Sony | DSC-RX100M5 | Sony DSC-RX100M5 RX100 V aukščiausios klasės kompaktinis fotoaparatas su 1.0 tipo jutikliu, pasižymintis išskirtinėmis AF charakteristikomis Naudojimo instrukcijos

4-593-797-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
„Pagalbos žinynas“
(vadovas žiniatinklyje)
Išsamių instrukcijų apie
daugelį fotoaparato funkcijų
žr. „Pagalbos žinynas“.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1630/h_zz/
DSC-RX100M5
Lietuvių
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą
(„Pagalbos žinynas“)
„Pagalbos žinynas“ yra internetinis žinynas. Vadovą
„Pagalbos žinynas“ galite skaityti kompiuterio arba
išmaniojo telefono ekrane.
Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų išsamių
naudojimo instrukcijų.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1630/h_zz/
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra įdiegtas instrukcijų vadovas.
Fn (funkcija)
MENU
C/
(naikinti)
Integruotas vadovas
Fotoaparate rodomi MENU / Fn (funkcija) elementų paaiškinimai ir
nustatymų reikšmės.
1 Paspauskite mygtuką MENU arba Fn (funkcija).
2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite mygtuką C/ (naikinti).
LT
2
Savininko įrašas
Toliau paliktoje vietoje įrašykite modelį
ir serijos numerį (kurie yra ant gaminio).
Nurodykite šiuos numerius, jei dėl šio
gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“
pardavėją.
Modelio nr. DSCSerijos nr. _____________________
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro
arba elektros smūgio pavojų,
saugokite įrenginį nuo lietaus
arba drėgmės.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti
arba galima patirti cheminį nudegimą.
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite
ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite,
kad jokie metaliniai daiktai neliestų
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę
originaliu „Sony“ maitinimo elementų
krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima
įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais
pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
Pridedamą arba rekomenduojamą
kintamosios srovės adapterį / maitinimo
elementų kroviklį prijunkite prie
artimiausio sieninio elektros lizdo.
Jei naudojant šį gaminį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio
elektros lizdo, kad atjungtumėte nuo
maitinimo šaltinio.
Jei naudojate gaminį su įkrovimo lempute,
turėkite omenyje, kad gaminys nėra
atjungtas nuo maitinimo šaltinio net tada,
kai lemputė nedega.
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš
naujo paleiskite programą arba atjunkite
ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis
gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas naudojant
trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali turėti įtakos šio įrenginio
vaizdo ir garso funkcijoms.
LT
3
Informacija klientams
Europoje
[ Pastaba klientams iš šalių,
kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
ES gaminių atitiktis: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitas taikytinas nuostatas. Daugiau
informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Išeikvotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
LT
4
kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami
gaminius ir maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Informacijos apie kitus
maitinimo elementus rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1 (1)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
• Maitinimo laidas (pridedamas kai kuriose šalyse / regionuose) (1)
• Dirželis pakabinimui ant riešo (1)
• Dirželio adapteris (2)
(Dirželio adapteris yra naudojamas norint uždėti dirželį pakabinimui ant peties
(parduodama atskirai), kaip parodyta.)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurios veikia naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Daugiau išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ funkcijas / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC) funkcijas ieškokite „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC) vadove (pridedamas) arba vadove „Pagalbos
žinynas“ (2 psl.).
Apie kalbos nustatymą
Jei reikia, prieš naudodami fotoaparatą pakeiskite ekrano kalbą (15 psl.).
LT
5
Dalys
A Mygtukas ON/OFF (maitinimas)
B Maitinimo / įkrovimo lemputė
C Užrakto mygtukas
D Režimo pasirinkimo rankenėlė
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E Fotografavimas: W/T
(priartinimo) svirtelė
Peržiūra:
(rodyklės) svirtelė /
priartinimo atkuriant svirtelė
F Laikmačio lemputė / AF lemputė
G Blykstė
• Neuždenkite blykstės pirštu.
• Naudodami blykstę paslinkite
jungiklį (blykstės iškilimas).
Jei blykstės nenaudojate,
nuleiskite ją patys.
H Dioptrijų reguliavimo svirtelė
I Vaizdo ieškiklis
LT
6
• Naudodami vaizdo ieškiklį,
pastumkite žemyn vaizdo
ieškiklio iškilimo jungiklį (1),
tada traukite okuliarą iš vaizdo
ieškiklio, kol pasigirs
spragtelėjimas (2).
• Pažiūrėjus į vaizdo ieškiklį,
suaktyvinamas vaizdo ieškiklio
režimas, o patraukus veidą
nuo vaizdo ieškiklio, peržiūros
režimas vėl perjungiamas
į monitoriaus režimą.
J Mikrofonas
K Vaizdo ieškiklio iškilimo
jungiklis
L Dirželio kabliukas
M
(N žymė)
• Žymę palieskite, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (Near Field
Communication) yra tarptautinis
standartas, apibrėžiantis artimojo
nuotolio belaidžio ryšio
technologiją.
N Valdymo žiedas
O Objektyvas
P Akies jutiklis
Q (blykstės iškilimo) jungiklis
R Monitorius
• Galite pakreipti monitorių
patogiausiu kampu ir fotografuoti
iš bet kokios padėties.
S Fotografavimas: mygtukas Fn
(funkcija)
Peržiūra: mygtuką
(Send to
Smartphone).
T Mygtukas MOVIE (filmas)
U Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis
• Galima prijungti įrenginį su
USB mikrojungtimi.
V HDMI mikrolizdas
W Mygtukas MENU
X „Wi-Fi“ antena (įmontuota)
Y Valdymo ratukas
wh Centrinis mygtukas
wj
(atkūrimo) mygtukas
wk Mygtukas C/ (pasirinktinis /
naikinti)
wl Maitinimo elemento lizdas
e; Maitinimo elemento užrakto
svirtelė
ea Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm. Priešingu
atveju fotoaparatas nebus gerai
pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
es Prieigos lemputė
ed Atminties kortelės lizdas
ef Maitinimo elemento / atminties
kortelės dangtelis
eg Garsiakalbis
LT
7
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento užrakto svirtelė
1
2
LT
8
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento užrakto svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
užrakto svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą, galite
sugadinti fotoaparatą.
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Maitinimo / įkrovimo
lemputė
Dega žaliai: maitinimas įjungtas
Dega oranžine spalva: įkraunama
Nešviečia: krovimas baigtas
Mirksi oranžine spalva: įkrovimo klaida arba įkrovimas
laikinai sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
1
USB mikrokabeliu (pridedamas) fotoaparatą prijunkite
prie kintamosios srovės adapterio (pridedamas).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Maitinimo / įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva ir pradedama
įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, kai ji nėra visiškai
iškrauta.
• Kai maitinimo / įkrovimo lemputė mirksi nebaigus įkrauti, išimkite ir
iš naujo įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Naudotojams kai kuriose šalyse / regionuose: prijunkite maitinimo laidą
(elektros tinklo laidą) prie kintamosios srovės adapterio ir prijunkite
kintamosios srovės adapterį prie sieninio elektros lizdo.
LT
9
Pastabos
• Jei fotoaparato maitinimo / įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės
adapteris prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas,
nes temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra
vėl tampa tinkama. Maitinimo elementų pakuotę rekomenduojame įkrauti nuo
10 °C iki 30 °C aplinkos temperatūroje.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis
nešvari. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai
nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedamas) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Kai įkrovimas bus baigtas, kintamosios srovės adapterį atjunkite nuo sieninio
maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedamas) ir kintamosios srovės adapterį (pridedamas).
• Kintamosios srovės adapteris AC-UD11 (atskirai) gali būti neparduodamas kai
kuriose šalyse / regionuose.
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per maždaug
150 min. Kai maitinimo elementų pakuotė visiškai įkrauta, maitinimo ir
įkrovimo lemputė užsidega ir iš karto išsijungia.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų
pakuotė įkraunama esant 25 °C. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
LT
10
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu. Išjunkite fotoaparatą, kai jungiate jį prie
kompiuterio.
Prie USB lizdo
Pastabos
• Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
• Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
• Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
LT
11
x Maitinimo elemento veikimo trukmė ir vaizdų,
kuriuos galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Fotografavimas
Vaizdų skaičius
Monitorius
—
Apytiksl. 220 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
—
Apytiksl. 210 vaizdų
Įprastas
filmavimas
Monitorius
Apytiksl. 35 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 35 min.
—
Nepertraukiamas
filmavimas
Monitorius
Apytiksl. 65 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 65 min.
—
Apytiksl. 200 min.
Apytiksl. 4000 vaizdų
Peržiūra (nuotraukos)
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) laikmeną (parduodama
atskirai);
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje;
– [Display Quality] nustatyta į [Standard].
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant toliau nurodytomis sąlygomis.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nuostata yra [Display All Info.];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos;
– blykstė sublyksi kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
LT
12
x Maitinimo tiekimas
Kad sunaudotumėte mažiau maitinimo elementų pakuotės energijos,
fotografuodami ar atkurdami vaizdus galite tiekti maitinimą per kintamosios
srovės adapterį (pridedama).
Pastabos
• Jei neliko maitinimo elementų energijos, fotoaparatas neįsijungs. Įdėkite
pakankamai įkrautų maitinimo elementų pakuotę į fotoaparatą.
• Jei naudojamo fotoaparato maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, monitoriuje
turi būti rodoma piktograma
.
• Jei maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, neišimkite maitinimo elementų
pakuotės. Išėmus maitinimo elementų pakuotę, fotoaparatas išsijungs.
• Neišimkite maitinimo elementų pakuotės, jei dega prieigos lemputė (7 psl.).
Gali būti sugadinti atminties kortelės duomenys.
• Kol maitinimas įjungtas, maitinimo elementų pakuotė nebus įkraunama, net jei
fotoaparatas prijungtas prie kintamosios srovės adapterio.
• Tam tikromis sąlygomis maitinimo elementai gali tiekti papildomą maitinimą,
net jei naudojamas kintamosios srovės adapteris.
• Jei maitinimas tiekiamas per USB jungtį, fotoaparato temperatūra pakils ir
nepertraukiamo įrašymo laikas gali sutrumpėti.
• Kaip maitinimo šaltinį naudojant mobilųjį kroviklį reikia įsitikinti, kad jis iki
galo įkrautas. Be to, naudodami stebėkite mobiliojo kroviklio energijos kiekį.
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad kampo su
įranta kryptis tinkama.
1
2
3
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę.
• Atminties kortelę laikydami taip, kad nusklembtas kampas būtų
orientuotas nurodyta kryptimi, stumkite, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.
Uždarykite dangtelį.
LT
13
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties kortelė
Memory Stick PRO Duo
Nuotraukos
Filmai
MP4
AVCHD
(Tik Mark2) (Tik Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
XAVC S
(Tik Mark2) (Tik Mark2)
—
SD atminties kortelė
*2
*2
SDHC atminties kortelė
*2
*2
*3
SDXC atminties kortelė
*2
*2
*3
microSD atminties kortelė
*2
*2
microSDHC atminties kortelė
*2
*2
*3
microSDXC atminties kortelė
*2
*2
*3
—
—
*1
Filmų negalima įrašyti 100 Mb/s ar didesne sparta.
SD 4 spartos klasės (
) ar spartesnės arba UHS 1 spartos klasės (
)
ar spartesnės
*3 Visus šiuos reikalavimus atitinkančios atminties kortelės:
– bent 4 GB talpa;
– SD 10 spartos klasės (
) arba UHS 1 spartos klasės (
) ar spartesnės.
Įrašant 100 Mb/s ar didesne sparta reikalinga UHS 3 spartos klasė (
).
• Kiek nuotraukų ir kokios trukmės filmą galima įrašyti, žr. 30–31 psl. Žr. lenteles ir
pasirinkite norimos talpos atminties kortelę.
*2
Pastabos
• Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus padalyti
į 4 GB dydžio failus. Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant
„PlayMemories Home™“.
• Garantija dėl tinkamo veikimo naudojant visas korteles nesuteikiama. Dėl atminties
kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atitinkamus gamintojus.
• Jei su šiuo fotoaparatu naudojama „Memory Stick Micro“ media arba „microSD“
atminties kortelė, būtinai naudokite tinkamą adapterį.
LT
14
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: spustelėkite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento užrakto svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
• Jei prieigos lemputė (7 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų
pakuotės išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje
saugomus duomenis.
Kalbos ir laikrodžio nustatymas
Maitinimo / įkrovimo lemputė (žalia)
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Pasirinkite elementus: v / V / b / B
Nustatykite datos ir laiko skaitinę
vertę: v / V / /
Nustatykite: z
1
2
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas kalbos nustatymo ekranas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite z ant valdymo
ratuko.
Bus atidarytas datos ir laiko nustatymo ekranas.
3
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter] ir paspauskite z.
LT
15
4
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
5
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir [Date Format],
tada paspauskite z.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis –
12:00 PM.
6
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
W/T
(priartinimo)
svirtelė
Režimo pasirinkimo rankenėlė
W: tolinti
T: artinti
: Auto Mode
: Movie
MOVIE
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad
sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir užsidegs
indikatorius z.
• Jei fotoaparatas nefokusuoja automatiškai, mirksi indikatorius z.
2
LT
16
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad
nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką MOVIE
(filmas).
• Naudodami W/T (priartinimo) svirtelę pakeiskite priartinimo skalę.
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato veikimo
garsas. Fotoaparato veikimo garsas aiškiau įrašomas tada, jei pasirinktas
[Zoom Speed] nustatymas [Fast] ir [Zoom Func. on Ring] nustatymas [Quick].
Baigus filmuoti gali būti įrašytas ir MOVIE mygtuko veikimo garsas.
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai ir aplinkos temperatūra yra
maždaug 25 °C, ilgiausia nepertraukiamo filmavimo trukmė gali būti maždaug
29 minutės. Baigę filmuoti ir norėdami pradėti filmuoti iš naujo, vėl paspauskite
mygtuką MOVIE. Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas gali būti
sustabdytas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo ratukas
(atkūrimas)
C/
1
(naikinti)
Paspauskite mygtuką
Pasirinkite vaizdus: B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba
sukite valdymo ratuką
Nustatykite: z
(atkūrimas).
LT
17
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba sukdami valdymo ratuką. Norėdami peržiūrėti filmus,
paspauskite z valdymo ratuko viduryje.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką C/ (naikinti).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, tada paspauskite z.
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
Pastabos
• Jei vaizdus norite atkurti tuojau pat po nepertraukiamo fotografavimo, monitoriuje
gali būti rodoma duomenų įrašymo piktograma / likusių įrašyti vaizdų skaičius.
Rašymo metu kai kurios funkcijos nepasiekiamos.
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Valdymo žiedas
MENU
Fn (funkcija)
LT
18
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (rodyti turinį): galite pakeisti ekrano rodinį.
(Drive Mode): galite perjungti fotografavimo režimus, pvz., pavienį
fotografavimą, nepertraukiamą fotografavimą, fotografavimą naudojant
laikmatį arba kadravimą.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): galite reguliuoti vaizdo šviesumą. /
Galite valdyti fotoaparatą intuityviai ir lengvai nufotografuoti puikių vaizdų.
(Flash Mode): galite pasirinkti fotografavimo blykstės režimą.
z (Focus Standard): jei šį klavišą paspausite, kai [Focus Area] reikšmė
nustatyta kaip [Flexible Spot] arba [Expand Flexible Spot], galėsite pakeisti
fokusavimo srities padėtį, ant valdymo ratuko paspausdami v / V / b / B.
Be to, fokusavimo srities padėtį galite keisti fotografuodami. Funkcijos,
vykdomos paspaudus klavišą, skiriasi atsižvelgiant į pasirinktas [Focus Area]
arba [Center Lock-on AF] parinktis.
x mygtukas Fn (funkcija)
Galite užregistruoti 12 funkcijų ir iškviesti jas fotografuodami.
1 Paspauskite mygtuką Fn (funkcija).
2 Paspausdami v/V/b/B ant valdymo ratuko pasirinkite norimą funkciją.
3 Pasukdami valdymo ratuką arba valdymo žiedą pasirinkite nustatymo vertę.
x Valdymo žiedas
Valdymo žiedui galima priskirti norimas funkcijas. Fotografuojant pasirinkti
nustatymai gali būti pakeisti tiesiog pasukant valdymo žiedą.
x Meniu elementai
(Camera Settings)
Image Size
Parenkamas nuotraukų dydis.
Aspect Ratio
Parenkamas nuotraukų kraštinių santykis.
Quality
Nustatoma nuotraukų vaizdo kokybė.
Img. Size(Dual Rec)
Nustatomas nuotraukų, padarytų filmuojant, dydis.
Quality(Dual Rec)
Nustatoma nuotraukų, padarytų filmuojant, vaizdo
kokybė.
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
Record Setting
Parenkamas įrašomo filmo kadro dydis.
LT
19
Dual Video REC
HFR Settings
LT
20
Nustatoma, ar vienu metu įrašyti XAVC S ir MP4
filmus, ar AVCHD ir MP4 filmus.
Nustatomi fotografavimo didele kadrų sparta
nustatymai.
Panorama: Size
Parenkamas panoraminių vaizdų dydis.
Panorama: Direction
Nustatoma panoraminių vaizdų fotografavimo kryptis.
Drive Mode
Nustatomas pavaros režimas, pvz., nepertraukiamo
fotografavimo.
Bracket Settings
Nustatomas fotografavimas pagal laikmatį kadravimo
režimu, fotografavimo tvarka ekspozicijos kadravimo
režimu ir baltos spalvos balansas kadravimo režimu.
Flash Mode
Nustatomi blykstės nustatymai.
Flash Comp.
Koreguojamas blykstės išvesties intensyvumas.
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai naudojama
blykstė.
Focus Mode
Pasirenkamas fokusavimo būdas.
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
AF Illuminator
Įjungiama AF lemputė, apšviečianti tamsią sceną,
kad būtų lengviau sufokusuoti.
AF drive speed
Filmavimo režimu naudojant automatinį fokusavimą
perjungiamas fokusavimo greitis.
AF Track Sens
Filmo režimu nustatomas AF sekimo jautrumas.
Exposure Comp.
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
ISO
Nustatomas ISO jautrumas.
ISO AUTO Min. SS
Parenkamas lėčiausias užrakto greitis, kurį įjungus
bus keičiamas ISO jautrumas [ISO AUTO] režimu.
ND Filter
Nustatoma šviesos kiekio mažinimo funkcija. Galite
nustatyti lėtesnį užrakto greitį, sumažinti diafragmos
reikšmę ir kt.
Metering Mode
Pasirenkamas šviesumo matavimo metodas.
White Balance
Koreguojami vaizdo atspalviai.
DRO/Auto HDR
Automatiškai kompensuojamas šviesumas ir
kontrastas.
Creative Style
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo būdas.
Taip pat galite reguliuoti kontrastą, spalvų grynį
ir ryškumą.
Picture Effect
Parenkamas norimas efekto filtras, leidžiantis sukurti
įspūdingesnių ir kūrybiškų vaizdų.
Picture Profile
Pakeičiami nustatymai, pvz., spalva ir atspalviai.
Focus Magnifier
Prieš fotografuojant objektas padidinamas,
kad galėtumėte patikrinti, kaip jis sufokusuotas.
Long Exposure NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai kadrai
fiksuojami pasirinkus 1/3 sek. arba lėtesnį užrakto
greitį.
High ISO NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai fotografuojama
nustačius didelį jautrumą.
Center Lock-on AF
Fotografavimo ekrane paspaudus centrinį mygtuką
nustatoma objekto sekimo ir nepertraukiamo
fokusavimo funkcija.
Smile/Face Detect.
Pasirenkama atpažinti veidus ir automatiškai koreguoti
įvairius nustatymus. Nustatoma automatiškai atleisti
užraktą aptikus šypseną.
Auto Dual Rec
Nustatoma, kad užraktas būtų automatiškai atleistas,
jei filmuojant aptinkama efektinga kompozicija su
žmogumi.
Soft Skin Effect
Nustatomas odos sušvelninimo efektas ir jo lygis.
Auto Obj. Framing
Analizuojamas vaizdas, kai fiksuojami veidai,
fotografuojama priartinus arba nustačius AF
fiksavimo funkciją sekamas objektas, o tada
vaizdas automatiškai apkarpomas ir įrašoma kita,
efektingesnės kompozicijos, kopija.
Auto Mode
Galite fotografuoti arba pasirinkę „Intelligent Auto“,
arba „Superior Auto“.
Scene Selection
Parenkami išankstiniai nustatymai, atitinkantys
įvairias scenos sąlygas.
High Frame Rate
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis
ekspozicijos režimas fotografuojant didele
kadrų sparta.
LT
21
Movie
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis
ekspozicijos režimas.
SteadyShot
Nustatoma „SteadyShot“, kai fotografuojama.
Sumažinamas dėl rankoje laikomo fotoaparato
virpėjimo atsirandantis suliejimas.
SteadyShot
Nustatoma „SteadyShot“, kai filmuojama.
Color Space
Pakeičiamas atkuriamų spalvų diapazonas.
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija, automatiškai
koreguojanti užrakto greitį, atsižvelgiant į aplinkos
šviesumą.
Audio Recording
Nustatoma, ar filmuojant reikia įrašyti garsą.
Micref Level
Pasirenkamas įrašant filmą naudojamas
mikrofono lygis.
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.
Memory recall
Pasirenkami iš anksto priskirti nustatymai, kai režimo
rankenėlės nuostata yra MR (atminties iškvietimas).
Optinio priartinimo mastelį ir kt. galima užregistruoti.
Memory
Registruojami norimi režimai arba fotoaparato
nustatymai.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
Grid Line
LT
22
Rodomos juostelės, pagal kurias reguliuojamas
šviesumas.
Rodomas padidintas vaizdas, kai fokusuojama
rankomis.
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas padidintas vaizdas.
Nustatoma pradinė padidinimo vertė, kai naudojant
[Focus Magnifier] rodomas padidintas vaizdas.
Nustatomas tinklelio rodinys, leidžiantis sulygiuoti
pagal struktūrinius kontūrus.
Marker Display
Nustatoma, ar filmuojant monitoriuje arba vaizdo
ieškiklyje turi būti rodomas žymeklis.
Marker Settings
Nustatomas filmuojant monitoriuje arba vaizdo
ieškiklyje rodomas žymeklis.
Auto Review
Nustatoma garso peržiūra, kad nufotografavus būtų
parodytas užfiksuotas vaizdas.
DISP Button
Nustatomas monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje
rodytinos informacijos tipas ant valdymo ratuko
paspaudus DISP.
Peaking Level
Fokusuojant rankomis būdu sufokusuotos srities
kontūrai apvedami kita spalva.
Peaking Color
Nustatoma spalva, taikoma veikiant išryškinimo
funkcijai.
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti rodoma kai
fotografavimo ekrane pakeičiami ekspozicijos
nustatymai.
Live View Display
Nustatoma, ar ekrane reikia rodyti ekspozicijos
kompensavimo ir kt. nustatymus.
AF Area Auto Clear
Nustatoma, ar fokusavimo sritis turi būti rodoma
visą laiką, ar turi pranykti netrukus po to, kai
sufokusuojama.
Disp. cont. AF area
Nustatoma, ar rodyti fokusavimo sritį režimu
[Continuous AF].
Phase Detect. Area
Nustatoma fazės aptikimo AF sritis.
Pre-AF
Nustatoma, ar reikia automatiškai fokusuoti prieš
iki pusės nuspaudžiant užrakto mygtuką.
Zoom Speed
Nustatomas naudojant priartinimo svirtelę
pasiekiamas priartinimo greitis.
Zoom Setting
Nustatoma, ar priartinant reikia naudoti „Clear Image“
ir skaitmeninį priartinimą.
FINDER/MONITOR
Nustatomas vaizdo ieškiklio ir monitoriaus
perjungimo būdas.
Release w/o Card
Nustatoma, ar turi būti atleistas užraktas, kai neįdėta
atminties kortelė.
AEL w/ shutter
Nustatoma, ar iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką
reikia vykdyti AEL. Tai patogu, jei fokusavimą ir
ekspoziciją norite sureguliuoti atskirai.
Shutter Type
Nustatoma, ar fotografuojant naudojamas
mechaninis, ar elektroninis užraktas.
LT
23
Self-portrait/ -timer
Nustatoma, ar naudoti 3 sekundžių delsos laikmatį,
kai ekranas pakreiptas aukštyn apie 180 laipsnių.
Face Registration
Užregistruojamas arba pakeičiamas asmuo, kuriam
teikiamas pirmumas fokusuojant.
Write Date
Nustatoma, ar ant nuotraukos reikia įrašyti
fotografavimo datą.
Function Menu Set.
Tinkinamos funkcijos, rodomos paspaudus
mygtuką „Fn“ (funkcija).
Custom Key(Shoot.)
Priskyrę funkcijas įvairiems mygtukams galite
greičiau atlikti veiksmus paspausdami mygtuką,
kai fotografuojate ar filmuojate.
Custom Key(PB)
Priskyrę funkcijas mygtukams, galite greičiau atlikti
veiksmus paspausdami mygtukus, kai atkuriate
vaizdus.
Zoom Func. on Ring
Nustatoma valdymo žiedo priartinimo funkcija.
Pasirinkus [Quick] priartinimo padėtis pasislenka,
atsižvelgiant į valdymo žiedo pasukimo kampą.
Pasirinkus [Step] galima perkelti priartinimo padėtį
į fiksuotą židinio nuotolio vietą.
MOVIE Button
Nustatoma, ar visada reikia suaktyvinti mygtuką
MOVIE.
Wheel Lock
Nustatoma, ar reikia laikinai išjungti valdymo ratuką,
kai fotografuojant naudojamas mygtukas Fn.
Valdymo ratuką taip pat galima išjungti / įjungti
laikant nuspaudus mygtuką Fn.
(Wireless)
LT
24
Send to Smartphone
Vaizdai perkeliami į išmaniojo telefono ekraną.
Send to Computer
Sukuriamos atsarginės vaizdų kopijos, perkeliant
vaizdus į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Vaizdus galima peržiūrėti prie tinklo prijungto
televizoriaus ekrane.
One-touch(NFC)
Paleidimui vienu palietimu (NFC) priskiriama
taikomoji programa. Fotografuojant prilietus išmanųjį
telefoną su NFC prie fotoaparato, galima iškviesti
taikomąją programą.
Airplane Mode
Galima nustatyti, kad įrenginys neužmegztų belaidžio
ryšio.
WPS Push
Jei fotoaparate norite užregistruoti prieigos tašką,
tereikia paspausti mygtuką Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Access Point Set.
Prieigos tašką galima užregistruoti rankiniu būdu.
Edit Device Name
Įrenginio pavadinimą galima pakeisti dalyje
„Wi­Fi Direct“ ir kt.
Disp MAC Address
Rodomas fotoaparato MAC adresas.
SSID/PW Reset
Iš naujo nustatomas prisijungimo prie išmaniojo
telefono SSID ir slaptažodis.
Reset Network Set.
Iš naujo nustatomi visi tinklo nustatymai.
(Application)
Application List
Rodomas taikomųjų programų sąrašas. Galima
pasirinkti norimas taikomąsias programas.
Introduction
Rodomos taikomųjų programų naudojimo
instrukcijos.
(Playback)
Delete
Panaikinamas vaizdas.
View Mode
Nustatomas atkuriamų vaizdų grupavimo būdas.
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
Display Rotation
Nustatoma įrašomo vaizdo atkūrimo kryptis.
Slide Show
Vykdomas skaidrių demonstravimas.
Rotate
Pasukamas vaizdas.
Enlarge Image
Padidinami atkuriami vaizdai.
Enlarge Init. Mag.
Nustatoma pradinė padidinimo vertė, kai atkuriant
padidinamas vaizdas.
Enlarge Initial Pos.
Nustatoma pradinė padėtis, kai atkuriant
padidinamas vaizdas.
Protect
Apsaugomi vaizdai.
LT
25
Motion Interval ADJ
Koreguojamas objektų stebėjimo rodymo intervalas
[Motion Shot Video], jeigu objekto judėjimo
stebėjimas bus rodomas atkuriant filmus.
Specify Printing
Į nuotrauką įtraukiama spausdinimo tvarkos žyma.
Beauty Effect
Nuotraukoje retušuojamas asmens veidas ir
retušuotas vaizdas įrašomas kaip naujas.
Photo Capture
Užfiksuojama norima filmo scena, kuri įrašoma kaip
nuotrauka.
(Setup)
LT
26
Monitor Brightness
Nustatomas monitoriaus šviesumas.
Viewfinder Bright.
Nustatomas elektroninio vaizdo ieškiklio šviesumas.
Finder Color Temp.
Nustatoma vaizdo ieškiklio spalvos temperatūra.
Gamma Disp. Assist
„S-Log“ vaizdas konvertuojamas į ITU709 atitinkantį
vaizdą ir rodomas vaizdo ieškiklyje arba monitoriuje.
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Audio signals
Nustatomas fotoaparato veikimo garsas.
Upload Settings
Nustatoma naudojant „Eye-Fi“ kortelę fotoaparato
vykdoma įkėlimo funkcija.
Tile Menu
Nustatoma, ar kaskart paspaudžiant mygtuką MENU
reikia rodyti plytelių meniu.
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas režimo rankenėlės
vadovas (visų fotografavimo režimų paaiškinimai).
Delete confirm.
Nustatoma, ar naikinimo patvirtinimo ekrane iš
anksto pasirinkta naikinimo, ar atšaukimo parinktis.
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko fotoaparatas automatiškai
išjungiamas.
Function for VF close
Nustatoma, ar išjungti maitinimą, kai uždaromas
vaizdo ieškiklis.
NTSC/PAL Selector
Pakeitus įrenginio TV formato nuostatą, galima
filmuoti ir kito formato filmą.
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmo atkūrimo
demonstravimas.
TC/UB Settings
Nustatomas laiko kodas (TC) ir informacijos bitas (UB).
HDMI Settings
Nustatomi HDMI nustatymai.
4K Output Sel.
Nustatoma, kaip įrašyti ir rodyti 4K filmus per
HDMI, kai fotoaparatas prijungtas prie išorinio
įrašymo įrenginio / leistuvo, palaikančio 4K.
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
USB LUN Setting
Padidinamas suderinamumas apribojant USB
jungties funkcijas. Įprastomis sąlygomis nustatykite
[Multi]. Nustatykite [Single] tik tada, kai negalima
užmegzti ryšio tarp fotoaparato ir kompiuterio arba
AV komponento.
USB Power Supply
Nustatoma, ar prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio arba USB įrenginio naudojant USB
mikrokabelį, per USB jungtį bus tiekiama energija.
Language
Parenkama kalba.
Date/Time Setup
Pasirenkami laikas ir data, taip pat vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Copyright Info
Nustatoma nuotraukų autorių teisių informacija.
Format
Formatuojama atminties kortelė.
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo nuotraukoms
ir filmams būdas.
Set File Name
Pakeičiami pirmieji 3 nuotraukų failo pavadinimo
ženklai.
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktas nuotraukų ir filmų
saugojimo aplankas (MP4).
New Folder
Sukuriamas naujas nuotraukų ir filmų saugojimo
aplankas (MP4).
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko formatas.
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas ir įjungiami
įrašymas bei atkūrimas.
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į atminties kortelę
galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
Version
Rodoma fotoaparato programinės įrangos versija.
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų reikšmės.
LT
27
Programinės įrangos naudojimas
Įdiegus toliau nurodytą programinę įrangą į kompiuterį, bus patogiau naudoti
fotoaparatą.
• PlayMemories Home: galite importuoti vaizdus į kompiuterį ir naudoti juos
įvairiais būdais (29 psl.).
• Image Data Converter: rodomi ir apdorojami RAW vaizdai.
• Remote Camera Control: valdomas fotoaparatas, prijungtas prie
kompiuterio USB kabeliu.
Iš toliau nurodytų URL galite atsisiųsti programinę įrangą ir įdiegti ją
kompiuteryje.
1
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę, eikite į vieną iš
toliau nurodytų URL, tada atsisiųskite norimą programinę
įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Reikia interneto ryšio.
• Išsamios informacijos apie valdymą žr. programinės įrangos pagalbos
arba žinyno puslapyje.
Pastabos
• Naudodami „Remote Camera Control“ pasirinkite mygtuką MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote] ir prijunkite fotoaparatą
prie kompiuterio.
LT
28
Vaizdų importavimas į kompiuterį ir naudojimas
(PlayMemories Home)
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
XAVC S ir AVCHD filmus, būtina „PlayMemories Home“.
http://www.sony.net/pm/
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
Pastabos
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis, reikalingas
interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos gali būti
neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), pateikiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Prijunkite fotoaparatą
prie kompiuterio, net jeigu programa „PlayMemories Home“ jau įdiegta.
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato
USB mikrokabelio (pridedamas). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
,
tada – [Eject DSC-RX100M5].
LT
29
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps™“).
http://www.sony.net/pmca/
• Naudodamiesi funkcija [One-touch(NFC)] įdiegę programą galite iškviesti ją
„Android“ išmanųjį telefoną, kuriame veikia NFC, prilietę prie fotoaparato
N žymės.
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo
sąlygos ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima
įrašyti atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės
nustatytos naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas
bandymams.
[
Image Size]: L: 20M
Jei [
Aspect Ratio] nuostata yra [3:2]*
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
Nuotraukų skaičius
8 GB
64 GB
1150 vaizd.
9600 vaizd.
690 vaizd.
5500 vaizd.
510 vaizd.
4150 vaizd.
235 vaizd.
1900 vaizd.
355 vaizd.
2850 vaizd.
* Jei [
Aspect Ratio] nuostata nėra [3:2], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta. (Jei [
Quality] nuostata nėra [RAW].)
x Filmai
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. XAVC S ir
AVCHD filmų įrašymo laikas – tai įrašymo laikas, kai filmavimo su
[Dual Video REC] nuostata yra [Off].
LT
30
Failo
Record Setting
formatas
XAVC S
4K
XAVC S
HD
Įrašymo laikas
(val. (valandos), min. (minutės))
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9 min.
35 min.
1 val. 15 min.
30p 60M/25p 60M
15 min
1 val.
2 val. 5 min.
24p 100M*/ –
9 min.
35 min.
1 val. 15 min.
24p 60M*/ –
15 min
1 val.
2 val. 5 min.
60p 50M/50p 50M
15 min
1 val. 15 min. 2 val. 35 min.
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
15 min
15 min
1 val. 15 min. 2 val. 35 min.
1 val. 15 min. 2 val. 35 min.
120p 100M/100p 100M
9 min.
35 min.
1 val. 15 min.
120p 60M/100p 60M
15 min
1 val.
2 val. 5 min.
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 min.
3 val.
6 val.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
55 min.
4 val. 5 min. 8 val. 15 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
35 min.
2 val. 30 min. 5 val. 5 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
40 min.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
55 min.
4 val. 5 min. 8 val. 15 min.
35 min.
2 val. 35 min. 5 val. 20 min.
1 val.
4 val. 10 min. 8 val. 25 min.
MP4
2 val.
35 min.
3 val.
10 val.
55 min.
6 val.
22 val.
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatyta kaip [NTSC].
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai ir aplinkos temperatūra yra
maždaug 25 °C, ilgiausia nepertraukiamo filmavimo trukmė gali būti maždaug
29 minutės. Tačiau kai filmuojate XAVC S 4K arba XAVC S HD 120p/100p
formatu, įrašymo laikas yra maždaug 5 minutės (gaminio specifikacijose nurodyta
riba). Maksimali MP4 (28M) formato filmo nepertraukiamo įrašymo trukmė yra
apie 20 minučių (taikomas 4 GB failo dydžio apribojimas).
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, nes fotoaparate veikia VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos scenos.
Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas
sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
LT
31
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas progresinis metodas. Dėl to padidėja raiška ir
įrašomas sklandesnis, tikroviškesnis vaizdas. 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima paleisti tik įrenginiuose, kurie palaiko 1080 60p / 1080 50p formatą.
• Fotoaparatas palaiko 4K 30p/4K 25p/4K 24p įrašymo formatus. Filmus galima
įrašyti didesne raiška nei HD formatas.
• Jei esate lėktuve, [Airplane Mode] nustatykite į [On].
Naudojimas ir priežiūra
Venkite šiurkščių veiksmų, neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio,
pvz., jo netrankykite, nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Saugokite objektyvą nuo tiesioginių spindulių, pavyzdžiui, lazerio, poveikio.
Taip galite pažeisti vaizdo daviklį ir sugadinti fotoaparatą.
• Nelaikykite fotoaparato saulės šviesoje ir ilgai nefotografuokite prieš saulę.
Taip galite pažeisti vidinį mechanizmą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba
gali būti sugadinti vaizdo duomenys.
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Laikymas tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia
stiprus magnetinis laukas. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba
atkurti vaizdų.
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas gali
sugesti (kai kuriais atvejais nepataisomai).
Nešimas
LT
32
• Nesisėskite ant kėdės ar kitoje vietoje, fotoaparatą laikydami galinėje kelnių
ar sijono kišenėje, nes tai gali sutrikdyti veikimą arba sugadinti fotoaparatą.
Objektyvas ZEISS
Prie fotoaparato primontuotas objektyvas ZEISS, kuris padeda atkurti ryškius
vaizdus ir užtikrina puikų kontrastą. Fotoaparato objektyvas sukurtas remiantis
sertifikuota ZEISS kokybės užtikrinimo sistema pagal Vokietijos įmonės ZEISS
kokybės standartų reikalavimus.
Pastabos dėl monitoriaus, elektroninio vaizdo ieškiklio ir objektyvo
• LCD monitorius ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač didelio
tikslumo technologijas, todėl efektyviai panaudojama daugiau nei 99,99 % pikselių.
Tačiau monitoriuje ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat matyti mažų
juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios spalvos) taškelių.
Šie taškeliai yra įprastas gaminant atsiradęs reiškinys, nedarantis jokios įtakos
įrašymo kokybei.
• Fotoaparato nelaikykite už monitoriaus arba vaizdo ieškiklio.
• Stenkitės, kad veikiant objektyvui į jo mechanizmą nepatektų pirštų arba kitų daiktų.
• Nuleisdami vaizdo ieškiklį stenkitės neprisispausti piršto.
• Kai ištrauktas okuliaras, vaizdo ieškiklio neleiskite per jėgą.
• Į vaizdo ieškiklio įrenginį patekęs vanduo, dulkės arba smėlis gali sukelti gedimą.
Pastabos dėl fotografavimo naudojant vaizdo ieškiklį
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis elektroliuminescencinis didelės raiškos ir
didelio kontrasto vaizdo ieškiklis. Dėl gerai suderintų skirtingų elementų naudojant
fotoaparato vaizdo ieškiklį patogu matyti vaizdą.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas. Tai nėra
gedimas. Jei norite aiškiai matyti visą vaizdą, galite naudoti monitorių.
• Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį fotoaparatą pakreipsite arba judinsite akis, vaizdas
vaizdo ieškiklyje gali išsikreipti arba pakisti jo spalvos. Tai yra objektyvų ir ekranų
ypatybė, o ne gedimas. Fotografuojant rekomenduojame žiūrėti į centrinę vaizdo
ieškiklio sritį.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai jo
nespauskite.
• Į atidarytą blystę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę neprisispauskite piršto.
„Sony“ priedai
Naudokite tik originalius „Sony“ pagamintus priedus, priešingu atveju gali sugesti
įranga. „Sony“ pagaminti priedai gali būti netiekiami rinkai kai kuriose šalyse arba
regionuose.
Fotoaparato temperatūra
Naudojant fotoaparato korpusas ir maitinimo elementas gali įšilti – tai normalu.
LT
33
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite,
kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Apie maitinimo elemento įkrovimą
• Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
• Ilgiau nei metus nenaudojami maitinimo elementai gali būti sugedę.
Įspėjimas dėl autorių teisių
• Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
• Kad [Copyright Info] nebūtų naudojama neteisėtai, kai fotoaparatą skolinate
arba perleidžiate, palikite laukelius [Set Photographer] ir [Set Copyright] tuščius.
• „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės už problemas ar žalą, kilusią neteisėtai
naudojant [Copyright Info].
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ gali netaikyti jokių garantijų, jei nepavyksta įrašyti arba prarandami ar
sugadinami įrašyti vaizdai arba garsas sugedus fotoaparatui, įrašymo laikmenai
ar pan. Rekomenduojame kurti svarbių duomenų atsargines kopijas.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių preparatų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią
kontaktui su vabzdžių repelentais, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais.
Monitoriaus priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant monitoriaus patektų šių preparatų, nedelsdami juos nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
LT
34
Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus
į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų pamestas
arba pavogtas.
Pastabos apie saugą naudojant belaidžio LAN gaminius
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus naudojant belaidį LAN.
• Kilus saugos problemai dėl saugos atsargumo priemonių nesilaikymo arba dėl
neišvengiamų aplinkybių naudojant belaidį LAN, „Sony“ neprisiima atsakomybės
dėl nuostolių arba žalos.
Pastabos dėl fotografavimo didele kadrų sparta
Atkūrimo greitis
Atkūrimo greitis keičiasi, kaip nurodyta toliau, priklausomai nuo priskirto
[
Frame Rate] ir [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M*
240fps/250fps
10 kartų lėtesnis
480fps/500fps
20 kartų lėtesnis
960fps/1000fps
40 kartų lėtesnis
Record Setting
30p 50M/
60p 50M/
25p 50M
50p 50M
8 kartus lėtesnis / 4 kartus lėtesnis /
10 kartų lėtesnis
5 kartus lėtesnis
16 kartų lėtesnis / 8 kartus lėtesnis /
20 kartų lėtesnis
10 kartų lėtesnis
32 kartus lėtesnis / 16 kartų lėtesnis /
40 kartų lėtesnis
20 kartų lėtesnis
* Tik jei [NTSC/PAL Selector] nustatyta kaip [NTSC].
[
Priority Setting] ir įrašymo laiko trukmė
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
Efektyvus pikselių
skaičiaus gavimas iš
vaizdo daviklio
1824 × 1026
1824 × 616
1244 × 420
1824 × 616
480fps/500fps
1292 × 436
960fps/1000fps
912 × 308
Frame Rate
Įrašymo laiko
trukmė
apytiksl. 4 sek.
apytiksl. 3 sek.
apytiksl. 3 sek.
apytiksl. 7 sek.
apytiksl. 7 sek. /
apytiksl. 6 sek.
apytiksl. 6 sek.
Pastabos
• Garsas nebus įrašomas.
• Filmas bus įrašytas XAVC S HD formatu.
• Vaizdas nesufokusuojamas, kai objektas yra per arti, pvz., fotografuojant
makrorežimu. Fotografuokite artimiausiu fotografavimo atstumu
(W pusė: apytiksl. 5 cm, T pusė: apytiksl. 30 cm (nuo objektyvo)).
LT
35
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
LT
36
Vaizdo įrenginys: 13,2 mm × 8,8 mm
(1.0 tipo) CMOS jutiklis
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 20,1 megapikselio
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 21,0 megapikselio
Objektyvas: ZEISS Vario-Sonnar
T 2,9 k. priartinantis objektyvas
f = 8,8–25,7 mm (24–70 mm
(35 mm juostinio fotoaparato
atitikmuo))
F1.8 (W) – F2.8 (T)
Filmuojant (HD 16:9):
25,5–74 mm*1
Filmuojant (4K 16:9):
nuo 28 mm iki 80 mm
*1
Jei [
SteadyShot] nuostata
yra [Standard]
SteadyShot: optinis
Failų formatas (nuotraukos):
suderinama su JPEG
(DCF, „Exif“, „MPF Baseline“),
suderinama su RAW
(„Sony ARW 2.3“ formatas), DPOF
Failų formatas (filmai):
XAVC S formatas (suderinama
su XAVC S formatu):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: LPCM 2 kanalai
(48 kHz 16 bitų)
AVCHD formatas (suderinama
su AVCHD formato 2.0 versija):
vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
garsas: 2 kanalų „Dolby Digital“
su „Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formato):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC
2 kanalų
Įrašoma laikmena: „„Memory Stick
PRO Duo“ laikmena“, „Memory
Stick Micro media“, SD kortelės,
„microSD“ atminties kortelės
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas
automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos
koeficientas):
apytiksl. 0,4–10,2 m (W)/
apytiksl. 0,4–6,5 m (T)
[Įvesties / išvesties jungtys]
HDMI jungtis: HDMI mikrolizdas
Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Galima prijungti įrenginį su USB
mikrojungtimi.
[Vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
(organinis elektroliuminescencinis)
Bendras taškų skaičius: 2 359 296 tašk.
Kadro aprėptis: 100 %
Padidinimas: apie 0,59 k. (35 mm
formato atitikmuo) naudojant
50 mm objektyvą ir pasirinkus
begalybės nuostatą, –1 m–1
Akies taškas (pagal CIPA standartus):
apytiksl. 20 mm nuo okuliaro,
apytiksl. 19,2 mm nuo okuliaro
rėmelio esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas:
–4,0 m–1 iki +3,0 m–1
[Monitor]
[Belaidis LAN]
LCD monitorius:
7,5 cm (3.0 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 1 228 800 tašk.
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / vadovas
Prieigos metodas:
infrastruktūros režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum
Type 3 Tag“
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė, 3,6 V
Kintamosios srovės adapteris, 5 V
Energijos sąnaudos:
apytiksl. 2,6 W (kai fotografuojama
naudojant monitorių)
apytiksl. 3,0 W (kai fotografuojama
naudojant vaizdo ieškiklį)
Darbinė temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
101,6 × 58,1 × 41,0 mm (p / a / g)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
299 g (su NP-BX1 maitinimo
elementų pakuote, „„Memory Stick
PRO Duo“ laikmena“)
Mikrofonas: erdvinis garsas
Garsiakalbis: monofoninis garsas
Exif Print: suderinama
PRINT Image Matching III:
suderinama
Modelio nr. WW605351
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-BX1
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
LT
37
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir „
“ yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „AVCHD Progressive“ ir
„AVCHD Progressive“ logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat
HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir
„Wi-Fi Protected Setup“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
LT
38
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame vadove naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
GNU GPL / LGPL taikomoji
programinė įranga
Gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma toliau nurodyta GNU
bendroji viešoji licencija (toliau
vadinama GPL) arba GNU laisvoji
bendroji viešoji licencija (toliau
vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad naudoti, modifikuoti
ir platinti šios programinės įrangos
programų pirminį tekstą galima
tik pagal pateiktos GPL / LGPL
licencijos sąlygas.
Pirminis programos tekstas
pateikiamas svetainėje. Norėdami
jį atsisiųsti, apsilankykite toliau
pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Prašytume nesikreipti į mus dėl
pirminio programos teksto turinio.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos
vidinėje gaminio atmintyje.
Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį
tarp gaminio ir kompiuterio, kad
galėtumėte perskaityti licencijos
sąlygas, esančias aplanke
„PMHOME“ - „LICENSE“.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima
rasti pagalbos klientams svetainėje.
LT
39
© „Sony Corporation“, 2016 m.
Download PDF

advertising