Sony | SLT-A99 | Sony SLT-A99 Naudojimo instrukcijos

4-436-247-11(1)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamu objektyvu
Naudojimo instrukcija
A-mount
SLT-A99/SLT-A99V
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti
įrenginio apačioje.
Įrašykite serijos numerį žemiau nurodytoje
vietoje.
Pasakykite šiuos numerius, kai susisiekiate
su Sony platintoju dėl šio gaminio.
Modelio nr. SLT-A99/SLT-A99V
Serijos nr. __________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio riziką,
saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės poveikio.
SVARBI INFORMACIJA
DĖL SAUGUMO
IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO! SIEKDAMI
SUMAŽINTI GAISRO
KILIMO ARBA SROVĖS
SMŪGIO GAVIMO
RIZIKĄ, BŪTINAI
LAIKYKITĖS ŠIŲ
NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma neatitinka
elektros lizdo, naudokite šakutės adapterį,
kuris atitinka elektros lizdą.
Dėmesio!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės
neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti
2
arba sukelti cheminius nudegimus.
Laikykitės toliau minėtų saugumo
priemonių.
• Neišardykite jo.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite
jį nuo smūgių arba didelės jėgos,
pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant
žemės ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas
ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo
temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F),
poveikio, pavyzdžiui, nepalikite jo
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
saulėje pastatyto automobilio salone.
• Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik
Sony akumuliatorių kroviklį arba
įrenginį, kuris gali įkrauti
akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems
vaikams neprieinamoje vietoje.
• Žiūrėkite, kad akumuliatorius
nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite tik identišku
arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško
tipo akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip
yra nurodyta instrukcijoje.
Akumuliatoriaus kroviklis
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros
lizdo, jeigu naudosite kroviklį. Nedelsdami
atjunkite kroviklį nuo elektros lizdo, jeigu
įrenginio naudojimo metu kyla sutrikimai.
Jeigu yra komplektuojamas srovės laidas, jį
yra leistina naudoti tik su šiuo įrenginiu, ir
jo negalima naudoti su kitu įrenginiu.
Klientams JAV ir Kanadoje
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ
PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius
yra įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti
gamtą, išnaudotus
akumuliatorius
nugabendami į arčiausią
surinkimo ir perdirbimo
punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie
akumuliatorių perdirbimą, skambinkite
nemokamu telefono numeriu
1-800-822-8837 arba aplankykite interneto
svetainę http://www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio
jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Akumuliatorius ir objektyvas (jeigu
objektyvas yra komplektuojamas)
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus, veiksmams yra
taikomos toliau minėtos dvi sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet
kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant
tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą
įrenginio veikimą.
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka
Kanados ICES-003 standartą.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: SLT-A99V
Atsakinga kompanija: Sony Electronics
Inc.
Adresas:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15
dalies reikalavimus. Veiksmams yra
taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1)
Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti
bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą įrenginio veikimą.
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie
pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra
tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo
instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo
įrenginiu anuliavimo priežastimi.
Klientams JAV
UL yra tarptautiniu mastu pripažinta
organizacija, kuri rūpinasi saugumu.
UL žymėjimas ant gaminio reiškia, jog jis
yra įtrauktas į UL sąrašą.
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite
skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1-800-222-SONY (7669)
Žemiau nurodytu numeriu galima
skambinti tik ryšium su klausimais, kurie
yra susiję su FCC.
3
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas
atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti B
klasės skaitmeniniams įrenginiams
sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios
apsaugos nuo kenksmingų triukšmų
užtikrinimui, naudojant įrenginį
gyvenamose patalpose. Šis įrenginys
gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra
pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai
gamintojo nurodymams, gali sukelti
kenksmingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau
nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils,
pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys
sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų
priėmimo kenksmingus trukdžius, kuriuos
galima nustatyti, išjungiant ir įjungiant
įrenginį, siekiant išvengti trukdžių, yra
rekomenduojama atlikti vieną arba kelis
toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba
pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau
vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie
skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu
radijo/TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia
naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi
atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B
skyriui.
Klientams Europoje
Sony Corporation pareiškia, kad šis SLTA99V Skaitmeninis fotoaparatas su
keičiamu objektyvu atitinka 1999/5/EC
direktyvos pagrindines taisykles ir kitus
susietus reikalavimus. Norėdami gauti
išsamesnę informaciją, aplankykite
interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Pastaba klientams, kurių šalims
galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir įrenginių
saugos įgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose
serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas
atitinkančiu R&TTE direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo,
kurie yra trumpesni už 3 metrus.
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir
garsą.
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas),
pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
4
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių
įrenginių utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų
būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio
gaminio. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004%švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo,
veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota
baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba
jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
5
Pastaba klientams Jungtinėje
Karalystėje
Saugumo ir patogumo sumetimais šis
įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris
atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį,
būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio
nurodytas srovės stiprumas atitinka
komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą
ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki
BS 1362 (su
arba
ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas
kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį,
po saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite
dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite
kištuko be pritvirtinto saugiklio dangtelio.
Jeigu pametėte saugiklio dangtelį,
susisiekite su arčiausio Sony serviso centro
atstovu.
6
Turinys
Susipažinimas su funkcijomis ......................................... 10
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo ................................ 13
Įpakavimo turinio patikrinimas ....................................... 16
Įrenginio dalys ir mygtukai ............................................. 17
Priekinė pusė .............................................................. 17
Galinė pusė ................................................................. 18
Viršutinė dalis ............................................................ 20
Šonai ........................................................................... 22
Apatinė dalis ............................................................... 24
Priedų tvirtinimo lizdo adapteris ................................ 25
Piktogramos ekrane ......................................................... 26
Piktogramos LCD ekrane ........................................... 26
Piktogramos ekrano skydelyje ................................... 30
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/valdymo ratuku.......................................... 31
Quick Navi lango naudojimas .................................... 32
Tylaus daugiafunkcinio valdymo ratuko
naudojimas ........................................................ 33
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn (funkcija)
mygtuką ...................................................................... 36
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija)
mygtuko pagalba ......................................................... 37
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko
pagalba ....................................................................... 39
Fotoaparato vediklio naudojimas .................................... 49
7
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas ............................................. 50
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (nekompl.)
įdėjimas ....................................................................... 52
Suderinamos atminties kortelės .................................. 55
Objektyvo tvirtinimas ...................................................... 56
Datos ir laikrodžio nustatymas ........................................ 58
Datos/laikrodžio nustatymas kartotinai ...................... 59
LCD ekrano kampo sureguliavimas ................................ 60
Aiškaus vaizdo fotografavimas be fotoaparato
svyravimo ................................................................... 61
Įspėjimas dėl fotoaparato svyravimų ......................... 61
SteadyShot funkcijos naudojimas .............................. 61
Fotoaparato teisingas laikymas .................................. 62
Okuliaro užmovos nuėmimas .......................................... 63
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas .................................................... 64
Vaizdo įrašų įrašymas ...................................................... 66
Vaizdų atvaizdavimas ...................................................... 67
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos ....... 67
Vaizdų ištrynimas ............................................................ 68
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas ............................ 69
Kiekvienos fotografavimo veiksenos naudojimo metu
prieinamos funkcijos .................................................. 70
8
Skirtingos funkcijos
Skirtingų fotoaparato funkcijų
efektyvus naudojimas.................................................. 71
Nepertraukiamas AF su gylio žemėlapio pagalba ...... 71
AF diapazono valdymas ............................................. 72
Vaizdo įrašo įrašymas su detaliomis garso
nuostatomis ........................................................ 73
ISO jautrumas/kelių kadrų triukšmų sumažinimas .........74
Kūrybinis stilius ......................................................... 75
Fotografavimas sutemų metu, laikant fotoaparatą
rankose .............................................................. 76
DRO/Auto HDR ......................................................... 76
Atvaizdavimo funkcijos ............................................. 77
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas ..................................... 78
Papildoma informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie fotoaparatą
( Handbook) ............................................................. 82
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičiaus/
įrašymo trukmės patikrinimas ..................................... 84
Techniniai duomenys ...................................................... 88
Rodyklė ................................................................................. 95
9
Susipažinimas su funkcijomis
Šiame skyriuje Jūs susipažinsite su skirtingomis dažnai naudojamomis
fotografavimo funkcijomis ir kitomis funkcijomis.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Dažnai naudojamos fotografavimo funkcijos
Ekspozicijos kompensavimas (30 psl.)
Galite kompensuoti ekspoziciją, kad sureguliuotumėte viso ekrano šviesumą.
Net jeigu ekspozicijos veiksena yra nustatyta į M, ekspoziciją galima
kompensuoti, jeigu ISO jautrumas yra nustatytas į [AUTO].
ISO jautrumas (73 psl.)/kelių kadrų triukšmų sumažinimas (73 psl.)
Galite nustatyti šviesos jautrumą.
ISO jautrumą galima sureguliuoti nuo ISO 50 iki ISO 25600 ribose.
Kai išsirenkate
(Multi Frame Noise Reduct.), galite išsirinkti didesnę
ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Baltos spalvos balansas (37 psl.)
Galite sureguliuoti spalvų atspalvius.
Galite išsirinkti galimybę atitinkamai apšvietimo šaltiniui arba atlikti tikslų
sureguliavimą, apjungdami spalvų temperatūrą su spalvų filtru.
Vaizdų serijos fotografavimo veiksena (36 psl.)
Galite naudoti pritaikytą vaizdų serijos fotografavimo būseną atitinkamai
poreikiams, pavyzdžiui, fotografavimas po vieną vaizdą, nepertraukiamas
fotografavimas, vaizdų serijos fotografavimas su nustumta reikšme arba
fotografavimas naudojant bevielį nuotolinio valdymo pultą.
Originalios prieinamos funkcijos
AF diapazono valdymas (71 psl.)
Galite apriboti automatinio fokuso sureguliavimo diapazoną, kad
išvengtumėte nepageidaujamo fokuso sureguliavimo į nustatytus objektus.
DRO/Auto HDR (75 psl.)
D-Range optimizer (dinaminio diapazono optimizatorius): padalinęs vaizdą
į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja šviesos ir šešėlio kontrastą tarp
objekto ir fono, gaudamas vaizdą su optimaliu šviesumu ir pereinamais
atspalviais.
10
Susipažinimas su funkcijomis
Auto HDR (automatinis aukštas dinaminis diapazonas): fotografuoja 3
vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to apjungia šiuos vaizdus, kad būtų
galima gauti vaizdą su turtinga spalvų palete.
Kūrybinis stilius (74 psl.)
Galite išsirinkti reikalingą stilių iš 13 prieinamų variantų.
Galite taip pat sureguliuoti nustatytus vaizdų parametrus, pavyzdžiui,
ekspoziciją, pagrindu naudodami išrinktą stilių.
Fotografavimas sutemų metu, laikant fotoaparatą rankose (75 psl.)
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo.
Vaizdo įrašo įrašymas su rankiniu būdu sureguliuotomis
nuostatomis (36 psl.)
Vaizdo įrašo įrašymo metu galite sureguliuoti ekspoziciją P, A, S, M
veiksenos naudojimo atveju.
Fotoaparato valdymas ir pritaikymas
Ekrano informacija (41 psl.)
Kai žiūrite į vaizdo ieškiklį, yra aktyvuojamas vaizdo ieškiklio režimas, o
kai nebežiūrite į vaizdo ieškiklį, vėl yra aktyvuojamas LCD ekrano
režimas. Galite keisti ekrano režimą paspausdami DISP mygtuką.
Quick Navi veiksena (31 psl.)
Vaizdo ieškiklio režimo naudojimo metu galite greitai perjungti LCD
ekraną į Quick Navi veikseną paspausdami Fn mygtuką. Galite nustatyti
parametrus atlikdami intuityvius veiksmus.
Tylus daugiafunkcinis valdymo ratukas (32 psl.)
Naudodami tylų daugiafunkcinį valdymo ratuką, kuris yra pagamintas taip,
kad būtų pritildomas ratuko sukimosi garsas, galite be jokio triukšmo
nustatyti kai kuriuos parametrus, pavyzdžiui, fokuso sureguliavimo
veikseną arba įrašymo lygį.
Pritaikymas (42 psl.)
Fotoaparatas turi pritaikomą mygtuką, kuriam galima priskirti
pageidaujamą funkciją. Galite funkcijas priskirti ir kitiems mygtukams,
pavyzdžiui, AEL mygtukui arba ISO mygtukui.
11
Prieš naudojimą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano parodymų kalba
Naudodami meniu, galite išsirinkti
ekrano parodymų atvaizdavimui
naudojamą kalbą (48 psl.).
Fotografavimo veiksmai
Šis fotoaparatas turi 2 fotografuojamų
vaizdų stebėjimo režimus: LCD ekrano
režimas, kai yra naudojamas LCD ekranas,
ir vaizdo ieškiklio režimas, kai yra
naudojamas vaizdo ieškiklis.
Pastabos dėl funkcijų, kurias siūlo
fotoaparatas
• Norėdami sužinoti, ar fotoaparatas yra
suderinamas su 1080 60i arba 1080 50i,
patikrinkite žemiau nurodytus ženklus
fotoaparato apačioje.
Su 1080 60i suderinamas įrenginys: 60i
Su 1080 50i suderinamas įrenginys: 50i
• Šis fotoaparatas yra suderinamas su 1080
60p arba 50p formato vaizdo įrašais.
Priešingai iki šiol naudotoms
standartinėms įrašymo veiksenoms,
kurios naudoja pakaitinės plėtros metodą,
šis fotoaparatas įrašo naudodamas
progresyvų metodą. Ji padidina raišką,
leisdama atvaizduoti tolygesnius ir
natūralesnius vaizdus.
Fotografavimas naudojant DT
objektyvą
Šis fotoaparatas turi 35 mm pilno kadro
CMOS jutiklį, tačiau vaizdo dydis yra
automatiškai nustatomas į APS-C dydžio
nuostatą, ir vaizdo dydis yra mažesnis, kai
naudojate DT objektyvą (“DT” yra
papildinys prie gaminio pavadinimo).
Fotografuotas turinys nėra
kompensuojamas
Fotografuotas turinys nėra
kompensuojamas, jeigu fotografuoti arba
atvaizduoti neįmanoma dėl fotoaparato arba
atminties kortelės veikimo sutrikimo ir t.t.
12
Rekomendacija sudaryti atsarginę
kopiją
Siekdami išvengti duomenų praradimo
pavojaus, reguliariai sudarykite duomenų
atsarginę kopiją kitoje laikmenoje.
Pastabos dėl LCD ekrano, elektroninio
vaizdo ieškiklio, objektyvo ir vaizdo
jutiklio
• LCD ekranas ir elektroninis vaizdo
ieškiklis yra pagaminti, naudojant labai
aukšto tikslumo technologiją, todėl
efektyviųjų vaizdo elementų skaičius yra
daugiau nei 99,99%. Tačiau LCD ekrane
ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje gali
pastoviai pasirodyti keli maži juodi ir/
arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni
arba žali). Šie taškai yra gaminimo
proceso normalus reiškinys ir jokiu būdu
neįtakoja vaizdų.
• Nelaikykite fotoaparato už LCD ekrano.
• Saugokite fotoaparatą nuo ilgo saulės
spindulių poveikio ir nefotografuokite
ilgai prieš saulę. Priešingu atveju galite
sugadinti vidinį mechanizmą. Jeigu saulės
spinduliai fokusuojasi ant netoliese
esančio daikto, jis gali užsidegti.
• LCD ekrano galinėje pusėje ir aplinkui
vyrio besisukantį veleną yra magnetas.
Nelaikykite arti LCD ekrano daiktų,
kuriuos lengvai gali įtakoti magnetas,
pavyzdžiui, diskelių arba magnetinių
kortelių.
• Šaltoje vietoje ekrane gali atsirasti
liekamasis vaizdas. Tai nėra veikimo
sutrikimas. Kai fotoaparatą įjungiate
šaltoje vietoje, ekranas trumpam gali
tapti tamsus. Fotoaparatui sušilus,
ekranas veiks normaliai.
• Nufotografuotas vaizdas gali skirtis nuo
to, kurį matėte prieš fotografavimą.
Pastabos dėl ilgo fotografavimo
• Kai ilgą laiką fotografuojate, padidėja
fotoaparato temperatūra. Jeigu
temperatūra viršija nustatytą lygį, ekrane
pasirodo
piktograma, ir fotoaparatas
automatiškai išsijungia. Jeigu maitinimas
išsijungė, palikite fotoaparatą išjungtą 10
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
minučių ar ilgiau, kad fotoaparato
temperatūra sumažėtų iki saugaus lygio.
• Karštoje vietoje fotoaparato temperatūra
didėja žymiai greičiau.
• Kai fotoaparato temperatūra yra žymiai
padidėjusi, gali pablogėti vaizdo kokybė.
Prieš fotografavimo tęsimą
rekomenduojama palaukti, kol sumažės
fotoaparato temperatūra.
• Fotoaparato korpusas gali įkaisti. Tai
nėra veikimo sutrikimas.
Kai AVCHD vaizdo įrašus importuojate į
Windows operacinės sistemos kompiuterį,
naudokite CD-ROM diske (kompl.)
išsaugotą “PlayMemories Home”
programinę įrangą.
Pastabos dėl vaizdo įrašų atkūrimo
kitais įrenginiais
• Šis fotoaparatas naudoja MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile, kad būtų galima
įrašyti AVCHD formatu. Šiuo
fotoaparatu AVCHD formatu įrašytų
vaizdo įrašų neįmanoma atkurti toliau
minėtais įrenginiais.
– Kitais įrenginiais, kurie yra suderinami
su AVCHD formatu, tačiau neremia
High Profile.
– Įrenginiais, kurie nėra suderinami su
AVCHD formatu.
Šis fotoaparatas taip pat naudoja MPEG4 AVC/H.264 Main Profile, kad būtų
galima įrašyti MP4 formatu. Todėl šiuo
fotoaparatu MP4 formatu įrašytų vaizdo
įrašų neįmanoma atkurti įrenginiais,
kurie neremia MPEG-4 AVC/H.264.
• Diskus, kurie yra įrašyti HD vaizdo
kokybe (didelė raiška) galima atkurti tik
su AVCHD formatu suderinamais
įrenginiais. DVD grotuvai arba rašytuvai
negali atkurti HD vaizdo kokybės diskų,
nes jie nėra suderinami su AVCHD
formatu. Be to, DVD grotuvai arba
rašytuvai gali neišstumti HD vaizdo
kokybės diskų.
• 1080 60p/50p vaizdo įrašus galima
atkurti tik suderinamais įrenginiais.
• Norėdami nustatyti, ar šis fotoaparatas
remia GPS funkciją, patikrinkite jo
modelio pavadinimą.
Suderinamas su GPS: SLT-A99V
Nėra suderinamas su GPS: SLT-A99
• Naudokite GPS funkciją atitinkamai
taisyklėms toje šalyje arba regione, kur
naudojate fotoaparatą.
• Jeigu nenorite įrašyti buvimo vietos
informacijos, nustatykite [GPS On/Off] į
[Off] (47 psl.).
• Lėktuve būtinai išjunkite fotoaparatą
atitinkamai ekipažo nurodymams.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos programos, filmai, vaizdo įrašai
ir kita medžiaga gali būti apsaugota autorių
teisėmis. Tokios medžiagos neleistas
įrašymas gali būti Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo pažeidimas.
Šioje naudojimo instrukcijoje
panaudoti vaizdai
Šioje naudojimo instrukcijoje iliustravimui
panaudoti vaizdai yra reprodukcijos ir nėra
šiuo fotoaparatu nufotografuoti faktiški
vaizdai.
Apie šioje instrukcijoje aprašytus
duomenis ir techninius duomenis
Nurodyti fotoaparato pajėgumo ir
techniniai duomenys yra gauti, atliekant
matavimus šiomis sąlygomis, išskyrus
situacijas, kurios yra nurodytos šioje
instrukcijoje: 25ºC (77°F) temperatūroje ir
naudojant akumuliatorių, kuris pilnai buvo
kraunamas apytiksliai dar valandą po
CHARGE indikatoriaus užgesimo.
Pastabos dėl fotografavimo naudojant
vaizdo ieškiklį
Šis fotoaparatas turi didelės raiškos ir
kontrastingumo XGA organinės
elektroliuminescencijos vaizdo ieškiklį. Šis
vaizdo ieškiklis užtikrina platų žiūrėjimo
kampą ir didelį atstumą tarp okuliaro ir akies.
Šis fotoaparatas yra sukurtas taip, kad per
vaizdo ieškiklį būtų patogu žiūrėti atitinkamai
subalansavus skirtingus elementus.
13
Prieš naudojimą
Pastabos dėl AVCHD vaizdo įrašų
importavimo į kompiuterį
Dėl įrenginių, kurie yra suderinami su
GPS (tik SLT-A99V)
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
• Įmanoma, jog vaizdo ieškiklio kampuose
vaizdas bus truputį iškrypęs. Tai nėra
veikimo sutrikimas. Kai norite detaliai
patikrinti visą kompoziciją, galite tam
naudoti ir LCD ekraną.
• Kai pasukate fotoaparatą, kai žiūrite į
vaizdo ieškiklį arba žiūrite aplinkui,
įmanoma, vaizdas vaizdo ieškiklyje bus
iškrypęs arba pasikeis vaizdo spalvos.
Taip gali būti dėl objektyvo arba
atvaizdavimo įrenginio charakteristikų, ir
tai nėra veikimo sutrikimas. Kai
fotografuojate vaizdą, rekomenduojama
žiūrėti į vaizdo ieškiklio centrinę dalį.
14
Prieš naudojimą
Įpakavimo turinio patikrinimas
Susisiekite su Sony platintoju arba vietinio patvirtinto Sony aptarnavimo
centro atstovu, jeigu nėra komplektuojami visi priedai.
Skliausteliuose yra nurodytas skaičius.
• Fotoaparatas (1)
• BC-VM10A akumuliatoriaus
kroviklis (1)
• USB kabelis (1)
Prieš naudojimą
• Peties dirželis (1)
• Srovės laidas (1)* (nėra
komplektuojamas su JAV ir
Kanados modeliais)
* Su fotoaparatu, įmanoma, bus
komplektuojami keli srovės laidai.
Naudokite savo šaliai/regionui skirtą
srovės laidą.
• Įkraunamas akumuliatorius
NP-FM500H (1)
• Priedų tvirtinimo lizdo adapteris
(1)/jungties apsauginį dangtelį
(1) (pritvirtintas prie priedų
tvirtinimo lizdo adapterio)
• Bajoneto dangtelis (1)
(pritvirtintas prie fotoaparato)
• Priedų tvirtinimo lizdo dangtelis
(1) (pritvirtintas prie fotoaparato)
• Okuliaro užmova (1) (pritvirtinta
prie fotoaparato)
• CD-ROM (1)
– Taikomoji programa, kuri yra
skirta  fotoaparatui
–  Handbook (vadovėlis)
• Naudojimo instrukcija (1) (ši
instrukcija)
15
Įrenginio dalys ir mygtukai
Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose
puslapiuose.
Priekinė pusė
A AF apšvietimas (39 psl.)/
laikmačio indikatorius
B Užrakto mygtukas (63 psl.)
C Maitinimo jungiklis (57 psl.)
D Priekinis valdymo ratukas
E Nuotolinio valdymo jutiklis
F Objektyvo kontaktai*
G Bajoneto ženklas (55 psl.)
H Veidrodis*
I Išankstinės peržiūros mygtukas
(31, 43 psl.)
16
J Bajonetas
K Pritaikomas mygtukas (31,
42 psl.)
L Objektyvo paleidimo mygtukas
(56 psl.)
M Tylus daugiafunkcinis valdymo
ratukas (33 psl.)
* Nelieskite jų.
Įrenginio dalys ir mygtukai
Galinė pusė
Prieš naudojimą
A MENU mygtukas (38 psl.)
B Okuliaro užmova (62 psl.)
vaizdo ieškiklyje vaizdas būtų
matomas ryškiai.
C Vaizdo ieškiklis*
• Kai žiūrite į vaizdo ieškiklį, yra
aktyvuojamas vaizdo ieškiklio
režimas, o kai nebežiūrite į
vaizdo ieškiklį, vėl yra
aktyvuojamas LCD ekrano
režimas.
D Vaizdo ieškiklio jutikliai
(62 psl.)
E Dioptrijos sureguliavimo
ratukas
• Sureguliuokite dioptrijos
sureguliavimo ratuką
atitinkamai regėjimui, kad
F Šviesos jutiklis
G LCD ekranas (25, 59 psl.)
H MOVIE mygtukas (43, 65 psl.)
I Fotografavimui: AF/MF
(automatinis fokuso
sureguliavimas/rankinis fokuso
sureguliavimas) mygtukas (30,
42 psl.)
Atvaizdavimui:
(padidinti)
mygtukas (30 psl.)
17
Įrenginio dalys ir mygtukai
J Fotografavimui: AEL (AE
užrakinimas) mygtukas (30,
42 psl.)/SLOW SYNC
mygtukas (30 psl.)
Atvaizdavimui:
(vaizdų
indeksai) mygtukas (30 psl.)
K Daugiafunkcinis pasirinkimo
jungiklis
L Fotografavimui: Fn (funkcija)
mygtukas (35, 36 psl.)
Atvaizdavimui:
(vaizdo
pasukimas) mygtukas (30 psl.)
M DISP (ekranas) mygtukas
(30 psl.)
N
(išmanusis telekonverteris)
mygtukas (30, 43 psl.)/mastelio
keitimo mygtukas (30 psl.)/
fokuso padidinimo mygtukas
(30 psl.)
O Fotografavimui: AF RANGE
mygtukas (31 psl.)
Atvaizdavimui:
(ištrinti)
mygtukas (67 psl.)
Kai yra atvaizduojamas Fn
langas arba meniu langas:
fotoaparato vediklio mygtukas
(48 psl.)
P Prieigos indikatorius (53 psl.)
Q
(atvaizduoti) mygtukas
(66 psl.)
* Nelieskite šių dalių.
18
Įrenginio dalys ir mygtukai
Viršutinė dalis
Prieš naudojimą
A Mikrofonas*
G
B Veiksenų ratuko fiksatoriaus
paleidimo mygtukas (68 psl.)
C Veiksenų valdymo ratukas
H WB (baltos spalvos balansas)
mygtukas (30 psl.)
(68 psl.)
D Daugialypės sąsajos lizdas**
I
(24 psl.)
• Kai kurių priedų gali būti
neįmanoma prijungti iki galo, ir
jie bus išsikišę gale iš
daugialypės sąsajos lizdo.
Tačiau priedo jungtis yra
pasiekusi lizdo priekinę dalį, ir
prijungimas yra atliktas.
E FINDER/LCD mygtukas
(30 psl.)
F Ekrano skydelis (29 psl.)
(vaizdų serijos
fotografavimas) mygtukas
(30 psl.)
(ekspozicija) mygtukas
(30 psl.)
J ISO mygtukas (42, 73 psl.)
K Ekrano skydelio apšvietimo
mygtukas (29 psl.)
L
Vaizdo jutiklio pozicijos
ženklas
M Galinis valdymo ratukas
* Neuždenkite vaizdo įrašo
įrašymo metu. Priešingu
atveju gali kilti triukšmas
arba sumažėti garso lygis.
19
Įrenginio dalys ir mygtukai
** Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie priedus,
kurie yra suderinami su
daugialypės sąsajos lizdu,
žiūrėkite savo regionui
skirtoje Sony interneto
svetainėje arba susisiekite
su Sony platintoju arba
vietinio patvirtinto Sony
aptarnavimo centro
atstovu. Nėra
garantuojami veiksmai su
kitų gamintojų priedais.
20
Įrenginio dalys ir mygtukai
Šonai
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
nuotolinio valdymo pulto laidas
yra nukreiptas į priekį.
D Garsiakalbis
E DC IN lizdas
• Kai AC-PW10AM kintamosios
srovės adapterį (nekompl.)
prijungiate prie fotoaparato,
išjunkite fotoaparatą, po to
prijunkite kintamosios srovės
adapterio kištuką prie
fotoaparato DC IN lizdo.
F m (mikrofonas) lizdas
B
• Kai prijungiate išorinį mikrofoną,
jis yra automatiškai įjungiamas.
Jeigu išorinis mikrofonas gauna
maitinimą iš įrenginio, prie kurio
jis yra prijungtas, šiam
mikrofonui maitinimas yra
tiekiamas iš fotoaparato.
(blykstės sinchronizacija)
lizdas
C REMOTE lizdas
• Kai RM-L1AM nuotolinio
valdymo pultą (nekompl.)
prijungiate prie fotoaparato,
prijunkite nuotolinio valdymo
pulto kištuką prie REMOTE
lizdo, kad sutaptų ant kištuko ir
prie REMOTE lizdo esančios
nuorodos. Įsitikinkite, kad
G i (ausinės) lizdas
H HDMI lizdas
I
(USB) lizdas
J Atminties kortelės skyrelio
dangtelis (51 psl.)
21
Prieš naudojimą
A Peties dirželio tvirtinimo ąselės
Įrenginio dalys ir mygtukai
K SLOT1 (atminties kortelės
skyrelis 1) (51 psl.)
• Galite prijungti SD korteles
arba “Memory Stick PRO
Duo”.
L SLOT2 (atminties kortelės
skyrelis 2) (51 psl.)
• Galite prijungti tik SD korteles.
22
Įrenginio dalys ir mygtukai
Apatinė dalis
Prieš naudojimą
A Vertikalios rankenos nuorodų
angos
• Šios angos yra naudojamos, kai
prie fotoaparato prijungiate
vertikalią rankeną (nekompl.).
Žiūrėkite, kad į angas nepatektų
dulkės arba nešvarumai.
B Vertikalios rankenos
prijungimo lizdas
C Vertikalios rankenos
prijungimo lizdo dangtelis
D Trikojo tvirtinimo lizdas
• Prisukite trikojį varžtu, kuris
yra trumpesnis už 5,5 mm (7/32
colio). Fotoaparato nebus
įmanoma gerai pritvirtinti prie
trikojo varžtu, kuris yra ilgesnis
už 5,5 mm (7/32 colio), ir taip
galite sugadinti fotoaparatą.
E Akumuliatoriaus skyrelis
(51 psl.)
F Akumuliatoriaus skyrelio
dangtelis (51 psl.)
23
Įrenginio dalys ir mygtukai
Priedų tvirtinimo lizdo adapteris
Nuimkite prie fotoaparato pritvirtintą priedų tvirtinimo lizdo dangtelį ir
pritvirtinkite priedų tvirtinimo lizdo adapterį prie fotoaparato, kad
galėtumėte prijungti priedus, kurie yra suderinami su paprastu priedų
tvirtinimo lizdu (priedų tvirtinimo lizdas su automatiniu fiksavimu).
A Priedų tvirtinimo lizdas su
3
Priveržkite fiksatorių.
automatiniu fiksavimu
B Fiksatorius
Fiksatoriaus tvirtinimas
1
2
24
Nuimkite jungties apsauginį
dangtelį nuo priedų tvirtinimo
lizdo.
Paleiskite fiksatorių ir įdėkite
priedų tvirtinimo lizdo adapterį
į priedų tvirtinimo lizdą.
• Nesukite fiksatoriaus naudodami jėgą
po jo užfiksavimo.
• Kai priedų tvirtinimo lizdo adapterį
pritvirtinate prie fotoaparato, iki galo
įdėkite į lizdą priedų tvirtinimo lizdo
adapterio jungtį.
• Po priedų tvirtinimo lizdo adapterio
atjungimo nuo fotoaparato
pritvirtinkite jungties apsauginį
dangtelį prie priedų tvirtinimo lizdo
adapterio, kad nepamestumėte
dangtelio.
Piktogramos ekrane
Piktogramos LCD ekrane
Vaizdo ieškiklio režimas
Auto Mode (automatinė veiksena) arba
Scene Selection (aplinkos išsirinkimas)
veiksena
LCD ekrano režimas
Tele-zoom Cont. Priority AE
(nepertraukiamas fotografavimas keičiant
mastelį su AE pirmenybe)/P/A/S/M/Sweep
Panorama (panorama) veiksena
Atvaizdavimas (pagrindinės
informacijos atvaizdavimo
veiksena)
25
Prieš naudojimą
LCD ekrano padėties pradinė nuostata yra “vaizdo ieškiklio režimas
(stebėjimas naudojant vaizdo ieškiklį)”.
Jeigu paspaudžiate DISP mygtuką, ekrano padėtis kinta į “LCD ekrano
režimą”. Galite taip pat atvaizduoti skaitmeninį lygio matuoklį arba
histogramą.
Piktogramos ekrane
A
Indikacija
P P*
ASM
Indikacija
Reikšmė
Reikšmė
Vaizdų kokybė (38 psl.)
Ekspozicijos veiksena
(68 psl.)
Vaizdo įrašų kadrų
keitimo greitis (40 psl.)
Vaizdo įrašų vaizdo dydis
(40 psl.)
Registro numeris
(68 psl.)
Aplinkos atpažinimo
piktogramos (68 psl.)
Atminties kortelė
(51 psl.)/įkėlimas
(46 psl.)
Likęs akumuliatoriaus
100% krūvis (53 psl.)
Vyksta blykstės
įkrovimas (36 psl.)
Fotografavimas
naudojant APS-C dydžio
zoną (47 psl.)
Efekto išjungimas
(41 psl.)
Vaizdo įrašo įrašymas be
garso (40 psl.)
Vėjo triukšmo
sumažinimas (40 psl.)
100
Likęs įmanomų
nufotografuoti vaizdų
skaičius
Vaizdų formatas (38 psl.)
24M 10M
4.6M 20M
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Vaizdų dydis (38 psl.)
SteadyShot/įspėjimas dėl
fotoaparato svyravimų
(39, 40 psl.)
GPS trianguliacijos
padėtis (46 psl.)
(tik SLT-A99V)
SteadyShot klaida
Įspėjimas dėl perkaitimo
(12 psl.)
Duomenų bazės failas yra
pilnas/duomenų bazės
failo klaida
26
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
Indikacija
AE užrakinimas (30 psl.)/
FEL užrakinimas
(31 psl.)
AWB
Atvaizdavimo veiksena
(44 psl.)
Aplanko - failo numeris
-
Apsauga (44 psl.)
DPOF
Nustatytas DPOF
(44 psl.)
Baltos spalvos balansas
(automatinis, iš anksto
nustatytas, pritaikomas,
spalvų temperatūra,
7500K spalvų filtras) (37 psl.)
A5 G5
Dinaminio diapazono
optimizatorius/Auto
HDR (37, 75 psl.)
Kūrybinis stilius (37,
74 psl.)/kontrastas, sotis,
ryškumas
Įspėjimas apie likusį
akumuliatoriaus krūvį
(53 psl.)
+3 +3
B
Indikacija
+3
Vaizdo efektas (37 psl.)
Reikšmė
Vaizdų serijos
fotografavimo veiksena
(36 psl.)
Blykstės veiksena
(36 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(40 psl.)
Fokuso sureguliavimo
veiksena (36 psl.)
Portreto automatinis
kadravimas (36 psl.)
C
Indikacija
EV juosta
Ekspozicijos
kompensavimas (30 psl.)/
rankinis apšviestumo
matavimas
AF zona (36 psl.)
Objekto sekimas (36 psl.)
Veido atpažinimas
(36 psl.)/šypsenos
nustatymo užraktas
(36 psl.)
Apšviestumo matavimo
veiksena (37 psl.)
Reikšmė
Blykstės kompensavimas
(37 psl.)
REC 0:12
Vaizdo įrašo įrašymo
trukmė (min.:sek.)
z
Fokusas (63 psl.)
1/250
Išlaikymas (68 psl.)
F3.5
Diafragmos apertūra
(68 psl.)
27
Prieš naudojimą
100-0003
Reikšmė
Piktogramos ekrane
Indikacija
Reikšmė
D
ISO400
ISO AUTO
ISO jautrumas (37,
73 psl.)
Indikacija
AE užrakinimas (30 psl.)/
FEL užrakinimas
(31 psl.)
GPS informacija (tik
SLT-A99V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Geografinės platumos ir
ilgumos atvaizdavimas
(tik SLT-A99V)
Įspėjimas apie Auto HDR
vaizdą
Vaizdo efekto klaida
Histograma
2012-1-1
10:37PM
Įrašymo data
3/7
Failo numeris/bendras
atvaizduojamų vaizdų
skaičius
Reikšmė
Taškinio apšviestumo
matavimo zona (37 psl.)
AF zona (36 psl.)
Pagalbos zona (71 psl.)
Skaitmeninis lygio
matuoklis
Histograma
Išmanusis telekonverteris
(30 psl.)
Išmanusis mastelio
keitimas/Clear Image
Zoom veiksena/
skaitmeninis mastelio
keitimas
Išlaikymo indikacija
Diafragmos apertūros
indikacija
AF diapazono valdymas
(31 psl.)
z Tracking Stebėjimas su fokuso
focus
sureguliavimu
Garso lygis (72 psl.)
28
Piktogramos ekrane
Piktogramos ekrano skydelyje
Išlaikymas (68 psl.)/
diafragmos apertūra
(68 psl.)
Ekspozicija (30 psl.)/
blykstės
kompensavimas
(37 psl.)
ISO jautrumas (37 psl.)
Baltos spalvos
balansas (37 psl.)
Vaizdų serijos
fotografavimo
veiksena (36 psl.)
Vaizdo kokybė
(38 psl.)
Likęs akumuliatoriaus
krūvis (53 psl.)
Likęs įmanomų
nufotografuoti vaizdų
skaičius* (83 psl.)
Prieš naudojimą
Galite sureguliuoti išlaikymą, diafragmos
apertūrą, ekspozicijos kompensavimą,
blykstės kompensavimą, ISO jautrumą,
baltos spalvos balansą, vaizdų serijos
fotografavimo veikseną ir vaizdo kokybę,
žiūrėdami į fotoaparato ekrano skydelį.
* Net jeigu likęs įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius viršija 9999, ekrano
skydelyje yra atvaizduojama “9999”.
Ekrano skydelio fono apšvietimo įjungimas
Viršuje paspauskite ekrano skydelio
apšvietimo mygtuką. Paspaudžiant dar
kartą, fono apšvietimas yra išjungiamas.
Ekrano skydelio apšvietimo mygtukas
29
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti
mygtukais/valdymo ratuku
Galite nustatyti arba valdyti skirtingas funkcijas naudodami šiuos
mygtukus/valdymo ratuką.
Apie mygtukų/valdymo ratuko išdėstymą žiūrėkite “Įrenginio dalys ir
mygtukai” (16 psl.).
mygtukas
WB mygtukas
Galite išsirinkti vaizdų serijos fotografavimo veikseną.
Baltos spalvos balanso sureguliavimui.
mygtukas
Ekspozicijos kompensavimui.
ISO mygtukas
ISO jautrumo sureguliavimui.
Veiksenų ratukas
Ekspozicijos veiksenos perjungimui. Pasukite ratuką,
kol laikote paspaustą veiksenų ratuko fiksavimo
paleidimo mygtuką.
FINDER/LCD mygtukas
Perjungimui tarp LCD ekrano ir vaizdo ieškiklio.
Ekrano skydelio
apšvietimo mygtukas
Ekrano skydelio fono apšvietimo įjungimui.
MENU mygtukas
Meniu atidarymui, kad būtų galima nustatyti meniu
parametrus.
MOVIE mygtukas
Vaizdo įrašų įrašymui.
AEL mygtukas/SLOW SYNC Viso vaizdo ekspozicijos užfiksavimui./Fotografavimui
mygtukas/
mygtukas su blykstę naudojant didesnį išlaikymą./Kelių vaizdų
atvaizdavimui ekrane vienu metu.
AF/MF mygtukas/
mygtukas
Laikinam perjungimui tarp automatinio fokuso
sureguliavimo ir rankinio fokuso sureguliavimo./
Atvaizduojamo vaizdo padidinimui.
Fn mygtukas/
mygtukas
Funkcijos, kuri yra nustatyta Fn mygtuko pagalba,
nuostatų lango atvaizdavimui. Perjungimui į Quick Navi
veiksenos langą vaizdo ieškiklio režimo naudojimo
atveju./Vaizdo pasukimui.
DISP mygtukas
Atvaizduojamos fotografavimo informacijos
perjungimui vaizdo ieškiklyje arba LCD ekrane.
mygtukas/mastelio
keitimo mygtukas/fokuso
padidinimo mygtukas
Vaizdo centro padidinimui./Padidinimui, išsaugant
vaizdo teisingą raišką./Galima patikrinti fokusą prieš
fotografavimą padidinant vaizdą.
mygtukas
30
Vaizdų atvaizdavimui.
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais/valdymo ratuku
AF RANGE mygtukas/
fotoaparato vediklio
mygtukas/
mygtukas
Automatinio fokuso sureguliavimo prieinamo veikimo
diapazono ribojimui./Fotoaparato vediklio
atvaizdavimui./Vaizdų ištrynimui.
Išankstinės peržiūros
mygtukas
Fono išsiliejimo patikrinimui.
Pritaikomas mygtukas
Galima priskirti mygtukui dažnai naudojamą funkciją.
Pradžioje yra priskirta FEL užrakinimo funkcija.
Tylus daugiafunkcinis
valdymo ratukas
Galima tyliai sureguliuoti nuostatą.
Funkcijų sąrašas
Quick Navi lango naudojimas
Naudodami Quick Navi langą, galite nuostatas keisti tiesiogiai
fotografavimo informacijos atvaizdavimo lange, kai ekrano režimas yra
nustatytas į [For viewfinder] (Quick Navi).
1 Paspauskite DISP mygtuką, kad ekrano režimą nustatytumėte į
[For viewfinder].
31
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais/valdymo ratuku
2 Paspauskite Fn mygtuką, kad perjungtumėte į Quick Navi langą.
Auto Mode (automatinė veiksena) arba Scene Selection (aplinkos
išsirinkimas) veiksena
Tele-zoom Cont. Priority AE (nepertraukiamas fotografavimas keičiant
mastelį su AE pirmenybe)/P/A/S/M/Sweep Panorama (panorama)
veiksena
3 Daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko v/V/b/B pagalba
išsirinkite reikalingą parametrą.
4 Nustatykite parametrą naudodami priekinį arba galinį valdymo
ratuką.
• Priekinio valdymo ratuko pagalba išsirinkite galimybę ir sureguliuokite ją
galinio valdymo ratuko pagalba.
• Jeigu paspaudžiate daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko centrą, pasirodo
langas, kuris buvo naudotas išrinkto parametro nustatymui.
• Jeigu dar kartą paspausite Fn mygtuką, pradings Quick Navi langas, ir vėl
pasirodys pradiniai parodymai.
Quick Navi lange prieinamos funkcijos
Auto Mode/Scene Selection/Tele-zoom Cont. Priority AE/Select
Recording Media/Quality/SteadyShot (vaizdams)/Drive Mode/Flash Mode/
Focus Mode/AF area/Object Tracking/Smile/Face Detect./Metering Mode/
32
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais/valdymo ratuku
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture Effect/Auto Port.
Framing/Exposure Comp./Flash Comp./ISO
Pastabos
• Pilkai nuspalvinti parametrai Quick Navi lange nėra prieinami.
• Kai naudojate kūrybinį stilių (75 psl.), kai kuriuos nustatymo veiksmus galima atlikti
tik nustatytuose languose.
Tylaus daugiafunkcinio valdymo ratuko naudojimas
1 Paspauskite mygtuką, kad
atvaizduotumėte nustatymo langą.
• Pradžioje [Focus Mode] yra priskirtas
mygtukui, kai fotografuojate vaizdus, ir
[Audio Rec Level] yra priskirtas tam
pačiam mygtukui, kai įrašote vaizdo
įrašus.
33
Funkcijų sąrašas
Galite nustatyti parametrą naudodami tylų daugiafunkcinį valdymo ratuką,
nekeisdami lango. Kadangi ratukas yra pagamintas taip, kad būtų
sumažintas jo judėjimo garsas, galite sumažinti ratuko pasukimo garsus
vaizdo įrašo įrašymo metu.
Galite ratukui priskirti skirtingas funkcijas vaizdų fotografavimo ir vaizdo
įrašų įrašymo atveju (34 psl.).
2 Pasukite ratuką, kad
išsirinktumėte reikalingą nuostatą.
Dabartinė nuostata
3 Paspauskite mygtuką, kad patvirtintumėte.
Kitų funkcijų priskyrimas tyliam daugiafunkciniam valdymo ratukui
Paspaudžiant ir laikant paspaustą šį
mygtuką, pasirodo langas, kuris yra
naudojamas funkcijų priskyrimui tyliam
daugiafunkciniam valdymo ratukui.
Pasukite ratuką, kad išsirinktumėte
funkciją. Funkciją taip pat galite išsirinkti
tokiu būdu: MENU mygtukas t
3
t[
Silent Controller] arba MENU
mygtukas t
1t[
Silent
Controller].
Dabartinė funkcija
Prieinamos funkcijos
Vaizdai: Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure Comp./Metering
Mode/ISO
Vaizdo įrašai: Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF area/
Exposure Comp./Metering Mode/ISO/Shutter speed/Aperture
34
Funkcijos pasirinkimas naudojant Fn
(funkcija) mygtuką
Šis mygtukas yra naudojamas fotografavimui dažnai naudojamų funkcijų
nustatymui arba valdymui, išskyrus funkcijas Quick Navi lange.
1 Paspauskite DISP mygtuką, kad nustatytumėte ekrano režimą į
kitokį nei [For viewfinder] (30 psl.).
Funkcijų sąrašas
2 Paspauskite Fn mygtuką.
3 Išsirinkite reikalingą parametrą daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko v/V/b/B pagalba, po to paspauskite centrą z, kad
patvirtintumėte.
Pasirodo nuostatų langas.
4 Atlikdami veiksmų vediklio
nurodymus, išsirinkite ir atlikite
reikalingą funkciją.
Veiksmų vediklis
Fotoaparato fotografavimo informacijos lango išsirinkimas
Pasukite priekinį valdymo ratuką, nepaspausdami centro z 3 veiksmo
atlikimo metu. Galite sureguliuoti fotoaparato nuostatas tiesiogiai
fotografavimo informacijos lange. Be to, kai kurias funkcijas yra įmanoma
tiksliai sureguliuoti naudojant galinį valdymo ratuką.
35
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn (funkcija) mygtuko pagalba
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn
(funkcija) mygtuko pagalba
Funkcijos, kurias galima išsirinkti Fn mygtuko pagalba, yra tokios:
Auto Mode
Galite išsirinkti automatinę fotografavimo veikseną.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Galite išsirinkti iš anksto nustatytą pritaikytą aplinkos
išsirinkimo veikseną atitinkamai fotografavimo sąlygoms.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Galite išsirinkti ekspozicijos veikseną vaizdo įrašų įrašymui
atitinkamai objektui arba efektui.
(P/A/S/M)
Tele-zoom Cont.
Priority AE
Nepertraukiamo fotografavimo greičio nustatymui.
(T10/T8)
Drive Mode
Vaizdų serijos fotografavimo veiksenos nustatymui,
pavyzdžiui, nepertraukiamo fotografavimo nustatymui.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket: Cont./
Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket/Remote Cdr.)
Flash Mode
Blykstės (nekompl.) veiksenos nustatymui.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Rear Sync./Wireless)
Focus Mode
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo veikseną.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF/Depth Map
Assist Continuous AF/DMF/Manual Focus)
AF area
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo zoną.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
Fokusas yra sureguliuojamas objektui, kol jis yra sekamas.
(Off/On/On(Tracking focus w/ shutter))
Smile/Face Detect.
Veidas (-ai) yra automatiškai fotografuojami su optimaliu
fokusu ir ekspozicija./Fotografuojamas vaizdas, kai yra
atpažinta šypsena.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
Auto Port. Framing
Yra analizuojama aplinka, kai yra fotografuojamas veidas, ir
automatiškai yra išsaugomas kitas vaizdas su geresne
kompozicija.
(Auto/Off)
36
Šviesos jautrumo nustatymui. Kuo didesnė yra reikšmė, tuo
mažesnis yra išlaikymas.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO/nuo ISO 50 iki 25600)
Metering Mode
Apšviestumo matavimo metodo išsirinkimui.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp.
Blykstės šviesos intensyvumo sureguliavimui.
(nuo +3.0EV iki –3.0EV)
White Balance
Vaizdų spalvų atspalvių sureguliavimui.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3)
DRO/Auto HDR
Šviesumo ir kontrasto automatiniam kompensavimui.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Galite išsirinkti vaizdo apdorojimo būdą.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Picture Effect
Fotografavimui su reikalingo efekto filtru, kad būtų gauta
įspūdingesnė išraiška.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Funkcijų sąrašas
ISO
37
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Funkcijos, kurias galima pasirinkti
MENU mygtuko pagalba
Galite sureguliuoti pagrindines fotoaparato nuostatas arba išsirinkti
funkcijas, pavyzdžiui, fotografavimą, atvaizdavimą ir pan.
Paspauskite MENU mygtuką, po to nustatykite reikalingą parametrą
daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko v/V/b/B pagalba, po to paspauskite
daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko centrą.
Meniu išsirinkite puslapį
Meniu išsirinkite parametrą
Vaizdų fotografavimo meniu
Image Size
Galite išsirinkti vaizdų dydį. (L/M/S)
Aspect Ratio
Galite išsirinkti vaizdų formatą. (3:2/16:9)
Quality
Vaizdų kokybės nustatymui.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Galite išsirinkti panoraminių vaizdų dydį. (Standard/Wide)
Panorama: Direction
Galite nustatyti panoraminių vaizdų fotografavimo kryptį.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom
Vaizdo mastelis yra keičiamas aukšta kokybe, palyginti su
skaitmeniniu mastelio keitimu. (On/Off)
Digital Zoom
Vaizdo mastelis yra keičiamas daugiau, palyginti su Clear
Image Zoom veiksenos mastelio keitimu. (On/Off)
Long Exposure NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui vaizdams, kurių
fotografavimui naudotas išlaikymas buvo viena sekundė ar
daugiau. (On/Off)
High ISO NR
Triukšmų sumažinimo nustatymui fotografavimui su aukštu
jautrumu. (Normal/Low/Off)
38
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Blykstės šviesos intensyvumo nustatymo metodo nustatymui.
(ADI flash/Pre-flash TTL)
AF Illuminator
AF apšvietimo, kuris apšviečia tamsią aplinką padėdamas
sureguliuoti fokusą, nustatymui. (Auto/Off)
SteadyShot
SteadyShot nustatymui, kad būtų galima fotografuoti vaizdus.
(On/Off)
AF drive speed
Galite išsirinkti fokuso sureguliavimo greitį automatinio
fokuso sureguliavimo veiksenos naudojimo metu. Kai
makrofotografavimui yra išrinktas [Slow], galima žymiai
paprasčiau gauti fokusą. (Fast/Slow)
Color Space
Atvaizduojamų spalvų diapazono keitimui.
(sRGB/AdobeRGB)
Silent Controller
Reikalingos funkcijos priskyrimui tyliam daugiafunkciniam
valdymo ratukui, kad būtų galima fotografuoti vaizdus.
(Focus Mode/AF area/Select AF area/Exposure Comp./
Metering Mode/ISO)
Exposure step
Galite išsirinkti išlaikymo, diafragmos apertūros ir
ekspozicijos keitimo žingsnį. (0.5 EV/0.3 EV)
Priority setup
Galite nustatyti, ar paleisti užraktą net tada, jeigu automatinio
fokuso sureguliavimo veiksenos naudojimo metu fokusas
nėra patvirtintas. (AF/Release)
AF w/ shutter
Galite nustatyti, ar aktyvuoti automatinį fokuso sureguliavimą
iki pusės paspaudžiant užrakto mygtuką. Tai yra paranku, kai
norite atskirai sureguliuoti fokusą ir ekspoziciją. (On/Off)
AEL w/ shutter
Galite nustatyti, ar sureguliuoti ekspoziciją, iki pusės
paspaudžiant užrakto mygtuką. Tai yra paranku, kai norite
atskirai sureguliuoti fokusą ir ekspoziciją. (On/Off)
Memory
Galite registruoti dažnai naudojamų veiksenų ir nuostatų
kombinaciją ir galite valdymo ratuko pagalba lengvai prieiti
prie šių kombinacijų. (1/2/3)
39
Funkcijų sąrašas
Flash control
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Vaizdo įrašų įrašymo meniu
File Format
Galite išsirinkti vaizdo įrašo failo formatą. (AVCHD/MP4)
Record Setting
Galite išsirinkti įrašomo vaizdo įrašo kadro kokybę ir dydį.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Galite nustatyti SteadyShot, kad galėtumėte įrašyti vaizdo
įrašus. (On/Off)
AF Tracking Duration Galite nustatyti vaizdo įrašo įrašymo automatinio fokuso
sureguliavimo funkcijos objekto sekimo jautrumą.
(High/Mid/Low)
Auto Slow Shutter
Silent Controller
Galite nustatyti, ar vaizdo įrašo įrašymo metu automatiškai
sureguliuoti išlaikymą į didesnę reikšmę, kai objektas yra
tamsoje. (On/Off)
Reikalingos funkcijos priskyrimui tyliam daugiafunkciniam
valdymo ratukui, kad būtų galima įrašyti vaizdo įrašus.
(Audio Rec Level/Focus Mode/AF area/Select AF area/
Exposure Comp./Metering Mode/ISO/Shutter Speed/Aperture)
Audio Recording
Galite nustatyti, ar vaizdo įrašo įrašymo metu įrašyti garsą.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Galite nustatyti, ar sumažinti vėjo sukeliamus triukšmus
vaizdo įrašo įrašymo metu. (On/Off)
Audio Rec Level
Galite sureguliuoti garso įrašymo lygį. (nuo 0 iki 31)
Audio Level Display
Galite nustatyti, ar atvaizduoti garso lygį. (On/Off)
Audio Output Timing
Galite sumažinti aidą vaizdo įraše. (Live/Lip Sync)
Pritaikomas meniu
Eye-Start AF
Galite nustatyti, ar naudoti automatinį fokuso sureguliavimą,
kai žiūrite į vaizdo ieškiklį. (On/Off)
FINDER/LCD Setting
Galite nustatyti metodą, kaip perjungti tarp vaizdo ieškiklio ir
LCD ekrano. (Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Galite sumažinti raudonų akių efektą, kai naudojate blykstę.
(On/Off)
40
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Release w/o Lens
Galite nustatyti, ar leisti atverti užraktą, kai nėra pritvirtintas
objektyvas. (Enable/Disable)
S. Auto Cont.
Shooting
Galite nustatyti, ar nepertraukiamai fotografuoti Superior
Auto veiksena. (Auto/Off)
S. Auto Image Extract. Galite nustatyti, ar išsaugoti visus vaizdus, kurie
nepertraukiamai buvo nufotografuoti Superior Auto veiksena.
(Auto/Off)
Galite nustatyti linijų tinklelio atvaizdavimą, kad būtų
lengviau sekti objektą.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Vaizdas yra automatiškai atvaizduojamas po jo
nufotografavimo. Galite nustatyti vaizdo atvaizdavimo trukmę.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button(Monitor) Galima išsirinkti prieinamas parodymų atvaizdavimo
veiksenas LCD ekrane paspaudžiant DISP mygtuką.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Galima išsirinkti prieinamas ekrano parodymų atvaizdavimo
veiksenas vaizdo ieškikliui, kurias galima išsirinkti
paspaudžiant DISP mygtuką.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
AF RANGE Button
Galite išsirinkti funkciją, kurią norite naudoti AF RANGE
mygtukui. (AF Range Control/In-Camera Guide)
AF Range Control
Assist
Galite nustatyti, ar ekrane atvaizduoti padėtį, kad objektas yra
fokuso diapazone, kai yra aktyvuota AF diapazono valdymo
funkcija (prieinamas tik tada, kai yra pritvirtintas su AF-D
suderinamas objektyvas). (On/Off)
Peaking Level
Fokuso diapazono kontūrų akcentavimui, naudojant nustatytą
spalvą. (High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Spalvos, kurią naudoti kontūrų akcentavimui, išsirinkimui.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
Galite nustatyti, ar ekrane atvaizduoti funkcijos efektą,
pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimo reikšmės efektą.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
41
Funkcijų sąrašas
Grid Line
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Func. of AEL button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui AEL mygtukui.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF
area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering
Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL Lock hold/FEL
Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/AF On/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Focus Magnifier/Memory)
ISO Button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui ISO mygtukui.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF
area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering
Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL Lock hold/FEL
Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/AF On/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Focus Magnifier/Memory)
AF/MF button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui AF/MF mygtukui.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF
area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering
Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL Lock hold/FEL
Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/AF On/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Focus Magnifier/Memory)
Custom button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui pritaikomam mygtukui.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF
area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering
Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL Lock hold/FEL
Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/AF On/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Focus Magnifier/Memory)
42
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Preview Button
Pageidaujamos funkcijos priskyrimui išankstinės peržiūros
mygtukui.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/Focus Mode/AF
area/Smile/Face Detect./Auto Port. Framing/ISO/Metering
Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL
toggle/ AEL hold/ AEL toggle/FEL Lock hold/FEL
Lock toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/AF On/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Focus Magnifier/Memory)
Smart Telecon.
Button
Galite išsirinkti funkciją, kurią norite naudoti
(Smart Telecon./Focus Magnifier/Zoom)
Focus Hold Button
Galite nustatyti objektyvo fokuso išsaugojimo mygtuko
funkciją. Kai išsirenkate [Preview Button], yra priskiriama
[Preview Button] pagalba išrinkta funkcija.
(Focus Hold/Preview Button)
MOVIE Button
Galite išsirinkti pritaikytą veikseną MOVIE mygtukui.
(Always/Movie Mode Only)
Ctrl dial setup
Galite nustatyti priekinio ir galinio valdymo ratuko funkcijas,
kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į M. Ratukus galima
naudoti išlaikymo ir diafragmos apertūros sureguliavimui.
(
SS
F/no./
F/no.
SS)
Dial exp.comp
Galite kompensuoti ekspoziciją naudodami priekinį arba
galinį valdymo ratuką. (Off/
Front dial/
Rear dial)
Exp.comp.set
Galite nustatyti, ar kompensuoti ekspoziciją blykstės šviesos
radiuse. (Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Galite išsirinkti reikšmės nustūmimo tvarką, kai fotografuojate
su nustumta ekspozicija ir baltos spalvos balansu.
(0 t – t +/– t 0 t +)
mygtukui.
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Galite sumažinti spalvų iškrypimą ekrano kampuose, kurie
atsirado dėl pritvirtinto objektyvo. (Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Galite kompensuoti iškrypimus ekrane, kurie atsirado dėl
pritvirtinto objektyvo. (Auto/Off)
43
Funkcijų sąrašas
Lens Comp.: Shading Galite kompensuoti šešėliuotus ekrano kampus, kurie
atsirado dėl pritvirtinto objektyvo. (Auto/Off)
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Front Curtain Shutter Galite nustatyti, ar naudoti užrakto elektroninės priekinės
uždangos funkciją. (On/Off)
Face Priority Tracking Galite nustatyti, ar sekti konkretų veidą, kai objekto sekimo
veiksenos naudojimo metu fotoaparatas atpažįsta šį veidą.
(On/Off)
Face Registration
Pagrindinio žmogaus, į kurį sureguliuoti fokusą,
registravimui ar keitimui.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Atvaizdavimo meniu
Still/Movie Select
Galite nustatyti, kaip sutvarkyti atvaizduojamus vaizdus
(atvaizdavimo būsena).
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Vaizdų ištrynimui.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Skaidrių rodymui. (Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Galite nustatyti, kiek vaizdų atvaizduoti vaizdų indeksų lange
arba viename puslapyje. (4 Images/9 Images)
Protect
Vaizdo apsaugojimui arba jo apsaugos atšaukimui.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
DPOF komandos priskyrimui vaizdams ar jo atšaukimui.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Select Playback
Media
Galite išsirinkti atminties kortelės skyrelį, kurį norite naudoti
atvaizdavimui. (Slot 1/Slot 2)
Copy
Galima kopijuoti vaizdus į atminties kortelę.
Volume Settings
Vaizdo įrašo atkūrimo garso lygio nustatymui. (nuo 0 iki 7)
Playback Display
Galite nustatyti, kaip atvaizduoti portreto orientacija
nufotografuotą vaizdą. (Auto Rotate/Manual Rotate)
44
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Atminties kortelės įrankio meniu
Galite išsirinkti atminties kortelės skyrelį, kurį norite naudoti
duomenų įrašymui. (Slot 1/Slot 2)
Recording Mode
Galite išsirinkti įrašymo metodą, kad galėtumėte įrašyti į
atminties kortelę.
(Standard/Simult. Rec (Still)/Simult. Rec (Movie)/Sim. Rec
(Still/Movie)/Sort(JPEG/RAW)/Sort(Still/Movie))
Format
Galite sužymėti atminties kortelę.
File Number
Galite nustatyti vaizdų ir MP4 vaizdo įrašų failų numeravimo
metodą. (Series/Reset)
Folder Name
Galite nustatyti vaizdų aplankų formatą.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
Galite pakeisti išrinktą aplanką, kuriame yra išsaugomi
vaizdai ir MP4 vaizdo įrašai.
New Folder
Galite sukurti naują aplanką vaizdų ir MP4 vaizdo įrašų
išsaugojimui.
Recover Image DB
Galite atgauti vaizdų duomenų bazės failą ir leisti
fotografuoti ir atvaizduoti.
Display Card Space
Galite atvaizduoti likusią vaizdo įrašų įrašymo trukmę ir
įmanomų išsaugoti atminties kortelėje vaizdų skaičių.
Laikrodžio nustatymo meniu
Date/Time Setup
Galite nustatyti datą ir laikrodį, bei perjungimą į vasaros laiką.
Area Setting
Galite nustatyti fotoaparato naudojimo vietą.
Nuostatų meniu
Menu start
Galite nustatyti žymeklio pradinę poziciją meniu ant
viršutinio arba paskutinio išrinkto parametro. (Top/Previous)
Delete confirm.
Galite nustatyti [Delete] arba [Cancel] kaip pradinę nuostatą
ištrynimo patvirtinimo langui. (“Delete” first/“Cancel” first)
45
Funkcijų sąrašas
Select Recording
Media
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
Mode Dial Guide
Galite matyti kiekvienos fotografavimo veiksenos aprašymą
ir galite išsirinkti kitą fotografavimo veikseną. (On/Off)
LCD Brightness
Galite nustatyti LCD ekrano šviesumą.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Galite nustatyti vaizdo ieškiklio šviesumą. (Auto/Manual)
Viewfinder Color
Temp.
Galite nustatyti vaizdo ieškiklio ekrano spalvų temperatūrą.
Nustatant šį parametrą + kryptimi, spalva atrodo vėsesnė, o
nustatant jį – kryptimi, spalva atrodo šiltesnė.
(nuo +2 iki 0 iki –2)
GPS Settings (tik SLT- Galite nustatyti GPS funkcijas.
A99V)
Power Save
Galite nustatyti reakcijos lygį, kurį naudoti elektros taupymo
būsenos aktyvavimui. (Max/Standard)
Power Saving Start
Time
Galite nustatyti, po kiek laiko fotoaparatas turi persijungti į
elektros taupymo būseną. (30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Galite nustatyti raišką, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
HDMI TV. (Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Galite valdyti fotoaparatą naudodami televizorių, kuris remia
“BRAVIA” Sync. (On/Off)
HDMI Info. Display
Galite atvaizduoti vaizdus prijungto HDMI TV ekrane
neatvaizduodami įrašymo informacijos. (On/Off)
Upload Settings*
Galite nustatyti, ar naudoti fotoaparato duomenų siuntimo
funkciją naudodami jį su Eye-Fi kortele. (On/Off)
USB Connection
Galite nustatyti USB ryšio metodą, kuris yra pritaikytas
kompiuteriui arba USB įrenginiui.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Leidžia kompiuteriui atpažinti abi atminties korteles USB
ryšio metu. (Multi/Single)
Audio signals
Galite nustatyti, ar naudoti veiksmų atlikimo garso signalą,
kai yra sureguliuotas fokusas arba veikia laikmatis. (On/Off)
PAL/NTSC Selector
(tik su 1080 50i
suderinamiems
modeliams)
Šiuo fotoaparatu įrašyti vaizdo įrašus galima atvaizduoti per
NTSC sistemos TV. (PAL/NTSC)
46
Funkcijos, kurias galima pasirinkti MENU mygtuko pagalba
APS-C Size Capture
Galite nustatyti, ar fotografuoti naudojant APS-C dydžiui
ekvivalentišką zoną. (On/Auto)
AF Micro Adj.
Galite tiksliai sureguliuoti fokuso poziciją.
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
* Pasirodo, kai Eye-Fi kortelė yra įdėta į fotoaparato atminties kortelės SLOT1.
Version
Language
Fotoaparato programinė įrangos versijos atvaizdavimui.
Galite išsirinkti kalbą.
Galite aktyvuoti valymo veikseną, kai norite nuvalyti vaizdo
jutiklį.
Demo Mode
Vaizdo įrašo atkūrimo demonstracijos įjungimui arba
išjungimui. (On/Off)
Initialize
Nuostatų grąžinimui į pradinę padėtį.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
47
Funkcijų sąrašas
Cleaning Mode
Fotoaparato vediklio naudojimas
AF RANGE mygtukas turi fotoaparato
vediklio funkciją ir ištrynimo funkciją.
Kai paspaudžiate AF RANGE mygtuką
Fn lange arba meniu lange, automatiškai
pasirodo pagalbos vediklis, kuris aprašo
išrinktą funkciją arba nuostatą.
MENU mygtukas t
Guide]
48
AF RANGE mygtukas
3 t [AF RANGE Button] t [In-Camera
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Kai pirmą kartą naudojate fotoaparatą, būtinai įkraukite NP-FM500H
“InfoLITHIUM” akumuliatorių (kompl.).
“InfoLITHIUM” akumuliatorių galima įkrauti net tada, jeigu jis nėra
visiškai išsikrovęs.
Įmanoma taip pat naudoti dalinai įkrautą akumuliatorių.
Jeigu nenaudojate akumuliatoriaus, jis palaipsniui išsikrauna. Kad
nepraleistumėte fotografavimo galimybės, prieš naudojimą įkraukite
akumuliatorių.
Fotoaparato parengimas
1 Įdėkite akumuliatorių į kroviklį.
Paspauskite akumuliatorių, kad jis
spragtelėdamas užsifiksuotų.
49
Akumuliatoriaus įkrovimas
2 Prijunkite akumuliatoriaus kroviklį
JAV ir Kanados modeliams
Šakutė
prie elektros lizdo.
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: įkrovimas yra baigtas
Įkrovimo
trukmė
Apytiksliai 175
minučių
• Kai 25°C (77°F) temperatūroje
įkraunate visiškai išsikrovusį
akumuliatorių.
• CHARGE indikatorius užgęsta, kai
įkrovimas yra atliktas.
CHARGE indikatorius
Kitų šalių/regionų modeliams
CHARGE indikatorius
prie elektros lizdo
Pastabos
• Įkrovimo trukmė skiriasi priklausomai nuo likusio akumuliatoriaus krūvio arba
įkrovimo sąlygų.
• Akumuliatorių yra rekomenduojama įkrauti 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
temperatūroje. Už šio temperatūros diapazono, įmanoma, negalėsite efektyviai
įkrauti akumuliatoriaus.
• Prijunkite kroviklį prie lengvai prieinamo elektros lizdo.
50
Akumuliatoriaus/atminties kortelės
(nekompl.) įdėjimas
Šis fotoaparatas turi 2 atminties kortelių skyrelius; SLOT1 galima naudoti
“Memory Stick PRO Duo” arba SD kortelėms, o SLOT2 galima naudoti tik
SD kortelėms.
1 Kol laikote pastumtą
Fotoaparato parengimas
akumuliatoriaus skyrelio dangtelio
atidarymo svirtelę, atidarykite
dangtelį.
2 Gerai įdėkite akumuliatorių iki
galo, kol jo kampu laikote
paspaustą fiksavimo svirtelę.
Fiksavimo svirtelė
3 Uždarykite dangtelį.
4 Kol laikote pastumtą atminties
kortelės skyrelio dangtelį,
atidarykite dangtelį.
51
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
5 Įdėkite atminties kortelę.
Atminties kortelės skyrelis 1
• Nuskeltą kampą nukreipkite, kaip yra
atvaizduota iliustracijoje, ir įdėkite
atminties kortelę, kad ji spragtelėdama
užsifiksuotų.
Atminties kortelės skyrelis 2
Įsitikinkite, kad nuskeltas kampas yra
nukreiptas teisingai.
6 Uždarykite dangtelį.
Fotografavimui naudotinos atminties kortelės išsirinkimas
Pradžioje yra išrinkta [Slot 1]. Naudokite atminties kortelės skyrelį 1, kai
nekeisite nuostatos ir naudosite tik vieną atminties kortelę.
MENU mygtukas t
1 t [Select Recording Media] t išsirinkite
reikalingą skyrelį
• Galite taip pat nustatyti [Select Recording Media] parametrą Quick Navi
veiksenos lange (31 psl.).
Vaizdo įrašymas vienu metu į abi atminties korteles
Galite vienu metu įrašyti vienodus vaizdus į abi atminties korteles arba
sutvarkyti vaizdus skirtingose atminties kortelėse pagal vaizdo tipą
(45 psl.).
MENU mygtukas t
1 t [Recording Mode] t išsirinkite reikalingą
nuostatą
52
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
Atminties kortelės išėmimas
Įsitikinkite, kad nešviečia prieigos indikatorius (18 psl.), po to atidarykite
atminties kortelės skyrelio dangtelį ir vieną kartą paspauskite atminties
kortelę.
Likusio akumuliatoriaus krūvio patikrinimas
Komplektuojamas akumuliatorius yra ličio jonų akumuliatorius, kuris su
fotoaparatu apsikeičia informacija apie naudojimo sąlygas. Likęs
akumuliatoriaus krūvis yra atvaizduojamas procentais atitinkamai
fotoaparato naudojimo sąlygoms.
“Battery
exhausted.”
Didelis
mažas
Neįmanoma
fotografuoti
vaizdų.
Galite naudoti du akumuliatorius, kurie yra įdėti į vertikalią rankeną
(nekompl.), jį pritvirtinę prie fotoaparato. Įskaitant į fotoaparatą įdėtą
akumuliatorių yra prieinami trys akumuliatoriai, kurie yra automatiškai
perjungiami.
Ekrane galite patikrinti šių akumuliatorių padėtį.
Į fotoaparatą įdėto akumuliatoriaus likęs krūvis
Į vertikalią rankeną įdėtų akumuliatorių likęs krūvis
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie vertikalią rankeną, žiūrėkite su
vertikalią rankeną komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Akumuliatoriaus išėmimas iš fotoaparato
Išjunkite fotoaparatą. Pastumkite
fiksavimo svirtelę rodyklės kryptimi, kai
fotoaparatas nustojo vibruoti, pradingo
LCD ekrano parodymai ir užgeso
prieigos indikatorius, po to išimkite
akumuliatorių. Nenumeskite
akumuliatoriaus.
Fiksavimo svirtelė
53
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus krūvis
Akumuliatoriaus/atminties kortelės (nekompl.) įdėjimas
Suderinamos atminties kortelės
Toliau nurodytos atminties kortelės yra suderinamos su šiuo fotoaparatu.
Tačiau nėra garantuojamas visų atminties kortelių veikimas su šiuo
fotoaparatu.
Atminties kortelių tipai
Memory Stick PRO Duo
Vaizdai
Vaizdo
įrašai
Vaizdo įrašai
Šioje naudojimo
(įrašymas
instrukcijoje
vienu metu)
*1
–
Memory Stick PRO-HG Duo
SD atminties kortelė
*2
*3
SDHC atminties kortelė
*2
*3
SDXC atminties kortelė
*2
*3
Memory Stick
PRO Duo
SD kortelė
• MultiMediaCard naudoti neįmanoma.
*1 “Memory Stick PRO Duo”, kurios atitinka Mark2
*2 SD kortelės, kurios atitinka 4 klasę arba spartesnę klasę
*3 SD kortelės, kurios atitinka 10 klasę arba UHS1 sąsają
Pastabos
• “Memory Stick PRO Duo” neįmanoma naudoti atminties kortelės skyrelyje 2.
• Į SDXC atminties kortelę įrašytų vaizdų neįmanoma importuoti arba atkurti
kompiuteriu arba AV įrenginiu, kuris nėra suderinamas su exFAT. Prieš prijungimą
prie šio fotoaparato įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas su exFAT. Jeigu
fotoaparatą prijungsite prie nesuderinamo įrenginio, įmanoma, būsite pakviesti
sužymėti atminties kortelę. Jokiu būdu nesužymėkite atminties kortelės, kai yra toks
kvietimas, priešingu atveju bus ištrinti visi atminties kortelėje esantys duomenys.
(exFAT yra failų sistema, kuri yra naudojama SDXC atminties kortelėse.)
54
Objektyvo tvirtinimas
1 Nuimkite bajoneto dangtelį nuo
Priekinis objektyvo dangtelis
fotoaparato ir galinį dangtelį nuo
objektyvo.
• Greitai pakeiskite objektyvą, kad
dulkės ir nešvarumai nepatektų į
fotoaparatą.
• Prieš fotografavimą nuimkite priekinį
objektyvo dangtelį.
Fotoaparato parengimas
Bajoneto
dangtelis
Galinis objektyvo dangtelis
2 Pastatykite objektyvą, kad ant
objektyvo ir fotoaparato esantys
oranžiniai žymėjimai (bajoneto
ženklai) būtų suderinti.
Oranžiniai žymėjimai
3 Pasukite objektyvą laikrodžio
rodyklės kryptimi, kad jis
spragtelėdamas užsifiksuotų.
Objektyvą būtinai tvirtinkite tiesiai.
Pastabos
• Kai tvirtinate objektyvą, nepaspauskite objektyvo paleidimo mygtuko.
• Nebandykite pritvirtinti objektyvo jėga.
• E-mount objektyvai nėra suderinami su šiuo fotoaparatu.
• Kai yra pritvirtintas DT objektyvas arba
nuostatų meniu [APS-C Size Capture]
yra nustatytas į [On], Live View vaizdas yra atvaizduojamas LCD ekrane pilnu
dydžiu su APS-C dydžio žiūrėjimo kampu. Live View vaizdas ir vaizdo ieškiklyje
yra atvaizduojamas pilnu dydžiu, ir galite patikrinti kompoziciją arba efektą
naudodami visą ekraną.
55
Objektyvo tvirtinimas
• Norėdami fotografuoti pilno kadro vaizdus, naudokite pilno kadro fotoaparatui skirtą
objektyvą.
• Kai naudojate objektyvą, kuris turi trikojo tvirtinimo lizdą, pritvirtinkite prie jo
trikojį, kad būtų kompensuojamas objektyvo svoris.
• Kai pernešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, būtinai tvirtai laikykite ir
fotoaparatą, ir objektyvą.
• Kai sureguliuojate mastelį, nelaikykite už objektyvo išsikišusios dalies.
Objektyvo nuėmimas
1 Iki galo paspauskite objektyvo
paleidimo mygtuką, po to iki galo
pasukite objektyvą laikrodžio
rodyklei priešinga kryptimi.
Objektyvo paleidimo mygtukas
2 Pritvirtinkite priekinį ir galinį
dangtelį prie objektyvo ir bajoneto
dangtelį prie fotoaparato.
• Prieš dangtelių tvirtinimą nuvalykite
dulkes.
Pastaba dėl objektyvo keitimo
Kai objektyvo keitimo metu dulkės arba nešvarumai patenka į fotoaparatą
ir po to ant vaizdo jutiklio (konvertuoja šviesą į elektrinį signalą), jos gali
pasirodyti vaizde priklausomai nuo fotografavimo aplinkos.
Fotoaparatas turi apdulkėjimo išvengimo funkciją, kad dulkės nenusėstų
ant vaizdo jutiklio. Tačiau objektyvą pakeiskite greitai ir jo tvirtinimą/
nuėmimą atlikite ten, kur nėra dulkių.
56
Datos ir laikrodžio nustatymas
Kai fotoaparatą naudojate pirmą kartą arba atlikote jo funkcijų inicijavimą,
pasirodo datos/laikrodžio nustatymo langas.
1 Nustatykite maitinimo jungiklį į
ON, kad įjungtumėte fotoaparatą.
Pasirodo datos ir laikrodžio nustatymo
langas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
nustatykite jį į OFF.
išrinktas LCD ekrane, po to
paspauskite daugiafunkcinio
pasirinkimo mygtuko centrą.
3 Daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko b/B pagalba išsirinkite
regioną, po to paspauskite daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko
centrą.
4 b/B pagalba išsirinkite
parametrą, po to v/V pagalba
nustatykite reikšmę.
[Daylight Svg.:]: perjungimo į vasaros
laiką nuostatos įjungimui arba išjungimui.
[Date Format:]: datos formato
išsirinkimui.
• Vidurnaktis yra 12:00 AM, o
vidurdienis yra 12:00 PM.
57
Fotoaparato parengimas
2 Įsitikinkite, kad [Enter] yra
Datos ir laikrodžio nustatymas
5 Pakartokite 4 veiksmą, kad nustatytumėte kitus parametrus, po
to paspauskite daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko centrą.
6 Įsitikinkite, kad [Enter] yra išrinktas, po to paspauskite
daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko centrą.
Datos/laikrodžio nustatymo atšaukimas
Paspauskite MENU mygtuką.
Datos/laikrodžio nustatymas kartotinai
Kai fotoaparatą naudojate pirmą kartą, automatiškai pasirodo datos/
laikrodžio nustatymo langas. Sekantį kartą nustatykite datą ir laikrodį
naudodami meniu.
MENU mygtukas t
1 t [Date/
Time Setup] arba [Area Setting]
(45 psl.)
Datos ir laikrodžio nuostatos išsaugojimas
Šis fotoaparatas turi vidinę įkraunamą bateriją, kad būtų išsaugomos datos,
laikrodžio ir kitos nuostatos nepriklausomai nuo to, ar maitinimas yra
įjungtas ir akumuliatorius yra įdėtas.
58
LCD ekrano kampo sureguliavimas
Sureguliuokite LCD ekraną į tokį
kampą, kokiu jis yra gerai peržiūrimas.
Fotoaparato parengimas
• Uždėkite pirštą ant LCD ekrano
viršutinio kairiojo kampo ir patraukite į
save.
• LCD ekraną galima pakreipti 140
laipsnių kampu į viršų ir 180 laipsnių
kampu į apačią.
• LCD ekraną galima pasukti 180
laipsnių kampu laikrodžio rodyklės
kryptimi ir 90 laipsnių kampu
laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
• Kai nenaudojate LCD ekrano,
rekomenduojama jį uždaryti, ekraną
nukreipus į fotoaparatą.
Pastaba
• Kai LCD ekranas yra atidarytas, įmanoma,
vaizdo ieškiklio jutikliai gali neveikti
situacijose, kai fotografuojate žemoje
pozicijoje. Jeigu žiūrite į vaizdo ieškiklį ir
atvaizdavimo veiksena automatiškai
nepersijungia iš vaizduoklio į vaizdo ieškiklį,
paspauskite FINDER/LCD mygtuką.
59
Aiškaus vaizdo fotografavimas be
fotoaparato svyravimo
Fotoaparato svyravimai reiškia jo nepageidaujamą judėjimą po užrakto
mygtuko paspaudimo, dėl ko gaunamas išsiliejęs vaizdas.
Norėdami sumažinti fotoaparato svyravimą, atlikite toliau minėtus
nurodymus.
Įspėjimas dėl fotoaparato svyravimų
Situacijose, kai yra įmanomas
fotoaparato svyravimas, blyksi
(įspėjimas dėl fotoaparato
svyravimų) indikacija. Tokiu atveju
naudokite trikojį arba blykstę.
(įspėjimas dėl fotoaparato
svyravimų) indikacija
Pastaba
• Įspėjimo indikacija dėl fotoaparato svyravimų nepasirodo toliau minėtais atvejais.
– Ekspozicijos veiksena yra nustatyta į M/S arba vaizdo įrašo įrašymo metu.
– Kai atvaizdavimo veiksena nėra nustatyta į [Display All Info.].
SteadyShot funkcijos naudojimas
SteadyShot funkcija yra prieinama fotoaparate, kad būtų galima sumažinti
fotoaparato svyravimo efektą. SteadyShot funkciją galima nustatyti atskirai
vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų įrašymui.
Pradžioje SteadyShot funkcija yra nustatyta į [On] vaizdų fotografavimui ir
į [Off] vaizdo įrašų įrašymui.
MENU mygtukas t
reikalingą nuostatą
3 vai
1 t [SteadyShot] t išsirinkite
• Galite taip pat nustatyti vaizdų fotografavimui naudojamą SteadyShot
funkciją Quick Navi veiksenos lange (31 psl.).
60
Aiškaus vaizdo fotografavimas be fotoaparato svyravimo
Pastabos
• Įmanoma, SteadyShot neveiks teisingai, kai yra ką tik įjungtas maitinimas, iš karto
po fotoaparato nukreipimo į objektą arba kai yra iki galo paspaustas užrakto
mygtukas, nepalaikant jo paspausto iki pusės.
• Kai naudojate trikojį, išjunkite SteadyShot funkciją, nes SteadyShot funkcija gali
veikti su sutrikimais.
Fotoaparato teisingas laikymas
Stabilizuokite kūno viršutinę dalį ir atsistokite taip, kad
fotoaparatas nejudėtų.
Vaizdo ieškiklio režimo
naudojimo atveju
(vertikali pozicija)
LCD ekrano režimo naudojimo
atveju
Žingsnis 1
Viena ranka laikykite fotoaparatą, antra atremkite objektyvą.
Žingsnis 2
Atsistokite stabiliai, kad kojos būtų pečių lygyje.
Žingsnis 3
Lengvai prispauskite alkūnes prie kūno.
Kai fotografuojate, priklaupę ant kelio, stabilizuokite kūno viršutinę dalį,
atrėmę alkūnę į kelį.
61
Fotoaparato parengimas
Vaizdo ieškiklio režimo
naudojimo atveju
Okuliaro užmovos nuėmimas
Kai FDA-A1AM kampinį vaizdo ieškiklį (nekompl.) pritvirtinate prie
fotoaparato, nuimkite okuliaro užmovą.
Atidžiai nuimkite okuliaro užmovą
suimdami okuliaro užmovą už šonų ir
pastumdami.
• Įkiškite pirštus po Eyepiece cup, po to
stumkite į viršų.
Pastaba
• Kai FDA-A1AM kampinis vaizdo ieškiklis (nekompl.) yra pritvirtintas prie
fotoaparato, perjunkite parodymus tarp vaizdo ieškiklio ir LCD ekrano paspausdami
FINDER/LCD mygtuką. Rekomenduojama [Eye-Start AF] nustatyti į [Off], nes,
įmanoma, bus aktyvuoti vaizdo ieškiklio jutikliai, kurie yra po vaizdo ieškikliu.
62
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
Vaizdų fotografavimas
“Auto Mode” leidžia lengvai fotografuoti bet kurį objektą bet kuriomis
sąlygomis, nes fotoaparatas teisingai sureguliuoja nuostatas atitinkamai
situacijai.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į
(Auto Mode) poziciją.
• Pasukite veiksenų ratuką, kol jo centre
laikote paspaustą veiksenų ratuko
fiksavimo mygtuką.
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
2 Laikykite fotoaparatą, sekdami
fotografuojamą objektą per vaizdo
ieškiklį.
AF zona
3 Kai naudojate mastelio keitimo
objektyvą, pasukite mastelio
keitimo žiedą, po to nustatykite
kompoziciją.
Mastelio keitimo
žiedas
4 Iki pusės paspauskite užrakto
mygtuką, kad sureguliuotumėte
fokusą.
Kai fokusas yra patvirtintas, šviečia z
arba
(fokuso indikacija).
63
Vaizdų fotografavimas
5 Iki galo paspauskite užrakto
mygtuką, kad fotografuotumėte.
64
Vaizdo įrašų įrašymas
1 Paspauskite MOVIE mygtuką, kad
MOVIE mygtukas
pradėtumėte įrašymą.
2 Dar kartą paspauskite MOVIE mygtuką, kad pertrauktumėte
įrašymą.
Pastabos
• Įmanoma, vaizdo įrašo įrašymo metu bus įrašytas fotoaparato ir objektyvo veikimo
garsas. Naudodami tylų daugiafunkcinį valdymo ratuką, galite sumažinti ratuko
judėjimo triukšmą, atliekant reikalingus sureguliavimus (34 psl.). Galite išjungti
garso įrašymą, nustatę [Audio Recording] į [Off] (40 psl.).
• Įmanoma, vaizdo įrašo nepertraukiamo įrašymo trukmė bus trumpesnė priklausomai
nuo temperatūros arba fotoaparato padėties. Žiūrėkite skyrių “Pastabos dėl
nepertraukiamo vaizdo įrašo įrašymo”.
• Kai pasirodo
piktograma, fotoaparato temperatūra yra labai aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra sumažės.
65
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
• Vaizdo įrašo įrašymą galima pradėti bet
kurio ekspozicijos veiksenos
naudojimo metu.
• Fotoaparatas tęsia fokuso sureguliavimą
naudodamas [Continuous AF], kai yra
išrinkta automatinio fokuso
sureguliavimo veiksena.
• Išlaikymas ir diafragmos apertūra yra
sureguliuojami automatiškai. Jeigu
norite nustatyti jų kai kurias reikšmes,
darykite tai po valdymo ratuko
nustatymo į
(vaizdo įrašas)
(69 psl.).
Vaizdų atvaizdavimas
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Išsirinkite vaizdą naudodami daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko b/B.
• Norėdami atkurti vaizdo įrašus, paspauskite daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko centrą.
Vaizdo įrašo atkūrimo metu
Daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko/priekinio arba
galinio valdymo ratuko valdymas/DISP mygtukas
Sulaikyti/tęsti
z
Greitai persukti į priekį
B
Atsukti greitai atgal
b
Lėtai atkurti į priekį
Sulaikymo metu pasukite priekinį arba galinį valdymo
ratuką į dešinę.
Lėtai atkurti atgal
Sulaikymo metu pasukite priekinį arba galinį valdymo
ratuką į kairę.
• Vaizdo įrašas yra atvaizduojamas kadrais.
Garso lygio sureguliavimas
V t v/V
Atvaizduoti informaciją
DISP (ekranas) mygtukas
Pastaba
• Kitais įrenginiais įrašytų vaizdo įrašų gali būti neįmanoma atkurti šiuo fotoaparatu.
Perjungimas tarp vaizdų ir vaizdo įrašų būsenos
Norėdami atvaizduoti vaizdus, nustatykite [Still/Movie Select] į [Folder
View(Still)]; norėdami atkurti vaizdo įrašus, nustatykite [Still/Movie Select] į
[Folder View(MP4)] arba [AVCHD View] atitinkamai failų formatui.
MENU mygtukas t
reikalingą veikseną
66
1 t [Still/Movie Select] t išsirinkite
Vaizdų ištrynimas
Prieš vaizdo ištrynimą sudarykite jo atsarginę kopiją arba nuspręskite, ar
tikrai norite jį ištrinti. Prieš vaizdų ištrynimą iš fotoaparato sudarykite jų
atsarginę kopijas, kurias norite išsaugoti
1 Atvaizduokite vaizdą, kurį norite
ištrinti, po to paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Išsirinkite [Delete] daugiafunkcinio pasirinkimo mygtuko v
Vaizdų fotografavimas ir atvaizdavimas
pagalba, po to paspauskite daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko centrą.
Pastaba
• Apsaugotų vaizdų ištrinti neįmanoma.
67
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
Pasukite veiksenų ratuką, kol jo
centre laikote paspaustą veiksenų
ratuko fiksavimo mygtuką.
Fotoaparatas siūlo toliau minėtas fotografavimo veiksenas:
(Auto Mode)
(Program Auto)
Galite paprastai fotografuoti objektą bet kuriomis sąlygomis,
nes fotoaparatas atitinkamai įvertina situaciją nuostatų
sureguliavimui.
Galite įrašyti su automatiškai sureguliuota ekspozicija
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė). Kitas nuostatas
galima sureguliuoti rankiniu būdu.
(Aperture Priority) Galite fotografuoti po diafragmos apertūros reikšmės rankinio
sureguliavimo priekinio arba galinio valdymo ratuko pagalba.
(Shutter Priority)
Galite fotografuoti po išlaikymo rankinio sureguliavimo
priekinio arba galinio valdymo ratuko pagalba.
(Manual
Exposure)
Galite fotografuoti po ekspozicijos rankinio sureguliavimo
(išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė) priekinio arba
galinio valdymo ratuko pagalba.
1/2/3
Galite atvaizduoti nuostatą, kuri yra registruota [Memory]
parametre
vaizdų fotografavimo meniu.
(Scene
Selection)
Galite paprastai fotografuoti objektą bet kuriomis sąlygomis,
nes fotoaparatas automatiškai sureguliuoja atitinkamas
nuostatas.
(Sweep
Panorama)
Galite fotografuoti panoraminius vaizdus apjungdami kelis
vaizdus.
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Galite fotografuoti nepertraukiamai, kol iki galo yra paspaustas
užrakto mygtukas. Fotoaparatas nepertraukiamai fotografuoja
maksimaliai apytiksliai 10 arba 8 vaizdų per sekundę.
(Movie)
Galite įrašyti vaizdo įrašus su rankiniu būdu sureguliuota
ekspozicija (išlaikymo ir diafragmos apertūros reikšmė).
• Paspauskite Fn mygtuką, kad pakeistumėte išrinktos veiksenos funkciją
(31, 35 psl.).
68
Kiekvienos fotografavimo veiksenos
naudojimo metu prieinamos funkcijos
Funkcijos, kurias galite naudoti, priklauso nuo išrinktos fotografavimo
veiksenos.
Lentelėje nurodo, kad funkcija yra prieinama. – nurodo, kad funkcija
nėra prieinama.
Funkcijos, kurių naudoti neįmanoma, ekrane yra nuspalvintos pilkai.
Fotografavimo
veiksena
Face
Detection
(veido atpažinimas)
(36 psl.)
Smile
Shutter
(šypsenos
nustatymo
užraktas)
(36 psl.)
Auto Port.
Framing
(portreto
automatinis
kadravimas)
(36 psl.)
–
–
(68 psl.)
Cont.
Shooting
(nepertraukiamas
fotografavimas)
(36 psl.)
Fotografavimo veiksenos išsirinkimas
/
(68 psl.)
Exposure
Comp.
(ekspozici- Self-timer
jos kom(laikmatis)
pensavi(36 psl.)
mas)
(30 psl.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(68 psl.)
/
(68 psl.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(68 psl.)
(68 psl.)
(68 psl.)
(68 psl.)
–*
(65 psl.,
68 psl.)
*
* Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į M, ekspoziciją galima
kompensuoti tik tada, kai ISO jautrumas yra nustatytas į [AUTO].
69
Skirtingos funkcijos
Skirtingų fotoaparato funkcijų
efektyvus naudojimas
Šioje “Naudojimo instrukcijoje” pagrinde yra aprašytas fotoaparato
parengimas prieš jo naudojimą, bei yra pateikta informacija apie funkcijų
sąrašą. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie funkcijas, žiūrėkite “
Handbook”, kuris yra CD-ROM diske.
Šiame skyriuje Jūs susipažinsite su kai kuriomis funkcijomis, kurios yra
aprašytos “ Handbook”.
Nepertraukiamas AF su gylio žemėlapio pagalba
Papildomai nepertraukiamo AF funkcijai yra atvaizduojamos pagalbos
zonos, kad būtų galima tęsti sureguliuoti fokusą į objektus.
1
Nustatykite [Focus Mode] į [Depth
Map Assist Continuous AF]
naudodami Fn mygtuką.
Pagalbos zona
Po to, kai fotoaparatas sureguliavo fokusą
į objektą naudodamas 19 AF zonų,
fotoaparatas tęsia fokusuotis į objektą.
Pagalbos zona pasirodo tik tada, kai prie fotoaparato yra pritvirtintas
suderinamas objektyvas.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie suderinamus objektyvus,
žiūrėkite savo regionui skirtoje Sony interneto svetainėje arba susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio patvirtinto Sony aptarnavimo centro atstovu.
70
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
AF diapazono valdymas
Galite apriboti automatinio fokuso sureguliavimo diapazoną. Ši funkcija
leidžia fotoaparatui sureguliuoti fokusą į objektą be trukdžių iš objektų
fone ir priekiniame plane pusės.
2
Priekinio valdymo ratuko pagalba
nustatykite maksimalų fotografavimo
atstumą, o galinio valdymo ratuko
pagalba nustatykite minimalų
fotografavimo atstumą.
Paspauskite AF RANGE
mygtuką, kad
atvaizduotumėte AF RANGE
langą.
3 Dar kartą paspauskite AF
RANGE mygtuką, kad
užfiksuotumėte atstumą.
1
Skirtingos funkcijos
AF zona ir pagalbos zona, kuri
persidengia su objektu nustatytame
AF diapazone, keičia spalvą į geltoną
spalvą. Pagalbos zona pasirodo tik
tada, kai prie fotoaparato yra
pritvirtintas suderinamas objektyvas.
71
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
Vaizdo įrašo įrašymas su detaliomis garso nuostatomis
Papildomai Full HD kokybės vaizdo įrašo nuostatoms galite sureguliuoti
šias nuostatas: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] ir [Audio Output
Timing].
1
Nustatykite veiksenų ratuką į
(vaizdo įrašas) poziciją.
2 i (ausinės) lizdas
Kai naudojate ausines, galite nustatyti
aido kompensavimą naudodami
[Audio Output Timing].
2
3
72
Paspauskite MOVIE
mygtuką, kad
pradėtumėte arba
pertrauktumėte
įrašymą.
MENU mygtukas t
[Audio Rec Level]
Galite sureguliuoti
garso įrašymo lygį
stebėdami lygio
matuoklį.
2
[Audio Level Display]
Galite ekrane
atvaizduoti garso lygį
ir įrašyti vaizdą.
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
ISO jautrumas/kelių kadrų triukšmų sumažinimas
ISO jautrumą galima nustatyti į AUTO arba sureguliuoti nuo ISO 50 iki
ISO 25600.
Kai yra išrinktas [AUTO], galite keisti diapazoną AUTO nuostatai, kuri yra
automatiškai nustatyta naudojant [ISO AUTO Maximum] arba [ISO AUTO
Minimum].
1
Paspauskite ISO mygtuką.
2
Išsirinkite reikalingą nuostatą
daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko v/V pagalba.
73
Skirtingos funkcijos
Kai išsirenkate
(Multi Frame Noise Reduct.), galite išsirinkti didesnę
ISO reikšmę nei maksimalus ISO jautrumas.
Fotoaparatas automatiškai nepertraukiamai fotografuoja kelis vaizdus,
apjungia vaizdus, sumažina triukšmus ir įrašo vieną vaizdą. Vienas įrašytas
vaizdas susideda iš kelių nufotografuotų vaizdų kombinacijos.
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
Kūrybinis stilius
Galite iš 13 stilių išsirinkti reikalingą stilių, kad galėtumėte apdoroti vaizdą
ir kiekvienam kūrybiniam stiliui sureguliuoti kontrastą, sotį ir ryškumą.
Kūrybinio stiliaus parametras
(13 tipų)
74
1
Išsirinkite [Creative Style] naudodami
Fn mygtuką.
2
Išsirinkite reikalingą kūrybinį stilių
arba stiliaus laukelį naudodami
daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko v/V.
Stiliaus laukelis
Galite tiksliai sureguliuoti
originalią nuostatą ir išsaugoti
sureguliuotą nuostatą.
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
Fotografavimas sutemų metu, laikant fotoaparatą rankose
Galite fotografuoti nakties vaizdus sumažindami triukšmus ir išsiliejimą,
tačiau nenaudodami trikojo. Yra fotografuojami keli vaizdai, ir yra
naudojamas vaizdo apdorojimas, kad būtų sumažintas objekto išsiliejimas,
fotoaparato svyravimai ir triukšmai.
1
Nustatykite veiksenų ratuką į
.
2
Fn mygtukas t [Scene
Selection] t [Hand-held
Twilight]
DRO: padalinęs vaizdą į mažas zonas, fotoaparatas analizuoja šviesos ir
šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas vaizdą su optimaliu
šviesumu ir pereinamais atspalviais.
Auto HDR: fotografuoja tris vaizdus su skirtinga ekspozicija, po to
perdengia vaizdą su teisinga ekspozicija, vaizdo su nepakankama
ekspozicija šviesią zoną ir vaizdo su per didele ekspozicija tamsią zoną,
kad būtų gautas vaizdas su turtingais pereinamais atspalviais.
1
Išsirinkite [DRO/Auto HDR]
naudodami Fn mygtuką.
2
Daugiafunkcinio pasirinkimo
mygtuko v/V pagalba išsirinkite
reikalingą nuostatą.
75
Skirtingos funkcijos
DRO/Auto HDR
Naudodami DRO/Auto HDR funkciją, galite nufotografuoti vaizdus su
skirtingų atspalvių kontrastu.
Skirtingų fotoaparato funkcijų efektyvus naudojimas
Atvaizdavimo funkcijos
Toliau yra minėtos parankios atvaizdavimo funkcijas.
Vaizdų padidinimas arba
sumažinimas.
Vaizdų indeksų langas
Paspausdami DISP mygtuką, galite
perjungti tarp 9 vaizdų ir 4 vaizdų
atvaizdavimo lango.
Nereikalingų vaizdų
ištrynimas.
Perjungimas į
atvaizdavimo langą.
Vaizdo pasukimas laikrodžio
rodyklei priešinga kryptimi.
Paspaudžiant daugiafunkcinio
pasirinkimo mygtuko centrą, vaizdas
yra pasukamas laikrodžio rodyklei
priešinga kryptimi.
76
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Programinės įrangos naudojimas
Toliau minėtos taikomosios programos yra CD-ROM diske (kompl.),
leidžiančios plačiau naudoti fotoaparatu nufotografuotus vaizdus.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
• “Remote Camera Control”
Išsamesnę informaciją dėl įdiegimo žiūrėkite taip pat 80, 81 psl.
“Image Data Converter” naudojimas
Norėdami naudoti “Image Data Converter”, žiūrėkite pagalbą.
Spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” techninio rėmimo interneto svetainė (tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
“PlayMemories Home” naudojimas
Naudodami “PlayMemories Home”, galite atlikti šiuos veiksmus:
• nustatyti fotoaparatu nufotografuotus vaizdus ir juos atvaizduoti
kompiuteriu;
• sutvarkyti vaizdus kompiuteryje kalendoriaus formatu pagal
fotografavimo datą, kad juos būtų patogiau peržiūrėti;
77
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Naudodami “Image Data Converter”, galite atlikti šiuos veiksmus:
• atvaizduoti ir montuoti RAW formatu nufotografuotus vaizdus,
naudodami skirtingus koregavimo metodus, pavyzdžiui, gradavimo
kreivę ir ryškumą;
• sureguliuoti vaizdus, naudodami baltos spalvos balansą, ekspoziciją,
kūrybinį stilių ir t.t.;
• išsaugoti kompiuteriu atvaizduotus ir montuotus vaizdus;
vaizdus išsaugoti RAW formatu arba paprastu failų formatu;
• atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW/JPEG;
• priskirti vaizdams vertinimą pagal penkių balų sistemą;
• nustatyti spalvotą žymėjimą.
Programinės įrangos naudojimas
• retušuoti (raudonų akių efekto koregavimas ir t.t.), išspausdinti ir siųsti
vaizdus kaip el. laiškų priedus, keisti fotografavimo datą ir t.t.;
• montuoti vaizdus kompiuteriu, pavyzdžiui, juos apkirpti, pakeisti dydį;
• išspausdinti arba išsaugoti vaizdus su uždėta data;
• įrašyti į Blu-ray diskus arba DVD diskus iš kompiuterio importuotus
AVCHD vaizdo įrašus. (Yra reikalingas interneto ryšys, kai pirmą kartą
įrašote Blu-ray diską/DVD diską.)
Pastabos
• “PlayMemories Home” nėra suderinama su Mac operacinės sistemos kompiuteriais.
Kai vaizdus atvaizduojate naudodami Mac operacinės sistemos kompiuterius,
naudokite atitinkamą taikomąją programą, kuri yra komplektuojama su Mac
operacinės sistemos kompiuteriais.
• Vaizdo įrašai, kurie yra įrašyti, naudojant [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] nuostatą [Record
Setting] parametre, yra konvertuojami “PlayMemories Home” pagalba, kad būtų
galima įrašyti į AVCHD diską. Šis konvertavimas gali užimti daug laiko. Į diską
neįmanoma įrašyti originalios kokybės vaizdų. Norėdami išsaugoti originalią vaizdo
įrašų kokybę, vaizdo įrašus turite įrašyti į Blu-ray diską.
Norėdami naudoti “PlayMemories Home”, žiūrėkite “PlayMemories Home
Help Guide”.
Darbalaukyje du kartus spragtelėkite
(PlayMemories Home Help
Guide) šaukinį. Arba spragtelėkite [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
“PlayMemories Home” techninio rėmimo interneto svetainė (tik anglų kalba)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
“Remote Camera Control” naudojimas
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Naudodami “Remote Camera
Control”, galite atlikti šiuos veiksmus:
• nustatyti fotoaparatą arba fotografuoti vaizdus naudodami kompiuterį;
• įrašyti vaizdą tiesiogiai į kompiuterį;
• atlikti fotografavimą naudodami laikmatį su intervalu.
78
Programinės įrangos naudojimas
Prieš naudojimą atlikite toliau minėtą nustatymo procedūrą: MENU
mygtukas t
3 t [USB Connection] t [PC Remote]
Norėdami naudoti “Remote Camera Control”, žiūrėkite pagalbą.
Spragtelėkite [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control] t
[Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
Pastaba
• Fotografavimo naudojant laikmatį su intervalu metu vaizdų serijos fotografavimo
veiksena yra nustatyta į [Single Shooting]. Jeigu fokusas nėra gautas, užraktas nėra
paleidžiamas (išskyrus, kai yra išrinktas rankinis fokuso sureguliavimas arba
vaizdų fotografavimo meniu [Priority setup] yra nustatytas į [Release]).
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Windows)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
komplektuojamą programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB
ryšį.
Operacinė sistema (iš Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
anksto įdiegta)
Windows 7 SP1
Procesorius: Intel Pentium III 800 MHz arba spartesnis
(didelės raiškos vaizdo įrašų atkūrimui/montavimui: Intel
Core Duo 1,66 GHz ar spartesnis/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ar spartesnis, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ar spartesnis (AVC
HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ar spartesnis
(AVC HD (PS)))
Atmintis: Windows XP 512MB ar daugiau
(rekomenduojama 1 GB ar daugiau), Windows Vista/
Windows 7 1 GB ar daugiau
Standusis diskas: įdiegimui reikalinga laisva vieta diske apytiksliai 500 MB
Ekranas: ekrano raiška - 1024 × 768 taškai arba daugiau
“Image Data
Converter Ver.4”/
“Remote Camera
Control Ver.3”
Procesorius/atmintis: Pentium 4 arba spartesnis/1 GB
arba daugiau
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
* Nėra remiama 64 bitų ir Starter (Edition) versija. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ar naujesnė versija yra reikalinga, kad
būtų galima naudoti diskų įrašymo funkciją.
** Nėra remiama Starter (Edition) versija.
79
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
“PlayMemories
Home”
Programinės įrangos naudojimas
Rekomenduojama kompiuterio terpė (Mac)
Toliau minėta kompiuterio terpė yra rekomenduojama, kai norite naudoti
komplektuojamą programinę įrangą ir importuoti failus, naudodami USB
ryšį.
Operacinė sistema (iš USB ryšys: Mac OS X v10.3 – v10.8
anksto įdiegta)
“Image Data Converter Ver.4” “Remote Camera
Control Ver.3”: Mac OS X v10.5 – v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”/
‘Remote Camera
Control Ver.3”
Procesorius: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ar
spartesnis
Atmintis: rekomenduojama 1 GB arba daugiau.
Ekranas: 1024 × 768 taškai arba daugiau
Pastabos
• Veiksmų atlikimas nėra garantuojamas terpėje, kuri remiasi aukščiau minėtų
operacinių sistemų atnaujinimais, arba daugkartinio paleidimo terpėje.
• Jeigu prie vieno kompiuterio vienu metu prijungiate du ar kelis USB įrenginius, kai
kurie įrenginiai, įskaitant šį fotoaparatą, gali neveikti priklausomai nuo naudojamų
USB įrenginių tipų.
• Jeigu fotoaparatą prijungiate naudodami USB sąsają, kuri yra suderinama su HiSpeed USB (suderinama su USB 2.0), galite duomenis siųsti greičiau (dideliu
greičiu), nes šis fotoaparatas yra suderinamas su Hi-Speed USB (suderinamas su
USB 2.0).
• Kai kompiuteris įsijungia iš parengties arba miego būsenos, ryšys tarp kompiuterio ir
fotoaparato gali nebūti atnaujintas iš karto.
Programinės įrangos įdiegimas (Windows)
Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite CD-ROM
(kompl.) diską.
Atsidaro įdiegimo meniu.
• Jeigu ji nepasirodo, du kartus spragtelėkite [Computer] (naudodami
Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Jeigu pasirodo AutoPlay langas, išsirinkite “Run Install.exe” ir atlikite
ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte.
80
Programinės įrangos naudojimas
2 Spragtelėkite [Install].
Įsitikinkite, kad “Image Data Converter” ir “PlayMemories Home” yra
pažymėti, ir atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
• Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.
• Kai pasirodo kompiuterio paleidimo kartotinai patvirtinimo pranešimas,
kartotinai jį paleiskite, atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.
• DirectX gali būti įdiegtas priklausomai nuo kompiuterio sistemos terpės.
3 Po įdiegimo atlikimo išimkite CD-ROM.
Toliau minėta programinė įranga yra įdiegta, ir darbalaukyje pasirodo šaukiniai.
“Image Data Converter”
“Remote Camera Control”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
Programinės įrangos įdiegimas (Mac)
Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite Mac operacinės sistemos kompiuterį, po to į CD-ROM
diskasukį įdėkite CD-ROM (kompl.).
2 Du kartus spragtelėkite CD-ROM piktogramą.
3 Perkopijuokite į standžiojo disko piktogramą [IDC_INST.pkg] ir
[RCC_INST.pkg] failus, kurie yra [MAC] aplanke.
4 Du kartus spragtelėkite [IDC_INST.pkg] ir [RCC_INST.pkg] failą
paskyrimo vietos aplanke.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad atliktumėte įdiegimą.
81
Vaizdų atvaizdavimas kompiuteriu
Pastaba
• Jeigu į kompiuterį jau yra įdiegta “PMB” (Picture Motion Browser), kuri buvo
komplektuojama su prieš 2011 metus įsigytu fotoaparatu, “PMB” bus perrašytas
“PlayMemories Home” programa ir, įmanoma, negalėsite naudoti kai kurių “PMB”
funkcijų.
Papildoma informacija
Kai norite sužinoti daugiau apie
fotoaparatą ( Handbook)
“ Handbook”, kuriame yra detaliai aprašytas fotoaparato naudojimas, yra
komplektuojamas CD-ROM (kompl.) diske. Perskaitykite ją, kai norite
skaityti detalius nurodymus apie daugelį fotoaparato funkcijų.
Windows operacinės sistemos vartotojams
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite CD-ROM
(kompl.) diską.
2 Spragtelėkite [Handbook].
3 Spragtelėkite [Install].
4 Aktyvuokite “ Handbook” naudodami darbalaukyje esantį
šaukinį.
Mac operacinės sistemos vartotojams
1 Įjunkite kompiuterį ir į CD-ROM diskasukį įdėkite CD-ROM
(kompl.) diską.
2 Išsirinkite [Handbook] aplanką ir perkopijuokite į kompiuterį
[GB] aplanke išsaugotą “Handbook.pdf” failą.
3 Po kopijavimo atlikimo du kartus spragtelėkite “Handbook.pdf”.
82
Įmanomų nufotografuoti vaizdų
skaičiaus/įrašymo trukmės patikrinimas
Kai atminties kortelę įdedate į
fotoaparatą ir nustatote maitinimo
jungiklį į ON, ekrane pasirodo įmanomų
nufotografuoti vaizdų skaičius (jeigu
tęsiate fotografuoti, naudodami
dabartines nuostatas).
Pastabos
• Kai “0” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva, atminties
kortelė yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę nauja arba ištrinkite iš jos vaizdus (44,
67 psl.).
• Kai “NO CARD” (įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius) blyksi geltona spalva,
atminties kortelė nėra įdėta. Įdėkite atminties kortelę.
Į atminties kortelę įmanomų įrašyti vaizdų skaičius
Image Size (vaizdo dydis): L 24M
Aspect Ratio (vaizdo formatas): 3:2*
“Memory Stick PRO Duo”
Talpa
Matmenys
Standard
(vienetai: vaizdai)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Kai [Aspect Ratio] yra nustatytas į [16:9], galite nufotografuoti daugiau vaizdų, nei
yra nurodyta lentelėje (išskyrus tada, kai yra išrinktas [RAW]).
83
Papildoma informacija
Lentelėje yra nurodytas apytikslis vaizdų skaičius, kurį įmanoma įrašyti į šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę. Reikšmės yra nustatytos, naudojant
Sony standartines atminties korteles. Reikšmės gali skirtis priklausomai nuo
fotografavimo sąlygų ir naudojamos atminties kortelės tipo.
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičiaus/įrašymo trukmės patikrinimas
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius, naudojant
akumuliatorių
Toliau yra nurodytas apytikslis įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičius,
kai fotoaparatą naudojate su pilnai įkrautu akumuliatoriumi (kompl.).
Įsidėmėkite - faktiškas skaičius gali būti mažesnis už nurodytą
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
SLT-A99
SLT-A99V
LCD vaizduoklio
veiksena
Apytiksliai 500 vaizdų
Apytiksliai 500 vaizdų
Vaizdo ieškiklio
veiksena
Apytiksliai 410 vaizdų
Apytiksliai 410 vaizdų
• Nurodyti skaičiai yra apskaičiuoti, pilnai įkrautą akumuliatorių naudojant
šiomis sąlygomis:
– 25°C (77°F) temperatūroje;
– akumuliatorius buvo įkraunamas vieną valandą po CHARGE
indikatoriaus užgesimo;
– naudojant Sony “Memory Stick PRO Duo” (nekompl.);
– “Memory Stick PRO Duo” yra įdėta į atminties kortelės SLOT1, o
atminties kortelė nėra įdėta į atminties kortelės SLOT2;
– [Quality] yra nustatytas į [Fine];
– [Focus Mode] yra nustatytas į [Automatic AF];
– fotografavimas yra atliekamas po kiekvienų 30 sekundžių;
– maitinimas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas po kiekvienų dešimties
fotografavimo kartų.
– [GPS On/Off] yra nustatytas į [Off] (tik SLT-A99V).
• Matavimų metodo pagrinde yra CIPA standartas.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Lentelėje yra nurodytas apytikslė įrašymo trukmė, naudojant šiuo
fotoaparatu sužymėtą atminties kortelę.
84
Įmanomų nufotografuoti vaizdų skaičiaus/įrašymo trukmės patikrinimas
“Memory Stick PRO Duo”
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Įrašymo
nuostata
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min.
20 min.
40 min.
1 val. 30
min.
3 val.
6 val.
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val. 5
min.
8 val. 15
min.
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min.
15 min.
35 min.
1 val. 15 2 val. 30
min.
min.
5 val. 5
min.
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min.
20 min.
40 min.
1 val. 30
min.
3 val.
6 val.
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min.
30 min.
1 val.
2 val.
4 val. 5
min.
8 val. 15
min.
20 min.
40 min.
1440×1080 12M
VGA 3M
1 val. 20 2 val. 45 5 val. 30 11 val. 5
min.
min.
min.
min.
1 val. 10 2 val. 25 4 val. 55
min.
min.
min.
10 val.
20 val. 5
min.
40 val.
15 min.
Pastabos dėl nepertraukiamo vaizdo įrašų įrašymo
• Kad būtų galima įrašyti aukštos kokybės vaizdo įrašus arba nepertraukiamai įrašyti
naudojant vaizdo jutiklį, reikia daug elektros energijos. Todėl dėl ilgo įrašymo
padidėja fotoaparato temperatūra, ypač vaizdo jutiklio temperatūra. Tokiu atveju
fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad aukšta temperatūra nesumažintų vaizdo
kokybės arba negadintų fotoaparato vidinio mechanizmo.
85
Papildoma informacija
Pastabos
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės skiriasi, nes fotoaparatas įrašo, naudodamas kintantį
bitų srauto greitį (VBR), kuris automatiškai sureguliuoja vaizdo kokybę
priklausomai nuo vaizdo. Kai įrašote objektą, kuris greitai juda, vaizdas yra
aiškesnis, tačiau sutrumpėja įrašymo trukmė, nes įrašymas reikalauja daugiau
atminties talpos. Įrašymo trukmė taip pat skiriasi priklausomai nuo sąlygų, objekto
arba vaizdo kokybės/dydžio nuostatos.
• Nurodytos reikšmės nėra nepertraukiamo įrašymo trukmės.
• Įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir naudojamos
atminties kortelės.
• Kai pasirodo
, pertraukite vaizdo įrašo įrašymą. Fotoaparato temperatūra viršija
leistiną lygį.
• Išsamesnę informaciją dėl vaizdo įrašų atkūrimo žiūrėkite 66 psl.
• Lentelėje yra nurodyta prieinama vaizdo įrašo įrašymo trukmė, kai fotoaparatas
pradeda įrašymą po to, kai jis buvo kažkiek laiko išjungtas. (Toliau minėtos
reikšmės nurodo nepertraukiamo įrašymo trukmę nuo pradžios iki pertraukimo.)
Temperatūra
Filmų nepertraukiama
įrašymo trukmė
20°C (68°F)
Apytiksliai 29 minutės
30°C (86°F)
Apytiksliai 29 minutės
40°C (104°F)
Apytiksliai 29 minutės
• Prieinama vaizdo įrašų įrašymo trukmė skiriasi priklausomai nuo temperatūros arba
fotoaparato padėties prieš įrašymą. Jeigu dažnai keičiate vaizdo kompoziciją arba
įrašote vaizdo medžiagą po maitinimo įjungimo, padidėja fotoaparato temperatūra ir
prieinama įrašymo trukmė yra mažesnė už lentelėje nurodytą.
• Jeigu fotoaparatas pertraukia įrašymą dėl padidėjusios temperatūros, palikite jį
kelioms minutėms su išjungtu maitinimu. Pradėkite naudoti fotoaparatą, kai jo
temperatūra sumažėjo iki normalios.
• Kad įrašymo trukmė būtų ilgesnė:
– pastatykite fotoaparatą tiesioginiuose saulės spinduliuose;
– išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Vaizdo įrašo failo maksimalus dydis yra apytiksliai 2 GB. Kai failo dydis pasiekia
apytiksliai 2 GB, įrašymas yra automatiškai pertraukiamas, kai [File Format] yra
nustatytas į [MP4], ir automatiškai yra sukuriamas naujas vaizdo įrašo failas, kai
[File Format] yra nustatytas į [AVCHD].
• Maksimali nepertraukiamo įrašymo trukmė yra 29 minutės.
86
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas
Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamu objektyvu
Objektyvas
A-mount objektyvas*
* Kai yra pritvirtintas DT objektyvas, yra automatiškai
išrenkamas APS-C dydis.
[Vaizdo jutiklis]
Vaizdo formatas
35 mm pilno kadro (35,8 mm×23,9 mm) CMOS vaizdo
jutiklis
Vaizdo jutiklio bendras vaizdo elementų skaičius
Apytiksliai 24 700 000 vaizdo elementų
Fotoaparato efektyviųjų vaizdo elementų skaičius
Apytiksliai 24 300 000 vaizdo elementų
[SteadyShot]
Sistema: vaizdo jutiklis-stabilizavimo mechanizmas
Efektas: apytiksliai su nuo 2,5 EV iki 4,5 EV išlaikymu
(priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir pritvirtinto
objektyvo)
Vaizdo įrašams
Sistema: elektroninė
[Apdulkėjimo išvengimo funkcija]
Sistema
Antistatinė danga ant žemųjų dažnių filtro ir vaizdo
jutiklio stabilizavimo mechanizmo
[Automatinio fokuso sureguliavimo sistema]
Sistema
TTL fazių nustatymo sistema, 19 taškų (kryžminio tipo
11 taškų) ir 102 pagalbos taškai*
* AF pagalbos funkciją galima naudoti tik naudojant
suderinamus objektyvus.
Jautrumas
Nuo –1 EV iki 18 EV (prie ISO 100 ekvivalento)
AF apšvietimas
Apytiksliai nuo 1 m iki 7 m (nuo 3,3 pėdų iki 23 pėdų)
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Tipas
Elektroninis vaizdo ieškiklis
Ekrano dydis
1,3 cm (0,5 tipas)
Bendras taškų skaičius
2 359 296 taškai
87
Papildoma informacija
Vaizdams
Techniniai duomenys
Kadro matomumas
100%
Mastelis
0,71 × naudojant į begalybę nustatytą 50 mm
objektyvą, –1 m–1 (dioptrija)
Atstumas iki akies
Apytiksliai 27 mm nuo vaizdo ieškiklio, 22 mm nuo
vaizdo ieškiklio rėmo prie –1 m–1
Dioptrijos sureguliavimas
Nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1 (dioptrija)
[LCD vaizduoklis]
LCD skydelis
7,5 cm (3,0 tipas) TFT matrica
Bendras taškų skaičius
1 228 800 taškų
[Ekspozicijos valdymas]
Apšviestumo matavimo elementas
“Exmor” CMOS jutiklis
Apšviestumo matavimo metodas
1200 zonų įvertinantis apšviestumo matavimas
Apšviestumo matavimo diapazonas
Nuo –2 EV iki +17 EV (prie ISO 100 ekvivalento
naudojant F1.4 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas ekspozicijos koeficientas)
Vaizdai: AUTO, nuo ISO 50 iki 25 600 (žingsnis 1/3 EV)
Vaizdo įrašai: AUTO, nuo ISO 100 iki 6400 (žingsnis 1/3
EV)
Kelių kadrų triukšmų sumažinimas: AUTO/nuo ISO 100
iki 51 200
Ekspozicijos kompensavimas ±5.0 EV (keičiamas tarp 1/3 ir 1/2 EV žingsnio)
[Užraktas]
Tipas
Elektroniniu būdu valdomas, vertikalios eigos, židinio
plokštuma
Išlaikymo diapazonas
Vaizdai: nuo 1/8000 sekundės iki 30 sekundžių, ilgas
eksponavimas
Vaizdo įrašai: nuo 1/8000 sekundės iki 1/4 sekundės
(žingsnis 1/3)
Su 1080 60i suderinamas įrenginys
iki 1/60 sekundės AUTO veiksena (iki 1/30 sekundės
automatinio lėto užrakto veiksena)
Su 1080 50i suderinamas įrenginys
iki 1/50 sekundės AUTO veiksena (iki 1/25 sekundės
automatinio lėto užrakto veiksena)
Blykstės sinchronizavimo greitis
1/250 sekundės
88
Techniniai duomenys
[Nepertraukiamas fotografavimas]
Nepertraukiamo fotografavimo greitis
Nepertraukiamas fotografavimas keičiant mastelį su AE
pirmenybe: maksimaliai apytiksliai 10 vaizdų per
sekundę/
: maksimaliai apytiksliai 6 vaizdai per
sekundę/
: maksimaliai apytiksliai 2,5 vaizdai per
sekundę
• Nepertraukiamo fotografavimo greitis yra
apskaičiuotas, naudojant SONY kriterijus.
Nepertraukiamo fotografavimo greitis gali būti
mažesnis priklausomai nuo fotografavimo sąlygų.
Maksimalus nepertraukiamai fotografuojamų vaizdų skaičius (kai naudojate “Memory
Stick PRO-HG Duo”)
Nepertraukiamas fotografavimas keičiant mastelį su AE
pirmenybe veiksena (maksimaliai 10 vaizdų per
sekundę)
Extra fine: 18 vaizdų/Fine: 22 vaizdai/Standard: 24
vaizdai
Nepertraukiamas fotografavimas
Extra fine: 14 vaizdų/Fine: 18 vaizdų/Standard: 20
vaizdų/RAW & JPEG: 11 vaizdų/RAW: 13 vaizdų
[Padidinto vaizdo atvaizdavimas]
Mastelio diapazonas
[Įrašymo formatas]
Failo formatas
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
suderinamumas, RAW (Sony ARW 2.3 formatas)
Vaizdo įrašai (AVCHD formatas)
AVCHD Ver. 2.0 suderinamumas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2ch, turi Dolby Digital Stereo
Creator
• Pagaminta paga Dolby Laboratories licenciją.
Vaizdo įrašai (MP4 formatas)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Įrašymo laikmena]
“Memory Stick PRO Duo”, SD kortelė
89
Papildoma informacija
Vaizdo dydis: L: apytiksliai ×1,0 – ×16,7/M: apytiksliai
×1,0 – ×11,8/S: apytiksliai ×1,0 – ×8,3
Techniniai duomenys
[Skyrelis]
SLOT1
Universalus skyrelis, kuris yra skirtas “Memory Stick
PRO Duo”, SD kortelėms (UHS-1 sąsaja)
SLOT2
Skyrelis, kuris yra skirtas SD kortelėms (UHS-1 sąsaja)
Veiksmai tarp atminties kortelių
[Įvesties/išvesties lizdai]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI mini lizdas
m (mikrofonas) lizdas
3,5 mm stereofoninis mini lizdas
i (ausinės) lizdas
3,5 mm stereofoninis mini lizdas
REMOTE lizdas
[Maitinimas, bendro pobūdžio informacija]
Naudojamas akumuliatorius Įkraunamas akumuliatorius NP-FM500H
Elektros sunaudojimas (fotografavimo/įrašymo metu)
Kai naudojate vaizdo ieškiklį: apytiksliai 4,2 W
Kai naudojate LCD ekrane: apytiksliai 3,6 W
(kai yra pritvirtintas SAL2470Z objektyvas vaizdų
fotografavimui)
[Kita informacija]
Mikrofonas
Stereofoninis
Garsiakalbis
Monofoninis
Exif Print
Suderinamas
PRINT Image Matching III
Suderinamas
DPOF
Suderinamas
Matmenys
Apytiksliai 147 mm × 111,2 mm × 78,4 mm
(5 7/8 colio × 4 1/2 colio × 3 1/8 colio) (plotis/aukštis/
gylis, neįskaitant išsikišusių dalių)
Svoris
SLT-A99V
Apytiksliai 812 g (1 svaras 12,7 uncijos) (su
akumuliatoriumi ir “Memory Stick PRO Duo”)
Apytiksliai 733 g (1 svaras 9,9 uncijos) (tik korpusas)
SLT-A99
Apytiksliai 807 g (1 svaras 12,5 uncijos) (su
akumuliatoriumi ir “Memory Stick PRO Duo”)
Apytiksliai 728 g (1 svaras 9,7 uncijos) (tik korpusas)
Darbinė temperatūra
nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F iki 104°F)
90
Techniniai duomenys
ADP-MAA priedų tvirtinimo lizdo adapteris
Svoris
Apytiksliai 12 g (0,5 uncijos)
Matmenys
Apytiksliai 26 mm × 20,1 mm × 26 mm (1 1/16 colio ×
13/16 colio × 1 1/16 colio) (plotis/aukštis/gylis,
neįskaitant išsikišusių dalių)
BC-VM10A akumuliatoriaus kroviklis
Įvestis
100 V - 240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz, 9 W
Išvestis
8,4 V nuolatinė srovė, 0,75 A
Darbinė temperatūra
nuo 0°C iki 40°C (nuo 32°F iki 104°F)
Saugojimo temperatūra
nuo –20°C iki +60°C (nuo –4°F iki +140°F)
Maksimalus dydis
Apytiksliai 70 mm × 25 mm × 95 mm (2 7/8 colio ×
1 colio × 3 3/4 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris
Apytiksliai 90 g (3,2 uncijos)
Įkraunamas akumuliatorius NP-FM500H
Naudojamas akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius
Maksimali įtampa
8,4 V nuolatinė srovė
Nominali įtampa
7,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa
8,4 V nuolatinė srovė
Talpa
Nominali
11,8 Wh (1650 mAh)
Minimali
11,5 Wh (1600 mAh)
Maksimalus dydis
Apytiksliai 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (1 9/16
colio × 13/16 colio × 2 1/4 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris
Apytiksliai 78 g (2,8 uncijos)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio
įspėjimo.
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka DCF (Design rule for Camera File system) universalų
standartą, kurį įdiegė JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Nėra garantuojamas šiuo fotoaparatu nufotografuotųvaizdų atvaizdavimas
kitais įrenginiais ir kitais įrenginiais nufotografuotų arba montuotų vaizdų
atvaizdavimas šiuofotoaparatu.
91
Papildoma informacija
Maksimalus įkrovimo srovės stiprumas
2,0 A
Techniniai duomenys
Prekių ženklai
•
yra Sony Corporation prekės
ženklas.
• “Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” ir
yra Sony
Corporation prekės ženklai.
• “InfoLITHIUM” yra Sony
Corporation prekės ženklas.
• “PhotoTV HD” yra Sony
Corporation prekės ženklas.
• “AVCHD Progressive” ir
“AVCHD Progressive” logotipas
yra Panasonic Corporation ir Sony
Corporation prekių ženklai.
• Blu-ray Disc ™ ir Blu-ray ™ yra
Blu-ray Disc Association prekių
ženklai.
• Dolby ir dvigubo D simbolis yra
Dolby Laboratories prekių ženklai.
• Microsoft, Windows, DirectX, ir
Windows Vista yra Microsoft
Corporation registruoti prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir/
arba kitose šalyse.
• HDMI, HDMI logotipas ir HighDefinition Multimedia Interface yra
HDMI Licensing LLC prekių
ženklai arba registruoti prekių
ženklai.
• Mac ir Mac OS yra Apple Inc.
prekių ženklai arba registruoti
prekių ženklai.
92
• Intel, Intel Core, MMX ir Pentium
yra Intel Corporation prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• Eye-Fi yra Eye-Fi Inc. prekės
ženklas.
• MultiMediaCard yra
MultiMediaCard Association
prekės ženklas.
• “ ” ir “PlayStation” yra Sony
Computer Entertainment Inc.
registruoti prekių ženklai.
• Adobe yra Adobe Systems
Incorporated registruotas prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV ir/
arba kitose šalyse.
• Be to, šioje instrukcijoje panaudoti
sistemų ir gaminių pavadinimai yra
jų atitinkamų kūrėjų arba gamintojų
prekių ženklai arba registruoti
prekių ženklai. Tačiau ™ arba ®
ženklas šioje instrukcijoje nėra
nurodytas visais atvejais.
• Galite naudoti PlayStation 3,
parsisiuntę PlayStation 3 skirtą
taikomąją programą iš PlayStation
Store (kur prieinama).
• PlayStation 3 taikomajai programai
paleisti reikia turėti PlayStation
Network paskyrą ir parsisiųsti
taikomąją programą. Ji yra
prieinama regionuose, kur veikia
PlayStation Store.
Techniniai duomenys
Papildoma informacija
93
Rodyklė
Rodyklė
Simboliai
"Image Data Converter" .............78
A
A .................................................69
ADI blykstės veiksena ................40
Adobe RGB ................................40
AE užrakinimas ..........................31
AEL ............................................31
AEL mygtuko funkcija ...............43
AF apšvietimas ...........................40
AF diapazono valdymas .............72
AF diapazono valdymo
pagalba ...................................42
AF RANGE ................................72
AF RANGE mygtukas................42
AF sekimo trukmė ......................41
AF tikslus sureguliavimas ..........48
AF zona ......................................37
AF/MF mygtukas..................31, 43
AF/MF valdymas........................31
AF-D...........................................71
Aiškus vaizdo mastelio
keitimas ..................................39
Akumuliatoriaus įkrovimas ........50
Akumuliatorius .....................50, 52
Apdulkėjimo išvengimo
funkcija...................................57
Aplanko pavadinimas .................46
Aplanko rodymas........................45
Aplinkos išsirinkimas .................69
Apsauga ......................................45
Apšviestumo matavimo
veiksena..................................38
Atminties kortelė ..................52, 55
94
Atminties kortelės talpos
atvaizdavimas ........................ 46
Atmintis ..................................... 40
Atstatymas ................................. 48
Atvaizdavimo būsenos langas.... 45
Atvaizdavimo laikmenos
išsirinkimas............................ 45
Aukšta kokybė ........................... 39
AUTO ........................................ 64
Auto HDR .................................. 76
Automatinė blykstė .................... 37
Automatinė peržiūra .................. 42
Automatinė veiksena ................. 69
Automatinio fokuso
sureguliavimo greitis ............. 40
Automatinis AF ......................... 37
Automatinis baltos spalvos
balansas.................................. 38
Automatinis fokuso
sureguliavimas
paspaudžiant užraktą ............. 40
Automatinis fokuso
sureguliavimas, žiūrint į
vaizdo ieškiklį........................ 41
Automatinis lėtas užraktas......... 41
AVCHD ..................................... 41
AVCHD rodymas ...................... 45
B
Baltos spalvos balansas.............. 38
Belaidė (blykstės veiksena) ....... 37
Blykstė (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Blykstės išankstinio įsižiebimo
TTL veiksena......................... 40
Blykstės kompensavimas........... 38
Rodyklė
Blykstės sinchronizacijos
lizdas...................................... 22
Blykstės valdymas ..................... 40
Blykstės veiksena....................... 37
C
Centriškai svertas apšviestumo
matavimas.............................. 38
CTRL FOR HDMI..................... 47
D
Ekrano skydelio apšvietimo
mygtukas................................ 30
Ekrano skydelis .......................... 30
Ekspozicijos kompensavimas .... 31
Ekspozicijos kompensavimas
naudojant valdymo ratuką...... 44
Ekspozicijos kompensavimo
nustatymas ............................. 44
Ekspozicijos sureguliavimas
naudojant užraktą................... 40
Ekspozicijos veiksena ................ 69
Ekspozicijos žingsnis ................. 40
Elektros taupymas ...................... 47
Elektros taupymo būsenos
aktyvavimo trukmė ................ 47
Eye-Fi......................................... 47
F
Failo formatas (vaizdo įrašas) .... 41
Failo numeris.............................. 46
FEL užrakinimas ........................ 32
FINDER/LCD vaizduoklio
perjungimo nuostata............... 41
Fn ......................................... 36, 37
Fokuso išsaugojimas .................. 44
Fokuso išsaugojimo mygtukas ... 44
Fokuso reguliatorius................... 44
Fokuso sureguliavimas sekant
paskui objektą ........................ 37
Fokuso sureguliavimo
veiksena ................................. 37
Fotoaparato nuotolinis
valdymas ................................ 79
Fotoaparato svyravimo
sumažinimas........................... 61
Fotoaparato vediklis................... 49
Fotografavimas........................... 64
95
Rodyklė
Dalinai spalvotas vaizdas........... 38
Datos uždėjimas ......................... 45
Datos/laikrodžio nuostata .......... 58
Daugiafunkcinis pasirinkimo
jungiklis ................................. 19
Daugialypis sąsajos lizdas ... 20, 25
DC IN lizdas .............................. 22
Debesuota (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Demonstracijos veiksena ........... 48
Diafragmos apertūros
išankstinė peržiūra ................. 43
Diafragmos apertūros
pirmenybė .............................. 69
Didelės talpos atmintis............... 47
Dienos šviesa (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Dinaminio diapazono
optimizatorius ........................ 76
Dioptrijos sureguliavimas .......... 18
Dirželis....................................... 22
DISP........................................... 31
DISP mygtukas
(vaizdo ieškiklis).................... 42
DISP mygtukas (vaizduoklis) .... 42
DPOF nustatymui ...................... 45
DRO/Auto HDR ........................ 76
E
Rodyklė
Fotografavimas naudojant
APS-C dydžio zoną ................48
Fotografavimas su baltos spalvos
balanso nustūmimu.................37
Fotografavimas su DRO
reikšmės nustūmimu...............37
Fotografavimas su
reikšmės nustūmimu:
Nepertraukiamas.....................37
Fotografavimas sutemų metu,
laikant fotoaparatą rankose.....76
Fotografavimo veiksena .......53, 69
Funkcijos mygtukas....................36
G
Galinė sinchronizacija ................37
Gamtovaizdis ..............................37
Garso įrašymas ...........................41
Garso įrašymo lygis ....................41
Garso išvesties
sinchronizavimas....................41
Garso lygio nuostatos ...........45, 67
Garso lygio parodymai ...............41
GPS nuostatos.............................47
Grafiniai parodymai....................42
Gudri automatinė veiksena .........37
H
HDMI informacijos
atvaizdavimas .........................47
HDMI raiška ...............................47
Histograma .................................42
I
Įdiegimas ..............................81, 82
Įjungtas AF .................................43
Įmanomų nufotografuoti
vaizdų skaičius .................84, 85
Informacija nėra
96
atvaizduojama........................ 42
Įrašymo aplanko išsirinkimas .... 46
Įrašymo laikmenos
išsirinkimas............................ 53
Įrašymo nuostata
(vaizdo įrašas)........................ 41
Įrašymo rezultato išankstinė
peržiūra .................................. 43
Įrašymo veiksena ....................... 46
Išankstinė peržiūra ..................... 32
Išankstinės peržiūros
mygtukas.......................... 32, 44
Išjungta blykstė .......................... 37
Išlaikymo pirmenybė ................. 69
Išmanusis telekonverteris........... 31
ISO jautrumas ............................ 74
ISO mygtukas ...................... 43, 74
Ištrynimas ............................ 45, 68
Ištrynimo patvirtinimas.............. 46
J
Juodai baltas vaizdas su
galingu kontrastu ................... 38
K
Kaitrinės lempos šviesa
(baltos spalvos balansas) ....... 38
Kalba.................................... 13, 48
Kelių kadrų triukšmų
sumažinimas .......................... 74
Kelių segmentų apšviestumo
matavimas.............................. 38
Kokybė....................................... 39
Kompiuteris ............................... 78
Kontūrų akcentavimo lygis........ 42
Kontūrų akcentavimo spalva ..... 42
Kopijavimas............................... 45
Kūrybinis stilius......................... 75
Rodyklė
L
N
Laikmatis ................................... 37
Laikrodžio nustatymas ............... 58
LCD ekranas ........................ 26, 60
LCD vaizduoklio šviesumas ...... 47
Likęs akumuliatoriaus krūvis..... 54
Linijų tinklelis............................ 42
Liuminescencinė šviesa:
dienos šviesa (baltos
spalvos balansas) ................... 38
Liuminescencinė šviesa: dienos
šviesos balta spalva (baltos
spalvos balansas) ................... 38
Liuminescencinė šviesa:
šiltai balta spalva (baltos
spalvos balansas) ................... 38
Liuminescencinė šviesa: vėsiai
balta spalva (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Live View parodymai ................ 42
Lokalinė (AF zona) .................... 37
Nakties vaizdas .......................... 37
Naujas aplankas.......................... 46
Nepertraukiamas AF .................. 37
Nepertraukiamas AF su gylio
žemėlapio pagalba.................. 71
Nepertraukiamas
fotografavimas ....................... 37
Nepertraukiamas fotografavimas
naudojant patobulintą
automatinę veikseną............... 42
Nepertraukiamas fotografavimas
su AE pirmenybe, kai yra
pakeistas mastelis................... 69
Nuotolinio valdymo pultas... 22, 37
Nuotolinis valdymas iš
kompiuterio............................ 47
Nusiuntimo nuostatos................. 47
M
Objekto sekimas......................... 37
Objektyvas ................................. 56
Objektyvo kompensavimas:
Iškrypimas.............................. 44
Objektyvo kompensavimas:
Periferinis šešėlinimas ........... 44
Objektyvo kompensavimas:
Spalvų aberacija..................... 44
Okuliaro užmova........................ 63
P
P ................................................. 69
Padidintas vaizdas ...................... 31
Pagrindinio veido sekimas ......... 45
PAL/NTSC pasirinkimo
jungiklis ................................. 47
Panorama: dydis......................... 39
Panorama: kryptis ...................... 39
97
Rodyklė
M ................................................ 69
Makrofotografavimas................. 37
Mastelio keitimas ................. 31, 64
Meniu ......................................... 39
MENU........................................ 39
Mikrofono lizdas........................ 22
Miniatiūra................................... 38
Mygtuko paspaudimas
iki pusės ................................. 64
MOVIE ...................................... 66
MOVIE mygtukas................ 44, 66
MP4............................................ 41
MTP ryšys.................................. 47
O
Rodyklė
Panoramos veiksena ...................69
Paprastas apšvietimas .................44
Paprasto fotoaparato efektas.......38
Pasukimas .............................31, 77
Patobulinta automatinė
veiksena..................................37
Patobulintas automatinis
vaizdų išsaugojimas................42
Peties dirželis..............................22
Piešinio efektas naudojant
HDR .......................................38
Pirmas atidaromas meniu ...........46
Pirmenybės nustatymas ..............40
Plačiakampė (AF zona) ..............37
PlayMemories Home ..................78
Portretas ......................................37
Portretas naktį .............................37
Portreto automatinis
kadravimas .............................37
Posterizacija................................38
Priedų tvirtinimo lizdas su
automatiniu fiksavimu............25
Priedų tvirtinimo lizdo
adapteris .................................25
Pritaikomas (baltos spalvos
balansas) .................................38
Pritaikomas mygtukas ................43
Programinė įranga ......................78
Programos automatinė
veiksena..................................69
Q
Quick Navi..................................32
R
Rankinė ekspozicija....................69
Rankinis fokuso
sureguliavimas........................37
98
Raudonų akių efekto
sumažinimas .......................... 41
RAW .......................................... 39
RAW+J ...................................... 39
Regiono nuostata ....................... 59
Reikšmės nustūmimo tvarka...... 44
REMOTE ................................... 22
REMOTE lizdas......................... 22
Ryškus juodai baltas vaizdas ..... 38
S
S ................................................. 69
Saulėlydis................................... 37
SCN............................................ 69
Senos nuotraukos efektas........... 38
Skaidrių rodymas ....................... 45
Skaitmeninis mastelio
keitimas.................................. 39
SLOW SYNC ............................ 31
Spalvų filtras (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Spalvų paletė.............................. 40
Spalvų temperatūra
(baltos spalvos balansas) ....... 38
Spausdinimo komandos
nustatymas ............................. 45
Sporto veiksena.......................... 37
sRGB.......................................... 40
Standartinė kokybė .................... 39
SteadyShot funkcija ................... 61
Stiliaus laukelis.......................... 75
Sužymėjimas.............................. 46
Šešėlis (baltos spalvos
balansas) ................................ 38
Švelnaus apšvietimo fokusuotas
vaizdas ................................... 38
Švelnus šviesus vaizdas ............. 38
Šypsenos nustatymo užraktas .... 37
Rodyklė
T
T10 ............................................. 37
T8 ............................................... 37
Taškinė (AF zona) ..................... 37
Taškinis (apšviestumo
matavimo veiksena)............... 38
Techniniai duomenys ................. 88
Tiesioginis rankinis fokuso
sureguliavimas ....................... 37
Triukšmų sumažinimas
fotografavimo su aukštu ISO
jautrumu atveju ...................... 39
Triukšmų sumažinimas
fotografavimo su ilgu
išlaikymu atveju..................... 39
Tylus daugiafunkcinis
valdymo ratukas............... 33, 35
U
V
Vaizdas su sočiomis
spalvomis ............................... 38
Vaizdo atvaizdavimas ................ 67
Vaizdo dydis .............................. 39
Vaizdo efektas............................ 38
Vaizdo formatas ......................... 39
Vaizdo ieškiklio jutiklis ....... 18, 63
Vaizdo ieškiklio šviesumas........ 47
Vaizdo ieškiklis.......................... 18
Vaizdo įrašas.............................. 66
W
WB ............................................. 38
Y
Ypač aukšta kokybė ................... 39
Z
Zona (AF zona) .......................... 37
99
Rodyklė
USB LUN nuostata .................... 47
USB ryšys .................................. 47
Užpildanti blykstė ...................... 37
Užrakto paleidimas be uždėto
objektyvo ............................... 42
Užrakto priekinės uždangos
funkcija .................................. 45
Vaizdo įrašo įrašymas ................ 66
Vaizdo įrašų įrašymas ................ 66
Vaizdų duomenų bazės
atgavimas ............................... 46
Vaizdų indeksai.......................... 31
Vaizdų serijos fotografavimo
veiksena ................................. 37
Vaizdų/vaizdo įrašų
išsirinkimas ............................ 45
Valdymo ratuko nuostata ........... 44
Valymo būsena........................... 48
Veido atpažinimas...................... 37
Veido registravimas ................... 45
Veiksenų ratuko nuoroda ........... 47
Veiksmų atlikimo garso
signalai ................................... 47
Versija ........................................ 48
Vėjo triukšmų sumažinimas....... 41
Vieno vaizdo AF ........................ 37
Vieno vaizdo fotografavimas ..... 37
Vieno vaizdo fotografavimas su
reikšmės nustūmimu .............. 37
Visos informacijos
atvaizdavimas......................... 42
Papildomą informaciją apie šį gaminį ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus
galite rasti Sony klientų techninio rėmimo
interneto svetainėje.
Spausdinta ant popieriaus, 70% ar daugiau
susidedančio iš perdirbto popieriaus, naudojant
rašalus, kurių sudėtyje nėra garuojančių organinių
junginių, o pagrinde yra augalinis aliejus.
© 2012 Sony Corporation
Versta SIA “CMEDIA”, 2012
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising