Sony | NWZ-M504 | Sony NWZ-M504 „Walkman®“ su NFC ir „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

4-539-939-11(1)
Par pamācībām
Notiek uzlādēšana
Lai iegūtu sīkāku informāciju par WALKMAN®, piekļūstiet palīdzības
rokasgrāmatai internetā.
īsinājumikonas vai saīsnes, kas izveidota datorā.
Apmēram 3 stundas
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
Ātras darbību sākšanas
pamācība
Lühijuhend
Greito veiksmų pradėjimo
instrukcija
NWZ-M504
Kaut gan pārlūkošana ir bezmaksas, iespējams, tiks
aprēķināta maksa par sakariem atbilstoši līgumam
ar pakalpojuma sniedzēju.
Kad Walkman ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no datora.
Par pamatdarbībām, klientu tehniskā atbalsta tīmekļa vietni un svarīgu
informāciju skatiet “Kā instalēt un lasīt palīdzības rokasgrāmatu” sadaļā šajā
rokasgrāmatā.
Kuigi brausimine on tasuta, võidakse võtta tasu
side eest vastavalt lepingule teenusepakkujaga.
 USB ligzda
 RESET taustiņš
Vadības slēdzis
Pagrieziet, lai izvēlētos parametru vai
veiktu turpmāk norādītās darbības.
Pāriet ātri uz priekšu/atpakaļ
mūzikas atskaņošanas laikā
Pāriet uz iepriekšējās (vai
pašreizējās) dziesmas sākumu vai
pāriet uz nākamās dziesmas
sākumu
Izvēlēties iepriekšējo vai nākamo
iestatīto FM radiostaciju
Piespiediet un turiet piespiestu, lai
sākuma ekrānā atainotu [Music].
 VOL (skaļums) + (*1)/– taustiņš
Piespiediet, lai noregulētu skaļumu.
Piespiediet VOL + taustiņu, lai palielinātu
skaļumu, un piespiediet VOL – taustiņu, lai
samazinātu skaļumu.
 HOLD slēdzis
Izslēdz taustiņus, lai novērstu nejaušu
darbināšanu Walkman pārnēsāšanas laikā.
 N zīme
Pieskarieties ar viedtālruni, kas aprīkots ar
NFC funkciju, pie šīs zīmes, lai pieslēgtu
pie Walkman.
 Siksniņas piestiprināšanas atvere
 Iebūvētā Bluetooth antena
Neaizklājiet antenu ar roku vai
priekšmetu, kad darbojas Bluetooth
savienojums. Tas var pārtraukt
savienojumu.
µµ Padoms
•• Varat pārbaudīt atlikušo akumulatora lādiņu mūzikas atskaņošanas un FM radio ekrānos.
••
Piebildes
•• Lai novērstu akumulatora kvalitātes pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi
sešos mēnešos vai katru gadu.
•• Akumulatora uzlādēšanas laikā nevar darbināt Walkman.
Pārbaudiet iesaiņojuma saturu.
øø Walkman (1)
øø Austiņas (1)
øø Ausu ieliktņi (1 komplekts)
øø Ātras darbību sākšanas pamācība (šī pamācība)
øø USB kabelis (1)
øø Satvere (1)
••
1 Pieslēdziet Walkman pie ieslēgta datora.
2 Atveriet zemāk norādītās mapes un divreiz uzklikšķiniet uz
Pavelciet uz āru un pagrieziet, lai
veiktu turpmāk norādītās darbības.
Pāriet uz iepriekšējo/nākamo mapi
Manuāli izvēlēties FM radiostaciju
 Austiņu ligzda
Pieslēdziet austiņu vada spraudni, līdz
dzirdams klikšķis.
••
••
Walkman izpildes faila.
•• Windows 7 vai vecāka versija: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
Piespiediet RESET taustiņu ar pildspalvu
vai papīra saspraudi utt., lai atiestatītu
•• Ieslēdz/izslēdz ierīci
Walkman.
•• Izpilda veikto iestatījuma izvēli
 HOME•BACK taustiņš
•• Atskaņo mūziku/aptur atskaņošanu •• Atgriezties
iepriekšējā ekrānā
•• Atbild uz ienākošajiem zvaniem
•• Beigt telefonsarunu/pārtraukt zvanu

Instalējiet datorā “Help Guide” (palīdzības rokasgrāmata). Tajā norādīta informācija
par Walkman pamatdarbībām, klientu tehniskā atbalsta tīmekļa vietni, kā arī par
satura, piemēram, mūzikas pārsūtīšanu uz Walkman.
Par skaļuma noregulēšanu (tikai valstīs/reģionos, kurās ir spēkā
Eiropas un Korejas direktīvas)
Brīdinājuma signāls (skaņas signāls) un brīdinājuma paziņojums [Check the volume
level] ir paredzēti, lai aizsargātu dzirdi, kad pirmo reizi palielināt skaļuma
iestatījumu līdz dzirdei kaitīgam līmenim. Varat atcelt brīdinājuma signālu un
paziņojumu, piespiežot jebkuru taustiņu.
Piebildes
•• Varat palielināt skaļuma iestatījumu pēc brīdinājuma signāla un paziņojuma atcelšanas.
•• Pēc sākotnējā brīdinājuma, brīdinājuma signāls un paziņojums atkārtosies ik pēc 20
summārām stundām, kad skaļuma iestatījums ir iestatīts uz dzirdei kaitīgu līmeni. Šādā
gadījumā skaļuma līmenis automātiski tiek samazināts.
•• Ja skaļums ir iestatīts dzirdei kaitīgā līmenī, un izslēdzat Walkman, skaļums automātiski
tiek samazināts līdz dzirdei nekaitīgam līmenim.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Ierīces ieslēgšana
Pabīdiet HOLD slēdzi bultai pretējā virzienā.
Piespiediet
taustiņu.
Displeja rādījumu valodas izvēle
Varat izvēlēties izvēņu un paziņojumu valodu.
1
Sākuma izvēlnē izvēlieties
[Settings].
Izvēlieties [Language Settings] - nepieciešamo valodas iestatījumu.
Ierīces izslēgšana
Piespiediet un turiet piespiestu
taustiņu.
µµ Padomi
•• Ja netiek veiktas darbības, ekrāns izslēgsies. Lai ieslēgtu ekrānu, piespiediet HOME•BACK
taustiņu.
•• Ja ilgstoši netiek veiktas darbības, Walkman automātiski izslēgsies.
•• Pirms satura pārsūtīšanas izvēlieties displeja rādījumu valodu.
*1 Šiem taustiņiem ir sataustāmi punkti. Izmantojiet tos, lai atvieglotu darbības ar
taustiņiem.
mac].
©2014 Sony Corporation
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
 Iebūvētais mikrofons
 Displejs

taustiņš (*1)
••
Kā instalēt un lasīt palīdzības rokasgrāmatu
Saturs
Uzlādējiet Walkman, pieslēdzot pie datora.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks WALKMAN® kohta pääsege juurde
veebijuhendile.
Ierīces daļas un taustiņi
Pilnībā uzlādēts
Akumulatora uzlādēšana
Juhistest
3 Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Lai lasītu palīdzības rokasgrāmatu, divreiz uzklikšķiniet uz
Sisukord
Kuidas installida ja lugeda abijuhendit
Kontrollige pakendi sisu.
øø Walkman (1)
øø Kõrvaklapid (1)
øø Kuularid (1 komplekt)
øø Lühijuhend (see juhend)
øø USB kaabel (1)
øø Klamber (1)
Installige arvutisse “Help Guide” (abijuhend). Selles on ära toodud teave Walkman´i
põhitoimingute, klientide tehnilise toe veebisaidi, samuti sisu kohta, näiteks
muusika edastamisest Walkman´ile.
 Juhtlüliti
täitmisfailil.
Laadige Walkman, ühendades arvutile.
Toimub laadimine
Pöörake, et valida parameeter või
teostada järgmised toimingud.
Kiiresti edasi/tagasi muusika
taasesituse ajal
Eelmise (või praeguse) laulu
algusele või järgmise laulu algusele
Valige eelmine või järgmine
seadistatud FM raadiojaam
•• Windows 7 või vanem versioon: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
••
••
••
mac].
Umbes 3 tundi
 Sisseehitatud mikrofon
 Displei

nupp (*1)
3 Installimise lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
4 Abijuhendi lugemiseks topeltklikkige otseteeikoonil või
arvutis loodud teisikikoonil.
Täielikult laetud
 USB pesa
 RESET nupp
Vajutage RESET nupule pastapliiatsi või
kirjaklambriga jne, et lähtestada Walkman.
•• Lülitab seadme sisse/välja
•• Sooritab tehtud seadistuse valiku  HOME•BACK nupp
•• Esitab muusikat/peatab taasesituse •• Pöörduda tagasi eelmisele ekraanile
•• Lõpetada telefonikõne/katkestada
•• Vastab sissetulevatele kõnedele
helistamine
1 Ühendage Walkman sisselülitatud arvutile.
2 Avage allpool näidatud kaustad ja topeltklikkige Walkman´i
Aku laadimine
Teavet põhitoimingute ja klientide tehnilise toe veebisaidi kohta ning
tähtsat infot vaadake selle abijuhendi osast “Kuidas installida ja lugeda
abijuhendit”.
Seadme osad ja nupud
Tõmmake väljapoole ja pöörake, et
teostada järgmised toimingud.
Läheb eelmisele/järgmisele
kaustale
Valige FM raadiojaam käsitsi
 Kõrvaklappide pesa
Ühendage kõrvaklappide juhtme
pistik, kuni kostab klõpsatus.
Kui Walkman on täielikult täis laetud, ühendage see arvutilt lahti.
µµ Nõuanne
••
•• Saate akusse jäänud laengut kontrollida muusika taasesituse ja FM raadio ekraanidel.
••
Märkused
•• Aku kvaliteedi langemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kuus või igal aastal.
•• Aku laadimise ajal ei saa Walkman`it käivitada.
Vajutage ja hoidke all, et koduekraanil
kuvada [Music].
 VOL (helitugevus) + (*1)/– nupp
Vajutage, et reguleerida helitugevust.
Vajutage VOL + nuppu, et suurendada
helitugevust ning vajutage VOL – nuppu,
et vähendada helitugevust.
 HOLD lüliti
Lülitab nupud välja, et vältida juhuslikku
käivitumist Walkman´i kaasaskandmisel.
 N märgis
Walkman`i ühendamiseks puudutage
seda märgist nutitelefoniga, mis on
varustatud NFC funktsiooniga.
 Ava rihma kinnitamiseks
 Sisseehitatud Bluetooth antenn
Bluetooth ühenduse töötamise ajal ärge
katke antenni kätega või esemetega. See
võib ühenduse katkestada.
Helitugevuse reguleerimine (ainult riikides/regioonides, kus
kehtivad Euroopa ja Korea direktiivid)
Hoiatussignaal (helisignaal) ja hoiatusteade [Check the volume level] on
ettenähtud kuulmise kaitseks, kui esimest korda suurendate helitugevuse
seadistust kuulmisele kahjulikule tasemele. Võite hoiatussignaali ja -teate tühistada,
vajutades mistahes nuppu.
Märkused
•• Saate helitugevuse seadistust suurendada pärast hoiatussignaali ja -teate tühistamist.
•• Kui helitugevuse seadistus on seadistatud kuulmisele kahjulikule tasemele, korduvad
pärast algset hoiatust hoiatussignaal ja -teade iga 20 summaarse tunni järel. Sellisel juhul
langeb helitugevuse tase automaatselt.
•• Kui helitugevuse tase on seadistatud kuulmisele kahjulikule tasemele ja lülitate
Walkman`i välja, langeb helitugevus automaatselt kuulmisele kahjutule tasemele.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamine
Lükake HOLD lüliti noolele vastassuunas.
Vajutage
nuppu.
Displei näitude keele valik
Võite valida menüüde ja teadete keele.
1
Kodumenüüs valige
[Settings].
Valige [Language Settings] - vakalik keeleseadistus.
Seadme väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all
nuppu.
µµ Nõuanne
•• Kui toiminguid ei teostata, lülitub ekraan välja. Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu
HOME-BACK.
•• Kui toiminguid kaua ei tehta, lülitub Walkman automaatselt välja.
•• Enne sisu edastamist valige displei näitude keel.
*1 Nendel nuppudel on kompepunktid. Kasutage neid, et lihtsustada toiminguid
nuppudega.
Apie instrukcijas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie WALKMAN®, prieikite prie
pagalbos vadovėlio internete.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
Nors peržiūra yra nemokama, įmanoma, bus
apskaičiuotas mokestis už ryšio paslaugas pagal
sutartį su paslaugos teikėju.
Turinys
Kaip įdiegti ir skaityti pagalbos vadovėlį
Patikrinkite įpakavimo turinį.
øø Walkman (1)
øø Ausinės (1)
øø Ausų įdėkliukai (1 komplektas)
øø Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (ši instrukcija)
øø USB kabelis (1)
øø Segtukas (1)
Įdiekite į kompiuterį “Help Guide” (pagalbos vadovėlis). Jame yra nurodyta
informacija apie Walkman pagrindinius veiksmus, klientų techninio rėmimo
interneto svetainę, bei apie turinio, pavyzdžiui, muzikos persiuntimą į Walkman.
1 Prijunkite Walkman prie įjungto kompiuterio.
2 Atidarykite žemiau nurodytus aplankus ir du kartus
spragtelėkite Walkman vykdomąjį failą.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite Walkman, prijungę prie kompiuterio.
Apie pagrindinius veiksmus, klientų techninio rėmimo interneto svetainę ir
svarbią informaciją žiūrėkite šio vadovėlio skyriuje “Kaip įdiegti ir skaityti
pagalbos vadovėlį”.
Vyksta įkrovimas
•• Windows 7 ar senesnė versija: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
•• Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
mac].
Apytiksliai 3 valandos
3 Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad atliktumėte
įdiegimą.
Pilnai įkrautas
Kai Walkman yra pilnai įkrautas, atjunkite jį nuo kompiuterio.
4 Norėdami skaityti pagalbos vadovėlį, du kartus spragtelėkite
Įrenginio dalys ir mygtukai
 Integruotas mikrofonas
 Ekranas

mygtukas (*1)
•• Įrenginio įjungimui/išjungimui
•• Išrinktos nuostatos patvirtinimui
•• Muzikos atkūrimui/atkūrimo
Pastaba
•• Kad išvengti akumuliatoriaus kokybės pablogėjimo, akumuliatorių įkraukite bent kartą
per šešis mėnesius arba kartą per metus.
•• Akumuliatoriaus įkrovimo metu negalima naudoti Walkman.
Paspauskite RESET mygtuką šratinuku arba
popieriaus sąvaržėle ir pan., kad
atstatytumėte Walkman.
 HOME•BACK mygtukas
Grįžti į ankstesnį langą
Baigti pokalbį telefonu/nutraukti
skambutį
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
pagrindiniame lange atvaizduotumėte
[Music].
 VOL (garso lygis) + (*1)/– mygtukas
Paspauskite, kad sureguliuotumėte garso
lygį. Paspauskite VOL + mygtuką, kad
padidintumėte garso lygį, ir paspauskite VOL
– mygtuką, kad sumažintumėte garso lygį.
 HOLD jungiklis
Mygtukų išjungimui, kad išvengtumėte
atsitiktinio Walkman valdymo jo nešiojimo
metu.
 N ženklas
Palieskite išmaniuoju telefonu, kuris turi
NFC funkciją, šį ženklą, kad prijungtumėte
prie Walkman.
 Dirželio tvirtinimo anga
 Integruota Bluetooth antena
Neuždenkite antenos ranka arba daiktu,
kai yra aktyvuotas Bluetooth ryšys. Taip
galite nutraukti ryšį.
••
sulaikymui
•• Atsakymui į įeinančius skambučius ••
 Valdymo jungiklis
Pasukite, kad išsirinktumėte parametrą
arba atliktumėte toliau nurodytus
veiksmus.
Persukti greitai į priekį/atsukti
atgal muzikos atkūrimo metu
Perjungti į ankstesnės (arba
dabartinės) dainos pradžią arba
perjungti į sekančios dainos pradžią
Išsirinkite ankstesnę arba sekančią
nustatytą FM radijo stotį
••
••
••
nuorodą arba šaukinį, kuris sukurtas kompiuteryje.
µµ Patarimas
•• Galite patikrinti likusį akumuliatoriaus krūvį muzikos atkūrimo ir FM radijo languose.
 USB lizdas
 RESET mygtukas
Patraukite į išorę ir pasukite, kad
atliktumėte toliau nurodytus
veiksmus.
Perjungti į ankstesnį/sekantį aplanką
Rankiniu būdu išsirinkti FM radijo
stotį
 Ausinių lizdas
Prijunkite ausinių laido kištuką, kad
atskambėtų spragtelėjimas.
