplankų
arba failų.
– Failų struktūra yra labai sudėtinga.
74LT
– Viršyta atminties talpa.
– Vidinė atmintis fragmentuota.
Todėl rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų nurodymų.
– USB įrenginyje neturi būti daugiau
nei 256 aplankų (įskaitant aplanką
ROOT).
– Aplanke neturi būti daugiau nei
256 failų.
Nepavyksta atkurti garso failo.
• MP3 PRO formato MP3 failų atkurti
negalima.
• Garso failas yra kelių garso takelių.
• Kai kurie AAC failai gali būti
atkuriami netinkamai.
• „Windows Media Audio Lossless“ ir
„Professional“ formato WMA failų
atkurti negalima.
• Naudojant kitas nei FAT16 arba
FAT32 failų sistemas suformatuoti
USB įrenginiai nepalaikomi.*
• Jei naudojate skaidytą USB įrenginį,
galėsite atkurti tik pirmo skaidinio
garso failus.
• Galima atkurti ne daugiau kaip 8 lygių
(įskaitant aplanką ROOT) turinį.
• Aplankų skaičius viršija 256 (įskaitant
ROOT aplanką).
• Failų skaičius aplanke viršija 256.
• Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir
pan. failų atkurti negalima.
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei
kai kurie USB įrenginiai gali palaikyti ne
visus šiuos FAT.
Išsamios informacijos žr. USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje arba susisiekite
su gamintoju.
„BRAVIA Sync“ („Control for
HDMI“)
Neveikia funkcija „Control for HDMI“.
• Patikrinkite HDMI jungtį (22 psl.).
• Patikrinkite, ar „HDMI Settings“
meniu funkcija „Control for HDMI“
nustatyta į „On“.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį
(10 psl.).
• Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir imtuvo esančias
kliūtis.
• Jei nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išsieikvoję,
pakeiskite juos naujais.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą
nuotolinio valdymo pulto įvestį.
Klaidų pranešimai
Jei kas nors sugenda, ekrano skydelyje
rodomas pranešimas. Iš pranešimo galite
sužinoti sistemos būseną. Jei kurios nors
problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
PROTECTOR
Nenuolatinė srovė tiekiama
į garsiakalbius arba imtuvas yra
uždengtas ir vėdinimo angos
blokuojamos. Po kelių sekundžių imtuvas
automatiškai išsijungs. Pašalinkite daiktą,
dengiantį viršutinį imtuvo skydelį,
patikrinkite garsiakalbių jungtį ir vėl
įjunkite maitinimą.
USB FAIL
Nustatyta, kad iš (USB) prievado
išvedama padidėjusi srovė. Po kelių
sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs. Patikrinkite „iPod“ / „iPhone“
arba USB įrenginį, tada jį atjunkite ir vėl
įjunkite maitinimą.
Informacijos apie kitus pranešimus žr.
„Pranešimų sąrašas atlikus automatinio
kalibravimo matavimą“ (56 psl.), „„iPod“ /
„iPhone“ pranešimų sąrašas“ (35 psl.) ir
„USB pranešimų sąrašas“ (38 psl.).
Kaip išvalyti atmintį
Nurodymų skyriai
Kaip išvalyti
Žr.
Visus įsimintus nustatymus
52 psl.
Pritaikytus garso lygius
46 psl.
75LT
Papildoma informacija
• Patikrinkite, ar prijungta įranga
suderinama su funkcija „Control
for HDMI“.
• Patikrinkite prijungtos įrangos
„Control for HDMI“ nustatymus.
Žr. prijungtos įrangos naudojimo
instrukciją.
• Atjungę HDMI kabelį arba pakeitę
jungtį pakartokite skyriuje „Kaip
pasiruošti naudoti „BRAVIA Sync““
(47 psl.) nurodytus veiksmus.
• Kai „Control for HDMI“ nustatyta
į „Off“, „BRAVIA Sync“ neveikia
tinkamai, net jei įranga prijungta prie
HDMI IN lizdo.
• Toliau pateikti HDMI CEC standarte
nurodyti įrangos, kurią galima valdyti
funkcija „BRAVIA Sync“, tipų ir
skaičiaus apribojimai.
– Įrašymo įranga („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir pan.) – iki 3 įrenginių.
– Atkūrimo įranga („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.) – iki
3 įrenginių.
– Su imtuvu susijusi įranga – iki 4
įrangos vienetų (imtuvas vieną iš jų
naudoja OSD operacijoms atlikti).
– AV imtuvas (garso sistema) –
1 įrenginys.
Specifikacijos
GARSO SISTEMOS GALIOS
SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS
IŠKRAIPYMAS
(Tik JAV skirti modeliai)
Esant 6 omų apkrovai, veikiant abiem
kanalams, 20–20 000 Hz; nominali
minimali 90 W vieno kanalo RMS galia,
esant ne didesniam nei 0,09 %
harmoniniam iškraipymui nuo 250 mW
nominalios išvesties.
Stiprintuvo dalis
Išvesties galia1)
Minimai RMS išvesties galia
(6 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W vienam kanalui
1)
3)
4)
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso
lauką ir glodintuvą).
Svertinis tinklas, įvesties lygis.
FM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
Antena
Laidinė FM antena (orinė)
Antenos (orinės) jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
Regionas
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Regionas
Maitinimo reikalavimai
JAV, Kanada
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europa,
Australija
230 V kintamoji srovė, 50 Hz
2)
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Išvestis (analoginė)
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
Rekomenduojama priekinio, centrinio ir
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus ir
šaltinį, garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginis
Nuo
10 Hz iki 100 kHz, +0,5/–2 dB
(apeinant garso lauką ir glodintuvą)
Įvestis
Analoginis
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3) 105 dB (A, 500 mV4))
76LT
JAV, Kanada
Stočių nustatymo skalė
10 kHz
žingsnis
9 kHz
žingsnis
Nuo
530 kHz iki
1 710 kHz
Nuo
531 kHz iki
1 710 kHz
–
Nuo
531 kHz iki
1 602 kHz
Europa,
Australija
Antena
Rėminė antena (orinė)
Vaizdo skyrius
Įvestys / išvestys
Vaizdo įrašas:
1 Vp-p, 75 omai
„iPod“ / „iPhone“ skyrius
DC 5V 1.0 A MAX
USB skyrius
Papildoma informacija
palaikomas formatas*
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
Nuo
32 kbps iki 320 kbps, VBR
WMA:
Nuo
48 kbps iki 192 kbps
AAC:
Nuo
48 kbps iki 320 kbps
WAV:
Nuo
8 kHz iki 48 kHz 16 bitų PCM
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / rašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis.
Perdavimo sparta
Visu greičiu
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“
Maks. srovė
500 mA
Bendrieji duomenys
Maitinimo reikalavimai
Regionas
Maitinimo reikalavimai
JAV, Kanada
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europa,
Australija
230 V AC, 50/60 Hz.
Energijos sąnaudos
200 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
0,3 W (kai „Control for HDMI“ (59 psl.)
ir „Pass Through“ (60 psl.) yra nustatyta
į „Off “.)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 col. × 6 1/4 col. × 13 col.) įskaitant
išsikišusias dalis ir valdiklius
Masė (apytiksl.)
7,7 kg (16 svarų 16 uncijų)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
77LT
Rodyklė
Ciparzīmes
E
2 kanalai 42
5.2 kanalai 19
Easy Setup 28
Efekto lygis 64
Ekrano skydelis 11
EQ nustatymai 45, 64
Erdvinio garso nustatymai 64
A
A.F.D. / 2CH režimas 42
A/V Sync. 58, 65
AM 39
Audio Input Assign 51
Audio Settings 58, 65
Auto Standby 61, 65
Auto Tuning 39
Auto Volume 59
Automatinio kalibravimo
nustatymai 63
B
F
Filmo režimas 43
FM 39
FM Mode 64
FM režimas 39
G
Garso laukas 42
Grojimas vienu prisilietimu 48
Bass 45, 64
„Blu-ray Disc“ leistuvas 24
„BRAVIA Sync“
pasiruošimas naudoti 47
H
C
I
Calibration Type 56, 63
CD grotuvas 26
Control for HDMI 59, 65
Imtuvas 39
Imtuvo nustatymai 64
Informacijos peržiūra ekrano
skydelyje 66
INPUT MODE 51
„iPod“ / „iPhone“ 33
Iš anksto nustatytos stotys 41
Išjungimo laikmatis 15
Išvalymas
atmintis 52
garso laukas 46
Nuotolinio valdymo pultas 67
D
DCAC („Digital Cinema
Auto Calibration“) 28
Dinaminio diapazono
glaudinimas 59, 65
Distance Unit 58, 64
Dual Mono 59, 65
DVD leistuvas 24
DVD įrašymo įrenginys 25
78LT
HD-D.C.S. 43
HDMI Audio Out 60, 65
HDMI Settings 59, 65
K
L
R
Language 61
Lygio nustatymai 63
Rankinė sąranka 56
Remote Easy Control 50
M
S
Meniu 53, 63
Muzikos režimas 44
Sankirtos dažnis 58, 64
Scene Select 50
Sistemos garso valdymas 49
Sistemos išjungimas 49
Spartusis rodinys 60
Speaker Pattern 56, 63
Speaker Settings 55, 63
„Super Audio CD“ grotuvas 26
System Settings 61, 65
N
Nakties režimas 10, 58
Namų kino valdymas 50
Nuotolinio valdymo pultas 14
Nustatymas iš naujo 52
Nustatymų meniu 53
Nutildymas 32
O
OSD (rodymas ekrane) 30
P
Palydovinės televizijos imtuvas 24, 25
Pavadinimo įvestis 41, 61
Perėjimas 60, 65
PlayStation 3 24
Pranešimas
„Auto Calibration“ 56
„iPod“ / „iPhone“ 35
Klaida 75
USB 38
Prijungimas
antenos 27
garsiakalbiai 20
garso įranga 26
„iPod“ / „iPhone“ 26
TV 21
USB įrenginys 26
vaizdo įranga 22
Papildoma informacija
kabelinės TV imtuvas 24, 25
PROTECTOR 75
Pure Direct 46
T
Test Tone 58, 63
Tiesioginis stoties nustatymas 40
Treble 45, 64
TV 21
U
USB FAIL 75
V
Vaizdo žaidimų kompiuteris 25
VCR. 25
Ž
Įvesties nustatymai 60
Įvestis 31
79LT
4-448-425-12(1) (LT)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising