Sony | DSLR-A500 | Sony DSLR-A500 DSLR-A500 Tik korpusas (be objektyvo) Naudojimo instrukcijos

Fotoaparato
parengimas
Prieš naudojimą
Vaizdų įrašymas
Įrašymo funkcijos
naudojimas
Atvaizdavimo
funkcijos
naudojimas
Nustatymų
keitimas
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
kompiuterį
Vaizdų
spausdinimas
Skaitmeninis vieno objektyvo veidrodinis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSLR-A500/A550
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeris yra
nurodytas įrenginio apatinėje dalyje.
Įrašykite serijos numerį žemiau
pateiktoje vietoje. Pasakykite šiuos
numerius, kai susisiekiate su Sony
platintoju dėl šio įrenginio.
Modelio nr. DSLR-A500/A550
Serijos nr. ______________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
srovės smūgio riziką saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės
poveikio.
SVARBI
INFORMACIJA
DĖL SAUGUMO
IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ.
DĖMESIO!
SIEKDAMI
SUMAŽINTI
GAISRO KILIMO
ARBA SROVĖS
SMŪGIO GAVIMO
RIZIKĄ ATIDŽIAI
PRISILAIKYKITE
ŠIŲ NURODYMŲ.
Jeigu srovės laido šakutės forma
neatitinka elektros lizdo, naudokite
šakutės adapterį, kuris atitinka
elektros lizdą.
Dėmesio!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės
neteisingai, jis gali sprogti,
užsiliepsnoti arba sukelti cheminius
nudegimus. Prisilaikykite toliau minėtų
saugumo priemonių.
• Neišardykite akumuliatoriaus.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir
saugokite jį nuo smūgių, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės
ir neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis
jungimas ir kad jokie metaliniai
daiktai neliestų akumuliatoriaus
kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo
didesnės už 60°C temperatūros
poveikio, pavyzdžiui, nepalikite jo
tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėje pastatytame
automobilyje.
• Nedeginkite akumuliatoriaus ir
nemeskite jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba
elektrolitą praleidžiančio ličio jonų
akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami
tik Sony akumuliatorių kroviklį arba
įrenginį, kuris gali įkrauti
akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems
vaikams neprieinamoje vietoje.
• Akumuliatorius turi būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite identišku
arba Sony rekomenduotu
ekvivalentiško tipo akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorių teisingai,
kaip yra nurodyta instrukcijoje.
• Pakeiskite akumuliatorių tik nurodyto
tipo akumuliatoriumi.
Akumuliatoriaus kroviklis
Net jeigu CHARGE indikatorius
nešviečia, akumuliatoriaus kroviklis
nėra atjungtas nuo elektros tinklo,
kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo.
Jeigu akumuliatoriaus naudojimo metu
kyla problemų, nedelsdami atjunkite
kroviklio srovės laido šakutę nuo
elektros lizdo.
3
Klientams Europoje
Pastaba klientams šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Šio produkto gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir
produktų saugos įgaliotas atstovas yra
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Serviso arba garantijos klausimais
kreipkitės atskiruose serviso arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Šis produktas yra patikrintas ir
pripažintas atitinkančiu EMC direktyvos
nustatytas sąlygas dėl sujungimo
kabelių, kurie yra trumpesni už
3 metrus, naudojimo.
4
Dėmesio!
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose
dažniuose gali įtakoti fotoaparato
vaizdą ir garsą.
Vartotojo dėmesiui
Jeigu statinė elektra arba
elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingai), pradėkite procesą iš
naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite
ryšio kabelį (USB ir kt.).
Senų elektrinių ir elektroninių
įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos
šalyse, kur taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant įrenginio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad įrenginio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Jį reikia pristatyti į senų įrenginių
priėmimo punktą. Netinkamai utilizavus
atitarnavusį įrenginį kyla grėsmė
žmonių sveikatai, bei yra teršiama
aplinka. Aplinkosaugos sumetimais
visus atitarnavusius prietaisus reikia
utilizuoti prisilaikant vietinių norminių
aktų.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
apie įrenginio utilizavimą Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, senų
įrenginių priėmimo punkto atstovas
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
įrenginį.
Senų akumuliatorių ir baterijų
utilizavimas (ši direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir kitose
Europos šalyse, kur taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant akumuliatoriaus/
baterijos arba ant įpakavimo nurodo,
kad su įrenginiu komplektuojamo
akumuliatoriaus/baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių akumuliatorių/baterijų šis
simbolis gali būti atvaizduotas kartu su
cheminio elemento simboliu.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu akumuliatoriuje/baterijoje
yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami šį akumuliatorių/
bateriją padėsite išvengti įmanomos
neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių
sveikatai. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Jeigu produkto saugumo, pajėgumo
arba duomenų integralumo užtikrinimui
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuotu akumuliatoriumi/baterija,
jį leistina keisti tik kvalifikuotam
specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudoto akumuliatoriaus/baterijos
utilizavimą, nugabenkite jį į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima atiduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą akumuliatorių/
bateriją, prašome, perskaitykite skyrių
apie tai, kaip galima saugiai išimti
akumuliatorių/bateriją iš įrenginio.
Nugabenkite jį į atitinkamą surinkimo
punktą. Išsamesnę informaciją dėl šio
įrenginio arba jo akumuliatoriaus/
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, senų
įrenginių priėmimo punkto atstovas
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
įrenginį.
5
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Įrašymas
• Šis fotoaparatas turi dvi įrašymo
veiksenas: Live View veiksena,
kurios metu yra naudojamas LCD
vaizduoklis, ir vaizdo ieškiklio
veiksena, kurios metu yra
naudojamas vaizdo ieškiklis (OVF).
• Įmanoma, Live View ir vaizdo
ieškiklio veiksena įrašytas vaizdas
skirsis, pavyzdžiui, naudojant
ekspozicijos, baltos spalvos balanso
arba dinaminio diapazono
optimizavimą priklausomai nuo
naudojamo eksponometrijos metodo
arba ekspozicijos veiksenos.
• Live View arba rankinio fokusavimosi
patikrinimo veiksena įrašytas vaizdas
gali skirtis nuo LCD vaizduoklyje
atvaizduoto.
Nėra kompensuojamas
sugadintas turinys arba
nepavykęs įrašymas
Jeigu dėl fotoaparato arba atminties
kortelės ir t.t. sutrikimo neįmanoma
įrašyti arba atvaizduoti, kompensacija
nėra išmokama.
Rekomendacija dėl atsarginės
duomenų kopijos sudarymo
Kad išvengtumėte duomenų praradimo, visada perkopijuokite duomenis į
kitą laikmeną (atsarginė kopija).
Pastabos dėl LCD vaizduoklio
ir objektyvo
• LCD vaizduoklis yra pagamintas,
6
• naudojant labai aukšto tikslumo
technologiją, todėl efektyviųjų vaizdo
elementų skaičius yra 99,99% ir
daugiau. Tačiau LCD vaizduoklyje
gali pastoviai pasirodyti keli maži
juodi ir/arba ryškūs taškai (balti,
raudoni, mėlyni arba žali). Šie taškai
yra gaminimo proceso normalus
reiškinys ir jokiu būdu neįtakoja
įrašo.
Jeigu tokia problema kyla Live View
veiksenos naudojimo metu, galite ją
mažinti, naudodami “Pixel mapping”
funkciją (163 psl.).
Juodi, balti,
raudoni, mėlyni
ir žali taškai
• Neimkite fotoaparato už LCD
vaizduoklio.
• Saugokite fotoaparatą nuo tiesioginių
saulės spindulių poveikio.
Jeigu saulės spinduliai fokusuojasi
ant netoli esančio objekto, jis gali
užsiliepsnoti. Jeigu fotoaparatą reikia
pastatyti tiesioginiuose saulės
spinduliuose, uždėkite objektyvo
dangtelį.
• Šaltoje vietoje LCD vaizduoklyje gali
atsirasti liekamasis vaizdas. Tai nėra
veikimo sutrikimas. Įjungus
fotoaparatą šaltoje vietoje LCD
vaizduoklis kažkiek laiko gali būti
tamsus. Kai fotoaparatas sušils,
vaizduoklis veiks gerai.
• Nespauskite LCD vaizduoklio.
Gali pasikeisti vaizduoklio spalvos,
ir dėl to gali kilti veikimo sutrikimai.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdo įrašai ir
kita medžiaga gali būti apsaugota
autorių teisėmis.
Tokios medžiagos neleistas įrašymas
gali būti Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo pažeidimas.
Šioje instrukcijoje panaudoti
vaizdai
Šioje instrukcijoje iliustravimui
panaudoti vaizdai yra reprodukuoti ir
nėra šiuo fotoaparatu įrašyti tikri
vaizdai.
Apie šioje instrukcijoje minėtus
techninius duomenis
Pajėgumo ir techniniai duomenys yra
matuoti šiomis sąlygomis, išskyrus,
šioje naudojimo instrukcijoje minėtus
atvejus: aplinkos temperatūroje 25°C ir
naudojant pilnai įkrautą akumuliatorių.
7
Turinys
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo .............................. 7
Fotoaparato
parengimas
Komplektuojami priedai ................................................. 12
Akumuliatoriaus parengimas ......................................... 13
Objektyvo tvirtinimas ..................................................... 20
Atminties kortelės įdėjimas ............................................ 22
Fotoaparato parengimas ............................................... 25
Komplektuojamų priedų naudojimas ............................ 27
Įmanomų įrašyti vaizdų skaičiaus patikrinimas ............. 29
Valymas ......................................................................... 32
Prieš naudojimą
Įrenginio dalys ir ekrano indikacijos .............................. 35
Priekinė pusė ............................................................ 35
Galinė pusė .............................................................. 36
Viršutinė pusė ........................................................... 37
Šonai/apatinė dalis ................................................... 38
Įrašymo informacijos parodymų keitimas (DISP) ..... 40
LCD vaizduoklis ........................................................ 41
Funkcijos/nustatymo išsirinkimas ................................. 43
Funkcijos išsirinkimas, naudojant Fn (funkcija)
mygtuką ........................................................... 44
Funkcijos, kurias galima išsirinkti, naudojant Fn
(funkcija) mygtuką ........................................... 45
Funkcijos, kurias galima išsirinkti, naudojant MENU
mygtuką ........................................................... 45
Vaizdų įrašymas
Vaizdo įrašymas be fotoaparato svyravimų .................. 47
Teisingas stovėjimas ................................................ 47
SteadyShot funkcijos naudojimas ........................... 48
Trikojo naudojimas ................................................... 49
/
Įrašymas, naudojant automatišką
nustatymą .................................................................. 50
Veido nustatymo funkcijos naudojimas ................... 52
Įrašymas, naudojant objektui pritaikytą nustatymą
(aplinkos išsirinkimas) .............................................. 54
Portretų įrašymas ................................................ 55
Gamtovaizdžių įrašymas .................................... 56
Mažų objektų įrašymas ...................................... 57
Judančių objektų įrašymas ................................ 58
Saulėlydžio įrašymas ......................................... 59
Nakties vaizdų įrašymas .................................... 60
8
Vaizdo įrašymas su pageidaujama ekspozicija
(ekspozicijos veiksena) ............................................. 61
Įrašymas, naudojant programos automatinę
veikseną................................................................. 62
Įrašymas, reguliuojant fono išsiliejimą
(apertūros pirmenybė)...................................... 63
Judančio vaizdo įrašymas skirtingais būdais
(užrakto greičio pirmenybė) ............................. 65
Įrašymas, naudojant rankiniu būdu sureguliuotą
ekspoziciją (rankinė ekspozicija) ..................... 67
Vaizdo “pėdsakų” įrašymas, naudojant ilgą
ekspoziciją (BULB) ........................................... 69
Įrašymas, naudojant vaizdo ieškiklį (OVF) ..................... 71
Perjungimas į vaizdo ieškiklį ..................................... 71
Vaizdo ieškiklio fokuso sureguliavimas
(dioptrijos sureguliavimas) ............................... 72
Įrašymo informacijos parodymų keitimas (DISP) ..... 73
LCD vaizduoklis (grafiniai parodymai) ...................... 74
LCD vaizduoklis (standartiniai parodymai) ............... 76
Vaizdo ieškiklis ......................................................... 78
Įrašymo
funkcijos
naudojimas
Fokusavimosi metodo išsirinkimas ................................ 79
Automatinio fokusavimosi naudojimas .................... 79
Įrašymas, naudojant pageidaujamą kompoziciją
(fokuso užrakinimas) ........................................ 81
Fokusavimosi metodo išsirinkimas atitinkamai
objekto judėjimui (automatinio fokusavimosi
veiksena)........................................................... 82
Fokusavimosi zonos išsirinkimas (AF zona)............. 83
Fokuso sureguliavimas rankiniu būdu
(fokusavimasis rankiniu būdu) ......................... 84
Fokuso patikrinimas, padidinant vaizdą
(rankinis fokuso patikrinimas) .......................... 85
Padidinimas, atliekant vieną veiksmą............................. 87
Blykstės naudojimas....................................................... 88
Įrašymas, naudojant belaidę blykstę ........................ 91
Vaizdo šviesumo sureguliavimas (ekspozicija,
blykstės kompensavimas, eksponometrija).............. 92
Įrašymas, naudojant fiksuotą šviesumą
(AE užrakinimas) .............................................. 92
Šviesumo kompensavimas visam vaizdui
(ekspozicijos kompensavimas) ........................ 93
9
Blykstės apšvietimo intensyvumo sureguliavimas
(blykstės kompensavimas)............................... 95
Blykstės valdymo veiksenos išsirinkimas blykstės
šviesos intensyvumo nustatymui
(blykstės valdymas).......................................... 96
Objekto šviesumo matavimo metodo išsirinkimas
(eksponometrijos veiksena) ............................. 97
Šviesumo ir kontrasto automatinis kompensavimas
(dinaminis diapazonas) ............................................. 98
Vaizdo šviesumo koregavimas
(dinaminio diapazono optimizavimas) ............. 98
Automatinis kompensavimas, naudojant turtingą
perėjimą (automatiškai didinamas dinaminis
diapazonas) ...................................................... 99
Vaizdo apdorojimas...................................................... 101
Reikalingo vaizdo išsirinkimas apdorojimui
(kūrybinis stilius)............................................. 101
Spalvų atgaminimo diapazono keitimas
(spalvų erdvė)................................................. 102
ISO nustatymas ............................................................ 103
Spalvų atspalvių sureguliavimas (baltos spalvos
balansas) ................................................................. 104
Baltos spalvos balanso sureguliavimas atitinkamai
apšvietimui (automatinis/
nustatytas baltos spalvos balansas) .............. 104
Spalvų temperatūros ir filtro efekto nustatymas
(spalvų temperatūra/spalvų filtras)................. 105
Spalvų atspalvių išsaugojimas (pritaikomas baltos
spalvos balansas)........................................... 106
Vaizdų serijos įrašymo veiksenos išsirinkimas ... 108
Vieno vaizdo įrašymas ........................................... 108
Nepertraukiamas įrašymas .................................... 108
Laikmačio naudojimas ........................................... 109
Vaizdų įrašymas su nustumta ekspozicija
(ekspozicijos nustūmimas) ............................ 110
Įrašymas su nustumtu baltos spalvos balansu
(WB nustūmimas) .......................................... 111
Įrašymas, naudojant nuotolinio valdymo pultą ...... 112
Šypsenos įrašymas (šypsenos nustatymo užraktas) ....... 113
10
Atvaizdavimo
funkcijos
naudojimas
Vaizdų atvaizdavimas .................................................. 115
Įrašytų vaizdų informacijos patikrinimas ..................... 119
Vaizdų apsaugojimas (apsauga) ................................. 121
Vaizdų ištrynimas (ištrynimas) ..................................... 122
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane ................................. 124
Nustatymų
keitimas
Vaizdo dydžio ir kokybės nustatymas ......................... 128
Įrašymo į atminties kortelę metodo nustatymas ......... 130
Triukšmų sumažinimo nustatymo keitimas ................. 132
AEL mygtuko funkcijos keitimas ................................. 133
Kitų nustatymų keitimas .............................................. 134
LCD vaizduoklio nustatymas ....................................... 135
Fotoaparato versijos patikrinimas ............................... 137
Nustatymų grąžinimas į pradinę padėtį ...................... 138
Vaizdų
atvaizdavimas,
naudojant
kompiuterį
Kompiuterio naudojimas ............................................. 140
Programinės įrangos naudojimas ............................... 147
Vaizdų
spausdinimas
DPOF komandos priskyrimas ..................................... 152
Vaizdų spausdinimas, prijungus fotoaparatą
prie spausdintuvo, kuris yra suderinamas
su PictBridge .......................................................... 154
Kita informacija
Techniniai duomenys .................................................. 156
Naudojimo patarimai ................................................... 160
Įspėjimo pranešimai .................................................... 169
Įspėjimai ....................................................................... 172
Rodyklė .................................................................................................... 174
11
Preparing the camera
Komplektuojami priedai
Skliausteliuose yra nurodytas priedų skaičius.
• BC-VM10 akumuliatoriaus
kroviklis (1)/srovės laidas (1)
• Akumuliatorius NP-FM500H (1)
• USB kabelis (1)
• Peties dirželis (1)
• Vaizdo ieškiklio dangtelis (1)
• Bajoneto dangtelis (1)
(pritvirtintas prie fotoaparato)
12
• Okuliaro užmova (1)
(pritvirtinta prie fotoaparato)
• CD-ROM (programinė įranga,
kuri yra skirta α fotoaparatui) (1)
• Naudojimo instrukcija
(ši instrukcija) (1)
Akumuliatoriaus parengimas
Kai fotoaparatą naudojate pirmą kartą, būtinai įkraukite
NP-FM500H “InfoLITHIUM” akumuliatorių (kompl.).
“InfoLITHIUM” akumuliatorių galima įkrauti net tada, jeigu jis nėra
pilnai įkrautas.
Galima taip pat naudoti dalinai įkrautą akumuliatorių.
1 Įdėkite akumuliatorių į
kroviklį.
Paspauskite akumuliatorių,
kad spragteltų.
2 Prijunkite srovės laidą.
Šviečia: vyksta įkrovimas
Užgesęs: tipinis įkrovimas yra
baigtas
Vieną valandą po to, kai yra užgesęs
indikatorius: pilnas įkrovimas yra
baigtas
CHARGE indikatorius
prie elektros
lizdo
Apie įkrovimo trukmę
• Lentelėje yra nurodyta trukmė, kuri yra reikalinga, kad 25°C temperatūroje būtų įkrautas pilnai išsikrovęs akumuliatorius (kompl.).
Pilnas įkrovimas
Apyt. 235 min.
Tipinis įkrovimas
Apyt. 175 min.
• Įkrovimo trukmė skiriasi priklausomai nuo likusio akumuliatoriaus
krūvio arba įkrovimo sąlygų.
13
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
• Akumuliatorių yra rekomenduojama krauti nuo 10 iki 30°C temperatūroje. Kraunant už šio diapazono ribų gali nebūti įmanoma
efektyviai įkrauti akumuliatoriaus.
Pastabos
• Prijunkite akumuliatoriaus kroviklį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo.
•Kai įkrovimas yra baigtas, atjunkite srovės laidą nuo elektros lizdo ir atjunkite
akumuliatorių nuo kroviklio. Jeigu įkrautą akumuliatorių paliekate kroviklyje,
akumuliatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti.
• Naudodami šio fotoaparato akumuliatoriaus kroviklį (kompl.) įkraukite tik
“InfoLITHIUM” M serijos akumuliatorius. Jeigu bandysite įkrauti kitus
akumuliatorius, gali kilti elektrolito nuotėkis, jie gali perkaisti arba sprogti,
sukeldami susižalojimo, srovės smūgio gavimo ir nusideginimo riziką.
•Kai blyksi CHARGE indikatorius, jis gali nurodyti į akumuliatoriaus sutrikimą
arba į tai, kad yra įdėtas kito tipo, o ne nustatyto tipo akumuliatorius.
Patikrinkite, ar akumuliatorius yra nustatyto tipo. Jeigu tai yra nustatyto tipo
akumuliatorius, atjunkite jį, pakeiskite jį nauju ir patikinkite, ar kroviklis veikia
teisingai. Jeigu kroviklis veikia teisingai, įmanoma, kilo akumuliatoriaus
veikimo sutrikimas.
•Jeigu akumuliatoriaus kroviklis yra nešvarus, įmanoma, įkrovimas nebus
sėkmingas. Nuvalykite kroviklį sausa skepetėle ir pan.
Fotoaparato naudojimas užsienyje — maitinimo šaltiniai
Galite naudoti šį fotoaparatą, akumuliatoriaus kroviklį ir
AC-PW10AM kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai)
bet kurioje šalyje arba regione, kuriame maitinimo tiekimas yra nuo
100 V iki 240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz.
Pastaba
•Nenaudokite elektroninio įtampos keitiklio (kelionėms skirto įtampos
keitiklio), nes priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
14
Srovės laido šakutės forma skirtingose šalyse/regionuose
A tipas
(JAV tipas)
BF tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
B3 tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
C tipas
SE tipas
(CEE tipas) (CEE tipas)
O tipas
(Okeanijos tips)
Lentelėje yra nurodyti kintamosios elektros srovės tinklo ir srovės laido
šakutės tipai. Priklausomai nuo regiono yra naudojamas skirtingas
kintamosios elektros srovės tinklas ir srovės laido šakutė.
Dėmesio! Naudokite srovės laidą, kuris atitinka konkrečios šalies reikalavimus!
Europa
Šalis/regionas
Airija
Austrija
Belgija
Čekija
Danija
Didžioji Britanija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
Lenkija
Liuksemburgas
Norvegija
Olandija
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Vengrija
Vokietija
Įtampa
230
230
230
220
230
240
220
230
127/230
220
220
230
230
230
230
230
220
220
220
230
230
230
220
230
Dažnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Šakutės tipas
C/BF
C
C
C
C
BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Įtampa
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220
230
220
Dažnis (Hz)
60
50
50
50
50/60
50
50
60
50
50
Šakutės tipas
A/C
BF
C
C
A
A
BF
C
BF
C/BF
Azija
Šalis/regionas
Filipinai
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Kinija
Malaizija
Pietų Korėja
Singapūras
Tailandas
15
Fotoaparato parengimas
B tipas
(Didžiosios
Britanijos
tipas)
Taivanas
Vietnamas
110
220
60
50
A
A/C
Įtampa
240
230/240
Dažnis (Hz)
50
50
Šakutės tipas
O
O
Įtampa
120
120
Dažnis (Hz)
60
60
Šakutės tipas
A
A
Įtampa
120/240
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
Dažnis (Hz)
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
Šakutės tipas
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
Įtampa
220
127/220
220
120
220
120
Dažnis (Hz)
50
60
50
60
60
60
Šakutės tipas
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Įtampa
240
220
220
230
127/220
220
Dažnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
Šakutės tipas
C/BF
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
Įtampa
127/220
220/230
220
220
240
220
230
230
220
Dažnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Šakutės tipas
C
C/BF
C
C
C/BF
C
C/BF
C/BF
C
Okeanija
Šalis/regionas
Australija
Naujoji Zelandija
Šiaurės Amerika
Šalis/regionas
JAV
Kanada
Centrinė Amerika
Šalis/regionas
Bahamų salos
Dominyka
Gvatemala
Hondūras
Jamaika
Kosta Rika
Kuba
Meksika
Nikaragva
Panama
Salvadoras
Pietų Amerika
Šalis/regionas
Argentina
Brazilija
Čilė
Kolumbija
Peru
Venesuela
Artimieji Rytai
Šalis/regionas
AAE
Irakas
Iranas
Izraelis
Saudo Arabija
Turkija
Afrika
Šalis/regionas
Alžyras
PAR
Etiopija
Egiptas
Kenija
Kongo DR
Nigerija
Tanzanija
Tunisas
16
Įkrauto akumuliatoriaus įdėjimas
1 Pastūmę akumuliatoriaus
Fotoaparato parengimas
skyrelio atidarymo svirtelę
atidarykite akumuliatoriaus
skyrelio dangtelį.
2 Teisingai iki galo įdėkite
akumuliatorių, kol
akumuliatoriaus šonu
prilaikote fiksavimo svirtelę.
Fiksavimo svirtelė
3 Uždarykite akumuliatoriaus
skyrelio dangtelį.
Akumuliatoriaus išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir rodyklės
kryptimi pastumkite fiksavimo
svirtelę.
Nenumeskite akumuliatoriaus ant
žemės.
Fiksavimo svirtelė
17
Akumuliatoriaus skyrelio dangtelio nuėmimas
Akumuliatoriaus skyrelio dangtelį
galima nuimti, kad būtų galima
pritvirtinti VG-B50AM vertikalią
rankeną (parduodama atskirai).
Norėdami nuimti dangtelį rodyklės
kryptimi pastumkite svirtelę ir
atidalinkite dangtelį nuo fotoaparato.
Norėdami pritvirtinti dangtelį atgal
įstatykite išsikišimą į angą, patraukite
svirtelę į apačią ir įstumkite dangtelį.
Akumuliatoriaus likusio krūvio patikrinimas
Patikrinkite LCD vaizduoklyje atvaizduojamas indikacijas ir procentų
skaičius.
Akumuliatoriaus
krūvis
Didelis
“Battery
exhausted”
Neįmanoma
Mažas
įrašyti vaizdų.
Kas yra “InfoLITHIUM” akumuliatorius?
“InfoLITHIUM” akumuliatorius yra ličio jonų akumuliatorius, kuris turi
apsikeitimo naudojimo sąlygų duomenimis su fotoaparatu
funkcijas. Naudojant “InfoLITHIUM” akumuliatorių likęs
akumuliatoriaus krūvis yra atvaizduojamas procentaliai atitinkamai
fotoaparato naudojimo sąlygoms.
Pastabos
•Kai kuriomis sąlygomis atvaizduojamas akumuliatoriaus krūvio lygis gali
nebūti teisingas.
•Saugokite akumuliatorių nuo vandens poveikio. Akumuliatorius nėra
atsparus vandeniui.
•Nepalikite akumuliatoriaus labai karštoje vietoje, pavyzdžiui, saulėje
pastatytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Prieinami akumuliatoriai
Naudokite tik NP-FM500H akumuliatorių. Įsidėmėkite - negalima
naudoti NP-FM55H, NP-FM50 ir NP-FM30.
18
Akumuliatoriaus tarnavimo trukmė
• Akumuliatoriaus tarnavimo trukmė yra ribota. Akumuliatoriaus
talpa palaipsniui sumažėja jį naudojant ir laikui einant.
Jeigu akumuliatoriaus veikimo trukmė yra žymiai sumažėjusi,
įmanoma, kad pasibaigė akumuliatoriaus tarnavimo trukmė.
Tokiu atveju įsigykite naują akumuliatorių.
• Kiekvieno akumuliatoriaus tarnavimo trukmė skiriasi priklausomai
nuo saugojimo, naudojimo ir aplinkos sąlygų.
Akumuliatoriaus saugojimas
Jeigu akumuliatoriaus nenaudosite ilgą laiką, pilnai jį įkraukite ir
iškraukite fotoaparatu kartą per metus, po to akumuliatorių padėkite
saugojimui sausoje, vėsioje vietoje, kad jo tarnavimo trukmė išliktų
kuo įmanoma ilgesnė.
19
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus efektyvus naudojimas
• Akumuliatoriaus pajėgumas žemoje temperatūroje sumažėja.
Tokiu būdu šaltoje vietoje akumuliatorių galima naudoti trumpiau
ir sutrumpėja prieinama nepertraukiamo įrašymo trukmė.
Norėdami užtikrinti ilgesnį akumuliatoriaus veikimą įdėkite
akumuliatorių į kišenę arti kūno, kad jis sušiltų, ir įdėkite jį į
fotoaparatą prieš pat įrašymą.
• Akumuliatorius greitai išsikraus, jeigu dažnai naudosite blykstę,
nepertraukiamą įrašymą arba fotoaparatą dažnai įjungsite ir
išjungsite.
• Naudojant Live View veikseną akumuliatorius veikia trumpiau
negu naudojant vaizdo ieškiklio veikseną.
Jeigu akumuliatorius labai greitai išsikrauna, perjunkite į vaizdo
ieškiklio veikseną. Taip galėsite ilgiau naudoti akumuliatorių.
Objektyvo tvirtinimas
1 Nuimkite bajoneto dangtelį
nuo fotoaparato ir galinį
dangtelį nuo objektyvo.
• Objektyvą keiskite greitai tokioje
vietoje, kur nėra dulkių, kad jos
nepatektų į fotoaparatą.
Bajoneto
dangtelis
Objektyvo galinis dangtelis
2 Pritvirtinkite objektyvą,
suderinę ant objektyvo ir
fotoaparato esančius
oranžinius žymėjimus.
Oranžiniai ženklai
3 Pasukite objektyvą laikrodžio
rodyklės kryptimi, kad jis
spragteldamas užsifiksuotų.
• Objektyvą tvirtinkite tiesiai.
Pastabos
•Kai tvirtinate objektyvą, nespauskite objektyvo paleidimo mygtuko.
• Nebandykite objektyvo pritvirtinti jėga.
20
Objektyvo atidalinimas
1 Iki galo paspauskite
Objektyvo paleidimo mygtukas
2 Uždėkite ant objektyvo galinį
dangtelį ir bajoneto dangtelį
ant fotoaparato.
• Prieš uždėjimą dangtelius
nuvalykite.
• Objektyvo galinis dangtelis nėra
komplektuojamas su DT 18-55mm
F3,5-5,6 SAM objektyvu.
Norėdami objektyvą saugoti atskirai
nepritvirtiną prie fotoaparato įsigykite
objektyvo galinį dangtelį ALC-R55.
Pastaba dėl objektyvo keitimo
Kai objektyvo keitimo metu į fotoaparatą ant vaizdo jutiklio
(ekvivalentas fotojuostelei) patenka dulkės arba nešvarumai, jie gali
pasirodyti vaizde priklausomai nuo įrašymo aplinkos.
Fotoaparatas turi apdulkėjimo išvengimo funkciją, kad dulkės
nenusėstų ant vaizdo jutiklio. Tačiau objektyvą keiskite greitai ir jį
keiskite/nuimkite tokioje vietoje, kur nėra dulkių.
Jeigu ant vaizdo jutiklio pateko dulkės arba nešvarumai
Nuvalykite vaizdo jutiklį, naudodami Setup meniu [Cleaning
mode] parametrą (33 psl.).
21
Fotoaparato parengimas
objektyvo paleidimo mygtuką
ir iki galo pasukite objektyvą
laikrodžio rodyklei priešinga
kryptimi.
Atminties kortelės įdėjimas
Su šiuo fotoaparatu galima naudoti tik “Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”, SD atminties korteles ir SDHC atminties
korteles. Su šiuo fotoaparatu negalima naudoti MultiMediaCard.
Šioje instrukcijoje “Memory Stick PRO Duo” ir “Memory Stick
PRO-HG Duo” yra vadinamos “Memory Stick PRO Duo”, o SD
atminties kortelės ir SDHC atminties kortelės yra vadinamos
“SD atminties kortele”.
1 Atidarykite atminties kortelės
plyšio dangtelį.
2 Įstatykite “Memory Stick
PRO Duo” arba SD atminties
kortelę.
Priekinė pusė
(SD atminties kortelė)
Kontaktai
• Įstatykite atminties kortelę, kaip yra
atvaizduota iliustracijoje, kad ji
spragteldama užsifiksuotų.
Priekinė pusė
(“Memory Stick PRO Duo”)
Kontaktai
3 Naudodami atminties
kortelės jungiklį išsirinkite
atminties kortelės tipą.
22
4 Uždarykite atminties kortelės plyšio dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Prieigos indikatorius
Pastabos dėl atminties kortelės naudojimo
• Nedaužykite, nelenkite ir nenumeskite atminties kortelės ant
žemės.
• Nenaudokite ir nelaikykite atminties kortelės:
– aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės
spinduliuose pastatytame automobilyje;
– tiesioginiuose saulės spinduliuose;
– drėgnoje vietoje arba tokioje vietoje, kurioje yra koriziją
skatinančių medžiagų.
• Atminties kortelė po ilgo naudojimo gali įkaisti. Elkitės atidžiai!
• Jeigu prieigos indikatorius šviečia, neišimkite atminties kortelės,
neatjunkite akumuliatoriaus ir neišjunkite maitinimo.
Priešingu atveju gali būti sugadinti duomenys.
• Duomenys gali būti sugadinti, jeigu atminties kortelę padėsite arti
stipriai magnetizuoto daikto arba naudosite aplinkoje, kurioje
kaupiasi statinės elektros krūviai arba yra elektromagnetiniai
triukšmai.
• Rekomenduojama sudaryti svarbių duomenų atsarginę kopiją,
pavyzdžiui, kompiuterio standžiajame diske.
• Prieš atminties kortelės pergabenimą arba saugojimą įdėkite ją į
komplektuojamą dėžutę.
• Saugokite atminties kortelę nuo vandens poveikio.
• Nelieskite atminties kortelės kontaktų dalies ranka arba metaliniais
daiktais.
23
Fotoaparato parengimas
Įsitikinkite, kad prieigos indikatorius
nešviečia, po to atidarykite atminties
kortelės plyšio dangtelį ir
paspauskite atminties kortelę.
• Kai atminties kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis yra
nustatytas į LOCK poziciją, neįmanoma, pavyzdžiui, įrašyti arba
ištrinti vaizdų.
• Patvirtinta, kad su šiuo fotoaparatu yra suderinamos iki 16 GB talpos
“Memory Stick PRO Duo” arba iki 32 GB talpos SD atminties kortelės.
• Nėra garantuojamas kompiuteriu formatuotų atminties kortelių
veikimas, naudojant jas su šiuo fotoaparatu. Atminties korteles
formatuokite tik šiuo fotoaparatu.
• Duomenų nuskaitymo/įrašymo greitis skiriasi priklausomai nuo
atminties kortelės ir naudojamo įrenginio derinio.
• Nespauskite, kai rašote užrašams skirtoje vietoje.
• Neklijuokite lipduko ant pačios atminties kortelės.
• Neišardykite ir nemodifikuokite atminties kortelių.
• Nepalikite atminties kortelių mažiems vaikams prienamose
vietose. Jie gali kortelę praryti.
Pastabos dėl “Memory Stick”, kurias galima naudoti su šiuo
fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu galima naudoti lentelėje nurodytas “Memory
Stick”. Tačiau nėra garantuojamas visų “Memory Stick PRO Duo”
funkcijų teisingas veikimas.
“Memory Stick PRO Duo”*
“Memory Stick PRO-HG
Duo”*
“Memory Stick Duo”
Galima naudoti su šiuo
fotoaparatu
Negalima naudoti su šiuo
fotoaparatu
“Memory Stick” ir “Memory Negalima naudoti su šiuo
Stick PRO”
fotoaparatu
* Šis įrenginys turi MagicGate funkciją. MagicGate yra autorių teisių apsaugos
technologija, kuri naudoja kodavimą. Šiuo fotoaparatu negalima įrašyti/
atkurti duomenų, kuriems yra reikalingos MagicGate funkcijos.
* Remia duomenų perdavimą dideliu greičiu, naudojant lygiagretų ryšį.
24
Fotoaparato parengimas
Datos nustatymas
1 Nustatykite maitinimo
jungiklį į ON, kad įjungtumėte fotoaparatą.
• Norėdami išjungti fotoaparatą
nustatykite į OFF.
2 Įsitikinkite, kad [OK] yra
išrinktas LCD vaizduoklyje,
po to paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
3 b/B pagalba išsirinkite
kiekvieną parametrą ir v/V
pagalba nustatykite reikšmę.
• Kai norite keisti [YYYY/MM/DD]
tvarką, iš pradžių b/B pagalba
išsirinkite [YYYY/MM/DD], po to
pakeiskite v/V pagalba.
4 Pakartokite 3 veiksmą, kad nustatytumėte kitus
parametrus, po to paspauskite valdymo svirtelės
centrą.
25
Fotoaparato parengimas
Kai fotoaparatą naudojate pirmą kartą, pasirodo datos/laikrodžio
nustatymo langas.
5 Įsitikinkite, kad yra išrinkta [OK], po to paspauskite
valdymo svirtelės centrą.
Datos/laikrodžio nustatymo atšaukimas
Paspauskite MENU mygtuką.
Datos/laikrodžio nustatymas dar kartą
MENU mygtukas t
26
1 t [Date/Time setup]
Komplektuojamų priedų naudojimas
Peties dirželio tvirtinimas
Pritvirtinkite dirželio abu galus
prie fotoaparato.
• Galite prie dirželio pritvirtinti ir vaizdo
ieškiklio dangtelį (28 psl.).
Vaizdo ieškiklio
dangtelis
27
Fotoaparato parengimas
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip reikia naudoti peties dirželį, vaizdo
ieškiklio dangtelį ir objektyvo užmovą. Kitų priedų naudojimas yra
aprašytas toliau nurodytuose puslapiuose.
• Akumuliatorius (13 psl.)
• Akumuliatoriaus kroviklis, srovės laidas (13 psl.)
• USB kabelis (141, 154 psl.)
• CD-ROM (148 psl.)
Vaizdo ieškiklio dangtelio ir okuliaro užmovos
naudojimas
Galite išvengti šviesos patekimo į vaizdo ieškiklį ir ekspozicijos
įtakojimo. Kai paleidžiate užraktą, vaizdo ieškiklio veiksenos
naudojimo metu nenaudodami vaizdo ieškiklio, pavyzdžiui,
įrašymui naudodami laikmatį, pritvirtinkite vaizdo ieškiklio dangtelį.
1 Nuleiskite LCD vaizduoklį į
apačią.
2 Nuimkite vaizdo ieškiklio
dangtelį, paspaudę jo šonus.
• Padėkite pirštus po vaizdo ieškiklio
dangteliu ir stumkite jį į viršų.
• Kai prie fotoaparato tvirtinate
FDA-M1AM mastelio keitiklį
(parduodamas atskirai), FDA-A1AM
kampinį vaizdo ieškiklį (parduodamas atskirai) arba FDA-ME1AM
priartinantį okuliarą (parduodamas
atskirai), nuimkite okuliaro dangtelį,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje,
ir pritvirtinkite atitinkamą priedą.
3 Užstumkite vaizdo ieškiklio
dangtelį ant vaizdo ieškiklio.
Pastaba
•Vaizdo ieškiklio jutikliai, kurie yra po juo, gali būti aktyvuoti priklausomai nuo
situacijos, ir, įmanoma, bus sueguliuotas fokusas arba blyksės LCD
vaizduoklis. Tokiu atveju išjunkite [Eye-Start AF] (71 psl.) ir [Auto off w/ VF]
(136 psl.).
28
Įmanomų įrašyti vaizdų skaičiaus
patikrinimas
Pastabos
•Kai geltonai šviečia “0” (įmanomų įrašyti vaizdų skaičius), atminties kortelė
yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę kita arba ištrinkite vaizdus iš duotu
momentu naudojamos atminties kortelės (123 psl.).
•Kai “NO CARD” (įmanomų įrašyti vaizdų skaičius) geltonai blyksi,
atminties kortelė nėra įdėta. Įdėkite ją.
Įmanomų įrašyti į atminties kortelę vaizdų
skaičius
Lentelėse yra nurodytas apytikslus vaizdų skaičius, kurį galima
įrašyti į šiuo fotoaparatu formatuotą atminties kortelę. Reikšmės yra
matuotos, naudojant Sony standartines atminties korteles.
Reikšmės gali skirtis priklausomai nuo įrašymo sąlygų.
Vaizdo dydis: L 14M (DSLR-A550)/L 12M (DSLR-A500)
Vaizdo formatas: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo”
DSLR-A550
(vienetas: vaizdas)
Talpa
Dydis
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
213
151
43
61
451
319
92
131
893
633
184
260
1796
1273
370
523
3642
2582
752
1062
29
Fotoaparato parengimas
Kai į fotoaparatą yra įdėta atminties
kortelė, ir maitinimo jungiklis yra
nustatytas į ON, įmanomų įrašyti vaizdų
skaičius (jeigu tęsiate įrašymą,
naudodami dabartinius nustatymus) yra
atvaizduojamas LCD vaizduoklyje.
DSLR-A500
Talpa
Dydis
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(vienetas: vaizdas)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
242
174
49
70
512
368
105
149
1015
730
210
296
2039
1467
423
596
4136
2975
860
1210
SD atminties kortelė
DSLR-A550
Talpa
Dydis
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(vienetas: vaizdas)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
222
157
45
64
442
313
90
128
890
631
183
259
1793
1271
370
522
3642
2582
752
1062
DSLR-A500
Talpa
Dydis
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(vienetas: vaizdas)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
252
181
51
73
502
361
103
146
1011
727
209
295
2036
1465
423
595
4136
2975
860
1210
* Kai [Aspect ratio] yra nustatytas į [16:9], galite įrašyti daugiau vaizdų,
negu yra nurodyta lentelėje. Tačiau, jeigu šis parametras yra nustatytas į
[RAW], vaizdų skaičius yra vienodas su [3:2] formato vaizdų skaičiumi.
30
Įmanomų įrašyti vaizdų skaičius, naudojant
akumuliatorių
Live View veiksena
Vaizdo ieškiklio
veiksena
DSLR-A550
Apyt. 480 vaizdų
Apyt. 950 vaizdų
Fotoaparato parengimas
Apytikslus įmanomų įrašyti vaizdų skaičius, kai naudojate
fotoaparatą ir pilnai įkrautą akumuliatorių (kompl.).
Įsidėmėkite - faktiškas skaičius gali būti mažesnis už nurodytą
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
DSLR-A500
Apyt. 520 vaizdų
Apyt. 1000 vaizdų
• Skaičiai yra gauti, kai akumuliatorius buvo pilnai įkrautas ir
naudotas tokiomis sąlygomis:
– aplinkos temperatūra yra 25°C;
– [Quality] yra nustatytas į [Fine];
– [Autofocus mode] yra nustatytas į
(Automatic AF);
– vienas vaizdas yra įrašomas po kiekvienų 30 sekundžių;
– blykstė įsižiebia kiekvieną antrą kartą;
– maitinimas yra išjungiamas ir įjungiamas kiekvieną dešimtą
kartą.
• Matavimų metodo pagrinde yra CIPA standartas.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
31
Valymas
Fotoaparato valymas
• Nelieskite fotoaparato vidinių dalių, pavyzdžiui, objektyvo kontaktų
arba veidrodžio. Dulkės ant veidrodžio arba prie jo gali įtakoti
automatinio fokusavimosi sistemą, todėl išpūskite jas oro
pūtikliu*. Išsamesnę informaciją dėl vaizdo jutiklio valymo
žiūrėkite sekančiame puslapyje.
* Nenaudokite aerozolio tipo pūtiklio. Jis gali sukelti veikimo
sutrikimus.
• Nuvalykite fotoaparato paviršių vandenyje lengvai sudrėkinta
minkšta skepetėle, po to nuvalykite sausa skepetėle.
Nenaudokite žemiau minėto, kad negadintumėte fotoaparato
paviršiaus dangos arba korpuso.
– Chemikalai, pavyzdžiui, acetonas, benzinas, spiritas, cheminės
servetėlės, repelentai, kremai nuo saulės nudegimų arba
insekticidai ir kt.
– Nelieskite fotoaparato, kai ant rankų yra minėtų medžiagų
liekanos.
– Nepalikite fotoaparato ilgam kontakte su guma arba vinilu.
Objektyvo valymas
• Nenaudokite valymo skysčių, kuriuose yra naudojami organiški
skiedikliai, pavyzdžiui, acetono arba benzino.
• Nuo objektyvo paviršiaus dulkes nuvalykite, naudodami oro
pūtiklį. Jeigu dulkės prilipo prie paviršiaus, nuvalykite jas minkšta
skepetėle arba kosmetine servetėle, kuri yra sudrėkinta švelniame
objektyvo valdymo skystyje. Spiraliniais judesiais nuvalykite nuo
centro į šonus. Nepurkškite skysčio tiesiogiai ant objektyvo
paviršiaus.
32
Vaizdo jutiklio valymas
Pastabos
•Valyti galima tik tada, kai akumuliatoriaus likusio krūvio indikacija yra
(trys likusio krūvio segmentai) arba daugiau. Jeigu valysite, kai
akumuliatoriuje bus mažai krūvio, gali būti sugadintas užraktas. Valymą
atlikite greitai. Rekomenduojama naudoti AC-PW10AM kintamosios srovės
adapterį (parduodamas atskirai).
•Nenaudokite aerozolio tipo pūtiklio, nes vandens lašai gali patekti į
fotoaparato korpusą.
1 Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra pilnai įkrautas
(18 psl.).
2 Paspauskite MENU mygtuką,
po to valdymo svirtelės
b/B pagalba išsirinkite
3.
MENU mygtukas
3 v/V pagalba išsirinkite
[Cleaning mode], po to
paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
Pasirodo pranešimas “After cleaning,
turn camera off. Continue?”.
33
Fotoaparato parengimas
Jeigu dulkės arba nešvarumai patenka į fotoaparatą ant vaizdo
jutiklio (ekvivalentas fotojuostelei), priklausomai nuo įrašymo
aplinkos jie gali pasirodyti vaizde. Jeigu ant vaizdo jutiklio yra
dulkių, naudokite pūtiklį ir nuvalykite jutiklį, atlikdami toliau
nurodytus veiksmus.
Galite paprastai nuvalyti vaizdo jutiklį, naudodami tik pūtiklį ir
apdulkėjimo išvengimo funkciją.
4
v pagalba išsirinkite [OK], po to paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
Vaizdo jutiklis trumpai vibruoja, po to priekinėje dalyje pasikelia
veidrodis.
5 Atjunkite objektyvą (21 psl.).
6 Pūtikliu nuvalykite vaizdo
jutiklio paviršių ir aplinkui
esančią zoną.
• Nelieskite vaizdo jutiklio pūtiklio
galu. Valymą atlikite greitai.
• Kad dulkės nepatektų atgal į
fotoaparatą, nukreipkite jį į apačią.
• Valydami vaizdo jutiklį nedėkite
pūtiklio galo į angą už objektyvo
bajoneto.
7 Pritvirtinkite objektyvą ir išjunkite fotoaparatą.
Pastaba
•Jeigu valymo metu akumuliatorius išsikrauna, fotoaparatas atkuria garso
signalą. Nedelsdami pertraukite valymą ir išjunkite fotoaparatą.
34
Before your operation
Įrenginio dalys ir ekrano indikacijos
Skliausteliuose nurodytuose puslapiuose galima rasti išsamesnę
informaciją apie veiksmus.
Priekinė pusė
Prieš naudojimą
A Užrakto mygtukas (50 psl.)
B Maitinimo jungiklis (25 psl.)
C Valdymo ratukas (64 psl.)
D Laikmačio indikatorius
(109 psl.)
E Nuotolinio valdymo jutiklis
F Objektyvo kontaktai*
K
(blykstės išstūmimas)
mygtukas (88 psl.)
L Objektyvo paleidimo
mygtukas (21 psl.)
M Fokusavimosi veiksenos
jungiklis (79, 84 psl.)
* Nelieskite šių dalių.
G Veidrodis*
H Bajonetas
I Integruota blykstė* (88 psl.)
J Veiksenų ratukas
(50 – 70 psl.)
35
Galinė pusė
A Dioptrijos reguliavimo
ratukas (72 psl.)
G Šviesos jutiklis (135 psl.)
H
(atvaizduoti) mygtukas
(115 psl.)
I
(ištrinti) mygtukas
(122 psl.)
J
(gudrus telekonverteris)
mygtukas (87 psl.)
B Vaizdo ieškiklis* (71 psl.)
C Vaizdo ieškiklio jutikliai
(71, 136 psl.)
D MENU mygtukas (45 psl.)
E DISP (ekranas) mygtukas
(40, 73, 115 psl.)
F LCD vaizduoklis (41, 115,
120 psl.)
• Galite sureguliuoti LCD
vaizduoklio kampą
atitinkamai skirtingoms
įrašymo situacijoms.
K Įrašymui:
(ekspozicija)
mygtukas (93 psl.)
Atvaizdavimui:
(sumažinti) mygtukas (116 psl.)/
(vaizdų indeksai)
mygtukas (117 psl.)
L Įrašymui: AEL (AE užraki-
nimas) mygtukas (68, 92 psl.)
Atvaizdavimui/fokuso
patikrinimo rankiniu būdu
veiksenai:
(padidinti)
mygtukas (85, 116 psl.)
36
M Įrašymui: Fn (funkcija)
mygtukas (44, 45 psl.)
Atvaizdavimui:
(pasukti
vaizdą) mygtukas (116 psl.)
N Prieigos indikatorius (23 psl.)
O Valdymo svirtelė (v/V/b/B)
(43 psl.)
Prieš naudojimą
P Valdymo svirtelė (patvirtinti)
(43 psl.)/AF mygtukas
(83 psl.)
* Nelieskite šių dalių.
37
Viršutinė pusė
A Priedų tvirtinimo lizdas
(91 psl.)
B LIVE VIEW/OVF jungiklis
(71, 87 psl.)
C MF CHECK LV (fokuso
patikrinimas rankiniu būdu,
naudojant Live View)
mygtukas (85 psl.)
D
Vaizdo jutiklio pozicijos
ženklas (81 psl.)
E ISO mygtukas (103 psl.)
F
(vaizdų serijos įrašymas) mygtukas (108 psl.)
G D-RANGE (dinaminis diapa-
zonas) mygtukas (98 psl.)
38
Šonai/apatinė dalis
B
(USB) lizdas
(141, 154 psl.)
C REMOTE lizdas
• Kai prie fotoaparato
prijungiate RM-S1AM/
RM-L1AM nuotolinio
valdymo pultą
(parduodamas atskirai),
prijunkite nuotolinio valdymo
pulto kištuką prie REMOTE
lizdo, suderinę ant kištuko ir
REMOTE lizdo esančias
nuorodas.
D Peties dirželio tvirtinimo
ąselė (27 psl.)
E DC IN lizdas
G SD atminties kortelės plyšys
(22 psl.)
H “Memory Stick PRO Duo”
plyšys (22 psl.)
I Atminties kortelės plyšio
dangtelis
J Akumuliatoriaus skyrelio
dangtelis (17 psl.)
K Trikojo tvirtinimo lizdas
• Trikojį prisukite varžtu, kuris
yra trumpesnis už 5,5 mm.
Jeigu varžtas bus ilgesnis,
nebus įmanoma fotoaparato
tvirtai prisukti prie trikojo,
ir taip galima sugadinti
fotoaparatą.
• Kai prie fotoaparato
prijungiate AC-PW10AM
kintamosios srovės adapterį
(parduodamas atskirai),
išjunkite fotoaparatą, po to
prijunkite kintamosios
srovės adapterio kištuką prie
fotoaparato DC IN lizdo.
F Atminties kortelės jungiklis
39
Prieš naudojimą
A HDMI lizdas (124 psl.)
Įrašymo informacijos parodymų keitimas (DISP)
Kiekvieną kartą paspaudžiant DISP
mygtuką Live View parodymai kinta,
kaip yra atvaizduota žemiau.
Dėl indikacijų vaizdo ieškiklio
veiksenos naudojimo metu žiūrėkite
74 psl.
Grafiniai
parodymai
Įjungta įrašymo
informacija
Įjungta
histograma
DISP mygtukas
Išjungta įrašymo
informacija
Histograma (94 psl.)
40
LCD vaizduoklis
Grafiniai parodymai atvaizduoja užrakto greičio ir diafragmos
apertūros reikšmę, parodydami, kaip veikia ekspozicija.
Grafiniai parodymai
Įrašymo informacijos
parodymai
Prieš naudojimą
A
B
Indikacija Aprašymas
M
PAS
Indikacija Aprašymas
Veiksenų ratukas
(50 – 70 psl.)
Taškinės eksponometrijos zona (97 psl.)
AF zona (83 psl.)
Vaizdo kokybė
(129 psl.)
Įspėjimas apie
perkaitimą (170 psl.)
Vaizdo dydis (128 psl.)/
formatas (129 psl.)
Atminties kortelė
(22 psl.)
100
100%
Likęs įmanomų įrašyti
vaizdų skaičius (29 psl.)
Likęs akumuliatoriaus
krūvis (18 psl.)
Užrakto greičio
indikacija (65 psl.)
Diafragmos apertūros
indikacija (63 psl.)
MF CHECK
LV
Rankinio fokuso
patikrinimas (85 psl.)
C
Indikacija Aprašymas
z
Fokusas (80 psl.)
1/125
Užrakto greitis
(65 psl.)
F3.5
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
EV juosta (68, 111 psl.)
41
Indikacija Aprašymas
AE užrakinimas
(92 psl.)
Įspėjimas apie fotoaparato svyravimus
(48 psl.)
SteadyShot juosta
(48 psl.)
D
Indikacija Aprašymas
Vaizdų serijos įrašymo
veiksena (108 psl.)
•
turi tik DSLR-A550
modelis.
Blykstės veiksena
(88 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(90 psl.)
Fokusavimosi veiksena
(82 psl.)
AF zona (83 psl.)
Veido nustatymas
(52 psl.)
Šypsenos nustatymo
užraktas (113 psl.)
Šypsenos nustatymo
jautrumo juosta
(113 psl.)
E
Indikacija Aprašymas
ISO jautrumas (103)
Eksponometrija (97)
42
Indikacija Aprašymas
+2.0
Blykstės kompensavimas (95)
AWB
Baltos spalvos
balansas (automatinis,
iš anksto nustatytas,
7500K G9 pritaikomas, spalvų
temperatūra, spalvų
filtras) (104 psl.)
Dinaminio diapazono
optimizavimas
(98 psl.)/Auto HDR
(99 psl.)
Kūrybinis stilius
(101 psl.)
Funkcijos/nustatymo išsirinkimas
Galite išsirinkti įrašymo arba atvaizdavimo funkciją, naudodami,
pavyzdžiui, Fn (funkcija) arba MENU mygtuką.
Šioje naudojimo instrukcijoje funkcijos išsirinkimo procesas ekrane
atvaizduotame sąraše, naudojant valdymo svirtelę, yra aprašytas
taip (procesas yra aprašytas, naudojant iš anksto nustatytas
piktogramas).
Pavyzdys: Fn mygtukas t AWB (White balance) t
išsirinkite reikalingą nustatymą
Veiksmų nuorodų sąrašas
Veiksmų atlikimo instrukcija nurodo ne tik valdymo svirtelės
veiksmus. Piktogramų indikacijos yra pateiktos lentelėje.
MENU mygtukas
Grįžta atgal MENU mygtuko pagalba
Fn mygtukas
(ištrinti) mygtukas
(padidinti) mygtukas
(sumažinti) mygtukas
(atvaizduoti) mygtukas
Valdymo ratukas
43
Prieš naudojimą
Kai pradedate naudojimą, ekrano
apatinėje dalyje pasirodo nuoroda
apie valdymo svirtelės funkcijas.
: paspauskite valdymo svirtelės
v/V/b/B, kad perkeltumėte žymeklį.
z: paspauskite centrinį mygtuką,
kad patvirtintumėte pasirinkimą.
Funkcijos išsirinkimas, naudojant Fn (funkcija)
mygtuką
Šis mygtukas yra naudojamas įrašymo metu dažniausiai
naudojamų funkcijų nustatymui arba naudojimui.
1 Paspauskite Fn mygtuką.
2 Valdymo svirtelės v/V/b/B
pagalba išsirinkite reikalingą
parametrą, po to paspauskite
centrą z, kad patvirtintumėte.
Pasirodo nustatymų langas.
3 Naudodami valdymo
nuorodas išsirinkite ir
naudokite reikalingą funkciją.
• Išsamesnę informaciją dėl
kiekvieno parametro nustatymo
žiūrėkite nurodytuose puslapiuose.
Valdymo nuoroda
Fotoaparato nustatymas, naudojant įrašymo informacijos
parodymus
Pasukite valdymo ratuką, 2 veiksmo
atlikimo metu nepaspaudę centro z.
Galite tiesiogiai nustatyti fotoaparatą,
naudodami įrašymo informacijos
parodymus.
44
Funkcijos, kurias galima išsirinkti, naudojant Fn
(funkcija) mygtuką
Metering mode (eksponometrijos
veiksena) (97 psl.)
Flash compens. (blykstės
kompensa-vimas) (95 psl.)
White balance (baltos spalvos
balansas) (104 psl.)
DRO/Auto HDR (dinaminio diapazono
optimizavimas/automatinis HDR) (98
psl.)
Creative Style (kūrybinis stilius) (101
psl.)
Funkcijos, kurias galima išsirinkti, naudojant
MENU mygtuką
Galite nustatyti fotoaparato pagrindines funkcijas arba naudoti atskiras funkcijas,
pavyzdžiui, įrašymą, atvaizdavimą ir kt.
Įrašymo meniu
Image size (vaizdo dydis) (128 psl.)
Aspect ratio (vaizdo formatas)
(129 psl.)
Quality (kokybė) (129 psl.)
Flash control (blykstės reikšmė)
1 (96 psl.)
AF illuminator (AF apšvietimas)
(90 psl.)
SteadyShot (48 psl.)
Color Space (spalvų erdvė)
(102 psl.)
Pritaikomas meniu
Eye-Start AF (akimi aktyvuotas
AF) (71 psl.)
AEL button (AEL mygtukas)
(92 psl.)
Red eye reduc. (raudonų akių
efekto sumažinimas) (90 psl.)
1
Auto review (automatinė
peržiūra) (135 psl.)
Auto off w/ VF (ekrano automatiškas išjungimas, kai yra naudojamas vaizdo ieškiklis) (136 psl.)
Grid Line (linijų tinklelis) (136 psl.)
2
Long exp.NR (ilgos ekspozicijos triukšmų sumažinimas)
(132 psl.)
High ISO NR (aukšto ISO
triukšmų sumažinimas) (132 psl.)
45
Prieš naudojimą
Drive mode (vaizdų serijos įrašymo
veiksena) (108 psl.)
Flash mode (blykstės veiksena)
(88 psl.)
Autofocus mode (automatinio
fokusavimosi veiksena) (82 psl.)
AF area (AF zona) (83 psl.)
Face Detection (veido nustatymas)
(52 psl.)
Smile Shutter (šypsenos nustatymo
užraktas) (113 psl.)
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
(103 psl.)
Atvaizdavimo meniu
Delete (ištrinti) (122 psl.)
Format (formatuoti) (131 psl.)
Slide show (rodyti skaidres)
(118 psl.)
1 Protect (apsaugoti) (121 psl.)
Specify Printing (nustatyti
spausdinimą) (152 psl.)
PlaybackDisplay (atvaizdavimo
veiksenos parodymai) (115 psl.)
Nustatymų meniu
LCD brightness (LCD
šviesumas) (135 psl.)
Date/Time setup (datos/laikrodžio
nustatymas) (25 psl.)
Power Save (LV) (elektros
taupymas) (134 psl.)
1 Power Save (OVF) (elektros
taupymas) (134 psl.)
CTRL FOR HDMI (HDMI
valdymas) (126 psl.)
Language (kalba) (134 psl.)
Help Guide disp. (pagalbos
parodymai) (134 psl.)
Cleaning mode (valdymo
veiksena) (33 psl.)
Pixel mapping (“Pixel mapping”
funkcija (163 psl.)
3
Version (versija) (137 psl.)
Reset default (pradinių
nustatymų atnaujinimas)
(138 psl.)
46
File number (failų numeracija)
(130 psl.)
Folder name (aplanko
pavadinimas) (130 psl.)
Select folder (aplanko
išsirinkimas) (130 psl.)
2 New folder (naujas aplankas)
(131 psl.)
USB connection (USB ryšys)
(141, 154 psl.)
Garso signalai (veiksmų garso
signalai) (134 psl.)
Shooting images
Vaizdo įrašymas be fotoaparato
svyravimų
Fotoaparato svyravimus sukelia nepageidaujamas judėjimas,
kuris yra po užrakto mygtuko paspaudimo, rezultate sukeldamas
vaizdo išsiliejimą.
Kad sumažintumėte fotoaparato svyravimą, prisilaikykite toliau
pateiktų nurodymų.
Teisingas stovėjimas
Live View veiksenos
naudojimo atveju
Vaizdų įrašymas
Stabilizuokite kūno viršutinę dalį ir atsistokite taip,
kad fotoaparatas nejudėtų.
Vaizdo ieškiklio veiksenos naudojimo atveju
1 žingsnis
Viena ranka laikykite fotoaparatą, antra prilaikykite objektyvą.
2 žingsnis
Atsistokite stabiliai, kad kojos būtų pečių plotyje.
47
3 žingsnis
Lengvai prispauskite alkūnes prie kūno.
Kai įrašote pusiau atsiklaupę ant vieno kelio, stabilizuokite kūno
viršutinę dalį, alkūne atrėmę į kelią.
Įspėjimas apie fotoaparato svyravimus
Dėl potencialių fotoaparato svyravimų galimybės blyksi
indikacija
(įspėjimas apie fotoaparato
svyravimus). Tokiu atveju naudokite
trikojį arba blykstę.
(įspėjimas apie fotoaparato
svyravimus) indikacija
Pastaba
•
(įspėjimas apie fotoaparato svyravimus) indikacija pasirodo tik tų
veiksenų naudojimo metu, kurios užrakto greitį nustato automatiškai.
Ši indikacija nepasirodo M/S veiksenos naudojimo metu.
SteadyShot funkcijos naudojimas
Pradžioje SteadyShot funkcija yra nustatyta į [On].
SteadyShot juostos indikacija
(SteadyShot juosta) indikacija
parodo fotoaparato svyravimo padėtį.
Palaukite, kol juosta sumažės,
tada įrašykite.
(SteadyShot juosta) indikacija
SteadyShot funkcijos išjungimas
MENU mygtukas t
48
1 t [SteadyShot] t [Off]
Pastaba
•SteadyShot funkcija gali neveikti optimaliai, kai maitinimas yra ką tik įjungtas
arba užrakto mygtukas yra iš karto paspaustas iki galo, jo iš pradžių
nepaspaudus iki pusės.
Stovo naudojimas
Pastaba
• Kai naudojate trikojį, išjunkite SteadyShot funkciją, nes gali kilti SteadyShot
funkcijos veikimo sutrikimai.
49
Vaizdų įrašymas
Toliau minėtais atvejais rekomenduojama pastatyti fotoaparatą ant
trikojo.
• Įrašymas tamsoje, naudojant blykstę.
• Įrašymas, naudojant mažą užrakto greitį, kuris dažniausiai yra
naudojamas įrašymui naktį.
• Arti esančio objekto įrašymas, pavyzdžiui, makrofotografavimas.
• Įrašymas, naudojant teleskopinį objektyvą.
/ Įrašymas, naudojant automatišką nustatymą
“AUTO” veiksena leidžia bet kuriomis sąlygomis lengvai įrašyti bet
kokio objekto vaizdą, nes fotoaparatas nustatymus sureguliuoja
atitinkamai situacijai. Išsirinkite , kai įrašote vietoje, kur yra
apribotas blykstės naudojimas. Kai pasukate veiksenų ratuką,
ekrane pasirodo išrinktos veiksenos ir įrašymo būdų aprašymai
(Help Guide disp.). Galite išjungti pagalbos vedlį (134 psl.).
1 Nustatykite veiksenų ratuką į
arba
(Flash Off).
arba
2 Sureguliuokite LCD vaizduoklio kampą, kuriame į jį
galima patogiai žiūrėti, ir tvirtai laikykite fotoaparatą.
3 Uždėkite AF zoną ant
reikalingo objekto.
• Jeigu blyksi
(įspėjimas apie
fotoaparato svyravimus) indikacija,
atidžiai įrašykite objektą, tvirtai
laikydami fotoaparatą arba
naudodami trikojį.
(įspėjimas apie
fotoaparato svyravimus)
indikacija
AF zona
4 Kai naudojate mastelio
keitimo žiedą, pasukite jį,
po to nustatykite
kompoziciją.
50
Mastelio
keitimo žiedas
5 Iki pusės paspauskite
užrakto mygtuką, kad
sureguliuotumėte fokusą.
Kai fokusas yra sureguliuotas,
pasirodo z arba
(fokuso
indikacija) (80 psl.).
• Palaukite, kol
(SteadyShot
juosta) sumažės, tada SteadyShot
funkcija bus efektyvesnė.
6 Iki galo paspauskite užrakto
mygtuką, kad įrašytumėte.
Pastaba
•Kadangi fotoaparatas įjungia automatinio nustatymo funkciją, daugelis
funkcijų, pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimas, ISO nustatymas, tampa
neprieinamos. Jeigu norite sureguliuoti skirtingus nustatymus, nustatykite
veiksenų ratuką į P, po to įrašykite objektą.
51
Vaizdų įrašymas
Fokuso indikacija
(SteadyShot juosta) indikacija
Veido nustatymo funkcijos naudojimas
Fotoaparatas nustato veidus, sureguliuoja fokusą, ekspoziciją,
apdoroja vaizdą ir sureguliuoja blykstės nustatymus.
Pradžioje veido nustatymo funkcija yra nustatyta į [On].
Veido nustatymo rėmas
Kai fotoaparatas nustato veidus,
pasirodo balti veido nustatymo
rėmai. Kai fotoaparatas nustato,
kad galima fokusuotis automatiškai,
veido nustatymo rėmai tampa
oranžiniai. Kai iki pusės paspaudžiate
užrakto mygtuką, veido nustatymo
Veido nustatymo rėmai (balti)
rėmai tampa žali.
• Jeigu veidas nėra prieinamoje AF
zonoje, kai iki pusės paspaudžiate Veido nustatymo rėmai (oranžiniai)
užrakto mygtuką, fokuso
sureguliavimui nadojama AF zona
tampa žalia.
• Jeigu fotoaparatas nustato kelis
veidus, jis automatiškai išsirenka
pagrindinį veidą ir vienas veido
nustatymo rėmas tampa oranžinis.
Veido nustatymo funkcijos išjungimas
Fn mygtukas t
(Face Detection) t [Off]
Įrašymo būdas
• Sudarykite vaizdo kompoziciją, kad būtų padengtas veido
nustatymo rėmas ir AF zona.
52
Pastabos
•Veido nustatymo funkcijos neįmanoma naudoti vaizdo ieškiklio veiksenos
naudojimo metu arba fokuso patikrinimo rankiniu būdu funkcijos naudojimo
metu.
•Maksimaliai įmanoma nustatyti aštuonis veidus.
•Priklausomai nuo įrašymo sąlygų, įmanoma, fotoaparatas nenustatys veido
arba nustatys kitą objektą kaip veidą.
Vaizdų įrašymas
53
Įrašymas, naudojant objektui
pritaikytą nustatymą
(aplinkos išsirinkimas)
Išsirinkę objekto įrašymui arba įrašymo sąlygoms daugiausiai
tinkamą veikseną, galite vaizdą įrašyti, naudodami geriau pritaikytą
nustatymą.
Kai pasukate veiksenų ratuką, ekrane pasirodo išrinktos veiksenos
ir įrašymo būdų aprašymas (Help Guide disp.).
Pastabos
• Kadangi fotoaparatas sureguliuoja nustatymus atitinkamai sąlygoms,
daugelis funkcijų, pavyzdžiui, ekspozicijos kompensavimas,
ISO nustatymas, tampa neprieinamos.
•Naudojant kiekvieną aplinkos išsirinkimo veikseną blykstė yra nustatyta į
(Autoflash) arba
(Flash Off). Galite keisti šiuos nustatymus (88 psl.).
54
Portretų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z fonas atrodytų išsiliejęs,
o objektas - ryškus;
z odos atspalviai būtų
atvaizduoti švelniau.
Vaizdų įrašymas
Nustatykite veiksenų ratuką į
(Portrait).
Įrašymo būdai
• Kad fonas būtų dar daugiau išsiliejęs, nustatykite objektyvą į
telefoto poziciją.
• Galite įrašyti ryškų vaizdą, fokusuodamiesi į akį, kuri yra arčiau
objektyvo.
• Naudokite objektyvo blendę (parduodama atskirai), kad būtų
galima geriau įrašyti iš galinės pusės apšviestus objektus.
• Naudokite raudonų akių efekto sumažinimo funkciją, jeigu dėl
blykstės įsižiebimo objekto akys tampa raudonos (90 psl.).
55
Gamtovaizdžių įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti visą
gamtovaizdį su ryškiu fokusu
ir sodriomis spalvomis.
Nustatykite veiksenų ratuką į
(Landscape).
Įrašymo būdas
• Norėdami akcentuoti gamtovaizdžio platybę nustatykite objektyvą
į platų kampą.
56
Mažų objektų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti arti
esančius objektus,
pavyzdžiui, gėles,
vabzdžius, patiekalus arba
labai mažus daiktus.
(Macro).
Įrašymo būdai
• Prieikite arčiau prie objekto ir įrašykite taip, kad objektas būtų
minimaliu atstumu nuo objektyvo.
• Galite įrašyti arčiau esantį objektą, naudodami makro objektyvą
(parduodamas atskirai).
• Nustatykite blykstės veikseną į (Flash Off), kai įrašote objektą,
kuris yra arčiau už vieną metrą.
• Makrofotografavimo metu SteadyShot funkcija nebus pilnai
efektyvi. Norėdami gauti geresnį rezultatą naudokite trikojį.
57
Vaizdų įrašymas
Nustatykite veiksenų ratuką į
Judančių objektų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti judančius
objektus lauke arba ryškaus
apšvietimo sąlygomis.
Nustatykite veiksenų ratuką į
(Sports Action).
Įrašymo būdai
• Fotoaparatas nepertraukiamai įrašo vaizdus, kol yra paspaustas
užrakto mygtukas.
• Paspauskite ir laikykite užrakto mygtuką iki pusės paspaustą,
kol sulaukiate objekto įrašymui tinkamiausio momento.
58
Saulėlydžio įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti
saulėlydžio gražias
raudonas spalvas.
(Sunset).
Įrašymo būdai
• Ši veiksena yra naudojama vaizdų įrašymui, daugiau akcentuojant
raudoną spalvą, palyginti su kitomis veiksenomis. Ji taip pat yra
pritaikyta saulėtekio nuostabių rausvų atspalvių įrašymui.
59
Vaizdų įrašymas
Nustatykite veiksenų ratuką į
Nakties vaizdų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti portretus
su nakties vaizdais;
z būtų galima įrašyti tolimus
nakties vaizdus,
neprarandant nakties
atmosferos.
Nustatykite veiksenų ratuką į
(Night Port./View).
Nustatykite blykstės veikseną į (Flash Off), kai įrašote nakties
vaizdus, kuriuose nėra žmonių (88 psl.).
Įrašymo būdai
• Kad vaizdas nebūtų išsiliejęs, neduokite objektui judėti.
• Užrakto greitis yra mažesnis, todėl yra rekomenduojama naudoti
trikojį.
Pastaba
• Įmanoma, vaizdas nebus įrašytas teisingai, kai bandote įrašyti visiškoje
tamsoje.
60
Vaizdo įrašymas su pageidaujama
ekspozicija (ekspozicijos veiksena)
Naudodami vieno objektyvo veidrodinį fotoaparatą galite sureguliuoti užrakto greitį (keik ilgai užraktas yra atidarytas) ir diafragmos
apertūrą (fokuse esanti zona: lauko gylis), kad galėtumėte gauti
skirtingas menines nuotraukas.
Vaizdo šviesumo keitimas, naudojant ekspoziciją
Ekspozicija
maža
didelė
Naudojant didesnį užrakto greitį fotoaparatas laiko užraktą atidarytą
trumpiau. Tai reiškia, kad fotoaparatas šviesą gauną trumpesnį laiko
tarpą, ir rezultate vaizdas yra tamsesnis. Norėdami gauti šviesesnį
vaizdą galite atidaryti apertūrą (anga, pro kurią eina šviesa), kad sureguliuotumėte šviesos kiekį, kuris per nustatytą laiko tarpą patenka
į fotoaparatą.
Vaizdo šviesumą, kuris yra reguliuojamas užrakto greičio ir
diafragmos apertūros pagalba, yra vadinamas ekspozicija.
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip galima sureguliuoti ekspoziciją ir
mėgautis skirtingais meniniais efektais, naudojant judėjimą, fokusą
ir šviesą.
Kai pasukate veiksenų ratuką, ekrane pasirodo išrinktos veiksenos
ir įrašymo būdų aprašymas (Help Guide disp.). Galite išjungti
pagalbos vedlį (134 psl.).
61
Vaizdų įrašymas
Sureguliuojant užrakto greitį ir diafragmos apertūrą galima sukurti
ne tik judėjimo ir fokuso fotografinius efektus, bet ir nustatytą vaizdo
šviesumą, reguliuojant ekspoziciją (į fotoaparato objektyvą
patenkančios šviesos kiekis), kuris yra svarbiausias faktorius vaizdų
įrašymo metu.
Įrašymas, naudojant programos automatinę
veikseną
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima naudoti
automatinę ekspoziciją,
išsaugant ISO jautrumo,
kūrybinio stiliaus, dinaminio
diapazono optimizavimo ir
t.t. pritaikomus nustatymus.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į P.
2 Sureguliuokite įrašymo funkcijų reikalingus
nustatymus (nuo 79 iki 112 psl.).
• Kad būtų naudojama blykstė, paspauskite
mygtuką.
3 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite objektą.
62
Įrašymas, reguliuojant fono išsiliejimą
(apertūros pirmenybė)
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z objektas būtų fokuse,
o fonas - išsiliejęs.
Atidarant diafragmos
apertūrą susiaurėja fokuso
zona (sumažėja lauko gylis);
Vaizdų įrašymas
z būtų galima įrašyti
gamtovaizdžio gylį. uždarant
diafragmos apertūrą
išsiplečia fokuso zona
(padidėja lauko gylis).
1 Nustatykite veiksenų ratuką į A.
63
2 Valdymo ratuko pagalba
išsirinkite diafragmos apertūros reikšmę (F reikšmę).
• Mažesnė F reikšmė: objekto
priekinis planas ir fonas yra išsilieję.
Didesnė F reikšmė: objektas,
jo priekinis planas ir fonas yra
fokuse.
• Vaizdo išsiliejimo neįmanoma
patikrinti, naudojant LCD vaizduoklį
arba vaizdo ieškiklį. Patikrinkite
įrašytą vaizdą ir sureguliuokite
diafragmos apertūrą.
Apertūra (F reikšmė)
3 Sureguliuokite fokusą ir
įrašykite objektą.
Užrakto greitis yra sureguliuojamas
automatiškai, kad būtų gauta teisinga
ekspozicija.
• Kai fotoaparatas nustato, kad
teisinga ekspozicija nėra gauta,
naudojant išrinktą diafragmos
apertūros reikšmę, blyksi užrakto
greičio indikacija. Tokiu atveju dar
kartą sureguliuokite apertūrą.
Užrakto greitis
Įrašymo būdai
• Užrakto greitis gali sumažėti priklausomai nuo diafragmos apertūros
reikšmės. Jeigu užrakto greitis yra mažesnis, naudokite trikojį.
• Kad fonas taptų dar daugiau išsiliejęs, naudokite telefoto objektyvą
arba objektyvą, turintį mažesnę diafragmos apertūros reikšmę
(šviesus objektyvas).
Pastaba
•Paspauskite mygtuką, kai įrašymui naudojate blykstę. Tačiau blykstės
veikimo radiusas skiriasi atitinkamai apertūros reikšmei. Kai įrašymui
naudojate blykstę, patikrinkite blykstės veikimo radiusą (90 psl.).
64
Judančio vaizdo įrašymas skirtingais būdais
(užrakto greičio pirmenybė)
Vaizdų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta,
kad
z būtų galima įrašyti judančio
objekto sustingusį vaizdą.
Norėdami aiškiai įrašyti
judėjimo momentą
naudokite didesnį užrakto
greitį;
z galėtumėte sekti judėjimą,
atvaizduodami jo
dinamiškumą ir pėdsakus.
Norėdami įrašyti judančio
objekto paliktus “pėdsakus”
naudokite mažesnį užrakto
greitį.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į S.
65
2 Valdymo ratuko pagalba
išsirinkite užrakto greitį.
Užrakto greitis
3 Sureguliuokite fokusą ir
įrašykite objektą.
Apertūra yra sureguliuojama
automatiškai, kad būtų gauta teisinga
ekspozicija.
• Kai fotoaparatas nustato, kad
teisinga ekspozicija nėra gauta,
naudojant išrinktą užrakto greičio
reikšmę, blyksi diafragmos
apertūros reikšmės indikacija.
Tokiu atveju dar kartą
sureguliuokite užrakto greitį.
Apertūra (F reikšmė)
Įrašymo būdai
• Kai užrakto greitis yra mažesnis, naudokite trikojį.
• Kai įrašote sporto rungtynes patalpose, išsirinkite aukštesnį
ISO jautrumą.
Pastabos
•
(įspėjimas apie fotoaparato svyravimus) indikacija nėra atvaizduojama
užrakto greičio pirmenybės veiksenos naudojimo atveju.
•Kuo aukštenis ISO jautrumas, tuo didesni triukšmai.
•Kai užrakto greitis yra viena sekundė arba daugiau, triukšmų sumažinimas
(Long exp.NR) bus atliktas po įrašymo. Triukšmų sumažinimo metu
neįmanoma įrašyti.
66
• Paspauskite mygtuką, kai įrašymui naudojate blykstę. Tačiau, kai naudojate
blykstę, jeigu uždarote apertūrą (didesnė F reikšmė), kad sumažintumėte
užrakto greitį, blykstės šviesa nepasieks toli esančių objektų.
Įrašymas, naudojant rankiniu būdu
sureguliuotą ekspoziciją (rankinė ekspozicija)
Vaizdų įrašymas
Ši veiksena yra pritaikyta, kad
z būtų galima įrašyti,
naudojant reikalingą
ekspozicijos nustatymą,
sureguliavus užrakto greitį ir
diafragmos apertūrą.
1 Nustatykite veiksenų ratuką į M.
2 Pasukite valdymo ratuką,
kad sureguliuotumėte
užrakto greitį, ir, kol laikote
paspaustą
mygtuką,
pasukite valdymo ratuką,
kad sureguliuotumėte
apertūrą.
mygtukas
Apertūra (F reikšmė)
Užrakto greitis
67
3 Įrašykite vaizdą po ekspozicijos nustatymo.
• Patikrinkite EV juostoje ekspozicijos
reikšmę.
+ kryptimi: vaizdai tampa
šviesesni.
– kryptimi: vaizdai tampa tamsesni.
b B rodyklė pasirodo, jeigu
nustatyta ekspozicija yra už EV
juostos diapazono. Rodyklė
pradeda blyksėti, jeigu skirtumas
padidėja.
Standartinė reikšmė
Pastabos
•
(įspėjimas apie fotoaparato svyravimus) indikacija nėra atvaizduojama
rankinės ekspozicijos veiksenos naudojimo atveju.
•Kai veiksenų ratukas yra nustatytas į M, ISO parametras [AUTO] yra
nustatytas į [200]. M veiksenos naudojimo atveju ISO parametras [AUTO]
nėra prieinamas. Nustatykite ISO jautrumą, kuris yra reikalingas (103 psl.).
• Paspauskite mygtuką, kai įrašymui naudojate blykstę. Tačiau blykstės
veikimo radiusas skiriasi priklausomai nuo diafragmos apertūros reikšmės.
Kai įrašymui naudojate blykstę, patikrinkite blykstės veikimo radiusą (90 psl.).
Nustūmimas rankiniu būdu
Galite keisti užrakto greičio ir diafragmos apertūros derinį,
nekeisdami nustatytos ekspozicijos.
Pasukite valdymo ratuką, kol laikote
paspaustą AEL mygtuką, kad
išsirinktumėte užrakto greičio ir
apertūros reikšmės derinį.
AEL mygtukas
68
Vaizdo “pėdsakų” įrašymas, naudojant ilgą
ekspoziciją (BULB)
Ši veiksena yra pritaikyta, kad
z būtų galima įrašyti šviesos
“pėdsakus”, pavyzdžiui,
fejerverką;
z būtų galima įrašyti
žvaigždžių “pėdsakus”.
Vaizdų įrašymas
1 Nustatykite veiksenų ratuką į M.
2 Pasukite valdymo ratuką į
kairę, kad pasirodytų [BULB].
BULB
3 Kol laikote paspaustą
mygtuką, pasukite valdymo
ratuką, kad sureguliuotumėte
apertūrą (F reikšmę).
mygtukas
69
4 Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad
sureguliuotumėte fokusą.
5 Paspauskite ir įrašymo metu laikykite paspaustą
užrakto mygtuką.
Kol užrakto mygtukas yra paspaustas, užraktas yra atidarytas.
Įrašymo būdai
• Naudokite trikojį.
• Kai įrašote fejerverko ir pan. vaizdą, rankinės veiksenos naudojimo metu nustatykite fokusavimąsi į neribotai toli esantį objektą.
• Naudokite bevielį nuotolinio valdymo pultą (parduodamas atskirai)
(112 psl.). Jeigu paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto SHUTTER
mygtuką, yra aktyvuojamas BULB įrašymas, o kai šį mygtuką
paspaudžiate kartotinai, BULB įrašymas yra pertraukiamas.
Nereikia spausti ir laikyti paspausto nuotolinio valdymo pulto
SHUTTER mygtuko.
• Jeigu naudojate nuotolinio valdymo pultą, turintį užrakto mygtuko
užrakinimo funkciją (parduodamas atskirai), galite palikti užraktą
atdarą, naudodami nuotolinio valdymo pultą.
Pastabos
•Kai naudojate stovą, išjunkite SteadyShot funkciją (48 psl.).
•Kuo ilgesnė yra ekspozicijos trukmė, tuo didesni yra vaizdo triukšmai.
•Po įrašymo triukšmų sumažinimas (Long exp.NR) bus atliekamas tiek,
kiek buvo atidarytas užraktas. Triukšmų sumažinimo metu įrašyti
neįmanoma.
•Kai yra aktyvuotas šypsenos nustatymo užraktas arba Auto HDR funkcija,
užrakto greičio neįmanoma nustatyti į [BULB].
•Jeigu šypsenos nustatymo užraktas arba Auto HDR funkcija yra naudojami,
kai užrakto greitis yra nustatytas į [BULB], laikinas užrakto greitis yra
nustatytas į 30 sekundžių.
70
Įrašymas, naudojant vaizdo ieškiklį
(OVF)
Vaizdų įrašymui galite naudoti LCD vaizduoklį (Live View) arba
vaizdo ieškiklį (OVF).
Perjungimas į vaizdo ieškiklį
Nustatykite LIVE VIEW/OVF
jungiklį į “OVF”.
Vazido ieškiklio parodymai
Vaizdų įrašymas
Ekrano parodymai kinta taip:
LCD vaizduoklio
parodymai
Kai žiūrite į vaizdo ieškiklį, AF zonoje esantis objektas automatiškai
yra fokuse (Eye-Start AF).
Akimi aktyvuoto AF (Eye-Start AF) funkcijos išjungimas
MENU mygtukas t
1 t [Eye-Start AF] t [Off]
• Kai prie fotoaparato pritvirtinate FDA-M1AM mastelio keitiklį
(parduodamas atskirai), FDA-A1AM kampinį vaizdo ieškiklį
(parduodamas atskirai) arba FDA-ME1AM priartinantį okuliarą
(parduodamas atskirai), rekomenduojama [Eye-Start AF] nustatyti
į [Off], nes gali būti aktyvuoti po vaizdo ieškikliu esantys jutikliai.
Pastaba
•Plona linija vaizdo ieškiklyje gali nebūti fokuse. Tai nėra veikimo sutrikimas.
71
Vaizdo ieškiklio fokuso sureguliavimas
(dioptrijos sureguliavimas)
Pasukite dioptrijos reguliavimo
ratuką atitinkamai savo
regėjimui, kad vaizdas vaizdo
ieškiklyje būtų gerai matomas.
•Išbandydami fotoaparatą prieš šviesą
galite lengvai sureguliuoti dioptriją.
•Kai indikacijos nėra atvaizduojamos
aiškiai, net jeigu sureguliavote dioptriją,
rekomenduojama naudoti dioptrijos
sureguliavimo priedą (parduodamas
atskirai).
Kai yra sunktu pasukti dioptrijos reguliavimo ratuką
Padėkite pirštus po vaizdo ieškiklio
dangteliu ir stumkite jį į viršų, kad
nuimtumėte okuliaro dangtelį, po to
sureguliuokite dioptriją.
72
Įrašymo informacijos parodymų keitimas (DISP)
Paspauskite DISP mygtuką,
kad perjungtumėte tarp grafinių ir
standartinių parodymų. Kai pasukate
fotoaparatą vertikaliai, ekrano parodymai automatiškai pasisuka
atitinkamai fotoaparato pozicijai.
Vaizdų įrašymas
Grafiniai parodymai
(pradinis
nustatymas)
DISP mygtukas
Standartiniai
parodymai
Nėra parodymų
73
LCD vaizduoklis (grafiniai parodymai)
Grafiniai parodymai atvaizduoja užrakto greitį ir apertūros reikšmę,
aiškiai nurodydami, kaip veikia ekspozicija. AUTO arba aplinkos
išsirinkimo veiksenos naudojimo metu yra atvaizduojami tik tie
parametrai, kuriuos galima nustatyti. Išsamesnę informaciją
žiūrėkite skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
A
B
Indikacija Reikšmė
M
PAS
Indikacija Reikšmė
Užrakto greičio
indikacija (65 psl.)
Veiksenų ratukas
(50 – 70 psl.)
Diafragmos apertūros
indikacija (63 psl.)
Vaizdo kokybė
(129 psl.)
Vaizdo dydis (128 psl.)/
vaizdo formatas
(129 psl.)
Atminties kortelė
(22 psl.)
100
100%
74
Likęs įmanomų įrašyti
vaizdų skaičius
(29 psl.)
Likęs akumuliatoriaus
krūvis (18 psl.)
Ekspozicijos
kompensavimo
indikacija (93 psl.)
C
Indikacija Reikšmė
Blykstės veiksena
(88 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(90 psl.)
Vaizdų serijos įrašymo
veiksena (108 psl.)
•
turi tik DSLR-A550
modelis.
Indikacija Reikšmė
Fokusavimosi veiksena
(82 psl.)
ISO jautrumas
(103 psl.)
Dinaminio diapazono
optimizavimas
(98 psl.)/Auto HDR
(99 psl.)
D
Vaizdų įrašymas
Indikacija Reikšmė
1/250
Užrakto greitis (65 psl.)
F4
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
+1.0
Ekspozicijos kompensavimas (93 psl.)
AE užrakinimas
(92 psl.)
SteadyShot (48 psl.)
75
LCD vaizduoklis (standartiniai parodymai)
Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite skliausteliuose
nurodytuose puslapiuose.
AUTO arba aplinkos išsirinkimo P/A/S/M veiksenos naudojimo
veiksenos naudojimo atveju
atveju
A
B
Indikacija Reikšmė
M
PAS
Indikacija Reikšmė
Veiksenų ratukas
(50 – 70 psl.)
Blykstės veiksena
(88 psl.)/raudonų akių
efekto sumažinimas
(90 psl.)
Vaizdo kokybė
(129 psl.)
Vaizdų serijos įrašymo
veiksena (108 psl.)
•
turi tik modelis
DSLR-A550.
Vaizdo dydis (128 psl.)/
vaizdo formatas
(129 psl.)
Fokusavimosi veiksena
(82 psl.)
Atminties kortelė
(22 psl.)
100
Likęs įmanomų įrašyti
vaizdų skaičius
(29 psl.)
100% Likęs akumuliatoriaus
krūvis (18 psl.)
76
AF zona (83 psl.)
AWB
Baltos spalvos
balansas (automatinis,
iš anksto nustatytas,
7500K G9 pritaikomas, spalvų
temperatūra, spalvų
filtras) (104 psl.)
Indikacija Reikšmė
Dinaminio diapazono
optimizavimas
(98 psl.)/ Auto HDR
(99 psl.)
Kūrybinis stilius
(101 psl.)
Eksponometrijos
veiksena (97 psl.)
Ekspozicijos kompensavimas (93 psl.)
Vaizdų įrašymas
Blykstės kompensavimas (95 psl.)
EV juosta (68, 111 psl.)
ISO jautrumas
(103 psl.)
C
Indikacija Reikšmė
1/125
Užrakto greitis (65 psl.)
F2.8
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
+1.0
Ekspozicija (93 psl.)
AE užrakinimas
(92 psl.)
SteadyShot (48 psl.)
77
Vaizdo ieškiklis
A
Indikacija Reikšmė
AE užrakinimas
(92 psl.)
Indikacija Reikšmė
AF zona (83 psl.)
Taškinės eksponometrijos zona (97 psl.)
Įrašymo zona,
naudojant 16:9 formatą
(129 psl.)
B
Indikacija Reikšmė
Blykstės kompensavimas (95 psl.)
Blykstės įkrovimas
(88 psl.)
WL
Belaidė blykstė
(91 psl.)
Greitas sinchronizavimas*
Fokusavimasis
rankiniu būdu (84 psl.)
z
Fokusavimasis
125
Užrakto greitis (65 psl.)
5.6
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
EV juosta (68, 111 psl.)
78
0
Įspėjimas “įrašymas
neįmanomas” (108)
Įspėjimas apie fotoaparato svyravimus
(48 psl.)
SteadyShot juosta
(48 psl.)
Vaizdo formatas 16:9
(129 psl.)
* Kai naudojate HVL-F58AM/
HVL-F42AM blykstę (parduodama
atskirai), galima įrašyti, naudojant
greito sinchronizavimo funkciją,
kai yra naudojamas bet kuris
užrakto greitis. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite su blykste
komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
Using the shooting function
Fokusavimosi metodo išsirinkimas
Fokusą galima sureguliuoti dviem būdais: automatiškai ir rankiniu
būdu.
Priklausomai nuo objektyvo skiriasi automatinio ir fokusavimosi
rankiniu būdu perjungimo būdas.
Objektyvo tipas
Objektyvas turi
fokusavimosi
veiksenos
jungiklį
Objektyvo
(Fotoaparato
fokusavimosi
veiksenos
jungiklį visada
laikykite
nustatytą į AF.)
Fotoaparato
Perjungimas į
automatinį
fokusavimąsi
Nustatykite
objektyvo
fokusavimosi
veiksenos jungiklį
į AF.
Perjungimas į
fokusavimąsi
rankiniu būdu
Nustatykite
objektyvo
fokusavimosi
veiksenos jungiklį
į MF.
Nustatykite
fotoaparato
fokusavimosi
veiksenos jungiklį
į AF.
Nustatykite
fotoaparato
fokusavimosi
veiksenos jungiklį
į MF.
Automatinio fokusavimosi naudojimas
1 Nustatykite fotoaparato
fokusavimosi veiksenos
jungiklį į AF.
2 Jeigu objektyvas turi
fokusavimosi veiksenos
jungiklį, nustatykite jį į AF.
79
Įrašymo funkcijos naudojimas
Objektyvas
neturi fokusavimosi veiksenos
jungiklio
Naudojamas
jungiklis
3 Iki pusės paspauskite
užrakto mygtuką, kad
patikrintumėte fokusą,
ir įrašykite vaizdą.
• Kai fokusas yra patvirtintas, fokuso
indikacija kinta į z arba
(žiūrėkite žemiau).
• AF zona, kurioje fokusas yra
patvirtintas, tampa žalia.
AF zona
Fokuso indikacija
Įrašymo būdas
• Norėdami išsirinkti fokusavimuisi naudojamą AF zoną nustatykite
[AF area] (83 psl.).
Fokuso indikacija
Fokuso indikacija
Padėtis
z šviečia
Fokusas yra užrakintas. Fotoaparatas yra paruoštas
įrašymui.
šviečia
Fokusas yra patvirtintas. Fokuso taškas juda
atitinkamai judančiam objektui. Fotoaparatas yra
paruoštas įrašymui.
šviečia
Fotoaparatas vis dar fokusuojasi. Neįmanoma paleisti
užrakto.
z blyksi
Neįmanoma fokusuotis. Užraktas yra užrakintas.
Objektai, į kuriuos, įmanoma, reikia specialiai fokusuotis
Naudojant automatinį fokusavimąsi yra sunku fokusuotis į toliau
nurodytus objektus. Tokiu atveju įrašykite, naudodami užrakintą
fokusą (81 psl.) arba fokusavimąsi rankiniu būdu (84 psl.).
• Objekto kontrastas yra silpnas, pavyzdžiui, įrašant mėlyną dangų
arba baltą sieną.
• Du skirtingais atstumais nuo fotoaparato esantys objektai
persidengia automatinio fokusavimosi zonoje.
• Objektas susideda iš vienodų šablonų, pavyzdžiui, pastato fasadas.
• Objektas yra labai šviesus arba blizgus, pavyzdžiui, saulė,
automobilio korpusas arba vandens paviršius.
• Nepakankamas apšvietimas.
80
Tikslaus atstumo iki objekto nustatymas
ženklas fotoaparato viršutinėje
dalyje parodo vaizdo jutiklio buvimo
vietą*. Kai matuojate tikslų atstumą
nuo fotoaparato iki objekto,
patikrinkite horizontalios linijos
poziciją.
* Vaizdo jutiklis yra fotoaparato dalis,
kuri pildo fotojuostelės funkcijas.
Pastaba
•Jeigu objektas yra arčiau nei minimalus įmanomas įrašymo atstumas,
kai naudojate pritvirtintą objektyvą, fokuso patvirtinti neįmanoma.
Įsitikinkite, kad tarp objekto ir fotoaparato yra pakankamai didelis atstumas.
1 Nukreipkite fotoaparatą taip,
kad objektas būtų AF zonoje,
ir iki pusės paspauskite
užrakto mygtuką.
Fokusas ir ekspozicija yra užrakinti.
2 Iki pusės laikykite paspaustą
užrakto mygtuką, nukreipkite
fotoaparatą taip, kad objektas
vėl būtų pradinėje pozicijoje ir
dar kartą sudarykite vaizdo
kompoziciją.
3 Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad įrašytumėte vaizdą.
81
Įrašymo funkcijos naudojimas
Įrašymas, naudojant pageidaujamą kompoziciją
(fokuso užrakinimas)
Fokusavimosi metodo išsirinkimas atitinkamai
objekto judėjimui (automatinio fokusavimosi
veiksena)
Fn mygtukas t
(Autofocus mode) t išsirinkite
reikalingą nustatymą
(Single-shot AF)
(Automatic AF)
(Continuous AF)
Fotoaparatas fokusuojasi ir fokusas yra užrakinamas,
kai iki pusės paspaudžiate užrakto mygtuką.
[Autofocus mode] yra perjungiamas tarp Single-shot
AF ir Continuous AF atitinkamai objekto judėjimui.
Kai paspaudžiate ir laikote iki pusės paspaustą užrakto
mygtuką, fokusas yra užrakinamas, jeigu objektas yra
nejudantis, tačiau fotoaparatas tęsia fokusuotis, jeigu
objektas yra judantis.
Fotoaparatas tęsia fokusuotis, kol fokuso mygtukas yra
paspaustas ir yra laikomas iki pusės paspaustas.
• Kai objektas yra fokuse, garso signalai neskamba.
• Neįmanoma naudoti fokuso užrakinimo.
Įrašymo būdai
• Naudokite
• Naudokite
(Single-shot AF), kai objektas yra nejudantis.
(Continuous AF), kai objektas yra judantis.
Pastabos
•
(Automatic AF) yra išrenkama, kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į
AUTO arba vieną iš nurodytų aplinkos išsirinkimo veiksenų:
(Portrait),
(Landscape),
(Sunset) arba
(Night Port./View).
(Single-shot AF) yra išrenkama, kai ekspozicijos veiksena yra
nustatyta į aplinkos išsirinkimo veikseną
(Macro).
(Continuous AF) yra išrenkama, kai ekspozicijos veiksena yra
nustatyta į aplinkos išsirinkimo veikseną
(Sports Action).
•
(Continuous AF) yra išrenkama, kai naudojate šypsenos nustatymo
užrakto funkciją.
82
Fokusavimosi zonos išsirinkimas (AF zona)
Išsirinkite reikalingą AF zoną
atitinkamai įrašymo sąlygoms arba
savo poreikiams. AF zona, kurioje yra
patvirtintas fokusas, tampa žalia, ir
kitos AF zonos pradingsta.
• Fokusavimuisi naudojama AF zona
trumpam pasirodo, kai naudojate
vaizdo ieškiklio veikseną.
(AF area) t išsirinkite reikalingą
(Wide)
Fotoaparatas nustato, kurią iš devynių AF zonų naudoti
fokusavimuisi.
(Spot)
Fotoaparatas naudoja tik centrinę AF zoną.
(Local)
Valdymo svirtelės pagalba iš devynių AF zonų
išsirinkite tą, kurią norite naudoti fokuso sureguliavimui.
Norėdami išsirinkti centrines AF zonas paspauskite AF
mygtuką.
Pastabos
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
arba yra aktyvuotas šypsenos nustatymo užraktas, [AF area] yra nustatytas į
(Wide) ir kitų nustatymų išsirinkti neįmanoma.
•AF zona gali nepasirodyti nepertraukiamo įrašymo metu arba tada,
jeigu užrakto mygtuką iš karto paspaudžiate iki galo.
83
Įrašymo funkcijos naudojimas
Fn mygtukas t
nustatymą
AF zona
Fokuso sureguliavimas rankiniu būdu
(fokusavimasis rankiniu būdu)
Kai automatinio fokusavimosi veiksenos naudojimo atveju teisingai
fokusuotis yra labai sunku, galite fokusą sureguliuoti rankiniu būdu.
1 Nustatykite objektyvo
fokusavimosi veiksenos
jungiklį į MF.
2 Jeigu objektyvas neturi
fokusavimosi veiksenos
jungiklio, nustatykite
fotoaparato fokusavimosi
veiksenos jungiklį į MF.
3 Pasukite fokuso sureguliavimo žiedą, kad gautumėte
ryškesnį fokusą.
Fokuso
sureguliavimo
žiedas
Pastabos
•Jeigu į objektą įmanoma fokusuotis, naudojant automatinio fokusavimosi
veikseną, kai fokusas yra patvirtintas, šviečia z indikacija. Jeigu yra
naudojama Wide AF zona, yra naudojama centrinė zona, o, jeigu yra
naudojama Local AF zona, yra naudojama valdymo svirtelės pagalba
išrinkta zona.
•Kai naudojate teleobjektyvą (parduodamas atskirai) ir t.t., fokuso
sureguliavimo žiedas gali nepasisukti tolygiai.
•Teisingas fokusas vaizdo ieškiklyje nėra atvaizduojamas, jeigu vaizdo
ieškiklio naudojimo metu nėra teisingai sureguliuota dioptrija (72 psl.).
84
Fokuso patikrinimas, padidinant vaizdą
(rankinis fokuso patikrinimas)
Galite patikrinti fokusą, padidinę vaizdą prieš įrašymą, naudodami
vaizdo jutiklį.
1 Paspauskite MF CHECK LV
MF CHECK LV mygtukas
mygtuką.
2 Paspauskite
mygtuką,
kad padidintumėte vaizdą,
ir valdymo svirtelės v/V/b/B
pagalba išsirinkite dalį, kurią
norite padidinti.
Įrašymo funkcijos naudojimas
Veidrodis išsistumia į viršų, ir LCD
vaizduoklyje pasirodo pilnas įrašymui
numatytas vaizdas.
• Užrakto greičio ir ekspozicijos
indikacija yra užrakinta, kai prasideda rankinis fokuso patikrinimas.
Fotoaparatas prieš pat įrašymą dar
kartą išmatuoja apšvietimą, ir ekspozicija yra nustatyta.
• Vaizdas pasirodo teisingu šviesumu
nepriklausomai nuo nustatytos
ekspozicijos. Ekspozicijos kompensavimas įrašymui numatytame vaizde
nėra atvaizduojamas, tačiau jis
pasirodo įrašytame vaizde.
mygtukas
• Kiekvieną kartą paspaudžiant
mygtuką mastelis kinta taip:
per visą ekraną t apytiksliai
×7 t apytiksliai ×14
85
3 Patvirtinkite ir sureguliuokite fokusą.
• Fokusą galite sureguliuoti rankiniu būdu rankinio fokuso patikrinimo
veiksenos naudojimo metu.
• Jeigu automatinio fokuso veiksenos naudojimo metu paspaudžiate
AF mygtuką, yra aktyvuojamas automatinis fokusavimasis.
Automatinio fokusavimosi veiksenos naudojimo atveju veidrodis
persistumia į apačią, ir parodymai pradingsta.
• Kai [AF area] yra nustatytas į
(Local), automatinį fokusavimąsi
galima taip pat aktyvuoti, naudojant valdymo svirtelę.
4 Kad vaizdas būtų įrašytas, užrakto mygtuką
paspauskite iki galo.
• Vaizdus galite įrašyti, kai mastelis yra nustatytas į apytiksliai
×7 arba ×14, tačiau įrašytas vaizdas yra atvaizduojamas per
visą ekraną.
• Rankinio fokuso patikrinimo funkcija bus atšaukta po įrašymo.
Įrašymo būdai
• Jeigu paspaudžiate MF CHECK LV mygtuką, kai yra naudojama
fotoaparato AE užrakinimo veiksena, galite patikrinti vaizdo
versiją, kuri nurodo kompensuotą ekspoziciją. Kai tokioje padėtyje
pradedate įrašymą, fotoaparatas aktyvuoja ekspoziciją,
naudodamas sureguliuotą AE užrakinimo nustatymą.
• Galite pašalinti linijų tinklelį (136 psl.).
Pastabos
• Fotoaparatas nefokusuojasi į objektą, kai užrakto mygtuką paspaudžiate iki
pusės.
• Neįmanoma naudoti veido nustatymo ir šypsenos nustatymo užrakto funkcijos.
• Rankinio fokuso patikrinimo veiksenos naudojimo atveju vaizdas nėra
atvaizduojamas vaizdo ieškiklyje.
•Kai pasirodo
, padidėja fotoaparato temperatūra. Jeigu tęsite rankinį
fokuso patikrinimą, nebus galima naudoti fotoaparato, kol nesumažės
temperatūra (171 psl.).
• Kai vaizdo ieškiklio naudojimo metu naudojate rakinio fokuso patikrinimo
funkciją, yra rekomenduojama uždėti vaizdo ieškiklio dangtelį (28 psl.).
• Kai rankinio fokuso patikrinimo funkcijos naudojimo metu atliekate
nepertraukiamą įrašymą arba įrašymą su nustumta ekspozicija, automatinis
fokusas yra naudojamas pirmo kadro įrašymui.
86
Padidinimas, atliekant vieną veiksmą
Galite padidinti vaizdo centrą, naudodami gudrų teleobjektyvą
(Digital zoom), ir įrašyti vaizdą.
1 Nustatykite LIVE VIEW/OVF
jungiklį į “LIVE VIEW”.
2 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
Vaizdo dydis yra automatiškai nustatomas į lentelėje nurodytą
nepriklausomai nuo išrinkto vaizdo dydžio.
Mastelis
Vaizdo dydis
Apytiksliai ×1,4
M
Apytiksliai ×2
S
Pastabos
•Gudrus teleobjektyvas nėra prieinamas, kai yra prieinama rankinio fokuso
patikrinimo funkcija, šypsenos nustatymo užraktas yra nustatytas į [On]
arba [Quality] yra nustatytas į
(RAW) arba
(RAW & JPEG).
•Kai yra prieinamas gudrus teleobjektyvas (automatinio fokuso naudojimo
atveju), [AF area] yra nustatytas į
(Spot).
•Kai yra prieinamas gudrus teleobjektyvas, [Metering mode] yra nustatytas
į
(Multi segment).
87
Įrašymo funkcijos naudojimas
• Kiekvieną kartą paspaudžiant
mygtuką mastelis kinta taip:
apytiksliai ×1,4 t apytiksliai
×2 t išjungtas
Blykstės naudojimas
Tamsioje vietoje blykstės pagalba galite įrašyti šviesų objekto vaizdą.
Blykstė taip pat leidžia išvengti fotoaparato svyravimų. Saulėje blykstę
galite naudoti, kad galėtumėte įrašyti iš galinės pusės apšviečiamo
objekto šviesų vaizdą.
1 Fn mygtukas t
(Flash mode) t išsirinkite
reikalingą nustatymą
2 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
Išsistumia blykstė.
• AUTO arba aplinkos išsirinkimo
veiksenos naudojimo atveju blykstė
išsistumia automatiškai, jeigu yra
nepakankamas apšvietimas arba
objektas yra apšviečiamas iš galinės
pusės. Integruota blykstė
neišsistumia, net jeigu paspaudžiate
mygtuką.
3 Po blykstės įkrovimo įrašykite
objektą.
z blyksi: blykstė yra įkraunama.
Kai indikacija blyksi, neįmanoma
paleisti užrakto.
z šviečia: blykstė yra įkrauta ir
paruošta naudojimui.
• Kai tamsioje vietoje automatinio
fokusavimosi veiksenos naudojimo
metu iki pusės paspaudžiate užrakto
mygtuką, blykstė gali įsižiebti,
kad būtų lengviau fokusuotis į
objektą (AF apšvietimas).
• z nėra atvaizduojama grafinių
parodymų atvaizdavimo metu.
88
z (blykstės įkrovimas)
indikacija
(Flash Off)
(Autoflash)
(Fill-flash)
Nėra naudojama net tada, jeigu integruota blykstė yra
išstumta.
Suveikia tamsoje arba fotografuojant prieš šviesą.
Suveikia kiekvieną kartą, kai paspaudžiate užrakto
mygtuką.
(Slow sync.)
Suveikia kiekvieną kartą, kai paspaudžiate užrakto
mygtuką. Lėtos sinchronizacijos įrašymo veiksena
leidžia įrašyti objekto ir fono aiškų vaizdą, nes užrakto
greitis yra sumažinamas.
(Rear sync.)
Įsižiebia prieš pat ekspozicijos nustatymą kiekvieną
kartą, kai paspaudžiate užrakto mygtuką.
(Wireless)
Suveikia išorinė blykstė (parduodama atskirai), kuri
nėra prijungta prie fotoaparato ir yra pastatyta toliau
nuo jo (įrašymas, naudojant belaidę blykstę).
Pastabos
•Nelaikykite fotoaparato už blykstės.
• Priklausomai nuo objektyvo gali skirtis įrašymo sąlygos, kurios yra būtinos
šešėlio vaizde išvengimui.
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
neįmanoma išsirinkti
(Slow sync.),
(Rear sync.) ir (Wireless).
89
Įrašymo funkcijos naudojimas
Įrašymo būdai
• Objektyvo blendė (parduodama atskirai) gali blokuoti blykstės
šviesą. Kai naudojate blykstę, nuimkite objektyvo blendę.
• Kai naudojate blykstę, įrašykite objektą vieno metro arba didesniu
atstumu.
• Atlikdami įrašymą patalpose arba naktį galite naudoti lėtą sinchronizaciją, kad galėtumėte įrašyti žmogaus ir fono šviesų vaizdą.
• Galite naudoti galinės sinchronizacijos parametrą, kad galėtumėte
įrašyti judančio objekto “pėdsakų” natūralų vaizdą, pavyzdžiui,
važiuojančio dviračio arba einančio žmogaus vaizdą.
Blykstės veikimo radiusas
Integruotos blykstės veikimo radiusas priklauso nuo ISO jautrumo ir
diafragmos apertūros reikšmės. Žiūrėkite lentelę.
Apertūra
F2.8
F4.0
F5.6
ISO
200
nusta- 400
tymas
800
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
AF apšvietimas
• AF apšvietimas nėra prieinamas, kai [Autofocus mode] yra
nustatytas į
(Continuous AF) arba objektas juda, kai
naudojate
(Automatic AF). (Šviečia
arba
indikacija.)
• AF apšvietimas gali nebūti prieinamas, jeigu fokuso atstumas yra
300 mm arba daugiau.
• Kai yra pritvirtinta išorinė blykstė (parduodama atskirai), yra
naudojamas išorinės blykstės AF apšvietimas.
• AF apšvietimas nėra prieinamas, kai [Smile Shutter] yra nustatytas
į [On].
AF apšvietimo išjungimas
MENU mygtukas t
1 t [AF illuminator] t [Off]
Raudonų akių efekto sumažinimas
Raudonų akių efektas yra sumažinamas, prieš įrašymą blykstės
pagalba kelis kartus atliekant blykstės išankstinį įžiebimą (silpna
šviesa).
MENU mygtukas t
90
1 t [Red eye reduc.] t [On]
Įrašymas, naudojant belaidę blykstę
Naudojant blykstę, kuri turi bevielio įrašymo funkciją, (parduodama
atskirai) galima įrašyti, net jeigu blykstė nėra prijungta prie
fotoaparato. Pakeitę blykstės poziciją galite įrašyti vaizdą su trijų
matmenų efektu, akcentuodami šviesos ir šešėlio kontrastą ant
objekto.
Išsamesnę informaciją dėl įrašymo žiūrėkite blykstės naudojimo
instrukcijoje.
1 Pritvirtinkite belaidę blykstę prie priedų tvirtinimo lizdo
ir įjunkite fotoaparatą ir blykstę.
(Flash mode) t
(Wireless)
3 Atjunkite belaidę blykstę nuo priedų tvirtinimo lizdo ir
ištraukite integruotą blykstę.
• Jeigu norite atlikti blykstės bandomąjį įžiebimą, paspauskite AEL
mygtuką.
Pastabos
•Fotoaparatas negali reguliuoti belaidės blykstės apšvietimo intensyvumo.
•Išjunkite belaidės blykstės veikseną po įrašymo, naudojant belaidę blykstę.
Jeigu integruota blykstė yra naudojama, kol yra naudojama belaidės
blykstės veiksena, teisingos ekzpozicijos gauti neįmanoma.
•Pakeiskite išorinės blykstės kanalą, jeigu netoliese kitas fotografas naudoja
belaidę blykstę ir jo fotoaparato integruota blykstė valdo Jūsų fotoaparato
blykstės įsižiebimą. Norėdami pakeisti išorinės blykstės kanalą žiūrėkite su
šia blykste komplektuojamą naudojimo instrukciją.
AEL mygtuko nustatymas
Kai naudojate belaidę blykstę,
Custom meniu yra rekomenduojama nustatyti [AEL button] į [AEL hold] (133 psl.).
91
Įrašymo funkcijos naudojimas
2 Fn mygtukas t
Vaizdo šviesumo sureguliavimas
(ekspozicija, blykstės
kompensavimas, eksponometrija)
Įrašymas, naudojant fiksuotą šviesumą
(AE užrakinimas)
Kai įrašote saulėje arba už lango esantį objektą, ekspozicija gali
nebūti pritaikyta objektui, nes objekto ir fono apšvietimas žymiai
skiriasi. Tokiais atvejais naudokite šviesos matuoklį, kai objektas yra
pakankamai šviesus, ir prieš įrašymą nustatykite ekspoziciją.
Norėdami sumažinti objekto šviesumą nukreipkite fotoaparatą į
vietą, kuri yra šviesesnė už objektą, ir naudokite apšvietimo
matuoklį, kad nustatytumėte viso vaizdo ekspoziciją.
Norėdami padidinti objekto šviesumą nukreipkite fotoaparatą į vietą,
kuri yra tamsesnė už objektą, ir naudokite apšvietimo matuoklį,
kad nustatytumėte viso vaizdo ekspoziciją.
Šiame skyriuje yra paaiškinta, kaip galima įrašyti objekto šviesų
vaizdą, naudojant
(Spot).
Ekspozicijos
nustatymo taškas
1 Fn mygtukas t
(Metering mode) t
(Spot)
2 Sureguliuokite fokusą toje dalyje, kurioje nustatysite
ekspoziciją.
Ekspozicija yra nustatoma, kai yra sureguliuotas fokusas.
92
3 Paspauskite AEL mygtuką,
kad užrakintumėte
ekspoziciją.
Pasirodo
ženklas).
(AE užrakinimo
AEL mygtukas
4 Kol laikote paspaustą AEL mygtuką, fokusuokitės į
objektą ir įrašykite vaizdą.
Šviesumo kompensavimas visam vaizdui
(ekspozicijos kompensavimas)
Išskyrus ekspozicijos veikseną M, ekspozicija yra nustatoma
automatiškai (automatinė ekspozicija).
Remdamiesi automatinės ekspozicijos veiksenos naudojimo metu
gauta ekspozicija galite naudoti jos kompensavimą, perstumdami
ekspoziciją į + arba – pusę. Galite visą vaizdą padaryti šviesesnį,
perstumdami į + pusę. Visas vaizdas tampa tamsesnis, jeigu
perstumiate į – pusę.
Perstumiant į
– pusę
Pradinė
ekspozicija
Perstumiant į
+ pusę
93
Įrašymo funkcijos naudojimas
• Jeigu norite tęsti įrašymą, naudodami tą pačią ekspozicijos reikšmę,
po įrašymo paspauskite ir laikykite paspaustą AEL mygtuką.
Nustatymas yra atšaukiamas, kai paleidžiate mygtuką.
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
• Ekspozicijos kompensavimo
parodymai pasirodo vaizdo
ieškiklyje.
2 Sureguliuokite ekspoziciją,
naudodami valdymo ratuką.
+ kryptimi (didesnė ekspozicija):
vaizdas tampa šviesesnis.
– kryptimi (mažesnė ekspozicija):
vaizdas tampa tamsesnis.
Standartinė ekspozicija
3 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite vaizdą.
Įrašymo būdai
• Sureguliuokite kompensavimo lygį, patikrindami įrašytą vaizdą.
• Naudodami įrašymą su nustumta ekspozicija galite įrašyti kelis
vaizdus, kurių ekspozicija yra nustumta į teigiamą arba neigiamą
pusę (111 psl.).
Pastaba
•Šio parametro neįmanoma nustatyti, kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta
į AUTO arba aplinkos išsirinkimą.
Vaizdo patikrinimas įrašymo metu, naudojant histogramą
94
Vaizdo elementų
skaičius
Histograma atvaizduoja apšvietimo
paskirstymą - kiek nustatyto
šviesumo vaizdo elementų yra
vaizde. Norėdami peržiūrėti
histogramą paspauskite DISP
mygtuką (40 ir 115 psl.).
Tamsus
Šviesus
Pastabos
•Live View veiksenos naudojimo metu atvaizduojama histograma neparodo
galutinio įrašyto vaizdo. Ji atvaizduoja LCD vaizduoklyje ką tik matyto vaizdo
padėtį. Histograma gali skirtis priklausomai nuo diafragmos apertūros ir t.t.
nustatymo.
•Įrašymo ir atvaizdavimo histograma skiriasi šiais atvejais:
– kai suveikia blykstė;
– kai objekto apšvietimas yra blankus, pavyzdžiui, nakties vaizdų įrašymo
atveju.
Blykstės apšvietimo intensyvumo sureguliavimas
(blykstės kompensavimas)
Kai įrašymui naudojate blykstę, blykstės šviesos intensyvumą galite sureguliuoti atskirai, nekeisdami ekspozicijos kompensavimo. Galite keisti
tik blykstės veikimo diapazone esančio pagrindinio objekto ekspoziciją.
Fn mygtukas t
(Flash compens.) t išsirinkite
reikalingą nustatymą
95
Įrašymo funkcijos naudojimas
Ekspozicijos kompensavimas
atitinkamai pakeis histogramą.
Vaizdas dešinėje yra pavyzdys.
Įrašymui naudojant ekspozicijos
kompensavimą į teigiamą pusę visas
vaizdas tampa šviesesnis ir
histograma yra paslinkusi į šviesią
pusę (į dešinę).
Įrašymui naudojant ekspozicijos
kompensavimą į neigiamą pusę
histograma pasislenka į priešingą
pusę.
Histogramos abu galai parodo
šviesią arba tamsią dalį. Šių zonų
vėliau neįmanoma atnaujinti,
naudojant kompiuterį. Jeigu reikia,
sureguliuokite ekspoziciją ir įrašykite
dar kartą.
+ kryptimi: padidina blykstės šviesos intensyvumą.
– kryptimi: sumažina blykstės šviesos intensyvumą.
Pastabos
•Šio parametro neįmanoma nustatyti, kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta
į AUTO arba scenos išsirinkimą.
•Jeigu yra sureguliuotas blykstės šviesos intensyvumas, kai išsitraukia
integruota blykstė, vaizdo ieškiklyje pasirodo . Kai sureguliuojate
intensyvumą, būtinai atstatykite reikšmę.
•Blykstės šviesos padidinto intensyvumo efektas gali nebūti pastebimas dėl
blykstės šviesos riboto kiekio, jeigu objektas yra už blykstės maksimalaus
veikimo diapazono. Jeigu objektas yra labai arti, gali būti neįmanoma
pastebėti blykstės šviesos sumažinto intensyvumo efekto.
Ekspozicijos ir blykstės kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimas keičia užrakto greitį, diafragmos apertūrą ir ISO
jautrumą (kai yra išrinktas [AUTO]), kad būtų atliekamas kompensavimas.
Jeigu yra naudojama blykstė, taip pat yra keičiamas jos šviesos
intensyvumas.
Tačiau blykstės kompensavimas keičia tik jos šviesos intensyvumą.
Blykstės valdymo veiksenos išsirinkimas
blykstės šviesos intensyvumo nustatymui
(blykstės valdymas)
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
1 t [Flash control] t išsirinkite
ADI flash
Šis būdas reguliuoja blykstės šviesą, naudodamas fokuso
atstumo informaciją ir eksponometrijos duomenis, kurie yra
gaunami blykstės išankstinio įžiebimo metu. Taip galima
gauti tikslią blykstės kompensavimą, ir atspindis nuo
objekto neduoda jokio efekto.
Pre-flash TTL
Šis būdas reguliuoja blykstės šviesą priklausomai tik nuo
blykstės išankstinio įžiebimo eksponometrijos duomenų.
Jis yra jautrus atspindžiams nuo objektų.
ADI: Advanced Distance Integration (atstumo patobulintas matavimas)
TTL: Through the lens (per objektyvą gaunamos šviesos matavimas)
• Kai yra išrinktas [ADI flash], naudojant objektyvą, kuris turi
atstumo nustatymo jutiklį, galima tiksliau atlikti blykstės
kompensavimą, naudojant tikslesnę atstumo informaciją.
96
Pastabos
•Jeigu neįmanoma nustatyti atstumo tarp objekto ir išorinės blykstės
(nekompl.) (įrašymas, naudojant išorinę belaidę blykstę (nekompl.),
įrašymas, naudojant išorinę blykstę, kuri yra prijungta kabeliu, įrašymas,
naudojant Macro Twin blykstę ir t.t.), fotoaparatas automatiškai išsirenka
Pre-flash TTL veikseną.
•Toliau minėtais atvejais išsirinkite [Pre-flash TTL], nes fotoaparatas negali
atlikti blykstės kompensavimo, naudodamas ADI flash veikseną.
– Prie HVL-F36AM blykstės yra pritvirtintas plačiakampis skydelis.
– Įrašymo, naudojant blykstę, metu yra naudojamas šviesos difuzorius.
– Yra naudojamas filtras, turintis ekspozicijos faktorių, pavyzdžiui, ND filtras.
– Yra naudojamas stambaus plano objektyvas.
• ADI flash veiksena yra prieinama tik derinyje su objektyvu, kuris turi atstumo
nustatymo jutiklį. Norėdami sužinoti, ar objektyvas turi atstumo nustatymo
jutiklį, žiūrėkite su objektyvu komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Fn mygtukas t (Metering mode) t išsirinkite
reikalingą veikseną
(Multi
segment)
Šios veiksenos naudojimo atveju apšvietimas yra matuojamas
kiekvienoje zonoje po bendros zonos padalinimo į kelias dalis,
ir visam vaizdui yra nustatoma teisinga ekspozicija.
(Center
weighted)
Akcentuojant vaizdo centrinę zoną, šios veiksenos naudojimo
metu yra matuojamas viso vaizdo šviesos vidutinis ryškumas.
(Spot)
Šios veiksenos naudojimo atveju apšvietimas yra matuojamas
tik taškinės eksponometrijos rate centrinėje zonoje.
Įrašymo būdai
• Įrašymui normaliomis sąlygomis naudokite
(Multi segment)
eksponometriją.
• Jeigu AF zonoje yra objektas, turintis didelį kontrastą, išmatuokite
objekto, kurį norite įrašyti, naudodami optimalią ekspoziciją,
apšvietimą, naudodami taškinės eksponometrijos funkciją ir
įrašymą, naudojant AE užrakinimą (92 psl.).
Pastaba
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
[Metering mode] yra užfiksuotas į
(Multi segment), ir neįmanoma
išsirinkti kitų veiksenų.
97
Įrašymo funkcijos naudojimas
Objekto šviesumo matavimo metodo išsirinkimas
(eksponometrijos veiksena)
Šviesumo ir kontrasto automatinis
kompensavimas
(dinaminis diapazonas)
D-RANGE mygtukas t
išsirinkite reikalingą nustatymą
(Off)
(DRO)
(Auto HDR)
D-RANGE mygtukas
DRO/Auto HDR funkcija nėra naudojama.
Padalinęs vaizdą į mažas zonas fotoaparatas analizuoja
šviesos ir šešėlio kontrastą tarp objekto ir fono, gaudamas
vaizdą, turintį optimalų apšvietimo ryškumą ir atspalvių
pokyčius.
Yra įrašomi du vaizdai, turintys skirtingą ekspoziciją, po to
vaizdo su nepakankama ekspozicija šviesioji zona yra
uždedama ant vaizdo su didele ekspozicija tamsios zonos,
kad būtų gautas vaizdas su turtingais pereinamais atspalviais.
Vaizdo šviesumo koregavimas
(dinaminio diapazono optimizavimas)
1 D-RANGE mygtukas t
(DRO)
2 Išsirinkite optimalų lygį, naudodami valdymo
svirtelės b/B.
(Auto)
(Level)*
Šviesumas yra sureguliuojamas automatiškai.
Įrašyto vaizdo atspalvių pokyčiai yra optimizuojami
kiekvienoje vaizdo zonoje. Išsirinkite optimalų lygį tarp
Lv1 (silpnas) ir Lv5 (stiprus).
* Lv_ , kuris yra atvaizduojamas kartu su
žingsnis.
98
, yra duotu momentu išrinktas
Pastabos
•Nustatymas yra užfiksuotas į
(Off), kai aplinkos išsirinkimo metu yra
išrinkta
(Sunset) arba
(Night Port./View) veiksena. Nustatymas yra
užfiksuotas į
(Auto), kai aplinkos išsirinkimo metu yra išrinkta kita
veiksena.
•Kai įrašymui naudojate dinaminio diapazono optimizavimą, vaizde gali būti
triukšmai. Išsirinkite pritaikytą lygį, patikrindami įrašytą vaizdą, ypač tada,
kai stiprinate efektą.
Automatinis kompensavimas, naudojant turtingą
perėjimą (automatiškai didinamas dinaminis
diapazonas)
1 D-RANGE mygtukas t
(Auto HDR)
svirtelės b/B.
(Auto
Exposure Diff.)
Ekspozicijos skirtumas yra sureguliuojamas
automatiškai.
(Exposure
Ekspozicijos skirtumas yra nustatomas, remiantis
Difference Level)* objekto kontrastu. Išsirinkite optimalų lygį tarp 1.0Ev
(silpnas) ir 3.0Ev (stiprus).
* _Ev, kuris yra atvaizduojamas kartu su
žingsnis.
, yra duotu momentu išrinktas
Įrašymo būdas
• Kadangi kiekvieną įrašymo kartą užraktas yra paleidžiamas du
kartus, prisilaikykite toliau minėto.
– Naudokite šią funkciją, kai objektas nejuda arba nemirkčioja.
– Nekeiskite vaizdo kompozicijos.
– Kai fotografuojate žmones, rekomenduojama naudoti Live View
veikseną.
99
Įrašymo funkcijos naudojimas
2 Išsirinkite optimalų lygį, naudodami valdymo
Pastabos
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
neįmanoma išsirinkti [Auto HDR].
•Neįmanoma įrašyti, kol nėra baigtas vaizdo duomenų surinkimas po
įrašymo.
•Šypsenos nustatymo užrakto veiksenos naudojimo metu neįmanoma
išsirinkti [Auto HDR]. Jeigu įjungiate šypsenos nustatymo užrakto funkciją
su išrinktu [Auto HDR], fotoaparatas laikinai naudos DRO nustatymą.
•Įmanoma, priklausomai nuo objekto apšvietimo skirtumų ir įrašymo sąlygų
negausite pageidaujamo efekto.
• Kai naudojate blykstę, ši funkcija nėra efektyvi.
•Šios funkcijos pagalba galima įrašyti vieną uždengtą vaizdą.
•Šios funkcijos neįmanoma naudoti RAW vaizdų įrašymui.
•Kai aplinkos kontrastas yra mažas, fotoaparatas svyruoja arba objektas yra
išsiliejęs, įmanoma, nebus galima gauti gerų HDR vaizdų. Tokiu atveju ant
įrašyto vaizdo pasirodo
, informuodama apie padėtį. Jeigu reikia,
įrašykite dar kartą, atkreipdami dėmesį į kontrastą ir objekto išsiliejimą.
100
Vaizdo apdorojimas
Reikalingo vaizdo išsirinkimas apdorojimui
(kūrybinis stilius)
1 Fn mygtukas t
reikalingą nustatymą
(Creative Style) t išsirinkite
2 Kai norite sureguliuoti
(kontrastas), (sotis) arba
(ryškumas), išsirinkite reikalingą parametrą,
naudodami b/B, po to sureguliuokite reikšmę,
naudodami v/V.
(Vivid)
Skirtingų vaizdų su turtingais atspalvių parėjimais ir
gražiomis spalvomis įrašymui.
Padidintas sotis ir kontrastas, kad būtų įrašomi spalvingi
vaizdai ir tokių objektų kaip, pavyzdžiui, gėlių, pavasario
žalumos, mėlyno dangaus arba okeano puikūs vaizdai.
(Portrait) Odos spalvų įrašymui švelniais atspalviais, kas yra idealu
portretų įrašymui.
(Landscape)
Padidintas sotis, kontrastas ir ryškumas, kad būtų įrašomi
vaizdingi ir ryškūs gamtovaizdžiai. Geriau yra iškeliami ir
toliau esantys objektai.
(Sunset)
Saulėlydžio gražaus rausvumo įrašymui.
(B/W)
Juodai baltų vaizdų įrašymui.
(kontrastas), (sotis) ir
(ryškumas) nustatymą galima sureguliuoti, naudojant kiekvieną kūrybinio stiliaus parametrą.
(Contrast)
Kuo didesnė yra išrinkta reikšmė, tuo daugiau yra
akcentuotas šviesos ir šešėlio skirtumas.
(Saturation)
Kuo didesnė yra išrinkta reikšmė, tuo sotesnės yra
spalvos. Kai yra išrinkta mažesnė reikšmė, vaizdų spalvos
yra švelnios ir santūrios.
(Sharpness) Ryškumo sureguliavimui. Kuo didesnė yra išrinkta
reikšmė, tuo daugiau yra išryškinti kontūrai, ir, kuo
mažesnė yra išrinkta reikšmė, tuo švelnesni yra kontūrai.
101
Įrašymo funkcijos naudojimas
(Standard)
Pastabos
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
[Creative Style] yra nustatytas į
(Standard) ir neįmanoma išsirinkti kitų
nustatymų.
•Kai yra išrinktas
(B/W), sočio sureguliuoti neįmanoma.
Spalvų atgaminimo diapazono keitimas
(spalvų erdvė)
“Spalvų erdve” yra vadinamas būdas, kaip spalvos yra pažymimos
skaičių deriniais arba spalvų atvaizdavimo diapazonu.
Galite išsirinkti savo poreikius atitinkančią spalvų erdvę.
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
1 t [Color Space] t išsirinkite
sRGB
Skaitmeniniams fotoaparatams skirta standartinė
spalvų erdvė. Naudokite sRGB įrašymui normaliomis
sąlygomis, pavyzdžiui, jeigu vaizdus po to spausdinsite
be apdorojimo.
AdobeRGB
Ši spalvų erdvė turi platų spalvų diapazoną.
Jeigu objekto didžiausia dalis yra ryškiai žalia arba
raudona, Adobe RGB yra efektyvus.
• Vaizdo failo pavadinimas prasideda “_DSC.”
Pastabos
• Adobe RGB yra skirta programoms arba spausdintuvams, kurie remia
spalvų valdymo funkciją ir DCF2.0 galimybės spalvų erdvę. Jeigu naudosite
programas ir spausdintuvus, kurie jos neremia, įmanoma, bus gauti arba
išspausdinti vaizdai su neteisingai atvaizduotomis spalvomis.
•Jeigu atvaizduojate vaizdus, kurie yra įrašyti Adobe RGB fotoaparatu arba
įrenginiu, kuris nėra suderinamas su Adobe RGB, vaizdai yra atvaizduojami
su žemu sočiu.
102
ISO nustatymas
Jautrumas apšvietimui yra išreiškiamas ISO reikšme (rekomenduojamos
ekspozicijos indeksas). Kuo didesnė reikšmė, tuo aukštesnis jautrumas.
1 Paspauskite ISO mygtuką,
ISO mygtukas
kad atvaizduotumėte ISO
parodymus.
2 Valdymo svirtelės v/V pagalba išsirinkite reikalingą
• Kuo didesnė yra reikšmė, tuo didesnis yra triukšmų lygis.
Pastabos
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
ISO yra užfiksuotas į AUTO, ir neįmanoma išsirinkti kitų ISO reikšmių.
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į P/A/S ir ISO yra nustatytas į
[AUTO], ISO yra automatiškai nustatomas tarp ISO 200 ir ISO 1600.
•Įrašymo veiksena M neturi [AUTO] nustatymo. Jeigu įrašymo veikseną
keičiate į M, kai yra išrinktas [AUTO] nustatymas, jis kinta į [200].
Nustatykite ISO atitinkamai įrašymo sąlygoms.
103
Įrašymo funkcijos naudojimas
reikšmę.
Spalvų atspalvių sureguliavimas
(baltos spalvos balansas)
Objekto spalvų atspalviai kinta priklausomai nuo apšvietimo.
Lentelėje yra atvaizduota, kaip apšvietimas keičia objekto spalvų
atspalvius, kuris saulėje atrodo baltas.
Dienos šviesa
Debesuota
Fluorescentinė šviesa
Kaitinimo
lempa
Baltas
Melsvas
Žalsvas
Rausvas
Oro sąlygos/
apšvietimas
Atspalvis
Baltos spalvos balansas yra funkcija, kuri sureguliuoja spalvų
atspalvius. Naudokite šią funkciją, jeigu vaizdo spalvų atspalviai
neatitinka pageidaujamų arba jeigu norite atspalvius pakeisti
meniniams tikslams.
Pastabos
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
[White balance] yra užfiksuotas į AWB (Auto WB), ir neįmanoma nustatyti
kitų veiksenų.
•Jeigu vienintelis prieinamas apšvietimas yra gyvsidabrio arba natrio lempa,
fotoaparatas negalės gauti teisingo baltos spalvos balanso dėl apšvietimo
sąlygų. Tokiu atveju naudokite blykstę.
Baltos spalvos balanso sureguliavimas
atitinkamai apšvietimui (automatinis/nustatytas
baltos spalvos balansas)
Fn mygtukas t AWB (White balance) t išsirinkite
reikalingą nustatymą
• Kai nėra išrinktas [AWB], galite tiksliai sureguliuoti spalvų atspalvius,
naudodami valdymo svirtelės b/B. Jeigu sureguliuosite + kryptimi,
vaizdas taps rausvas, o, jeigu sureguliuosite – kryptimi, vaizdas taps
melsvas.
104
AWB (Auto WB)
Fotoaparatas automatiškai nustato šviesos šaltinį ir
sureguliuoja spalvų atspalvius.
(Daylight)
Jeigu išsirenkate nustatymą atitinkamai nustatytam
apšvietimo šaltiniui, spalvų atspalviai yra
sureguliuojami atitinkamai šiam apšvietimo šaltiniui
(iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas).
(Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Įrašymo būdai
Spalvų temperatūros ir filtro efekto nustatymas
(spalvų temperatūra/spalvų filtras)
Fn mygtukas t AWB (White balance) t [5500K]
(ColorTemperature) arba [0] (Color filter)
• Norėdami nustatyti spalvų temperatūrą išsirinkite reikšmę,
naudodami b/B.
• Norėdami nustatyti spalvų filtrą išsirinkite kompensavimo kryptį,
naudodami b/B.
Pastaba
• Kadangi spalvų matuokliai yra skirti fotojuostelių fotoaparatams,
fluorescentinio/natrio/gyvsidabrio lempos apšvietimo reikšmės skiriasi.
Rekomenduojama naudoti pritaikomą baltos spalvos balansą arba atlikti
bandomąjį įrašymą.
105
Įrašymo funkcijos naudojimas
• Naudokite baltos spalvos nustūmimo funkciją, jeigu išrinktos
galimybės pagalba neįmanoma gauti pageidaujamos spalvos
(111 psl.).
• Kai išsirenkate [5500K] (ColorTemperature) arba [0] (Color filter),
galite išsirinkti reikalingą reikšmę (žemiau).
• Kai išsirenkate
(Custom), galite išsaugoti savo nustatymą
(106 psl.).
5500K*1
Baltos spalvos balanso nustatymui, naudojant spalvų
(ColorTemperature) temperatūrą. Kuo didesnė yra reikšmė, tuo rausvesnis yra vaizdas, ir, kuo mažesnė yra reikšmė,
tuo melsvesnis yra vaizdas.
0*2 (Color filter)
Fotografavimui naudoja CC (Color Compensation spalvų kompensavimas) filtrų efektą.
Nustatytą spalvų temperatūrą naudojant standartu
spalvą galima reguliuoti iki G (žalias) arba
M (fuksinas).
*1 Ši yra duotu momentu išrinkta spalvų temperatūros reikšmė.
*2 Ši yra duotu momentu išrinkta spalvų filtro reikšmė.
Spalvų atspalvių išsaugojimas
(pritaikomas baltos spalvos balansas)
Iš kelių tipų šviesos šaltinių susidedančiame apšvietime yra
rekomenduojama naudoti pritaikomą baltos spalvos balansą,
kad balta spalva būtų tiksliai atvaizduojama.
1 Fn mygtukas t AWB (White balance) t
(Custom)
2 Išsirinkite [
SET], naudodami valdymo svirtelės
b/B, po to paspauskite valdymo svirtelės centrą.
3 Laikykite fotoaparatą, kad baltoji zona pilnai padengtų
centre esančią AF zoną, po to paspauskite užrakto
mygtuką.
Užraktas suveikia, ir pasirodo sureguliuotos reikšmės
(ColorTemperature ir Color filter).
4 Paspauskite valdymo svirtelės centrą.
Vaizduoklyje vėl pasirodo įrašymo informacija su išsaugotu
pritaikomo baltos spalvos balanso nustatymu.
• Šios procedūros atlikimo metu išsaugotas pritaikomo baltos spalvos
balanso nustatymas galioja, kol neišsaugote naujo nustatymo.
106
Pastaba
•“Custom WB error” pranešimas nurodo, kad reikšmė yra už prognozuoto
diapazono (kai blykstė yra naudojama arti esančio objekto vaizdo įrašymui
arba kada yra labai ryškios spalvos objektas). Jeigu išsaugote šią reikšmę,
LCD vaizduoklyje įrašymo informacijos parodymuose
indikacija tampa
geltona. Šiuo metu galite įrašyti, tačiau yra rekomenduojama baltos spalvos
balansą nustatyti dar kartą, kad gautumėte tikslesnę baltos spalvos balanso
reikšmę.
Pritaikomo baltos spalvos balanso nustatymo atvaizdavimas
Fn mygtukas t AWB (White balance) t
(Custom)
107
Įrašymo funkcijos naudojimas
Pastaba
•Jeigu blykstė yra naudojama, kai yra paspaustas užrakto mygtukas,
pritaikomas baltos spalvos balansas yra išsaugomas, atsižvelgiant į blykstės
šviesą. Blykstę vaizdų įrašymui naudokite vėliau.
Vaizdų serijos įrašymo
veiksenos išsirinkimas
Šis fotoaparatas turi septynias vaizdų serijos įrašymo veiksenas,
pavyzdžiui, vieno vaizdo patobulintas įrašymas ir nepertraukiamas
patobulintas įrašymas. Naudokite šias veiksenas atitinkamai savo
poreikiams.
Vieno vaizdo įrašymas
Ši yra paprasto įrašymo veiksena.
mygtukas t
(Single-shot adv.)
Pastaba
•Kai ekspozicijos veiksena aplinkos išsirinkimo metu yra nustatyta į
(Sports Action), neįmanoma įrašyti vieno vaizdo.
Nepertraukiamas įrašymas
Fotoaparatas nepertraukiamai įrašo vaizdus nurodytu greičiu*.
Live View veiksena
Maksimaliai 4 vaizdai per
sekundę
Maksimaliai 3 vaizdai per
sekundę
Vaizdo ieškiklio
veiksena
Maksimaliai 5 vaizdai per
sekundę
Maksimaliai 3 vaizdai per
sekundę
* Sony matavimai. Nepertraukiamo įrašymo greitis sumažėja
priklausomai nuo įrašymo sąlygų.
1
mygtukas t
reikalingą greitį
(Continuous adv.) t išsirinkite
2 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite vaizdą.
• Kai paspaudžiate ir laikote paspaustą užrakto mygtuką, įrašymas yra
tęsiamas.
108
Maksimalus nepertraukiamai įrašytų vaizdų skaičius
Maksimalus nepertraukiamai įrašomų vaizdų skaičius yra ribotas.
DSLR-A550
DSLR-A500
Fine
32 vaizdai
12 vaizdų
Standard
116 vaizdų
58 vaizdai
RAW & JPEG
7 vaizdai
3 vaizdai
RAW
14 vaizdų
6 vaizdai
Nepertraukiamas įrašymas didesniu greičiu (tik DSLR-A550)
Fotoaparatas nepertraukiamai įrašo maksimaliai septynis vaizdus
per sekundę. Ekspozicija ir fokusas yra nustatomi pirmo vaizdo
įrašymo metu.
mygtukas t
(Spd.Prty.Cont.Adv.)
Laikmačio naudojimas
10 sekundžių laikmatis yra naudingas, kai norite įrašyti autoportretą,
o 2 sekundžių laikmatis yra naudingas, kad būtų sumažinti fotoaparato svyravimai.
1
mygtukas t
(Self-timer) t išsirinkite
reikalingą nustatymą
• Skaičius, atvaizduojamas po
sekundžių skaičius.
, yra duotu momentu išrinktų
2 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite vaizdą.
• Kai yra aktyvuotas laikmatis, fotoaparato padėtį nurodo garso
signalas ir laikmačio indikatorius. Prieš pat įrašymą laikmačio
indikatorius greitai blyksi ir nuskamba garso signalas.
Laikmačio atšaukimas
Paspauskite
mygtuką.
109
Įrašymo funkcijos naudojimas
Pastabos
•Vaizdų neįmanoma įrašyti nepertraukiamai, kai vaizdo ieškiklyje blyksi “0”.
Palaukite, kol indikacija pradings.
•Neįmanoma įrašyti nepertraukiamai, kai naudojate kitas aplinkos išsirinkimo
veiksenas, o ne
(Sports Action).
•Kai [Face Detection] yra nustatytas į [On], įmanoma, nepertraukiamo
įrašymo greitis sumažės.
Pastaba
•Kai vaizdų įrašymui naudojate vaizdo ieškiklį, naudokite vaizdo ieškiklio
dangtelį (28 psl.).
Vaizdų įrašymas su nustumta ekspozicija
(ekspozicijos nustūmimas)
Pagrindinė ekspozicija
– kryptimi
+ kryptimi
Įrašymas, naudojant ekspozicijos nustūmimą, leidžia įrašyti kelis
vaizdus, kiekvieną su skirtinga ekspozicija. Nustatykite nustūmimo
nuo pagrindinės ekspozicijos reikšmę (žingsnį), ir fotoaparatas
įrašys tris vaizdus, automatiškai nustumdamas ekspoziciją.
Paspauskite ir laikykite užrakto mygtuką paspaustą, kol įrašymas
bus pertrauktas.
Kai suveikia blykstė, įrašymas, naudojant blykstės šviesos
intensyvumo nustūmimą yra naudojamas, kad būtų keičiamas
blykstės šviesos intensyvumas. Paspauskite užrakto mygtuką
kiekvieną kartą, kad įrašytumėte vaizdą.
1
mygtukas t
(Bracket: Cont.) t išsirinkite
reikalingą nustūmimo žingsnį
2 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite objektą.
Pagrindinė ekspozicija yra nustatoma vaizdų serijos pirmojo vaizdo
įrašymo metu.
Pastabos
•Kai veiksenų ratukas yra nustatytas į M, ekspozicija yra nustumiama,
kai sureguliuojate užrakto greitį.
• Kai sureguliuojate ekspoziciją, ji yra nustumiama, remiantis kompensuota
reikšme.
•Ekspozicijos nustūmimo neįmanoma naudoti, kai ekspozicijos veiksena yra
nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą.
110
EV juosta įrašymo su nustūmimu naudojimo metu
Įrašymas su nustumta
ekspozicija normalaus
apšvietimo sąlygomis*
0,3 žingsniai, trys vaizdai
Ekspozicijos kompensavimas 0
Įrašymas su nustumtu
blykstės apšvietimo
intensyvumu 0,7 žingsniai,
trys vaizdai
Blykstės kompensavimas
–1.0
Atvaizduojama viršutinėje
eilutėje.
Atvaizduojama apatinėje
eilutėje.
LCD vaizduoklis
(Live View
veiksena)
LCD vaizduoklis
(vaizdo ieškiklio
veiksena/
standartiniai
parodymai)
* Normalus apšvietimas: bet koks apšvietimas, išskyrus blykstę, kuris
šviečia ilgą laiką, pavyzdžiui, natūrali šviesa, kaitinamoji lempa arba
dienos šviesos lempa.
• Atliekant įrašymą su nustumta ekspozicija, EV juostoje pasirodo
įmanomų įrašyti vaizdų skaičiaus parodymai. Tačiau jie nepasirodo
vaizdo ieškiklyje, kai yra atliekamas įrašymas su nustumtu blykstės
apšvietimo intensyvumu.
• Kai pradedate įrašymą su nustūmimu, po vieną pradeda dingti ženklai,
kurie pažymi jau įrašytus vaizdus.
Įrašymas su nustumtu baltos spalvos balansu
(WB nustūmimas)
Remiantis išrinktu baltos spalvos balansu ir spalvų temperatūra/
spalvų filtru, trys vaizdai yra įrašomi su nustumtu baltos spalvos
balansu.
1
mygtukas t
reikalingą nustatymą
(WB bracket) t išsirinkite
• Kai yra išrinktas Lo, jis yra nustumiamas 10 miredais *, ir, kai yra
išrinktas Hi, jis yra nustumiamas 20 miredais.
111
Įrašymo funkcijos naudojimas
Vaizdo ieškiklis
2 Sureguliuokite fokusą ir įrašykite vaizdą.
* Miredas: spalvų temperatūros konvertavimo filtro spalvos vienetas.
Įrašymas, naudojant nuotolinio valdymo pultą
Galite įrašyti, naudodami RMT-DSLR1 bevielio nuotolinio valdymo
pulto (parduodamas atskirai) SHUTTER ir 2SEC (užraktas yra
paleidžiamas po 2 sekundžių) mygtuką. Žiūrėkite taip pat su
nuotolinio valdymo pultu komplektuojamą naudojimo instrukciją.
1
mygtukas t
(Remote Commander)
2 Fokusuokitės į objektą, nukreipkite bevielio nuotolinio
valdymo pulto siųstuvą į nuotolinio valdymo jutiklį,
po to įrašykite vaizdą.
Pastaba
•Kai vaizdų įrašymui naudojate vaizdo ieškiklį, naudokite vaizdo ieškiklio
dangtelį (28 psl.).
112
Šypsenos įrašymas (šypsenos
nustatymo užraktas)
Kai fotoaparatas nustato šypseną, užraktas yra paleidžiamas
automatiškai.
1 Fn mygtukas t
(Smile Shutter) t [On] t
išsirinkite reikalingą šypsenos nustatymo jautrumo
veikseną
• Kai yra aktyvuotas šypsenos nustatymo užraktas, LCD vaizduoklyje
pasirodo šypsenos nustatymo jautrumo indikacija.
nustatys šypseną.
Fotoaparatas nustato šypseną,
ir fokusas yra patvirtintas.
Kai šypsenos lygis viršija b tašką
indikacijos juostoje, fotoaparatas
automatiškai įrašo vaizdus.
• Kai fotoaparatas nustato veidus,
aplinkui veidus pasirodo veido
nustatymo oranžiniai rėmai.
Veido nustatymo rėmai tampa žali,
kai šie objektai yra fokuse.
• Veido, aplinkui kurį yra dvigubas
veido nustatymo rėmas, šypsenos
lygį nurodo šypsenos nustatymo
jautrumo indikacija.
Veido nustatymo rėmas
Šypsenos nustatymo jautrumo
indikacija
3 Norėdami pertraukti įrašymą paspauskite Fn mygtuką
t
(Smile Shutter) t [Off]
113
Įrašymo funkcijos naudojimas
2 Palaukite, kol fotoaparatas
Šypsenos nustatymo jautrumas
Galite nustatyti šypsenos nustatymo užrakto funkcijos jautrumą į
vieną iš trijų variantų, kad nustatytumėte užraktą:
(Slight Smile švelni šypsena),
(Normal Smile - normali šypsena) ir
(Big
Smile - plati šypsena).
Įrašymo būdai
• Norėdami fokusuotis į šypseną padenkite veido nustatymo rėmą ir
AF zoną.
• Neuždenkite akių plaukų kuokštais ir t.t. Akys turi būti primerktos.
• Neuždenkite veido kepure, kauke, saulės akiniais ir pan.
• Pakreipkite veidą tiesiai į objektyvą ir laikykite veidą kuo įmanoma
tiesiau.
• Šypsokite plačiai su praverta burna. Šypseną galima lengviau
nustatyti, kai yra matomi dantys.
• Jeigu paspaudžiate užrakto mygtuką, kol yra aktyvuota šypsenos
nustatymo užrakto funkcija, fotoaparatas įrašo vaizdą, po to vėl
persijungia į šypsenos nustatymo užrakto veikseną.
Pastabos
•Šypsenos nustatymo užrakto funkcija yra prieinama tik tada, kai fotoaparatas yra nustatytas į automatinį fokusavimąsi Live View veiksenos
naudojimo metu. Ji nėra prieinama šiais atvejais: jeigu yra naudojama
vaizdo ieškiklio veiksena, kai naudojate rankinio fokuso sureguliavimo,
rankinio fokuso patikrinimo arba gudraus teleobjektyvo funkciją.
•Vaizdų serijos įrašymo veiksena yra automatiškai nustatyta į
(Single-shot
adv.).
•AF apšvietimas nėra prieinamas, naudojant šypsenos nustatymo užrakto
funkciją.
•Jeigu fotoaparatas nenustato užrakto, pakeiskite šypsenos nustatymo
jautrumo nustatymus.
•Priklausomai nuo įrašymo sąlygų šypsena gali nebūti nustatyta teisingai.
114
Using the viewing function
Vaizdų atvaizdavimas
Paskutinis įrašytas vaizdas yra atvaizduojamas LCD vaizduoklyje.
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Išsirinkite vaizdą, naudodami valdymo svirtelės b/B.
Perjungimas į įrašymo būseną
Dar kartą paspauskite
mygtuką.
Su įrašymo duomenimis
Histograma
Be įrašymo
duomenų
Orientavimo išsirinkimas, kai yra atvaizduojamas portreto
padėtyje įrašytas vaizdas
MENU mygtukas t
1 t [PlaybackDisplay] t
išsirinkite reikalingą nustatymą
Pastaba
•Kai vaizdą atvaizduojate televizoriaus arba kompiuterio ekrane, jis bus
atvaizduojamas kaip portretas, net jeigu yra išrinktas [Manual rotate].
115
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
Įrašymo duomenų parodymų perjungimas
Paspauskite DISP mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudžiant DISP mygtuką ekrano parodymai
kinta taip.
Vaizdo pasukimas
1 Atvaizduokite vaizdą,
kurį norite pasukti, po to
paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 Paspauskite valdymo svirtelės centrą.
Vaizdas yra pasukamas laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.
Jeigu norite dar kartą pasukti vaizdą, pakartokite 2 veiksmą.
• Kai vaizdas yra pasuktas, jis bus atvaizduojamas pasuktoje
pozicijoje, net jeigu išjungsite maitinimą.
Grįžimas prie normalaus atvaizdavimo
Paspauskite
mygtuką.
Pastaba
•Kai į kompiuterį perkopijuojate pasuktus vaizdus, į CD-ROM (kompl.) diską
įrašyta “PMB” programinė įranga leidžia teisingai atvaizduoti pasuktus
vaizdus. Tačiau, įmanoma, vaizdai nebus pasukti priklausomai nuo
programinės įrangos.
Vaizdų didinimas
Vaizdą galima padidinti, kad jį būtų galima geriau išnagrinėti.
Tai yra patogu, kai norite patikrinti įrašyto vaizdo fokusą.
1 Atvaizduokite vaizdą,
kurį norite padidinti, po to
paspauskite
mygtuką.
mygtukas
116
2 Padidinkite arba sumažinkite
vaizdą, naudodami
mygtuką.
arba
• Pasukant valdymo ratuką vaizdai
yra keičiami, naudojant tokį pat
didinimo mastelį. Jeigu naudodami
tokią pat kompoziciją įrašote kelis
vaizdus, galite palyginti fokusą.
mygtukas
3 Valdymo svirtelės v/V/b/B pagalba išsirinkite dalį,
kurią norite didinti.
Padidinto vaizdo atvaizdavimo atšaukimas
Paspauskite
mygtuką, kad vaizdas būtų atvaizduojamas
normaliu dydžiu.
Vaizdo dydis
L
Didinimo diapazonas
DSLR-A550
DSLR-A500
Apytiksliai ×1,1 – ×14
Apytiksliai ×1,1 – ×13,4
M
Apytiksliai ×1,1 – ×11
Apytiksliai ×1,1 – ×10,1
S
Apytiksliai ×1,1 – ×7,2
Apytiksliai ×1,1 – ×6,7
Vaizdų sąrašo atvaizdavimas
1 Paspauskite
mygtuką.
mygtukas
Pasirodo vaizdų indeksų langas.
117
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
Didinimo diapazonas
Didinimo diapazonas yra nurodytas lentelėje.
2 Kartotinai paspauskite DISP
mygtuką, kad išsirinktumėte
reikalingą ekrano formatą.
• Parodymai kinta tokia tvarka:
9 vaizdai t 4 vaizdai
DISP mygtukas
Grįžimas prie vieno vaizdo atvaizdavimo
Paspauskite
mygtuką arba valdymo svirtelės centrą, kai yra
išrinktas reikalingas vaizdas.
Aplanko išsirinkimas
1 Valdymo svirtelės b/B pagalba
išsirinkite aplankų juostą, po to
paspauskite centrą.
2 Valdymo svirtelės v/V pagalba
išsirinkite reikalingą aplanką, po to
paspauskite centrą.
Aplankų juosta
Vaizdų automatinis atvaizdavimas
(skaidrių rodymas)
MENU mygtukas t
1 t [Slide show]t [OK]
Vaizdai yra atvaizduojami eilės tvarka (skaidrių rodymas).
Skaidrių rodymas yra automatiškai pertraukiamas po visų vaizdų
atvaizdavimo.
• Galite atvaizduoti ankstesnį/sekantį vaizdą, naudodami valdymo svirtelės b/B.
Skaidrių rodymo sulaikymas
Paspauskite valdymo svirtelės centrą. Jeigu paspausite dar kartą,
skaidrių rodymas bus tęsiamas.
Skaidrių rodymo pertraukimas
Paspauskite MENU mygtuką.
118
Skaidrių rodymo intervalo išsirinkimas
MENU mygtukas t
1 t [Slide show] t [Interval]
t išsirinkite reikalingą sekundžių skaičių
Atvaizdavimas kartotinai
MENU mygtukas t
[Repeat] t [On]
1 t [Slide show] t
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
119
Įrašytų vaizdų informacijos
patikrinimas
Kiekvieną kartą paspaudžiant DISP mygtuką kinta informacijos
parodymai (115 psl.).
Pagrindinė informacija
Indikacija Reikšmė
Atminties kortelė
(22 psl.)
100-0003 Aplanko - failo numeris
(145 psl.)
-
Apsauga (122 psl.)
DPOF3
Nustatytas DPOF
(152 psl.)
Vaizdo kokybė
(129 psl.)
Vaizdo dydis (128 psl.)/
vaizdo formatas
(129 psl.)
Įspėjimas dėl likusio
akumuliatoriaus krūvio
(18 psl.)
1/125
Užrakto greitis (65 psl.)
F3.5
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
ISO200
ISO jautrumas (103 psl.)
120
Indikacija Reikšmė
2009 1 1 Įrašymo data
10:37AM
3/7
Failo numeris/bendras
vaizdų skaičius
Įspėjimas dėl
automatinio HDR
vaizdo (99 psl.)
Histograma
A
Indikacija Reikšmė
Indikacija Reikšmė
Atminties kortelė
(22 psl.)
–0.3
Ekspozicijos kompensavimas (93 psl.)
–0.3
Blykstės kompensavimas (95 psl.)
100-0003 Aplanko - failo numeris
(145 psl)
Apsauga (122 psl.)
DPOF3
Nustatytas DPOF
(152 psl.)
Eksponometrijos
veiksena (97 psl.)
35mm
Kūrybinis stilius
(101 psl.)
Vaizdo kokybė
(129 psl.)
Vaizdo dydis (128 psl.)/
vaizdo formatas
(129 psl.)
Įspėjimas dėl likusio
akumuliatoriaus krūvio
(18 psl.)
AWB
Baltos spalvos balansas (automatinis,
+1
5500K M1 iš anksto nustatytas,
spalvų temperatūra,
spalvų filtras, pritaikomas) (104 psl.)
Dinaminio diapazono
optimizavimas (98 psl.)/
Auto HDR/įspėjimas dėl
Auto HDR (99 psl.)
B
Indikacija Reikšmė
Histograma* (94 psl.)
M
PAS
Veiksenų ratukas
(50 – 70 psl.)
1/125
Užrakto greitis (65 psl.)
F3.5
Diafragmos apertūra
(63 psl.)
ISO200
ISO jautrumas (103 psl.)
Fokuso atstumas
(159 psl.)
2009 1 1 Įrašymo data
10:37AM
3/7
Failo numeris/bendras
vaizdų skaičius
* Kai vaizdas turi tamsią arba šviesią dalį,
ši dalis histogramoje blyksi (įspėjimas
dėl apšvietimo ribojimo).
121
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
-
Vaizdų apsaugojimas (apsauga)
Galite apsaugoti vaizdus nuo netyčinio ištrynimo.
Išrinktų vaizdų apsauga/jos atšaukimas
1 MENU mygtukas t
[Marked images]
1 t [Protect] t
2 Valdymo svirtelės b/B pa-
galba išsirinkite vaizdą,
kurį norite apsaugoti, po to
paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
-
- pasirodo ant išrinkto vaizdo.
• Norėdami atšaukti pasirinktį dar
kartą paspauskite centrą.
3 Norėdami apsaugoti ir kitus vaizdus, pakartokite
2 veiksmą.
4 Paspauskite MENU mygtuką.
5 v pagalba išsirinkite [OK], po to paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
122
Vaizdų ištrynimas (ištrynimas)
Ištrinto vaizdo atgauti neįmanoma. Prieš ištrynimą patikrinkite
vaizdą.
Pastaba
•Neįmanoma ištrinti apsaugomų vaizdų.
Duotu momentu atvaizduojamo vaizdo ištrynimas
1 Atvaizduokite vaizdą, kurį
norite ištrinti, ir paspauskite
mygtuką.
mygtukas
2 v pagalba išsirinkite [Delete], po to paspauskite
valdymo svirtelės centrą.
1 MENU mygtukas t
[Marked images]
1 t [Delete] t
2 Valdymo svirtelės pagalba
išsirinkite vaizdą, kurį norite
ištrinti, po to paspauskite
valdymo svirtelės centrą.
Ant išrinkto vaizdo pasirodo
ženklas.
Bendras skaičius
3 Norėdami ištrinti ir kitus vaizdus pakartokite
2 veiksmą.
4 Paspauskite MENU mygtuką.
123
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
Išrinktų vaizdų ištrynimas
5 v pagalba išsirinkite [Delete], po to paspauskite
valdymo svirtelės centrą.
Visų aplanke esančių vaizdų ištrynimas
1 Paspauskite
mygtuką.
2 Valdymo svirtelės b pagalba
išsirinkite aplankų juostą.
Aplankų juosta
3 Paspauskite valdymo svirtelės centrą, po to
v/V pagalba išsirinkite aplanką, kurį norite ištrinti.
4 Paspauskite
mygtuką.
5 v pagalba išsirinkite [Delete], po to paspauskite
valdymo svirtelės centrą.
Visų vaizdų ištrynimas
MENU mygtukas t
[Delete]
1 t [Delete] t [All images] t
Pastaba
•Didelio vaizdų skaičiaus ištrynimas gali užimti daug laiko, kai išsirenkate
[All images]. Rekomenduojama vaizdus ištrinti, naudojant kompiuterį arba
formatuojant fotoaparatu atminties kortelę.
124
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane
Jeigu norite fotoaparatu įrašytus vaizdus atvaizduoti TV ekrane,
yra reikalingas HDMI kabelis (parduodamas atskirai) ir HD TV,
kuris turi HDMI lizdą.
1 Įjunkite fotoaparatą ir TV,
po to fotoaparatą prijunkite
prie TV.
1 prie HDMI lizdo
HDMI kabelis
(parduodamas
atskirai)
2 prie HDMI
lizdo
• Žiūrėkite taip pat su TV komplektuojamą naudojimo instrukciją.
3 Įjunkite fotoaparatą.
TV ekrane pasirodo fotoaparatu
įrašyti vaizdai.
Valdymo svirtelės b/B pagalba
išsirinkite reikalingą vaizdą.
• Fotoaparato LCD vaizduoklis
neįsijungia.
Valdymo svirtelė
Pastabos
•Naudokite HDMI kabelį, turintį HDMI logotipą.
• Naudokite HDMI mini kištuką viename gale (fotoaparatui) ir televizoriaus
prijungimui pritaikytą kištuką antrame gale.
125
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
2 Įjunkite TV ir keiskite įvestį.
•HDMI kabeliu prijungus fotoaparatą prie Sony televizoriaus, kuris yra
suderinamas su VIDEO-A, TV automatiškai yra nustatomas į pritaikytą
atvaizduojamų vaizdų kokybę. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su VIDEO-A
suderinamo Sony TV naudojimo instrukcijoje.
•Kai kurie įrenginiai gali neveikti teisingai.
•Nesujunkite įrenginio išvesties lizdo su fotoaparato HDMI lizdu.
Priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
Apie “PhotoTV HD”
Šis fotoaparatas yra suderinamas su “PhotoTV HD” standartu.
HDMI kabeliu prijungus Sony įrenginius, kurie yra suderinami su
PhotoTV HD, atsiskleis naujas puikios Full HD kokybės vaizdų
pasaulis. “PhotoTV HD” standartas leidžia atvaizduoti labai detalius
vaizdus su nuotraukoms būdinga kokybės tekstūra ir spalvomis.
Fotoaparato naudojimas užsienyje
Šis fotoaparatas automatiškai nustato spalvų sistemą, kad ji atitiktų
prijungtą vaizdo įrenginį.
Apie TV spalvų sistemas
Jeigu norite vaizdus atvaizduoti TV ekrane, yra reikalingas TV,
turintis vaizdo įvesties lizdą, ir vaizdo kabelis. TV spalvų sistema turi
atitikti skaitmeninio fotoaparato spalvų sistemą. Žiūrėkite sąrašą,
kad sužinotumėte, kokia TV spalvų sistema yra naudojama šalyje
arba regione, kuriame norite naudoti fotoaparatą.
NTSC sistema
Bahamų salos, Bolivija, Centrinė Amerika, Čilė, Ekvadoras, Filipinai, Jamaika,
Japonija, JAV, Kanada, Kolumbija, Korėja, Meksika, Peru, Surinamas,
Taivanas, Venesuela ir kt.
PAL sistema
Australija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Honkongas,
Ispanija, Italija, Kuveitas, Kinija, Lenkija, Malaizija, Naujoji Zelandija,
Norvegija, Olandija, Portugalija, Singapūras, Slovakija, Suomija, Švedija,
Šveicarija, Tailandas, Vengrija, Vokietija ir kt.
PAL-M sistema
Brazilija
PAL-N sistema
Argentina, Paragvajus, Urugvajus
126
SECAM sistema
Bulgarija, Gajana, Irakas, Iranas, Monakas, Prancūzija, Rusija, Ukraina ir kt.
BRAVIA Sync naudojimas
HDMI kabeliu prijungę fotoaparatą prie televizoriaus, kuris yra
suderinamas su BRAVIA Sync, galite valdyti fotoaparatą TV
nuotolinio valdymo pultu.
1 Prijunkite TV, kuris remia BRAVIA Sync, prie fotoaparato (125 psl.).
Yra automatiškai išrenkama reikalinga įvestis, ir TV ekrane pasirodo
fotoaparatu įrašytas vaizdas.
2 Paspauskite TV nuotolinio valdymo pulto LINK MENU
mygtuką.
valdymo mygtuką.
Link Menu parametrai
Slide show
Automatiškam vaizdų atvaizdavimui (118 psl.).
Single-image
playback
Vieno vaizdo atvaizdavimui ekrane.
Image Index
Indeksų sąrašo atvaizdavimui ekrane.
Delete
Vaizdų ištrynimo būdo išsirinkimui - vieno arba visų
vaizdų ištrynimas (123 psl.).
Pastabos
•Kai fotoaparatas yra prijungtas prie TV, naudojant HDMI kabelį, prieinami
veiksmai yra riboti.
• Šiuos veiksmus galima atlikti, naudojant tik tokį televizorių, kuris remia
BRAVIA Sync.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su TV komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
•Jeigu fotoaparatas atlieka nereikalingus veiksmus, reaguodamas į
televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
kito gamintojo televizoriaus, naudojant HDMI ryšį,
Setup meniu
nustatykite [CTRL FOR HDMI] į [Off].
127
Atvaizdavimo funkcijos naudojimas
3 Valdykite, naudodami TV nuotolinio valdymo pulto
Changing your setup
Vaizdo dydžio ir kokybės nustatymas
Image size (vaizdo dydis)
MENU mygtukas t
1 t [Image size] t
išsirinkite reikalingą dydį
[Aspect ratio]: [3:2]
DSLR-A550
L:14M
M:7.4M
S:3.5M
4592 × 3056 vaizdo elementai
3344 × 2224 vaizdo elementai
2288 × 1520 vaizdo elementų
DSLR-A500
L:12M
M:6.4M
S:3.0M
4272 × 2848 vaizdo elementai
3104 × 2072 vaizdo elementai
2128 × 1416 vaizdo elementai
[Aspect ratio]: [16:9]
DSLR-A550
L:12M
M:6.3M
S:2.9M
4592 × 2576 vaizdo elementai
3344 × 1872 vaizdo elementai
2288 × 1280 vaizdo elementų
DSLR-A500
L:10M
M:5.4M
S:2.5M
4272 × 2400 vaizdo elementų
3104 × 1744 vaizdo elementai
2128 × 1192 vaizdo elementai
Pastaba
•Kai išsirenkate RAW failą su [Quality], RAW failo vaizdo dydis atitinka L.
Šis dydis nėra atvaizduojamas LCD vaizduoklyje.
Aspect ratio (vaizdo formatas)
MENU mygtukas t
1 t [Aspect ratio] t
išsirinkite reikalingą formatą
3:2
16:9
128
Paprastas formatas.
HDTV formatas.
Quality (kokybė)
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
(RAW)
(RAW & JPEG)
(Fine)
Failo formatas: RAW (įrašymas atliekamas, naudojant
RAW suglaudinimo formatą)
Šio formato naudojimo atveju nėra atliekamas joks
vaizdo skaitmeninis apdorojimas. Išsirinkite šį formatą,
kai norite vėliau vaizdus apdoroti profesionaliems
tikslams, naudodami kompiuterį.
• Vaizdo dydis yra užfiksuotas į maksimalų.
Vaizdo dydis nėra atvaizduojamas LCD vaizduoklyje.
Failo formatas: RAW (įrašymas atliekamas, naudojant
RAW suglaudinimo formatą) + JPEG
Vienu metu yra sukuriamas RAW vaizdas ir JPEG
vaizdas. Tai yra patogu, kai yra reikalingi du vieno
vaizdo failai - atvaizdavimui JPEG failas ir montavimui
RAW failas.
• Vaizdo kokybė yra nustatyta į [Fine], o vaizdo dydis
yra nustatytas į [L].
Failo formatas: JPEG
Įrašant vaizdas yra suglaudinamas JPEG formatu.
Kadangi
(Standard) suglaudinimo apimtis yra
didesnė už
(Fine),
failo dydis yra mažesnis
už
. Tokiu būdu į vieną atminties kortelę galima
įrašyti daugiau failų, tačiau sumažėja vaizdų kokybė.
Pastaba
•Išsamesnę informaciją dėl įmanomų įrašyti vaizdų skaičiaus, kai yra
pakeista vaizdų kokybė, žiūrėkite 29 psl.
Apie RAW vaizdus
Jeigu norite atidaryti šiuo fotoaparatu įrašytą RAW failą, yra reikalinga “Image
Data Converter SR” programinė įranga, kuri yra įrašyta į CD-ROM diską (kompl.).
Šios programinės įrangos pagalba RAW failą galima atidaryti ir konvertuoti į
paprastą formatą, pavyzdžiui, JPEG arba TIFF, ir galima kartotinai sureguliuoti
baltos spalvos balansą, spalvų sotį, kontrastą ir t.t.
•RAW formato failo neįmanoma išspausdinti, naudojant spausdintuvą,
kuris yra suderinamas su DPOF (spausdinimas) funkcija arba su PictBridge.
•RAW formato vaizdams neįmanoma nustatyti [Auto HDR].
129
Nustatymų keitimas
(Standard)
1 t [Quality] t išsirinkite
Įrašymo į atminties kortelę metodo
nustatymas
Vaizdų failų numeravimo metodo išsirinkimas
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
2 t [File number] t išsirinkite
Series
Fotoaparatas neatstato numeracijos ir eilės tvarka
priskiria failams numerius iki “9999”.
Reset
Fotoaparatas toliau nurodytais atvejais atstato
numeraciją ir failams priskiria numerius nuo “0001”.
Kai įrašymo aplanke yra failai, yra priskiriamas failo
numeris, kuris vienu vienetu viršija jau esantį didžiausią
numerį.
– Kai yra pakeistas aplanko formatas.
– Kai iš aplanko yra ištrinti visi vaizdai.
– Kai yra pakeista atminties kortelė.
– Kai atminties kortelė yra formatuota.
Aplanko pavadinimo formato išsirinkimas
Įrašomi vaizdai yra automatiškai išsaugomi atminties kortelės DCIM
aplanke sukurtuose aplankuose.
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
2 t [Folder name] t išsirinkite
Standard form
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko
numeris + MSDCF.
Pavyzdys: 100MSDCF
Date form
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko
numeris + Y (paskutinis skaičius)/MM/DD.
Pavyzdys: 10090405 (aplanko pavadinimas: 100, data:
04/05/2009)
130
Naujo aplanko sukūrimas
Atminties kortelėje galite sukurti aplanką, kad jame būtų išsaugomi
įrašomi vaizdai.
Naujo aplanko numeris bus vienu vienetu didesnis už jau esančio
aplanko numerį, ir šis aplankas bus nustatytas įrašymo aplanku.
MENU mygtukas t
2 t [New Folder]
Įrašymo aplanko išsirinkimas
Jeigu yra išrinktas standartinės formos aplankas ir yra du arba keli
aplankai, galite išsirinkti įrašymo aplanką, kuriame norite išsaugoti
įrašomus vaizdus.
MENU mygtukas t
reikalingą aplanką
2 t [Select folder] t išsirinkite
Pastaba
•Neįmanoma išsirinkti aplanko, kai yra išrinktas nustatymas [Date form].
Įsidėmėkite - formatavimo metu iš atminties kortelės yra
negrąžinamai ištrinami visi duomenys, įskaitant apsaugomus
vaizdus.
MENU mygtukas t
1 t [Format] t [OK]
Pastabos
• Formatavimo metu šviečia prieigos indikatorius. Neišimkite atminties
kortelės, kol šviečia šis indikatorius.
• Atminties kortelę formatuokite, naudodami fotoaparatą. Jeigu ją formatuosite,
naudodami kompiuterį, įmanoma, atminties kortelės nebus galima naudoti su
fotoaparatu priklausomai nuo naudojamo formato tipo.
• Priklausomai nuo atminties kortelės formatavimas gali trukti kelias minutes.
131
Nustatymų keitimas
Atminties kortelės formatavimas
Triukšmų sumažinimo nustatymo
keitimas
Triukšmų sumažinimo išjungimas, kai yra
atliekamas įrašymas, naudojant ilgą
eksponavimą
Jeigu užrakto greitį nustatote į sekundę arba daugiau (įrašymas,
naudojant ilgą eksponavimą), triukšmų sumažinimo funkcija yra
naudojama tiek ilgai, kiek ilgai yra atidarytas užraktas.
Ši funkcija sumažina grūdėtus triukšmus, kurie yra būdingi ilgam
eksponavimui. Kol yra atliekamas triukšmų sumažinimas, yra
atvaizduojamas pranešimas, ir neįmanoma įrašyti vaizdų.
Išsirinkite [On], kad pirmenybė būtų priskirta vaizdų kokybei.
Išsirinkite [Off], kad pirmenybė būtų priskirta vaizdų įrašymo greičiui.
MENU mygtukas t
2 t [Long exp.NR] t [Off]
Pastabos
•Triukšmų sumažinimas nėra atliekamas nepertraukiamo įrašymo veiksenos
arba nepertraukiamo įrašymo su nustumta ekspozicija veiksenos naudojimo
atveju net tada, jeigu yra nustatyta [On].
•Kai ekspozicijos veiksena yra nustatyta į AUTO arba aplinkos išsirinkimą,
triukšmų sumažinimo išjungti neįmanoma.
Triukšmų sumažinimo nustatymas, kai yra
aukštas ISO jautrumas
Atliekant įrašymą, kai ISO yra nustatytas į 1600 arba aukštesnį,
fotoaparatas sumažina triukšmus, kurie tampa daugiau pastebimi,
kai jautrumas yra labai aukštas.
Išsirinkite [High], kad pirmenybė būtų priskirta vaizdų kokybei.
Išsirinkite [Normal], kad pirmenybė būtų priskirta vaizdų įrašymo greičiui.
MENU mygtukas t
2 t [High ISO NR] t [Normal]
Pastaba
• [Normal] yra automatiškai išrenkamas, kai yra naudojamas
nepertraukiamas įrašymas arba nepertraukiamas įrašymas su nustumta
ekspozicija net tada, jeigu yra nustatytas [High].
132
AEL mygtuko funkcijos keitimas
AEL mygtuko valdymo būdo keitimas
AEL mygtukui galima išsirinkti vieną iš šių dviejų funkcijų:
– Fiksuotos ekspozicijos reikšmės išsaugojimas, paspaudžiant
AEL mygtuką, kol laikote mygtuką paspaustą ([AEL hold]).
– Fiksuotos ekspozicijos reikšmės išsaugojimas, paspaudžiant
AEL mygtuką, kol dar kartą paspaudžiate ([AEL toggle]).
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
1 t [AEL button] t išsirinkite
Pastabos
•Kol ekspozicijos reikšmė yra užfiksuota, LCD vaizduoklyje ir vaizdo
ieškiklyje yra atvaizduojama . Neatstatykite jo.
•“Hold” ir “Toggle” nustatymai rankinės ekspozicijos veiksenos naudojimo
metu įtakoja rankinį nustūmimą (68 psl.).
Nustatymų keitimas
133
Kitų nustatymų keitimas
Veiksmų garso signalo įjungimas/išjungimas
Galite išsirinkti, kad būtų atkuriamas garso signalas, kai yra
užrakinamas užraktas, laikmatis skaičiuoja atgal laiką ir t.t.
MENU mygtukas t
2 t [Audio signalas] t
išsirinkite reikalingą nustatymą
Pagalbos vedlio išjungimas
Galite išjungti pagalbos vedlį, kuris yra atvaizduojamas fotoaparato
naudojimo metu. Tai yra patogu, kai norite veiksmus atlikti greitai.
MENU mygtukas t
1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Trukmės, po kurios fotoaparatas persijungia į
elektros taupymo būseną, nustatymas
Live View (LV) ir vaizdo ieškiklio (OVF) veiksenai galite nustatyti
skirtingas fotoaparato perjungimo į elektros taupymo būseną
(Power save) trukmes. Jeigu užrakto mygtuką paspaudžiate iki
pusės, fotoaparatas persijungia į įrašymo būseną.
MENU mygtukas t
1 t [Power Save (LV)] arba
[Power Save (OVF)] t išsirinkite reikalingą trukmę
Pastaba
•Nepriklausomai nuo šio parametro nustatymo fotoaparatas persijungs į
elektros taupymo būseną po 30 minučių, kai fotoaparatas yra prijungtas prie
TV arba vaizdų serijos įrašymo veiksena yra nustatyta į (Remote
Commander).
Kalbos išsirinkimas
MENU mygtukas t
kalbą
134
1t[
Language] t išsirinkite
LCD vaizduoklio nustatymas
LCD vaizduoklio šviesumo nustatymas rankiniu
būdu
Naudojant šviesos jutiklį (36 psl.) LCD vaizduoklio šviesumas yra
automatiškai sureguliuojamas atitinkamai aplinkiniam apšvietimui.
Galite rankiniu būdu nustatyti LCD vaizduoklio šviesumą.
MENU mygtukas t
1 t [LCD brightness] t
[Manual] t išsirinkite reikalingą nustatymą
Pastabos
•Kai šis parametras yra nustatytas į [Auto], neuždenkite šviesos jutiklio ranka
arba daiktu.
• Kai fotoaparato maitinimui naudojate AC-PW10AM kintamosios srovės
adapterį (parduodamas atskirai), LCD vaizduoklio šviesumas visada yra
nustatomas į šviesiausią, net jeigu yra išrinktas [Auto].
Galite įrašytą vaizdą peržiūrėti LCD vaizduoklyje iš karto po įrašymo.
Galite keisti jo atvaizdavimo trukmę.
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
1 t [Auto review] t išsirinkite
Pastaba
•Automatinės peržiūros metu vaizdas nėra atvaizduojamas vertikaliai,
net jeigu [PlaybackDisplay] yra nustatytas į [Auto rotate] (115 psl.).
135
Nustatymų keitimas
Ką tik įrašyto vaizdo atvaizdavimo trukmės
nustatymas (automatinė peržiūra)
LCD vaizduoklio palikimas įjungtu, kol žiūrite į
vaizdo ieškiklį
Kai LIVE VIEW/OVF jungiklis yra nustatytas į “OVF”, LCD vaizduoklis
yra išjungtas, kai žiūrite į vaizdo ieškiklį.
Pradžioje yra nustatyta, kad žiūrėjimo į vaizdo ieškiklį metu LCD
vaizduoklis būtų išjungtas, kad akumuliatorius lėčiau išsikrautų.
Jeigu norite, kad LCD vaizduoklis liktų įjungtas, kol žiūrite į vaizdo
ieškiklį, išsirinkite [Off].
MENU mygtukas t
1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Linijų tinklelio įjungimas/išjungimas
Galite išsirinkti, kad rankinio fokuso patikrinimo veiksenos
naudojimo metu būtų atvaizduojamas linijų tinklelis (85 psl.).
MENU mygtukas t
reikalingą nustatymą
136
1 t [Grid Line] t išsirinkite
Fotoaparato versijos patikrinimas
Versijos atvaizdavimas
Yra atvaizduojama fotoaparato versija. Patikrinkite versiją, kai tampa
prieinamas programinės įrangos atnaujinimas.
MENU mygtukas t
3 t [Version]
Pastaba
•Atnaujinti galima tik tada, kai akumuliatoriaus likęs krūvis yra
(likusio krūvio indikacijos trys padalos) arba daugiau.
Rekomenduojama naudoti pakankamai įkrautą akumuliatorių arba
AC-PW10AM kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai).
Nustatymų keitimas
137
Nustatymų grąžinimas į pradinę padėtį
Galite atstatyti pagrindines fotoaparato funkcijas.
MENU mygtukas t
3 t [Reset default] t [OK]
Lentelėje yra nurodyti parametrai, kurių nustatymus galima grąžinti į
pradinę padėtį.
Parametras
Pradinis nustatymas
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas)
(93 psl.)
±0.0
Recording information display (įrašymo informacijos
parodymai) (73 psl.)
Graphic Display
Playback display (atvaizdavimo parodymai) (115 psl.)
Single-image screen
(su įrašymo informacija)
Drive mode (vaizdų serijos įrašymas) (108 psl.)
Single-shot adv.
Flash mode (blykstės veiksena) (88 psl.)
Fill-flash (skiriasi priklausomai
nuo to, ar yra ištraukta
integruota blykstė)
Autofocus mode (automatinio fokusavimosi veiksena)
(82 psl.)
AF-A
AF area (AF zona) (83 psl.)
Wide
Face Detection (veido nustatymas) (52 psl.)
On
Smile Shutter (šypsenos nustatymo užraktas) (113 psl.)
Off
ISO (103 psl.)
AUTO
Metering mode (eksponometrijos veiksena) (97 psl.)
Multi segment
Flash compens. (blykstės kompensavimas) (95 psl.)
±0.0
White balance (baltos spalvos balansas) (104 psl.)
AWB (Auto white balance)
ColorTemperature/Color filter (spalvų temperatūra/
spalvų filtras) (105 psl.)
5500K, Color filter 0
Custom white balance (pritaikomas baltos spalvos
balansas) (106 psl.)
5500K
DRO/Auto HDR (98 psl.)
DRO Auto
Creative Style (kūrybinis stilius) (101 psl.)
Standard
Įrašymo meniu
Parametras
Pradinis nustatymas
Image size (vaizdo dydis) (128 psl.)
L:14M (DSLR-A550)/L:12M (DSLR-A500)
Aspect ratio (vaizdo formatas) (129 psl.)
3:2
Quality (kokybė) (129 psl.)
Fine
Flash control (blykstės valdymas) (96 psl.)
ADI flash
138
Parametras
Pradinis nustatymas
AF illuminator (AF apšvietimas) (90 psl.)
Auto
SteadyShot (48 psl.)
On
Color Space (spalvų erdvė) (102 psl.)
sRGB
Long exp.NR (triukšmų sumažinimas ilgo
eksponavimo metu) (132 psl.)
On
High ISO NR (triukšmų sumažinimas,
kai yra aukštas ISO) (132 psl.)
Normal
Pritaikomas meniu
Parametras
Pradinis nustatymas
Eye-Start AF (akimi aktyvuojamas AF) (71 psl.)
On
AEL button (AEL mygtukas) (133 psl.)
AEL hold
Red eye reduc. (raudonų akių efekto sumažinimas) (90 psl.) Off
Auto review (automatinė peržiūra) (135 psl.)
2 sec
Auto off w/ VF (LCD ekrano išjungimas, kai yra naudojamas vaizdo ieškiklis) (136 psl.)
On
Grid Line (linijų tinklelis) (136 psl.)
On
Atvaizdavimo meniu
Parametras
Pradinis nustatymas
Slide show – Interval (skaidrių rodymas - intervalas)
(118 psl.)
3 sec
Slide show – Repeat (skaidrių rodymas - kartojimas)
(118 psl.)
Off
PlaybackDisplay (atvaizdavimo parodymai) (115 psl.)
Auto rotate
Nustatymų keitimas
Specify Printing – Date imprint (spausdinimo nustatymas - Off
datos spausdinimas) (153 psl.)
Nustatymų meniu
Parametras
Pradinis nustatymas
LCD brightness (LCD vaizduoklio šviesumas) (135 psl.)
Auto
Power Save (LV) (elektros taupymas) (134 psl.)
20 sec
Power Save (OVF) (elektros taupymas) (134 psl.)
10 sec
CTRL FOR HDMI (HDMI valdymas) (127 psl.)
On
Help Guide disp. (pagalbos vedlys) (134 psl.)
On
File number (failų numeravimas) (130 psl.)
Series
Folder name (aplanko pavadinimas) (130 psl.)
Standard form
USB connection (USB ryšys) (141, 154 psl.)
Mass Storage
Audio signalas (veiksmų garso signalas) (134 psl.)
On
139
Viewing images on a computer
Kompiuterio naudojimas
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip vaizdus iš atminties kortelės
galima perkopijuoti į kompiuterį, kuris yra prijungtas USB kabeliu.
Rekomenduojama kompiuterio terpė
Toliau minėta terpė yra rekomenduojama prie fotoaparato
prijungiamam kompiuteriui, kad būtų galima importuoti vaizdus.
x Windows
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2
• Veiksmai nėra garantuojami, kai yra naudojama terpė, kuri yra
minėtų operacinių sistemų atnaujinimas, arba daugkartinio
paleidimo terpė.
*1 Nėra remiama 64 bitų ir Starter (Edition) versija.
*2 Nėra remiama Starter (Edition) versija.
USB lizdas: užtikrintas kaip standartinis
x Macintosh
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Mac OS X v10.3/Mac OS X
v10.4/Mac OS X v10.5
USB lizdas: užtikrintas kaip standartinis
Pastabos dėl fotoaparato prijungimo prie kompiuterio
•Veiksmų teisingas atlikimas nėra garantuojamas, naudojant visas aukščiau
minėtas terpes.
•Jeigu prie vieno kompiuterio vienu metu yra prijunti du arba daugiau USB
įrenginių, kai kurie įrenginiai, įskaitant šį fotoaparatą, gali neveikti
priklausomai nuo naudojamų USB įrenginių tipų.
•Veiksmai nėra garantuojami, kai yra naudojamas USB šakotuvas arba
prailginimo kabelis.
•Jeigu fotoaparatą prijungiate, naudodami USB sąsają, kuri yra suderinama
su Hi-Speed USB (suderinama su USB 2.0), galite naudoti patobulintą
duomenų perdavimą (didelio greičio perdavimas), nes šis fotoaparatas yra
suderinamas su Hi-Speed USB (suderinamas su USB 2.0).
•Kai kompiuteris įsijungia iš parengties būsenos arba miego būsenos,
įmanoma, ryšys tarp fotoaparato ir kompiuterio neatsinaujins iš karto.
140
1 žingsnis Fotoaparato prijungimas prie
kompiuterio
1 Įdėkite į fotoaparatą atminties kortelę, į kurią yra įrašyti
vaizdai.
2 Atminties kortelės jungikliu išsirinkite atminties
kortelės, iš kurios kopijuosite vaizdus, tipą.
3 Įdėkite į fotoaparatą pakankamai įkrautą akumuliatorių
arba naudodami kintamosios srovės adapterį
(parduodamas atskirai) prijunkite fotoaparatą prie
elektros lizdo.
• Jeigu vaizdus kopijuojate į kompiuterį, naudodami nepakankamai
įkrautą akumuliatorių, įmanoma, kopijavimas nebus sėkmingas arba
vaizdų duomenys bus sugadinti, jeigu akumuliatorius išsikraus
kopijavimo proceso metu.
4 Įjunkite fotoaparatą ir kompiuterį.
5 Įsitikinkite, kad
6 Prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio.
Darbalaukyje pasirodo AutoPlay
vedlys.
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
2 meniu [USB connection] yra
nustatytas į [Mass Storage].
1 prie USB lizdo
USB kabelis
2 prie USB
lizdo
141
2 žingsnis Vaizdų kopijavimas į kompiuterį
Windows
Šiame skirsnyje yra aprašytas pavyzdys, kai vaizdai yra kopijuojami
į “Documents” (naudojant Windows XP: “My Documents”) aplanką.
Kai naudojate komplektuojamą “PMB” programinę įrangą,
galite lengvai perkopijuoti vaizdus (147 psl.).
1 Spragtelkite [Open folder to
view files] (naudojant
Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), kai
darbalaukyje automatiškai
pasirodo vedlys.
• Kai vedlys nepasirodo, spragtelkite
[Computer] (naudojant Windows
XP: [My Computer]) t
[Removable Disk].
2 Du kartus spragtelkite [DCIM].
3 Du kartus spragtelkite
aplanką, kuriame yra
išsaugoti vaizdų failai,
kuriuos norite perkopijuoti.
Po to pelės dešiniuoju
klavišu spragtelkite vaizdo
failą, kad atsidarytų meniu,
po to spragtelkite [Copy].
• Dėl vaizdų failų išsaugojimo vietų
žiūrėkite 145 psl.
142
4 Du kartus spragtelkite
[Documents] aplanką. Po to
pelės dešiniuoju klavišu
spragtelkite “Documents”
lange, kad atsidarytų meniu,
po to spragtelkite [Paste].
Macintosh
1 Du kartus spragtelkite ką tik atpažintą piktogramą t
[DCIM] t aplanką, kuriame yra išsaugoti vaizdai,
kuriuos norite perkopijuoti.
2 Pertempkite ir užmeskite vaizdų failus ant standžiojo
disko piktogramos.
Vaizdų failai yra perkopijuojami į standųjį diską.
143
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
Vaizdų failai yra perkopijuojami į
“Documents” aplanką.
• Jeigu vaizdų išsaugojimo aplanke
jau yra vaizdas, turintis tokį pat
pavadinimą, pasirodo perrašymo
patvirtinimo pranešimas.
Jeigu ant esančio vaizdo perrašysite naują, ankstesnio failo duomenys bus ištrinti. Norėdami vaizdo
failą perkopijuoti į kompiuterį
neperrašydami senojo failo
pakeiskite failo pavadinimą ir po to
jį perkopijuokite. Įsidėmėkite - jeigu
pakeisite failo pavadinimą,
įmanoma, nebegalėsite vaizdo
atvaizduoti šiuo fotoaparatu
(145 psl.).
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant kompiuterį
Windows
1 Spragtelkite [Start] t [Documents] (naudojant Windows XP:
[My Documents]).
•Kad būtų galima atvaizduoti RAW vaizdus, yra reikalinga komplektuojama
“Image Data Converter SR” programinė įranga (150 psl.).
2 Du
kartus spragtelkite reikalingą vaizdo failą.
Vaizdas yra atvaizduojamas.
Macintosh
Du kartus spragtelkite standžiojo disko piktogramą t reikalingą
vaizdo failą, kad jį atidarytumėte.
USB ryšio atšaukimas
Atlikite toliau minėtą procedūrą, kai naudojate Windows arba
Macintosh operacinę sistemą, prieš:
• atjungiate USB kabelį;
• išimate atminties kortelę;
• išjungiate fotoaparatą.
x Windows
Užduočių skydelyje du kartus spragtelkite , po to spragtelkite
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Patvirtinimo lange
patvirtinkite įrenginį, po to spragtelkite [OK].
Įrenginys yra atjungtas.
x Macintosh
Pertempkite ir užmeskite diskasukio arba atminties
kortelės piktogramą ant “Trash” piktogramos.
Fotoaparatas yra atjungtas nuo kompiuterio.
144
Vaizdų failų išsaugojimo vietos ir failų
pavadinimai
Šiuo fotoaparatu įrašyti vaizdų failai atminties kortelėje yra
sutvarkomi kaip aplankai.
Pavyzdys: aplankų atvaizdavimas, naudojant Windows Vista operacinę sistemą
Kompiuteryje išsaugotų vaizdų kopijavimas į
atminties kortelę ir jų atvaizdavimas
Šiame skirsnyje yra aprašyta procedūra, kaip pavyzdį naudojant
Windows operacinės sistemos kompiuterį. 1 žingsnis nėra
reikalingas, jeigu failo pavadinimas nėra pakeistas.
Kai naudojate komplektuojamą “PMB” programinę įrangą,
galite lengvai perkopijuoti vaizdus (147 psl.).
145
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
AAplankai, kuriuose yra šiuo fotoaparatu
įrašyti vaizdų duomenys. (Pirmi trys
skaičiai pažymi aplanko numerį.)
BGalite aplankui priskirti pavadinimą,
naudodami datos formatą (130 psl.).
• Įrašymui/atvaizdavimui neįmanoma
naudoti “MISC” aplanko.
•Vaizdų failai yra numeruojami taip.
ssss (failo numeris) gali būti bet kuris
skaičius nuo 0001 iki 9999. RAW
duomenų failo ir jo atitinkamo JPEG failo
pavadinimo skaičių dalis yra vienoda.
– JPEG failas: DSC0ssss.JPG
– JPEG failas (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW duomenų failas (išskyrus Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– RAW duomenų failas (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
•Priklausomai nuo kompiuterio failo
išplėtimas, įmanoma, nebus
atvaizduojamas.
1 Pelės dešiniuoju klavišu
spragtelkite vaizdo failą,
po to spragtelkite [Rename].
Pakeiskite failo pavadinimą į
“DSC0ssss”.
• ssss dalyje įveskite skaičių nuo
0001 iki 9999.
• Jeigu pasirodo perrašymo
patvirtinimo pranešimas, įveskite kitą
skaičių.
• Priklausomai nuo kompiuterio
nustatymų gali būti atvaizduotas ir
failo išplėtimas. Vaizdų failų
išplėtimas yra JPG. Nekeiskite jo.
2 Perkopijuokite vaizdo failą į
atminties kortelės aplanką,
atlikdami nurodytus veiksmus.
1 Pelės dešiniuoju klavišu spragtelkite
vaizdo failą, po to spragtelkite [Copy].
2 [Computer] aplanke du kartus
spragtelkite [Removable Disk]
(naudodami Windows XP:
[My Computer]).
3 [DCIM] aplanke pelės dešiniuoju
klavišu spragtelkite [sssMSDCF],
po to spragtelkite [Paste].
• sss pažymi bet kurį skaičių nuo
100 iki 999.
Pastabos
• Priklausomai nuo vaizdo dydžio, įmanoma, kai kurių vaizdų atvaizduoti
nebus galima.
• Jeigu vaizdo failas yra apdorotas, naudojant kompiuterį, arba yra įrašytas,
naudojant kitą fotoaparato modelį, jo atvaizdavimas šiuo fotoaparatu nėra
garantuojamas.
•Jeigu nėra aplankų, iš pradžių fotoaparatu sukurkite aplanką (131 psl.),
po to perkopijuokite vaizdo failą.
146
Programinės įrangos naudojimas
Kad su fotoaparatu įrašytais vaizdas būtų galima atlikti skirtingus
veiksmus, yra komplektuojama toliau nurodyta programinė įranga:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
“PMB” (Picture Motion Browser)
Pastaba
•“PMB” nėra suderinama su Macintosh operacinės sistemos kompiuteriais.
Rekomenduojama kompiuterio terpė
x Windows
Rekomenduojama kompiuterio terpė, kad būtų galima naudoti
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”
Operacinė sistema ( iš anksto įdiegta): Microsoft Windows XP*1
SP3/Windows Vista*2 SP2
*1 Nėra remiama 64 bitų ir Starter (Edition) versija.
*2 Nėra remiama Starter (Edition) versija.
Procesorius/atmintis: yra rekomenduojamas Pentium 4 arba
greitesnis procesorius, rekomenduojama RAM 1 GB arba daugiau
atminties
Ekranas: 1024 × 768 arba daugiau taškų
147
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
Rekomenduojama kompiuterio terpė, kad būtų galima naudoti “PMB”
Operacinė sistema ( iš anksto įdiegta): Microsoft Windows XP*1
SP3/Windows Vista*2 SP2
*1 Nėra remiama 64 bitų ir Starter (Edition) versija. Kad būtų galima
įrašyti diską, yra reikalinga Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0 arba naujesnė versija. Kad galėtumėte
parsisiųsti IMAPI įdiegimo failą, yra reikalinga prieiga prie
interneto.
*2 Nėra remiama Starter (Edition) versija.
Procesorius/atmintis: Pentium III 500 MHz arba greitesnis
procesorius, RAM 256 MB arba daugiau atminties
(rekomenduojamas: Pentium III 800 MHz arba greitesnis
procesorius ir RAM 512 MB arba daugiau atminties)
Standusis diskas: įdiegimui reikalinga laisva disko talpa - 500 MB
arba daugiau
Ekranas: 1024 × 768 arba daugiau taškų
x Macintosh
Rekomenduojama kompiuterio terpė, kad būtų galima naudoti
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”
Operacinė sistema (iš anksto įdiegta): Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5
Procesorius: Power PC G4/G5 serija (yra rekomenduojamas 1,0 GHz
arba greitesnis)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo arba greitesnis
Atmintis: yra rekomenduojama 1 GB arba daugiau
Ekranas: 1024 × 768 arba daugiau taškų
Programinės įrangos įdiegimas
x Windows
• Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite kompiuterį ir į
CD-ROM diskasukį įdėkite
CD-ROM (kompl.).
Atsidaro įdiegimo meniu.
• Jeigu jis neatsidaro, du kartus
spragtelkite [Computer] (naudojant
Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• Jeigu naudojate Windows Vista,
įmanoma, pasirodys AutoPlay
vedlys. Išsirinkite “Run Install.exe”
ir atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad įdiegtumėte.
2 Spragtelkite [Install].
• Įsitikinkite, kad yra pažymėtas “Sony Image Data Suite” ir “Sony
Picture Utility”, ir atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
148
3 Užbaigę įdiegimą išimkite CD-ROM.
Toliau nurodyta programinė įranga yra įdiegta, ir darbalaukyje
pasirodo šaukiniai.
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
“PMB”
“PMB Guide”
x Macintosh
• Įsiregistruokite į sistemą administratoriaus teisėmis.
1 Įjunkite Macintosh operacinės sistemos kompiuterį ir į
CD-ROM diskasukį įdėkite CD-ROM (kompl.).
2 Du kartus spragtelkite CD-ROM piktogramą.
3 Užmeskite ant standžiojo disko piktogramos [MAC]
aplanke esantį [IDS_INST.pkg] failą.
išsaugojimui išrinktame aplanke.
• Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad baigtumėte įdiegimą.
Pastaba
•Kai pasirodo kartotinio paleidimo patvirtinimo pranešimas, kartotinai
paleiskite kompiuterį, atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.
149
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
4 Du kartus spragtelkite [IDS_INST.pkg] failą, kuris yra
“Image Data Converter SR” naudojimas
Pastaba
•Jeigu vaizdą išsaugote kaip RAW duomenis, jis yra išsaugomas ARW2.1
formatu.
Naudodami “Image Data Converter SR” galite:
• montuoti RAW formatu įrašytus vaizdus, naudodami skirtingus
koregavimo metodus, pavyzdžiui, pereinamų atspalvių kreivę ir
ryškumą;
• sureguliuoti vaizdų baltos spalvos balansą, ekspoziciją, kūrybinį
stilių ir kt.;
• išsaugoti kompiuteriu atvaizduotus ir montuotus vaizdus.
Galite vaizdą išsaugoti kaip RAW duomenis arba jį išsaugoti
paprastu failų formatu.
• Išsamesnę informaciją dėl “Image Data Converter SR” žiūrėkite
pagalbos faile.
Norėdami aktyvuoti pagalbą spragtelkite [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter
SR Ver.3].
“Image Data Lightbox SR” naudojimas
Naudodami “Image Data Lightbox SR” galite:
• atvaizduoti ir palyginti šiuo fotoaparatu įrašytus RAW/JPEG vaizdus;
• įvertinti vaizdus pagal penkių balų sistemą;
• priskirti spalvotą žymėjimą ir t.t.;
• atvaizduoti vaizdą ir sureguliuoti jį, naudodami “Image Data
Converter SR”.
• Išsamesnę informaciją dėl “Image Data Lightbox SR” žiūrėkite
pagalbos faile.
Norėdami aktyvuoti pagalbą spragtelkite [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
150
“PMB” naudojimas
Pastaba
•“PMB” nėra suderinama su Macintosh operacine sistema.
Naudodami “PMB” galite:
• fotoaparatu įrašytus vaizdus
importuoti ir atvaizduoti kompiuterio
ekrane;
• kompiuteryje sutvarkyti ir
atvaizduoti vaizdus kalendoriuje
pagal jų įrašymo datą;
• retušuoti (raudonų akių efekto
sumažinimas ir t.t.), išspausdinti ir
siųsti vaizdus kaip el. laiško priedą,
keisti įrašymo datą ir t.t.;
• išspausdinti arba išsaugoti vaizdus su uždėta data;
• įrašyti duomenų diską, naudodami CD arba DVD įrašantį diskasukį.
• Išsamesnę informaciją dėl “PMB” žiūrėkite “PMB Guide” instrukcijoje.
Pastaba
•Kai pirmą kartą aktyvuojate “PMB”, ekrane pasirodo informacijos įrankio
patvirtinimo pranešimas. Išsirinkite [Start]. Ši funkcija informuoja apie
naujienas, pavyzdžiui, programinės įrangos atnaujinimą. Vėliau nustatymą
galite pakeisti.
151
Vaizdų atvaizdavimas, naudojant
Norėdami atvaizduoti “PMB Guide” instrukciją darbalaukyje du
kartus spragtelkite
(PMB Guide) šaukinį. Jeigu norite naudoti
pagrindinį meniu, spragtelkite [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Printing images
DPOF komandos priskyrimas
Prieš vaizdų spausdinimą fotoateljė arba savo spausdintuvu
naudodami fotoaparatą galite nurodyti vaizdus, kuriuos norite
spausdinti, ir spaudinių skaičių. Atlikite toliau nurodytą procedūrą.
DPOF komanda yra išsaugoma po vaizdų išspausdinimo.
Rekomenduojama po spausdinimo šią komandą atšaukti.
DPOF komandos priskyrimas/atšaukimas
nustatytiems vaizdams
1 MENU mygtukas t
1 t [Specify Printing] t
[DPOF setup] t [Marked images] t [OK]
2 Valdymo svirtelės b/B pagalba išsirinkite vaizdą.
3 Valdymo svirtelės centro pagalba išsirinkite spaudinių
skaičių.
• Norėdami atšaukti DPOF komandą nustatykite skaičių į “0”.
4 Paspauskite MENU mygtuką.
5 Valdymo svirtelės v pagalba išsirinkite [OK], po to
paspauskite valdymo svirtelės centrą.
Pastabos
•RAW duomenų failams DPOF komandos priskirti neįmanoma.
•Galite nustatyti bet kurį skaičių iki 9.
152
Datos uždėjimas ant vaizdo
Kai spausdinate vaizdus, galite juos išspausdinti su uždėta data.
Datos pozicija (vaizde arba už jo ribų, ženklų dydis ir t.t.) priklauso
nuo spausdintuvo.
MENU mygtukas t
1 t [Specify Printing] t
[Date imprint] t [On]
Pastaba
• Priklausomai nuo spausdintuvo ši funkcija gali nebūti prieinama.
Vaizdų spausdinimas
153
Vaizdų spausdinimas, prijungus
fotoaparatą prie spausdintuvo,
kuris yra suderinamas su PictBridge
Net jeigu neturite kompiuterio, šiuo fotoaparatu
įrašytus vaizdus galite išspausdinti, fotoaparatą
tiesiogiai prijungę prie spausdintuvo, kuris yra
suderinamas su PictBridge. “PictBridge”
pagrinde yra CIPA standartas. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Pastaba
•Neįmanoma išspausdinti RAW vaizdų.
1 žingsnis Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
Pastaba
•Rekomenduojama naudoti kintamosios srovės adapterį, kad spausdinimo
metu išvengtumėte maitinimo tiekimo pertraukimo.
1 MENU mygtukas t
2 t [USB connection] t [PTP]
2 Išjunkite fotoaparatą ir atminties kortelės jungiklio
pagalba išsirinkite atminties kortelę, kurioje
išsaugotus vaizdus norite išspausdinti.
3 Prijunkite fotoaparatą prie
spausdintuvo.
1 prie USB
lizdo
USB kabelis
2 prie USB
lizdo
154
4 Įjunkite fotoaparatą ir spausdintuvą.
Pasirodo vaizdų, kuriuos spausdinti, išsirinkimo langas.
2 žingsnis Spausdinimas
1 Valdymo svirtelės b/B pagalba išsirinkite vaizdą,
kurį norite išspausdinti, po to paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
• Norėdami atšaukti dar kartą paspauskite centrą.
2 Meniu išsirinkite [OK], po to paspauskite valdymo
svirtelės centrą.
Vaizdas yra spausdinamas.
• Kai ekrane pasirodo pranešimas, nurodantis, kad spausdinimas yra
baigtas, paspauskite valdymo svirtelės centrą.
3 Pakartokite 1 ir 2 veiksmą, jeigu norite išspausdinti
kitus vaizdus.
155
Vaizdų spausdinimas
Spausdinimo atšaukimas
Spausdinimas bus atšauktas, jeigu spausdinimo metu paspausite
valdymo svirtelės centrą. Atjunkite USB kabelį arba išjunkite
fotoaparatą. Jeigu norite išspausdinti dar kartą, atlikite anksčiau
minėtą procedūrą (1 ir 2 žingsniai).
Others
Techniniai
duomenys
[Apdulkėjimo išvengimo
funkcija]
Sistema
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas
Skaitmeninis vieno
objektyvo veidrodinis
fotoaparatas su
integruota blykste ir
keičiamais objektyvais
Objektyvas Visi α objektyvai
[Vaizdo jutiklis]
Vaizdo formatas
DSLR-A550
23,4×15,6 mm (APS-C
formatas) CMOS vaizdo
jutiklis
DSLR-A500
23,5×15,6 mm (APS-C
formatas) CMOS vaizdo
jutiklis
Bendras vaizdo jutiklio vaizdo
elementų skaičius
DSLR-A550
Apyt. 14 600 000 vaizdo
elementų
DSLR-A500
Apyt. 12 900 000 vaizdo
elementų
Fotoaparato efektyvių vaizdo
elementų skaičius
DSLR-A550
Apyt. 14 200 000 vaizdo
elementų
DSLR-A500
Apyt. 12 300 000 vaizdo
elementų
[SteadyShot]
Sistema
156
Vaizdo jutiklisstabilizavimo
mechanizmas
Žemųjų dažnių filtras ir
vaizdo jutikliostabilizavimo
mechanizmas yra
padengtas antistatine
danga
[Automatinio fokuso sistema]
Sistema
TTL fazės nustatymo
sistema, CCD linijiniai
jutikliai (9 taškai,
8 linijos su centriniu
kryžminiu jutikliu)
Jautrumo diapazonas
nuo 0 iki 18 EV (prie ISO
100 konversijos)
AF apšvietimas
Apyt. nuo 1 iki 5 m
[Rankinis fokuso patikrinimas]
Vaizdo formatas
Vaizdo jutiklis įrašymui
Matomumas
100%
[Live View]
Tipas
Penkiaveidrodinis
pakrypimo
mechanizmas
Vaizdo formatas
Live View ekskliuzyvus
vaizdo jutiklis
Eksponometrijos būdas
1200 zonų įvertinanti
eksponometrija
Eksponometrijos diapazonas
nuo 1 iki 17 EV (Multi
segment, Center
weighted, Spot) (prie
ISO 100 konversijos,
naudojant F1,4
objektyvą)
Matomumas
90%
[Vaizdo ieškiklis]
Tipas
Fiksuoto akių lygio
veidrodinė penta-Dach
pentaprizmė
Matomumas
95%
Padidinimas
0,80 × 50 mm
objektyvas, nustatytas į
begalybę, –1 m–1
(dioptrija)
Atstumas nuo okuliaro iki akies
Apytiksliai 19 mm nuo
vaizdo ieškiklio, 15 mm
nuo vaizdo ieškiklio
dangtelio rėmo prie –
1 m–1
Dioptrijos sureguliavimas
nuo –2,5 iki +1,0 m–1
[Ekspozicijos valdymas]
[Užraktas]
Tipas
Elektroniškai valdomas,
vertikaliai skersinis,
židinio plokštės tipo
Greičio diapazonas
nuo 1/4000 iki 30 sekundžių, ilgas eksponavimas, (1/3 EV žingsnis)
Blykstės sinchronizavimo greitis
1/160 sekundės
[Integruota blykstė]
Blykstės galios skaičius
GN 12
(metrais prie ISO 100)
Įkrovimo trukmė
Apyt. 4 sekundės
Blykstės veikimo radiusas
Padengia 18 mm
objektyvo matomumą
18 mm (židinio nuotolis,
kuris yra nurodytas ant
objektyvo)
Blykstės kompensavimas
±2,0 EV (1/3 EV žingsnis)
[Įrašymo laikmena]
“Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
SD atminties kortelė,
SDHC atminties kortelė
[LCD vaizduoklis]
LCD skydelis
7,5 cm (3,0 tipas) TFT
matrica
157
Kita informacija
Eksponometrijos elementas
SPC
Eksponometrijos metodas
40 korių formos
segmentai, ekskliuzyvus
Live View vaizdo jutiklis
Live View veiksenai
Eksponometrijos diapazonas
nuo 2 iki 20 EV (nuo 4 iki
20 EV, naudojant
taškinę eksponometriją
(Spot metering)),
(prie ISO 100
konversijos, naudojant
F1,4 objektyvą)
nuo 1 iki 17 EV Live View
veiksenos naudojimo
atveju (visų eksponometrijos veiksenų
naudojimo metu prie
ISO 100 konversijos,
naudojant F1,4
objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos
koeficientas)
AUTO, nuo ISO 200 iki
12800
Ekspozicijos kompensavimas
±2.0 EV (1/3 EV
žingsnis)
Bendras taškų skaičius
DSLR-A550
921 600 (640 × 3 (RGB)
× 480) taškų
DSLR-A500
230 400 (960 × 240)
taškų
[Įvesties/išvesties lizdai]
USB
HDMI
miniB
HDMI C tipo mini lizdas
[Maitinimas, bendro pobūdžio
informacija]
Naudojamas akumuliatorius
Įkraunamas akumuliatorius NP-FM500H
[Kita informacija]
PictBridge Suderinamas
Exif Print Suderinamas
PRINT Image Matching III
Suderinamas
Matmenys Apyt. 137 × 104 × 84 mm
(P/A/G, neįskaitant
išsikišusių dalių)
Svoris
DSLR-A550
Apyt. 599 g (neįskaitant
akumuliatoriaus,
atminties kortelės ir
korpuso priedų)
DSLR-A500
Apyt. 597 g (neįskaitant
akumuliatoriaus,
atminties kortelės ir
korpuso priedų)
Naudojimo temperatūra
nuo 0 iki 40°C
Failo formatas yra suderinamas su
JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21, MPF
Baseline), suderinamas
su DPOF
USB ryšys Hi-Speed USB (suderinamas su USB 2.0)
158
BC-VM10 akumuliatoriaus
kroviklis
Įvesties įtampa100 V – 240 V
kintamoji srovė,
50/60 Hz, 9 W
Išvesties įtampa
8,4 V nuolatinė srovė,
0,75 A
Naudojimo temperatūra
nuo 0 iki 40°C
Saugojimo temperatūra
nuo –20 iki +60°C
Maksimalus dydis
Apyt. 70 × 25 × 95 mm
(P/A/G)
Svoris
Apyt. 90 g
Akumuliatorius NPFM500H
Naudojamas akumuliatorius
Ličio jonų akumuliatorius
Maksimali įtampa
8,4 V nuolatinė srovė
Nominali įtampa
7,2 V nuolatinė srovė
Maksimalus įkrovimo srovės
stiprumas
2,0 A
Maksimali įkrovimo įtampa
8,4 V nuolatinė srovė
Talpa
Nominali 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimali 11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimalus dydis
Apyt. 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (P/A/G)
Svoris
Apyt. 78 g
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Apie židinio nuotolį
Šio fotoaparato vaizdo kampas yra
siauresnis už 35 mm formato
fotojuostelės fotoaparato kampą.
Galite surasti apytikslų ekvivalentą
35 mm formato fotojuostelės
fotoaparato židinio nuotoliui ir
įrašyti, naudodami tokį pat vaizdo
kampą, per pusę padidinę savo
objektyvo židinio nuotolį.
Pavyzdžiui, naudodami 50 mm
objektyvą galite gauti apytikslų
ekvivalentą 35 mm formato
fotojuostelės fotoaparato 75 mm
objektyvui.
Apie vaizdo duomenų
suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka DCF
(Design rule for Camera File
system - vaizdo gaminių failų
sistemos standartas) universalų
standartą, kurį įdiegė JEITA
(Japonijos Elektronikos ir
informacijos technologijų
industrijos asociacija).
• Nėra garantuojamas šiuo
fotoaparatu įrašytų vaizdų
atvaizdavimas kitais įrenginiais ir
kitais įrenginiais įrašytų arba
montuotų vaizdų atvaizdavimas
šiuo fotoaparatu.
Prekiniai ženklai
•
159
Kita informacija
yra Sony Corporation prekinis
ženklas.
• “Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” ir
yra Sony Corporation prekiniai ženklai.
• “InfoLITHIUM” yra Sony Corporation prekinis ženklas.
• “PhotoTV HD” yra Sony Corporation prekinis ženklas.
• Microsoft, Windows ir Windows
Vista yra Microsoft Corporation
registruoti prekiniai ženklai arba
prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose
šalyse.
• HDMI, HDMI logotipas ir HighDefinition Multimedia Interface
(didelės raiškos daugialypės
terpės sąsaja) yra HDMI Licensing
LLC prekiniai ženklai arba
registruoti prekiniai ženklai.
• Macintosh ir Mac OS yra Apple
Inc. prekiniai ženklai arba
registruoti prekiniai ženklai.
• PowerPC yra IBM Corporation
registruotas prekinis ženklas.
• SDHC logotipas yra prekinis
ženklas.
• MultiMediaCard yra MultiMediaCard Association prekinis ženklas.
• Intel, Intel Core, MMX ir Pentium
yra Intel Corporation prekiniai
ženklai arba registruoti prekiniai
ženklai.
• Adobe yra Adobe Systems
Incorporated registruotas prekinis
ženklas arba prekinis ženklas JAV
ir/arba kitose šalyse.
• Be to šioje naudojimo instrukcijoje
nurodytų sistemų ir produktų
pavadinimai dažniausiai yra jų
kūrėjų arba gamintojų prekiniai
ženklai arba registruoti prekiniai
ženklai. Tačiau šioje naudojimo
instrukcijoje ™ arba ® ženklai nėra
nurodyti visais atvejais.
Naudojimo patarimai
Jeigu fotoaparato naudojimo metu kyla problemų, išbandykite
toliau minėtus sprendimus. Žiūrėkite nuo 160 iki 169 psl. Susisiekite
su Sony platintoju arba vietinio įgalioto Sony aptarnavimo centro
atstovu.
1
Patikrinkite toliau minėtus patarimus.
2
Išimkite akumuliatorių, po apytiksliai vienos minutės jį įdėkite ir įjunkite
maitinimą.
3
Atstatykite parametrus (138 psl.).
4
Susisiekite su Sony platintoju arba vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu.
Akumuliatorius ir maitinimas
Neįmanoma įdėti akumuliatoriaus.
• Kai įdedate akumuliatorių, jo kraštu paspauskite fiksavimo svirtelę
(17 psl.).
• Patikrinkite akumuliatoriaus modelio numerį (12, 18 psl.).
Neteisinga likusio akumuliatoriaus krūvio indikacija arba yra
atvaizduojama pakankamo krūvio indikacija, tačiau
akumuliatorius labai greitai išsikrauna.
• Taip atsitinka, jeigu fotoaparatą naudojate labai karštoje arba šaltoje
vietoje (173 psl.).
• Akumuliatorius yra išsikrovęs. Įdėkite įkrautą akumuliatorių (13 psl.).
• Pasibaigė akumuliatoriaus tarnavimo trukmė (19 psl.). Pakeiskite jį
nauju.
Neįmanoma įjungti fotoaparato.
• Įdėkite akumuliatorių teisingai (17 psl.).
• Akumuliatorius yra išsikrovęs. Įdėkite įkrautą akumuliatorių (13 psl.).
• Pasibaigė akumuliatoriaus tarnavimo trukmė (19 psl.).
Pakeiskite jį nauju.
160
Maitinimas staiga išsijungia.
• Jeigu fotoaparato nenaudosite nustatytą laiką, jis persijungs į
elektros taupymo būseną ir beveik išsijungs. Norėdami atšaukti
elektros taupymo būseną naudokite fotoaparatą, pavyzdžiui, iki
pusės paspauskite užrakto mygtuką (134 psl.).
CHARGE indikatorius blyksi, kai įkraunate akumuliatorių.
• Išimkite ir teisingai įdėkite akumuliatorių.
• Įkraukite akumuliatorių, kai aplinkos temperatūra yra nuo 10 iki 30°C.
Vaizdų įrašymas
Nieko nėra atvaizduojama LCD vaizduoklyje vaizdo ieškiklio
naudojimo metu, kai įjungiate maitinimą.
• Jeigu fotoaparato nenaudosite nustatytą laiką, jis persijungs į
elektros taupymo būseną ir beveik išsijungs. Norėdami atšaukti
elektros taupymo būseną naudokite fotoaparatą, pavyzdžiui, iki
pusės paspauskite užrakto mygtuką (134 psl.).
Vaizdo ieškiklyje atvaizduojamas vaizdas nėra aiškus.
• Sureguliuokite teisingai dioptriją, naudodami dioptrijos
sureguliavimo ratuką (72 psl.).
Vaizdo ieškiklyje nėra atvaizduojami vaizdai.
• LIVE VIEW/OVF jungiklis yra nustatytas į “LIVE VIEW”. Nustatykite jį į
“OVF” (71 psl.).
Vaizdo ieškiklio ekranas yra tamsus.
• Akumuliatorius yra išsikrovęs. Įdėkite įkrautą akumuliatorių (13 psl.).
• Yra naudojama atminties kortelė, kurios apsaugos nuo įrašymo
jungiklis yra nustatytas į LOCK (blokavimas) poziciją. Nustatykite
jungiklį į įrašymo poziciją.
• Atminties kortelės jungiklio pozicija nėra teisinga.
Nustatykite į teisingą poziciją (22 psl.).
• Patikrinkite atminties kortelės laisvą talpą (29 psl.).
• Neįmanoma įrašyti vaizdų, kol yra įkraunama integruota blykstė
(88 psl.).
• Neįmanoma paleisti užrakto, kai objektas nėra fokuse.
• Objektyvas nėra pritvirtintas teisingai. Pritvirtinkite jį teisingai (20 psl.).
161
Kita informacija
Užrakto mygtukas nėra paleidžiamas.
• Kai fotoaparatas yra pritvirtintas prie teleskopo ir t.t., nustatykite
įrašymo veikseną į M ir tada įrašykite.
• Įmanoma, reikia naudoti specialų fokusavimąsi į objektą (80 psl.).
Naudokite fokuso užrakinimo arba fokusavimosi rankiniu būdu
funkciją (81, 84 psl.).
Įrašymas užima daug laiko.
• Yra įjungta triukšmų sumažinimo funkcija (132 psl.). Tai nėra
veikimo sutrikimas.
• Įrašymas yra atliekamas, naudojant RAW formatą (129 psl.).
Kadangi RAW duomenų failas yra didelis, įrašymas, naudojant RAW
formatą, gali užimti daug laiko.
• Yra apdorojamas vaizdas, naudojant Auto HDR (98 psl.).
Vaizdas nėra fokuse.
• Objektas yra per arti. Patikrinkite objektyvo minimalų židinio nuotolį.
• Įrašymas yra atliekamas, naudojant fokusavimąsi rankiniu būdu.
Nustatykite fokusavimosi veiksenos jungiklį į AF (automatinis
fokusavimasis) (79 psl.).
• Jeigu objektyvas turi fokusavimosi veiksenos jungiklį, nustatykite jį į AF.
• Nėra pakankamas apšvietimas.
Neveikia Eye-Start AF.
• Nustatykite [Eye-Start AF] į [On] (71 psl.).
• Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.
Neveikia blykstė.
• Blykstės veiksena yra nustatyta į [Autoflash]. Kad blykstė būtinai
įsižiebtų, išsirinkite blykstės veikseną [Fill-flash] (88 psl.).
Blykstės įkrovimas trunka labai ilgai.
• Blykstė per trumpą laiko tarpą yra naudota labai dažnai. Tokiu atveju
jos įkrovimas gali užimti daugiau laiko, kad fotoaparatas
neperkaistų.
Naudojant blykstę įrašytas vaizdas yra labai tamsus.
• Jeigu objektas buvo už blykstės veikimo diapazono (nuotolis, kiek
toli pasiekia blykstės šviesa), vaizdai yra tamsūs, nes blykstės
šviesa nepasiekia objekto. Jeigu ISO reikšmė buvo pakeista,
tuo pačiu metu pasikeitė ir blykstės veikimo diapazonas (90 psl.).
162
Yra įrašyta neteisinga data ir laikas.
• Nustatykite teisingą datą ir laiką (25 psl.).
Diafragmos apertūros reikšmė ir/arba užrakto greitis blyksi,
kai iki pusės paspaudžiate užrakto mygtuką.
• Kadangi objektas yra labai šviesus arba tamsus, jis nėra parametro
prieinamame diapazone. Dar kartą sureguliuokite nustatymą.
Vaizdas yra labai blankus (perdaug apšviestas).
Vaizde yra išsilieję šviesos spinduliai (aureolė).
• Vaizdas yra įrašytas, esant ryškiam apšvietimui, ir į objektyvą pateko
labai daug šviesos. Pritvirtinkite objektyvo blendę (parduodama
atskirai).
Vaizdo kraštai yra labai tamsūs.
• Jeigu yra naudojamas filtras arba blendė, nuimkite juos ir
pabandykite įrašyti dar kartą. Priklausomai nuo filtro tankio ir
blendės neteisingo tvirtinimo filtras arba blendė gali dalinai
pasirodyti vaizde. Dėl kai kurių objektyvų ypatybių vaizdo kraštai
gali atrodyti tamsūs (nepakankamas apšvietimas).
Objekto akys yra raudonos.
• Aktyvuokite raudonų akių efekto sumažinimo funkciją (90 psl.).
• Prieikite arčiau prie objekto, po to įrašykite, naudodami blykstę,
kad objektas būtų blykstės veikimo diapazone (90 psl.).
LCD vaizduoklyje pasirodo ir išlieka spalvoti taškai.
Vaizdas yra išsiliejęs.
• Vaizdas buvo įrašytas tamsioje vietoje, nenaudojant blykstės, todėl
buvo užfiksuoti fotoaparato svyravimai. Rekomenduojama naudoti
trikojį arba blykstę (49, 88 psl.).
LCD vaizduoklyje arba vaizdo ieškiklyje blyksi EV juosta b B.
• Objektas yra labai šviesus arba labai tamsus ir yra už fotoaparato
eksponometrijos diapazono.
163
Kita informacija
• Tai nėra veikimo sutrikimas. Šie taškai nėra įrašomi (7 psl.).
• Šį efektą galite mažinti, naudodami “Pixel mapping” funkciją.
1 Nustatykite LIVE VIEW/OVF jungiklį į “LIVE VIEW”.
2 Uždėkite objektyvo dangtelį.
3 MENU mygtukas t
3 t [Pixel mapping] t [OK]
Live View veiksena įrašyto vaizdo spalvos yra nenatūralios.
• Naudodami Live View veikseną prieš įrašymą atidžiai patikrinkite
LCD vaizduoklyje atvaizduojamą vaizdą. Įmanoma, fotoaparatas
negalės atpažinti vaizdo spalvų iš karto po Live View veiksenos
aktyvavimo. Tokiu atveju, įmanoma, negalėsite gauti pageidaujamo
rezultato.
Vaizdų atvaizdavimas
Fotoaparatu neįmanoma atvaizduoti vaizdų.
• Aplanko/failo pavadinimas yra pakeistas, naudojant kompiuterį
(145 psl.).
• Jeigu vaizdo failas yra apdorotas, naudojant kompiuterį, arba
įrašytas kitu fotoaparatu, nėra garantuojama, kad šis fotoaparatas jį
galės atvaizduoti.
• Yra aktyvuota fotoaparato USB veiksena. Nutraukite USB ryšį (144 psl.).
Vaizdų ištrynimas/montavimas
Fotoaparatu neįmanoma ištrinti vaizdo.
• Atšaukite apsaugą (122 psl.).
Vaizdas yra netyčia ištrintas.
• Ištrinto vaizdo atgauti neįmanoma. Yra rekomenduojama apsaugoti
vaizdus, kurių nenorite ištrinti (122 psl.).
Neįmanoma priskirti DPOF ženklo.
• RAW vaizdams neįmanoma priskirti DPOF ženklo.
Kompiuteris
Nežinote, ar kompiuterio operacinė sistema yra suderinama su
fotoaparatu.
• Patikrinkite “Rekomenduojama kompiuterio terpė” (140, 147 psl.).
Kompiuteris neatpažįsta fotoaparato.
• Įsitikinkite, kad fotoaparatas yra įjungtas.
164
• Kai akumuliatoriuje yra mažai krūvio, įdėkite įkrautą akumuliatorių
(13 psl.) arba naudokite kintamosios srovės adapterį (parduodamas
atskirai).
• Naudokite USB kabelį (kompl.) (141 psl.).
• Atjunkite USB kabelį, po to dar kartą jį gerai prijunkite.
• Nustatykite [USB connection] į [Mass Storage] (141 psl.).
• Atjunkite nuo kompiuterio USB lizdų visus įrenginius, išskyrus
fotoaparatą, klaviatūrą ir pelę.
• Tiesiogiai prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio, nenaudodami
USB šakotuvo arba kito įrenginio (140 psl.).
Neįmanoma perkopijuoti vaizdų.
• Sudarykite USB ryšį, fotokamerą teisingai prijungdami prie
kompiuterio (141 psl.).
• Atlikite operacinei sistemai numatytą kopijavimo procedūrą (142 psl.).
• Jeigu vaizdą įrašote į kompiuteriu formatuotą atminties kortelę,
įmanoma, vaizdo nebus įmanoma perkopijuoti į kompiuterį.
Vaizdus įrašykite į fotoaparatu formatuotą atminties kortelę (131 psl.).
Vaizdo neįmanoma atvaizduoti, naudojant kompiuterį.
• Jeigu naudojate “PMB”, žiūrėkite “PMB Guide” instrukciją.
• Susisiekite su kompiuterio arba programinės įrangos gamintoju.
Po USB ryšio sudarymo “PMB” nėra aktyvuojama automatiškai.
• Sudarykite USB ryšį po kompiuterio įjungimo (141 psl.).
Atminties kortelė
Neįmanoma įdėti atminties kortelės.
• Atminties kortelė yra įdėta neteisingai. Įdėkite ją teisingai (22 psl.).
• Atminties kortelė yra pilna. Ištrinkite nereikalingus failus (123 psl.).
• Įdėta atminties kortelė, kurios neįmanoma naudoti (23 psl.).
Atminties kortelė yra netyčia formatuota.
• Formatavimo metu iš atminties kortelės yra ištrinami visi duomenys.
Jų atgauti neįmanoma.
165
Kita informacija
Neįmanoma įrašyti į atminties kortelę.
Kompiuteriss, turintis “Memory Stick” plyšį, neatpažįsta
“Memory Stick PRO Duo”.
• Jeigu kompiuterio “Memory Stick” plyšys neremia “Memory Stick
PRO Duo”, prijunkite prie kompiuterio fotoaparatą (141 psl.).
Kompiuteris atpažins “Memory Stick PRO Duo”.
Spausdinimas
Kilus toliau nurodytoms problemoms žiūrėkite taip pat “Su
PictBridge suderinamas spausdintuvas” (167 psl.).
Vaizdo spalvos yra nenatūralios.
• Jeigu Adobe RGB formatu įrašytus vaizdus spausdinate, naudodami
sRGB spausdintuvą, kuris nėra suderinamas su Adobe RGB
(DCF2.0/Exif2.21), vaizdai yra išspausdinami, naudojant žemesnį
spalvų intensyvumo lygį (102 psl.).
Išspausdintų vaizdų abu šonai yra apkirpti.
• Priklausomai nuo spausdintuvo vaizdo kairysis, dešinysis, viršutinis
ir apatinis kraštai gali būti apkirpti. Spausdinant vaizdus, kurie yra
įrašyti [16:9] formatu, dažniausiai yra apkerpami šonai.
• Jeigu vaizdus spausdinate, naudodami savo spausdintuvą,
atšaukite apkirpimo arba spausdinimo be kraštelių nustatymus.
Susisiekite su spausdintuvo gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar
spausdintuvas turi šias funkcijas.
• Jeigu vaizdus spausdinate fotoateljė, pasiteiraukite, ar ten galima
išspausdinti vaizdus, neapkerpant abiejų šonų.
Neįmanoma išspausdinti vaizdų su uždėta data.
• Naudodami “PMB” galite išspausdinti vaizdus su uždėta data (151 psl.).
• Šis fotoaparatas neturi datos ant vaizdo uždėjimo funkcijos.
Tačiau, kadangi fotoaparatu įrašyti vaizdai turi informaciją apie
įrašymo datą, galite vaizdus išspausdinti su uždėta data, jeigu
spausdintuvas arba programinė įranga sugeba atpažinti Exif
informaciją.
Norėdami gauti informaciją apie suderinamumą su Exif, susisiekite
su spausdintuvo arba programinės įrangos gamintoju.
• Jeigu vaizdus spausdinate fotoateljė, galite paprašyti, kad meistras
vaizdus išspausdintų su uždėta data.
166
Su PictBridge suderinamas spausdintuvas
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su spausdintuvu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su spausdintuvo gamintoju.
Neįmanoma sudaryti ryšio.
• Fotoaparato neįmanoma tiesiogiai prijungti prie spausdintuvo,
kuris nėra suderinamas su PictBridge standartu. Susisiekite su
spausdintuvo gamintoju, kad sužinotumėte, ar jis yra suderinamas
su PictBridge.
• Nustatykite [USB connection] į [PTP] (154 psl.).
• Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį. Jeigu spausdintuvas
atvaizduoja klaidos pranešimą, žiūrėkite su spausdintuvu
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Neįmanoma išspausdinti vaizdų.
• Įsitikinkite, kad fotoaparatas ir spausdintuvas yra teisingai sujungti
USB kabeliu.
• Neįmanoma išspausdinti RAW vaizdų.
• Įmanoma, negalėsite išspausdinti kitu fotoaparatu įrašytų arba
kompiuteriu apdorotų vaizdų.
Neįmanoma išspausdinti pageidaujamo dydžio vaizdų.
• Atjunkite USB kabelį ir dar kartą jį prijunkite, kai keičiate popieriaus
dydį po spausdintuvo prijungimo prie fotoaparato.
Neįmanoma naudoti fotoaparato po spausdinimo atšaukimo.
• Palaukite, kol fotoaparatas atšauks spausdinimo užduotį.
Priklausomai nuo spausdintuvo tai gali užimti kažkiek laiko.
Kitos problemos
• Susikondensavo drėgmė. Išjunkite fotoaparatą ir nenaudokite jo
apytiksliai valandą (173 psl.).
167
Kita informacija
Objektyvas yra lyg apsitraukęs rūku.
Kai įjungiate fotoaparatą, pasirodo pranešimas “Set date and
time?”.
• Fotoaparatas kažkiek laiko nebuvo naudotas, kai jo akumuliatoriuje
buvo mažai krūvio, arba akumuliatorius iš viso nebuvo įdėtas.
Įkraukite akumuliatorių ir vėl nustatykite datą (25, 172 psl.).
Jeigu nustatyta data atsistato kiekvieną kartą, kai įkraunate
akumuliatorių, susisiekite su Sony platintoju arba vietinio įgalioto
Sony aptarnavimo centro atstovu.
Įmanomų įrašyti vaizdų skaičius nesumažėja arba sumažėja iš
karto dviem vienetais.
• Tai yra dėl suglaudinimo laipsnio, nes atliekant įrašymą JPEG
formatu vaizdo dydis po suglaudinimo kinta skirtingai priklausomai
nuo įrašomo vaizdo (129 psl.).
Parametras yra atstatomas, neatliekant parametrų nustatymų
grąžinimo į pradinę padėtį procedūros.
• Akumuliatorius buvo išimtas, kai maitinimo jungiklis buvo nustatytas
į ON. Kai išimate akumuliatorių, įsitikinkite, kad fotoaparatas yra
išjungtas, ir prieigos indikatorius yra išjungtas (17, 36 psl.).
Fotoaparatas neveikia teisingai.
• Išjunkite fotoaparatą. Išimkite akumuliatorių ir įdėkite jį dar kartą.
Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį (parduodamas
atskirai), atjunkite srovės laidą. Jeigu fotoaparatas yra karštas,
prieš problemos išsprendimą leiskite jam atvėsti. Jeigu fotoaparatas
neveikia po bandymų išspręsti problemą, susisiekite su Sony
platintoju arba vietinio įgalioto Sony aptarnavimo centro atstovu.
Blyksi penki SteadyShot juostos segmentai.
• Neveikia SteadyShot funkcija. Galite tęsti įrašymą, tačiau neveiks
SteadyShot funkcija. Išjunkite ir įjunkite fotoaparatą. Jeigu penki
SteadyShot juostos segmentai tęsia blyksėti, susisiekite su Sony
platintoju arba vietinio įgalioto Sony aptarnavimo centro atstovu.
Ekrane pasirodo “--E-”.
• Išimkite ir vėl įdėkite atminties kortelę. Jeigu indikacija nepradingsta,
formatuokite atminties kortelę.
168
Įspėjimo
pranešimai
Jeigu pasirodo toliau minėti pranešimai, atlikite pateiktus nurodymus.
Incompatible battery.
Use correct model.
(Nesuderinamas
akumuliatorius. Naudokite
teisingą modelį.)
• Bandote naudoti nesuderinamą akumuliatorių (18 psl.).
Set date and time? (Nustatyti
datą ir laiką?)
• Nustatykite datą ir laiką.
Jeigu fotoaparatas nėra
naudotas ilgą laiką, įkraukite
vidinę bateriją (25, 172 psl.).
Power insufficient
(nepakankamas maitinimas)
• Bandėte atlikti [Cleaning
mode], kai akumuliatoriuje
buvo mažai krūvio. Įkraukite
akumuliatorių arba naudokite
kintamosios srovės adapterį
(parduodamas atskirai).
Card error (kortelės klaida)
• Yra įdėta nesuderinama atminties kortelė arba formatavimas nebuvo sėkmingas.
Reinsert “Memory Stick.” (Dar
kartą įdėkite “Memory Stick”.)
Reinsert SD memory card.
(Dar kartą įdėkite SD
atminties kortelę.)
• Įdėtos atminties kortelės
neįmanoma naudoti kartu su
fotoaparatu.
• Atminties kortelė yra sugadinta.
• Atminties kortelės kontaktai
yra nešvarūs.
SD memory card locked.
(SD atminties kortelė yra
blokuota.)
• Yra naudojama atminties
kortelė, turinti apsaugos nuo
įrašymo jungiklį, kuris yra
nustatytas į LOCK.
Nustatykite jungiklį į įrašymo
poziciją.
• Atminties kortelė yra formatuota, naudojant kompiuterį,
169
Kita informacija
Unable to use “Memory
Stick.” Format? (Neįmanoma
naudoti “Memory Stick”.
Formatuoti?)
Unable to use SD memory
card. Format? (Neįmanoma
naudoti SD atminties kortelės.
Formatuoti?)
ir failų formatas yra
modifikuotas. Išsirinkite [OK],
po to formatuokite atminties
kortelę. Galite vėl naudoti
atminties kortelę, tačiau iš jos
bus ištrinti visi prieš tai įrašyti
duomenys. Formatavimas
gali užimti kažkiek laiko.
• Jeigu pranešimas vėl pasirodo, pakeiskite atminties
kortelę.
This “Memory Stick” is not
supported. (Ši “Memory
Stick” nėra remiama.)
• Naudokite “Memory Stick”,
kuri yra suderinama su šiuo
fotoaparatu (23 psl.).
The “Memory Stick” may not
be capable of recording and
playing normally. (Įmanoma,
“Memory Stick” neįmanoma
naudoti įrašymui ir atkūrimui.)
• Kadangi minėta atminties
kortelė nėra suderinama su
“Memory Stick” standartu,
nėra rekomenduojama jos
naudoti. Susisiekite su jos
gamintoju.
No “Memory Stick” inserted.
Shutter is locked.
(Nėra įdėta “Memory Stick”.
Užraktas yra blokuotas.)
No SD memory card inserted.
Shutter is locked. (Nėra įdėta
SD atminties kortelė.
Užraktas yra blokuotas.)
• Nėra įdėta atminties kortelė.
Įdėkite ją.
Processing...
(Vyksta apdorojimas...)
• Ilgo eksponavimo triukšmų
sumažinimas yra atliekamas
tiek ilgai, kiek ilgai buvo
atidarytas užraktas.
Šiuo metu įrašyti neįmanoma.
170
Unable to display.
(Neįmanoma atvaizduoti.)
• Įmanoma, nebus galima
atvaizduoti kitu fotoaparatu
įrašytų arba kompiuteriu
apdorotų vaizdų.
No lens attached. Shutter is
locked. (Nėra pritvirtintas
objektyvas. Užraktas yra
blokuotas.)
• Objektyvas nėra pritvirtintas
teisingai arba iš viso nėra
pritvirtintas prie fotoaparato.
• Jeigu fotoaparatą tvirtinate
prie teleskopo arba panašaus
įtaiso, nustatykite įrašymo
veikseną į M.
No images (Nėra vaizdų)
• Atminties kortelėje nėra vaizdų.
Image protected
(Vaizdas yra saugomas)
• Bandėte ištrinti apsaugomą
vaizdą.
Unable to print.
(Neįmanoma išspausdinti.)
• Bandėte RAW vaizdams
priskirti DPOF ženklą.
Initializing USB connection...
(USB ryšio inicijavimas...)
• Yra sudarytas USB ryšys.
Neatjunkite USB kabelio.
Check the connected device.
(Patikrinkite prijungtą
įrenginį.)
• Neįmanoma sudaryti
PictBridge ryšio. Atjunkite ir
vėl prijunkite USB kabelį.
Camera overheating. Allow it
to cool. (Fotoaparatas yra
perkaitęs. Leiskite jam
atvėsti.)
• Fotoaparatas perkaito,
nes nepertraukiamai įrašote.
Išjunkite maitinimą. Leiskite
fotoaparatui atvėsti ir
palaukite, kol jis bus
parengtas naudojimui.
• Didėja fotoaparato
temperatūra rankinio fokuso
patikrinimo veiksenos
naudojimo metu.
Nebus galima toliau naudoti
fotoaparato, kol temperatūra
nesumažės.
Camera error (Fotoaparato
klaida)
System error (Sistemos klaida)
Unable to magnify.
(Neįmanoma padidinti.)
• Įmanoma, negalėsite padidinti
arba pasukti kitu fotoaparatu
įrašytų vaizdų.
No images changed (Vaizdai
nėra pakeisti)
• Bandėte apsaugoti vaizdus
arba priskirti DPOF ženklą,
nepakeitę šių vaizdų
charakteristikų.
Cannot create more folders.
(Neįmanoma sukurti aplankų.)
• Atminties kortelėje yra
aplankas, kurio pavadinime
yra “999”. Tokiu atveju
neįmanoma sukurti naujų
aplankų.
Printing canceled (Spausdinimo užduotis yra atšaukta)
• Spausdinimo užduotis yra
atšaukta. Atjunkite USB kabelį
arba išjunkite fotoaparatą.
Unable to mark.
(Neįmanoma pažymėti.)
• Bandėte pažymėti RAW
vaizdus PictBridge ekrane.
Printer error (Spausdintuvo
klaida)
• Patikrinkite spausdintuvą.
• Patikrinkite, ar spausdinamas
vaizdas nėra sugadintas.
Printer busy
(Spausdintuvas yra užimtas)
• Patikrinkite spausdintuvą.
171
Kita informacija
• Išjunkite maitinimą, išimkite
akumuliatorių, po to vėl jį
įdėkite. Jeigu šis pranešimas
pasirodo dažnai, susisiekite
su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony
aptarnavimo centro atstovu.
Unable to rotate image.
(Neįmanoma pasukti vaizdo.)
Įspėjimai
Nenaudokite/nelaikykite
fotoaparato žemiau
nurodytose vietose
• Labai karštoje, sausoje arba
drėgnoje vietoje
Tokiose vietose kaip, pavyzdžiui,
saulėje pastatytame automobilyje,
fotoaparato korpusas gali
deformuotis, ir dėl to gali kilti
veikimo sutrikimai.
• Tiesioginiuose saulės
spinduliuose arba arti apšildymo
įrenginių
fotoaparato korpusas gali pakeisti
spalvą arba deformuotis, ir dėl to
gali kilti veikimo sutrikimai.
• Vietose, kuriose yra jaučiamos
stiprios vibracijos
• Arti galingo magnetizmo šaltinio
• Smėlėtoje arba dulkėtose vietoje
Žiūrėkite, kad į fotoaparatą
nepatektų smėlis arba dulkės.
Priešingu atveju gali kilti
fotoaparato veikimo sutrikimai, ir
kai kuriais atvejais šių sutrikimų
pašalinti neįmanoma.
Dėl saugojimo
Kai fotoaparato nenaudojate, būtinai
uždėkite objektyvo dangtelį arba
bajoneto dangtelį. Prieš bajoneto
dangtelio tvirtinimą prie fotoaparato
nuvalykite nuo jo dulkes.
Kai įsigijate DT 18 – 55 mm
F3,5 – 5,6 SAM objektyvų
komplektą, įsigykite taip pat
objektyvo galinį dangtelį ALC-R55.
Dėl naudojimo temperatūros
Šis fotoaparatas yra skirtas
naudojimui temperatūroje nuo
0 iki 40°C. Nėra rekomenduojama jo
naudoti labai aukštoje arba žemoje
temperatūroje už šio diapazono ribų.
172
Dėl drėgmės
kondensavimosi
Jeigu fotoaparatą tiesiogiai įnešate
iš šaltos vietos į šiltą, ant fotoaparato
arba jo viduje gali kondensuotis
drėgmė. Dėl to gali kilti fotoaparato
veikimo sutrikimai.
Drėgmės kondensavimosi
išvengimas
Jeigu fotoaparatą tiesiogiai įnešate
iš šaltos vietos į šiltą, ilgiau nei
valandai įdėkite jį į plastmasinį
maišelį ir tvirtai užriškite, kad
temperatūros išsilygintų.
Jeigu susikondensavo drėgmė
Išjunkite fotoaparatą ir palaukite
apytiksliai valandą, kad drėgmė
išgaruotų. Įsidėmėkite - jeigu
bandysite įrašyti, kol objektyve yra
drėgmė, nebus įmanoma įrašyti
aiškių vaizdų.
Dėl vidinės įkraunamos
baterijos
Šis fotoaparatas turi vidinę
įkraunamą bateriją, kad būtų
išsaugomi datos, laiko ir kiti
nustatymai nepriklausomai nuo to,
ar maitinimas yra įjungtas.
Ši įkraunama baterija yra pastoviai
kraunama, kol naudojate
fotoaparatą.
Tačiau, jeigu fotoaparatą naudojate
tik labai trumpai, ji palaipsniui
išsikrauna, ir išsikraus pilnai, jeigu iš
viso jo nenaudosite apytiksliai
3 mėnesius. Tokiu atveju būtinai
įkraukite šią bateriją prieš
fotoaparato naudojimą.
Tačiau net tada, jeigu ši baterija
nėra įkrauta, galite naudoti
fotoaparatą, jeigu nenorite įrašyti
datos ir laiko. Jeigu fotoaparato
nustatymai yra grąžinami į pradinę
padėtį kiekvieną kartą,
kai įkraunate akumuliatorių,
įmanoma, pasibaigė vidinės
įkraunamos baterijos tarnavimo
trukmė. Susisiekite su Sony
platintoju arba vietinio įgalioto Sony
aptarnavimo centro atstovu.
Vidinės baterijos įkrovimo
būdas
Įdėkite į fotoaparatą įkrautą
akumuliatorių arba prijunkite
fotoaparatą prie elektros lizdo,
naudodami kintamosios srovės
adapterį (parduodamas atskirai), po
to palikite fotoaparatą maždaug 24
valandoms su išjungtu maitinimu.
Pastabos dėl įrašymo/
atkūrimo
Kita informacija
• Prieš svarbių įvykių įrašymą atlikite
bandomąjį įrašymą, kad
įsitikintumėte, jog fotoaparatas
veikia teisingai.
• Šis fotoaparatas nėra atsparus
dulkėms, aptaškymui bei
vandeniui.
• Nežiūrėkite į saulę arba ryškią
šviesą pro nuimtą objektyvą arba
vaizdo ieškiklį.
Priešingu atveju galite padaryti
nepataisomą žalą akims arba
sukelti fotoaparato veikimo
sutrikimus.
• Nenaudokite fotoaparato arti
vietos, kurioje yra spinduliuojamos
stiprios elektromagnetinės bangos
arba radiacija. Fotoaparatas gali
nesugebėti teisingai įrašyti arba
atvaizduoti vaizdų.
• Fotoaparatą naudojant smėlėtose
arba dulkėtose vietose yra veikimo
sutrikimų kilimo rizika.
• Jeigu yra susikondensavusi
drėgmė, pašalinkite ją prieš fotoaparato naudojimą (173 psl.).
• Nekratykite ir nedaužykite
fotoaparato. Papildomai veikimo
sutrikimams ir nesugebėjimui
įrašyti vaizdų taip galite sugadinti
ir atminties kortelę arba joje
esančius duomenis, arba juos
prarasti.
• Prieš naudojimą nuvalykite
blykstės paviršių. Dėl blykstės
šviesos sukelto karščio gali
pasikeisti dulkių spalva arba jos
gali prilipti prie blykstės paviršiaus
ir tokiu būdu sumažinti šviesos
intensyvumą.
• Laikykite fotoaparatą,
komplektuojamus priedus ir t.t.
mažiems vaikams neprieinamoje
vietoje, nes jie gali praryti
atminties kortelę arba kitus
smulkius priedus. Jeigu taip
atsitiko, nedelsdami susisiekite su
gydytoju.
173
Index
Rodyklė
Skaičiai
B
40 korių formos segmentų
eksponometrija ................157
Baltos spalvos balansas......104
Belaidė blykstė ......................91
Bevielis nuotolinio valdymo
pultas ...............................112
Blykstė išjungta ...............50, 88
Blykstės kompensavimas......95
Blykstės šviesos intensyvumo
valdymas............................96
Blykstės veiksena ..................88
BULB įrašymas ......................69
A
Adobe RGB..........................102
AE užrakinimas ......................92
AEL mygtukas......................133
AF apšvietimas ......................90
AF zona..................................83
Akimi aktyvuojamas AF .........71
Akumuliatoriaus įkrovimas ....13
Akumuliatorius .................13, 17
Apdulkėjimo išvengimo
funkcija...............................33
Aplanko išsirinkimas............131
Aplanko pavadinimas ..........130
Aplinkos išsirinkimas .............54
Apsaugojimas ......................122
Atminties kortelės jungiklis ....22
Atvaizdavimo veiksenos
parodymai........................115
Auto HDR ...............................99
Automatinė blykstė ................88
Automatinė peržiūra ............135
Automatinio fokuso
veiksena .............................82
Automatinis fokusas ..............79
174
C
Centruota sverta
eksponometrija ..................97
CTRL FOR HDMI .................127
D
Datos/laiko nustatymas .........25
Datos uždėjimas..................153
DC IN lizdas...........................39
Diafragmos apertūra........61, 63
Diafragmos apertūros
pirmenybė..........................63
Didelio greičio
sinchronizacija...................78
Dinaminio diapazono
optimizavimas....................98
Dioptrijos sureguliavimas ......72
DPOF nustatymas ...............152
Drėgmės kondensavimasis ... 172
E
Eksponometrijos veiksena ....97
Ekspozicija.............................61
Ekspozicijos kiekis ................61
Ekspozicijos
kompensavimas ................93
Ekspozicijos veiksena ...........61
Elektros taupymo būsena ...134
EV juosta..................68, 93, 111
F
ISO jautrumas ..................... 103
Ištrynimas ............................ 123
Įmanomų įrašyti vaizdų
skaičius........................ 29, 31
Įrašymas ................................ 50
Įrašymas su nustumta
ekspozicija....................... 110
Įrašymas su nustumtu baltos
spalvos balansu .............. 111
Įrašymas su nustumtu blykstės
šviesos intensyvumu ....... 110
Failų numeravimas ..............130
Fn mygtukas..........................43
Fokusas .................................79
Fokusavimasis rankiniu
būdu...................................84
Fokuso indikacija...................80
Fokuso užrakinimas ..............81
Fokuso veiksena....................82
Formatavimas ......................131
Fotoaparato svyravimų
sumažinimas......................47
J
G
Laikmatis ............................. 109
Laiko nustatymas .................. 25
Lauko gylis ............................ 61
LCD šviesumas ................... 135
LCD vaizduoklio išjungimas,
kai žiūrite į vaizdo ieškiklį ...136
LCD vaizduoklis....... 41, 73, 120
Lėta sinchronizacija............... 88
Live View............................ 7, 71
Galinė sinchronizacija ...........88
Gamtovaizdis.........................56
Gudrus teleobjektyvas...........87
H
I
Image Data Converter SR ...150
Image Data Lightbox SR .....150
K
Kalba ................................... 134
Kelių segmentų
eksponometrija.................. 97
Kokybė ................................ 129
Kontrastas ........................... 101
Kūrybinis stilius ................... 101
L
175
Rodyklė
Histograma ............................94
JPEG ................................... 129
M
Makrofotografavimas .............57
“Memory Stick Duo” ..............22
“Memory Stick PRO Duo” .....22
Meniu .....................................45
Mygtuko paspaudimas iki
pusės .................................51
N
Nakties vaizdai.......................60
Naujo aplanko sukūrimas....131
Nepertraukiamas AF..............82
Nepertraukiamas įrašymas..108
Nepertraukiamas įrašymas su
nustumta ekspozicija .......110
Normalus apšvietimas .........111
Nuotolinio valdymo pultas...112
Nustatymų grąžinimas į
pradinę padėtį..................138
Nustatytas baltos spalvos
balansas...........................104
Nustūmimas rankiniu būdu ...68
O
Objektyvas .............................20
Okuliaro dangtelis..................28
OVF ........................................71
P
Padidinimas ...........................87
Padidintas vaizdas...............116
Pagalbos vedlys ..................134
Pasukimas ...........................116
Peties dirželis.........................27
176
PictBridge ............................154
Pritaikomas baltos spalvos
balansas ..........................106
Pixel mapping funkcija ........163
PMB .....................................151
Portretas ................................55
Programos automatinė
veiksena.............................62
R
Rankinė ekspozicija...............67
Rankinis fokuso
patikrinimas .......................85
Raudonų akių efekto
sumažinimas......................90
RAW .............................129, 150
Ryškumas ............................101
S
Saulėlydis ..............................59
SD atminties kortelė ..............22
Skaidrių rodymas ................118
Sotis.....................................101
Spalvų erdvė........................102
Spalvų filtras ........................105
Spalvų temperatūra .............105
Spausdinimas..............152, 154
Sporto veiksena.....................58
SteadyShot funkcija ..............48
Suglaudinimo apimtis..........129
Šypsenos nustatymo
užraktas ...........................113
T
Taškinė eksponometrija ........97
Techniniai duomenys ..........156
Triukšmų sumažinimas........132
Triukšmų sumažinimas,
kai yra atliekamas įrašymas,
naudojant ilgą
eksponavimą ...................132
Triukšmų sumažinimo
nustatymas, kai yra aukštas
ISO jautrumas..................132
U
USB ryšys ............................141
Užrakto greičio pirmenybė ....65
Užrakto greitis..................61, 65
V
Vaizdo dydis ........................128
Vaizdo formatas...................128
Vaizdo ieškiklio dangtelis ......28
Vaizdo ieškiklio jutikliai ..71, 136
Vaizdo ieškiklis ................71, 78
Vaizdo kokybė .....................129
Vaizdų atvaizdavimas ..........115
Vaizdų atvaizdavimas
TV ekrane.........................125
Vaizdų indeksas ..................117
Vaizdų serijos įrašymo
veiksena...........................108
Valdymo svirtelė ....................43
Valymo veiksena....................33
Veido nustatymas ..................52
Veiksmų garso signalai ....... 134
Versija .................................. 137
Vieno vaizdo AF .................... 82
Ž
Židinio nuotolis .................... 158
Papildomą informaciją apie šį produktą
ir atsakymus į dažniausiai užduodamus
klausimus galite rasti Sony klientų techninio
rėmimo interneto svetainėje.
Versta SIA “ALI S”, 2009
Ausekļa g-vė 11, LV 1010 Ryga, Latvija
www.alis.lv
info@alis.lv
Download PDF

advertising