Sony | STR-DH750 | Sony STR-DH750 7.2 kan. AV imtuvas Trumpasis vadovas

4-488-937-22(1) (LT)
Kelių kanalų
AV imtuvas
Nurodymų vadovas
STR-DH750
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus, kuriuose yra maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz., saulės
spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio
garso galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja vartotoją
apie karštą paviršių.
Kai įrenginys įjungtas,
šio paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Klientams Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonija, arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija apie autorių
teises
Šiame imtuve naudojami „Dolby* Digital“
ir „Pro Logic Surround“ bei „DTS** Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“,
„Surround EX“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją.
DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai,
o „DTS-HD Master Audio“ yra prekės
ženklas, priklausantis „DTS, Inc.“
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos
ženklas.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame
vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“
standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„Windows Media“ yra registruotasis prekės
ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją naudoti
ne šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ ir „x.v.Color
(x.v.Colour)“ logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
3LT
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
WALKMAN ir WALKMAN logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
MICROVAULT yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL
logotipas yra „MHL Licensing, LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
© „CSR plc“ ir šios grupės įmonės, 2013.
„aptX®“ ženklas ir „aptX“ logotipas yra „CSR
plc“ arba kurios nors iš šios grupės įmonių
prekių ženklai, kurie gali būti užregistruoti
vienoje arba keliose jurisdikcijose.
N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės ženklas
JAV ir kitose šalyse.
„Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
„Google Play™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
4LT
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie
užpakalinės imtuvo pusės
pritvirtintoje etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei yra
išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite
už laido.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
Vieta
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio
šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba
magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali
atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo
kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač
didelė naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą
išjunkite ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Bluetooth ryšys
• Atstumas tarp naudojamų Bluetooth
įrenginių negali būti didesnis kaip 10 m
(tarp jų neturi būti kliūčių). Toliau
nurodytomis sąlygomis efektyvus
ryšio diapazonas gali būti mažesnis.
– Jei tarp Bluetooth ryšiu susietų
įrenginių yra žmogus, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Netoli naudojamų mikrobangų
krosnelių.
– Kitų elektromagnetinių bandų
veikiamose vietose.
• Bluetooth įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Jei Bluetooth
įrenginys bus naudojamas šalia kito
belaidį LAN palaikančio įrenginio,
gali įvykti elektromagnetinių trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų,
išbandykite nurodytas priemones.
– Naudokite šį imtuvą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Jei naudojamas Bluetooth įrenginys yra
arčiau nei per 10 m, išjunkite belaidės
LAN įrangos maitinimą.
– Šį imtuvą ir Bluetooth įrenginį
montuokite kuo aršiau vienas kito.
• Šio imtuvo skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl nurodytose
vietose visada išjunkite šio imtuvo ir
Bluetooth įrenginio maitinimą.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Šis imtuvas palaiko Bluetooth
specifikaciją atitinkančias saugos
funkcijas, todėl Bluetooth technologijos
teikiamas ryšys yra saugus. Tačiau
kai kuriose vietose ir kai kuriomis
aplinkybėmis šios saugos gali nepakakti,
todėl norėdami užmegzti ryšį per
Bluetooth technologiją visada elkitės
apdairiai.
• „Sony“ neatsako už žalą arba kitus
nuostolius, patirtus nutekėjus
informacijai, jei ryšys buvo palaikomas
per Bluetooth technologiją.
• Garantijos, kad Bluetooth ryšį pavyks
užmegzti su visais Bluetooth įrenginiais,
kurių profilis toks kaip šio imtuvo,
nesuteikiama.
• Prie šio imtuvo prijungti Bluetooth
įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG,
Inc.“ nurodytą Bluetooth specifikaciją
ir turi būti sertifikuoti. Tačiau net jei
įrenginys atitinka Bluetooth specifikaciją,
kartais Bluetooth įrenginio
charakteristikos arba specifikacijos gali
lemti galimybės prisijungti nebuvimą,
kitus valdymo būdus, rodinius ekrane
arba veikimą.
• Prijungus prie šio imtuvo kai kuriuos
Bluetooth įrenginius, tam tikroje ryšio
aplinkoje ir tam tikromis sąlygomis
gali būti girdimas triukšmas arba
nesklisti garsas.
Jei kiltų su imtuvu susijusių klausimų arba
problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
5LT
Specifikacijos
Stiprintuvas
Minimali RMS išvesties galia1)
(6 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Stereofoninio garso režimo išvesties galia1)
(6 omai, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia1)2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W vienam kanalui
FM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo skyrius
Derinimo diapazonas
531–1 602 kHz (kas 9 kHz)
Antena
Rėminė antena
1)
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Maitinimo reikalavimai: 230 V kintamoji
srovė, 50 Hz
2)
Rekomenduojama priekinio, centrinio,
erdvinio garso, galinio ir priekinio viršutinio
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus ir
šaltinį, garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnio atsakas
Analoginis
Nuo 10 Hz iki 100 kHz, +0,5/–2 dB
(apeinant garso lauką ir glodintuvą)
Įvestis
Analoginis
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3) 105 dB (A, 500 mV4))
Skaitmeninė (bendraašė)
Impedansas: 75 omai
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Išvestis (analoginė)
SUBWOOFER
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
3)
4)
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso
lauką ir glodintuvą).
Svertinis tinklas, įvesties lygis.
6LT
Vaizdas
Įvestys / išvestys
Vaizdo įrašas:
1 Vp-p, 75 omai
HDMI vaizdo įrašas
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
Formatas
2D
4096 × 2160p esant 59,94/60 Hz
„Frame
packing“
Side-by-Side
(Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
a1)
–
–
–
4096 × 2160p esant 50 Hz
a1)
–
–
–
3840 × 2160p esant 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3840 × 2160p esant 50 Hz
a1)
–
–
–
4096 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p esant 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p esant 25 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p esant 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1920 × 1080p esant 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p esant 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080p esant 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080p esant 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080i esant 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080i esant 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p esant 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p esant 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p esant 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p esant 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p esant 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p esant 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p esant 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Palaikomas tik YUV 4:2:0 / 8 bitų formatas.
2) Palaikomas tik 8 bitų formatas.
3)
Šie formatai palaikomi ir per MHL.
MHL
Palaikoma MHL versija
Su MHL 2
Maksimali srovė
900 mA
7LT
iPone / iPod
Bluetooth
DC 5 V 1,0 A MAX
Ryšių sistema
Bluetooth specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
Bluetooth specifikacijos 2 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija –
apie 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami Bluetooth profiliai2)
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC, „aptX“
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
USB veikia su „iPhone 5s“, „iPhone 5c“,
„iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPhone 4“,
„iPhone 3GS“, „iPhone 3G“, „iPod touch“
(2–5 versijomis), „iPod classic“ ir „iPod nano“
(3–7 versijomis).
Bluetooth technologija veikia su „iPhone 5s“,
„iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“,
„iPhone 4“, „iPhone 3GS“ ir „iPod touch“
(4–5 versijomis).
„SongPal“ su šiuo imtuvu galima naudoti
per Bluetooth.
USB
Palaikomas formatas*
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
Nuo 32 kbps iki 320 kbps, VBR
WMA:
Nuo 48 kbps iki 192 kbps
AAC:
Nuo 48 kbps iki 320 kbps
WAV:
8–48 kHz, 16 bitų PCM
* Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
užkodavimo / rašymo programine įranga,
įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis.
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė
500 mA
8LT
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų
krosnelę, statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
2)
Bluetooth standartiniai profiliai rodo
Bluetooth ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
Bendrieji duomenys
Maitinimo reikalavimai
230 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos
240 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo
režimu)
0,3 W (kai [Control for HDMI],
[Pass Through] ir [Bluetooth Standby]
nuostatos yra [Off].)
0,5 W (kai [Control for HDMI] ir
[Bluetooth Standby] nuostatos yra [On],
o [Pass Through] nuostata – [Off].)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
įskaitant išsikišusias dalis ir valdymo
rankenėles
Masė (apytiksl.)
7,6 kg
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
9LT
4-488-937-22(1) (LT)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising