Sony | DSC-H400 | Sony DSC-H400 DSC-H400 kompaktinis fotoaparatas su 63x optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-533-868-11(1) (LT)
„PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Kaip naudoti
Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Fotografavimas
Įprastas filmavimas
Nepertraukiamas
filmavimas
LCD ekranas
Apytiksl. 150 min.
Apytiksl. 300 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 160 min.
Apytiksl. 320 vaizdų
LCD ekranas
Apytiksl. 60 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 75 min.
—
LCD ekranas
Apytiksl. 120 min.
—
: Išmanusis
automatinis režimas
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 135 min.
—
: Filmo režimas
Apytiksl. 240 min.
Apytiksl. 4800 vaizdų
Peržiūra (nuotraukos)
Maitinimo elemento išstūmimo
svirtelė
DSC-H400
1
2
Lietuvių
Daugiau informacijos apie fotoaparatą („Žinynas“)
 Skaičiai
nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Įsitikinkite, kad rantyto kampo
kryptis yra tinkama.
Maitinimo laidas
(maitinimo laidas)
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
 Fotoaparatas (1)
 Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1 (1)
 Specialus USB kabelis (1)
 Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C (1)
 Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV, Kanadoje ir Kinijoje) (1)
 Dirželis, kuriuo fotoaparatas kabinamas ant peties (1)
 Objektyvo dangtelis (1)
 Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
Įkrovimo lemputė
Šviečia: kraunama
Išsijungusi: įkrovimas baigtas
Mirksi: įkrovimo klaida arba
įkrovimas laikinai sustabdytas,
nes fotoaparato temperatūra
netinkama
Papildomos informacijos apie gaminį ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
Naudojimas ir priežiūra
Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
Duomenų bazės failai
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Jei į fotoaparatą įstatysite atminties kortelę be duomenų bazės failo ir įjungsite įrenginį,
dalis atminties kortelės vietos automatiškai panaudojama duomenų bazės failui kurti.
Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus leidžiama atlikti kitus veiksmus. Jei įvyko duomenų
bazės failo klaida, importuokite visus vaizdus į kompiuterį naudodami programą
„PlayMemories Home“, o tada suformatuokite atminties kortelę.
2
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Valdymo
mygtukas
Laikrodžio nustatymas
Pasirinkite vaizdus:
 (kitas) /
 (ankstesnis)
Nustatykite: 
(atkūrimas)
(naikinimas)
ON / OFF (maitinimas)

2
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
Įdėkite atminties kortelę (parduodama atskirai).
Valdymo
mygtukas
1
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Atidarykite dangtelį.
Prekių ženklai
„Memory Stick“ ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai.
 „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
 „Mac“ yra „Apple Inc.“ registruotasis prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas
JAV ir kitose šalyse.
 SDXC logotipas yra SD-3C, LLC. prekės ženklas.
 „Facebook“ ir „f“ logotipas yra „Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai.
 „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
 Be to, šiame žinyne naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Nepaisant to, ženklai ™ arba ® šiame žinyne gali būti neaptarti.
1
1
1
2
Pasirinkite elementus:
///
Nustatykite: 
1
Paspauskite mygtuką
 Naudokite
tik originalias „Sony“ firmos maitinimo elementų pakuotes, specialų
USB kabelį (pridedamas) ir kintamosios srovės adapterį (pridedamas).
Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedamas) įkraunama per maždaug
230 min.
Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio tam skirtu USB kabeliu.
4
5
Kaip panaikinti vaizdą
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pasirinkite norimą kalbą.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite  ant valdymo mygtuko.
 Paspauskite mygtuką (naikinimas).
 Ant valdymo mygtuko paspauskite , kad pasirinktumėte [This Image],
tada paspauskite .
Vaizdų, importuotų
iš fotoaparato,
atkūrimas.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Drėgmės kondensacija
Jei fotoaparatas tiesiai iš šaltos vietos pernešamas į šiltą, jo viduje arba išorėje gali
kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti fotoaparato veikimą.
Jei kondensuojasi drėgmė
Išjunkite fotoaparatą ir palaukite apie pusę valandos, kad drėgmė išgaruotų. Atminkite,
kad jei bandysite fotografuoti / filmuoti, kai objektyvo viduje susikaupusi drėgmė,
vaizdai nebus ryškūs.
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Kaip iš naujo nustatyti datą ir laiką
Toliau nurodytas funkcijas galite naudoti
kompiuteriuose su „Windows“ operacine
sistema.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas
naudojant
„PlayMemories
Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
Į USB lizdą
 Norint
© „Sony Corporation“, 2014 m.
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite, kol jis ir
maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos nepavykus įrašyti turinio arba praradus
ar sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
Norėdami atidaryti datos ir laiko nustatymo ekraną, pasirinkite MENU 
(nustatymai) 
(laikrodžio nustatymai)  [Date & Time Setting].
Apsauga nuo perkaitimo
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos patirta žala nebus atlyginta
„PlayMemories Home™“ ypatybės
Nustatykite [Date & Time Format], [Summer Time]
ir [Date & Time]. Tada spauskite OK.
Kad būtų užtikrintas pastovus atminties kortelės veikimas, rekomenduojame kiekvieną
pirmą kartą naudojamą atminties kortelę suformatuoti šiuo fotoaparatu. Atminkite,
kad formatuojant bus ištrinti visi atminties kortelėje esantys duomenys. Šių duomenų
nepavyks atkurti. Būtinai sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją kompiuteryje
arba kitoje saugojimo vietoje.
 Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
 Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
 Saugokite fotoaparatą nuo vandens. Jei į fotoaparatą pateks vandens, jis gali sugesti.
Kai kuriais atvejais fotoaparato gali nepavykti suremontuoti.
 Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite sugadinti
fotoaparatą.
 Nenaudokite fotoaparato netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos
arba spinduliuotė. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
 Naudojant fotoaparatą vietose, kuriose daug smėlio ar dulkių, jis gali sugesti.
 Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti vaizdų.
Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali būti
sugadinti vaizdo duomenys.
 Prieš naudodami blykstę nuvalykite ją. Dėl blykstės išskiriamos šilumos ant blykstės
paviršiaus esantys nešvarumai gali pradėti rūkti arba užsidegti. Minkšta šluoste
nuvalykite nuo blykstės paviršiaus nešvarumus, dulkes ir pan.

Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.
Pasirinkite vaizdą spausdami  (paskesnis) / (ankstesnis) ant valdymo mygtuko.
Norėdami peržiūrėti filmus, valdymo mygtuko viduryje paspauskite .
1
2
3
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
Fotoaparato temperatūra
(atkūrimas).
Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedamas), naudodami tam skirtą USB kabelį
(pridedamas).
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Rekomenduojama kompiuterio aplinka
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite apsilankę
toliau pateiktu URL adresu.
www.sony.net/pcenv/
Filmavimas
JAV, Kanados ir Kinijos
klientams
Klientams, esantiems
kitose nei JAV, Kanada
ir Kinija šalyse /
regionuose
MOVIE
Režimo pasirinkimo
rankenėlė
2
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
„Žinynas“ yra pateiktas internete. Nuodugniai išstudijuokite
išsamias daugelio fotoaparato funkcijų naudojimo instrukcijas.
 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Pasirinkite savo šalį ar regioną.
 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
 Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
Užrakto mygtukas
informacijos apie „Mac“ kompiuteriams skirtas programas žr. toliau
pateiktu URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos
gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
Specifikacijos
Fotoaparatas
 Daugiau
Fotografavimas
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Atidarykite dangtelį.
W: tolinti
T: artinti
Vaizdų skaičius
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Naudojimo instrukcija
Fotografavimas / filmavimas
Maitinimo
elementų veikimo
trukmė
Skaitmeninis fotoaparatas
„PlayMemories Home“ galite atsisiųsti apsilankę toliau nurodytu URL adresu:
www.sony.net/pm/
Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę
Nešiodami ar laikydami būtinai įdėkite maitinimo elementų pakuotę į plastikinį maišelį
ar kitą talpyklą, kad apsaugotumėte kontaktą nuo dėmių, trumpojo jungimo ir pan. bei
sąlyčio su metaliniais daiktais.
 Jei maitinimo elementų pakuotė buvo nenaudojama ilgiau nei metus, ji gali būti
sugedusi.

[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,76 mm (1/2.3 tipo) CCD, pagrindinių spalvų filtras
Bendras fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 20,4 megapiksel.
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 20,1 megapiksel.
Objektyvas: 63 k. priartinantis objektyvas
f = 4,4–277 mm (24,5–1 550 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo))
F3.4 (W) – F6.5 (T)
Filmuojant (16:9): 32,1–2 029 mm
Filmuojant (4:3): 29,2–1 849 mm
„SteadyShot“: optinis
Fotografuojant vaizdų seriją (kai pikselių skaičius yra didžiausias):
apytiksl. 0,71 vaizdo/s (iki 100 vaizdų)
Failo formatas:
nuotraukos: suderinamas su JPEG (DCF, „Exif“, „MPF Baseline“) ir DPOF
filmai: MPEG-4 AVC/H.264
Įrašoma laikmena: vidinė atmintis (apytiksl. 55 MB), laikmenos „Memory Stick PRO Duo™“
ir „Memory Stick Micro™“, SD kortelės, atminties kortelės „micro SD“
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas automatinis ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos koeficientas)):
apytiksl. nuo 0,4 m iki 8,8 m (nuo 1,3 pėd. iki 28,8 pėd.) (W)
apytiksl. nuo 3,5 m iki 4,6 m (nuo 11,4 pėd. iki 15,0 pėd.) (T)
[Įvesties ir išvesties jungtys]
USB / A/V OUT lizdas:
Vaizdo išvestis
Garso išvestis
USB jungtis
USB jungtis: „Hi-Speed“ USB (USB 2.0)
[Vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius: 201 600 taškų ekvivalentas
Kadro aprėptis: 100%
[Ekranas]
LCD ekranas: 7,5 cm (3.0 tipo) TFT atmintinė
Bendras taškų skaičius: 460 800 taškų
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1, 3,6 V
Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C, 5 V
Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): apytiksl. 1,5 W
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
Matmenys (pagal CIPA standartus):
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (5 1/8 col. × 3 3/4 col. × 4 7/8 col.)
(plotis / aukštis / storis)
Svoris (pagal CIPA standartu) (taikoma NP-BX1 maitinimo elementų pakuotei,
laikmenoms „Memory Stick PRO Duo“):
apytiksl. 655 g (1 svar. 7,1 unc.)
Mikrofonas: monofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
„Exif Print“: suderinama
„PRINT Image Matching III“: suderinama
Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V, 50/60 Hz, 70 mA KS
Išvesties įtampa: 5 V, 0,5 A NS
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
Matmenys:
apytiksl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 col. × 7/8 col. × 2 1/4 col.)
(plotis / aukštis / storis)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos srovė: 1,89 A
Talpa:
4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
toliau pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės
į „Sony“ pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr. DSC-H400
Serijos nr. ______________________________
Modelio nr.: AC-UB10C
Serijos nr. ______________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
PAVOJUS!
KAD BŪTŲ IŠVENGTA UGNIES ARBA
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS ŠIOMIS INSTRUKCIJOMIS
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima patirti
cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
 Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
 Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
 Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie maitinimo
elementų jungčių.
 Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
 Nedeginkite elementų.
 Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
 Įkraukite maitinimo elementus originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo elementus.
 Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
 Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
 Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
 Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Informacija klientams Europoje+
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB
ir pan.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 pėd.)
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir
maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Download PDF