Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 2 kan. stereoimtuvas Naudojimo instrukcijos

4-294-472-11(1) (LT-LV-EE)
FM Stereo
FM/AM Receiver
STR-DH130
Naudojimo instrukcija
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Kasutusjuhend
EE
Jungtinių Amerikos Valstijų
klientams
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros
smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio
vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan. Ant įrenginio nedėkite
atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio
užpakalinėje dalyje. Įrašykite šiuos numerius žemiau
pateiktoje vietoje. Jie reikalingi kiekvieną kartą dėl
šio gaminio kreipiantis į „Sony“ pardavėją.
Serijos nr.
Modelio nr.
Šis simbolis skirtas vartotojui
perspėti apie neizoliuotą pavojingą
įtampą gaminio viduje, kuri gali
būti pakankamo stiprumo, kad
asmenims kiltų elektros smūgio
pavojus.
Nemontuokite įrenginio uždaroje vietoje,
pvz., knygų ar sieninėje spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų
su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros
lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės
elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol
jis yra įjungtas į kintamosios srovės elektros lizdą,
net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso
galite sugadinti klausą.
Šis simbolis įspėja vartotoją apie
karštą paviršių. Kai įrenginys
įjungtas, šio paviršiaus nelieskite,
nes galite nusideginti.
2LT
Šis simbolis skirtas vartotojui
įspėti, kad kartu su prietaisu
pateikiamuose dokumentuose yra
svarbių naudojimo ir techninės
priežiūros instrukcijų.
Svarbios saugos instrukcijos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
Valykite tik sausu audiniu.
Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite
vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
8) Nemontuokite prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių, karščio vėdinimo grotelių, viryklių
ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant
stiprintuvus).
9) Paisykite poliarizuoto arba įžeminto tipo kištuko
saugos reikalavimų. Poliarizuotas kištukas turi
du kontaktus, kurių vienas yra platesnis už kitą.
Įžeminto tipo kištukas turi du kontaktus,
o trečiasis skirtas įžeminti. Platusis arba
įžeminimo kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei pateiktas kištukas netelpa į lizdą,
pasitarkite su elektriku dėl pasenusio lizdo
keitimo.
10) Apsaugokite maitinimo laidą (ypač prie kištukų,
kištukinių lizdų ir išėjimo iš įrenginio vietose),
kad ant jo nebūtų vaikštoma arba kad jis nebūtų
prispaustas.
11) Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
12) Dėkite tik ant gamintojo nurodyto arba su
aparatu parduodamo staliuko su ratukais, stovo,
trikojo, laikiklio arba stalo. Naudodami staliuką
su ratukais būkite atsargūs, kad judinamas su ant
jo uždėtu įrenginiu neapvirstų ir nesužeistumėte.
13) Žaibuojant arba jei ilgą laiką nenaudojate
įrenginio, jį atjunkite.
14) Dėl bet kokių remonto darbų kreipkitės
į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.
Remontas reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo laidas arba
kištukas, į įrenginį pateko skysčio arba įkrito
objektų, įrenginys pateko į lietų arba sudrėko,
įprastai neveikia arba nukrito.
Toliau pateikiamas FCC pareiškimas
taikomas tik šio modelio versijoms,
skirtoms parduoti JAV. Kitos versijos
gali neatitikti FCC techninių
nuostatų.
PASTABA:
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies nuostatomis
ši įranga buvo patikrinta ir pripažinta kaip
atitinkanti B klasės skaitmeniniams įrenginiams
taikomus apribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti,
kad tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų trikdžių
montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnio energiją; sumontuota ir naudojama ne
pagal instrukcijas, įranga gali sutrikdyti radijo ryšį.
Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu jos
sumontavimo atveju trikdžių nebus. Atsiradus
žalingiesiems trikdžiams, pakenkusiems radijo arba
televizijos ryšiui (tai galima nustatyti išjungiant ir
vėl įjungiant įrangą), rekomenduojame pabandyti
pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš toliau
pateiktų būdų.
– Nukreipkite imtuvo anteną kitur arba perkelkite
ją į kitą vietą.
– Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
– Prijunkite įrangą prie kitos nei ta, prie kurios
prijungtas imtuvas, grandinės elektros lizdo.
– Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo ir
(arba) TV specialistu.
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius pakeitimus
arba modifikacijas, aiškiai nepatvirtintas šiame
vadove, jūsų leidimas naudoti šią įrangą gali būti
panaikintas.
Tam, kad būtų sumažintas elektros šoko pavojus,
garsiakalbio laidas turi būti prijungtas prie įrenginio
ir garsiakalbių pagal toliau pateiktas instrukcijas.
1) Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
nuo maitinimo tinklo.
2) Nulupkite nuo 10 iki 15 mm garsiakalbio laido
vielos izoliacinės medžiagos.
3) Atsargiai prijunkite garsiakalbio laidą prie
įrenginio ir garsiakalbių, kad nepaliestumėte
garsiakalbio laido šerdies ranka. Taip pat
atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą iš maitinimo tinklo prieš atjungdami
garsiakalbio laidą iš įrenginio ir garsiakalbių.
Europos klientams
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį, darbuotoją.
Tęsinys kitame puslapyje.
3LT
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas,
atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar akumuliatoriaus perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).
Įgaliotasis atstovas, atsakingas už EMS ir gaminio
saugą, – „Sony Deutschland GmbH“ (Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar
garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose
techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.
4LT
Apie šį vadovą
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos taikomos
modeliui STR-DH130. Modelio numeris
nurodytas apatiniame dešiniajame priekinio
skydelio kampe. Šiame vadove naudojami Europai
skirto modelio paveikslėliai. Jie gali skirtis nuo
jūsų modelio. Bet kokie valdymo skirtumai
nurodyti vadove kaip „tik Europai skirti modeliai“.
• Šiame vadove rašoma apie imtuvo valdymą
pridėtu nuotolinio valdymo pultu. Tuos pačius
veiksmus galite atlikti ir imtuvo mygtukais arba
rankenėlėmis, jei jų pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto valdiklių pavadinimais
ar yra į juos panašūs.
Turinys
Apie šį vadovą .................................................... 4
Pridedami priedai.............................................. 6
Dalių aprašas ir vieta......................................... 7
Darbo pradžia .................................................. 13
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Kaip iš naujo priskirti įvesties mygtukus......27
Kaip iš naujo nustatyti įvesties mygtukus.....28
Jungtys
1: Kaip montuoti garsiakalbius ...................... 13
2: Kaip prijungti garsiakalbius ....................... 14
3: Kaip prijungti garso / vaizdo įrangą ......... 14
4: Kaip prijungti antenas................................. 17
5: Kaip prijungti kintamosios srovės
maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą)............................ 18
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės.....................................29
Nesklandumų šalinimas..................................30
Specifikacijos ....................................................32
Rodyklė .............................................................34
Kaip paruošti imtuvą
Imtuvo naudojimo pradžia............................. 18
Kaip pasirinkti garsiakalbių sistemą ............. 19
Kaip reguliuoti toną ........................................ 19
Pagrindiniai veiksmai
Atkūrimas......................................................... 20
Informacijos peržiūra ekrano skydelyje ....... 21
Kaip įrašyti imtuvu.......................................... 22
Imtuvo veiksmai
FM / AM radijo klausymasis.......................... 22
Kaip iš anksto nustatyti FM /
AM radijo stotis
(Išankstinis stočių nustatymas)................ 24
RDS transliacijų priėmimas ........................... 26
(tik Europai skirti modeliai)..................... 26
Meniu veiksmai
Kaip naudoti nustatymų meniu..................... 26
5LT
Pridedami priedai
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
• Sparčiosios sąrankos vadovas
• Laidinė FM antena (1)
Kaip įdėti maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo pultą
Įdėkite dvi R6 (AA dydžio) baterijas
(pridedamos), suderindami maitinimo
elementų polius 3 ir # su nuotolinio
valdymo pulto maitinimo elementų
skyriaus viduje esančia schema.
• Rėminė AM antena (1)
• Nuotolinio valdymo pultas
(RM-AAU130) (1)
Pastabos
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementai (2)
6LT
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin karštoje
ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senu.
• Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių
tipų baterijomis.
• Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo
tiesioginių saulės spindulių ir ryškaus apšvietimo.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus,
kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo
elementų nuotėkio ir korozijos.
• Pakeitus ar pašalinus nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementus, nuotolinio valdymo pulto
mygtukai gali būti nustatyti iš naujo pagal
numatytuosius nustatymus. Jei taip nutiktų,
iš naujo priskirkite įvesties mygtukus (27 psl.).
• Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo pultu
nurodytų veiksmų, visus maitinimo elementus
pakeiskite naujais.
Dalių aprašas ir vieta
Priekinis skydelis
1
qd
2 3
qs
4
qa
5
6
0
9
8
7
Ekrano skydelio indikatoriai
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu) (18 ir 24 psl.)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (14 ir 19 psl.)
C INPUT SELECTOR (20, 22–25 psl.)
D Ekrano skydelis
E Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Priima signalus iš nuotolinio valdymo pulto.
F MASTER VOLUME (20 psl.)
G MUTING (20 psl.)
H DIMMER
3 lygiais keičiamas priekinio skydelio ekrano
šviesumas.
I DISPLAY (21 psl.)
J BASS +/–, TREBLE +/– (19 psl.)
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (23 ir 25 psl.)
L FM MODE (23 psl.)
M Lizdas PHONES (30 psl.)
Tęsinys kitame puslapyje.
7LT
N SP A/SP B
Užsidega pagal naudojamą garsiakalbių sistemą
(19 psl.). Tačiau šie indikatoriai neužsidega,
jei išjungta garsiakalbių išvestis arba
prijungtos ausinės.
O SLEEP
Užsidega, kai suaktyvinamas išjungimo
laikmatis (11 psl.).
P Stoties nustatymo indikatorius
Užsidega, kai imtuvas nustato radijo stotį.
MEMORY
Suaktyvinama atminties funkcija, pvz.,
išankstinio nustatymo atmintis (24 psl.) ir pan.
RDS (tik Europai skirti modeliai)
Nustatyta stotis, teikianti RDS paslaugas.
MONO
Monofoninė transliacija
ST
Erdvinio garso transliacija
Iš anksto nustatytos stoties numeris (jis keičiasi
pagal pasirinktą iš anksto nustatytą stotį).
8LT
Užpakalinis skydelis
1
2
3
A Garso signalų skyrius (14 ir 16 psl.)
Baltas (L)
Lizdai AUDIO IN/OUT
Raudonas (R)
Lizdas PORTABLE IN
B Skyrius ANTENNA (17 psl.)
Lizdas FM ANTENNA
Jungtys AM ANTENNA
C Skyrius SPEAKERS (14 psl.)
9LT
Kaip valdyti imtuvą
Nuotolinio valdymo pultas
Šį imtuvą ir kitą įrangą valdykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio
valdymo pultas skirtas valdyti „Sony“ garso /
vaizdo įrangą. Galite iš naujo priskirti įvesties
mygtuką, kad jis atitiktų prie imtuvo prijungtą
įrangą (27 psl.).
RM-AAU130
wd
1
ws
2
3
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
B ?/1* (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu)
Imtuvas įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
C Įvesties mygtukai
Pasirenkama norima naudoti įranga. Kai
paspaudžiate bet kurį iš įvesties mygtukų,
imtuvas įjungiamas. Mygtukai skirti valdyti
„Sony“ įrangą.
G D.TUNING
Įjungiamas tiesioginio stočių nustatymo
režimas.
H ENTER/MEMORY
Imtuvo veikimo metu išsaugoma stotis.
I AMP MENU
Rodomas imtuvo valdymo meniu.
K MUTING
Laikinai išjungiamas garsas.
Paspauskite mygtuką dar kartą, jei norite
grąžinti garsą.
L MASTER VOL +**/–
Reguliuojamas visų garsiakalbių garsumo lygis
vienu metu.
N TUNING +/–
Ieškoma stoties.
PRESET +/–
Pasirenkamos iš anksto nustatytos stotys.
FM MODE
Pasirenkamas FM monofoninis arba erdvinio
garso priėmimas.
qj
qs
qh
qd
P RETURN/EXIT O
Grąžinamas ankstesnis meniu.
Q
qf
qg
, V/v/B/b
Paspausdami V/v/B/b pasirinkite nustatymus,
tada paspauskite , jei norite įvesti / patvirtinti
pasirinkimą.
R DISPLAY
Rodoma informacija ekrano skydelyje.
T Skaitiniai mygtukai**
Iš anksto nustatoma stotis arba įjungiama iš
anksto nustatyta stotis.
10LT
V SLEEP
Nustatoma, kad nurodytu laiku imtuvas
būtų automatiškai išjungtas.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekranas
keičiamas toliau nurodyta tvarka.
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Jei naudojamas miego būsenos laikmatis,
ekrano skydelyje užsidega indikatorius SLEEP.
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki imtuvo
išjungimo, paspauskite SLEEP. Ekrano
skydelyje bus parodytas likęs laikas. Dar kartą
paspaudus SLEEP, išjungimo laikmatis bus
išjungtas.
* Paspaudus AV ?/1 (A) ir ?/1 (B) vienu metu,
imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti (SYSTEM
STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija pakeičiama kaskart
paspaudus įvesties mygtukus (C).
** Ant mygtukų 5, MASTER VOL +/TV VOL + ir
N yra jutikliniai taškeliai. Valdydami imtuvą
naudokite jutiklinius taškelius.
Kaip valdyti „Sony“ TV
Nuspauskite TV (O), tada paspauskite
oranžinį mygtuką, kad pasirinktumėte
norimą funkciją.
Pavyzdys: nuspauskite TV (O), tada
paspauskite TV CH +.
J TOOLS/OPTIONS
Rodomos TV funkcijų parinktys.
K MUTING
Suaktyvinama TV nutildymo funkcija.
L TV VOL +**/–
Reguliuojamas TV garsumas.
M MENU/HOME
Rodomi TV meniu.
N TV CH +/–
Ieškoma iš anksto nustatytų TV kanalų.
P RETURN/EXIT O
Grąžinamas ankstesnis TV meniu.
R DISPLAY
Rodoma dabartinės TV programos informacija.
S -/-Pasirenkamas TV kanalo įvesties režimas.
>10/
Pasirenkamas skaitmeninės CATV jungties
kanalų skaičius.
Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 2.1, paspauskite
2, >10/ ir 1.
x
x
T Skaitiniai mygtukai**
Pasirenkami TV kanalai.
W TV INPUT
Pasirinkamas įvesties signalas.
* Paspaudus AV ?/1 (A) ir ?/1 (B) vienu metu,
imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti (SYSTEM
STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija pakeičiama kaskart
paspaudus įvesties mygtukus (C).
** Ant mygtukų 5, MASTER VOL +/TV VOL + ir
N yra jutikliniai taškeliai. Valdydami imtuvą
naudokite jutiklinius taškelius.
2
Paspauskite
TV CH +
1
Nuspauskite
TV
A TV ?/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu)
TV įjungiamas arba išjungiamas.
H ENTER/MEMORY
Nustatomas pasirinktas elementas.
Tęsinys kitame puslapyje.
11LT
Kaip valdyti kitą „Sony“ įrangą
Pavadinimas
„Blu-ray Disc“
leistuvas,
DVD leistuvas
Palydovinės
televizijos
imtuvas,
kabelinės
televizijos
imtuvas
VCR
CD leistuvas
MD leistuvas,
magnetofonas
AV ?/1a)
Maitinimas
Maitinimas
Maitinimas
Maitinimas
Maitinimasc)
E
POP UP/MENU
Meniu
–
–
–
–
F
TOP MENU
Ekraninis
vadovas
–
–
–
–
A
H
ENTER/MEMORY
Įvesti
Įvesti
Įvesti
Įvesti
–
J
TOOLS/OPTIONS
Parinkčių
meniu
Parinkčių
meniu
–
–
–
M
MENU/HOME
Meniu
Meniu
Meniu
–
–
N
./>
Praleisti garso
takelį
Pasirinkti
kanalą
Ieškoti
rodyklėje
Praleisti garso
takelį
Praleisti garso
takelį
REPLAY
/
ADVANCE
Paleisti iš naujo, –
greitai persukti
į priekį
Paleisti iš naujo, –
greitai persukti
į priekį
m/M
Persukti
į priekį, atgal
Greitai persukti Greitai persukti Greitai persukti
į priekį,
į priekį,
į priekį,
persukti atgal persukti atgal persukti atgal
Nb)
Leisti
–
Leisti
Leisti
Leisti
X
Pristabdyti
–
Pristabdyti
Pristabdyti
Pristabdyti
x
Sustabdyti
–
Sustabdyti
Sustabdyti
Sustabdyti
RETURN/EXIT O
Grąžinti
Grąžinti, išeiti
–
–
–
Įvesti
Įvesti
Įvesti
Įvesti
Įvestic)
P
Q
–
–
V/v/B/b
Pasirinkti
Pasirinkti
Pasirinkti
–
–
R
DISPLAY
Rodyti
Rodyti
Rodyti
Rodyti
Rodytic)
S
-/--
–
–
–
–
–
>10/
–
taškas (.)d)
Garso takelis > Garso takelis > –
10
10
CLEAR
Išvalyti
Išvalyti
–
–
–
Skaitiniai mygtukaib)
Garso takelis
Kanalas
Kanalas
Garso takelis
Garso takelisc)
x
T
a)
Paspaudus AV ?/1 (A) ir ?/1 (B) vienu metu,
imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti (SYSTEM
STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija pakeičiama kaskart
paspaudus įvesties mygtukus (C).
b) Ant mygtukų 5, MASTER VOL +/TV VOL + ir N
yra jutikliniai taškeliai. Valdydami imtuvą
naudokite jutiklinius taškelius.
c)
Tik MD leistuvas.
d)Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 2.1, paspauskite 2,
>10/ ir 1.
x
12LT
Pastabos
• Ankstesnis paaiškinimas naudojamas kaip
pavyzdys.
• Kai kurios šiame skyriuje paaiškintos funkcijos gali
neveikti naudojant pridedamą nuotolinio valdymo
pultą; tai priklauso nuo prijungtos įrangos
modelio.
Darbo pradžia
Kaip montuoti ir prijungti
garsiakalbius (13 ir 14 psl.)
Kaip prijungti garso / vaizdo įrangą
(14 ir 16 psl.)
Jungtys
Galite naudoti savo garso / vaizdo įrangą,
prijungtą prie imtuvo, atlikę keletą paprastų
toliau nurodytų veiksmų.
Jungtys
1: Kaip montuoti
garsiakalbius
Su šiuo imtuvu galima naudoti 2 kanalų (2.0)
sistemą.
Garsiakalbių sistemos
konfigūravimo pavyzdys
Kairysis
garsiakalbis
Dešinysis
garsiakalbis
Kaip paruošti imtuvą
Žr. „5: Kaip prijungti kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)“
(18 psl.) ir „Imtuvo naudojimo pradžia“ (18 psl.).
Kaip pasirinkti garsiakalbių sistemą
(19 psl.)
13LT
2: Kaip prijungti garsiakalbius
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
Kairysis
garsiakalbis
3: Kaip prijungti garso / vaizdo
įrangą
Kaip prijungti garso įrangą
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
A
„Super Audio
CD“ leistuvas,
CD leistuvas
A
SPEAKERS B
jungtys*
A
1
10 mm
(13/32")
Dešinysis
garsiakalbis
2
4
3
B
A Garsiakalbių laidai (nepridedami)
* Jei naudojate papildomą garsiakalbių sistemą,
prijunkite ją prie jungčių SPEAKERS B. Galite
pasirinkti norimus naudoti garsiakalbius imtuvo
mygtuku SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (19 psl.).
A
Nešiojamasis
garso įrenginys
MD leistuvas,
magnetofonas
A Garso laidas (nepridedamas)
B RCA laidas su erdvinio garso ausinių
lizdu (nepridedamas)
* Jei norite įrašyti, turite prijungti šią jungtį (22 psl.).
14LT
Pastabos
Jungtys
• Klausant iš įrangos, prijungtos prie lizdo
PORTABLE IN, garsas gali būti iškreipiamas arba
nutraukiamas. Tai nėra sutrikimas ir priklauso nuo
prijungtos įrangos.
• Jei garsas, atkuriamas iš įrangos, prijungtos per
lizdą PORTABLE IN, yra labai tylus, padidinkite
garsumo lygį. Tačiau prieš perjungdami įvestį,
sumažinkite garsumo lygį, kad nepažeistumėte
garsiakalbio.
15LT
Kaip prijungti vaizdo įrangą
Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
„Blu-ray Disc“ leistuvas,
DVD leistuvas
Vaizdo
signalai
Garso signalai
Į TV lizdą
VIDEO IN.
A
A
Į TV lizdą
VIDEO IN.
Vaizdo
signalai
Garsas
signalai
Palydovinės televizijos
imtuvas, kabelinės TV
imtuvas
A Garso laidas (nepridedamas)
* Jei norite įrašyti, turite prijungti šią jungtį (22 psl.).
16LT
A
Į TV lizdą
VIDEO IN.
Vaizdo
signalai
Garso
signalai
VCR,
DVD įrašymo
įrenginys
Pastabos
4: Kaip prijungti antenas
Prieš prijungdami antenas būtinai atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
Laidinė FM antena
(pridedama)
Rėminė AM antena
(pridedama)
Pastabos
• Kad išvengtumėte triukšmo, rėminę AM anteną
laikykite atokiai nuo imtuvo ir kitos įrangos.
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną laikykite kuo
horizontaliau.
17LT
Jungtys
• Numatytieji nuotolinio valdymo pulto įvesties
mygtukų BD/DVD ir VIDEO nustatymai nurodyti
toliau:
BD/DVD – „Blu-ray Disc“ leistuvas;
VIDEO – VCR.
Pakeiskite numatytąjį įvesties mygtuko BD/DVD
(VIDEO) nustatymą, kad galėtumėte jį naudoti
DVD leistuvui (DVD įrašymo įrenginiui) valdyti.
Išsamios informacijos žr. „Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus“ (27 psl.).
• Taip pat galite pervadinti įvestis BD/DVD ir
VIDEO, kad jos galėtų būti rodomos imtuvo
ekrano skydelyje. Išsamios informacijos
žr. „Kaip pavadinti įvestis“ (20 psl.).
5: Kaip prijungti kintamosios
srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą)
Įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
į sieninį elektros lizdą.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas)
Kaip paruošti imtuvą
Imtuvo naudojimo pradžia
Prieš naudodami imtuvą pirmą kartą, jį
įjunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Šiuos veiksmus galima atlikti ir norint atkurti
numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
?/1
Į sieninį elektros lizdą
18LT
1
Paspauskite ?/1, jei norite
išjungti imtuvą.
2
5 sekundes palaikykite
nuspaudę ?/1.
Kurį laiką ekrano skydelyje rodomas
pranešimas CLEARING, tada
pakeičiamas į CLEARED.
Iš naujo nustatomi numatytieji
nustatymai.
Kaip pasirinkti garsiakalbių
sistemą
Galite reguliuoti garsiakalbių tonų kokybę.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Kelis kartus paspauskite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), kad pasirinktumėte
norimą naudoti garsiakalbių sistemą.
Pasirinkimas
Užsidega
Garsiakalbiai prijungti prie jungčių
SPEAKERS A
SP A
Garsiakalbiai prijungti prie jungčių
SPEAKERS B
SP B
Garsiakalbiai prijungti prie jungčių
SPEAKERS A ir B (lygiagretusis
jungimas)
SP A
SP B
Jei norite sureguliuoti aukštųjų tonų
lygį, kelis kartus paspauskite
TREBLE + arba TREBLE –.
Jei norite sureguliuoti žemųjų tonų
lygį, kelis kartus paspauskite BASS +
arba BASS –.
Galite reguliuoti nuo –10 dB iki +10 dB
po 1 dB.
Pradinis nustatymas yra 0 dB.
Kaip išjungti garsiakalbių išvestį
Kelis kartus paspauskite mygtuką SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), kol ekrane užsidegs
indikatoriai SP A ir SP B.
Pastaba
Jei prijungtos ausinės, perjungti garsiakalbių
sistemos paspaudę SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
negalima.
19LT
Kaip paruošti imtuvą
Galite pasirinkti norimus naudoti
garsiakalbius, jei prijungėte juos prie jungčių
SPEAKERS A ir B.
Atlikite šiuos veiksmus imtuvo mygtukais.
Kaip reguliuoti toną
Kaip aktyvinti nutildymo funkciją
Paspauskite MUTING.
Nutildymo funkcija bus išjungta, jei atliksite
vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
• Paspausite mygtuką dar kartą.
• Padidinsite garsumą.
• Išjungsite imtuvą.
Pagrindiniai veiksmai
Atkūrimas
Įvesties
mygtukai
Kaip išvengti garsiakalbių gedimo
Prieš išjungdami imtuvą būtinai sumažinkite
garsumo lygį.
Kaip pavadinti įvestis
AMP
MENU
MUTING
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
Galite priskirti iki 8 ženklų pavadinimus
įvestims (išskyrus TUNER). Šie pavadinimai
bus rodomi ekrano skydelyje.
Kai įrangos pavadinimai rodomi ekrane,
ją lengviau atpažinti nei pagal lizdus.
1
1
2
3
Įjunkite prijungtą įrangą.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
Ekrano skydelyje parodoma pasirinkta
įvestis.
Pastaba
Paspaudus TUNER, ekrano skydelyje kurį
laiką rodomas pranešimas FM TUNER
arba AM TUNER, o vėliau – dažnis.
4
5
Atkurkite iš šaltinio.
Paspauskite MASTER VOL +/– ir
sureguliuokite garsumą.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
MASTER VOLUME.
20LT
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
Įjunkite imtuvą.
Paspauskite įvesties mygtuką,
atitinkantį norimą įrangą.
Paspauskite atitinkamos įvesties,
kuriai norite sukurti pavadinimą,
mygtuką.
2
3
Paspauskite AMP MENU.
Kelis kartus paspauskite V/v ir
pasirinkite NAME IN, o tada –
arba b.
Žymeklis mirksi – galite įvesti ženklą.
4
Paspausdami V/v pasirinkite
ženklą, tada paspauskite B/b,
kad perkeltumėte žymeklį
pirmyn ir atgal.
Patarimai
•Galima pasirinkti ženklo tipą, kaip nurodyta
toliau, paspaudžiant V/v.
Raidynas (didžiosios raidės) t Skaičiai t
Simboliai
•Jei norite palikti tuščią vietą, paspauskite b ir
nepasirinkite jokio ženklo.
Jei padarėte klaidą
Spauskite B/b tol, kol pradės mirksėti
norimas pakeisti ženklas, tada
paspauskite V/v ir pasirinkite teisingą
ženklą.
5
Paspauskite
.
Įvestas vardas užregistruojamas.
* Pavadinimas rodomas tik tada, jei jis
priskirtas įvesčiai arba iš anksto nustatytai
stočiai (20 ir 25 psl.). Pavadinimas
nerodomas, jei, užuot jį įvedus, buvo
paliktas tuščias laukelis arba jis sutampa
su įvesties pavadinimu.
Pastaba
Kai kurių kalbų ženklai gali būti nerodomi.
Įvesties
mygtukai
AMP
MENU
DISPLAY
1
Paspauskite atitinkamos įvesties,
kurios informaciją norite
patikrinti, mygtuką.
2
Paspauskite AMP MENU, o tada
kelis kartus – DISPLAY.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekranas
keičiamas tokia tvarka:
Įvesties pavadinimas* t Pasirinkta
įvestis t Garsumo lygis
Klausantis FM ir AM radijo
Iš anksto nustatytos stoties pavadinimas*
t Dažnis, diapazonas ir iš anksto
nustatytos stoties numeris t
Garsumo lygis
21LT
Pagrindiniai veiksmai
Informacijos peržiūra ekrano
skydelyje
Priimant RDS transliacijas
(tik Europai skirti modeliai)
Programos pavadinimas arba iš anksto
nustatytos stoties pavadinimas* t
Dažnis, diapazonas ir iš anksto nustatytos
stoties numeris t Garsumo lygis
Kaip įrašyti imtuvu
Šiuo imtuvu galite įrašyti garsą iš garso /
vaizdo įrangos. Žr. prie įrašymo įrangos
pridėtą naudojimo instrukciją.
1
Paspauskite įvesties mygtuką,
atitinkantį atkūrimo įrangą.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
2
Paruoškite atkūrimo įrangą, kuria
bus atkuriama.
Pvz., į CD leistuvą įdėkite norimą
kopijuoti CD.
3
Paruoškite įrašymo įrangą.
Į įrašymo įrangą (prijungtą prie lizdo
MD/TAPE AUDIO OUT arba VIDEO
AUDIO OUT) įdėkite tuščią MD,
kasetę ar vaizdo juostą.
4
Paleiskite įrašymo įrangos
įrašymo funkciją, o tada –
paleiskite atkūrimo įrangą.
Imtuvo veiksmai
FM / AM radijo klausymasis
Naudodami įmontuotą imtuvą galite klausytis
FM ir AM transliacijų. Prieš naudodami
patikrinkite, ar prie imtuvo prijungtos FM
ir AM antenos (17 psl.).
Patarimas
Toliau nurodytos tiesioginio stočių nustatymo
skalės.
Regionas
FM
AM
JAV, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa
50 kHz
9 kHz
* AM stočių nustatymo skalė gali būti pakeista
(24 psl.).
TUNER
Skaitiniai
mygtukai
D.TUNING
Pastabos
• Kai kuriuose šaltiniuose numatyta įrašyti
neleidžianti autorių teisių apsauga. Tokiu
atveju iš šio šaltinio įrašyti negalėsite.
• Garso reguliavimai neveikia signalų, išvedamų
iš lizdo MD/TAPE AUDIO OUT arba VIDEO
AUDIO OUT.
• Kol įrašoma iš šaltinio, gali būti paleista imtuvo
automatinio budėjimo funkcija ir nutraukti
įrašymą. Tokiu atveju nustatykite AUTO.STBY
kaip STBY OFF (27 psl.).
• Galite įrašyti garsą iš vaizdo įrangos, prijungtos
prie šio imtuvo. Tačiau šiuo imtuvu negalite
įrašyti vaizdo.
22LT
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
FM MODE
Kaip nustatyti stotį automatiškai
(automatinis stočių nustatymas)
1
2
Kelis kartus paspauskite TUNER
ir pasirinkite FM arba AM
diapazoną.
Kaip nustatyti stotį tiesiogiai
(tiesioginis stočių nustatymas)
Galite įvesti stoties dažnį tiesiogiai skaitiniais
nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
1
Paspauskite TUNING + arba
TUNING –.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
2
3
1 Pasukite INPUT SELECTOR ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
2 Kelis kartus paspausdami TUNING MODE
pasirinkite AUTO.
3 Paspauskite TUNING + arba TUNING –.
Jei erdvinio FM radijo garso priėmimas
prastas ir ekrano skydelyje užsidega ST,
pasirinkite monofoninį garsą, kad
sumažintumėte garso iškraipymą.
Kelis kartus paspauskite FM MODE,
kol ekrano skydelyje užsidegs indikatorius
MONO.
Jei norite grąžinti erdvinio garso režimą, kelis
kartus paspauskite FM MODE, kol ekrano
skydelyje nebedegs indikatorius MONO.
Skaitiniais mygtukais įveskite
dažnį.
1 pavyzdys. FM 102,50 MHz
• Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai:
pasirinkite 1 b 0 b 2 b 5.
• Kiti modeliai:
pasirinkite 1 b 0 b 2 b 5 b 0.
2 pavyzdys. AM 1,350 kHz
pasirinkite 1 b 3 b 5 b 0.
Naudojant imtuvo valdymo
mygtukus
Jei prastas erdvinio FM radijo
garso priėmimas
Paspauskite D.TUNING.
Imtuvo veiksmai
Spaudžiant TUNING + ieškoma stočių
nuo žemesnio dažnio link aukštesnio,
o spaudžiant TUNING – ieškoma nuo
aukštesnio link žemesnio.
Suradęs stotį imtuvas nustoja ieškoti
kitų stočių.
Kelis kartus paspauskite TUNER
ir pasirinkite FM arba AM
diapazoną.
Patarimas
Sureguliuokite rėminę AM anteną, kad AM
stotis būtų priimama optimaliai.
4
Paspauskite
.
Jei nepavyksta nustatyti stoties
Ekrane parodoma „- - - .- - MHz“ arba
„- - - - kHz“, tada vėl rodomas dabartinis
dažnis.
Patikrinkite, ar įvedėte teisingą dažnį.
Pabandykite atlikti veiksmus nuo 2 iki 4. Jei vis
tiek nepavyksta nustatyti stoties, gali būti, kad
jūsų vietovėje šis dažnis nenaudojamas.
23LT
Kaip pakeisti AM stočių nustatymo
skalę
(tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Galite keisti AM stočių nustatymo skalę iš
9 kHz į 10 kHz ir atvirkščiai imtuvo mygtukais.
?/1
Kaip iš anksto nustatyti FM /
AM radijo stotis
(Išankstinis stočių nustatymas)
Galite išsaugoti iki 30 FM ir 30 AM mėgstamų
iš anksto nustatytų stočių.
TUNER
Skaitiniai
mygtukai
TUNING MODE
1
Paspauskite ?/1, jei norite
išjungti imtuvą.
2
Laikydami nuspaudę TUNING
MODE, paspauskite ?/1.
3
Pakeiskite esamą AM stočių
nustatymo skalę į 9 kHz
(arba 10 kHz).
Jei norite iš naujo nustatyti skalę į 10 kHz
(arba 9 kHz), pakartokite anksčiau
nurodytus veiksmus.
ENTER/
MEMORY
AMP
MENU
,
V/v/B/b
PRESET
+/–
1
Pastaba
Kelis kartus paspauskite TUNER
ir pasirinkite FM arba AM
diapazoną.
Pakeitus stočių nustatymo skalę, visos iš anksto
nustatytos stotys bus ištrintos.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
2
Nustatykite norimą iš anksto
nustatyti stotį naudodami
automatinį stočių nustatymą
(23 psl.) arba tiesioginį stočių
nustatymą (23 psl.).
3
Paspauskite ENTER/MEMORY.
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
MEMORY/ENTER.
4
Paspauskite skaitinius mygtukus
ir pasirinkite išankstinio
nustatymo numerį.
Jei norite pasirinkti išankstinio
nustatymo numerį, galite spausti
ir PRESET + arba PRESET –.
24LT
5
Paspauskite
.
Stotis išsaugoma kaip pasirinktas iš
anksto nustatytas numeris.
6
Norėdami išsaugoti kitą stotį,
pakartokite 1–5 veiksmus.
Kaip pavadinti iš anksto nustatytas
stotis
1
Kaip nustatyti iš anksto nustatytas
stotis
1
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką
PRESET + arba PRESET – ir
pasirinkite stotį.
Kaskart paspaudus mygtuką galima
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį,
kaip toliau nurodyta:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką
INPUT SELECTOR.
2
Nustatykite iš anksto nustatytą
stotį, kuriai norite sukurti
pavadinimą (25 psl.).
3
4
Paspauskite AMP MENU.
Kelis kartus paspauskite V/v
ir pasirinkite NAME IN, tada
paspauskite
arba b.
Žymeklis mirksi – galite įvesti ženklą.
5
27
Paspausdami V/v pasirinkite
ženklą, tada paspauskite B/b,
kad perkeltumėte žymeklį
pirmyn ir atgal.
Stočiai galite priskirti iki 8 ženklų
pavadinimą.
Iš anksto nustatytos stoties numerį galite
įvesti ir spausdami skaitinius mygtukus.
Jei norite nustatyti pasirinktą elementą,
paspauskite .
Patarimai
•Galima pasirinkti ženklo tipą, kaip nurodyta
toliau, paspaudžiant V/v.
Raidynas (didžiosios raidės) t Skaičiai t
Simboliai
•Jei norite palikti tuščią vietą, paspauskite b ir
nepasirinkite jokio ženklo.
Naudojant imtuvo valdymo
mygtukus
1 Pasukite INPUT SELECTOR ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
2 Kelis kartus paspauskite TUNING MODE ir
pasirinkite PRESET.
3 Kelis kartus paspauskite mygtuką
TUNING + arba TUNING – ir pasirinkite
norimą iš anksto nustatytą stotį.
Imtuvo veiksmai
Kelis kartus paspauskite TUNER
ir pasirinkite FM arba AM
diapazoną.
Kelis kartus paspauskite TUNER
ir pasirinkite FM arba AM
diapazoną.
Jei padarėte klaidą
Spauskite B/b tol, kol pradės mirksėti
norimas pakeisti ženklas, tada paspauskite
V/v ir pasirinkite teisingą ženklą.
6
Paspauskite
.
Įvestas vardas užregistruojamas.
Pastaba (tik Europai skirti modeliai)
Kai pavadinate stotį, teikiančią RDS (radijo
duomenų sistemos) paslaugas, ir nustatote ją,
ekrane rodomas programos pavadinimas vietoj
priskirto pavadinimo.
Tęsinys kitame puslapyje.
25LT
RDS transliacijų priėmimas
(tik Europai skirti modeliai)
Naudodami šį imtuvą galite naudotis radijo
duomenų sistema (RDS), kuri įgalina radijo
stotis įprastu programos signalu siųsti
papildomos informacijos. Šiame imtuve
galimos patogios RDS funkcijos, pvz.,
programos pavadinimo rodymas. RDS
paslauga teikiama tik FM stočių.*
* Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą,
o šių paslaugų tipai taip pat skiriasi. Jei nesate
susipažinę su RDS paslaugomis savo vietovėje,
dėl išsamios informacijos kreipkitės į vietines
radijo stotis.
Tiesiog pasirinkite FM diapazono
stotį naudodami tiesioginį stočių
nustatymą (23 psl.), automatinį
stočių nustatymą (23 psl.) arba iš
anksto nustatytų stočių nustatymą
(25 psl.).
Nustačius stotį, kuri teikia RDS paslaugas,
ekrano skydelyje užsidega RDS ir rodomas
programos pavadinimas.
Pastaba
RDS gali tinkamai neveikti, jei nustatyta stotis
nesiunčia RDS signalo arba signalas per silpnas.
Meniu veiksmai
Kaip naudoti nustatymų
meniu
Galite tinkinti grotuvą reguliuodami įvairius
nustatymų meniu nustatymus.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Paspauskite AMP MENU.
3
Kelis kartus paspauskite V/v,
kad pasirinktumėte norimą
nustatymą, tada paspauskite
Kelis kartus paspauskite V/v, kad
pasirinktumėte norimą meniu
elementą, tada paspauskite
arba b.
.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Patarimas
Paspauskite B arba RETURN/EXIT O.
Kai rodomas programos pavadinimas, galite
patikrinti dažnį kelis kartus paspausdami imtuvo
mygtuką DISPLAY (21 psl.).
Kaip išeiti iš meniu
Paspauskite AMP MENU.
Pastaba
Ekrano skydelyje kai kurie parametrai ir nustatymai
gali būti rodomi neryškiai. Tai reiškia, kad jie arba
negalimi, arba fiksuoti ir nekeičiami.
26LT
Meniu apžvalga
x BALANCE (garsiakalbių balansas)
Galima reguliuoti balansą tarp kairiųjų ir
dešiniųjų garsiakalbių.
Galite reguliuoti nuo BAL. L+10 iki
BAL. R+10 kas 1 dB.
Pradinis nustatymas yra BAL. 0.
x NAME IN (Pavadinimų suteikimas)
Galima nustatyti įvesčių ir iš anksto nustatytų
stočių pavadinimus. Išsamios informacijos
žr. „Kaip pavadinti įvestis“ (20 psl.) ir „Kaip
pavadinti iš anksto nustatytas stotis“ (25 psl.).
x AUTO.STBY (automatinis
budėjimas)
Pastabos
• Ši funkcija neveikia, jei pasirinkta įvestis TUNER.
• Jei naudojate automatinio budėjimo režimo ir
miegos būsenos laikmačio funkcijas vienu metu,
miego būsenos laikmačiui teikiama pirmenybė.
Kaip iš naujo priskirti
įvesties mygtukus
Galite pakeisti numatytuosius įvesties
mygtukų nustatymus, kad jie atitiktų sistemos
įrangą. Pavyzdžiui, jei prijungiate „Blu-ray
Disc“ leistuvą prie imtuvo lizdo SAT, galite
nustatyti, kad jis būtų valdomas šio nuotolinio
valdymo pulto mygtuku SAT.
Pastaba
Negalite iš naujo priskirti įvesties mygtukų TUNER
ir PORTABLE.
1
Nuspauskite įvesties, kurios
priskyrimą norite pakeisti,
mygtuką.
Pavyzdys: nuspauskite SAT.
2
Vadovaudamiesi toliau pateikta
lentele, paspauskite norimos
kategorijos atitinkamą mygtuką.
Pavyzdys: paspauskite 8.
Dabar SAT mygtuku galite valdyti
„Blu-ray Disc“ leistuvą.
27LT
Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Galima nustatyti, kad imtuvas automatiškai
persijungtų į budėjimo režimą, kai jis
nenaudojamas arba kai į jį neperduodamas
signalas.
• STBY ON
Perjungiama į budėjimo režimą po maždaug
30 minučių.
• STBY OFF
Neperjungiama į budėjimo režimą.
Kaip naudoti nuotolinio
valdymo pultą
Kategorijos ir atitinkami
mygtukai
Kategorija
Paspauskite
Kaip iš naujo nustatyti
įvesties mygtukus
VCR (komandų režimas 1
VTR 3)a)
DVD leistuvas
(komandų režimas
DVD1)
2
DVD įrašymo įrenginys
(komandų režimas
DVD3)b)
3
CD leistuvas
4
Europinis skaitmeninis
palydovinis imtuvas
5
DVR (skaitmeninės
CATV jungtis)
6
DSS (skaitmeninis
palydovinis imtuvas)
7
„Blu-ray Disc“ leistuvas
(komandų režimas
BD1)c)
8
„Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginys (komandų
režimas BD3)c)
9
MD leistuvas
0/10
Magnetofonas
-/--
a) „Sony“ VCR įrenginiai valdomi naudojant
nustatymą VTR 3, atitinkantį VHS.
„Sony“ DVD įrašymo įrenginiai valdomi
naudojant nustatymą DVD1 arba DVD3.
Išsamios informacijos žr. prie DVD įrašymo
įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
c) Išsamios valdymo informacijos apie
nustatymą BD1 arba BD3 žr. prie „Blu-ray
Disc“ leistuvo arba įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
b)
28LT
TV
INPUT
?/1
MASTER
VOL –
1
Laikydami nuspaudę MASTER
VOL –, paspauskite ?/1 ir
TV INPUT.
2
Atleiskite visus mygtukus.
Įvesties mygtukų numatytieji nustatymai
nustatyti iš naujo.
Vieta
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą išjunkite
ir atjunkite.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios
šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
alkoholio ar benzino.
Jei kiltų kokių nors su imtuvu susijusių
klausimų ar problemų, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Įkaitimas
Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
29LT
Papildoma informacija
• Prieš naudodami imtuvą patikrinkite, ar
darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo
tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta prie užpakalinės
imtuvo pusės pritvirtintoje etiketėje.
• Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei pats įrenginys
ir yra išjungtas.
• Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką; niekada netraukite
už laido.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
• (Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai)
Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų
yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros
lizdą jį galima įkišti tik viena kryptimi.
Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko
į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
• Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkamas naudoti.
• Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių arba
tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar
galimas mechaninis poveikis.
• Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių
uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti
veikimą.
• Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz.,
TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas
naudojamas su TV, VCR arba magnetofonu
ir yra šalia šios įrangos, gali atsirasti
triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė.
Tokios trikties tikimybė ypač didelė
naudojant vidaus anteną. Todėl
rekomenduojame naudoti lauko anteną.)
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų,
poliruotų ir pan.) paviršių imtuvą dėkite
atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti
paviršių spalva.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant imtuvą iškiltų kuri nors iš
nurodytų problemų, ją spręskite pasitelkę šį
nesklandumų šalinimo vadovą. Jei kurios nors
problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją. Įsidėmėkite,
kad jei taisydami techninės priežiūros
specialistai pakeis tam tikras dalis, šias
dalis jie gali pasilikti.
Maitinimas
Imtuvas automatiškai išjungiamas.
• AUTO.STBY nustatytas kaip STBY ON
(27 psl.).
• Veikia miego būsenos laikmačio funkcija
(11 psl.).
Garsas
Nesklinda garsas iš kurio nors
garsiakalbio.
• Prijunkite ausines prie lizdo PHONES ir
patikrinkite, ar per jas sklinda garsas. Jei
garsas sklinda tik iš vieno ausinių kanalo,
gali būti, kad įranga prie imtuvo prijungta
netinkamai. Patikrinkite, ar laidai iki galo
įkišti į imtuvo ir įrangos lizdus. Jei garsas
sklinda iš abiejų ausinių kanalų, gali būti,
kad garsiakalbis prie imtuvo prijungtas
netinkamai. Patikrinkite, ar garsiakalbis,
iš kurio nesklinda garsas, prijungtas
tinkamai.
• Patikrinkite, ar prijungėte prie analoginės
įrangos L ir R lizdų; analoginę įrangą reikia
prijungti prie L ir R lizdų. Naudokite garso
laidą (nepridedamas).
Neatkuriamas garsas iš konkrečios
įrangos.
• Patikrinkite, ar įranga prijungta tinkamai
prie tos įrangos garso įvesties lizdų.
• Patikrinkite, ar jungiamasis (-ieji) laidas
(-ai) yra iki galo įkištas (-i) į imtuvo ir
įrangos lizdus.
Kad ir kokią įrangą pasirinktumėte,
garsas neatkuriamas arba jis girdimas
labai mažu garsumu.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai įkišti
į įvesties / išvesties lizdus, atitinkančius
imtuvo, garsiakalbių ir įrangos lizdus.
• Patikrinkite, ar imtuvas ir visa įranga
įjungti.
• Patikrinkite, ar MASTER VOLUME
nenustatytas kaip VOL MIN.
• Patikrinkite, ar SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nenustatytas kaip OFF.
• Patikrinkite, ar neprijungtos ausinės.
• Paspauskite MUTING, kad atšauktumėte
nutildymo funkciją.
• Norimą įrangą bandykite pasirinkti
paspausdami nuotolinio valdymo pulto
įvesties mygtuką arba pasukdami INPUT
SELECTOR ant imtuvo (20 psl.).
• Suaktyvintas imtuvo apsauginis įrenginys.
Išjunkite imtuvą, pašalinkite trumpojo
jungimo problemą, ir vėl įjunkite
maitinimą.
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
prijungti patikimai.
• Patikrinkite, ar jungiamieji laidai nėra
šalia transformatoriaus arba variklio ir yra
bent 3 metrų (10 pėdų) atstumu nuo TV
komplekto arba fluorescencinės lempos.
• Patraukite garso įrangą nuo TV.
• Kištukai ir lizdai nešvarūs. Nuvalykite juos
audiniu, šiek tiek sudrėkintu alkoholiu.
Tęsinys kitame puslapyje.
30LT
Iš kairės ir dešinės sklindantis garsas
nesubalansuotas arba atvirkštinis.
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai ir įranga
prijungti tinkamai ir patikimai.
• Sureguliuokite garsiakalbių balansą
(27 psl.).
Klausant iš įrangos, prijungtos prie lizdo
PORTABLE IN, sklinda garsus ūžimas,
triukšmas arba garsas yra iškraipytas.
• Patikrinkite, ar įranga prijungta patikimai.
• Tai nėra sutrikimas ir priklauso nuo
prijungtos įrangos.
Nepavyksta įrašyti.
• Patikrinkite, ar įranga prijungta tinkamai.
• Naudodami įvesties mygtukus pasirinkite
šaltinio įrangą (20 psl.).
• Šaltiniuose numatyta įrašyti neleidžianti
autorių teisių apsauga. Tokiu atveju iš šių
šaltinių įrašyti negalėsite.
Imtuvas
Prastas FM priėmimas.
• Naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas) imtuvui prie lauko FM
antenos prijungti, kaip pavaizduota toliau.
Neveikia RDS.*
• Įsitikinkite, kad nustatėte FM stotį,
teikiančią RDS paslaugas.
• Pasirinkite stipresnio signalo FM stotį.
• Stotis, kurią nustatėte, neskleidžia RDS
signalo arba jis per silpnas.
Nepateikiama norima RDS informacija.*
• Gali būti, kad paslauga laikinai
neteikiama. Susisiekite su radijo stotimi
ir išsiaiškinkite, ar ši paslauga tikrai
teikiama.
* Tik Europai skirti modeliai.
Lauko FM antena
Imtuvas
31LT
Papildoma informacija
Negalima pasirinkti imtuvo funkcijos.
• Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
• Patikrinkite, ar antenos prijungtos
patikimai. Jei reikia, sureguliuokite
antenas ir prijunkite išorinę anteną.
• Naudojant automatinį stočių nustatymą,
stočių signalo stiprumas per silpnas.
Nustatykite stotis tiesiogiai.
• Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte stočių
nustatymo skalę (kai nustatote AM stotis
tiesiogiai) (23 psl.).
• Iš anksto nebuvo nustatyta stočių arba iš
anksto nustatytos stotys buvo pašalintos
(kai nustatoma ieškant iš anksto nustatytų
stočių). Iš anksto nustatykite stotis
(24 psl.).
• Kelis kartus paspauskite DISPLAY, kad
ekrano skydelyje būtų parodytas dažnis.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį.
• Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo
pulto ir imtuvo esančias kliūtis.
• Jei nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementai išsieikvoję, pakeiskite juos
naujais.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą
nuotolinio valdymo pulto įvestį.
Specifikacijos
GARSO SISTEMOS GALIOS
SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS
IŠKRAIPYMAS:
(Tik JAV skirti modeliai)
Esant 8 omų apkrovai, veikiant abiems
kanalams, nuo 20–20 000 Hz; nominali 90 W
minimali vieno kanalo RMS galia, esant ne
didesniam nei 0,09 % bendram iškraipymui
nuo 250 mW nominalios išvesties.
Stiprintuvo dalis
Klaidų pranešimai
Jei įvyksta gedimas, ekrano skydelyje
parodomas pranešimas. Pranešime nurodoma
sistemos būklė. Jei kurios nors problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
PROTECT
Nenuolatinė srovė tiekiama į garsiakalbius
arba imtuvas yra uždengtas ir vėdinimo
angos blokuojamos. Po kelių sekundžių
imtuvas automatiškai išsijungs. Patikrinkite
garsiakalbių jungtis ir vėl įjunkite
maitinimą.
Kaip išvalyti atmintį
Nurodymų skyrius
Kaip išvalyti
Žr.
Visus įsimintus nustatymus
18 psl.
JAV, Kanadai ir Europai skirti modeliai1)
Minimali RMS išvesties galia
(8 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Erdvinio garso režimo išvesties galia
(8 omai, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
1)
Matuota toliau nurodytomis sąlygomis.
Regionas
Maitinimo reikalavimai
JAV, Kanada
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europa
230 V kintamoji srovė, 50 Hz
Dažnio atsakas
Analoginė
10 Hz – 70 kHz
+0,5 / –2 dB (kai BASS
lygus 0 dB, o TREBLE
lygus 0 dB)
Įvestis
Analoginė (PORTABLE IN)
Jautrumas: 1 V /
50 kiloomų
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Įvestys
Analoginė (išskyrus PORTABLE IN)
Jautrumas: 500 mV /
50 kiloomų
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Išvestys
Analoginė (AUDIO OUT)
Įtampa: 500 mV /
10 kiloomų
Tęsinys kitame puslapyje.
32LT
Tonas
Stiprinimo lygiai ±10 dB, kas 1 dB
2) INPUT SHORT (kai BASS lygus 0 dB, o TREBLE
lygus 0 dB).
3) Svertinis tinklas, įvesties lygis.
FM imtuvo skyrius
Stočių nustatymo diapazonas
87,5–108,0 MHz
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
AM imtuvo dalis
Stočių nustatymo diapazonas
Regionas
Stočių nustatymo skalė
JAV, Kanada
530– 1710 kHz
531– 1710 kHz
Europa
–
531– 1602 kHz
10 kHz žingsnis 9 kHz žingsnis
Antena
Rėminė antena
Bendrieji duomenys
Maitinimo reikalavimai
Regionas
Maitinimo reikalavimai
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Europa
230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Papildoma informacija
JAV, Kanada
Energijos sąnaudos 200 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
0,3 W
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
430 mm × 132,5 mm ×
279 mm (17 col. × 5,25 col.
× 11 col.) įskaitant
išsikišusias dalis ir
valdiklius
Apytiksl. masė
6,4 kg (14 svarų 2 uncijos)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Gaminant spausdintines schemas nebuvo
naudojami halogeniniai antipirenai.
33LT
Rodyklė
A
K
R
AUTO.STBY 27
Kabelinės TV imtuvas
kaip prijungti 16
kaip įrašyti 22
kaip nustatyti
iš anksto nustatytas stotis
25
kaip nustatyti stotį
automatiškai 23
tiesiogiai 23
kaip pavadinti
iš anksto nustatytas stotis
25
įvestis 20
Klaidų pranešimai 32
RDS 26
B
BALANCE 27
BASS 19
„Blu-ray Disc“ leistuvas
kaip prijungti 16
C
CD leistuvas
kaip prijungti 14
D
DVD įrašymo įrenginys
kaip prijungti 16
DVD leistuvas
kaip prijungti 16
G
Garsiakalbiai
kaip montuoti 13
kaip prijungti 14
I
Imtuvas
kaip prijungti 17
Išvalyti
atmintis 18
nuotolinio valdymo
pultas 28
34LT
M
Magnetofonas
kaip prijungti 14
MD leistuvas
kaip prijungti 14
Miego būsenos laikmatis 11
N
Nuotolinio valdymo pultas
10
Nutildymas 20
P
Palydovinės televizijos
imtuvas
kaip prijungti 16
Pradinė sąranka 18
S
„Super Audio CD“ leistuvas
kaip prijungti 14
T
TREBLE 19
V
VCR
kaip prijungti 16
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo
aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet
aparāta ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem,
aizkariem u.c. priekšmetiem. Nenovietojiet uz
aparāta atklātas liesmas avotus, piemēram,
aizdegtas sveces.
Klientiem Amerikas Savienotajās
Valstīs
Īpašnieka ieraksts
Modeļa un sērijas numurs norādīts ierīces
aizmugurē. Pierakstiet šos numurus tam tālāk
atvēlētajā vietā. Izmantojiet tos ikreiz, kad saistībā
ar šo produktu zvanāt Sony izplatītājam.
Sērijas nr.
Modeļa nr.
Šis apzīmējums lietotāju brīdina
par neizolēta bīstama sprieguma
klātbūtni produkta korpusā, kas
varētu būt pietiekami liels, lai
pastāvētu elektrošoka gūšanas risks.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas
risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu
iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas
tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša,
pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko
neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties
atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai aparātu ar
ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij
vai tamlīdzīgi.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei,
tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad,
ja ir izslēgta.
Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt
dzirdes zudumu.
Šis apzīmējums lietotāju brīdina
par karstas virsmas esamību, kas
var būt karsta, ja tai pieskaras
normālas darbības laikā.
2LV
Šis apzīmējums lietotāju brīdina par
svarīgu lietošanas un uzturēšanas
(apkopes) instrukciju esamību
ierīces komplektācijā iekļautajā
literatūrā.
Svarīgas drošības instrukcijas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Izlasiet šīs instrukcijas.
Saglabājiet šīs instrukcijas.
Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
Ievērojiet visas instrukcijas.
Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
Neaizsprostojiet nevienu ventilācijas atveri.
Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8) Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru,
sildīšanas atveres režģu, krāšņu vai citu siltumu
radošu aparātu (tai skaitā pastiprinātāju)
tuvumā.
9) Neizjauciet polarizētas kontaktdakšas vai
kontaktdakšas ar zemējumu drošību. Polarizētai
kontaktdakšai ir divas kontaktplāksnes, no
kurām viena ir platāka par otru. Kontaktdakšai
ar zemējumu ir divas kontaktplāksnes un trešais
zemējuma zars. Platā kontaktplāksne vai trešais
zars ir paredzēts jūsu drošībai. Ja komplektācijā
iekļautā kontaktdakša neatbilst jūsu rozetei,
konsultējieties ar elektriķi par novecojušās
rozetes nomaiņu.
10) Aizsargājiet barošanas vadu pret uzkāpšanu un
saspiešanu, īpaši pie kontaktdakšas, sadalītāja
un vietā, kur tas iznāk no aparāta.
11) Izmantojiet tikai ražotāja norādītus piederumus.
12) Izmantojiet tikai ar ražotāja norādītiem vai
kopā ar aparātu pārdodamiem ratiņiem, statīvu,
trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja tiek izmantoti
ratiņi, pārvietojot tos kopā ar aparātu, ieteicams
uzmanīties, lai izvairītos no savainojumiem
apgāšanās gadījumā.
13) Atvienojiet aparātu pērkona negaisa laikā,
kā arī tad, kad tas ilglaicīgi netiek izmantots.
14) Jebkādu labošanu uzticiet kvalificētam servisa
personālam. Labošana ir nepieciešama, ja
aparāts jebkādā veidā ir sabojāts, piemēram,
bojāts barošanas avota vads vai kontaktdakša,
aparātam ticis uzliets šķidrums vai aparātā
iekritis kāds objekts, aparāts ticis pakļauts lietus
vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai
nokritis zemē.
Šis FCC paziņojums attiecas tikai uz
to šī modeļa versiju, kas tiek ražota
pārdošanai ASV. Citas versijas var
neatbilst FCC tehniskajiem
noteikumiem.
PIEZĪME.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās
ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu
15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgajiem
traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās.
Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, kā arī var izraisīt kaitīgus
radiosakaru traucējumus, ja netiek uzstādīta un
izmantota atbilstoši instrukcijām. Tomēr netiek
garantēts, ka traucējumi neradīsies, izmantojot kādu
noteiktu uzstādīšanas veidu. Ja šī iekārta izraisa
kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas
traucējumus, kurus var noteikt, ieslēdzot un
izslēdzot šo iekārtu, lietotājam vēlams mēģināt
novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas
no šīm darbībām:
– pārorientējot vai pārvietojot uztverošo antenu;
– palielinot attālumu starp iekārtu un uztvērēju;
– pievienojot iekārtu tādas ķēdes rozetei, kurai
nav pievienots uztvērējs;
– konsultējoties ar izplatītāju vai pieredzējušu
radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.
UZMANĪBU!
Jūs tiekat brīdināts, ka, veicot jebkādas šajā
rokasgrāmatā tieši neatļautas izmaiņas un
modifikācijas, varat zaudēt tiesības izmantot
šo iekārtu.
Lai samazinātu elektrošoka risku, skaļruņu vadi
aparātam un skaļruņiem ir jāpievieno atbilstoši
tālāk norādītajām instrukcijām.
1) Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu no
ELEKTROENERĢIJAS TĪKLA.
2) Noņemiet 10–15 mm skaļruņa vadu izolācijas.
3) Uzmanīgi pievienojiet skaļruņa vadus aparātam
un skaļruņiem tā, lai ar roku nepieskartos
skaļruņa vada dzīslai. Atvienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu no ELEKTROENERĢIJAS
TĪKLA arī pirms skaļruņa vadu atvienošanas
no aparāta un skaļruņiem.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir
jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī
produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
turpinājums
3LV
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām/akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai
iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā
iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst
rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis
apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu
ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu
bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu
dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/
akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/
akumulatora apstrādi, beidzoties produkta
kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā
savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā, skatiet
sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet
atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta
vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.
Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna.
Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības
jautājumos ir Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija.
Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
4LV
Par šo rokasgrāmatu
• Šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas attiecas uz
modeli STR-DH130. Modeļa numurs ir norādīts
priekšējā paneļa labajā apakšējā stūrī. Šajā
rokasgrāmatā izmantoti Eiropas modeļa attēli,
un tie var atšķirties no jūsu modeļa. Visas darbības
atšķirības šajā rokasgrāmatā ir norādītas ar tekstu
“tikai Eiropas modelis”.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautajās instrukcijās pārsvarā
aprakstīta uztvērēja darbināšana ar komplektā
iekļauto tālvadības pulti. Varat izmantot arī
uztvērēja grozāmpogas, ja tām ir tādi paši vai
līdzīgi nosaukumi kā tālvadības pogām.
Saturs
Par šo rokasgrāmatu.......................................... 4
Komplektācijā iekļautie piederumi ................. 6
Daļu apraksts un atrašanās vieta ..................... 7
Darba sākšana .................................................. 13
Tālvadības izmantošana
Atkārtota ievades pogas piešķiršana .............27
Ievades pogu atiestatīšana...............................28
Savienojumi
Papildinformācija
1: Skaļruņu uzstādīšana .................................. 13
2: Skaļruņu pievienošana................................ 14
3: Audio/video iekārtu pievienošana ............ 14
4: Antenu pievienošana .................................. 17
5: Maiņstrāvas barošanas vada
(elektroenerģijas tīkla pievada)
pievienošana ............................................... 18
Piesardzības pasākumi ....................................29
Problēmu novēršana........................................30
Specifikācijas ....................................................32
Alfabētiskais rādītājs .......................................34
Uztvērēja sagatavošana
Uztvērēja inicializēšana .................................. 18
Skaļruņu sistēmas izvēlēšanās........................ 19
Toņa regulēšana ............................................... 19
Pamatdarbības
Atskaņošana ..................................................... 20
Informācijas skatīšana displejā ...................... 21
Ierakstīšana, izmantojot uztvērēju ................ 22
Uztvērēja darbības
FM/AM radio klausīšanās.............................. 22
FM/AM radio staciju iepriekšēja
iestatīšana (iepriekšējas
iestatīšanas skaņošana).............................. 24
RDS apraižu uztveršana.................................. 26
(tikai Eiropas modelim) ............................ 26
Izvēlnes darbības
Iestatījumu izvēlnes izmantošana.................. 26
5LV
Komplektācijā iekļautie
piederumi
• Lietošanas instrukcijas (šī rokasgrāmata)
• Ātrās uzstādīšanas norādījumi
• FM vada antena (1)
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
Ievietojiet divas R6 (AA lieluma) baterijas
(iekļautas komplektācijā) saskaņojot
bateriju 3 un # galus ar tālvadības
pults bateriju nodalījumā esošo shēmu.
• AM cilpas antena (1)
• Tālvadības pults (RM-AAU130; 1)
• R6 (AA lieluma) baterijas (2)
6LV
Piezīmes
• Neatstājiet tālvadības pulti ļoti karstā vai
mitrā vietā.
• Nelietojiet jaunu bateriju kopā ar vecām.
• Nelietojiet mangāna baterijas kopā ar cita
veida baterijām.
• Nepakļaujiet tālvadības pults sensoru tiešai saules
gaismas vai apgaismojuma ierīču iedarbībai.
To darot, iespējama nepareiza darbība.
• Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks izmantota,
izņemiet baterijas, lai izvairītos no iespējamā
bojājuma, ko var izraisīt bateriju noplūde
vai korozija.
• Ja tiek nomainītas vai izņemtas baterijas, iespējama
tālvadības pults pogu atiestate uz to noklusējuma
iestatījumiem. Ja tā notiek, atkārtoti piešķiriet
ievades pogas (27. lpp.).
• Ja uztvērējs vairs nereaģē uz tālvadības pults
komandām, visas baterijas nomainiet pret jaunām.
Daļu apraksts un atrašanās vieta
Priekšējais panelis
1
2 3
qd
qs
4
qa
5
6
0
9
8
7
Displeja indikatori
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (ieslēgt/gaidstāve; 18., 24. lpp.)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B; 14., 19. lpp.)
C INPUT SELECTOR (20., 22.–25. lpp.)
D Displejs
E Tālvadības sensors
Uztver tālvadības pults signālus.
F MASTER VOLUME (20. lpp.)
G MUTING (20. lpp.)
H DIMMER
Regulē displeja spilgtumu (3 pakāpes).
I DISPLAY (21. lpp.)
J BASS +/–, TREBLE +/– (19. lpp.)
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (23., 25. lpp.)
L FM MODE (23. lpp.)
M Ligzda PHONES (30. lpp.)
turpinājums
7LV
N SP A/SP B
Iedegas atbilstoši izmantotajai skaļruņu
sistēmai (19. lpp.). Tomēr šie indikatori nedeg,
ja skaļruņu izvade ir izslēgta vai ir pievienotas
austiņas.
O SLEEP
Iedegas, ja ir aktivizēts miega taimers (11. lpp.).
P Skaņojuma indikatori
Iedegas, ja uztvērējs noskaņojas uz kādu
radio staciju.
MEMORY
Ir aktivizēta kāda atmiņas funkcija, piemēram,
iepriekš iestatīta atmiņa (24. lpp.).
RDS (tikai Eiropas modelim)
Noregulēts uz staciju ar RDS pakalpojumiem.
MONO
Monofoniska apraide
ST
Stereo apraide
Iepriekš iestatītas stacijas numurs (mainās
atbilstoši jūsu izvēlētajai iepriekš iestatītajai
stacijai).
8LV
Aizmugures panelis
1
2
3
A Audio signāla sekcija (14., 16. lpp.)
Balts (L)
Ligzdas AUDIO IN/OUT
Sarkans (R)
Ligzda PORTABLE IN
B Sekcija ANTENNA (17. lpp.)
Ligzda FM ANTENNA
Spailes AM ANTENNA
C Sekcija SPEAKERS (14. lpp.)
9LV
Lai darbinātu uztvērēju
Tālvadība
Lai vadītu uztvērēja un citu iekārtu darbību,
izmantojiet komplektācijā iekļauto tālvadības
pulti. Tālvadībai ir piešķirta Sony audio/video
iekārtu darbināšanas funkcija. Varat atkārtoti
piešķirt ievades pogu, lai tālvadība atbilstu
uztvērējam pievienotajai iekārtai (27. lpp.).
B ?/1* (ieslēgt/gaidstāve)
Ieslēdz uztvērēju vai pārslēdz to gaidstāves
režīmā.
C Ievades pogas
Atlasa iekārtu, kuru vēlaties izmantot.
Nospiežot kādu no ievades pogām, tiek
ieslēgts uztvērējs. Pogas ir piešķirtas Sony
iekārtu vadībai.
G D.TUNING
Ieslēdz tiešā skaņojuma režīmu.
RM-AAU130
wd
1
ws
2
H ENTER/MEMORY
Uztvērēja darbības laikā saglabā staciju.
I AMP MENU
Parāda uztvērēja darbināšanas izvēlni.
3
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
qj
qs
qh
qd
qf
qg
10LV
K MUTING
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
L MASTER VOL +**/–
Vienlaikus regulē visu skaļruņu skaļumu.
N TUNING +/–
Meklē staciju.
PRESET +/–
Atlasa iepriekš iestatītas stacijas.
FM MODE
Atlasa FM monofonisko vai stereo uztveršanu.
P RETURN/EXIT O
Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
Q
, V/v/B/b
Spiediet V/v/B/b, lai izvēlētos iestatījumus,
pēc tam nospiediet , lai ievadītu/apstiprinātu
izvēli.
R DISPLAY
Parāda informāciju displejā.
T Ciparu pogas**
Iepriekš iestata iepriekš iestatītu stacijas vai
noskaņojas uz tām.
V SLEEP
Iestata automātisku uztvērēja izslēgšanos
noteiktā laikā.
Katrā šīs pogas nospiešanas reizē displeja
rādījums cikliski mainās šādi:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Ja tiek izmantots miega taimers, displejā iedegas
indikators SLEEP.
Padoms
Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, pirms izslēgsies
uztvērējs, nospiediet SLEEP. Displejā tiek rādīts
atlikušais laiks. Vēlreiz nospiežot SLEEP, miega
taimers tiek atcelts.
* Ja vienlaikus nospiedīsit AV ?/1 (A) un ?/1
(B), uztvērējs un pievienotās iekārtas tiks izslēgti
(SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija mainās automātiski ikreiz,
kad nospiežat ievades pogas (C).
** Uz pogām cipars 5, MASTER VOL +/TV VOL +
un N ir sataustāmi punktiņi. Lietojot tālvadību,
sataustāmos punktiņus izmantojiet kā atskaites
vietas.
Lai vadītu Sony TV
Turiet nospiestu TV (O) un nospiediet
oranžo pogu, lai izvēlētos nepieciešamo
funkciju.
Piemērs: Turiet nospiestu TV (O) un
nospiediet TV CH +.
1
Turiet
nospiestu
TV
K MUTING
Aktivizē TV skaņas izslēgšanas funkciju.
L TV VOL +**/–
Regulē TV skaļumu.
M MENU/HOME
Parāda TV izvēlnes.
N TV CH +/–
Meklē iepriekš iestatītus TV kanālus.
P RETURN/EXIT O
Atgriežas iepriekšējā TV izvēlnē.
R DISPLAY
Parāda ar pašreizējo TV programmu saistīto
informāciju.
S -/-Atlasa TV kanāla ievades režīmu.
>10/
Atlasa digitālā CATV termināļa kanālu
numurus.
Piemēram, lai atlasītu 2.1, nospiediet 2,
>10/ un 1.
x
x
T Ciparu pogas**
Atlasa TV kanālus.
W TV INPUT
Atlasa ieejas signālu.
* Ja vienlaikus nospiedīsit AV ?/1 (A) un ?/1
(B), uztvērējs un pievienotās iekārtas tiks izslēgti
(SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija mainās automātiski ikreiz,
kad nospiežat ievades pogas (C).
** Uz pogām cipars 5, MASTER VOL +/TV VOL +
un N ir sataustāmi punktiņi. Lietojot tālvadību,
sataustāmos punktiņus izmantojiet kā atskaites
vietas.
2
Nospiediet
TV CH +
A TV ?/1 (ieslēgt/gaidstāve)
Ieslēdz vai izslēdz TV.
H ENTER/MEMORY
Ievada atlases.
J TOOLS/OPTIONS
Parāda TV funkciju opcijas.
turpinājums
11LV
Lai vadītu citas Sony iekārtas
Nosaukums
Blu-ray Disc,
DVD
atskaņotājs
Satelītuztvērējs, VCR
kabeļtelevīzijas
uztvērējs
CD atskaņotājs MD
magnetofons,
lenšu
magnetofons
Barošana
Barošana
A
AV ?/1a)
Barošana
E
POP UP/MENU
Izvēlne
–
–
–
–
F
TOP MENU
Programma
ekrānā
–
–
–
–
H
ENTER/MEMORY
Ievadīt
Ievadīt
Ievadīt
Ievadīt
–
J
TOOLS/OPTIONS
Opciju izvēlne
Opciju izvēlne
–
–
–
M
MENU/HOME
Izvēlne
Izvēlne
Izvēlne
–
–
N
P
Barošana
Barošanac)
./>
Izlaist ierakstu Izvēlēties kanālu Meklēt indeksā Izlaist ierakstu Izlaist ierakstu
REPLAY
/
ADVANCE
Atkārtot, patīt
uz priekšu
–
Atkārtot, patīt
uz priekšu
–
–
m/M
Meklēt uz
–
priekšu, atpakaļ
Ātra patīšana,
attīšana
Ātra patīšana,
attīšana
Ātra patīšana,
attīšana
Nb)
Atskaņot
–
Atskaņot
Atskaņot
Atskaņot
X
Pauze
–
Pauze
Pauze
Pauze
x
Apturēt
–
Apturēt
Apturēt
Apturēt
RETURN/EXIT O
Atgriezties
Atgriezties, iziet –
–
–
Ievadīt
Ievadīt
Ievadīt
Ievadīt
Ievadītc)
Q
V/v/B/b
Izvēlēties
Izvēlēties
Izvēlēties
–
–
R
DISPLAY
Rādīt
Rādīt
Rādīt
Rādīt
Rādītc)
S
-/--
–
–
–
–
–
>10/
–
punkts (.)d)
Ieraksts > 10
Ieraksts > 10
–
CLEAR
Notīrīt
Notīrīt
–
–
–
Ciparu pogasb)
Ieraksts
Kanāls
Kanāls
Ieraksts
Ierakstsc)
x
T
a) Ja vienlaikus nospiedīsit AV ?/1 (A) un
?/1 (B), uztvērējs un pievienotās iekārtas tiks
izslēgti (SYSTEM STANDBY).
AV ?/1 (A) funkcija mainās automātiski ikreiz,
kad nospiežat ievades pogas (C).
b)
Uz pogām cipars 5, MASTER VOL +/TV VOL +
un N ir sataustāmi punktiņi. Lietojot tālvadību,
sataustāmos punktiņus izmantojiet kā atskaites
vietas.
c) Tikai MD atskaņotājiem.
d)
Piemēram, lai atlasītu 2.1, nospiediet 2, >10/ un 1.
x
Piezīmes
• Iepriekš norādītie skaidrojumi ir tikai piemēri.
• Atkarībā no pievienotās iekārtas modeļa dažas šajā
sadaļā izskaidrotās funkcijas var nedarboties ar
komplektācijā iekļauto tālvadības pulti.
12LV
Darba sākšana
1: Skaļruņu uzstādīšana
Šis uztvērējs ļauj izmantot 2.0 kanālu sistēmu.
Skaļruņu uzstādīšana un
pievienošana (13, 14. lpp.)
Audio/video iekārtu pievienošana
(14, 16. lpp.)
Skaļruņu sistēmas konfigurācijas
piemērs
Kreisais
skaļrunis
Labais
skaļrunis
Uztvērēja sagatavošana
Sk. “5: Maiņstrāvas barošanas vada
(elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana”
(18. lpp.) un “Uztvērēja inicializēšana” (18. lpp.).
Skaļruņu sistēmas izvēlēšanās (19. lpp.)
13LV
Savienojumi
Veicot vienkāršas tālāk norādītās darbības,
varat baudīt uztvērējam pievienoto audio/
video iekārtu piedāvātās iespējas.
Savienojumi
2: Skaļruņu pievienošana
Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet
maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu).
3: Audio/video iekārtu
pievienošana
Audio iekārtu pievienošana
Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet
maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu).
Kreisais skaļrunis
A
Super Audio CD
atskaņotājs,
CD atskaņotājs
A
Spailes
SPEAKERS B*
A
1
10 mm
(13/32")
2
Labais skaļrunis
4
3
B
A Skaļruņu vadi (komplektācijā nav
iekļauti)
* Ja jums ir papildu skaļruņu sistēma, pievienojiet
šos skaļruņus spailēm SPEAKERS B.
Izmantojamos skaļruņus varat izvēlēties ar
uztvērēja pogu SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
(19. lpp.).
A
Portatīvs
audio
MD
magnetofons,
lenšu
magnetofons
A Audio vads (komplektācijā nav
iekļauts)
B Atskaņotāja vads ar stereo austiņu
ligzdu (komplektācijā nav iekļauts)
* Ja vēlaties kaut ko ierakstīt, ir jāveido šis
savienojums (22. lpp.).
14LV
Piezīmes
Savienojumi
• Klausoties tādas iekārtas skaņu, kas pievienot
ligzdai PORTABLE IN, iespējami skaņas
kropļojumi vai pārtraukumi. Tā nav nepareiza
darbība un ir atkarīga no pievienotās iekārtas.
• Ja skaņa no ligzdai PORTABLE IN pievienotās
iekārtas ir pārāk vāja, varat palielināt skaļumu.
Tomēr, pirms pārslēdzaties uz citu ieeju, noteikti
samaziniet skaļumu, lai izvairītos no skaļruņa
sabojāšanas.
15LV
Video iekārtu pievienošana
Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu).
Blu-ray Disc atskaņotājs,
DVD atskaņotājs
Video
signāls
Audio signāls
Uz televizora
ligzdu VIDEO IN.
A
A
Uz televizora
ligzdu VIDEO IN.
Video
signāls
Audio
signāls
A
Uz televizora
ligzdu VIDEO IN.
satelītuztvērējs,
kabeļtelevīzijas uztvērējs
A Audio vads (komplektācijā nav iekļauts)
* Ja vēlaties kaut ko ierakstīt, ir jāveido šis
savienojums (22. lpp.).
16LV
Video
signāls
Audio
signāls
VCR,
DVD rakstītājs
Piezīmes
4: Antenu pievienošana
Savienojumi
• Tālvadības pults ievades pogas BD/DVD un
VIDEO noklusējuma iestatījums ir šāds:
BD/DVD: Blu-ray Disc atskaņotājs
VIDEO: VCR
Noteikti mainiet ievades pogas BD/DVD
(un VIDEO) noklusējuma iestatījumu tā, lai šo
pogu varētu izmantot DVD atskaņotāja (un DVD
rakstītāja) darbināšanai. Detalizētu informāciju sk.
“Atkārtota ievades pogas piešķiršana” (27. lpp.).
• Ieeju BD/DVD un VIDEO var arī pārdēvēt, lai
nosaukumu varētu rādīt uztvērēja displejā.
Detalizētu informāciju sk. “Nosaukumu
piešķiršana ieejām” (20. lpp.).
Pirms antenu pievienošanas noteikti
atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu).
FM vada antena
(iekļauta komplektācijā)
AM cilpas antena
(iekļauta komplektācijā)
Piezīmes
• Lai novērstu trokšņu rašanos, AM cilpas antenu
novietojiet pēc iespējas tālāk no uztvērēja un
citām iekārtām.
• Noteikti pilnībā izritiniet FM vada antenu.
• FM vada antenu pēc pievienošanas novietojiet
pēc iespējas horizontāli.
17LV
5: Maiņstrāvas barošanas
vada (elektroenerģijas tīkla
pievada) pievienošana
Maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu) savienojiet ar sienas rozeti.
Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads)
Uztvērēja sagatavošana
Uztvērēja inicializēšana
Pirms uztvērēju izmantojat pirmo reizi,
inicializējiet to, veicot tālāk norādītās
darbības. Šīs darbības var izmantot arī, lai
atgrieztu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet
uztvērēja pogas.
?/1
Uz sienas rozeti
18LV
1
Nospiediet ?/1, lai izslēgtu
uztvērēju.
2
5 sekundes turiet nospiestu ?/1.
Displejā uz brīdi tiek rādīts CLEARING,
bet pēc tam — CLEARED.
Tagad veiktās iestatījumu izmaiņas ir
atiestatītas uz noklusējuma vērtībām.
Skaļruņu sistēmas
izvēlēšanās
Toņa regulēšana
Varat regulēt skaļruņu tonālo kvalitāti.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Vairākkārt nospiediet TREBLE + vai
TREBLE –, lai regulētu diskanta
līmeni.
Vairākkārt nospiediet BASS + vai
BASS –, lai regulētu basa līmeni.
Vairākkārt nospiediet SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), lai izvēlētos
izmantojamo skaļruņu sistēmu.
Lai izvēlētos
Jādeg
Spailēm SPEAKERS A pievienotos
skaļruņus
SP A
Spailēm SPEAKERS B pievienotos
skaļruņus
SP B
Spailēm SPEAKERS A un B
pievienotos skaļruņus (paralēlais
savienojums)
SP A
SP B
Regulēt var diapazonā no –10 dB līdz +10 dB
ar 1 dB soli.
Sākotnējais iestatījums ir 0 dB.
Lai izslēgtu izvadi uz skaļruņiem
Vairākkārt nospiediet SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), līdz displejā nedeg ne indikators SP A,
ne SP B.
Piezīme
Ja ir pievienotas austiņas, nospiežot SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), skaļruņu sistēmu nevar pārslēgt.
19LV
Uztvērēja sagatavošana
Ja spailēm SPEAKERS A un B ir pievienoti
skaļruņi, varat izvēlēties izmantojamos
skaļruņus.
Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet
uztvērēja pogas.
Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, veiciet
kādu no šīm darbībām.
• Vēlreiz nospiediet šo pogu.
• Palieliniet skaļumu.
• Izslēdziet uztvērēju.
Pamatdarbības
Atskaņošana
Ievades
pogas
Lai izvairītos no skaļruņu
sabojāšanas
Pirms uztvērēja izslēgšanas samaziniet
skaļumu.
Nosaukumu piešķiršana ieejām
AMP
MENU
MUTING
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
Ieejām (izņemot TUNER) varat ievadīt līdz
8 rakstzīmēm garu nosaukumu, kas tiks
rādīts displejā.
Iekārtu atpazīstamība ir labāka, ja displejā
tiek rādīts iekārtas nosaukums, nevis ieejas
nosaukums.
1
1
2
3
Ieslēdziet pievienoto iekārtu.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
Ieslēdziet uztvērēju.
Nospiediet ievades pogu, kas
atbilst nepieciešamajai iekārtai.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
Displejā tiek rādīta izvēlētā ieeja.
2
3
Piezīme
Nospiežot TUNER, displejā uz brīdi tiek
parādīts FM TUNER vai AM TUNER,
pēc tam tiek rādīta frekvence.
4
5
Ieslēdziet avota atskaņošanu.
spiediet MASTER VOL +/–,
lai regulētu skaļumu.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
MASTER VOLUME.
Lai aktivizētu skaņas izslēgšanas
funkciju
Nospiediet MUTING.
20LV
Nospiediet atbilstošo ievades
pogu, kurai vēlaties izveidot
rādītāja nosaukumu.
Nospiediet AMP MENU.
Vairākkārt nospiediet V/v,
lai izvēlētos NAME IN, pēc
tam nospiediet
vai b.
Kursors mirgo, un jūs varat ievadīt
rakstzīmi.
4
Spiediet V/v, lai izvēlētos
rakstzīmi, pēc tam spiediet B/b,
lai ievades pozīciju pārvietotu
atpakaļ vai uz priekšu.
Padomi
•Spiežot V/v, varat izvēlēties rakstzīmju veidu:
alfabēta burti (lielie burti) t cipari t
simboli
•Lai ievadītu atstarpi, nospiediet b,
neizvēloties nevienu rakstzīmi.
Ja kļūdījāties
Spiediet B/b, līdz mirgo nepieciešamā
rakstzīme, pēc tam spiediet V/v,
lai izvēlētos pareizo rakstzīmi.
5
Nospiediet
.
Ievadītais nosaukums tiek saglabāts.
* Rādītāja nosaukums tiek rādīts tikai tad,
ja ieejai vai iepriekš iestatītai stacijai to esat
piešķīris (20, 25. lpp.). Rādītāja nosaukums
netiek rādīts, ja ievadītas tikai tukšumzīmes
vai ja tas sakrīt ar ieejas nosaukumu.
Piezīme
Ievades
pogas
Dažu valodu rakstzīmes vai zīmes, iespējams,
netiks rādītas.
AMP
MENU
DISPLAY
1
Nospiediet to ievades pogu, kurai
atbilstošo informāciju vēlaties
skatīt.
2
Nospiediet AMP MENU un pēc
tam vairākkārt nospiediet
DISPLAY.
Katrā šīs pogas nospiešanas reizē displeja
rādījums cikliski mainās šādi:
ieejas rādītāja nosaukums* t izvēlētā
ieeja t skaļums
Klausoties FM vai AM radio
Iepriekš iestatītās stacijas nosaukums* t
frekvence, josla un iepriekš iestatītais
numurs t skaļums
21LV
Pamatdarbības
Informācijas skatīšana
displejā
Uztverot RDS apraidi
(tikai Eiropas modelim)
Programmas pakalpojuma vai iepriekš
iestatītās stacijas nosaukums* t
frekvence, josla un iepriekš iestatītais
numurs t skaļums
Ierakstīšana, izmantojot
uztvērēju
Izmantojot uztvērēju, varat ierakstīt skaņu
no video/audio iekārtas. Skatiet ierakstīšana
iekārtas komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
1
Nospiediet ievades pogu, kas
atbilst atskaņošanas iekārtai.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
2
Sagatavojiet atskaņošanas
iekārtu atskaņošanai.
Piemēram, CD atskaņotājā ievietojiet
kopējamo CD.
3
FM/AM radio klausīšanās
Izmantojot iebūvēto uztvērēju, varat klausīties
FM un AM apraidi. Pirms izmantošanas
pārliecinieties, vai uztvērējam ir pievienota
FM un AM antena (17. lpp.).
Padoms
Tālāk norādīta tiešās skaņošanas skala.
Apgabals
FM
AM
ASV, Kanāda
100 kHz
10 kHz*
Eiropa
50 kHz
9 kHz
* AM skaņošanas skalu var mainīt (24. lpp.).
Sagatavojiet ierakstīšanas
iekārtu.
Ierakstīšanas iekārtā (kas pievienot
ligzdai MD/TAPE AUDIO OUT vai
VIDEO AUDIO OUT) ievietojiet
tukšu MD lenti vai video lenti.
4
Uztvērēja darbības
Ierakstīšanas iekārtā sāciet
ierakstīšanu, pēc tam
atskaņošanas iekārtā
sāciet atskaņošanu.
TUNER
Ciparu
pogas
D.TUNING
,
V/v/B/b
Piezīmes
• Dažos avotos ir iekļauta autortiesību aizsardzība,
lai nepieļautu ierakstīšanu. Šādā gadījumā,
iespējams, nevarēsit ierakstīt no šī avota.
• Skaņas regulēšana neietekmē signāla izvadi
ligzdā MD/TAPE AUDIO OUT vai VIDEO
AUDIO OUT.
• Kamēr notiek avota ierakstīšana, var iedarboties
uztvērēja automātiskās gaidstāves funkcija,
pārtraucot ierakstīšanu. Šādā gadījumā iestatiet
AUTO.STBY vērtību STBY OFF (27. lpp.).
• Varat ierakstīt skaņu no video iekārtas, kas
pievienota šim uztvērējam. Tomēr attēlu ar
šī uztvērēja palīdzību ierakstīt nevar.
22LV
TUNING
+/–
FM MODE
Automātiska noskaņošana uz staciju
1
Vairākkārt nospiediet TUNER,
lai izvēlētos FM vai AM joslu.
2
Nospiediet TUNING + vai
TUNING –.
Stacijas frekvenci varat ievadīt tieši,
izmantojot ciparu pogas.
1
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
2
3
Nospiediet D.TUNING.
Spiediet ciparu pogas, lai ievadītu
frekvenci.
1. piemērs: FM 102,50 MHz
• Tikai ASV un Kanādas modeļiem:
Izvēlieties 1 b 0 b 2 b 5
• Citiem modeļiem:
Izvēlieties 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. piemērs: AM 1350 kHz
Izvēlieties 1 b 3 b 5 b 0
Uztvērēja vadības pogu
izmantošana
1 Pagrieziet INPUT SELECTOR, lai izvēlētos
FM vai AM joslu.
2 Vairākkārt nospiediet TUNING MODE,
lai izvēlētos AUTO.
Padoms
3 Nospiediet TUNING + vai TUNING –.
Noskaņojoties uz AM staciju, regulējiet AM
cilpas antenas virzienu, lai panāktu optimālu
uztveršanu.
Ja ir slikta FM stereo uztvere
Ja ir slikta FM stereo uztvere un displejā
mirgo ST, izvēlieties monofonisko audio,
lai samazinātu skaņas kropļojumus.
Vairākkārt nospiediet FM MODE, līdz
displejā iedegas indikators MONO.
Lai atgrieztos stereo režīmā, vairākkārt
nospiediet FM MODE, līdz displejā nedeg
indikators MONO.
Vairākkārt nospiediet TUNER,
lai izvēlētos FM vai AM joslu.
Uztvērēja darbības
TUNING + veic staciju meklēšanu
no zemākas frekvences uz augstāku
frekvenci, bet TUNING - ļauj meklēt
no augstākas frekvences uz zemāku
frekvenci.
Uztvērējs pārtrauc meklēšanu, tiklīdz
tiek uztverta kāda stacija.
Tieša noskaņošana uz staciju
4
Nospiediet
.
Ja nevarat noskaņoties uz staciju
Tiek rādīts “- - - .- - MHz” vai “- - - - kHz”,
un pēc tam ekrānā atkal tiek rādīta pašreizējā
frekvence.
Pārliecinieties, vai ievadījāt pareizo frekvenci.
Mēģiniet atkārtot 2.–4. darbību. Ja joprojām
nevarat noskaņoties uz staciju, iespējams, ka
jūsu apgabalā šī frekvence netiek izmantota.
23LV
AM skaņošanas skalas mainīšana
(Tikai ASV un Kanādas modeļiem)
FM/AM radio staciju
iepriekšēja iestatīšana
Izmantojot uztvērēja pogas, AM skaņošanas
skalu var mainīt uz 9 kHz vai 10 kHz skalu.
(iepriekšējas iestatīšanas skaņošana)
Par savas izlases iepriekš iestatītajām stacijām
varat saglabāt līdz 30 FM un 30 AM stacijām.
?/1
TUNER
Ciparu
pogas
TUNING MODE
1
2
3
ENTER/
MEMORY
Nospiediet ?/1, lai izslēgtu
uztvērēju.
AMP
MENU
Turot nospiestu pogu TUNING
MODE, nospiediet ?/1.
,
V/v/B/b
Mainiet pašreizējo AM
skaņošanas skalu uz 9 kHz
(vai 10 kHz) skalu.
Lai skalu atiestatītu uz 10 kHz (vai 9 kHz)
skalu, atkārtojiet iepriekš minētas
darbības.
Piezīme
PRESET
+/–
1
Mainot skaņošanas skalu, visas iepriekš iestatītās
stacijas tiks izdzēstas.
Vairākkārt nospiediet TUNER,
lai izvēlētos FM vai AM joslu.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
2
Izmantojot automātisko
skaņošanu (23. lpp.) vai
tiešo skaņošanu (23. lpp.),
noskaņojieties uz nepieciešamo
iepriekš iestatāmo staciju.
3
Nospiediet ENTER/MEMORY.
Varat izmantot arī uztvērēja pogu
MEMORY/ENTER.
24LV
4
Spiediet ciparu pogas, lai
izvēlētos kādu iepriekš
iestatītu numuru.
Nosaukuma piešķiršana iepriekš
iestatītai stacijai
1
Lai izvēlētos kādu iepriekš iestatītu
numuru, varat spiest arī PRESET +
vai PRESET –.
5
Nospiediet
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
.
Stacija tiek saglabāta ar šo iepriekš
iestatīto numuru.
6
3
4
Nospiediet AMP MENU.
Uztvērēja darbības
Noskaņojieties uz to iepriekš
iestatīto staciju, kurai vēlaties
izveidot rādītāja nosaukumu
(25. lpp.).
Vairākkārt nospiediet TUNER,
lai izvēlētos FM vai AM joslu.
Varat izmantot arī uztvērēja grozāmpogu
INPUT SELECTOR.
2
2
Lai saglabātu citu staciju,
atkārtojiet 1.–5. darbību.
Noskaņošanās uz iepriekš
iestatītu staciju
1
Vairākkārt nospiediet TUNER,
lai izvēlētos FM vai AM joslu.
Vairākkārt nospiediet V/v,
lai izvēlētos NAME IN, pēc
tam nospiediet
vai b.
Kursors mirgo, un jūs varat ievadīt
rakstzīmi.
5
Vairākkārt nospiediet PRESET +
vai PRESET –, lai izvēlētos staciju.
Spiediet V/v, lai izvēlētos
rakstzīmi, pēc tam spiediet B/b,
lai ievades pozīciju pārvietotu
atpakaļ vai uz priekšu.
Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, šādi varat
izvēlēties iepriekš iestatītu staciju:
Stacijas nosaukumam varat ievadīt līdz
8 rakstzīmēm.
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Padomi
27
•Spiežot V/v, varat izvēlēties rakstzīmju veidu:
alfabēta burti (lielie burti) t cipari t
simboli
•Lai ievadītu atstarpi, nospiediet b,
neizvēloties nevienu rakstzīmi.
Varat spiest arī ciparu pogas, lai ievadītu
iepriekš iestatītu staciju. Lai noskaņotos
atbilstoši izvēlei, nospiediet .
Ja kļūdījāties
Spiediet B/b, līdz mirgo nepieciešamā
rakstzīme, pēc tam spiediet V/v,
lai izvēlētos pareizo rakstzīmi.
Uztvērēja vadības pogu
izmantošana
1 Pagrieziet INPUT SELECTOR, lai izvēlētos
FM vai AM joslu.
2 Vairākkārt nospiediet TUNING MODE,
lai izvēlētos PRESET.
3 Spiediet TUNING + vai TUNING –,
lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš
iestatīto staciju.
6
Nospiediet
.
Ievadītais nosaukums tiek saglabāts.
Piezīme (tikai Eiropas modelim)
Ja nosaukumu piešķirat RDS (radio datu sistēma)
stacijai un noskaņojaties uz šo staciju, ievadītā
nosaukuma vietā tiek rādīts programmas
pakalpojuma nosaukums.
25LV
RDS apraižu uztveršana
(tikai Eiropas modelim)
Šis uztvērējs ļauj izmantot radio datu
sistēmu (RDS), kas radio stacijām kopā ar
parasto programmas signālu ļauj nosūtīt
papildinformāciju. Šis uztvērējs piedāvā
ērtus RDS līdzekļus, piemēram, programmas
pakalpojuma nosaukuma rādīšanu. RDS ir
pieejama tikai FM stacijām.*
Izvēlnes darbības
Iestatījumu izvēlnes
izmantošana
Uztvērēju varat pielāgot, iestatījumu izvēlnē
veicot dažādas korekcijas.
AMP
MENU
* Ne visas FM stacijas sniedz RDS pakalpojumu,
kā arī to pakalpojumu veidi var atšķirties.
Ja nepārzināt sava apgabala RDS pakalpojumus,
detalizētu informāciju vaicājiet vietējai radio
stacijai.
Vienkārši izvēlieties kādu FM joslas
staciju, izmantojot tiešo skaņošanu
(23. lpp.), automātisko skaņošanu
(23. lpp.) vai noskaņošanos uz
iepriekš iestatītu staciju (25. lpp.).
Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS
pakalpojumus, iedegas RDS un displejā tiek
rādīts programmas pakalpojuma nosaukums.
Piezīme
RDS var nedarboties pareizi, ja noskaņotā stacija
nepārraida RDS signālu vai ja šis signāls ir vājš.
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Nospiediet AMP MENU.
3
Vairākkārt nospiediet V/v,
lai izvēlētos nepieciešamo
iestatījumu, pēc tam
nospiediet
.
Vairākkārt nospiediet V/v,
lai izvēlētos nepieciešamo
izvēlnes elementu, pēc tam
nospiediet
vai b.
Padoms
Kad tiek rādīts programmas pakalpojuma
nosaukums, frekvenci varat uzzināt, vairākkārt
nospiežot DISPLAY (21. lpp.).
Lai atgrieztos iepriekšējā displejā
Nospiediet B vai RETURN/EXIT O.
Lai izietu no izvēlnes
Nospiediet AMP MENU.
Piezīme
Displejā daži parametri un iestatījumi var būt
aptumšoti. Tas nozīmē, ka tie nav pieejami vai
ir fiksēti un nemaināmi.
26LV
Izvēļņu pārskats
Tālvadības izmantošana
x BALANCE (skaļruņu līdzsvars)
Ļauj regulēt kreisā un labā skaļruņa līdzsvaru.
Regulēt var diapazonā no BAL. L+10 līdz
BAL. R+10 ar 1dB soli.
Sākotnējais iestatījums ir BAL. 0.
x NAME IN (nosaukumu piešķiršana)
Ļauj iestatīt ieeju un iepriekš iestatītu staciju
nosaukumus. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. “Nosaukumu piešķiršana
ieejām” (20. lpp.) un “Nosaukuma piešķiršana
iepriekš iestatītai stacijai” (25. lpp.).
x AUTO.STBY (automātiskā
gaidstāve)
Piezīmes
• Šī funkcija nedarbojas, ja ir izvēlēta ieeja TUNER.
• Ja vienlaikus izmantojat automātiskās gaidstāves
režīmu un miega taimeri, miega taimerim ir
prioritāte.
Varat mainīt ievades pogu noklusējuma
iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu sistēmas
iekārtām. Piemēram, ja uztvērēja ligzdai SAT
pievienojat Blu-ray Disc atskaņotāju, varat
iestatīt šīs tālvadības pults pogu SAT, lai ar
to vadītu Blu-ray Disc atskaņotāju.
Piezīme
Nevar atkārtoti piešķirt ievades pogas TUNER un
PORTABLE.
1
Turiet nospiestu to ievades pogu,
kurai vēlaties mainīt piešķiri.
Piemērs: turiet nospiestu SAT.
2
Izmantojot nākamo tabulu,
nospiediet nepieciešamajai
kategorijai atbilstošo pogu.
Piemērs: nospiediet 8.
Tagad varat izmantot pogu SAT, lai
darbinātu Blu-ray Disc atskaņotāju.
turpinājums
27LV
Izvēlnes darbības/Tālvadības izmantošana
Ļauj iestatīt, lai uztvērējs automātiski
pārslēgtos gaidstāves režīmā, ja uztvērējs
netiek darbināts vai ja uztvērējam nav
ieejas signāla.
• STBY ON
Pārslēdz gaidstāves režīmā pēc aptuveni
30 minūtēm.
• STBY OFF
Nepārslēdz gaidstāves režīmā.
Atkārtota ievades pogas
piešķiršana
Kategorijas un atbilstošās pogas
Kategorijas
Nospiediet
VCR (komandu režīms
VTR 3)a)
1
Ievades pogu atiestatīšana
TV
INPUT
?/1
DVD atskaņotājs
2
(komandu režīms DVD1)
DVD rakstītājs
(komandu režīms
DVD3)b)
3
CD atskaņotājs
4
Eiropas digitālais
satelītuztvērējs
5
DVR (digitālā CATV
terminālis)
6
DSS (digitālais
satelītuztvērējs)
7
Blu-ray Disc atskaņotājs
(komandu režīms BD1)c)
8
Blu-ray Disc rakstītājs
(komandu režīms BD3)c)
9
MD atskaņotājs
0/10
Lenšu magnetofons
-/--
a) Sony VCR tiek darbināts, izmantojot
iestatījumu VTR 3, kas atbilst VHS.
b) Sony DVD rakstītājs tiek darbināts,
izmantojot iestatījumu DVD1 vai DVD3.
Detalizētu informāciju skatiet DVD
rakstītāja komplektācijā iekļautajās
lietošanas instrukcijās.
c)
Detalizētu informāciju par iestatījumu BD1
un BD3 skatiet Blu-ray Disc atskaņotāja
vai Blu-ray Disc rakstītāja komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
28LV
MASTER
VOL –
1
Turot nospiestu MASTER VOL –,
nospiediet ?/1 un TV INPUT.
2
Atlaidiet visas pogas.
Ievades pogām tiek atiestatīts to
noklusējuma iestatījums.
Par novietojumu
Papildinformācija
Piesardzības pasākumi
Par drošību
Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
korpusā, atvienojiet uztvērēju no rozetes
un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
Par barošanas avotiem
Par uzkaršanu
Lai gan uztvērējs darbības laikā uzkarst,
tā nav nepareiza darbība. Uztvērēju ilglaicīgi
un nepārtraukti izmantojot, korpusa
temperatūra augšpusē, sānos un apakšpusē
ievērojami palielinās. Lai izvairītos no
apdegumu gūšanas, neaiztieciet korpusu.
Par darbību
Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti
izslēdziet uztvērēju un atvienojiet to no
strāvas avota.
Par tīrīšanu
Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar
mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta
ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus,
piemēram, alkoholu vai benzīnu.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu uztvērēju, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
29LV
Papildinformācija
• Pirms darbināt uztvērēju, pārbaudiet,
vai darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam.
Darba spriegums ir norādīts uztvērēja
aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
• Kamēr ierīce ir pievienota sienas rozetei, tā
no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla)
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
• Ja uztvērēju ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes. Lai
atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.
• (Tikai ASV un Kanādas modeļiem)
Drošības nolūkos viena kontaktdakšas
kontaktplāksne ir platāka par otru, un
rozetē to var ievietot tikai vienā veidā.
Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot
rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
• Lai nepieļautu uztvērēja sakaršanu un
paildzinātu tā kalpošanas laiku, novietojiet
uztvērēju vietā ar piemērotu ventilāciju.
• Neuzstādiet uztvērēju siltuma avotu tuvumā
vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules
gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku
triecienu iedarbībai.
• Uz korpusa nenovietojiet neko, kas varētu
aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt
bojājumus.
• Nenovietojiet uztvērēju tādas iekārtas
tuvumā ka TV, VCR vai lenšu magnetofons.
(Ja uztvērējs tiek izmantots kopā ar TV, VCR
vai lenšu magnetofonu un ir novietots pārāk
tuvu šādai iekārtai, var rasties troksnis un
pasliktināties attēla kvalitāte. Šādas iespējas
varbūtība īpaši liela ir, ja izmantojat iekštelpu
antenu. Tāpēc iesakām izmantot āra antenu.)
• Uzmanieties, ja uztvērēju novietojat uz īpaši
apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.)
virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai
krāsas zaudēšana.
Problēmu novēršana
Ja uztvērēja izmantošanas laikā rodas kāda
no šīm problēmām, izmantojiet šos problēmu
novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst
problēmu. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ievērojiet, ka gadījumā, ja servisa darbinieki
labojot mainīs kādas daļas, iespējams,
nomainītās daļas tiks paturētas.
Barošana
Uztvērējs automātiski tiek izslēgts.
• Opcijai AUTO.STBY ir iestatīta vērtība
STBY ON (27. lpp.).
• Darbojas miega taimera funkcija
(11. lpp.).
Skaņa
Neskan viens skaļrunis.
• Pievienojiet austiņas ligzdai PHONES,
lai pārbaudītu, vai skaņa tiek izvadīta ar
austiņām. Ja ar austiņām tiek izvadīts tikai
viens kanāls, iespējams, ka iekārta nav
pareizi pievienota uztvērējam. Pārbaudiet,
vai visi vadi ir pilnībā ievietoti gan
uztvērēja, gan iekārtas ligzdās. Ja ar
austiņām tiek izvadīti abi kanāli,
iespējams, ka skaļrunis nav pareizi
pievienots uztvērējam. Pārbaudiet tā
skaļruņa savienojumu, kurš neskan.
• Pārliecinieties, vai analogajai iekārtai ir
pievienota gan L, gan R ligzda; analogajai
iekārtai ir nepieciešams gan L, gan R
ligzdas savienojums. Izmantojiet audio
vadu (komplektācijā nav iekļauts).
30LV
Nav skaņas no noteiktas iekārtas.
• Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota
pareizi, izmantojot tās audio ieejas ligzdas.
• Pārbaudiet, vai savienojumam izmantotie
vadi ir pilnībā ievietoti gan uztvērēja, gan
iekārtas ligzdās.
Nav skaņas neatkarīgi no tā, kāda iekārta
tiek atlasīta, vai arī ir dzirdama tikai ļoti
klusa skaņa.
• Pārbaudiet vai visi savienojuma vadi ir
pilnībā ievietoti savās ieejas/izejas ligzdās
gan uztvērējā, gan iekārtā, gan arī
skaļruņos.
• Pārbaudiet, vai ir ieslēgts gan uztvērējs,
gan visas iekārtas.
• Pārbaudiet, vai opcijai MASTER
VOLUME nav iestatīta vērtība VOL MIN.
• Pārbaudiet, vai opcijai SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) nav iestatīta vērtība OFF.
• Pārbaudiet, vai nav pievienotas austiņas.
• Nospiediet MUTING, lai atceltu skaņas
izslēgšanas funkciju.
• Mēģiniet nospiest tālvadības ievades pogu
vai pagriezt uztvērēja grozāmpogu INPUT
SELECTOR, lai izvēlētos nepieciešamo
iekārtu (20. lpp.).
• Ir aktivizēta uztvērēja aizsargierīce.
Izslēdziet uztvērēju, novērsiet
īssavienojuma problēmu un atkal
ieslēdziet barošanu.
Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti
skaļruņi un iekārtas.
• Pārbaudiet, vai savienojošie vadi neatrodas
blakus kādam transformatoram vai
motoram un vai tie ir vismaz 3 metru
(10 pēdu) attālumā no televizora vai
dienasgaismas apgaismojuma.
• Pārvietojiet audio iekārtas tālāk no TV.
• Kontaktdakšas un ligzdas ir netīras.
Noslaukiet tās ar spirtā mazliet
samitrinātu drāniņu.
Kreisās un labās puses skaņa nav
līdzsvarota vai ir apgriezta.
• Pārbaudiet, vai skaļruņi un iekārtas
ir pievienotas pareizi un kārtīgi.
• Regulējiet skaļruņu līdzsvaru (27. lpp.).
No iekārtas, kas pievienot ligzdai
PORTABLE IN, ir dzirdama spēcīga
dūkšana, troksnis ar pārtraukumiem
vai skaņas kropļojumi.
• Pārbaudiet, vai iekārta ir kārtīgi
pievienota.
• Tā nav nepareiza darbība un ir atkarīga
no pievienotās iekārtas.
Nav iespējama ierakstīšana.
• Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota
pareizi.
• Izvēlieties avota iekārtu, izmantojot
ievades pogas (20. lpp.).
• Avotā ir iekļauta autortiesību aizsardzība,
lai neļautu ierakstīšanu. Šādā gadījumā,
iespējams, nevarēsit ierakstīt no šī avota.
Nevar izvēlēties uztvērēja funkciju.
• Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Vāja FM uztveršana.
• Izmantojiet 75 omu koaksiālo kabeli
(komplektācijā nav iekļauts), lai uztvērēju
savienotu ar āra FM antenu, kā parādīts
tālāk.
Nedarbojas RDS.*
• Pārliecinieties, vai veikta noskaņošanās uz
FM RDS staciju.
• Izvēlieties jaudīgāku FM staciju.
• Noskaņotā stacija nepārraida RDS signālu,
vai signāls ir vājš.
Papildinformācija
Uztvērējs
Nevar noskaņoties uz radio stacijām.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienota
antena. Ja nepieciešams, regulējiet
antenu un pievienojiet ārēju antenu.
• Izmantojot automātisko skaņošanu,
stacijas signāls ir pārāk vājš. Izmantojiet
tiešo skaņošanu.
• Pārliecinieties, vai ir iestatīta pareizā
skaņojuma skala (noskaņojoties uz AM
stacijām, izmantojot tiešo skaņošanu)
(23. lpp.).
• Netika saglabāta neviena iepriekš iestatīta
stacija vai iepriekš iestatītās stacijas tika
izdzēstas (veicot skaņošanu ar iepriekš
iestatītu staciju skenēšanu). Veiciet staciju
iepriekšēju iestatīšanu (24. lpp.).
• Vairākkārt nospiediet DISPLAY, lai
displejā tiktu rādīta frekvence.
Netiek rādīta nepieciešamā RDS
informācija.*
• Iespējams, ka pakalpojums īslaicīgi
nedarbojas. Sazinieties ar radio staciju
un noskaidrojiet, vai tiek sniegts
nepieciešamais pakalpojums.
* Tikai Eiropas modelim.
Āra FM antena
Uztvērējs
31LV
Tālvadība
Specifikācijas
Tālvadība nedarbojas.
• Norādiet ar tālvadības pulti uz uztvērēja
tālvadības sensoru.
• Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp
tālvadības pulti un uztvērēju.
• Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās,
aizstājiet tās visas ar jaunām.
• Pārliecinieties, vai tālvadības pultī
izvēlaties pareizo ieeju.
AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS
IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE HARMONISKIE
KROPĻOJUMI:
(Tikai ASV modelim)
Ar 8 omu slodzi, izmantojot abus kanālus,
20–20 000 Hz; nominālā minimālā RMS jauda
90 vati uz kanālu, ar ne vairāk par 0,09%
kopējiem harmoniskajiem kropļojumiem
no 250 milivatiem līdz nominālajai jaudai.
Pastiprinātāja sadaļa
Kļūdu ziņojumi
Ja rodas nepareiza darbība, displejā tiek rādīts
ziņojums. Sistēmas stāvokli var pārbaudīt pēc
šī ziņojuma. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
PROTECT
Uz skaļruņiem tiek izvadīta nepareiza
strāva, vai uztvērējs ir apsegts, bloķējot
ventilācijas atveres. Pēc dažām sekundēm
uztvērējs automātiski izslēgsies. Pārbaudiet
skaļruņu savienojumu un atkal ieslēdziet
barošanu.
Atmiņas notīrīšana
Atsauču sadaļa
Lai notīrītu
Sk.
Visi atmiņā saglabātie iestatījumi
18. lpp.
32LV
ASV, Kanādas un Eiropas modeļiem1)
Minimālā RMS izejas jauda
(8 omi, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izejas jauda stereo režīmā
(8 omi, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1) Mērīts šādos apstākļos:
Apgabals
Enerģijas prasības
ASV, Kanāda
120 V maiņstrāva, 60 Hz
Eiropa
230 V maiņstrāva, 50 Hz
Frekvenču raksturlīkne
Analogā
10 Hz–70 kHz
+0,5/–2 dB (ar BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Ieeja
Analogā (PORTABLE IN)
Jutība: 1 V/50 kiloomi
Signāls/troksnis2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Ieejas
Analogā (izņemot PORTABLE IN)
Jutība: 500 mV/50 kiloomi
Signāls/troksnis2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Izejas
Analogā (AUDIO OUT)
Spriegums: 500 mV/
10 kiloomi
Tonis
Pastiprinājuma līmeņi
±10 dB, 1 dB solis
2)
INPUT SHORT (ar BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB).
3) Svērtais tīkls, ievades līmenis.
FM uztvērēja sadaļa
Skaņojuma diapazons
87,5 MHz–108,0 MHz
Antena
FM vada antena
Antenas spailes
75 omi, nelīdzsvarotas
AM uztvērēja sadaļa
Skaņojuma diapazons
Apgabals
Skaņojuma skala
10 kHz solis 9 kHz solis
ASV, Kanāda
530 kHz–
1710 kHz
531 kHz–
1710 kHz
Eiropa
–
531 kHz–
1602 kHz
Antena
Cilpas antena
Vispārīgi
Enerģijas prasības
Enerģijas prasības
ASV, Kanāda
120 V maiņstrāva, 60 Hz
Eiropa
230 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Papildinformācija
Apgabals
Enerģijas patēriņš 200 W
Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā)
0,3 W
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
430 mm×132,5 mm×
279 mm (17 collas×
5 1/4 collas×11 collas)
ieskaitot izvirzītās daļas
un vadības elementus
Masa (aptuveni)
6,4 kg (14 mārciņas
2 unces)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
Noteiktās drukātās shēmas platēs nav
izmantoti halogēnie antipirēni.
33LV
Alfabētiskais rādītājs
A
R
AUTO.STBY 27
RDS 26
B
S
BALANCE 27
BASS 19
Blu-ray Disc atskaņotājs
pievienošana 16
DVD atskaņotājs
pievienošana 16
DVD rakstītājs
pievienošana 16
satelītuztvērējs
pievienošana 16
sākotnējā iestatīšana 18
skaļruņi
pievienošana 14
uzstādīšana 13
skaņas izslēgšana 20
skaņošana
automātiski 23
tieša 23
uz iepriekš iestatītu
staciju 25
Super Audio CD atskaņotājs
pievienošana 14
I
T
C
CD atskaņotājs
pievienošana 14
D
ierakstīšana 22
K
kabeļtelevīzijas uztvērējs
pievienošana 16
kļūdu ziņojumi 32
L
lenšu magnetofons
pievienošana 14
M
MD atskaņotājs
pievienošana 14
miega taimers 11
N
nosaukuma piešķiršana
ieejas 20
iepriekš iestatītas
stacijas 25
notīrīt
atmiņa 18
tālvadība 28
34LV
tālvadība 10
TREBLE 19
U
uztvērējs
pievienošana 17
V
VCR
pievienošana 16
Ameerika Ühendriikide klientidele
HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks
hoidke seadet eemal vihmast
või niiskusest.
Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehtede, laudlina, kardina või muu
sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga
esemeid (nt süüdatud küünlaid).
Omaniku kirjed
Mudel ja seerianumber asuvad seadme tagaküljel.
Kirjutage need numbrid allolevasse lahtrisse.
Kasutage neid alati, kui helistate selle tootega
seoses Sony edasimüüjale.
Seerianumber
Mudeli number
See sümbol hoiatab kasutajat
isoleerimata ohtlikust pingest toote
läheduses, mis võib olla piisavalt
võimas inimestele elektrilöögi ohu
tekitamiseks.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
raamaturiiul või integreeritud kapp.
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage
seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid
ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks
vaase.
Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti
juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui
märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik
kohe vahelduvvoolukontaktist.
Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse
kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole
vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi
kui seade ise on välja lülitatud.
Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest
võib kahjustada kuulmist.
See sümbol hoiatab kasutajat
kuuma pinna eest, mis võib
tavatöös puudutamisel kõrvetada.
2EE
See sümbol hoiatab kasutajat
oluliste kasutamis- ja
hooldusjuhiste (teenindus)
olemasolust seadmega kaasasoleva
kirjanduse hulgas.
Olulised ohutusjuhised
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lugege neid juhiseid.
Hoidke need juhised alles.
Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
Järgige kõiki juhiseid.
Ärge kasutage seadet vee lähedal.
Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
Ärge blokeerige õhuavasid. Paigaldage tootja
juhiste järgi.
8) Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks
radiaatorite, soojapuhurite, ahjude või teiste
sooja tootvate seadmete (sh võimendite)
lähedale.
9) Ärge eemaldage polariseeritud või maandatud
pistiku ohutuseesmärki. Polariseeritud pistikul
on kaks haru, millest üks on laiem.
Maandustüüpi pistikul on kaks haru ja kolmas
maandusharu. Lai haru või kolmas haru on
mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui olemasolev
pistik ei mahu teie pistikupessa, küsige
elektrikult nõu vananenud pistikupesa
asendamiseks.
10) Kaitske toitejuhet pealeastumise ja kusagile
vahelejäämise eest, eriti pistikute, pistikupesade
ja seadmest väljumise kohtades.
11) Kasutage ainult tootja määratud kinnitusi/
tarvikuid.
12) Kasutage ainult tootja määratud või seadmega
koos müüdavat käru, alust, statiivi, klambrit
või lauda. Kui kasutate käru, olge käru ja
seadme liigutamisel ettevaatlik, et vältida
ümberkukkumisest tekkida võivaid kahjustusi.
13) Eemaldage seade pistikupesast äikesetormide
ajal või kui seda ei kasutata pikemat aega.
14) Teenindustööde tegemiseks pöörduge vastava
väljaõppega personali poole. Teenusetöid
on vaja, kui seade on mingil viisil kahjustada
saanud, näiteks toitejuhe või pistik on
kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikke
või objekte, seade on olnud vihma või niiskuse
käes, seade ei tööta normaalselt või see on maha
kukkunud.
Järgmine FCC (föderaalne
sidekomisjon) avaldus rakendub
ainult mudeli sellele versioonile,
mida toodetakse müügiks USA-s.
Teised versioonid ei pruugi FCC
tehniliste määrustega ühilduda.
MÄRKUS.
Seadet on testitud ja see vastab FCC eeskirjade
15. osas välja toodud piirangutele B klassi
digitaalseadetele. Need piirangud on loodud selleks,
et tagada kaitse ohtlike häirete eest elamutesse
paigaldamisel. See seade toodab, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei
paigaldata ega kasutata nende juhiste järgi, võib
seade põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Kuid
me ei saa garanteerida, et häireid ei teki teatud
paigalduste puhul. Kui see seade põhjustab
kahjulikke häireid raadio- või telerilevis, mis on
tuvastatavad seadet sisse ja välja lülitades, soovitame
kasutajal proovida häiret parandada ühel või mitmel
järgmistest viisidest:
– muutke vastuvõtva antenni suunda või asendit;
– suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel;
– ühendage seade vastuvõtja vooluringist
erinevasse pistikupessa;
– küsige abi edasimüüjalt või kogemustega raadio-/
TV-tehnikult.
HOIATUS
Teid hoiatatakse, et igasugused muudatused, mis
ei ole selles juhendis selgesõnaliselt heaks kiidetud,
võivad muuta kehtetuks teie õiguse seadet kasutada.
Elektrilöögi ohu vähendamiseks tuleb kõlari juhe
ühendada seadme ja kõlaritega järgmiste juhiste
järgi.
1) Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
vooluvõrgust.
2) Eemaldage 10 kuni 15 mm kõlari juhtme
isolatsioonist.
3) Ühendage kõlari juhe ettevaatlikult seadme ja
kõlariga, nii et te ei puudutaks käega kõlari
juhtme südamikku. Lisaks eemaldage
vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrgust enne
kõlari juhtme eemaldamist seadme ja kõlarite
küljest.
Euroopa klientidele
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda
toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele
kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise,
aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle
toote ostsite.
jätkub
3EE
Kasutatud akude utiliseerimine
(kehtib Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega
kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmena käidelda.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina
(Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse
või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid
kvalifitseeritud hoolduspersonal.
Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode
kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote
ostsite.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse
riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.
Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohutusega
tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral
võtke ühendust aadressil, mis on antud eraldi
hooldus- või garantiidokumentides.
4EE
Teave selle juhendi kohta
• Juhised selles juhendis käivad järgmise mudeli
kohta:
STR-DH130. Mudeli number on esipaneeli
paremas alanurgas. Kasutusjuhendis toodud
joonised on Euroopa mudeli kohta ja need võivad
teie mudelist erineda. Erinevused kasutuses on
tekstis välja toodud märkega „Ainult Euroopa
mudelitel”.
• Selles juhendis olevad juhised kirjeldavad
vastuvõtja ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi
kasutust. Võite kasutada ka vastuvõtjal olevaid
nuppe, kui neil on kaugjuhtimispuldil olevate
nuppudega samad või sarnased nimed.
Sisukord
Teave selle juhendi kohta.................................. 4
Vastuvõtjaga kaasasolevad tarvikud................ 6
Osade kirjeldus ja asukoht ............................... 7
Alustamine ....................................................... 13
Ühendused
Lisateave
Ettevaatusabinõud............................................29
Tõrkeotsing .......................................................30
Spetsifikatsioonid.............................................32
Register..............................................................34
1: Kõlarite paigaldamine................................. 13
2: Kõlarite ühendamine .................................. 14
3: Heli-/videoseadme ühendamine ............... 14
4: Antennide (õhuantennid)
ühendamine................................................ 17
5: Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamine
(toiteallikas) ................................................ 18
Vastuvõtja ettevalmistamine
Vastuvõtja lähtestamine.................................. 18
Kõlarisüsteemi valimine ................................. 19
Tooni kohandamine ........................................ 19
Põhikasutus
Taasesitus.......................................................... 20
Ekraanil oleva teabe vaatamine ..................... 21
Vastuvõtja abil salvestamine .......................... 22
Tuuneri kasutus
FM-/AM-raadio kuulamine........................... 22
FM-/AM-raadiojaamade eelhäälestamine
(Eelhäälestamine) ...................................... 24
RDS-ülekannete vastuvõtmine ...................... 26
(Ainult Euroopa mudelitel)
Menüü kasutamine
Seadistuste menüü kasutamine...................... 26
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Sisendi nupu uuesti määramine .................... 27
Sisendi nuppude lähtestamine ....................... 28
5EE
Vastuvõtjaga kaasasolevad
tarvikud
• Kasutusjuhend (see juhend)
• Kiirseadistusjuhend
• FM-traatantenn (õhuantenn) (1)
Patareide sisestamine
kaugjuhtimispulti
Sisestage kaks R6 (suurus AA) patareid
(kaasas), sobitades patarei otsad 3 ja #
kaugjuhtimispuldi akukambri märgistusega.
• AM-raamantenn (õhuantenn) (1)
• Kaugjuhtimispult (RM-AAU130) (1)
• R6 (suurus AA) patareid (2)
6EE
Märkused
• Ärge jätke kaugjuhtimispulti väga sooja või
niiskesse kohta.
• Ärge kasutage uusi patareisid koos vanadega.
• Ärge kasutage mangaanpatareisid koos teist tüüpi
patareidega.
• Ärge jätke kaugjuhtimispuldi andurit otsese
päikesevalguse kätte või valgustusseadmete
lähedusse. See võib põhjustada talitlushäire.
• Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei
kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide
lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid võimalikke
kahjustusi.
• Patareide vahetamisel või eemaldamisel võidakse
kaugjuhtimispuldi nupud lähtestada
vaikeseadistusele. Sellisel juhul määrake sisendi
nupud uuesti (lk 27).
• Kui vastuvõtja enam kaugjuhtimispuldile ei
reageeri, vahetage kõik patareid uute vastu.
Osade kirjeldus ja asukoht
Esipaneel
1
2 3
qd
qs
4
qa
5
6
0
9
8
7
Ekraanil kuvatavad näidikud
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (sees/ootel) (lk 18, 24)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (lk 14, 19)
C INPUT SELECTOR (lk 20, 22–25)
D Ekraan
E Kaugjuhtimispuldi andur
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale.
F MASTER VOLUME (lk 20)
G MUTING (lk 20)
H DIMMER
Muudab ekraani heledust 3 tasemel.
I DISPLAY (lk 21)
J BASS +/–, TREBLE +/– (lk 19)
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (lk 23, 25)
L FM MODE (lk 23)
M Pistik PHONES (lk 30)
jätkub
7EE
N SP A / SP B
Süttib kasutatava kõlarisüsteemi järgi (lk 19).
Kõlarite väljundi väljalülitamisel või
kõrvaklappide ühendamisel ei lähe need
näidikud põlema.
O SLEEP
Süttib unetaimeri aktiveerimisel (lk 11).
P Häälestamise näidikud
Süttib, kui vastuvõtja häälestab raadiojaamale.
MEMORY
Mälu funktsioon, näiteks eelhäälestatud mälu
(lk 24) jne, on aktiveeritud.
RDS (ainult Euroopa mudelitel)
Häälestatud RDS-teenusega raadiojaamale.
MONO
Monofooniline ringhääling
ST
Stereoülekanne
Eelhäälestatud jaama number (number vahetub
sõltuvalt valitud eelhäälestatud jaamast).
8EE
Tagapaneel
1
2
3
A Helisignaalide jaotis (lk 14, 16)
Valge (L)
Pistikud AUDIO IN/OUT
Punane (R)
Pistik PORTABLE IN
B Jaotis ANTENNA (lk 17)
Pistik FM ANTENNA
Liidesed AM ANTENNA
C Jaotis SPEAKERS (lk 14)
9EE
Vastuvõtja juhtimine
Kaugjuhtimispult
Kasutage vastuvõtja ja teiste seadmete
juhtimiseks kaasasolevat kaugjuhtimispulti.
Kaugjuhtimispult on programmeeritud Sony
heli-/videoseadmete kasutamiseks. Sisendi
nuppudele saate määrata uued funktsioonid,
et need vastaksid vastuvõtjaga ühendatud
seadmetele (lk 27).
RM-AAU130
C Sisendi nupud
Valib soovitud seadme. Kui vajutate mõnda
sisendi nuppudest, lülitatakse vastuvõtja sisse.
Nupud on seadistatud Sony seadmete
juhtimiseks.
G D.TUNING
Siseneb otsehäälestuse režiimi.
H ENTER/MEMORY
Salvestab tuuneri kasutamise ajal raadiojaama.
wd
1
ws
2
I AMP MENU
Kuvab menüü vastuvõtja kasutamiseks.
3
K MUTING
Lülitab heli ajutiselt välja.
Heli taastamiseks vajutage nuppu uuesti.
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
qs
qh
qd
qf
qg
L MASTER VOL +**/–
Reguleerib kõikide kõlarite helitugevust
samal ajal.
N TUNING +/–
Skannib jaama.
PRESET +/–
Valib eelhäälestatud jaama.
FM MODE
Valib FM-i mono- või stereoheli vastuvõtmise.
P RETURN/EXIT O
Naaseb eelmisesse menüüsse.
Q
qj
10EE
B ?/1* (sees/ootel)
Lülitab vastuvõtja sisse või ooterežiimile.
, V/v/B/b
Seadistuse valimiseks vajutage V/v/B/b,
seejärel vajutage valiku sisestamiseks/
kinnitamiseks .
R DISPLAY
Kuvab ekraanil teabe.
T Numbrinupud**
Eelhäälestab või häälestab eelhäälestatud
jaamadele.
V SLEEP
Lülitab vastuvõtja automaatselt
kindlaksmääratud ajal välja.
Iga kord seda nuppu vajutades vahetub ekraani
kuva tsükliliselt.
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Unetaimerit kasutades läheb vastuvõtja ekraanil
põlema näidik „SLEEP”.
Nõuanne
Vastuvõtja väljalülitamiseni jäänud aja
kontrollimiseks vajutage nuppu SLEEP.
Ekraanil kuvatakse allesjäänud aeg. Kui vajutate
nuppu SLEEP uuesti, lülitatakse unetaimer
välja.
* Kui vajutate korraga nuppusid AV ?/1 (A)
ja ?/1 (B), lülitatakse vastuvõtja ja ühendatud
seadmed välja (SYSTEM STANDBY).
Nupu AV ?/1 (A) funktsioon muutub
automaatselt iga kord sisendi nuppude
vajutamisel (C).
** Nuppudel 5, MASTER VOL +/TV VOL + ja N
on reljeefsed punktid. Reljeefsed punktid
toimivad vastuvõtja kasutamisel viitena.
Sony TV juhtimine
Hoidke all nuppu TV (O) ja seejärel vajutage
soovitud funktsiooni valimiseks oranžina
märgitud nuppu.
Näide: hoidke all nuppu TV (O), seejärel
vajutage TV CH +.
1
Hoidke all
nuppu
TV
J TOOLS/OPTIONS
Kuvab teleri funktsioonide valikud.
K MUTING
Aktiveerib teleri vaigistuse funktsiooni.
L TV VOL +**/–
Reguleerib teleri helitugevust.
M MENU/HOME
Kuvab teleri menüü.
N TV CH +/–
Skannib eelhäälestatud telekanaleid.
P RETURN/EXIT O
Naaseb teleri eelmisesse menüüsse.
R DISPLAY
Kuvab praeguse telesaatega seotud teabe.
S -/-Valib telekanali sisestusrežiimi.
>10/
Valib digitaalse CATV-liidese kanalinumbrid.
Näiteks 2.1 valimiseks vajutage 2, >10/ ja 1.
x
x
T Numbrinupud**
Valib telekanalid.
W TV INPUT
Valib sisendsignaali.
* Kui vajutate korraga nuppusid AV ?/1 (A)
ja ?/1 (B), lülitatakse vastuvõtja ja ühendatud
seadmed välja (SYSTEM STANDBY).
Nupu AV ?/1 (A) funktsioon muutub
automaatselt iga kord sisendi nuppude
vajutamisel (C).
** Nuppudel 5, MASTER VOL +/TV VOL + ja N
on reljeefsed punktid. Reljeefsed punktid
toimivad vastuvõtja kasutamisel viitena.
2
Vajutage
TV CH +
A TV ?/1 (sees/ooterežiim)
Lülitab teleri sisse või välja.
H ENTER/MEMORY
Sisestab valikud.
jätkub
11EE
Teiste Sony seadmete juhtimine
Nimi
A
Blu-ray Disc,
DVD-mängija
Satelliidituuner,
kaabel-TV
tuuner
VCR
CD-mängija
Minidiskimängija,
kassettmakk
AV ?/1a)
Toide
Toide
Toide
Toide
Toidec)
E
POP UP/MENU
Menüü
–
–
–
–
F
TOP MENU
Ekraanil
–
kuvatav juhend
–
–
–
H
ENTER/MEMORY
Sisestamine
Sisestamine
Sisestamine
Sisestamine
–
J
TOOLS/OPTIONS
Valikumenüü
Valikumenüü
–
–
–
M
MENU/HOME
Menüü
Menüü
Menüü
–
–
N
./>
Järgmine lugu
Kanali valimine Otsinguregister Järgmine lugu
Järgmine lugu
REPLAY
/
ADVANCE
Kordamine,
edasikerimine
–
Kordamine,
edasikerimine
–
m/M
Edasi-/
tagasisuunas
otsimine
–
Edasi-/
Edasi-/
Edasi-/
tagasikerimine tagasikerimine tagasikerimine
Nb)
Esitamine
–
Esitamine
Esitamine
Esitamine
X
Peatamine
–
Peatamine
Peatamine
Peatamine
x
Seiskamine
–
Seiskamine
Seiskamine
Seiskamine
RETURN/EXIT O
Tagasi
Tagasi,
väljumine
–
–
–
Sisestamine
Sisestamine
Sisestamine
Sisestamine
Sisestaminec)
P
Q
–
V/v/B/b
Valimine
Valimine
Valimine
–
–
R
DISPLAY
Kuvamine
Kuvamine
Kuvamine
Kuvamine
Kuvaminec)
S
-/--
–
–
–
–
–
–
(.) punktd)
Lugu > 10
Lugu > 10
–
CLEAR
Kustutamine
Kustutamine
–
–
–
Numbrinupudb)
Lugu
Kanal
Kanal
Lugu
Luguc)
>10/
x
T
a) Kui vajutate korraga nuppusid AV ?/1 (A)
ja ?/1 (B), lülitatakse vastuvõtja ja ühendatud
seadmed välja (SYSTEM STANDBY).
Nupu AV ?/1 (A) funktsioon muutub
automaatselt iga kord sisendi nuppude
vajutamisel (C).
b) Nuppudel 5, MASTER VOL +/TV VOL + ja N on
reljeefsed punktid. Reljeefsed punktid toimivad
vastuvõtja kasutamisel viitena.
c) Ainult minidiskimängija puhul.
d)Näiteks 2.1 valimiseks vajutage 2, >10 ja 1.
x
Märkused
• Ülalolevad seletused on mõeldud näidetena.
• Olenevalt ühendatud seadme mudelist ei pruugi
mõned selles jaotises kirjeldatud funktsioonid
seadmega kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga
töötada.
12EE
Alustamine
Kõlarite paigaldamine ja ühendamine
(lk 13, 14)
Heli-/videoseadme ühendamine
(lk 14, 16)
Ühendused
Vastuvõtjaga ühendatud heli-/videoseadme
nautimiseks järgige alltoodud lihtsaid samme.
Ühendused
1. Kõlarite paigaldamine
See vastuvõtja võimaldab kasutada
2.0 kanaliga süsteemi.
Kõlarisüsteemi konfigureerimise
näide
Vasak kõlar
Parem kõlar
Vastuvõtja ettevalmistamine
Vt jaotisi „5. Vahelduvvoolu toitejuhtme
ühendamine (toiteallikas)” (lk 18) ja „Vastuvõtja
lähtestamine” (lk 18).
Kõlarisüsteemi valimine (lk 19)
13EE
2. Kõlarite ühendamine
Enne juhtmete ühendamist eemaldage
vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
3. Heli-/videoseadme
ühendamine
Heliseadme ühendamine
Vasak kõlar
Enne juhtmete ühendamist eemaldage
vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
A
Super Audio
CD-mängija,
CD-mängija
A
Liidesed
SPEAKERS B*
A
1
10 mm
(13/32")
2
Parem kõlar
4
3
B
A Kõlarijuhtmed (pole kaasas)
* Kui teil on täiendav kõlarisüsteem, ühendage
kõlarid liidestesse SPEAKERS B. Kasutatavad
kõlarid saate valida vastuvõtja nupuga SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) (lk 19).
A
Kaasaskantav
heliseade
Minidiskimängija,
kassettmakk
A Helijuhe (pole kaasas)
B Helijuhe stereokõrvaklappide
pistikuga (pole kaasas)
* Salvestamiseks peate need juhtmed
ühendama (lk 22).
14EE
Märkused
Ühendused
• Pistikuga PORTABLE IN ühendatud seadmest heli
kuulates võib heli olla moonutatud või katkendlik.
See ei viita talitlushäirele ja sõltub ühendatud
seadmest.
• Kui pistikuga PORTABLE IN ühendatud seadmest
tulev heli on väga vaikne, võite heli tugevamaks
keerata. Muule sisendile ümber lülitudes keerake
helitugevust vähemaks, et kõlareid mitte
kahjustada.
15EE
Videoseadme ühendamine
Enne juhtmete ühendamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
Blu-ray Disci mängija,
DVD-mängija
Videosignaalid
Helisignaalid
Teleri pistikusse
VIDEO IN.
A
A
Teleri pistikusse
VIDEO IN.
Videosignaalid
Helisignaalid
Satelliidituuner,
kaabel-TV tuuner
A Helijuhe (pole kaasas)
* Salvestamiseks peate need juhtmed
ühendama (lk 22).
16EE
A
Teleri pistikusse
VIDEO IN.
Videosignaalid
Helisignaalid
VCR,
DVD-salvestaja
Märkused
4. Antennide (õhuantennid)
ühendamine
Enne antennide (õhuantennid) ühendamist
eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
(toiteallikas).
FM-traatantenn
(õhuantenn) (kaasas)
AM-raamantenn
(õhuantenn) (kaasas)
Märkused
• Müra vastuvõtmise vältimiseks hoidke
AM-raamantenni (õhuantenn) vastuvõtjast
ja teistest seadmetest eemal.
• Tõmmake FM-traatantenn (õhuantenn) täielikult
välja.
• Pärast FM-traatantenni (õhuantenn) ühendamist
hoidke seda võimalikult horisontaalses asendis.
17EE
Ühendused
• Kaugjuhtimispuldi BD/DVD ja VIDEO sisendi
nuppude vaikeseadistus on järgmine.
BD/DVD: Blu-ray Disci mängija
VIDEO: VCR
Muutke kindlasti BD/DVD (ja VIDEO) sisendi
nuppude
vaikeseadistust, et saaksite selle nupuga DVDmängijat (ja DVD-salvestajat) juhtida. Üksikasju
vaadake jaotisest „Sisendi nupu uuesti määramine”
(lk 27).
• BD/DVD ja VIDEO sisendi nime saate muuta, nii
et see kuvatakse vastuvõtja ekraanil. Üksikasju
vaadake jaotisest „Sisenditele nimede andmine”
(lk 20).
5. Vahelduvvoolu toitejuhtme
ühendamine (toiteallikas)
Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe
(toiteallikas) seinakontakti.
Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas)
Vastuvõtja ettevalmistamine
Vastuvõtja lähtestamine
Enne vastuvõtja esmakasutust lähtestage
vastuvõtja, tehes järgmise protseduuri. Selle
protseduuriga saab taastada ka tehase
vaikeseadistused.
Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti
vastuvõtja nuppe.
?/1
Seinakontakti
18EE
1
Vajutage vastuvõtja
väljalülitamiseks nuppu ?/1.
2
Hoidke nuppu ?/1 5 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse korraks kirje
„CLEARING”, seejärel muutub see
kirjeks „CLEARED”.
Seadetes tehtud muudatused või
reguleerimised on nüüd lähtestatud
vaikeväärtustele.
Tooni kohandamine
Saate valida kõlarid, mida soovite juhtida,
kui olete kõlarid ühendanud liidestega
SPEAKERS A ja B.
Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti
vastuvõtja nuppe.
Saate reguleerida kõlarite kõla kvaliteeti.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Juhitava kõlarisüsteemi valimiseks
vajutage korduvalt nuppu SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B).
Valitav seadistus
Süttib
Liidestega SPEAKERS A ühendatud SP A
kõlarid.
Kõrgete toonide taseme
reguleerimiseks vajutage mitu korda
nuppu TREBLE + või TREBLE –.
Bassi taseme reguleerimiseks
vajutage mitu korda nuppu BASS +
või BASS –.
Taset saate reguleerida 1 dB intervallides
vahemikus –10 dB kuni +10 dB.
Algseadistus on 0 dB.
Liidestega SPEAKERS B ühendatud SP B
kõlarid.
Nii liidestega SPEAKERS A kui ka B SP A
ühendatud kõlarid (paralleelühendus). SP B
Kõlarite väljalülitamine
Vajutage korduvalt nuppu SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B), kuni ekraanil ei kuvata enam
näidikuid „SP A” ja „SP B”.
Märkus
Kõlarisüsteemi seadistusi ei saa nupuga SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) vahetada, kui kõrvaklapid on
ühendatud.
19EE
Vastuvõtja ettevalmistamine
Kõlarisüsteemi valimine
Vaigistusfunktsiooni
aktiveerimine
Põhikasutus
Taasesitus
Sisendi
nupud
Vajutage nuppu MUTING.
Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks tehke
järgmist.
• Vajutage nuppu uuesti.
• Suurendage helitugevust.
• Lülitage vastuvõtja välja.
Kõlarite kahjustamise vältimine
Enne vastuvõtja väljalülitamist vähendage
kindlasti helitugevust.
AMP
MENU
MUTING
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
Sisenditele nimede andmine
Võite sisendile (v.a TUNER) määrata kuni
8 tähemärgi pikkuse nime, mis ilmub ekraanil.
Seadmeid on lihtsam tuvastada ekraanil
ilmuva nime kui pistikute järgi.
1
1
2
3
Lülitage ühendatud seade sisse.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
Lülitage vastuvõtja sisse.
Vajutage soovitud seadme
sisendnuppu.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
Valitud sisend ilmub ekraanil.
2
3
4
5
Alustage allika esitamist.
Helitugevuse reguleerimiseks
vajutage nuppe MASTER VOL +/–.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
MASTER VOLUME.
20EE
Vajutage nuppu AMP MENU.
Vajutage mitu korda nuppu V/v,
et valida suvand „NAME IN”,
seejärel vajutage nuppu
või b.
Kursor vilgub ja saate sisestada
tähemärgi.
Märkus
Kui vajutate nuppu TUNER, ilmub mõneks
ajaks märge „FM TUNER” või „AM TUNER”
ja seejärel ilmub ekraanile sagedus.
Vajutage sisendi, millele soovite
registrinime luua, nuppu.
4
Tähemärgi valimiseks vajutage
nuppu V/v, seejärel vajutage
sisestuskoha edasi- ja
tagasiliigutamiseks nuppu B/b.
Nõuanded
•Tähemärgi tüübi valimiseks vajutage
nuppu V/v.
Tähestik (suurtähed) t numbrid t
sümbolid
•Tühiku sisestamiseks vajutage nuppu b ilma
tähemärki valimata.
Vea korral tehke järgmist
Vajutage nuppu B/b, kuni muudetav
tähemärk vilgub, seejärel vajutage õige
tähemärgi valimiseks nuppu V/v.
5
Vajutage nuppu
.
Sisestatud nimi registreeritakse.
RDS-ringhäälingu vastuvõtmisel
(ainult Euroopa mudelitel)
Programmi teenuse nimi või
eelseadistatud jaama nimi* t sagedus,
riba ja eelhäälestuse number t
helitugevuse tase
Ekraanil oleva teabe
vaatamine
Märkus
Mõne keele puhul ei pruugi märgid ilmuda.
Sisendi
nupud
AMP
MENU
DISPLAY
1
Vajutage sisendi, mille teavet
soovite kontrollida, nuppu.
2
Vajutage nuppu AMP MENU
ja seejärel mitu korda
nuppu DISPLAY.
Iga nupuvajutusega muutub ekraanil
olev teave järgmiselt.
Sisendi registrinimi* t valitud sisend t
helitugevuse tase
FM- ja AM-raadio kuulamisel
Eelhäälestatud jaama nimi* t sagedus,
riba ja eelhäälestuse number t
helitugevuse tase
21EE
Põhikasutus
* Registrinimi ilmub vaid juhul, kui olete
sisendile või eelhäälestatud jaamale nime
määranud (lk 20, 25). Registrinimi ei ilmu
juhul, kui sisestatud on vaid tühikud või
nimi kattub sisendi nimega.
Vastuvõtja abil salvestamine
Võite vastuvõtja abil salvestada heli-/
videoseadme heli. Vaadake salvestusseadmega
kaasasolevaid kasutusjuhiseid.
1
Vajutage sisendi, mis vastab
taasesitusseadmele, nuppu.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
2
3
Valmistage taasesitusseade
esitamiseks ette.
FM-/AM-raadio kuulamine
Võite integreeritud tuuneri kaudu kuulata
FM- ja AM-raadiojaamu. Enne kasutamist
veenduge, et FM- ja AM-antennid
(õhuantennid) on vastuvõtjaga ühendatud
(lk 17).
Nõuanne
Allpool on näidatud häälestusvahemik käsitsi
häälestamiseks.
Näiteks sisestage CD-mängijasse CD,
mille soovite kopeerida.
Piirkond
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Valmistage ette salvestusseade.
Euroopa
50 kHz
9 kHz
Sisestage tühi minidisk, lint või
videokassett salvestusseadmesse (mis on
ühendatud pistikusse MD/TAPE AUDIO
OUT või VIDEO AUDIO OUT).
4
Tuuneri kasutus
Alustage salvestusseadmes
salvestamist, seejärel käivitage
taasesitusseade.
* AM-riba häälestusvahemikku saab muuta (lk 24).
TUNER
Numbrinupud
D.TUNING
Märkused
• Mõnel allikal on autoriõiguste kaitse, mis takistab
salvestamist. Sel juhul on võimalik, et allikast ei saa
salvestada.
• Heli reguleerimine ei mõjuta pistikute MD/
TAPE AUDIO OUT ja VIDEO AUDIO OUT
väljundsignaali.
• Allika salvestamisel võib vastuvõtja automaatse
ooterežiimi funktsioon aktiveeruda ja salvestamise
katkestada. Sel juhul asendage väärtusega
„AUTO.STBY” väärtus „STBY OFF” (lk 27).
• Võite salvestada heli vastuvõtjaga ühendatud
videoseadmest. Selle vastuvõtjaga ei ole võimalik
salvestada pilti.
22EE
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
FM MODE
Jaama automaatne häälestamine
(automaathäälestus)
1
2
FM- või AM-riba valimiseks
vajutage korduvalt
nuppu TUNER.
Jaama käsitsi häälestamine
(käsitsihäälestus)
Võite sisestada jaama sageduse
numbrinuppude abil.
1
Vajutage nuppu TUNING +
või TUNING –.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
2
3
Vajutage nuppu D.TUNING.
Sageduse sisestamiseks vajutage
numbrinuppe.
Näide 1: FM 102,50 MHz
• Ainult USA ja Kanada mudelid:
valige 1 b 0 b 2 b 5
• Muud mudelid:
valige 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Näide 2: AM 1350 kHz
Valige 1 b 3 b 5 b 0
Vastuvõtja juhtnuppude
kasutamine
1 FM- või AM-riba valimiseks pöörake
nuppu INPUT SELECTOR.
2 Suvandi „AUTO” valimiseks vajutage
korduvalt nuppu TUNING MODE.
3 Vajutage nuppu TUNING + või TUNING –.
Nõuanne
Kui FM-stereo vastuvõtt on halb,
siis tehke järgmist
Kui FM-stereo vastuvõtt on halb ja ekraanil
vilgub märge „ST”, siis valige monoheli, et
vähendada heli moonutust.
Vajutage korduvalt nuppu FM MODE, kuni
ekraanil süttib näidik „MONO”.
Stereorežiimi naasmiseks vajutage korduvalt
nuppu FM MODE, kuni näidik „MONO”
kustub ekraanil.
AM-jaama häälestamisel reguleerige parima
vastuvõtu leidmiseks AM-raamantenni
(õhuantenn) suunda.
4
Vajutage nuppu
.
Kui jaama ei õnnestu häälestada,
siis tehke järgmist
Ilmub märge „- - - .- - MHz” või „- - - - kHz”
ja ekraan naaseb praegusele sagedusele.
Veenduge, et sisestasite õige sageduse.
Korrake samme 2–4. Kui jaama häälestamine
ikka ei õnnestu, siis on võimalik, et sagedus ei
ole teie piirkonnas kasutusel.
23EE
Tuuneri kasutus
Nupp TUNING + otsib jaamu, alustades
madalamalt sageduselt, TUNING – otsib
alates kõrgemast sagedusest.
Vastuvõtja katkestab otsimise iga kord,
kui jaam leitakse.
FM- või AM-riba valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
TUNER.
AM-riba häälestusvahemiku
muutmine
(Ainult USA ja Kanada mudelid)
Võite vastuvõtja nuppude abil valida AM-riba
häälestusvahemikuks 9 kHz või 10 kHz.
?/1
FM-/AM-raadiojaamade
eelhäälestamine
(Eelhäälestamine)
Võite salvestada kuni 30 FM-jaama ja
30 AM-jaama eelhäälestatud jaamadena.
TUNER
Numbrinupud
TUNING MODE
ENTER/
MEMORY
1
Vastuvõtja väljalülitamiseks
vajutage nuppu ?/1.
2
Hoidke all nuppu TUNING MODE
ja vajutage nuppu ?/1.
,
V/v/B/b
3
Valige AM-riba
häälestusvahemikuks 9 kHz
(või 10 kHz).
PRESET
+/–
Kui soovite lähtestada vahemiku
väärtusele 10 kHz (või 9 kHz), siis korrake
ülalkirjeldatud toimingut.
AMP
MENU
1
Märkus
Kui muudate häälestusvahemikku, siis kõik
eelhäälestatud jaamad kustutatakse.
FM- või AM-riba valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
TUNER.
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
2
Häälestage automaatselt (lk 23)
või käsitsi (lk 23) jaam, mille
soovite eelhäälestada.
3
Vajutage nuppu ENTER/
MEMORY.
Võite ka kasutada vastuvõtja nuppu
MEMORY/ENTER.
4
Eelhäälestuse numbri valimiseks
vajutage numbrinuppe.
Eelhäälestuse numbri valimiseks võite
kasutada ka nuppe PRESET + ja
PRESET –.
24EE
5
Vajutage nuppu
.
Jaam salvestatakse valitud eelhäälestuse
numbrina.
6
Järgmise jaama salvestamiseks
korrake samme 1–5.
Eelhäälestatud jaamadele nimede
andmine
1
Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu
INPUT SELECTOR.
Eelhäälestatud jaamade valimine
1
FM- või AM-riba valimiseks
vajutage korduvalt
nuppu TUNER.
2
2
Valige eelhäälestatud jaam,
millele soovite registrinime
määrata (lk 25).
3
4
Vajutage nuppu AMP MENU.
Jaama valimiseks vajutage
korduvalt nuppe PRESET +
ja PRESET –.
Kursor vilgub ja saate sisestada
tähemärgi.
Iga nupuvajutusega saate valida
eelhäälestatud jaama järgmiselt.
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Vajutage korduvalt nuppu V/v,
et valida „NAME IN”, seejärel
vajutage nuppu
või b.
5
27
Võite sisestada eelhäälestatud jaama
ka numbrinuppude abil. Valiku
häälestamiseks vajutage nuppu .
Tähemärgi valimiseks vajutage
nuppu V/v, seejärel vajutage
sisestuskoha edasi- ja
tagasiliigutamiseks nuppu B/b.
Võite jaama nimeks sisestada
kuni 8 tähemärki.
Nõuanded
•Tähemärgi tüübi valimiseks vajutage
nuppu V/v.
Tähestik (suurtähed) t numbrid t
sümbolid
•Tühiku sisestamiseks vajutage nuppu b
ilma tähemärki valimata.
Vastuvõtja juhtnuppude
kasutamine
1 FM- või AM-riba valimiseks pöörake
nuppu INPUT SELECTOR.
2 Suvandi „PRESET” valimiseks vajutage
korduvalt nuppu TUNING MODE.
Vea korral tehke järgmist
Vajutage nuppu B/b, kuni muudetav
tähemärk vilgub, seejärel vajutage õige
tähemärgi valimiseks nuppu V/v.
3 Eelhäälestatud jaama valimiseks vajutage
nuppe TUNING + ja TUNING –.
6
Vajutage nuppu
.
Sisestatud nimi registreeritakse.
Märkus (ainult Euroopa mudelid)
Kui määrate RDS-jaamale (raadioandmesüsteem)
nime ja häälestate jaamale, siis ilmub sisestatud
nime asemel programmi teenuse nimi.
25EE
Tuuneri kasutus
Võite kasutada ka vastuvõtja
nuppu INPUT SELECTOR.
FM- või AM-riba valimiseks
vajutage korduvalt
nuppu TUNER.
RDS-ülekannete
vastuvõtmine
(Ainult Euroopa mudelitel)
Vastuvõtjaga saate kasutada Radio Data
Systemit (RDS), mis võimaldab
raadiojaamadel saata tavapärase
programmisignaaliga koos täiendavat
teavet. Vastuvõtja pakub mugavaid
RDS-funktsioone, näiteks programmi
nime kuvamist. RDS on saadaval ainult
FM-jaamade puhul.*
* Kõik FM-jaamad ei paku RDS-teenust ega sama
tüüpi teenuseid. Kui te pole RDS-süsteemiga oma
piirkonnas tuttav, saate lisateavet kohalikest
raadiojaamadest.
Valige lihtsalt jaam FM-ribalt,
kasutades otsehäälestust (lk 23),
automaatset häälestust (lk 23) või
eelhäälestatud jaamadele
häälestamist (lk 25).
Kui häälestate jaamale, mis pakub
RDS-teenuseid, süttib „RDS” ja ekraanil
kuvatakse programmi nimi.
Märkus
RDS ei pruugi õigesti töötada, kui jaam, millele olete
häälestanud, ei edasta RDS-signaali või signaal on
liiga nõrk.
Nõuanne
Kui kuvatakse programmi nimi, saate sagedust
kontrollida, vajutades vastuvõtjal mitu korda nuppu
DISPLAY (lk 21).
Menüü kasutamine
Seadistuste menüü
kasutamine
Vastuvõtja kohandamiseks saate seadistuste
menüüs mitmeid asju muuta.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Vajutage nuppu AMP MENU.
3
Soovitud seadistuse
valimiseks vajutage mitu
korda nuppu V/v .
Soovitud menüüelemendi
valimiseks vajutage mitu
korda nuppu V/v ja seejärel
vajutage
või b.
Eelmisele ekraanile naasmine
Vajutage nuppu B või RETURN/EXIT O.
Menüüst väljumine
Vajutage nuppu AMP MENU.
Märkus
Mõned parameetrid ja seadistused võivad ekraanil
tuhmid olla. See tähendab, et need ei ole saadaval või
on fikseeritud ja neid ei saa muuta.
26EE
Menüüde ülevaade
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
x BALANCE (kõlarite balanss)
Võimaldab kohandada vasaku ja parema
kõlari vahelist balanssi.
Taset saate reguleerida 1 dB intervallides
vahemikus BAL. L +10 kuni BAL. R +10 dB.
Algseadistus on BAL. 0.
x NAME IN (Nime määramine)
Võimaldab määrata sisendite ja eelhäälestatud
jaamade nimed. Üksikasju vaadake jaotistest
„Sisenditele nimede andmine” (lk 20) ja
„Eelhäälestatud jaamadele nimede andmine”.
(lk 25).
Võimaldab vastuvõtja automaatselt
ooterežiimi lülitada, kui te vastuvõtjat ei
kasuta või vastuvõtjale ei anta signaale.
• STBY ON
Lülitub umbes 30 minuti pärast ooterežiimi.
• STBY OFF
Ei lülitu ooterežiimi.
Märkused
• See funktsioon ei tööta, kui valitud sisendiks
on TUNER.
• Automaatset ooterežiimi ja unetaimerit samal
ajal kasutades rakendab vastuvõtja unetaimeri.
Sisendi nuppude vaikeseadistust saate muuta,
et see vastaks teie süsteemi seadmetele.
Näiteks kui ühendate vastuvõtja
SAT-pistikuga Blu-ray Disci mängija,
saate kaugjuhtimispuldi SAT-nupu määrata
Blu-ray Disci mängijat juhtima.
Märkus
Sisendi nuppude TUNER ja PORTABLE
funktsiooni ei saa muuta.
1
Hoidke all selle sisendi nuppu,
mille määrangut soovite muuta.
Näide: hoidke all nuppu SAT.
2
Vajutage alltoodud tabeli järgi
soovitud kategooriale vastavat
nuppu.
Näide: vajutage number 8.
Nüüd saate SAT-nupuga juhtida Blu-ray
Disci mängijat.
jätkub
27EE
Menüü kasutamine / Kaugjuhtimispuldi kasutamine
x AUTO.STBY (Automaatne
ooterežiim)
Sisendi nupu uuesti
määramine
Kategooriad ja nendele vastavad
nupud
Kategooriad
Vajutage
VCR (juhtimisrežiim
VTR 3)a)
1
DVD-mängija
(juhtimisrežiim DVD1)
2
DVD-salvestaja
(juhtimisrežiim DVD3)b)
3
CD-mängija
4
Euro digitaalne
satelliidivastuvõtja
5
DVR (digitaalne
CATV-liides)
6
DSS (digitaalne
satelliidivastuvõtja)
7
Blu-ray Disci mängija
(juhtimisrežiim BD1)c)
8
Blu-ray Disci salvestaja
(juhtimisrežiim BD3)c)
9
Minidiskimängija
0/10
Kassettmakk
-/--
Sisendi nuppude
lähtestamine
TV
INPUT
?/1
MASTER
VOL –
1
Hoidke all nuppu MASTER VOL –
ja vajutage samal ajal nuppe ?/1
ning TV INPUT.
2
Vabastage kõik nupud.
a) Sony VCR-i kasutatakse VTR 3 seadistusega,
mis vastab VHS-ile.
b) Sony DVD-salvestajaid kasutatakse DVD1
või DVD3 seadistusega. Üksikasju vaadake
DVD-salvestajaga kaasasolevast
kasutusjuhendist.
c)
BD1 või BD3 seadistuse üksikasju vaadake
Blu-ray Disci mängija või salvestajaga
kaasasolevast kasutusjuhendist.
28EE
Sisendi nupud lähtestatakse
vaikeseadistustele.
Vastuvõtja asukoht
Lisateave
Ettevaatusabinõud
Ohutus
Kui vastuvõtja korpusesse peaks sattuma
mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake
vastuvõtja seinakontaktist välja ja laske enne
kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle
kontrollida.
Toiteallikad
Vastuvõtja kuumenemine
Vastuvõtja kuumenemine kasutuse ajal ei ole
talitlushäire. Kui kasutate vastuvõtjat pidevalt
pikka aega, tõuseb temperatuur korpuse peal,
külgedel ja all märgatavalt. Põletuste
vältimiseks ärge katsuge korpust.
Kasutus
Enne teiste seadmete ühendamist lülitage
vastuvõtja välja ja tõmmake seinakontaktist
välja.
Puhastamine
Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe
pehme kergelt niiske lapi ja õrna
pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset
svammi, küürimispulbrit või lahustit, nt
alkohol või bensiin.
Kui teil on vastuvõtja kohta küsimusi või
sellega probleeme, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
29EE
Lisateave
• Enne vastuvõtja kasutamist veenduge,
et seadme talitluspinge on sama mis teie
kohalikul toiteallikal.
Talitluspinge on toodud vastuvõtja taga
asuval sildil.
• Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni
seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi
kui seade ise on välja lülitatud.
• Kui te ei kasuta vastuvõtjat pikemat aega,
tõmmake see kindlasti seinakontaktist välja.
Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas)
eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni
pistikust, mitte juhtmest.
• Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib
vahetada ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
• (Ainult USA ja Kanada mudelid)
Pistiku üks haru on ohutuse tagamiseks
teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti
ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut
täielikult pistikupesasse sisestada, võtke
edasimüüjaga ühendust.
• Vastuvõtja ülekuumenemise takistamiseks ja
seadme tööea pikendamiseks asetage see
kohta, kus on piisav ventilatsioon.
• Ärge asetage vastuvõtjat soojusallikate
lähedale või kohta, kus on otsene
päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste
põrutuste võimalus.
• Ärge asetage korpuse peale ühtegi eset, mis
võiks blokeerida ventilatsiooniavasid ja
põhjustada talitlushäireid.
• Ärge asetage vastuvõtjat muude seadmete
lähedale, nt teler, VCR või kassettmakk. (Kui
vastuvõtjat kasutatakse koos teleri, VCR-i või
kassettmakiga ja see on nendele seadmetele
liiga lähedale pandud, võib tagajärjeks olla
müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. See on
eriti tõenäoline toaantenni kasutades. Seega
soovitame välisantenni kasutada.)
• Olge ettevaatlik vastuvõtja asetamisel
spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud,
poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib
tekkida plekke või värv võib pleekida.
Tõrkeotsing
Kui teil esineb vastuvõtja kasutamise ajal
järgmisi probleeme, kasutage nende
lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit.
Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga. Pange tähele, et kui
teeninduspersonal vahetab parandustööde
käigus mõne osa, võib neid osasid alles hoida.
Toide
Vastuvõtja lülitub automaatselt välja.
• Funktsioon „AUTO.STBY” on olekus
„STBY ON” (lk 27).
• Unetaimeri funktsioon on aktiivne (lk 11).
Heli
Ühest kõlarist ei tule heli.
• Ühendage kõrvaklapid pistikuga PHONES
kinnitamaks, et nendest tuleb heli. Kui
kõrvaklappidest on kuulda ainult üks
kanal, ei pruugi seade vastuvõtjaga
korralikult ühendatud olla. Veenduge, et
kõik juhtmed on nii vastuvõtjal kui ka
seadmel korralikult pistikutes. Kui
kõrvaklappidest on kuulda mõlemad
kanalid, ei pruugi kõlar vastuvõtjaga
korralikult ühendatud olla. Kontrollige
selle kõlari ühendust, kust heli ei tule.
• Kontrollige, et olete analoogseadmega
ühendanud nii L- (vasak) kui ka R-pistiku
(parem). Analoogseadmete puhul on vaja
nii L- (vasak) kui ka R-ühendust (parem).
Kasutage helijuhet (pole kaasas).
Teatud seadmest ei tule heli.
• Veenduge, et seade on selle seadme jaoks
mõeldud helisisendi pistikutega
korralikult ühendatud.
• Veenduge, et ühendatavad juhtmed
on nii vastuvõtjal kui ka seadmel
korralikult pistikutes.
Heli puudub olenemata valitud seadmest
või on kuulda ainult väga nõrk heli.
• Kontrollige, et kõik ühendatavad juhtmed
on nii vastuvõtjal kui ka seadmel
vastavates sisend-/väljundpistikutes.
• Veenduge, et nii vastuvõtja kui ka teised
seadmed on sisse lülitatud.
• Kontrollige, et nupp MASTER VOLUME
ei ole olekus „VOL MIN”.
• Kontrollige, et SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) ei ole olekus „OFF”.
• Veenduge, et kõrvaklapid ei ole
ühendatud.
• Vajutage nuppu MUTING, et vaigistamise
funktsioon tühistada.
• Proovige vajutada kaugjuhtimispuldi
sisendi nuppu või keerata vastuvõtja
nuppu INPUT SELECTOR, et valida
soovitud seade (lk 20).
• Vastuvõtja kaitseseade on aktiveeritud.
Lülitage vastuvõtja välja, lahendage lühis ja
lülitage toide uuesti sisse.
Vastuvõtja undab kõvasti või on
muu müra.
• Veenduge, et kõlarid ja seadmed on
korralikult ühendatud.
• Kontrollige, et juhtmed ei oleks trafo
ega mootori lähedal ja on telerist või
luminofoorvalgusest vähemalt 3 meetrit
eemal.
• Viige heliseadmed telerist eemale.
• Pistikud on mustad. Pühkige neid kergelt
alkoholiga niisutatud lapiga.
Vasak ja parem heli ei ole balansis või
on vahetuses.
• Veenduge, et kõlarid ja seadmed on
korralikult ning kindlalt ühendatud.
• Reguleerige kõlarite balanssi (lk 27).
30EE
Pistikuga PORTABLE IN ühendatud seade
undab kõvasti, heli on katkendlik või
moonutatud.
• Veenduge, et seadmed on korralikult
ühendatud.
• See ei viita talitlushäirele ja sõltub
ühendatud seadmest.
Vastuvõtjaga ei saa salvestada.
• Veenduge, et seadmed on korralikult
ühendatud.
• Valige sisendi nuppudega allikas (lk 20).
• Allikad on autoriõigustega kaitstud, et
takistada nendest salvestamist. Sellisel
juhul ei saa allikast salvestada.
Tuuner
Tuuneri funktsiooni ei saa valida.
• Võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
Väline FM-antenn (õhuantenn)
RDS ei tööta.*
• Veenduge, et olete häälestatud
FM-i RDS-jaamale.
• Valige tugevama signaaliga FM-jaam.
• Jaam, millele olete häälestanud, ei edasta
RDS-signaali või on signaal liiga nõrk.
Soovitud RDS-teavet ei kuvata.*
• Teenus võib ajutiselt mitte töötada. Võtke
raadiojaamaga ühendust ja uurige, kas
kõnealust teenust pakutakse.
* Ainult Euroopa mudelitel.
Vastuvõtja
31EE
Lisateave
FM-i vastuvõtt on kehv.
• Kasutage vastuvõtja ühendamiseks välise
FM-antenniga (õhuantenn) 75-oomist
koaksiaalkaablit (pole kaasas), nagu
on allpool näidatud.
Raadiojaamale ei saa häälestada.
• Veenduge, et antennid on korralikult
ühendatud. Kohandage antenne ja
ühendage vajaduse korral väline antenn.
• Jaama signaal on automaatseks
häälestamiseks liiga nõrk. Kasutage
otsehäälestust.
• Veenduge, et olete häälestamisskaala
õigesti valinud (häälestades AM-jaamasid
otsehäälestusega) (lk 23).
• Ühtegi jaama ei ole eelhäälestatud või
on eelhäälestatud jaamad kustutatud
(kui häälestate eelhäälestatud jaamasid
skannides). Eelhäälestage jaamad (lk 24).
• Sageduse kuvamiseks ekraanil vajutage
mitu korda nuppu DISPLAY.
Kaugjuhtimispult
Spetsifikatsioonid
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Suunake kaugjuhtimispult vastuvõtja
anduri poole.
• Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja
vastuvõtja vahel olevad takistused.
• Vajaduse korral vahetage kõik
kaugjuhtimispuldi patareid välja.
• Veenduge, et valite kaugjuhtimispuldilt
õige sisendi.
HELITOITE SPETSIFIKATSIOONID
VÄLJUNDVÕIMSUS JA TÄIELIK
HARMOONILINE MOONUTUS
(Ainult USA mudelitel)
8-oomine koormus, mõlemad kanalid juhitud,
20–20 000 Hz; 90 vatti kanali minimaalse
RMS-nominaalvõimsuse kohta, mitte rohkem
kui 0,09% täieliku harmoonilise moonutusega
250 millivatist nominaalvõimsuseni.
Võimendi jaotis
Veateated
Talitlushäire korral kuvatakse ekraanile teade.
Süsteemi olekut saate kontrollida teadete abil.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
KAITSE
Kõlarid ei saa ühtlaselt voolu või on mingi
ese vastuvõtja peal ja selle ventilatsiooniavad
on blokeeritud. Vastuvõtja lülitub paari
sekundi pärast automaatselt välja.
Kontrollige kõlarite ühendust ja lülitage
toide uuesti sisse.
Mälu tühjendamine
Teavet leiate järgmisest jaotisest.
Tühjendamine
Vaadake
Kõik salvestatud seadistused
lk 18
32EE
USA, Kanada ja Euroopa mudelid1)
Minimaalne RMS-väljundvõimsus (8 oomi,
20 Hz kuni 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereorežiimi väljundvõimsus (8 oomi, 1 kHz,
THD 1%)
100 W + 100 W
1) Mõõdetud järgmistel tingimustel.
Piirkond
Võimsuse nõuded
USA, Kanada
120 V vahelduvvool, 60 Hz
Euroopa
230 V vahelduvvool, 50 Hz
Sagedusvastus
Analoog
10 Hz kuni 70 kHz
+0,5 / –2 dB (kui BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Sisend
Analoog (PORTABLE IN)
Tundlikkus: 1 V /
50 kilo-oomi
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Sisendid
Analoog (v.a PORTABLE IN)
Tundlikkus: 500 mV /
50 kilo-oomis
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Väljundid
Analoog (AUDIO OUT)
Pinge: 500 mV /
10 kilo-oomis
Toon
Võimenduse tasemed
±10 dB, 1 dB sammuga
2)
INPUT SHORT +0,5 / –2 dB (kui BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB)
3) Kaalutud võrk, sisendi helitase.
FM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik
Antenn
87,5–108,0M Hz
FM-traatantenn
(õhuantenn)
Antenni (õhuantenn) liidesed
75 oomi, balansseerimata
AM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik
Piirkond
Häälestamisskaala
10 kHz
sammuga
9 kHz
sammuga
USA, Kanada
530 kuni
1710 kHz
531 kuni
1710 kHz
Euroopa
–
531 kuni
1602 kHz
Antenn
Raamantenn (õhuantenn)
Lisateave
Üldised spetsifikatsioonid
Võimsuse nõuded
Piirkond
Võimsuse nõuded
USA, Kanada
120 V vahelduvvool, 60 Hz
Euroopa
230 V vahelduvvool, 50/60 Hz
Elektritarbimine
200 W
Elektritarbimine (ooterežiimis)
0,3 W
Mõõtmed (l/k/s) (umbes)
430 mm × 132,5 mm ×
279 mm, sh eenduvad
osad ja juhtelemendid
Kaal (ligikaudu)
6,4 kg
Disain ja spetsifikatsioonid võivad
ette teatamata muutuda.
Teatud trükkplaatide puhul ei ole kasutatud
halogeenseid leegiaeglusteid.
33EE
Register
A
N
Algseadistus 18
AUTO.STBY 27
Nimede andmine
eelhäälestatud
jaamad 25
sisendid 20
B
BALANCE 27
BASS 19
Blu-ray Disci mängija
ühendamine 16
C
CD-mängija
ühendamine 14
D
DVD-mängija
ühendamine 16
DVD-salvestaja
ühendamine 16
H
Häälestamine
automaatne 23
eelhäälestatud
jaamad 25
käsitsi 23
K
Kaabel-TV tuuner
ühendamine 16
Kassettmakk
ühendamine 14
Kaugjuhtimispult 10
Kustutamine
kaugjuhtimispult 28
mälu 18
Kõlarid
paigaldamine 13
ühendamine 14
M
Minidiskimängija
ühendamine 14
34EE
R
RDS 26
S
Salvestamine 22
Satelliidituuner
ühendamine 16
Super Audio CD-mängija
ühendamine 14
T
TREBLE 19
Tuuner
ühendamine 17
U
Unetaimer 11
V
Vaigistamine 20
VCR
ühendamine 16
Veateated 32
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising