Sony | NW-ZX300 | Sony NW-ZX300 ZX serijos „Walkman®“ ZX300 Naudojimo instrukcijos

4-698-040-11(1)
Instruction Manual
Kasutusjuhend
EE
Naudojimo vadovas
LT
Lietošanas rokasgrāmata
LV
Windowsi kasutaja: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Maci kasutaja: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Pärast tarkvara installimist topeltklõpsake töölauale tekkinud otseteel
või ikoonil.
• N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Teave kõrvasiseste kõrvaklappide kohta.
©2017 Sony Corporation
NW-ZX300
Eesti keeles
Teave juhendite kohta
1. Kasutusjuhend (see juhend)
2. (alustusjuhend)
Alustusjuhendis on järgmine teave.
• WALKMAN®-i põhilised kasutussuunised
• Kuidas pääseda juurde kasulike arvutirakenduste veebisaitidele
3. Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)
Spikker sisaldab täpsemaid kasutussuuniseid,
spetsifikatsioone, klienditoe veebisaidi URL-i jne.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Kuigi sirvimine on tasuta, võivad teenusepakkuja
lepingu kohaselt kaasneda andmesidetasud.
Olenevalt riigist/piirkonnast, kust te oma Walkmani ostsite, ei pruugi
teatud mudelid saadaval olla.
Märkused Walkmani kasutamise kohta
Märkus aku kohta
• Aku olukorra halvenemise ennetamiseks laadige seda vähemalt iga
6 kuu tagant.
MicroSD-kaardi vormindamine
Enne microSD-kaardile (pole kaasas) sisu salvestamist lugege kindlasti
võrguspikrist microSD-kaardi kohta käivaid suuniseid.
Helitugevuse juhtimine kooskõlas Euroopa ja Korea
direktiividega
• Klientidele Euroopas
• Klientidele Koreas (kõrvaklappidega varustatud mudelid)
Signaal (piiks) ja hoiatus [Check the volume level.] on mõeldud teie
kõrvade kaitsmiseks. Need aktiveeruvad, kui seadistate helitugevuse
algselt kahjulikule tasemele. Võite signaali ja hoiatuse tühistada,
koputades hoiatusdialoogis nuppu [OK].
Märkus
•Saate suurendada helitugevust pärast signaali ja hoiatuse tühistamist.
•Pärast esialgset hoiatust korduvad signaal ja hoiatus iga 20 kumulatiivse tunni
järel, mil helitugevus on seatud kõrvadele kahjulikule tasemele. Kui see juhtub,
vähendatakse helitugevust automaatselt.
•Kui lülitate Walkmani pärast kuulmekilet kahjustada võiva kõrge helitugevuse
valimist välja, on helitugevus Walkmani uuesti sisselülitamisel automaatselt
madalam.
BLUETOOTH®-i võimalused
Saate kuulata oma Walkmanile salvestatud muusikat
Bluetooth-heliseadmetega, nagu kõrvaklapid või kõlarid.
• Kui kasutate tihedalt nakkuvaid kõrvasiseseid kõrvaklappe, pange
tähele järgmist. Vastasel juhul võite oma kuulmist või kuulmekilet
kahjustada.
–– Ärge sisestage kuulareid kõrva jõuga.
–– Ärge eemaldage kuulareid kõrvast väga järsku. Kõrvaklappide
eemaldamisel liigutage kuulareid ettevaatlikult üles ja alla.
Teave kõrvaklappide kohta
• Ärge kasutage suurt helitugevust, mis võib pikaajalisel kuulamisel
teie kuulmist kahjustada.
• Suurel helitugevusel võivad välised helid olla kuuldamatud. Vältige
seadme kuulamist olukordades, kus kuulmine ei tohi olla häiritud,
näiteks autot juhtides või rattaga sõites.
• Kuna kõrvaklappide kujundus on õhuvoolu tagamiseks avatud,
kostuvad helid läbi kõrvaklappide välja. Ärge häirige teid
ümbritsevaid inimesi.
Teadmiseks klientidele: järgmine teave kehtib ainult
seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad
Euroopa Liidu direktiivid.
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka
aega suure helitugevusega.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile
2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Juhtmevaba funktsioon
Töösagedus
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m, 10 m kaugusel [13,56 MHz]
• Ärge võtke laetavaid akusid ega patareisid koost lahti, avage ega
purustage neid.
• Ärge jätke sekundaarelemente või akusid kuumuse kätte ega lahtise
tule lähedusse. Vältige otsese päikesevalguse kätte jätmist.
• Aku lekkimise korral ärge laske akuvedelikul naha ega silmadega
kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja
pöörduge arsti poole.
• Laetavad akud ja patareid tuleb enne kasutamist täis laadida.
Õigeid laadimisjuhtnööre vaadake tootja suunistest või seadme
kasutusjuhendist.
• Pärast pikaajalist hoiustamist võib vajalikuks osutuda akude või
patareide mitu korda laadimine, et saavutada maksimaalne jõudlus.
• Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
Lietuviškai
Sidumine (seadme esimesel kasutamisel)
Kui ühendate Bluetooth-heliseadmed juhtmevabalt esimest korda,
tuleb seadmed omavahel registreerida. Seda registreerimist kutsutakse
sidumiseks.
1. Määrake Bluetooth-heliseadmes sidumise režiim. (Vaadake seadme
kasutusjuhendit.)
2. Puudutage jaotises [Bluetooth] valikuid
–[
Settings] –
[Connect to/Add Audio Device].
3. Puudutage Bluetoothi lülitit, et Bluetoothi funktsioon sisse lülitada.
4. Puudutage sidumise alustamiseks valikut [Add Device (Pairing)].
5. Bluetooth-ühenduse loomiseks valige seade seotud seadmete loendist.
Kui Bluetooth-ühendus on loodud, kuvatakse [Connected].
Ühendamine (järjestikused kasutamised)
1. Lülitage seotud Bluetooth-heliseade sisse ja seadke
see ooterežiimile.
2. Puudutage jaotises [Bluetooth] valikuid
–[
Settings] –
[Connect to/Add Audio Device].
3. Puudutage Bluetoothi lülitit, et Bluetoothi funktsioon sisse lülitada.
4. Bluetooth-ühenduse loomiseks valige seade seotud seadmete loendist.
Ühenduse katkestamine
1. Puudutage jaotises [Bluetooth] valikuid
–[
Settings] –
[Connect to/Add Audio Device].
2. Puudutage ühendatava seadme nime seotud seadmete loendis ja
puudutage katkestusdialoogis [OK].
Märkus
Apie vadovus
•Sidumisteave kustutatakse järgmistes olukordades. Siduge seadmed uuesti.
–– Üks seade või mõlemad lähtestatakse tehaseseadetele.
–– Seadmetest kustutatakse sidumisteave, näiteks seadmete parandamisel.
„MicroSD“ kortelės formatavimas
Tõrkeotsing
Te ei saa oma Walkmani akut laadida või arvuti ei tunne seadet ära.
• USB-kaabel (kaasas) pole arvuti USB-pistikuga korralikult ühendatud.
Eemaldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti.
• Walkmani laadimistuli süttib punaselt, kui aku laeb, ja lülitub välja, kui
laadimine on lõppenud.
• Kui kasutate Walkmani esimest korda või te pole Walkmani pikemat
aega kasutanud, võib kuluda paar minutit, enne kui arvuti selle ära
tunneb. Kui Walkman on arvutiga ligikaudu 10 minutit ühendatud
olnud, kontrollige, kas arvuti tunneb Walkmani ära.
• Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, lülitage arvuti
täiesti välja ja eemaldage Walkman. Seejärel eemaldage toitekaabel,
aku ja mis tahes muu arvutiga ühendatud tarvik ning laske seadmel
viis minutit tühjeneda. Pärast seadme tühjenemist lülitage arvuti
uuesti sisse ja ühendage Walkman.
Ühilduvus ja teave
Seaduste ja kaubamärkide teave
• Seaduste, eeskirjade ja kaubamärkide teavet vaadake kaasasolevale
tarkvarale lisatud osast „Oluline teave”. Selle lugemiseks installige
kaasasolev tarkvara oma arvutisse.
Installimiseks avage Walkmani süsteemi salvestusruumis pärast
arvutiga ühendamist valik [WALKMAN].
1. Naudojimo instrukcija (ši instrukcija)
2. (Paleidimo vadovas)
Paleidimo vadove pateikta ši informacija:
• pagrindinės WALKMAN® naudojimo instrukcijos;
• instrukcijos, kaip internetu pasiekti naudingų asmeninio kompiuterio
programų svetainių.
3. Ž
inynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui /
išmaniajam telefonui)
Žinyne pateikiama išsamesnės naudojimo instrukcijos,
specifikacijos, pagalbos klientams svetainės URL ir t. t.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Naršyti galite nemokamai, bet gali būti taikomas jūsų
operatoriaus nustatytas ryšio mokestis.
Kai kurie modeliai gali nebūti parduodami šalyje / regione, kuriame
įsigijote „Walkman“.
Pastabos apie „Walkman“ naudojimą
Pastaba apie maitinimo elementą
• Kad nesumažėtų maitinimo elemento talpa, įkraukite jį bent kartą per
6 mėn.
Prieš saugodami turinį „microSD“ kortelėje (nepridedama), būtinai
perskaitykite internetiniame žinyne pateikiamas „microSD“ kortelių
instrukcijas.
Garsumo valdymas atitinka Europoje ir P. Korėjoje
galiojančias direktyvas
• Europos klientams
• P. Korėjos klientams (modeliai su ausinėmis)
Signalu ir įspėjimu [Check the volume level.] (Patikrinkite garsumo lygį)
siekiama apsaugoti jūsų ausis. Jie pasirodo, kai pirmą kartą padidinate
garsumą iki pavojingo lygio. Galite išjungti garso signalą ir įspėjimą
bakstelėdami [OK] įspėjamajame dialogo lange.
Pastaba
•Garsumą padidinti galite atšaukę signalą ir įspėjimą.
•Po pirmojo įspėjimo garso signalas ir įspėjimas kartojami bus kas 20 valandų,
skaičiuojant bendrą laiką, kai klausomasi įrašų klausai žalingu garsumo lygiu.
Taip nutikus garsumas bus automatiškai sumažintas.
•Jei „Walkman“ išjungsite pasirinkę didelį garsumo lygį, kuis gali pažeisti jūsų
ausų būgnelius, garsumo lygis bus automatiškai sumažintas, kai „Walkman“
įjungsite kitą kartą.
„BLUETOOTH®“ funkcijos
Galite klausytis „Walkman“ esančios muzikos per „Bluetooth“ garso
įrenginius, pvz., ausines arba garsiakalbius.
Susiejimas (pirmą kartą naudojant įrenginį)
Kai pirmą kartą prijungiate „Bluetooth“ garso įrenginius belaidžiu ryšiu,
juos reikia užregistruoti kiekviename įrenginyje. Toks registravimas yra
vadinamas „siejimu“.
1. „Bluetooth“ garso įrenginyje nustatykite susiejimo režimą. (Žr. įrenginio
naudojimo instrukciją.)
2. Meniu [Bluetooth] bakstelėkite
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
3. Bakstelėkite „Bluetooth“ jungiklį, kad įjungtumėte „Bluetooth“ funkciją.
4. Bakstelėkite [Add Device (Pairing)], kad pradėtumėte siejimą.
5. Iš susietų įrenginių sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite
užmegzti „Bluetooth“ ryšį.
Kai „Bluetooth“ ryšys bus užmegztas, bus rodoma [Connected].
Prijungimas (paskesnis naudojimas)
1. Įjunkite susietą „Bluetooth“ garso įrenginį ir nustatykite budėjimo režimą.
2. Meniu [Bluetooth] bakstelėkite
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
3. Bakstelėkite „Bluetooth“ jungiklį, kad įjungtumėte „Bluetooth“ funkciją.
4. Iš susietų įrenginių sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite
užmegzti „Bluetooth“ ryšį.
Atjungimas
1. Meniu [Bluetooth] bakstelėkite
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
2. Susietų įrenginių sąraše bakstelėkite prijungiamo įrenginio
pavadinimą, tada atjungimo dialogo lange bakstelėkite [OK].
Pastaba
•Siejimo informacija ištrinama toliau nurodytais atvejais. Įrenginius reikia susieti
iš naujo.
–– Viename arba abiejuose įrenginiuose atkuriami gamykliniai nustatymai.
–– Siejimo informacija iš įrenginių ištrinama, pvz., įrenginius remontuojant.
Trikčių šalinimas
Nepavyksta įkrauti „Walkman“ maitinimo elemento arba „Walkman“
neatpažįsta kompiuteris.
• USB kabelis (pridėtas) tinkamai neprijungtas prie kompiuterio USB
jungties. Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
• Kol maitinimo elementas kraunamas, „Walkman“ įkrovimo lemputė
šviečia raudonai. Baigus krauti ji išsijungia.
• Jei „Walkman“ įrenginį naudojate pirmą kartą arba ilgai jo
nenaudojote, gali tekti palaukti keletą minučių, kol kompiuteris
įrenginį atpažins. Prijungę „Walkman“ prie kompiuterio po maždaug
10 minučių patikrinkite, ar kompiuteris jį atpažino.
• Jeigu pirmiau nurodytais būdais problemos išspręsti nepavyko,
visiškai išjunkite kompiuterį ir atjunkite „Walkman“. Tada atjunkite
maitinimo kabelį, maitinimo elementą ir kitką, kas prijungta prie
kompiuterio, palikite išsikrauti penkioms minutėms. Po iškrovimo vėl
įjunkite kompiuterį ir iš naujo prijunkite „Walkman“.
Atitiktis ir informacija
Informacija apie teisės aktus ir prekių ženklus
• Informacijos apie įstatymus, taisykles ir prekių ženklams taikomas
teises ieškokite dalyje „Svarbi informacija“, esančioje pridėtoje
programinėje įrangoje. Norėdami perskaityti šią informaciją, įdiekite
pridėtą programinę įrangą kompiuteryje.
Norėdami ją įdiegti, prijungę „Walkman“ prie kompiuterio „Walkman“
sistemos atmintinėje atidarykite [WALKMAN].
„Windows“ vartotojams: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
„Mac“ vartotojams: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Įdiegę programinę įrangą dukart spustelėkite nuorodą arba
alternatyvią piktogramą, sugeneruotą kompiuterio darbalaukyje.
• N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ registruotasis prekių ženklas arba
prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
Apie į ausis kišamas ausines
• Jei naudojate į ausis kišamas ausines ir jos stipriai priglunda,
atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus. Kitaip galite pažeisti
klausą arba ausų būgnelius.
–– Nekiškite ausų kištukų į ausis per jėgą.
–– Nebandykite ausų kištukų iš ausų ištraukti staiga. Norėdami išimti
ausines ausų kištukus švelniai palenkite aukštyn ir žemyn.
Apie ausines
• Įrenginiu ilgai nesiklausykite įrašų nustatę didelį garsumo lygį, nes tai
gali pakenkti klausai.
• Nustačius didelį garsumo lygį gali nesigirdėti išoriniai aplinkos garsai.
Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose būtina gerai girdėti, kas vyksta
aplinkui, pvz., vairuodami automobilį arba važiuodami dviračiu.
• Dėl konstrukcijos ausinės praleidžia garsą. Atminkite, kad tai gali
trukdyti šalia jūsų esantiems žmonėms.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali
tik įrangos, parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES
direktyvos, naudotojams.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Belgium“, „Bijkantoor van Sony Europe Limited“, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Kad nepažeistumėte klausos, nesiklausykite įrašų dideliu
garsumo lygiu ilgą laiką.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad ši įranga atitinka
2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą
rasite apsilankę interneto adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Belaidis veikimas
Darbinis dažnis
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Didžiausia išvesties galia
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m esant 10 m atstumui [13,56 MHz]
• Nebandykite ardyti, atidaryti ar pjaustyti pagalbinių elementų ar baterijų.
• Maitinimo elementus ar akumuliatorius saugokite nuo karščio ar
ugnies. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
• Jei iš elemento teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ar
į akis. Jei taip nutiktų, nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės
į gydytoją.
• Pagalbinius elementus ir baterijas prieš naudojant reikia įkrauti.
Įkraudami visada vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir
nurodymais įrangos vadove.
• Jei įranga buvo ilgai nenaudota, kad elementai ar baterijos veiktų
efektyviai, juos gali tekti kelis kartus įkrauti ir iškrauti.
• Išmeskite laikydamiesi taisyklių.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Latviešu
Par rokasgrāmatām
1. Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)
2. (Sākšanas norādījumi)
Sākšanas norādījumos iekļautā informācija:
• WALKMAN® lietošanas pamatinstrukcijas
• Kā internetā piekļūt noderīgām datora lietojumprogrammu tīmekļa
vietnēm
3. Palīdzības norādījumi (tīmekļa dokuments
personālajam datoram/viedtālrunim)
Palīdzības norādījumi ietver detalizētas lietošanas
instrukcijas, specifikācijas, klientu atbalsta vietnes URL utt.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/
Lai gan pārlūkošana ir bezmaksas, iespējams, būs
jāmaksā par sakariem atbilstoši jūsu līgumam ar
pakalpojumu sniedzēju.
Atkarībā no valsts/reģiona, kurā iegādājāties savu Walkman ierīci, daži
modeļi var nebūt pieejami.
Piezīmes par Walkman lietošanu
Piezīme par akumulatoru
Par ausīs ieliekamajām austiņām
• Izmantojot ieliekamās austiņas ar augstu lipšanas jeb adhēzijas
pakāpi, ņemiet vērā šādus nosacījumus. Citādi pastāv dzirdes vai
bungādiņu bojājuma risks.
–– Neievietojiet ieaušus ausīs, izmantojot spēku.
–– Neizņemiet ieaušus no ausīm strauji. Noņemot austiņas,
uzmanīgi virziet ieaušus uz augšu un uz leju.
Par austiņām
• Izvairieties no ierīces atskaņošanas tādā skaļumā, kas ilgā laika
periodā var ietekmēt jūsu dzirdi.
• Iespējams, nebūs dzirdamas skaļas ārējās skaņas. Izvairieties no
klausīšanās ar šo ierīci apstākļos, kur dzirdes iespējas nedrīkst pasliktināt,
piemēram, vadot transportlīdzekli vai pārvietojoties ar velosipēdu.
• Tā kā austiņām ir ārēji nenoslēgtas skaņas dizains, skaņa ir dzirdama
ārpus austiņām. Atcerieties, ka nedrīkst traucēt apkārtējiem.
Piezīme klientiem: turpmākā informācija attiecas
tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, kurā ir spēkā ES
direktīvas.
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES izstrādājumiem: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Beļģija
Lai nepieļautu iespējamos dzirdes bojājumus, ilglaicīgi
neklausieties saturu ar lielu skaļuma līmeni.
• Lai novērstu akumulatora veiktspējas pasliktināšanos, uzlādējiet
akumulatoru vismaz vienu reizi 6 mēnešos.
microSD kartes formatēšana
Pirms saturu saglabājat microSD kartē (neietilpst komplektācijā),
noteikti izlasiet instrukcijas par microSD kartēm, kas sniegtas internetā
pieejamajos palīdzības norādījumos.
Skaļums atbilstīgi Eiropas un Korejas direktīvām
• Klientiem Eiropā
• Klientiem Korejā (austiņu komplektācijā iekļautie modeļi)
Audiāls (pīkstiens) un vizuāls brīdinājums [Check the volume level.]
paredzēts, lai aizsargātu jūsu dzirdi. Šie brīdinājumi rodas, ja sākotnēji
iestatiet skaļumu dzirdei kaitīgā līmenī. Brīdinājuma signālu un tekstu
varat atcelt, brīdinājuma dialogā pieskaroties pie [OK].
Piezīme
•Pēc vizuālā un audiālā brīdinājuma atcelšanas skaļumu var iestatīt augstākā līmenī.
•Pēc sākotnējā brīdinājuma šis signāls un teksts tiek atkārtots ik pēc
20 atskaņošanas stundām, kopš ir iestatīts dzirdei kaitīgs skaļuma līmenis.
Brīdinājumu laikā skaļums automātiski tiks pazemināts.
•Ja pēc augsta un bungādiņām kaitīga skaļuma līmeņa iestatīšanas Walkman
ierīci izslēdz, nākamajā Walkman ierīces ieslēgšanas reizē skaļuma līmenis tiks
automātiski pazemināts.
BLUETOOTH® funkcijas
Varat klausīties Walkman ierīcē saglabātu mūziku, izmantojot Bluetooth
audio ierīces, piemēram, austiņas vai skaļruņus.
Savienošana pārī (pirmajā ierīces lietošanas reizē)
Pirmo reizi izveidojot bezvadu savienojumu ar Bluetooth audio ierīcēm,
ierīces savstarpēji jāreģistrē. Šo reģistrēšanas procesu dēvē par
savienošanu pārī.
1. Iestatiet Bluetooth audio ierīcei pārī savienošanas režīmu. (Skatiet
ierīces lietošanas rokasgrāmatu.)
2. Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
3. Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth.
4. Lai sāktu savienošanu pārī, pieskarieties [Add Device (Pairing)].
5. Pārī savienoto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu Bluetooth
savienojumu.
Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, tiek parādīts ziņojums
[Connected].
Savienojuma izveide (nākamās lietošanas reizes)
1. Ieslēdziet pārī savienoto Bluetooth audio ierīci un iestatiet to
gaidstāves režīmā.
2. Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
3. Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth.
4. Pārī savienoto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu Bluetooth
savienojumu.
Atvienošana
1. Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties
–[
Settings] – [Connect to/
Add Audio Device].
2. Pārī savienoto ierīču sarakstā pieskarieties pievienotās ierīces
nosaukumam, pēc tam atvienošanās dialogā pieskarieties pie [OK].
Piezīme
•Pārī savienošanas informācija tiek dzēsta šādās situācijās. Ierīču atkārtota
savienošana pārī.
–– Vienā vai abās ierīcēs atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.
–– Pārī savienošanas informācija tiek dzēsta no ierīcēm, piemēram, ierīču
remonta laikā.
Problēmu novēršana
Walkman ierīce nevar uzlādēt akumulatoru, vai dators neatpazīst ierīci.
• Datora USB savienotājam nav pareizi pievienots USB kabelis (ietilpst
komplektācijā). Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet USB kabeli.
• Kad akumulators tiek lādēts, Walkman uzlādes indikators deg sarkanā
krāsā; tas izdziest, kad uzlāde ir pabeigta.
• Pirmajā Walkman ierīces izmantošanas reizē, kā arī tad, ja Walkman
ierīci ilgi neesat lietojis, var paiet dažas minūtes, līdz dators to
atpazīst. Pārbaudiet, vai dators ir atpazinis Walkman ierīci, kad ir
pagājušas aptuveni 10 minūtes pēc tās savienošanas ar datoru.
• Ja iepriekš aprakstītie rīcības varianti neļauj novērst problēmu, pilnībā
izslēdziet datoru un atvienojiet Walkman ierīci. Pēc tam atvienojiet
barošanas kabeli, akumulatoru un jebkuru citu datoram pievienotu
ierīci un piecas minūtes veiciet tā izlādi. Pēc izlādes no jauna
ieslēdziet datoru un atkal pievienojiet Walkman ierīci.
Atbilstība un informācija
Informācija par likumiem un preču zīmēm
• Informāciju par likumiem, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmju
lietošanu skatiet komplektācijā iekļautās programmatūras sadaļā
Svarīga informācija. Lai to lasītu, datorā instalējiet komplektācijā
iekļauto programmatūru.
Lai to instalētu, pēc savienošanas ar datoru Walkman ierīces sistēmas
krātuvē atveriet [WALKMAN].
Windows lietotājiem: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac lietotājiem: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Pēc programmatūras instalēšanas veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmā
ģenerētās saīsnes vai aizstājvārda ikonas.
• Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV
un citās valstīs.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai
2014/53/ES. Pilns ES paziņojuma par atbilstību teksts atrodas šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Bezvadu funkcija
Darbības frekvence
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Maksimālā izejas jauda
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m 10 m attālumā [13,56 MHz]
• Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet sekundāros akumulatorus vai
baterijas.
• Nepakļaujiet akumulatorus karstuma vai uguns iedarbībai. Izvairieties
no to atstāšanas tiešā saules gaismā.
• Akumulatora noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nokļūt saskarē
ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto
zonu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Sekundāros akumulatorus un baterijas pirms lietošanas jāuzlādē.
Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja
instrukcijās vai aprīkojuma rokasgrāmatā.
• Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem akumulatori vai baterijas vairākas
reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju.
• Utilizēt pareizi.
Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez brīdinājuma.
Download PDF

advertising