••
••
Apie garso lygio reguliavimą (tik šalyse/regionuose, kuriuose
galioja Europos ir Korėjos direktyvos)
Įspėjimo signalas (garso signalas) ir įspėjimo pranešimas [Check the volume level]
yra skirti klausos apsaugai, kai pirmą kartą padidinate garso lygio nuostatą iki
klausai kenksmingo lygio. Galite atšaukti įspėjimo signalą ir pranešimą
paspausdami bet kurį mygtuką.
Pastabos
•• Galite padidinti garso lygio nustatymą po perspėjimo signalo ir pranešimo atšaukimo.
•• Po pradinio perspėjimo, perspėjimo signalas ir pranešimas bus pakartojamas kas 20
suvestinių valandų, kai garso nustatymas bus nustatytas į klausai pavojingą lygį. Tokiu
atveju garso lygis automatiškai sumažinamas.
•• Jei garsas yra nustatytas į klausai pavojingą lygį, ir išjungiate Walkman, garsas
automatiškai sumažinamas iki klausai nepavojingo lygio.
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
Įrenginio įjungimas
Pastumkite HOLD jungiklį rodyklei priešinga kryptimi.
Paspauskite
mygtuką.
Ekrano parodymų kalbos išsirinkimas
Galite išsirinkti meniu ir pranešimų atvaizdavimui naudojamą kalbą.
1
Pagrindiniame meniu išsirinkite
[Settings].
Išsirinkite [Language Settings] - reikalingą kalbos nuostatą.
Įrenginio išjungimas
Paspauskite ir laikykite paspaustą
mygtuką.
µµ Patarimas
•• Jei veiksmai neatliekami, ekranas išsijungs. Norint įjungti ekraną, paspauskite HOME
BACK mygtuką.
•• Jei ilgai neatliekami veiksmai, Walkman automatiškai išsijungs.
•• Prieš turinio persiuntimą išsirinkite displėjaus rodmenų kalbą.
*1 Šie mygtukai turi apčiuopiamą tašką. Naudokite jį, kad būtų lengviau naudoti mygtukus.
SONY_LV_EE_LT_NWZ-M504_QSG.indd 1
10/20/2014 10:04:43 PM
Kā izmantot Walkman
Mūzikas atskaņošana
Sapārošana un pieslēgšana pie viedtālruņa
Sākuma izvēlne ir katras lietojumprogrammas darbināšanas sākumpunkts.
Izbaudiet uz Walkman pārsūtītās mūzikas atskaņošanu.
Varat izmantot Walkman kā bezvadu austiņas ar mikrofonu, lai klausītos viedtālrunī
saglabāto mūziku. Tomēr nevar Walkman bez vadiem atskaņot mūziku vai FM
radiostaciju, izmantojot Bluetooth skaļruņus vai austiņas.
Lai sākuma izvēlnē atainotu
[Music]
Piespiediet un turiet piespiestu HOME•BACK taustiņu.
Lai izvēlētos parametru
Pagrieziet vadības slēdzi, lai izvēlētos nepieciešamo
izvēlni, tad piespiediet
taustiņu, lai apstiprinātu.
Lai atainotu iepriekšējo
ekrānu
1 Sākuma izvēlnē izvēlieties
taustiņu.
[Music], tad piespiediet
2 Izvēlieties nepieciešamo meklēšanas metodi un parametrus,
Dziesmas nosaukums
Atskaņo mūziku.
Jauktās atskaņošanas
iestatījums
Izpildītāja
nosaukums
Atskaņošanas
statuss
Uztver FM radiostacijas.
Ekvalaizera iestatījums
Pašreizējās dziesmas
Atkārtošanas
pagājušais laiks
iestatījums
Akumulatora statusa
piktogramma
Telefonzvana statuss,
izmantojot Bluetooth
pieslēgumu
µµ Padomi
Ilustrācijas ir paredzētas tikai uzziņām un var atšķirties no īstā produkta vai ekrāna
rādījumiem.
•• Ja mūzikas atskaņošanas laikā netiek veiktas darbības, ekrāns izslēgsies.
•• Lai mūzikas atskaņošanas laikā atkal atainotu mūzikas atskaņošanas ekrānu, piespiediet
••
••
un turiet piespiestu HOME•BACK taustiņu, lai atainotu [Music], tad vēlreiz piespiediet
HOME•BACK taustiņu.
Ja atskaņošanas apturēšanas laikā ilgstoši netiek veiktas darbības, Walkman automātiski
izslēgsies.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūzikas pārsūtīšanu uz Walkman, dažādām mūzikas
atskaņošanas darbībām, FM radiopārraižu klausīšanos un dažādiem iestatījumiem, skatiet
datorā instalētajā palīdzības rokasgrāmatā (Help Guide) vai “Par rokasgrāmatām” sadaļā
norādītajā tīmekļa vietnē.
Uztveršana
Pārraide
Walkman sākuma izvēlnē izvēlieties
[Settings] – [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].
2 Viedtālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad Bluetooth
iestatījumu ekrānā meklējiet savu Walkman.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrānā parādās atrasto ierīču saraksts, viegli uzsitiet
uz [NWZ-M504].
Ja nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.
Lai pabeigtu sapārošanu, izpildiet norādījumus ekrānā.
Walkman un viedtālrunis ir savstarpēji sapāroti, un savienojums ir veikts.
µµ Padomi
•• Lai izslēgtu Bluetooth funkciju, Walkman sākuma ekrānā izvēlieties [Settings] –
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth Off ].
•• Varat sapārot Walkman un viedtālruni, izmantojot vienas komandas (NFC) funkciju.
•• Sīkāku informāciju skatiet datorā instalētajā palīdzības rokasgrāmatā (Help Guide) vai “Par
rokasgrāmatām” sadaļā norādītajā tīmekļa vietnē.
Muusika mängimine
Sidumine ja ühendamine nutitelefoniga
Nautige Walkman`ile edastatud muusika esitust.
Saate Walkman`it kasutada traadita kõrvaklappidena koos mikrofoniga, et kuulata
nutitelefonis talletatud muusikat. Siiski ei saa Walkman ilma juhtmeteta esitada
muusikat või FM raadiojaamu läbi Bluetooth kõlarite või kõrvaklappide.
Parameetri valimiseks
Pöörake juhtlülitit, et valida vajalik menüü, seejärel
.
vajutage kinnitamiseks nuppu
Eelmise ekraani kuvamiseks
Vajutage nuppu HOME•BACK.
1 Kodumenüüs valige [Music], seejärel vajutage
nuppu.
2 Valige vajalik otsingumeetod ja parameetrid, kuni ilmub
2
3
Telefonsarunas izbeigšana/ienākošā zvana noraidīšana
Atbildēšana uz ienākošo zvanu
Piespiediet
taustiņu, kamēr saņemat telefonzvanu.
Lai noraidītu ienākošo zvanu, piespiediet HOME•BACK taustiņu, kamēr saņemat
telefonzvanu.
µµ Padomi
•• Mikrofons ir iebūvēts ierīces korpusā, kur atrodas Sony logotips.
•• Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt
atsevišķi.
•• Kad Walkman izslēdzas automātiski, Bluetooth savienojums tiek pārtraukts, un nevarat
saņemt telefonzvanus.
Telefonsarunas izbeigšana
Piespiediet HOME•BACK taustiņu.
Padomi lietošanā
Ja Walkman nedarbojas pareizi, izpildiet turpmāk minētās darbības, lai atrisinātu
problēmu.
Sissetulnud kõnele vastamine/telefonikõne
lõpetamine
Saate vastata nutitelefoni saabunud kõnele ja lõpetada telefonikõne.
Sissetulnud kõnele vastamine
Sisseehitatud mikrofon
laulude loend, seejärel valige vajalik laul.
Algab esitus ja ilmub muusika taasesituse ekraan.
Taasesituse peatamiseks vajutage muusika taasesituse ekraanil veel kord
nuppu
.
Walkman nevar uzlādēt akumulatoru vai dators to neatpazīst.
USB kabelis (kompl. iekļ.) nav pareizi pieslēgts pie datora USB savienotāja. Atvienojiet
USB kabeli, tad vēlreiz to pieslēdziet.
Izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli.
Kad Walkman izmantojat pirmo reizi vai Walkman netika darbināts ilgu laiku,
iespējams, paies dažas minūtes, līdz dators to atpazīs. Pārliecinieties, ka dators atpazīst
Walkman, kad tas ir pieslēgts pie datora apmēram 10 minūtes.
••
••
••
Esitab Bluetooth ühendusega ühendatud nutitelefoni
mälus talletatud muusikat.
Läbisegi taasesituse seadistus
Ekvalaiseri seadistus
Esitaja nimi
Taasesituse
olek
Aku oleku ikoon
Praeguse laulu
möödaläinud Kordamise seadistus
aeg
Võtab vastu FM raadiojaamad.
Telefonikõne olek, kasutades
Bluetooth ühendust
Illustratsioonid on ettenähtud ainult teabeks ning võivad erineda tegelikust tootest
või ekraaninäitudest.
•• Kui muusika taasesituse ajal toiminguid ei tehta, lülitub ekraan välja.
•• Muusika mängimise ajal muusika taasesituse ekraani kuvamiseks vajutage ja hoidke all
••
••
Walkman`i kodumenüüs valige
[Settings] – [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].
2 Lülitage nutitelefonis sisse Bluetooth funktsioon ning leidke
nuppu HOME•BACK, et kuvada [Music], seejärel vajutage veel kord nuppu
HOME•BACK.
Kui taasesituse peatamise ajal kaua ei tehta toiminguid, lülitub Walkman automaatselt
välja.
Üksikasjalikumat teavet muusika edastamisest Walkman`ile, mitmesugustest muusika
taasesituse toimingutest, FM raadiosaadete kuulamisest ja erinevatest seadistustest
vaadake arvutisse installitud abijuhendist (Help Guide) või osas “Juhenditest” näidatud
veebisaidis.
Kui Bluetooth seadistuste ekraanile ilmub leitud seadmete loend, koputage
õrnalt [NWZ-M504].
Kui peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
Sidumise lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
Walkman ja nutitelefon seotakse omavahel ning ühendus on teostatud.
µµ Nõuanne
1
2
3
Pasukite valdymo ratuką, kad išsirinktumėte reikalingą
meniu, po to paspauskite
mygtuką, kad
patvirtintumėte.
Ankstesnio lango
atvaizdavimas
Paspauskite HOME•BACK mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą paieškos metodą ir parametrus, kad
telefonikõnesid vastu võtta.
Telefonikõne lõpetamine
••
••
••
pasirodytų grojaraštis, po to išsirinkite reikalingą dainą.
Muzikos atkūrimui.
Per Bluetooth ryšį prijungto išmaniojo telefono
atmintyje išsaugotos muzikos atkūrimui.
FM radijo stočių priėmimui.
Skirtingų Walkman nuostatų (suporavimas ir t.t.)
keitimui.
Iliustracijos yra skirtos tik informacijai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos
arba ekrano parodymų.
Atlikėjo
pavadinimas
Atkūrimo
padėtis Dabartinės dainos
praėjusi atkūrimo Kartojimo
nuostata
trukmė
Vienodintuvo nuostata
Akumuliatoriaus būsenos
piktograma
Pokalbio telefonu būsena
naudojant Bluetooth ryšį
Jeigu Walkman neveikia teisingai, atlikite toliau minėtus veiksmus, kad
išspręstumėte problemą.
2
3
•• Jeigu muzikos atkūrimo metu nėra atliekami jokie veiksmai, ekranas išsijungia.
•• Norėdami muzikos atkūrimo metu vėl atvaizduoti muzikos atkūrimo langą, paspauskite ir
[Music], po to dar
•• Jeigu atkūrimo sulaikymo metu ilgą laiką nėra atliekami veiksmai, Walkman automatiškai
išsijungia.
•• Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl muzikos persiuntimo į Walkman, įvairius
muzikos atkūrimo veiksmus, FM radijo laidų klausymąsi ir įvairias nuostatas, žiūrėkite į
kompiuterį įdiegtame pagalbos vadovėlyje (Help Guide) arba “Apie vadovėlius” skyriuje
nurodytoje interneto svetainėje.
1 Nustatykite Walkman į suporavimo būseną.
Walkman pagrindiniame meniu išsirinkite
[Settings] – [Bluetooth Settings]
– [Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].
2 Išmaniajame telefone įjunkite Bluetooth funkciją, po to
Kai Bluetooth nuostatų lange pasirodo surastų įrenginių sąrašas, lengvai
spustelėkite [NWZ-M504].
Jeigu reikia įvesti raktą, įveskite “0000”.
Norėdami atlikti suporavimą, atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
Pokalbio telefonu baigimas/įeinančio skambučio atmetimas
Atsakymas į įeinantį skambutį
Paspauskite
mygtuką, kai priimate įeinantį skambutį.
Norėdami atmesti įeinantį skambutį, paspauskite HOME•BACK mygtuką, kai
gaunate įeinantį skambutį.
µµ Patarimas
•• Mikrofonas yra integruotas į įrenginio korpusą, kur yra Sony logotipas.
•• Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.
•• Kai Walkman išsijungia automatiškai, Bluetooth ryšys yra nutraukiamas, ir neįmanoma
priimti telefono skambučių.
Walkman ir išmanusis telefonas yra tarpusavyje suporuoti, ir ryšys yra sudarytas.
Pokalbio telefonu baigimas
µµ Patarimas
Paspauskite HOME•BACK mygtuką.
•• Norėdami išjungti Bluetooth funkciją, Walkman pagrindiniame lange išsirinkite
[Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth Off ].
•• Galite suporuoti Walkman ir išmanųjį telefoną naudodami vienos komandos (NFC)
funkciją.
•• Išsamesnę informaciją žiūrėkite kompiuteryje įdiegtame pagalbos vadovėlyje (Help
Guide) arba “Apie vadovėlius” skyriuje nurodytoje interneto svetainėje.
SONY_LV_EE_LT_NWZ-M504_QSG.indd 2
4
Transliacija
Bluetooth nuostatų lange suraskite savo Walkman.
µµ Patarimas
laikykite paspaustą HOME•BACK mygtuką, kad atvaizduotumėte
kartą paspauskite HOME•BACK mygtuką.
Priėmimas
Teave seaduste ja kaubamärkide kohta
Üksikasjalikumat teavet seaduste, tingimuste ja kaubamärkide õiguste kohta vaadake
komplekti kuuluva tarkvara osast “Tähtis teave”. Selle lugemiseks installige arvutisse
komplekti kuuluv tarkvara.
Kõrvaklappidest
•• Ärge mängige seadet kaua liiga suurel helitugevusel, et mitte kahjustada kuulmist.
•• Suurel helitugevusel mängimisel pole võimalik kuulda ümbritsevaid helisid. Ärge
kasutage seadet suurel helitugevusel olukordades, kus kuulmist ei tohi segada, näiteks
autot juhtides või jalgrattaga sõites.
•• Kuna kõrvaklapid on lahtist tüüpi, kostab heli kõrvaklappidest väljapoole. Ärge häirige
ümbritsevaid inimesi!
Kõrvadesse sisestatavad kuularid
Kuularid sulgevad kõrvad. Seepärast võtke arvesse, et püsib kõrvade või trumminaha
vigastuste risk, kui kuularites on tugev rõhk või võtate kuularid järsult kõrvadelt. Pärast
kasutamist eemaldage kuularid kõrvadelt järskude liigutusteta.
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
••
••
Dainos pavadinimas
Mišraus atkūrimo nuostata
Hoiatused
••
••
Atsakymas į įeinantį skambutį
Prasideda atkūrimas, ir pasirodo muzikos atkūrimo langas.
Muzikos atkūrimo lange dar kartą paspauskite
mygtuką, kad
sulaikytumėte atkūrimą.
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
••
1
Integruotas
mikrofonas
Ausu ieliktņi noslēdz ausis. Tādēļ ņemiet vērā, ka pastāv ausu vai bungādiņas bojājumu risks,
ja ieliktņi pakļauti spēcīgam spiedienam vai ieliktņus pēkšņi izņemat no ausīm. Pēc izmantošanas
ieliktņus no ausīm noteikti izņemiet bez asām kustībām.
Nutitelefoniga ei saa siduda.
Walkman töötab Bluetooth vastuvõtjana ning seda ei saa ühendada Bluetooth
kõlaritele või kõrvaklappidele, kuna ka need töötavad vastuvõtjatena.
Toe profiilide erinevuste korral ei saa Walkman´it ja nutiteleoni siduda..
Üksikasjalikumat teavet vaadake abijuhendi osast “Specification” (tehnilised andmed).
Galite atsakyti į įeinantį išmaniojo telefono skambutį ir baigti pokalbį telefonu.
Nõuanded kasutamiseks
Par ausīs ievietojamām austiņām
Walkman ei tööta või ei lülitu sisse.
Aku laadimise ajal ei saa Walkman`it käivitada. Oodake, kuni laadimine lõppeb.
Naudojimo patarimai
Galite naudoti Walkman kaip bevieles ausines su mikrofonu, kad galėtumėte
klausytis išmaniajame telefone išsaugotos muzikos. Tačiau neįmanoma naudojant
Walkman be laidų atkurti muzikos arba FM radijo stoties naudojant Bluetooth
garsiakalbius arba ausines.
Parametro išsirinkimas
•• Mikrofon on sisse ehitatud seadme korpusesse, kus asub Sony logotüüp.
•• Telefonikõne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse taset saate
reguleerida eraldi.
•• Kui Walkman automaatselt välja lülitub, katkeb Bluetooth ühendus ning te ei saa
Walkman ei saa laadida akut või arvuti ei tuvasta seda.
USB kaabel (komplektis) ei ole õigesti ühendatud arvuti USB konnektorile. Ühendage
lahti USB kaabel, seejärel ühendage see uuesti.
Kasutage komplekti kuuluvat USB kaablit.
Kui kasutate Walkman`it esimest korda või Walkman`it ei ole kaua kasutatud, võib
mööduda mitu minutit, kuni arvuti selle tuvastab. Veenduge, et arvuti tuvastab
Walkman`i, kui see on arvutile ühendatud umbes 10 minutit.
Atsakymas į įeinantį skambutį/pokalbio telefonu
baigimas
Suporavimas ir prijungimas prie išmaniojo telefono
Mėgaukitės į Walkman persiųstos muzikos atkūrimu.
mygtuką.
Leidke probleemi kirjeldus abijuhendi (HTML dokument)
osas “Troubleshooting” (nõuanded kasutamiseks) ja täitke
antud toimingud.
Aku laadimiseks ühendage Walkman arvutile.
Vajutage RESET nuppu
RESET nupp
pastapliiatsi või kirjaklambriga
jne.
Pärast Walkman´i lähtestamist
nuppu, et
vajutage
Walkman`it sisse lülitada.
Ei saa ühendada läbi Bluetooth funktsiooni.
Veenduge, et Bluetooth funktsioon on aktiveeritud nutitelefonis ja Walkman´is.
Veenduge, et nutitelefoni Bluetooth seadistuste ekraanil ilmub [NWZ-M504] kui seade,
mida ühendatakse. Kui Walkman ei ole ühendatud, koputage õrnalt [NWZ-M504].
Muzikos atkūrimas
Paspauskite ir laikykite paspaustą HOME•BACK mygtuką.
µµ Nõuanne
skaļumā situācijās, kad dzirde nedrīkst būt traucēta, piemēram, vadot automašīnu vai braucot
ar velosipēdu.
•• Tā kā austiņas ir vaļēja tipa, skaņa ir dzirdama ārpus austiņām. Netraucējiet apkārtējos!
••
••
Kui Walkman ei tööta õigesti, täitke probleemi lahendamiseks allnäidatud
toimingud.
Pagrindinis meniu yra kiekvienos taikomosios programos valdymo pradinis taškas.
Kad pradiniame meniu
atvaizduotumėte [Music]
Vajutage
nuppu, kuni võtate vastu telefonikõne.
Saabunud kõne tagasilükkamiseks vajutage nuppu HOME•BACK, kui kõne saabub.
•• Neatskaņojiet ierīci ilgstoši pārāk lielā skaļumā, lai nebojātu dzirdi.
•• Ja atskaņosiet lielā skaļumā, nevarēs dzirdēt apkārtējās skaņas. Nelietojiet šo ierīci lielā
Nevar pieslēgt, izmantojot Bluetooth funkciju.
Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir aktivizēta viedtālrunī un Walkman.
Pārliecinieties, ka viedtālruņa Bluetooth iestatījumu ekrānā [NWZ-M504] parādās kā
ierīce, kas tiek pieslēgta. Ja Walkman nav pieslēgts, viegli uzsitiet pa [NWZ-M504].
Vajutage nuppu HOME•BACK.
Kaip naudoti Walkman
[Music], po to paspauskite
Sissetulnud kõnele vastamine
Par austiņām
••
••
•• Bluetooth funktsiooni väljalülitamiseks valige Walkman koduekraanil [Settings] –
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth Off ].
•• Võite Walkman´i ja nutitelefoni siduda ühe korralduse (NFC) funktsiooni abil.
•• Üksikasjalikumat teavet vaadake arvutisse installitud abijuhendist (Help Guide) või osas
“Juhenditest” näidatud veebisaidis.
1 Pagrindiniame meniu išsirinkite
Telefonikõne lõpetamine/saabunud kõne tagasilükkamine
Lai iegūtu sīkāku informāciju par likumiem, noteikumiem un preču zīmju tiesībām, skatiet
komplektācijā iekļautās programmatūras “Svarīga informācija” sadaļā. Lai to izlasītu, instalējiet
datorā komplektācijā iekļauto programmatūru.
Nevar sapārot ar viedtālruni.
Walkman darbojas kā Bluetooth uztvērējs, un to nevar pieslēgt pie Bluetooth
skaļruņiem vai austiņām, jo arī tie darbojas kā uztvērēji.
Ja atšķiras atbalsta profili, Walkman un viedtālruni nevar sapārot. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, skatiet palīdzības rokasgrāmatas “Specification” (tehniskie raksturlielumi)
sadaļā.
Probleem ja lahendus
1 Seadistage Walkman sidumise režiimi.
Bluetooth seadistuste ekraanil oma Walkman.
µµ Nõuanne
Muudab Walkman`i erinevaid seadistusi (sidumine jne).
Ülekanne
Informācija par likumiem un preču zīmēm
••
4
Vastuvõtt
Brīdinājumi
Walkman nedarbojas vai neieslēdzas.
Akumulatora uzlādēšanas laikā nevar darbināt Walkman. Pagaidiet, līdz uzlādēšana ir
pabeigta.
Laulu pealkiri
Taasesitab muusikat.
Atrodiet problēmas aprakstu palīdzības rokasgrāmatā
(HTML dokuments) sadaļā “Troubleshooting” (padomi
lietošanā) un izpildiet norādītās darbības.
Pieslēdziet Walkman pie datora, lai uzlādētu akumulatoru.
Piespiediet RESET taustiņu ar
RESET taustiņš
pildspalvu vai papīra saspraudi
u. tml.
Pēc Walkman atiestatīšanas
taustiņu, lai
piespiediet
ieslēgtu Walkman.
Problēma un risinājums
1 Iestatiet Walkman sapārošanas režīmā.
Iga rakendustarkvara käivitamise alguspunt on kodumenüü.
Vajutage ja hoidke all nuppu HOME•BACK.
1
4
Kuidas Walkman´it kasutada
Kodumenüüs [Music] kuvamiseks
Atbildēšana uz ienākošo zvanu
Iebūvētais mikrofons
Sākas atskaņošana, un parādās mūzikas atskaņošanas ekrāns.
Mūzikas atskaņošanas ekrānā vēlreiz piespiediet
taustiņu, lai apturētu
atskaņošanu.
Maina dažādus Walkman iestatījumu (sapārošana utt.).
Varat atbildēt uz viedtālrunī ienākošo zvanu un izbeigt telefonsarunu.
līdz parādās dziesmu saraksts, tad izvēlieties nepieciešamo
dziesmu.
Piespiediet HOME•BACK taustiņu.
Atskaņo ar Bluetooth savienojumu pieslēgtā viedtālruņa
atmiņā saglabāto mūziku.
Atbildēšana uz ienākošo zvanu/telefonsarunas
izbeigšana
Suraskite problemos aprašymą pagalbos vadovėlio (HTML
dokumentas) skyriuje “Troubleshooting” (naudojimo
patarimai) ir atlikite nurodytus veiksmus.
Prijunkite Walkman prie kompiuterio, kad įkrautumėte
akumuliatorių.
Paspauskite RESET mygtuką
RESET
šratinuku arba popieriaus
mygtukas
sąvaržėle ir pan.
Po Walkman atstatymo
mygtuką, kad
paspauskite
įjungtumėte Walkman.
Problema ir sprendimas
Walkman negali įkrauti akumuliatoriaus arba kompiuteris jo neatpažįsta.
USB kabelis (kompl.) nėra teisingai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo. Atjunkite
USB kabelį, po to vėl jį prijunkite.
Naudokite komplektuojamą USB kabelį.
Kai Walkman naudojate pirmą kartą arba Walkman nebuvo naudotas ilgesnį laiką,
įmanoma, praeis kelios minutės, kol kompiuteris jį atpažins. Įsitikinkite, kad kompiuteris
atpažįsta Walkman, kai jis yra prijungtas prie kompiuterio apytiksliai 10 minučių.
••
••
••
Walkman neveikia arba neįsijungia.
Akumuliatoriaus įkrovimo metu neįmanoma valdyti Walkman. Palaukite, kol įkrovimas
bus baigtas.
Problema ir sprendimas
Neįmanoma prijungti naudojant Bluetooth funkciją.
Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija yra aktyvuota išmaniajame telefone ir Walkman.
Įsitikinkite, kad išmaniojo telefono Bluetooth nuostatų lange [NWZ-M504] pasirodo
kaip įrenginys, kuris yra prijungiamas. Jeigu Walkman nėra prijungtas, lengvai
spustelėkite [NWZ-M504].
••
••
Įspėjimai
Informacija dėl įstatymų ir prekių ženklų
Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įstatymų, taisyklių ir prekių ženklų nuosavybės,
žiūrėkite komplektuojamos programinės įrangos skyriuje “Svarbi informacija”. Norėdami ją
skaityti, įdiekite į kompiuterį komplektuojamą programinę įrangą.
Dėl ausinių
•• Nenaudokite įrenginio atkūrimui ilgą laiką labai dideliu garso lygiu, kad negadintumėte
klausos.
•• Jeigu atkursite dideliu garso lygiu, negalėsite girdėti aplinkinių garsų. Nenaudokite šio
įrenginio dideliu garso lygiu situacijose, kai yra privaloma girdėti aplinkinius garsus,
pavyzdžiui, vairuojant automobilį arba važiuojant dviračiu.
•• Kadangi ausinės yra atviro tipo, garsas yra girdimas ir už ausinių ribų. Netrukdykite
aplinkiniams!
Apie į ausis kišamas ausines
Ausų įdėkliukai uždaro ausis. Todėl įsidėmėkite, kad yra ausų ar ausų būgnelių gadinimo
pavojus, jeigu įdėkliukus veikia didelis slėgis arba įdėkliukus staigiai išimate iš ausų. Po
naudojimo ausų įdėkliukus iš ausų būtinai išimkite atidžiai be staigių judesių.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
••
Neįmanoma suporuoti su išmaniuoju telefonu.
Walkman veikia kaip Bluetooth imtuvas, ir jo neįmanoma prijungti prie Bluetooth
garsiakalbių arba ausinių, nes ir jie veikia kaip imtuvai.
Jeigu skiriasi remiami profiliai, Walkman ir išmaniojo telefono neįmanoma suporuoti.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, žiūrėkite pagalbos vadovėlio skyrių
“Specification” (techniniai duomenys).
••
••
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
10/20/2014 10:04:44 PM
Download PDF

advertising