Sony | DSC-RX100M2 | Sony DSC-RX100M2 RX100 II modernus fotoaparatas su 1,0 colio jutikliu Naudojimo instrukcijos

010GB1CEH.fm Page 41 Friday, July 12, 2013 10:15 PM
4-465-973-41(1)
DSC-RX100M2
Digitālā fotokamera/lietošanas pamācība
LV
Digitaalne fotokaamera/kasutusjuhend
EE
Skaitmeninis fotoaparatas/naudojimo instrukcija
LT
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 2 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Latviski
Lai vairāk uzzinātu par fotokameru
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” ir tiešsaistes pamācība. Izlasiet to,
lai redzētu detalizētus norādījumus par fotokameras daudzām
funkcijām.
1 Apmeklējiet Sony tehniskā atbalsta mājaslapu.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izvēlieties savu valsti vai reģionu.
3 Tehniskā atbalsta mājaslapā meklējiet savas fotokameras
modeļa nosaukumu.
• Skatiet modeļa nosaukumu fotokameras apakšā.
Ceļveža atainošana
Šajā fotokamerā ir iebūvēts lietošanas ceļvedis.
MENU
/
(ceļvedis fotokamerā)
Ceļvedis fotokamerā
Kamerā atainoti skaidrojumu par MENU parametriem un iestatījumu vērtībām.
1 Piespiediet MENU taustiņu.
2 Izvēlieties nepieciešamo MENU parametru, tad piespiediet / (ceļvedis
fotokamerā) taustiņu.
LV
Ierakstes padoms
Fotokamera ataino ierakstes padomus atbilstoši izvēlētajam ierakstes režīmam.
1 Ierakstes režīmā piespiediet / (ceļvedis fotokamerā) taustiņu.
2 Izvēlieties nepieciešamo ierakstes padomu, tad piespiediet z uz vadības
riteņa.
Parādās ierakstes padoms.
• Varat ritināt ekrāna rādījumus, izmantojot v/V, un mainīt ierakstes
padomus, izmantojot b/B.
2
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 3 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Lietotāja ievērībai
Modeļa un sērijas numuri norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet sērijas numuru zemāk
norādītajā vietā. Nosauciet šos numurus, kad saistībā ar šo ierīci sazināties ar Sony dīleri.
Modeļa nr. DSC-RX100M2
Sērijas nr. _____________________________
Modeļa nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Sērijas nr. _____________________________
LV
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU
-SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU.
UZMANĪBU!
LAI SAMAZINĀTU UGUNSNELAIMES VAI
STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI
IZPILDIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
Ja strāvas vada spraudņa forma neatbilst maiņstrāvas rozetei, izmantojiet rozetei atbilstošu
spraudņa adapteru.
UZMANĪBU!
[ Akumulators
Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprāgt, izraisīt ugunsnelaimi vai ķīmiskus
apdegumus. Ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.
• Neizjauciet to.
• Nesaspiediet akumulatoru un nepakļaujiet to triecieniem vai pārmērīgam spēkam,
piemēram, nesitiet, nemetiet zemē un neuzkāpiet uz tā.
• Nepieļaujiet īssavienojumu un metāla priekšmetu pieskaršanos akumulatora kontaktiem.
• Nepakļaujiet akumulatoru temperatūras, kas pārsniedz 60°C (140°F), iedarbībai,
piemēram, to atstājot tiešos saules staros vai saulē novietotas automašīnas salonā.
• Nededziniet un nemetiet to ugunī.
• Neizmantojiet bojātu litija jonu akumulatoru vai tādu, kuram ir sūce.
• Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot Sony akumulatoru lādētāju vai ierīci, ar ko var
uzlādēt akumulatoru.
• Uzglabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LV
3
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 4 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
• Nepieļaujiet akumulatora samirkšanu, tam jābūt sausam.
• Nomainiet tikai ar identisku vai Sony ieteikta ekvivalenta tipa akumulatoru.
• Atbrīvojieties no veca akumulatora atbilstoši norādījumiem.
[ Maiņstrāvas adapters
Pieslēdziet pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes, kad izmantosiet maiņstrāvas adapteru.
Nekavējoties atvienojiet adapteru no rozetes, ja ierīces darbināšanas gaitā rodas kļūmes.
Klientiem ASV un Kanādā
[ LITIJA JONU AKUMULATORU PĀRSTRĀDE
Litija jonu akumulatorus ir iespējams pārstrādāt.
Varat palīdzēt aizsargāt vidi, izlietotos akumulatorus nogādājot
tuvākajā savākšanas un pārstrādes punktā.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par akumulatoru pārstrādi, zvaniet pa
bezmaksas tālruņa numuru
1-800-822-8837 vai apmeklējiet mājaslapu http://www.rbrc.org/
Uzmanību! Nerīkojieties ar bojātiem litija jonu akumulatoriem vai tādiem, kuriem iztek
elektrolīts.
[ Akumulators
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie
divi nosacījumi:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie
traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Šī ierīce atbilst FCC/IC prasībām par starojuma limitu, kas noteikts nekontrolētai videi, un
atbilst FCC radiofrekvenču (RF) iedarbības vadlīnijām IC radiofrekvenču (RF) iedarbības
noteikumu OET65 un RSS-102 pielikumā C. Šai ierīcei ir ļoti zems RF enerģijas līmenis,
kas uzskatāms par atbilstošu bez īpatnējās absorbcijas intensitātes (SAR) testēšanas.
LV
4
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 5 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Klientiem ASV
UL ir starptautiski atzīta organizācija, kas rūpējas par drošību.
UL zīme uz produkta nozīmē, ka tas ir iekļauts UL sarakstā.
Ja saistībā ar šo produktu ir radušies jautājumi, varat zvanīt pa tālruņa numuru:
Sony klientu informācijas centrs
1-800-222-SONY (7669).
Zemāk norādītais numurs attiecas tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar FCC.
LV
[ Normatīvā informācija
Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: DSC-RX100M2
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk
minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai
ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces
nevēlamu darbību.
Nenovietojiet un nedarbiniet šo ierīci kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.
[ UZMANĪBU!
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši apstiprinātas
šajā pamācībā, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.
[ Piebilde
Šī ierīce ir izmēģināta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases
digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, kas, ja ierīce nav uzstādīta un netiek izmantota atbilstoši ražotāja
norādījumiem, var radīt radiosakaru kaitīgus traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka
traucējumi neradīsies, uzstādot šo ierīci. Ja šī ierīce rada radiosakaru vai televīzijas
pārraižu uztveršanas kaitīgus traucējumus, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci,
ieteicams izpildīt vienu vai vairākas turpmāk minētās darbības, lai novērstu traucējumus:
– pārorientējiet uztveršanas antenu vai novietojiet to citur;
– novietojiet šo ierīci un uztvērēju tālāk vienu no otra;
– pieslēdziet šo ierīci un uztvērēju pie atšķirīgām maiņstrāvas rozetēm;
– sazinieties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV remonta speciālistu.
Komplektācijā iekļautais saskarnes kabelis jāizmanto ar ierīci, lai tiktu izpildīti digitālajai
ierīcei noteiktie ierobežojumi atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas B nodaļai.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LV
5
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 6 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Klientiem Kanādā
Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicenču radiosakaru RSS standartam (-iem).
Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas
var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Klientiem Eiropā
[ Piebilde klientiem, kuru valstīs ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan,
vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas
Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas
jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.
Sony Corporation paziņo, ka šī DSC-RX100M2 digitālā fotokamera atbilst 1999/5/EC
direktīvas būtiskajiem noteikumiem un citām atbilstošajām prasībām. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, apmeklējiet mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis produkts ir izmēģināts, un konstatēta tā atbilstība ierobežojumiem, kas noteikti EMC
direktīvā par savienotājkabeļu, kas īsāki nekā 3 metri (9,8 pēdas), izmantošanu.
[ Uzmanību!
Elektromagnētiskie lauki noteiktās frekvencēs var ietekmēt šīs ierīces attēlu un skaņu.
[ Lietotāja ievērībai
Ja statiskā elektrība vai elektromagnētisms izraisa datu pārsūtīšanas pārtraukšanu
(neizdošanos), pārstartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un vēlreiz pieslēdziet
komunikācijas kabeli (USB u.c.).
[ Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
LV
6
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 7 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu
vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
[ Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta
komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā
elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams
pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.
LV
Piebilde klientiem Apvienotajā Karalistē
Drošības un ērtības labad šajā ierīcē ir fiksēts spraudnis, kas atbilst BS 1363 prasībām.
Ja nepieciešams nomainīt spraudņa drošinātāju, noteikti izmantojiet drošinātāju, kura
norādītais strāvas stiprums atbilst komplektācijā iekļautajam drošinātājam un ko
apstiprinājusi ASTA vai BSI līdz BS 1362 (ar
vai
zīmi).
Ja šīs ierīces komplektācijā iekļautajam spraudnim ir noņemams drošinātāja vāciņš, pēc
drošinātāja nomaiņas noteikti piestipriniet vāciņu. Nekādā gadījumā nelietojiet spraudni
bez piestiprināta drošinātāja vāciņa. Ja pazaudējāt drošinātāja vāciņu, sazinieties ar tuvāko
Sony servisa centru.
Klientiem Singapūrā
LV
7
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 8 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Iesaiņojuma satura pārbaude
Iekavās norādīts skaits.
• Fotokamera (1)
• Uzlādējams akumulators NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Maiņstrāvas adapters AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Strāvas vads (nav iekļauts ASV un Kanādas modeļu komplektācijā) (1)
• Plaukstas siksniņa (1)
• Siksniņas adapters (2)
(Siksniņas adapterus izmanto, lai piestiprinātu pleca siksniņu (kompl. nav iekļ.),
kā parādīts attēlā.)
• Lietošanas pamācība (šī pamācība) (1)
LV
8
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 9 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Ierīces daļas un taustiņi
A Aizvara taustiņš
B Režīma ritenis
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep
Panorama)/
(Scene
Selection)
C Ierakstei: W/T (tālummaiņa)
svira
Atainošanai: Indeksa/
atainošanas tālummaiņas svira
D Taimera lampiņa/smaida
noteikšanas aizvara lampiņa/AF
izgaismotājs
E Barošanas/uzlādēšanas lampiņa
F ON/OFF (barošana) taustiņš
G Vairāku saskarņu ligzda*
H Zibspuldze
LV
• Neaizklājiet zibspuldzi ar
pirkstiem.
• Kad izmantojat zibspuldzi, tā
automātiski izbīdās. Ja nelietojat
zibspuldzi, piespiediet to ar roku
uz leju.
I Mikrofons
J Siksniņas piestiprināšanas āķis
K Vadības gredzens
L Wi-Fi sensors (iebūvēts)
M Objektīvs
N Gaismas sensors
O LCD ekrāns
P Fn (funkcija) taustiņš
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LV
9
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 10 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Q MOVIE (filma) taustiņš
R Multiligzda
Netiek garantētas darbības ar citu
ražotāju aksesuāriem.
• Atbalsta ar mikro USB
savietojamu ierīci.
S HDMI mikroligzda
T MENU taustiņš
U Vadības ritenis
V
(atainošana) taustiņš
W / (ceļvedis fotokamerā/
izdzēšana) taustiņš
X Akumulatora nodalījums
Y Akumulatora izgrūšanas svira
Z Statīva piestiprināšanas ligzda
• Pieskrūvējiet statīvu ar skrūvi,
kas īsāka nekā 5,5 mm (7/32
collas). Pretējā gadījumā
fotokameru nevarēs kārtīgi
piestiprināt un tā var tikt bojāta.
wj Pieejas lampiņa
wk Atmiņas kartes nodalījums
wl Akumulatora/atmiņas kartes
nodalījuma vāciņš
e;
(N zīme)
• Pieskarieties zīmei, kad kameru
pieslēdzat pie viedtālruņa, kas
aprīkots ar NFC funkciju.
• NFC (Near Field
Communication) ir maza
darbības rādiusa bezvadu sakaru
tehnoloģijas starptautiskais
standarts.
ea Skaļrunis
LV
* Lai iegūtu sīkāku informāciju par
aksesuāriem, kas savietojami ar
vairāku saskarņu ligzdu, apmeklējiet
Sony mājaslapu vai sazinieties ar
Sony dīleri vai vietējo autorizēto
Sony servisa centru. Varat arī
izmantot aksesuārus, kas savietojami
ar aksesuāru piestiprināšanas ligzdu.
10
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 11 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Akumulatora ievietošana
Akumulatora izgrūšanas svira
LV
1 Atveriet nodalījuma vāciņu.
akumulatoru.
2 Ievietojiet
• Kamēr piespiežat akumulatora izgrūšanas sviru, ievietojiet
akumulatoru, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka pēc akumulatora
ievietošanas fiksējas akumulatora izgrūšanas svira.
• Ja aizvērsiet vāciņu, kad akumulators ir nepareizi ievietots, varat bojāt
kameru.
LV
11
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 12 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Akumulatora uzlādēšana
Klientiem ASV un Kanādā
Strāvas vads
Klientiem citās valstīs/reģionos
Barošanas/uzlādēšanas
lampiņa
Izgaismojusies: notiek
uzlādēšana
Nodzisusi: uzlādēšana ir
pabeigta
Mirgo:
radusies uzlādēšanas
kļūda vai uzlādēšana uz
laiku ir pārtraukta, jo
fotokameras temperatūra
nav piemērotajā diapazonā
Pieslēdziet fotokameru pie maiņstrāvas adaptera
1 (kompl.
iekļ.), izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru pie maiņstrāvas
2 rozetes.
Barošanas/uzlādēšanas lampiņa izgaismojas oranža, tad sākas uzlādēšana.
• Izslēdziet fotokameru, kamēr uzlādējat akumulatoru.
• Varat uzlādēt arī daļēji uzlādētu akumulatoru.
• Kad barošanas/uzlādēšanas lampiņa mirgo, un uzlādēšana nav pabeigta,
izņemiet un vēlreiz ievietojiet akumulatoru.
LV
12
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 13 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Piebildes
• Ja fotokameras barošanas/uzlādēšanas lampiņa mirgo, kad maiņstrāvas adapters ir
pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes, tas norāda, ka uzlādēšana uz laiku ir pārtraukta,
jo temperatūra ir ārpus ieteicamā diapazona. Uzlādēšana atsāksies, kad
temperatūra atkal būs piemērotā diapazonā. Ieteicams uzlādēt akumulatoru 10°C 30°C (50°F - 86°F) temperatūrā.
• Iespējams, akumulators netiks efektīvi uzlādēts, ja tā kontakti ir netīri. Šādā
gadījumā viegli noslaukiet putekļus no akumulatora kontaktiem ar mīkstu drāniņu
LV
vai vati.
• Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.) pie viegli pieejamas maiņstrāvas
rozetes. Ja maiņstrāvas adaptera darbināšanas gaitā radušās darbības kļūmes,
nekavējoties atvienojiet spraudni no maiņstrāvas rozetes, lai ierīci atvienotu no
barošanas avota.
• Pēc uzlādēšanas pabeigšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteru no maiņstrāvas
rozetes.
• Noteikti izmantojiet tikai oriģinālu Sony akumulatoru, mikro USB kabeli (kompl.
iekļ.) un maiņstrāvas adapteru (kompl. iekļ.).
• Barošana netiek padota ierakstes/atainošanas laikā, ja kamera ir pieslēgta pie
maiņstrāvas rozetes ar komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru. Lai kamerai
padotu barošanu ierakstes/atainošanas laikā, izmantojiet AC-UD10 (kompl. nav
iekļ.) vai AC-UD11 (kompl. nav iekļ.) maiņstrāvas adapteru.
• Iespējams, maiņstrāvas adapters AC-UD11 nebūs pieejams dažās valstīs/reģionos.
x Uzlādēšanas laiks (pilna uzlādēšana)
Uzlādēšanas laiks ir apmēram 230 minūtes, izmantojot maiņstrāvas adapteru
(kompl. iekļ.).
Piebilde
• Tabulā norādīts uzlādēšanas laiks, izmantojot pilnībā izlādētu akumulatoru 25°C
(77°F) temperatūrā. Uzlādēšana var prasīt vairāk laika atkarībā no izmantošanas
un vides apstākļiem.
LV
13
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 14 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x Uzlādēšana, pieslēdzot pie datora
Akumulatoru iespējams uzlādēt, fotokameru ar mikro USB kabeli pieslēdzot
pie datora.
pie USB ligzdas
Piebilde
• Ņemiet vērā turpmāk minēto, kad uzlādējat, izmantojot datoru.
– Ja fotokamera ir pieslēgta pie klēpjdatora, kas nav pieslēgts pie maiņstrāvas
tīkla, izlādēsies klēpjdatora akumulators. Neuzlādējiet ilgu laiku.
– Neieslēdziet/neizslēdziet un nepārstartējiet datoru, kā arī neaktivizējiet datoru no
miega režīma, kad starp datoru un fotokameru izveidots USB pieslēgums. Tas
var radīt fotokameras darbības kļūmes. Pirms datora ieslēgšanas/izslēgšanas,
pārstartēšanas vai aktivizēšanas no miega režīma atvienojiet fotokameru no
datora.
– Netiek garantēta uzlādēšana, izmantojot lietotāja izgatavoto datoru vai
modificētu datoru.
LV
14
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 15 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x Akumulatora darbības laiks un ierakstāmo/
atainojamo attēlu skaits
Akumulatora darbības
laiks
Attēlu skaits
Ierakste (fotoattēli)
Apmēram 175 min
Apmēram 350 attēlu
Filmas parastā ierakste
Apmēram 45 min
—
Filmas nepārtrauktā ierakste
Apmēram 80 min.
—
Atainošana (fotoattēli)
Apmēram 250 min
Apmēram 5000 attēlu
LV
Piebildes
• Norādītais attēlu skaits attiecas uz situāciju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Iespējams, attēlu skaits samazināsies atkarībā no lietošanas apstākļiem.
• Ierakstāmo attēlu skaits attiecas uz ieraksti šādos apstākļos:
– izmantojot Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) media (kompl. nav iekļ.);
– akumulators tiek izmantots 25°C (77°F) temperatūrā.
• “Ierakste (fotoattēli)” skaits pamatojas uz CIPA standartu, un attiecas uz ieraksti
šādos apstākļos:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ir iestatīts uz [Display All Info.];
– ierakste tiek veikta ik pēc 30 sekundēm;
– tālummaiņa tiek pamīšus mainīta starp W un T galu;
– zibspuldze izgaismojas katru otro ierakstes reizi;
– barošana tiek ieslēgta un izslēgta ik pēc desmit ierakstes reizēm.
• Filmas ierakstes laiks minūtēs pamatojas uz CIPA standartu un attiecas uz ieraksti
šādos apstākļos:
– Ierakstes iestatījums: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Filmas parakstā ierakste: akumulatora darbības laiks pamatojas uz ierakstes
atkārtotu sākšanu/pārtraukšanu, tālummaiņas izmantošanu, fotokameras
ieslēgšanu/izslēgšanu utt.
– Filmas nepārtrauktā ierakste: akumulatora darbības laiks pamatojas uz
nepārtrauktu ieraksti, līdz sasniegts limits (29 minūtes), pēc tam ierakste
turpināta, vēlreiz piespiežot MOVIE taustiņu. Nedarbojas citas funkcijas,
piemēram, tālummaiņa.
LV
15
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 16 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Atmiņas kartes (kompl. nav iekļ.) ievietošana
Pārliecinieties, ka nošķeltais
stūris ir pareizi vērsts.
1 Atveriet nodalījuma vāciņu.
atmiņas karti (kompl. nav iekļ.).
2 Ievietojiet
• Vēršot nošķelto stūri, kā parādīts ilustrācijā, ievietojiet atmiņas karti,
līdz tā fiksējas ar klikšķi.
3 Aizveriet vāciņu.
LV
16
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 17 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x Atmiņas kartes, kuras var izmantot
Atmiņas karte
A
B
C
D
E
Fotoattēliem
Filmām
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(tikai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(tikai Mark2)
SD atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
SDHC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
SDXC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSD atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSDHC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
microSDXC atmiņas karte
(4. klases vai
ātrāka)
LV
• Šajā pamācībā tabulā norādītie produkti tiek saukti šādi:
A: “Memory Stick XC Duo”
B: “Memory Stick PRO Duo”
C: “Memory Stick Micro”
D: SD karte
E: microSD atmiņas karte
Piebilde
• Kad šajā fotokamerā izmantojat “Memory Stick Micro” vai microSD atmiņas
kartes, noteikti izmantojiet atbilstošu adapteru.
x Lai izņemtu atmiņas karti/akumulatoru
Atmiņas karte: vienreiz piespiediet atmiņas karti, lai to izgrūstu.
Akumulators: pabīdiet akumulatora izgrūšanas sviru. Nenometiet
akumulatoru.
Piebilde
• Neizņemiet atmiņas karti/akumulatoru, kamēr izgaismojusies pieejas lampiņa
(9. lpp.). Tas var bojāt datus atmiņas kartē.
LV
17
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 18 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Pulksteņa iestatīšana
ON/OFF (barošana)
Barošanas/uzlādēšanas lampiņa (zaļa)
Vadības ritenis
Izvēlieties parametrus: b/B
Iestatiet datuma un pulksteņa
skaitlisko vērtību: v/V/ /
Iestatiet: z
ON/OFF (barošana) taustiņu.
1 Piespiediet
Datuma un pulksteņa iestatīšanas ekrāns parādās, kad fotokameru
ieslēdzat pirmo reizi.
• Iespējams, paies laiks, līdz fotokamera ieslēgsies un varēsiet to darbināt.
Pārliecinieties, ka [Enter] ir izvēlēts ekrānā, tad
2 piespiediet
z uz vadības riteņa.
Izvēlieties nepieciešamo ģeogrāfisko reģionu, izpildot
3 norādījumus
ekrānā, tad piespiediet z.
[Daylight Svg.:], datumu un [Date Format:], tad
4 Iestatiet
piespiediet z.
• Pusnakts ir norādīta kā 12:00 AM, un pusdienlaiks kā 12:00 PM.
5 Pārliecinieties, ka [Enter] ir izvēlēts, tad piespiediet z.
LV
18
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 19 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Fotoattēlu/filmu ierakste
Neaizklājiet zibspuldzi.
Aizvara taustiņš
W/T
(tālummaiņa)
svira
LV
Režīma ritenis
: gudrais automātiskais režīms
: filma
MOVIE
W: samazināšana
T: palielināšana
Fotoattēlu ierakste
pusei piespiediet aizvara taustiņu, lai fokusētos.
1 Līdz
Kad attēls ir fokusā, atskan skaņas signāls un izgaismojas z vai
indikators.
2 Pilnībā piespiediet aizvara taustiņu, lai ierakstītu attēlu.
Filmu ierakste
MOVIE (filma) taustiņu, lai sāktu ieraksti.
1 Piespiediet
• Izmantojiet W/T (tālummaiņa) sviru, lai mainītu tālummaiņas mērogu.
• Piespiediet aizvara taustiņu, lai ierakstītu fotoattēlus, kamēr turpināt
ierakstīt filmu.
Vēlreiz piespiediet MOVIE taustiņu, lai pārtrauktu
2 ieraksti.
Piebildes
• Nevelciet zibspuldzi uz augšu ar roku. Tas var radīt darbības kļūmes.
• Kad tālummaiņas funkciju izmantojat filmas ierakstes laikā, tiks ierakstīta
kameras darbības skaņa. Iespējams, tiks ierakstīta arī MOVIE taustiņa darbības
skaņa, kad pabeigta filmas ierakste.
• Nepārtraukta ierakste ir iespējama apmēram 29 minūtes, 25°C (77°F) temperatūrā
izmantojot fotokameras sākotnējos iestatījumus. Kad filmas ierakste ir pabeigta,
varat atsākt ieraksti, vēlreiz piespiežot MOVIE taustiņu. Atkarībā no vides
temperatūras, iespējams, ierakste tiks pārtraukta, lai aizsargātu fotokameru.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LV
19
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 20 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Attēlu atainošana
W: samazināšana
T: palielināšana
Vadības ritenis
Fn (funkcija)
(atainošana)
/
(izdzēšana)
Izvēlieties attēlus:B (nākamais)/b
(iepriekšējais) vai pagrieziet
vadības riteni
Iestatiet: z
(atainošana) taustiņu.
1 Piespiediet
• Varat pārslēgt fotoattēlu un filmu atainošanas režīmu, izvēloties MENU
t
1 t [Still/Movie Select].
x Nākamā/iepriekšējā attēla izvēle
Izvēlieties attēlu, piespiežot B (nākamais)/b (iepriekšējais) uz vadības riteņa
vai pagriežot vadības riteni. Piespiediet vadības riteņa centra z, lai atainotu
filmas.
x Attēla izdzēšana
1 Piespiediet / (izdzēšana) taustiņu.
2 Izvēlieties [Delete] ar vadības riteņa v, tad piespiediet z.
x Attēla pagriešana
Piespiediet Fn (funkcija) taustiņu.
x Atgriešanās attēlu ierakstes režīmā
Līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu.
LV
20
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 21 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Iepazīšanās ar citām funkcijām
Citas funkcijas var darbināt ar vadības riteni, MENU taustiņu utt.
Vadības gredzens
LV
MENU
Fn (funkcija)
Vadības ritenis
x Vadības ritenis
DISP (Display Contents): varat mainīt ekrāna rādījumus.
(Flash Mode): varat fotoattēliem izvēlēties zibspuldzes režīmu.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): varat noregulēt attēla spilgtumu.
Varat mainīt [Bkground Defocus], [Brightness], [Color], [Vividness] un
[Picture Effect], kad ierakstes režīms ir iestatīts uz [Intelligent Auto] vai
[Superior Auto].
/
(Drive Mode): varat izmantot taimeri un ierakstīt sērijveida ierakstes
režīmā.
z (Tracking focus): fotokamera izseko objektu un automātiski noregulē
fokusu, pat ja objekts kustās.
LV
21
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 22 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x Fn (funkcija) taustiņš
Varat reģistrēt septiņas funkcijas un aktivizēt šīs funkcijas ierakstes laikā.
1 Piespiediet Fn (funkcija) taustiņu.
2 Izvēlieties nepieciešamo funkciju, atkārtoti piespiežot Fn (funkcija)
taustiņu vai izmantojot b/B uz vadības riteņa.
3 Izvēlieties iestatījuma vērtību, pagriežot vadības riteni vai vadības
gredzenu.
x Vadības gredzens
Iecienītākās funkcijas varat piešķirt vadības gredzenam; ierakstes laikā
iestatījumus var mainīt, vienkārši pagriežot vadības gredzenu.
x Izvēļņu parametri
Fotoattēlu ierakstes izvēlne
LV
22
Image size
Varat izvēlēties fotoattēlu izmēru.
Aspect Ratio
Varat izvēlēties fotoattēlu formātu.
Quality
Iestata fotoattēlu kvalitāti.
Panorama: Size
Varat izvēlēties panorāmas attēlu izmēru.
Panorama:
Direction
Iestata panorāmas attēlu ierakstes virzienu.
Ctrl with
Smartphone
Ieraksta fotoattēlus un filmas, ar viedtālruni veicot
fotokameras tālvadību.
Drive Mode
Iestata sērijveida ierakstes režīmu, piemēram,
nepārtrauktai ierakstei.
Flash Mode
Veic zibspuldzes iestatījumus.
Focus Mode
Varat izvēlēties fokusēšanās metodi.
Autofocus Area
Varat izvēlēties fokusēšanās zonu.
Soft Skin Effect
Iestata maigas ādas efektu un tā līmeni.
Smile/Face Detect.
Varat izvēlēties, lai atpazītu sejas un automātiski
noregulētu dažādus iestatījumus. Iestata, lai automātiski
atbrīvotu aizvaru, kad atpazīts smaids.
Auto Object
Framing
Analizē ainu, kad ieraksta sejas, tuvplānus un ar sekojošās
fokusēšanās funkciju izsekotos objektus, tad automātiski
apstrādā un saglabā attēla kopiju ar labāku komopozīciju.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 23 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
ISO
Noregulē gaismas jutību.
Metering Mode
Varat izvēlēties eksponometrijas režīmu, kas iestata,
kuru objekta daļu izmērīt, lai noteiktu ekspozīciju.
Flash Comp.
Noregulē zibspuldzes gaismas intensitāti.
White Balance
Noregulē attēla krāsu toņus.
DRO/Auto HDR
Automātiski kompensē spilgtumu un kontrastu.
Creative Style
Varat izvēlēties attēla apstrādes veidu.
Picture Effect
Varat izvēlēties nepieciešamo efekta filtru, lai iegūtu
izteiksmīgāku un māksliniecisku efektu.
Clear Image Zoom
Nodrošina augstākas kvalitātes palielinātu attēlu,
salīdzinot ar digitālo tālummaiņu.
Digital Zoom
Veic attēla tālummaiņu ar lielāku palielinājumu,
salīdzinot ar Clear Image Zoom.
Long Exposure NR
Iestata trokšņu samazināšanu attēliem, kuros aizvara
ātrums ir 1/3 sekundes vai vairāk.
High ISO NR
Iestata trokšņu samazināšanu ierakstē ar augstu jutību.
AF Illuminator
Iestata AF izgaismotāju, kas apgaismo tumšu ainu,
palīdzot fokusēties.
SteadyShot
Iestata SteadyShot.
Color Space
Maina atveidojamo krāsu diapazonu.
Shooting Tip List
Ļauj piekļūt visiem ierakstes padomiem.
Write Date
Iestata, vai ierakstīt fotoattēla ierakstes datumu.
Scene Selection
Varat izvēlēties iepriekšveiktus iestatījumus atbilstoši
ainas apstākļiem.
Memory recall
Varat izvēlēties aktivizējamo iestatījumu, kad režīma
ritenis ir iestatīts uz [Memory recall].
Memory
Reģistrē nepieciešamos režīmus vai kameras
iestatījumus.
LV
LV
23
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 24 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Filmas ierakstes izvēlne
File Format
Varat izvēlēties filmas faila formātu.
Record Setting
Varat izvēlēties ierakstītā filmas kadra izmēru.
Image Size (Dual
Rec)
Iestata filmas ierakstes laikā ierakstītā fotoattēla izmēru.
SteadyShot
Iestata SteadyShot.
Audio Recording
Iestata, vai filmas ierakstes laikā ierakstīt skaņu.
Wind Noise
Reduct.
Samazina vēja troksni filmas ierakstes laikā.
Movie
Varat izvēlēties ekspozīcijas režīmu atbilstoši objektam
vai efektam.
Pielāgojumu izvēlne
FINDER/LCD
Setting
LV
24
Kad izmantojat elektronisko skatumeklētāju (kompl. nav
iekļ.), iestata metodi, kā pārslēgt starp elektronisko
skatumeklētāju un ekrānu.
Red Eye Reduction
Samazina sarkano acu efektu, kad izmantojat zibspuldzi.
Grid Line
Iestata tīkla līnijas atainošanu, lai atvieglotu objekta
novietošanu.
Auto Review
Iestata automātisko pārlūkošanu, lai pēc ierakstes
atainotu ierakstīto attēlu.
DISP Button
Iestata ekrāna atainošanas režīmus, ko var izvēlēties,
piespiežot DISP uz vadības riteņa.
Peaking Level
Akcentē fokusa diapazona kontūras ar noteiktu krāsu,
veicot manuālo fokusēšanu.
Peaking Color
Iestata krāsu, kādu izmantot kontūru akcentēšanai.
Control Ring
Piešķir vēlamās funkcijas vadības gredzenam.
Zoom Func. on
Ring
Iestata vadības gredzena tālummaiņas funkciju.
Kad izvēlaties [Step], varat pārvietot tālummaiņas
pozīciju uz fokusa attāluma fiksētu soli.
Control Ring
Display
Iestata, vai atainot animāciju, kad darbināt vadības
gredzenu.
Function Button
Pielāgo atainotās funkcijas, kad piespiežat Fn (funkcija)
taustiņu.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 25 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Func. of Center
Button
Piešķir vēlamās funkcijas centra taustiņam.
Func. of Left
Button
Piešķir vēlamās funkcijas kreisajam taustiņam.
Func. of Right
Button
Piešķir vēlamās funkcijas labajam taustiņam.
MOVIE Button
Iestata, vai vienmēr iespējot MOVIE taustiņu.
MF Assist
Ataino palielinātu attēlu, kad fokusējaties manuāli.
Focus Magnif.
Time
Iestata, cik ilgi tiks atainots palielinātais attēls.
Face Priority
Tracking
Iestata, vai izsekošanas režīmā prioritāri izsekot sejas.
Face Registration
Reģistrē vai maina prioritāro cilvēku, uz kuru fokusēties.
LV
Atainošanas izvēlne
Send to
Smartphone
Pārsūta attēlus, lai atainotu viedtālrunī.
Send to Computer
Izveido attēlu rezerves kopiju, tos pārsūtot uz datoru, kas
pieslēgts pie tīkla.
View on TV
Varat atainot attēlus TV, kurā aktivizēts tīkla
pieslēgums.
Still/Movie Select
Pārslēdz fotoattēlu/filmu rādījumus.
Delete
Izdzēš attēlu.
Slide Show
Parāda slīdrādi.
Image Index
Vienlaikus ataino vairākus attēlus.
Protect
Aizsargā attēlus.
Specify Printing
Pievieno fotoattēlam drukāšanas komandas zīmi.
Picture Effect
Pievieno attēliem dažādu tekstūru.
Volume Settings
Noregulē skaļumu.
Playback Display
Iestata, kā atainot portreta orientācijā ierakstītu attēlu.
LV
25
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 26 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Atmiņas kartes rīka izvēlne
Format
Formatē atmiņas karti.
File Number
Iestata fotoattēlu un filmu failu numerācijas metodi.
Select REC Folder
Maina izvēlēto mapi, kur saglabāt fotoattēlus.
New Folder
Izveido jaunu mapi, kurā saglabāt fotoattēlus un filmas
(MP4).
Recover Image DB
Atgūst attēlu datubāzes failu un ļauj ierakstīt un atainot.
Display Card
Space
Parāda filmu atlikušo ierakstes laiku un ierakstāmo
fotoattēlu skaitu atmiņas kartē.
Pulksteņa iestatīšanas izvēlne
Date/Time Setup
Iestata datumu un pulksteni, kā arī pāreju uz vasaras
laiku.
Area Setting
Iestata izmantošanas vietu.
Iestatījumu izvēlne
Menu start
Iestata kursora sākotnējo pozīciju izvēlnē uz augšējā vai
pēdējā izvēlētā parametra.
Mode Dial Guide
Ieslēdz vai izslēdz režīma riteņa ceļvedi (katra ierakstes
režīma skaidrojums).
LCD Brightness
Iestata ekrāna spilgtumu.
Viewfinder Bright.
Kad izmantojat elektronisko skatumeklētāju (kompl. nav
iekļ.), iestata elektroniskā skatumeklētāja spilgtumu.
Power Save
Iestata elektroenerģijas taupīšanas funkcijas līmeni.
Power Saving Start
Time
Iestata, pēc cik ilga laika kamera automātiski izslēdzas.
PAL/NTSC
Selector
(tikai ar 1080 50i
savietojamiem
modeļiem)
Mainot ierīces TV formātu, ir iespējama ierakste citā
filmas formātā.
Upload Settings*1
Iestata fotokameras augšupielādes funkciju, kad
izmantojat Eye-Fi karti.
LV
26
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 27 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
HDMI Resolution
Iestata izšķirtspēju, kad fotokamera ir pieslēgta pie
HDMI TV.
CTRL FOR HDMI
Darbina fotokameru, izmantojot televizoru, kas atbalsta
“BRAVIA” Sync.
USB Connection
Iestata USB pieslēguma metodi.
USB LUN Setting
Uzlabo savietojamību, ierobežojot USB pieslēguma
funkcijas.
USB Power Supply
Iestata, vai padot barošanu ar USB pieslēgumu.
Audio signals
Iestata fotokameras darbību skaņas signālu.
WPS Push
Varat vienkārši reģistrēt piekļuves punktu fotokamerai,
piespiežot WPS taustiņu.
Access Point
Settings
Varat manuāli reģistrēt piekļuves punktu.
Edit Device Name
Varat mainīt ierīces nosaukumu zem Wi-Fi Direct utt.
Disp MAC Address
Parāda kameras MAC adresi.
SSID/PW Reset
Atiestata SSID un paroli viedtālruņa pieslēgumam.
Airplane Mode
Varat iestatīt šo ierīci, lai neveiktu bezvadu
komunikāciju.
Version
Parāda fotokameras programmatūras versiju.
Language
Varat izvēlēties valodu.
Drop Sensor
Iestata [Drop Sensor] funkciju.
Demo Mode
Ieslēdz vai izslēdz filmas atainošanas demonstrāciju.
Initialize
Atjauno sākotnējos iestatījumus.
*1 Parādās,
LV
kad fotokamerā ievietota Eye-Fi karte (kompl. nav iekļ.).
LV
27
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 28 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
“PlayMemories Home” funkcijas
Programmatūra “PlayMemories Home” ļauj datorā importēt fotoattēlus un
filmas, un tās izmantot. “PlayMemories Home” ir nepieciešams, lai AVCHD
filmas importētu datorā.
Sakārtošana
Attēlu importēšana no
fotokameras
Attēlu
atainošana
kalendārā
Filmu ierakste
diskā
Attēlu
Attēlu augšupielāde
tīkla servisos
Attēlu koplietošana,
izmantojot
“PlayMemories
Online”
z “PlayMemories Home” lejupielāde (tikai Windows
operētājsistēmai)
Varat lejupielādēt “PlayMemories Home” no turpmāk norādītās tīmekļa adreses:
www.sony.net/pm
Piebildes
LV
• Lai instalētu “PlayMemories Home”, ir nepieciešams interneta pieslēgums.
• Lai izmantotu “PlayMemories Online” vai citus tīkla servisus, ir nepieciešams
interneta pieslēgums. Iespējams, “PlayMemories Online” vai citi tīkla servisi
nebūs pieejami dažās valstīs vai reģionos.
• “PlayMemories Home” nav savietojams ar Mac operētājsistēmu. Izmantojiet
lietojumprogrammas, kas instalētas Mac operētājsistēmā. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
28
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 29 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x “PlayMemories Home” instalēšana datorā
Izmantojot interneta pārlūkprogrammu datorā,
1 apmeklējiet
norādīto tīmekļa vietni, tad uzklikšķiniet uz
[Install] t [Run].
www.sony.net/pm
Izpildiet norādījumus
2 ekrānā,
lai pabeigtu
pie
multiligzdas
instalēšanu.
• Kad atainojas aicinājums
pieslēgt fotokameru pie datora,
pieslēdziet fotokameru pie
datora, izmantojot mikro USB
kabeli (kompl. iekļ.).
LV
pie USB ligzdas
x “PlayMemories Home Help Guide” atainošana
Lai iegūtu sīkāku informāciju par “PlayMemories Home” izmantošanu, skatiet
“PlayMemories Home Help Guide”.
uzklikšķiniet uz [PlayMemories Home Help
1 Divreiz
Guide] piktogrammas datora darbvirsmā.
• Lai no sākuma izvēlnes piekļūtu “PlayMemories Home Help Guide”:
uzklikšķiniet uz [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home]
t [PlayMemories Home Help Guide].
• Izmantojot Windows 8, sākuma ekrānā izvēlieties [PlayMemories
Home] piktogrammu, lai aktivizētu [PlayMemories Home], tad
izvēlieties [PlayMemories Home Help Guide] no [Help] izvēlnes.
• Lai iegūtu sīkāku informāciju par “PlayMemories Home”, varat arī skatīt
“Cyber-shot User Guide” (2. lpp.) vai norādītajā PlayMemories Home
tehniskā atbalsta mājaslapā (tikai angļu valodā):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LV
29
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 30 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
“Image Data Converter” funkcijas
Turpmāk norādīti piemēri pieejamajām funkcijām, kad izmantojat “Image
Data Converter”.
• Varat montēt RAW attēlus, izmantojot daudzas korekcijas funkcijas,
piemēram, toņu līkni un asumu.
• Varat noregulēt attēlus ar baltās krāsas balansu, diafragmas apertūru, radošo
stilu utt.
• Varat saglabāt datorā atainotos un montētos fotoattēlus.
Pastāv divi veidi, kā saglabāt RAW attēlus: saglabāt kā RAW datus vai
saglabāt vispārējās lietošanas failu formātā.
• Varat atainot un salīdzināt ar šo fotokameru ierakstītos RAW attēlus/JPEG
attēlus.
• Varat novērtēt attēlus 5 līmeņu sistēmā.
• Varat iestatīt krāsu marķējumu.
x “Image Data Converter” instalēšana
Lejupielādējiet programmatūru no norādītās interneta
1 vietnes
un instalējiet to savā datorā.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac (attēla formāts): http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LV
30
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 31 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
x “Image Data Converter Guide” atainošana
Lai iegūtu sīkāku informāciju par “Image Data Converter” izmantošanu,
skatiet “Image Data Converter Guide”.
1
Windows lietotājiem:
uzklikšķiniet uz [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help]t [Image Data Converter Ver.4].
Mac lietotājiem:
aktivizējiet Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t izvēlnes
joslā izvēlieties “Help” t “Image Data Converter Guide”.
LV
• Izmantojot Windows 8, aktivizējiet “Image Data Converter Ver.4” t
izvēlnes joslā izvēlieties “Help” t “Image Data Converter Guide”.
• Lai iegūtu sīkāku informāciju par “Image Data Converter”, varat arī
skatīties
“Cyber-shot User Guide” (2. lpp.) vai norādītajā “Image Data
Converter” tehniskā atbalsta lapā (tikai angļu valodā):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LV
31
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 32 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks
Fotoattēlu skaits un filmu ierakstes laiks var atšķirties atkarībā no ierakstes
apstākļiem un atmiņas kartes.
x Fotoattēli
Attēla izmērs: L: 20M
Kad [Aspect Ratio] ir iestatīts uz [3:2]*
Ietilpība
Kvalitāte
2 GB
Standard
295 attēli
Fine
170 attēlu
RAW & JPEG
58 attēli
RAW
88 attēli
* Kad [Aspect Ratio] nav iestatīts uz [3:2], varat ierakstīt vairāk attēlu, nekā norādīts
iepriekš. (Izņemot, kad [Quality] ir iestatīts uz [RAW].)
x Filmas
Tabulā norādīts aptuvenais maksimālais ierakstes laiks. Tas ir kopējais laiks
visiem filmu failiem. Nepārtrauktu ieraksti iespējams veikt apmēram
29 minūtes (ierobežota ar ierīces tehniskajiem raksturlielumiem). MP4 (12M)
formāta filmas maksimālais nepārtrauktas ierakstes laiks ir apmēram
15 minūtes (ierobežota ar 2 GB faila izmēra limitu).
(st. (stunda), min (minūte))
Ietilpība
Ierakstes iestatījums
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min
1440×1080 12M
VGA 3M
15 min
1 st. 10 min
LV
32
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 33 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
• Filmu ierakstes laiks atšķiras, jo fotokamera ieraksta ar VBR (mainīgs bitu
plūsmas ātrums), kas automātiski noregulē attēla kvalitāti atkarībā no ainas. Kad
ierakstāt objektu, kas ātri kustas, attēls ir skaidrāks, taču samazinās ierakstes laiks,
jo ierakste prasa vairāk atmiņas resursu.
Ierakstes laiks arī atšķiras atkarībā no apstākļiem, objekta vai attēla kvalitātes/
izmēra iestatījuma.
Piebildes par fotokameras izmantošanu
LV
Fotokamerā iebūvētās funkcijas
• Šajā pamācībā izskaidrotas ar 1080 60i savietojamas ierīces un ar 1080 50i
savietojamas ierīces.
Lai pārbaudītu, vai šī fotokamera ir savietojama ar 1080 60i vai 1080 50i, skatiet
zemāk norādītās zīmes fotokameras apakšā.
Ar 1080 60i savietojama ierīce: 60i
Ar 1080 50i savietojama ierīce: 50i
• Šī fotokamera ir savietojama ar 1080 60p vai 50p formāta filmām. Pretēji
līdzšinējiem standarta ierakstes režīmiem, kas izmanto rindpārleces metodi, šī
fotokamera ieraksta, izmantojot progresīvo metodi. Tā palielina izšķirtspēju,
atveidojot vienmērīgākus un dabīgākus attēlus.
Par izmantošanu un apkopi
Apejieties ar ierīci saudzīgi, neizjauciet, nemodificējiet, nepakļaujiet to spēcīgiem
triecieniem, piemēram, nesitiet, nenometiet zemē vai neuzkāpiet uz tās. Sevišķi
saudzīgi apejieties ar objektīvu.
Piebildes par ieraksti/atainošanu
• Pirms ierakstes sākšanas veiciet izmēģinājuma ieraksti, lai pārliecinātos, ka
fotokamera darbojas pareizi.
• Fotokamera nav izturīga pret putekļiem vai šļakstiem, tā nav ūdensnecaurlaidīga.
• Nepakļaujiet fotokameru ūdens iedarbībai. Ja ūdens iekļuvis fotokamerā, var
rasties darbības kļūmes. Dažos gadījumos fotokameru nevar salabot.
• Nevērsiet fotokameru pret sauli vai citu spilgtu gaismu. Tas var izraisīt
fotokameras darbības kļūmes.
• Ja kondensējies mitrums, novērsiet to pirms fotokameras izmantošanas.
• Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to. Tas var radīt darbības kļūmes un,
iespējams, nevarēs ierakstīt attēlus. Iespējams, nevarēs izmantot ierakstes mediju
vai būs bojāti attēlu dati.
Nedarbiniet/neuzglabājiet fotokameru turpmāk norādītajās vietās
• Ļoti karstā, aukstā vai mitrā vietā
Piemēram, saulē novietotā automašīnā fotokameras korpuss var deformēties, un
tas var radīt darbības kļūmes.
LV
33
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 34 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
• Tiešos saules staros vai pie apkures ierīcēm
Fotokameras korpuss var mainīt krāsu vai deformēties, un tas var radīt darbības
kļūmes.
• Spēcīgi vibrējošā vietā
• Pie vietām, kas rada spēcīgus radio viļņus, starojumu vai magnētismu. Pretējā
gadījumā, iespējams, kamera nevarēs pareizi ierakstīt vai atainot attēlus.
• Smilšainā vai putekļainā vietā
Neļaujiet smiltīm vai putekļiem iekļūt fotokamerā. Tas var radīt fotokameras
darbības kļūmes, un dažos gadījumos šīs kļūmes nevar izlabot.
Par pārnēsāšanu
Nesēdieties krēslā vai citur, kad fotokamera ievietota bikšu vai svārku aizmugures
kabatā, pretējā gadījumā var rasties kameras darbības kļūmes vai bojājumi.
Carl Zeiss objektīvs
Fotokamera ir aprīkota ar Carl Zeiss objektīvu, kas ļauj iegūt asus attēlus ar lielisku
kontrastu. Fotokameras objektīvs ir izgatavots saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas
sistēmu, ko sertificējusi Carl Zeiss atbilstoši Carl Zeiss kvalitātes standartiem Vācijā.
Piebildes par ekrānu
Ekrāns ir ražots, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, tādējādi vairāk
nekā 99,99% pikseļu ir efektīvi izmantojami. Tomēr ekrānā var pastāvīgi parādīties
mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zaļi) punkti. Šie punkti ir normāla
parādība ražošanas procesā un neietekmē ieraksti.
Piebildes par zibspuldzi
• Nepārnēsājiet fotokameru, to turot aiz zibspuldzes, un nepielietojiet pārmērīgu
spēku pret to.
• Ja ūdens, putekļi vai smiltis iekļuvušas vaļējā zibspuldzē, var rasties darbības kļūmes.
Par fotokameras temperatūru
Fotokamera un akumulators var sakarst nepārtrauktas darbināšanas rezultātā, taču tā
nav darbības kļūme.
Par pārkaršanas novēršanu
Atkarībā no fotokameras un akumulatora temperatūras, iespējams, nevarēs ierakstīt
filmas vai barošana automātiski izslēgsies, lai aizsargātu fotokameru.
Ekrānā parādīsies paziņojums, pirms barošana tiks izslēgta vai nevarēs ierakstīt
filmas. Šādā gadījumā atstājiet izslēgtu barošanu un pagaidiet, līdz pazeminājusies
fotokameras un akumulatora temperatūra. Ja ieslēgsiet barošanu, kad fotokamera un
akumulators nav pietiekami atdzisuši, kamera var atkal izslēgties vai nevarēs
ierakstīt filmas.
Par akumulatora uzlādēšanu
LV
34
Ja uzlādējat akumulatoru, kas nav ilgi lietots, iespējams, nevarēs to uzlādēt līdz
pareizai kapacitātei.
Cēlonis ir akumulatora raksturlielumi, un tā nav darbības kļūme. Vēlreiz uzlādējiet
akumulatoru.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 35 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Brīdinājums par autortiesībām
Televīzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materiāli var būt aizsargāti ar
autortiesībām. Šādu materiālu neatļauta ierakste var būt autortiesību aizsardzības
likumu pārkāpums.
Netiek kompensēts bojāts saturs vai neizdevusies ierakste
Sony nekompensē neizdevušos ieraksti vai ierakstītā satura zaudēšanu vai
bojājumus sakarā ar fotokameras vai ierakstes medija utt. darbības kļūmēm.
Fotokameras virsmas tīrīšana
Notīriet fotokameras virsmu ar ūdenī viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad
noslaukiet ar sausu drāniņu. Lai nebojātu fotokameras pārklājumu vai korpusu:
– nelietojiet ar to ķimikālijas, piemēram, acetonu, benzīnu, spirtu, ķīmiskās salvetes,
insektu repelentu, sauļošanās krēmu vai insekticīdu utt.
LV
Ekrāna apkope
• Rokas krēma vai mitrinātāja paliekas uz ekrāna var izšķīdināt tā pārklājumu. Ja uz
ekrāna nokļūst minētās vielas, nekavējoties tās noslaukiet.
• Neslaukiet ar spēku, izmantojot salvetes vai citus materiālus, lai nebojātu
pārklājumu.
• Ja pirkstu nospiedumi vai netīrumi ir pielipuši pie ekrāna, tos ieteicams uzmanīgi
noņemt, tad noslaucīt ekrānu ar mīkstu drāniņu.
Piebilde par bezvadu LAN
Sony neatbild par jebkādiem zaudējumiem, ko radījusi neatļauta piekļuve kamerā
ielādētajām mērķvietām vai to neatļauta izmantošana, kas radusies pazaudēšanas vai
zādzības rezultātā.
Piebilde par atbrīvošanos no kameras/tās nodošanu citiem
Lai aizsargātu personiskus datus, pirms atbrīvošanās no kameras vai tās nodošanas
citiem izpildiet turpmāk minētās darbības.
• Atiestatiet visus kameras parametrus, veicot [Initialize] (27. lpp.).
• Izdzēsiet visu reģistrēto cilvēku sejas no [Face Registration] (25. lpp.).
LV
35
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 36 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Tehniskie raksturlielumi
Fotokamera
[Sistēma]
LV
36
Attēla ierīce: 13,2 mm × 8,8 mm
(1,0 tips) Exmor R CMOS sensors
Fotokameras kopējais pikseļu skaits:
apmēram 20,9 megapikseļi
Fotokameras efektīvo pikseļu skaits:
apmēram 20,2 megapikseļi
Objektīvs Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
3,6× palielinājuma objektīvs
f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm –
100 mm (35 mm fotokameras
filmiņas ekvivalents))
F1.8 (W) – F4.9 (T)
Kamēr ierakstāt filmas (16:9):
29 mm – 105 mm*1
Kamēr ierakstāt filmas (4:3):
36 mm – 128 mm*1
*1
Kad [SteadyShot] ir iestatīts uz
[Standard]
SteadyShot: optiska
Ekspozīcijas vadība: automātiskā
ekspozīcija, diafragmas apertūras
prioritāte, aizvara prioritāte,
manuālā ekspozīcija, ainas izvēle
Baltās krāsas balanss: automātisks,
dienas gaisma, ēna, mākoņains,
kvēlspuldzes gaisma, fluorescējoša
gaisma (silta balta/
vēsa balta/dienas gaismas balta/
dienas gaisma), zibspuldze, krāsu
temperatūra/krāsu filtrs, pielāgota
Faila formāts:
Fotoattēli: atbilst JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), RAW (Sony
ARW 2.3 formāts), DPOF
savietojamība
Filmas (AVCHD formāts):
AVCHD formāta Ver. 2.0
savietojamība
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
aprīkots ar Dolby Digital Stereo
Creator
• Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci.
Filmas (MP4 formāts):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 kan.
Ierakstes medijs: “Memory Stick XC
Duo”, “Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick Micro”, SD kartes,
microSD atmiņas kartes
Zibspuldze: zibspuldzes darbības rādiuss
(ISO jutība (ieteicamās ekspozīcijas
indekss) iestatīts uz Auto):
no apmēram 0,3 m līdz 15,0 m
(no 0,98 pēdām līdz 49,21 pēdām)
(W)
no apmēram 0,55 m līdz 5,7 m
(no 1,80 pēdām līdz 18.70 pēdām)
(T)
[Ieejas un izejas ligzdas]
HDMI ligzda: HDMI mikroligzda
Multiligzda*:
USB komunikācija
USB komunikācija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Atbalsta ar mikro USB savietojamu
ierīci.
[Ekrāns]
LCD ekrāns:
7,5 cm (3,0 tips) TFT dzinis
Kopējais punktu skaits:
1 228 800 punktu
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 37 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
[Barošana, vispārējā informācija]
Barošana: uzlādējams akumulators
NP-BX1, 3,6 V
maiņstrāvas adapters AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Elektroenerģijas patēriņš (ierakstes
laikā): apmēram 1,5 W
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz
40°C (no 32°F līdz 104°F)
Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C
līdz +60°C (no -4°F līdz +140°F)
Izmērs (atbilstoši CIPA):
101,6 mm × 58,1 mm × 38,3 mm
(4 collas × 2 3/8 collas × 1 9/16
collas) (platums/augstums/dziļums)
Svars (atbilstoši CIPA) (ieskaitot NPBX1 akumulatoru, “Memory Stick
Duo”):
apmēram 281 g (9,9 unces)
Mikrofons: stereo
Skaļrunis: mono
Exif Print: savietojama
PRINT Image Matching III:
savietojama
[Bezvadu LAN]
Atbalstītais standarts: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvence: 2,4GHz
Atbalstītie drošības protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurācijas metode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuāli
Piekļuves metode: infrastruktūras
režīms
NFC: atbilst NFC Forum Type 3 Tag
Maiņstrāvas adapters
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D
Barošana: no 100 V līdz 240 V
maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izejas spriegums: 5 V līdzstrāva, 0,5 A
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz
40°C (no 32°F līdz 104°F)
Uzglabāšanas temperatūra: no -20°C
līdz +60°C (no -4°F līdz +140°F)
Izmērs:
apmēram 50 mm × 22 mm ×
54 mm (2 collas × 7/8 collas ×
2 1/4 collas) (platums/augstums/
dziļums)
Svars:
ASV un Kanādas modeļiem:
apmēram 48 g (1,7 unces)
Citu valstu vai reģionu modeļiem:
apmēram 43 g (1,5 unces)
LV
Uzlādējamais akumulators
NP-BX1
Izmantotais akumulators: litija jonu
akumulators
Maksimālais spriegums: 4,2 V
līdzstrāva
Nominālais spriegums: 3,6 V līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas spriegums:
4,2 V līdzstrāva
Maksimālais uzlādēšanas strāvas
stiprums: 1,89 A
Kapacitāte: 4,5 Wh (1240 mAh)
Ierīces konstrukcija un tehniskie
raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
LV
37
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 38 Friday, July 12, 2013 10:03 PM
Preču zīmes
• Turpmāk minētās zīmes ir Sony
Corporation preču zīmes.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” un “AVCHD
Progressive” logotips ir Panasonic
Corporation un Sony Corporation
preču zīmes.
• Dolby un dubultā D simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
• HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface nosaukumi, kā
arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing LLC preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes ASV un citās
valstīs.
• Windows ir Microsoft Corporation
reģistrētā preču zīme ASV un/vai
citās valstīs.
• Mac, App Store ir Apple Inc.
reģistrētās preču zīmes.
• iOS ir Cisco Systems, Inc. un/vai tās
meitasuzņēmumu reģistrētā preču
zīme vai preču zīme ASV un
noteiktās citās valstīs.
• SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču
zīme.
• Android, Google Play ir Google Inc.
preču zīmes.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotips, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi
Alliance reģistrētās preču zīmes.
• N zīme ir Mark ir NFC Forum, Inc.
preču zīme vai reģistrētā preču zīme
ASV un citās valstīs.
• DLNA un DLNA CERTIFIED ir
Digital Living Network Alliance
preču zīmes.
•“
” un “PlayStation” ir Sony
Computer Entertainment Inc.
reģistrētās preču zīmes.
• Facebook un “f” logotips ir
Facebook, Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
• YouTube un YouTube logotips ir
Google Inc. preču zīmes vai
reģistrētās preču zīmes.
• Eye-Fi ir Eye-Fi, Inc. preču zīme.
• Turklāt šajā pamācībā izmantotie
sistēmu un produktu nosaukumi ir to
attiecīgo izstrādātāju vai ražotāju
preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes. Tomēr ™ vai ® zīme šajā
pamācībā netiek norādīta visos
gadījumos.
• Varat izmantot PlayStation 3,
lejupielādējot PlayStation 3
paredzēto lietojumprogrammu no
PlayStation Store (kur pieejams).
• PlayStation 3 paredzētajai
lietojumprogrammai nepieciešams
PlayStation Network konts un
lietojumprogrammas lejupielāde. Tā
ir pieejama reģionos, kur darbojas
PlayStation Store.
Papildu informāciju par šo
produktu un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem varat
atrast Sony klientu tehniskā
atbalsta mājaslapā.
LV
38
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
010GB1CEH.fm Page 39 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
4-465-973-41(1)
Digitaalne fotokaamera/kasutusjuhend
DSC-RX100M2
EE
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 2 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Eestikeelne
Rohkem teavet fotokaamera kohta
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” on onlain juhend. Lugege see läbi,
et tutvuda üksikasjalike juhistega fotokaamera paljude
funktsioonide kohta.
1 Külastage Sony tehnilise toe kodulehte.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Valige oma riik või regioon.
3 Leidke tehnilise toe kodulehel oma fotokaamera mudeli
nimi.
• Vaadake mudeli nime fotokaamera allosal.
Teejuhi kuvamine
Selles fotokaameras on sisseehitatud funktsioonide teejuht.
MENU
/
(teejuht fotokaameras)
In-Camera Guide
Kaameras kuvatakse selgitusi MENU parameetrite ja seadistuste väärtuste kohta.
1 Vajutage MENU nuppu.
2 Valige vajalik MENU parameeter, siis vajutage / (teejuht
fotokaameras) nuppu.
EE
Salvestamise nõuanne
Fotokaamera kuvab salvestamise nõuandeid vastavalt valitud salvestamise
režiimile.
1 Salvestamise režiimis vajutage / (teejuht fotokaameras) nuppu.
2 Valige vajalik salvestamise nõuanne, siis vajutage z juhtkettal.
Ilmub salvestamise nõuanne.
• Võite kerida ekraaninäitusid, kasutades v/V, ning muuta salvestamise
nõuandeid, kasutades b/B.
2
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 3 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Teadmiseks kasutajale
Mudeli ja seeria numbrid on märgitud seadme allosale. Kirjutage seeria number
allnäidatud kohale. Nimetage neid numbreid, kui seoses selle seadmega võtate ühenduse
Sony edasimüüjaga.
Mudeli nr. DSC-RX100M2
Seeria nr. ______________________________
Mudeli nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Seeria nr. ______________________________
HOIATUS
EE
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet
vihma ja niiskuse eest.
TÄHTIS OHUTUSINFO
-HOIDKE SEE JUHEND ALLES.
TÄHELEPANU!
TULEÕNNETUSE VÕI VOOLULÖÖGI RISKI
VÄHENDAMISEKS TÄITKE KINDLASTI ANTUD
JUHISED.
Kui voolujuhtme pistiku kuju ei vasta vahelduvvoolu kontaktile, kasutage kontaktile
sobivat pistiku adapterit.
TÄHELEPANU!
[ Aku
Aku võib vääral käsitsemisel plahvatada, tekitada tuleõnnetuse või keemilisi põletusi.
Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
• Ärge tehke seda lahti.
• Ärge suruge akule ning hoidke seda põrutuste või liiga tugeva jõu mõju eest, näiteks ärge
lööge akut, ärge laske sellel maha kukkuda ning ärge astuge akule peale.
• Vältige lühist ja metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
• Hoidke akut 60°C (140°F) kõrgema temperatuuri mõju eest, näiteks päikese käes või
päikese käes seisva auto salongis.
• Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
• Ärge kasutage rikutud või lekkivat liitiumioonakut.
• Laadige akut Sony akulaadijaga või seadmega, millega saab akusid laadida.
• Hoidke akut väikestele lastele kättesaamatus kohas.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
EE
3
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 4 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
• Ärge laske akul märjaks saada, see peab olema kuiv.
• Vahetage aku ainult identse või Sony soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga.
• Vabanege vanast akust vastavalt juhistele.
[ Vahelduvvoolu adapter
Ühendage lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile, kui kasutate vahelduvvoolu
adapterit. Ühendage viivitamatult adapter kontaktilt lahti, kui seadme kasutamise käigus
tekivad häired.
Klientidele USAs ja Kanadas
[ LIITIUMIOONAKU ÜMBERTÖÖTLEMINE
Liitiumioonakut on võimalik ümber töödelda.
Viies kasutatud akud lähimasse kogumiskohta ümbertöötlemiseks,
aitate kaitsta keskkonda.
Täpsema informatsiooni saamiseks aku ümbertöötlemise kohta
helistage tasuta telefonil
1-800-822-8837 või külastage veebisaiti http://www.rbrc.org/
Tähelepanu! Ärge kasutage rikutud liitiumioonakusid või selliseid, mille elektrolüüt
lekib.
[ Aku
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks
alljärgnevat tingimust:
(1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis
tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut
talitlust.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
See seade vastab FCC/IC kontrollimata keskkonnale määratud kiirguse limiidi nõuetele
ning FCC raadiosageduste (RF) mõju juhtnööridele IC raadiosageduste (RF) mõju
tingimuste OET65 ja RSS-102 lisas C. Sellel seadmel on väga madal RF energia tase, mida
loetakse vastavaks ilma erineelduvuskiirust (SAR) testimata.
EE
4
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 5 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Klientidele USAs
UL on rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis hoolitseb ohutuse eest.
UL tähis tootel tähendab, et toode kuulub UL nimekirja.
Kui seoses selle tootega tekivad küsimused, võite helistada telefonil:
Sony klientide infokeskus
1-800-222-SONY (7669).
Allnäidatud number kehtib ainult küsimustele, mis on seotud FCC.
[ Normatiivne informatsioon
EE
Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: DSC-RX100M2
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks
alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade
peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada
seadme soovimatut talitlust.
Ärge paigaldage ega kasutage seda seadet koos mis tahes teist tüüpi antenniga või saatjaga.
[ TÄHELEPANU!
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt kinnitamata muudatused või
modifikatsioonid võivad annulleerida kasutaja õigused seadme käivitamiseks.
[ Märkus
See seade on testitud ja tunnistatud vastavaks piirangutele, mis on määratud B klassi
digitaalsetele seadmetele vastavalt FCC tingimuste15. osale.
Need piirangud on ettenähtud, et tagada adekvaatset kaitset häirete eest seadme
paigaldamisel eluruumidesse. See seade tekitab, kasutab ja kiirgab raadiosageduste
energiat, mis, kui seade pole paigaldatud ja seda ei kasutata vastavalt tootja juhistele, võib
tekitada raadioside häireid. Siiski ei garanteerita, et seadme paigaldamisel häireid ei teki.
Kui see seade tekitab raadioside või teleülekannete vastuvõtu häireid, mida saab tuvastada
seadet sisse ja välja lülitades, on soovitav nende vältimiseks täita üks või mitu
alljärgnevatest toimingutest:
– suunake ümber vastuvõtu antenn või paigutage see mujale;
– paigutage see seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale;
– ühendage see seade ja vastuvõtja erinevatele vahelduvvoolu kontaktidele;
– võtke ühendus edasimüüja või kogenud raadio/TV remondispetsialistiga.
Seadmega peab kasutama komplekti kuuluvat liidesekaablit, et saaks täita digitaalseadmele
määratud piiranguid vastavalt FCC tingimuste 15. osa B osale.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
EE
5
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 6 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Klientidele Kanadas
See seade vastab Industry Canada litsentseerimata raadioside RSS standardile (tele).
Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) see seade ei tohi tekitada kahjulikke
häireid ning (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised,
mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.
Klientidele Euroopas
[ Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
või see on toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides teavet toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või
garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või garantiidokumentides
näidatud aadressidel.
Sony Corporation teavitab, et see DSC-RX100M2 digitaalne fotokaamera vastab 1999/5/
EC direktiivi olulistele tingimustele ja teistele vastavatele nõuetele. Täpsemat
informatsiooni leiate veebisaidist:
http://www.compliance.sony.de/
See toode on testitud ja tuvastatud selle vastavus EMC direktiivis määratud 3 meetrist (9,8
jalga) lühemate ühenduskaablite kasutamise piirangutele.
[ Tähelepanu!
Elektromagnetilised väljad võivad teatud sagedustel mõjutada seadme kujutist ja heli.
[ Teadmiseks kasutajale
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist
(ebaõnnestumist), taaskäivitage rakendustarkvara või ühendage lahti ja ühendage veel kord
sidekaabel (USB jt.).
[ Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
EE
6
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata
olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige
utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära
käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa
loodusressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 7 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote ostsite.
[ Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti
kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui
aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.
EE
Tagades akude õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse
personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist
seadmest.
Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
Märkus Ühendkuningriigi klientidele
Ohutuse ja mugavuse eesmärgil on selles seadmes fikseeritud pistik, mis vastab BS 1363
nõuetele.
Kui peab vahetama pistiku kaitse, kasutage kindlasti kaitset, mille voolutugevus vastab
komplekti kuuluvale kaitsele ja mille on kinnitanud ASTA või BSI kuni 1362 (
või
tähisega).
Kui selle seadme komplekti kuuluval pistikul on eemaldatav kaitsekate, kinnitage pärast
kaitse vahetamist kindlasti kate. Mingil juhul ärge kasutage pistikut ilma kinnitamata
kaitsekatteta. Kui kaotasite katte, võtke ühendus lähima Sony teeninduskeskusega.
Klientidele Singapuris
EE
7
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 8 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Pakendi sisu kontroll
Sulgudes on näidatud arv.
• Fotokaamera (1)
• Laetav aku NP-BX1 (1)
• Micro USB kaabel (1)
• Vahelduvvoolu adapter AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Voolujuhe (ei kuulu USA ja Kanada mudelite komplekti) (1)
• Käerihm (1)
• Rihma adapter (2)
(Rihma adaptereid kasutatakse õlarihma kinnitamiseks (müügil eraldi), nagu
kujutisel näidatud.)
• Kasutusjuhend (see juhend) (1)
EE
8
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 9 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Seadme osad ja nupud
A Katiku nupp
B Režiimi ratas
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture
Priority)/ (Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
EE
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep
Panorama)/
(Scene Selection)
C Salvestamiseks: W/T (suum)
hoob
Vaatamiseks: Indeksi/taasesituse
suumi hoob
D Taimeri lamp/naeratuse tuvastuse
katiku lamp/AF abivalgus
E Toite/laadimise lamp
F ON/OFF (toide) nupp
G Multiliidese pesa*
H Välklamp
• Ärge katke välklampi sõrmedega.
• Kui kasutate välklampi, nihkub
see automaatselt välja. Kui te
välklampi ei kasuta, vajutage see
käega alla.
I Mikrofon
J Haak rihma kinnitamiseks
K Juhtrõngas
L Wi-Fi sensor (sisseehitatud)
M Objektiiv
N Valgussensor
O LCD ekraan
P Fn (funktsioon) nupp
Q MOVIE (film) nupp
EE
9
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 10 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
R Multipesa
• Toetab micro USB ühilduvat
seadet.
Ei garanteerita toiminguid teiste
tootjate tarvikutega.
S HDMI mikropesa
T MENU nupp
U Juhtratas
V
(taasesitus) nupp
W / (teejuht fotokaameras/
kustutamine) nupp
X Akuosa
Y Aku väljatõukamise hoob
Z Statiivi kinnituspesa
• Kinnitage statiiv kruviga, mis on
lühem kui 5,5 mm (7/32 tolli).
Vastasel juhul ei saa
fotokaamerat korralikult
kinnitada ja see võib viga saada.
wj Ligipääsu lamp
wk Mälukaarti pesa
wl Aku/mälukaarti pesa kate
e;
(N märgis)
• Puudutage märgist, kui ühendate
kaamerat nutitelefonile, mis on
varustatud NFC funktsiooniga.
• NFC (Near Field
Communication) on väikese
tööraadiusega juhtmevaba side
tehnoloogia rahvusvaheline
standard.
ea Kõlar
* Täpsemat informatsiooni
multiliidese pesaga ühilduvate
tarvikute kohta vaadake Sony
kodulehelt või võtke ühendus Sony
edasimüüja või kohaliku volitatud
Sony teeninduskeskusega. Võite
samuti kasutada tarvikuid, mis
ühilduvad tarvikute kinnituspesaga.
EE
10
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 11 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Aku sisestamine
Aku väljatõukamise hoob
EE
1 Avage kate.
aku.
2 Sisestage
• Kuni vajutate aku väljatõukamise hooba, sisestage aku, nagu kujutisel
näidatud. Veenduge, et pärast aku sisestamist fikseerub aku
väljatõukamise hoob.
• Sulgedes katte, kui aku on valesti sisestatud, võite rikkuda kaamera.
EE
11
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 12 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Aku laadimine
Klientidele USAs ja Kanadas
Voolujuhe
Klientidele teistes riikides/
regioonides
Toite/laadimise lamp
Helendab: toimub laadimine
Kustunud: laadimine on
lõpetatud
Vilgub:
on tekkinud laadimise viga
või laadimine on ajutiselt
peatatud, kuna
fotokaamera temperatuur
ei ole sobivas vahemikus
fotokaamera vahelduvvoolu adapterile
1 Ühendage
(komplektis), kasutades micro USB kaablit
(komplektis).
vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu
2 Ühendage
kontaktile.
Toite/laadimise lamp süttib oranžilt, siis algab laadimine.
• Lülitage fotokaamera välja, kuni laadite akut.
• Võite laadida ka osaliselt laetud akut.
• Kui toite/laadimise lamp vilgub ja laadimine pole lõppenud, võtke aku
välja ja sisestage veelkord.
EE
12
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 13 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Märkused
• Kui fotokaamera toite/laadimise lamp vilgub, kui vahelduvvoolu adapter on
ühendatud vahelduvvoolu kontaktile, näitab see, et laadimine on ajutiselt
katkestatud, kuna temperatuur on väljapool soovitavat vahemikku. Laadimine
jätkub, kui temperatuur on jälle sobivas vahemikus. Akut on soovitav laadida
10°C - 30°C (50°F - 86°F) temperatuuril.
• Võimalik, et akut ei laadita efektiivselt, kui selle kontaktid on määrdunud. Sellisel
juhul pühkige õrnalt tolm aku kontaktidelt pehme lapiga või vatiga.
• Ühendage vahelduvvoolu adapter (komplektis) lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontaktile. Kui vahelduvvoolu adapteri kasutamise käigus tekivad talitlushäired,
EE
tõmmake viivitamatult pistik vahelduvvoolu kontaktist välja, et ühendada seade
lahti toiteallikast.
• Pärast laadimise lõpetamist ühendage vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu
kontaktilt lahti.
• Kasutage kindlasti ainult Sony akut, micro USB kaablit (komplektis) ja
vahelduvvoolu adapterit (komplektis).
• Toidet ei anta salvestamise/taasesituse ajal, kui kaamera on komplekti kuuluva
vahelduvvoolu adapteriga ühendatud vahelduvvoolu kontaktile. Kaamera toitega
varustamiseks salvestamise/taasesituse ajal, kasutage AC-UD10 (ei ole
komplektis) või AC-UD11 (ei ole komplektis) vahelduvvoolu adapterit.
• Mõnes riigis/regionis võib vahelduvvoolu adapter AC-UD11 mitte olla saadaval.
x Laadimisaeg (täislaadimine)
Laadimisaeg on umbes 230 minutit, kasutades vahelduvvoolu adapterit
(komplektis).
Märkus
• Tabelis on näidatud laadimisaeg, kasutades täiesti tühja akut 25°C (77°F)
temperatuuril. Laadimine võib nõuda rohkem aega, sõltuvalt kasutamise ja
keskkonna tingimustest.
EE
13
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 14 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x Laadimine, ühendades arvutile
Akut on võimalik laadida, ühendades fotokaamera micro USB kaabliga
arvutile.
USB pesale
Märkus
• Laadides arvutit kasutades, võtke arvesse alljärgnevat.
– Kui fotokaamera on ühendatud sülearvutile, mis pole ühendatud vahelduvvoolu
võrku, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige kaua aega.
– Ärge lülitage sisse/välja ning ärge taaskäivitage arvutit, samuti ärge aktiveerige
arvutit unerežiimist, kui arvuti ja fotokaamera vahel on loodud USB ühendus.
See võib põhjustada fotokaamera talitlushäireid. Enne arvuti sisse/välja
lülitamist, taaskäivitamist või unerežiimist aktiveerimist ühendage fotokaamera
arvutilt lahti.
– Laadimist ei garanteerita, kasutades kasutaja valmistatud arvutit või
modifitseeritud arvutit.
EE
14
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 15 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x Aku tööiga ja salvestatavate/vaadatavate fotode arv
Salvestamine (fotod)
Aku tööiga
Kujutiste arv
Umbes 175 min
Umbes 350 kujutist
Filmi tavaline salvestamine
Umbes 45 min
—
Filmi vahetpidamata
salvestamine
Umbes 80 min.
—
Taasesitus (fotod)
Umbes 250 min
Umbes 5000 kujutist
EE
Märkused
• Näidatud kujutiste arv kehtib olukorras, kui aku on täielikult täis laetud. Kujutiste
arv võib väheneda sõltuvalt kasutustingimustest.
• Salvestatavate kujutiste arv kehtib salvestamisel sellistes tingimustes:
– kasutades Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) media (ei ole komplektis);
– akut kasutatakse 25°C (77°F) temperatuuril;
• “Salvestamine (fotod)” arv tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP on seatud [Display All Info.];
– salvestamist teostatakse iga 30 sekundi järel;
– suumi lülitatakse vaheldumisi W ja T otsa vahel;
– välklamp valgustab igal teisel korral;
– toide lülitatakse sisse ja välja iga kümnenda salvestuskorra järel.
• Filmi salvestusaeg minutites tugineb CIPA standardile ja kehtib salvestamisel
sellistes tingimustes:
– Salvestamise seadistus: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Filmi tavasalvestus: aku tööiga põhineb salvestuse korduvale alustamisele/
katkestamisele, suumi kasutamisele, fotokaamera sisse/välja lülitamisele jne.
– Filmi vahetpidamata salvestus: aku tööiga põhineb vahetpidamata salvestusele,
kuni jõutakse limiidini (29 minutit), seejärel salvestust jätkates, vajutades veel
kord MOVIE nuppu. Teised funktsioonid ei tööta, näiteks suumimine.
EE
15
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 16 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Mälukaarti (ei ole komplektis) sisestamine
Veenduge, et täkiline nurk
on õigesti suunatud.
1 Avage kate.
mälukaart (ei ole komplektis).
2 Sisestage
• Suunates täkilist nurka, nagu illustratsioonil näidatud, sisestage
mälukaart, kuni see fikseerub klõpsatusega.
3 Sulgege kate.
EE
16
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 17 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x Mälukaartid, mida saab kasutada
Mälukaart
A
B
C
D
E
Fotodele
Filmidele
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(ainult Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(ainult Mark2)
SD mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
SDHC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
SDXC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSD mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSDHC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
microSDXC mälukaart
(4. klassi või
kiirem)
EE
• Selles juhendis tabelis näidatud tooteid nimetatakse selliselt:
A: “Memory Stick XC Duo” media
B: “Memory Stick PRO Duo” media
C: “Memory Stick Micro” media
D: SD kaart
E: microSD mälukaart
Märkus
• Kui selles fotokaameras kasutate “Memory Stick Micro” media või microSD
mälukaarte, kasutage kindlasti vastavat adapterit.
x Mälukaarti/aku väljavõtmine
Mälukaart: vajutage üks kord mälukaarti, et seda välja tõugata.
Aku: lükake aku väljatõukamise hooba. Ärge laske akul maha kukkuda.
Märkus
• Ärge võtke mälukaarti/akut välja, kuni helendab juurdepääsu lamp (9. lk). See
võib rikkuda andmed mälukaartil.
EE
17
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 18 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Kella seadistamine
ON/OFF (toide)
Toite/laadimise lamp (roheline)
Juhtratas
Valige parameetrid: b/B
Seadistage kuupäeva ja kellaaja
arvuline väärtus: v/V/ /
Seadistage: z
ON/OFF (toide) nuppu.
1 Vajutage
Kuupäeva ja kellaaja seadistamise ekraan ilmub, kui lülitate fotokaamera
esimest korda sisse.
• Võib mööduda teatud aeg, kuni fotokaamera sisse lülitub ja seda saab
kasutada.
et ekraanil on valitud [Enter], siis vajutage z
2 Veenduge,
juhtrattal.
vajalik geograafiline piirkond, täites ekraanil
3 Valige
nähaolevad juhised, siis vajutage z.
[Daylight Svg.:], kuupäev ja [Date Format:],
4 Seadistage
siis vajutage z.
• Kesköö on 12:00 AM ja keskpäev 12:00 PM.
5 Veenduge, et [Enter] on valitud, siis vajutage z.
EE
18
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 19 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Fotode/filmide salvestamine
Ärge katke välklampi.
Katiku nupp
W/T (suum)
hoob
EE
Režiimi ratas
: arukas automaatne režiim
: film
MOVIE
W: vähendamine
T: suurendamine
Fotode pildistamine
katiku nupp pooleldi alla, et teravustada.
1 Vajutage
Kui kujutis on fookuses, kõlab helisignaal ja süttib z või
indikaator.
2 Vajutage katiku nupp lõpuni alla, et salvestada kujutist.
Filmide salvestamine
MOVIE (film) nuppu, et alustada salvestamist.
1 Vajutage
• Kasutage W/T (suum) hooba, et muuta suumi skaalat.
• Vajutage katiku nuppu, et teha fotosid, kuni jätkate filmi salvestamist.
veelkord MOVIE nuppu, et katkestada
2 Vajutage
salvestamist.
Märkused
• Ärge tõmmake välklampi üles käega. See võib põhjustada väärtalitlust.
• Kui kasutate filmi salvestamise ajal suumi funktsiooni, salvestatakse kaamera
toimingu heli. Võimalik, et salvestatakse ka MOVIE nupu toimingu heli, kui
lõpetatakse filmi salvestamine.
• Pidev salvestamine on võimalik umbes 29 minutit, kasutades 25°C (77°F)
temperatuuril fotokaamera vaikeseadistusi. Kui filmi salvestamine lõpetatakse,
võite salvestamist jätkata, puudutades veel kord MOVIE nuppu. Sõltuvalt
keskkonna temperatuurist võidakse salvestamine katkestada, et kaitsta
fotokaamerat.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
EE
19
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 20 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Kujutiste vaatamine
W: vähendamine
T: suurendamine
Juhtratas
Fn (funktsioon)
(taasesitus)
/
(kustutamine)
Valige kujutised:B (järgmine)/
b (eelmine) või pöörake juhtratast
Seadistage: z
(taasesitus) nuppu.
1 Vajutage
• Võite ümber lülitada fotode ja filmide taasesituse režiimide vahel,
valides MENU t
1 t [Still/Movie Select].
x Järgmise/eelmise kujutise valik
Valige kujutis, vajutades B (järgmine)/b (eelmine) juhtrattal või pöörates
juhtratast. Vajutage juhtratta keskele z, et vaadata filme.
x Kujutise kustutamine
1 Vajutage / (kustutamine) nuppu.
2 Valige [Delete] juhtratta v abil, siis vajutage z.
x Kujutise pööramine
Vajutage Fn (funktsioon) nuppu.
x Tagasipöördumine kujutiste salvestamise režiimi
Vajutage katiku nupp pooleldi alla.
EE
20
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 21 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Tutvumine teiste funktsioonidega
Teisi funktsioone saab käivitada juhtrattaga, MENU nupuga jne.
Juhtrõngas
EE
MENU
Fn (funktsioon)
Juhtratas
x Juhtratas
DISP (Display Contents): võite muuta ekraaninäitusid.
(Flash Mode): võite fotodele valida välklambi režiimi.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): võite reguleerida kujutise
eredust. Võite muuta [Bkground Defocus], [Brightness], [Color], [Vividness]
ja [Picture Effect], kui salvestamise režiimi on seatud [Intelligent Auto] või
[Superior Auto].
/
(Drive Mode): võite kasutada taimerit ja salvestada sarivõtte režiimis.
z (Tracking focus): fotokaamera jälgib objekti ja reguleerib automaatselt
fookuse, isegi kui objekt liigub.
x Fn (funktsioon) nupp
Võite registreerida seitse funktsiooni ja aktiveerida neid funktsioone
salvestamise ajal.
1 Vajutage Fn (funktsioon) nuppu.
2 Valige vajalik funktsioon, vajutades korduvalt Fn (funktsioon) nuppu või
kasutades b/B juhtrattal.
3 Valige seadistuse väärtus, pöörates juhtketast või juhtrõngast.
EE
21
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 22 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x Juhtrõngas
Võite lemmikfunktsioonid määrata juhtrõngale: salvestamise ajal võite
seadistusi muuta, pöörates lihtsalt juhtrõngast.
x Menüüde parameetrid
Fotode salvestamise menüü
Image size
Võite valida fotode mõõdu.
Aspect Ratio
Võite valida fotode formaadi.
Quality
Seadistab fotode kvaliteedi.
Panorama: Size
Võite valida panoraamkujutiste mõõdu.
Panorama:
Direction
Seadistab panoraamkujutiste salvestamise suuna.
Ctrl with
Smartphone
Salvestab fotosid ja filme, teostades nutitelefoniga
fotokaamera kaugjuhtimist.
Drive Mode
Seadistab sarivõtte režiimi, näiteks vahetpidamata
salvestamisel.
Flash Mode
Teostab välklambi seadistusi.
Focus Mode
Võite valida teravustamise meetodi.
Autofocus Area
Võite valida teravustamise tsooni.
Soft Skin Effect
Seadistab maheda naha efekti ja selle taseme.
Smile/Face Detect.
Võite valida, et tuvastada nägusid ja automaatselt
reguleerida erinevaid seadistusi. Seadistab, et naeratuse
tuvastamisel automaatselt vabastada katikut.
Auto Object
Framing
Analüüsib stseeni, kui salvestab nägusid, lähiplaane ning
jälgiva teravustamise funktsiooniga jälgitud objekte, siis
töötleb ja talletab automaatselt parima kompositsiooniga
kujutise koopia.
EE
22
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 23 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
ISO
Reguleerib valgustundlikkust.
Metering Mode
Võite valida mõõtmisrežiimi, mis seadistab, millist
objekti osa mõõta särituse määramiseks.
Flash Comp.
Reguleerib välklambi valguse intensiivsust.
White Balance
Reguleerib kujutise värvitoone.
DRO/Auto HDR
Automaatselt kompenseerib heledust ja kontrasti.
Creative Style
Võite valida kujutise töötlusviisi.
Picture Effect
Võite valida vajaliku efekti filtri, et saada
väljendusrikkamat ja loomingulist efekti.
Clear Image Zoom
Tagab kõrgema kvaliteediga suurendatud kujutise
võrdluses digitaalse suumiga.
Digital Zoom
Teostab kujutise suumimist suurema suurendusega,
võrreldes Clear Image Zoom.
Long Exposure NR
Seadistab müra vähendamise kujutistel, millel katiku
kiirus on 1/3 sekundit või rohkem.
High ISO NR
Seadistab müra vähendamise salvestamisel kõrge
tundlikkusega.
AF Illuminator
Seadistab AF abivalguse, mis valgustab pimedat stseeni,
aidates teravustada.
SteadyShot
Seadistab SteadyShot.
Color Space
Muudab taasloodavate värvide diapasooni.
Shooting Tip List
Võimaldab ligipääsu kõikidele salvestamise nõuannetele.
Write Date
Seadistab, kas salvestada foto salvestamise kuupäeva.
Scene Selection
Võite valida eelteostatud seadistused vastavalt stseeni
tingimustele.
Memory recall
Võite valida aktiveeritava seadistuse, kui režiimi ratas on
seatud [Memory recall].
Memory
Registreerib vajalikud režiimid või kaamera seadistused.
EE
EE
23
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 24 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Filmi salvestamise menüü
File Format
Võite valida filmi failiformaadi.
Record Setting
Võite valida salvestatud filmi kaadri mõõdu.
Image Size (Dual
Rec)
Seadistab filmi salvestamise ajal salvestatud foto mõõdu.
SteadyShot
Seadistab SteadyShot.
Audio Recording
Seadistab, kas filmi salvestamise ajal salvestada heli.
Wind Noise
Reduct.
Vähendab tuule müra filmi salvestamise ajal.
Movie
Võite valida särirežiimi vastavalt objektile või efektile.
Kohanduste menüü
EE
24
FINDER/LCD
Setting
Kui kasutate elektroonilist pildiotsijat (ei ole
komplektis), seadistab meetodi, kuidas lülitada ümber
elektroonilise pildiotsija ja ekraani vahel.
Red Eye Reduction
Vähendab punasilmsuse efekti, kui kasutate välklampi.
Grid Line
Seadistab ruudujoonte kuvamise, et lihtsustada objekti
paigutamist.
Auto Review
Seadistab automaatse ülevaatamise jäädvustatud
kujutiste kuvamiseks pärast salvestamist.
DISP Button
Seadistab ekraani kuvarežiimid, mida saab valida,
vajutades DISP jutrattal.
Peaking Level
Rõhutab fookuse diapasooni kontuure kindla värviga,
teostades manuaalset teravustamist.
Peaking Color
Seadistab värvi, millist kasutada kontuuride
rõhutamiseks.
Control Ring
Määrab soovitud funktsioonid juhtrõngale.
Zoom Func. on
Ring
Seadistab juhtratta suumimise funktsiooni.
Kui valite [Step], võite teisaldada suumi positsiooni
fookuskauguse fikseeritud sammule.
Control Ring
Display
Seadistab, kas kuvada animatsiooni, kui kasutate
juhtrõngast.
Function Button
Kohandab kuvatud funktsioone, kui vajutad Fn
(funktsioon) nuppu.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 25 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Func. of Center
Button
Määrab soovitud funktsiooni kesknupule.
Func. of Left
Button
Määrab soovitud funktsiooni vasakule nupule.
Func. of Right
Button
Määrab soovitud funktsiooni paremale nupule.
MOVIE Button
Seadistab, kas alati lubada MOVIE nuppu.
MF Assist
Kuvab suurendatud kujutist, kui teravustate manuaalselt.
Focus Magnif.
Time
Seadistab, kui kaua kuvatakse suurendatud kujutist.
Face Priority
Tracking
Seadistab, kas jälgimise režiimis jälgida eelistatult
nägusid.
Face Registration
Registreerib või vahetab eelistatud inimese, kellele
teravustada.
EE
Taasesituse menüü
Send to
Smartphone
Edastab kujutisi kuvamiseks nutitelefonis.
Send to Computer
Loob kujutiste varukoopia, edastades selle võrgule
ühendatud arvutile.
View on TV
Võite vaadata kujutisi teleris, milles on aktiveeritud
võrguühendus.
Still/Movie Select
Lülitab ümber fotode/filmide näidud.
Delete
Kustutab kujutise.
Slide Show
Kuvab slaidiseanssi.
Image Index
Kuvab üheaegselt mitut kujutist.
Protect
Kaitseb kujutisi.
Specify Printing
Lisab fotole prindikorralduse märgise.
Picture Effect
Lisab kujutistele erineva tekstuuri.
Volume Settings
Reguleerib helitugevust.
Playback Display
Seadistab, kuidas kuvada portree suunitluses salvestatud
kujutist.
EE
25
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 26 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Mälukaarti tööriista menüü
Format
Vormindab mälukaarti.
File Number
Seadistab fotode ja filmide failide nummerdamise
meetodi.
Select REC Folder
Vahetab valitud kausta fotode talletamiseks.
New Folder
Loob uue kausta fotode ja filmide talletamiseks (MP4).
Recover Image DB
Taastab kujutiste andmebaasi faili ning võimaldab
salvestada ja taasesitada.
Display Card
Space
Kuvab filmide järelejäänud salvestusaega ja
salvestatavate fotode arvu mälukaartil.
Kella seadistamise menüü
Date/Time Setup
Seadistab kuupäeva ja kellaaja, samuti ülemineku
suveajale.
Area Setting
Seadistab kasutamise koha.
Seadistuste menüü
EE
Menu start
Seadistab kursori algse positsiooni menüüs ülemisel või
viimati valitud parameetril.
Mode Dial Guide
Lülitab sisse või välja režiimi ratta teejuhi (iga
salvestamise režiimi selgitus).
LCD Brightness
Seadistab ekraani heleduse.
Viewfinder Bright.
Elektroonilise pildiotsija (ei ole komplektis) kasutamisel
seadistab elektronilise pildiotsija heleduse.
Power Save
Seadistab elektrienergia säästmise funktsiooni taseme.
Power Saving Start
Time
Seadistab, kui kaua aja pärast kaamera automaatselt välja
lülitub.
PAL/NTSC
Selector
(ainult 1080 50i
ühilduvatel
mudelitel)
Muutes seadme TV formaati on filme võimalik
salvestada teises formaadis.
Upload Settings*1
Seadistab fotokaamera üleslaadimise funktsiooni, kui
kasutate Eye-Fi kaarti.
26
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 27 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
HDMI Resolution
Seadistab resolutsiooni, kui fotokaamera on ühendatud
HDMI telerile.
CTRL FOR HDMI
Käivitab fotokaamera, kasutades telerit, mis toetab
“BRAVIA” Sync.
USB Connection
Seadistab USB ühendusmeetodi..
USB LUN Setting
Parendab ühilduvust, piirates USB ühenduse
funktsioone.
USB Power Supply
Seadistab, kas varustada toitega, kasutades USB
ühendust.
Audio signals
Seadistab fotokaamera toimingute helisignaali .
WPS Push
Võite lihtsalt registreerida pääsupunkti fotokaamerale,
vajutades WPS nuppu.
Access Point
Settings
Võite pääsupunkti registreerida käsitsi.
Edit Device Name
Võite muuta seadme nimetust Wi-Fi Direct all jne.
Disp MAC Address
Kuvab kaamera MAC aadressi.
SSID/PW Reset
Lähtestab nutitelefoni ühenduse SSID ja parooli.
Airplane Mode
Võite seadistada selle seadme, et mitte teostada
juhtmevaba sidet.
Version
Kuvab fotokaamera tarkvara versiooni.
Language
Võite valida keele.
Drop Sensor
Seadistab [Drop Sensor] funktsiooni.
Demo Mode
Lülitab sisse või välja filmi taasesituse demonstratsiooni.
Initialize
Taastab vaikeseadistused.
*1
EE
Ilmub, kui fotokaamerasse on sisestatud Eye-Fi kaart (ei ole komplektis).
EE
27
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 28 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
“PlayMemories Home” funktsioonid
“PlayMemories Home” tarkvara võimaldab arvutisse importida fotosid ja
filme ning neid kasutada. “PlayMemories Home” on vajalik, et AVCHD filme
importida arvutisse.
Korraldamine
Kujutiste importimine
fotokaamerast
Kujutiste
vaatamine
kalendris
Filmide
salvestamine
plaadile
Kujutiste
ühiskasutus
Kujutiste üleslaadimine
võrguteenusesse
Kujutiste ühiskasutus
“PlayMemories
Online” abil
z “PlayMemories Home” allalaadimine (ainult Windows
operatsioonisüsteemile)
Võite “PlayMemories Home” allalaadida allnäidatud võrguaadressilt:
www.sony.net/pm
Märkused
EE
• “PlayMemories Home” installimiseks on vajalik internetiühendus.
• “PlayMemories Online” või teiste võrguteenuste kasutamiseks on vajalik
internetiühendus. “PlayMemories Online” või muud võrguteenused võivad mitte
olla saadaval mõnes riigis või regioonis.
• “PlayMemories Home” ei ühildu Mac operatsioonisüsteemiga. Kasutage
rakendusprogramme, mis on installitud Mac operatsioonisüsteemi. Täpsema
informatsiooni saamiseks külastage veebisaiti:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
28
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 29 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x “PlayMemories Home” installimine arvutisse
arvutis interneti brauserit minge näidatud
1 Kasutades
veebisaiti, siis klikkige [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Installimise
lõpetamiseks täitke
multipesale
ekraanil nähaolevad
juhised.
• Kui ilmub kutse fotokaamera
ühendamiseks arvutile,
ühendage fotokaamera
arvutile, kasutades micro USB
kaablit (komplektis).
EE
USB pesale
x “PlayMemories Home Help Guide” vaatamine
Täpsemat informatsiooni “PlayMemories Home” kasutamise kohta vaadake
“PlayMemories Home Help Guide”.
[PlayMemories Home Help Guide] ikoonil
1 Topeltklikkige
arvuti tööpinnal.
• Avamenüüst “PlayMemories Home Help Guide” juurdepääsuks:
klikkige [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• Kasutades Windows 8, valige avaekraanil [PlayMemories Home] ikoon,
et aktiveerida [PlayMemories Home], siis valige [PlayMemories Home
Help Guide] menüüst [Help].
• Üksikasjalikumat informatsiooni “PlayMemories Home” kohta võite samuti
vaadata “Cyber-shot User Guide” (2. lk) või PlayMemories Home tehnilise
toe kodulehelt (ainult inglise keeles):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
EE
29
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 30 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
“Image Data Converter” funktsioonid
Järgnevalt on toodud näited saadavatest funktsioonidest, kui kasutate “Image
Data Converter”.
• Võite redigeerida RAW kujutisi, kasutades erinevaid korrektsiooni
funktsioone, näiteks toonide kõverat ja teravust.
• Võite kujutisi reguleerida valge tasakaalu, diafragma apertuuri, loomingulise
stiili jne abil.
• Võite talletada arvutis kuvatud ja redigeeritud kujutised.
RAW kujutisi saab talletada kahel viisil: talletades kui RAW andmeid või
talletades ühiskasutuse failide formaadis.
• Võite kuvada ja võrrelda selle fotokaameraga salvestatud RAW kujutisi/
JPEG kujutisi.
• Võite kujutisi hinnata 5 taseme süsteemis.
• Võite seadistada värvimarkeeringu.
x “Image Data Converter” installimine
alla tarkvara antud internetisaidist ning
1 Laadige
installige see oma arvutisse.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac (kujutise formaat): http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
EE
30
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 31 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
x “Image Data Converter Guide” vaatamine
Täpsemat informatsiooni Image Data Converter kasutamise kohta vaadake
“Image Data Converter Guide”.
1
Windows kasutajatele:
klikkige [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help]t [Image Data Converter Ver.4].
Mac kasutajatele:
aktiveerige Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t menüü
ribal valige “Help” t “Image Data Converter Guide”.
EE
• Kasutades Windows 8, aktiveerige “Image Data Converter Ver.4” t
menüü ribal valige “Help” t “Image Data Converter Guide”.
• Täpsemat informatsiooni“Image Data Converter” kohta võite samuti
vaadata
“Cyber-shot User Guide” (2. lk) või antud “Image Data Converter”
tehnilise toe lehel (ainult inglise keeles):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
EE
31
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 32 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg
Fotode arv ja filmide salvestamise aeg võib erineda sõltuvalt salvestamise
tingimustest ja mälukaartist.
x Fotod
Kujutise mõõt: L: 20M
Kui [Aspect Ratio] on seatud [3:2]*
Maht
Kvaliteet
2 GB
Standard
295 kujutist
Fine
170 kujutist
RAW & JPEG
58 kujutist
RAW
88 kujutist
* Kui [Aspect Ratio] ei ole seadistatud [3:2], võite salvestada rohkem kujutisi kui
eelpool näidatud. (Välja arvatud, kui [Quality] on seatud [RAW].)
x Filmid
Tabelis on näidatud ligikaudne maksimaalne salvestusaeg. See on kõikide
filmifailide koguaeg. Vahetpidamata salvestamist saab teostada umbes 29
minutit (piiratud seadme tehniliste tunnustega). MP4 (12M) formaadi filmi
maksimaalne vahetpidamata salvestamise aeg on umbes 15 minutit (piiratud
2 GB failimõõdu limiidiga).
(h (tund), min (minut))
Maht
Salvestamise seadistus
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min
1440×1080 12M
VGA 3M
15 min
1 h 10 min
EE
32
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 33 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
• Filmide salvestamise aeg erineb, kuna fotokaamera salvestab VBR (muutuv
bitikiirus), mis automaatselt reguleerib kujutise kvaliteeti sõltuvalt stseenist. Kui
salvestate kiiresti liikuvat objekti, on kujutis selgem, kuid väheneb salvestusaeg,
kuna salvestamine nõuab rohkem mäluressursse.
Sõltuvalt tingimustest, objektist või kujutise kvaliteedi/mõõdu seadistusest erineb
samuti salvestusaeg.
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
Fotokaamerasse sisse ehitatud funktsioonid
• Selles juhendis selgitatakse1080 60i ühilduvaid seadmeid ja 1080 50i ühilduvaid
seadmeid.
Kontrollimaks, kas see fotokaamera ühildub 1080 60i või 1080 50i, vaadake
tähiseid fotokaamera allosal.
1080 60i ühilduv seade: 60i
1080 50i ühilduv seade: 50i
• See fotokaamera ühildub 1080 60p või 50p formaadi filmidega. Vastupidiselt
senistele standard salvestusrežiimidele, mis kasutavad ülerealaotuse meetodit,
salvestab see fotokaamera, kasutades täiskaadrilaotuse meetodit. See suurendab
resolutsiooni, andes ühtlasemad ja loomulikumad kujutised.
EE
Kasutamine ja hooldus
Käsitsege seadet hoolikalt, ärge tehke seda lahti, ärge modifitseerige, hoidke
tugevate põrutuste, näiteks löökide ja mahakukkumise eest ning ärge astuge sellele
peale. Eriti hoolikalt käsitsege objektiivi.
Märkused salvestamise/taasesituse kohta
• Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda fotokaamera
õiges töötamises.
• Fotokaamera pole tolmu- ega pritsmekindel, samuti mitte veekindel.
• Hoidke fotokaamerat vee toime eest. Kui vesi sattub fotokaamerasse, võivad
tekkida talitlushäired. Mõnel juhul ei saa fotokaamerat parandada.
• Ärge suunake fotokaamerat otse päikesele või muule eredale valgusele. See võib
põhjustada fotokaamera talitlushäireid.
• Kui on kondenseerunud niiskus, kõrvaldage see enne fotokaamera kasutamist.
• Ärge raputage fotokaamerat ega lööge selle pihta. See võib põhjustada
väärtalitlust ning võimalik, et kujutisi ei saa salvestada. Võimalik, et ei saa
kasutada salvestusmeediumit või rikutakse kujutiste andmed.
Ärge kasutage/ärge hoidke fotokaamerat alljärgnevates kohtades
• Väga kuumas, külmas või niiskes kohas
Näiteks päikese käes seisvas autos võib fotokaamera korpus deformeeruda ja see
võib põhjustada talitlushäireid.
EE
33
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 34 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
• Otsese päikese käes või kütteseadmete lähedal
Fotokaamera korpus võib muuta värvust või deformeeruda ja see võib põhjustada
talitlushäireid.
• Tugevasti vibreerivas kohas
• Kohtade lähedal, mis tekitavad tugevaid raadiolaineid, kiirgust või magnetismi.
Vastasel juhul võib kaamera kujutisi mitte õigesti salvestada või taasesitada.
• Liivases või tolmuses kohas
Ärge laske liival või tolmul sattuda fotokaamerasse. See võib põhjustada
fotokaamera talitlushäireid ning mõnel juhul ei saa vigasid enam parandada.
Kaasaskandmine
Ärge istuge toolile või mujale, kui fotokaamera asub pükste või seeliku tagataskus,
vastasel juhul võivad tekkida kaamera talitlushäired või vigastused.
Carl Zeiss objektiiv
Fotokaamera on varustatud Carl Zeiss objektiiviga, mis võimaldab saada
suurepärase kontrastiga teravaid kujutisi. Fotokaamera objektiiv on valmistatud
kooskõlas kvaliteedi tagamise süsteemiga, mille on sertifitseerinud Carl Zeiss
vastavalt Carl Zeiss kvaliteedi standarditele Saksamaal.
Märkused ekraani kohta
Ekraan on toodetud täppistehnoloogiaga, seetõttu on enam kui 99,99% pikslitest
efektiivselt kasutatavad. Siiski võivad ekraanile ilmuda püsivad väikesed mustad ja/
või erksad (valged, punased, sinised või rohelised) punktid. Need punktid on
tootmisprotsessi normaalne nähe ning ei mõjuta salvestust.
Märkused välklambi kohta
• Ärge kandke fotokaamerat välklambist hoides ning ärge tarvitage sulle suhtes
jõudu.
• Kui vesi, tolm või liiv sattub lahtisesse välklampi, võivad tekkida talitlushäired.
Fotokaamera temperatuur
Fotokaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see pole
väärtalitlus.
Ülekuumenemise vältimine
Sõltuvalt fotokaamera ja aku temperatuurist võib filmide salvestamine olla võimatu
või toide lülitub automaatselt välja, et kaitsta fotokaamerat.
Enne toite välja lülitumist või kui ei saa enam filme salvestada ilmub ekraanile
teade. Sellisel juhul jätke toide väljalülitatuks ja oodake, kuni langeb fotokaamera ja
aku temperatuur. Lülitades toite sisse, kui fotokaamera ja aku ei ole piisavalt
jahtunud, võib kaamera jälle välja lülituda või ei saa salvestada filme.
Aku laadimine
Laadides akut, mida pole kaua kasutatud, võib selle täielik täislaadimine olla võimatu.
Põhjuseks on aku omadused ning see ei ole väärtalitlus. Laadige aku veel kord.
EE
34
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 35 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Hoiatus autoriõiguste kohta
Teleprogrammid, filmid, videosalvestised ja muud materjalid võivad olla kaitstud
autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib olla õigusvastane.
Rikutud sisu või ebaõnnestunud salvestust ei kompenseerita
Sony ei kompenseeri ebaõnnestunud salvestust, salvestatud sisu kadumist või
vigastusi, mille põhjuseks on fotokaamera või salvestusmeediumi jne. talitlushäired.
Fotokaamera pinna puhastamine
Puhastage fotokaamera pinda vees veidi niisutatud pehme lapiga, siis pühkige kuiva
lapiga. Fotokaamera korpuse või katte kahjustamise vältimiseks:
– ärge kasutage kemikaale, näiteks atsetooni, bensiini, piiritust, keemilisi
EE
salvrätikuid, putukatõrjevahendeid, päevituskreemi või putukamürke jne.
Ekraani hooldus
• Kätekreemi või niisutaja jäägid ekraanil võivad lahustada selle katte. Kui mainitud
ained sattuvad ekraanile, pühkige need kohe.
• Salvrätikuga või muude vahenditega tugevasti pühkides võite vigastada katet.
• Ekraanile kleepunud sõrmejälgi või muud mustust on soovitav ettevaatlikult
eemaldada pehme lapiga.
Märkus traadita LAN kohta
Sony ei vastuta mis tahes kahjude eest, mille on põhjustanud keelatud juurdepääs
kaamerasse laaditud sihtkohtadele või nende keelatud kasutamine, või mis on
tekkinud kaotamise või varguse tagajärjel.
Märkus kaamerast vabanemise/teistele edasiandmise kohta
Isiklike andmete kaitseks täitke alljärgnevad toimingud enne kaamerast vabanemist
või selle teistele edasiandmist.
• Lähtestage kõik kaamera parameetrid, teostades [Initialize] (27. lk).
• Kustutage kõik registreeritud inimeste näod [Face Registration] (25. lk).
EE
35
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 36 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Tehnilised andmed
Fotokaamera
[Süsteem]
EE
36
Kujutise seade: 13,2 mm × 8,8 mm
(1,0 tüüp) Exmor R CMOS sensor
Fotokaamera pikslite koguarv:
umbes 20,9 megapikslit
Fotokaamera efektiivsete pikslite arv:
umbes 20,2 megapikslit
Objektiiv Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
3,6× suumiobjektiiv
f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm –
100 mm (35 mm fotokaamera filmi
ekvivalent))
F1.8 (W) – F4.9 (T)
Kui salvestate filme (16:9): 29 mm
– 105 mm*1
Kui salvestate filme (4:3): 36 mm –
128 mm*1
*1
Kui [SteadyShot] on seadistatud
[Standard].
SteadyShot: optiline
Särituse juhtimine: automaatne säritus,
diafragma apertuuri
prioriteet,katiku prioriteet,
manuaalne säritus, stseeni valik
Valge tasakaal: automaatne,
päevavalgus, vari, pilvitus,
hõõglambi valgus,
päevavalguslambi valgus (soe
valge/jahe valge/päevavalguse
valge/päevavalgus), välklamp,
värvustemperatuur/värvifilter,
kohandatud
Failiformaat:
Fotod: vastab JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (Sony ARW
2.3 formaat), DPOF ühilduvus
Filmid (AVCHD formaat):
AVCHD formaadi Ver. 2.0
ühilduvus
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kan.,
varustatud Dolby Digital Stereo
Creator
• Toodetud vastavalt Dolby
Laboratories litsentsile.
Filmid (MP4 formaat):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 kan.
Salvestusmeedium: “Memory Stick XC
Duo” media, “Memory Stick PRO
Duo” media, “Memory Stick
Micro” media, SD kaartid,
microSD mälukaartid
Välklamp: välklambi tööraadius (ISO
tundlikkus (soovitav säriindeks) on
seatud Auto):
umbes 0,3 m kuni 15,0 m
(0,98 jalga kuni 49,21 jalga) (W)
umbes 0,55 m kuni 5,7 m
(1,80 jalga kuni 18.70 jalga) (T)
[Sisend ja väljundpesad]
HDMI pesa: HDMI mikropesa
Multipesa*:
USB side
USB side: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Toetab micro USB ühilduvat seadet.
[Ekraan]
LCD ekraan:
7,5 cm (3,0 tüüp) TFT ajam
Punktide koguarv:
1 228 800 punkti
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 37 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
[Toide, üldine informatsioon]
Toide: laetav aku
NP-BX1, 3,6 V
vahelduvvoolu adapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Elektrienergia tarve (salvestamise ajal):
umbes 1,5 W
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni
40°C (32°F kuni 104°F)
Hoiutemperatuur: -20°C kuni +60°C (4°F kuni +140°F)
Mõõtmed (vastavalt CIPA):
101,6 mm × 58,1 mm × 38,3 mm
(4 tolli × 2 3/8 tolli ×
1 9/16 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal (vastavalt CIPA) (kaasaarvatud
NP-BX1 aku, “Memory Stick
Duo”):
umbes 281 g (9,9 untsi)
Mikrofon: stereo
Kõlar: mono
Exif Print: ühilduv
PRINT Image Matching III: ühilduv
[Traadita LAN]
Toetatud standard: IEEE 802.11 b/g/n
Sagedus: 2,4GHz
Toetatud turvaprotokollid: WEP/WPAPSK/WPA2-PSK
Konfiguratsiooni meetod: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/manuaalselt
Juurdepääsu meetod: infrastruktuuri
režiim
NFC: vastab NFC Forum Type 3 Tag
Vahelduvvoolu adapter
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D
Toide: 100 V kuni 240 V
vahelduvvool, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Väljundpinge: 5 V alalisvool, 0,5 A
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni
40°C (32°F kuni 104°F)
Hoiutemperatuur: -20°C kuni +60°C
(-4°F kuni +140°F)
Mõõtmed:
umbes 50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 tolli × 7/8 tolli ×
2 1/4 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal:
USA ja Kanada mudelitel: umbes
48 g (1,7 untsi)
Teiste riikide või regioonide
mudelitel: umbes 43 g (1,5 untsi)
EE
Laetav aku
NP-BX1
Kasutatav aku: liitiumioonaku
Maksimaalne pinge: 4,2 V alalisvool
Nominaalpinge: 3,6 V alalisvool
Maksimaalne laadimispinge: 4,2 V
alalisvool
Maksimaalne laadimise voolutugevus:
1,89 A
Maht: 4,5 Wh (1240 mAh)
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi
tunnuseid võidakse muuta eelneva
hoiatuseta.
EE
37
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 38 Friday, July 12, 2013 10:28 PM
Kaubamärgid
• Järgnevad tähised on Sony
Corporation kaubamärgid.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ja “AVCHD
Progressive” logotüüp on Panasonic
Corporation ja Sony Corporation
kaubamärgid.
• Dolby ja topelt D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface nimetused,
samuti HDMI logotüüp on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid USAs ja
teistes riikides.
• Windows on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk USAs ja/
või teistes riikides.
• Mac, App Store on Apple Inc.
registreeritud kaubamärgid.
• iOS on Cisco Systems, Inc. ja/või
tema tütarettevõtete registreeritud
kaubamärk või kaubamärk USAs ja/
või teistes riikides.
• SDXC logotüüp on SD-3C, LLC
kaubamärk.
• Android, Google Play on Google Inc.
kaubamärgid.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotüüp, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• N Mark on NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud
kaubamärk USAs ja teistes riikides.
• DLNA ja DLNA CERTIFIED on
Digital Living Network Alliance
kaubamärgid.
•“
” ja “PlayStation” on Sony
Computer Entertainment Inc.
registreeritud kaubamärgid.
• Facebook ja “f” logotüüp on
Facebook, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• YouTube ja YouTube logotüüp on
Google Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• Eye-Fi on Eye-Fi, Inc. kaubamärk.
• Peale selle on antud juhendis
kasutatud süsteemide ja toodete
nimetused nende vastavate loojate
või tootjate kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Siiski ei
kasutata ™ või ® tähiseid selles
juhendis kõigil juhtudel.
• Võite kasutada PlayStation 3,
allalaadides PlayStation 3 ettenähtud
rakendustarkvara PlayStation
Store`ist (kus on saadaval).
• PlayStation 3 ettenähtud
rakendustarkvarale on vajalik
PlayStation Network konto ja
rakendustarkvara allalaadimine. See
on saadaval regioonides, kus töötab
PlayStation Store.
Lisainformatsiooni selle toote
kohta ja vastused sagedamini
esitatud küsimustele leiate Sony
klienditoe kodulehelt.
EE
38
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
010GB1CEH.fm Page 39 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
4-465-973-41(1)
Skaitmeninis fotoaparatas/naudojimo instrukcija
DSC-RX100M2
LT
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 2 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Lietuviškai
Kai norite sužinoti daugiau apie fotoaparatą
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” yra tiesioginio ryšio instrukcija.
Perskaitykite ją, kai norite skaityti detalius nurodymus apie
daugelį fotoaparato funkcijų.
1 Aplankykite Sony techninio rėmimo interneto svetainę.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Išsirinkite savo šalį arba regioną.
3 Techninio rėmimo interneto svetainėje ieškokite savo
fotoaparato modelio pavadinimo.
• Patikrinkite modelio pavadinimą fotoaparato apačioje.
Vediklio atvaizdavimas
Šis fotoaparatas turi vidinį funkcijų vediklį.
MENU
/
(fotoaparato vediklis)
fotoaparato vediklis
Fotoaparate atvaizduojami paaiškinimai apie MENU parametrus ir nuostatų
reikšmes.
1 Paspauskite MENU mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą MENU parametrą, po to paspauskite /
(fotoaparato vediklis) mygtuką.
LT
2
Fotografavimo patarimas
Fotoaparatas atvaizduoja fotografavimo patarimus atitinkamai išrinktai
fotografavimo veiksenai.
1 Įrašymo būsenoje paspauskite / (fotoaparato vediklis) mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą įrašymo patarimą, po to paspauskite valdymo ratuko z.
Pasirodo fotografavimo patarimas.
• Galite ekrane perstumti parodymus naudodami v/V, ir keisti
fotografavimo patarimus naudodami b/B.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 3 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį
žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos numerius, kai dėl šio įrenginio kreipiatės į
Sony platintoją.
Modelio nr. DSC-RX100M2
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.
LT
SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO
-IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO!
SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO KILIMO ARBA
SROVĖS SMŪGIO GAVIMO RIZIKĄ, BŪTINAI
LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma neatitinka elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį, kuris
atitinka elektros lizdą.
DĖMESIO!
[ Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti
cheminius nudegimus. Laikykitės toliau minėtų saugumo priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite jį nuo smūgių arba didelės jėgos, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F), poveikio,
pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėje pastatyto
automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LT
3
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 4 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony akumuliatorių kroviklį arba įrenginį, kuris
gali įkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra nurodyta instrukcijoje.
[ Kintamosios srovės adapteris
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros lizdo, jeigu naudosite kintamosios srovės
adapterį. Nedelsdami atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jeigu įrenginio naudojimo metu
kyla sutrikimai.
Klientams JAV ir Kanadoje
[ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius yra įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą, išnaudotus akumuliatorius nugabendami į
arčiausią surinkimo ir perdirbimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie akumuliatorių perdirbimą,
skambinkite nemokamu telefono numeriu
1-800-822-8837 arba aplankykite interneto svetainę http://
www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio jonų akumuliatorių arba tokių, kurių elektrolitas
yra ištekėjęs.
[ Akumuliatorius
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi
toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet
kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio
veikimą.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Šis įrenginys atitinka FCC/IC spinduliavimo sąlygų reikalavimų ribojimus, kurie yra
nustatyti nekontroliuojamai aplinkai, ir atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires,
nurodytas IC radijo dažnių (RF) poveikio sąlygų OET65 ir RSS-102 priede C. Šio
įrenginio RF energijos lygis yra labai žemas, ir to pakanka, kad jį būtų galima laikyti
atitinkančiu be ypatingo absorbcijos intensyvumo (SAR) išbandymo.
LT
4
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 5 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima skambinti tik ryšium su klausimais, kurie yra susiję su FCC.
[ Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
LT
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC-RX100M2
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos
dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2)
šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali
sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Nestatykite ir nenaudokite šio įrenginio kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.
[ DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra tiesiogiai
patvirtinti šioje naudojimo instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo įrenginiu anuliavimo
priežastimi.
[ Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti B
klasės skaitmeniniams įrenginiams sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos nuo kenksmingų triukšmų užtikrinimui,
naudojant įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys gamina, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra pastatytas ir nėra naudojamas
atitinkamai gamintojo nurodymams, gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys
sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų priėmimo kenksmingus trukdžius, kuriuos galima
nustatyti, išjungiant ir įjungiant įrenginį, siekiant išvengti trukdžių, yra rekomenduojama
atlikti vieną arba kelis toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/TV remonto specialistu.
LT
5
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 6 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam įrenginiui
nustatyti ribojimai būtų taikomi atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B skyriui.
Klientams Kanadoje
Šis įrenginys atitinka Industry Canada radijo ryšių, nereikalaujančių licencijos, RSS
standartą (-us).
Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius,
kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Klientams Europoje
[ Pastaba klientams, kurių šalims galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie
gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Sony Corporation pareiškia, kad šis DSC-RX100M2 skaitmeninis fotoaparatas atitinka
1999/5/EC direktyvos pagrindines taisykles ir kitus susietus reikalavimus. Norėdami gauti
išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas sąlygas
dėl sujungimo kabelių naudojimo, kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).
[ Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų perdavimo pertraukimą pusiaukelyje (nesėkmingas
duomenų siuntimas), pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
LT
6
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 7 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
[ Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį
produktą, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
LT
[ Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio
elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos
utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai
išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
Pastaba klientams Jungtinėje Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris atitinka BS
1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio nurodytas
srovės stiprumas atitinka komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą ir kuris yra
patvirtintas ASTA arba BSI iki BS 1362 (su
arba
ženklu).
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
LT
7
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 8 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, po
saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite kištuko be
pritvirtinto saugiklio dangtelio. Jeigu pametėte saugiklio dangtelį, susisiekite su arčiausio
Sony serviso centro atstovu.
Klientams Singapūre
Įpakavimo turinio patikrinimas
Skliausteliuose yra nurodytas skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamas akumuliatorius NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Srovės laidas (nėra komplektuojamas su JAV ir Kanados modeliais) (1)
• Rankinis dirželis (1)
• Dirželio adapteris (2)
(Dirželio adapteriai yra naudojami peties dirželio tvirtinimui (nekompl.), kaip yra
atvaizduota iliustracijoje.)
• Naudojimo instrukcija (ši instrukcija) (1)
LT
8
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 9 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
A Užrakto mygtukas
B Veiksenų ratukas
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture
Priority)/ (Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep
LT
Panorama)/
(Scene Selection)
C Fotografavimui: W/T (mastelis)
svirtelė
Atvaizdavimui: Indeksų/
atvaizdavimo mastelio keitimo
svirtelė
D Laikmačio indikatorius/šypsenos
nustatymo užrakto indikatorius/
AF apšvietimas
E Maitinimo/įkrovimo indikatorius
F ON/OFF (maitinimas) mygtukas
G Daugialypės terpės sąsajos
lizdas*
H Blykstė
• Neuždenkite blykstės pirštais.
• Kai naudojate blykstę, ji
automatiškai išsistumia. Jeigu
nenaudojate blykstės,
paspauskite ją ranka į apačią.
I Mikrofonas
J Dirželio tvirtinimo ąselė
K Valdymo žiedas
L Wi-Fi jutiklis (integruotas)
M Objektyvas
N Šviesos jutiklis
O LCD ekranas
P Fn (funkcija) mygtukas
LT
9
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 10 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Q MOVIE (vaizdo įrašas)
mygtukas
R Multi lizdas
• Remia su mikro USB suderinamą
įrenginį.
S HDMI mikro lizdas
T MENU mygtukas
U Valdymo ratukas
V
(atvaizduoti) mygtukas
W / (fotoaparato vediklis/
ištrinti) mygtukas
X Akumuliatoriaus skyrelis
Y Akumuliatoriaus išstūmimo
svirtelė
Z Trikojo tvirtinimo lizdas
autorizuoto Sony aptarnavimo centro
atstovu. Galite taip pat naudoti
priedus, kurie yra suderinami su
priedų tvirtinimo lizdu. Nėra
garantuojami veiksmai su kitų
gamintojų priedais.
• Prisukite trikojį varžtu, kuris yra
trumpesnis už 5,5 mm (7/32
colio). Priešingu atveju
fotoaparato nebus įmanoma gerai
pritvirtinti, ir taip jį galima
sugadinti.
wj Prieigos indikatorius
wk Atminties kortelės skyrelis
wl Akumuliatoriaus/atminties
kortelės skyrelio dangtelis
e;
(N ženklas)
• Palieskite ženklą, kai fotoaparatą
prijungiate prie išmaniojo
telefono, kuris turi NFC funkciją.
• NFC (Near Field
Communication) yra mažo
veikimo radiuso bevielio ryšio
technologijos tarptautinis
standartas.
ea Garsiakalbis
LT
10
* Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie priedus, kurie yra
suderinami su daugialypės terpės
sąsajos lizdu, aplankykite Sony
interneto svetainę arba susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 11 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Akumuliatoriaus įdėjimas
Akumuliatoriaus išstūmimo svirtelė
1 Atidarykite skyrelio dangtelį.
akumuliatorių.
2 Įdėkite
• Paspaudę akumuliatoriaus išstūmimo svirtelę, įdėkite akumuliatorių,
LT
kaip yra atvaizduota iliustracijoje. Įsitikinkite, kad po akumuliatoriaus
įdėjimo akumuliatoriaus išstūmimo svirtelė yra užfiksuota.
• Jeigu uždarysite skyrelio dangtelį, kai akumuliatorius bus įdėtas
neteisingai, įmanoma, sugadinsite fotoaparatą.
LT
11
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 12 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Akumuliatoriaus įkrovimas
Klientams JAV ir Kanadoje
Srovės laidas
Klientams kitose šalyse/
regionuose
Maitinimo/įkrovimo
indikatorius
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: įkrovimas yra
baigtas
Blyksi:
kilo įkrovimo klaida arba
įkrovimas laikinai yra
nutrauktas, nes
fotoaparato temperatūra
nėra pritaikytame
diapazone
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės
1 adapterio
(kompl.) naudodami mikro USB kabelį
(kompl.).
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie elektros
2 lizdo.
LT
Maitinimo/įkrovimo indikatorius šviečia oranžine spalva, ir prasideda
įkrovimas.
• Išjunkite fotoaparatą, kai įkraunate akumuliatorių.
• Galima įkrauti ir dalinai išsikrovusį akumuliatorių.
• Kai maitinimo/įkrovimo indikatorius blyksi ir įkrovimas nėra baigtas,
išimkite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių.
12
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 13 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Pastabos
• Jeigu fotoaparato maitinimo/įkrovimo indikatorius blyksi, kai kintamosios srovės
adapteris yra prijungtas prie elektros lizdo, jis nurodo, kad įkrovimas laikinai yra
pertrauktas, nes temperatūra yra už rekomenduojamo diapazono ribų. Įkrovimas
bus tęsiamas, kai temperatūra vėl bus pritaikytame diapazone. Akumuliatorių yra
rekomenduojama įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F) temperatūroje.
• Įmanoma, akumuliatorius nebus įkrautas efektyviai, jeigu jo kontaktai yra
nešvarūs. Tokiu atveju lengvai nuvalykite dulkes nuo akumuliatoriaus kontaktų
minkšta skepetėle arba vatos tamponu.
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie lengvai prieinamo elektros
lizdo. Jeigu kintamosios srovės adapterio naudojimo metu kyla veikimo
problemos, nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo, kad įrenginį
atjungtumėte nuo maitinimo šaltinio.
• Po įkrovimo baigimo atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo.
• Būtinai naudokite tik originalų Sony akumuliatorių, mikro lizdo USB kabelį
(kompl.) ir kintamosios srovės adapterį (kompl.).
• Maitinimas nėra tiekiamas fotografavimo/atvaizdavimo metu, jeigu fotoaparatas
yra prijungtas prie elektros lizdo naudojant komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį. Kad fotoaparatui būtų tiekiamas maitinimas fotografavimo/atvaizdavimo
metu, naudokite AC-UD10 (nekompl.) arba AC-UD11 (nekompl.) kintamosios
srovės adapterį.
• Įmanoma, kintamosios srovės adapteris AC-UD11 nebus prieinamas kai kuriose
šalyse/regionuose.
LT
x Įkrovimo trukmė (pilnas įkrovimas)
Įkrovimo trukmė yra apytiksliai 230 minučių naudojant kintamosios srovės
adapterį (kompl.).
Pastaba
• Lentelėje yra nurodyta įkrovimo trukmė, naudojant visai išsikrovusį akumuliatorių
25°C (77°F) temperatūroje. Įkrovimas gali užimti daugiau laiko priklausomai nuo
naudojimo ir aplinkos sąlygų.
LT
13
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 14 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x Įkrovimas, prijungus prie kompiuterio
Akumuliatorių įmanoma įkrauti, fotoaparatą mikro USB kabeliu prijungus prie
kompiuterio.
prie USB lizdo
Pastaba
• Įsidėmėkite toliau minėtą, kai įkraunate, naudodami kompiuterį.
– Jeigu fotoaparatas yra prijungtas prie nešiojamo kompiuterio, kuris nėra
prijungtas prie kintamosios srovės elektros tinklo, nešiojamo kompiuterio
akumuliatorius išsikraus. Neįkraukite ilgai.
– Neįjunkite/neišjunkite ir nepaleiskite kompiuterio kartotinai, bei neaktyvuokite
kompiuterio iš miego būsenos, kai tarp fotoaparato ir kompiuterio yra sudarytas
USB ryšys. Dėl to gali kilti fotoaparato veikimo sutrikimai. Prieš kompiuterio
įjungimą/išjungimą, paleidimą kartotinai arba aktyvavimą iš miego būsenos
atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Įkrovimas nėra garantuojamas, naudojant vartotojo pagamintą arba modifikuotą
kompiuterį.
LT
14
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 15 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir vaizdų skaičius,
kurį galima fotografuoti/atvaizduoti
Fotografavimas (vaizdai)
Akumuliatoriaus
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Apytiksliai 175 min.
Apytiksliai 350 vaizdų
Vaizdo įrašo paprastas
įrašymas
Apytiksliai 45 min
—
Vaizdo įrašo nepertraukiamas
įrašymas
Apytiksliai 80 min.
—
Atvaizdavimas (vaizdai)
Apytiksliai 250 min.
Apytiksliai 5000 vaizdų
LT
Pastabos
• Nurodytas vaizdų skaičius yra taikomas toje situacijoje, kai akumuliatorius yra
pilnai įkrautas. Vaizdų skaičius gali sumažėti priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
• Vaizdų skaičius, kurį galima fotografuoti, yra nustatytas šiomis sąlygomis:
– naudojant Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) laikmeną (nekompl.);
– akumuliatorius yra naudojamas 25°C (77°F) temperatūroje.
• “Įrašymas (vaizdai)” skaičiaus matavimo metodo pagrinde yra CIPA standartas, ir
matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP yra nustatytas į [Display All Info.];
– fotografavimas yra atliekamas po kiekvienų 30 sekundžių;
– mastelis yra pakaitomis keičiamas tarp W ir T galo;
– blykstė suveikia kiekvieną antrą fotografavimo kartą;
– maitinimas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas po kiekvienų dešimties
fotografavimo kartų.
• Vaizdo įrašo įrašymo trukmės minutėse matavimo metodo pagrinde yra CIPA
standartas, ir matavimai yra atlikti šiomis fotografavimo sąlygomis:
– Įrašymo nuostata: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Vaizdo įrašo paprastas įrašymas: akumuliatoriaus veikimo trukmė
apskaičiuojama atsižvelgiant į įrašymo kartotinį pradėjimą/pertraukimą,
mastelio keitimą, fotoaparato įjungimą/išjungimą ir t.t.
– Vaizdo įrašo nepertraukiamas įrašymas: akumuliatoriaus veikimo trukmė
apskaičiuojama atsižvelgiant į nepertraukiamą įrašymą, kol nepasiekiamas
ribojimas (29 minutės), po to įrašymas yra tęsiamas dar kartą paspaudžiant
MOVIE mygtuką. Nėra naudojamos kitos funkcijos, pavyzdžiui, mastelio
keitimas.
LT
15
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 16 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
Įsitikinkite, kad nuskeltas kampas
yra nukreiptas teisingai.
1 Atidarykite skyrelio dangtelį.
atminties kortelę (nekompl.).
2 Įdėkite
• Nuskeltą kampą nukreipkite, kaip yra atvaizduota iliustracijoje, ir
įdėkite atminties kortelę, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
3 Uždarykite dangtelį.
LT
16
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 17 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Atminties kortelė
A
B
C
D
E
Vaizdams
Vaizdo įrašams
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
(tik Mark2)
SD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSD atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDHC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
microSDXC atminties kortelė
(4 klasė arba
spartesnė)
LT
• Šioje instrukcijoje lentelėje nurodyti gaminiai yra vadinami taip:
A: “Memory Stick XC Duo” laikmena
B: “Memory Stick PRO Duo” laikmena
C: “Memory Stick Micro” laikmena
D: SD kortelė
E: microSD atminties kortelė
Pastaba
• Kai su šiuo fotoaparatu naudojate “Memory Stick Micro” laikmeną arba microSD
atminties kortelę, būtinai naudokite atitinkamą adapterį.
x Atminties kortelės/akumuliatoriaus išėmimas
Atminties kortelė: vieną kartą paspauskite atminties kortelę, kad ją
išstumtumėte.
Akumuliatorius: pastumkite akumuliatoriaus išstūmimo svirtelę. Nenumeskite
akumuliatoriaus.
Pastaba
• Neišimkite atminties kortelės/akumuliatoriaus, kai šviečia prieigos indikatorius
(9 psl.). Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelėje esančius duomenis.
LT
17
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 18 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Maitinimo/įkrovimo indikatorius (žalias)
Valdymo ratukas
Parametrų išsirinkimui: b/B
Nustatykite datos ir laikrodžio
reikšmes: v/V/ /
Patvirtinimui: z
ON/OFF (maitinimas) mygtuką.
1 Paspauskite
Kai fotoaparatą įjungiate pirmą kartą, pasirodo datos ir laikrodžio
nustatymo langas.
• Gali praeiti kažkiek laiko, kol maitinimas įsijungs ir bus galima naudoti
fotoaparatą.
Įsitikinkite, kad [Enter] yra išrinktas ekrane, po to
2 paspauskite
valdymo ratuko z.
Išsirinkite reikalingą geografinį regioną, atlikdami
3 ekrane
pateiktus nurodymus, po to paspauskite z.
[Daylight Svg.:], datą ir [Date Format:], po
4 Nustatykite
to paspauskite z.
• Vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis yra 12:00 PM.
5 Įsitikinkite, kad [Enter] yra išrinktas, po to paspauskite z.
LT
18
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 19 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Vaizdų fotografavimas/vaizdo įrašų įrašymas
Neuždenkite blykstės.
Užrakto mygtukas
W/T
(mastelis)
svirtelė
Veiksenų ratukas
: išmani automatinė veiksena
: vaizdo įrašas
W: sumažinti
T: padidinti
LT
MOVIE
Vaizdų fotografavimas
Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad
1 sureguliuotumėte
fokusą.
Kai objektas yra fokuse, nuskamba garso signalas ir šviečia z arba
indikatorius.
Iki galo paspauskite užrakto mygtuką, kad
2 fotografuotumėte
vaizdą.
Vaizdo įrašų įrašymas
Paspauskite MOVIE (vaizdo įrašas) mygtuką, kad
1 pradėtumėte
įrašymą.
• Mastelio keitimui naudokite W/T (mastelis) svirtelę.
• Paspauskite užrakto mygtuką, kad vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuotumėte vaizdus.
Dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką, kad
2 pertrauktumėte
įrašymą.
Pastabos
• Netraukite blykstės į viršų ranka. Priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
• Kai mastelio keitimo funkciją naudojate vaizdo įrašo įrašymo metu, yra įrašomas
fotoaparato veikimo garsas. Įmanoma, bus įrašytas ir MOVIE mygtuko
paspaudimo garsas, kai baigsite vaizdo įrašo įrašymą.
LT
19
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 20 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
• Nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti apytiksliai 29 minutes, kai
temperatūra yra 25°C (77°F) ir fotoaparatas naudoja pradines nuostatas. Kai
vaizdo įrašo įrašymas yra baigtas, galite tęsti įrašymą, dar kartą paspausdami
MOVIE mygtuką. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros įrašymas gali būti
pertrauktas, siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Vaizdų atvaizdavimas
W: sumažinti
T: padidinti
Valdymo ratukas
Fn (funkcija)
(atvaizduoti)
/
(ištrinti)
Vaizdų išsirinkimui:B (sekantis)/
b (ankstesnis) arba pasukite
valdymo ratuką
Patvirtinimui: z
(atvaizduoti) mygtuką.
1 Paspauskite
• Galite perjungti tarp vaizdų atvaizdavimo ir vaizdo įrašų atkūrimo
būsenos išrinkdami MENU t
1 t [Still/Movie Select].
x Sekančio/ankstesnio vaizdo išsirinkimas
Išsirinkite vaizdą, paspausdami valdymo ratuko B (sekantis)/b (ankstesnis)
arba pasukdami valdymo ratuką. Valdymo ratuko centre paspauskite z, kad
atkurtumėte vaizdo įrašus.
x Vaizdo ištrynimas
1 Paspauskite / (ištrinti) mygtuką.
2 Valdymo ratuko v pagalba išsirinkite [Delete], po to paspauskite z.
x Vaizdo pasukimas
Paspauskite Fn (funkcija) mygtuką.
LT
x Grįžimas į vaizdų fotografavimo būseną
20 Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 21 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Susipažinimas su kitomis funkcijomis
Kitas funkcijas galima valdyti valdymo ratuko, MENU mygtuko ir t.t. pagalba.
Valdymo žiedas
MENU
LT
Fn (funkcija)
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (Display Contents): galite keisti ekrano parodymus.
(Flash Mode): galite fotografavimui išsirinkti blykstės veikseną.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): galite sureguliuoti vaizdo
šviesumą. Galite keisti [Bkground Defocus], [Brightness], [Color],
[Vividness] ir [Picture Effect], kai fotografavimo veiksena yra nustatyta į
[Intelligent Auto] arba [Superior Auto].
/
(Drive Mode): galite naudoti laikmatį ir fotografuoti, naudodami
vaizdų serijos fotografavimo veikseną.
z (Tracking focus): fotoaparatas seka objektą ir automatiškai sureguliuoja
fokusą, net jeigu objektas juda.
x Fn (funkcija) mygtukas
Galite registruoti septynias funkcijas ir aktyvuoti šias funkcijas, kai fotografuojate.
1 Paspauskite Fn (funkcija) mygtuką.
2 Išsirinkite reikalingą funkciją kartotinai paspausdami Fn (funkcija)
mygtuką arba naudodami valdymo ratuko b/B.
3 Išsirinkite nuostatos reikšmę, pasukdami valdymo ratuką arba valdymo
žiedą.
LT
21
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 22 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x Valdymo žiedas
Valdymo žiedui galite priskirti daugiausiai naudojamas funkcijas; kai
fotografuojate, nuostatas galima sureguliuoti paprasčiausiai pasukant valdymo
žiedą.
x Meniu parametrai
Vaizdų fotografavimo meniu
LT
Image size
Galite išsirinkti vaizdų dydį.
Aspect Ratio
Galite išsirinkti vaizdų formatą.
Quality
Vaizdų kokybės nustatymui.
Panorama: Size
Galite išsirinkti panoraminių vaizdų dydį.
Panorama:
Direction
Galite nustatyti panoraminių vaizdų fotografavimo
kryptį.
Ctrl with
Smartphone
Vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų įrašymui
fotoaparatą valdant išmaniuoju telefonu.
Drive Mode
Vaizdų serijos fotografavimo veiksenos nustatymui,
pavyzdžiui, nepertraukiamo fotografavimo nustatymui.
Flash Mode
Galite sureguliuoti blykstės nuostatas.
Focus Mode
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo metodą.
Autofocus Area
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo zoną.
Soft Skin Effect
Galite nustatyti švelnios odos efektą ir jo lygį.
Smile/Face Detect.
Galite išsirinkti, kad būtų automatiškai atpažįstami
veidai ir sureguliuojamos skirtingos nuostatos. Galite
nustatyti, kad būtų automatiškai paleidžiamas užraktas,
kai yra nustatyta šypsena.
Auto Object
Framing
Analizuojami vaizdai, kai fotografuojate veidus, stambaus
plano vaizdus ir sekimo su fokuso sureguliavimu funkcijos
pagalba sekamus objektus, po to automatiškai apdorojami ir
išsaugoma vaizdo kopija su geresne kompozicija.
ISO
Šviesos jautrumo sureguliavimui.
Metering Mode
Galite išsirinkti apšviestumo matavimo veikseną, kuri
nustato, kurią objekto dalį matuoti ekspozicijos nustatymui.
Flash Comp.
Blykstės šviesos intensyvumo sureguliavimui.
22
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 23 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
White Balance
Galite sureguliuoti vaizdo spalvų atspalvius.
DRO/Auto HDR
Šviesumo ir kontrasto automatiniam kompensavimui.
Creative Style
Galite išsirinkti vaizdo apdorojimo būdą.
Picture Effect
Galite išsirinkti reikalingą efekto filtrą, kad gautumėte
ryškesnį ir meninį efektą.
Clear Image Zoom
Užtikrina aukštesnės kokybės padidintą vaizdą, palyginti
su skaitmeniniu mastelio keitimu.
Digital Zoom
Vaizdo mastelis yra keičiamas daugiau, palyginti su
Clear Image Zoom.
Long Exposure NR
Galite nustatyti triukšmų sumažinimą vaizdams, kurių
išlaikymas yra 1/3 sekundės arba daugiau.
High ISO NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui fotografavimui su
aukštu jautrumu.
AF Illuminator
AF apšvietimo, kuris apšviečia tamsią aplinką
padėdamas sureguliuoti fokusą, nustatymui.
SteadyShot
SteadyShot nustatymui.
Color Space
Atvaizduojamų spalvų diapazono keitimui.
Shooting Tip List
Leidžia prieiti prie visų fotografavimo patarimų.
Write Date
Galite nustatyti, ar vaizdą fotografuoti su vaizde uždėta
data.
Scene Selection
Galite išsirinkti iš anksto sureguliuotas nuostatas
atitinkamai aplinkai.
Memory recall
Galite išsirinkti nuostatą, kurią aktyvuoti, kai veiksenų
ratukas yra nustatytas į [Memory recall].
Memory
Galite registruoti reikalingas veiksenas arba fotoaparato
nuostatas.
LT
Vaizdo įrašo įrašymo meniu
File Format
Galite išsirinkti vaizdo įrašo failo formatą.
Record Setting
Galite išsirinkti įrašyto vaizdo įrašo kadro dydį.
Image Size (Dual
Rec)
Galite nustatyti vaizdo įrašo įrašymo metu
fotografuojamų vaizdų dydį.
SteadyShot
SteadyShot nustatymui.
LT
23
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 24 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Audio Recording
Galite nustatyti, ar vaizdo įrašo įrašymo metu įrašyti garsą.
Wind Noise
Reduct.
Galite nustatyti, ar sumažinti vėjo sukeliamus triukšmus
vaizdo įrašo įrašymo metu.
Movie
Galite išsirinkti ekspozicijos veikseną atitinkamai
objektui arba efektui.
Pritaikomas meniu
LT
FINDER/LCD
Setting
Kai naudojate elektroninį vaizdo ieškiklį (nekompl.),
galite nustatyti metodą, kaip perjungti tarp elektroninio
vaizdo ieškiklio ir ekrano.
Red Eye Reduction
Galite sumažinti raudonų akių efektą, kai naudojate
blykstę.
Grid Line
Galite nustatyti linijų tinklelio atvaizdavimą, kad būtų
lengviau sekti objektą.
Auto Review
Galite nustatyti automatinę peržiūrą, kad po fotografavimo
būtų atvaizduojamas nufotografuotas vaizdas.
DISP Button
Ekrano parodymų atvaizdavimo veiksenų, kurias galima
išsirinkti paspaudžiant valdymo ratuko DISP,
nustatymui.
Peaking Level
Fokuso diapazono kontūrų akcentavimui nustatyta
spalva, kai sureguliuojate fokusą rankiniu būdu.
Peaking Color
Spalvos, kurią naudoti kontūrų akcentavimui, išsirinkimui.
Control Ring
Reikalingos funkcijos priskyrimui valdymo žiedui.
Zoom Func. on
Ring
Galite nustatyti valdymo žiedo mastelio keitimo funkciją.
Kai išsirenkate [Step], galite perkelti mastelio keitimo
poziciją į židinio nuotolio fiksuotą žingsnį.
Control Ring
Display
Galite nustatyti, ar atvaizduoti animaciją, kai yra
naudojamas valdymo žiedas.
Function Button
Atvaizduojamų funkcijų pritaikymui, kai paspaudžiate
Fn (funkcija) mygtuką.
Func. of Center
Button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui centriniam mygtukui.
Func. of Left
Button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui kairiajam mygtukui.
24
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 25 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Func. of Right
Button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui dešiniajam mygtukui.
MOVIE Button
Galite nustatyti, ar visada aktyvuoti MOVIE mygtuką.
MF Assist
Atvaizduoja padidintą vaizdą, kai fokusą sureguliuojate
rankiniu būdu.
Focus Magnif.
Time
Galite nustatyti, kiek ilgai atvaizduoti padidintą vaizdą.
Face Priority
Tracking
Galite nustatyti, ar sekimo veiksenos naudojimo metu
pagal pirmenybę sekti veidus.
Face Registration
Pagrindinio žmogaus, į kurį sureguliuoti fokusą,
registravimui ar keitimui.
LT
Atvaizdavimo meniu
Send to
Smartphone
Galite persiųsti vaizdus, kad galėtumėte atvaizduoti
išmaniajame telefone.
Send to Computer
Yra sukuriamos vaizdų atsarginės kopijos, juos persiunčiant
į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Galite atvaizduoti vaizdus per TV, kurio tinklo ryšys yra
aktyvuotas.
Still/Movie Select
Galite perjungti vaizdų/vaizdo įrašų parodymus.
Delete
Galite ištrinti vaizdą.
Slide Show
Skaidrių rodymui.
Image Index
Vienu metu yra atvaizduojami keli vaizdai.
Protect
Galite apsaugoti vaizdą.
Specify Printing
Galite vaizdui priskirti spausdinimo komandos ženklą.
Picture Effect
Galite vaizdams priskirti skirtingą tekstūrą.
Volume Settings
Garso lygio sureguliavimui.
Playback Display
Galite nustatyti, kaip atvaizduoti portreto orientacija
nufotografuotą vaizdą.
LT
25
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 26 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Atminties kortelės įrankio meniu
Format
Galite sužymėti atminties kortelę.
File Number
Galite nustatyti vaizdų ir vaizdo įrašų failų numeravimo
metodą.
Select REC Folder
Galite keisti išrinktą aplanką, kuriame išsaugoti vaizdus.
New Folder
Naujo aplanko sukūrimui, kuriame išsaugoti vaizdus ir
vaizdo įrašus (MP4).
Recover Image DB
Galite atgauti vaizdų duomenų bazės failą ir leisti
fotografuoti ir atvaizduoti.
Display Card
Space
Galite atvaizduoti likusią vaizdo įrašų įrašymo trukmę ir
įmanomų išsaugoti atminties kortelėje vaizdų skaičių.
Laikrodžio nustatymo meniu
Date/Time Setup
Galite nustatyti datą ir laikrodį, bei perjungimą į vasaros
laiką.
Area Setting
Galite nustatyti naudojimo vietą.
Nuostatų meniu
Menu start
Galite nustatyti žymeklio pradinę poziciją meniu ant
viršutinio arba paskutinio išrinkto parametro.
Mode Dial Guide
Veiksenų ratuko vediklio (kiekvienos fotografavimo
veiksenos aprašymas) įjungimui ar išjungimui.
LCD Brightness
Galite nustatyti ekrano šviesumą.
Viewfinder Bright.
Kai naudojate elektroninį vaizdo ieškiklį (nekompl.),
galite nustatyti elektroninio vaizdo ieškiklio šviesumą.
Power Save
Galite nustatyti elektros taupymo funkcijos lygį.
Power Saving Start
Time
Galite nustatyti, po kiek laiko fotoaparatas turi
automatiškai išsijungti.
PAL/NTSC
Selector
(tik su 1080 50i
suderinamiems
modeliams)
Keičiant įrenginio TV formatą, galima įrašyti kitu vaizdo
įrašų formatu.
LT
26
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 27 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Upload Settings*1
Galite nustatyti fotoaparato nusiuntimo funkciją, kai
naudojate Eye-Fi kortelę.
HDMI Resolution
Galite nustatyti raišką, kai fotoaparatas yra prijungtas
prie HDMI TV.
CTRL FOR HDMI
Galite valdyti fotoaparatą naudodami televizorių, kuris
remia “BRAVIA” Sync.
USB Connection
USB ryšio metodo nustatymui.
USB LUN Setting
Pagerinamas suderinamumas apribojant USB ryšio
funkcijas.
USB Power Supply
Galite nustatyti, ar tiekti maitinimą, kai yra sudarytas
USB ryšys.
Audio signals
Fotoaparato veiksmų garso signalo įjungimui.
WPS Push
Galite lengvai registruoti prieigos tašką fotoaparatui
paspausdami WPS mygtuką.
Access Point
Settings
Galite rankiniu būdu registruoti prieigos tašką.
Edit Device Name
Galite keisti įrenginio pavadinimą po Wi-Fi Direct ir t.t.
Disp MAC Address
Galite atvaizduoti fotoaparato MAC adresą.
SSID/PW Reset
Galite atstatyti SSID ir slaptažodį išmaniojo telefono
ryšiui.
Airplane Mode
Galite nustatyti šį įrenginį, kad nebūtų galima sudaryti
bevielio ryšio.
Version
Fotoaparato programinės įrangos versijos atvaizdavimui.
Language
Galite išsirinkti kalbą.
Drop Sensor
Galite nustatyti [Drop Sensor] funkciją.
Demo Mode
Vaizdo įrašo atkūrimo demonstracijos įjungimui arba
išjungimui.
Initialize
Nuostatų grąžinimui į pradinę padėtį.
*1
LT
Pasirodo, kai į fotoaparatą yra įdėta Eye-Fi kortelė (nekompl.).
LT
27
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 28 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
“PlayMemories Home” funkcijos
Programinė įranga “PlayMemories Home” leidžia į kompiuterį importuoti
vaizdus ir vaizdo įrašus ir juos naudoti. “PlayMemories Home” yra
reikalingas, kad AVCHD vaizdo įrašus būtų galima importuoti į kompiuterį.
Sutvarkymas
Vaizdų importavimas iš
fotoaparato
Vaizdų bendras
naudojimas
Vaizdų įkėlimas į tinklą
Vaizdų
atvaizdavimas
kalendoriuje
Vaizdo įrašų
įrašymas į diską
Vaizdų bendras
naudojimas naudojant
“PlayMemories
Online”
z “PlayMemories Home” parsisiuntimas (tik Windows
operacinei sistemai)
Galite parsisiųsti “PlayMemories Home” iš toliau nurodytos interneto svetainės:
www.sony.net/pm
Pastabos
LT
• Kad būtų galima įdiegti “PlayMemories Home”, yra reikalingas interneto ryšys.
• Kad būtų galima naudoti “PlayMemories Online” ar kitas tinklo paslaugas, yra
reikalingas interneto ryšys. Įmanoma, “PlayMemories Online” ar kitos tinklo
paslaugos nebus prieinamos kai kuriose šalyse arba regionuose.
• “PlayMemories Home” nėra suderinamas su Mac operacine sistema. Naudokite
taikomąsias programas, kurios yra įdiegtos į Mac operacinės sistemos kompiuterį.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
28
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 29 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x “PlayMemories Home” įdiegimas į kompiuterį
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę, aplankykite
1 nurodytą
interneto svetainę, po to spragtelėkite [Install]
t [Run].
www.sony.net/pm
ekrane pateiktus
2 Atlikite
nurodymus, kad
prie multi
lizdo
atliktumėte įdiegimą.
• Kai pasirodo kvietimas
prijungti fotoaparatą prie
kompiuterio, prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio
naudodami mikro USB kabelį
(kompl.).
LT
prie USB lizdo
x “PlayMemories Home Help Guide” atvaizdavimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie “PlayMemories Home”
naudojimą, žiūrėkite “PlayMemories Home Help Guide”.
darbalaukyje du kartus spragtelėkite
1 Kompiuterio
[PlayMemories Home Help Guide] piktogramą.
• Norėdami iš pagrindinio meniu atidaryti “PlayMemories Home Help
Guide”: spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Naudodami Windows 8, pagrindiniame lange išsirinkite [PlayMemories
Home] piktogramą, kad paleistumėte [PlayMemories Home], po to
[Help] meniu išsirinkite [PlayMemories Home Help Guide].
• Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie “PlayMemories Home”, galite
taip pat žiūrėti “Cyber-shot User Guide” (2 psl.) arba nurodytą
PlayMemories Home techninio rėmimo interneto svetainę (tik anglų kalba):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
LT
29
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 30 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
“Image Data Converter” funkcijos
Toliau yra nurodyti prieinamų funkcijų pavyzdžiai, kai naudojate “Image Data
Converter”.
• Galite montuoti RAW vaizdus naudodami skirtingas koregavimo funkcijas,
atspalvių kreivę arba ryškumą.
• Galite sureguliuoti vaizdus naudodami baltos spalvos balansą, diafragmos
apertūrą, kūrybinį stilių ir t.t.
• Galite išsaugoti kompiuteriu atvaizduotus ir montuotus vaizdus.
Yra du būdai, kaip išsaugoti RAW vaizdus: išsaugoti kaip RAW duomenis
arba išsaugoti bendro naudojimo failų formatu.
• Galite atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW
vaizdus/JPEG vaizdus.
• Galite įvertinti vaizdus pagal 5 balų sistemą.
• Galite nustatyti spalvotą žymėjimą.
LT
30
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 31 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
x “Image Data Converter” įdiegimas
Parsisiųskite programinę įrangą iš nurodytos interneto
1 svetainės
ir įdiekite ją į savo kompiuterį.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac (vaizdo formatas): http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x “Image Data Converter Guide” atvaizdavimas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie “Image Data Converter”
naudojimą, žiūrėkite “Image Data Converter Guide”.
1
Windows vartotojams:
spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help]t [Image Data Converter Ver.4].
Mac vartotojams:
aktyvuokite Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t meniu
juostoje išsirinkite “Help” t “Image Data Converter
Guide”.
LT
• Kai naudojate Windows 8, aktyvuokite “Image Data Converter Ver.4”
t meniu juostoje išsirinkite “Help” t “Image Data Converter Guide”.
• Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl “Image Data Converter”,
galite taip pat žiūrėti
“Cyber-shot User Guide” (2 psl.) arba nurodytoje “Image Data
Converter” techninio rėmimo interneto svetainėje (tik anglų kalba):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LT
31
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 32 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Vaizdų skaičius ir vaizdo įrašų įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo
įrašymo sąlygų ir atminties kortelės.
x Vaizdai
Vaizdo dydis: L: 20M
Kai [Aspect Ratio] yra nustatytas į [3:2]*
Talpa
Kokybė
2 GB
Standard
295 vaizdai
Fine
170 vaizdų
RAW & JPEG
58 vaizdai
RAW
88 vaizdai
* Kai [Aspect Ratio] yra nustatytas į [3:2], galite nufotografuoti daugiau vaizdų, nei
nurodyta anksčiau. (Išskyrus, kai [Quality] yra nustatytas į [RAW].)
x Vaizdo įrašai
Lentelėje yra nurodyta apytikslė maksimali įrašymo trukmė. Tai yra bendra
visų vaizdo įrašų failų trukmė. Nepertraukiamą įrašymą yra įmanoma atlikti
apytiksliai 29 minutes (trukmė apribota įrenginio techninėmis
charakteristikomis). MP4 (12M) formato vaizdo įrašo nepertraukiamo įrašymo
trukmė yra apytiksliai 15 minučių (apribota 2 GB failo dydžiu).
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Įrašymo nuostata
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
1440×1080 12M
VGA 3M
15 min.
1 val. 10 min.
LT
32
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 33 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės skiriasi, nes fotoaparatas įrašo, naudodamas VBR
(kintantį bitų srauto greitį), kuris automatiškai sureguliuoja vaizdo kokybę
priklausomai nuo vaizdo. Kai įrašote objektą, kuris greitai juda, vaizdas yra
aiškesnis, tačiau sutrumpėja įrašymo trukmė, nes įrašymas reikalauja daugiau
atminties talpos.
Įrašymo trukmė taip pat skiriasi priklausomai nuo sąlygų, objekto arba vaizdo
kokybės/dydžio nuostatos.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Fotoaparato funkcijos
• Šioje instrukcijoje yra aprašyti su 1080 60i suderinami įrenginiai ir su 1080 50i
suderinami įrenginiai.
Norėdami sužinoti, ar fotoaparatas yra suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i,
patikrinkite žemiau nurodytus ženklus fotoaparato apačioje.
Su 1080 60i suderinamas įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas įrenginys: 50i
• Šis fotoaparatas yra suderinamas su 1080 60p arba 50p formato vaizdo įrašais.
Priešingai iki šiol naudotoms standartinėms įrašymo veiksenoms, kurios naudoja
pakaitinės plėtros metodą, šis fotoaparatas įrašo naudodamas progresyvų metodą.
Ji padidina raišką, leisdama atvaizduoti tolygesnius ir natūralesnius vaizdus.
LT
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
Elkitės su įrenginiu atidžiai, neišardykite, nemodifikuokite, saugokite jį nuo stiprių
smūgių, pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant žemės arba neužlipkite ant jo.
Ypač atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl fotografavimo/peržiūros
• Prieš fotografavimą atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, jog
fotoaparatas veikia teisingai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms, aptaškymui bei vandeniui.
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens poveikio. Jeigu į fotoaparatą patenka vanduo,
gali kilti veikimo sutrikimai. Kai kuriais atvejais fotoaparato sutaisyti neįmanoma.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę arba į kitą ryškią šviesą. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai.
• Jeigu susikondensuoja drėgmė, prieš fotoaparato naudojimą pašalinkite drėgmę.
• Nekratykite ir nedaužykite fotoaparato. Priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai ir, įmanoma, negalėsite fotografuoti vaizdų. Įmanoma, nebegalėsite
naudoti įrašymo laikmenos, arba vaizdo duomenys bus sugadinti.
Nenaudokite/nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Labai karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje
Pavyzdžiui, saulėje pastatytame automobilyje fotoaparato korpusas gali
deformuotis, ir dėl to gali kilti veikimo sutrikimai.
LT
33
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left
010GB1CEH.fm Page 34 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
• Tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti apšildymo įrenginių
Fotoaparato korpusas gali pakeisti spalvą arba deformuotis, ir dėl to gali kilti
veikimo sutrikimai.
• Vietose, kuriose yra jaučiamos stiprios vibracijos
• Arti galingo magnetizmo, radijo bangų arba spinduliavimo šaltinio. Priešingu
atveju fotoaparatas, įmanoma, nebegalės teisingai įrašyti arba atvaizduoti vaizdų.
• Smėlėtose arba dulkėtose vietose
Žiūrėkite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlis arba dulkės. Priešingu atveju gali
kilti fotoaparato veikimo sutrikimai, ir kai kuriais atvejais šių sutrikimų pašalinti
neįmanoma.
Dėl pergabenimo
Nesisėskite ant kėdės arba kitur, kai fotoaparatas yra kelnių arba sijono galinėje
kišenėje, nes priešingu atveju gali kilti fotoaparato veikimo sutrikimai, arba taip
galite sugadinti fotoaparatą.
Carl Zeiss objektyvas
Fotoaparatas turi Carl Zeiss objektyvą, kuris leidžia fotografuoti ryškius vaizdus su
puikiu kontrastu. Fotoaparato objektyvas yra pagamintas pagal kokybės užtikrinimo
sistemą, kurią sertifikavo Carl Zeiss atitinkamai Carl Zeiss kokybės standartams
Vokietijoje.
Pastabos dėl ekrano
Ekranas yra pagamintas, naudojant labai aukšto tikslumo technologiją, todėl efektyviųjų
vaizdo elementų skaičius yra 99,99% ir daugiau. Tačiau ekrane gali pastoviai pasirodyti
keli maži juodi ir/arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni arba žali). Šie taškai yra
gaminimo proceso normalus reiškinys ir jokiu būdu neįtakoja įrašo.
Pastabos dėl blykstės
• Nenešiokite fotoaparato, laikydami jį už blykstės, ir nenaudokite jos atžvilgiu
didelės jėgos.
• Jeigu vanduo, dulkės arba smėlis pateko į pakeltą blykstę, gali kilti veikimo
sutrikimai.
Dėl fotoaparato temperatūros
Nepertraukiamo naudojimo atveju fotoaparatas ir akumuliatorius gali įkaisti, tačiau
tai nėra veikimo sutrikimas.
Perkaitimo išvengimas
LT
Priklausomai nuo fotoaparato ir akumuliatoriaus temperatūros, įmanoma, nebus
galima įrašyti vaizdo įrašų, arba fotoaparato maitinimas automatiškai išsijungs, kad
jis būtų apsaugotas nuo sutrikimų.
Prieš maitinimo išsijungimą ekrane pasirodo pranešimas, arba neįmanoma įrašyti
vaizdo įrašų. Tokiu atveju palikite maitinimą išjungtą ir palaukite, kol fotoaparato ir
akumuliatoriaus temperatūra sumažės. Jeigu įjungsite maitinimą, kai fotoaparatas ir
akumuliatorius dar nebus pakankamai atvėsę, maitinimas vėl išsijungs, arba
negalėsite įrašyti vaizdo įrašų.
34
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right
010GB1CEH.fm Page 35 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Apie akumuliatoriaus įkrovimą
Jeigu įkraunate akumuliatorių, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma,
negalėsite jo įkrauti pilnai.
Priežastis yra akumuliatoriaus charakteristikos, ir tai nėra veikimo sutrikimas. Dar
kartą įkraukite akumuliatorių.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos programos, filmai, vaizdo įrašai ir kita medžiaga gali būti apsaugota
autorių teisėmis. Tokios medžiagos neleistas įrašymas gali būti Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pažeidimas.
Nėra kompensuojamas sugadintas turinys arba nepavykęs
įrašymas
Jeigu dėl fotoaparato arba įrašymo laikmenos ir t.t. sutrikimo neįmanoma įrašyti,
atvaizduoti arba kitaip naudoti duomenų, Sony kompensacijos neišmoka.
LT
Fotoaparato paviršiaus valymas
Nuvalykite fotoaparato paviršių vandenyje lengvai sudrėkinta minkšta skepetėle, po
to nuvalykite sausa skepetėle. Kad negadintumėte fotoaparato paviršiaus dangos
arba korpuso:
– nenaudokite chemikalų, pavyzdžiui, acetono, benzino, spirito, cheminių
servetėlių, repelentų, kremų nuo saulės nudegimų arba insekticidų ir kt.
Ekrano priežiūra
• Rankų kremo ar drėkinimo priemonės liekanos ant ekrano gali ištirpinti jo dangą.
Jeigu ant ekrano patenka minėtos medžiagos, nedelsdami jas nuvalykite.
• Nevalykite jėga naudodami servetėles ar kitas medžiagas, kad negadintumėte
dangos.
• Jeigu pirštų atspaudai ar nešvarumai yra prilipę prie ekrano, juos yra
rekomenduojama atidžiai pašalinti, o po to nuvalyti ekraną minkšta skepetėle.
Pastaba dėl bevielio LAN
Sony neatsako už bet kokią žalą, kurią gali sukelti neleistina prieiga prie fotoaparato
laikmenų ar jose esančių duomenų neteisėtas naudojimas, kuris įvyko dėl praradimo
ar vagystės.
Pastaba dėl fotoaparato utilizavimo/jo atidavimo kitiems
Siekdami apsaugoti asmeninius duomenis, prieš fotoaparato utilizavimą ar jo
atidavimo kitiems atlikite toliau minėtus veiksmus.
• Atstatykite visus fotoaparato parametrus atlikdami [Initialize] (27 psl.).
• Ištrinkite visų registruotų žmonių veidus iš [Face Registration] (25 psl.).
LT
35
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 36 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 13,2 mm × 8,8 mm
(1,0 tipas) Exmor R CMOS jutiklis
Fotoaparato bendras vaizdo elementų
skaičius:
apytiksliai 20,9 milijonai vaizdo
elementų
Fotoaparato efektyviųjų vaizdo
elementų skaičius:
apytiksliai 20,2 milijonai vaizdo
elementų
Objektyvas Carl Zeiss Vario-Sonnar
T* 3,6× mastelio objektyvas
f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm –
100 mm (35 mm fotojuostelės
ekvivalentas))
F1.8 (W) – F4.9 (T)
Vaizdo įrašų įrašymo metu (16:9):
29 mm – 105 mm*1
Vaizdo įrašų įrašymo metu (4:3):
36 mm – 128 mm*1
*1 Kai [SteadyShot] yra nustatytas į
[Standard]
SteadyShot: optinė
Ekspozicijos valdymas: automatinė
ekspozicija, diafragmos apertūros
pirmenybė, išlaikymo pirmenybė,
rankinė ekspozicija, aplinkos
išsirinkimas
Baltos spalvos balansas: automatinė,
dienos šviesa, šešėlis, debesuota,
kaitrinės lempos šviesa,
liuminescencinė šviesa (šilta balta/
vėsi balta/dienos balta/dienos
šviesa), blykstė, spalvų
temperatūra/spalvų filtras,
pritaikomas
Failo formatas:
Vaizdai: atitinka JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), RAW (Sony ARW
2.3 formatas), suderinamas su
DPOF
Vaizdo įrašai (AVCHD formatas):
AVCHD formato Ver. 2.0
suderinamumas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan.,
naudoja Dolby Digital Stereo
Creator
• Pagaminta pagal Dolby
Laboratories licenciją.
Vaizdo įrašai (MP4 formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2 kan.
Įrašymo laikmena: “Memory Stick XC
Duo” laikmenos, “Memory Stick
PRO Duo” laikmenos, “Memory
Stick Micro” laikmenos, SD
kortelės, microSD atminties
kortelės
Blykstė: blykstės veikimo radiusas
(ISO jautrumas (rekomenduojama
ekspozicijos reikšmė) nustatytas į
Auto):
nuo apytiksliai 0,3 m iki 15,0 m
(nuo 0,98 pėdų iki 49,21 pėdos)
(W)
nuo apytiksliai 0,55 m iki 5,7 m
(nuo 1,80 pėdų iki 18,70 pėdų) (T)
[Įvesties ir išvesties lizdai]
HDMI lizdas: HDMI mikro lizdas
Multi lizdas*:
USB ryšys
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Remia su mikro USB suderinamą
įrenginį.
LT
36
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Right_2 column
010GB1CEH.fm Page 37 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
[Ekranas]
LCD ekranas:
7,5 cm (3,0 tipas) TFT matrica
Bendras taškų skaičius:
1 228 800 taškų
[Maitinimas, bendro pobūdžio
informacija]
Maitinimas: įkraunamas
akumuliatorius
NP-BX1, 3,6 V
kintamosios srovės adapteris
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D, 5 V
Elektros sunaudojimas (fotografavimo/
įrašymo metu): apytiksliai 1,5 W
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C
(nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C iki
+60°C (nuo -4°F iki +140°F)
Matmenys (atitinkamai CIPA):
101,6 mm × 58,1 mm × 38,3 mm
(4 coliai × 2 3/8 colio ×
1 9/16 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris (atitinkamai CIPA) (įskaitant
NP-BX1 akumuliatorių, “Memory
Stick Duo” laikmeną):
apytiksliai 281 g (9,9 uncijos)
Mikrofonas: stereofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinamas
PRINT Image Matching III:
suderinamas
[Bevielis LAN]
Remiamas standartas: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4GHz.
Remiami saugumo protokolai: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūracijos metodas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
veiksena
NFC: atitinka NFC Forum Type 3 Tag
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10/UB10B/UB10C/
UB10D
Maitinimas: nuo 100 V iki 240 V
kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė,
0,5 A
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C
(nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra: nuo -20°C iki
+60°C (nuo -4°F iki +140°F)
Matmenys:
apytiksliai 50 mm × 22 mm ×
54 mm (2 coliai × 7/8 colio ×
2 1/4 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris:
JAV ir Kanados modeliams:
apytiksliai 48 g (1,7 uncijos)
Kitų šalių arba regionų modeliams:
apytiksliai 43 g (1,5 uncijos)
LT
Įkraunamas akumuliatorius
NP-BX1
Naudojamas akumuliatorius: ličio jonų
akumuliatorius
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė
srovė
Nominali įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės
stiprumas: 1,89 A.
Talpa: 4,5 Wh (1240 mAh)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
LT
37
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
RX100M2\010GB1CEH.fm
master:Left_2 column
010GB1CEH.fm Page 38 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
Prekių ženklai
• Toliau minėti ženklai yra Sony
Corporation prekių ženklai.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick XC-HG Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” ir “AVCHD
Progressive” logotipas yra Panasonic
Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• Dolby ir dvigubo D simbolis yra
Dolby Laboratories prekių ženklai.
• HDMI ir HDMI High-Definition
Multimedia Interface pavadinimai,
bei HDMI logotipas yra HDMI
Licensing LLC prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• Windows yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Mac, App Store yra Apple Inc.
registruoti prekių ženklai.
• iOS yra Cisco Systems, Inc. ir/arba
jos dukterinių įmonių registruotas
prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir kitose nustatytose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• Android, Google Play yra Google
Inc. prekių ženklai.
• Wi-Fi, Wi-Fi logotipas, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP yra Wi-Fi
Alliance registruoti prekių ženklai.
• N ženklas yra Mark ir NFC Forum,
Inc. prekės ženklas arba registruotas
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
Digital Living Network Alliance
prekių ženklai.
•“
” ir “PlayStation” yra Sony
Computer Entertainment Inc.
registruoti prekių ženklai.
• Facebook ir “f” logotipas yra
Facebook, Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• YouTube ir YouTube logotipas yra
Google Inc. prekių ženklai arba
registruoti prekių ženklai.
• Eye-Fi yra Eye-Fi, Inc. prekės
ženklas.
• Be to, šioje instrukcijoje panaudoti
sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų
atitinkamų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai. Tačiau ™ arba ® ženklas
šioje instrukcijoje nėra nurodytas
visais atvejais.
• Galite naudoti PlayStation 3,
parsisiuntę PlayStation 3 skirtą
taikomąją programą iš PlayStation
Store (kur prieinama).
• PlayStation 3 taikomajai programai
paleisti reikia turėti PlayStation
Network paskyrą ir parsisiųsti
taikomąją programą. Ji yra prieinama
regionuose, kur veikia PlayStation
Store.
Papildomą informaciją apie šį
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galite rasti
Sony klientų techninio rėmimo
interneto svetainėje.
LT
38
DSC-RX100M2
4-465-973-41(1)
010GB1CEH.fm Page 39 Friday, July 12, 2013 10:41 PM
010GB1CEH.fm Page 42 Friday, July 12, 2013 10:15 PM
©2013 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising