Sony | SLT-A33 | Sony SLT-A33 SLT-A33 Tik korpusas (be objektyvo) Naudojimo instrukcijos

�������������������������
���������������������
�����������
����������
�����������������
�����������
��������������
���������������������
A-mount
�����������������������
����������
�������������������
����������
��������������������
����������
���������������
�����������
���������
������������
����������������
�������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������
����������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
���������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������
����������������������������
�����������
���������
������������������������������������
�������������������������������
����������������������
���������������
������������
����������������
������������
��������
���������
�����������������
�����������
���������������
��������������
������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������
���������
��������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
� ��������������������������������
� �������������������������������������
��������������������������������������������
� ��������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
� ������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
� ��������������������������������������
� �������������������������������������
���������������������������
� ��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������
��������������
�
• Laikykite akumuliatoriø maþiems
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Laikykite akumuliatoriø sausoje vietoje.
• Akumuliatoriø pakeiskite tik tokiu paèiu
arba analogiðku „Sony“ rekomenduojamu
akumuliatoriumi.
• Akumuliatoriø utilizuokite naudojimo
instrukcijoje apraðytu bûdu.
Akumuliatoriaus kroviklis
Net jei CHARGE lemputë neðvieèia,
akumuliatoriaus kroviklis nëra atjungtas nuo
kintamosios srovës elektros tinklo, kol
elektros laido ðakutë yra ákiðta á kiðtukiná
tinklo lizdà. Jei, naudojant akumuliatoriaus
kroviklá, iðkyla kokia nors problema,
nedelsdami nutraukite elektros srovës
tiekimà, iðtraukdami elektros laido ðakutæ ið
tinklo lizdo.
Pridedamà elektros laidà galima naudoti tik
su ðiuo akumuliatoriaus krovikliu. Jo
negalima naudoti su kokiu nors kitu
prietaisu.
3
Vartotojams Europoje
Ðiuo „Sony Corporation“ pareðkia, kad ðis
SLT-A55V skaitmeninis fotoaparatas su
keièiamu objektyvu atitinka direktyvos
1999/5/EC reglamentuojamus esminius
reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas.
Iðsamesnës informacijos galima rasti adresu
http://www.compliance.sony.de/
Informacija vartotojams ðalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Ðá aparatà pagamino kompanija „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokijas, 108-0075 Japonija. Ágaliotasis
atstovas elektromagnetinio suderinamumo
(EMC) ir prietaiso saugumo klausimais yra
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Ðtutgartas, Vokietija. Bet
kokiais techninës prieþiûros arba garantijos
klausimais kreipkitës adresu, nurodytu
atskiruose techninës prieþiûros arba
garantijos dokumentuose.
Ðis gaminys buvo iðbandytas ir buvo
nustatyta atitiktis reikalavimams,
reglamentuojamiems elektromagnetinio
suderinamumo (EMC) direktyvoje,
naudojant trumpesnius nei 3 metrø ilgio
jungiamuosius kabelius.
Dëmesio
Tam tikro daþnio elektromagnetiniai laukai
gali daryti átakà ðiuo aparatu atkuriamam
vaizdui ir garsui.
Informacija
Jei dël elektrostatinio iðlydþio arba
elektromagnetiniø trikdþiø sutriko
vykstantis duomenø persiuntimo procesas,
ið naujo paleiskite programà arba atjunkite
ir vël prijunkite komunikacijos (USB ir
pan.) kabelá.
4
Atitarnavusiø elektriniø ir
elektroniniø prietaisø utilizavimas
(taikytina Europos Sàjungos ðalims
ir kitoms Europos ðalims, kuriose
veikia atskira atliekø surinkimo
sistema)
Ðis ant prietaiso ar jo pakuotës esantis
þenklelis parodo, kad su ðiuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinëmis
ðiukðlëmis. Vietoje to prietaisà reikia
pristatyti á elektriniø ir elektroniniø prietaisø
lauþo surinkimo punktà. Prietaisà
utilizuojant tinkamai, tai padës iðvengti
neigiamø padariniø aplinkai ir þmoniø
sveikatai nei bûtø prieðingai, su tokiomis
atliekomis elgiantis netinkamai. Perdirbant
prietaiso medþiagas, saugomi gamtos
iðtekliai. Iðsamesnæ informacijà, susijusià su
tinkamu prietaiso utilizavimu, jums gali
suteikti miesto savivaldybëje, senos árangos
surinkimo punkte ar parduotuvëje, kurioje
ásigijote ðá prietaisà.
5
Panaudotø akumuliatoriø
utilizavimas (taikytina Europos
Sàjungos ðalims ir kitoms Europos
ðalims, kuriose veikia atskira atliekø
surinkimo sistema)
Ðis ant akumuliatoriaus ar pakuotës esantis
þenklelis parodo, kad su prie ðio prietaiso
pridedamu akumuliatoriumi negalima elgtis
kaip su buitinëmis ðiukðlëmis.
Ant kai kuriø akumuliatoriø ðis simbolis
gali bûti naudojamas su cheminiais
simboliais. Gyvsidabrio (Hg) arba ðvino
(Pb) simboliai pridedami tada, jei
akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba 0,004% ðvino.
Akumuliatorius utilizuojant tinkamai, tai
padës iðvengti neigiamø padariniø aplinkai
ir þmoniø sveikatai nei bûtø prieðingai, su
tokiomis atliekomis elgiantis netinkamai.
Perdirbant akumuliatoriø medþiagas,
saugomi gamtos iðtekliai.
Jei prietaisas saugumo sumetimais, dël jo
charakteristikø ar duomenø integralumo turi
bûti nuolatos prijungtas prie ádëtojo
akumuliatoriaus, toká akumuliatoriø turi
pakeisti tik kvalifikuotas personalas.
Norëdami tinkamai utilizuoti akumuliatoriø,
pasibaigus jo tarnavimo laikui pristatykite
akumuliatoriø á artimiausià elektriniø ir
elektroniniø prietaisø lauþo surinkimo
punktà.
Visø kitø akumuliatoriø atveju skaitykite
skyrelá, kuriame apraðytas saugus
akumuliatoriø iðëmimas ið prietaiso.
Pristatykite akumuliatoriø á artimiausià
atitarnavusiø akumuliatoriø surinkimo
punktà.
6
Iðsamesnës informacijos, susijusios su
tinkamu ðio gaminio ar akumuliatoriaus
utilizavimu, jums gali suteikti miesto
savivaldybëje, atliekø surinkimo
kompanijoje ar parduotuvëje, kurioje
ásigijote ðá gaminá.
Pastabos dël naudojimosi fotoaparatu
Fotografavimo procedûra
• Ðiame fotoaparate fotografavimui yra
numatyti dveji reþimai: skystøjø kristalø
ekrano reþimas (naudojant skystøjø
kristalø ekranà), ir vaizdo ieðkiklio
reþimas (naudojant optiná vaizdo ieðkiklá).
• Áraðytasis vaizdas gali skirtis nuo matytojo
fotografuojant.
Pastabos dël ðiame fotoaparate
ádiegtø funkcijø
• Norëdami suþinoti, su kokiu formatu
(1080 60i arba 1080 50i) yra suderinamas
ðis fotoaparatas, paþvelkite, koks þenklelis
nurodytas ant fotoaparato apaèios.
Su 1080 60i formatu suderinamas
fotoaparatas: 60i
Su 1080 50i formatu suderinamas
fotoaparatas: 50i
• Þiûrëdami fotoaparatu áraðytus 3D
vaizdus tokius vaizdus gebanèio atkurti
televizoriaus ekrane, jûs galite justi
nemaloniø simptomø, tokiø kaip átampa
akyse, pykinimas ar nuovargis. Þiûrint 3D
vaizdus, rekomenduojama reguliariai
daryti pertraukëles. Kadangi kiekvienam
skirtingam þmogui reikalingi tarpai tarp
pertraukëliø ir jø trukmë yra labai
skirtingi, susikurkite sau tinkamà
standartà. Pasijutæ prastai, nustokite
þiûrëti 3D vaizdus ir, prireikus,
pasikonsultuokite su gydytoju. Taip pat
skaitykite prijungtojo perþiûros aparato
arba su ðiuo fotoaparatu naudojamos
programinës árangos naudojimo
instrukcijà. Vaikø rega yra labai
paþeidþiama (ypaè maþesniø nei 6 metai
vaikø). Prieð leisdami jiems þiûrëti 3D
vaizdus, pasikonsultuokite su specialistu,
kaip antai, pediatru arba oftalmologu.
Pasirûpinkite, kad vaikai imtøsi
apraðytøjø atsargos priemoniø.
Jokios kompensacijos uþ áraðytosios
medþiagos praradimà
Nëra kompensuojama jokia netektis, jei
áraðymo arba atkûrimo neámanoma atlikti
dël fotoaparato ar atminties kortelës ir pan.
gedimo.
Rezervavimo rekomendacija
Siekiant iðvengti potencialaus duomenø
praradimo pavojaus, visuomet darykite
rezervines duomenø kopijas kitose
laikmenose.
Pastabos, susijusios su skystøjø
kristalø ekranu, elektroniniu vaizdo
ieðkikliu ir objektyvu
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas
naudojant itin tikslias technologijas, tad
efektyviai veikia daugiau nei 99.99% visø
ekrano taðkø. Taèiau skystøjø kristalø
ekrane gali bûti nuolatos matomi maþyèiai
juodi taðkeliai ir/arba ryðkiai ðvieèiantys
taðkeliai (baltos, raudonos, mëlynos arba
þalios spalvos). Tokie taðkeliai yra
normalus reiðkinys gamybos procese, ir
nedaro jokios átakos vaizdo kokybei.
• Keièiant sufokusavimà vaizdo ieðkiklyje,
ekrane gali atsirasti mirgantys raudonos,
þalios arba mëlynos spalvos taðkeliai. Tai
nëra veikimo sutrikimas. Ðie mirgantys
taðkeliai su vaizdu nebus áraðyti.
• Nelaikykite fotoaparato suëmæ uþ
skystøjø kristalø ekrano.
• Nelaikykite fotoaparato ilgà laikà saulëje,
o taip pat ilgai nefotografuokite atsisukæ á
saulæ. Gali bûti sugadintias vidinis
fotoaparato mechanizmas. Saulës ðviesà
sufokusavus ant greta esanèio daikto, gali
kilti gaisras.
• Skystøjø kristalø ðarnyrinio mechanizmo
aðies nugarëlëje ir aplink jà yra magnetas.
Prie skystøjø kristalø ekrano nedëkite
nieko, kà gali paveikti magnetinis laukas,
kaip antai, lanksèiøjø diskeliø, kredito
korteliø.
• Ðaltoje vietoje skystøjø kristalø ekrane
rodomame vaizde gali atsirasti liekamasis
pëdsakas. Tai nëra veikimo sutrikimas.
Ájungus fotoaparatà ðaltoje vietoje, jo
ekranas kurá laikà gali bûti tamsus.
Fotoaparatui áðilus, ekranas vël ims rodyti
kaip pridera.
7
Pastabos dël naudojimosi fotoaparatu
Pastabos dël ilgalaikio fotografavimo
• Be paliovos fotografuojant ilgà laikà,
temperatûra fotoaparato viduje pakyla.
Temperatûrai pasiekus tam tikrà ribà,
skystøjø kristalø ekrane atsiranda
ir fotoaparatas automatiðkai
þenklelis
iðsijungia. Jei aparato maitinimas
iðsijungia, palikite fotoaparatà 10 minuèiø
ar ilgiau, kad temperatûra fotoaparato
viduje nukristø iki saugaus lygio.
• Esant aukðtai aplinkos temperatûrai, temperatûra fotoaparato viduje kyla sparèiai.
• Pakilus temperatûrai fotoaparato viduje,
gali pablogëti vaizdo kokybë. Prieð toliau
fotografuojant, rekomenduojama palaukti,
kol temperatûra fotoaparato viduje nukris.
• Fotoaparato pavirðius gali ákaisti. Tai nëra
gedimas.
Pastabos dël filmukø atkûrimo kita
áranga
• Ðiame fotoaparate AVCHD formato
áraðymui naudojamas MPEG-4 AVC/
H.264 High profilis. Ðiuo aparatu
AVCHD formatu áraðytø filmukø nebus
ámanoma atkurti tokia áranga:
– Kitais aparatais, suderinamais su
AVCHD formatu, taèiau nepalaikanèiais
High profilio.
– Aparatais, nesuderinamais su AVCHD
formatu.
• Ðiame fotoaparate MP4 formato áraðymui
taip pat naudojamas MPEG-4 AVC/H.264
Main profilis. Todël MP4 formatu áraðytø
filmukø nebus ámanoma atkurti aparatais,
kurie nepalaiko MPEG-4 AVC/H.264
kodavimo.
• Didelës raiðkos (HD) vaizdo kokybe
áraðytus diskus galima atkurti tik su
áranga, suderinama su AVCHD formatu.
DVD grotuvai ar raðytuvai negali atkurti
HD vaizdo kokybës diskø, nes jie nëra
suderinami su AVCHD formatu. Taip pat
tradiciniais DVD grotuvai gali nesugebëti
iðstumti HD vaizdo kokybës diskø.
8
Pastabos dël GPS palaikymo
(tik SLT-A55V)
• Norëdami suþinoti, ar jûsø fotoaparatas
palaiko GPS funkcijà, patikrinkite
fotoaparato modelio numerá.
Su GPS palaikymu: SLT-A55V
Be GPS palaikymo: SLT-A55/A33
• GPS naudojimas ávairiose ðalyse ir
regionuose reglamentuojamas vietiniais
ástatymais.
• Jei jûs neketinate áraðinëti informacijos
apie buvimo vietà, punktui [GPS On/Off]
suteikite nuostatà [Off] (138 psl.).
• Lëktuve, iðgirdæ praneðimà ið pilotø
kabinos, bûtinai iðjunkite fotoaparatà.
Áspëjimas dël autoriø teisiø
Televizijos programos, filmai, vaizdajuostës
ir kita medþiaga gali bûti apsaugota autoriø
teisëmis. Nesankcionuotas tokios medþiagos
áraðymas gali paþeisti autoriø teisiø ástatymo
nuostatas.
Ðioje knygelëje naudojamos
nuotraukos
Ðioje knygelëje iliustracijose kaip
pavyzdþiai naudojamos nuotraukos yra
reprodukcijos, ir nëra ðiuo fotoaparatu ið
tikrøjø nufotografuoti vaizdai.
Apie ðioje knygelëje pateiktus
techninius duomenis
Techniniai duomenys buvo iðmatuoti
tokiomis sàlygomis (iðskyrus ðioje
knygelëje apraðytas iðimtis): esant normaliai
25° aplinkos temperatûrai ir naudojant
akumuliatoriø, kuris buvo kraunamas dar
apytikriai valandà uþgesus CHARGE
lemputei.
Turinys
Pastabos dël naudojimosi fotoaparatu ............................. 7
Fotoaparato
parengimas
Komplektuojamø priedø patikrinimas ........................... 13
Fotoaparato dalys ........................................................... 14
Akumuliatoriaus ákrovimas ........................................... 18
Akumuliatoriaus/atminties kortelës (ásigyjama
atskirai) ádëjimas ...................................................... 20
Objektyvo uþdëjimas ..................................................... 26
Fotoaparato parengimas ................................................. 28
Komplektuojamø aksesuarø naudojimas ....................... 30
Patikrinimas, kiek vaizdø dar galima áraðyti .................. 32
Valymas ......................................................................... 35
Prieð
naudojantis
fotoaparatu
Ekrane rodomi indikatoriai ............................................ 39
Perjungimas tarp skystøjø kristalø reþimo ir
elektroninio vaizdo ieðkiklio reþimo ................... 39
Áraðymo informacijos indikacijos perjungimas
(DISP).................................................................. 40
Áraðymo informacijos indikacija (grafinë indikacija/
áraðymo informacija („Live View“ perþiûrai) ...... 42
Áraðymo informacijos indikacija (vaizdo
ieðkiklyje) ............................................................ 44
Funkcijø/nuostatø iðrinkimas ......................................... 46
Funkcijø pasirinkimas Fn (funkciniu) mygtuku ....... 47
Funkcijos, pasirenkamos Fn (funkciniu) mygtuku ... 48
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku .............. 49
Fotografavimas
Skystøjø kristalø ekrano kampo reguliavimas ............... 55
Fotografavimas be fotoaparato sujudëjimo ................... 56
Tinkama poza ........................................................... 56
„SteadyShot“ funkcijos naudojimas ......................... 57
Trikojo naudojimas ................................................... 58
Fotografavimas su automatiðkai parenkamomis
nuostatomis ............................................................... 59
Fotografavimas automatiðkai su
tinkamomis nuostatomis ...................................... 59
Fotografavimas su nuostatomis, kurias
fotoaparatas reguliuoja automatiðkai ................... 61
9
Fotografavimas su objektui tinkamomis nuostatomis
(Scene Selection) ...................................................... 63
Fotografavimas su ið anksto uþprogramuotomis
nuostatomis atsiþvelgiant á siuþetà ...................... 63
Panoraminiø nuotraukø fotografavimas
(Sweep Panorama) ............................................... 66
Fotografavimas be paliovos didele sparta
(Continuous Advance Priority AE) ..................... 69
Vaizdo fotografavimas pageidaujamu bûdu
(ekspozicijos reguliavimo reþimas) .......................... 70
Fotografavimas su automatine programa .............. 71
Fotografavimas reguliuojant antrojo plano (fono)
neryðkumà (diafragmos prioritetas) ..................... 72
Judanèiø objektø fotografavimas su ávairia iðraiðka
(iðlaikymo prioritetas) ......................................... 75
Fotografavimas rankiniu bûdu reguliuojant
ekspozicijà (rankinis ekspozicijos reguliavimas) .. 77
Ðviesos pëdsakø fotografavimas su atvira sklende
(BULB) ................................................................ 79
Filmavimas .................................................................... 81
Galimos filmukø áraðymo trukmës reikðmës ............ 83
Pastabos, susijusios su filmavimu be paliovos ......... 84
Fotografavimo
funkcijos
naudojimas
10
Fokusavimo metodo pasirinkimas ................................. 85
Automatinio fokusavimo naudojimas ....................... 85
Fotografavimas esant reikiamai kompozicijai
(ryðkumo fiksavimas) .......................................... 87
Fokusavimo metodo, atitinkanèio objekto judëjimà,
pasirinkimas (automatinio fokusavimo reþimas) .. 88
Fokusavimo srities pasirinkimas (AF area) .............. 89
Vaizdo ryðkumo nustatymas rankiniu bûdu
(rankinis fokusavimas) ........................................ 90
Sufokusavimo patikrinimas iðdidinant vaizdà .......... 91
Veidø atpaþinimas .......................................................... 93
Veidø atpaþinimo funkcijos naudojimas ................... 93
Besiðypsanèiø veidø fotografavimas
(Smile Shutter) .................................................... 94
Fotografavimas su blykste ............................................. 96
Fotografavimas su belaide blykste ........................... 99
Vaizdo ðviesumo reguliavimas (ekspozicija, blykstës
kompensavimas, apðviestumo matavimas) ............. 100
Fotografavimas uþfiksavus ðviesumà (AE Lock) ... 100
Viso vaizdo bendro ðviesumo reguliavimas
(Exposure compensation) .................................. 101
Blykstës ðviesos kiekio reguliavimas
(Flash Compensation)........................................ 103
Blykstës ðviesos intensyvumo nustatymas pasirenkant
blykstës valdymo reþimà (Flash control) .......... 104
Objekto ðviesumo matavimo metodo pasirinkimas
(Metering Mode) ............................................... 105
ISO nuostata ................................................................ 106
Ðviesumo ir kontrasto automatiðkas kompensavimas
(D-Range) ............................................................... 107
Vaizdo ðviesumo koregavimas
(D-Range optimiser) .......................................... 107
Automatiðkas kompensavimas su turtinga pustoniø
skale (Auto HDR) .............................................. 108
Vaizdo apdorojimas ..................................................... 110
Vaizdo pageidaujamo apdorojimo pasirinkimas
(Creative Style) ................................................. 110
Spalvø atkûrimo paletës pakeitimas
(Colour Space)................................................... 111
Atspalvio reguliavimas (baltos spalvos balansas) ....... 112
Baltos spalvos balanso, atitinkanèio konkretø ðviesos
ðaltiná, nustatymas (Auto/Preset WB) ............... 112
Spalvinës temperatûros ir filtro efekto nustatymas
(Color Temperature/Color Filter) ...................... 113
Atspalviø registravimas (Custom white balance) ... 114
Fotografavimo bûdo pasirinkimas .................. 116
Pavienio kadro fotografavimas ............................... 116
Fotografavimas be paliovos .................................... 116
Uþrakto paleidimo laikmatis ................................... 117
Vaizdø fotografavimas naudojant ekspozicijos
poslinká (Exposure bracket) .............................. 118
Fotografavimas taikant baltos spalvos balanso
poslinká (WB bracket) ....................................... 119
Fotografavimas su belaidþiu nuotolinio
valdymo pultu .................................................... 120
11
Perþiûros
funkcijos
naudojimas
Vaizdø atkûrimas ......................................................... 121
Informacijos apie áraðytuosius vaizdus patikrinimas ... 127
Vaizdø apsauga (Protect) ............................................. 131
Vaizdø trynimas (Delete) ............................................. 132
Vaizdø perþiûra televizoriaus ekrane ........................... 134
Fotoaparato
nuostatø
pakeitimas
GPS nustatymas (tik SLT-A55V) ................................ 138
Vaizdo dydþio ir vaizdo kokybës nustatymas .............. 141
Áraðymo á atminties kortelæ metodo nustatymas .......... 145
Triukðmø sumaþinimo nuostatos pakeitimas ............... 149
Mygtukø funkcijø pakeitimas ...................................... 150
Kitø nuostatø pakeitimas ............................................. 151
Skystøjø kristalø ekrano/elektroninio vaizdo
ieðkiklio nustatymas ............................................... 153
Fotoaparato programinës árangos versijos
patikrinimas ............................................................ 155
Standartiniø (gamykliniø) nuostatø atstatymas ........... 156
Vaizdø perþiûra
kompiuteriu
Naudojimas su kompiuteriu ......................................... 159
Programinës árangos naudojimas ................................. 161
Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio .................. 165
Disko su filmu sukûrimas ............................................ 168
Nuotraukø
spausdinimas
DPOF nuostatø apibrëþimas ........................................ 172
Kita informacija
Techniniai duomenys ................................................... 174
Veikimo sutrikimø ðalinimas ....................................... 179
Áspëjamieji praneðimai ................................................. 189
Atsargos priemonës ..................................................... 192
AVCHD formatas ......................................................... 195
GPS (tik SLT-A55V) ................................................... 196
3D fotografavimas ....................................................... 198
Rodyklë ........................................................................................................ 199
12
Komplektuojamø priedø patikrinimas
Skaitmenys skliausteliuose nurodo daiktø skaièiø.
• BC-VW1 akumuliatoriaus
kroviklis (1)
• Elektros laidas (tinklo laidas) (1)
• Ákraunamasis akumuliatorius
NP-FW50 (1)
• USB kabelis (1)
• Neðiojimo ant peties dirþelis (1)
• Korpuso dangtelis (1) (uþdëtas
ant fotoaparato)
13
Fotoaparato parengimas
• Okuliaras (1) (uþdëtas ant
fotoaparato)
• CD-ROM (taikomoji programinë
áranga α fotoaparatams) (1)
• Naudojimo instrukcija (ði knygelë)
(1)
Fotoaparato dalys
Valdymo operacijos iðsamiau apraðytos skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Fotoaparato priekis
1 Uþrakto paleidimo mygtukas
(59)
qf Objektyvo atpalaidavimo
mygtukas (27)
2 Maitinimo selektorius (28)
qg Fokusavimo reþimo selektorius
(85, 90)
3 Valdymo ratukas (73)
4 Infraraudonøjø spinduliø jutiklis
5 Uþrakto paleidimo laikmaèio
lemputë (117)
6 Objektyvo kontaktai*
7 Veidrodis*
8 Perþiûros mygtukas (74)
9 Bajonetas
0 Integruota blykstë* (96)
qa Mikrofonas**
qs Reþimo iðrinkimo diskas
(59 – 80)
qd
14
Blykstës pakëlimo mygtukas
(96)
* Nelieskite ðiø daliø.
** Neuþdenkite ðios dalies
filmuodami.
Fotoaparato nugarëlë
Fotoaparato parengimas
1 Mikrofonas**
qf Garsiakalbis
2 Aksesuarø lizdas su automatine
fiksacija (99)
qg
3 MENU mygtukas (49)
4 Vaizdo ieðkiklis* (39)
5 Okuliaro jutikliai (39)
6 Dioptrijø reguliavimo ratukas
(29)
7 Skystøjø kristalø ekranas (42,
121, 127)
8 Ðviesumo jutiklis (153)
9
(atkûrimo) mygtukas (121)
0 Kreipties lemputë (22)
qa Fotografavimo metu: fokuso
iðdidinimo mygtukas (91, 150)
(iðtrynimo)
Perþiûros metu:
mygtukas (132)
Vaizdo jutiklio padëties
þymë (87)
qh D-RANGE (dinaminio
diapazono) mygtukas (107)
qj Fotografavimo metu: AEL (AE
fiksavimo) mygtukas (78, 100)
Perþiûros metu: (padidinimo)
mygtukas (124)
qk Fotografavimo metu:
(ekspozicijos) mygtukas (101)
Perþiûros metu: (sumaþinimo)
(vaizdø
mygtukas (124)/
indekso) mygtukas (125)
ql Fotografavimo metu: Fn
(funkcinis) mygtukas (47, 48)
Perþiûros metu:
(vaizdo
pasukimo) mygtukas (123)
qs MOVIE mygtukas (81)
qd FINDER/LCD mygtukas (39,
154)
15
w; Manipuliatorius
Kai meniu ájungtas: v/V/b/B
(46)
Kai meniu iðjungtas: DISP
(atvaizdavimo) (40, 121)/WB
(baltos spalvos balanso) (112)/
(fotografavimo bûdo)
(116)/ISO (106) mygtukas
wa Manipuliatoriaus centras
(ávedimas) (46)/AF mygtukas
(89)
* Nelieskite ðiø daliø.
** Neuþdenkite ðios dalies
filmuodami.
16
Fotoaparato ðonai/apaèia
• Prie fotoaparato prijungdami
RM-S1AM/RM-L1AM
nuotolinio valdymo pultà
(ásigyjamas atskirai), ákiðkite
nuotolinio valdymo pulto
kiðtukà á REMOTE jungtá,
sutapatinæ kiðtuko kreipiamàjà
su REMOTE jungties
kreipiamàja. Pasirûpinkite
nuotolinio valdymo pulto
laidà nukreipti á prieká.
2 Neðiojimo ant peties dirþelio
tvirtinimo àselës (30)
• Naudokite trikojá, kurio varþto
ilgis yra maþesnis nei 5,5 mm.
Jei varþtas bus ilgesnis nei
5,5 mm, jûs negalësite patikimai pritvirtinti fotoaparato
prie trikojo, ir varþtas gali
paþeisti fotoaparatà.
7 Plyðys atminties kortelei ákiðti
(20)
8 Akumuliatoriaus/atminties
kortelës dangtelis (20)
9 Jungèiø dangtelis
3 HDMI jungtis (134)
4
(USB) jungtis (165)
5 Mikrofono jungtis
• Prijungus iðoriná mikrofonà,
vidinis mikrofonas
automatiðkai iðjungiamas. Jei
iðorinis mikrofonas yra su
vidiniu stiprintuvu,
maitinimas mikrofonui
tiekiamas ið fotoaparato.
6 Trikojo tvirtinimo lizdas
• Kai naudojamas AC-PW20
kintamosios srovës adapteris
(ásigyjamas atskirai)
Bûkite atsargûs, kad uþdarydami dangtelá nesugnybtumëte
kintamosios srovës adapterio
laido.
17
Fotoaparato parengimas
1 REMOTE jungtis
Akumuliatoriaus ákrovimas
Prieð naudodamiesi fotoaparatu pirmàjá kartà, pasirûpinkite ákrauti NP-FW50
„InfoLITHIUM“ akumuliatoriø (komplektuojamas).
„InfoLITHIUM“ akumuliatoriø galima ákrauti net ir tada, kai jis nëra visiðkai
iðsikrovæs.
Já taip pat galima naudoti net ir pilnutinai neákrovus.
1
Akumuliatoriø ástatykite á
akumuliatoriaus kroviklá.
Stumkite akumuliatoriø, kol jis spragtelës
savo vietoje.
2
Prijunkite elektros laidà (elektros
tinklo laidà).
Ásiþiebia: Ákrovimas.
Uþgæsta: Ákrovimas uþbaigtas.
• Pasibaigus akumuliatoriaus
ákrovimui, CHARGE lemputë
uþgæsta.
• Esant 25°C temperatûrai, visiðkai
iðsikrovusá akumuliatoriø ákrauti
trunka apytikriai 250 minuèiø.
18
CHARGE lemputë
Elektros laidas
Fotoaparatu naudojantis uþsienyje – Energijos ðaltiniai
Savo fotoaparatu, akumuliatoriaus krovikliu ir AC-PW20 kintamosios srovës
adapteriu (ásigyjamas atskirai) jûs galite naudotis bet kurioje ðalyje ar
regione, kur egzistuoja nuo 100 V iki 240 V, 50/60 Hz kintamosios srovës
elektros tinklas.
Pastaba
• Nenaudokite elektroninio transformatoriaus (kelioninio srovës keitiklio), nes tai
gali tapti veikimo sutrikimo prieþastimi.
19
Fotoaparato parengimas
Pastabos
• Akumuliatoriaus ákrovimo trukmë priklauso nuo akumuliatoriaus likutinio
ákrautumo bei ákrovimo sàlygø.
• Akumuliatoriø rekomenduojama ákrauti esant nuo 10°C iki 30°C aplinkos
temperatûrai. Jei aplinkos temperatûra iðeina uþ nurodytøjø ribø, akumuliatoriaus
efektyviai ákrauti gali nepavykti.
• Akumuliatoriaus kroviklá prijunkite prie artimiausio kiðtukinio elektros tinklo
lizdo.
• Nemëginkite pakartotinai ákrauti kà tik ákrauto akumuliatoriaus. Prieðingu atveju
gali pablogëti akumuliatoriaus charakteristikos.
• Su prie fotoaparato pridedamu akumuliatoriaus krovikliu nemëginkite ákrauti
kitokiø nei „InfoLITHIUM“ W serijos akumuliatoriø. Mëginant ákrauti kitokio tipo
akumuliatorius, jie gali tapti nesandarûs, perkaisti arba sprogti, sukeliant elektros
smûgio ir nudegimo pavojø.
• Kai CHARGE lemputë blykèioja, tai gali informuoti apie akumuliatoriaus gedimà
arba tai, kad á kroviklá yra ádëtas kitokio tipo nei nurodyta akumuliatorius.
Patikrinkite, ar á kroviklá yra ádëta nurodyto tipo akumuliatorius. Jeigu
akumuliatorius yra toks, koks nurodyta, iðimkite akumuliatoriø ir vietoje jo ádëkite
naujà arba kità ir patikrinkite, ar akumuliatoriaus kroviklis veikia gerai. Jei
akumuliatoriaus kroviklis veikia gerai, akumuliatorius gali bûti sugedæs.
• Uþsiterðus akumuliatoriaus krovikliui, ákrovimo gali nepavykti atlikti sëkmingai.
Nuvalykite akumuliatoriaus kroviklá sausu skudurëliu ar pan.
Akumuliatoriaus/atminties kortelës
(ásigyjama atskirai) ádëjimas
1
Pastumdami dangtelio atidarymo
lieþuvëlá, atidarykite dangtelá.
2
Akumuliatoriaus galiuku
nuspaudæ fiksatoriø, stipriai iki
galo ástumkite akumuliatoriø.
Fiksatorius
3
4
Ádëkite atminties kortelæ.
• Nusklembtà kortelës kampà
atkreipæ kaip parodyta
iliustracijoje, kiðkite atminties
kortelæ kol pasigirs
spragtelëjimas.
Uþdarykite dangtelá.
20
Pasirûpinkite tinkamai atkreipti
nusklembtà kortelës kampà.
Akumuliatoriaus iðëmimas
Iðjunkite fotoaparatà ir pastumkite
fiksatoriø rodyklës kryptimi. Bûkite
atsargûs, kad neiðmestumëte
akumuliatoriaus ant þemës.
Fiksatorius
21
Fotoaparato parengimas
Atminties kortelës, kurias galima naudoti ðiame fotoaparate
• Ðiame fotoaparate galima naudoti „Memory Stick PRO Duo“ laikmenà,
„Memory Stick PRO-HG Duo“ laikmenà, SD atminties kortelæ, SDHC
atminties kortelæ ir SDXC atminties kortelæ. Jûs negalësite naudoti
„MultiMediaCard“ atminties kortelës. Taèiau normalus visø atminties
kortelës funkcijø veikimas negali bûti garantuojamas.
• Ðioje knygelëje „Memory Stick PRO Duo“ laikmenos ir „Memory Stick
PRO-HG Duo“ laikmenos yra vadinamos tiesiog „Memory Stick PRO
Duo“ laikmenomis, o SD atminties kortelës, SDHC atminties kortelës ir
SDXC atminties kortelës yra vadinamos tiesiog „SD kortelëmis“.
• Filmuotos medþiagos áraðymui rekomenduojama naudoti tokias atminties
korteles:
–
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ laikmena
(Mark2))
–
(„Memory Stick PRO-HG Duo“ laikmena)
– SD atminties kortelæ, SDHC atminties kortelæ ir SDXC atminties kortelæ
(4-osios ar aukðtesnës klasës)
• Á SDXC atminties kortelæ áraðytø vaizdø neámanoma perkelti á kompiuterá
arba atkurti kompiuteriu arba garso ir vaizdo aparatûra, kuri nëra
suderinama su exFAT failø sistema. Prieð prijungdami árangà prie
fotoaparato, ásitikinkite, kad ji yra suderinama su exFAT sistema. Prie
fotoaparato prijungus nesuderinamà árangà, jûs galite bûti paraginti
suþymëti atminties kortelæ. Niekuomet nesuþymëkite atminties kortelës
reaguodami á ðá raginimà, nes taip iðtrinsite visus atminties kortelëje
saugomus duomenis (exFAT – tai SDXC atminties kortelëse naudojama
failø sistema).
Atminties kortelës iðëmimas
Patikrinkite, ar neðvieèia kreipties lemputë,
o po to atidarykite dangtelá ir vienàsyk
spustelëkite atminties kortelæ.
Kreipties lemputë
Akumuliatoriaus ákrautumo lygio patikrinimas
Paþvelkite, koks þenklelis ir kokia ákrautumo lygio procentinë iðraiðka
rodoma skystøjø kristalø ekrane.
Akumuliatoriaus
ákrautumo
lygis
“Battery
exhausted”
Aukðtas
Þemas
Jûs nebegalësite
fotografuoti.
Kas yra „InfoLITHIUM“ akumuliatorius?
„InfoLITHIUM“ akumuliatorius – tai lièio jonø akumuliatorius, kuris gali su
fotoaparatu keistis informacija apie ákrautumo bûklæ ir darbo sàlygas.
Naudojant „InfoLITHIUM“ akumuliatoriø, fotoaparato ekrane rodoma
likusio akumuliatoriaus veikimo laiko procentinë iðraiðka, paskaièiuota
ávertinant fotoaparato darbo sàlygas.
Pastabos, susijusios su akumuliatoriumi
• Tam tikromis aplinkybëmis ákrautumo lygis gali bûti rodomas netiksliai.
• Akumuliatoriø reikia saugoti nuo vandens. Akumuliatorius nëra atsparus
vandeniui.
• Nepalikite akumuliatoriaus itin karðtose vietose, pavyzdþiui, automobilyje
arba po tiesioginiais saulës spinduliais.
22
Efektyvus akumuliatoriaus naudojimas
• Akumuliatoriaus charakteristikos pablogëja þemos temperatûros aplinkoje.
Tad ðaltoje vietoje akumuliatorius tarnauja trumpesná laikà. Kad
akumuliatorius tarnautø ilgiau, mes rekomenduojame ásidëti akumuliatoriø
á kiðenæ arèiau kûno, kad jis suðiltø, o po to ádëti akumuliatoriø á
fotoaparatà iðkart prieð pradedant fotografuoti.
• Daþnai fotografuojant su blykste, naudojant fotografavimà serijomis arba
daþnai junginëjant fotoaparatà, akumuliatorius iðsikraus greièiau.
Akumuliatoriaus laikymas
Jei akumuliatoriaus neketinate naudoti ilgà laikà, já pilnutinai ákraukite ir po
to visiðkai iðkraukite vienàkart per metus su savo fotoaparatu, prieð padëdami
akumuliatoriø sausoje, vësioje vietoje, kad pailgëtø akumuliatoriaus resursas.
Pastabos, susijusios su atminties korteliø naudojimu
• Atminties kortelës negalima sutrenkti, sulenkti arba mëtyti.
• Nenaudokite ir nelaikykite atminties kortelës tokiomis sàlygomis:
– Labai karðtoje vietoje, kaip antai, saulëkaitoje paliktame automobilyje.
– Vietoje, kur krenta tiesioginiai saulës spinduliai.
– Drëgnoje vietoje, arba vietoje, kur egzistuoja korozijà sukelianèiø
medþiagø.
• Atminties kortelæ panaudojus ilgà laikà, iðkart po to ji gali bûti ákaitusi.
Liesdami atminties kortelæ, bûkite atsargûs.
• Kai ðvieèia kreipties lemputë, neiðimkite atminties kortelës arba
akumuliatoriaus, arba neiðjunkite fotoaparato maitinimo. Duomenys gali
bûti sugadinti.
• Duomenys taip pat gali bûti sugadinti padëjus atminties kortelæ arti stipriai
ámagnetintø daiktø arba naudojantis kortele labai áelektrintoje arba
elektromagnetiðkai „triukðmingoje“ aplinkoje.
23
Fotoaparato parengimas
Akumuliatoriaus resursas
• Akumuliatoriaus resursas yra ribotas. Naudojant akumuliatoriø, laikui
bëgant akumuliatoriaus talpa po truputá maþëja. Jei akumuliatoriaus
veikimo trukmë pastebimai sumaþëja, labai gali bûti, kad akumuliatorius
jau atitarnavo savo amþelá. Ásigykite naujà akumuliatoriø.
• Akumuliatoriaus resursas priklauso nuo to, kaip akumuliatorius laikomas, o
taip pat nuo darbo sàlygø ir aplinkos, kurioje kiekvienas akumuliatorius
naudojamas.
• Rekomenduojama daryti rezervines svarbiø duomenø kopijas, pavyzdþiui,
kompiuterio standþiajame diske.
• Neðiodamiesi arba laikydami atminties kortelæ nenaudojamà, ádëkite jà á
pridedamà futliariukà.
• Neleiskite atminties kortelei suðlapti.
• Nelieskite atminties kortelës kontaktø srities pirðtais arba metaliniais
daiktais.
• Kai atminties kortelës apsaugos lieþuvëlis yra padëtyje LOCK, su kortele
nebus ámanoma atlikti jokiø operacijø, kaip antai, áraðyti arba iðtrinti vaizdø.
• Nëra garantuojama, kad kompiuteriu suþymëta atminties kortelë veiks
ðiame fotoaparate.
• Duomenø skaitymo/raðymo greièiai skiriasi priklausomai nuo atminties
korteliø ir naudojamos árangos kombinacijos.
• Nespauskite pernelyg stipriai, raðydami pastaboms skirtoje srityje.
• Neklijuokite lipdukø ant paèios atminties kortelës.
• Neardykite ir nemodifikuokite atminties kortelës.
• Nepalikite atminties kortelës vietoje, kur jà galëtø pasiekti maþi vaikai. Jie
gali netyèia kortelæ praryti.
24
Pastabos, susijusios su „Memory Stick“ kortelës naudojimu
ðiame fotoaparate
Kokio tipo „Memory Stick“ laikmenas galima naudoti ðiame fotoaparate yra
nurodyta þemiau lentelëje. Taèiau nëra garantuojamas visø „Memory Stick
PRO Duo“ kortelës funkcijø tinkamas veikimas.
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena*1*2*3
Tinkama naudoti ðiame
fotoaparate
„Memory Stick Duo“ laikmena
Netinkama naudoti ðiame
fotoaparate
„Memory Stick“ laikmena ir
„Memory Stick PRO“ laikmena
Netinkama naudoti ðiame
fotoaparate
*1 Ðiose laikmenose yra ádiegta „MagicGate“ technologija. „MagicGate“ – tai
informacijos (autoriø teisiø) apsaugos standartas, naudojantis ðifravimo
technologijà. Ðiuo fotoaparatu nebus ámanoma atlikti áraðymo/atkûrimo
operacijø, kurioms reikalingas „MagicGate“ funkcijø palaikymas.
*2 Naudojant lygiagreèià sàsajà, palaikoma didelë duomenø perdavimo sparta.
*3 Filmuotos medþiagos áraðymui tinka tik „Mark2“ paþenklintos „Memory Stick
PRO Duo“ kortelës.
Pastabos, susijusios su „Memory Stick Micro“ kortelës (ásigyjama
atskirai) naudojimu
• Ðiam fotoaparatui tinka „Memory Stick Micro“ („M2“) laikmenos.
„M2“ – tai „Memory Stick Micro“ laikmenos santrumpa.
• Kad „Memory Stick Micro“ laikmenà bûtø galima naudoti ðiame
fotoaparate, „Memory Stick Micro“ kortelæ reikia ádëti á „Duo“ dydþio
„M2“ adapterá. „Memory Stick Micro“ laikmenà á fotoaparatà ádëjus be
„Duo“ dydþio „M2“ adapterio, jos gali nebepavykti iðimti ið fotoaparato.
• Nepalikite „Memory Stick Micro“ laikmenos vietoje, kur jà galëtø pasiekti
maþi vaikai. Jie gali netyèia kortelæ praryti.
25
Fotoaparato parengimas
„Memory Stick PRO-HG Duo“
laikmena*1*2
Objektyvo uþdëjimas
1
Nuo aparato nuimkite korpuso
dangtelá ir nuo objektyvo
nuimkite pakavimo dangtelá.
• Keièiant objektyvà, já reikia
greitai pakeisti nedulkëtoje
vietoje, kad á fotoaparato vidø
nepatektø dulkiø arba neðvarumø.
2
Korpuso dangtelis
Pakavimo dangtelis
Uþdëkite objektyvà, sutapatindami oranþines indeksines þymes
ant objektyvo ir fotoaparato.
Oranþinës indeksinës þymës
3
Sukite objektyvà pagal laikrodþio
rodyklæ, kol jis spragtelës
uþsifiksavimo padëtyje.
• Pasirûpinkite objektyvà á
bajonetà ástatyti tiesiai.
Pastabos
• Uþdëdami objektyvà, nenuspauskite objektyvo atpalaidavimo mygtuko.
• Uþdëdami objektyvà, nenaudokite jëgos.
• Ðiam fotoaparatui netinka objektyvai su E tipo bajonetu (E-mount).
• Jei naudojate objektyvà, su trikojui pritvirtinti numatytu lizdu, siekdami
subalansuoti objektyvo svorá pritvirtinkite objektyvà prie trikojo.
26
Objektyvo nuëmimas
1
Iki galo nuspauskite objektyvo
atpalaidavimo mygtukà ir sukite
objektyvà prieð laikrodþio
rodyklæ, kol jis sustos.
Objektyvo atpalaidavimo mygtukas
Fotoaparato parengimas
2
Ant objektyvo uþdëkite pakavimo
dangtelá ir ant fotoaparato
uþdëkite korpuso dangtelá.
• Prieð uþdëdami dangtelius, nuo jø
paðalinkite dulkes.
• DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM
objektyvo rinkinyje nëra galinio
objektyvo dangtelio. Objektyvo
saugojimui ásigykite galiná
objektyvo dangtelá ALC-R55.
Pastaba, susijusi su objektyvo pakeitimu
Jei, keièiant objektyvà, á fotoaparato vidø patenka dulkiø arba neðvarumø,
kurie nusëda ant vaizdo jutiklio (dalis, kuri veikia kaip fotojuostelë)
pavirðiaus, priklausomai nuo fotografavimo aplinkos ðie neðvarumai ir dulkës
gali matytis nufotografuotame vaizde.
Fotoaparate yra ádiegta dulkiø paðalinimo sistema, neleidþianti dulkëms
nusësti ant vaizdo jutiklio. Taèiau, nepaisant to, nuimdami/uþdëdami
objektyvà greitai já pakeiskite nedulkëtoje vietoje.
Jei ant vaizdo jutiklio nusëdo dulkiø ar neðvarumø
Nuvalykite vaizdo jutiklá, naudodami valymo reþimà [Cleaning Mode],
iðkvieèiamà Setup meniu lange (36 psl.).
27
Fotoaparato parengimas
Datos nustatymas
Pirmàkart ájungus fotoaparatà, jo skystøjø kristalø ekrane atsiranda datos/laiko
nustatymo langas.
1
Maitinimo selektoriø perjungdami á
padëtá ON, ájunkite fotoaparatà.
Ekrane atsiranda datos ir laiko
nustatymo langas.
• Norëdami iðjungti fotoaparatà, ðá
selektoriø perjunkite á padëtá OFF.
2
Ásitikinkite, kad ekrane yra
pasirinkta [Enter], o po to
paspauskite manipuliatoriaus
centrà.
3
b/B mygtukais pasirinkite reikiamà sritá, o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
4
b/B mygtukais pasirinkite
kiekvienà punktà ir v/V mygtukais
nustatykite skaitines reikðmes.
[Daylight Svg.:]: Ájungiama arba
iðjungiama vasaros laiko nuostata.
[Date Format:]: Pasirenkamas datos
rodymo formatas.
• Vidurnaktis þymimas kaip 12:00 AM,
o vidurdienis – kaip 12:00 PM.
28
5
Kartodami 4-àjá þingsná, nustatykite kitus punktus, o po to
paspauskite manipuliatoriaus centrà.
6
Ásitikinkite, kad ekrane yra pasirinkta [Enter], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Norëdami vël nustatyti datà/laikà
Pirmàkart ájungus fotoaparatà, datos/laiko nustatymo langas skystøjø kristalø
ekrane atsiranda automatiðkai. Kitàkart datos/laiko nustatymo langà reikia
iðkviesti per meniu.
MENU mygtukas J
1 J [Date/Time Setup]
Norëdami nustatyti regionà
Jûs galite nustatyti regionà, kuriame naudojatës fotoaparatu. Tai leidþia
pasirinkti vietiná regionà fotoaparatu naudojantis uþsienyje.
MENU mygtukas J
1 J [Area Setting]
Datos ir laiko nuostatø iðsaugojimas
Datos ir laiko, o taip pat kitø fotoaparato nuostatø iðsaugojimui
nepriklausomai nuo to ar fotoaparatas yra ájungtas, ar iðjungtas, o taip pat nuo
to, ar yra ádëtas akumuliatorius, fotoaparate yra átaisytas vidinis
akumuliatoriukas. Daugiau informacijos pateikta 192 psl.
Vaizdo ieðkiklio ryðkumo (dioptrijø) reguliavimas
Sukiodami vaizdo ieðkiklio dioptrijø
reguliavimo ratukà, kol vaizdas taps
ryðkiausias, priderinkite ieðkiklio
lauþiamàjà gebà prie savo regos.
• Dioptrijø reguliavimà lengviausia atlikti
nukreipus fotoaparatà á ðviesà.
Pastaba
• Su ðiuo fotoaparatu negali bûti naudojamas dioptrijø reguliavimo priedas
(ásigyjamas atskirai).
29
Fotoaparato parengimas
Norëdami nutraukti datos/laiko nustatymo operacijà.
Paspauskite MENU mygtukà.
Komplektuojamø aksesuarø naudojimas
Ðiame skyrelyje apraðoma, kaip naudoti neðiojimo ant peties dirþelá ir
okuliarà. Kiti aksesuarai apraðyti nurodytuose puslapiuose.
• Ákraunamasis akumuliatorius (18 psl.)
• Akumuliatoriaus kroviklis (18 psl.)
• Elektros laidas (18 psl.)
• USB kabelis (165 psl.)
• CD-ROM diskas (161 psl.)
Neðiojimo ant peties dirþelio uþdëjimas
Prie fotoaparato pritvirtinkite abu
dirþelio galus.
30
Okuliaro nuëmimas
Norëdami ant fotoaparato uþdëti FDA-A1AM kampo matuoklá (ásigyjamas
atskirai), nuimkite okuliarà.
Atsargiai nustumkite okuliarà,
spausdami abi okuliaro puses.
Pastaba
• Su ðiuo fotoaparatu negali bûti naudojamas didintuvas arba didintuvo okuliaras.
31
Fotoaparato parengimas
• Pirðtus padëkite po okuliaru ir pastumkite
aukðtyn.
Patikrinimas, kiek vaizdø dar galima áraðyti
Á fotoaparatà ádëjus atminties kortelæ ir perjungus maitinimo selektoriø á padëtá ON,
skystøjø kristalø ekrane rodomas skaièius
vaizdø, kuriuos dar galima áraðyti (toliau
fotografuojant su esamosiomis
nuostatomis).
Pastaba
• Jei „0“ (áraðytinø vaizdø skaièius) blykèioja geltonai, tai reiðkia, kad atminties
kortelë yra uþpildyta. Ádëkite kità atminties kortelæ arba iðtrinkite vaizdus ið
fotoaparate ádëtos atminties kortelës (132 psl.).
• Jei „NO CARD“ (áraðytinø vaizdø skaièius) blykèioja geltonai, tai reiðkia, kad á
fotoaparatà nëra ádëta atminties kortelë. Ádëkite atminties kortelæ.
Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti á atminties kortelæ
Lentelëje parodytas apytikris skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti á ðiuo
fotoaparatu suþymëtà atminties kortelæ. Reikðmës gautos testavimui
naudojant standartines „Sony“ atminties korteles. Priklausomai nuo
fotografavimo sàlygø, reikðmës gali bûti kitokios.
Vaizdo raiðka: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33)
Formatas (kraðtiniø santykis): 3:2∗
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena
SLT-A55/A55V
Talpa
(vienetai: vaizdai)
2GB
4GB
8GB
16GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Fine
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Raiðka
32
32GB
SLT-A33
(vienetai: vaizdai)
Talpa
2GB
4GB
8GB
16GB
Standard
433
875
1778
3626
7172
Fine
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
Raiðka
32GB
Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti su akumuliatoriumi
Lentelëse pateikiamas apytikris skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti
fotoaparatu su pilnutinai ákrautu akumuliatoriumi (komplektuojamu).
Pabrëþtina, kad, priklausomai nuo naudojimo sàlygø, faktinis skaièius gali
bûti maþesnis nei nurodyta.
Fotografuojant su blykste
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
Skystøjø kristalø
ekrano reþimu
Apytikriai
390 vaizdø
Apytikriai
380 vaizdø
Apytikriai
340 vaizdø
Vaizdo ieðkiklio
reþimu
Apytikriai 350
vaizdø
Apytikriai
330 vaizdø
Apytikriai
270 vaizdø
Fotografuojant be blykstës
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
Skystøjø kristalø
ekrano reþimu
Apytikriai
450 vaizdø
Apytikriai
430 vaizdø
Apytikriai
380 vaizdø
Vaizdo ieðkiklio
reþimu
Apytikriai
380 vaizdø
Apytikriai
370 vaizdø
Apytikriai
290 vaizdø
• Ðie skaièiai gauti su pilnutinai ákrautu akumuliatoriumi esant tokioms
sàlygoms:
– Esant 25°C aplinkos temperatûrai.
– Naudojant akumuliatoriø, kuris buvo kraunamas dar valandà uþgesus
CHARGE lemputei.
– Naudojant „Sony“ „Memory Stick PRO Duo“ laikmenà (ásigyjama
atskirai).
33
Fotoaparato parengimas
∗ Kai punktui [Aspect Ratio] yra suteikta nuostata [16:9], jûs galësite áraðyti
daugiau vaizdø nei nurodyta pateiktojoje lentelëje (iðskyrus atvejá, kai
pasirinkta raiðka [RAW]).
– Punktui [Image: Quality] suteikta nuostata [Fine].
– Punktui [Autofocus Mode] suteikta nuostata [Automatic AF].
– Fotografuojama kas 30 sekundþiø.
– Maitinimas iðjungiamas ir ájungiamas kas deðimt kadrø.
– Punktui [GPS On/Off] suteikta nuostata [On].
• Dël skaièiaus vaizdø, kurá galima áraðyti fotografuojant su blykste:
– Blykstë suveikia kas antrà kadrà.
– Matavimas atliekamas pagal CIPA metodikà.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
34
Valymas
Fotoaparato valymas
Objektyvo valymas
• Nenaudokite valymo tirpalø, kuriø sudëtyje yra organiniø tirpikliø,
pavyzdþiui, skiediklio arba benzino.
• Valydami objektyvo læðio pavirðiø, dulkes paðalinkite pûtikliu. Jei dulkës
prikibusios prie pavirðiaus, já nuvalykite minkðtu skudurëliu arba popierine
servetële, lengvai suvilgyta objektyvø valymo tirpale. Valykite spiraliniais
judesiais nuo centro link kraðto. Nepurkðkite objektyvø valymo tirpalo
tiesiai ant objektyvo læðio pavirðiaus.
35
Fotoaparato parengimas
• Nieko nelieskite fotoaparato viduje, kaip antai, objektyvo kontaktø arba
veidrodþio. Kadangi dulkës ant veidrodþio arba aplink veidrodá gali daryti
átakà vaizdo kokybei ar fotoaparato charakteristikoms, nupûskite dulkes
pûtikliu*. Daugiau informacijos apie vaizdo jutiklio valymà pateikta kitame
puslapyje.
* Nenaudokite aerozolinio pûtiklio. Antraip fotoaparatas gali bûti sugadintas.
• Nuvalykite fotoaparato pavirðius minkðtu skudurëliu, lengvai sudrëkintu
vandenyje, o po to nuðluostykite pavirðius sausu skudurëliu. Nenaudokite
paminëtøjø medþiagø, nes jos gali sugadinti fotoaparato korpuso apdailà:
– Cheminiø medþiagø, tokiø kaip skiediklis, benzinas, alkoholis,
vienkartinës servetëlës, vabzdþiø repelentai, kremas nuo ádegio arba
insekticidai ir pan.
– Nelieskite fotoaparato, jei ant jûsø rankø yra paminëtøjø medþiagø.
– Nepalikite fotoaparato taip, kad prie jo ilgà laikà liestøsi guma arba
vinilas.
Vaizdo jutiklio valymas
Jei á fotoaparato vidø patenka dulkiø arba neðvarumø, kurie nusëda ant
vaizdo jutiklio (dalis, kur veikia kaip fotojuostelë) pavirðiaus, priklausomai
nuo fotografavimo aplinkos ðie neðvarumai ir dulkës gali matytis
nufotografuotame vaizde. Jei ant vaizdo jutiklio yra dulkiø, nuvalykite
jutiklio pavirðiø atskirai ásigyjamu pûtikliu, atlikdami toliau apraðytus
veiksmus.
Pastabos
• Valymo neámanoma atlikti jei akumuliatoriaus ákrautumas yra 50% arba maþiau.
• Jei valymo metu iðsikrauna akumuliatorius, fotoaparatas ima pypsëti. Nedelsdami
nutraukite valymà ir iðjunkite fotoaparatà. Valymo metu prie fotoaparato
rekomenduojama prijungti kintamosios srovës adapterá AC-PW20 (ásigyjamas
atskirai).
• Valymà bûtina atlikti greitai.
• Nenaudokite aerozolinio pûtiklio, nes fotoaparato viduje gali susidaryti vandens
laðeliø.
Vaizdo jutiklio automatiðkas valymas naudojant fotoaparato valymo reþimà
1
Ásitikinkite, ar akumuliatorius yra pilnutinai ákrautas (22 psl.).
2
Paspauskite MENU mygtukà, o po to
manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite
2.
MENU mygtukas
3
Manipuliatoriaus v/V mygtukais
pasirinkite [Cleaning Mode], o po to
paspauskite manipuliatoriaus
centrà.
36
4
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Enter] ir paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Vaizdo jutiklis trumpai pavibruoja. Taip paðalinamos dulkës nuo vaizdo
jutiklio.
5
Iðjunkite fotoaparatà.
1
Atlikite valymo procedûrà, apraðytà skyrelio „Vaizdo jutiklio
automatiðkas valymas naudojant fotoaparato valymo reþimà“
punktuose nuo 1-ojo iki 4-ojo.
2
Nuimkite objektyvà (27 psl.).
3
Pirðtu nuspausdami V þymæ ant
veidrodþio fiksavimo svirtelës,
pakelkite veidrodá.
Fotoaparato parengimas
Vaizdo jutiklio valymas pûtikliu
Jei, panaudojus valymo reþimà, prireikia papildomo valymo, nuvalykite
vaizdo jutiklá pûtikliu atlikdami apraðytuosius veiksmus.
• Bûkite atsargûs, kad nepaliestumëte
veidrodþio pavirðiaus.
Veidrodþio fiksavimo svirtelë
37
4
Pûtikliu nuvalykite vaizdo jutiklio
pavirðiø ir jutiklá supanèià sritá.
• Stenkitës neliesti vaizdo jutiklio
pavirðiaus pûtiklio galiuku ir
nekiðkite pûtiklio galiuko á ertmæ uþ
bajoneto.
• Kad dulkës vël nenusëstø
fotoaparato viduje, aparatà laikykite
priekiu þemyn. Valymà atlikite kuo
greièiau.
• Pûtikliu taip pat nuvalykite ir
veidrodþio nugarëlæ.
5
Baigæ valyti, nuleiskite veidrodá
þemyn pirðtu, kol jis spragtelës.
• Pirðtu nuleiskite þemyn veidrodþio
rëmelá. Bûkite atsargûs, kad
nepaliestumëte veidrodþio
pavirðiaus.
• Leiskite veidrodá þemyn, kol jis
patikimai uþsifiksuos.
6
Uþdëkite objektyvà ir iðjunkite fotoaparatà.
• Uþdëdami objektyvà, ásitikinkite, ar veidrodis uþsifiksavo patikimai.
Pastabos
• Baigæ valyti, prieð uþdëdami objektyvà ásitikinkite, ar veidrodis uþsifiksavo patikimai. Prieðingu atveju veidrodis gali susibraiþyti ar sukelti papildomø problemø.
Taip pat, veidrodþiui patikimai neuþsifiksavus, fotografuojant neveiks autofokusas.
• Jûs negalësite fotografuoti kol veidrodis bus pakeltas aukðtyn.
38
Ekrane rodomi indikatoriai
Perjungimas tarp skystøjø kristalø reþimo ir elektroninio
vaizdo ieðkiklio reþimo
FINDER/LCD mygtukas
Vaizdo ieðkiklis
Skystøjø kristalø ekranas (LCD)
Greitas fotografuojamo objekto vaizdo sufokusavimas naudojant vaizdo ieðkiklá
Þvelgiant per vaizdo ieðkiklá, á AF zonà patenkanèio objekto vaizdas
automatiðkai tampa ryðkus („Eye-Start AF“ funkcija).
MENU mygtukas J
1 J [Eye-Start AF] J [On]
Ant fotoaparato uþdëjus FDA-A1AM kampo matuoklá (ásigyjamas atskirai),
rekomenduojama meniu punktui [Eye-Start AF] suteikti nuostatà [Off], nes,
prieðingu atveju, gali suveikinëti po vaizdo ieðkikliu átaisyti okuliaro jutikliai.
39
Prieð naudojantis fotoaparatu
Þvelgiant per vaizdo ieðkiklá,
aktyvuojamas vaizdo ieðkiklio reþimas.
Atitraukus veidà nuo vaizdo ieðkiklio,
fotoaparatas gràþinamas á skystøjø
kristalø ekrano reþimà.
Ekrano reþimà taip pat galima perjungti
paspaudþiant FINDER/LCD mygtukà.
Áraðymo informacijos indikacijos perjungimas (DISP)
Kiekvienàkart paspaudus
manipuliatoriaus DISP mygtukà, áraðymo
informacijos indikacija keièiasi
apraðytuoju bûdu.
Tokiu pat bûdu keièiasi ir vaizdo
ieðkiklyje rodoma indikacija (punktas
„Áraðymo informacija ájungta“ („Live
View“ perþiûrai) praleidþiamas).
Vaizdo ieðkiklyje indikacijà galima
ájungti nepriklausomai nuo indikacijos
skystøjø kristalø ekrane.
Grafinë indikacija
Áraðymo indikacija
ájungta („Live View“
perþiûra)
Áraðymo indikacija
iðjungta
Skaitmeninis
gulsèiukas ájungtas
Skaitmeninis gulsèiukas
Skaitmeninis ðio fotoaparato gulsèiukas
Skaitmeninis gulsèiukas parodo, ar
fotoaparatas yra iðlygintas abiejomis
kryptimis: horizontaliai ir á prieká-atgal.
Kai fotoaparatas yra iðlygintas abiejomis
kryptimis, indikatorius tampa þalias.
Horizontaliai
Á prieká-atgal
Pastabos
• Pakreipus fotoaparatà perdaug á prieká ar atgal, skaitmeninio gulsèiuko paklaida
tampa didesnë.
• Net kai fotoaparatas yra praktiðkai iðlygintas, gali bûti rodomas ±1° pokrypis.
40
Áraðymo informacijos indikacija (vaizdo ieðkiklyje)
Jûs galite perjungti „Áraðymo informacija ájungta“ indikacijà skystøjø kristalø
ekrane á indikacijà, tinkanèià fotografavimui þvelgiant per ieðkiklá. Indikacija
vaizdo ieðkiklyje yra „Live View“ perþiûrai.
MENU mygtukas J
2 J [Display Rec. Data] J [For viewfinder]
Kiekvienàkart paspaudus manipuliatoriaus DISP mygtukà, indikacija keièiasi
taip:
Grafinë indikacija
Áraðymo indikacija
iðjungta
Skaitmeninis
gulsèiukas ájungtas
41
Prieð naudojantis fotoaparatu
Áraðymo indikacija
ájungta (vaizdo
ieðkiklyje)
Áraðymo informacijos indikacija (grafinë indikacija/
áraðymo informacija („Live View“ perþiûrai)
Grafinëje indikacijoje grafiniu pavidalu rodomos iðlaikymo bei diafragmos
reikðmës, ir aiðkiai iliustruojama, kaip veikia ekspozicija.
Grafinë indikacija
A
Áraðymo informacija
(„Live View“ perþiûrai)
Indikacija
Reikðmë
Indikacija
Nuotraukø vaizdo
kokybë (143)
SM
Filmukø vaizdo raiðka
(142)
Reikðmë
Ekspozicijos reþimas
(59–80)
(SLT-A55/A55V)/
PA •
(SLT-A33)
Atminties kortelë (20)
100
42
Likæs áraðytinø vaizdø
skaièius (32)
Nuotraukø raiðka (141)/
nuotraukø kraðtiniø
santykis (143)/
panoraminiø nuotraukø
raiðka (142)
100% Akum. ákrautumas (22)
Áspëjimas apie
perkaitimà (190)
Duombazë pilna (190)/
duombazës klaida (190)
Áspëjimas apie fotoaparato sujudëjimà (57)
Filmavimas be garso
(82)
Indikacija
Reikðmë
GPS trianguliacijos
bûsena (138)
(tik SLT-A55V
Indikacija
Reikðmë
AF sritis (89)
Veidø atpaþinimas (93)
Ðypsena valdomas
uþraktas (94)
Ðypsenos atpaþinimo
jautrumas (94)
B
Indikacija
AF sritis (89)
Iðlaikymo indikatorius
(75)
E
Diafragmos indikat. (72)
Indikacija
ISO jautrumas (106)
C
Indikacija
Reikðmë
REC 0:12
Reikðmë
Filmuko áraðymo trukmë
(min.:s)
z
Fokusas (86)
1/250
Iðlaikymas (75)
F3.5
Diafragma (72)
Matavimo reþimas (105)
Blykstës kompensavimas
(103)
AWB
7500K G9
Baltos spalvos balansas
(AUTO, specifinis, uþpr.,
spalvinë temperatûra,
spalvø filtras) (112)
EV skalë (78, 119)
Din. diap. optimizavimas
(107)/Auto HDR (108)
AE fiksavimas (100)
Kûrybinis stilius (110)
„SteadyShot“ skalë (57)
D
Indikacija
Reikðmë
Fotografavimo bûdas
(116)
Blykstës veikimo reþimas
(96)/„raudonø akiø“
efekto sumaþinimas (98)
Fokuso reþimas (88)
43
Prieð naudojantis fotoaparatu
Reikðmë
Taðk. matavimo sr. (105)
Áraðymo informacijos indikacija (vaizdo ieðkiklyje)
Operacijø detalizavimas pateiktas skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
AUTO, AUTO+ arba
„Scene Selection“ reþimu
A
„Continuous Advance Priority“
AE/P/A/S/M reþimu
Indikacija
SM
100
Reikðmë
Ekspozicijos reþimas
P A (59–80)
•
(SLT-A55/A55V)/
(SLT-A33)
Atminties kortelë (20)
B
Likæs áraðytinø vaizdø
skaièius (32)
Indikacija
Nuotraukø raiðka (141)/
nuotraukø kraðtiniø
santykis (143)
Nuotraukø vaizdo
kokybë (143)
Filmukø vaizdo raiðka
(142)
100% Akum. ákrautumas (22)
Filmavimas be garso
(82)
44
Reikðmë
GPS trianguliacijos
bûsena (138)
(tik SLT-A55V
Indikacija
Reikðmë
Blykstës veikimo reþimas
(96)/„raudonø akiø“
efekto sumaþinimas (98)
Fotografavimo bûdas
(116)
Fokuso reþimas (88)
Veidø atpaþinimas (93)
Ðypsena valdomas
uþraktas (94)
Indikacija
Reikðmë
AF sritis (89)
ISO jautrumas (106)
AWB
7500K G9
Baltos spalvos balansas
(AUTO, specifinis, uþpr.,
spalvinë temperatûra,
spalvø filtras) (112)
Din. diap. optimizavimas
(107)/Auto HDR (108)
Prieð naudojantis fotoaparatu
Kûrybinis stilius (110)
Matavimo reþimas (105)
Ekspozicijos kompensavimas (101)/rankinis
eksp. matavimas (78)
Blykstës kompens. (103)
EV skalë (78, 119)
C
Indikacija
1/125
Reikðmë
Iðlaikymas (75)
F2.8
Diafragma (72)
Ekspozicija (101)
+1.0
AE fiksavimas (100)
„SteadyShot“ skalë (57)
45
Funkcijø/nuostatø iðrinkimas
Fotografavimo arba atkûrimo funkcijà galima pasirinkti paspaudþiant kurá
nors mygtukà: Fn (funkciná) mygtukà arba MENU mygtukà.
Pradëjus operacijà (valdymo procedûrà),
ekrano apaèioje atsiranda
manipuliatoriaus funkcijø valdymo gidas.
: Paspausdami manipuliatoriaus
v/V/b/B pusæ, perkelkite þymeklá.
z: Paspausdami manipuliatoriaus centrà,
vykdykite pasirinktá.
Ðioje naudojimo instrukcijø knygelëje funkcijos pasirinkimas manipuliatoriumi ir Fn mygtuku ið ekrane rodomo meniu punktø sàraðo yra apraðomas
taip (proceso paaiðkinimui naudojami standartiniai þenkleliai):
Pavyzdys: Fn mygtukas J AWB (baltos spalvos balansas) J
pasirinkite pageidaujamà nuostatà
Valdymo gido sàraðas
Valdymo gidas informuoja ne vien tik apie operacijas su manipuliatoriumi.
Kitø þenkleliø reikðmës yra tokios:
MENU mygtukas
Gráþimas paspaudþiant MENU mygtukà
(iðtrynimo) mygtukas
(padidinimo) mygtukas
(sumaþinimo) mygtukas
(atkûrimo) mygtukas
Valdymo ratukas
Pagalbinis vadovas
Pagalbinis vadovas atvaizduoja informacijà apie Fn mygtuku, MENU mygtuku
ir pan. pasirinktà funkcijà. Pagalbiná vadovà galima iðjungti (151 psl.).
46
Funkcijø pasirinkimas Fn (funkciniu) mygtuku
Ðis mygtukas naudojamas pasirinkti ir vykdyti fotografuojant daþniausiai
naudojamas funkcijas.
Paspauskite Fn mygtukà.
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà meniu
punktà, o po to, paspausdami centrà
z, vykdykite pasirinktá.
Prieð naudojantis fotoaparatu
1
Ekrane atsiranda nustatymo langas.
3
Vadovaudamiesi valdymo gidu,
pasirinkite ir vykdykite pageidaujamà
funkcijà.
• Iðsamesnë informacija apie
kiekvieno punkto nustatymà pateikta
atitinkamuose puslapiuose.
Valdymo gidas
Fotoaparato nustatymas tiesiog ið áraðymo informacijos lango
2-ame þingsnyje pasukite valdymo ratukà
nespausdami manipuliatoriaus centro z.
Fotoaparatà galima nustatyti tiesiog ið
áraðymo informacijos lango.
47
Funkcijos, pasirenkamos Fn (funkciniu) mygtuku
Scene Selection (63) Pasirenkamas fotografavimo sàlygoms tinkantis vienas ið
uþprogramuotø siuþetinio fotografavimo reþimø.
Sweep Shooting (66) Persijungiama tarp „Sweep Panorama“ ir „3D Sweep
Panorama“ nuostatø.
Drive Mode (116)
Pasirenkamas fotografavimo bûdas: po vienà kadrà, be
paliovos, su uþr. paleidimo laikmaèiu, gretinimo ir pan.
Flash Mode (96)
Pasirenkamas blykstës veikimo reþimas.
Autofocus Mode (88) Pasirenkamas fokusavimo metodas atsiþvelgiant á objekto
judëjimà.
AF area (89)
Pasirenkama fokusavimo sritis.
Face Detection (93)
Automatiðkai fotografuojami þmoniø veidai su optimaliomis
ryðkumo ir ekspozicijos nuostatomis.
Smile Shutter (94)
Aparatas fotografuoja aptikus ðypsenà.
Nustatomas jautrumas ðviesai. Kuo didesnis skaièius – tuo
maþesnis iðlaikymas.
ISO (106)
Metering Mode (105) Pasirenkamas apðviestumo matavimo metodas.
Flash Compensation
(103)
Reguliuojamas blykstës ðviesos intensyvumas. + kryptimi
objekto ðviesumas didëja, – kryptimi ðviesumas maþëja.
White Balance (112)
Reguliuojamas vaizdo atspalvis.
DRO/Auto HDR (107) Automatiðkai kompensuojamas ðviesumas ir kontrastas.
Creative Style (110)
48
Pasirenkamas pageidaujamas vaizdo apdorojimas.
Funkcijos, pasirenkamos MENU mygtuku
Jûs galite bendrai nustatyti pagrindines fotoaparato funkcijas arba vykdyti
tokias funkcijas kaip fotografavimo, atkûrimo ar kitokias operacijas.
Paspauskite MENU mygtukà, manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite
pageidaujamà puslapá, o po to v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà
meniu punktà.
Áraðymo meniu
Image: Aspect Ratio
(143)
Pasirenkama nuotraukø vaizdo raiðka.
Pasirenkamas nuotraukø vaizdo kraðtiniø santykis.
Image: Quality (143) Pasirenkama nuotraukø vaizdo kokybë.
Movie: File Format
(82)
Pasirenkamas filmukø failø formatas.
Movie: Size (142)
Pasirenkama áraðomø filmukø vaizdo raiðka.
Movie: Audio Rec.
(82)
Pasirenkama, ar filmukai bus áraðomi su garsu, ar be
jo.
SteadyShot (57)
Ájungiamas „SteadyShot“ vaizdo stabilizatorius.
49
Prieð naudojantis fotoaparatu
Image: Size (141)
Panorama: Size
(142)
Pasirenkama panoraminiø nuotraukø vaizdo raiðka.
Panorama: Direction Pasirenkama panoraminiø nuotraukø fotografavimo
(68)
kryptis.
3D Pan.: Image Size Pasirenkama 3D (trimaèiø) nuotraukø vaizdo raiðka.
(142)
50
3D Pan.: Direction
(68)
Pasirenkama 3D (trimaèiø) nuotraukø fotografavimo
kryptis.
Flash control (104)
Pasirenkamas blykstës intensyvumo skaièiavimo
metodas.
AF Illuminator (98)
Ájungiamas AF paðvietimas – tamsioje vietoje
skleidþiama ðviesa pagelbëjant fokusavimui.
Color Space (111)
Pasirenkama atkurtinø spalvø paletë.
Long Exposure NR
(149)
Ájungiamas triukðmø apdorojimas nuotraukoms,
nufotografuotoms 1 s ir didesniu iðlaikymu.
High ISO NR (149)
Ájungiamas triukðmø apdorojimas fotografuojant su
dideliu jautrumu.
Specifiniø nuostatø meniu
Nustatoma, ar turi bûti naudojamas automatinis
fokusavimas þvelgiant per vaizdo ieðkiklá.
FINDER/LCD Setting
(154)
Nustatomas perjungimo tarp vaizdo ieðkiklio ir
skystøjø kristalø ekrano metodas.
AEL button (150)
Focus Hold Button
(150)
Nustatomas AE fiksavimo mygtuko veikimo
metodas ekspozicijos fiksavimui fotografuojant.
Ájungiamas ant objektyvo esantis ryðkumo fiksavimo
mygtukas.
Focus Magnifier
(150)
Nustatoma, ar turi bûti priskiriama
mygtukui
funkcijos, naudojamos su fokuso didinimo funkcija.
Red Eye Reduction
(98)
Sumaþinamas „raudonø akiø“ efekto pasireiðkimas
fotografuojant su blykste.
Release w/oLens
(151)
Nustatoma, ar gali bûti atidaromas fotoaparato
uþraktas nesant uþdëtam objektyvui.
Grid Line (154)
Ájungiamas tinklelis, leidþiantis iðlygiavimà pagal
struktûrø kontûrus.
Histogram (102)
Nustatoma, ar turi bûti áterpiama histogramos
indikacija perjungiant indikacijà ekrane.
Display Rec. Data
(41)
Pasirenkama áraðymo informacijos indikacijos skystøjø kristalø ekrane bûsena: arba [For Live View],
arba [For viewfinder].
Auto Review (154)
Nustatoma nufotografuotojo vaizdo automatiðko
rodymo trukmë.
Auto+ Cont. Advance Nustatoma, ar turi bûti fotografuojama be paliovos
(62)
AUTO+ reþimu.
Auto+ Image Extract. Nustatoma, ar turi bûti iðsaugomi visi be paliovos
(62)
AUTO+ reþimu nufotografuoti vaizdai.
51
Prieð naudojantis fotoaparatu
Eye-Start AF (39)
Atkûrimo meniu
Still/Movie Select
(122)
Iðtrinami vaizdai.
Persijungiama tarp nuotraukø atkûrimo lango ir
filmukø atkûrimo lango.
Slide Show (125)
Nuotraukos demonstruojamos skaidriø rodymo bûdu.
Image Index (125)
Atvaizduojamas vaizdø sàraðas.
3D Viewing (135)
3D nuotraukos atkuriamos prie fotoaparato prijungtu
3D televizoriumi.
Protect (131)
Apsaugomi vaizdai arba atðaukiama vaizdø apsauga.
Specify Printing
(172)
Nuotraukos apibrëþiamos DPOF spausdinimui arba
apibrëþimas atðaukiamas.
Volume Settings
(122)
Nustatomas filmukø atkûrimo garsumas.
Select Folder (121)
Pasirenkamas aplankas su atkurtinais vaizdais.
Select Date (123)
Pasirenkama vaizdø áraðymo data.
Playback Display
(121)
Pasirenkama, kaip turi bûti rodomos staèiai
nufotografuotos nuotraukos.
Delete (132)
52
Operacijø su atminties kortele meniu
Suþymima atminties kortelë.
File Number (145)
Pasirenkamas numeriø priskyrimo nuotraukø ir
filmukø failams metodas.
Folder Name (145)
Pasirenkamas nuotraukø aplanko formatas.
Select REC Folder
(146)
Pasirenkamas nuotraukø ir filmukø failø numeriø
priskyrimo metodas.
New Folder (146)
Sukuriamas naujas aplankas nuotraukoms ir
filmukams iðsaugoti.
Recover Image DB
(147)
Atitaisoma filmukø failø duomenø bazë ir
leidþiamas áraðymas bei atkûrimas.
Display Card Space
(147)
Atvaizduojama, kiek á atminties kortelæ dar galima
áraðyti filmukø ir nufotografuoti nuotraukø.
Datos ir laiko nustatymo meniu
Date/Time Setup (28) Nustatoma data ir laikas, vasaros laiko nuostata.
Area Setting (29)
Pasirenkama regionas, kuriame naudojamasi
fotoaparatu (laiko juosta).
53
Prieð naudojantis fotoaparatu
Format (146)
Nustatymo meniu
LCD Brightness (153) Reguliuojamas skystøjø kristalø ekrano ðviesumas.
Viewfinder Bright.
(153)
Reguliuojamas vaizdo ieðkiklio ðviesumas.
GPS Settings (138)
(SLT-A55V only)
Nustatomos GPS funkcijos.
Power Save (151)
Nustatomas laikas, po kurio fotoaparatas persijungia
á energijos taupymo reþimà.
CTRL FOR HDMI
(136)
Fotoaparatas valdomas ið televizoriaus, palaikanèio
„BRAVIA“ sinchronizavimà.
Language (152)
Pasirenkama kalba.
Help Guide Display
(151)
Ájungiama pagalbinio vadovo indikacija vykdomos
operacijos funkcijø paaiðkinimui.
Upload Settings
(147)*
Ájungiama fotoaparato iðsiuntimo funkcija kai
naudojama „Eye-Fi“ kortelë.
USB Connection
(165)
Pasirenkamas USB sàsajos veikimo metodas.
Audio signals (151)
Pasirenkama, ar aparatas turi pypsëti sufokusavus
vaizdà arba veikiant uþrakto paleidimo laikmaèiui.
Cleaning Mode (36)
Ájungiamas vaizdo jutiklio valymo reþimas.
Version (155)
Atvaizduojama aparato programinës árangos versija.
Demo Mode (152)
Ájungiamas arba iðjungiamas demonstracinis
filmukas.
Reset Default (156)
Atstatomos gamyklinës (standartinës) nuostatos.
* Atsiranda á fotoaparatà ádëjus „Eye-Fi“ kortelæ (ásigyjama atskirai).
54
Skystøjø kristalø ekrano kampo reguliavimas
Prisitaikydami prie ávairiø
fotografavimo situacijø, jûs galite
keisti skystøjø kristalø ekrano padëtá.
Jûs galite fotografuoti ið ávairiø
padëèiø.
Þema padëtis
Aukðta padëtis
Fotografavimas
Sureguliuokite skystøjø kristalø ekranà taip,
kad bûtø galima gerai matyti jame rodomà
vaizdà
• Skystøjø kristalø ekranas gali bûti
palenkiamas 180° kampu.
• Skystøjø kristalø ekranas gali bûti
pasukamas 270° kampu nuo padëties, kurioje
jis bûna atkreiptas á prieká (pavaizduota
iliustracijoje).
• Kai skystøjø kristalø ekranas nenaudojamas,
já rekomenduojama uþlenkti taip, kad jis bûtø
atsuktas á fotoaparatà.
55
Fotografavimas be fotoaparato sujudëjimo
„Fotoaparato sujudëjimas“ – tai nepageidaujamas fotoaparato suvirpëjimas,
atsirandantis nuspaudþiant uþrakto paleidimo mygtukà, dël kurio nuotrauka
tampa neryðki.
Norëdami sumaþinti fotoaparato sujudëjimà, vadovaukitës pateiktosiomis
instrukcijomis.
Tinkama poza
Stabilizuokite savo kûno virðutinæ dalá ir uþimkite tokià pozà, kuri
neleistø fotoaparatui judëti.
Skystøjø kristalø
ekrano reþimu
Vaizdo ieðkiklio reþimu
þingsnis
Viena ranka suimkite fotoaparato rankenëlæ, o kita ranka prilaikykite
objektyvà.
þingsnis
Uþimkite stabilià stovësenà, atremdami kojas peèiø plotyje.
56
! þingsnis
Lengvai atremkite alkûnes á savo kûnà.
Jei fotografuojate priklaupæ, stabilizuokite savo kûno virðutinæ dalá
atremdami alkûnæ á kelá.
Indikatorius, informuojantis apie fotoaparato
sujudëjimo pavojø
Dël fotoaparato sujudëjimo pavojaus vaizdo
(áspëjamasis
ieðkiklyje blykèioja
fotoaparato sujudëjimo) indikatorius. Tokiu
atveju reikia naudoti trikojá arba blykstæ.
Pastaba
•
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius vaizdo ieðkiklyje atsiranda
tik tais reþimais, kuriais iðlaikymas nustatomas automatiðkai. Ðis indikatorius
neatsiranda M/S reþimu.
„SteadyShot“ funkcijos naudojimas
„SteadyShot“ funkcija gali sumaþinti fotoaparato sujudëjimo átakà apytikriai
nuo 2,5 iki 4 iðlaikymo padalø ekvivalentu.
Gamyklinis nustatymas – „SteadyShot“ funkcijai yra priskirta [ON] nuostata.
„SteadyShot“ skalës indikatorius
(„SteadyShot“ skalës) indikatorius
rodo fotoaparato judëjimo bûsenà.
Palaukite, kol skalës lygis taps maþas,
o tada fotografuokite.
(„SteadyShot“ skalës) indikatorius
„SteadyShot“ funkcijos iðjungimas
MENU mygtukas J
1 J [SteadyShot] J [Off]
57
Fotografavimas
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius
Pastaba
• „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimo funkcija gali neveikti optimaliai tada, kai kà tik
ájungiamas fotoaparato maitinimas, kai fotografuojamas objektas kà tik patenka á
kadrà, arba kai uþrakto paleidimo mygtukas nuspaudþiamas iki galo, jo
nepristabdþius pusiaukelëje.
Trikojo naudojimas
Fotoaparatà ant trikojo rekomenduojama uþdëti tokiais atvejais:
• Fotografuojant be blykstës tamsioje vietoje.
• Fotografuojant su didesniu iðlaikymu, kuris tipiðkai naudojamas
fotografuoti naktá.
• Fotografuojant stambiu planu (makrofotografavimas).
• Fotografuojant su teleskopiniu objektyvu.
Pastaba
• Fotoaparatà uþdëjus ant trikojo, „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimo funkcijà reikia
iðjungti, nes „SteadyShot“ funkcijos veikimas gali sutrikti.
58
Fotografavimas su automatiðkai
parenkamomis nuostatomis
Fotografavimas automatiðkai su tinkamomis nuostatomis
Reþimas „AUTO“ suteikia galimybæ bet kokiomis sàlygomis lengvai
nufotografuoti bet koká objektà, kadangi fotoaparatas automatiðkai pagal
situacijà parenka reikiamus parametrus.
Fotografuodami vietoje, kur draudþiama fotografuoti su blykste, pasirinkite
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà
á padëtá
arba (blykstë
iðjungta).
.
2
Sureguliuokite toká skystøjø kristalø ekrano pokrypio kampà, kuris
atitiktø fotografavimo situacijà.
3
Pasukite aparatà taip, kad á fokusavimo zonà patektø reikiamas objektas.
Fotografavimas
arba
• Jei blykèioja
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius, fotografuokite atsargiai, tvirtai laikydami
aparatà, arba naudokite trikojá.
(áspëjamasis fotoaparato
sujudëjimo) indikatorius
Fokusavimo zona
4
Jei naudojate keièiamo þidinio nuotolio
objektyvà, sukiodami priartinimo/
atitolinimo þiedà, nustatykite kadro
kompozicijà.
Priartinimo/atitolinimo
þiedas
59
5
Iki pusës nuspausdami uþrakto
paleidimo mygtukà, sufokusuokite
vaizdà.
Nustaèius vaizdo ryðkumà, ásiþiebia
fokuso indikatorius z arba
(fokuso
indikatorius) (86 psl.).
• Kad „SteadyShot“ funkcija veiktø
efektyviausiai, palaukite, kol
(„SteadyShot“ skalës) indikatorius
taps þemo lygio.
Fokuso indikatorius
(„SteadyShot“ skalës) indikatorius
6
Iki galo nuspausdami uþrakto
paleidimo mygtukà, fotografuokite.
Pastaba
• Kadangi fotoaparatas automatiðkai reguliuoja funkcijø nuostatas, jûs negalësite
keisti daugelio parametrø, kaip antai, ekspozicijos kompensavimo, ISO jautrumo
nuostatø. Jeigu jûs pageidaujate savo nuoþiûra keisti nuostatas, reþimo iðrinkimo
diskà pasukite á padëtá P, o po to fotografuokite.
60
Fotografavimas su nuostatomis, kurias fotoaparatas
reguliuoja automatiðkai
Fotoaparatas atpaþásta ir analizuoja fotografavimo sàlygas, o po to
automatiðkai parenka optimaliausias nuostatas. Fotoaparatas iðsaugo vienà
tinkamiausià vaizdà, prireikus apjungdamas arba atskirdamas vaizdus.
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà
2
Nukreipkite aparatà á fotografuojamà
objektà.
á padëtá
(Auto+).
Atpaþintojo siuþeto þenklelis
Fotografavimas
Kai fotoaparatas atpaþásta siuþetà ir
prisiderina prie fotografavimo sàlygø,
atvaizduojama tokia informacija:
atpaþintojo siuþeto þenklelis, atitinkama
fotografavimo funkcija bei fotografuotinø
vaizdø skaièius.
Fotografavimo funkcija
Fotografuotinø vaizdø skaièius
3
Sufokusuokite vaizdà ir nufotografuokite objektà.
Aparatas nufotografuos su automatiðkai parinktomis nuostatomis.
Siuþetai, kuriuos atpaþásta fotoaparatas
(Night View)
(Hand-held Twilight)
(Landscape)
(Backlight Portrait)
(Portrait)
(Tripod Night View)
(Backlight)
(Macro)
(Night Portrait)
Fotografavimo funkcijos
Continuous adv. (116)
Slow Sync. (96)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Auto HDR (108)
61
Norëdami nustatyti fotografavimà be paliovos
MENU mygtukas J
2 J [Auto+ Cont. Advance] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Norëdami pasirinkti iðsaugojimo metodà, taikomà fotografuojamiems vaizdams
Fotografavimo be paliovos reþimu, galima pasirinkti iðsaugojimo metodà,
kuris leistø fotoaparatui arba iðsaugoti vienà tinkamiausià vaizdà, arba visus
nufotografuotuosius vaizdus.
MENU mygtukas J
2 J [Auto+ Image Extract.] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Pastabos
• Net jei punktui [Auto+ Image Extract.] yra priskirta nuostata [Off], kai prie
atpaþintojo siuþeto taikoma funkcija [Hand-held Twilight], iðsaugomas vienas
apjungtas vaizdas.
• Kai vaizdai yra atrenkami, skaièius vaizdø, kurie nebus iðsaugomi, yra praleidþiamas.
62
Fotografavimas su objektui tinkamomis
nuostatomis (siuþetinis fotografavimas)
Pasirinkus fotografuojamam objektui ar fotografavimo sàlygoms
tinkamiausià siuþetinio fotografavimo reþimà, galima fotografuoti su objektui
tinkamesnëmis nuostatomis. Reþimo iðrinkimo diskà pasukus á pageidaujamà
padëtá, iðrinktojo reþimo paaiðkinimas ir fotografavimo bûdai atvaizduojami
ekrane (pagalbinio vadovo indikacija).
Fotografavimas su ið anksto uþprogramuotomis
nuostatomis atsiþvelgiant á siuþetà (Scene Selection)
Fotografavimas
Ðis reþimas tinka
z Fotografuoti su ið anksto
uþprogramuotomis nuostatomis
atsiþvelgiant á siuþetà
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá
2
Paspauskite manipuliatoriaus centrà.
3
Manipuliatoriaus mygtukais v/V pasirinkite pageidaujamà siuþetà,
o po to paspauskite manipuliatoriaus centrà.
(Scene Selection).
• Norëdami pakeisti siuþetà, paspauskite Fn mygtukà ir pasirinkite kità
siuþetà.
63
64
(Portretas)
Iðfokusuojamas antrasis planas, iðlaikant
ryðkø objekto vaizdà. Subtiliai perteikiamas veido odos atspalvis.
• Norëdami labiau iðfokusuoti fonà, priartinkite vaizdà.
• Jûs galite nufotografuoti gyvà kadrà, sufokusuodami aká, kuri
yra arèiau objektyvo.
• Fotografuodami ið nugaros apðviestus objektus, naudokite
objektyvo gaubtà (ásigyjamas atskirai).
• Jei fotografuojamo objekto akys nuo blykstës tampa raudonos,
naudokite „raudonø akiø“ efekto sumaþinimo funkcijà (98 psl.).
(Sporto
veiksmas)
Judantis objektas fotografuojamas su
nedideliu iðlaikymu, todël nuotraukoje
vaizdas bûna tarsi sustingæs. Laikant
nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà,
aparatas fotografuoja be paliovos.
• Iki pusës nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà ir laukite
tinkamo momento fotografuoti.
(Fotografavimas
stambiu planu)
Ið arti fotografuojami ávairûs dalykai, kaip
antai, gëlës, maistas ir pan.
• Daiktus ið arti galima fotografuoti su
makroobjektyvu (ásigyjamas atskirai).
• Fotografuodami daiktus ið maþesnio nei
1 m atstumo, perjunkite blykstë veikimo reþimà á [Flash Off].
• Fotografuojant stambiu planu, „SteadyShot“ funkcija neveiks
maksimaliai efektyviai. Siekdami geriausio rezultato, naudokite
trikojá.
• Maþiausias þidinio nuotolis nepakinta.
(Kraðtovaizdis)
Ryðkiai uþfiksuojamas visas kraðtovaizdis
su gyvomis spalvomis.
• Norëdami akcentuoti peizaþo neaprëpiamumà, nustatykite objektyvà á plataus
kampo padëtá.
(Saulëlydis)
Uþfiksuojamas nuostabus saulëtekio ar
saulëlydþio raudonis.
(Nakties
peizaþas)
Uþfiksuojamas nakties peizaþas,
nesumenkinant tamsos sukuriamo
áspûdþio.
• Nustatomas didesnis iðlaikymas, todël
rekomenduojam naudoti trikojá.
• Fotografuojant visiðkoje tamsoje, nakties peizaþo gali nepavykti
tinkamai uþfiksuoti.
Nakties peizaþai uþfiksuojami su maþesniu
neryðkumu net ir neuþdëjus fotoaparato
ant trikojo. Nufotografuojama kadrø serija
ir yra naudojamas vaizdo apdorojimas, kad
sumaþëtø dël aparato sujudëjimo
atsirandantis neryðkumas ir vaizdo triukðmai.
• Net ir [Hand-held Twilight] reþimu neryðkumo sumaþinimas
bûna maþiau efektyvus fotografuojant:
– Padrikai judanèius objektus
– Pernelyg arti fotoaparato esanèius objektus
– Objektus su pasikartojanèiu raðtu, kaip antai, plyteles, o taip
pat nekontrastingus objektus, kaip antai, dangø, smëlio
paplûdimá, vejà.
– Periodiðkai besikeièianèius objektus, kaip antai, bangas arba
vëjo ðuorus
• [Hand-held Twilight] reþimu fotografuojant mirganèia (pvz.,
liuminescenciniø lempø) ðviesa apðviestus objektus, vaizde gali
atsirasti staèiakampio formos triukðmø.
(Nakties
portretas)
Fotografuojami portretai nakties scenose.
• Nustatomas didesnis iðlaikymas, todël
rekomenduojam naudoti trikojá.
Fotografavimo technika
• Norëdami padaryti graþesniø nuotraukø, pasukite reþimo iðrinkimo diskà á
padëtá P, A, S arba M, ir naudokite kûrybinio stiliaus funkcijà (110 psl.).
Tokiu atveju jûs galësite reguliuoti ekspozicijà, ISO jautrumà ir kitas
nuostatas.
Pastabos
• Kadangi fotoaparatas automatiðkai parenka nuostatas, jûs negalësite reguliuoti
daugumos nuostatø, tokiø kaip ekspozicijos kompensavimas, ISO jautrumas ir pan.
• Kiekvienu siuþetinio fotografavimo reþimu yra nustatomas [Autoflash] arba
[Flash Off] blykstës veikimo reþimas. Jûs galite pakeisti ðias nuostatas (96 psl.).
65
Fotografavimas
(Fotografavimas
prieblandoje
rankoje laikomu
aparatu)
Panoraminiø nuotraukø fotografavimas (Sweep Panorama)
Ðis reþimas tinka
z Fotografuoti platø peizaþà arba dangoraiþius su dinamine kompozicija.
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá
fotografavimas).
2
Paspauskite manipuliatoriaus centrà.
3
Manipuliatoriaus mygtukais v/V pasirinkite [Sweep Panorama], o
po to paspauskite manipuliatoriaus centrà.
(panoraminis
• Norëdami pasirinkti [3D Sweep Panorama], paspauskite Fn mygtukà ir
pasirinkite ðá reþimà.
4
Nukreipkite fotoaparatà á objekto
pakraðtá ir, iki pusës nuspausdami
uþrakto paleidimo mygtukà,
sufokusuokite vaizdà.
Ði dalis nebus nufotografuota
5
Iki galo nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà.
66
6
Sukite fotoaparatà iki galo,
vadovaudamiesi skystøjø kristalø
ekrane rodoma orientyrine juosta.
Orientyrinë juosta
67
Fotografavimas
Pastabos
• Jei jûs nesugebësite pasukti arba pakreipti fotoaparato per visà objektà per duotà
laikà, komponuojamame vaizde atsiras pilka juosta. Taip atsitikus, sukdami
fotoaparatà greitai, áraðykite visà panoraminá vaizdà.
• Kadangi kartu suklijuojami keli vaizdai, suklijavimo vietos nebûna
nufotografuojamos labai sklandþiai. Fotografuodami, nesukiokite aparato pirmyn
ir atgal arba kairën ir deðinën, laikydami nukreiptà aparatà tiesiai á prieká.
• Prasto apðvietimo sàlygomis panoraminës nuotraukos gali bûti neryðkios arba
apskritai gali nebûti áraðomos.
• Mirganèia (pvz., liuminescenciniø lempø) ðviesa apðviesto objekto apjungtø
nuotraukø ðviesumas ir kontrastas gali ne visuomet bûti vienodas.
• Jei visoje panoraminës nuotraukos aprëptyje ir visoje aprëptyje, kurioje jûs
uþfiksuojate vaizdo ryðkumà ir ekspozicijà (AE ir AF fiksavimas), vaizdo
ðviesumas, spalva ir fokusas labai skirsis, fotografavimas nebus sëkmingas. Taip
atsitikus, pakeiskite fiksavimo kampà ir fotografuokite vël.
• [Sweep Panorama] reþimas netinka fotografuoti:
– Judanèius objektus.
– Pernelyg arti fotoaparato esanèius objektus.
– Objektus su pasikartojanèiu raðtu, kaip antai, plyteles, o taip pat nekontrastingus
objektus, kaip antai, dangø, smëlio paplûdimá, vejà.
– Periodiðkai besikeièianèius objektus, kaip antai, bangas arba vëjo ðuorus.
– Objektus, apðviestus saulës ar elektros þibintais, t.y., tokius, kurie yra þenkliai
ðviesesni uþ aplinkà.
• [Sweep Panorama] fotografavimas gali bûti nutraukiamas tokiose situacijose:
– Sukant arba kreipiant fotoaparatà pernelyg greitai arba pernelyg lëtai.
– Kai fotoaparatas pernelyg virpa.
• [Sweep Panorama] reþimu fotoaparatas fotografuoja be paliovos ir uþraktas spragsi
iki fotografavimo pabaigos.
Panoraminiø nuotraukø fotografavimo
patarimai
Sukite arba kreipkite fotoaparatà lanku
vienodu greièiu ir ta kryptimi, kuri
rodoma skystøjø kristalø ekrane. [Sweep
Panorama] geriau tinka nejudantiems
objektams, o ne judantiems objektams.
Kryptis
vertikaliai
Kryptis horizontaliai
Kuo maþesnis
spindulys
• Fotografuojant [Sweep Panorama] reþimu, rekomenduojama naudoti
plaèiakampá objektyvà.
• Jei naudojate didelio þidinio nuotolio objektyvà, fotoaparatà sukite arba
kreipkite lëèiau nei naudodami plaèiakampá objektyvà.
• Apgalvokite kompozicijà ir iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo
mygtukà, uþfiksuokite ryðkumà, ekspozicijà bei baltos spalvos balansà.
• Jei ties ekrano pakraðèiu bus susitelkæ daug ávairios formos objektø, vaizdo
kompozicija gali nepavykti. Tokiu atveju pakeiskite kadro kompozicijà
taip, kad tokia santalka bûtø vaizdo centre, o po to fotografuokite ið naujo.
• Jûs galite pasirinkti vaizdo raiðkà: MENU mygtukas J
2 J [Panorama:
Size].
3D (trimaèiø) nuotraukø sukûrimas
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá
(panoraminis fotografavimas),
pasirinkite [3D Sweep Panorama] ir fotografuokite vaizdà. Atliekant tokià
paèià procedûrà kaip ir fotografuojant panoramines nuotraukas, fotoaparatas
áraðo keletà vaizdø ir apjungia juos á 3D nuotraukà. Tokias 3D nuotraukas
galima perþiûrëti 3D televizoriumi. Daugiau informacijos apie 3D
fotografavimà pateikta 198 psl.
Sukimo arba kreipimo krypties pasirinkimas
Jûs galite pasirinkti, kokia kryptimi turi bûti sukamas arba kreipiamas
fotoaparatas.
MENU mygtukas J
2 J [Panorama: Direction] arba [3D
Pan.: Direction]J Pasirinkite pageidaujamà nuostatà
68
Fotografavimas be paliovos didele sparta (Continuous
Advance Priority AE)
Ðis reþimas tinka
z Be paliovos fotografuoti greitai
judantá objektà, gaudant geriausià
momentà.
z Fotografuoti nuolatos
besikeièianèias vaikø veideliø
iðraiðkas.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá
(SLT-A33) (Cont. Priority AE).
2
Sureguliuokite fokusà ir fotografuokite objektus.
Fotografavimas
1
(SLT-A55/A55V) arba
• Aparatas fotografuoja be paliovos, kol laikomas iki galo nuspaustas
uþrakto paleidimo mygtukas.
• Fotoaparatas áraðo vaizdus be paliovos maksimalia apytikriai 10 kadrø
per sekundæ (SLT-A55/A55V) arba maksimalia apytikriai 7 kadrø per
sekundæ (SLT-A33) sparta.
Fotografavimo technika
• Kaip pasirenkamas [Continuous AF] autofokusavimo reþimas,
fotografuojant vaizdo ryðkumas ir ekspozicija reguliuojami be paliovos.
• Rankinio fokusavimo reþimu arba pasirinkus [Single-shot AF] reþimà,
galima reguliuoti ISO jautrumà ir diafragmà. Pasirinkus [Single-shot AF]
reþimà, vaizdo ryðkumas fiksuojamas ties pirmuoju kadru.
Pastabos
• Veidø aptikimo funkcija iðjungiama.
• Pasirinkus [Auto HDR], DRO apdorojimas atliekamas laikinai atsiþvelgiant á DRO
nuostatà.
• Mûsø matavimo sàlygos. Tam tikromis fotografavimo sàlygomis fotografavimo be
paliovos iðlaikymas gali bûti didesnis.
69
Vaizdo fotografavimas pageidaujamu bûdu
(ekspozicijos reguliavimo reþimas)
Fotografuodami fotoaparatu su keièiamu objektyvu, jûs galite reguliuoti
iðlaikymà (laikà, kurá sklendë bûna atvira) ir diafragmà (kokiu atstumu bûna
sufokusuotas vaizdas: ryðkumo zonos gylá), taip realizuojant ávairiausias
fotografines iðraiðkas.
Keièiant iðlaikymà ir diafragmà, ne vien tik sukuriamas fotografinis judesio ir
fokuso efektas, bet ir apsprendþiamas nuotraukos ðviesumas reguliuojant
bendrà ekspozicijà (á fotoaparatà patenkanèios ðviesos kieká), kuri yra
svarbiausias veiksnys fotografuojant.
Nuotraukos ðviesumo kitimas kintant ekspozicijos dydþiui
Ekspozicijos
dydis
maþa
didelë
Naudojant maþesná iðlaikymà, fotoaparatas sklendæ atidaro trumpiau. Tai
reiðkia, kad ðviesa á fotoaparatà patenka trumpiau, ir nuotrauka bûna
tamsesnë. Kad nuotrauka bûtø ðviesesnë, jûs galite ðiek tiek daugiau atidaryti
diafragmà (angà, per kurià á fotoaparatà patenka ðviesa), taip reguliuodami á
fotoaparatà per tam tikrà laikà patenkanèios ðviesos kieká.
Nuotraukos ðviesumo reguliavimas nustatant iðlaikymà ir diafragmà
vadinamas „ekspozicija“.
Ðiame skyrelyje bus apraðyta, kaip reguliuoti ekspozicijà bei perteikti ávairius
fotografijos efektus, naudojant judesá, fokusà ir ðviesà.
70
Fotografavimas su automatine programa
Ðis reþimas tinka
z Naudoti automatinæ ekspozicijà,
savo nuoþiûra keièiant ISO
jautrumo, kûrybinio stiliaus,
dinaminio diapazono optimizavimo
ir pan. nuostatas.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá P .
2
Fotografavimo funkcijoms suteikite pageidaujamas nuostatas
(puslapiai nuo 85 iki 120).
Fotografavimas
1
• Jei pageidaujate fotografuoti su blykste, paspauskite mygtukà.
3
Sureguliuokite vaizdo ryðkumà ir fotografuokite objektà.
71
Fotografavimas reguliuojant antrojo plano neryðkumà
(diafragmos prioritetas)
Ðis reþimas tinka
z Pasiekti ryðkø fotografuojamo
objekto vaizdà ir iðfokusuoti viskà
priekyje ir uþ objekto. Atidarant
diafragmà, susiaurëja sritis, kurioje
vaizdas yra ryðkus (sumaþëja
ryðkumo zonos gylis).
z Uþfiksuoti siuþeto gilumà. Uþdarant
diafragmà, praplatëja sritis, kurioje
vaizdas yra ryðkus (padidëja
ryðkumo zonos gylis).
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá A.
72
2
Sukdami valdymo ratukà, pasirinkite
diafragmos reikðmæ (F skaièiø).
3
Diafragma (F skaièius)
Sufokusuokite vaizdà ir nufotografuokite objektà.
Automatiðkai nustatomas toks iðlaikymas,
kad bûtø gaunama tinkama ekspozicija.
• Jei fotoaparatas nusprendþia, kad su
pasirinktàja diafragmos reikðme neámanoma gauti tinkamos ekspozicijos,
iðlaikymo reikðmë ima blykèioti. Tokiu
atveju vël pakeiskite diafragmà.
Iðlaikymas
Fotografavimo technika
• Priklausomai nuo diafragmos reikðmës, iðlaikymas gali tapti didesnis.
Kai iðlaikymas tampa didesnis, naudokite trikojá.
• Norëdami dar labiau iðfokusuoti antràjá planà (fonà), naudokite teleobjektyvà arba maþesnës diafragmos reikðmës objektyvà (didesnës ðviesolaidos
objektyvà).
• Paspausdami perþiûros mygtukà, prieð fotografuodami jûs galite patikrinti
apytikrá vaizdo iðfokusavimà.
Pastaba
• Jei pageidaujate fotografuoti su blykste, paspauskite mygtukà. Taèiau blykstës
veikimo nuotolis priklauso nuo diafragmos reikðmës. Kai fotografuojate su
blykste, patikrinkite blykstës veikimo nuotolá (98 psl.).
73
Fotografavimas
• Maþesnis F skaièius: Priekinis
planas ir antrasis planas (fonas) yra
iðfokusuojami.
Didesnis F skaièius: Objektas bei jo
priekinis planas ir antrasis planas
(fonas) yra sufokusuojami.
• Jûs negalësite patikrinti vaizdo
iðfokusavimo skystøjø kristalø
ekrane ir vaizdo ieðkiklyje.
Paþvelkite á nufotografuotà vaizdà ir
pakoreguokite diafragmà.
Antrojo plano iðfokusavimo patikrinimas
(perþiûros mygtukas)
Skystøjø kristalø ekrane ir vaizdo ieðkiklyje
rodomas vaizdas, nufotografuotas su
maksimaliai atidaryta diafragma. Diafragmos
pokytis daro átakà objekto vaizdo ryðkumui,
ir dël to atsiranda skirtumas tarp vaizdo
ryðkumo prieð fotografuojant ir faktinio
vaizdo. Paspaudæ perþiûros mygtukà, kadre
jûs galite matyti vaizdà su naudojama
diafragmos reikðme. tad jûs galite ávertinti
apytikrá objekto vaizdo ryðkumà prieð
fotografuojant.
Perþiûros mygtukas
• Perþiûros mygtukà spauskite po to, kai bus sureguliuotas fokusas.
• Perþiûros reþimu galima reguliuoti diafragmà.
74
Judanèiø objektø fotografavimas su ávairia iðraiðka
(iðlaikymo prioritetas )
Ðis reþimas tinka
z Uþfiksuoti judantá objektà tam tikrà
laiko momentà. Maþas iðlaikymas
leidþia padaryti ryðkià nuotraukà ir
pabrëþti judesio staigumà.
Fotografavimas
z Sekti judesá iðreiðkiant dinamiðkumà
ir tëkmæ. Didesnis iðlaikymà leidþia
uþfiksuoti judanèio objekto
paliekamà pëdsakà.
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá S.
75
2
Sukdami valdymo ratukà,
pasirinkite iðlaikymo reikðmæ.
Iðlaikymas
3
Sufokusuokite vaizdà ir nufotografuokite objektà.
Automatiðkai nustatoma tokia diafragma,
kad bûtø gaunama tinkama ekspozicija.
• Jei fotoaparatas nusprendþia, kad su
pasirinktàja iðlaikymo reikðme neámanoma gauti tinkamos ekspozicijos,
diafragmos reikðmë ima blykèioti.
Tokiu atveju vël pakeiskite iðlaikymà.
Diafragma (F skaièius)
Fotografavimo technika
• Kai iðlaikymas yra didesnis, naudokite trikojá.
• Fotografuodami patalpoje vykstantá sporto renginá, pasirinkite didesná
ISO jautrumà.
Pastabos
• Iðlaikymo prioriteto reþimu
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius
nëra rodomas.
• Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo labiau nuotraukoje pasireiðkia vaizdo triukðmai.
• Kai iðlaikymas yra viena sekundë arba didesnis, nufotografavus atliekama
triukðmø sumaþinimo procedûra (Long Exposure NR). Per ðá laikà su fotoaparatu
nieko negalësite daryti.
• Jei pageidaujate fotografuoti su blykste, paspauskite mygtukà. Taèiau, kai su
blykste fotografuojama, pridarius diafragmà (didesnis F skaièius), ir taip padidinus
iðlaikymà, blykstës ðviesa nepasieks nutolusiø objektø.
76
Fotografavimas rankiniu bûdu reguliuojant ekspozicijà
(rankinis ekspozicijos reguliavimas)
Ðis reþimas tinka
z Fotografuoti su pageidaujama
ekspozicijos nuostata, reguliuojant
tiek iðlaikymà, tiek diafragmà.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá M.
2
Sukdami valdymo ratukà,
nustatykite iðlaikymà. Nuspauskite
mygtukà ir, sukdami valdymo
ratukà, pasirinkite diafragmos
reikðmæ.
Fotografavimas
1
mygtukas
Diafragma (F skaièius)
Iðlaikymas
77
3
Nustatæ ekspozicijà, nufotografuokite
vaizdà.
• Patikrinkite ekspozicijos reikðmæ EV
skalëje (rankinio reguliavimo
reþimu*).
Link +: Vaizdas tampa ðviesesnis.
Link –: Vaizdas tampa tamsesnis.
Jei nustatytoji ekspozicija iðeina uþ
EV skalës ribø, atsiranda b B
rodyklë. Kai skirtumas tampa
didesnis, rodyklë ima blykèioti.
* Kai fotoaparatas veikia M reþimu, jis
rodo nepakankamà arba pernelyg
didelæ ekspozicijà atþvilgiu tinkamos
ekspozicijos reikðmës, naudodamas
ekspozicijos kompensavimo
indikacijos indeksà.
Standartinë reikðmë
Pastabos
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo)
• Ekspozicijos rankinio reguliavimo reþimu
indikatorius nëra rodomas.
• Kai reþimo iðrinkimo diskas pasuktas á padëtá M, ISO nuostata [AUTO]
pakeièiama á [100]. M reþimu ISO nuostata [AUTO] nëra pasiekiama. Prireikus,
nustatykite ISO jautrumà (106 psl.).
• Jei pageidaujate fotografuoti su blykste, paspauskite mygtukà. Taèiau blykstës
veikimo nuotolis priklauso nuo diafragmos reikðmës. Kai fotografuojate su
blykste, patikrinkite blykstës veikimo nuotolá (98 psl.).
Rankinis poslinkis
Jûs galite rankiniu bûdu pakeisti iðlaikymo ir
diafragmos reikðmiø kombinacijà,
nekeisdami savo nustatytos ekspozicijos.
Laikykite nuspaustà AEL mygtukà ir,
sukdami valdymo ratukà, pasirinkite
iðlaikymo bei diafragmos reikðmiø
kombinacijà.
AEL mygtukas
78
Ðviesos pëdsakø fotografavimas su atvira sklende (BULB)
Ðis reþimas tinka
z Fotografuoti ðviesos pëdsakus,
kaip antai, fejerverkus.
z Fotografuoti þvaigþdþiø pëdsakus.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá M.
2
Sukite valdymo ratukà á kairæ, kol
ekrane atsiras indikacija [BULB].
Fotografavimas
1
Atvira sklendë (BULB)
3
Laikydami nuspaustà mygtukà ir
sukdami valdymo ratukà, pasirinkite
diafragmos reikðmæ (F skaièiø).
mygtukas
79
4
Iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, sufokusuokite
vaizdà.
5
Nuspauskite iki galo ir fotografavimui reikalingà laikà laikykite
nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà.
Fotoaparato sklendë lieka atvira kol laikomas nuspaustas uþrakto
paleidimo mygtukas.
Fotografavimo technika
• Naudokite trikojá.
• Fotografuodami fejerverkus, rankinio fokusavimo reþimu nustatykite
vaizdo ryðkumà ant begalybës. Jei begalybës padëtis ant objektyvo nëra
nurodyta, pirmiausia sufokusuokite vaizdà fejerverko, kuris yra
bendriausioje kadro srityje, o po to fotografuokite fejerverkus.
• Jei jûs naudojate nuotolinio valdymo pultà (ásigyjamas atskirai) (120 psl.).
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto SHUTTER mygtukà, ásijungs
fotografavimas BULB reþimu ir vël paspaudus nuotolinio valdymo SHUTTER mygtukà, fotografavimas BULB reþimu iðsijungs. Jums nereikia
laikyti nuspaudus nuotolinio valdymo pulto SHUTTER mygtuko.
• Jei jûs naudojate nuotolinio valdymo pultà su uþsifiksuojanèiu uþrakto
paleidimo mygtuku (ásigyjamas atskirai), jûs galite palikti atvirà sklendæ
naudodami nuotolinio valdymo pultà.
Pastabos
• Naudodami trikojá, iðjunkite „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimo funkcijà (57 psl.).
• Kuo didesnis iðlaikymas, tuo labiau nuotraukoje pasireiðkia vaizdo triukðmai.
• Nufotografavus, tà patá laikà, kurá buvo atidaryta fotoaparato sklendë, bus
atliekama triukðmø sumaþinimo procedûra (Long Exposure NR). Per ðá triukðmø
sumaþinimo laikà jûs negalësite daugiau nieko nufotografuoti.
• Kai yra aktyvi „Smile Shutter“ arba „Auto HDR“, iðlaikymo ant [BULB] nustatyti
nëra ámanoma.
• Kai „Smile Shutter“ arba „Auto HDR“ funkcija aktyvuojama esant nustatytam
[BULB] iðlaikymui, laikinai nustatomas 30 sekundþiø iðlaikymas.
• Kad nepablogëtø vaizdo kokybë, rekomenduojama fotografavimà su atvira sklende
(BULB) pradëti nukritus temperatûrai fotoaparato viduje.
80
Filmavimas
1
Paspausdami MOVIE mygtukà,
pradëkite filmuoti.
MOVIE mygtukas
• Filmavimà galima pradëti bet kuriuo
ekspozicijos reþimu.
• Iðlaikymas ir diafragma reguliuojami
automatiðkai.
• Automatinio fokusavimo reþimu
aparatas be paliovos reguliuoja
vaizdo ryðkumà.
Darsyk paspausdami MOVIE mygtukà, sustabdykite filmavimà.
Filmavimo technika
• Naudojamos nepakeistos tokios nuostatos, pasirinktos nuotraukø
fotografavimo metu:
– Baltos spalvos balansas
– Kûrybinis stilius
– Ekspozicijos kompensavimas
– AF sritis
– Apðviestumo matavimo reþimas
• Filmavimo metu galima reguliuoti ekspozicijos kompensavimà.
• Pradëkite filmuoti sufokusavus vaizdà.
• Kai funkcijai [AF area] priskirta nuostata [Local], filmavimo metu galima
pakeisti AF srities nuostatà.
• Jei jûs pageidaujate reguliuoti antrojo plano (fono) iðfokusavimà, pasukite
reþimo iðrinkimo diskà á padëtá „A“ ir perjunkite fotoaparatà á rankinio
fokusavimo reþimà. Jûs galësite prieð filmuodami valdymo ratuku nustatyti
diafragmà.
Pastabos
• Filmavimo kampas yra siauresnis nei fotografavimo. Paspaudus MOVIE mygtukà,
fotoaparatas parodo faktinæ aprëptá vaizdo, kuris bus áraðomas (tik SLT-A33).
• Veidø aptikimo funkcija negali bûti naudojama.
• Kai funkcijai [Display Rec. Data] priskirta nuostata [For viewfinder], filmavimo
pradþios momentu skystøjø kristalø ekrane ájungiama áraðymo informacijos
indikacija.
81
Fotografavimas
2
• Nenaudokite stiprios ðviesos ðaltinio, kaip antai, saulës. Gali bûti sugadintas
vidinis fotoaparato mechanizmas.
• Perkeldami AVCHD formato filmukus á kompiuterá, naudokite „PMB“ (165 psl.).
• Filmuojant ilgà laikà, fotoaparatas gali ákaisti ir dël to pablogëti vaizdo kokybë.
• Kai rodomas
þenklelis, tai reiðkia, kad temperatûra fotoaparato viduje yra
pernelyg aukðta. Iðjunkite fotoaparatà ir palaukite, kol jis atvës. Jei jûs filmuosite
toliau, fotoaparatas automatiðkai iðsijungs.
• Filmuojant ðviesioje vietoje, kai naudojamas automatinis fokusavimas vaizdo
judesys gali bûti nelabai sklandus (maþo iðlaikymo uþraktas). Tokiu atveju
rekomenduojama naudoti rankinio fokusavimo reþimà.
• Filmuojant diafragmos reguliuoti neámanoma.
Filmuko formato pasirinkimas
MENU mygtukas J
1 J [Movie: File Format] J Pasirinkite
pageidaujamà formatà
AVCHD
Ðis failo formatas tinkamas sklandþiai filmukø perþiûrai didelës
raiðkos (HD) televizoriaus ekrane.
Ðiuo aparatu AVCHD formatu filmuojama medþiaga áraðoma
apytikriai 60 puskadriø/s (su 1080 60i formatu suderinamas
aparatas) arba 50 puskadriø/s (su 1080 50i formatu suderinamas
aparatas) sparta, pakaitinës skleistinës reþimu, su „Dolby Digital“
garsu.
• Norëdami suþinoti, su kokiu formatu (1080 60i arba 1080 50i)
yra suderinamas ðis fotoaparatas, paþvelkite, koks þenklelis
nurodytas ant fotoaparato apaèios.
Su 1080 60i formatu suderinamas fotoaparatas: 60i
Su 1080 50i formatu suderinamas fotoaparatas: 50i
MP4
Ðis failo formatas tinkamas filmukø publikavimui internete,
siuntimui elektroniniu paðtu arba atkûrimui kompiuteriu.
Ðiuo aparatu MPEG-4 formatu filmuojama medþiaga áraðoma
apytikriai 30 kadrø/s (su 1080 60i formatu suderinamas aparatas)
arba apytikriai 25 kadrø/s (su 1080 50i formatu suderinamas
aparatas) sparta, progresinës skleistinës reþimu, su AAC garsu,
iðsaugant mp4 faile.
Garso áraðymas
Filmuojant, gali bûti áraðomas fotoaparato arba objektyvo veikimo garsas.
Jûs galite sumaþinti fotoaparato keliamà triukðmà naudodami trikojá ir
iðjungdami „SteadyShot“ vaizdo stabilizatoriø.
Jûs taip pat galite nustatyti, kad filmukai bûtø áraðomi be garso.
82
MENU mygtukas J
1 J [Movie: Audio Rec.] J [Off]
Filmuko vaizdo raiðkos pasirinkimas
MENU mygtukas J
1 J [Movie: Size] J Pasirinkite
pageidaujamà vaizdo raiðkà
Daugiau informacijos pateikta 142 psl.
Galimos filmukø áraðymo trukmës reikðmës
Pateiktojoje lentelëje nurodytos apytikrës bendros áraðymo trukmës reikðmës
naudojant ðiuo fotoaparatu suþymëtà atminties kortelæ.
(vienetai: valandos : minutës : sekundës)
Talpa
Failo
formatas/
raiðka
AVCHD 1920 ×
1080
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
SLT-A33
Talpa
Failo
formatas/
raiðka
AVCHD 1920 ×
1080
(vienetai: valandos : minutës : sekundës)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Pastabos
• Nurodytosios reikðmës nëra filmavimo be paliovos trukmë.
• Áraðymo trukmë gali priklausyti nuo filmavimo sàlygø ir naudojamos atminties
kortelës.
• Kai rodomas
þenklelis, tai reiðkia, kad temperatûra fotoaparato viduje pakilo
iki neleistinos reikðmës.
• Daugiau informacijos apie filmukø atkûrimà pateikta 122 psl.
83
Fotografavimas
„Memory Stick PRO Duo“
SLT-A55/A55V
Pastabos, susijusios su filmavimu be paliovos
• Kiekviena nurodytoji filmavimo be paliovos reikðmë priklauso nuo
temperatûros fotoaparato viduje bei jo bûsenos.
• Iðjungus „SteadyShot“ vaizdo stabilizatoriø, filmavimo trukmë padidëja,
taèiau tada reikia naudoti trikojá arba analogiðkà prietaisà.
• Kiekviena nurodytoji filmavimo be paliovos reikðmë yra apribota iki
apytikriai devyniø minuèiø (SLT-A55/A55V) arba iki apytikriai 11 minuèiø
(SLT-A33) esant 20° kambario temperatûrai. Iðjungus „SteadyShot“ vaizdo
stabilizavimo funkcijà, be paliovos galima filmuoti apytikriai 29 minutes
(SLT-A55/A55V/A33).
• Jei rodomas
þenklelis arba fotoaparatas automatiðkai iðsijungia dël
fotoaparato perkaitimo, jûs galësite po keleto minuèiø vël ájungti
fotoaparatà ir filmuoti toliau.
• Maksimalus filmuko failo dydis yra apytikriai 2 GB. Kai filmuko failo
dydis pasiekia apytikriai 2 GB, filmavimas automatiðkai sustabdomas kai
filmuko formatas yra MP4, ir naujas filmuko failas sukuriamas
automatiðkai kai filmuko formatas yra AVCHD.
• Maksimali filmavimo be paliovos trukmë yra 29 minutës.
84
Fokusavimo metodo pasirinkimas
Egzistuoja du bûdai sufokusuoti vaizdà (nustatyti vaizdo ryðkumà): automatinis
fokusavimas (autofokusas) ir rankinis fokusavimas. Priklausomai nuo objektyvo,
perjungimas tarp automatinio fokusavimo ir rankinio fokusavimo yra skirtingas.
Objektyvø
tipai
Naudojamas
selektorius
Norëdami perjungti á
automatiná fokusavimà
Norëdami perjungti á
rankiná fokusavimà
Objektyvai
su
fokusavimo
selektoriumi
Objektyvo
(fokusavimo
selektoriø visuomet perjunkite á
padëtá AF).
Fotoaparato
Objektyvo fokusavimo
selektoriø perjunkite á
padëtá AF.
Objektyvo fokusavimo
selektoriø perjunkite á
padëtá MF.
Fotoaparato fokusavimo
selektoriø perjunkite á
padëtá AF.
Fotoaparato fokusavimo
selektoriø perjunkite á
padëtá MF.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Objektyvai
be
fokusavimo
selektoriaus
Automatinio fokusavimo naudojimas
1
Perjunkite fotoaparato fokusavimo
reþimo selektoriø á padëtá AF.
2
Jeigu objektyvas yra su fokusavimo
reþimo selektoriumi, perjunkite já á
padëtá AF.
85
3
Iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, patikrinkite fokusà ir
nufotografuokite vaizdà.
• Kai fokusas (vaizdo ryðkumo nustatymas)
patvirtinamas, fokuso indikatorius pasikeièia á z arba (þemiau).
• AF sritis, kurioje patvirtinamas fokusas
AF sritis
(vaizdo ryðkumas), tampa þalia.
Fokuso indikatorius
Fotografavimo technika
• Norëdami pasirinkti fokusavimui naudojamà sritá, nustatykite meniu punktà
[AF area] (89 psl.).
Fokuso indikatorius
Fokuso indikatorius
z ðvieèia
ðvieèia
ðvieèia
z blykèioja
Bûsena
Fokusas (vaizdo ryðkumas) uþfiksuotas. Parengta fotografuoti.
Fokusas patvirtintas. Þidinio nuotolis kinta sekant objekto
judesá. Parengta fotografuoti.
Vis dar fokusuojama. Uþrakto paleisti neámanoma.
Sufokusuoti neámanoma. Uþraktas uþblokuotas.
Objektai, kuriø vaizdà gali prireikti sufokusuoti specialiomis priemonëmis:
Naudojant automatiná fokusavimà, gali bûti keblu nustatyti apraðytøjø
objektø vaizdo ryðkumà. Tokiu atveju naudokite vaizdo ryðkumo fiksavimo
funkcijà (87 psl.) arba rankiná fokusavimà (80 psl.).
• Nekontrastingi objektai, tokie kaip þydras dangus arba balta siena.
• Skirtingais atstumais nutolæ ir AF srityje persidengiantys du objektai.
• Objektai, sudaryti ið pasikartojanèiø ornamentø, tokie kaip pastato fasadas.
• Labai ðviesûs arba blizgantys objektai, tokie kaip saulë, automobilio
këbulas arba vandens pavirðius.
• Nepakanka aplinkos apðvietimo.
86
Tikslaus atstumo iki objekto matavimas
Fotoaparato virðuje esantis
þenklelis
þymi vaizdo jutiklio vietà*. Matuodami
tikslø atstumà tarp fotoaparato ir
fotografuojamo objekto, matuokite nuo
horizontalios linijos.
* Vaizdo jutiklis – tai fotoaparato dalis,
veikianti kaip fotojuostelë.
Pastaba
• Jei objektas yra arèiau nei uþdëtojo objektyvo minimalus fotografavimo nuotolis,
fokuso (vaizdo ryðkumo) nebus ámanoma patvirtinti. Pasirûpinkite pakankamai
atitraukti aparatà nuo fotografuojamo objekto.
Fotografavimas esant reikiamai kompozicijai (ryðkumo fiksavimas)
Fotografavimo funkcijos naudojimas
1
Patalpinkite objekto vaizdà á AF sritá
ir iki pusës nuspauskite uþrakto
paleidimo mygtukà.
Vaizdo ryðkumas ir ekspozicija bus
uþfiksuojami.
2
Laikydami iki pusës nuspaustà uþrakto
paleidimo mygtukà, perkomponuokite
vaizdà, t.y., pasukite fotoaparatà taip,
kad objekto vaizdas gráþtø á originalià
vietà.
3
Iki galo nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, nufotografuokite
vaizdà.
87
Fokusavimo metodo, atitinkanèio objekto judëjimà,
pasirinkimas (automatinio fokusavimo reþimas)
Fn mygtukas J
nuostatà
(Autofocus mode) J pasirinkite pageidaujamà
(Single-shot
Fotoaparatas sufokusuoja vaizdà ir vaizdo ryðkumas uþfiksuojamas iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà.
(Automatic
Priklausomai nuo objekto judëjimo, [Autofocus mode] yra
perjungiamas tarp (pavienio kadro AF) ir (nuolatinio AF)
reþimø.
Kai jûs nuspaudþiate ir laikote uþrakto paleidimo mygtukà,
jei objektas nejuda, ryðkumas yra uþfiksuojamas, o jei
objektas juda, fotoaparatas tæsia fokusavimà.
(Continuous
Laikant iki pusës nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà,
fotoaparatas tæsia fokusavimà.
• Nustaèius fotografuojamo objekto vaizdo ryðkumà,
garsiniai signalai neskamba.
• Fokuso fiksavimas neámanomas.
AF)
AF)
AF)
Fotografavimo technika
• Kai objektas nejuda, naudokite [Single-shot AF] reþimà.
• Kai fotografuojamas objektas juda, naudokite [Continuous AF] reþimà.
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimo punktui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], arba
yra iðrinktas vienas ið siuþetinio fotografavimo reþimø: [Portrait], [Landscape],
[Sunset], [Night View], [Night Portrait] arba [Hand-helt Twilight], yra nustatoma
[Automatic AF].
Kai ekspozicijos reþimo punktui siuþetinio fotografavimo reþimu yra priskirta
nuostata [Macro], yra nustatoma [Single-shot AF].
Kai ekspozicijos reþimo punktui siuþetinio fotografavimo reþimu yra priskirta
nuostata [Sports Action], yra nustatoma [Continuous AF].
• Naudojant ðypsena valdomo uþrakto reþimà, yra nustatoma [Continuous AF].
88
Fokusavimo srities pasirinkimas (AF area)
Pasirinkite tokià automatinio fokusavimo
(AF) sritá, kuri atitiktø fotografavimo
sàlygas ir jûsø poreikius. AF sritis, kurioje
patvirtinamas fokusas, tampa þalia, o kitos
AF sritys iðnyksta.
AF sritis
(AF area) J Pasirinkite pageidaujamà
(Wide)
Fotoaparatas nusprendþia, kurià ið 15 AF srièiø naudoti
fokusavimui.
(Spot)
Fotoaparatas naudoja vien tik centrinëje kadro dalyje
esanèià AF sritá.
(Local)
Manipuliatoriumi pasirinkite vienà ið 15 srièiø, kurioje jûs
norite aktyvuoti fokusavimà. Norëdami atvaizduoti meniu
langà ir pasirinkti reikiamà nuostatà, paspauskite AF
mygtukà.
Pastabos
• Jeigu ekspozicijos reþimo punktui yra priskirta [AUTO], [AUTO+], [Sweep
Panorama], arba yra pasirinktas siuþetinio fotografavimo reþimas arba aktyvuota
ðypsena valdomo uþrakto funkcija, punktui [AF area] priskiriama nuostata [Wide],
ir nebus ámanoma pasirinkti kitø nuostatø.
• Fotografavimo be paliovos metu arba uþrakto paleidimo mygtukà nuspaudus iki
galo (jo nepristabdþius pusiaukelëje), AF sritis gali nenuðvisti.
89
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Fn mygtukas J
nuostatà
Vaizdo ryðkumo nustatymas rankiniu bûdu (rankinis fokusavimas)
Kai automatinio fokusavimo reþimu yra keblu nustatyti vaizdo ryðkumà,
galima naudoti rankiná fokusavimà.
1
Perjunkite objektyvo fokusavimo
reþimo selektoriø á padëtá MF.
2
Jeigu objektyvas yra be fokusavimo
reþimo selektoriaus, fotoaparato
fokusavimo reþimo selektoriø
perjunkite á padëtá MF.
3
Sukiodami objektyvo fokusavimo þiedà,
pasiekite, kad vaizdas taptø ryðkus.
Fokusavimo
þiedas
Pastabos
• Tuo atveju, kai fotografuojamo objekto vaizdas gali bûti sufokusuojamas
automatiðkai, patvirtinus fokusà ásiþiebia z indikatorius. Kai naudojama plati AF
sritis, centrinë sritis, ir kai naudojama lokali AF sritis, yra naudojama
manipuliatoriumi pasirinkta fokusavimo sritis.
• Kai naudojamas teleobjektyvo konverteris (ásigyjamas atskirai) ir pan., fokusavimo
þiedas gali sukiotis nesklandþiai.
• Tinkamas vaizdo ryðkumas gali nebûti pasiekiamas gerai nesureguliavus vaizdo
ieðkiklio dioptrijø (29 psl.).
90
Sufokusavimo patikrinimas iðdidinant vaizdà
Prieð fotografuojant, galima patikrinti vaizdo sufokusavimà iðdidinus vaizdà.
1
MENU mygtukas J
2
Paspauskite Focus Magnifier mygtukà.
1 J [Focus Magnifier] J [On]
3
Darsyk paspauskite Focus
Magnifier mygtukà ir
manipuliatoriaus v/V/b/B
mygtukais pasirinkite vaizdo sritá,
kurià pageidaujate iðdidinti.
• Kiekvienàkart paspaudus Focus
Magnifier mygtukà, iðdidinimo mastelis
kinta taip: visas vaizdas J apytikriai
×7,5 J apytikriai ×15 (SLT-A55/
A55V)/visas vaizdas J apytikriai ×7
J apytikriai ×14 (SLT-A33).
4
Patvirtinkite ir sureguliuokite fokusà.
• Sukiodami fokusavimo þiedà, sureguliuokite fokusà rankinio
fokusavimo reþimu.
• Jei automatinio fokusavimo reþimu jûs paspausite AF mygtukà, „Focus
Magnifier“ funkcija bus iðjungiama ir taps aktyvus autofokusas.
• „Focus Magnifier“ funkcija taip pat iðjungiama iki pusës nuspaudus
uþrakto paleidimo mygtukà.
91
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Focus Magnifier mygtukas
5
Iki galo nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, nufotografuokite
vaizdà.
• Jûs galite fotografuoti ir iðdidinæ vaizdà, taèiau vaizdas vis tiek bus
áraðytas neiðdidintas (visas vaizdas).
• „Focus Magnifier“ funkcija automatiðkai iðjungiama nufotografavus
vaizdà.
92
Veidø atpaþinimas
Veidø atpaþinimo funkcijos naudojimas
Fotoaparatas atpaþásta veidus, sureguliuoja vaizdo ryðkumà, ekspozicijà,
atlieka vaizdo apdorojimà bei parenka blykstës nuostatas. Pagal nutylëjimà,
veidø aptikimo funkcija bûna ájungta (nuostata [On]).
Veido atpaþinimo
rëmeliai (balti)
Veido atpaþinimo rëmelis (oranþinis)
Veidø atpaþinimo funkcijos iðjungimas
Fn mygtukas J
(Face Detection) J [Off]
Fotografavimo technika
• Kadrà sukomponuokite taip, kad veido atpaþinimo ir AF srities rëmeliai
persidengtø.
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimo punktui yra priskirta nuostata [Sweep Panorama],
[Continuous Advance AF] arba fotoaparatas perjungtas á filmavimo reþimà, veidø
aptikimo funkcijos naudoti neámanoma.
93
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Veido atpaþinimo rëmelis
Kai fotoaparatas atpaþásta veidà, atsiranda
baltas veido atpaþinimo rëmelis. Jei
aparatas nusprendþia, kad galima
automatinis fokusavimas, veido
atpaþinimo rëmelis tampa oranþinis. Iki
pusës nuspaudus uþrakto paleidimo
mygtukà, veido atpaþinimo rëmelis tampa
þalias.
• Jei, iki pusës nuspaudus uþrakto
paleidimo mygtukà, veidas nepatenka á
disponuojamà AF sritá, þalia tampa AF
sritis, naudojama fokusavimui.
• Jei fotoaparatas atpaþásta keletà veidø,
aparatas automatiðkai pasirenka
dominuojantá veidà ir vienas ið veido
atpaþinimo rëmeliø tampa oranþinis.
• Gali bûti atpaþástami daugiausiai aðtuoni veidai.
• Priklausomai nuo fotografavimo sàlygø, fotoaparatas gali neatpaþinti në vieno
veido, arba gali klaidingai atpaþinti kokius nors kitokius daiktus.
Besiðypsanèiø veidø fotografavimas (Smile Shutter)
Kai fotoaparatas veide atpaþásta ðypsenà, uþraktas pasileidþia automatiðkai.
1
Fn mygtukas J
(Smile Shutter) J [On] J Pasirinkite
pageidaujamà ðypsenos atpaþinimo jautrumà.
• Aktyvavus ðypsena valdomo uþrakto funkcijà, ekrane atsiranda
ðypsenos atpaþinimo jautrumo indikatorius.
2
3
Palaukite, kol ðypsena bus atpaþinta.
Fotoaparatas atpaþásta ðypsenà ir
fokusas yra patvirtinamas. Kai
ðypsenos lygis virðija indikatoriaus
b taðkà, aparatas automatiðkai
nufotografuoja vaizdà.
• Kai fotoaparatas atpaþásta veidus,
apie veidus atsiranda oranþiniai
veido atpaþinimo rëmeliai. Kai
objekto vaizdas sufokusuojamas,
veido atpaþinimo rëmeliai tampa
þali.
• Ðypsenos atpaþinimo jautrumo
indikatoriuje rodomas lygis
ðypsenos veido, apvesto dvigubu
veido atpaþinimo rëmeliu.
Veido atpaþinimo rëmelis
Ðypsenos atpaþinimo jautrumo
indikatorius
Norëdami baigti fotografuoti, Fn mygtukas J
[Off]
(Smile Shutter) J
Ðypsenos atpaþinimo jautrumas
Jûs galite nustatyti ðypsena valdomo uþrakto funkcijos jautrumà taip, kad
ðypsenos bûtø atpaþástamos pagal vienà ið trijø pasirinkèiø:
(ðypsenëlë),
(normali ðypsena) arba
(plati ðypsena).
94
Fotografavimo technika
• Norëdami sufokusuoti ðypsenos vaizdà, kadrà sukomponuokite taip, kad
veido atpaþinimo ir AF srities rëmeliai persidengtø.
• Neuþdenkite veido kirpèiukais ir pan., akis ðiek tiek primerkite.
• Neuþstokite veido kepure, kauke, akiniais nuo saulës ir pan.
• Pasistenkite laikyti veidà prieðais fotoaparatà, panaðiai tame paèiame
lygyje.
• Ðypsokitës pravëræ burnà. Ðypsenà lengviau atpaþinti tada, kai matyti
dantys.
• Jei jûs nuspausite uþrakto paleidimo mygtukà kai ðypsena valdomo uþrakto
funkcija yra aktyvi, aparatas nufotografuos vaizdà, o po to vël gráð á „Smile
Shutter“ reþimà.
95
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimo punktui yra priskirta nuostata [Sweep Panorama] arba
[Continuous Advance AF], ðypsena valdomo uþrakto funkcijos naudoti
neámanoma.
• Fotografavimo bûdo punktui automatiðkai suteikiama nuostata [Single-shot Adv.]
arba [Remote Cdr.].
• Esant aktyviai ðypsena valdomo uþrakto funkcijai, AF paðvietimas neveikia.
• Jei fotoaparatas neatpaþásta ðypsenos, pakeiskite ðypsenos atpaþinimo jautrumo
nuostatà.
• Tam tikromis fotografavimo sàlygomis ðypsena gali nebûti atpaþástama tinkamai.
Fotografavimas su blykste
Tamsioje vietoje fotografuojant su blykste, objektas nufotografuojamas
ðviesus, o taip pat gali bûti iðvengiama fotoaparato sujudëjimo pasekmiø
(neryðkios nuotraukos). Fotografuojant prieð saulæ, blykstë gali bûti
naudojama tinkamai eksponuoti ið nugaros apðviesto objekto vaizdà.
1
Fn mygtukas J (Flash Mode) J Pasirinkite pageidaujamà nuostatà.
2
Paspauskite mygtukà.
3
Kai blykstë bus baigta ákrauti,
fotografuokite objektà.
mygtukas
Blykstë pakyla.
• AUTO, AUTO+ arba siuþetinio
fotografavimo reþimu blykstë
automatiðkai pakyla kai nepakanka
ðviesos arba objektas yra apðviestas ið
nugaros. Integruota blykstë nepakyla
net ir paspaudus mygtukà.
z Blykèioja: Blykstë yra ákraunama.
Kai indikatorius blykèioja, jûs negalësite
paleisti fotoaparato uþrakto.
z Ðvieèia: Blykstë yra ákrauta ir parengta
iðlydþiui.
• Kai automatinio fokusavimo reþimu
tamsioje vietoje iki pusës
nuspaudþiamas uþrakto paleidimo
mygtukas, blykstë gali suveikti
savaime, kad bûtø lengviau sufokusuoti
objekto vaizdà (AF paðvietimas).
• z rodomas tik áraðymo informacijos
indikacijoje („Live View“ reþimu).
96
z (blykstës ákrovimo) indikatorius
(Flash Off)
Nesuveikia net ir prasto apðvietimo sàlygomis.
(Autoflash)
Suveikia tamsoje arba prieð ðviesà.
(Fill-flash)
Suveikia visada, kai paleidþiamas uþraktas.
(Slow Sync.)
Suveikia visada, kai paleidþiamas uþraktas. Jei naudojate didelio
iðlaikymo sinchronizavimo funkcijà, bus galima aiðkiai
nufotografuoti tiek objekto, tiek antrojo plano (fono) vaizdà.
(Rear Sync.)
Suveikia prieð pat uþbaigiant eksponavimà. Taip galima realistiðkiau uþfiksuoti krintanèià ðviesà ar judanèio objekto pëdsakà.
(Wireless)
Suveikia iðorinë blykstë (ásigyjama atskirai), neuþdëta ant
fotoaparato ir esanti toliau nuo jo (belaidës blykstës reþimas).
Fotografavimo technika
Pastabos
• Nelaikykite fotoaparato suëmæ uþ blykstës langelio.
• Fotografavimo sàlygos, reikalingos iðvengti ðeðëlio atsiradimo nuotraukoje,
priklauso nuo naudojamo objektyvo.
• Jeigu ekspozicijos reþimo punktui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+] arba
yra pasirinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, nebus ámanoma nuostatø [Slow
Sync.], [Rear Sync.] ir [Wireless].
• Jeigu pasirinktas ekspozicijos reþimas P, A, S, M, nuostatø [Flash Off] ir
[Autoflash] pasirinkti nebus ámanoma. Jei jûs nenorite naudoti blykstës,
nuspauskite blykstæ þemyn.
• Jei su blykste fotografuojama ant aksesuarø lizdo su savaimine fiksacija uþdëjus
stereofoniná mikrofonà ar kitoká prietaisà, blykstei gali bûti trukdoma pakilti á
reikiamà padëtá ir nufotografuotos nuotraukos kampuose gali likti ðeðëliø.
Nuimkite bet koká prietaisà nuo aksesuarø lizdo su savaimine fiksacija.
97
Fotografavimo funkcijos naudojimas
• Objektyvo gaubtas (ásigyjamas atskirai) gali uþstoti blykstës ðviesà ir nuotraukoje mesti ðeðëlá. Fotografuodami su blykste, nuimkite objektyvo gaubtà.
• Su blykste objektà fotografuokite ið 1 metro ar didesnio atstumo.
• Fotografuojant lauke arba nakties vaizdus, didelio iðlaikymo sinchronizavimà
galima naudoti norint nufotografuoti ðviesius þmones ir antràjá planà (fonà).
• Sinchronizavimo pagal galinæ uþuolaidà reþimà galima naudoti norint
nuotraukoje uþfiksuoti natûralø objekto pëdsakà, pavyzdþiui, vaþiuojanèio
dviraèio arba einanèio þmogaus.
• Naudojant HLV-F58AM/HLV-F42AM blykstæ (ásigyjama atskirai), nebus
ámanoma fotografuoti su maþo iðlaikymo sinchronizavimo funkcija esant
jokiai iðlaikymo reikðmei. Daugiau informacijos ieðkokite blykstës
naudojimo instrukcijoje.
Blykstës efektyvaus veikimo nuotolis
Blykstës veikimo nuotolis priklauso nuo ISO jautrumo nuostatos ir
diafragmos reikðmës. Vadovaukitës pateiktàja lentele.
Diafragma
F2.8
F4.0
F5.6
100
ISO
nuostata
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
AF paðvietimas
• AF paðvietimas neveikia kai punktui [Autofocus Mode] yra suteikta
nuostata
(Continuous AF) arba objektas juda
(Automatic AF)
reþimu. (Ðvieèia arba indikatorius).
• AF paðvietimas gali neveikti su 300 mm ar didesnio þidinio nuotolio
objektyvu.
• Uþdëjus iðorinæ blykstæ (ásigyjama atskirai) su AF paðvietimu, yra
naudojamas iðorinës blykstës AF paðvietimas.
• AF paðvietimas neveikia kai punktui [Smile Shutter] yra suteikta nuostata
[On].
AF paðvietimo iðjungimas
MENU mygtukas J
2 J [AF illuminator] J [Off]
„Raudonø akiø“ efekto sumaþinimas
„Raudonø akiø“ efekto sumaþinimo funkcija leidþia sumaþinti raudonø akiø
efekto pasireiðkimà, prieð fotografuojant su blykste paleisdama keletà
silpnesniø blykstës impulsø.
MENU mygtukas J
98
1 J [Red Eye Reduction] J [On]
Fotografavimas su belaide blykste
Su iðorine belaide blykste (ásigyjama atskirai) galima fotografuoti su blykste,
nesujungta su fotoaparatu kabeliu bei neuþdëta ant fotoaparato. Keièiant
blykstës padëtá, nuotraukose galima sukurti trimaèio vaizdo áspûdá,
pabrëþiant objekto vaizdo ðviesiø daliø ir ðeðëliø kontrastà.
Iðsamesnës informacijos apie fotografavimà pateikta blykstës naudojimo
instrukcijoje.
1
Uþdëkite belaidæ blykstæ ant aksesuarø tvirtinimo lizdo su savaimine
fiksacija bei ájunkite fotoaparatà ir blykstæ.
2
Fn mygtukas J
3
Nuo aksesuarø tvirtinimo lizdo su savaimine fiksacija nuimkite
belaidæ blykstæ.
(Flash Mode) J
(Wireless)
Pastabos
• Fotoaparatas negalës kontroliuoti belaidës blykstës impulsø intensyvumo.
• Baigæ fotografuoti su belaide blykste, iðjunkite belaidës blykstës reþimà. Jei vidinë
blykstë bus naudojama neiðjungus belaidës blykstës reþimo, bus gaunama
netinkama fotografavimo su blykste ekspozicija.
• Jei netoliese kitas fotografas naudoja belaidæ blykstæ, ir jo blykstë paleidþia jûsiðkæ
blykstæ, pakeiskite savosios iðorinës blykstës kanalà. Norëdami pakeisti iðorinës
blykstës kanalà, skaitykite iðorinës blykstës naudojimo instrukcijà.
AEL mygtuko nuostata
Fotografuojant su belaide blykste, rekomenduojama iðkviesti specifiniø nuostatø meniu ir punktui [AEL button] suteikti nuostatà [AEL hold] (150 psl.).
99
Fotografavimo funkcijos naudojimas
• Norëdami paleisti bandomàjá blykstës impulsà, paspauskite AEL
mygtukà.
Vaizdo ðviesumo reguliavimas (ekspozicija,
blykstës kompensavimas, apðviestumo
matavimas)
Fotografavimas uþfiksavus ðviesumà (AE Lock)
Fotografuojant prieð saulæ arba per langà, dël didelio skirtumo tarp objekto
ðviesumo ir fono ðviesumo ekspozicija gali netikti fotografuojamam objektui.
Tokiu atveju, kai objektas yra pakankamai ðviesus, reikia eksponometru
iðmatuoti apðviestumà ir, prieð fotografuojant, uþfiksuoti ekspozicijà.
Norëdami sumaþinti objekto ðviesumà, nukreipkite fotoaparatà á vietà, kuri
yra ðviesesnë nei objektas ir, naudodami eksponometrà, uþfiksuokite viso
vaizdo ekspozicijà. Norëdami objektà padaryti ðviesesná, nukreipkite
fotoaparatà á vietà, kuri yra tamsesnë nei objektas ir, naudodami
eksponometrà, uþfiksuokite viso vaizdo ekspozicijà.
Ðiame skyrelyje apraðoma, kaip nufotografuoti ðviesesná objekto vaizdà
naudojant
(Spot).
Vieta, ties kuria
fiksuojama ekspozicija
1
Fn mygtukas J
2
Sufokusuokite vaizdà dalyje, kurioje jûs norite uþfiksuoti ekspozicijà.
(Metering Mode) J
(Spot)
Sufokusavus vaizdà, yra nustatoma ekspozicija.
100
3
Paspausdami AEL mygtukà,
uþfiksuokite ekspozicijà.
Atsiranda
4
AEL mygtukas
(AE fiksavimo) þenklelis.
Laikydami nuspaustà AEL mygtukà, sufokusuokite objekto vaizdà ir
fotografuokite objektà.
Viso vaizdo bendro ðviesumo reguliavimas (Exposure
compensation)
Iðskyrus fotografavimo reþimà M, ekspozicija parenkama automatiðkai
(automatinë ekspozicija).
Remiantis bazine automatinës ekspozicijos nuostata, galima atlikti
ekspozicijos kompensavimà, savo nuoþiûra paslenkant ekspozicijà arba link
+ pusës, arba link – pusës. Paslenkant ekspozicijà link + pusës, visas vaizdas
tampa ðviesesnis. Paslenkant ekspozicijà link – pusës, visas vaizdas tampa
tamsesnis.
Poslinkis link – pusës
Bazinë ekspozicija
Poslinkis link + pusës
101
Fotografavimo funkcijos naudojimas
• Jei jûs ketinate toliau fotografuoti esant tai paèiai ekspozicijos reikðmei,
nufotografavæ nuspauskite ir laikykite nuspaustà AEL mygtukà.
Atleidus mygtukà, nuostata yra atðaukiama.
1
Paspauskite
2
Sukdami valdymo ratukà, reguliuokite
ekspozicijà.
mygtukà.
mygtukas
Link + (pereksponavimas): Vaizdas
ðviesëja.
Link – (nepakankamas eksponavimas):
Vaizdas tamsëja.
Standartinë ekspozicija
3
Sufokusuokite vaizdà ir nufotografuokite objektà.
Fotografavimo technika
• Kompensavimo lygá reguliuokite tikrindami áraðytàjá vaizdà.
• Naudojant gretinimo reþimà, galima nufotografuoti keletà vaizdø su
ekspozicija, paslinkta link pliuso arba minuso pusës (118 psl.).
Pastaba
• Ðis punktas negali bûti nustatytas, kai ekspozicijos reþimo punktui yra priskirtas
punktas [AUTO], [AUTO+], arba iðrinktas arba siuþetinio fotografavimo reþimas.
Vaizdo taðkø sk.
Fotografavimas tikrinant vaizdà pagal histogramà
Histograma – tai ðviesumo pasiskirstymo
grafikas, parodantis, kiek tam tikro
ðviesumo vaizdo taðkø yra nuotraukoje.
Tamsu
102
Ðviesu
MENU mygtukas J
2 J [Histogram] J [On]
• Keletà kartø paspaudus DISP mygtukà, vietoje grafinës indikacijos rodoma
histograma.
Pastabos
• Histograma neparodo galutinio áraðytojo vaizdo. Ji tik parodo tuo metu stebimo
vaizdo bûsenà. Histograma skiriasi priklausomai nuo diafragmos nuostatos ir pan.
• Áraðymo ir atkûrimo histograma skiriasi tokiose situacijose:
– Kai suveikia blykstë.
– Kai fotografuojamas maþo intensyvumo objektas, kaip antai, nakties vaizdas.
Blykstës ðviesos kiekio reguliavimas (Flash Compensation)
Fotografuojant su blykste, galima reguliuoti vien tik blykstës ðviesos intensyvumà, nekeièiant ekspozicijos kompensavimo. Galima pakeisti vien tik ekspozicijà
pagrindinio objekto, kuris patenka á blykstës efektyvaus veikimo nuotolá.
103
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Ekspozicijos kompensavimas atitinkamai
pakeièia histogramà. Iliustracija deðinëje
yra pavyzdys.
Fotografuojant su ekspozicijos korekcija á
teigiamà pusæ, visas vaizdas tampa
ðviesesnis, visà histogramà paslenkant á
ðviesiàjà pusæ (deðinæ). Jei taikoma
ekspozicijos korekcija á neigiamà pusæ,
histograma pasislenka á prieðingà pusæ.
Abiejuose histogramos kraðtuose rodoma
labai ðviesi arba labai tamsi dalis. Ðiø srièiø
vëliau nebus ámanoma atkurti kompiuteriu.
Prireikus, pakeiskite ekspozicijà ir fotografuokite dar kartà.
Fn mygtukas J (Flash Compensation) J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
• Link +: Blykstës intensyvumas tampa didesnis.
Link –: Blykstës intensyvumas tampa maþesnis.
Pastabos
• Ðio punktà nebus galima iðrinkti tada, kai ekspozicijos reþimui yra priskirta
nuostata [AUTO], [AUTO+], [Sweep Panorama], arba iðrinktas siuþetinio
fotografavimo reþimas.
• Kai objektas yra uþ blykstës veikimo atstumo maksimalios ribos, dël riboto
blykstës ðviesos intensyvumo padidinimo efekto gali nebûti matyti. Jei objektas
yra labai arti, gali nebûti matyti intensyvumo sumaþinimo efekto.
Ekspozicijos kompensavimas ir blykstës kompensavimas
Reguliuojant ekspozicijos kompensavimà, keièiasi iðlaikymas, diafragma ir
ISO jautrumas (jei pasirinkta nuostata [AUTO]). Jei naudojama blykstë, taip
pat keièiasi ir blykstës ðviesos intensyvumas.
Reguliuojant blykstës kompensavimà, keièiasi tik blykstës ðviesos
intensyvumas.
Blykstës ðviesos intensyvumo nustatymas pasirenkant
blykstës valdymo reþimà (Flash control)
MENU mygtukas J
2 J [Flash control] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
ADI flash
Ðiuo metodu blykstës ðviesos intensyvumas kontroliuojamas remiantis informacija apie þidinio nuotolá bei iðankstinës blykstës apðviestumo matavimo duomenimis. Ðis
metodas leidþia tiksliai nustatyti kompensavimà be praktiðkai jokio nuo objekto atsispindëjusios ðviesos poveikio.
Pre-flash TTL
Ðiuo metodu blykstës ðviesos intensyvumas kontroliuojamas
vien tik iðankstinës blykstës apðviestumo matavimo duomenimis. Ðiam metodui átakà daro atspindþiai nuo objekto.
ADI: sudëtingesnis atstumo integravimas (Advanced Distance Integration)
TTL: per objektyvà (Through the lens)
• Kai yra pasirinkta nuostata [ADI flash], naudojant objektyvà su integruotu
atstumo koderiu galima atlikti daug tikslesná blykstës kompensavimà, nes
gaunami tikslesni duomenys apie atstumà iki objekto.
104
Pastabos
• Kai neámanoma apskaièiuoti atstumo tarp objekto ir iðorinës blykstës (ásigyjama
atskirai) (belaidis fotografavimas su iðorine blykste (ásigyjama atskirai),
fotografavimas su ant fotoaparato neuþdëta kabeliu prijungta blykste,
fotografavimas su sudvejinta makrofografavimo blykste), fotoaparatas
automatiðkai iðrenka [Pre-flash TTL] reþimà.
• Apraðytaisiais atvejais pasirinkite [Pre-flash TTL], nes su ADI blykste fotoaparatas
negalës atlikti blykstës kompensavimo.
– Ant HLV-F36AM blykstës uþdëtas platus skydelis.
– Fotografavimui su blykste naudojamas difuzorius.
– Yra naudojamas filtras su ekspozicijos daugikliu, kaip antai, ND filtras.
– Naudojamas makroobjektyvas.
• ADI blykstës reþimas galima bûti naudojamas tik tada, kai ant fotoaparato uþdëtas
objektyvas su atstumo koderiu. Kad bûtø galima suþinoti, ar objektyvas yra su
atstumo koderiu, reikia skaityti objektyvo naudojimo instrukcijà.
Fn mygtukas J
reþimà
[Metering mode] J Pasirinkite pageidaujamà
(Multi segment)
Ðiuo reþimu apðviestumas matuojamas visame kadro plote,
padalinus visà sritá á daug segmentø, ir apskaièiuojant tinkamà
ekspozicijà visame kadre.
(Center weighted) Akcentuojant centrinæ kadro dalá, ðiuo reþimu matuojamas
vidutinis viso kadro ðviesumas.
(Spot)
Ðiuo reþimu apðviestumas matuojamas tik taðkinio
matavimo apskritime kadro centre.
Fotografavimo technika
• Bendrojo pobûdþio fotografavimui naudokite [Multi segment] apðviestumo
matavimà.
• Kai AF srityje yra kontrastingas objektas, objekto, kurá jûs pageidaujate
fotografuoti su optimalia ekspozicija, apðviestumo matavimui naudokite
taðkiná metodà ir pasinaudokite AE fiksavimo funkcijos privalumais
(100 psl.).
Pastaba
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+] arba yra
pasirinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, punktui [Metering mode] priskiriama
fiksuota nuostata [Multi segment], ir nebus ámanoma pasirinkti kitø reþimø.
105
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Objekto ðviesumo matavimo metodo pasirinkimas
(Metering Mode)
ISO nuostata
Jautrumas ðviesai yra iðreiðkiamas ISO skaièiumi (rekomenduotinas
ekspozicijos indeksas). Kuo didesnis ðis skaièius – tuo didesnis jautrumas.
1
Paspausdami manipuliatoriaus ISO
mygtukà, atvaizduokite ISO langà.
2
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà reikðmæ.
• Kuo didesnis skaièius, tuo daugiau vaizdo triukðmø.
• Jei pasirinksite [Multi Frame NR], manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà reikðmæ.
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], [Sweep
Panorama], arba yra iðrinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, ISO yra
fiksuojamas ties AUTO ir nebus pasirinkti iðrinkti kitø ISO reikðmiø.
• Kai ekspozicijos reþimui yra iðrinkta P/A/S, ir ISO yra priskirta [AUTO], ISO
automatiðkai nustatomas tarp ISO 100 ir ISO 1600.
• Fotografavimo reþimu M nuostatos [AUTO] nëra. Jei, esant pasirinktai nuostatai
[AUTO] jûs pakeisite fotografavimo reþimà á M, bus automatiðkai nustatytas ISO
jautrumas [100]. ISO nuostatà pasirinkite atsiþvelgdami á fotografavimo sàlygas.
Daugiakadris vaizdo triukðmø sumaþinimas (Multi Frame NR)
Aparatas automatiðkai nufotografuoja keleto kadrø serijà, apjungia vaizdus,
sumaþina vaizdo triukðmus ir áraðo vienintelá vaizdà. Pasirinkus [Multi Frame
NR], galima nustatyti didesná ISO jautrumà nei maksimalus ISO jautrumas.
Áraðytasis vaizdas bûna vienas apjungtas vaizdas.
Pastabos
• Nuspauskite ir laikykite nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, kol bus baigta
fotografuoti kadrø serija.
• Kai punktui [Image: Quality] yra suteikta nuostata [RAW] arba [RAW & JPEG],
ðios funkcijos naudoti neámanoma.
• Taip pat negalima naudoti blykstës, dinaminio diapazono optimizavimo ir [Auto HDR]
funkcijø.
106
Ðviesumo ir kontrasto automatiðkas
kompensavimas (D-Range)
D-RANGE mygtukas J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
D-RANGE mygtukas
DRO/Auto HDR funkcijos nenaudojamos.
(Off)
(Auto HDR)
Visas vaizdas padalinamas á maþas sritis ir fotoaparatas
analizuoja kontrastà tarp objekto ir antrojo plano (fono)
ðviesos ir ðeðëlio, sukurdamas optimalaus ðviesumo
nuotraukà su turtinga pustoniø skale.
Nufotografuojami trys kadrai su skirtinga ekspozicija, kurie
po to uþklojami ant tinkamai eksponuoto vaizdo, ðviesios
sritys ant nepakankamai eksponuoto vaizdo ir tamsios
sritys ant pereksponuoto vaizdo, taip sukuriant vaizdà su
turtinga pustoniø skale. Áraðomi du vaizdai: vaizdas su
tinkama ekspozicija ir persidengiantis vaizdas.
Vaizdo ðviesumo koregavimas (D-Range optimiser)
1
D-RANGE mygtukas J
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite optimalø lygá.
(Auto)
(Lygis)*
* Prie
(D-Range Optimiser)
Ðviesumas koreguojamas automatiðkai.
Nufotografuotojo vaizdo pustoniø skalë optimizuojama
kiekvienoje vaizdo srityje. Pasirinkite optimalø lygá tarp
Lv1 (silpnas) ir Lv5 (stiprus optimizavimas).
rodomas Lv_ yra tuo metu pasirinktas lygis.
107
Fotografavimo funkcijos naudojimas
(DRangeOptimizer)
Pastabos
• Siuþetinio fotografavimo reþimu [Sunset], [Night View], [Night Portrait] arba
[Hand-held Twilight], nuostata fiksuojama ties [Off]. Pasirinkus kitokius siuþetinio
fotografavimo reþimus, nuostata fiksuojama ties [Auto].
• Fotografuojant su ájungta dinaminio diapazono optimizavimo funkcija, vaizde gali
bûti triukðmø. Tinkamà lygá pasirinkite tikrindami áraðytàjá vaizdà, ypaè
pasirinkdami stipresnio optimizavimo lygá.
Automatiðkas kompensavimas su turtinga pustoniø skale
(Auto HDR)
1
D-RANGE mygtukas J
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite optimalø lygá.
(Auto HDR)
(Auto Exposure
Diff.)
Ekspozicijos skirtumas koreguojamas automatiðkai.
(Ekspozicijos
skirtumo lygis)*
Ekspozicijos skirtumas nustatomas pagal objekto kontrastà.
Pasirinkite optimalø lygá tarp 1.0Ev (silpnas) ir 6.0Ev
(stiprus kompensavimas).
Pavyzdys: pasirinkus 2.0Ev, yra vienas ant kito uþklojami
trys vaizdai: vaizdas su –1.0Ev, vaizdas su tinkama
ekspozicija ir vaizdas su +1.0Ev.
* Prie
rodomas _Ev yra tuo metu pasirinktas lygis.
Fotografavimo technika
• Kadangi uþraktas pasileidþia tris kartus per vienà kadrà, turëkite galvoje
tokius dalykus:
– Ðià funkcijà naudokite tik tada, kai objektas nejuda arba neblykèioja.
– Nekeiskite kadro kompozicijos.
Pastabos
• Ðios funkcijos neámanoma naudoti su RAW vaizdais.
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], [Sweep
Panorama], funkcijos [Auto HDR] pasirinkti neámanoma.
108
• [Auto HDR] funkcijos neámanoma kombinuoti su ðypsena valdomo uþrakto
funkcija. Ájungus ðypsena valdomo uþrakto funkcijà, fotoaparatas laikinai naudoja
DRO nuostatà.
• Jûs negalësite fotografuoti kito kadro, kol nufotografavus ankstesnájá nebus
uþbaigtas apdorojimo ir áraðymo procesas.
• Priklausomai nuo objekto ðviesumo skirtumø ir fotografavimo sàlygø, jums gali
nepavykti gauti pageidaujamo rezultato.
• Kai naudojama blykstë, ðios funkcijos poveikis bûna labai neþymus.
• Kai siuþeto kontrastas yra maþas, fotoaparatas suvirpa arba objekto vaizdas tampa
neryðkus, apie tokià situacijà jus informuoja
þenklelis áraðytame vaizde.
Prireikus, fotografuokite dar kartà, atkreipdami dëmesá á kontrastà ir neryðkumà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
109
Vaizdo apdorojimas
Vaizdo pageidaujamo apdorojimo pasirinkimas (Creative Style)
Greta vaizdo pageidaujamo apdorojimo, pasirinkdami [Creative Style], jûs
galite savo nuoþiûra reguliuoti ekspozicijà (iðlaikymà ir diafragmà),
skirtingai nuo siuþetinio fotografavimo reþimø, kai ekspozicijà reguliuoja
fotoaparatas.
1
Fn mygtukas J
nuostatà
2
Jeigu jûs pageidaujate reguliuoti (kontrastà), (spalvø sodrumà)
(raiðkumà), manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite
arba
reikiamà meniu punktà, o po to manipuliatoriaus v/V mygtukais
nustatykite reikðmæ.
White)
110
(Creative Style) J Pasirinkite pageidaujamà
(Standard)
Ávairiø siuþetø fotografavimui su turtinga pustoniø skale ir
nuostabiomis spalvomis.
(Vivid)
Spalvø sodrumas ir kontrastas padidinamas, kad bûtø galima
uþfiksuoti áspûdingas nuotraukas spalvingø scenø ir daiktø,
pvz., gëliø, pavasario þalumos, þydro dangaus ar vandenyno.
(Portrait)
Pastelinio odos atspalvio uþfiksavimui, idealiai tinka
þmoniø portretinëms nuotraukoms.
(Landscape)
Spalvø sodrumas, kontrastas ir raiðkumas padidinami
ryðkiaspalvio ir raiðkaus kraðtovaizdþio fotografavimui.
Taip pat labiau akcentuojamas nutolæs peizaþas.
(Sunset)
Nuostabaus saulëlydþio raudonio fotografavimui.
(Black &
Nespalvotø nuotraukø fotografavimui.
(kontrastas), (spalvø sodrumas) ir
(raiðkumas) gali bûti
reguliuojami kiekvienam kûrybinio stiliaus punktui.
(Contrast)
Kuo didesnë reikðmë pasirenkama, tuo tampa didesnis
skirtumas tarp ðviesos ir ðeðëlio, taip reguliuojant
nuotraukos kontrastingumà.
(Saturation)
Parametras, apibrëþiantis spalvø ryðkumà. Didinant
reikðmæ, nuotraukos spalvos tampa gyvos ir sodrios.
Maþinant reikðmæ, vaizdo spalvos nublanksta.
(Sharpness)
Reguliuojamas vaizdo raiðkumas. Didinant reikðmæ,
kontûrai labiau akcentuojami, o maþinant – vaizdas tampa
labiau pastelinis.
Spalvø atkûrimo paletës pakeitimas (Colour Space)
Spalvø atkûrimo bûdas, kartu su skaièiumi spalvø, kurios gali bûti
perteikiamos, vadinamas „spalvø palete“. Savo nuoþiûra jûs galite pakeisti
spalvø paletæ.
MENU mygtukas J
2 J [Color Space] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
sRGB
Standartinë skaitmeniniø fotoaparatø spalvø paletë. sRGB
spalvø paletæ naudokite áprastinëmis sàlygomis, pavyzdþiui, jei vëliau spausdinsite nemodifikuotas nuotraukas.
Adobe RGB
Adobe RGB spalvø paletë turi platø spalvø perteikimo
spektrà. Jei didelë objekto dalis yra ryðkiai þalia arba
raudona, Adobe RGB spalvø paletë yra efektyvi.
• Vaizdo failø pavadinimai prasideda santrumpa „_DSC“.
Pastabos
• Nuostata „Adobe RGB“ yra skirta programinei árangai arba spausdintuvams, kurie
palaiko spalvø administravimo funkcijà ir DCF2.0 versijos spalviná modelá. Naudojant kai kurias programas arba spausdintuvus, kurie nepalaiko ðiø dalykø, ekrane
rodomø arba atspausdintø nuotraukø spalvos gali bûti perteikiamos netiksliai.
• Fotoaparatu arba prietaisu, nepalaikanèiu Adobe RGB spalvø paletës, atkuriant
nuotraukas, áraðytas su Adobe RGB nuostata, nuotraukos bus rodomos su
blankiomis spalvomis.
111
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+] arba yra
pasirinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, [Creative Style] yra fiksuojamas ties
[Standard], ir kûrybinio stiliaus nuostatø pakeisti neámanoma.
• Pasirinkus [Black & White], nebus ámanoma reguliuoti spalvø sodrumo.
Atspalvio reguliavimas (baltos spalvos
balansas)
Fotografuojamo objekto vaizdo atspalvis priklauso nuo ðviesos ðaltinio
charakteristikø. Pateiktojoje lentelëje parodyta, kaip kinta atspalvis
priklausomai nuo ávairiø ðviesos ðaltiniø, lyginant su objekto vaizdu, kuris
saulës ðviesoje atrodo baltas.
Saulëta
Debesuota
Balta
Melsva
Oro sàlygos/
apðvietimas
Ðviesos
charakteristika
Liuminescenc. Kaitriniø lempø
lempø ðviesa
ðviesa
Þalsva
Rausva
Baltos spalvos balansas – tai parametras, kuriuo atspalvis sureguliuojamas iki
apytikriai tokio, koká jûs matote. Ðá parametro nuostatà reikia pakeisti tada,
kai objekto vaizdo atspalvis yra ne toks kokio tikëjotës, arba kai jûs norite
pakeisti vaizdo atspalvá iðreikðdami savo kûrybines idëjas.
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+] arba yra
pasirinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, [White Balance] nuostata yra
fiksuojama ties [Auto WB], ir nebus ámanoma pasirinkti kitø nuostatø.
• Jei disponuojama tik gyvsidabrio arba natrio lempø apðvietimu, dël ðiø ðviesos
ðaltiniø charakteristikø fotoaparatas negalës iðgauti tikslaus baltos spalvos balanso.
Tokiais atvejais naudokite blykstæ.
Baltos spalvos balanso, atitinkanèio konkretø ðviesos ðaltiná,
nustatymas (Auto/Preset white balance)
Manipuliatoriaus WB mygtukas J
Pasirinkite pageidaujamà nuostatà
• Kai nëra pasirinkta [AWB], manipuliatoriaus b/B mygtukais galima tiksliai sureguliuoti vaizdo atspalvá. Keièiant link +,
vaizdas tampa rausvas, o keièiant link –,
vaizdas tampa melsvas.
112
AWB (automatinis
baltos sp. balansas)
(saulës ðviesa)
(ðeðëlis)
(debesuota)
Fotoaparatas automatiðkai atpaþásta ðviesos ðaltiná ir
reguliuoja vaizdo atspalvá.
Jei jûs pasirenkate nuostatà, kuri tinka konkreèiam ðviesos
ðaltiniui, vaizdo atspalvis sureguliuojamas pasirinktajam
ðviesos ðaltiniui (uþprogramuotas baltos spalvos balansas).
(kaitrinës lempos)
(liuminescencinës)
(blykstë)
Fotografavimo technika
Spalvinës temperatûros ir filtro efekto nustatymas (Color
Temperature/Color Filter)
Manipuliatoriaus WB mygtukas J
[5500K] (Color Temp.) arba [0]
(Color Filter)
• Norëdami nustatyti spalvinæ temperatûrà,
manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite reikiamà reikðmæ.
• Norëdami nustatyti spalvø filtrà,
manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite korekcijos kryptá.
Pastabos
• Kadangi kolorimetrai sukurti juosteliniams fotoaparatams, liuminescenciniø/natrio/
gyvsidabrio lempø ðviesoje reikðmës skiriasi. Mes patartume naudoti specifiná
baltos spalvos balansà arba atlikti bandomàjá fotografavimà.
113
Fotografavimo funkcijos naudojimas
• Jei su pasirinktàja nuostata jums nepavyksta gauti pageidaujamo atspalvio,
naudokite baltos spalvos balanso gretinimo funkcijà (119 psl.).
• Pasirinkus [5500K] (Color Temp.) arba [0] (Color Filter), reikðmæ galima
sureguliuoti iki pageidaujamos reikðmës (apraðyta toliau tekste).
• Pasirinkus [Custom], galima uþregistruoti savo specifiná baltos spalvos
balansà (114 psl.).
5500K*1 (Color
Temp.)
Baltos spalvos balansas nustatomas pagal spalvinæ
temperatûrà. Kuo didesnis skaièius, tuo vaizdas rausvesnis;
kuo maþesnis skaièiuos, tuo vaizdas melsvesnis.
0*2 (Color Filter)
Pasiekiamas fotografijoje naudojamø CC (spalvø
korekcijos) filtrø efektas. Remiantis nustatytàja standartine
spalvine temperatûra, atspalvis gali bûti koreguojamas link
G (þalios) arba M (rausvai raudonos) spalvos.
*1 Reikðmë – tai tuo metu pasirinkta spalvinës temperatûros reikðmë.
*2 Reikðmë – tai tuo metu pasirinkta spalvø filtro reikðmë.
Atspalviø registravimas (Custom white balance)
Jei fotografuojama scena apðviesta ávairiø ðaltiniø ðviesa, tiksliausiam
baltumo perteikimui rekomenduojama naudoti specifinio baltos spalvos
balanso nuostatà.
1
Manipuliatoriaus WB mygtukas J
(Custom)
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite [
paspauskite manipuliatoriaus centrà.
3
Laikykite fotoaparatà pakreiptà taip, kad balta sritis visiðkai
uþdengtø centre esanèià AF sritá, o po to iki pusës nuspauskite
uþrakto paleidimo mygtukà.
SET], o po to
Spragteli fotoaparato uþraktas ir atvaizduojamos kalibruotos reikðmës
(spalvinës temperatûros ir spalvø filtro).
4
Paspauskite manipuliatoriaus centrà.
Ekrane vël atsiranda áraðymo informacijos indikacija su iðsaugota
specifinio baltos spalvos balanso nuostata.
• Ðios procedûros metu uþregistruota specifinio baltos spalvos balanso
nuostata galioja kol neuþregistruojama nauja nuostata.
114
Pastaba
• Praneðimas „Custom WB error“ informuoja apie tai, kad reikðmë iðeina uþ tikëtino
diapazono ribø. (Kai su blykste fotografuojamas labai arti stovintis objektas, arba
kadre stovinèio objekto vaizde yra ryðki spalva.) Jei jûs uþregistruosite ðià reikðmæ,
áraðymo informacijos indikacijoje skystøjø kristalø ekrane
indikatorius taps
geltonas. Jûs galësite fotografuoti net ir tokiu atveju, taèiau rekomenduojama
baltos spalvos balansà nustatyti ið naujo, kad bûtø gaunama tikslesnë specifinio
baltos spalvos balanso reikðmë.
Specifinio baltos spalvos balanso nuostatos iðkvietimas
Manipuliatoriaus WB mygtukas J
(Custom)
115
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastaba
• Jei uþrakto paleidimo mygtuko paspaudimo momentu yra naudojama blykstë,
specifinio baltos spalvos balanso reikðmë uþregistruojama ávertinant apðvietimà
blykste. Todël ir vëliau fotografuokite su blykste.
Fotografavimo bûdo pasirinkimas
Ðiame fotoaparate realizuoti ðeði fotografavimo bûdai, tokie kaip pavienis
kadras á prieká, be paliovos á prieká ir t.t. Naudokite juos savo nuoþiûra.
Pavienio kadro fotografavimas
Ðis bûdas skirtas áprastiniam fotografavimui.
Manipuliatoriaus
(Single-shot Adv.)
mygtukas J
Pastaba
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [Sports Action], nebus ámanoma
pasinaudoti pavieniø kadrø fotografavimo reþimu.
Fotografavimas be paliovos
Fotoaparatas vaizdus áraðo be paliovos tokia sparta*.
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Maks. 6 kadrai per sekundæ
Maks. 6 kadrai per sekundæ
Maks. 3 kadrai per sekundæ
Maks. 2,5 kadro per sekundæ
* Mûsø nustatytos matavimo sàlygos. Priklausomai nuo fotografavimo
sàlygø, fotografavimo be paliovos sparta gali bûti maþesnë.
1
Manipuliatoriaus
mygtukas J
(Continuous Adv.) J Pasirinkite
pageidaujamà spartà
2
Sufokusuokite vaizdà ir fotografuokite objektà.
• Laikant nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, fotografavimas tæsiasi.
116
Maksimalus skaièius kadrø, kuriuos galima nufotografuoti be paliovos
Skaièius kadrø, kuriuos galima nufotografuoti be paliovos, turi virðutinæ ribà.
„Continuous Advance Priority AE“ reþimu
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Fine
28 kadrai
14 kadrø
Standard
28 kadrai
16 kadrø
RAW & JPEG
19 kadrø
7 kadrai
RAW
19 kadrø
7 kadrai
Fotografavimo technika
• Norëdami be paliovos fotografuoti sparèiau, pasirinkite ekspozicijos reþimà
„Continuous Advance Priority AE“ (69 psl.).
Uþrakto paleidimo laikmatis
10 sekundþiø uþrakto paleidimo laikmatis pravartus tada, kai fotografas nori
nuotraukoje patalpinti save, o 2 sekundþiø uþrakto paleidimo laikmatis
pravers fotoaparato suvirpëjimo átakos eliminavimui.
1
Manipuliatoriaus
mygtukas J
(Self-timer) J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
• Skaièius po – tai tuo metu
pasirinktas sekundþiø skaièius.
2
Sufokusuokite vaizdà ir fotografuokite objektà.
• Kai aktyvuojamas uþrakto paleidimo laikmatis, garsiniai signalai ir
uþrakto paleidimo laikmaèio lemputë informuoja apie laikmaèio bûsenà.
Prieð pat fotografuojant uþrakto paleidimo laikmaèio lemputë blykèioja
ir garsiniai signalai pypèioja tankiai.
117
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastabos
• Pasirinkus
, tarp kadrø rodomi nufotografuotieji vaizdai.
• Jei bus pasirinktas koks nors kitas, o ne [Sports Action] siuþetinio fotografavimo
reþimas, vaizdø be paliovos fotografuoti nebus ámanoma.
• Kai funkcijai [Face Detection] suteikta nuostata [On], fotografavimo be paliovos
sparta gali bûti maþesnë.
Uþrakto paleidimo laikmaèio veikimo atðaukimas
Paspauskite manipuliatoriaus
mygtukà.
Vaizdø fotografavimas taikant ekspozicijos poslinká
(Exposure bracket)
Bazinë ekspozicija
– kryptimi
+ kryptimi
Fotografavimas gretinimo bûdu – tai áraðymas keleto vaizdø su skirtingais
ekspozicijos laipsniais. Ðiame fotoaparate yra ádiegta automatinio gretinimo
funkcija. Tereikia nurodyti nuokrypà (þingsná) nuo bazinës ekspozicijos, ir
aparatas automatiðkai fotografuos su ekspozicijos poslinkiu. Baigæ fotografuoti, jûs galite pasirinkti nuotraukà, kurios ðviesumas jums labiausiai tinka.
1
Manipuliatoriaus
mygtukas J
(Bracket: Cont.) J
Pageidaujamas gretinimo þingsnis
2
Sufokusuokite vaizdà ir fotografuokite objektà.
Bazinë ekspozicija nustatoma pirmajame gretinimo serijos kadre.
• Nuspauskite ir laikykite nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, kol
fotografavimas pasibaigs. Blykstës gretinimo reþimu nuspauskite
uþrakto paleidimo mygtukà tris kartus.
Pastabos
• Kai reþimo iðrinkimo diskas yra pasuktas á padëtá M, ekspozicijos poslinkis
realizuojamas keièiant iðlaikymà.
• Reguliuojant ekspozicijà, ekspozicijos poslinkis bûna lygus kompensuotai
reikðmei.
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], [Sweep
Panorama] arba yra iðrinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, gretinimo naudoti
neámanoma.
118
EV skalë fotografuojant gretinimo bûdu
Aplinkos ðviesos* gretinimas
Blykstës gretinimas
Þingsnis 0.3, trys kadrai
Þingsnis 0.7, trys kadrai
Ekspozicijos kompensavimas 0 Ekspozicijos kompens. –1.0
Skystøjø kristalø
ekranas/vaizdo ieðkiklis
Skystøjø kristalø
ekranas (kai [Display
Rec. Data] suteikta
nuost. [For viewfinder]) Rodoma virðutinëje eilutëje.
Rodoma apatinëje eilutëje.
Fotografavimas taikant baltos spalvos balanso poslinká
(WB bracket)
Remiantis pasirinktàja baltos spalvos balanso nuostata, o taip pat spalvinës
temperatûros/spalvø filtro nuostata, nufotografuojami trys kadrai taikant
baltos spalvos balanso poslinká.
1
Manipuliatoriaus
mygtukas J
(WB bracket) J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà.
• Pasirinkus „Lo“, poslinkis sudaro
10 miredø*; Pasirinkus „Hi“,
poslinkis sudaro 20 miredø*
2
Sufokusuokite vaizdà ir fotografuokite objektà.
* Miredas – tai matavimo vienetas, parodantis spalvø konversijos kokybæ spalvinës
temperatûros filtre.
119
Fotografavimo funkcijos naudojimas
* Aplinkos ðviesa: bet kuri ðviesa, iðskyrus blykstës ðviesà, kuri ðvieèia
siuþete ilgà laikà, kaip antai, natûralus apðvietimas, kaitrinës lempos arba
liuminescencinës lempos ðviesa.
• Fotografuojant gretinimo bûdu, EV skalëje rodomas toks pat indeksø
skaièius kaip ir fotografuojamø kadro skaièius.
• Pradëjus fotografuoti gretinimo bûdu, indeksai, nurodantys á nufotografuotus
vaizdus, vienas po kito iðnyksta.
Fotografavimas su belaidþiu nuotolinio valdymo pultu
Jûs galite fotografuoti spaudydami RMT-DSLR1 belaidþio nuotolinio
valdymo pulto (ásigyjamas atskirai) SHUTTER ir 2 SEC (uþraktas
paleidþiamas po 2 sekundþiø) mygtukus. Taip pat skaitykite belaidþio
nuotolinio valdymo pulto naudojimo instrukcijà.
1
Manipuliatoriaus
(Remote Cdr.)
2
Sufokusuokite objekto vaizdà, nukreipkite belaidþio nuotolinio
valdymo pultà á fotoaparato infraraudonøjø spinduliø jutiklá ir
fotografuokite vaizdà.
120
mygtukas J
Vaizdø atkûrimas
Skystøjø kristalø ekrane atvaizduojamas vëliausiai nufotografuotas vaizdas.
1
Paspauskite
mygtukà.
mygtukas
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite vaizdà.
Norëdami gráþti á fotografavimo reþimà
Darsyk paspauskite
mygtukà.
Su áraðymo duomenimis
Histogramos indikacija
Perþiûros funkcijos naudojimas
Norëdami perjungti áraðymo informacijos indikacijà
Paspauskite manipuliatoriaus DISP mygtukà.
Kiekvienàkart paspaudus DISP mygtukà, indikacija ekrane keièiasi taip:
Be áraðymo duomenø
Aplanko su atkurtinais vaizdais pasirinkimas
MENU mygtukas J
2 J [Select Folder] J Pasirinkite
pageidaujamà aplankà
Vaizdo, áraðyto vertikaliai (portretine orientacija), atkûrimo orientacijos
pasirinkimas
MENU mygtukas J
2 J [PlaybackDisplay] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
121
Pastaba
• Atkuriant vaizdà televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus ekrane, net ir
pasirinkus [Manual rotate] vaizdas bus rodomas portretinës orientacijos.
Panoraminiø nuotraukø perslinkimas
Pasirinkite panoraminæ nuotraukà, o po to paspauskite manipuliatoriaus
centrà. Paspaudus dar kartà, atkûrimas bus pristabdomas.
Trimaèiø panoraminiø (3D Sweep Panorama) nuotraukø perslinkti
neámanoma. Perslinkimas neámanomas atkuriant nuotraukas, áraðytas punktui
[3D Pan.: Image Size] suteikus nuostatà [16:9].
Filmukø atkûrimas
1
MENU mygtukas J
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite pageidaujamà filmukà,
o po to paspauskite manipuliatoriaus centrà.
2 J [Still/Movie Select] J [Movie]
Filmuko atkûrimo metu
Manipuliatorius/valdymo ratukas
Atkûrimo pristabdymas/pratæsimas
z
Greitas persukimas á prieká
B
Greitas persukimas atgal
b
Sulëtintas atkûrimas á prieká
Kai atkûrimas pristabdytas, sukite
valdymo ratukà á deðinæ
Sulëtintas atkûrimas atgal
Kai atkûrimas pristabdytas, sukite
valdymo ratukà á kairæ
Garsumo reguliavimas
V t v/V
Informacijos atvaizdavimas
v
Garsumo reguliavimas
MENU mygtukas J
2 J [Volume Settings] J Pasirinkite
pageidaujamà reikðmæ
122
Atkurtino filmuko datos pasirinkimas
Filmukai iðsaugomi pagal datà.
MENU mygtukas J
pageidaujamà datà
2 J [Select Date] J Pasirinkite
Pastaba
• Kitais aparatais áraðytø filmukø gali nepavykti atkurti ðiuo fotoaparatu.
Vaizdo pasukimas
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià
pageidaujate pasukti, o po to
mygtukà.
paspauskite
mygtukas
Paspauskite manipuliatoriaus centrà.
Vaizdas pasukamas prieð laikrodþio rodyklæ. Norëdami pasukti darsyk,
pakartokite 2-àjá þingsná.
• Pasukus vaizdà, vaizdas ir vëliau bus atkuriamas pasuktas net ir iðjungus,
o po to vël ájungus fotoaparatà.
Norëdami gráþti á áprastiná atkûrimo langà
Paspauskite
mygtukà.
Pastaba
• Jûs negalësite pasukti filmukø vaizdo.
• Pasuktus vaizdus nukopijavus á kompiuterá, CD-ROM diske (komplektuojamas)
esanti „PMB“ programinë áranga gali tinkamai atvaizduoti pasuktàsias nuotraukas.
Taèiau kitokia programinë áranga gali nesugebëti tinkamai pasukti vaizdø.
123
Perþiûros funkcijos naudojimas
2
Vaizdø iðdidinimas
Iðsamesnei analizei vaizdà galima iðdidinti. Tai bûna patogu norint patikrinti
áraðytojo vaizdo ryðkumo nustatymà (sufokusavimo bûklæ).
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià pageidaujate
iðdidinti, o po to paspauskite mygtukà.
mygtukas
2
Paspausdami arba mygtukà,
iðdidinkite arba sumaþinkite vaizdà.
• Sukiojant valdymo ratukà,
nuotraukos perjungiamos esant tam
paèiam iðdidinimui. Jei jûs esate
nufotografavæ keletà tos paèios
kompozicijos vaizdø, jûs galite
patikrinti jø sufokusavimo bûklæ.
3
mygtukas
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais pasirinkite vaizdo dalá, kurià
pageidaujate iðdidinti.
Norëdami atðaukti iðdidinto vaizdo atkûrimà
Paspauskite
mygtukà, kad vaizdas vël taptø normalaus dydþio.
Iðdidinimo diapazonas
Iðdidinimo diapazonas yra toks:
Vaizdo raiðka
Iðdidinimo diapazonas
SLT-A55/A55V
SLT-A33
L
Apytikriai ×1,1 – ×11,8
M
Apytikriai ×1,1 – ×8,8
Apytikriai ×1,1 – ×11,8
Apytikriai ×1,1 – ×8,0
S
Apytikriai ×1,1 – ×6,0
Apytikriai ×1,1 – ×5,5
124
Persijungimas prie vaizdø indekso indikacijos
MENU mygtukas J
1 J [Image Index] JPasirinkite viename
lange rodytinø vaizdø skaièiø
• Indekso langà taip pat galima atvaizduoti ir paspaudþiant
mygtukà.
Norëdami sugráþti á pavienio vaizdo langà
Pasirinkæ pageidaujamà vaizdà ir paspauskite manipuliatoriaus centrà.
Norëdami persijungti á filmukø indekso langà
Norëdami atvaizduoti filmukus vaizdø
indekso lange, manipuliatoriaus b/B
mygtukais pasirinkite
(filmukø)
skirtukà, o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Automatiðkas nuotraukø atkûrimas (Slide Show)
MENU mygtukas J
1 J [Slide show] J [Enter]
Áraðytieji vaizdai atkuriami eilës tvarka (skaidriø rodymo bûdu). Skaidriø
rodymas automatiðkai sustabdomas atkûrus visus vaizdus.
• Paspausdami manipuliatoriaus b/B mygtukus, jûs galite perþiûrëti ankstesná/
paskesná vaizdà.
• Jûs negalësite pristabdyti skaidriø rodymo.
Vykstanèio skaidriø rodymo uþbaigimas
Paspauskite manipuliatoriaus centrà.
Intervalø tarp nuotraukø skaidriø rodymo metu pasirinkimas
MENU mygtukas J
1 J [Slide Show] J [Interval] J
Pasirinkite pageidaujamà sekundþiø skaièiø
Pakartotinis atkûrimas
MENU mygtukas J
1 J [Slide Show] J [Reapeat] J [On]
125
Perþiûros funkcijos naudojimas
Nuotraukø/filmukø indekso lango
perjungimo skirtukas
Filmukø atkûrimas
Nuotraukø ir filmukø neámanoma atkurti tame paèiame skaidriø rodymo
seanse. Pasirinkdami [Still/Movie Select], persijunkite prie filmukø atkûrimo,
o po to pasirinkite filmukø tipà.
MENU mygtukas J
1 J [Slide Show] J [Movie Type] J
Pasirinkite pageidaujamà filmukø tipà
3D nuotraukø atkûrimas
Fotoaparatà HDMI kabeliu (ásigyjamas atskirai) prijungus prie 3D televizoriaus,
tokio televizoriaus ekrane galima atkurti „3D Sweep Panorama“ reþimu nufotografuotas trimates (3D) nuotraukas.
MENU mygtukas J
[Display 3D Only]
126
1 J [Slide Show] J [Image Type] J
Informacijos apie áraðytuosius vaizdus
patikrinimas
Kiekvienàkart paspaudus manipuliatoriaus DISP mygtukà, pakinta
informacijos indikacija (121 psl.).
Bazinë informacijos indikacija
Nuotraukos
Indikacija
Reikðmë
Atminties kortelë (20)
Nuotrauka/filmukas
100-0003
Aplanko - failo numeris
(166)
2010 1 1
Fotografavimo data
Nuotraukos raiðka (141)/
nuotraukos kraðtiniø
santykis (143)/
panoraminës nuotraukos
raiðka (142)
Indikacija
Reikðmë
DPOF3
DPOF nuostata (172)
Áspëjimas apie akumuliatoriaus iðsekimà (22)
100% Akum. ákrautumas (22)
Duombazë pilna (190)/
duombazës klaida (190)
Áspëjimas apie fotoaparato perkaitimà (190)
AVCHD
MP4
Filmuko failo formatas
(82)
Filmuko vaizdo raiðka
(142)
Nuotraukos vaizdo
kokybë (143)
-
Apsauga (133)
127
Perþiûros funkcijos naudojimas
A
Filmukai
B
Indikacija
Reikðmë
GPS informacija (tik
SLT-A55V)
Geografinë platuma ir
N35° 37’
ilguma (tik SLT-A55V)
32”
W139° 44’
31”
2010 1 1
10:37AM
Áraðymo data
Auto HDR áspëjimas
(108)
1/125
Iðlaikymas (75)
F3.5
Diafragma (72)
ISO200
ISO jautrumas (106)
3/7
Failo numeris/viso failø
N
Atkûrimas
Atkûrimo juosta
5:40
Skaitiklis
C
Indikacija
128
Reikðmë
Garsumas
Histogramos indikacija
A
B
Indikacija
Reikðmë
Indikacija
Atminties kortelë (20)
Nuotrauka
100-0003
Nuotraukos raiðka (141)/
nuotraukos kraðtiniø
santykis (143)/
panoraminës nuotraukos
raiðka (142)
Nuotraukos vaizdo
kokybë (143)
-
Apsauga (133)
DPOF3
DPOF nuostata (172)
Ekspozicijos reþimas
(59–80)
(SLT-A55/A55V)/
PA •
(SLT-A33)
SM
1/125
Iðlaikymas (75)
F3.5
Diafragma (72)
ISO200
ISO jautrumas (106)
–0.3
Ekspozicijos
kompensavimas (101)
–0.3
Blykstës kompens. (103)
35mm
Kûrybinis stilius (110)
Áspëjimas apie akumuliatoriaus iðsekimà (22)
100% Akum. ákrautumas (22)
Duombazë pilna (190)/
duombazës klaida (190)
Áspëjimas apie fotoaparato perkaitimà (190)
Matavimo reþimas (105)
Þidinio nuotolis (176)
AWB +1
5500K M1
Baltos spalvos balansas
(AUTO, uþpr., spalvinë
temperatûra, spalvø
filtras, specifinis) (112)
Din. diap. optimizavimas
(107)/Auto HDR/Auto
HDR vaizdo áspëjimas
(108)
129
Perþiûros funkcijos naudojimas
Aplanko - failo numeris
(166)
Reikðmë
Histograma* (102)
Indikacija
2010 1 1
10:37AM
3/7
Reikðmë
Fotografavimo data
Failo numeris/viso failø
* Jei nuotraukoje yra labai ðviesi arba
labai tamsi sritis, histogramos
indikacijoje ði dalis blykèioja
(áspëjimas apie ðviesumo
apribojimà).
130
Vaizdø apsauga (Protect)
Jûs galite apsaugoti vaizdus nuo atsitiktinio iðtrynimo.
Pasirinktøjø vaizdø apsauga/pasirinktøjø vaizdø apsaugos
panaikinimas
1
MENU mygtukas J
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite vaizdà, kurá pageidaujate
apsaugoti, o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
1 J [Protect] J [Multiple Img.]
-
3
Norëdami apsaugoti kitus vaizdus, kartokite 2-àjá þingsná.
4
Paspauskite MENU mygtukà.
5
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Enter], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Visø nuotraukø arba filmukø apsaugos panaikinimas
Jûs galite panaikinti visø pasirinktajame aplanke esanèiø nuotraukø arba tà
paèià dienà áraðytø filmukø apsaugà.
MENU mygtukas J
[Cancel All Movies]
1 J [Protect] J [Cancel All Images] arba
131
Perþiûros funkcijos naudojimas
Pasirinktajame vaizde atsiranda þenklelis.
• Norëdami atðaukti pasirinktá, darsyk
paspauskite manipuliatoriaus centrà.
Vaizdø trynimas (Delete)
Iðtrynæ nuotraukà, jûs negalësite jos atstatyti. Ið anksto apsispræskite, ar jûs
norite iðtrinti konkretø vaizdà.
Pastaba
• Apsaugotøjø vaizdø iðtrinti neámanoma.
Ekrane rodomo vaizdo trynimas
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià
pageidaujate iðtrinti, o po to
paspauskite
mygtukà.
mygtukas
2
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Pasirinktøjø vaizdø trynimas
1
MENU mygtukas J
2
Manipuliatoriaus mygtukais pasirinkite
vaizdà, kurá pageidaujate iðtrinti, o po
to paspauskite manipuliatoriaus
centrà.
1 J [Delete] J [Multiple Img.]
Pasirinktajame vaizde atsiranda
þenklelis.
Bendras skaièius
3
Norëdami iðtrinti kitus vaizdus, kartokite 2-àjá þingsná.
132
4
Paspauskite MENU mygtukà.
5
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
Visø aplanke esanèiø vaizdø trynimas
1
MENU mygtukas J
2
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
1 J [Delete] J [All in Folder]
1
MENU mygtukas J
2
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
1 J [Delete] J [All in Date Rng.]
133
Perþiûros funkcijos naudojimas
Visø filmukø su ta paèia data trynimas
Vaizdø perþiûra televizoriaus ekrane
Kad ðiuo fotoaparatu áraðytus vaizdus bûtø galima perþiûrëti televizoriaus
ekrane, reikia HDMI kabelio (ásigyjamas atskirai) ir HD televizoriaus su
HDMI jungtimi.
1
Iðjunkite fotoaparatà bei televizoriø,
ir prijunkite aparatà prie
televizoriaus.
Prie HDMI jungties
HDMI kabelis
(ásigyjamas atskirai)
Prie HDMI
jungties
2
Ájunkite televizoriø ir pasirinkite reikiamà áëjimà.
3
Ájunkite fotoaparatà.
• Taip pat skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijà.
Televizoriaus ekrane atsiranda aparatu
nufotografuotos nuotraukos.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà vaizdà.
• Skystøjø kristalø ekranas fotoaparato
nugarëlëje neásijungia.
Manipuliatorius
Pastabos
• Naudokite HDMI kabelá su HDMI logotipu.
• Vienà HDMI kabelio galà su miniatiûriniu kiðtuku prijunkite prie fotoaparato
HDMI jungties, o kità kabelio galà – prie televizoriaus HDMI jungties.
• Kai kurie prietaisai gali neveikti kaip pridera.
134
• Draudþiama prietaiso iðëjimo jungtá sujungti su fotoaparato HDMI jungtimi. Dël
to fotoaparatas gali sugesti.
Apie „PhotoTV HD“
Ðis fotoaparatas palaiko „PhotoTV HD“ standartà.
HDMI kabeliu prijungus fotoaparatà prie „Sony“ televizoriaus, palaikanèio
„PhotoTV HD“ standartà, jums atsivers visiðkai naujas kvapà gniauþianèios
„Full HD“ kokybës fotonuotraukø pasaulis.
„PhotoTV HD“ leidþia labai detaliai ir tikroviðkai perteikti nuotraukø tekstûrà
ir spalvas.
MENU mygtukas J
1 J [3D Viewing]
135
Perþiûros funkcijos naudojimas
Apie „<BRAVIA> Photo Map“ (tik SLT-A55V)
HDMI kabeliu (ásigyjamas atskirai) prijungus fotoaparatà prie 3D
televizoriaus, galima automatiðkai atkurti „3D Sweep Panorama“ reþimu
nufotografuotas 3D nuotraukas. Daugiau informacijos apie trimaèiø nuotraukø fotografavimà pateikta 198 psl. Taip pat skaitykite 3D televizoriaus
naudojimo instrukcijà.
„BRAVIA“ sinchronizacijos naudojimas
HDMI kabeliu prijungus fotoaparatà prie televizoriaus, palaikanèio
„BRAVIA“ sinchronizacijos standartà, fotoaparatà galima valdyti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
1
Fotoaparatà prijunkite prie televizoriaus, palaikanèio „BRAVIA“
sinchronizacijos standartà.
Automatiðkai ásijungs reikiamas televizoriaus áëjimas ir jo ekrane atsiras
fotoaparatu áraðytos nuotraukos.
2
Paspauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto SYNC MENU
mygtukà.
3
Fotoaparatà valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
SYNC meniu punktai
Slide Show
Automatiðkas vaizdø atkûrimas (125 psl.).
Single-image
playback
Gráþtama á pavienio vaizdo atkûrimo langà.
Still/Movie Select
Atkûrimui pasirenkamos nuotraukos arba filmukai.
Image Index
Persijungiama á vaizdø indekso langà.
3D Viewing
Atkuriamos trimatës nuotraukos, kai fotoaparatas prijungtas
prie HD televizoriaus.
Select Folder
Pasirenkamas aplankas su atkurtinomis nuotraukomis.
Select Date
Pasirenkama data, kuria paþymëti atkurtini filmukai.
Delete
Iðtrinami vaizdai.
Pastabos
• Kai fotoaparatas prijungiamas prie televizoriaus HDMI kabeliu, valdymo
operacijos yra apribojamos.
• Apraðytàsias operacijas galima atlikti tik su televizoriumi, palaikanèiu „BRAVIA“
sinchronizacijos standartà. Iðsamesnës informacijos rasite televizoriaus naudojimo
instrukcijoje.
• Kai fotoaparatas HDMI kabeliu yra prijungtas prie kito gamintojo televizoriaus ir,
reaguodamas á televizoriaus nuotolinio valdymo pulto komandas, atlieka
nereikalingas operacijas,
nustatymo meniu lange punktui [CTRL FOR HDMI]
priskirkite nuostatà [Off].
136
Naudojimasis fotoaparatu uþsienyje
Perþiûrint vaizdu televizoriaus ekrane, fotoaparato spalvotosios TV sistema
turi atitikti televizoriaus spalvotosios TV sistemà.
NTSC sistema (1080 60i)
Bahamø salos, Bolivija, Kanada, Centrinë Amerika, Èilë, Kolumbija,
Ekvadoras, Jamaika, Japonija, Korëja, Meksika, Peru, Surinamas, Taivanas,
Filipinai, Jungtinës Amerikos Valstijos, Venesuela ir kt.
PAL sistema (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Kroatija, Èekijos Respublika, Danija,
Suomija, Vokietija, Olandija, Honkongas, Vengrija, Indonezija, Italija,
Kuveitas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija,
Rumunija, Singapûras, Slovakijos Respublika, Ispanija, Ðvedija, Ðveicarija,
Tailandas, Turkija, D.Britanija, Vietnamas ir kt.
Perþiûros funkcijos naudojimas
PAL-M sistema (1080 50i)
Brazilija
PAL-N sistema (1080 50i)
Argentina, Paragvajus, Urugvajus
SECAM sistema (1080 50i)
Bulgarija, Prancûzija, Graikija, Gviana, Iranas, Irakas, Monakas, Rusija,
Ukraina ir kt.
137
GPS nustatymas (tik SLT-A55V)
Jei fotoaparatas per integruotà GPS imtuvà gauna informacijà apie buvimo
vietà, ði informacija áraðoma su toje vietoje nufotografuotomis nuotraukomis
arba nufilmuota medþiaga.
Naudojantis pridedama „PMB“ programine áranga, su informacija apie
buvimo vietà áraðytas nuotraukas galima perkelti á kompiuterá, ir perþiûrëti
jas kartu matant fotografavimo vietà þemëlapyje. Daugiau informacijos
pateikta skyrelyje „PMB Help“.
MENU mygtukas J
1 J [GPS Settings] J [On/Off] J [On]
GPS indikatorius keièiasi, parodydamas priimamo GPS signalo stiprumà.
Indikatorius
Nëra
GPS signalo priëmimo bûklë
Punktui [GPS On/Off] priskirta nuostata [Off].
Fotoaparatas negali áraðyti informacijos apie buvimo vietà.
Fotoaparatu naudokitës atviroje vietoje.
Apskaièiuojami buvimo vietos duomenys. Palaukite, kol
duomenys apie buvimo vietà taps prieinami áraðymui.
Bus áraðoma paskiausiai gauta informacija apie buvimo vietà.
Norëdami áraðyti tikslià informacijà, iðeikite á atvirà vietà.
Esamoji informacija apie buvimo vietà prieinama áraðymui.
Yra problemø su GPS funkcija. Iðjunkite, o po to vël ájunkite
fotoaparatà.
GPS signalo priëmimas
• Tinkama trianguliacija neámanoma patalpoje arba arti aukðtø pastatø.
Iðneðkite fotoaparatà á atvirà vietà lauke ir vël já ájunkite.
• Gauti informacijà apie buvimo vietà gali uþtrukti nuo keliø deðimtøjø
sekundës iki keliø minuèiø. Galima sutrumpinti pozicionavimo trukmæ
naudojant pagalbinius GPS duomenis.
Pastabos
• Tik kà ájungus fotoaparatà, gali uþtrukti nuo keliø deðimtøjø sekundës iki keliø
minuèiø, kad bûtø gauta informacija apie buvimo vietà. Jei informacijos gauti
nepavyksta, vietoje uþprogramuotosios buvimo vietos naudojama prieð tai
trianguliacijos metodu uþfiksuota informacija apie buvimo vietà. Jei jûs busite toli
nuo vietos, kur pastaràjá kartà buvote ájungæ fotoaparatà, duomenys apie buvimo
vietà gali bûti su þenklia paklaida. Kad bûtø áraðoma tiksli informacija, palaukite,
kol fotoaparatas galës priimti radijo signalus ið GPS palydovø.
• Kylant ir leidþiantis lëktuvui, iðjunkite fotoaparatà (apie tai turi instruktuoti
lëktuvo ekipaþas).
138
• GPS funkcija turi bûti naudojamasis vadovaujantis vietiniais ástatymais arba
atsiþvelgiant á situacijà.
• Daugiau informacijos apie GPS funkcijà pateikta 196 psl.
Sutrumpinimas laiko, reikalingo GPS gauti informacijà apie
buvimo vietà (GPS data assist)
Laikà, reikalingas GPS gauti informacijà apie buvimo vietà, gali bûti
sutrumpintas pasitelkiant pagalbinius GPS duomenis.
Fotoaparatà prijungus prie kompiuterio, kuriame ádiegta komplektuojama
„PMB“ programinë áranga, pagalbiniai GPS duomenys gali bûti atnaujinami
automatiðkai.
Pagalbiniø GPS duomenø bûklës patikrinimas
MENU mygtukas J
Data]
1 J [GPS Settings] J [Use GPS Assist
MENU mygtukas J
Data]
1 J [GPS Settings] J [Delete GPS Ass.
Pastabos
• Duomenø atnaujinimui kompiuteris turi bûti prijungtas prie interneto.
• Pasibaigus pagalbiniø duomenø galiojimo terminui, laikas, po kurio jûs galësite
áraðyti informacijà apie buvimo vietà, nebebus sutrumpinamas. Rekomenduojama
periodiðkai atnaujinti pagalbinius GPS duomenis. Pagalbiniø duomenø galiojimo
laikas yra apytikriai 30 dienø.
• Nenustaèius datos ir laiko [Date/Time Setup], arba nustaèius labai netikslø laikà,
laikas, reikalingas GPS gauti informacijà apie buvimo vietà, negalës bûti
sutrumpinamas.
• Pagalbiniø duomenø paslauga gali bûti nepasiekiama dël ávairiø prieþasèiø.
Pagalbiniø GPS duomenø atnaujinimas ádëjus atminties kortelæ á kompiuterá
Per piktogramà („PMB Launcher“) aktyvuokite instrumentà [GPS Support
Tool], kompiuteryje pasirinkite atminties kortelës árenginá ir atnaujinkite
pagalbinius GPS duomenis. Po to atminties kortelæ su atnaujintais
pagalbiniais GPS duomenimis ádëkite á fotoaparatà.
139
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Pagalbiniø GPS duomenø iðtrynimas
Automatiðkas laiko tikslinimas
Fotoaparatas nuolat tikslina laikrodþio rodmenis, naudodamas per GPS
paleidimo metu gaunamus tikslaus laiko duomenis. Laikas tikslinamas kai
fotoaparatas iðjungiamas.
MENU mygtukas J
J [On]
1 J [GPS Settings] J [GPS Auto Time Cor.]
Pastabos
• Kai punktui [GPS On/Off] suteikta nuostata [Off], funkcija [GPS Auto Time Cor.]
neveikia.
• Kad bûtø galima naudotis laiko autotikslinimo funkcija, bûtina nustatyti punktà
[Date/Time Setup].
• Gali bûti keleto sekundþiø paklaida.
• Kai kuriose vietovëse ði funkcija gali neveikti tinkamai.
140
Vaizdo dydþio ir vaizdo kokybës nustatymas
Vaizdo dydis (raiðka) [Image: Size]
MENU mygtukas J
pageidaujamà dydá
1 J [Image: Size] J Pasirinkite
[Image: Aspect Ratio]: [3:2]
SLT-A55/A55V
Vaizdo dydis (raiðka)
Rekomendacijos
M:8.4M
4912 × 3264 taðkø
3568 × 2368 taðkø
Iki A4 formato atspaudams
S:4.0M
2448 × 1624 taðkø
L/L2 formato atspaudams
L:14M
4592 × 3056 taðkø
Iki A3+ formato atspaudams
M:7.4M
3344 × 2224 taðkø
Iki A4 formato atspaudams
S:3.5M
2288 × 1520 taðkø
L/L2 formato atspaudams
L:16M
Iki A3+ formato atspaudams
SLT-A33
Vaizdo dydis (raiðka)
Rekomendacijos
Vaizdo dydis (raiðka)
Rekomendacijos
L:14M
4912 × 2760 taðkø
M:7.1M
3568 × 2000 taðkø
S:3.4M
2448 × 1376 taðkø
Perþiûrai didelës raiðkos (HD)
televizoriaus ekrane.
SLT-A33
Vaizdo dydis (raiðka)
Rekomendacijos
L:12M
4592 × 2576 taðkø
M:6.3M
3344 × 1872 taðkø
S:2.9M
2288 × 1280 taðkø
Perþiûrai didelës raiðkos (HD)
televizoriaus ekrane.
Pastaba
• Kai punktui [Image: Quality] yra priskirta nuostata RAW, RAW failo vaizdo dydis
atitinka nuostatà L. Dydis nëra rodomas skystøjø kristalø ekrane.
141
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
[Image: Aspect Ratio]: [16:9]
SLT-A55/A55V
Panoraminiø nuotraukø vaizdo dydþio nustatymas
Jûs galite pasirinkti panoraminiø nuotraukø vaizdo dydá (raiðkà). Vaizdo
dydþiai skiriasi priklausomai nuo fotografavimo krypties (68 psl.).
MENU mygtukas J
2 J [Panorama: Size] arba [3D Pan.:
Image Size] J Pasirinkite pageidaujamà vaizdo dydá
[Panorama: Size]
(Standard)
(Wide)
Vertikaliai: 3872 × 2160
Horizontaliai: 8192 × 1856
Vertikaliai: 5536 × 2160
Horizontaliai: 12416 × 1856
[3D Pan.: Image Size]
(16:9)
Horizontaliai: 1920 × 1080
(Standard) Horizontaliai: 4912 × 1080
(Wide)
Horizontaliai: 7152 × 1080
Filmukø vaizdo raiðka [Movie: Size]
Kuo didesnë vaizdo raiðka, tuo ekrane matomas kokybiðkesnis vaizdas.
MENU mygtukas J
1 J [Movie: Size] J Pasirinkite
pageidaujamà vaizdo raiðkà
[AVCHD] reþimu
(1920 × 1080) 17 Mbps: Aukðèiausios kokybës áraðas perþiûrai didelës
raiðkos (HD) televizoriaus ekrane.
[MP4] reþimu
480)
(1440 × 1080) 12 Mbps: Aukðtos kokybës áraðas perþiûrai didelës raiðkos
(HD) televizoriaus ekrane.
(VGA) (640 × 3 Mbps: Áraðas, tinkamas siuntimui á internetà.
Pastaba
• Vaizdas gali bûti priartinamas, iðskyrus atvejá, kai pasirinkta [VGA] vaizdo raiðka
(tik SLT-A33).
142
Kraðtiniø santykis (Image: Aspect Ratio)
MENU mygtukas J
1 J [Image: Aspect ratio] J Pasirinkite
pageidaujamà kraðtiniø santyká
3:2
Áprastinis kraðtiniø santykis.
16:9
Raiðkiosios televizijos (HDTV) standarto kraðtiniø santykis.
Pastaba
• Ðio meniu punkto neámanoma nustatyti kai pasirinktas ekspozicijos reþimas
[Sweep Panorama].
Vaizdo kokybë (Image: Quality)
MENU mygtukas J
1 J [Image: Quality] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Failo formatas: RAW (nesuglaudinti duomenys)
Ðio formato failuose bûna skaitmeniniu bûdu neapdoroti
duomenys. Pasirinkite ðá formatà, jei vëliau norësite
nuotraukas apdoroti kompiuteriu poligrafijai.
• Vaizdo dydis fiksuojamas ties maksimalia nuostata. Vaizdo
dydþio nuostata nëra rodoma skystøjø kristalø ekrane.
JPEG)
(RAW &
Failo formatas: RAW (nesuglaudinti duomenys) + JPEG
Tuo pat metu sukuriamas RAW vaizdas ir JPEG vaizdas.
Tai patogu tada, kai jums reikia dviejø vaizdo failø, JPEG
perþiûrai ir RAW redagavimui.
• Kokybë uþfiksuojama ties nuostata [Fine], o dydis
uþfiksuojamas ties nuostata [L].
(Fine)
(Standard)
Failo formatas: JPEG
Áraðant vaizdas suglaudinamas JPEG formatu. Kadangi
suglaudinimo laipsnis
(standartinë) yra didesnis uþ
suglaudinimo laipsná
(aukðta), tai
failo dydis yra
maþesnis uþ
. Taip á atminties kortelæ galima áraðyti
daugiau vaizdø, taèiau dël to nukenèia vaizdo kokybë.
143
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
(RAW)
Pastabos
• Ðio meniu punkto neámanoma nustatyti kai pasirinktas ekspozicijos reþimas
[Sweep Panorama].
• Daugiau informacijos apie skaièiø vaizdø, kuriuos galima nufotografuoti pakeitus
vaizdo kokybës nuostatà, pateikta 32 psl.
Apie RAW failus
Kad ðiuo fotoaparatu áraðytus RAW failus bûtø galima atidaryti kompiuteriu,
jame turi bûti ádiegta „Image Data Converter SR“ programinë áranga, esanti
komplektuojamame CD-ROM diske. Ðia programine áranga RAW failus
galima atidaryti ir konvertuoti á paplitusius formatus, tokius kaip JPEG arba
TIFF. Po to galima koreguoti nuotraukø baltos spalvos balansà, spalvø
sodrumà, kontrastà ir kitus parametrus.
• RAW formatu áraðytø vaizdø neámanoma atspausdinti skirtuoju DPOF
spausdintuvu.
• RAW formato vaizdams neámanoma aktyvuoti funkcijos [Auto HDR].
144
Áraðymo á atminties kortelæ metodo
nustatymas
Failø numeriø priskyrimo vaizdams metodo pasirinkimas
MENU mygtukas J
1 J [File number] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Series
Fotoaparatas neatstato ant nulio numeriø ir toliau priskiria
failams numerius ið eilës, kol numeris pasiekia „9999“.
Reset
Fotoaparatas tokiais atvejais nustato numerá ant nulio ir
priskiria failui numerá „0001“. Kai aplanke yra failø, priskiriamas vienu numeriu didesnis uþ didþiausià failo numerá.
– Pakeitus aplanko pavadinimo formatà.
– Iðtrynus visus aplanke esanèius vaizdus.
– Pakeitus atminties kortelæ.
– Suþymëjus atminties kortelæ.
MENU mygtukas J
1 J [Folder name] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Standard form
Date form
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko numeris +
MSDCF
Pavyzdys: 100MSDCF
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko numeris +
Y (metø paskutinis skaitmuo)/MM/DD.
Pavyzdys: 10090405 (Aplanko numeris:100, data: 04/05/2009)
Pastaba
• Filmukø aplanko forma yra fiksuota, ir bûna tokio pavidalo: „aplanko numeris +
ANV01“.
145
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Aplanko pavadinimo formato pasirinkimas
Áraðytieji vaizdai iðsaugojami automatiðkai sukurtame aplanke, kuris, savo
ruoþtu, yra DCIM aplanke atminties kortelëje.
Naujo aplanko sukûrimas
Atminties kortelëje jûs galite sukurti aplankà vaizdø áraðymui.
Naujas aplankas sukuriamas su numeriu, kuris vienetu didesnis uþ didþiausià
tuo metu egzistuojantá aplanko numerá, ir ðis aplankas tampa esamuoju
áraðymo aplanku.
MENU mygtukas J
1 J [New Folder]
Pastabos
• Ádëjus kitame aparate naudotà atminties kortelæ ir fotografuojant, gali bûti
automatiðkai sukuriamas naujas aplankas.
• Aplanke gali bûti saugoma iki 4000 nuotraukø. Pasiekus ðá skaièiø, automatiðkai
sukuriamas naujas aplankas.
Aplanko nuotraukoms pasirinkimas
Kai yra pasirinktas standartinës formos aplanko pavadinimas ir atminties
kortelëje yra du ar daugiau aplankø, jûs galite pasirinkti aplankà, kuris bus
naudojamas nuotraukø iðsaugojimui.
MENU mygtukas J
1 J [Select REC Folder] J Pasirinkite
pageidaujamà aplankà
Pastabos
• Jûs negalësite pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas yra datos formato [Date form].
• Jûs negalësite pasirinkti aplanko filmukø áraðymui.
Atminties kortelës suþymëjimas
Atminkite, kad suþymint atminties kortelæ, ið jos negráþtamai iðtrinami visi
duomenys, áskaitant ir apsaugotuosius vaizdus.
MENU mygtukas J
1 J [Format] J [OK]
Pastabos
• Suþymëjimo metu ðvieèia kreipties lemputë. Neiðtraukite atminties kortelës kol
ðvieèia kreipties lemputë.
• Atminties kortelæ suþymëkite ðiuo fotoaparatu. Suþymëjus jà kompiuteriu, priklausomai nuo suþymëjimo tipo kortelës gali nebûti ámanoma naudoti fotoaparate.
• Atsiþvelgiant á atminties kortelës talpà, suþymëjimas gali trukti keletà minuèiø.
146
Vaizdo duomenø bazës atitaisymas
Atsiradus klaidai filmukø vaizdo duomenø bazëje, kuri ávyko dël, pvz.,
filmuko apdorojimo kompiuteriu, atminties kortelëje áraðytø tokiø filmukø
atkurti nebus ámanoma. Taip atsitikus, fotoaparatas atitaiso failà.
MENU mygtukas J
1 J [Recover Image DB] J [Enter]
Pastaba
• Akumuliatorius turi bûti ákrautas pakankamai. Atitaisymo metu visiðkai iðsekus
akumuliatoriui, duomenys gali bûti prarasti.
Laisvos vietos atminties kortelëje patikrinimas
Rodoma, kiek á atminties kortelæ dar tilps filmuotos medþiagos (minutëmis)
ir nuotraukø (kadrais).
MENU mygtukas J
1 J [Display Card Space]
Nustatoma, ar bus, ar nebus naudojamasi iðsiuntimo funkcija, kai á aparatà
ádëta „Eye-Fi“ kortelë (ásigyjama atskirai). Ðis meniu punktas atsiranda tik
tada, kai á fotoaparatà yra ádëta „Eye-Fi“ kortelë.
MENU mygtukas J 2 J [Upload Settings] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Bûsenos indikatorius komunikuojant
Parengtis. Vaizdai nëra siunèiami.
Parengta iðsiuntimui.
Jungiamasi.
Iðsiuntimas.
Klaida.
147
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Iðsiuntimo funkcijos nustatymas „Eye-Fi“ kortelei
Pastabos
• Prieð naudodami „Eye-Fi“ kortelæ, sukonfigûruokite belaidþio LAN prieigos taðkà
ir apibrëþkite paskirties vietà.
• „Eye-Fi“ kortelës parduodamos JAV, Kanadoje, Japonijoje ir kai kuriose Europos
Sàjungos ðalyse (2010 m. kovo mënesio duomenimis).
• Norëdami gauti iðsamesnës informacijos, kreipkitës tiesiai á gamintojà ar
pardavëjà.
• „Eye-Fi“ kortelæ galima naudoti tik ðalyse/regionuose, kur kortelë buvo ásigyta.
„Eye-Fi“ kortelë turi bûti naudojama pagal ástatymus, galiojanèius ðalyje/regione,
kur kortelë buvo ásigyta.
• „Eye-Fi“ kortelës apima belaidþio LAN funkcijà. Nedëkite „Eye-Fi“ kortelës á
fotoaparatà, jei tai draudþiama daryti, kaip antai, lëktuve. Jei fotoaparate yra ádëta
„Eye-Fi“ kortelë, punktui [Upload Settings] suteikite nuostatà [Off]. Kai punktui
[Upload Settings] yra suteikta nuostata [Off], ekrane rodomas þenklelis
.
• Pirmàjá kartà naudodami visiðkai naujà „Eye-Fi“ kortelæ, prieð suþymëdami kortelæ
á kompiuterá nukopijuokite kortelëje áraðytà „Eye-Fi“ kortelës tvarkyklës ádiegimo
failà.
• „Eye-Fi“ kortelæ naudokite atnaujinæ programinæ árangà iki naujausios versijos.
Daugiau informacijos pateikta naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie „Eye-Fi“
kortelës.
• Kol vaizdai yra iðsiunèiami, fotoaparato energijos taupymo funkcija neveikia.
• Jei rodomas þenklelis
(klaida), iðimkite kortelæ ið fotoaparato ir vël jà ádëkite,
arba iðjunkite, o po to vël ájunkite fotoaparato maitinimà. Jei þenklelis
atsiranda vël, „Eye-Fi“ kortelë gali bûti sugadinta.
• Komunikacijai Wi-Fi- tinkle gali trukdyti kiti ryðio prietaisai. Jei komunikacijos
bûklë yra prasta, prieikite arèiau Wi-Fi- tinklo prieigos taðko.
• Daugiau informacijos apie iðsiøstinø failø tipus pateikta naudojimo instrukcijoje,
pridedamoje prie „Eye-Fi“ kortelës.
• Iðsiunèiant nuotraukà, nufotografuotà kai punktui [GPS On/Off] yra suteikta
nuostata [On], su vaizdu áraðyta informacija apie buvimo vietà gali tapti prieinama
treèiajai ðaliai. Kad to bûtø iðvengta, punktui [GPS On/Off] suteikite nuostatà
[Off] (138 psl.) (tik SLT-A55V).
• Ðis fotoaparatas nepalaiko „Eye-Fi“ kortelës „begalinës atminties reþimo“.
Pasirûpinkite iðjungti á ðá fotoaparatà ádedamos „Eye-Fi“ kortelës „begalinës
atminties reþimà“.
148
Triukðmø sumaþinimo nuostatos pakeitimas
Triukðmø sumaþinimo fotografuojant dideliu iðlaikymu iðjungimas
Kai jûs nustatote vienos sekundës ar didesná iðlaikymà (fotografavimas
dideliu iðlaikymu), tà patá laikà, kurá bûna atvira sklendë, atliekamas vaizdo
triukðmø sumaþinimas.
Tai atliekama tam, kad bûtø sumaþinti grûdeliø pavidalo vaizdo triukðmai,
bûdingi fotografuojant su ilga ekspozicija. Vykstant triukðmø sumaþinimo
procesui, ekrane rodomas praneðimas ir jûs negalësite fotografuoti kito kadro.
Jei jûs teikiate pirmenybæ nuotraukø kokybei, pasirinkite nuostatà [On]. Jei
jums svarbus fotografavimo tempas, pasirinkite nuostatà [Off].
MENU mygtukas J
3 J [Long Exposure NR] J [Off]
Triukðmø sumaþinimo fotografuojant su dideliu ISO iðjungimas
Fotoaparatas atlieka sumaþinimà vaizdo triukðmø, kurie labiau pastebimi kai
fotoaparato jautrumas yra didelis.
Jei jûs teikiate pirmenybæ nuotraukø kokybei, pasirinkite nuostatà [Auto].
Jei jums svarbus fotografavimo tempas, pasirinkite nuostatà [Weak].
MENU mygtukas J
3 J [High ISO NR] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Pastabos
• Net ir pasirinkus nuostatà [Auto], fotografuojant be paliovos arba gretinimo bûdu,
automatiðkai parenkama nuostata [Weak].
• Kai ekspozicijos reþimui priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], [Sweep
Panorama], arba iðrinktas siuþetinio fotografavimo reþimas, nuostatos [Weak]
pasirinkti nebus ámanoma.
• Vaizdo triukðmø sumaþinimas nëra atliekamas su RAW vaizdais.
149
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Pastabos
• Kai ekspozicijos reþimui yra priskirta nuostata [Sweep Panorama], [Continuous
Advance Priority], atliekant fotografavimà be paliovos arba gretinimo bûdu,
pasirinkus siuþetinio fotografavimo reþimà [Hand-held Twilight], arba ISO
jautrumui suteikus nuostatà [Multi Frame NR], triukðmø sumaþinimas nëra
atliekamas net ir pasirinkus nuostatà [On].
• Kai ekspozicijos reþimui priskirta nuostata [AUTO], [AUTO+], arba iðrinktas
siuþetinio fotografavimo reþimas, triukðmø sumaþinimo funkcijos iðjungti nebus
ámanoma.
Mygtukø funkcijø pakeitimas
AEL mygtuko funkcijos pakeitimas
Galima nustatyti, kad AEL mygtukas veiktø dvejopai:
– Ekspozicijos reikðmë fiksuojama nuspaudþiant ir laikant nuspaustà AEL
mygtukà ([AEL hold]).
– Ekspozicijos reikðmë fiksuojama paspaudþiant AEL mygtukà, ir tai
galioja iki kito paspaudimo ([AEL toggle]).
MENU mygtukas J 1 J [AEL button] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Pastabos
• Uþfiksavus ekspozicijos reikðmæ, skystøjø kristalø ekrane ir vaizdo ieðkiklyje
atsiranda . Bûkite atsargûs, kad nepanaikintumëte nuostatos.
• Ekspozicijos rankinio reguliavimo reþimu nuostatos [AEL hold] ir [AEL toggle]
daro átakà rankiniam ekspozicijos poslinkiui (78 psl.).
• Kai pasirinkta nuostata [AEL toggle], nepamirðkite atðaukti ekspozicijos
fiksavimà, darsyk paspausdami AEL mygtukà.
Fokuso fiksavimo mygtuko funkcijos pakeitimas
á perþiûros funkcijà
Naudojant objektyvà su fokuso fiksavimo mygtuku, galima pakeisti ðio
mygtuko funkcijà á fotografuojamo kadro perþiûros funkcijà.
MENU mygtukas J
1 J [Focus Hold button] J [D.O.F.Preview]
Fokuso iðdidinimo funkcijos iðjungimas
Fotografavimo metu paspausdami mygtukà, jûs galite iðdidinti vaizdà, kad
patikrintumëte vaizdo sufokusavimo bûklæ.
MENU mygtukas J
150
1 J [Focus Magnifier] J [On]
Kitø nuostatø pakeitimas
Garso signalø ájungimas/iðjungimas
Pasirenkama, ar garso signalai bus girdimi paleidþiant fotoaparato uþraktà,
veikiant uþrakto paleidimo laikmaèiui ir pan.
MENU mygtukas J 2 J [Audio signals] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Pagalbinio vadovo indikacijos paðalinimas ið ekrano
Naudodamiesi fotoaparatu, jûs galite ið displëjaus ekrano paðalinti pagalbiná
vadovà. Tai yra labai patogu, jei pageidaujate greitai atlikti tolesnæ operacijà.
MENU mygtukas J
1 J [Help Guide Display] J [Off]
Jûs galite nustatyti laikà, po kurio fotoaparatas turi persijungti á energijos
taupymo reþimà. Á fotografavimo reþimà aparatas gràþinamas iki pusës
nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà.
MENU mygtukas J
pageidaujamà laikà
1 J [Power Save] J Pasirinkite
Pastaba
• Jei fotoaparatas yra prijungtas prie televizoriaus arba pasirinktas fotografavimo
bûdas [Remote Cdr.] (nuotolinis valdymas), nepriklausomai nuo èia pasirinktos
nuostatos fotoaparatas á energijos taupymo reþimà persijungia po 30 minuèiø.
Fotoaparato uþrakto paleidimas neuþdëjus objektyvo
Jûs galite paleisti fotoaparato uþraktà net ir tada, kai objektyvas neuþdëtas.
Tai pravartu pritvirtinus fotoaparatà prie astronominio teleskopo ir pan.
MENU mygtukas J
1 J [Release w/oLens] J [Enable]
151
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Nustatymas laiko, po kurio fotoaparatas turi persijungti á
energijos taupymo reþimà
Pastaba
• Naudojant objektyvà be kontaktø, toká kaip astronominio teleskopo objektyvas,
tikslus matavimas negali bûti uþtikrinamas. Tokiu atveju ekspozicijà reguliuokite
rankiniu bûdu, tikrindami nufotografuotàjá vaizdà.
Kalbos pasirinkimas
MENU mygtukas J
1J[
Language] J Pasirinkite kalbà
Demonstracinio filmuko paleidimo nustatymas
Jûs galite nustatyti, kad su fotoaparatu nieko nedarant 1 minutæ, bûtø
paleidþiamas demonstracinis filmukas.
MENU mygtukas J
152
2 J [Demo Mode] J [On]
Skystøjø kristalø ekrano/elektroninio vaizdo
ieðkiklio nustatymas
Skystøjø kristalø ekrano ðviesumo nustatymas
Fotoaparato skystøjø kristalø ekrano ðviesumas yra reguliuojamas
automatiðkai atsiþvelgiant á aplinkos apðviestumà, pasitelkus ðviesos jutiklá
(15 psl.). Jûs galite rankiniu bûdu nustatyti skystøjø kristalø ekrano
ðviesumà, arba pasirinkti nuostatà, geriausiai tinkanèià fotografuojant lauke
saulëtà dienà.
MENU mygtukas J 1 J [LCD Brightness] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Vaizdo ieðkiklio ðviesumo reguliavimas rankiniu bûdu
Vaizdo ieðkiklio ðviesumas reguliuojamas automatiðkai, atsiþvelgiant á
objekto apðviestumà.
Jûs galite rankiniu bûdu pasirinkti vaizdo ieðkiklio ðviesumà.
MENU mygtukas J 1 J [Viewfinder Bright.] J [Manual] J
Pasirinkite pageidaujamà nuostatà
Pastaba
• Kai prie fotoaparato yra prijungtas kintamosios srovës adapteris AC-PW20, net ir
pasirinkus nuostatà [Auto] vaizdo ieðkiklio ðviesumas visà laikà bûna maksimalus.
153
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Pastabos
• Kai pasirinkta nuostata [Auto], neuþdenkite ðviesos jutiklio ranka arba kuo nors
kitu.
• Kai prie fotoaparato yra prijungtas kintamosios srovës adapteris AC-PW20, net ir
pasirinkus nuostatà [Auto] skystøjø kristalø ekrano ðviesumas visà laikà bûna
maksimalus.
• Fotografuodami patalpoje, pasirinkite nuostatà [Auto] arba [Manual], nes
pasirinkus [Sunny Weather], ekranas bus pernelyg ðviesus.
Nustatymas laiko, kurá rodomas vaizdas iðkart po
fotografavimo (Auto Review)
Iðkart po fotografavimo jûs galite patikrinti áraðytàjá vaizdà skystøjø kristalø
ekrane. Jûs taip pat galite pakeisti jo rodymo trukmæ.
MENU mygtukas J 2 J [Auto Review] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
Pastaba
• Automatinës perþiûros metu vaizdas nebus rodomas vertikalios orientacijos, net jei
punktui [PlaybackDisplay] bus priskirta nuostata [Auto Rotate] nuostata (121 psl.).
Skystøjø kristalø ekrano ir vaizdo ieðkiklio ájungimo metodo
nustatymas
Jûs galite uþdrausti skystøjø kristalø ekrano ir vaizdo ieðkiklio automatiðkà
ásijungimà ir nustatyti, kad pastarieji bûtø ájungiami tik FINDER/LCD
mygtuku.
MENU mygtukas J
1 J [FINDER/LCD Setting] J [Manual]
Tinklelio nustatymas
Tinklelis padeda geriau sukomponuoti fotografuojamà kadrà. Jûs galite
ájungti/iðjungti tinklelá, arba pasirinkti tinklelio tipà. Taip pat yra nuostatø
filmavimui.
MENU mygtukas J 2 J [Grid Line] J Pasirinkite
pageidaujamà nuostatà
154
Fotoaparato programinës árangos versijos
patikrinimas
Programinës árangos versijos atvaizdavimas
Parodoma jûsø fotoaparato programinës árangos versija. Patikrinkite versijà,
kai iðleidþiamas eilinis programinës árangos atnaujinimas.
MENU mygtukas J
2 J [Version]
Pastaba
• Programinës árangos atnaujinimas gali bûti atliekamas tik kai akumuliatoriaus
ákrautumo lygis yra
(trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojama naudoti
pilnutinai ákrautà akumuliatoriø arba kintamosios srovës adapterá PW20
(ásigyjamas atskirai).
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
155
Standartiniø (gamykliniø) nuostatø atstatymas
Jûs galite gràþinti gamyklines nuostatas pagrindinëms fotoaparato funkcijoms.
MENU mygtukas J
2 J [Reset Default] J [Enter]
Atstatomos tokios meniu punktø nuostatos.
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Exposure compensation (101)
±0.0
Recording information display (40)
Grafinë indikacija
Playback display (121)
Pavienio kadro atvaizdavimas (su
áraðymo informacija)
Drive mode (116)
Single-shot Adv.
Flash Mode (96)
Fill-flash (priklauso nuo to, ar integruota
blykstë yra pakelta, ar ne)
Autofocus Mode (88)
AF-A
AF area (89)
Wide
Face Detection (93)
On
Smile Shutter (94)
Off
ISO (106)
AUTO (autom. baltos spalvos balansas)
Metering Mode (105)
Multi segment
Flash Compensation (103)
±0.0
White Balance (112)
AWB
Color Temp./Color Filter (113)
5500K, Color Filter 0
Custom white balance (114)
5500K
DRO/Auto HDR (107)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (110)
Standard
Scene Selection (63)
Portrait
Áraðymo meniu
Meniu punktas
Image: Size (141)
Atstatoma standartinë nuostata
L:16M (SLT-A55/A55V)/
L:14M (SLT-A33)
Image: Aspect Ratio (143)
3:2
Image: Quality (143)
Fine
Movie: Size (142)
1920 × 1080
156
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Movie: File Format (82)
AVCHD
Movie: Audio Rec. (82)
On
SteadyShot (57)
On
Panorama: Size (142)
Standard
Panorama: Direction (68)
Right
3D Pan.: Image Size (142)
16:9
3D Pan.: Direction (68)
Right
Flash control (104)
ADI flash
AF Illuminator (98)
Auto
Color Space (111)
sRGB
Long Exposure NR (149)
On
High ISO NR (149)
Auto
Specifiniø nuostatø meniu
Atstatoma standartinë nuostata
Eye-Start AF (39)
Off
FINDER/LCD Setting (154)
Auto
AEL button (150)
AEL hold
Focus Magnifier (150)
Off
Focus Hold Button (150)
Focus Hold
Red Eye Reduction (98)
Off
Release w/oLens (151)
Disable
Grid Line (154)
Off
Histogram (102)
Off
Display Rec. Data (41)
For Live View
Auto Review (154)
Off
Auto+ Cont. Advance (62)
Auto
Auto+ Image Extract. (62)
Auto
Fotoaparato nuostatø pakeitimas
Meniu punktas
Atkûrimo meniu
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Slide Show – Interval (125)
3 sec
Slide Show – Repeat (125)
Off
157
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Specify Printing – Date Imprint (173)
Off
Volume Settings (122)
2
Playback Display (121)
Auto Rotate
Operacijø su atminties kortele meniu
File Number (145)
Series
Folder Name (145)
Standard Form
Nustatymo meniu
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
LCD Brightness (153)
Auto
Viewfinder Bright. (153)
Auto
GPS Settings – GPS On/Off (138)
(SLT-A55V only)
On
GPS Settings – GPS Auto Time Cor.
(140) (SLT-A55V only)
On
Power Save (151)
1 Min
CTRL FOR HDMI (136)
On
Help Guide Display (151)
On
Upload Settings (147)
On
USB Connection (165)
Mass Storage
Audio signals (151)
On
Demo Mode (152)
Off
158
Naudojimas su kompiuteriu
Ðiuo fotoaparatu áraðytø vaizdø tvarkymui yra pridedama (CD-ROM diske)
tokia programinë áranga:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ („Picture Motion Browser“)
Pastaba
• „PMB“ programinë áranga netinka Macintosh kompiuteriams.
Rekomenduotina kompiuterio terpë (Windows)
Kompiuterio, prie kurio USB kabeliu fotoaparatas prijungiamas vaizdø
kopijavimui, terpei keliami tokie reikalavimai.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
“PMB”
Procesorius: Intel Pentium III 800 MHz ar spartesnis
(didelës raiðkos filmø atkûrimui/redagavimui: Intel Core
Duo 1,66 GHz arba Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ar spartesnis)
RAM atmintis: 512 MB ar daugiau (didelës raiðkos filmø
atkûrimui/redagavimui: 1 GB ar daugiau)
Standusis diskas: Ádiegimui reikalinga laisvos vietos
diske – apytikriai 500 MB
Monitorius: Skiriamoji geba – 1024 × 768 taðkø ar daugiau
“Image Data
Procesorius/RAM atmintis: Intel Pentium 4 ar
Converter SR Ver.3” spartesnis/1 GB ar daugiau
“Image Data
Monitorius: 1024 × 768 taðkø ar daugiau
Lightbox SR”
*1 Nëra palaikoma 64 bitø ar „Starter“ versijos operacinë sistema. Disko
sukûrimo funkcijos veikimui reikalinga 2.0 ar naujesnës versijos
Windows Image Mastering API (IMAPI) programa.
*2 Nëra palaikoma „Starter“ versijos operacinë sistema.
159
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
OS (jau ádiegta)
Rekomenduotina kompiuterio terpë (Macintosh)
Kompiuterio, prie kurio USB kabeliu fotoaparatas prijungiamas vaizdø
kopijavimui, terpei keliami tokie reikalavimai.
OS
USB jungtis: Mac OS X (nuo v10.3 iki v10.6)
„Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“: Mac OS X v.10.4/Mac OS V v10.5/Mac
OS V v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data
Converter SR Ver.3”
“Image Data
Lightbox SR”
Procesorius: Power PC G4/G5 serijos
(rekomenduojamas 1,0 GHz ar spartesnis)/Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo ar spartesnis
RAM atmintis: Rekomenduojama 1 GB ar daugiau
Monitorius: 1024 × 768 taðkø ar daugiau
Pastabos
• Darbas nëra garantuojamas tuo atveju, kai kuri nors ið paminëtøjø operaciniø
sistemø yra ádiegta atnaujinimo bûdu arba kompiuteryje egzistuoja galimybë
ákrauti skirtingas operacijø sistemas.
• Jei prie vieno kompiuterio tuo pat metu prijungiama pora ar daugiau USB átaisø,
priklausomai nuo naudojamø USB átaisø tipo kai kurie átaisai (taip pat ir
fotoaparatas) gali neveikti.
• Prijungus fotoaparatà prie USB jungties, palaikanèios didelës spartos USB (USB
2.0) standartà, duomenis galima persiøsti dideliu greièiu, nes ðis fotoaparatas yra
suderinamas su didelës spartos USB (USB 2.0) standartu.
• Kai jûsiðkis kompiuteris atnaujina darbà po suspendavimo arba „miego“ bûsenos,
komunikacija tarp fotoaparato ir kompiuterio gali neatsinaujinti tuo pat metu.
160
Programinës árangos naudojimas
Programinës árangos ádiegimas (Windows)
Uþsiregistruokite kaip administratorius („Administrator“).
1
Ájunkite savàjá kompiuterá ir á CD-ROM diskø árenginá ádëkite CD-ROM
diskà (komplektuojamas).
Ekrane atsiranda ádiegimo meniu langas.
• Jei ðis langas neatsiranda, dusyk spragtelëkite [Computer] (Windows
(SONYPMB) J [Install.exe].
XP atveju: [My Computer]) J
• Jei atsiranda „AutoPlay“ langas, pasirinkite „Run Install.exe“ ir,
vykdydami ekrane atvaizduojamas instrukcijas, atlikite ádiegimà.
Spragtelëkite [Install].
3
Pasibaigus ádiegimui, iðimkite CD-ROM diskà.
Ásitikinkite, kad varnele yra paþymëta ir „Sony Image Data Suite“, ir
„PMB“, bei vykdykite ekrane atvaizduojamas instrukcijas.
• Vykdydami ekrane atvaizduojamas instrukcijas, ðios procedûros metu
prijunkite fotoaparatà prie kompiuterio (165 psl.).
• Kai monitoriaus ekrane atsiras praneðimas, raginantis perkrauti
kompiuterá, vykdydami ekrane atvaizduojamas instrukcijas perkraukite
kompiuterá.
• Priklausomai nuo jûsø kompiuterio operacinës sistemos apimties, gali
bûti ádiegta „DirectX“.
Yra ádiegiama tokia programinë áranga ir darbalaukyje atsiranda ðiø
programø paleidimo piktogramos:
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
Pastabos
• Jei kompiuteryje jau yra ádiegta „PMB“ programa, ir jos versijos numeris yra
maþesnis nei CD-ROM diske esanèios „PMB“ programos versijos numeris,
„PMB“ programà ádiekite ið CD-ROM disko (komplektuojamas).
161
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
2
• Jei kompiuteryje jau yra ádiegta „PMB“ programa, ir jos versijos numeris yra
didesnis uþ CD-ROM diske esanèios „PMB“ programos versijos numerá, „PMB“
programos ið naujo ádiegti nereikia.
• Jei kompiuteryje bus ádiegta „PMB“ programa, kurios versijos numeris maþesnis
nei 5.0.00, ádiegus „PMB“ programà ið CD-ROM disko kai kurios senosios
programinës árangos funkcijos gali neveikti. Taip pat ið CD-ROM disko ádiegiamas
„PMB Launcher“, ir jûs galite paleisti „PMB“ programà bei kità programinæ árangà
naudodami „PMB Launcher“. „PMB Launcher“ paleidþiamas spragtelint „PMB
Launcher“ piktogramà kompiuterio darbalaukyje.
Programinës árangos ádiegimas (Macintosh)
Uþsiregistruokite kaip administratorius („Administrator“).
1
Ájunkite savàjá Macintosh kompiuterá ir á CD-ROM diskø árenginá
ádëkite CD-ROM diskà (komplektuojamas).
2
Dusyk spragtelëkite CD-ROM piktogramà.
3
Nukopijuokite [MAC] aplanke esantá [IDS_INST.pkg] failà á standþiojo
disko piktogramà.
4
Dusyk spragtelëkite nukopijuotame aplanke esantá [IDS_INST.pkg]
failà.
Vykdydami ekrane atvaizduojamas instrukcijas, atlikite ádiegimà.
„Image Data Converter SR“ programinës árangos naudojimas
Su „Image Data Converter SR“ programine áranga jûs galite:
• Redaguoti RAW formatu áraðytus vaizdus, atliekant ávairias korekcijas,
pavyzdþiui, pustoniø kreivës ir raiðkumo.
• Reguliuoti vaizdø baltos spalvos balansà, ekspozicijà, kûrybiná stiliø ir pan.
• Iðsaugoti kompiuteriu rodomus ir redaguojamus vaizdus.
• Vaizdus galima iðsaugoti kaip RAW duomenis arba kaip paplitusiø formatø
failus.
162
Kaip naudotis „Image Data Converter SR“ programine áranga apraðyta
pagalboje („Help“).
Spragtelëkite [Start] J [All Programs] J [Sony Image Data Suite] J [Help]
J [Image Data Converter SR Ver.3].
„Image Data Converter SR“ palaikymo tinklalapis (tik anglø k.)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
„Image Data Lightbox SR“ programinës árangos naudojimas
Su „Image Data Lightbox SR“ programine áranga jûs galite:
• Atvaizduoti ir palyginti ðiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW/JPEG
vaizdus.
• Reitinguoti vaizdus pagal penkiø balø skalæ.
• Nustatyti spalvotas etiketes ir pan.
• Atvaizduoti nuotraukas programoje „Image Data Converter SR“ ir jas
redaguoti.
„Image Data Lightbox SR“ palaikymo tinklalapis (tik anglø k.)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
„PMB“ programinës árangos naudojimas
Su „PMB“ programine áranga jûs galite:
• Importuoti fotoaparatu nufotografuotus vaizdus ir juos perþiûrëti
kompiuteriu.
• Nuotraukø perþiûrai kompiuteriu organizuoti nuotraukas á kalendoriø pagal
fotografavimo datà.
• Retuðuoti (sumaþinti „raudonø akiø“ efektà), spausdinti ir siøsti prie el.
paðto laiðkø prisegtas nuotraukas, pakeisti fotografavimo datà ir pan.
• Spausdinti arba iðsaugoti nejudamus vaizdus su data.
• CD arba DVD diskø áraðymo árenginiu áraðyti duomenø diskà su nuotraukomis.
• Ið AVCHD filmukø, perkeltø á kompiuterá ið fotoaparato, sukurti „Blu-ray“
diskus, AVCHD formato diskus arba DVD diskus. („Blu-ray“/DVD diskà
sukuriant pirmàjá kartà, reikës interneto ryðio.)
163
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Kaip naudotis „Image Data Lightbox SR“ programine áranga apraðyta
pagalboje („Help“).
Spragtelëkite [Start] J [All Programs] J [Sony Image Data Suite] J [Help]
J „Image Data Lightbox SR“.
Pastabos
• „PMB“ programinë áranga netinka Macintosh kompiuteriams.
• „PMB“ programà paleidus pirmàjá kartà, ekrane atsiranda informacinio
instrumento patvirtinimo langas. Ðiame lange pateikiama informacija apie ávairias
naujienas, kaip antai, programinës árangos atnaujinimus. Ðias nuostatas galima
pakeisti vëliau.
Kaip naudotis „PMB“ programine áranga apraðyta pagalboje („PMB Help“).
(PMB Help) piktogramà.
Dusyk spragtelëkite darbalaukyje esanèià
Arba spragtelëkite [Start] J [All Programs] J [PMB] J [PMB Help].
„PMB“ palaikymo tinklalapis (tik anglø k.)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
164
Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio
1
Á fotoaparatà ádëkite pakankamai ákrautà akumuliatoriø arba
prijunkite fotoaparatà prie elektros tinklo, naudodami kintamosios
srovës adapterá PW20 (ásigyjamas atskirai).
2
Ájunkite kompiuterá, o po to paspauskite fotoaparato
mygtukà.
3
Patikrinkite, ar 2 meniu punktui [USB Connection] yra priskirta
nuostata [Mass Storage].
4
Prijunkite fotoaparatà prie
kompiuterio.
• Pirmàkart uþmezgus ryðá per USB
sàsajà, kompiuteris automatiðkai
paleidþia programà fotoaparato
atpaþinimui. Ðiek tiek palaukite.
(atkûrimo)
Prie kompiuterio
USB jungties
Prie USB jungties
Vaizdø kopijavimas á kompiuterá (Windows)
Naudojantis „PMB“ programa, galima labai lengvai nukopijuoti vaizdus á
kompiuterá.
Daugiau informacijos apie „PMB“ funkcijas rasite „PMB Help“
Vaizdø kopijavimas á kompiuterá nesinaudojant „PMB“ programa
Kai, uþmezgus USB ryðá tarp fotoaparato ir kompiuterio, monitoriaus ekrane
atsiras „AutoPlay“ vedlys, spragtelëkite [Open folder to view files] J [OK]
J [DCIM] arba [MP-ROOT] J nukopijuokite reikiamus vaizdus á
kompiuterá.
165
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
USB kabelis
komplektuojamas
Aplanko pavadinimas
Aplankas
Failo tipas
Failo pavadinimas
Aplankas DCIM
JPEG failas
JPEG failas (Adobe RGB)
RAW failas
RAV failas (Adobe RGB)
MP4 failas (1440 × 1080)
MP4 failas (VGA)
DSC0ssss.JPG
Aplankas
MP_ROOT
_DSCssss.JPG
DSC0ssss.ARW
_DSCssss.ARW
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (failo numeris) gali bûti bet kuris skaièius nuo 0001 iki 9999.
• Kai punktui [Image: Quality] yra suteikta nuostata [RAW & JPEG],
skaitinë RAW failo ir já atitinkanèio JPEG failo dalys bûna vienodos.
Pastabos
• Sudëtingesnëms operacijoms, tokioms kaip AVCHD filmukø kopijavimui á
kompiuterá naudokite „PMB“ programà.
• Filmukø su GPS informacija apie buvimo vietà (tik SLT-A55V) kopijavimui á
kompiuterá naudokite „PMB“ programà.
• Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, kà nors darant su AVCHD
filmukais arba aplankais ið kompiuterio, vaizdai gali bûti sugadinti ir jø nebebus
ámanoma atkurti. Netrinkite ir nekopijuokite atminties kortelëje áraðytø AVCHD
formato filmukø ið kompiuterio. „Sony“ neprisiims atsakomybës uþ pasekmes, jei
tokios operacijos bus atliekamos ið kompiuterio.
Vaizdø kopijavimas á kompiuterá (Macintosh)
1
Pirmiausia prijunkite fotoaparatà prie Macintosh kompiuterio. Dusyk
spragtelëkite naujai atpaþintà piktogramà darbalaukyje J aplankà
su vaizdais, kuriuos jûs pageidaujate kopijuoti.
2
Nutempkite ir paleiskite failus ant standþiojo disko piktogramos.
Vaizdo failai nukopijuojami á kompiuterio standøjá diskà.
166
3
Dusyk spragtelëkite standþiojo disko piktogramà J pageidaujamà
vaizdo failà aplanke su kopijuotinais vaizdais.
Vaizdas yra atvaizduojamas.
Pastaba
• AVCHD formato filmukø kopijavimui ir darbui su jais naudokite prie Macintosh
kompiuterio pridedamà „iMovie“ programà.
USB ryðio nutraukimas
Þingsniuose nuo 1-ojo iki 3-ojo apraðytus veiksmus atlikite prieð:
• Atjungdami USB kabelá.
• Iðimdami atminties kortelæ.
• Iðjungdami fotoaparatà.
1
Dusyk spragtelëkite ant atjungimo
piktogramos uþduoèiø juostoje.
Windows Vista
Windows XP
2
Spragtelëkite
3
Patvirtinkite átaisà patvirtinimo lange, o po to spragtelëkite [OK].
(USB Mass Storage Device) J [Stop].
Pastaba
• Jei naudojate Machintosh kompiuterá, nutempkite ir paleiskite disko piktogramà
arba atminties kortelës piktogramà ant ðiukðliø dëþës („Trash“) piktogramos, ir
fotoaparatas bus atjungtas nuo kompiuterio.
167
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Atjungimo piktograma
Disko su filmu sukûrimas
Ið ðiuo fotoaparatu áraðytø AVCHD formato filmukø jûs galite sukurti diskà
su filmu.
Disko sukûrimo metodo pasirinkimas
Pasirinkite metodà, geriausiai tinkantá jûsø turimam diskø grotuvui.
Daugiau informacijos apie disko sukûrimà naudojant „PMB“ programà,
galite rasti nuorodoje „PMB Help“.
Filmukø kopijavimas á kompiuterá apraðytas 165 psl.
Diskø grotuvas
„Blu-ray“ diskø atkûrimo aparatas
(„Blu-ray“ diskø grotuvas,
„PlayStation®3“ ir pan.)
Metodas
Sukuriamas „Blu-ray“ diskas su
filmukais ir nuotraukomis,
perkeltomis á kompiuterá
naudojant „PMB“ programà.
AVCHD áraðø atkûrimo aparatas Sukuriamas AVCHD formato
(Sony „Blu-ray“ diskø grotuvas, diskas su filmukais ir nuotr.,
perkeltomis naudojant „PMB“.
„PlayStation®3“ ir pan.)
Disko tipas
Sukuriamas AVCHD formato
diskas su DVD raðytuvu, kitokiu
nei „DVDirect Express“.
Tradicinis DVD diskø atkûrimo
aparatas
(DVD grotuvas, kompiuteris ir
pan.)
Sukuriamas standartinës raiðkos
(STD) diskas su filmukais ir
nuotraukomis, perkeltomis á
kompiuterá naudojant „PMB“.
Pastabos
• Naudojant DVD raðytuvà Sony „DVDirect“, duomenis galima perkelti ákiðus
atminties kortelæ á DVD raðytuvo atminties kortelës plyðá arba USB kabeliu
prijungus fotoaparatà prie DVD raðytuvo.
• Jei naudojate DVD raðytuvà Sony „DVDirect“, pasirûpinkite, kad jame bûtø
ádiegta naujausia DVD raðytuvo programinë áranga.
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
http://sony.storagesupport.com/
168
Diskø charakteristikos
Á „Blu-ray“ diskà galima áraðyti didesnës trukmës didelës raiðkos
vaizdo kokybës (HD) filmus nei á DVD diskà.
Didelës raiðkos vaizdo kokybës (HD) filmus galima áraðyti á DVD
laikmenà, tokià kaip DVD-R diskas, sukuriant HD kokybës diskà.
• Didelës raiðkos vaizdo kokybës (HD) diskus galima atkurti áranga,
gebanèia atkurti AVSHD áraðus, tokia kaip Sony „Blu-ray“ diskø
grotuvas ir „PlayStation®3“ þaidimø konsolë. Tokio disko neámanoma
atkurti tradiciniu DVD grotuvu.
Standartinës raiðkos vaizdo kokybës (STD) filmus, konvertuotus ið
didelës raiðkos vaizdo kokybës (HD) áraðo, galima áraðyti á DVD
laikmenà, tokià kaip DVD-R diskas, sukuriant standartinës raiðkos
vaizdo kokybës (STD) diskà.
Diskai, kuriuos galima naudoti su „PMB“ programa
Su „PMB“ programa galima naudoti 12 cm skersmens diskus. Informacija
apie „Blu-ray“ diskus pateikta 170 psl.
Ypatybës
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Neperraðomasis
Perraðomasis
• Pasirûpinkite, kad „PlayStation®3“ þaidimø konsolëje visà laikà bûtø
ádiegta naujausia programinë áranga.
• Kai kuriose ðalyse/regionuose „PlayStation®3“ gali nebûti prekiaujama.
AVCHD formato disko sukûrimas
Jûs galite sukurti didelës raiðkos (HD) AVCHD formato diskà ið AVCHD
formato filmukø, perkeltø á kompiuterá naudojant pridedamà „PMB“
programinæ árangà.
1
Pasirinkite AVCHD formato filmukus, kuriuos pageidaujate áraðyti su
„PMB“ programa.
2
Spragtelëjæ
Discs (HD)].
(Create Discs), pasirinkite [Create AVCHD Format
Monitoriaus ekrane atsiranda disko sukûrimo langas.
• Daugiau informacijos pateikta pagalboje „PMB Help“.
169
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Disko tipas
Pastabos
• Prieð tai reikia ádiegti „PMB“ programà.
• Á AVCHD formato diskà neámanoma áraðyti nuotraukø ir MP4 formato filmukø.
• Sukurti diskà gali uþtrukti ilgai.
AVCHD formato disko atkûrimas kompiuteriu
AVCHD formato diskus galima atkurti naudojant programà „Player for
AVCHD“, kuri ádiegiama kartu su „PMB“.
Norëdami paleisti programà, spragtelëkite [Start] J [All Programs] J
[PMB] J [PMB Launcher] J [View] J [Player for AVCHD].
Daugiau informacijos galima rasti „Player for AVCHD“ programos pagalboje
(Help).
Pastaba
• Kai kuriais kompiuteriais filmukai gali nebûti atkuriami sklandþiai.
„Blu-ray“ disko sukûrimas
Jûs galite sukurti „Blu-ray“ diskà su AVCHD filmukais, prieð tai perkeltais á
kompiuterá. Jûsø kompiuteris turi palaikyti „Blu-ray“ diskø sukûrimà. „Bluray“ diskø sukûrimui gali bûti naudojama BD-R (neperraðomoji) ir BD-RE
(perraðomoji) laikmenos. Jûs nebegalësite pridëti papildomai jokios
medþiagos á jau sukurtà bet kurio tipo diskà.
„PMB“ programinës árangos ádiegimo lange spragtelëkite [BD Add-on
Software] ir, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, ádiekite
reikiamà áskiepá.
[BD Add-on Software] ádiegimo metu kompiuteris turi bûti prijungtas prie
interneto.
Daugiau informacijos pateikta pagalboje „PMB Help“.
170
Standartinës raiðkos vaizdo kokybës (STD) disko sukûrimas
Jûs galite sukurti standartinës raiðkos vaizdo kokybës (STD) diskà ið AVCHD
formato filmukø, perkeltø á kompiuterá naudojant pridedamà „PMB“
programinæ árangà.
1
Pasirinkite AVCHD formato filmukus, kuriuos pageidaujate áraðyti su
„PMB“ programa.
2
Spragtelëjæ
(Create Discs), pasirinkite [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Monitoriaus ekrane atsiranda disko sukûrimo langas.
• Daugiau informacijos pateikta pagalboje „PMB Help“.
171
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Pastabos
• Prieð tai reikia ádiegti „PMB“ programà.
• Á AVCHD diskà neámanoma áraðyti MP4 formato filmukø.
• Sukurti diskà gali uþtrukti ilgai, nes AVCHD formato filmukai konvertuojami á
standartinës raiðkos vaizdo kokybës (STD) filmukus.
• Pirmàjá kartà sukuriant DVD-Video (STD) diskà, kompiuteris turi bûti prijungtas
prie interneto.
DPOF nuostatø apibrëþimas
Naudojantis fotoaparatu, prieð spausdinant nuotraukas fotolaboratorijoje arba
spausdintuvu, galima apibrëþti spausdintinus vaizdus bei spaudiniø skaièiø.
Atlikite apraðytàjà procedûrà.
DPOF nuostatos po spausdinimo iðlieka priskirtos vaizdams. Patartina
atspausdinus atðaukti ðias nuostatas.
DPOF nuostatø priskyrimas/atðaukimas pasirinktiesiems vaizdams
1
MENU mygtukas J
[Multiple Img.]
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite vaizdà.
3
Paspausdami manipuliatoriaus centrà, pasirinkite atspaudø skaièiø.
4
Paspauskite MENU mygtukà.
5
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Enter], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrà.
1 J [Specify Printing] J [DPOF Setup] J
• Norëdami atðaukti DPOF nuostatø priskyrimà, pasirinkite skaièiø „0“.
Pastabos
• RAW duomenø failams DPOF nuostatø priskirti neámanoma.
• Jûs galite nurodyti bet koká skaièiø, nevirðijantá 9.
172
Datos ákomponavimas nuotraukose
Spausdinant nuotraukas, jose galima ákomponuoti datà. Datos spausdinimo
pozicija (vaizde ar uþ vaizdo ribø, ðrifto dydis ir pan.) priklauso nuo jûsiðkio
spausdintuvo.
MENU mygtukas J
J [On]
1 J [Specify Printing] J [Date imprint]
Pastaba
• Kai kuriuose spausdintuvuose datos ákomponavimo funkcijos gali nebûti.
Nuotraukø spausdinimas
173
Techniniai duomenys
ant filtro ir vaizdo jutiklio
postûmio mechanizmas
Fotoaparatas
[Automatinio fokusavimo sistema]
[Sistema]
Sistema
Fotoaparato tipas
Skaitmeninis fotoaparatas su
keièiamu objektyvu
Objektyvas
Objektyvas su A bajonetu
[Vaizdo jutiklis]
Vaizdo jutiklio dydis
SLT-A55/A55V
23,5×15,6 mm (APS-C
dydþio) CMOS vaizdo
jutiklis
SLT-A33
23,4×15,6 mm (APS-C
dydþio) CMOS vaizdo
jutiklis
Bendras vaizdo taðkø skaièius
SLT-A55/A55V
Apytikriai 16 700 000 taðkø
SLT-A33
Apytikriai 14 600 000 taðkø
Efektyviø vaizdo taðkø skaièius
SLT-A55/A55V
Apytikriai 16 200 000 taðkø
SLT-A33
Apytikriai 14 200 000 taðkø
[„SteadyShot“ stabilizatorius]
Sistema
Efektas
Vaizdo jutiklio postûmio
mechanizmas
Apytikriai nuo 2,5 iki 4 EV
padalø iðlaikymo
padidëjimas (priklausomai
nuo fotografavimo sàlygø ir
uþdëtojo objektyvo)
[Dulkiø paðalinimo sistema]
Sistema
174
Dulkes atstumianti
elektrostatinio krûvio danga
TTL fazës aptikimo sistema,
15 taðkø (3 taðkai kryþelio
tipo)
Jautrumo diapazonas
Nuo –1 iki 18 EV (esant
ISO 100 ekvivalentui)
AF paðvietimas
Apytikriai nuo 1 iki 5 m
[Tiesioginë perþiûra]
Tipas
Tiesioginë perþiûra
pagrindiniu vaizdo jutikliu
(pusiau skaidraus
veidrodþio sistema)
Vaizdo formatas
„Exmor“ CMOS jutiklis
Kadro aprëptis
100%
[Elektroninis vaizdo ieðkiklis]
Tipas
Elektroninis vaizdo ieðkiklis
(spalvoto vaizdo)
Ekrano ástriþainë
1,2 cm
Bendras vaizdo taðkø skaièius
1 144 000 taðkø konversija
Faktinë rodomo vaizdo ástriþainë
1,1 cm
Rodomo vaizdo taðkø skaièius
1 152 000 taðkø konversija
Kadro aprëptis
100%
Didinimas 1,10 × su 50 mm objektyvu
esant begalybei, –1 m-1
(dioptrijos)
Akies reljefas
Apytikriai 19 mm nuo
okuliaro, 18 mm nuo okuliaro apvado esant –1 m-1
Dioptrijø reguliavimas
Nuo –4,0 iki +4,0 m-1
[Skystøjø kristalø ekranas]
Ekranas
7,5 cm (3.0 tipas) TFT
ekranas
Bendras taðkø skaièius
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) taðkø
[Ekspozicijos kontrolë]
[Áraðymo formatas]
Failo formatas
Nuotraukos: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline) standartas, DPOF
palaikymas
Filmukai (AVCHD formato)
AVCHD Ver. 1.0 standartas
Vaizdas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garsas: Dolby Digital 2
kanalai, su „Dolby Digital
Stereo Creator“ sistema
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ licencijà
Filmukai (MP4 formato)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garsas: MPEG-4 AAC 2
kanalai
[Vaizdø áraðymo laikmena]
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena, SD atminties
kortelë
[Uþraktas]
Tipas
Elektroniniø bûdu valdoma,
vertikaliai þidinio
plokðtumoje judanti sklendë
Iðlaikymo diapazonas
Nuo 1/4000 s iki 30 s, atvira
sklendë, (1/3 EV þingsniu)
Blykstës sinchronizavimo iðlaikymas
1/160 sekundës
[Integruota blykstë]
Blykstës orientacinis skaièius
GN 10 (metrais, esant ISO
100 jautrumui)
Ákrovimo trukmë
Apytikriai 4 sekundës
[Ávedimo/iðvedimo jungtys]
USB
HDMI
miniB
C tipo miniatiûrinë HDMI
jungtis
Mikrofono jungtis
∅ 3,5 mm miniatiûrinë
stereofoninë jungtis
REMOTE jungtis
[Maitinimas, bendrieji duomenys]
Naudojamas akumuliatorius
Ákraunamasis akumuliatorius
NP-FW50
175
Kita informacija
Matavimo jutiklis
„Exmor“ CMOS jutiklis
Apðviestumo matavimo metodas
1200 zonø analitinis
matavimas
Matavimo diapazonas
Nuo –2 iki 17 EV
daugiasegmenèiu, centro
sverties, taðkiniu reþimais
(esant ISO 100 ekvivalentui
su F1.4 objektyvu)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas)
AUTO, nuo ISO 100 iki
12800
Ekspozicijos kompensavimas
±2,0 EV (1/3 EV þingsniu)
Blykstës aprëptis
Aprëpia 18 mm objektyvà
(ant objektyvo nurodytas
þidinio nuotolis)
Blykstës kompensavimas
±2,0 EV (1/3 EV þingsniu)
[Kita informacija]
„Exif Print“
Palaikoma
„PRINT Image Matching III“
Palaikoma
Matmenys Apytikriai 124,4 × 92 ×
84,7 mm (Pl./A/G, be
iðsikiðanèiø daliø)
Svoris
SLT-A55V
Apytikriai 500 g (su
akumuliatoriumi ir
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena)
Apytikriai 441 g (tik korp.)
SLT-A55/A33
Apytikriai 492 g (su
akumuliatoriumi ir
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena)
Apytikriai 433 g (tik korp.)
Darbinë temperatûra
Nuo 0 iki 40°C
USB komunikacija
Didelës spartos USB
(USB 2.0 standarto)
BC-VW1 akumuliatoriaus
kroviklis
Vardiniai áëjimo duomenys
100 V – 240 V, 50/60 Hz,
4,2 W
Vardiniai iðëjimo duomenys
8,4 V, 0,28 A nuolatinë
srovë
Darbinës temperatûros diapazonas
Nuo 0 iki 40°C
Laikymo temperatûros diapazonas
Nuo –20 iki +60°C
Maksimalûs matmenys
Apytikriai 63 × 95 × 32 mm
(Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 83 g
176
Ákraunamasis akumuliatorius
NP-FW50
Akumuliatoriaus tipas
Lièio jonø akumuliatorius
Maksimali átampa
Nuolatinë srovë 8,4 V
Nominali átampa
Nuolatinë srovë 7,2 V
Maksimalus ákrovimo srovës stiprumas
1,02 A
Maksimali ákrovimo átampa
Nuolatinë srovë 8,4 V
Talpa
Standartinë 7,7 Wh (1080 mAh)
Minimali 7,3 Wh (1020 mAh)
Maksimalûs matmenys
Apytikriai 31,8 × 18,5 ×
45 mm (Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 57 g
Iðvaizda ir techniniai duomenys gali
bûti pakeisti be atskiro áspëjimo.
Apie þidinio nuotolá
Ðio aparato fotografavimo kampas
yra siauresnis nei 35 mm juostelinio
fotoaparato. Jûs galite rasti apytikrá
35 mm juostelinio fotoaparato
ekvivalentà ir fotografuoti tokiu pat
kampu, padidindami savojo
objektyvo þidinio nuotolá perpus
didesne reikðme. Pavyzdþiui,
naudodami 50 mm objektyvà, jûs
galite gauti 35 mm juostelinio
fotoaparato 75 mm objektyvo
apytikrá ekvivalentà.
Apie vaizdo duomenø suderinamumà
• Ðis fotoaparatas atitinka DCF
(Design rule for Camera File
system) universalø standartà,
pripaþintà asociacijos JEITA
(Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
• Ðiuo fotoaparatu áraðytø vaizdø
atkûrimas kita áranga ir atkûrimas
ðiuo fotoaparatu kita áranga
áraðytø vaizdø nëra
garantuojamas.
177
Kita informacija
Prekiø þenklai
•
yra „Sony Corporation“
prekës þenklas.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „Magic Gate“ ir
yra „Sony Corporation“ prekiø þenklai.
• „InfoLITHIUM“ yra „Sony
Corporation“ prekës þenklas.
• „PhotoTV HD“ yra „Sony
Corporation“ prekës þenklas.
• „AVCHD“ ir AVCHD logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekiø
þenklai.
• „Blu-ray Disc“ ir logotipas yra
prekiø þenklai.
• Dolby ir dvigubos D raidës
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekiø þenklai.
• Microsoft, Windows, DirectX ir
Windows Vista yra arba prekës
þenklai arba JAV ir/arba kitose
ðalyse registruoti „Microsoft
Corporation“ prekës þenklai.
• HDMI, HDMI logotipas ir „HighDefinition Multimedia Interface“
yra „HDMI Licensing LLC“
prekës þenklai arba registruotieji
prekës þenklai.
• Macintosh ir Mac OS yra „Apple
Inc.“ prekiø þenklai arba
registruotieji prekiø þenklai.
• „PowerPC“ yra Jungtinëse
Amerikos Valstijose registruotas
„IBM Corporation“ prekës
þenklas.
• „Intel“, „Intel Core“, „MMX“ ir
„Pentium“ yra prekës þenklai arba
registruoti „Intel Corporation“
prekës þenklai.
• SDXC, SDHC logotipai yra „3D3C, LLC“ prekiø þenklai.
• „MultiMedia Card“ yra
„MultiMediaCard Association“
prekës þenklas.
• „PlayStation“ yra registruotasis
„Sony Computer Entertainment
Inc.“ prekës þenklas.
• Adobe yra registruotasis „Adobe
Systems Incorporated“ prekës
þenklas arba JAV ir/arba kitose
ðalyse registruotas prekës þenklas.
• Be to, ðioje instrukcijø knygelëje
naudojami sistemø ir gaminiø
pavadinimai, kaip taisyklë, yra
atitinkamø kûrëjø ar gamintojø
prekiø þenklai arba registruotieji
prekiø þenklai. Taèiau ðioje
knygelëje þenkleliai ™ arba ®
naudojami ne visuomet.
178
Veikimo sutrikimø ðalinimas
Jei, naudojantis fotoaparatu, jums iðkyla kokia nors problema, pamëginkite
apraðytuosius sprendimo bûdus. Patikrinkite dalykus, apraðytus nuo 179 iki
188 psl. Jei tai nepadeda, kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“
techninës prieþiûros centrà.
Patikrinkite ðiuos dalykus.
Iðimkite akumuliatoriø ir po apytikriai vienos minutës vël ádëkite
akumuliatoriø bei ájunkite fotoaparato maitinimà.
! Gràþinkite standartines (gamyklines) nuostatas (156 psl.).
" Kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
Akumuliatorius ir maitinimas
Rodomas klaidingas akumuliatoriaus ákrautumo lygis, arba rodoma, kad
akumuliatoriaus energijos yra pakankamai, taèiau ji pernelyg greitai iðsenka.
• Toks efektas gali pasireikðti naudojantis fotoaparatu labai karðtoje arba
ðaltoje vietoje (192 psl.).
• Akumuliatorius yra iðsikrovæs. Ádëkite ákrautà akumuliatoriø (18 psl.).
• Akumuliatorius nebeveikia (23 psl.). Ádëkite naujà akumuliatoriø.
Neámanoma ájungti fotoaparato.
• Teisingai ádëkite akumuliatoriø (20 psl.).
• Akumuliatorius yra iðsikrovæs. Ádëkite ákrautà akumuliatoriø (18 psl.).
• Akumuliatorius nebeveikia (23 psl.). Ádëkite naujà akumuliatoriø.
179
Kita informacija
Neámanoma ádëti akumuliatoriaus.
• Ádëdami akumuliatoriø, akumuliatoriaus galiuku nuspauskite fiksatoriø
(20 psl.).
• Fotoaparate galima naudoti tik NP-FW50 akumuliatoriø. Patikrinkite, ar
akumuliatorius yra NP-FW50 modelio.
Netikëtai iðsijungia maitinimas.
• Jei jûs tam tikrà laikà nieko nedarysite su fotoaparatu, fotoaparatas persijungs á energijos taupymo reþimà ir netrukus visiðkai iðsijungs. Norëdami
atðaukti energijos taupymà, atlikite fotoaparato valdymo veiksmà,
pavyzdþiui, iki pusës nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà (151 psl.).
Akumuliatoriaus ákrovimo metu blykèioja CHARGE lemputë
• Fotoaparate galima naudoti tik NP-FW50 akumuliatoriø. patikrinkite, ar
akumuliatorius yra NP-FW50.
• Ákraunant akumuliatoriø, kuris nebuvo naudojamas ilgà laikà, CHARGE
lemputë gali blykèioti.
• CHARGE lemputë blykèioja dviem bûdais: tankiai (apytikriai 0,15
sekundës intervalu) ir retai (apytikriai 1,5 sekundës intervalu). Jei ji
blykèioja tankiai, iðimkite akumuliatoriø ir tinkamai ádëkite vël tà patá
akumuliatoriø. Jei CHARGE lemputë vis tiek blykèioja tankiai, tai
reiðkia, kad kaþkas negerai su akumuliatoriumi. Retas blykèiojimas rodo,
kad ákrovimas yra sustabdytas dël to, kad aplinkos temperatûra yra
iðëjusi uþ ðiam akumuliatoriui leistinø ribø. Kai aplinkos temperatûra gráð
á normos ribas, ákrovimas bus pratæstas ir CHARGE lemputë ims ðviesti.
Akumuliatoriaus ákrovimui tinkama temperatûra yra nuo 10°C iki 30°C.
Vaizdø fotografavimas
Ájungus maitinimà, vaizdo ieðkiklio reþimu skystøjø kristalø ekrane nieko
nerodoma.
• Jei jûs tam tikrà laikà nieko nedarysite su fotoaparatu, fotoaparatas persijungs á energijos taupymo reþimà ir netrukus visiðkai iðsijungs. Norëdami
atðaukti energijos taupymà, atlikite fotoaparato valdymo veiksmà,
pavyzdþiui, iki pusës nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà (151 psl.).
Vaizdo ieðkiklyje vaizdas neryðkus.
• Dioptrijø reguliavimo ratuku sureguliuokite vaizdo ieðkiklio ryðkumà
(29 psl.).
Vaizdo ieðkiklyje nieko nerodoma.
• Punktui [FINDER/LCD Setting] yra suteikta nuostata [Manual].
Paspauskite FINDER/LCD mygtukà (39 psl.).
180
Neámanoma paleisti fotoaparato uþrakto.
• Jûs naudojate atminties kortelæ, kurios áraðo apsaugos lieþuvëlis
perjungtas á padëtá LOCK. Perjunkite lieþuvëlá á áraðymo padëtá.
• Patikrinkite, ar yra laisvos vietos atminties kortelëje (32 psl.).
• Vaizdø neámanoma fotografuoti kai ákraunama vidinë blykstë (96 psl.).
• Uþrakto neámanoma paleisti kai objekto vaizdas nëra sufokusuotas.
• Blogai uþdëtas objektyvas. Tinkamai uþdëkite objektyvà (26 psl.).
• Kai aparatas pritvirtintas prie kito prietaiso, pavyzdþiui, astronominio
teleskopo objektyvo, punktui [Release w/oLens] suteikite nuostatà
[Enable] (151 psl.).
• Jûs mëginate fotografuoti objektà, kuriam reikia taikyti specialø
fokusavimà (86 psl.). Naudokite vaizdo ryðkumo fiksavimo arba rankinio
fokusavimo funkcijà (87, 90 psl.).
Áraðymas trunka ilgai.
• Yra ájungta vaizdo triukðmø sumaþinimo funkcija (149 psl.). Tai nëra
veikimo sutrikimas.
• Vaizdai áraðomi RAW formatu (143 psl.). Kadangi RAW duomenø failai
bûna dideli, fotografavimas RAW reþimu gali trukti ilgiau.
• Vaizdai apdorojami pagal „Auto HDR“ funkcijos algoritmà (107 psl.).
Objekto vaizdas nëra sufokusuotas.
• Objektas stovi pernelyg arti. Patikrinkite objektyvo minimalø þidinio
nuotolá.
• Jûs fotografuojate rankinio fokusavimo reþimu. Fokusavimo reþimo
selektoriø perjunkite á padëtá AF (automatinis fokusavimas) (85 psl.).
• Jeigu objektyvas yra su fokusavimo reþimo iðrinkimo selektoriumi,
perjunkite já á padëtá AF.
• Nepakankamas aplinkos apðvietimas.
Neveikia „Eye-Start AF“ funkcija.
• Meniu punktui [Eye-Start AF] suteikite nuostatà [On] (39 psl.).
• Iki pusës nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà.
181
Kita informacija
Tas pats kadras nufotografuojamas keletà kartø.
• Fotografavimo bûdo punktui priskirta nuostata [Continuous adv.] arba
[Bracket: Cont.]. Suteikite nuostatà [Single-shot Adv.] (116 psl.).
• Ekspozicijos reþimo punktui priskirta nuostata [Continuous Advanced
Priority AE] (69 psl.).
• Ekspozicijos reþimo punktui priskirta nuostata [AUTO+] ir punktui
[Auto+ Image Extract.] priskirta nuostata [Off] (62 psl.).
Nesuveikia blykstë.
• Yra pasirinktas blykstës veikimo reþimas [Autoflash]. Jei jûs norite, kad
blykstë suveiktø visada, pasirinkite blykstës reþimà [Fill-flash] (96 psl.).
Blykstë pernelyg ilgai ákraunama.
• Per trumpà laikà blykstë suveikë keletà kartø ið eilës. Kad fotoaparatas
neperkaistø, po serijos impulsø blykstës ákrovimo procesas gali trukti
ilgiau.
Su blykste nufotografuotas vaizdas yra pernelyg tamsus.
• Jei objektas yra uþ blykstës veikimo srities ribø (stovi toliau nei gali
pasiekti blykstës ðviesa), nuotrauka bus tamsi, nes blykstës ðviesa
nepasiekia objekto. Pakeitus ISO nuostatà, taip pat pakinta ir blykstës
efektyvaus veikimo nuotolis (98 psl.).
Áraðoma klaidinga data ir laikas.
• Nustatykite teisingà datà ir laikà (28 psl.).
• Punkto [Area Setting] nuostata skiriasi nuo faktinio regiono. Ið naujo
nustatykite punktà [Area Setting] (28 psl.).
Iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà, blykèioja diafragmos ir/arba
iðlaikymo reikðmë.
• Kadangi objektas yra pernelyg ðviesus arba tamsus, jo vaizdas nepatenka
á fotoaparato ekspozicijos diapazonà. Ið naujo sureguliuokite nuostatà.
Vaizdas yra balkðvas (ðvytëjimas).
Vaizde atsiranda iðsiliejusi ðviesa (ðeðëliai).
• Vaizdas fotografuotas esant pernelyg stipriam apðvietimui ir á objektyvà
pateko perdaug ðviesos. Uþdëkite objektyvo gaubtà (ásigyjamas atskirai).
Vaizdo kampai yra pernelyg tamsûs.
• Jei uþdëtas bet koks filtras arba gaubtas, já nuimkite ir pamëginkite
fotografuoti vël. Priklausomai nuo filtro storio arba blogai uþdëjus
gaubtà, filtras ar gaubtas gali dalinai uþstoti vaizdà. Dël kai kuriø
objektyvø savybiø vaizdo periferija gali bûti per tamsi (nepakankamai
ðviesos).
182
Þmoniø akys nuotraukoje yra raudonos.
• Ájunkite „raudonø akiø“ efekto sumaþinimo funkcijà (98 psl.).
• Prieikite arèiau þmogaus ir fotografuokite su blykste ið blykstës
efektyvaus veikimo nuotolio (98 psl.).
Skystøjø kristalø ekrane atsiranda ir lieka taðkeliø.
• Tai nëra veikimo sutrikimas. Ðie taðkeliai nëra áraðomi (7 psl.).
Vaizdas yra iðsiliejæs (nesufokusuotas).
• Vaizdas buvo fotografuotas prastai apðviestoje vietoje be blykstës, ir
fotoaparatas sujudëjo. Rekomenduojama naudoti trikojá arba blykstæ
(58, 96 psl.).
Vaizdo ieðkiklyje blykèioja EV skalës indikatorius b B.
• Objektas yra pernelyg ðviesus arba tamsus, ir jo vaizdas nepatenka á
fotoaparato eksponometro matavimo diapazonà.
Vaizdø perþiûra
Vaizdø trynimas/redagavimas
Fotoaparatas negali iðtrinti vaizdo.
• Atðaukite vaizdo apsaugà (131 psl.).
Jûs per apsirikimà iðtrynëte vaizdà.
• Iðtrynus vaizdà, jo nebeámanoma atstatyti. Rekomenduojama apsaugoti
nuo atsitiktinio iðtrynimo vaizdus, kuriø nenorite iðtrinti (131 psl.).
Vaizdo neámanoma paþymëti DPOF þyme.
• DPOF þyme neámanoma paþymëti RAW duomenø failø.
183
Kita informacija
Fotoaparatas negali atkurti vaizdø.
• Aplanko/failo pavadinimas buvo pakeistas kompiuteriu (165 psl.).
• Kai vaizdo failas apdorojamas kompiuteriu, arba kai failas bûna áraðomas
fotoaparatu, kurio modelis skiriasi nuo jûsiðkio, tokio vaizdo atkûrimas
jûsø fotoaparatu nëra garantuojamas.
• Á kompiuterá perkeltø vaizdø atkûrimui naudokite „PMB“ programà.
• Fotoaparatas veikia USB reþimu. Nutraukite USB komunikacijà (167 psl.).
GPS (tik SLT-A55V)
Fotoaparatas nepriima GPS signalo.
• Punktui [GPS On/Off] suteikite nuostatà [On] (138 psl.).
• Fotoaparatui priimti radijo signalus ið GPS palydovø gali trukdyti
kliûtys.
• Kad bûtø tinkamai atliekama duomenø apie buvimo vietà trianguliacija,
iðneðkite fotoaparatà á atvirà vietà ir vël ájunkite fotoaparatà.
Informacija apie buvimo vietà pernelyg klaidinga.
• Priklausomai nuo supanèiø pastatø dydþio, GPS signalo stiprumo ir pan.,
padëties nustatymo paklaida gali sudaryti keletà ðimtø metrø.
• Kai nepavyksta gauti informacijos apie buvimo vietà, naudojama prieð
tai trianguliacijos metodu uþfiksuota informacija apie buvimo vietà. Jei
jûs nuvyksite toli nuo vietos, kur pastaràjá kartà buvote ájungæ
fotoaparatà, duomenys apie buvimo vietà gali bûti áraðomi su þenklia
paklaida. Fotografuodami, ekrane tikrinkite GPS indikatoriø, parodantá
trianguliacijos bûsenà (138 psl.).
Trianguliacija trunka ilgai net ir naudojant pagalbinius GPS duomenis.
• Nëra nustatytas punktas [Date/Time Setup], arba laikas nustatytas labai
netiksliai. Nustatykite tikslià datà ir laikà (28 psl.).
• Pasibaigë pagalbiniø GPS duomenø galiojimo laikas. Atnaujinkite
pagalbinius GPS duomenis (139 psl.).
• Kadangi GPS palydovø padëtis nuolat kinta, priklausomai nuo buvimo
vietos ir fotoaparato naudojimo laiko, buvimo vietos apskaièiavimas gali
trukti ilgiau arba imtuvui gali apskritai nepavykti apskaièiuoti buvimo
vietos.
• „GPS“ – tai sistema, nustatanti geografinæ padëtá atliekant ið GPS
palydovø priimamø signalø trianguliacijà. Venkite naudotis fotoaparatu
vietose, kur radijo signalai gali atsispindëti arba bûti blokuojami, kaip
antai, aukðtø pastatø ar medþiø ðeðëlyje ir pan. Fotoaparatu naudokitës po
atviru dangumi.
Neiðlieka áraðytoji informacija apie buvimo vietà.
• Filmukø su informacija apie buvimo vietà perkëlimui á kompiuterá
naudokite „PMB“ programà.
184
Kompiuteris
Jûs neþinote, ar kompiuteryje ádiegta operacinë sistema tinka fotoaparatui.
• Skaitykite skyrelá „Naudojimas su kompiuteriu“ (159 psl.).
Jûsø kompiuteris neatpaþásta prijungtojo fotoaparato.
• Patikrinkite, ar fotoaparatas ájungtas.
• Kai akumuliatoriaus ákrautumo lygis yra þemas, ádëkite ákrautà
akumuliatoriø (18 psl.) arba naudokite kintamosios srovës adapterá
(ásigyjamas atskirai).
• Naudokite USB kabelá (komplektuojamas) (165 psl.).
• Atjunkite USB kabelá, o po to prijunkite já patikimai.
• Meniu punktui [USB Connection] suteikite nuostatà [Mass Storage]
(165psl.).
• Nuo kompiuterio USB jungèiø atjunkite bet kokià árangà (iðskyrus
fotoaparatà), klaviatûrà ir pelytæ.
• Fotoaparatà prie kompiuterio prijunkite tiesiogiai, o ne per USB ðakotuvà
ar kitokius átaisus (165 psl.).
Vaizdo neámanoma atkurti kompiuteriu.
• Jei jûs naudojate „PMB“ programà, skaitykite pagalbà „PMB Help“.
• Kreipkitës á kompiuterio ar programinës árangos gamintojà.
Fotoaparatà su kompiuteriu sujungus USB kabeliu, „PMB“ programa
automatiðkai nepasileidþia.
• USB kabelá prijunkite tik kai kompiuteris yra ájungtas (165 psl.).
Atminties kortelë
Neámanoma ádëti atminties kortelës.
• Atminties kortelë dedama atvirkðèiai. Atminties kortelæ ádëkite tinkama
kryptimi (20 psl.).
185
Kita informacija
Neámanoma nukopijuoti vaizdø.
• Patikrinkite, ar fotoaparatas gerai sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu
(165 psl.).
• Atlikite jûsø kompiuteryje ádiegtoje operacinëje sistemoje numatytà
kopijavimo procedûrà (165 psl.).
• Fotografuojant vaizdus su kompiuteriu suþymëta atminties kortele, jums
gali nepavykti nukopijuoti vaizdø á kompiuterá. Fotografuokite su
fotoaparatu suþymëta atminties kortele (146 psl.).
Á atminties kortelæ neámanoma áraðyti.
• Atminties kortelë yra uþsipildþiusi. Iðtrinkite nereikalingus vaizdus
(110 psl.).
• Á fotoaparatà ádëta netinkama atminties kortelë (20 psl.).
Jûs per apsirikimà suþymëjote atminties kortelæ.
• Suþymint atminties kortelæ, visi joje buvæ duomenys iðtrinami. Jûs
nebegalësite jø atstatyti.
Spausdinimas
Neámanoma spausdinti nuotraukø.
• RAW duomenø failø neámanoma atspausdinti. Kad bûtø galima
atspausdinti RAW formato vaizdus, juos pirmiausia reikia konvertuoti á
JPEG formatà, naudojant pridedamame CD-ROM diske esanèià
„Image Data Converter SR“ programinæ árangà.
Nuotraukose spalvos yra nenatûralios.
• Kai Adobe RGB spalviniu modeliu áraðyti vaizdai spausdinami sRGB
spausdintuvu, nepalaikanèiu Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standarto,
nuotraukos spausdinamos maþesniu intensyvumo lygiu (111 psl.).
Vaizdai spausdinami su abiem nukirptais kraðtais.
• Priklausomai nuo jûsø spausdintuvo, gali bûti nukerpamas kairysis,
deðinysis, virðutinis ir apatinis vaizdo kraðtai. Ypaè kai spausdinami
[16:9] kraðtiniø santykiu áraðyti vaizdai, gali bûti nukerpami abu vaizdo
ðonai.
• Nuotraukas spausdindami savo spausdintuvu, atðaukite apkirpimà ar
spausdinimà be pakraðèiø. Pasikonsultuokite su spausdintuvo gamintojo
atstovu, ar spausdintuve yra realizuotos ðios funkcijos.
• Kai nuotraukas atiduodate á skaitmeninæ fotolaboratorijà, paklauskite
laboratorijos darbuotojo, ar jie gali atspausdinti vaizdus nenukirpdami
abiejø kraðtø.
Nuotraukø neámanoma atspausdinti su data.
• Naudojant „PMB“ programinæ árangà, nuotraukas galima atspausdinti su
data (163 psl.).
• Ðiame fotoaparate nëra ádiegta datos ákomponavimo nuotraukose
funkcija. Taèiau, kadangi fotoaparatu áraðytuose vaizduose bûna
186
áterpiama informacija apie fotografavimo datà, nuotraukas galima
atspausdinti su ákomponuota data, jei spausdintuvas ar programinë áranga
gali atpaþinti „Exif“ informacijà. Dël suderinamumo su „Exif“
informacija pasikonsultuokite su spausdintuvo arba programinës árangos
gamintoju.
• Kai nuotraukas atiduodate á skaitmeninæ fotolaboratorijà, papraðykite
laboratorijos darbuotojo, kad jis atspausdintø nuotraukas su data.
Kitos problemos
Aprasojo objektyvas.
• Ávyko drëgmës kondensavimasis. Iðjunkite fotoaparatà ir, prieð vël juo
naudodamiesi, palaukite apytikriai valandà (192 psl.).
Ájungus fotoaparatà, ekrane atsiranda praneðimas „Set Area/Date/Time“.
• Fotoaparatas kurá laikà buvo paliktas nenaudojamas su iðsikrovusiu
akumuliatoriumi arba be akumuliatoriaus. Ákraukite akumuliatoriø ir vël
nustatykite datà (28, 192 psl.). Jei datos nustatymas prapuola
kiekvienàkart pakeitus akumuliatoriø, kreipkitës á „Sony“ atstovà arba
ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
Áraðytinø vaizdø skaièius nesumaþëja arba sumaþëja po du per kartà.
• Taip atsitinka fotografuojant JPEG reþimu, kai dël vaizdø suglaudinimo
sumaþëja failo dydis (143 psl.).
Fotoaparatas neveikia kaip pridera.
• Iðjunkite fotoaparatà. Iðimkite akumuliatoriø ir vël já ádëkite. Jei
fotoaparatas ákaitæs, iðimkite akumuliatoriø ir leiskite fotoaparatui
atvësti.
• Jei naudojamas kintamosios srovës adapteris (ásigyjamas atskirai),
atjunkite jo elektros laidà. Vël prijunkite elektros laidà ir ájunkite
fotoaparatà. Jei ir po to fotoaparatas neveikia, kreipkitës á „Sony“ atstovà
arba ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
187
Kita informacija
Standartinë (gamyklinë) nuostata gràþinama neatlikus atstatymo operacijos.
• Akumuliatorius buvo iðimtas kai maitinimo selektorius buvo perjungtas á
padëtá ON. Prieð iðimdami akumuliatoriø, ásitikinkite, kad maitinimo
selektorius yra perjungtas á padëtá OFF ir neðvieèia kreipties lemputë
(15, 20 psl.).
Blykèioja penki „SteadyShot“ skalës brûkðneliai.
• „SteadyShot“ funkcija neveikia. Jûs galite fotografuoti toliau, bet
„SteadyShot“ funkcija neveiks. Iðjunkite, o po to vël ájunkite fotoaparatà.
Jei „SteadyShot“ skalës padalos blykèioja ir toliau, kreipkitës á „Sony“
atstovà arba ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
Skystøjø kristalø ekrane rodoma „--E-“.
• Iðimkite atminties kortelæ ir vël jà ádëkite. Jei po ðios procedûros
indikacija neiðnyksta, suþymëkite atminties kortelæ.
188
Áspëjamieji praneðimai
Jei ekrane atsiranda toks praneðimas,
vykdykite pateiktàsias instrukcijas.
Incompatible battery. Use correct
model.
• Fotoaparate naudojamas
netinkamas akumuliatorius.
Set Area/Date/Time.
• Nustatykite datà ir laikà. Jei
praneðimas atsiranda daþnai,
gali bûti atitarnavæs vidinis
rezervinis akumuliatorius (28,
192 psl.).
Power insufficient.
• Jûs mëginate vykdyti [Cleaning
mode] kai akumuliatoriaus
ákrautumas yra nepakankamas.
Ákraukite akumuliatoriø arba
naudokite kintamosios srovës
adapterá (ásigyjamas atskirai).
Reinsert memory card.
• Ádëtoji atminties kortelë negali
bûti naudojama fotoaparate.
• Atminties kortelë sugadinta.
• Uþsiterðë atminties kortelës
kontaktai.
Memory card locked.
• Jûs naudojate atminties kortelæ
su áraðo apsaugos lieþuvëliu, ir
lieþuvëlis perjungtas á padëtá
LOCK. Perjunkite lieþuvëlá á
áraðymo padëtá.
This memory card may not be
capable of recording and playing
normally.
• Ádëtoji atminties kortelë negali
bûti naudojama fotoaparate.
Processing...
• Ilgo iðlaikymo triukðmø
sumaþinimas atliekamas toká
pat laikà, kiek buvo atidaryta
uþrakto sklendë. Per ðá laikà jûs
negalësite nieko nufotografuoti.
Unable to display.
• Vaizdø, áraðytø kitokiais
fotoaparatais, arba kompiuteriu
redaguotø vaizdø gali nepavykti
atvaizduoti ðiuo fotoaparatu.
189
Kita informacija
Unable to use memory card.
Format?
• Atminties kortelë buvo
suþymëta kompiuteriu ir buvo
pakeistas failø formatas, arba
atminties kortelë buvo suþymëta
kitokiu prietaisu. Pasirinkite
[OK] ir suþymëkite atminties
kortelæ. Jûs vël galësite naudoti
atminties kortelæ, bet visi
atminties kortelëje saugoti
duomenys bus iðtrinti.
Suþymëjimas gali ðiek tiek
uþtrukti.
Jei praneðimas neiðnyksta,
pakeiskite atminties kortelæ.
Card error.
• Á fotoaparatà ádëta netinkama
atminties kortelë arba prapuolë
kortelës suþymëjimas.
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can
permit use of the lens in the custom
menu.
• Objektyvas uþdëtas netinkamai,
arba ið viso neuþdëtas.
• Kai aparatas pritvirtintas prie
kito prietaiso, pavyzdþiui, astronominio teleskopo objektyvo,
punktui [Release w/oLens]
suteikite nuostatà [Enable].
Contains no still images.
Contains no movies.
• Atminties kortelëje nëra vaizdø.
Image protected.
• Jûs mëginate iðtrinti apsaugotà
vaizdà.
Unable to print.
• Jûs mëginate DPOF þyme
paþymëti RAW vaizdà.
Initializing USB connection...
• Uþmezgamas USB ryðys.
Neatjunkite USB kabelio.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Fotoaparatas perkaito dël to,
kad buvo ilgai fotografuojama
be paliovos.
Iðjunkite fotoaparatà.
Atvësinkite fotoaparatà ir
palaukite, kol aparatas vël bus
parengtas fotografuoti.
190
• Áraðinëjant ilgà laikà,
temperatûra fotoaparato viduje
pakilo ir pasiekë neleistinà ribà.
Nutraukite áraðymà.
Recording is unavailable in this
movie format.
• Punktui [Movie: File Format]
suteikite nuostatà [MP4].
• Vaizdø skaièius virðija tà,
kuriam esant fotoaparatas dar
gali tvarkyti duomenø bazëje
saugomus duomenis.
• Neámanoma áregistruoti
duomenø bazës failo.
Nukopijuokite visus vaizdus á
kompiuterá naudodami „PMB“
programà, o po to suþymëkite
atminties kortelæ.
Camera Error.
System Error.
• Iðjunkite, o po to vël ájunkite
fotoaparatà. Jei praneðimas
atsiranda daþnai, kreipkitës á
„Sony“ atstovà arba ágaliotàjá
„Sony“ techninës prieþiûros
centrà.
Image Database File Error.
Reboot.
• Kaþkas negero nutiko su vaizdø
duomenø bazës failu. Vykdykite
komandà [Recover Image DB]
(147 psl.).
Image Database File Error.
Recover?
• Jûs negalite áraðyti arba atkurti
AVCHD formato filmuko, nes
vaizdø duomenø bazës failas
yra iðgadintas. Vykdydami
ekrane pateikiamas instrukcijas,
atitaisykite duomenis.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Kitais fotoaparatais áraðytø
vaizdø neámanoma iðdidinti
arba pasukti.
No images changed.
• Jûs mëginate priskirti DPOF
nuostatas nepasirinkæ vaizdø.
Kita informacija
Cannot create more folders.
• Atminties kortelëje jau yra
aplankas, kurio pavadinimas
prasideda skaièiumi „999“.
Tokiu atveju jûs negalësite
sukurti naujo aplanko.
191
Atsargos priemonës
Susijusios su darbine
temperatûra
Nenaudokite/nelaikykite
fotoaparato tokiose vietose:
• Jûsø fotoaparatas pritaikytas dirbti
nuo 0 iki 40°C temperatûroje.
Nerekomenduojama fotografuoti
labai ðaltoje ar karðtoje vietoje,
kur temperatûra iðeina uþ ðiø ribø.
• Labai karðtoje, sausoje arba
drëgnoje vietoje.
Saulëkaitoje paliktame automobilyje fotoaparato korpusas gali deformuotis ir aparatas gali sugesti.
• Tiesioginiuose saulës spinduliuose
arba greta ðildymo prietaisø.
• Fotoaparato korpusas gali deformuotis arba pakisti jo spalva, ir
aparatas gali sugesti.
Fotoaparato korpusas gali
nublukti arba deformuotis, ir dël
to aparatas gali sugesti.
• Vietoje, kurioje fotoaparatà gali
veikti stipri vibracija.
• Vietoje, kur veikia stiprus
elektromagnetinis laukas.
• Vietoje, kur yra dulkiø ar smëlio.
Bûkite atsargûs, kad smëlio ar
dulkiø nepatektø á fotoaparatà.
Fotoaparatas gali sugesti, o kai
kurie gedimai gali bûti nebepataisomi.
Susijusios su laikymu
Nesinaudodami fotoaparatu, bûtinai
uþdëkite objektyvo dangtelá arba
korpuso dangtelá. Prieð uþdëdami
korpuso dangtelá, nuo jo pirmiausia
paðalinkite visas dulkes.
Jeigu jûs ásigijote DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM objektyvo rinkiná,
taip pat nusipirkite ir galiná
objektyvo dangtelá ALC-R55.
192
Susijusios su drëgmës
kondensavimusi
Jei fotoaparatas áneðamas tiesiai ið
ðaltos á ðiltà vietà, aparato viduje
arba iðorëje gali kondensuotis
drëgmë. Susikaupusi drëgmë gali
sutrikdyti fotoaparato veikimà.
Kaip iðvengti drëgmës
kondensavimosi
Áneðdami fotoaparatà ið ðalèio á ðiltà
patalpà, ádëkite aparatà á sandarø
plastikiná maiðelá ir leiskite jam apie
valandà adaptuotis prie naujos
vietos sàlygø.
Jei kondensavosi drëgmë
Iðjunkite fotoaparatà ir palaukite
apytikriai valandà, kol susikaupusi
drëgmë iðgaruos. Mëginant
fotografuoti su aprasojusiu
objektyvu, gali nepavykti áraðyti
aiðkiø nuotraukø.
Susijusios su vidiniu
rezerviniu akumuliatoriumi
Ðiame fotoaparate yra vidinis
akumuliatorius, leidþiantis iðsaugoti
datos ir laiko, o taip pat kitokias
nuostatas nepriklausomai nuo to, ar
fotoaparatas yra ájungtas, ar iðjungtas, o taip pat nuo to, ar akumuliatorius yra ákrautas, ar iðsikrovæs.
Ðis akumuliatorius nuolat ákraunamas naudojantis fotoaparatu. Taèiau,
jei fotoaparatu naudojamasi labai
retai, jis palaipsniui iðsikrauna ir,
nesinaudojus aparatu apytikriai
3 mënesius – iðsenka visiðkai.
Tokiu atveju, prieð naudojantis
fotoaparatu, reikia ákrauti ðá vidiná
akumuliatoriø.
Taèiau, net ir iðsikrovus ðiam
akumuliatoriui, jûs galite toliau
naudotis aparatu, jei tik jums
nereikia nuotraukø su data ir laiku.
Jei datos nustatymas prapuola
kiekvienàkart ákraunant
akumuliatoriø, vidinis rezervinis
akumuliatorius gali bûti atitarnavæs
savo amþelá. Kreipkitës á „Sony“
atstovà arba ágaliotàjá „Sony“
techninës prieþiûros centrà.
•
•
•
•
Susijusios su atminties kortele
Ant atminties kortelës ar jos
adapterio neklijuokite lipdukø.
Kortelë gali nebeveikti.
•
Pastabos, susijusios su
áraðymu/atkûrimu
•
• Ádëjus atminties kortelæ á ðá
fotoaparatà pirmàjá kartà,
rekomenduojama suþymëti
atminties kortelæ fotoaparatu.
193
Kita informacija
Vidinio akumuliatoriaus ákrovimas
Á fotoaparatà ádëkite ákrautà
akumuliatoriø arba prijunkite
aparatà prie elektros tinklo,
naudodami kintamosios srovës
adapterá (ásigyjamas atskirai) ir
palikite fotoaparatà iðjungtu
maitinimø 24 valandoms ar
ilgesniam laikui.
•
Atminkite, kad suþymint atminties
kortelæ, ið jos negráþtamai
iðtrinami visi duomenys, áskaitant
ir apsaugotuosius vaizdus.
Perkelkite savo brangiausius
atsiminimus á kompiuterá ar pan.
Nuolatos áraðant/iðtrinant vaizdus,
atminties kortelëje saugomi
duomenys gali susiskaidyti. Todël
gali nepavykti áraðyti arba
iðsaugoti filmukø. Tokiu atveju
perkelkite vaizdus á kompiuterá ar
kità duomenø saugyklà, o po to
suþymëkite atminties kortelæ
(146 psl.).
Prieð fotografuodami proginius
ávykius, atlikite bandomàjá
áraðymà, kad ásitikintumëte, jog
fotoaparatas veikia gerai.
Ðis fotoaparatas nëra atsparus nei
dulkëms, nei aptaðkymui, nei
vandeniui.
Neþiûrëkite per nuimtà objektyvà
ar vaizdo ieðkiklá á saulæ ar stiprià
ðviesà. Taip galite nepagydomai
paþeisti savo regëjimà. Arba tai
gali tapti fotoaparato gedimo
prieþastimi.
Nesinaudokite fotoaparatu greta
stipriø radijo bangø ar rentgeno
spinduliuotës ðaltiniø.
Fotoaparatas gali nesugebëti
tinkamai áraðyti ir atkurti vaizdø.
Fotoaparatu naudojantis vietoje,
kur yra smëlio ar dulkiø, aparatas
gali sugesti.
Jei kondensavosi drëgmë, prieð
naudodamiesi fotoaparatu jà
paðalinkite (1956 psl.).
• Nepurtykite ir nedauþykite
fotoaparato. Jis ne tik gali sugesti
ir nesugebëti áraðyti vaizdø, bet ir
atminties kortelë gali bûti sugadinta arba prapulti joje saugoti
vaizdai.
• Prieð naudodamiesi fotoaparatu,
nuvalykite blykstës langelá. Ant
ákaitusio blykstës langelio stiklo
gali susikaupti neðvarumø arba ko
nors prilipti, ir dël to gali sumaþëti
blykstës ðviesos intensyvumas.
• Fotoaparatà, komplektuojamus
aksesuarus ir pan. laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vaikai gali praryti atminties
kortelæ ir pan. Taip atsitikus,
nedelsdami kreipkitës á gydytojà.
194
AVCHD formatas
*1 1080i specifikacija
Didelës raiðkos vaizdo specifikacija,
kurioje naudojama 1080 efektyviø
skleistinës eiluèiø ir pakaitinës
skleistinës sistema.
*2 720p specifikacija
Didelës raiðkos vaizdo specifikacija,
kurioje naudojama 720 efektyviø
skleistinës eiluèiø ir progresinës
skleistinës sistema.
*3 Kitokiu nei apraðytasis AVCHD
formatu áraðytø duomenø ðiuo
fotoaparatu atkurti neámanoma.
Kita informacija
AVCHD formatas – tai didelës
raiðkos skaitmeniniø filmavimo
kamerø formatas, naudojamas
áraðyti 1080i specifikacijos*1 arba
720p*2 specifikacijos didelës
raiðkos (HD) signalà, taikant
efektyvià suglaudinimo ir kodavimo
technologijà. Vaizdo duomenø
suglaudinimui naudojamas MPEG-4
AVC/H.264 formatas, o garso
duomenø suglaudinimui – „Dolby
Digital“ arba „Linear PCM“
sistemos.
MPEG-4 AVC/H.264 formatu
vaizdas suglaudinamas þymiai
efektyviau, nei tai daroma kitais
tradiciniais formatais. MPEG-4
AVC/H.264 formatas leidþia
skaitmenine filmavimo kamera
uþfiksuotà didelës raiðkos vaizdo
signalà áraðyti á 8 cm skersmens
DVD diskelá, standøjá diskà, USB
raktà, atminties kortelæ ir t.t.
Garso signalas: „Dolby Digital“
2 kanalai
Áraðymo laikmena: Atminties kortelë
Áraðymas ir atkûrimas
fotoaparatu
Naudojant AVCHD formatà, jûsø
fotoaparatas daro toká didelës
raiðkos vaizdo kokybës (HD) áraðà.
Vaizdo signalas*3:
1080 60i standartà palaikantis
prietaisas
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
1080 50i standartà palaikantis
prietaisas
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
195
GPS (tik SLT-A55V)
Ði sistema leidþia itin tiksliai
nustatyti jûsø buvimo vietà Þemëje.
GPS palydovai sukasi 6 orbitose
20000 km aukðtyje virð þemës. GPS
sistemà sudaro 24 ar daugiau GPS
palydovø. GPS imtuvas priima
radijo signalus ið palydovø ir
apskaièiuoja esamàja imtuvo
buvimo vietà pagal informacijà apie
orbità (almanacho duomenys) bei
signalo sklidimo trukmæ.
Buvimo vietos apskaièiavimas
vadinasi „trianguliacija“. GPS
imtuvas gali nustatyti buvimo vietos
geografinæ ilgumà ir platumà
priimdamas signalus ið 3 ar daugiau
GPS palydovø.
• Kadangi GPS palydovø padëtis
nuolat kinta, priklausomai nuo
buvimo vietos ir fotoaparato
naudojimo laiko, buvimo vietos
apskaièiavimas gali trukti ilgiau
arba imtuvui gali apskritai
nepavykti apskaièiuoti buvimo
vietos.
• „GPS“ – tai sistema, nustatanti
geografinæ padëtá atliekant ið GPS
palydovø priimamø signalø
trianguliacijà. Venkite naudotis
fotoaparatu vietose, kur radijo
signalai gali atsispindëti arba bûti
blokuojami, kaip antai, aukðtø
pastatø ar medþiø ðeðëlyje ir pan.
Fotoaparatu naudokitës po atviru
dangumi.
• Jums gali nepavykti áraðyti
informacijos apie buvimo vietà
tokiose situacijose ar vietose, kur
196
signalai ið GPS palydovø negali
pasiekti fotoaparato, kaip antai:
– Tuneliuose, pastatuose ar
pastatø ðeðëlyje.
– Tarp aukðtø pastatø arba
siauroje gatvëje, apsuptoje
pastatø.
– Poþemyje, po tankia medþiø
lapija, po aukðtais tiltais ar
vietose, kur generuojamas
stiprus elektromagnetinis
laukas, pvz., arti aukðtos
átampos laidø.
– Arti prietaisø, generuojanèiø
to paties diapazono kaip ir
fotoaparatas radijo signalus:
apytikriai 1,5 GHz daþniu
veikianèiø mobiliøjø telefonø
ir pan.
Apie trianguliacijos paklaidà
• Jei jûs persikelsite á kità vietà
iðkart po fotoaparato ájungimo,
gali trukti ilgai kol fotoaparatas
pradës trianguliacijà, lyginant su
tuo, jei jûs pasiliktumëte vienoje
vietoje.
• Jei trianguliacija nepavyksta, su
ðiuo aparatu fotografuojamais
vaizdais gali bûti áraðoma
anksèiau apskaièiuota informacija
apie buvimo vietà.
• Paklaida, atsirandanti dël GPS
palydovø padëties.
Fotoaparatas automatiðkai
trianguliacijos bûdu apskaièiuoja
informacijà apie jûsø esamàjà
buvimo vietà kai aparatas priima
signalus ið 3 ar daugiau GPS
palydovø. Dël GPS palydovø
padëties atsirandanti paklaida
sudaro apytikriai 30 metrø.
Priklausomai nuo sàlygø buvimo
Kita informacija
vietoje, trianguliacijos paklaida
gali bûti didesnë. Tokiu atveju,
jûsø esamoji buvimo vieta
neatitiks vietos þemëlapyje,
nustatytos remiantis GPS
informacija.
Dabartiniu metu GPS palydovus
kontroliuoja Jungtiniø Amerikos
Valstijø Gynybos departamentas,
ir tikslumo laipsnis gali bûti
koreguojamas specialiai.
• Paklaida, atsirandanti
trianguliacijos procese.
Fotoaparatas trianguliacijos
metodu informacijà apie buvimo
vietà apskaièiuoja kas apytikriai
15 sekundþiø. Egzistuoja
nedidelis skirtumas tarp laiko,
kada informacija apie buvimo
vietà apskaièiuojama ir laiko,
kada informacija apie buvimo
vietà áraðoma su vaizdu, todël
faktinë áraðytoji informacija gali
nesutapti su vieta þemëlapyje,
paskaièiuota remiantis GPS
informacija.
Apie GPS naudojimo
apribojimà lëktuvuose
Kylant ir leidþiantis lëktuvui,
iðjunkite fotoaparatà (apie tai turi
instruktuoti lëktuvo ekipaþas).
Apie kitus apribojimus
Naudokitës GPS vadovaudamiesi
vietiniais ástatymais arba
atsiþvelgdami á situacijà.
Apie geografiniø koordinaèiø
sistemà
Yra naudojama geografiniø
koordinaèiø sistema „WGS-84“.
197
3D fotografavimas
•
Pastabos, susijusios su
fotografavimu
• [3D Panorama] netinka
fotografuojant:
– Judanèius objektus.
– Pernelyg arti fotoaparato
esanèius objektus.
– Objektus su pasikartojanèiu
raðtu, kaip antai, plyteles, o taip
pat nekontrastingus objektus,
kaip antai, dangø, smëlio
paplûdimá, vejà.
• [3D Panorama] fotografavimas
gali bûti nutraukiamas tokiose
situacijose:
– Sukant arba kreipiant
fotoaparatà pernelyg greitai
arba pernelyg lëtai.
– Kai fotoaparatas pernelyg
virpa.
• Jei jûs nesugebësite pasukti arba
pakreipti fotoaparato per visà
objektà per duotà laikà,
komponuojamame vaizde atsiras
pilka juosta. Taip atsitikus,
sukdami fotoaparatà greitai,
áraðykite visà panoraminá vaizdà.
• Kadangi kartu suklijuojami keli
vaizdai, suklijavimo vietos nebûna
nufotografuojamos labai
sklandþiai. Fotografuodami,
nesukiokite aparato pirmyn ir
atgal arba kairën ir deðinën,
laikydami nukreiptà aparatà tiesiai
á prieká.
• Prasto apðvietimo sàlygomis
panoraminës nuotraukos gali bûti
198
•
•
•
neryðkios arba apskritai gali
nebûti áraðomos.
Mirganèia (pvz., liuminescenciniø
lempø) ðviesa apðviesto vaizdo
gali nepavykti tinkamai
nufotografuoti.
Jei visoje 3D panoraminës
nuotraukos aprëptyje ir visoje
aprëptyje, kurioje jûs uþfiksuojate
vaizdo ryðkumà ir ekspozicijà (AE
ir AF fiksavimas), vaizdo
ðviesumas, spalva ir fokusas labai
skirsis, fotografavimas nebus
sëkmingas. Taip atsitikus,
pakeiskite fiksavimo kampà ir
fotografuokite vël.
Ámanoma fotografuoti tik
horizontaliai.
Daugiau informacijos apie 3D
nuotraukø fotografavimo
procedûrà pateikta 68 psl.
Pastabos, susijusios su 3D
nuotraukø atkûrimu
3D nuotraukas atkuriant fotoaparato
skystøjø kristalø ekrane arba
tradiciniu televizoriumi, nuotraukos
bus atkuriamos be trimaèio efekto.
Pastabos, susijusios su 3D
vaizdø failais
• 3D vaizdas sukuriamas apjungiant
JPEG failà ir MPO failà. Ið
kompiuterio iðtrynus bent vienà
ðiø failø, 3D nuotraukos negalës
bûti atkuriamos tinkamai.
• Daugiau informacijos apie 3D
nuotraukø perþiûrà pateikta 126 ir
135 psl.
Rodyklë
Skaièiai
3D ........................................ 68, 198
A
B
Baltos spalvos balansas ............. 112
C
Centro sverties matavimas ......... 105
„Continuous Advance
Priority AE“ ............................. 69
„CTRL FOR HDMI“ ................. 136
D
Datos ákomponavimas ............... 173
Datos/laiko nustatymas ................ 28
Daugiasegmentis ........................ 105
Diafragma .............................. 70, 72
Diafragmos prioritetas ................. 72
Diafragmos reikðmë ..................... 72
Didelio iðlaikymo
sinchronizavimas ..................... 96
Dinaminio diapazono
optimizavimas ........................ 107
Dioptrijø reguliavimas ................. 29
Disko sukûrimas ........................ 168
199
Rodyklë
Adobe RGB ............................... 111
AE fiksavimas ............................ 100
AEL mygtukas ........................... 150
AF sritis ....................................... 89
AF paðvietimas ............................ 98
Akumuliatorius ...................... 18, 20
Akumuliatoriaus ákrovimas ......... 18
Aplanko pavadinimas ................ 145
Aplanko iðrinkimas .................... 121
Aplinkos apðvietimas ................. 119
Apsauga ..................................... 131
Apðviestumo matavimo reþimas .. 105
Atminties kortelë ................... 20, 23
Atkûrimo indikacija ................... 121
Atvira sklendë (BULB) ............... 79
Auto HDR .................................. 108
Automatinis fokusavimas ............ 85
Automatinë blykstë ...................... 96
Automatinë perþiûra .................. 154
Automatinio fokusavimo
reþimas ..................................... 88
AUTO+ ........................................ 61
Automatinë programa .................. 71
AVCHD...................................... 195
Baltos spalvos balanso
gretinimas .............................. 119
Belaidë blykstë ............................ 99
Belaidis nuotolinio valdymo
pultas ..................................... 120
Blykstës gretinimas .................... 118
Blykstës iðjungimas ............... 59, 96
Blykstës kompensavimas ........... 103
Blykstës valdymas ..................... 104
Blykstës veikimo reþimas ............ 96
„BRAVIA“ sinchronizavimas .... 136
DPOF nustatymas ...................... 172
Drëgmës kondensavimasis ......... 192
Dulkiø paðalinimo funkcija ......... 36
E
Ekspozicija ................................... 70
Ekspozicijos kompensavimas .... 101
Ekspozicijos kiekis ...................... 70
Ekspozicijos reþimas ................... 70
Energijos taupymo reþimas ........ 151
EV skalë ....................... 78, 101, 119
„Eye-Fi“ ..................................... 147
„Eye-Start“ AF ............................ 39
F
Failo numeris ............................. 145
Filmavimas .................................. 81
Filmukø failø formatai ................. 82
Fn mygtukas ................................ 46
Fokusas ........................................ 85
Fokuso fiksavimas ....................... 87
Fokuso indikatorius ..................... 86
Fokuso iðdidinimas ...................... 91
Fokusavimo reþimas .................... 88
Fotoaparato sujudëjimo átakos
sumaþinimas ............................ 56
Fotografavimas ............................ 59
Fotografavimas be paliovos ....... 116
Fotografavimo bûdas ................. 116
G, H
Gamykliniø nuostatø
atstatymas .............................. 156
Garsiniai signalai ....................... 151
„GPS Auto Time Cor.” .............. 140
200
„GPS On/Off” ............................ 138
Gretinimas ................................. 118
„Hand-held Twilight“ .................. 63
„High ISO NR“ .......................... 149
Histograma ................................ 102
I
Iðlaikymas .............................. 70, 75
Iðlaikymo prioritetas .................... 75
ISO jautrumas ............................ 106
J
JPEG .......................................... 143
Jungèiø dangtelis ......................... 17
K, L
Kalba .......................................... 152
Kontrastas .................................. 110
Kraðtovaizdis ............................... 63
Kûrybinis stilius ......................... 110
Laikrodþio nustatymas ................. 28
„Long exp.NR“ .......................... 149
M
Makrofotografavimas .................. 63
Manipuliatorius ............................ 46
„Memory Stick PRO Duo“ .... 20, 23
Meniu ........................................... 49
„Movie Audio Rec.“ .................... 82
N
Naujas aplankas ......................... 146
Nakties portretas .......................... 63
Nakties vaizdas ............................ 63
Nepertraukiamas AF .................... 88
Nepertraukiamas gretinimas ...... 118
Neðiojimo ant peties dirþelis ........ 30
Nuotolinio valdymo pultas .. 17, 120
Nuspaudimas iki pusës ................ 60
O, P
Objektyvas ................................... 26
Okuliaras ...................................... 31
Okuliaro jutikliai .......................... 39
Pagalbiniai GPS duomenys ....... 139
Pagalbinio vadovo
atvaizdavimas ........................ 151
Panoraminiø nuotraukø
fotografavimas ......................... 66
Pavienio kadro AF ....................... 88
Perþiûra ........................................ 74
„PMB“ ....................................... 163
„PMB Launcher“ ....................... 162
Portretas ....................................... 63
R
S
T, U
Taðkinis matavimas .................... 105
Techniniai duomenys ................. 174
Tiesioginë perþiûra ........................ 7
Triukðmø sumaþinimas .............. 149
Trynimas .................................... 132
201
Rodyklë
Raiðkumas .................................. 110
Rankinis ekspozicijos poslinkis ... 78
Rankinis ekspozicijos
reguliavimas ............................ 77
Rankinis fokusavimas .................. 90
„Raudonø akiø“ efekto
sumaþinimas ............................ 98
RAW .......................................... 143
Regiono nuostata ......................... 29
Ryðkumo zonos gylis ................... 70
Saulëlydis .................................... 63
„Select REC Folder“ .................. 146
Sinchronizavimas pagal galinæ
uþuolaidà ................................. 96
Siuþetinis fotografavimas ............ 63
Skaièius vaizdø, kuriuos galima
áraðyti ................................. 32, 33
Skaidriø rodymas ....................... 125
Skaitmeninis gulsèiukas .............. 40
Skystøjø kristalø
ekranas ....................... 42, 55, 127
Skystøjø kristalø ekrano
ðviesumas ............................... 153
Spalvinë temperatûra ................. 113
Spalvø filtras .............................. 113
Spalvø paletë .............................. 111
Spalvø sodrumas ........................ 110
Spausdinimas ............................. 172
Specifinis baltos spalvos
balansas.................................. 114
Sporto renginys ............................ 63
Suglaudinimo laipsnis ................ 143
Suþymëjimas .............................. 146
„SteadyShot“ funkcija ................. 57
„Sweep Panorama“ .............. 66, 142
Ðypsena valdomas uþraktas ......... 94
USB sàsaja ................................. 165
Uþpildanèioji blykstë ................... 96
Uþprogramuotas baltos spalvos
balansas.................................. 112
Uþrakto paleidimo laikmatis ...... 117
V, Z, Þ
Vaizdo dydis (raiðka) ................. 141
Vaizdo ieðkiklis .................... 39, 154
Vaizdo iðdidinimas ..................... 124
Vaizdo kokybë ........................... 143
Vaizdo kraðtiniø santykis ........... 143
Vaizdo pasukimas ...................... 123
Vaizdø duomenø bazës
atitaisymas ............................. 147
Vaizdø indekso langas ............... 125
Vaizdø perþiûra .......................... 121
Vaizdø perþiûra televizoriaus
ekrane .................................... 134
Veidø atpaþinimas ........................ 93
Versija ........................................ 155
Þidinio nuotolis ......................... 176
202
������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������
�����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
���������������
�����������������������
�����������������
�������������������
�������������
�������������
����������
��������������������
������������������
�����������������������
�������
�������������������������
������������������������
����������������������
���������������������
���������������������
�������������������������
��������������������
����������������������
����������������
��������������������������
���������������������
�����������
��������������������
�������������������������
�����
����������������������
���������������������
�����������������������
����������������������
�����������������
�������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�����
����������������������������
���������������������������������������
������������
�����������������������������������
���������������������������
�����������������������������������
�������������
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������
������������������������������
�����������������������������������
���
����������������
�������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������
Versta SIA “CMEDIA”, 2010
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising