Sony | DSC-HX50 | Sony DSC-HX50 Naudojimo instrukcijos

010GB1.fm Page 39 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
4-460-572-51(1)
Digitālā fotokamera/lietošanas pamācība
LV
Digitaalne fotokaamera/kasutusjuhend
EE
Skaitmeninis fotoaparatas/naudojimo instrukcija
LT
DSC-HX50/HX50V
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 2 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Latviski
Lai vairāk uzzinātu par fotokameru
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” ir tiešsaistes pamācība. Izlasiet to,
lai redzētu detalizētus norādījumus par fotokameras daudzām
funkcijām.
1 Apmeklējiet Sony tehniskā atbalsta mājaslapu.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izvēlieties savu valsti vai reģionu.
3 Tehniskā atbalsta mājaslapā meklējiet savas fotokameras
modeļa nosaukumu.
• Skatiet modeļa nosaukumu fotokameras apakšā.
Iesaiņojuma satura pārbaude
Iekavās norādīts skaits.
• Fotokamera (1)
• Uzlādējams akumulators NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Maiņstrāvas adapters AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Strāvas vads (nav iekļauts ASV un Kanādas modeļu komplektācijā) (1)
• Plaukstas siksniņa (1)
• Aksesuāru piestiprināšanas ligzdas vāciņš (1) (piestiprināts pie fotokameras)
• Lietošanas pamācība (šī pamācība) (1)
LV
2
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 3 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Lietotāja ievērībai
Modeļa un sērijas numuri norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet sērijas numuru zemāk
norādītajā vietā. Nosauciet šos numurus, kad saistībā ar šo ierīci sazināties ar Sony dīleri.
Modeļa nr. DSC-HX50/DSC-HX50V
Sērijas nr. _____________________________
Modeļa nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Sērijas nr. _____________________________
LV
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU
-SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU.
UZMANĪBU!
LAI SAMAZINĀTU UGUNSNELAIMES VAI
STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI
IZPILDIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
Ja strāvas vada spraudņa forma neatbilst maiņstrāvas rozetei, izmantojiet rozetei atbilstošu
spraudņa adapteru.
UZMANĪBU!
[ Akumulators
Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprāgt, izraisīt ugunsnelaimi vai ķīmiskus
apdegumus. Ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.
• Neizjauciet to.
• Nesaspiediet akumulatoru un nepakļaujiet to triecieniem vai pārmērīgam spēkam,
piemēram, nesitiet, nemetiet zemē un neuzkāpiet uz tā.
• Nepieļaujiet īssavienojumu un metāla priekšmetu pieskaršanos akumulatora kontaktiem.
• Nepakļaujiet akumulatoru temperatūras, kas pārsniedz 60°C (140°F), iedarbībai,
piemēram, to atstājot tiešos saules staros vai saulē novietotas automašīnas salonā.
• Nededziniet un nemetiet to ugunī.
• Neizmantojiet bojātu litija jonu akumulatoru vai tādu, kuram ir sūce.
• Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot Sony akumulatoru lādētāju vai ierīci, ar ko var
uzlādēt akumulatoru.
• Uzglabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LV
3
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 4 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
• Nepieļaujiet akumulatora samirkšanu, tam jābūt sausam.
• Nomainiet tikai ar identisku vai Sony ieteikta ekvivalenta tipa akumulatoru.
• Atbrīvojieties no veca akumulatora atbilstoši norādījumiem.
[ Maiņstrāvas adapters
Pieslēdziet pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes, kad izmantosiet maiņstrāvas adapteru.
Nekavējoties atvienojiet adapteru no rozetes, ja ierīces darbināšanas gaitā rodas kļūmes.
Klientiem ASV un Kanādā
[ LITIJA JONU AKUMULATORU PĀRSTRĀDE
Litija jonu akumulatorus ir iespējams pārstrādāt.
Varat palīdzēt aizsargāt vidi, izlietotos akumulatorus nogādājot
tuvākajā savākšanas un pārstrādes punktā.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par akumulatoru pārstrādi, zvaniet pa
bezmaksas tālruņa numuru
1-800-822-8837 vai apmeklējiet mājaslapu http://www.rbrc.org/
Uzmanību! Nerīkojieties ar bojātiem litija jonu akumulatoriem vai tādiem, kuriem iztek
elektrolīts.
[ Akumulators
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie
divi nosacījumi:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie
traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 standartam.
Šī ierīce atbilst FCC/IC prasībām par starojuma limitu, kas noteikts nekontrolētai videi, un
atbilst FCC radiofrekvenču (RF) iedarbības vadlīnijām IC radiofrekvenču (RF) iedarbības
noteikumu OET65 un RSS-102 pielikumā C.
Šai ierīcei ir ļoti zems RF enerģijas līmenis, kas uzskatāms par atbilstošu bez īpatnējās
absorbcijas intensitātes (SAR) testēšanas.
LV
4
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 5 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Klientiem ASV
UL ir starptautiski atzīta organizācija, kas rūpējas par drošību.
UL zīme uz produkta nozīmē, ka tas ir iekļauts UL sarakstā.
Ja saistībā ar šo produktu ir radušies jautājumi, varat zvanīt pa tālruņa numuru:
Sony klientu informācijas centrs
1-800-222-SONY (7669).
Zemāk norādītais numurs attiecas tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar FCC.
LV
[ Normatīvā informācija
Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: DSC-HX50V
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk
minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai
ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces
nevēlamu darbību.
Nenovietojiet un nedarbiniet šo ierīci kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.
[ UZMANĪBU!
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši apstiprinātas
šajā pamācībā, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.
[ Piebilde
Šī ierīce ir izmēģināta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases
digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, kas, ja ierīce nav uzstādīta un netiek izmantota atbilstoši ražotāja
norādījumiem, var radīt radiosakaru kaitīgus traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka
traucējumi neradīsies, uzstādot šo ierīci. Ja šī ierīce rada radiosakaru vai televīzijas
pārraižu uztveršanas kaitīgus traucējumus, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci,
ieteicams izpildīt vienu vai vairākas turpmāk minētās darbības, lai novērstu traucējumus:
– pārorientējiet uztveršanas antenu vai novietojiet to citur;
– novietojiet šo ierīci un uztvērēju tālāk vienu no otra;
– pieslēdziet šo ierīci un uztvērēju pie atšķirīgām maiņstrāvas rozetēm;
– sazinieties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV remonta speciālistu.
Komplektācijā iekļautais saskarnes kabelis jāizmanto ar ierīci, lai tiktu izpildīti digitālajai
ierīcei noteiktie ierobežojumi atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas B nodaļai.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LV
5
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 6 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Klientiem Kanādā
Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicenču radiosakaru RSS standartam (-iem).
Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas
var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Klientiem Eiropā
Sony Corporation paziņo, ka šī DSC-HX50/HX50V digitālā fotokamera atbilst 1999/5/EC
direktīvas būtiskajiem noteikumiem un citām atbilstošajām prasībām. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, apmeklējiet mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Piebilde klientiem, kuru valstīs ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan,
vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas
Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas
jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.
Šis produkts ir izmēģināts, un konstatēta tā atbilstība ierobežojumiem, kas noteikti EMC
direktīvā par savienotājkabeļu, kas īsāki nekā 3 metri (9,8 pēdas), izmantošanu.
[ Uzmanību!
Elektromagnētiskie lauki noteiktās frekvencēs var ietekmēt šīs ierīces attēlu un skaņu.
[ Lietotāja ievērībai
Ja statiskā elektrība vai elektromagnētisms izraisa datu pārsūtīšanas pārtraukšanu
(neizdošanos), pārstartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un vēlreiz pieslēdziet
komunikācijas kabeli (USB u.c.).
LV
6
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 7 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
[ Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī
produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde
LV
palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
[ Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta
komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā
elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams
pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.
LV
7
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 8 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebilde klientiem Apvienotajā Karalistē
Drošības un ērtības labad šajā ierīcē ir fiksēts spraudnis, kas atbilst BS 1363 prasībām.
Ja nepieciešams nomainīt spraudņa drošinātāju, noteikti izmantojiet drošinātāju, kura
norādītais strāvas stiprums atbilst komplektācijā iekļautajam drošinātājam un ko
apstiprinājusi ASTA vai BSI līdz BS 1362 (ar
vai
zīmi).
Ja šīs ierīces komplektācijā iekļautajam spraudnim ir noņemams drošinātāja vāciņš, pēc
drošinātāja nomaiņas noteikti piestipriniet vāciņu. Nekādā gadījumā nelietojiet spraudni
bez piestiprināta drošinātāja vāciņa. Ja pazaudējāt drošinātāja vāciņu, sazinieties ar tuvāko
Sony servisa centru.
Klientiem Singapūrā
LV
8
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 9 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Ierīces daļas un taustiņi
A Ekspozīcijas kompensācijas
ritenis
B ON/OFF (barošana) taustiņš
C Aizvara taustiņš
D Ierakstei: W/T (tālummaiņa)
svira
LV
Atainošanai:
(atainošanas
tālummaiņa) svira/ (indekss)
svira
E Taimera lampiņa/smaida
noteikšanas aizvara lampiņa/AF
izgaismotājs
F Režīma ritenis:
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(Scene Selection)
G Vairāku saskarņu ligzda*1
H Zibspuldze
I Mikrofons
J Skaļrunis
K Objektīvs
L
(zibspuldzes izbīdīšana)
taustiņš
M LCD ekrāns
N MOVIE (filma) taustiņš
O
(atainošana) taustiņš
P Vadības ritenis
Q GPS uztvērējs (iebūvēts, tikai
LV
DSC-HX50V)
R Uzlādēšanas lampiņa
9
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 10 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
S Multi/mikro USB ligzda*2
T Wi-Fi uztvērējs (iebūvēts)
U Plaukstas siksniņas
piestiprināšanas āķis
V MENU taustiņš
W / (ceļvedis fotokamerā/
izdzēšana) taustiņš
X CUSTOM (pielāgojums) taustiņš
• Varat vēlamo funkciju piešķirt
CUSTOM taustiņam. Sākotnējais
iestatījums ir [ISO].
Y Akumulatora nodalījums
Z Atmiņas kartes nodalījums
wj Pieejas lampiņa
wk Akumulatora izgrūšanas svira
wl Akumulatora/atmiņas kartes
nodalījuma vāciņš
e; HDMI mikroligzda
ea Statīva piestiprināšanas ligzda
• Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvi,
kas īsāka nekā 5,5 mm (7/32
collas). Pretējā gadījumā
fotokameru nevarēs kārtīgi
piestiprināt un tā var tikt bojāta.
*1 Sīkāku informāciju par
aksesuāriem, kas savietojami ar
vairāku saskarņu ligzdu, skatiet
Sony mājaslapā, sazinieties ar
Sony dīleri vai vietējo autorizēto
Sony servisa centru.
Varat arī izmantot aksesuārus, kas
savietojami ar aksesuāru
piestiprināšanas ligzdu. Netiek
garantētas darbības ar citu ražotāju
aksesuāriem.
LV
10
*2 Atbalsta ar mikro USB savietojamu
ierīci.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 11 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Akumulatora ievietošana
Akumulatora izgrūšanas svira
LV
1 Atveriet nodalījuma vāciņu.
akumulatoru.
2 Ievietojiet
• Kamēr piespiežat akumulatora izgrūšanas sviru, ievietojiet
akumulatoru, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka pēc akumulatora
ievietošanas fiksējas akumulatora izgrūšanas svira.
• Ja aizvērsiet vāciņu, kad akumulators ir nepareizi ievietots, varat bojāt
kameru.
LV
11
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 12 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Akumulatora uzlādēšana
Klientiem ASV un Kanādā
Strāvas vads
Klientiem citās valstīs/reģionos
Uzlādēšanas lampiņa
Izgaismojusies: notiek
uzlādēšana
Nodzisusi: uzlādēšana ir
pabeigta
Mirgo:
radusies uzlādēšanas
kļūda vai uzlādēšana uz
laiku ir pārtraukta, jo
fotokameras temperatūra
nav piemērotajā diapazonā
Pieslēdziet fotokameru pie maiņstrāvas adaptera (kompl.
1 iekļ.),
izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru pie maiņstrāvas
2 rozetes.
LV
Uzlādēšanas lampiņa izgaismojas oranža, un sākas uzlādēšana.
• Izslēdziet fotokameru, kamēr uzlādējat akumulatoru.
• Varat uzlādēt arī daļēji uzlādētu akumulatoru.
• Kad uzlādēšanas lampiņa mirgo, un uzlādēšana nav pabeigta, izņemiet
un vēlreiz ievietojiet akumulatoru.
12
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 13 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebildes
• Ja fotokameras uzlādēšanas lampiņa mirgo, kad maiņstrāvas adapters ir pieslēgts
pie maiņstrāvas, tas norāda, ka uzlādēšana uz laiku ir pārtraukta, jo temperatūra ir
ārpus ieteicamā diapazona. Uzlādēšana atsāksies, kad temperatūra atkal būs
piemērotā diapazonā. Ieteicams uzlādēt akumulatoru 10°C - 30°C (50ºF - 86ºF)
temperatūrā.
• Iespējams, akumulators netiks efektīvi uzlādēts, ja tā kontakti ir netīri. Šādā
gadījumā viegli noslaukiet putekļus no akumulatora kontaktiem ar mīkstu drāniņu
LV
vai vati.
• Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.) pie viegli pieejamas maiņstrāvas
rozetes. Ja maiņstrāvas adaptera darbināšanas gaitā radušās darbības kļūmes,
nekavējoties atvienojiet spraudni no maiņstrāvas rozetes, lai ierīci atvienotu no
barošanas avota.
• Pēc uzlādēšanas pabeigšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteru no maiņstrāvas
rozetes.
• Noteikti izmantojiet tikai oriģinālu Sony akumulatoru, mikro USB kabeli (kompl.
iekļ.) un maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.).
x Uzlādēšanas laiks (Full charge)
Uzlādēšanas laiks ir apmēram 230 minūtes, izmantojot maiņstrāvas adapteru
(kompl. iekļ.).
Piebilde
• Norādītais uzlādēšanas laiks attiecas uz pilnīgi izlādēta akumulatora uzlādēšanu
25°C (77°F) temperatūrā. Uzlādēšana var prasīt vairāk laika atkarībā no lietošanas
un vides apstākļiem.
x Uzlādēšana, pieslēdzot pie datora
Akumulatoru iespējams uzlādēt, fotokameru ar mikro USB kabeli pieslēdzot
pie datora.
pie USB ligzdas
LV
13
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 14 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebilde
• Ņemiet vērā turpmāk minēto, kad uzlādējat, izmantojot datoru.
– Ja fotokamera ir pieslēgta pie klēpjdatora, kas nav pieslēgts pie maiņstrāvas
tīkla, izlādēsies klēpjdatora akumulators. Neuzlādējiet ilgu laiku.
– Neieslēdziet/neizslēdziet un nepārstartējiet datoru, kā arī neaktivizējiet datoru no
miega režīma, kad starp datoru un fotokameru izveidots USB pieslēgums. Tas
var radīt fotokameras darbības kļūmes. Pirms datora ieslēgšanas/izslēgšanas,
pārstartēšanas vai aktivizēšanas no miega režīma atvienojiet fotokameru no
datora.
– Netiek garantēta uzlādēšana, izmantojot lietotāja izgatavoto datoru vai
modificētu datoru.
x Akumulatora darbības laiks un ierakstāmo/
atainojamo attēlu skaits
Akumulatora
darbības laiks
Attēlu skaits
Ierakste (fotoattēli)
Apmēram 200 min
Apmēram 400 attēlu
Filmas parastā ierakste
Apmēram 55 min
–
Filmas nepārtrauktā ierakste
Apmēram 90 min
–
Atainošana (fotoattēli)
Apmēram 320 min
Apmēram 6400 attēlu
Piebildes
LV
14
• Norādītais attēlu skaits attiecas uz situāciju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Iespējams, attēlu skaits samazināsies atkarībā no lietošanas apstākļiem.
• Ierakstāmo attēlu skaits attiecas uz ieraksti šādos apstākļos:
– izmantojot Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (kompl. nav iekļ.);
– akumulators tiek izmantots 25°C (77°F) temperatūrā;
– [GPS setting] ir iestatīts uz [Off] (tikai DSC-HX50V);
– [Disp. Resolution] ir iestatīts uz [Standard].
• “Fotoattēlu ierakste” skaits pamatojas uz CIPA standartu, un attiecas uz ieraksti
šādos apstākļos:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Display Setting) ir iestatīts uz [ON];
– ierakste tiek veikta ik pēc 30 sekundēm;
– tālummaiņa tiek pamīšus mainīta starp W un T galu;
– zibspuldze izgaismojas katru otro ierakstes reizi;
– barošana tiek ieslēgta un izslēgta ik pēc desmit ierakstes reizēm.
• Filmas ierakstes laiks minūtēs pamatojas uz CIPA standartu un attiecas uz ieraksti
šādos apstākļos:
– Filmas kvalitāte: AVC HD HQ
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 15 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
– Filmas parakstā ierakste: akumulatora darbības laiks pamatojas uz ierakstes
atkārtotu sākšanu/pārtraukšanu, tālummaiņas izmantošanu, fotokameras
ieslēgšanu/izslēgšanu utt.
– Filmas nepārtrauktā ierakste: akumulatora darbības laiks pamatojas uz
nepārtrauktu ieraksti, līdz sasniegts limits (29 minūtes), pēc tam ierakste
turpināta, vēlreiz piespiežot MOVIE taustiņu. Nedarbojas citas funkcijas,
piemēram, tālummaiņa.
x Barošanas padeve
LV
Fotokamerai iespējams padot barošanu no maiņstrāvas rozetes, pieslēdzot pie
maiņstrāvas adaptera, izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
Varat attēlus importēt datorā, ar USB kabeli pieslēdzot fotokameru pie datora,
neraizējoties par fotokameras akumulatora izlādēšanos.
Turklāt varat izmantot maiņstrāvas adapteru AC-UD10 (kompl. nav iekļ.) vai
AC-UD11 (kompl. nav iekļ.), lai ierakstes laikā fotokamerai tiktu padota
barošana.
Piebildes
• Barošanas padeve nav iespējama, kad fotokamerā nav ievietots akumulators.
• Ierakste nav iespējama, kad fotokamera ir tieši pieslēgta pie datora vai maiņstrāvas
rozetes, izmantojot komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru.
• Ja fotokameru ar mikro USB kabeli pieslēdzat pie datora, kamēr fotokamera ir
atainošanas režīmā, fotokameras ekrānā atainošanas režīma rādījumi nomainīsies
ar USB pieslēguma režīma rādījumiem. Piespiediet
(atainošana) taustiņu, lai
pārslēgtu uz atainošanas režīma rādījumiem.
• Iespējams, maiņstrāvas adapters AC-UD11 nebūs pieejams dažās valstīs/reģionos.
LV
15
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 16 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Atmiņas kartes (kompl. nav iekļ.) ievietošana
Pārliecinieties, ka nošķeltais stūris ir
pareizi vērsts.
1 Atveriet nodalījuma vāciņu.
atmiņas karti (kompl. nav iekļ.).
2 Ievietojiet
• Vēršot nošķelto stūri, kā parādīts ilustrācijā, ievietojiet atmiņas karti,
līdz tā fiksējas ar klikšķi.
3 Aizveriet vāciņu.
LV
16
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 17 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
x Atmiņas kartes, kuras var izmantot
Atmiņas karte
A
B
C
D
E
Fotoattēliem
Filmām
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(tikai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(tikai Mark2)
SD atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
SDHC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
SDXC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSD atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSDHC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSDXC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
LV
• Šajā pamācībā tabulā norādītie produkti tiek saukti šādi:
A: “Memory Stick XC Duo”
B: “Memory Stick PRO Duo”
C: “Memory Stick Micro”
D: SD karte
E: microSD atmiņas karte
Piebilde
• Lai fotokamerā izmantotu “Memory Stick Micro” vai microSD atmiņas karti,
vispirms noteikti ievietojiet tās adapteru.
x Lai izņemtu atmiņas karti/akumulatoru
Atmiņas karte: vienreiz piespiediet atmiņas karti, lai to izgrūstu.
Akumulators: pabīdiet akumulatora izgrūšanas sviru. Nenometiet
akumulatoru.
Piebilde
• Neizņemiet atmiņas karti/akumulatoru, kamēr izgaismojusies pieejas lampiņa
(9. lpp.). Tas var bojāt atmiņas kartes/iekšējās atmiņas datus.
LV
17
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 18 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Pulksteņa iestatīšana
ON/OFF (barošana)
Vadības ritenis
Izvēlieties parametrus: v/V/b/B
Iestatiet datuma un pulksteņa
skaitlisko vērtību: /
Iestatiet: z
ON/OFF (barošana) taustiņu.
1 Piespiediet
Datuma un pulksteņa iestatīšanas ekrāns parādās, kad fotokameru
ieslēdzat pirmo reizi.
• Iespējams, paies laiks, līdz fotokamera ieslēgsies un varēsiet to darbināt.
2 Izvēlieties nepieciešamo valodu.
Izvēlieties nepieciešamo ģeogrāfisko reģionu, izpildot
3 norādījumus
ekrānā, tad piespiediet z.
[Date & Time Format], [Daylight Savings] vai
4 Iestatiet
[Summer Time] un [Date & Time], tad izvēlieties [OK] t
[OK].
• Pusnakts ir norādīta kā 12:00 AM, un pusdienlaiks kā 12:00 PM.
norādījumus ekrānā.
5 Izpildiet
• Akumulators ātri izlādēsies, kad:
– [GPS setting] ir iestatīts uz [On] (tikai DSC-HX50V)
– [Disp. Resolution] ir iestatīts uz [High]
LV
18
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 19 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Fotoattēlu/filmu ierakste
Režīma ritenis
Aizvara taustiņš
MOVIE
: Intelligent Auto
: Movie Mode
LV
W/T (tālummaiņa) svira
W: samazināšana
T: palielināšana
Neaizklājiet zibspuldzi (A).
Fotoattēlu ierakste
pusei piespiediet aizvara taustiņu, lai fokusētos.
1 Līdz
Kad attēls ir fokusā, atskan skaņas signāls un izgaismojas z indikators.
2 Pilnībā piespiediet aizvara taustiņu, lai ierakstītu attēlu.
Filmu ierakste
MOVIE (filma) taustiņu, lai sāktu ieraksti.
1 Piespiediet
• Izmantojiet W/T (tālummaiņa) sviru, lai mainītu tālummaiņas mērogu.
• Piespiediet aizvara taustiņu, lai ierakstītu fotoattēlus, kamēr turpināt
ierakstīt filmu.
Vēlreiz piespiediet MOVIE taustiņu, lai pārtrauktu
2 ieraksti.
LV
19
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 20 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebildes
• Ja filmas ierakstes laikā izmantojat tālummaiņas funkciju, tiks ierakstīta objektīva
kustības, kā arī sviras darbības skaņa. Iespējams, tiks ierakstīta arī MOVIE
taustiņa darbības skaņa, kad pabeigta filmas ierakste.
• Iespējams, panorāmas attēlu ierakstes rādiuss samazināsies atkarībā no objekta vai
tā ierakstes veida. Tādēļ pat tad, kad [360°] ir iestatīts uz panorāmas ieraksti,
iespējams, ierakstītais attēls būs mazāk nekā 360 grādu leņķī.
• Nepārtrauktā ierakste ir iespējama apmēram 29 minūtes fotokameras sākotnējos
iestatījumos un apmēram 25°C (77°F) temperatūrā. Kad filmas ierakste ir
pabeigta, varat atsākt ieraksti, vēlreiz piespiežot MOVIE taustiņu. Atkarībā no
vides temperatūras, iespējams, ierakste tiks pārtraukta, lai aizsargātu fotokameru.
Attēlu atainošana
W: samazināšana
T: palielināšana
Vadības ritenis
(atainošana)
/
(izdzēšana)
Izvēlieties attēlus:B (nākamais)/b
(iepriekšējais) vai
pagrieziet vadības riteni
(atainošana) taustiņu.
1 Piespiediet
• Kad šajā fotokamerā atainojat atmiņas kartē saglabātos attēlus, kas
ierakstīti citā fotokamerā, parādās datu faila reģistrācijas ekrāns.
x Nākamā/iepriekšējā attēla izvēle
Izvēlieties attēlu, piespiežot B (nākamais)/b (iepriekšējais) uz vadības riteņa
vai pagriežot vadības riteni. Piespiediet vadības riteņa centra z, lai atainotu
filmas.
LV
20
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 21 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
x Attēla izdzēšana
1 Piespiediet / (izdzēšana) taustiņu.
2 Izvēlieties [This Image] ar vadības riteņa v, tad piespiediet z.
x Atgriešanās attēlu ierakstes režīmā
Līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu.
LV
Ceļvedis fotokamerā
Šajā fotokamerā ir iekšējais funkciju ceļvedis. Tas ļauj meklēt fotokameras
funkcijas atbilstoši vajadzībām.
/
(ceļvedis fotokamerā)
MENU
1 Piespiediet MENU taustiņu.
nepieciešamo MENU parametru, tad
2 Izvēlieties
piespiediet / (ceļvedis fotokamerā) taustiņu.
Parādās izvēlētā parametra darbības ceļvedis.
• Ja piespiedāt / (ceļvedis fotokamerā) taustiņu, kad nav atainots
MENU ekrāns, varat meklēt ceļvedī, izmantojot atslēgvārdus vai
piktogrammas.
LV
21
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 22 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Iepazīšanās ar citām funkcijām
Citas ierakstē vai atainošanā izmantotās funkcijas var darbināt ar fotokameras
vadības riteni vai MENU taustiņu. Šī fotokamera ir aprīkota ar funkciju
ceļvedi, kas ļauj vienkārši izvēlēties funkcijas. Kamēr atainots ceļvedis,
izmēģiniet citas funkcijas.
MENU
Vadības ritenis
Funkciju ceļvedis
x Vadības ritenis
DISP (Display Setting): varat mainīt ekrāna rādījumus.
/
(Cont. Shooting/Self-Timer): varat izmantot taimeri un ierakstīt
sērijveida ierakstes režīmā.
(Photo Creativity): varat intuitīvi darbināt fotokameru.
(Flash): varat fotoattēliem izvēlēties zibspuldzes režīmu.
Centra taustiņš (Tracking focus): fotokamera izseko objektu un automātiski
noregulē fokusu, pat ja objekts kustās.
LV
22
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 23 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
x Izvēļņu parametri
Ierakste
Movie shooting
scene
Varat izvēlēties filmas ierakstes režīmu.
Panorama
Shooting Scene
Varat izvēlēties ierakstes režīmu, kad ierakstāt
panorāmas attēlus.
Picture Effect
Ieraksta fotoattēlu ar oriģinālo tekstūru atbilstoši
vēlamajam efektam.
Scene Selection
Varat izvēlēties iepriekšveiktus iestatījumus atbilstoši
ainas apstākļiem.
Memory recall
mode
Varat izvēlēties aktivizējamo iestatījumu, kad režīma
ritenis ir iestatīts uz [Memory recall mode].
Easy Mode
Ieraksta fotoattēlus, izmantojot minimālu funkciju
skaitu.
Defocus Effect
Iestata fona izplūšanas efekta līmeni, kad ierakstāt fona
izplūšanas režīmā.
Ctrl with
Smartphone
Ieraksta fotoattēlus un filmas, ar viedtālruni veicot
fotokameras tālvadību.
Send to
Computer*1
Izveido attēlu rezerves kopiju, tos pārsūtot uz datoru, kas
pieslēgts pie tīkla.
Still Image
Size(Dual Rec)
Iestata filmas ierakstes laikā ierakstītā fotoattēla izmēru.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie
Quality/Movie Size
Varat izvēlēties attēla izmēru un kvalitāti fotoattēliem,
panorāmas attēliem vai filmu failiem.
HDR Painting
effect
Kad attēla efektā izvēlējāties [HDR Painting], iestata
efekta līmeni.
Area of emphasis
Kad attēla efektā izvēlējāties [Miniature], iestata daļu, uz
kuru fokusēsies.
Color hue
Kad attēla efektā izvēlējāties [Toy camera], iestata krāsu
toni.
Extracted Color
Kad attēla efektā izvēlējāties [Partial Color], varat
izvēlēties izceļamo krāsu.
LV
LV
23
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 24 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
LV
24
Illustration Effect
Kad attēla efektā izvēlējāties [Illustration], iestata efekta
līmeni.
ISO
Varat noregulēt gaismas jutību.
White Balance
Varat noregulēt attēla krāsu toņus.
baltās krāsas
balansa vērtības
nobīde
Varat noregulēt krāsu toņus atbilstoši noregulētajai
vērtībai, kas iestatīta, pamatojoties uz izvēlēto baltās
krāsas balansa toni.
Focus
Varat izvēlēties fokusēšanās metodi.
Metering Mode
Varat izvēlēties eksponometrijas režīmu, kas iestata,
kuru objekta daļu izmērīt, lai noteiktu ekspozīciju.
Cont. Shooting
Interval
Varat izvēlēties, cik attēlu sekundē ierakstīsiet sērijveida
ierakstē.
Bracket Setting
Iestata ierakstes ar vērtības nobīdi tipu.
Scene Recognition
Iestata, lai automātiski noteiktu ierakstes apstākļus.
Soft Skin Effect
Iestata maigas ādas efektu un tā līmeni.
Smile Shutter
Iestata, lai automātiski atbrīvotu aizvaru, kad atpazīts
smaids.
Smile Detection
Sensitivity
Iestata smaida noteikšanas aizvara funkcijas jutību, lai
atpazītu smaidu.
Face Detection
Varat izvēlēties, lai atpazītu sejas un automātiski
noregulētu dažādus iestatījumus.
Color Mode
Varat izvēlētos attēlu košumu kopā ar efektiem.
Color Saturation
Varat noregulēt attēla košumu.
Contrast
Varat noregulēt attēla kontrastu.
Sharpness
Varat noregulēt attēla asumu.
Noise Reduction
Varat noregulēt attēla izšķirtspējas un trokšņu balansu.
Anti Blink
Iestata, lai automātiski ierakstītu divus attēlus un
izvēlētos to, kurā acis ir atvērtas.
Movie SteadyShot
Filmas režīmā iestata SteadyShot funkcijas līmeni. Ja
maināt [Movie SteadyShot] iestatījumu, mainās skata
leņķis.
Position
Information*2
Pārbauda GPS triangulācijas statusu un atjaunina
atrašanās vietas informāciju.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 25 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
GPS Log REC*2
Ieraksta fotokameras pārnēsāšanas laikā veikto maršrutu.
Register Setting
Reģistrē nepieciešamos režīmus vai kameras
iestatījumus. Iestatiet režīma riteni uz (Memory recall
mode), lai aktivizētu reģistrētos iestatījumus.
In-Camera Guide
Meklē fotokameras funkcijas atbilstoši vajadzībām.
1
* Atainojas tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte.
*2 Tikai DSC-HX50V
LV
Atainošana
Send to
Smartphone
Augšupielādē un pārsūta attēlus uz viedtālruni.
View on TV
Ataino attēlus TV, kurā aktivizēts tīkla pieslēgums.
Send to
Computer*
Izveido attēlu rezerves kopiju, tos pārsūtot uz datoru, kas
pieslēgts pie tīkla.
Retouch
Retušē attēlu, izmantojot dažādus efektus.
Picture Effect
Pievieno attēliem dažādu tekstūru.
Slideshow
Varat izvēlēties nepārtrauktas atainošanas metodi.
Delete
Izdzēš attēlu.
3D Viewing
Iestata, lai 3D režīmā ierakstītos attēlus atainotu 3D TV.
View Mode*
Varat izvēlēties attēlu atainošanas formātu.
Display Cont.
Shooting Group
Varat izvēlēties, lai sērijveidā ierakstītos attēlus atainotu
grupās vai atainotu visus attēlus.
Protect
Aizsargā attēlus.
Print (DPOF)*
Pievieno fotoattēlam drukāšanas komandas zīmi.
Rotate
Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.
In-Camera Guide
Meklē fotokameras funkcijas atbilstoši vajadzībām.
* Atainojas tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte.
LV
25
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 26 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
x
Iestatījumu parametri
Ja ierakstes vai atainošanas laikā piespiežat MENU taustiņu,
(Settings) ir
pēdējā izvēle. Varat mainīt sākotnējos iestatījumus
(Settings) ekrānā.
Shooting Settings
Main Settings
Network Settings
Memory Card
Tool*2
Clock Settings
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Expanded
Focus/Custom Button/Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI
Resolution/CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting/
USB Power Supply/LUN Setting/Download Music/
Empty Music/Airplane Mode/GPS setting*3/GPS assist
data*3/Dlt.GPS Log Data*3/Eye-Fi*1/Power Save/
Version
WPS Push/Access point settings/Edit Device Name/
SSID/PW Reset/Disp MAC Address
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting/Auto Clock ADJ*3/
Auto Area ADJ*3
*1 Atainojas tikai tad, kad ir ievietota Eye-Fi atmiņas karte.
*2 Ja atmiņas karte nav ievietota, atainojas
(Internal Memory Tool), un varēs
izvēlēties tikai [Format].
3
* Tikai DSC-HX50V
LV
26
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 27 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
“PlayMemories Home” funkcijas
Programmatūra “PlayMemories Home” ļauj datorā importēt fotoattēlus un
filmas, un tās izmantot. “PlayMemories Home” ir nepieciešams, lai AVCHD
filmas importētu datorā.
Attēlu importēšana no
fotokameras
Attēlu atainošana kalendārā
Filmu ierakste diskā
Attēlu koplietošana,
izmantojot
“PlayMemories Online”
LV
Attēlu augšupielāde
tīkla servisos
z “PlayMemories Home” lejupielāde (tikai Windows
operētājsistēmai)
Varat lejupielādēt “PlayMemories Home” no turpmāk norādītās tīmekļa adreses:
www.sony.net/pm
Piebildes
• Lai instalētu “PlayMemories Home”, ir nepieciešams interneta pieslēgums.
• Lai izmantotu “PlayMemories Online” vai citus tīkla servisus, ir nepieciešams
interneta pieslēgums. Iespējams, “PlayMemories Online” vai citi tīkla servisi
nebūs pieejami dažās valstīs vai reģionos.
• “PlayMemories Home” nav savietojams ar Mac operētājsistēmu. Izmantojiet
lietojumprogrammas, kas instalētas Mac operētājsistēmā. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LV
27
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 28 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
x “PlayMemories Home” instalēšana datorā
Izmantojot interneta pārlūkprogrammu datorā,
1 apmeklējiet
norādīto tīmekļa vietni, tad uzklikšķiniet uz
[Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Izpildiet
norādījumus ekrānā,
lai pabeigtu
instalēšanu.
• Kad atainojas aicinājums
pieslēgt fotokameru pie
datora, pieslēdziet
fotokameru pie datora,
izmantojot mikro USB
kabeli (kompl. iekļ.).
pie multi/mikro
USB ligzdas
pie USB ligzdas
x “PlayMemories Home Help Guide” atainošana
Lai iegūtu sīkāku informāciju par “PlayMemories Home” izmantošanu, skatiet
“PlayMemories Home Help Guide”.
uzklikšķiniet uz [PlayMemories Home Help
1 Divreiz
Guide] piktogrammas datora darbvirsmā.
• Lai no sākuma izvēlnes piekļūtu “PlayMemories Home Help Guide”:
uzklikšķiniet uz [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home]
t [PlayMemories Home Help Guide].
• Izmantojot Windows 8, sākuma ekrānā izvēlieties [PlayMemories
Home] piktogrammu, lai aktivizētu [PlayMemories Home], tad
izvēlieties [PlayMemories Home Help Guide] no [Help] izvēlnes.
• Lai iegūtu sīkāku informāciju par “PlayMemories Home”, varat arī skatīt
“Cyber-shot User Guide” (2. lpp.) vai norādītajā PlayMemories Home
tehniskā atbalsta mājaslapā (tikai angļu valodā):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LV
28
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right
010GB1.fm Page 29 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks var atšķirties atkarībā no ierakstes
apstākļiem un atmiņas kartes.
x Fotoattēli
(vienības: attēli)
Ietilpība
Izmērs
Iekšējā atmiņa
Atmiņas karte
Apmēram 48 MB
2 GB
20M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(15M)
LV
x Filmas
Tabulā norādīts aptuvenais maksimālais ierakstes laiks. Tas ir kopējais laiks
visiem filmu failiem. Nepārtrauktu ieraksti iespējams veikt apmēram 29
minūtes (ierobežota ar ierīces tehniskajiem raksturlielumiem). MP4 (12M)
formāta filmas maksimālais nepārtrauktas ierakstes laiks ir apmēram 15
minūtes (ierobežota ar 2 GB faila izmēra limitu).
(st. (stunda), min (minūte))
Ietilpība
Izmērs
AVC HD 28M (PS)
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
Iekšējā atmiņa
Atmiņas karte
Apmēram 48 MB
2 GB
—
8 min
(8 min)
—
10 min
(10 min)
—
25 min
(15 min)
MP4 12M
—
15 min
MP4 3M
—
1 st. 10 min
Skaitlis iekavās ( ) ir minimālais ierakstāmais laiks.
• Filmu ierakstes laiks atšķiras, jo fotokamera ieraksta ar mainīgu bitu plūsmas
ātrumu (VBR), kas automātiski noregulē attēla kvalitāti atkarībā no ainas. Kad
ierakstāt objektu, kas ātri kustas, attēls ir skaidrāks, taču samazinās ierakstes laiks,
jo ierakste prasa vairāk atmiņas resursu.
Ierakstes laiks arī atšķiras atkarībā no apstākļiem, objekta vai attēla kvalitātes/
izmēra iestatījuma.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LV
29
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 30 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebildes par fotokameras izmantošanu
Fotokamerā iebūvētās funkcijas
• Šajā pamācībā izskaidrotas ar 1080 60i savietojamas ierīces un ar 1080 50i
savietojamas ierīces funkcijas.
– Lai noteiktu, vai šī fotokamera atbalsta GPS funkciju, skatiet tās modeļa
nosaukumu.
Savietojama ar GPS: DSC-HX50V
Nav savietojama ar GPS: DSC-HX50
– Lai pārbaudītu, vai šī fotokamera ir savietojama ar 1080 60i vai 1080 50i, skatiet
zemāk norādītās zīmes fotokameras apakšā.
Ar 1080 60i savietojama ierīce: 60i
Ar 1080 50i savietojama ierīce: 50i
• Šī fotokamera ir savietojama ar 1080 60p vai 50p formāta filmām. Pretēji
līdzšinējiem standarta ierakstes režīmiem, kas izmanto rindpārleces metodi, šī
fotokamera ieraksta, izmantojot progresīvo metodi. Tā palielina izšķirtspēju,
atveidojot vienmērīgākus un dabīgākus attēlus.
• Kamēr esat lidmašīnas salonā, iestatiet [Airplane Mode] uz [On] (tikai
DSC-HX50V).
• Šajā fotokamerā ierakstītos 3D attēlus neskatieties ilgstoši ar 3D savietojamā
monitorā.
• Kad šajā fotokamerā ierakstītos 3D attēlus atainojat ar 3D savietojamā monitorā,
iespējams, jutīsiet diskomfortu, piemēram, acu pārslodzi, nogurumu vai
nelabumu. Lai to novērstu, ieteicams regulāri pārtraukt skatīšanos. Nosakiet paši,
cik ilgi un bieži šie pārtraukumi ir nepieciešami, jo tie atšķiras dažādiem
cilvēkiem. Ja radies jebkāda veida diskomforts, pārtrauciet skatīties 3D attēlus,
līdz uzlabosies pašsajūta, un sazinieties ar ārstu, ja nepieciešams. Skatiet arī
lietošanas pamācībā, kas iekļauta pie šīs fotokameras pieslēgtās ierīces vai šajā
fotokamerā izmantotās programmatūras komplektācijā. Ņemiet vērā, ka bērnu
redze tikai attīstās (sevišķi jaunākiem par 6 gadiem).
Konsultējieties ar pediatru vai acu ārstu, pirms atļausiet bērniem skatīties 3D
attēlus, un pārliecinieties, ka bērns ievēro minētos norādījumus.
Par ierīcēm, kas savietojamas ar GPS (tikai DSC-HX50V)
• Izmantojiet GPS funkciju atbilstoši noteikumiem tajā valstī vai reģionā, kurā
darbināt fotokameru.
• Ja neierakstāt vietas informāciju, iestatiet [GPS setting] uz [Off].
Par izmantošanu un apkopi
Apejieties ar ierīci saudzīgi, neizjauciet, nemodificējiet, nepakļaujiet to spēcīgiem
triecieniem, piemēram, nesitiet, nenometiet zemē vai neuzkāpiet uz tās. Sevišķi
saudzīgi apejieties ar objektīvu.
LV
30
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 31 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Piebildes par ieraksti/atainošanu
• Pirms ierakstes sākšanas veiciet izmēģinājuma ieraksti, lai pārliecinātos, ka
fotokamera darbojas pareizi.
• Fotokamera nav izturīga pret putekļiem vai šļakstiem, tā nav ūdensnecaurlaidīga.
• Nepakļaujiet fotokameru ūdens iedarbībai. Ja ūdens iekļuvis fotokamerā, var
rasties darbības kļūmes. Dažos gadījumos fotokameru nevar salabot.
• Nevērsiet fotokameru pret sauli vai citu spilgtu gaismu. Tas var izraisīt
fotokameras darbības kļūmes.
• Ja kondensējies mitrums, novērsiet to pirms fotokameras izmantošanas.
LV
• Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to. Tas var radīt darbības kļūmes un,
iespējams, nevarēs ierakstīt attēlus. Iespējams, nevarēs izmantot ierakstes mediju
vai būs bojāti attēlu dati.
Nedarbiniet/neuzglabājiet fotokameru turpmāk norādītajās vietās
• Ļoti karstā, aukstā vai mitrā vietā
Piemēram, saulē novietotā automašīnā fotokameras korpuss var deformēties, un
tas var radīt darbības kļūmes.
• Tiešos saules staros vai pie apkures ierīcēm
Fotokameras korpuss var mainīt krāsu vai deformēties, un tas var radīt darbības
kļūmes.
• Spēcīgi vibrējošā vietā
• Pie vietām, kas rada spēcīgus radio viļņus, starojumu vai magnētismu. Pretējā
gadījumā, iespējams, kamera nevarēs pareizi ierakstīt vai atainot attēlus.
• Smilšainā vai putekļainā vietā
Neļaujiet smiltīm vai putekļiem iekļūt fotokamerā. Tas var radīt fotokameras
darbības kļūmes, un dažos gadījumos šīs kļūmes nevar izlabot.
Piebildes par ekrānu un objektīvu
Ekrāns ir ražots, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, tādējādi vairāk
nekā 99,99% pikseļu ir efektīvi izmantojami. Tomēr ekrānā var pastāvīgi parādīties
mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zaļi) punkti. Šie punkti ir normāla
parādība ražošanas procesā un neietekmē ieraksti.
Par fotokameras temperatūru
Fotokamera un akumulators var sakarst nepārtrauktas darbināšanas rezultātā, taču tā
nav darbības kļūme.
Par pārkaršanas novēršanu
Atkarībā no fotokameras un akumulatora temperatūras, iespējams, nevarēs ierakstīt
filmas vai barošana automātiski izslēgsies, lai aizsargātu fotokameru.
Ekrānā parādīsies paziņojums, pirms barošana tiks izslēgta vai nevarēs ierakstīt
filmas. Šādā gadījumā atstājiet izslēgtu barošanu un pagaidiet, līdz pazeminājusies
fotokameras un akumulatora temperatūra. Ja ieslēgsiet barošanu, kad fotokamera un
akumulators nav pietiekami atdzisuši, kamera var atkal izslēgties vai nevarēs
ierakstīt filmas.
LV
31
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left
010GB1.fm Page 32 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Par akumulatora uzlādēšanu
Ja uzlādējat akumulatoru, kas nav ilgi lietots, iespējams, nevarēs to uzlādēt līdz
pareizai kapacitātei.
Cēlonis ir akumulatora raksturlielumi, un tā nav darbības kļūme. Vēlreiz uzlādējiet
akumulatoru.
Brīdinājums par autortiesībām
Televīzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materiāli var būt aizsargāti ar
autortiesībām. Šādu materiālu neatļauta ierakste var būt autortiesību aizsardzības
likumu pārkāpums.
Netiek kompensēts bojāts saturs vai neizdevusies ierakste
Sony nekompensē neizdevušos ieraksti vai ierakstītā satura zaudēšanu vai
bojājumus sakarā ar fotokameras vai ierakstes medija utt. darbības kļūmēm.
Fotokameras virsmas tīrīšana
Notīriet fotokameras virsmu ar ūdenī viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad
noslaukiet ar sausu drāniņu. Lai nebojātu fotokameras pārklājumu vai korpusu:
– nelietojiet ar to ķimikālijas, piemēram, acetonu, benzīnu, spirtu, ķīmiskās salvetes,
insektu repelentu, sauļošanās krēmu vai insekticīdu utt.
Ekrāna apkope
• Rokas krēma vai mitrinātāja paliekas uz ekrāna var izšķīdināt tā pārklājumu. Ja uz
ekrāna nokļūst minētās vielas, nekavējoties tās noslaukiet.
• Neslaukiet ar spēku, izmantojot salvetes vai citus materiālus, lai nebojātu
pārklājumu.
• Ja pirkstu nospiedumi vai netīrumi ir pielipuši pie ekrāna, tos ieteicams uzmanīgi
noņemt, tad noslaucīt ekrānu ar mīkstu drāniņu.
Piebilde par bezvadu LAN
Sony neatbild par jebkādiem zaudējumiem, ko radījusi neatļauta piekļuve kamerā
ielādētajām mērķvietām vai to neatļauta izmantošana, kas radusies pazaudēšanas vai
zādzības rezultātā.
Piebilde par atbrīvošanos no kameras/tās nodošanu citiem
Lai aizsargātu personiskus datus, pirms atbrīvošanās no kameras vai tās nodošanas
citiem izpildiet turpmāk minētās darbības.
• Formatējiet iekšējo atmiņu (26. lpp.), ierakstiet attēlus līdz pilnai iekšējās atmiņas
ietilpībai ar aizvērtu objektīvu, tad vēlreiz formatējiet iekšējo atmiņu.
Tas apgrūtinās sākotnējo datu atgūšanu.
• Atiestatiet visus kameras parametrus, veicot [Initialize] t [All settings]
(26. lpp.).
LV
32
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 33 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Tehniskie raksturlielumi
Fotokamera
[Sistēma]
Attēla ierīce: 7,82 mm (1/2,3 tips)
Exmor R CMOS sensors
Fotokameras kopējais pikseļu skaits:
apmēram 21,1 megapikselis
Fotokameras efektīvo pikseļu skaits:
apmēram 20,4 megapikseļi
Objektīvs Sony G 30× tālummaiņas
objektīvs
f = 4,3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (35 mm fotokameras
filmiņas ekvivalents))
F3,5 (W) – F6,3 (T)
Kamēr ierakstāt filmas (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Kamēr ierakstāt filmas (4:3):
32,5 mm – 975 mm*
* Kad [Movie SteadyShot] ir
iestatīts uz [Standard]
SteadyShot: optiska
Ekspozīcijas vadība: automātiskā
ekspozīcija, aizvara ātruma
prioritāte, diafragmas apertūras
prioritāte, manuālā ekspozīcija,
ainas izvēle
Baltās krāsas balanss: automātisks,
dienas gaisma, mākoņains,
fluorescējoša gaisma 1/2/3,
kvēlspuldzes gaisma, zibspuldze,
vienreiz piespiežot taustiņu, baltās
krāsas balansa vērtības nobīde
Faila formāts:
Fotoattēli: atbilst JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), savietojami
ar DPOF
3D fotoattēli: savietojami ar MPO
(MPF Extended (Disparity Image))
LV
Filmas (AVCHD formāts):
savietojams ar AVCHD formāta
Ver.2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
aprīkots ar Dolby Digital Stereo
Creator
• Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci.
Filmas (MP4 formāts):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Ierakstes medijs: iekšējā atmiņa
(apmēram 48 MB), “Memory Stick
XC Duo”, “Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick Micro”, SD
kartes, microSD atmiņas kartes
Zibspuldze: zibspuldzes darbības
rādiuss (ISO jutība (Ieteicamās
ekspozīcijas indekss) iestatīts uz
Auto):
no apmēram 0,25 m līdz 5,6 m
(no 0,82 pēdām līdz 18,37 pēdām)
(W)/
no apmēram 2,0 m līdz 3,0 m
(no 6,56 pēdām līdz 9,84 pēdām)
(T)
LV
33
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 34 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
[Ieejas un izejas ligzdas]
Atbalstītais standarts: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvence: 2,4 GHz
Atbalstītie drošības protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurācijas metode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuāli
Piekļuves metode: infrastruktūras
režīms
[LCD ekrāns]
Maiņstrāvas adapters AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
LCD panelis: 7,5 cm (3,0 tips) TFT
dzinis
Kopējais punktu skaits: 921 600 punktu
[Barošana, vispārējā informācija]
Barošana: uzlādējams akumulators
NP-BX1, 3,6 V
maiņstrāvas adapters AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Elektroenerģijas patēriņš (ierakstes
laikā):
apmēram 1,2 W
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz
40°C (32 °F - 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra: no –20°C
līdz +60°C (–4 °F - +140 °F)
Izmērs (atbilstoši CIPA):
108,1 mm × 64,3 mm × 38,3 mm
(4 3/8 collas × 2 5/8 collas ×
1 9/16 collas)
(platums/augstums/dziļums)
Svars (atbilstoši CIPA) (ieskaitot
NP-BX1 akumulatoru, “Memory
Stick PRO Duo”):
apmēram 272 g (9,6 unces)
Mikrofons: stereo
Skaļrunis: mono
Exif Print: savietojama
PRINT Image Matching III:
savietojama
LV
34
[Bezvadu LAN]
HDMI ligzda: HDMI mikroligzda
Multi/mikro USB ligzda*:
USB komunikācija
USB komunikācija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Atbalsta ar mikro USB savietojamu
ierīci.
Barošana: no 100 V līdz 240 V
maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izejas spriegums: 5 V līdzstrāva, 0,5 A
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz
40°C (32 °F - 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C
līdz +60°C (–4 °F - +140 °F)
Izmērs:
apmēram 50 mm × 22 mm ×
54 mm (2 collas × 7/8 collas × 2 1/
4 collas) (platums/augstums/
dziļums)
Svars:
ASV un Kanādas modeļiem:
apmēram 48 g (1,7 unces)
Citu valstu vai reģionu modeļiem:
apmēram 43 g (1,5 unces)
Uzlādējams akumulators
NP-BX1
Izmantotais akumulators: litija jonu
akumulators
Maksimālais spriegums: 4,2 V līdzstrāva
Nominālais spriegums: 3,6 V līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas spriegums:
4,2 V līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas strāvas
stiprums: 1,89 A
Kapacitāte: 4,5 Wh (1240 mAh)
Ierīces konstrukcija un tehniskie
raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
darbs\SONY_LV_DSC-HX50_parlasit\010GB1.fm
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 35 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
Preču zīmes
• Turpmāk minētās zīmes ir Sony
Corporation preču zīmes.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” un “AVCHD
Progressive” logotips ir Panasonic
Corporation un Sony Corporation
preču zīmes.
• HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface nosaukumi, kā
arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing LLC preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes ASV un citās
valstīs.
• Windows ir Microsoft Corporation
reģistrētā preču zīme ASV un/vai
citās valstīs.
• Mac, App Store ir Apple Inc.
reģistrētās preču zīmes.
• iOS ir Cisco Systems, Inc. un/vai tās
meitasuzņēmumu reģistrētā preču
zīme vai preču zīme ASV un
noteiktās citās valstīs.
• Android, Google Play ir Google Inc.
preču zīmes.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotips, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi
Alliance reģistrētās preču zīmes.
• DLNA un DLNA CERTIFIED ir
Digital Living Network Alliance
preču zīmes.
• SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču
zīme.
•“
” un “PlayStation” ir Sony
Computer Entertainment Inc.
reģistrētās preču zīmes.
• Facebook un “f” logotips ir
Facebook, Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
• YouTube un YouTube logotips ir
Google Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
• Turklāt šajā pamācībā izmantotie
sistēmu un produktu nosaukumi ir to
attiecīgo izstrādātāju vai ražotāju
preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes. Tomēr ™ vai ® zīme šajā
pamācībā netiek norādīta visos
LV
gadījumos.
• Varat izmantot PlayStation 3,
lejupielādējot PlayStation 3
paredzēto lietojumprogrammu no
PlayStation Store (kur pieejams).
• PlayStation 3 paredzētajai
lietojumprogrammai nepieciešams
PlayStation Network konts un
lietojumprogrammas lejupielāde. Tā
ir pieejama reģionos, kur darbojas
PlayStation Store.
Papildu informāciju par šo
produktu un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem varat
atrast Sony klientu tehniskā
atbalsta mājaslapā.
Drukāts uz 70% vai vairāk pārstrādāta
papīra, izmantojot izgarojošus
organiskos savienojumus nesaturošu
tinti, kuras pamatā ir augu eļļa.
LV
35
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
010GB1.fm Page 36 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
010GB1.fm Page 37 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
4-460-572-51(1)
Digitaalne fotokaamera/kasutusjuhend
DSC-HX50/HX50V
EE
master:Left
010GB1.fm Page 2 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Eestikeelne
Rohkem teavet fotokaamera kohta
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” on onlain juhend. Lugege see läbi,
et tutvuda üksikasjalike juhistega videokaamera paljude
funktsioonide kohta.
1 Külastage Sony tehnilise toe kodulehte.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valige oma riik või regioon.
3 Leidke tehnilise toe kodulehel oma fotokaamera mudeli
nimi.
• Vaadake mudeli nime fotokaamera allosal.
Pakendi sisu kontroll
Sulgudes on näidatud arv.
• Fotokaamera (1)
• Laaditav aku NP-BX1 (1)
• Micro USB kaabel (1)
• Vahelduvvoolu adapter AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Voolujuhe (ei kuulu USA ja Kanada mudelite komplekti) (1)
• Käerihm (1)
• Tarvikute kinnituspesa kate (1) (kinnitatud fotokaamerale)
• Kasutusjuhend (see juhend) (1)
EE
2
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 3 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Teadmiseks kasutajale
Mudeli ja seeria numbrid on märgitud seadme allosale. Kirjutage seeria number
allnäidatud kohale. Nimetage neid numbreid, kui seoses selle seadmega võtate ühenduse
Sony edasimüüjaga.
Mudeli nr. DSC-HX50/DSC-HX50V
Seeria nr. ______________________________
Mudeli nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Seeria nr. ______________________________
HOIATUS
EE
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet
vihma ja niiskuse eest.
TÄHTIS OHUTUSINFO
-HOIDKE SEE JUHEND ALLES.
TÄHELEPANU!
TULEÕNNETUSE VÕI VOOLULÖÖGI RISKI
VÄHENDAMISEKS TÄITKE KINDLASTI
ANTUD JUHISED.
Kui voolujuhtme pistiku kuju ei vasta vahelduvvoolu kontaktile, kasutage kontaktile
sobivat pistiku adapterit.
TÄHELEPANU!
[ Aku
Aku võib vääral käsitsemisel plahvatada, tekitada tuleõnnetuse või keemilisi põletusi.
Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
• Ärge tehke seda lahti.
• Ärge suruge akule ning hoidke seda põrutuste või liiga tugeva jõu mõju eest, näiteks ärge
lööge akut, ärge laske sellel maha kukkuda ning ärge astuge akule peale.
• Vältige lühist ja metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
• Hoidke akut 60°C (140°F) kõrgema temperatuuri mõju eest, näiteks päikese käes või
päikese käes seisva auto salongis.
• Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
• Ärge kasutage rikutud või lekkivat liitiumioonakut.
• Laadige akut Sony akulaadijaga või seadmega, millega saab akusid laadida.
• Hoidke akut väikestele lastele kättesaamatus kohas.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
EE
3
master:Left
010GB1.fm Page 4 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
• Ärge laske akul märjaks saada, see peab olema kuiv.
• Vahetage aku ainult identse või Sony soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga.
• Vabanege vanast akust vastavalt juhistele.
[ Vahelduvvoolu adapter
Ühendage lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile, kui kasutate vahelduvvoolu
adapterit. Ühendage viivitamatult adapter kontaktilt lahti, kui seadme kasutamise käigus
tekivad häired.
Klientidele USAs ja Kanadas
[ LIITIUMIOONAKU ÜMBERTÖÖTLEMINE
Liitiumioonakut on võimalik ümber töödelda.
Viies kasutatud akud lähimasse kogumiskohta ümbertöötlemiseks,
aitate kaitsta keskkonda.
Täpsema informatsiooni saamiseks aku ümbertöötlemise kohta
helistage tasuta telefonil
1-800-822-8837 või külastage veebisaiti http://www.rbrc.org/
Tähelepanu! Ärge kasutage rikutud liitiumioonakusid või selliseid, mille elektrolüüt
lekib.
[ Aku
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat
tingimust:
(1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis tahes
saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.
See B klassi digitaalne seade vastab Kanada ICES-003 standardile.
See seade vastab kontrollimata keskkonnale määratud kiirguspiiri FCC/IC nõuetele ning
vastab FCC raadiosageduste (RF) toime juhtnööridele IC raadiosageduste (RF) reeglite
OET65 ja RSS-102 lisas C.
Sellel seadmel on väga madal RF energiatase, mida loetakse vastavaks ilma
neeldumistegurit (SAR) testimata.
EE
4
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 5 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Klientidele USAs
UL on rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis hoolitseb ohutuse eest.
UL tähis tootel tähendab, et toode kuulub UL nimekirja.
Kui seoses selle tootega tekivad küsimused, võite helistada telefonil:
Sony klientide infokeskus
1-800-222-SONY (7669).
Allnäidatud number kehtib ainult küsimustele, mis on seotud FCC.
[ Normatiivne informatsioon
EE
Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: DSC-HX50V
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks
alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade
peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada
seadme soovimatut talitlust.
Ärge paigaldage ega kasutage seda seadet koos mis tahes teist tüüpi antenniga või saatjaga.
[ TÄHELEPANU!
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt kinnitamata muudatused või
modifikatsioonid võivad annulleerida kasutaja õigused seadme käivitamiseks.
[ Märkus
See seade on testitud ja tunnistatud vastavaks piirangutele, mis on määratud B klassi
digitaalsetele seadmetele vastavalt FCC tingimuste15. osale.
Need piirangud on ettenähtud, et tagada adekvaatset kaitset häirete eest seadme
paigaldamisel eluruumidesse. See seade tekitab, kasutab ja kiirgab raadiosageduste
energiat, mis, kui seade pole paigaldatud ja seda ei kasutata vastavalt tootja juhistele, võib
tekitada raadioside häireid. Siiski ei garanteerita, et seadme paigaldamisel häireid ei teki.
Kui see seade tekitab raadioside või teleülekannete vastuvõtu häireid, mida saab tuvastada
seadet sisse ja välja lülitades, on soovitav nende vältimiseks täita üks või mitu
alljärgnevatest toimingutest:
– suunake ümber vastuvõtu antenn või paigutage see mujale;
– paigutage see seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale;
– ühendage see seade ja vastuvõtja erinevatele vahelduvvoolu kontaktidele;
– võtke ühendus edasimüüja või kogenud raadio/TV remondispetsialistiga.
Seadmega peab kasutama komplekti kuuluvat liidesekaablit, et saaks täita digitaalseadmele
määratud piiranguid vastavalt FCC tingimuste 15. osa B osale.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
EE
5
master:Left
010GB1.fm Page 6 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Klientidele Kanadas
See seade vastab Industry Canada litsentseerimata raadioside RSS standardile (tele).
Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada häireid, ja
(2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad
põhjustada seadme väärtalitlust.
Klientidele Euroopas
Sony Corporation teavitab, et see DSC-HX50/HX50V digitaalne fotokaamera vastab
1999/5/EC direktiivi olulistele tingimustele ja teistele vastavatele nõuetele. Täpsemat
informatsiooni leiate veebisaidist:
http://www.compliance.sony.de/
[ Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan,
või see on toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides teavet toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või
garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või garantiidokumentides
näidatud aadressidel.
See toode on testitud ja tuvastatud selle vastavus EMC direktiivis määratud 3 meetrist (9,8
jalga) lühemate ühenduskaablite kasutamise piirangutele.
[ Tähelepanu!
Elektromagnetilised väljad võivad teatud sagedustel mõjutada seadme kujutist ja heli.
[ Teadmiseks kasutajale
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist
(ebaõnnestumist), taaskäivitage rakendustarkvara või ühendage lahti ja ühendage veel kord
sidekaabel (USB jt.).
EE
6
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 7 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
[ Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata
olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige
utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära
käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa
loodusressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise
kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
EE
teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
[ Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti
kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui
aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades akude õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse
personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist
seadmest.
Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
EE
7
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 8 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkus Ühendkuningriigi klientidele
Ohutuse ja mugavuse eesmärgil on selles seadmes fikseeritud pistik, mis vastab BS 1363
nõuetele.
Kui peab vahetama pistiku kaitse, kasutage kindlasti kaitset, mille voolutugevus vastab
komplekti kuuluvale kaitsele ja mille on kinnitanud ASTA või BSI kuni 1362 (
või
tähisega).
Kui selle seadme komplekti kuuluval pistikul on eemaldatav kaitsekate, kinnitage pärast
kaitse vahetamist kindlasti kate. Mingil juhul ärge kasutage pistikut ilma kinnitamata
kaitsekatteta. Kui kaotasite katte, võtke ühendus lähima Sony teeninduskeskusega.
Klientidele Singapuris
EE
8
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 9 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Seadme osad ja nupud
A Särikompensatsiooni ratas
B ON/OFF (toide) nupp
C Katiku nupp
D Salvestamiseks: W/T (suum)
hoob
Vaatamiseks:
(taasesituse
suum) hoob/ (indeks) hoob
EE
E Taimeri lamp/naeratuse
tuvastuse katiku lamp/AF
abivalgus
F Režiimi ratas:
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(Scene Selection)
G Multiliidese pesa*1
H Välklamp
I Mikrofon
J Kõlar
K Objektiiv
L
(välklambi välja nihutamine)
nupp
M LCD ekraan
N MOVIE (film) nupp
O
(taasesitus) nupp
P Juhtratas
Q GPS vastuvõtja (sisse ehitatud)
(ainult DSC-HX50V)
R Laadimislamp
EE
S Multi/Micro USB pesa*2
9
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 10 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
T Wi-Fi vastuvõtja (sisse ehitatud)
U Haak käerihma kinnitamiseks
V MENU nupp
W / (teejuht fotokaameras/
kustutamine) nupp
X CUSTOM (kohandamine) nupp
• Võite soovitud funktsiooni
määrata CUSTOM nupule.
Vaikeseadistus on [ISO].
Y Akuosa
Z Mälukaarti pesa
wj Ligipääsu lamp
wk Aku väljatõukamise hoob
wl Aku/mälukaarti pesa kate
e; HDMI mikropesa
ea Statiivi kinnituspesa
• Kinnitage statiiv kruviga, mis on
lühem kui 5,5 mm (7/32 tolli).
Vastasel juhul ei saa
fotokaamerat korralikult
kinnitada ja see võib viga saada.
*1 Täpsemat informatsiooni
multiliidese pesaga ühilduvate
tarvikute kohta vaadake oma
regioonile ettenähtud Sony
kodulehelt, võtke ühendus Sony
edasimüüja või kohaliku volitatud
Sony teeninduskeskusega.
Võite samuti kasutada tarvikuid,
mis ühilduvad tarvikute
kinnituspesaga. Ei garanteerita
toiminguid teiste tootjate
tarvikutega.
*2 Toetab micro USB ühilduvat
seadet.
EE
10
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 11 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Aku sisestamine
Aku väljatõukamise hoob
EE
1 Avage kate.
aku.
2 Sisestage
• Kuni vajutate aku väljatõukamise hooba, sisestage aku, nagu kujutisel
näidatud. Veenduge, et pärast aku sisestamist fikseerub aku
väljatõukamise hoob.
• Sulgedes katte, kui aku on valesti sisestatud, võite rikkuda kaamera.
EE
11
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 12 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Aku laadimine
Klientidele USAs ja Kanadas
Voolujuhe
Klientidele teistes riikides/
regioonides
Laadimislamp
Helendab: toimub laadimine
Kustunud: laadimine on
lõpetatud
Vilgub:
on tekkinud laadimise
viga või laadimine on
ajutiselt peatatud, kuna
fotokaamera temperatuur
ei ole sobivas vahemikus
fotokaamera vahelduvvoolu adapterile
1 Ühendage
(komplektis), kasutades micro USB kaablit (komplektis).
vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu
2 Ühendage
kontaktile.
EE
Laadimislamp süttib oranžilt ja algab laadimine.
• Lülitage fotokaamera välja, kuni laadite akut.
• Võite laadida ka osaliselt laaditud akut.
• Kui laadimislamp vilgub ja laadimine pole lõppenud, võtke aku välja ja
sisestage veel kord.
12
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 13 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkused
• Kui fotokaamera laadimislamp vilgub, kui vahelduvvoolu adapter on ühendatud
vahelduvvoolu kontaktile, näitab see, et laadimine on ajutiselt katkestatud, kuna
temperatuur on väljapool soovitatud vahemikku. Laadimine jätkub, kui
temperatuur on jälle sobivas vahemikus. Akut on soovitav laadida 10°C - 30°C
(50ºF to 86ºF) temperatuuril.
• Võimalik, et akut ei laadita efektiivselt, kui selle kontaktid on määrdunud. Sellisel
juhul pühkige õrnalt tolm aku kontaktidelt pehme lapiga või vatiga.
• Ühendage vahelduvvoolu adapter (komplektis) lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontaktile. Kui vahelduvvoolu adapteri kasutamise käigus tekivad talitlushäired,
EE
tõmmake viivitamatult pistik välja vahelduvvoolu kontaktis, et ühendada seade
lahti toiteallikast.
• Pärast laadimise lõpetamist ühendage vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu
kontaktist lahti.
• Kasutage kindlasti ainult Sony akut, micro USB kaablit (komplektis) ja
vahelduvvoolu adapterit (komplektis).
x Laadimisaeg (täislaadimine)
Laadimisaeg on umbes 230 minutit, kasutades vahelduvvoolu adapterit
(komplektis).
Märkus
• Näidatud laadimisaeg kehtib täiesti tühja aku täislaadimisel 25°C (77°F)
temperatuuril. Laadimine võib nõuda rohkem aega, sõltuvalt kasutamise ja
keskkonna tingimustest.
x Laadimine, ühendades arvutile
Akut on võimalik laadida, ühendades fotokaamera micro USB kaabliga arvutile.
USB pesale
EE
13
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 14 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkus
• Laadides arvutit kasutades, võtke arvesse alljärgnevat.
– Kui fotokaamera on ühendatud sülearvutile, mis pole ühendatud vahelduvvoolu
võrku, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige kaua aega.
– Ärge lülitage sisse/välja ning ärge taaskäivitage arvutit, samuti ärge aktiveerige
arvutit unerežiimist, kui arvuti ja fotokaamera vahel on loodud USB ühendus.
See võib põhjustada fotokaamera talitlushäireid. Enne arvuti sisse/välja
lülitamist, taaskäivitamist või unerežiimist aktiveerimist ühendage fotokaamera
arvutilt lahti.
– Laadimist ei garanteerita, kasutades kasutaja valmistatud arvutit või
modifitseeritud arvutit.
x Aku tööiga ja salvestatavate/vaadatavate fotode arv
Salvestamine (fotod)
Aku tööiga
Kujutiste arv
Umbes 200 min
Umbes 400 kujutist
Filmi tavaline salvestamine
Umbes 55 min
–
Filmi vahetpidamata
salvestamine
Umbes 90 min
–
Taasesitus (fotod)
Umbes 320 min
Umbes 6400 kujutist
Märkused
• Näidatud kujutiste arv kehtib olukorras, kui aku on täielikult täis laaditud.
Kujutiste arv võib väheneda sõltuvalt kasutustingimustest.
• Salvestatavate kujutiste arv kehtib salvestamisel sellistes tingimustes:
– kasutades Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (ei ole komplektis);
– akut kasutatakse 25°C (77°F) temperatuuril;
– [GPS setting] on seadistatud [Off] (ainult DSC-HX50V).
– [Disp. Resolution] on seadistatud [Standard].
• “Fotode salvestamine” arv tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Display Setting) on seadistatud [ON];
– salvestamist teostatakse iga 30 sekundi järel;
– suumi lülitatakse vaheldumisi W ja T otsa vahel;
– välklamp valgustab igal teisel korral;
– toide lülitatakse sisse ja välja iga kümnenda salvestuskorra järel.
• Filmi salvestusaeg minutites tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
– Filmi kvaliteet: AVC HD HQ
EE
14
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 15 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
– Filmi tavasalvestus: aku tööiga põhineb salvestuse korduvale alustamisele/
katkestamisele, suumi kasutamisele, fotokaamera sisse/välja lülitamisele jne.
– Filmi vahetpidamata salvestus: aku tööiga põhineb vahetpidamata salvestusele,
kuni jõutakse limiidini (29 minutit), seejärel salvestust jätkates, vajutades veel
kord MOVIE nuppu. Teised funktsioonid ei tööta, näiteks suumimine.
x Toitevarustus
Fotokaamerat saab toitega varustada vahelduvvoolu kontaktist, ühendades
vahelduvvoolu adapterile, kasutades micro USB kaablit (komplektis).
Ühendades fotokaamera USB kaabliga arvutile, võite kujutisi importida
EE
arvutisse, tundmata muret fotokaamera aku tühjenemise pärast.
Peale selle võite kasutada vahelduvvoolu adapterit AC-UD10 (ei ole
komplektis) või AC-UD11 (ei ole komplektis), et salvestamise ajal varustada
fotokaamerat toitega
Märkused
• Toitevarustus pole võimalik, kui fotokaamerasse pole sisestatud akut.
• Salvestamine ei ole võimalik, kui fotokaamera on otse ühendatud arvutile või
vahelduvvoolu kontaktile, kasutades komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit.
• Kui ühendate fotokaamera micro USB kaabliga arvutile, kuni fotokaamera on
taasesituse režiimis, vahetuvad fotokaamera ekraanil taasesituse režiimi näidud
USB ühenduse režiimi näitudega. Vajutage
(taasesitus) nuppu, et lülitada
taasesituse režiimi näitudele.
• Mõnes riigis/regionis võib vahelduvvoolu adapter AC-UD11 mitte olla saadaval.
EE
15
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 16 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Mälukaarti (ei ole komplektis) sisestamine
Veenduge, et täkiline nurk
on õigesti suunatud.
1 Avage kate.
mälukaart (ei ole komplektis).
2 Sisestage
• Suunates täkilist nurka, nagu illustratsioonil näidatud, sisestage
mälukaart, kuni see fikseerub klõpsatusega.
3 Sulgege kate.
EE
16
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 17 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
x Mälukaartid, mida saab kasutada
Mälukaart
A
B
C
D
E
Fotodele
Filmidele
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(ainult Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(ainult Mark2)
SD mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
SDHC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
SDXC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSD mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSDHC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSDXC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
EE
• Selles juhendis tabelis näidatud tooteid nimetatakse selliselt:
A: “Memory Stick XC Duo”
B: “Memory Stick PRO Duo”
C: “Memory Stick Micro”
D: SD kaart
E: microSD mälukaart
Märkus
• “Memory Stick Micro” või microSD mälukaarti kasutamiseks fotokaameras
sisestage need kõigepealt adapterisse.
x Mälukaarti/aku väljavõtmine
Mälukaart: vajutage üks kord mälukaarti, et seda välja tõugata.
Aku: lükake aku väljatõukamise hooba. Ärge laske akul maha kukkuda.
Märkus
• Ärge võtke mälukaarti/akut välja, kuni helendab juurdepääsu lamp (9. lk).
See võib rikkuda mälukaarti/seesmise mälu andmed.
EE
17
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 18 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Kella seadistamine
ON/OFF (toide)
Juhtratas
Valige parameetrid: v/V/b/B
Seadistage kuupäeva ja kellaaja
arvuline väärtus: /
Seadistage: z
ON/OFF (toide) nuppu.
1 Vajutage
Kuupäeva ja kellaaja seadistamise ekraan ilmub, kui lülitate fotokaamera
esimest korda sisse.
• Võib mööduda teatud aeg, kuni fotokaamera sisse lülitub ja seda saab
kasutada.
2 Valige vajalik keel.
vajalik geograafiline piirkond, täites ekraanil
3 Valige
nähaolevad juhised, siis vajutage z.
[Date & Time Format], [Daylight Savings]
4 Seadistage
või [Summer Time] ja [Date & Time], siis valige [OK] t
[OK].
• Kesköö on 12:00 AM ja keskpäev 12:00 PM.
ekraanil nähaolevad juhised.
5 Täitke
• Aku tühjeneb kiiresti, kui:
– [GPS setting] on seadistatud [On] (ainult DSC-HX50V)
– [Disp. Resolution] on seadistatud [High]
EE
18
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 19 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Fotode/filmide salvestamine
Katiku nupp
MOVIE
Režiimi
ratas
EE
: Intelligent Auto
: Movie Mode
W/T (suum) hoob
W: vähendamine
T: suurendamine
Ärge katke välklampi (A).
Fotode pildistamine
katiku nupp pooleldi alla, et teravustada.
1 Vajutage
Kui kujutis on fookuses, kõlab helisignaal ja süttib z indikaator.
2 Vajutage katiku nupp lõpuni alla, et salvestada kujutist.
Filmide salvestamine
MOVIE (film) nuppu, et alustada salvestamist.
1 Vajutage
• Kasutage W/T (suum) hooba, et muuta suumi skaalat.
• Vajutage katiku nuppu, et teha fotosid, kuni jätkate filmi salvestamist.
veelkord MOVIE nuppu, et katkestada
2 Vajutage
salvestamist.
EE
19
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 20 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkused
• Kui filmi salvestamise ajal kasutate suumimise funktsiooni, salvestatakse
objektiivi liikumise, samuti hoova toimingu heli. Võimalik, et salvestatakse ka
MOVIE nupu toimingu heli, kui lõpetatakse filmi salvestamine.
• Panoraamkujutiste salvestamise raadius võib väheneda sõltuvalt objektist või selle
salvestamise viisist. Seetõttu isegi siis, kui panoraamvõttele on seadistatud [360°],
võib salvestatud kujutis olla 360 kraadist väiksemal nurgal.
• Vahetpidamata salvestamine on võimalik umbes 29 minutit fotokaamera
vaikeseadistustel ja umbes 25°C (77°F) temperatuuril. Kui filmi salvestamine
lõpetatakse, võite salvestamist jätkata, puudutades veelkord MOVIE nuppu.
Sõltuvalt keskkonna temperatuurist võidakse salvestamine katkestada, et kaitsta
fotokaamerat.
Kujutiste vaatamine
W: vähendamine
T: suurendamine
Juhtratas
(taasesitus)
/
(kustutamine)
Valige kujutised:B (järgmine)/b (eelmine)
või pöörake juhtratast
Seadistage: z
(taasesitus) nuppu.
1 Vajutage
• Kui selles fotokaameras taasesitate mälukaartile talletatud kujutisi, mis
on salvestatud teise fotokaameraga, ilmub andmefaili registreerimise
ekraan.
x Järgmise/eelmise kujutise valik
Valige kujutis, vajutades B (järgmine)/b (eelmine) juhtrattal või pöörates
juhtratast. Vajutage juhtratta keskele z, et vaadata filme.
EE
20
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 21 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
x Kujutise kustutamine
1 Vajutage / (kustutamine) nuppu.
2 Valige [This Image] juhtratta v abil, siis vajutage z.
x Tagasipöördumine kujutiste salvestamise režiimi
Vajutage katiku nupp pooleldi alla.
Teejuht fotokaameras
Selles fotokaameras on seesmine funktsioonide teejuht. See võimaldab otsida
fotokaamera funktsioone vastavalt vajadustele.
/
EE
(teejuht fotokaameras)
MENU
1 Vajutage MENU nuppu.
vajalik MENU parameeter, siis vajutage
2 Valige
(teejuht fotokaameras) nuppu.
/
Ilmub valitud parameetri toimingu teejuht.
• Vajutades / (teejuht fotokaameras) nuppu, kui ei kuvata MENU
ekraani, võite otsida teejuhi abil, kasutades võtmesõnu või ikoone.
EE
21
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 22 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Tutvumine teiste funktsioonidega
Teised pildistamisel või taasesitusel kasutatavad funktsioonid saab käivitada
fotokaamera juhtrattaga või MENU nupuga. See fotokaamera on varustatud
funktsioonide teejuhiga, mis võimaldab funktsioone lihtsalt valida. Kuni
kuvatakse teejuhti, proovige teisi funktsioone.
MENU
Juhtratas
Funktsioonide teejuht
x Juhtratas
DISP (Display Setting): võite muuta ekraaninäitusid.
/
(Cont. Shooting/Self-Timer): võite kasutada taimerit ja salvestada
sarivõtte režiimis.
(Photo Creativity): võite intuitiivselt käivitada fotokaamera.
(Flash): võite fotodele valida välklambi režiimi.
Kesknupp (Tracking focus): fotokaamera jälgib objekti ja reguleerib
automaatselt fookuse, isegi kui objekt liigub.
EE
22
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 23 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
x Menüüde parameetrid
Salvestamine
Movie shooting
scene
Võite valida filmi salvestamise režiimi.
Panorama
Shooting Scene
Võite valida salvestamise režiimi, kui salvestate
panoraamkujutisi.
Picture Effect
Jäädvustab foto originaalse tekstuuriga vastavalt
soovitud efektile.
Scene Selection
Võite valida eelteostatud seadistused vastavalt stseeni
tingimustele.
Memory recall
mode
Võite valida aktiveeritava seadistuse, kui režiimi ratas on
seatud [Memory recall mode].
Easy Mode
Salvestab fotod, kasutades minimaalset arvu
funktsioone.
Defocus Effect
Seadistab tausta hägususe efekti taseme, kui salvestate
tausta hägususe režiimis.
Ctrl with
Smartphone
Salvestab fotosid ja filme, teostades nutitelefoniga
fotokaamera kaugjuhtimist.
Send to
Computer*1
Loob kujutiste varukoopia, edastades selle võrgule
ühendatud arvutile.
Still Image
Size(Dual Rec)
Seadistab filmi salvestamise ajal salvestatud foto mõõdu.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie
Quality/Movie Size
Võite valida pildimõõdu ja kvaliteedi fotodele,
panoraamkujutistele või filmifailidele.
HDR Painting
effect
Kui kujutise efektil valite [HDR Painting], seadistab
efekti taseme.
Area of emphasis
Kui kujutise efektil valite [Miniature], seadistab osa,
millele teravustab.
Color hue
Kui kujutise efektil valite [Toy camera], seadistab
värvitooni.
Extracted Color
Kui kujutise efektil valite [Partial Color], võite valida
esiletõstetava värvi.
EE
EE
23
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 24 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Illustration Effect
ISO
Võite reguleerida valgustundlikkust.
White Balance
Võite reguleerida kujutise värvitoone.
White Balance
Shift
Võite korrigeerida värvitoone vastavalt reguleeritud
väärtusele, mis on seadistatud, tuginedes valge tasakaalu
toonile.
Focus
Võite valida teravustamise meetodi.
Metering Mode
Võite valida mõõtmisrežiimi, mis seadistab, millist
objekti osa mõõta särituse määramiseks.
Cont. Shooting
Interval
EE
24
Kui kujutise efektil valite [Illustration], seadistab efekti
taseme.
Võite valida, mitu kujutist sekundis salvestate sarivõttel.
Bracket Setting
Seadistab väärtuse nihutusega salvestamise tüübi.
Scene Recognition
Seadistab, et automaatselt määrata salvestustingimusi.
Soft Skin Effect
Seadistab maheda naha efekti ja selle taseme.
Smile Shutter
Seadistab, et naeratuse tuvastamisel automaatselt
vabastada katikut.
Smile Detection
Sensitivity
Seadistab naeratuse tuvastamise katiku funktsiooni
tundlikkuse naeratuse tuvastuseks.
Face Detection
Võite valida, et tuvastada nägusid ja automaatselt
reguleerida erinevaid seadistusi.
Color Mode
Võite valida kujutise ereduse koos efektidega.
Color Saturation
Võite reguleerida kujutise eredust.
Contrast
Võite reguleerida kujutise kontrasti.
Sharpness
Võite reguleerida kujutise teravust.
Noise Reduction
Võite reguleerida kujutise lahutusvõime ja müra tasakaalu.
Anti Blink
Seadistab, et automaatselt salvestada kaks kujutist ja
valida see, millel silmad on avatud.
Movie SteadyShot
Filmi režiimis seadistab SteadyShot funktsiooni taseme.
Kui muudate [Movie SteadyShot] seadistust, muutub
vaatenurk.
Position
Information*2
Kontrollib GPS triangulatsiooni staatust ja värskendab
asukoha informatsiooni.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 25 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
GPS Log REC*2
Salvestab fotokaamera kaasaskandmise ajal läbitud
teekonna.
Register Setting
Registreerib vajalikud režiimid või kaamera seadistused.
Seadistage režiimi ratas
(Memory recall mode), et
aktiveerida registreeritud seadistusi.
In-Camera Guide
Otsib fotokaamera funktsioone vastavalt vajadustele.
*1 Ilmub ainult siis, kui on sisestatud mälukaart.
*2 Ainult DSC-HX50V
EE
Taasesitus
Send to
Smartphone
Kujutiste üleslaadimine ja edastamine nutitelefonile.
View on TV
Kuvab kujutisi teleris, milles on aktiveeritud
võrguühendus.
Send to
Computer*
Loob kujutiste varukoopia, edastades selle võrgule
ühendatud arvutile.
Retouch
Retušeerib kujutist, kasutades erinevaid efekte.
Picture Effect
Lisab kujutistele erineva tekstuuri.
Slideshow
Võite valida pideva taasesituse meetodi.
Delete
Kustutab kujutise.
3D Viewing
Seadistab, et 3D režiimis salvestatud kujutisi taasesitada
3D teleris.
View Mode*
Võite valida kujutiste taasesituse formaadi.
Display Cont.
Shooting Group
Võite valida, kas sarivõttel tehtud kujutisi kuvada
gruppides või kuvada kõiki kujutisi.
Protect
Kaitseb kujutisi.
Print (DPOF)*
Lisab fotole prindikorralduse märgise.
Rotate
Pöörab fotot vasakule või paremale.
In-Camera Guide
Otsib fotokaamera funktsioone vastavalt vajadustele.
* Ilmub ainult siis, kui on sisestatud mälukaart.
EE
25
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 26 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
x
Seadistuste parameetrid
Kui salvestamise või taasesituse ajal vajutate MENU nuppu, on
(Settings)
viimane valik. Võite muuta vaikeseadistusi
(Settings) ekraanil.
Shooting Settings
Main Settings
Network Settings
Memory Card
Tool*2
Clock Settings
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Expanded
Focus/Custom Button/Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI Resolution/
CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting/USB Power
Supply/LUN Setting/Download Music/Empty Music/
Airplane Mode/GPS setting*3/GPS assist data*3/Dlt.GPS
Log Data*3/Eye-Fi*1/Power Save/Version
WPS Push/Access point settings/Edit Device Name/
SSID/PW Reset/Disp MAC Address
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting/Auto Clock ADJ*3/
Auto Area ADJ*3
*1 Ilmub ainult siis, kui on sisestatud Eye-Fi mälukaart.
*2 Kui mälukaart ei ole sisestatud, ilmub
(Internal Memory Tool) ja saab valida
ainult [Format].
3
* Ainult DSC-HX50V
EE
26
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 27 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
“PlayMemories Home” funktsioonid
“PlayMemories Home” tarkvara võimaldab arvutisse importida fotosid ja
filme ning neid kasutada. “PlayMemories Home” on vajalik, et AVCHD filme
importida arvutisse.
Kujutiste
importimine
fotokaamerast
Kujutiste vaatamine kalendris
Kujutiste ühiskasutus
“PlayMemories Online”
abil
EE
Filmide salvestamine plaadile
Kujutiste üleslaadimine
võrguteenusesse
z “PlayMemories Home” allalaadimine (ainult Windows
operatsioonisüsteemile)
Võite “PlayMemories Home” allalaadida allnäidatud võrguaadressilt:
www.sony.net/pm
Märkused
• “PlayMemories Home” installimiseks on vajalik internetiühendus.
• “PlayMemories Online” või teiste võrguteenuste kasutamiseks on vajalik
internetiühendus. “PlayMemories Online” või muud võrguteenused võivad mitte
olla saadaval mõnes riigis või regioonis.
• “PlayMemories Home” ei ühildu Mac operatsioonisüsteemiga. Kasutage
rakendusprogramme, mis on installitud Mac operatsioonisüsteemi. Täpsema
informatsiooni saamiseks külastage veebisaiti:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
EE
27
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 28 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
x “PlayMemories Home” installimine arvutisse
arvutis interneti brauserit minge näidatud
1 Kasutades
veebisaiti, siis klikkige [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Installimise
lõpetamiseks täitke
ekraanil nähaolevad
juhised.
• Kui ilmub kutse
fotokaamera
ühendamiseks arvutile,
ühendage fotokaamera
arvutile, kasutades micro
USB kaablit
(komplektis).
Multi/Micro
USB terminalile
USB pesale
x “PlayMemories Home Help Guide” vaatamine
Täpsemat informatsiooni “PlayMemories Home” kasutamise kohta vaadake
“PlayMemories Home Help Guide”.
[PlayMemories Home Help Guide] ikoonil
1 Topeltklikkige
arvuti tööpinnal.
• Avamenüüst “PlayMemories Home Help Guide” juurdepääsuks:
klikkige [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• Kasutades Windows 8, valige avaekraanil [PlayMemories Home] ikoon,
et aktiveerida [PlayMemories Home], siis valige [PlayMemories Home
Help Guide] menüüst [Help].
• Üksikasjalikumat informatsiooni “PlayMemories Home” kohta võite samuti
vaadata “Cyber-shot User Guide” (2. lk) või PlayMemories Home tehnilise
toe kodulehelt (ainult inglise keeles):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
EE
28
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 29 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg võib erineda sõltuvalt salvestamise
tingimustest ja mälukaartist.
x Fotod
(ühikud: kujutised)
Maht
Seesmine mälu
Mälukaart
Mõõt
Umbes 48 MB
2 GB
20M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(15M)
EE
x Filmid
Tabelis on näidatud ligikaudne maksimaalne salvestusaeg. See on kõikide
filmifailide koguaeg. Vahetpidamata salvestamist saab teostada umbes
29 minutit (piiratud seadme tehniliste tunnustega). MP4 (12M) formaadi
filmi maksimaalne vahetpidamata salvestamise aeg on umbes 15 minutit
(piiratud 2 GB failimõõdu limiidiga).
(h (tund), min (minut))
Maht
Mõõt
AVC HD 28M (PS)
Seesmine mälu
Mälukaart
Umbes 48 MB
2 GB
—
8 min (8 min)
AVC HD 24M (FX)
—
10 min (10 min)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 min (15 min)
MP4 12M
—
15 min
MP4 3M
—
1 h 10 min
Sulgudes olev arv ( ) on minimaalne salvestatav aeg.
• Filmide salvestamise aeg erineb, kuna fotokaamera salvestab muutuva
bitikiirusega (VBR), mis automaatselt reguleerib kujutise kvaliteeti sõltuvalt
stseenist. Kui salvestate kiiresti liikuvat objekti, on kujutis selgem, kuid väheneb
salvestusaeg, kuna salvestamine nõuab rohkem mäluressursse.
Sõltuvalt tingimustest, objektist või kujutise kvaliteedi/mõõdu seadistusest erineb
samuti salvestusaeg.
EE
29
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 30 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
Fotokaamerasse sisse ehitatud funktsioonid
• Selles juhendis selgitatakse1080 60i ühilduva seadme ja 1080 50i ühilduva
seadme funktsioone.
– Et määrata, kas see fotokaamera toetab GPS funktsiooni, vaadake mudeli
nimetust.
Ühildub GPS: DSC-HX50V
Ei ühildu GPS: DSC-HX50
– Kontrollimaks, kas see fotokaamera ühildub 1080 60i või 1080 50i, vaadake
tähiseid fotokaamera allosal.
1080 60i ühilduv seade: 60i
1080 50i ühilduv seade: 50i
• See fotokaamera ühildub 1080 60p või 50p formaadi filmidega. Vastupidiselt
senistele standard salvestusrežiimidele, mis kasutavad ülerealaotuse meetodit,
salvestab see fotokaamera, kasutades täiskaadrilaotuse meetodit. See suurendab
resolutsiooni, andes ühtlasemad ja loomulikumad kujutised.
• Kuni asute lennuki salongis, seadke [Airplane Mode] seisu [On] (ainult
DSC-HX50V).
• Ärge vaadake selles fotokaameras salvestatud 3D kujutisi kaua 3D ühilduval
monitoril.
• Vaadates selles fotokaameras salvestatud 3D kujutisi kaua aega 3D ühilduval
monitoril, võite tunda ebamugavust, näiteks pinget silmades, väsimust või
iiveldust. Selle vältimiseks on soovitav vaatamist regulaarselt katkestada. Määrake
ise, kui kaua ja kui sagedasti pausid on vajalikud, kuna see on individuaalne. Mis
tahes liiki ebamugavustunde tekkimisel katkestage 3D kujutiste vaatamine kuni
enesetunde paranemiseni ning vajaduse korral pöörduge arsti poole. Vaadake
samuti kasutusjuhendist, mis kuulub sellele fotokaamerale ühendatud seadme või
selles fotokaameras kasutatava tarkvara komplekti. Võtke arvesse, et laste
nägemine alles areneb (eriti alla kuueaastaste).
Konsulteerige pediaatri või silmaarstiga, enne kui lubate lastel vaadata 3D kujutisi
ja veenduge, et laps järgib mainitud juhiseid.
Seadmed, mis ühilduvad GPS (ainult DSC-HX50V)
• Kasutage GPS funktsiooni vastavalt selle riigi või regiooni nõuetele, kus tarvitate
fotokaamerat.
• Kui kohainfot ei salvestata, seadke [GPS setting] seisu [Off].
Kasutamine ja hooldus
Käsitsege seadet hoolikalt, ärge tehke seda lahti, ärge modifitseerige, hoidke
tugevate põrutuste, näiteks löökide ja mahakukkumise eest ning ärge astuge sellele
peale. Eriti hoolikalt käsitsege objektiivi.
EE
30
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 31 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Märkused salvestamise/taasesituse kohta
• Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda fotokaamera
õiges töötamises.
• Fotokaamera pole tolmu- ega pritsmekindel, samuti mitte veekindel.
• Hoidke fotokaamerat vee toime eest. Kui vesi sattub fotokaamerasse, võivad
tekkida talitlushäired. Mõnel juhul ei saa fotokaamerat parandada.
• Ärge suunake fotokaamerat otse päikesele või muule eredale valgusele. See võib
põhjustada fotokaamera talitlushäireid.
• Kui on kondenseerunud niiskus, kõrvaldage see enne fotokaamera kasutamist.
• Ärge raputage fotokaamerat ega lööge selle pihta. See võib põhjustada
väärtalitlust ning võimalik, et kujutisi ei saa salvestada. Võimalik, et ei saa
kasutada salvestusmeediumit või rikutakse kujutiste andmed.
EE
Ärge kasutage/ärge hoidke fotokaamerat alljärgnevates kohtades
• Väga kuumas, külmas või niiskes kohas
Näiteks päikese käes seisvas autos võib fotokaamera korpus deformeeruda ja see
võib põhjustada talitlushäireid.
• Otsese päikese käes või kütteseadmete lähedal
Fotokaamera korpus võib muuta värvust või deformeeruda ja see võib põhjustada
talitlushäireid.
• Tugevasti vibreerivas kohas
• Kohtade lähedal, mis tekitavad tugevaid raadiolaineid, kiirgust või magnetismi.
Vastasel juhul võib kaamera kujutisi mitte õigesti salvestada või taasesitada.
• Liivases või tolmuses kohas
Ärge laske liival või tolmul sattuda fotokaamerasse. See võib põhjustada
fotokaamera talitlushäireid ning mõnel juhul ei saa vigasid enam parandada.
Märkused ekraani ja objektiivi kohta
Ekraan on toodetud täppistehnoloogiaga, seetõttu on enam kui 99,99% pikslitest
efektiivselt kasutatavad. Siiski võivad ekraanile ilmuda püsivad väikesed mustad ja/
või erksad (valged, punased, sinised või rohelised) punktid. Need punktid on
tootmisprotsessi normaalne nähe ning ei mõjuta salvestust.
Fotokaamera temperatuur
Fotokaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see pole
väärtalitlus.
Ülekuumenemise vältimine
Sõltuvalt fotokaamera ja aku temperatuurist võib filmide salvestamine olla võimatu
või toide lülitub automaatselt välja, et kaitsta fotokaamerat.
Enne toite välja lülitumist või kui ei saa enam filme salvestada ilmub ekraanile
teade. Sellisel juhul jätke toide väljalülitatuks ja oodake, kuni langeb fotokaamera ja
aku temperatuur. Lülitades toite sisse, kui fotokaamera ja aku ei ole piisavalt
jahtunud, võib kaamera jälle välja lülituda või ei saa salvestada filme.
EE
31
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 32 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Aku laadimine
Laadides akut, mida pole kaua kasutatud, võib selle täielik täislaadimine olla
võimatu.
Põhjuseks on aku omadused ning see ei ole väärtalitlus. Laadige aku veel kord.
Hoiatus autoriõiguste kohta
Teleprogrammid, filmid, videosalvestised ja muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib olla õigusvastane.
Rikutud sisu või ebaõnnestunud salvestust ei kompenseerita
Sony ei kompenseeri ebaõnnestunud salvestust, salvestatud sisu kadumist või
vigastusi, mille põhjuseks on fotokaamera või salvestusmeediumi jne. talitlushäired.
Fotokaamera pinna puhastamine
Puhastage fotokaamera pinda vees veidi niisutatud pehme lapiga, siis pühkige kuiva
lapiga. Fotokaamera korpuse või katte kahjustamise vältimiseks:
– ärge kasutage kemikaale, näiteks atsetooni, bensiini, piiritust, keemilisi
salvrätikuid, putukatõrjevahendeid, päevituskreemi või putukamürke jne.
Ekraani hooldus
• Kätekreemi või niisutaja jäägid ekraanil võivad lahustada selle katte. Kui mainitud
ained sattuvad ekraanile, pühkige need kohe.
• Salvrätikuga või muude vahenditega tugevasti pühkides võite vigastada katet.
• Ekraanile kleepunud sõrmejälgi või muud mustust on soovitav ettevaatlikult
eemaldada pehme lapiga.
Märkus traadita LAN kohta
Sony ei vastuta mis tahes kahjude eest, mille on põhjustanud keelatud juurdepääs
kaamerasse laaditud sihtkohtadele või nende keelatud kasutamine, või mis on
tekkinud kaotamise või varguse tagajärjel.
Märkus kaamerast vabanemise/teistele edasiandmise kohta
Isiklike andmete kaitseks täitke alljärgnevad toimingud enne kaamerast vabanemist
või selle teistele edasiandmist.
• Vormindage seesmine mälu (26. lk), salvestage kujutised täielikus seesmise mälu
mahus suletud objektiiviga, siis vormindage veel kord seesmine mälu.
See raskendab algandmete taastamist.
• Lähtestage kõik kaamera parameetrid, teostades [Initialize] t [All settings]
(26. lk).
EE
32
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 33 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Tehnilised andmed
Fotokaamera
[Süsteem]
Kujutise seade: 7,82 mm (1/2,3 tüüp)
Exmor R CMOS sensor
Fotokaamera pikslite koguarv:
umbes 21,1 megapikslit
Fotokaamera efektiivsete pikslite arv:
umbes 20,4 megapikslit
Objektiiv Sony G 30× suumiobjektiiv
f = 4,3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (35 mm fotokaamera filmi
ekvivalent))
F3,5 (W) – F6,3 (T)
Kui salvestate filme (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Kui salvestate filme (4:3): 32,5 mm
– 975 mm*
* Kui [Movie SteadyShot] on
seadistatud [Standard].
SteadyShot: optiline
Särituse juhtimine: automaatne säritus,
katiku kiiruse prioriteet, diafragma
apertuuri prioriteet, manuaalne
säritus, stseeni valik
Valge tasakaal: automaatne, päike,
pilvitus, päevavalguslamp 1/2/3,
hõõglambi valgus, välklamp,
vajutades üks kord nuppu valge
tasakaalu nihutus
Failiformaat:
Fotod: vastab JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), ühilduv DPOF
3D fotod: ühilduvad MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Filmid (AVCHD formaat):
ühilduv AVCHD formaadi Ver.2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
EE
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
varustatud Dolby Digital Stereo
Creator
• Toodetud vastavalt Dolby
Laboratories litsentsile
Filmid (MP4 formaat):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Salvestusmeedium: seesmine mälu
(umbes 48 MB), “Memory Stick
XC Duo”, “Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick Micro”,
SD kaartid, microSD mälukaartid
Välklamp: välklambi tööraadius
(ISO tundlikkus (soovituslik
säriindeks) on seatud Auto):
umbes 0,25 m kuni 5,6 m
(0,82 jalga kuni 18,37 jalga) (W)/
umbes 2,0 m kuni 3,0 m
(6,56 jalga kuni 9,84 jalga) (T)
EE
33
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 34 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
[Sisend ja väljundpesad]
HDMI pesa: HDMI mikropesa
Multi/Micro USB terminal*:
USB side
USB side: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Toetab micro USB ühilduvat seadet.
[LCD ekraan]
LCD paneel: 7,5 cm (3,0 tüüp) TFT
ajam
Punktide koguarv: 921 600 punkti
[Toide, üldine informatsioon]
Toide: laaditav aku
NP-BX1, 3,6 V
vahelduvvoolu adapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Elektrienergia tarve (salvestamise ajal):
umbes 1,2 W
Töökeskkonna temperatuur:
0°C kuni 40°C (32 °F kuni 104 °F)
Hoiutemperatuur:–20°C kuni +60°C
(–4 °F kuni +140 °F)
Mõõtmed (vastavalt CIPA):
108,1 mm × 64,3 mm × 38,3 mm
(4 3/8 tolli × 2 5/8 tolli ×
1 9/16 tolli)
(laius/kõrgus/sügvus)
Kaal (vastavalt CIPA) (kaasaarvatud
NP-BX1 aku, “Memory Stick PRO
Duo”):
umbes 272 g (9,6 untsi)
Mikrofon: stereo
Kõlar: mono
Exif Print: ühilduv
PRINT Image Matching III: ühilduv
EE
34
[Traadita LAN]
Toetatud standard: IEEE 802.11 b/g/n
Sagedus: 2,4 GHz
Toetatud turvaprotokollid: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfiguratsiooni meetod: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuaalselt
Juurdepääsu meetod: infrastruktuuri
režiim
Vahelduvvoolu adapter
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D
Toide: 100 V kuni 240 V vahelduvvool,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Väljundpinge: 5 V alalisvool, 0,5 A
Töökeskkonna temperatuur:
0°C kuni 40°C (32 °F kuni 104 °F)
Hoiutemperatuur:–20°C kuni +60°C (–
4 °F kuni +140 °F)
Mõõtmed:
umbes 50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 tolli × 7/8 tolli × 2 1/4 tolli)
(laius/kõrgus/sügavus)
Kaal:
USA ja Kanada mudelitel: umbes
48 g (1.7 oz)
Teiste riikide või regioonide
mudelitel: umbes 43 g (1.5 untsi)
Laaditav aku
NP-BX1
Kasutatav aku: liitiumioonaku
Maksimaalne pinge: 4,2 V alalisvool
Nominaalpinge: 3,6 V alalisvool
Maksimaalne laadimispinge: 4,2 V
alalisvool
Maksimaalne laadimise voolutugevus:
1,89 A
Maht: 4,5 Wh (1240 mAh)
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi
tunnuseid võidakse muuta eelneva
hoiatuseta.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 35 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
Kaubamärgid
• Järgnevad tähised on Sony
Corporation kaubamärgid.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ja “AVCHD
Progressive” logotüüp on Panasonic
Corporation ja Sony Corporation
kaubamärgid.
• HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface nimetused,
samuti HDMI logotüüp on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid USAs ja
teistes riikides.
• Windows on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk USAs ja/
või teistes riikides.
• Mac, App Store on Apple Inc.
registreeritud kaubamärgid.
• iOS on Cisco Systems, Inc. ja/või
tema tütarettevõtete registreeritud
kaubamärk või kaubamärk USAs ja/
või teistes riikides.
• Android, Google Play on Google Inc.
kaubamärgid.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotüüp, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• DLNA ja DLNA CERTIFIED on
Digital Living Network Alliance
kaubamärgid.
• SDXC logotüüp on SD-3C, LLC
kaubamärk.
•“
” ja “PlayStation” on Sony
Computer Entertainment Inc.
registreeritud kaubamärgid.
• Facebook ja “f” logotüüp on
Facebook, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• YouTube ja YouTube logotüüp on
Google Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• Peale selle on antud juhendis
kasutatud süsteemide ja toodete
nimetused nende vastavate loojate
või tootjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Siiski ei
kasutata ™ või ® tähiseid selles
juhendis kõigil juhtudel.
EE
• Võite kasutada PlayStation 3,
allalaadides PlayStation 3 ettenähtud
rakendustarkvara PlayStation
Store`ist (kus on saadaval).
• PlayStation ettenähtud rakendusele
on vajalik PlayStation Network konto
ja rakenduse allalaadimine. See on
kasutatav regioonides, kus on
saadaval PlayStation Store.
Lisainformatsiooni selle toote
kohta ja vastused sagedamini
esitatud küsimustele leiate Sony
klienditoe kodulehelt.
Trükitud 70% või enam töödeldud
paberile, kasutades lenduvaid
orgaanilisi ühendeid mittesisaldavat
taimeõlil baseeruvat tinti.
EE
35
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
010GB1.fm Page 36 Friday, April 19, 2013 12:33 PM
010GB1.fm Page 37 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
4-460-572-51(1)
Skaitmeninis fotoaparatas/naudojimo instrukcija
DSC-HX50/HX50V
LT
master:Left
010GB1.fm Page 2 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Lietuviškai
Kai norite sužinoti daugiau apie fotoaparatą
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” yra tiesioginio ryšio instrukcija.
Perskaitykite ją, kai norite skaityti detalius nurodymus apie
daugelį fotoaparato funkcijų.
1 Aplankykite Sony techninio rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Išsirinkite savo šalį arba regioną.
3 Techninio rėmimo interneto svetainėje ieškokite savo
fotoaparato modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą fotoaparato apačioje.
Įpakavimo turinio patikrinimas
Skliausteliuose yra nurodytas skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamas akumuliatorius NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Srovės laidas (nėra komplektuojamas su JAV ir Kanados modeliais) (1)
• Rankinis dirželis (1)
• Priedų tvirtinimo lizdo dangtelis (1) (pritvirtintas prie fotoaparato)
• Naudojimo instrukcija (ši instrukcija) (1)
LT
2
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 3 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos numerius, kai dėl šio įrenginio kreipiatės į
Sony platintoją.
Modelio nr. DSC-HX50/DSC-HX50V
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.
LT
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO
-IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO!
SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO KILIMO
ARBA SROVĖS SMŪGIO GAVIMO RIZIKĄ,
BŪTINAI LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma neatitinka elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį, kuris
atitinka elektros lizdą.
DĖMESIO!
[ Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti
cheminius nudegimus. Laikykitės toliau minėtų saugumo priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite jį nuo smūgių arba didelės jėgos, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F), poveikio,
pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėje pastatyto
automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
3
master:Left
010GB1.fm Page 4 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony akumuliatorių kroviklį arba įrenginį, kuris
gali įkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra nurodyta instrukcijoje.
[ Kintamosios srovės adapteris
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros lizdo, jeigu naudosite kintamosios srovės
adapterį. Nedelsdami atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jeigu įrenginio naudojimo metu
kyla sutrikimai.
Klientams JAV ir Kanadoje
[ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius yra įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą, išnaudotus akumuliatorius nugabendami į
arčiausią surinkimo ir perdirbimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie akumuliatorių perdirbimą,
skambinkite nemokamu telefono numeriu
1-800-822-8837 arba aplankykite interneto svetainę
http://www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio jonų akumuliatorių arba tokių, kurių elektrolitas
yra ištekėjęs.
[ Akumuliatorius
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi
toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet
kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio
veikimą.
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003 standartą.
Šis įrenginys atitinka FCC/IC reikalavimus dėl spinduliavimo ribų, kurios yra nustatytos
konkrečiai terpei, ir atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires IC radijo dažnių (RF)
poveikio taisyklių OET65 ir RSS-102 priede C.
Šis įrenginys turi labai žemą RF energijos lygį, kuris yra laikomas atitinkančiu ribojimus
be ypatingos absorbcijos intensyvumo (SAR) matavimo.
LT
4
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 5 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima skambinti tik ryšium su klausimais, kurie yra susiję su FCC.
[ Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC-HX50V
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
LT
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos
dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2)
šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali
sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Nestatykite ir nenaudokite šio įrenginio kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.
[ DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra tiesiogiai
patvirtinti šioje naudojimo instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo įrenginiu anuliavimo
priežastimi.
[ Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti
B klasės skaitmeniniams įrenginiams sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos nuo kenksmingų triukšmų užtikrinimui,
naudojant įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys gamina, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra pastatytas ir nėra naudojamas
atitinkamai gamintojo nurodymams, gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys
sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų priėmimo kenksmingus trukdžius, kuriuos galima
nustatyti, išjungiant ir įjungiant įrenginį, siekiant išvengti trukdžių, yra rekomenduojama
atlikti vieną arba kelis toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam įrenginiui
nustatyti ribojimai būtų taikomi atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B skyriui.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
5
master:Left
010GB1.fm Page 6 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Klientams Kanadoje
Šis įrenginys atitinka Industry Canada radijo ryšių, nereikalaujančių licencijos, RSS
standartą (-us).
Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius,
kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Klientams Europoje
Sony Corporation pareiškia, kad šis DSC-HX50/HX50V skaitmeninis fotoaparatas
atitinka 1999/5/EC direktyvos pagrindines taisykles ir kitus susietus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
[ Pastaba klientams, kurių šalims galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie
gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas sąlygas
dėl sujungimo kabelių naudojimo, kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
[ Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų perdavimo pertraukimą pusiaukelyje (nesėkmingas
duomenų siuntimas), pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
LT
6
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 7 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
[ Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį
produktą, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį.
LT
[ Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio
elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos
utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai
išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
LT
7
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 8 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastaba klientams Jungtinėje Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris atitinka BS
1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio nurodytas
srovės stiprumas atitinka komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą ir kuris yra
patvirtintas ASTA arba BSI iki BS 1362 (su
arba
ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, po
saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite kištuko be
pritvirtinto saugiklio dangtelio. Jeigu pametėte saugiklio dangtelį, susisiekite su arčiausio
Sony serviso centro atstovu.
Klientams Singapūre
LT
8
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 9 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
A Ekspozicijos kompensavimo
ratukas
B ON/OFF (maitinimas) mygtukas
C Užrakto mygtukas
D Fotografavimui: W/T (mastelis)
svirtelė
Atvaizdavimui:
(atvaizdavimo mastelis) svirtelė/
(indeksas) svirtelė
LT
E Laikmačio indikatorius/šypsenos
nustatymo užrakto indikatorius/
AF apšvietimas
F Veiksenų ratukas:
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(Scene Selection)
G Daugialypės terpės sąsajos
lizdas*1
H Blykstė
I Mikrofonas
J Garsiakalbis
K Objektyvas
L
(išstumti blykstę) mygtukas
M LCD ekranas
N MOVIE (vaizdo įrašas)
mygtukas
O
(atvaizduoti) mygtukas
P Valdymo ratukas
LT
Q GPS imtuvas (integruotas, tik
DSC-HX50V)
9
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 10 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
R Įkrovimo indikatorius
S Multi/Mikro USB lizdas*2
T Wi-Fi imtuvas (integruotas)
U Rankinio dirželio tvirtinimo
ąselė
V MENU mygtukas
W / (fotoaparato vediklis/
ištrinti) mygtukas
X CUSTOM (pritaikyti) mygtukas
veiksmai su kitų gamintojų
priedais.
*2 Remia su mikro USB suderinamą
įrenginį.
• Galite pageidaujamą funkciją
priskirti CUSTOM mygtukui.
Pradinė nuostata yra [ISO].
Y Akumuliatoriaus skyrelis
Z Atminties kortelės skyrelis
wj Prieigos indikatorius
wk Akumuliatoriaus išstūmimo
svirtelė
wl Akumuliatoriaus/atminties
kortelės skyrelio dangtelis
e; HDMI mikro lizdas
ea Trikojo tvirtinimo lizdas
• Prisukite trikojį varžtu, kuris yra
trumpesnis už 5,5 mm (7/32
colio). Priešingu atveju
fotoaparato nebus įmanoma gerai
pritvirtinti, ir taip jį galima
sugadinti.
*1 Išsamesnę informaciją apie
priedus, kurie yra suderinami su
daugialypės sąsajos lizdu, žiūrėkite
Sony interneto svetainėje,
susisiekite su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu.
Galite taip pat naudoti priedus,
kurie yra suderinami su priedų
tvirtinimo lizdu. Nėra garantuojami
LT
10
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 11 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Akumuliatoriaus įdėjimas
Akumuliatoriaus išstūmimo svirtelė
LT
1 Atidarykite skyrelio dangtelį.
akumuliatorių.
2 Įdėkite
• Paspaudę akumuliatoriaus išstūmimo svirtelę, įdėkite akumuliatorių,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje. Įsitikinkite, kad po akumuliatoriaus
įdėjimo akumuliatoriaus išstūmimo svirtelė yra užfiksuota.
• Jeigu uždarysite skyrelio dangtelį, kai akumuliatorius bus įdėtas
neteisingai, įmanoma, sugadinsite fotoaparatą.
LT
11
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 12 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
Klientams JAV ir Kanadoje
Srovės laidas
Klientams kitose šalyse/regionuose
Įkrovimo indikatorius
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: įkrovimas yra
baigtas
Blyksi:
kilo įkrovimo klaida arba
įkrovimas laikinai yra
nutrauktas, nes
fotoaparato temperatūra
nėra pritaikytame
diapazone
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės
1 adapterio
(kompl.) naudodami mikro USB kabelį
(kompl.).
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie elektros
2 lizdo.
LT
12
Įkrovimo indikatorius šviečia oranžine spalva, ir prasideda įkrovimas.
• Išjunkite fotoaparatą, kai įkraunate akumuliatorių.
• Galima įkrauti ir dalinai išsikrovusį akumuliatorių.
• Kai įkrovimo indikatorius blyksi ir įkrovimas nėra baigtas, išimkite ir iš
naujo įdėkite akumuliatorių.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 13 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastabos
• Jeigu fotoaparato įkrovimo indikatorius blyksi, kai kintamosios srovės adapteris
yra prijungtas prie elektros lizdo, jis nurodo, kad įkrovimas laikinai yra
pertrauktas, nes temperatūra yra už rekomenduojamo diapazono ribų. Įkrovimas
bus tęsiamas, kai temperatūra vėl bus pritaikytame diapazone. Akumuliatorių yra
rekomenduojama įkrauti 10°C - 30°C (50ºF - 86ºF) temperatūroje.
• Įmanoma, akumuliatorius nebus įkrautas efektyviai, jeigu jo kontaktai yra
nešvarūs. Tokiu atveju lengvai nuvalykite dulkes nuo akumuliatoriaus kontaktų
minkšta skepetėle arba vatos tamponu.
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie lengvai prieinamo elektros
lizdo. Jeigu kintamosios srovės adapterio naudojimo metu kyla veikimo
problemos, nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo, kad įrenginį
LT
atjungtumėte nuo maitinimo šaltinio.
• Po įkrovimo baigimo atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo.
• Būtinai naudokite tik originalų Sony akumuliatorių, mikro lizdo USB kabelį
(kompl.) ir kintamosios srovės adapterį (kompl.).
x Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas)
Įkrovimo trukmė yra apytiksliai 230 minučių naudojant kintamosios srovės
adapterį (kompl.).
Pastaba
• Yra nurodyta trukmė, kuri yra reikalinga, kad būtų įkrautas pilnai išsikrovęs
akumuliatorius 25°C (77°F) temperatūroje. Įkrovimas gali užimti daugiau laiko
priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.
x Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio
Akumuliatorių įmanoma įkrauti, fotoaparatą mikro USB kabeliu prijungus prie
kompiuterio.
prie USB lizdo
LT
13
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 14 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastaba
• Įsidėmėkite toliau minėtą, kai įkraunate, naudodami kompiuterį.
– Jeigu fotoaparatas yra prijungtas prie nešiojamo kompiuterio, kuris nėra
prijungtas prie kintamosios srovės elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio
akumuliatorius išsikraus. Neįkraukite ilgai.
– Neįjunkite/neišjunkite ir nepaleiskite kompiuterio kartotinai, bei neaktyvuokite
kompiuterio iš miego būsenos, kai tarp fotoaparato ir kompiuterio yra sudarytas
USB ryšys. Dėl to gali kilti fotoaparato veikimo sutrikimai. Prieš kompiuterio
įjungimą/išjungimą, paleidimą kartotinai arba aktyvavimą iš miego būsenos
atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Įkrovimas nėra garantuojamas, naudojant vartotojo pagamintą arba modifikuotą
kompiuterį.
x Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir vaizdų skaičius,
kurį galima fotografuoti/atvaizduoti
Fotografavimas (vaizdai)
Akumuliatoriaus
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Apytiksliai 200 min.
Apytiksliai 400 vaizdų
Vaizdo įrašo paprastas įrašymas
Apytiksliai 55 min
–
Vaizdo įrašo nepertraukiamas
įrašymas
Apytiksliai 90 min
–
Apytiksliai 320 min.
Apytiksliai 6400 vaizdų
Atvaizdavimas (vaizdai)
Pastabos
LT
14
• Nurodytas vaizdų skaičius yra taikomas toje situacijoje, kai akumuliatorius yra
pilnai įkrautas. Vaizdų skaičius gali sumažėti priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
• Vaizdų skaičius, kurį galima fotografuoti, yra nustatytas šiomis sąlygomis:
– naudojant Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) laikmeną (nekompl.);
– akumuliatorius yra naudojamas 25°C (77°F) temperatūroje;
– [GPS setting] yra nustatytas į [Off] (tik DSC-HX50V);
– [Disp. Resolution] yra nustatytas į [Standard].
• “Vaizdų fotografavimas” skaičiaus matavimo metodo pagrinde yra CIPA
standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Display Setting) yra nustatytas į [ON];
– fotografavimas yra atliekamas po kiekvienų 30 sekundžių;
– mastelis yra pakaitomis keičiamas tarp W ir T galo;
– blykstė suveikia kiekvieną antrą fotografavimo kartą;
– maitinimas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas po kiekvienų dešimties
fotografavimo kartų.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 15 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
• Vaizdo įrašo įrašymo trukmės minutėse matavimo metodo pagrinde yra CIPA
standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
– Vaizdo įrašo kokybė: AVC HD HQ
– Vaizdo įrašo paprastas įrašymas: akumuliatoriaus veikimo trukmė
apskaičiuojama atsižvelgiant į įrašymo kartotinį pradėjimą/pertraukimą,
mastelio keitimą, fotoaparato įjungimą/išjungimą ir t.t.
– Vaizdo įrašo nepertraukiamas įrašymas: akumuliatoriaus veikimo trukmė
apskaičiuojama atsižvelgiant į nepertraukiamą įrašymą, kol nepasiekiamas
ribojimas (29 minutės), po to įrašymas yra tęsiamas dar kartą paspaudžiant
MOVIE mygtuką. Nėra naudojamos kitos funkcijos, pavyzdžiui, mastelio
keitimas.
LT
x Maitinimo tiekimas
Fotoaparatui yra įmanoma tiekti maitinimą iš elektros lizdo, prijungus jį prie
kintamosios srovės adapterio naudojant mikro USB kabelį (kompl.).
Galite vaizdus importuoti į kompiuterį, USB kabeliu prijungę fotoaparatą prie
kompiuterio nesijaudindami dėl fotoaparato akumuliatoriaus išsikrovimo.
Be to, galite naudoti kintamosios srovės adapterį AC-UD10 (nekompl.) arba
AC-UD11 (nekompl.) fotoaparato maitinimui įrašymo metu.
Pastabos
• Maitinimas nėra tiekiamas, kai į fotoaparatą nėra įdėtas akumuliatorius.
• Fotografavimas nėra įmanomas, kai fotoaparatas yra tiesiogiai prijungtas prie
kompiuterio ar elektros lizdo naudojant komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį.
• Jeigu fotoaparatą mikro USB kabeliu prijungiate prie kompiuterio, kol
fotoaparatas yra perjungtas į atvaizdavimo būseną, fotoaparato ekrane
atvaizdavimo būsenos parodymai pasikeis į USB ryšio būsenos parodymus.
Paspauskite
(atvaizduoti) mygtuką, kad perjungtumėte į atvaizdavimo būseną.
• Įmanoma, kintamosios srovės adapteris AC-UD11 nebus prieinamas kai kuriose
šalyse/regionuose.
LT
15
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 16 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
Įsitikinkite, kad nuskeltas kampas
yra nukreiptas teisingai.
1 Atidarykite skyrelio dangtelį.
atminties kortelę (nekompl.).
2 Įdėkite
• Nuskeltą kampą nukreipkite, kaip yra atvaizduota iliustracijoje, ir
įdėkite atminties kortelę, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
3 Uždarykite dangtelį.
LT
16
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 17 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
x Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Atminties kortelė
A
B
C
D
E
Vaizdams
Vaizdo įrašams
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(tik Mark2)
SD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
LT
• Šioje instrukcijoje lentelėje nurodyti gaminiai yra vadinami taip:
A: “Memory Stick XC Duo” laikmena
B: “Memory Stick PRO Duo” laikmena
C: “Memory Stick Micro” laikmena
D: SD kortelė
E: microSD atminties kortelė
Pastaba
• Kad su fotoaparatu būtų galima naudoti “Memory Stick Micro” laikmeną arba
microSD atminties kortelę, iš pradžių būtinai įdėkite ją į adapterį.
x Atminties kortelės/akumuliatoriaus išėmimas
Atminties kortelė: vieną kartą paspauskite atminties kortelę, kad ją
išstumtumėte.
Akumuliatorius: pastumkite akumuliatoriaus išstūmimo svirtelę. Nenumeskite
akumuliatoriaus.
Pastaba
• Neišimkite atminties kortelės/akumuliatoriaus, kai šviečia prieigos indikatorius
(9 psl.). Priešingu atveju galite sugadinti vidinės atminties/atminties kortelės
duomenis.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
17
master:Left
010GB1.fm Page 18 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Parametrų išsirinkimui: v/V/b/B
Nustatykite datos ir laikrodžio
reikšmes: /
Patvirtinimui: z
ON/OFF (maitinimas) mygtuką.
1 Paspauskite
Kai fotoaparatą įjungiate pirmą kartą, pasirodo datos ir laikrodžio
nustatymo langas.
• Gali praeiti kažkiek laiko, kol maitinimas įsijungs ir bus galima naudoti
fotoaparatą.
2 Išsirinkite reikalingą kalbą.
Išsirinkite reikalingą geografinį regioną, atlikdami
3 ekrane
pateiktus nurodymus, po to paspauskite z.
[Date & Time Format], [Daylight Savings]
4 Nustatykite
arba [Summer Time] ir [Date & Time], po to išsirinkite
[OK] t [OK].
• Vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis yra 12:00 PM.
ekrane pateiktus nurodymus.
5 Atlikite
• Akumuliatorius greitai išsikraus, kai:
– [GPS setting] yra nustatytas į [On] (tik DSC-HX50V);
– [Disp. Resolution] yra nustatytas į [High].
LT
18
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 19 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Vaizdų fotografavimas/vaizdo įrašų įrašymas
Veiksenų ratukas
Užrakto
mygtukas
MOVIE
: Intelligent Auto
: Movie Mode
W/T (mastelis)
svirtelė
LT
W: sumažinti
T: padidinti
Neuždenkite blykstės (A).
Vaizdų fotografavimas
Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad
1 sureguliuotumėte
fokusą.
Kai objektas yra fokuse, nuskamba garso signalas ir šviečia z indikatorius.
Iki galo paspauskite užrakto mygtuką, kad
2 fotografuotumėte
vaizdą.
Vaizdo įrašų įrašymas
Paspauskite MOVIE (vaizdo įrašas) mygtuką, kad
1 pradėtumėte
įrašymą.
• Mastelio keitimui naudokite W/T (mastelis) svirtelę.
• Paspauskite užrakto mygtuką, kad vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuotumėte vaizdus.
Dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką, kad
2 pertrauktumėte
įrašymą.
LT
19
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 20 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastabos
• Jeigu vaizdo įrašo įrašymo metu naudojate mastelio keitimo funkciją, yra įrašomas
objektyvo judėjimo, bei svirtelės veikimo garsas. Įmanoma, bus įrašytas ir
MOVIE mygtuko paspaudimo garsas, kai baigsite vaizdo įrašo įrašymą.
• Įmanoma, panoraminių vaizdų fotografavimo radiusas sumažės priklausomai nuo
objekto arba jo fotografavimo būdo. Todėl net tada, kai [360°] yra nustatytas į
panoraminį fotografavimą, nufotografuoto vaizdo matomumas gali būti mažesnis
nei 360 laipsnių kampas.
• Nepertraukiamas įrašymas yra įmanomas 29 minutes naudojant fotoaparato
pradines nuostatas ir apytiksliai 25°C (77°F) temperatūroje. Kai vaizdo įrašo
įrašymas yra baigtas, galite tęsti įrašymą, dar kartą paspausdami MOVIE
mygtuką. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros įrašymas gali būti pertrauktas,
siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Vaizdų atvaizdavimas
W: sumažinti
T: padidinti
Valdymo ratukas
(atvaizduoti)
/
(ištrinti)
Vaizdų išsirinkimui:B (sekantis)/b (ankstesnis)
arba pasukite valdymo ratuką
Patvirtinimui: z
(atvaizduoti) mygtuką.
1 Paspauskite
• Kai šiuo fotoaparatu atvaizduojate kitu fotoaparatu į atminties kortelę
įrašytus vaizdus, pasirodo duomenų failo registravimo langas.
x Sekančio/ankstesnio vaizdo išsirinkimas
Išsirinkite vaizdą, paspausdami valdymo ratuko B (sekantis)/b (ankstesnis)
arba pasukdami valdymo ratuką. Valdymo ratuko centre paspauskite z, kad
atkurtumėte vaizdo įrašus.
LT
20
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 21 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
x Vaizdo ištrynimas
1 Paspauskite / (ištrinti) mygtuką.
2 Valdymo ratuko v pagalba išsirinkite [This Image], po to paspauskite z.
x Grįžimas į vaizdų fotografavimo būseną
Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.
Fotoaparato vediklis
Šis fotoaparatas turi vidinį funkcijų vediklį. Jis leidžia ieškoti fotoaparato
funkcijų atitinkamai poreikiams.
/
LT
(fotoaparato vediklis)
MENU
1 Paspauskite MENU mygtuką.
Išsirinkite reikalingą MENU parametrą, po to
2 paspauskite
/ (fotoaparato vediklis) mygtuką.
Pasirodo išrinkto parametro veiksmų vediklis.
• Jeigu paspaudžiate / (fotoaparato vediklis) mygtuką, kai nėra
atvaizduotas MENU langas, galite ieškoti vediklyje, naudodami
raktažodžius arba piktogramas.
LT
21
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 22 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Susipažinimas su kitomis funkcijomis
Kitas fotografavimui arba atvaizdavimui naudojamas funkcijas galima valdyti
fotoaparato valdymo ratuku arba MENU mygtuku. Šis fotoaparatas turi
funkcijų vediklį, kuris leidžia lengvai išsirinkti funkcijas. Kol yra
atvaizduojamas vediklis, išbandykite kitas funkcijas.
MENU
Valdymo
ratukas
Funkcijų vediklis
x Valdymo ratukas
DISP (Display Setting): galite keisti ekrano parodymus.
/
(Cont. Shooting/Self-Timer): galite naudoti laikmatį ir fotografuoti,
naudodami vaizdų serijos fotografavimo veikseną.
(Photo Creativity): galite intuityviai valdyti fotoaparatą.
(Flash): galite fotografavimui išsirinkti blykstės veikseną.
Centrinis mygtukas (Tracking focus): fotoaparatas seka objektą ir
automatiškai sureguliuoja fokusą, net jeigu objektas juda.
LT
22
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 23 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
x Meniu parametrai
Fotografavimas
Movie shooting
scene
Galite išsirinkti vaizdo įrašų įrašymo veikseną.
Panorama
Shooting Scene
Galite išsirinkti fotografavimo veikseną, kai
fotografuojate panoraminius vaizdus.
Picture Effect
Galite fotografuoti vaizdus su originalia tekstūra
atitinkamai reikalingam efektui.
Scene Selection
Galite išsirinkti iš anksto sureguliuotas nuostatas
atitinkamai aplinkai.
Memory recall
mode
Galite išsirinkti nuostatą, kurią aktyvuoti, kai veiksenų
ratukas yra nustatytas į [Memory recall mode].
Easy Mode
Galite fotografuoti vaizdus, naudodami minimalų
funkcijų skaičių.
Defocus Effect
Galite nustatyti fono išsiliejimo efekto lygį, kai įrašote,
naudodami fono išsiliejimo veikseną.
Ctrl with
Smartphone
Vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų įrašymui
fotoaparatą valdant išmaniuoju telefonu.
Send to
Computer*1
Yra sukuriamos vaizdų atsarginės kopijos, juos
persiunčiant į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
Still Image
Size(Dual Rec)
Galite nustatyti vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuojamų vaizdų dydį.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie
Quality/Movie Size
Galite išsirinkti vaizdų, panoraminių vaizdų arba vaizdo
įrašų failų vaizdo dydį ir kokybę.
HDR Painting
effect
Kai vaizdo efektui išsirinkote [HDR Painting], galite
nustatyti efekto lygį.
Area of emphasis
Kai vaizdo efektui išsirinkote [Miniature], galite
nustatyti tą dalį, kurios fokusą sureguliuoti.
Color hue
Kai vaizdo efektui išsirinkote [Toy camera], galite
nustatyti spalvų atspalvius.
Extracted Color
Kai vaizdo efektui išsirinkote [Partial Color], galite
išsirinkti akcentuojamą spalvą.
LT
LT
23
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 24 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Illustration Effect
Kai vaizdo efektui išsirinkote [Illustration], galite
nustatyti efekto lygį.
ISO
Galite sureguliuoti šviesos jautrumą.
White Balance
Galite sureguliuoti vaizdo spalvų atspalvius.
White Balance
Shift
Galite sureguliuoti spalvų atspalvius atitinkamai
sureguliuotai reikšmei, kuri yra nustatyta, remiantis
išrinktu baltos spalvos balanso atspalviu.
Focus
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo metodą.
Metering Mode
Galite išsirinkti apšviestumo matavimo veikseną, kuri
nustato, kurią objekto dalį matuoti ekspozicijos
nustatymui.
Cont. Shooting
Interval
Galite išsirinkti, kiek vaizdų per sekundę fotografuosite
vaizdų serijos fotografavimo metu.
Bracket Setting
Galite nustatyti fotografavimo su reikšmės nustūmimu
tipą.
Scene Recognition
Galite nustatyti fotografavimo sąlygų automatinį
nustatymą.
Soft Skin Effect
Galite nustatyti švelnios odos efektą ir jo lygį.
Smile Shutter
Galite nustatyti, kad būtų automatiškai paleidžiamas
užraktas, kai yra nustatyta šypsena.
Smile Detection
Sensitivity
Galite nustatyti šypsenos nustatymo užrakto funkcijos
jautrumą, kad būtų atpažinta šypsena.
Face Detection
Galite išsirinkti, kad būtų automatiškai atpažįstami
veidai ir sureguliuojamos skirtingos nuostatos.
Color Mode
Galite išsirinkti vaizdų sotį kartu su efektais.
Color Saturation
Galite sureguliuoti vaizdo sotį.
Contrast
Galite sureguliuoti vaizdo kontrastą.
Sharpness
Galite sureguliuoti vaizdo ryškumą.
Noise Reduction
Galite sureguliuoti vaizdo raiškos ir triukšmų balansą.
Anti Blink
Galite nustatyti, kad automatiškai būtų fotografuojami
du vaizdai ir kad būtų išrenkamas tas, kuriame akys yra
atmerktos.
LT
24
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 25 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Movie SteadyShot
Galite nustatyti SteadyShot funkcijos lygį vaizdo įrašų
įrašymui. Jeigu keičiate [Movie SteadyShot] nuostatą,
kinta matomumas.
Position
Information*2
Galite patikrinti GPS trianguliacijos padėtį ir atnaujinti
buvimo vietos informaciją.
GPS Log REC*2
Galite įrašyti fotoaparato nešiojimo metu įvykdytą
maršrutą.
Register Setting
Galite registruoti reikalingas veiksenas arba fotoaparato
nuostatas. Nustatykite veiksenų ratuką į
(Memory
recall mode), kad aktyvuotumėte registruotas nuostatas.
In-Camera Guide
Galite ieškoti fotoaparato funkcijų atitinkamai
poreikiams.
LT
*1 Yra atvaizduojama tik tada, kai yra įdėta atminties kortelė.
*2 Tik DSC-HX50V
Atvaizdavimas
Send to
Smartphone
Vaizdų įkėlimui ir persiuntimui į išmanųjį telefoną.
View on TV
Vaizdų atvaizdavimui per TV, kurio tinklo ryšys yra
aktyvuotas.
Send to
Computer*
Yra sukuriamos vaizdų atsarginės kopijos, juos
persiunčiant į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
Retouch
Galite retušuoti vaizdą, naudodami skirtingus efektus.
Picture Effect
Galite vaizdams priskirti skirtingą tekstūrą.
Slideshow
Galite išsirinkti nepertraukiamo atvaizdavimo metodą.
Delete
Galite ištrinti vaizdą.
3D Viewing
Galite nustatyti 3D veiksena nufotografuotų vaizdų
atvaizdavimą per 3D TV.
View Mode*
Galite išsirinkti vaizdų atvaizdavimo formatą.
Display Cont.
Shooting Group
Galite išsirinkti, kad nufotografuotos vaizdų serijos būtų
atvaizduojamos grupėse arba kad būtų atvaizduojami
visi vaizdai.
Protect
Galite apsaugoti vaizdą.
Print (DPOF)*
Galite vaizdui priskirti spausdinimo komandos ženklą.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
25
master:Left
010GB1.fm Page 26 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Rotate
Galite nustatyti fotoaparato pasukimo kryptį į kairę arba
į dešinę.
In-Camera Guide
Galite ieškoti fotoaparato funkcijų atitinkamai
poreikiams.
* Yra atvaizduojama tik tada, kai yra įdėta atminties kortelė.
x
Nuostatų parametrai
Jeigu fotografavimo arba atvaizdavimo metu paspaudėte MENU mygtuką,
(Settings) yra atvaizduojamas kaip paskutinis pasirinkimas.
(Settings)
lange galite keisti pradines nuostatas.
Shooting Settings
Main Settings
Network Settings
Memory Card
Tool*2
Clock Settings
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Micref Level/
Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/Expanded
Focus/Custom Button/Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/HDMI Resolution/
CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting/USB Power
Supply/LUN Setting/Download Music/Empty Music/
Airplane Mode/GPS setting*3/GPS assist data*3/Dlt.GPS
Log Data*3/Eye-Fi*1/Power Save/Version
WPS Push/Access point settings/Edit Device Name/
SSID/PW Reset/Disp MAC Address
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting/Auto Clock ADJ*3/
Auto Area ADJ*3
*1 Yra atvaizduojama tik tada, kai yra įdėta Eye-Fi atminties kortelė.
*2 Jeigu atminties kortelė nėra įdėta, yra atvaizduojama
(Internal Memory
Tool), ir galima išsirinkti tik [Format].
*3 Tik DSC-HX50V
LT
26
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 27 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
“PlayMemories Home” funkcijos
Programinė įranga “PlayMemories Home” leidžia į kompiuterį importuoti
vaizdus ir vaizdo įrašus ir juos naudoti. “PlayMemories Home” yra
reikalingas, kad AVCHD vaizdo įrašus būtų galima importuoti į kompiuterį.
Vaizdų
importavimas iš
fotoaparato
Vaizdų atvaizdavimas kalendoriuje
Vaizdų bendras naudojimas
naudojant “PlayMemories
Online”
LT
Vaizdo įrašų
įrašymas į diską
Vaizdų įkėlimas į tinklą
z “PlayMemories Home” parsisiuntimas (tik Windows
operacinei sistemai)
Galite parsisiųsti “PlayMemories Home” iš toliau nurodytos interneto svetainės:
www.sony.net/pm
Pastabos
• Kad būtų galima įdiegti “PlayMemories Home”, yra reikalingas interneto ryšys.
• Kad būtų galima naudoti “PlayMemories Online” ar kitas tinklo paslaugas, yra
reikalingas interneto ryšys. Įmanoma, “PlayMemories Online” ar kitos tinklo
paslaugos nebus prieinamos kai kuriose šalyse arba regionuose.
• “PlayMemories Home” nėra suderinamas su Mac operacine sistema. Naudokite
taikomąsias programas, kurios yra įdiegtos į Mac operacinės sistemos kompiuterį.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
27
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 28 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
x “PlayMemories Home” įdiegimas į kompiuterį
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę,
1 aplankykite
nurodytą interneto svetainę, po to
spragtelėkite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
ekrane
2 Atlikite
pateiktus
nurodymus, kad
atliktumėte
įdiegimą.
• Kai pasirodo kvietimas
prijungti fotoaparatą prie
kompiuterio, prijunkite
fotoaparatą prie
kompiuterio naudodami
mikro USB kabelį
(kompl.).
prie multi/mikro
USB lizdo
prie USB lizdo
x “PlayMemories Home Help Guide” atvaizdavimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie “PlayMemories Home”
naudojimą, žiūrėkite “PlayMemories Home Help Guide”.
darbalaukyje du kartus spragtelėkite
1 Kompiuterio
[PlayMemories Home Help Guide] piktogramą.
• Norėdami iš pagrindinio meniu atidaryti “PlayMemories Home Help
Guide”: spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Naudodami Windows 8, pagrindiniame lange išsirinkite [PlayMemories
Home] piktogramą, kad paleistumėte [PlayMemories Home], po to
[Help] meniu išsirinkite [PlayMemories Home Help Guide].
• Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie “PlayMemories Home”, galite
taip pat žiūrėti “Cyber-shot User Guide” (2 psl.) arba nurodytą
PlayMemories Home techninio rėmimo interneto svetainę (tik anglų kalba):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LT
28
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right
010GB1.fm Page 29 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo
įrašymo sąlygų ir atminties kortelės.
x Vaizdai
(vienetai: vaizdai)
Talpa
Matmenys
Vidinė atmintis
Atminties kortelė
Apytiksliai 48 MB.
2 GB
20M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(15M)
LT
x Vaizdo įrašai
Lentelėje yra nurodyta apytikslė maksimali įrašymo trukmė. Tai yra bendra
visų vaizdo įrašų failų trukmė. Nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti
apytiksliai 29 minutes (trukmė apribota įrenginio techninėmis
charakteristikomis). MP4 (12M) formato vaizdo įrašo nepertraukiamo įrašymo
trukmė yra apytiksliai 15 minučių (apribota 2 GB failo dydžiu).
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Matmenys
AVC HD 28M (PS)
Vidinė atmintis
Atminties kortelė
Apytiksliai 48 MB.
2 GB
—
8 min. (8 min.)
AVC HD 24M (FX)
—
10 min. (10 min.)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 min. (15 min.)
MP4 12M
—
15 min.
MP4 3M
—
1 val. 10 min.
Skaičius skliausteliuose ( ) yra minimali įrašymo trukmė.
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės skiriasi, nes fotoaparatas įrašo, naudodamas kintantį
bitų srauto greitį (VBR), kuris automatiškai sureguliuoja vaizdo kokybę
priklausomai nuo vaizdo. Kai įrašote objektą, kuris greitai juda, vaizdas yra
aiškesnis, tačiau sutrumpėja įrašymo trukmė, nes įrašymas reikalauja daugiau
atminties talpos.
Įrašymo trukmė taip pat skiriasi priklausomai nuo sąlygų, objekto arba vaizdo
kokybės/dydžio nuostatos.
LT
29
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Left
010GB1.fm Page 30 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Fotoaparato funkcijos
• Šioje instrukcijoje yra aprašytos su 1080 60i suderinamo įrenginio ir su 1080 50i
suderinamo įrenginio funkcijos.
– Norėdami nustatyti, ar šis fotoaparatas remia GPS funkciją, patikrinkite jo
modelio pavadinimą.
Suderinamas su GPS: DSC-HX50V
Nėra suderinamas su GPS: DSC-HX50
– Norėdami sužinoti, ar fotoaparatas yra suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i,
patikrinkite žemiau nurodytus ženklus fotoaparato apačioje.
Su 1080 60i suderinamas įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas įrenginys: 50i
• Šis fotoaparatas yra suderinamas su 1080 60p arba 50p formato vaizdo įrašais.
Priešingai iki šiol naudotoms standartinėms įrašymo veiksenoms, kurios naudoja
pakaitinės plėtros metodą, šis fotoaparatas įrašo naudodamas progresyvų metodą.
Ji padidina raišką, leisdama atvaizduoti tolygesnius ir natūralesnius vaizdus.
• Kai esate lėktuvo salone, nustatykite [Airplane Mode] į [On] (tik DSC-HX50V).
• Per su 3D suderinamus vaizduoklius nežiūrėkite ilgą laiką šiuo fotoaparatu
įrašytus 3D vaizdus.
• Kai per su 3D suderinamą vaizduoklį žiūrite fotoaparatu įrašytus 3D vaizdus,
galite pajusti nemalonius simptomus, pavyzdžiui, akių skausmą, nuovargį arba
pasijausite blogai. Siekiant išvengti šių simptomų yra rekomenduojamos
reguliarios pertraukos. Kadangi reikalingas pertraukų dažnumas yra individualus
kiekvienam žmogui, išsirinkite sau pritaikytą. Jeigu jaučiate bet kokį diskomfortą,
nutraukite 3D vaizdų žiūrėjimą, kol savijauta pagerės, ir esant poreikiui susisiekite
su gydytoju. Žiūrėkite taip pat prijungto įrenginio arba su fotoaparatu naudojamos
programinės įrangos naudojimo instrukciją. Įsidėmėkite - vaikų regėjimas yra tik
vystymosi stadijoje (ypač jaunesnių už 6 metus).
Prieš leisdami mažiems vaikams žiūrėti 3D vaizdus, susisiekite su specialistu,
pavyzdžiui, pediatru arba oftalmologu. Įsitikinkite, kad vaikai laikosi minėtų
nurodymų.
Dėl įrenginių, kurie yra suderinami su GPS (tik DSC-HX50V)
• Naudokite GPS funkciją atitinkamai taisyklėms toje šalyje arba regione, kur
naudojate fotoaparatą.
• Jeigu nenorite įrašyti buvimo vietos informacijos, nustatykite [GPS setting] į [Off].
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite, nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant žemės arba neužlipkite ant jo.
Ypač atidžiai elkitės su objektyvu.
LT
30
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 31 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Pastabos dėl fotografavimo/peržiūros
• Prieš fotografavimą atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, jog
fotoaparatas veikia teisingai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms, aptaškymui bei vandeniui.
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens poveikio. Jeigu į fotoaparatą patenka vanduo,
gali kilti veikimo sutrikimai. Kai kuriais atvejais fotoaparato sutaisyti neįmanoma.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę arba į kitą ryškią šviesą. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai.
• Jeigu susikondensuoja drėgmė, prieš fotoaparato naudojimą pašalinkite drėgmę.
• Nekratykite ir nedaužykite fotoaparato. Priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai ir, įmanoma, negalėsite fotografuoti vaizdų. Įmanoma, nebegalėsite
naudoti įrašymo laikmenos, arba vaizdo duomenys bus sugadinti.
Nenaudokite/nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
LT
• Labai karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje
Pavyzdžiui, saulėje pastatytame automobilyje fotoaparato korpusas gali
deformuotis, ir dėl to gali kilti veikimo sutrikimai.
• Tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti apšildymo įrenginių
Fotoaparato korpusas gali pakeisti spalvą arba deformuotis, ir dėl to gali kilti
veikimo sutrikimai.
• Vietose, kuriose yra jaučiamos stiprios vibracijos
• Arti galingo magnetizmo, radijo bangų arba spinduliavimo šaltinio. Priešingu
atveju fotoaparatas, įmanoma, nebegalės teisingai įrašyti arba atvaizduoti vaizdų.
• Smėlėtose arba dulkėtose vietose
Žiūrėkite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlis arba dulkės. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai, ir kai kuriais atvejais šių sutrikimų pašalinti
neįmanoma.
Pastabos dėl ekrano ir objektyvo
Ekranas yra pagamintas, naudojant labai aukšto tikslumo technologiją, todėl efektyviųjų
vaizdo elementų skaičius yra 99,99% ir daugiau. Tačiau ekrane gali pastoviai pasirodyti
keli maži juodi ir/arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni arba žali). Šie taškai yra
gaminimo proceso normalus reiškinys ir jokiu būdu neįtakoja įrašo.
Dėl fotoaparato temperatūros
Nepertraukiamo naudojimo atveju fotoaparatas ir akumuliatorius gali įkaisti, tačiau
tai nėra veikimo sutrikimas.
Perkaitimo išvengimas
Priklausomai nuo fotoaparato ir akumuliatoriaus temperatūros, įmanoma, nebus
galima įrašyti vaizdo įrašų, arba fotoaparato maitinimas automatiškai išsijungs, kad
jis būtų apsaugotas nuo sutrikimų.
Prieš maitinimo išsijungimą ekrane pasirodo pranešimas, arba neįmanoma įrašyti
vaizdo įrašų. Tokiu atveju palikite maitinimą išjungtą ir palaukite, kol fotoaparato ir
akumuliatoriaus temperatūra sumažės. Jeigu įjungsite maitinimą, kai fotoaparatas ir
akumuliatorius dar nebus pakankamai atvėsę, maitinimas vėl išsijungs, arba
negalėsite įrašyti vaizdo įrašų.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
31
master:Left
010GB1.fm Page 32 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Apie akumuliatoriaus įkrovimą
Jeigu įkraunate akumuliatorių, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma,
negalėsite jo įkrauti pilnai.
Priežastis yra akumuliatoriaus charakteristikos, ir tai nėra veikimo sutrikimas. Dar
kartą įkraukite akumuliatorių.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos programos, filmai, vaizdo įrašai ir kita medžiaga gali būti apsaugota
autorių teisėmis. Tokios medžiagos neleistas įrašymas gali būti Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pažeidimas.
Nėra kompensuojamas sugadintas turinys arba nepavykęs įrašymas
Jeigu dėl fotoaparato arba įrašymo laikmenos ir t.t. sutrikimo neįmanoma įrašyti,
atvaizduoti arba kitaip naudoti duomenų, Sony kompensacijos neišmoka.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Nuvalykite fotoaparato paviršių vandenyje lengvai sudrėkinta minkšta skepetėle, po
to nuvalykite sausa skepetėle. Kad negadintumėte fotoaparato paviršiaus dangos
arba korpuso:
– nenaudokite chemikalų, pavyzdžiui, acetono, benzino, spirito, cheminių
servetėlių, repelentų, kremų nuo saulės nudegimų arba insekticidų ir kt.
Ekrano priežiūra
• Rankų kremo ar drėkinimo priemonės liekanos ant ekrano gali ištirpinti jo dangą.
Jeigu ant ekrano patenka minėtos medžiagos, nedelsdami jas nuvalykite.
• Nevalykite jėga naudodami servetėles ar kitas medžiagas, kad negadintumėte
dangos.
• Jeigu pirštų atspaudai ar nešvarumai yra prilipę prie ekrano, juos yra
rekomenduojama atidžiai pašalinti, o po to nuvalyti ekraną minkšta skepetėle.
Pastaba dėl bevielio LAN
Sony neatsako už bet kokią žalą, kurią gali sukelti neleistina prieiga prie fotoaparato
laikmenų ar jose esančių duomenų neteisėtas naudojimas, kuris įvyko dėl praradimo
ar vagystės.
Pastaba dėl fotoaparato utilizavimo/jo atidavimo kitiems
Siekdami apsaugoti asmeninius duomenis, prieš fotoaparato utilizavimą ar jo
atidavimo kitiems atlikite toliau minėtus veiksmus.
• Sužymėkite vidinę atmintį (26 psl.), fotografuokite vaizdus su uždaru objektyvu,
kad užpildytumėte visą atminties talpą, po to dar kartą sužymėkite vidinę atmintį.
Taip bus sunkiau atgauti pradinius duomenis.
• Atstatykite visus fotoaparato parametrus atlikdami [Initialize] t [All settings]
(26 psl.).
LT
32
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 33 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,82 mm (1/
2,3 tipas) Exmor R CMOS jutiklis
Fotoaparato bendras vaizdo elementų
skaičius:
apytiksliai 21,1 milijonai vaizdo
elementų
Fotoaparato efektyviųjų vaizdo
elementų skaičius:
apytiksliai 20,4 milijonai vaizdo
elementų
Objektyvas Sony G 30× mastelio
keitimo objektyvas
f = 4,3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (35 mm fotojuostelės
ekvivalentas))
F3,5 (W) – F6,3 (T)
Vaizdo įrašų įrašymo metu (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Vaizdo įrašų įrašymo metu (4:3):
32,5 mm – 975 mm*
* Kai [Movie SteadyShot] yra
nustatytas į [Standard]
SteadyShot: optinis
Ekspozicijos reikšmė: automatinė
ekspozicija, išlaikymo pirmenybė,
diafragmos apertūros pirmenybė,
rankinė ekspozicija, aplinkos
išsirinkimas
Baltos spalvos balansas: automatinis,
dienos šviesa, debesuota,
liuminescencinė šviesa 1/2/3,
kaitrinės lempos šviesa, blykstė,
vieną kartą paspaudžiant mygtuką,
baltos spalvos balanso nustūmimas
Failo formatas:
Vaizdai: atitinka JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), suderinami su
DPOF
3D vaizdai: suderinami su MPO
(MPF Extended (Disparity Image))
Vaizdo įrašai (AVCHD formatas):
suderinamas su AVCHD formato
Ver.2.0
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
LT
Garsas: Dolby Digital 2 kan.,
naudoja Dolby Digital Stereo
Creator
• Pagaminta pagal Dolby
Laboratories licenciją.
Vaizdo įrašai (MP4 formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Įrašymo laikmena: vidinė atmintis
(apytiksliai 48 MB), “Memory
Stick XC Duo” laikmena,
“Memory Stick PRO Duo”
laikmena, “Memory Stick Micro”
laikmena, SD kortelės, microSD
atminties kortelės
Blykstė: blykstės veikimo radiusas (ISO
jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos koeficientas) nustatytas
į Auto):
nuo apytiksliai 0,25 m iki 5,6 m
(nuo 0,82 pėdų iki 18,37 pėdų) (W)/
nuo apytiksliai 2,0 m iki 3,0 m
(nuo 6,56 pėdų iki 9,84 pėdų) (T)
[Įvesties ir išvesties lizdai]
HDMI lizdas: HDMI mikro lizdas
Multi/Mikro USB lizdas*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Remia su mikro USB suderinamą
įrenginį.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
LT
33
master:Left_2 column
010GB1.fm Page 34 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
[LCD ekranas]
LCD skydelis: 7,5 cm (3,0 tipas) TFT
matrica
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
[Maitinimas, bendro pobūdžio
informacija]
Maitinimas: įkraunamas
akumuliatorius
NP-BX1, 3,6 V
kintamosios srovės adapteris
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D, 5 V
Elektros sunaudojimas (fotografavimo/
įrašymo metu):
apytiksliai 1,2 W
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C
(32 °F - 104 °F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C iki
+60°C (–4 °F - +140 °F)
Matmenys (atitinkamai CIPA):
108,1 mm × 64,3 mm × 38,3 mm
(4 3/8 colio × 2 5/8 colio ×
1 9/16 colio)
(plotis/aukštis/gylis)
Svoris (atitinkamai CIPA) (įskaitant
NP-BX1 akumuliatorių, “Memory
Stick PRO Duo” laikmeną):
apytiksliai 272 g (9,6 uncijos)
Mikrofonas: stereofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinamas
PRINT Image Matching III:
suderinamas
[Bevielis LAN]
LT
34
Remiamas standartas: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz.
Remiami saugumo protokolai: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūracijos metodas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
veiksena
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D
Maitinimas: nuo 100 V iki 240 V
kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė,
0,5 A
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C
(32 °F - 104 °F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C iki
+60°C (–4 °F - +140 °F)
Matmenys:
apytiksliai 50 mm × 22 mm ×
54 mm (2 coliai × 7/8 colio × 2 1/4
colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris:
JAV ir Kanados modeliams:
apytiksliai 48 g (1,7 uncijos)
Kitų šalių arba regionų modeliams:
apytiksliai 43 g (1,5 uncijos)
Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1
Naudojamas akumuliatorius: ličio jonų
akumuliatorius
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Nominali įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės
stiprumas: 1,89 A.
Talpa: 4,5 Wh (1240 mAh)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
master:Right_2 column
010GB1.fm Page 35 Friday, April 19, 2013 12:50 PM
Prekių ženklai
• Toliau minėti ženklai yra Sony
Corporation prekių ženklai.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ir “AVCHD
Progressive” logotipas yra Panasonic
Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• HDMI ir HDMI High-Definition
Multimedia Interface pavadinimai,
bei HDMI logotipas yra HDMI
Licensing LLC prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• Windows yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Mac, App Store yra Apple Inc.
registruoti prekių ženklai.
• iOS yra Cisco Systems, Inc. ir/arba
jos dukterinių įmonių registruotas
prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir kitose nustatytose šalyse.
• Android, Google Play yra Google
Inc. prekių ženklai.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotipas, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP yra Wi-Fi
Alliance registruoti prekių ženklai.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
Digital Living Network Alliance
prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
•“
” ir “PlayStation” yra Sony
Computer Entertainment Inc.
registruoti prekių ženklai.
• Facebook ir “f” logotipas yra
Facebook, Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• YouTube ir YouTube logotipas yra
Google Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• Be to, šioje instrukcijoje panaudoti
sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų
atitinkamų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai. Tačiau ™ arba ® ženklas
šioje instrukcijoje nėra nurodytas
visais atvejais.
LT
• Galite naudoti PlayStation 3,
parsisiuntę PlayStation 3 skirtą
taikomąją programą iš PlayStation
Store (kur prieinama).
• PlayStation 3 skirtos taikomosios
programos naudojimui yra reikalinga
PlayStation Network paskyra ir
pačios taikomosios programos
parsisiuntimas. Ji yra prieinama
regionuose, kur veikia PlayStation
Store.
Papildomą informaciją apie šį
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galite rasti
Sony klientų techninio rėmimo
interneto svetainėje.
Spausdinta ant popieriaus, 70% ar
daugiau susidedančio iš perdirbto
popieriaus, naudojant rašalus, kurių
sudėtyje nėra garuojančių organinių
junginių, o pagrinde yra augalinis
aliejus.
LT
35
DSC-HX50/HX50V
4-460-572-51(1)
010GB1.fm Page 38 Friday, April 19, 2013 12:10 PM
©2013 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising