Sony | DSC-RX10M2 | Sony DSC-RX10M2 RX10 II su 24–200 m F2,8 objektyvu Naudojimo instrukcijos

4-574-924-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
„Pagalbinis vadovas“
(vadovas žiniatinklyje)
Išsamių instrukcijų apie daugelį fotoaparato
funkcijų žr. „Pagalbinis vadovas“.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1540/h_zz/
DSC-RX10M2
Lietuvių
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą
(„Help Guide“)
„Help Guide“ yra internetinis žinynas. Vadovą „Help Guide“
galite skaityti kompiuterio arba išmaniojo telefono ekrane.
Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1540/h_zz/
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra įdiegtas instrukcijų vadovas.
In-Camera Guide
Naudodami [Custom Key Settings] galite priskirti integruotąjį vadovą
norimam mygtukui.
Integruotas vadovas pateikia pasirinktos meniu funkcijos ar nustatymo
paaiškinimus.
1 Mygtukas MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Pasirinkite norimą mygtuką, priskirtą funkcijai. t [In-Camera Guide]
2 Paspauskite mygtuką MENU ir naudodami valdymo ratuką pasirinkite
MENU elementą, kurio paaiškinimą norite perskaityti, tada paspauskite
mygtuką, kuriam priskirtas [In-Camera Guide].
LT
2
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite serijos numerį
toliau pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“
pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr. WW136512 (DSC-RX10M2)
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
– IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai neliestų maitinimo
elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
LT
3
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
[ Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
LT
4
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros
bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
LT
5
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50 (1)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
• Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV ir Kanadoje) (1)
• Dirželis pakabinimui ant peties (1)
• Objektyvo dangtelis (1)
• Objektyvo gaubtas (1)
• Jungties dangtelis (1) (uždėtas ant fotoaparato)
• Okuliaro antdėklas (1) (uždėtas ant fotoaparato)
• Instruction Manual (šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurios veikia naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Daugiau išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ funkcijas / prisijungimo vienu
prisilietimu (NFC) funkcijas ieškokite „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu
prisilietimu (NFC) vadove (pridedama) arba vadove „Help Guide“ (2 psl.).
Apie kalbos nustatymą
Jei reikia, prieš naudodami fotoaparatą pakeiskite ekrano kalbą (17 psl.).
LT
6
Dalys
A ON/OFF (maitinimo) jungiklis
B Užrakto mygtukas
C Fotografuojant / filmuojant:
W/T (priartinimo) svirtelė
Peržiūrint:
(rodyklės)
svirtelę / priartinimo atkuriant
svirtelę
D Laikmačio lemputė / AF lemputė
E Diafragmos indikatorius
F Objektyvas
G Rankinis žiedas
• Esant įjungtam automatinio
fokusavimo režimui, galite
priartinti naudodami rankinį
žiedą. Esant įjungtam
automatinio fokusavimo
arba tiesioginio rankinio
fokusavimo režimui,
galite reguliuoti fokusavimą
naudodami rankinį žiedą.
H Ekspozicijos kompensavimo
rankenėlė
I Blykstė
J Kelių sąsajų jungtis*
K Režimo parinkiklis
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Dirželio, kuriuo fotoaparatas
kabinamas ant peties, kabliukas
M Fokusavimo režimo rankenėlė
N Diafragmos žiedas
A
(ekrano skydelio apšvietimo)
mygtukas
B Mikrofonas
C Vaizdo ieškiklis
D Dioptrijų reguliavimo rankenėlė
E Mygtukas MOVIE (filmas)
F (blykstės iškilimo) mygtukas
G Ekrano skydelis
LT
7
H C1 (1 pasirinktinis) mygtukas
I Dirželio, kuriuo fotoaparatas
kabinamas ant peties, kabliukas
J Atminties kortelės lizdas
K Atminties kortelės dangtelis
L Prieigos lemputė
J Valdymo ratukas
K Valdymo rankenėlė
L Fotografuojant / filmuojant:
AEL (AE užrakto) mygtukas
Peržiūrint:
(atkūrimo
priartinant) mygtukas
M Fotografuojant / filmuojant:
mygtukas Fn (funkcija)
Peržiūrint: mygtukas
(Send
to Smartphone)
N Fotografuojant / filmuojant:
C2 (2 pasirinktinis) mygtukas
Peržiūrint: mygtukas
(naikinti)
O
(atkūrimo) mygtukas
A Mygtukas MENU
B Garsiakalbis
C m (mikrofono) lizdas
• Prijungus išorinį mikrofoną,
fotoaparato vidinis mikrofonas
išjungiamas ir įjungiamas
išorinis mikrofonas. Jei išorinis
mikrofonas maitinamas
iš prijungto įrenginio,
jo maitinimas bus tiekiamas
iš fotoaparato.
D i (ausinių) lizdas
E Kelių kontaktų /
USB mikrojungtis*
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
LT
8
F HDMI mikrolizdas
G Krovimo lemputė
H Akies jutiklis
I Monitorius
A Diafragmos spragtelėjimo
jungiklis
• Filmuodami nustatykite
diafragmos spragtelėjimo jungiklį
į padėtį OFF. Jei filmuodami
keisite diafragmos reikšmę,
kai diafragmos spragtelėjimo
jungiklis bus nustatytas į padėtį
ON, bus įrašytas diafragmos
žiedo garsas.
B „Wi-Fi“ antena (įmontuota)
C
(ženklas N)
• Palieskite šį ženklą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (Near Field
Communication) yra tarptautinis
standartas, apibrėžiantis artimojo
nuotolio belaidžio ryšio
technologiją.
D Maitinimo elemento
užrakto svirtelė
E Maitinimo elemento lizdas
F Jungiamosios plokštės dangtelis
* Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti prie
kelių sąsajų jungties ir kelių jungčių /
USB mikrojungties lizdo,
apsilankykite Sony svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar
vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Taip pat galite naudoti priedus,
suderinamus su priedų jungtimi.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai veiks.
Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama atskirai).
Įdėkite jungiamąją plokštę
į maitinimo elementų angą
ir prakiškite laidą pro jungiamosios
plokštės dangtelį, kaip parodyta
toliau.
• Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį
laidas nėra suspaustas.
G Maitinimo elemento dangtelis
H Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm. Priešingu
atveju fotoaparatas nebus gerai
pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
LT
9
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento užrakto svirtelė
1
2
LT
10
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento užrakto svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
užrakto svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą,
galite sugadinti fotoaparatą.
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Kitų šalių / regionų (ne JAV ir Kanados)
klientams
Įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Užgęsta: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas
laikinai sustabdytas, nes
fotoaparato temperatūra
netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedama), naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei ji nėra visiškai
iškrautas.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
LT
11
Pastabos
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris
prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes
temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra
vėl tampa tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti
kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis
nešvari. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai
nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
• Jei prie sieninio maitinimo lizdo (sieninio lizdo) fotoaparatas prijungtas naudojant
pridėtąjį AC-PW20 (parduodama atskirai) kintamosios srovės adapterį,
fotografuojant / atkuriant maitinimas tiekiamas.
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per maždaug
310 min. Kai maitinimo elementų pakuotė visiškai įkraunama, įkrovimo
lemputė užsidega ir iš karto išsijungia.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų
pakuotė įkraunama esant 25 °C. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
LT
12
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu. Išjunkite fotoaparatą, kai jungiate jį
prie kompiuterio.
Prie USB lizdo
Pastabos
• Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
• Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
• Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
LT
13
x Maitinimo elemento veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Monitorius
—
Apytiksl. 400 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
—
Apytiksl. 360 vaizdų
Monitorius
Apytiksl. 65 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 65 min.
—
Monitorius
Nepertraukiamas
filmavimas
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 130 min.
—
Apytiksl. 135 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 315 min.
Apytiksl. 6300 vaizdų
Fotografavimas
Įprastas
filmavimas
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) laikmeną
(parduodama atskirai);
– maitinimo elementų pakuotė naudojama aplinkos temperatūrai esant 25 °C.
– [Display Quality] nuostata yra [Standard].
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nuostata yra [Display All Info.];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos;
– blykstė sublyksi kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
LT
14
x Maitinimo tiekimas
Kad sunaudotumėte mažiau maitinimo elementų pakuotės energijos,
fotografuodami ar atkurdami vaizdus galite tiekti maitinimą per kintamosios
srovės adapterį (pridedama).
Pastabos
• Jei neliko maitinimo elementų energijos, fotoaparatas neįsijungs.
Įdėkite pakankamai įkrautų maitinimo elementų pakuotę į fotoaparatą.
• Jei naudojamo fotoaparato maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, monitoriuje
turi būti rodoma piktograma
.
• Jei maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, neišimkite maitinimo elementų
pakuotės. Išėmus maitinimo elementų pakuotę, fotoaparatas išsijungs.
• Neišimkite maitinimo elementų pakuotės, jei dega prieigos lemputė (8 psl.).
Gali būti sugadinti atminties kortelės duomenys.
• Kol maitinimas įjungtas, maitinimo elementų pakuotė nebus įkraunama,
net jei fotoaparatas prijungtas prie kintamosios srovės adapterio.
• Tam tikromis sąlygomis maitinimo elementai gali tiekti papildomą maitinimą,
net jei naudojamas kintamosios srovės adapteris.
• Jei maitinimas tiekiamas per USB jungtį, fotoaparato temperatūra pakils
ir nepertraukiamo įrašymo laikas gali sutrumpėti.
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad kampo
su įranta kryptis tinkama.
1
2
3
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę.
• Atminties kortelę laikydami taip, kad nusklembtas kampas būtų
orientuotas nurodyta kryptimi, stumkite, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.
Uždarykite dangtelį.
LT
15
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties kortelė
Memory Stick PRO Duo
Nuotraukos
Filmai
MP4
AVCHD
(tik Mark2)
(Tik Mark2)
XAVC S
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD atminties kortelė
—
(tik Mark2)
(Tik Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC atminties kortelė
SDXC atminties kortelė
microSD atminties kortelė
microSDHC atminties kortelė
microSDXC atminties kortelė
—
—
—
*2
—
*2
*1
SD 4 spartos klasė:
arba spartesnės arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
*2 Visus šiuos reikalavimus atitinkančios atminties kortelės:
– talpa – 64 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
Įrašant 100 Mb/s ar didesne sparta, reikalinga UHS 3 spartos klasė:
.
• Kiek nuotraukų ir kokios trukmės filmą galima įrašyti, žr. 31–32 psl. Žr. lenteles
ir pasirinkite norimos talpos atminties kortelę.
Pastabos
• Garantija dėl tinkamo veikimo naudojant visas korteles nesuteikiama. Dėl atminties
kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atitinkamus gamintojus.
• Jei su šiuo fotoaparatu naudojama Memory Stick Micro media arba „microSD“
atminties kortelė, būtinai naudokite tinkamą adapterį.
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: spustelėkite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento užrakto svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
LT
16
• Jei prieigos lemputė (8 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų
pakuotės išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje
saugomus duomenis.
Kalbos ir laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Pasirinkite elementus: v / V / b / B
Nustatykite datos ir laiko
skaitinę vertę: v / V / /
Nustatykite: z
1
Nustatykite ON/OFF (maitinimo) jungiklio padėtį ON.
2
Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite z ant valdymo ratuko.
3
4
5
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas kalbos nustatymo ekranas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
Bus atidarytas datos ir laiko nustatymo ekranas.
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter] ir paspauskite z.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir
[Date Format], tada paspauskite z.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis –
12:00 PM.
6
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
LT
17
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
Režimo
pasirinkimo
rankenėlė
W/T
(priartinimo)
svirtelė
: Auto Mode
: Movie
W: tolinti
T: artinti
MOVIE
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir įsižiebs indikatorius
z arba
.
2
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
1
2
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką MOVIE (filmas).
• Naudodami W/T (priartinimo) svirtelę pakeiskite priartinimo skalę.
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
LT
18
• Nebandykite iškelti blykstės rankiniu būdu. Taip galite sugadinti įrenginį.
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato veikimo
garsas. Fotoaparato veikimo garsas aiškiau įrašomas tada, jei pasirinktas [Zoom
Speed] nustatymas [Fast] ir [Zoom Func. on Ring] nustatymas [Quick]. Baigus
filmuoti gali būti įrašytas ir MOVIE mygtuko veikimo garsas.
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai, o aplinkos temperatūra yra
maždaug 25 °C, ilgiausia nepertraukiamo filmavimo trukmė gali būti maždaug
29 minutės. Baigę filmuoti ir norėdami pradėti filmuoti iš naujo, vėl paspauskite
mygtuką MOVIE. Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas gali būti
sustabdytas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo ratukas
(atkūrimas)
C2/
1
(naikinti)
Pasirinkite vaizdus:
B (paskesnis) / b (ankstesnis)
arba sukite valdymo ratuką
Nustatykite: z
Paspauskite mygtuką
(atkūrimas).
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba sukdami valdymo ratuką. Norėdami peržiūrėti filmus,
paspauskite z valdymo ratuko viduryje.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką C2 / (naikinti).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, tada paspauskite z.
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
LT
19
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
MENU
Valdymo rankenėlė
Fn (funkcija)
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (rodyti turinį): galite pakeisti ekrano rodinį.
z (Standard): [Lock-on AF] priskiriama šiam mygtukui pagal numatytąjį
nustatymą.
x Mygtukas Fn (funkcija)
Galite užregistruoti 12 funkcijų ir iškviesti jas fotografuodami.
1 Paspauskite mygtuką Fn (funkcija).
2 Paspausdami v/V/b/B ant valdymo ratuko pasirinkite norimą funkciją.
3 Pasukdami valdymo ratuką pasirinkite nustatymo reikšmę.
x Valdymo rankenėlė
Galite akimirksniu pakeisti reikiamą nustatymą bet kuriuo fotografavimo
režimu pasukdami valdymo rankenėlę.
LT
20
x Meniu elementai
(Camera Settings)
Image Size
Parenkamas nuotraukų dydis.
Aspect Ratio
Parenkamas nuotraukų kraštinių santykis.
Quality
Nustatoma nuotraukų vaizdo kokybė.
Img. Size(Dual Rec)
Nustatomas nuotraukų, padarytų filmuojant, dydis.
Quality(Dual Rec)
Nustatoma nuotraukų, padarytų filmuojant, kokybė.
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
Record Setting
Parenkamas įrašomo filmo kadro dydis.
Dual Video REC
HFR Settings
Nustatoma, ar vienu metu įrašyti XAVC S ir MP4
filmus, ar AVCHD ir MP4 filmus.
Nustatomi fotografavimo didele kadrų sparta
nustatymai.
Panorama: Size
Parenkamas panoraminių vaizdų dydis.
Panorama: Direction
Nustatoma panoraminių vaizdų fotografavimo kryptis.
Drive Mode
Nustatomas pavaros režimas, pvz., nepertraukiamo
fotografavimo.
Bracket Settings
Nustatomas fotografavimas pagal laikmatį kadravimo
režimu, fotografavimo tvarka ekspozicijos kadravimo
režimu ir baltos spalvos balansas kadravimo režimu.
Flash Mode
Nustatomi blykstės nustatymai.
Flash Comp.
Koreguojamas blykstės išvesties intensyvumas.
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai naudojama
blykstė.
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
AF Illuminator
Įjungiama AF lemputė, apšviečianti tamsią sceną,
kad būtų lengviau sufokusuoti.
Exposure Comp.
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
ISO
Koreguojamas jautrumas šviesai.
ISO AUTO Min. SS
Nustatomas mažiausias užrakto greitis, kuriam esant
ISO jautrumas pradės keistis [ISO AUTO] režimu.
LT
21
LT
22
ND Filter
Nustatoma šviesos kiekio mažinimo funkcija.
Galite nustatyti lėtesnį užrakto greitį, sumažinti
diafragmos reikšmę ir kt.
Metering Mode
Pasirenkamas šviesumo matavimo metodas.
White Balance
Koreguojami vaizdo atspalviai.
DRO/Auto HDR
Automatiškai kompensuojamas šviesumas ir kontrastas.
Creative Style
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo būdas.
Taip pat galite reguliuoti kontrastą, spalvų grynį
ir ryškumą.
Picture Effect
Parenkamas norimas efekto filtras, leidžiantis sukurti
įspūdingesnių ir kūrybiškų vaizdų.
Picture Profile
Pakeičiami nustatymai, pvz., spalva ir atspalviai,
kai filmuojate.
Focus Magnifier
Prieš fotografuojant objektas padidinamas,
kad galėtumėte patikrinti, kaip jis sufokusuotas.
Long Exposure NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai kadrai fiksuojami
pasirinkus 1/3 sek. arba lėtesnį užrakto greitį.
High ISO NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai fotografuojama
nustačius didelį jautrumą.
Center Lock-on AF
Fotografavimo ekrane paspaudus centrinį mygtuką
nustatoma objekto sekimo ir nepertraukiamo
fokusavimo funkcija.
Smile/Face Detect.
Pasirenkama atpažinti veidus ir automatiškai
koreguoti įvairius nustatymus. Nustatoma
automatiškai atleisti užraktą aptikus šypseną.
Auto Dual Rec
Nustatoma, kad užraktas būtų atleistas automatiškai,
jei filmuojant aptinkama efektinga kompozicija su
žmogumi.
Soft Skin Effect
Nustatomas odos sušvelninimo efektas ir jo lygis.
Auto Obj. Framing
Analizuojamas vaizdas, kai fiksuojami veidai,
fotografuojama priartinus arba nustačius AF
fiksavimo funkciją sekamas objektas, o tada vaizdas
automatiškai apkarpomas ir įrašoma kita,
efektingesnės kompozicijos, kopija.
Auto Mode
Galite fotografuoti arba pasirinkę „Intelligent Auto“,
arba „Superior Auto“.
Scene Selection
Parenkami išankstiniai nustatymai, atitinkantys
įvairias scenos sąlygas.
High Frame Rate
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis
ekspozicijos režimas fotografuojant didele kadrų sparta.
Movie
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis
ekspozicijos režimas.
SteadyShot
Nustatoma „SteadyShot“, kai fotografuojama.
Sumažinamas dėl rankoje laikomo fotoaparato
virpėjimo atsirandantis suliejimas.
SteadyShot
Nustatoma „SteadyShot“, kai filmuojama.
Color Space
Pakeičiamas atkuriamų spalvų diapazonas.
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija, automatiškai
koreguojanti užrakto greitį, atsižvelgiant į aplinkos
šviesumą.
Audio Recording
Nustatoma, ar filmuojant reikia įrašyti garsą.
Audio Rec Level
Koreguojamas garso įrašymo lygis filmuojant.
Audio Out Timing
Nustatomas garso išvesties laikas filmuojant.
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.
Memory recall
Pasirenkami iš anksto priskirti nustatymai, kai režimo
rankenėlės nuostata yra MR (atminties iškvietimas).
Optinio priartinimo mastelį ir kt. galima užregistruoti.
Memory
Registruojami norimi režimai arba fotoaparato
nustatymai.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Rodomos juostelės, pagal kurias reguliuojamas
šviesumas.
Rodomas padidintas vaizdas, kai fokusuojama
rankomis.
Focus Magnif. Time
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas padidintas vaizdas.
Grid Line
Nustatomas tinklelio rodinys, leidžiantis sulygiuoti
pagal struktūrinius kontūrus.
Marker Display
Nustatoma, ar filmuojant monitoriuje turi būti
rodomas žymeklis.
LT
23
Marker Settings
Audio Level Display
Nustatoma, ar ekrane turi būti rodomas garso lygis,
ar ne.
Auto Review
Nustatoma garso peržiūra, kad nufotografavus būtų
parodytas užfiksuotas vaizdas.
DISP Button
Nustatomas monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje
rodytinos informacijos tipas ant valdymo ratuko
paspaudus DISP.
Peaking Level
Fokusuojant rankomis būdu sufokusuotos srities
kontūrai apvedami kita spalva.
Peaking Color
Nustatoma spalva, taikoma veikiant išryškinimo
funkcijai.
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti rodoma kai
fotografavimo ekrane pakeičiami ekspozicijos
nustatymai.
Live View Display
Nustatoma, ar ekrane reikia rodyti ekspozicijos
kompensavimo ir kt. nustatymus.
Pre-AF
24
Nustatoma, ar reikia automatiškai fokusuoti prieš
iki pusės nuspaudžiant užrakto mygtuką.
Zoom Speed
Nustatomas naudojant priartinimo svirtelę
pasiekiamas priartinimo greitis.
Zoom Setting
Nustatoma, ar priartinant reikia naudoti „Clear Image“
ir skaitmeninį priartinimą.
FINDER/MONITOR
Nustatomas vaizdo ieškiklio ir monitoriaus
perjungimo būdas.
Release w/o Card
Nustatoma, ar turi būti atleistas užraktas, kai neįdėta
atminties kortelė.
AEL w/ shutter
Nustatoma, ar iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką
reikia vykdyti AEL. Tai patogu, jei fokusavimą ir
ekspoziciją norite sureguliuoti atskirai.
Shutter Type
Nustatoma, ar fotografuojant naudojamas
mechaninis, ar elektroninis užraktas.
Exp.comp.set
LT
Nustatomas filmuojant monitoriuje rodomas
žymeklis.
Nustatoma, ar atsižvelgti į ekspozicijos kompensavimo
reikšmę pritaikant blykstės kompensavimą.
Reset EV Comp.
Nustatoma, ar išlaikyti ekspozicijos reikšmę, nustatytą
nenaudojant ekspozicijos parinkiklio, ar atkurti
ekspozicijos reikšmę 0, kai išjungiate fotoaparatą.
Face Registration
Užregistruojamas arba pakeičiamas asmuo, kuriam
teikiamas pirmumas fokusuojant.
Write Date
Nustatoma, ar ant nuotraukos reikia įrašyti
fotografavimo datą.
Function Menu Set.
Tinkinamos funkcijos, rodomos paspaudus mygtuką
Fn (funkcija).
Custom Key Settings
Mygtukui ir rankenėlei priskiriama norima funkcija.
Zoom Func. on Ring
Nustatoma rankinio žiedo priartinimo funkcija.
Pasirinkus [Quick] priartinimo padėtis pasislenka
atsižvelgiant į rankinio žiedo pasukimo kampą.
Pasirinkus [Step] galima perkelti priartinimo padėtį
į fiksuotą židinio nuotolio vietą.
MOVIE Button
Nustatoma, ar visada reikia suaktyvinti mygtuką
MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Nustatoma, ar reikia laikinai išjungti valdymo
rankenėlę ir valdymo ratuką, kai fotografuojant
naudojamas mygtukas Fn. Valdymo rankenėlę
ir valdymo ratuką taip pat galima išjungti /
įjungti laikant nuspaudus mygtuką Fn.
(Wireless)
Send to Smartphone
Vaizdai perkeliami į išmaniojo telefono ekraną.
Send to Computer
Sukuriamos atsarginės vaizdų kopijos, perkeliant
vaizdus į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Vaizdus galima peržiūrėti prie tinklo prijungto
televizoriaus ekrane.
One-touch(NFC)
Paleidimui vienu palietimu (NFC) priskiriama
taikomoji programa. Fotografuojant prilietus
išmanųjį telefoną su NFC prie fotoaparato, galima
iškviesti taikomąją programą.
Airplane Mode
Galima nustatyti, kad įrenginys neužmegztų
belaidžio ryšio.
LT
25
WPS Push
Jei fotoaparate norite užregistruoti prieigos tašką,
tereikia paspausti WPS mygtuką.
Access Point Set.
Prieigos tašką galima užregistruoti rankomis.
Edit Device Name
Įrenginio pavadinimą galima pakeisti dalyje
„Wi-Fi Direct“ ir kt.
Disp MAC Address
Rodomas fotoaparato MAC adresas.
SSID/PW Reset
Iš naujo nustatomas prisijungimo prie išmaniojo
telefono SSID ir slaptažodis.
Reset Network Set.
Iš naujo nustatomi visi tinklo nustatymai.
(Application)
Application List
Rodomas taikomųjų programų sąrašas. Galima
pasirinkti norimas taikomąsias programas.
Introduction
Rodomos taikomųjų programų naudojimo instrukcijos.
(Atkūrimas)
Delete
Panaikinamas vaizdas.
View Mode
Nustatomas atkuriamų vaizdų grupavimo būdas.
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
Display Rotation
Nustatoma įrašomo vaizdo atkūrimo kryptis.
Slide Show
Vykdomas skaidrių demonstravimas.
Rotate
Enlarge Image
LT
26
Pasukamas vaizdas.
Padidinami atkuriami vaizdai.
Protect
Apsaugomi vaizdai.
Motion Interval ADJ
Koreguojamas objektų stebėjimo rodymo intervalas
[Motion Shot Video], jeigu objekto judėjimo
stebėjimas bus rodomas atkuriant filmus.
Specify Printing
Į nuotrauką įtraukiama spausdinimo tvarkos žyma.
(Nustatymas)
Monitor Brightness
Nustatomas monitoriaus šviesumas.
Viewfinder Bright.
Nustatomas elektroninio vaizdo ieškiklio šviesumas.
Finder Color Temp.
Nustatoma vaizdo ieškiklio spalvos temperatūra.
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Audio signals
Nustatomas fotoaparato veikimo garsas.
Upload Settings
Nustatoma naudojant „Eye-Fi“ kortelę fotoaparato
vykdoma įkėlimo funkcija.
Tile Menu
Nustatoma, ar kaskart paspaudžiant mygtuką MENU
reikia rodyti plytelių meniu.
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas režimo rankenėlės
vadovas (visų fotografavimo režimų paaiškinimai).
Delete confirm.
Nustatoma, ar naikinimo patvirtinimo ekrane iš
anksto pasirinkta naikinimo, ar atšaukimo parinktis.
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko automatiškai perjungti
į energijos taupymo režimą.
NTSC/PAL Selector
Pakeitus įrenginio TV formato nuostatą, galima
filmuoti ir kito formato filmą.
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmo atkūrimo
demonstravimas.
TC/UB Settings
Nustatomas laiko kodas (TC) ir informacijos bitas (UB).
HDMI Settings
Nustatomi HDMI nustatymai.
4K Output Sel.
Nustatoma, kaip įrašyti ir rodyti 4K filmus per
HDMI, kai fotoaparatas prijungtas prie išorinio
įrašymo įrenginio / leistuvo, palaikančio 4K.
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
USB LUN Setting
Padidinamas suderinamumas apribojant USB
jungties funkcijas. Įprastomis sąlygomis nustatykite
[Multi]. Nustatykite [Single] tik tada, kai negalima
užmegzti ryšio tarp fotoaparato ir kompiuterio arba
AV komponento.
LT
27
USB Power Supply
Language
LT
28
Nustatoma, ar, prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio arba USB įrenginio naudojant USB
mikrokabelį, per USB jungtį bus tiekiama energija.
Parenkama kalba.
Date/Time Setup
Pasirenkami laikas ir data, taip pat vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Copyright Info
Nustatoma nuotraukų autorių teisių informacija.
Format
Formatuojama atminties kortelė.
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo nuotraukoms
ir filmams būdas.
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktas nuotraukų ir filmų
saugojimo aplankas (MP4).
New Folder
Sukuriamas naujas nuotraukų ir filmų saugojimo
aplankas (MP4).
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko formatas.
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas ir įjungiami
įrašymas bei atkūrimas.
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į atminties kortelę
galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
Version
Rodoma fotoaparato programinės įrangos versija.
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų reikšmės.
Programinės įrangos naudojimas
Įdiegus kompiuteryje toliau nurodytą programinę įrangą, fotoaparatu bus
patogiau naudotis.
• PlayMemories Home™: Vaizdai importuojami į kompiuterį ir jums
suteikiama galimybė naudoti juos įvairiais tikslais (30 psl.).
• Image Data Converter: Rodomi ir apdorojami RAW vaizdai.
• Remote Camera Control: Valdomas fotoaparatas, prijungtas prie
kompiuterio USB kabeliu.
Iš toliau nurodytų URL galite atsisiųsti programinę įrangą ir įdiegti
ją kompiuteryje.
1
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę, eikite į vieną iš
toliau nurodytų URL, tada atsisiųskite norimą programinę
įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Reikia interneto ryšio.
• Išsamios informacijos apie valdymą žr. programinės įrangos pagalbos
arba žinyno puslapyje.
Pastabos
• Naudodami Remote Camera Control, pasirinkite mygtuką MENU t
(Nustatymas) t [USB Connection] t [PC Remote], tada prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio.
LT
29
Vaizdų importavimas į kompiuterį ir naudojimas
(PlayMemories Home)
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
XAVC S ir AVCHD filmus, būtina įdiegti „PlayMemories Home“.
http://www.sony.net/pm/
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
Pastabos
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos
gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), pateikiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio, net jeigu programa „PlayMemories Home“ jau įdiegta.
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato USB
mikrokabelio (pridedama). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
,
tada – [Eject DSC-RX10M2].
LT
30
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps™“).
http://www.sony.net/pmca/
• Naudodamiesi funkcija [One-touch(NFC)] įdiegę programą galite iškviesti
ją „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame veikia NFC, prilietę prie fotoaparato
N žymės.
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo
sąlygos ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
[
Jei [
Image Size]: L: 20M
Aspect Ratio] nuostata yra [3:2]*
Talpa
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 vaizd.
690 vaizd.
510 vaizd.
235 vaizd.
355 vaizd.
9600 vaizd.
5500 vaizd.
4150 vaizd.
1900 vaizd.
2850 vaizd.
* Jei [
Aspect Ratio] nuostata nėra [3:2], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta pirmiau. (Jei nuostata [
Quality] nėra [RAW].)
x Filmai
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. XAVC S ir AVCHD
filmų įrašymo laikas – tai įrašymo laikas, kai filmavimo su [Dual Video REC]
nuostata yra [Off].
LT
31
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 min.
55 min.
35 min.
40 min.
55 min.
1 val. 15 min.
2 val. 5 min.
1 val. 15 min.
2 val. 5 min.
2 val. 35 min.
2 val. 35 min.
2 val. 35 min.
1 val. 15 min.
2 val. 5 min.
6 val.
8 val. 15 min.
5 val. 5 min.
6 val.
8 val. 15 min.
35 min.
5 val. 20 min.
1 val.
8 val. 25 min.
2 val. 35 min.
22 val.
* tik kai nuostatos [NTSC/PAL Selector] reikšmė yra [NTSC].
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai, o aplinkos temperatūra yra
maždaug 25 °C, ilgiausia nepertraukiamo filmavimo trukmė gali būti maždaug
29 minutės. Maksimali MP4 (28M) formato filmo nepertraukiamo įrašymo
trukmė yra apie 20 minučių (taikomas 4 GB failo dydžio apribojimas).
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, nes fotoaparate veikia VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos
scenos. Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti
laikas sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
LT
32
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas progresinis metodas. Dėl to padidėja raiška ir
įrašomas sklandesnis, tikroviškesnis vaizdas. 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima paleisti tik įrenginiuose, kurie palaiko 1080 60p / 1080 50p formatą.
• Fotoaparatas palaiko 4K 30p / 4K 25p / 4K 24p įrašymą. Filmus galima įrašyti
didesne raiška nei HD formatas.
• Jei esate lėktuve, [Airplane Mode] nustatykite į [On].
Naudojimas ir priežiūra
Venkite šiurkščių veiksmų, neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio,
pvz., jo netrankykite, nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami įrašyti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
• Šis fotoaparatas atsparus dulkėms ir drėgmei, tačiau jis neatsparus vandeniui arba
skysčio purslams.
• Nelaikykite fotoaparato saulės šviesoje ir ilgai nefotografuokite prieš saulę. Taip galite
pažeisti vidinį mechanizmą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali
būti sugadinti vaizdo duomenys.
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Laikymas tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia stiprus
magnetinis laukas. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas gali
sugesti, o kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
LT
33
Objektyvas ZEISS
Prie fotoaparato primontuotas objektyvas ZEISS, kuris padeda atkurti ryškius
vaizdus ir užtikrina puikų kontrastą. Fotoaparato objektyvas sukurtas remiantis
sertifikuota ZEISS kokybės užtikrinimo sistema pagal Vokietijos įmonės ZEISS
kokybės standartų reikalavimus.
Pastabos dėl monitoriaus, elektroninio vaizdo ieškiklio ir objektyvo
• LCD monitorius ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač didelio
tikslumo technologijas, todėl efektyviai panaudojama daugiau nei 99,99 %
pikselių. Tačiau monitoriuje ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat
matyti mažų juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios
spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra įprastas gaminant atsiradęs reiškinys, nedarantis
jokios įtakos įrašymo kokybei.
• Nelaikykite fotoaparato paėmę už monitoriaus.
• Stenkitės kad veikiant objektyvui į jo mechanizmą nepatektų pirštų arba kitų daiktų.
Pastabos dėl fotografavimo naudojant vaizdo ieškiklį
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis elektroliuminescencinis didelės raiškos ir
didelio kontrasto vaizdo ieškiklis. Šio vaizdo ieškiklio pranašumai – platus stebėjimo
kampas ir didelis atstumas nuo akies. Dėl gerai suderintų skirtingų elementų
naudojant fotoaparato vaizdo ieškiklį patogu matyti vaizdą.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas. Tai nėra
gedimas. Jei norite aiškiai matyti visą vaizdą, galite naudoti monitorių.
• Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį fotoaparatą pakreipsite arba judinsite akis, vaizdas
vaizdo ieškiklyje gali išsikreipti arba pakisti jo spalvos. Tai yra objektyvų ir ekranų
ypatybė, o ne gedimas. Fotografuojant rekomenduojame žiūrėti į centrinę vaizdo
ieškiklio sritį.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai
jo nespauskite.
• Į atidarytą blystę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę neprisispauskite piršto.
„Sony“ priedai
Naudokite tik originalius „Sony“ pagamintus priedus, priešingu atveju gali sugesti
įranga. „Sony“ pagaminti priedai gali būti netiekiami rinkai kai kuriose šalyse
arba regionuose.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.
LT
34
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane
bus pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite,
kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Apie maitinimo elemento įkrovimą
• Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
• Ilgiau nei metus nenaudojami maitinimo elementai gali būti sugedę.
Įspėjimas dėl autorių teisių
• Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
• Kad [Copyright Info] nebūtų naudojama neteisėtai, kai fotoaparatą skolinate arba
perleidžiate, palikite laukelius [Set Photographer] ir [Set Copyright] tuščius.
• „Sony“ neatsako už jokias problemas ar žalą, kilusią dėl neteisėto [Copyright Info]
naudojimo.
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ gali netaikyti jokių garantijų, jei nepavyksta įrašyti arba prarandami
ar sugadinami įrašyti vaizdai arba garsas sugedus fotoaparatui, įrašymo laikmenai
ar pan. Rekomenduojame kurti svarbių duomenų atsargines kopijas.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių preparatų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią
kontaktui su vabzdžių repelentais, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais.
Ekrano priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant monitoriaus patektų šių preparatų, nedelsdami juos nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus
į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų pamestas
arba pavogtas.
LT
35
Pastabos apie saugą naudojant belaidžio LAN gaminius
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus naudojant belaidį LAN.
• Kilus saugos problemai dėl saugos atsargumo priemonių nesilaikymo arba dėl
neišvengiamų aplinkybių naudojant belaidį LAN, „Sony“ neprisiima atsakomybės
dėl nuostolių arba žalos.
Pastabos dėl fotografavimo didele kadrų sparta
Atkūrimo greitis.
Atkūrimo greitis keičiasi, kaip nurodyta toliau, priklausomai nuo priskirto
[
Frame Rate] ir [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M*
240fps/250fps
10 kartų lėčiau
480fps/500fps
20 kartų lėčiau
960fps/1000fps
40 kartų lėčiau
Record Setting
30p 50M/
25p 50M
8 kartus lėčiau /
10 kartų lėčiau
16 kartų lėčiau /
20 kartų lėčiau /
32 kartus lėčiau /
40 kartų lėčiau
60p 50M/
50p 50M
4 kartus lėčiau /
5 kartus lėčiau /
8 kartus lėčiau /
10 kartų lėčiau
16 kartų lėčiau /
20 kartų lėčiau
* tik kai nuostatos [NTSC/PAL Selector] reikšmė yra [NTSC].
[
Priority Setting] ir įrašymo laiko trukmė
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Pastabos
• Garsas nebus įrašomas.
• Filmas bus įrašytas XAVC S HD formatu.
LT
36
Efektyvus pikselių
skaičiaus gavimas
iš vaizdo daviklio
1824 × 1026
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Įrašymo laiko
trukmė
apytiksl. 2 sek.
apytiksl. 4 sek.
Specifikacijos
Kamera
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 13,2 mm × 8,8 mm
(1.0 tipo) CMOS jutiklis
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 20,2 megapikselio
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 21,0 megapikselio
Objektyvas: ZEISS Vario-Sonnar
T 8,3 k. priartinantis objektyvas
f = 8,8–73,3 mm (24–200 mm
(35 mm juostinio fotoaparato
atitikmuo))
F2.8
Filmuojant (HD 16:9): 26–212 mm*1
Filmuojant (4K 16:9): 28–233 mm*1
*1
Jei [
SteadyShot] nuostata
yra [Standard]
SteadyShot: optinis
Failų formatas (nuotraukos):
suderinama su JPEG (DCF, „Exif“,
„MPF Baseline“), suderinama
su RAW („Sony ARW 2.3“
formatas), DPOF
Failų formatas (filmai):
XAVC S formatas (suderinama
su XAVC S formatu):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: LPCM 2 kanalai
(48 kHz 16 bitų)
AVCHD formatas (suderinama
su AVCHD formato 2.0 versija):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: 2 kanalų „Dolby Digital“
su „Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formato):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC 2
kanalų
Įrašoma laikmena: „„Memory Stick
PRO Duo“ laikmena“, „Memory
Stick Micro media“, SD kortelės,
„microSD“ atminties kortelės
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas
automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos
koeficientas):
apytiksl. nuo 1,0 m iki 10,2 m
[Įvesties / išvesties jungtys]
HDMI jungtis: HDMI mikrolizdas
Kelių jungčių / USB mikrojungtis*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Mikrofono lizdas: 3,5 mm erdvinio
garso mini lizdas
Ausinių lizdas: 3,5 mm erdvinio
garso mini lizdas
* Galima prijungti įrenginį su USB
mikrojungtimi.
[Vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
(organinis elektroliuminescencinis)
Bendras taškų skaičius:
2 359 296 tašk.
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas: apytiksl. 0,70 k. (35 mm
formato atitikmuo) naudojant
50 mm objektyvą ir pasirinkus
begalybės nuostatą, –1 m–1
Akies taškas: apytiksl. 23 mm nuo
okuliaro, apytiksl. 21,5 mm nuo
okuliaro rėmelio esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas:
nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1
LT
37
[Monitorius]
[Belaidis LAN]
LCD monitorius:
7,5 cm (3.0 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius:
1 228 800 taškų
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / vadovas
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su NFC Forum
Type 3 Tag
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė NP-FW50, 7,2 V
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D, 5 V
Energijos sąnaudos:
apytiksl. 2,3 W (kai fotografuojama
naudojant monitorių)
apytiksl. 2,6 W (kai fotografuojama
naudojant vaizdo ieškiklį)
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C
iki +60 °C
Matmenys (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.): 129,0 mm × 88,1 mm ×
102,2 mm (p/a/g)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
813 g (su NP-FW50 maitinimo
elementų pakuote, „„Memory Stick
PRO Duo“ laikmena“)
Mikrofonas: erdvinio garso
Garsiakalbis: monofoninis garsas
Exif Print: Suderinama
PRINT Image Matching III:
Suderinama
Modelio nr. WW136512
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D
Maitinimo reikalavimai: kintamoji
srovė nuo 100 V iki 240 V,
50 Hz / 60 Hz, 70 mA
Išvesties įtampa: DC 5 V, 0,5 A
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V nuolatinė srovė
Vardinė įtampa: 7,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,02 A
Talpa: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
LT
38
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir „
“ yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD
Progressive“ logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat
HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra registruotasis „Cisco
Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C,
LLC prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi-Fi
Protected Setup“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“
prekės ženklas.
• Be to, šiame žinyne naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima
rasti pagalbos klientams svetainėje.
LT
39
© „Sony Corporation“, 2015 m.
Download PDF

advertising