Sony | STR-DH590 | Sony STR-DH590 5.2 kan. namų kino AV imtuvas Naudojimo instrukcijos

Mitmekanaliline
AV-vastuvõtja
Daugiakanalis
AV imtuvas
Multi Channel
AV uztvērējs
STR-DH590
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Klientidele Ameerika Ühendriikides
Omaniku kirje
Mudel ja seerianumber asuvad vastuvõtja
tagaküljel. Kirjutage seerianumber allolevale
väljale. Kasutage neid numbreid, kui helistate
selle tootega seoses Sony edasimüüjale.
KLIENTIDELE AMEERIKA
ÜHENDRIIKIDES. EI OLE KOHALDATAV
KANADAS, SH QUEBECI PROVINTSIS.
Mudelinr: STR-DH590
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE
DE QUÉBEC.
Seerianumber:
Klientidele Ameerika Ühendriikides
See sümbol hoiatab kasutajat
isoleerimata ohtlikust pingest
toote läheduses. Pinge võib olla
piisavalt võimas inimestele
elektrilöögi tekitamiseks.
HOIATUS!
Tule- või elektrilöögiohu vähendamiseks
ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
See sümbol tuletab kasutajale
meelde oluliste kasutus- ja
hooldusjuhiste (teenindus)
olemasolu seadmega
kaasasoleva kirjanduse hulgas.
Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava
ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.
Ärge kasutage seadet lahtiste leekide (nt
põlevad küünlad) läheduses.
Tule- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge
asetage seadme lähedusse esemeid, millest võib
vedelikku tilkuda või pritsida, ega pange sellele
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta,
nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.
Kuna toitepistikut kasutatakse seadme
lahutamiseks vooluvõrgust, ühendage seade
hõlpsalt juurdepääsetavasse pistikupessa. Kui
märkate seadme töös häireid, eemaldage
toitepistik kohe pistikupesast.
Kui pistik on pistikupesas, pole seade
vooluvõrgust lahutatud, isegi kui see on välja
lülitatud.
ETTEVAATUST!
Aku asendamisel valet tüüpi akuga tekib
plahvatuse oht.
Ärge jätke akusid või akusid sisaldavaid
seadmeid liigse kuumuse kätte, nagu otsene
päikesevalgus ja tuli.
ETTEVAATUST!
KUUM PIND
Põletusohu vältimiseks ärge
puudutage kuuma pinda, millel
on see sümbol.
2EE
Olulised ohutusjuhtnöörid
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lugege neid juhiseid.
Hoidke need juhised alles.
Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
Järgige kõiki juhiseid.
Ärge kasutage seadet vee lähedal.
Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
Ärge katke õhuavasid. Paigaldage tootja
juhiste järgi.
8) Ärge paigaldage soojust kiirgava allika
(radiaator, soojussalvesti, pliit, võimendi)
lähedusse.
9) Ärge eemaldage polariseeritud või
maandatud pistiku ohutuseesmärki.
Polariseeritud pistikul on kaks haru, millest
üks on laiem. Maanduspistikul on kaks
haru ja kolmas maandusharu. Lai haru või
kolmas haru on mõeldud ohutuse
tagamiseks. Kui olemasolev pistik ei mahu
teie pistikupessa, küsige elektrikult nõu
vananenud pistikupesa asendamiseks.
10) Kaitske toitejuhet, et sellele ei astutaks ega
seda pigistataks, eriti pistikute, pistikupesade
ja seadmest väljuva osa juures.
11) Kasutage ainult tootja määratud kinnitusi/
lisatarvikuid.
12) Kasutage ainult tootja määratud või
seadmega koos müüdavat käru, alust,
statiivi, kronsteini või lauda. Kui kasutate
käru, olge käru ja seadme liigutamisel
ettevaatlik, et vältida ümberkukkumisest
tekkida võivaid kahjustusi.
ETTEVAATUST!
Teid hoiatatakse, et igasugused muudatused,
mis ei ole selles juhendis sõnaselgelt heaks
kiidetud, võivad muuta kehtetuks teie õiguse
seadet kasutada.
Arvutite ja/või välisseadmetega
ühendamiseks tuleb kasutada korralikult
varjestatud ja maandatud kaableid ja
konnektoreid, tagades FCC emissiooni
piirmäärade järgimise.
13) Eemaldage seade pistikupesast
äikesetormide ajal või kui seda ei kasutata
pikemat aega.
14) Hooldustööde tegemiseks pöörduge
ainult vastava väljaõppega
hoolduspersonali poole. Hooldustöid on
vaja, kui seade on mingil viisil kahjustada
saanud (nt toitejuhe või pistik on
kahjustatud), seadmesse on sattunud
vedelikke või objekte, seade on olnud
vihma või niiskuse käes, ei tööta
normaalselt või on maha kukkunud.
MÄRKUS.
Seadet on kontrollitud ja see vastab FCC
eeskirjade 15. osas olevatele piirangutele
B-klassi digitaalseadmete kohta. Need
piirangud on selleks, et tagada kaitse ohtlike
häirete eest elamutesse paigaldamisel. See
seade toodab, kasutab ja võib kiirata
raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei
paigaldata ega kasutata nende juhiste järgi,
võib seade põhjustada ohtlikke häireid
raadiosides. Kuid me ei saa garanteerida, et
häireid ei teki teatud paigalduste puhul. Kui
see seade põhjustab raadio- või telerilevis
kahjulikke häireid, mis on tuvastatavad seadet
sisse ja välja lülitades, soovitame kasutajal
proovida häire peatada mõnel järgmisel viisil:
 muutke vastuvõtva antenni suunda või
asendit;
 suurendage vahemaad seadme ja
vastuvõtja vahel;
 ühendage seade vastuvõtja vooluringist
erinevasse pistikupessa;
 küsige abi edasimüüjalt või kogemustega
raadio-/TV-tehnikult.
Elektrilöögiohu vähendamiseks tuleb
kõlarikaabel ühendada seadme ja kõlaritega,
järgides järgmisi suuniseid.
1) Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
vooluvõrgust.
2) Eemaldage kõlarikaablilt 10–15 mm
isolatsiooni.
3) Ühendage kõlarikaabel ettevaatlikult
seadme ja kõlaritega, vältides kõlarikaabli
südamiku käega puudutamist. Lisaks
eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
vooluvõrgust enne kõlarikaabli
eemaldamist seadme ja kõlarite küljest.
Seda seadet ei tohi asetada ühegi muu
antenni ega saatja juurde ega neid koos
kasutada.
Klientidele Kanadas
Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks
tuleb kasutada korralikult varjestatud ja
maandatud kaableid ja pistikuid.
See seade vastab Industry Canada
litsentsimata raadioside RSS-standardi(te)le.
Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust:
(1) Seade ei tohi põhjustada häireid.
(2) Seade peab võtma vastu häireid, sh
selliseid, mis võivad põhjustada selle
soovimatut tööd.
Klientidele Ameerika Ühendriikides ja
Kanadas
See seade vastab FCC/IC kehtestatud
kiirgusega kokkupuute piirangutele
kontrollimata keskkonnas ning täidab FCC
raadiosagedusega (RF) kokkupuute suuniste
ja IC raadiosagedusega kokkupuute
eeskirjade sätte RSS-102 nõudeid. See seade
tuleb paigaldada ja seda tohib kasutada nii,
et kiirgur on inimese kehast vähemalt 20 cm
kaugusel.
3EE
Klientidele Austraalias
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes
riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
Euroopa kliendid
Vanade patareide/akude
ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes riikides, kus
on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada
seda sümbolit koos keemilise sümboliga.
Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades
toodete ja patareide/akude korrektse
utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete
ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks
alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib
akut vahetada ainult kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete korrektseks
käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes
sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse
elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus
tagatakse vanade akude taaskasutus.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või
kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
4EE
Teadmiseks klientidele: järgmine teave
kehtib ainult seadmetele, mida müüakse
riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu
direktiivid.
Selle toote on valmistanud Sony Corporation
või see on valmistatud Sony Corporationi
nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote
ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja
volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see
seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on
saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
See raadioseade on mõeldud kasutamiseks
heakskiidetud tarkvaraversiooni(de)ga, millele
on viidatud ELi vastavusdeklaratsioonis.
Sellesse raadioseadmesse laaditud tarkvara
vastab olulistele nõuetele, mis on sätestatud
direktiivis 2014/53/EL.
Saate kontrollida tarkvaraversiooni, kui
vajutate nuppu AMP MENU ning valite seejärel
nuppudega / ja
suvandi <SYSTEM>.
See mitme kanaliga AV-vastuvõtja on
mõeldud heli ja video taasesitamiseks
ühendatud seadmetest, muusika
voogedastuseks BLUETOOTH®-seadmest ja
FM-tuunerina kasutamiseks.
Seadet on kontrollitud ja see vastab
elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade
piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri
pikkust ühenduskaablit.
Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest
võib kahjustada kuulmist.
Sisukord
Komplekti sisu ........................................... 6
Vastuvõtja põhifunktsioonid .................... 7
Seadme osad ja juhtnupud ...................... 8
Tõrkeotsing / tehnilised
andmed
Tõrkeotsing ............................................. 40
Ettevaatusabinõud ..................................47
Tehnilised andmed ................................. 48
Autoriõigused ......................................... 50
Ühendamine ja
ettevalmistamine
1. Kõlarisüsteemi valimine .......................14
BLUETOOTH-side .................................... 50
Toetatud esitatavad vormingud .............52
Register ....................................................53
2. Kõlarite seadistamine/ühendamine ...15
3. Teleri ühendamine ...............................18
4. Audiovisuaalsete seadmete
ühendamine ...................................... 23
5. FM-antenni (õhuantenn)
ühendamine ...................................... 25
6. Vastuvõtja sisselülitamine ja
Easy Setup .......................................... 25
7. HDMI seadistamine ............................. 29
Taasesitus
Heli ja pildi taasesitamine ühendatud
teleris ja/või audiovisuaalsetes
seadmetes ......................................... 30
BLUETOOTH-seadme heli taasesitamine .....31
Heliefektide valimine .............................. 33
Menüü / muud funktsioonid
Menüüst juhtimine teleris ...................... 37
Kõlarite paigutuse valimine .................... 38
Kõigi sätete lähtestamine tehase
vaikeväärtustele ................................. 39
5EE
Komplekti sisu
• Vastuvõtja (1)
• Kaugjuhtimispult (1)
• R03-patareid (AAA-suuruses) (2)
• Sulgudes olev tekst ([--]) kuvatakse
teleriekraanil ja jutumärkides olev tekst („--”)
kuvatakse ekraanil.
• Teleriekraanil kuvatavad üksused võivad
piirkonniti erineda.
Spikker (veebipõhine kasutusjuhend)
sisaldab teavet täpsemate
funktsioonide ja toimingute kohta.
Saate vaadata spikrit nii oma arvutis kui ka
nutitelefonis või tahvelarvutis.
Avage veebibrauser ja sisestage järgmine
URL või kasutage saidile
juurdepääsemiseks QR-koodi lugejat.
• FM-traatantenn (õhuantenn) (1)
• Kalibreerimismikrofon (1)
Euroopa kliendid
• Alustusjuhend (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_eu/
Selgitab, kuidas ühendada 5.1 kanaliga
helisüsteem, sooritada algseadistus ja kuulata
ühendatud seadmeid.
• Kasutusjuhend (see voldik) (1)
Taiwani klientidele
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/zh-tw/
Mujal asuvatele klientidele
Selgitab vajalikke ühendusi, algsätteid ja
põhitoiminguid.
Teave selle toote komplekti
kuuluvate juhendite kohta
• Mõnda joonist on kasutatud kontseptuaalse
joonisena ja need võivad erineda tegelikust
tootest.
• Selle toote juhendid kirjeldavad peamiselt
kaugjuhtimispuldi kasutamise toiminguid.
Võite kasutada ka vastuvõtjal olevaid
juhtnuppe, kui neil on kaugjuhtimispuldil
olevate nuppudega samad või sarnased
nimed.
6EE
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_zz/
Vastuvõtja põhifunktsioonid
Ühildub digitaalsete helivormingutega
Toetatud on DTS-HD ja Dolby TrueHD (ainult juhul, kui seadmed on ühendatud HDMI-kaablitega).
Ühildub kvaliteetsete 4K-videovormingutega*
Vastuvõtja puhul on toetatud HDCP 2.2, Dolby Vision, HDR10 ja Hybrid Log-Gamma, mis
võimaldavad teil nautida kvaliteetset videopilti (lk 18).
* Peate muutma suvandi SIG. FMT. sätet olenevalt video sisendsignaalist.
Varustatud funktsiooniga Auto Calibration (D.C.A.C.), mis muudab vaatamisja kuulamiskeskkonna ideaalilähedaseks
D.C.A.C. mõõdab ja kalibreerib kõlarite kaugust, taset ja sagedusomadusi, kasutades
komplekti kuuluvat monofoonilist kalibreerimismikrofoni, et teha kohandusi teie vaatamisja kuulamiskeskkonna kohaselt (lk 26).
Reprodutseerib virtuaalset ruumilist heli isegi keskkonnas, kuhu ei saa
tagumist kõlarit paigaldada (Front Surround)
Võimaldab nautida kõigest kahe eesmise kõlariga ruumilist heli, mis on võrdväärne 5.1 kanaliga
kõlarisüsteemi omaga (lk 17).
Ühildub BLUETOOTH®-i juhtmeta tehnoloogiaga
• Saate ühendada WALKMAN®-i, nutitelefoni või tahvelarvuti vastuvõtjaga BLUETOOTHfunktsiooni kaudu, et esitada neis seadmetes olevat muusikat juhtmevabalt (lk 31).
• Saate lülitada selle vastuvõtja seotud BLUETOOTH-seadme kaudu sisse ka siis, kui
vastuvõtja on ooterežiimis. Kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake spikrit.
Eelistuste alusel valitavad heliväljad
Saate valida erinevate heliväljade hulgast kõlariühenduste või sisendallika alusel (2ch Stereo,
Direct jne) (lk 33).
Varustatud helitagastuskanaliga (ARC) ühilduva HDMI-pesaga
Teleri heli saab väljastada vastuvõtjast, kasutades ainult üht HDMI-kaablit (lk 19, 21).
7EE
Seadme osad ja juhtnupud
Vastuvõtja esipaneel
  (toide)
Lülitab vastuvõtja sisse või ooterežiimile.
 Toitenäidik
•Roheline: vastuvõtja on sisse lülitatud.
•Punane: vastuvõtja on ooterežiimis ja
peate seadistama ühe järgmistest.
– Suvandi CTRL.HDMI sätteks on
valitud CTRL ON.
– Suvandi BT STBY sätteks on valitud
STBY ON.*
– Suvandi STBY.THRU sätteks on
valitud ON või AUTO.
•Näidik kustub: vastuvõtja on
ooterežiimis ja
– suvandi CTRL.HDMI sätteks on
valitud CTRL OFF;
– suvandi BT STBY sätteks on valitud
STBY OFF;
– suvandi STBY.THRU sätteks on
valitud OFF.
* Näidik süttib punaselt ainult juhul, kui
seade on vastuvõtjaga seotud ja suvandi BT
POWER sätteks on valitud BT ON. Kui
vastuvõtjaga pole ühtki seadet seotud või
kui suvandi BT POWER sätteks on valitud BT
OFF, siis näidik kustub.
8EE
 SPEAKERS
Lülitab kõlarisüsteemi sisse või välja.
•SPK ON: kõlarisüsteem on sisse
lülitatud.
•OFF SPEAKERS*: kõlarisüsteem on
välja lülitatud.
* „OFF” ja „SPEAKERS” kuvatakse
kordamööda ekraanipaneelil.
Märkus
Kui valite suvandi OFF SPEAKERS, ei väljastata
kõlaritest heli. Valige kindlasti SPK ON.
 TUNING MODE
Valib automaatse häälestamise või
eelhäälestuste režiimi.
 TUNING +/–
Otsib FM-jaama või valib
eelseadistatud jaama/kanali.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (lk 33)
 Ekraanipaneel (lk 10)
 NIGHT MODE
Aktiveerib funktsiooni Night Mode,
millega saate tagada kinolaadse
keskkonna ka madalal helitugevusel.
Märkus
• Funktsioon Night Mode ei tööta järgmistel
juhtudel.
– Suvandi [Pure] sätteks on [On].
– Kõrvaklapid on ühendatud.
– Kasutatakse suvandit [Direct] ja valitud
on analoogsisend.
• Olenevalt helivormingust võib vastuvõtja
signaale esitada sisendsignaali tegelikust
diskreetimissagedusest madalamal
sagedusel.
 INPUT SELECTOR
Valib sisendkanali, mis on ühendatud
seadmega, mida kasutada tahate.
 Pesa CALIBRATION MIC (lk 26)
 Pesa PHONES
Siia ühendage kõrvaklapid.
 DISPLAY
Kuvab teabe ekraanil.
 DIMMER
Reguleerib ekraanipaneeli heledust.
 BLUETOOTH
Valib vastuvõtja sisendiks suvandi [BT]
ja loob automaatselt ühenduse viimati
ühendatud seadmega.
Lülitab vastuvõtja sidumisrežiimi, kui
vastuvõtjas pole sidumisteavet.
Lahutab BLUETOOTH-seadme, kui
vastuvõtja on ühendatud BLUETOOTHseadmega.
Näidik BLUETOOTH (lk 31)
 Kaugjuhtimisandur
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi
signaale.
 PURE DIRECT
Aktiveerib funktsiooni Pure Direct, mis
võimaldab nautida kõigist sisenditest
loomutruud heli.
Kui funktsioon Pure Direct on sees,
süttib nupu kohal olev näidik.
Märkus
[Calibration Type], [Night Mode], [Bass],
[Treble] ja D. RANGE ei tööta, kui valitud on
funktsioon Pure Direct.
 MASTER VOLUME (lk 30)
9EE
Näidikud ekraanipaneelil
 Sisendinäidik
Süttib, näidates kasutatavat sisendit.
OPT
Digitaalsignaalid sisestatakse pesa
OPTICAL kaudu.
COAX
Digitaalsignaalid sisestatakse pistiku
COAXIAL kaudu.
HDMI
Digitaalsignaalid sisestatakse valitud
pistiku HDMI kaudu.
 SLEEP
Süttib unetaimeri aktiveerimisel.
 Häälestusnäidik
Süttib, kui vastuvõtja häälestab
raadiojaamale.
MEMORY
Mälufunktsioon, näiteks eelhäälestatud
mälu jne, on aktiveeritud.
RDS (ainult Euroopa ning Aasia ja
Vaikse ookeani riikide mudelid)
Häälestatud RDS-teenusega
raadiojaamale.
MONO
Monofooniline ringhääling
ST
FM-stereoedastus
10EE
Eelhäälestatud jaama number (number
vahetub sõltuvalt valitud eelhäälestatud
jaamast).
 D.RANGE
Süttib funktsiooni Dynamic Range
Compression aktiveerimisel.
Vastuvõtja tagapaneel
 Pesa POWER SUPPLY
Ainult toitevarustuseks.
 Pesad HDMI IN/OUT (lk 18, 19, 20,
21, 22, 23)
Kõik vastuvõtja pesad HDMI IN/OUT
toetavad tehnoloogiat HDCP 2.2. HDCP
2.2 on värskelt täiendatud tehnoloogia
autoriõiguste kaitsmiseks, mida
kasutatakse sisu (nt 4K-filmide)
kaitsmiseks.
 Liitmikud SPEAKERS (lk 15, 16, 17)
 Pesad SUBWOOFER OUT (lk 16, 17)
 Pesad AUDIO IN (lk 22, 24)
 Liitmik FM ANTENNA (lk 25)
 Pesa OPTICAL IN (lk 20, 22)
 Pesa COAXIAL IN (lk 24)
11EE
Kaugjuhtimispult
 Sisendinupud
BLUETOOTH, MEDIA BOX,
BD/DVD, SAT/CATV, GAME,
SA-CD/CD, TV, FM
Valib sisendkanali, mis on ühendatud
seadmega, mida kasutada tahate.
Kui vajutate mõnda sisendinuppudest,
lülitatakse vastuvõtja sisse.
Märkus
Kui vajutate nuppu BLUETOOTH, lülitub
vastuvõtja sisse ainult juhul, kui menüüs <BT>
on valitud suvandi BT POWER sätteks BT ON.
BLUETOOTH PAIRING (lk 31)
Valib vastuvõtja sisendiks suvandi [BT]
ja lülitab vastuvõtja sidumisrežiimi.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (lk 33)
Valib helivälja.
PURE DIRECT
Aktiveerib funktsiooni Pure Direct, mis
võimaldab nautida kõigist sisenditest
loomutruud heli.
Märkus
[Calibration Type], [Night Mode], [Bass],
[Treble] ja D. RANGE ei tööta, kui valitud on
funktsioon Pure Direct.
FRONT SURROUND
Aktiveerib funktsiooni Front Surround,
mis võimaldab nautida kinosarnast
ruumilist heli kõigest kahe kõlariga.
NIGHT MODE
Aktiveerib funktsiooni Night Mode,
millega saate tagada kinolaadse
keskkonna ka madalal helitugevusel.
Märkus
  (toide) (lk 26)
Lülitab vastuvõtja sisse või ooterežiimile.
INFORMATION
Kuvab teleris teabe, nagu helivorming jne.
SLEEP
Lülitab vastuvõtja automaatselt
kindlaksmääratud ajal välja.
12EE
• Funktsioon Night Mode ei tööta järgmistel
juhtudel.
– Suvandi [Pure] sätteks on [On].
– Kõrvaklapid on ühendatud.
– Kasutatakse suvandit [Direct] ja valitud
on analoogsisend.
• Olenevalt helivormingust võib vastuvõtja
signaale esitada sisendsignaali tegelikust
diskreetimissagedusest madalamal
sagedusel.
DIMMER (hämardi)
Märkus
Reguleerib ekraanipaneeli heledust.
 DISPLAY
Kuvab teabe ekraanil.
AMP MENU
Kuvab ekraanil vastuvõtja
kasutamiseks menüü.
(sisestusklahv),
/ / /
Menüü-üksuste valimiseks vajutage
nuppe , , , . Seejärel vajutage
valiku sisestamiseks nuppu
.
• Ülalolevad seletused on mõeldud näidetena.
• Olenevalt ühendatud seadme mudelist ei pruugi
mõni selles jaotises kirjeldatud funktsioon
seadmega komplektis oleva kaugjuhtimispuldiga
töötada.
Patareide sisestamine
kaugjuhtimispulti
Sisestage kaugjuhtimispulti kaks (suurus
AAA) patareid R03 (komplektis). Veenduge
patareide sisestamisel, et otsad + ja – oleks
õigel poolel.
BACK
Naaseb eelmisse menüüsse või väljub
menüüst või teleriekraanil kuvatavast
juhendist.
OPTIONS (lk 37)
Kuvab teleriekraanil suvandimenüü.
HOME (lk 37)
Märkus
Kuvab teleriekraanil avamenüü.
• Ärge jätke kaugjuhtimispulti liiga sooja või
niiskesse kohta.
• Ärge kasutage uut patareid koos vanaga.
• Ärge kasutage mangaanpatareisid koos teist
tüüpi patareidega.
• Soovitame kasutada AAA-mangaanpatareisid.
• Ärge jätke kaugjuhtimisandurit vastuvõtja
esipaneelil otsese päikesevalguse ega tulede
kätte. See võib põhjustada talitlushäireid.
• Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei
kasuta, eemaldage patareid, et vältida
patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid
võimalikke kahjustusi.
• Kui vastuvõtja enam kaugjuhtimispuldile ei
reageeri, vahetage mõlemad patareid uute vastu.
  (helitugevus) +*/–
Reguleerib korraga kõigi kõlarite
helitugevust.
 (vaigistamine)
Lülitab heli ajutiselt välja. Heli
taastamiseks vajutage nuppu uuesti.
/ (tagasi-/edasikerimine),
 (esitamine/peatamine)*,
/ (eelmine/järgmine),
 (seiskamine) (lk 32)
TUNING +/–
Võimaldab FM-jaamu otsida.
MEMORY*
Salvestab vastuvõetava jaama
eelhäälestatud jaamana.
PRESET +/–
Valib eelhäälestatud jaamu või
kanaleid.
* Nuppudel  +,  ja MEMORY on
kompepunkt. Lähtuge vastuvõtja kasutamisel
reljeefsetest punktidest.
13EE
Ühendamine ja ettevalmistamine
1. Kõlarisüsteemi valimine
Saate valida kõlarisüsteemi, mille soovite seadistada, olenevalt teie kasutatavate kõlarite ja
bassikõlarite arvust. Allolev joonis ja tabel näitavad kõlarite tüüpe, mille saab vastuvõtjaga
ühendada, ja kõlarite paigutamise üldisi asendeid.
Joonistel
kasutatud
lühendid
Kõlari tüüp
FL
Eesmine vasak kõlar
FR
Eesmine parem kõlar
CNT
Keskmine kõlar
SL
Vasak ruumilise heli kõlar
SR
Parem ruumilise heli kõlar
SW
Basskõmistaja
Iga kõlari funktsioon
Väljastab helisid eesmisest vasakust/paremast kanalist.
Tekitab keskmisest kanalist vokaalihelisid.
Tekitab vasakust/paremast ruumilisest kanalist helisid.
Tekitab LFE-kanali (madalsageduse efekti) helisid ja
võimendab teiste kanalite bassihelisid.
Nõuanne
Kuna bassikõlar (SW) ei väljasta väga konkreetselt suunatud signaale, võite selle paigutada kuhu tahes.
Juhendis kirjeldatud kõlarisüsteemid
Selles juhendis on kirjeldatud paigaldamis-, ühendamis- ja seadistamistoiminguid,
kasutades tavalisi kõlarisüsteeme, millele on viidatud näitlikustavalt allolevas tabelis.
Teabe saamiseks kõigi selle
vastuvõtja toetatud kõlarisüsteemide kohta vt „Kõlarite paigutuse valimine” (lk 38).
Kõlarisüsteem
Teabe saamiseks kõlarite
seadistamise/ühendamise
kohta vt lk
Kõlarite paigutus
(PATTERN)
 5.1 kanalit
16
5.1
 2.1 kanalit
17
2.1
14EE
2. Kõlarite seadistamine/ühendamine
Saate kõlarid ja bassikõlarid ruumi üles seada, kasutades kõlarisüsteemi jaoks enda
eelistatud paigutust, ja need vastuvõtjaga ühendada. Kõlarite paigutuse joonised lk 16 ja
17 pakuvad täiusliku paigutuse näiteid. Te ei pea seadistama kõlareid ja bassikõlareid täpselt
samamoodi, nagu on toodud paigutusnäidetes. Kohandage kõlarite paigutust, et see sobiks
optimaalselt teie ruumi keskkonnaga.
Märkus
• Ühendage kõlarid, mille nimitakistus on 6–16 oomi.
• Enne kaablite ühendamist eemaldage kindlasti vahelduvvoolu toitejuhe.
• Enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist veenduge, et kõlarikaablite metalltraadid ei puudutaks
liitmike SPEAKERS vahel ega vastuvõtja tagapaneelil üksteist. Kui traadid puutuvad kokku, võib see
kahjustada võimendi vooluringi.
• Kui ühendate automaatse ooterežiimi funktsiooniga bassikõlari, lülitage see funktsioon filme vaadates
välja. Kui automaatse ooterežiimi funktsioon on sisselülitatud, lülitub bassikõlar sisendsignaali taseme
põhjal automaatselt ooterežiimi ja heli ei pruugita väljastada.
Nõuanne
Kui teil on üks bassikõlar, ühendage see ühega pesadest SUBWOOFER OUT. Kui teil on kaks bassikõlarit,
saate mõlemad ühendada pistikutesse SUBWOOFER OUT.
Kõlarikaablite ühendamine
Ühendage kõlarikaablid poolustega + (punane) / – (must), nii et need vastaksid vastuvõtjale
ja kõlarile, nagu on näidatud alloleval joonisel. Koorige kõlarikaablite kummastki otsast kest
10 mm ulatuses maha ja seejärel keerake kõlari traadid tugevasti keerdu. Sisestage kaablite
kooritud otsad liitmikesse.
10 mm
10 mm
Märkus
• Ärge eemaldage liiga suurt osa kõlari kaabliümbrisest, et ennetada kõlarikaablite traatide omavahel
kokkupuutumist.
• Vale ühendus võib põhjustada vastuvõtjale jäädavaid kahjustusi.
15EE
5.1 kanaliga kõlarisüsteem
Kinosarnase mitmekanalilise ruumilise heli täielikuks nautimiseks on vaja viit kõlarit (kahte
eesmist, üht keskmist ja kahte ruumilise heli kõlarit) ning bassikõlarit.
 30˚
 100–120˚
Kõlarikaabel (pole kaasas)
Monofoonilise heli kaabel (pole komplektis)
16EE
2.1 kanaliga kõlarisüsteem
Kui valite helivälja sätteks suvandi [Front Surround], saate nautida ruumilise heli efekte, mis on
võrdväärsed 5.1 kanaliga helisüsteemiga, kasutades kõigest kaht eesmist kõlarit.
Paigutage kõlarid, nagu on näidatud allpool, ja muutke eesmiste kõlarite suunda vähehaaval,
et tuvastada suund, mis tagab kõige parema ruumilise heli efekti.
Pange eesmise kõlari kõrgsageduskõlar
enda kõrvade kõrgusele.
 30˚
 1,5–3 m
Kõlarikaabel (pole kaasas)
Monofoonilise heli kaabel (pole komplektis)
17EE
3. Teleri ühendamine
Märkus
Tehke kaabliühendused kindlasti enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist.
Ühendage pesaga HDMI TV OUT teler. Saate seadistada selle vastuvõtja, kasutades teleris
kuvatud menüüd või järgides kuvatud suuniseid.
Kui ühendate teleri, saate vaadata teleris vastuvõtjaga ühendatud seadmest videot ja
kuulata selle heli. Saate kuulata kõlarist vastuvõtja kaudu ka teleri heli.
Teave HDMI funktsioonide kohta
• Sony soovitab kasutada Sony toodetud HDMI-kaablit või muud HDMI-volitusega kaablit.
Kasutage kindlasti kiiret Ethernetiga HDMI-kaablit. Videosignaalide puhul, mis nõuavad suurt
ribalaiust, nagu 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 4K/60p 4:2:0 (10-bitine) jne, kasutage kindlasti
kvaliteetset Etherneti-toega kiiret HDMI-kaablit, mis toetab kuni 18 Gbit/s ribalaiust.
• Kui kasutate suure ribalaiusega videovorminguid, nagu 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 4K/60p
4:2:0 (10-bitine), seadistage kindlasti HDMI-signaali vorming. Lisateavet vt jaotisest „HDMI
signaalivormingu seadistamine” (lk 29).
• Me ei soovita kasutada HDMI-DVI-konversioonikaablit. Kui ühendate HDMI-DVIkonversioonikaabli DVI-D-seadmega, võib heli ja/või pilt kaduda. Ühendage eraldi
helikaablid või digitaalsed ühenduskaablid ning määrake seejärel uuesti sisendpesad, kui
heli ei väljastata õigesti.
• Kõik vastuvõtja HDMI-pesad toetavad ITU-R BT.2020 laiu värvusruume, sügavaid värve
(Deep Colour) ja HDR-sisu.
• Pesa HDMI TV OUT toetab helitagastuskanalit (ARC).
• BT.2020 värvusruum on ultrakõrglahutusega telerisüsteemide jaoks määratletud uus
laiem värvistandard.
• HDR on üha enam kasutatav videovorming, mis suudab esitada suuremat
heledustasemete vahemikku.
• Lisateavet toetatud videovormingute kohta vaadake spikrist.
HDMI-pesasid puudutav autoriõiguse kaitse
• Kõik HDMI-pistikud vastuvõtjal toetavad 4K-eraldusvõimet ja HDCP 2.2 (High-Bandwidth
Digital Content Protectioni süsteemi versiooni 2.2).
HDCP 2.2 on värskelt täiendatud tehnoloogia autoriõiguste kaitsmiseks, mida kasutatakse
sisu (nt 4K-filmide) kaitsmiseks.
• HDCP 2.2-ga kaitstud sisu (nt 4K-sisu) vaatamiseks ühendage HDMI-pesad teleri ja
audiovisuaalseadme pesadega, mis toetavad tehnoloogiat HDCP 2.2. Üksikasju selle
kohta, kas teleril ja audiovisuaalseadmel on HDCP 2.2-ga ühilduv HDMI-pesa, vaadake
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Helikaabli ühendamine
• Kui ühendate optilise digitaalse helikaabli, sisestage pistikud otse, kuni need paigale klõpsatavad.
• Ärge väänake ega siduge optilisi digitaalseid helikaableid kokku.
• Kõik digitaalsed helipesad ühilduvad diskreetimissagedustega 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ja 96 kHz.
• Kui ühendate teleri vastuvõtja pesaga TV IN, määrake teleri heliväljundi sätteks Fixed, juhul
kui valida on sätte Fixed või Variable vahel.
18EE
4K-teleri ühendamine
Kui 4K-teleri HDMI-pesa ühildub helitagastuskanali (ARC) funktsiooni ja
HDCP 2.2-ga
Helitagastuskanal (ARC) on funktsioon, mis saadab teleri digitaalset heli HDMI-kaabli kaudu
audiovisuaalsetesse seadmetesse.
Kui teleri HDMI-sisendpesa juurde on märgitud „ARC”, siis teler ühildub helitagastuskanali
(ARC) funktsiooniga. Kui vastuvõtja ja teleri HDMI-sisendpesa, mis ühildub
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga, vahele on ühendatud kõigest HDMI-kaabel, saate
kuulata teleri heli vastuvõtjaga ühendatud kõlaritest.
Tele
Heli-/videosignaalid
HDCP 2.2-ga ühilduv
HDMI-pistik
HDMI-kaabel (pole kaasas)
Märkus
• Selle ühenduse jaoks peate funktsiooni Control for HDMI sisse lülitama. Vajutage nuppu AMP MENU,
seejärel vajutage nuppe
/ ja
, et valida <HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
• Peate ühtlasi teleri funktsiooni Control for HDMI sisse lülitama. Üksikasju vt teleri kasutusjuhendist.
19EE
Kui 4K-teleri helitagastuskanaliga (ARC) ühilduv HDMI-pesa ei ühildu
HDCP 2.2-ga
4K-sisu autoriõigust kaitseb HDCP 2.2. 4K-sisu nautimiseks ühendage vastuvõtja HDMI-pesa
teleri HDCP 2.2-ga ühilduva HDMI-pesaga, kasutades HDMI-kaablit.
Sellisel juhul ei saa teleri heli teleri helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga vastuvõtjasse
saata. Ühendage teleri optilise väljundi pesa ja vastuvõtja pesa OPTICAL IN, kasutades
optilist digitaalset helikaablit.
Teler
Heli-/videosignaalid
Audio signals
HDMI-kaabel (pole kaasas)
Optiline digitaalne helikaabel (pole kaasas)
20EE
HDCP 2.2-ga ühilduv
HDMI-pistik
4K-ga mitteühilduva teleri ühendamine
Kui teleri HDMI-pesa ühildub helitagastuskanaliga (ARC)
Helitagastuskanal (ARC) on funktsioon, mis saadab teleri digitaalset heli HDMI-kaabli kaudu
audiovisuaalsetesse seadmetesse.
Kui teleri HDMI-sisendpesa juurde on märgitud „ARC”, siis teler ühildub helitagastuskanali
(ARC) funktsiooniga. Kui vastuvõtja ja teleri HDMI-sisendpesa, mis ühildub
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga, vahele on ühendatud kõigest HDMI-kaabel, saate
kuulata teleri heli vastuvõtjaga ühendatud kõlaritest.
Teler
Heli-/videosignaalid
HDMI-kaabel (pole kaasas)
Märkus
• Selle ühenduse jaoks peate funktsiooni Control for HDMI sisse lülitama. Vajutage nuppu AMP MENU,
seejärel vajutage nuppe / ja
, et valida <HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
• Peate ühtlasi teleri funktsiooni Control for HDMI sisse lülitama. Üksikasju vt teleri kasutusjuhendist.
Nõuanne
Kui teleri helitagastuskanaliga (ARC) ühilduv HDMI-pesa on juba teise seadmega ühendatud, siis
katkestage seadme ühendus ja ühendage vastuvõtja.
21EE
Kui teleri HDMI-pesa ei ühildu helitagastuskanaliga (ARC)
Helitagastuskanal (ARC) on funktsioon, mis saadab teleri digitaalset heli HDMI-kaabli kaudu
audiovisuaalsetesse seadmetesse.
Kui teleri HDMI-sisendpesa juurde ei ole märgitud „ARC”, siis teler ei ühildu
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga.
Vastuvõtja heli- ja videosignaalide väljastamiseks telerisse ühendage teler ja vastuvõtja,
kasutades HDMI-kaablit .
Teleri helisignaalide väljastamiseks vastuvõtjasse, ühendage vastuvõtja ja teler, kasutades
optilist digitaalset helikaablit
või stereohelikaablit .
Teler
Audio signals
Heli-/
videosignaalid
või
Soovitatud ühendus
Teine võimalik ühendus
HDMI-kaabel (pole kaasas)
Optiline digitaalne helikaabel (pole kaasas)
Stereohelikaabel (pole kaasas)
22EE
4. Audiovisuaalsete seadmete ühendamine
Märkuste lugemiseks audiovisuaalseadmete ühendamise kohta vastuvõtja HDMI-pesadega
vt „Teave HDMI funktsioonide kohta” (lk 18).
Seadmete ühendamine HDMI-pistikute kaudu
Meediumisisu
boks
Blu-ray Disc™-i mängija,
DVD-mängija
Heli-/
videosignaalid
Heli-/
videosignaalid
Kaabliboks või
satelliidituuner
Heli-/
videosignaalid
Heli-/
videosignaalid
Mängukonsool
(nt PlayStation 4)
HDMI-kaabel (pole kaasas)
Nõuanne
• See ühendus on näide. Saate ühendada iga HDMI-seadme mis tahes pesaga HDMI IN.
• Pildikvaliteet sõltub ühenduspesa tüübist. Soovitame ühendada seadmed HDMI-liidese kaudu, kui
seadmetel on HDMI-pistikud.
23EE
Analooghelipesade ja koaksiaalse digitaalse helipesaga seadmete
ühendamine
Audio
signals
videosignaalid
Blu-ray Disc™-i
mängija,
DVD-mängija
Audio
signals
videosignaalid
Kaabliboks või
satelliidituuner
Teleri sisendpessa
VIDEO
Teleri sisendpessa
VIDEO
Soovitatud ühendus
Teine võimalik ühendus
või
Audio signals
Super Audio CD mängija, CD-mängija,
minidiskimängija, kassettmakk,
vinüülplaadimängija*
Stereohelikaabel (pole kaasas)
Koaksiaalne digitaalne helikaabel (pole kaasas)
* Sellise vinüülplaadimängija ühendamiseks, millel on ainult väljundpesa PHONO, peate ühendama
vinüülplaadimängija ja vastuvõtja vahele fonoekvalaiseri (ei kuulu komplekti).
Märkus
Pesadega AUDIO IN ühendatud seadme helide kuulamiseks ärge ühendage ühtegi seadet pesadega
HDMI IN, COAXIAL IN ja OPTICAL IN, millel on sama seadme silt (nt SA-CD/CD, BD/DVD, SAT/CATV ja TV).
Nõuanne
• Pesadega AUDIO IN saab ühendada ka teisi seadmeid peale ülaltoodute.
• Saate nimetada iga sisendi nii ümber, et nime saab kuvada vastuvõtja ekraanil. Vaadake lisateavet spikri
jaotisest „Iga sisendi nime muutmine (Name)”.
24EE
5. FM-antenni
(õhuantenn) ühendamine
6. Vastuvõtja
sisselülitamine
ja Easy Setup
Lülitage vastuvõtja ja teler sisse, et sooritada
teleri kuval Easy Setup kuvatud suuniste järgi
algseadistus.

Sisendi
nupud
FM-traatantenn
(õhuantenn) (komplektis)
Märkus
AMP MENU
• Tõmmake FM-traatantenn (õhuantenn)
täielikult välja.
• Pärast FM-traatantenni (õhuantenn)
ühendamist hoidke seda võimalikult
horisontaalses asendis.
/ / / ,
HOME

1. Kuva Easy Setup kuvamine
teleris
1
Ühendage vahelduvvoolu
toitejuhe (toiteallikas)
seinakontakti.
Seinakontakti
25EE
2
3
Lülitage teler sisse ja valige
teleri sisend, millega
vastuvõtja on ühendatud.
Vastuvõtja sisselülitamiseks
vajutage nuppu  (toide).
Teleris avatakse kuva Easy Setup.
2. Keele valimine
Saate valida ekraanil kuvatavate teadete
keele.
1
Vajutage nuppu / , et
valida keel, seejärel vajutage
nuppu .
3. Funktsiooni Auto Calibration
kasutamine
Funktsioon Auto Calibration võimaldab
teha järgmist.
Märkus
Easy Setupit ei ole võimalik sooritada ilma telerit
vastuvõtjaga ühendamata.
Nõuanne
• Kui lülitate vastuvõtja pärast selle algsätetele
lähtestamist sisse, avatakse teleris samuti kuva
Easy Setup.
• Vastuvõtja väljalülitamiseks vajutage uuesti
nuppu  (toide).
Käsitsi kuva Easy Setup avamine
1 Vajutage nuppu HOME.
Teleris kuvatakse avamenüü (lk 37).
2 Vajutage nuppu / , et valida suvand
[Easy Setup], seejärel vajutage nuppu .
26EE
• Kontrollige ühendust kõlari ja vastuvõtja
vahel.
• Reguleerige kõlarite helitugevust.
• Mõõtke iga kõlari kaugust teie
istumiskohast.*
• Mõõtke kõlari suurust.*
• Mõõtke sagedusomadusi (EQ).*
* Mõõtmistulemust ei rakendata, kui helivälja
sätteks on valitud [Direct] ja valitud on
analoogsisend.
Märkus
• Kõlaritest kostub mõõtmise ajal väga valju heli
ning helitugevust ei saa reguleerida. Arvestage
naabrite ja lähedalviibivate lastega.
• Kui vaigistusfunktsioon oli enne funktsiooni
Auto Calibration kasutamist aktiveeritud, lülitub
see automaatselt välja.
• Eriliste kõlarite (nt dipoolkõlarid) kasutamisel ei
pruugi mõõtmise tulemus olla õige või
funktsiooni Auto Calibration ei pruugi olla
võimalik kasutada.
• Olenevalt kasutatava bassikõlari omadustest
võib häälestusvahemaa väärtus tegelikust
asendist erineda.
Märkus
• Sisestage kalibreerimismikrofoni pistik
lõpuni pessa CALIBRATION MIC. Kui
kalibreerimismikrofon ei ole korralikult
ühendatud, ei pruugi mõõtmistulemused
olla täpsed.
• Eemaldage kalibreerimismikrofoni ja
kõlarite vahelt kõik takistused.
Enne funktsiooni Auto
Calibration kasutamist
Kontrollige järgmist.
• Eemaldage kõrvaklapid ühendusest.
• Täpsete mõõtmistulemuste
saamiseks veenduge, et ruum oleks
vaikne ja müravaba.
2
• Veenduge, et kõlarisüsteemi puhul
poleks valitud OFF SPEAKERS.
Vajutage vastuvõtjal korduvalt nuppu
SPEAKERS, et valida SPK ON (lk 8).
1
Reguleerige bassikõlarit ja seadistage
see järgmiselt.
Ühendage komplektis olev
kalibreerimismikrofon
pistikusse CALIBRATION MIC.
Seejärel pange
kalibreerimismikrofon oma
kuulamiskohta.
• Keearke nuppu LEVEL nii, et see
oleks keskpunktist veidi madalamal
seadistusel.
• Kui ühendate ületussageduse
funktsiooniga basskõmistaja,
seadistage väärtus maksimumile.
Pange kalibreerimismikrofon kindlasti
kõrvadega samale kõrgusele.
Kalibreerimis
mikrofon
(kaasas)
Kui ühendatud on bassikõlar,
lülitage see sisse ja
suurendage helitugevust.
• Kui ühendate automaatse
ooterežiimi funktsiooniga
bassikõmistaja, lülitage funktsioon
välja (inaktiveeritud).
Üksikasju vaadake bassikõmistaja
kasutusjuhenditest.
Pistik CALIBRATION MIC
3
Käivitage Auto Calibration.
4
Vajutage nuppu / , et
valida suvand [Start], seejärel
vajutage nuppu .
27EE
5
6
Veenduge, et
kalibreerimismikrofon oleks
vastuvõtjaga ühendatud,
seejärel vajutage nuppu .
Kui mõõtmine on lõpetatud,
vajutage nuppu / , et
valida suvand [Save&Exit],
seejärel vajutage nuppu .
Mõõtmistulemused salvestatakse ja
seadistamine lõpetatakse.
Kui mõõtmine ebaõnnestub,
kuvatakse veakoodid või
hoiatusteated (lk 45). Lugege teadet,
tehke vajalikud kohandused ja seejärel
valige suvand [Retry], et uuesti Auto
Calibration sooritada.
Seadistamisest väljumiseks ilma
mõõtmistulemusi salvestamata valige
suvand [Exit].
8
Funktsioon Auto Calibration
on lõpetatud.
Lahutage kalibreerimismikrofon,
seejärel vajutage nuppu , et väljuda
funktsioonist Auto Calibration.
Nõuanne
Auto Calibration (D.C.A.C.) on loodud selleks, et
tagada ruumis sobiv helitasakaal. Saate kõlarite
tasemeid ka enda eelistuste kohaselt käsitsi
kohandada, kasutades menüüs <LEVEL> suvandit
T. TONE. Testheli kohta lisateabe saamiseks
vaadake spikrit.
Funktsiooni Auto Calibration
tühistamine
Funktsioon Auto Calibration tühistatakse,
kui teete mõõtmise vältel järgmist.
• Vajutate nuppu  (toide).
28EE
• Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
HOME, AMP MENU või  (vaigistus).
• Vajutate vastuvõtja nuppu SPEAKERS.
Veenduge, et oleksite
järginud kuvatud suuniseid,
seejärel vajutage nuppu .
Mõõtmine algab viie sekundi pärast.
Mõõtmiseks kulub ligikaudu
30 sekundit. Igast kõlarist
väljastatakse järjestikku testheli.
Kui mõõtmine lõpeb, siis kõlab piiks
ja ekraanikuva vahetub.
7
• Vajutate kaugjuhtimispuldil sisendi
nuppe või pöörate vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
• Muudate helitugevust.
• Ühendate kõrvaklapid.
7. HDMI seadistamine
Seadistage siis, kui vastuvõtja on
ühendatud HDMI-kaabli kaudu teleri või
audiovisuaalsete seadmetega.
HDMI signaalivormingu
seadistamine
Valige ühendatud teleri ja audiovisuaalsete
seadmete jaoks sobiv säte.
1
Vajutage nuppu AMP MENU,
seejärel vajutage nuppe
/ ja , et valida
<HDMI> – SIG. FMT.
2
Vajutage nuppu / , et
valida soovitud sisend,
seejärel vajutage nuppu
AMP MENU
/ ,
BACK
Helitagastuskanali (ARC)
funktsiooni aktiveerimine
3
.
Kui vastuvõtja on ühendatud teleri
HDMI-sisendpesaga, mis ühildub
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga
(lk 19, 21), lülitage sisse funktsioon Control
for HDMI.
Vajutage nuppu / , et
valida säte, mis sobib
ühendatud teleri ja/või
audiovisuaalse seadme
videosignaali vorminguga,
seejärel vajutage nuppu .
Vajutage nuppu AMP MENU,
seejärel vajutage nuppe
/ ja , et valida
<HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
STANDARD: valige see, kui te ei kasuta
suure ribalaiusega video vormingut.
ENHANCED: valige see, kui kasutate
suure ribalaiusega videovorminguid,
nagu 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja
4K/60p 4:2:0 (10-bitine).
Helitagastuskanali (ARC) funktsioon
aktiveeritakse ja teleri heli väljastatakse
vastuvõtjasse.
Lisateabe saamiseks videovormingu kohta
vaadake spikrit.
Märkus
Märkus
Lülitage kindlasti teleri funktsioon Control for
HDMI sisse. Üksikasju vt teleri kasutusjuhendist.
• Olenevalt telerist või videoseadmest ei pruugita
4K- ja/või 3D-sisu kuvada.
• Lisateabe saamiseks ühendatud seadme kohta
vaadake seadme kasutusjuhendit.
• Kui teie teleril on sarnane menüü suure
ribalaiusega video vormingu jaoks, siis
kontrollige seadistust teleri menüüs, kui valite
selles vastuvõtjas valiku ENHANCED. Teleri
menüü seadistuse kohta saate täpsemat teavet
teleri kasutusjuhendist.
Nõuanne
• Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage
nuppu BACK.
• Menüüst väljumiseks vajutage nuppu AMP MENU.
29EE
3
Vajutage nuppu / , et
valida seade, mida soovite
esitada, seejärel vajutage
nuppu
.
4
Käivitage ühendatud
seadmes taasesitus.
Taasesitus
Heli ja pildi taasesitamine
ühendatud teleris ja/või
audiovisuaalsetes
seadmetes
Erineva sisu, näiteks filmide ja heli,
nautimiseks saab ühendada vastuvõtjaga
audiovisuaalseadmeid.
/ ,
Nõuanne
Ühendatud seadme heli ja pildi nautimiseks
ilma vastuvõtjat sisse lülitamata valige
menüüs <HDMI> suvandi STBY.THRU sätteks
ON.
5
Vajutage nuppu  +/–
helitugevuse
reguleerimiseks.
Märkus
HOME
 +/–
Enne vastuvõtja väljalülitamist keerake
helitugevus kindlasti madalamaks, et kõlareid
vastuvõtja järgmisel sisselülitamisel mitte
kahjustada.
Nõuanne
1
Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
• Helitugevuse kiirelt suurendamine või
vähendamine
– Keerake kiiresti nuppu MASTER VOLUME.
– Vajutage pikalt üht nuppudest  +/–.
• Peenhäälestamine
– Keerake aeglaselt nuppu MASTER VOLUME.
– Vajutage üht nuppudest  +/– ja vabastage
see kohe.
FM-raadio kuulamine
Märkus
Olenevalt TV-st võib avamenüü kuvamine
teleriekraanil aega võtta.
2
Vajutage nuppu / , et
valida suvand [Watch] või
[Listen], seejärel vajutage
nuppu
.
Teleriekraanil kuvatakse menüü-üksuste
loend.
30EE
Võite integreeritud tuuneri kaudu kuulata
kvaliteetse heliga FM-ülekandeid.
Kasutamise kohta lisateabe saamiseks
vaadake spikrit.
BLUETOOTH-seadme
heli taasesitamine
Saate võtta selle vastuvõtja kaudu vastu ja
kuulata helisisu WALKMAN®-ist,
nutitelefonist või tahvelarvutist, millel on
BLUETOOTH-funktsioon.
Bluetooth
BLUETOOTH
PAIRING
BLUETOOTH-seadmete
registreerimine vastuvõtjaga
(sidumistoiming)
Sidumine on toiming, millega BLUETOOTHseadmed registreeritakse üksteises enne
nende ühendamist. BLUETOOTH-seadme
ja vastuvõtja sidumiseks tehke järgmist. Kui
BLUETOOTH-seadmed on seotud, pole vaja
neid uuesti siduda. Kui sidumine on
lõppenud, jätkake jaotisega „Heli
kuulamine seotud BLUETOOTH-seadmest”
(lk 32).
1
Pange BLUETOOTH-i seade
vastuvõtjast kuni ühe meetri
(3 jala) kaugusele.
2
Vajutage nuppu BLUETOOTH
PAIRING.
Teade „PAIRING” vilgub
ekraanipaneelil. Sooritage 3. etapp
viie minuti jooksul, vastasel juhul
sidumine tühistatakse. Kui sidumine
tühistatakse, korrake seda toimingut
uuesti.
 +/–
/,
/,
, 
3
Teave Bluetoothi näidiku kohta
Vastuvõtja BLUETOOTHi nupu kohal olev
BLUETOOTHi näidik põleb või vilgub
siniselt, näidates BLUETOOTHi olekut.
Vastuvõtja olek
Näidiku olek
Vastuvõtja otsib
BLUETOOTH-seadet,
millega ühendada
Vilgub aeglaselt
Bluetoothi kaudu
sidumine
Vilgub kiiresti
Bluetooth-ühendus on
loodud
Põleb
Vastuvõtja tuvastamiseks
sooritage BLUETOOTHseadmes sidumistoiming.
Lisateavet leiate Bluetooth-seadme
kasutusjuhendist.
Olenevalt BLUETOOTH-i seadme
tüübist võidakse selle ekraanil kuvada
tuvastatud seadmete loend.
Vastuvõtja kuvatakse nimega
STR-DH590.
4
Valige BLUETOOTH-seadme
ekraanil suvand STR-DH590.
Kui valikut STR-DH590 ei kuvata, korrake
seda toimingut alates 1. etapist.
Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud,
kuvatakse ekraanipaneelil seotud
seadme nimi.
5
Alustage BLUETOOTHseadmes taasesitust.
31EE
6
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige esmalt Bluetoothseadme helitugevust. Kui heli on ikka
liiga vaikne, reguleerige vastuvõtja
helitugevust nupuga  +/–.
Sidumistoimingu tühistamine
Sisendi vahetamisel tühistatakse
sidumistoiming.
Märkus
• BLUETOOTH-seadme mõnd rakendust ei saa
vastuvõtjalt kontrollida.
• Kui 4. etapis küsitakse BLUETOOTH-seadme
ekraanil pääsukoodi, sisestage „0000”. Pääsukoodi
võidakse nimetada sõnaga „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” või „Password”.
• Saate siduda kuni kümme BLUETOOTH-seadet.
11. BLUETOOTH-seadme sidumisel asendatakse
kõige varem ühendatud seade uuega.
Nõuanne
• Saate BLUETOOTH-seadet juhtida, kasutades
nuppe / (tagasi-/edasikerimine),
/ (eelmine/järgmine),  (esitamine/
peatamine),  (seiskamine). Kasutamise kohta
lisateabe saamiseks vaadake spikrit.
• Kui vajutate sisendi [BT] puhul nuppu , kui
ühtegi BLUETOOTH-seadet pole ühendatud,
loob vastuvõtja automaatselt ühenduse viimati
ühendatud BLUETOOTH-seadmega.
Heli kuulamine seotud
BLUETOOTH-seadmest
1
Lülitage BLUETOOTH-seadme
BLUETOOTH-funktsioon sisse.
2
Vajutage nuppu BLUETOOTH.
Vastuvõtja loob ühenduse viimati
ühendatud BLUETOOTH-seadmega ja
seadme nimi kuvatakse ekraanipaneelil.
3
Alustage BLUETOOTHseadmes taasesitust.
4
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige esmalt Bluetoothseadme helitugevust. Kui heli on ikka
liiga vaikne, reguleerige vastuvõtja
helitugevust nupuga  +/–.
32EE
BLUETOOTH-ühenduse katkestamine
BLUETOOTH-ühenduse katkestamiseks
tehke üks järgmistest toimingutest.
• Vahetage sisendit.
• Lülitage BLUETOOTH-seadmes
BLUETOOTHi funktsioon välja.
• Vajutage nuppu BLUETOOTH PAIRING.
• Lülitage vastuvõtja või BLUETOOTHseade välja.
• Vajutage vastuvõtjal uuesti nuppu
BLUETOOTH.
Märkus
• Funktsioonid võivad erineda olenevalt
BLUETOOTH-i seadme tehnilistest andmetest.
• Heli esitamine võib vastuvõtjas BLUETOOTH-i
seadmest BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia
omaduste tõttu maha jääda.
Nõuanne
• Saate lubada või keelata BLUETOOTH-seadmest
AAC-kodeki vastuvõtu. Sätte BT AAC kohta
lisateabe saamiseks vaadake spikrit.
• Saate luua vastuvõtjaga ühenduse seotud
BLUETOOTH-seadmest, kui menüüs <BT> on
valitud suvandi BT POWER sätteks BT ON.
Lisateabe saamiseks vaadake spikrit.
Heliefektide valimine
2 Vajutage vastuvõtjal pikalt nuppu
MUSIC ja seejärel vajutage nuppu
 (toide).
 (toide)
MUSIC
Helivälja valimine
Saate valida helivälja oma
kõlarikonfiguratsiooni, helisisu või isikliku
eelistuse põhjal.
FRONT
SURROUND
2CH/MULTI,
MOVIE,
MUSIC
Kuvapaneelil kuvatakse teade S.F.
CLEAR ja kõigi heliväljade sätted
lähtestatakse vaikeväärtusele.
Vajutage nuppu 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC või FRONT
SURROUND.
Heliväljad kuvatakse ekraanipaneelil.
Nupu 2CH/MULTI, MOVIE või MUSIC puhul
vajutage nuppu korduvalt, kuni kuvatakse
soovitud heliväli.
Iga helivälja kohta leiate lisateavet jaotisest
„Valitavad heliväljad ja nende efektid”
(lk 34).
Märkus
• Kõrvaklappidega kuulates kuvatakse ainult
kõrvaklappide heliväli.
• Olenevalt valitud sisendist, kõlarite paigutusest
või helivormingutest ei pruugi suvandite MOVIE
ja MUSIC heliväljad töötada.
• Olenevalt helivormingust võib vastuvõtja
signaale esitada sisendsignaali tegelikust
diskreetimissagedusest madalamal sagedusel.
• Mõned kõlarid või bassikõlar ei pruugi olenevalt
helivälja sättest heli esitada.
Heliväljade vaikesätetele
lähtestamine
Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti
vastuvõtja nuppe.
1 Lülitage vastuvõtja välja.
33EE
Valitavad heliväljad ja nende efektid
Nupp
Heliväli
Ekraanipaneel
2CH ST.
Multi Ch Stereo
MULTI ST.
Väljastab heli kõigist ühendatud kõlaritest.
Kui sisestatakse kahe kanaliga või monohelisignaale,
väljastab vastuvõtja heli kõigist kõlaritest ilma
ruumilise heli efekte lisamata.
Kui sisestatakse mitme kanaliga helisignaale, ei
pruugita olenevalt kõlari sätetest või taasesitatavast
sisust heli teatud kõlaritest väljastada.
Direct
DIRECT
Taasesitab kõiki helisignaale ilma ruumilise heli efekte
lisamata.
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) on Sony uus
uuenduslik kodukinotehnoloogia, milles kasutatakse
uusimaid akustilise ja digitaalsignaali töötlemise
tehnoloogiaid. See põhineb helistuudio täpsetel
vastuse mõõtmiste andmetel.
Selle režiimiga saate nautida kodus Blu-ray- ja DVDfilme lisaks kvaliteetsele helikvaliteedile ka kõige
optimaalsema helikeskkonnaga, just nagu filmi
helioperaator helitöötluse käigus taotles.
PLII Movie
PLII MV
heli dekodeeritakse režiimis Dolby Pro Logic II Movie.
See seadistus sobib suurepäraselt Dolby Surroundiga
kodeeritud filmide jaoks. Lisaks on selle režiimi puhul
võimalik esitada 5.1-kanalilises vormingus heli, et
vaadata üle dubleeritud videoid või vanu filme.
Front Surround
FRT SUR.
Reprodutseerib täisulatusega ruumilise heli efekte
ainult kahe eesmise kõlariga, kasutades Sony
virtuaalset signaalitöötlemise tehnoloogiat.
Audio Enhancer
ENHANCER
esitab kaasaskantavast heliseadmest selget ja
täiustatud heli. Režiim sobib hästi MP3-vormingus või
muude tihendatud helivormingute esitamiseks.
Hall
HALL
Loob kontserdisaaliakustika.
Jazz
JAZZ
loob džässklubi akustika.
Concert
CONCERT
taasesitab 300-kohalises saalis toimuva kontserdi
akustika.
2ch Stereo
2CH/MULTI
HD-D.C.S.
MOVIE
MUSIC
Helivälja efektid
Taasesitab kahe kanaliga helisignaale ilma ruumilise
heli efekte lisamata. Mono- ja mitme kanaliga
helisignaale väljastatakse pärast kahe kanaliga
signaaliks teisendamist.
See heliväli sobib helisignaalide olemasoleval kujul
taasesitamiseks ainult kahest eesmisest kõlarist ilma
virtuaalse ruumilise heli efekte lisamata.
Heli väljastatakse ainult eesmisest vasakust/paremast
kõlarist. Bassikõlarist heli ei tule.
Stadium
STADIUM
loob suure, vabaõhulava tunde.
Sports
SPORTS
loob spordiülekande tunde.
PLII Music
PLII MS
heli dekodeeritakse režiimis Dolby Pro Logic II Music.
See seadistus sobib väga hästi tavalistele
stereoallikatele (nt CD).
HP 2CH
Taasesitab kahe kanaliga helisignaale ilma ruumilise
heli efekte lisamata. Mono- ja mitme kanaliga
helisignaalide heli väljastatakse pärast kahe kanaliga
signaaliks teisendamist.
Headphone(2ch)*
* Suvandi [Headphone(2ch)] valimiseks pole nuppu. See režiim valitakse automaatselt, kui kasutate
kõrvaklappe (teisi helivälju ei saa valida).
34EE
Seosed heliväljade ja kõlari väljundite vahel
Allolevas tabelis on näidatud, millisest kõlarist heli teatud helivälja valimisel kõlab.
Kahe kanaliga sisu
Nupp
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Heliväli
Ekraanipaneel Eesmised Keskmine Ruumilise Bassikõlar
kõlarid
kõlar
heli kõlarid
2ch Stereo
2CH ST.
–
–
–
Multi Ch Stereo
MULTI ST.


1)
Direct
(analoogsisend)
DIRECT
–
–
–
Direct (muu)
DIRECT
–
–
1)
HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII Movie
PLII MV



Front Surround
FRT SUR.
–
–
1)
Audio Enhancer
ENHANCER
–
–
2)
Hall
HALL


2)
Jazz
JAZZ


2)
Concert
CONCERT


2)
Stadium
STADIUM


2)
Sports (Sport)
SPORTS


2)
PLII Music
PLII MS



 : heli puudub.
: heli väljastatakse.
 : väljastab heli olenevalt kõlarite paigutuse seadistusest ja taasesitatavast sisust.
1)
Väljastab heli, kui ühendate bassikõlari ja valite kõlarite paigutuse (x.1), mis sisaldab aktiivset
bassikõlarit.
2)
Väljastab heli, kui ühendate bassikõlari, valite kõlarite paigutuse (x.1), mis sisaldab aktiivset bassikõlarit,
ja valite menüüs [Speaker Setting] suvandi [Size] sätteks [Small].
35EE
Mitme kanaliga sisu
Nupp
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Heliväli
Ekraanipaneel
Eesmised Keskmine Ruumilise
kõlarid
kõlar
heli kõlarid Bassikõlar
2ch Stereo
2CH ST.
–
–
–
Multi Ch Stereo
MULTI ST.



Direct
DIRECT



HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII Movie
PLII MV



Front Surround
FRT SUR.
–
–

Audio Enhancer
ENHANCER



Hall
HALL



Jazz
JAZZ



Concert
CONCERT



Stadium
STADIUM



Sports (Sport)
SPORTS



PLII Music
PLII MS



 : heli puudub.
: heli väljastatakse.
 : väljastab heli olenevalt kõlarite paigutuse seadistusest ja taasesitatavast sisust.
Märkus
Kui heli ei kosta, kontrollige, kas kõik kõlarid on õigete kõlarite liidestega turvaliselt ühendatud (lk 15) ja
valitud on õige kõlarite paigutus (lk 14).
36EE
Avamenüü üksused
Menüü / muud funktsioonid
Menüüst juhtimine teleris
Saate kuvada menüü teleris, et vastuvõtjat
juhtida.
/ / / ,
BACK
HOME
1
OPTIONS
Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
2
Menüü
Kirjeldus
Watch
valige ühendatud seadmest
video esitamiseks.
Listen
valige integreeritud FMtuunerist või ühendatud
seadmest heli kuulamiseks.
Easy Setup
Valige see funktsiooni [Easy
Setup] taaskäivitamiseks, et
valida põhisätted.
Sound Effect
Valige, et heliefekti nautida.
Speaker
Setting
Valige see, et kohandada kõlari
erinevaid sätteid.
Menüü-üksuste [Sound Effect] ja [Speaker
Setting] kohta lisateabe saamiseks
vaadake spikrit.
Vajutage soovitud menüü
valimiseks nuppu / ,
seejärel vajutage nuppu
.
Menüü-üksuste loend kuvatakse teleris.
3
Vajutage nuppu / / / , et
valida kohandatav menüüüksus, seejärel vajutage
nuppu
.
Nõuanne
• Saate kuvada funktsioonide loendi, vajutades
nuppu OPTIONS ja valides seotud funktsiooni.
• Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu
BACK.
• Vajutage menüüst väljumiseks nuppu HOME, et
kuvada avamenüü, ja seejärel vajutage uuesti
nuppu HOME.
• Mõnda funktsiooni saab seadistada vastuvõtja
ekraanipaneelil. Lisateabe saamiseks vaadake
spikrit.
37EE
Kõlarite paigutuse valimine
Saate valida kõlarite paigutuse kõlarite paigalduse järgi.
AMP MENU
/ ,
1
Vajutage nuppu AMP MENU, seejärel vajutage nuppe
et valida <SPKR> – PATTERN.
2
Vajutage nuppu / , et valida soovitud kõlarite paigutus, seejärel
vajutage nuppu .
Kõlarite jaotus
Vasak-/
Eesmine vasak-/
parempoolne
parempoolne
Keskmine kõlar
ruumilise heli
kõlar
kõlar
/
ja
Bassikõlar
5.1



5.0




4.1




4.0




3.1




3.0




2.1




2.0




 : ei kasutata.
 : kasutatakse.
Nõuanne
Kui ühendate bassikõlari, valige kõlarite paigutuse sätteks x.1.
38EE

,
Kõigi sätete
lähtestamine tehase
vaikeväärtustele
Kõigi mällu salvestatud seadistuste
kustutamiseks ja vastuvõtja
tehaseseadistuste taastamiseks tehke
järgmist.
Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti
vastuvõtja nuppe.
1
Vajutage vastuvõtja
väljalülitamiseks nuppu 
(toide).
 (toide)
2
Vajutage nuppu  (toide) ja
hoidke seda 5 sekundit all.
Lähtestamise ajal on ekraanipaneelil
kuvatud teade „CLEARING”. Kui
lähtestamine on lõppenud, kuvatakse
ekraanipaneelil teade „CLEARED ”.
 (toide)
Märkus
Mälu täielik tühjendamine võtab mõne sekundi
aega. Ärge lülitage vastuvõtjat välja enne, kui
ekraanipaneelil on kuvatud teade „CLEARED ”.
39EE
Tõrkeotsing / tehnilised
andmed
Tõrkeotsing
Kui vastuvõtja kasutamisel tekib probleem,
kontrollige enne lähimasse Sony esinduse
pöördumist probleemi lahendamiseks
järgmist.
• Kontrollige, kas probleem on toodud
jaotises Tõrkeotsing.
• Avage spikker ja sisestage otsingusõnu,
et kontrollida, kas teie probleemi
tõrkeotsingut on kirjeldatud.
Euroopa klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
h_eu/
Taiwani klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
zh-tw/
Mujal asuvatele klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
h_zz/
• Lähtestage heliväljad vaikesätetele (lk 33).
• Kustutage kõik salvestatud sätted ja
taastage vastuvõtja tehasesätted (lk 39).
Kui probleem ei kao pärast kõiki
ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Üldine
Vastuvõtja lülitub automaatselt välja.
• Kui suvandi AUTO.STBY sätteks on valitud
STBY ON, valige menüüs <SYSTEM> selle
sätteks STBY OFF.
• Unetaimeri funktsioon on aktiivne.
• Funktsioon PROTECT (lk 45) on aktiveeritud.
Kuvapaneelil olev näidik lülitub välja.
• Kui esipaneelil süttib näidik PURE DIRECT,
vajutage funktsiooni väljalülitamiseks
nuppu PURE DIRECT.
• Vajutage vastuvõtjal nuppu DIMMER, et
valida BRIGHT või DARK.
40EE
Teleri heli
Vastuvõtjast ei esitata teleri heli.
• Kui vastuvõtja on ühendatud
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga
ühilduva teleriga, siis veenduge, et
vastuvõtja oleks ühendatud
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga
ühilduva HDMI-pesaga (lk 19, 21).
Veenduge, et teleri HDMI-sisendil oleks
märgistus „ARC”.
• Kui teler ühildub helitagastuskanali (ARC)
funktsiooniga, siis veenduge, et teleri
funktsioon Control for HDMI oleks sisse
lülitatud.
• Veenduge, et menüüs <HDMI> oleks valitud
suvandi CTRL.HDMI sätteks CTRL ON.
• Veenduge, et TV toetaks funktsiooni
System Audio Control (Süsteemi heli
juhtimine). Valige teleri (BRAVIA)
kõlarisätteks Audio System. Vt teleri
seadistamist teleriga kaasas olevast
kasutusjuhendist.
• Kui teleril pole funktsiooni System Audio
Control, valige menüüs <HDMI> suvandi
AUDIO.OUT sätteks järgmine väärtus.
– Valige olek TV+AMP, kui soovite heli
telerikõlaritest ja vastuvõtjast kuulata.
– AMP, kui soovite kuulata heli ainult
vastuvõtjast.
• Kui heli ei väljastata endiselt või kui heli
on katkendlik, ühendage optiline
digitaalne helikaabel (pole kaasas) ja
valige vastuvõtjal suvandid <HDMI> –
CTRL.HDMI – CTRL OFF.
• Kui teler ei ühildu helitagastuskanali
(ARC) funktsiooniga, ühendage
vastuvõtja teleriga, kasutades optilist
digitaalset helikaablit (pole kaasas) või
stereohelikaablit (pole kaasas).
Ühendatud kõlaritest ei väljastata teleri
heli, kui vastuvõtja on ühendatud sellise
teleri HDMI-sisendpesaga, mis ei ühildu
helitagastuskanali (ARC) funktsiooniga.
• TV-ga ühendatud seadmelt saate
vaatamiseks veenduge, et valiksite õige
seadme või sisendi. Selleks lugege teleri
kasutusjuhendist vastavat toimingut
puudutavat jaotist.
• Kui teleriga ühendatud kaabliboksi või
satelliidituuneri heli ei väljastata,
ühendage seade vastuvõtja HDMIsisendpesaga ja valige vastuvõtja sisendi
asemel ühendatud seadme sisend (lk 23).
• Olenevalt teleri ja vastuvõtja ühendamise
järjekorrast võib vastuvõtja olla
vaigistatud ja vastuvõtja ekraanipaneelil
on kuvatud „MUTING”. Kui nii juhtub,
lülitage kõigepealt sisse teler ja siis
vastuvõtja.
Telerist ei edastata heli, kui
vastuvõtja on ooterežiimis
• Kui vastuvõtja lülitub ooterežiimi,
saadakse heli enne vastuvõtja
väljalülitamist viimasena valitud HDMIseadmest. Kui naudite sisu teiselt
seadmelt, esitage seadmes sisu ja
kasutage ühe puutega esitust või lülitage
vastuvõtja sisse, et valida HDMI-seade,
millelt soovite sisu nautida.
• Veenduge, et menüüs <HDMI> oleks
valitud suvandi STBY.THRU sätteks ON või
AUTO.
Audio
Valitud seadmest olenemata pole
heli kuulda või on kuulda ainult väga
vaikset heli.
• Kontrollige, et kõik ühendatavad kaablid
oleks vastuvõtjal, kõlaritel ja seadmetel
vastavates sisend-/väljundpistikutes.
• Veenduge, et nii vastuvõtja kui ka teised
seadmed oleks sisse lülitatud.
• Veenduge, et vastuvõtja nupp MASTER
VOLUME poleks asendis „VOL MIN”.
• Vajutage vastuvõtjal nuppu SPEAKERS,
et valida SPK ON (lk 8).
• Kontrollige, et kõrvaklapid poleks
vastuvõtjaga ühendatud.
• Vajutage nuppu  (vaigistamine),
et tühistada vaigistusfunktsioon.
• Proovige vajutada kaugjuhtimispuldil
sisendinuppu või keerata vastuvõtjal
nuppu INPUT SELECTOR, et valida sisend,
mida soovite kuulata.
• Vastuvõtja kaitseseade on aktiveeritud.
Lülitage vastuvõtja välja, lahendage lühis
ja lülitage toide uuesti sisse.
Vastuvõtja undab kõvasti või
kuuldub muu müra
• Veenduge, et kõlarid ja seade on
korralikult ühendatud.
• Veenduge, et ühenduskaablid ei asuks
muunduri ega mootori lähedal.
• Viige heliseade telerist eemale.
• Kui pistikud ja pesad on mustad, pühkige
neid lapiga, mida on pisut alkoholiga
niisutatud.
Mõnes kõlaris puudub heli või on
kuulda ainult väga vaikne heli
• Ühendage kõrvaklapid pessa PHONES
veendumaks, et nendest tuleb heli. Kui
kõrvaklappidest on kuulda ainult üks
kanal, ei pruugi seade vastuvõtjaga
korralikult ühendatud olla. Veenduge,
et kõik kaablid oleks nii vastuvõtja kui
ka seadme pistikupesadesse korralikult
sisestatud.
Kui kõrvaklappidest on kuulda mõlemat
kanalit, ei pruugi eesmine kõlar
vastuvõtjaga korralikult ühendatud olla.
Kontrollige selle eesmise kõlari
ühendust, millest heli ei esitata.
• Kontrollige, et olete loonud ühenduse nii
analoogseadme L- kui ka R-pistikupesaga.
Analoogseadmete puhul on vaja nii L- kui
ka R-ühendust. Kasutage stereohelikaablit
(pole kaasas).
• Reguleerige kõlarite helitugevust.
• Veenduge, et kõlari sätted oleksid
paigutuse jaoks sobilikud, kasutades
menüüs <A.CAL> suvandit AUTO CAL või
menüüs <SPKR> suvandit PATTERN.
Seejärel kontrollige, kas heli väljastatakse
igast kõlarist korrektselt, kasutades
menüüs <LEVEL> suvandit T. TONE.
• Veenduge, et basskõmistaja oleks
korralikult ja kindlalt ühendatud.
• Veenduge, et basskõmistaja oleks sisse
lülitatud.
• Olenevalt valitud heliväljast ei pruugita
bassikõlarist heli väljastada (lk 35, 36).
41EE
Teatud seadmest ei tule heli.
• Veenduge, et seade oleks vastavate
helisisendi pesadega korralikult
ühendatud.
• Veenduge, et ühendatavad kaablid oleks
nii vastuvõtjal kui ka seadmel korralikult
pesades.
• Veenduge, et menüüs <INPUT> oleks
valitud suvand IN MODE.
• Veenduge, et seade oleks vastava HDMIpesaga korralikult ühendatud.
• Mõne taasesitusseadme HDMIseadistused vajavad konfigureerimist.
Vaadake iga seadme komplektis olevat
kasutusjuhendit.
• Pilte vaadates või heli kuulates kasutage
kindlasti kiiret Ethernetiga HDMI-kaablit,
eriti 1080p, Deep Colori (Deep Colour), 4K
või 3D edastamisel. 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja
4K/60p 4:2:0 (10-bitine) jne jaoks on
nõutud kvaliteetne Ethernetiga kiire
HDMI-kaabel, mis toetab kiirust 18 Gbit/s.
• Vastuvõtjast ei pruugita heli väljastada,
kui teleriekraanil on kuvatud avamenüü.
Avamenüüst väljumiseks vajutage nuppu
HOME.
• Ühendatud seade võib summutada
HDMI-pesast edastatavad helisignaalid
(vorming, diskreetimissagedus,
bitipikkus jne). Kui pilt on halva
kvaliteediga või seadmest ei tule heli,
kontrollige HDMI-kaabli kaudu
ühendatud seadme seadistust.
• Kui ühendatud seade ei toeta
autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiat
(HDCP), võib pesast HDMI TV OUT
edastatav pilt ja/või heli olla moonutatud
või üldse puududa. Sellisel juhul
kontrollige ühendatud seadme tehnilisi
andmeid.
• Suure bitikiirusega heli (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) nautimiseks
seadke taasesitusseadme pildi
eraldusvõime suuremaks kui 720p/1080i.
• Enne DSD ja mitmekanalilise lineaarse
PCM-vormingu nautimist võib olla vaja
seadistada taasesitusseadme pildi
eraldusvõimet. Lugege
taasesitusseadme kasutusjuhendit.
• Kui ühendate vastuvõtja videoseadmega
(projektor jne), ei pruugita heli
42EE
vastuvõtjast edastada. Sellisel juhul
valige menüüs <HDMI> suvandi
AUDIO.OUT sätteks AMP.
• Vastuvõtjaga ühendatud seadmest ei saa
heli kuulata, kui vastuvõtja sisendiks on
valitud teler. Kui soovite saadet vaadata
vastuvõtjaga HDMI-ühenduse kaudu
ühendatud seadmest, valige vastuvõtja
sisendiks HDMI.
• Kontrollige, et valitud digitaalse
helisisendi pesa ei oleks määratud teisele
sisendile.
Vasem ja parem heli ei ole tasakaalus
või on vahetuses
• Veenduge, et kõlarid ja seade oleks
korralikult ning kindlalt ühendatud.
• Kohandage helitaseme parameetreid,
kasutades menüüs [Speaker Setting]
suvandit [Level].
Dolby Digitali või mitmekanalilist
DTS-heli ei esitata
• Kontrollige, et DVD vms, mida esitate,
oleks salvestatud vormingus Dolby
Digital või DTS.
• Kui ühendate vastuvõtja digitaalsete
sisendpistikutega DVD-mängija vms
seadme, kontrollige, et ühendatud
seadme digitaalse heliväljundi
seadistused oleks õiged.
• Valige menüüs <HDMI> suvandi
AUDIO.OUT sätteks AMP.
• Saate nautida vorminguid High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio ja Dolby
TrueHD), DSD ja Multi Channel Linear
PCM ainult HDMI-ühenduse kaudu.
• Kui teie seadmel on digitaalse
heliväljundi säte, siis veenduge, et selleks
poleks valitud PCM.
Ruumilise heli efekt puudub
• Valige sisu puhul kindlasti optimaalne
heliväli. Lisateavet heliväljade kohta
vaadake jaotisest „Valitavad heliväljad ja
nende efektid” (lk 34).
Telerist ei väljastata pilti ega heli, kui
vastuvõtja on ooterežiimis.
• Valige suvandi <HDMI> – CTRL.HDMI
sätteks CTRL ON ja seejärel valige
suvandi STBY.THRU sätteks ON või AUTO.
• Lülitage vastuvõtja sisse ja valige siis
sisend, millega esitav seade on
ühendatud.
• Kui ühendatud on mõne teise tootja kui
Sony seadmed, mis toetavad funktsiooni
Control for HDMI, valige <HDMI> –
CTRL.HDMI – CTRL ON.
Esitatakse nii vastuvõtja kui ka
teleri heli.
• Vaigistage süsteemi või teleri heli.
Video
Teleriekraanil pole pilti.
• Proovige vajutada kaugjuhtimispuldil
sisendinuppu või keerata vastuvõtjal
nuppu INPUT SELECTOR, et valida sisend,
mida soovite vaadata.
• Määrake TV-l õige sisendrežiim.
• Veenduge, et seadme kaablid on
korralikult ja kindlalt ühendatud.
• Lahutage HDMI-kaabel vastuvõtja ja
teleri küljest ning seejärel ühendage see
uuesti.
• Valige valitud sisendi puhul menüüs
<HDMI> suvandi SIG.FMT. sätteks
STANDARD.
• Mõni taasesitusseade vajab
seadistamist. Vaadake iga seadme
komplektis olevat kasutusjuhendit.
• Pilte vaadates või heli kuulates kasutage
kindlasti kiiret Ethernetiga HDMI-kaablit,
eriti 1080p, Deep Colori (Deep Colour), 4K
või 3D edastamisel.
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 4K/60p 4:2:0 (10bitine) jne jaoks on nõutud kvaliteetne
Etherneti-toega kiire HDMI-kaabel, mis
toetab kuni 18 Gbit/s ribalaiust.
• Kui tahate esitada HDCP 2.2 sisu,
ühendage vastuvõtja HDMI-sisendpessa
teleris, mis ühildub HDCP 2.2-ga.
Teleriekraanil ei kuvata 3D-sisu.
• Olenevalt telerist või videoseadmest ei
pruugita 3D-sisu kuvada. Üksikasju
vastuvõtja toetatud 3D HDMI-video
vormingu kohta vaadake spikrist.
Teleriekraanil ei kuvata 4K-sisu.
• Olenevalt telerist või videoseadmest ei
pruugita 4K-sisu kuvada. Kontrollige oma
teleri ja videoseadme videovõimet ning
seadistusi.
• Kasutage kindlasti kiiret Ethernetiga
HDMI-kaablit. Kui kasutate suure
ribalaiusega videovorminguid, nagu
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ja 4K/60p 4:2:0
(10-bitine), on nõutud kvaliteetne
Etherneti-toega kiire HDMI-kaabel,
mis toetab kuni 18 Gbit/s ribalaiust.
• Kui teie teleril on sarnane menüü suure
ribalaiusega videovormingu jaoks, siis
kontrollige sätet teleri menüüs, kui valite
selles vastuvõtjas suvandi SIG. FMT.
sätteks ENHANCED (lk 29). Täpsemat
teavet telerimenüü seadistuste kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
• Ühendage vastuvõtja kindlasti 4K-d toetava
teleri HDMI-sisendpesaga. Kui kasutate
4K-eraldusvõimega videosisu jms jaoks
taasesitusseadet, peate ühendama
HDMI-kaabli HDMI-pistikuga, mis toetab
HDCP 2.2.
Teleriekraanil ei kuvata pilti, kui
vastuvõtja on ooterežiimis.
• Kui vastuvõtja lülitub ooterežiimi,
kuvatakse pilt enne vastuvõtja
väljalülitamist viimasena valitud HDMIseadmest Kui naudite sisu teiselt
seadmelt, esitage seadmes sisu ja
kasutage ühe puutega esitust või lülitage
vastuvõtja sisse, et valida HDMI-seade,
millelt soovite sisu nautida.
• Veenduge, et menüüs <HDMI> oleks
valitud suvandi STBY.THRU sätteks ON või
AUTO.
Teleriekraanil ei kuvata avamenüüd.
• Lahutage HDMI-kaabel vastuvõtja ja teleri
küljest ning seejärel ühendage see uuesti.
• Veenduge, et teleris oleks valitud sobiv
sisend. Valige HDMI-sisend, millega
vastuvõtja on ühendatud.
• Avamenüü kuvamiseks vajutage nuppu
HOME.
• Olenevalt TV-st võib avamenüü
kuvamine teleriekraanil aega võtta.
• Kasutage kindlasti kiiret Ethernetiga
HDMI-kaablit.
43EE
HDR-pilte (kõrge dünaamiline
diapasoon) ei saa HDR-režiimis
kuvada.
• Olenevalt telerist või videoseadmest ei
pruugita HDR-pilte HDR-režiimis kuvada.
Kontrollige teleri ja videoseadme
videofunktsioone ja sätteid.
• Mõni videoseade ei pruugi HDR-režiimis
HDR-sisu väljastada, kui suvandi SIG. FMT.
sätteks on valitud STANDARD, isegi kui teler
ja videoseade mõlemad toetavad HDR-i ja
kiirusega 18 Gbit/s ribalaiust. Sellisel juhul
valige valitud sisendi puhul menüüs
<HDMI> suvandi SIG.FMT. sätteks
ENHANCED. Kui valite sätte ENHANCED,
kasutage kvaliteetseid Ethernetiga kiireid
HDMI-kaableid, mis toetavad kuni
kiirusega 18 Gbit/s ribalaiust.
FM-raadio
FM-i vastuvõtt on kehv.
• Pikendage FM-traatantenni (õhuantenn)
või muutke selle asukohta, et see oleks
hea vastuvõtutingimustega kohas.
• Seadmeid ei pruugi olla võimalik siduda,
kui vastuvõtja lähedal on muid
BLUETOOTH-i seadmeid. Sellisel juhul
lülitage teised Bluetooth-seadmed välja.
• Sisestage õigesti sama parool, mille
BLUETOOTH-i seadmesse sisestasite.
BLUETOOTHI ühendust ei õnnestu luua
• BLUETOOTH-seade, mida püüdsite
ühendada, ei toeta A2DP-profiili ja seda
ei saa vastuvõtjaga ühendada.
• Vajutage nuppu BLUETOOTH, et luua
ühendus viimati ühendatud BLUETOOTHseadmega.
• Lülitage BLUETOOTH-seadme
BLUETOOTH-i funktsioon sisse.
• Looge ühendus Bluetooth-seadmest.
• Sidumise registreerimisteave on
kustutatud. Siduge uuesti.
• BLUETOOTH-i seadmega ühenduse ajal
ei saa vastuvõtjat tuvastada.
• Kustutage BLUETOOTH-seadmest
BLUETOOTH-seadme sidumise
registreerimisteave ja sooritage
sidumistoiming uuesti.
• Pange FM-traatantenn (õhuantenn) akna
lähedale.
Heli on katkendlik või muutlik või
ühendus katkeb.
• Paigutage FM-traatantenn (õhuantenn)
võimalikult horisontaalselt.
• Vastuvõtja ja BLUETOOTH-i seade on
teineteisest liiga kaugel.
Raadiojaamu ei saa häälestada
• Veenduge, et antennid (õhuantennid) on
korralikult ühendatud. Vajaduse korral
reguleerige antenne (õhuantennid).
• Kui vastuvõtja ja teie BLUETOOTHseadme vahel on takistusi, siis
eemaldage need või nihutage
vastuvõtjat ja/või seadet, et neid vältida.
• Jaamade signaal on automaatseks
häälestamiseks liiga nõrk. Kasutage
otsehäälestust.
• Kui läheduses on elektromagnetkiirgust
tekitavaid seadmeid (nt juhtmeta LAN,
muu BLUETOOTH-i seade või
mikrolaineahi), viige need eemale.
• Ühtegi jaama ei ole eelhäälestatud või on
eelhäälestatud jaamad kustutatud (kui
häälestate eelhäälestatud jaamasid
skannides). Eelhäälestage jaamad.
BLUETOOTH-seadme heli pole
vastuvõtjast kuulda
• Sageduse kuvamiseks ekraanil vajutage
mitu korda nuppu DISPLAY.
Bluetooth-seade
Seadmeid ei saa siduda.
• Viige BLUETOOTH-i seade vastuvõtjale
lähemale.
44EE
• Suurendage esmalt BLUETOOTH-seadme
helitugevust ja seejärel reguleerige
helitugevust kaugjuhtimispuldi nupuga
 + (või vastuvõtja nupuga MASTER
VOLUME).
Vali undamine või müra.
• Kui vastuvõtja ja teie BLUETOOTHseadme vahel on takistusi, siis
eemaldage need või nihutage
vastuvõtjat ja/või seadet, et neid vältida.
• Kui läheduses on elektromagnetkiirgust
tekitavaid seadmeid (nt juhtmeta LAN,
muu BLUETOOTH-i seade või
mikrolaineahi), viige need eemale.
• Vähendage ühendatud Bluetoothseadme helitugevust.
Kaugjuhtimispult
Pärast ülalnimetatud üksuste kontrollimist
ja probleemide lahendamist ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) ja
lülitage võimendi sisse. Probleemi püsimisel
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Ekraanipaneelil kuvatakse „USB FAIL”.
Pesast POWER SUPPLY tuvastati liigvool.
Lülitage vastuvõtja välja, lahutage USB-seade
ja seejärel lülitage vastuvõtja uuesti sisse.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Suunake kaugjuhtimise pult vastuvõtja
anduri poole.
• Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja
vastuvõtja vahel olevad takistused.
• Kui kaugjuhtimispuldi mõlemad patareid
on tühjaks saanud, vahetage need uute
vastu.
Teated pärast mõõtmisi
funktsiooniga Auto Calibration
[Error 30:]
Kõrvaklapid on ühendatud. Lahutage
kõrvaklapid ja proovige uuesti kalibreerida.
[Error 31:]
Veateated
Ekraanipaneelil kuvatakse teade
„PROTECT”.
Vastuvõtja lülitub paari sekundi pärast
automaatselt välja. Kontrollige järgmist.
Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
(toiteallikas) ja laske vastuvõtjal 30 minutit
jahtuda, samal ajal kontrollides järgmisi
tõrkeid.
– Katkestage ühendus kõigi kõlarite ja
bassikõlariga.
– Veenduge, et kõlarite juhtmed oleks
mõlemast otsast korralikult kokku keeratud.
– Veenduge, et vastuvõtja poleks kaetud ja
ventilatsiooniavad poleks blokeeritud.
– Veenduge, et ühendatud kõlarite
nimitakistus jääks vastuvõtja tagapaneelil
toodud näivtakistuse vahemikku.
– Ühendage esmalt eesmine kõlar,
ühendage vahelduvvoolu toitejuhe ja
lülitage vastuvõtja sisse. Suurendage
helitugevust ja kasutage vastuvõtjat
vähemalt 30 minutit, kuni see on
täielikult soojenenud. Seejärel ühendage
kõik teised kõlarid ükshaaval ja
kontrollige iga kõlarit, kuni tuvastate
kõlari, mis põhjustab kaitse tõrke.
Kõlarisüsteemi puhul on valitud OFF
SPEAKERS. Vajutage vastuvõtjal korduvalt
nuppu SPEAKERS, et valida SPK ON, ja
sooritage Auto Calibration uuesti.
[Error 32:], [Error 33: F], [Error 33: S]
• Ühest või mõlemast kõlarist ei tuvastata
heli.
– Ühest või mõlemast eesmisest kõlarist
ei tuvastata heli. Veenduge, et
kalibreerimismikrofon ei oleks
kahjustatud ja oleks ühendatud
vastuvõtja esipaneelil pesaga
CALIBRATION MIC ning et kõik kõlarid
oleksid korrektselt ühendatud.
– Vasakust või paremast ruumilise heli
kõlarist ei tuvastata heli. Veenduge, et
ruumilise heli kõlarid oleksid
ühendatud pesadega SURROUND.
• Ühestki kõlarist ei tuvastata heli.
Veenduge, et kalibreerimismikrofon ei
oleks kahjustada saanud ja see oleks
ühendatud vastuvõtja esipaneelil pesaga
CALIBRATION MIC.
[Warning 40:]
Mõõdistamine on lõppenud, kuid müratase
on kõrge. Parimate tulemuste tagamiseks
kalibreerige võimalikult vaikses kohas.
45EE
[Warning 41:], [Warning 42:]
Kalibreerimismikrofoni sisendsignaal on
liiga suure ulatusega. Mikrofon võib olla
kõlaritele liiga lähedal. Pange
kalibreerimismikrofon soovitud
kuulamiskohta ja sooritage Auto
Calibration uuesti.
[Warning 43:]
Bassikõlari kaugust ja asendit ei saa
tuvastada. Kontrollige bassikõlarit ja
kalibreerige uuesti vaikses keskkonnas.
46EE
Ettevaatusabinõud
Ohutus
Kui vastuvõtja korpusesse peaks sattuma
mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake
vastuvõtja seinakontaktist välja ja laske
enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul
üle kontrollida.
Toiteallikad
• Enne vastuvõtja kasutamist veenduge, et
seadme talitluspinge on sama mis teie
kohalikul toiteallikal.
Talitluspinge on toodud vastuvõtja taga
asuval sildil.
• Kui te ei kasuta vastuvõtjat pikemat aega,
tõmmake see kindlasti seinakontaktist
välja. Vahelduvvoolu toitejuhtme
eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni
pistikust, mitte juhtmest.
• Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas)
tohib vahetada ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
• Ärge asetage vastuvõtjat niisuguste
seadmete nagu teler, VCR või
kassettmakk lähedale. (Kui vastuvõtjat
kasutatakse koos teleri, VCR-i või
kassettmakiga ja see on nendele
seadmetele liiga lähedale pandud, võib
tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi
halvenemine. See on eriti tõenäoline
toaantenni (õhuantenni) kasutades.)
• Olge ettevaatlik vastuvõtja asetamisel
spetsiaalselt töödeldud (vahatatud,
õlitatud, poleeritud jne) pindadele, kuna
sinna võib tekkida plekke või värv võib
pleekida.
Kasutamine
Enne teiste seadmete ühendamist lülitage
vastuvõtja välja ja tõmmake see
seinakontaktist välja.
Puhastamine
Puhastage korpust, paneeli ja
juhtnuppusid pehme, kergelt niiske lapi ja
õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage
abrasiivset svammi, küürimispulbrit või
lahustit (nt alkoholi või bensiini).
Soojuse kogunemine
Vastuvõtja kuumenemine kasutuse ajal ei
ole talitlushäire. Kui kasutate vastuvõtjat
pidevalt pikka aega, tõuseb temperatuur
korpuse peal, külgedel ja all märgatavalt.
Ärge katsuge korpust, et põletusi vältida.
Osade vahetamine
Vastuvõtja remondi korral võib parandatud
osad taaskasutuseks või
ümbertöötlemiseks alles hoida.
Paigutus
• Vastuvõtja ülekuumenemise
takistamiseks ja seadme tööea
pikendamiseks asetage see kohta, kus on
piisav ventilatsioon.
• Ärge asetage vastuvõtjat soojusallikate
lähedale või kohta, kus on otsene
päikesevalgus, palju tolmu või
mehaaniliste põrutuste võimalus.
• Ärge asetage korpuse peale ühtegi eset,
mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid
ja põhjustada talitlushäireid.
47EE
Tehnilised andmed
HELIVÕIMSUSE SPETSIFIKATSIOONID
VÄLJUNDVÕIMSUS JA TÄIELIK
HARMOONILINE MOONUTUS
(Ainult USA mudelitel)
6-oomised koormused, mõlemad kanalid
aktiveeritud, vahemik 20 – 20 000 Hz,
nimivõimsus 90 vatti kanali minimaalse
efektiivväärtuse võimsuse kohta
stereorežiimis, mitte enam kui 0,09%
täielikku harmoonilist moonutust
250 millivatist kuni nimiväljundvõimsuseni.
Võimendi jaotis1)
Kõlari näivtakistuse kasutus
6–16 oomi
Minimaalne RMS-i väljundvõimsus
(6 oomi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereorežiimi väljundvõimsus
(6 oomi, 1 kHz, THD 0,9%)
105 W + 105 W
Ruumilise heli režiimi väljundvõimsus2)
(6 oomi, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W kanali kohta
1)
Mõõdetud järgmistel tingimustel.
Piirkond
Toiteallika nõuded
USA, Kanada,
Taiwan
120 V vahelduvvool,
60 Hz
Okeaania, Euroopa
230 V vahelduvvool,
50 Hz
2)
Eesmiste, keskmise ja ruumilise heli kõlarite
viiteväljundvõimsus. Helivälja ja allika sätetest
olenevalt ei pruugita heli esitada.
Sagedusvastus
Analoogühendus
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(möödaviiguga heliväljast ja
ekvalaiserist)
Sisend
Analoogühendus
Tundlikkus: 500 mV / 50 kilo-oomi
S/N3): 105 dB (A4), 500 mV5))
Digitaalne (koaksiaal)
Näivtakistus: 75 oomi
S/N: 100 dB (A4), 20 kHz LPF)
Digitaalne (optiline)
S/N: 100 dB (A4), 20 kHz LPF)
48EE
Väljund (analoogrežiim)
SUBWOOFER
pinge: 2 V / 1 kilo-oom
Ekvalaiser
Võimendustasemed
±10 dB, sammuga 1 dB
3)
INPUT SHORT (möödaviiguga heliväljast ja
ekvalaiserist)
4) Filtreeritud võrk
5)
Sisendtase
FM-tuuner
Häälestusvahemik
USA ja Kanada mudelid:
87,5–108,0 MHz (100 kHz sammuga)
Muud mudelid:
87,5–108,0 MHz (50 kHz sammuga)
Antenn (õhuantenn)
FM-traatantenn (õhuantenn)
Antenni (õhuantenn) liidesed
75 oomi, tasakaalustamata
HDMI-video
Eraldusvõime
• 480p / 60 Hz
• 576p / 50 Hz
• 720p / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
• 1080i / 60 Hz, 50 Hz
• 1080p / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
• 4K / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Toetab
HDCP 2.2, HDR (HDR10, Hybrid LogGamma, Dolby Vision), 3D, sügavad
värvid (Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC
Toitevarustus
PesA POWER SUPPLY
Alalisvool 5 V, 1 A (max)
Bluetooth
Sidesüsteem
BLUETOOTH-i tehniliste andmete
versioon 4.2
Väljund
BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni
võimsusklass 1
Maksimaalne sidevahemik
Otsenähtavuse korral ligikaudu 30 m1)
Sagedusriba
2,4 GHz riba
Moduleerimismeetod
FHSS (sagedushüpitamisega
spektrilaotus)
Ühilduvad BLUETOOTHi profiilid2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (heli ja video
kaugjuhtimisprofiil)
Toetatud kodekid3)
SBC4), AAC
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
Sagedusriba ja maksimaalne väljundvõimsus
(ainult Euroopa mudelid)
Bluetooth
Sagedusriba
Maksimaalne
väljundvõimsus
2400–2483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
Ligikaudsed mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus)
430 × 133 × 297 mm, sh eenduvad osad ja
juhtnupud
Kaal (ligikaudu)
7,1 kg
Disain ja tehnilised andmed võivad ette
teatamata muutuda.
1)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest:
seadmete vahel olevad takistused,
mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad,
staatiline elekter, juhtmeta telefonid, vastuvõtu
tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
2)
BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad
BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
3)
Kodek: helisignaali pakkimine ja
teisendusvorming
4)
Subband Codec
Üldine
Toiteallika nõuded
Piirkond
Toiteallika nõuded
USA, Kanada,
Taiwan
120 V vahelduvvool,
60 Hz
Okeaania
230 V vahelduvvool,
50 Hz
Euroopa
230 V vahelduvvool,
50/60 Hz
Elektritarbimine
200 W
Ooterežiim: 0,3 W
(Kui suvandi CTRL.HDMI sätteks on
valitud CTRL OFF, suvandi STBY.THRU
sätteks OFF ja suvandi BT STBY
sätteks STBY OFF.)
BLUETOOTHi ooterežiim (kõik juhtmeta
võrgu pordid on aktiveeritud): 0,5 W
(Kui suvandi BT STBY sätteks on
valitud STBY ON, suvandi CTRL.HDMI
sätteks CTRL OFF ja suvandi
STBY.THRU sätteks OFF.)
49EE
Autoriõigused
BLUETOOTH-side
Sellesse vastuvõtjasse on kaasatud Dolby1)
Digital ja Pro Logic Surround ning DTS2) Digital
Surround System.
Toetatud BLUETOOTH-i versioon ja
profiilid
1)
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Pro
Logic ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
2)
DTS-i patente vt aadressilt http://patents.dts.com.
Toodetud ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel. DTS,
sümbol, DTS ja sümbol koos, DTS-HD, DTS-HD ja
DTS-HD logo on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
Vastuvõtja sisaldab tehnoloogiat High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärk.
PlayStation on ettevõtte Sony Computer
Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk.
WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on ettevõtte
Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning Sony
Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud
kaubamärgid on nende omanike
kaubamärgid. Selles juhendis ei kasutata
märke ™ ja .
Profiili all mõeldakse erinevate
BLUETOOTH-toote funktsioonide
standardkomplekti. BLUETOOTH-i
versiooni ja vastuvõtja toetatud profiile
vaadake BLUETOOTH-i jaotisest peatükis
Spetsifikatsioonid (lk 48).
Toimiv sidevahemik
BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada
teineteisest umbes 10 meetri raadiuses
(nende vahel ei tohi olla takistusi).
Efektiivne sidekaugus võib väheneda
järgmistes tingimustes.
• Kui Bluetooth-ühendusega seadmete
vahel on inimene, metallese, sein või
muu takistus.
• Asukohtades, kuhu on paigaldatud
juhtmeta kohtvõrk.
• Kasutusel olevate mikrolaineahjude
läheduses.
• Asukohtades, kus tekitatakse muid
elektromagnetlaineid.
Teiste seadmete mõjud
BLUETOOTH-seadmed ja traadita
kohtvõrgu (LAN) (IEEE 802.11b/g/n) seade
kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz).
Kui kasutate oma Bluetooth-seadet
juhtmeta kohtvõrgu toega seadme
läheduses, võib esineda elektromagnetilisi
häireid. See võib andmeedastuskiirust
vähendada, tekitada müra või takistada
ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige
järgmisi lahendusi.
• Kasutage vastuvõtjat vähemalt 10 meetri
kaugusel juhtmeta kohtvõrgu (LAN)
seadmest.
• Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet
10 meetri raadiuses, lülitage traadita
kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.
• Paigaldage vastuvõtja ja BLUETOOTHseade teineteisele võimalikult lähedale.
50EE
Mõjud teistele seadmetele
Vastuvõtjast levivad raadiolained võivad
häirida teatud meditsiiniseadmete tööd.
Kuna häired võivad põhjustada
talitlushäireid, lülitage vastuvõtja ja
BLUETOOTH-seadme toide järgmistes
oludes alati välja.
• Haiglates, rongides, lennukites, tanklates
ja muudes kohtades, kus võib olla
kergestisüttivaid gaase.
• Automaatsete uste või tuletõrjealarmide
läheduses.
Märkus
• Vastuvõtja toetab turvafunktsioone, mis on
kooskõlas BLUETOOTH-i tehniliste andmetega,
et tagada BLUETOOTH-tehnoloogia kasutamisel
side ajal turvaline ühendus. Olenevalt sätte
sisust ja muudest teguritest ei pruugi see
turvatase olla aga piisav, seega olge Bluetoothtehnoloogiat kasutades alati ettevaatlik.
• Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete
kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb
teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga
side kasutamisel.
• BLUETOOTH-i side ei ole alati garanteeritud
kõigi BLUETOOTH-seadmetega, millel on
vastuvõtjaga sama profiil.
• Vastuvõtjaga ühendatud BLUETOOTH-seadmed
peavad olema kooskõlas ettevõtte Bluetooth
SIG, Inc. ettekirjutatud BLUETOOTH-i tehniliste
andmetega ja neil peab olema vastavuse
sertifikaat. Isegi kui seade on Bluetoothi
tehniliste andmetega kooskõlas, võib esineda
juhuseid, kus Bluetooth-seadme omadused või
tehnilised andmed ei võimalda seadet
ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan
või kasutusviis võivad olla erinevad.
• Olenevalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud
vastuvõtjast, sidekeskkonnast või
ümbritsevatest oludest võib esineda müra või
heli ei pruugi kostuda.
Kui teil on vastuvõtja kohta küsimusi või
sellega probleeme, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
51EE
Toetatud esitatavad vormingud
Toetatud digitaalsed helivormingud
Digitaalsed helivormingud, mida vastuvõtja suudab dekodeerida, olenevad seadmega
ühendatud digitaalse heliväljundi pistikutest. Vastuvõtja toetab järgmisi helivorminguid.
Digitaalne helivorming
Maksimaalne
dekodeeritud
kanalite arv
Ühendus
vastuvõtjaga
Dolby Digital („DD”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
2)
7.1
HDMI
Dolby TrueHD („DTHD”)1)
7.12)
HDMI
DTS („DTS”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS 96/24 („DTS 9624”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS-HD High Resolution Audio
(„DTSHD HR”)1)
7.12)
HDMI
DTS-HD Master Audio („DTSHD MA”)1)
7.12)
HDMI
DTS Express („DTS EXP”)
5.1
HDMI
DSD („DSD”)1)
5.1
HDMI
Multi Channel Linear PCM („PCM”)1)
7.12)
HDMI
Dolby Digital Plus („DD+”)
1)
1)
Kui taasesitusseade ei vasta tegelikule vormingule, väljastatakse helisignaale teises vormingus.
Üksikasju vaadake taasesitusseadme kasutusjuhendist.
2) Signaale väljastatakse 5.1 kanalina.
52EE
Register
Numbrid
2.1 kanalit 17
2ch Stereo 34
4K 19
5.1-kanal 16
H
Hall 34
HDCP 2.2 19
HD-D.C.S. 34
HDMI 18
HDMI signaalivorming 29
HDR 18
Heliefektid 33
A
Helivorming 52
Algsätete taastamine
heliväljad 33
vastuvõtja 39
ARC 19, 20, 21, 29
Heliväli 33
Audio Enhancer 34
Jazz 34
Audio Return Channel 19, 20, 21, 29
K
Automaatne kalibreerimine 26
Avamenüü 37
B
Bassikõlar 14
BLUETOOTH
sidumine 31
taasesitus 31
versioon 48
BLUETOOTHi
profiil 49
BT.2020 18
C
Concert 34
Help Guide 6
J
Kaabel 15
Kaugjuhtimispult 12
patareid 13
Keel 26
Keskmine kõlar 14
Komplekti sisu 6
Kuulamine 37
Kõlar
kaabel 15
paigutus 38
ühendamine 15
Kõrvaklapid (2 kanalit) 34
L
Direct 34
Lähtestamine
heliväljad 33
vastuvõtja 39
E
M
Easy Setup 25
Menüü
avaleht 37
Mitme kanaliga ruumiline heli 16
D
Ekraanipaneel 10
F
Multi Ch Stereo 34
FM-raadio 30
O
Front Surround 17, 34
OPTIONS 37
53EE
P
Pairing 31
Patareid 13
PLII Movie 34
PLII Music 34
S
Sports (Sport) 34
Stadium 34
Sügavad värvid (Deep Colour) 18
T
Teated 45
Teler
avamenüü 37
Teleri
ühendamine 18
Toetatud esitatavad vormingud
heli 52
Toide
elektritarbimine 49
V
Vaikesätted
heliväljad 33
vastuvõtja 39
Vastuvõtja
ekraanipaneel 10
esipaneel 8
tagapaneel 11
Veateated 45
Vorming
heli 52
W
Watch 37
Ü
Ühendamine
audiovisuaalsed seadmed 23
FM-antenn 25
54EE
JAV klientams
Savininko įrašai
Modelio ir serijos numeriai nurodyti kitoje
imtuvo pusėje. Serijos numerį įrašykite toliau
paliktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi
visada, kai dėl šio gaminio teks kreiptis į
„Sony“ pardavėją.
Modelio Nr. STR-DH590
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KLIENTAMS.
NETAIKOMA KANADOJE, ĮSKAITANT
KVEBEKO PROVINCIJĄ.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE
DE QUÉBEC.
JAV klientams
Serijos Nr.
Šis simbolis skirtas vartotojui
perspėti apie neizoliuotą
pavojingą įtampą gaminio
viduje, kuri gali būti pakankamai
didelė, kad žmonėms kiltų
elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir kt.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo
skysčio lašų ar purslų, ant jo nedėkite skysčių
pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti ankštoje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui
atjungti nuo elektros tinklo, todėl įrenginį
reikia prijungti prie lengvai pasiekiamo
kintamosios srovės lizdo. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo
kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
DĖMESIO
Įdėjus netinkamą maitinimo elementą gali
įvykti sprogimas.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
KARŠTAS PAVIRŠIUS
Jei norite išvengti terminio
nudegimo, nelieskite šiuo
simboliu pažymėto karšto
paviršiaus.
2LT
Šis simbolis skirtas vartotojui
įspėti, kad kartu su įrenginiu
pateikiamuose dokumentuose
yra svarbių naudojimo ir
techninės priežiūros instrukcijų.
Svarbios saugos instrukcijos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Laikykitės visų instrukcijų.
Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
Valykite tik sausa šluoste.
Pasirūpinkite, kad nebūtų užstojamos
ventiliacijos angos. Montuokite
vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
8) Nelaikykite prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą
generuojančių prietaisų (įskaitant
stiprintuvus).
9) Atsižvelkite į nurodymą naudoti saugų
poliarizuotą arba įžeminto tipo kištuką.
Poliarizuotas kištukas turi du kontaktus,
kurių vienas yra platesnis už kitą. Įžemintasis
kištukas turi du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo kontaktas
sumontuotas dėl jūsų saugumo. Jei
prietaisui skirtas kištukas neatitinka jūsų
naudojamo lizdo, kreipkitės į elektriką dėl
pasenusio lizdo pakeitimo.
10) Apsaugokite maitinimo laidą (ypač prie
kištukų, kištukinių lizdų ir išėjimo iš
įrenginio vietoje), kad jis nebūtų
mindomas arba prispaustas.
11) Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12) Dėkite tik ant gamintojo nurodyto arba su
prietaisu parduodamo staliuko su ratukais,
stovo, trikojo, laikiklio arba stalo. Kai
naudojate staliuką su ratukais, stumdami jį
su uždėtu aparatu būkite atsargūs, kad jo
neapverstumėte ir nesusižeistumėte.
13) Jei lauke žaibuoja arba įrenginio ilgą laiką
nenaudojate, jį atjunkite.
14) Dėl visų remonto darbų kreipkitės į
kvalifikuotus techninės priežiūros
specialistus. Remontą būtina atlikti, jei
nustatoma kokių nors prietaiso pažeidimų,
pvz., jei pažeistas maitinimo tiekimo laidas
arba kištukas, į vidų pateko skysčio arba
pašalinių daiktų, ant prietaiso lijo arba jis
buvo veikiamas drėgmės, nustojo
tinkamai veikti arba nukrito.
PASTABA.
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies
nuostatomis ši įranga buvo patikrinta ir
pripažinta kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus
apribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti, kad
tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų trikdžių
montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnio energiją; sumontuota ir naudojama ne
pagal instrukcijas, įranga gali sutrikdyti radijo
ryšį. Vis dėlto negalima garantuoti, kad
konkrečiu jos sumontavimo atveju trikdžių
nebus. Atsiradus žalingiesiems trikdžiams,
pakenkusiems radijo arba televizijos ryšiui (tai
galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant
įrangą), rekomenduojame pabandyti pašalinti
trikdžius vienu ar keliais iš toliau pateiktų būdų.
 Nukreipkite imtuvo anteną kitur arba
perkelkite ją į kitą vietą.
 Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
 Prijunkite įrangą prie kitos nei ta, prie kurios
prijungtas imtuvas, grandinės elektros lizdo.
 Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu
radijo ir (arba) TV specialistu.
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius
pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintas šiame vadove, jūsų teisė
naudoti šią įrangą gali būti panaikinta.
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir
(arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus bei
jungtis, kad nebūtų viršytos FCC emisijų ribos.
Tam, kad būtų sumažintas elektros smūgio
pavojus, garsiakalbio laidas turi būti
prijungtas prie įrenginio ir garsiakalbių pagal
toliau pateiktas instrukcijas.
1) Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo maitinimo tinklo.
2) Nuo garsiakalbio laido nuimkite 10–15 mm
izoliacinės medžiagos.
3) Atsargiai prijunkite garsiakalbio laidą prie
įrenginio ir garsiakalbių, kad garsiakalbio
laido šerdies nepaliestumėte ranka. Taip pat
atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
iš maitinimo tinklo prieš atjungdami
garsiakalbio laidą iš įrenginio ir garsiakalbių.
Ši įranga negali būti statoma vienoje vietoje arba
veikti kartu su kokia nors kita antena ar siųstuvu.
Klientams Kanadoje
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba)
išoriniais įtaisais, būtina naudoti tinkamai
ekranuotus ir įžemintus laidus bei jungtis.
Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės
nelicencijuotą RSS. Eksploatavimas atitinka
šias dvi sąlygas:
(1) Šis įrenginys negali kelti trikdžių ir
(2) Šis įrenginys turi priimti visus trikdžius,
įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti įrenginio
nenumatytą veikimą.
Klientams JAV ir Kanadoje
Ši įranga atitinka FCC/IC spinduliuotės poveikio
apribojimus nekontroliuojamoje aplinkoje ir
atitinka FCC radijo dažnių (RD) poveikio
rekomendacijas bei IC radijo dažnių (RD)
poveikio taisyklių RSS-102 reikalavimus. Ši
įranga turi būti montuojama ir eksploatuojama
taip, kad radiatorius būtų mažiausiai 20 cm arba
didesniu atstumu nuo žmogaus kūno.
Klientams Australijoje
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose šalyse,
kuriose veikia atskiros
surinkimo sistemos)
Klientai Europoje
Panaudotų baterijų ir
nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
3LT
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra
daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai
utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo
elementus padėsite išvengti neigiamo
poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį
gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtos
ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti,
kad maitinimo elementai bei elektros ir
elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai,
pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui
atiduokite juos į elektros ir elektroninės
įrangos perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus
rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio arba maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos, naudotojams.
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje
„Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES
direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ši radijo ryšio įranga skirta naudoti su
patvirtintos versijos programine įranga,
nurodyta ES atitikties deklaracijoje. Šioje
radijo ryšio įrangoje naudojama programinė
įranga yra patvirtinta ir atitinka esminius
2014/53/ES reikalavimus.
Jei norite patikrinti programinės įrangos
versiją, paspauskite AMP MENU ir
naudodamiesi mygtukais / ir
pasirinkite „<SYSTEM>“.
Šis daugiakanalis AV imtuvas skirtas atkurti
įrašytą garsą ir vaizdą iš prijungtų įrenginių bei
transliuoti muziką iš BLUETOOTH® įrenginio ir
FM imtuvo.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka
elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Klausantis per stipraus iš ausinių sklindančio
garso galima susigadinti klausą.
4LT
Turinys
Pridėti elementai ...................................... 6
Pagrindinės imtuvo funkcijos ................... 7
Dalys ir valdikliai ....................................... 8
Trikčių šalinimas /
specifikacijos
Trikčių šalinimas ..................................... 40
Atsargumo priemonės ............................47
Specifikacijos .......................................... 48
Autorių teisės ......................................... 50
Prijungimas ir paruošimas
Apie BLUETOOTH ryšį ............................. 50
1: Apsisprendimas dėl garsiakalbių
sistemos ..............................................14
Palaikomi atkuriami formatai ..................52
Rodyklė ....................................................53
2: Garsiakalbių nustatymas /
prijungimas .........................................15
3: Kaip prijungti TV ..................................18
4: Garso ir vaizdo įrenginių
prijungimas ........................................ 23
5: FM antenos (orinės) prijungimas ....... 25
6: Imtuvo įjungimas ir paprastas
paruošimas ........................................ 25
7: HDMI nustatymas ................................ 29
Atkūrimas
Garso ir vaizdų atkūrimas prijungtame
televizoriuje ir (arba) garso ir vaizdo
įrenginiuose ....................................... 30
Garso atkūrimas iš BLUETOOTH
įrenginio ..............................................31
Garso efektų pasirinkimas ...................... 33
Meniu / kitos funkcijos
Meniu valdymas televizoriaus ekrane .... 37
Kaip pasirinkti garsiakalbių išdėstymą ... 38
Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius
nustatymus ........................................ 39
5LT
Pridėti elementai
• Imtuvas (1)
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
• Laidinė FM antena (1)
• Tekstas laužtiniuose skliaustuose ([--])
rodomas TV ekrane, o tekstas kabutėse (“--”)
rodomas ekrano skydelyje.
• TV ekrane rodomi elementai gali skirtis; tai
priklauso nuo šalies.
Pagalbos žinynas (internete
pateikiamos naudojimo instrukcijos)
pateikia informacijos apie išplėstines
funkcijas ir operacijas.
Pagalbos žinyną galite peržiūrėti
kompiuteryje, išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje.
Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir įveskite šį
URL arba pasinaudokite QR kodų skaitytuvo
funkcija, kad patektumėte į svetainę.
• Kalibravimo mikrofonas (1)
• Paleidimo vadovas (1)
Klientai Europoje
Paaiškina, kaip prijungti 5.1 kanalų garsiakalbių
sistemą, atlikti pradinius nustatymus ir klausytis
prijungtų įrenginių.
• Naudojimo instrukcijos (ši brošiūra) (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_eu/
Klientai Taivane
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/zh-tw/
Paaiškina būtinus ryšius, pradinius nustatymus
ir pagrindines funkcijas.
Apie su šiuo gaminiu
pateikiamus vadovus
• Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs piešiniai
ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.
• Su šiuo gaminiu pateikiamuose vadovuose
daugiausia aprašomos nuotolinio valdymo
pulto naudojimo procedūros. Tuos pačius
veiksmus galite atlikti ir imtuvo valdikliais, jei
jų pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra
į juos panašūs.
6LT
Klientai kituose regionuose
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_zz/
Pagrindinės imtuvo funkcijos
Suderinamas su skaitmeniniais garso formatais
Palaikomi DTS-HD ir „Dolby TrueHD“ formatai (tik kai įrenginiai prijungti naudojant HDMI kabelius).
Suderinamas su aukštos kokybės 4K vaizdo formatais*
Imtuvas palaiko HDCP 2.2, „Dolby Vision“, HDR10 ir „Hybrid Log-Gamma“, kad galėtumėte
mėgautis kokybiškais vaizdo įrašais (18 psl.).
* Turite pakeisti „SIG. FMT.“ nustatymus, atsižvelgdami į įvedamą vaizdo signalą.
Išsiskiria automatinio kalibravimo funkcija (D.C.A.C.), kad žiūrėjimo ir
klausymo aplinka būtų beveik ideali
Naudojant kartu pateikiamą monofoninį kalibravimo mikrofoną D.C.A.C. matuoja ir
kalibruoja garsiakalbių atstumą, lygį ir dažnių charakteristikas, kad pritaikytų žiūrėjimo ir
klausymo aplinką (26 psl.).
Atkuria virtualų erdvinį garsą net ir tokioje aplinkoje, kurioje negalima
sumontuoti galinio garsiakalbio (priekinis erdvinis garsas)
Naudodami tik du priekinius garsiakalbius galite mėgautis erdviniu garsu, kuris prilygsta 5.1
kanalo garsiakalbių sistemai (17 psl.).
Suderinama su BLUETOOTH® belaide technologija
• Prijunkite WALKMAN®, išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį prie imtuvo
naudodamiesi BLUETOOTH funkcija ir atkurkite šių įrenginių muzikos turinį belaidžiu ryšiu
(31 psl.).
• Šį imtuvą galite įjungti naudodamiesi susietu BLUETOOTH įrenginiu, net jei imtuvas veikia
budėjimo režimu. Išsamios informacijos apie eksploatavimą rasite žinyne.
Garso laukai pasirenkami pagal pageidavimą
Galite pasirinkti iš įvairių garso laukų pagal garsiakalbių sujungimus ar įvesties šaltinius
(2 kan. stereo, tiesioginis ir t. t.) (33 psl.).
Išsiskiria „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija, suderinama su HDMI lizdu
Televizoriaus garsą per imtuvą galima atkurti naudojant tik vieną HDMI kabelį (p. 19, 21).
7LT
Dalys ir valdikliai
Imtuvo priekinis skydelis
  (maitinimas)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
 Maitinimo indikatorius
•Žalias: imtuvas įjungtas.
•Raudonas: imtuvas veikia budėjimo
režimu; pasirinktas kuris nors iš toliau
nurodytų nustatymų.
– „CTRL.HDMI“ nustatytas kaip
„CTRL ON“.
– „BT STBY“ nustatytas kaip
„STBY ON“.*
– „STBY.THRU“ nustatytas kaip
„ON“ arba „AUTO“.
•Indikatorius išsijungia: imtuvas
veikia budėjimo režimu ir:
– „CTRL HDMI“ nustatytas kaip
„CTRL OFF“.
– „BT STBY“ nustatytas kaip
„STBY OFF“.
– „STBY THRU“ nustatytas kaip „OFF“.
* Raudonas indikatorius užsidega tik tada,
kai įrenginys yra susietas su imtuvu, o
„BT POWER“ nustatomas kaip „BT ON“.
Jei nėra su imtuvu susietų įrenginių arba
„BT POWER“ nustatomas kaip „BT OFF“,
indikatorius išsijungia.
8LT
 SPEAKERS
Įjungia arba išjungia garsiakalbių sistemą.
•„SPK ON“: garsiakalbių sistema
įjungta.
•„OFF SPEAKERS“*: garsiakalbių
sistema išjungta.
* ekrano skydelyje „OFF“ ir „SPEAKERS“
rodomi pakaitomis.
Pastaba
Garsiakalbiai neatkuria garso, kai pasirenkate
„OFF SPEAKERS“. Būtinai pasirinkite „SPK ON“.
 TUNING MODE
Parenka automatinį nustatymą arba
išankstinį nustatymo režimą.
 TUNING +/–
Ieško FM stoties arba parenka iš anksto
nustatytas stotis / kanalus.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (33 psl.)
 Ekrano skydelis (10 psl.)
 NIGHT MODE
Aktyvina funkciją „Night Mode“, kuri
leidžia išlaikyti į kino teatrą panašią
aplinką, kai garsumo lygiai žemi.
Pastaba
• Toliau išvardytais atvejais „Night Mode“
funkcija neveikia:
– [Pure Direct] nustatyta į [On];
– Kai prijungtos ausinės.
– [Direct] naudojama ir pasirinkta
analoginė įvestis.
• Imtuvas gali leisti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo
garso formato.
 INPUT SELECTOR
Pasirenkamas prie norimo naudoti
įrenginio prijungtas įvesties kanalas.
 CALIBRATION MIC lizdas (26 psl.)
 PHONES lizdas
Prie jo jungiamos ausinės.
 DISPLAY
Pateikiama svarbi informacija ekrano
skydelyje.
 DIMMER
Reguliuojamas ekrano skydelio
šviesumas.
 BLUETOOTH
Perjungia imtuvo įvestį į [BT] ir
automatiškai prisijungia prie paskutinį
kartą prijungto įrenginio.
Nustato imtuvą į susiejimo režimą, kai
imtuve nėra susiejimo informacijos.
Atjungia BLUETOOTH įrenginį, kai
imtuvas yra prijungtas prie
BLUETOOTH įrenginio.
BLUETOOTH indikatorius (31 psl.)
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priimami nuotolinio valdymo pulto
signalai.
 PURE DIRECT
Suaktyvina funkciją „Pure Direct“, kuri
leidžia mėgautis tikslesniu garsu iš visų
įvesties šaltinių.
Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“,
užsidega virš mygtuko esantis
indikatorius.
Pastaba
[Kalibravimo tipas], [Night Mode],
[Žemieji dažniai], [Aukštasis dažnis] ir
„D. RANGE“ neveikia, kai pasirenkama
„Pure Direct“ funkcija.
 MASTER VOLUME (30 psl.)
9LT
Ekrano skydelio indikatoriai
 Įvesties indikatorius
Įsižiebia ir parodoma esama įvestis.
OPT
Skaitmeniniai signalai perduodami per
lizdą OPTICAL.
COAX
Skaitmeniniai signalai perduodami per
lizdą COAXIAL.
HDMI
Skaitmeniniai signalai perduodami per
pasirinktą HDMI lizdą.
 SLEEP
Užsidega, kai suaktyvinamas išjungimo
laikmatis.
 Stoties nustatymo indikatorius
Užsidega, kai imtuvas nustato radijo stotį.
MEMORY
Suaktyvinama atminties funkcija, pvz.,
išankstinio nustatymo atmintis ir pan.
RDS (Tik Europai ir Azijos ir
Ramiojo vandenyno regionui
skirtiems modeliams)
Nustatyta stotis, teikianti RDS paslaugas.
MONO
Monofoninė transliacija
ST
FM stereofoninė transliacija
10LT
Iš anksto nustatytos stoties numeris
(jis keičiasi pagal pasirinktą iš anksto
nustatytą stotį).
 D.RANGE
Užsidega, kai suaktyvinama dinaminio
diapazono glaudinimo funkcija.
Imtuvo galinis skydelis
 POWER SUPPLY lizdas
Tik maitinimui tiekti.
 HDMI IN/OUT lizdai (18, 19, 20, 21,
22, 23 psl.)
Visi imtuvo HDMI IN/OUT lizdai palaiko
HDCP 2.2. HDCP 2.2 yra naujai
patobulinta autorių teisių apsaugos
technologija, kuria apsaugomas toks
turinys kaip 4K filmai.
 SPEAKERS jungtys (15, 16, 17 psl.)
 SUBWOOFER OUT lizdai
(16, 17 psl.)
 AUDIO IN lizdai (22, 24 psl.)
 FM ANTENNA jungtis (25 psl.)
 OPTICAL IN lizdas (20, 22 psl.)
 COAXIAL IN lizdas (24 psl.)
11LT
Nuotolinio valdymo pultas
 Įvesties mygtukai
BLUETOOTH, MEDIA BOX,
BD/DVD, SAT/CATV, GAME,
SA-CD/CD, TV, FM
Pasirenkamas prie norimo naudoti
įrenginio prijungtas įvesties kanalas.
Kai paspaudžiate bet kurį iš įvesties
mygtukų, imtuvas įjungiamas.
Pastaba
Kai paspaudžiate BLUETOOTH, imtuvas
įsijungia tik tuo atveju, jei „<BT>“ meniu
„BT POWER“ nustatyta kaip „BT ON“.
BLUETOOTH PAIRING (31 psl.)
Perjungia imtuvo įvestį į [BT] ir nustato
imtuvą į susiejimo režimą.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(33 psl.)
Pasirenkamas garso laukas.
PURE DIRECT
Suaktyvina funkciją „Pure Direct“, kuri
leidžia mėgautis tikslesniu garsu iš visų
įvesties šaltinių.
Pastaba
[Kalibravimo tipas], [Night Mode], [Žemieji
dažniai], [Aukštasis dažnis] ir „D. RANGE“
neveikia, kai pasirenkama „Pure Direct“
funkcija.
FRONT SURROUND
Aktyvina priekinio erdvinio garso
funkciją, kuri leidžia mėgautis į kino
teatro panašiu erdviniu garsu tik su
dviem priekiniais garsiakalbiais.
NIGHT MODE
  (maitinimas) (26 psl.)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
INFORMATION
Televizoriaus ekrane parodo
informaciją, tokią kaip garso formatas
ir t. t.
SLEEP
Nustatoma, kad nurodytu laiku imtuvas
būtų automatiškai išjungtas.
12LT
Aktyvina funkciją „Night Mode“, kuri
leidžia išlaikyti į kino teatrą panašią
aplinką, kai garsumo lygiai žemi.
Pastaba
• Toliau išvardytais atvejais „Night Mode“
funkcija neveikia:
– [Pure Direct] nustatyta į [On];
– Kai prijungtos ausinės.
– [Direct] naudojama ir pasirinkta
analoginė įvestis.
• Imtuvas gali leisti mažesnio diskretizavimo
dažnio signalus nei tikrasis įvesties signalų
diskretizavimo dažnis; tai priklauso nuo
garso formato.
DIMMER
Pastaba
Reguliuojamas ekrano skydelio
šviesumas.
 DISPLAY
Pateikiama svarbi informacija ekrano
skydelyje.
AMP MENU
Ekrano skydelyje atidaromas meniu,
kurį naudojant valdomas imtuvas.
(įvesti),
/
/
/
Paspausdami , , , pasirinkite
meniu elementus. Tada paspausdami
įveskite pasirinkimą.
• Ankstesnis paaiškinimas pateiktas kaip pavyzdys.
• Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos
gali neveikti naudojant pridedamą nuotolinio
valdymo pultą; tai priklauso nuo prijungto
įrenginio modelio.
Kaip įdėti maitinimo elementus į
nuotolinio valdymo pultą
Įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus (pridedami) į nuotolinio
valdymo įrenginį. Įsitikinkite, kad įdėtų
maitinimo elementų teigiami ir neigiami
poliai nukreipti teisingomis kryptimis.
BACK
Grįžtama į ankstesnį meniu arba
uždaromas TV ekrane rodomas meniu
ar ekrane pateikta instrukcija.
OPTIONS (37 psl.)
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
HOME (37 psl.)
TV ekrane rodomas pagrindinis meniu.
  (garsumas) +*/–
Vienu metu reguliuojamas visų
garsiakalbių garsumo lygis.
 (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
Paspauskite mygtuką dar kartą, jei
norite vėl įjunti garsą.
/ (greitas persukimas atgal /
pirmyn),  (leisti / pristabdyti)*,
/ (ankstesnis / kitas),
 (stabdyti) (32 psl.)
TUNING +/–
Pastaba
• Nuotolinio valdymo pulto nepalikite itin karštoje
ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senuoju.
• Nenaudokite mangano maitinimo elementų
kartu su kitokių tipų maitinimo elementais.
• Rekomenduojame naudoti AAA tipo mangano
maitinimo elementus.
• Saugokite imtuvo priekinio skydelio nuotolinio
valdymo pulto jutiklį nuo tiesioginių saulės
spindulių ir apšvietimo. Kitaip galite sukelti
gedimų.
• Jei nuotolinio valdymo pulto planuojate ilgą
laiką nenaudoti, išimkite maitinimo elementus,
kad pultas nesugestų dėl maitinimo elementų
nuotėkio ir korozijos.
• Kai imtuvas nebeatlieka nuotolinio valdymo
pultu nurodytų veiksmų, abu maitinimo
elementus pakeiskite naujais.
Ieško FM stoties.
MEMORY*
Išsaugo stotį, kurią priimate kaip iš
anksto nustatytą stotį.
PRESET +/–
Pasirenkamos iš anksto nustatytos
stotys arba kanalai.
* Ant mygtukų  +,  ir MEMORY yra lytėjimo
taškai. Lytėjimo taškus naudokite kaip nuorodas
valdydami imtuvą.
13LT
Prijungimas ir paruošimas
1: Apsisprendimas dėl garsiakalbių sistemos
Atsižvelgdami į naudojamų garsiakalbių ir žemųjų dažnių garsiakalbių skaičių nuspręskite, kokią
garsiakalbių sistemą norite nustatyti. Toliau pateikiamoje iliustracijoje ir lentelėje nurodomi prie
imtuvo jungiamų garsiakalbių tipai ir įprastos garsiakalbių išdėstymo padėtys.
Iliustracijose
naudojamos
santrumpos
FL
Garsiakalbio tipas
Kiekvieno garsiakalbio funkcija
FR
Priekinis kairysis garsiakalbis
Perduodamas garsas iš priekinio kairiojo /
Priekinis dešinysis garsiakalbis dešiniojo kanalų.
CNT
Centrinis garsiakalbis
SL
Kairysis erdvinio garso
garsiakalbis
SR
Dešinysis erdvinio garso
garsiakalbis
SW
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Perduodamas balsas iš centrinio kanalo.
Perduodamas garsas iš kairiojo / dešiniojo erdvinio
garso kanalų.
Perduodami garsai iš LFE (žemo dažnio efektas)
kanalo ir sustiprinama kitais kanalais perduodama
bosų partija.
Patarimas
Žemųjų dažnių (SW) garsiakalbis itin tiksliai kryptinių signalų neskleidžia, todėl jį galima montuoti bet kur.
Šiame vadove aprašomos garsiakalbių sistemos
Šiame vadove aprašomos montavimo, prijungimo ir nustatymo procedūros, kai naudojamos
toliau kaip pavyzdžiai lentelėje nurodomos standartinės garsiakalbių sistemos. Jei norite
gauti informacijos apie visas
šio imtuvo palaikomas garsiakalbių sistemas, žr. „Kaip pasirinkti garsiakalbių išdėstymą“
(38 psl.).
Garsiakalbių sistema
Jei reikia daugiau informacijos
apie garsiakalbių nustatymą /
prijungimą, žr. psl.
Garsiakalbių
išdėstymas („PATTERN“)
 5.1 kanalai
16
„5.1“
 2.1 kanalai
17
„2.1“
14LT
2: Garsiakalbių nustatymas / prijungimas
Garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbius kambaryje sustatykite pagal pageidaujamą
garsiakalbių sistemos išdėstymą ir prijunkite juos prie imtuvo. 16 ir 17 psl. pateikiamos
garsiakalbių išdėstymo schemos yra idealaus išdėstymo pavyzdžiai. Jūs neprivalote išdėstyti
garsiakalbių ir žemųjų dažnių garsiakalbių tiksliai taip, kaip parodyta išdėstymo pavyzdžiuose.
Koreguokite garsiakalbių išdėstymą, kad jis optimaliai atitiktų jūsų kambario aplinką.
Pastaba
• Prijunkite garsiakalbius, kurių nominali varža 6–16 omų.
• Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) įsitikinkite, kad metaliniai
garsiakalbio kabelio laidai jungtyse SPEAKERS arba imtuvo galiniame skydelyje nesiliečia. Jei laidai
liečiasi, gali būti pažeista stiprintuvo grandinė.
• Jei prijungtas automatinio budėjimo režimo funkciją palaikantis žemųjų dažnių garsiakalbis, žiūrint filmus šią
funkciją reikia išjungti. Kai automatinio budėjimo režimo funkcija nustatyta, budėjimo režimas automatiškai
įjungiamas pagal žemųjų dažnių garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas gali būti neatkuriamas.
Patarimas
Jei turite vieną žemųjų dažnių garsiakalbį, prijunkite jį prie vieno iš SUBWOOFER OUT lizdų. Jei naudojami
du žemųjų dažnių garsiakalbiai, juos abu galima prijungti prie lizdų SUBWOOFER OUT.
Kaip prijungti garsiakalbių kabelius
Prijunkite garsiakalbio laidus laikydamiesi poliškumo + (raudonas)/– (juodas) tarp imtuvo ir
garsiakalbių, kaip parodyta toliau. Nuo kiekvieno garsiakalbio kabelio laidų galo nulupkite iki
10 mm (13/32 in) izoliacinės medžiagos, o tada standžiai susukite garsiakalbio kabelio
gyslas. Įkiškite į lizdus kabelių galus, nuo kurių pašalinta izoliacinė medžiaga.
10 mm
(13/32 in)
10 mm
(13/32 in)
Pastaba
• Nenuimkite per daug garsiakalbių laidų izoliacijos, kad laidų gyslos nesusiliestų viena su kita.
• Netinkamai prijungus galima nepataisomai sugadinti imtuvą.
15LT
5.1 kanalų garsiakalbių sistema
Norint visapusiškai mėgautis erdviniu kelių kanalų garsu kaip kino teatre, jums prireiks
penkių garsiakalbių (dviejų priekinių, centrinio ir dviejų erdvinio garso garsiakalbių) bei
žemųjų dažnių garsiakalbio.
 30˚
 100˚–120˚
Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
16LT
2.1 kanalų garsiakalbių sistema
Jei pasirinkote garso lauko nustatymą [Priekinis erdvinio garso], galite mėgautis 5.1 kanalo
garsiakalbių sistemai prilygstančiais erdvinio garso efektais naudodami tik du priekinius
garsiakalbius.
Išdėstykite garsiakalbius, kaip parodyta žemiau, ir po truputį keiskite priekinių garsiakalbių
kryptį, kol surasite geriausio erdvinio garso efekto kryptį.
Nustatykite, kad priekinių garsiakalbių
aukštųjų dažnių garsiakalbių aukštis būtų
jūsų ausų lygyje.
 30˚
 1,5–3 m
Garsiakalbio kabelis (nepridedamas)
Monofoninio garso kabelis (nepridedamas)
17LT
3: Kaip prijungti TV
Pastaba
Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) pirma prijunkite kabelius.
Prijunkite televizorių prie HDMI TV OUT lizdo. Šį imtuvą galite nustatyti naudodamiesi meniu
arba televizoriaus ekrane rodomomis instrukcijomis.
Kai prijungiate televizorių, galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis garso iš prie imtuvo arba
televizoriaus prijungto įrenginio. Taip pat galite klausytis garsiakalbių atkuriamo
televizoriaus garso per imtuvą.
Apie HDMI funkcijas
• „Sony“ rekomenduoja naudoti „Sony“ pagamintą arba kitą HDMI sankcionuotą HDMI
kabelį. Būtinai naudokite didelės spartos HDMI kabelį su eternetu. Vaizdo signalams,
kuriems reikalingas didelis juostos plotis, pavyzdžiui, 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K/60p 4:2:0
10 bitų ir t. t., būtina naudoti aukštos kokybės didelės spartos HDMI kabelį su eternetu,
kuris palaiko iki 18 Gb/s juostos plotį.
• Jei naudojate plačios dažnių juostos vaizdo įrašų formatus, pvz., 4K / 60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K /
60p 4:2:0 10 bitų, būtinai nustatykite HDMI signalų formatą. Išsamios informacijos žr.
„HDMI signalo formato nustatymas“ (29 psl.).
• Nerekomenduojama naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio. Prijungus HDMI-DVI
konvertavimo kabelį prie DVI-D įrenginio, gali būti neatkuriamas vaizdas ir (arba) garsas.
Jei garsas tinkamai neatkuriamas, prijunkite atskirus garso kabelius arba skaitmeninius
jungiamuosius kabelius, tada iš naujo priskirkite įvesties lizdus.
• Visi imtuvo HDMI lizdai palaiko ITU-R BT.2020 pločio spalvų erdves, „Deep Color“ („Deep
Colour“) ir HDR (didelio dinaminio diapazono) turinio perdavimą.
• HDMI TV OUT lizdas palaiko „Audio Return Channel“ (ARC) funkciją.
• BT.2020 spalvų erdvė yra naujas, platesnis spalvų standartas, skirtas itin didelės raiškos TV
sistemoms.
• HDR yra populiarėjantis vaizdo įrašo formatas, kuriuo galima rodyti platesnį šviesumo
lygių diapazoną.
• Išsamios informacijos apie palaikomus vaizdo formatus rasite Pagalbos žinyne.
Su HDMI lizdais susijusi autorių teisių apsauga
• Visi imtuvo HDMI lizdai palaiko 4K raišką ir HDCP 2.2 (didelio pralaidumo skaitmeninio
turinio apsaugos sistemos 2.2 versiją).
HDCP 2.2 yra naujai patobulinta autorių teisių apsaugos technologija, kuria apsaugomas
toks turinys kaip 4K filmai.
• Norėdami peržiūrėti HDCP 2.2 apsaugotą turinį, pvz., 4K turinį, prijunkite HDMI lizdus prie
HDCP 2.2 palaikančių televizoriaus arba garso ir vaizdo įrenginio lizdų. Ar televizoriuje arba
garso ir vaizdo įrenginyje sumontuoti su HDCP 2.2 suderinami HDMI lizdai, žr. prijungto
įrenginio naudojimo instrukcijose.
Garso kabelių prijungimas
• Prijungdami optinius skaitmeninius garso kabelius, kištukus įkiškite iki galo, kad jie
užsifiksuotų.
• Optinių skaitmeninių garso kabelių nelankstykite ir neriškite.
18LT
• Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz
diskretizavimo dažniais.
• Jei jungiate TV prie imtuvo lizdų TV IN, TV garso išvesties lizdą nustatykite kaip „Fixed“, jei
galima pasirinkti tarp „Fixed“ ir „Variable“.
Kaip prijungti 4K TV
Kai 4K televizoriaus HDMI lizdas yra suderinamas su „Audio Return Channel“
(ARC) funkcija ir HDCP 2.2
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija siunčia televizoriaus skaitmeninį garsą į vaizdo ir
garso įrenginius per HDMI kabelį.
Jei prie televizoriaus HDMI įvesties lizdo yra prierašas ARC, šis televizorius yra suderinamas
su „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija. HDMI kabeliu sujungę imtuvą ir televizoriaus
HDMI įvesties lizdą, kuris yra suderinamas su „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija, galite
klausytis televizoriaus garso per prie imtuvo prijungtus garsiakalbius.
TV
Garso / vaizdo signalai
Su HDCP 2.2 suderinamas
HDMI lizdas
HDMI kabelis (nepridedamas)
Pastaba
• Taip jungiant reikia įjungti funkciją „Control for HDMI“. Paspauskite AMP MENU, tada paspauskite
/ ir
, kad pasirinktumėte „<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ – „CTRL ON“.
• Taip pat turite įjungti televizoriaus „Control for HDMI“ funkciją. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijoje.
19LT
Kai 4K televizoriaus su „Audio Return Channel“ (ARC) suderinamas HDMI
lizdas nesuderinamas su HDCP 2.2
4K turinio autorių teises saugo HDCP 2.2. Jei norite mėgautis 4K turiniu, HDMI kabeliu
sujunkite imtuvo HDMI lizdą su televizoriaus HDMI lizdu (suderinamu su HDCP 2.2).
Tokiu atveju televizoriaus garso nebus galima siųsti į imtuvą naudojantis televizoriaus
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija. Sujunkite televizoriaus optinį išvesties lizdą ir imtuvo
OPTICAL IN lizdą naudodami optinį skaitmeninį garso kabelį.
TV
Garso / vaizdo signalai
Garso signalai
Su HDCP 2.2 suderinamas
HDMI lizdas
HDMI kabelis (nepridedamas)
Optinis skaitmeninis garso kabelis (nepridedamas)
20LT
Su 4K nesuderinamo televizoriaus prijungimas
Kai televizoriaus HDMI lizdas suderinamas su „Audio Return Channel“
(ARC) funkcija
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija siunčia televizoriaus skaitmeninį garsą į vaizdo ir
garso įrenginius per HDMI kabelį.
Jei prie televizoriaus HDMI įvesties lizdo yra prierašas ARC, šis televizorius yra suderinamas
su „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija. HDMI kabeliu sujungę imtuvą ir televizoriaus
HDMI įvesties lizdą, kuris yra suderinamas su „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija, galite
klausytis televizoriaus garso per prie imtuvo prijungtus garsiakalbius.
TV
Garso / vaizdo signalai
HDMI kabelis (nepridedamas)
Pastaba
• Taip jungiant reikia įjungti funkciją „Control for HDMI“. Paspauskite AMP MENU, tada paspauskite
/ ir
, kad pasirinktumėte „<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ – „CTRL ON“.
• Taip pat turite įjungti televizoriaus „Control for HDMI“ funkciją. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Patarimas
Jei su „Audio Return Channel“ (ARC) suderinamas televizoriaus HDMI lizdas jau prijungtas prie kito
įrenginio, atjunkite tą įrenginį ir prijunkite imtuvą.
21LT
Kai televizoriaus HDMI lizdas nesuderinamas su „Audio Return Channel“
(ARC) funkcija
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija siunčia televizoriaus skaitmeninį garsą į vaizdo ir
garso įrenginius per HDMI kabelį.
Jei prie televizoriaus HDMI įvesties lizdo nėra prierašo ARC, šis televizorius nesuderinamas
su „Audio Return Channel“ (ARC) funkcija.
Jei norite transliuoti imtuvo garso ir vaizdo signalus per televizorių, sujunkite imtuvą ir
televizorių naudodamiesi HDMI kabeliu .
Jei norite transliuoti televizoriaus garso signalus per imtuvą, sujunkite imtuvą ir televizorių
optiniu skaitmeniniu garso kabeliu
arba stereogarso kabeliu .
TV
Garso signalai
Garso / vaizdo
signalai
ar
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
HDMI kabelis (nepridedamas)
Optinis skaitmeninis garso kabelis (nepridedamas)
Stereogarso kabelis (nepridedamas)
22LT
4: Garso ir vaizdo įrenginių prijungimas
Jei reikia pastabų apie vaizdo ir garso įrenginių prijungimą prie imtuvo HDMI lizdų, žr.,
„Apie HDMI funkcijas“ (18 psl.).
Įrenginių su HDMI® lizdais prijungimas
Medijos
dėžutė
„Blu-ray Disc™“ leistuvas,
DVD leistuvas
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Kabelinės arba palydovinės
televizijos priedėlis
Garso / vaizdo
signalai
Garso / vaizdo
signalai
Žaidimų
pultas, pvz.,
„PlayStation 4“
HDMI kabelis (nepridedamas)
Patarimas
• Šis sujungimas pateiktas kaip pavyzdys. Galite kiekvieną HDMI įrenginį jungti prie bet kurio HDMI IN lizdo.
• Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo tipo. Jei įrenginyje yra HDMI lizdas, patariame jį prijungti per
HDMI jungtį.
23LT
Įrenginių prijungimas naudojant analoginius garso lizdus ir
bendraašį skaitmeninį garso lizdą
Garso
signalai
Vaizdo
signalai
Garso
signalai
Vaizdo
signalai
„Blu-ray
Disc™“
leistuvas,
DVD leistuvas
Prie televizoriaus
VIDEO įvesties lizdo
Prie
televizoriaus
VIDEO įvesties
lizdo
Kabelinės
arba
palydovinės
televizijos
priedėlis
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
ar
Audio signals
„Super Audio CD“ grotuvas, CD grotuvas,
MD leistuvas, magnetofonas, patefonas*
Stereogarso kabelis (nepridedamas)
Bendraašis skaitmeninis garso kabelis (nepridedamas)
* Jeigu norite prijungti patefoną, kuriame yra tik PHONO išvesties lizdas, tarp patefono ir šio imtuvo turite
prijungti patefono glodintuvą (nepridedamas).
Pastaba
Kad galėtumėte klausytis garso iš įrenginio prijungto prie AUDIO IN lizdų, nejunkite jokių įrenginių prie
HDMI IN, COAXIAL IN ir OPTICAL IN lizdų, pažymėtų tuo pačiu įrenginio pavadinimu (pvz.,
SA-CD/CD, BD/DVD, SAT/CATV ir TV).
Patarimas
• Prie AUDIO IN lizdų galite jungti įrenginius, išskyrus tuos, kurie buvo nurodyti anksčiau.
• Galite pakeisti įvesties pavadinimą, kuris bus rodomas imtuvo ekrane. Daugiau informacijos žr. žinyno
skyriuje „Kaip pakeisti kiekvieno įvesties šaltinio pavadinimą („Name“)“.
24LT
5: FM antenos (orinės)
prijungimas
6: Imtuvo įjungimas ir
paprastas paruošimas
Įjunkite imtuvą ir televizorių, kad
galėtumėte atlikti pradinius nustatymus
vadovaudamiesi televizoriaus „Easy Setup“
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Įvesties
mygtukai
Laidinė FM antena
(pridedama)
Pastaba
AMP MENU
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Pasistenkite, kad prijungta laidinė FM antena
būtų horizontalioje padėtyje.
/ / / ,
HOME

1. „Easy Setup“ ekrano
rodymas televizoriaus ekrane
1
Įjunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) į
sieninį elektros lizdą.
Prie sieninio elektros lizdo
25LT
2
3
Įjunkite TV, tada įjunkite TV
įvestį, prie kurios prijungtas
imtuvas.
Paspausdami  (maitinimas)
įjunkite imtuvą.
„Easy Setup“ ekranas rodomas
televizoriaus ekrane.
2. Kalbos pasirinkimas
Galite pasirinkti ekrano pranešimų kalbą.
1
Paspauskite / ir
pasirinkite savo kalbą,
tada paspauskite .
3. Kaip atlikti automatinį
kalibravimą
Naudodamiesi automatinio kalibravimo
funkcija galite:
• patikrinkite kiekvieno garsiakalbio ir
imtuvo sujungimą;
• sureguliuokite garsiakalbių lygį;
Pastaba
Negalėsite atlikti „Easy Setup“, jei televizorius
nebus sujungtas su imtuvu.
• išmatuokite kiekvieno garsiakalbio
atstumą nuo savo sėdėjimo vietos;*
• išmatuokite garsiakalbį;*
Patarimas
• išmatuokite dažnio charakteristikas (EQ).*
• Kai paleidę imtuvą pirmą kartą jį įjungiate,
televizoriaus ekrane pateikiamas „Easy Setup“
ekranas.
• Norėdami išjungti imtuvą, dar kartą paspauskite
 (maitinimas).
* Matavimo rezultatas nenaudojamas, kai garso
lauko nustatymui pasirinkta [Direct] ir pasirinkta
analoginė įvestis.
Jei norite parodyti „Easy Setup“
ekraną rankiniu būdu
1 Paspauskite HOME.
TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu
(37 psl.).
2 Paspauskite / ir pasirinkite [„Easy
Setup“], tada paspauskite .
26LT
Pastaba
• Atliekant matavimus iš garsiakalbių sklinda
labai stiprus garsas ir negalima reguliuoti
garsumo. Atsižvelkite į kaimynus ir netoliese
esančius vaikus.
• Jei prieš atliekant automatinį kalibravimą buvo
įjungta nutildymo funkcija, ji bus išjungta
automatiškai.
• Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius,
garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai
matuoti arba atlikti automatinio kalibravimo.
• Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių
garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo
reikšmė gali skirtis nuo tikrosios padėties.
Pastaba
• Iki galo įkiškite kalibravimo mikrofono
kištuką į CALIBRATION MIC lizdą. Jei
kalibravimo mikrofonas bus prijungtas
netinkamai, matavimai gali būti netikslūs.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp kalibravimo
mikrofono ir garsiakalbių.
Prieš atlikdami automatinį
kalibravimą
Patikrinkite toliau nurodomus
elementus.
• Ausines atjunkite.
• Tikslius matavimus atlikite
netriukšmingoje ir ramioje aplinkoje.
2
• Įsitikinkite, kad garsiakalbio sistema
nenustatyta kaip „OFF SPEAKERS“. Kelis
kartus paspauskite imtuvo SPEAKERS ir
pasirinkite „SPK ON“ (8 psl.).
1
Reguliuokite ir nustatykite žemųjų
dažnių garsiakalbį atlikdami toliau
nurodytus veiksmus.
Prijunkite pridėtą kalibravimo
mikrofoną prie lizdo
CALIBRATION MIC. Tada
padėkite kalibravimo
mikrofoną klausymosi
padėtyje.
• Pasukite LEVEL netoli vidurio.
• Jei prijungiate žemųjų dažnių
garsiakalbį, palaikantį atskyrimo
dažnio funkciją, nustatykite
didžiausią reikšmę.
Kalibravimo mikrofonas turi būti tame
pačiame aukštyje, kaip jūsų ausys.
Kalibravimo
mikrofonas
(pridedamas)
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis
prijungtas, įjunkite jį ir
padidinkite garsumą.
• Jei jungiate žemųjų dažnių
garsiakalbį, palaikantį automatinio
budėjimo funkciją, ją išjunkite
(nustatykite kaip neaktyvią).
Išsamios informacijos žr. žemųjų dažnių
garsiakalbio naudojimo instrukcijoje.
Prie lizdo CALIBRATION MIC
3
Pradėkite automatinį
kalibravimą.
4
Paspauskite / ir
pasirinkite [Pradžia], tada
paspauskite .
27LT
5
Įsitikinkite, kad kalibravimo
mikrofonas prijungtas prie
imtuvo, tada paspauskite .
6
Patvirtinkite TV ekrane
rodomas instrukcijas ir
paspauskite .
Po 5 sekundžių pradedama matuoti.
Matavimo procesas trunka apie 30
sek. Iš kiekvieno garsiakalbio paeiliui
skleidžiamas bandomasis tonas.
Po matavimo įjungiamas pyptelėjimo
signalas ir ekranas.
7
Kai matavimas baigiamas
sėkmingai, paspauskite /
ir pasirinkite [Save&Exit],
tada paspauskite .
Matavimo rezultatai išsaugomi ir
nustatymo procesas pasibaigia.
Jei nepavyksta atlikti matavimo, bus
rodomi klaidų kodai arba įspėjamieji
pranešimai (46 psl.). Patvirtinkite
pranešimą, atlikite reikiamus
reguliavimus, tada pasirinkite [Retry] ir
atlikite automatinį kalibravimą dar kartą.
Jei norite išeiti iš nustatymo
neišsaugodami matavimo rezultatų,
pasirinkite [Išėjimas].
8
Automatinis kalibravimas
įvykdytas.
Atjunkite kalibravimo mikrofoną, tada
paspauskite
ir išeikite iš
automatinio kalibravimo.
Patarimas
Automatinis kalibravimas (D.C.A.C.) sukurtas
siekiant užtikrinti tinkamą garso balansą
kambaryje. Garsiakalbio lygį pagal pageidavimą
galima reguliuoti ir rankiniu būdu, naudojantis
„<LEVEL>“ meniu parinktimi „T. TONE“. Jei reikia
daugiau informacijos apie badomąjį toną,
apsilankykite Pagalbos žinyne.
Kaip atšaukti automatinį
kalibravimą
Funkcija „Auto Calibration“ bus atšaukta, jei
vykstant matavimo procesui atliksite toliau
nurodytus veiksmus.
28LT
• Paspausite  (maitinimas).
• Spausite nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtukus arba pasuksite imtuvo
rankenėlę INPUT SELECTOR.
• Nuotolinio valdymo pultelyje
paspauskite HOME, AMP MENU arba
 (nutildymas).
• Paspausite imtuvo mygtuką SPEAKERS.
• Pakeisite garsumo lygį.
• Prijunksite ausines.
7: HDMI nustatymas
Atlikite šį nustatymą, kai imtuvas prie
televizoriaus arba garso ir vaizdo įrenginio
prijungtas HDMI kabeliu.
HDMI signalo formato
nustatymas
Pasirinkite tinkamą prijungto televizoriaus
arba garso ir vaizdo įrenginio nustatymą.
1
Paspauskite AMP MENU,
tada paspauskite
/ ir
pasirinkite
„<HDMI>“ – „SIG. FMT.“.
2
Paspauskite / ir
pasirinkite pageidaujamą
įvestį, tada paspauskite .
3
Paspauskite / ir
pasirinkite prijungto
televizoriaus arba garso
ir vaizdo įrenginio vaizdo
signalo formatą atitinkantį
nustatymą, tada paspauskite
.
AMP MENU
/ ,
BACK
„Audio Return Channel“ (ARC)
funkcijos suaktyvinimas
Jei imtuvas prijungtas prie televizoriaus HDMI
įvesties lizdo, kuris yra suderinamas su „Audio
Return Channel“ (ARC) funkcija (19, 21 psl.),
įjunkite „Control for HDMI“ funkciją.
Paspauskite AMP MENU, tada
paspauskite
/ ir
pasirinkite
„<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ –
„CTRL ON“.
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija bus
suaktyvinta ir televizoriaus garsas bus
transliuojamas per imtuvą.
Pastaba
Nepamirškite televizoriuje įjungti „Control for
HDMI“ funkcijos. Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
• Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite
BACK.
• Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite AMP MENU.
„STANDARD“: rinkitės, jei
nenaudojate plačios dažnių juostos
vaizdo įrašo formato.
„ENHANCED“: rinkitės, jei naudojate
plačios dažnių juostos vaizdo
formatus, pvz., 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ir
4K/60p 4:2:0 10 bitų.
Išsamios informacijos apie vaizdo formatus
rasite Pagalbos žinyne.
Pastaba
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrenginį, 4K ir
(arba) 3D turinys gali būti nerodomas.
• Jei reikia išsamios informacijos apie prijungtą
įrenginį, žr. įrenginio naudojimo instrukcijas.
• Jei TV numatytas panašus plačios dažnių juostos
vaizdo formatas, rinkdamiesi imtuvo nustatymą
[ENHANCED], patikrinkite nustatymą TV meniu.
Išsamios informacijos apie TV meniu nustatymą
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
29LT
3
Paspauskite / ir pasirinkite
norimą paleisti įrenginį, tada
paspauskite
.
4
Paleiskite atkūrimą
prijungtame įrenginyje.
Atkūrimas
Garso ir vaizdų
atkūrimas prijungtame
televizoriuje ir (arba)
garso ir vaizdo
įrenginiuose
Galite prijungti garso ir vaizdo įrenginius
prie imtuvo ir mėgautis įvairiu turiniu, tokiu
kaip filmai arba garsas.
Patarimas
Jei norite mėgautis prijungto įrenginio garsu
ir vaizdu neįjungdami imtuvo, „<HDMI>“
meniu nustatykite „STBY.THRU“ kaip „ON“.
5
Paspausdami  +/–
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Prieš išjungdami imtuvą būtinai sumažinkite
garsumo lygį, kad nesugadintumėte garsiakalbių,
kai kitą kartą įjungsite imtuvą.
/ ,
HOME
 +/–
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis meniu.
Patarimas
• Kaip greitai sureguliuoti garsumą
– Greitai pasukite rankenėlę MASTER VOLUME
– Paspauskite ir palaikykite vieną iš  +/–
mygtukų.
• Kaip sureguliuoti tiksliai
– Lėtai sukite rankenėlę MASTER VOLUME.
– Paspauskite vieną iš  +/– mygtukų ir iškart
atleiskite.
Kaip klausytis FM radijo
Naudojant įmontuotą imtuvą, galima
klausytis aukštos kokybės FM transliacijų.
Išsamios informacijos apie eksploatavimą
rasite žinyne.
Pastaba
Gali tekti palaukti, kol TV ekrane pasirodys
pagrindinis meniu; tai priklauso nuo TV.
2
Paspauskite / ir pasirinkite
[Watch] (Žiūrėjimas) arba
[Listen] (Klausymasis), tada
paspauskite
.
TV ekrane pateikiamas meniu
elementų sąrašas.
30LT
Garso atkūrimas iš
BLUETOOTH įrenginio
Galite priimti WALKMAN®, išmaniojo
telefono, planšetinio kompiuterio turinį
naudodamiesi BLUETOOTH funkcija ir
klausytis jo per šį imtuvą.
BLUETOOTH
BLUETOOTH
PAIRING
BLUETOOTH įrenginių
registravimas imtuve
(susiejimo operacija)
Susiejimo operacijos metu BLUETOOTH
įrenginiai užregistruojami vienas su kitu
prieš juos sujungiant. Atlikite toliau
nurodytus veiksmus ir susiekite
BLUETOOTH įrenginį su imtuvu. Vieną kartą
susiejus BLUETOOTH įrenginius, jų
nebereikia vėl susieti. Kai susiejimas
baigtas, eikite į „Garso klausymasis
naudojant susietą BLUETOOTH įrenginį“
(32 psl.).
1
BLUETOOTH įrenginį
padėkite ne toliau kaip per
1 m (3,3 pėd.) nuo imtuvo.
2
Paspauskite BLUETOOTH
PAIRING (BLUETOOTH
susiejimas).
 +/–
Ekrano skydelyje pradės mirksėti
„PAIRING“. Atlikite 3 veiksmą per
penkias minutes, priešingu atveju
susiejimas bus atšauktas. Jei siejimas
atšaukiamas, pakartokite šį veiksmą.
/,
/,
, 
Apie BLUETOOTH indikatorius
3
BLUETOOTH indikatorius virš imtuvo
BLUETOOTH mygtuko šviečia mėlynai arba
mirksi, ir taip parodo BLUETOOTH būseną.
Imtuvo būsena
Indikatoriaus
būsena
Imtuvas ieško
BLUETOOTH įrenginio,
prie kurio būtų galima
prisijungti
Lėtai mirksi
BLUETOOTH susiejimas
Greitai mirksi
Užmegztas
BLUETOOTH ryšys
Pradeda šviesti
BLUETOOTH įrenginyje
atlikite siejimo veiksmus,
kad būtų aptiktas imtuvas.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
Priklausomai nuo BLUETOOTH
įrenginio tipo, jo ekrane gali būti
rodomas aptiktų įrenginių sąrašas.
Imtuvas rodomas kaip „STR-DH590“.
4
BLUETOOTH įrenginio ekrane
pasirinkite „STR-DH590“.
Jei „STR-DH590“ nerodomas, procesą
pakartokite nuo 1 veiksmo.
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane parodomas susieto įrenginio
pavadinimas.
5
Paleiskite atkūrimą per
BLUETOOTH įrenginį.
31LT
6
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą. Jei garsumo lygis vis
dar per žemas, sureguliuokite imtuvo
garsumo lygį paspausdami  +/–.
Kaip atšaukti porinio sujungimo
operaciją
Perjungus įvestį, susiejimo operacija bus
atšaukta.
Pastaba
• Tam tikrų BLUETOOTH įrenginio programų
negalima valdyti iš imtuvo.
• Jei atliekant 4 veiksmą BLUETOOTH įrenginio
ekrane reikalingas prieigos kodas, įveskite
„0000“. Prieigos kodas gali būti vadinamas
prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu ar
slaptažodžiu.
• Galima susieti iki dešimties BLUETOOTH
įrenginių. Jei susiejamas 11-as BLUETOOTH
įrenginys, anksčiausiai prijungtas įrenginys bus
pakeistas nauju.
Patarimas
• BLUETOOTH įrenginį galite valdyti naudodami
/ (greitas persukimas atgal / pirmyn),
/ (ankstesnis / kitas),  (leisti /
pristabdyti),  (stabdyti). Išsamios informacijos
apie eksploatavimą rasite žinyne.
• Jei [BT] įvestyje paspausite , kai neprijungtas
joks BLUETOOTH įrenginys, imtuvas
automatiškai prisijungs prie vėliausiai prijungto
BLUETOOTH įrenginio.
Garso klausymasis naudojant
susietą BLUETOOTH įrenginį
1
Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
2
Paspauskite BLUETOOTH.
Imtuvas prisijungs prie vėliausiai
naudoto BLUETOOTH įrenginio, o
ekrane bus rodomas įrenginio
pavadinimas.
3
32LT
Paleiskite atkūrimą per
BLUETOOTH įrenginį.
4
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą. Jei garsumo lygis vis
dar per žemas, sureguliuokite imtuvo
garsumo lygį paspausdami  +/–.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
BLUETOOTH ryšys bus nutrauktas, kai
atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
• Perjunkite įvesties šaltinį.
• Išjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
• Paspauskite BLUETOOTH PAIRING
(BLUETOOTH susiejimas).
• Išjunkite imtuvą arba BLUETOOTH
įrenginį.
• Paspauskite imtuvo BLUETOOTH
mygtuką dar kartą.
Pastaba
• Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į BLUETOOTH
įrenginio specifikacijas.
• Garso atkūrimas šiame imtuve iš BLUETOOTH
įrenginio gali vėluoti dėl BLUETOOTH belaidės
technologijos charakteristikų.
Patarimas
• Galite įjungti arba išjungti AAC kodeko
priėmimą BLUETOOTH įrenginyje. Jei reikia
informacijos apie „BT AAC“ nustatymą,
apsilankykite Pagalbos žinyne.
• Prie imtuvo galite prisijungti iš susieto
BLUETOOTH įrenginio, kai „<BT>“ meniu „BT
POWER“ nustatyta kaip „BT ON“. Jei reikia
daugiau informacijos, apsilankykite Pagalbos
žinyne.
2 Paspauskite ir palaikykite MUSIC, tada
imtuve paspauskite  (maitinimas).
Garso efektų
pasirinkimas
 (maitinimas) MUSIC
Garso lauko pasirinkimas
Garso lauką galite pasirinkti pagal
garsiakalbio konfigūraciją, garso turinį arba
asmeninius pageidavimus.
FRONT
SURROUND
Ekrano skydelyje parodomas tekstas S.F.
CLEAR ir atkuriami numatytieji visų
garso laukų nustatymai.
2CH/MULTI,
MOVIE,
MUSIC
Paspauskite 2CH/MULTI, MOVIE,
MUSIC arba FRONT SURROUND.
Garso laukai rodomi ekrano skydelyje.
Jei norite pasirinkti 2CH/MULTI, MOVIE arba
MUSIC, paspauskite mygtuką kelis kartus, kol
bus parodytas pageidaujamas garso laukas.
Išsamios informacijos apie garso lauką žr.
„Pasirenkami garso laukai ir jų efektai“
(34 psl.).
Pastaba
• Jei klausotės per ausines, pateikiamas tik
klausantis per ausines galimas garso laukas.
• Atsižvelgiant į įvestį, pasirinktą garsiakalbių
išdėstymą arba garso formatą, MOVIE ir MUSIC
garso laukai gali neveikti.
• Imtuvas gali leisti mažesnio diskretizavimo dažnio
signalus nei tikrasis įvesties signalų diskretizavimo
dažnis; tai priklauso nuo garso formato.
• Atsižvelgiant į garso lauko nustatymą, per kai
kuriuos garsiakalbius arba žemųjų dažnių
garsiakalbius gali būti neatkuriamas garsas.
Kaip atkurti numatytuosius garso
laukų nustatymus
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
1 Išjunkite imtuvą.
33LT
Pasirenkami garso laukai ir jų efektai
Garso
laukas
Mygtukas
Ekrano
skydelis
2CH ST.
Atkuriami 2 kanalų garso signalai, nepridedant jokių erdvinių
efektų. Monofoninis ir daugiakanalis garso signalai išvedami
konvertavus į 2 kanalų signalą.
Šis garso laukas geriausiai tinka garso signalams atkurti, kai jie
atkuriami tik per du priekinius garsiakalbius, nepridedant
jokių virtualaus erdvinio garso efektų.
Garsas atkuriamas tik per priekinius kairįjį ir dešinįjį
garsiakalbius. Iš žemųjų dažnių garsiakalbio garsas nesklinda.
Multi Ch
Stereo
MULTI ST.
Garsas atkuriamas per visus prijungtus garsiakalbius.
Kai įvedami 2 kanalų arba monofoninio garso signalai,
imtuvas atkuria garsą iš visų garsiakalbių, nepridedant jokių
erdvinių efektų.
Kai įvedami daugiakanalio garso signalai, garsas gali būti
neatkuriamas per kai kuriuos garsiakalbius, atsižvelgiant į ant
garsiakalbių nustatymus arba atkuriamą turinį.
Direct
DIRECT
Atkuriami visi garso signalai, nepridedant jokių erdvinių
efektų.
HD-D.C.S.
HD skaitmeninis kino garsas (HD-DCS) yra nauja pažangi
„Sony“ namų kino technologija, kurią kuriant buvo pasitelktos
naujausios akustinių ir skaitmeninių signalų apdorojimo
technologijos. Ji pagrįsta tiksliais įrašų studijoje gaunamais
atkūrimo matavimo duomenimis.
Pasirinkę šį režimą, „Blu-ray“ ir DVD formatų filmais galėsite
mėgautis tiesiog namuose: jų garsas bus ypač puikios
kokybės, be to, kels tokį įspūdį, kokį ir stengėsi sukurti filmo
garso režisierius.
PLII Movie
PLII MV
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Movie“ režimu. Šis
nustatymas yra tinkamiausias žiūrint „Dolby Surround“
formatu užkoduotus filmus. Be to, šiuo režimu pavyks atkurti
garsą 6 kanalų (5.1) formatu, žiūrint papildomai įrašyto garso
arba senų filmų įrašus.
Priekinis
erdvinio
garso
FRT SUR.
Atkuria viso erdvinio garso efektus tik dviem priekiniais
garsiakalbiais naudojant „Sony“ virtualaus signalo
apdorojimo technologiją.
Garso
stiprintuvas
ENHANCER
Atkuriamas aiškus ir sodrus garsas iš nešiojamojo garso
įrenginio. Šis režimas yra puikus pasirinkimas norint atkurti
MP3 ir kitokio suglaudinto garso formato failus.
2ch Stereo
2CH/MULTI
HD-D.C.S.
MOVIE
MUSIC
Garso lauko efektai
Koncertų salė HALL
Atkuriama muzikos koncertų salės akustika.
„Jazz“
JAZZ
atkuriama džiazo klubo akustika.
Koncertas
CONCERT
Atkuriama 300 vietų salės akustika.
Stadionas
STADIUM
atkuriamas skambesio dideliame atvirame stadione efektas.
Sportas
SPORTS
atkuriamas sporto laidos transliacijos efektas.
PLII Music
PLII MS
Dekoduojama „Dolby Pro Logic II Music“ režimu. Šis
nustatymas yra tinkamiausias naudojant įprastus 2 kanalų
erdvinio garso šaltinius, pvz., CD.
HP 2CH
Atkuriami 2 kanalų garso signalai, nepridedant jokių
erdvinių efektų. Garsas iš monofoninio ir daugiakanalis
garso signalų išvedamas konvertavus į 2 kanalų signalą.
Ausinės (2 kan.)*
* Nėra mygtuko, kad būtų galima pasirinkti [Ausinės (2 kan.)]. Šis režimas pasirenkamas automatiškai,
jeigu naudojate ausines (kitų garso laukų pasirinkti negalima).
34LT
Ryšiai tarp garso laukų ir garsiakalbio išvesčių
Iš toliau pateikto sąrašo matyti, per kurį garsiakalbį atkuriamas garsas pasirinkus konkretų
garso lauką.
2 kanalų turinys
Mygtukas
Garso
laukas
Priekiniai
Centrinis
Ekrano skydelis garsiakalbiai garsiakalbis
Erdvinio
Žemųjų
dažnių
garso
garsiakalbiai garsiakalbis
2 k. erdvinis
2CH ST.
garsas
–
–
–
Multi Ch
Stereo
MULTI ST.


1)
2CH/ MULTI Tiesioginis
(analoginė
įvestis)
DIRECT
–
–
–
Tiesioginis
(kita)
DIRECT
–
–
1)
MOVIE
MUSIC
HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII Movie
PLII MV



Priekinis
erdvinio
garso
FRT SUR.
–
–
1)
Garso
ENHANCER
stiprintuvas
–
–
2)
Koncertų
salė
HALL


2)
Jazz
JAZZ


2)
Koncertas
CONCERT


2)
Stadionas
STADIUM


2)
Sportas
SPORTS


2)
PLII Music
PLII MS



 : nėra garso.
: atkuriamas garsas.
 : Išvesties garsas priklauso nuo garsiakalbių išdėstymo nustatymo ir atkuriamo turinio.
1)
2)
Garsas atkuriamas, kai prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį ir nustatote garsiakalbių išdėstymą („x.1“),
kuriame yra aktyvus žemųjų dažnių garsiakalbis.
Garsas atkuriamas, kai prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį, nustatote garsiakalbių išdėstymą į („x.1“),
kuriame yra aktyvus žemųjų dažnių garsiakalbis, o [Garsiakalbio nustatymas] parametro [Dydis] reikšmė
pasirenkama [Small].
35LT
Daugiakanalis turinys
Mygtukas
Garso
laukas
Ekrano
skydelis
2 k. erdvinis
2CH ST.
garsas
MUSIC
Erdvinio
Žemųjų
garso
dažnių
garsiakalbiai garsiakalbis
–
–
–
MULTI ST.



Direct
DIRECT



HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII Movie
PLII MV



Priekinis
erdvinio
garso
FRT SUR.
–
–

Garso
ENHANCER
stiprintuvas



Koncertų
salė
HALL



Jazz
JAZZ



Koncertas
CONCERT



Stadionas
STADIUM



Sportas
SPORTS



PLII Music
PLII MS



2CH/ MULTI Multi Ch
Stereo
MOVIE
Priekiniai
Centrinis
garsiakalbiai garsiakalbis
 : nėra garso.
: atkuriamas garsas.
 : Išvesties garsas priklauso nuo garsiakalbių išdėstymo nustatymo ir atkuriamo turinio.
Pastaba
Jei nesigirdi jokio garso, patikrinkite, ar visi garsiakalbiai patikimai prijungti prie garsiakalbių kontaktų
(15 psl.) ir pasirinktas tinkamas garsiakalbių išdėstymas (14 psl.).
36LT
Pagrindinio meniu elementai
Meniu / kitos funkcijos
Menu
Aprašas
Watch
pasirinkite, jei norite rodyti
vaizdą iš prijungto įrenginio.
Listen
pasirinkite, jei norite klausytis
garso iš įmontuoto FM imtuvo
arba iš prijungto įrenginio.
Imtuvo valdymo meniu gali būti rodomas
televizoriaus ekrane.
„Easy Setup“
Pasirinkite, jei norite iš naujo
paleisti [„Easy Setup“], kad
būtų galima nustatyti
pagrindinius nustatymus.
/ / / ,
Sound Effect
Pasirinkite, jei norite mėgautis
garso efektais.
Speaker
Setting
Pasirinkite, jei norite reguliuoti
įvairius garsiakalbio
nustatymus.
Meniu valdymas
televizoriaus ekrane
BACK
HOME
1
OPTIONS
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis meniu.
2
Jei reikia informacijos apie [Sound Effect] ir
[Speaker Setting] meniu elementus,
apsilankykite Pagalbos žinyne.
Paspauskite / ir
pasirinkite pageidaujamą
meniu elementą, tada
paspauskite
.
Televizoriaus ekrane rodomas meniu
elementų sąrašas.
3
Paspauskite / / / ir
pasirinkite pageidaujamą
meniu elementą, tada
paspauskite
.
Patarimas
• Funkcijų sąrašą galite peržiūrėti paspaudę
OPTIONS ir pasirinkę reikiamą funkciją.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite
BACK.
• Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite HOME,
kad būtų parodytas pagrindinis meniu, tada dar
kartą paspauskite HOME.
• Kai kurias funkcijas galite nustatyti
naudodamiesi imtuvo ekranu. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite Pagalbos žinyne.
37LT
Kaip pasirinkti garsiakalbių išdėstymą
Norimą garsiakalbių išdėstymą galite pasirinkti pagal tai, kokie garsiakalbiai sumontuoti.
AMP MENU
/ ,
1
Paspauskite AMP MENU, tada paspauskite
pasirinktumėte „<SPKR>“ – „PATTERN“.
2
Paspauskite / ir pasirinkite garsiakalbių išdėstymą, tada
paspauskite .
Garsiakalbių
išdėstymas
Priekinio
kairysis /
dešinysis
garsiakalbis
Centrinis
garsiakalbis
/
ir
, kad
Kairysis /
dešinysis
erdvinio garso
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis

„5.1“



„5.0“




„4.1“




„4.0“




„3.1“




„3.0“




„2.1“




„2.0“




 : nenaudojama.
 : naudojama.
Patarimas
Kai prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį, pasirinkite garsiakalbių išdėstymo nustatymą „x.1“.
38LT
Kaip atkurti
numatytuosius
gamyklinius
nustatymus
Išvalyti visus įsimintus nustatymus ir atkurti
numatytuosius gamyklinius nustatymus
galite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
1
Paspauskite  (maitinimas)
ir išjunkite imtuvą.
 (maitinimas)
2
Paspauskite ir palaikykite 
(maitinimas) apie 5 sek.
Inicijavimo metu ekrano skydelyje
rodoma „CLEARING“. Pasibaigus
inicijavimui, ekrano skydelyje rodoma
„CLEARED “.
 (maitinimas)
Pastaba
Atmintis visiškai išvaloma per keletą sekundžių.
Neišjunkite imtuvo, kol ekrano skydelyje
neparodoma „CLEARED “.
39LT
Indikatorius ekrane išsijungs.
Trikčių šalinimas /
specifikacijos
Trikčių šalinimas
Jei naudodami imtuvą susidūrėte su
problema, prieš kreipdamiesi į artimiausią
„Sony“ pardavėją pabandykite ją išspręsti
vadovaudamiesi toliau pateikta
informacija.
• Išsiaiškinkite, ar apie problemą rašoma
šiame skyriuje „Trikčių šalinimas“.
• Apsilankykite Pagalbos žinyne, įveskite
paieškos raktažodžius ir patikrinkite, ar
yra aprašytas trikties pašalinimas.
Klientai Europoje:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
h_eu/
Klientai Taivane:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
zh-tw/
Klientai kituose regionuose:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/
h_zz/
• Atkurti numatytuosius garso laukų
nustatymus (33 psl.).
• Išvalykite visus išsaugotus nustatymus ir
atkurkite imtuvo numatytuosius
gamyklinius nustatymus (39 psl.).
Jei atlikus visus nurodytus veiksmus
problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendri nesklandumai
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
• Jei „AUTO.STBY“ nustatytas kaip „STBY
ON“, „<SYSTEM>“ meniu nustatykite jį
kaip „STBY OFF“.
• Buvo suaktyvinta išjungimo laikmačio
funkcija.
• Buvo įjungta funkcija „PROTECT“ (45 psl.).
40LT
• Jei užsidega priekiniame skydelyje esantis
indikatorius PURE DIRECT, paspausdami
PURE DIRECT išjunkite šią funkciją.
• Imtuve paspauskite DIMMER ir pasirinkite
„BRIGHT“ arba „DARK“.
TV garsas
Per imtuvą neatkuriamas TV garsas.
• Kai imtuvas prijungiamas prie televizoriaus,
suderinamo su „Audio Return Channel“
(ARC) funkcija, patikrinkite, ar imtuvas
prijungtas prie HDMI lizdo, suderinamo su
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija (19,
21 psl.). Patikrinkite, ar prie TV HDMI įvesties
yra užrašas „ARC“.
• Jei televizorius suderinamas su „Audio
Return Channel“ (ARC) funkcija,
patikrinkite, ar televizoriuje įjungta „Control
for HDMI“ funkcija.
• Patikrinkite, ar „<HDMI>“ meniu
„CTRL.HDMI“ nustatytas kaip „CTRL ON“.
• Įsitikinkite, kad TV palaiko funkciją „System
Audio Control“. Nustatykite televizoriaus
(BRAVIA) garsiakalbius kaip „Garso
sistemą“. Kaip nustatyti TV, žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
• Jei TV nėra funkcijos „System Audio
Control“, „<HDMI>“ meniu nustatykite
„AUDIO.OUT“ kaip:
– TV+AMP, jei garso norite klausytis per
TV garsiakalbį ir imtuvą;
– „AMP“, jei garso norite klausytis tik per
imtuvą.
• Jei garsas vis dar neatkuriamas arba
trūkinėja, prijunkite optinį skaitmeninį garso
kabelį (nepridedamas) ir imtuve nustatykite
„<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ – „CTRL OFF“.
• Jei televizorius nesuderinamas su „Audio
Return Channel“ (ARC) funkcija, imtuvą prie
televizoriaus prijunkite naudodami optinį
skaitmeninį garso kabelį (nepridedamas)
arba stereogarso kabelį (nepridedamas).
Televizoriaus garsas nebus atkuriamas per
prijungtus garsiakalbius, kai imtuvas
prijungtas prie HDMI įvesties lizdo
televizoriuje, kuris nesuderinamas su
„Audio Return Channel“ (ARC) funkcija.
• Pasirinkite tinkamą įrenginį ar įvestį, jei
programą norite žiūrėti iš įrenginio,
prijungto prie TV. Išsamios informacijos
apie veikimą žr. atitinkamame TV
naudojimo instrukcijos skyriuje.
• Jei prie televizoriaus prijungto kabelinės
arba palydovinės televizijos priedėlio
garsas neatkuriamas, prijunkite įrenginį
prie imtuvo HDMI įvesties lizdo ir
perjunkite imtuvo įvestį į prijungto
įrenginio įvestį (23 psl.).
• Pabandykite paspausti įvesties mygtuką
nuotolinio valdymo pulte arba sukdami
imtuvo jungiklį INPUT SELECTOR
pasirinkti įvestį, kurią norite klausyti.
• Suaktyvintas imtuvo apsauginis
įrenginys. Išjunkite imtuvą, pašalinkite
trumpojo jungimo problemą, ir vėl
įjunkite maitinimą.
Girdimas garsus ūžesys arba
triukšmas
• Atsižvelgiant į TV ir imtuvo prijungimo
tvarką, imtuvas gali būti nutildytas ir
imtuvo priekinio skydelio ekrane rodoma
„MUTING“. Jei taip nutiktų, pirma įjunkite
TV, tada imtuvą.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įrenginys
sujungti tvirtai.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
nėra TV garso išvesties.
• Jei kištukai ir lizdai yra nešvarūs,
nuvalykite juos alkoholiu sudrėkintu
audiniu.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
garsas pateikiamas iš to HDMI® įrenginio,
kuris prieš išjungiant imtuvą buvo
pasirinktas paskiausiai. Jei atkuriate turinį
iš kito įrenginio, leiskite turinį tame
įrenginyje ir atlikite grojimo vienu
prisilietimu veiksmą arba įjunkite imtuvą
ir pasirinkite HDMI įrenginį, iš kurio norite
atkurti turinį.
• Įsitikinkite, kad „<HDMI>“ meniu
„STBY.THRU“ nustatytas kaip „ON“ arba
„AUTO“.
Audio
Garso nėra arba jis labai silpnas, kad
ir kurį įrenginį pasirinktumėte.
• Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai
įkišti į reikiamus imtuvo, garsiakalbių ir
įrenginių įvesties / išvesties lizdus.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir visi įrenginiai
įjungti.
• Patikrinkite, ar imtuvo rankenėlė MASTER
VOLUME nenustatyta ties VOL MIN.
• Paspauskite imtuvo mygtuką SPEAKERS
ir pasirinkite „SPK ON“ (8 psl.).
• Patikrinkite, ar prie imtuvo neprijungtos
ausinės.
• Paspauskite  (nutildymas), kad
atšauktumėte nutildymo funkciją.
• Įsitikinkite, ar jungiamieji kabeliai nėra
šalia transformatoriaus arba variklio.
• Atitraukite nuo TV garso įrenginį.
Nėra garso arba iš tam tikrų
garsiakalbių sklinda tik labai
tylus garsas.
• Prijunkite ausines prie lizdo PHONES ir
patikrinkite, ar per jas sklinda garsas. Jei
garsas sklinda tik iš vieno ausinių kanalo,
gali būti, kad įrenginys prie imtuvo
prijungtas netinkamai. Patikrinkite, ar visi
kabeliai iki galo įkišti į imtuvo ir įrenginio
lizdus.
Jei garsas sklinda iš abiejų ausinių kanalų,
gali būti, kad priekinis garsiakalbis prie
imtuvo prijungtas netinkamai.
Patikrinkite, ar priekinis garsiakalbis, iš
kurio nesklinda garsas, prijungtas
tinkamai.
• Patikrinkite, ar prijungta prie abiejų, L ir R,
analoginio įrenginio lizdų; analoginius
įrenginius reikia prijungti prie L ir R lizdų.
Naudokite stereogarso kabelį
(nepridedamas).
• Sureguliuokite garsiakalbių lygį.
• Naudodami „<A.CAL>“ meniu parinktį
„AUTO CAL“ arba „<SPKR>“ meniu
parinktį „PATTERN“ patikrinkite, ar
garsiakalbio nustatymai atitinka sąranką.
Tada, naudodami „<LEVEL>“ meniu
parinktį „T. TONE“, patikrinkite, ar
kiekvienas garsiakalbis tinkamai atkuria
garsą.
• Patikrinkite, ar žemųjų dažnių
garsiakalbis prijungtas tinkamai ir tvirtai.
41LT
• Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbis įjungtas.
• Atsižvelgiant į pasirinktą garso lauką,
garsas iš žemųjų dažnių garsiakalbio gali
nesklisti (35, 36 psl.).
Garsas nesklinda iš konkretaus
įrenginio.
• Patikrinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas
prie atitinkamų garso įvesties lizdų.
• Patikrinkite, ar jungiamasis (-ieji) kabelis
(-iai) yra iki galo įkištas (-i) į imtuvo ir
įrenginio lizdus.
• Meniu „<INPUT>“ pažymėkite „IN MODE“.
• Patikrinkite, ar įrenginys tinkamai
prijungtas prie atitinkamo HDMI lizdo.
• Reikia sukonfigūruoti kai kurių atkūrimo
įrenginių HDMI® nuostatas. Žr. prie
kiekvieno įrenginio pridėtą naudojimo
instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį su eternetu.
Aukščiausios kokybės didelės spartos
HDMI kabelis su 18 Gb/s palaikančiu
eterneto ryšiu būtinas naudojant 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 ir 4K/60p 4:2:0 10 bitų ir kt.
formatą.
• Garsas iš imtuvo gali būti neatkuriamas,
jei TV ekrane rodomas pagrindinis
meniu. Norėdami išeiti iš pagrindinio
meniu, paspauskite HOME.
• Iš HDMI® lizdo perduodamus garso
signalus (formatą, diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.) gali silpninti prijungtas
įrenginys. Jei vaizdas nekokybiškas arba
iš įrenginio nesklinda garsas, patikrinkite
HDMI® kabeliu prijungto įrenginio
nustatymą.
• Kai prijungtas įrenginys nepalaiko autorių
teisių apsaugos technologijos (HDCP),
per lizdą HDMI TV OUT perduodamas
vaizdas ir (arba) garsas gali būti
iškraipytas (-i) arba neatkuriamas (-i).
Tokiu atveju patikrinkite prijungto
įrenginio specifikacijas.
42LT
• Jei norite klausytis didelio pralaidumo
garso („DTS-HD Master Audio“, „Dolby
TrueHD“), nustatykite didesnę nei 720p /
1080i atkūrimo įrenginio vaizdo raišką.
• Kad galėtumėte naudoti DSD ir kelių
kanalų tiesinį PCM, gali reikėti
sukonfigūruoti tam tikras atkūrimo
įrenginio vaizdo raiškos nuostatas. Žr.
atkūrimo įrenginio naudojimo instrukciją.
• Jei imtuvą prijungsite prie vaizdo
įrenginio (projektoriaus ar kt.), per imtuvą
gali nepavykti atkurti garso. Tokiu atveju
„<HDMI>“ meniu parinktį „AUDIO.OUT“
nustatykite kaip „AMP“.
• Negalite klausytis garso iš prijungto prie
imtuvo įrenginio, jei pasirinkta imtuvo TV
įvestis. Pakeiskite imtuvo įvestį į HDMI®,
jei programą norite žiūrėti per įrenginį,
kuris prijungtas prie imtuvo HDMI® ryšiu.
• Patikrinkite, ar pasirinktas skaitmeninio
garso įvesties lizdas nepriskirtas kitai
įvesčiai.
Iš kairės ir dešinės sklindantys garsai
yra nesubalansuoti arba atvirkštiniai.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įrenginys
sujungti tinkamai ir tvirtai.
• Sureguliuokite garso lygio parametrus
pasinaudodami [Garsiakalbio
nustatymas] meniu parinktimi [Lygis].
Neatkuriamas kelių kanalų „Dolby
Digital“ arba DTS garsas.
• Patikrinkite, ar paleistas DVD ar kt.
įrašytas „Dolby Digital“ arba DTS formatu.
• Kai DVD leistuvą ar kt. prijungiate per
imtuvo skaitmeninės įvesties lizdus,
patikrinkite, ar nustatyta prijungto
įrenginio skaitmeninė garso išvestis.
• „<HDMI>“ meniu nustatykite
„AUDIO.OUT“ kaip „AMP“ .
• Didelio pralaidumo garsu („DTS-HD
Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“), DSD ir
kelių kanalų tiesiniu PCM galite mėgautis
tik naudodami HDMI jungtį.
• Jei įrenginyje yra skaitmeninės garso
išvesties nustatymas, patikrinkite, kad jis
nebūtų nustatytas kaip PCM.
Nepavyksta pritaikyti erdvinio garso
efekto.
• Būtinai pasirinkite turiniui optimalų garso
lauką. Išsamios informacijos apie garso
laukus žr. „Pasirenkami garso laukai ir jų
efektai“ (34 psl.).
Televizorius neatkuria vaizdo ir
garso, kai imtuvas veikia budėjimo
režimu.
• Nustatykite „<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ kaip
„CTRL ON“, tada nustatykite „STBY.THRU“
kaip „ON“ arba „AUTO“.
• Įjunkite imtuvą, tada pasirinkite išvestį,
prie kurios prijungtas leidimo įrenginys.
• Jei jungiama prie kitų, ne „Sony“
pagamintų įrenginių, kurie palaiko
„Control for HDMI“ funkciją, nustatykite
„<HDMI>“ – „CTRL.HDMI“ – „CTRL ON“.
Garsas atkuriamas ir iš imtuvo, ir iš TV.
• Nutildykite imtuvo arba TV garsą.
Video
TV ekrane nerodomas vaizdas.
• Pabandykite paspausti įvesties mygtuką
nuotolinio valdymo pulte arba pasukite
imtuvo rankenėlę INPUT SELECTOR ir
pasirinkite įvestį, kurią norite žiūrėti.
• Nustatykite tinkamą TV įvesties režimą.
• Įsitikinkite, kad kabeliai prie įrenginių
prijungti tinkamai ir tvirtai.
• Atjunkite HDMI laidą nuo imtuvo ir
televizoriaus, tada vėl jį prijunkite.
• Pasirinktos įvesties „SIG. FMT.“ meniu
„<HDMI>“ nustatykite kaip „STANDARD“.
• Reikia nustatyti kai kuriuos atkūrimo
įrenginius. Žr. prie kiekvieno įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
• Jei žiūrite vaizdus ar klausotės garso,
ypač jei perduodamas 1080p, „Deep
Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D
formato turinys, būtinai naudokite
didelės spartos HDMI kabelį su eternetu.
Jei naudojate 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K/
60p 4:2:0 10 bitų, ir t. t., reikalingas
aukštos kokybės didelės spartos HDMI
laidas su eternetu, kuris gali palaikyti iki
18 Gbps juostos plotį.
• Jei norite leisti HDCP 2.2 turinį, būtinai
prijunkite imtuvą prie TV HDMI įvesties
lizdo, kuris palaiko HDCP 2.2.
TV ekrane nerodomas 3D formato
turinys.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrenginį, 3D
turinio gali būti nerodoma. Išsamios
informacijos apie imtuvo palaikomą 3D
HDMI vaizdo formatą žr. pagalbos žinyne.
• Būtinai naudokite didelės spartos HDMI
kabelį su eternetu.
TV ekrane nerodomas 4K formato
turinys.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrenginį, 4K
turinio gali būti nerodoma. Patikrinkite
TV ir vaizdo įrenginio vaizdo rodymo
galimybę ir nustatymus.
• Būtinai naudokite didelės spartos HDMI
kabelį su eternetu. Kai naudojate didelio
juostos pločio vaizdo formatus, tokius kaip
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 ir 4K/60p 4:2:0 10 bitų,
reikalingas aukštos kokybės didelės
spartos HDMI laidas su eternetu, kuris gali
palaikyti iki 18 Gbps juostos plotį.
• Jei televizoriuje yra į didelio juostos
pločio vaizdo formatą panašus meniu,
patikrinkite nustatymą televizoriaus
meniu, kai šiame imtuve nustatote „SIG.
FMT.“ kaip „ENHANCED“ (29 psl.).
Išsamios informacijos apie TV meniu
nustatymą žr. TV naudojimo instrukcijoje.
• Prijunkite imtuvą prie 4K palaikančio
televizoriaus HDMI įvesties lizdo. Jei 4K
raiškos vaizdo turinį ar kt. ketinate
paleisti naudodami atkūrimo įrenginį,
HDMI kabelį turite prijungti prie HDMI
lizdo, kuris palaiko HDCP 2.2.
Kai imtuvas veikia budėjimo režimu,
TV ekrane vaizdas nerodomas.
• Įsijungus imtuvo budėjimo režimui,
rodomas vaizdas iš to HDMI® įrenginio,
kurį pasirinkote paskiausiai, prieš
išjungdami imtuvą. Jei atkuriate turinį iš
kito įrenginio, leiskite turinį tame
įrenginyje ir atlikite grojimo vienu
prisilietimu veiksmą arba įjunkite imtuvą
ir pasirinkite HDMI įrenginį, iš kurio norite
atkurti turinį.
43LT
• Įsitikinkite, kad „<HDMI>“ meniu
„STBY.THRU“ nustatytas kaip „ON“ arba
„AUTO“.
TV ekrane nerodomas pagrindinis
meniu.
• Atjunkite HDMI laidą nuo imtuvo ir
televizoriaus, tada vėl jį prijunkite.
• Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinkta
atitinkama įvestis. Pasirinkite HDMI įvestį,
prie kurios bus jungiamas imtuvas.
• Norėdami atidaryti pagrindinį meniu,
paspauskite HOME.
• Atsižvelgiant į TV, pagrindinis meniu TV
ekrane gali būti atidarytas ne iš karto.
• Naudojant automatinį radijo stočių
nustatymą, stočių signalas per silpnas.
Nustatykite stotis tiesiogiai.
• Iš anksto nebuvo nustatyta radijo
stočių arba iš anksto nustatytos radijo
stotys buvo pašalintos (kai naudojamas
iš anksto nustatytų radijo stočių
ieškomasis derinimas). Iš anksto
nustatykite radijo stotis.
• Kelis kartus paspauskite DISPLAY, kad
ekrano skydelyje būtų parodytas dažnis.
BLUETOOTH įrenginys
HDR (didelio dinaminio diapazono –
angl. „High Dynamic Range“) vaizdų
negalima rodyti HDR režimu.
Nepavyksta susieti.
• Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą, HDR
vaizdai gali būti nerodomi HDR režimu.
Patikrinkite TV ir vaizdo įrangos vaizdo
rodymo galimybę ar nustatymą.
• Kai kuri vaizdo įranga gali neatkurti HDR
turinio HDR režimu, jei „SIG. FMT.“
nustatytas kaip „STANDARD“, net jei
televizorius ir vaizdo įranga palaiko HDR
ir 18 Gb/s dažnių juostą. Tokiu atveju,
„<HDMI>“ meniu nustatykite pasirinktos
įvesties „SIG. FMT.“kaip „ENHANCED“. Kai
pasirenkate „ENHANCED“, naudokite
aukštos kokybės didelės spartos HDMI
kabelius su eternetu, kurie gali palaikyti
juostos plotį iki 18 Gb/s.
• Susieti gali nepavykti, jei netoli imtuvo
yra kitų BLUETOOTH įrenginių. Tokiu
atveju kitus BLUETOOTH įrenginius
išjunkite.
FM radijas
Prastas FM priėmimas.
• Ištraukite laidinę FM anteną ir perkelkite
ją į tokią vietą, kurioje gerai priimami
signalai.
• Perkelkite laidinę FM anteną prie lango.
• Nustatykite laidinę FM anteną, kad jos
padėtis būtų kuo horizontalesnė.
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
• Patikrinkite, ar antenos prijungtos
patikimai. Jei reikia, sureguliuokite
antenas.
44LT
• BLUETOOTH prietaisą perkelkite arčiau
imtuvo.
• Teisingai įveskite tą patį prieigos raktą,
kuris buvo įvestas BLUETOOTH įrenginyje.
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
• Bandomas jungti BLUETOOTH įrenginys
nepalaiko A2DP profilio ir sujungti jo su
imtuvu negalima.
• Paspauskite BLUETOOTH ir prijunkite
vėliausiai prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
• Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
• Sukurkite ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
• Susiejimo registracijos informacija buvo
ištrinta. Susiekite dar kartą.
• Prijungus prie BLUETOOTH įrenginio, šis
imtuvas neaptinkamas.
• Ištrinkite BLUETOOTH įrenginio susiejimo
registracijos informaciją iš BLUETOOTH
įrenginio ir pakartokite susiejimo
operaciją dar kartą.
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
• Imtuvas ir BLUETOOTH įrenginys yra per
toli vienas nuo kito.
• Jei yra kliūčių tarp imtuvo ir BLUETOOTH
įrenginio, jas pašalinkite arba perkelkite
imtuvą
ir (arba) įrenginį taip, kad jos netrukdytų.
• Jei netoliese yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetinę spinduliuotę (pvz.,
belaidis LAN, kitas BLUETOOTH įrenginys
ar mikrobangų krosnelė), jį patraukite.
Per imtuvą negirdėti BLUETOOTH
įrenginio garso.
• Pirmiausia padidinkite BLUETOOTH
įrenginio garsumą, tada sureguliuokite
garsumą naudodami nuotolinio valdymo
pulto mygtuką  + (arba imtuvo
MASTER VOLUME).
Garsus ūžimas arba triukšmas.
• Jei yra kliūčių tarp imtuvo ir BLUETOOTH
įrenginio, pašalinkite jas arba perkelkite
imtuvą
ir (arba) įrenginį taip, kad jos netrukdytų.
• Jei netoliese yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetinę spinduliuotę (pvz.,
belaidis LAN, kitas BLUETOOTH įrenginys
ar mikrobangų krosnelė), jį patraukite.
• Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
nuotolinio valdymo pultas
Klaidų pranešimai
Ekrano skydelyje rodoma „PROTECT“.
Po kelių sekundžių imtuvas automatiškai
išsijungs. Patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) ir leiskite
imtuvui atvėsti 30 minučių, šalindami
toliau nurodytas triktis.
– Atjunkite visus garsiakalbius ir žemųjų
dažnių garsiakalbį.
– Patikrinkite, ar garsiakalbių laidai
abiejuose galuose tvirtai susukti.
– Patikrinkite, ar imtuvas neuždengtas ir ar
neužblokuotos jo vėdinimo angos.
– Patikrinkite, ar prijungtų garsiakalbių
varža neviršija imtuvo galiniame
skydelyje nurodyto nominalios varžos
diapazono.
– Pirma prijunkite priekinį garsiakalbį,
prijunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą ir įjunkite imtuvą. Padidinkite
garsumo lygį ir naudokite imtuvą
mažiausiai 30 min., kol jis visiškai įšils.
Tada po vieną junkite visus papildomus
garsiakalbius ir kiekvieną jų išbandykite,
kol nustatysite, dėl kurio garsiakalbio
atsiranda apsaugos klaida.
Patikrinę anksčiau nurodytus elementus ir
išsprendę visas problemas, prijunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir įjunkite imtuvą.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į
imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį.
• Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp
nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo.
Ekrano skydelyje rodoma „USB FAIL“.
POWER SUPPLY prievade nustatytas
viršsrovis. Išjunkite imtuvą, atjunkite USB
įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą.
• Jei nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementai išsieikvoję, abu juos pakeiskite
naujais.
45LT
Pranešimai atlikus automatinio
kalibravimo matavimus
[Error 30:]
Kai prijungtos ausinės. Atjunkite ausines ir
vėl bandykite kalibruoti.
[Error 31:]
Garsiakalbio sistema nustatyta kaip „OFF
SPEAKERS“. Kelis kartus paspauskite
imtuvo mygtuką SPEAKERS, kad
pasirinktumėte „SPK ON“, ir atlikite
automatinį kalibravimą dar kartą.
[Error 32:], [Error 33: F], [Error 33: S]
• Garsas neaptinkamas iš vieno arba abiejų
garsiakalbių.
– Garsas neaptinkamas iš vieno arba
abiejų priekinių garsiakalbių.
Įsitikinkite, kad kalibravimo mikrofonas
nesugadintas ir prijungtas prie lizdo
CALIBRATION MIC priekiniame imtuvo
skydelyje ir kad visi garsiakalbiai
tinkamai prijungti.
– Garsas neaptinkamas iš kairiojo arba
dešiniojo erdvinio garsiakalbio.
Įsitikinkite, kad erdvinio garso
garsiakalbiai prijungti prie erdvinio
garso jungčių SURROUND.
• Jei garsiakalbiai neatkuria garso,
patikrinkite, ar kalibravimo mikrofonas
nesugadintas ir prijungtas prie
CALIBRATION MIC lizdo priekiniame
imtuvo skydelyje.
[Įspėjimas 40:]
Matavimas užbaigtas, bet triukšmo lygis
aukštas. Jei norite geriausių rezultatų,
kalibruokite kuo tylesnėje vietoje.
46LT
[Įspėjimas 41:], [Įspėjimas 42:]
Kalibravimo mikrofono įvesties signalas per
stiprus. Mikrofonas gali būti per arti
garsiakalbių. Padėkite kalibravimo mikrofoną
į pageidaujamą klausymosi padėtį ir atlikite
automatinį kalibravimą dar kartą.
[Įspėjimas 43:]
Nepavyksta nustatyti žemųjų dažnių
garsiakalbio atstumo ir padėties.
Patikrinkite žemųjų dažnių garsiakalbį ir iš
naujo sukalibruokite tylioje aplinkoje.
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami pasirūpinkite, kad jį
patikrintų kvalifikuoti darbuotojai.
Maitinimo šaltiniai
• Nedėkite imtuvo šalia kitų įrenginių, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba magnetofonu
ir yra šalia šių įrenginių, gali girdėtis
triukšmas arba pablogėti vaizdo kokybė.
Tokios trikties tikimybė ypač didelė
naudojant patalpoms skirtą anteną.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite, ar
darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta galinėje imtuvo
pusėje pritvirtintoje etiketėje.
Naudojimas
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką; niekada netraukite
už laido.
Valymas
Prieš prijungdami kitą įrenginį, imtuvą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Korpusą, skydelį ir valdiklius valykite
minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite jokios
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Keičiamos dalys
Įkaitimas
Jei imtuvas remontuojamas, pakeistos
dalys gali būti pasiliktos naudoti dar kartą
arba atiduotos perdirbti.
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
Vieta
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur
daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
47LT
Specifikacijos
SU GARSO SISTEMOS GALIA
SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR VISUMINIS
NETIESINIŲ IŠKRAIPYMŲ VEIKSNYS
(tik JAV skirti modeliai)
Esant 6 omų apkrovai, veikiant abiem
kanalams, 20–20 000 Hz, kai naudojant
stereorežimą nominali minimali vieno
kanalo RMS galia yra 90 W, visuminis
netiesinių iškreipių faktorius yra ne
didesnis nei 0,09 % nuo 250 mW
nominalios išvesties.
Stiprintuvas1)
Garsiakalbio varžos naudojimas
6–16 omų
Minimali RMS išvesties galia
(6 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
105 W + 105 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia2)
(6 omai, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W vienam kanalui
1)
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Regionas
Su maitinimu susiję
reikalavimai
JAV, Kanada,
Taivanas
120 V kintamoji srovė,
60 Hz
Okeanija, Europa
230 V kintamoji srovė,
50 Hz
2)
Rekomenduojama priekinio, centrinio ir
erdvinio garso garsiakalbių išvesties galia.
Atsižvelgiant į garso lauko nustatymus ir šaltinį,
garsas gali būti neatkuriamas.
Dažnių diapazonas
Analoginė
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(neapdorojant pagal garso lauką ir
glodintuvą)
Įvestis
Analoginė
Jautrumas: 500 mV / 50 kiloomų
S/N3): 105 dB (A4), 500 mV5))
Skaitmeninė (bendraašė)
Varža: 75 omai
48LT
S/N: 100 dB (A4), 20 kHz LPF)
Skaitmeninė (optinė)
S/N: 100 dB (A4), 20 kHz LPF)
Išvestis (analoginė)
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIS
Įtampa: 2 V / 1 kiloomas
Glodintuvas
Stiprinimo lygiai
±10 dB, kas 1 dB
3)
INPUT SHORT (neapdorojant pagal garso lauką
ir glodintuvą)
4)
Svertinis tinklas
5) Įvesties lygis
FM imtuvo dalis
Radijo stočių nustatymo diapazonas
JAV ir Kanadai skirti modeliai:
87,5 MHz–108,0 MHz (po 100 kHz)
Kiti modeliai:
87,5–108,0 MHz (po 50 kHz)
Antena (orinė)
Laidinė FM antena (orinė)
Antenos (orinės) jungtys
75 omų, nesubalansuotos
HDMI vaizdo įrašas
Raiška
• 480p/60 Hz
• 576p / 50 Hz
• 720p / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
• 1080i/60 Hz, 50 Hz
• 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
• 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Palaikymas
HDCP 2.2, HDR (HDR10, „Hybrid LogGamma“, „Dolby Vision“), 3D, „Deep
Color“ („Deep Colour“), ITU-R BT.2020,
ARC
Maitinimo tiekimo skyrius
POWER SUPPLY prievadas
Nuolatinė srovė 5 V 1 A (maks.)
BLUETOOTH skyrius
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
„Bluetooth“ specifikacijos 1 galios klasė
Didžiausias ryšio atstumas
Tiesioginio matomumo linija maždaug
30 m (98,4 pėdos)1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
Dažnių diapazonas ir didžiausia išvesties galia
(tik Europai skirtiems modeliams)
BLUETOOTH
Dažnių
diapazonas
Didžiausia
išvesties galia
Nuo 2 400 MHz iki
2 483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
0,5 W
(Kai „BT STBY“ nustatytas kaip „STBY
ON“, „CTRL.HDMI“ nustatomas kaip
„CTRL OFF“ ir „STBY.THRU“
nustatomas kaip „OFF“.)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis) (apytiksl.)
430 mm × 133 mm × 297 mm (17 in ×
5 1/4 in × 11 3/4 in), įskaitant išsikišusias
dalis ir valdiklius
Apytikslis svoris
7,1 kg (15 lb 11 oz)
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į
tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų
krosnelę, statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, programinė
įranga ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
Bendri nesklandumai
Su maitinimu susiję reikalavimai
Regionas
Su maitinimu susiję
reikalavimai
JAV, Kanada,
Taivanas
120 V kintamoji srovė,
60 Hz
Okeanija
230 V kintamoji srovė,
50 Hz
Europa
230 V AC, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
200 W
Budėjimo režimas: 0,3 W
(Kai „CTRL.HDMI“ nustatytas kaip
„CTRL OFF“, „STBY.THRU“ nustatomas
kaip „OFF“ ir „BT STBY“ nustatomas
kaip „STBY OFF“.)
BLUETOOTH budėjimo režimas (visi
belaidžio tinklo prievadai suaktyvinti):
49LT
Autorių teisės
Apie BLUETOOTH ryšį
Šiame imtuve naudojami „Dolby1) Digital“,
„Pro Logic Surround“ ir „DTS2) Digital Surround
System“.
Palaikoma BLUETOOTH versija
ir profiliai
1)
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“, „Dolby
Vision“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
2)
Informaciją apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS, Inc.“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis,
DTS su simboliu, DTS-HD, DTS-HD ir DTS-HD
logotipas yra „DTS Inc.“ registruotieji prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose
šalyse. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
Šiame imtuve naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia
Interface“ ir HDMI logotipas yra HDMI
Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių
ženklai priklauso jų savininkams. Šiame
vadove ženklai ™ ir  nenurodyti.
Profilis nurodo standartinį įvairių
BLUETOOTH gaminių funkcijų rinkinį.
Išsamios informacijos apie šio imtuvo
palaikomas BLUETOOTH versijas ir profilius
žr. skyriaus „Specifikacijos“ (48 psl.)
BLUETOOTH skirtoje dalyje.
Efektyvus ryšio diapazonas
Atstumas tarp naudojamų BLUETOOTH
įrenginių negali būti didesnis kaip 10 m
(33 pėdos) (tarp jų turi nebūti kliūčių).
Toliau nurodytomis sąlygomis efektyvus
ryšio nuotolis gali būti mažesnis.
• Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis
• Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN;
• Netoli naudojamų mikrobangų krosnelių;
• Vietose, kuriose generuojamos kitos
elektromagnetinės bangos.
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g/n) įrenginys naudoja tą patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH prietaisą prie belaidžiu LAN
veikiančio įrenginio, gali kilti
elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
nurodytas priemones.
• Naudokite šį imtuvą bent 10 metrų (33 pėdų)
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
• Jei naudojamas BLUETOOTH įrenginys yra
arčiau nei už 10 m (33 pėdų), išjunkite
belaidžio LAN įrenginio maitinimą.
• Šį imtuvą ir BLUETOOTH įrenginį
montuokite kuo arčiau vienas kito.
50LT
Poveikis kitiems įrenginiams
Šio imtuvo skleidžiamos radijo bangos gali
trikdyti kai kurių medicinos įrenginių
veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl nurodytose vietose visada išjunkite
šio imtuvo ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą.
• Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų
• Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Pastaba
• Šis imtuvas palaiko BLUETOOTH specifikaciją
atitinkančias saugos funkcijas, todėl
BLUETOOTH technologijos teikiamas ryšys yra
saugus. Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius, todėl
visada būkite atsargūs, kai palaikote ryšį
naudodamiesi BLUETOOTH technologija.
• „Sony“ neatsako už žalą arba kitus nuostolius,
patiriamus nutekėjus informacijai, kai ryšys
palaikomas naudojantis BLUETOOTH technologija.
• Nesuteikiama garantija, kad BLUETOOTH ryšį
pavyks užmegzti su visais BLUETOOTH
įrenginiais, kurių profilis toks kaip šio imtuvo.
• Prie šio imtuvo prijungti BLUETOOTH įrenginiai
turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ nurodytą
BLUETOOTH specifikaciją ir turi būti sertifikuoti.
Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų, kai dėl BLUETOOTH
įrenginio charakteristikų arba specifikacijų gali
nepavykti prisijungti, reikės valdyti kitokiais
būdais arba skirsis ekranas ar veikimas.
• Prijungus prie šio imtuvo kai kuriuos
BLUETOOTH įrenginius, tam tikroje ryšio
aplinkoje ir tam tikromis sąlygomis gali būti
girdimas triukšmas arba nesklisti garsas.
Jei kiltų su imtuvu susijusių klausimų arba
problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
51LT
Palaikomi atkuriami formatai
Palaikomi skaitmeniniai garso formatai
Skaitmeninio garso formatai, kuriuos gali dekoduoti šis imtuvas, priklauso nuo prijungto įrenginio
skaitmeninės garso išvesties lizdų. Šis imtuvas palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Maksimalus dekoduotų
kanalų skaičius
Skaitmeninis garso formatas
Jungtis su imtuvu
„Dolby Digital“ („DD“)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
„Dolby Digital Plus“ („DD+“)1)
7.12)
HDMI
„Dolby TrueHD“ („DTHD“)1)
7.12)
HDMI
DTS („DTS“)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS 96/24 („DTS 9624“)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS-HD High Resolution Audio
(„DTSHD HR“)1)
7.12)
HDMI
2)
HDMI
„DTS-HD Master Audio“ („DTSHD MA“)
1)
7.1
DTS Express („DTS EXP“)
5.1
HDMI
DSD („DSD“)1)
5.1
HDMI
Kelių kanalų tiesinė PCM („PCM“)1)
7.12)
HDMI
1)
Jei atkūrimo įrenginys nesuderinamas su tikruoju formatu, garso signalai atkuriami kitu formatu.
Išsamią informaciją žr. atkūrimo įrenginio naudojimo instrukcijoje.
2)
Signalai bus pateikiami 5.1 kanalais.
52LT
Rodyklė
Symbols
„Deep Color“ („Deep Colour“) 18
„Easy Setup“ 25
„Watch“ 37
Skaitmenys
2 k. erdvinis garsas 34
G
Galia
Energijos sąnaudos 49
Garsiakalbio
kabelis 15
prijungimas 15
Garsiakalbių
išdėstymas 38
Garso efektai 33
Garso formatas 52
4K 19
Garso ir vaizdo įrenginių
prijungimas 23
Garso laukas 33
6 kanalai (5.1) 16
Garso stiprintuvas 34
A
H
2.1 kanalai 17
ARC 19, 20, 21, 29
HDCP 2.2 19
Atkurti
Garso laukai 33
Audio Return Channel 19, 20, 21, 29
HD-D.C.S. 34
Ausinės (2 kan.) 34
Automatinis kalibravimas 26
B
BLUETOOTH
atkūrimas 31
profilis 49
susiejimas 31
versija 48
BT.2020 18
HDMI 18
HDMI signalo formatas 29
HDR 18
Help Guide 6
I
C
Imtuvo
ekrano skydelis 10
galinis skydelis 11
priekinis skydelis 8
Inicijavimas
Garso laukai 33
Imtuvas 39
Centrinis garsiakalbis 14
J
D
Jazz 34
Direct 34
K
E
Kabelis 15
Ekrano skydelis 10
F
FM antenos
prijungimas 25
FM radijas 30
Formatas
Garsas 52
Kalba 26
Kelių kanalų erdvinis garsas 16
Klaidų pranešimai 45
Klausymasis 37
Koncertas 34
Koncertų salė 34
53LT
M
Maitinimo elementai 13
Meniu
Pagrindinis 37
Multi Ch Stereo 34
N
Numatytieji nustatymai
Garso laukai 33
Imtuvas 39
Nuotolinio valdymo pultas 12
Nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementas 13
Nustatymas iš naujo
Imtuvas 39
P
Pagrindinis meniu 37
Palaikomi atkuriami formatai
Garsas 52
PARINKTYS 37
PLII Movie 34
PLII Music 34
Pranešimai 45
Pridėti elementai 6
Priekinis erdvinio garso 17, 34
Prijungimas
televizorius 18
S
Sportas 34
Stadionas 34
Susiejimas 31
T
TV ekranas
Pagrindinis meniu 37
Ž
Žemųjų dažnių garsiakalbis 14
54LT
Klientiem ASV
Īpašnieka ieraksts
Modeļa un sērijas numurs norādīts uztvērēja
aizmugurē. Pierakstiet sērijas numuru tam
atvēlētajā vietā tālāk. Izmantojiet šos numurus
ikreiz, kad saistībā ar šo izstrādājumu zvanāt
Sony izplatītājam.
Modeļa Nr. STR-DH590
KLIENTIEM AMERIKAS SAVIENOTAJĀS
VALSTĪS. NEATTIECAS UZ KANĀDU,
TOSTARP KVEBEKAS PROVINCI.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE
DE QUÉBEC.
Klientiem ASV
Sērijas nr.
Šis apzīmējums lietotāju brīdina
par neizolēta bīstama sprieguma
klātbūtni izstrādājuma korpusā,
kas varētu būt pietiekami liels,
lai pastāvētu elektrošoka
gūšanas risks.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo
aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet iekārtas ventilācijas atveri ar
avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet iekārtu atklātas liesmas avotu
(piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka
risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai
šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās
priekšmetus, kuros ir šķidrums,
piemēram, vāzes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas
tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša,
pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko
neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno
kontaktdakšu no maiņstrāvas rozetes.
Kamēr iekārta ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek
atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Ievietojot nepareiza veida bateriju/
akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces
ar ievietotām baterijām/akumulatoriem
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
staru vai uguns iedarbībai.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
KARSTA VIRSMA
Lai samazinātu termisku
apdegumu risku, nepieskarieties
virsmām, uz kurām redzams šis
simbols.
2LV
Šis apzīmējums lietotāju
brīdina par svarīgu lietošanas un
uzturēšanas (apkopes)
instrukciju esamību
ierīces komplektācijā iekļautajā
literatūrā.
Svarīgas drošības instrukcijas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Izlasiet šīs instrukcijas.
Saglabājiet šīs instrukcijas.
Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
Ievērojiet visas instrukcijas.
Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
Neaizsprostojiet nevienu ventilācijas atveri.
Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8) Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram,
radiatoru, sildīšanas atveres režģu, krāšņu
vai citu siltumu radošu aparātu (tai skaitā
pastiprinātāju) tuvumā.
9) Neizjauciet polarizētu kontaktdakšu vai
kontaktdakšu ar zemējumu, lai
deaktivizētu tās drošības funkciju.
Polarizētai kontaktdakšai ir divas
kontaktplāksnes, no kurām viena ir platāka
par otru. Kontaktdakšai ar zemējumu ir
divas kontaktplāksnes un trešais
zemējuma zars. Platā kontaktplāksne vai
trešais zars ir paredzēts jūsu drošībai. Ja
komplektācijā iekļautā kontaktdakša
neatbilst jūsu rozetei, konsultējieties ar
elektriķi par novecojušās rozetes nomaiņu.
10) Aizsargājiet barošanas vadu pret
uzkāpšanu un saspiešanu, īpaši pie
kontaktdakšas, sadalītāja un vietā, kur tas
iznāk no aparāta.
11) Izmantojiet tikai ražotāja norādītus
piederumus.
12) Izmantojiet tikai ar ražotāja norādītiem vai
kopā ar aparātu pārdodamiem ratiņiem,
statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja tiek
izmantoti ratiņi, uzmanieties, kad pārvietojat
ratiņus kopā ar aparātu, lai izvairītos no
savainojumiem apgāšanās gadījumā.
13) Atvienojiet aparātu pērkona negaisa laikā,
kā arī tad, kad tas ilglaicīgi netiek izmantots.
14) Visu labošanu uzticiet kvalificētam servisa
personālam. Labošana ir nepieciešama, ja
aparāts jebkādā veidā ir sabojāts, piemēram,
bojāts barošanas avota vads vai
kontaktdakša, aparātam ticis uzliets šķidrums
vai aparātā iekritis kāds priekšmets, aparāts
ticis pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai,
nedarbojas pareizi vai nokritis zemē.
Lai panāktu atbilstību FCC emisijas
ierobežojumiem, savienojumam ar
resursdatoriem un/vai perifērijas ierīcēm ir
jāizmanto pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi
un savienotāji.
Lai samazinātu elektrošoka risku, skaļruņu
vadi aparātam un skaļruņiem ir jāpievieno
atbilstoši tālāk norādītajām instrukcijām.
1) Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu
no ELEKTROENERĢIJAS TĪKLA.
2) Noņemiet 10–15 mm skaļruņa vadu izolācijas.
3) Uzmanīgi pievienojiet skaļruņa kabeli
ierīcei un skaļruņiem tā, lai ar roku
nepieskartos skaļruņa kabeļa dzīslai.
Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu
no ELEKTROENERĢIJAS TĪKLA arī pirms
skaļruņa kabeļa atvienošanas no aparāta
un skaļruņiem.
Šo aprīkojumu nedrīkst kombinēt vai lietot
kopā ne ar vienu citu antenu vai raidītāju.
PIEZĪME
Klientiem Kanādā
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases
digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar
FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir
izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu
aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem,
veicot uzstādīšanu dzīvojamās telpās. Šī
iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, kā arī var izraisīt
kaitīgus radiosakaru traucējumus, ja netiek
uzstādīta un izmantota atbilstoši instrukcijām.
Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi
neradīsies, izmantojot kādu noteiktu
uzstādīšanas veidu. Ja šis aprīkojums izraisa
kaitīgus radio vai televīzijas signāla
uztveršanas traucējumus, kurus var noteikt,
ieslēdzot un izslēdzot šo aprīkojumu,
lietotājam vēlams mēģināt novērst šos
traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm
darbībām:
 pārorientējot vai pārvietojot uztverošo antenu;
 palielinot attālumu starp aprīkojumu
un uztvērēju;
 pievienojot aprīkojumu tādas ķēdes ligzdai,
kurai nav pievienots uztvērējs;
 konsultējoties ar izplatītāju vai pieredzējušu
radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.
Savienojumam ar resursdatoriem un/vai
perifērijas ierīcēm ir jāizmanto pareizi ekranēti
un iezemēti kabeļi un savienotāji.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Jūs tiekat brīdināts, ka, veicot jebkādas šajā
rokasgrāmatā tieši neatļautas izmaiņas un
modifikācijas, varat zaudēt tiesības izmantot
šo iekārtu.
Šī ierīce atbilst Industry Canada RSS, kam nav
vajadzīga licence. Darbība ir atkarīga no
šādiem apstākļiem:
(1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un
(2) šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta traucējumu
iedarbībai, tostarp traucējumiem, kas var
izraisīt nevēlamu ierīces darbību.
Klientiem ASV un Kanādā
Šis aprīkojums atbilst FCC/IC radiācijas
iedarbības ierobežojumiem nekontrolētā vidē
un atbilst FCC radio frekvences (RF) iedarbības
vadlīnijām, kā arī IC radio frekvences (RF)
iedarbības noteikumu specifikācijai RSS-102.
Šo aprīkojumu jāuzstāda un jādarbina,
nodrošinot vismaz 20 cm radiatora attālumu
līdz cilvēka ķermenim.
Klientiem Austrālijā
Atbrīvošanās no veca
elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām
Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
3LV
Klientiem Eiropā
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem, kā
arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Ja svina saturs baterijās/akumulatoros
pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā
elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi
un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams
pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai
elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties
izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos
izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā
skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši
izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī
produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai
bateriju/akumulatoru.
4LV
Piezīme klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz ierīci, kas pārdota valstī,
kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai
arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem
ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Beļģija.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Šo radio iekārtu paredzēts izmantot ar
programmatūras apstiprinātajām versijām,
kas norādītas ES atbilstības deklarācijā. Šajā
radio iekārtā ielādētajai programmatūrai ir
apstiprināta atbilstība pamata prasībām, kas
noteiktas Direktīvā
2014/53/ES.
Programmatūras versiju var pārbaudīt,
nospiežot AMP MENU, un pēc tam ar pogām
atlasot opciju < SYSTEM>.
/ un
Vairāku kanālu AV uztvērējs ir paredzēts
skaņas un video atskaņošanai no pievienotām
ierīcēm, mūzikas straumēšanai no
BLUETOOTH® ierīces un FM uztveršanai.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
noteikumu ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.
Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var
izraisīt dzirdes zudumu.
Saturs
Komplektācijā iekļautie priekšmeti .......... 6
Uztvērēja pamatiezīmes ........................... 7
Daļas un vadības elementi ....................... 8
Problēmu novēršana/
specifikācijas
Problēmu novēršana .............................. 40
Piesardzības pasākumi ............................47
Specifikācijas .......................................... 48
Par autortiesībām ................................... 50
Savienošana un
sagatavošana
1: Skaļruņu sistēmas plānošana ..............14
Par BLUETOOTH sakariem ...................... 50
Atbalstītie atskaņošanas formāti ............52
Rādītājs ....................................................53
2: Skaļruņu iestatīšana/pievienošana .....15
3: Televizora pievienošana ......................18
4: Audiovizuālo ierīču pievienošana ...... 23
5: FM antenas (radio antenas)
pievienošana ..................................... 25
6: Uztvērēja ieslēgšana un vienkāršās
iestatīšanas veikšana ......................... 25
7: HDMI iestatījums ................................. 29
Atskaņošana
Skaņas un attēla atskaņošana pievienotā
TV un/vai audiovizuālās ierīcēs ......... 30
Skaņas atskaņošana BLUETOOTH
ierīcē ....................................................31
Skaņu efektu atlasīšana .......................... 33
Izvēlne/citas funkcijas
Izvēlnes izmantošana TV ekrānā ............ 37
Skaļruņu shēmas izvēlēšanās ................. 38
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu
atjaunošana ....................................... 39
5LV
Komplektācijā iekļautie
priekšmeti
• Uztvērējs (1)
• Tālvadības pults (1)
• R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
• Kvadrātiekavās iekļautais teksts ([--]) tiek
rādīts TV ekrānā, bet pēdiņās iekļautais
teksts (“--”) un teksts bez pēdiņām tiek rādīts
displeja panelī.
• TV ekrānā redzamie elementi var atšķirties
atkarībā no apgabala.
Palīdzības norādījumi (tīklā
pieejamas tiešsaistes lietošanas
instrukcijas) nodrošina informāciju
par papildu funkcijām un darbībām.
Palīdzības norādījumus var skatīt datorā, kā
arī viedtālrunī vai planšetdatorā.
Atveriet savu tīkla pārlūku un ievadiet tālāk
norādīto URL vai izmantojiet QR kodu, lai
piekļūtu vietnei.
• FM vada antena (1)
• Kalibrēšanas mikrofons (1)
• Sākšanas norādījumi (1)
Klientiem Eiropā
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_eu/
Nodrošina informāciju par 5.1 kanālu skaļruņu
sistēmas pievienošanu, sākotnējo iestatījumu
veikšanu un ierakstu klausīšanos no
pievienotajām ierīcēm.
• Lietošanas instrukcija (šī brošūra) (1)
Nodrošina informāciju par nepieciešamajiem
savienojumiem, sākotnējiem iestatījumiem un
pamata darbību.
Par šim izstrādājumam
pieejamajām rokasgrāmatām
• Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi, kas var
atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
• Šim izstrādājumam nodrošinātajās
rokasgrāmatās galvenokārt aprakstītas
procedūras tālvadības pults lietošanai. Varat
izmantot arī uztvērēja vadības elementus, ja
tiem ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums kā
tālvadības pults vadības elementiem.
6LV
Klientiem Taivānā
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/zh-tw/
Klientiem citur
http://rd1.sony.net/help/ha/
strdh59/h_zz/
Uztvērēja pamatiezīmes
Saderīgs ar digitāliem audio formātiem
Atbalsta DTS-HD un Dolby TrueHD (tikai, ja ierīces ir savienotas, izmantojot HDMI kabeļus).
Saderīgs ar augstas kvalitātes 4K video formātiem*
Uztvērējs atbalsta HDCP 2.2, Dolby Vision, HDR10 un Hybrid Log-Gamma, nodrošinot
augstas kvalitātes video skatīšanās iespēju ( 18.lpp.).
* Nepieciešams mainīt iestatījumu SIG. FMT. atkarībā no ieejas video signāla.
Aprīkots ar automātiskās kalibrēšanas funkciju (D.C.A.C.), tāpēc skatīšanās
un klausīšanās vide ir pietuvināta ideālai
D.C.A.C. mēra un kalibrē skaļruņa attāluma, līmeņa un frekvences raksturlielumus,
izmantojot komplektācijā iekļauto viena kanāla kalibrēšanas mikrofonu, lai pielāgotos jūsu
skatīšanās un klausīšanās videi ( 26.lpp.).
Atskaņo virtuālu telpisko skaņu pat vidē, kurā nevar uzstādīt aizmugurējos
skaļruņus (priekšējā ieskaujošā skaņa)
Nodrošina telpisko skaņu, kas atbilst 5.1 kanālu skaļruņu sistēmas skaņai, ar tikai diviem
priekšējiem skaļruņiem ( 17.lpp.).
Saderīgs ar BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģiju
• Savienojiet WALKMAN®, viedtālruni vai planšetdatoru ar uztvērēju, izmantojot BLUETOOTH
funkciju, lai šajās ierīcēs atskaņotu mūzikas saturu bezvadu režīmā ( 31.lpp.).
• Šo uztvērēju var ieslēgt no pārī savienotas BLUETOOTH ierīces pat, ja uztvērējs ir
gaidstāves režīmā. Detalizētu informāciju par darbību skatiet palīdzības norādījumos.
Skaņas laukus iespējams izvēlēties pēc nepieciešamības
Varat izvēlēties no dažādiem skaņas laukiem atbilstoši skaļruņa savienojumiem vai ieejas
avotiem (2 kanālu stereo, tiešs signāls u.c.) ( 33.lpp.).
Aprīkots ar HDMI ligzdu, kas ir saderīga ar audio atgriešanas kanālu (Audio
Return Channel — ARC)
TV skaņu iespējams izvadīt no uztvērēja, izmantojot tikai vienu HDMI kabeli (19.lpp., 21).
7LV
Daļas un vadības elementi
Uztvērēja priekšējais panelis
  (barošana)
Ieslēdz uztvērēju vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
 Barošanas indikators
•Zaļš: Uztvērējs ir ieslēgts.
•Sarkans: uztvērējs ir gaidstāves
režīmā, un:
– CTRL.HDMI ir iestatīts uz CTRL ON.
– BT STBY ir iestatīts uz STBY ON*.
– STBY.THRU ir iestatīts uz ON vai
AUTO.
•Indikators nodziest: Uztvērējs ir
gaidstāves režīmā, un:
– CTRL.HDMI ir iestatīts uz CTRL OFF.
– BT STBY ir iestatīts uz STBY OFF.
– STBY.THRU ir iestatīts uz OFF.
* Indikators iedegas sarkanā krāsā tikai, ja
ierīcei ir izveidots pāra savienojums ar
uztvērēju un BT POWER ir iestatīts uz BT ON.
Ja nevienai ierīcei nav izveidots pāra
savienojums ar uztvērēju vai ja BT POWER ir
iestatīts uz BT OFF, indikators nodziest.
 SPEAKERS
Ieslēdz vai izslēdz skaļruņu sistēmu.
•SPK ON: Skaļruņu sistēma ir ieslēgta.
•OFF SPEAKERS*: Skaļruņu sistēma ir
izslēgta.
* Displeja panelī pārmaiņus redzams
rādījums OFF un SPEAKERS.
Piezīme
Ja tiek atlasīta opcija OFF SPEAKERS, no
skaļruņiem netiek izvadīta skaņa. Noteikti
atlasiet SPK ON.
 TUNING MODE
Atlasa automātisko noskaņošanu vai
iepriekš iestatīto noskaņošanas
režīmu.
 TUNING +/–
Meklē FM staciju vai izvēlas iepriekš
iestatītas stacijas/kanālus.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(33. lpp.)
 Displeja panelis (10. lpp.)
8LV
 NIGHT MODE
Aktivizē nakts režīma funkciju, kas ļauj
saglabāt kinoteātrim līdzīgu vidi,
klausoties nelielā skaļumā.
 ligzda CALIBRATION MIC (26. lpp.)
 ligzda PHONES
Šeit pievienojiet austiņas.
Piezīme
• Nakts režīma funkcija nedarbojas tālāk
norādītajos gadījumos.
– Iestatījumam [Pure Direct] ir norādīta
vērtība [On].
– Pievienotas austiņas.
– Tiek lietots iestatījums [Tiešais], un ir
atlasīta analogā ieeja.
• Atkarībā no audio formāta uztvērējs var
atskaņot signālu ar iztveršanas frekvenci,
kas ir mazāka par faktisko ieejas signāla
iztveršanas frekvenci.
 DISPLAY
Parāda informāciju displeja panelī.
 DIMMER
Regulē displeja paneļa spilgtumu.
 BLUETOOTH
Pārslēdz uztvērēja ieeju uz [BT] un
automātiski izveido savienojumu ar
pēdējo pievienoto ierīci.
Pārslēdz uztvērēju pāra savienojuma
izveides režīmā, ja uztvērējā nav pāra
savienojuma izveides informācijas.
Atvieno BLUETOOTH ierīci, ja uztvērējs
ir savienots ar BLUETOOTH ierīci.
BLUETOOTH indikators (31. lpp.)
 Tālvadības pults sensors
Uztver tālvadības pults signālus.
 PURE DIRECT
Aktivizē funkciju Pure Direct, kas ļauj
klausīties augstākas precizitātes skaņu
no visām ieejām.
Ja ir aktivizēta funkcija Pure Direct, virs
pogas deg indikators.
Piezīme
[kalibrēšanas veids], [Night Mode], [Bass],
[Treble (diskants)] un D. RANGE nedarbojas,
ja ir atlasīta funkcija Pure Direct.
 MASTER VOLUME (30. lpp.)
 INPUT SELECTOR
Izvēlas ievades kanālu, kas savienots ar
ierīci, kuru vēlaties izmantot.
9LV
Indikatori displeja panelī
 Ieejas indikators
Iedegas, lai norādītu pašreizējo ievadi.
OPT
Digitālais signāls tiek ievadīts,
izmantojot ligzdu OPTICAL.
COAX
Digitālais signāls tiek ievadīts,
izmantojot ligzdu COAXIAL.
HDMI
Digitālais signāls tiek ievadīts,
izmantojot izvēlēto ligzdu HDMI.
 SLEEP
Iedegas, ja ir aktivizēts miega taimers.
 Noskaņošanas indikators
Iedegas, ja notiek uztvērēja
noskaņošana uz kādu radio staciju.
MEMORY
Ir aktivizēta atmiņas funkcija,
piemēram, iepriekš iestatīta atmiņa.
RDS (tikai Eiropai un Āzijas-Klusā
okeāna reģionam paredzētajiem
modeļiem)
Noregulēts uz staciju ar RDS
pakalpojumiem.
MONO
Monofoniska apraide
ST
FM stereo apraide
10LV
Iepriekš iestatītas stacijas numurs
(mainās atbilstoši jūsu izvēlētajai
iepriekš iestatītajai stacijai).
 D.RANGE
Iedegas, ja ir aktivizēta dinamiskā
diapazona saspiešana.
Uztvērēja aizmugures panelis
 ports POWER SUPPLY
Tikai barošanai.
 ligzdas HDMI IN/OUT (18., 19., 20.,
21., 22., 23. lpp.)
Visas uztvērēja HDMI IN/OUT ligzdas
atbalsta HDCP 2.2. HDCP 2.2 ir
jaunuzlabota autortiesību aizsardzības
tehnoloģija, kas tiek izmantota, lai
aizsargātu tādu saturu kā 4K filmas.
 ligzdas SPEAKERS (15., 16., 17. lpp.)
 ligzdas SUBWOOFER OUT
(16., 17. lpp.)
 ligzdas AUDIO IN (22., 24. lpp.)
 ligzda FM ANTENNA (25. lpp.)
 ligzda OPTICAL IN (20., 22. lpp.)
 ligzda COAXIAL IN (24. lpp.)
11LV
Tālvadība
 Ievades pogas
BLUETOOTH, MEDIA BOX,
BD/DVD, SAT/CATV, GAME,
SA-CD/CD, TV, FM
Izvēlas ievades kanālu, kas savienots
ar ierīci, kuru vēlaties izmantot.
Nospiežot kādu no ievades pogām, tiek
ieslēgts uztvērējs.
Piezīme
Nospiežot pogu BLUETOOTH, uztvērējs
ieslēdzas tikai, ja izvēlnē <BT> BT POWER ir
iestatīts uz BT ON.
BLUETOOTH PAIRING (31. lpp.)
Pārslēdz uztvērēja ieeju uz [BT] un
pārslēdz uztvērēju pāra savienojuma
izveides režīmā.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(33. lpp.)
Izvēlas skaņas lauku.
PURE DIRECT
Aktivizē funkciju Pure Direct, kas ļauj
klausīties augstākas precizitātes skaņu
no visām ieejām.
Piezīme
[kalibrēšanas veids], [Night Mode], [Bass],
[Treble (diskants)] un D. RANGE nedarbojas,
ja ir atlasīta funkcija Pure Direct.
FRONT SURROUND
Aktivizē priekšējās ieskaujošās
skaņas funkciju, kas ļauj baudīt teātra
apskaņošanai līdzīgu ieskaujošo
skaņu, izmantojot tikai divus
priekšējos skaļruņus.
NIGHT MODE
  (barošana) (26. lpp.)
Ieslēdz uztvērēju vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
INFORMATION
Parāda informāciju, piem., audio
formātu, televizora ekrānā.
SLEEP
Iestata automātisku uztvērēja
izslēgšanos noteiktā laikā.
12LV
Aktivizē nakts režīma funkciju, kas ļauj
saglabāt kinoteātrim līdzīgu vidi,
klausoties nelielā skaļumā.
MEMORY*
Piezīme
• Nakts režīma funkcija nedarbojas tālāk
norādītajos gadījumos.
– Iestatījumam [Pure Direct] ir norādīta
vērtība [On].
– Pievienotas austiņas.
– Tiek lietots iestatījums [Tiešais], un ir
atlasīta analogā ieeja.
• Atkarībā no audio formāta uztvērējs var
atskaņot signālu ar iztveršanas frekvenci,
kas ir mazāka par faktisko ieejas signāla
iztveršanas frekvenci.
DIMMER
Regulē displeja paneļa spilgtumu.
 DISPLAY
Saglabā uztverto staciju kā iepriekš
iestatītu staciju.
PRESET +/–
Izvēlas iepriekš iestatītas stacijas vai
kanālus.
* Pogām  +,  un MEMORY ir sataustāmi
punkti. Lietojot uztvērēju, sataustāmos
punktiņus izmantojiet kā atskaites vietas.
Piezīme
• Iepriekš norādītie skaidrojumi ir tikai piemēri.
• Atkarībā no pievienotās ierīces modeļa dažas
šajā sadaļā izskaidrotās funkcijas var
nedarboties ar komplektācijā iekļauto
tālvadības pulti.
Parāda informāciju displeja panelī.
AMP MENU
Parāda displeja panelī izvēlni, ar ko
vadīt uztvērēju.
(ievadīt),
/ / /
Nospiediet , , , , lai izvēlētos
izvēlnes elementus. Pēc tam
nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
Lai ievietotu tālvadības pultī
baterijas
Tālvadības pultī ievietojiet divas R03 (AAA
lieluma) baterijas (iekļautas komplektācijā).
Ievietojot baterijas, pārliecinieties par +
un – galu novietojuma pareizību.
BACK
Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai iziet
no izvēlnes vai norādījumiem, kas tiek
rādīti TV ekrānā.
OPTIONS (37. lpp.)
TV ekrānā parāda opciju izvēlni.
HOME (37. lpp.)
TV ekrānā parāda sākuma izvēlni.
  (skaļums) +*/–
Vienlaikus regulē visu skaļruņu
skaļumu.
 (skaņas izslēgšana)
Īslaicīgi izslēdz skaņu. Lai atjaunotu
skaņu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
/ (ātrā attīšana/ātrā
patīšana),  (atskaņot/pauze)*,
/ (iepriekšējais/
nākamais),  (apturēt) (32. lpp.)
Piezīme
• Neatstājiet tālvadības pulti ļoti karstā vai
mitrā vietā.
• Nelietojiet jaunu bateriju kopā ar vecu bateriju.
• Nelietojiet mangāna baterijas kopā ar cita veida
baterijām.
• Ieteicams izmantot AAA mangāna baterijas.
• Nepakļaujiet tālvadības pults sensoru uztvērēja
priekšējā panelī tiešas saules gaismas vai
gaismas iedarbībai. Tas var izraisīt darbības
traucējumus.
• Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks izmantota,
izņemiet baterijas/akumulatorus, lai izvairītos
no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt bateriju/
akumulatoru noplūde vai korozija.
• Ja uztvērējs vairs nereaģē uz tālvadības pults
komandām, abas baterijas nomainiet pret
jaunām.
TUNING +/–
Meklē FM staciju.
13LV
Savienošana un sagatavošana
1: Skaļruņu sistēmas plānošana
Izplānojiet, kā vēlieties izveidot skaļruņu sistēmu atbilstoši izmantoto skaļruņu un
zemfrekvenču skaļruņu skaitam. Attēlā un tabulā tālāk ir norādīti skaļruņu veidi, kurus var
pievienot uztvērējam, un vispārējās pozīcijas skaļruņu novietošanai.
Attēlos lietotie
saīsinājumi
Skaļruņa veids
FL
Priekšējais kreisais
skaļrunis
FR
Priekšējais labais
skaļrunis
CNT
Centrālais skaļrunis
SL
Ieskaujošās skaņas
kreisais skaļrunis
SR
SW
Katra skaļruņa funkcija
Atveido skaņas no priekšējo skaļruņu kreisā/labā
kanāla.
Atveido vokāla skaņas no centrālā kanāla.
Atveido skaņas no ieskaujošās skaņas kreisā/labā
Ieskaujošās skaņas labais kanāla.
skaļrunis
Zemfrekvenču skaļrunis
Atveido LFE (low frequency effect — zemfrekvenču
efekts) kanāla skaņas un pastiprina citu kanālu basa
daļas.
Padoms
Tā kā zemfrekvenču skaļrunis (subwoofer — SW) neizdot izteikta virziena signālus, to var novietot jebkurā
vietā.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītās skaļruņu sistēmas
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas uzstādīšanas, pievienošanas un iestatīšanas procedūras, kā
piemēru izmantojot tipiskas skaļruņu sistēmas, kas norādītas tabulā tālāk. Lai uzzinātu visas
skaļruņu sistēmas, ko atbalsta šis uztvērējs, skatiet Skaļruņu shēmas izvēlēšanās (38. lpp.).
Skaļruņu sistēma
Lai iestatītu, pievienotu
skaļruņus, skatiet lpp.
Skaļruņu shēma
(“SHĒMA”)
 5.1 kanāli
16
“5.1”
 2.1 kanāli
17
“2.1”
14LV
2: Skaļruņu iestatīšana/pievienošana
Uzstādiet telpā skaļruņus un zemfrekvenču skaļruņus, izmantojot sev vēlamo skaļruņu
sistēmas izkārtojumu, un savienojiet tos ar uztvērēju. Ideāla izkārtojuma piemēri ir parādīti
skaļruņu izkārtojuma zīmējumos 16. un 17. lpp. Jums nav jāuzstāda skaļruņi un zemfrekvenču
skaļruņi precīzi tādā pašā veidā kā izkārtojuma piemēros. Pielāgojiet skaļruņu izkārtojumu
atbilstoši telpai.
Piezīme
• Pievienojiet skaļruņus ar nominālo pretestību no 6 omiem līdz 16 omiem.
• Pirms kabeļu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
• Pirms maiņstrāvas barošanas kabeļa (strāvas vada) pievienošanas pārliecinieties, vai nesaskaras
skaļruņa kabeļu metāla vadi starp ligzdām SPEAKERS vai uztvērēja aizmugures panelī. Ja vadi saskaras,
var tikt bojāta pastiprinātāja ķēde.
• Ja pievienojat zemfrekvenču skaļruni ar automātiskās gaidstāves funkciju, filmu skatīšanās laikā
izslēdziet šo funkciju. Ja zemfrekvenču skaļruņa automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta, tas
automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā atkarībā no zemfrekvenču skaļruņa ieejas signāla stipruma un
iespējams, ka skaņa netiks izvadīta.
Padoms
Ja izmantojat vienu zemfrekvenču skaļruni, pievienojiet to kādai no ligzdām SUBWOOFER OUT. Ja jums ir
divi zemfrekvenču skaļruņi, varat tos abus pievienot ligzdām SUBWOOFER OUT.
Kā pievienot skaļruņu kabeļus
Savienojiet skaļruņa kabeļus, salāgojot uztvērēja un skaļruņa kabeļu polus + (sarkans)/–
(melns), kā parādīts attēlā tālāk. Noņemiet 10 mm (13/32 collas) izolācijas katrā skaļruņu
kabeļa galā un cieši sapiniet skaļruņu vadu stieples. Ievietojiet no izolācijas atbrīvotos kabeļu
galus ligzdās.
10 mm
(13/32 collas)
10 mm
(13/32 collas)
Piezīme
• Nenoņemiet pārāk daudz skaļruņa kabeļa izolāciju, lai novērstu skaļruņa kabeļu dzīslu saskaršanos.
• Nepareizs savienojums var izraisīt fatālu uztvērēja bojājumu.
15LV
5.1 kanālu skaļruņu sistēma
Lai pilnībā izbaudītu kinoteātrim līdzīgu vairākkanālu ieskaujošo skaņu, nepieciešami pieci
skaļruņi (divi priekšējie skaļruņi, centrālais skaļrunis un divi ieskaujošās skaņas skaļruņi), kā
arī zemfrekvenču skaļrunis.
 30˚
 100˚ – 120˚
Skaļruņa kabelis (neietilpst komplektācijā)
Monofoniska audio signāla kabelis (neietilpst komplektācijā)
16LV
2.1 kanālu skaļruņu sistēma
Ja skaņas lauka iestatījumam izvēlēsieties [Priekšējā ieskaujošā skaņa], jūs varēsiet klausīties
skaņu ar ieskaujošu efektu, kas atbilst 5.1 kanālu skaļruņu sistēmas skaņai, izmantojot tikai
divus priekšējos skaļruņus.
Novietojiet skaļruņus, kā parādīts tālāk, un pamazām mainiet priekšējo skaļruņu virzienu, lai
atrastu virzienu, kas nodrošina labāko ieskaujošo efektu.
Novietojiet priekšējā skaļruņa augstfrekvenču
skaļruni savu ausu augstumā.
 30˚
 1,5 m – 3 m
Skaļruņa kabelis (neietilpst komplektācijā)
Monofoniska audio signāla kabelis (neietilpst komplektācijā)
17LV
3: Televizora pievienošana
Piezīme
Kabeļu savienojumus izveidojiet pirms maiņstrāvas barošanas kabeļa (strāvas vada) pievienošanas.
Pievienojiet televizoru ligzdai HDMI TV OUT. Šo uztvērēju var iestatīt, izmantojot izvēlni vai
TV ekrānā parādītās instrukcijas.
Ja pievienojat TV, jūs varat skatīties video un klausīties skaņas ievadi no ierīces, kas
pievienota uztvērējam televizorā. Jūs varat arī klausīties TV skaņu no skaļruņa caur uztvērēju.
Par HDMI funkcijām
• Sony iesaka izmantot HDMI kabeli, ko ražojis Sony, vai citu HDMI pilnvarotu kabeli. Noteikti
izmantojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli ar Ethernet savienojumu. Ja izmantojat augsta joslas
platuma video signālus, piemēram, 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 un 4K/60p 4:2:0 10 bitu, u.c.,
nepieciešams kvalitatīvs ātrdarbīgs HDMI kabelis ar Ethernet, kas atbalsta joslas platumu
ar līdz 18 Gb/s ātrumu.
• Ja izmantojat augsta joslas platuma video formātus, piemēram, 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 un
4K/60p 4:2:0 10 bitu formātu, noteikti iestatiet HDMI signāla formātu. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. sadaļu HDMI signāla formāta iestatīšana (29. lpp.).
• Nav ieteicams izmantot HDMI-DVI pārveidošanas kabeli. Ja DVI-D ierīcei pievienojat HDMIDVI pārveidošanas kabeli, iespējams skaņas un/vai attēla zudums. Pievienojiet atsevišķus
audio vai digitālā savienojuma kabeļus, un pēc tam, ja nenotiek pareiza skaņas izvade,
atkārtoti piešķiriet ieejas ligzdas.
• Visas uztvērēja HDMI ligzdas atbalsta ITU-R BT.2020 platas krāstelpas, Deep Color (Deep Colour)
un HDR (High Dynamic Range) satura pārraidi.
• Ligzda HDMI TV OUT atbalsta audio atgriešanas kanālu (Audio Return Channel – ARC).
• Krāstelpa BT.2020 ir jauns krāsu standarts ar plašāku diapazonu, kas ir noteikts īpaši
augstas izšķirtspējas televīzijas sistēmām.
• HDR ir aizvien populārāks video formāts, kas spēj attēlot plašāku spilgtuma līmeņu diapazonu.
• Detalizētu informāciju par atbalstītajiem video formātiem skatiet palīdzības norādījumos.
Autortiesību aizsardzība attiecībā uz HDMI ligzdām
• Visas uztvērēja HDMI ligzdas atbalsta 4K izšķirtspēju un HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital
Content Protection System Revision 2.2 — augsta joslas platuma digitālā satura
aizsardzības sistēmas versija 2.2).
HDCP 2.2 ir jaunuzlabota autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kas tiek izmantota, lai
aizsargātu tādu saturu kā 4K filmas.
• Lai skatītos ar HDCP 2.2 aizsargātu saturu, piemēram, 4K saturu, savienojiet šīs HDMI
ligzdas ar TV vai audiovizuālās ierīces ligzdām, kas atbalsta HDCP 2.2. Detalizētu
informāciju par to, vai TV un audiovizuālā ierīce ir aprīkota ar HDMI ligzdu, kas saderīga ar
HDCP 2.2, skatiet pievienotās ierīces lietošanas instrukcijā.
Audio kabeļa savienojums
• Ja pievienojat optisko digitālo audio kabeli, ievietojiet spraudni taisni, līdz tas ar klikšķi
nofiksējas vietā.
• Nesalieciet optisko digitālo audio kabeli.
18LV
• Visas digitālās audio ligzdas ir saderīgas ar 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz un 96 kHz iztveršanas
frekvencēm.
• Ja televizoru uztvērējam pievienojat, izmantojot uztvērēja ligzdas TV IN, un televizora
skaņas izejas ligzdai nevar pārslēgt vērtības starp Fixed un Variable, iestatiet tai vērtību
Fixed.
4K televizora pievienošana
Ja 4K televizora HDMI ligzda ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC)
funkciju un HDCP 2.2
Audio Return Channel (ARC) ir funkcija, kas caur HDMI kabeli nosūta TV digitālo skaņu uz
audiovizuālām ierīcēm.
Ja televizora HDMI ieejas ligzdai ir norāde ARC, šis televizors ir saderīgs ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju. Jūs varat klausīties TV audio no uztvērējam pievienotiem skaļruņiem,
izmantojot tikai vienu HDMI kabeļa savienojumu starp uztvērēju un televizora HDMI ieejas
ligzdu, kas ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC) funkciju.
TV
Audio/video signāli
Ar HDCP 2.2 saderīga
HDMI ligzda
HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Piezīme
• Šim savienojumam ir jāieslēdz funkcija Control for HDMI. Nospiediet AMP MENU, pēc tam nospiediet
/ un
, lai atlasītu <HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
• Jums arī jāieslēdz televizora HDMI funkcijas vadība. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
19LV
Ja 4K televizora HDMI ligzda ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC), bet
nav saderīga ar HDCP 2.2
4K satura autortiesības aizsargā HDCP 2.2. Lai izmantotu 4K saturu, savienojiet uztvērēja
HDMI ligzdu ar televizora ligzdu, kas ir saderīga ar HDCP 2.2, izmantojot HDMI kabeli.
Šajā gadījumā TV skaņu nevar nosūtīt uz uztvērēju, izmantojot televizora Audio Return
Channel (ARC) funkciju. Savienojiet TV optiskās izejas ligzdu ar uztvērēja ligzdu OPTICAL IN,
izmantojot optisku digitālu audio kabeli.
TV
Audio/video signāli
Audio signals
HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Optiskais digitālais kabelis (neietilpst komplektācijā)
20LV
Ar HDCP 2.2 saderīga
HDMI ligzda
Ar 4K nesaderīga TV pievienošana
Ja TV HDMI ligzda ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC).
Audio Return Channel (ARC) ir funkcija, kas caur HDMI kabeli nosūta TV digitālo skaņu uz
audiovizuālām ierīcēm.
Ja televizora HDMI ieejas ligzdai ir norāde ARC, šis televizors ir saderīgs ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju. Jūs varat klausīties TV audio no uztvērējam pievienotiem skaļruņiem,
izmantojot tikai vienu HDMI kabeļa savienojumu starp uztvērēju un televizora HDMI ieejas
ligzdu, kas ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC) funkciju.
TV
Audio/video signāli
HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Piezīme
• Šim savienojumam ir jāieslēdz funkcija Control for HDMI. Nospiediet AMP MENU, pēc tam nospiediet
/ un
, lai atlasītu <HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
• Jums arī jāieslēdz televizora HDMI funkcijas vadība. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
Padoms
Ja televizora HDMI ligzdai, kas ir saderīga ar Audio Return Channel (ARC) jau ir pievienota cita ierīce,
atvienojiet šo ierīci un pievienojiet uztvērēju.
21LV
Ja TV HDMI ligzda nav saderīga ar Audio Return Channel (ARC).
Audio Return Channel (ARC) ir funkcija, kas caur HDMI kabeli nosūta TV digitālo skaņu uz
audiovizuālām ierīcēm.
Ja televizora HDMI ieejas ligzdai nav norādes ARC, šis televizors nav saderīgs ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju.
Lai audio un video signālus no uztvērēja izvadītu TV, savienojiet uztvērēju un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli .
Lai izvadītu TV audio signālus uz uztvērēju, savienojiet uztvērēju un televizoru, izmantojot
optisku digitālu audio kabeli
vai stereo audio kabeli .
TV
Audio signals
Audio/video
signāli
vai
Ieteicamais savienojums
Alternatīvais savienojums
HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Optiskais digitālais kabelis (neietilpst komplektācijā)
Stereo audio kabelis (neietilpst komplektācijā)
22LV
4: Audiovizuālo ierīču pievienošana
Piezīmes par audiovizuālo ierīču pievienošanu uztvērēja HDMI ligzdai skatiet Par HDMI
funkcijām (18. lpp.).
Ierīču pievienošana, izmantojot HDMI ligzdas
Multivides
bloks
Blu-ray Disc™ atskaņotājs,
DVD atskaņotājs
Audio/video
signāli
Audio/video
signāli
Audio/video
signāli
Kabeļtelevīzijas bloks
vai satelītuztvērējs
Audio/video
signāli
Spēļu
konsole,
piemēram,
PlayStation 4
HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Padoms
• Šis savienojums ir piemērs. Varat pievienot katru HDMI ierīci jebkurai HDMI IN ligzdai.
• Attēla kvalitāte ir atkarīga no savienojuma ligzdas tipa. Ja ierīcēm ir HDMI ligzdas, ieteicams ierīces
savienot, izmantojot HDMI savienojumu.
23LV
Ar analogo audio ligzdu un koaksiālo digitālo audio ligzdu aprīkotu
ierīču pievienošana
Audio
signals
video
signāli
Audio
signals
video
signāli
Blu-ray Disc™
atskaņotājs,
DVD atskaņotājs
Kabeļtelevīzijas
bloks vai
satelītuztvērējs
Pie TV VIDEO
ieejas ligzdas
Pie TV VIDEO
ieejas ligzdas
Ieteicamais savienojums
Alternatīvais savienojums
vai
Audio signals
Super Audio CD atskaņotājs, CD atskaņotājs,
MD atskaņotājs, lenšu magnetofons,
skaņuplašu atskaņotājs*
Stereo audio kabelis (neietilpst komplektācijā)
Koaksiālais digitālais audio kabelis (neietilpst komplektācijā)
* Lai pievienotu skaņuplašu atskaņotāju, kam ir tikai PHONO izvades ligzda, pievienojiet skaņas
ekvalaizeru (neietilpst komplektācijā) starp skaņuplašu atskaņotāju un šo uztvērēju.
Piezīme
Lai klausītos skaņu no ierīces, kas pievienota ligzdai AUDIO IN, nepievienojiet nekādas ierīces ligzdām
HDMI IN, COAXIAL IN, un OPTICAL IN, kas ir marķētas ar to pašu ierīces nosaukumus (piemēram,
SA-CD/CD, BD/DVD, SAT/CATV un TV).
Padoms
• Ligzdām AUDIO IN var pievienot citas ierīces, izņemot iepriekš norādītās.
• Katru ieeju varat pārdēvēt, lai tās nosaukumu varētu rādīt uztvērēja displeja panelī. Detalizētu
informāciju sk. palīdzības norādījumu sadaļā Katras ieejas nosaukuma maiņa (Name).
24LV
5: FM antenas (radio
antenas) pievienošana
6: Uztvērēja ieslēgšana
un vienkāršās
iestatīšanas veikšana
Ieslēdziet uztvērēju un televizoru, lai veiktu
sākotnējo iestatīšanu atbilstoši televizorā
ekrānā Easy Setup redzamajiem
norādījumiem.

Ievades
pogas
FM vada antena (ietilpst
komplektācijā)
Piezīme
• Noteikti pilnībā izvelciet FM vada antenu.
• FM vada antenu pēc pievienošanas novietojiet
pēc iespējas horizontāli.
AMP MENU
/ / / ,
HOME

1. Ekrāna Easy Setup
parādīšana TV ekrānā
1
Maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla
pievadu) savienojiet ar
sienas rozeti.
Uz sienas rozeti
25LV
2
3
Ieslēdziet TV un pārslēdziet
TV ievadi uz ieeju, kurai ir
pievienots uztvērējs.
Nospiediet  (barošana), lai
ieslēgtu uztvērēju.
Televizora ekrānā tiek rādīts ekrāns
Easy Setup.
2. Valodas izvēle
Varat izvēlēties ekrānā redzamo ziņojumu
valodu.
1
Nospiediet / , lai atlasītu
valodu, un pēc tam
nospiediet .
3. Funkcijas Auto Calibration
veikšana
Automātiskās kalibrēšanas funkcija
nodrošina šādas iespējas.
• Pārbaudīt savienojumus starp visiem
skaļruņiem un uztvērēju.
Piezīme
• Regulējiet skaļruņu skaņas līmeni.
Vienkāršo iestatīšanu nevar veikt, ja televizors
nav savienots ar uztvērēju.
• izmērīt attālumu no sēdvietas līdz katram
skaļrunim;*
Padoms
• noteikt skaļruņa lielumu;*
• Ja pēc uztvērēja inicializēšanas ieslēgsiet
uztvērēju, televizora ekrānā arī tiks parādīts
ekrāns Easy Setup.
• Lai izslēgtu uztvērēju, vēlreiz nospiediet 
(barošana).
• izmērīt frekvences raksturlielumus (EQ).*
* Mērījumu rezultāts netiek izmantots, ja skaņas
lauka iestatījumam ir atlasīta opcija [Tiešais] un
ir atlasīta analogā ieeja.
Piezīme
Lai manuāli parādītu ekrānu
Easy Setup
1 Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne
( 37.lpp.).
2 Nospiediet / , lai atlasītu [Easy
Setup], un pēc tam nospiediet .
26LV
• Mērīšanas laikā no skaļruņiem skan ļoti skaļa
skaņa, un skaļumu nevar regulēt. Esiet taktiski
pret tuvumā esošajiem kaimiņiem un bērniem.
• Ja pirms funkcijas Auto Calibration izpildes bija
aktivizēta skaņas izslēgšanas funkcija, tā tiek
automātiski atcelta.
• Ja tiek izmantoti īpaši skaļruņi, piemēram, dipola
skaļruņi, iespējams, ka nevarēs iegūt pareizus
mērījumus vai veikt darbību Auto Calibration.
• Atkarībā no izmantojamā zemfrekvenču
skaļruņa raksturlielumiem iestatījuma attāluma
vērtība var atšķirties no faktiskā novietojuma.
Piezīme
• Līdz galam ievietojiet kalibrēšanas
mikrofona spraudni ligzdā CALIBRATION
MIC. Ja kalibrēšanas mikrofons nav droši
pievienots, iespējams, mērījumi netiks
veikti pareizi.
• Noņemiet visus šķēršļus starp kalibrēšanas
mikrofonu un skaļruņiem.
Pirms palaižat funkciju
Auto Calibration
Veiciet šādas pārbaudes.
• Atvienojiet austiņas.
• Lai iegūtu precīzus mērījumus,
nodrošiniet, lai apkārtējā vide būtu
klusa un bez trokšņiem.
2
• Pārliecinieties, vai skaļruņu sistēma
nav iestatīta uz OFF SPEAKERS.
Vairākas reizes nospiediet uztvērēja
pogu SPEAKERS, lai atlasītu opciju
SPK ON (8. lpp.).
1
Noregulējiet un iestatiet zemfrekvenču
skaļruni, kā aprakstīts tālāk.
Pievienojiet komplektācijā
iekļauto kalibrēšanas
mikrofonu ligzdai
CALIBRATION MIC. Pēc
tam novietojiet kalibrēšanas
mikrofonu savā
klausīšanās pozīcijā.
• Pagrieziet grozāmpogu LEVEL
gandrīz līdz viduspunktam.
• Ja pievienots zemfrekvenču skaļrunis
ar pārvienojuma frekvenču funkciju,
iestatiet maksimālo skaļumu.
Pārliecinieties, vai kalibrēšanas
mikrofons atrodas jūsu ausu augstumā.
Kalibrēšanas
mikrofons
(ietilpst
komplektācijā)
Ja ir pievienots
zemfrekvenču skaļrunis,
ieslēdziet zemfrekvenču
skaļruni un palieliniet
skaļumu.
• Ja pievienojat zemfrekvenču skaļruni
ar automātiskās gaidstāves funkciju,
izslēdziet (deaktivizējiet) šo funkciju.
Detalizētu informāciju sk. zemfrekvenču
skaļruņa lietošanas instrukcijās.
Uz ligzdu CALIBRATION MIC
3
Sāciet automātisko
kalibrēšanu.
4
Nospiediet / , lai atlasītu
[Sākt], un pēc tam
nospiediet .
27LV
5
6
Pārliecinieties, vai
kalibrēšanas mikrofons ir
pievienots uztvērējam, un
pēc tam nospiediet .
Apstipriniet ekrānā
redzamās instrukcijas un pēc
tam nospiediet .
Pēc 5 sekundēm tiek sākta mērīšana.
Mērīšanas process ilgst aptuveni
30 sekundes. No visiem skaļruņiem
secīgi tiek izvadīts pārbaudes signāls.
Beidzot mērīšanu, atskan skaņas
signāls un mainās ekrāns.
7
Kad mērījums ir veiksmīgi
pabeigts, nospiediet / , lai
atlasītu [Save&Exit], un pēc
tam nospiediet .
Mērījuma rezultāts tiek saglabāts, un
iestatīšanas process ir pabeigts.
Ja mērījums neizdodas, tiek parādīti
kļūdu kodi un brīdinājuma ziņojumi
( 45.lpp.). Apstipriniet ziņojumu, veiciet
nepieciešamos pielāgojumus un pēc
tam atlasiet [Atkārtot], lai vēlreiz veiktu
automātisko kalibrēšanu.
Lai aizvērtu iestatījumu procesu,
nesaglabājot mērījuma rezultātus,
atlasiet [Iziet].
8
Funkcijas Auto Calibration
darbība ir pabeigta.
Atvienojiet kalibrēšanas mikrofonu,
pēc tam nospiediet , lai aizvērtu
automātisko kalibrēšanu.
Padoms
Automātiskā kalibrēšana (D.C.A.C.) ir paredzēta,
lai nodrošinātu jūsu istabai piemērotu skaņas
balansu. Jūs varat regulēt skaļruņu līmeņus
manuāli atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot
opciju T. TONE izvēlnē <LEVEL>. Detalizētu
informāciju par pārbaudes signālu skatiet
palīdzības norādījumos.
28LV
Lai atceltu funkciju Auto Calibration
Funkcija Auto Calibration tiek atcelta, ja
mērīšanas laikā veicat kādu no šīm darbībām:
• nospiežat  (barošana);
• Nospiežat tālvadības pults ievades pogu
vai uztvērēja pogu INPUT SELECTOR.
• Tālvadības pultī nospiežat pogu HOME,
AMP MENU vai  (skaņas izslēgšana).
• Nospiežat uztvērēja pogu SPEAKERS.
• Maināt skaļumu.
• Pievienojat austiņas.
7: HDMI iestatījums
Veiciet šo iestatīšanu, ja uztvērējs ir
savienots ar TV vai audiovizuālām ierīcēm,
izmantojot HDMI kabeli.
AMP MENU
HDMI signāla formāta
iestatīšana
Atlasiet pievienotajam TV un
audiovizuālajām ierīcēm atbilstošo
iestatījumu.
1
Nospiediet AMP MENU,
pēc tam nospiediet
/ un , lai atlasītu
<HDMI> – SIG. FMT.
2
Nospiediet / , lai atlasītu
vēlamo ieeju, un pēc tam
nospiediet .
3
Nospiediet / , lai atlasītu
pievienotajam TV un/vai
audiovizuālajai ierīcei
piemēroto iestatījumu, un
pēc tam nospiediet .
/ ,
BACK
Audio Return Channel (ARC)
funkcijas aktivizēšana
Ja uztvērējs ir savienots ar TV HDMI ieejas
ligzdu, kas ir saderīga ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju (19., 21. lpp.),
ieslēdziet HDMI funkcijas vadību.
Nospiediet AMP MENU, pēc tam
nospiediet
/ un , lai atlasītu
<HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
Audio Return Channel (ARC) funkcija tiek
aktivizēta, un TV skaņa tiek izvadīta uztvērējā.
[STANDARD]: izvēlieties šo, ja
neizmantojat augsta joslas platuma
video formātu.
ENHANCED: izvēlieties šo, ja
izmantojat augsta joslas platuma
video formātus, piemēram 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 un
4K/60p 4:2:0 10 biti.
Piezīme
Noteikti ieslēdziet televizora HDMI funkcijas vadību.
Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
Padoms
• Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet BACK.
• Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet AMP MENU.
Detalizētu informāciju par video formātiem
skatiet palīdzības norādījumos.
Piezīme
• Atkarībā no TV vai video ierīces 4K saturs un/vai
3D saturs, iespējams, netiks rādīts.
• Detalizētu informāciju par pievienoto ierīci
skatiet ierīces lietošanas instrukcijā.
• Ja jūsu TV iekārtai ir līdzīga augsta joslas
platuma video formāta izvēlne un šajā uztvērējā
izvēlaties ENHANCED, atzīmējiet atbilstošo
iestatījumu TV izvēlnē. Detalizētu informāciju
par TV izvēlnes iestatīšanu sk. sava TV
lietošanas instrukcijās.
29LV
4
Atskaņošana
Skaņas un attēla
atskaņošana pievienotā
TV un/vai audiovizuālās
ierīcēs
Sāciet atskaņošanu
savienotajā ierīcē.
Padoms
Lai atskaņotu savienotās ierīces skaņu un
attēlu, neieslēdzot uztvērēju, izvēlnē
<HDMI> opciju STBY.THRU iestatiet uz ON.
5
Spiediet  +/–, lai regulētu
skaļumu.
Piezīme
Uztvērējam var pievienot audiovizuālas
ierīces, lai baudītu plašu satura klāstu,
piemēram, filmas un audio.
Pirms izslēdzat uztvērēju, noteikti samaziniet
skaļumu, lai izvairītos no skaļruņu sabojāšanas
nākamajā uztvērēja ieslēgšanas reizē.
Padoms
/ ,
HOME
 +/–
1
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne.
Piezīme
Atkarībā no TV var paiet zināms laiks, pirms
TV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne.
2
Nospiediet / , lai atlasītu
[Watch] vai [Klausīšanās], un
pēc tam nospiediet
.
TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes
elementu saraksts.
3
30LV
Nospiediet / , lai atlasītu
ierīci, kuru vēlaties atskaņot,
un pēc tam nospiediet
.
• Lai ātri palielinātu vai samazinātu skaļumu
– Ātri pagrieziet pogu MASTER VOLUME.
– Nospiediet un turiet vienu no  +/– pogām.
• Lai smalki regulētu
– Lēni pagrieziet pogu MASTER VOLUME.
– Nospiediet vienu no  +/– pogām un
nekavējoties atlaidiet.
Lai klausītos FM radio
Izmantojot iebūvēto uztvērēju, varat
klausīties FM apraidi ar augstas kvalitātes
skaņu. Detalizētu informāciju par darbību
skatiet palīdzības norādījumos.
Skaņas atskaņošana
BLUETOOTH ierīcē
Jūs varat saņemt audio saturu no
WALKMAN®, viedtālruņa vai planšetdatora,
kam ir BLUETOOTH funkcija, un klausīties,
izmantojot šo uztvērēju.
BLUETOOTH
BLUETOOTH
PĀRA
SAVIENOJUM
A IZVEIDE
BLUETOOTH ierīču reģistrēšana
uztvērējā (savienošana pārī)
Savienošana pārī ir darbība, kura pirms
savienojuma izveides savstarpēji reģistrē
BLUETOOTH ierīces. Veiciet tālāk norādītās
darbības, lai savienotu pārī BLUETOOTH
ierīci un uztvērēju. Tiklīdz BLUETOOTH
ierīces ir savienotas pārī, atkārtota
savienošana pārī vairs nav nepieciešama.
Kad savienošana pārī ir pabeigta, turpiniet
ar darbību Skaņas klausīšanās pārī
savienotā BLUETOOTH ierīcē (32. lpp.).
1
Novietojiet BLUETOOTH ierīci
ne vairāk kā 1 metra attālumā
no uztvērēja.
2
Nospiediet pogu BLUETOOTH
PAIRING.
Displeja panelī mirgo uzraksts
PAIRING. Piecu minūšu laikā veiciet 3.
darbību, citādi savienošana pārī tiks
atcelta. Ja savienošana pārī tiek
atcelta, atkārtojiet šo darbību.
 +/–
/,
/,
, 
3
Par BLUETOOTH indikatoru
Detalizētu informāciju skatiet
BLUETOOTH ierīces lietošanas
instrukcijās.
Atkarībā no BLUETOOTH ierīces veida
BLUETOOTH ierīces displejā,
iespējams, tiks parādīts atrasto ierīču
saraksts. Uztvērējs tiek parādīts ar
nosaukumu STR-DH590.
BLUETOOTH indikators virs uztvērēja
BLUETOOTH pogas iedegas vai mirgo zilā
krāsā, lai rādītu BLUETOOTH statusu.
Uztvērēja statuss
Indikatora statuss
Uztvērējs meklē
BLUETOOTH ierīci, lai
izveidotu savienojumu
Lēni mirgo
BLUETOOTH
savienošana pārī
Bieži mirgo
BLUETOOTH
savienojums ir
izveidots
Deg
BLUETOOTH ierīcē veiciet
savienošanu pārī, lai atrastu
uztvērēju.
4
BLUETOOTH ierīces displejā
atlasiet STR-DH590.
Ja STR-DH590 netiek parādīts,
atkārtojiet šo procesu no 1. darbības.
Kad BLUETOOTH savienojums ir
izveidots, displeja panelī tiek parādīts
pārī savienotās ierīces nosaukums.
5
Sāciet atskaņošanu
BLUETOOTH ierīcē.
31LV
6
Regulējiet skaļumu.
Vispirms regulējiet BLUETOOTH ierīces
skaļumu. Ja skaļums joprojām nav
pietiekams, nospiediet pogu  +/–,
lai regulētu uztvērēja skaļumu.
Lai atceltu savienošanas pārī darbību
Savienošana pārī tiek atcelta, ja pārslēdzat
ieeju.
Piezīme
• No uztvērēja nevar vadīt dažas BLUETOOTH
ierīces lietojumprogrammas.
• Ja, veicot 4. darbību, BLUETOOTH ierīces displejā
ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet 0000. Ieejas
atslēga var būt nosaukta kā “Passcode (Ieejas
kods)”, “PIN code (PIN kods)”, “PIN number” (PIN
numurs) vai “Password” (Parole).
• Savienot pārī var līdz desmit BLUETOOTH
ierīcēm. Veicot 11. BLUETOOTH ierīces
savienošanu pārī, vissenāk pievienotā ierīce tiks
aizstāta ar jauno ierīci.
4
Regulējiet skaļumu.
Vispirms regulējiet BLUETOOTH ierīces
skaļumu. Ja skaļums joprojām nav
pietiekams, nospiediet pogu  +/–,
lai regulētu uztvērēja skaļumu.
Lai atvienotu BLUETOOTH
savienojumu
BLUETOOTH savienojums tiks atvienots, ja
veiksiet kādu no tālāk minētajām
darbībām.
• Pārslēdziet ieeju.
• Izslēdziet BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH ierīcē.
• Nospiediet pogu BLUETOOTH PAIRING.
• Izslēdziet uztvērēju vai BLUETOOTH ierīci.
• Uztvērējā vēlreiz nospiediet pogu
BLUETOOTH.
Piezīme
Padoms
• Jūs varat darbināt BLUETOOTH ierīci, izmantojot
/ (ātrā attīšana/ātrā patīšana),
/ (iepriekšējais/nākamais),
 (atskaņot/pauze),  (apturēt). Detalizētu
informāciju par darbību skatiet palīdzības
norādījumos.
• Nospiežot  ieejā [BT], kad nav pievienota
neviena BLUETOOTH ierīce, uztvērējs
automātiski savienojas ar pēdējo pievienoto
BLUETOOTH ierīci.
Skaņas klausīšanās pārī
savienotā BLUETOOTH ierīcē
1
BLUETOOTH ierīcē ieslēdziet
funkciju BLUETOOTH.
2
Nospiediet pogu
BLUETOOTH.
Uztvērējs savienojas ar pēdējo
pievienoto BLUETOOTH ierīci, un displeja
panelī tiek parādīts ierīces nosaukums.
3
32LV
Sāciet atskaņošanu
BLUETOOTH ierīcē.
• Atkarībā no BLUETOOTH ierīces specifikācijas
funkcijas var atšķirties.
• BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijas
raksturlielumu dēļ audio atskaņošana ar šo
uztvērēju, iespējams, būs aizkavēta, salīdzinot
ar BLUETOOTH ierīci.
Padoms
• Varat iespējot vai atspējot kodeka AAC
uztveršanu no BLUETOOTH ierīces. Detalizētu
informāciju par iestatījumu BT AAC skatiet
palīdzības norādījumos.
• Jūs varat izveidot savienojumu ar uztvērēju no
pārī savienotas BLUETOOTH ierīces, ja izvēlnē
<BT> opcija BT POWER ir iestatīta uz BT ON.
Detalizētu informāciju skatiet palīdzības
norādījumos.
Skaņu efektu atlasīšana
2 Nospiediet un turiet pogu MUSIC un
uztvērējā nospiediet pogu
 (barošana).
 (barošana)
MUSIC
Skaņas lauka izvēle
Jūs varat izvēlēties skaņas lauku atbilstoši
savu skaļruņu konfigurācijai, audio
saturam vai individuālajām vēlmēm.
FRONT
SURROUND
2CH/MULTI,
MOVIE,
MUSIC
S.F. CLEAR tiek parādīts displeja panelī,
un visi skaņas lauki tiek atiestatīti uz
noklusējuma iestatījumu.
Nospiediet 2CH/MULTI, MOVIE,
MUSIC vai FRONT SURROUND.
Displeja panelī tiek rādīti skaņas lauki.
Lai izvēlētos 2CH/MULTI, MOVIE vai MUSIC,
vairākas reizes nospiediet pogu, līdz tiek
parādīts vēlamais skaņas lauks.
Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru
skaņas lauku, sk. Izvēlei pieejamie skaņas
lauki un to efekti (34. lpp.).
Piezīme
• Ja klausāties ar austiņām, tiek rādīts tikai
austiņām atbilstošais skaņas lauks.
• Atkarībā no izvēlētās ieejas vai skaļruņu
shēmas, kā arī audio formāta skaņas lauki
MOVIE un MUSIC var nedarboties.
• Atkarībā no audio formāta uztvērējs var atskaņot
signālu ar iztveršanas frekvenci, kas ir mazāka par
faktisko ieejas signāla iztveršanas frekvenci.
• Atkarībā no skaņas lauka iestatījuma daži
skaļruņi vai zemfrekvenču skaļrunis var
neatskaņot skaņu.
Lai atiestatītu skaņas laukus uz
noklusējuma iestatījumiem
Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet
uztvērēja pogas.
1 Izslēdziet uztvērēju.
33LV
Izvēlei pieejamie skaņas lauki un to efekti
Poga
Sound field
Displeja
panelis
2CH ST.
Atskaņo 2 kanālu audio signālus, nepievienojot telpiskus
efektus. Viena kanāla un vairāku kanālu audio signāli tiek
izvadīti pēc pārveidošanas uz 2 kanālu signālu.
Šis skaņas lauks ir piemērots audio signālu atskaņošanai,
jo tie plūst tikai no diviem priekšējiem skaļruņiem,
nepievienojot virtuālus telpiskās skaņas efektus.
Skaņa tiek izvadīta tikai no priekšējā kreisā/labā skaļruņa.
Zemfrekvenču skaļrunis neskan.
Multi Ch Stereo
MULTI ST.
Izvada skaņu no visiem pievienotajiem skaļruņiem.
Kad tiek ievadīti 2 kanālu vai viena kanāla audio signāli,
uztvērējs izvada skaņu no visiem skaļruņiem,
nepievienojot telpiskus efektus.
Kad tiek ievadīti vairāku kanālu audio signāli, skaņa,
iespējams, netiek izvadīta no atsevišķiem skaļruņiem
atkarībā no skaļruņa iestatījumiem vai atskaņotā satura.
Direct
DIRECT
Atskaņo visus audio signālus, nepievienojot telpiskus
efektus.
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) ir Sony jaunā
inovatīvā mājas kinoteātra tehnoloģija, kurā izmantotas
jaunākās akustiskās un digitālā signāla apstrādes
tehnoloģijas. Tās pamatā ir pirmveides studijas precīzie
reakcijas mērījumu dati.
Izmantojot šo režīmu, Blu-ray un DVD filmas mājās varat
skatīties ne tikai ar augstākās kvalitātes skaņu, bet arī ar
vislabāko skaņas vidi, kādu to ir paredzējuši filmas skaņu
inženieri filmas radīšanas laikā.
PLII Movie
PLII MV
Veic režīma Dolby Pro Logic II Movie dekodēšanu.
Šis iestatījums ir lieliski piemērots filmām, kuras kodētas,
izmantojot Dolby Surround. Turklāt, skatoties pārdublētu
vai vecu filmu video, šajā režīmā var atveidot 5.1 kanālu
formāta skaņu.
Front Surround
FRT SUR.
Reproducē pilnīgus telpiskās skaņas efektus ar tikai
diviem priekšējiem skaļruņiem, izmantojot Sony virtuālo
signālu apstrādes tehnoloģiju.
Audio Enhancer
ENHANCER
Atveido skaidru uzlabotu skaņu, kādu sniedz jūsu
portatīvā audio ierīce. Šis režīms ir lieliski piemērots MP3
un citu saspiestu audio formātu atskaņošanai.
Hall
HALL
Atveido koncertzāles akustiku.
Jazz
JAZZ
Atveido džeza kluba akustiku.
Concert
CONCERT
Atveido 300 sēdvietu mūzikas kluba akustiku.
Stadium
STADIUM
Atveido liela, neapjumta stadiona gaisotni.
Sports
SPORTS
Atveido sporta pārraides sajūtu.
PLII Music
PLII MS
Veic režīma Dolby Pro Logic II Music dekodēšanu.
Šis iestatījums ir lieliski piemērots parastiem stereo
avotiem, piemēram CD diskiem.
HP 2CH
Atskaņo 2 kanālu audio signālus, nepievienojot telpiskus
efektus. Viena kanāla un vairāku kanālu skaņas audio
signāli tiek izvadīti pēc pārveidošanas uz 2 kanālu
signālu.
2ch Stereo
2CH/MULTI
HD-D.C.S.
MOVIE
MUSIC
Skaņas lauka efekti
Headphone(2ch)*
* Nepastāv poga, ar kuru atlasīt [Austiņas (2 kanālu)]. Šis režīms tiek izvēlēts automātiski, ja izmantojat
austiņas (nevar izvēlēties citus skaņas laukus).
34LV
Skaņas lauki un atbilstošais skaļruņu lietojums
Šajā sarakstā ir parādīts, kurš skaļrunis izvada skaņu, kad ir izvēlēts noteikts skaņas lauks.
2 kanālu saturs
Poga
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Skaņas
lauks
Displeja
panelis
Priekšējie
skaļruņi
Centrālais Ieskaujošās Zemfrekvenču
skaņas
skaļrunis
skaļrunis
skaļruņi
2 kanālu
stereo
2CH ST.
–
–
–
Multi Ch
Stereo
MULTI ST.


1)
Tiešais
(analogā
ieeja)
DIRECT
–
–
–
Tiešais
DIRECT
signāls (citas)
–
–
1)
HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII filma
PLII MV



Priekšējā
ieskaujošā
skaņa
FRT SUR.
–
–
1)
Audio
uzlabošana
ENHANCER
–
–
2)
Hall
HALL


2)
Jazz
JAZZ


2)
Concert
CONCERT


2)
Stadions
STADIUM


2)
Sports
SPORTS


2)
PLII mūzika
PLII MS



 : Nav skaņas izvades.
: Skaņa tiek izvadīta.
 : Izvada skaņu atkarībā no skaļruņa shēmas iestatījuma un atskaņotā satura.
1)
Izvada skaņu, ja pievienojat zemfrekvenču skaļruni un iestatāt skaļruņa shēmas iestatījumu (x.1), kuram
ir aktīvs zemfrekvenču skaļrunis.
2) Izvada skaņu, ja pievienojat zemfrekvenču skaļruni, iestatāt skaļruņa shēmas iestatījumu (x.1), kuram ir aktīvs
zemfrekvenču skaļrunis, un izvēlnē [Skaļruņa iestatījums] opcijai [Formāts] ir atlasīts iestatījums [Small].
35LV
Vairāku kanālu saturs
Poga
2CH/
MULTI
MOVIE
MUSIC
Sound
field
Displeja
panelis
Priekšējie
skaļruņi
Centrālais
skaļrunis
Ieskaujošās
skaņas
skaļruņi
Zemfrekvenču
skaļrunis
2 kanālu
stereo
2CH ST.
–
–
–
Multi Ch
Stereo
MULTI ST.



Tiešais
DIRECT



HD-D.C.S.
HD-D.C.S.



PLII filma
PLII MV



Priekšējā
ieskaujošā
skaņa
FRT SUR.
–
–

Audio
ENHANCER
uzlabošana



Hall
HALL



Jazz
JAZZ



Concert
CONCERT



Stadions
STADIUM



Sports
SPORTS



PLII mūzika
PLII MS



 : Nav skaņas izvades.
: Skaņa tiek izvadīta.
 : Izvada skaņu atkarībā no skaļruņa shēmas iestatījuma un atskaņotā satura.
Piezīme
Ja skaņa nav dzirdama, pārbaudiet, vai visi skaļruņi ir kārtīgi savienoti ar pareizajām skaļruņu spailēm
( 15.lpp.) un vai ir izvēlēta pareizā skaļruņu shēma ( 14.lpp.).
36LV
Sākuma izvēlnes elementi
Izvēlne/citas funkcijas
Izvēlnes izmantošana TV
ekrānā
Jūs varat atvērt TV ekrānā izvēlni, ar ko
vadīt uztvērēju.
izvēlne
Apraksts
Watch
Izvēlieties, lai rādītu video no
pievienotās ierīces.
Listen
Izvēlieties, lai klausītos skaņu
no iebūvēta FM uztvērēja vai
pievienotās ierīces.
Easy Setup
Atlasiet, lai atkārtotu procedūru
[Easy Setup] un veiktu pamata
iestatījumus.
Sound Effect
Atlasiet, lai izmantotu skaņu
efektus.
Skaļruņa
iestatījums
Atlasiet, lai pielāgotu dažādus
skaļruņa iestatījumus.
/ / / ,
BACK
HOME
1
OPTIONS
Nospiediet HOME.
Detalizētu informāciju par izvēlnes
elementiem [Sound Effect] un [Skaļruņa
iestatījums] skatiet palīdzības norādījumos.
TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne.
2
Nospiediet / , lai atlasītu
vēlamo izvēlni, un pēc tam
nospiediet
.
TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes
elementu saraksts.
3
Nospiediet / / / , lai
atlasītu izvēlnes elementu,
kuru vēlaties pielāgot, un pēc
tam nospiediet
.
Padoms
• Jūs varat parādīt funkciju sarakstu, nospiežot
pogu OPTIONS un atlasot attiecīgo funkciju.
• Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet BACK.
• Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet HOME, lai atvērtu
sākuma izvēlni, pēc tam vēlreiz nospiediet HOME.
• Dažas funkcijas var iestatīt, izmantojot uztvērēja
displeja paneli. Detalizētu informāciju skatiet
palīdzības norādījumos.
37LV
Skaļruņu shēmas izvēlēšanās
Varat izvēlēties vajadzīgo skaļruņu shēmu atbilstoši uzstādītajiem skaļruņiem.
AMP MENU
/ ,
1
Nospiediet pogu AMP MENU, pēc tam nospiediet
lai atlasītu <SPKR> – PATTERN.
2
Nospiediet / , lai atlasītu vēlamo skaļruņu shēmu, un pēc
tam nospiediet .
Skaļruņu
shēma
Priekšējais
kreisais/labais
skaļrunis
Centrālais
skaļrunis
/
un
,
Ieskaujošās
skaņas
kreisais/labais
skaļrunis
Zemfrekvenču
skaļrunis

“5.1”



“5.0”




“4.1”




“4.0”




“3.1”




“3.0”




“2.1”




“2.0”




 : netiek lietots.
 : tiek lietots.
Padoms
Ja pievienojat zemfrekvenču skaļruni, skaļruņu shēmai izvēlieties iestatījumu x.1.
38LV
Rūpnīcas noklusējuma
iestatījumu atjaunošana
Veicot tālāk norādītās darbības, varat
notīrīt visus atmiņā saglabātos
iestatījumus un atjaunot uztvērējam
rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet
uztvērēja pogas.
1
Nospiediet  (barošana),
lai izslēgtu uztvērēju.
 (barošana)
2
Nospiediet un 5 sekundes
turiet pogu  (barošana).
Inicializēšanas laikā displeja panelī
redzams teksts CLEARING. Kad
inicializēšana ir pabeigta, displeja
panelī tiek parādīts teksts CLEARED .
 (barošana)
Piezīme
Lai pilnībā notīrītu atmiņu, nepieciešamas dažas
sekundes. Neizslēdziet uztvērēju, kamēr displejā
netiek parādīts CLEARED .
39LV
Problēmu novēršana/
specifikācijas
Problēmu novēršana
Ja uztvērēja izmantošanas laikā rodas kāda
problēma, pirms vēršaties pie tuvākā Sony
izplatītāja, sk. tālāk norādīto informāciju
par problēmas novēršanu.
• Pārbaudiet, vai problēma ir iekļauta
sadaļā “Problēmu novēršana”.
• Apmeklējiet palīdzības norādījumu
sadaļu un ievadiet meklēšanas
atslēgvārdus, lai pārbaudītu vai ir
aprakstīta jūsu problēmas novēršana.
Klientiem Eiropā:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/h_eu/
Klientiem Taivānā:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/zh-tw/
Klientiem citur:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh59/h_zz/
• Atiestatiet skaņas laukus uz noklusējuma
iestatījumiem ( 33.lpp.).
• Dzēsiet visus saglabātos iestatījumus un
atjaunojiet uztvērējam rūpnīcas
noklusējuma iestatījumus ( 39.lpp.).
Ja, veicot šīs darbības, problēma netiek
novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Vispārīgi
Uztvērējs automātiski tiek izslēgts.
• Ja AUTO.STBY ir iestatīts uz STBY ON,
iestatiet to uz STBY OFF izvēlnē <SYSTEM>.
• Tika aktivizēta miega taimera funkcija.
• Ir aktivizēta funkcija PROTECT ( 45.lpp.).
Indikators displeja panelī nodziest.
• Ja deg priekšējā paneļa indikators PURE
DIRECT, nospiediet PURE DIRECT, lai
izslēgtu šo funkciju.
• Uztvērējā nospiediet pogu DIMMER , lai
atlasītu opciju BRIGHT vai DARK.
40LV
TV skaņa
Uztvērējs neizvada TV skaņu.
• Ja uztvērējs ir savienots ar televizoru, kurš
ir saderīgs ar Audio Return Channel (ARC)
funkciju, pārliecinieties, vai uztvērējs ir
savienots ar HDMI ligzdu, kas ir saderīga
ar Audio Return Channel (ARC) funkciju
(19., 21. lpp.). Pārliecinieties, vai
televizora HDMI ieejai ir apzīmējums ARC.
• Ja televizors ir saderīgs ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju, pārliecinieties, vai
televizorā ir ieslēgta HDMI funkcijas vadība.
• Pārliecinieties, vai izvēlnē <HDMI> opcija
CTRL.HDMI ir iestatīta uz CTRL ON.
• Pārliecinieties, vai TV atbalsta sistēmas
audio vadības funkciju. TV (BRAVIA)
skaļruņa iestatījumu iestatiet uz Audio
System. Informāciju par TV iestatīšanu sk.
TV lietošanas instrukcijās.
• Ja televizoram nav sistēmas audio
vadības funkcijas, iestatiet izvēlnē
<HDMI> opciju AUDIO.OUT uz:
– TV+AMP, ja skaņu vēlaties klausīties,
izmantojot TV skaļruni un uztvērēju;
– AMP, ja skaņu vēlaties klausīties,
izmantojot tikai uztvērēju.
• Ja skaņa joprojām netiek izvadīta vai ja
skaņa tiek pārtraukta, pievienojiet
optisko digitālo kabeli (neietilpst
komplektācijā) un uztvērējā iestatiet
<HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL OFF.
• Ja televizors nav saderīgs ar Audio Return
Channel (ARC) funkciju, savienojiet uztvērēju
ar televizoru, izmantojot optisko digitālo
kabeli (neietilpst komplektācijā) vai stereo
audio kabeli (neietilpst komplektācijā).
No skaļruņiem netiks atskaņota TV skaņa,
ja uztvērējs būs pievienots pie televizora
HDMI ieejas ligzdas, kas nav saderīga ar
Audio Return Channel (ARC) funkciju.
• Ja kādu programmu skatāties no
televizoram pievienotas ierīces, noteikti
izvēlieties pareizo ierīci vai ievadi.
Informāciju par šo darbību sk. atbilstošajā
TV lietošanas instrukciju sadaļā.
• Ja netiek izvadīta televizoram pievienota
kabeļtelevīzijas bloka vai satelītuztvērēja
skaņa, savienojiet ierīci ar uztvērēja HDMI
ieejas ligzdu un pārslēdziet uztvērēja ieeju
uz ieeju, kurai pievienota ierīce (23. lpp.).
• Atkarībā no secības, kādā TV un uztvērējs
tika savienots, var tikt izslēgta uztvērēja
skaņa, un uztvērēja displeja panelī tikt
parādīts teksts MUTING. Ja tas notiek,
vispirms izslēdziet TV, pēc tam — uztvērēju.
Ja uztvērējs darbojas gaidstāves
režīmā, nav TV skaņas izvades.
• Ja uztvērējs pāriet gaidstāves režīmā,
skaņa tiek izvadīta no pēdējās HDMI
ierīces, kāda bija izvēlēta, pirms izslēdzāt
uztvērēju. Ja izbaudāt saturu no citas
ierīces, atskaņojiet saturu šajā ierīcē un
veiciet viena pieskāriena atskaņošanas
darbību vai ieslēdziet uztvērēju, lai
izvēlētos HDMI ierīci, no kuras vēlaties
izbaudīt saturu.
• Pārliecinieties, vai izvēlnē <HDMI>
STBY.THRU ir iestatīts uz ON vai AUTO.
Audio
Nav skaņas neatkarīgi no tā, kāda
ierīce tiek izvēlēta, vai arī ir dzirdama
tikai ļoti klusa skaņa.
• Pārbaudiet vai visi savienojuma kabeļi ir
pilnībā ievietoti ieejas/izejas ligzdās
uztvērējā, skaļruņos un arī ierīcēs.
• Pārbaudiet, vai ir ieslēgts gan uztvērējs,
gan visas ierīces.
• Pārbaudiet, vai uztvērēja skaļuma
vadībai MASTER VOLUME nav iestatīta
vērtība VOL MIN.
• Nospiediet uztvērēja pogu SPEAKERS, lai
atlasītu opciju SPK ON (8. lpp.).
• Pārbaudiet, vai uztvērējam nav
pievienotas austiņas.
• Nospiediet  (skaņas izslēgšana), lai
atceltu skaņas izslēgšanu.
• Nospiediet tālvadības pults ievades pogu
vai uztvērējā ieslēdziet INPUT SELECTOR,
lai izvēlētos ievadi, ko vēlaties klausīties.
• Ir aktivizēta uztvērēja aizsargierīce.
Izslēdziet uztvērēju, novērsiet
īssavienojuma problēmu un atkal
ieslēdziet barošanu.
Dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti
skaļruņi un ierīce.
• Pārliecinieties, vai savienojuma kabeļi
neatrodas transformatora vai motora
tuvumā.
• Pārvietojiet audio ierīci tālāk no TV.
• Ja spraudņi un ligzdas ir netīras, noslaukiet
tās ar spirtā samitrinātu drānu.
Noteikti skaļruņi neskan, vai arī ir
dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.
• Pievienojiet austiņas ligzdai PHONES, lai
pārbaudītu, vai skaņa tiek izvadīta ar
austiņām. Ja ar austiņām tiek izvadīts
tikai viens kanāls, iespējams, ka ierīce
nav pareizi savienota ar uztvērēju.
Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pilnībā
ievietoti gan uztvērēja, gan ierīces
ligzdās.
Ja ar austiņām tiek izvadīti abi kanāli,
iespējams, ka priekšējais skaļrunis nav
pareizi pievienots uztvērējam.
Pārbaudiet tā priekšējā skaļruņa
savienojumu, kurš neskan.
• Pārliecinieties, vai ir pievienotas abas
analogās ierīces ligzdas (gan L, gan R), jo
analogajai ierīcei ir nepieciešams gan L,
gan R ligzdas savienojums. Izmantojiet
stereo audio kabeli (neietilpst
komplektācijā).
• Regulējiet skaļruņu skaņas līmeni.
• Pārbaudiet, vai skaļruņa iestatījumi ir
piemēroti iestatīšanai, izmantojot AUTO
CAL izvēlnē <A.CAL> vai PATTERN izvēlnē
<SPKR>. Pēc tam pārbaudiet, vai skaņa
no katra skaļruņa tiek izvadīta pareizi,
izmantojot T. TONE izvēlnē <LEVEL>.
• Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunis ir
pievienots pareizi un kārtīgi.
• Pārliecinieties, vai zemfrekvenču
skaļrunis ir ieslēgts.
• Atkarībā no atlasītā skaņas lauka,
iespējams, nav pieejama skaņa no
zemfrekvenču skaļruņa ( 35., 36. lpp.).
Nav skaņas no noteiktas ierīces.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi savienota
ar atbilstošajām audio ieejas ligzdām.
41LV
• Pārbaudiet, vai savienojumam
izmantotie kabeļi ir pilnībā ievietoti gan
uztvērēja, gan ierīces ligzdās.
• Pārbaudiet IN MODE izvēlnē <INPUT>.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi savienota
ar atbilstošo HDMI ligzdu.
• Dažu atskaņošanas ierīču HDMI
iestatījumi ir jākonfigurē. Skatiet katras
ierīces komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
• Ja skatāties attēlus vai klausāties skaņu,
noteikti izmantojiet ātrdarbīgu HDMI
kabeli ar Ethernet savienojumu, īpaši, ja
skatāties, 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K vai 3D pārraidi. Lai skatītos
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 un 4K/60p 4:2:0 10
bitu utt. attēlus, nepieciešams kvalitatīvs
ātrdarbīgs HDMI kabelis ar Ethernet, kas
atbalsta ātrumu 18 Gb/s .
• Uztvērējs var neizvadīt skaņu, ja TV ekrānā
tiek rādīta sākuma izvēlne. Nospiediet
HOME, lai izietu no sākuma izvēlnes.
• Pievienotā ierīce var saspiest audio signālu
(formāts, iztveršanas frekvence, bitu
garums u.c.), kas tiek pārraidīts, izmantojot
HDMI ligzdu. Ja ir slikta attēla kvalitāte vai ja
no ierīces, kas pievienota ar HDMI kabeļa
palīdzību, nenāk skaņa, pārbaudiet
pievienotās ierīces iestatījumus.
• Ja pievienotā ierīce neatbalsta
autortiesību aizsardzības tehnoloģiju
(HDCP), attēls un/vai skaņa no ligzdas
HDMI TV OUT var būt kropļots vai netikt
izvadīts. Šādā gadījumā pārbaudiet
pievienotās ierīces specifikācijas.
• Lai klausītos liela bitu ātruma audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
iestatiet atskaņošanas ierīces attēla
izšķirtspēju lielāku par 720p/1080i.
vēlaties skatīties uztvērējam ar HDMI
savienojumu pievienotā ierīcē, noteikti
mainiet uztvērēja ievadi uz HDMI.
• Pārliecinieties, vai atlasītā digitālās audio
ieejas ligzda nav piešķirta citai ievadei.
Kreisās un labās puses skaņa nav
līdzsvarota vai ir apvērsta.
• Pārbaudiet, vai skaļruņi un ierīces ir
pievienoti pareizi un kārtīgi.
• Pielāgojiet skaņas līmeņa parametrus,
izmantojot [Līmenis] izvēlnē [Skaļruņa
iestatījums].
Netiek atskaņota Dolby Digital vai
DTS vairākkanālu skaņa.
• Pārbaudiet, vai, piemēram, DVD, ko
atskaņojat, ir ierakstīts Dolby Digital vai
DTS formātā.
• Uztvērēja digitālās ieejas ligzdai
pievienojot, piemēram, DVD atskaņotāju,
pārbaudiet, vai ir pieejams pievienotās
ierīces digitālās audio izejas iestatījums.
• Izvēlnē <HDMI> iestatiet AUDIO.OUT uz AMP.
• Liela bitu ātruma audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) DSD un
vairākkanālu lineāro PCM varat klausīties
tikai, ja izmantojat HDMI savienojumu.
• Ja jūsu ierīcei ir digitālas audio izejas
iestatījums, pārbaudiet, vai šis
iestatījums nav iestatīts uz PCM.
Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.
• Noteikti izvēlieties saturam optimālu skaņas
saturu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par
skaņas lauku, sk. Izvēlei pieejamie skaņas
lauki un to efekti (34. lpp.).
Ja uztvērējs ir gaidstāves režīmā, nav
TV attēla un skaņas izvades.
• Lai varētu izmantot DSD un vairākkanālu
lineāro PCM, atskaņošanas ierīces attēla
izšķirtspējai, iespējams, ir jānorāda
noteikti iestatījumi. Skatiet atskaņošanas
ierīces lietošanas instrukcijas.
• Iestatiet <HDMI> – CTRL.HDMI uz CTRL
ON, un pēc tam iestatiet STBY.THRU uz
ON vai AUTO.
• Ja uztvērējs tiek savienots ar video ierīci
(piem., projektoru), skaņa no uztvērēja
var netikt izvadīta. Šādā gadījumā izvēlnē
<HDMI> iestatiet AUDIO.OUT uz AMP.
• Ja ir pievienotas ierīces, ko nav ražojis
uzņēmums Sony un kuras atbalsta HDMI
funkcijas vadību, iestatiet
<HDMI> – CTRL.HDMI – CTRL ON.
• Ja uztvērējā ir izvēlēta TV ievade,
uztvērējam pievienotas ierīces skaņu
nevar klausīties. Ja kādu programmu
Skaņu izvada gan uztvērējs, gan TV.
42LV
• Ieslēdziet uztvērēju, pēc tam izvēlieties
ieeju, kurai ir pievienota atskaņojošā ierīce.
• Izslēdziet uztvērēja vai TV skaņu.
Video
TV ekrānā nav attēla.
• Nospiediet tālvadības pults ieejas pogu
vai uztvērējā ieslēdziet INPUT SELECTOR,
lai izvēlētos ieeju, ko vēlaties skatīties.
• Televizoram iestatiet atbilstošo ievades
režīmu.
• Pārliecinieties, vai kabeļi ir pareizi un
kārtīgi pievienoti ierīcēm.
kvalitatīvs ātrdarbīgs HDMI kabelis ar
Ethernet, kas var atbalstīt platjoslas
savienojumu ar līdz 18 Gb/s ātrumu.
• Ja jūsu televizoram ir līdzīga augstas
joslas platuma video formāta izvēlne,
pārbaudiet iestatījumu televizorā, kad
uztvērējā iestatāt SIG. FMT. uz
ENHANCED (29. lpp.) Detalizētu
informāciju par TV izvēlnes iestatīšanu
sk. sava TV lietošanas instrukcijās.
• Iestatiet SIG. FMT. atlasītajai ieejai uz
STANDARD izvēlnē <HDMI>.
• Noteikti pievienojiet uztvērēju TV ar 4K
atbalstu HDMI ieejas ligzdai. Ja
izmantojat atskaņošanas ierīci, lai
atskaņotu 4K izšķirtspējas video saturu
u.tml., HDMI kabelis jāsavieno ar HDMI
ligzdu, kas atbalsta standartu HDCP 2.2.
• Dažas atskaņošanas ierīces ir jāiestata.
Skatiet katras ierīces komplektācijā
iekļautās lietošanas instrukcijas.
No TV ekrāna netiek izvadīts attēls, ja
uztvērējs darbojas gaidstāves režīmā.
• Atvienojiet HDMI vadu no uztvērēja un TV
un pēc tam pievienojiet vadu.
• Ja skatāties attēlus vai klausāties skaņu,
noteikti izmantojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli
ar Ethernet savienojumu, īpaši, ja skatāties,
1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K vai 3D
pārraidi.
Kvalitatīvs ātrdarbīgs HDMI kabelis ar
Ethernet, kas var atbalstīt joslas platumu līdz
18 Gb/s, ir nepieciešams 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 un 4K/60p 4:2:0 10 bitu u.c. atbalstam
• Ja vēlaties atskaņot HDCP 2.2 saturu,
savienojiet uztvērēju ar tādas TV iekārtas
HDMI ieejas ligzdu, kas ir saderīga ar
standartu HDCP 2.2.
TV ekrānā netiek rādīts 3D saturs.
• Atkarībā no TV vai video ierīces 3D saturs,
iespējams, netiks rādīts. Detalizētu
informāciju par 3D HDMI video formātu,
ko atbalsta uztvērējs, sk. palīdzības
norādījumos.
• Noteikti izmantojiet ātrdarbīgu HDMI
kabeli ar Ethernet savienojumu.
TV ekrānā netiek rādīts 4K saturs.
• Atkarībā no TV vai video ierīces 4K saturs,
iespējams, netiks rādīts. Pārbaudiet sava
TV un video ierīces video iespējas un
iestatījumus.
• Noteikti izmantojiet ātrdarbīgu HDMI
kabeli ar Ethernet savienojumu. Ja
izmantojat augsta joslas platuma video
formātus, piemēram, 4K/60p 4:4:4, 4:2:2
un 4K/60p 4:2:0 10 bitu, nepieciešams
• Ja uztvērējs pāriet gaidstāves režīmā, tiek
rādīts attēls no pēdējās izvēlētās HDMI
ierīces, kāda bija, pirms izslēdzāt
uztvērēju. Ja izbaudāt saturu no citas
ierīces, atskaņojiet saturu šajā ierīcē un
veiciet viena pieskāriena atskaņošanas
darbību vai ieslēdziet uztvērēju, lai
izvēlētos HDMI ierīci, no kuras vēlaties
izbaudīt saturu.
• Pārliecinieties, vai izvēlnē <HDMI>
STBY.THRU ir iestatīts uz ON vai AUTO.
TV ekrānā netiek rādīta sākuma
izvēlne.
• Atvienojiet HDMI vadu no uztvērēja un TV
un pēc tam pievienojiet vadu.
• Pārbaudiet, vai televizorā ir atlasīta
atbilstošā ieeja. Pārbaudiet HDMI ieeju,
kurai ir pievienots uztvērējs.
• Nospiediet HOME, lai atvērtu sākuma
izvēlni.
• Atkarībā no TV var paiet zināms laiks, pirms
TV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne.
HDR (Augsta dinamiskā diapazona)
attēlus nevar parādīt HDR režīmā.
• Atkarībā no televizora vai video
aprīkojuma HDR attēli var nebūt redzami
HDR režīmā. Pārbaudiet sava TV vai video
iekārtu video iespējas un iestatījumus.
43LV
• Dažas video ierīces var neizvadīt HDR
saturu HDR režīmā, ja SIG. FMT. Ir iestatīts
uz STANDARD, pat ja TV un video ierīce
atbalsta HDR un joslas platumu 18 Gb/s.
Tādā gadījumā atlasītajai ieejai SIG. FMT.
iestatiet uz ENHANCED izvēlnē <HDMI>.
Ja ir izvēlēts iestatījums ENHANCED,
izmantojiet kvalitatīvus ātrdarbīgus HDMI
kabeļus ar Ethernet savienojumu, kas var
atbalstīt joslas platumu līdz 18 Gb/s.
FM radio
Vāja FM uztveršana.
• Izvelciet FM vada antenu un regulējiet tās
pozīciju, lai atrastu vietu, kur ir labi
uztveršanas apstākļi.
• Novietojiet FM vada antenu loga tuvumā.
• Novietojiet FM vada antenu (radio
antenu) pēc iespējas horizontālā pozīcijā.
Nevarat noskaņoties uz radio stacijām.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienota antena.
Regulējiet antenas, ja nepieciešams.
• Izmantojot automātisko skaņošanu,
stacijas signāls ir pārāk vājš. Izmantojiet
tiešo skaņošanu.
• Netika saglabāta neviena iepriekš
iestatīta stacija, vai iepriekš iestatītās
stacijas tika izdzēstas (veicot skaņošanu
ar iepriekš iestatītu staciju skenēšanu).
Veiciet staciju priekšiestatīšanu.
• Vairākkārt spiediet DISPLAY, lai displejā
tiktu rādīta frekvence.
BLUETOOTH ierīce
Nevar veikt savienošanu pārī.
• Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci tuvāk
uztvērējam.
• Savienošana pārī var nebūt iespējama, ja
uztvērēja tuvumā ir citas BLUETOOTH
ierīces. Šādā gadījumā izslēdziet pārējās
BLUETOOTH ierīces.
• Pareizi ievadiet ieejas atslēgu, kas tika
ievadīta BLUETOOTH ierīcē.
44LV
Nevar izveidot BLUETOOTH
savienojumu.
• BLUETOOTH ierīce, ar kuru mēģinājāt
veidot savienojumu, neatbalsta A2DP
profilu, un tāpēc nevar izveidot tās
savienojumu ar uztvērēju.
• Nospiediet pogu BLUETOOTH, lai
izveidotu savienojumu ar pēdējo
pievienoto BLUETOOTH ierīci.
• Ieslēdziet BLUETOOTH ierīces funkciju
BLUETOOTH.
• Izveidojiet savienojumu no BLUETOOTH
ierīces.
• Ir izdzēsta pārī savienošanas reģistrācijas
informācija. Vēlreiz veiciet savienošanu pārī.
• Šo uztvērēju nevar atrast, ja tas ir
savienots ar BLUETOOTH ierīci.
• BLUETOOTH ierīcē dzēsiet BLUETOOTH
ierīces pāra savienojuma reģistrācijas
informāciju un vēlreiz veiciet
savienošanu pārī.
Skaņa tiek izlaista vai mainās, vai arī
ir zudis savienojums.
• Uztvērējs atrodas pārāk tālu no
BLUETOOTH ierīces.
• Ja starp uztvērēju un BLUETOOTH ierīci ir
šķēršļi, noņemiet tos vai pārvietojiet
uztvērēju
un/vai ierīci, lai izvairītos no šķēršļiem.
• Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita
BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns,
pārvietojiet to tālāk.
Uztvērējā nevar dzirdēt BLUETOOTH
ierīces skaņu.
• Vispirms palieliniet skaļumu BLUETOOTH
ierīcē un pēc tam regulējiet skaļumu,
izmantojot tālvadības pults pogas  +
(vai uztvērēja pogu MASTER VOLUME).
Dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis.
• Ja starp uztvērēju un BLUETOOTH ierīci ir
šķēršļi, noņemiet tos vai pārvietojiet
uztvērēju
un/vai ierīci, lai izvairītos no šķēršļiem.
• Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita
BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns,
pārvietojiet to tālāk.
• Samaziniet savienotās BLUETOOTH
ierīces skaļumu.
Tālvadība
Nedarbojas tālvadība.
• Norādiet ar tālvadības pulti uz uztvērēja
tālvadības sensoru.
• Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas
starp tālvadības pulti un uztvērēju.
• Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās,
aizstājiet abas ar jaunām.
Kļūdu ziņojumi
Displeja panelī tiek parādīts ziņojums
PROTECT.
Pēc dažām sekundēm uztvērējs
automātiski izslēgsies. Pārbaudiet šādu
informāciju:
Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu) un ļaujiet
uztvērējam 30 minūtes atdzist, kamēr
veicat šādu problēmu novēršanu:
– Atvienojiet visus skaļruņus un
zemfrekvenču skaļruni.
– Pārbaudiet, vai skaļruņu vadi ir cieši savīti
abos galos.
– Pārbaudiet, vai uztvērējs nav apsegts un
vai ventilācijas atveres nav nosprostotas.
– Pārbaudiet, vai pievienoto skaļruņu
nominālā pretestība atbilst pretestības
diapazonam, kas norādīts uz uztvērēja
aizmugures paneļa.
– Vispirms pievienojiet priekšējo skaļruni,
pievienojiet maiņstrāvas kabeli (strāvas
vadu) elektrotīklam un ieslēdziet
uztvērēju. Palieliniet skaļuma līmeni un
darbiniet uztvērēju vismaz 30 minūtes,
līdz tas pilnībā uzsilst. Pēc tam pa vienam
pievienojiet papildu skaļruņus un
pārbaudiet tos, līdz atrodat skaļruni, kas
izraisa šo aizsardzības kļūdu.
Pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas un visu
problēmu novēršanas, pievienojiet
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu) un ieslēdziet
uztvērēju. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Displeja panelī tiek parādīts teksts
USB FAIL.
Ir konstatēta pārstrāva no porta POWER
SUPPLY. Izslēdziet uztvērēju, atvienojiet
USB ierīci un vēlreiz ieslēdziet uztvērēju.
Ziņojumi pēc automātiskās
kalibrēšanas mērījumiem
[Error 30:]
Pievienotas austiņas. Lūdzu, atvienojiet
austiņas un kalibrējiet atkārtoti.
[Error 31:]
Skaļruņu sistēma ir iestatīta uz OFF SPEAKERS.
Vairākas reizes nospiediet uztvērēja pogu
SPEAKERS, lai atlasītu opciju SPK ON, un
vēlreiz veiciet automātisko kalibrēšanu.
[Error 32:], [Error 33: F], [Error 33: S]
• Nav noteikta skaņa no viena vai abiem
skaļruņiem.
– Nav noteikta skaņa no viena vai abiem
priekšējiem skaļruņiem. Lūdzu,
pārbaudiet, vai kalibrēšanas mikrofons
nav bojāts un ir pievienots
CALIBRATION MIC ligzdai uztvērēja
priekšējā panelī, un vai visi skaļruņi ir
pareizi pievienoti.
– Nav noteikta skaņa no kreisā vai labā
telpiskā skaļruņa. Lūdzu, pārbaudiet,
vai telpiskie skaļruņi ir pievienoti
SURROUND kontaktligzdām.
• Nav konstatēta skaņa ne no viena
skaļruņa. Lūdzu, pārbaudiet, vai
kalibrēšanas mikrofons nav bojāts un ir
pievienots pie ligzdas CALIBRATION MIC
uztvērēja priekšējā panelī.
[Brīdinājums 40:]
Mērījums ir pabeigts, taču trokšņa līmenis ir
augsts. Lai iegūtu iespējami labākos
rezultātus, kalibrējiet pēc iespējas klusākā
vietā.
45LV
[Brīdinājums 41:], [Brīdinājums 42:]
Ievades signāls no kalibrēšanas mikrofona
ir pārāk liels. Mikrofons, iespējams, atrodas
pārāk tuvu skaļruņiem. Lūdzu, novietojiet
kalibrēšanas mikrofonu sev vēlamajā
klausīšanās pozīcijā un vēlreiz veiciet
automātisko kalibrēšanu.
[Brīdinājums 43:]
Nevar noteikt zemfrekvenču skaļruņa
attālumu un pozīciju. Lūdzu, pārbaudiet
zemfrekvenču skaļruni un atkārtoti
kalibrējiet klusā vidē.
46LV
Piesardzības pasākumi
Par drošību
Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
korpusā, atvienojiet uztvērēju no rozetes un
pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
Par barošanas avotiem
• Pirms darbināt uztvērēju, pārbaudiet, vai
darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam.
Darba spriegums ir norādīts uztvērēja
aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
• Ja uztvērēju ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes. Lai
atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.
Par uzkaršanu
Lai gan uztvērējs darbības laikā uzkarst, tā
nav nepareiza darbība. Uztvērēju ilglaicīgi un
nepārtraukti izmantojot, korpusa
temperatūra augšpusē, sānos un apakšpusē
ievērojami palielinās. Lai izvairītos no
apdegumiem, neaiztieciet korpusu.
• Nenovietojiet uztvērēju tādas ierīces
tuvumā kā TV, VCR vai lenšu
magnetofons. (Ja uztvērējs tiek
izmantots kopā ar TV, VCR vai lenšu
magnetofonu un ir novietots pārāk tuvu
šādai ierīcei, var rasties troksnis un
pasliktināties attēla kvalitāte. Šādas
iespējas varbūtība īpaši liela ir, ja
izmantojat iekštelpu antenu.)
• Uzmanieties, ja uztvērēju novietojat uz
īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas,
pulētas utt.) virsmas, jo iespējama tās
notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
Par darbību
Pirms pievienojat citas ierīces, noteikti
izslēdziet uztvērēju un atvienojiet to no
strāvas avota.
Par tīrīšanu
Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar
mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar
maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, spirtu vai benzīnu.
Par daļu nomaiņu
Gadījumā, ja šis uztvērējs tiek remontēts,
nomainītās daļas, iespējams, tiks paturētas
atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.
Par novietojumu
• Lai nepieļautu uztvērēja sakaršanu un
paildzinātu tā kalpošanas laiku, novietojiet
uztvērēju vietā ar piemērotu ventilāciju.
• Neuzstādiet uztvērēju siltuma avotu
tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas
tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu
vai mehānisku triecienu iedarbībai.
• Uz korpusa nenovietojiet neko, kas
varētu aizsprostot ventilācijas atveres un
izraisīt bojājumus.
47LV
Specifikācijas
AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS
IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE
HARMONISKIE KROPĻOJUMI:
(tikai ASV modeļiem)
Ar 6 omu slodzi, izmantojot abus kanālus,
no 20 Hz līdz 20 000 Hz; nominālais
spriegums 90 vati katram kanālam,
minimālā RMS jauda stereo režīmā ar ne
vairāk kā 0,09 % kopējo harmonisko
kropļojumu no 250 milivatiem līdz
nominālai izejas jaudai.
Pastiprinātāja sadaļa1)
Izmantotā skaļruņu pretestība
6 omi – 16 omi
Minimālā RMS izejas jauda
(6 omi, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izejas jauda stereo režīmā
(6 omi, 1 kHz, THD 0,9%)
105 W + 105 W
Izejas jauda ieskaujošās skaņas režīmā2)
(6 omi, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W uz kanālu
1)
Mērīts šādos apstākļos:
Reģions
Enerģijas prasības
ASV, Kanāda,
Taivāna
120 V maiņstrāva, 60 Hz
Okeānija, Eiropa
230 V maiņstrāva, 50 Hz
2)
Atsauces izejas jauda priekšējiem, centrālajam
un ieskaujošās skaņas skaļruņiem. Atkarībā no
skaņas lauka iestatījumiem un avota,
iespējams, nebūs skaņas izvades.
Frekvenču raksturlīkne
Analogā
10 Hz–100 kHz, +0,5/–2 dB (ar apietu
skaņas lauku un izlīdzinātāju)
Ieeja
Analogā
Jutīgums: 500 mV/50 kiloomi
Signāls/troksnis3): 105 dB
(A4), 500 mV5))
Digitālā (koaksiālā)
Pretestība: 75 omi
Signāls/troksnis: 100 dB (A4),
20 kHz LPF)
Digitālā (optiskā)
48LV
Signāls/troksnis: 100 dB (A4),
20 kHz LPF)
Izeja (analogā)
SUBWOOFER
Spriegums: 2 V/1 kilooms
Ekvalaizeris
Pastiprinājuma līmeņi
±10 dB, 1 dB solis
3)
ĪSAIS IEVADS (ar skaņas lauku un apietu
ekvalaizeru)
4)
Svērtais tīkls
5) Ieejas līmenis
FM uztvērēja bloks
Skaņojuma diapazons
ASV un Kanādas modeļi:
87,5 MHz–108,0 MHz (100 kHz solis)
Citi modeļi:
87,5–108,0 MHz (50 kHz solis)
Antena
FM vada antena
Antenas kontaktligzdas
75 omi, nelīdzsvarotas
HDMI Video
Izšķirtspēja
• 480p/60 Hz
• 576p/50 Hz
• 720p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
• 1080i/60 Hz, 50 Hz
• 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
• 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Atbalsts
HDCP 2.2, HDR (HDR10, Hybrid LogGamma, Dolby Vision), 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC
Barošanas sadaļa
Ports POWER SUPPLY
Līdzstrāva 5 V 1 A (maks.)
BLUETOOTH sadaļa
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2
Izeja
BLUETOOTH specifikācijas 1. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamība apt. 30 m (98,4 pēdas)1)
Frekvenču josla
2,4 GHz josla
Modulācijas metode
FHSS (frekvences lēkāšana)
Saderīgie BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile — uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control
Profile — audio/video tālvadības profils)
Atbalstītie kodeki3)
SBC4), AAC
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence
44,1 kHz)
Frekvenču josla un maksimālā izejas jauda
(tikai Eiropai paredzētajiem modeļiem)
BLUETOOTH
Frekvenču josla
Maksimālā izejas
jauda
2400 MHz –
2483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
430 mm × 133 mm × 297 mm (17 collas ×
5 1/4 collas × 11 3/4 collas), ieskaitot
izvirzītās daļas un vadības ierīces
Masa (aptuveni)
7,1 kg (15 mārciņas 11 unces)
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti
bez brīdinājuma.
1)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks,
statiskā elektrība, bezvadu tālrunis,
uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
2) BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir
mērķis sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
3) Kodeks: audio signāla saspiešana un
pārveidošanas formāts
4) Apakšjoslas kodeks
Vispārīgi
Enerģijas prasības
Reģions
Enerģijas prasības
ASV, Kanāda,
Taivāna
120 V maiņstrāva, 60 Hz
Okeānija
230 V maiņstrāva, 50 Hz
Eiropa
230 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
200 W
Gaidstāves režīms: 0,3 W
(Ja CTRL.HDMI ir iestatīts uz CTRL OFF,
STBY.THRU ir iestatīts uz OFF un BT
STBY ir iestatīts uz STBY OFF.)
BLUETOOTH gaidstāves režīms (visi
bezvadu tīkla porti ir aktivizēti): 0,5 W
(Ja BT STBY ir iestatīts uz STBY ON,
CTRL.HDMI ir iestatīts uz CTRL OFF un
STBY.THRU ir iestatīts uz OFF.)
Izmēri (platums/augstums/dziļums;
aptuveni)
49LV
Par autortiesībām
Šajā uztvērējā ir iekļautas Dolby1) Digital and
Pro Logic Surround un DTS2) Digital Surround
sistēmas.
1)
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Pro Logic un
dubultā D simboli ir Dolby Laboratories preču
zīmes.
2)
Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē
http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar
DTS, Inc. licenci. DTS, simbols, DTS un simbols
kopā,
DTS-HD, DTS-HD un DTS-HD logotips ir
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs reģistrētas DTS, Inc. preču zīmes.
© DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.
Par BLUETOOTH
sakariem
Atbalstītā BLUETOOTH versija un
profili
Par “profilu” tiek saukta standarta funkciju
kopa, kas atbilst dažādām BLUETOOTH
produkta iespējām. Sk. sadaļas
“Specifikācijas” punktu “BLUETOOTH
sadaļa” ( 48.lpp.), lai noskaidrotu, kādas
BLUETOOTH versijas un profilus šis
uztvērējs atbalsta.
Šajā uztvērējā ir iekļauta augstas izšķirtspējas
multivides saskarnes (High-Definition
Multimedia Interface— HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir
HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes
vai ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
Efektīvais sakaru diapazons
BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
PlayStation ir Sony Computer Entertainment
Inc. reģistrēta preču zīme.
• Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH
savienojumu atrodas kāda persona,
metāla objekts, siena vai cits šķērslis
WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir Sony
Corporation reģistrētas preču zīmes.
• Vietās, kur tiek izmantots bezvadu
lokālais tīkls
BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un
Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā
ar licenci. Citas preču zīmes un preču
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču
zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Šajās instrukcijās zīmes ™ un  nav norādītas.
BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto līdz
aptuveni 10 metru attālumā citu no citas
(attālums bez šķēršļiem). Efektīvais sakaru
diapazons tālāk norādītajos apstākļos var
samazināties.
• Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
• Vietās, kur tiek ģenerēti citi
elektromagnētiskie viļņi
Ietekme no citām ierīcēm
BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālā tīkla
(IEEE 802.11b/g/n) ierīces izmanto vienu
frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH
ierīci izmantojat tādas ierīces tuvumā, kas
spēj izmantot bezvadu lokālo tīklu, var
rasties elektromagnētiskie traucējumi.
Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet tālāk
norādītos labojumus.
• Izmantojiet šo uztvērēju vismaz 10 metru
attālumā no bezvadu LAN ierīces.
• Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat 10 metru
rādiusā, izslēdziet bezvadu lokālā tīkla ierīci.
• Uzstādiet šo uztvērēju un BLUETOOTH
ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
50LV
Ietekme uz citām ierīcēm
Šī uztvērēja radioviļņu apraide var traucēt
dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie
traucējumi var izraisīt nepareizu darbību,
šādās vietās vienmēr izslēdziet šo
uztvērēju un BLUETOOTH ierīci:
• slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās un visās
vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
• automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā.
Piezīme
• Šis uztvērējs atbalsta BLUETOOTH specifikācijai
atbilstošās drošības funkcijas, lai nodrošinātu
drošu savienojumu, izmantojot BLUETOOTH
tehnoloģijas sakarus. Tomēr atkarībā no
iestatījumiem un citiem apstākļiem šī drošība
var nebūt pietiekama, tāpēc vienmēr
uzmanieties, izmantojot BLUETOOTH
tehnoloģijas sakarus.
• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ko izraisa
informācijas noplūde BLUETOOTH tehnoloģijas
saziņas laikā.
• Netiek garantēti BLUETOOTH sakari ar visām
BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir šim uztvērējam
atbilstošs profils.
• Ar šo uztvērēju savienotajām BLUETOOTH
ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko
norādījis uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un
atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr pat tad, ja
ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai,
iespējami gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces
raksturlielumi vai specifikācijas neļauj izveidot
savienojumu vai rada atšķirīgus vadības
paņēmienus, attēlošanu vai darbību.
• Atkarībā no šim uztvērējam pievienotās
BLUETOOTH ierīces, sakaru vides un apkārtējiem
apstākļiem iespējams troksnis vai audio
nociršana.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu uztvērēju, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
51LV
Atbalstītie atskaņošanas formāti
Atbalstītie digitālie audio formāti
Tas, kurus digitālos audio formātus šis uztvērējs spēj dekodēt, ir atkarīgs no pievienotās
ierīces digitālās audio izejas ligzdām. Uztvērējs atbalsta šādus audio formātus.
Digitālais audio formāts
Maksimālais atkodēto
kanālu skaits
Savienojums ar
uztvērēju
Dolby Digital (“DD”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
Dolby Digital Plus (“DD+”)1)
7.12)
HDMI
2)
1)
7.1
HDMI
DTS (“DTS”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS 96/24 (“DTS 9624”)
5.1
COAXIAL/OPTICAL, HDMI
DTS-HD High Resolution Audio
(“DTSHD HR”)1)
7.12)
HDMI
2)
HDMI
Dolby TrueHD (“DTHD”)
1)
DTS-HD Master Audio (“DTSHD MA”)
7.1
DTS Express (“DTS EXP”)
5.1
HDMI
DSD (“DSD”)1)
5.1
HDMI
Multi Channel Linear PCM (“PCM”)1)
7.12)
HDMI
1
Ja atskaņošanas ierīce neatbilst faktiskajam formātam, audio signāls tiek izvadīts citā formātā.
Detalizētu informāciju sk. atskaņošanas ierīces lietošanas instrukcijās.
2)
Signāls tiks izvadīts kā 5.1 kanālu signāls.
52LV
Rādītājs
Skaitliskie termini
2 kanālu stereo 34
2.1 kanāli 17
4K 19
5.1 kanāli 16
A
ARC 19, 20, 21, 29
Atbalstītie atskaņošanas formāti
audio 52
Atiestatīšana
skaņas lauki 33
uztvērējs 39
Audio formāts 52
Audio Return Channel 19, 20, 21, 29
Audio uzlabošana 34
H
Hall 34
HDCP 2.2 19
HD-D.C.S. 34
HDMI 18
HDMI signāla formāts 29
HDR 18
I
Inicializēšana
skaņas lauki 33
uztvērējs 39
Izvēlne
Home 37
J
Jauda
Jaudas patēriņš 49
Jazz 34
Austiņas (2 kanālu) 34
K
Auto Calibration (automātiskā kalibrēšana) 26
Kabelis 15
B
Baterijas 13
BLUETOOTH
atskaņošana 31
profils 49
savienošana pārī 31
versija 48
BT.2020 18
C
Centrālais skaļrunis 14
Klausīšanās 37
Kļūdu ziņojumi 45
Komplektācijā iekļautie priekšmeti 6
L
Language 26
M
Multi Ch Stereo 34
N
D
Noklusējuma iestatījumi
skaņas lauki 33
uztvērējs 39
Deep Color (Deep Colour) 18
O
Displeja panelis 10
OPTIONS 37
E
P
Concert 34
Easy Setup 25
Pairing 31
F
Palīdzības norādījumi 6
FM radio 30
Formāts
audio 52
Pievienošana
audiovizuālās ierīces 23
FM antena 25
skaļrunis 15
TV 18
53LV
PLII filma 34
PLII mūzika 34
Priekšējā ieskaujošā skaņa 17, 34
S
sākuma izvēlne 37
Skaļruņi
shēma 38
Skaļrunis
kabelis 15
Skaņas efekti 33
Sound field 33
Sports 34
Stadions 34
T
Tālvadība 12
Tālvadības pults
baterija 13
Tiešais 34
TV ekrāns
sākuma izvēlne 37
U
Uztvērējs
aizmugures panelis 11
displeja panelis 10
priekšējais panelis 8
V
Vairāku kanālu ieskaujošā skaņa 16
W
Watch 37
Z
Zemfrekvenču skaļrunis 14
Ziņojumi 45
54LV
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-726-906-11(1)
Download PDF

advertising