Sony | DSC-TX9 | Sony DSC-TX9 TX9 Skaitmeninis kompaktiškas fotoaparatas Naudojimo instrukcijos

DSC-TX9
Skaitmeninis fotoaparatas/naudojimo instrukcija
© 2010 Sony Corporation
Lietuviškai
Vartotojo dńmesiui
Modelio ir serijos numeris yra nurodytas fotoaparato apaļioje. ŏrašykite serijos
numerŐ žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos numerius, kai dńl šio
fotoaparato kreipiatńs Ő Sony platintojĸ.
Modelio nr. DSC-TX9
Serijos nr. _____________________________
ŏSPŃJIMAS
Siekdami išvengti gaisro arba srovńs smŹgio rizikos saugokite
ŐrenginŐ nuo lietaus arba drńgmńs poveikio.
SVARBI INFORMACIJA DŃL
SAUGUMO!
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
DŃMESIO!
SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO KILIMO
ARBA SROVŃS SMŸGIO GAVIMO RIZIKķ
ATIDŽIAI PRISILAIKYKITE ŠIž
NURODYMž!
Jeigu srovńs laido šakutńs forma neatitinka elektros lizdo, naudokite šakutńs
adapterŐ, kuris atitinka elektros lizdĸ.
DŃMESIO!
[ Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitńs neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba
sukelti cheminius nudegimus. Prisilaikykite toliau minńtſ saugumo priemoniſ.
• Neišardykite akumuliatoriaus.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite jŐ nuo smŹgiſ, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemńs ir neužlipkite ant jo.
• ŽiŹrńkite, kad nekiltſ trumpasis jungimas ir kad jokie metaliniai daiktai neliestſ
akumuliatoriaus kontaktſ.
• Saugokite akumuliatoriſ nuo didelńs temperatŹros, kuri viršija 60°C, poveikio,
pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose saulńs spinduliuose arba saulńje
pastatytame automobilyje.
• Nedeginkite akumuliatoriaus ir nemeskite jo Ő ugnŐ.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitĸ praleidžianļio liļio jonſ akumuliatoriaus.
• Akumuliatoriſ Őkraukite, naudodami tik Sony akumuliatoriſ kroviklŐ arba ŐrenginŐ,
kuris gali Őkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatoriſ mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
• ŽiŹrńkite, kad akumuliatorius nesušlaptſ. Jis turi bŹti sausas.
• Akumuliatoriſ pakeiskite identišku arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
• Utilizuokite senĸ akumuliatoriſ, kaip yra nurodyta instrukcijoje.
[ Akumuliatoriaus kroviklis
Net jeigu CHARGE indikatorius nešvieļia, akumuliatoriaus kroviklis nńra atjungtas
nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo. Jeigu kroviklio
naudojimo metu kyla problemſ, nedelsdami atjunkite kroviklio srovńs laido šakutņ
nuo elektros lizdo.
LT
Jeigu yra komplektuojamas srovńs laidas, jŐ yra leistina naudoti tik su šiuo
Őrenginiu - nenaudokite jo su kitu Őrenginiu.
Klientams Europoje
[ Pastaba klientams, kuriſ šalyse galioja ES direktyvos
Šio produkto gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. EMC ir produktſ saugos Őgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Serviso arba garantijos klausimais kreipkitńs atskiruose serviso arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šis produktas yra patikrintas ir pripažintas atitinkanļiu EMC direktyvos nustatytas
sĸlygas dńl sujungimo kabeliſ, kurie yra trumpesni už 3 metrus, naudojimo.
[ Dńmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrńžtuose dažniuose gali Őtakoti fotoaparato vaizdĸ
ir garsĸ.
[ Vartotojo dńmesiui
Jeigu statinń elektra arba elektromagnetizmas sukelia duomenſ perdavimo
pertraukimĸ pusiaukelyje (nesńkmingai), pradńkite procesĸ iš naujo arba
atjunkite ir vńl prijunkite kabelŐ (USB ir kt.).
LT
3
[ Senſ elektriniſ ir elektroniniſ Őrenginiſ utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sĸjungos šalyse, kur yra taikoma rŹšiuotſ
atliekſ surinkimo sistema)
Šis ženklas ant Őrenginio arba ant jo Őpakavimo nurodo, kad
Őrenginio negalima utilizuoti kartu su buitinńmis atliekomis.
JŐ reikia pristatyti Ő senſ Őrenginiſ prińmimo punktĸ. Teisingai
utilizuodami šŐ produktĸ padńsite išvengti potencialiſ neigiamſ
pasekmiſ aplinkai ir žmoniſ sveikatai.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnņ
informacijĸ apie Őrenginio utilizavimĸ Jums gali pateikti miesto
savivaldybń, senſ Őrenginiſ prińmimo punkto atstovas arba
parduotuvńje, kurioje Ősigijote šŐ ŐrenginŐ.
[ Senſ baterijſ utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos
Sĸjungos ir kitose Europos šalyse, kur yra taikoma rŹšiuotſ
atliekſ surinkimo sistema)
Šis ženklas ant akumuliatoriaus/baterijos arba ant Őpakavimo
nurodo, kad su Őrenginiu komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinńmis atliekomis.
Ant kai kuriſ baterijſ šis simbolis gali bŹti atvaizduotas kartu su
cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra
daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami šiĸ baterijĸ padńsite išvengti Őmanomos neigiamos Őtakos
aplinkai ir žmoniſ sveikatai. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Jeigu produkto saugumo, pajńgumo arba duomenſ integralumo užtikrinimui
reikalingas nepertraukiamas ryšys su Őmontuota baterija, jĸ leistina keisti tik
kvalifikuotam specialistui. Kad užtikrintumńte teisingĸ išnaudotos baterijos
utilizavimĸ, nugabenkite jĸ Ő atitinkamĸ surinkimo punktĸ, kur galima atiduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius Őrenginius.
Jeigu naudojate kitĸ baterijĸ, prašome, perskaitykite skyriſ apie tai, kaip galima
saugiai išimti baterijĸ iš Őrenginio.
Nugabenkite jĸ Ő atitinkamĸ surinkimo punktĸ. Išsamesnņ informacijĸ dńl šio
Őrenginio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybń, senſ Őrenginiſ prińmimo punkto atstovas arba parduotuvńje, kurioje
Ősigijote šŐ ŐrenginŐ.
LT
4
Turinys
Nuo ko pradńti
ŽiŹrńkite “Cyber-shot Handbook” (PDF failas)
instrukcijĸ komplektuojamame CD-ROM ................................6
Komplektuojami priedai ............................................................6
Pastabos dńl fotoaparato naudojimo ......................................6
ŏrenginio dalys .........................................................................10
Akumuliatoriaus Őkrovimas ir vaizdſ
skaiļius/Őrašymo trukmń ...........................................................11
Akumuliatoriaus/atminties kortelńs
(parduodama atskirai) Ődńjimas .............................................14 LT
Datos ir laikrodžio/ekrano spalvos nustatymas ........................17
Vaizdſ Őrašymas/atvaizdavimas
Vaizdſ Őrašymas ......................................................................18
Vaizdo Őrašſ Őrašymas .............................................................19
Vaizdſ atvaizdavimas..............................................................20
“Cyber-shot Handbook” instrukcija (PDF failas)
Kai norite daugiau sužinoti apie fotoaparatĸ (“Cyber-shot
Handbook” instrukcija)..............................................................21
Kita informacija
Ekrane atvaizduojamos piktogramos ...................................22
Vaizdſ skaiļius ir vaizdo Őrašſ Őrašymo trukmń ...................24
ŏspńjimai ...................................................................................26
Techniniai duomenys ..............................................................28
LT
5
ŽiŹrńkite “Cyber-shot Handbook”
(PDF failas) instrukcijĸ
komplektuojamame CD-ROM
Išsamesnņ informacijĸ apie papildomas fotoaparato
funkcijas žiŹrńkite “Cyber-shot Handbook”
instrukcijoje (PDF failas), kuri yra CD-ROM diske
(kompl.), naudodami kompiuterŐ.
ŽiŹrńkite “Cyber-shot Handbook” instrukcijĸ, kai norite
daugiau sužinoti apie vaizdſ Őrašymĸ ir atvaizdavimĸ, bei fotoaparato
prijungimĸ prie kompiuterio, spausdintuvo arba televizoriaus (21 psl.).
Komplektuojami priedai
•Akumuliatoriaus kroviklis BC-CSN/BC-CSNB (1)
•Srovńs laidas (1)
•Akumuliatorius NP-BN1 (1)
•Pieštukas (1)
•USB kabelis (1)
•AV kabelis (1)
•Daugiafunkcinis pagrindas (1)
•Rankos dirželis (1)
•CD-ROM (1)
– Cyber-shot taikomoji programinń Őranga
– “Cyber-shot Handbook” instrukcija
•Naudojimo instrukcija (ši instrukcija) (1)
Pastabos dńl fotoaparato naudojimo
Kalbos nustatymo keitimas
Jeigu reikia, galite keisti ekrano parodymſ atvaizdavimui naudojamĸ
kalbĸ.
Norńdami keisti kalbos nustatymĸ palieskite
, po to išsirinkite
(Settings) t
(Main Settings) t [Language Setting].
Vidinńs atminties ir atminties kortelńs duomenſ atsarginńs kopijos
sudarymas
Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite akumuliatoriaus arba atminties
kortelńs, kol švieļia prieigos indikatorius. Priešingu atveju vidinńs
atminties arba atminties kortelńs duomenys gali bŹti sugadinti arba
ištrinti. Visada apsaugokite duomenis, sudarydami atsargines kopijas.
LT
6
Fotoaparato funkcijos
•Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašytos su TransferJet
suderinamſ/nesuderinamſ, su 1080 60i suderinamſ ir su 1080 50i
suderinamſ Őrenginiſ funkcijos.
Norńdami sužinoti, ar fotoaparatas remia TransferJet funkcijĸ ir ar jis
yra suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i, patikrinkite šiuos ženklus
fotoaparato apaļioje.
Su TransferJet suderinamas Őrenginys:
(TransferJet)
Su 1080 60i suderinamas Őrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas Őrenginys: 50i
•Per su 3D suderinamus vaizduoklius nežiŹrńkite ilgĸ laikĸ šiuo
fotoaparatu Őrašytus 3D vaizdus.
•Kai per su 3D suderinamĸ vaizduoklŐ žiŹrite fotoaparatu Őrašytus 3D
vaizdus, galite pajusti nemalonius simptomus, pavyzdžiui, akiſ
LT
skausmĸ, nuovargŐ arba pasijausite blogai. Siekiant išvengti šiſ
simptomſ yra rekomenduojamos reguliarios pertraukos. Kadangi
reikalingas pertraukſ dažnumas yra individualus, išsirinkite sau
pritaikytĸ. Jeigu jauļiate pykinimĸ, nutraukite 3D vaizdſ žiŹrńjimĸ ir
esant poreikiui susisiekite su gydytoju. ŽiŹrńkite taip pat prijungto
Őrenginio arba su fotoaparatu naudojamos programinńs Őrangos
naudojimo instrukcijoje. ŏsidńmńkite - vaikſ regńjimas yra tik
vystymosi stadijoje (ypaļ jaunesniſ už šešeris metus). Prieš leisdami
mažiems vaikams žiŹrńti 3D vaizdus susisiekite su specialistu,
pavyzdžiui, pediatru arba oftalmologu. ŏsitikinkite, kad vaikai laikosi
anksļiau minńtſ nurodymſ.
Apie duomenſ bazńs failus
Kai Ő fotoaparatĸ Ődedate atminties kortelņ, kuri neturi duomenſ bazńs
failo, ir Őjungiate fotoaparatĸ, dalis atminties kortelńs atminties talpos yra
naudojama duomenſ bazńs failo automatiniam sukŹrimui. Gali praeiti
kažkiek laiko, kol bus galima toliau naudoti fotoaparatĸ.
Pastabos dńl Őrašymo/atvaizdavimo
•Kai atminties kortelņ su šiuo fotoaparatu naudojate pirmĸ kartĸ, prieš
Őrašymĸ yra rekomenduojama naudojant fotoaparatĸ formatuoti
atminties kortelņ, kad bŹtſ užtikrintas atminties kortelńs stabilus
veikimas. ŏsidńmńkite - formatavimo metu yra negrĸžinamai ištrinami
visi duomenys iš atminties kortelńs, ir jſ atgauti neŐmanoma. Iš
pradžiſ išsaugokite svarbius duomenis kompiuteryje arba kitoje
saugojimo laikmenoje.
•Jeigu kartotinai Őrašote/ištrinate vaizdus, atminties kortelńje gali Ővykti
duomenſ fragmentacija. Gali nebŹti Őmanoma išsaugoti arba Őrašyti
vaizdo Őrašſ.Tokiu atveju išsaugokite vaizdus kompiuteryje arba kitur,
po to atlikite [Format].
•Prieš svarbiſ Őrašſ Őrašymĸ atlikite bandomĸjŐ Őrašymĸ, kad
LT
Ősitikintumńte, jog fotoaparatas veikia teisingai.
7
LT
8
•Šis fotoaparatas nńra atsparus dulkńms, purslams bei vandeniui.
Prieš fotoaparato naudojimĸ perskaitykite skyriſ “ŏspńjimai” (26 psl.).
•Elkitńs atidžiai, kad fotoaparatas nesušlaptſ. Vandeniui patekus Ő
korpusĸ gali kilti veikimo sutrikimai, kuriſ kai kuriais atvejais
neŐmanoma pašalinti.
•Netaikykite fotoaparatu Ő saulņ arba Ő labai ryškiĸ šviesĸ. Gali kilti
veikimo sutrikimai.
•Nenaudokite fotoaparato arti vietſ, kur yra galingos radijo bangos
arba spinduliuoja radiacija. Gali bŹti neŐmanoma atlikti teisingo
Őrašymo arba vaizdſ atvaizdavimo.
•Fotoaparatĸ naudojant smńlńtose arba dulkńtose vietose gali kilti
veikimo sutrikimai.
•Jeigu susikondensuoja drńgmń, prieš fotoaparato naudojimĸ
pašalinkite drńgmņ.
•Nekratykite ir nedaužykite fotoaparato. Papildomai veikimo
sutrikimams ir nesugebńjimui Őrašyti vaizdſ tai gali padaryti laikmenĸ
nenaudojamĸ arba sugadinti duomenis, esanļius laikmenoje.
•Prieš naudojimĸ nuvalykite blykstńs paviršiſ. Dńl karšļio, kuris kyla, kai
blykstń Ősižiebia, dulkńs gali prilipti prie blykstńs paviršiaus, arba jos gali
pakeisti spalvĸ, todńl nebus tiekiamas reikalingas šviesos kiekis.
Pastabos dńl LCD ekrano
•LCD ekranas yra pagamintas, naudojant labai aukšto tikslumo
technologijĸ, todńl efektyviſjſ vaizdo elementſ skaiļius yra 99,99% ir
daugiau. Taļiau LCD ekrane gali pastoviai pasirodyti keli maži juodi
ir/arba ryškŹs taškai (balti, raudoni, mńlyni arba žali). Šie taškai yra
gaminimo proceso normalus reiškinys ir jokiu bŹdu neŐtakoja Őrašo.
•Jeigu vandens lašai arba kitas skystis patenka ant LCD ekrano ir
sudrńkina jŐ, nedelsdami nušluostykite ekranĸ minkšta skepetńle.
Jeigu ant LCD ekrano paviršiaus lieka skystis, gali pablogńti jo
kokybń ir kilti veikimo sutrikimai.
•Nespauskite LCD ekrano. Ekranas gali pakeisti spalvĸ, ir dńl to gali
kilti veikimo sutrikimai.
Naudokite Sony priedus
Jeigu naudosite kitſ gamintojſ, o ne Sony priedus, Őmanoma, kils
fotoaparato veikimo sutrikimai.
•Jeigu naudosite kito gamintojo fotoaparato dńklĸ su magnetu, jis gali
sukelti maitinimo tiekimo trukdžius.
Dńl fotoaparato temperatŹros
Nepertraukiamo naudojimo atveju fotoaparatas ir akumuliatorius gali
Őkaisti, taļiau tai nńra veikimo sutrikimas.
Apsauga nuo perkaitimo
Priklausomai nuo fotoaparato ir akumuliatoriaus temperatŹros,
Őmanoma, nebus galima Őrašyti vaizdo Őrašſ, arba fotoaparato
maitinimas automatiškai išsijungs, kad jis bŹtſ apsaugotas nuo
sutrikimſ. Prieš maitinimo išsijungimĸ LCD ekrane pasirodo
pranešimas, arba neŐmanoma Őrašyti vaizdo Őrašſ.
Dńl vaizdo duomenſ suderinamumo
•Šis fotoaparatas atitinka DCF (vaizdo gaminiſ failſ sistemos
standartas) universalſ standartĸ, kurŐ nustatń JEITA (Japonijos
Elektronikos ir informacijos technologijſ industrijos asociacija).
•Negarantuojama, kad bus Őmanoma atvaizduoti šiuo fotoaparatu
Őrašytus vaizdus, naudojant kitĸ ŐrenginŐ, taip pat kaip ir kitais Őrenginiais
Őrašytſ ir montuotſ vaizdſ atvaizduoti, naudojant šŐ fotoaparatĸ.
Dńl AVCHD vaizdo Őrašſ importavimo Ő kompiuterŐ
Kai Ő kompiuterŐ importuojate AVCHD formato vaizdo Őrašus, Windows
operacinńs sistemos naudojimo atveju naudokite “PMB” programinņ
LT
Őrangĸ, kuri yra CD-ROM diske, (kompl.) arba Macintosh operacinńs
sistemos naudojimo atveju naudokite “iMovie” programinņ Őrangĸ, kuri
yra komplektuojama su Macintosh operacinńs sistemos kompiuteriais.
Pastabos dńl vaizdo Őrašſ atkŹrimo, naudojant kitus Őrenginius
•Šis fotoaparatas naudoja MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, kad bŹtſ
galima Őrašyti AVCHD formatu.
Šiuo fotoaparatu AVCHD formatu Őrašytſ vaizdo Őrašſ neŐmanoma
atkurti, naudojant šiuos Őrenginius.
– Kitus su AVCHD formatu suderinamus Őrenginius, kurie neremia
High Profile.
– Su AVCHD formatu nesuderinamus Őrenginius.
Šis fotoaparatas taip pat naudoja MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile,
kad bŹtſ galima Őrašyti MP4 formatu.
Todńl šiuo fotoaparatu MP4 formatu Őrašytus vaizdo Őrašus Őmanoma
atkurti, naudojant tik tuos Őrenginius, kurie remia MPEG-4 AVC/H.264.
HD (didelń raiška) vaizdo kokybe Őrašyti diskai
Šis fotoaparatas didelńs raiškos vaizdĸ Őrašo AVCHD formatu. DVD
diskſ, kuriuose yra AVCHD formato Őrašai, nenaudokite su DVD
grotuvais arba rašytuvais, nes DVD grotuvas/rašytuvas gali neišstumti
disko ir be Őspńjimo ištrinti jo turinŐ. DVD diskĸ, kuriame yra išsaugoti
AVCHD formato Őrašai, galima atkurti, naudojant suderinamĸ Blu-ray
Disc™ grotuvĸ/rašytuvĸ arba kitĸ suderinamĸ ŐrenginŐ.
ŏspńjimas dńl autoriſ teisiſ
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostńs ir kitos medžiagos gali bŹti
apsaugoti autoriſ teisńmis. Tokiſ medžiagſ neleistas kopijavimas gali
pažeisti autoriſ teisiſ Őstatymus.
Nńra kompensuojamas sugadintas turinys arba nepavykņs Őrašymas
Jeigu dńl fotoaparato arba Őrašymo laikmenos ir t.t. sutrikimo
LT
neŐmanoma Őrašyti arba atvaizduoti, kompensacija nńra neišmokama.
9
ŏrenginio dalys
Fotoaparatas
A Užrakto mygtukas
B Mikrofonas
C Objektyvo dangtelis
D ON/OFF (maitinimas) mygtukas
E Maitinimo indikatorius
F Blykstń
G Laikmaļio indikatorius/
šypsenos nustatymo užrakto
indikatorius/AF apšvietimas
H Objektyvas
I LCD ekranas/lietimui jautrus
skydelis
J
K
L
M
N
O
P
Skydelio dangtelis
Q
R
Daugiafunkcinis pagrindas
S
T
LT
10
(atvaizduoti) mygtukas
(vaizdas) veiksenos
indikatorius
(vaizdo Őrašas) veiksenos
indikatorius
Mastelio keitimo (W/T) svirtelń
(vaizdas)/
(vaizdo
Őrašas) veiksenos mygtukas
Rankos dirželio tvirtinimo ĸselń
Akumuliatoriaus išstŹmimo
svirtelń
Akumuliatoriaus skyrelis
Trikojo tvirtinimo lizdas
• Prisukite trikojŐ varžtu, kuris
yra trumpesnis už 5,5 mm.
• Priešingu atveju nebus
Őmanoma gerai pritvirtinti
fotoaparato ir, Őmanoma, jis
bus sugadintas.
Daugiafunkcinis lizdas
Akumuliatoriaus/atminties
kortelńs skyrelio dangtelis
Prieigos indikatorius
Atminties kortelńs skyrelis
U
V
W
(TransferJet™) ženklas
X Fotoaparato prijungimo lizdas
Y DC IN lizdas
Z USB lizdas
wj HDMI lizdas
wk A/V OUT (STEREO) lizdas
Akumuliatoriaus Őkrovimas ir
vaizdſ skaiļius/Őrašymo trukmń
1 ŏdńkite akumuliatoriſ Ő kroviklŐ.
•Akumuliatoriſ galima Őkrauti net tada,
kai jis yra dalinai Őkrautas.
Akumuliatorius
2 Prijunkite
akumuliatoriaus
kroviklŐ prie
elektros lizdo.
Srovńs laidas
LT
Jeigu tņsite Őkrauti
CHARGE indikatorius
akumuliatoriſ dar
apytiksliai valandĸ po to, kai užgeso CHARGE indikatorius, jŐ bus
galima naudoti truputŐ ilgiau (pilnas Őkrovimas).
CHARGE indikatorius
Švieļia: vyksta Őkrovimas
Užgesņs: Őkrovimas yra baigtas (tipinis Őkrovimas)
3 Kai Őkrovimas yra baigtas, atjunkite kroviklŐ nuo
elektros lizdo.
LT
11
x ŏkrovimo trukmń
Pilno Őkrovimo trukmń
Tipinio Őkrovimo trukmń
Apytiksliai 245 min.
Apytiksliai 185 min.
Pastabos
• Lentelńje yra nurodyta trukmń, kuri yra reikalinga, kad bŹtſ Őkrautas pilnai
išsikrovņs akumuliatorius 25°C temperatŹroje. ŏkrovimas gali užimti daugiau
laiko priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sĸlygſ.
• Prijunkite akumuliatoriaus kroviklŐ prie lengvai prieinamo elektros lizdo.
• Kai Őkrovimas yra baigtas, atjunkite srovńs laidĸ nuo elektros lizdo ir
išimkite akumuliatoriſ iš kroviklio.
• Fotoaparatas yra skirtas naudojimui su Sony akumuliatoriumi ir Sony
krovikliu.
x Akumuliatoriaus veikimo trukmń ir vaizdſ skaiļius,
kurŐ galima Őrašyti/atvaizduoti
Akumuliatoriaus veikimo
trukmń (min.)
Vaizdſ skaiļius
Vaizdſ Őrašymas
Apytiksliai 115
Apytiksliai 230
Vaizdſ
atvaizdavmas
Apytiksliai 180
Apytiksliai 3600
Vaizdo Őrašſ
Őrašymas
Apytiksliai 60
—
Pastabos
LT
12
• Nurodytas Őmanomſ Őrašyti vaizdſ skaiļius yra apytikslus, kai Őrašymui
naudojate pilnai Őkrautĸ akumuliatoriſ; jis gali bŹti mažesnis priklausomai
nuo sĸlygſ.
• Nurodytas Őmanomſ Őrašyti vaizdſ skaiļius yra gautas, Őrašant šiomis
sĸlygomis:
– naudojant Sony “Memory Stick PRO Duo” (parduodama atskirai);
– pilnai Őkrautĸ akumuliatoriſ (kompl.) naudojant 25°C temperatŹroje.
• ŏmanomſ Őrašyti vaizdſ skaiļiaus matavimſ metodo pagrinde yra CIPA
standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis Őrašymo sĸlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [LCD Brightness] yra nustatytas Ő [Normal];
– Őrašymas yra atliekamas po kiekvienſ 30 sekundžiſ;
– mastelis yra pakaitomis keiļiamas tarp W ir T galo;
– blykstń yra naudojama kiekvienĸ antrĸ kartĸ;
– maitinimas yra išjungiamas ir vńl Őjungiamas po kiekvienſ dešimties
fotografavimo kartſ.
• Akumuliatoriaus veikimo trukmń vaizdo Őrašſ Őrašymo atveju yra gauta,
atliekant Őrašymĸ šiomis sĸlygomis:
– Őrašymo veiksena yra AVCHD HQ;
– kai nepertraukiamas Őrašymas yra baigiamas dńl nustatyto ribojimo
(25 psl.), dar kartĸ paspauskite užrakto mygtukĸ ir tņskite Őrašymĸ. Kai
kurios Őrašymo funkcijos, pavyzdžiui, mastelios keitimas, nńra
prieinamos.
z Fotoaparato naudojimas užsienyje
Fotoaparatĸ ir akumuliatoriaus kroviklŐ (kompl.) galima naudoti bet
kurioje šalyje arba regione, kur elektros tinklo Őtampa yra nuo 100 V
iki 240 V kintamosios srovńs, 50/60 Hz.
Nńra reikalingas elektroninis keitiklis (kelionńms skirtas keitiklis).
Nenaudokite jo, nes priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
LT
LT
13
Akumuliatoriaus/atminties kortelńs
(parduodama atskirai) Ődńjimas
1 Atidarykite skyrelio
dangtelŐ.
2 ŏdńkite atminties kortelņ
(parduodama atskirai).
Nuskeltĸ kampĸ nukreipkite,
kaip yra atvaizduota
iliustracijoje, ir Ődńkite
atminties kortelņ, kad ji
spragteldama užsifiksuotſ.
Teisingai nukreipkite
nuskeltĸ kampĸ.
3 ŏdńkite akumuliatoriſ.
Suderinkite akumuliatoriſ su
rodykle jo skyrelyje. ŏdńkite
akumuliatoriſ, kad jo
išstŹmimo svirtelń
spragteldama užsifiksuotſ.
Akumuliatoriaus išstŹmimo svirtelń
4 Uždarykite dangtelŐ.
•Jeigu uždarysite dangtelŐ, kai
akumuliatorius yra Ődńtas
neteisingai, Őmanoma,
sugadinsite fotoaparatĸ.
LT
14
x Atminties kortelńs, kurias galima naudoti
Su šiuo fotoaparatu yra suderinamos šios atminties kortelńs: “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”,
SD atminties kortelń, SDHC atminties kortelń ir SDXC atminties kortelń.
Nńra garantuojamas teisingas veikimas, naudojant visas atminties
korteles su šiuo fotoaparatu. Fotoaparatas neremia MultiMediaCard.
• Šioje naudojimo instrukcijoje “Memory Stick Duo” yra žymimos “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” ir “Memory Stick Duo”, o
“SD kortelń” yra žymimos SD atminties kortelńs, SDHC atminties kortelńs
ir SDXC atminties kortelńs.
• Vaizdo Őrašſ Őrašymui yra rekomenduojama naudoti šias atminties korteles:
–
(Mark2) (“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
media);
LT
–
(“Memory Stick PRO-HG Duo”);
– SD atminties kortelń, SDHC atminties kortelń arba SDXC atminties
kortelń (4 klasńs arba greitesnń)
Išsamesnņ informacijĸ dńl Őmanomſ Őrašyti vaizdſ skaiļiaus/vaizdo
Őrašſ Őrašymo trukmńs žiŹrńkite 24 psl.
Pastaba
• ŏ SDXC atminties kortelņ Őrašytſ vaizdſ neŐmanoma atvaizduoti arba
Őrašyti, naudojant exFAT nesuderinamus kompiuterius, AV komponentus ir
t.t., kurie prie fotoaparato yra prijungti USB kabeliu. Iš pradžiſ patikrinkite,
ar prijungtas Őrenginys yra suderinamas su exFAT. Jeigu fotoaparatĸ
prijungsite prie nesuderinamo Őrenginio, Őmanoma, pasirodys kvietimas
formatuoti laikmenĸ. Neformatuokite laikmenos, nes priešingu atveju bus
ištrinti visi duomenys (exFAT yra SDXC atminties kortelńse naudojama
failſ sistema).
x Atminties kortelńs išńmimas
Prieigos indikatorius
ŏsitikinkite, kad prieigos indikatorius
nešvieļia, po to vienĸ kartĸ
paspauskite atminties kortelņ.
Pastaba
• Neišimkite atminties kortelńs/akumuliatoriaus, kai švieļia prieigos
indikatorius. Priešingu atveju galite sugadinti duomenis arba atminties
kortelņ.
LT
15
x Kai nńra Ődńta atminties kortelń
Vaizdai yra išsaugomi fotoaparato vidinńje atmintyje (apytiksliai 32 MB).
Kai vaizdus iš vidinńs atminties norite perkopijuoti Ő atminties kortelņ,
Ődńkite Ő fotoaparatĸ atminties kortelņ, po to palieskite
t
(Settings) t
(Memory Card Tool) t [Copy].
x Akumuliatoriaus išńmimas
Akumuliatoriaus išstŹmimo svirtelń Pastumkite akumuliatoriaus
išstŹmimo svirtelņ. Nenumeskite
akumuliatoriaus.
x Akumuliatoriaus likusio krŹvio patikrinimas
Likusio akumuliatoriaus krŹvio indikacija pasirodo LCD ekrane.
Pilnas
Tušļias
Pastabos
• Praeina apytiksliai minutń, kol pasirodo teisinga likusio akumuliatoriaus
krŹvio indikacija.
• Kai kuriomis sĸlygomis likusio akumuliatoriaus krŹvio indikacija gali nebŹti
teisinga.
• Kai [Power Save] yra nustatytas Ő [Standard] arba [Stamina], jeigu
nustatytĸ laikĸ nenaudojate fotoaparato, kai maitinimas yra Őjungtas, LCD
ekranas išsijungia, po to fotoaparatas automatiškai išsijungia (automatinio
išsijungimo funkcija).
• Kad akumuliatoriaus kontaktai visada bŹtſ švarŹs ir kad išvengtumńte
trumpojo jungimo, visada jŐ nešiokite arba laikykite plastmasiniame
maišelyje ir t.t., kad jis bŹtſ izoliuotas nuo kitſ metaliniſ daiktſ ir t.t.
LT
16
Datos ir laikrodžio/ekrano spalvos
nustatymas
1 Nuleiskite objektyvo
dangtelŐ.
Fotoaparatas Ősijungia.
Maitinimo indikatorius švieļia tik
tada, kai fotoaparatas Ősijungia.
•Fotoaparatĸ taip pat galite
Őjungti, paspausdami ON/OFF
(maitinimas) mygtukĸ.
•Gali praeiti kažkiek laiko, kol
maitinimas Ősijungs ir bus
galima naudoti fotoaparatĸ.
Objektyvo
dangtelis
LT
ON/OFF (maitinimas) mygtukas
2 Išsirinkite datos atvaizdavimo formatĸ, po to
palieskite [OK].
3 Išsirinkite Daylight Savings (perjungimas Ő vasaros
laikĸ) [On]/[Off], po to palieskite [OK].
4 Išsirinkite parametrĸ, kurŐ norite nustatyti, po to v/V
pagalba nustatykite reikšmņ ir palieskite [OK].
yra 12:00 AM, o vidurdienis yra 12:00
PM.
• Vidurnaktis
5 b/B pagalba išsirinkite reikalingĸ regionĸ, po to
palieskite [OK] t [OK].
6 Išsirinkite reikalingĸ ekrano spalvĸ, po to palieskite
[OK].
LT
17
x Datos uždńjimas ant vaizdſ
Fotoaparatas neturi datos ant vaizdſ uždńjimo funkcijos. Naudodami
CD-ROM diske (kompl.) išsaugotĸ “PMB” programinņ Őrangĸ galite
vaizdus išspausdinti arba išsaugoti su uždńta data. Išsamesnņ
informacijĸ žiŹrńkite “PMB Help”.
x Datos ir laiko kartotinis nustatymas
Datos ir laikrodžio nustatymo langas automatiškai pasirodo tik tada,
kai pirmĸ kartĸ Őjungiate maitinimĸ. Norńdami datĸ ir laikrodŐ nustatyti
dar kartĸ atidarykite datos ir laikrodžio nustatymo langĸ, paliesdami
t
(Settings) t
(Clock Settings) t [Date & Time
Setting].
Vaizdſ Őrašymas
1 Nuleiskite objektyvo
dangtelŐ, po to
Ősitikinkite, kad švieļia
/ veiksenos
indikatoriaus
(vaizdas).
Objektyvo
dangtelis
/
veiksenos
indikatorius
2 Laikykite fotoaparatĸ tvirtai, kaip yra
atvaizduota iliustracijoje.
•Pastumkite mastelio keitimo (W/T) svirtelņ Ő
T pusņ, kad didintumńte.
Pastumkite Ő W pusņ, kad grĸžintumńte
pradinŐ mastelŐ.
3 Iki pusńs paspauskite
užrakto mygtukĸ, kad
sureguliuotumńte
fokusĸ.
Kai objektas yra fokuse,
nuskamba garso signalas, ir
švieļia z indikacija.
LT
18
Užrakto
mygtukas
AE/AF
užrakinimas
4 Iki galo paspauskite
užrakto mygtukĸ.
Vaizdo Őrašſ Őrašymas
1 Nuleiskite objektyvo
dangtelŐ, po to
paspauskite /
veiksenos mygtukĸ, kad
Őrašymo veiksenĸ
nustatytmumńte Ő
(vaizdo Őrašas).
/
veiksenos mygtukas
LT
Objektyvo
dangtelis
2 Paspauskite užrakto
mygtukĸ, kad
pradńtumńte Őrašymĸ.
3 Dar kartĸ paspauskite užrakto mygtukĸ, kad
pertrauktumńte Őrašymĸ.
x Vaizdo Őrašo formato keitimas
Palieskite
t
(Settings) t
išsirinkite [Movie format].
(Shooting Settings), po to
LT
19
Vaizdſ atvaizdavimas
1 Paspauskite
(atvaizduoti) mygtukĸ.
•Kai naudodami šŐ fotoaparatĸ
atvaizduojate kitu fotoaparatu Ő
atminties kortelņ Őrašytus
vaizdus, pasirodo duomenſ
bazńs failo registravimo langas.
(atvaizduoti) mygtukas
x Sekanļio/ankstesnio vaizdo
išsirinkimas
Ekrane palieskite
(sekantis)/
(ankstesnis).
•Norńdami atkurti vaizdo Őrašus LCD
ekrano centre palieskite
(atkurti).
•Norńdami padidinti palieskite
atvaizduotĸ vaizdĸ.
x Vaizdo ištrynimas
Palieskite
(ištrinti) t [This Image].
x Perjungimas Ő Őrašymo bŹsenĸ
LCD ekrane palieskite
.
•ŏ Őrašymo bŹsenĸ taip pat galite perjungti, iki pusńs paspausdami
užrakto mygtukĸ.
x Fotoaparato išjungimas
Uždarykite objektyvo dangtelŐ.
•Fotoaparatĸ taip pat galite išjungti, paspausdami ON/OFF
(maitinimas) mygtukĸ.
LT
20
Kai norite daugiau sužinoti apie fotoaparatĸ
(“Cyber-shot Handbook” instrukcija)
“Cyber-shot Handbook” instrukcija, kurioje yra suteikta išsamesnń
informacija apie fotoaparato naudojimĸ, yra CD-ROM diske (kompl.).
Naudokite jĸ, kad gautumńte detalius nurodymus apie fotaparato
funkcijas.
x Windows vartotojams
1 ŏjunkite kompiuterŐ ir Ődńkite CD-ROM (kompl.) diskĸ
Ő CD-ROM diskasukŐ.
2
3 Spragtelkite [Install].
4 Aktyvuokite “Cyber-shot Handbook”, naudodami
Spragtelkite [Handbook].
LT
darbalaukyje sukurtĸ šaukinŐ.
x Macintosh vartotojams
1 ŏjunkite kompiuterŐ ir Ődńkite CD-ROM (kompl.) diskĸ
Ő CD-ROM diskasukŐ.
2 Atidarykite [Handbook] aplankĸ ir Ő kompiuterŐ
perkopijuokite [GB] aplanke išsaugotĸ
“Handbook.pdf” failĸ.
3 Po kopijavimo baigimo du kartus spragtelkite
“Handbook.pdf”.
LT
21
Ekrane atvaizduojamos piktogramos
Atvaizduotſ piktogramſ pozicijos ekrane gali skirtis priklausomai nuo
Őrašymo veiksenos.
Kai Őrašote vaizdus
Indikacija Reikšmń
Perdangos
piktograma
tobulesniam
automatiniam
sureguliavimui
ŏspńjimas apie
svyravimus
Vaizdo Őrašo Őrašymo
scena
Mirkļiojimo efekto
pašalinimas
Kai Őrašote vaizdo Őrašus
B
Indikacija Reikšmń
Likņs mažas
akumuliatoriaus
krŹvis
ŏspńjimas apie mažĸ
likusŐ akumuliatoriaus
krŹvŐ
AF apšvietimas
A
ŏrašymo aplankas
Indikacija Reikšmń
Aplinkos atpažinimo
piktograma
Baltos spalvos
balansas
Paskyrimo vieta
Aplinkos atpažinimas
LT
22
ŏrašymo/atvaizdavimo
laikmena (atminties
kortelń, vidinń
atmintis)
Eye-Fi veiksenos
parodymai
Mastelis
C
D
Indikacija Reikšmń
Indikacija Reikšmń
Vaizdſ serijos
Őrašymo nustatymai
C:32:00
Savidiagnostikos
parodymai
ŏspńjimas apie
perkaitimĸ
Laikmatis
96
ŏmanomſ Őrašyti
vaizdſ skaiļius
100 Min
Prieinama Őrašymo
trukmń
Fokusas
Raudonſ akiſ efekto
sumažinimas
z
NR lńtas užraktas
125
Užrakto greitis
F3.5
Diafragmos apertŹros
reikšmń
ISO400
ISO reikšmń
+2.0EV
Ekspozicijos reikšmń
Stambaus plano
fokusas
Veido atpažinimas
Išsifokusavimo
efektas
Blykstńs Őkrovimas
Pilnas duomenſ
bazńs failas/Őspńjimas
apie duomenſ bazńs
failo klaidĸ
Eksponometrijos
veiksena
Standby
Vaizdo dydis/
panoraminio vaizdo
dydis/kokybń
Vaizdo Őrašo
Őrašymas/parengties
bŹsena
0:12
ŏrašymo trukmń
(min:s)
Taškinńs
eksponometrijos
kryželis
LT
Blykstńs veiksena
Švelnios odos efektas
AF diapazono
paieškos rńmas
23
AE/AF užrakinimas
Vaizdſ skaiļius ir vaizdo Őrašſ Őrašymo
trukmń
Vaizdſ skaiļius ir Őrašymo trukmń gali skirtis priklausomai nuo Őrašymo
sĸlygſ ir atminties kortelńs.
x Vaizdai
(Vienetas: vaizdas)
Talpa
Vidinń
atmintis
Šiuo fotoaparatu formatuota atminties
kortelń
Apytiksliai
32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350 192380
Dydis
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
Pastabos
• Kai likņs vaizdſ skaiļius, kuriuos galima Őrašyti, yra didesnis už 99 999, yra
atvaizduojama “>99999” indikacija.
• Jeigu naudodami šŐ fotoaparatĸ atvaizduojate vaizdĸ, kuris yra Őrašytas
kitu fotoaparatu, jo gali nebŹti Őmanoma atvaizduoti originaliu dydžiu.
LT
24
x Vaizdo Őrašai
Lentelńje yra nurodyta apytikslń maksimali Őrašymo trukmń. Nurodyta
trukmń yra visſ vaizdo Őrašſ failſ bendra trukmń. Nepertraukiamai
Őmanoma Őrašyti iki 29 minuļiſ. MP4 formato vaizdo Őrašo failo
maksimalus dydis yra apytiksliai 2 GB.
(Vienetai: valandos : minutńs : sekundńs)
Talpa Vidinń
atmintis
Kokybń/
dydis
Apytiksliai
32 MB
Šiuo fotoaparatu formatuota atminties
kortelń
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40 LT
MP4 12M
—
0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:5
0
MP4 3M
0:01:10
1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:5 20:33:0
0
0
Pastaba
• Vaizdo Őrašſ Őrašymo trukmń gali skirtis priklausomai nuo Őrašymo sĸlygſ
(temperatŹra ir t.t.).
LT
25
ŏspńjimai
Nenaudokite/nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Labai karštose, šaltose arba drńgnose vietose
Tokiose vietose kaip, pavyzdžiui, saulńje pastatytame automobilyje, nes
fotoaparato korpusas gali deformuotis, ir gali kilti veikimo sutrikimai.
• Tiesioginiuose saulńs spinduliuose arba arti šildymo Őrenginiſ
Fotoaparato korpusas gali pakeisti spalvĸ ir deformuotis, ir gali kilti
veikimo sutrikimas.
• Vietose, kur yra stiprios vibracijos
• Vietose, kur yra galingas magnetizmas
• Smńlńtose arba dulkńtose vietose
Eliktńs atidžiai, kad smńlis arba dulkńs nepatektſ Ő fotoaparatĸ. Gali kilti
fotoaparato veikimo sutrikimai, ir kai kuriais atvejais šiſ sutrikimſ neŐmanoma
pašalinti.
Dńl nešiojimo
Nesisńskite ant kńdńs arba kitur, jeigu fotoaparatas yra kelniſ arba sijono
galinńje kišenńje, nes galima sugadinti fotoaparatĸ, arba gali kilti veikimo
sutrikimai.
Dńl valymo
LCD ekrano valymas
Norńdami nuvalyti pirštſ atspaudus, dulkes ir kt. nuo ekrano paviršiaus
nuvalykite juos, naudodami LCD valymo komplektĸ (parduodamas atskirai).
Objektyvo valymas
Nuvalykite nuo objektyvo pirštſ atspaudus, dulkes ir kt. minkšta skepetńle.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Nuvalykite fotoaparato paviršiſ minkšta skepetńle, kuri yra lengvai
sudrńkinta vandenyje, po to nuvalykite paviršiſ sausa skepetńle.
Nenaudokite sekanļiſ priemoniſ, nes jos gali sugadinti dangĸ arba
korpusĸ.
– Cheminńs medžiagos, pavyzdžiui, skiediklis, benzinas, spiritas, cheminńs
servetńlńs, repelentai, kremai nuo saulńs nudegimo arba insekticidai ir kt.
– Nelieskite fotoaparato, jeigu ant rankſ yra aukšļiau minńtſ medžiagſ
liekanos.
– Nepalikite fotoaparato ilgam kontakte su guminiais arba viniliniais daiktais.
Dńl naudojimo temperatŹros
Fotoaparatas yra skirtas naudojimui temperatŹroje nuo 0°C iki 40°C.
Nerekomenduojama naudoti fotoaparato labai karštose arba šaltose vietose,
kur temperatŹra yra už šio diapazono.
LT
26
Dńl vidinńs Őkraunamos atsarginńs baterijos
Šis fotoaparatas turi vidinņ Őkraunamĸ baterijĸ, kad bŹtſ išsaugoti data,
laikas ir kiti nustatymai nepriklausomai nuo to, ar yra Őjungtas maitinimas.
Ši baterija yra pastoviai Őkraunama, kai tik naudojate fotoaparatĸ. Taļiau,
jeigu naudojate fotoaparatĸ tik trumpĸ laiko tarpĸ, ji palaipsniui išsikrauna,
ir, jeigu apytiksliai mńnesŐ visai nenaudojate fotoaparato, ji visiškai
išsikrauna. Tokiu atveju bŹtinai Őkraukite šiĸ baterijĸ prieš fotoaparato
naudojimĸ. Taļiau, net jeigu neŐkraunate baterijos, fotoaparatĸ galima
naudoti, taļiau data ir laikas nebus atvaizduoti ir Őrašyti.
Vidinńs Őkraunamos baterijos Őkrovimas
ŏdńkite Ő fotoaparatĸ Őkrautĸ akumuliatoriſ ir 24 valandoms arba ilgiau
palikite fotoaparatĸ su išjungtu maitinimu.
Eye-Fi kortelń
2010 metſ kovo mńn. Eye-Fi kortelńs buvo parduodamos JAV, Kanadoje,
Japonijoje ir kai kuriose kitose Europos Sĸjungos šalyse.
– Norńdami gauti išsamesnņ informacijĸ apie Eye-Fi kortelņ susisiekite su
Eye-Fi kortelńs gamintoju arba pardavńju.
– Eye-Fi korteles yra leistina naudoti tik jſ Ősigijimo šalyse ir regionuose.
ŏmanoma, privalńsite atsakyti atitinkami vietinńs Őstatymſ leidybos
ribojimams.
LT
LT
27
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
LT
28
Vaizdo Őrenginys: 7,81 mm (1/
2,3 tipas) Exmor R CMOS
jutiklis
Fotoaparato bendras vaizdo
elementſ skaiļius:
apytiksliai 12,8 milijonai vaizdo
elementſ
Fotoaparato efektyviſjſ vaizdo
elementſ skaiļius: apytiksliai
12,2 milijonai vaizdo elementſ
Objektyvas: Carl Zeiss Vario-Tessar
4× mastelio keitimo objektyvas
f = 4,43 mm – 17,7 mm (25 mm
– 100 mm (35 mm fotojuostelńs
fotoaparato ekvivalentas))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Vaizdo Őrašſ Őrašymo metu
(16:9):
27 mm – 108 mm
Vaizdo Őrašſ Őrašymo metu
(4:3):
33 mm – 132 mm
Ekspozicijos valdymas: automatinń
ekspozicija, aplinkos
išsirinkimas (16 veiksenſ)
Baltos spalvos balansas:
automatinń, dienos šviesa,
debesuota, fluorescentinń
šviesa 1/2/3, kaitinamosios
lempos šviesa, blykstń, vienas
paspaudimas (One push)
Baltos spalvos balansas po
vandeniu: automatinń, po
vandeniu 1/2, vienas
paspaudimas (One push)
Signalo formatas:
1080 50i: PAL spalvſ sistema,
CCIR standartſ HDTV 1080/50i
techninń sĸlyga
1080 60i: NTSC spalvſ sistema,
EIA standartſ HDTV 1080/60i
techninń sĸlyga
Failſ formatas
Vaizdai: suderinamas su JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), suderinamas su
DPOF
3D vaizdai: suderinamas su
MPO (MPF Extended (Disparity
Image))
Vaizdo Őrašai (AVCHD
formatas): suderinamas su
AVCHD Ver. 1.0
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2ch, turi
Dolby Digital Stereo Creator
• Pagaminta pagal Dolby
Laboratories licencijĸ.
Vaizdo Őrašai (MP4 formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
ŏrašymo laikmena: vidinń atmintis
(apytiksliai 32 MB), “Memory
Stick Duo”, SD kortelń
Blykstń: veikimo radiusas (ISO
jautrumas (rekomenduojama
ekspozicijos reikšmń) yra
nustatyta Ő Auto):
nuo apytiksliai 0,08 m iki 3,8 m
(W)/nuo apytiksliai 0,5 m iki
3,1 m (T)
[ŏvesties ir išvesties lizdai]
Daugiafunkcinis lizdas: Type2c
(AV-out (SD/HD Component)/
HDMI/USB/DC-in):
Vaizdo išvestis
Garso išvestis (stereofoninń)
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB
(suderinamas su USB 2.0)
[LCD ekranas]
LCD skydelis: plaļiaekranis (16:9),
8,8 cm (3,5 tipas) TFT matrica
Bendras taškſ skaiļius: 921 600
(1 920 × 480) taškſ
[Maitinimas, bendro pobŹdžio
informacija]
Maitinimas: Őkraunamas
akumuliatorius
NP-BN1, 3,6 V
AC-LS5 kintamosios srovńs
adapteris (parduodamas
atskirai), 4,2 V
Elektros sunaudojimas (Őrašymo
metu): 1,0 W
Naudojimo temperatŹra:
nuo 0°C iki 40°C
Saugojimo temperatŹra:
nuo –20°C iki +60°C
Matmenys: 97,8 × 59,5 × 17,5 mm
(plotis/aukštis/gylis, neŐskaitant
išsikišusiſ daliſ)
Svoris (Őskaitant NP-BN1
akumuliatoriſ ir “Memory Stick
Duo”): apytiksliai 149 g
Mikrofonas: stereofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinamas
PRINT Image Matching III:
suderinamas
BC-CSN/BC-CSNB
akumuliatoriaus kroviklis
Maitinimas: nuo 100 V iki 240 V
kintamoji srovń, 50/60 Hz, 2 W
Išvesties Őtampa: 4,2 V nuolatinń
srovń, 0,25 A
Naudojimo temperatŹra:
nuo 0°C iki 40°C
Saugojimo temperatŹra:
nuo –20°C iki +60°C
Matmenys: apytiksliai 55 × 24 ×
83 mm (plotis/aukštis/gylis)
Svoris: apytiksliai 55 g
Daugiafunkcinis pagrindas
LT
[ŏvesties ir išvesties lizdai]
A/V OUT (STEREO) lizdas
(stereofoninis): mini lizdas
(USB) lizdas: Mini-B lizdas
USB ryšys: Hi-Speed USB
(suderinamas su USB 2.0)
HDMI lizdas
DC IN lizdas
Fotoaparato prijungimo lizdas
Akumuliatorius NP-BN1
Naudojamas akumuliatorius:
liļio jonſ
Maksimali Őtampa:
4,2 V nuolatinń srovń
Nominali Őtampa:
3,6 V nuolatinń srovń
Maksimali Őkrovimo Őtampa:
4,2 V nuolatinń srovń
Maksimalus Őkrovimo srovńs
stiprumas: 0,9 A
Talpa:
nominali: 2,3 Wh (630 mAh)
minimali: 2,2 Wh (600 mAh)
ŏrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali bŹti pakeisti be
išankstinio Őspńjimo.
LT
29
Prekiſ ženklai
•
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
, “BRAVIA”,
“PhotoTV HD”, “DVDirect”,
TransferJet ir TransferJet
logotipai yra Sony Corporation
prekiſ ženklai.
• “Blu-ray Disc” ir logotipas yra
prekiſ ženklai.
• “AVCHD” ir “AVCHD” logotipas
yra Panasonic Corporation ir
Sony Corporation prekiſ ženklai.
• Dolby ir dvigubo D simbolis yra
Dolby Laboratories prekiſ
ženklai.
• HDMI, HDMI logotipas ir HighDefinition Multimedia Interface yra
HDMI Licensing LLC prekiſ
ženklai arba registruoti prekiſ
ženklai.
• Microsoft, Windows, DirectX ir
Windows Vista yra Microsoft
Corporation registruoti prekiſ
ženklai arba prekiſ ženklai JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Macintosh, Mac OS ir “iMovie” yra
Apple Inc. prekiſ ženklai arba
registruoti prekiſ ženklai.
• Intel ir Pentium yra Intel
Corporation prekiſ ženklai arba
registruoti prekiſ ženklai.
• SDXC ir SDHC logotipas yra
SD-3C, LLC. prekiſ ženklai.
LT
30
• MultiMediaCard yra
MultiMediaCard Association
prekńs ženklas.
• “PlayStation” yra Sony Computer
Entertainment Inc. registruotas
prekńs ženklas.
• Adobe ir Reader yra Adobe
Systems Incorporated prekiſ
ženklai arba registruoti prekiſ
ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
• OBEX pavadinimo ženklas ir
logotipas yra registruoti prekiſ
ženklai, kurie priklauso Infrared
Data Association (IrDA®).
• Eye-Fi yra Eye-Fi, Inc. prekńs
ženklas.
• Šioje instrukcijoje panaudoti
sistemſ ir produktſ pavadinimai
dažniausiai yra jſ kŹrńjſ arba
gamintojſ prekiſ ženklai arba
registruoti prekiſ ženklai. Taļiau
™ arba ® simboliai šioje
naudojimo instrukcijoje nńra
nurodyti kiekvienu atveju.
Papildomĸ informacijĸ apie šŐ
produktĸ ir atsakymus Ő
dažniausiai užduodamus
klausimus galite rasti Sony
klientſ techninio rńmimo
interneto svetainńje.
Versta SIA “CMEDIA”, 2010
Ausekŗa g-vń 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising