Sony | SLT-A65V | Sony SLT-A65V Naudojimo instrukcijos

Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamu objektyvu
Fotoaparato parengimas
Fotografavimas ir
vaizdų peržiūra
Naudojimo instrukcija
A-mount
Fotografavimas prisitaikant
prie įvairių situacijų
Fotografavimo funkcijų
naudojimas
Atkūrimo funkcijų
naudojimas
Funkcijų sąrašas
Vaizdų peržiūra
kompiuteriu
Kita informacija
Rodyklė
Savininko įrašai
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
fotoaparato apačioje.
Paliktoje vietoje įrašykite aparato serijos
numerį.
Nurodykite šiuos numerius prireikus
kreiptis į „Sony“ atstovą bet kokiu su šiuo
gaminiu susijusiu klausimu.
Modelio Nr. SLT-A65/A65V
Serijos Nr.
__________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami išvengti gaisro ar elektros
smūgio, nelaikykite šio aparato
lietuje arba drėgmėje.
SVARBI SAUGOS
INFORMACIJA
IŠSAUGOKITE ŠIĄ
KNYGELĘ ATEIČIAI
PAVOJUS - SIEKDAMI
IŠVENGTI GAISRO
ARBA ELEKTROS
SMŪGIO,
BESĄLYGIŠKAI
VYKDYKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS
Jei elektros laido šakutė netinka elektros
lizdui, naudokite elektros lizdui tinkamą
elektros laido šakutės adapterį.
Atsargos priemonės
Akumuliatorius
Netinkamai elgiantis su akumuliatoriumi,
jis gali sprogti, užsidegti arba sukelti
cheminį nudegimą. Atsižvelkite į šiuos
perspėjimus.
• Neardykite akumuliatoriaus.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus, o taip pat
neleiskite, kad jis patirtų kokius nors
smūgius ar perkrovas, kaip antai,
trankymą, mėtymą, užlipimą ant jo.
• Neužtrumpinkite akumuliatoriaus
kontaktų, o taip pat pasirūpinkite, kad
prie jų nesiliestų metaliniai daiktai.
• Nelaikykite akumuliatoriaus ten, kur
temperatūra viršija 60°C, pavyzdžiui,
vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės
spinduliai arba saulėkaitoje paliktame
automobilyje.
• Nedeginkite akumuliatoriaus bei
nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite pažeisto ar nesandaraus
ličio jonų akumuliatoriaus.
2
• Pasirūpinkite, kad fotoaparato
akumuliatorius būtų įkraunamas
originaliu „Sony“ krovikliu arba
prietaisu, pritaikytu įkrauti šį
akumuliatorių.
• Akumuliatorių laikykite mažiems
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Akumuliatorių laikykite sausai.
• Akumuliatorių pakeiskite tik to paties
tipo ar „Sony“ rekomenduojamu
analogiško tipo akumuliatoriumi.
• Panaudotą akumuliatorių iškart
utilizuokite šioje instrukcijų knygelėje
aprašytu būdu.
Akumuliatoriaus kroviklis
Net jei CHARGE lemputė nešviečia,
akumuliatoriaus kroviklis nėra atjungtas
nuo kintamosios srovės elektros tinklo, kol
elektros laido šakutė yra įkišta į kištukinį
elektros lizdą. Jei, naudojant akumuliatoriaus kroviklį, iškyla kokia nors problema,
nedelsdami nutraukite elektros srovės
tiekimą, ištraukdami elektros laido šakutę
iš elektros lizdo.
Elektros laidas, jei yra fotoaparato
komplekte, skirtas tik šiam fotoaparatui, ir
jo negalima naudoti su kitais elektros
prietaisais.
3
Vartotojams Europoje
Šiuo „Sony Corporation“ pareiškia, kad šis
SLT-A65V skaitmeninis fotoaparatas su
keičiamu objektyvu atitinka direktyvos
1999/5/EC reglamentuojamus esminius
reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas.
Daugiau informacijos rasite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija vartotojams šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Šį aparatą pagamino kompanija „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokijas, 108-0075 Japonija. Įgaliotasis
atstovas elektromagnetinio suderinamumo
(EMC) ir prietaiso saugumo klausimais yra
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Štutgartas, Vokietija. Bet
kokiais techninės priežiūros arba garantijos
klausimais kreipkitės adresu, nurodytu
atskiruose techninės priežiūros arba
garantijos dokumentuose.
Šis gaminys buvo išbandytas ir buvo
nustatyta atitiktis reikalavimams,
apibrėžtiems Radijo ir telekomunikacijų
galinės įrangos (R&TTE) direktyvoje,
naudojant trumpesnius nei 3 metrų ilgio
jungiamuosius kabelius.
Dėmesio
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai
gali daryti įtaką šiuo aparatu atkuriamam
vaizdui ir garsui.
Informacija
Jei dėl elektrostatinio išlydžio arba
elektromagnetinių trikdžių sutriko
(nutrūko) vykstantis duomenų persiuntimo
procesas, iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite komunikacijos
(USB ir pan.) kabelį.
4
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių
prietaisų utilizavimas (taikytina
Europos Sąjungos šalims ir kitoms
Europos šalims, kuriose veikia atskira
atliekų surinkimo sistema)
Šis ant prietaiso ar jo pakuotės esantis
ženklelis parodo, kad su šiuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Vietoje to prietaisą reikia
pristatyti į elektrinių ir elektroninių
prietaisų laužo surinkimo punktą. Prietaisą
utilizuojant tinkamai, tai padės išvengti
neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių
sveikatai nei būtų priešingai, su tokiomis
atliekomis elgiantis netinkamai. Perdirbant
prietaiso medžiagas, saugomi gamtos
ištekliai. Išsamesnės informacijos,
susijusios su tinkamu prietaiso utilizavimu,
teiraukitės miesto savivaldybėje, senos
įrangos surinkimo punkte ar parduotuvėje,
kurioje įsigijote šį prietaisą.
5
Panaudotų baterijų ir akumuliatorių
utilizavimas (taikytina Europos
Sąjungos šalims ir kitoms Europos
šalims, kuriose veikia atskira atliekų
surinkimo sistema)
Šis ant akumuliatoriaus, baterijos ar
pakuotės esantis ženklelis parodo, kad su
prie šio prietaiso pridedamomis baterijomis
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis.
Ant kai kurių akumuliatorių šis simbolis
gali būti naudojamas su cheminių elementų
simboliais. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) simboliai pridedami tada, kai
akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba 0,004% švino.
Baterijas utilizuojant tinkamai, tai padės
išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir
žmonių sveikatai nei būtų priešingai, su
tokiomis atliekomis elgiantis netinkamai.
Perdirbant baterijų medžiagas, saugomi
gamtos ištekliai.
Jei prietaisas saugumo sumetimais, dėl jo
charakteristikų ar duomenų integralumo
turi būti nuolatos prijungtas prie įdėtosios
baterijos, tokią bateriją turi pakeisti tik
kvalifikuotas personalas.
Norėdami tinkamai utilizuoti bateriją,
pasibaigus jos tarnavimo laikui pristatykite
bateriją į artimiausią elektrinių ir elektroninių
prietaisų laužo surinkimo punktą.
Visų kitų baterijų atveju skaitykite skyrelį,
kuriame aprašytas saugus baterijų išėmimas iš
prietaiso. Pristatykite baterijas į artimiausią
atitarnavusių baterijų surinkimo punktą.
Išsamesnės informacijos, susijusios su
tinkamu šio prietaiso, akumuliatoriaus arba
baterijų utilizavimu, teiraukitės miesto
savivaldybėje, atliekų surinkimo
kompanijoje ar parduotuvėje, kurioje
įsigijote šį prietaisą.
6
Turinys
Pastabos dėl naudojimosi fotoaparatu ............................... 9
Fotoaparato parengimas
Komplektuojamų dalykų patikrinimas ............................ 12
Fotoaparato dalys ............................................................ 13
Akumuliatoriaus įkrovimas ............................................. 20
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (įsigyjama atskirai)
įdėjimas ....................................................................... 21
Objektyvo uždėjimas ....................................................... 25
Fotoaparato įjungimas ir laikrodžio nustatymas ............. 28
Prieš fotografuojant ......................................................... 31
Vaizdo ieškiklio ryškumo (dioptrijų) reguliavimas....... 29
Tinkamas fotoaparato laikymas ................................. 31
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Fotografavimas ................................................................ 30
Filmavimas ...................................................................... 32
Vaizdų atkūrimas ............................................................. 33
Vaizdų ištrynimas (Delete) .............................................. 34
Fotografavimas prisitaikant prie įvairių situacijų
Skystųjų kristalų ekrano kampo reguliavimas ................. 35
Fotografavimas įvairiomis fotografavimo veiksenomis .......36
......................................................................... 37
Scene Selection .................................................. 38
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama ....... 39
Continuous Advance Priority AE ......................... 40
Fotografavimo funkcijų naudojimas
Fotografavimas su blykste ............................................... 41
Vaizdo šviesumo reguliavimas ........................................ 43
Fotografavimo būdo pasirinkimas ...................... 45
Įrašymo duomenų indikacijos perjungimas (DISP) ........ 46
Vaizdo raiškos nustatymas .............................................. 47
Image Size .................................................................. 47
Panorama: Size ........................................................... 47
7
Atkūrimo funkcijų naudojimas
Vaizdų išdidinimas .......................................................... 49
Persijungimas prie vaizdų indekso indikacijos ................ 50
Vaizdų peržiūra televizoriaus ekrane .............................. 51
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/valdymo ratuku.......................................... 52
Funkcijų pasirinkimas Fn (funkciniu) mygtuku .............. 53
Funkcijos, kurias galima pasirinkti
Fn (funkciniu) mygtuku .............................................. 54
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku ..................... 56
Fotoaparato pagalbos gido naudojimas ........................... 63
Fotoaparato pagalbos gidas ........................................ 63
Fotografavimo patarimai ............................................ 63
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
Naudojimas su kompiuteriu ............................................. 65
Programinės įrangos naudojimas ..................................... 67
Disko su filmais sukūrimo metodo pasirinkimas ............ 71
Kita informacija
Skystųjų kristalų ekrane rodomi ženkleliai ..................... 73
Funkcijos, pasiekiamos kiekvienoje veiksenoje .............. 76
Galimos blykstės veiksenos ............................................. 77
Kaip gauti daugiau žinių apie fotoaparatą
( Handbook) ............................................................. 78
Likusio įrašytinų vaizdų skaičiaus/įrašymo laiko
patikrinimas................................................................. 79
Techniniai duomenys ....................................................... 83
Rodyklė ..........................................................................................................91
8
Fotoaparato parengimas
Pastabos dėl naudojimosi fotoaparatu
Fotografavimo procedūra
Jokios kompensacijos už įrašytosios
medžiagos praradimą
• Šiame fotoaparate fotografavimui yra
numatytos 2 veiksenos: skystųjų kristalų
ekrano veiksena (naudojant skystųjų
kristalų ekraną) ir vaizdo ieškiklio veiksena (naudojant optinį vaizdo ieškiklį).
• Įrašytasis vaizdas gali skirtis nuo
matytojo fotografuojant.
Nėra kompensuojama už nepavykusį
įrašymą ar atkūrimą, kai tai įvyksta dėl
fotoaparato ar atminties kortelės ir pan.
gedimo.
Pastabos dėl šiame fotoaparate
įdiegtų funkcijų
Kad duomenys neprapultų, visuomet
nukopijuokite juo į kitą laikmeną (darykite
rezervines kopijas).
• Norėdami sužinoti, kokį standartą (1080
60i ar 1080 50i) palaiko šis fotoaparatas,
pažvelkite, koks ženklelis nurodytas ant
fotoaparato apačios.
1080 60i standartą palaikantis
prietaisas: 60i
1080 50i standartą palaikantis
prietaisas: 50i
• Šis fotoaparatas gali įrašyti ir atkurti
1080 60p arba 50p formato filmus.
Skirtingai nuo iki šiol paplitusio
tradicinio filmų įrašymo būdo naudojant
pakaitinę skleistinę, šis fotoaparatas
filmus įrašo naudojant progresinę skleistinę. Tai leidžia įrašyti didesnės raiškos,
sklandesnį ir tikroviškesnį vaizdą.
• Žiūrėdami fotoaparatu įrašytus 3D
vaizdus trimačius vaizdus gebančio
atkurti televizoriaus ekrane, Jūs galite
justi nemalonių simptomų, tokių kaip
įtampa akyse, pykinimas ar nuovargis.
Žiūrint 3D vaizdus, rekomenduojama
reguliariai daryti pertraukėles. Kadangi
kiekvienam individualiam žmogui
reikalingi tarpai tarp pertraukėlių ir jų
trukmė yra labai skirtingi, susikurkite sau
tinkamą standartą. Pasijutę prastai,
nustokite žiūrėti 3D vaizdus ir, prireikus,
pasikonsultuokite su gydytoju. Taip pat
skaitykite prijungtojo peržiūros aparato
arba su šiuo fotoaparatu naudojamos
programinės įrangos naudojimo
instrukciją. Vaikų rega yra labai
pažeidžiama (ypač mažesnių nei 6 metai
vaikų). Prieš leisdami jiems žiūrėti 3D
vaizdus, pasikonsultuokite su specialistu,
kaip antai, pediatru arba oftalmologu.
Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi
aprašytųjų atsargos priemonių.
Rezervavimo rekomendacija
Pastabos dėl skystųjų kristalų ekrano,
elektroninio vaizdo ieškiklio,
objektyvo ir vaizdo jutiklio
• Skystųjų kristalų ekranas ir elektroninis
vaizdo ieškiklis yra pagaminti naudojant
itin tikslias technologijas, tad efektyviai
veikia daugiau nei 99,99% visų ekrano
taškų. Tačiau skystųjų kristalų ekrane ir
elektroniniame vaizdo ieškiklyje gali būti
nuolatos matomi mažyčiai juodi taškeliai
ir/arba ryškiai šviečiantys taškeliai (balti,
raudoni, mėlyni arba žali). Tokie taškeliai
yra normalus reiškinys gamybos procese,
ir nedaro jokios įtakos vaizdo kokybei.
• Nelaikykite fotoaparato suėmę už
skystųjų kristalų ekrano.
• Nelaikykite fotoaparato tiesioginiuose
saulės spinduliuose ir nefotografuokite ar
nefilmuokite ilgą laiką nukreipę
fotoaparatą į saulę. Gali būti sugadintas
vidinis fotoaparato mechanizmas. Jei
saulės šviesa bus sufokusuota ant greta
esančio daikto, gali kilti gaisras.
• Skystųjų kristalų ekrano šarnyrinio
mechanizmo ašies nugarėlėje ir aplink ją
yra magnetas. Prie skystųjų kristalų
ekrano nedėkite nieko, ką gali paveikti
magnetinis laukas, kaip antai, lanksčiojo
diskelio ar kredito kortelės.
• Šaltoje vietoje vaizdai skystųjų kristalų
ekrane gali palikti pėdsaką. Tai ne
sutrikimas. Fotoaparatą įjungus šaltoje
vietoje, jo ekranas kurį laiką gali būti
tamsus. Fotoaparatui įšilus, ekranas vėl
ims rodyti kaip pridera.
9
Pastabos dėl naudojimosi fotoaparatu
Pastabos dėl įrašymo,
naudojant vaizdo ieškiklį
(SLT-A65/A65V/A77/A77V)
Šis fotoaparatas turi XGA organišką
elektroluminiscences aukštos skiriamosios
gebos ir didelio kontrasto vaizdo ieškiklį.
Šio vaizdo ieškiklio dėka galima gauti platų
žiūrėjimo kampą ir didelį atstumą tarp akies
ir optinio įrengnio, kuris yra panašus į
DSLR-A900 modelį su 35 mm pilno dydžio
jutikliu. Šis fotoaparatas yra pagamintas,
kad per vaizdo ieškiklį būtų lengva žiūrėti,
atitinkamai subalansavus kelis elementus.
