Sony | DSC-H300 | Sony DSC-H300 H300 fotoaparatas su 35 k. optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-476-545-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-H300
LT
Naudojimo instrukcija
Sužinokite daugiau apie fotoaparatą („Cyber-shot“
naudotojo vadovas)
„Cyber-shot“ naudotojo vadovas“ (pagalbinis vadovas) yra
internetinis žinynas. Jame rasite išsamias daugelio fotoaparato
funkcijų naudojimo instrukcijas.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį ar regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
LT 2
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• LR6 (AA dydžio) šarminiai maitinimo elementai (4)
• Specialus USB kabelis (1) („Sony Corporation 1-837-783-“)
• Dirželis, kuriuo fotoaparatas kabinamas ant peties (1)
• Objektyvo dangtelis (1) / objektyvo dangtelio dirželis (1)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
[ DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotę pakeiskite tik nurodyto tipo pakuote. Kitaip maitinimo
elementai gali užsidegti arba galite susižeisti.
3 LT
Informacija klientams iš Europos
[ Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir pan.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 ft)
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
LT 4
[ Senos elektrinės ir elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
5 LT
[ Panaudotų maitinimo elementų išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
LT 6
Maitinimo elementų / atminties kortelės
(parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad rantyto kampo kryptis yra tinkama.
1
2
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę (parduodama atskirai).
7 LT
3
Įdėkite maitinimo elementus. Ženklai + / – turi sutapti.
x Tinkami ir netinkami maitinimo elementai
Toliau pateiktoje lentelėje esantis ženklas
(varnelė) nurodo maitinimo
elementus, kuriuos galima naudoti, o — (brūkšnys) nurodo elementus, kurių
negalima naudoti.
Maitinimo elementų tipas
Pridedami
Tinkami
LR6 (AA dydžio) šarminiai maitinimo
elementai
HR15/51: HR6 (AA dydžio) nikelio ir
metališkojo hidrido maitinimo elementai
—
Ličio maitinimo elementai*
—
Mangano maitinimo elementai*
—
—
Nikelio-kadmio maitinimo elementai*
—
—
—
* Sumažėjus įtampai arba kilus problemų dėl maitinimo elementų, įrenginys gali
netinkamai veikti.
LT 8
• Nikelio ir metališkojo hidrido maitinimo elementus galima įkrauti naudojant
maitinimo elementų kroviklį (parduodama atskirai).
• Fotoaparato veikimas priklauso nuo to, kokio gamintojo ir tipo maitinimo
elementus naudojate. Be to, maitinimo elementai gali gerokai prasčiau veikti
žemoje temperatūroje. Jei temperatūra yra žemesnė nei 5 °C (41 °F), fotoaparatas
gali netikėtai išsijungti iškart po įjungimo arba perjungus atkūrimo režimą
į fotografavimo režimą.
Daugiau informacijos apie maitinimo elementus rasite „Cyber-shot“ naudotojo
vadovas“ dalyje „Maitinimo elementai“.
• Atminkite: negalime garantuoti, kad fotoaparatas tinkamai veiks, jei naudosite
maitinimo elementus, kurie anksčiau pateiktoje lentelėje nenurodyti kaip tinkami.
9 LT
x Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir peržiūrėti, skaičius
Maitinimo elementų
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas
Apytiksliai 175 min.
Apytiksliai 350 vaizdų
Filmavimas
Apytiksliai 85 min.
—
Nepertraukiamas
filmavimas
Apytiksliai 150 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksliai 400 min.
Apytiksliai 8 000 vaizdų
• Skaičiai nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
x Atminties kortelės išėmimas
Paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
LT 10
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo mygtukas
1
2
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pasirinkite norimą kalbą.
11 LT
3
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z ant valdymo mygtuko.
4
Nustatykite [Date & Time Format], [Summer Time]
ir [Date & Time], tada pasirinkite [OK].
5
LT 12
Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
Fotografavimas / filmavimas
Mygtukas MOVIE
Užrakto mygtukas
Režimo pasirinkimo
rankenėlė
: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode
W / T (mastelio
keitimas)
W: tolinti
T: artinti
13 LT
Nuotraukų fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
2
Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
LT 14
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo mygtukas
(atkūrimas)
(naikinti)
1
Paspauskite mygtuką
(atkūrimas).
15 LT
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Paspauskite valdymo mygtuko rodykles B (paskesnis) / b (ankstesnis).
Norėdami peržiūrėti filmus, valdymo mygtuko viduryje paspauskite z.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką (naikinti).
2 Ant valdymo mygtuko paspauskite v, kad pasirinktumėte [This Image],
tada paspauskite z.
„PlayMemories Home“ funkcijos
Naudodami programinę įrangą „PlayMemories Home“ galite importuoti
nuotraukas ir filmus į kompiuterį ir juos naudoti.
LT 16
Tvarkymas
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje*
Vaizdų importavimas iš
fotoaparato
Vaizdų bendrinimas
Vaizdų įkėlimas į tinklo
paslaugų svetaines*
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online“
* „Windows“ ir „Mac“ sistemose funkcija veikia skirtingai.
17 LT
z „PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami šį URL:
www.sony.net/pm/
• „Mac“ sistemoje palaikomą programinę įrangą galite atsisiųsti naudodami šį URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT 18
Rekomenduojama kompiuterio aplinka
Programinę įrangą „PlayMemories Home“ rekomenduojama naudoti toliau
aprašytoje kompiuterio aplinkoje.
Windows
OS (iš anksto įdiegta)
„Windows Vista“* SP2 / „Windows 7“ SP1 /
„Windows 8“
Centrinis procesorius
„Intel Pentium III“ 800 MHz arba spartesnis
Atmintis
„Windows Vista“ / „Windows 7“ / „Windows 8“:
1 GB ar daugiau
Standusis diskas
Apytiksliai 600 MB
(įdiegimui reikalinga vieta)
Ekranas
1 024 × 768 taškų ar daugiau
* „Starter (Edition)“ nepalaikomas.
Mac
OS (iš anksto įdiegta)
10.6–10.8 versijų „Mac OS X“
19 LT
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nemodifikuokite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ir ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens. Jei į fotoaparatą pateks vandens, jis gali sugesti.
Kai kuriais atvejais kameros gali nepavykti suremontuoti.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite sugadinti
fotoaparatą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba
gali būti sugadinti vaizdo duomenys.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
LT 20
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos nepavykus įrašyti turinio arba praradus ar
sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,76 mm (1/2.3 tipo) CCD, pagrindinių spalvų filtras
Bendras pikselių skaičius: apytiksliai 20,4 megapikselių
Efektyvių pikselių skaičius: apytiksliai 20,1 megapikselių
Objektyvas: 35 k. priartinantis objektyvas
f = 4,5 mm – 157,5 mm (25 mm – 875 mm (35 mm juostinio fotoaparato
atitikmuo))
F3,0 (W) – F5,9 (T)
Filmuojant (16:9): 30,3 mm – 1 060 mm
Filmuojant (4:3): 27,8 mm – 973 mm
SteadyShot: optinis
21 LT
Fotografuojant vaizdų seriją (kai pikselių skaičius yra didžiausias):
apytiksliai 0,80 vaizdų per sekundę (iki 100 vaizdų)
Failo formatas:
Nuotraukos: suderinamas JPEG (DCF, „Exif“, „MPF Baseline“) ir DPOF
Filmai: MPEG-4 AVC/H.264
Įrašoma laikmena: vidinė atmintis (apytiksliai 55 MB), „Memory Stick Duo“
laikmena, „Memory Stick Micro“ laikmena, SD kortelės, „microSD“
atminties kortelės
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas Auto ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos koeficientas)):
apytiksliai nuo 4,0 m iki 6,8 m (nuo 1,3 ft iki 22,3 ft) (W)
apytiksliai nuo 1,5 m iki 3,6 m (nuo 4,9 ft iki 11,8 ft) (T)
[Įvesties ir išvesties jungtys]
USB / A/V OUT lizdas:
Vaizdo išvestis
Garso išvestis
USB jungtis
USB jungtis: Hi-Speed USB (USB 2.0)
LT 22
[Ekranas]
LCD ekranas: 7,5 cm (3.0 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 460 800 taškų
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: LR6 (AA dydžio) šarminiai maitinimo elementai (4), 6 V
HR15/51: HR6 (AA dydžio) nikelio ir metališkojo hidrido maitinimo
elementai (4) (parduodama atskirai), 4,8 V
Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): apytiksliai 1,6 W
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (pagal CIPA standartą):
127,5 mm × 89,0 mm × 91,7 mm (5 1/8 in × 3 5/8 in × 3 5/8 in) (P / A / G)
Svoris (pagal CIPA standartą) (su keturiais maitinimo elementais ir
„Memory Stick Duo“ laikmena):
apytiksliai 590 g (1 lb 4,8 oz)
Mikrofonas: monofoninio garso
Garsiakalbis: monofoninio garso
„Exif Print“: suderinama
„PRINT Image Matching III“: suderinama
23 LT
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti dizainą ir specifikacijas.
Prekių ženklai
• Toliau nurodyti ženklai yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
, „Cyber-shot“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, „PlayMemories Online“ ir „PlayMemories Online“
logotipas.
• „Windows“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
• „Facebook“ ir „f“ logotipas yra „Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Tačiau ženklas ™ arba ® šiame vadove naudojami ne visais atvejais.
LT 24
Papildomos informacijos apie gaminį ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
25 LT
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising