Sony | STR-DH190 | Sony STR-DH590 5.2 kan. namų kino AV imtuvas Kita informacija

Enne kõlarite ühendamist/Prieš prijungiant garsiakalbius/Pirms skaļruņu pievienošanas
• Kontrollige, kas kõlari näivtakistus jääb vastuvõtja (või võimendi) tagapaneelil märgitud nimitakistuse vahemikku.
Patikrinkite, ar garsiakalbių varža patenka į nominalios varžos diapazoną, nurodytą ant imtuvo (arba stiprintuvo) galinio skydelio.
Pārbaudiet, vai skaļruņu pretestība atbilst pretestības diapazonam, kas norādīts uz uztvērēja (vai pastiprinātāja) aizmugures paneļa.
• Eemaldage kindlasti vastuvõtja (või võimendi) vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
Būtinai atjunkite imtuvo (arba stiprintuvo) kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
Noteikti atvienojiet uztvērēja (vai pastiprinātāja) maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
Märkus kõlari kaablite ühendamise kohta/Pastaba apie garsiakalbių kabelių prijungimą/
Piezīme par skaļruņu kabeļu pievienošanu
Veenduge, et kõlari kaablid oleks kõlari ja vastuvõtja (või võimendi) liidestega õigesti ühendatud. Muidu võib vastuvõtja (või võimendi) saada
pöördumatult kahjustada.
Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai tinkamai prijungti prie garsiakalbio ir imtuvo (arba stiprintuvo) jungčių. Kitaip galima nepataisomai sugadinti
imtuvą (arba stiprintuvą).
Pārliecinieties, vai skaļruņu kabeļi ir kārtīgi savienoti ar skaļruņu un uztvērēja (vai pastiprinātāja) spailēm. Pretējā gadījumā uztvērējs (vai
pastiprinātājs) var tikt neatgriezeniski sabojāts.
10 mm
(13/32")
10 mm
(13/32")
Kooritud kõlarikaablid pole korralikult kokku keeratud ega lõpuni kõlari
liidestesse sisestatud.
Garsiakalbio kabelių galai su pašalinta izoliacine medžiaga nėra tvirtai
susukti ir nėra tinkamai įstatyti į garsiakalbių jungtis.
No izolācijas atbrīvotie skaļruņa kabeļi nav cieši sapīti un pilnībā
ievietoti skaļruņa ligzdās.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Kooritud kõlarikaablid puutuvad üksteisega liigselt
eemaldatud isolatsiooni tõttu kokku.
Garsiakalbio kabeliai su pašalinta izoliacine medžiaga
sąveikauja vienas su kitu, nes pašalinta per daug
izoliacinės medžiagos.
No izolācijas atbrīvotie skaļruņa kabeļi savstarpēji
saskaras, jo ir noņemts pārāk daudz izolācijas.
4-733-291-11(1)
Kaabli pikendamiseks ärge ühendage kahte kõlari kaablit.
Prie garsiakalbio kabelio negalima jungti kito kabelio, siekiant jį pailginti.
Nesavienojiet divus skaļruņu kabeļus, lai pagarinātu kabeli.
Ärge ühendage ühe kõlari liidesega mitut kõlarit.
Prie vieno garsiakalbio jungties negalima jungti kelių garsiakalbių.
Nepievienojiet vairākus skaļruņus viena skaļruņa spailei.
Märkus vastuvõtja (või võimendi) paigutamise kohta/Pastabos apie tai, kur statyti imtuvą
(arba stiprintuvą)/Piezīme par uztvērēja (vai pastiprinātāja) novietojumu
Ärge asetage vastuvõtja (ega võimendi) peale ühtki eset, mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid ja põhjustada talitlushäiret.
Ant imtuvo (arba stiprintuvo) korpuso nedėkite daiktų, galinčių uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti veikimą.
Nenovietojiet uz uztvērēja (vai pastiprinātāja) nekādus priekšmetus, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumus.
Kui ekraanil kuvatakse PROTECTOR või PROTECT/Jei ekrano skydelyje užsidega PROTECTOR
arba PROTECT/Ja displeja panelī tiek parādīts uzraksts PROTECTOR vai PROTECT
Kaitsefunktsioon on aktiveeritud. Vastuvõtja (või võimendi) lülitub paari sekundi pärast automaatselt välja. Üksikasju selle probleemi
lahendamise kohta vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatüki „Tõrkeotsing” jaotisest „Tõrketeated”.
Suaktyvinama apsaugos funkcija. Po kelių sekundžių imtuvas (arba stiprintuvas) automatiškai išsijungs. Kaip išspręsti šią problemą, žr.
pridėtų naudojimo instrukcijų skyriaus „Trikčių diagnostika“ dalyje „Klaidų pranešimai“.
Ir aktivizēta aizsardzības funkcija. Pēc dažām sekundēm uztvērējs (vai pastiprinātājs) automātiski izslēgsies. Detalizētu informāciju par to,
kā rīkoties, saskaroties ar šādu problēmu, sk. komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās — sadaļas “Problēmu novēršana” tēmā
“Kļūdu ziņojumi”.
Download PDF

advertising