Patarimai dėl fotografavimo
• Įmanoma, prie vaizdo ieškiklio kampų
vaizdas bus truputį iškrypęs. Tai nėra
veikimo sutrikimas. Kai norite detaliai
patikrinti visą kompoziciją, galite taip pat
naudoti skystųjų kristalų ekraną.
• Kai pasukate fotoaparatą, kol žiūrite į
vaizdo ieškiklį arba aplinkui, įmanoma,
vaizdas vaizdo ieškiklyje bus iškaipytas
arba pakis vaizdo spalvos. Tai yra
objektyvo arba atvaizdavimo įrenginio
charakteristikos, ir tai nėra veikimo
sutrikimas. Kai fotografuojate vaizdą, yra
rekomenduojama žiūrėti į vaizdo
ieškiklio centrą.
Pastabos dėl ilgalaikio fotografavimo
• Be paliovos fotografuojant ilgą laiką,
temperatūra fotoaparato viduje pakyla.
Temperatūrai pakilus virš tam tikros
ribos, skystųjų kristalų ekrane atsiranda
ženklelis
ir fotoaparatas automatiškai
išsijungia. Jei aparato maitinimas išsijungia, palikite fotoaparatą 10 minučių ar
ilgiau, kad temperatūra fotoaparato
viduje nukristų iki saugaus lygio.
• Esant aukštai aplinkos temperatūrai, temperatūra fotoaparato viduje kyla sparčiai.
• Pakilus temperatūrai fotoaparato viduje,
gali pablogėti vaizdo kokybė. Prieš toliau
fotografuojant, rekomenduojama
palaukti, kol temperatūra fotoaparato
viduje nukris.
• Fotoaparato paviršius gali įkaisti. Tai ne
sutrikimas.
10
Pastabos dėl AVCHD filmų*
persiuntimo į kompiuterį
AVCHD filmų persiuntimui į kompiuterį su
„Windows“ operacine sistema reikia
naudoti pridedamame CD-ROM diske
esančią PMB programą.
* „AVCHD filmai” – tai filmai, įrašyti su
[File Format] nuostata [AVCHD 60i/
60p]/[AVCHD 50i/50p] .
Pastabos dėl filmų atkūrimo kita
įranga
• Šiame fotoaparate AVCHD formato
filmų įrašymui naudojamas MPEG-4
AVC/H.264 „High“ profilis. Šiuo fotoaparatu AVCHD formatu įrašytų filmų
nebus įmanoma atkurti tokia įranga:
– Kitais aparatais, suderinamais su
AVCHD formatu, tačiau
nepalaikančiais „High“ profilio
– Aparatais, nesuderinamais su AVCHD
formatu
Šiame fotoaparate MP4 formato filmų
įrašymui naudojamas MPEG-4 AVC/
H.264 „Main“ profilis. Todėl MP4 formatu įrašytų filmų nebus įmanoma atkurti
aparatais, kurie nepalaiko MPEG-4
AVC/H.264 kodavimo.
• HD (didelės raiškos) vaizdo kokybe
įrašytus diskus galima atkurti tik su
įranga, kuri palaiko AVCHD formatą.
DVD grotuvai ar rašytuvai negali atkurti
HD vaizdo kokybės diskų, nes jie nėra
suderinami su AVCHD formatu. Taip pat
tradiciniai DVD grotuvai gali nesugebėti
išstumti HD vaizdo kokybės diskų.
• 1080 60p/50p formato filmus galima
atkurti tik tokiais aparatais, kurie palaiko
šį standartą.
Pastabos dėl GPS palaikymo
(tik SLT-A65V)
• Norėdami sužinoti, ar Jūsų fotoaparatas
palaiko GPS funkciją, patikrinkite
fotoaparato modelio numerį.
Su GPS palaikymu: SLT-A65V
Be GPS palaikymo: SLT-A65
• GPS naudojimas įvairiose šalyse ir
regionuose reglamentuojamas vietiniais
įstatymais.
Pastabos dėl naudojimosi fotoaparatu
• Jei Jūs neketinate įrašinėti informacijos
apie buvimo vietą, punktui [GPS On/Off]
priskirkite nuostatą [Off] (61 psl.).
• Lėktuve, išgirdę pranešimą iš pilotų
kabinos, būtinai išjunkite fotoaparatą.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos programos, filmai,
vaizdajuostės ir kita medžiaga gali būti
apsaugota autorių teisėmis.
Nesankcionuotas tokios medžiagos
įrašymas gali pažeisti autorių teisių
įstatymo nuostatas.
Šioje knygelėje naudojamos
nuotraukos
Šios knygelės iliustracijose kaip pavyzdžiai
naudojamos nuotraukos yra reprodukcijos,
ir nėra šiuo fotoaparatu iš tikrųjų
nufotografuoti vaizdai.
Modelio pavadinimas
Ši naudojimo instrukcijų knygelė skirta
kelių modelių fotoaparatams su skirtingais
objektyvais.
Modelio pavadinimas priklauso nuo
komplektuojamo objektyvo. Galimybė
įsigyti konkretaus modelio fotoaparatą
priklauso nuo šalies/regiono.
Modelio
pavadinimas
Objektyvas
SLT-A65/A65V –
SLT-A65K/
A65VK
DT 18-55mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT 18-55mm ir
DT 55-200mm
Apie šioje knygelėje pateiktus
techninius duomenis
Fotoaparato techniniai duomenys buvo
išmatuoti tokiomis sąlygomis (išskyrus
šioje knygelėje aprašytas išimtis): esant
normaliai 25°C aplinkos temperatūrai ir
naudojant akumuliatorių, kuris buvo
įkraunamas dar apytikriai valandą užgesus
CHARGE lemputei.
11
Fotoaparato parengimas
Komplektuojamų dalykų patikrinimas
Pirmiausia sužinokite savojo fotoaparato modelio pavadinimą (11 psl.).
Komplektuojami aksesuarai priklauso nuo modelio pavadinimo.
Skaičius skliausteliuose nurodo daiktų skaičių.
Bendrieji aksesuarai
• Fotoaparatas (1)
• Akumuliatoriaus kroviklis
BC-VM10A (1)
• Elektros laidas (1)
• Įkraunamasis akumuliatorius
NP-FM500H (1)
• USB kabelis (1)
• Korpuso dangtelis (1) (uždėtas
ant fotoaparato)
• Okuliaras (1) (uždėtas ant
fotoaparato)
• CD-ROM diskas (1)
– Programinė įranga 
fotoaparatams
–  Handbook
• Naudojimo instrukcija (1)
(ši knygelė)
SLT-A65K/A65VK
• Keičiamo židinio nuotolio
objektyvas DT 18-55mm (1)/
priekinis objektyvo dangtelis (1)/
pakuotės dangtelis (1)
SLT-A65Y/A65VY
• Peties dirželis (1)
12
• Keičiamo židinio nuotolio
objektyvas DT 18-55mm (1)/
priekinis objektyvo dangtelis (1)/
pakuotės dangtelis (1)
• Keičiamo židinio nuotolio
objektyvas DT 55-200mm (1)/
priekinis objektyvo dangtelis (1)/
galinis objektyvo dangtelis (1)/
objektyvo gaubtas (1)
Fotoaparato dalys
Valdymo procedūros aprašytos skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Fotoaparato priekis
Fotoaparato parengimas
A Užrakto paleidimo mygtukas
L Veiksenos išrinkimo diskas
(30)
B Maitinimo jungiklis (27)
C Valdymo ratukas
(36)
M
(blykstės pakėlimo)
mygtukas (41, 52)
D Nuotolinio valdymo jutiklis (45)
N Tvirtinimo žymė (24)
E Užrakto paleidimo laikmačio
O Objektyvo atpalaidavimo
lemputė (45)
F Objektyvo kontaktai*
G Veidrodis*
H Peržiūros mygtukas (52)
I Apsodas
J Integruota blykstė* (41)
K Mikrofonas**
mygtukas (25)
P Fokusavimo veiksenos
jungiklis (52)
* Nelieskite šių dalių pirštais.
** Neuždenkite šios dalies
filmuodami. Dėl to gali
atsirasti triukšmų arba
susilpnėti įrašomas garsas.
13
Fotoaparato dalys
Fotoaparato nugarėlė
A Okuliaro jutikliai
H Manipuliatorius
v/V/b/B/DISP (Display) (52)/
WB (White balance) (52)/
(Drive) (45, 52)/
(Picture Effect) (52)
B Vaizdo ieškiklis*
• Pažvelgus per vaizdo ieškiklį,
aktyvuojama vaizdo ieškiklio
veiksena, o atitraukus veidą nuo
okuliaro, fotoaparatas vėl
persijungia į skystųjų kristalų
ekrano veikseną.
C Dioptrijų reguliavimo ratukas
(29)
I Manipuliatorius (Enter)/AF
mygtukas (52)/objekto sekimo
mygtukas (52)
J
D Skystųjų kristalų ekranas (73)
E Apšviestumo jutiklis
(pagalbos gido) mygtukas
(63)
Peržiūros metu:
(ištrynimo)
mygtukas (34)
F Okuliaras
K
G Fotografuojant/filmuojant: Fn
* Nelieskite šios dalies
pirštais.
(funkcinis) mygtukas (53, 54)
Peržiūros metu:
(vaizdo
pasukimo) mygtukas (52)
14
(atkūrimo) mygtukas ((33))
Fotoaparato dalys
Fotoaparato viršus
Fotoaparato parengimas
A Aksesuarų lizdas su automatine
fiksacija
B MENU mygtukas (56)
C MOVIE mygtukas (32, 52)
D FINDER/LCD mygtukas (52)
E
(ekspozicijos) mygtukas
(43)
I Fotografuojant/filmuojant:
AEL (AE fiksavimo) mygtukas
(52)/AV (diafragmos reikšmės)
mygtukas (52)
Peržiūros metu:
(sumažinimo) mygtukas (49)/
(vaizdų indekso) mygtukas
(50)
F ISO mygtukas (52)
G
Vaizdo jutiklio padėties
žymė
H Fotografuojant/filmuojant:
(išmaniosios telekonversijos)
mygtukas (52)/fokuso
išdidinimo mygtukas (52)
Peržiūros metu:
(išdidinimo) mygtukas (49)
15
Fotoaparato dalys
Fotoaparato šonai/apačia
A Peties dirželio kilpelės
• Prie fotoaparato pritvirtinkite
abu dirželio galus.
C Garsiakalbis
D DC IN jungtis
• Norėdami prie fotoaparato
prijungti kintamosios srovės
adapterį AC-PW10AM
(įsigyjamas atskirai), išjunkite
fotoaparatą, o po to prijunkite
kintamosios srovės adapterio
laido kištuką prie fotoaparato
DC IN jungties.
E Mikrofono jungtis
• Prijungus išorinį mikrofoną,
vidinis mikrofonas automatiškai
išjungiamas. Jei išorinis
mikrofonas yra su vidiniu
stiprintuvu, maitinimas
mikrofonui tiekiamas iš
fotoaparato.
B REMOTE jungtis
• Prie fotoaparato prijungdami
nuotolinio valdymo pultelį
RM-L1AM (įsigyjamas atskirai),
įkiškite nuotolinio valdymo
pultelio laido kištuką į
REMOTE jungtį, sutapatinę
kištuko kreipiamąją su
REMOTE jungties kreipiamąja.
Pasirūpinkite nuotolinio
valdymo pultelio laidą nukreipti
į priekį.
16
F HDMI jungtis (51)
G
(USB) jungtis
H Kreipties lemputė (22)
I Atminties kortelės plyšys (21)
Fotoaparato dalys
J Atminties kortelės plyšio
dangtelis (21)
K Akumuliatoriaus skyrelis (21)
L Akumuliatoriaus skyrelio
dangtelis (21)
M Trikojo tvirtinimo lizdas
Fotoaparato parengimas
• Naudokite trikojį, kurio varžtas
yra trumpesnis nei 5,5 mm. Jei
varžtas bus ilgesnis nei 5,5 mm,
Jūs negalėsite patikimai
pritvirtinti fotoaparato prie
trikojo, ir mėginant tai padaryti
varžtas gali pažeisti fotoaparatą.
17
Fotoaparato dalys
Objektyvai
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(komplektuojamas su SLT-A65K/
A65VK/A65Y/A65VY fotoaparatu)
A Fokusavimo žiedas
B Priartinimo/atitolinimo žiedas
C Židinio nuotolio skalė
D Židinio nuotolio žymė
E Objektyvo kontaktai
F Fokusavimo veiksenos
jungiklis
G Tvirtinimo žymė
• Objektyvai DT 18-55mm F3.55.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM yra skirti „Sony“ fotoaparatams su A tipo („A-mount“)
apsodu (modeliams su APS-C
dydžio vaizdo jutikliu). Šių
objektyvų neįmanoma uždėti ant
juostinių (35 mm formato)
fotoaparatų.
18
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(komplektuojamas su SLT-A65Y/A65VY
fotoaparatu)
• Daugiau informacijos apie
kitokius nei DT 18-55mm F3.55.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM objektyvus galima rasti prie
objektyvo pridedamoje
naudojimo instrukcijoje .
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš naudodamiesi fotoaparatu pirmąjį kartą, pasirūpinkite įkrauti
„InfoLITHIUM“ akumuliatorių NP-FM500H (komplektuojamas).
„InfoLITHIUM“ akumuliatorių galima įkrauti net ir tada, kai jis nėra
visiškai išsikrovęs.
Jį taip pat galima naudoti net ir pilnutinai neįkrovus.
Įstatykite akumuliatorių į
kroviklį.
Fotoaparato parengimas
1
Stumkite akumuliatorių, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos.
2
Įjunkite akumuliatoriaus
kroviklį į kištukinį elektros
tinklo lizdą.
Šviečia: akumuliatorius įkraunamas
Užgęsta: įkrovimas užbaigtas
Įkrovimo trukmė Apytikriai 175 min.
CHARGE lemputė
Į kištukinį elektros
• Laikas, reikalingas įkrauti visiškai
lizdą
išsikrovusį akumuliatorių, esant 25°C
temperatūrai.
• Pasibaigus įkrovimui CHARGE
lemputė užgęsta.
19
Akumuliatoriaus įkrovimas
Pastabos
• Atsižvelgiant į akumuliatoriaus likutinę talpą bei įkrovimo sąlygas, įkrovimo trukmė
gali būti kitokia.
• Akumuliatorių rekomenduojama įkrauti esant nuo 10°C iki 30°C aplinkos
temperatūrai. Jei aplinkos temperatūra išeina už nurodytųjų ribų, akumuliatoriaus
efektyviai įkrauti gali nepavykti.
• Akumuliatoriaus kroviklį įjunkite į artimiausią kištukinį elektros lizdą.
20
Akumuliatoriaus/atminties kortelės
(įsigyjama atskirai) įdėjimas
Pastumdami akumuliatoriaus
skyrelio dangtelio atidarymo
svirtelę, atidarykite dangtelį.
2
Akumuliatoriaus galiuku
nuspaudę fiksatorių, stipriai
iki galo įstumkite
akumuliatorių.
Fotoaparato parengimas
1
Fiksatorius
3
Uždarykite dangtelį.
4
Pastumdami atminties
kortelės plyšio dangtelį, jį
atidarykite.
21
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (įsigyjama atskirai) įdėjimas
5
Įdėkite atminties kortelę.
• Nusklembtą kortelės kampą
laikydami taip, kaip parodyta
iliustracijoje, kiškite atminties kortelę
į plyšį, kol ji spragtelės savo vietoje.
Pasirūpinkite tinkamai laikyti nusklembtą
kortelės kampą.
6
Uždarykite dangtelį.
Norėdami išimti akumuliatorių
Išjunkite fotoaparatą ir pastumkite
fiksatorių rodyklės kryptimi. Būkite
atsargūs, kad akumuliatoriaus
nenumestumėte ant žemės.
Fiksatorius
Norėdami išimti atminties kortelę
Patikrinkite, ar nešviečia kreipties lemputė, o po to atidarykite dangtelį ir
vienąsyk spustelėkite atminties kortelę.
Akumuliatoriaus įkrautumo lygio patikrinimas
Komplektuojamas akumuliatorius – tai ličio jonų akumuliatorius, kuris gali
su fotoaparatu keistis informacija apie įkrautumo būklę ir darbo sąlygas.
Ekrane rodoma likusio akumuliatoriaus darbo resurso procentinė išraiška,
paskaičiuota įvertinant fotoaparato darbo sąlygas.
22
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (įsigyjama atskirai) įdėjimas
Akumuliatoriaus
įkrautumo
lygis
„Battery
exhausted.“
Aukštas
Žemas
Jūs nebegalėsite
fotografuoti.
Tinkamos atminties kortelės
Atminties kortelių tipai
Memory Stick PRO Duo
Terminas šioje
knygelėje
Nuotraukos Filmai
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD atminties kortelė
(4-osios klasės
ar spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4-osios klasės
ar spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4-osios klasės
ar spartesnė)
Memory Stick
PRO Duo
SD atminties
kortelė
• „MultiMediaCard“ atminties kortelės šiam fotoaparatui netinka.
Pastaba
• Į SDXC atminties kortelę įrašytų vaizdų neįmanoma perkelti į kompiuterį arba
atkurti kompiuteriu ar garso ir vaizdo aparatūra, kuri nepalaiko exFAT failų
sistemos. Prieš prijungdami įrangą prie fotoaparato, įsitikinkite, ar ji palaiko exFAT
sistemą. Prie fotoaparato prijungus nesuderinamą įrangą, Jūs galite būti paraginti
sužymėti atminties kortelę. Niekuomet nesužymėkite atminties kortelės reaguodami
į šį raginimą, nes taip ištrinsite visus atminties kortelėje saugomus duomenis.
(exFAT – tai SDXC atminties kortelėse naudojama failų sistema.)
23
Fotoaparato parengimas
Šiame fotoaparate galima naudoti tokias atminties korteles. Tačiau
negalima garantuoti, kad fotoaparatas tinkamai veiks su visų tipų atminties
kortelėmis.
Objektyvo uždėjimas
1
Nuo fotoaparato nuimkite korpuso dangtelį ir nuo objektyvo
nuimkite pakuotės dangtelį.
• Keičiant objektyvą, jį reikia greitai
pakeisti nedulkėtoje vietoje, kad į
fotoaparato vidų nepatektų dulkių
arba nešvarumų.
• Prieš fotografuodami nuo objektyvo
nuimkite priekinį objektyvo dangtelį.
Priekinis objektyvo dangtelis
Korpuso dangtelis
Pakuotės dangtelis
2
Uždėkite objektyvą,
sutapatindami oranžines
indeksines žymes ant
objektyvo ir fotoaparato.
Oranžinės indeksinės žymės
3
Sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelės
užsifiksavimo padėtyje.
• Objektyvą ant fotoaparato apsodo
dėkite tiesiai.
Pastabos
• Uždėdami objektyvą, nespauskite objektyvo atpalaidavimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą, nenaudokite jėgos.
• Šiam fotoaparatui netinka objektyvai su E tipo („E-mount“) apsodu.
• Jei naudojate objektyvą su trikojui pritvirtinti numatytu lizdu, siekdami subalansuoti
objektyvo svorį pritvirtinkite objektyvą prie trikojo.
• Pernešdami fotoaparatą su uždėtu objektyvu, tvirtai suimkite ir fotoaparatą, ir
objektyvą.
24
Objektyvo uždėjimas
• Nelaikykite objektyvo už dalies, išsikišančios reguliuojant židinio nuotolį ar
fokusuojant.
Objektyvo nuėmimas
1
Objektyvo atpalaidavimo mygtukas
Ant objektyvo uždėkite
priekinį ir galinį dangteliu, bei
ant fotoaparato uždėkite
korpuso dangtelį.
• Prieš uždėdami dangtelius, nuo jų
pašalinkite dulkes.
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
objektyvo rinkinyje galinio objektyvo
dangtelio nėra. Norėdami padėti
objektyvą saugoti neuždėję ant
fotoaparato, įsigykite galinį
objektyvo dangtelį ALC-R55.
25
Fotoaparato parengimas
2
Iki galo nuspauskite
objektyvo atpalaidavimo
mygtuką ir sukite objektyvą
prieš laikrodžio rodyklę, kol
jis sustos.
Objektyvo uždėjimas
Objektyvo gaubto uždėjimas
Ant objektyvo rekomenduojama uždėti
gaubtą, kuris sumažina blyksnius ir
garantuoja maksimalią vaizdo kokybę.
Įstatykite gaubtą į apsodą objektyvo
vamzdžio gale ir sukite gaubtą pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas
užsifiksuos.
Pastabos
• Objektyvo DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM komplekte gaubto nėra. Jūs galite naudoti
objektyvo gaubtą ALC-SH108 (įsigyjamas atskirai).
• Objektyvo gaubtas gali užstoti blykstės šviesą. Prieš fotografuodami su blykste,
nuimkite objektyvo gaubtą.
• Prieš padėdami fotoaparatą laikymui, apverskite objektyvo gaubtą ir užmaukite jį ant
objektyvo atvirkščiai.
Pastaba dėl objektyvo pakeitimo
Jei uždedant objektyvą į fotoaparatą pateks dulkių, kurios prikibs prie
vaizdo jutiklio (fotoaparato dalis, atliekanti juostos vaidmenį) paviršiaus,
priklausomai nuo fotografavimo sąlygų dulkelės gali matytis
nufotografuotose nuotraukose kaip tamsios dėmės.
Fotoaparate yra įdiegta dulkių pašalinimo sistema, neleidžianti dulkėms
nusėsti ant vaizdo jutiklio. Tačiau, nepaisant to, nuimdami/uždėdami
objektyvą greitai jį pakeiskite nedulkėtoje vietoje.
26
Fotoaparato įjungimas ir laikrodžio
nustatymas
Fotoaparatą įjungus pirmąjį kartą, jo ekrane atsiranda datos ir laiko
nustatymo langas.
1
Fotoaparato parengimas
Perjungdami mait. jungiklį į
padėtį ON, įjunkite aparatą.
Ekrane atsiranda datos ir laiko
nustatymo langas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
perjunkite jungiklį į padėtį OFF.
2
Įsitikinkite, ar skystųjų
kristalų ekrane yra pasirinkta
[Enter], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrą.
3
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite reikiamą
regioną, o po to paspauskite manipuliatoriaus centrą.
4
Manipuliatoriaus b/B
mygtukais pasirinkite
kiekvieną punktą ir v/V
mygtukais nustatykite
skaitines reikšmes.
[Daylight Svg.:]: įjungiama arba
išjungiama vasaros laiko nuostata.
[Date Format:]: pasirenkamas datos
rodymo formatas.
• Vidurnaktį laikrodis rodo 12:00 AM,
o vidurdienį – 12:00 PM.
27
Fotoaparato įjungimas ir laikrodžio nustatymas
5
Kartodami 4-ąjį žingsnį, nustatykite kitus punktus, o po
to paspauskite manipuliatoriaus centrą.
6
Įsitikinkite, ar yra pasirinkta [Enter], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrą.
Norėdami nutraukti datos ir laiko nustatymo procedūrą
Paspauskite MENU mygtuką.
Datos ir laiko nuostatų koregavimas
Fotoaparatą įjungus pirmąjį kartą, jo ekrane atsiranda datos ir laiko
nustatymo langas. Kitą kartą data ir laikas nustatomi iškvietus meniu.
MENU mygtukas t
1 t [Date/Time Setup]
Regiono nustatymas
Jūs galite pasirinkti regioną, kuriame naudojatės fotoaparatu. Tai leidžia
pasirinkti vietinę laiko juostą naudojantis fotoaparatu užsienyje.
MENU mygtukas t
1 t [Area Setting]
Datos ir laiko nuostatų išlaikymas
Šiame fotoaparate yra vidinė įkraunamoji baterija datos ir laiko nuostatų
išlaikymui nepriklausomai nuo to, ar yra įdėtas akumuliatorius ir įjungtas
fotoaparato maitinimas, ar ne.
28
Prieš fotografuojant
Vaizdo ieškiklio ryškumo (dioptrijų) reguliavimas
Pastaba
• Su šiuo fotoaparatu negalima naudoti dioptrijų reguliavimo priedo (įsigyjamas atskirai).
Tinkamas fotoaparato laikymas
Stabilizuokite savo kūno viršutinę dalį ir užimkite tokią pozą,
kuri neleistų fotoaparatui judėti.
Žvelgiant į skystųjų kristalų
ekraną
Žvelgiant per vaizdo ieškiklį
Žvelgiant per vaizdo ieškiklį
(vertikali padėtis)
Žingsnis 1
Viena ranka suimkite fotoaparato rankenėlę, o kita ranka prilaikykite
objektyvą.
Žingsnis 2
Užimkite stabilią stovėseną, atremdami kojas pečių plotyje.
Žingsnis 3
Lengvai atremkite alkūnes į savo kūną.
Jei fotografuojate priklaupę, stabilizuokite savo kūno viršutinę dalį,
atremdami alkūnę į kelį.
29
Fotoaparato parengimas
Sukiodami vaizdo ieškiklio
dioptrijų reguliavimo ratuką, kol
vaizdas taps ryškiausias,
priderinkite vaizdo ieškiklio
laužiamąją gebą prie savo regos.
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Fotografavimas
Veiksena „AUTO“ suteikia galimybę bet kokiomis sąlygomis labai lengvai
nufotografuoti bet kokį objektą, kadangi fotoaparatas automatiškai pagal
situaciją parenka reikiamus parametrus.
Fotografuodami vietoje, kur naudoti blykstę draudžiama, pasirinkite
.
1
Pasukite veiksenos išrinkimo
diską į padėtį
arba
(Flash Off).
ar
2
Laikykite fotoaparatą, stebėdami fotografuojamą vaizdą
skystųjų kristalų ekrane arba per vaizdo ieškiklį.
3
Fotoaparatą pakreipkite taip,
kad reikiamas objektas
patektų į fokusavimo zoną.
• Jei blykčioja
(įspėjimo apie
fotoaparato sujudėjimą) ženklelis,
fotografuokite atsargiai, tvirtai
laikydami aparatą, arba naudokite
trikojį.
4
30
Jei naudojate keičiamo
židinio nuotolio objektyvą,
sukiodami priartinimo/
atitolinimo žiedą nustatykite
kadro kompoziciją.
(įspėjimo apie
fotoaparato sujudėjimą)
ženklelis
AF sritis
Priartinimo/
atitolinimo žiedas
Fotografavimas
5
Iki pusės nuspausdami
užrakto paleidimo mygtuką,
sufokusuokite vaizdą.
Sufokusavus vaizdą (nustačius vaizdo
ryškumą), įsižiebia fokuso indikatorius
z arba
(fokuso indikatorius).
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Fokuso indikatorius
6
Iki galo nuspausdami užrakto
paleidimo mygtuką,
fotografuokite.
31
Filmavimas
1
Norėdami pradėti filmuoti,
paspauskite MOVIE mygtuką.
MOVIE mygtukas
• Filmavimą galima pradėti bet kurioje
ekspozicijos veiksenoje.
• Išlaikymo ir diafragmos reikšmės
reguliuojamos automatiškai. Jei
norite nustatyti kokias nors
konkrečias reikšmes, pasukite
veiksenos išrinkimo diską į padėtį
(filmavimas) (36 psl.).
• Automatinio fokusavimo veiksenoje
fotoaparatas be paliovos reguliuoja
vaizdo ryškumą.
2
Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite
MOVIE mygtuką.
Pastabos
• Filmuojant gali būti įrašomas fotoaparato ir objektyvo veikimo garsas. Jūs galite
išjungti garso įrašymą, meniu punktui [Audio Recording] priskirdami nuostatą [Off]
(57 psl.).
• Priklausomai nuo aplinkos temperatūros arba fotoaparato būklės, filmavimo be
paliovos trukmė gali būti mažesnė. Skaitykite pastraipą „Pastabos dėl filmavimo be
paliovos“.
• Jei rodomas ženklelis , tai reiškia, kad fotoaparatas perkaito. Išjunkite fotoaparatą
ir palaukite, kol temperatūra fotoaparato viduje nukris.
32
Vaizdų atkūrimas
1
Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2
MENU mygtukas t
1 t [View Mode] t Pasirinkite
pageidaujamą veikseną
3
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite vaizdą.
• Norėdami atkurti filmus, paspauskite manipuliatoriaus centrą.
Filmo atkūrimo metu
Manipuliatorius/valdymo ratukas
Pauzė/atkūrimo pratęsimas
z
Greitas persukimas pirmyn
B
Greitas persukimas atgal
b
Sulėtintas atkūrimas pirmyn
Kai atkūrimas pristabdytas, sukite
valdymo ratuką į dešinę.
Sulėtintas atkūrimas pirmyn
Kai atkūrimas pristabdytas, sukite
valdymo ratuką į kairę.
• Filmas atkuriamas kadras po kadro.
Garsumo reguliavimas
V t v/V
Informacijos atvaizdavimas
v
Pastaba
• Kitais aparatais įrašytų filmų šis fotoaparatas gali neatkurti.
33
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
• Norėdami peržiūrėti nuotraukas, pasirinkite [Folder View(Still)], o
norėdami žiūrėti filmus, pasirinkite [Folder View(MP4)] arba [AVCHD
View] pagal failo formatą.
Vaizdų ištrynimas (Delete)
Ištrynę vaizdą, Jūs negalėsite jo susigrąžinti. Iš anksto apsispręskite, ar Jūs
norite ištrinti konkretų vaizdą.
Pastaba
• Apsaugotųjų vaizdų ištrinti neįmanoma.
Ekrane rodomo vaizdo ištrynimas
1
Atvaizduokite vaizdą, kurį
pageidaujate ištrinti, o po to
paspauskite mygtuką.
mygtukas
2
34
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to
paspauskite manipuliatoriaus centrą.
Fotografavimas prisitaikant prie įvairių situacijų
Skystųjų kristalų ekrano kampo
reguliavimas
Pakreipkite skystųjų kristalų ekraną
taip, kad į jį būtų patogu žiūrėti.
Fotografavimas prisitaikant prie įvairių situacijų
• Skystųjų kristalų ekranas gali būti
pakreipiamas 180 laipsnių.
• Skystųjų kristalų ekraną galima pasukti
270 laipsnių į kairę nuo padėties,
kurioje ekranas atsuktas į priekį.
• Kai skystųjų kristalų ekranas
nenaudojamas, jį rekomenduojama
užlenkti atsukus į fotoaparatą.
Pastaba
• Kai skystųjų skystųjų kristalų ekranas
atlenktas, fotografuojant iš žemos stovėsenos,
okuliaro jutiklis gali neveikti kaip pridera. Jei
Jūs žvelgiate per vaizdo ieškiklį, tačiau
skystųjų kristalų ekranas automatiškai
neišsijungia, paspauskite FINDER/LCD
mygtuką.
35
Fotografavimas įvairiomis
fotografavimo veiksenomis
Veiksenos išrinkimo disku
pasirinkite pageidaujamą
fotografavimo veikseną.
Šiame fotoaparate numatytos tokios fotografavimo veiksenos:
(AUTO)/
(Flash Off)
(Auto+)
Veiksena „AUTO“ suteikia galimybę bet kokiomis sąlygomis
labai lengvai nufotografuoti bet kokį objektą, kadangi
fotoaparatas automatiškai pagal situaciją parenka reikiamus
parametrus. Norėdami fotografuoti be blykstės, pasirinkite
„Flash Off“.
Fotoaparatas analizuoja fotografavimo sąlygas ir
automatiškai parenka tinkamas nuostatas. Fotoaparatas
išsaugo 1 tinkamiausią vaizdą, prireikus apjungdamas arba
atskirdamas vaizdus.
(Scene
Selection)
Pasirenkamas objektui arba fotografavimo sąlygoms tinkama
veiksena, leidžianti fotografuoti vaizdus su objektui
tinkamomis nuostatomis.
(Sweep
Panorama)
Fotografuojamos panoraminės nuotraukos.
(3D Sweep
Panorama)
Fotografuojamos 3D panoraminės nuotraukos, skirtos
peržiūrai 3D televizoriumi.
(Cont. Priority
Laikant nuspaustą užrakto paleidimo mygtuką, aparatas
fotografuoja be paliovos. Fotoaparatas įrašo vaizdus be
paliovos daugiausia apytikriai 10 kadrų per sekundę sparta.
(Movie)
Leidžia filmuoti, ekspoziciją (išlaikymo ir diafragmos
reikšmes) nustatant rankiniu būdu.
AE)
(Program Auto)
Leidžia fotografuoti, ekspoziciją (išlaikymo ir diafragmos
reikšmes) reguliuojant automatiškai. Kitos nuostatos gali būti
keičiamos rankiniu būdu.
(Aperture Priority) Leidžia fotografuoti, rankiniu būdu nustatant diafragmos
reikšmę valdymo ratuku.
(Shutter Priority)
36
Leidžia fotografuoti, rankiniu būdu nustatant išlaikymo
reikšmę valdymo ratuku.
Fotografavimas įvairiomis fotografavimo veiksenomis
(Manual
Exposure)
Leidžia fotografuoti, rankiniu būdu nustatant ekspoziciją
(išlaikymo ir diafragmos reikšmes) valdymo ratuku.
1 Pasukite veiksenos išrinkimo diską į padėtį
2 Nukreipkite aparatą link
fotografuojamo objekto.
(Auto+).
Atpažintosios siužetinio fotografavimo
veiksenos ženklelis
Fotografavimo funkcija
Kiek bus nufotografuota vaizdų
3 Sufokusuokite vaizdą ir nufotografuokite objektą.
Fotoaparato atpažįstami siužetai
(Night Scene)
(Hand-held Twilight)
(Landscape)
(Backlight Portrait)
(Portrait)
(Tripod Night Scene)
(Backlight)
(Macro)
(Night Portrait)
(Spotlight)
(Low Brightness)
(Baby)
Fotografavimo funkcija
Cont. Shooting (45)
Slow Sync. (41)
Auto HDR (54)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Hand-held Twilight (38)
37
Fotografavimas prisitaikant prie įvairių situacijų
Kai fotoaparatas išanalizuoja
fotografavimo sąlygas ir atlieka reikiamą
reguliavimą, atvaizduojama tokia
informacija: atpažintosios siužetinio
fotografavimo veiksenos ženklelis,
atitinkama fotografavimo funkcija, o taip
pat kiek bus nufotografuota vaizdų.
Fotografavimas įvairiomis fotografavimo veiksenomis
Scene Selection
1 Pasukite veiksenos išrinkimo diską į padėtį
(Scene
Selection).
2 Paspauskite manipuliatoriaus centrą.
3 Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite norimą siužetinio
fotografavimo veikseną, o po to paspauskite manipuliatoriaus
centrą.
• Norėdami pakeisti siužetą, paspauskite Fn mygtuką, o po to pasirinkite kitą
siužetą.
4 Sufokusuokite vaizdą ir nufotografuokite objektą.
(Portrait)
Išfokusuojamas antrasis planas, išlaikant ryškų objekto
vaizdą. Subtiliai perteikiamas veido odos atspalvis.
(Sports Action)
Judantis objektas fotografuojamas su nedideliu išlaikymu,
todėl nuotraukoje vaizdas būna tarsi sustingęs. Laikant
nuspaustą užrakto paleidimo mygtuką, aparatas fotografuoja
be paliovos.
(Macro)
Iš arti fotografuojami įvairūs dalykai, kaip antai, gėlės,
maistas.
(Landscape)
Ryškiai užfiksuojamas visas kraštovaizdis su gyvomis
spalvomis.
(Sunset)
(Night Scene)
(Hand-held
Twilight)
(Night Portrait)
38
Užfiksuojamas nuostabus saulėtekio ar saulėlydžio raudonis.
Užfiksuojamas nutolęs nakties peizažas neprarandant tamsos
sukuriamo įspūdžio.
Nakties peizažais užfiksuojami su mažesniu vaizdo triukšmų
lygiu bei neryškumu net ir nepritvirtinus fotoaparato prie
trikojo. Nufotografuojama kadrų serija ir yra atliekamas
vaizdo apdorojimas, kad sumažėtų dėl aparato sujudėjimo
atsirandantis neryškumas ir vaizdo triukšmai.
Fotografuojami portretai nakties scenose.
Fotografavimas įvairiomis fotografavimo veiksenomis
Sweep Panorama/
3D Sweep Panorama
1 Pasukite veiksenos išrinkimo diską į padėtį
(Sweep Panorama)/
(3D Sweep Panorama).
2 Paspauskite manipuliatoriaus centrą.
3 Nukreipkite fotoaparatą į krašto-
Ši dalis nebus nufotografuota
4 Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
5 Sukite arba kreipkite fotoaparatą,
vadovaudamiesi ekrane rodoma
orientyrine juosta.
Orientyrinė juosta
39
Fotografavimas prisitaikant prie įvairių situacijų
vaizdžio pakraštį ir, iki pusės
nuspausdami užrakto paleidimo
mygtuką, sufokusuokite vaizdą.
Fotografavimas įvairiomis fotografavimo veiksenomis
Continuous Advance Priority AE
1 Pasukite veiksenos išrinkimo diską į padėtį
(Cont. Priority AE).
2 Sufokusuokite vaizdą ir fotografuokite objektus.
• Laikant nuspaustą užrakto paleidimo mygtuką, aparatas fotografuoja be
paliovos.
• Fotoaparatas įrašo vaizdus be paliovos daugiausia apytikriai 10 kadrų per
sekundę sparta.
40
Fotografavimo funkcijų naudojimas
Fotografavimas su blykste
Tamsioje vietoje fotografuojant su blykste, objektas nufotografuojamas
šviesus, o taip pat išvengiama neryškių nuotraukų dėl fotoaparato
sujudėjimo. Fotografuojant prieš saulę, blykstė gali būti naudojama
tinkamai eksponuoti iš nugaros apšviesto objekto vaizdą.
1 Fn mygtukas t
(Flash Mode) t Pasirinkite pageidaujamą
nuostatą
• Daugiau informacijos apie blykstės veiksenas, kuriomis galima disponuoti
kiekvienoje fotografavimo veiksenoje, pateikta 77 psl.
2 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
Fotografavimo funkcijų naudojimas
Blykstė pakyla.
• Kai pasirinkta AUTO, AUTO+ arba
siužetinio fotografavimo veiksena,
blykstė automatiškai pakyla jei
nepakanka šviesos arba objektas yra
apšviestas iš nugaros. Integruota
blykstė nepakyla net ir paspaudus
mygtuką.
3 Kai blykstė įsikrauna,
nufotografuokite objektą.
Blykčioja: blykstė įkraunama. Kai
indikatorius blykčioja, Jūs negalėsite
paleisti užrakto.
Šviečia: blykstė įkrauta ir parengta
išlydžiui.
• Automatinio fokusavimo veiksenoje
užrakto paleidimo mygtuką iki pusės
nuspaudus prasto apšvietimo
sąlygomis, objekto vaizdo
sufokusavimo palengvinimui gali
suveikti blykstė (AF pašvietimas).
(blykstės įkrovimo) indikatorius
41
Fotografavimas su blykste
(Flash Off)
Nesuveikia net jei blykstė yra pakelta.
• Jūs negalėsite pasirinkti šios nuostatos, kai veiksenos
išrinkimo diskas yra pasuktas į padėtį P, A, S arba M.
Tačiau blykstė nesuveiks, jei ji nebus pakelta.
(Autoflash)
Suveikia fotografuojant tamsoje arba prieš šviesą.
(Fill-flash)
Suveikia kiekvienąkart paleidžiant fotoaparatą užraktą.
Didelio išlaikymo sinchronizavimas leidžia padidinant
išlaikymą užfiksuoti ryškų ir objekto, ir antrojo plano vaizdą.
(Rear Sync.)
Suveikia prieš pat pasibaigiant ekspozicijai kiekvienąkart
paleidžiant užraktą.
(Wireless)
42
Suveikia kiekvienąkart paleidžiant fotoaparatą užraktą.
(Slow Sync.)
Suveikia išorinė blykstė (įsigyjama atskirai), kuri nėra uždėta
ant fotoaparato ir yra toliau nuo jo (belaidės blykstės
veiksena).
Vaizdo šviesumo reguliavimas
Išskyrus ekspozicijos veikseną M, ekspozicija nustatoma automatiškai
(automatinė ekspozicija).
Remiantis bazine automatinės ekspozicijos nuostata, galima atlikti
ekspozicijos korekciją. Paslenkant ekspoziciją link + pusės, visas vaizdas
tampa šviesesnis. Paslenkant ekspoziciją link – pusės, visas vaizdas tampa
tamsesnis (ekspozicijos korekcija).
1 Paspauskite
mygtuką.
Skystųjų kristalų ekranas
ratuku.
Link + (pereksponavimas): vaizdas
pašviesinamas.
Link – (nepakankamas eksponavimas):
vaizdas patamsinamas.
• Žvelgdami per vaizdo ieškiklį,
patikrinkite ekspoziciją EV skalėje.
Ekspozicijos korekcija
Vaizdo ieškiklis
Standartinė ekspozicija
3 Sufokusuokite vaizdą ir nufotografuokite objektą.
Fotografavimo technika
• Korekcijos lygį reguliuokite tikrindami įrašytąjį vaizdą.
• Naudojant gretinimo veikseną, galima nufotografuoti keletą vaizdų su
ekspozicija, paslinkta link pliuso arba minuso pusės (45 psl.).
43
Fotografavimo funkcijų naudojimas
2 Nustatykite ekspoziciją valdymo
mygtukas
Vaizdo šviesumo reguliavimas
Pastaba
• Šis punktas negali būti nustatomas, kai ekspozicijos veiksenai priskirta nuostata
[AUTO], [AUTO+] arba [Scene Selection] (siužetinio fotografavimo veiksena).
44
Fotografavimo būdo
pasirinkimas
Jūs galite pasirinkti tokį fotografavimo būdą, kuris geriausiai atitiktų Jūsų
poreikius, pavyzdžiui, fotografavimą po vieną kadrą, fotografavimą be
paliovos arba gretinimą.
ant manipuliatoriaus t
Pasirinkite pageidaujamą būdą
(Single Shooting) Šis būdas skirtas įprastiniam fotografavimui.
Fotoaparatas vaizdus įrašo be paliovos.
10 sekundžių trukmės užrakto paleidimo laikmatis pravartus
tada, kai fotografas nori matyti nuotraukoje save, o 2
sekundžių trukmės užrakto paleidimo laikmatis pravers
fotoaparato sujudėjimo įtakos eliminavimui.
(Bracket:
Cont.)
Jūs galite nufotografuoti 3 nuotraukas su skirtingais
ekspozicijos dydžiais.
(Single
Bracket)
Jūs galite nufotografuoti apibrėžtą skaičių nuotraukų kadras
po kadro, kiekvieną jų su skirtingu ekspozicijos dydžiu.
(WB
bracket)
(Remote Cdr.)
Remiantis pasirinktosiomis baltos spalvos balanso ir
spalvinės temperatūros/spalvų filtro nuostatomis, 3 vaizdai
įrašomi paslenkant baltos spalvos balansą.
Jūs galite fotografuoti spaudydami belaidžio nuotolinio
valdymo pultelio RMT-DSLR1 (įsigyjamas atskirai)
mygtukus SHUTTER ir 2SEC (fotoaparato užraktas
paleidžiamas po 2 sekundžių).
45
Fotografavimo funkcijų naudojimas
(Cont. Shooting)
(Self-timer)
Įrašymo duomenų indikacijos
perjungimas (DISP)
Kiekvienąkart paspaudus DISP ant
manipuliatoriaus, indikacija ekrane
keičiasi kaip pavaizduota iliustracijoje.
Jūs galite atskirai pasirinkti, kokia
indikacija turi būti matoma skystųjų
kristalų ekrane, ir kokia vaizdo
ieškiklyje.
„Graphic Display“
„Display All Info.“
„No Disp. Info.“
„Level“
Skaitmeninis gulsčiukas
Grafinė indikacija (Graphic Display)
Grafinėje indikacijoje grafiniu pavidalu
rodomos išlaikymo bei diafragmos
reikšmės, ir aiškiai iliustruojama, kaip
veikia ekspozicija. Išlaikymo
indikatoriaus ir diafragmos reikšmės
indikatoriaus rodyklėlės parodo faktines
išlaikymo ir diafragmos reikšmes.
Diafragmos reikšmė
Išlaikymas
46
Vaizdo raiškos nustatymas
Image Size
MENU mygtukas t
pageidaujamą raišką
1 t [Image Size] t Pasirinkite
[Aspect Ratio]: [3:2]
Vaizdo raiška
Rekomendacijos
L:24M
6000 × 4000 taškų
Aukščiausios vaizdo kokybės
nuotraukoms
M:12M
4240 × 2832 taškų
Iki A3+ formato atspaudams
S:6.0M
3008 × 2000 taškų
Iki A5 formato atspaudams
[Aspect Ratio]: [16:9]
Rekomendacijos
L:20M
6000 × 3376 taškų
M:10M
4240 × 2400 taškų
S:5.1M
3008 × 1688 taškų
Peržiūrai didelės raiškos (HD)
televizoriaus ekrane
Pastaba
• Punktui [Quality] priskyrus nuostatą RAW, RAW vaizdų raiška atitinka L. Ši raiška
nėra rodoma ekrane.
Panorama: Size
Jūs galite pasirinkti panoraminių nuotraukų raišką. Vaizdo raiška priklauso
nuo fotografavimo krypties (56 psl.).
MENU mygtukas t
1 t [Panorama: Size] arba [3D Pan.:
Image Size] t Pasirinkite pageidaujamą raišką
[Panorama: Size]
Standard
[Panorama: Direction] nust. ant [Up] [Down]: 3872 × 2160
[Panorama: Direction] nust. ant [Right] [Left]: 8192 × 1856
Wide
[Panorama: Direction] nust. ant [Up] [Down]: 5536 × 2160
[Panorama: Direction] nust. ant [Right] [Left]: 12416 × 1856
47
Fotografavimo funkcijų naudojimas
Vaizdo raiška
Vaizdo raiškos nustatymas
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Wide
7152 × 1080
48
Atkūrimo funkcijų naudojimas
Vaizdų išdidinimas
Išsamesnei analizei vaizdą galima išdidinti. Tai pravartu norint patikrinti
įrašytojo vaizdo ryškumo nustatymą (sufokusavimo būklę).
1 Atvaizduokite vaizdą, kurį
pageidaujate išdidinti, o po to
paspauskite mygtuką.
mygtukas
2 Spaudydami
mygtuką arba
sumažinkite vaizdą.
mygtuką, išdidinkite arba
• Sukiojant valdymo ratuką, nuotraukos perjungiamos esant tokiam pačiam
išdidinimo laipsniu. Kai keletas nuotraukų nufotografuota esant vienodai
kompozicijai, Jūs galite palyginti jų sufokusavimo būklę.
kurią pageidaujate išdidinti.
Norėdami atšaukti išdidinto vaizdo atkūrimą
Spaudykite manipuliatoriaus centrą, kol vaizdas vėl taps normalaus dydžio.
49
Atkūrimo funkcijų naudojimas
3 Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais pasirinkite vaizdo dalį,
Persijungimas prie vaizdų indekso
indikacijos
Jūs galite ekrane vienu metu atvaizduoti keletą nuotraukų.
Paspauskite
mygtuką.
Ekrane atsiranda vaizdų indekso langas.
mygtukas
Norėdami grįžti prie pavienio vaizdo indikacijos
Spaudykite manipuliatoriaus centrą, kol pasirinksite norimą vaizdą.
Norėdami atvaizduoti reikiamą aplanką
Manipuliatoriumi pasirinkite juostą
vaizdų indekso lango kairėje, o po to v/V
mygtukais pasirinkite reikiamą aplanką.
Paspaudžiant manipuliatoriaus centrą, kai
yra pasirinkta juosta lango kairėje, yra
perjungiama peržiūros kategorija.
50
Vaizdų peržiūra televizoriaus ekrane
Fotoaparatu įrašytų vaizdų peržiūrai televizoriaus ekrane reikalingas HDMI
kabelis (įsigyjamas atskirai) ir didelės raiškos (HD) televizorius su HDMI
jungtimi.
1 Išjunkite fotoaparatą bei
televizorių, ir prijunkite
fotoaparatą prie televizoriaus.
1 Prie HDMI
jungties
HDMI kabelis
(įsigyjamas atskirai)
2 Prie HDMI
jungties
2 Įjunkite televizorių ir pasirinkite reikiamą įvestį.
Atkūrimo funkcijų naudojimas
• Taip pat skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją.
3 Įjunkite fotoaparatą ir paspauskite
mygtuką.
Televizoriaus ekrane atsiranda aparatu
nufotografuotos nuotraukos.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite reikiamą vaizdą.
• Fotoaparato skystųjų kristalų ekranas
neįsijungia.
Manipuliatorius
mygtukas
51
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/valdymo ratuku
Šiais mygtukais/valdymo ratuku Jūs galite nustatyti ar valdyti įvairiausias
funkcijas.
Mygtukų/valdymo ratuko išdėstymas pateiktas skyrelyje „Fotoaparato
dalys“, (13 psl.).
mygtukas
Pakeliama fotoaparato blykstė.
mygtukas
Atliekama ekspozicijos korekcija.
ISO mygtukas
Nustatomas ISO jautrumas.
FINDER/LCD mygtukas
Perjungiama indikacija tarp skystųjų kristalų ekrano ir
vaizdo ieškiklio.
MENU mygtukas
Atvaizduojamas meniu langas meniu punktų
nustatymui.
MOVIE mygtukas
Filmuojama.
AEL mygtukas/AV
mygtukas/
mygtukas/
mygtukas
Užfiksuojama viso kadro ekspozicija./Nustatoma
diafragmos reikšmė./Ekrane tuo pat metu atvaizduojama
keletas nuotraukų./Sumažinamas vaizdas, kuris
išdidintas peržiūros metu.
mygtukas/fokuso
išdidinimo mygtukas/
mygtukas
Išdidinamas vaizdo centras./Leidžia prieš fotografavimą
patikrinti sufokusavimą išdidinant vaizdą./Išdidinamas
vaizdas peržiūros metu.
Fn mygtukas/
mygtukas
Atvaizduojamas langas Fn mygtuku pasirenkamų
funkcijų nustatymui./Vaizdai pasukami.
Manipuliatorius
Juo nustatomos tokios funkcijos: [Display], [White
Balance], [Drive mode], [Picture Effect] ir [Autofocus].
mygtukas
mygtukas/
Vaizdai atkuriami.
mygtukas Atvaizduojamas fotografavimo patarimas arba pagalbos
gidas./Vaizdai ištrinami.
Fokusavimo veiksenos
jungiklis
Pasirenkama automatinio arba rankinio fokusavimo
veiksena.
Peržiūros mygtukas
Reguliuojamas antrojo plano (fono) išfokusavimas.
52
Funkcijų pasirinkimas Fn (funkciniu)
mygtuku
Šis mygtukas naudojamas pasirinkti ir vykdyti fotografuojant dažniausiai
naudojamas funkcijas.
1 Paspauskite Fn mygtuką.
2 Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais pasirinkite pageidaujamą
meniu punktą, o po to, paspausdami centrą z vykdykite
pasirinktį.
Ekrane atsiranda nustatymo langas.
3 Vadovaudamiesi valdymo gidu,
Funkcijų sąrašas
pasirinkite ir vykdykite
pageidaujamą funkciją.
Valdymo gidas
Norėdami nustatyti fotoaparatą tiesiai iš įrašymo informacijos lango
2-ame žingsnyje sukiokite valdymo ratuką nespausdami manipuliatoriaus
centro z. Jūs galite nustatyti fotoaparatą tiesiai iš įrašymo informacijos
lango.
53
Funkcijos, kurias galima pasirinkti Fn
(funkciniu) mygtuku
Funkcijos, kurias galima pasirinkti Fn (funkciniu) mygtuku, yra tokios:
Scene Selection
Pasirenkama fotografavimo sąlygoms tinkanti vienas iš
užprogramuotų siužetinio fotografavimo veiksenų.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Pasirenkama objektui ar norimam efektui tinkama
ekspozicijos veiksena.
(P/A/S/M)
Drive Mode
Pasirenkamas fotografavimo būdas, pavyzdžiui,
fotografavimas be paliovos.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket: Cont./
Single Bracket/WB bracket/Remote Cdr.)
Flash Mode
Pasirenkama blykstės veiksena.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Autofocus Mode
Pasirenkamas fokusavimo metodas atsižvelgiant į objekto
judėjimą.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
AF area
Pasirenkama fokusavimo sritis.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
Objekto vaizdas išlaikomas sufokusuotas sekant objektą.
(On/Off)
Face Detection
Automatiškai fotografuojami žmonių veidai su optimaliomis
ryškumo ir ekspozicijos nuostatomis.
(On/On (Regist. Faces)/Off)
Smile Shutter
Aparatas fotografuoja užfiksavus šypseną.
(On/Off)
ISO
Nustatomas jautrumas šviesai. Kuo didesnis skaičius – tuo
mažesnis išlaikymas.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO nuo AUTO iki 16000)
Metering Mode
Pasirenkamas apšviestumo matavimo metodas.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp.
Reguliuojamas blykstės šviesos intensyvumas.
(Nuo +2.0EV iki -2.0EV)
54
Funkcijos, kurias galima pasirinkti Fn (funkciniu) mygtuku
White Balance
Reguliuojamas vaizdo atspalvis.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/Color Temp./Color Filter/Custom)
DRO/Auto HDR
Automatiškai koreguojamas šviesumas ir kontrastas.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Pasirenkamas pageidaujamas vaizdo apdorojimas.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black & White)
Picture Effect
Fotografuojama su pageidaujamu efektų filtru siekiant
sustiprinti įspūdį.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Funkcijų sąrašas
55
Funkcijos, pasirenkamos MENU
mygtuku
Jūs galite bendrai nustatyti pagrindines fotoaparato funkcijas arba vykdyti
tokias funkcijas kaip fotografavimo, atkūrimo ar kitokias operacijas.
Paspauskite MENU mygtuką, tada manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite norimą punktą, o po to paspauskite manipuliatoriaus centrą.
Pasirinkite meniu puslapį
Pasirinkite meniu punktą
Fotografavimo meniu
Image Size
Pasirenkama nuotraukų vaizdo raiška
(L:24M/M:12M/S:6.0M (kai [Aspect Ratio] nust. ant 3:2)
(L:20M/M:10M/S:5.1M (kai [Aspect Ratio] nust. ant 16:9)
Aspect Ratio
Pasirenkamas nuotraukų vaizdo kraštinių santykis.
(3:2/16:9)
Quality
Pasirenkama nuotraukų vaizdo kokybė.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Panorama: Size
Pasirenkama panoraminių nuotraukų vaizdo raiška
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Pasirenkama panoraminių nuotraukų fotografavimo kryptis.
(Right/Left/Up/Down)
3D Pan.: Image Size
Pasirenkama 3D nuotraukų vaizdo raiška
(16:9/Standard/Wide)
3D Pan.: Direction
Pasirenkama 3D nuotraukų fotografavimo kryptis.
(Right/Left)
Long Exposure NR
Nustatomas triukšmų sumažinimo apdorojimas nuotraukose,
fotografuojamose 1 sekundės ar didesniu išlaikymu.
(On/Off)
56
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
High ISO NR
Nustatomas triukšmų sumažinimo apdorojimas nuotraukose,
fotografuojamose dideliu jautrumu.
(High/Normal/Low)
Flash control
Pasirenkamas blykstės intensyvumo matavimo metodas.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
Įjungiamas AF pašvietimas – tamsioje vietoje skleidžiama
šviesa pagelbėjant fokusavimui.
(Auto/Off)
Color Space
Pasirenkama atkurtinų spalvų paletė.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Nustatomas vaizdo stabilizatorius „SteadyShot“.
(On/Off)
Shooting Tip List
Atvaizduojami visi fotografavimo patarimai.
Filmavimo meniu
Pasirenkamas filmų failų formatas.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Record Setting
Pasirenkama įrašomo filmo kadro vaizdo raiška.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Audio Recording
Nustatoma, ar filmuojant bus įrašomas garsas.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Sumažinamas vėjo keliamas triukšmas filmuojant.
(On/Off)
SteadyShot
Nustatomas vaizdo stabilizatorius „SteadyShot“.
(On/Off)
Specifinių nuostatų meniu
Eye-Start AF
Nustatoma, ar bus atliekamas autofokusavimas žvelgiant per
elektroninį vaizdo ieškiklį.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
Nustatomas perjungimo tarp vaizdo ieškiklio ir skystųjų
kristalų ekrano metodas.
(Auto/Manual)
57
Funkcijų sąrašas
File Format
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių“ efekto pasireiškimas
fotografuojant su blykste.
(On/Off)
Release w/o Lens
Nustatoma, ar gali būti atidaroma fotoaparato užrakto
sklendė, kai nėra uždėtas objektyvas.
(Enable/Disable)
Auto+ Cont. Shooting Nustatoma, ar turi būti fotografuojama be paliovos AUTO+
veiksenoje.
(Auto/Off)
Auto+ Image Extract. Nustatoma, ar turi būti išsaugomi visi be paliovos AUTO+
veiksenoje nufotografuoti vaizdai.
(Auto/Off)
Grid Line
Įjungiamas tinklelis, leidžiantis išlygiavimą pagal struktūrų
kontūrus.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Nustatoma, ar turi ir kiek laiko turi būti rodomas
nufotografuotas vaizdas. Nustatoma automatinė peržiūra.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button(Monitor) Pasirenkama, kokia indikacija gali būti rodoma skystųjų
kristalų ekrane spaudant DISP ant manipuliatoriaus.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Pasirenkama, kokia indikacija gali būti rodoma vaizdo
ieškiklyje spaudant DISP ant manipuliatoriaus.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Pasirinktąja spalva paryškinamas į fokusavimo sritį
patenkantis kontūras.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Pasirenkama spalva kontūro paryškinimo funkcijai (raudona/
geltona/balta).
(Red/Yellow/White)
Live View Display
Nustatoma, ar turi būti rodomas ekrane funkcijos poveikis,
pavyzdžiui, ekspozicijos korekcijos reikšmės poveikis.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
58
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
AEL mygtukui priskiriama pageidaujama funkcija.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Mode/
AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/ AEL toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture
Preview/Shot. Result Preview/Smart Telecon./Focus
Magnifier)
ISO Button
ISO mygtukui priskiriama pageidaujama funkcija.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Mode/
AF area/Face Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/
Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/
AEL hold/ AEL toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture
Preview/Shot. Result Preview/Smart Telecon./Focus
Magnifier)
Preview Button
Pasirenkamas peržiūros mygtuko veikimo metodas.
(Shot. Result Preview/Aperture Preview)
Focus Hold Button
Nustatoma objektyvo fokuso fiksavimo mygtuko funkcija.
(Focus Hold/D.O.F.Preview)
Smart Telecon.
Button
Pasirenkamas
mygtuko veikimo metodas.
(Smart Telecon./Focus Magnifier)
Funkcijų sąrašas
Func. of AEL button
Lens Comp.: Shading Pakoreguojamas užtemdymas vaizdo kampuose,
atsirandantis dėl uždėtojo objektyvo.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Pakoreguojama spalvų nuokrypa vaizdo kampuose,
atsirandanti dėl uždėtojo objektyvo.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Pakoreguojami vaizdo iškraipymai ekrane, atsirandantys dėl
uždėtojo objektyvo.
(Auto/Off)
Front Curtain Shutter Nustatoma, ar bus naudojama elektroninė sklendės priekinės
užuolaidos funkcija.
(On/Off)
Face Registration
Įregistruojamas arba pakeičiamas veidas žmogaus, kuriam
turi būti teikiamas prioritetas sufokusuojant vaizdą.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
59
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
Atkūrimo meniu
Delete
Ištrinami vaizdai.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
View Mode
Apibrėžiamas atkuriamų vaizdų grupavimas.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Slide Show
Nuotraukos atkuriamos skaidrių rodymo būdu.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Atvaizduojamas vaizdų indekso langas.
(4 Images/9 Images)
3D Viewing
3D vaizdai atkuriami prie fotoaparato prijungto 3D
televizoriaus ekrane.
Protect
Nustatoma arba atšaukiama vaizdų apsauga.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Vaizdai apibrėžiami DPOF spausdinimui arba tai atšaukiama.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Volume Settings
Nustatomas filmų atkūrimo garsumas.
Playback Display
Pasirenkama, kaip turi būti rodomos stačiai nufotografuotos
nuotraukos.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Darbo su atminties kortele instrumentų meniu
Format
Sužymima (suformuojama) atminties kortelė.
File Number
Nustatomas numerių priskyrimo nuotraukų ir filmų failams
metodas.
(Series/Reset)
Folder Name
Pasirenkamas nuotraukų aplanko formatas.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktasis aplankas nuotraukoms išsaugoti.
New Folder
Sukuriamas naujas aplankas nuotraukoms ir filmams
išsaugoti.
60
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
Recover Image DB
Atliekamas vaizdo duomenų bazės failo taisymas ir
leidžiamas įrašymas bei atkūrimas.
Display Card Space
Rodomas likęs filmo įrašymo laikas bei skaičius nuotraukų,
kurios dar gali tilpti atminties kortelėje (kiek dar liko vietos
atminties kortelėje).
Datos ir laiko nustatymo meniu
Date/Time Setup
Nustatoma data ir laikas, pasirenkama vasaros laiko nuostata.
Area Setting
Pasirenkamas regionas, kuriame naudojamasi fotoaparatu
(laiko juosta).
Nustatymo meniu
Nustatoma pradinė žymeklio padėtis ties viršutiniu punktu
arba ties vėliausiai pasirinktu punktu.
(Top/Previous)
LCD Brightness
Nustatomas skystųjų kristalų ekrano šviesumas.
(Auto/Manual)
Viewfinder Bright.
Nustatomas vaizdo ieškiklio šviesumas.
(Auto/Manual)
Funkcijų sąrašas
Menu start
GPS Settings (tik SLT- Nustatomos GPS funkcijos.
A65V)
Power Save
Nustatomas laikas, po kurio fotoaparatas persijungia į
energijos taupymo būseną.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Nustatoma vaizdo raiška, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
televizoriaus su HDMI jungtimi.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Fotoaparatas valdomas iš televizoriaus, palaikančio
„BRAVIA Sync“.
(On/Off)
Upload Settings*
Nustatoma fotoaparato persiuntimo funkcija, kai naudojama
„Eye-Fi“ kortelė.
(On/Off)
61
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
USB Connection
Nustatomas USB sąsajos veikimo metodas.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Audio signals
Pasirenkama, ar aparatas turi pypsėti sufokusavus vaizdą arba
veikiant užrakto paleidimo laikmačiui.
(On/Off)
Cleaning Mode
Įjungiama vaizdo jutiklio valymo veiksena.
* Šis meniu punktas atsiranda tada, kai į fotoaparatą yra įdėta „Eye-Fi“ kortelė
(įsigyjama atskirai).
Version
Language
Atvaizduojama fotoaparato programinės įrangos versija.
Pasirenkama kalba.
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas veiksenos išrinkimo disko gidas
(kiekvienos fotografavimo veiksenos paaiškinimas).
(On/Off)
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas demonstracinio filmuko
atkūrimas.
(On/Off)
Initialize
Atstatomos gamyklinės (standartinės) nuostatos.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
62
Fotoaparato pagalbos gido naudojimas
Fotoaparato pagalbos gidas
Fn lange arba meniu lange paspaudus
(pagalbos gido) mygtuką, automatiškai
atvaizduojamas pagalbos gidas, paaiškinantis pasirinktąją funkciją arba nuostatą.
Fn lange pasirinkus nepasiekiamą
funkciją arba nuostatą, o po to paspaudus
manipuliatoriaus centrą, atvaizduojamas
atitinkamas nustatymo langas, leidžiantis
aktyvuoti funkciją arba nuostatą.
(pagalbos gido) mygtukas
Fotografavimo patarimai
Atsižvelgdamas į pasirinktąją fotografavimo veikseną, fotoaparatas
atvaizduoja fotografavimo patarimus.
duomenų indikacija, paspauskite
(pagalbos gido) mygtuką.
Ekrane automatiškai atsiranda su
fotografuojamu objektu susijusių
fotografavimo patarimų sąrašas.
(pagalbos gido) mygtukas
2 Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite reikiamą patarimą,
o po to paspauskite manipuliatoriaus centrą.
Atvaizduojamas fotografavimo patarimas.
• Su v/V galima stumdyti langą
• Su b/B galima pasirinkti punktą.
Prieiga prie visų fotografavimo patarimų
Per meniu Jūs galite ieškoti tarp visų fotografavimo patarimų.
63
Funkcijų sąrašas
1 Kai ekrane rodoma įrašymo
Fotoaparato pagalbos gido naudojimas
Norėdami perskaityti anksčiau matytus fotografavimo patarimus,
iškvieskite meniu.
MENU mygtukas t
1 t [Shooting Tip List]t Pasirinkite
pageidaujamą fotografavimo patarimą
• Jūs galite rasti patarimą čia [Table of contents].
64
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
Naudojimas su kompiuteriu
Šiuo fotoaparatu įrašytų vaizdų efektyvesniam tvarkymui pridedamame
CD-ROM diske yra tokia programinė įranga:
• „Image Data Converter“
• PMB („Picture Motion Browser“)
Jei PMB programa jau įdiegta Jūsų kompiuteryje, tačiau jos versijos
numeris yra mažesnis nei pridedamame CD-ROM diske esančios PMB
programos versijos, iš pridedamo CD-ROM disko taip pat įdiekite ir PMB
programą.
Išsamesnės informacijos apie įdiegimą taip pat ieškokite 67 psl.
Pastaba
• PMB programa netinka „Macintosh“ kompiuteriams.
Rekomenduotina kompiuterio terpė („Windows“)
Darbui su pridedama programine įranga ir vaizdų perkėlimui per USB
sąsają rekomenduojamas tokius reikalavimus atitinkantis kompiuteris.
„Microsoft Windows XP* SP3“/„Windows Vista** SP2“/
„Windows 7“ SP1
PMB
Procesorius: „Intel Pentium III“ 800 MHz ar spartesnis
(didelės raiškos (HD) filmų atkūrimui/redagavimui: „Intel
Core Duo“ 1,66 GHz GHz ar spartesnis, „Intel Core 2 Duo“
1,66 GHz ar spartesnis, „Intel Core 2 Duo“ 2,26 GHz ar
spartesnis (HD FX/HD FH), „Intel Core 2 Duo“ 2,40 GHz ar
spartesnis (HD PS))
RAM atmintis: 512 MB ar daugiau (didelės raiškos filmų
atkūrimui/redagavimui: 1 GB ar daugiau)
Standusis diskas: įdiegimui reikalinga laisvos vietos diske
– apytikriai 500 MB
Ekranas: skiriamoji geba – 1024 × 768 taškų ar daugiau
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesorius/RAM atmintis: „Pentium 4“ ar spartesnis/1
GB ar daugiau
Ekranas: skiriamoji geba – 1024 × 768 taškų ar daugiau
* Nėra palaikoma 64 bitų ar „Starter“ versijos operacinė sistema. Disko
sukūrimo funkcijos palaikymui reikalingas 2.0 ar naujesnės versijos
programinis modulis „Windows Image Mastering API“ (IMAPI).
** Nėra palaikoma „Starter“ versijos operacinė sistema.
65
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
OS (jau įdiegta
kompiuteryje)
Naudojimas su kompiuteriu
Rekomenduotina kompiuterio terpė („Macintosh“)
Darbui su pridedama programine įranga ir vaizdų perkėlimui per USB
sąsają rekomenduojamas tokius reikalavimus atitinkantis kompiuteris.
OS (jau įdiegta
kompiuteryje)
USB jungtis: „Mac OS X“ (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
„Image Data Converter Ver.4“: „Mac OS X“ (v10.5,
10.6 („Snow Leopard“))
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesorius: „Intel Core Solo“/„Core Duo“/„Core 2 Duo“
ar spartesnis
RAM atmintis: rekomenduojama 1 GB ar daugiau.
Ekranas: skiriamoji geba – 1024 × 768 taškų ar daugiau
Pastabos
• Darbas nėra garantuojamas tuo atveju, kai kuri nors iš paminėtųjų operacinių
sistemų yra įdiegta atnaujinimo būdu arba kompiuteryje egzistuoja galimybė įkrauti
ne vieną operacinę sistemą.
• Jei prie vieno kompiuterio tuo pat metu prijungiama pora ar daugiau USB įtaisų,
priklausomai nuo naudojamų USB įtaisų tipo kai kurie įtaisai (taip pat ir
fotoaparatas) gali neveikti.
• Prijungus fotoaparatą prie USB jungties, palaikančios didelės spartos USB (USB 2.0)
standartą, duomenis galima persiųsti dideliu greičiu, nes šis fotoaparatas yra
suderinamas su didelės spartos USB (USB 2.0) standartu.
• Kai kompiuteris atnaujina darbą po suspendavimo arba „miego“ būsenos,
komunikacija tarp fotoaparato ir kompiuterio gali neatsinaujinti tuo pat metu.
66
Programinės įrangos naudojimas
Programinės įrangos įdiegimas („Windows“)
Užsiregistruokite administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite pridedamą
CD-ROM diską.
Kompiuterio ekrane atsiranda įdiegimo meniu.
• Jei šis langas neatsiranda, spragtelėkite [Computer] („Windows XP“ atveju:
[My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Jei atsiranda „AutoPlay“ langas, pasirinkite „Run Install.exe“ ir įdiekite
programinę įrangą vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
2 Spragtelėkite [Install].
Įsitikinkite, ar yra pažymėti laukeliai „Image Data Converter“ ir PMB, o po to
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
• Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas, įdiegimo procedūros metu
prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
• Kai monitoriaus ekrane atsiras raginimas perkrauti kompiuterį, perkraukite
kompiuterį vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
• Jei Jūsų kompiuteryje nėra reikiamos versijos „DirectX“ programos, ji gali
būti įdiegta.
Programinė įranga yra įdiegta ir darbalaukyje atsiranda greitojo paleidimo
piktogramos.
„Image Data Converter“
PMB
„PMB Launcher“
„PMB Help“
Pastabos
• Jei PMB programa jau įdiegta Jūsų kompiuteryje, ir jos versijos numeris yra didesnis
nei pridedamame CD-ROM diske esančios PMB programos versijos, PMB
programos įdiegti nereikia. Kai fotoaparatas USB kabeliu prijungiamas prie
kompiuterio, yra aktyvuojamos praktiškos funkcijos.
67
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
3 Pasibaigus įdiegimui, išimkite CD-ROM diską.
Programinės įrangos naudojimas
• Jei kompiuteryje bus įdiegta PMB programa, kurios versijos numeris mažesnis nei
5.0.00, įdiegus PMB programą iš pridedamo CD-ROM disko kai kurios senosios
programinės įrangos funkcijos gali neveikti. Taip pat iš pridedamo CD-ROM disko
bus įdiegtas „PMB Launcher“ vedlys, su kuriuo galima paleisti PMB ir kitas
programas. Norėdami paleisti „PMB Launcher“, dusyk spragtelėkite „PMB
Launcher“ piktogramą kompiuterio ekrane.
Programinės įrangos įdiegimas („Macintosh“)
Užsiregistruokite administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite „Macintosh“ kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite
pridedamą CD-ROM diską.
2 Dusyk spragtelėkite CD-ROM piktogramą.
3 Nukopijuokite [IDC_INST.pkg] failą iš [MAC] aplanko ant
standžiojo disko piktogramos.
4 Dusyk spragtelėkite ant [IDC_INST.pkg] failo paskirties aplanke.
Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas, užbaikite įdiegimą.
„Image Data Converter“ programos naudojimas
Su „Image Data Converter“ programa galima, pavyzdžiui:
• Redaguoti vaizdus, įrašytus RAW formatu, darant įvairias korekcijas,
pavyzdžiui, atliekant įvairias korekcijas, pavyzdžiui, pustonių kreivės ir
raiškumo.
• Reguliuoti vaizdų baltos spalvos balansą, ekspoziciją, kūrybinį stilių ir pan.
• Išsaugoti kompiuteriu peržiūrėtus ir redaguotus vaizdus.
• Vaizdus galima išsaugoti arba kaip RAW duomenis, arba kaip paplitusių
formatų failus.
• Atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu įrašytus RAW/JPEG vaizdus.
• Reitinguoti vaizdus pagal penkių balų skalę.
• Sukurti spalvotus užrašus.
68
Programinės įrangos naudojimas
Kaip naudotis „Image Data Converter“ programa aprašyta pagalboje („Help“).
Spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
„Image Data Converter“ programos palaikymo tinklalapis (tik anglų k.)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
PMB programos naudojimas
Su PMB programa galima, pavyzdžiui:
• Perkelti aparatu nufotografuotus vaizdus į kompiuterį ir juos peržiūrėti.
• Sutvarkyti nuotraukas kompiuteryje pagal fotografavimo datą jų
peržiūrai.
• Retušuoti (sumažinti „raudonų akių“ efektą), spausdinti ir siųsti prie el.
pašto laiškų prisegtas nuotraukas, o taip pat pakeisti fotografavimo datą.
• Atvaizduoti nuotraukos fotografavimo vietą žemėlapyje (tik SLT-A65V).
• Spausdinti ir išsaugoti nuotraukas su įkomponuota fotografavimo data.
• Iš AVCHD filmų, perkeltų į kompiuterį iš fotoaparato, sukurti „Blu-ray“
diskus, AVCHD formato diskus arba DVD diskus. („Blu-ray“ diską/DVD
diską sukuriant pirmąjį kartą, reikės interneto ryšio.)
69
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
Pastabos
• PMB programa netinka „Macintosh“ kompiuteriams.
• Kad būtų galima sukurti diską, filmus, įrašytus meniu punktui [Record Setting]
priskyrus nuostatą [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], PMB programa konvertuoja. Ši
konversija gali trukti ilgai. Be to, Jūs negalėsite sukurti originalios vaizdo kokybės
disko.
• Kad būtų galima sukurti AVCHD diską, filmus, įrašytus meniu punktui [Record
Setting] priskyrus nuostatą [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)], PMB programa konvertuoja. Ši konversija gali trukti ilgai. Be to, Jūs
negalėsite sukurti originalios vaizdo kokybės disko. Norint išsaugoti originalią
vaizdo kokybę, filmus reikia įrašyti į „Blu-ray“ diską.
• „AVCHD filmai” – tai filmai, įrašyti su [File Format] nuostata [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p].
Programinės įrangos naudojimas
Kaip naudotis PMB programa aprašyta pagalboje „PMB Help“.
Dusyk spragtelėkite greitojo paleidimo piktogramą
(PMB Help) ant
darbalaukio. Arba spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Help].
PMB programos palaikymo tinklalapis (tik anglų k.)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
70
Disko su filmais sukūrimo metodo
pasirinkimas
Iš šiuo fotoaparatu įrašytų AVCHD formato filmų Jūs galite sukurti diską.
Priklausomai nuo disko tipo, jį gali būti įmanoma atkurti su skirtingais grotuvais. Pasirinkite metodą, geriausiai tinkantį Jūsų turimam diskų grotuvui.
Čia aprašomi 2 disko sukūrimo būdai: disko sukūrimas kompiuteriu
naudojant PMB programą, arba disko sukūrimas kitokiu aparatu (ne
kompiuteriu), tokiu kaip DVD rašytuvas.
Grotuvas
Disko tipas
Ypatybės
Į „Blu-ray“ diską galima įrašyti didesnės
trukmės didelės raiškos vaizdo kokybės
(HD) filmą nei į DVD diską.
AVCHD formato įrašų
atkūrimo aparatai
(Sony „Blu-ray“ diskų
grotuvas,
„PlayStation®3“ ir
pan.)
Didelės raiškos vaizdo kokybės (HD) filmus
galima įrašyti į DVD laikmeną, pavyzdžiui,
į DVD-R diską, sukuriant didelės raiškos
vaizdo kokybės (HD) diską.
• Didelės raiškos vaizdo kokybės (HD)
disko neįmanoma atkurti tradiciniu DVD
grotuvu.
Tradiciniai DVD diskų
atkūrimo aparatai
(DVD grotuvas,
kompiuteris su DVD
diskasukiu, ir pan.)
Standartinės raiškos vaizdo kokybės (STD)
filmus, konvertuotus iš didelės raiškos
vaizdo kokybės (HD) įrašo, galima įrašyti į
DVD laikmeną, pavyzdžiui, į DVD-R diską,
sukuriant standartinės raiškos vaizdo
kokybės (STD) diską.
Disko sukūrimas kompiuteriu
Jūs galite su PMB programa importuoti AVCHD filmus į kompiuterį ir
sukurti AVCHD formato diską arba stand. vaizdo kokybės (STD) diską.
Daugiau informacijos apie disko sukūrimo su PMB programa metodą
galima rasti nuorodoje „PMB Help“.
Pastabos
• Kad būtų galima sukurti „Blu-ray“ diskus, įdiegimo lange turi būti pasirinkta įdiegti
[BD Add-on Software].
71
Vaizdų peržiūra kompiuteriu
„Blu-ray“ diskų
atkūrimo aparatai
(„Blu-ray“ diskų
grotuvas,
„PlayStation®3“ ir
pan.)
Disko su filmais sukūrimo metodo pasirinkimas
• Kai kuriose šalyse/regionuose konsolėmis „PlayStation®3“ gali nebūti prekiaujama.
• Kad būtų galima sukurti diską, filmus, įrašytus meniu punktui [Record Setting]
priskyrus nuostatą [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], PMB programa konvertuoja. Ši
konversija gali trukti ilgai. Be to, Jūs negalėsite sukurti originalios vaizdo kokybės
disko.
• Kad būtų galima sukurti AVCHD diską, filmus, įrašytus meniu punktui [Record
Setting] priskyrus nuostatą [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)], PMB programa konvertuoja. Ši konversija gali trukti ilgai. Be to, Jūs
negalėsite sukurti originalios vaizdo kokybės disko. Norint išsaugoti originalią
vaizdo kokybę, filmus reikia įrašyti į „Blu-ray“ diską.
• „AVCHD filmai” – tai filmai, įrašyti su [File Format] nuostata [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p].
Disko sukūrimas kitokiu aparatu (ne kompiuteriu)
Diską galima sukurti su „Blu-ray“ diskų rašytuvu ir DVD rašytuvu.
Disko, kurį Jūs galite sukurti, tipas priklauso nuo naudojamo aparato.
Aparatas
Disko tipas
„Blu-ray“ diskų rašytuvas: juo galima
sukurti „Blu-ray“ diską arba
standartinės raiškos vaizdo kokybės
(STD) DVD diską.
DVD rašytuvas (kitoks nei „DVDirect
Express“): juo galima sukurti AVCHD
diską arba standartinės raiškos vaizdo
kokybės (STD) DVD diską.
HDD rašytuvas ir pan.: juo galima
sukurti standartinės raiškos vaizdo
kokybės (STD) DVD diską.
Pastabos
• Išsamesnės informacijos apie disko sukūrimą ieškokite naudojamo aparato
instrukcijoje.
• Jei diskas sukuriamas su DVD rašytuvu „Sony“ „DVDirect“, naudokite DVD
rašytuvo atminties kortelės plyšį arba prijunkite DVD rašytuvą USB kabeliu
duomenų persiuntimui.
• Jei naudojate DVD rašytuvą „Sony“ „DVDirect“, įsitikinkite, ar jame įdiegta
naujausia programinė įranga.
Daugiau informacijos rasite interneto tinklalapyje:
http://sony.storagesupport.com/
72
Kita informacija
Skystųjų kristalų ekrane rodomi
ženkleliai
Indikacija „Graphic Display“
(skystųjų kristalų ekrane)
A
Indikacija
Reikšmė
Ekspozicijos veiksena
(36)
PASM
Indikacija „Display All Info.“
(skystųjų kristalų ekrane)
Siužeto atpažinimo
ženkleliai (37)
Atminties kortelė (21)/
persiuntimas (61)
100
Skaičius vaizdų, kuriuos
galima įrašyti į atminties
kortelę
3D panorama (39)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Nuotraukų vaizdo raiška
(47)
Nuotraukų vaizdo kokybė
(56)
73
Kita informacija
Nuotraukų kraštinių
santykis (56)
Atkūrimo metu (pagrindinės
informacijos indikacija)
Skystųjų kristalų ekrane rodomi ženkleliai
Indikacija
Reikšmė
B
Filmų kadrų kaitos sparta
(57)
Indikacija
Reikšmė
Taškinė matavimo sritis
(54)
Filmų vaizdo raiška (57)
AF sritis (54)
Išmanioji telekonversija
(52)
100% Akumuliatoriaus
įkrautumas (22)
Išlaikymo indikatorius
(46)
Vyksta blykstės
įkrovimas (41)
Diafragmos indikatorius
(46)
Efekto išjungimas (57)
Filmų įrašymas be garso
(57)
C
„SteadyShot“/įspėjimas
apie fotoaparato
sujudėjimą (57)
Indikacija
Reikšmė
REC 0:12
Filmavimo trukmė
(min.:s)
z
Fokuso indikatorius (31)
1/250
Išlaikymas (36)
F3.5
Diafragma (36)
GPS trianguliacijos
būsena (61)
(tik SLT-A65V)
EV skalė (43) (tik vaizdo
ieškiklyje)
„SteadyShot“ klaida
Įspėjimas apie perkaitimą
(10)
+3.0
Duomenų bazės failas
pilnas/duomenų bazės
failo klaida
AE fiksavimas (52)
GPS informacija
(tik SLT-A65V)
Peržiūros kategorija (60)
100-0003
Aplanko-failo numeris
-
Apsauga (60)
DPOF
DPOF nuostata (60)
35° 37’
32“N
139° 44’
31“W
Geografinės platumos ir
ilgumos indikacija
(tik SLT-A65V)
Įspėjimas apie neveikiančią „Auto HDR“
Įspėjimas apie akumuliatoriaus išsekimą (22)
74
Ekspozicijos korekcija
(43)
Vaizdo efekto klaida
ISO400
ISO jautrumas (52)
3/7
Failo numeris/vaizdų
skaičius
Skystųjų kristalų ekrane rodomi ženkleliai
Indikacija
Reikšmė
Indikacija
Reikšmė
2011-1-1
10:37AM
Įrašymo data ir laikas
AWB
Baltos spalvos balansas
(Auto, Preset, Custom,
Color temperature, Color
filter) (52)
Reikšmė
7500K
A5 G5
D
Indikacija
Fotografavimo būdas
(45)
Blykstės veiksena (41)/
„raudonų akių“ efekto
sumažinimas (58)
Fokusavimo veiksena
(54)
Dinaminio diapazono
optimizavimas (54)/
„Auto HDR“ (54)
+3 +3 +3
Kūrybinis stilius (54)/
kontrastas, spalvų
sodrumas, raiškumas
Vaizdo efektai (52)
AF sritis (54)
Objekto sekimas (54)
Veidų atpažinimas (54)
Šypsena valdomas
užraktas (54)
Šypsenos atpažinimo
jautrumo indikatorius
Kita informacija
E
Indikacija
Reikšmė
Apšviestumo matavimo
veiksena (54)
Blykstės šviesos
korekcija (54)
75
Funkcijos, pasiekiamos kiekvienoje
veiksenoje
Funkcijos, kuriomis Jūs galite naudotis, priklauso nuo pasirinktosios
fotografavimo veiksenos.
Pateiktojoje lentelėje paukščiukas reiškia, kad šia funkcija galima
disponuoti. Brūkšnelis – reiškia, kad šia funkcija naudotis nėra galimybės.
Funkcijos, kuriomis neįmanoma naudotis, ekrane rodomos pilkai.
Shoot Mode
(30)
(30)
Exposure
Self-timer
Comp. (43) (45)
Cont.
Shooting
(45)
Face
Detection
(54)
Smile
Shutter (54)
–
–
(37)
(38)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39)
–
–
–
(39)
–
–
–
–
(40)
–
–
–
–
(36)
(36)
(36)
(36)
(32)
–
*
* Kai pasirinkta [Manual Exposure], ši funkcija yra nepasiekiama.
76
–
Galimos blykstės veiksenos
Blykstės veiksenos, kurias Jūs galite pasirinkti, priklauso nuo
fotografavimo veiksenos bei pasirinktosios funkcijos.
Pateiktojoje lentelėje paukščiukas reiškia, kad šią funkciją galima
pasirinkti. Brūkšnelis – reiškia, kad šios funkcijos pasirinkti nėra
galimybės.
Blykstės veiksenos, kurių neįmanoma pasirinkti, ekrane rodomos pilkai.
Shoot Mode
(Flash
Off)
(Fill(Autoflash) flash)
(30)
(30)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(37)
(38)
(Slow
(Rear
Sync.)
Sync.)
(Wireless)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39)
–
–
–
–
–
(39)
–
–
–
–
–
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(32)
–
–
Kita informacija
(40)
77
Kaip gauti daugiau žinių apie fotoaparatą
( Handbook)
Pridedamame CD-ROM diske yra „ žinynas“, kuriame išsamiai paaiškinta
kaip naudotis fotoaparatu. Jame pateikiam labai detali informacija apie
daugumą fotoaparato funkcijų.
„Windows“ vartotojams
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite pridedamą
CD-ROM diską.
2 Spragtelėkite [Handbook].
3 Spragtelėkite [Install].
4 Paleiskite „ Handbook“, spragtelėdami piktogramą kompiuterio
darbalaukyje.
„Macintosh“ vartotojams
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite pridedamą
CD-ROM diską.
2 Pasirinkite [Handbook] aplanką ir nukopijuokite „Handbook“ iš
[GB] aplanko į kompiuterį.
3 Pasibaigus kopijavimui, dusyk spragtelėkite „Handbook.pdf“.
78
Likusio įrašytinų vaizdų skaičiaus/
įrašymo laiko patikrinimas
Į fotoaparatą įdėjus atminties kortelę ir
maitinimo jungiklį perjungus į padėtį
ON, ekrane atvaizduojamas skaičius
vaizdų, dar tilpsiančių į atminties kortelę
(nepakeitus esamųjų fotografavimo
nuostatų).
Pastabos
• Jei geltonai blykčioja „0“ (skaičius vaizdų, kuriuos dar galima įrašyti), tai reiškia,
kad atminties kortelė yra užpildyta. Įdėkite kitą atminties kortelę arba iš įdėtosios
kortelės ištrinkite vaizdus (34, 60 psl.).
• Jei geltonai blykčioja „NO CARD“, tai reiškia, kad fotoaparate nėra atminties
kortelės. Įdėkite atminties kortelę.
Skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti į atminties kortelę
Lentelėje nurodytas apytikris skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti į šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę. Reikšmės gautos testavimui
naudojant standartines „Sony“ atminties korteles. Priklausomai nuo
fotografavimo sąlygų ir naudojamos atminties kortelės, reikšmės gali būti
kitokios.
Talpa
(Vienetai: nuotraukos)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
Dydis
Standard
32 GB
* Kai meniu punktui [Aspect Ratio] priskirta nuostata [16:9], Jūs galėsite įrašyti
daugiau vaizdų nei nurodyta lentelėje (išskyrus [RAW] formato nuotraukas).
79
Kita informacija
Image Size: L 24M
Aspect Ratio: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Likusio įrašytinų vaizdų skaičiaus/įrašymo laiko patikrinimas
Skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti su akumuliatoriumi
Lentelėje pateikiamas apytikris skaičius vaizdų, kuriuos galima įrašyti su į
fotoaparatą įdėtu pilnutinai įkrautu akumuliatoriumi (komplektuojamu).
Pabrėžtina, kad priklausomai nuo naudojimo sąlygų, faktinis skaičius gali
būti kitoks nei nurodyta lentelėje.
SLT-A65
SLT-A65V
Skystųjų kristalų
ekrano veiksena
Apytikriai 560 vaizdų
Apytikriai 560 vaizdų
Vaizdo ieškiklio
veiksena
Apytikriai 510 vaizdų
Apytikriai 510 vaizdų
• Nurodytosios reikšmės yra apskaičiuotos su pilnutinai įkrautu
akumuliatoriumi ir esant tokioms sąlygoms:
– Aplinkos temperatūra 25°C.
– Naudojamas akumuliatorius, įkrautas dar valandą užgesus CHARGE
lemputei.
– Naudojant „Sony“ „Memory Stick PRO Duo“ laikmeną (įsigyjama
atskirai).
– Punktui [Quality] priskirta nuostata [Fine].
– Punktui [Autofocus Mode] priskirta nuostata [Automatic AF].
– Fotografuojama kas 30 sekundžių.
– Blykstė suveikia kas antrą kadrą.
– Fotoaparato maitinimas išjungiamas ir įjungiamas kas 10 kadrų.
– Punktui [GPS On/Off] priskirta nuostata [On] [tik SLT-A65V].
• Matavimo metodas yra paremtas CIPA standartu.
(CIPA: Fotoaparatų ir fotoprekių gamintojų asociacija)
Galima filmo įrašymo trukmė
Lentelėje pateikiamos apytikrės filmo įrašymo trukmės reikšmės naudojant
šiuo fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę.
80
Likusio įrašytinų vaizdų skaičiaus/įrašymo laiko patikrinimas
„Memory Stick PRO Duo“
(val.:min.)
Talpa
Įrašymo
nuostata
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
0:10
0:20
0:40
1:30
3:00
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
0:10
0:30
1:00
2:00
4:05
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
0:09
0:15
0:35
1:15
2:30
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
0:10
0:20
0:40
1:30
3:00
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
0:10
0:30
1:00
2:00
4:05
1440×1080 12M
0:20
0:40
1:20
2:45
5:30
VGA 3M
1:10
2:25
4:55
10:00
20:05
Pastabos dėl filmavimo be paliovos
• Aukštos kokybės vaizdo medžiagos filmavimui ir fotografavimui be paliovos su
APS-C dydžio vaizdo jutikliu eikvojama daug energijos. Todėl, filmuojant ar
fotografuojant ilgą laiką, temperatūra fotoaparato viduje pakyla (ypač įkaista vaizdo
jutiklis). Tokiu atveju fotoaparatas automatiškai išsijungia, nes aukšta temperatūra
daro neigiamą įtaką vaizdo kokybei bei kenkia fotoaparato vidiniam mechanizmui.
81
Kita informacija
Pastabos
• Filmų įrašymo trukmė gali būti kitokia, nes fotoaparate naudojama VBR (kintamos
duomenų srauto spartos) technologija, leidžianti automatiškai keisti vaizdo kokybę
atsižvelgiant į filmuojamą siužetą. Filmuojant greitai judantį objektą, vaizdas būna
švaresnis, tačiau įrašymo trukmė sumažėja, nes vaizdui įrašyti reikia daug atminties.
Įrašymo trukmė taip pat priklauso nuo filmavimo sąlygų, filmuojamo objekto bei
vaizdo kokybės/raiškos nuostatų.
• Lentelėje nurodytos reikšmės nėra įrašymo be paliovos trukmė.
• Priklausomai nuo filmavimo sąlygų ir naudojamos atminties kortelės, įrašymo
trukmės reikšmės gali būti kitokios.
• Kai rodoma
, nustokite filmuoti. Temperatūra fotoaparato viduje pakilo iki
neleistinos ribos.
• Daugiau informacijos apie filmavimą pateikta 33 psl.
Likusio įrašytinų vaizdų skaičiaus/įrašymo laiko patikrinimas
• Lentelėje nurodytos filmavimo trukmės reikšmės galioja tada, kai filmavimas
pradedamas šiek tiek palaukus po fotoaparato įjungimo. (Šios reikšmės parodo laiką
nuo filmavimo pradžios momento iki filmavimo pabaigos momento.)
Aplinkos temperatūra
Filmavimo be paliovos
trukmė
20°C
Apytikriai 29 minutės
30°C
Apytikriai 29 minutės
40°C
Apytikriai 13 minučių
• Galima filmavimo trukmė priklauso nuo temperatūros ar sąlygų, buvusių prieš
pradedant filmuoti. Jei Jūs dažnai keisite kompoziciją arba pradėsite filmuoti iškart
po fotoaparato įjungimo, temperatūra fotoaparato viduje pakils, ir galima filmavimo
trukmė bus mažesnė nei lentelėje nurodytos reikšmės.
• Jei fotoaparatas nutraukia filmavimą dėl perkaitimo, palikite jį keletą minučių su
išjungtu maitinimu. Tęskite filmavimą tik tada, kai fotoaparatas visiškai atvės.
• Jei Jūs vadovausitės šia informacija, filmuoti galėsite ilgiau.
– Saugokite fotoaparatą nuo tiesioginių saulės spindulių.
– Išjunkite nenaudojamą fotoaparatą.
– Jei yra galimybė, naudokite trikojį ir išjunkite „SteadyShot“ funkciją.
• Maksimalus filmo failo dydis yra apytikriai 2 GB. Kai failo dydis pasiekia 2 GB, jei
meniu punktui [File Format] yra priskirta nuostata [MP4], filmavimas automatiškai
nutraukiamas, o jei meniu punktui [File Format] yra priskirta nuostata [AVCHD 60i/
60p]/[AVCHD 50i/50p], automatiškai sukuriamas naujas failas.
• Maksimali filmavimo be paliovos trukmė yra 29 minutės.s
82
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas
Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamu objektyvu
Objektyvas
Su A tipo apsodu (A-mount)
[Vaizdo jutiklis]
Jutiklio dydis
23,5 mm × 15,6 mm (APS-C dydžio) CMOS vaizdo
jutiklis
Bendras vaizdo jutiklio taškų skaičius
Apytikriai 24700000 taškų
Efektyvus fotoaparato taškų skaičius
Apytikriai 24300000 taškų
[SteadyShot]
Nuotraukoms
Sistema: Vaizdo jutiklio postūmio mechanizmas
Efektas: Apytikriai nuo 2,5 EV iki 4,5 EV išlaikymo
reikšmės (priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir
uždėtojo objektyvo)
Filmams
Sistema: elektroninis vaizdo stabilizavimas
[Dulkių šalinimo sistema]
Sistema
Elektrostatinė žemo dažnio filtro danga ir vaizdo
jutiklio postūmio mechanizmas
[Automatinio fokusavimo sistema]
TTL fazės aptikimo sistema, 15 taškų (3 taškų kryželis)
Jautrumo diapazonas
Nuo –1 EV iki 18 EV (esant ISO 100 ekvivalentui)
AF pašvietimas
Apytikriai nuo 1 iki 5 m
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Tipas
Elektroninis vaizdo ieškiklis (organinis
elektroliuminescencinis)
Ekrano dydis
1,3 cm (0,5 colio)
Bendras vaizdo taškų skaičius 2359296 taškai
Kadro aprėptis
100%
Didinimas
1,09 × su 50 mm objektyvu esant begalybei, –1 m–1
(dioptrijos)
83
Kita informacija
Sistema
Techniniai duomenys
Akies reljefas
Apytikriai 27 mm nuo okuliaro, 22 mm nuo okuliaro
apvado esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas
Nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1 (dioptrijos)
[Skystųjų kristalų ekranas]
Ekranas
7,5 cm (3,0 colių) TFT ekranas
Bendras taškų skaičius
921600 (640 × 3 (RGB) × 480) taškų
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo jutiklis
„Exmor“ CMOS jutiklis
Apšviestumo matavimo metodas
1200 zonų analitinis matavimas
Matavimo diapazonas
Nuo –2 EV iki +17 EV daugiasegmente, centro sverties,
taškine veiksenomis (esant ISO 100 ekvivalentui su
F1.4 objektyvu)
ISO jautrumas (rekomenduojamas ekspozicijos indeksas):
AUTO, nuo ISO 100 iki 16000 (1 EV žingsniu)
Ekspozicijos korekcija
±3,0 EV (1/3 EV žingsniu)
[Užraktas]
Tipas
Elektroniniu būdu valdoma, vertikaliai židinio
plokštumoje judanti sklendė
Išlaikymo diapazonas
Nuo 1/4000 sekundės iki 30 sekundžių, atvira sklendė
Blykstės sinchronizavimo išlaikymas
1/160 sekundės
[Integruota blykstė]
Blykstės orientacinis skaičius GN 10 (metrais, esant ISO 100 jautrumui)
Įkrovimo trukmė
Apytikriai 3 sekundės
Blykstės aprėptis
Atitinka 18 mm objektyvo aprėptį (ant objektyvo
nurodytas židinio nuotolis)
Blykstės šviesos korekcija
±2,0 EV (1/3 EV žingsniu)
84
Techniniai duomenys
Blykstės veikimo nuotolis
ISO jautrumo nuostata
Diafragma F2.8
F4.0
F5.6
100
1 m – 3,6 m
1 m – 2,5 m 1 m – 1,8 m
200
1,4 m – 5 m
1,4 m –
3,6 m
1,4 m –
2,5 m
400
2 m – 7,1 m
2m–5m
2 m – 3,6 m
800
2,8 m – 10 m 2,8 m –
7,1 m
2,8 m – 5 m
[Fotografavimas be paliovos]
Fotografavimo be paliovos sparta
Continuous Advance Priority AE: daugiausiai 10 kadrų
per sekundę/
: daugiausiai 8 kadrai per sekundę/
: daugiausiai 3 kadrai per sekundę
• Mūsų reglamentuojamos matavimo sąlygos.
Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų,
fotografavimo be paliovos sparta gali būti mažesnė.
[Vaizdo išdidinimas atkūrimo metu]
Išdidinimo diapazonas
Vaizdo raiška: L: Apytikriai ×1,0 – ×13,6/M:
Apytikriai ×1,0 – ×9,9/S: Apytikriai ×1,0 – ×6,8
[Įrašymo formatas]
Nuotraukų formatas
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
standartas, DPOF palaikymas
3D nuotraukos
MPO (MPF Extended (Disparity Image)) standartas
Filmai (AVCHD formatas)
AVCHD Ver. 1.0 standartas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
85
Kita informacija
Maksimalus be paliovos fotografuojamų kadrų skaičius
Prioritetinio fotografavimo be paliovos su automatine
ekspozicija veiksena
Fine: 17 kadrų/Standard: 18 kadrų/RAW & JPEG: 11
kadrų/RAW: 13 kadrų
Fotografuojant be paliovos
Fine: 18 kadrų/Standard: 18 kadrų/RAW & JPEG: 11
kadrų/RAW: 13 kadrų
Techniniai duomenys
Garsas: „Dolby Digital“ 2 kan., su „Dolby Digital
Stereo Creator“ sistema
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
Filmai (MP4 formatas)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Įrašymo laikmena]
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena, SD kortelė
[Įvesties/išvesties jungtys]
USB
miniB, „Hi-Speed USB“ (USB 2.0)
HDMI
Miniatiūrinė HDMI jungtis
Mikrofono jungtis
3,5 mm miniatiūrinė stereofoninė jungtis
REMOTE jungtis
[Maitinimas, bendrieji duomenys]
Naudojamas akumuliatorius Įkraunamasis akumuliatorius NP-FM500H
[Kiti duomenys]
Mikrofonas
Stereofoninis
Garsiakalbis
Monofoninis
Exif Print
Palaikoma
PRINT Image Matching III
Palaikoma
Matmenys
Apytikriai 132,1 mm × 97,5 mm × 80,7 mm
(Pl./A/G, be išsikišančių dalių)
Svoris
Apytikriai 622 g (su akumuliatoriumi ir „Memory Stick
PRO Duo“ laikmena)
Apytikriai 543 g (tik korpusas)
Darbinė temperatūra
Nuo 0°C iki 40°C
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka universalųjį DCF (fotoaparatų failų sistemos sandaros
taisyklės) standartą, sukurtą JEITA (Japonijos elektronikos ir informacinių
technologijų pramonės asociacijos).
• Šiuo aparatu nufotografuotų nuotraukų atkūrimas kita įranga, arba kita įranga
nufotografuotų ar redaguotų nuotraukų atkūrimas šiuo aparatu nėra
garantuojamas.
Fotoaparato išvaizda ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be įspėjimo.
86
Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus kroviklis/akumuliatorius
Akumuliatoriaus kroviklis BC-VM10A
Vardiniai įvesties duomenys 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
Vardiniai išvesties duomenys 8,4 V DC, 0,75 A
Darbinės temp. diapazonas
Nuo 0°C iki 40°C
Laikymo temp. diapazonas
Nuo –20°C iki +60°C
Maksimalūs matmenys
Apytikriai 70 mm × 25 mm × 95 mm (Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 90 g
Įkraunamasis akumuliatorius NP-FM500H
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų akumuliatorius
Maksimali įtampa
8,4 V DC
Vardinė įtampa
7,2 V DC
Maksimali įkrovimo įtampa
8,4 V DC
Maks. įkrovimo srovė
2,0 A
Talpa
Tipiška
11,8 Wh (1650 mAh)
Minimali
11,5 Wh (1600 mAh)
Maksimalūs matmenys
Apytikriai 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 78 g
Objektyvai
35 mm formato židinio
nuotolio atitikmuo*
(mm)
Grupių-elementų
skaičius
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
27–82,5
82,5–300
7–8
9–13
76°–29°
29°–8°
Minimalus fokusavimo
atstumas** (m)
0,25
0,95
Maksimalus didinimas
(×)
0,34
0,29
Aprėpties kampas*
87
Kita informacija
Pavadinimas (modelio
pavadinimas)
Techniniai duomenys
Pavadinimas (modelio
pavadinimas)
Minimali f reikšmė
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (maksimalus
skersmuo × aukštis)
(apytikriai, mm)
Svoris (apytikris, g)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
f/22-36
f/32-45
55
55
69,5×69
71,5×85
210
305
* 35 mm formato židinio nuotolio ekvivalento bei aprėpties kampo reikšmės galioja
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamu objektyvu ir APS-C dydžio vaizdo
jutikliu.
** Minimalus fokusavimo atstumas – tai trumpiausias atstumas nuo vaizdo jutiklio iki
fotografuojamo daikto.
• Šiame objektyve yra įtaisytas atstumo koderis. Atstumo koderis leidžia atlikti
tikslesnį matavimą (ADI), šiam ADI matavimui naudojant blykstę.
• Priklausomai nuo objektyvo mechanizmo, pakeitus fotografavimo atstumą gali
pakisti židinio nuotolis. Dėl židinio nuotolio daroma prielaida, kad objektyvas
sufokusuotas ant begalybės.
• Begalybės padėtis leidžia atlikti šiokį tokį reguliavimą dėl temperatūros pokyčių
atsirandančio sufokusavimo poslinkio kompensavimui. Ties begalybe nutolusio
objekto fotografavimui MF veiksenoje ir vaizdo fokusavimui naudokite vaizdo
ieškiklį.
Apie židinio nuotolį
Šio fotoaparato fotografavimo kampas yra siauresnis nei 35 mm formato
fotoaparato. Jūs galite apskaičiuoti apytikrį 35 mm formato fotoaparato židinio
nuotolio ekvivalentą ir fotografuoti tuo pačiu aprėpties kampu, padidinę savojo
objektyvo židinio nuotolį puse jo reikšmės.
Pavyzdžiui, naudojant 50 mm objektyvą, bus gaunamas 35 mm formato
fotoaparato apytikriai 75 mm židinio nuotolio atitikmuo.
88
Techniniai duomenys
• „PowerPC“ yra „IBM Corporation“
registruotasis prekės ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
• „Intel“, „Intel Core“, MMX“ ir
„Pentium“ yra „Intel Corporation“
prekių arba registruotieji prekių
ženklai.
• SDXC logotipas yra „3D-3C, LLC“
prekės ženklas.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi Inc“ prekės
ženklas.
• „MultiMediaCard“ yra
„MultiMediaCard Association“
prekės ženklas.
• „ “ ir „PlayStation“ yra
registruotieji „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• „Adobe“ yra „Adobe Systems
Incorporated“ registruotasis prekės
arba prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir/arba kitose
šalyse.
• Be to, šioje knygelėje naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai,
kaip taisyklė, yra atitinkamų jų
kūrėjų ar gamintojų prekių arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
šioje knygelėje ženkleliai ™ arba ®
naudojami ne visuomet.
• Patirkite didesnį malonumą su
savąja žaidimų konsole
„PlayStation 3“, parsisiuntę
konsolei „PlayStation 3“ skirtų
programų iš internetinės
parduotuvės „PlayStation Store“
(jei yra galimybė).
89
Kita informacija
Prekių ženklai
•
yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“ ir
yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• „InfoLITHIUM“ yra „Sony
Corporation“ prekės ženklas.
• „PhotoTV HD“ yra „Sony
Corporation“ prekės ženklas.
• „AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc ™“ ir „Blu-ray ™“
yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D raidės
ženklelis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
• „Microsoft“, „Windows“,
„DirectX“, ir „Windows Vista“ yra
arba registruotieji prekių ženklai,
arba „Microsoft Corporation“
prekių ženklai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir/arba kitose šalyse.
• HDMI, HDMI logotipas ir „High
Definition Multimedia Interface“
yra „HDMI Licensing LLC.“ prekių
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra
„Apple Inc.“ prekių arba
registruotieji prekių ženklai.
Techniniai duomenys
• Tam reikia turėti „PlayStation
Network“ paskyrą ir parsisiųsti
konsolei „PlayStation 3“ skirtas
programas iš internetinės
parduotuvės. Šis pasiūlymas galioja
regionams, kuriuose yra galimybė
naudotis internetine parduotuve
„PlayStation Store“.
90
Rodyklė
Rodyklė
Skaičiai
E
3D ............................................... 39
Ekspozicijos korekcija .................... 43
Eye-Fi .......................................... 62
Eye-Start AF ................................. 57
A
AEL mygtukas .............................. 52
AF area ........................................ 54
AF Illuminator .............................. 57
Akumuliatorius........................ 19, 21
Aspect Ratio ................................. 56
Atminties kortelė ........................... 21
Audio signals ................................ 62
Auto HDR .................................... 55
Auto Review ................................. 58
AUTO+ ........................................ 37
Autofocus Mode ............................ 54
AVCHD ................................. 57, 71
B
Blykstės išjungimas ................. 30, 41
Blykstės veiksena .................... 41, 77
F
Face Detection ............................... 54
Filmavimas ................................... 32
Flash compensation ........................ 54
Fn mygtukas............................ 52, 54
Focus Hold Button ......................... 59
Focus Magnifier ............................ 59
Folder Name ................................. 61
Format.......................................... 60
Fotografavimas .............................. 30
Fotografavimas be paliovos ............. 45
Fotografavimas gretinimo būdu ....... 45
Fotografavimo būdas ...................... 45
Fotografavimo patarimas ................ 63
G
C
GPS ............................................. 61
Cleaning Mode .............................. 62
Continuous Advance Priority AE ..... 40
Creative Style ................................ 55
H
Hand-held Twilight ........................ 38
Histogram ..................................... 58
Date Imprint.................................. 60
Datos ir laiko nustatymas ................ 27
DC IN jungtis ................................ 16
Diafragmos prioritetas .................... 36
Dioptrijų reguliavimas .................... 29
Disko sukūrimas ............................ 71
DPOF Setup .................................. 60
D-Range Optimizer ........................ 55
I
„Image Data Converter“ ................. 68
ISO jautrumas ............................... 54
Išdidintas vaizdas ........................... 49
Išlaikymo prioritetas ....................... 36
Ištrynimas ............................... 34, 60
J
JPEG ............................................ 56
91
Rodyklė
D
Rodyklė
L
S
Laikrodžio nustatymas ....................27
Landscape .....................................38
Language ......................................62
LCD Brightness .............................61
Macro ...........................................38
Manual Exposure ...........................37
Menu ............................................56
Metering Mode ..............................54
Movie Audio Recording ..................57
Movie File Format ..........................57
Scene Selection ............................. 38
Select REC Folder ......................... 61
Skaičius vaizdų, kuriuos galima
įrašyti ................................ 79, 80
Skystųjų kristalų ekranas ................ 73
Slide Show ................................... 60
Slow sync. .................................... 41
Smile Shutter ................................ 54
Sports Action ................................ 38
„SteadyShot“ funkcija .................... 57
Sunset .......................................... 38
Sweep Panorama ..................... 39, 47
N, O
T, U
Night Portrait .................................38
Night Scene ...................................38
Nuotolinio valdymo pultelis .............16
Objektyvas ....................................24
Techniniai duomenys ..................... 83
USB Connection............................ 62
Užrakto paleidimo laikmatis............ 45
M
P
Playback Display ............................60
PMB .............................................69
Portrait ..........................................38
Power Save....................................61
Program Auto ................................36
Programinė įranga ..........................67
Protect ..........................................60
R
RAW ............................................56
Recover Image DB .........................61
Red Eye Reduction .........................57
Regiono nuostata ............................28
Reset ............................................62
Rotate ...........................................52
92
V
Vaizdo kokybė .............................. 56
Vaizdo raiška ................................ 47
Vaizdų indekso langas .................... 50
Vaizdų peržiūra ............................. 33
Vaizdų peržiūra televizoriaus
ekrane ...................................... 51
Version ........................................ 62
Viewfinder ................................... 57
W, Ž
White balance ............................... 54
Židinio nuotolis ............................. 88
Daugiau informacijos apie šį gaminį ir atsakymus
į dažniausiai pateikiamus klausimus galima rasti
vartotojų palaikymo tinklalapyje.
© 2011 Sony Corporation
Versta SIA “CMEDIA”, 2011
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising