Sony | DSC-QX100 | Sony DSC-QX100 DSC-QX100 „Lens-Style“ fotoaparatas su 1,0 colio jutikliu Naudojimo instrukcijos

4–474–752–11(1)
Digitālā fotokamera
Digitaalne fotokaamera
Skaitmeninis fotoaparatas
LVFE
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: DSC–QX100
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858–942–2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Nenovietojiet un nedarbiniet šo ierīci kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.
UZMANĪBU!
Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši
apstiprinātas šajā pamācībā, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.
DSC–QX10/QX100
©2013 Sony Corporation
Latviski
Varat lejupielādēt attēla vadības programmatūru „PlayMemories Home” no
norādītās tīmekļa vietnes.
http://www.sony.net/pm
Lietotāja ievērībai
Modeļa un sērijas numuri norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet sērijas numuru
zemāk norādītajā vietā. Nosauciet šos numurus, kad saistībā ar šo ierīci
sazināties ar Sony dīleri.
Modeļa nr. DSC–QX10/DSC–QX100
Sērijas nr. _____________________________
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo
ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU!
Akumulators
Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprāgt, izraisīt ugunsnelaimi
vai ķīmiskus apdegumus. Ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.
••Neizjauciet to.
••Nesaspiediet akumulatoru un nepakļaujiet to triecieniem vai pārmērīgam
spēkam, piemēram, nesitiet, nemetiet zemē un neuzkāpiet uz tā.
••Nepieļaujiet īssavienojumu un metāla priekšmetu pieskaršanos akumulatora
kontaktiem.
••Nepakļaujiet akumulatoru temperatūras, kas pārsniedz 60°C (140°F),
iedarbībai, piemēram, to atstājot tiešos saules staros vai saulē novietotas
automašīnas salonā.
••Nededziniet un nemetiet to ugunī.
••Neizmantojiet bojātu litija jonu akumulatoru vai tādu, kuram ir sūce.
••Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot Sony akumulatoru lādētāju vai ierīci, ar ko
var uzlādēt akumulatoru.
••Uzglabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.
••Nepieļaujiet akumulatora samirkšanu, tam jābūt sausam.
••Nomainiet tikai ar identisku vai Sony ieteikta ekvivalenta tipa akumulatoru.
••Atbrīvojieties no veca akumulatora atbilstoši norādījumiem.
Maiņstrāvas adapters
Pieslēdziet pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes, kad izmantosiet
maiņstrāvas adapteru. Nekavējoties atvienojiet adapteru no rozetes, ja ierīces
darbināšanas gaitā rodas kļūmes.
Klientiem ASV un KANĀDĀ
LITIJA JONU AKUMULATORU PĀRSTRĀDE
Litija jonu akumulatorus ir iespējams pārstrādāt.
Varat palīdzēt aizsargāt vidi, izlietotos akumulatorus nogādājot
tuvākajā savākšanas un pārstrādes punktā.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par akumulatoru pārstrādi, zvaniet
pa bezmaksas tālruņa numuru 1–800–822–8837 vai apmeklējiet tīmekļa vietni
http://www.cakk2recycle.org/
Uzmanību! Nerīkojieties ar bojātiem litija jonu akumulatoriem vai tādiem,
kuriem iztek elektrolīts.
Akumulators
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas
turpmāk minētie divi nosacījumi:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem
jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu
darbību.
CAN ICES–3 B/NMB–3 B
Šī ierīce atbilst FCC/IC prasībām par starojuma limitu, kas noteikts
nekontrolētai videi, un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) iedarbības vadlīnijām
IC radiofrekvenču (RF) iedarbības noteikumu OET65 un RSS–102 pielikumā C.
Šai ierīcei ir ļoti zems RF enerģijas līmenis, kas uzskatāms par atbilstošu bez
īpatnējās absorbcijas intensitātes (SAR) testēšanas.
Klientiem ASV
Ja saistībā ar šo produktu ir radušies jautājumi, varat zvanīt pa tālruņa numuru:
Sony klientu informācijas centrs
1–800–222–SONY (7669).
Zemāk norādītais numurs attiecas tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar FCC.
Normatīvā informācija
Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: DSC–QX10
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858–942–2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
SONY_LV_EE_LT_DSC-QX10_QX100.indd 1
Piebilde
Šī ierīce ir izmēģināta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B
klases digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, kas, ja ierīce nav uzstādīta
un netiek izmantota atbilstoši ražotāja norādījumiem, var radīt radiosakaru
kaitīgus traucējumus.
Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi neradīsies, uzstādot šo ierīci. Ja šī ierīce
rada radiosakaru vai televīzijas pārraižu uztveršanas kaitīgus traucējumus, kurus
var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, ieteicams izpildīt vienu vai vairākas
turpmāk minētās darbības, lai novērstu traucējumus:
––pārorientējiet uztveršanas antenu vai novietojiet to citur;
––novietojiet šo ierīci un uztvērēju tālāk vienu no otra;
––pieslēdziet šo ierīci un uztvērēju pie atšķirīgām maiņstrāvas rozetēm;
––sazinieties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV remonta speciālistu.
Komplektācijā iekļautais saskarnes kabelis jāizmanto ar ierīci, lai tiktu izpildīti
digitālajai ierīcei noteiktie ierobežojumi atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas B
nodaļai.
Klientiem Kanādā
Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicenču radiosakaru RSS standartam (–iem).
Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt
traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot
tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Klientiem Eiropā
Tehniskie raksturlielumi
Klientidele USAs ja KANADAS
Izmērs (atbilst CIPA):
DSC–QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 collas × 2 1/2 collas × 2
1/4 collas) (platums/augstums/dziļums)
DSC–QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 collas × 2 1/2 collas × 1
5/16 collas) (platums/augstums/dziļums)
Svars (atbilst CIPA) (ieskaitot NP–BN akumulatoru, “Memory Stick Micro”):
DSC–QX100: apmēram 179 g (6,3 unces)
DSC–QX10: apmēram 105 g (3,7 unces)
Barošana: uzlādējams akumulators NP–BN, 3,6 V
Elektroenerģijas patēriņš (ierakstes laikā): 1,1 W
LIITIUMIOONAKU ÜMBERTÖÖTLEMINE
Liitiumioonakut on võimalik ümber töödelda.
Viies kasutatud akud lähimasse kogumiskohta ümbertöötlemiseks, aitate kaitsta keskkonda.
Akumulatora darbības laiks un ierakstāmo attēlu skaits
Aku
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks
alljärgnevat tingimust:
(1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid ning (2) see seade peab vastu
võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada
seadme soovimatut talitlust.
Akumulatora darbības
laiks
Attēlu skaits
Ierakste (fotoattēli)
Apmēram 110 min.
Apmēram 220
attēlu
Faktiskā ierakste (filmas)
Apmēram 25 min.
–
Nepārtrauktā ierakste (filmas)
Apmēram 55 min.
(DSC–QX100)
Apmēram 65 min.
(DSC–QX10)
–
••Skaits pamatojas uz CIPA (Camera & Imaging Products Association) standartu.
••Tabulā norādītais skaits atšķiras atkarībā no viedtālruņa tipa un tā
izmantošana veida.
Preču zīmes
••Turpmāk minētās zīmes ir Sony Corporation preču zīmes.
••
, „Cyber–shot”, „Memory Stick”,
, „PlayMemories Home”.
, „Memory Stick Micro”,
••microSDXC logotips ir SD–3C,LLC preču zīme.
••Android, Google Play ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
••Wi–Fi, Wi–Fi logotips, Wi–Fi PROTECTED SET–UP ir Wi–Fi Alliance preču zīmes
vai reģistrētās preču zīmes.
••The N Mark ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un
citās valstīs.
••Turklāt šajā pamācībā izmantotie sistēmu un produktu nosaukumi ir to
attiecīgo izstrādātāju vai ražotāju preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
Tomēr ™ vai ® zīme šajā pamācībā netiek norādīta visos gadījumos.
Piebildes par fotokameras izmantošanu
Sony Corporation paziņo, ka šī DSC–QX10/QX100 digitālā fotokamera atbilst
1999/5/EK direktīvas būtiskajiem noteikumiem un citām atbilstošajām
prasībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni:
http://www.compliance.sony.de/
Piebilde klientiem, kuru valstīs ir spēkā ES direktīvas
Ražotāja: ir Sony Corporation, 1–7–1 Konan Minato–ku Tokyo, 108–0075 Japan.
Par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem atbildīgā: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Lietotāja ievērībai
Ja statiskā elektrība vai elektromagnētisms izraisa datu pārsūtīšanas
pārtraukšanu (neizdošanos), pārstartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet
un vēlreiz pieslēdziet komunikācijas kabeli (USB u.c.).
Šis produkts ir izmēģināts, un konstatēta tā atbilstība ierobežojumiem, kas
noteikti EMS direktīvā par savienotājkabeļu, kas īsāki nekā 3 metri (9,8 pēdas),
izmantošanu.
Elektromagnētiskie lauki noteiktās frekvencēs var ietekmēt šīs ierīces attēlu un
skaņu.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču
pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku
veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt
dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta
komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā
elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad
nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no
produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju
pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Klientiem Singapūrā
Piebildes par fotokameras izmantošanu
Kad pie fotokameras piestiprināt viedtālruņa aksesuāru, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus.
Par fotokameras temperatūru
Fotokamera un akumulators var sakarst nepārtrauktas darbināšanas rezultātā,
taču tā nav darbības kļūme.
Par pārkaršanas novēršanu
Atkarībā no fotokameras un akumulatora temperatūras, iespējams, nevarēs
ierakstīt filmas vai barošana automātiski izslēgsies, lai aizsargātu fotokameru.
Šādā gadījumā atstājiet izslēgtu barošanu un pagaidiet, līdz pazeminājusies
fotokameras un akumulatora temperatūra. Ja ieslēgsiet barošanu, kad fotokamera un akumulators nav pietiekami atdzisuši, kamera var atkal izslēgties vai
nevarēs ierakstīt filmas.
Par izmantošanu un apkopi
Rīkojieties saudzīgi, neizjauciet, nemodificējiet, nepakļaujiet ierīci triecienu
iedarbībai, piemēram, sitot, nometot vai uzkāpjot uz tās. Sevišķi saudzīgi apejieties ar objektīvu.
Papildu informāciju par šo produktu un atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem varat atrast Sony klientu tehniskā atbalsta mājaslapā.
http://www.sony.net
Eestikeelne
Võite kujutise haldamise tarkvara „PlayMemories Home” allalaadida antud
võrguaadressilt.
http://www.sony.net/pm
Teadmiseks kasutajale
Mudeli ja seeria numbrid on märgitud seadme allosale. Kirjutage seeria number
allnäidatud kohale. Nimetage neid numbreid, kui seoses selle seadmega võtate
ühenduse Sony edasimüüjaga.
Mudeli nr. DSC–QX10/DSC–QX100
Seeria nr. _____________________________
HOIATUS
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja
niiskuse eest.
TÄHELEPANU!
Aku
Aku võib vääral käsitsemisel plahvatada, tekitada tuleõnnetuse või keemilisi
põletusi. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
••Ärge tehke seda lahti.
••Ärge suruge akule ning hoidke seda põrutuste või liiga tugeva jõu mõju eest,
näiteks ärge lööge akut, ärge laske sellel maha kukkuda ning ärge astuge
akule peale.
••Vältige lühist ja metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
••Hoidke akut 60°C (140°F) kõrgema temperatuuri mõju eest, näiteks päikese
käes või päikese käes seisva auto salongis.
••Ärge põletage akut ega visake seda tulle.
••Ärge kasutage rikutud või lekkivat liitiumioonakut.
••Laadige akut Sony akulaadijaga või seadmega, millega saab akusid laadida.
••Hoidke akut väikestele lastele kättesaamatus kohas.
••Ärge laske akul märjaks saada, see peab olema kuiv.
••Vahetage aku ainult identse või Sony soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga.
••Vabanege vanast akust vastavalt juhistele.
Vahelduvvoolu adapter
Ühendage lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile, kui kasutate vahelduvvoolu adapterit. Ühendage viivitamatult adapter kontaktilt lahti, kui seadme
kasutamise käigus tekivad häired.
Täpsema teabe saamiseks akude ümbertöötlemise kohta
helistage tasuta telefonil 1–800–822–8837 või külastage veebisaiti
http://www.cakk2recycle.org/
Tähelepanu! Ärge kasutage rikutud liitiumioonakusid või selliseid, mille elektrolüüt lekib.
CAN ICES–3 B/NMB–3 B
See seade vastab FCC/IC kontrollimata keskkonnale määratud kiirguse limiidi
nõuetele ning FCC raadiosageduste (RF) mõju juhtnööridele IC raadiosageduste (RF) mõju tingimuste OET65 ja RSS-102 lisas C. Sellel seadmel on väga
madal RF energia tase, mida loetakse vastavaks ilma erineelduvuskiirust (SAR)
testimata.
Klientidele USAs
Kui seoses selle tootega tekivad küsimused, võite helistada telefonil:
Sony klientide infokeskus
1–800–222–SONY (7669).
Allnäidatud number kehtib ainult küsimustele, mis on seotud FCC.
Normatiivne informatsioon
Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: DSC–QX10
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad
kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid
ning (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas
sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.
Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: DSC–QX100
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad
kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid
ning (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas
sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.
Ärge paigaldage ega kasutage seda seadet koos mis tahes teist tüüpi antenniga või saatjaga.
TÄHELEPANU!
Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad annulleerida kasutaja õigused seadme
käivitamiseks.
Märkus
See seade on testitud ja tunnistatud vastavaks piirangutele, mis on määratud B
klassi digitaalsetele seadmetele vastavalt FCC tingimuste15. osale.
Need piirangud on ettenähtud, et tagada adekvaatset kaitset häirete eest
seadme paigaldamisel eluruumidesse. See seade tekitab, kasutab ja kiirgab
raadiosageduste energiat, mis, kui seade pole paigaldatud ja seda ei kasutata
vastavalt tootja juhistele, võib tekitada raadioside häireid.
Siiski ei garanteerita, et seadme paigaldamisel häireid ei teki. Kui see seade
tekitab raadioside või teleülekannete vastuvõtu häireid, mida saab tuvastada
seadet sisse ja välja lülitades, on soovitav nende vältimiseks täita üks või mitu
alljärgnevatest toimingutest:
––suunake ümber vastuvõtu antenn või paigutage see mujale;
––paigutage see seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale;
––ühendage see seade ja vastuvõtja erinevatele vahelduvvoolu kontaktidele;
––võtke ühendus edasimüüja või kogenud raadio/TV remondispetsialistiga.
Seadmega peab kasutama komplekti kuuluvat liidesekaablit, et saaks täita
digitaalseadmele määratud piiranguid vastavalt FCC tingimuste 15. osa B osale.
Klientidele Kanadas
See seade vastab Industry Canada litsentseerimata raadioside RSS standardile
(tele). Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) see seade ei tohi
tekitada kahjulikke häireid ning (2) see seade peab vastu võtma mis tahes
saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme soovimatut
talitlust.
Klientidele Euroopas
Sony Corporation teavitab, et see DSC–QX10/QX100 digitaalne fotokaamera vastab 1999/5/EC direktiivi olulistele tingimustele ja teistele vastavatele
nõuetele. Täpsema informatsiooni saamiseks külastage veebisaiti:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL direktiivid
Tootja: Sony Corporation, 1–7–1 Konan Minato–ku Tokyo, 108–0075 Japan.
Toote vastavuse eest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele vastutab: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Teadmiseks kasutajale
Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (ebaõnnestumist), taaskäivitage rakendustarkvara või ühendage lahti ja
ühendage veel kord sidekaabel (USB jt.).
See toode on testitud ning on tuvastatud selle vastavus EMC direktiivis määratud 3 meetrist (9,8 jalga) lühemate ühenduskaablite kasutamise piirangutele.
Elektromagnetilised väljad võivad teatud sagedustel mõjutada seadme kujutist
ja heli.
9/9/2013 11:33:38 AM
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega
Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi
visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad
tekkida selle toote väära käitlemise tagajärjel. Materjalide
korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.
Kasutatud akude jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti
kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda
(Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades aku õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle väära käitlemise
tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise
eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid
kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke
toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut
väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest,
kus toote ostsite.
Klientidele Singapuris
Tehnilised andmed
Mõõtmed (vastavalt CIPA):
DSC–QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 tolli × 2 1/2 tolli × 2 1/4
tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
DSC–QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 tolli × 2 1/2 tolli × 1 5/16
tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal (vastab CIPA) (kaasaarvatud NP–BN aku, “Memory Stick Micro”):
DSC–QX100: umbes 179 g (6,3 untsi)
DSC–QX10: umbes 105 g (3,7 untsi)
Toide: laetav aku NP–BN, 3,6 V
Elektrienergia tarve (salvestamise ajal): 1,1 W
Aku tööiga ja salvestatavate kujutiste arv
Aku tööiga
Kujutiste arv
Salvestamine (fotod)
Umbes 110 min.
Umbes 220
kujutist
Tegelik salvestamine (filmid)
Umbes 25 min.
–
Vahetpidamata salvestamine
(filmid)
Umbes 55 min.
(DSC–QX100)
Umbes 65 min.
(DSC–QX10)
–
••Arv tugineb CIPA (Camera & Imaging Products Association) standardile.
••Tabelis näidatud arv erineb sõltuvalt nutitelefoni tüübist ning selle kasutamise viisist.
Kaubamärgid
••Järgnevad tähised on Sony Corporation kaubamärgid.
••
, „Cyber–shot”, „Memory Stick”,
, „PlayMemories Home”.
, „Memory Stick Micro”,
••microSDXC logotüüp on SD–3C,LLC kaubamärk.
••Android, Google Play on Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
••Wi–Fi, Wi–Fi logotüüp, Wi–Fi PROTECTED SET–UP on Wi–Fi Alliance kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
••The N Mark on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs
ja teistes riikides.
••Peale selle on antud juhendis kasutatud süsteemide ja toodete nimetused
nende vastavate loojate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Siiski ei kasutata ™ või ® tähiseid selles juhendis kõigil juhtudel.
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
Märkused fotokaamera kasutamise kohta
Kinnitades fotokaamerale nutitelefoni tarvikut olge ettevaatlik, et mitte sõrmi
vahele jätta.
Fotokaamera temperatuur
Fotokaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see
pole väärtalitlus.
Ülekuumenemise vältimine
Sõltuvalt fotokaamera ja aku temperatuurist võib filmide salvestamine olla
võimatu või toide lülitub automaatselt välja, et kaitsta fotokaamerat.
Sellisel juhul jätke toide väljalülitatuks ja oodake, kuni langeb fotokaamera ja
aku temperatuur. Lülitades toite sisse, kui fotokaamera ja aku ei ole piisavalt
jahtunud, võib kaamera jälle välja lülituda või ei saa salvestada filme.
Kasutamine ja hooldus
Kasutage hoolikalt, ärge lammutage osadeks, ärge modifitseerige, hoidke
seadet põrutuste, näiteks löökide, mahakukkumise või pealeastumise eest. Eriti
hoolikalt käsitsege objektiivi.
Lisainformatsiooni selle toote kohta ja vastused sagedamini esitatud küsimustele leiate Sony klienditoe kodulehelt.
http://www.sony.net
SONY_LV_EE_LT_DSC-QX10_QX100.indd 2
Lietuviškai
Galite parsisiųsti vaizdo valdymo programinę įrangą „PlayMemories Home” iš
nurodytos interneto svetainės.
http://www.sony.net/pm
Vartotojo dėmesiui
Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos numerius, kai dėl šio įrenginio
kreipiatės į Sony platintoją.
Modelio nr. DSC–QX10/DSC–QX100
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba
sukelti cheminius nudegimus. Laikykitės toliau minėtų saugumo priemonių.
••Neišardykite jo.
••Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite jį nuo smūgių arba didelės jėgos,
pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir neužlipkite ant jo.
••Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų akumuliatoriaus kontaktų.
••Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F), poveikio,
pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėje
pastatyto automobilio salone.
••Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
••Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
••Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony akumuliatorių kroviklį arba
įrenginį, kuris gali įkrauti akumuliatorius.
••Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
••Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
••Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo akumuliatoriumi.
••Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra nurodyta instrukcijoje.
Kintamosios srovės adapteris
Prijunkite prie lengvai prieinamo elektros lizdo, jeigu naudosite kintamosios
srovės adapterį. Nedelsdami atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jeigu įrenginio naudojimo metu kyla sutrikimai.
Klientams JAV ir KANADOJE
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų akumuliatorius yra įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą, išnaudotus akumuliatorius nugabendami į arčiausią surinkimo ir perdirbimo punktą.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl akumuliatoriaus perdirbimo, paskambinkite nemokamu telefono numeriu 1–800–822–8837 arba
aplankykite interneto svetainę http://www.cakk2recycle.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio jonų akumuliatorių arba tokių, kurių
elektrolitas yra ištekėjęs.
Akumuliatorius
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos:
(1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
CAN ICES–3 B/NMB–3 B
Šis įrenginys atitinka FCC/IC spinduliavimo sąlygų reikalavimų ribojimus, kurie
yra nustatyti nekontroliuojamai aplinkai, ir atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires, nurodytas IC radijo dažnių (RF) poveikio sąlygų OET65 ir RSS–102
priede C. Šio įrenginio RF energijos lygis yra labai žemas, ir to pakanka, kad jį
būtų galima laikyti atitinkančiu be ypatingo absorbcijos intensyvumo (SAR)
išbandymo.
Klientams JAV
Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras
1–800–222–SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima skambinti tik ryšium su klausimais, kurie yra
susiję su FCC.
Normatyvinė informacija
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC–QX10
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: DSC–QX100
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
DĖMESIO!
Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurie
nėra tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo instrukcijoje, gali būti teisių naudotis
šiuo įrenginiu anuliavimo priežastimi.
Pastaba
Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas atitinkančiu ribojimus, kurie yra
nustatyti B klasės skaitmeniniams įrenginiams sutinkamai su FCC taisyklių 15
dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos nuo kenksmingų triukšmų užtikrinimui, naudojant įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys gamina, naudoja
ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra pastatytas
ir nėra naudojamas atitinkamai gamintojo nurodymams, gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils, pastačius šį įrenginį. Jeigu šis
įrenginys sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų priėmimo kenksmingus
trukdžius, kuriuos galima nustatyti, išjungiant ir įjungiant įrenginį, siekiant
išvengti trukdžių, yra rekomenduojama atlikti vieną arba kelis toliau nurodytus
veiksmus:
––sureguliuokite priėmimo anteną arba pastatykite ją kitur;
––pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną nuo kito;
––prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų elektros lizdų;
––susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/TV remonto specialistu.
Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam
įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi atitinkamai FCC taisyklių 15-tos
dalies B skyriui.
Klientams Kanadoje
Šis įrenginys atitinka Industry Canada radijo ryšių, nereikalaujančių licencijos,
RSS standartą (-us). Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) šis
įrenginys neturi sukelti trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio
veikimą.
Klientams Europoje
Sony Corporation pareiškia, kad šis DSC–QX10/QX100 skaitmeninis fotoaparatas atitinka 1999/5/EC direktyvos pagrindines taisykles ir kitus susietus reikalavimus. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Pastaba klientams, kurių šalims galioja ES direktyvos
Gamintojas: yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan.
Už gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams atsako: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Techniniai duomenys
Matmenys (atitinka CIPA):
DSC–QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 colio × 2 1/2 colio × 2 1/4
colio) (plotis/aukštis/gylis)
DSC–QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 colio × 2 1/2 colio × 1 5/16
colio) (plotis/aukštis/gylis)
Svoris (atitinka CIPA) (įskaitant NP–BN akumuliatorių, “Memory Stick Micro”):
DSC–QX100: apytiksliai 179 g (6,3 uncijos)
DSC–QX10: apytiksliai 105 g (3,7 uncijos)
Maitinimas: įkraunamas akumuliatorius NP–BN, 3,6 V
Elektros sunaudojimas (fotografavimo/įrašymo metu): 1,1 W.
Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir vaizdų skaičius, kurį galima fotografuoti
Akumuliatoriaus
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas (vaizdai)
Apytiksliai 110 min.
Apytiksliai 220
vaizdų
Faktiškas įrašymas (vaizdo
įrašai)
Apytiksliai 25 min.
–
Nepertraukiamas įrašymas
(vaizdo įrašai)
Apytiksliai 55 min.
(DSC–QX100)
Apytiksliai 65 min.
(DSC–QX10)
–
••Skaičius yra paremtas CIPA (Camera & Imaging Products Association) standartu.
••Lentelėje nurodytas skaičius skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono tipo
ir jo naudojimo būdo.
Prekių ženklai
••Toliau minėti ženklai yra Sony Corporation prekių ženklai.
••
, „Cyber–shot”, „Memory Stick”,
, „PlayMemories Home”.
, „Memory Stick Micro”,
••microSDXC logotipas yra SD–3C,LLC prekės ženklas.
••Android, Google Play yra Google Inc. prekių ženklai arba registruoti prekių
ženklai.
••Wi–Fi, Wi–Fi logotipas, Wi–Fi PROTECTED SET–UP yra Wi–Fi Alliance prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai.
••The N Mark yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
••Be to, šioje instrukcijoje panaudoti sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų ati-
tinkamų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
Tačiau ™ arba ® ženklas šioje instrukcijoje nėra nurodytas visais atvejais.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Vartotojo dėmesiui
Elektromagnetizmas sukelia duomenų perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingas duomenų siuntimas), pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir
vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Kai prie fotoaparato pritvirtinate išmaniojo telefono priedą, elkitės atidžiai, kad
neįspaustumėte pirštų.
Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas atitinkančiu EMS direktyvos nustatytas
sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo, kurie yra trumpesni už 3 metrus
(9,8 pėdas).
Dėl fotoaparato temperatūros
Nepertraukiamo naudojimo atveju fotoaparatas ir akumuliatorius gali įkaisti,
tačiau tai nėra veikimo sutrikimas.
Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose dažniuose gali įtakoti šio įrenginio
vaizdą ir garsą.
Perkaitimo išvengimas
Priklausomai nuo fotoaparato ir akumuliatoriaus temperatūros, įmanoma,
nebus galima įrašyti vaizdo įrašų, arba fotoaparato maitinimas automatiškai
išsijungs, kad jis būtų apsaugotas nuo sutrikimų.
Tokiu atveju palikite maitinimą išjungtą ir palaukite, kol fotoaparato ir akumuliatoriaus temperatūra sumažės. Jeigu įjungsite maitinimą, kai fotoaparatas ir
akumuliatorius dar nebus pakankamai atvėsę, maitinimas vėl išsijungs, arba
negalėsite įrašyti vaizdo įrašų.
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio
gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia
pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Teisingai utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios
galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl
šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo
gaminiu komplektuojamos baterijos negalima išmesti su buitinėmis
atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas
kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje
yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra
leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą,
kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
Elkitės atidžiai, neišardykite, nemodifikuokite, saugokite įrenginį nuo smūgių
poveikio, pavyzdžiui, daužant, numetant arba užlipant ant jo. Ypač atidžiai
elkitės su objektyvu.
Papildomą informaciją apie šį gaminį ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galite rasti Sony klientų techninio rėmimo interneto svetainėje.
http://www.sony.net
Klientams Singapūre
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų
trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius,
įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Nestatykite ir nenaudokite šio įrenginio kartu su bet kokia kita antena arba
siųstuvu.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
9/9/2013 11:33:39 AM
Download PDF

advertising