Sony | DSC-HX400V | Sony DSC-HX400V HX400V kompaktinis fotoaparatas su 50x optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-530-690-51(1) (LT)
Skaitmeninis
fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-HX400/HX400V
Lietuvių
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą („Žinynas“)
„Žinynas“ (pagalbinis vadovas) yra internetinis žinynas.
Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį ar regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Savo fotoaparato modelio pavadinimą rasite jo apačioje.
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra įmontuotas instrukcijų vadovas.
Fn (funkcija)
MENU
(Integruotasis vadovas)
Integruotasis vadovas
Fotoaparatas teikia MENU/Fn (funkcija) elementų paaiškinimus
ir nustatymų reikšmes.
1 Paspauskite mygtuką MENU arba Fn (funkcija).
2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite mygtuką (Integruotasis
vadovas).
Fotografavimo patarimas
Fotoaparate rodomi patarimai pasirinkus bet kurį fotografavimo režimą.
1 Paspauskite mygtuką (Integruotasis vadovas) fotografavimo režimu.
LT
2
2 Pasirinkite norimą fotografavimo patarimą ir valdymo mygtuko
centre paspauskite z.
Rodomas fotografavimo patarimas.
• Galite slinkti ekranu naudodami v/V ir keisti fotografavimo patarimus
naudodami b/B.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau
pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją
dėl šio gaminio.
Modelio nr. DSC-HX400/DSC-HX400V
Serijos nr. _______________________________
Modelio nr. AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. _______________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai neliestų maitinimo
elementų jungčių.
LT
3
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo
tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Informacija klientams iš Europos
[ Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
LT
4
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1 (1)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C/UB10D (1)
• Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV ir Kanadoje) (1)
• Dirželis pakabinimui ant peties (1)
• Objektyvo dangtelis (1)
• Jungties dangtelis (1) (uždėtas ant fotoaparato)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurios veikia naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
LT
5
Dalių identifikavimas
I Dirželio pakabinimui ant peties
kabliukas
J Priartinimo / fokusavimo
jungiklis
K Rankinis žiedas
A Jei norite fotografuoti,
paspauskite mygtuką
Fn (funkcija)
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite mygtuką
(Siųsti
į išmanųjį telefoną)
B CUSTOM (pasirinktinis)
mygtukas
• Kai priartinimo / fokusavimo
jungiklis nustatytas į AF/ZOOM,
pasukus rankinį žiedą vykdoma
priartinimo funkcija.
• Kai priartinimo / fokusavimo
jungiklis nustatytas į MF ar DMF,
pasukus rankinį žiedą
reguliuojamas fokusavimas.
• Mygtukui CUSTOM galima
priskirti norimą funkciją.
C Užrakto mygtukas
D Jei norite fotografuoti,
paspauskite W/T (priartinimo)
svirtelę
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite
(rodyklės)
svirtelę /
(priartinimo
atkuriant) svirtelę
E Laikmačio lemputė / AF lemputė
F Objektyvas
G Blykstė
LT
6H
• Norėdami naudoti blykstę
paspauskite (blykstės iškilimo)
mygtuką. Blykstė automatiškai
neiškeliama.
• Kai blykstės nenaudojate,
įspauskite ją atgal į fotoaparato
korpusą.
(blykstės iškilimo) mygtukas
A GPS imtuvas (įmontuotas,
tik DSC-HX400V)
B Erdvinio garso mikrofonas
C Akies jutiklis
D Vaizdo ieškiklis
• Pažiūrėjus į vaizdo ieškiklį,
suaktyvinamas vaizdo ieškiklio
režimas, o patraukus veidą nuo
vaizdo ieškiklio, grąžinamas
ekrano režimas.
E MOVIE (filmo) mygtukas
F
(atkūrimo) mygtukas
G Valdymo mygtukas
H Mygtukas FINDER/MONITOR
• Šiuo mygtuku perjungiamas
vaizdo rodymas ekrane arba
vaizdo ieškiklyje.
I ON/OFF (maitinimo) mygtukas
ir maitinimo / įkrovimo lemputė
J Režimo pasirinkimo rankenėlė
(Išmanusis automatinis
režimas)/
(Ypatingas
automatinis)/
(Programuojamas
automatinis)/ (Diafragmos
pirmumas)/ (Užrakto
pirmumas)/
(Manual
Exposure)/1/2 (Atminties
iškvietimas)/
(Filmas)/
(„iSweep Panorama“
režimas)/
(Scenos
pasirinkimas)
K Valdymo rankenėlė
L „Wi-Fi“ jutiklis (įmontuotas)
M
(ženklas N)
• Palieskite ženklą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (Near Field Communication)
yra tarptautinis standartas,
apibrėžiantis artimojo nuotolio
belaidžio ryšio technologiją.
A „Multi Interface Shoe“ jungtis*
B Dioptrijų reguliavimo rankenėlė
• Sukite dioptrijų reguliavimo
rankenėlę, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
• Reguliuodami dioptrijų lygį,
nukreipkite fotoaparatą į šviesią
sritį, kad būtų lengviau
sureguliuoti dioptrijų lygį.
C Kelių jungčių / USB
mikrojungtis*
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
D
E
F
G
Jungčių dangtelis
HDMI mikrolizdas
Garsiakalbis
LCD ekranas
N
(Integruotasis vadovas)/
(naikinimo) mygtukas
O Mygtukas MENU
A Maitinimo elemento / atminties
kortelės dangtelis
B Maitinimo elemento lizdas
C Maitinimo elemento išstūmimo
svirtelė
D Prieigos lemputė
LT
7
E Atminties kortelės lizdas
F Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas neturi būti ilgesnis
nei 5,5 mm (7/32 col.). Kitaip
fotoaparatas nebus gerai
pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
* Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti prie
jungties „Multi interface shoe“ ir kelių
jungčių / USB mikrojungties,
apsilankykite „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį
įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros
centrą. Taip pat galite naudoti priedus,
suderinamus su priedų jungtimi.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai veiks.
LT
8
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
1
2
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento išstūmimo svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
išstūmimo svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą,
galite sugadinti fotoaparatą.
LT
9
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Kitų šalių / regionų (ne JAV
ir Kanados) klientams
Maitinimo / įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Užgęsta: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedama), naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Maitinimo / įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva
ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei jie nėra
visiškai iškrauti.
• Kai maitinimo / įkrovimo lemputė įsižiebia nebaigus įkrauti,
išimkite ir iš naujo įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
LT
10
Pastabos
• Jei fotoaparato maitinimo / įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės
adapteris prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas,
nes temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra
vėl tampa tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti kambario
temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis nešvari.
Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai nuvalykite dulkes
nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių, nedelsdami
ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte nuo maitinimo
šaltinio.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Naudokite tik originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per maždaug
230 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų pakuotė
įkraunama esant 25 °C. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas
ir aplinkybes.
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu.
Prie USB lizdo
LT
11
• Prijungus išjungtą fotoaparatą prie kompiuterio maitinimo elementas nėra
įkraunamas, tačiau fotoaparatui maitinimą teikia kompiuteris, todėl galima
importuoti vaizdus į kompiuterį nesirūpinant dėl maitinimo elemento
energijos.
Pastabos
• Jei kraunate prijungę prie kompiuterio, atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas.
– Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
– Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
x Maitinimo elemento veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Fotografavimas
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Ekranas
Apytiksliai 150 min.
Apytiksl. 300 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 190 min.
Apytiksl. 380 vaizdų
Įprastas
filmavimas
Ekranas
Apytiksl. 50 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 55 min.
—
Nepertraukiam
as filmavimas
Ekranas
Apytiksl. 85 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 95 min.
—
Apytiksl. 250 min.
Apytiksl. 5000 vaizdų
Peržiūra (nuotraukos)
Pastabos
LT
12
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai
įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony „Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) laikmena“
(parduodama atskirai).
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje.
– [GPS On/Off] nuostata yra [Off] (tik DSC-HX400V)
– [Display Quality] nuostata yra [Standard].
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nuostata yra [Display All Info.];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos;
– blykstė naudojama kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas filmuojant
tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
x Maitinimo tiekimas
Jei norite, kad fotografuojant ir atkuriant fotoaparatui būtų tiekiamas
maitinimas, naudokite kintamosios srovės adapterį AC-UD10 (parduodama
atskirai) arba AC-UD11 (parduodama atskirai).
Pastabos
• Jei fotografuojant ar atkuriant vaizdus fotoaparatas prijungtas prie pridėto
kintamosios srovės adapterio, maitinimas nėra tiekiamas per kintamosios
srovės adapterį.
LT
13
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Įsitikinkite, kad rantyto
kampo kryptis yra tinkama.
1
2
3
LT
14
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę (parduodama atskirai).
• Įdėję atminties kortelę, kad nusklembtas kampas būtų orientuotas,
kaip parodyta, stumkite ją, kol užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Uždarykite dangtelį.
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties kortelė
Nuotraukos Filmai
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
C
D
Memory Stick Micro™ (M2)
(tik Mark2)
SD atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
microSD atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
microSDHC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
microSDXC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
• Lentelėje pateikti gaminiai šiame vadove bendrai vadinami, kaip nurodyta toliau.
A: „Memory Stick PRO Duo“ laikmena
B: „Memory Stick Micro“ laikmena
C: SD kortelė
D: microSD atminties kortelė
Pastabos
• Jei su šiuo fotoaparatu naudojate „Memory Stick Micro“ laikmena arba microSD
atminties kortelę, būtinai naudokite tinkamą adapterį.
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: spustelėkite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
• Jei prieigos lemputė (7 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų pakuotės
išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje saugomus
duomenis.
LT
15
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo mygtukas
Pasirinkite elementus: v/V/b/B
Nustatykite: z
1
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas datos ir laiko nustatymas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
2
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], ir paspauskite
valdymo mygtuko žymą z.
3
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
4
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir
[Date Format], tada paspauskite z.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM,
o vidurdienis – 12:00 PM.
5
LT
16
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
Režimo pasirinkimo rankenėlė
MOVIE
: Išmanusis automatinis režimas
: Filmas
W/T (priartinimo)
svirtelė
W: tolinti
T: artinti
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir bus įjungta
indikatoriaus lemputė z.
2
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
• Naudodami W/T (priartinimo) svirtelę pakeiskite priartinimo santykį.
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Nebandykite iškelti blykstės rankiniu būdu. Taip galite sugadinti įrenginį.
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato veikimo
garsas. Baigus filmuoti gali būti įrašytas ir MOVIE mygtuko veikimo garsas.
• Atsižvelgiant į objektą ar fotografavimo būdą, gali būti sumažintas panoraminio
fotografavimo diapazonas. Net kai [360°] nustatyta į panoraminį fotografavimą,
įrašytas vaizdas gali neapimti 360 laipsnių.
LT
17
• Išsamesnę informaciją apie filmavimą žr. „Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo
laikas” (27 psl.). Baigę filmuoti ir norėdami paleisti filmavimą iš naujo, vėl
paspauskite mygtuką MOVIE. Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas
gali būti sustabdytas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Vaizdų peržiūra
Valdymo rankenėlė
W: tolinti
T: artinti
Valdymo mygtukas
(atkūrimas)
(naikinti)
1
Paspauskite mygtuką
Pasirinkite vaizdus: B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba
sukite valdymo
rankenėlę
Nustatykite: z
(atkūrimas).
• Šiuo fotoaparatu atkuriant kitais fotoaparatais atminties kortelėje
užfiksuotus vaizdus rodomas duomenų failo registracijos ekranas.
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Paspauskite valdymo mygtuko rodykles B (paskesnis) / b (ankstesnis).
Norėdami peržiūrėti filmus, valdymo mygtuko viduryje paspauskite z.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką (naikinti).
2 Ant valdymo mygtuko paspauskite v, kad pasirinktumėte [Delete],
tada paspauskite z.
LT
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
18 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Valdymo rankenėlė
Fn (funkcija)
MENU
Valdymo
mygtukas
x Valdymo mygtukas
DISP (Ekrano turinys): galite pakeisti ekrano rodinį.
(Pavaros režimas): galite perjungti fotografavimo režimus, pvz., pavienis
fotografavimas, nepertraukiamas fotografavimas arba braketavimas.
(Ekspozicijos kompensacija): galite kompensuoti viso vaizdo ekspoziciją
ir šviesumą.
(Photo Creativity): galite valdyti fotoaparatą intuityviai ir lengvai
nufotografuoti puikių vaizdų.
(Blykstės režimas): galite pasirinkti fotografavimo blykstės režimą.
z (Užrakto AF): Fotoaparatas seka objektą ir automatiškai koreguoja
fokusavimą, net jei objektas juda.
x Mygtukas Fn (funkcija)
Galite užregistruoti 12 funkcijų ir iškviesti jas fotografuodami.
1 Paspauskite mygtuką Fn (funkcija).
2 Paspausdami v / V / b / B ant valdymo mygtuko pasirinkite
norimą funkciją.
3 Pasukdami valdymo rankenėlę pasirinkite nustatymo reikšmę.
x Valdymo rankenėlė
Norėdami akimirksniu pakeisti atitinkamą nustatymą kiekvienu fotografavimo
režimu, tiesiog pasukite valdymo rankenėlę.
LT
19
x Meniu elementai
(Fotoaparato nustatymai)
Image Size
Parenkamas nuotraukų dydis.
Aspect Ratio
Parenkamas nuotraukų kraštinių santykis.
Quality
Nustatoma nuotraukų vaizdo kokybė.
Panorama: Size
Parenkamas panoraminių vaizdų dydis.
Panorama: Direction
Nustatoma panoraminių vaizdų fotografavimo kryptis.
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
Record Setting
Parenkamas įrašomo filmo kadro dydis.
Pavaros režimas
Nustatomas pavaros režimas, pvz., nepertraukiamo
fotografavimo.
Blykstės režimas
Nustatomi blykstės nustatymai.
Flash Comp.
Koreguojamas blykstės išvesties intensyvumas.
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai naudojama
blykstė.
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
AF Illuminator
LT
20
Įjungiama AF lemputė, apšviečianti tamsų vaizdą,
kad būtų lengviau sufokusuoti.
Ekspozicijos
kompensacija
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
ISO
Koreguojamas šviesinis jautrumas.
Metering Mode
Parenkamas matavimo režimas, nustatantis, kurią
objekto sritį reikia išmatuoti nustatant ekspoziciją.
Baltos spalvos balansas
Koreguojami vaizdo atspalviai.
DRO/Auto HDR
Automatiškai kompensuojamas šviesumas
ir kontrastas.
Creative Style
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo būdas.
Picture Effect
Parenkamas norimas efekto filtras, leidžiantis sukurti
įspūdingesnių ir kūrybiškų vaizdų.
Focus Magnifier
Prieš fotografuojant objektas padidinamas, kad
galėtumėte nuodugniai patikrinti, kaip jis sufokusuotas.
High ISO NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai fotografuojama
nustačius didelį jautrumą.
Užrakto AF
Nustatoma objekto sekimo ir nepertraukiamo
fokusavimo funkcija.
Smile/Face Detect.
Pasirenkama atpažinti veidus ir automatiškai koreguoti
įvairius nustatymus. Nustatoma automatiškai atleisti
užraktą aptikus šypseną.
Soft Skin Effect
Nustatomas odos sušvelninimo efektas ir jo lygis.
Auto Obj. Framing
Analizuojamas vaizdas, kai fiksuojami veidai,
fotografuojama priartinus arba nustačius Užrakto AF
funkciją sekamas objektas, o tada vaizdas automatiškai
apkarpomas ir įrašoma kita, efektingesnės
kompozicijos, kopija.
Scenos pasirinkimas
Parenkami išankstiniai nustatymai, atitinkantys įvairias
scenos sąlygas.
Filmas
Parenkamas objektą arba efektą atitinkantis
fotografavimo režimas.
SteadyShot
Nustatoma SteadyShot, kai filmuojama.
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija, automatiškai
koreguojanti užrakto greitį, atsižvelgiant į aplinkos
šviesumą.
Micref Level
Filmuojant nustatomas mikrofono atskaitos lygis.
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.
Shooting Tip List
Rodomas fotografavimo patarimų sąrašas.
Memory
Registruojami norimi režimai arba fotoaparato
nustatymai.
(Pasirinktiniai nustatymai)
MF Assist
Rodomas padidintas vaizdas, kai fokusuojama
rankiniu būdu.
Focus Magnif. Time
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas padidintas vaizdas.
Grid Line
Nustatomas tinklelio rodinys, leidžiantis sulygiuoti
pagal struktūrinius kontūrus.
Auto Review
Nustatoma garso peržiūra, kad nufotografavus būtų
parodytas užfiksuotas vaizdas.
LT
21
Peaking Level
Fokusuojant rankiniu būdu sufokusuotos srities
kontūrai apvedami kita spalva.
Peaking Color
Nustatoma spalva, taikoma veikiant išryškinimo
funkcijai.
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti rodoma kai
fotografavimo ekrane pakeičiami ekspozicijos
nustatymai.
Zoom Setting
Nustatoma, ar priartinant reikia naudoti „Clear Image“
ir skaitmeninį priartinimą.
FINDER/MONITOR
Nustatomas vaizdo ieškiklio ir ekrano kaitaliojimo
būdas.
Write Date
Nustatoma, ar ant nuotraukos įrašoma
fotografavimo data.
Function Menu Set.
Tinkinamos funkcijos, rodomos paspaudus mygtuką
Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Mygtukui priskiriama norima funkcija.
MOVIE Button
Nustatoma, ar visada reikia suaktyvinti
mygtuką MOVIE.
(Belaidis ryšys)
LT
22
Siųsti į išmanųjį telefoną
Vaizdai perkeliami į išmaniojo telefono ekraną.
Send to Computer
Sukuriamos atsarginės vaizdų kopijos, perkeliant
vaizdus į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Vaizdus galima peržiūrėti prie tinklo prijungto
televizoriaus ekrane.
One-touch (NFC)
Paleidimui vienu palietimu (NFC) priskiriama
taikomoji programa. Fotografuojant prilietus išmanųjį
telefoną su NFC prie fotoaparato, galima iškviesti
taikomąją programą.
Airplane Mode
Šį įrenginį galima nustatyti taip, kad prisijungimas
belaidžiu ryšiu ir GPS funkcijos neveiktų.
WPS Push
Jei fotoaparate norite užregistruoti prieigos tašką,
tereikia paspausti WPS mygtuką.
Access Point Set.
Prieigos tašką galima užregistruoti rankiniu būdu.
Edit Device Name
Įrenginio pavadinimą galima pakeisti dalyje
„Wi-Fi Direct“ ir kt.
Disp MAC Address
Rodomas fotoaparato MAC adresas.
SSID/PW Reset
Iš naujo nustatomas prisijungimo prie išmaniojo
telefono SSID ir slaptažodis.
Reset Network Set.
Iš naujo nustatomi visi tinklo nustatymai.
(Taikomoji programa)
Application List
Rodomas taikomųjų programų sąrašas. Galima
pasirinkti norimas taikomąsias programas.
Introduction
Rodomos taikomųjų programų naudojimo instrukcijos.
(Atkūrimas)
Delete
Panaikinamas vaizdas.
View Mode
Nustatomas atkuriamų vaizdų grupavimo būdas.
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
Slide Show
Vykdomas skaidrių demonstravimas.
Rotate
Pasukamas vaizdas.
Enlarge Image
Padidinami atkuriami vaizdai.
4K Still Image PB
4K raišką palaikančio per HDMI prijungto televizoriaus
ekrane rodomos 4K raiškos nuotraukos.
Protect
Apsaugomi vaizdai.
Motion Interval ADJ
Koreguojamas objektų stebėjimo rodymo intervalas
[Motion Shot Video], jeigu objekto judėjimo stebėjimas
bus rodomas atkuriant filmus.
Specify Printing
Į nuotrauką įtraukiama spausdinimo tvarkos žyma.
(Sąranka)
Monitor Brightness
Nustatomas ekrano šviesumas.
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Audio signals
Nustatomi fotoaparato veikimo garsai.
LT
23
GPS Settings
(tik DSC-HX400V)
Upload Settings
Nustatoma fotoaparato įkėlimo funkcija, jei naudojama
Eye-Fi kortelė.
Tile Menu
Nustatoma, ar kaskart paspaudžiant mygtuką MENU
reikia rodyti plytelių meniu.
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas režimo rankenėlės
vadovas (visų fotografavimo režimų paaiškinimai).
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko fotoaparatas automatiškai
išjungiamas.
PAL/NTSC Selector
(tik naudojant su
1080 50i suderinamus
modelius)
LT
Pakeitus įrenginio TV formato nuostatą, galima
filmuoti ir kito formato filmą.
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmo atkūrimo
demonstravimas.
HDMI Resolution
Nustatoma raiška, kai fotoaparatas prijungtas prie
televizoriaus naudojant HDMI.
CTRL FOR HDMI
Fotoaparatas valdomas naudojant BRAVIA™ Sync
palaikantį televizorių.
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
USB LUN Setting
Padidinamas suderinamumas apribojant USB jungties
funkcijas.
USB Power Supply
Nustatoma, ar tiekiamas maitinimas USB jungtimi.
Language
24
Nustatomas GPS funkcija.
Parenkama kalba.
Date/Time Setup
Parenkamas laikas ir data, taip pat vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Format
Formatuojama atminties kortelė.
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo nuotraukoms ir
filmams būdas.
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktas vaizdų saugojimo aplankas.
New Folder
Sukuriamas naujas nuotraukų ir filmų saugojimo
aplankas (MP4).
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko pavadinimas.
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas ir įjungiamas
įrašymas bei atkūrimas.
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į atminties kortelę
galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
Version
Rodoma fotoaparato programinės įrangos versija.
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų reikšmės.
„PlayMemories Home™“ funkcijos
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
AVCHD filmus, būtina „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Filmų diskų Vaizdų įkėlimas
kūrimas
į tinklo tarnybas
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis, reikalingas
interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos gali būti
neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• „Mac“ programų rasite nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
25
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
x Sistemos reikalavimai
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite toliau pateiktu URL adresu:
www.sony.net/pcenv/
x „PlayMemories Home“ diegimas į kompiuterį
1
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę eikite toliau
nurodytu URL, tada įdiekite PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Išsamios informacijos apie „PlayMemories Home“ žr. šiame
„PlayMemories Home“ pagalbos puslapyje (tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Baigus diegti paleidžiama „PlayMemories Home“.
2
Prijunkite fotoaparatą tiesiogiai prie kompiuterio,
naudodami USB kabelį (pridedama).
• Įjunkite fotoaparatą.
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio, net jeigu programa „PlayMemories
Home“ jau įdiegta.
Pastabos
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato
USB mikrokabelio (pridedama). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
o tada –
(atjungimo piktograma). Norėdami naudoti „Windows Vista“,
užduočių srityje spustelėkite
.
LT
26
,
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca
• Įdiegę programą galite iškviesti ją „Android“ išmaniojo telefoną, kuriame
veikia NFC, prilietę prie fotoaparato N žymės, naudodami funkciją
[One-touch (NFC)].
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo sąlygos
ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
[
Image Size]: L: 20M
Jei [
Aspect Ratio] nuostata yra [4:3]*
Talpa
Kokybė
2 GB
Standard
295 nuotraukos
Fine
200 nuotraukos
* Jei [
Aspect Ratio] nuostata nėra [4:3], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta.
LT
27
x Filmai
Tolesnėje lentelėje nurodytas apytikslis maksimalus įrašymo laikas. Nurodytas
bendrasis visų filmų failų laikas. Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai
29 minutes (gaminio specifikacijose nurodyta riba). Maksimali MP4 (12M)
formato filmo nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apie 15 minučių
(ribojama 2 GB failo dydžio apribojimu).
(val. (valandos), min. (minutės)
Talpa
Įrašo
nustatymas
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
1440×1080 12M
VGA 3M
15 min
1 val. 10 min.
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos scenos.
Kai filmuojate greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galima įrašymo
trukmė sutrumpėja, nes įrašui reikia daugiau atminties.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba vaizdo
kokybės / dydžio nustatymus.
LT
28
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Šiame vadove aprašyti fotoaparatai, palaikantys 1080 60i ir 1080 50i formatus.
– Norėdami nustatyti, ar fotoaparatas palaiko GPS funkciją, patikrinkite fotoaparato
modelio pavadinimą.
Suderinama su GPS: DSC-HX400V
Nesuderinama su GPS: DSC-HX400
– Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko 1080 60i, ar 1080 50i formatą,
fotoaparato apačioje ieškokite toliau nurodytų ženklų.
1080 60i palaikantis įrenginys: 60i.
1080 50i palaikantis įrenginys: 50i.
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas progresinis metodas. Dėl to padidėja raiška ir
įrašomas sklandesnis, tikroviškesnis vaizdas.
• Jei esate lėktuve, [Airplane Mode] nustatykite į [On].
Su GPS suderinamuose įrenginiuose (tik DSC-HX400V)
• GPS naudokite atsižvelgdami į naudojimo šalyje ir regione galiojančias taisykles.
• Jeigu vietos informacijos neįrašote, [GPS On/Off] nustatykite į [Off].
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Objektyvas „ZEISS“
Prie fotoaparato primontuotas objektyvas „ZEISS“, kuris padeda atkurti ryškius
vaizdus ir užtikrina puikų kontrastą. Fotoaparato objektyvas sukurtas remiantis
sertifikuota „ZEISS“ kokybės užtikrinimo sistema pagal Vokietijos įmonės „ZEISS“
kokybės standartų reikalavimus.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite sugadinti
fotoaparatą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali
būti sugadinti vaizdo duomenys.
LT
29
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Tiesioginių saulės spindulių apšviestoje vietoje arba netoli šildymo prietaisų
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia stiprus
magnetinis laukas
Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas gali
sugesti, o kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
Pastabos dėl ekrano, elektroninio vaizdo ieškiklio ir objektyvo
• Ekranas ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti naudojant didelio tikslumo
technologijas, todėl efektyviai panaudojama daugiau nei 99,99 proc. pikselių. Tačiau
ekrane ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra
įprastas gamybos metu atsiradęs reiškinys, nedarantis jokios įtakos įrašymo kokybei.
• Stenkitės kad veikiant objektyvui į jo mechanizmą nepatektų pirštai arba kiti daiktai.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai jo
nespauskite.
• Į atidarytą blykstę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę stenkitės neprisispausti piršto.
Apie fotoaparato temperatūrą
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite, kol jis
ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo elementai
nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
LT
30
Apie maitinimo elemento įkrovimą
• Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
• Ilgiau nei metus nenaudojami maitinimo elementai gali būti sugedę.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ garantijoje nėra numatyti nesėkmingo įrašymo arba įrašyto turinio praradimo
ar sugadinimo sugedus fotoaparatui arba įrašymo laikmenai atvejai.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių produktų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią kontaktui
su vabzdžių repelentais, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais.
Ekrano priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant ekrano patektų šių priemonių, nedelsdami jas nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus
į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų pamestas
arba pavogtas.
LT
31
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,82 mm (1/2.3 tipo)
„Exmor R™“ CMOS jutiklis
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 21,1 megapikseliai
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 20,4 megapikseliai
Objektyvas: ZEISS Vario-Sonnar T* 50 ×
priartinimo objektyvas
f = 4,3 mm – 215 mm
(24 mm – 1 200 mm (35 mm
juostinio fotoaparato atitikmuo))
F2.8 (W) – F6.3 (T)
Filmuojant (16:9):
26,5 mm – 1 325 mm*1
Filmuojant (4:3):
32,5 mm – 1 625 mm*1
*1
Jei [
SteadyShot] nuostata
yra [Standard]
Filtro skersmuo: 55 mm
„SteadyShot“: optinis
Failo formatas:
nuotraukos: suderinamas su JPEG
(DCF, „Exif“, „MPF Baseline“)
ir DPOF
Filmai (AVCHD formato): palaiko
AVCHD formato 2.0 versiją
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
garso įrašas: 2 kanalų „Dolby
Digital“, papildyta „Dolby Digital
Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formato):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC 2
kanalų
LT
32
Įrašoma laikmena: „Memory Stick PRO
Duo“ laikmena, „Memory Stick
Micro“ laikmena, SD kortelės,
„microSD“ atminties kortelės
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas
automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos
koeficientas):
apytiksl. 0,5 m–8,5 m (W)/
apytiksl. 2,4 m–3,5 m (T)
[Įvesties ir išvesties jungtys]
HDMI jungtis: HDMI mikrolizdas
Kelių jungčių / USB mikrojungtis*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Galima prijungti įrenginį su USB
mikrojungtimi.
[Vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius:
201 600 taškų ekvivalentas
Kadro aprėptis: 100%
[Ekranas]
LCD ekranas:
7,5 cm (3.0 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius:
921 600 taškų
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė NP-BX1, 3,6 V
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Energijos sąnaudos:
apytiksl. 1,4 W (kai fotografuojama
naudojant LCD ekraną)
apytiksl. 1,1 W (kai fotografuojama
naudojant vaizdo ieškiklį)
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (pagal CIPA standartus):
129,6 mm × 93,2 mm × 103,2 mm
(pl. / aukš. / gyl.)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
660 g (su maitinimo elementų
pakuote NP-BX1, „Memory Stick
PRO Duo“ laikmena)
Mikrofonas: erdvinio garso
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: Suderinama
PRINT Image Matching III: Suderinama
[Belaidis LAN]
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C/UB10D
Maitinimo reikalavimai: kintamoji srovė
nuo 100 V iki 240 V, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Išvesties įtampa: DC 5 V, 0,5 A
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(pl. / aukš. / gyl.)
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-BX1
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas:
WPS (Wi-Fi Protected Setup) /
rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su NFC Forum
Type 3 Tag
LT
33
Prekių ženklai
LT
34
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• AVCHD Progressive ir AVCHD
Progressive logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
• „Windows“ ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra registruotasis „Cisco
Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C,
LLC prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra
„Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame žinyne naudojami sistemų
ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai. Tačiau ženklai ™ arba
® šiame žinyne naudojami ne visais
atvejais.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima
rasti pagalbos klientams svetainėje.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising