Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 RX1R profesionalus kompaktinis fotoaparatas Naudojimo instrukcijos

4-443-124-11(1)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-RX1
Lietuviškai
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti
įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos
numerius, kai susisiekiate su Sony
platintoju dėl šio gaminio.
Modelio nr. DSC-RX1
Serijos nr.
Modelio nr. AC-UD10/AC-UD11
Serijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės poveikio.
SVARBI INFORMACIJA
DĖL SAUGUMO
-IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO!
SIEKDAMI SUMAŽINTI
GAISRO KILIMO ARBA
SROVĖS SMŪGIO
GAVIMO RIZIKĄ,
BŪTINAI LAIKYKITĖS
ŠIŲ NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma neatitinka
elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį,
kuris atitinka elektros lizdą.
LT
2
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai,
jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti
cheminius nudegimus. Laikykitės toliau
minėtų saugumo priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite
jį nuo smūgių arba didelės jėgos,
pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant
žemės ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas
ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo
temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F),
poveikio, pavyzdžiui, nepalikite jo
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
saulėje pastatyto automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik
Sony akumuliatorių kroviklį arba įrenginį,
kuris gali įkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems
vaikams neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius
nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku
arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško
tipo akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip
yra nurodyta instrukcijoje.
Kintamosios srovės adapteris
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros
lizdo, jeigu naudosite kintamosios srovės
adapterį. Nedelsdami atjunkite adapterį nuo
elektros lizdo, jeigu įrenginio naudojimo
metu kyla sutrikimai.
Jeigu yra komplektuojamas srovės laidas, jį
yra leistina naudoti tik su šiuo įrenginiu, ir
jo negalima naudoti su kitu įrenginiu.
Klientams JAV ir Kanadoje
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ
PERDIRBIMAS
Ličio jonų
akumuliatorius yra
įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti
gamtą, išnaudotus
akumuliatorius
nugabendami į
arčiausią surinkimo ir
perdirbimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
akumuliatorių perdirbimą, skambinkite
nemokamu telefono numeriu
1-800-822-8837 arba aplankykite
http://www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio
jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Akumuliatorius
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet
kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant
tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą
įrenginio veikimą.
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka
Kanados ICES-003 standartą.
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta
organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis
yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite
skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima
skambinti tik ryšium su klausimais, kurie
yra susiję su FCC.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC-RX1
Atsakinga kompanija: Sony Electronics
Inc.
Adresas:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie
pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra
tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo
įrenginiu anuliavimo priežastimi.
LT
3
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti B
klasės skaitmeniniams įrenginiams
sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios
apsaugos nuo kenksmingų triukšmų
užtikrinimui, naudojant įrenginį
gyvenamose patalpose. Šis įrenginys
gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra
pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai
gamintojo nurodymams, gali sukelti
kenksmingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau
nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils
pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys
sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų
priėmimo kenksmingus trukdžius, kuriuos
galima nustatyti, išjungiant ir įjungiant
įrenginį, siekiant išvengti trukdžių, yra
rekomenduojama atlikti vieną arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba
pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau
vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie
skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu
radijo/TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia
naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi
atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B
skyriui.
LT
4
Klientams Europoje
Pastaba klientams, kurių šalims
galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir įrenginių
saugos įgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose
serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas
atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo,
kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir
garsą.
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas),
pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio
arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu
su buitinėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų
būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos
arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo
gaminiu komplektuojamos
baterijos negalima išmesti
su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo,
veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota
baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos
utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba
jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
LT
5
Pastaba klientams
Jungtinėje Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis
įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris
atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį,
būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio
nurodytas srovės stiprumas atitinka
komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą
ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki
BS 1362 (su
arba
ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas
kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį,
po saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite
dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite
kištuko be pritvirtinto saugiklio dangtelio.
Jeigu pametėte saugiklio dangtelį,
susisiekite su arčiausio Sony serviso centro
atstovu.
LT
6
Turinys
Susipažinimas su funkcijomis ........................................... 9
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo ................................ 11
Įpakavimo turinio patikrinimas ....................................... 14
Įrenginio dalys ir mygtukai ............................................. 15
Priekinė pusė .............................................................. 15
Galinė pusė/šonai ....................................................... 16
Viršutinė dalis ............................................................ 17
Apatinė dalis ............................................................... 18
Valdymo ratuko naudojimas ...................................... 19
Piktogramos ekrane ......................................................... 20
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais/ratukais ....... 23
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn (funkcija)
mygtuką ...................................................................... 24
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija)
mygtuko pagalba........................................................ 25
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU
mygtuko pagalba ......................................................... 27
Fotoaparato vediklio naudojimas .................................... 35
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas ............................................. 36
Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas) .......................... 38
Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio ....................... 39
Likusio akumuliatoriaus krūvio patikrinimas ............ 39
Maitinimo tiekimas .................................................... 40
Akumuliatoriaus išėmimas ......................................... 40
Atminties kortelės įdėjimas (nekompl.) .......................... 41
Atminties kortelės išėmimas ...................................... 41
Atminties kortelės, kurias galima naudoti .................. 42
Datos ir laikrodžio nustatymas ........................................ 43
Datos/laikrodžio ir regiono nustatymas dar kartą ...... 44
Aiškaus vaizdo įrašo įrašymas be fotoaparato
svyravimo ................................................................... 45
LT
7
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas .................................................... 46
Vaizdo įrašų įrašymas ...................................................... 48
Failo formato keitimas ............................................... 48
Vaizdų atvaizdavimas ...................................................... 49
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos ....... 49
Vaizdų ištrynimas ............................................................ 50
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas ............................ 51
Kiekvienos fotografavimo veiksenos naudojimo metu
prieinamos funkcijos .................................................. 52
Skirtingos funkcijos
Skirtingų funkcijų naudojimas ........................................ 53
ISO/Multi Frame Noise Reduct. ................................ 53
Creative Style ............................................................. 54
Hand-held Twilight .................................................... 54
DRO/Auto HDR ......................................................... 55
Atvaizdavimo funkcijos ............................................. 55
Quick Navi lango naudojimas .................................... 56
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas ..................................... 58
“Image Data Converter” naudojimas ......................... 58
“PlayMemories Home” naudojimas ........................... 59
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Windows) ...... 60
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Mac) .............. 60
“PlayMemories Home” įdiegimas .............................. 61
“Image Data Converter” įdiegimas ............................ 63
Kita informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie fotoaparatą
(“Cyber-shot User Guide”) ........................................ 64
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė .............. 65
Techniniai duomenys ....................................................... 69
Rodyklė ................................................................................. 73
LT
8
Susipažinimas su funkcijomis
Šiame skyriuje Jūs susipažinsite su skirtingomis dažnai naudojamomis
fotografavimo funkcijomis ir unikaliomis funkcijomis.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Dažnai naudojamos fotografavimo funkcijos
Ekspozicijos kompensavimas (23 psl.)
Galite sureguliuoti ekspoziciją, kad pakeistumėte viso vaizdo šviesumą.
Net jeigu fotografavimo veiksena yra nustatyta į M, galite sureguliuoti
ekspoziciją, jeigu ISO jautrumas yra nustatytas į [AUTO].
ISO (53 psl.)/Kelių kadrų triukšmų sumažinimas (53 psl.)
Galite sureguliuoti šviesos jautrumą.
ISO jautrumą galite sureguliuoti nuo ISO 50 iki ISO 25600.
Kai išsirenkate
(Multi Frame Noise Reduct.), galite išsirinkti didesnę
ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Baltos spalvos balansas (25 psl.)
Galite sureguliuoti spalvų atspalvius.
Galite išsirinkti galimybę atitinkamai apšvietimo šaltiniui arba atlikti tikslų
sureguliavimą, naudodami spalvų temperatūrą ir spalvų filtrą.
Vaizdų serijos fotografavimo veiksena (25 psl.)
Galite naudoti pritaikytą vaizdų serijos fotografavimo būseną atitinkamai
poreikiams, pavyzdžiui, fotografavimas po vieną vaizdą, nepertraukiamas
fotografavimas arba vaizdų fotografavimas su nustumta reikšme.
Šio fotoaparato funkcijos
Makrofotografavimo veiksena (47 psl.)
Galite fotografuoti objektą, pavyzdžiui, gėles ar patiekalus stambiu planu.
LT
9
Susipažinimas su funkcijomis
DRO/Auto HDR (55 psl.)
[D-Range Opt.]: padalinęs vaizdą į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja
šviesos ir šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas vaizdą su
optimaliu šviesumu ir pereinamais atspalviais.
[Auto HDR]: fotografuoja 3 vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to apjungia
šiuos vaizdus, kad būtų galima gauti vaizdą su turtinga spalvų palete.
Kūrybinis stilius (54 psl.)
Galite išsirinkti reikalingą stilių iš 13 prieinamų variantų.
Galite taip pat sureguliuoti nustatytus vaizdų parametrus, pavyzdžiui,
ekspoziciją, pagrindu naudodami išrinktą stilių.
Fotografavimas sutemų metu laikant fotoaparatą rankose (54 psl.)
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo.
Vaizdo įrašo įrašymas su rankiniu būdu sureguliuotomis
nuostatomis (26 psl.)
P, A, S arba M veiksenos naudojimo metu galite sureguliuoti ekspoziciją
net tada, kai įrašote vaizdo įrašus.
Fotoaparato valdymas ir pritaikymas
Ekrano informacija (29 psl.)
Galite keisti ekrano parodymų atvaizdavimo veikseną naudodami valdymo
ratuko DISP.
Pritaikymas (30 psl.)
Fotoaparatas turi C (pritaikomą) mygtuką, kuriam galima priskirti
pageidaujamą funkciją. Galite funkcijas priskirti ir kitiems mygtukams,
pavyzdžiui, AEL mygtukui.
LT
10
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano parodymų kalba
Naudodami meniu, galite išsirinkti
ekrano parodymų atvaizdavimui
naudojamą kalbą (34 psl.).
Fotoaparato funkcijos
Pastabos dėl fotografavimo/peržiūros
• Siekiant užtikrinti atminties kortelės stabilų
veikimą, yra rekomenduojama šiuo
fotoaparatu sužymėti bet kurią atminties
kortelę, kurią pirmą kartą naudosite su šiuo
fotoaparatu.
Įsidėmėkite - sužymėjimo metu bus ištrinti
visi atminties kortelėje išsaugoti duomenys.
Šių duomenų nebus įmanoma atgauti.
Būtinai sudarykite svarbių duomenų
atsarginę kopiją kompiuteryje arba kitoje
duomenų saugojimo laikmenoje.
• Jeigu daugelį kartų įrašote/ištrinate
vaizdo duomenis, atminties kortelėje gali
įvykti duomenų fragmentacija. Gali
nebūti įmanoma įrašyti arba atkurti
vaizdo įrašų. Tokiu atveju išsaugokite
vaizdus kompiuteryje arba kitoje
•
•
•
•
•
•
•
•
LT
11
Prieš naudojimą
• Šioje instrukcijoje yra aprašyti su 1080
60i suderinami įrenginiai ir su 1080 50i
suderinami įrenginiai.
Norėdami sužinoti, ar fotoaparatas yra
suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i,
patikrinkite žemiau nurodytus ženklus
fotoaparato apačioje.
Su 1080 60i suderinamas įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas įrenginys: 50i
• Šis fotoaparatas yra suderinamas su 1080
60p arba 50p formato vaizdo įrašais.
Priešingai iki šiol naudotoms
standartinėms įrašymo veiksenoms,
kurios naudoja pakaitinės plėtros metodą,
šis fotoaparatas įrašo naudodamas
progresyvų metodą. Ji padidina raišką,
leisdama atvaizduoti tolygesnius ir
natūralesnius vaizdus.
•
duomenų saugojimo laikmenoje, po to
atlikite [Format] (32 psl.).
Prieš fotografavimą atlikite bandomąjį
fotografavimą, kad įsitikintumėte, jog
fotoaparatas veikia teisingai.
Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms,
aptaškymui bei vandeniui.
Saugokite fotoaparatą nuo vandens
poveikio. Jeigu į fotoaparatą patenka
vanduo, gali kilti veikimo sutrikimai. Kai
kuriais atvejais fotoaparato sutaisyti
neįmanoma.
Nenukreipkite fotoaparato į saulę arba į
kitą ryškią šviesą. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai.
Nenaudokite fotoaparato arti vietos,
kurioje yra spinduliuojamos stiprios
elektromagnetinės bangos arba radiacija.
Priešingu atveju fotoaparatas, įmanoma,
nebegalės teisingai įrašyti arba
atvaizduoti vaizdų.
Fotoaparatą naudojant smėlėtose arba
dulkėtose vietose yra veikimo sutrikimų
kilimo pavojus.
Jeigu susikondensuoja drėgmė, prieš
fotoaparato naudojimą pašalinkite drėgmę.
Nekratykite ir nedaužykite fotoaparato.
Priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai ir, įmanoma, negalėsite
fotografuoti vaizdų. Įmanoma,
nebegalėsite naudoti įrašymo laikmenos,
arba vaizdo duomenys bus sugadinti.
Prieš naudojimą nuvalykite blykstės
paviršių. Blykstės karštis gali sukelti ant
jos paviršiaus likusių nešvarumų rusenimą
ar degimą. Norėdami nuvalyti nešvarumus
arba dulkes ir t.t., nušluostykite blykstės
paviršių minkšta skepetėle.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Carl Zeiss objektyvas
Fotoaparatas turi Carl Zeiss objektyvą,
kuris leidžia fotografuoti ryškius vaizdus su
puikiu kontrastu. Fotoaparato objektyvas
yra pagamintas pagal kokybės užtikrinimo
sistemą, kurią sertifikavo Carl Zeiss
atitinkamai Carl Zeiss kokybės standartams
Vokietijoje.
Pastabos dėl blykstės
• Nenešiokite fotoaparato, laikydami jį už
blykstės, ir nenaudokite jos atžvilgiu
didelės jėgos.
• Jeigu vanduo, dulkės arba smėlis pateko į
pakeltą blykstę, gali kilti veikimo
sutrikimai.
Nėra kompensuojamas sugadintas
turinys arba nepavykęs įrašymas
Jeigu dėl fotoaparato arba įrašymo
laikmenos ir t.t. sutrikimo neįmanoma
įrašyti, atvaizduoti arba kitaip naudoti
duomenų, Sony kompensacijos neišmoka.
Rekomendacija sudaryti atsarginę
kopiją
Siekdami išvengti duomenų praradimo
pavojaus, reguliariai sudarykite duomenų
atsarginę kopiją kitoje laikmenoje.
Pastabos dėl LCD ekrano, objektyvo ir
vaizdo jutiklio
• Ekranas yra pagamintas, naudojant labai
aukšto tikslumo technologiją, todėl
efektyviųjų vaizdo elementų skaičius yra
99,99% ir daugiau. Tačiau ekrane gali
pastoviai pasirodyti keli maži juodi ir/
arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni
arba žali). Šie taškai yra gaminimo
proceso normalus reiškinys ir jokiu būdu
neįtakoja įrašo.
• Saugokite fotoaparatą nuo ilgo saulės
spindulių poveikio ir nefotografuokite
ilgai prieš saulę. Priešingu atveju galite
sugadinti vidinį mechanizmą. Jeigu saulės
LT
12
spinduliai fokusuojasi ant netoliese
esančio daikto, jis gali užsidegti.
• Šaltoje vietoje ekrane gali atsirasti
liekamasis vaizdas. Tai nėra veikimo
sutrikimas. Kai fotoaparatą įjungiate
šaltoje vietoje, ekranas trumpam gali
tapti tamsus. Fotoaparatui sušilus,
ekranas veiks normaliai.
• Nufotografuotas vaizdas gali skirtis nuo
to, kurį matėte prieš fotografavimą.
Pastabos dėl ilgo fotografavimo
• Kai ilgą laiką fotografuojate, padidėja
fotoaparato temperatūra. Jeigu
temperatūra viršija nustatytą lygį, ekrane
pasirodo
piktograma, ir fotoaparatas
automatiškai išsijungia. Jeigu maitinimas
išsijungė, palikite fotoaparatą išjungtą 10
minučių ar ilgiau, kad fotoaparato
temperatūra sumažėtų iki saugaus lygio.
• Karštoje vietoje fotoaparato temperatūra
didėja žymiai greičiau.
• Kai fotoaparato temperatūra yra žymiai
padidėjusi, gali pablogėti vaizdo kokybė.
Prieš fotografavimo tęsimą
rekomenduojama palaukti, kol sumažės
fotoaparato temperatūra.
• Nepertraukiamo naudojimo atveju
fotoaparatas ir baterijos gali įkaisti,
tačiau tai nėra veikimo sutrikimas.
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka DCF (Design
rule for Camera File system) universalų
standartą, kurį įdiegė JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Nėra garantuojamas šiuo fotoaparatu
nufotografuotų vaizdų atvaizdavimas
kitais įrenginiais ir kitais įrenginiais
nufotografuotų arba montuotų vaizdų
atvaizdavimas šiuo fotoaparatu.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Pastabos dėl AVCHD vaizdo įrašų
importavimo į kompiuterį
Kai į kompiuterį importuojate AVCHD
vaizdo įrašus, Windows naudokite į
operacinę sistemą integruotą programinę
įrangą “PlayMemories Home”; o Mac
operacinei sistemai naudokite programinę
įrangą “iMovie”, kuri yra komplektuojama
su Mac.
• Šis fotoaparatas naudoja MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile, kad būtų galima
įrašyti AVCHD formatu. Šiuo
fotoaparatu AVCHD formatu įrašytų
vaizdo įrašų neįmanoma atkurti toliau
minėtais įrenginiais.
– Kitais įrenginiais, kurie yra suderinami
su AVCHD formatu, tačiau neremia
High Profile
– Įrenginiais, kurie nėra suderinami su
AVCHD formatu.
Šis fotoaparatas taip pat naudoja MPEG4 AVC/H.264 Main Profile, kad būtų
galima įrašyti MP4 formatu. Todėl šiuo
fotoaparatu MP4 formatu įrašytų vaizdo
įrašų neįmanoma atkurti įrenginiais,
kurie neremia MPEG-4 AVC/H.264.
• Diskus, kurie yra įrašyti HD (didelė
raiška) vaizdo kokybe, galima atkurti tik
su AVCHD formatu suderinamais
įrenginiais. DVD grotuvai arba rašytuvai
negali atkurti HD vaizdo kokybės diskų,
nes jie nėra suderinami su AVCHD
formatu. Be to, DVD grotuvai arba
rašytuvai gali neišstumti HD vaizdo
kokybės diskų.
• 1080 60p/1080 50p formatu įrašytus
vaizdo įrašus galima atkurti tik 1080 60p/
1080 50p formatą remiančiais įrenginiais.
Televizijos programos, filmai, vaizdo įrašai
ir kita medžiaga gali būti apsaugota autorių
teisėmis. Tokios medžiagos neleistas
įrašymas gali būti Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pažeidimas.
Šioje naudojimo instrukcijoje
panaudoti vaizdai
Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
panaudoti vaizdai yra reprodukcijos ir nėra
šiuo fotoaparatu nufotografuoti faktiški
vaizdai.
Apie šioje instrukcijoje aprašytus
duomenis ir techninius duomenis
Nurodyti fotoaparato pajėgumo ir
techniniai duomenys yra gauti, atliekant
matavimus šiomis sąlygomis, išskyrus
situacijas, kurios yra nurodytos šioje
instrukcijoje: 25ºC (77°F) temperatūroje ir
naudojant akumuliatorių, kuris pilnai buvo
kraunamas apytiksliai dar valandą po
įkrovimo indikatoriaus užgesimo.
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite,
nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, nedaužykite,
nenumeskite ant žemės arba neužlipkite ant
jo. Ypač atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl fotoaparato utilizavimo
arba jo atidavimo kitiems
Prieš fotoaparato utilizavimą arba jo
atidavimą kitiems asmenims yra
rekomenduojama ištrinti registruotus
veidus, kad apsaugotumėte asmeninę
informaciją (31 psl.).
LT
13
Prieš naudojimą
Pastabos dėl vaizdo įrašų atkūrimo
kitais įrenginiais
Įspėjimas dėl autorių teisių
Prieš naudojimą
Įpakavimo turinio patikrinimas
Skliausteliuose yra nurodytas skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1 (1)
• Peties dirželis (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Objektyvo dangtelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10 (1)
(klientams kitose šalyse/
regionuose)
• Priedų tvirtinimo lizdo dangtelis
(1) (pritvirtintas prie fotoaparato)
Naudokite savo šaliai/regionui skirtą
srovės laidą.
• Valymo skepetėlė (1)
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD11 (1)
(klientams JAV ir Kanadoje)
• Instruction Manual (1) (ši
instrukcija)
• Srovės laidas (1)* (nėra
komplektuojamas su JAV ir
Kanados modeliais)
* Su fotoaparatu, įmanoma, bus
komplektuojami keli srovės laidai.
LT
14
Įrenginio dalys ir mygtukai
Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose
puslapiuose.
Priekinė pusė
Prieš naudojimą
A Peties dirželio tvirtinimo ąselės
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
F Diafragmos apertūros
žymėjimas/
makrofotografavimo
perjungimo žymėjimas
G Makrofotografavimo
perjungimo žiedas (47 psl.)
H Fokuso sureguliavimo
veiksenos ratukas (23 psl.)
I Fokuso sureguliavimo žiedas
(23 psl.)
B AF apšvietimas (28 psl.)/
laikmačio indikatorius
C Objektyvo blendės ženklas
D Objektyvas
E Diafragmos apertūros žiedas
(23 psl.)
LT
15
Įrenginio dalys ir mygtukai
Galinė pusė/šonai
A
(išstumti blykstę) mygtukas
(23 psl.)
B Šviesos jutiklis
J MOVIE (vaizdo įrašas)
mygtukas (30, 48 psl.)
K Fotografavimui: AEL (AE
užrakinimas) mygtukas
(30 psl.)
Atvaizdavimui:
(padidinti)
mygtukas (55 psl.)
C Įkrovimo indikatorius (37 psl.)
D Mikro USB lizdas (61 psl.)
E HDMI mikro lizdas
F m (mikrofonas) lizdas
• Kai yra prijungtas išorinis
mikrofonas, fotoaparatas
perjungia iš integruoto
mikrofono į išorinį mikrofoną.
Jeigu išorinis mikrofonas gauna
maitinimą iš įrenginio, prie
kurio jis yra prijungtas, šiam
mikrofonui maitinimas yra
tiekiamas iš fotoaparato.
G LCD ekranas (20 psl.)
H
(atvaizduoti) mygtukas
(49 psl.)
I Valdymo diskas (24, 51 psl.)
LT
16
L Fotografavimui: Fn (funkcija)
mygtukas (24, 25 psl.)
Atvaizdavimui:
(vaizdų
indeksai) mygtukas (55 psl.)
M Valdymo ratukas (19 psl.)
N
(ištrinti) mygtukas (50 psl.)
O MENU mygtukas (27 psl.)
Įrenginio dalys ir mygtukai
Viršutinė dalis
B Ekspozicijos kompensavimo
ratukas (23 psl.)
C C (pritaikomas) mygtukas
(30 psl.)
D Maitinimo jungiklis (43 psl.)
E Veiksenų valdymo ratukas
(51 psl.)
suderinami su daugialypės terpės
sąsajos lizdu, aplankykite Sony
interneto svetainę arba susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio
autorizuoto Sony aptarnavimo
centro atstovu. Galite taip pat
naudoti priedus, kurie yra
suderinami su priedų tvirtinimo
lizdu. Nėra garantuojami veiksmai
su kitų gamintojų priedais.
F Daugialypės terpės sąsajos
lizdas*
• Kai kurių priedų gali būti
neįmanoma prijungti iki galo, ir
jie bus išsikišę gale iš
daugialypės terpės sąsajos
lizdo. Tačiau, jeigu priedo
jungtis yra pasiekusi lizdo
priekinės dalies galą,
prijungimas yra atliktas.
G
Vaizdo jutiklio pozicijos
ženklas
H Blykstė**
I Mikrofonas***
*
Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie priedus, kurie yra
Fotoaparato vaizdo ieškiklio
funkcijos yra prieinamos tik tada,
kai naudojate FDA-EV1MK vaizdo
ieškiklio priedą (nekompl.).
** Norėdami išstumti blykstę, iš pradžių
įsitikinkite, kad jos neblokuojate
pirštais arba daiktais, po to pastumkite
(išstumti blykstę) jungiklį. Kai
nenaudojate blykstės, pirštu ją
įspauskite atgal į vietą. Neįspauskite
piršto, kai įstumiate blykstę.
*** Neuždenkite vaizdo įrašo įrašymo
metu. Priešingu atveju gali kilti
triukšmas arba sumažėti garso lygis.
LT
17
Prieš naudojimą
A Užrakto mygtukas (46 psl.)
Įrenginio dalys ir mygtukai
Apatinė dalis
A Akumuliatoriaus skyrelis
(36 psl.)
B Atminties kortelės skyrelis
(41 psl.)
C Prieigos indikatorius (41 psl.)
D Fiksavimo svirtelė
E Garsiakalbis
F Trikojo tvirtinimo lizdas
• Prisukite trikojį varžtu, kuris
yra trumpesnis už 5,5 mm
(7/32 colio). Priešingu atveju
fotoaparato nebus įmanoma
gerai pritvirtinti, ir taip jį
galima sugadinti.
G Akumuliatoriaus/atminties
kortelės skyrelio dangtelis
(36, 41 psl.)
LT
18
Įrenginio dalys ir mygtukai
Valdymo ratuko naudojimas
LT
19
Prieš naudojimą
• DISP (ekrano parodymai) funkcija yra priskirta valdymo ratuko viršutinei
daliai (29 psl.). Galite reikalingas funkcijas priskirti valdymo ratuko
kairiajai pusei, dešiniajai pusei ir apatinei daliai (30 psl.).
• Galite perkelti pasirinkimo rėmelį pasukdami valdymo ratuką arba
paspausdami valdymo ratuko viršutinę dalį/apatinę dalį/kairiąją pusę/
dešiniąją pusę. Šioje naudojimo instrukcijoje valdymo ratuko viršutinės
dalies/apatinės dalies/kairiosios pusės/dešiniosios pusės paspaudimas yra
pažymėtas v/V/b/B.
Piktogramos ekrane
LCD ekrano režimo naudojimo
atveju*
Atvaizdavimas (pagrindinės
informacijos atvaizdavimo
veiksena)
* Vaizdo ieškiklio režimas yra prieinamas, ir jis yra pritaikytas
fotografavimui naudojant išorinį vaizdo ieškiklį (nekompl.).
A
Indikacija
Reikšmė
Atminties kortelė
(41 psl.)/įkėlimas
(33 psl.)
100
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius
Vaizdų formatas (27 psl.)
24M 10M
4.6M 20M
8.7M 3.9M
Vaizdų dydis (26 psl.)
Indikacija
Reikšmė
Fotografavimo veiksena
P P* A (51 psl.)
SM
Registro numeris
(51 psl.)
Aplinkos atpažinimo
piktograma (26 psl.)
Persidengimo piktograma
AF apšvietimas
LT
20
Vaizdų kokybė (26 psl.)
Vaizdo įrašų kadrų
keitimo greitis (28 psl.)
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
Vaizdo įrašų įrašymo
veiksena (28 psl.)
B
Indikacija
Blykstės veiksena
(25 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(29 psl.)
Fokuso sureguliavimo
veiksena (23 psl.)
Automatinio fokuso
sureguliavimo zona
(25 psl.)
Švelnios odos efektas
Įspėjimas dėl perkaitimo
(12 psl.)
Duomenų bazės failas yra
pilnas/duomenų bazės
failo klaida
Atvaizdavimo veiksena
(31 psl.)
100-0003
DPOF
Aplanko - failo numeris
Apsauga (32 psl.)
Spausdinimo komanda
(DPOF) (32 psl.)
Įspėjimas apie mažą
likusį krūvį (39 psl.)
Prieš naudojimą
Likęs akumuliatoriaus
krūvis (39 psl.)
Vyksta blykstės
įkrovimas
Setting Effect OFF
nuostata (30 psl.)
Vaizdo įrašo įrašymo
metu garsas nėra
įrašomas (29 psl.)
Vėjo triukšmo
sumažinimas (29 psl.)
SteadyShot/SteadyShot
įspėjimas (45 psl.)
Reikšmė
Vaizdų serijos
fotografavimo veiksena
(25 psl.)
Veido atpažinimas/
šypsenos nustatymo
užraktas (25 psl.)
AWB
7500K
A5 G5
Apšviestumo matavimo
veiksena (25 psl.)
Baltos spalvos balansas
(automatinis, iš anksto
nustatytas, pritaikomas,
spalvų temperatūra,
spalvų filtras) (25 psl.)
Dinaminio diapazono
optimizatorius/Auto
HDR (55 psl.)
LT
21
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
Kūrybinis stilius
(54 psl.)/kontrastas, sotis,
ryškumas
+3 +3 +3
Vaizdo efektas (26 psl.)
Automatinis portreto
kadravimas (26 psl.)
Ekspozicijos
kompensavimas/rankinis
apšviestumo matavimas
Blykstės kompensavimas
(25 psl.)
EV juosta (tik vaizdo
ieškiklio režimui)
Šypsenos nustatymo
jautrumo indikacija
C
Indikacija
REC 0:12
z
1/250
F3.5
LT
22
Reikšmė
Vaizdo įrašo įrašymo
trukmė (min.:sek.)
Fokuso padėtis (47 psl.)
Išlaikymas
Diafragmos apertūros
reikšmė
Indikacija
ISO400
Reikšmė
ISO reikšmė (53 psl.)
AE užrakinimas (23 psl.)
Auto HDR vaizdo klaida
Vaizdo efekto klaida
Histograma
2012-1-1
Atvaizduojamo vaizdo
10:37PM
fotografavimo data/laikas
3/7
Vaizdo numeris/išrinkta
fotografavimo veiksena
nufotografuotų vaizdų
skaičius
z Sekimas Fokuso sureguliavimas
su fokuso sekant paskui objektą
sureguliavimu
D
Indikacija
Reikšmė
Taškinio apšviestumo
matavimo ratas
Lygis
Išmanusis telekonverteris
Išmanusis mastelio
keitimas/Clear Image
Zoom (27 psl.)/
skaitmeninis mastelio
keitimas (27 psl.)
Išlaikymo indikacija
Diafragmos apertūros
indikacija
Makrofotografavimo
veiksena
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/ratukais
Galite nustatyti arba valdyti skirtingas funkcijas naudodami šiuos
mygtukus/ratukus.
Apie mygtukų/ratukų išdėstymą žiūrėkite “Įrenginio dalys ir mygtukai”
(15 psl.).
Fotografavimo veiksenos perjungimui.
MENU mygtukas
Meniu atidarymui, kad būtų galima nustatyti meniu
parametrus.
MOVIE mygtukas
Vaizdo įrašų įrašymui.
AEL mygtukas/
mygtukas
Visos ekrano ekspozicijos užfiksavimui./Atvaizduojamo
vaizdo padidinimui.
Fn mygtukas/
mygtukas
Funkcijos, kuri yra nustatyta Fn mygtuko pagalba,
nuostatų lango atvaizdavimui. Vaizdo ieškiklio režimo
naudojimo metu perjungimui į Quick Navi langą./Kelių
vaizdų atvaizdavimui ekrane vienu metu.
DISP ant valdymo ratuko
LCD ekrane atvaizduojamos fotografavimo
informacijos keitimui.
mygtukas
mygtukas
Vaizdų atvaizdavimui.
Fotoaparato vediklio atvaizdavimui./Vaizdų ištrynimui.
C (pritaikomas) mygtukas
Galima priskirti mygtukui dažnai naudojamą funkciją.
Fokuso sureguliavimo
veiksenos ratukas
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo metodą
atitinkamai objekto judėjimui.
Ekspozicijos
kompensavimo ratukas
Ekspozicijos sureguliavimo diapazono nustatymui.
Diafragmos apertūros
žiedas
Galite rankiniu būdu nustatyti diafragmos apertūros
reikšmę (F reikšmė).
Makrofotografavimo
perjungimo žiedas
Perjungimui į fotografavimo stambiu planu veikseną.
Fokuso sureguliavimo
žiedas
Galite sureguliuoti fokusą rankiniu būdu.
(išstumti blykstę)
jungiklis
Blykstės išstūmimui.
LT
23
Funkcijų sąrašas
Veiksenų ratukas
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn
(funkcija) mygtuką
Fn mygtuko pagalba galima sureguliuoti nuostatas arba funkcijas, kurias
dažnai naudojate fotografavimo metu.
1 Paspauskite Fn mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą parametrą valdymo ratuko v/V/b/B
pagalba, po to paspauskite z, kad patvirtintumėte.
Pasirodo nuostatų langas.
3 Atlikdami veiksmų vediklio
nurodymus, išsirinkite ir atlikite
reikalingą funkciją.
Veiksmų vediklis
Tiesioginis funkcijų nustatymas fotografavimo informacijos lange
Pasukite valdymo ratuką nepaspaudę z 2 veiksmo atlikimo metu, kad
funkcijas galėtumėte tiesiogiai nustatyti fotografavimo informacijos lange.
Kai kurias funkcijas yra įmanoma tiksliai sureguliuoti naudojant valdymo
diską.
LT
24
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn
(funkcija) mygtuko pagalba
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn mygtuko pagalba, yra tokios:
Vaizdų serijos fotografavimo veiksenos nustatymui,
pavyzdžiui, nepertraukiamo fotografavimo nustatymui.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Self-timer/
Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket)
Flash Mode
Galite sureguliuoti blykstės nuostatas.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
ISO
Šviesos jautrumo sureguliavimui. Kuo didesnė yra reikšmė,
tuo mažesnis yra išlaikymas.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO iki 102400)
Metering Mode
Galite išsirinkti apšvietimo ryškumo matavimo metodą.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo zoną.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Galite sureguliuoti vaizdo spalvų atspalvius.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Šviesumo ir kontrasto automatiniam kompensavimui.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Galite išsirinkti vaizdo apdorojimo būdą.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Blykstės šviesos intensyvumo sureguliavimui.
(nuo +3.0EV iki –3.0EV)
Smile/Face Detect.
Galite išsirinkti, kad būtų automatiškai atpažįstami veidai ir
sureguliuojamos skirtingos nuostatos. Galite nustatyti, kad
būtų automatiškai paleidžiamas užraktas, kai yra nustatyta
šypsena.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
Funkcijų sąrašas
Drive Mode
LT
25
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija) mygtuko pagalba
Scene Selection
Galite išsirinkti iš anksto sureguliuotas nuostatas atitinkamai
aplinkai.
(Portrait/Sports Action/Landscape/Sunset/Night Scene/Handheld Twilight/Night Portrait)
Movie
Galite išsirinkti ekspozicijos veikseną vaizdo įrašų įrašymui
atitinkamai objektui arba efektui.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Galite fotografuoti vaizdus su unikalia tekstūra atitinkamai
išrinktam efektui.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Auto Port. Framing
Yra analizuojama aplinka, kai yra fotografuojamas veidas, ir
automatiškai yra išsaugomas kitas vaizdas su gerai
subalansuota kompozicija.
(Off/Auto)
Auto Mode
Galite išsirinkti automatinę fotografavimo veikseną.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Galite nustatyti švelnios odos efektą ir jo lygį.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*
Vaizdų kokybės nustatymui.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*
Galite išsirinkti vaizdų formatą.
(3:2/16:9)
Image Size*
Galite išsirinkti vaizdų dydį.
(L/M/S)
* Prieinamas tik tada, kai naudojate Quick Navi.
LT
26
Funkcijos, kurias galima išsirinkti
MENU mygtuko pagalba
Galite sureguliuoti pagrindines fotoaparato nuostatas arba išsirinkti
funkcijas, pavyzdžiui, fotografavimą, atvaizdavimą ir pan.
Paspauskite MENU mygtuką, po to išsirinkite reikalingą parametrą
valdymo ratuko v/V/b/B pagalba, po to paspauskite valdymo ratuko
centrą.
Meniu išsirinkite puslapį
Meniu išsirinkite parametrą
Funkcijų sąrašas
Vaizdų fotografavimo meniu
Image Size
Galite išsirinkti vaizdų dydį.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio
Galite išsirinkti vaizdų formatą.
(3:2/16:9)
Quality
Vaizdų kokybės nustatymui.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Galite išsirinkti panoraminių vaizdų dydį.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Galite nustatyti panoraminių vaizdų fotografavimo kryptį.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom
Užtikrina aukštesnės kokybės padidintą vaizdą, palyginti su
skaitmeniniu mastelio keitimu.
(On/Off)
Digital Zoom
Vaizdo mastelis yra keičiamas daugiau, palyginti su Clear
Image Zoom.
(On/Off)
LT
27
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Long Exposure NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui vaizdams, kurių
fotografavimui naudotas išlaikymas buvo viena sekundė ar
daugiau.
(On/Off)
High ISO NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui fotografavimui su aukštu
jautrumu.
(Normal/Low/Off)
AF Illuminator
AF apšvietimo, kuris apšviečia tamsią aplinką padėdamas
sureguliuoti fokusą, nustatymui.
(Auto/Off)
Color Space
Galite pakeisti spalvų atvaizdavimo diapazoną.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Galite nustatyti, ar sureguliuoti ekspoziciją, iki pusės
paspaudžiant užrakto mygtuką. Tai yra paranku, kai norite
atskirai sureguliuoti fokusą ir ekspoziciją.
(On/Off)
Memory
Galite registruoti dažnai naudojamų veiksenų ir nuostatų
derinį ir galite veiksenų ratuko pagalba lengvai prieiti prie šių
derinių.
(1/2/3)
Vaizdo įrašų įrašymo meniu
File Format
Galite išsirinkti vaizdo įrašo failo formatą.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Galite išsirinkti įrašomo vaizdo įrašo kadro kokybę ir dydį.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
SteadyShot nustatymui.
(On/Off)
Auto Slow Shutter
Galite nustatyti, ar automatiškai sureguliuoti išlaikymą,
fotografuojant vaizdus, jeigu objektas yra tamsus.
(On/Off)
LT
28
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Audio Recording
Galite nustatyti, ar vaizdo įrašo įrašymo metu įrašyti garsą.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Galite nustatyti, ar sumažinti vėjo sukeliamus triukšmus
vaizdo įrašo įrašymo metu.
(On/Off)
Pritaikomas meniu
Kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.), galite nustatyti
metodą, kaip perjungti tarp vaizdo ieškiklio ir LCD ekrano.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Galite sumažinti raudonų akių efektą, kai naudojate blykstę.
(On/Off)
Grid Line
Galite nustatyti linijų tinklelio atvaizdavimą, kad būtų
lengviau sekti objektą.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Nufotografuoto vaizdo atvaizdavimui po fotografavimo.
Galite nustatyti vaizdo atvaizdavimo trukmę.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Funkcijų sąrašas
FINDER/LCD Setting
DISP Button(Monitor) LCD ekrano parodymų atvaizdavimo veiksenų, kurias galima
išsirinkti paspaudžiant valdymo ratuko DISP, nustatymui.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Galite nustatyti vaizdo ieškiklio parodymų atvaizdavimo
veiksenas, kurias galima išsirinkti paspaudžiant valdymo
ratuko DISP, kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Fokuso diapazono kontūrų akcentavimui, naudojant nustatytą
spalvą.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Spalvos, kurią naudoti kontūrų akcentavimui, išsirinkimui.
(Red/Yellow/White)
MF Assist
Atvaizduoja padidintą vaizdą, kai fokusą sureguliuojate
rankiniu būdu.
(On/Off)
LT
29
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Focus Magnif. Time
Galite nustatyti, kiek ilgai atvaizduoti padidintą vaizdą.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Galite nustatyti, ar ekrane atvaizduoti funkcijos efektą,
pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimo reikšmės efektą.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of C Button
Reikalingų funkcijų priskyrimui C (pritaikomas) mygtukui.
(Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin Effect/
Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Aspect Ratio/Quality/AEL hold/
AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/ AF/MF Control
Hold / AF/MF Control Toggle / Smart Telecon./Zoom /Focus
Magnifier/Memory/Deactivate the LCD/Not set)
Func. of AEL button
Reikalingų funkcijų priskyrimui AEL mygtukui. Prieinamos
funkcijos yra tokios pat kaip ir [Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Left Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
kairiajai pusei. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Right
Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
dešiniajai pusei. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Func. of Down
Button*
Pageidaujamos funkcijos yra priskiriamos valdymo ratuko
apatinei daliai. Prieinamos funkcijos yra tokios pat kaip ir
[Func. of C Button] funkcijos.
Smart Telecon./Zoom Galite išsirinkti funkciją, kurią norite naudoti, kai [Smart
Telecon./Zoom] yra priskirtas mygtukui.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
* “AEL hold”, “
LT
30
Galite nustatyti, ar visada aktyvuoti MOVIE mygtuką.
(Always/Movie Mode Only)
AEL hold” ir “AF/MF Control Hold” neįmanoma priskirti.
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Exp.comp.set
Galite nustatyti, ar sureguliuoti ekspoziciją blykstės šviesos
radiuse.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Galite išsirinkti reikšmės nustūmimo tvarką, kai fotografuojate
su nustumta ekspozicija ir baltos spalvos balansu.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Galite sumažinti spalvų iškrypimą ekrano kampuose, kurie
atsirado dėl objektyvo.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Galite kompensuoti iškrypimus ekrane, kurie atsirado dėl
objektyvo.
(Auto/Off)
Funkcijų sąrašas
Lens Comp.: Shading Galite kompensuoti šešėliuotus ekrano kampus, kurie
atsirado dėl objektyvo.
(Auto/Off)
Face Priority Tracking Galite nustatyti, ar sekimo veiksenos naudojimo metu pagal
pirmenybę sekti veidus.
(On/Off)
Face Registration
Pagrindinio žmogaus, į kurį sureguliuoti fokusą,
registravimui ar keitimui.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Atvaizdavimo meniu
Still/Movie Select
Galite išsirinkti vaizdų atvaizdavimo formatą.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Galite ištrinti vaizdą.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Skaidrių rodymui.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Vienu metu yra atvaizduojami keli vaizdai.
(4 Images/9 Images)
Rotate
Vaizdo pasukimui laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
(0°/90°/180°/270°)
LT
31
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Protect
Galite apsaugoti vaizdą.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Galite vaizdui priskirti spausdinimo komandos ženklą.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Picture Effect
Galite vaizdams priskirti skirtingą tekstūrą.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Garso lygio sureguliavimui.
Playback Display
Galite nustatyti, kaip atvaizduoti portreto orientacija
nufotografuotą vaizdą.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Atminties kortelės įrankio meniu
Format
Galite sužymėti atminties kortelę.
File Number
Galite nustatyti vaizdų ir vaizdo įrašų failų numeravimo
metodą.
(Series/Reset)
Folder Name
Galite išsirinkti pavadinimų formatą aplankams, kuriuose yra
išsaugomi vaizdų failai.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Galite keisti išrinktą aplanką, kuriame išsaugoti vaizdus.
New Folder
Naujo aplanko sukūrimui vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimui
(MP4).
Recover Image DB
Galite atgauti vaizdų duomenų bazės failą ir leisti
fotografuoti ir atvaizduoti.
Display Card Space
Galite atvaizduoti likusią vaizdo įrašų įrašymo trukmę ir
įmanomų išsaugoti atminties kortelėje vaizdų skaičių.
Laikrodžio nustatymo meniu
Date/Time Setup
Galite nustatyti datą ir laikrodį, bei perjungimą į vasaros laiką.
Area Setting
Galite nustatyti naudojimo vietą.
LT
32
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
Nuostatų meniu
Galite nustatyti žymeklio pradinę poziciją meniu ant
viršutinio arba paskutinio išrinkto parametro.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Galite nustatyti [Delete] arba [Cancel] kaip pradinę nuostatą
ištrynimo patvirtinimo langui.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Veiksenų ratuko vediklio (kiekvienos fotografavimo
veiksenos aprašymas) įjungimui ar išjungimui.
(On/Off)
LCD Brightness
Galite nustatyti LCD ekrano šviesumą.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Kai naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.), galite nustatyti
vaizdo ieškiklio šviesumą.
(Auto/Manual)
LCD Quality
Galite nustatyti ekrano vaizdo kokybę.
(High/Standard)
Power Saving Start
Time
Galite nustatyti, po kiek laiko fotoaparatas turi persijungti į
elektros taupymo būseną.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Galite nustatyti raišką, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Galite valdyti fotoaparatą naudodami televizorių, kuris remia
“BRAVIA” Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Galite nustatyti fotoaparato nusiuntimo funkciją, kai
naudojate Eye-Fi kortelę.
(On/Off)
USB Connection
USB ryšio metodo nustatymui remiantis prijungtais įrenginiais.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Funkcijų sąrašas
Menu start
LT
33
Funkcijos, kurias galima išsirinkti MENU mygtuko pagalba
USB LUN Setting
Galite nustatyti veikseną, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
kompiuterio USB kabeliu.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Galite nustatyti, ar tiekti maitinimą, kai yra sudarytas USB
ryšys.
(On/Off)
PAL/NTSC Selector
(tik su 1080 50i
suderinamiems
modeliams)
Šiuo fotoaparatu įrašytų vaizdo įrašų atvaizdavimui per
NTSC sistemos TV.
(PAL/NTSC)
Audio signals
Fotoaparato veiksmų garso signalo įjungimui.
(On/Off)
* Atvaizduojama, kai į fotoaparatą yra įdėta Eye-Fi kortelė (nekompl.).
Version
Language
Fotoaparato programinės įrangos versijos atvaizdavimui.
Galite išsirinkti kalbą.
Demo Mode
Vaizdo įrašo atkūrimo demonstracijos įjungimui arba
išjungimui.
(On/Off)
Initialize
Nuostatų grąžinimui į pradinę padėtį.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
LT
34
Fotoaparato vediklio naudojimas
Galite naudoti (ištrinti) mygtuką ne tik
vaizdų ištrynimui, bet ir integruotos
naudojimo instrukcijos atvaizdavimui.
Paspauskite (ištrinti) mygtuką Fn lange
ar meniu, kad atvaizduotumėte išrinktos
funkcijos arba nuostatos aprašymą.
(ištrinti) mygtukas
Funkcijų sąrašas
LT
35
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Kai pirmą kartą naudojate fotoaparatą, būtinai įkraukite akumuliatorių.
Įkrautas akumuliatorius palaipsniui išsikrauna, net jeigu jo nenaudojate.
Kad nepraleistumėte fotografavimo galimybės, dar kartą įkraukite
akumuliatorių prieš fotografavimą.
1 Pastumkite svirtelę, kad
atidarytumėte skyrelio dangtelį.
2 Iki galo įdėkite akumuliatorių, jo
kampu laikydami paspaustą
fiksavimo svirtelę.
3 Uždarykite dangtelį.
LT
36
Fiksavimo svirtelė
Akumuliatoriaus įkrovimas
4 Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio (kompl.)
mikro USB kabeliu (kompl.), po to prijunkite kintamosios srovės
adapterį prie elektros lizdo.
Klientams JAV ir Kanadoje
Fotoaparato parengimas
Srovės laidas
Klientams kitose šalyse/regionuose
Įkrovimo indikatorius šviečia oranžine
spalva, ir prasideda įkrovimas.
• Išjunkite fotoaparatą, kai įkraunate
akumuliatorių.
• Galima įkrauti ir dalinai išsikrovusį
akumuliatorių.
• Kai įkrovimo indikatorius blyksi ir
įkrovimas nėra baigtas, išimkite ir iš
naujo įdėkite akumuliatorių.
Įkrovimo indikatorius
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: įkrovimas yra baigtas
Blyksi:
kilo įkrovimo klaida arba įkrovimas
laikinai yra nutrauktas, nes
fotoaparato temperatūra nėra
pritaikytame diapazone
LT
37
Akumuliatoriaus įkrovimas
Pastabos
• Jeigu fotoaparato įkrovimo indikatorius blyksi, kai kintamosios srovės adapteris yra
prijungtas prie elektros lizdo, jis nurodo, kad įkrovimas laikinai yra pertrauktas, nes
temperatūra yra už rekomenduojamo diapazono ribų. Įkrovimas bus tęsiamas, kai
temperatūra vėl bus pritaikytame diapazone. Akumuliatorių yra rekomenduojama
įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F) temperatūroje.
• Įmanoma, akumuliatorius nebus įkrautas efektyviai, jeigu jo kontaktai yra nešvarūs.
Tokiu atveju lengvai nuvalykite dulkes nuo akumuliatoriaus kontaktų minkšta
skepetėle arba vatos tamponu.
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie lengvai prieinamo elektros
lizdo. Jeigu kintamosios srovės adapterio naudojimo metu kyla veikimo problemos,
nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo, kad įrenginį atjungtumėte nuo
maitinimo šaltinio.
• Po įkrovimo baigimo atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo.
• Būtinai naudokite tik originalų Sony akumuliatorių, mikro USB kabelį (kompl.) ir
kintamosios srovės adapterį (kompl.).
Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas)
Įkrovimo trukmė yra apytiksliai 155 minučių naudojant kintamosios srovės
adapterį (kompl.).
Pastaba
• Lentelėje yra nurodyta įkrovimo trukmė, naudojant visai išsikrovusį akumuliatorių
25°C (77°F) temperatūroje. Įkrovimas gali užimti daugiau laiko priklausomai nuo
naudojimo ir aplinkos sąlygų.
LT
38
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio
Akumuliatorių įmanoma įkrauti, fotoaparatą mikro USB kabeliu prijungus
prie kompiuterio.
Likusio akumuliatoriaus krūvio patikrinimas
Ekrane pasirodo likusio krūvio indikacija.
Daug
Mažas krūvis
Pastabos
• Praeina apytiksliai viena minutė, kol pasirodo teisinga likusio krūvio indikacija.
• Atvaizduojamas likęs akumuliatoriaus krūvis gali nebūti teisingas nustatytomis
sąlygomis.
• Jeigu fotoaparato nenaudojate nustatytą laiką, kai įrenginys yra įjungtas,
fotoaparatas automatiškai išsijungia (automatinio išsijungimo funkcija).
LT
39
Fotoaparato parengimas
Pastaba
• Įsidėmėkite toliau minėtą, kai įkraunate, naudodami kompiuterį.
– Jeigu fotoaparatas yra prijungtas prie nešiojamo kompiuterio, kuris nėra prijungtas
prie kintamosios srovės elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio akumuliatorius
išsikraus. Neįkraukite ilgai.
– Neįjunkite/neišjunkite ir nepaleiskite kompiuterio kartotinai, bei neaktyvuokite
kompiuterio iš miego būsenos, kai tarp fotoaparato ir kompiuterio yra sudarytas
USB ryšys. Dėl to gali kilti fotoaparato veikimo sutrikimai. Prieš kompiuterio
įjungimą/išjungimą, paleidimą kartotinai arba aktyvavimą iš miego būsenos
atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Įkrovimas nėra garantuojamas, naudojant vartotojo pagamintą arba modifikuotą
kompiuterį.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatorius
Išsamesnę informaciją dėl akumuliatoriaus veikimo trukmės žiūrėkite 66 psl.
Maitinimo tiekimas
Fotoaparatui yra įmanoma tiekti maitinimą iš elektros lizdo, prijungus jį
prie kintamosios srovės adapterio (kompl.), naudojant mikro USB kabelį
(kompl.). Kai įrašote ilgą laiką, įmanoma sumažinti akumuliatoriaus krūvio
sunaudojimą.
Galite įrašyti arba atvaizduoti vaizdus neįdėję į fotoaparatą
akumuliatoriaus. Tačiau įdėkite įkrautą akumuliatorių, kai fotoaparatą
naudojate situacijoje, kai yra sunaudojama daug elektros energijos,
pavyzdžiui, jeigu naudojate vaizdo ieškiklį (nekompl.) arba įrašote vaizdo
įrašus. Priešingu atveju kai kurios funkcijos bus apribotos.
Akumuliatoriaus išėmimas
Fiksavimo svirtelė
Pastumkite fiksavimo svirtelę.
Nenumeskite akumuliatoriaus.
Pastaba
• Kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs ir kad išvengtumėte trumpojo jungimo,
prieš pergabenimą arba saugojimą įdėkite akumuliatorių į plastmasinį maišelį ir
pan., kad išvengtumėte kontakto su metaliniais daiktais ir kt.
LT
40
Atminties kortelės įdėjimas (nekompl.)
“Memory Stick Duo” media ir SD korteles galima naudoti su šiuo
fotoaparatu. Išsamesnę informaciją žiūrėkite 42 psl.
1 Pastumkite svirtelę, kad
atidarytumėte skyrelio dangtelį.
(nekompl.).
• Nuskeltą kampą nukreipkite, kaip yra
atvaizduota iliustracijoje, ir įdėkite
atminties kortelę, kad ji spragtelėdama
užsifiksuotų.
Įsitikinkite, kad nuskeltas kampas yra
nukreiptas teisingai.
3 Uždarykite dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Prieigos indikatorius
Įsitikinkite, kad prieigos indikatorius
yra užgesęs, ir vieną kartą paspauskite
atminties kortelę.
LT
41
Fotoaparato parengimas
2 Įdėkite atminties kortelę
Atminties kortelės įdėjimas (nekompl.)
Pastaba
• Neišimkite atminties kortelės/akumuliatoriaus, kai šviečia prieigos indikatorius.
Priešingu atveju galite sugadinti duomenis arba pačią atminties kortelę.
Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Su šiuo fotoaparatu galite naudoti toliau minėtų tipų atminties korteles.
Tačiau teisingas veiksmų atlikimas nėra garantuojamas, naudojant visų tipų
atminties korteles.
Atminties kortelė
Vaizdams
Vaizdo įrašams
Memory Stick PRO Duo
A
Memory Stick PRO-HG Duo
B
Memory Stick Micro (M2)
Memory Stick Duo
C
D
(tik Mark2)
—
(tik Mark2)
SD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
• Šioje instrukcijoje lentelėje nurodyti gaminiai yra vadinami taip:
A: “Memory Stick Duo” laikmena
B: “Memory Stick Micro” laikmena
C: SD kortelė
D: microSD atminties kortelė
Pastaba
• Kai su šiuo fotoaparatu naudojate “Memory Stick Micro” laikmeną arba microSD
atminties kortelę, būtinai naudokite atitinkamą adapterį.
LT
42
Datos ir laikrodžio nustatymas
Kai fotoaparatą įjungiate pirmą kartą arba atlikote jo funkcijų inicijavimą,
pasirodo datos ir laikrodžio nustatymo langas.
1 Nustatykite maitinimo jungiklį į
ON, kad įjungtumėte fotoaparatą.
Pasirodo datos ir laikrodžio nustatymo
langas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
nustatykite maitinimo jungiklį į OFF.
Fotoaparato parengimas
2 Įsitikinkite, kad [Enter] yra
išrinktas ekrane, po to
paspauskite valdymo ratuko z.
3 Išsirinkite geografinį regioną, po to paspauskite z.
4 Išsirinkite kiekvieną parametrą
naudodami b/B, po to nustatykite
reikšmę naudodami v/V.
[Daylight Svg.]: perjungimo į vasaros
laiką nuostatos įjungimui arba
išjungimui.
[Date Format]: datos formato
išsirinkimui.
• Vidurnaktis yra 12:00 AM, o
vidurdienis yra 12:00 PM.
LT
43
Datos ir laikrodžio nustatymas
5 Pakartokite 4 veiksmą, kad nustatytumėte kitus parametrus, po
to paspauskite valdymo ratuko z.
6 Įsitikinkite, kad [Enter] yra išrinktas, po to paspauskite valdymo
ratuko z.
Datos ir laikrodžio nustatymo atšaukimas
Paspauskite MENU mygtuką.
Datos/laikrodžio ir regiono nustatymas dar kartą
Datos ir laikrodžio nustatymo langas automatiškai pasirodo tik tada, kai
maitinimą įjungiate pirmą kartą. Norėdami dar kartą nustatyti datą ir
laikrodį, naudokite meniu.
MENU mygtukas t
1t
[Date/Time Setup] arba
[Area Setting] (32 psl.)
MENU mygtukas
Datos ir laikrodžio nuostatos išsaugojimas
Šis fotoaparatas turi vidinę įkraunamą bateriją, kad būtų išsaugomos datos,
laikrodžio ir kitos nuostatos nepriklausomai nuo to, ar maitinimas yra
įjungtas ir akumuliatorius yra įdėtas.
LT
44
Aiškaus vaizdo įrašo įrašymas be
fotoaparato svyravimo
Fotoaparato svyravimai reiškia jo nepageidaujamą judėjimą įrašymo metu,
dėl ko gaunamas išsiliejęs vaizdas.
SteadyShot funkcija yra prieinama fotoaparate, kad būtų galima sumažinti
fotoaparato svyravimo efektą vaizdo įrašo įrašymo metu.
MENU mygtukas t
nuostatą.
1 t [SteadyShot] t išsirinkite reikalingą
Fotoaparato parengimas
LT
45
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas
Automatinės veiksenos naudojimo metu fotoaparatas analizuoja objektą, ir
galite fotografuoti naudodami atitinkamas nuostatas.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į
(Auto Mode) poziciją.
2 Tvirtai laikykite fotoaparatą, kaip
yra atvaizduota iliustracijoje.
LT
46
Vaizdų fotografavimas
3 Iki pusės paspauskite užrakto
mygtuką, kad sureguliuotumėte
fokusą.
Makrofotografavimo perjungimo
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Kai vaizdas yra fokuse, įsijungia
indikacija (z).
• Mažiausias fotografavimo atstumas yra
apytiksliai 0,3 m (1 pėda) (nuo vaizdo
jutiklio (17 psl.)).
• Kai pasukate makrofotografavimo
perjungimo žiedą į “0,2m-0,35m”,
fotoaparatas yra nustatomas į
makrofotografavimo veikseną.
Mažiausias fotografavimo atstumas yra
apytiksliai 0,2 m (0,65 pėdos).
Makrofotografavimas yra pritaikytas
objektų, pavyzdžiui, gėlių arba patiekalų
fotografavimui stambiu planu.
4 Iki galo paspauskite užrakto mygtuką, kad fotografuotumėte
vaizdą.
• Kai fotoaparatas atpažįsta ir fotografuoja veidą, kai [Auto Port. Framing]
yra nustatytas į [Auto], nufotografuotas vaizdas yra automatiškai
apkerpamas pritaikytoje kompozicijoje. Yra išsaugomas ir originalus, ir
apkirptas vaizdas.
LT
47
Vaizdo įrašų įrašymas
1 Paspauskite MOVIE mygtuką, kad
MOVIE mygtukas
pradėtumėte įrašymą.
• Vaizdo įrašo įrašymą galima pradėti bet
kurios fotografavimo veiksenos
naudojimo metu.
• Automatinio fokuso sureguliavimo
veiksenos naudojimo metu fotoaparatas
nepertraukiamai sureguliuoja fokusą.
2 Dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką, kad pertrauktumėte
įrašymą.
Pastabos
• Įmanoma, vaizdo įrašo įrašymo metu bus įrašytas fotoaparato veikimo garsas. Galite
išjungti garso įrašymą, nustatę [Audio Recording] į [Off] (29 psl.).
• Nepertraukiamo vaizdo įrašo įrašymo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros
arba fotoaparato padėties. Žiūrėkite “Pastabos dėl nepertraukiamo vaizdo įrašų
įrašymo” (68 psl.).
• Kai pasirodo
piktograma, fotoaparato temperatūra yra labai aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra sumažės.
Failo formato keitimas
MENU mygtukas t
LT
48
1 t [File Format] (28 psl.).
Vaizdų atvaizdavimas
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Išsirinkite vaizdą pasukdami valdymo diską.
• Norėdami atkurti vaizdo įrašus, paspauskite valdymo ratuko z.
Valdymo ratukas
z
Persukimas greitai į priekį
B
Atsukimas greitai atgal
b
Sulėtintas atkūrimas į priekį
Sulaikymo metu pasukite valdymo ratuką
laikrodžio rodyklės kryptimi.
Sulėtintas atkūrimas atgal
Sulaikymo metu pasukite valdymo ratuką
laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
• Vaizdo įrašai yra atvaizduojami
kadrais.
Garso lygis
V t v/V
Informacijos atvaizdavimas
v
Pastaba
• Kitais įrenginiais įrašytų vaizdo įrašų gali būti neįmanoma atkurti šiuo fotoaparatu.
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos
Norėdami atvaizduoti vaizdus, nustatykite [Still/Movie Select] į [Folder
View(Still)], o norėdami atkurti vaizdo įrašus, nustatykite [Still/Movie
Select] į [Folder View(MP4)] arba [AVCHD View].
MENU mygtukas t
reikalingą veikseną.
1 t [Still/Movie Select] t išsirinkite
LT
49
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Veiksmai vaizdo įrašo atkūrimo metu
Sulaikyti/atkurti
Vaizdų ištrynimas
Ištrinto vaizdo atgauti neįmanoma. Prieš ištrynimą įsitikinkite, kad
ištrinsite tą vaizdą, kurį norite ištrinti.
1 Kai atvaizduojate vaizdą, kurį
norite ištrinti, paspauskite
(ištrinti) mygtuką.
(ištrinti) mygtukas
2 Išsirinkite [Delete] valdymo ratuko v pagalba, po to paspauskite
z.
Pastaba
• Apsaugotų vaizdų ištrinti neįmanoma.
LT
50
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Pasukite veiksenų ratuką ir
nustatykite reikalingą
fotografavimo veikseną.
Yra prieinamos toliau minėtos fotografavimo veiksenos.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Galite fotografuoti vaizdus su automatiškai sureguliuotomis
nuostatomis.
Galite įrašyti su automatiškai sureguliuota ekspozicija
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė). Kitas nuostatas
galima sureguliuoti rankiniu būdu.
(Shutter Priority)
Galite rankiniu būdu sureguliuoti išlaikymą naudodami
valdymo diską.
(Manual
Exposure)
Galite fotografuoti po ekspozicijos rankinio sureguliavimo
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė) valdymo ratuko
ir apertūros žiedo pagalba.
1/2/3
Galite atvaizduoti nuostatą, kuri yra registruota [Memory]
parametre
vaizdų fotografavimo meniu (28 psl.).
(Movie)
Galite įrašyti vaizdo įrašus. Galite rankiniu būdu sureguliuoti
ekspoziciją (išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė) M
veiksenos naudojimo atveju.
(Sweep
Panorama)
Galite fotografuoti panoraminius vaizdus apjungdami kelis
vaizdus.
(Scene
Selection)
Galite fotografuoti su fiksuotomis nuostatomis atitinkamai
aplinkai.
LT
51
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
(Aperture Priority) Galite rankiniu būdu sureguliuoti diafragmos apertūros
reikšmę naudodami diafragmos apertūros žiedą.
Kiekvienos fotografavimo veiksenos
naudojimo metu prieinamos funkcijos
Funkcijos, kurias galite naudoti, priklauso nuo išrinktos fotografavimo
veiksenos.
Lentelėje reiškia, kad funkcija yra prieinama, o – reiškia, kad funkcija
nėra prieinama.
Funkcijos, kurių naudoti neįmanoma, ekrane yra nuspalvintos pilkai.
Fotografavimo
veiksena (51)
/
Ekspozicijos
kompenLaikmatis
savimas
Nepertraukiamas
fotografavimas
Šypsenos
Veido
nustatymo
nustatymas
užraktas
Automatinis
portreto
kadravimas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kai fotografavimo veiksena yra nustatyta į M, ekspoziciją galima
sureguliuoti tik tada, kai [ISO] yra nustatytas į [AUTO].
LT
52
Skirtingos funkcijos
Skirtingų funkcijų naudojimas
Šioje naudojimo instrukcijoje pagrinde yra pateikta pagrindinė informacija
apie fotoaparato naudojimą ir funkcijų sąrašas. Norėdami daugiau sužinoti
apie fotoaparatą, žiūrėkite “Cyber-shot User Guide”, kur galima rasti
detalią informaciją apie daugelį funkcijų.
ISO/Kelių kadrų triukšmų sumažinimas
ISO jautrumą galima nustatyti į [AUTO], arba sureguliuoti nuo į ISO 50 iki
ISO 25600.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite [ISO].
2 Išsirinkite reikalingą nuostatą valdymo ratuko
v/V pagalba.
LT
53
Skirtingos funkcijos
• Kai išsirenkate [AUTO] ir paspaudžiate valdymo ratuko B, galite pakeisti
[AUTO] nuostatos diapazoną [ISO AUTO Maximum] arba [ISO AUTO
Minimum] parametre.
• Kai išsirenkate
(Multi Frame Noise Reduct.), galite išsirinkti didesnę
ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Fotoaparatas automatiškai nepertraukiamai fotografuoja kelis vaizdus,
apjungia vaizdus, sumažina triukšmus ir įrašo vieną vaizdą.
Skirtingų funkcijų naudojimas
Kūrybinis stilius
Galite iš 13 stilių išsirinkti reikalingą stilių, kad galėtumėte apdoroti vaizdą
ir kiekvienam [Creative Style] parametrui sureguliuoti kontrastą, sotį ir
ryškumą.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[Creative Style].
2 Išsirinkite reikalingą stilių valdymo ratuko v/V
pagalba.
[Creative Style] parametras
[Style Box]
Galite tiksliai sureguliuoti nuostatą
ir išsaugoti sureguliuotą nuostatą.
Fotografavimas sutemų metu laikant fotoaparatą rankose
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo. Yra fotografuojami keli vaizdai, ir yra
naudojamas vaizdo apdorojimas, kad būtų sumažintas objekto išsiliejimas,
fotoaparato svyravimai ir triukšmai.
1 Nustatykite
veiksenų ratuką į
.
2 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[Hand-held Twilight].
LT
54
Skirtingų funkcijų naudojimas
DRO/Auto HDR
Naudodami [DRO/Auto HDR] funkciją, galite nufotografuoti vaizdus su
skirtingų atspalvių kontrastu.
[D-Range Opt.]: padalinęs vaizdą į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja
šviesos ir šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas vaizdą su
optimaliu šviesumu ir pereinamais atspalviais.
[Auto HDR]: fotografuoja tris vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to
perdengia vaizdą su teisinga ekspozicija, vaizdo su nepakankama
ekspozicija šviesią zoną ir vaizdo su per didele ekspozicija tamsią zoną,
kad būtų gautas vaizdas su turtingais pereinamais atspalviais.
1 Paspauskite Fn mygtuką ir išsirinkite
[DRO/Auto HDR].
2 Išsirinkite reikalingą nuostatą valdymo ratuko
Skirtingos funkcijos
v/V pagalba.
Atvaizdavimo funkcijos
Toliau yra minėtos parankios atvaizdavimo funkcijas.
Perjungimas į atvaizdavimo langą.
Vaizdų padidinimas arba sumažinimas.
Pasukite valdymo ratuką, kad padidintumėte arba
sumažintumėte vaizdą. Pasukite valdymo diską, kad
atvaizduotumėte sekantį/ankstesnį vaizdą.
Nereikalingų vaizdų ištrynimas.
Vaizdų indeksų langas
Galite išsirinkti atvaizduojamų vaizdų skaičių: MENU t
[Image Index]
1t
LT
55
Skirtingų funkcijų naudojimas
Quick Navi lango naudojimas
Galite tiesiogiai keisti nuostatas Quick Navi lange, kuris yra pritaikytas
vaizdo ieškiklio naudojimui (nekompl.).
Išsamesnę informaciją dėl vaizdo ieškiklio pritvirtinimo žiūrėkite su vaizdo
ieškikliu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
1 Paspauskite valdymo ratuko DISP, kad nustatytumėte ekrano
režimą į [For viewfinder].
2 Paspauskite Fn mygtuką, kad perjungtumėte į Quick Navi langą.
[Auto Mode] arba [Scene Selection] veiksena
P/A/S/M/[Sweep Panorama] veiksena
3 Išsirinkite parametrą naudodami valdymo ratuko v/V/b/B.
4 Nustatykite parametrą naudodami valdymo ratuką arba valdymo
diską.
• Valdymo ratuko pagalba išsirinkite galimybę ir sureguliuokite ją valdymo
ratuko pagalba.
• Paspauskite valdymo ratuko centrą, kad atvaizduotumėte išrinkto parametro
nustatymo langą.
• Dar kartą paspauskite Fn mygtuką, kad baigtumėte Quick Navi naudojimą.
LT
56
Skirtingų funkcijų naudojimas
Quick Navi lange prieinamos funkcijos
Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash Mode/
Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto HDR /
Creative Style/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash Comp./ISO/Aspect
Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area
Pastabos
• Neįmanoma pakeisti pilkai nuspalvintų parametrų nuostatų.
• Kai naudojate [Creative Style] (54 psl.), kai kuriuos nustatymo veiksmus galima
sureguliuoti tik nustatymo lange.
Skirtingos funkcijos
LT
57
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas
Naudokite toliau minėtas taikomąsias programas, kad optimizuotumėte
šiuo Cyber-shot fotoaparatu nufotografuotų vaizdų naudojimą.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
Išsamesnę informaciją dėl įdiegimo žiūrėkite nuo 61 iki 63 psl.
“Image Data Converter” naudojimas
“Image Data Converter” pagalba galite atlikti toliau minėtą.
• Galite atvaizduoti ir montuoti RAW formatu nufotografuotus vaizdus,
naudodami skirtingus koregavimo metodus, pavyzdžiui, gradavimo
kreivę ir ryškumą.
• Galite sureguliuoti vaizdus, naudodami baltos spalvos balansą,
ekspoziciją, [Creative Style], ir t.t.
• Galite išsaugoti kompiuteriu atvaizduotus ir montuotus vaizdus.
Galite vaizdus išsaugoti RAW formatu arba paprastu vaizdų failų formatu.
• Galite atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW
vaizdus ir JPEG vaizdus.
• Galite įvertinti vaizdus pagal 5 balų sistemą.
• Galite nustatyti spalvotą žymėjimą.
Norėdami naudoti “Image Data Converter”, žiūrėkite pagalbą.
Spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” techninio rėmimo interneto svetainė (tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LT
58
Programinės įrangos naudojimas
“PlayMemories Home” naudojimas
“PlayMemories Home” pagalba galite atlikti toliau minėtą.
• Galite fotoaparatu nufotografuotus vaizdus importuoti į kompiuterį ir juos
ten atvaizduoti.
• Galite sutvarkyti vaizdus kompiuteryje kalendoriaus formatu pagal
fotografavimo datą, kad juos būtų patogiau peržiūrėti.
• Galite retušuoti (raudonų akių efekto koregavimas ir t.t.), išspausdinti ir
siųsti vaizdus kaip el. laiškų priedus ir keisti įrašymo datą.
• Galite apkirpti vaizdus ir keisti jų dydį.
• Galite išspausdinti arba išsaugoti vaizdus su uždėta data.
• Galite į Blu-ray Disc arba DVD diską įrašyti AVCHD vaizdo įrašus,
kurie yra importuoti į kompiuterį. (Yra reikalingas interneto ryšys, kai
pirmą kartą įrašote Blu-ray Disc/DVD diską.)
Norėdami naudoti “PlayMemories Home”, žiūrėkite “PlayMemories Home
Help Guide”.
Darbalaukyje du kartus spragtelėkite
(PlayMemories Home Help
Guide) šaukinį arba spragtelėkite [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
“PlayMemories Home” techninio rėmimo interneto svetainė (tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LT
59
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Pastabos
• “PlayMemories Home” nėra suderinama su Mac operacinės sistemos kompiuteriais.
Kai vaizdus atvaizduojate naudodami Mac operacinės sistemos kompiuterius,
naudokite atitinkamą taikomąją programą, kuri yra komplektuojama su Mac
operacinės sistemos kompiuteriais.
• Vaizdo įrašai, kurie yra įrašyti, naudojant [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] nuostatą [Record
Setting] parametre, yra konvertuojami “PlayMemories Home” pagalba, kad būtų
galima įrašyti į AVCHD diską. Šis konvertavimas gali užimti daug laiko. Į diską
neįmanoma įrašyti originalios kokybės vaizdų. Norėdami išsaugoti originalią vaizdo
įrašų kokybę, vaizdo įrašus turite įrašyti į Blu-ray Disc.
Programinės įrangos naudojimas
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Windows)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB ryšį.
Operacinė sistema (iš Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
anksto įdiegta)
Windows 7 SP1
“PlayMemories
Home”
Procesorius: Intel Pentium III 800 MHz arba spartesnis
(didelės raiškos vaizdo įrašų atkūrimui/montavimui: Intel
Core Duo 1,66 GHz ar spartesnis/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ar spartesnis, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ar spartesnis (AVC
HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ar spartesnis
(AVC HD (PS)))
Atmintis: Windows XP 512 MB ar daugiau
(rekomenduojama 1 GB ar daugiau), Windows Vista/
Windows 7 1 GB ar daugiau
Standusis diskas: įdiegimui reikalinga laisva vieta diske apytiksliai 500 MB
Ekranas: ekrano raiška - 1024 × 768 taškai arba daugiau
“Image Data
Converter Ver.4”
Procesorius/atmintis: Pentium 4 arba spartesnis/1 GB
arba daugiau
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
* Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter (Edition) versija. Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 arba naujesnė versija yra
reikalinga, kad būtų galima naudoti diskų įrašymo funkciją.
** Starter (Edition) versija nėra remiama.
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Mac)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB ryšį.
Operacinė sistema (iš USB ryšys: Mac OS X v10.3 – v10.8
anksto įdiegta)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
LT
60
Procesorius: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ar
spartesnis
Atmintis: rekomenduojama 1 GB arba daugiau.
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
Programinės įrangos naudojimas
Pastabos
• Veiksmų atlikimas nėra garantuojamas terpėje, kuri remiasi aukščiau minėtų
operacinių sistemų atnaujinimais, arba daugkartinio paleidimo terpėje.
• Jeigu prie vieno kompiuterio vienu metu prijungiate du ar kelis USB įrenginius, kai
kurie įrenginiai, įskaitant šį fotoaparatą, gali neveikti priklausomai nuo naudojamų
USB įrenginių tipų.
• Jeigu fotoaparatą prijungiate naudodami USB sąsają, kuri yra suderinama su
Hi-Speed USB (suderinama su USB 2.0), galite duomenis siųsti greičiau (dideliu
greičiu), nes šis fotoaparatas yra suderinamas su Hi-Speed USB (suderinamas su
USB 2.0).
• Kai kompiuteris įsijungia iš parengties arba miego būsenos, ryšys tarp kompiuterio ir
fotoaparato gali nebūti atnaujintas iš karto.
“PlayMemories Home” įdiegimas
1 Patikrinkite kompiuterio terpę (60 psl.).
2 Įjunkite fotoaparatą ir kompiuterį, po to prijunkite fotoaparatą
prie kompiuterio mikro USB kabeliu (kompl.).
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
1 prie USB lizdo
2 prie mikro
USB lizdo
Mikro USB kabelis
Windows 7: Kompiuterio ekrane pasirodo Device Stage.
3 Windows 7: Išsirinkite “PlayMemories Home” iš Device Stage.
Windows XP/Windows Vista: Spragtelėkite [Computer]
(naudojant Windows XP, [My Computer]) t [PMHOME], po to du
kartus spragtelėkite [PMHOME.EXE].
LT
61
Programinės įrangos naudojimas
4 Atlikite įdiegimą atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.
Kai įdiegimas yra baigtas, yra paleidžiama “PlayMemories Home” (Lite versija).
• Kompiuterio ekrane pasirodo “PlayMemories Home” “Expanded Feature”
įdiegimo vediklis. Tęskite įdiegimą atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.
• Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto, kad būtų galima įdiegti
“Expanded Feature”. Jeigu pradedate naudoti programą neįdiegę šių
funkcijų, įdiegimo vediklis pasirodys, jeigu spragtelėsite funkciją, kurią
galima naudoti tik įdiegus “Expanded Feature”.
Pastabos
• Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
• Nustatykite MENU t
3 t [USB LUN Setting] į [Multi].
• Jeigu Device Stage nėra paleidžiamas naudojant Windows 7, spragtelėkite
[Computer] t fotoaparato programą t laikmenos piktogramą, po to du kartus
spragtelėkite [PMHOME.EXE].
• Jeigu į kompiuterį jau yra įdiegta “PlayMemories Home”, prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio ir registruokite fotoaparatą naudodami “PlayMemories Home”. Yra
aktyvuojamos prieinamos funkcijos.
• Mac neremia “PlayMemories Home”. Norėdami atvaizduoti vaizdus, naudokite
taikomąją programą, kuri yra komplektuojama su Mac.
• Jeigu į kompiuterį jau yra įdiegta programinė įranga “PMB (Picture Motion
Browser)”, kurį yra komplektuojama su modeliais, pagamintais anksčiau už 2011
metus, “PlayMemories Home” ją perrašys ir bus įdiegta. Kai kurios “PMB”
funkcijos nebus prieinamos.
LT
62
Programinės įrangos naudojimas
“Image Data Converter” įdiegimas
Windows:
1 Patikrinkite kompiuterio terpę.
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Microsoft Windows XP* SP3/
Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
Procesorius: Pentium 4 ar spartesnis
* Nėra remiama 64 bitų versija ir Starter (Edition) versija.
** Starter (Edition) versija nėra remiama.
2 Parsisiųskite programinę įrangą iš nurodytos interneto svetainės
ir įdiekite ją į savo kompiuterį.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7,
v10.8
Procesorius: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ar spartesnis
2 Parsisiųskite programinę įrangą iš nurodytos interneto svetainės
ir įdiekite ją į savo kompiuterį.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pastaba
• Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
LT
63
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
1 Patikrinkite kompiuterio terpę.
Kita informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie
fotoaparatą (“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” yra tiesioginio ryšio
instrukcija. Perskaitykite ją, kai norite skaityti detalius
nurodymus apie daugelį fotoaparato funkcijų.
1 Aplankykite Sony techninio rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Išsirinkite savo šalį arba regioną.
3 Techninio rėmimo interneto svetainėje ieškokite savo
fotoaparato modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą fotoaparato apačioje.
LT
64
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų
įrašymo trukmė
Kai atminties kortelę įdedate į
fotoaparatą ir nustatote maitinimo
jungiklį į ON, ekrane pasirodo įmanomų
nufotografuoti vaizdų skaičius (jeigu
tęsiate fotografuoti, naudodami
dabartines nuostatas).
Pastabos
• Kai “0” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva, atminties
kortelė yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę nauja arba ištrinkite iš jos vaizdus (31,
50 psl.).
• Kai “NO CARD” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva,
atminties kortelė nėra įdėta. Įdėkite atminties kortelę.
Į atminties kortelę įmanomų įrašyti vaizdų skaičius
Talpa
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Matmenys
Standard
LT
65
Kita informacija
Lentelėje yra nurodytas apytikslis vaizdų skaičius, kurį įmanoma įrašyti į
šiuo fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę. Reikšmės yra nustatytos,
naudojant Sony standartines atminties korteles. Reikšmės gali skirtis
priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir naudojamos atminties kortelės
tipo.
Image Size (vaizdo dydis): L: 24M
Aspect Ratio (vaizdo formatas): 3:2*
Šiuo fotoaparatu sužymėta atminties kortelė (vienetai: vaizdai)
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
* Kai [Aspect Ratio] nėra nustatytas į [3:2], galite nufotografuoti daugiau vaizdų, nei
yra nurodyta lentelėje (išskyrus tada, kai yra išrinktas [RAW]).
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius,
naudojant akumuliatorių
Įsidėmėkite - faktiškas skaičius gali būti mažesnis už nurodytą
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
Akumuliatoriaus veikimo
trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas (vaizdai)
(kai [LCD Quality] yra
nustatytas į [High])
Apytiksliai 110 min.
Apytiksliai 220 vaizdų
Fotografavimas (vaizdai)
(kai [LCD Quality] yra
nustatytas į [Standard])
Apytiksliai 135 min.
Apytiksliai 270 vaizdų
Atvaizdavimas (vaizdai)
Apytiksliai 230 min.
Apytiksliai 4600 vaizdų
Faktiškas įrašymas (vaizdo
įrašai)
Apytiksliai 30 min.
—
Nepertraukiamas įrašymas
(vaizdo įrašai)
Apytiksliai 60 min.
—
Pastabos
• Nurodytas vaizdų skaičius yra taikomas toje situacijoje, kai akumuliatorius yra
pilnai įkrautas. Vaizdų skaičius gali sumažėti priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
• Vaizdų skaičius, kurį galima fotografuoti, yra nustatytas šiomis sąlygomis:
– naudojama “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) laikmena (nekompl.);
– akumuliatorius yra naudojamas 25°C (77°F) temperatūroje.
• “Įrašymas (vaizdai)” skaičiaus matavimo metodo pagrinde yra CIPA standartas, ir
matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] yra nustatytas į [Fine];
– fokuso sureguliavimo veiksenos ratukas yra nustatytas į AF (Autofocus);
– DISP yra nustatytas į [Display All Info.];
– fotografavimas yra atliekamas po kiekvienų 30 sekundžių;
– blykstė suveikia kiekvieną antrą fotografavimo kartą;
– maitinimas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas po kiekvienų dešimties
fotografavimo kartų.
LT
66
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
• Akumuliatoriaus veikimo trukmės vaizdo įrašų įrašymui matavimo metodo pagrinde
yra CIPA standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis sąlygomis:
– [Record Setting] yra nustatytas į [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– “Faktiškas įrašymas (vaizdo įrašai)”: pažymi apytikslę įrašymo trukmę kaip gairę,
kai kartotinai įrašote, keičiate mastelį, naudojate įrašymo parengties būseną,
įjungiate ir išjungiate fotoaparatą.
– “Nepertraukiamas įrašymas (vaizdo įrašai)”: kai nepertraukiamas įrašymas yra
pertraukiamas dėl nustatytų ribojimų (29 minutės), dar kartą paspauskite MOVIE
(vaizdo įrašas) mygtuką, kad tęstumėte įrašymą. Neveikia kai kurios įrašymo
funkcijos, pavyzdžiui, mastelio keitimas.
Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Lentelėje yra nurodytas apytikslė įrašymo trukmė, naudojant šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę.
Šiuo fotoaparatu sužymėta atminties kortelė
Talpa
Įrašymo
nuostata
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
(val. (valandos), min. (minutės))
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min.
20 min.
40 min.
1 val.
30 min.
3 val.
6 val.
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val.
5 min.
8 val.
15 min.
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min.
15 min.
35 min.
1 val.
15 min.
2 val.
30 min.
5 val.
5 min.
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min.
20 min.
40 min.
1 val.
30 min.
3 val.
6 val.
8 val.
15 min.
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val.
5 min.
15 min.
40 min.
1 val.
20 min.
2 val.
45 min.
5 val.
30 min.
11 val.
5 min.
1 val.
10 min.
2 val.
25 min.
4 val.
55 min.
9 val.
55 min.
20 val.
40 val.
10 min.
Kita informacija
2 GB
• Nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti apytiksliai 29 minutes
(trukmė apribota įrenginio techninėmis charakteristikomis). [1440×1080
12M] dydžio vaizdo įrašų nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti
apytiksliai 15 minučių (trukmė apribota 2 GB failo dydžiu).
LT
67
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Pastabos
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės skiriasi, nes fotoaparatas įrašo, naudodamas kintantį
bitų srauto greitį (VBR), kuris automatiškai sureguliuoja vaizdo kokybę
priklausomai nuo vaizdo. Kai įrašote objektą, kuris greitai juda, vaizdas yra
aiškesnis, tačiau sutrumpėja įrašymo trukmė, nes įrašymas reikalauja daugiau
atminties talpos.
Įrašymo trukmė taip pat skiriasi priklausomai nuo sąlygų, objekto arba vaizdo
kokybės/dydžio nuostatos.
• Nurodytos reikšmės nėra nepertraukiamo įrašymo trukmės.
• Įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir naudojamos
atminties kortelės.
• Kai pasirodo
, pertraukite vaizdo įrašo įrašymą. Fotoaparato temperatūra viršija
leistiną lygį.
• Išsamesnę informaciją dėl vaizdo įrašų atkūrimo žiūrėkite 49 psl.
Pastabos dėl nepertraukiamo vaizdo įrašų įrašymo
• Kad būtų galima įrašyti aukštos kokybės vaizdo įrašus arba nepertraukiamai įrašyti
naudojant vaizdo jutiklį, reikia daug elektros energijos. Todėl dėl ilgo įrašymo
padidėja fotoaparato temperatūra, ypač vaizdo jutiklio temperatūra. Tokiu atveju
fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad aukšta temperatūra nesumažintų vaizdo
kokybės arba negadintų fotoaparato vidinio mechanizmo.
• Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė skiriasi priklausomai nuo temperatūros arba
fotoaparato padėties prieš įrašymą. Jeigu dažnai keičiate vaizdo kompoziciją arba
įrašote vaizdo medžiagą po maitinimo įjungimo, padidėja fotoaparato temperatūra ir
prieinama įrašymo trukmė yra mažesnė.
• Jeigu fotoaparatas pertraukia įrašymą dėl padidėjusios temperatūros, palikite jį
kelioms minutėms su išjungtu maitinimu. Pradėkite naudoti fotoaparatą, kai jo
temperatūra sumažėjo iki normalios.
• Kad įrašymo trukmė būtų ilgesnė:
– pastatykite fotoaparatą tiesioginiuose saulės spinduliuose;
– išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Vaizdo įrašo failo maksimalus dydis yra apytiksliai 2 GB. Kai failo dydis pasiekia
apytiksliai 2 GB, įrašymas yra automatiškai pertraukiamas, kai [File Format] yra
nustatytas į [MP4], ir automatiškai yra sukuriamas naujas vaizdo įrašo failas, kai
[File Format] yra nustatytas į [AVCHD].
• Maksimali nepertraukiamo įrašymo trukmė yra 29 minutės.
LT
68
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
*1
Minimalus fokusas yra mažiausias
įmanomas atstumas nuo vaizdo
jutiklio iki objekto.
LT
69
Kita informacija
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 35 mm pilno
dydžio (35,8 mm × 23,9 mm),
Exmor CMOS vaizdo jutiklis
Fotoaparato bendras vaizdo elementų
skaičius:
apytiksliai 24,7 milijonai vaizdo
elementų
Fotoaparato efektyviųjų vaizdo
elementų skaičius:
apytiksliai 24,3 milijonai vaizdo
elementų
Objektyvas Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm vieno fokuso objektyvas
f = 35 mm, F2.0
Vaizdo įrašų įrašymo metu
(16:9):
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[Off]: 37 mm
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[On]: 44 mm
Vaizdo įrašų įrašymo metu (4:3):
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[Off]: 45 mm
Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[On]: 48 mm
Minimalus fokusas*1:
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,3m- ”: 0,3 m (1 pėda)
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,2m-0,35m”: 0,2 m (0,65 pėdos)
Maksimalus mastelis:
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,3m- ”: 0,15×
Kai makrofotografavimo
perjungimo žiedas yra nustatytas į
“0,2m-0,35m”: 0,26×
Diafragmos minimali reikšmė: F22
Filtro diametras: 49 mm
SteadyShot: elektroninis (tik vaizdo
įrašams)
Ekspozicijos valdymas: automatinė
ekspozicija, diafragmos apertūros
pirmenybė, išlaikymo pirmenybė,
rankinė ekspozicija, aplinkos
išsirinkimas (7 veiksenų)
Baltos spalvos balansas: automatinė,
dienos šviesa, šešėlis, debesuota,
kaitrinės lempos šviesa,
liuminescencinė šviesa (šilta
balta/vėsi balta/dienos balta/
dienos šviesa), blykstė, spalvų
temperatūra/spalvų filtras,
pritaikomas
Signalo formatas:
1080 50i:
PAL spalvos, CCIR standarto
HDTV 1080/50i, 1080/50p
techninė sąlyga
1080 60i:
NTSC spalvos, EIA standarto
HDTV 1080/60i, 1080/60p
techninė sąlyga
Techniniai duomenys
Failo formatas:
Vaizdai: atitinka JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), suderinami
su DPOF
Vaizdo įrašai (AVCHD
formatas): AVCHD formato Ver.
2.0 suderinamumas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan.,
naudoja Dolby Digital Stereo
Creator
• Pagaminta pagal Dolby
Laboratories licenciją.
Vaizdo įrašai (MP4 formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Įrašymo laikmena: “Memory Stick
Duo” media, “Memory Stick
Micro” media, SD kortelės,
microSD atminties kortelės
Blykstė: blykstės veikimo radiusas
(ISO jautrumas (rekomenduojama
ekspozicijos reikšmė) nustatytas į
Auto):
nuo apytiksliai 0,75 m iki 21,7 m
(nuo 2,5 pėdų iki 71,2 pėdų)
[Įvesties ir išvesties lizdai]
HDMI lizdas: HDMI mikro lizdas
Mikro USB lizdas:
USB ryšys
Mikrofono lizdas:
3,5 mm
stereofoninis mini lizdas
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekranas]
LCD ekranas:
7,5 cm (3,0 tipas) TFT matrica
Bendras taškų skaičius:
1 228 800 taškų
LT
70
[Maitinimas, bendro pobūdžio
informacija]
Maitinimas: įkraunamas
akumuliatorius
NP-BX1, 3,6 V
kintamosios srovės adapteris ACUD10/UD11, 5 V
Elektros sunaudojimas
(fotografavimo/įrašymo metu):
2,0 W.
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki
40°C (nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20 °C
iki +60 °C (nuo -4 °F iki +140 °F)
Matmenys (atitinkamai CIPA):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(4 1/2 colio × 2 5/8 colio ×
2 3/4 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris (atitinkamai CIPA) (įskaitant
NP-BX1 akumuliatorių,
“Memory Stick Duo” media):
apytiksliai 482 g (17 uncijos)
Mikrofonas: stereofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinamas
PRINT Image Matching III:
suderinamas
Techniniai duomenys
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/UD11
Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1
Naudojamas akumuliatorius: ličio
jonų akumuliatorius
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė
srovė
Nominali įtampa: 3,6 V nuolatinė
srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės
stiprumas: 1,89 A.
Talpa: 4,5 Wh (1240 mAh)
Prekių ženklai
• Toliau minėti ženklai yra Sony
Corporation prekių ženklai.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ir “AVCHD
Progressive” logotipas yra Panasonic
Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• Windows yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Mac, Mac OS ir iMovie yra Apple Inc.
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
•“
” ir “PlayStation” yra Sony
Computer Entertainment Inc.
registruoti prekių ženklai.
• Eye-Fi yra Eye-Fi Inc prekės ženklas.
• Be to, šioje instrukcijoje panaudoti
sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų
atitinkamų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai. Tačiau ™ arba ® ženklas
šioje instrukcijoje nėra nurodytas
visais atvejais.
LT
71
Kita informacija
Maitinimas: nuo 100 V iki 240 V
kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė,
1500 mA
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki
40°C (nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20 °C
iki +60 °C (nuo -4 °F iki +140 °F)
Matmenys:
AC-UD10: apytiksliai 78 mm ×
22 mm × 36 mm (3 1/8 colio ×
7/8 colio × 1 7/16 colio)
(plotis/aukštis/gylis)
AC-UD11: apytiksliai 70 mm ×
33 mm × 36 mm (2 7/8 colio ×
1 5/16 colio × 1 7/16 colio)
(plotis/aukštis/gylis)
Svoris:
AC-UD10: apytiksliai 45 g
(1,6 uncijos)
AC-UD11: apytiksliai 50 g
(1,8 uncijos)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Techniniai duomenys
• Galite naudoti PlayStation 3,
parsisiuntę PlayStation 3 skirtą
taikomąją programą iš PlayStation
Store (kur prieinama).
• PlayStation 3 taikomajai programai
paleisti reikia turėti PlayStation
Network paskyrą ir parsisiųsti
taikomąją programą. Ji yra prieinama
regionuose, kur veikia PlayStation
Store.
Papildomą informaciją apie šį
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galite rasti
Sony klientų techninio rėmimo
interneto svetainėje.
Spausdinta ant popieriaus, 70% ar
daugiau susidedančio iš perdirbto
popieriaus, naudojant rašalus, kurių
sudėtyje nėra garuojančių organinių
junginių, o pagrinde yra augalinis
aliejus.
LT
72
Rodyklė
Rodyklė
Simboliai
F
"Image Data Converter"....... 58, 63
Failų formatas ............................ 48
Fn ......................................... 24, 25
Fotoaparato svyravimo
sumažinimas........................... 45
Fotoaparato vediklis................... 35
Fotografavimas sutemų metu
laikant fotoaparatą rankose .... 54
Fotografavimas........................... 46
Fotografavimo veiksena ............. 51
Funkcijos mygtukas ............. 24, 25
A
Akumuliatoriaus įkrovimas........ 36
Akumuliatorius .......................... 36
Aplinkos išsirinkimas ................ 26
Atminties kortelė.................. 41, 42
AUTO ........................................ 46
Automatinė veiksena.................. 46
B
Baltos spalvos balansas.............. 25
I
C
ISO ............................................. 53
Ištrynimas................................... 50
C (pritaikomas) mygtukas.......... 30
C mygtuko funkcijos.................. 30
Į
Datos/laikrodžio nustatymas...... 43
Daugialypės terpės sąsajos
lizdas...................................... 17
Dirželis....................................... 15
DISP........................................... 29
DRO/Auto HDR ........................ 55
E
Įkrovimo indikatorius................. 37
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius....................... 65
K
Kalba .................................... 11, 34
Kelių kadrų triukšmų
sumažinimas........................... 53
Kompiuteris................................ 58
Kūrybinis stilius ......................... 54
Ekspozicijos kompensavimo
ratukas.................................... 23
LT
73
Rodyklė
D
Rodyklė
L
T
Laikrodžio nustatymas................43
LCD ekranas ...............................20
Techniniai duomenys................. 69
U
M
Makrofotografavimo
perjungimo žiedas ..................46
Meniu..........................................27
MENU ........................................27
Mikrofono lizdas ........................16
MOVIE mygtukas ................30, 48
MOVIE .......................................48
N
Naudojimo instrukcija ................64
P
Peties dirželis..............................15
PlayMemories Home ............59, 61
Programinė įranga ......................58
Q
Quick Navi..................................56
R
Regiono nuostata ........................43
S
SteadyShot ..................................45
LT
74
USB ryšys .................................. 33
V
Vaizdo atvaizdavimas................ 49
Vaizdo įrašas.............................. 48
Vaizdo įrašų įrašymas................ 48
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė..... 67
Vaizdų fotografavimas............... 46
Vaizdų serijos fotografavimo
veiksena ................................. 25
Vaizdų/vaizdo įrašų
išsirinkimas............................ 49
Valdymo diskas ......................... 24
Valdymo ratukas ........................ 19
© 2012 Sony Corporation
Versta SIA “CMEDIA”, 2012
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising