Sony | DSC-HX90V | Sony DSC-HX90V HX90V kompaktinis fotoaparatas su 30x optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-572-610-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
„Žinynas“ (vadovas
žiniatinklyje)
Išsamių instrukcijų apie daugelį
fotoaparato funkcijų žr. „Žinynas“.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
DSC-HX90V / DSC-HX90 / DSC-WX500
Lietuvių
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą („Žinynas“)
„Žinynas“ yra internetinis žinynas. Vadovą „Žinynas“ galite
skaityti kompiuterio arba išmaniojo telefono ekrane.
Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra įdiegtas instrukcijų vadovas.
Fn (funkcija)
MENU
/
(In-Camera Guide / naikinti)
In-Camera Guide
Fotoaparate rodomi MENU / Fn (funkcija) elementų paaiškinimai ir
nustatymų reikšmės.
1 Paspauskite mygtuką MENU arba Fn (funkcija).
2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite mygtuką / (In-Camera
Guide / naikinti).
LT
2
Patarimas fotografuojant
Fotoaparate rodomi patarimai pasirinkus bet kurį fotografavimo režimą.
1 Fotoaparatui veikiant fotografavimo režimu paspauskite mygtuką
/ (In-Camera Guide / naikinti).
2 Pasirinkite norimą fotografavimo patarimą ir paspauskite z ant
valdymo ratuko.
Rodomas fotografavimo patarimas.
• Galite slinkti ekranu naudodami v/V ir keisti fotografavimo patarimus
naudodami b/B.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau pateiktoje
vietoje. Nurodykite šiuos numerius, jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“
pardavėją.
Modelio nr. WW247506 (DSC-HX90V)
WW408340 (DSC-HX90)
WW220188 (DSC-WX500)
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10C / AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
– IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
LT
3
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai neliestų maitinimo
elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
[ Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
LT
4
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros
bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
LT
5
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1 (1)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C / UB10D (1)
• Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV ir Kanadoje) (1)
• Dirželis pakabinimui ant riešo (1)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurios veikia naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Daugiau išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ funkcijas / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC) funkcijas ieškokite „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC) vadove (pridedama) arba vadove „Žinynas“
(2 psl.).
Apie kalbos nustatymą
Jei reikia, prieš naudodami fotoaparatą pakeiskite ekrano kalbą (18 psl.).
Apie paveikslėlius
Jeigu nenurodyta kitaip, šiame vadove pateiktuose paveikslėliuose pavaizduoti
DSC-HX90V ekrane rodomi vaizdai.
LT
6
Dalys
DSC-HX90V/HX90
• Naudodami blykstę paslinkite
jungiklį (blykstės iškilimas).
Jei blykstės nenaudojate,
nuleiskite ją patys.
H Dioptrijų reguliavimo svirtelė
I Vaizdo ieškiklis
A Mygtukas ON/OFF (maitinimas)
B Užrakto mygtukas
C Režimo parinkiklis
(išmanusis automatinis
režimas)/
(aukštos kokybės
automatinis režimas)/
(automatinė programa)/
(diafragmos pirmenybė)/
(užrakto pirmenybė)/
(rankinė ekspozicija)/
(atminties iškvietimas)/
(filmas)/
(„iSweep
Panorama“ režimas)/
(scenos pasirinkimas)
D Fotografuojant / filmuojant:
W/T (priartinimo) svirtelė
Peržiūrint: Svirtelė / priartinimo
atkuriant svirtelė
(rodyklė)
E Laikmačio lemputė / AF lemputė
F GPS imtuvas (įmontuotas,
tik DSC-HX90V)
G Blykstė
• Naudodami vaizdo ieškiklį,
pastumkite žemyn vaizdo
ieškiklio iškilimo jungiklį (1),
tada traukite okuliarą iš vaizdo
ieškiklio, kol pasigirs
spragtelėjimas (2).
• Žiūrint į vaizdo ieškiklį,
suaktyvinamas vaizdo ieškiklio
režimas, o atsitraukus nuo vaizdo
ieškiklio, peržiūros režimas
išjungiamas ir grįžtama prie
monitoriaus režimo.
J Vaizdo ieškiklio iškilimo
jungiklis
K
(N žyma)
• Palieskite žymą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (artimojo lauko ryšys)
yra tarptautinis standartas,
apibrėžiantis artimojo nuotolio
belaidžio ryšio technologiją.
L Valdymo žiedas
M Objektyvas
• Neuždenkite blykstės pirštu.
LT
7
J „Wi-Fi“ antena (įmontuota)
K Dirželio kabliukas
L Valdymo ratukas
M Mygtukas
(atkūrimas)
N Mygtukas / (integruotasis
vadovas / naikinti)
A Mikrofonas
B Jungiklis (blykstės iškilimas)
C Monitorius
• Galite sureguliuoti monitorių,
kad būtų patogu žiūrėti, ir jį
stebėdami fotografuoti nedideliu
kampu arba fotografuoti save.
D Akies jutiklis
E Fotografuojant / filmuojant:
mygtukas Fn (funkcija)
Peržiūrint: mygtukas
(siųsti į išmanųjį telefoną)
F Mygtukas MOVIE (filmas)
G Mygtukas MENU
H Įkrovimo lemputė
I Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis
LT
8
• Galima prijungti įrenginį su
USB mikrojungtimi.
A Maitinimo elemento užrakto
svirtelė
B Maitinimo elemento lizdas
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm. Priešingu
atveju fotoaparato nepavyks
patikimai pritvirtinti ir taip
galima jį sugadinti.
D Prieigos lemputė
E Atminties kortelės lizdas
F HDMI mikrolizdas
G Maitinimo elemento /
atminties kortelės dangtelis
H Garsiakalbis
DSC-WX500
G
(N žyma)
• Palieskite žymą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (artimojo lauko ryšys)
yra tarptautinis standartas,
apibrėžiantis artimojo nuotolio
belaidžio ryšio technologiją.
H Objektyvas
A Mygtukas ON/OFF (maitinimas)
B Užrakto mygtukas
C Režimo parinkiklis
(išmanusis automatinis
režimas)/
(aukštos kokybės
automatinis režimas)/
(automatinė programa)/
(diafragmos pirmenybė)/
(užrakto pirmenybė)/
(rankinė ekspozicija)/
(atminties iškvietimas)/
(filmas)/
(„iSweep
Panorama“ režimas)/
(scenos pasirinkimas)
D Fotografuojant / filmuojant:
W/T (priartinimo) svirtelė
Peržiūrint: Svirtelė / priartinimo
atkuriant svirtelė
(rodyklė)
E Laikmačio lemputė / AF lemputė
F Flash
A Mikrofonas
B Jungiklis (blykstės iškilimas)
C Monitorius
• Galite sureguliuoti monitorių,
kad būtų patogu žiūrėti, ir jį
stebėdami fotografuoti nedideliu
kampu arba fotografuoti save.
• Neuždenkite blykstės pirštu.
• Naudodami blykstę paslinkite
jungiklį (blykstės iškilimas).
Jei blykstės nenaudojate,
nuleiskite ją patys.
LT
9
D Fotografuojant / filmuojant:
mygtukas Fn (funkcija)
Peržiūrint: mygtukas
(siųsti į išmanųjį telefoną)
E Mygtukas MOVIE (filmas)
F Mygtukas MENU
G Įkrovimo lemputė
H Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis
• Galima prijungti įrenginį su
USB mikrojungtimi.
I „Wi-Fi“ antena (įmontuota)
J Dirželio kabliukas
K Valdymo ratukas
L Mygtukas
(atkūrimas)
M Mygtukas / (integruotasis
vadovas / naikinti)
A Maitinimo elemento užrakto
svirtelė
B Maitinimo elemento lizdas
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm. Priešingu
atveju fotoaparato nepavyks
patikimai pritvirtinti ir taip
galima jį sugadinti.
D Prieigos lemputė
E Atminties kortelės lizdas
F HDMI mikrolizdas
G Maitinimo elemento /
atminties kortelės dangtelis
H Garsiakalbis
LT
10
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento užrakto svirtelė
1
2
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento užrakto svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
užrakto svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą, galite
sugadinti fotoaparatą.
LT
11
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Kitų šalių / regionų (ne JAV ir Kanados)
klientams
LT
12
Įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Užgęsta: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba
įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato
temperatūra netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedama), naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei ji nėra
visiškai iškrautas.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastabos
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris
prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes
temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra
vėl tampa tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti
kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis
nešvari. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai
nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
• Kintamosios srovės adapteris AC-UD11 (parduodama atskirai) gali būti
neparduodamas kai kuriose šalyse / regionuose.
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per maždaug
230 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų
pakuotė įkraunama esant 25 °C. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
LT
13
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu. Išjunkite fotoaparatą, kai jungiate jį
prie kompiuterio.
Prie USB lizdo
• Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, į kurį tiekiamas maitinimas,
maitinimo elementas nebus įkraunamas, bet maitinimas į fotoaparatą bus
tiekiamas iš kompiuterio, todėl galėsite importuoti vaizdus nesibaimindami,
kad išseks maitinimo elemento energija.
Pastabos
• Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
• Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
• Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
LT
14
x Maitinimo elemento veikimo trukmė ir vaizdų,
kuriuos galima įrašyti ir atkurti, skaičius
DSC-HX90V/HX90:
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Fotografavimas
Vaizdų skaičius
Monitorius
—
Apytiksl. 390 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
—
Apytiksl. 360 vaizdų
Įprastas
filmavimas
Monitorius
Apytiksl. 70 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 75 min.
—
Nepertraukiam
as filmavimas
Monitorius
Apytiksl. 105 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 115 min.
—
Apytiksl. 290 min.
Apytiksl. 5 800 vaizdų
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
—
Apytiksl. 400 vaizdų
Peržiūra (nuotraukos)
DSC-WX500:
Fotografavimas
Įprastas filmavimas
Apytiksl. 75 min.
—
Nepertraukiamas filmavimas
Apytiksl. 110 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 330 min.
Apytiksl. 6 600 vaizdų
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė
yra visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) laikmeną
(parduodama atskirai);
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje;
– [GPS On/Off] nustatyta kaip [Off] (tik DSC-HX90V);
– [Display Quality] nustatyta kaip [Standard].
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nustatyta kaip [Display All Info.];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos;
– blykstė sublyksi kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
LT
15
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
x Maitinimo tiekimas
Jei norite, kad fotografuojant ir atkuriant fotoaparatui būtų tiekiamas
maitinimas ir neeikvojama maitinimo elemento energija, naudokite
kintamosios srovės adapterį AC-UD10 (parduodama atskirai) arba AC-UD11
(parduodama atskirai).
Pastabos
• Kai prie fotoaparato prijungtas pridėtas kintamosios srovės adapteris,
fotografuojant ir atkuriant vaizdus galima naudoti maitinimo elemento teikiamą
energiją. Išsakus maitinimo elemento energijai, fotoaparatas išsijungia.
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad kampo su
įranta kryptis tinkama.
1
2
LT
16
3
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę.
• Atminties kortelę laikydami taip, kad nusklembtas kampas būtų
orientuotas nurodyta kryptimi, stumkite, kol ji spragtelėdama
užsifiksuos.
Uždarykite dangtelį.
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties
kortelė
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
PRO-HG Duo™
Memory Stick
Micro™ (M2)
SD atminties
kortelė
SDHC atminties
kortelė
SDXC atminties
kortelė
microSD
atminties kortelė
microSDHC
atminties kortelė
microSDXC
atminties kortelė
Nuotraukos
MP4
Filmai
AVCHD
(Tik Mark2)
XAVC S
—
—
(Tik Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
—
—
*2
—
*2
*1
SD 4 spartos klasė:
arba spartesnės arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
*2
Visus šiuos reikalavimus atitinkančios atminties kortelės:
– talpa – 64 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
• Kiek nuotraukų ir kokios trukmės filmą galima įrašyti, žr. 32–33 psl. Žr. lenteles ir
pasirinkite norimos talpos atminties kortelę.
Pastabos
• Garantija dėl tinkamo veikimo naudojant visas korteles nesuteikiama.
Dėl atminties kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atitinkamus
gamintojus.
• Jei su šiuo fotoaparatu naudojama „Memory Stick Micro“ laikmena arba
„microSD“ atminties kortelė, būtinai naudokite tinkamą adapterį.
LT
17
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų
pakuotę
Atminties kortelė: spustelėkite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento užrakto svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
• Jei prieigos lemputė (8, 10 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų
pakuotės išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje
saugomus duomenis.
Kalbos ir laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Pasirinkite elementus: v / V / b / B
Nustatykite datos ir laiko skaitinę
vertę: v / V / /
Nustatykite: z
1
2
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas kalbos nustatymo ekranas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite z ant valdymo
ratuko.
Bus atidarytas datos ir laiko nustatymo ekranas.
LT
18
3
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter] ir paspauskite z.
4
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
5
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir
[Date Format], tada paspauskite z.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis –
12:00 PM.
6
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
W/T
(priartinimo)
svirtelė
Režimo parinkiklis
W: tolinti
T: artinti
: Intelligent Auto
: Movie
MOVIE
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad
sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir užsidegs
indikatorius z.
2
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad
nufotografuotumėte vaizdą.
LT
19
Filmavimas
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
• Naudodami W/T (priartinimo) svirtelę pakeiskite priartinimo skalę.
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato
veikimo garsas. Fotoaparato veikimo garsas aiškiau įrašomas tada, jei pasirinktas
[Zoom Speed] nustatymas [Fast] ir [Zoom Func. on Ring] nustatymas [Quick].
Baigus filmuoti gali būti įrašytas ir mygtuko MOVIE veikimo garsas.
• Atsižvelgiant į objektą arba jo fiksavimo būdą, gali sumažėti panoraminio
fotografavimo diapazonas. Todėl net nustačius [360°] panoraminio fotografavimo
režimu, įrašyto vaizdo aprėptis gali būti mažiau nei 360 laipsnių.
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai, o aplinkos temperatūra yra
apytiksl. 25 °C, nepertraukiamai filmuoti galima apytiksl. 29 min. Baigę filmuoti
ir norėdami pradėti filmuoti iš naujo, vėl paspauskite mygtuką MOVIE.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas gali būti sustabdytas siekiant
apsaugoti fotoaparatą.
LT
20
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo ratukas
(atkūrimas)
/
(In-Camera Guide / naikinti) Pasirinkite vaizdus: B (paskesnis) /
b (ankstesnis)
arba sukite
valdymo ratuką
Nustatykite: z
1
Paspauskite mygtuką
(atkūrimas).
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba sukdami valdymo ratuką. Norėdami peržiūrėti filmus,
paspauskite z valdymo ratuko viduryje.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką / (In-Camera Guide / naikinti).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, tada
paspauskite z.
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
LT
21
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Valdymo žiedas
(Tik DSC-HX90V/HX90)
MENU
Fn (funkcija)
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (rodyti turinį): galite pakeisti ekrano rodinį.
(Drive Mode): galite perjungti fotografavimo režimus, pvz., pavienis
fotografavimas, nepertraukiamas fotografavimas arba kadravimas.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): galite reguliuoti vaizdo
šviesumą. / Galite valdyti fotoaparatą intuityviai ir lengvai nufotografuoti
puikių vaizdų.
(Flash Mode): galite pasirinkti fotografavimo blykstės režimą.
x Mygtukas Fn (funkcija)
Galite užregistruoti 12 funkcijų ir iškviesti jas fotografuodami.
1 Paspauskite mygtuką Fn (funkcija).
2 Paspausdami v/V/b/B ant valdymo ratuko pasirinkite norimą funkciją.
3 Pasukdami valdymo ratuką arba valdymo žiedą pasirinkite nustatymo
reikšmę.
x Valdymo žiedas (tik DSC-HX90V/HX90)
Valdymo žiedui galima priskirti norimas funkcijas. Fotografuojant pasirinkti
nustatymai gali būti pakeisti tiesiog pasukant valdymo žiedą.
LT
22
x Meniu elementai
(Camera Settings)
Image Size
Parenkamas nuotraukų dydis.
Aspect Ratio
Parenkamas nuotraukų kraštinių santykis.
Quality
Nustatoma nuotraukų vaizdo kokybė.
Panorama: Size
Parenkamas panoraminių vaizdų dydis.
Panorama: Direction
Nustatoma panoraminių vaizdų fotografavimo
kryptis.
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
Record Setting
Parenkamas įrašomo filmo kadro dydis.
Drive Mode
Nustatomas pavaros režimas, pvz., nepertraukiamo
fotografavimo.
Bracket Settings
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatomas fotografavimas pagal laikmatį kadravimo
režimu, fotografavimo tvarka ekspozicijos kadravimo
režimu ir baltos spalvos balansas kadravimo režimu.
Flash Mode
Nustatomi blykstės nustatymai.
Flash Comp.
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Koreguojamas blykstės išvesties intensyvumas.
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai naudojama
blykstė.
Focus Mode
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Pasirenkamas fokusavimo būdas.
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
AF Illuminator
Įjungiama AF lemputė, apšviečianti tamsią sceną, kad
būtų lengviau sufokusuoti.
Exposure Comp.
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
ISO
Koreguojamas jautrumas šviesai.
Metering Mode
Pasirenkamas šviesumo matavimo būdas.
White Balance
Koreguojami vaizdo atspalviai.
DRO/Auto HDR
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Automatiškai kompensuojamas šviesumas ir
kontrastas.
LT
23
LT
24
Creative Style
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo būdas.
Taip pat galite reguliuoti kontrastą, spalvų grynį
ir ryškumą.
Picture Effect
Parenkamas norimas efekto filtras, leidžiantis sukurti
įspūdingesnių ir kūrybiškų vaizdų.
Focus Magnifier
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Prieš fotografuojant objektas padidinamas, kad
galėtumėte patikrinti, kaip jis sufokusuotas.
High ISO NR
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai fotografuojama
nustačius didelį jautrumą.
Center Lock-on AF
Fotografavimo ekrane paspaudus centrinį mygtuką
nustatoma objekto sekimo ir nepertraukiamo
fokusavimo funkcija.
Smile/Face Detect.
Pasirenkama atpažinti veidus ir automatiškai
koreguoti įvairius nustatymus. Nustatoma
automatiškai atleisti užraktą aptikus šypseną.
Soft Skin Effect
Nustatomas odos sušvelninimo efektas ir jo lygis.
Auto Obj. Framing
Analizuojamas vaizdas, kai fiksuojami veidai,
fotografuojama priartinus arba nustačius AF
fiksavimo funkciją sekamas objektas, o tada
vaizdas automatiškai apkarpomas ir įrašoma kita,
efektingesnės kompozicijos, kopija.
Scene Selection
Parenkami išankstiniai nustatymai, atitinkantys
įvairias scenos sąlygas.
Movie
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis
fotografavimo režimas.
SteadyShot
Nustatoma SteadyShot, kai filmuojama.
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija, automatiškai
koreguojanti užrakto greitį, atsižvelgiant
į aplinkos šviesumą.
Micref Level
Pasirenkamas įrašant filmą naudojamas
mikrofono lygis.
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.
Shooting Tip List
Rodomas fotografavimo patarimų sąrašas.
Memory recall
Pasirenkami iš anksto priskirti nustatymai, kai režimo
rankenėlės nustatymas yra MR (atminties iškvietimas).
Memory
Registruojami norimi režimai arba fotoaparato
nustatymai.
(Custom Settings)
Zebra
Rodomos juostelės, pagal kurias reguliuojamas
šviesumas.
MF Assist
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Rodomas padidintas vaizdas, kai fokusuojama
rankiniu būdu.
Focus Magnif. Time
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas padidintas
vaizdas.
Grid Line
Nustatomas tinklelio rodinys, leidžiantis sulygiuoti
pagal struktūrinius kontūrus.
Marker Display
Nustatoma, ar filmuojant monitoriuje turi būti
rodomas žymeklis.
Marker Settings
Nustatomas filmuojant monitoriuje rodomas
žymeklis.
Auto Review
Nustatoma garso peržiūra, kad nufotografavus būtų
parodytas užfiksuotas vaizdas.
DISP Button
Nustatomas monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje
rodytinos informacijos tipas* paspaudus DISP
ant valdymo ratuko.
* Tik DSC-HX90V/HX90
Peaking Level
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Fokusuojant rankomis būdu sufokusuotos srities
kontūrai apvedami kita spalva.
Peaking Color
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma spalva, taikoma veikiant išryškinimo
funkcijai.
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti rodoma kai
fotografavimo ekrane pakeičiami ekspozicijos
nustatymai.
Zoom Speed
Nustatomas naudojant priartinimo svirtelę
pasiekiamas priartinimo greitis.
Zoom Setting
Nustatoma, ar priartinant reikia naudoti aiškaus
vaizdo ir skaitmeninį priartinimą.
LT
25
FINDER/MONITOR
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatomas vaizdo ieškiklio ir monitoriaus
perjungimo būdas.
Release w/o Card
Nustatoma, ar turi būti atleistas užraktas, kai neįdėta
atminties kortelė.
Self-portrait/ -timer
Nustatoma, ar naudoti 3 sekundžių delsos laikmatį,
kai ekranas pakreiptas aukštyn apie 180 laipsnių.
Face Registration
Užregistruojamas arba pakeičiamas asmuo, kuriam
teikiamas pirmumas fokusuojant.
Write Date
Nustatoma, ar ant nuotraukos reikia įrašyti
fotografavimo datą.
Function Menu Set.
Tinkinamos funkcijos, rodomos paspaudus mygtuką
Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Mygtukui ir valdymo žiedui priskiriama norima
funkcija*.
* Tik DSC-HX90V/HX90
Zoom Func. on Ring
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma valdymo žiedo priartinimo funkcija.
Pasirinkus [Quick] priartinimo padėtis pasislenka,
atsižvelgiant į valdymo žiedo pasukimo kampą.
Pasirinkus [Step] priartinimo padėtį galima perkelti
į fiksuotą židinio nuotolio vietą.
MOVIE Button
Nustatoma, ar visada reikia suaktyvinti mygtuką
MOVIE.
(Wireless)
LT
26
Send to Smartphone
Vaizdai perkeliami į išmaniojo telefono ekraną.
Send to Computer
Sukuriamos atsarginės vaizdų kopijos, perkeliant
vaizdus į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Vaizdus galima peržiūrėti prie tinklo prijungto
televizoriaus ekrane.
One-touch(NFC)
Paleidimui vienu palietimu (NFC) priskiriama
taikomoji programa. Fotografuojant prilietus
išmanųjį telefoną su NFC prie fotoaparato, galima
iškviesti taikomąją programą.
Airplane Mode
Galima nustatyti, kad įrenginys neužmegztų belaidžio
ryšio ir nenaudotų GPS funkcijų*.
* Tik DSC-HX90V
WPS Push
Jei fotoaparate norite užregistruoti prieigos tašką,
tereikia paspausti WPS mygtuką.
Access Point Set.
Prieigos tašką galima užregistruoti rankomis.
Edit Device Name
Įrenginio pavadinimą galima pakeisti dalyje
„Wi-Fi Direct“ ir kt.
Disp MAC Address
Rodomas fotoaparato MAC adresas.
SSID/PW Reset
Iš naujo nustatomas prisijungimo prie išmaniojo
telefono SSID ir slaptažodis.
Reset Network Set.
Iš naujo nustatomi visi tinklo nustatymai.
(Application)
Application List
Rodomas taikomųjų programų sąrašas. Galima
pasirinkti norimas taikomąsias programas.
Introduction
Rodomos taikomųjų programų naudojimo
instrukcijos.
(Playback)
Delete
Panaikinamas vaizdas.
View Mode
Nustatomas atkuriamų vaizdų grupavimo būdas.
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
Display Rotation
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma įrašomo vaizdo atkūrimo kryptis.
Slide Show
Vykdomas skaidrių demonstravimas.
Rotate
Pasukamas vaizdas.
Enlarge Image
Padidinami atkuriami vaizdai.
4K Still Image PB
4K raišką palaikančio per HDMI prijungto
televizoriaus ekrane rodomos 4K raiškos nuotraukos.
Protect
Apsaugomi vaizdai.
Motion Interval ADJ
Koreguojamas objektų stebėjimo rodymo intervalas
[Motion Shot Video], jeigu objekto judėjimo
stebėjimas bus rodomas atkuriant filmus.
LT
27
Specify Printing
Į nuotrauką įtraukiama spausdinimo tvarkos žyma.
Beauty Effect
Nuotraukoje retušuojamas asmens veidas ir
retušuotas vaizdas įrašomas kaip naujas.
(Setup)
LT
28
Monitor Brightness
Nustatomas monitoriaus šviesumas.
Viewfinder Bright.
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatomas elektroninio vaizdo ieškiklio šviesumas.
Finder Color Temp.
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma vaizdo ieškiklio spalvos temperatūra.
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Audio signals
Nustatomas fotoaparato veikimo garsas.
GPS Settings
(Tik DSC-HX90V)
Nustatoma GPS funkcija.
Upload Settings
Nustatoma naudojant „Eye-Fi“ kortelę fotoaparato
vykdoma įkėlimo funkcija.
Tile Menu
Nustatoma, ar kaskart paspaudžiant mygtuką MENU
reikia rodyti plytelių meniu.
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas režimo rankenėlės
vadovas (visų fotografavimo režimų paaiškinimai).
Delete confirm.
Nustatoma, ar naikinimo patvirtinimo ekrane iš
anksto pasirinkta naikinimo, ar atšaukimo parinktis.
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko fotoaparatas automatiškai
išjungiamas.
Function for VF close
(Tik DSC-HX90V/HX90)
Nustatoma, ar išjungti maitinimą, kai uždaromas
vaizdo ieškiklis.
PAL/NTSC Selector
(tik naudojant su
1080 50i suderinamus
modelius)
Pakeitus įrenginio TV formato nuostatą, galima
filmuoti ir kito formato filmą.
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmo atkūrimo
demonstravimas.
HDMI Settings
Nustatomi HDMI nustatymai.
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
USB LUN Setting
Padidinamas suderinamumas apribojant USB
jungties funkcijas. Įprastomis sąlygomis nustatykite
[Multi]. Nustatykite [Single] tik tada, kai negalima
užmegzti ryšio tarp fotoaparato ir kompiuterio arba
AV komponento.
USB Power Supply
Nustatoma, ar naudojant USB jungtį tiekiamas
maitinimas.
Language
Parenkama kalba.
Date/Time Setup
Pasirenkami laikas ir data, taip pat vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Format
Formatuojama atminties kortelė.
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo nuotraukoms
ir filmams būdas.
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktas nuotraukų ir filmų
saugojimo aplankas (MP4).
New Folder
Sukuriamas naujas nuotraukų ir filmų saugojimo
aplankas (MP4).
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko formatas.
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas ir įjungiami
įrašymas bei atkūrimas.
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į atminties kortelę
galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
Version
Rodoma fotoaparato programinės įrangos versija.
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų reikšmės.
LT
29
„PlayMemories Home™“ funkcijos
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
XAVC S ir AVCHD filmus, būtina „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos
gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• „Mac“ programų rasite nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), pateikiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
LT
30
x Sistemos reikalavimai
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite toliau nurodytu URL adresu:
http://www.sony.net/pcenv/
x „PlayMemories Home“ diegimas į kompiuterį
1
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę eikite toliau
nurodytu URL, tada įdiekite „PlayMemories Home“.
http://www.sony.net/pm/
• Išsamios informacijos apie „PlayMemories Home“ žr. šiame
„PlayMemories Home“ pagalbos puslapyje (tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Baigus diegti paleidžiama „PlayMemories Home“.
2
Prijunkite fotoaparatą tiesiogiai prie kompiuterio,
naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio, net jeigu programa „PlayMemories
Home“ jau įdiegta.
Pastabos
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato
USB mikrokabelio (pridedama). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
o tada – [Eject DSC-HX90V], [Eject DSC-HX90] arba [Eject DSC-WX500].
,
LT
31
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps™“).
http://www.sony.net/pmca/
• Naudodamiesi funkcija [One-touch(NFC)] įdiegę programą galite iškviesti ją
„Android“ išmanųjį telefoną, kuriame veikia NFC, prilietę prie fotoaparato
N žymės.
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo
sąlygos ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
[
Image Size]: L: 18M
Jei [
Aspect Ratio] nuostata yra [4:3]*
Talpa
Quality
2 GB
Standard
400 vaizdų
Fine
280 vaizdų
* Jei [
Aspect Ratio] nustatymas nėra [4:3], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta.
LT
32
x Filmai
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu.
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 val. 35 min.
30p 50M/25p 50M
—
2 val. 35 min.
24p 50M*
—
2 val. 35 min.
Record Setting
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
9 min.
6 val.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
8 val. 15 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
8 min.
5 val. 5 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
9 min.
6 val.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
8 val. 15 min.
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
8 min.
5 val. 20 min.
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
10 min.
8 val. 25 min.
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
30 min.
22 val.
* tik naudojant su 1080 60i suderinamus modelius
• Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksl. 29 min. (gaminio specifikacijos riba).
Maksimali MP4 (28M) formato filmo nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apie
20 minučių (taikomas 4 GB failo dydžio apribojimas).
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, nes fotoaparate veikia VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos
scenos. Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas
įrašyti laikas sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
LT
33
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Šiame vadove aprašytos visos su GPS funkcija suderinamų / nesuderinamų
įrenginių, taip pat 1080 60i ir 1080 50i formatus palaikančių įrenginių funkcijos.
– Norėdami sužinoti, ar turimas fotoaparatas palaiko GPS funkciją, pasižiūrėkite,
koks jo modelio numeris.
Su GPS suderinamas modelis: DSC-HX90V
Su GPS nesuderinami modeliai: DSC-HX90, DSC-WX500
– Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko 1080 60i, ar 1080 50i formatą,
pasižiūrėkite, kas pažymėta ant jo apačios.
1080 60i palaikantis įrenginys: 60i.
1080 50i palaikantis įrenginys: 50i.
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas progresinis metodas. Dėl to padidėja raiška ir
įrašomas sklandesnis, tikroviškesnis vaizdas. 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima paleisti tik įrenginiuose, kurie palaiko 1080 60p / 1080 50p formatą.
• Jei esate lėktuve, pasirinkite [Airplane Mode] nustatymą [On].
Apie GPS palaikančius įrenginius (tik DSC-HX90V)
• Naudodami GPS laikykitės šalių arba regionų, kuruose šią funkciją naudojate,
įstatymų.
• Jei vietos informacijos įrašyti nereikia, pasirinkite [GPS On/Off] nustatymą [Off].
Naudojimas ir priežiūra
Naudokite atsargiai, neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz.,
jo netrankykite, nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite
sugadinti fotoaparatą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba
gali būti sugadinti vaizdo duomenys.
LT
34
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Laikymas tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia
stiprus magnetinis laukas. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba
atkurti vaizdų.
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas
gali sugesti, o kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
Nešimas
• Nesisėskite ant kėdės ar kitoje vietoje, fotoaparatą laikydami galinėje kelnių ar
sijono kišenėje, nes tai gali sutrikdyti veikimą arba sugadinti fotoaparatą.
Objektyvas ZEISS
Prie fotoaparato primontuotas objektyvas ZEISS, kuris padeda atkurti ryškius
vaizdus ir užtikrina puikų kontrastą. Fotoaparato objektyvas sukurtas remiantis
sertifikuota ZEISS kokybės užtikrinimo sistema pagal Vokietijos įmonės ZEISS
kokybės standartų reikalavimus.
Pastabos apie monitorių, elektroninį vaizdo ieškiklį
(tik DSC-HX90V/HX90) ir objektyvą
• LCD monitorius ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač didelio
tikslumo technologijas, todėl efektyviai panaudojama daugiau nei 99,99 %
pikselių. Tačiau monitoriuje ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat
matyti mažų juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios
spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra įprastas gaminant atsiradęs reiškinys,
nedarantis jokios įtakos įrašymo kokybei.
• Nelaikykite foroaparato už monitoriaus arba vaizdo ieškiklio.
• Stenkitės kad veikiant objektyvui į jo mechanizmą nepatektų pirštų arba
kitų daiktų.
• Nuleisdami vaizdo ieškiklį stenkitės neprisispausti piršto.
• Kai ištrauktas okuliaras, vaizdo ieškiklio neleiskite per jėgą.
• Į vaizdo ieškiklio įrenginį patekęs vanduo, dulkės arba smėlis gali sukelti gedimą.
LT
35
Pastabos apie fotografavimą naudojant vaizdo ieškiklį
(tik DSC-HX90V/HX90)
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis elektroliuminescencinis didelės raiškos
ir didelio kontrasto vaizdo ieškiklis. Dėl gerai suderintų skirtingų elementų
naudojant fotoaparato vaizdo ieškiklį patogu matyti vaizdą.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas.
Tai nėra gedimas. Jei norite aiškiai matyti visą vaizdą, galite naudoti monitorių.
• Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį fotoaparatą pakreipsite arba judinsite akis, vaizdas
vaizdo ieškiklyje gali išsikreipti arba pakisti jo spalvos. Tai yra objektyvų ir ekranų
ypatybė, o ne gedimas. Fotografuojant rekomenduojame žiūrėti į centrinę vaizdo
ieškiklio sritį.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai
jo nespauskite.
• Į atidarytą blystę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę neprisispauskite piršto.
„Sony“ priedai
Naudokite tik originalius „Sony“ pagamintus priedus, priešingu atveju gali sugesti
įranga. „Sony“ pagaminti priedai gali būti netiekiami rinkai kai kuriose šalyse
arba regionuose.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai
nerodo gedimo.
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite,
kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Apie maitinimo elemento įkrovimą
• Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
• Ilgiau nei metus nenaudojami maitinimo elementai gali būti sugedę.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
LT
36
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ gali netaikyti jokių garantijų, jei nepavyksta įrašyti arba prarandami ar
sugadinami įrašyti vaizdai arba garsas sugedus fotoaparatui, įrašymo laikmenai
ar pan. Rekomenduojame kurti svarbių duomenų atsargines kopijas.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių preparatų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią
kontaktui su vabzdžių repelentais, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais.
Ekrano priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant monitoriaus patektų šių preparatų, nedelsdami juos nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus
į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų pamestas
arba pavogtas.
Pastabos apie saugą naudojant belaidžio LAN gaminius
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus naudojant belaidį LAN.
• Kilus saugos problemai dėl saugos atsargumo priemonių nesilaikymo arba dėl
neišvengiamų aplinkybių naudojant belaidį LAN, „Sony“ neprisiima atsakomybės
dėl nuostolių arba žalos.
LT
37
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,82 mm (1/2,3 tipo)
„Exmor R™“ CMOS jutiklis
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 18,2 megapikselio
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 21,1 megapikselio
Objektyvas: ZEISS Vario-Sonnar T 30
k. priartinantis objektyvas
f = 4,1–123 mm (24–720 mm
(35 mm juostinio fotoaparato
atitikmuo))
F3.5 (W) – F6.4 (T)
Filmuojant (16:9): 26,5–795 mm*1
Filmuojant (4:3): 32.5–975 mm*1
*1
Jei [
SteadyShot] nustatymas
yra [Standard]
SteadyShot: optinis
Failų formatas (nuotraukos):
suderinamas su JPEG (DCF, „Exif“,
„MPF Baseline“) ir DPOF
Failų formatas (filmai):
XAVC S formatas (suderinama
su XAVC S formatu):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: LPCM 2 kanalai
(48 kHz 16 bitų)
AVCHD formatas (suderinama
su AVCHD formato 2.0 versija):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: 2 kanalų „Dolby Digital“
su „Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formato):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: MPEG-4 AAC-LC 2 kanalų
LT
38
Įrašoma laikmena: „Memory Stick PRO
Duo“ laikmena, „Memory Stick
Micro“ laikmena, SD kortelės,
„microSD“ atminties kortelės
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas
automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos
koeficientas):
apytiksl. 0,3–5,4 m (W)/
apytiksl. 2,5–3,0 m (T)
[Įvesties / išvesties jungtys]
HDMI jungtis: HDMI mikrolizdas
Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Galima prijungti įrenginį su
USB mikrojungtimi.
[Vaizdo ieškiklis] (tik DSC-HX90V/HX90)
Tipas: elektroninis vaizdo
ieškiklis (organinis
elektroliuminescencinis)
Bendras taškų skaičius: 638 400 taškų
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas: apytiksl. 0,50 k. (35 mm
formato atitikmuo) naudojant
50 mm objektyvą ir pasirinkus
begalybės nuostatą, –1 m–1
Akies taškas: apytiksl. 20 mm nuo
okuliaro, 19,2 mm nuo okuliaro
rėmelio esant –1 m–1
* Dioptrijų reguliavimas:
–4,0 m–1 iki +3,0 m–1
[Monitorius]
LCD monitorius:
7,5 cm (3.0 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
[Belaidis LAN]
Maitinimas: įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė NP-BX1, 3,6 V
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D, 5 V
Energijos sąnaudos:
DSC-HX90V/HX90:
apytiksl. 1,4 W (kai fotografuojama
naudojant monitorių)
apytiksl. 1,5 W (kai fotografuojama
naudojant vaizdo ieškiklį)
DSC-WX500:
apytiksl. 1,4 W (kai
fotografuojama)
Darbinė temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
DSC-HX90V/HX90:
102,0 × 58,1 × 35,5 mm (p / a / g)
DSC-WX500:
101,6 × 58,1 × 35,5 mm (p / a / g)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
DSC-HX90V/HX90:
245 g (su NP-BX1 maitinimo
elementų pakuote, „Memory Stick
PRO Duo“ laikmena)
DSC-WX500:
236 g (su NP-BX1 maitinimo
elementų pakuote, „Memory Stick
PRO Duo“ laikmena)
Mikrofonas: erdvinio garso
Garsiakalbis: monofoninio garso
Exif Print: Suderinama
PRINT Image Matching III:
Suderinama
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum
Type 3 Tag“
DSC-HX90V Modelio nr. WW247506
DSC-HX90 Modelio nr. WW408340
DSC-WX500 Modelio nr. WW220188
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D
Maitinimo reikalavimai: kintamoji
srovė nuo 100 V iki 240 V,
50 Hz / 60 Hz, 70 mA
Išvesties įtampa: DC 5 V, 0,5 A
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-BX1
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,89 A
Talpa: paprastai 4,5 Wh (1 240 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
LT
39
Prekių ženklai
LT
40
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir „
“ yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD
Progressive“ logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat
HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra registruotasis
„Cisco Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas,
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame žinyne naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima
rasti pagalbos klientams svetainėje.
© „Sony Corporation“, 2015 m.
Download PDF

advertising