Sony | DSC-RX1R | Sony DSC-RX1R RX1R profesionalus kompaktiškas fotoaparatas su 35 mm jutikliu Naudojimo instrukcijos

E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\010COV_all.fm
master: Right
010COV_all.fm Page 1 Friday, July 12, 2013 1:13 PM
4-469-577-11(1)
Digitālā fotokamera
Digitaalne fotokaamera
Skaitmeninis fotoaparatas
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
DSC-RX1/RX1R
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Latviski
Lietotāja ievērībai
Modeļa un sērijas numuri norādīti ierīces
apakšā. Pierakstiet sērijas numuru zemāk
norādītajā vietā. Nosauciet šos numurus,
kad saistībā ar šo ierīci sazināties ar Sony
dīleri.
Modeļa nr. DSC-RX1/DSC-RX1R
Sērijas nr.
Modeļa nr. AC-UD10/AC-UD11
Sērijas nr.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai
strāvas trieciena risku, nepakļaujiet
šo ierīci lietus vai mitruma
iedarbībai.
SVARĪGA
INFORMĀCIJA PAR
DROŠĪBU
-SAGLABĀJIET ŠO
PAMĀCĪBU.
UZMANĪBU!
LAI SAMAZINĀTU
UGUNSNELAIMES VAI
STRĀVAS TRIECIENA
RISKU, NOTEIKTI
IZPILDIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
Ja strāvas vada spraudņa forma neatbilst
maiņstrāvas rozetei, izmantojiet rozetei
atbilstošu spraudņa adapteru.
UZMANĪBU!
Akumulators
Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas
var uzsprāgt, izraisīt ugunsnelaimi vai
ķīmiskus apdegumus. Ievērojiet turpmāk
minētos piesardzības pasākumus.
• Neizjauciet to.
• Nesaspiediet akumulatoru un
nepakļaujiet to triecieniem vai
pārmērīgam spēkam, piemēram, nesitiet,
nemetiet zemē un neuzkāpiet uz tā.
• Nepieļaujiet īssavienojumu un metāla
priekšmetu pieskaršanos akumulatora
kontaktiem.
• Nepakļaujiet akumulatoru temperatūras,
kas pārsniedz 60°C (140°F), iedarbībai,
piemēram, to atstājot tiešos saules staros
vai saulē novietotas automašīnas salonā.
• Nededziniet un nemetiet to ugunī.
• Neizmantojiet bojātu litija jonu
akumulatoru vai tādu, kuram ir sūce.
• Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot Sony
akumulatoru lādētāju vai ierīci, ar ko var
uzlādēt akumulatoru.
• Uzglabājiet akumulatoru maziem
bērniem nepieejamā vietā.
• Nepieļaujiet akumulatora samirkšanu,
tam jābūt sausam.
• Nomainiet tikai ar identisku vai Sony
ieteikta ekvivalenta tipa akumulatoru.
• Atbrīvojieties no veca akumulatora
atbilstoši norādījumiem.
Maiņstrāvas adapters
Pieslēdziet pie viegli pieejamas
maiņstrāvas rozetes, kad izmantosiet
maiņstrāvas adapteru. Nekavējoties
atvienojiet adapteru no rozetes, ja ierīces
darbināšanas gaitā rodas kļūmes.
LV
2
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Klientiem ASV un Kanādā
LITIJA JONU AKUMULATORU
PĀRSTRĀDE
Litija jonu
akumulatorus ir
iespējams pārstrādāt.
Varat palīdzēt
aizsargāt vidi,
izlietotos akumulatorus
nogādājot tuvākajā
savākšanas un
pārstrādes punktā.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par
akumulatoru pārstrādi, zvaniet pa
bezmaksas tālruņa numuru
1-800-822-8837 vai apmeklējiet
http://www.rbrc.org/
Uzmanību! Nerīkojieties ar bojātiem litija
jonu akumulatoriem vai tādiem, kuriem
iztek elektrolīts.
Akumulators
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas
prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk
minētie divi nosacījumi:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem
jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot
tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu
darbību.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Klientiem ASV
UL ir starptautiski atzīta organizācija, kas
rūpējas par drošību.
UL zīme uz produkta nozīmē, ka tas ir
iekļauts UL sarakstā.
Ja saistībā ar šo produktu ir radušies
jautājumi, varat zvanīt pa tālruņa numuru:
Sony klientu informācijas centrs
1-800-222-SONY (7669).
Zemāk norādītais numurs attiecas tikai uz
jautājumiem, kas saistīti ar FCC.
Normatīvā informācija
Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: DSC-RX1, DSC-RX1R
Atbildīgā kompānija:Sony Electronics
Inc.
Adrese:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Tālruņa nr.: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15.
daļas prasībām. Uz darbībām attiecas
turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī
ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus
un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi
saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas
var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
UZMANĪBU!
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas
izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši
apstiprinātas šajā pamācībā, var anulēt
lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.
LV
3
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piebilde
Šī ierīce ir izmēģināta un atzīta par
atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B
klases digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC
noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai
nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci
dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto
un var izstarot radiofrekvenču enerģiju,
kas, ja ierīce nav uzstādīta un netiek
izmantota atbilstoši ražotāja norādījumiem,
var radīt radiosakaru kaitīgus traucējumus.
Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi
neradīsies, uzstādot šo ierīci. Ja šī ierīce
rada radiosakaru vai televīzijas pārraižu
uztveršanas kaitīgus traucējumus, kurus var
konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci,
ieteicams izpildīt vienu vai vairākas
turpmāk minētās darbības, lai novērstu
traucējumus:
– pārorientējiet uztveršanas antenu vai
novietojiet to citur;
– novietojiet šo ierīci un uztvērēju tālāk
vienu no otra;
– pieslēdziet šo ierīci un uztvērēju pie
atšķirīgām maiņstrāvas rozetēm;
– sazinieties ar dīleri vai pieredzējušu
radio/TV remonta speciālistu.
Komplektācijā iekļautais saskarnes kabelis
jāizmanto ar ierīci, lai tiktu izpildīti
digitālajai ierīcei noteiktie ierobežojumi
atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas B
nodaļai.
Klientiem Eiropā
Piebilde klientiem, kuru valstīs ir
spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan, vai tas ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta
atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Apkopes vai garantijas jautājumos
vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos
servisa vai garantijas dokumentos.
Šis produkts ir izmēģināts, un konstatēta tā
atbilstība ierobežojumiem, kas noteikti EMC
direktīvā par savienotājkabeļu, kas īsāki nekā
3 metri (9,8 pēdas), izmantošanu.
Uzmanību!
Elektromagnētiskie lauki noteiktās
frekvencēs var ietekmēt šīs ierīces attēlu un
skaņu.
Lietotāja ievērībai
Ja statiskā elektrība vai elektromagnētisms
izraisa datu pārsūtīšanas pārtraukšanu
(neizdošanos), pārstartējiet
lietojumprogrammu vai atvienojiet un
vēlreiz pieslēdziet komunikācijas kabeli
(USB u.c.).
LV
4
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta
vai tā iesaiņojuma norāda,
ka šo produktu nedrīkst
izmest sadzīves
atkritumos. To
nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas
punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai
uz tās iesaiņojuma norāda,
ka šī produkta
komplektācijā iekļauto
bateriju nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt
izmantots kopā ar ķīmiskā elementa
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots,
ja baterija satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm
baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai,
kas varētu rasties tās nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības,
darbības vai datu integritātes labad
nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar
bateriju, produktu tā kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas
punktā elektrisko un elektronisko ierīču
pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par
šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā
izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties
ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu.
LV
5
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piebilde klientiem
Apvienotajā Karalistē
Drošības un ērtības labad šajā ierīcē ir
fiksēts spraudnis, kas atbilst BS 1363
prasībām.
Ja nepieciešams nomainīt spraudņa
drošinātāju, noteikti izmantojiet
drošinātāju, kura norādītais strāvas
stiprums atbilst komplektācijā iekļautajam
drošinātājam un ko apstiprinājusi ASTA
vai BSI līdz BS 1362 (ar
vai
zīmi).
Ja šīs ierīces komplektācijā iekļautajam
spraudnim ir noņemams drošinātāja vāciņš,
pēc drošinātāja nomaiņas noteikti
piestipriniet vāciņu. Nekādā gadījumā
nelietojiet spraudni bez piestiprināta
drošinātāja vāciņa. Ja pazaudējāt
drošinātāja vāciņu, sazinieties ar tuvāko
Sony servisa centru.
LV
6
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Satura rādītājs
Iepazīšanās ar funkcijām ................................................... 9
Pirms izmantošanas
Piebildes par fotokameras izmantošanu .......................... 11
Iesaiņojuma satura pārbaude ........................................... 14
Ierīces daļas un taustiņi ................................................... 15
Priekšpuse .................................................................. 15
Aizmugure/sāni .......................................................... 16
Augša .......................................................................... 17
Apakša ........................................................................ 18
Vadības riteņa izmantošana ........................................ 19
Piktogrammas ekrānā ...................................................... 20
Funkciju saraksts
Funkcijas, kuras var darbināt ar taustiņiem/riteņiem ....... 23
Funkcijas izvēle ar Fn (funkcija) taustiņu ....................... 24
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar Fn (funkcija)
taustiņu....................................................................... 25
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu ........... 27
Ceļveža fotokamerā izmantošana .................................... 35
Fotokameras sagatavošana
Akumulatora uzlādēšana ................................................. 36
Uzlādēšanas laiks (pilna uzlādēšana) ......................... 38
Uzlādēšana, pieslēdzot pie datora .............................. 39
Akumulatora atlikušā lādiņa pārbaude ....................... 39
Barošanas padeve ....................................................... 40
Lai izņemtu akumulatoru ........................................... 40
Atmiņas kartes (kompl. nav iekļ.) ievietošana ................ 41
Lai izņemtu atmiņas karti ........................................... 42
Atmiņas kartes, kuras var izmantot ............................ 42
Datuma un pulksteņa iestatīšana ..................................... 43
Lai vēlreiz iestatītu datumu/pulksteni un reģionu ...... 44
Skaidras filmas ierakste bez fotokameras svārstībām ..... 45
LV
7
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Attēlu ierakste un atainošana
Fotoattēlu ierakste ........................................................... 46
Filmu ierakste .................................................................. 48
Faila formāta maiņa .................................................... 48
Attēlu atainošana ............................................................. 49
Pārslēgšana starp fotoattēlu un filmu režīmiem ......... 49
Attēlu izdzēšana ............................................................... 50
Ierakstes režīma izvēle
Ierakstes režīma izvēle .................................................... 51
Katrā ierakstes režīmā pieejamās funkcijas ..................... 52
Dažādas funkcijas
Dažādu funkciju izmantošana .......................................... 53
ISO/Daudzkadru trokšņu samazināšana ..................... 53
Radošais stils .............................................................. 54
Ierakste krēslā, turot kameru rokās ............................ 54
DRO/Auto HDR ......................................................... 55
Atainošanas funkcijas ................................................. 55
Kā izmantot Quick Navi ekrānu ................................. 56
Attēlu atainošana datorā
Programmatūras izmantošana .......................................... 58
“Image Data Converter” izmantošana ........................ 58
“PlayMemories Home” izmantošana ......................... 59
Ieteicamā datorvide (Windows) ................................. 60
Ieteicamā datorvide (Mac) ......................................... 60
“PlayMemories Home” instalēšana ............................ 62
“Image Data Converter” instalēšana .......................... 63
Cita informācija
Lai vairāk uzzinātu par fotokameru
(“Cyber-shot User Guide”) ........................................ 64
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks ......................... 65
Tehniskie raksturlielumi .................................................. 69
Alfabētiskais satura rādītājs ............................................... 73
LV
8
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Iepazīšanās ar funkcijām
Šajā nodaļā tiekat iepazīstināti ar dažām bieži izmantotajām ierakstes
funkcijām un unikālajām funkcijām.
Sīkāku informāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.
Bieži izmantotās ierakstes funkcijas
Ekspozīcijas kompensācija (23. lpp.)
Varat noregulēt ekspozīciju, lai mainītu visa attēla spilgtumu.
Pat ja ierakstes režīms ir iestatīts uz M, varat noregulēt ekspozīciju, ja ISO
jutība ir iestatīta uz [AUTO].
ISO (53. lpp.)/Daudzkadru trokšņu samazināšana (53. lpp.)
Varat noregulēt gaismas jutību.
ISO jutību varat noregulēt no ISO 50 līdz ISO 25600.
Kad izvēlaties
(Multi Frame Noise Reduct.), varat izvēlēties lielāku
ISO skaitli nekā maksimālā ISO jutība.
Baltās krāsas balanss (25. lpp.)
Varat noregulēt krāsu toņus.
Varat izvēlēties iespēju atbilstoši apgaismojuma avotam vai veikt precīzu
noregulēšanu, izmantojot krāsu temperatūru un krāsu filtru.
Sērijveida ierakstes režīms (25. lpp.)
Varat izmantot piemērotu sērijveida ierakstes režīmu atbilstoši vēlmēm,
piemēram, ierakste pa vienam attēlam, nepārtraukta ierakste vai ierakste ar
nobīdītu vērtību.
Šīs fotokameras funkcijas
Makro režīms (47. lpp.)
Varat ierakstīt objektu, piemēram, ziedu vai ēdienu tuvplānu.
LV
9
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Iepazīšanās ar funkcijām
DRO/Auto HDR (55. lpp.)
[D-Range Opt.]: sadalot attēlu mazās zonās, fotokamera analizē gaismas un
ēnas kontrastu starp objektu un fonu, iegūstot attēlu ar optimālu spilgtumu
un toņu pāreju.
[Auto HDR]: ieraksta 3 attēlus ar atšķirīgu ekspozīciju, tad pārklāj šos
attēlus, lai iegūtu attēlu ar bagātīgu nokrāsu.
Radošais stils (54. lpp.)
Varat izvēlēties nepieciešamo stilu no 13 variantiem.
Varat arī noregulēt attēlu noteiktus parametrus, piemēram, ekspozīciju, par
pamatu izmantojot izvēlēto stilu.
Ierakste krēslā, turot kameru rokās (54. lpp.)
Varat ierakstīt nakts ainavas, samazinot trokšņus un izplūšanu, taču
nelietojot statīvu.
Filmas ierakste ar manuāliem regulējumiem (26. lpp.)
Varat noregulēt ekspozīciju P, A, S vai M režīmā pat tad, kad ierakstāt
filmas.
Kā darbināt vai pielāgot fotokameru
Displeja informācija (29. lpp.)
Varat mainīt ekrāna rādījumu režīmu, izmantojot DISP uz vadības riteņa.
Pielāgošana (30. lpp.)
Fotokamera ir aprīkota ar C (pielāgojums) taustiņu, kuram var piešķirt
vēlamo funkciju. Varat funkcijas piešķirt arī citiem taustiņiem, piemēram,
AEL taustiņam.
LV
10
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 11 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Pirms izmantošanas
Piebildes par fotokameras
izmantošanu
Ekrāna rādījumu valoda
Izmantojot izvēlni, varat izvēlēties
ekrāna rādījumu valodu (34 lpp.).
Fotokamerā iebūvētās funkcijas
Par datubāzu failiem
Kad kamerā ievietojat atmiņas karti bez
datubāzes faila un ieslēdzat barošanu,
atmiņas kartes ietilpības daļa tiek
izmantota, lai automātiski izveidotu
datubāzes failu. Iespējams, paies laiks, līdz
varēs veikt nākamo darbību.
Ja radusies datubāzes faila kļūda, pārsūtiet
visus attēlus datorā, izmantojot
“PlayMemories Home”, un formatējiet
atmiņas karti kamerā.
• Lai nodrošinātu atmiņas kartes stabilu
darbību, ieteicams, šajā fotokamerā
formatēt jebkuru atmiņas karti, kuru
pirmo reizi lietosiet šajā fotokamerā.
Ņemiet vērā - formatēšana izdzēsīs visus
atmiņas kartē ierakstītos datus. Šos datus
nevar atgūt. Noteikti izveidojiet svarīgu
datu rezerves kopiju datorā vai citā datu
saglabāšanas medijā.
• Ja vairākkārt ierakstāt/izdzēšat attēlus,
atmiņas kartē var notikt datu
fragmentācija. Iespējams, nevarēs
saglabāt vai ierakstīt filmas. Šādā
gadījumā saglabājiet attēlus datorā vai
citā datu saglabāšanas medijā, tad veiciet
[Format] (32 lpp.).
• Pirms ierakstes sākšanas veiciet
izmēģinājuma ieraksti, lai pārliecinātos,
ka fotokamera darbojas pareizi.
• Fotokamera nav izturīga pret putekļiem
vai šļakstiem, tā nav ūdensnecaurlaidīga.
• Nepakļaujiet fotokameru ūdens
iedarbībai. Ja ūdens iekļuvis fotokamerā,
var rasties darbības kļūmes. Dažos
gadījumos fotokameru nevar salabot.
• Nevērsiet fotokameru pret sauli vai citu
spilgtu gaismu. Tas var izraisīt
fotokameras darbības kļūmes.
• Nelietojiet fotokameru tuvu vietai, kas
rada spēcīgus radioviļņus vai izstaro
radiāciju. Pretējā gadījumā, iespējams,
kamera nevarēs pareizi ierakstīt vai
atainot attēlus.
• Fotokameras izmantošana smilšainās vai
putekļainās vietās var izraisīt darbības
kļūmes.
• Ja kondensējies mitrums, novērsiet to
pirms fotokameras izmantošanas.
• Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to.
Tas var radīt darbības kļūmes un,
LV
11
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Pirms izmantošanas
• Šajā pamācībā izskaidrotas ar 1080 60i
savietojamas ierīces un ar 1080 50i
savietojamas ierīces.
Lai pārbaudītu, vai šī fotokamera ir
savietojama ar 1080 60i vai 1080 50i,
skatiet zemāk norādītās zīmes
fotokameras apakšā.
Ar 1080 60i savietojama ierīce: 60i
Ar 1080 50i savietojama ierīce: 50i
• Šī fotokamera ir savietojama ar 1080 60p
vai 50p formāta filmām. Pretēji
līdzšinējiem standarta ierakstes
režīmiem, kas izmanto rindpārleces
metodi, šī fotokamera ieraksta,
izmantojot progresīvo metodi. Tā
palielina izšķirtspēju, atveidojot
vienmērīgākus un dabīgākus attēlus.
Piebildes par ieraksti/atainošanu
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piebildes par fotokameras izmantošanu
iespējams, nevarēs ierakstīt attēlus.
Iespējams, nevarēs izmantot ierakstes
mediju vai būs bojāti attēlu dati.
• Pirms izmantošanas notīriet zibspuldzes
virsmu. Zibspuldzes karstums var izraisīt
uz tās virsmas palikušo netīrumu
dūmošanu vai degšanu. Lai notīrītu
netīrumus vai putekļus utt., noslaukiet
zibspuldzes virsmu ar mīkstu drāniņu.
Carl Zeiss objektīvs
Fotokamera ir aprīkota ar Carl Zeiss
objektīvu, kas ļauj iegūt asus attēlus ar
lielisku kontrastu. Fotokameras objektīvs ir
izgatavots saskaņā ar kvalitātes
nodrošināšanas sistēmu, ko sertificējusi
Carl Zeiss atbilstoši Carl Zeiss kvalitātes
standartiem Vācijā.
Piebildes par zibspuldzi
• Nepārnēsājiet fotokameru, to turot aiz
zibspuldzes, un nepielietojiet pārmērīgu
spēku pret to.
• Ja ūdens, putekļi vai smiltis iekļuvušas
vaļējā zibspuldzē, var rasties darbības
kļūmes.
Netiek kompensēts bojāts saturs vai
neizdevusies ierakste
Sony nekompensē neizdevušos ieraksti vai
ierakstītā satura zaudēšanu vai bojājumus
sakarā ar fotokameras vai ierakstes medija
utt. darbības kļūmēm.
Rezerves kopijas izveides ieteikums
Lai novērstu datu zaudēšanas risku,
vienmēr izveidojiet datu rezerves kopiju
citā medijā.
Piebildes par LCD ekrānu, objektīvu
un attēla sensoru
• Ekrāns ir ražots, izmantojot ļoti augstas
precizitātes tehnoloģiju, tādējādi vairāk
nekā 99,99% pikseļu ir efektīvi
izmantojami. Tomēr ekrānā var pastāvīgi
parādīties mazi melni un/vai spilgti (balti,
sarkani, zili vai zaļi) punkti. Šie punkti ir
normāla parādība ražošanas procesā un
neietekmē ieraksti.
• Nepakļaujiet fotokameru ilgstošai saules
staru iedarbībai un neierakstiet ilgstoši
pret sauli. Tas var bojāt iekšējo
mehānismu. Ja saules stari fokusējas uz
netālu priekšmetu, tas var aizdegties.
• Aukstā vietā ekrānā var rasties paliekošs
attēls. Tā nav darbības kļūme. Kad
fotokameru ieslēdzat aukstā vietā, ekrāns
uz brīdi var kļūt tumšs. Sasilstot
fotokamerai, ekrāns darbosies normāli.
• Ierakstītais attēls var atšķirties no tā, kuru
redzējāt pirms ierakstes.
Piebildes par ilglaicīgu ieraksti
• Kad ilgstoši ierakstāt, paaugstinās
fotokameras temperatūra. Ja temperatūra
pārsniedz noteiktu līmeni, ekrānā
atainojas
piktogramma, un
fotokamera automātiski izslēdzas. Ja
barošana izslēgusies, atstājiet fotokameru
izslēgtu 10 minūtes vai ilgāk, lai
temperatūra fotokamerā pazeminātos līdz
drošam līmenim.
• Karstā vietā fotokameras temperatūra
strauji paaugstinās.
• Kad fotokameras temperatūra
paaugstinājusies, iespējams,
pasliktināsies attēla kvalitāte. Pirms
turpināsiet ierakstīt, ieteicams pagaidīt,
līdz pazeminās fotokameras temperatūra.
• Fotokamera un akumulators var sakarst
nepārtrauktas darbināšanas rezultātā, taču
tā nav darbības kļūme.
Par attēlu datu savietojamību
• Šī fotokamera atbilst DCF (Design rule
for Camera File system) universālajam
standartam, ko ieviesusi JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Netiek garantēta šajā fotokamerā
ierakstīto attēlu atainošana citās ierīcēs,
kā arī citā ierīcē ierakstīto vai montēto
attēlu atainošana šajā fotokamerā.
LV
12
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piebildes par fotokameras izmantošanu
Piebildes par AVCHD filmu
importēšanu datorā
Kad datorā importējat AVCHD filmas,
Windows operētājsistēmā izmantojiet
iebūvēto programmatūru “PlayMemories
Home”; bet Mac operētājsistēmā
izmantojiet programmatūru “iMovie”, kas
iekļauta komplektācijā ar Mac.
• Šī fotokamera izmanto MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile, lai ierakstītu
AVCHD formātā. Šajā fotokamerā
AVCHD formātā ierakstītās filmas nevar
atainot turpmāk minētajās ierīcēs.
– Citas ierīces, kas savietojamas ar
AVCHD formātu, taču neatbalsta High
Profile
– Ierīces, kas nav savietojamas ar
AVCHD formātu.
Šī fotokamera arī izmanto MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile, lai ierakstītu
MP4 formātā. Tādēļ šajā fotokamerā
MP4 formātā ierakstītās filmas nevar
atainot ierīcēs, kas neatbalsta MPEG-4
AVC/H.264.
• Diskus, kas ierakstīti HD (augsta
izšķirtspēja) attēla kvalitātē, var atainot
tikai ar AVCHD formātu savietojamās
ierīcēs. DVD atskaņotāji vai rakstītāji
nevar atskaņot HD attēla kvalitātes
diskus, jo tie nav savietojami ar AVCHD
formātu. Turklāt, iespējams, DVD
atskaņotāji vai rakstītāji neizgrūdīs HD
attēla kvalitātes diskus.
• 1080 60p/1080 50p formātā ierakstītās
filmas var atainot tikai 1080 60p/1080
50p formātu atbalstošās ierīcēs.
Šajā pamācībā ilustrācijās izmantotie attēli
ir reproducēti un nav ar šo fotokameru
ierakstītie faktiskie attēli.
Par šajā pamācībā norādītajiem
darbības datiem un tehniskajiem
raksturlielumiem
Norādītie fotokameras darbības dati un
tehniskie raksturlielumi iegūti mērījumos
šādos apstākļos, izņemot situācijas, kas
norādītas šajā pamācībā: 25ºC (77°F)
temperatūrā un izmantojot akumulatoru,
kas pilnībā uzlādēts apmēram stundu pēc
uzlādēšanas lampiņas izslēgšanās.
Par izmantošanu un apkopi
Apejieties ar ierīci saudzīgi, neizjauciet,
nemodificējiet, nepakļaujiet to spēcīgiem
triecieniem, piemēram, nesitiet, nenometiet
zemē vai neuzkāpiet uz tās. Sevišķi
saudzīgi apejieties ar objektīvu.
Piebildes par atbrīvošanos no
fotokameras vai tās nodošanu citiem
Pirms atbrīvošanās no fotokameras vai tās
nodošanas citiem ieteicams izdzēst
reģistrētās sejas, lai aizsargātu personisko
informāciju (31 lpp.).
Brīdinājums par autortiesībām
Televīzijas programmas, filmas,
videoieraksti un citi materiāli var būt
aizsargāti ar autortiesībām. Šādu materiālu
neatļauta ierakste var būt autortiesību
aizsardzības likumu pārkāpums.
LV
13
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Pirms izmantošanas
Piebildes par filmu atainošanu citās
ierīcēs
Šajā pamācībā izmantotie attēli
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 14 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Pirms izmantošanas
Iesaiņojuma satura pārbaude
Iekavās norādīts skaits.
• Fotokamera (1)
• Uzlādējams akumulators NPBX1 (1)
* Fotokameras komplektācijā,
iespējams, būs iekļauti vairāki strāvas
vadi. Izmantojiet savai valstij/
reģionam atbilstošo strāvas vadu.
• Pleca siksniņa (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Objektīva vāciņš (1)
• Maiņstrāvas adapters AC-UD10
(1)
(klientiem citās valstīs/reģionos)
Maiņstrāvas adapters AC-UD11
(1)
(klientiem ASV un Kanādā)
• Strāvas vads (1)* (nav iekļauts
ASV un Kanādas modeļu
komplektācijā)
• Aksesuāru piestiprināšanas
ligzdas vāciņš (1) (piestiprināts
pie fotokameras)
• Tīrošā drāniņa (1)
• Lietošanas pamācība (1)
(šī pamācība)
LV
14
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Sīkāku informāciju par darbināšanu skatiet iekavās norādītajās lappusēs.
Priekšpuse
Pirms izmantošanas
A Pleca siksniņas piestiprināšanas
āķi
• Piestipriniet siksniņas abus
galus pie fotokameras.
F Diafragmas apertūras zīme/
makro pārslēgšanas zīme
G Makro pārslēgšanas gredzens
(47. lpp.)
H Fokusēšanās režīma ritenis
(23. lpp.)
I Fokusēšanās gredzens (23. lpp.)
B AF izgaismotājs (28. lpp.)/
taimera lampiņa
C Objektīva blendes zīme
D Objektīvs
E Diafragmas apertūras gredzens
(23. lpp.)
LV
15
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Aizmugure/sāni
A
(zibspuldzes izbīdīšana)
taustiņš (23. lpp.)
K Ierakstei: AEL (AE fiksēšana)
taustiņš (30. lpp.)
Atainošanai:
(palielināšana)
taustiņš (55. lpp.)
B Gaismas sensors
C Uzlādēšanas lampiņa (37. lpp.)
D Mikro USB ligzda (62. lpp.)
L Ierakstei: Fn (funkcija) taustiņš
(24., 25. lpp.)
Atainošanai:
(attēlu
indekss) taustiņš (55. lpp.)
E HDMI mikroligzda
F m (mikrofons) ligzda
• Kad pieslēgts ārējais mikrofons,
fotokamera pārslēdzas no
iekšējā mikrofona uz ārējo
mikrofonu. Ja ārējais mikrofons
saņem barošanu no ierīces, pie
kuras tas ir pieslēgts, šim
mikrofonam barošanu padod
fotokamera.
M Vadības ritenis (19. lpp.)
N
(izdzēšana) taustiņš
(50. lpp.)
O MENU taustiņš (27. lpp.)
G LCD ekrāns (20. lpp.)
H
(atainošana) taustiņš
(49. lpp.)
I Vadības disks (24., 51. lpp.)
J MOVIE (filma) taustiņš (30.,
48. lpp.)
LV
16
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Augša
B Ekspozīcijas kompensācijas
ritenis (23. lpp.)
C C (pielāgojums) taustiņš
(30. lpp.)
D Barošanas slēdzis (43. lpp.)
vairāku saskarņu ligzdu, apmeklējiet
Sony mājaslapu vai sazinieties ar
Sony dīleri vai vietējo autorizēto
Sony servisa centru. Varat arī
izmantot aksesuārus, kas
savietojami ar aksesuāru
piestiprināšanas ligzdu. Netiek
garantētas darbības ar citu ražotāju
aksesuāriem.
E Režīma vadības ritenis
(51. lpp.)
F Vairāku saskarņu ligzda*
• Iespējams, dažus aksesuārus
nevarēs pilnībā ievietot, un tie
būs izvirzīti uz aizmuguri no
vairāku saskarņu ligzdas.
Tomēr, ja aksesuāra savienotājs
ir sasniedzis ligzdas priekšpuses
atduri, pieslēgums ir veikts.
Attēla sensora pozīcijas
G
zīme
H Zibspuldze**
I Mikrofons***
*
Lai iegūtu sīkāku informāciju par
aksesuāriem, kas savietojami ar
Fotokameras skatumeklētāja funkcijas
ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat
FDA-EV1MK skatumeklētāja
aksesuāru (kompl. nav iekļ.).
** Lai paceltu zibspuldzi, vispirms
pārliecinieties, ka to nebloķējat ar
pirkstiem vai priekšmetiem, tad
pabīdiet (zibspuldzes izbīdīšana)
slēdzi. Kad nelietosiet zibspuldzi, ar
pirkstu piespiediet to atpakaļ savā
vietā. Nesaspiediet pirkstu, kad
iebīdāt zibspuldzi.
*** Neaizklājiet to filmas ierakstes
laikā. Pretējā gadījumā var rasties
trokšņi vai samazināties skaļums.
LV
17
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Pirms izmantošanas
A Aizvara taustiņš (46. lpp.)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Apakša
A Akumulatora nodalījums
(36. lpp.)
B Atmiņas kartes nodalījums
(41. lpp.)
C Pieejas lampiņa (42. lpp.)
D Fiksēšanas svira
E Skaļrunis
F Statīva piestiprināšanas ligzda
• Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvi,
kas īsāka nekā 5,5 mm (7/32
collas). Pretējā gadījumā
fotokameru nevarēs kārtīgi
piestiprināt un tā var tikt bojāta.
G Akumulatora/atmiņas kartes
nodalījuma vāciņš (36.,
41. lpp.)
LV
18
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Vadības riteņa izmantošana
LV
19
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Pirms izmantošanas
• DISP (Display Contents) funkcija ir piešķirta vadības riteņa augšdaļai
(29. lpp.). Varat vēlamās funkcijas piešķirt vadības riteņa kreisajai pusei,
labajai pusei un apakšdaļai (30. lpp.).
• Varat pārvietot izvēles rāmi, pagriežot vadības riteni vai piespiežot
vadības riteņa augšdaļu/apakšdaļu/kreiso pusi/labo pusi. Šajā pamācībā
vadības riteņa augšdaļas/apakšdaļas/kreisās puses/labās puses piespiešana
ir parādīta ar v/V/b/B.
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piktogrammas ekrānā
LCD ekrāna režīmā*
Atainošanai (pamatinformācijas
atainošanas režīms)
* Skatumeklētāja režīms ir pieejams, un tas piemērots ierakstei ar ārējo
skatumeklētāju (kompl. nav iekļ.).
A
Indikācija
Indikācija
Nozīme
Nozīme
Atmiņas karte (41. lpp.)/
augšupielāde (33. lpp.)
Ierakstes režīms
P P* A (51. lpp.)
SM
100
Ierakstāmo attēlu skaits
Fotoattēlu formāts
(27. lpp.)
Reģistra numurs (51. lpp.)
24M 10M
4.6M 20M
8.7M 3.9M
Fotoattēlu izmērs
(26. lpp.)
Ainas atpazīšanas
piktogramma (26. lpp.)
Fotoattēlu kvalitāte
(26. lpp.)
Pārklāšanas piktogramma
AF izgaismotājs
Filmu kadru nomaiņas
ātrums (28. lpp.)
Filmu ierakstes režīms
(28. lpp.)
LV
20
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piktogrammas ekrānā
Indikācija
Nozīme
Indikācija
Iestatījuma efekts izslēgts
(29. lpp.)
Fokusēšanās režīms
(23. lpp.)
Filmas ierakstes laikā
neieraksta skaņu (28. lpp.)
Automātiskās
fokusēšanās zona
(25. lpp.)
Maigas ādas efekts
SteadyShot/SteadyShot
brīdinājums (45. lpp.)
Sejas atpazīšana/smaida
noteikšanas aizvars
(25. lpp.)
Brīdinājums par
pārkaršanu (12. lpp.)
Datubāzes fails ir pilns/
datubāzes faila kļūda
Atainošanas režīms
(31. lpp.)
100-0003
Mapes - faila numurs
-
Aizsardzība (31. lpp.)
DPOF
Drukāšanas komanda
(DPOF) (31. lpp.)
Pirms izmantošanas
Notiek zibspuldzes
uzlādēšana
Vēja trokšņa
samazināšana (28. lpp.)
Eksponometrijas režīms
(25. lpp.)
Baltās krāsas balanss
(automātiskais,
iepriekšiestatītais,
pielāgotais, krāsu
temperatūra, krāsu filtrs)
7500K (25. lpp.)
A5 G5
AWB
Dinamiskā diapazona
optimizētājs/Auto HDR
(55. lpp.)
Brīdinājums par mazu
atlikušo lādiņu (39. lpp.)
B
Indikācija
Nozīme
Zibspuldzes režīms
(25. lpp.)/sarkano acu
efekta samazināšana
(29. lpp.)
Atlikušais akumulatora
lādiņš (39. lpp.)
Radošais stils (54. lpp.)/
kontrasts, piesātinājums,
asums
Nozīme
Sērijveida ierakstes
režīms (25. lpp.)
+3 +3 +3
LV
21
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Piktogrammas ekrānā
Indikācija
Nozīme
Indikācija
Attēla efekts (26. lpp.)
Automātiskā portreta
kadrēšana (26. lpp.)
Ekspozīcijas
kompensācija/manuālā
eksponometrija
Zibspuldzes
kompensācija (25. lpp.)
EV josla (tikai
skatumeklētāja režīmam)
Smaida noteikšanas
jutības indikators
Nozīme
Histogramma
2013-1-1
10:37PM
Atainotā attēla ierakstes
datums/laiks
3/7
Attēla numurs/izvēlētajā
atainošanas režīmā
ierakstīto attēlu skaits
z
Sekošanas fokusēšanās
Izsekošana
s
fokusēšanā
s
D
Indikācija
Nozīme
Punkta eksponometrijas
aplis
Līmenis
Gudrais telekonverters
Gudrā tālummaiņa/
skaidrā attēla tālummaiņa
(27. lpp.)/digitālā
tālummaiņa (27. lpp.)
Aizvara ātruma
indikators
C
Indikācija
Nozīme
Diafragmas apertūras
indikators
REC 0:12
Filmas ierakstes laiks
(min:s)
Makro režīms
z
Fokusa statuss (46. lpp.)
1/250
Aizvara ātrums
F3.5
Diafragmas apertūras
vērtība
ISO400
ISO skaitlis (53. lpp.)
AE fiksēšana (23. lpp.)
Auto HDR attēla kļūda
Attēla efekta kļūda
LV
22
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 23 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkciju saraksts
Funkcijas, kuras var darbināt ar
taustiņiem/riteņiem
Varat iestatīt vai darbināt dažādas funkcijas, izmantojot šos taustiņus/riteņus.
Par taustiņu/riteņu novietojumu skatiet “Ierīces daļas un taustiņi” (15. lpp.).
Režīma ritenis
Pārslēdz ierakstes režīmu.
MENU taustiņš
Parāda izvēlnes ekrānu, lai iestatītu izvēlnes parametru.
Ieraksta filmas.
MOVIE taustiņš
taustiņš
Fiksē visa ekrāna ekspozīciju./Palielina atainojamo
attēlu.
Fn taustiņš/
taustiņš
Parāda iestatījumu ekrānu funkcijām, kas iestatītas ar Fn
taustiņu. Skatumeklētāja režīmā pārslēdz uz Quick Navi
ekrānu./Ekrānā vienlaikus ataino vairākus attēlus.
DISP uz vadības riteņa
taustiņš
taustiņš
Maina LCD ekrānā atainoto ierakstes informāciju.
Ataino attēlus.
Parāda ceļvedi fotokamerā./Izdzēš attēlus.
C (pielāgojums) taustiņš
Piešķir taustiņam bieži izmantoto funkciju.
Fokusēšanās režīma
ritenis
Varat izvēlēties fokusēšanās metodi atbilstoši objekta
kustībai.
Ekspozīcijas
kompensācijas ritenis
Iestata ekspozīcijas noregulēšanas diapazonu.
Diafragmas apertūras
gredzens
Manuāli iestata diafragmas apertūras vērtību (F skaitlis).
Makro pārslēgšanas
gredzens
Pārslēdz tuvplāna ierakstes režīmā.
Fokusēšanās gredzens
Varat manuāli noregulēt fokusu.
(zibspuldzes
izbīdīšanās) slēdzis
Paceļ zibspuldzi.
LV
23
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funkciju saraksts
AEL taustiņš/
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas izvēle ar Fn (funkcija)
taustiņu
Ar Fn taustiņu tiek veikti iestatījumi vai funkcijas, ko bieži izmanto
ierakstes laikā.
1 Piespiediet Fn taustiņu.
2 Izvēlieties nepieciešamo parametru ar v/V/b/B uz vadības
riteņa, tad piespiediet z, lai izpildītu.
Parādās iestatījumu ekrāns.
3 Izpildot norādījumus darbību
ceļvedī, izvēlieties un izpildiet
nepieciešamo funkciju.
Darbību ceļvedis
Lai funkcijas tieši iestatītu ierakstes informācijas ekrānā
Pagrieziet vadības riteni, nepiespiežot z 2. darbībā, lai funkcijas tieši
iestatītu ierakstes informācijas ekrānā. Dažas funkcijas ir iespējams precīzi
noregulēt, izmantojot vadības disku.
LV
24
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar Fn
(funkcija) taustiņu
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar Fn taustiņu, ir šādas:
Iestata sērijveida ierakstes režīmu, piemēram, nepārtrauktai
ierakstei.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Self-timer/
Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket)
Flash Mode
Veic zibspuldzes iestatījumus.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless*1)
ISO
Noregulē gaismas jutību. Jo lielāks skaitlis, jo lielāks aizvara
ātrums.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO līdz 102400)
Metering Mode
Varat izvēlēties apgaismojuma spilgtuma izmērīšanas
metodi.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Varat izvēlēties fokusēšanās zonu.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Noregulē attēla krāsu toņus.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automātiski kompensē spilgtumu un kontrastu.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Varat izvēlēties attēla apstrādes veidu.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Noregulē zibspuldzes gaismas intensitāti.
(no +3.0EV līdz –3.0EV)
Smile/Face Detect.
Varat izvēlēties, lai atpazītu sejas un automātiski noregulētu
dažādus iestatījumus. Iestata, lai automātiski atbrīvotu
aizvaru, kad atpazīts smaids.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
LV
25
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funkciju saraksts
Drive Mode
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar Fn (funkcija) taustiņu
Scene Selection
Varat izvēlēties iepriekšveiktus iestatījumus atbilstoši ainas
apstākļiem.
(Portrait/Sports Action/Landscape/Sunset/Night Scene/Handheld Twilight/Night Portrait)
Movie
Varat izvēlēties ekspozīcijas režīmu filmas ierakstei atbilstoši
objektam vai efektam.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Ieraksta fotoattēlus ar unikālu tekstūru atbilstoši izvēlētajam
efektam.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Auto Port. Framing
Analizē ainu, kad ieraksta seju, un saglabā citu attēlu ar
labāku kompozīciju.
(Off/Auto)
Auto Mode
Varat izvēlēties automātisko ierakstes režīmu.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Iestata maigas ādas efektu un tā līmeni.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*2
Iestata fotoattēlu kvalitāti.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*2
Varat izvēlēties fotoattēlu formātu.
(3:2/16:9)
Image Size*2
Varat izvēlēties fotoattēlu izmēru.
(L/M/S)
*1 Ierakste ar bezvadu zibspuldzi nav pieejama, izmantojot iebūvēto zibspuldzi.
*2 Pieejams tikai tad, kad izmantojat Quick Navi.
LV
26
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar
MENU taustiņu
Varat veikt fotokameras pamatiestatījumus vai izpildīt funkcijas,
piemēram, ierakste, atainošana u. tml.
Piespiediet MENU taustiņu, tad izvēlieties nepieciešamo parametru ar v/
V/b/B uz vadības riteņa, tad piespiediet vadības riteņa centru.
Izvēlieties lappusi izvēlnē
Izvēlieties parametru izvēlnē
Funkciju saraksts
Fotoattēlu ierakstes izvēlne
Image Size
Varat izvēlēties fotoattēlu izmēru.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio
Varat izvēlēties fotoattēlu formātu.
(3:2/16:9)
Quality
Iestata fotoattēlu kvalitāti.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Varat izvēlēties panorāmas attēlu izmēru.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Iestata panorāmas attēlu ierakstes virzienu.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom*
Nodrošina augstākas kvalitātes palielinātu attēlu, salīdzinot
ar digitālo tālummaiņu.
(On/Off)
Digital Zoom*
Veic attēla tālummaiņu ar lielāku palielinājumu, salīdzinot ar
skaidrā attēla tālummaiņu (Clear Image Zoom).
(On/Off)
LV
27
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Long Exposure NR
Iestata trokšņu samazināšanu attēliem, kuros aizvara ātrums
ir viena sekunde vai vairāk.
(On/Off)
High ISO NR
Iestata trokšņu samazināšanu ierakstē ar augstu jutību.
(Normal/Low/Off)
AF Illuminator
Iestata AF izgaismotāju, kas apgaismo tumšu ainu, palīdzot
fokusēties.
(Auto/Off)
* Pieejams tikai tad, kad [Smart Telecon./Zoom] (30. lpp.) ir iestatīts uz [Zoom].
Color Space
Maina krāsu atainošanas diapazonu.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Iestata, vai noregulēt ekspozīciju, līdz pusei piespiežot
aizvara taustiņu. Tas ir parocīgi, lai atsevišķi noregulētu
fokusu un ekspozīciju.
(On/Off)
Memory
Reģistrē bieži izmantoto režīmu un iestatījumu kombināciju
un ļauj ar režīma riteni viegli piekļūt šīm kombinācijām.
(1/2/3)
Filmas ierakstes izvēlne
File Format
Varat izvēlēties filmas faila formātu.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Varat izvēlēties ierakstītā filmas kadra kvalitāti un izmēru.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Iestata SteadyShot.
(On/Off)
Auto Slow Shutter
Iestata, vai automātiski noregulēt aizvara ātrumu, ierakstot
filmas, ja objekts ir tumšs.
(On/Off)
Audio Recording
Iestata, vai filmas ierakstes laikā ierakstīt skaņu.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Samazina vēja troksni filmas ierakstes laikā.
(On/Off)
LV
28
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Pielāgojumu izvēlne
Kad izmantojat skatumeklētāju (kompl. nav iekļ.), iestata
metodi, kā pārslēgt starp skatumeklētāju un LCD ekrānu.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Samazina sarkano acu efektu, kad izmantojat zibspuldzi.
(On/Off)
Grid Line
Iestata tīkla līnijas atainošanu, lai atvieglotu objekta
novietošanu.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Parāda ierakstīto attēlu pēc ierakstes. Varat iestatīt, cik ilgi
attēls tiks atainots.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Funkciju saraksts
FINDER/LCD Setting
DISP Button(Monitor) Iestata LCD ekrāna atainošanas režīmus, ko var izvēlēties,
piespiežot DISP uz vadības riteņa.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Iestata skatumeklētāja atainošanas režīmus, ko var izvēlēties,
piespiežot DISP uz vadības riteņa, kad izmantojat
skatumeklētāju (kompl. nav iekļ.).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level*
Noteiktā krāsā akcentē fokusa diapazona kontūras.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Iestata krāsu, kādu izmantot kontūru akcentēšanai.
(Red/Yellow/White)
MF Assist
Ataino palielinātu attēlu, kad fokusējaties manuāli.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
Iestata, cik ilgi tiks atainots palielinātais attēls.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Iestata, vai ekrānā atainot funkcijas efektu, piemēram,
ekspozīcijas kompensācijas vērtības efektu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
* Pieejams tikai tad, kad izmantojat atainošanas palielināšanu. Izmantojiet šo funkciju,
kamēr [Focus Magnifier] piešķirat pielāgojumu taustiņiem vai ieslēdzat [MF Assist]
funkciju.
LV
29
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Func. of C Button
Piešķir vēlamās funkcijas C (pielāgojums) taustiņam.
(Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin Effect/
Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Aspect Ratio/Quality/AEL hold/
AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/ AF/MF Control
Hold / AF/MF Control Toggle / Smart Telecon./Zoom /Focus
Magnifier/Memory/Deactivate the LCD/Not set)
Func. of AEL button
Piešķir vēlamās funkcijas AEL taustiņam. Pieejamās
funkcijas ir tādas pašas kā [Func. of C Button] funkcijas.
Func. of Left Button*
Vēlamās funkcijas tiek piešķirtas vadības riteņa kreisajai
pusei. Pieejamās funkcijas ir tādas pašas kā [Func. of C
Button] funkcijas.
Func. of Right
Button*
Vēlamās funkcijas tiek piešķirtas vadības riteņa labajai pusei.
Pieejamās funkcijas ir tādas pašas kā [Func. of C Button]
funkcijas.
Func. of Down
Button*
Vēlamās funkcijas tiek piešķirtas vadības riteņa apakšdaļai.
Pieejamās funkcijas ir tādas pašas kā [Func. of C Button]
funkcijas.
Smart Telecon./Zoom Varat izvēlēties izmantojamo funkciju, kad [Smart Telecon./
Zoom] ir piešķirts taustiņam.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
* “AEL hold”, “
Iestata, vai vienmēr iespējot MOVIE taustiņu.
(Always/Movie Mode Only)
AEL hold” un “AF/MF Control Hold” nevar piešķirt.
LV
30
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Exp.comp.set
Iestata, vai noregulēt ekspozīciju zibspuldzes gaismas
rādiusā.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Varat izvēlēties vērtības nobīdes secību, kad ierakstāt ar
nobīdītu ekspozīciju un baltās krāsas balansu.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.: Shading Kompensē ekrāna apēnotos stūrus, ko izraisījis objektīvs.
(Auto/Off)
Samazina krāsu izkropļošanu ekrāna stūros, ko izraisījis
objektīvs.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompensē izkropļojumu ekrānā, ko izraisījis objektīvs.
(Auto/Off)
Funkciju saraksts
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Face Priority Tracking Iestata, vai izsekošanas režīmā prioritāri izsekot sejas.
(On/Off)
Face Registration
Reģistrē vai maina prioritāro cilvēku, uz kuru fokusēties.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Atainošanas izvēlne
Still/Movie Select
Varat izvēlēties attēlu atainošanas formātu.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Izdzēš attēlu.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Parāda slīdrādi.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Vienlaikus ataino vairākus attēlus.
(4 Images/9 Images)
Rotate
Pagriež fotoattēlu pretēji pulksteņa rādītāju kustības
virzienam.
(0°/90°/180°/270°)
Protect
Aizsargā attēlus.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Pievieno fotoattēlam drukāšanas komandas zīmi.
(DPOF Setup/Date Imprint)
LV
31
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Picture Effect
Pievieno attēliem dažādu tekstūru.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Noregulē skaļumu.
Playback Display
Iestata, kā atainot portreta orientācijā ierakstītu attēlu.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Atmiņas kartes rīka izvēlne
Format
Formatē atmiņas karti.
File Number
Iestata fotoattēlu un filmu failu numerācijas metodi.
(Series/Reset)
Folder Name
Varat izvēlēties nosaukuma formātu mapēm, kur saglabāti
fotoattēlu faili.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Maina izvēlēto mapi, kur saglabāt fotoattēlus.
New Folder
Izveido jaunu mapi, lai saglabātu fotoattēlus un filmas
(MP4).
Recover Image DB
Atgūst attēlu datubāzes failu un ļauj ierakstīt un atainot.
Display Card Space
Parāda filmu atlikušo ierakstes laiku un ierakstāmo fotoattēlu
skaitu atmiņas kartē.
Pulksteņa iestatīšanas izvēlne
Date/Time Setup
Iestata datumu un pulksteni, kā arī pāreju uz vasaras laiku.
Area Setting
Iestata izmantošanas vietu.
LV
32
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
Iestatījumu izvēlne
Iestata kursora sākotnējo pozīciju izvēlnē uz augšējā vai
pēdējā izvēlētā parametra.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Iestata [Delete] vai [Cancel] kā sākotnējo iestatījumu
izdzēšanas apstiprināšanas ekrānam.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Ieslēdz vai izslēdz režīma riteņa ceļvedi (katra ierakstes
režīma skaidrojums).
(On/Off)
LCD Brightness
Iestata LCD ekrāna spilgtumu.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Kad izmantojat skatumeklētāju (kompl. nav iekļ.), iestata
skatumeklētāja spilgtumu.
(Auto/Manual)
LCD Quality
Iestata ekrāna displeja kvalitāti.
(High/Standard)
Power Saving Start
Time
Iestata, pēc cik ilga laika fotokamera pārslēgsies
elektroenerģijas taupīšanas režīmā.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Iestata izšķirtspēju, kad fotokamera ir pieslēgta pie HDMI
TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Darbina fotokameru, izmantojot televizoru, kas atbalsta
“BRAVIA” Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Iestata fotokameras augšupielādes funkciju, kad izmantojat
Eye-Fi karti.
(On/Off)
USB Connection
Iestata USB pieslēguma metodi, pamatojoties uz
pieslēgtajām ierīcēm.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Funkciju saraksts
Menu start
LV
33
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Funkcijas, kuras var izvēlēties ar MENU taustiņu
USB LUN Setting
Iestata režīmu, kad fotokamera ir pieslēgta pie datora,
izmantojot USB pieslēgumu.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Iestata, vai padot barošanu ar USB pieslēgumu.
(On/Off)
PAL/NTSC Selector
(tikai ar 1080 50i
savietojamiem
modeļiem)
Šajā fotokamerā ierakstītās filmas ataino NTSC sistēmas TV.
(PAL/NTSC)
Audio signals
Iestata fotokameras darbību skaņas signālu.
(On/Off)
* Parādās, kad fotokamerā ievietota Eye-Fi karte (kompl. nav iekļ.).
Version
Language
Parāda fotokameras programmatūras versiju.
Varat izvēlēties valodu.
Demo Mode
Ieslēdz vai izslēdz filmas atainošanas demonstrāciju.
(On/Off)
Initialize
Atjauno sākotnējos iestatījumus.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
LV
34
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ceļveža fotokamerā izmantošana
Varat izmantot (izdzēšana) taustiņu ne
tikai attēlu izdzēšanai, bet arī iebūvētās
lietošanas pamācības atainošanai.
Piespiediet (izdzēšana) taustiņu Fn
ekrānā vai izvēlnē, lai atainotu pašlaik
izvēlētās funkcijas vai iestatījuma
skaidrojumus.
(izdzēšana) taustiņš
Funkciju saraksts
LV
35
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 36 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotokameras sagatavošana
Akumulatora uzlādēšana
Kad pirmo reizi izmantojat fotokameru, noteikti uzlādējiet akumulatoru.
Uzlādēts akumulators pakāpeniski izlādējas, pat ja to nelietojat. Lai
nepalaistu garām ierakstes iespēju, vēlreiz uzlādējiet akumulatoru pirms
ierakstes.
1 Pabīdiet sviru, lai atvērtu
nodalījuma vāciņu.
2 Pilnībā ievietojiet akumulatoru, ar
Fiksēšanas svira
tā stūri piespiežot fiksēšanas
sviru.
3 Aizveriet vāciņu.
LV
36
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Akumulatora uzlādēšana
4 Pieslēdziet fotokameru pie maiņstrāvas adaptera (kompl. iekļ.) ar
mikro USB kabeli (kompl. iekļ.), tad pieslēdziet maiņstrāvas
adapteru pie maiņstrāvas rozetes.
Klientiem ASV un Kanādā
Fotokameras sagatavošana
Strāvas vads
Klientiem citās valstīs/reģionos
Uzlādēšanas lampiņa izgaismojas oranža,
un sākas uzlādēšana.
• Izslēdziet fotokameru, kamēr uzlādējat
akumulatoru.
• Varat uzlādēt arī daļēji uzlādētu
akumulatoru.
• Kad uzlādēšanas lampiņa mirgo, un
uzlādēšana nav pabeigta, izņemiet un
vēlreiz ievietojiet akumulatoru.
Uzlādēšanas lampiņa
Izgaismojusies: notiek uzlādēšana
Nodzisusi: uzlādēšana ir pabeigta
Mirgo:
radusies uzlādēšanas kļūda vai
uzlādēšana uz laiku ir pārtraukta, jo
fotokameras temperatūra nav
piemērotajā diapazonā
LV
37
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Akumulatora uzlādēšana
Piebildes
• Ja fotokameras uzlādēšanas lampiņa mirgo, kad maiņstrāvas adapters ir pieslēgts pie
maiņstrāvas rozetes, tas norāda, ka uzlādēšana uz laiku ir pārtraukta, jo temperatūra
ir ārpus ieteicamā diapazona. Uzlādēšana atsāksies, kad temperatūra atkal būs
piemērotā diapazonā. Ieteicams uzlādēt akumulatoru 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
temperatūrā.
• Iespējams, akumulators netiks efektīvi uzlādēts, ja tā kontakti ir netīri. Šādā
gadījumā viegli noslaukiet putekļus no akumulatora kontaktiem ar mīkstu drāniņu
vai vati.
• Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.) pie viegli pieejamas maiņstrāvas
rozetes. Ja maiņstrāvas adaptera darbināšanas gaitā radušās darbības kļūmes,
nekavējoties atvienojiet spraudni no maiņstrāvas rozetes, lai ierīci atvienotu no
barošanas avota.
• Pēc uzlādēšanas pabeigšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteru no maiņstrāvas
rozetes.
• Noteikti izmantojiet tikai oriģinālu Sony akumulatoru, mikro USB kabeli (kompl.
iekļ.) un maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.).
Uzlādēšanas laiks (pilna uzlādēšana)
Uzlādēšanas laiks ir apmēram 155 minūtes, izmantojot maiņstrāvas
adapteru (kompl. iekļ.).
Piebilde
• Tabulā norādīts uzlādēšanas laiks, izmantojot pilnībā izlādētu akumulatoru 25°C
(77°F) temperatūrā. Uzlādēšana var prasīt vairāk laika atkarībā no izmantošanas un
vides apstākļiem.
LV
38
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Akumulatora uzlādēšana
Uzlādēšana, pieslēdzot pie datora
Akumulatoru iespējams uzlādēt, fotokameru ar mikro USB kabeli
pieslēdzot pie datora.
Akumulatora atlikušā lādiņa pārbaude
Ekrānā parādās atlikušā lādiņa indikators.
Daudz
Maz
Piebildes
• Paiet apmēram viena minūte, līdz atainojas pareiza atlikušā lādiņa indikators.
• Atainotais akumulatora atlikušais lādiņš var nebūt pareizs noteiktos apstākļos.
• Ja fotokameru nedarbināt noteiktu laiku, kamēr ierīce ir ieslēgta, fotokamera
automātiski izslēdzas (automātiskās izslēgšanās funkcija).
LV
39
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotokameras sagatavošana
Piebilde
• Ņemiet vērā turpmāk minēto, kad uzlādējat, izmantojot datoru.
– Ja fotokamera ir pieslēgta pie klēpjdatora, kas nav pieslēgts pie maiņstrāvas tīkla,
izlādēsies klēpjdatora akumulators. Neuzlādējiet ilgu laiku.
– Neieslēdziet/neizslēdziet un nepārstartējiet datoru, kā arī neaktivizējiet datoru no
miega režīma, kad starp datoru un fotokameru izveidots USB pieslēgums. Tas var
radīt fotokameras darbības kļūmes. Pirms datora ieslēgšanas/izslēgšanas,
pārstartēšanas vai aktivizēšanas no miega režīma atvienojiet fotokameru no datora.
– Netiek garantēta uzlādēšana, izmantojot lietotāja izgatavoto datoru vai modificētu
datoru.
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Akumulatora uzlādēšana
Akumulators
Sīkāku informāciju par akumulatora darbības laiku skatiet 66. lpp.
Barošanas padeve
Fotokamerai iespējams padot barošanu no maiņstrāvas rozetes, pieslēdzot
pie maiņstrāvas adaptera (kompl. iekļ.), izmantojot mikro USB kabeli
(kompl. iekļ.). Kad ierakstāt ilgstoši, iespējams samazināt akumulatora
lādiņa patēriņu.
Varat ierakstīt vai atainot attēlus, neievietojot fotokamerā akumulatoru.
Tomēr ievietojiet uzlādētu akumulatoru, kad ierakstāt situācijā, kas prasa
lielu elektroenerģijas patēriņu, piemēram, ja izmantojat skatumeklētāju
(kompl. nav iekļ.) vai ierakstāt filmas. Pretējā gadījumā dažas funkcijas būs
ierobežotas.
Lai izņemtu akumulatoru
Fiksēšanas svira
Pabīdiet fiksēšanas sviru. Nenometiet
akumulatoru.
Piebilde
• Lai akumulatora kontakti būtu tīri un novērstu īssavienojumu, pirms pārnēsāšanas
vai uzglabāšanas ievietojiet akumulatoru plastmasas maisiņā u. tml., lai nepieļautu
saskari ar metāla priekšmetiem u.c.
LV
40
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Atmiņas kartes (kompl. nav iekļ.)
ievietošana
“Memory Stick Duo” un SD kartes var izmantot šajā fotokamerā. Sīkāku
informāciju skatiet 42. lpp.
1 Pabīdiet sviru, lai atvērtu
nodalījuma vāciņu.
Fotokameras sagatavošana
2 Ievietojiet atmiņas karti (kompl.
nav iekļ.).
• Vēršot nošķelto stūri, kā parādīts
ilustrācijā, ievietojiet atmiņas karti, līdz
tā fiksējas ar klikšķi.
Pārliecinieties, ka nošķeltais stūris ir
pareizi vērsts.
3 Aizveriet vāciņu.
LV
41
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Atmiņas kartes (kompl. nav iekļ.) ievietošana
Lai izņemtu atmiņas karti
Pieejas lampiņa
Pārliecinieties, ka pieejas lampiņa ir
nodzisusi, un vienreiz piespiediet
atmiņas karti.
Piebilde
• Neizņemiet atmiņas karti/akumulatoru, kamēr izgaismojusies pieejas lampiņa. Tas
var bojāt datus vai pašu atmiņas karti.
Atmiņas kartes, kuras var izmantot
Šajā fotokamerā varat izmantot turpmāk minētos atmiņas karšu tipus.
Tomēr pareizas darbības netiek garantētas visiem atmiņas karšu tipiem.
Atmiņas karte
Fotoattēliem
Filmām
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(tikai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
—
(tikai Mark2)
SD atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
SDHC atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
SDXC atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
microSD atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
microSDHC atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
microSDXC atmiņas karte
• Šajā pamācībā tabulā norādītie produkti tiek saukti šādi:
A: “Memory Stick Duo”
B: “Memory Stick Micro”
C: SD karte
D: microSD atmiņas karte
(4. klases vai ātrāka)
Piebilde
• Kad šajā fotokamerā izmantojat “Memory Stick Micro” vai microSD atmiņas kartes,
noteikti izmantojiet atbilstošu adapteru.
LV
42
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Datuma un pulksteņa iestatīšana
Kad pirmo reizi ieslēdzat fotokameru vai pēc funkciju inicializēšanas
parādās datuma un pulksteņa iestatīšanas ekrāns.
1 Iestatiet barošanas slēdzi uz ON,
lai ieslēgtu fotokameru.
Parādās datuma un pulksteņa iestatīšanas
ekrāns.
• Lai izslēgtu fotokameru, iestatiet
barošanas slēdzi uz OFF.
Fotokameras sagatavošana
2 Pārliecinieties, ka [Enter] ir
izvēlēts ekrānā, tad piespiediet z
uz vadības riteņa.
3 Izvēlieties ģeogrāfisko reģionu, tad piespiediet z.
4 Izvēlieties katru parametru ar
b/B, tad iestatiet skaitlisko
vērtību ar v/V.
[Daylight Svg.]: ieslēdz vai izslēdz
pārejas uz vasaras laiku iestatījumu.
[Date Format]: varat izvēlēties datuma
atainošanas formātu.
• Pusnakts ir norādīta kā 12:00 AM, un
pusdienlaiks kā 12:00 PM.
LV
43
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Datuma un pulksteņa iestatīšana
5 Atkārtojiet 4. darbību, lai iestatītu citus parametrus, tad
piespiediet z uz vadības riteņa.
6 Pārliecinieties, ka [Enter] ir izvēlēts, tad piespiediet z uz vadības
riteņa.
Lai atceltu datuma un pulksteņa iestatīšanu
Piespiediet MENU taustiņu.
Lai vēlreiz iestatītu datumu/pulksteni un reģionu
Datuma un pulksteņa iestatīšanas ekrāns automātiski parādās tikai tad, kad
barošanu ieslēdzat pirmo reizi. Lai vēlreiz iestatītu datumu un pulksteni,
izmantojiet izvēlni.
MENU taustiņš t
1t
[Date/Time Setup] vai [Area Setting]
(32. lpp.)
MENU taustiņš
Datuma un pulksteņa iestatījuma saglabāšana
Šajā fotokamerā ir iekšēja uzlādējama baterija, lai saglabātu datuma,
pulksteņa un citus iestatījumus neatkarīgi no tā, vai barošana ir ieslēgta un
akumulators ir ievietots.
LV
44
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Skaidras filmas ierakste bez
fotokameras svārstībām
Fotokameras svārstības nozīmē tās nevēlamu kustību ierakstes laikā, radot
izplūdušu attēlu.
SteadyShot funkcija ir pieejama fotokamerā, lai samazinātu fotokameras
svārstību efektu filmas ierakstes laikā.
MENU taustiņš t
1 t [SteadyShot] t izvēlieties
nepieciešamo iestatījumu.
Fotokameras sagatavošana
Piebilde
• SteadyShot funkcija ir pieejama tikai filmas ierakstei. SteadyShot funkciju nevar
izmantot fotoattēlu ierakstē.
LV
45
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 46 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Attēlu ierakste un atainošana
Fotoattēlu ierakste
Automātiskajā režīmā fotokamera analizē objektu, un varat ierakstīt ar
atbilstošiem iestatījumiem.
1 Iestatiet režīma riteni
(Auto
Mode) pozīcijā.
2 Stingri turiet fotokameru, kā
parādīts ilustrācijā.
3 Līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu, lai fokusētos.
Kad attēls ir fokusā, izgaismojas indikators (z).
• Mazākais ierakstes attālums ir apmēram 0,3 m (1 pēda) (no attēla sensora
(17. lpp.)).
4 Pilnībā piespiediet aizvara taustiņu, lai ierakstītu attēlu.
• Kad fotokamera atpazīst un ieraksta seju ar [Auto Port. Framing] iestatītu
uz [Auto], ierakstītais attēls tiek automātiski apgriezts piemērotā
kompozīcijā. Gan oriģinālais, gan apgrieztais attēls tiek saglabāti.
LV
46
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotoattēlu ierakste
Ierakstes paņēmieni
• Kad pagriežat makro pārslēgšanas gredzenu
uz “0,2m-0,35m”, fotokamera ir iestatīta
makro režīmā. Mazākais ierakstes attālums ir
apmēram 0,2 m (0,65 pēdas). Makro režīms ir
piemērots objektu, piemēram, ziedu vai
ēdienu tuvplāna ierakstei.
Makro pārslēgšanas gredzens
Attēlu ierakste un atainošana
LV
47
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Filmu ierakste
1 Piespiediet MOVIE taustiņu, lai
MOVIE taustiņš
sāktu ieraksti.
• Filmas ieraksti var sākt jebkurā
ierakstes režīmā.
• Automātiskās fokusēšanās režīmā
fotokamera nepārtraukti noregulē
fokusu.
2 Vēlreiz piespiediet MOVIE taustiņu, lai pārtrauktu ieraksti.
Piebildes
• Iespējams, filmas ierakstes laikā tiks ierakstīta fotokameras darbības skaņa. Varat
izslēgt skaņas ieraksti, iestatot [Audio Recording] uz [Off] (28. lpp.).
• Filmas nepārtrauktās ierakstes laiks ir atkarīgs no vides temperatūras vai
fotokameras stāvokļa. Skatiet “Piebildes par filmu nepārtrauktu ieraksti” (68. lpp.).
• Kad parādās
piktogramma, fotokameras temperatūra ir pārāk augsta. Izslēdziet
fotokameru un pagaidiet, līdz pazeminās tās temperatūra.
Faila formāta maiņa
MENU taustiņš t
1 t [File Format] (28. lpp.).
LV
48
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Attēlu atainošana
1 Piespiediet
taustiņu.
taustiņš
2 Izvēlieties attēlu, pagriežot vadības disku.
• Lai atainotu filmas, piespiediet z uz vadības riteņa.
Vadības ritenis
Apturēšana/atainošana
z
Pāreja ātri uz priekšu
B
Pāreja ātri atpakaļ
b
Lēna atainošana uz priekšu
Apturēšanas režīmā pagrieziet vadības
riteni pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
Lēna atainošana atpakaļ
Apturēšanas režīmā pagrieziet vadības
riteni pretēji pulksteņa rādītāju kustības
virzienam.
• Filmas tiek atainotas pa kadriem.
Skaļums
V t v/V
Informācijas atainošana
v
Piebilde
• Iespējams, citās ierīcēs ierakstītās filmas nevarēs atainot šajā fotokamerā.
Pārslēgšana starp fotoattēlu un filmu režīmiem
Lai atainotu fotoattēlus, iestatiet [Still/Movie Select] uz [Folder
View(Still)], un lai atainotu filmas, iestatiet [Still/Movie Select] uz [Folder
View(MP4)] vai [AVCHD View].
MENU taustiņš t
1 t [Still/Movie Select] t izvēlieties
nepieciešamo režīmu.
LV
49
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Attēlu ierakste un atainošana
Darbības filmas atainošanas laikā
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Attēlu izdzēšana
Izdzēstu attēlu nevar atgūt. Pirms izdzēšanas pārliecinieties, ka izdzēsīsiet
vēlamo attēlu.
1 Kamēr atainojat izdzēšamo attēlu,
piespiediet
(izdzēšana) taustiņu.
(izdzēšana) taustiņš
2 Izvēlieties [Delete] ar v uz vadības riteņa, tad piespiediet z.
Piebilde
• Aizsargātos attēlus nevar izdzēst.
LV
50
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 51 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Ierakstes režīma izvēle
Ierakstes režīma izvēle
Pagrieziet režīma riteni un iestatiet
nepieciešamo ierakstes režīmu.
Ir pieejami turpmāk minētie ierakstes režīmi.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Varat ierakstīt fotoattēlus ar automātiski noregulētiem
iestatījumiem.
Varat ierakstīt ar automātiski noregulētu ekspozīciju (aizvara
ātruma un diafragmas apertūras vērtība). Citus iestatījumus
var manuāli noregulēt.
Ierakstes režīma izvēle
(Aperture Priority) Varat manuāli noregulēt diafragmas apertūras vērtību ar
diafragmas apertūras gredzenu.
(Shutter Priority)
Varat manuāli noregulēt aizvara ātrumu ar vadības disku.
(Manual
Exposure)
Varat ierakstīt pēc ekspozīcijas manuālas noregulēšanas
(aizvara ātrums un diafragmas apertūras vērtība) ar vadības
riteni un apertūras gredzenu.
1/2/3
Ataino iestatījumu, kas reģistrēti [Memory] parametrā
fotoattēlu ierakstes izvēlnē (28. lpp.).
(Movie)
Varat ierakstīt filmas. Varat manuāli noregulēt ekspozīciju
(aizvara ātruma un diafragmas apertūras vērtība) M režīmā.
(Sweep
Panorama)
Varat ierakstīt panorāmas attēlus, apvienojot vairākus attēlus.
(Scene
Selection)
Varat ierakstīt ar fiksētiem iestatījumiem atbilstoši ainai.
LV
51
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Katrā ierakstes režīmā pieejamās
funkcijas
Funkcijas, kuras varat izmantot, atkarīgas no izvēlētā ierakstes režīma.
Tabulā nozīmē, ka funkcija ir pieejama, un – nozīmē, ka funkcija nav
pieejama.
Funkcijas, kuras nevar izmantot, ekrānā atainotas pelēkā krāsā.
Ierakstes
Ekspozīcijas
Nepārtraukta Sejas
Taimeris
režīms (51. lpp.) kompensācija
ierakste
noteikšana
/
Smaida
Automātiskā
noteikšanas portreta
aizvars
kadrēšana
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kad ierakstes režīms ir iestatīts uz M, ekspozīciju var noregulēt tikai tad,
kad [ISO] ir iestatīts uz [AUTO].
LV
52
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 53 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Dažādas funkcijas
Dažādu funkciju izmantošana
Šajā pamācībā galvenokārt sniegta sākuma informācija par fotokameras
izmantošanu un funkciju saraksts. Lai vairāk uzzinātu par fotokameru,
skatiet “Cyber-shot User Guide”, kur atrodama detalizēta informācija par
daudzām funkcijām.
ISO/Daudzkadru trokšņu samazināšana
ISO jutību var iestatīt uz [AUTO], vai noregulēt no ISO 50 līdz ISO 25600.
1 Piespiediet Fn taustiņu un izvēlieties [ISO].
2 Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu ar v/V uz
vadības riteņa.
LV
53
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Dažādas funkcijas
• Kad izvēlaties [AUTO] un piespiežat B uz vadības riteņa, varat mainīt
[AUTO] iestatījuma diapazonu [ISO AUTO Maximum] vai [ISO AUTO
Minimum] parametrā.
• Kad izvēlaties
(Daudzkadru trokšņu samazināšana), varat izvēlēties
lielāku ISO skaitli nekā maksimālā ISO jutība.
Fotokamera automātiski nepārtraukti ieraksta vairākus attēlus, apvieno
attēlus, samazina trokšņus un ieraksta vienu attēlu.
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Dažādu funkciju izmantošana
Radošais stils
Varat no 13 stiliem izvēlēties nepieciešamo stilu, lai apstrādātu attēlu, un
katram [Radošais stils] parametram noregulēt kontrastu, piesātinājumu un
asumu.
1 Piespiediet Fn taustiņu un izvēlieties [Radošais
stils].
2 Izvēlieties nepieciešamo stilu ar v/V uz vadības
riteņa.
[Radošais stils] parametrs
[Style Box]
Varat precīzi noregulēt iestatījumu
un saglabāt noregulēto iestatījumu.
Ierakste krēslā, turot kameru rokās
Varat ierakstīt nakts ainavas, samazinot trokšņus un izplūšanu, taču
nelietojot statīvu. Tiek ierakstīti vairāki attēli, un izmantota attēlu apstrāde,
lai samazinātu objekta izplūšanu, fotokameras svārstības un trokšņus.
1 Iestatiet
režīma riteni uz
.
2 Piespiediet Fn taustiņu un izvēlieties
[Ierakste krēslā, turot kameru rokās].
LV
54
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Dažādu funkciju izmantošana
DRO/Auto HDR
Izmantojot [DRO/Auto HDR] funkciju, varat ierakstīt attēlus ar dažādu
nokrāsu kontrastu.
[D-Range Opt.]: sadalot attēlu mazās zonās, fotokamera analizē gaismas un
ēnas kontrastu starp objektu un fonu, iegūstot attēlu ar optimālu spilgtumu
un toņu pāreju.
[Auto HDR]: ieraksta trīs attēlus ar atšķirīgu ekspozīciju, tad pārklāj attēlu
ar pareizu ekspozīciju, nepietiekamas ekspozīcijas attēla gaišās zonas un
pārmērīgas ekspozīcijas attēla tumšās zonas, lai radītu attēlu ar bagātīgu
toņu pāreju.
1 Piespiediet Fn taustiņu un izvēlieties [DRO/
Auto HDR].
2 Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu ar v/V uz
Dažādas funkcijas
vadības riteņa.
Atainošanas funkcijas
Turpmāk minētas atainošanas parocīgas funkcijas.
Pārslēdz uz atainošanas ekrānu.
Palielina vai samazina attēlus.
Pagrieziet vadības riteni, lai palielinātu vai samazinātu
attēlu. Pagrieziet vadības disku, lai atainotu nākamo/
iepriekšējo attēlu.
Izdzēš nevajadzīgos attēlus.
Attēlu indeksa ekrāns
Varat izvēlēties atainojamo attēlu skaitu: MENU t
Index]
1 t [Image
LV
55
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Dažādu funkciju izmantošana
Kā izmantot Quick Navi ekrānu
Varat tieši mainīt iestatījumus Quick Navi ekrānā, kas ir piemērots, lietojot
skatumeklētāju (kompl. nav iekļ.).
Sīkāku informāciju par skatumeklētāja piestiprināšanu skatiet
skatumeklētāja komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
1 Piespiediet DISP uz vadības riteņa, lai iestatītu ekrāna režīmu uz
[For viewfinder].
2 Piespiediet Fn taustiņu, lai pārslēgtu uz Quick Navi ekrānu.
[Auto Mode] vai [Scene Selection] režīmā
P/A/S/M/[Sweep Panorama] režīmā
3 Izvēlieties parametru ar v/V/b/B uz vadības riteņa.
4 Iestatiet parametru ar vadības riteni vai vadības disku.
• Ar vadības riteni izvēlieties iespēju un noregulējiet to ar vadības riteni.
• Piespiediet vadības riteņa centru, lai atainotu izvēlētā parametra iestatīšanas
ekrānu.
• Vēlreiz piespiediet Fn taustiņu, lai pabeigtu Quick Navi izmantošanu.
LV
56
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Dažādu funkciju izmantošana
Quick Navi ekrānā pieejamās funkcijas
Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash Mode/
Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto HDR /
Radošais stils/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash Comp./ISO/Aspect
Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area
Piebildes
• Nevar mainīt pelēki iekrāsoto parametru iestatījumus.
• Kad izmantojat [Radošais stils] (54. lpp.), dažas iestatīšanas darbības ir iespējams
veikt tikai iestatīšanas ekrānā.
Dažādas funkcijas
LV
57
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 58 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Attēlu atainošana datorā
Programmatūras izmantošana
Izmantojiet turpmāk minētās lietojumprogrammas, lai optimizētu ar šo
Cyber-shot fotokameru ierakstīto attēlu izmantošanu.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
Sīkāku informāciju par instalēšanu skatiet no 62. lpp. līdz 63. lpp.
“Image Data Converter” izmantošana
Ar “Image Data Converter” varat veikt turpmāk minēto.
• Varat atainot un montēt RAW formātā ierakstītos attēlus ar dažādām
korekcijas metodēm, piemēram, gradācijas līkni un asumu.
• Varat noregulēt attēlus ar baltās krāsas balansu, ekspozīciju, [Creative
Style], utt.
• Varat saglabāt datorā atainotos un montētos attēlus.
Varat attēlu saglabāt RAW formātā vai parastajā failu formātā.
• Varat atainot un salīdzināt ar šo fotokameru ierakstītos RAW attēlus un
JPEG attēlus.
• Varat novērtēt attēlus 5 punktu sistēmā.
• Varat iestatīt krāsu marķējumu.
Lai izmantotu “Image Data Converter”, skatiet palīdzībā.
Uzklikšķiniet uz [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” tehniskā atbalsta mājaslapa (tikai angļu valodā)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LV
58
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Programmatūras izmantošana
“PlayMemories Home” izmantošana
Ar “PlayMemories Home” varat veikt turpmāk minēto.
• Ar fotokameru ierakstītos attēlus varat importēt datorā un tur atainot.
• Varat sakārtot attēlus datorā kalendāra formātā pēc ierakstes datuma, lai
tos atainotu.
• Varat retušēt (sarkano acu efekta korekcija utt.), izdrukāt un nosūtīt
fotoattēlus kā e-pasta pielikumus un mainīt ierakstes datumu.
• Varat apgriezt attēlus un mainīt to izmēru.
• Varat izdrukāt vai saglabāt fotoattēlus ar datumu.
• Varat Blu-ray Disc vai DVD diskā ierakstīt AVCHD filmas, kas
importētas datorā. (Nepieciešama interneta pieslēguma vide, kad pirmo
reizi ierakstāt Blu-ray Disc/DVD disku.)
Lai izmantotu “PlayMemories Home”, skatiet “PlayMemories Home Help
Guide”.
Darbvirsmā divreiz uzklikšķiniet uz
(PlayMemories Home Help Guide)
īsinājumikonas vai uzklikšķiniet uz [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Izmantojot Windows 8, izvēlieties [PlayMemories Home] piktogrammu
Start ekrānā, lai aktivizētu [PlayMemories Home], tad izvēlieties
[PlayMemories Home Help Guide] parametru [Help] izvēlnē.
“PlayMemories Home” tehniskā atbalsta mājaslapa (tikai angļu valodā)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LV
59
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Attēlu atainošana datorā
Piebildes
• “PlayMemories Home” nav savietojama ar Mac operētājsistēmas datoriem. Kad
attēlus atainojat Mac operētājsistēmas datoros, izmantojiet atbilstošo
lietojumprogrammatūru, kas iekļauta Mac operētājsistēmas datora komplektācijā.
• Filmas, kas ierakstītas ar [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] vai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] iestatījumu [Record Setting]
parametrā, tiek pārveidotas ar “PlayMemories Home”, lai ierakstītu AVCHD diskā.
Šī pārveidošana var prasīt daudz laika. Diskā nevar ierakstīt attēlus oriģinālā
kvalitātē. Lai saglabātu attēlu oriģinālo kvalitāti, filmas nepieciešams saglabāt
Blu-ray Disc.
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Programmatūras izmantošana
Ieteicamā datorvide (Windows)
Turpmāk minētā datorvide ir ieteicama, kad lietojat programmatūru un
importējat attēlus, izmantojot USB pieslēgumu.
Operētājsistēma
(iepriekšinstalēta)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
“PlayMemories
Home”
Procesors: Intel Pentium III 800 MHz vai ātrāks
(lai atainotu/montētu augstas izšķirtspējas filmas: Intel Core
Duo 1,66 GHz vai ātrāks/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vai
ātrāks, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz vai ātrāks (AVC HD (FX/
FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz vai ātrāks (AVC HD (PS)))
Atmiņa: Windows XP 512 MB vai vairāk (ieteicams 1 GB
vai vairāk), Windows Vista/Windows 7/Windows 8 1 GB vai
vairāk
Cietais disks: instalēšanai nepieciešamā brīvā vieta diskā apmēram 500 MB
Displejs: ekrāna izšķirtspēja - 1024 × 768 punkti vai vairāk
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesors/atmiņa: Pentium 4 vai ātrāks/1 GB vai vairāk
Displejs: 1024 × 768 punkti vai vairāk
* Nav atbalstīta 64 bitu versija un Starter (Edition) versija. Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 vai jaunāka versija ir
nepieciešama, lai izmantotu disku ierakstes funkciju.
** Starter (Edition) versija nav atbalstīta.
Ieteicamā datorvide (Mac)
Turpmāk minētā datorvide ir ieteicama, kad lietojat programmatūru un
importējat attēlus, izmantojot USB pieslēgumu.
Operētājsistēma
(iepriekšinstalēta)
USB pieslēgums: Mac OS X v10.3 – v10.8
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesors: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vai ātrāks
Atmiņa: ieteicams 1 GB vai vairāk.
Displejs: 1024 × 768 punkti vai vairāk
LV
60
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Programmatūras izmantošana
Piebildes
• Darbības netiek garantētas vidē, kas pamatojas uz augstāk minēto operētājsistēmu
atjauninājumiem, vai multisāknēšanas vidē.
• Ja pie viena datora vienlaikus pieslēdzat divas vai vairākas USB ierīces, dažas
ierīces, ieskaitot šo fotokameru, var nedarboties atkarībā no izmantojamo USB
ierīču tipa.
• Ja fotokameru pieslēdzat, izmantojot USB saskarni, kas ir savietojama ar Hi-Speed
USB (savietojams ar USB 2.0), varat veikt datu uzlabotu pārraidi (lielā ātrumā), jo šī
fotokamera ir savietojama ar Hi-Speed USB (savietojama ar USB 2.0).
• Kad dators atsāk darbu no gaidīšanas vai miega režīma, komunikācija starp
fotokameru un datoru var neatjaunoties tajā pašā laikā.
Attēlu atainošana datorā
LV
61
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Programmatūras izmantošana
“PlayMemories Home” instalēšana
1 Izmantojot interneta pārlūkprogrammu datorā, apmeklējiet
norādīto tīmekļa vietni, tad uzklikšķiniet uz [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Izpildiet norādījumus ekrānā, lai
pabeigtu instalēšanu.
pie mikro USB
ligzdas
• Kad atainojas aicinājums pieslēgt
fotokameru pie datora, pieslēdziet
fotokameru pie datora, izmantojot
mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
pie USB ligzdas
Bez interneta pieslēguma varat izmantot “PlayMemories Home (Lite
Version)”, kas ļauj lietot dažas minimālas darbības, piemēram, attēlu
importēšana un atainošana.
Lai instalētu “PlayMemories Home (Lite Version)”, pieslēdziet fotokameru
pie datora ar mikro USB kabeli (kompl. iekļ.), tad divreiz uzklikšķiniet uz
[Computer] (izmantojot Windows XP, [My Computer]) t kameras
piktogrammas t medija piktogrammas t [PMHOME.EXE].
LV
62
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Programmatūras izmantošana
“Image Data Converter” instalēšana
Windows:
1 Pārbaudiet datorvidi.
Operētājsistēma (iepriekšinstalēta): Microsoft Windows XP* SP3/
Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesors: Pentium 4 vai ātrāks
* Nav atbalstīta 64 bitu versija un Starter (Edition) versija.
** Starter (Edition) versija nav atbalstīta.
2 Lejupielādējiet programmatūru no norādītās interneta vietnes un
instalējiet to savā datorā.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Operētājsistēma (iepriekšinstalēta): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7,
v10.8
Procesors: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vai ātrāks
2 Lejupielādējiet programmatūru no norādītās interneta vietnes un
instalējiet to savā datorā.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Piebilde
• Ieejiet sistēmā kā administrators.
LV
63
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Attēlu atainošana datorā
1 Pārbaudiet datorvidi.
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 64 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Cita informācija
Lai vairāk uzzinātu par fotokameru
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” ir tiešsaistes pamācība. Izlasiet
to, lai redzētu detalizētus norādījumus par fotokameras
daudzām funkcijām.
1 Apmeklējiet Sony tehniskā atbalsta mājaslapu.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izvēlieties savu valsti vai reģionu.
3 Tehniskā atbalsta mājaslapā meklējiet savas fotokameras
modeļa nosaukumu.
• Skatiet modeļa nosaukumu fotokameras apakšā.
LV
64
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes
laiks
Kad atmiņas karti ievietojat fotokamerā
un iestatāt barošanas slēdzi uz ON,
ekrānā atainojas ierakstāmo attēlu skaits
(ja turpināt ierakstīt, izmantojot
pašreizējos iestatījumus).
Piebildes
• Kad “0” (ierakstāmo attēlu skaits) mirgo dzeltenā krāsā, atmiņas karte ir pilna.
Nomainiet atmiņas karti ar jaunu vai izdzēsiet tajā attēlus (31., 50. lpp.).
• Kad “NO CARD” (ierakstāmo attēlu skaits) mirgo dzeltenā krāsā, nav ievietota
atmiņas karte. Ievietojiet atmiņas karti.
Atmiņas kartē ierakstāmo attēlu skaits
Ietilpība
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Izmērs
Standard
* Kad [Aspect Ratio] nav iestatīts uz [3:2], varat ierakstīt vairāk attēlu, nekā norādīts
tabulā (izņemot tad, kad izvēlēts [RAW]).
LV
65
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Cita informācija
Tabulā norādīts aptuvenais ierakstāmo attēlu skaits šajā fotokamerā
formatētajā atmiņas kartē. Vērtības noteiktas, izmantojot Sony standarta
atmiņas kartes. Vērtības var atšķirties atkarībā no ierakstes apstākļiem un
izmantotās atmiņas kartes tipa.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio (attēla formāts): 3:2*
Šajā fotokamerā formatēta atmiņas karte
(vienības: attēli)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks
Ierakstāmo attēlu skaits, izmantojot akumulatoru
Ņemiet vērā - faktiskais skaits var būt mazāks par norādīto atkarībā no
izmantošanas apstākļiem.
Akumulatora darbības
laiks
Attēlu skaits
Ierakste (fotoattēli)
(kad [LCD Quality] ir iestatīts
uz [High])
Apmēram 110 min
Apmēram 220 attēlu
Ierakste (fotoattēli)
(kad [LCD Quality] ir iestatīts
uz [Standard])
Apmēram 135 min
Apmēram 270 attēlu
Atainošana (fotoattēli)
Apmēram 230 min
Apmēram 4600 attēlu
Faktiskā ierakste (filmas)
Apmēram 30 min
—
Nepārtrauktā ierakste (filmas)
Apmēram 60 min
—
Piebildes
• Norādītais attēlu skaits attiecas uz situāciju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Iespējams, attēlu skaits samazināsies atkarībā no lietošanas apstākļiem.
• Ierakstāmo attēlu skaits attiecas uz ieraksti šādos apstākļos:
– tiek izmantots Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (kompl. nav iekļ.);
– akumulators tiek izmantots 25°C (77°F) temperatūrā.
• “Ierakste (fotoattēli)” skaits pamatojas uz CIPA standartu, un attiecas uz ieraksti
šādos apstākļos:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] ir iestatīts uz [Fine].
– fokusēšanās režīma ritenis ir iestatīts uz AF (Autofocus);
– DISP ir iestatīts uz [Display All Info.];
– ierakste tiek veikta ik pēc 30 sekundēm;
– zibspuldze izgaismojas katru otro ierakstes reizi;
– barošana tiek ieslēgta un izslēgta ik pēc desmit ierakstes reizēm.
LV
66
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks
• Akumulatora darbības laiks filmu ierakstei pamatojas uz CIPA standartu un attiecas
uz ieraksti šādos apstākļos:
– [Record Setting] ir iestatīts uz [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– “Faktiskā ierakste (filmas)”: norāda aptuveno ierakstes laiku kā vadlīnijas, kad
atkārtoti veicat ieraksti, izmantojat tālummaiņu, ierakstes gaidīšanas režīmu,
ieslēdzat un izslēdzat fotokameru.
– “Nepārtraukta ierakste (filmas)”: kad nepārtrauktā ierakste beidzas sakarā ar
iestatītajiem ierobežojumiem (29 minūtes), vēlreiz piespiediet MOVIE (filma)
taustiņu, lai turpinātu ieraksti. Nedarbosies ierakstes funkcijas, piemēram,
tālummaiņa.
Pieejamais filmu ierakstes laiks
Tabulā norādīts aptuvenais ierakstes laiks, izmantojot šajā fotokamerā
formatētu atmiņas karti.
Šajā fotokamerā formatēta atmiņas karte
(st. (stunda), min (minūte))
Ietilpība
Ierakstes
iestatījums
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min
20 min
40 min
1 st.
30 min
3 st.
6 st.
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min
30 min
1 st.
2 st.
4 st.
5 min
8 st.
15 min
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min
15 min
35 min
1 st.
15 min
2 st.
30 min
5 st.
5 min
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 st.
30 min
3 st.
6 st.
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min
30 min
1 st.
2 st.
4 st.
5 min
8 st.
15 min
15 min
40 min
1 st.
20 min
2 st.
45 min
5 st.
30 min
11 st.
5 min
1 st.
10 min
2 st.
25 min
4 st.
55 min
9 st.
55 min
20 st.
40 st.
10 min
1440×1080 12M
VGA 3M
Cita informācija
2 GB
• Nepārtrauktu ieraksti iespējams veikt apmēram 29 minūtes (ierobežota ar
ierīces tehniskajiem raksturlielumiem). [1440×1080 12M] izmēra filmu
nepārtraukta ierakste ir iespējama apmēram 15 minūtes (ierobežota ar
2 GB faila izmēru).
LV
67
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks
Piebildes
• Filmu ierakstes laiks atšķiras, jo fotokamera ieraksta ar mainīgu bitu plūsmas ātrumu
(VBR), kas automātiski noregulē attēla kvalitāti atkarībā no ainas. Kad ierakstāt
objektu, kas ātri kustas, attēls ir skaidrāks, taču samazinās ierakstes laiks, jo ierakste
prasa vairāk atmiņas resursu.
Ierakstes laiks arī atšķiras atkarībā no apstākļiem, objekta vai attēla kvalitātes/izmēra
iestatījuma.
• Norādītās vērtības nav nepārtrauktas ierakstes laiks.
• Ierakstes laiks var atšķirties atkarībā no ierakstes apstākļiem un izmantotās atmiņas
kartes.
• Kad
pārtrauciet filmas ieraksti. Fotokameras temperatūra pārsniedz pieļaujamo
līmeni.
• Sīkāku informāciju par filmas atainošanu skatiet 49.. lpp.
Piebildes par filmu nepārtrauktu ieraksti
• Lai ierakstītu augstas kvalitātes filmu vai nepārtraukti ierakstītu, izmantojot attēla
sensoru, nepieciešams daudz elektroenerģijas. Tādēļ ilgstošas ierakstes rezultātā
paaugstināsies temperatūra fotokamerā, sevišķi attēla sensoram. Šādā gadījumā
fotokamera automātiski izslēdzas, lai augstā temperatūra nepasliktinātu attēlu
kvalitāti vai nebojātu fotokameras iekšējo mehānismu.
• Pieejamais filmu ierakstes laiks atšķiras atkarībā no temperatūras vai fotokameras
stāvokļa pirms ierakstes. Ja bieži maināt attēla kompozīciju vai ierakstāt fotoattēlus
pēc barošanas ieslēgšanas, palielinās temperatūra fotokamerā un pieejamais
ierakstes laiks ir mazāks.
• Ja fotokamera pārtrauc ieraksti sakarā ar paaugstināto temperatūru, atstājiet to dažas
minūtes ar izslēgtu barošanu. Sāciet ieraksti, kad temperatūra fotokamerā ir
pazeminājusies līdz normālai.
• Lai ierakstes laiks būtu lielāks:
– nenovietojiet fotokameru tiešos saules staros;
– izslēdziet fotokameru, kad to nelietojat.
• Filmas faila maksimālais izmērs ir apmēram 2 GB. Kad faila izmērs sasniedz
apmēram 2 GB, ierakste tiek automātiski pārtraukta, kad [File Format] ir iestatīts uz
[MP4], un automātiski tiek izveidots jauns filmas fails, kad [File Format] ir iestatīts
uz [AVCHD].
• Maksimālais nepārtrauktās ierakstes laiks ir 29 minūtes.
LV
68
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Tehniskie raksturlielumi
Fotokamera
*1
Minimālais fokuss ir mazākais
attālums no attēla sensora līdz
objektam.
LV
69
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Cita informācija
[Sistēma]
Attēla ierīce: 35 mm pilna izmēra
(35,8 mm × 23,9 mm), Exmor
CMOS attēla sensors
Fotokameras kopējais pikseļu skaits:
apmēram 24,7 megapikseļi
Fotokameras efektīvo pikseļu skaits:
apmēram 24,3 megapikseļi
Objektīvs Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm viena fokusa objektīvs
f = 35 mm, F2.0
Kamēr ierakstāt filmas (16:9):
Kad [SteadyShot] ir iestatīts uz
[Off]: 37 mm
Kad [SteadyShot] ir iestatīts uz
[On]: 44 mm
Kamēr ierakstāt filmas (4:3):
Kad [SteadyShot] ir iestatīts uz
[Off]: 45 mm
Kad [SteadyShot] ir iestatīts uz
[On]: 48 mm
Minimālais fokuss*1:
Kad makro pārslēgšanas gredzens
ir iestatīts uz “0,3m- ”: 0,3 m
(1 pēda)
Kad makro pārslēgšanas gredzens
ir iestatīts uz “0,2m-0,35m”: 0,2
m (0,65 pēdas)
Maksimālais palielinājums:
Kad makro pārslēgšanas gredzens
ir iestatīts uz “0,3m- ”: 0,15×
Kad makro pārslēgšanas gredzens
ir iestatīts uz “0,2m-0,35m”:
0,26×
Diafragmas minimālā vērtība:
F22
Filtra diametrs: 49 mm
SteadyShot: elektronisks (tikai
filmām)
Ekspozīcijas vadība: automātiskā
ekspozīcija, diafragmas apertūras
prioritāte, aizvara prioritāte,
manuālā ekspozīcija, ainas izvēle
(7 režīmi)
Baltās krāsas balanss: automātisks,
dienas gaisma, ēna, mākoņains,
kvēlspuldzes gaisma,
fluorescējoša gaisma (silta balta/
vēsa balta/dienas gaismas balta/
dienas gaisma), zibspuldze, krāsu
temperatūra/krāsu filtrs, pielāgota
Signāla formāts:
1080 50i:
PAL krāsa, CCIR standartu
HDTV 1080/50i, 1080/50p
specifikācija
1080 60i:
NTSC krāsa, EIA standartu
HDTV 1080/60i, 1080/60p
specifikācija
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Tehniskie raksturlielumi
Faila formāts:
Fotoattēli: atbilst JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), RAW
(Sony ARW 2.3 formāts), DPOF
savietojamība
Filmas (AVCHD formāts):
AVCHD formāta Ver. 2.0
savietojamība
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
aprīkots ar Dolby Digital Stereo
Creator
• Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci.
Filmas (MP4 formāts):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Ierakstes medijs: “Memory Stick
Duo”, “Memory Stick Micro”,
SD kartes, microSD atmiņas
kartes
Zibspuldze: zibspuldzes darbības
rādiuss (ISO jutība (ieteicamās
ekspozīcijas indekss) iestatīts uz
Auto):
no apmēram 0,75 m līdz 21,7 m
(no 2,5 pēdām līdz 71,2 pēdām)
[Ieejas un izejas ligzdas]
HDMI ligzda: HDMI mikroligzda
Mikro USB ligzda:
USB komunikācija
Mikrofona ligzda:
3,5 mm stereo
miniligzda
USB komunikācija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Ekrāns]
LCD ekrāns:
7,5 cm (3,0 tips) TFT dzinis
Kopējais punktu skaits:
1 228 800 punktu
[Barošana, vispārējā informācija]
Barošana: uzlādējams akumulators
NP-BX1, 3,6 V
maiņstrāvas adapters AC-UD10/
UD11, 5 V
Elektroenerģijas patēriņš (ierakstes
laikā): 2,0 W
Darbināšanas temperatūra: no 0°C
līdz 40°C (no 32°F līdz 104°F)
Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C
līdz +60°C (no -4°F līdz +140°F)
Izmērs (atbilstoši CIPA):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(4 1/2 collas × 2 5/8 collas ×
2 3/4 collas) (platums/augstums/
dziļums)
Svars (atbilstoši CIPA) (ieskaitot
NP-BX1 akumulatoru, “Memory
Stick Duo”):
apmēram 482 g (17 unces)
Mikrofons: stereo
Skaļrunis: mono
Exif Print: savietojama
PRINT Image Matching III:
savietojama
LV
70
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Tehniskie raksturlielumi
Maiņstrāvas adapters
AC-UD10/UD11
Cita informācija
Barošana: no 100 V līdz 240 V
maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izejas spriegums: 5 V līdzstrāva,
1500 mA
Darbināšanas temperatūra: no 0°C
līdz 40°C (no 32°F līdz 104°F)
Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C
līdz +60°C (no -4°F līdz +140°F)
Izmērs:
AC-UD10: apmēram 78 mm ×
22 mm × 36 mm (3 1/8 collas ×
7/8 collas × 1 7/16 collas)
(platums/augstums/dziļums)
AC-UD11: apmēram 70 mm ×
33 mm × 36 mm (2 7/8 collas ×
1 5/16 collas × 1 7/16 collas)
(platums/augstums/dziļums)
Svars:
AC-UD10: apmēram 45 g
(1,6 unces)
AC-UD11: apmēram 50 g
(1,8 unces)
Ierīces konstrukcija un tehniskie
raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Uzlādējamais akumulators
NP-BX1
Izmantotais akumulators: litija jonu
akumulators
Maksimālais spriegums: 4,2 V
līdzstrāva
Nominālais spriegums: 3,6 V
līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas spriegums:
4,2 V līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas strāvas
stiprums: 1,89 A
Kapacitāte: 4,5 Wh (1240 mAh)
LV
71
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Tehniskie raksturlielumi
Preču zīmes
• Turpmāk minētās zīmes ir Sony
Corporation preču zīmes.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick XC-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” un “AVCHD
Progressive” logotips ir Panasonic
Corporation un Sony Corporation
preču zīmes.
• HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface nosaukumi, kā
arī HDMI logotips ir HDMI Licensing
LLC preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes ASV un citās valstīs.
• Windows ir Microsoft Corporation
reģistrētā preču zīme ASV un/vai citās
valstīs.
• Mac, Mac OS un iMovie ir Apple Inc.
preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes.
• Intel, Intel Core un Pentium ir Intel
Corporation preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
• SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču
zīme.
•“
” un “PlayStation” ir Sony
Computer Entertainment Inc.
reģistrētās preču zīmes.
• Eye-Fi ir Eye-Fi Inc preču zīme.
• Turklāt šajā pamācībā izmantotie
sistēmu un produktu nosaukumi ir to
attiecīgo izstrādātāju vai ražotāju
preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes. Tomēr ™ vai ® zīme šajā
pamācībā netiek norādīta visos
gadījumos.
• Varat izmantot PlayStation 3,
lejupielādējot PlayStation 3 paredzēto
lietojumprogrammu no PlayStation
Store (kur pieejams).
• PlayStation 3 paredzētajai
lietojumprogrammai nepieciešams
PlayStation Network konts un
lietojumprogrammas lejupielāde. Tā ir
pieejama reģionos, kur darbojas
PlayStation Store.
Papildu informāciju par šo
produktu un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem varat
atrast Sony klientu tehniskā
atbalsta mājaslapā.
LV
72
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 73 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Alfabētiskais satura rādītājs
Alfabētiskais satura rādītājs
Symbols
F
"Image Data Converter"....... 58, 63
Akumulatora uzlādēšana............ 36
Akumulators............................... 36
Area Setting ............................... 43
Atmiņas karte ....................... 41, 42
Attēla atainošana........................ 49
AUTO ........................................ 46
Auto Mode ................................. 46
File Format................................. 48
Filma .......................................... 48
Filmu ierakste............................. 48
Filmu ierakstes laiks................... 67
Fn ......................................... 24, 25
Fotoattēlu ierakste ...................... 46
Fotokameras svārstīšanās
samazināšana ......................... 45
Func. of C Button....................... 30
Funkcijas taustiņš................. 24, 25
C
H
C (pielāgojums) taustiņš ............ 30
Ceļvedis fotokamerā .................. 35
Creative Style............................. 54
Hand-held Twilight .................... 54
A
Date/Time Setup ........................ 43
Dators......................................... 58
DISP........................................... 29
Drive Mode ................................ 25
DRO/Auto HDR ........................ 55
E
Ekspozīcijas kompensācijas
ritenis ..................................... 23
Ierakstāmo attēlu skaits.............. 65
Ierakste ....................................... 46
Ierakstes režīms.......................... 51
ISO ............................................. 53
Izdzēšana.................................... 50
Izvēlne........................................ 27
L
Language.................................... 34
LCD ekrāns ................................ 20
Lietošanas pamācība .................. 64
LV
73
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Alfabētiskais satura rādītājs
D
I
E:\Edgara darbs\SONY_LV_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
Alfabētiskais satura rādītājs
M
V
Makro pārslēgšanas gredzens .....47
MENU ........................................27
Mikrofona ligzda ........................16
MOVIE .......................................48
MOVIE taustiņš....................30, 48
Multi Frame Noise Reduct. ........53
Vadības disks ............................. 24
Vadības ritenis ........................... 19
Vairāku saskarņu ligzda............. 17
Valoda........................................ 11
W
White Balance............................ 25
P
PlayMemories Home ............59, 62
Pleca siksniņa .............................15
Programmatūra ...........................58
Pulksteņa iestatīšana ...................43
Q
Quick Navi..................................56
S
Scene Selection...........................26
Siksniņa ......................................15
SteadyShot ..................................45
Still/Movie Select .......................49
T
Tehniskie raksturlielumi .............69
U
USB Connection .........................33
Uzlādēšanas lampiņa ..................37
LV
74
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
010COV.book Page 75 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
master:Left
010COV.book Page 76 Friday, July 12, 2013 12:39 PM
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\010COV.fm
master: Right
010COV.book Page 1 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
4-469-577-11(1)
Digitaalne fotokaamera
Kasutusjuhend
DSC-RX1/RX1R
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Eestikeelne
Teadmiseks kasutajale
Mudeli ja seeria numbrid on märgitud
seadme allosale. Kirjutage seeria number
allnäidatud kohale. Nimetage neid
numbreid, kui seoses selle seadmega võtate
ühenduse Sony edasimüüjaga.
Mudeli nr. DSC-RX1/DSC-RX1R
Seeria nr.
Mudeli nr. AC-UD10/AC-UD11
Seeria nr.
HOIATUS
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski
vähendamiseks hoidke seadet vihma
ja niiskuse eest.
TÄHTIS OHUTUSINFO
-HOIDKE SEE JUHEND
ALLES.
TÄHELEPANU!
TULEÕNNETUSE VÕI
VOOLULÖÖGI RISKI
VÄHENDAMISEKS
TÄITKE KINDLASTI
ANTUD JUHISED.
Kui voolujuhtme pistiku kuju ei vasta
vahelduvvoolu kontaktile, kasutage
kontaktile sobivat pistiku adapterit.
TÄHELEPANU!
Aku
Aku võib vääral käsitsemisel plahvatada,
tekitada tuleõnnetuse või keemilisi põletusi.
Pidage kinni järgmistest
ettevaatusabinõudest.
• Ärge tehke seda lahti.
• Ärge suruge akule ning hoidke seda
põrutuste või liiga tugeva jõu mõju eest,
näiteks ärge lööge akut, ärge laske sellel
maha kukkuda ning ärge astuge akule
peale.
• Vältige lühist ja metallesemete
kokkupuudet aku kontaktidega.
• Hoidke akut 60°C (140°F) kõrgema
temperatuuri mõju eest, näiteks päikese
käes või päikese käes seisva auto
salongis.
• Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
• Ärge kasutage rikutud või lekkivat
liitiumioonakut.
• Laadige akut Sony akulaadijaga või
seadmega, millega saab akusid laadida.
• Hoidke akut väikestele lastele
kättesaamatus kohas.
• Ärge laske akul märjaks saada, see peab
olema kuiv.
• Vahetage aku ainult identse või Sony
soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga.
• Vabanege vanast akust vastavalt
juhistele.
Vahelduvvoolu adapter
Ühendage lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontaktile, kui kasutate vahelduvvoolu
adapterit. Ühendage viivitamatult adapter
kontaktilt lahti, kui seadme kasutamise
käigus tekivad häired.
EE
2
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Klientidele USAs ja Kanadas
LIITIUMIOONAKU
ÜMBERTÖÖTLEMINE
Liitiumioonakut on
võimalik ümber
töödelda.
Viies kasutatud akud
lähimasse
kogumiskohta
ümbertöötlemiseks,
aitate kaitsta keskkonda.
Täpsema informatsiooni saamiseks aku
ümbertöötlemise kohta helistage tasuta
telefonil
1-800-822-8837 või külastage
http://www.rbrc.org/
Tähelepanu! Ärge kasutage rikutud
liitiumioonakusid või selliseid, mille
elektrolüüt lekib.
Aku
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa
nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks
alljärgnevat tingimust:
(1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke
häireid ning (2) see seade peab vastu võtma
mis tahes saadud häired, sealhulgas
sellised, mis võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Klientidele USAs
UL on rahvusvaheliselt tunnustatud
organisatsioon, mis hoolitseb ohutuse eest.
UL tähis tootel tähendab, et toode kuulub
UL nimekirja.
Kui seoses selle tootega tekivad küsimused,
võite helistada telefonil:
Sony klientide infokeskus
1-800-222-SONY (7669).
Allnäidatud number kehtib ainult
küsimustele, mis on seotud FCC.
Normatiivne informatsioon
Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: DSC-RX1, DSC-RX1R
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15.
osa nõuetele. Toimingutele kehtivad
kaks alljärgnevat tingimust: (1) See
seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid
ning (2) see seade peab vastu võtma mis
tahes saadud häired, sealhulgas sellised,
mis võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
TÄHELEPANU!
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles
juhendis otseselt kinnitamata muudatused
või modifikatsioonid võivad annulleerida
kasutaja õigused seadme käivitamiseks.
EE
3
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Märkus
See seade on testitud ja tunnistatud
vastavaks piirangutele, mis on määratud B
klassi digitaalsetele seadmetele vastavalt
FCC tingimuste15. osale.
Need piirangud on ettenähtud, et tagada
adekvaatset kaitset häirete eest seadme
paigaldamisel eluruumidesse. See seade
tekitab, kasutab ja kiirgab raadiosageduste
energiat, mis, kui seade pole paigaldatud ja
seda ei kasutata vastavalt tootja juhistele,
võib tekitada raadioside häireid. Siiski ei
garanteerita, et seadme paigaldamisel
häireid ei teki. Kui see seade tekitab
raadioside või teleülekannete vastuvõtu
häireid, mida saab tuvastada seadet sisse ja
välja lülitades, on soovitav nende
vältimiseks täita üks või mitu
alljärgnevatest toimingutest:
– suunake ümber vastuvõtu antenn või
paigutage see mujale;
– paigutage see seade ja vastuvõtja
teineteisest kaugemale;
– ühendage see seade ja vastuvõtja
erinevatele vahelduvvoolu kontaktidele;
– võtke ühendus edasimüüja või kogenud
raadio/TV remondispetsialistiga.
Seadmega peab kasutama komplekti
kuuluvat liidesekaablit, et saaks täita
digitaalseadmele määratud piiranguid
vastavalt FCC tingimuste 15. osa B osale.
Klientidele Euroopas
Märkus klientidele riikides, kus
kehtivad EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan või see on toodetud Sony
Corporation tellimusel. Soovides teavet
toote vastavusest Euroopa Liidu
seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud
esindaja poole - Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Hoolduse või garantiiga seotud
küsimustega pöörduge vastavates hooldusvõi garantiidokumentides näidatud
aadressidel.
See toode on testitud ja tuvastatud selle
vastavus EMC direktiivis määratud 3
meetrist (9,8 jalga) lühemate
ühenduskaablite kasutamise piirangutele.
Tähelepanu!
Elektromagnetilised väljad võivad teatud
sagedustel mõjutada seadme kujutist ja heli.
Teadmiseks kasutajale
Kui staatiline elekter või elektromagnetism
põhjustab andmeedastuse katkemist
(ebaõnnestumist), taaskäivitage
rakendustarkvara või ühendage lahti ja
ühendage veel kord sidekaabel (USB jt.).
EE
4
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis tootel või
selle pakendil näitab, et
seda toodet ei tohi visata
olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades
toote õige utiliseerimise, aitate vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis
võivad tekkida selle toote väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab
säästa loodusressursse. Täpsemat
informatsiooni selle toote ümbertöötlemise
kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote ostsite.
Kasutatud akude jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis akul või selle
pakendil näitab, et antud
toote komplekti kuuluvat
akut ei tohi visata
olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse
seda tähist koos keemilise elemendi
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui
aku sisaldab rohkem kui 0,0005%
elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades akude õige utiliseerimise, aitate
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis
võivad tekkida nende väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab
säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse
või andmete integreerimise eesmärgil
vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga,
tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud
teeninduse personal.
Aku õige käitlemise tagamiseks andke
toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake
osast, kus kirjeldatakse nende ohutut
väljavõtmist seadmest. Andke aku
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või aku
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsite.
EE
5
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Märkus Ühendkuningriigi
klientidele
Ohutuse ja mugavuse eesmärgil on selles
seadmes fikseeritud pistik, mis vastab BS
1363 nõuetele.
Kui peab vahetama pistiku kaitse, kasutage
kindlasti kaitset, mille voolutugevus vastab
komplekti kuuluvale kaitsele ja mille on
kinnitanud ASTA või BSI kuni 1362 (
või
tähisega).
Kui selle seadme komplekti kuuluval
pistikul on eemaldatav kaitsekate, kinnitage
pärast kaitse vahetamist kindlasti kate.
Mingil juhul ärge kasutage pistikut ilma
kinnitamata kaitsekatteta. Kui kaotasite
katte, võtke ühendus lähima Sony
teeninduskeskusega.
EE
6
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Sisukord
Funktsioonide tutvustus ..................................................... 9
Enne kasutamist
Märkused fotokaamera kasutamise kohta ....................... 11
Pakendi sisu kontroll ....................................................... 14
Seadme osad ja nupud ..................................................... 15
Esikülg ........................................................................ 15
Tagaosa/küljed ........................................................... 16
Ülal ............................................................................. 17
All ............................................................................... 18
Juhtratta kasutamine ................................................... 19
Ikoonid ekraanil ............................................................... 20
Funktsioonide loetelu
Funktsioonid, mida saab käivitada nuppude/ratastega ..... 23
Funktsiooni valik Fn (funktsioon) nupuga ...................... 24
Funktsioonid, mida saab valida Fn (funktsioon)
nupuga........................................................................ 25
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga ............... 27
Fotokaamera teejuhi kasutamine ..................................... 35
Fotokaamera ettevalmistamine
Aku laadimine ................................................................. 36
Laadimisaeg (täislaadimine) ...................................... 38
Laadimine, ühendades arvutile ................................... 39
Akusse jäänud laengu kontroll ................................... 39
Toitevarustus .............................................................. 40
Aku väljavõtmine ....................................................... 40
Mälukaarti sisestamine (ei ole komplektis) ..................... 41
Mälukaarti väljavõtmine ............................................ 42
Mälukaartid, mida saab kasutada ............................... 42
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine .................................. 43
Kuupäeva/kellaaja ja regiooni seadistamine
veelkord ............................................................. 44
Selge kujutise salvestamine fotokaamera värinata .......... 45
EE
7
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kujutiste salvestamine ja vaatamine
Fotode salvestamine ........................................................ 46
Filmide salvestamine ....................................................... 48
Faili formaadi muutmine ............................................ 48
Kujutiste taasesitus .......................................................... 49
Ümberlülitamine fotode ja filmide režiimide vahel ........ 49
Kujutiste kustutamine ...................................................... 50
Salvestamise režiimi valik
Salvestamise režiimi valik ............................................... 51
Igas salvestamise režiimis saadavad funktsioonid .......... 52
Mitmesugused funktsioonid
Mitmesuguste funktsioonide kasutamine ........................ 53
ISO/Mitme kaadri müra vähendamine ....................... 53
Loominguline stiil ...................................................... 54
Salvestamine hämaras, hoides kaamerat käes ............ 54
DRO/Auto HDR ......................................................... 55
Taasesituse funktsioonid ............................................ 55
Kuidas kasutada Quick Navi ekraani ......................... 56
Kujutiste vaatamine arvutis
Tarkvara kasutamine ....................................................... 58
“Image Data Converter” kasutamine ......................... 58
“PlayMemories Home” kasutamine ........................... 59
Soovitav arvutikeskkond (Windows) ......................... 60
Soovitav arvutikeskkond (Mac) ................................. 60
“PlayMemories Home” installimine .......................... 62
“Image Data Converter” installimine ......................... 63
Muu informatsioon
Rohkem teavet fotokaamera kohta
(“Cyber-shot User Guide”) ........................................ 64
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg ............................ 65
Tehnilised andmed ........................................................... 69
Tähestikuline register .......................................................... 73
EE
8
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonide tutvustus
Selles osas tutvustatakse mitmesuguseid sagedamini kasutatavaid
pildistamise funktsioone ja ainulaadseid funktsioone.
Täpsemat informatsiooni vaadake sulgudesse märgitud lehekülgedelt.
Sagedamini kasutatavad pildistamise funktsioonid
Särikompensatsioon (23. lk)
Võite reguleerida säritust kogu ekraani heleduse muutmiseks.
Isegi kui pildistamise režiimiks on seadistatud M, saab säritust reguleerida,
kui ISO tundlikkus on seadistatud [AUTO].
ISO (53. lk)/Mitme kaadri müra vähendamine (53. lk)
Võite reguleerida valgustundlikkust.
ISO tundlikkust saab reguleerida ISO 50 kuni ISO 25600.
Kui valite
(Multi Frame Noise Reduct.), võite valida suurema ISO arvu
kui maksimaalne ISO tundlikkus.
Valge tasakaal (25. lk)
Võite reguleerida värvitoone.
Võite valida suvandi vastavalt valgusallikale või teostada täpset
reguleerimist, kasutades värvitemperatuuri ja värvifiltrit.
Sarivõtte režiim (25. lk)
Võite kasutada sobivat sarivõtte režiimi vastavalt oma soovile, näiteks
pildistamine ühe kaadri kaupa, vahetpidamata pildistamine või pildistamine
nihutatud väärtusega.
Selle fotokaamera funktsioonid
Makro režiim (47. lk)
Võite pildistada objektide, näiteks lillede või toitude lähiplaani.
EE
9
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonide tutvustus
DRO/Auto HDR (55. lk)
[D-Range Opt.]: jagades kujutise väikesteks tsoonideks, analüüsib
fotokaamera valguse ja varju kontrasti objekti ja tausta vahel, andes
optimaalse heleduse ja toonide üleminekuga kujutise.
[Auto HDR]: teeb 3 võtet erineva säritusega, siis ülestab kujutised, et saada
rikkaliku tonaalsusega kujutist.
Loominguline stiil (54. lk)
Võite valida vajaliku stiili 13 variandi seast.
Võite samuti reguleerida kujutiste teatud parameetreid, näiteks säritust,
võttes aluseks valitud stiili.
Salvestamine hämaras, hoides kaamerat käes (54. lk)
Võite pildistada maastikku öösel, vähendades müra ja hägusust statiivi
kasutamata.
Filmi salvestamine manuaalsete korrektsioonidega (26. lk)
Võite reguleerida säritust P, A, S või M režiimis isegi siis, kui salvestate
filme.
Kuidas kasutada või kohandada fotokaamerat
Displei informatsioon (29. lk)
Võite muuta ekraaninäitude režiimi, kasutades DISP juhtrattal.
Kohandamine (30. lk)
Fotokaamera on varustatud C (kohandamine) nupuga, millele saab määrata
soovitud funktsiooni. Võite funktsioonid määrata ka teistele nuppudele,
näiteks AEL nupule.
EE
10
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 11 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Enne kasutamist
Märkused fotokaamera kasutamise
kohta
Ekraaninäitude keel
Menüüd kasutades võite valida
ekraaninäitude keele (34. lk).
• Selles juhendis selgitatakse1080 60i
ühilduvaid seadmeid ja 1080 50i
ühilduvaid seadmeid.
Kontrollimaks, kas see fotokaamera
ühildub 1080 60i või 1080 50i, vaadake
tähiseid fotokaamera allosal.
1080 60i ühilduv seade: 60i
1080 50i ühilduv seade: 50i
• See fotokaamera ühildub 1080 60p või
50p formaadi filmidega. Vastupidiselt
senistele standard salvestusrežiimidele,
mis kasutavad ülerealaotuse meetodit,
salvestab see fotokaamera, kasutades
täiskaadrilaotuse meetodit. See
suurendab resolutsiooni, andes
ühtlasemad ja loomulikumad kujutised.
Andmebaasi failid
Kui sisestate kaamerasse ilma andmebaasi
failita mälukaarti ning lülitate toite sisse,
kasutatakse osa mälukaarti mahust
automaatselt uue andmebaasi faili
loomiseks. Võib mööduda teatud aeg,
enne kui saate teostada järgmist toimingut.
Kui on tekkinud andmebaasi faili viga,
saatke kõik kujutised arvutisse, kasutades
“PlayMemories Home” ning vormindage
mälukaart kaameras.
• Mälukaarti stabiilse töö tagamiseks on
soovitav iga selles fotokaameras
esmakordselt kasutatav mälukaart
vormindada selles fotokaameras.
Võtke arvesse - vormindamine kustutab
kõik mälukaartile salvestatud andmed.
Neid andmeid ei saa taastada. Tehke
kindlasti tähtsatest andmetest varukoopia
arvutis või muus mälumeediumis.
• Kui salvestate/kustutate kujutisi palju
kordi, võib toimuda andmete
killustumine. Võimalik, et ei saa talletada
või salvestada filme. Sellisel juhul
talletage kujutised arvutis või teises
mälumeediumis, siis teostage [Format]
(32. lk).
• Enne salvestamise alustamist tehke
proovisalvestus, et veenduda
fotokaamera õiges töötamises.
• Fotokaamera pole tolmu- ega
pritsmekindel, samuti mitte veekindel.
• Hoidke fotokaamerat vee toime eest. Kui
vesi sattub fotokaamerasse, võivad
tekkida talitlushäired. Mõnel juhul ei saa
fotokaamerat parandada.
• Ärge suunake fotokaamerat otse
päikesele või muule eredale valgusele.
See võib põhjustada fotokaamera
talitlushäireid.
• Ärge kasutage fotokaamerat tugevaid
raadiolaineid tekitava või radioaktiivse
kiirgusega koha lähedal. Vastasel juhul
võib kaamera kujutisi mitte õigesti
salvestada või taasesitada.
• Fotokaamera kasutamine liivases või
tolmuses kohas võib tekitada
talitlushäireid.
EE
11
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Enne kasutamist
Fotokaamerasse sisse ehitatud
funktsioonid
Märkused salvestamise/taasesituse
kohta
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
• Kui on kondenseerunud niiskus,
kõrvaldage see enne fotokaamera
kasutamist.
• Ärge raputage fotokaamerat ega lööge
selle pihta. See võib põhjustada
väärtalitlust ning võimalik, et kujutisi ei
saa salvestada. Võimalik, et ei saa
kasutada salvestusmeediumit või
rikutakse kujutiste andmed.
• Enne kasutamist puhastage välklambi
pind. Välklambi kuumus võib põhjustada
selle pinnale jäänud mustuse suitsemist
või süttimist. Mustuse, tolmu jne
eemaldamiseks pühkige välklambi pinda
pehme lapiga.
Carl Zeiss objektiiv
Fotokaamera on varustatud Carl Zeiss
objektiiviga, mis võimaldab saada
suurepärase kontrastiga teravaid kujutisi.
Fotokaamera objektiiv on valmistatud
kooskõlas kvaliteedi tagamise süsteemiga,
mille on sertifitseerinud Carl Zeiss
vastavalt Carl Zeiss kvaliteedi standarditele
Saksamaal.
Märkused välklambi kohta
• Ärge kandke fotokaamerat välklambist
hoides ning ärge tarvitage sulle suhtes
jõudu.
• Kui vesi, tolm või liiv sattub lahtisesse
välklampi, võivad tekkida talitlushäired.
Rikutud sisu või ebaõnnestunud
salvestust ei kompenseerita
Sony ei kompenseeri ebaõnnestunud
salvestust, salvestatud sisu kadumist või
vigastusi, mille põhjuseks on fotokaamera
või salvestusmeediumi jne. talitlushäired.
Soovitus varukoopia loomiseks
Andmete kaotamise riski vältimiseks tehke
alati andmetest varukoopia teises
meediumis.
Märkused LCD monitori, objektiivi ja
pildisensori kohta
• Ekraan on toodetud täppistehnoloogiaga,
seetõttu on enam kui 99,99% pikslitest
efektiivselt kasutatavad. Siiski võivad
ekraanile ilmuda püsivad väikesed
mustad ja/või erksad (valged, punased,
sinised või rohelised) punktid. Need
punktid on tootmisprotsessi normaalne
nähe ning ei mõjuta salvestust.
• Kaitske fotokaamerat päikese pikaajalise
toime eest ning ärge salvestage kaua
vastupäikest. See võib rikkuda seesmise
mehhanismi. Kui päikesekiired
koonduvad lähedalasuval esemel, võib
see põlema süttida.
• Külmas kohas võib ekraanile ilmuda jääv
kujutis. See ei ole väärtalitlus. Kui
lülitate fotokaamera sisse külmas kohas,
võib ekraan ajutiselt tumeneda.
Fotokaamera soojenedes töötab ekraan
normaalselt.
• Salvestatud kujutis võib erineda sellest,
mida nägite enne salvestamist.
Märkused pikaajalise salvestamise
kohta
• Kestval salvestamisel tõuseb
fotokaamera temperatuur. Kui
temperatuur ületab määratud taseme,
ilmub ekraanile
ikoon ja fotokaamera
lülitub automaatselt välja. Kui toide välja
lülitub, jätke fotokaamera 10 minutiks
või kauemaks, kuni temperatuur
fotokaameras langeb ohutu tasemeni.
• Kuumas kohas tõuseb fotokaamera
temperatuur järsult.
• Fotokaamera temperatuuri kõrgenemisel
võib langeda kujutise kvaliteet. Enne
salvestamise jätkamist oodake, kuni
fotokaamera temperatuur langeb.
• Fotokaamera ja aku võivad pideva
kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid
see pole väärtalitlus.
EE
12
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
Kujutiste andmete ühilduvus
Märkused AVCHD filmide arvutisse
importimise kohta
Kui impordite arvutisse AVCHD filme,
kasutage Windows operatsioonisüsteemis
sisseehitatud “PlayMemories Home”
tarkvara, kuid Mac operatsioonisüsteemis
“iMovie” tarkvara, mis kuulub Mac
komplekti.
Märkused filmide taasesituse kohta
teistes seadmetes
• See fotokaamera kasutab MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile, et salvestada
AVCHD formaadis. Selles fotokaameras
AVCHD formaadis salvestatud filme ei
saa taasesitada allnäidatud seadmetes.
– Teised seadmed, mis ühilduvad
AVCHD formaadiga, kuid ei toeta
High Profile
– Seadmed, mis ei ühildu AVCHD
formaadiga.
See fotokaamera kasutab samuti MPEG4 AVC/H.264 Main Profile, et salvestada
MP4 formaadis. Seetõttu ei saa selles
fotokaameras MP4 formaadis salvestatud
filme taasesitada seadmetes, mis ei toeta
MPEG-4 AVC/H.264
• HD (kõrglahutuse) kujutise kvaliteedil
salvestatud plaate saab mängida ainult
AVCHD formaadiga ühilduvates
seadmetes. DVD mängijad või
salvestajad ei saa taasesitada HD
kvaliteediga plaate, kuna need ei ühildu
AVCHD formaadiga. Pealegi võivad
DVD mängijad või salvestajad HD
kujutise kvaliteedil salvestatud plaate
mitte välja tõugata.
• 1080 60p/1080 50p formaadis
salvestatud filme saab taasesitada ainult
1080 60p/1080 50p formaati toetavates
seadmetes.
Hoiatus autoriõiguste kohta
Teleprogrammid, filmid, videosalvestised
ja muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide loata
salvestamine võib olla õigusvastane.
Enne kasutamist
• See fotokaamera vastab DCF (Design
rule for Camera File system)
universaalstandardile, mille on määranud
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Ei garanteerita selles fotokaameras
salvestatud kujutiste taasesitust teistes
seadmetes, samuti teises seadmes
salvestatud või redigeeritud kujutiste
taasesitust selles fotokaameras.
Selles juhendis kasutatud kujutised
Selle juhendi illustratsioonidel kasutatud
kujutised on reprodutseeritud ning pole
tegelikud selle fotokaameraga salvestatud
kujutised.
Selles juhendis kirjeldatud andmete
spetsifikatsioonidest ja tehnilistest
tunnustest
Fotokaamera kasutamise andmed ja
tehnilised tunnused on saadud sellistes
mõõtetingimustes, väljaarvatud juhendis
näidatud olukorrad: 25ºC (77°F)
temperatuuril ja kasutades akut, mis on
täielikult täis laaditud umbes tund pärast
laadimislambi kustumist.
Kasutamine ja hooldus
Käsitsege seadet hoolikalt, ärge tehke seda
lahti, ärge modifitseerige, hoidke tugevate
põrutuste, näiteks löökide ja
mahakukkumise eest ning ärge astuge
sellele peale. Eriti hoolikalt käsitsege
objektiivi.
Märkus fotokaamerast vabanemise/
selle teistele edasiandmise kohta
Enne fotokaamerast vabanemist või selle
teistele edasiandmist on soovitav kustutada
registreeritud näod, et kaitsta isiklikku
informatsiooni (31. lk).
EE
13
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 14 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Enne kasutamist
Pakendi sisu kontroll
Sulgudes on näidatud arv.
• Fotokaamera (1)
• Laetav aku NP-BX1 (1)
* Fotokaamera komplektis võib olla
mitu voolujuhet. Kasutage oma riigile/
regioonile vastavat voolujuhet.
• Õlarihm (1)
• Micro-USB kaabel (1)
• Objektiivi kate (1)
• Vahelduvvoolu adapter ACUD10 (1)
(klientidele teistes riikides/
regioonides)
• Tarvikute kinnituspesa kate (1)
(kinnitatud fotokaamerale)
• Puhastuslapp (1)
Vahelduvvoolu adapter ACUD11 (1)
(klientidele USAs ja Kanadas)
• Kasutusjuhend (1) (see juhend)
• Voolujuhe (1)* (ei kuulu USA ja
Kanada mudelite komplekti)
EE
14
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Seadme osad ja nupud
Täpsemat teavet kasutamise kohta vaadake sulgudes näidatud
lehekülgedelt.
Esikülg
Enne kasutamist
A Haagid õlarihma kinnitamiseks
• Kinnitage rihma mõlemad otsad
fotokaamerale.
F Diafragma apertuuri märgis/
makro ümberlülitamise märgis
G Makro ümberlülitamise rõngas
(47. lk)
H Teravustamise režiimi ratas
(23. lk)
I Teravustamise rõngas (23. lk)
B AF abivalgus (28. lk)/taimeri
lamp
C Objektiivi varjuki märgis
D Objektiiv
E Diafragma apertuuri rõngas
(23. lk)
EE
15
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Seadme osad ja nupud
Tagaosa/küljed
A
(välklambi väljanihutamine)
nupp (23. lk)
K Salvestamiseks: AEL (AE
lukustamine) nupp (30. lk)
Vaatamiseks:
(suurendamine) nupp (55. lk)
B Valgussensor
C Laadimislamp (37. lk)
D Micro-USB pesa (62. lk)
L Salvestamiseks: Fn
(funktsioon) nupp (24., 25. lk)
Vaatamiseks:
(kujutiste
indeks) nupp (55. lk)
E HDMI mikropesa
F m (mikrofon) pesa
• Kui on ühendatud väline
mikrofon, lülitub fotokaamera
seesmiselt mikrofonilt välisele
mikrofonile. Kui väline
mikrofon saab toidet seadmest,
millele on ühendatud, varustab
seda mikrofoni toitega
fotokaamera.
M Juhtratas (19. lk)
N
(kustutamine) nupp (50. lk)
O MENU nupp (27. lk)
G LCD ekraan (20. lk)
H
(taasesitus) nupp (49. lk)
I Juhtketas (24., 51. lk)
J MOVIE (film) nupp (30.,
48. lk)
EE
16
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Seadme osad ja nupud
Ülal
B Särikompensatsiooni ratas
(23. lk)
C C (kohandamine) nupp (30. lk)
Sony teeninduskeskusega. Võite
samuti kasutada tarvikuid, mis
ühilduvad tarvikute kinnituspesaga.
Ei garanteerita toiminguid teiste
tootjate tarvikutega.
D Toitelüliti (43. lk)
E Režiimi juhtratas (51. lk)
F Multiliidese pesa*
• Mõnda tarvikut ei saa võib-olla
täielikult sisestada ning need
ulatuvad multiliidese pesa
tagaosast välja. Siiski, kui
tarviku konnektor siseneb
lõpuni pesasse, on ühendus
teostatud.
Pildisensori positsiooni
G
tähis
H Välklamp**
I Mikrofon***
*
Täpsemat informatsiooni
multiliidese pesaga ühilduvate
tarvikute kohta vaadake Sony
kodulehelt või võtke ühendus Sony
edasimüüja või kohaliku volitatud
Fotokaamera pildiotsija
funktsioonid on saadaval ainult siis,
kui kasutate FDA-EV1MK
pildiotsija tarvikut (ei ole
komplektis).
** Välklambi ülestõstmisel veenduge,
et seda ei tõkesta sõrmed või
esemed, siis lükake (välklambi
välja nihutamine) lülitit. Kui
välklampi ei kasutata, vajutage see
sõrmega tagasi oma kohale.
Välklambi sisselükkamisel ärge
jätke sõrmi vahele.
*** Ärge katke seda kinni filmi
salvestamise ajal. Vastasel juhul
võib tekkida müra või väheneda
helitugevus.
EE
17
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Enne kasutamist
A Katiku nupp (46. lk)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Seadme osad ja nupud
All
A Akuosa (36. lk)
B Mälukaarti pilu (41. lk)
C Ligipääsu lamp (42. lk)
D Fikseerimishoob
E Kõlar
F Statiivi kinnituspesa
• Kinnitage statiiv kruviga, mis
on lühem kui 5,5 mm
(7/32 tolli). Vastasel juhul ei
saa fotokaamerat korralikult
kinnitada ja see võib viga saada.
G Aku/mälukaarti pesa kate
(36., 41. lk)
EE
18
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Seadme osad ja nupud
Juhtratta kasutamine
Enne kasutamist
• DISP (Display Contents) funktsioon on määratud juhtratta ülaosale (29.
lk). Võite soovitud funktsioonid määrata juhtratta vasakule poolele,
paremale poolele ja allosale (30. lk).
• Võite teisaldada valiku raami, pöörates juhtratast või vajutades jutratta
ülaosa/allosa/vasakut poolt/paremat poolt. Selles juhendis näidatakse
juhtratta ülaosa/allosa/vasaku poole/parema poole vajutamist v/V/b/B
abil.
EE
19
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Ikoonid ekraanil
LCD ekraani režiimis*
Taasesitus (põhiinformatsiooni
kuvamise režiim)
* Pildiotsija režiim on saadaval ning sobib pildistamiseks välise
pildiotsijaga (ei ole komplektis).
A
Indikatsioon Tähendus
Mälukaart ((41. lk))/
üleslaadimine (33. lk)
Indikatsioon Tähendus
P P* A
Pildistamise režiim
(51. lk)
SM
100
Salvestatavate kujutiste
arv
Fotode formaat (27. lk)
Registri number (51. lk)
Stseeni tuvastuse ikoon
(25. lk)
24M 10M
4.6M 20M
8.7M
3.9M
Fotode mõõt (26. lk)
Fotode kvaliteet (26. lk)
Ülekatmise ikoon
AF abivalgus
Filmide kaadrisagedus
(28. lk)
EE
20
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Ikoonid ekraanil
Indikatsioon Tähendus
Filmide salvestamise
režiim (28. lk)
B
Indikatsioon Tähendus
Sarivõtte režiim (25. lk)
Akusse jäänud laeng
(39. lk)
Toimub välklambi
laadimine
Filmi salvestamise ajal ei
salvesta heli (29. lk)
Enne kasutamist
Välklambi režiim
(25. lk)/punasilmsuse
efekti vähendamine
(29. lk)
Seadistuse efekt on välja
lülitatud (30. lk)
Teravustamise režiim
(23. lk)
Tuule müra
vähendamine (29. lk)
Automaatse
teravustamise tsoon
(25. lk)
SteadyShot/SteadyShot
hoiatus (45. lk)
Maheda naha efekt
Ülekuumenemise
hoiatus (12. lk)
Andmebaasi fail on täis /
andmebaasi faili viga
Näotuvastus /naeratuse
tuvastuse katik (25. lk)
Taasesituse režiim
(31. lk)
100-0003
Kausta - faili number
-
Kaitse (31. lk)
DPOF
Prindikorraldus (DPOF)
(31. lk)
Hoiatus väikese
järelejäänud laengu
kohta (39. lk)
Mõõtmisrežiim (25. lk)
Valge tasakaal
(automaatne,
eelseadistatud,
kohandatud,
värvitemperatuur,
7500K A5 G5 värvifilter) (25. lk)
AWB
Dünaamilise diapasooni
optimeerija/Auto HDR
(55. lk)
Loominguline stiil
(54. lk)/kontrast,
küllastus, teravus
+3 +3 +3
EE
21
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Ikoonid ekraanil
Indikatsioon Tähendus
Kujutise efekt (26. lk)
Indikatsioon Tähendus
2013-1-1
10:37PM
Kuvatud kujutise
salvestamise kuupäev/
kellaaeg
3/7
Kujutise number/valitud
kuvarežiimis salvestatud
kujutiste arv
Portree automaatne
kadreerimine (26. lk)
z
Jälgiv teravustamine
Teravustami
ne jälgimisel
Särikompensatsioon/
manuaalne mõõtmine
D
Välklambi
kompensatsioon (25. lk)
Indikatsioon Tähendus
EV skaala (ainult
pildiotsija režiimile)
Naeratuse tuvastuse
tundlikkuse indikaator
Punktmõõtmise ring
Tase
Arukas telekonverter
Arukas suum/Selge
kujutise suumimine
(27. lk)/digitaalne suum
(27. lk)
Katiku kiiruse indikaator
C
Diafragma apertuuri
indikaator
Indikatsioon Tähendus
Makro režiim
REC 0:12
Filmi salvestamise aeg
(min:s)
z
Fookuse staatus (46. lk)
1/250
Katiku kiirus
F3.5
Diafragma apertuuri
väärtus
ISO400
ISO arv (53. lk)
AE lukustamine (23. lk)
Auto HDR kujutise viga
Kujutise efekti viga
Histogramm
EE
22
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 23 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonide loetelu
Funktsioonid, mida saab käivitada
nuppude/ratastega
Võite seadistada või käivitada erinevaid funktsioone, kasutades neid nuppe/
rattaid.
Nuppude/rataste asukohta vaadake “Seadme osad ja nupud” (15. lk).
Režiimi ratas
Lülitab ümber pildistamise režiimi.
MENU nupp
Kuvab menüü ekraani, et seadistada menüü parameetrit.
Salvestab filme.
AEL nupp/
nupp
Fikseerib kogu ekraani särituse./Suurendab kuvatavat
kujutist.
Fn nupp/
nupp
Kuvab seadistuste ekraani funktsioonidele, mis on
seadistatud Fn nupuga. Pildiotsija režiimis lülitab Quick
Navi ekraanile./Kuvab ekraanil üheaegselt mitut
kujutist.
DISP juhtrattal
nupp
nupp
Muudab LCD ekraanil kuvatud salvestise
informatsiooni.
Kuvab kujutisi.
Kuvab teejuhti fotokaameras./Kustutab kujutised.
C (kohandus) nupp
Määrab nupule sagedasti kasutatud funktsiooni.
Teravustamise režiimi
ratas
Võite valida teravustamise meetodi vastavalt objekti
liikumisele.
Särikompensatsiooni ratas Seadistab särituse reguleerimise vahemiku.
Diafragma apertuuri
rõngas
Manuaalselt seadistab diafragma apertuuri väärtuse (F arv).
Makro ümberlülitamise
rõngas
Lülitab lähiplaani salvestamise režiimi.
Teravustamise rõngas
Võite manuaalselt reguleerida fookuse.
(välklambi välja
nihutamine) lüliti
Tõstab välklambi üles.
EE
23
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funktsioonide loetelu
MOVIE nupp
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsiooni valik Fn (funktsioon)
nupuga
Fn nupuga teostatud seadistused või funktsioonid, mida pildistamisel sageli
kasutatakse.
1 Vajutage Fn nuppu.
2 Valige vajalik parameeter v/V/b/B abil juhtrattal,
siis vajutage z, et täita.
Ilmub seadistuste ekraan.
3 Täites toimingute teejuhi juhised,
valige ja täitke vajalik
funktsioon.
Toimingute teejuht
Funktsiooni otse seadistamine salvestamise informatsiooni ekraanil
Pöörake juhtratast, vajutamata z 2. toimingul, et funktsioone seadistada
otse pildistamise informatsiooni ekraanil. Tagumist juhtratast kasutades
saab erinevaid funktsioone täpselt reguleerida.
EE
24
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida Fn
(funktsioon) nupuga
Funktsioonid, mida saab valida Fn nupuga, on sellised:
Seadistab sarivõtte režiimi, näiteks vahetpidamata
salvestamisel.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Self-timer/
Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket)
Flash Mode
Teostab välklambi seadistusi.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless*1)
ISO
Reguleerib valgustundlikkust. Mida suurem arv, seda suurem
katiku kiirus.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO kuni 102400)
Metering Mode
Võite valida valgustuse heleduse mõõtmismeetodi.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Võite valida teravustamise tsooni.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Reguleerib kujutise värvitoone.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automaatselt kompenseerib heledust ja kontrasti.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Võite valida kujutise töötlusviisi.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Reguleerib välklambi valguse intensiivsust.
(+3.0EV kuni –3.0EV)
Smile/Face Detect.
Võite valida, et tuvastada nägusid ja automaatselt reguleerida
erinevaid seadistusi. Seadistab, et naeratuse tuvastamisel
automaatselt vabastada katikut.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
Scene Selection
Võite valida eelteostatud seadistused vastavalt stseeni
tingimustele.
(Portrait/Sports Action/Landscape/Sunset/Night Scene/Handheld Twilight/Night Portrait)
EE
25
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funktsioonide loetelu
Drive Mode
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida Fn (funktsioon) nupuga
Movie
Võite valida särirežiimi filmi salvestamiseks vastavalt
objektile või efektile.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Salvestab fotod unikaalse tekstuuriga vastavalt soovitud
efektile.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Auto Port. Framing
Analüüsib stseeni, kui salvestab nägu, ning talletab teise
parema kompositsiooniga kujutise.
(Off/Auto)
Auto Mode
Võite valida automaatse salvestamise režiimi.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Seadistab maheda naha efekti ja selle taseme.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*2
Seadistab fotode kvaliteedi.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*2
Võite valida fotode formaadi.
(3:2/16:9)
Image Size*2
Võite valida fotode mõõdu.
(L/M/S)
*1 Juhtmeta välklambiga salvestamine ei ole saadaval, kasutades sisseehitatud
välklampi.
*2 Saadaval ainult siis, kui kasutate Quick Navi.
EE
26
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU
nupuga
Võite teostada fotokaamera põhiseadistusi või täita funktsioone, näiteks
salvestamine, taasesitus jne.
Vajutage MENU nuppu, valige vajalik parameeter v/V/b/B abil
juhtrattal, siis vajutage juhtratta keskele.
Valige lehekülg menüüs
Valige parameeter menüüs
Funktsioonide loetelu
Fotode salvestamise menüü
Image Size
Võite valida fotode mõõdu.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio
Võite valida fotode formaadi.
(3:2/16:9)
Quality
Seadistab fotode kvaliteedi.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Võite valida panoraamkujutiste mõõdu.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Seadistab panoraamkujutiste salvestamise suuna.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom*
Tagab kõrgema kvaliteediga suurendatud kujutise võrdluses
digitaalse suumiga.
(On/Off)
Digital Zoom*
Teostab kujutise suumimist suurema suurendusega, võrreldes
selge kujutise suumimisega (Clear Image Zoom).
(On/Off)
EE
27
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Long Exposure NR
Seadistab müra vähendamise kujutistel, millel katiku kiirus
on üks sekund või rohkem.
(On/Off)
High ISO NR
Seadistab müra vähendamise salvestamisel kõrge
tundlikkusega.
(Normal/Low/Off)
AF Illuminator
Seadistab AF abivalguse, mis valgustab pimedat stseeni,
aidates teravustada.
(Auto/Off)
* Saadaval ainult siis, kui [Smart Telecon./Zoom] (30. lk) on seadistatud [Zoom].
Color Space
Muudab värvide taasesituse diapasooni.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Seadistab, kas reguleerida säritust, vajutades katiku nupu
pooleldi alla. See on käepärane fookuse ja särituse eraldi
reguleerimiseks.
(On/Off)
Memory
Registreerib sagedamini kasutatud režiimide ja seadistuste
kombinatsioonid ning võimaldab režiimi rattaga neile
kombinatsioonidele lihtsalt ligi pääseda.
(1/2/3)
Filmi salvestamise menüü
File Format
Võite valida filmi failiformaadi.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Võite valida salvestatud filmi kaadri kvaliteedi ja mõõdu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Seadistab SteadyShot.
(On/Off)
Auto Slow Shutter
Seadistab, kas reguleerida automaatselt katiku kiirust,
salvestades filme, kui objekt on tume.
(On/Off)
EE
28
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Audio Recording
Seadistab, kas filmi salvestamise ajal salvestada heli.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Vähendab tuule müra filmi salvestamise ajal.
(On/Off)
Kohanduste menüü
Pildiotsijat (sold separately) kasutades seadistab meetodi,
kuidas lülitada ümber pildiotsija ja LCD ekraani vahel.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Vähendab punasilmsuse efekti, kui kasutate välklampi.
(On/Off)
Grid Line
Seadistab ruudujoonte kuvamise, et lihtsustada objekti
paigutamist.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Kuvab salvestatud kujutist pärast salvestamist. Võite
seadistada, kui kaua kujutist kuvatakse.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Funktsioonide loetelu
FINDER/LCD Setting
DISP Button(Monitor) Seadistab LCD ekraani kuvamise režiimid, mida saab valida,
vajutades DISP juhtrattal.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Seadistab pildiotsija ekraani kuvamise režiimid, mida saab
valida, vajutades DISP juhtrattal, kui kasutate pildiotsijat
(sold separately).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level*
Rõhutab kindla värviga fookuse diapasooni kontuure.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Seadistab värvi, millist kasutada kontuuride rõhutamiseks.
(Red/Yellow/White)
MF Assist
Kuvab suurendatud kujutist, kui teravustate manuaalselt.
(On/Off)
EE
29
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Focus Magnif. Time
Seadistab, kui kaua kuvatakse suurendatud kujutist.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Seadistab, kas kuvada ekraanil funktsiooni efekti, näiteks
särikompensatsiooni väärtuse efekti.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
* Saadaval ainult siis, kui kasutate taasesituse suurendust. Kasutage seda funktsiooni,
kui [Focus Magnifier] määrate kohanduste nuppudele või lülitate sisse [MF Assist]
funktsiooni.
Func. of C Button
Määrab soovitud funktsioonid C (kohandus) nupule.
(Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin Effect/
Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Aspect Ratio/Quality/AEL hold/
AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/ AF/MF Control
Hold / AF/MF Control Toggle / Smart Telecon./Zoom /Focus
Magnifier/Memory/Deactivate the LCD/Not set)
Func. of AEL button
Määrab soovitud funktsioonid AEL nupule. Saadavad
funktsioonid on samasugused kui [Func. of C Button]
funktsioonid.
Func. of Left Button*
Soovitud funktsioonid määratakse juhtratta vasakule poolele.
Saadavad funktsioonid on samasugused kui [Func. of C
Button] funktsioonid.
Func. of Right
Button*
Soovitud funktsioonid määratakse juhtratta paremale poolele.
Saadavad funktsioonid on samasugused kui [Func. of C
Button] funktsioonid.
Func. of Down
Button*
Soovitud funktsioonid määratakse juhtratta allosale.
Saadavad funktsioonid on samasugused kui [Func. of C
Button] funktsioonid.
Smart Telecon./Zoom Võite valida kasutatava funktsiooni, kui [Smart Telecon./
Zoom] on määratud nupule.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
Seadistab, kas alati lubada MOVIE nuppu.
(Always/Movie Mode Only)
* “AEL hold”, “
AEL hold” ja “AF/MF Control Hold” ei saa määrata.
EE
30
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Exp.comp.set
Seadistab, kas reguleerida säritust välklambi valguse raadiuses.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Võite valida väärtuse nihutuse järjestuse, kui pildistate
nihutatud särituse ja valge tasakaaluga.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.: Shading Kompenseerib ekraani varjutatud nurki, mille põhjuseks on
objektiiv.
(Auto/Off)
Vähendab objektiivi põhjustatud värvimoonutusi ekraani
nurkades.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompenseerib moonutusi ekraanil, mida põhjustas objektiiv.
(Auto/Off)
Face Priority Tracking Seadistab, kas jälgimise režiimis jälgida eelistatult nägusid.
(On/Off)
Face Registration
Registreerib või vahetab eelistatud inimese, kellele teravustada.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Taasesituse menüü
Still/Movie Select
Võite valida kujutiste taasesituse formaadi.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Kustutab kujutise.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Kuvab slaidiseanssi.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Kuvab üheaegselt mitut kujutist.
(4 Images/9 Images)
Rotate
Pöörab fotot vastupidiselt kellaosuti liikumise suunale.
(0°/90°/180°/270°)
Protect
Kaitseb kujutisi.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Lisab fotole prindikorralduse märgise.
(DPOF Setup/Date Imprint)
EE
31
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funktsioonide loetelu
Lens Comp.: Chro.
Aber.
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Picture Effect
Lisab kujutistele erineva tekstuuri.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Reguleerib helitugevust.
Playback Display
Seadistab, kuidas kuvada portree suunitluses salvestatud
kujutist.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Mälukaarti tööriista menüü
Format
Vormindab mälukaarti.
File Number
Seadistab fotode ja filmide failide nummerdamise meetodi.
(Series/Reset)
Folder Name
Võite valida nimetuse formaadi kaustadele, milles on
talletatud fotofailid.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Vahetab valitud kausta fotode talletamiseks.
New Folder
Loob uue kausta fotode ja filmide talletamiseks (MP4).
Recover Image DB
Taastab kujutiste andmebaasi faili ning võimaldab salvestada
ja taasesitada.
Display Card Space
Kuvab filmide järelejäänud salvestusaega ja salvestatavate
fotode arvu mälukaartil.
Kella seadistamise menüü
Date/Time Setup
Seadistab kuupäeva ja kellaaja, samuti ülemineku suveajale.
Area Setting
Seadistab kasutamise koha.
EE
32
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
Seadistuste menüü
Seadistab kursori algse positsiooni menüüs ülemisel või
viimati valitud parameetril.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Seadistab [Delete] või [Cancel] vaikeseadistusena
kustutamise kinnitamise ekraanile.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Lülitab sisse või välja režiimi ratta teejuhi (iga salvestamise
režiimi selgitus).
(On/Off)
LCD Brightness
Seadistab LCD ekraani heleduse.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Kui kasutate pildiotsijat (sold separately), seadistab
pildiotsija heleduse.
(Auto/Manual)
LCD Quality
Seadistab ekraani displei kvaliteedi.
(High/Standard)
Power Saving Start
Time
Seadistab, kui kaua aja pärast fotokaamera lülitub
elektrienergia säästu režiimi.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Seadistab resolutsiooni, kui fotokaamera on ühendatud
HDMI telerile.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Käivitab fotokaamera, kasutades telerit, mis toetab
“BRAVIA” Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Seadistab fotokaamera üleslaadimise funktsiooni, kui
kasutate Eye-Fi kaarti.
(On/Off)
USB Connection
Seadistab USB ühendusmeetodi, tuginedes ühendatavatele
seadmetele.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Funktsioonide loetelu
Menu start
EE
33
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Funktsioonid, mida saab valida MENU nupuga
USB LUN Setting
Seadistab režiimi, kui fotokaamera on ühendatud arvutile,
kasutades USB ühendust.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Seadistab, kas varustada toitega läbi USB ühenduse.
(On/Off)
PAL/NTSC Selector
Kuvab selles fotokaameras salvestatud filme NTSC
(ainult 1080 50i
süsteemi TV.
ühilduvatel mudelitel) (PAL/NTSC)
Audio signals
Seadistab fotokaamera toimingute helisignaali .
(On/Off)
* Ilmub, kui fotokaamerasse on sisestatud Eye-Fi kaart (sold separately).
Version
Language
Kuvab fotokaamera tarkvara versiooni.
Võite valida keele.
Demo Mode
Lülitab sisse või välja filmi taasesituse demonstratsiooni.
(On/Off)
Initialize
Taastab vaikeseadistused.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
EE
34
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotokaamera teejuhi kasutamine
(kustutamine) nupp
Funktsioonide loetelu
Võite kasutada (kustutamine) nuppu
mitte ainult kujutiste kustutamiseks, vaid
samuti sisseehitatud kasutusjuhendi
kuvamiseks.
Vajutage (kustutamine) nuppu Fn
ekraanil või menüüs, et vaadata hetkel
valitud funktsiooni või seadistuse
selgitusi.
EE
35
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 36 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotokaamera ettevalmistamine
Aku laadimine
Kui kasutate fotokaamerat esimest korda, laadige kindlasti aku.
Laetud aku tühjeneb pikkamööda ka siis, kui seda ei kasutata. Salvestamise
võimaluse möödalaskmise vältimiseks laadige enne salvestamist veel kord aku.
1 Lükake hooba, et avada pesa kate.
2 Sisestage aku lõpuni, vajutades
Fikseerimishoob
selle nurgaga fikseerimishooba.
3 Sulgege kate.
EE
36
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Aku laadimine
4 Ühendage fotokaamera vahelduvvoolu adapterile (kompl.) microUSB kaabliga (kompl.), siis ühendage vahelduvvoolu adapter
vahelduvvoolu kontaktile.
Klientidele USAs ja Kanadas
Fotokaamera ettevalmistamine
Voolujuhe
Klientidele teistes riikides/regioonides
Laadimislamp süttib oranžilt ja algab
laadimine.
• Lülitage fotokaamera välja, kuni laete
akut.
• Võite laadida ka osaliselt laetud akut.
• Kui laadimislamp vilgub ja laadimine
pole lõppenud, võtke aku välja ja
sisestage veel kord.
Laadimislamp
Helendab: toimub laadimine
Kustunud: laadimine on lõpetatud
Vilgub:
on tekkinud laadimise viga või
laadimine on ajutiselt peatatud, kuna
fotokaamera temperatuur ei ole
sobivas vahemikus
EE
37
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Aku laadimine
Märkused
• Kui fotokaamera laadimislamp vilgub, kui vahelduvvoolu adapter on ühendatud
vahelduvvoolu kontaktile, näitab see, et laadimine on ajutiselt katkestatud, kuna
temperatuur on väljapool soovitatud vahemikku. Laadimine jätkub, kui temperatuur
on jälle sobivas vahemikus. Akut on soovitav laadida 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
temperatuuril.
• Võimalik, et akut ei laeta efektiivselt, kui selle kontaktid on määrdunud. Sellisel
juhul pühkige õrnalt tolm aku kontaktidelt pehme lapiga või vatiga.
• Ühendage vahelduvvoolu adapter (kompl.) lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontaktile. Kui vahelduvvoolu adapteri kasutamise käigus tekivad talitlushäired,
tõmmake viivitamatult pistik vahelduvvoolu kontaktist välja, et ühendada seade lahti
toiteallikast.
• Pärast laadimise lõpetamist ühendage vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu
kontaktilt lahti.
• Kasuta kindlasti ainult originaalset Sony akut, micro-USB kaablit (kompl.) ja
vahelduvvoolu adapterit (kompl.).
Laadimisaeg (täislaadimine)
Laadimisaeg on umbes 155 minutit, kasutades vahelduvvoolu adapterit
(kompl.).
Märkus
• Tabelis on näidatud laadimisaeg, kasutades täiesti tühja akut 25°C (77°F)
temperatuuril. Laadimine võib nõuda rohkem aega, sõltuvalt kasutamise ja
keskkonna tingimustest.
EE
38
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Aku laadimine
Laadimine, ühendades arvutile
Akut on võimalik laadida, ühendades fotokaamera micro-USB kaabliga
arvutile.
Akusse jäänud laengu kontroll
Ekraanile ilmub järelejäänud laengu indikaator.
Palju
Vähe
Märkused
• Möödub umbes üks minut, kuni ilmub õige järelejäänud laengu indikaator.
• Teatud tingimustes võib kuvatud aku järelejäänud laeng olla vale.
• Kui fotokaamerat teatud aega ei käivitata, kuni seade on sisse lülitatud, lülitub
fotokaamera automaatselt välja (automaatse väljalülitumise funktsioon).
EE
39
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotokaamera ettevalmistamine
Märkus
• Laadides arvutit kasutades, võtke arvesse alljärgnevat.
– Kui fotokaamera on ühendatud sülearvutile, mis pole ühendatud vahelduvvoolu
võrku, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige kaua aega.
– Ärge lülitage sisse/välja ning ärge taaskäivitage arvutit, samuti ärge aktiveerige
arvutit unerežiimist, kui arvuti ja fotokaamera vahel on loodud USB ühendus. See
võib põhjustada fotokaamera talitlushäireid. Enne arvuti sisse/välja lülitamist,
taaskäivitamist või unerežiimist aktiveerimist ühendage fotokaamera arvutilt lahti.
– Laadimist ei garanteerita, kasutades kasutaja valmistatud arvutit või
modifitseeritud arvutit.
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Aku laadimine
Aku
Täpsemat informatsiooni aku tööea kohta vaadake 66. lk.
Toitevarustus
Fotokaamerat saab toitega varustada vahelduvvoolu kontaktist, ühendades
vahelduvvoolu adapterile (kompl.), kasutades micro-USB kaablit (kompl.).
Pikaajalisel salvestamisel on võimalik vähendada akulaengu kulu.
Võite kujutisi salvestada või taasesitada, sisestamata fotokaamerasse akut.
Sisestage siiski täislaaditud aku, kui salvestate olukordades, mis nõuavad
suurt elektrienergia kulu, näiteks kui kasutate pildiotsijat (ei ole
komplektis) või salvestate filme. Vastasel juhul on mõned funktsioonid
piiratud.
Aku väljavõtmine
Fikseerimishoob
Lükake fikseerimishooba. Ärge laske
akul maha kukkuda.
Märkus
• Enne kaasaskandmist või hoiule jätmist pange aku plastkotti vms, et hoida aku
kontakte puhastena ja vältida lühist kokkupuutel metallesemetega jne.
EE
40
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mälukaarti sisestamine (ei ole
komplektis)
“Memory Stick Duo” ja SD kaarte saab kasutada selles fotokaameras.
Täpsemat informatsiooni vaadake 42. lk.
1 Lükake hooba, et avada pesa kate.
komplektis).
• Suunates täkilist nurka, nagu
illustratsioonil näidatud, sisestage
mälukaart, kuni see fikseerub
klõpsatusega.
Veenduge, et täkiline nurk on õigesti
suunatud.
3 Sulgege kate.
EE
41
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotokaamera ettevalmistamine
2 Sisestage mälukaart (ei ole
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mälukaarti sisestamine (ei ole komplektis)
Mälukaarti väljavõtmine
Ligipääsu lamp
Veenduge, et ligipääsu lamp on
kustunud ja vajutage üks kord
mälukaarti.
Märkus
• Ärge võtke mälukaarti/akut välja, kuni helendab ligipääsu lamp. See võib rikkuda
andmed või mälukaarti.
Mälukaartid, mida saab kasutada
Selles fotokaameras saab kasutada sellist tüüpi mälukaarte. Siiski ei
garanteerita kõikide mälukaartide puhul õigeid toiminguid.
Mälukaart
Fotodele
Filmidele
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(ainult Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
—
(ainult Mark2)
SD mälukaart
(4. klassi või kiirem)
SDHC mälukaart
(4. klassi või kiirem)
SDXC mälukaart
(4. klassi või kiirem)
microSD mälukaart
(4. klassi või kiirem)
microSDHC mälukaart
(4. klassi või kiirem)
microSDXC mälukaart
(4. klassi või kiirem)
• Selles juhendis tabelis näidatud tooteid nimetatakse selliselt:
A: “Memory Stick Duo”
B: “Memory Stick Micro”
C: SD kaart
D: microSD mälukaart
Märkus
• Kui selles fotokaameras kasutate “Memory Stick Micro” või microSD mälukaarte,
kasutage kindlasti vastavat adapterit.
EE
42
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Fotokaamera esmakordsel sisse lülitamisel või pärast funktsioonide
lähtestamisel ilmub kuupäeva ja kellaaja seadistamise ekraan.
1 Seadistage toitelüliti ON, et
lülitada fotokaamerat sisse.
Ilmub kuupäeva ja kellaaja seadistamise
ekraan.
• Fotokaamera välja lülitamiseks
seadistage toitelüliti OFF.
Fotokaamera ettevalmistamine
2 Veenduge, et ekraanil on valitud
[Enter], siis vajutage z juhtrattal.
3 Valige geograafiline regioon, siis vajutage z.
4 Valige iga parameeterb/B abil,
siis seadistage arvuline väärtus
v/V abil.
[Daylight Svg.]: lülitab sisse või välja
suveajale ülemineku seadistuse.
[Date Format]: võite valida kuupäeva
kuvamise formaadi.
• Kesköö on 12:00 AM ja keskpäev
12:00 PM.
EE
43
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
5 Korrake 4. toimingut, et seadistada teisi parameetreid, siis
vajutage z juhtrattal.
6 Veenduge, et ekraanil on valitud [Enter], siis vajutage z
juhtrattal.
Kuupäeva ja kellaaja seadistamise tühistamine
Vajutage MENU nuppu.
Kuupäeva/kellaaja ja regiooni seadistamine veelkord
Kuupäeva ja kellaaja seadistamise ekraan ilmub automaatselt ainult siis,
kui lülitate toite esimest korda sisse. Kuupäeva ja kellaaja veel kord
seadistamiseks kasutage menüüd.
MENU nupp t
1 t [Date/Time
Setup] või [Area Setting] (32. lk)
MENU nupp
Kuupäeva ja kellaaja seadistuse säilitamine
Selles fotokaameras on seesmine laetav aku, et säilitada kuupäeva, kellaaja
ja teisi seadistusi vaatamata sellele, kas toide on sisse lülitatud või aku
sisestatud.
EE
44
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Selge kujutise salvestamine
fotokaamera värinata
Fotokaamera värin tähendab selle soovimatut liikumist pildistamise ajal,
luues häguse kujutise.
SteadyShot funktsioon on saadaval fotokaameras, et vähendada
fotokaamera värina efekti filmi salvestamise ajal.
MENU nupp t
1 t [SteadyShot] t valige vajalik seadistus.
Fotokaamera ettevalmistamine
Märkus
• SteadyShot funktsioon on saadaval ainult filmi salvestamiseks. SteadyShot
funktsiooni ei saa kasutada fotode salvestamisel.
EE
45
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 46 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kujutiste salvestamine ja vaatamine
Fotode salvestamine
Automaatses režiimis fotokaamera analüüsib objekti ja võite pildistada
vastavate seadistustega.
1 Seadistage režiimi ratas
(Auto Mode) positsiooni.
2 Hoidke fotokaamerat tugevasti,
nagu illustratsioonil näidatud.
3 Vajutage katiku nupp pooleldi alla, et teravustada.
Kui kujutis on fookuses, süttib indikaator (z).
• Väikseim kaugus pildistamiseks on umbes 0,3 m (1 jalg) (pildisensorist
(17. lk)).
4 Vajutage katiku nupp lõpuni alla, et salvestada kujutist.
• Kui fotokaamera tuvastab ja salvestab näo [Auto Port. Framing] seadistatult
[Auto], kärbitakse salvestatud kujutis automaatselt sobivasse
kompositsiooni. Nii originaal- kui kärbitud kujutis talletatakse.
EE
46
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotode salvestamine
Salvestamise viisid
• Kui pöörate makro ümberlülitamise rõnga
seisu “0,2m-0,35m”, seadistatakse
fotokaamera makro režiimi. Väikseim kaugus
pildistamiseks on umbes 0,2 m (0,65 jalga).
Makro režiim sobib objektide, näiteks lillede
või toitude lähiplaani jäädvustamiseks.
Makro ümberlülitamise rõngas
Kujutiste salvestamine ja vaatamine
EE
47
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Filmide salvestamine
1 Vajutage MOVIE nuppu, et alustada
MOVIE nupp
salvestamist.
• Filmi salvestamist saab alustada mis
tahes salvestamise režiimis.
• Automaatse teravustamise režiimis
reguleerib fotokaamera pidevalt
fookust.
2 Vajutage veelkord MOVIE nuppu, et katkestada salvestamist.
Märkused
• Võimalik, et filmi salvestamise ajal salvestatakse fotokaamera toimingu heli. Võite
heli salvestamise välja lülitada, seadistades [Audio Recording] seisu [Off] (29. lk).
• Filmi vahetpidamata salvestamise aeg sõltub keskkonna temperatuurist või
fotokaamera seisukorrast. Vaadake “Märkused filmide vahetpidamata salvestamise
kohta” (68. lk).
• Kui ilmub
ikoon, on fotokaamera temperatuur liiga kõrge. Lülitage fotokaamera
välja ja oodake, kuni langeb selle temperatuur.
Faili formaadi muutmine
MENU nupp t
1 t [File Format] (28. lk).
EE
48
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kujutiste taasesitus
1 Vajutage
nuppu.
nupp
2 Valige kujutis, pöörates juhtketast.
• Filmide taasesituseks vajutage z juhtrattal.
Juhtratas
Peatamine/taasesitus
z
Kiiresti edasi
B
Kiiresti tagasi
b
Aeglane taasesitus edasi
Peatamise režiimis pöörake juhtratast
kellaosuti liikumise suunas.
Aeglane taasesitus tagasi
Peatamise režiimis pöörake juhtratast
kellaosuti liikumise vastassuunas.
• Filme taasesitatakse kaadrikaupa.
Helitugevus
V t v/V
Informatsiooni kuvamine
v
Kujutiste salvestamine ja vaatamine
Toimingud filmi taasesituse ajal
Märkused
• Võimalik, et teistes seadmetes salvestatud filme ei saa taasesitada selles fotokaameras.
Ümberlülitamine fotode ja filmide režiimide vahel
Fotode vaatamiseks seadistage [Still/Movie Select] seisu [Folder
View(Still)]; filmide taasesituseks seadistge [Still/Movie Select] seisu
[Folder View(MP4)] või [AVCHD View].
MENU nupp t
1 t [Still/Movie Select] t valige vajalik režiim.
EE
49
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kujutiste kustutamine
Kustutatud kujutist ei saa taastada. Enne kustutamist veenduge, et kustutate
soovitud kujutise.
1 Kuni kuvate kustutatavat kujutist,
vajutage
(kustutamine) nuppu.
(kustutamine) nupp
2 Valige [Delete] v abil juhtrattal, siis vajuta z.
Märkused
• Kaitstud kujutisi ei saa kustutada.
EE
50
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 51 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Salvestamise režiimi valik
Salvestamise režiimi valik
Pöörake režiimi ratast ja seadistage
vajalik salvestamise režiim.
Saadaval on sellised salvestamise režiimid.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Võite fotosid pildistada automaatselt reguleeritud
seadistustega.
Võite salvestada automaatselt reguleeritud säritusega (katiku
kiirus ja diafragma apertuuri väärtus). Teisi seadistusi saab
reguleerida manuaalselt.
Salvestamise režiimi valik
(Aperture Priority) Võite käsitsi reguleerida diafragma apertuuri väärtust
diafragma apertuuri rõngaga.
(Shutter Priority)
Võite käsitsi reguleerida katiku kiirust juhtrattaga.
(Manual
Exposure)
Võite pildistada pärast särituse manuaalset reguleerimist
(katiku kiirus ja diafragma apertuuri väärtus) juhtkettaga ja
apertuuri rõngaga.
1/2/3
Näitab seadistust, mis registreeriti [Memory] parameetril
fotode salvestamise menüüs (28. lk).
(Movie)
Võite salvestada filme. Võite käsitsi reguleerida säritust
(katiku kiirus ja diafragma apertuuri väärtus) M režiimis.
(Sweep
Panorama)
Võite jäädvustada panoraamkujutisi, liites mitu kujutist.
(Scene
Selection)
Võite salvestada fikseeritud seadistustega vastavalt stseenile.
EE
51
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Igas salvestamise režiimis saadavad
funktsioonid
Funktsioonid, mida saab kasutada, sõltuvad valitud salvestamise režiimist.
Tabelis tähendab , et funktsioon on saadaval, ning – tähendab, et
funktsioon ei ole saadaval.
Funktsioonid, mida ei saa kasutada, ilmuvad ekraanile hallivärviliselt.
Salvestamise
režiim (51)
/
Naeratuse Portree
Särikompen
Vahetpidamata
Taimer
Näotuvastus tuvastamise automaatne
satsioon
salvestamine
katik
kadreerimine
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kui salvestamise režiim on seadistatud M, saab säritust kompenseerida
ainult siis, kui [ISO] on seadistatud [AUTO].
EE
52
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 53 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mitmesugused funktsioonid
Mitmesuguste funktsioonide
kasutamine
See juhend annab peamiselt informatsiooni fotokaamera ja funktsioonide
loendi kasutamise kohta. Rohkem teavet fotokaamera kohta vaadake
“Cyber-shot User Guide”, kus on ära toodud detailne informatsioon paljude
funktsioonide kohta.
ISO/Mitme kaadri müra vähendamine
ISO tundlikkuse saab seadistada [AUTO] või reguleerida ISO 50 kuni ISO
25600.
1 Vajutage Fn nuppu ja valige [ISO].
2 Valige vajalik seadistus v/V abil juhtrattal.
Mitmesugused funktsioonid
• Kui valite [AUTO] ja vajutate B juhtrattal, võite muuta [AUTO]
seadistuse diapasooni [ISO AUTO Maximum] või [ISO AUTO
Minimum] parameetril.
• Kui valite
(Mitme kaadri müra vähendamine), võite valida suurema
ISO arvu kui maksimaalne ISO tundlikkus.
Fotokaamera pildistab automaatselt vahetpidamata mitu kujutist, liidab
kujutised, vähendab müra ja salvestab ühe kujutise.
EE
53
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mitmesuguste funktsioonide kasutamine
Loominguline stiil
Võite 13 stiili seast valida kujutise töötlemiseks vajaliku stiili ning
reguleerida igal [Loominguline stiil] parameetril kontrasti, küllastust ja
teravust.
1 Vajutage Fn nuppu ja valige [Loominguline
stiil].
2 Valige vajalik stiil v/V abil juhtnupul.
[Loominguline stiil]
parameeter
[Style Box]
Võite täpselt reguleerida seadistuse
ja talletada reguleeritud seadistuse.
Salvestamine hämaras, hoides kaamerat käes
Võite pildistada maastikku öösel, vähendades müra ja hägusust statiivi
kasutamata. Tehakse mitu võtet ja kasutatakse kujutise töötlust, et
vähendada objekti hägusust, fotokaamera värinat ja müra.
1 Seadistage
režiimi ratas
.
2 Vajutage Fn nuppu ja valige
[Salvestamine hämaras, hoides kaamerat käes].
EE
54
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mitmesuguste funktsioonide kasutamine
DRO/Auto HDR
Kasutades [DRO/Auto HDR] funktsiooni, võite salvestada kujutisi
erinevate kontrasti nüanssidega.
[D-Range Opt.]: jagades kujutise väikesteks tsoonideks, analüüsib
fotokaamera valguse ja varju kontrasti objekti ja tausta vahel, andes
optimaalse heleduse ja toonide üleminekuga kujutise.
[Auto HDR]: salvestab kolm erineva säritusega kujutist, siis ühitab õige
säritusega kujutise, alasäritusega kujutise heledad tsoonid ja ülesäritusega
kujutise tumedad tsoonid, et luua rikkaliku toonide üleminekuga kujutist.
1 Vajutage Fn nuppu ja valige [DRO/Auto HDR].
2 Valige vajalik seadistus v/V abil juhtrattal.
Mitmesugused funktsioonid
Taasesituse funktsioonid
Alljärgnevalt on ära toodud käepärased taasesituse funktsioonid.
Lülitab taasesituse ekraanile.
Suurendab või vähendab kujutisi.
Pöörake juhtratast, et suurendada või vähendada
kujutist. Pöörake juhtketast, et kuvada järgmist/eelmist
kujutist.
Kustutab tarbetud kujutised.
Kujutiste indeksi ekraan
Võite valida kuvatavate kujutiste arvu: MENU t
1 t [Image Index]
EE
55
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mitmesuguste funktsioonide kasutamine
Kuidas kasutada Quick Navi ekraani
Võite seadistusi otse muuta Quick Navi ekraanil, mis sobib pildiotsijat
(sold separately) kasutades.
Täpsemat informatsiooni pildiotsija kinnitamise kohta vaadake pildiotsija
komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
1 Vajutage DISP juhtrattal, et seadistada ekraani režiim
[For viewfinder].
2 Vajutage Fn nuppu, et lülitada ümber Quick Navi ekraanile.
[Auto Mode] või [Scene Selection] režiimis
P/A/S/M/[Sweep Panorama] režiimis
3 Valige parameeter v/V/b/B abil juhtrattal.
4 Seadistage parameeter juhtrattaga või juhtkettaga.
• Valige juhtrattaga suvand ja reguleerige see juhtrattaga.
• Vajutage juhtratta keskele, et kuvada valitud parameetri seadistamise ekraani.
• Vajutage veel kord Fn nuppu, et lõpetada Quick Navi kasutamine.
EE
56
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Mitmesuguste funktsioonide kasutamine
Quick Navi ekraanil saadavad funktsioonid
Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash Mode/
Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto HDR /
Loominguline stiil/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash Comp./ISO/
Aspect Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area
Märkused
• Halliks toonitud parameetrite seadistusi ei saa muuta.
• Kui kasutate [Loominguline stiil] (54. lk), saab mõnda seadistamise toimingut
teostada ainult seadistamise ekraanil.
Mitmesugused funktsioonid
EE
57
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 58 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Kujutiste vaatamine arvutis
Tarkvara kasutamine
Kasutage allnäidatud rakendusi, et optimeerida selle Cyber-shot
fotokaameraga salvestatud kujutiste kasutamist.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
Täpsemat teavet installimise kohta vaadake 62. kuni 63. lk.
“Image Data Converter” kasutamine
“Image Data Converter” abil võite teha alljärgnevat.
• Võite kuvada ja redigeerida RAW formaadis salvestatud kujutisi erinevate
korrektsioonimeetoditega, näiteks gradatsioonikõvera ja teravusega.
• Võite kujutisi reguleerida valge tasakaaluga, säritusega, [Creative Style] jne.
• Võite talletada arvutis kuvatud ja redigeeritud kujutised.
Võite kujutised salvestada RAW formaadis või tavalises failiformaadis.
• Võite kuvada ja võrrelda selle fotokaameraga salvestatud RAW kujutisi
ja JPEG kujutisi.
• Võite kujutisi hinnata 5 punkti süsteemis.
• Võite seadistada värvimarkeeringu.
“Image Data Converter” kasutamist vaata spikrist.
Klikkige [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” tehnilise toe veebisait (ainult ingliskeelne)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
EE
58
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tarkvara kasutamine
“PlayMemories Home” kasutamine
“PlayMemories Home” abil võite teha alljärgnevat.
• Võite fotokaameraga salvestatud kujutised importida arvutisse ja neid
seal vaadata.
• Võite vaatamiseks korrastada kujutised arvutis kalendri formaadis
salvestamise kuupäevade järgi.
• Võite retušeerida (punasilmsuse efekti korrektsioon jne.), printida ja saata
fotosid e-posti manusena ja muuta salvestamise kuupäeva.
• Võite kujutisi pöörata ja muuta nende mõõtu.
• Võite printida või talletada fotosid kuupäevaga.
• Võite Blu-ray Disc või DVD plaadile salvestada arvutisse imporditud
AVCHD filmid. (Vajalik internetiühenduse keskkond, kui salvestate
esimest korda Blu-ray Disc/DVD plaati.)
“PlayMemories Home” kasutamist vaadake “PlayMemories Home Help
Guide”.
Tööpinnal topeltklikkige
(PlayMemories Home Help Guide)
otseteeikoonil või klikkige [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Kasutades Windows 8, valige [PlayMemories Home] ikoon Start
ekraanil, et aktiveerida [PlayMemories Home], siis valige [PlayMemories
Home Help Guide] parameeter [Help] menüüs.
“PlayMemories Home” tehnilise toe veebisait (ainult ingliskeelne)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
EE
59
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Kujutiste vaatamine arvutis
Märkused
• “PlayMemories Home” ei ühildu Mac operatsioonisüsteemi arvutitega. Kui vaatate
kujutisi Mac operatsioonisüsteemi arvutites, kasutage vastavat rakendustarkvara,
mis kuulub Mac operatsioonisüsteemi arvuti komplekti.
• Filmid, mis on salvestatud [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] või [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] seadistusega [Record Setting]
parameetril, muundatakse “PlayMemories Home” abil, et salvestada AVCHD
plaadile. See muundamine võib nõuda palju aega. Plaadile ei saa kujutisi salvestada
originaalkvaliteedil. Kujutiste talletamiseks originaalkvaliteedil peab filmid
talletama Blu-ray Disc.
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tarkvara kasutamine
Soovitav arvutikeskkond (Windows)
Tarkvara kasutamiseks ja kujutiste importimiseks, kasutades USB
ühendust, on soovitav selline arvutikeskkond.
Operatsioonisüsteem Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
(eelinstallitud)
Windows 7 SP1/Windows 8
“PlayMemories
Home”
Protsessor: Intel Pentium III 800 MHz või kiirem
(kõrglahutusega filmide taasesituseks/redigeerimiseks: Intel
Core Duo 1,66 GHz või kiirem/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
või kiirem, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz või kiirem (AVC HD
(FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz või kiirem (AVC HD
(PS)))
Mälu: Windows XP 512 MB või rohkem (soovitav 1 GB või
rohkem), Windows Vista/Windows 7/Windows 8 1 GB või
rohkem
Kõvaketas: installimiseks vajalik vaba ruum kettal - umbes
500 MB
Displei: ekraani resolutsioon - 1024 × 768 punkti või rohkem
“Image Data
Converter Ver.4”
Protsessor/mälu: Pentium 4 või kiirem/1 GB või rohkem
Displei: 1024 × 768 punkti või rohkem
* Ei toetata 64 bitist versiooni ja Starter (Edition) versiooni. Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 või uuem versioon on vajalik, et
kasutada plaatide salvestamise funktsiooni.
** Starter (Edition) versiooni ei toetata.
Soovitav arvutikeskkond (Mac)
Tarkvara kasutamiseks ja kujutiste importimiseks, kasutades USB
ühendust, on soovitav selline arvutikeskkond.
Operatsioonisüsteem USB ühendus: Mac OS X v10.3 – v10.8
(eelinstallitud)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
Protsessor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo või kiirem
Mälu: soovitav 1 GB või rohkem
Displei: 1024 × 768 punkti või rohkem
EE
60
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tarkvara kasutamine
Märkused
• Toiminguid ei garanteerita keskkonnas, mis tugineb eelpool mainitud
operatsioonisüsteemide värskendustele või multibuutimise keskkonnas.
• Kui ühele arvutile ühendate samaaegselt kaks või mitu USB seadet, võivad mõned
seadmed, sealhulgas ka see fotokaamera, mitte töötada, sõltuvalt kasutatavate USB
seadmete tüübist.
• Kui ühendate fotokaamera, kasutades USB liidest, mis ühildub Hi-Speed USB
(ühilduv USB 2.0), võite teostada andmete paremat edastamist (suurel kiirusel ),
kuna see fotokaamera ühildub Hi-Speed USB (ühilduv USB 2.0).
• Kui arvuti jätkab tööd oote- või unerežiimist, võib side fotokaamera ja arvuti vahel
mitte taastuda samal ajal.
Kujutiste vaatamine arvutis
EE
61
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tarkvara kasutamine
“PlayMemories Home” installimine
1 Kasutades arvutis interneti brauserit minge näidatud veebisaiti,
siis klikkige [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Installimise lõpetamiseks täitke
micro-USB pesale
ekraanil nähaolevad juhised.
• Kui ilmub kutse fotokaamera
ühendamiseks arvutile, ühendage
fotokaamera arvutile, kasutades
micro-USB kaablit (komplektis).
USB pesale
Internetiühenduseta võite kasutada “PlayMemories Home (Lite Version)”,
mis võimaldab kasutada mõnda minimaalset toimingut, näiteks kujutiste
importimine ja kuvamine.
“PlayMemories Home (Lite Version)” installimiseks ühendage
fotokaamera arvutile micro- USB kaabliga (komplektis), siis topeltklikkige
[Computer] (kasutades Windows XP, [My Computer]) t kaamera ikoonil
t meediumi ikoonil t [PMHOME.EXE].
EE
62
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tarkvara kasutamine
“Image Data Converter” installimine
Windows:
1 Kontrollige arvutikeskkonda.
Operatsioonisüsteem (eelinstallitud): Microsoft Windows XP* SP3/
Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Protsessor: Pentium 4 või kiirem
* Ei toetata 64 bitist versiooni ja Starter (Edition) versiooni.
** Starter (Edition) versiooni ei toetata.
2 Laadige alla tarkvara antud internetisaidist ning installige see
oma arvutisse.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Kujutiste vaatamine arvutis
1 Kontrollige arvutikeskkonda.
Operatsioonisüsteem (eelinstallitud): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7,
v10.8
Protsessor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo või kiirem
2 Laadige alla tarkvara antud internetisaidist ning installige see
oma arvutisse.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Märkus
• Sisenege süsteemi kui administraator.
EE
63
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 64 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Muu informatsioon
Rohkem teavet fotokaamera kohta
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” on onlain juhend. Lugege see
läbi, et tutvuda üksikasjalike juhistega fotokaamera
paljude funktsioonide kohta.
1 Külastage Sony tehnilise toe kodulehte.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valige oma riik või regioon.
3 Leidke tehnilise toe kodulehel oma fotokaamera mudeli nimi.
• Vaadake mudeli nime fotokaamera allosal.
EE
64
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
Kui sisestate mälukaarti fotokaamerasse
ja seadistate toitelüliti ON, kuvatakse
ekraanil salvestavate kujutiste arvu (kui
jätkate salvestamist, kasutades
praeguseid seadistusi).
Märkused
• Kui “0” (salvestatavate kujutiste arv) vilgub kollaselt, on mälukaart täis. Vahetage
mälukaart uuega või kustutage sellelt kujutised (31., 50. lk).
• Kui “NO CARD” (salvestatavate kujutiste arv) vilgub kollaselt, pole mälukaart
sisestatud. Sisestage mälukaart.
Mälukaartile salvestatavate kujutiste arv
Maht
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Mõõt
Standard
* Kui [Aspect Ratio] ei ole seadistatud [3:2], võite salvestada rohkem kujutisi, kui
tabelis näidatud (väljaarvatud siis, kui on valitud [RAW]).
EE
65
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Muu informatsioon
Tabelis on näidatud ligikaudne salvestatavate kujutiste arv selles
fotokaameras vormindatud mälukaartile. Väärtused on määratud, kasutades
Sony standard mälukaarte. Väärtused võivad erineda sõltuvalt salvestamise
tingimustest ja kasutatava mälukaarti tüübist.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio (kujutise formaat): 3:2*
Selles fotokaameras vormindatud mälukaart (ühikud: kujutised)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
Salvestatavate kujutiste arv, kasutades akut
Võtke arvesse - tegelik arv võib näidatust väiksem olla, sõltuvalt
kasutustingimustest.
Aku tööiga
Kujutiste arv
Salvestamine (fotod)
(kui [LCD Quality] on
seadistatud [High])
Umbes 110 min
Umbes 220 kujutist
Salvestamine (fotod)
(kui [LCD Quality] on
seadistatud [Standard])
Umbes 135 min
Umbes 270 kujutist
Taasesitus (fotod)
Umbes 230 min
Umbes 4600 kujutist
Tegelik salvestamine (filmid)
Umbes 30 min
—
Vahetpidamata salvestamine
(filmid)
Umbes 60 min
—
Märkused
• Näidatud kujutiste arv kehtib olukorras, kui aku on täielikult täis laetud. Kujutiste
arv võib väheneda sõltuvalt kasutustingimustest.
• Salvestatavate kujutiste arv kehtib salvestamisel sellistes tingimustes:
– kasutatakse Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (müügil eraldi);
– akut kasutatakse 25°C (77°F) temperatuuril;
• “Salvestamine (fotod)” arv tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] on seadistatud [Fine].
– teravustamise režiimi ratas on seadistatud AF (Autofocus);
– DISP on seatud [Display All Info.];
– salvestamist teostatakse iga 30 sekundi järel;
– välklamp valgustab igal teisel korral;
– toide lülitatakse sisse ja välja iga kümnenda salvestuskorra järel.
EE
66
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
• Aku tööaeg filmide salvestamisel tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
– [Record Setting] on seadistatud [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– “Tegelik salvestamine (filmid)”: näitab ligikaudset salvestusaega viitena, kui
teostate korduvalt salvestust, kasutate suumi, salvestamise ooterežiimi, lülitate
fotokaamerat sisse ja välja.
– “Vahetpidamata salvestamine (filmid)”: kui pidev salvestamine lõppeb seoses
seadistatud piirangutega (29 minutit), vajutage veel kord MOVIE (film) nuppu, et
jätkata salvestamist. Salvestamise funktsioonid ei tööta, näiteks suumimine.
Saadav filmide salvestamise aeg
Tabelis on näidatud ligikaudne salvestamise aeg, kasutades selles
fotokaameras vormindatud mälukaarti.
Selles fotokaameras vormindatud mälukaart
(h (tund), min (minut))
Maht
Salvestamise
seadistus
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
8h
15 min
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min
15 min
35 min
1h
15 min
2h
30 min
5h
5 min
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
8h
15 min
15 min
40 min
1h
20 min
2h
45 min
5h
30 min
11 h
5 min
1h
10 min
2h
25 min
4h
55 min
9h
55 min
20 h
40 h
10 min
1440×1080 12M
VGA 3M
Muu informatsioon
2 GB
• Vahetpidamata salvestamist saab teostada umbes 29 minutit (piiratud
seadme tehniliste tunnustega). [1440×1080 12M] mõõduga filmide
vahetpidamata salvestamine on võimalik umbes 15 minutit (piiratud 2 GB
faili mõõduga).
EE
67
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
Märkused
• Filmide salvestamise aeg erineb, kuna fotokaamera salvestab muutuva bitikiirusega
(VBR), mis automaatselt reguleerib kujutise kvaliteeti sõltuvalt stseenist. Kui
salvestate kiiresti liikuvat objekti, on kujutis selgem, kuid väheneb salvestusaeg,
kuna salvestamine nõuab rohkem mäluressursse.
Sõltuvalt tingimustest, objektist või kujutise kvaliteedi/mõõdu seadistusest erineb
samuti salvestusaeg.
• Näidatud väärtused pole vahetipidamata salvestamise aeg.
• Salvestamise aeg võib erineda sõltuvalt salvestamise tingimustest ja kasutatavast
mälukaartist.
• Kui
katkestate filmi salvestamise. Fotokaamera temperatuur ületab lubatud
taset.
• Täpsemat informatsiooni filmi taasesituse kohta vaadake 49.. lk.
Märkused filmide vahetpidamata salvestamise kohta
• Kõrge kvaliteediga filmide salvestamine või vahetpidamata salvestamine, kasutades
pildisensorit, nõuab palju elektrienergiat. Seetõttu pikaajalise salvestamise
tagajärjel tõuseb temperatuur fotokaameras, eriti pildisensoril. Sellisel juhul lülitub
fotokaamera automaatselt välja, et kõrge temperatuur ei muudaks halvemaks
kujutise kvaliteeti ning ei rikuks fotokaamera seesmist mehhanismi.
• Filmide salvestamiseks saadav aeg erineb sõltuvalt temperatuurist või fotokaamera
seisukorrast enne salvestamist. Kui muudate sageli kujutise kompositsiooni või
salvestate fotosid pärast toite sisse lülitamist, tõuseb temperatuur fotokaameras ja
saadav salvestusaeg on väiksem.
• Kui fotokaamera katkestab salvestamise seoses kõrgenenud temperatuuriga, jätke
see mõneks minutiks väljalülitatud toitega. Jätkake salvestamist, kui temperatuur
fotokaameras on langenud normaalsele tasemele.
• Salvestusaja pikendamiseks:
– ärge paigutage fotokaamerat otse päikese kätte;
– lülitage fotokaamera välja, kui seda ei kasutata.
• Filmifaili maksimaalne mõõt on umbes 2 GB. Kui faili mõõt jõuab umbes 2 GB,
katkestatakse salvestamine automaatselt, kui [File Format] on seatud [MP4], ning
automaatselt luuakse uus filmifail, kui [File Format] on seatud [AVCHD].
• Maksimaalne pideva salvestamise aeg on 29 minutit.
EE
68
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tehnilised andmed
Fotokaamera
*1
Minimaalne fookus on väikseim
kaugus pildisensorist objektini.
EE
69
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Muu informatsioon
[Süsteem]
Kujutise seade: 35 mm täismõõduga
(35,8 mm × 23,9 mm), Exmor
CMOS pildisensor
Fotokaamera pikslite koguarv:
umbes 24,7 megapikslit
Fotokaamera efektiivsete pikslite arv:
umbes 24,3 megapikslit
Objektiiv Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm ühe fookuse objektiiv
f = 35 mm, F2.0
Kui salvestate filme (16:9):
Kui [SteadyShot] on seatud [Off]:
37 mm
Kui [SteadyShot] on seatud [On]:
44 mm
Kui salvestate filme (4:3):
Kui [SteadyShot] on seatud [Off]:
45 mm
Kui [SteadyShot] on seatud [On]:
48 mm
Minimaalne fookus*1:
Kui makro ümberlülitamise
rõngas on seadistatud “0,3m- ”:
0,3 m (1 jalg)
Kui makro ümberlülitamise
rõngas on seadistatud “0,2m0,35m”: 0,2 m (0,65 jalga)
Maksimaalne suurendus:
Kui makro ümberlülitamise
rõngas on seadistatud “0,3m- ”:
0,15×
Kui makro ümberlülitamise
rõngas on seadistatud “0,2m0,35m”: 0,26×
Diafragma minimaalne väärtus:
F22
Filtri läbimõõt: 49 mm
SteadyShot: elektrooniline (ainult
filmidele)
Särituse juhtimine: automaatne
säritus, diafragma apertuuri
prioriteet,katiku prioriteet,
manuaalne säritus, stseeni valik
(7 režiimi)
Valge tasakaal: automaatne,
päevavalgus, vari, pilvitus,
hõõglambi valgus,
päevavalguslambi valgus (soe
valge/jahe valge/päevavalguse
valge/päevavalgus), välklamp,
värvustemperatuur/värvifilter,
kohandatud
Signaali formaat:
1080 50i:
PAL värv, CCIR standardite
HDTV 1080/50i, 1080/50p
spetsifikatsioon
1080 60i:
NTSC värv, EIA standardite
HDTV 1080/60i, 1080/60p
spetsifikatsioon
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tehnilised andmed
Failiformaat:
Fotod: vastab JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (Sony
ARW 2.3 formaat), DPOF
ühilduvus
Filmid (AVCHD formaat):
AVCHD formaadi Ver. 2.0
ühilduvus
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
varustatud Dolby Digital Stereo
Creator
• Toodetud vastavalt Dolby
Laboratories litsentsile.
Filmid (MP4 formaat):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Salvestusmeedium: “Memory Stick
Duo”, “Memory Stick Micro”,
SD kaartid, microSD mälukaartid
Välklamp: välklambi tööraadius (ISO
tundlikkus (soovitav säriindeks)
on seatud Auto):
umbes 0,75 m kuni 21,7 m
(2,5 jalga kuni 71,2 jalga)
[Sisend ja väljundpesad]
HDMI pesa: HDMI mikropesa
Micro-USB pesa:
USB side
Mikrofoni pesa:
3,5 mm stereo
minipesa
USB side: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekraan]
LCD ekraan:
7,5 cm (3,0 tüüp) TFT ajam
Punktide koguarv:
1 228 800 punkti
[Toide, üldine informatsioon]
Toide: laetav aku
NP-BX1, 3,6 V
vahelduvvoolu adapter
AC-UD10/UD11, 5 V
Elektrienergia tarve (salvestamise
ajal): 2,0 W
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni
40°C (32°F kuni 104°F)
Hoiutemperatuur: -20°C kuni +60°C
(-4°F kuni +140°F)
Mõõtmed (vastavalt CIPA ):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(4 1/2 tolli × 2 5/8 tolli ×
2 3/4 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal (vastavalt CIPA) (kaasaarvatud
NP-BX1 aku, “Memory Stick
Duo”):
umbes 482 g (17 untsi)
Mikrofon: stereo
Kõlar: mono
Exif Print: ühilduv
PRINT Image Matching III:
ühilduvus
EE
70
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tehnilised andmed
Vahelduvvoolu adapter
AC-UD10/UD11
Laetav aku
NP-BX1
Kasutatav aku: liitiumioonaku
Maksimaalne pinge: 4,2 V alalisvool
Nominaalpinge: 3,6 V alalisvool
Maksimaalne laadimispinge: 4,2 V
alalisvool
Maksimaalne laadimise
voolutugevus: 1,89 A
Maht: 4,5 Wh (1240 mAh)
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi
tunnuseid võidakse muuta eelneva
hoiatuseta.
EE
71
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Muu informatsioon
Toide: 100 V kuni 240 V
vahelduvvool, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Väljundpinge: 5 V alalisvool,
1500 mA
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni
40°C (32°F kuni 104°F)
Hoiutemperatuur: -20°C kuni +60°C
(-4°F kuni +140°F)
Mõõtmed:
AC-UD10: umbes 78 mm ×
22 mm × 36 mm (3 1/8 tolli ×
(1 7/8 tolli × 7 3/16 tolli ×
(laius/kõrgus/sügvus)
AC-UD11: umbes 70 mm ×
33 mm × 36 mm (2 7/8 tolli ×
1 5/16 tolli × 1 7/16 tolli)
(laius/kõrgus/sügvus)
Kaal:
AC-UD10: umbes 45 g (1,6 untsi)
AC-UD11: umbes 50 g (1,8 untsi)
Kaubamärgid
• Järgnevad tähised on Sony
Corporation kaubamärgid.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick XC-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ja “AVCHD
Progressive” logotüüp on Panasonic
Corporation ja Sony Corporation
kaubamärgid.
• HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface nimetused,
samuti HDMI logotüüp on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid USAs ja
teistes riikides.
• Windows on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk USAs ja/või
teistes riikides.
• Mac, Mac OS ja iMovie on Apple Inc.
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• Intel, Intel Core ja Pentium on Intel
Corporation kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• SDXC logotüüp on SD-3C, LLC
kaubamärk.
•“
” ja “PlayStation” on Sony
Computer Entertainment Inc.
registreeritud kaubamärgid.
• Eye-Fi on Eye-Fi Inc kaubamärk.
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tehnilised andmed
• Peale selle on antud juhendis
kasutatud süsteemide ja toodete
nimetused nende vastavate loojate või
tootjate kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Siiski ei kasutata ™ või
® tähiseid selles juhendis kõigil
juhtudel.
• Võite kasutada PlayStation 3,
allalaadides PlayStation 3 ettenähtud
rakendustarkvara PlayStation Store`ist
(kus on saadaval).
• PlayStation 3 ettenähtud
rakendustarkvarale on vajalik
PlayStation Network konto ja
rakendustarkvara allalaadimine. See
on saadaval regioonides, kus töötab
PlayStation Store.
Lisainformatsiooni selle toote
kohta ja vastused sagedamini
esitatud küsimustele leiate Sony
klienditoe kodulehelt.
EE
72
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 73 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tähestikuline register
Tähestikuline register
"Image Data Converter"....... 58, 63
Func. of C Button....................... 30
Funktsiooni nupp.................. 24, 25
A
H
Aku............................................. 36
Aku laadimine............................ 36
Area Setting ............................... 43
Arvuti ......................................... 58
AUTO ........................................ 46
Auto Mode ................................. 46
Hand-held Twilight .................... 54
Sümbolid
I
ISO ............................................. 53
J
C
Juhtketas..................................... 24
Juhtratas ..................................... 19
C (kohandus) nupp..................... 30
Creative Style............................. 54
K
D
F
File Format................................. 48
Film ............................................ 48
Filmide salvestamine ................. 48
Filmide salvestamise aeg ........... 67
Fn ......................................... 24, 25
Fotode pildistamine.................... 46
Fotokaamera värina
vähendamine.......................... 45
L
Laadimislamp............................. 37
Language.................................... 34
LCD ekraan ................................ 20
M
Makro ümberlülitamise
rõngas..................................... 47
Mälukaart ............................. 41, 42
MENU........................................ 27
EE
73
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Tähestikuline register
Date/Time Setup ........................ 43
DISP........................................... 29
Drive Mode ................................ 25
DRO/Auto HDR ........................ 55
Kasutusjuhend ............................ 64
Keel ............................................ 11
Kella seadistamine ..................... 43
Kujutise vaatamine..................... 49
Kustutamine ............................... 50
E:\Edgara darbs\SONY_EE_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
Tähestikuline register
Menüü.........................................27
Mikrofoni pesa............................16
MOVIE .......................................48
MOVIE nupp ........................30, 48
Multi Frame Noise Reduct. ........53
Multiliidese pesa.........................17
U
USB Connection ........................ 33
W
White Balance............................ 25
O
Õlarihm.......................................15
P
PlayMemories Home ............59, 62
Q
Quick Navi..................................56
R
Rihm ...........................................15
S
Salvestamine...............................46
Salvestamise režiim ....................51
Salvestatavate kujutiste arv ........65
Särikompensatsiooni ratas ..........23
Scene Selection...........................25
SteadyShot ..................................45
Still/Movie Select .......................49
T
Tarkvara......................................58
Teejuht fotokaameras .................35
Tehnilised andmed......................69
EE
74
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
010COV.book Page 75 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
master:Left
010COV.book Page 76 Friday, July 12, 2013 2:04 PM
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\010COV.fm
master: Right
010COV.book Page 1 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
4-469-577-11(1)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-RX1/RX1R
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Lietuviškai
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti
įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos
numerius, kai dėl šio įrenginio kreipiatės į
Sony platintoją.
Modelio nr. DSC-RX1/DSC-RX1R
Serijos nr.
Modelio nr. AC-UD10/AC-UD11
Serijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės poveikio.
SVARBI INFORMACIJA
DĖL SAUGUMO
-IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO!
SIEKDAMI SUMAŽINTI
GAISRO KILIMO ARBA
SROVĖS SMŪGIO
GAVIMO RIZIKĄ,
BŪTINAI LAIKYKITĖS
ŠIŲ NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma neatitinka
elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį,
kuris atitinka elektros lizdą.
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės
neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti
arba sukelti cheminius nudegimus.
Laikykitės toliau minėtų saugumo
priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite
jį nuo smūgių arba didelės jėgos,
pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant
žemės ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas
ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo
temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F),
poveikio, pavyzdžiui, nepalikite jo
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
saulėje pastatyto automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik
Sony akumuliatorių kroviklį arba
įrenginį, kuris gali įkrauti
akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems
vaikams neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius
nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku
arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško
tipo akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip
yra nurodyta instrukcijoje.
Kintamosios srovės adapteris
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros
lizdo, jeigu naudosite kintamosios srovės
adapterį. Nedelsdami atjunkite adapterį nuo
elektros lizdo, jeigu įrenginio naudojimo
metu kyla sutrikimai.
LT
2
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Klientams JAV ir Kanadoje
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ
PERDIRBIMAS
Ličio jonų
akumuliatorius yra
įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti
gamtą, išnaudotus
akumuliatorius
nugabendami į
arčiausią surinkimo ir
perdirbimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
akumuliatorių perdirbimą, skambinkite
nemokamu telefono numeriu
1-800-822-8837 arba aplankykite
http://www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio
jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Akumuliatorius
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet
kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant
tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą
įrenginio veikimą.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta
organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis
yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite
skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima
skambinti tik ryšium su klausimais, kurie
yra susiję su FCC.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC-RX1, DSC-RX1R
Atsakinga kompanija: Sony Electronics
Inc.
Adresas:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie
pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra
tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo
įrenginiu anuliavimo priežastimi.
LT
3
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti B
klasės skaitmeniniams įrenginiams
sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios
apsaugos nuo kenksmingų triukšmų
užtikrinimui, naudojant įrenginį
gyvenamose patalpose. Šis įrenginys
gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra
pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai
gamintojo nurodymams, gali sukelti
kenksmingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau
nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils
pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys
sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų
priėmimo kenksmingus trukdžius, kuriuos
galima nustatyti, išjungiant ir įjungiant
įrenginį, siekiant išvengti trukdžių, yra
rekomenduojama atlikti vieną arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba
pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau
vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie
skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu
radijo/TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia
naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi
atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B
skyriui.
Klientams Europoje
Pastaba klientams, kurių šalims
galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio
atitikimą Europos Sąjungos teisiniams
aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose
serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas
atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo,
kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir
garsą.
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas),
pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
LT
4
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio
arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu
su buitinėmis atliekomis. Jį
reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų
būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos
arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo
gaminiu komplektuojamos
baterijos negalima išmesti
su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo,
veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota
baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba
jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
LT
5
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Pastaba klientams Jungtinėje
Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis
įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris
atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį,
būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio
nurodytas srovės stiprumas atitinka
komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą
ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki
BS 1362 (su
arba
ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas
kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį,
po saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite
dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite
kištuko be pritvirtinto saugiklio dangtelio.
Jeigu pametėte saugiklio dangtelį,
susisiekite su arčiausio Sony serviso centro
atstovu.
LT
6
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Turinys
Susipažinimas su funkcijomis ........................................... 9
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo ................................ 11
Įpakavimo turinio patikrinimas ....................................... 14
Įrenginio dalys ir mygtukai ............................................. 15
Priekinė pusė .............................................................. 15
Galinė pusė/šonai ....................................................... 16
Viršutinė dalis ............................................................ 17
Apatinė dalis ............................................................... 18
Valdymo ratuko naudojimas ...................................... 19
Piktogramos ekrane ......................................................... 20
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais/ratukais ....... 23
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn (funkcija)
mygtuką ...................................................................... 24
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija)
mygtuko pagalba........................................................ 25
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko
pagalba ......................................................................... 27
Fotoaparato vediklio naudojimas .................................... 35
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas ............................................. 36
Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas) .......................... 38
Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio ....................... 39
Likusio akumuliatoriaus krūvio patikrinimas ............ 39
Maitinimo tiekimas .................................................... 40
Akumuliatoriaus išėmimas ......................................... 40
Atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas .......................... 41
Atminties kortelės išėmimas ...................................... 41
Atminties kortelės, kurias galima naudoti .................. 42
Datos ir laikrodžio nustatymas ........................................ 43
Datos/laikrodžio ir regiono nustatymas dar kartą ...... 44
Aiškaus vaizdo įrašo įrašymas be fotoaparato
svyravimo ................................................................... 45
LT
7
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas .................................................... 46
Vaizdo įrašų įrašymas ...................................................... 48
Failo formato keitimas ............................................... 48
Vaizdų atvaizdavimas ...................................................... 49
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos ....... 49
Vaizdų ištrynimas ............................................................ 50
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas ............................ 51
Kiekvienos fotografavimo veiksenos naudojimo metu
prieinamos funkcijos .................................................. 52
Skirtingos funkcijos
Skirtingų funkcijų naudojimas ........................................ 53
ISO/Daugiakadrių triukšmų sumažinimas ................. 53
Kūrybinis stilius ......................................................... 54
Fotografavimas sutemų metu laikant
fotoaparatą rankose ........................................... 54
DRO/Auto HDR ......................................................... 55
Atvaizdavimo funkcijos ............................................. 55
Quick Navi lango naudojimas .................................... 56
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas ..................................... 58
“Image Data Converter” naudojimas ......................... 58
“PlayMemories Home” naudojimas ........................... 59
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Windows) ...... 60
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Mac) .............. 60
“PlayMemories Home” įdiegimas .............................. 62
“Image Data Converter” įdiegimas ............................ 63
Kita informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie fotoaparatą
(“Cyber-shot User Guide”) ........................................ 64
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė .............. 65
Techniniai duomenys ....................................................... 69
Rodyklė ................................................................................. 73
LT
8
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Susipažinimas su funkcijomis
Šiame skyriuje Jūs susipažinsite su skirtingomis dažnai naudojamomis
fotografavimo funkcijomis ir unikaliomis funkcijomis.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Dažnai naudojamos fotografavimo funkcijos
Ekspozicijos kompensavimas (23 psl.)
Galite sureguliuoti ekspoziciją, kad pakeistumėte viso vaizdo šviesumą.
Net jeigu fotografavimo veiksena yra nustatyta į M, galite sureguliuoti
ekspoziciją, jeigu ISO jautrumas yra nustatytas į [AUTO].
ISO (53 psl.)/Daugiakadrių triukšmų sumažinimas (53 psl.)
Galite sureguliuoti šviesos jautrumą.
ISO jautrumą galite sureguliuoti nuo ISO 50 iki ISO 25600.
Kai išsirenkate
(Multi Frame Noise Reduct.), galite išsirinkti didesnę
ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Baltos spalvos balansas (25 psl.)
Galite sureguliuoti spalvų atspalvius.
Galite išsirinkti galimybę atitinkamai apšvietimo šaltiniui arba atlikti tikslų
sureguliavimą, naudodami spalvų temperatūrą ir spalvų filtrą.
Vaizdų serijos fotografavimo veiksena (25 psl.)
Galite naudoti pritaikytą vaizdų serijos fotografavimo būseną atitinkamai
poreikiams, pavyzdžiui, fotografavimas po vieną vaizdą, nepertraukiamas
fotografavimas arba vaizdų fotografavimas su nustumta reikšme.
Šio fotoaparato funkcijos
Makrofotografavimo veiksena (47 psl.)
Galite fotografuoti objektą, pavyzdžiui, gėles ar patiekalus stambiu planu.
LT
9
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\011INTRO.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Susipažinimas su funkcijomis
DRO/Auto HDR (55 psl.)
[D-Range Opt.]: padalinęs vaizdą į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja
šviesos ir šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas vaizdą su
optimaliu šviesumu ir pereinamais atspalviais.
[Auto HDR]: fotografuoja 3 vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to
apjungia šiuos vaizdus, kad būtų galima gauti vaizdą su turtinga spalvų
palete.
Creative Style (54 psl.)
Galite išsirinkti reikalingą stilių iš 13 prieinamų variantų.
Galite taip pat sureguliuoti nustatytus vaizdų parametrus, pavyzdžiui,
ekspoziciją, pagrindu naudodami išrinktą stilių.
Hand-held Twilight (54 psl.)
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo.
Vaizdo įrašo įrašymas su rankiniu būdu sureguliuotomis
nuostatomis (26 psl.)
P, A, S arba M veiksenos naudojimo metu galite sureguliuoti ekspoziciją
net tada, kai įrašote vaizdo įrašus.
Fotoaparato valdymas ir pritaikymas
Ekrano informacija (29 psl.)
Galite keisti ekrano parodymų atvaizdavimo veikseną naudodami valdymo
ratuko DISP.
Pritaikymas (30 psl.)
Fotoaparatas turi C (pritaikomą) mygtuką, kuriam galima priskirti
pageidaujamą funkciją. Galite funkcijas priskirti ir kitiems mygtukams,
pavyzdžiui, AEL mygtukui.
LT
10
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 11 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano parodymų kalba
Naudodami meniu, galite išsirinkti
ekrano parodymų atvaizdavimui
naudojamą kalbą (34 psl.).
Fotoaparato funkcijos
Apie duomenų bazių failus
Kai į fotoaparatą įdedate atminties kortelę
be duomenų bazės failo ir įjungiate
maitinimą, atminties kortelės talpos dalis
yra naudojama automatiniam duomenų
bazės failo sukūrimui. Įmanoma, praeis
kažkiek laiko, kol galėsite atlikti sekančius
veiksmus.
Jeigu kilo duomenų bazės failo sutrikimas,
persiųskite visus vaizdus į kompiuterį
naudodami “PlayMemories Home”, ir
sužymėkite atminties kortelę fotoaparatu.
• Siekiant užtikrinti atminties kortelės
stabilų veikimą, yra rekomenduojama
šiuo fotoaparatu sužymėti bet kurią
atminties kortelę, kurią pirmą kartą
naudosite su šiuo fotoaparatu.
Įsidėmėkite - sužymėjimo metu bus
ištrinti visi atminties kortelėje išsaugoti
duomenys. Šių duomenų nebus įmanoma
atgauti. Būtinai sudarykite svarbių
duomenų atsarginę kopiją kompiuteryje
arba kitoje duomenų saugojimo
laikmenoje.
• Jeigu daugelį kartų įrašote/ištrinate
vaizdo duomenis, atminties kortelėje gali
įvykti duomenų fragmentacija. Gali
nebūti įmanoma įrašyti arba atkurti
vaizdo įrašų. Tokiu atveju išsaugokite
vaizdus kompiuteryje arba kitoje
duomenų saugojimo laikmenoje, po to
atlikite [Format] (32 psl.).
• Prieš fotografavimą atlikite bandomąjį
fotografavimą, kad įsitikintumėte, jog
fotoaparatas veikia teisingai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms,
aptaškymui bei vandeniui.
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens
poveikio. Jeigu į fotoaparatą patenka
vanduo, gali kilti veikimo sutrikimai. Kai
kuriais atvejais fotoaparato sutaisyti
neįmanoma.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę arba į
kitą ryškią šviesą. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai.
• Nenaudokite fotoaparato arti vietos,
kurioje yra spinduliuojamos stiprios
elektromagnetinės bangos arba radiacija.
Priešingu atveju fotoaparatas, įmanoma,
nebegalės teisingai įrašyti arba
atvaizduoti vaizdų.
• Fotoaparatą naudojant smėlėtose arba
dulkėtose vietose yra veikimo sutrikimų
kilimo pavojus.
LT
11
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Prieš naudojimą
• Šioje instrukcijoje yra aprašyti su 1080
60i suderinami įrenginiai ir su 1080 50i
suderinami įrenginiai.
Norėdami sužinoti, ar fotoaparatas yra
suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i,
patikrinkite žemiau nurodytus ženklus
fotoaparato apačioje.
Su 1080 60i suderinamas įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas įrenginys: 50i
• Šis fotoaparatas yra suderinamas su 1080
60p arba 50p formato vaizdo įrašais.
Priešingai iki šiol naudotoms
standartinėms įrašymo veiksenoms,
kurios naudoja pakaitinės plėtros metodą,
šis fotoaparatas įrašo naudodamas
progresyvų metodą. Ji padidina raišką,
leisdama atvaizduoti tolygesnius ir
natūralesnius vaizdus.
Pastabos dėl fotografavimo/peržiūros
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
• Jeigu susikondensuoja drėgmė, prieš
fotoaparato naudojimą pašalinkite
drėgmę.
• Nekratykite ir nedaužykite fotoaparato.
Priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai ir, įmanoma, negalėsite
fotografuoti vaizdų. Įmanoma,
nebegalėsite naudoti įrašymo laikmenos,
arba vaizdo duomenys bus sugadinti.
• Prieš naudojimą nuvalykite blykstės
paviršių. Blykstės karštis gali sukelti ant
jos paviršiaus likusių nešvarumų
rusenimą ar degimą. Norėdami nuvalyti
nešvarumus arba dulkes ir t.t.,
nušluostykite blykstės paviršių minkšta
skepetėle.
Pastabos dėl LCD ekrano, objektyvo ir
vaizdo jutiklio
Fotoaparatas turi Carl Zeiss objektyvą,
kuris leidžia fotografuoti ryškius vaizdus su
puikiu kontrastu. Fotoaparato objektyvas
yra pagamintas pagal kokybės užtikrinimo
sistemą, kurią sertifikavo Carl Zeiss
atitinkamai Carl Zeiss kokybės standartams
Vokietijoje.
• Ekranas yra pagamintas, naudojant labai
aukšto tikslumo technologiją, todėl
efektyviųjų vaizdo elementų skaičius yra
99,99% ir daugiau. Tačiau ekrane gali
pastoviai pasirodyti keli maži juodi ir/
arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni
arba žali). Šie taškai yra gaminimo
proceso normalus reiškinys ir jokiu būdu
neįtakoja įrašo.
• Saugokite fotoaparatą nuo ilgo saulės
spindulių poveikio ir nefotografuokite ilgai
prieš saulę. Priešingu atveju galite sugadinti
vidinį mechanizmą. Jeigu saulės spinduliai
fokusuojasi ant netoliese esančio daikto, jis
gali užsidegti.
• Šaltoje vietoje ekrane gali atsirasti
liekamasis vaizdas. Tai nėra veikimo
sutrikimas. Kai fotoaparatą įjungiate
šaltoje vietoje, ekranas trumpam gali
tapti tamsus. Fotoaparatui sušilus,
ekranas veiks normaliai.
• Nufotografuotas vaizdas gali skirtis nuo
to, kurį matėte prieš fotografavimą.
Pastabos dėl blykstės
Pastabos dėl ilgo fotografavimo
Carl Zeiss objektyvas
• Nenešiokite fotoaparato, laikydami jį už
blykstės, ir nenaudokite jos atžvilgiu
didelės jėgos.
• Jeigu vanduo, dulkės arba smėlis pateko į
pakeltą blykstę, gali kilti veikimo
sutrikimai.
Nėra kompensuojamas sugadintas
turinys arba nepavykęs įrašymas
Jeigu dėl fotoaparato arba įrašymo
laikmenos ir t.t. sutrikimo neįmanoma
įrašyti, atvaizduoti arba kitaip naudoti
duomenų, Sony kompensacijos neišmoka.
Rekomendacija sudaryti atsarginę
kopiją
Siekdami išvengti duomenų praradimo
pavojaus, reguliariai sudarykite duomenų
atsarginę kopiją kitoje laikmenoje.
• Kai ilgą laiką fotografuojate, padidėja
fotoaparato temperatūra. Jeigu
temperatūra viršija nustatytą lygį, ekrane
pasirodo
piktograma, ir fotoaparatas
automatiškai išsijungia. Jeigu maitinimas
išsijungė, palikite fotoaparatą išjungtą 10
minučių ar ilgiau, kad fotoaparato
temperatūra sumažėtų iki saugaus lygio.
• Karštoje vietoje fotoaparato temperatūra
didėja žymiai greičiau.
• Kai fotoaparato temperatūra yra žymiai
padidėjusi, gali pablogėti vaizdo kokybė.
Prieš fotografavimo tęsimą
rekomenduojama palaukti, kol sumažės
fotoaparato temperatūra.
• Nepertraukiamo naudojimo atveju
fotoaparatas ir akumuliatorius gali įkaisti,
tačiau tai nėra veikimo sutrikimas.
LT
12
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\030REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
Pastabos dėl AVCHD vaizdo įrašų
importavimo į kompiuterį
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos programos, filmai, vaizdo įrašai
ir kita medžiaga gali būti apsaugota autorių
teisėmis. Tokios medžiagos neleistas
įrašymas gali būti Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pažeidimas.
Kai į kompiuterį importuojate AVCHD
vaizdo įrašus, Windows naudokite į operacinę
sistemą integruotą programinę įrangą
“PlayMemories Home”; o Mac operacinei
sistemai naudokite programinę įrangą
“iMovie”, kuri yra komplektuojama su Mac.
Šioje naudojimo instrukcijoje
panaudoti vaizdai
Pastabos dėl vaizdo įrašų atkūrimo
kitais įrenginiais
Apie šioje instrukcijoje aprašytus
duomenis ir techninius duomenis
• Šis fotoaparatas naudoja MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile, kad būtų galima
įrašyti AVCHD formatu. Šiuo
fotoaparatu AVCHD formatu įrašytų
vaizdo įrašų neįmanoma atkurti toliau
minėtais įrenginiais.
– Kitais įrenginiais, kurie yra suderinami
su AVCHD formatu, tačiau neremia
High Profile
– Įrenginiais, kurie nėra suderinami su
AVCHD formatu.
Šis fotoaparatas taip pat naudoja MPEG4 AVC/H.264 Main Profile, kad būtų
galima įrašyti MP4 formatu. Todėl šiuo
fotoaparatu MP4 formatu įrašytų vaizdo
įrašų neįmanoma atkurti įrenginiais,
kurie neremia MPEG-4 AVC/H.264.
• Diskus, kurie yra įrašyti HD (didelė raiška)
vaizdo kokybe, galima atkurti tik su
AVCHD formatu suderinamais įrenginiais.
DVD grotuvai arba rašytuvai negali atkurti
HD vaizdo kokybės diskų, nes jie nėra
Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
panaudoti vaizdai yra reprodukcijos ir nėra
šiuo fotoaparatu nufotografuoti faktiški
vaizdai.
Nurodyti fotoaparato pajėgumo ir
techniniai duomenys yra gauti, atliekant
matavimus šiomis sąlygomis, išskyrus
situacijas, kurios yra nurodytos šioje
instrukcijoje: 25ºC (77°F) temperatūroje ir
naudojant akumuliatorių, kuris pilnai buvo
kraunamas apytiksliai dar valandą po
įkrovimo indikatoriaus užgesimo.
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite,
nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, nedaužykite,
nenumeskite ant žemės arba neužlipkite ant
jo. Ypač atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl fotoaparato utilizavimo
arba jo atidavimo kitiems
Prieš fotoaparato utilizavimą arba jo
atidavimą kitiems asmenims yra
rekomenduojama ištrinti registruotus
veidus, kad apsaugotumėte asmeninę
informaciją (31 psl.).
LT
13
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Prieš naudojimą
• Šis fotoaparatas atitinka DCF (Design
rule for Camera File system) universalų
standartą, kurį įdiegė JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Nėra garantuojamas šiuo fotoaparatu
nufotografuotų vaizdų atvaizdavimas
kitais įrenginiais ir kitais įrenginiais
nufotografuotų arba montuotų vaizdų
atvaizdavimas šiuo fotoaparatu.
suderinami su AVCHD formatu. Be to,
DVD grotuvai arba rašytuvai gali
neišstumti HD vaizdo kokybės diskų.
• 1080 60p/1080 50p formatu įrašytus
vaizdo įrašus galima atkurti tik 1080 60p/
1080 50p formatą remiančiais įrenginiais.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 14 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Prieš naudojimą
Įpakavimo turinio patikrinimas
Skliausteliuose yra nurodytas skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1 (1)
• Srovės laidas (1)* (nėra
komplektuojamas su JAV ir
Kanados modeliais)
• Mikro USB kabelis (1)
* Su fotoaparatu, įmanoma, bus
komplektuojami keli srovės laidai.
Naudokite savo šaliai/regionui skirtą
srovės laidą.
• Peties dirželis (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10 (1)
(klientams kitose šalyse/
regionuose)
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD11 (1)
(klientams JAV ir Kanadoje)
• Objektyvo dangtelis (1)
• Priedų tvirtinimo lizdo dangtelis
(1) (pritvirtintas prie fotoaparato)
• Valymo skepetėlė (1)
• Naudojimo instrukcija (1)
(ši instrukcija)
LT
14
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose
puslapiuose.
Priekinė pusė
Prieš naudojimą
A Peties dirželio tvirtinimo ąselės
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
F Diafragmos apertūros
žymėjimas/
makrofotografavimo
perjungimo žymėjimas
G Makrofotografavimo
perjungimo žiedas (47 psl.)
H Fokuso sureguliavimo
veiksenos ratukas (23 psl.)
I Fokuso sureguliavimo žiedas
(23 psl.)
B AF apšvietimas (28 psl.)/
laikmačio indikatorius
C Objektyvo blendės ženklas
D Objektyvas
E Diafragmos apertūros žiedas
(23 psl.)
LT
15
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Galinė pusė/šonai
A
(išstumti blykstę) mygtukas
(23 psl.)
B Šviesos jutiklis
J MOVIE (vaizdo įrašas)
mygtukas (30, 48 psl.)
K Fotografavimui: AEL (AE
užrakinimas) mygtukas
(30 psl.)
Atvaizdavimui: (padidinti)
mygtukas (55 psl.)
C Įkrovimo indikatorius (37 psl.)
D Mikro USB lizdas (62 psl.)
E HDMI mikro lizdas
F m (mikrofonas) lizdas
• Kai yra prijungtas išorinis
mikrofonas, fotoaparatas
perjungia iš integruoto
mikrofono į išorinį mikrofoną.
Jeigu išorinis mikrofonas gauna
maitinimą iš įrenginio, prie
kurio jis yra prijungtas, šiam
mikrofonui maitinimas yra
tiekiamas iš fotoaparato.
L Fotografavimui: Fn (funkcija)
mygtukas (24, 25 psl.)
Atvaizdavimui:
(vaizdų
indeksai) mygtukas (55 psl.)
M Valdymo ratukas (19 psl.)
N
(ištrinti) mygtukas (50 psl.)
O MENU mygtukas (27 psl.)
G LCD ekranas (20 psl.)
H
(atvaizduoti) mygtukas
(49 psl.)
I Valdymo diskas (24, 51 psl.)
LT
16
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Viršutinė dalis
B Ekspozicijos kompensavimo
ratukas (23 psl.)
C C (pritaikomas) mygtukas
(30 psl.)
D Maitinimo jungiklis (43 psl.)
E Veiksenų valdymo ratukas
(51 psl.)
*
Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie priedus, kurie yra
suderinami su daugialypės terpės
sąsajos lizdu, aplankykite Sony
interneto svetainę arba susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio
autorizuoto Sony aptarnavimo centro
atstovu. Galite taip pat naudoti
priedus, kurie yra suderinami su
priedų tvirtinimo lizdu. Nėra
garantuojami veiksmai su kitų
gamintojų priedais.
F Daugialypės terpės sąsajos
lizdas*
• Kai kurių priedų gali būti
neįmanoma prijungti iki galo, ir
jie bus išsikišę gale iš
daugialypės terpės sąsajos
lizdo. Tačiau, jeigu priedo
jungtis yra pasiekusi lizdo
priekinės dalies galą,
prijungimas yra atliktas.
G
Vaizdo jutiklio pozicijos
ženklas
H Blykstė**
I Mikrofonas***
Fotoaparato vaizdo ieškiklio
funkcijos yra prieinamos tik tada,
kai naudojate FDA-EV1MK vaizdo
ieškiklio priedą (nekompl.).
** Norėdami išstumti blykstę, iš pradžių
įsitikinkite, kad jos neblokuojate
pirštais arba daiktais, po to pastumkite
(išstumti blykstę) jungiklį. Kai
nenaudojate blykstės, pirštu ją
įspauskite atgal į vietą. Neįspauskite
piršto, kai įstumiate blykstę.
*** Neuždenkite vaizdo įrašo įrašymo
metu. Priešingu atveju gali kilti
triukšmas arba sumažėti garso lygis.
LT
17
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Prieš naudojimą
A Užrakto mygtukas (46 psl.)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Apatinė dalis
A Akumuliatoriaus skyrelis
(36 psl.)
B Atminties kortelės skyrelis
(41 psl.)
C Prieigos indikatorius (41 psl.)
D Fiksavimo svirtelė
E Garsiakalbis
F Trikojo tvirtinimo lizdas
• Prisukite trikojį varžtu, kuris
yra trumpesnis už 5,5 mm
(7/32 colio). Priešingu atveju
fotoaparato nebus įmanoma
gerai pritvirtinti, ir taip jį
galima sugadinti.
G Akumuliatoriaus/atminties
kortelės skyrelio dangtelis (36,
41 psl.)
LT
18
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Valdymo ratuko naudojimas
LT
19
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Prieš naudojimą
• DISP (Display Contents) funkcija yra priskirta valdymo ratuko viršutinei
daliai (29 psl.). Galite reikalingas funkcijas priskirti valdymo ratuko
kairiajai pusei, dešiniajai pusei ir apatinei daliai (30 psl.).
• Galite perkelti pasirinkimo rėmelį pasukdami valdymo ratuką arba
paspausdami valdymo ratuko viršutinę dalį/apatinę dalį/kairiąją pusę/
dešiniąją pusę. Šioje naudojimo instrukcijoje valdymo ratuko viršutinės
dalies/apatinės dalies/kairiosios pusės/dešiniosios pusės paspaudimas yra
pažymėtas v/V/b/B.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Piktogramos ekrane
LCD ekrano režimo naudojimo
atveju*
Atvaizdavimas (pagrindinės
informacijos atvaizdavimo
veiksena)
* Vaizdo ieškiklio režimas yra prieinamas, ir jis yra pritaikytas
fotografavimui naudojant išorinį vaizdo ieškiklį (nekompl.).
A
Indikacija
Indikacija
Reikšmė
AF apšvietimas
Reikšmė
Atminties kortelė
(41 psl.)/įkėlimas
(33 psl.)
Fotografavimo veiksena
P P* A (51 psl.)
SM
100
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius
24M 10M
4.6M 20M
8.7M
3.9M
Vaizdų dydis (26 psl.)
Vaizdų formatas (27 psl.)
Registro numeris
(51 psl.)
Aplinkos atpažinimo
piktograma (26 psl.)
Vaizdų kokybė (26 psl.)
Persidengimo piktograma
LT
20
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
B
Vaizdo įrašų kadrų
keitimo greitis (28 psl.)
Indikacija
Reikšmė
Vaizdų serijos
fotografavimo veiksena
(25 psl.)
Vaizdo įrašų įrašymo
veiksena (28 psl.)
Vyksta blykstės
įkrovimas
Blykstės veiksena
(25 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(29 psl.)
Nuostatos efektas
išjungtas (30 psl.)
Vaizdo įrašo įrašymo
metu garsas nėra
įrašomas (29 psl.)
Fokuso sureguliavimo
veiksena (23 psl.)
Vėjo triukšmo
sumažinimas (29 psl.)
Automatinio fokuso
sureguliavimo zona
(25 psl.)
SteadyShot/SteadyShot
įspėjimas (45 psl.)
Švelnios odos efektas
Įspėjimas dėl perkaitimo
(12 psl.)
Veido atpažinimas/
šypsenos nustatymo
užraktas (25 psl.)
Duomenų bazės failas yra
pilnas/duomenų bazės
failo klaida
Atvaizdavimo veiksena
(31 psl.)
100-0003
Aplanko - failo numeris
-
Apsauga (32 psl.)
DPOF
Spausdinimo komanda
(DPOF) (32 psl.)
Įspėjimas apie mažą
likusį krūvį (39 psl.)
Prieš naudojimą
Likęs akumuliatoriaus
krūvis (39 psl.)
Apšviestumo matavimo
veiksena (25 psl.)
AWB
7500K
A5 G5
Baltos spalvos balansas
(automatinis, iš anksto
nustatytas, pritaikomas,
spalvų temperatūra,
spalvų filtras) (25 psl.)
Dinaminio diapazono
optimizatorius/Auto
HDR (55 psl.)
LT
21
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\040GET1.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
Indikacija
Reikšmė
Kūrybinis stilius
(54 psl.)/kontrastas, sotis,
ryškumas
F3.5
Diafragmos apertūros
reikšmė
ISO400
ISO reikšmė (53 psl.)
AE užrakinimas (23 psl.)
Auto HDR vaizdo klaida
+3 +3 +3
Vaizdo efekto klaida
Vaizdo efektas (26 psl.)
Automatinis portreto
kadravimas (26 psl.)
Ekspozicijos
kompensavimas/rankinis
apšviestumo matavimas
Blykstės kompensavimas
(25 psl.)
Histograma
2013-1-1
10:37PM
Atvaizduojamo vaizdo
fotografavimo data/laikas
3/7
Vaizdo numeris/išrinkta
fotografavimo veiksena
nufotografuotų vaizdų
skaičius
z Sekimas Sekimas su fokuso
su fokuso sureguliavimu
sureguliavi
mu
D
Indikacija
Reikšmė
EV juosta (tik vaizdo
ieškiklio režimui)
Taškinio apšviestumo
matavimo ratas
Šypsenos nustatymo
jautrumo indikacija
Lygis
Išmanusis telekonverteris
Išmanusis mastelio
keitimas/skaidrus vaizdo
mastelio keitimas
(27 psl.)/skaitmeninis
mastelio keitimas
(27 psl.)
C
Indikacija
Reikšmė
Išlaikymo indikacija
REC 0:12
Vaizdo įrašo įrašymo
trukmė (min.:sek.)
Diafragmos apertūros
indikacija
z
Fokuso padėtis (46 psl.)
1/250
Išlaikymas
Makrofotografavimo
veiksena
LT
22
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 23 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/ratukais
Galite nustatyti arba valdyti skirtingas funkcijas naudodami šiuos
mygtukus/ratukus.
Apie mygtukų/ratukų išdėstymą žiūrėkite “Įrenginio dalys ir mygtukai”
(15 psl.).
Fotografavimo veiksenos perjungimui.
MENU mygtukas
Meniu atidarymui, kad būtų galima nustatyti meniu
parametrus.
MOVIE mygtukas
Vaizdo įrašų įrašymui.
AEL mygtukas/
mygtukas
Visos ekrano ekspozicijos užfiksavimui./Atvaizduojamo
vaizdo padidinimui.
Fn mygtukas/
mygtukas
Funkcijos, kuri yra nustatyta Fn mygtuko pagalba,
nuostatų lango atvaizdavimui. Vaizdo ieškiklio režimo
naudojimo metu perjungimui į Quick Navi langą./Kelių
vaizdų atvaizdavimui ekrane vienu metu.
DISP ant valdymo ratuko
LCD ekrane atvaizduojamos fotografavimo
informacijos keitimui.
mygtukas
mygtukas
Vaizdų atvaizdavimui.
Fotoaparato vediklio atvaizdavimui./Vaizdų ištrynimui.
C (pritaikomas) mygtukas
Galima priskirti mygtukui dažnai naudojamą funkciją.
Fokuso sureguliavimo
veiksenos ratukas
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo metodą
atitinkamai objekto judėjimui.
Ekspozicijos
kompensavimo ratukas
Ekspozicijos sureguliavimo diapazono nustatymui.
Diafragmos apertūros
žiedas
Galite rankiniu būdu nustatyti diafragmos apertūros
reikšmę (F reikšmė).
Makrofotografavimo
perjungimo žiedas
Perjungimui į fotografavimo stambiu planu veikseną.
Fokuso sureguliavimo
žiedas
Galite sureguliuoti fokusą rankiniu būdu.
(išstumti blykstę)
jungiklis
Blykstės išstūmimui.
LT
23
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Funkcijų sąrašas
Veiksenų ratukas
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn
(funkcija) mygtuką
Fn mygtuko pagalba galima sureguliuoti nuostatas arba funkcijas, kurias
dažnai naudojate fotografavimo metu.
1 Paspauskite Fn mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą parametrą valdymo ratuko v/V/b/B
pagalba, po to paspauskite z, kad patvirtintumėte.
Pasirodo nuostatų langas.
3 Atlikdami veiksmų vediklio
nurodymus, išsirinkite ir atlikite
reikalingą funkciją.
Veiksmų vediklis
Tiesioginis funkcijų nustatymas fotografavimo informacijos lange
Pasukite valdymo ratuką nepaspaudę z 2 veiksmo atlikimo metu, kad
funkcijas galėtumėte tiesiogiai nustatyti fotografavimo informacijos lange.
Kai kurias funkcijas yra įmanoma tiksliai sureguliuoti naudojant valdymo
diską.
LT
24
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn
(funkcija) mygtuko pagalba
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn mygtuko pagalba, yra tokios:
Vaizdų serijos fotografavimo veiksenos nustatymui,
pavyzdžiui, nepertraukiamo fotografavimo nustatymui.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Self-timer/
Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket)
Flash Mode
Galite sureguliuoti blykstės nuostatas.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless*1)
ISO
Šviesos jautrumo sureguliavimui. Kuo didesnė yra reikšmė,
tuo mažesnis yra išlaikymas.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO iki 102400)
Metering Mode
Galite išsirinkti apšvietimo ryškumo matavimo metodą.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo zoną.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Galite sureguliuoti vaizdo spalvų atspalvius.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Šviesumo ir kontrasto automatiniam kompensavimui.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Galite išsirinkti vaizdo apdorojimo būdą.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Blykstės šviesos intensyvumo sureguliavimui.
(nuo +3.0EV iki –3.0EV)
Smile/Face Detect.
Galite išsirinkti, kad būtų automatiškai atpažįstami veidai ir
sureguliuojamos skirtingos nuostatos. Galite nustatyti, kad
būtų automatiškai paleidžiamas užraktas, kai yra nustatyta
šypsena.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
Funkcijų sąrašas
Drive Mode
LT
25
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija) mygtuko pagalba
Scene Selection
Galite išsirinkti iš anksto sureguliuotas nuostatas atitinkamai
aplinkai.
(Portrait/Sports Action/Landscape/Sunset/Night Scene/Handheld Twilight/Night Portrait)
Movie
Galite išsirinkti ekspozicijos veikseną vaizdo įrašų įrašymui
atitinkamai objektui arba efektui.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Galite fotografuoti vaizdus su unikalia tekstūra atitinkamai
išrinktam efektui.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Auto Port. Framing
Yra analizuojama aplinka, kai yra fotografuojamas veidas, ir
automatiškai yra išsaugomas kitas vaizdas su gerai
subalansuota kompozicija.
(Off/Auto)
Auto Mode
Galite išsirinkti automatinę fotografavimo veikseną.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Galite nustatyti švelnios odos efektą ir jo lygį.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*2
Vaizdų kokybės nustatymui.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*2
Galite išsirinkti vaizdų formatą.
(3:2/16:9)
Image Size*2
Galite išsirinkti vaizdų dydį.
(L/M/S)
*1 Fotografavimas naudojant belaidę blykstę nėra įmanomas, kai naudojate integruotą
blykstę.
*2 Prieinamas tik tada, kai naudojate Quick Navi.
LT
26
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti
MENU mygtuko pagalba
Galite sureguliuoti pagrindines fotoaparato nuostatas arba išsirinkti
funkcijas, pavyzdžiui, fotografavimą, atvaizdavimą ir pan.
Paspauskite MENU mygtuką, po to išsirinkite reikalingą parametrą
valdymo ratuko v/V/b/B pagalba, po to paspauskite valdymo ratuko
centrą.
Meniu išsirinkite puslapį
Meniu išsirinkite parametrą
Funkcijų sąrašas
Vaizdų fotografavimo meniu
Image Size
Galite išsirinkti vaizdų dydį.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio
Galite išsirinkti vaizdų formatą.
(3:2/16:9)
Quality
Vaizdų kokybės nustatymui.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Galite išsirinkti panoraminių vaizdų dydį.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Galite nustatyti panoraminių vaizdų fotografavimo kryptį.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom*
Užtikrina aukštesnės kokybės padidintą vaizdą, palyginti su
skaitmeniniu mastelio keitimu.
(On/Off)
Digital Zoom*
Vaizdo mastelis yra keičiamas daugiau, palyginti su skaidriu
vaizdo mastelio keitimu (Clear Image Zoom).
(On/Off)
LT
27
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Long Exposure NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui vaizdams, kurių
fotografavimui naudotas išlaikymas buvo viena sekundė ar
daugiau.
(On/Off)
High ISO NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui fotografavimui su aukštu
jautrumu.
(Normal/Low/Off)
AF Illuminator
AF apšvietimo, kuris apšviečia tamsią aplinką padėdamas
sureguliuoti fokusą, nustatymui.
(Auto/Off)
* Prieinamas tik tada, kai [Smart Telecon./Zoom] (30 psl.) yra nustatytas į [Zoom].
Color Space
Galite pakeisti spalvų atvaizdavimo diapazoną.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Galite nustatyti, ar sureguliuoti ekspoziciją, iki pusės
paspaudžiant užrakto mygtuką. Tai yra paranku, kai norite
atskirai sureguliuoti fokusą ir ekspoziciją.
(On/Off)
Memory
Galite registruoti dažnai naudojamų veiksenų ir nuostatų derinį
ir galite veiksenų ratuko pagalba lengvai prieiti prie šių derinių.
(1/2/3)
Vaizdo įrašų įrašymo meniu
File Format
Galite išsirinkti vaizdo įrašo failo formatą.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Galite išsirinkti įrašomo vaizdo įrašo kadro kokybę ir dydį.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
SteadyShot nustatymui.
(On/Off)
Auto Slow Shutter
Galite nustatyti, ar automatiškai sureguliuoti išlaikymą,
fotografuojant vaizdus, jeigu objektas yra tamsus.
(On/Off)
LT
28
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Audio Recording
Galite nustatyti, ar vaizdo įrašo įrašymo metu įrašyti garsą.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Galite nustatyti, ar sumažinti vėjo sukeliamus triukšmus
vaizdo įrašo įrašymo metu.
(On/Off)
Pritaikomas meniu
Kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.), galite nustatyti
metodą, kaip perjungti tarp vaizdo ieškiklio ir LCD ekrano.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Galite sumažinti raudonų akių efektą, kai naudojate blykstę.
(On/Off)
Grid Line
Galite nustatyti linijų tinklelio atvaizdavimą, kad būtų
lengviau sekti objektą.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Nufotografuoto vaizdo atvaizdavimui po fotografavimo.
Galite nustatyti vaizdo atvaizdavimo trukmę.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Funkcijų sąrašas
FINDER/LCD Setting
DISP Button(Monitor) LCD ekrano parodymų atvaizdavimo veiksenų, kurias galima
išsirinkti paspaudžiant valdymo ratuko DISP, nustatymui.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Galite nustatyti vaizdo ieškiklio parodymų atvaizdavimo
veiksenas, kurias galima išsirinkti paspaudžiant valdymo
ratuko DISP, kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level*
Fokuso diapazono kontūrų akcentavimui, naudojant nustatytą
spalvą.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Spalvos, kurią naudoti kontūrų akcentavimui, išsirinkimui.
(Red/Yellow/White)
MF Assist
Atvaizduoja padidintą vaizdą, kai fokusą sureguliuojate
rankiniu būdu.
(On/Off)
LT
29
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Focus Magnif. Time
Galite nustatyti, kiek ilgai atvaizduoti padidintą vaizdą.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Galite nustatyti, ar ekrane atvaizduoti funkcijos efektą,
pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimo reikšmės efektą.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
* Prieinamas tik tada, kai naudojate atvaizdavimo padidinimą. Naudokite šią funkciją,
kai [Focus Magnifier] priskiriate pritaikomiems mygtukams arba įjungiate [MF
Assist] funkciją.
Func. of C Button
Reikalingų funkcijų priskyrimui C (pritaikomas) mygtukui.
(Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin Effect/
Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Aspect Ratio/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/ AF/MF Control Hold / AF/
MF Control Toggle / Smart Telecon./Zoom /Focus Magnifier/
Memory/Deactivate the LCD/Not set)
Func. of AEL button
Reikalingų funkcijų priskyrimui AEL mygtukui. Prieinamos
funkcijos yra tokios pat kaip ir [Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Left Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
kairiajai pusei. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Right
Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
dešiniajai pusei. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Down
Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
apatinei daliai. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Smart Telecon./Zoom Galite išsirinkti funkciją, kurią norite naudoti, kai [Smart
Telecon./Zoom] yra priskirtas mygtukui.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
* “AEL hold”, “
Galite nustatyti, ar visada aktyvuoti MOVIE mygtuką.
(Always/Movie Mode Only)
AEL hold” ir “AF/MF Control Hold” neįmanoma priskirti.
LT
30
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Exp.comp.set
Galite nustatyti, ar sureguliuoti ekspoziciją blykstės šviesos
radiuse.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Galite išsirinkti reikšmės nustūmimo tvarką, kai fotografuojate
su nustumta ekspozicija ir baltos spalvos balansu.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Galite sumažinti spalvų iškrypimą ekrano kampuose, kurie
atsirado dėl objektyvo.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Galite kompensuoti iškrypimus ekrane, kurie atsirado dėl
objektyvo.
(Auto/Off)
Funkcijų sąrašas
Lens Comp.: Shading Galite kompensuoti šešėliuotus ekrano kampus, kurie
atsirado dėl objektyvo.
(Auto/Off)
Face Priority Tracking Galite nustatyti, ar sekimo veiksenos naudojimo metu pagal
pirmenybę sekti veidus.
(On/Off)
Face Registration
Pagrindinio žmogaus, į kurį sureguliuoti fokusą,
registravimui ar keitimui.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Atvaizdavimo meniu
Still/Movie Select
Galite išsirinkti vaizdų atvaizdavimo formatą.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Galite ištrinti vaizdą.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Skaidrių rodymui.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Vienu metu yra atvaizduojami keli vaizdai.
(4 Images/9 Images)
Rotate
Vaizdo pasukimui laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
(0°/90°/180°/270°)
LT
31
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Protect
Galite apsaugoti vaizdą.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Galite vaizdui priskirti spausdinimo komandos ženklą.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Picture Effect
Galite vaizdams priskirti skirtingą tekstūrą.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Garso lygio sureguliavimui.
Playback Display
Galite nustatyti, kaip atvaizduoti portreto orientacija
nufotografuotą vaizdą.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Atminties kortelės įrankio meniu
Format
Galite sužymėti atminties kortelę.
File Number
Galite nustatyti vaizdų ir vaizdo įrašų failų numeravimo
metodą.
(Series/Reset)
Folder Name
Galite išsirinkti pavadinimų formatą aplankams, kuriuose yra
išsaugomi vaizdų failai.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Galite keisti išrinktą aplanką, kuriame išsaugoti vaizdus.
New Folder
Naujo aplanko sukūrimui vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimui
(MP4).
Recover Image DB
Galite atgauti vaizdų duomenų bazės failą ir leisti
fotografuoti ir atvaizduoti.
Display Card Space
Galite atvaizduoti likusią vaizdo įrašų įrašymo trukmę ir
įmanomų išsaugoti atminties kortelėje vaizdų skaičių.
Laikrodžio nustatymo meniu
Date/Time Setup
Galite nustatyti datą ir laikrodį, bei perjungimą į vasaros laiką.
Area Setting
Galite nustatyti naudojimo vietą.
LT
32
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Nuostatų meniu
Galite nustatyti žymeklio pradinę poziciją meniu ant
viršutinio arba paskutinio išrinkto parametro.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Galite nustatyti [Delete] arba [Cancel] kaip pradinę nuostatą
ištrynimo patvirtinimo langui.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Veiksenų ratuko vediklio (kiekvienos fotografavimo
veiksenos aprašymas) įjungimui ar išjungimui.
(On/Off)
LCD Brightness
Galite nustatyti LCD ekrano šviesumą.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.), galite nustatyti
vaizdo ieškiklio šviesumą.
(Auto/Manual)
LCD Quality
Galite nustatyti ekrano vaizdo kokybę.
(High/Standard)
Power Saving Start
Time
Galite nustatyti, po kiek laiko fotoaparatas turi persijungti į
elektros taupymo būseną.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Galite nustatyti raišką, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Galite valdyti fotoaparatą naudodami televizorių, kuris remia
“BRAVIA” Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Galite nustatyti fotoaparato nusiuntimo funkciją, kai
naudojate Eye-Fi kortelę.
(On/Off)
USB Connection
USB ryšio metodo nustatymui remiantis prijungtais
įrenginiais.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Funkcijų sąrašas
Menu start
LT
33
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
USB LUN Setting
Galite nustatyti veikseną, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
kompiuterio USB kabeliu.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Galite nustatyti, ar tiekti maitinimą, kai yra sudarytas USB
ryšys.
(On/Off)
PAL/NTSC Selector
(tik su 1080 50i
suderinamiems
modeliams)
Šiuo fotoaparatu įrašytų vaizdo įrašų atvaizdavimui per
NTSC sistemos TV.
(PAL/NTSC)
Audio signals
Fotoaparato veiksmų garso signalo įjungimui.
(On/Off)
* Atvaizduojama, kai į fotoaparatą yra įdėta Eye-Fi kortelė (nekompl.).
Version
Language
Fotoaparato programinės įrangos versijos atvaizdavimui.
Galite išsirinkti kalbą.
Demo Mode
Vaizdo įrašo atkūrimo demonstracijos įjungimui arba
išjungimui.
(On/Off)
Initialize
Nuostatų grąžinimui į pradinę padėtį.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
LT
34
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\050BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Fotoaparato vediklio naudojimas
Galite naudoti (ištrinti) mygtuką ne tik
vaizdų ištrynimui, bet ir integruotos
naudojimo instrukcijos atvaizdavimui.
Paspauskite (ištrinti) mygtuką Fn lange
ar meniu, kad atvaizduotumėte išrinktos
funkcijos arba nuostatos aprašymą.
(ištrinti) mygtukas
Funkcijų sąrašas
LT
35
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 36 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Kai pirmą kartą naudojate fotoaparatą, būtinai įkraukite akumuliatorių.
Įkrautas akumuliatorius palaipsniui išsikrauna, net jeigu jo nenaudojate.
Kad nepraleistumėte fotografavimo galimybės, dar kartą įkraukite
akumuliatorių prieš fotografavimą.
1 Pastumkite svirtelę, kad
atidarytumėte skyrelio dangtelį.
2 Iki galo įdėkite akumuliatorių, jo
Fiksavimo svirtelė
kampu laikydami paspaustą
fiksavimo svirtelę.
3 Uždarykite dangtelį.
LT
36
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
4 Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio (kompl.)
mikro USB kabeliu (kompl.), po to prijunkite kintamosios srovės
adapterį prie elektros lizdo.
Klientams JAV ir Kanadoje
Fotoaparato parengimas
Srovės laidas
Klientams kitose šalyse/regionuose
Įkrovimo indikatorius šviečia oranžine
spalva, ir prasideda įkrovimas.
• Išjunkite fotoaparatą, kai įkraunate
akumuliatorių.
• Galima įkrauti ir dalinai išsikrovusį
akumuliatorių.
• Kai įkrovimo indikatorius blyksi ir
įkrovimas nėra baigtas, išimkite ir iš
naujo įdėkite akumuliatorių.
Įkrovimo indikatorius
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: įkrovimas yra baigtas
Blyksi:
kilo įkrovimo klaida arba įkrovimas
laikinai yra nutrauktas, nes
fotoaparato temperatūra nėra
pritaikytame diapazone
LT
37
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
Pastabos
• Jeigu fotoaparato įkrovimo indikatorius blyksi, kai kintamosios srovės adapteris yra
prijungtas prie elektros lizdo, jis nurodo, kad įkrovimas laikinai yra pertrauktas, nes
temperatūra yra už rekomenduojamo diapazono ribų. Įkrovimas bus tęsiamas, kai
temperatūra vėl bus pritaikytame diapazone. Akumuliatorių yra rekomenduojama
įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F) temperatūroje.
• Įmanoma, akumuliatorius nebus įkrautas efektyviai, jeigu jo kontaktai yra nešvarūs.
Tokiu atveju lengvai nuvalykite dulkes nuo akumuliatoriaus kontaktų minkšta
skepetėle arba vatos tamponu.
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie lengvai prieinamo elektros
lizdo. Jeigu kintamosios srovės adapterio naudojimo metu kyla veikimo problemos,
nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo, kad įrenginį atjungtumėte nuo
maitinimo šaltinio.
• Po įkrovimo baigimo atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo.
• Būtinai naudokite tik originalų Sony akumuliatorių, mikro USB kabelį (kompl.) ir
kintamosios srovės adapterį (kompl.).
Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas)
Įkrovimo trukmė yra apytiksliai 155 minučių naudojant kintamosios srovės
adapterį (kompl.).
Pastaba
• Lentelėje yra nurodyta įkrovimo trukmė, naudojant visai išsikrovusį akumuliatorių
25°C (77°F) temperatūroje. Įkrovimas gali užimti daugiau laiko priklausomai nuo
naudojimo ir aplinkos sąlygų.
LT
38
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio
Akumuliatorių įmanoma įkrauti, fotoaparatą mikro USB kabeliu prijungus
prie kompiuterio.
Likusio akumuliatoriaus krūvio patikrinimas
Ekrane pasirodo likusio krūvio indikacija.
Daug
Mažas krūvis
Pastabos
• Praeina apytiksliai viena minutė, kol pasirodo teisinga likusio krūvio indikacija.
• Atvaizduojamas likęs akumuliatoriaus krūvis gali nebūti teisingas nustatytomis
sąlygomis.
LT
39
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotoaparato parengimas
Pastaba
• Įsidėmėkite toliau minėtą, kai įkraunate, naudodami kompiuterį.
– Jeigu fotoaparatas yra prijungtas prie nešiojamo kompiuterio, kuris nėra prijungtas
prie kintamosios srovės elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio akumuliatorius
išsikraus. Neįkraukite ilgai.
– Neįjunkite/neišjunkite ir nepaleiskite kompiuterio kartotinai, bei neaktyvuokite
kompiuterio iš miego būsenos, kai tarp fotoaparato ir kompiuterio yra sudarytas
USB ryšys. Dėl to gali kilti fotoaparato veikimo sutrikimai. Prieš kompiuterio
įjungimą/išjungimą, paleidimą kartotinai arba aktyvavimą iš miego būsenos
atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Įkrovimas nėra garantuojamas, naudojant vartotojo pagamintą arba modifikuotą
kompiuterį.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
• Jeigu fotoaparato nenaudojate nustatytą laiką, kai įrenginys yra įjungtas,
fotoaparatas automatiškai išsijungia (automatinio išsijungimo funkcija).
Akumuliatorius
Išsamesnę informaciją dėl akumuliatoriaus veikimo trukmės žiūrėkite 66 psl.
Maitinimo tiekimas
Fotoaparatui yra įmanoma tiekti maitinimą iš elektros lizdo, prijungus jį
prie kintamosios srovės adapterio (kompl.), naudojant mikro USB kabelį
(kompl.). Kai įrašote ilgą laiką, įmanoma sumažinti akumuliatoriaus krūvio
sunaudojimą.
Galite įrašyti arba atvaizduoti vaizdus neįdėję į fotoaparatą
akumuliatoriaus. Tačiau įdėkite įkrautą akumuliatorių, kai fotoaparatą
naudojate situacijoje, kai yra sunaudojama daug elektros energijos,
pavyzdžiui, jeigu naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.) arba įrašote vaizdo
įrašus. Priešingu atveju kai kurios funkcijos bus apribotos.
Akumuliatoriaus išėmimas
Fiksavimo svirtelė
Pastumkite fiksavimo svirtelę.
Nenumeskite akumuliatoriaus.
Pastaba
• Kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs ir kad išvengtumėte trumpojo jungimo,
prieš pergabenimą arba saugojimą įdėkite akumuliatorių į plastmasinį maišelį ir
pan., kad išvengtumėte kontakto su metaliniais daiktais ir kt.
LT
40
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
“Memory Stick Duo” laikmenas ir SD korteles galima naudoti su šiuo
fotoaparatu. Išsamesnę informaciją žiūrėkite 42 psl.
1 Pastumkite svirtelę, kad
atidarytumėte skyrelio dangtelį.
(nekompl.).
• Nuskeltą kampą nukreipkite, kaip yra
atvaizduota iliustracijoje, ir įdėkite
atminties kortelę, kad ji spragtelėdama
užsifiksuotų.
Įsitikinkite, kad nuskeltas kampas yra
nukreiptas teisingai.
3 Uždarykite dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Prieigos indikatorius
Įsitikinkite, kad prieigos indikatorius
yra užgesęs, ir vieną kartą paspauskite
atminties kortelę.
LT
41
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotoaparato parengimas
2 Įdėkite atminties kortelę
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
Pastaba
• Neišimkite atminties kortelės/akumuliatoriaus, kai šviečia prieigos indikatorius.
Priešingu atveju galite sugadinti duomenis arba pačią atminties kortelę.
Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Su šiuo fotoaparatu galite naudoti toliau minėtų tipų atminties korteles.
Tačiau teisingas veiksmų atlikimas nėra garantuojamas, naudojant visų tipų
atminties korteles.
Atminties kortelė
Vaizdams
Vaizdo įrašams
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
—
(tik Mark2)
SD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
• Šioje instrukcijoje lentelėje nurodyti gaminiai yra vadinami taip:
A: “Memory Stick Duo” laikmena
B: “Memory Stick Micro” laikmena
C: SD kortelė
D: microSD atminties kortelė
Pastaba
• Kai su šiuo fotoaparatu naudojate “Memory Stick Micro” laikmeną arba microSD
atminties kortelę, būtinai naudokite atitinkamą adapterį.
LT
42
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Datos ir laikrodžio nustatymas
Kai fotoaparatą įjungiate pirmą kartą arba atlikote jo funkcijų inicijavimą,
pasirodo datos ir laikrodžio nustatymo langas.
1 Nustatykite maitinimo jungiklį į
ON, kad įjungtumėte fotoaparatą.
Pasirodo datos ir laikrodžio nustatymo
langas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
nustatykite maitinimo jungiklį į OFF.
Fotoaparato parengimas
2 Įsitikinkite, kad [Enter] yra
išrinktas ekrane, po to
paspauskite valdymo ratuko z.
3 Išsirinkite geografinį regioną, po to paspauskite z.
4 Išsirinkite kiekvieną parametrą
naudodami b/B, po to nustatykite
reikšmę naudodami v/V.
[Daylight Svg.]: perjungimo į vasaros
laiką nuostatos įjungimui arba
išjungimui.
[Date Format]: datos formato
išsirinkimui.
• Vidurnaktis yra 12:00 AM,
o vidurdienis yra 12:00 PM.
LT
43
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Datos ir laikrodžio nustatymas
5 Pakartokite 4 veiksmą, kad nustatytumėte kitus parametrus, po
to paspauskite valdymo ratuko z.
6 Įsitikinkite, kad [Enter] yra išrinktas, po to paspauskite valdymo
ratuko z.
Datos ir laikrodžio nustatymo atšaukimas
Paspauskite MENU mygtuką.
Datos/laikrodžio ir regiono nustatymas dar kartą
Datos ir laikrodžio nustatymo langas automatiškai pasirodo tik tada, kai
maitinimą įjungiate pirmą kartą. Norėdami dar kartą nustatyti datą ir
laikrodį, naudokite meniu.
MENU mygtukas t
1 t [Date/
Time Setup] arba [Area Setting]
(32 psl.)
MENU mygtukas
Datos ir laikrodžio nuostatos išsaugojimas
Šis fotoaparatas turi vidinę įkraunamą bateriją, kad būtų išsaugomos datos,
laikrodžio ir kitos nuostatos nepriklausomai nuo to, ar maitinimas yra
įjungtas ir akumuliatorius yra įdėtas.
LT
44
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\060GET2.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Aiškaus vaizdo įrašo įrašymas be
fotoaparato svyravimo
Fotoaparato svyravimai reiškia jo nepageidaujamą judėjimą įrašymo metu,
dėl ko gaunamas išsiliejęs vaizdas.
SteadyShot funkcija yra prieinama fotoaparate, kad būtų galima sumažinti
fotoaparato svyravimo efektą vaizdo įrašo įrašymo metu.
MENU mygtukas t
nuostatą.
1 t [SteadyShot] t išsirinkite reikalingą
Fotoaparato parengimas
Pastaba
• SteadyShot funkcija yra prieinama tik vaizdo įrašų įrašymo metu. SteadyShot
funkcijos neįmanoma naudoti vaizdų fotografavimo metu.
LT
45
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 46 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas
Automatinės veiksenos naudojimo metu fotoaparatas analizuoja objektą, ir
galite fotografuoti naudodami atitinkamas nuostatas.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į
(Auto Mode) poziciją.
2 Tvirtai laikykite fotoaparatą, kaip
yra atvaizduota iliustracijoje.
3 Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad sureguliuotumėte
fokusą.
Kai vaizdas yra fokuse, įsijungia indikacija (z).
• Mažiausias fotografavimo atstumas yra apytiksliai 0,3 m (1 pėda) (nuo
vaizdo jutiklio (17 psl.)).
4 Iki galo paspauskite užrakto mygtuką, kad fotografuotumėte
vaizdą.
• Kai fotoaparatas atpažįsta ir fotografuoja veidą, kai [Auto Port. Framing]
yra nustatytas į [Auto], nufotografuotas vaizdas yra automatiškai
apkerpamas pritaikytoje kompozicijoje. Yra išsaugomas ir originalus, ir
apkirptas vaizdas.
LT
46
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų fotografavimas
Fotografavimo būdai
• Kai pasukate makrofotografavimo
perjungimo žiedą į “0,2m-0,35m”,
fotoaparatas yra nustatomas į
makrofotografavimo veikseną. Mažiausias
fotografavimo atstumas yra apytiksliai 0,2 m
(0,65 pėdos). Makrofotografavimas yra
pritaikytas objektų, pavyzdžiui, gėlių arba
patiekalų fotografavimui stambiu planu.
Makrofotografavimo
perjungimo žiedas
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
LT
47
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdo įrašų įrašymas
1 Paspauskite MOVIE mygtuką, kad
MOVIE mygtukas
pradėtumėte įrašymą.
• Vaizdo įrašo įrašymą galima pradėti bet
kurios fotografavimo veiksenos
naudojimo metu.
• Automatinio fokuso sureguliavimo
veiksenos naudojimo metu fotoaparatas
nepertraukiamai sureguliuoja fokusą.
2 Dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką, kad pertrauktumėte
įrašymą.
Pastabos
• Įmanoma, vaizdo įrašo įrašymo metu bus įrašytas fotoaparato veikimo garsas. Galite
išjungti garso įrašymą, nustatę [Audio Recording] į [Off] (29 psl.).
• Nepertraukiamo vaizdo įrašo įrašymo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros
arba fotoaparato padėties. Žiūrėkite “Pastabos dėl nepertraukiamo vaizdo įrašų
įrašymo” (68 psl.).
• Kai pasirodo
piktograma, fotoaparato temperatūra yra labai aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra sumažės.
Failo formato keitimas
MENU mygtukas t
1 t [File Format] (28 psl.).
LT
48
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų atvaizdavimas
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Išsirinkite vaizdą pasukdami valdymo diską.
• Norėdami atkurti vaizdo įrašus, paspauskite valdymo ratuko z.
Valdymo ratukas
z
Persukimas greitai į priekį
B
Atsukimas greitai atgal
b
Sulėtintas atkūrimas į priekį
Sulaikymo metu pasukite valdymo ratuką
laikrodžio rodyklės kryptimi.
Sulėtintas atkūrimas atgal
Sulaikymo metu pasukite valdymo ratuką
laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
• Vaizdo įrašai yra atvaizduojami kadrais.
Garso lygis
V t v/V
Informacijos atvaizdavimas
v
Pastaba
• Kitais įrenginiais įrašytų vaizdo įrašų gali būti neįmanoma atkurti šiuo fotoaparatu.
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos
Norėdami atvaizduoti vaizdus, nustatykite [Still/Movie Select] į [Folder
View(Still)], o norėdami atkurti vaizdo įrašus, nustatykite [Still/Movie
Select] į [Folder View(MP4)] arba [AVCHD View].
MENU mygtukas t
reikalingą veikseną.
1 t [Still/Movie Select] t išsirinkite
LT
49
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Veiksmai vaizdo įrašo atkūrimo metu
Sulaikyti/atkurti
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\070BAS.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų ištrynimas
Ištrinto vaizdo atgauti neįmanoma. Prieš ištrynimą įsitikinkite, kad
ištrinsite tą vaizdą, kurį norite ištrinti.
1 Kai atvaizduojate vaizdą, kurį
norite ištrinti, paspauskite
(ištrinti) mygtuką.
(ištrinti) mygtukas
2 Išsirinkite [Delete] valdymo ratuko v pagalba, po to paspauskite
z.
Pastaba
• Apsaugotų vaizdų ištrinti neįmanoma.
LT
50
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 51 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Pasukite veiksenų ratuką ir
nustatykite reikalingą fotografavimo
veikseną.
Yra prieinamos toliau minėtos fotografavimo veiksenos.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Galite fotografuoti vaizdus su automatiškai sureguliuotomis
nuostatomis.
Galite įrašyti su automatiškai sureguliuota ekspozicija
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė). Kitas nuostatas
galima sureguliuoti rankiniu būdu.
(Shutter Priority)
Galite rankiniu būdu sureguliuoti išlaikymą naudodami
valdymo diską.
(Manual
Exposure)
Galite fotografuoti po ekspozicijos rankinio sureguliavimo
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė) valdymo ratuko
ir apertūros žiedo pagalba.
1/2/3
Galite atvaizduoti nuostatą, kuri yra registruota [Memory]
parametre
vaizdų fotografavimo meniu (28 psl.).
(Movie)
Galite įrašyti vaizdo įrašus. Galite rankiniu būdu sureguliuoti
ekspoziciją (išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė) M
veiksenos naudojimo atveju.
(Sweep
Panorama)
Galite fotografuoti panoraminius vaizdus apjungdami kelis
vaizdus.
(Scene
Selection)
Galite fotografuoti su fiksuotomis nuostatomis atitinkamai
aplinkai.
LT
51
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
(Aperture Priority) Galite rankiniu būdu sureguliuoti diafragmos apertūros
reikšmę naudodami diafragmos apertūros žiedą.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\080REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Kiekvienos fotografavimo veiksenos
naudojimo metu prieinamos funkcijos
Funkcijos, kurias galite naudoti, priklauso nuo išrinktos fotografavimo
veiksenos.
Lentelėje reiškia, kad funkcija yra prieinama, o – reiškia, kad funkcija
nėra prieinama.
Funkcijos, kurių naudoti neįmanoma, ekrane yra nuspalvintos pilkai.
Fotografavimo
veiksena
(51 psl.)
/
Ekspozicijos
Veido
Nepertraukiamas
kompensa- Laikmatis
nustatyfotografavimas
vimas
mas
Šypsenos Automatinis
nustatymo portreto
užraktas
kadravimas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kai fotografavimo veiksena yra nustatyta į M, ekspoziciją galima
sureguliuoti tik tada, kai [ISO] yra nustatytas į [AUTO].
LT
52
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 53 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Skirtingos funkcijos
Skirtingų funkcijų naudojimas
Šioje naudojimo instrukcijoje pagrinde yra pateikta pagrindinė informacija
apie fotoaparato naudojimą ir funkcijų sąrašas. Norėdami daugiau sužinoti
apie fotoaparatą, žiūrėkite “Cyber-shot User Guide”, kur galima rasti
detalią informaciją apie daugelį funkcijų.
ISO/Daugiakadrių triukšmų sumažinimas
ISO jautrumą galima nustatyti į [AUTO], arba sureguliuoti nuo į ISO 50 iki
ISO 25600.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite [ISO].
2 Išsirinkite reikalingą nuostatą valdymo ratuko
v/V pagalba.
LT
53
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Skirtingos funkcijos
• Kai išsirenkate [AUTO] ir paspaudžiate valdymo ratuko B, galite pakeisti
[AUTO] nuostatos diapazoną [ISO AUTO Maximum] arba [ISO AUTO
Minimum] parametre.
• Kai išsirenkate
(Daugiakadrių triukšmų sumažinimas), galite išsirinkti
didesnę ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Fotoaparatas automatiškai nepertraukiamai fotografuoja kelis vaizdus,
apjungia vaizdus, sumažina triukšmus ir įrašo vieną vaizdą.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Skirtingų funkcijų naudojimas
Kūrybinis stilius
Galite iš 13 stilių išsirinkti reikalingą stilių, kad galėtumėte apdoroti vaizdą
ir kiekvienam [Kūrybinis stilius] parametrui sureguliuoti kontrastą, sotį ir
ryškumą.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[Kūrybinis stilius].
2 Išsirinkite reikalingą stilių valdymo ratuko v/V
pagalba.
[Kūrybinis stilius] parametras
[Style Box]
Galite tiksliai sureguliuoti nuostatą
ir išsaugoti sureguliuotą nuostatą.
Fotografavimas sutemų metu laikant fotoaparatą rankose
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo. Yra fotografuojami keli vaizdai, ir yra
naudojamas vaizdo apdorojimas, kad būtų sumažintas objekto išsiliejimas,
fotoaparato svyravimai ir triukšmai.
1 Nustatykite
veiksenų ratuką į
.
2 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[Fotografavimas sutemų metu laikant
LT
54
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Skirtingų funkcijų naudojimas
DRO/Auto HDR
Naudodami [DRO/Auto HDR] funkciją, galite nufotografuoti vaizdus su
skirtingų atspalvių kontrastu.
[D-Range Opt.]: padalinęs vaizdą į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja
šviesos ir šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas vaizdą su
optimaliu šviesumu ir pereinamais atspalviais.
[Auto HDR]: fotografuoja tris vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to
perdengia vaizdą su teisinga ekspozicija, vaizdo su nepakankama
ekspozicija šviesią zoną ir vaizdo su per didele ekspozicija tamsią zoną,
kad būtų gautas vaizdas su turtingais pereinamais atspalviais.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[DRO/Auto HDR].
2 Išsirinkite reikalingą nuostatą valdymo ratuko
Skirtingos funkcijos
v/V pagalba.
Atvaizdavimo funkcijos
Toliau yra minėtos parankios atvaizdavimo funkcijas.
Perjungimas į atvaizdavimo langą.
Vaizdų padidinimas arba sumažinimas.
Pasukite valdymo ratuką, kad padidintumėte arba
sumažintumėte vaizdą. Pasukite valdymo diską, kad
atvaizduotumėte sekantį/ankstesnį vaizdą.
Nereikalingų vaizdų ištrynimas.
Vaizdų indeksų langas
Galite išsirinkti atvaizduojamų vaizdų skaičių: MENU t
[Image Index]
1t
LT
55
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Skirtingų funkcijų naudojimas
Quick Navi lango naudojimas
Galite tiesiogiai keisti nuostatas Quick Navi lange, kuris yra pritaikytas
vaizdo ieškiklio naudojimui (nekompl.).
Išsamesnę informaciją dėl vaizdo ieškiklio pritvirtinimo žiūrėkite su vaizdo
ieškikliu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
1 Paspauskite valdymo ratuko DISP, kad nustatytumėte ekrano
režimą į [For viewfinder].
2 Paspauskite Fn mygtuką, kad perjungtumėte į Quick Navi langą.
[Auto Mode] arba [Scene Selection] veiksena
P/A/S/M/[Sweep Panorama] veiksena
3 Išsirinkite parametrą naudodami valdymo ratuko v/V/b/B.
LT
56
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\090ADV.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Skirtingų funkcijų naudojimas
4 Nustatykite parametrą naudodami valdymo ratuką arba valdymo
diską.
• Valdymo ratuko pagalba išsirinkite galimybę ir sureguliuokite ją valdymo
ratuko pagalba.
• Paspauskite valdymo ratuko centrą, kad atvaizduotumėte išrinkto parametro
nustatymo langą.
• Dar kartą paspauskite Fn mygtuką, kad baigtumėte Quick Navi naudojimą.
Quick Navi lange prieinamos funkcijos
Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash Mode/
Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto HDR /
Kūrybinis stilius/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash Comp./ISO/
Aspect Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area
Skirtingos funkcijos
Pastabos
• Neįmanoma pakeisti pilkai nuspalvintų parametrų nuostatų.
• Kai naudojate [Kūrybinis stilius] (54 psl.), kai kuriuos nustatymo veiksmus galima
sureguliuoti tik nustatymo lange.
LT
57
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 58 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas
Naudokite toliau minėtas taikomąsias programas, kad optimizuotumėte
šiuo Cyber-shot fotoaparatu nufotografuotų vaizdų naudojimą.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
Išsamesnę informaciją dėl įdiegimo žiūrėkite nuo 62 iki 63 psl.
“Image Data Converter” naudojimas
“Image Data Converter” pagalba galite atlikti toliau minėtą.
• Galite atvaizduoti ir montuoti RAW formatu nufotografuotus vaizdus,
naudodami skirtingus koregavimo metodus, pavyzdžiui, gradavimo
kreivę ir ryškumą.
• Galite sureguliuoti vaizdus, naudodami baltos spalvos balansą,
ekspoziciją, [Creative Style], ir t.t.
• Galite išsaugoti kompiuteriu atvaizduotus ir montuotus vaizdus.
Galite vaizdus išsaugoti RAW formatu arba paprastu vaizdų failų
formatu.
• Galite atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW
vaizdus ir JPEG vaizdus.
• Galite įvertinti vaizdus pagal 5 balų sistemą.
• Galite nustatyti spalvotą žymėjimą.
Norėdami naudoti “Image Data Converter”, žiūrėkite pagalbą.
Spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” techninio rėmimo interneto svetainė
(tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LT
58
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Programinės įrangos naudojimas
“PlayMemories Home” naudojimas
“PlayMemories Home” pagalba galite atlikti toliau minėtą.
• Galite fotoaparatu nufotografuotus vaizdus importuoti į kompiuterį ir juos
ten atvaizduoti.
• Galite sutvarkyti vaizdus kompiuteryje kalendoriaus formatu pagal
fotografavimo datą, kad juos būtų patogiau peržiūrėti.
• Galite retušuoti (raudonų akių efekto koregavimas ir t.t.), išspausdinti ir
siųsti vaizdus kaip el. laiškų priedus ir keisti įrašymo datą.
• Galite apkirpti vaizdus ir keisti jų dydį.
• Galite išspausdinti arba išsaugoti vaizdus su uždėta data.
• Galite į Blu-ray Disc arba DVD diską įrašyti AVCHD vaizdo įrašus,
kurie yra importuoti į kompiuterį. (Yra reikalingas interneto ryšys, kai
pirmą kartą įrašote Blu-ray Disc/DVD diską.)
Norėdami naudoti “PlayMemories Home”, žiūrėkite “PlayMemories Home
Help Guide”.
Darbalaukyje du kartus spragtelėkite
(PlayMemories Home Help
Guide) šaukinį arba spragtelėkite [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Naudodami Windows 8, išsirinkite [PlayMemories Home] piktogramą
Start lange, kad paleistumėte [PlayMemories Home], po to [Help] meniu
išsirinkite [PlayMemories Home Help Guide] parametrą.
“PlayMemories Home” techninio rėmimo interneto svetainė (tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LT
59
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Pastabos
• “PlayMemories Home” nėra suderinama su Mac operacinės sistemos kompiuteriais.
Kai vaizdus atvaizduojate naudodami Mac operacinės sistemos kompiuterius,
naudokite atitinkamą taikomąją programą, kuri yra komplektuojama su Mac
operacinės sistemos kompiuteriais.
• Vaizdo įrašai, kurie yra įrašyti, naudojant [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] nuostatą [Record
Setting] parametre, yra konvertuojami “PlayMemories Home” pagalba, kad būtų
galima įrašyti į AVCHD diską. Šis konvertavimas gali užimti daug laiko. Į diską
neįmanoma įrašyti originalios kokybės vaizdų. Norėdami išsaugoti originalią vaizdo
įrašų kokybę, vaizdo įrašus turite įrašyti į Blu-ray Disc.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Programinės įrangos naudojimas
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Windows)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB ryšį.
Operacinė sistema
(iš anksto įdiegta)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
“PlayMemories
Home”
Procesorius: Intel Pentium III 800 MHz arba spartesnis
(didelės raiškos vaizdo įrašų atkūrimui/montavimui: Intel
Core Duo 1,66 GHz ar spartesnis/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ar spartesnis, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ar spartesnis (AVC
HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ar spartesnis
(AVC HD (PS)))
Atmintis: Windows XP 512 MB ar daugiau
(rekomenduojama 1 GB ar daugiau), Windows Vista/
Windows 7/Windows 8 1 GB ar daugiau
Standusis diskas: įdiegimui reikalinga laisva vieta diske apytiksliai 500 MB
Ekranas: ekrano raiška - 1024 × 768 taškai arba daugiau
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesorius/atmintis: Pentium 4 arba spartesnis/1 GB
arba daugiau
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
* Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter (Edition) versija. Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 arba naujesnė versija yra
reikalinga, kad būtų galima naudoti diskų įrašymo funkciją.
** Starter (Edition) versija nėra remiama.
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Mac)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB ryšį.
Operacinė sistema (iš USB ryšys: Mac OS X v10.3 – v10.8
anksto įdiegta)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesorius: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ar
spartesnis
Atmintis: rekomenduojama 1 GB arba daugiau.
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
LT
60
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Programinės įrangos naudojimas
Pastabos
• Veiksmų atlikimas nėra garantuojamas terpėje, kuri remiasi aukščiau minėtų
operacinių sistemų atnaujinimais, arba daugkartinio paleidimo terpėje.
• Jeigu prie vieno kompiuterio vienu metu prijungiate du ar kelis USB įrenginius, kai
kurie įrenginiai, įskaitant šį fotoaparatą, gali neveikti priklausomai nuo naudojamų
USB įrenginių tipų.
• Jeigu fotoaparatą prijungiate naudodami USB sąsają, kuri yra suderinama su
Hi-Speed USB (suderinama su USB 2.0), galite duomenis siųsti greičiau (dideliu
greičiu), nes šis fotoaparatas yra suderinamas su Hi-Speed USB (suderinamas su
USB 2.0).
• Kai kompiuteris įsijungia iš parengties arba miego būsenos, ryšys tarp kompiuterio ir
fotoaparato gali nebūti atnaujintas iš karto.
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
LT
61
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Programinės įrangos naudojimas
“PlayMemories Home” įdiegimas
1 Naudodami kompiuterio interneto naršyklę, aplankykite nurodytą
interneto svetainę, po to spragtelėkite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad atliktumėte
įdiegimą.
prie mikro USB
lizdo
• Kai pasirodo kvietimas prijungti
fotoaparatą prie kompiuterio,
prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio naudodami mikro USB
kabelį (kompl.).
prie USB lizdo
Be interneto ryšio galite naudoti “PlayMemories Home (Lite Version)”,
kuri leidžia atlikti skirtingus minimalius veiksmus, pavyzdžiui, importuoti
vaizdus ir atvaizduoti.
Norėdami įdiegti “PlayMemories Home (Lite Version)”, prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio mikro USB kabeliu (kompl.), po to du kartus
spragtelėkite [Computer] (naudodami Windows XP, [My Computer]) t
fotoaparato piktogramą t laikmenos piktogramą t [PMHOME.EXE].
LT
62
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\100TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Programinės įrangos naudojimas
“Image Data Converter” įdiegimas
Windows:
1 Patikrinkite kompiuterio terpę.
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Microsoft Windows XP* SP3/
Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesorius: Pentium 4 ar spartesnis
* Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter (Edition) versija.
** Starter (Edition) versija nėra remiama.
2 Parsisiųskite programinę įrangą iš nurodytos interneto svetainės
ir įdiekite ją į savo kompiuterį.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7,
v10.8
Procesorius: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ar spartesnis
2 Parsisiųskite programinę įrangą iš nurodytos interneto svetainės
ir įdiekite ją į savo kompiuterį.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pastaba
• Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
LT
63
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
1 Patikrinkite kompiuterio terpę.
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 64 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Kita informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie
fotoaparatą (“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” yra tiesioginio ryšio
instrukcija. Perskaitykite ją, kai norite skaityti detalius
nurodymus apie daugelį fotoaparato funkcijų.
1 Aplankykite Sony techninio rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Išsirinkite savo šalį arba regioną.
3 Techninio rėmimo interneto svetainėje ieškokite savo
fotoaparato modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą fotoaparato apačioje.
LT
64
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų
įrašymo trukmė
Kai atminties kortelę įdedate į
fotoaparatą ir nustatote maitinimo
jungiklį į ON, ekrane pasirodo įmanomų
nufotografuoti vaizdų skaičius (jeigu
tęsiate fotografuoti, naudodami
dabartines nuostatas).
Pastabos
• Kai “0” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva, atminties
kortelė yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę nauja arba ištrinkite iš jos vaizdus (31,
50 psl.).
• Kai “NO CARD” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva,
atminties kortelė nėra įdėta. Įdėkite atminties kortelę.
Į atminties kortelę įmanomų įrašyti vaizdų skaičius
Talpa
2 GB.
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Matmenys
Standard
* Kai [Aspect Ratio] nėra nustatytas į [3:2], galite nufotografuoti daugiau vaizdų, nei
yra nurodyta lentelėje (išskyrus tada, kai yra išrinktas [RAW]).
LT
65
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Kita informacija
Lentelėje yra nurodytas apytikslis vaizdų skaičius, kurį įmanoma įrašyti į šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę. Reikšmės yra nustatytos, naudojant
Sony standartines atminties korteles. Reikšmės gali skirtis priklausomai nuo
fotografavimo sąlygų ir naudojamos atminties kortelės tipo.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio (vaizdo formatas): 3:2*
Šiuo fotoaparatu sužymėta atminties kortelė (vienetai: vaizdai)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius, naudojant
akumuliatorių
Įsidėmėkite - faktiškas skaičius gali būti mažesnis už nurodytą
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
Akumuliatoriaus veikimo
trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas (vaizdai)
(kai [LCD Quality] yra
nustatytas į [High])
Apytiksliai 110 min
Apytiksliai 220 vaizdų
Fotografavimas (vaizdai)
(kai [LCD Quality] yra
nustatytas į [Standard])
Apytiksliai 135 min
Apytiksliai 270 vaizdų
Atvaizdavimas (vaizdai)
Apytiksliai 230 min.
Apytiksliai 4600 vaizdų
Faktiškas įrašymas (vaizdo
įrašai)
Apytiksliai 30 min.
—
Nepertraukiamas įrašymas
(vaizdo įrašai)
Apytiksliai 60 min.
—
Pastabos
• Nurodytas vaizdų skaičius yra taikomas toje situacijoje, kai akumuliatorius yra
pilnai įkrautas. Vaizdų skaičius gali sumažėti priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
• Vaizdų skaičius, kurį galima fotografuoti, yra nustatytas šiomis sąlygomis:
– yra naudojama Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) laikmena (nekompl.);
– akumuliatorius yra naudojamas 25°C (77°F) temperatūroje.
• “Įrašymas (vaizdai)” skaičiaus matavimo metodo pagrinde yra CIPA standartas, ir
matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] yra nustatytas į [Fine].
– fokuso sureguliavimo veiksenos ratukas yra nustatytas į AF (Autofocus);
– DISP yra nustatytas į [Display All Info.];
– fotografavimas yra atliekamas po kiekvienų 30 sekundžių;
– blykstė suveikia kiekvieną antrą fotografavimo kartą;
– maitinimas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas po kiekvienų dešimties
fotografavimo kartų.
LT
66
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
• Akumuliatoriaus veikimo trukmės vaizdo įrašų įrašymui matavimo metodo pagrinde
yra CIPA standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis sąlygomis:
– [Record Setting] yra nustatytas į [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– “Faktiškas įrašymas (vaizdo įrašai)”: pažymi apytikslę įrašymo trukmę kaip gairę,
kai kartotinai įrašote, keičiate mastelį, naudojate įrašymo parengties būseną,
įjungiate ir išjungiate fotoaparatą.
– “Nepertraukiamas įrašymas (vaizdo įrašai)”: kai nepertraukiamas įrašymas yra
pertraukiamas dėl nustatytų ribojimų (29 minutės), dar kartą paspauskite MOVIE
(vaizdo įrašas) mygtuką, kad tęstumėte įrašymą. Neveikia kai kurios įrašymo
funkcijos, pavyzdžiui, mastelio keitimas.
Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Lentelėje yra nurodytas apytikslė įrašymo trukmė, naudojant šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę.
Šiuo fotoaparatu sužymėta atminties kortelė
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Įrašymo
nuostata
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min.
20 min.
40 min.
1 val.
30 min.
3 val.
6 val.
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val.
5 min.
8 val.
15 min.
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min.
15 min.
35 min.
1 val.
15 min.
2 val.
30 min.
5 val.
5 min.
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min.
20 min.
40 min.
1 val.
30 min.
3 val.
6 val.
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val.
5 min.
8 val.
15 min.
15 min.
40 min.
1 val. 20
min.
2 val.
45 min.
5 val.
30 min.
11 val.
5 min.
1 val.
10 min.
2 val.
25 min.
4 val.
55 min.
9 val.
55 min.
20 val.
40 val.
10 min.
1440×1080 12M
VGA 3M
Kita informacija
2 GB
• Nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti apytiksliai 29 minutes
(trukmė apribota įrenginio techninėmis charakteristikomis). [1440×1080
12M] dydžio vaizdo įrašų nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti
apytiksliai 15 minučių (trukmė apribota 2 GB failo dydžiu).
LT
67
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Pastabos
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės skiriasi, nes fotoaparatas įrašo, naudodamas kintantį
bitų srauto greitį (VBR), kuris automatiškai sureguliuoja vaizdo kokybę
priklausomai nuo vaizdo. Kai įrašote objektą, kuris greitai juda, vaizdas yra
aiškesnis, tačiau sutrumpėja įrašymo trukmė, nes įrašymas reikalauja daugiau
atminties talpos.
Įrašymo trukmė taip pat skiriasi priklausomai nuo sąlygų, objekto arba vaizdo
kokybės/dydžio nuostatos.
• Nurodytos reikšmės nėra nepertraukiamo įrašymo trukmės.
• Įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir naudojamos
atminties kortelės.
• Kai pasirodo
, pertraukite vaizdo įrašo įrašymą. Fotoaparato temperatūra viršija
leistiną lygį.
• Išsamesnę informaciją dėl vaizdo įrašų atkūrimo žiūrėkite 49 psl.
Pastabos dėl nepertraukiamo vaizdo įrašų įrašymo
• Kad būtų galima įrašyti aukštos kokybės vaizdo įrašus arba nepertraukiamai įrašyti
naudojant vaizdo jutiklį, reikia daug elektros energijos. Todėl dėl ilgo įrašymo
padidėja fotoaparato temperatūra, ypač vaizdo jutiklio temperatūra. Tokiu atveju
fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad aukšta temperatūra nesumažintų vaizdo
kokybės arba negadintų fotoaparato vidinio mechanizmo.
• Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė skiriasi priklausomai nuo temperatūros arba
fotoaparato padėties prieš įrašymą. Jeigu dažnai keičiate vaizdo kompoziciją arba
įrašote vaizdo medžiagą po maitinimo įjungimo, padidėja fotoaparato temperatūra ir
prieinama įrašymo trukmė yra mažesnė.
• Jeigu fotoaparatas pertraukia įrašymą dėl padidėjusios temperatūros, palikite jį
kelioms minutėms su išjungtu maitinimu. Pradėkite naudoti fotoaparatą, kai jo
temperatūra sumažėjo iki normalios.
• Kad įrašymo trukmė būtų ilgesnė:
– pastatykite fotoaparatą tiesioginiuose saulės spinduliuose;
– išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Vaizdo įrašo failo maksimalus dydis yra apytiksliai 2 GB. Kai failo dydis pasiekia
apytiksliai 2 GB, įrašymas yra automatiškai pertraukiamas, kai [File Format] yra
nustatytas į [MP4], ir automatiškai yra sukuriamas naujas vaizdo įrašo failas, kai
[File Format] yra nustatytas į [AVCHD].
• Maksimali nepertraukiamo įrašymo trukmė yra 29 minutės.
LT
68
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
LT
69
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Kita informacija
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 35 mm pilno
dydžio (35,8 mm × 23,9 mm),
Exmor CMOS vaizdo jutiklis
Fotoaparato bendras vaizdo elementų
skaičius: apytiksliai
24,7 milijonai vaizdo elementų
Fotoaparato efektyviųjų vaizdo
elementų skaičius: apytiksliai
24,3 milijonai vaizdo elementų
Objektyvas Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm vieno fokuso objektyvas
f = 35 mm, F2.0
Vaizdo įrašų įrašymo metu
(16:9):
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[Off]: 37 mm
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[On]: 44 mm
Vaizdo įrašų įrašymo metu (4:3):
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[Off]: 45 mm
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[On]: 48 mm
Minimalus fokusas*1:
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,3m- ”: 0,3 m (1 pėda)
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,2m-0,35m”: 0,2 m
(0,65 pėdos)
*1
Minimalus fokusas yra
mažiausias įmanomas atstumas
nuo vaizdo jutiklio iki objekto.
Maksimalus mastelis:
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,3m- ”: 0,15×
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,2m-0,35m”: 0,26×
Diafragmos minimali reikšmė:
F22
Filtro diametras: 49 mm
SteadyShot: elektroninis (tik vaizdo
įrašams)
Ekspozicijos valdymas: automatinė
ekspozicija, diafragmos apertūros
pirmenybė, išlaikymo pirmenybė,
rankinė ekspozicija, aplinkos
išsirinkimas (7 veiksenų)
Baltos spalvos balansas: automatinė,
dienos šviesa, šešėlis, debesuota,
kaitrinės lempos šviesa,
liuminescencinė šviesa (šilta
balta/vėsi balta/dienos balta/
dienos šviesa), blykstė, spalvų
temperatūra/spalvų filtras,
pritaikomas
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Techniniai duomenys
Signalo formatas:
1080 50i:
PAL spalvos, CCIR standarto
HDTV 1080/50i, 1080/50p
techninė sąlyga
1080 60i:
NTSC spalvos, EIA standarto
HDTV 1080/60i, 1080/60p
techninė sąlyga
Failo formatas:
Vaizdai: atitinka JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), RAW
(Sony ARW 2.3 formatas),
suderinamumas su DPOF
Vaizdo įrašai (AVCHD
formatas): AVCHD formato Ver.
2.0 suderinamumas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan.,
naudoja Dolby Digital Stereo
Creator
• Pagaminta pagal Dolby
Laboratories licenciją.
Vaizdo įrašai (MP4 formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Įrašymo laikmena: “Memory Stick
Duo” laikmenos, “Memory Stick
Micro” laikmenos, SD kortelės,
microSD atminties kortelės
Blykstė: blykstės veikimo radiusas
(ISO jautrumas (rekomenduojama
ekspozicijos reikšmė) nustatytas į
Auto):
nuo apytiksliai 0,75 m iki 21,7 m
(nuo 2,5 pėdų iki 71,2 pėdų)
[Įvesties ir išvesties lizdai]
HDMI lizdas: HDMI mikro lizdas
Mikro USB lizdas:
USB ryšys
Mikrofono lizdas:
3,5 mm
stereofoninis mini lizdas
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekranas]
LCD ekranas:
7,5 cm (3,0 tipas) TFT matrica
Bendras taškų skaičius:
1 228 800 taškų
[Maitinimas, bendro pobūdžio
informacija]
Maitinimas: įkraunamas
akumuliatorius
NP-BX1, 3,6 V
kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/UD11, 5 V
Elektros sunaudojimas
(fotografavimo/įrašymo metu):
2,0 W.
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki
40°C (nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C
iki +60°C (nuo -4°F iki +140°F)
Matmenys (atitinkamai CIPA):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(4 1/2 colio × 2 5/8 colio ×
2 3/4 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris (atitinkamai CIPA) (įskaitant
NP-BX1 akumuliatorių,
“Memory Stick Duo” laikmeną):
apytiksliai 482 g (17 uncijų)
LT
70
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Techniniai duomenys
Mikrofonas: stereofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinamas
PRINT Image Matching III:
suderinamas
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/UD11
Naudojamas akumuliatorius: ličio
jonų akumuliatorius
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė
srovė
Nominali įtampa: 3,6 V nuolatinė
srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės
stiprumas: 1,89 A.
Talpa: 4,5 Wh (1240 mAh)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Kita informacija
Maitinimas: nuo 100 V iki 240 V
kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė,
1500 mA
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki
40°C (nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C
iki +60°C (nuo -4°F iki +140°F)
Matmenys: AC-UD10: apytiksliai
78 mm × 22 mm × 36 mm (3 1/
8 colio × 7/8 colio × 1 7/16 colio)
(plotis/aukštis/gylis)
AC-UD11: apytiksliai 70 mm ×
33 mm × 36 mm (2 7/8 colio ×
1 5/16 colio × 1 7/16 colio)
(plotis/aukštis/gylis)
Svoris:
AC-UD10: apytiksliai 45 g
(1,6 uncijos)
AC-UD11: apytiksliai 50 g
(1,8 uncijos)
Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1
LT
71
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Techniniai duomenys
Prekių ženklai
• Toliau minėti ženklai yra Sony
Corporation prekių ženklai.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick XC-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ir “AVCHD
Progressive” logotipas yra Panasonic
Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• HDMI ir HDMI High-Definition
Multimedia Interface pavadinimai, bei
HDMI logotipas yra HDMI Licensing
LLC prekių ženklai arba registruoti
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• Windows yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Mac, Mac OS ir iMovie yra Apple Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai.
• Intel, Intel Core ir Pentium yra Intel
Corporation prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
•“
” ir “PlayStation” yra Sony
Computer Entertainment Inc.
registruoti prekių ženklai.
• Eye-Fi yra Eye-Fi Inc prekės ženklas.
• Be to, šioje instrukcijoje panaudoti
sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų
atitinkamų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai. Tačiau ™ arba ® ženklas
šioje instrukcijoje nėra nurodytas
visais atvejais.
• Galite naudoti PlayStation 3,
parsisiuntę PlayStation 3 skirtą
taikomąją programą iš PlayStation
Store (kur prieinama).
• PlayStation 3 taikomajai programai
paleisti reikia turėti PlayStation
Network paskyrą ir parsisiųsti
taikomąją programą. Ji yra prieinama
regionuose, kur veikia PlayStation
Store.
Papildomą informaciją apie šį
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galite rasti
Sony klientų techninio rėmimo
interneto svetainėje.
LT
72
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 73 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Rodyklė
Rodyklė
Simboliai
F
"Image Data Converter"....... 58, 63
Akumuliatoriaus įkrovimas........ 36
Akumuliatorius .......................... 36
Area Setting ............................... 43
Atminties kortelė.................. 41, 42
AUTO ........................................ 46
Auto Mode ................................. 46
File Format................................. 48
Fn ......................................... 24, 25
Fotoaparato svyravimo
sumažinimas........................... 45
Fotoaparato vediklis................... 35
Fotografavimas........................... 46
Fotografavimo veiksena ............. 51
Func. of C Button....................... 30
Funkcijos mygtukas ............. 24, 25
C
H
C (pritaikomas) mygtukas.......... 30
Creative Style............................. 54
Hand-held Twilight .................... 54
D
Įkrovimo indikatorius................. 37
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius....................... 65
ISO ............................................. 53
Ištrynimas................................... 50
A
E
Ekspozicijos kompensavimo
ratukas.................................... 23
K
Kalba .......................................... 11
Kompiuteris................................ 58
L
Laikrodžio nustatymas ............... 43
Language.................................... 34
LCD ekranas .............................. 20
LT
73
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Rodyklė
Date/Time Setup ........................ 43
Daugialypės terpės
sąsajos lizdas.......................... 17
Dirželis....................................... 15
DISP........................................... 29
Drive Mode ................................ 25
DRO/Auto HDR ........................ 55
I
E:\Edgara darbs\SONY_LT_DSC-RX1R\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
Rodyklė
M
V
Makrofotografavimo
perjungimo žiedas ..................47
Meniu..........................................27
MENU ........................................27
Mikrofono lizdas ........................16
MOVIE .......................................48
MOVIE mygtukas ................30, 48
Multi Frame Noise Reduct. ........53
Vaizdo atvaizdavimas................ 49
Vaizdo įrašas.............................. 48
Vaizdo įrašų įrašymas................ 48
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė..... 67
Vaizdų fotografavimas............... 46
Valdymo diskas ......................... 24
Valdymo ratukas........................ 19
N
W
White Balance............................ 25
Naudojimo instrukcija ................64
P
Peties dirželis..............................15
PlayMemories Home ............59, 62
Programinė įranga ......................58
Q
Quick Navi..................................56
S
Scene Selection...........................26
SteadyShot ..................................45
Still/Movie Select .......................49
T
Techniniai duomenys..................69
U
USB Connection .........................33
LT
74
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
010COV.book Page 75 Friday, July 12, 2013 3:24 PM
master:Left
120BCO_all.fm Page 76 Friday, July 12, 2013 12:50 PM
© 2013 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
DSC-RX1/RX1R
4-469-577-11(1)
Download PDF

advertising