Sony | DSC-RX100M6 | Sony DSC-RX100M6 RX100 VI – platus priartinimo diapazonas ir itin spartus AF Naudojimo instrukcijos

4-737-810-11(1)
Digitaalne fotokaamera
Kasutusjuhend
EE
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudotojo vadovas
LT
Lietošanas
rokasgrāmata
LV
Digitālā fotokamera
Spikker (veebijuhend)
Spikrist leiate põhjalikud suunised kaamera
paljude funktsioonide kohta.
Pagalbos žinynas (elektroninė instrukcija)
Pagalbos žinyne rasite išsamias daugelio
fotoaparato funkcijų naudojimo instrukcijas.
“Palīdzības ceļvedis” (tīmekļa rokasgrāmata)
Sk. palīdzības norādījumus, lai iegūtu detalizētas
instrukcijas par kameras dažādajām funkcijām.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
Spikker ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.
Kõik saadaolevad juhendid leiate järgmiselt aadressilt:
Pagalbos žinyno gali nebūti visomis kalbomis.
Visus galimus pagalbos žinynus rasite:
Palīdzības norādījumi var nebūt pieejami visās valodās.
Visas pieejamās rokasgrāmatas atrodas šeit:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/compactcameras-dscrx-series/dsc-rx100m6
DSC-RX100M6
Eesti
Vaadake spikrit
Spikker on veebijuhend, mida saate lugeda arvutis või
nutitelefonis. Vaadake seda lisateabe saamiseks kaamera
menüü-üksuste, täpsema kasutuse ja uusima teabe kohta.
Skannige
siit
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
DSC-RX100M6 Help Guide
Kasutusjuhend
In-Camera Guide
Selles juhendis selgitatakse
teatud põhifunktsioone.
[In-Camera Guide]
selgitab kaamera ekraanil
saadaolevaid menüü-üksusi.
(see raamat)
Kiirkäivitusjuhendi nägemiseks
vt jaotist „Alustusjuhend“ (lk 14).
Alustusjuhend tutvustab esialgseid
toiminguid alates pakendi
avamisest kuni katiku vabastamiseni
esimese võtte tegemiseks.
EE
2
Saate teavet pildistamisel kiiresti
avada.
Funktsiooni [In-Camera Guide]
kasutamiseks tuleb esmalt
teha mõni seadistus. Lisateabe
saamiseks sisestage spikris
otsingusse „In-Camera Guide“.
Märkused kaamera kasutamise kohta
Vaadake lisaks sellele jaotisele
ka spikrijaotist „Ettevaatusabinõud“
(lk 2).
Ekraani keel
Saate valida menüüd kasutades
ekraanil kuvatava keele (lk 26).
Märkused toote käsitsemise kohta
••Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega
veekindel. Vt spikrijaotist
„Ettevaatusabinõud”.
••Kui vesi, tolm või liiv satub avatud
pildinäidikusse või välklampi, võib
see põhjustada talitlushäire.
••Eemaldage välgu pinnalt mustus.
Välgu pinnal olev mustus võib
põhjustada valgusvoo väljastamisel
tekkiva soojuse tõttu suitsu või
põlemist. Kui esineb mustust/tolmu,
eemaldage see pehme lapiga.
••Ärge katke välklampi sõrmedega.
••Ärge istuge nii, et kaamera on teie
pükste või seeliku tagataskus, kuna
see võib põhjustada talitlushäire
või kaamerat kahjustada.
••Elektrilise suumobjektiivi
kasutamisel olge ettevaatlik, et
teie sõrmed ega mis tahes muud
objektid ei jääks objektiivi kinni.
••Veenduge, et teie sõrm ei jääks
ette, kui pildinäidiku või välklambi
sisse vajutate.
••Ärge kandke kaamerat
pildinäidikust hoides ega kasutage
selle käsitsemisel liigset jõudu.
••Ärge jätke objektiivi ega pildinäidikut
tugeva valgusallika, näiteks
päikesevalguse, kätte. Objektiivi
kondenseerumisfunktsiooni tõttu
võib see tekitada kaamera korpuses
või objektiivis suitsu, tulekahju või
talitlushäire.
••Taustvalgustusega pildistamisel
hoidke päikesevalgust vaatenurgast
piisavalt kaugel. Vastasel juhul võib
päikesevalgus koonduda kaamerasse
ja põhjustada suitsu või tulekahju.
Isegi kui päike on vaatenurgast veidi
kaugemal, võib see siiski suitsu või
tulekahju põhjustada.
••Ärge suunake otse objektiivile
kiirgust (nt laserikiirgust). See
võib pildiandurit kahjustada ja
põhjustada kaamera talitlushäireid.
••Ärge jätke kaamerat, komplektis
olevaid tarvikuid ega mälukaarte
imikute käeulatusse. Nad võivad
need kogemata alla neelata. Sellisel
juhul võtke viivitamatult ühendust
arstiga.
Märkused monitori ja
elektroonilise pildinäidiku kohta
••Monitor ja elektrooniline pildinäidik
on toodetud ülitäpset tehnoloogiat
kasutades ja üle 99,99% pikslitest on
efektiivseks kasutuseks valmis. Siiski
võivad olla mõned väikesed mustad
ja/või heledad punktid (valget,
punast, sinist või rohelist värvi),
mis ilmuvad pidevalt monitorile
ja elektroonilisele pildinäidikule.
Need on tootmisprotsessist tingitud
defektid, mis ei mõjuta kuidagi
salvestatud pilte.
EE
3
••Pilt võib pildinäidiku nurkadest
olla pisut moonutatud. See ei ole
talitlushäire. Kui soovite näha kogu
kompositsiooni kõiki üksikasju,
saate kasutada ka monitori.
••Kui panoraamite kaamerat,
vaadates pildinäidikusse,
või vaatate ringi, võib kujutis
pildinäidikus moonutatud olla
või pildi värv võib muutuda.
See on objektiivi või
kuvamisseadme omadus ja pole
häire. Pildistamisel soovitame
vaadata pildinäidiku keskossa.
••Pildinäidikuga jäädvustamisel
võib esineda sümptomeid, nagu
silmade kissitamine, väsimus,
merehaigus või iiveldus. Soovitame
pildinäidikuga pildistamisel
regulaarselt pause teha.
Kui tunnete end ebamugavalt,
lõpetage pildinäidiku kasutamine,
kuni teie seisund paraneb, ja
vajaduse korral võtke ühendust
arstiga.
••Kui monitor või elektrooniline
pildinäidik saab kahjustada,
lõpetage kohe kaamera kasutamine.
Kahjustatud osad võivad teie käsi,
nägu jm kahjustada.
EE
4
Märkused pideva jäädvustamise
kohta
Pideva jäädvustamise ajal võib
monitor või pildinäidiku monitor
võtteekraani ja musta ekraani vahel
vilkuda. Kui jätkate sellises olukorras
ekraani vaatamist, võib esineda
ebamugavaid sümptomeid, nagu
halb enesetunne. Ebamugavate
sümptomite ilmnemisel lõpetage
kaamera kasutamine ja võtke
vajaduse korral ühendust arstiga.
Märkused pikaajalise või
4K-videote salvestamise kohta
••Olenevalt kaamera ja aku
temperatuurist ei pruugi filmide
salvestamine õnnestuda või
võib toide kaamera kaitsmiseks
automaatselt välja lülituda. Enne
toite väljalülitumist või kui videoid ei
saa salvestada, kuvatakse ekraanil
teade. Sellisel juhul ärge lülitage
toidet sisse ja oodake, kuni kaamera
ja aku temperatuur on langenud.
Kui lülitate toite sisse kaameral ja
akul piisavalt jahtuda laskmata, võib
toide taas välja lülituda või ei saa te
videoid salvestada.
••Kui kaamera temperatuur tõuseb,
võib pildikvaliteet halveneda.
Soovitatav on enne jäädvustamise
jätkamist oodata, kuni kaamera
temperatuur on langenud.
••Kõrge õhutemperatuuri korral
tõuseb kaamera temperatuur kiiresti.
••Kaamera korpus ja aku võivad
kasutamise ajal soojeneda – see
on normaalne.
••Kui naha üks koht puutub
kaamerat kasutades seadmega
kaua kokku, võib see põhjustada
madalatemperatuurilise põletuse
sümptomeid, nagu punetus ja villid,
isegi kui kaamera teile kuum ei
tundu. Pöörake erilist tähelepanu
järgmistes olukordades ning
kasutage statiivi või muid abinõusid.
––Kaamera pikaajalisel kasutamisel
kõrge temperatuuriga keskkonnas
––Kui kaamerat kasutab kehva
vereringe või nõrkade
nahaaistingutega inimene
••Eelkõige 4K-video jäädvustamisel
võib salvestusaeg olla madala
temperatuuri korral lühem.
Soojendage akut või asendage
see uuega.
••Sony ei saa anda ühtki garantiid
salvestamise nurjumise ega
salvestatud piltide või heliandmete
kaotsimineku ega kahjustumise
korral kaamera või salvestuskandja
vms tõrgete tõttu. Soovitame
tähtsad andmed varundada.
••Mälukaardi vormindamisel
kustutatakse kõik sellele salvestatud
andmed ja neid ei saa taastada.
Enne vormindamist kopeerige
andmed arvutisse või muusse
seadmesse.
Sony tarvikud
Selle seadme kasutamine teiste
tootjate toodetega võib mõjutada
selle jõudlust, põhjustades õnnetusi
või talitlushäireid.
Märkused salvestamise/
taasesituse kohta
Selles juhendis kirjeldatud
andmete tehnilised andmed
••Enne salvestamise alustamist tehke
proovisalvestus, et kontrollida,
kas kaamera töötab korrektselt.
••Salvestatud pilt võib erineda enne
salvestamist jälgitud pildist.
••Ärge kasutage kaamerat tugevaid
raadiolaineid tekitavates või
kiirgust väljastavates kohtades.
Salvestamine ja taasesitus ei pruugi
korralikult töötada.
••Teie tootega salvestatud piltide
taasesitamine teistes seadmetes
ja teiste seadmetega salvestatud
ja muudetud piltide taasesitamine
teie tootes pole garanteeritud.
Jõudlusega seotud ja tehnilised
andmed on määratletud
järgmistes tingimustes, v.a selles
kasutusjuhendis kirjeldatud juhtudel:
keskkonna temperatuur 25 ºC ja
täiesti laetud patareide kasutamisel,
kuni laadimistuli ei põle.
Autoriõiguse hoiatus
Telesaated, filmid, videolindid ja
muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide
loata salvestamine võib rikkuda
autorikaitseseaduse sätteid.
EE
5
Märkused asukohateabe kohta
Kui laadite üles ja jagate pilte, millele
on märgitud asukoht, võite teabe
kogemata kõrvalistele isikutele
paljastada. Selleks et takistada
kõrvalistel isikutel teie asukohateabe
saamist, valige enne pildistamist
funktsiooni [ Loc. Info. Link Set.]
sätteks [Off].
Märkused toote äraviskamise
või edastamise kohta
Isikliku teabe kaitsmiseks veenduge,
et teete toote äraviskamisel või
teistele andmisel järgmist.
••Valige [Setting Reset]  [Initialize].
Märkused mälukaardi äraviskamise
või edasiandmise kohta
Funktsiooni [Format] või [Delete]
käivitamine kaameras või arvutis
ei pruugi andmeid mälukaardilt
täielikult kustutada. Mälukaardi
teistele edasiandmisel soovitame
andmed täielikult kustutada, kasutades
andmekustutustarkvara. Mälukaardi
äraviskamisel soovitame selle füüsiliselt
hävitada.
Märkused traadita kohtvõrgu
(LAN) kohta
Kui teie kaamera kaob või see
varastatakse, ei vastuta Sony
kaamera ebaseaduslikust
kasutamisest või registreeritud
pääsupunkti kasutamisest tingitud
kaotuse või kahjude eest.
Märkused turvalisuse kohta
traadita kohtvõrguga (LAN)
toodete kasutamisel
••Veenduge alati, et kasutate turvalist
traadita kohtvõrku (LAN), et vältida
häkkimist, pahatahtlike muude
osapoolte juurdepääsu ja muid
EE
turvaauke.
6
••Traadita kohtvõrgu (LAN)
kasutamisel on turvasätete
seadistamine väga oluline.
••Kui traadita kohtvõrgu (LAN)
kasutamisel tekivad puudulikest
turvalisuse ettevaatusabinõudest
või muudest paratamatutest
asjaoludest tingitud
turvalisusprobleemid, ei vastuta
Sony kaotuse ega kahjude eest.
Traadita võrgu funktsioonide
(Wi-Fi jne) ajutine väljalülitamine
Lennuki pardal olles jne saate kõik
traadita võrgu funktsioonid ajutiselt
välja lülitada, kasutades funktsiooni
[Airplane Mode].
Klientidele Ameerika
Ühendriikides
Kui teil tekib küsimusi seoses teie toote
või lähima Sony teeninduskeskuse
asukohaga, helistage numbril
1-800-222-SONY (7669).
Vastavusdeklaratsioon
Ärinimi: SONY
Mudelinumber: WW771132
Vastutav osapool: Sony Electronics
Inc.
Aadress: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 USA
Telefoninumber: 85 8942 2230
See seade vastab FCC reeglite 15.
osa nõuetele. Kasutamisel kehtivad
kaks järgmist tingimust. 1) seade ei
tohi põhjustada kahjulikke häireid
ja 2) seade peab vastu võtma mis
tahes häired, sealhulgas sellised,
mis võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
Kaamera ja sellega kaasasolevate üksuste
kontrollimine
Sulgudes olev arv näitab esemete
arvu.
•• Randmerihm (1)
•• Kaamera (1)
•• Toitejuhe (toiteallikas) (1)
(saadaval osades riikides/
piirkondades)
•• Rihmaadapter (2)
•• Kasutusjuhend (see juhend) (1)
•• Viitejuhend (1)
•• Laetav akukomplekt NP-BX1 (1)
•• Wi-Fi-ühenduse / ühe puutega
ühenduse (NFC) juhend (1)
•• Mikro-USB-kaabel (1)
•• AC-adapter (1)
AC-adapteri kuju võib erineda
olenevalt riigist/piirkonnast.
EE
7
Seadme osad
 Nupp ON/OFF (toide)
Toite-/laadimisnäidik
Katikunupp
Režiimiketas
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene selection)
 Jäädvustamiseks: L/T (suum)
hoob
Vaatamiseks:
(Indeksi)
nupp / taasesituse suumi
nupp
 Taimerinäidik / AF-i valgusti
Välklamp
•• Ärge katke välklampi
sõrmega.
•• Välklambi kasutamisel
libistage lülitit (välklambi
avamine). Kui te välklampi ei
kasuta, vajutage see käsitsi
alla.
 Diopter-reguleerimise nupp
•• Kohandage dioptri
reguleerimise hooba
silmanägemise järgi, kuni
pilt on pildinäidikus selge.
EE
8
 Pildinäidik (11)
•• Kui vaatate pildinäidikusse,
aktiveeritakse pildinäidiku
režiim; kui liigute
pildinäidikust kaugemale,
taastub monitorirežiim.

(N-märk)
See märk tähistab kaamera
ja NFC-toega nutitelefoni
ühendamise puutepunkti.
Mikrofon
 Pildinäidiku avamise lüliti
 Rihma konks
•• Kinnitage randmepael ja
pange käsi läbi selle, et
vältida kahjustusi toote
mahapillamise tõttu.
•• NFC (lähiväljaside) on
lühikese ulatusega
traadita side tehnoloogia
rahvusvaheline standard.
Juhtimisrõngas
Objektiiv
Okulaariandur
•• Õlarihma (müüakse eraldi)
kasutamiseks kinnitage
rihmaadapterid
(kuuluvad komplekti)
kaamera mõlemal küljel
rihmakonksude külge.
Lüliti (välklambi avamine)
EE
9
Monitor
(Puutejuhtimiseks:
puutepaneel/puutepadi)
Saate reguleerida monitori
kergesti vaadatava nurga alla
ja jäädvustada igas asendis.
 Wi-Fi/Bluetoothi antenn
(sisseehitatud)
Juhtratas
 Keskmine nupp
Nupp
(taasesitus)
Nupp C/
(kohandatud/
kustutamine)
 Aku sisestamise pesa
 Aku lukustushoob
 Statiivi pistikupesa
Kasutatavast statiivist olenevalt
ei pruugi olla võimalik monitori
nurka reguleerida. Sellisel juhul
keerake statiivi kruvi monitori
nurga reguleerimiseks ühe
pöörde võrra lahti.
 Jäädvustamiseks: nupp Fn
(funktsioon)
Vaatamiseks: nupp
(Send to Smartphone)
Nupp MOVIE (video)
 Multi/Micro USB Terminal
•• See liides toetab mikro-USBga ühilduvaid seadmeid.
•• Multi-/mikro-USB-liidesega
ühilduvate tarvikute kohta
lisateabe saamiseks minge
Sony veebisaidile või võtke
ühendust Sony edasimüüja
või kohaliku volitatud Sony
teenindusega.
Mikro-HDMI-pesa
 Nupp MENU
EE
10
Kasutage statiivi kruviga, mis
on lühem kui 5,5 mm. Muidu
ei saa te kaamerat korralikult
kinnitada ja võite seda
kahjustada.
Kasutustuli
Mälukaardipesa
 Aku-/mälukaardipesa kate
Kõlar
Pildinäidiku kasutamisel
Libistage pildinäidiku avamise
lülitit alla.
••Kui lükkate pildinäidiku avamise
lülitit ajal, mil toide on välja lülitatud,
lülitub kaamera sisse.
••Selleks et määrata, kas kaamera
lülitatakse välja, kui pildinäidik suletakse,
valige MENU 
(Setup) 
[Function for VF close].
Kohandage dioptri reguleerimise hooba silmanägemise
järgi, kuni kuva on pildinäidikus selge.
Pildinäidiku hoiustamine
Vajutage pildinäidiku ülaosa alla.
Märkus
••Olge ettevaatlik, et mitte suruda pildinäidikut alla, kui see on tõstetud.
••Vajutage pildinäidikut aeglaselt alla, et okulaariosa ei jääks kinni.
EE
11
Põhitoimingud
Juhtratta kasutamine
•• Saate seadistusüksusi valida, pöörates juhtratast või vajutades selle
nuppu üles/alla/vasakule/paremale. Valik kinnitatakse juhtratta
keskpunktis oleva märgi vajutamisega.
•• Funktsioonid DISP (kuvasäte), (Exposure Comp.),
/
(Drive Mode)
ja (Flash Mode) määratakse juhtratta ülemisele/alumisele/vasakule/
paremale servale. Lisaks saate määrata valitud funktsioone juhtratta
vasakule/paremale servale ja keskkohale.
•• Taasesituse ajal saate kuvada järgmise/eelmise kujutise, vajutades
juhtratta paremat/vasemat poolt või juhtratast pöörates.
Juhtimisrõnga kasutamine
Juhtimisrõngast keerates saate muuta kiiresti erinevate
jäädvustamisrežiimide sätteid. Saate ühtlasi määrata
juhtimisrõngale sagedasti kasutatud funktsioone, valides MENU 
(Camera Settings2)  [ Custom Key] või [ Custom Key] 
[Control Ring].
Ikoonid ja funktsioonide nimed
kuvatakse ekraanil järgmiselt.
Näide.
: saate reguleerida suumi
juhtimisrõngast pöörates.
Juhtimisrõngas
EE
12
Nupu Fn (funktsioon) kasutamine
Saate registreerida sageli kasutatavad funktsioonid nupule Fn (funktsioon)
ja neid jäädvustamisel kasutada. Nupule Fn (funktsioon) saab registreerida
kuni 12 sageli kasutatavat funktsiooni.
1 Vajutage juhtrattal korduvalt
Fn
nuppu DISP, et kuvada
mõni muu kuvarežiim kui
[For viewfinder], seejärel
vajutage nuppu Fn
(funktsioon).
2 Valige soovitud funktsioon, vajutades juhtrattal nuppu üles/
alla/vasakule/paremale.
3 Valige soovitud seadistus,
keerates juhtratast, ja
vajutage nuppu juhtratta
keskpunktis.
•• Mõningaid funktsioone
saab juhtimisrõnga abil
peenhäälestada.
Spetsiaalsetel seadistuskuvadel seadistuste
kohandamine
Valige 2. sammus soovitud funktsioon
ja vajutage siis juhtratta keskpunkti.
Kuvatakse funktsiooni seadistuskuva.
Seadistuste kohandamiseks järgige
kasutusjuhendit.
Kasutusjuhend
EE
13
Alustusjuhend
1. samm: aku/mälukaardi (müüakse eraldi) sisestamine
kaamerasse
Lisateavet selle kaameraga kasutatavate mälukaartide kohta vt lk 29.
1 Avage aku-/mälukaardipesa
kate ja sisestage aku
kaamerasse.
Lukustushoob
•• Veenduge, et aku oleks
paigutatud õiges suunas ja
sisestage see, vajutades akuluku
hooba.
2 Sisestage mälukaart
(müüakse eraldi) kaamerasse.
•• Sisestage mälukaart nii, et
sälguga nurk jääks joonisel
näidatud suunda, kuni kaart
lukustub klõpsuga paika.
Veenduge, et sälguga nurk
oleks õiges suunas.
3 Sulgege kate.
EE
14
Mälukaardi vormindamine
Kui kasutate mälukaarti selle kaameraga esimest korda, on soovitatav kaart
kaamerat kasutades vormindada, et stabiliseerida mälukaardi jõudlust.
•• Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kõik andmed, sh kaitstud
pildid ja registreeritud sätted (M1 kuni M4). Kui andmed on kustutatud,
ei saa neid taastada. Salvestage tähtsad andmed enne vormindamist nt
arvutisse.
•• Vormindamiseks valige MENU 
(Setup)  [Format].
Aku eemaldamine
Veenduge, et kasutustuli (lk 10)
oleks kustunud, ja lülitage kaamera
välja. Seejärel lükake lukustushooba
ja eemaldage aku. Olge ettevaatlik
ja ärge laske akul maha kukkuda.
Lukustushoob
Mälukaardi eemaldamine
Veenduge, et kasutustuli (lk 10)
oleks kustunud, ja seejärel vajutage
mälukaarti selle eemaldamiseks ühe
korra sissepoole.
EE
15
2. samm: aku laadimine, kui see on kaamerasse sisestatud
1 Lülitage toide välja.
2 Ühendage sisestatud
akuga kaamera
vahelduvvooluadapteriga
(kuuluvad komplekti),
kasutades mikroUSB-kaablit
(kuuluvad komplekti),
ja seejärel ühendage
vahelduvvooluadapter
pistikupesaga.
Laadimise tuli (oranž) kaameral
Põleb: laeb.
Väljas: laadimine on lõppenud.
Vilgub: viga laadimisel või laadimine on ajutiselt peatatud, kuna
kaamera ei ole sobivas temperatuurivahemikus.
•• Laadimisaeg (täislaadimiseni): ligikaudu 150 min (täiesti tühja aku
laadimisel temperatuuril 25 °C)
•• Kui kasutate täiesti uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, võib
laadimistuli aku laadimisel kiiresti vilkuda. Sellisel juhul eemaldage aku
või USB-kaabel kaamerast ja seejärel paigaldage see laadimiseks uuesti.
•• Kasutage ainult ehtsaid Sony kaubamärgiga akusid, mikroUSB-kaableid (kuuluvad komplekti) ja vahelduvvooluadaptereid
(kuuluvad komplekti).
EE
16
3. samm: keele ja kella seadistamine
1 Vajutage nuppu ON/OFF (toide),
Nupp ON/OFF (toide)
et kaamera sisse lülitada.
2 Valige soovitud keel ja
vajutage siis juhtratta
keskmist nuppu.
3 Veenduge, et kuval oleks valitud [Enter], ja seejärel vajutage
keskkohta.
4Valige soovitud geograafiline asukoht ja vajutage seejärel
keskmist nuppu.
5 Valige [Date/Time], kasutades juhtratta üla-/alaserva või
pöörates juhtratast, seejärel vajutage keskkohta.
6Valige soovitud säte, vajutades juhtratta ülemist/alumist/
vasakut/paremat serva, ja seejärel vajutage juhtratta
keskkohta.
7 Muude üksuste seadistamiseks korrake 5. ja 6. sammu ning
seejärel valige [Enter] ja vajutage keskkohta.
Vihje
••Kuupäeva ja kellaaja uuesti seadistamiseks kasutage suvandit MENU (lk 26).
EE
17
4. samm: pildistamine automaatrežiimis
1 Pöörake režiiminuppu,
et määrata valik
.
2 Vaadake pildinäidikut või monitori ja hoidke kaamerat.
3 Kasutage L/T (suum) hooba, et kohandada pildi suurendust.
4Vajutage fokuseerimiseks katikunupp pooleldi alla.
•• Kui pilt on fookuses, siis näidik (nt ) süttib.
5 Vajutage katikunupp täiesti alla.
Videote jäädvustamine
Salvestamise alustamiseks/peatamiseks vajutage nuppu MOVIE.
Piltide taasesitamine
Piltide taasesitamiseks vajutage nuppu
saate valida juhtratast kasutades.
(taasesitus). Soovitud pilti
Kuvatud pildi kustutamine
Pildi kustutamiseks vajutage selle kuvamisel nuppu
(kustuta).
Valige kinnituskuval suvand [Delete], kasutades juhtratast,
ja seejärel vajutage pildi kustutamiseks juhtratta keskkohta.
EE
18
Piltide jäädvustamine eri võtterežiimides
Keerake režiimiketas soovitud režiimi olenevalt objektist või funktsioonidest,
mida soovite kasutada.
Lisateave kaamera kohta
Kaamera kõigi funktsioonide kasutamise suunised on saadaval spikris
(veebijuhend).
Vt lk 2 teabe saamiseks spikrile juurdepääsemise kohta.
EE
19
Wi-Fi / ühe puutega NFC / Bluetooth™
i funktsioonide kasutamine
Saate teha järgmisi toiminguid, kasutades kaamera Wi-Fi, ühe puutega
NFC ja Bluetooth™-i funktsioone.
•• Arvutisse piltide salvestamine
•• Kaamerast nutitelefoni piltide edastamine
•• Nutitelefoni kasutamine kaamera kaugjuhtimispuldina
•• Liikumatute piltide vaatamine teleris
•• Nutitelefonist piltidele asukohateabe salvestamine
Lisateabe saamiseks vaadake spikrit (lk 2) või lisatud dokumenti
„Wi-Fi-ühenduse / ühe puutega ühenduse (NFC) juhend”.
Rakenduse PlayMemories Mobile installimine
Kaamera ja nutitelefoni ühendamiseks on vajalik PlayMemories Mobile.
Kui PlayMemories Mobile on teie nutitelefoni juba installitud, värskendage
see kindlasti uusimale versioonile.
Üksikasju rakenduse PlayMemories Mobile kohta vaadake toelehelt
(http://www.sony.net/pmm/).
Märkus
••Kaamera ühe puutega NFC funktsiooni kasutamiseks on nõutav NFC-toega
Android-nutitelefon või -tahvelarvuti.
••Selles juhendis kirjeldatud Wi-Fi funktsioonide töö pole kõigis nutitelefonides
või tahvelarvutites tagatud.
••Kaamera Wi-Fi funktsioonid pole saadaval, kui olete ühendatud avaliku
juhtmeta kohtvõrguga.
••Tulevastest versiooniuuendustest olenevalt võivad kasutustoimingud
või ekraanikuvad ette teatamata muutuda.
EE
20
Jäädvustatud piltidele asukohateabe salvestamine
Kasutades rakendust PlayMemories Mobile, saate ühendatud
nutitelefonist (Bluetooth™-ühenduse kaudu) asukohateavet hankida ja
selle jäädvustatud piltidele salvestada.
Lisateavet kasutamise kohta vaadake spikrist (lk 2) või järgmiselt
toelehelt.
http://www.sony.net/pmm/btg/
EE
21
Arvutitarkvara tutvustus
Pakume teie fotode/videote nautimise täiustamiseks järgmist
arvutitarkvara. Minge oma internetibrauseriga ühele järgmistest URL-idest
ja seejärel laadige tarkvara alla, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Kui mõni neist tarkvaradest on teie arvutisse juba installitud, värskendage
see enne kasutamist uusimale versioonile.
Windows
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Saate tarkvara puhul soovitatavat operatsioonikeskkonda kontrollida
järgmiselt URL-ilt:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home võimaldab teil fotosid ja videoid oma arvutisse
importida ning neid vaadata või kasutada.
Peate installima rakenduse PlayMemories Home, et saaksite vormingus
XAVC S või AVCHD videoid oma arvutisse importida.
Pääsete allalaadimise veebisaidile otse järgmiselt URL-ilt:
http://www.sony.net/pm/
•• Kui ühendate kaamera arvutiga, võidakse tarkvarale PlayMemories Home
uusi funktsioone lisada. Kaamera ühendamine arvutiga on seega
soovitatav isegi juhul, kui PlayMemories Home on juba arvutisse
installitud.
EE
22
Imaging Edge
Imaging Edge on tarkvarakomplekt, mis sisaldab selliseid funktsioone
nagu arvutist kaugjäädvustamine ja kaameraga jäädvustatud RAW-piltide
töötlemine.
Viewer: saate pildid kuvada ja neid otsida.
Redigeerimine: saate teha piltidele erinevaid parandusi, nagu toonikõver
ja teravus, ning töödelda RAW-vormingus salvestatud pilte.
Pult: saate kohandada kaamera sätteid või jäädvustada pilte, kasutades
USB-kaabli kaudu kaameraga ühendatud arvutit.
•• Kaamera juhtimiseks arvutiga valige MENU 
(Setup) 
[USB Connection]  [PC Remote], enne kui ühendate kaamera
USB-kaabli kaudu arvutiga.
EE
23
MENU üksuste loend
Lisateavet iga MENU üksuse kohta on võimalik vaadata spikrist.
(Camera Settings1)
Punane sakk
Quality/Image Size
File Format
JPEG Quality
JPEG Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Size
Panorama: Direction
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Scene selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Memory
AF
Focus Mode
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
Set. Face Prty in AF
Pre-AF
EE
24
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Area
Exposure
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Face Prty in Mlti Mtr
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Flash
Flash Mode
Flash Comp.
Red Eye Reduction
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
Focus Assist
Marker Display
Marker Settings
Movie w/ shutter
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Setting
Shutter/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Shooting Assist
Face Registration
Regist. Faces Priority
Smile Shutter
Auto Obj. Framing
Self-portrait/ -timer
Zoom
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Func. on Ring
Display/Auto Review
(Camera Settings2)
Lilla sakk
Movie
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Micref Level
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra Setting
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Custom Operation
Custom Key
Custom Key
Custom Key
Function Menu Set.
Av/Tv Rotate
Touch Shoot. Set.
MOVIE Button
Wheel Lock
Audio signals
Write Date
EE
25
(Network) Roheline sakk
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer (Wi-Fi)
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Protect
Rotate
Delete
Rating
Rating Set(Cust Key)
Specify Printing
Beauty Effect
Photo Capture
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Motion Interval ADJ
Slide Show
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
EE
26
Sinine sakk
(Setup)
Kollane sakk
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Auto Monitor OFF
Pwr Save Start Time
Function for VF close
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Panel/Pad
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Format
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Setting Reset
* Selle üksuse muutmisel peate PALvõi NTSC-süsteemiga ühildumiseks
mälukaarti vormindama. Arvestage
ka sellega, et NTSC-süsteemiga
salvestatud videoid ei pruugi olla
võimalik PAL-süsteemiga teleris
taasesitada.
(My Menu)
Hall sakk
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
EE
27
Tehnilised andmed
Aku tööiga ja salvestatavate piltide arv
Aku tööaeg
Piltide arv
Ligikaudu 240
Jäädvustamine
(liikumatud pildid)
Tegevuse
jäädvustamine
(filmid)
Pidev jäädvustamine
(videod)
Ekraanirežiim
–
Ligikaudu 310
(Auto Monitor OFF
(2 Sec))
Pildinäidiku
režiim
–
Ligikaudu 220
Ekraanirežiim
Ligikaudu 40 min
–
Pildinäidiku
režiim
Ligikaudu 40 min
–
Ekraanirežiim
Ligikaudu 75 min
–
Pildinäidiku
režiim
Ligikaudu 70 min
–
•• Ülaltoodud aku tööea ja salvestatavate piltide arvu hinnangulised
väärtused kehtivad, kui aku on täielikult laetud. Aku tööiga ja piltide arv
võib kasutamistingimustest olenevalt väheneda.
•• Aku tööiga ja salvestatavate piltide arv on hinnanguline ja põhineb
vaikesätetega pildistamisel järgmistes tingimustes.
–– Akut kasutatakse temperatuuril 25 °C
–– Kasutatakse Sony SDXC-mälukaarti (U3) (müüakse eraldi).
•• Liikumatute piltide jäädvustamise arvud põhinevad CIPA standardil ja
kehtivad järgmistel tingimustel jäädvustamisel.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Tehakse üks pilt iga 30 sekundi järel.
–– Toide lülitub sisse ja välja iga kümne korra järel.
–– Välklamp vilgub kord iga kahe pildi järel.
–– Suumi lülitatakse vaheldumisi W ja T otste vahel.
•• Videojäädvustamise minutite arv põhineb CIPA standardil ja kehtib
järgmistel tingimustel jäädvustamisel.
–– Pildikvaliteediks on määratud XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Tegelik jäädvustamine (videod): aku tööiga olenevalt korduvast
jäädvustamisest, suumimisest, jäädvustamise ooterežiimi
kasutamisest, sisse-/väljalülitamisest jne.
EE
28
–– Pidev jäädvustamine (videod): aku kasutusaeg olenevalt pidevast
jäädvustamisest kuni piirväärtuse (29 minutit) saavutamiseni ja
seejärel jätkamisest, vajutades uuesti nuppu MOVIE (video).
Teisi funktsioone, nt suumimist, ei kasutata.
Sobivad mälukaardid
microSD-mälukaartide või Memory Stick Micro kasutamisel selle
kaameraga kasutage kindlasti sobivat adapterit.
SD-mälukaardid
Salvestusvorming
Toetatud mälukaart
Liikumatu pilt
SD-/SDHC-/SDXC-kaart
AVCHD
SD-/SDHC-/SDXC-kaart
(klass 4 või kiirem; U1 või kiirem)
XAVC S
4K 60 Mbit/s*
HD 50 Mbit/s või madalam*
HD 60 Mbit/s
SDHC-/SDXC-kaart
(klass 10; U1 või kiirem)
4K 100 Mbit/s*
HD 100 Mbit/s
SDHC-/SDXC-kaart (U3)
Suur kaadrisagedus*
SDHC-/SDXC-kaart
(klass 10; U1 või kiirem)
* Kaasa arvatud samal ajal puhverserverisse videote salvestamisel.
Memory Stick
Salvestusvorming
Toetatud mälukaart
Liikumatu pilt
Memory Stick PRO Duo /
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2) /
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbit/s*
HD 50 Mbit/s või madalam*
HD 60 Mbit/s
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbit/s*
HD 100 Mbit/s
—
Suur kaadrisagedus*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Kaasa arvatud samal ajal puhverserverisse videote salvestamisel.
Märkus
••Kui vormingus SDHC video salvestamiseks kasutatakse pikaajaliselt vormingus
XAVC S mälukaarti, jaotatakse salvestatud videod 4 GB failideks. Jaotatud faile saab EE
käsitleda ühe failina, importides need rakendusega PlayMemories Home arvutisse.
29
••Laadige aku korralikult täis, enne kui püüate andmebaasifaile mälukaardile
taastada.
Salvestatavate piltide arv
Kui sisestate mälukaardi kaamerasse ja lülitate kaamera sisse, kuvatakse
ekraanil jäädvustatavate piltide arv (kui jätkate pildistamist kehtivate
sätetega).
Märkus
••Kui „0“ (salvestatavate piltide arv) vilgub oranžilt, on mälukaart täis.
Vahetage mälukaart teise vastu või kustutage sellelt mälukaardilt pilte.
••Kui „NO CARD“ vilgub oranžilt, tähendab see, et ühtegi mälukaarti pole
sisestatud. Sisestage mälukaart.
Piltide arv, mille saab mälukaardile salvestada
Allolevas tabelis on näidatud ligikaudne piltide arv, mille saab selle
kaameraga vormindatud mälukaardile salvestada. Väärtused on määratud,
kasutades katsetamiseks Sony standardseid mälukaarte. Väärtused võivad
olenevalt jäädvustamisoludest ja kasutatava mälukaardi tüübist erineda.
[
JPEG Image Size]: [L: 20M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Ühikud: pildid)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37 500
Fine
690
2800
5500
22 000
Extra fine
510
2050
4150
16 000
RAW & JPEG*2
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11 000
JPEG Quality/
File Format
*1 Kui suvandi [ Aspect Ratio] sätteks on valitud midagi muud kui [3:2], saate
salvestada rohkem pilte, kui on ülaltoodud tabelis viidatud (v.a juhul, kui
valitud on [RAW]).
2
* [ JPEG Quality], kui valitud on [RAW & JPEG]: [Fine]
Märkus
••Isegi kui salvestatavate piltide arv on suurem kui 9999, kuvatakse 9999.
••Viidatud arvud kehtivad Sony mälukaardi kasutamisel.
EE
30
Videote salvestusaeg
Allolevas tabelis on näidatud ligikaudne salvestusaeg selle kaameraga
vormindatud mälukaarti kasutades. Väärtused võivad olenevalt
jäädvustamisoludest ja kasutatava mälukaardi tüübist erineda.
Salvestusajad, kui suvandi [ File Format] sätteks on valitud [XAVC S 4K]
ja [XAVC S HD], on salvestusajad, mis kehtivad, kui jäädvustamisel on
valitud suvandi [ Proxy Recording] sätteks [Off].
(h (tund), min (minut))
File Format
Record Setting
8 GB
32 GB
XAVC S 4K
30p 100M / 25p 100M
9 min
35 min
30p 60M/25p 60M
10 min
1 h
24p 100M* / –
9 min
35 min
24p 60M*/ –
10 min
1 h
XAVC S HD 120p 100M / 100p
100M
AVCHD
64 GB
256 GB
1 h 15 min 5 h 15 min
2 h 5 min
8 h 35 min
1 h 15 min 5 h 15 min
2 h 5 min
8 h 35 min
9 min
35 min
120p 60M / 100p 60M
10 min
1 h
1 h 15 min 5 h 15 min
60p 50M / 50p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
60p 25M / 50p 25M
30 min
2 h 25 min
30p 50M / 25p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
30p 16M / 25p 16M
50 min
3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 30 min
24p 50M*/ –
15 min
1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 min
2 h 55 min
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 min
4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min
2 h 5 min
5 h
6 h
8 h 35 min
20 h 10 min
24 h 15 min
* Ainult siis, kui suvandi [NTSC/PAL Selector] sätteks on valitud NTSC.
•• Pidev video jäädvustamine on võimalik maksimaalselt ligikaudu
29 minutit korraga, kui kasutatakse kaamera vaikesätteid ja keskkonna
temperatuur on ligikaudu 25 °C. Salvestamisaeg on aga ligikaudu
5 minutit, kui videoid jäädvustatakse vormingus XAVC S 4K või
XAVC S HD 120p/100p. (Toote tehniliste andmete piirang.)
EE
31
Märkus
••Videote salvestusaeg erineb, kuna kaamera on varustatud VBR-iga (muutuv
bitikiirus), mis reguleerib pildikvaliteeti olenevalt stseenist automaatselt.
Kiiresti liikuva objekti salvestamisel on pilt selgem, kuid salvestusaeg
lühem, sest salvestamiseks on vaja rohkem mälu. Salvestusaeg oleneb ka
võttetingimustest, objektist või pildikvaliteedi/-suuruse seadistustest.
••Viidatud ajad on salvestusajad Sony mälukaardi kasutamisel.
Märkused video pideva salvestamise kohta
•• Kvaliteetse video salvestamine ja kiire pidev pildistamine nõuavad
rohkesti võimsust. Seetõttu tõuseb pideval salvestamisel kaamera
sisetemperatuur, eriti pildianduri oma. Sellistel juhtudel lülitub kaamera
automaatselt välja, sest kaamera pinna temperatuur tõuseb väga
kõrgeks või kõrge temperatuur mõjutab piltide kvaliteeti või kaamera
sisemehhanismi.
•• Video salvestamise aeg erineb olenevalt kaamera temperatuurist,
videote failivormingust/salvestusseadistusest, Wi-Fi-võrgukeskkonnast
või seisundist enne salvestamise alustamist. Kui pärast toite
sisselülitamist sageli pilte töötlete või jäädvustate, tõuseb kaamera
sisetemperatuur ja salvestusaeg on lühem.
•• Kui kuvatakse ikoon , on kaamera temperatuur tõusnud.
•• Kui kaamera lõpetab kõrge temperatuuri tõttu video salvestamise, jätke
see mõneks ajaks väljalülitatud olekus seisma. Alustage salvestamist
pärast seda, kui kaamera sisetemperatuur on täielikult langenud.
•• Järgmiste tingimuste järgimisel saate salvestada videot pikemat aega.
–– Hoidke kaamera otsesest päikesevalgusest eemal.
–– Lülitage kaamera välja, kui seda ei kasutata.
•• Kui suvandi [ File Format] sätteks on valitud [AVCHD], on videofailide
mahupiirang ligikaudu 2 GB. Kui videofaili maht saavutab salvestamisel
ligikaudu 2 GB, luuakse automaatselt uus videofail.
EE
32
Tehnilised andmed
Kaamera
[Süsteem]
Kaamera tüüp:
digitaalne fotokaamera
[Pildiandur]
Pildivorming: 13,2 × 8,8 mm (tüüp 1,0)
CMOS-pildiandur
Kaamera kasulike pikslite koguarv:
ligikaudu 20 100 000 pikslit
Kaamera pikslite koguarv: ligikaudu
21 000 000 pikslit
[Lens]
ZEISS Vario-Sonnar T
f = 9,0–72 mm (24–200 mm
(võrdväärne 35 mm filmiga))
F2.8 (L) – F4.5 (T)
Filmide jäädvustamisel (HD 16 : 9):
24–210 mm*
Filmide jäädvustamisel (4K 16 : 9):
26–230 mm
* Kui
suvandi [ SteadyShot]
sätteks on valitud [Standard]
[SteadyShot]
Optiline
[Automaatse fookuse süsteem]
Tuvastussüsteem: faasituvastus-/
kontrastituvastussüsteem
[Välklamp]
välklambi vahemik (ISO-tundlikkus
(soovituslik säritusindeks) on
seadistatud automaatse peale):
ligikaudu 0,4–5,9 m (L) / ligikaudu
1,0–3,1 m (T)
[Elektrooniline pildinäidik]
Tüüp: 1,0 cm (tüüp 0,39)
elektrooniline pildinäidik
Punktide koguarv: 2 359 296 punkti
Suurendus: ligikaudu 0,59-kordne
koos 50 mm objektiiviga
lõpmatusse, –1 m–1
Vaatepunkt: ligikaudu 20 mm
okulaarist ja ligikaudu 19,2 mm
okulaari raamist kaugusel –1 m–1
Dioptri reguleerimine:
–4,0 m–1 kuni +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (3.0-tüüpi) TFT-draiv,
puutepaneel
Punktide koguarv: 921 600 punkti
[Recording format]
Failivorming: JPEG-ga (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.31, MPF Baseline) ühilduv,
RAW (Sony ARW 2.3)
Video (vorming XAVC S):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver. 1.0-ga ühilduv
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Heli: LPCM 2 kanalit (48 kHz,
16 bitti)
Video (vorming AVCHD):
AVCHD ver. 2.0-ga ühilduv
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Heli: Dolby® Digital, 2 kanalit,
varustatud funktsiooniga
Dolby Digital Stereo Creator
••Toodetud ettevõtte
Dolby Laboratories litsentsi alusel.
[Salvestusmeedium]
Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick Micro, SD-kaardid,
microSD-mälukaardid
EE
33
[Sisend-/väljundliidesed]
Multi/Micro USB Terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Toetab mikro-USB-ga ühilduvaid
seadmeid.
HDMI D-tüüpi mikro-HDMI-pesa
[General]
Mudeli nr: WW771132
Nimisisend: 3,6 V
, 2,5 W
Töötemperatuur:
0 kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur:
–20 kuni 55 °C
Mõõtmed (L/K/S) (ligikaudu):
101,6 × 58,1 × 42,8 mm
Kaal (CIPA-ga ühilduv) (ligikaudu):
301 g (sh aku, SD-kaart)
[Traadita kohtvõrk (LAN)]
Toetatud vorming: IEEE 802.11 b/g/n
Sagedusriba: 2,4 GHz
Turvalisus: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Ühendusmeetod:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
käsitsi
Juurdepääsumeetod: taristurežiim
[NFC]
Sildi tüüp: NFC Forum, tüüp 3 Tagiga
ühilduv
[Bluetooth™-side]
Bluetooth™-i standardversioon 4.1
Sagedusriba: 2,4 GHz
AC-adapter
AC-UUD12/AC-UUE12
Nimisisend:
100–240 V
, 50/60 Hz, 0,2 A
Nimiväljund: 5 V
, 1,5 A
EE
34
Laetav akukomplekt NP-BX1
Nimipinge: 3,6 V
Disain ja tehnilised andmed võivad
ette teatamata muutuda.
Pildiandmete ühilduvus
••See kaamera on kooskõlas DCF-i
(Design rule for Camera File system)
universaalstandardiga,
mille on kehtestanud JEITA
(Jaapani elektroonika- ja
infotehnoloogiatööstuse liit).
••Teie kaameraga salvestatud piltide
taasesitamine teistes seadmetes
ja teiste seadmetega salvestatud
ja muudetud piltide taasesitamine
teie kaameras pole garanteeritud.
Kaubamärgid
••Memory Stick ja
on ettevõtte
Sony Corporation kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
••XAVC S ja
on ettevõtte
Sony Corporation registreeritud
kaubamärgid.
••„AVCHD“ ja logo „AVCHD“ on
ettevõtete Panasonic Corporation
ning Sony Corporation
kaubamärgid.
••Mac on ettevõtte Apple Inc.
kaubamärk, mis on registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes
riikides.
••iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc.
registreeritud kaubamärk või
kaubamärk.
••iPhone ja iPad on ettevõtte
Apple Inc. kaubamärgid, mis
on registreeritud Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
••™Blu-ray Disci ja ™Blu-ray on
ettevõtte Blu-ray Disc Association
kaubamärgid.
••DLNA ja DLNA SERTIFIKAADIGA
on ettevõtte
Digital Living Network Alliance
kaubamärgid.
••Dolby, Dolby Audio ja topelt-D
sümbol on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
••Mõisted HDMI ja HDMI HighDefinition Multimedia Interface
ning HDMI logo on ettevõtte
HDMI Licensing Administrator, Inc
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
••Microsoft ja Windows on ettevõtte
Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides.
••SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC
kaubamärk.
••Android ja Google Play on ettevõtte
Google Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
••Wi-Fi, Wi-Fi logo ja
Wi-Fi Protected Setup on ettevõtte
Wi-Fi Alliance registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid.
••N-märk on ettevõtte
NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
••®Bluetooth-i sõnamärk
ja logod on ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning
Sony Corporation kasutab neid
märke litsentsi alusel.
••QR Code on ettevõtte
Denso Wave Inc. kaubamärk.
••Peale selle on muud siinses
kasutusjuhendis kasutatud
süsteemid ja tootenimed üldiselt
nende asjaomaste arendajate
või tootjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Siiski
ei pruugi selles juhendis kõikidel
juhtudel esineda märke  või .
EE
35
Litsentside GNU GPL/LGPL
alla kuuluv tarkvara
Toode sisaldab tarkvara,
mis kuulub järgmise litsentsi
GNU üldine avalik litsents
(edaspidi „GPL“) või litsentsi
GNU vähem üldine avalik litsents
(edaspidi „LGPL“) alla.
See annab teile teada, et teil on
õigus rakenduvate GPL/LGPL-i
litsentside tingimuste alusel nende
tarkvaraprogrammide lähtekoodi
avada, muuta ja levitada.
Lähtekoodi leiate veebist.
Allalaadimiseks minge järgmisele
veebilehele:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Eelistame, et te ei võtaks meiega
lähtekoodi sisu teemal ühendust.
Litsentsid (inglise keeles) on
salvestatud toote sisemällu.
Looge toote ja arvuti vahele
massmäluühendus ning lugege
litsentse jaotises PMHOME – LICENSE.
Lisateavet toote kohta ja vastused
korduma kippuvatele küsimustele
leiate meie klienditoe veebisaidilt.
EE
36
EE
37
Lietuviškai
Peržiūrėkite
pagalbos
vadovą!
„Pagalbos žinynas“ yra internetinis žinynas, kurį galite skaityti
kompiuterio arba išmaniojo telefono ekrane. Jame daugiau
sužinosite apie meniu elementus, papildomas naudojimo
galimybes ir naujausią informaciją apie fotoaparatą.
Nuskenuokite čia
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
DSC-RX100M6 Pagalbos vadovas
LT
2
Instruction Manual
(ši knyga)
In-Camera Guide
Šiame vadove supažindinama
su kai kuriomis pagrindinėmis
funkcijomis.
[In-Camera Guide] rodomi
meniu elementų paaiškinimai
fotoaparato monitoriuje.
Greito pasirengimo darbui vadovo
ieškokite „Pasirengimo darbui
vadovas“ (14 psl.). „Pasirengimo
darbui vadovas“ pristatomi
pradiniai veiksmai, nuo pakuotės
atidarymo iki užrakto atleidimo
pirmą kartą fotografuojant.
Fotografuodami galite greitai
rasti informaciją.
Norėdami naudoti
[In-Camera Guide] funkciją, kai
kuriuos parametrus turite nustatyti
iš anksto. Norėdami išsamios
informacijos, pagalbos žinyne
ieškokite „In-Camera Guide“.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Be šio skyriaus taip pat žr. pagalbos
žinyno skyrių „Atsargumo priemonės“
(2 psl.).
Ekrano kalba
Ekrano kalbą galite pasirinkti
naudodamiesi meniu (26 psl.).
Pastabos dėl gaminio priežiūros
••Fotoaparatas nėra atsparus
dulkėms ir vandeniui. Žr.
„Atsargumo priemonės“
pagalbos vadove.
••Jei į atidarytą vaizdo ieškiklio ar
blykstės įrenginį pateks vandens,
dulkių ar smėlio, jis gali pradėti
veikti netinkamai.
••Nuvalykite nuo blykstės paviršiaus
visus nešvarumus. Ant blykstės
paviršiaus susikaupę nešvarumai
gali rūkti arba užsidegti, nes
skleidžiama šviesa generuoja karštį.
Jei pastebėjote nešvarumų / dulkių,
nuvalykite minkštu audiniu.
••Neuždenkite blykstės pirštais.
••Nesisėskite ant kėdės ar kitur,
kai fotoaparatas yra užpakalinėje
kelnių ar sijono kišenėje, nes taip
galite sugadinti jį.
••Naudodami valdomą priartinimo
objektyvą saugokite, kad objektyvas
neprispaustų pirštų ar kitų daiktų.
••Saugokite pirštus, kai spausdami
uždarote vaizdo ieškiklį ar blykstę.
••Neneškite fotoaparato laikydami
už vaizdo ieškiklio įrenginio,
taip pat per stipriai jo nespauskite.
••Objektyvo arba vaizdo ieškiklio
nelaikykite prie ryškios šviesos
šaltinio, pvz., saulės šviesoje.
Dėl objektyvas fokusavimo funkcijos
gali susidaryti dūmų, ugnies ar įvykti
gedimas fotoaparato korpuso ir
objektyvo viduje.
••Kai fotografuojate ten, kur yra
foninis apšvietimas, saulė turi būti
pakankamai toli už matymo kampo.
Priešingu atveju saulės spinduliai
fotoaparato viduje gali būti
sukoncentruoti ir dėl to gali
atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
Dūmų gali atsirasti ar gaisras gali
kilti, net jei saulė bus šiek tiek už
matymo kampo.
••Saugokite objektyvą nuo tiesioginių
spindulių, pavyzdžiui, lazerio,
poveikio. Taip galite pažeisti vaizdo
daviklį ir sugadinti fotoaparatą.
••Fotoaparatą, pridedamus priedus
arba atminties korteles laikykite
kūdikiams neprieinamoje vietoje.
Jie gali juos netyčia praryti. Jei taip
įvyktų, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Pastabos dėl monitoriaus arba
elektroninio vaizdo ieškiklio
••LCD monitorius ir elektroninis
vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau nei
99,99 % pikselių. Tačiau monitoriuje
ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje
galite nuolat matyti mažų juodų ir
(arba) ryškesnių (baltos, raudonos,
mėlynos arba žalios spalvos)
taškelių. Tai gaminimo proceso
metu atsiradę trūkumai, tačiau
įrašomiems vaizdams jie neturi
jokios įtakos.
LT
3
••Vaizdo ieškiklio kampuose
matomas vaizdas gali būti šiek
tiek iškraipytas. Tai nėra gedimas.
Jei norite matyti visą detalią
kompoziciją, galite naudoti
monitorių.
••Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį
fotoaparatą pakreipsite arba
pakelsite akis, vaizdas vaizdo
ieškiklyje gali išsikreipti arba pakisti
jo spalvos. Tai yra objektyvų ir
ekranų ypatybė, o ne gedimas.
Fotografuojant rekomenduojame
žiūrėti į centrinę vaizdo ieškiklio sritį.
••Kai fotografuojate naudodami
vaizdo ieškiklį, gali pasireikšti įvairūs
simptomai, pvz., akių skausmas,
nuovargis, jūrligė ar pykinimas.
Kai fotografuojate naudodami
vaizdo ieškiklį, rekomenduojame
reguliariai daryti pertraukas.
Jei jaustumėte diskomfortą, vaizdo
ieškiklio nenaudokite, kol jūsų būklė
pagerės, ir kreipkitės į gydytoją, jei
būtina.
••Jei monitorius arba elektroninis
vaizdo ieškiklis sugadinamas,
nedelsdami nustokite naudotis
fotoaparatu. Sugadintos dalys
gali sužeisti rankas, veidą ir pan.
LT
4
Pastabos dėl nepertraukiamo
fotografavimo
Nepertraukiamo fotografavimo metu
monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje
pakaitomis gali būti rodomas
fotografavimo ekranas ir juodas
ekranas. Jei tokiu atveju nuolat
žiūrėsite į ekraną, galite pajusti
diskomfortą, pvz., negalavimą.
Jei pajutote diskomfortą, fotoaparatu
nebesinaudokite ir prireikus
kreipkitės į gydytoją.
Pastabos dėl ilgalaikio įrašymo
arba 4K filmų įrašymo
••Atsižvelgiant į fotoaparato ir
maitinimo elementų temperatūrą,
filmų gali nepavykti įrašyti arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą. Prieš nutraukiant
maitinimą arba panaikinant filmų
įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju
nebandykite įjungti fotoaparato
ir palaukite, kol jis ir maitinimo
elementai atvės. Jei įjungsite
fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę,
fotoaparatas gali vėl išsijungti arba
negalėsite įrašyti filmų.
••Pakilus kameros temperatūrai
gali pablogėti vaizdo kokybė.
Prieš toliau fotografuojant
rekomenduojama palaukti, kol
fotoaparato temperatūra sumažės.
••Jei aplinkos temperatūra aukšta,
fotoaparato temperatūra kyla greitai.
••Naudojant fotoaparato korpusas
ir maitinimo elementas gali įšilti –
tai normalu.
••Jei naudojamą fotoaparatą ilgai
laikysite priglaustą prie tos pačios
odos vietos, jis gali sukelti žemos
temperatūros nudegimo simptomų
(pvz., paraudimą arba pūslelių),
net jei fotoaparatas jums neatrodys
karštas. Būkite itin dėmesingi toliau
nurodytais atvejais ir naudokite
trikojį ar pan.
––Kai fotoaparatą naudojate aukštos
temperatūros aplinkoje
––Kai fotoaparatą naudojančiam
asmeniui yra sutrikusi kraujo
apytaka ar odos jautrumas
••Esant žemai temperatūrai, įrašymo
laikas gali būti trumpesnis, ypač jei
filmuojamas 4K filmas. Maitinimo
elementų pakuotę pašildykite
arba pakeiskite nauju maitinimo
elementu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
••Prieš pradėdami įrašyti, padarykite
bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
••Įrašytas vaizdas gali skirtis nuo to,
kurį matėte prieš įrašydami.
••Nenaudokite fotoaparato vietose,
kuriose skleidžiamos stiprios radijo
bangos arba spinduliuotė. Įrašymas
ir atkūrimas gali neveikti tinkamai.
••Negarantuojama, kad pavyks
atkurti šiuo gaminiu įrašytus
vaizdus naudojant kitą įrangą ir kad
šiame gaminyje bus galima atkurti
vaizdus, įrašytus arba redaguotus
naudojant kitą įrangą.
••Jei sugedus fotoaparatui, įrašymo
laikmenai ar kt. nepavyksta įrašyti
vaizdų ar garso duomenų arba
jie prarandami ar sugadinami,
„Sony“ neteikia jokių garantijų.
Rekomenduojame kurti svarbių
duomenų atsargines kopijas.
••Formatuojant atminties kortelę
visi atminties kortelėje įrašyti
duomenys panaikinami ir jų atkurti
negalima. Prieš formatuodami
nukopijuokite duomenis į
kompiuterį arba kitą įrenginį.
„Sony“ priedai
Naudojant šį fotoaparatą su kitų
gamintojų gaminiais gali pasikeisti jo
veikimo charakteristikos; dėl to gali
kilti problemų arba jis gali sugesti.
Pastaba dėl šiame vadove
pateiktos duomenų specifikacijos
Techninės charakteristikos ir
techniniai duomenys nustatomi esant
toliau nurodytoms sąlygoms, išskyrus
šiame vadove aprašytas išimtis:
įprastoje aplinkos temperatūroje –
25 ºC (77 °F) ir naudojant maitinimo
elementų pakuotę, kuri yra visiškai
įkrauta (įkrovimo lemputė užgeso).
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti
saugomas autorių teisių. Neteisėtai
įrašydami tokį turinį galite pažeisti
autorių teisių įstatymus.
LT
5
Pastabos dėl vietos informacijos
Jei įkeliate ar bendrinate vaizdus,
kuriuose pažymėta jūsų vieta, galite
netyčia atskleisti šią informaciją
trečiosioms šalims. Kad trečiosios
šalys jūsų vietos informacijos
negautų, prieš fiksuodami vaizdus
[ Loc. Info. Link Set.] nustatykite
kaip [Off].
Pastabos dėl gaminio išmetimo
arba atidavimo kitiems asmenims
Jei šį gaminį ketinate išmesti arba kam
nors atiduoti, atlikite toliau nurodytą
operaciją, kad apsaugotumėte
privačią informaciją.
••Pasirinkite [Setting Reset] 
[Initialize].
Pastabos dėl atminties kortelės
išmetimo arba perdavimo kitiems
asmenims
Fotoaparate ar kompiuteryje vykdant
[Formatas] arba [Trynimas] atminties
kortelės duomenys gali būti panaikinti
nevisiškai. Jei kortelę ketinate perduoti
kitiems asmenims, visus duomenis
rekomenduojame panaikinti naudojant
duomenų naikinimo programinę
įrangą. Jei atminties kortelę norite
išmesti, rekomenduojame ją fiziškai
sunaikinti.
Pastabos dėl belaidžio LAN
„Sony“ neatsako už nuostolius ar
gedimus, patirtus dėl pamesto
ar pavogto fotoaparato neteisėto
naudojimo ar fotoaparatą neteisėtai
naudojant kaip registruotąjį prieigos
tašką.
LT
6
Pastabos apie saugą naudojant
belaidžio LAN gaminius
••Būtinai įsitikinkite, kad naudojate
saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių
prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
••Svarbu nustatyti saugos
nustatymus naudojant belaidį LAN.
••Kilus saugos problemai dėl saugos
atsargumo priemonių nesilaikymo
arba dėl neišvengiamų aplinkybių
naudojant belaidį LAN, „Sony“
neprisiima atsakomybės dėl
nuostolių arba žalos.
Kaip laikinai išjungti belaidžio
tinklo funkcijas („Wi-Fi“ ir pan.)
Prieš skrisdami lėktuvu ir panašiomis
aplinkybėmis galite laikinai išjungti
visas belaidžio tinklo funkcijas
naudodamiesi [Airplane Mode].
Klientams JAV
Jei turite klausimų apie savo
gaminį arba norite rasti artimiausią
„Sony“ klientų aptarnavimo centrą,
skambinkite 1-800-222-SONY (7669).
Atitikties deklaracija
Prekybinis pavadinimas: SONY
Modelio Nr. WW771132
Atsakingoji šalis: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127, JAV
Telefono numeris: 858 942 2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių
15 dalies reikalavimus. Eksploatavimas
atitinka šias dvi sąlygas: (1) Šis įrenginys
negali kelti pavojingų trikdžių; be
to, (2) šis įrenginys turi priimti visus
gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius,
dėl kurių jis gali veikti netinkamai.
Fotoaparatas ir pridedami elementai
Skliaustuose nurodytas skaičius
reiškia pateiktų komponentų kiekį.
•• Riešo dirželis (1)
•• Fotoaparatas (1)
•• Maitinimo laidas (1) (pridedamas
kai kuriose šalyse / regionuose)
•• Dirželio adapteris (2)
•• Naudotojo vadovas
(šis vadovas) (1)
•• Įkraunamoji maitinimo
elementų pakuotė NP-BX1 (1)
•• Trumpasis vadovas (1)
•• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC)
vadovas (1)
•• USB kabelis su mikrojungtimi (1)
•• Kintamosios srovės adapteris (1)
Kintamosios srovės adapterio
forma gali skirtis, atsižvelgiant į
šalį / regioną.
LT
7
Dalys
 ON/OFF (maitinimo) mygtukas
 Maitinimo / įkrovimo lemputė
 Užrakto mygtukas
 Režimo parinkiklis
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Diafragmos pirmenybė)/
(užrakto pirmenybė)/
(Rankinė ekspozicija)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Vaizdų fiksavimas: W/T
(priartinimo) svirtelė
Peržiūra:
(rodyklės) svirtelę /
priartinimo atkuriant svirtelę
 Lemputė su laikmačiu /
AF lemputė
Blykstė
•• Neuždenkite blykstės pirštu.
•• Naudodami blykstę paslinkite
jungiklį (blykstė iššoks).
Jei blykstės nenaudojate,
nuleiskite ją patys.
 Dioptrijų reguliavimo svirtelė
•• Dioptrijų reguliavimo svirtelę
sukite, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
LT
8
 Vaizdo ieškiklis (11)

•• Žiūrint į vaizdo ieškiklį,
suaktyvinamas vaizdo ieškiklio
režimas, o atsitraukus nuo
vaizdo ieškiklio, peržiūros
režimas išjungiamas ir
grįžtama prie monitoriaus
režimo.
(N žyma)
Šis ženklas nurodo sąlyčio
tašką, per kurį užmezgamas
ryšys tarp fotoaparato ir NFC
palaikančio išmaniojo telefono.
Mikrofonas
 Vaizdo ieškiklio iškilimo jungiklis
 Dirželio kabliukas
•• Kad fotoaparatas nenukristų
ant žemės ir nebūtų
sugadintas, prie jo pririškite
dirželį, skirtą kabinti ant riešo,
ir į jo kilpelę įkiškite ranką.
•• NFC NFC (artimojo lauko
ryšys) yra tarptautinis
artimojo nuotolio belaidžio
ryšio technologijos
standartas.
 Valdymo žiedas
Objektyvas
 Akies jutiklis

(blykstės atidarymo) jungiklis
•• Jei norite naudoti peties
dirželį (parduodama atskirai),
dirželio adapterius
(pridedamas) užkabinkite
už dirželio kabliukų abiejose
fotoaparato pusėse.
LT
9
Monitorius
(Veiksmams lietimu: jutiklinis
skydelis / jutiklinis kilimėlis)
Ekraną galite pakreipti
patogiausiu kampu ir
fotografuoti iš bet kokios
padėties.
 HDMI mikrojungtis
 MENU mygtukas
 „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ antena
(integruotoji)
 Valdymo ratukas
 Centrinis mygtukas

(atkūrimo) mygtukas
 C/
(pasirinktinis / trynimo)
mygtukas
 Maitinimo elemento lizdas
 Maitinimo elemento fiksavimo
Atsižvelgiant į naudojamo
trikojo tipą, pakeisti
monitoriaus gali nepavykti.
Tokiu atveju atlaisvinkite
trikojo varžtą ir sureguliuokite
monitoriaus kampą.
 Vaizdų fiksavimas:
Fn (funkcijos) mygtukas
Peržiūrint:
(Send to Smartphone)
mygtukas
MOVIE (filmavimo) mygtukas
 Kelių jungčių / USB
LT
10
mikrojungties lizdas
•• Prie šios jungties galima
jungti su USB mikrojungtimis
suderinamus įrenginius.
•• Jei reikia daugiau informacijos
apie priedus, kuriuos galima
prijungti prie kelių jungčių USB
jungties / USB mikrojungties,
apsilankykite Sony svetainėje
arba kreipkitės į Sony
pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
Sony techninės priežiūros
centrą.
svirtelė
 Trikojo lizdo anga
Naudokite trikojį, kurio varžtas
trumpesnis nei 5,5 mm.
Priešingu atveju fotoaparato
nepavyks patikimai pritvirtinti ir
taip galima jį sugadinti.
 Prieigos lemputė
 Atminties kortelės anga
 Maitinimo elementų /
atminties kortelės dangtelis
Garsiakalbis
Naudojant vaizdo ieškiklį
Pastumkite žemyn vaizdo ieškiklio
atidarymo jungiklį.
••Jei vaizdo ieškiklio jungiklį slinksite,
kai maitinimas išjungtas, fotoaparatas
įsijungs.
••Jei uždarius vaizdo ieškiklį norite
pasirinkti, ar fotoaparatą išjungti,
pasirinkite MENU 
(Setup) 
[Function for VF close].
Dioptrijų reguliavimo svirtelę sukite, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
Vaizdo ieškiklio laikymas
Paspauskite žemyn vaizdo ieškiklio viršų.
Pastaba
••Būkite atsargūs, kad nepaspaustumėte vaizdo ieškiklio, kai jis pakeltas.
••Vaizdo ieškiklį būtinai spauskite iš lėto, kad neužstrigtų okuliaro dalis.
LT
11
Pagrindiniai veiksmai
Valdymo ratuko naudojimas
•• Pasukdami valdymo ratuką arba paspausdami viršutinę / apatinę /
dešiniąją / kairiąją jo dalį galite pasirinkti nustatymo elementus.
Pasirinkimas nustatomas, kai paspaudžiate valdymo ratuko centre.
•• Funkcijos DISP (ekrano nustatymas), (Exposure Comp.),
/
(Drive Mode) ir (Flash Mode) priskiriamos viršutinei / apatinei /
kairiajai / dešiniajai valdymo ratuko pusei. Be to, pasirinktas funkcijas
galite priskirti kairiajai / dešiniajai arba centrinei valdymo ratuko daliai.
•• Kai vyksta atkūrimas, paspaudžiant dešiniąją / kairiąją valdymo ratuko
dalį arba jį pasukant galima atidaryti kitą arba ankstesnį vaizdą.
Valdymo žiedo naudojimas
Norėdami akimirksniu pakeisti norimą nustatymą bet kuriuo
fotografavimo režimu, pasukite valdymo žiedą. Be to, dažnai naudojamas
funkcijas galite priskirti valdymo žiedui – pasirinkite MENU 
(Camera Settings2)  [ Custom Key] arba [ Custom Key] 
[Control Ring].
Piktogramų ir funkcijų pavadinimai
ekrane rodomi taip.
Pvz.
: Pakoreguokite priartinimą
pasukdami valdymo žiedą.
Valdymo žiedas
LT
12
Fn (funkcijos) mygtuko naudojimas
Fn (funkcijos) mygtukui galite priskirti dažnai naudojamų funkcijų ir
fotografuodami / filmuodami jas iškviesti. Fn (funkcijos) mygtukui
galima priskirti iki 12 dažnai naudojamų funkcijų.
1 Ant valdymo ratuko
Fn
spaudinėkite mygtuką DISP,
kad būtų parodytas kitas
nei [For viewfinder] ekrano
režimas, tada paspauskite
Fn (funkcijos) mygtuką.
2 Paspausdami valdymo ratuko viršutinę / apatinę / kairiąją /
dešiniąją dalį pasirinkite norimą funkciją.
3 Pasukdami valdymo ratuką
pasirinkite norimą nustatymą
ir paspauskite valdymo
ratuko centre.
•• Kai kurias funkcijas galima
patikslinti naudojant valdymo
žiedą.
Nustatymų reguliavimas skirtuose nustatymų ekranuose
Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite norimą
funkciją, tada paspauskite valdymo
ratuko centre. Bus rodomas funkcijos
skirtasis nustatymų ekranas. Nustatymus
sureguliuokite vykdydami naudojimo
vadovo nurodymus.
Valdymo vadovas
LT
13
Pasirengimo darbui vadovas
1 veiksmas. maitinimo elementų pakuotės / atminties
kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas į fotoaparatą
Daugiau informacijos apie atminties korteles, kurias galima naudoti su
šiuo fotoaparatu, žr. 29 psl.
1 Atidarykite maitinimo
elementų / atminties kortelės
dangtelį ir įdėkite maitinimo
elementų pakuotę į
fotoaparatą.
Užrakto
svirtelė
•• Įsitikinkite, kad maitinimo
elementų pakuotė nukreipta
reikiama kryptimi ir įdėkite
ją paspausdami maitinimo
elementų užrakto svirtelę.
2 Įdėkite atminties kortelę
(parduodama atskirai) į
fotoaparatą.
•• Kai atminties kortelės
nusklembtas kampas
atitiks pavaizduotą kryptį,
atminties kortelę įstumkite,
kol ji užsifiksuos (pasigirs
spragtelėjimas).
3 Uždarykite dangtelį.
LT
14
Įsitikinkite, kad rantyto
kampo kryptis tinkama.
Atminties kortelės formatavimas
Jei atminties kortelę šiame fotoaparate naudojate pirmą kartą,
rekomenduojame formatuoti kortelę fotoaparatu, kad atminties
kortelės veikimas būtų stabilizuotas.
•• Formatuojant kortelėje ištrinami visi duomenys, įskaitant apsaugotus
vaizdus ir registruotus nustatymus (M1–M4). Ištrintų duomenų
atkurti negalima. Prieš formatavimą išsaugokite vertingus duomenis
kompiuteryje ir pan.
•• Jei norite formatuoti, pasirinkite MENU (meniu) 
(Setup) 
[Formatas].
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė
(10 psl.) nešviečia, ir išjunkite
fotoaparatą. Tada užrakto svirtelę
pastumkite ir išimkite maitinimo
elementų pakuotę. Maitinimo
elementų pakuotės stenkitės
neišmesti.
Užrakto svirtelė
Atminties kortelės išėmimas
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė
(10 psl.) nedega, tada vieną kartą
paspauskite atminties kortelę,
kad ją išimtumėte.
LT
15
2 veiksmas. maitinimo elementų pakuotės krovimas ją
įdėjus į fotoaparatą
1 Išjunkite maitinimą.
2 Fotoaparatą, kuriame
įdėta maitinimo elementų
pakuotė, USB mikrokabeliu
(pridedamas) prijunkite
prie kintamosios srovės
adapterio (pridedamas),
ir kintamosios srovės
adapterį prijunkite prie
sieninio elektros lizdo.
Fotoaparato įkrovimo lemputė (oranžinės spalvos)
Šviečia: Įkrovimas
Nedega: krovimas baigtas
Mirksi: įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai sustabdytas, nes
fotoaparato temperatūra netinkama
•• Įkrovimo laikas (visiška įkrova): apie 150 min. (kai įkraunama visiškai
išsikrovusi maitinimo elementų pakuotė esant 25 °C (77 °F) temperatūrai)
•• Jei naudojate visiškai naują maitinimo elementų pakuotę arba ji ilgai
nenaudota, įkrovimo lemputė gali greitai mirksėti, kai maitinimo
elementas įkraunamas. Jei taip nutinka, išimkite maitinimo elementų
pakuotę arba atjunkite nuo fotoaparato USB kabelį ir pakuotę vėl
įdėkite, kad įkrautumėte iš naujo.
•• Būtinai naudokite Sony pagamintas originalias maitinimo elementų
pakuotes, USB mikrokabelius (pridedamas) ir kintamosios srovės
adapterius (pridedamas).
LT
16
3 veiksmas. Kalbos ir laikrodžio nustatymas
1 Paspauskite ON/OFF
ON/OFF (maitinimo) mygtukas
(maitinimo) mygtuką ir
fotoaparatą įjunkite.
2 Pasirinkite norimą kalbą
ir paspauskite valdymo
ratuko centre.
3 Įsitikinkite, kad ekrane pasirinkote [Enter], tada paspauskite
centre.
4Pasirinkite norimą geografinę vietovę ir paspauskite centre.
5 Naudodami viršutinę / apatinę valdymo ratuko dalį
arba sukdami valdymo ratuką pasirinkite [Date/Time],
tada paspauskite centrinę dalį.
6Norimą nustatymą pasirinkite paspausdami valdymo
ratuko viršutinę / apatinę / kairiąją / dešiniąją pusę,
tada paspauskite centrinę dalį.
7 Pakartodami 5–6 veiksmus nustatykite kitus elementus,
tada pasirinkite [Enter] ir paspauskite centre.
Patarimas
••Norėdami datą ir laiką nustatyti iš naujo, naudokitės MENU (26 psl.).
LT
17
4 veiksmas. Fotografavimas automatiniu režimu
1 Režimo parinkiklį nustatykite
į padėtį
.
2 Žiūrėkite į vaizdo ieškiklį arba monitorių ir laikykite
fotoaparatą.
3 Naudokite W/T (priartinimo) svirtelę ir koreguokite vaizdo
padidinimą.
4Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte
vaizdą.
•• Kai vaizdas bus sufokusuotas, įsižiebs indikatorius (pvz., ).
5 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką.
Filmavimas
Paspauskite mygtuką MOVIE, kad įrašymą paleistumėte /
sustabdytumėte.
Vaizdų atkūrimas
Paspauskite mygtuką
(atkūrimas), kad paleistumėte vaizdų atkūrimą.
Norimą vaizdą galite pasirinkti valdymo ratuku.
Rodomo vaizdo naikinimas
Norėdami rodomą vaizdą panaikinti, paspauskite mygtuką
(naikinti).
Patvirtinimo ekrane valdymo ratuku pasirinkite [Trynimas] ir paspauskite
valdymo ratuko centre, kad vaizdą panaikintumėte.
LT
18
Fotografavimas įvairiais fotografavimo režimais
Režimo parinkikliu nustatykite norimą režimą, atsižvelgdami į objektą ar
funkcijas, kurias norite naudoti.
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą
Visų šio fotoaparato funkcijų instrukcijos pateikiamos „Žinyne“
(elektroniniame vadove).
Informacija apie prieigą prie Žinyno pateikiama 2 psl.
LT
19
Kaip naudoti „Wi-Fi“ / prisijungimo vienu
prisilietimu (NFC) / „Bluetooth“ funkcijas
Naudodami fotoaparato „Wi-Fi“, NFC prisijungimo vienu prisilietimu ir
„Bluetooth“ funkcijas, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
•• Vaizdus išsaugoti kompiuteryje
•• Vaizdus perkelti iš fotoaparato į išmanųjį telefoną
•• Išmanųjį telefoną naudoti kaip fotoaparato nuotolinio valdymo pultą
•• Nuotraukas peržiūrėti televizoriuje
•• Išmaniojo telefono vietos informaciją įrašyti vaizduose
Dėl išsamesnės informacijos žr. pagalbos vadovą (2 psl.) arba pridedamą
dokumentą „Wi-Fi“ ryšio / vienu palietimu iškviečiamų funkcijų (NFC) vadovas“.
Kaip įdiegti „PlayMemories Mobile“
Norint sujungti fotoaparatą ir išmanųjį telefoną, reikalinga „PlayMemories
Mobile“ programa. Jei išmaniajame telefone „PlayMemories Mobile“ jau
įdiegta, įsitikinkite, kad įdiegta naujausia versija.
Išsamios informacijos apie „PlayMemories Mobile“ žr. pagalbos puslapyje
(http://www.sony.net/pmm/).
Pastaba
••Jei norite pasinaudoti fotoaparato NFC funkcija, reikia NFC funkciją
palaikančio „Android“ išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.
••Neužtikrinama, kad šiame vadove aprašytos „Wi-Fi“ funkcijos veiks
su visais išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
••Šio fotoaparato „Wi-Fi“ funkcijos neveikia, kai prisijungiama prie viešojo
belaidžio LAN.
••Atsižvelgiant į būsimus versijos naujinius ekrano pateikčių naudojimo
procedūros gali būti pakeistos be įspėjimo.
LT
20
Vietos informacijos įrašymas užfiksuotuose vaizduose
Naudodami „PlayMemories Mobile“, užfiksuotuose vaizduose galite įrašyti
iš „Bluetooth“ ryšiu prijungto išmaniojo telefono gautą vietos informaciją.
Dėl išsamesnės informacijos apie valdymą žr. pagalbos vadovą (2 psl.)
arba toliau nurodytą palaikymo puslapį.
http://www.sony.net/pmm/btg/
LT
21
Apie kompiuterio programinę įrangą
Kad nuotraukos / filmai teiktų daugiau džiaugsmo, siūlome toliau
nurodytą kompiuterio programinę įrangą. Naudodamiesi interneto
naršykle atverkite vieną iš toliau nurodytų URL ir programinę įrangą
parsisiųskite vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Jei kuri nors iš šių programinių įrangų jūsų kompiuteryje jau įdiegta,
prieš naudodami ją atnaujinkite į naujausią versiją.
„Windows“:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
„Mac“:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Programinei įrangai rekomenduojamus operacinės sistemos reikalavimus
galite sužinoti toliau pateiktu URL adresu:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
Su „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus galite importuoti į
kompiuterį ir juos peržiūrėti arba naudoti.
Norėdami XAVC S arba AVCHD filmus importuoti į kompiuterį, turite įdiegti
„PlayMemories Home“.
Atsisiuntimo svetainę galite tiesiogiai pasiekti toliau nurodytu URL adresu:
http://www.sony.net/pm/
•• Kai fotoaparatą prijungiate prie kompiuterio, į „PlayMemories Home“
galima įtraukti naujų funkcijų. Todėl fotoaparatą rekomenduojama
prijungti prie kompiuterio, net jei „PlayMemories Home“ kompiuteryje
jau įdiegta.
LT
22
Imaging Edge
„Imaging Edge“ yra programinė įrangos paketas, kuriame yra tokių
funkcijų kaip nuotolinis vaizdo fiksavimas iš kompiuterio, fotoaparatu
užfiksuotų RAW vaizdų koregavimas ar kūrimas.
Viewer: galite peržiūrėti vaizdus ir jų ieškoti.
Redagavimas: galite koreguoti vaizdus atlikdami įvarius pataisymus,
pvz., koreguoti atspalvių kreivę ir ryškumą, ir kurti vaizdus, užfiksuotus
RAW formatu.
Nuotolinio valdymo pultas: galite koreguoti fotoaparato nustatymus arba
fiksuoti vaizdus iš kompiuterio, kuris prie fotoaparato prijungtas USB laidu.
•• Jei fotoaparatą norite valdyti naudodami kompiuterį, prieš prijungdami
fotoaparatą prie kompiuterio USB laidu pasirinkite MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote].
LT
23
MENU elementų sąrašas
Daugiau informacijos apie kiekvieną MENU elementą pateikiama Žinyne.
(Camera Settings1)
Raudona kortelė
Quality/Image Size
File Format
JPEG Quality
JPEG Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Dydis
Panorama: kryptis
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Memory
AF
Focus Mode
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
Set. Face Prty in AF
Pre-AF
LT
24
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Regionas
Exposure
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Face Prty in Mlti Mtr
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Flash
Flash Mode
Flash Comp.
Red Eye Reduction
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
Focus Assist
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Setting
Shooting Assist
Face Registration
Regist. Faces Priority
Smile Shutter
Auto Obj. Framing
Self-portrait/ -timer
Marker Display
Marker Settings
Movie w/ shutter
Shutter/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Zoom
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Func. on Ring
Display/Auto Review
(Camera Settings2)
Violetinė kortelė
Movie
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Kokybė (Dual Rec)
„Img. Dydis (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Micref Level
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra Setting
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Custom Operation
Custom Key
Custom Key
Custom Key
Function Menu Set.
Av/Tv Rotate
Touch Shoot. Set.
MOVIE Button
Wheel Lock
Garso signalai
Write Date
LT
25
(Network)
Žalia kortelė
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer (Wi-Fi)
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Mėlyna kortelė
Protect
Rotate
Trynimas
Rating
Rating Set(Cust Key)
Specify Printing
Beauty Effect
Photo Capture
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
veiksmo intervalo reguliavimas
Slide Show
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
LT
26
(Setup)
Geltona kortelė
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Auto Monitor OFF
Pwr Save Start Time
Function for VF close
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Panel/Pad
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Kalba
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Formatas
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Setting Reset
* Jei šį elementą pakeisite, reikės
suformatuoti atminties kortelę,
kad ji būtų suderinama su PAL arba
NTSC sistema. Be to, atkreipkite
dėmesį, kad PAL sistemos
televizoriuose gali nebūti galimybės
atkurti filmų, įrašytų naudojant
NTSC sistemą.
(My Menu)
Pilka kortelė
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
LT
27
Specifikacijos
Maitinimo elementų veikimo trukmė ir galimų įrašyti
vaizdų skaičius
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Apie 240
―
Apie 310
(Auto Monitor OFF
(2 Sec))
Vaizdo ieškiklio
režimas
―
Apie 220
Ekrano režimas
Apie 40 min.
―
Vaizdo ieškiklio
režimas
Apie 40 min.
―
Ekrano režimas
Apytiksl. 75 min.
―
Vaizdo ieškiklio
režimas
Apie 70 min.
―
Ekrano režimas
Fotografavimas
Filmavimas
Nepertraukiamas
filmavimas
•• Pirmiau nurodyta apskaičiuota maitinimo elementų veikimo trukmė ir
galimų įrašyti vaizdų skaičius taikomi, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų skaičius gali
būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
•• Maitinimo elementų veikimo trukmė ir galimų įrašyti vaizdų skaičius
nustatomas naudojant numatytuosius nustatymus esant tokioms sąlygoms:
–– Maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C (77 °F) aplinkos
temperatūroje.
–– Sony SDXC atminties kortelės (U3) naudojimas (parduodama atskirai)
•• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant toliau nurodytomis sąlygomis.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Kas 30 sekundžių užfiksuojamas vienas vaizdas.
–– Maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
–– Blykstė sublyksi kas antrą nuotrauką.
–– Kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos.
•• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant toliau nurodytomis sąlygomis.
–– Nustatyta vaizdo kokybė yra XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
LT
28
–– Filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nurodyta atsižvelgiant
į pasikartojantį filmavimą, priartinimą, budėjimą, įjungimą / išjungimą ir
pan.
–– Nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė
nurodyta atsižvelgiant į nepertraukiamą filmavimą iki ribos (29 min.), kuris
po to tęsiamas vėl paspaudus mygtuką MOVIE (filmas). Kitos funkcijos
(pvz., priartinimas) nenaudojamos.
Galimos naudoti atminties kortelės
Naudodami su šiuo fotoaparatu microSD atminties korteles arba
Memory Stick Micro mediją, nepamirškite naudoti tinkamo adapterio.
SD atminties kortelės
Įrašymo formatas
Palaikoma atminties kortelė
Nuotrauka
SD/SDHC/SDXC kortelė
AVCHD
SD/SDHC/SDXC kortelė
(4 klasės ir greitesnė arba U1 ir
greitesnė)
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mbps arba mažiau*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC kortelė
(10 klasės, arba U1 ir greitesnė)
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
SDHC/SDXC kortelė (U3)
Didelis kadrų skaičius*
SDHC/SDXC kortelė
(10 klasės, arba U1 ir greitesnė)
* Įskaitant tarpinį filmų įrašymą tuo pačiu metu
Memory Stick laikmena
Įrašymo formatas
Palaikoma atminties kortelė
Nuotrauka
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mbps arba mažiau*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
—
Didelis kadrų skaičius*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Įskaitant tarpinį filmų įrašymą tuo pačiu metu
LT
29
Pastaba
••Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus padalyti į
4 GB dydžio failus. Norėdami padalytus failus tvarkyti kaip vieną failą, juos
importuokite į kompiuterį naudodamiesi „PlayMemories Home“.
••Norėdami atkurti atminties kortelės duomenų bazės failus pirma pilnai
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Įrašyti galimų vaizdų skaičius
Kai į fotoaparatą įdedate atminties kortelę ir fotoaparatą įjungiate, ekrane
parodomas nuotraukų skaičius, kurį galite įrašyti (jei fotografuodami
toliau naudosite esamus nustatymus).
Pastaba
••Kai pradeda oranžine spalva mirksėti „0“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius),
atminties kortelė yra pilna. Atminties kortelę pakeiskite kita arba panaikinkite
dabartinėje atminties kortelėje esančius vaizdus.
••Jei „NO CARD“ mirksi oranžinė spalva, atminties kortelė neįdėta. Įdėkite
atminties kortelę.
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti atminties kortelėje, skaičius
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima
įrašyti atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės
nustatytos naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas
bandymams. Šios reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas ir naudojamos atminties kortelės tipą.
[
JPEG Image Size]: [L: 20M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Vienetai: vaizdai)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37500
Fine
690
2800
5500
22000
Extra fine
510
2050
4150
16000
RAW & JPEG*2
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11000
JPEG Quality/
File Format
*1 Kai [ Aspect Ratio] nuostata yra ne [3:2], galite įrašyti daugiau vaizdų, nei
pirmiau esančioje lentelėje nurodytas skaičius (išskyrus, kai yra pasirinkta
[RAW]).
*2 [ JPEG Quality], kai pasirenkama [RAW & JPEG]: Fine[]
LT
30
Pastaba
••Net jei įrašyti galimų vaizdų skaičius yra didesnis nei 9 999, bus rodoma „9999“.
••Pateikti skaičiai galioja, kai naudojama „Sony“ atminties kortelė.
Įrašomų filmų trukmė
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. Šios
reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir naudojamos
atminties kortelės tipą. Įrašymo laikas [ File Format] nustačius kaip
[XAVC S 4K] ir [XAVC S HD] taikomas, kai filmuojama [Off]nustačius į
padėtį [ Proxy Recording].
(h (valandos), m (minutės))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/25p 100M
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
30p 60M/25p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
24p 100M*/ –
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
24p 60M*/ –
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
120p 100M/100p 100M
9 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
120p 60M/100p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
60p 50M/50p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
10 h 25 m
60p 25M/50p 25M
30 m
2 h 25 m
5 h
20 h 10 m
10 h 25 m
30p 50M/25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
30p 16M/25p 16M
50 m
3 h 50 m
7 h 45 m
31 h 30 m
24p 50M*/ –
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
10 h 25 m
60i 24M (FX) /
50i 24M (FX)
40 m
2 h 55 m
6 h
24 h 15 m
60i 17M (FH) /
50i 17M (FH)
55 m
4 h 5 m
8 h 15 m
33 h 15 m
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatomas kaip NTSC
•• Nepertraukiamas filmavimas ilgiausiai gali trukti iki 29 min., jei naudojami
numatytieji fotoaparato nustatymai, o aplinkos temperatūra yra apie
25°C (77°F). Vis dėlto įrašymo laikas yra maždaug 5 min., kai filmuojama
naudojant XAVC S 4K arba XAVC S HD 120p/100p formatą. (gaminio
specifikacijose nurodyta riba)
LT
31
Pastaba
••Filmų įrašymo laikas skiriasi, nes fotoaparate VBR (kintamoji sparta bitais)
funkcija automatiškai koreguoja vaizdo kokybę pagal filmuojamą sceną. Kai
įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas
sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui. Įrašymo laikas taip
pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba vaizdo kokybės /
dydžio nustatymus.
••Nurodytas laikas yra įrašymo laikas naudojant „Sony“ atminties kortelę.
Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą
•• Aukštos kokybės filmų įrašymui ir didelės spartos nepertraukiamam
fiksavimui reikia daug energijos. Todėl, jei filmuojate ilgą laiką, fotoaparato
(ypač vaizdo daviklio) vidinė temperatūra pakyla. Tokiais atvejais
fotoaparatas bus automatiškai išjungtas, nes jo korpusas įkais, aukšta
temperatūra paveiks vaizdų kokybę arba vidinį fotoaparato mechanizmą.
•• Galima filmo įrašymo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į temperatūrą,
failo formatą / filmų įrašymo nustatymus, „Wi-Fi“ tinklo aplinką arba
fotoaparato būklę prieš pradedant filmuoti. Jei įjungę maitinimą
dažnai pertvarkote arba fotografuojate vaizdus, fotoaparato vidinė
temperatūra pakils ir galimas įrašymo laikas sutrumpės.
•• Jei atsiranda
piktograma, fotoaparato temperatūra pakilo.
•• Jei fotoaparatas nutraukia filmavimą dėl per aukštos temperatūros,
išjunkite jį ir palikite trumpam atvėsti. Pradėkite įrašyti, kai fotoaparato
vidinė temperatūra visiškai nukris.
•• Jei laikysitės toliau nurodytų reikalavimų, filmuoti galėsite ilgiau.
–– Fotoaparatą laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
–– Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
•• [ File Format] nustačius kaip [AVCHD], filmo failas negali būti
didesnis nei maždaug 2 GB. Kai filmuojant pasiekiama 2 GB dydžio riba,
automatiškai sukuriamas naujas filmo failas.
LT
32
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Vaizdo formatas: 13,2 mm × 8,8 mm
(1.0 tipas), CMOS vaizdo jutiklis
Efektyviųjų fotoaparato pikselių
skaičius: apie 20 100 000 piks.
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apie 21 000 000 piks.
Tipas: 1,0 cm (0.39 tipo) elektroninis
vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius: 2 359 296 taškai
Padidinimas: Maždaug 0,59 k.,
naudojant 50 mm objektyvą,
sufokusuotą į begalybę, –1 m–1
Akies taškas: Apytiksl. 20 mm nuo
okuliaro ir apytiksl. 19,2 mm nuo
okuliaro rėmelio esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas:
nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1
[Objektyvas]
[Monitorius]
[Sistema]
Fotoaparato tipas: Digital Still Camera
[Vaizdo ieškiklis]
ZEISS Vario-Sonnar T
f = 9,0 mm – 72 mm (24 mm –
200 mm (35 mm juostos
atitikmuo)
F2.8 (W) – F4.5 (T)
Filmuojant (HD 16:9): 24 mm –
210 mm*
Filmuojant (4K 16:9): 26 mm –
230 mm
* Kai
[ SteadyShot] nustatyta
kaip [Standard]
[SteadyShot]
Optical
[Automatinio fokusavimo sistema]
Aptikimo sistema: Fazės aptikimo
sistema / kontrasto aptikimo
sistema
[Flash]
blykstės diapazonas (nustatytas
automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos
koeficientas): apie 0,4–5,9 m
(1,31–19,35 ft) (W) / apie 1,0–3,1 m
(3,28–10,17 ft) (T)
7,5 cm (3,0 tipo) TFT įrenginys,
jutiklinis skydelis
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
[Įrašymo formatas]
Failo formatas suderinama su JPEG
(DCF 2.0 versija, Exif 2.31 versija,
„MPF Baseline“), RAW (Sony
ARW 2.3 formato)
Filmai (XAVC S formatas): suderinama
su MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S
1.0 versijos formatu
Vaizdo įrašai:
MPEG-4 AVC / H.264
Garsas: LPCM 2 kan.
(48 kHz, 16 bitų)
Filmai (AVCHD formatas):
suderinama su AVCHD 2.0 versija
Vaizdo įrašai:
MPEG-4 AVC / H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan.,
su Dolby Digital Stereo Creator
••Pagaminta pagal
„Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją.
[Įrašymo laikmena]
Memory Stick PRO Duo medija,
Memory Stick Micro medija,
SD kortelės, microSD atminties
kortelės
LT
33
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelių jungčių / USB mikrojungties
lizdas*: Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Galima naudoti USB jungtimi
prijungiamus įrenginius.
HDMI: HDMI D tipo mikrolizdas
[Bendra]
Modelio Nr. WW771132
Vardinė įvestis: 3,6 V
, 2,5 W
Darbinė temperatūra:
nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo temperatūra:
nuo –20 iki 55 °C (nuo –4 iki 131 °F)
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis /
ilgis):
101,6 mm × 58,1 mm × 42,8 mm
(4 in × 2 3/8 in × 1 11/16 in)
Svoris (pagal CIPA) (apytiksliai):
301 g (10,7 oz) (su maitinimo
elementų pakuote, SD kortele)
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Sauga: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Prisijungimo metodas:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
rankinis
Prieigos metodas: Infrastruktūros
režimas
[NFC]
Žymės tipas: Suderinama su
NFC Forum Type 3 Tag
[„Bluetooth“ ryšiai]
„Bluetooth“ standartinė versija 4,1
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
LT
34
kintamosios srovės adapteris
AC-UUD12/AC-UUE12
Vardinė įvestis:
100–240 V
, 50/60 Hz, 0,2 A
Nominali išvestis: 5 V
, 1,5 A
Įkraunamoji maitinimo
elementų pakuotė NP-BX1
Nominali įtampa: 3,6 V
Dizainas ir specifikacijos gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.
Apie vaizdo duomenų
suderinamumą
••Šis fotoaparatas atitinka DCF
(Design rule for Camera File system)
universalųjį standartą, kurį patvirtino
JEITA (Japonijos elektronikos ir
informacinių technologijų pramonės
asociacija).
••Vaizdų, įrašytų šiuo fotoaparatu,
atkūrimas naudojant kitą
įrangą bei vaizdų, įrašytų arba
redaguotų naudojant kitą įrangą,
atkūrimas šiuo fotoaparatu nėra
garantuojamas.
Prekių ženklai
••„Memory Stick“ ir
yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
••XAVC S ir
yra registruotieji
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
••„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
••„Mac“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklas, registruotas JAV ir kitose
šalyse.
••IOS yra „Cisco Systems, Inc.“
registruotasis prekės ženklas arba
prekės ženklas.
••„iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
••„Blu-ray Disc™“ ir „Blu-Ray™“ yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
••DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
••„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos
D simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
••HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“ ir HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing
Administrator, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
JAV ir (arba) kitose šalyse.
••„Microsoft“ ir „Windows“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai ar prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
••SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekių ženklas.
••„Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
••„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir
„Wi-Fi Protected Setup“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
••N ženklas yra prekių ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekių ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
••„®Bluetooth“ žodinis ženklas
ir logotipai yra registruotieji
prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“.
„Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją.
••„QR Code“ yra „Denso Wave Inc.“
prekių ženklas.
••Be to, sistemų ir gaminių
pavadinimai, minimi šiame vadove,
yra prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys jų
kūrėjams ar gamintojams. Tačiau
ženklai  arba  šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
LT
35
Apie GNU GPL/LGPL
taikomąją programinę
įrangą
Gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma toliau nurodyta
„GNU General Public License“
(toliau vadinama „GPL“) arba
„GNU Lesser General Public License“
(toliau vadinama „LGPL“).
Tai reiškia, kad turite teisę
pasiekti, modifikuoti ir platinti
šios programinės įrangos pirminį
programos tekstą pagal pateiktos
GPL/LGPL licencijos sąlygas.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje.
Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite
toliau pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Prašytume nesikreipti į mus dėl
pirminio programos teksto turinio.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos
vidinėje gaminio atmintyje.
Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį
tarp gaminio ir kompiuterio, kad
galėtumėte perskaityti licencijos
sąlygas, esančias aplanke
„PMHOME“ – „LICENSE“.
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
LT
36
LT
37
Latviešu
Skatiet
palīdzības
norādījumus!
Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata, kuru varat lasīt
savā datorā vai viedtālrunī. Skatiet to, lai saņemtu detalizētu
informāciju par izvēlnes elementiem, paplašinātajām iespējām
un jaunāko informāciju par kameru.
Skenējiet
šeit
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
DSC-RX100M6 Palīdzības norādījumi
Lietošanas
rokasgrāmata
(šī rokasgrāmata)
Šī rokasgrāmatā iepazīstina
ar dažām pamata funkcijām.
Ātrās sākšanas norādījumus skatiet
Sākšanas norādījumi (14. lpp.).
"Sākšanas norādījumi" iepazīstina
ar sākotnējām darbībām no
iepakojuma atvēršanas līdz
aizslēga nospiešanai, uzņemot
jūsu pirmo kadru.
LV
2
In-Camera Guide
[In-Camera Guide] kameras
monitorā rāda skaidrojumus
par izvēlnes elementiem.
Varat ātri piekļūt informācijai
uzņemšanas laikā.
Lai izmantotu funkciju
[In-Camera Guide], daži iestatījumi
ir jānorāda jau iepriekš. Detalizētu
informāciju skatiet sadaļā
In-Camera Guide palīdzības
norādījumos.
Piezīmes par kameras lietošanu
Papildus šai sadaļai skatiet arī
palīdzības norādījumu sadaļu
Piesardzības pasākumi (2. lpp.).
Ekrāna valoda
Izvēlnē varat atlasīt valodu, kas
jāizmanto ekrānā (26. lpp.).
Piezīmes par izstrādājuma lietošanu
••Kamera nav ne putekļdroša,
ne ūdensdroša, ne noturīga
pret ūdens šļakatām. Skatiet
palīdzības norādījumu sadaļu
Piesardzības pasākumi.
••Ja atvērtā skatu meklētājā vai
zibspuldzē iekļūst ūdens, putekļi vai
smiltis, tas var izraisīt darbības atteici.
••Notīriet no zibspuldzes virsmas
netīrumus. Netīrumi uz zibspuldzes
var radīt dūmus vai degt gaismas
izstarotā karstuma dēļ. Ja ir
netīrumi/putekļi, notīriet tos ar
mīkstu drānu.
••Neaizklājiet zibspuldzi ar pirkstiem.
••Nesēdiet krēslā vai citā vietā ar
kameru, kas ievietota bikšu vai
svārku aizmugurējā kabatā, jo tas
var izraisīt darbības traucējumus un
sabojāt kameru.
••Izmantojot tālummaiņas objektīvu
ar piedziņu, uzmanieties, lai
objektīvā neiekļūtu pirksti vai
citi priekšmeti.
••Pārliecinieties, ka jūs pirksts nav
ceļā, kad spiežat uz leju skatu
meklētāju vai zibspuldzi.
••Nenesiet kameru aiz skatu meklētāja
un nelietojiet tai pārmērīgu spēku.
••Neatstājiet objektīvu vai skatu
meklētāju pakļautu stipras gaismas
avotam, piemēram, saules stariem.
Objektīvs var koncentrēt starus,
un tas var izraisīt dūmošanu,
aizdegšanos vai darbības kļūmi
kameras korpusā vai objektīvā.
••Ja uzņemšana notiek pretgaismā,
uzmanieties, lai saule nenokļūtu
skata leņķa tuvumā. Citādi saules
gaisma var koncentrēties kamerā un
izraisīt dūmošanu vai aizdegšanos.
Arī tad, ja saule ir nedaudz ārpus
skata leņķa, tā joprojām var izraisīt
dūmošanu vai aizdegšanos.
••Nepakļaujiet objektīvu tiešu staru,
piemēram, lāzera staru, iedarbībai.
Tie var sabojāt attēlu sensoru
un izraisīt kameras darbības
traucējumus.
••Neatstājiet kameru, komplektācijā
iekļautos piederumus un atmiņas
kartes zīdaiņiem sasniedzamā
vietā. Viņi šos priekšmetus
var nejauši norīt. Ja tā notiek,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
Piezīmes par monitoru un
elektronisko skatu meklētāju
••LCD monitors un elektroniskais skatu
meklētājs ir ražots, izmantojot īpaši
augstas precizitātes tehnoloģiju, un
vairāk nekā 99,99% pikseļu darbojas
efektīvi. Tomēr ir iespējami daži
mazi melni un/vai spilgti punkti
(baltā, sarkanā, zilā vai zaļā krāsā),
kas pastāvīgi ir redzami monitorā
vai elektroniskajā skatu meklētājā.
Šie nenozīmīgie defekti ir ražošanas
procesu dēļ un nekādā veidā
neietekmē ierakstīto attēlu kvalitāti. LV
3
••Skatu meklētāja stūros attēls var
būt mazliet deformēts. Tas nav
defekts. Ja vēlaties skatīt visu
kompozīciju ar visām tās detaļām,
varat izmantot arī monitoru.
••Ja, skatoties skatu meklētājā,
panoramējat kameru vai kustināt
acis, var tikt deformēts skatu
meklētājā redzamais attēls vai
var izmainīties attēla krāsa. Šī
īpatnība ir raksturīga objektīvam vai
displeja ierīcei, un tas nav darbības
traucējums. Attēla uzņemšanas
laikā ieteicams raudzīties skatu
meklētāja centrālajā daļā.
••Ja uzņemšanai izmantojat skatu
meklētāju, varat saskarties ar
tādiem simptomiem kā redzes
vājums, nogurums vai nelaba
dūša. Veicot uzņemšanu ar skatu
meklētāju, ieteicams ievērot
regulārus pārtraukumus.
Ja jums ir nepatīkama sajūta,
atturieties no skatu meklētāja
lietošanas līdz brīdim, kad jūtaties
labāk, un nepieciešamības
gadījumā vērsieties pie ārsta.
••Ja monitors vai elektroniskais skatu
meklētājs ir bojāts, nekavējoties
pārtrauciet kameras izmantošanu.
Bojāto daļu dēļ pastāv roku, sejas
u. tml. ievainojumu gūšanas risks.
LV
4
Piezīmes par nepārtrauktu
uzņemšanu
Nepārtrauktas uzņemšanas laikā
monitors vai skatu meklētājs var
mirgot, pamīšus rādot uzņemšanas
ekrānu un melnu ekrānu. Ja
šādā situācijā turpināsit skatīties
ekrānā, pastāv iespēja, ka izjutīsit
diskomforta simptomus, piemēram,
nelabu dūšu. Ja izjūtat diskomforta
simptomus, pārtrauciet kameras
lietošanu un nepieciešamības
gadījumā vērsieties pie ārsta.
Piezīmes par ilgstošu ierakstīšanu
vai 4K filmu ierakstīšanu
••Atkarībā no kameras un baterijas/
akumulatora temperatūras,
iespējams, nevarēsit ierakstīt filmas
vai automātiski tiks izslēgta barošana,
lai aizsargātu kameru. Pirms
barošanas izslēgšanas vai pirms
filmu ierakstīšanas pārtraukšanas
ekrānā tiks parādīts ziņojums. Šādā
gadījumā atstājiet kameru izslēgtu
un uzgaidiet, līdz pazemināsies
kameras un baterijas/akumulatora
temperatūra. Ja barošanu ieslēgsit,
kamerai un baterijai/akumulatoram
neļaujot pietiekami atdzist,
iespējams, barošana atkal tiks
izslēgta vai nevarēsit ierakstīt filmas.
••Ja kameras temperatūra
paaugstinās, var pasliktināties
attēla kvalitāte. Pirms turpināt
uzņemšanu, ir ieteicams uzgaidīt,
līdz kameras temperatūra
pazeminās.
••Augstā apkārtējās vides
temperatūrā kameras temperatūra
strauji kāpj.
••Kameras korpuss un baterija/
akumulators lietošanas laikā var
uzsilt, un tas ir normāli.
••Ja kameras lietošanas laikā kamera
ilglaicīgi saskaras ar ādu vienā
ķermeņa vietā — arī tad, ja kamera
nešķiet uzkarsusi —, var izraisīt
apsaldējuma simptomus, piemēram,
apsārtumu vai čulgas. Pievērsiet
šādām situācijām īpašu uzmanību un
lietojiet trijkāji utt.
––Kad lietojat kameru vidē ar augstu
temperatūru
––Kad kameru lieto persona ar vāju
asinscirkulāciju vai mazjūtīgu ādu
••Īpaši tad, ja uzņemat 4K filmas,
zemas temperatūras apstākļos
ierakstīšanas laiks var būt īsāks.
Sasildiet bateriju komplektu vai
nomainiet to ar jaunu bateriju/
akumulatoru.
Piezīmes par ierakstīšanu/
atskaņošanu
••Pirms sākat ierakstu, veiciet
izmēģinājuma ierakstu, lai
pārliecinātos, vai kamera
darbojas pareizi.
••Ierakstītais attēls var atšķirties no
attēla, ar kuru darbojāties pirms
ierakstīšanas.
••Neizmantojiet kameru vietās,
kur ir stiprs radioviļņu starojums
vai radiācija. Ierakstīšana un
atskaņošana var nefunkcionēt
pareizi.
••Ar šo izstrādājumu ierakstīto
attēlu atskaņošana citās iekārtās
un citās iekārtās ierakstīto vai
rediģēto attēlu atskaņošana šajā
izstrādājumā netiek garantēta.
••Sony nevar sniegt garantijas
pret ierakstīšanas kļūmēm un
ierakstīto attēlu vai audio datu
zudumu vai bojājumiem, kas
radušies nepareizas kameras vai
ierakstīšanas datu nesēja darbības
un citu iemeslu dēļ. Svarīgos datus
iesakām dublēt.
••Kad formatējat atmiņas karti, visi
atmiņas kartē saglabātie dati tiek
izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
Pirms formatēšanas kopējiet datus
datorā vai citā ierīcē.
Sony piederumi
Izmantojot šo ierīci ar citu ražotāju
izstrādājumiem, var tikt ietekmēta
tās veiktspēja, kā rezultātā var rasties
negadījumi vai darbības traucējumi.
Par šajā rokasgrāmatā aprakstītajām
datu specifikācijām
Veiktspējas un specifikāciju dati
noteikti šādos apstākļos, izņemot
šajā rokasgrāmatā aprakstītos:
parastā vides temperatūrā 25 ºC
(77 °F), izmantojot pilnībā uzlādētu
(līdz nodziest uzlādes lampiņa)
bateriju komplektu.
Brīdinājums par autortiesībām
Televīzijas programmas, filmas,
videolentes un citi materiāli var
būt aizsargāti ar autortiesībām.
Nepilnvarota šādu materiālu
ierakstīšana var pārkāpt autortiesību
likumu nosacījumus.
LV
5
Piezīmes par atrašanās vietas
informāciju
Piezīmes par drošību, lietojot
bezvadu lokālā tīkla produktus
Augšupielādējot un kopīgojot
attēlu, kurā norādīta atrašanās vieta,
iespējama nejauša informācijas
atklāšana trešai pusei. Lai novērstu,
ka trešās puses iegūst jūsu
atrašanās vietas informāciju,
pirms attēlu uzņemšanas iestatiet
[ Loc. Info. Link Set.] uz [Off].
••Vienmēr pārliecinieties, vai
izmantojat drošu bezvadu lokālo
tīklu, lai izvairītos no uzlaušanas,
ļaunprātīgu trešo pušu piekļuves
un citiem riskiem.
••Lietojot bezvadu lokālo tīklu,
ir svarīgi norādīt drošības
iestatījumus.
••Ja bezvadu lokālā tīkla lietošanas
laikā rodas drošības problēma, jo
nav veikti drošības pasākumi vai
radušies kaut kādi nenovēršami
apstākļi, Sony neuzņemas nekādu
atbildību par zaudējumiem vai
bojājumiem.
Piezīmes par atbrīvošanos no
izstrādājuma un izstrādājuma
nodošanu citām personām
Pirms atbrīvojaties no šī izstrādājuma
vai nododat to citai personai, noteikti
veiciet tālāk aprakstīto darbību,
lai aizsargātu privātinformāciju.
••Izvēlieties [Setting Reset] 
[Initialize].
Piezīmes par atbrīvošanos no
atmiņas kartes un tās nodošanu
citām personām
Kamerā vai datorā veicot darbību
[Formāts] vai [Delete], dati no
atmiņas kartes var netikt pilnībā
izdzēsti. Nododot atmiņas karti
citiem, datus ieteicams pilnībā
izdzēst, izmantojot datu dzēšanas
programmatūru. Izmetot atmiņas
karti, to ieteicams fiziski iznīcināt.
Piezīmes par bezvadu lokālo tīklu
Ja kamera tiek pazaudēta vai nozagta,
Sony neuzņemas nekādu atbildību
par zaudējumiem vai bojājumiem, ko
izraisa nepilnvarota piekļuve kameras
reģistrētajam piekļuves punktam vai
tā izmantošana.
LV
6
Kā īslaicīgi izslēgt bezvadu tīkla
funkcijas (Wi-Fi u.c.)
Iekāpjot lidmašīnā vai citā
transportlīdzeklī, varat īslaicīgi
izslēgt visas bezvadu tīkla funkcijas,
izmantojot [Airplane Mode].
Klientiem ASV
Lai iegūtu informāciju par iegādāto
produktu vai par tuvāko Sony servisa
centru, zvaniet pa tālr. 1-800-222SONY (7669).
Paziņojums par atbilstību
Tirdzniecības zīme: SONY
Modeļa Nr.: WW771132
Atbildīgā puse: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 ASV
Tālruņa numurs: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu
15. sadaļai. Darbība ir atkarīga no
šādiem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst
izraisīt traucējumus; un (2) šī ierīce
nedrīkst tikt pakļauta traucējumu
iedarbībai, tostarp traucējumiem, kas
var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.
Kameras un komplektācijas pārbaude
Skaitlis iekavās norāda eksemplāru
skaitu.
•• Plaukstas locītavas siksniņa (1)
•• Kamera (1)
•• Barošanas vads (elektroenerģijas
tīkla pievads) (1) (ietilpst dažu
valstu/reģionu komplektācijās)
•• Siksniņas adapteris (2)
•• Lietošanas rokasgrāmata
(šī rokasgrāmata) (1)
•• Uzlādējamu bateriju/bateriju
komplekts NP-BX1 (1)
•• Uzziņu rokasgrāmata (1)
•• Wi-Fi savienojuma/viena
skāriena (NFC) norādījumi (1)
•• mikro USB kabelis (1)
•• AC Adaptor (1)
Maiņstrāvas adaptera forma var
atšķirties atkarībā no
valsts/reģiona.
LV
7
Daļu identificēšana
 ON/OFF (barošana) poga
 Barošanas/uzlādes lampiņa
 Aizslēga poga
 Režīmu grozāmpoga
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Uzņemšanai: W/T
(tālummaiņas) svira
Skatīšanai:
(rādītāja)
svira/tālummaiņas svira
atskaņošanas laikā
 Automātiskā taimera
lampiņa/AF iluminators
Zibspuldze
•• Neaizklājiet zibspuldzi ar
pirkstu.
•• Lai izmantotu zibspuldzi,
pabīdiet slēdzi (Zibspuldzes
pacelšana). Ja neizmantojat
zibspuldzi, ar roku piespiediet
to uz leju.
 Dioptriju regulēšanas svira
LV
8
•• Pielāgojiet dioptriju
regulēšanas sviru atbilstoši
savai redzei, līdz skatu
meklētājā ir skaidri redzams
displejs.
 Skatu meklētājs (11)
•• Kad raugāties skatu meklētājā,
tiek aktivizēts skatu meklētāja
režīms, bet, tiklīdz attālināt
seju no skatu meklētāja,
kā skatīšanās režīms tiek
atjaunots monitora režīms.

(N atzīme)
Šī zīme norāda skāriena
vietu kameras un ar NFC
funkciju aprīkota viedtālruņa
savienojuma izveidei.
Mikrofons
 Skatu meklētāja pacelšanas
slēdzis
 Siksniņas āķis
•• Pievienojiet rokas siksniņu
un ievietojiet roku cilpā, lai
nesabojātu izstrādājumu,
tam izkrītot no rokām.
•• NFC (Near Field
Communication — tuva
darbības lauka sakari) ir
starptautisks neliela darbības
rādiusa bezvadu saziņas
tehnoloģijas standarts.
 Vadības grozāmpoga
Objektīvs
 Acs sensors
•• Lai izmantotu plecu siksniņu
(jāiegādājas atsevišķi),
piestipriniet siksniņas
adapterus (ietilpst
komplektācijā) pie siksniņas
āķiem abās kameras malās.
 (Zibspuldzes pacelšana)
slēdzis
LV
9
Monitors
(Skāriendarbībai:
skārienpanelis/
skārienpaliktnis)
Monitoru varat regulēt, lai iegūtu
ērti skatāmu leņķi un veiktu
uzņemšanu no jebkura stāvokļa.
 Wi-Fi/Bluetooth antena
(iebūvēta)
 Vadības ritenītis
 Centrālā poga

(Atskaņošana) poga
 C/
(Pielāgots/dzēst) poga
 Akumulatora ievietošanas
slots
 Baterijas fiksēšanas svira
 Trijkāja rozetes atvere
Iespējams, monitora leņķi
nevarēsit regulēt atkarībā no
izmantojamā trijkāja veida.
Šādā gadījumā uz vienu reizi
atbrīvojiet trijkāja skrūvi,
lai regulētu monitora leņķi.
 Uzņemšanai: Fn (Funkcija) poga
Skatīšanai: (Nosūtīt
uz viedtālruni) poga
MOVIE (Filma) poga
 vairākierīču/mikro USB
kontaktligzda
•• Šī ligzda atbalsta ar mikro
USB saderīgas ierīces.
•• Detalizētu informāciju
par piederumiem, kas ir
saderīgi ar vairākierīču/mikro
USB ligzdu, skatiet Sony
tīmekļa vietnē vai lūdziet to
Sony izplatītājam vai vietējā
pilnvarotā Sony servisa centrā.
 HDMI mikro ligzda
 MENU poga
LV
10
Izmantojiet trijkāji ar skrūvi,
kuras garums ir mazāks par
5,5 mm (7/32 collas). Citādi
nevarēsit stingri nostiprināt
kameru, vai iespējama
kameras sabojāšana.
 Piekļuves lampa
 Atmiņas kartes slots
Bateriju/akumulatora/atmiņas
kartes nodalījuma vāciņš
Skaļrunis
Izmantojot skatu meklētāju
Pavirziet uz leju skatu meklētāja
pacelšanas slēdzi.
••Ja pabīdīsit skatu meklētāja pacelšanas
slēdzi un būs izslēgta barošana, kamera
tiks ieslēgta.
••Lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt kameru,
kad skatu meklētājs ir iegremdēts,
atlasiet MENU 
(iestatīšana) 
[Function for VF close].
Pielāgojiet dioptriju regulēšanas sviru atbilstoši savai
redzei, līdz skatu meklētājā ir skaidri redzams displejs.
Lai paslēptu skatu meklētāju
Piespiediet skatu meklētāja augšdaļu uz leju.
Piezīme
••Uzmanieties, lai nespiestu skatu meklētāju uz leju brīdī, kad tas tiek pacelts.
••Iestumiet skatu meklētāju uz leju lēnām, lai tas neiestrēgst.
LV
11
Pamatdarbības
Vadības ritenīša lietošana
•• Varat atlasīt iestatāmos elementus, grozot vadības ritenīti vai spiežot
uz tā augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas. Jūs apstiprināt atlasi,
kad nospiežat vadības ritenīša vidusdaļu.
•• Funkcijas DISP (Displeja iestatījums), (Exposure Comp.),
/
(Drive Mode) un (Flash Mode) ir piešķirtas vadības ritenīša augšējā/
apakšējā/kreisajā/labajā pusē. Papildus varat piešķirt atsevišķas
funkcijas vadības ritenīša kreisajā/labajā pusē un centrā.
•• Atskaņošanas laikā varat pāriet uz nākamo/iepriekšējo attēlu, spiežot
uz vadības ritenīša labās/kreisās malas vai grozot vadības ritenīti.
Vadības gredzena lietošana
Griežot vadības gredzenu, varat mirklī mainīt vajadzīgos iestatījumus
dažādiem uzņemšanas režīmiem. Varat arī piešķirt bieži izmantotās
funkcijas vadības gredzenam, atlasot MENU 
(Camera Settings2) 
[ Custom Key] vai [ Custom Key]  [Vadības grozāmpoga].
Ikonas un funkciju nosaukumi ekrānā
tiek parādīti tālāk aprakstītajā veidā.
Piemērs.
: regulējiet tālummaiņu, grozot
vadības grozāmpogu.
Vadības grozāmpoga
LV
12
Fn (Funkcija) pogas izmantošana
Pogai Fn (Funkcija) var reģistrēt bieži lietotas funkcijas un aktivizēt
tās uzņemšanas laikā. Pogai Fn (Funkcija) var reģistrēt līdz 12 bieži
lietotajām funkcijām.
1 Vairākas reizes uz vadības
Fn
ritenīša nospiediet pogu DISP,
lai mainītu ekrāna režīmu no
[For viewfinder], un pēc tam
nospiediet pogu Fn (Funkcija).
2 Atlasiet vajadzīgo funkciju, spiežot uz vadības ritenīša
augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas.
3 Izvēlieties nepieciešamo
iestatījumu, grozot vadības
ritenīti, un nospiediet vadības
ritenīša centrā.
•• Ar vadības grozāmpogas
palīdzību dažām funkcijām
var norādīt starpvērtības.
Lai regulētu iestatījumus no atvēlētajiem iestatījumu
ekrāniem
Izpildiet 2. darbību, lai atlasītu vajadzīgo
funkciju, pēc tam nospiediet vadības
ritenīša centrā. Tiks parādīts funkcijas
atvēlētais iestatījumu ekrāns. Izpildiet
lietošanas norādījumus, lai regulētu
iestatījumus.
Darbības norādījumi
LV
13
Sākšanas norādījumi
1. darbība. Bateriju komplekta/atmiņas kartes
(jāiegādājas atsevišķi) ievietošana kamerā
Detalizētu informāciju par atmiņas kartēm, kuras var izmantot ar šo kameru,
skatiet 29. lpp.
1 Atveriet baterijas/atmiņas
kartes vāciņu un ievietojiet
akumulatoru kamerā.
Fiksēšanas svira
•• Pārliecinieties, ka akumulators
ir vērsts pareizā virzienā un
ievietojiet to, vienlaikus spiežot
akumulatora bloķēšanas sviru.
2 Ievietojiet atmiņas karti
(jāiegādājas atsevišķi)
kamerā.
•• Nošķelto stūri vērsiet attēlā
norādītajā virzienā un bīdiet
atmiņas karti iekšā, līdz tā ar
klikšķi iegulst savā vietā.
3 Aizveriet vāciņu.
LV
14
Pārliecinieties, vai nošķeltais
stūris ir vērsts pareizi.
Atmiņas kartes formatēšana
Kad pirmoreiz ar šo kameru lietojat atmiņas karti, šo karti ieteicams
formatēt, izmantojot kameru, lai nodrošinātu stabilu atmiņas kartes darbību.
•• Formatēšanas laikā tiks dzēsti visi atmiņas kartes dati, tostarp aizsargāti
attēli un reģistrēti iestatījumi (no M1 līdz M4). Pēc dzēšanas šos datus
vairs nevarēs atjaunot. Pirms formatēšanas vērtīgus datus saglabājiet
datorā vai kādā citā ierīcē.
•• Lai veiktu formatēšanu, atlasiet MENU 
(iestatīšana)  [Formāts].
Bateriju izņemšana
Pārliecinieties, vai nedeg piekļuves
lampiņa (10. lpp.), un izslēdziet
kameru. Pēc tam pabīdiet
atbrīvošanas sviru un izņemiet
bateriju komplektu. Uzmanieties,
lai nenomestu bateriju komplektu.
Fiksēšanas svira
Lai izņemtu atmiņas karti
Pārliecinieties, vai nedeg piekļuves
lampiņa (10. lpp.), un pēc tam
vienreiz iespiediet atmiņas karti,
lai to izņemtu.
LV
15
2. darbība. Bateriju komplekta uzlāde, kad tas ir ievietots
kamerā
1 Izslēdziet izstrādājumu.
2 Savienojiet kameru ar
akumulatoru, kas ievietots
maiņstrāvas adapterī
(ietilpst komplektācijā),
izmantojot mikro USB kabeli
(ietilpst komplektācijā), un
savienojiet maiņstrāvas
adapteri ar sienas
kontaktligzdu (sienas rozeti).
Kameras uzlādes indikators (oranžs)
Deg: uzlāde
Nedeg: uzlāde ir pabeigta
Mirgo: uzlādes kļūda vai īslaicīgi pauzēta uzlāde, jo kameras
temperatūra neatbilst pareizajam diapazonam
•• Uzlādes laiks (pilna uzlāde): apm. 150 min (lādējot pilnībā tukšu
akumulatoru 25°C (77°F) temperatūrā)
•• Ja izmantojat pilnīgi jaunu bateriju komplektu vai ja izmantojat
bateriju komplektu, kas ilgi nav lietots, akumulatora uzlādes laikā
iespējama bieža indikatora CHARGE mirgošana. Ja tas notiek,
izņemiet bateriju komplektu vai atvienojiet USB kabeli no kameras
un ievietojiet to atkārtoti, lai veiktu atkārtotu uzlādi.
•• Noteikti izmantojiet tikai autentiskus Sony zīmola akumulatorus,
mikro USB kabeļus (ietilpst komplektācijā) un maiņstrāvas adapterus
(ietilpst komplektācijā).
LV
16
3. darbība. Valodas un pulksteņa iestatīšana
1 Nospiediet ON/OFF (Barošana)
ON/OFF (Barošana) poga
pogu, lai ieslēgtu kameru.
2 Atlasiet vēlamo valodu un
pēc tam nospiediet vadības
ritenīša vidusdaļu.
3 Pārliecinieties, vai ekrānā ir atlasīts elements [Enter],
un pēc tam nospiediet vidusdaļu.
4Atlasiet nepieciešamo ģeogrāfisko vietu un pēc tam nospiediet
vidusdaļu.
5 Atlasiet [Date/Time], izmantojot vadības ritenīša augšdaļu/
apakšdaļu vai pagriežot vadības ritenīti, un pēc tam nospiediet
vadības ritenīša vidusdaļu.
6Atlasiet vēlamo iestatījumu, spiežot uz vadības ritenīša
augšējās/apakšējās/kreisās/labās malas, un pēc tam
nospiediet vadības ritenīša vidusdaļu.
7 Atkārtojiet 5. un 6. darbību, lai iestatītu citus elementus,
pēc tam atlasiet [Enter] un nospiediet vidusdaļu.
Padoms
••Lai atiestatītu datuma un laika vērtību, izmantojiet MENU (26. lpp.).
LV
17
4. darbība. Attēlu uzņemšana automātiskajā režīmā
1 Groziet režīmu disku, lai
pārvietotu to stāvoklī
.
2 Skatieties skatu meklētājā vai monitorā un turiet kameru.
3 Izmantojiet W/T (tālummaiņa) sviru, lai pielāgotu attēla
palielinājumu.
4Līdz pusei nospiediet slēdža pogu, lai iestatītu fokusu.
•• Kad attēls ir fokusā, iedegas indikators (piem., ).
5 Nospiediet aizslēga pogu līdz galam.
Filmēšanai
Nospiediet pogu MOVIE, lai sāktu/apturētu ierakstīšanu.
Lai demonstrētu attēlus
Nospiediet pogu
(Atskaņošana), lai atskaņotu attēlus. Varat atlasīt
vēlamo attēlu, izmantojot vadības ritenīti.
Lai izdzēstu parādīto attēlu
Nospiediet pogu
(Dzēst) laikā, kad ir parādīts attēls, lai to izdzēstu.
Izmantojot vadības ritenīti, apstiprināšanas ekrānā atlasiet [Delete]
un pēc tam nospiediet vadības ritenīša vidusdaļu, lai izdzēstu attēlu.
LV
18
Lai fotografētu dažādos uzņemšanas režīmos
Pārvietojiet režīmu grozāmpogu vēlamajā režīmā atkarībā no objekta vai
funkcijām, kuras vēlaties izmantot.
Papildinformācija par kameru
Norādījumi par visām šīs kameras funkcijām sniegti palīdzības norādījumos
(tīmekļa rokasgrāmata).
Skatiet 2. lpp., kā piekļūt palīdzības norādījumiem.
LV
19
Wi-Fi/viena skāriena (NFC)/Bluetooth
funkciju lietošana
Izmantojot kameras Wi-Fi, NFC viena skāriena un Bluetooth funkcijas,
varat veikt tālāk norādītās darbības.
•• Attēlu saglabāšana datorā
•• Attēlu pārsūtīšana no kameras uz viedtālruni
•• Viedtālruņa izmantošana kameras tālvadībai
•• Fotoattēlu skatīšana televizorā
•• Atrašanās vietas informācijas ierakstīšana attēlos no viedtālruņa
Detalizētu informāciju skatiet palīdzības norādījumos (2. lpp.) vai
pievienotajā dokumentā “Wi-Fi savienojuma/viena skāriena (NFC)
norādījumi.”
PlayMemories Mobile instalēšana
Programma PlayMemories Mobile ir nepieciešama, lai pievienotu kameru
un viedtālruni. Ja programma PlayMemories Mobile jau ir instalēta jūsu
viedtālrunī, noteikti atjauniniet to uz pēdējo versiju.
Detalizētu informāciju par programmu PlayMemories Mobile skatiet
atbalsta lapā (http://www.sony.net/pmm/).
Piezīme
••Lai izmantotu kameras NFC viena skāriena funkciju, nepieciešams Android
viedtālrunis vai planšetdators ar iespējotu NFC.
••Šajā rokasgrāmatā aprakstītās Wi-Fi funkcijas dažos viedtālruņos vai
planšetdatoros var nedarboties.
••Šīs kameras Wi-Fi funkcijas nav pieejamas, ja izveidots savienojums ar
publisku bezvadu LAN.
••Darbības paņēmieni un ekrānu rādījumi nākamo versiju atjauninājumos var
LV tikt mainīti bez brīdinājuma.
20
Atrašanās vietas informācijas ierakstīšana uzņemtajos
attēlos
Izmantojot PlayMemories Mobile, var iegūt atrašanās vietas informāciju
no pievienota viedtālruņa (ar Bluetooth sakariem) un ierakstīt to
uzņemtajos attēlos.
Papildinformāciju par izmantošanas procedūru skatiet palīdzības
norādījumos (2. lpp.) vai tālāk norādītajā atbalsta lapā.
http://www.sony.net/pmm/btg/
LV
21
Ievads par datora programmatūru
Mēs piedāvājam tālāk aprakstīto datora programmatūru, lai uzlabotu
fotoattēlu/filmu skatīšanas ērtības. Piekļūstiet kādam no tālāk
norādītajiem vietrāžiem URL, izmantojot savu interneta pārlūku,
un pēc tam lejupielādējiet programmatūru, izpildot ekrānā redzamos
norādījumus.
Ja kāda no šīm programmatūrām jau ir instalēta datorā, pirms lietošanas
atjauniniet to uz aktuālāko versiju.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Varat pārbaudīt programmatūrai ieteicamo darbības vidi, apmeklējot norādīto vietni:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home ļauj datorā importēt un skatīt vai izmantot
fotoattēlus un filmas.
Lai datorā importētu XAVC S filmas vai AVCHD filmas, jāinstalē
programma PlayMemories Home.
Varat tiešā veidā piekļūt lejupielādes tīmekļa vietnei, apmeklējot šādu vietni:
http://www.sony.net/pm/
•• Savienojot kameru ar datoru, programmai PlayMemories Home var tikt
pievienotas jaunas funkcijas. Ir ieteicams kameru savienot ar datoru arī
tad, ja programma PlayMemories Home jau ir instalēta datorā.
LV
22
Imaging Edge
Imaging Edge ir programmatūras komplekts, kurā iekļautas tādas
funkcijas kā attālā uzņemšana no datora un ar kameru uzņemto RAW
rediģēšana vai attīstīšana.
Viewer: varat parādīt un meklēt attēlus.
Rediģēšana: varat rediģēt attēlus ar dažādām korekcijām, piemēram, toni
un asumu, un attīstīt attēlus, kas uzņemti RAW formātā.
Remote: tagad varat pielāgot kameras iestatījumus vai uzņemt attēlus
no datora, kas savienots ar kameru, izmantojot USB kabeli.
•• Lai kontrolētu kameru no datora, atlasiet MENU 
(iestatīšana) 
[USB Connection]  [PC Remote], pirms savienot kameru ar datoru,
izmantojot USB kabeli.
LV
23
MENU elementu saraksts
Detalizētas instrukcijas par MENU skatiet palīdzības norādījumos.
(Camera Settings1)
Sarkanā cilne
Quality/Image Size
File Format
JPEG Quality
JPEG Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Format
Panorama: Direction
Long Exposure NR
High ISO NR
Krāstelpa
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Atmiņa
AF
Focus Mode
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
Set. Face Prty in AF
Pre-AF
LV
24
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Reģions
Exposure
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Face Prty in Mlti Mtr
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Zibspuldze
Flash Mode
Flash Comp.
Red Eye Reduction
Color/WB/Img. Processing
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
Focus Assist
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Setting
Shooting Assist
Face Registration
Regist. Faces Priority
Smile Shutter
Auto Obj. Framing
Self-portrait/ -timer
Marker Display
Marker Settings
Movie w/ shutter
Shutter/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Zoom
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Func. on Ring
Display/Auto Review
(Camera Settings2)
Purpursārtā cilne
Movie
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Micref Level
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra Setting
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Custom Operation
Custom Key
Custom Key
Custom Key
Function Menu Set.
Av/Tv Rotate
Touch Shoot. Set.
MOVIE Button
Wheel Lock
Audio signals
Rakstīt datumu
LV
25
(Network)
Zaļā cilne
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer (Wi-Fi)
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Protect
Rotate
Delete
Rating
Rating Set(Cust Key)
Specify Printing
Beauty Effect
Photo Capture
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Motion Interval ADJ
Slide Show
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
LV
26
Zilā cilne
(Setup)
Dzeltenā cilne
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Auto Monitor OFF
Pwr Save Start Time
Function for VF close
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Panel/Pad
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Format
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Setting Reset
* Ja mainīsit šo elementu, jums
būs jāformatē atmiņas karte, lai
nodrošinātu saderību ar PAL vai
NTSC sistēmu. Tāpat ņemiet vērā,
ka sistēmas PAL televizoros filmas,
kas ierakstītas ar sistēmu NTSC,
iespējams, nevarēs atskaņot.
(My Menu)
Pelēkā cilne
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
LV
27
Specifikācijas
Baterijas darbības ilgums un ierakstāmo attēlu skaits
Baterijas darbības
ilgums
Attēlu skaits
Aptuveni 240
Uzņemšana
(fotogrāfijas)
Ekrāna režīms
Skatu meklētāja
režīms
Faktiskā uzņemšana
(filmas)
Nepārtraukta
uzņemšana (filmas)
―
Aptuveni 310
(Auto Monitor OFF
(2 Sec))
―
Aptuveni 220
Ekrāna režīms
Apm. 40 min.
―
Skatu meklētāja
režīms
Apm. 40 min.
―
Ekrāna režīms
Apm. 75 min.
―
Skatu meklētāja
režīms
Apm. 70 min.
―
•• Iepriekš norādītais aptuvenais baterijas darbības ilgums un ierakstāmo
attēlu skaits ir spēkā, ja bateriju komplekts ir pilnībā uzlādēts. Atkarībā
no izmantošanas apstākļiem baterijas darbības ilgums un attēlu skaits
var samazināties.
•• Baterijas darbības laiks un uzņemamo attēlu skaits aprēķināts, uzņemot
ar noklusējuma iestatījumiem šādos apstākļos.
–– Bateriju komplekts tiek izmantots apkārtējās vides temperatūrā
25 °C (77 °F).
–– Sony SDXC atmiņas kartes (U3) (jāiegādājas atsevišķi) izmantošana
•• Fotografēšanai pieejamo attēlu skaita pamatā ir CIPA standarts, un
uzņemšana notiek ar šādiem nosacījumiem.
(CIPA: (Camera & Imaging Products Association — Kameru un
attēlveidošanas izstrādājumu asociācija))
–– Viens attēls tiek uzņemts ik pēc 30 sekundēm.
–– Ik pēc desmit reizēm tiek izslēgta un ieslēgta barošana.
–– Katram otrajam attēlam tiek lietota zibspuldze.
–– Tālummaiņa tiek secīgi pārslēgta starp galējiem W un T stāvokļiem.
•• Filmas uzņemšanas minūšu skaita pamatā ir CIPA standarts, un
uzņemšana notiek ar šādiem nosacījumiem.
–– Attēliem ir iestatīta kvalitāte uz XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
LV
28
–– Filmēšana (faktiskie rādītāji): baterijas/akumulatora darbības laika
pamatā ir atkārtota uzņemšana, tālummaiņa, uzņemšanas gaidstāve,
ieslēgšana/izslēgšana utt.
–– Nepārtraukta uzņemšana (filmas): baterijas/akumulatora darbības
laika pamatā ir nepārtraukta uzņemšana, līdz sasniegts ierobežojums
(29 minūtes), kas tiek turpināta, vēlreiz nospiežot pogu MOVIE (Filma).
Citas funkcijas, piemēram, tālummaiņa, netiek izmantotas.
Lietošanai derīgās atmiņas kartes
Ja ar šo kameru tiek lietots microSD atmiņas kartes vai Memory Stick Micro
datu nesējs, noteikti lietojiet atbilstošo adapteri.
SD atmiņas kartes
Ieraksta formāts
Atbalstītā atmiņas karte
Fotoattēli
SD/SDHC/SDXC karte
AVCHD
SD/SDHC/SDXC karte
(4. ātruma klase vai augstāka,
vai U1 vai ātrāks)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps vai zemāk*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC karte
(10. ātruma klase; vai U1 vai ātrāks)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC karte (U3)
Augsts kadru nomaiņas
ātrums*
SDHC/SDXC karte
(10. ātruma klase; vai U1 vai ātrāks)
* Tostarp, vienlaikus ierakstot Proxy filmas
Memory Stick datu nesējs
Ieraksta formāts
Atbalstītā atmiņas karte
Fotoattēli
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps vai zemāk*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Augsts kadru nomaiņas
ātrums*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Tostarp, vienlaikus ierakstot Proxy filmas
LV
29
Piezīme
••Ja ilglaicīgai XAVC S filmu ierakstīšanai tiek izmantota SDHC atmiņas karte,
ierakstītās filmas tiek sadalītas 4 GB failos. Sadalītos failus var apstrādāt kā
vienu failu, importējot tos datorā ar programmu PlayMemories Home.
••Pirms datu bāzes failu atkopšanas atmiņas kartē pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Ierakstāmo attēlu skaits
Kad ievietojat atmiņas karti kamerā un ieslēdzat kameru, ekrānā tiek
attēlots maksimālais uzņemto attēlu skaits (ja turpināt uzņemšanu ar
pašreizējiem iestatījumiem).
Piezīme
••Ja mirgo oranža atzīme “0” (ierakstāmo attēlu skaits), atmiņas karte ir pilna.
Aizstājiet atmiņas karti ar citu vai dzēsiet attēlus pašreizējā atmiņas kartē.
••Ja oranžā krāsā mirgo NO CARD, tas nozīmē, ka nav ievietota atmiņas karte.
Ievietojiet atmiņas karti.
Atmiņas kartē ierakstāmo attēlu skaits
Tālāk tabulā ir parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var ierakstīt ar
šo kameru formatētā atmiņas kartē. Vērtības ir definētas, testēšanai
izmantojot Sony standarta atmiņas kartes. Vērtības var atšķirties atkarībā
no uzņemšanas apstākļiem un izmantotās atmiņas kartes veida.
[
JPEG Image Size]: [L: 20M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Vienības: attēli)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37 500
Fine
690
2800
5500
22 000
Extra fine
510
2050
4150
16 000
RAW & JPEG*2
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11 000
JPEG Quality/
File Format
*1 Ja opcijai [ Aspect Ratio] ir iestatīta no [3:2] atšķirīga vērtība, varat ierakstīt
vairāk attēlu, nekā iepriekš norādīts tabulā (izņemot, ja tiek atlasīts [RAW]).
*2 [ JPEG Quality], ja ir atlasīts [RAW & JPEG]: [Fine]
Piezīme
••Arī tad, ja var uzņemt vairāk nekā 9999 attēlus, displeja panelī tiek rādīts
indikators 9999.
LV ••Parādītās vērtības attiecas, izmantojot Sony atmiņas karti.
30
Ierakstīšanas ilgums filmām
Tālāk tabulā ir parādīts aptuvenais kopējais ierakstīšanas laiks, izmantojot
ar šo kameru formatētu atmiņas karti. Vērtības var atšķirties atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem un izmantotās atmiņas kartes veida. Ierakstīšanas
ilgums, kad [ File Format] iestatīts uz [XAVC S 4K], un [XAVC S HD]
ierakstīšanas laiks, jau uzņemšana [ Proxy Recording] iestatīta uz [Off].
(st. (stundas), min. (minūtes))
File Format
XAVC S 4K
Ierakstīšanas
iestatījums
32 GB
64 GB
256 GB
9 m
35 m
1 st.
15 min.
5 st.
15 min.
10 min.
1 st.
2 st.
5 min.
8 st.
35 min.
24p 100M* / –
9 m
35 m
1 st.
15 min.
5 st.
15 min.
24p 60M*/ –
10 min.
1 st.
2 st.
5 min.
8 st.
35 min.
9 m
35 m
1 st.
15 min.
5 st.
15 min.
10 min.
1 st.
2 st.
5 min.
8 st.
35 min.
60p 50M/50p 50M
15 m
1 st.
15 min.
2 st.
35 min.
10 st.
25 min.
60p 25M/50p 25M
30 m
2 st.
25 min.
5 st.
20 st.
10 min.
30p 50M/25p 50M
15 m
1 st.
15 min.
2 st.
35 min.
10 st.
25 min.
30p 16M/25p 16M
50 m
3 st.
50 min.
7 st.
45 min.
31 st.
30 min.
24p 50M*/ –
15 m
1 st.
15 min.
2 st.
35 min.
10 st.
25 min.
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 m
2 st.
55 min.
6 st.
24 st.
15 min.
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 m
4 st.
5 min.
8 st.
15 min.
33 st.
15 min.
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
XAVC S HD
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
AVCHD
8 GB
* Tikai tad, ja [NTSC/PAL Selector] iestatīts uz NTSC
LV
31
•• Nepārtraukta uzņemšana iespējama maks. 29 minūtes vienā reizē,
ja kameras noklusējuma iestatījumi un vides temperatūra ir apm.
25°C (77°F). Taču uzņemšanas laiks ir aptuveni 5 minūtes, ja uzņemat
filmas XAVC S 4K vai XAVC S HD 120p/100p formātā. (izstrādājuma
specifikāciju ierobežojums)
Piezīme
••Filmu ierakstīšanas ilgums mainās, jo kamera ir aprīkota ar funkciju VBR
(Variable Bit Rate — mainīgs bitu ātrums), kas automātiski regulē attēla
kvalitāti atkarībā no uzņemšanas ainas. Ierakstot objektu, kas ātri kustas,
attēls ir skaidrāks, bet ierakstīšanai pieejamais laiks ir īsāks, jo ierakstīšanai
nepieciešams vairāk atmiņas. Ierakstīšanas ilgums mainās arī atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem, objekta un attēla kvalitātes/izmēru iestatījumiem.
••Norādītais ilgums ir ierakstīšanas ilgums, izmantojot Sony atmiņas karti.
Piezīmes par nepārtraukto filmas ierakstīšanu
•• Lai ierakstītu augstas kvalitātes filmas un izmantotu liela ātruma
nepārtrauktas uzņemšanas režīmā, kamerai nepieciešams daudz
jaudas. Tāpēc, ja turpināt uzņemšanu, temperatūra kameras iekšpusē
paaugstinās — īpaši attēlu sensora temperatūra. Šādos gadījumos
kamera automātiski izslēgsies, kameras virsma būs sakarsusi vai arī
augstā temperatūra var ietekmēt attēlu kvalitāti vai kameras iekšējo
mehānismu.
•• Filmas ierakstīšanai pieejamais laiks mainās atkarībā no temperatūras,
failu formāta / filmu ierakstīšanas iestatījuma, Wi-Fi tīkla vides vai
kameras stāvokļa, kas ir spēkā, pirms sākat ierakstīšanu. Ja bieži
maināt kompozīciju vai uzņemat attēlus pēc barošanas ieslēgšanas,
temperatūra kameras iekšpusē paaugstinās, bet ierakstīšanai
pieejamais laiks samazinās.
•• Ja redzama
ikona, kameras temperatūra pieaugusi.
•• Ja kamera pārtrauc filmas ierakstīšanu augstas temperatūras dēļ,
izslēdziet kameru un ļaujiet tai kādu laiku atdzist. Sāciet ierakstīšanu
pēc tam, kad pilnībā atdziest kameras iekšpuse.
•• Filmas varēsit ierakstīt ilgāk, ievērojot šos nosacījumus.
–– Neturiet kameru tiešā saules gaismā.
–– Izslēdziet kameru, kad tā netiek izmantota.
•• Maksimālais filmas faila lielums ir aptuveni 2 GB, ja [ File Format] ir
iestatīts uz [AVCHD]. Ja ierakstīšanas laikā filmas fails sasniedz aptuveni
2 GB lielumu, automātiski tiek izveidots jauns filmas fails.
LV
32
Specifikācijas
Camera
[System]
Kameras veids: Digitālā fotokamera
[Image Sensor]
Attēlu formāts: 13,2 mm × 8,8 mm
(1,0 tips), CMOS attēlu sensors
Efektīvais kameras pikseļu skaits:
Apt. 20 100 000 pikseļi
Kopējais kameras pikseļu skaits:
Apt. 21 000 000 pikseļi
[Obiectiv]
ZEISS Vario-Sonnar T
f = 9,0 mm – 72 mm (24 mm
– 200 mm (35 mm filmas
ekvivalents))
F2.8 (W) – F4.5 (T)
Filmējot (HD 16:9): 24 mm –
210 mm*
Filmējot (4K 16:9): 26 mm –
230 mm
* Kad
[ SteadyShot] iestatīta uz
[Standard]
[SteadyShot]
Optisks
[Auto focus system]
Noteikšanas sistēma: Fāzu
noteikšanas sistēma/kontrasta
noteikšanas sistēma
[Flash]
zibspuldzes diapazons (ar
automātisko ISO jutīgumu
(ieteicamo ekspozīcijas rādītāju)):
Apt. 0,4 m līdz 5,9 m (1,31 pēda
līdz 19,35 pēdām) (W)/apt.
1,0 m līdz 3,1 m (3,28 pēdas līdz
10,17 pēdām) (T)
[Electronic viewfinder]
Veids: 1,0 cm (0,39 tips) Elektroniskais
skatu meklētājs
Kopējais punktu skaits:
2 359 296 punkti
Palielinājums: aptuveni 0,59× ar
50 mm objektīvu bezgalībā, –1 m–1
Acs punkts: aptuveni 20 mm no
okulāra un aptuveni 19,2 mm
no okulāra ietvara pie -1 m–1
Dioptriju regulēšana:
No –4,0 m–1 līdz +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (3,0 collu tips) TFT piedziņa,
skārienpanelis
Kopējais punktu skaits:
921 600 punkti
[Recording format]
faila formāts: JPEG (DCF vers. 2.0,
Exif vers. 2.31, MPF Baseline)
saderīgs, RAW (Sony ARW
2.3 formāts)
Filma (XAVC S formāts): saderība
ar MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
versijas 1.0 formātu
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kan. (48 kHz
16 biti)
Filma (AVCHD formāts):
saderība ar AVCHD formāta
vers. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital
2 kan., aprīkots ar
Dolby Digital Stereo Creator
••Ražots saskaņā ar
Dolby Laboratories licenci.
[Recording media]
Memory Stick PRO Duo datu nesējs,
Memory Stick Micro datu nesējs,
SD kartes, microSD atmiņas kartes
LV
33
[Input/output terminals]
vairākierīču/mikro USB kontaktligzda*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Atbalsta ar mikro USB saderīgas
ierīces.
HDMI: HDMI D tipa mikro ligzda
[General]
Modeļa Nr. WW771132
Nominālā ieejas strāva: 3,6 V
, 2,5 W
Darba temperatūra:
0 līdz 40°C (no 32 līdz 104°F)
Uzglabāšana temperatūra:
-20 līdz 55°C (no -4 līdz 131°F)
Izmēri (P/A/D; aptuveni):
101,6 mm × 58,1 mm × 42,8 mm
(4 collas × 2 3/8 collas ×
1 11/16 collas)
Masa (atbilstoši CIPA standartam)
(aptuveni):
301 g (10,7 unces) (ietverot
akumulatoru, SD karti)
[Wireless LAN]
Atbalstīts formāts: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenču josla: 2,4 GHz
Drošība: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Savienojuma paņēmiens:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manuāls
Piekļuves veids: Infrastruktūras
režīms
[NFC]
Birkas veids: Saderīgs ar
NFC foruma 3. tipa birkām
[Bluetooth communications]
Bluetooth standarta vers. 4,1
Frekvenču josla: 2,4 GHz
LV
34
AC Adaptor AC-UUD12/AC-UUE12
Nominālā ieejas strāva:
100 - 240 V
, 50/60 Hz, 0,2 A
Nominālā izeja: 5 V
, 1,5 A
Uzlādējamu bateriju/bateriju
komplekts NP-BX1
Nominālais spriegums: 3,6 V
Dizains un tehniskie parametri var tikt
mainīti bez brīdinājuma.
Par attēlu datu saderību
••Šī kamera atbilst DCF (Design rule
for Camera File system (Kameras
failu sistēmas dizaina noteikumi))
vispārīgajam standartam, ko
noteikusi JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
••Ar kameru ierakstīto attēlu
atskaņošana citās iekārtās un citās
iekārtās ierakstīto vai rediģēto
attēlu atskaņošana kamerā netiek
garantēta.
Preču zīmes
••Memory Stick un
ir
Sony Corporation preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
••XAVC S un
ir
Sony Corporation reģistrētas
preču zīmes.
••AVCHD un AVCHD logotips
ir Panasonic Corporation un
Sony Corporation preču zīmes.
••Mac ir Apple Inc. preču zīme,
kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
••IOS ir Cisco Systems, Inc. reģistrēta
preču zīme vai preču zīme.
••iPhone un iPad ir Apple Inc. preču
zīmes, kas reģistrētas ASV un
citās valstīs.
••™Blu-ray Disc un ™Blu-ray ir
Blu-ray Disc Association preču zīmes.
••DLNA un DLNA CERTIFIED ir
Digital Living Network Alliance
preču zīmes.
••Dolby, Dolby Audio un dubultā
D simbols ir Dolby Laboratories
preču zīmes.
••Termini HDMI un HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
kā arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing Administrator, Inc. preču
zīmes vai ASV un citās valstīs
reģistrētas preču zīmes.
••Microsoft un Windows ir
Microsoft Corporation reģistrētas
preču zīmes vai preču zīmes
ASV un/vai citās valstīs.
••SDXC logotips ir SD-3C, LLC
preču zīme.
••Android un Google Play ir
Google Inc. preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
••Wi-Fi, Wi-Fi logotips un
Wi-Fi Protected Setup ir
Wi-Fi Alliance reģistrētas preču
zīmes vai preču zīmes.
••Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču
zīme vai reģistrēta preču zīme ASV
un citās valstīs.
••®Bluetooth vārda zīme un logotipi
ir reģistrētas preču zīmes, kas
pieder Bluetooth SIG, Inc., un
Sony Corporation šīs zīmes izmanto
saskaņā ar licenci.
••QR kods ir Denso Wave Inc.
preču zīme.
••Turklāt šajā rokasgrāmatā
izmantotie sistēmu un izstrādājumu
nosaukumi parasti ir to atbilstošo
izstrādātāju vai ražotāju preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Tomēr šajā rokasgrāmatā var
vienmēr netikt lietotas atzīmes
 vai .
LV
35
Par GNU GPL/LGPL
programmatūru
Izstrādājumā ir iekļauta
programmatūra, uz kuru attiecas
šāda GNU General Public License
(GNU vispārējā publiskā licence;
turpmāk tekstā GPL) vai
GNU Lesser General Public License
(GNU vispārējā publiskā licence ar
ierobežotu lietojumu; turpmāk tekstā
LGPL).
Ar šo jūs tiekat informēts, ka jums ir
tiesības piekļūt šīs programmatūras
programmu pirmkodam, mainīt
un atkārtoti izplatīt to atbilstoši
GPL/LGPL sniegtajiem nosacījumiem.
Pirmkods ir pieejams tīmeklī.
Tā lejupielādei izmantojiet tālāk
norādīto vietni.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Būsim pateicīgi, ja nemēģināsit
ar mums sazināties attiecībā uz
pirmkoda saturu.
Licences (angļu valodā) ir ierakstītas
šī izstrādājuma iekšējā atmiņā.
Izveidojiet starp izstrādājumu
un datoru lielapjoma atmiņas
savienojumu un izlasiet licences, kas
atrodas mapē PMHOME - LICENSE.
Papildinformāciju par šo izstrādājumu
un atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem var atrast mūsu klientu
atbalsta tīmekļa vietnē.
LV
36
LV
37
DSC-RX100M6
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising