Sony | DSLR-A850Q | Sony DSLR-A850Q DSLR-A850 Korpusas su standartiniu keičiamo židinio nuotolio objektyvu Naudojimo instrukcijos

Fotoaparato
parengimas
Prieð naudojantis
fotoaparatu
Fotografavimas
Fotografavimo
funkcijos naudojimas
Perþiûros funkcijos
naudojimas
Naudojimasis meniu
Vaizdø perþiûra
kompiuteriu
Nuotraukø
spausdinimas
Skaitmeninis vieno objektyvo veidrodinis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSLR-A850
Savininko áraðas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
fotoaparato apaèioje.
Paliktoje vietoje áraðykite aparato
serijos numerá.
Nurodykite ðá numerá prireikus kreiptis
á „Sony“ bet kokiu su ðiuo gaminiu
susijusiu klausimu.
Modelio Nr. DSLR-A850
Serijos Nr.
ÁSPËJIMAS
Siekdami iðvengti gaisro ar elektros
smûgio, nelaikykite ðio aparato
lietuje arba drëgmëje.
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
Dël savo saugumo, prieð naudodamiesi
aparatu, perskaitykite visas saugos
instrukcijas bei iðsaugokite ðià knygelæ
ateièiai.
Priedai
Nenaudokite jokiø priedø, kuriø nëra
rekomendavæs gamintojas, nes jie gali
kelti pavojø.
Atidþiai perskaitykite visus ant aparato
ir naudojimo instrukcijø knygelëje
pateiktus áspëjimus bei perspëjimus, ir
jais vadovaukitës.
Valymas
Prieð valydami ir blizgindami, iðjunkite
aparatà ið elektros tinklo. Nenaudokite
skystø ar purðkiamø valikliø. Aparato
iðorinius pavirðius valykite skudurëliu,
lengvai sudrëkintu vandenyje.
Naudojimas
Elektros srovës ðaltiniai
Ðis aparatas gali bûti jungiamas tik prie
tokio srovës ðaltinio, koks yra nurodytas gamyklinëje plokðtelëje. Jei jûs
neþinote, kokia átampa tiekiama á jûsø
namus, pasikonsultuokite su pardavëju
arba kreipkitës á vietinæ elektros kompanijà. Jei aparatas maitinamas ið baterijø ar kitokio srovës ðaltinio, skaitykite
naudojimo instrukcijø knygelæ.
Poliarumas
Ðio aparato elektros laidas gali bûti su
poliarizuota ðakute (vienas ðakutës
polius platesnis uþ kità). Tokià ðakutæ á
tinklo lizdà galima ákiðti tik vienaip. Tai
apsauginë funkcija. Jei jûs negalite
ðakutës á tinklo lizdà ákiðti iki galo,
pamëginkite apsukti ðakutæ. Jei ðakutës
ákiðti vis tiek nepavyksta, kreipkitës á
elektrikà, kad jis árengtø tinkamà tinklo
lizdà. Negalima kokiu nors bûdu
paþeisti elektros laido ðakutës
apsauginës funkcijos.
Perkrova
Pernelyg neperkraukite tinklo lizdo
arba ilginamojo laido, nes tai gali tapti
gaisro arba elektros smûgio prieþastimi.
Paðaliniai daiktai ir skysèiai
Per aparato angas á jo vidø nekiðkite
jokiø daiktø, nes jie gali prisiliesti prie
daliø, esanèiø po pavojinga átampa,
arba trumpai sujungti ðias dalis,
sukeliant gaisrà arba elektros smûgá.
Ant aparato nepilkite jokiø skysèiø.
Árengimas
Vanduo ir drëgmë
Nesinaudokite ið elektros tinklo
maitinamais aparatais netoli vandens –
pavyzdþiui, greta vonios, plautuvës,
virtuvës kriauklës, skalbimo kubilo, ant
ðlapiø grindø arba prie baseino ir pan.
Elektros laido apsauga
Praveskite elektros laidà taip, kad ant jo
nebûtø mindþiojama, arba jo negalëtø
sugnybti ant laido padëti daiktai. Ypatingà dëmesá reikia skirti ðakutëms, lizdams
ir vietai, kur laidas iðeina ið aparato.
Aksesuarai
Nedëkite aparato ant nestabilaus
veþimëlio, stovo, trikojo, laikiklio ar
stalelio. Aparatas gali nukristi ir
suþaloti vaikà ar suaugusájá, o taip pat
bûti pats sugadintas. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamà veþimëlá,
stovà, trikojá, laikiklá ar stalelá.
Ventiliacija
Plyðiai ir angos aparato korpuse skirtos
uþtikrinti reikiamà ventiliacijà. Kad
aparatas veiktø patikimai ir neperkaistø,
ðiø angø niekada negalima uþkimðti
arba uþdengti.
– Niekuomet neuþdenkite plyðiø ir angø
audeklu ar kitokia medþiaga.
– Niekuomet neuþkimðkite plyðiø ir angø,
padëdami aparatà ant lovos, sofos, kilimëlio ar panaðaus pavirðiaus.
3
– Niekuomet nestatykite aparato
uþdaroje vietoje, tokioje kaip knygø
spinta, o taip pat neárenkite jo dëþëje,
nebent bûtø uþtikrinama pakankama
ventiliacija.
– Niekuomet nedëkite aparato greta
arba ant ðildymo radiatoriaus ar
ðildytuvo arba vietoje, kur krenta
tiesioginiai saulës spinduliai.
Þaibavimas
Papildomai ðio aparato apsaugai
þaibuojant, arba paliekant já be
prieþiûros ir nenaudojamà ilgà laikà,
reikia iðtraukti elektros laido ðakutæ ið
tinklo lizdo bei atjungti visus kabelius.
Taip aparatas bus apsaugotas nuo þaibo
iðlydþiø bei átampos ðuoliø elektros
tinkle.
Techninës prieþiûros centras
Paþeidimai, dël kuriø reikia kreiptis á
techninës prieþiûros centrà
Iðjunkite aparatà ið elektros tinklo ir
kreipkitës á kvalifikuotà techninës
prieþiûros personalà tokiais atvejais:
– Kai yra paþeistas elektros laidas arba
jo ðakutë.
– Jei aparatas buvo apipiltas skysèiu
arba á já pateko koks nors daiktas.
– Jei aparatas pateko á lietø ar vandená.
– Jei aparatas buvo stipriai sutrenktas
nukritus ant þemës, arba jei yra
paþeistas aparato korpusas.
– Jei, net ir valdant pagal instrukcijas,
aparatas neveikia kaip pridera.
Naudokite tik tuos valdymo átaisus,
kurie yra nurodyti naudojimo
instrukcijø knygelëje. Netinkamas
kitø valdymo átaisø reguliavimas gali
tapti gedimo prieþastimi, ir po to gali
prireikti dideliø kvalifikuoto techniko
pastangø atstatyti normalø aparato
funkcionalumà.
– Jei staiga pakinta aparato
charakteristikos – tai parodo, kad
reikia atlikti techniná aparato
aptarnavimà.
4
Techninës prieþiûra
Nemëginkite aparato taisyti
savarankiðkai, nes atidarius ar nuëmus
dangtelius, galima patirti elektros
smûgá ar kitokius suþalojimus. Bet koká
taisymà turi atlikti kvalifikuotas
techninës prieþiûros centro personalas.
Atsarginës dalys
Prireikus atsarginiø daliø, pasirûpinkite,
kad techninës prieþiûros centro
technikas naudotø tik tokias atsargines
dalis, kurias yra rekomendavæs
gamintojas, ir kurios turi tokias pat
charakteristikas kaip ir originalios
dalys. Naudojant neautorizuotas
atsargines dalis kyla gaisro, elektros
smûgio ar kitø pavojø grësmë.
Saugumo patikrinimas
Atlikus bet koká aparato techniná
aptarnavimà arba taisymà, papraðykite
techninës prieþiûros centro techniko,
kad jis atliktø áprastiná saugumo
patikrinimà (kaip nurodo gamintojas),
kad bûtø ásitikinta, jog aparatu galima
saugiai naudotis.
DËL SAVO SAUGUMO, PRIEÐ
NAUDODAMIESI APARATU,
PERSKAITYKITE VISAS
SAUGOS INSTRUKCIJAS BEI
IÐSAUGOKITE ÐIÀ KNYGELÆ
ATEIÈIAI.
SIEKDAMI IÐVENGTI GAISRO
ARBA ELETROS SMÛGIO,
VADOVAUKITËS ÐIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jeigu elektros laido ðakutë neatitinka
tinklo lizdo dël tinklo lizdo
konstrukcijos, naudokite elektros laido
ðakutës adapterá.
Perskaitykite tai
pirmiausia
Perspëjimas
Turima baterija turi bûti pakeièiama tik
nurodyto tipo baterija. Prieðingu atveju
gali kilti gaisras arba galima patirti
suþalojimø. Nelaikykite baterijø labai
karðtoje vietoje, kaip antai, tiesioginiuose saulës spinduliuose ir pan.
5
Vartotojams Europoje
Ðis gaminys buvo iðbandytas ir buvo
nustatyta atitiktis reikalavimams,
reglamentuojamiems elektromagnetinio
suderinamumo (EMC) direktyvoje,
naudojant trumpesnius nei 3 metrø ilgio
jungiamuosius kabelius.
Atitarnavusiø elektriniø ir elektroniniø
prietaisø utilizavimas (taikytina Europos
Sàjungos ðalims ir kitoms Europos
ðalims, kuriose veikia atskira atliekø
surinkimo sistema)
Dëmesio
Tam tikro daþnio elektromagnetiniai
laukai gali daryti átakà ðiuo aparatu
atkuriamam vaizdui ir garsui.
Informacija
Jei dël elektrostatinio iðlydþio arba
elektromagnetiniø trikdþiø sutriko
vykstantis duomenø persiuntimo
procesas, ið naujo paleiskite programà
arba atjunkite ir vël prijunkite
komunikacijos (USB ir pan.) kabelá.
6
Ðis ant prietaiso ar jo pakuotës esantis
þenklelis parodo, kad su ðiuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinëmis
ðiukðlëmis. Vietoje to prietaisà reikia
pristatyti á elektriniø ir elektroniniø
prietaisø lauþo surinkimo punktà.
Prietaisà utilizuojant tinkamai, tai padës
iðvengti neigiamø padariniø aplinkai ir
þmoniø sveikatai nei bûtø prieðingai, su
tokiomis atliekomis elgiantis
netinkamai. Perdirbant prietaiso
medþiagas, saugomi gamtos iðtekliai.
Iðsamesnæ informacijà, susijusià su
tinkamu prietaiso utilizavimu, jums gali
suteikti miesto savivaldybëje, senos
árangos surinkimo punkte ar
parduotuvëje, kurioje ásigijote ðá
prietaisà.
Panaudotø baterijø utilizavimas
(taikytina Europos Sàjungos ðalims ir
kitoms Europos ðalims, kuriose veikia
atskira atliekø surinkimo sistema)
Ðis ant baterijos ar jos pakuotës esantis
þenklelis parodo, kad su prie ðio
prietaiso pridedamomis baterijomis
negalima elgtis kaip su buitinëmis
ðiukðlëmis.
Baterijas utilizuojant tinkamai, tai
padës iðvengti neigiamø padariniø
aplinkai ir þmoniø sveikatai nei bûtø
prieðingai, su tokiomis atliekomis
elgiantis netinkamai. Perdirbant baterijø
medþiagas, saugomi gamtos iðtekliai.
Jei prietaisas saugumo sumetimais, dël
jo charakteristikø ar duomenø
integralumo turi bûti nuolatos
prijungtas prie ádëtosios baterijos, tokià
baterijà turi pakeisti tik kvalifikuotas
personalas.
Norëdami tinkamai utilizuoti baterijà,
pasibaigus jos tarnavimo laikui
pristatykite baterijà á artimiausià
elektriniø ir elektroniniø prietaisø lauþo
surinkimo punktà.
Visø kitø baterijø atveju skaitykite
skyrelá, kuriame apraðytas saugus
baterijø iðëmimas ið prietaiso.
Pristatykite baterijas á artimiausià
atitarnavusiø baterijø surinkimo punktà.
Iðsamesnæ informacijà, susijusià su
tinkamu ðio prietaiso arba baterijø
utilizavimu, jums gali suteikti miesto
savivaldybëje, atliekø surinkimo
kompanijoje ar parduotuvëje, kurioje
ásigijote ðá prietaisà.
7
Vartotojams Europoje
Ðá aparatà pagamino kompanija „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokijas, 108-0075 Japonija. Ágaliotasis
atstovas elektromagnetinio
suderinamumo (EMC) ir prietaiso
saugumo klausimais yra „Sony
Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Ðtutgartas, Vokietija.
Bet kokiais techninës prieþiûros arba
garantijos klausimais kreipkitës adresu,
nurodytu atskiruose techninës
prieþiûros arba garantijos
dokumentuose.
8
Pastabos dël naudojimosi fotoaparatu
Jokios kompensacijos uþ áraðø praradimà
Nëra kompensuojama jokia netektis, jei
áraðymo arba atkûrimo neámanoma
atlikti dël fotoaparato ar atminties
kortelës ir pan. gedimo.
Rezervavimo rekomendacija
Siekiant iðvengti potencialaus duomenø
praradimo pavojaus, visuomet darykite
rezervines duomenø kopijas kitose
laikmenose.
Pastabos, susijusios su skystøjø kristalø
ekranu ir objektyvu
• Skystøjø kristalø ekranas yra
pagamintas naudojant itin tikslias
technologijas, tad efektyviai veikia
daugiau nei 99,99% visø ekrano
taðkø. Taèiau skystøjø kristalø ekrane
gali bûti nuolatos matomi maþyèiai
juodi taðkeliai ir/arba ryðkiai ðvieèiantys taðkeliai (baltos, raudonos,
mëlynos arba þalios spalvos). Tokie
taðkeliai yra normalus reiðkinys
gamybos procese, ir nedaro jokios
átakos vaizdo kokybei.
• Draudþiama spausti skystøjø kristalø
ekranà. Prieðingu atveju já galima
sugadinti.
Áspëjimas, susijæs su autoriø teisëmis
Televizijos programos, filmai,
vaizdajuostës ir kita medþiaga gali bûti
apsaugota autoriø teisëmis.
Nesankcionuotas tokios medþiagos
áraðymas gali paþeisti autoriø teisiø
ástatymo nuostatas.
Ðioje knygelëje naudojamos nuotraukos
Ðioje knygelëje iliustracijose kaip
pavyzdþiai naudojamos nuotraukos yra
reprodukcijos, ir nëra ðiuo fotoaparatu
ið tikrøjø nufotografuoti vaizdai.
Juodi, balti, raudoni,
mëlyni ir þali taðkeliai
• Nelaikykite fotoaparato tiesioginiuose
saulës spinduliuose. Jei saulës ðviesa
bus sufokusuota ant greta esanèio
daikto, gali kilti gaisras. Jei fotoaparatà reikia padëti saulës ðviesoje,
uþdëkite objektyvo dangtelá.
• Ðaltoje vietoje vaizdai skystøjø
kristalø ekrane gali palikti pëdsakà.
Tai nëra veikimo sutrikimas. Fotoaparatà ájungus ðaltoje vietoje, jo ekranas
kurá laikà gali bûti tamsus. Kai
fotoaparatas áðyla, skystøjø kristalø
ekranas vël ima veikti normaliai.
9
Turinys
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA .............................. 3
Perskaitykite tai pirmiausia ............................................. 5
Pastabos dël naudojimosi fotoaparatu ............................. 9
Fotoaparato
parengimas
Komplektuojamø priedø patikrinimas ........................... 13
Baterijø bloko parengimas ............................................. 14
Objektyvo uþdëjimas ..................................................... 21
Atminties kortelës ádëjimas ........................................... 23
Fotoaparato parengimas ................................................. 27
Komplektuojamø aksesuarø naudojimas ....................... 29
Patikrinimas, kiek vaizdø dar galima áraðyti .................. 31
Valymas ......................................................................... 33
Prieð
naudojantis
fotoaparatu
Fotoaparato dalys ir ekrane rodomi indikatoriai ............ 36
Fotoaparato priekis ................................................... 36
Fotoaparato nugarëlë ................................................ 37
Fotoaparato ðonai/apaèia .......................................... 38
Skystøjø kristalø ekranas (informacinë áraðymo
indikacija) ............................................................ 39
Displëjaus ekranëlis .................................................. 42
Vaizdo ieðkiklis ......................................................... 43
Funkcijø/nuostatø iðrinkimas ......................................... 45
Funkcijø iðrinkimas „Quick Navi“ lange .................. 46
Fotografavimas
Fotografavimas su automatiðkai parenkamomis
nuostatomis ............................................................... 47
Ekspozicijos reguliavimo reþimas ................................. 49
Fotografavimas su automatine programa .............. 49
Fotografavimas su diafragmos prioritetu .............. 51
Fotografavimas su iðlaikymo prioritetu ................ 52
Fotografavimas rankiniu bûdu reguliuojant
ekspozicijà ........................................................... 53
Fotografavimas su atvira sklende (BULB) ........... 54
Fotografavimo
funkcijos
naudojimas
Fokusavimo metodo pasirinkimas ................................. 56
Fokusavimo reþimo pasirinkimas (automatinis
fokusavimas) ....................................................... 56
Fokusavimo zonos pasirinkimas ............................... 58
Fotografavimas esant uþfiksuotam ryðkumui ........... 59
AF paðvietimas ......................................................... 60
Fotografavimas vaizdo ryðkumà nustatant rankiniu
bûdu ..................................................................... 60
Fotografavimas naudojant betarpiðkà rankiná
fokusavimà .......................................................... 61
AF/MF paprastas perjungimas ................................. 62
10
Fotografavimas su blykste (ásigyjama atskirai) ............. 63
Blykstës veikimo reþimo pasirinkimas ..................... 64
Fotografavimas didelio iðlaikymo sinchronizavimo
reþimu .................................................................. 65
Fotografavimas maþo iðlaikymo sinchronizavimo
reþimu (HSS) ....................................................... 65
Naudojimas blykstës, kuri aprûpinta blykstës
sinchronizavimo laidu ......................................... 66
Vaizdo ðviesumo reguliavimas (apðviestumo matavimas,
ekspozicija, blykstës kompensavimas) ..................... 67
Matavimo reþimo pasirinkimas ................................ 67
Ekspozicijos kompensavimas ................................... 68
Fotografavimas esant fiksuotam ðviesumui (AE
fiksavimas) .......................................................... 69
Blykstës ðviesos kiekio reguliavimas (blykstës
kompensavimas) .................................................. 71
ISO nuostata ............................................................. 72
Atspalvio reguliavimas (baltos spalvos balansas) ......... 73
Automatinis/uþprogramuotas baltos spalvos
balansas ............................................................... 73
Spalvinës temperatûros nustatymas ir filtravimo
efektai .................................................................. 74
Specifinis baltos spalvos balansas ............................ 75
Vaizdo apdorojimas ....................................................... 77
Dinaminio diapazono optimizavimas ....................... 77
Naudojimasis kûrybiniu stiliumi .............................. 78
Fotografavimo bûdo pasirinkimas ................................. 81
Pavienio kadro fotografavimas ................................. 81
Nepertraukiamas fotografavimas .............................. 82
Uþrakto paleidimo laikmatis ..................................... 83
Vaizdø fotografavimas naudojant ekspozicijos
poslinká (ekspozicijos gretinimas) ....................... 83
Fotografavimas naudojant baltos spalvos balanso
gretinimà .............................................................. 85
Fotografavimas naudojant DRO papildomà
gretinimà .............................................................. 85
Fotografavimas naudojant veidrodþio uþfiksavimo
virðuje bûdà ......................................................... 85
Fotografavimas naudojantis nuotolinio valdymo
pultu ..................................................................... 86
Perþiûros funkcijos naudojimas ..................................... 87
Vartotojo nuostatø áregistravimas .................................. 89
Perþiûros
funkcijos
naudojimas
Vaizdø atkûrimas ........................................................... 90
Informacijos apie áraðytuosius vaizdus patikrinimas ..... 95
11
Vaizdø trynimas (Delete) ............................................... 97
Vaizdø perþiûra televizoriaus ekrane ............................. 99
Naudojimasis
meniu
Meniu funkcijø sàraðas ................................................ 102
„Recording“ 1 ............................................. 104
Meniu
Meniu
„Recording“ 2 ............................................. 107
„Recording“ 3 ............................................. 109
Meniu
Meniu
„Recording“ 4 ............................................. 111
Meniu „Custom“ 1 ................................................... 113
Meniu „Custom“ 2 ................................................... 115
Meniu „Custom“ 3 ................................................... 118
„Playback“ 1 ............................................... 120
Meniu
Meniu
„Playback“ 2 ............................................... 123
Meniu „Setup“ 1 ...................................................... 124
Meniu „Setup“ 2 ...................................................... 126
Meniu „Setup“ 3 ...................................................... 129
Meniu „Setup“ 4 ...................................................... 132
Vaizdø perþiûra
kompiuteriu
Vaizdø kopijavimas á kompiuterá ................................. 135
Vaizdø perþiûra kompiuteriu........................................ 139
Programinës árangos naudojimas ................................. 143
Nuotraukø
spausdinimas
Nuotraukø spausdinimas fotoaparatà prijungus
prie „PictBridge“ standarto spausdintuvo............... 150
Kita informacija
Techniniai duomenys ................................................... 154
Veikimo sutrikimø ðalinimas ....................................... 157
Áspëjamieji praneðimai ................................................. 164
Atsargos priemonës ..................................................... 167
Rodyklë ........................................................................................................ 169
12
Komplektuojamø priedø patikrinimas
Skaitmenys skliausteliuose nurodo daiktø skaièiø.
• BC-VM10 baterijø kroviklis (1)/
elektros laidas (tinklo laidas) (1)
• Nuotolinio valdymo pulto
fiksatorius (1)
• Aksesuarø prijungimo lizdo
dangtelis (1) (uþdëtas ant
fotoaparato)
• Okuliaro dangtelis (1) (uþdëtas ant
fotoaparato)
• CD-ROM (taikomoji programinë
áranga α fotoaparatams) (1)
• Naudojimo instrukcija (ði knygelë)
(1)
Fotoaparato parengimas
• Ákraunamas baterijø blokas
NP-FM500H (1)
• Korpuso dangtelis (1) (uþdëtas ant
fotoaparato)
• USB kabelis (1)
• Videosignalo kabelis (1)
• Peties dirþelis (1)
13
Baterijø bloko parengimas
Prieð naudodamiesi fotoaparatu pirmàjá kartà, pasirûpinkite ákrauti
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ baterijø blokà (komplektuojamas).
Baterijø bloko ákrovimas
„InfoLITHIUM“ baterijø blokà galima ákrauti net ir tada, kai jis nëra visiðkai
iðsikrovæs.
Já taip pat galima naudoti net ir pilnutinai neákrovus.
1
Baterijø blokà ástatykite á baterijø
kroviklá.
Stumkite baterijø blokà, kol jis
spragtelës savo vietoje.
2
Prijunkite elektros laidà (elektros
tinklo laidà).
Ðvieèia: Ákrovimo procesas.
Uþgæsta: Normalaus ákrovimas
uþbaigtas.
Po lemputës uþgesimo prabëgus
vienai valandai: Pilnutinis
ákrovimas uþbaigtas.
CHARGE lemputë
Á sieniná elektros
tinklo lizdà
Apie ákrovimo trukmæ
• Laikas, reikalingas ákrauti visiðkai iðsikrovusá baterijø blokà (komplektuojamà)
esant 25°C temperatûrai:
Pilnutinë ákrova
Apytikriai 235 min.
Normali ákrova
Apytikriai 175 min.
• Ákrovimo trukmë gali skirtis priklausomai nuo likutinës baterijø bloko
energijos arba ákrovimo sàlygø.
14
• Baterijø blokà rekomenduojama ákrauti esant nuo 10 iki 30°C aplinkos
temperatûrai. Kai temperatûra iðeina uþ ðio diapazono ribø, gali nepavykti
efektyviai ákrauti baterijø bloko.
Fotoaparato parengimas
Pastabos
• Baterijø kroviklá prijunkite prie netoli esanèio ir lengvai pasiekiamo sieninio
elektros tinklo lizdo.
• Net kai CHARGE lemputë neðvieèia, kol baterijø kroviklis yra prijungtas prie
tinklo lizdo, jis nebûna atjungtas nuo kintamosios srovës elektros tinklo. Jei,
naudojantis baterijø krovikliu, iðkyla kokia nors problema, nedelsdami nutraukite
srovës tiekimà krovikliui, iðtraukdami elektros laido ðakutæ ið tinklo lizdo.
• Pasibaigus ákrovimui, iðtraukite elektros laido ðakutæ ið tinklo lizdo ir ið baterijø
kroviklio iðimkite baterijø blokà. Baterijø blokà palikus baterijø kroviklyje,
baterijø bloko resursas gali sumaþëti.
• Su baterijø krovikliu, pridedamu prie fotoaparato, nemëginkite ákrauti jokiø
kitokiø nei „InfoLITHIUM“ M serijos baterijø. Mëginant ákrauti kitokio tipo
baterijas, jos gali tapti nesandarios, perkaisti arba sprogti, sukeliant elektros
smûgio ir nudegimo pavojø.
• Kai CHARGE lemputë blykèioja, tai gali reikðti baterijos gedimà arba tai, kad á
kroviklá ádëtas kitokio nei nurodyta tipo baterijø blokas. Jei baterijø blokas yra toks
kaip nurodyta, iðimkite já ir vietoje jo ádëkite naujà arba kità ir patikrinkite, ar
baterijø kroviklis veikia be priekaiðtø. Jei baterijø kroviklis veikia gerai, gali bûti
atsiradæs baterijos gedimas.
• Uþsiterðus baterijø krovikliui, ákrovimo gali nepavykti atlikti sëkmingai. Nuvalykite
baterijø kroviklá sausu skudurëliu ar pan.
Fotoaparatu naudojantis uþsienyje – Energijos ðaltiniai
Savo fotoaparatu, baterijø krovikliu ir AC-VQ900AM kintamosios srovës
adapteriu/krovikliu (ásigyjamas atskirai) jûs galite naudotis bet kurioje ðalyje
ar regione, kur egzistuoja nuo 100 V iki 240 V, 50/60 Hz kintamosios srovës
elektros tinklas. Priklausomai nuo tinklo lizdo [b] konstrukcijos, prireikus
naudokite elektros laido ðakutës adapterá [a].
Pastaba
• Nenaudokite elektroninio transformatoriaus (kelioninio srovës keitiklio), nes tai
gali tapti veikimo sutrikimo prieþastimi.
15
Pasaulio ðalyse/regionuose naudojamø elektros laido ðakuèiø tipai
A tipo
B tipo
BF tipo
B3 tipo
C tipo
SE tipo
O tipo
(Amerikietið- (Britaniðko (Britaniðko (Britaniðko (CEE tipo) (CEE tipo) (Okeanijos
ko tipo)
tipo)
tipo)
tipo)
tipo)
Þemiau pavaizduotoje lentelëje nurodoma tiekiamos srovës átampa ir ðakutës
tipas. Priklausomai nuo regiono yra naudojama kito tipo elektros laido ðakutë
ir tiekiama skirtingos átampos elektros srovë.
Dëmesio: turi bûti naudojamas elektros laidas, atitinkantis toje ðalyje
galiojanèius reikalavimus.
Europa
Ðalys/regionai
Austrija
Belgija
Èekija
Danija
Suomija
Prancûzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Liuksemburgas
Nyderlandai
Norvegija
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Ispanija
Ðvedija
Ðveicarija
Jungtinë Karalystë
Átampa
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
Daþnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Ðakutës tipas
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
Ðalys/regionai
Kinija
Honkongas
Indija
Indonezija
Japonija
Korëjos respublika
Malaizija
Filipinai
Átampa
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
Daþnis (Hz)
50
50
50
50
50/60
60
50
60
Ðakutës tipas
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
16
Singapûras
Taivanas
Tailandas
Vietnamas
230
110
220
220
50
60
50
50
BF
A
C/BF
A/C
Átampa
240
230/240
Daþnis (Hz)
50
50
Ðakutës tipas
O
O
Átampa
120
120
Daþnis (Hz)
60
60
Ðakutës tipas
A
A
Átampa
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Daþnis (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
Ðakutës tipas
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Átampa
Ðalys/regionai
220
Argentina
127/220
Brazilija
220
Èilë
120
Kolumbija
220
Peru
120
Venesuela
Viduriniai Rytai
Átampa
Ðalys/regionai
220
Iranas
220
Irakas
230
Izraelis
127/220
Saudo Arabija
220
Turkija
240
Jungtiniai Arabø Emiratai
Afrika
Átampa
Ðalys/regionai
127/220
Alþyras
Kongo Demokratinë Respublika 220
220
Egiptas
220
Etiopija
240
Kenija
230
Nigerija
220/230
Pietø Afrikos Respublika
230
Tanzanija
220
Tunisas
Daþnis (Hz)
50
60
50
60
60
60
Ðakutës tipas
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Daþnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
Ðakutës tipas
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Daþnis (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Ðakutës tipas
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Okeanija
Fotoaparato parengimas
Ðalys/regionai
Australija
Naujoji Zelandija
Ðiaurës Amerika
Ðalys/regionai
Kanada
JAV
Centrinë Amerika
Ðalys/regionai
Bahamø salos
Kosta Rika
Kuba
Dominikos Respublika
El Salvadoras
Gvatemala
Hondûras
Jamaika
Meksika
Nikaragva
Panama
Pietø Amerika
17
Ákrauto baterijø bloko ádëjimas
1
Pastumdami baterijø bloko
skyrelio dangtelio atidarymo
svirtelæ, atidarykite dangtelá.
2
Baterijos galiuku nuspaudæ
fiksatoriø, stipriai iki galo
ástumkite baterijø blokà.
Fiksatorius
3
Uþdarykite baterijø bloko
skyrelio dangtelá.
Baterijø bloko iðëmimas
Iðjunkite fotoaparatà ir pastumkite
fiksatoriø rodyklës kryptimi. Bûkite
atsargûs, kad neiðmestumëte baterijø
bloko ant þemës.
Fiksatorius
18
Baterijø bloko ákrautumo lygio patikrinimas
Perjunkite POWER selektoriø á padëtá ON ir paþvelkite, koks skystøjø
kristalø ekrane rodomas ákrautumo lygis. Greta tokiø indikatoriø, ákrautumo
lygis rodomas procentine iðraiðka.
“Battery
exhausted”
Aukðtas
Jûs nebegalësite
Þemas fotografuoti.
Kas yra „InfoLITHIUM“ baterijø blokas?
„InfoLITHIUM“ baterijø blokas – tai lièio jonø baterijø blokas, kuris gali su
fotoaparatu keistis informacija apie ákrautumo bûklæ ir darbo sàlygas.
Naudojant „InfoLITHIUM“ baterijø blokà, fotoaparato ekrane rodoma
likusio baterijos darbo resurso procentinë iðraiðka, paskaièiuota ávertinant
fotoaparato darbo sàlygas.
Fotoaparato parengimas
Baterijos
ákrautumo
lygis
Pastabos
• Tam tikromis aplinkybëmis rodomas ákrautumo lygis gali bûti netikslus.
• Baterijø blokà reikia saugoti nuo vandens, nes jis nëra atsparus vandeniui.
• Nepalikite baterijø bloko itin karðtose vietose, pavyzdþiui, automobilyje arba
tiesioginiuose saulës spinduliuose.
Baterijø blokai, kuriuos galima naudoti ðiame fotoaparate
Naudokite tik NP-FM500H baterijø blokà. Pabrëþtina, kad negalima naudoti
NP-FM55H, NP-FM50 ir NP-FM30 baterijø blokø.
Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti
Apytikris skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti fotoaparatu su pilnutinai
ákrautu baterijø bloku (komplektuojamu), yra 880.
Pabrëþtina, kad, priklausomai nuo naudojimo sàlygø, pritvirtinto objektyvo
ar naudojamos atminties kortelës, faktinis skaièius gali bûti maþesnis nei
nurodyta.
• Ðis skaièius gautas su pilnutinai ákrautu baterijø bloku esant tokioms
sàlygoms:
– Esant 25°C aplinkos temperatûrai.
– Punktui [Quality] suteikta nuostata [Fine].
– Esant nustatytam fokusavimo reþimui AF-A (automatinis AF).
– Fotografuojama kas 30 sekundþiø.
– Maitinimas iðjungiamas ir ájungiamas kas deðimt kadrø.
19
• Matavimas atliekamas pagal CIPA metodikà.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Didëjant naudojimo skaièiui ir bëgant laikui, baterijø bloko talpa maþëja.
• Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti, maþëja esant tokioms sàlygoms:
– Esant þemai aplinkos temperatûrai.
– Fotoaparatà daþnai ájungiant ir iðjungiant.
– Fokusavimo reþimui suteikta nuostata AF-C (nepertraukiamas AF).
– Kai fotoaparatu vaizdas ilgà laikà fokusuojamas o ne fotografuojamas,
áskaitant atvejus, kai jûs paspaudþiate ir laikote nuspaudæ iki pusës
uþrakto paleidimo mygtukà.
Efektyvus baterijø bloko naudojimas
Baterijos charakteristikos pablogëja þemos temperatûros aplinkoje. Tad
ðaltoje vietoje baterijø blokas tarnauja trumpesná laikà. Kad baterijø blokas
tarnautø ilgiau, mes rekomenduojame ásidëti baterijø blokà á kiðenæ arèiau
kûno, kad jis suðiltø, o po to ádëti baterijø blokà á fotoaparatà iðkart prieð
pradedant fotografuoti.
Baterijos resursas
• Baterijos resursas yra ribotas. Naudojant baterijà, laikui bëgant baterijos
talpa po truputá maþëja. Jei baterijos veikimo trukmë pastebimai sumaþëja,
labai gali bûti, kad baterija jau atitarnavo savo amþelá. Ásigykite naujà
baterijø blokà.
• Baterijos resursas priklauso nuo to, kaip baterija laikoma, o taip pat nuo
darbo sàlygø ir aplinkos, kurioje kiekvienas baterijø blokas naudojamas.
Baterijø bloko laikymas
Jei baterijø bloko neketinate naudoti ilgà laikà, já pilnutinai ákraukite ir po to
visiðkai iðkraukite vienàkart per metus su savo fotoaparatu, prieð padëdami
baterijø blokà sausoje, vësioje vietoje, kad pailgëtø baterijos resursas.
20
Objektyvo uþdëjimas
Nuo aparato nuimkite korpuso dangtelá ir nuo objektyvo nuimkite
galiná dangtelá.
2
Uþdëkite objektyvà, sutapatindami oranþines indeksines þymes
ant objektyvo ir fotoaparato.
Oranþinës indeksinës þymës
3
Sukite objektyvà pagal laikrodþio
rodyklæ, kol jis spragtelës
uþsifiksavimo padëtyje.
Fotoaparato parengimas
1
• Uþdëdami objektyvà, nenuspauskite
objektyvo atpalaidavimo mygtuko.
• Objektyvas turi bûti uþdëtas tiesiai.
Pastabos
• Nepritvirtinus objektyvo, uþraktas nebus paleidþiamas, iðskyrus tada, kai reþimo
iðrinkimo diskas yra padëtyje M (53 psl.).
• Nerekomenduojama naudoti DT objektyvà, nes lauko kampai tampa tamsûs, o
fotoaparatas nebeatitinka pirminio AE charakteristikø standarto.
Objektyvo nuëmimas
1
Iki galo nuspauskite objektyvo
atpalaidavimo mygtukà ir
pasukite objektyvà prieð
laikrodþio rodyklæ, kol jis sustos.
• Keièiant objektyvà, já reikia
greitai pakeisti nedulkëtoje
vietoje, kad á fotoaparato vidø
nepatektø dulkiø.
Objektyvo atpalaidavimo mygtukas
21
2
Ant objektyvo uþdëkite dangtelá ir ant fotoaparato uþdëkite korpuso
dangtelá.
• Prieð uþdëdami dangtelius, nuo jø paðalinkite dulkes.
Pastaba, susijusi su objektyvo pakeitimu
Fotoaparate yra ádiegta dulkiø paðalinimo sistema, neleidþianti dulkëms
nusësti ant vaizdo jutiklio. Taèiau, nepaisant to, nuimdami/uþdëdami
objektyvà greitai já pakeiskite nedulkëtoje vietoje.
Jei ant vaizdo jutiklio nusëdo dulkiø ar neðvarumø
Nuvalykite vaizdo jutiklá, naudodami valymo reþimà [Cleaning Mode],
iðkvieèiamà „Setup“ meniu lange (34 psl.).
22
Atminties kortelës ádëjimas
Kaip duomenø laikmenà jûs galite naudoti „CompactFlash“ (CF) kortelæ,
„Microdrive“ arba „Memory Stick Duo“ atminties kortelæ.
Atidarykite atminties kortelës
ádëjimo plyðio dangtelá.
2
Ádëkite atminties kortelæ
(ásigyjama atskirai) kontaktø
galu (kontaktø gale yra visa eilë
maþø skyluèiø) á prieká.
Kontaktø galas
Fotoaparato parengimas
1
Etiketës puse atsukta link
skystøjø kristalø ekrano.
• Jei turite „Memory Stick Duo“
kortelæ, stumkite jà á plyðá iki
pasigirs spragtelëjimas.
Kontaktø galas
3
Uþdarykite atminties kortelës ádëjimo plyðio dangtelá.
Pastaba
• Pagal nutylëjimà CF kortelë iðrenkama kaip atminties kortelë. Jei naudojate
„Memory Stick Duo“ atminties kortelæ, jûs turite pakeisti atminties kortelës
nuostatà (24 psl.).
23
Atminties kortelës iðëmimas
Patikrinkite, ar neðvieèia kreipties
lemputë, o po to atidarykite atminties
kortelës ádëjimo plyðio dangtelá.
„CompactFlash“/„Microdrive“:
nuspauskite CF atminties kortelës
iðstûmimo svirtelæ. Kai kortelë ðiek tiek
iðlás, iðtraukite atminties kortelæ.
„Memory Stick Duo“: vienà kartà
paspauskite „Memory Stick Duo“ kortelæ.
Kreipties lemputë
CF kortelës
iðstûmimo svirtelë
Fotografavimas kai naudojama „Memory Stick Duo“ atminties kortelë
Ájungæ fotoaparatà, atlikdami þemiau nurodytuosius þingsnius, perjunkite
atminties kortelës nuostatà.
Paspausdami Fn mygtukà,
atvaizduokite langà „Quick Navi“
(46 psl.).
Priekinis valdymo ratukas
Naudodamiesi manipuliatoriaus
b/B/v/V mygtukais, pasirinkite
atminties kortelës punktà.
! Naudodamiesi priekiniu ar galiniu
.
valdymo ratuku, pasirinkite
• Jûs taip pat galite pasirinkti
atminties kortelës nuostatà
pasirinkdami punktà [Memory card],
esantá „Setup“ meniu lange
(126 psl.).
24
Galinis valdymo ratukas
Pastabos, susijusios su atminties korteliø naudojimu
Fotoaparato parengimas
• Atminties kortelæ panaudojus ilgà laikà, iðkart po to ji gali bûti ákaitusi.
Liesdami atminties kortelæ, bûkite atsargûs.
• Kai ðvieèia kreipties lemputë, neiðimkite atminties kortelës arba baterijø
bloko, arba neiðjunkite fotoaparato maitinimo. Duomenys gali bûti
sugadinti.
• Duomenys taip pat gali bûti sugadinti padëjus atminties kortelæ arti stipriai
ámagnetintø daiktø arba naudojantis kortele labai áelektrintoje arba
elektromagnetiðkai „triukðmingoje“ aplinkoje.
• Rekomenduojama daryti rezervines svarbiø duomenø kopijas, pavyzdþiui,
kompiuterio kietajame diske.
• Neðiodamiesi arba laikydami atminties kortelæ nenaudojamà, ádëkite jà á
pridedamà futliariukà.
• Neleiskite atminties kortelei suðlapti.
• Nelieskite atminties kortelës kontaktø srities pirðtais arba metaliniais
daiktais.
Dël CF kortelës/„Microdrive“
• Prieð naudodami CF kortelæ/„Microdrive“ pirmàjá kartà, suþymëkite
duomenø laikmenà ðiuo fotoaparatu.
• Nenuimkite CF kortelës/„Microdrive“ etiketës, o taip pat neklijuokite ant
etiketës naujo lipduko.
• Stipriai nespauskite etiketës.
Dël „Memory Stick“
• „Memory Stick Duo“: Jûs galësite „Memory Stick Duo“
kortelæ naudoti fotoaparate.
• „Memory Stick“: Jûs negalësite fotoaparate naudoti
„Memory Stick“ kortelës.
• Buvo patikrinta ir ásitikinta, kad iki 16 GB talpos „Memory Stick PRO
Duo“ arba „Memory Stick PRO-HG Duo“ atminties kortelës tinkamai
veikia ðiame fotoaparate.
25
• Nëra garantuojama, kad kompiuteriu suþymëta „Memory Stick Duo“
kortelë veiks ðiame fotoaparate.
• Duomenø skaitymo/raðymo greièiai skiriasi priklausomai nuo „Memory
Stick Duo“ kortelës ir naudojamos árangos kombinacijos.
Pastabos, susijusios su „Memory Stick Duo“ kortelës naudojimu
• Nespauskite pernelyg stipriai, raðydami pastaboms skirtoje srityje.
• Neklijuokite lipdukø ant paèios „Memory Stick Duo“ kortelës.
• Netrankykite, nelankstykite ir nemëtykite ant þemës „Memory Stick Duo“ kortelës.
• Neardykite ir nemodifikuokite „Memory Stick Duo“ kortelës.
• Nepalikite „Memory Stick Duo“ kortelës vietoje, kur jà galëtø pasiekti maþi
vaikai. Jie gali netyèia praryti kortelæ.
• Nenaudokite ir nelaikykite „Memory Stick Duo“ kortelës tokiomis sàlygomis:
– Labai karðtoje vietoje, kaip antai, saulëkaitoje paliktame automobilyje.
– Vietoje, kur krenta tiesioginiai saulës spinduliai.
– Drëgnoje vietoje, arba vietoje, kur egzistuoja korozijà sukelianèiø medþiagø.
26
Fotoaparato parengimas
Datos nustatymas
1
Maitinimo selektoriø perjungdami á
padëtá ON, ájunkite fotoaparatà.
• Norëdami iðjungti fotoaparatà, ðá
selektoriø perjunkite á padëtá OFF.
2
Ásitikinkite, kad skystøjø kristalø
ekrane yra pasirinkta [OK], o po to
paspauskite centrinæ
manipuliatoriaus dalá.
3
b/B mygtukais pasirinkite
kiekvienà punktà, o v/V mygtukais
nustatykite skaitines reikðmes.
4
Kartodami 3-àjá þingsná, nustatykite kitus punktus, o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá
Fotoaparato parengimas
Pirmàkart ájungus fotoaparatà, jo skystøjø kristalø ekrane atsiranda datos/laiko
nustatymo langas.
• Pakeièiant sekà [YYYY/MM/DD], pirmiausia b/B mygtukais reikia
pasirinkti [YYYY/MM/DD], o po to v/V mygtukais pakeisti.
27
5
Ásitikinkite, kad ekrane yra pasirinkta [OK], o po to paspauskite
centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Norëdami nutraukti datos/laiko nustatymo operacijà.
Paspauskite MENU mygtukà.
Dioptrijø reguliavimas
Sukiodami dioptrijø reguliavimo ratukà,
nustatykite vaizdo ieðkiklio ryðkumà
savo regai, kad vaizdo ieðkiklyje bûtø
aiðkiai matomi indikatoriai.
• Jei jûs esate toliaregis, sukite ratukà link +,
o jei esate trumparegis, sukite ratukà link –.
• Dioptrijas lengviau galima sureguliuoti
nukreipus fotoaparatà á ðviesà.
Jei sunku pasukti dioptrijø reguliavimo ratukà
Kaip pavaizduota iliustracijoje, nuimkite
okuliarà, o po to pasukite ratukà.
• Norëdami ant fotoaparato uþdëti FDAM1AM didintuvà (ásigyjamas atskirai) arba
FDA-A1AM kampo matuoklá (ásigyjamas
atskirai), nuimkite okuliarà kaip pavaizduota iliustracijoje, o po to uþdëkite priedà.
28
Komplektuojamø aksesuarø naudojimas
Peties dirþelio uþdëjimas
Fotoaparato parengimas
Ðiame skyrelyje apraðoma, kaip naudoti peties dirþelá ir nuotolinio valdymo
pulto fiksatoriø. Kiti aksesuarai yra apraðyti nurodytuose puslapiuose.
• Ákraunamas baterijø blokas (14 psl.).
• Baterijø kroviklis, elektros laidas (14 psl.).
• Okuliaras (28 psl.).
• USB kabelis (101, 136, 151 psl.).
• Videosignalo kabelis (99 psl.).
• CD-ROM diskas (144 psl.).
Prie fotoaparato pritvirtinkite abu
dirþelio galus.
29
Nuotolinio valdymo pulto fiksatoriaus naudojimas
Jûs turite galimybæ RM-S1AM nuotolinio valdymo pulto (ásigyjamas
atskirai) laidà pritvirtinti prie peties dirþo.
1
Atidarykite nuotolinio valdymo pulto
fiksatoriø.
2
Nuotolinio valdymo pulto
fiksatoriuje ástatykite peties dirþà ir
nuotolinio valdymo pulto laidà.
3
Uþdarykite nuotolinio valdymo pulto
fiksatoriø.
30
Patikrinimas, kiek vaizdø dar galima áraðyti
Pastaba
• Jei „0“ blykèioja geltonai, atminties kortelë yra uþpildyta. Ádëkite kità atminties
kortelæ arba iðtrinkite vaizdus ið fotoaparate ádëtos atminties kortelës (97 psl.).
• Jei „----“ blykèioja geltonai, tai reiðkia, kad atminties kortelë nëra ádëta ar punktui
[Memory card] (126 psl.) suteikta netinkama nuostata. Ádëkite atminties kortelæ ar
iðrinkite tinkamà nuostatà.
Fotoaparato parengimas
Á fotoaparatà ádëjus atminties kortelæ ir perjungus maitinimo selektoriø á padëtá ON,
skystøjø kristalø ekrane bus rodomas
skaièius vaizdø, kuriuos dar galima áraðyti
(fotografuojant su esamosiomis
nuostatomis).
Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti á atminties kortelæ
Lentelëje parodytas apytikris skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti á ðiuo
fotoaparatu suþymëtà atminties kortelæ. Priklausomai nuo fotografavimo
sàlygø, reikðmës gali bûti kitokios.
Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti (vienetai: vaizdai)
Vaizdo raiðka: L 24M/Formatas (kraðtiniø santykis): 3:2∗
CF kortelë
Talpa
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
Standartinë
148
296
593
1185
2370
Didelë (Fine)
98
197
395
790
1580
Itin did. (Extra fine)
43
86
172
343
687
Raiðka
cRAW & JPEG
28
56
112
224
449
RAW & JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
31
„Memory Stick Duo“ atminties kortelë
Talpa
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
145
294
582
1169
2369
Didelë (Fine)
97
196
388
779
1579
Itin did. (Extra fine)
42
85
168
339
687
cRAW & JPEG
27
55
110
221
449
RAW & JPEG
20
41
81
164
333
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
Raiðka
Standartinë
∗ Kai formatas [Aspect ratio] yra nustatytas ant [16:9], jûs galësite áraðyti
daugiau vaizdø nei nurodyta pateiktojoje lentelëje. Taèiau, jei raiðka
nustatyta ant [RAW], vaizdø, kuriuos galima áraðyti, skaièius bus toks pat
kaip ir esant formatui [3:2].
32
Valymas
Skystøjø kristalø ekrano valymas
Objektyvo valymas
• Valydami objektyvo læðio pavirðiø, dulkes paðalinkite pûtikliu. Jei dulkës
prikibusios prie pavirðiaus, já nuvalykite minkðtu skudurëliu arba popierine
servetële, lengvai suvilgyta objektyvø valymo tirpale. Valykite spiraliniais
judesiais nuo centro link kraðto. Nepurkðkite objektyvø valymo tirpalo
tiesiai ant objektyvo læðio pavirðiaus.
• Nieko nelieskite fotoaparato viduje, kaip antai, objektyvo kontaktø arba
veidrodþio. Kadangi dulkës ant veidrodþio arba aplink veidrodá gali daryti
átakà autofokuso veikimui, nupûskite dulkes atskirai ásigyjamu pûtikliu.
Apdulkëjus vaizdo jutiklio pavirðiui, dulkës gali matytis nufotografuotuose
vaizduose. Perjunkite fotoaparatà á valymo reþimà, o po to nuvalykite
jutiklio pavirðiø pûtikliu (34 psl.). Fotoaparato vidaus negalima valyti
aerozoliniu pûtikliu. Taip fotoaparatas gali bûti sugadintas.
• Nenaudokite valymo tirpalø, kuriø sudëtyje yra organiniø tirpikliø,
pavyzdþiui, skiediklio arba benzino.
Fotoaparato parengimas
Nuðluostydami skystøjø kristalø ekrano pavirðiø LCD valymo rinkinyje (ásigyjamas atskirai) esanèia servetële, nuvalykite pirðtø atspaudus, dulkes ir pan.
Fotoaparato iðoriniø pavirðiø valymas
Nuvalykite fotoaparato iðorinius pavirðius minkðtu skudurëliu, lengvai sudrëkintu vandenyje, o po to nuðluostykite pavirðius sausu skudurëliu. Nenaudokite
tokiø medþiagø, nes jos gali sugadinti fotoaparato korpuso apdailà:
• Cheminiø medþiagø, tokiø kaip skiediklis, benzinas, alkoholis, vienkartinës
servetëlës, vabzdþiø repelentai, kremas nuo ádegio arba insekticidai ir pan.
• Nelieskite fotoaparato, jei ant jûsø rankø yra iðvardytøjø medþiagø.
• Nepalikite fotoaparato taip, kad prie jo ilgà laikà liestøsi guma arba vinilas.
33
Vaizdo jutiklio valymas
Jei á fotoaparato vidø patenka dulkiø arba neðvarumø, kurie nusëda ant
vaizdo jutiklio (detalë, kur veikia kaip fotojuosta) pavirðiaus, priklausomai
nuo fotografavimo aplinkos ðie neðvarumai ir dulkës gali matytis
nufotografuotame vaizde. Jei ant vaizdo jutiklio yra dulkiø, nuvalykite
jutiklio pavirðiø atskirai ásigyjamu pûtikliu, atlikdami toliau apraðytus
veiksmus. Jûs galësite lengvai nuvalyti vaizdo jutiklá, naudodami tik pûtiklá ir
dulkiø paðalinimo funkcijà.
Pastabos
(trys
• Valymà galima atlikti tik tada, kai baterijø bloko ákrautumo lygis yra
likusios baterijos padalos) arba didesnis. Valymo metu iðsikrovus baterijai, gali
bûti sugadintas fotoaparato uþraktas. Valymas turi trukti labai trumpai. Valymo
metu prie fotoaparato rekomenduojama prijungti kintamosios srovës adapterá/
kroviklá (ásigyjamas atskirai).
• Nenaudokite aerozolinio pûtiklio, nes fotoaparato viduje gali pasklisti garø.
1
Patikrinkite, ar baterija yra pilnutinai ákrauta (19 psl.).
2
Paspauskite MENU mygtukà, o po to
manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite 3.
MENU mygtukas
3
Manipuliatoriaus v/V mygtukais
pasirinkite [Cleaning mode], o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Ekrane atsiranda praneðimas „After
cleaning, turn camera off. Continue?“.
4
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK] ir paspauskite centrinæ
manipuliatoriaus dalá.
Vaizdo jutiklis trumpai pavibruoja, o po to pakyla priekyje esantis veidrodis.
5
34
Nuimkite objektyvà (21 psl.).
6
Pûtikliu nuvalykite vaizdo jutiklio
pavirðiø ir jutiklá supanèià sritá.
7
Uþdëkite objektyvà ir iðjunkite fotoaparatà.
Fotoaparato parengimas
• Stenkitës neliesti vaizdo jutiklio
pavirðiaus pûtiklio galiuku. Valymà
atlikite kuo greièiau.
• Kad dulkës vël nenusëstø
fotoaparato viduje, aparatà laikykite
priekiu þemyn.
• Valydami vaizdo jutiklá, nekiðkite
pûtiklio galiuko á ertmæ uþ
objektyvo tvirtinimo mazgo.
Pastaba
• Jei valymo metu iðsikrauna baterijø blokas, fotoaparatas ima pypsëti. Nedelsdami
nutraukite valymà ir iðjunkite fotoaparatà.
35
Fotoaparato dalys ir ekrane rodomi indikatoriai
Valdymo operacijos iðsamiau apraðytos skliausteliuose nurodytuose puslapiuose.
Fotoaparato priekis
1 ISO mygtukas (72)
2
(ekspozicijos) mygtukas (68)
3 DRIVE mygtukas (81)
4 Uþrakto paleidimo mygtukas
(47)
5 Priekinis valdymo ratukas (46,
115)
6 AF paðvietimas (60)/Uþrakto
paleidimo laikmaèio lemputë
(83)
7 Infraraudonøjø spinduliø jutiklis
(86)
8 Objektyvo kontaktai*
9 Veidrodis*
q; Perþiûros mygtukas (87)
qa Objektyvo tvirtinimo mazgas
qs
36
(displëjaus ekranëlio
apðvietimo) mygtukas (42)
qd Aksesuarø lizdas (63)
qf WB (baltos spalvos balanso)
mygtukas (73)
qg Okuliaro uþrakto svirtelë (83,
86, 148)
qh Reþimo iðrinkimo diskas (47, 49,
89)
qj
(blykstës sinchronizavimo)
lizdas (66)
qk Objektyvo atpalaidavimo
mygtukas (21)
ql Fokusavimo reþimo selektorius
(56, 60)
* Pasirûpinkite neliesti ðiø
daliø.
Fotoaparato nugarëlë
2 Okuliaro jutikliai (124)
3 Maitinimo selektorius (27)
4 MENU mygtukas (102)
5 DISP (atvaizdavimo)/ekrano
ðviesumo reguliavimo mygtukas
(40, 90)
6
(iðtrynimo) mygtukas (97)
7
(atkûrimo) mygtukas (90)
8 Skystøjø kristalø ekranas (39)
9 Fotografavimo metu: C
(vartotojo) mygtukas (106)
qa Dioptrijø reguliavimo ratukas
(28)
qs Fotografavimo metu: AEL (AE
fiksavimo) mygtukas (69)/
SLOW SYNC mygtukas (65)
Perþiûros metu: /
mygtukas (94)
(vaizdo
Perþiûros metu:
pasukimo) mygtukas (92)
(indekso)
qd Matavimo reþimo svirtelë (67)
qf Displëjaus ekranëlis (42)
qg Fotografavimo metu: AM/AMF
(automatinio fokusavimo/
rankinio fokusavimo) mygtukas
(62)
Perþiûros metu:
(histogramos) mygtukas (91)
q; Fotografavimo metu: Fn
(funkcinis) mygtukas (46)
Prieð naudojantis fotoaparatu
1 Vaizdo ieðkiklis (28)
Perþiûros metu:
mygtukas (93)
(padidinimo)
qh Galinis valdymo ratukas (46, 115)
qj Kreipties lemputë (24)
qk Manipuliatorius (45)
ql
(„SteadyShot“
stabilizatoriaus) selektorius (44)
37
Fotoaparato ðonai/apaèia
1 Plyðys „Memory Stick Duo“
atminties kortelei ákiðti (23)
2 Atminties kortelës ádëjimo
plyðio dangtelis (23)
3 Plyðys CF atminties kortelei
ákiðti (23)
4 CF atminties kortelës iðstûmimo
svirtelë (24)
5 Peties dirþelio tvirtinimo àselës
(29)
6 REMOTE lizdas
7 DC IN lizdas
• Prie fotoaparato prijungdami
AC-VQ900AM kintamosios
srovës adapterá/kroviklá
(ásigyjamas atskirai), iðjunkite
fotoaparatà, o po to ákiðkite
adapterio/kroviklio laido
kiðtukà á fotoaparato DC IN
lizdà.
8 HDMI lizdas (101)
9 VIDEO OUT/
(101, 136)
(USB) jungtis
q; Baterijos dangtelis (18)
38
qa Trikojo tvirtinimo lizdas
• Naudokite trikojá, kurio varþto
ilgis nevirðija 5,5 mm. Jei
varþtas bus ilgesnis nei
5,5 mm, jûs negalësite
patikimai pritvirtinti
fotoaparato prie trikojo, ir
varþtas gali paþeisti
fotoaparatà.
Skystøjø kristalø ekranas (informacinë áraðymo indikacija)
C
A
Indikacija
Reikðmë
Indikacija
P A S M Reþimo iðrinkimo diskas
(47, 49)
1/125
F5.6
+2.0
Fotografavimo bûdas
(81)
Iðlaikymas (52)
Diafragma (51)
Fokusavimo reþimas
(56)
Ekspozicija (68)
AE fiksavimas (69)
AF zona (58)
B
Indikacija
Reikðmë
Prieð naudojantis fotoaparatu
• Pateiktojoje iliustracijoje parodyta detali indikacija pasukta horizontaliai.
Reikðmë
Matavimas (67)
Blykstës veikimo reþimas
(63)
D. diap. optimizav. (77)
Kûrybinis stilius (78)
Ekspozicijos
kompensavimas (68)/
rankinis matavimas (53)
Blykstës kompens. (71)
EV skalë (53, 84)
ISO AUTO
ISO jautrumas (72)
+1
+1
+1
+1 Kontrastas, sodrumas,
+1 ryðkumas, ðviesumas,
zona (80)
39
Indikacija
Reikðmë
D
AWB
Baltos spalvos balansas
(AUTO, uþprogramuotas,
spalvinë temp., spalvø
filtras, specifinis) (73)
Indikacija
5500K
M1
90%
Reikðmë
Baterijos ákrautumas (19)
Vaizdo kokybë (105)
Vaizdo raiðka (104)/
APS-C raiðka (132)/
vaizdo formatas (104)
Atminties kortelë (24)
100
Likæs áraðytinø vaizdø
skaièius (31)
Informacinës áraðymo indikacijos
perjungimas
Norëdami persijungti nuo padidintos
indikacijos prie detalios indikacijos,
paspauskite DISP mygtukà.
Pakreipus fotoaparatà vertikaliai, indikacija
automatiðkai pasisuka vertikaliai,
prisitaikydama prie fotoaparato padëties.
Detali indikacija
DISP mygtukas
Padidinta indikacija
Jokios indikacijos
• Jûs taip pat galite nustatyti, kad langas nebûtø pasukamas, pasirinkdami
punktà [REC.info.disp.], esantá „Custom“ meniu lange (117 psl.)
40
Pastaba
• Kiek ilgiau palaikæ nuspaustà DISP mygtukà, jûs galite atvaizduoti skystøjø kristalø
ekrano ðviesumo reguliavimo langà (124 psl.).
Prieð naudojantis fotoaparatu
41
Displëjaus ekranëlis
Þiûrëdami á fotoaparato virðuje esantá
displëjaus ekranëlá, jûs galite reguliuoti
baltos spalvos balansà, ISO jautrumà,
fotografavimo bûdà ir ekspozicijos
kompensavimà.
A
Ekspozicija (68) Baltos spalvos
Iðlaikymas
balansas (73)
(52)/Diafragma
(51)
ISO jautrumas
(72)
Fotografavimo
bûdas (81)
B
Indikacija
Reikðmë
Baterijos ákrautumas (19)
[100]
Likæs áraðytinø vaizdø skaièius (31)*
• Net jei likæs áraðytinø vaizdø skaièius yra didesnis nei 999, displëjaus ekranëlyje
vis tiek bus atvaizduojama „999“.
Displëjaus ekranëlio apðvietimo ájungimas
Paspauskite fotoaparato virðuje esantá
displëjaus ekranëlio apðvietimo mygtukà.
Dar kartà paspaudus ðá mygtukà,
apðvietimas bus iðjungtas.
42
Displëjaus ekranëlio
apðvietimo mygtukas
Vaizdo ieðkiklis
Indikacija
Indikacija
Reikðmë
Reikðmë
„SteadyShot“ skalë (44)
AF zona (58)
Taðkinio AF zona (58)
Formatas 16:9 (104)
Taðkinë matav. sritis (67)
Fotografavimo sritis
esant 16:9 formatui (104)
Prieð naudojantis fotoaparatu
A
APS-C formato zona (132)
B
Indikacija
Reikðmë
Blykstës kompensav. (71)
Blykstës ákrovimas (63)
WL
Belaidë blykstë (64)
Maþo iðlaik. sinchron. (65)
z
Rankinis fokusavim. (60)
Fokusavimas (57)
125
Iðlaikymas (52)
5.6
Diafragma (51)
EV skalë (53, 84)
AE fiksavimas (69)
9
Likusiø kadrø skaitiklis
(82)
Áspëjimas apie fotoaparato sujudëjimà (44)
43
Indikatorius, informuojantis apie fotoaparato sujudëjimo pavojø
Dël fotoaparato sujudëjimo pavojaus vaizdo ieðkiklyje blykèioja
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius.
Pastaba
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius vaizdo ieðkiklyje atsiranda
•
tik tais reþimais, kuriais iðlaikymas nustatomas automatiðkai. Ðis indikatorius
neatsiranda M/S/PS reþimu.
„SteadyShot“ skalës indikatorius
Perjunkite
selektoriø á padëtá „ON“.
Vaizdo ieðkiklyje atsiranda
(„SteadyShot“ skalës) indikatorius.
Palaukite, kol skalë taps maþa, o po to
pradëkite fotografuoti. „SteadyShot“
funkcija gali sumaþinti fotoaparato
sujudëjimo átakà apytikriai nuo 2,5 iki 4
iðlaikymo padalø ekvivalentu.
selektorius
Pastaba
• „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimo funkcija gali neveikti optimaliai tik kà ájungus
fotoaparato maitinimà, kai fotografuojamas subjektas kà tik patenka á kadrà, arba
kai uþrakto paleidimo mygtukas nuspaudþiamas iki galo, jo nepristabdþius
(„SteadyShot“ skalës) indikatoriaus skalë sumaþës,
pusiaukelëje. Palaukite, kol
po to lëtai nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà.
44
Funkcijø/nuostatø iðrinkimas
Fotografavimo arba atkûrimo funkcijà galima pasirinkti ið meniu punktø
sàraðo. Norëdami atvaizduoti meniu, paspauskite Fn (funkciná) mygtukà,
DRIVE (fotografavimo bûdo) mygtukà arba MENU mygtukà.
Prieð naudojantis fotoaparatu
Pradëjus operacijà (valdymo procedûrà),
ekrano apaèioje atsiranda
manipuliatoriaus funkcijø valdymo gidas.
b/B: Perkeliamas þymeklis á kairæ/deðinæ.
: perkeliamas þymeklis á virðø/apaèià.
: Paspausdami manipuliatoriaus v/
V/b/B pusæ, perkelkite þymeklá.
z : Paspausdami manipuliatoriaus
centrinæ dalá, vykdykite pasirinktá.
Valdydami fotoaparatà, vadovaukitës ðiuo
gidu.
Valdymo gidas
Valdymo gido sàraðas
Valdymo gidas informuoja ne vien tik apie operacijas su manipuliatoriumi.
Kitø þenkleliø reikðmës yra tokios:
Indikacija
Reikðmë
MENU mygtukas
Gráþimas paspaudþiant
MENU mygtukà
mygtukas
mygtukas
Fn mygtukas
Indikacija
Reikðmë
mygtukas
Priek./gal. valdymo ratukas
Priekinis valdymo ratukas,
galinis valdymo ratukas
DISP mygtukas
Gráþim. paspaudþiant DISP.
45
Funkcijø nustatymas „Quick Navi“ lange
Naudodamiesi „Quick Navi“ langu, jûs galite nuostatas betarpiðkai pakeisti
informacinëje áraðymo indikacijoje.
1
Paspausdami Fn mygtukà,
atvaizduokite „Quick Navi“ langà.
2
Vadovaudamiesi valdymo gidu,
manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà indikacijà.
Valdymo gidas
3
Naudodamiesi priekiniu ar galiniu
valdymo ratuku, pasirinkite reikiamà
nuostatà.
• Iðsami informacija, susijusi su
kiekvieno punkto nustatymu pateikta
atitinkamuose puslapiuose.
• Dar kartà paspaudus Fn mygtukà,
„Quick Navi“ langas bus iðjungtas.
Priekinis valdymo ratukas
Galinis valdymo ratukas
• „Quick Navi“ lango pilki punktai nëra prieinami.
• Kai naudojamas kûrybinis stilius (78 psl.), kai kurias nustatymø uþduotis
galima atlikti tik „Exclusive disp“ lange.
Funkcijos nustatymas „Exclusive disp“ lange
Kai atvaizduojamas „Quick Navi“ langas, paspausdami manipuliatoriaus
centrinæ dalá, atvaizduokite „Exclusive disp“ langà ir jame nustatykite
iðrinktàjá punktà. Iðsami informacija, susijusi su kiekvieno punkto nustatymu
pateikta atitinkamuose puslapiuose.
46
Fotografavimas su automatiðkai
parenkamomis nuostatomis
Reþimas „AUTO“ jums suteiks galimybæ bet kokiomis sàlygomis lengvai
nufotografuoti bet koká objektà.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà
á padëtá
.
2
Laikykite fotoaparatà ir þvelkite per
vaizdo ieðkiklá.
Fotografavimas
1
Fokusavimo zona
Fokuso indikatorius
3
Iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, sufokusuokite
vaizdà ir iki galo nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà,
fotografuokite.
Nustaèius vaizdo ryðkumà, ásiþiebia fokuso indikatorius z arba
(fokuso indikatorius) (57 psl.).
Pastaba
• Jei jûs iðjungsite fotoaparatà arba AUTO reþimu pakeisite ekspozicijos reþimà,
pagrindinëms fotografavimo funkcijoms, bus gràþintos standartinës (gamyklinës)
reikðmës. Funkcijos, kurioms nebus gràþintos standartinës (gamyklinës) reikðmës:
– Selektorius, ratukas, mygtukai:
selektorius, dioptrijø reguliavimo ratukas, punktai nustatyti mygtuku DISP
ir mygtuku C.
– „Recording“ meniu
Vaizdo raiðka, vaizdo formatas, kokybë, ekspozicijos þingsnis, atminties kortelë
– „Custom“/„Playback“/„Setup“ meniu:
Visi punktai
47
• Tikroji nuostata gali neatitikti fotoaparato fokusavimo reþimo selektoriaus ir
matavimo reþimo svirtelës padëèiø. Fotografuodami vaizdus, vadovaukitës
skystøjø kristalø ekrane atvaizduojama informacija.
48
Ekspozicijos reguliavimo reþimas
Priekinis valdymo ratukas
Reguliuodami iðlaikymà ar diafragmà, jûs
galite realizuoti ávairiausias fotografines
iðraiðkas, net jei fotografuojate tà patá
subjektà. Naudojantis ðiuo fotoaparatu
galima pasinaudoti tokiais þemiau
apraðytais keturiais reþimais.
Skaitmeninës pozicijos (1/2/3) yra
Reþimo iðrinkimo Galinis valdymo ratukas
naudojamos iðkviesti áregistruotas
diskas
nuostatas. Þr. 89 psl.
Fotografuojant ðiuo reþimu ekspozicija reguliuojama automatiðkai (iðlaikymo
ir diafragmos reikðmës). Kitas nuostatas galima sureguliuoti savo nuoþiûra ir
iðsaugoti.
Fotografavimas
P: Automatinës programos reþimas (þemiau)
A: Diafragmos prioriteto reþimas (51 psl.)
Ágalina fotografuoti rankiniu bûdu sureguliavus diafragmos reikðmæ.
Fotografavimas kontroliuojant fono neryðkumà.
S: Iðlaikymo prioriteto reþimas (52 psl.)
Ágalina fotografuoti rankiniu bûdu sureguliavus iðlaikymà. Judamas objektas
fotografuojamas su ávairia iðraiðka.
M: Rankinio ekspozicijos reguliavimo reþimas (53 psl.)
Fotografavimas rankiniu bûdu reguliuojant ekspozicijà (iðlaikymo ir
diafragmos reikðmes).
Fotografavimas su automatine programa
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá P .
2
Fotografavimo funkcijoms suteikite pageidaujamas nuostatas.
Nuostatos bus iðsaugotos kol jûs neatstatysite nuostatø.
49
Programos poslinkis
Jûs turite galimybæ laikinai pakeisti iðlaikymo ir diafragmos reikðmës
kombinacijà, kai fotoaparato apskaièiuota tinkama ekspozicija yra iðlaikoma.
1
Iki pusës nuspausdami uþrakto
paleidimo mygtukà, sufokusuokite
fotografuojamà vaizdà.
Iðlaikymas Diafragmos
reikðmë
Yra rodoma fotoaparato apskaièiuota
tinkama ekspozicija (iðlaikymas ir
diafragmos reikðmë).
2
Kai vaizdas sufokusuojamas,
sukdami priekiná ar galiná valdymo
ratukà, pasirinkite pageidaujamà
kombinacijà.
Iðlaikymas
PS
Diafragmos
reikðmë
Sukant priekiná valdymo ratukà,
fotografavimo reþimo indikatorius
persijungia á „PS“ (iðlaikymo prioriteto
programos poslinkis), o sukant galiná
valdymo ratukà - á „PA“ (diafragmos
prioriteto programos poslinkis).
Pastabos
• Jei jûs iðjungsite fotoaparatà arba prabëgs tam tikras laikas, programos poslinkis
„PS“ arba „PA“ bus atðauktas ir fotoaparatas gráð á „P“ reþimà.
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo)
• Pasirinkus programos poslinká „PS“,
indikatorius nëra rodomas.
• Ájungus ant fotoaparato uþdëtà blykstæ (ásigyjama atskirai), programos poslinkis
neveiks.
50
Fotografavimas su diafragmos prioritetu
Atidarant diafragmà (maþesnis F
skaièius), susiaurëja sritis, kurioje vaizdas
yra ryðkus. Tik pagrindinis objektas yra
ryðkus. Uþdarant diafragmà (didesnis F
skaièius), praplatëja sritis, kurioje vaizdas
yra ryðkus. Visas vaizdas yra
paryðkinamas. Iðlaikymas reguliuojamas
automatiðkai.
Atdarant diafragmà
Uþdarant diafragmà
Fotografavimas
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá A.
2
Sukdami priekiná ar galiná valdymo
ratukà, pasirinkite diafragmos
reikðmæ (F skaièiø).
Diafragmos reikðmë (F
skaièius)
• Naudodamiesi perþiûros mygtuku
(87 psl.), jûs galite patikrinti vaizdo
neryðkumà.
• Fotoaparatui nustaèius, kad tinkama
ekspozicija nëra iðgaunama esant
iðrinktajai diafragmos reikðmei, ims
blykèioti iðlaikymo reikðmë. Tokiais
atvejais ið naujo sureguliuokite
diafragmos reikðmæ.
• Diafragmos reikðmë reguliuojama
1/3 EV þingsniais. Naudodamiesi
„Recording“ meniu punktu [Exposure step], jûs galite nustatyti 1/2 EV
ekspozicijos reguliavimo þingsná
(108 psl.).
51
Fotografavimas su iðlaikymo prioritetu
Judantá objektà fotografuojant kai yra
nustatytas maþas iðlaikymas, nuotrauka
padaroma ryðki. Kai nustatytas didelis
iðlaikymas, uþfiksuojamas judanèio
objekto paliekamas pëdsakas. Diafragmos
reikðmë sureguliuojama automatiðkai.
Maþas iðlaikynmas
Didelis iðlaikymas
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá S.
2
Sukdami priekiná ar galiná valdymo
ratukà, pasirinkite iðlaikymo
reikðmæ.
Iðlaikymo reikðmë
• Iðlaikymo reikðmë reguliuojama 1/3
EV þingsniais. Naudodamiesi
„Recording“ meniu punktu [Exposure step], jûs galite nustatyti 1/2 EV
ekspozicijos reguliavimo þingsná
(108 psl.).
Pastabos
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo) indikatorius
• Iðlaikymo prioriteto reþimu
nëra rodomas.
• Kai fotografuojama su blykste (ásigyjama atskirai), pridarius diafragmà (didesnis F
skaièius) ir taip padidinus iðlaikymà, blykstës ðviesa nepasieks nutolusiø objektø.
• Kai iðlaikymas yra viena sekundë arba didesnis, nufotografavus atliekama
triukðmø sumaþinimo procedûra (Long exp.NR). Per ðá laikà su fotoaparatu nieko
negalësite daryti.
52
Fotografavimas rankiniu bûdu reguliuojant ekspozicijà
Jûs galite rankiniu bûdu sureguliuoti iðlaikymà ir diafragmos reikðmæ.
Ðis reþimas naudingas tada, kai pageidaujate iðlaikyti iðlaikymo nuostatà ir
diafragmos reikðmæ arba kai naudojate eksponometrà.
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá M.
2
Sukdami priekiná valdymo ratukà,
nustatykite iðlaikymà, o sukdami
galiná valdymo ratukà, pasirinkite
diafragmos reikðmæ.
Iðlaikymas
Diafragmos
reikðmë
Fotografavimas
1
• Naudodamiesi „Custom“ meniu
punktu [Ctrl dial setup] (115 psl.) jûs
galite sukeisti priekinio ir galinio
valdymo ratuko funkcijas.
3
Nustatæ ekspozicijà, nufotografuokite
vaizdà.
• Patikrinkite ekspozicijos reikðmæ EV
skalëje.
Link +: Vaizdas tampa ðviesesnis.
Link –: Vaizdas tampa tamsesnis.
Jei nustatytoji ekspozicija iðeina uþ
EV skalës ribø, atsiranda b B
rodyklë. Kai skirtumas tampa
didesnis, rodyklë ima blykèioti. Kai
ekspozicija yra kompensuojama,
prie standartinës reikðmës pridedama
kompensuojama reikðmë.
: Iðmatuota rankiniu bûdu
Skystøjø kristalø ekranas
(detali indikacija)
Standartinë reikðmë
Vaizdo ieðkiklis
Standartinë reikðmë
Pastabos
(áspëjamasis fotoaparato sujudëjimo)
• Ekspozicijos rankinio reguliavimo reþimu
indikatorius nëra rodomas.
• Kai reþimo iðrinkimo diskas pasuktas á padëtá M, ISO nuostata [AUTO]
pakeièiama á [200]. M reþimu ISO nuostata [AUTO] nëra pasiekiama. Prireikus,
nustatykite ISO jautrumà.
53
Rankinis poslinkis
Jûs galite pakeisti iðlaikymo ir diafragmos reikðmës kombinacijà, nepakeisdami
nustatytosios ekspozicijos.
Laikydami nuspaustà AEL mygtukà ir
sukdami priekiná valdymo ratukà,
pasirinkite iðlaikymo ir diafragmos
reikðmës kombinacijà
AEL mygtukas
Fotografavimas su atvira sklende (BULB)
Jûs turite galimybæ su ilga ekspozicija
fotografuoti ðviesos pëdsakus, kaip antai,
fejerverkus.
1
Pasukite reþimo iðrinkimo diskà á padëtá M.
2
Sukite priekiná valdymo ratukà á
kairæ, kol ekrane atsiras indikacija
[BULB].
3
Sukdami galiná valdymo ratukà, pasirinkite diafragmos reikðmæ (F
skaièiø).
54
Atvira sklendë
4
Nuspauskite iki galo ir fotografavimui reikalingà laikà laikykite
nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà.
Fotoaparato sklendë lieka atvira kol laikomas nuspaustas uþrakto
paleidimo mygtukas.
• Naudojant nuotolinio valdymo pultà (ásigyjamas atskirai), sumaþinamas
fotoaparato virpëjimas, o iðlaikymas tæsiamas net jei ir nëra laikomas
nuspaustas uþrakto paleidimo mygtukas.
Fotografavimas
Pastabos
• Naudodami trikojá, „SteadyShot“ vaizdo stabilizavimo funkcijà iðjunkite.
• Kuo didesnis iðlaikymas, tuo labiau nuotraukoje pasireiðkia vaizdo triukðmai.
• Nufotografavus, tà patá laikà, kurá buvo atidaryta fotoaparato sklendë, bus
atliekama triukðmø sumaþinimo procedûra (Long exp.NR). Per ðá triukðmø
sumaþinimo laikà jûs negalësite daugiau nieko nufotografuoti.
55
Fokusavimo metodo pasirinkimas
Fokusavimo reþimo pasirinkimas (automatinis fokusavimas)
1
Perjunkite fokusavimo reþimo
selektoriø á pageidaujamà padëtá.
2
Iki pusës nuspausdami uþrakto
paleidimo mygtukà, patikrinkite
fokusà ir nufotografuokite vaizdà.
• Kai fokusas (vaizdo ryðkumo nustatymas)
patvirtinamas, fokuso indikatorius pasikeièia á z arba (57 psl.).
• Zona, kur patvirtinamas fokusas (vaizdo
ryðkumas), AF zonoje yra trumpam
apðvieèiama raudona spalva.
Automatinis fokusavimas (S, A, C)
Fokusavimo zonos jutiklis
Fokusavimo zona
Fokuso indikatorius
S (pavienio kadro AF) Fotoaparatas sufokusuoja vaizdà ir vaizdo ryðkumas
uþfiksuojamas iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo
)
mygtukà. Naudinga fotografuojant maþai judantá objektà.
(
A (automatinis AF)
AF reþimas tarp pavienio kadro AF ir nuolatinio AF
perjungiamas pagal objekto judëjimà.
Kai jûs nuspaudþiate ir laikote uþrakto paleidimo mygtukà,
jei objektas nejuda, ryðkumas yra uþfiksuojamas, o jei
objektas juda, fotoaparatas tæsia fokusavimà. Nuolatinio
fotografavimo metu, antrasis ir visi kiti paskesni kadrai
automatiðkai nufotografuojami nuolatinio AF reþimu.
C (nuolatinis AF)
Laikant iki pusës nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà,
fotoaparatas tæsia fokusavimà. Naudinga fotografuojant
judantá objektà.
(plati), AF zona perjungiama
• Jei AF zonai nustatyta
taip, kad ji atitiktø subjekto pozicijà.
• Nustaèius fotografuojamo objekto vaizdo ryðkumà,
garsiniai signalai neskamba.
(
(
56
)
)
• Naudodamiesi
„Recording“ meniu punktu [AF-A setup] (61 psl.), jûs
galite fokusavimo reþimo svirtelës „A“ pozicijos funkcijai nustatyti DMF
(betarpiðkà rankiná fokusavimà).
Fokuso indikatorius
Fokuso indikatorius
z ðvieèia
ðvieèia
ðvieèia
z blykèioja
Bûsena
Fokusas (vaizdo ryðkumas) uþfiksuotas. Parengta fotografuoti.
Fokusas patvirtintas. Fokusavimo taðkas juda paskui subjektà.
Parengta fotografuoti.
Vis dar fokusuojama. Uþrakto paleisti neámanoma.
Sufokusuoti neámanoma. Uþraktas uþblokuotas.
Tikslaus atstumo iki objekto matavimas
þenklelis
Fotoaparato virðuje esantis
þymi vaizdo jutiklio vietà. Matuodami
tikslø atstumà tarp fotoaparato ir
fotografuojamo objekto, matuokite nuo
horizontalios linijos.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Objektai, kuriø vaizdà gali prireikti sufokusuoti specialiomis priemonëmis:
Naudojant automatiná fokusavimà, gali bûti keblu nustatyti apraðytøjø
objektø vaizdo ryðkumà. Tokiu atveju naudokite vaizdo ryðkumo fiksavimo
funkcijà (59 psl.) arba rankiná fokusavimà (60 psl.).
• Nekontrastingi objektai, tokie kaip þydras dangus arba balta siena.
• Skirtingais atstumais nutolæ ir AF zonoje persidengiantys du objektai.
• Objektai, sudaryti ið pasikartojanèiø ornamentø, tokie kaip pastato fasadas.
• Labai ðviesûs arba blizgantys objektai, tokie kaip saulë, automobilio
këbulas arba vandens pavirðius.
57
Fokusavimo zonos pasirinkimas
Pasirinkite tokià automatinio fokusavimo
(AF) zonà, kuri atitiktø fotografavimo
sàlygas ir jûsø poreikius. Fokusavimui
naudojama zona trumpam nuðvinta.
Taðkinë AF zona
AF zona
Zona
1
Paspausdami Fn mygtukà, atvaizduokite „Quick Navi“ langà
(46 psl.).
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B
mygtukais pasirinkite AF zonos
indikacijà.
3
Naudodamiesi priekiniu ar galiniu valdymo ratuku, pasirinkite
pageidaujamà reþimà.
(Plati)
(Taðkinë)
58
Fotoaparatas nusprendþia kurià ið
AF zonoje esanèiø devyniø AF
srièiø naudoti fokusavimui.
Fotoaparatas itin tiksliai
sufokusuoja objektà, nes
naudojama 10 papildomø
fokusavimo taðkø, vietoje áprastai
naudojamø devyniø taðkø.
Laikant nuspaudus centrinæ manipuliatoriaus dalá, punktui
[AF area] laikinai suteikiama nuostata
(taðkinë) ir
fokusavimà galima reguliuoti naudojant taðkinæ AF zonà.
Fotoaparatas naudoja vien tik taðkinæ AF zonà.
(Lokali)
Fotografuodami manipuliatoriumi pasirinkite vienà ið
devyniø srièiø, kurioje jûs norite aktyvuoti fokusavimà.
Norëdami pasirinkti taðkinæ AF sritá, nuspauskite centrinæ
manipuliatoriaus dalá.
Pastabos
• Papildomi taðkeliai yra suaktyvinami tik kai iðrinkta
(plati). Jie nëra
atvaizduojami vaizdo ieðkiklyje.
• Nepertraukiamo fotografavimo metu arba uþrakto paleidimo mygtukà nuspaudus
iki galo (jo nepristabdþius pusiaukelëje), AF zona gali nenuðvisti.
Fotografavimas esant uþfiksuotam ryðkumui
Jei objektas nëra kadro centre ar uþ AF zonos ribø, uþfiksuokite ryðkumà
atlikdami þemiau nurodytus þingsnius.
Patalpinkite objekto vaizdà á AF zonà
ir iki pusës nuspauskite uþrakto
paleidimo mygtukà.
2
Laikydami iki pusës nuspaustà uþrakto
paleidimo mygtukà, perkomponuokite
vaizdà.
3
Iki galo nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, nufotografuokite
vaizdà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
1
• Paspaudþiant manipuliatoriaus centrinæ dalá, ryðkumas taip pat
uþfiksuojamas taðkinëje AF zonoje (58 psl.).
• Naudodamiesi „Custom“ meniu punktu [AF/MF button] (113 psl.), jûs
galite nustatyti, kad AM/MF mygtuku taip pat gali bûti ámanoma uþfiksuoti
ryðkumà.
59
AF paðvietimas
Iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo
mygtukà, pagal situacijà raudona ðviesa
bus spinduliuojama iki bus uþfiksuotas
vaizdo ryðkumas.
Objektà fotografuojant prasto
apðviestumo sàlygomis, arba
fotografuojant maþai kontrastingà
objektà, AF paðvietimas ágalina objekto
ryðkumà nustatyti daug lengviau.
AF paðvietimas
• AF paðvietimas neveikia, kai yra nustatytas nuolatinio AF fokusavimo
reþimas arba objektas juda automatinio fokusavimo reþimu.
• AF paðvietimas neveikia, kai centrinë zona nëra iðrinkta, ir [AF area] yra
suteikta
(lokali).
• AF paðvietimas gali neveikti kai þidinio nuotolis yra 300 mm ar didesnis.
• Pritvirtinus blykstæ (ásigyjama atskirai), bus naudojamas blykstës AF
paðvietimas.
„Recording“ meniu punktu [AF illiuminator] (109 psl.),
• Naudodamiesi
jûs galite iðjungti AF paðvietimà.
Fotografavimas vaizdo ryðkumà nustatant rankiniu bûdu
Jûs galite nustatyti atstumà iki fotografuojamo objekto.
1
60
Perjunkite fokusavimo reþimo
selektoriø á padëtá MF.
2
Sukdami objektyvo fokusavimo þiedà,
pasiekite, kad vaizdas taptø ryðkus.
Fokusavimo þiedas
Fotografavimas naudojant betarpiðkà rankiná fokusavimà
Vaizdo ryðkumà nustaèius automatinio fokusavimo reþimu jûs galësite atlikti
tikslø fokuso reguliavimà (betarpiðkas rankinis fokusavimas). Jûs galite ðià
funkcijà priskirti fokusavimo reþimo selektoriaus „A“ padëèiai.
Vietoje to, kad nuo pradþiø naudodami rankinio fokusavimo reþimà, jûs
galësite greitai nustatyti objekto ryðkumà. Tai patogu kai kuriais atvejais,
pavyzdþiui, fotografuojant stambiu planu (makrofotografavimas).
1
Paspauskite MENU mygtukà ir pasirinkite [AF-A setup] J
naudodamiesi manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais,
„Recording“ meniu punktà [DMF].
2
Perjunkite fokusavimo reþimo selektoriø á padëtá „A“.
3
Iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, uþfiksuokite fokusà.
4
Laikydami iki pusës nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, ir
pasukdami fokusavimo þiedà, tiksliai sureguliuokite fokusà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastabos
• Tuo atveju, jei fotografuojamo objekto vaizdas gali bûti sufokusuojamas
automatiðkai, patvirtinus fokusà vaizdo ieðkiklyje ásiþiebia z indikatorius. Kai
naudojama plati AF zona, centrinë zona, ir kai naudojama lokali AF zona, yra
naudojama manipuliatoriumi pasirinkta fokusavimo sritis.
• Ájungus fotoaparato maitinimà, fotoaparatas automatiðkai nustatys þidinio nuotolá
(begalybës).
ant
• Kai naudojamas teleobjektyvo konverteris ir pan., fokusavimo þiedas gali sukiotis
nesklandþiai.
• Iðjungus ir ájungus fotoaparatà kai reþimo iðrinkimo diskas yra padëtyje „AUO“,
arba ekspozicijos reguliavimo reþimà pakeitus á AUTO, automatiðkai bus
iðrenkama AF (automatinis fokusavimas), nepriklausomai nuo fokusavimo reþimo
selektoriaus padëties (47 psl.).
61
AF/MF paprastas perjungimas
Jûs turite galimybæ persijungti tarp automatinio ir rankinio fokusavimo
neatpalaiduodami savosios pozicijos (AM/MF valdymas).
Paspauskite AF/MF mygtukà.
Automatinio fokusavimo reþimu: bus
laikinai ájungiamas rankinio fokusavimo
reþimas. Paspausdami ir laikydami
nuspaustà AF/MF mygtukà,
sufokusuokite vaizdà sukdami
fokusavimo þiedà.
AF/MF mygtukas
Fokusavimo þiedas
Rankinio fokusavimo reþimu: bus laikinai
ájungtas automatinio fokusavimo reþimas,
o ryðkumas uþfiksuojamas.
• Naudodamiesi „Custom“ meniu punktu [AF/MF control] (113 psl.), jûs
galite uþfiksuoti iðrinktàjá reþimà nepaspausdami ir nelaikydami nuspaudæ
AF/MF mygtuko.
62
Fotografavimas su blykste (ásigyjama atskirai)
Tamsioje vietoje fotografuojant su blykste, objektas nufotografuojamas
ðviesus, o taip pat gali bûti iðvengiama fotoaparato sujudëjimo pasekmiø
(neryðkios nuotraukos). Fotografuojant prieð saulæ, blykstë gali bûti
naudojama tinkamai eksponuoti ið nugaros apðviesto objekto vaizdà.
Norëdami suþinoti daugiau apie blykstës naudojimà, skaitykite prie blykstës
pridedamà naudojimo instrukcijà.
1
Nuimkite aksesuarø lizdo dangtelá ir
pritvirtinkite blykstæ (ásigyjama
atskirai).
2
Ájunkite blykstæ ir kai blykstë pilnutinai
ásikrauna, fotografuokite objektà.
Blykèioja: Blykstë yra ákraunama.
Ðvieèia: Blykstë yra ákrauta ir parengta
iðlydþiui.
• Kai automatinio fokusavimo reþimu
tamsioje vietoje jûs iki pusës
nuspaudþiate uþrakto paleidimo
mygtukà, blykstë gali suveikti savaime,
kad bûtø lengviau sufokusuoti objekto
vaizdà (AF paðvietimas).
(blykstës ákrovimo)
indikatorius
Fotografavimo funkcijos naudojimas
• Rodyklës kryptimi ástumkite blykstæ á
aksesuarø lizdà. Blykstæ stumkite kol ji
sustos.
Pastaba
• Objektyvo gaubtas gali blokuoti blykstës ðviesà, dël ko vaizdo apaèioje gali
atsirasti ðeðëlis. Nuimkite objektyvo gaubtà.
63
Blykstës veikimo reþimo pasirinkimas
1
Paspausdami Fn mygtukà, atvaizduokite „Quick Navi“ langà
(46 psl.).
• Kai naudojama padidinta indikacija, nustatykite naudodamiesi meniu
(102 psl.)
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite blykstës indikacijà.
3
Naudodamiesi priekiniu ar galiniu valdymo ratuku, pasirinkite
pageidaujamà reþimà.
(automatinë
blykstë)
(uþpild. blykstë)
Suveikia tamsoje arba prieð ðviesà. Ámanoma pasirinkti kai
yra iðrinktas reþimas AUTO.
Suveikia visada kai paleidþiamas uþraktas.
(sinchronizavimas Suveikia prieð pat uþbaigiant eksponavimà. Krintanèià
pagal galinæ uþuolaid.) ðviesà ar judanèio objekto pëdsakà galima uþfiksuoti
realistiðkiau, kai judantis objektas fotografuojamas
naudojant didesná iðlaikymà su blykste.
(belaidë blykstë)
Prieðingai nei fotografuojant su ant fotoaparato uþdëta
blykste, galima padidinant kontrastà sukurti trimaèio vaizdo
áspûdá. Reikalingos dvi ar daugiau belaidþiø blyksèiø*,
áskaitant HVL-F58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM
Fotografavimas su belaide blykste
Nustatykite fotoaparato blykstës reþimà (belaidë).
Nustatykite HVL-F58AM kaip belaidá valdiklá ir pritvirtinkite prie
fotoaparato.
! Kità blykstæ padëkite nuoðaliau nuo fotoaparato.
" Norëdami paleisti bandomàjá blykstës impulsà, paspauskite AEL mygtukà.
Rekomenduojama „Custom“ meniu punktu [AEL button] suteikti nuostatà
[AEL hold] arba [ AEL hold].
Pasirinkus [AEL toggle] arba [ AEL toggle], ir kiekvienàkart paleidus
bandomàjá blykstës impulsà, didelio iðlaikymo sinchronizavimo reþimas
64 bus ájungiamas ir iðjungiamas.
# Nufotografuokite vaizdà.
Suveiks HVL-F58AM blykstë ir kita blykstë.
Pastabos
• Jei netoliese kitas fotografas naudoja belaidæ blykstæ, ir jo blykstë paleidþia jûsiðkæ
blykstæ, pakeiskite savosios iðorinës blykstës kanalà. Norëdami pakeisti iðorinës
blykstës kanalà, skaitykite iðorinës blykstës naudojimo instrukcijà.
• Iðsamesnës informacijos apie belaidæ blykstæ pateikta blykstës naudojimo
instrukcijoje.
Fotografavimas didelio iðlaikymo sinchronizavimo reþimu
Jei naudojate didelio iðlaikymo sinchronizavimo funkcijà ir nustaèius didelá
iðlaikymà, bus galima aiðkiai nufotografuoti tiek objekto, tiek antrojo plano
(fono) vaizdà. Patogu naktá fotografuojant portretus tamsiame fone.
Skystøjø kristalø ekrane ir vaizdo
ieðkiklyje atsiradusi indikacija , nurodo,
kad ekspozicija yra uþfiksuota.
SLOW SYNC mygtukas
Pastaba
• Iðlaikymo prioriteto reþimu ar rankinio ekspozicijos reguliavimo reþimu,
fotografavimas didelio iðlaikymo sinchronizavimo reþimu, naudojantis SLOW
SYNC mygtuku, nëra ámanomas.
Fotografavimas maþo iðlaikymo sinchronizavimo reþimu (HSS)
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Fotografuokite nuspaudæ SLOW
SYNC mygtukà.
Kadangi blykstës iðlaikymo apribojimas paðalintas, kai naudojama viena ið
HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM ar HVL-F36AM modelio
blyksèiø, blykstë ágalina fotografuoti vaizdus iðlaikymo ribose, kurias
naudojas fotoaparatas. Tai taip pat ágalina vaizdus fotografuoti su blykste
esant gero apðviestumo sàlygomis, kai diafragma atvira. Fotografuojant maþo
iðlaikymo sinchronizavimo reþimu, vaizdo ieðkiklyje ar skystøjø kristalø
ekrane atsiranda „H“ ar „HSS“.
Pastaba
• Maþo iðlaikymo sinchronizavimo reþimas neprieinamas, kai iðrinktas dviejø
sekundþiø uþrakto paleidimo laikmatis ar iðrinkta fotografavimo su veidrodþio
uþfiksavimo virðuje funkcija, arba iðrinktas blykstës reþimas (sinchronizavimas
pagal galinæ uþuolaidà).
65
• Iðsamesnë informacija apie maþo iðlaikymo sinchronizavimo reþimà pateikta
blykstës naudojimo instrukcijoje.
Naudojimas blykstës, kuri aprûpinta blykstës sinchronizavimo
laidu
Atidarykite (blykstës
sinchronizavimo) lizdo dangtelá ir
ákiðkite á já laido kiðtukà.
(blykstës sinchronizavimo) lizdas
• Jûs turite galimybæ naudoti blykstæ, kuri aprûpinta prieðingo poliarumo
blykstës sinchronizavimo lizdu.
Pastabos
• Nustatykite rankinio ekspozicijos reguliavimo reþimà ir 1/200 s iðlaikymà, kai
„SteadyShot“ funkcija ájungta arba 1/250 s iðlaikymà, kai „SteadyShot“ funkcija
iðjungta. Jei blykstei rekomenduojamas iðlaikymas yra didesnis, naudokite
rekomenduojamà arba didesná iðlaikymà.
• Naudokite blykstæ, kurios blykstës sinchronizavimo átampa yra 400 V ar maþesnë.
• Prieð prijungdami blykstës sinchronizavimo laidà prie (blykstës sinchronizavimo)
lizdo, iðjunkite prijungtosios blykstës maitinimà. Prieðingu atveju prijungiant laidà,
blykstë gali suveikti.
• Blykstës impulsas visada bus maksimalus. Blykstës kompensavimas (71 psl.)
negali bûti naudojamas.
• Nerekomenduojama naudoti automatiná baltos spalvos balanso sureguliavimà.
Norëdami iðgauti preciziðkesná baltos spalvos balansà, naudokite specifinio baltos
spalvos balanso nuostatà.
• Blykstës indikatorius nëra atvaizduojamas, kai kiðtukas yra ájungtas á (blykstës
sinchronizavimo) lizdà.
66
Vaizdo ðviesumo reguliavimas (apðviestumo
matavimas, ekspozicija, blykstës
kompensavimas)
Matavimo reþimo pasirinkimas
Jûs turite galimybæ pasirinkti objekto apðviestumo matavimo reþimà.
Naudodamiesi matavimo reþimo
svirtele, pasirinkite pageidaujamà
reþimà.
(centro sverties)
Paryðkinant centrinæ lango dalá, ðiuo reþimu matuojamas
vidutinis viso lango ðviesumas.
(taðkinis)
Ðiuo reþimu apðviestumas matuojamas tik taðkinio
matavimo apskritime kadro centre.
Tinka fotografuojant didelio kontrastingumo objektà ar
matuojant tam tikros lango dalies apðviestumà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
(daugiasegmentis) Apðviestumo matavimui visas langas padalinamas á 40 segmentø (40 segmentø korio struktûros matavimas). Ðiuo matavimo bûdu fotoaparatas apðviestumà matuoja panaðiai kaip
þmogaus akis. Ðis bûdas idealiai tinka bendrojo pobûdþio fotografavimui, áskaitant fotografavimà saulës spinduliuose.
67
Daugiasegmentis matavimas
Ðio fotoaparato ekranas yra padalintas á
39 korio struktûros matavimo elementus
ir vienà matavimo elementà, kuris dengia
likusià ekrano dalá. Ðie elementai
sinchronizuotai veikia su automatiniu
fokusavimu ir leidþia fotoaparatui tiksliai
iðmatuoti objekto pozicijà ir ðviesumà,
kad bûtø nustatyta ekspozicija.
• Daugiasegmentinio matavimo reþimu, jei fokusas yra uþfiksuotas,
ekspozicija (iðlaikymas ir diafragmos reikðmë) taip pat uþfiksuojama (kai
nustatytas pavienio kadro AF ar automatinis AF).
Ekspozicijos kompensavimas
Iðskyrus fotografavimo reþimà M, ekspozicija gaunama automatiðkai
(automatinë ekspozicija).
Remiantis bazine automatinës ekspozicijos nuostata, galima atlikti
ekspozicijos kompensavimà, savo nuoþiûra paslenkant ekspozicijà arba link
+ pusës, arba link – pusës. Paslenkant ekspozicijà link + pusës, visas vaizdas
tampa ðviesesnis. Paslenkant ekspozicijà link – pusës, visas vaizdas tampa
tamsesnis.
Poslinkis link – pusës
1
68
Bazinë ekspozicija
Paspausdami mygtukà, atvaizduokite
ekspozicijos kompensavimo langà.
Poslinkis link + pusës
mygtukas
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
sureguliuokite ekspozicijà.
• Taip pat galite naudotis priekiniu ar
galiniu valdymo ratuku.
Standartinë ekspozicija
• Ekspozicija kompensuojama 1/3 EV þingsniu ribose tarp ±3.0 EV.
„Recording“ meniu punktu [Exposure step], jûs galite
Naudodamiesi
nustatyti 1/2 EV ekspozicijos reguliavimo þingsná (108 psl.).
Fotografavimas esant fiksuotam ðviesumui (AE fiksavimas)
Jûs turite galimybæ prieð fotografuodami uþfiksuoti ekspozicijà. Tai efektyvu
kai matuojamas objektas ir fotografuojamas objektas yra skirtingi, arba
pageidaujate fotografuoti nepertraukiamai iðlaikant tà paèià ekspozicijos
reikðmæ.
1
Nustatykite ryðkumà vaizdo dalies, kurioje jûs norite uþfiksuoti
ekspozicijà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Ekspozicijos kompensavimas aplinkos ðviesoje*
Pagal nutylëjimà ekspozicijos kompensavimas atliekamas blykstës ðviesoje,
kai ji suveikia. Jûs galite apriboti ekspozicijos kompensavimo efektà fonui,
kuris yra apðviestas tik aplinkos ðviesa (bet kokia kita nei blykstës ðviesa)
(118 psl.)
* Aplinkos ðviesa: bet kokia kita o ne blykstës ðviesa, kuri ilgà laikà
apðvieèia fotografuojamà scenà, pavyzdþiui, natûrali dienos ðviesa, o taip
pat kaitriniø lempø arba liuminescenciniø lempø ðviesa.
• Sureguliuokite fokusà (fokuso nereikia uþfiksuoti).
69
2
Paspausdami AEL mygtukà,
uþfiksuokite ekspozicijà.
Vaizdo ieðkiklyje ir skystøjø kristalø
ekrane atsiranda (AE fiksavimo þymë).
AEL mygtukas
3
Laikydami nuspaustà AEL mygtukà, sufokusuokite subjekto vaizdà ir
nufotografuokite subjektà.
• Jei jûs norësite ir toliau fotografuoti esant tai paèiai ekspozicijos
reikðmei, po fotografavimo nuspauskite ir laikykite nuspaustà AEL
mygtukà. Nuostata atðaukiama atleidus nuspaustàjá mygtukà.
• Naudodamiesi „Custom“ meniu punktu [AEL button] (115 psl.), jûs
galite pakeisti AEL mygtuko funkcijà ir veikimà.
Vaizdo ekspozicijos patikrinimas
Laikykite nuspaustà AEL mygtukà ir
sutapatinkite eksponometro apskritimà su
dëme, kurios ðviesumas skiriasi nuo
objekto ðviesumo. Eksponometro skalëje
rodomas ekspozicijø skirtumo laipsnis, o
nulis yra uþfiksuota ekspozicija.
Slenkant á + pusæ, vaizdas tampa
ðviesesnis, o slenkant á – pusæ, vaizdas
tampa tamsesnis.
Jei vaizdas yra pernelyg ðviesus arba
tamsus, kad bûtø gaunama tinkama
ekspozicija, skalës galuose atsiranda arba
ima blykèioti rodyklëlë b arba B.
70
Eksponometro apskritimas
Blykstës ðviesos kiekio reguliavimas (blykstës kompensavimas)
Fotografuojant su blykste, galima reguliuoti vien tik blykstës ðviesos
intensyvumà, nekeièiant ekspozicijos kompensavimo. Galima pakeisti vien
tik ekspozicijà pagrindinio objekto, kuris patenka á blykstës efektyvaus
veikimo nuotolá. Reguliuojant link +, blykstës ðviesos intensyvumas tampa
didesnis, o reguliuojant link –, blykstës ðviesos intensyvumas tampa
maþesnis.
Paspausdami Fn mygtukà, atvaizduokite „Quick Navi“ langà
(46 psl.).
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite blykstës kompensavimo
indikacijà.
Blykstës kompensavimas
3
Naudodamiesi priekiniu ar galiniu valdymo ratuku, pasirinkite
pageidaujamà kompensavimo reikðmæ.
Pastabos
• Jei jûs pakeisite blykstës intensyvumo lygá, ájungus prie fotoaparato prijungtà
blykstæ vaizdo ieðkiklyje atsiras . Pakeitæ, po to nepamirðkite gràþinti standartinæ
blykstës ðviesos intensyvumo reikðmæ.
• Jei objektas yra ties maksimaliu blykstës veikimo atstumu, dël riboto blykstës
ðviesos intensyvumo teigiamo efekto gali nesimatyti. Jei objektas yra labai arti,
neigiamo efekto gali nesimatyti.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
1
Ekspozicijos kompensavimas ir blykstës kompensavimas
Reguliuojant ekspozicijos kompensavimà, keièiasi iðlaikymas, diafragma ir
ISO jautrumas (jei pasirinkta nuostata [AUTO]). Jei naudojama blykstë, taip
pat keièiasi ir blykstës ðviesos intensyvumas.
Reguliuojant blykstës kompensavimà, keièiasi tik blykstës ðviesos
intensyvumas.
71
ISO nuostata
Jautrumas ðviesai yra iðreiðkiamas ISO skaièiumi (rekomenduotinas
ekspozicijos indeksas). Kuo didesnis ðis skaièius, tuo didesnis jautrumas.
1
Paspausdami ISO mygtukà,
atvaizduokite ISO langà.
2
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà reikðmæ.
ISO mygtukas
• Jûs taip pat galite naudotis priekiniu ar galiniu valdymo ratuku.
Naudojantis priekiniu valdymo ratuku, skaièius didinamas 1 þingsniu, o
naudojantis galiniu valdymo ratuku - 1/3 þingsniu.
Pastabos
• Preinamos ðviesos ryðkumo ribos vaizdui (dinaminis diapazonas) ðiek tiek
siauresnës, kai nustatytas maþesnis nei ISO 200 jautrumas. Iðrinkus ISO 3200 ar
didesná jautrumà, diapazonas traktuojamas kaip iðplëstas diapazonas ir vaizdo
triukðmai tampa labiau pastebimi. ISO jautrumo reikðmæ sureguliuokite patikrinæ
vaizdo triukðmø kieká vaizde.
• Fotografavimo reþimu M, nuostatà [AUTO] nëra ámanoma iðrinkti. Jei, esant
pasirinktai nuostatai [AUTO] jûs pakeisite fotografavimo reþimà á M, bus
automatiðkai nustatytas ISO jautrumas [200]. ISO reikðmæ pasirinkite
atsiþvelgdami á fotografavimo sàlygas.
• Naudodamiesi
„Recording“ meniu punktu [ISO Auto Range], jûs galite
reguliuoti [AUTO] diapazonà (108 psl.).
72
Atspalvio reguliavimas (baltos spalvos
balansas)
Baltos spalvos balansas – tai parametras,
kuriuo atspalvis sureguliuojamas iki
apytikriai tokio, koká jûs matote. Kai
iðrinkta [AWB] (automatinis baltos
spalvos balansas), baltos spalvos balansas
reguliuojamas automatiðkai. Ðio
parametro nuostatà reikia pakeisti tada,
kai objekto vaizdo atspalvis yra ne toks
kokio tikëjotës, arba kai jûs norite
pakeisti vaizdo atspalvá iðreikðdami savo
kûrybines idëjas.
WB mygtukas
Saulëta
Debesuota
Liuminescenc.
lempø ðviesa
Kaitriniø
lempø ðviesa
Balta
Melsva
Þalsva
Rausva
Oro sàlygos/
apðvietimas
Ðviesos
charakteristika
Pastaba
• Jei disponuojama tik gyvsidabrio arba natrio lempø apðvietimu, dël ðiø ðviesos
ðaltiniø charakteristikø nebus ámanoma gauti tikslaus baltos spalvos balanso.
Tokiais atvejais naudokite blykstæ.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Fotografuojamo objekto vaizdo atspalvis priklauso nuo ðviesos ðaltinio
charakteristikø. Pateiktojoje lentelëje parodyta, kaip kinta atspalvis
priklausomai nuo ávairiø ðviesos ðaltiniø, lyginant su objekto vaizdu, kuris
saulës ðviesoje atrodo baltas.
Automatinis/uþprogramuotas baltos spalvos balansas
1
Paspausdami WB mygtukà, atvaizduokite baltos spalvos balanso
reþimo langà.
2
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà reþimà.
• Jûs taip pat galite naudotis priekiniu valdymo ratuku.
73
3
Pasirinkite uþprogramuotàjá baltos spalvos balansà ir, jei reikia,
manipuliatoriaus b/B mygtukais tiksliai sureguliuokite atspalvá.
Keièiant link +, vaizdas tampa rausvas, o keièiant link –, vaizdas tampa
melsvas. (Þingsnis apytikriai lygus 10 Miredø*.)
• Reguliavimà taip pat galima atlikti galiniu valdymo ratuku.
• Miredas: matavimo vienetas, parodantis spalvø konversijos kokybæ spalvinës
temperatûros filtruose.
AWB (automatinis
baltos sp. balansas)
(saulës ðviesa)
Apyti. nuo 3000 Fotoaparatas automatiðkai atpaþásta ðviesos ðaltiná ir sureguliuoja vaizdo atspalvá.
iki 7500K
Apytikr. 5300K
(ðeðëlis)
Apytikr. 7500K
(debesuota)
Apytikr. 6100K
(kaitrinës lempos) Apytikr. 2800K
(liuminescencinës) – *
(blykstë)
Apytikr. 6500K
Jei jûs pasirenkate nuostatà, kuri tinka
konkreèiam ðviesos ðaltiniui, vaizdo
atspalvis sureguliuojamas pasirinktajam
ðviesos ðaltiniui (uþprogramuotas baltos
spalvos balansas).
• Kadangi liuminescencinës lempos ðviesa negali bûti iðreikðta spalvine temperatûra,
á spalvinæ temperatûrà neatsiþvelgiama.
Apie liuminescenciniø lempø ðviesà
Kai yra iðrinkta (liuminescencinë), manipuliatoriaus b/B mygtukais
reguliuojant reikðmæ, iðrenkami liuminescenciniø lempø ðviesos tipai; ðiais
mygtukais nëra atliekamas tikslus reguliavimas.
• Jei fotografuojama scena apðviesta ávairiø ðaltiniø ðviesa, ir jûs negalite
tinkamai sureguliuoti baltos spalvos balanso naudodamiesi [AWB]
(automatinis baltos spalvos balanso reguliavimas) arba uþprogramuotais
baltos spalvos balanso reþimais, naudokite specifinio baltos spalvos
balanso nuostatà (75 psl.).
Spalvinës temperatûros nustatymas ir filtravimo efektai
1
74
Paspausdami WB mygtukà, atvaizduokite baltos spalvos balanso
reþimo langà.
2
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite [5500K] (spalvinë
temperatûra) arba [0] (spalvø filtras).
• Norëdami nustatyti spalvinæ temperatûrà, b/B mygtukais pasirinkite
reikðmæ.
• Norëdami nustatyti spalvø filtrà, b/B mygtukais pasirinkite
kompensavimo kryptá.
5500K*1
(spalvinë
temperatûra)
0*2 (spalvø filtras)
*1 Skaièius – tai tuo metu pasirinkta spalvinës temperatûros reikðmë.
*2 Skaièius – tai tuo metu pasirinkta spalvø filtro reikðmë.
Pastaba
• Kadangi spalvø matuokliai yra pritaikyti juosteliniams fotoaparatams,
liuminescenciniø/natrio lempø/gyvsidabrio lempø ðviesoje reikðmës skiriasi. Mes
rekomenduojame naudoti specifinio baltos spalvos balanso nuostatà („Custom“)
arba atlikti bandomàjá fotografavimà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Baltos spalvos balansas nustatomas keièiant spalvinæ
temperatûrà. Kuo didesnis skaièius, tuo rausvesnis vaizdas,
ir kuo maþesnis skaièius, tuo melsvesnis vaizdas.
Spalvinæ temperatûrà galima iðrinkti ribose nuo 2500K iki
9900K.
Gaunamas fotografijoje naudojamø CC (spalvø
kompensavimo) filtrø efektas.
Standartinæ spalvinës temperatûros nuostatos atþvilgiu spalvà
galima kompensuoti link G (þalios) arba M (magentos).
Spalvø filtro reikðmæ galima iðrinkti ribose nuo G9 iki M9.
Poslinkis apytikriai lygus CC (spalvø kompensavimo) filtro
numeriui 5.
Specifinis baltos spalvos balansas
Jei fotografuojama scena apðviesta ávairiø ðaltiniø ðviesa, tiksliausiam
baltumo perteikimui rekomenduojama naudoti specifinio baltos spalvos
balanso nuostatà. Jûs galite áregistruoti tris specifinio baltos spalvos balanso
nuostatas.
1
Paspausdami WB mygtukà, atvaizduokite baltos spalvos balanso
reþimo langà.
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite [
1]* (specifinis baltos
spalvos balansas) ir paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
* Bet koks pozicijos numeris tarp 1 ir 3 yra indikuojamas.
75
3
Manipuliatoriaus mygtukais b/B pasirinkite [
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
4
Laikykite fotoaparatà pakreiptà taip, kad balta sritis visiðkai
uþdengtø taðkiná apðviestumo matavimo apskritimà, ir nuspauskite
uþrakto paleidimo mygtukà.
SET] ir
Spragteli fotoaparato uþraktas ir atvaizduojamos kalibruotos reikðmës
(spalvinës temperatûros ir spalvø filtro).
5
Manipuliatoriaus mygtukais b/B pasirinkite pozicijos numerá ir
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Ekrane vël atsiranda informacinë fotografavimo indikacija su iðsaugota
specifinio baltos spalvos balanso nuostata.
• Ðios procedûros metu uþregistruota specifinio baltos spalvos balanso
nuostata galios kol nebus uþregistruota nauja nuostata.
Pastaba
• Praneðimas „Custom WB error“ informuoja apie tai, kad reikðmë iðeina uþ tikëtino
diapazono ribø. (Kai su blykste fotografuojamas yra labai arti stovintis objektas,
arba kadre stovinèio objekto vaizde yra ryðki spalva.) Jei jûs uþregistruosite ðià
reikðmæ, informacinëje fotografavimo indikacijoje skystøjø kristalø ekrane
indikatorius taps geltonas. Jûs galësite fotografuoti net ir tokiu atveju, taèiau
rekomenduojama baltos spalvos balansà nustatyti ið naujo, kad bûtø gaunama
tikslesnë specifinio baltos spalvos balanso reikðmë.
Specifinio baltos spalvos balanso nuostatos iðkvietimas
3-ajame þingsnyje iðrinkite pageidaujamà pozicijos numerá.
Pastaba
• Jei, uþrakto paleidimo mygtuko paspaudimo momentu yra naudojama blykstë,
specifinio baltos spalvos balanso reikðmë uþregistruojama ávertinant apðvietimà
blykste. Todël ir vëliau fotografuokite su blykste.
76
Vaizdo apdorojimas
Dinaminio diapazono optimizavimas
Fotoaparatas subjektà iðanalizuoja beveik akimirksniu ir automatiðkai atlieka
kompensavimà, kad bûtø gaunama tinkamo ðviesumo bei kontrasto
nuotrauka. Jûs turite galimybæ fotografuoti natûraliø spalvø vaizdus.
Paspausdami Fn mygtukà, atvaizduokite „Quick Navi“ langà (46 psl.).
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite dinaminio diapazono
optimizavimo indikacijà.
3
Naudodamiesi priekiniu valdymo ratuku, pasirinkite pageidaujamà
reþimà.
• Norëdami sureguliuoti
valdymo ratuku.
(sudëtingesnis: lygis), naudokitës galiniu
(iðjungtas)
Vaizdo ðviesumo koregavimas neatliekamas.
(standartinis)
Jei egzistuoja ryðkus kontrastas tarp objekto ir antrojo
plano (fono) ðviesos ir ðeðëlio, kas daþniausiai bûna
fotografuojant prieð saulæ, fotoaparatas sumaþina viso
vaizdo kontrastà, kad bûtø gaunama tinkamo ðviesumo bei
kontrasto nuotrauka.
(sudëtingesnis
automatinis)
Visas vaizdas padalinamas á maþas sritis ir fotoaparatas
analizuoja kontrastà tarp objekto ir antrojo plano (fono)
ðviesos ir ðeðëlio, sukurdamas optimalaus ðviesumo
nuotraukà su turtinga pustoniø skale.
(sudëtingesnis:
lygis)
Lygis pasirenkamas tarp
(silpnas) ir
Fotografavimo funkcijos naudojimas
1
(stiprus).
Pastabos
(sudëtingesnis automatinis), nepertraukiamo
• Kadangi esant iðrinktam reþimui
fotografavimo greitis gali bûti maþesnis, mes rekomenduojame, kad situacijose,
kuriose reikalingas nepertraukiamas fotografavimas dideliu greièiu, áskaitant
(standartinis).
sporto varþybø fotografavimà, pasirinktumëte reþimà
77
• Dinaminio diapazono optimizavimo nuostatos, iðskyrus
(standartinis) reþimà,
nedaro jokios átakos padidintiems RAW vaizdams.
• Fotografuojant su dinaminio diapazono optimizavimu, vaizdas gali bûti su
(sudëtingesnis: lygis), pasirinkite lygá
triukðmais. Padidinus efektà su
perþiûrëjæ áraðytà vaizdà.
Naudojimasis kûrybiniu stiliumi
Kûrybinis stilius tai ið anksto uþprogramuoti vaizdo stiliai tinkantys
ávairioms scenoms ir tikslams. Jûs galite nufotografuoti vaizdà su
atitinkamais spalvø ir atspalviø lygiais. Be to vaizdo stilius naudodami kaip
pagrindà, jûs galite pasiekti, kad vaizdas atitiktø jûsø poreikius.
1
Paspausdami Fn mygtukà, atvaizduokite „Quick Navi“ langà (46 psl.).
2
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite kûrybinio stiliaus indikacijà
ir paspauskite centrinæ
manipuliatoriaus dalá.
• Jei pasirenkate tik stiliaus laukelá,
valdymo veiksmus galite atlikti
„Quick Navi“ lange.
3
Manipuliatoriaus v/V mygtukais
pasirinkite pageidaujamà vaizdo stiliø.
Pagal nutylëjimà galima pasirinkti
„Standard”, „Vivid“, „Neutral“,
„Portrait“, „Landscape“ ar „B/W“.
4
Manipuliatoriaus B mygtuku perkelkite
þymeklá á deðinæ ir, naudodamiesi
manipuliatoriaus v/V mygtukais
nustatykite parametrus.
Prieinami vaizdo stiliai ir parametrai
apraðyti kitame puslapyje.
78
Norëdami naudoti negamyklines vaizdo stiliaus nuostatas
Pasirinkite vaizdo stiliø, kurio
gamyklines nuostatas pageidaujate
pakeisti.
Naudodamiesi manipuliatoriaus B
mygtuku, perkelkite þymeklá á deðinæ
ir, naudodamiesi manipuliatoriaus v/
V mygtukais, pasirinkite
pageidaujamà vaizdo stiliø.
Vaizdo stiliai
Ávairiø siuþetø fotografavimui su turtinga pustoniø skale ir
nuostabiomis spalvomis.
(ryðkiaspalvis) Spalvø sodrumas ir kontrastas padidinamas, kad bûtø galima
uþfiksuoti áspûdingas nuotraukas spalvingø scenø ir daiktø,
pvz., gëliø, pavasario þalumos, þydro dangaus ar vandenyno.
(standartinis)
Spalvø sodrumas ir ryðkumas sumaþinamas, kad bûtø galima
uþfiksuoti vaizdus ðvelniame fone. Ðis stilius tinka fotografuoti
vaizdams, kurie vëliau bus redaguojami kompiuteriu.
Skirtas vaizdams aiðkiame fone su aiðkiomis spalvomis paryðkintoje zonoje fotografuoti, pvz., saulës spinduliuose.
(iðraiðkingas) Skirtas uþfiksuoti vaizdus su sodriomis spalvomis. Idealiai
tinka norint tvirtai uþfiksuoti subjekto buvimà.
(aiðkus)
(lengvas)
Skirtas vaizdams su ðviesia ir nekomplikuota spalvø iðraiðka
uþfiksuoti. Tinka fotografuojant ðvelniame apðvietime.
Pastelinio odos atspalvio uþfiksavimui, idealiai tinka
þmoniø portretinëms nuotraukoms.
(kraðtovaizdis) Spalvø sodrumas, kontrastas ir raiðkumas padidinami,
ryðkiaspalvio ir raiðkaus kraðtovaizdþio fotografavimui.
Taip pat labiau paryðkinamas nutolæs peizaþas.
(portretas)
(saulëlydis)
(nakties
vaizdas)
lapai)
(rudeniniai
Fotografavimo funkcijos naudojimas
(neutralus)
Nuostabaus saulëlydþio raudonio fotografavimui.
Kontrastas prislopinamas fotografavimui nakties vaizdø,
kurie bûna labai tikroviðki.
Skirtas rudens scenoms fotografuoti. Paryðkinama lapø
raudona ir geltona spalvos.
(juodai-balta) Nespalvotø vaizdø fotografavimui.
(sepia)
Tamsiai rusvø vaizdø fotografavimui.
79
Parametrai
(kontrastas)
(spalvø
sodrumas)
(raiðkumas)
Reguliuojamas raiðkumas. Didinant reikðmæ, kontûrai
tampa ryðkesni, o maþinant - kontûrai tampa blankesni ir
vaizdas tampa labiau pastelinis.
(ðviesumas)
Reguliuojamas viso vaizdo ðviesumas.
(zona)
Siekiant iðvengti vaizdo pereksponavimo ar nepakankamos
ekspozicijos, yra naudojamas sodrus atspalvis.
Didinant reikðmæ iðvengiama vaizdo pereksponavimo, kai
fotografuojamas ðviesios zonos subjektas; maþinant
reikðmæ, iðvengiama nepakankamos ekspozicijos, kai
fotografuojamas tamsios zonos subjektas.
Pastabos
• Pasirinkus
sodrumo.
• Reguliuojant
80
Skirtumas tarp nuotraukos ðviesiø daliø ir ðeðëliø
(gradacija). Didinant reikðmæ, gaunama kontrastingesnë
nuotrauka. Maþinant reikðmæ, vaizdas tampa blankesnis.
Parametras, apibrëþiantis spalvø ryðkumà. Didinant
reikðmæ, nuotraukos spalvos tampa gilios ir sodrios.
Maþinant reikðmæ, vaizdo spalvos nublanksta.
(juodai-balta) ar
(sepia), nebus ámanoma reguliuoti spalvø
(zona), nëra ámanoma reguliuoti
(kontrastas).
Fotografavimo bûdo pasirinkimas
Ðiame fotoaparate realizuoti devyneri fotografavimo bûdai, tokie kaip
pavienis kadras á prieká, nepertraukiamas á prieká ir t.t. Naudokite juos
prireikus.
1
Paspausdami DRIVE mygtukà,
atvaizduokite nustatymø langà.
2
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà reþimà, o
po to naudodamiesi manipuliatoriaus b/B mygtukais, pasirinkite
pageidaujamà nuostatà.
DRIVE mygtukas
Nepertraukiamas á prieká (82 psl.)
Uþrakto paleidimo laikmatis (83 psl.)
Gretinimas: nepertraukiamas (83 psl.)
Gretinimas: po vienà kadrà (83 psl.)
WB gretinimas (85 psl.)
DRO papildomas gretinimas (85 psl.)
Veidrodþio uþfiksavimas virðuje (85 psl.)
Nuotolinio valdymo pultas (86 psl.)
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pavienis kadras á prieká (81 psl.)
• Vietoje DRIVE mygtuko, naudodamiesi Fn mygtuku, jûs galite atvaizduoti
„Quick Navi“ langà ir fotografavimo bûdà pasirinkti jame (46 psl.).
Pavienio kadro fotografavimas
Ðis bûdas skirtas áprastiniam fotografavimui.
Tai taip pat naudojama kitiems fotografavimo bûdams atðaukti.
81
Nepertraukiamas fotografavimas
Nuspaudus ir laikant nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, fotoaparatas
vaizdus áraðo nepertraukiamai daugiausiai 3 kadrø per sekundæ greièiu.
* Mûsø nustatytos matavimo sàlygos: punktui [Image size] suteikta nuostata
[L:24M], punktui [Quality] suteikta [Fine], nustatytas pavienio kadro AF ar
rankinis fokusavimas, o iðlaikymas 1/250 s ar maþesnis.
Nepertraukiamo fotografavimo sparta gali bûti maþesnë, kai
fotografuojama prasto apðviestumo sàlygomis, dinaminio diapazono
(sudëtingesnis automatinis) arba
optimizavimui suteikta
(sudëtingesnis: lygis), arba punktui [High ISO NR] suteikta [High].
Maksimalus skaièius nepertraukiamai fotografuojamø kadrø
Skaièius kadrø, kuriuos galima nufotografuoti nepertraukiamai, gali bûti
apribotas ið virðaus.
RAW
16 kadrø
cRAW
18 kadrø
RAW ir JPEG
12 kadrø
cRAW ir JPEG
12 kadrø
"Extra fine"
34 kadrai
"Fine"/"Standard"
384 kadrai/593 kadrai
Skaièius kadrø, kuriuos galima
nufotografuoti nepertraukiamai, yra
indikuojamas vaizdo ieðkiklyje. Kai
skaièius kadrø, kurá galima nufotografuoti
nepertraukiamai, yra didesnis uþ devynis,
vaizdo ieðkiklyje atvaizduojama „9“.
Skaièius vaizdø, kurá galima
nufotografuoti nepertraukiamai
Pastaba
• Kai atminties kortelëje nëra pakankamai laisvos vietos, fotoaparatas gali
nepertraukiamai nufotografuoti ne visus vaizdo ieðkiklyje indikuojamus vaizdus.
82
Uþrakto paleidimo laikmatis
Nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà, uþraktas bus
paleistas po apytikriai 10 sekundþiø. Kai aktyvuojamas
uþrakto paleidimo laikmatis, garsiniai signalai ir uþrakto
paleidimo laikmaèio lemputë informuoja apie laikmaèio
bûsenà. Prieð pat fotografuojant uþrakto paleidimo laikmaèio lemputë blykèioja ir garsiniai signalai pypèioja tankiai.
Nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà, uþraktas bus
paleistas po apytikriai 2 sekundþiø. Taip galima sumaþinti
fotoaparato sujudëjimà, nes prieð fotografuojant veidrodis
juda á virðø.
10 sekundþiø uþrakto paleidimo laikmaèio veikimo atðaukimas
Paspauskite DRIVE mygtukà.
Vaizdø fotografavimas naudojant ekspozicijos poslinká
(ekspozicijos gretinimas)
Fotografavimas gretinimo bûdu – tai áraðymas keleto vaizdø su skirtingais
ekspozicijos laipsniais. Ðiame fotoaparate yra ádiegta automatinio gretinimo
funkcija. Tereikia nurodyti nuokrypà (þingsná) nuo bazinës ekspozicijos, ir
aparatas automatiðkai fotografuos su ekspozicijos poslinkiu. Baigæ
fotografuoti, jûs galite pasirinkti nuotraukà, kurios ðviesumas jums labiausiai
tinka. Pirmasis gretinimo kadras nufotografuojamas naudojant bazinæ
ekspozicijà.
Bazinë ekspozicija
– kryptimi
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Pastabos
• Jei uþrakto paleidimo mygtukà nuspausite neþiûrëdami per vaizdo ieðkiklá,
naudodamiesi okuliaro uþrakto svirtele, uþdarykite okuliaro uþraktà.
• Suaktyvinus 2 sekundþiø uþrakto paleidimo laikmatá, nebus ámanoma naudotis
tokiomis fotografavimo funkcijomis: sinchronizuotu fotografavimu dideliu greièiu,
WL sinchronizavimu dideliu greièiu, ir fotografavimo su veidrodþio uþfiksavimo
virðuje funkcija.
+ kryptimi
83
* (gretinimas: Nufotografuojami trys ar penki vaizdai su pasirinktuoju
þingsniu paslinkta ekspozicija. Nuspauskite ir laikykite
nepertraukiamas)
nuspaustà uþrakto paleidimo mygtukà, kol áraðymas sustos.
* (gretinimas:
po vienà kadrà)
Nufotografuojami trys ar penki vaizdai su pasirinktuoju
þingsniu paslinkta ekspozicija. Nuspausdami uþrakto
paleidimo mygtukà, fotografuokite kadras po kadro.
* _._EV þemiau þenklelio
– tai tuo metu pasirinktas þingsnis, o _ EV
/
deðinëje - tuo metu pasirinktas numeris.
• Pagal nutylëjimà fotoaparatas fotografuoja tvarka 0 J – J +.
Naudodamiesi „Custom“ meniu punktu [Bracket order] (118 psl.), jûs
galite ðià tvarkà pakeisti á – J 0 J +.
Pastabos
• Kai reþimo iðrinkimo diskas yra pasuktas á padëtá M, ekspozicijos poslinkis
realizuojamas keièiant iðlaikymà. Jei jûs norite, kad ekspozicija bûtø paslenkama
keièiant diafragmos reikðmæ, nuspauskite ir laikykite nuspaustà AEL mygtukà.
• Kai jûs reguliuote ekspozicijà, ekspozicijos poslinkis bûna lygus kompensuotai
reikðmei.
• Kai nëra naudojama blykstë atliekamas gretinimas áprasto apðviestumo sàlygomis,
o iðlaikymo ir diafragmos reikðmës sureguliuojamos taip, kad atitiktø
fotografavimà gretinimo bûdu. Kai naudojama blykstë, atliekamas fotografavimas
gretinimo bûdu ir pakeièiamas blykstës ðviesos intensyvumas.
• Fotografavimo gretinimo bûdu metu, iðrenkamas pavienio kadro fotografavimo bûdas
nepriklausomai nuo pavienio kadro/nepertraukiamo fotografavimo nuostatos.
Nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, fotografuokite kadras po kadro.
EV skalë fotografuojant gretinimo bûdu
Aplinkos apðv. gretinimas Blykstës gretinimas
þingsnis 0,3 EV, trys kadrai þingsnis 0,7 EV, trys kadrai
Ekspozicijos kompens. 0
Ekspozicijos kompens. –1.0
Skystøjø kristalø
ekrane
Rodoma virðutinëje eilutëje. Rodoma apatinëje eilutëje.
Vaizdo ieðkiklyje
• Fotografuojant aplinkos apðvietimo gretinimo bûdu, EV skalë taip pat
rodoma ir vaizdo ieðkiklyje, taèiau fotografuojant blykstës gretinimo bûdu,
ji nëra rodoma.
• Pradëjus fotografuoti gretinimo bûdu, indeksai, nurodantys jau áraðytus
vaizdus, ima vienas po kito iðnykti.
84
• Kai yra pasirinktas gretinimas po vienà kadrà, iki pusës nuspaudus uþrakto
paleidimo mygtukà ir já atleidus, vaizdo ieðkiklyje aplinkos apðvietimo
gretinimo atveju atsiranda indikacija „br 1“ arba blykstës gretinimo atveju
atsiranda indikacija „Fbr 1“. Pradëjus fotografuoti gretinimo bûdu, ði
indikacija parodo, koks bus kito kadro numeris, pavyzdþiui, „br 2“, „br 3“.
Fotografavimas naudojant baltos spalvos balanso gretinimà
Remiantis pasirinktosiomis baltos spalvos balanso ir spalvinës temperatûros/
spalvø filtro nuostatomis, yra nufotografuojami trys vaizdai.
* (WB
gretinimas)
Pasirinkus nuostatà „Lo“, poslinkis sudaro 10 miredø, o
pasirinkus nuostatà „Hi“, poslinkis sudaro 20 miredø.
* Reikðmë þemiau þenklelio
– tai tuo metu pasirinkta reikðmë.
Fotografavimas naudojant DRO papildomà gretinimà
* (DRO
papildomas gretin.)
Pasirinkus nuostatà „Lo“, poslinkis yra nedidelis, o
pasirinkus nuostatà „Hi“, poslinkis yra platus.
* Reikðmë þemiau þenklelio
– tai tuo metu pasirinkta reikðmë.
Pastabos
• Pasirinkus fotografavimà DRO papildomu gretinimo bûdu, dinaminio diapazono
optimizavimo nuostata (77 psl.) laikinai bus atðaukta.
• Jei atkuriate ir iðdidinate vaizdà áraðytà RAW formatu, jûs galësite nustatyti tik
(standartinis) reþimà, o ne koká nors kità
dinaminio diapazono optimizavimo
dinaminio diapazono optimizavimo reþimà.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Fotografuojant DRO papildomo gretinimo bûdu, nufotografuojami trys
vaizdai su atskirai kiekvienam vaizdui pakeistu kontrasto optimizavimo
lygiu.
(DRO: dinaminio diapazono optimizavimas)
Fotografavimas naudojant veidrodþio uþfiksavimo virðuje bûdà
Prieð fotografavimà veidrodis uþfiksuojamas virðuje dël ko iðvengiama
fotoaparato sujudëjimo, kai uþraktas yra paleidþiamas. Ðis bûdas patogus kai
fotografuojate vaizdà stambiu planu (makrofotografavimas) arba naudojate
teleobjektyvà, nes net ir neþymus fotoaparato sujudëjimas átakoja vaizdo
kokybæ.
85
1
Paspauskite uþrakto paleidimo mygtukà.
2
Dar kartà paspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, nufotografuokite
vaizdà.
Fokusas ir ekspozicija uþfiksuojami, o veidrodis juda á virðø.
• Naudojantis nuotolinio valdymo pultu (ásigyjamas atskirai), fotoaparato
sujudëjimà galima sumaþinti dar labiau.
Pastabos
• Praëjus 30 sekundþiø nuo veidrodþio pakëlimo, veidrodis bus nuleistas
automatiðkai. Dar kartà paspauskite uþrakto paleidimo mygtukà.
• Fotografuojant veidrodþio uþfiksavimo virðuje bûdu, nëra ámanoma naudotis
sinchronizuoto fotografavimo dideliu greièiu ir WL sinchronizuoto fotografavimo
dideliu greièiu bûdais.
• Fotografuojant veidrodþio uþfiksavimo virðuje bûdu, draudþiama liesti uþraktà ar
pûtikliu stipriai pûsti á uþraktà. Prieðingu atveju galima sugadinti fotoaparatà.
• Jei uþrakto paleidimo mygtukà nuspausite neþiûrëdami per vaizdo ieðkiklá,
naudodamiesi okuliaro uþrakto svirtele, uþdarykite okuliaro uþraktà.
Fotografavimas naudojantis nuotolinio valdymo pultu
Jûs galite fotografuoti naudodamiesi bevielio RMT-DSLR1 nuotolinio
valdymo pulto (ásigyjamas atskirai) SHUTTER ir 2SEC (uþraktas
paleidþiamas po 2 sekundþiø) mygtukais. Taip pat skaitykite prie bevielio
nuotolinio valdymo pulto pridedamà naudojimo instrukcijà.
Sufokusuokite subjektà, nukreipkite nuotolinio valdymo pultà á
fotoaparato infraraudonøjø spinduliø jutiklá ir nufotografuokite vaizdà.
• Fotografuojant su atvira sklende ekspozicijos reguliavimas pradedamas
paspaudus SHUTTER ar 2 SEC mygtukà. Dar kartà paspaudus SHUTTER
ar 2 SEC mygtukà, fotoaparatas sustabdys ekspozicijos reguliavimà.
Pastabos
• Jei uþrakto paleidimo mygtukà nuspausite neþiûrëdami per vaizdo ieðkiklá,
naudodamiesi okuliaro uþrakto svirtele, uþdarykite okuliaro uþraktà.
• Jei pageidaujate uþfiksuoti fokusà, iki pusës nuspauskite ir atleiskite fotoaparato
uþrakto paleidimo mygtukà. Tada vaizdà nufotografuokite naudodamiesi
nuotolinio valdymo pultu. Nufotografavus vaizdà, fokusas iðlieka uþfiksuotas.
Fotoaparatu atlikus bet koká valdymo veiksmà, fokusas bus atfiksuotas.
86
Perþiûros funkcijos naudojimas
Prieð tikràjá fotografavimà jûs galite vaizdo ieðkiklyje perþiûrëti apytikrá
subjekto raiðkumà (optinë perþiûra).
Tada jûs galite vaizdo bûklæ perþiûrëti fotoaparato nugarëlëje esanèiame
skystøjø kristalø ekrane, o taip pat tame paèiame lange jûs galite patikrinti ir
sureguliuoti ekspozicijos efektà, baltos spalvos balansà, dinaminio diapazono
optimizavimà ir t.t. (sumani perþiûra).
1
Sufokusuokite subjektà ir
paspauskite perþiûros mygtukà.
Perþiûros mygtukas
2
Atleiskite perþiûros mygtukà.
3
Naudodamiesi manipuliatoriaus b/B mygtukais, pasirinkite
parametrà, o po to priekiniu ar galiniu valdymo ratuku sureguliuokite
jo reikðmæ.
Vaizdas atkuriamas skystøjø kristalø
ekrane (sumani perþiûra).
• Nejudinkite fotoaparato, kol po
perþiûros mygtuko atleidimo vaizdas
neatsirado skystøjø kristalø ekrane.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
Kai mygtukas yra laikomas
nuspaustas, diafragma susiaurinama,
kad bûtø atitikta diafragmos reikðmë,
atvaizduojama vaizdo ieðkiklyje
(optinë perþiûra).
• Perþiûros metu jûs galite reguliuoti
diafragmos reikðmæ.
Sureguliuota reikðmë iðsaugoma visoms, iðskyrus kai kurias, funkcijoms.
• Paspaudus DISP mygtukà, modifikuotas vaizdas bus sulyginamas su
originaliu vaizdu. Dar kartà paspaudus ðá mygtukà, bus sugráþtama prie
modifikuoto vaizdo.
• Paspaudus mygtukà, bus sugràþintos originalios reikðmës.
4
Iki pusës nuspausdami uþrakto paleidimo mygtukà, iðvalykite
sumanios perþiûros langà ir nufotografuokite vaizdà.
87
Kai pageidaujate suaktyvinti tik optinës perþiûros funkcijà
„Custom“ meniu punktui [Preview Function] suteikite nuostatà [Optical
Preview] (114 psl.).
Pastabos
• Optinës perþiûros metu vaizdo ieðkiklyje rodomas vaizdas bus tamsesnis.
• Optinës perþiûros metu nëra ámanoma pasinaudoti automatinio fokusavimo
funkcija. Vaizdà sufokusuokite prieð perþiûrà.
• Fotografuojant su atvira sklende sumanios perþiûros funkcija neveikia.
• Kai fotoaparato rezervinë atmintis yra uþpildyta, sumanios perþiûros funkcija
neveikia.
88
Vartotojo nuostatø áregistravimas
Jûs turite galimybæ atmintyje áregistruoti tris daþniausiai naudojamø reþimø ir
nuostatø kombinacijas, o po to jas iðkviesti naudodamiesi reþimo iðrinkimo
disku.
Nustatykite fotoaparato nuostatas, kurias pageidaujate áregistruoti.
2
Paspauskite MENU mygtukà ir naudodamiesi manipuliatoriaus v/V/
b/B mygtukais, meniu „Recording“ 4 pasirinkite [Memory].
3
Naudodamiesi manipuliatoriaus b/B mygtukais, pasirinkite pozicijos
numerá, kurá pageidaujate priskirti áregistruotosioms nuostatoms ir
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
• Ant senø nuostatø naujas nuostatas galima uþraðyti kiek norima kartø.
Punktai, kuriuos ámanoma áregistruoti
Ekspozicijos reþimas, fotografavimo bûdas, ISO jautrumas, baltos spalvos
balansas, ekspozicijos kompensavimas, matavimo reþimas, fokusavimo
reþimas, lokalios AF zonos pozicija ir visi
„Recording“ meniu punktai
(nuo 104 iki 112 psl.).
Iðsaugotø nuostatø iðkvietimas
Reþimo iðrinkimo diskà nustatykite ties pageidaujamo numerio pozicija.
Iðkvietæ iðsaugotas nuostatas jûs galite jas pakeisti atlikdami aukðèiau
apraðytus þingsnius.
Fotografavimo funkcijos naudojimas
1
Pastabos
• Jûs negalite áregistruoti programos poslinkio ir rankinio poslinkio nuostatø.
• Tikroji nuostata neatitiks fotoaparato valdymo ratukø ir selektoriø padëties.
Fotografuodami vaizdus, vadovaukitës skystøjø kristalø ekrane atvaizduojama
informacija.
89
Vaizdø atkûrimas
Skystøjø kristalø ekrane atvaizduojamas vëliausiai nufotografuotas vaizdas.
1
Paspauskite
mygtukà.
mygtukas
2
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite vaizdà.
Norëdami gráþti á fotografavimo reþimà
Darsyk paspauskite
mygtukà.
Norëdami perjungti áraðymo duomenø indikacijà
Paspauskite DISP mygtukà.
Kiekvienàkart paspaudus DISP mygtukà, indikacija ekrane keièiasi taip:
Atvaizduojami ankstesni
ar paskesni vaizdai, iki
penkiø vaizdø
Su áraðymo duomenimis
90
Su áraðymo duomenimis
Be áraðymo
duomenø
Histogramos atvaizdavimas
Histograma – tai ðviesumo pasiskirstymo grafikas, parodantis, kiek tam tikro
ðviesumo vaizdo taðkø yra nuotraukoje.
Paspauskite
mygtukà.
Yra atvaizduojami atkuriamo vaizdo
histograma ir áraðymo duomenys.
mygtukas
Norëdami sugráþti á áprastiná atkûrimo langà
Darsyk paspauskite
mygtukà.
Ðviesumas
Blykèioja
R (raudona)
G (þalia)
B (mëlyna)
Perþiûros funkcijos naudojimas
Kaip patikrinti histogramà
Kai vaizde yra ðviesi ar tamsi dalis, ði
dalis blykèioja histogramos indikacijoje
(áspëjimas, susijæs su ðviesumo riba).
91
Vaizdo taðkø
skaièius
Ekspozicijos kompensavimas atitinkamai
pakeièia histogramà. Iliustracija deðinëje
yra pavyzdys.
Fotografuojant su ekspozicijos korekcija á
teigiamà pusæ, visas vaizdas bûna
ðviesesnis, visà histogramà paslenkant á
ðviesiàjà pusæ (deðinæ). Jei taikoma
ekspozicijos korekcija á neigiamà pusæ,
histograma pasislenka á prieðingà pusæ.
Abiejuose histogramos kraðtuose rodoma
labai ðviesi arba labai tamsi dalis. Ðiø srièiø
vëliau nebus ámanoma atkurti kompiuteriu.
Prireikus pakeiskite ekspozicijà ir
fotografuokite dar kartà.
Tamsu
Ðviesu
Vaizdo pasukimas
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià pageidaujate
pasukti, o po to paspauskite
mygtukà.
mygtukas
2
Paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Vaizdas pasukamas prieð laikrodþio rodyklæ. Norëdami pasukti darsyk,
pakartokite 2-àjá þingsná.
• Pasukus vaizdà, vaizdas ir vëliau bus atkuriamas pasuktas, net ir
iðjungus, o po to vël ájungus fotoaparato maitinimà.
Norëdami gráþti á áprastinio atkûrimo langà
Paspauskite
mygtukà.
92
Pastaba
• Pasuktus vaizdus nukopijavus á kompiuterá, CD-ROM diske (komplektuojamas)
esanti „PMB“ programinë áranga gali tinkamai atvaizduoti pasuktàsias nuotraukas.
Taèiau kitokia programinë áranga gali nesugebëti tinkamai atkurti pasuktø vaizdø.
Vaizdø iðdidinimas
Iðsamesnei analizei vaizdà galima iðdidinti. Tai bûna patogu norint patikrinti
áraðytojo vaizdo ryðkumo nustatymà (sufokusavimo bûklæ).
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià pageidaujate
iðdidinti, o po to paspauskite mygtukà.
Bus iðdidintas vaizdo centras.
mygtukas
Naudodamiesi galiniu valdymo ratuku, iðdidinkite arba sumaþinkite
vaizdà.
3
Manipuliatoriaus v/V/b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà iðdidinti
vaizdo dalá.
• Kiekvienàkart paspaudus centrinæ
manipuliatoriaus dalá, indikacija
persijungia tarp iðdidinto vaizdo ir
vaizdo per visà ekranà.
• Naudojantis priekiniu valdymo ratuku,
vaizdai perjungiami esant tam paèiam
iðdidinimo laipsniui.
• Kiekvienàkart paspaudþiant DISP
mygtukà, ekrane atvaizduojama
informacija ájungiama arba iðjungiama.
Iðdidintas vaizdas
Perþiûros funkcijos naudojimas
2
Vaizdas per visà
ekranà
Norëdami atðaukti iðdidinto vaizdo atkûrimà
Paspauskite
arba mygtukà.
93
Pastaba
• Iðdidintiems RAW vaizdams, kitas nei dinaminio diapazono optimizavimo
(standartinis) efektas negali bûti taikomas fotoaparatu.
Iðdidinimo diapazonas
Vaizdo dydis
L
Iðdidinimo diapazonas
Apytikriai ×1,2 – ×19
M
Apytikriai ×1,2 – ×14
Apytikriai ×1,2 – ×9,4
S
Persijungimas prie vaizdo, esanèio nuotraukø sàraðe
1
Paspauskite
2
Spaudydami DISP mygtukà, pasirinkite
pageidaujamà lango formatà.
mygtukà.
Skystøjø kristalø ekrane atsiranda indekso
langas.
• Formatas perjungiamas tokia tvarka:
9 vaizdai J 25 vaizdai J 4 vaizdai
Gráþimas á pavienio vaizdo langà
Pasirinkæ pageidaujamà vaizdà, paspauskite
manipuliatoriaus dalá.
Aplanko pasirinkimas
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite aplankø juostà, o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus
dalá.
Manipuliatoriaus v/V mygtukais
pasirinkite aplankà, o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus
dalá.
94
mygtukas
DISP mygtukas
mygtukà arba centrinæ
Aplankø juosta
Informacijos apie áraðytuosius vaizdus
patikrinimas
Bazinë informacinë indikacija
Indikacija
Reikðmë
Indikacija
Reikðmë
Atminties kortelë (23)
3/7
Failo numeris/bendras
vaizdø skaièius
DPOF3
DPOF nustatymas (121)
Vaizdo kokybë (105)
Vaizdo dydis (104)/APSC dydis (132)/kraðtiniø
santykis (104)
Perþiûros funkcijos naudojimas
-
Aplanko – failo numeris
(141)
Apsauga (121)
100-0003
Áspëjamoji baterijos
ákrautumo indikacija (19)
F3.5
Iðlaikymas (52)
Diafragma (51)
ISO100
ISO jautrumas (72)
2008 1 1
10:37AM
Fotografavimo data
1/125
95
Histogramos indikacija
A
Indikacija
Reikðmë
Indikacija
Reikðmë
Atminties kortelë (23)
–0.3
Ekspozicijos
kompensavimas (68)
100-0003
Aplanko – failo numeris
(141)
–0.3
Blykstës kompens. (71)
-
Apsauga (121)
DPOF3
DPOF nustatymas (121)
Matavimo reþimas (67)
35mm
Þidinio nuotolis
Kûrybinis stilius (78)
AWB
Baltos spalvos balansas
(AUTO, uþprogramuotas,
spalvinë temp., spalvø
filtras, specifinis) (73)
Vaizdo kokybë (105)
Vaizdo dydis (104)/APSC dydis (132)/kraðtiniø
santykis (104)
5500K
M1
Áspëjamoji baterijos
ákrautumo indikacija (19)
2008 1 1
10:37AM
3/7
B
Indikacija
Reikðmë
Histograma (91)
P A S M Ekspozi. reþimas (47, 49)
Iðlaikymas (52)
1/125
96
F3.5
Diafragma (51)
ISO100
ISO jautrumas (72)
D. diap. optimizav. (77)
Fotografavimo data
Failo numeris/bendras
vaizdø skaièius
Vaizdø trynimas (Delete)
Iðtrynæ nuotraukà, jûs negalësite jos atstatyti. Ið anksto apsispræskite, ar jûs
norite iðtrinti konkretø vaizdà.
Pastaba
• Apsaugotøjø vaizdø iðtrinti neámanoma.
Ekrane rodomo vaizdo trynimas
1
Atvaizduokite nuotraukà, kurià
pageidaujate iðtrinti o po to
mygtukà.
paspauskite
mygtukas
2
Visø aplanke esanèiø vaizdø trynimas
1
Paspauskite
2
Manipuliatoriaus b mygtuku
pasirinkite aplankø juostà.
mygtukà.
Perþiûros funkcijos naudojimas
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrinæ dalá.
Aplankø juosta
3
Paspauskite manipuliatoriaus centrinæ dalá, o po to manipuliatoriaus
v/V mygtukais pasirinkite aplankà, kurá pageidaujate iðtrinti.
4
Paspauskite
mygtukà.
97
5
98
Manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrinæ dalá.
Vaizdø perþiûra televizoriaus ekrane
1
Iðjunkite fotoaparatà bei televizoriø,
ir prijunkite fotoaparatà prie
televizoriaus.
Á videosignalo
áëjimo lizdà
Videosignalo kabelis
Á VIDEO
OUT lizdà
2
Ájunkite televizoriø ir pasirinkite signalo ðaltiná.
3
Ájunkite fotoaparatà ir paspauskite
mygtukà.
• Taip pat skaitykite prie televizoriaus pridëtà naudojimo instrukcijà.
Perþiûros funkcijos naudojimas
Televizoriaus ekrane atsiranda
fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais
pasirinkite pageidaujamà vaizdà.
• Skystøjø kristalø ekranas fotoaparato
nugarëlëje neásijungia.
Manipuliatorius
mygtukas
99
Naudojimasis fotoaparatu uþsienyje
Gali prireikti pakeisti videosignalo iðëjimo nuostatà, kad ji atitiktø televizoriaus
TV sistemà (125 psl.).
Vaizdø perþiûra naudojantis belaidþiu nuotolinio valdymo pultu
Fotoaparatà prijungus prie televizoriaus ir ájungus atkûrimo reþimà, vaizdus
bus galima perþiûrëti naudojantis RMT-DSLR1 belaidþiu nuotolinio
valdymo pultu (ásigyjamas atskirai). Dauguma belaidþio nuotolinio valdymo
pulto mygtukø atlieka tas paèias funkcijas kaip ir fotoaparato mygtukai.
Apie televizijos spalvines sistemas
Norint nuotraukas þiûrëti televizoriaus ekrane, reikia televizoriaus su
videosignalo áëjimo lizdu ir videosignalo kabelio. Skaitmeninio fotoaparato
iðëjimo spalvinë sistema turi atitikti televizoriaus spalvinæ sistemà. Toliau
iðvardijamos televizijos spalvinës sistemos, transliuojamos ðalyse, kuriose
jums gali tekti naudotis fotoaparatu.
NTSC sistema
Bahamø salos, Bolivija, Kanada, Centrinë Amerika, Èilë, Kolumbija, Ekvadoras,
Jamaika, Japonija, Korëja, Meksika, Peru, Surinamas, Taivanas, Filipinai, Jungtinës
Amerikos Valstijos, Venesuela ir kt.
PAL sistema
Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Èekijos Respublika, Danija, Suomija, Vokietija,
Olandija, Honkongas, Vengrija, Italija, Kuveitas, Malaizija, Naujoji Zelandija,
Norvegija, Lenkija, Portugalija, Singapûras, Slovakijos Respublika, Ispanija,
Ðvedija, Ðveicarija, Tailandas, Jungtinë Karalystë ir kt.
PAL-M sistema
Brazilija
PAL-N sistema
Argentina, Paragvajus, Urugvajus
SECAM sistema
Bulgarija, Prancûzija, Gviana, Iranas, Irakas, Monakas, Rusija, Ukraina ir kt.
100
Vaizdø perþiûra aukðtesne vaizdo kokybe
Jei naudojate raiðkiosios televizijos
televizoriø, kuriame átaisytas HDMI
lizdas, naudodami HDMI kabelá
(ásigyjamas atskirai), jûs galësite vaizdus
perþiûrëti aukðtesne vaizdo kokybe.
Á HDMI lizdà
HDMI kabelis (ásigyjamas atskirai)
Á HDMI
lizdà
Kaip pakeisti iðvedamo HDMI signalo tipà
Ið ðio fotoaparato iðvedamas signalas nustatomas automatiðkai pagal
prijungtàjá televizoriø. Priklausomai nuo subjekto, iðrinkus kità signalo tipà,
atkuriamas vaizdas gali bûti aiðkesnis (125 psl.).
Apie „PhotoTV HD“
Ðis fotoaparatas suderinamas „PhotoTV HD“ standartui.
HDMI kabeliu sujungus Sony PhotoTV HD suderinamus árenginius,
nuotraukas bus galima atkurti neátikëtina „Full HD“ kokybe.
„PhotoTV HD“ ágalina mëgautis itin detaliomis nuotraukø spalvomis.
Perþiûros funkcijos naudojimas
Pastabos
• Naudokite HDMI kabelá paþymëtà þenkleliu HDMI.
• Naudokite kabelá kurio viename gali HDMI mini kiðtukas (prijungimui prie
fotoaparato), o kitame kiðtukas tinkamas prijungimui prie televizoriaus.
• Fotoaparatà HDMI kabeliu prijungus prie Sony VIDEO-A suderinamo
televizoriaus, televizorius automatiðkai nustatys vaizdø perþiûrai tinkamà vaizdo
kokybæ. Dël daugiau informacijos skaitykite Sony VIDEO-A suderinamo
televizoriaus naudojimo instrukcijà.
• Kai kurie árenginiai gali neveikti tinkamai.
• Draudþiama vaizdo atkûrimo árenginio iðëjimo lizdà sujungti su fotoaparato HDMI
lizdu. Tai gali sukelti veikimo sutrikimus.
101
Meniu funkcijø sàraðas
Ðiame skyriuje apraðoma kaip nustatyti
funkcijas naudojantis MENU mygtuku.
Paspaudæ MENU mygtukà,
vadovaudamiesi valdymo gido (45 psl.)
instrukcijomis, naudokitës
manipuliatoriumi.
MENU mygtukas
Meniu „Recording“ (puslapiai nuo 104 iki 112)
Image size
Aspect ratio
Quality
1 D-RangeOptimizer
Custom button
Creative Style
Color Space
AF-A setup
AF area
Priority setup
3 AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
Flash mode
Flash control
Flash compens.
2 Exposure step
ISO Auto Range
Memory
Rec mode reset
4
Meniu „Custom“ (puslapiai nuo 113 iki 119)
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
1 AF area disp.
FocusHoldButton
Auto review
Preview Function
Exp.comp.set
3 Bracket order
Custom reset
102
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
2 Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Rec.info.disp.
Meniu „Playback“ (puslapiai nuo 120 iki 123)
Delete
Format
Protect
1 DPOF setup
• Date imprint
• Index print
PlaybackDisplay
Slide show
• Interval
2
Meniu „Setup“ (puslapiai nuo 124 iki 134)
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
1 Video output
HDMI output
Language
Date/Time setup
Memory card
File number
Folder name
2 Select folder
• New folder
USB connection
• MassStrg.card
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
3 Cleaning mode
AF Micro Adj.
• amount
Focusing Screen
APS-C size capt.
Reset default
4
Naudojimasis meniu
103
Meniu
„Recording“ 1
Punktas „Image size“ (vaizdo dydis)
[Aspect ratio]: [3:2]
L:24M
6048 x 4032 taðkø
M:13M
4400 x 2936 taðkø
S:6.1M
3024 x 2016 taðkø
[Aspect ratio]: [16:9]
L:21M
6048 x 3408 taðkø
M:11M
4400 x 2472 taðkø
3024 x 1704 taðkø
S:5.2M
[APS-C size capt.]: [On]
L:11M
3984 x 2656 taðkø
M:5.6M
2896 x 1928 taðkø
1984 x 1320 taðkø
S:2.6M
Pastaba
• Kai punktui [Quality] yra priskirta nuostata RAW, RAW failo vaizdo dydis atitinka
nuostatà L. Ðis dydis nëra rodomas skystøjø kristalø ekrane.
• Uþdëjus DT objektyvà, automatiðkai bus iðrenkama [APS-C size capt.].
Punktas „Aspect ratio“ (kraðtiniø santykis)
104
3:2
Áprastinis kraðtiniø santykis.
16:9
Raiðkiosios televizijos (HDTV) standarto kraðtiniø santykis.
Punktas „Quality“ (vaizdo kokybë)
RAW (RAW)
cRAW* (cRAW)
RAW ir JPEG
(RAW+J)
cRAW ir JPEG
(cRAW+J)
Itin puiki (X.FINE)
Puiki (FINE)
Standartinë (STD)
Failo formatas: RAW (nesuglaudinti duomenys)
Ðio formato failuose bûna skaitmeniniu bûdu neapdoroti
duomenys. Pasirinkite ðá formatà, jei vëliau norësite
nuotraukas apdoroti kompiuteriu poligrafijai.
• Vaizdo dydis fiksuojamas ties maksimalia nuostata. Vaizdo
dydþio nuostata nëra rodoma skystøjø kristalø ekrane.
Failo formatas: RAW (nesuglaudinti duomenys) + JPEG
Tuo pat metu sukuriamas RAW vaizdas ir JPEG vaizdas.
Tai patogu tada, kai jums reikia dviejø vaizdo failø, JPEG
perþiûrai ir RAW redagavimui. Vaizdo kokybë
uþfiksuojama ties nuostata [Fine].
Failo formatas: JPEG
Áraðant vaizdas suglaudinamas JPEG formatu. Kuo didesnis
suglaudinimo laipsnis, tuo maþesnis bûna failas. Taip á
atminties kortelæ galima áraðyti daugiau vaizdø, taèiau dël
to nukenèia vaizdo kokybë.
* Vaizdo kokybës „cRAW“ raidë „c“ reiðkia “suglaudintas“. Duomenys suglaudinami
iki 60-70% lyginant su nesuglaudinto vaizdo duomenimis. Naudokite ðià nuostatà,
jei pageidaujate padidinti vaizdø skaièiø, kurá galima áraðyti.
Apie RAW failus
Kad ðiuo fotoaparatu áraðytus RAW failus bûtø galima atidaryti kompiuteriu,
jame turi bûti ádiegta „Image Data Converter SR“ programinë áranga, esanti
komplektuojamame CD-ROM diske. Ðia programine áranga RAW failus
galima atidaryti ir konvertuoti á paplitusius formatus, tokius kaip JPEG arba
TIFF. Po to galima koreguoti nuotraukø baltos spalvos balansà, spalvø
sodrumà, kontrastà ir kitus parametrus.
• RAW formatu áraðytiems vaizdams taikomas toks apribojimas:
– RAW failø neámanoma atspausdinti skirtuoju DPOF spausdintuvu arba
spausdintuvu, palaikanèiu „PictBridge“ standartà.
• Atkuriant ir iðdidinant RAW formatu áraðytà vaizdà, neámanoma patikrinti
kitokios nei
(standartinis) dinaminio diapazono optimizavimo nuostatos
poveikio.
Meniu „Recording“
Pastaba
• Daugiau informacijos apie skaièiø vaizdø, kuriuos galima nufotografuoti pakeitus
vaizdo kokybës nuostatà, pateikta 31 psl.
Punktas „D-RangeOptimizer“ (dinaminio diapaz. optimizavimas)
Iðsamesnë informacija pateikta 77 psl.
105
Punktas „Custom button“ (C mygtukas)
Jûs turite galimybæ C mygtukui priskirti
jûsø pasirinktà funkcijà. Pagal nutylëjimà
C mygtukui yra priskirta [Creative Style]
(kûrybinis stilius).
C mygtukas
Funkcijos, kurias galima priskirti
AF fiksavimas/AF/MF reguliavimas/optinë perþiûra/sumani perþiûra/ISO/
baltos spalvos balansas/ekspozicijos kompensavimas/blykstës
kompensavimas/fotografavimo bûdas/AF zona/vaizdo dydis/vaizdo kokybë/
kûrybinis stilius/dinaminio diapazono optimizavimas/blykstës reþimas/
atmintis.
Punktas „Creative Style“ (kûrybinis stilius)
Iðsamesnë informacija pateikta 78 psl.
Punktas „Color Space“ (spalvø paletë)
Spalvø atkûrimo bûdas numeriø kombinacijomis ar spalvø atkûrimo
diapazonas vadinamas spalvø palete. Atsiþvelgdami á savo poreikius, jûs
galite pakeisti spalvø paletæ.
sRGB
Adobe RGB
Standartinë skaitmeniniø fotoaparatø spalvø paletë. sRGB
spalvø paletæ naudokite áprastinëmis sàlygomis, pavyzdþiui,
jei vëliau spausdinsite nemodifikuotas nuotraukas.
Adobe RGB spalvø paletë turi daug spalvø perteikimo
galimybiø. Jei didelë objekto dalis yra ryðkiai þalia arba
raudona, Adobe RGB spalvø paletë yra efektyvi.
• Vaizdo failø pavadinimai prasideda santrumpa „_DSC“.
Pastabos
• Nuostata „Adobe RGB“ yra skirta programinei árangai arba spausdintuvams, kurie
palaiko spalvø administravimo funkcijà ir DCF2.0 versijos spalviná modelá.
Naudojant kai kurià programinæ árangà arba spausdintuvus, kurie nepalaiko ðiø
dalykø, ekrane rodomø arba atspausdintø nuotraukø spalvos gali bûti perteikiamos
netiksliai.
• Fotoaparatu arba prietaisu, nepalaikanèiu Adobe RGB spalvø paletës, atkuriant
nuotraukas, áraðytas su Adobe RGB nuostata, nuotraukos bus rodomos su
blankiomis spalvomis.
106
Meniu
„Recording“ 2
Punktas „Flash mode“ (blykstës reþimas)
Iðsamesnë informacija pateikta 64 psl.
Punktas „Flash control“ (blykstës valdymo reþimas)
Jûs turite galimybæ pasirinkti blykstës valdymo reþimà, kuris nustato blykstës
ðviesos intensyvumà.
ADI flash
Ðiuo metodu blykstës ðviesos intensyvumas valdomas
remiantis informacija apie þidinio nuotolá ir apðviestumo
matavimo duomenimis, gautais po preliminaraus blykstës
impulso. Ðis metodas leidþia tiksliai nustatyti kompensavimà, nepasireiðkiant atspindþiams nuo objekto.
Pre-flash TTL
Ðiuo metodu blykstës ðviesos intensyvumas valdomas remiantis vien tik apðviestumo matavimo duomenimis po preliminaraus impulso. Ðis metodas jautrus atspindþiams nuo objekto.
ADI: „Advanced Distance Integration“ (sudëtingesnis atstumo integravimas)
TTL: „Trough the Lens“ (per objektyvà)
Pastabos
• Kai atstumo tarp objekto ir blykstës iðmatuoti neámanoma (fotografuojama su
belaide iðorine blykste, fotografuojama su kabeliu prijungta ant fotoaparato
neuþdëta blykste, fotografuojama su dviguba makrofotografavimo blykste ir pan.),
fotoaparatas automatiðkai nustato [Pre-flash TTL] reþimà.
• Nuostata [Pre-flash TTL] turi bûti pasirenkama tokiais atvejais, nes fotoaparatas
negali atlikti blykstës kompensavimo su nuostata [ADI flash].
– Prie HVL-F36AM blykstës yra pritvirtintas platus skydelis.
– Fotografuojant su blykste naudojamas difuzorius.
– Yra naudojamas filtras su ekspozicijos daugikliu, pavyzdþiui, ND filtras.
– Ant fotoaparato uþdëtas makroobjektyvas.
• Nuostata [ADI flash] gali bûti pasirenkama tik naudojant objektyvà su atstumo
koderiu. Suþinoti, ar objektyvas yra su atstumo koderiu, galima paskaièius
objektyvo naudojimo instrukcijà.
Meniu „Recording“
• Kai pasirenkama nuostata [ADI flash], naudojant objektyvà su atstumo
koderiu galima daug tiksliau atlikti blykstës kompensavimà remiantis
tikslesne atstumo informacija.
107
Punktas „Flash compens.“ (blykstës kompensavimas)
Iðsamesnë informacija pateikta 71 psl.
Punktas „Exposure step“ (ekspozicijos þingsnis)
Jûs turite galimybæ nustatyti iðlaikymo, diafragmos ir ekspozicijos
kompensavimo þingsná.
0.5 EV
Keièiasi 1/2 EV þingsniais.
0.3 EV
Keièiasi 1/3 EV þingsniais.
Punktas „ISO Auto Range“ (ISO automatinio reguliav. diapaz.)
108
400 – 1600
Nustatomas 400 – 1600 diapazonas.
400 – 800
Nustatomas 400 – 800 diapazonas.
200 – 1600
Nustatomas 200 – 1600 diapazonas.
200 – 800
Nustatomas 200 – 800 diapazonas.
200 – 400
Nustatomas 200 – 400 diapazonas.
Meniu
„Recording“ 3
Punktas „AF-A setup“ (AF nustatymas)
Iðsamesnë informacija pateikta 61 psl.
Punktas „AF area“ (AF zona)
Iðsamesnë informacija pateikta 58 psl.
Punktas „Priority setup“ (prioriteto nustatymas)
Pasirinkite uþrakto paleidimo nuostatà.
AF
Release
Uþraktas negali bûti paleidþiamas, kol fokusas nëra
patvirtintas.
Uþraktas gali bûti paleidþiamas, net ir tada, kai fokusas
nëra patvirtintas. Pasirinkite norëdami suteikti prioritetà
galimybei bet kada paleisti fotoaparato uþraktà
Pastaba
• Rankinio fokusavimo reþimu uþraktà galima paleisti bet kada, nepriklausomai nuo
ðio punkto nuostatos, net ir tada, kai nëra pasiektas maksimalus vaizdo ryðkumas
(fokusas).
Jûs turite galimybæ ájungti ar iðjungti AF paðvietimà. Iðsamesnë informacija
apie AF paðvietimà pateikta 60 psl.
Auto
Off
Prireikus AF paðvietimas ájungiamas automatiðkai.
AF paðvietimas neájungiamas.
Meniu „Recording“
Punktas „AF illuminator“ (AF paðvietimas)
Pastaba
• Punktui [AF illuminator] suteikus nuostatà [Off], blykstës (ásigyjama atskirai) AF
paðvietimas neveiks.
109
Punktas „AF w/shutter“ (AF w/uþraktas)
Pagal nutylëjimà fokusas sureguliuojamas iki pusës nuspaudus uþrakto
paleidimo mygtukà. Jûs galite iðjungti ðá veiksmà.
On
Off
Nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà iki pusës, fokusas
bus sureguliuojamas.
Nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà iki pusës, fokusas
nebus reguliuojamas. Fokusà galësite sureguliuoti paspausdami centrinæ manipuliatoriaus dalá. Tai patogu kai fotografuojate nepertraukiamai toje paèioje fokuso pozicijoje.
Punktas „Long exp.NR“ (ilgo iðlaikymo triukðmai)
Dël didelio iðlaikymo atsiranda vaizdo triukðmai. Kai nustatytas vienos
sekundës ar didesnis iðlaikymas, atliekamas vaizdo triukðmø, kurie paprastai
bûdingi fotografuojant su ilga ekspozicija, sumaþinimas.
On
Kai jûs nustatote vienos sekundës ar didesná iðlaikymà, tà
patá laikà, kurá bûna atvira sklendë, atliekamas vaizdo
triukðmø sumaþinimas. Nëra ámanoma fotografuoti iki
nesibaigë procesas. Naudojama kai vaizdo kokybei teikiama
pirmenybë.
Off
Pasirinkus vaizdo triukðmø sumaþinimas nebus atliekamas.
Naudojama kai fotografavimo laikui teikiama pirmenybë.
Pastaba
• Net ir pasirinkus nuostatà [On], triukðmø sumaþinimas nëra atliekamas fotografuojant
nepertraukiamai arba nepertraukiamo gretinimo bûdu.
Punktas „High ISO NR“ (didelio ISO jautrumo triukðmai)
Kai jûs fotografuojate esant ISO 1600 ar didesniam jautrumui, fotoaparatas
atlieka triukðmø sumaþinimà, kurie labiau pastebimi kai fotoaparato jautrumas
yra didelis.
Low
Pasirinkus [High], triukðmø sumaþinimas bus atliekamas
efektyviau. Jei teikiate prioritetà subjekto detalëms,
pasirinkite nuostatà [Low].
Off
Vaizdo triukðmai nëra maþinami.
High
Normal
Pastaba
• Pasirinkus nuostatà [High], nepertraukiamo fotografavimo greitis taps maþesnis.
110
Meniu
„Recording“ 4
Punktas „Memory“ (atmintis)
Iðsamesnë informacija pateikta 89 psl.
Punktas “Rec mode reset” (áraðymo reþimo atstatymas)
Jûs galite atstatyti pagrindines áraðymo reþimo funkcijas, kai reþimo
iðrinkimo diskas yra padëtyje P, A, S arba M.
Atstatomos tokios meniu punktø nuostatos.
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Exposure comp. (68)
±0.0
Drive mode (81)
Single-shot adv.
White balance (73)
AWB
5500K, Color filter 0
Custom white balance (75)
5500K
ISO (72)
AUTO
Image size (104)
L:24M
Aspect ratio (104)
3:2
Quality (105)
Fine
D-RangeOptimizer (77)
Off
Custom button (106)
Creative Style
Creative Style (78)
Standard
Color Space (106)
sRGB
Flash mode (64)
Fill-flash
Flash control (107)
ADI flash
Flash compens. (71)
±0.0
Exposure step (108)
0.3 EV
ISO Auto Range (108)
200 – 800
AF-A setup (109)
AF-A
AF area (58)
Wide
Priority setup (109)
AF
AF illuminator (60)
Auto
Meniu „Recording“
ColorTemperature/Color filter (74)
111
112
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
AF w/ shutter (110)
On
Long exp.NR (110)
On
High ISO NR (110)
Normal
Meniu
„Custom“ 1
Punktas „AM/MF button“ (AM/MF mygtukas)
AF/MF control
Mygtukas naudojamas persijungimui tarp automatinio
fokusavimo ir rankinio fokusavimo (62 psl.).
AF lock
Mygtukas naudojamas kaip AF fiksavimo mygtukas.
Laikydami nuspaustà AF/MF mygtukà ir paspausdami
uþrakto paleidimo mygtukà, fotografuokite vaizdus.
Punktas „AM/MF control“ (AM/MF valdymas)
Kaip punktui [AF/MF button] suteikta nuostata [AF/MF control], galima
pakeisti AF/MF mygtuko funkcionavimo bûdà.
Hold
Tarp AF ir MF persijungiama tik mygtukà laikant nuspaustà.
Toggle
Tarp AF ir MF persijungiama mygtukà paspaudþiant ir
atleidþiant. Nuostata iðsaugoma iki kito mygtuko paspaudimo.
Punktas „AF drive speed“ (automatinio fokusavimo greitis)
Fast
Fokusavimas atliekamas greitai.
Slow
Fokusavimas atliekamas lëtai.
Kai subjektas fotografuojamas makrofotografavimo reþimu,
yra lengviau sufokusuoti subjekto vaizdà.
Meniu „Custom“
Kai suaktyvinta automatinio fokusavimo funkcija jûs galite pasirinkti
fokusavimo greitá.
Punktas „AF area disp.“ (AF zonos atvaizdavimas)
Kai reguliuojamas fokusas, lokali AF zona laikinai apðvieèiama raudona
spalva. Jûs galite pakeisti apðvietimo trukmæ arba apðvietimà iðjungti.
0.6 sec
Lokali AF zona apðvieèiama 0,6 sekundes.
0.3 sec
Lokali AF zona apðvieèiama 0,3 sekundes.
Off
Lokali AF zona apðvieèiama tik tada, kai paspaudþiama
manipuliatoriaus centrinë dalis.
113
Punktas „FocusHoldButton“ (fokuso uþfiksavimo mygtukas)
Jei naudojate objektyvà, kuriame yra átaisytas fokuso uþfiksavimo mygtukas,
jûs galite ðio mygtuko funkcijà pakeisti á kadro perþiûros funkcijà.
Focus hold
Mygtukas naudojamas kaip fokuso uþfiksavimo mygtukas.
Optical Preview
Mygtukas naudojamas kaip optinës perþiûros mygtukas.
Mygtukas naudojamas kaip sumanios perþiûros mygtukas.
IntelligentPrev.
Punktas „Auto review“ (automatinë perþiûra)
Áraðius vaizdà, jis bus atvaizduojamas skystøjø kristalø ekrane. Jûs galite
pakeisti atvaizdavimo trukmæ.
10 sec
5 sec
Vaizdas skystøjø kristalø ekrane atvaizduojamas pasirinktà
laiko tarpà.
2 sec
Off
Iðjungiama automatinës perþiûros funkcija.
Pastaba
• Automatinës perþiûros metu vaizdas nebus rodomas vertikalios orientacijos, net jei
jis buvo nufotografuotas vertikaliai (122 psl.).
Punktas „Preview Function“ (perþiûros funkcija)
Jûs galite pasirinkti perþiûros funkcijà. Daugiau apie perþiûros funkcijà
skaitykite 87 psl.
114
Intelligent
Naudojama sumanios perþiûros funkcija.
Optical Preview
Naudojama optinës perþiûros funkcija.
Meniu
„Custom“ 2
Punktas „AEL button“ (AEL mygtukas)
Galima pakeisti AEL mygtuko funkcijà ir veikimo reþimà.
Fotoaparatas uþfiksuoja iðmatuotà ekspozicijos reikðmæ. Iðrinkite vienà ið 2 nuostatø: reikðmës iðlaikymas nuspaudþiant ir
laikant nuspaustà AEL mygtukà ([AEL hold]) ar paspaudþiant
AEL mygtukà iki mygtuko kito paspaudimo ([AEL toggle]).
Patogu norint keliems vaizdams iðlaikyti áprastà ekspozicijà.
Fotoaparatas laikinai atlieka taðkiná matavimà ir uþfiksuoja
iðmatuotà ekspozicijos reikðmæ. Pasirinkite vienà ið dviejø
nuostatø: reikðmës iðlaikymas nuspaudþiant ir laikant nuspaustà AEL mygtukà ([ AEL hold]) ar paspaudþiant AEL
mygtukà iki mygtuko kito paspaudimo ([ AEL toggle]).
Patogu norint, kad laikinai bûtø atliekamas taðkinis matavimas.
AEL hold
AEL toggle
AEL hold
AEL toggle
Pastabos
• Uþfiksavus ekspozicijos reikðmæ, skystøjø kristalø ekrane ir vaizdo ieðkiklyje
atsiranda . Bûkite atsargûs, kad nepakeistumëte nuostatos.
• Nuostatos „Hold“ ir „Toggle“ daro átakà rankiniam poslinkiui (54 psl.) rankinio
ekspozicijos nustatymo reþimu.
Kai fotografavimo reþimas yra M (rankinis ekspozicijos nustatymas) arba P
(programos poslinkis), galima nustatyti kad iðlaikymas arba diafragmos
) ir galiniu (
) valdymo
reikðmë bûtø valdoma atitinkamai priekiniu (
ratukais arba atvirkðèiai.
SS
F/no.
F/no.
SS
Meniu „Custom“
Punktas „Ctrl dial setup“ (valdymo ratuko nustatymas)
Iðlaikymas reguliuojamas priekiniu valdymo ratuku, o
diafragmos reikðmë - galiniu valdymo ratuku.
Iðlaikymas reguliuojamas galiniu valdymo ratuku, o
diafragmos reikðmë - priekiniu valdymo ratuku.
115
Punktas „Dial exp.comp“ (ekspozicijos kompensavimo ratukas)
Jûs galite nustatyti, kad ekspozicijos kompensavimas bûtø atliekamas
) ar galiniu (
) valdymo ratuku.
priekiniu (
Front dial
Ekspozicija nëra kompensuojama valdymo ratukais.
Ekspozicija kompens. naudojantis priekiniu valdymo ratuku.
Rear dial
Ekspozicija kompens. naudojantis galiniu valdymo ratuku.
Off
Pavyzdþiui, kai punktui [Ctrl dial setup] suteikta nuostata [
priekinis ir galinis valdymo ratukai funkcionuoja taip:
Ekspozicijos reþimas
SS
F/no.],
Off
Priek. vald. ratukas PS poslinkis
Gal. vald. ratukas PA poslinkis
Rear dial
poslinkis
P
Ekspoz. kompens. S
PA poslinkis
Ekspoz. kompens.
A
Priek. vald. ratukas Diafragma
Gal. vald. ratukas Diafragma
Ekspoz. kompens. Diafragma
Diafragma
Ekspoz. kompens.
S
Priek. vald. ratukas Iðlaikymas
Gal. vald. ratukas Iðlaikymas
Ekspoz. kompens. Diafragma
Iðlaikymas
Ekspoz. kompens.
M
Priek. vald. ratukas Iðlaikymas
Gal. vald. ratukas Diafragma
Iðlaikymas
Iðlaikymas
Diafragma
Diafragma
P
Front dial
Punktas „Ctrl dial lock“ (valdymo ratuko uþfiksavimas)
Kai ekspozicijos reikðmë nëra atvaizduojama, jûs galite uþfiksuodami
priekiná ir galiná valdymo ratukus, juos atjungti.
116
On
Priekinis ir galinis valdymo ratukai veikia tik tada, kai
atvaizduojamas iðlaikymas ir diafragmos reikðmë.
Off
Priekinis ir galinis valdymo ratukai veikia visada.
Punktas „Button ops.“ (mygtuko funkcijos pakeitimas)
Pagal nutylëjimà, paspaudus ISO mygtukà, WB mygtukà, DRIVE mygtukà,
mygtukà ar C mygtukà, ekrane atsiras „Exclusive disp“ langas. Jûs galite
nustatyti, kad vietoje ðio lango bûtø atvaizduojamas „Quick Navi“ langas
(46 psl.).
Exclusive disp
Kiekvienam reþimui atvaizduojamas „Exclusive disp“ langas.
Quick Navi
Tuo metu pasirinktam reþimui atvaizduojamas „Quick
Navi“ langas.
Pastaba
• Net ir pasirinkus [Quick Navi], bus atvaizduojamas „Exclusive disp“ langas, kai
padidintos indikacijos lange nëra taikomø punktø.
Punktas „Release w/oCard“ (uþrakto paleidimo blokavimas)
Jûs galite nustatyti, kad uþraktas nebûtø paleidþiamas, kai fotoaparate nëra
ádëta atminties kortelë.
Uþraktà galima paleisti, kai fotoaparate nëra atminties
kortelës.
Disable
Uþrakto nëra ámanoma paleisti, kai fotoaparate nëra
atminties kortelës.
Punktas „Rec.info.disp.“ (informacinë áraðymo indikacija)
Jûs turite galimybæ, kad informacinë áraðymo indikacija pasisuktø, kai
fotoaparatas yra pakreiptas vertikaliai.
Auto rotate
Indikacija pasukama á vertikalià pozicijà (40 psl.).
Horizontal
Informacinë áraðymo indikacija nepasukama.
Meniu „Custom“
Enable
117
Meniu
„Custom“ 3
Punktas „Exp/comp.set“ (ekspozicijos kompens. nustatymas)
Jûs galite nustatyti ekspozicijos kompensavimo bûdà, kuris bus taikomas, kai
yra naudojama blykstë.
Ambient&flash
Ambient only
Ekspozicijos kompensavimas atliekamas tiek natûralaus
apðvietimo zonoje (fonas, kurio nepasiekia blykstës ðviesa),
tiek blykstës apðvietimo zonoje.
• Reikðmës, kurio kinta: iðlaikymas, diafragma, ISO (tik
AUTO reþimu), blykstës ðviesos intensyvumas.
• Reikðmës, kurio nekinta: jokios.
Uþfiksuodami blykstës ðviesos intensyvumà, jûs galite
apriboti ekspozicijos kompensavimo efektà fonui, kurá
apðvieèia tik natûrali ðviesa (kita nei blykstës ðviesa).
• Reikðmës, kurio kinta: iðlaikymas, diafragma, ISO (tik
AUTO reþimu).
• Reikðmës, kurio nekinta: blykstës ðviesos intensyvumas.
• Naudodami blykstës kompensavimà, jûs galite apriboti zonà, kurià
apðvieèia blykstë, uþfiksuodami ekspozicijà zonos, kurios nepasiekia
blykstës ðviesa (71 psl.).
Punktas „Bracket order“ (gretinimo eiliðkumas)
Jûs galite pasirinkti fotografavimo gretinimo bûdu eiliðkumà (83 psl.). Ðio
punkto nuostata nëra taikoma DRO papildomam gretinimui.
0t–t+
–t0t+
118
Nufotografuojant pirmàjá vaizdà naudojama 0 EV, kas
reiðkia geriausias fotografavimo galimybes.
Pavyzdys: ±0 EV J –0,3 EV J +0,3 EV J –0,7 EV J
+0,7 EV
Eiliðkumas nuo maþos iki aukðtos ekspozicijos.
Pavyzdys: –0,7 EV J –0,3 EV J ±0 EV J +0,3 EV J
+0,7 EV
Punktas „Custom reset“ (standartiniø nuostatø atstatymas)
Jûs galite atstatyti meniu „Custom“ punktø standartines nuostatas.
Atstatomos tokios meniu punktø nuostatos.
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
AF/MF button (113)
AF/MF control
AF/MF control (113)
Hold
AF drive speed (113)
Fast
AF area disp. (113)
0.3 sec
FocusHoldButton (114)
Focus hold
Auto review (114)
2 sec
Preview Function (87)
Intelligent
AEL button (115)
AEL hold
Ctrl dial setup (115)
SS
F/no.
Off
Ctrl dial lock (116)
Off
Button ops. (117)
Exclusive disp
Release w/oCard (117)
Enable
Rec.info.disp. (117)
Auto rotate
Exp.comp.set (118)
Ambient&flash
Bracket order (118)
0t–t+
Meniu „Custom“
Dial exp.comp (116)
119
Meniu
„Playback“ 1
Punktas „Delete“ (trynimas)
Jûs galite iðtrinti vaizdus. Iðtrynæ vaizdà, jûs negalësite jo atstatyti. Ið anksto
apsispræskite, ar jûs norite iðtrinti konkretø vaizdà.
Marked images
All images
Iðtrinami iðrinktieji vaizdai.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite pageidaujamus iðtrinti vaizdus, o po to paspauskite centrinæ
manipuliatoriaus dalá. (Norëdami atðaukti pasirinkimà,
dar kartà paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.)
Paspauskite MENU mygtukà. Atsiradus praneðimui,
manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [Delete], o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Iðtrinami visi atminties kortelëje saugomi vaizdai. Atsiradus praneðimui, manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite
[Delete], o po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Pastaba
• Apsaugotøjø vaizdø iðtrinti neámanoma.
Punktas „Format“ (suþymëti)
Suþymima atminties kortelë. Atminkite, kad suþymint atminties kortelæ, ið jos
negráþtamai iðtrinami visi duomenys, áskaitant ir apsaugotuosius vaizdus.
Atsiradus praneðimui manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK], o
po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Pastabos
• Suþymëjimo metu ðvieèia kreipties lemputë. Neiðtraukite atminties kortelës, kol
ðvieèia kreipties lemputë.
• Atminties kortelæ suþymëkite fotoaparatu. Suþymëjus jà kompiuteriu, priklausomai
nuo suþymëjimo tipo kortelës gali nebûti ámanoma naudoti fotoaparate.
• Priklausomai nuo atminties kortelës talpos, suþymëjimas gali trukti keletà minuèiø.
• Nëra ámanoma suþymëti „Memory Stick Duo“ atminties kortelës, kuri á CF
kortelës ádëjimo plyðá yra ádëta naudojant adapterá.
120
Punktas „Protect“ (apsaugoti)
Jûs galite vaizdus apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo.
Marked images
All images
Cancel all
Apsaugomi iðrinktieji vaizdai arba atðaukiama iðrinktøjø
vaizdø apsauga.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite pageidaujamà
apsaugoti vaizdà, o po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá. (Norëdami atðaukti pasirinkimà, dar kartà paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.) Norëdami apsaugoti kitus vaizdus ar atðaukti apsaugà, kartokite ðá þingsná.
Paspauskite MENU mygtukà. Atsiradus praneðimui,
manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK], o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Apsaugomi visi arba atðaukiama visø atminties kortelëje
saugomø vaizdø apsauga. Atsiradus praneðimui,
manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK], o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Punktas „DPOF setup“ (DPOF nustatymas)
Marked images
All images
Cancel all
DPOF nuostatos priskiriamos/atðaukiamos iðrinkt. vaizdams.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite vaizdà,
kuriam norite priskirti DPOF nuostatas, o po to galiniu
valdymo ratuku nustatykite kopijø skaièiø. (Norëdami
atðaukti DPOF nuostatø priskyrimà, pasirinkite skaièiø
„0“.) Norëdami priskirti/atðaukti DPOF nuostatas
kitiems vaizdams, kartokite ðá þingsná.
Paspauskite MENU mygtukà. Atsiradus praneðimui,
manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK], o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
DPOF nuostatos priskiriamos/atðaukiamos visiems atminties
kortelëje saugomiems vaizdams. Pasirinkus [All images],
manipuliatoriaus v/V mygtukais nustatykite vaizdø skaièiø,
o po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá. Atsiradus
praneðimui, manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK], o
po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Meniu „Playback“
Naudojantis fotoaparatu, prieð spausdinant nuotraukas fotolaboratorijoje arba
spausdintuvu, galima apibrëþti spausdintinus vaizdus bei spaudiniø skaièiø.
DPOF nuostatos po spausdinimo iðlieka priskirtos vaizdams.
Pastabos
• RAW vaizdams DPOF nuostatø priskirti neámanoma.
• Jûs galite nurodyti bet koká 9 nevirðijantá skaièiø.
121
Punktas „Date imprint“ (datos ákomponavimas)
Spausdinant nuotraukas, jose galima ákomponuoti datà. Datos spausdinimo
pozicija (vaizde ar uþ vaizdo ribø, ðrifto dydis ir pan.) priklauso nuo jûsiðkio
spausdintuvo.
On
Data ákomponuojama.
Off
Data neákomponuojama.
Pastaba
• Kai kuriuose spausdintuvuose datos ákomponavimo funkcijos gali nebûti.
Punktas „Index print“ (indeksinis atspaudas)
Jûs galite sukurti visø atminties kortelëje esanèiø vaizdø indeksiná atspaudà.
Create index
Indeksinis atspaudas sukuriamas.
Delete index
Indeksinis atspaudas nesukuriamas.
Pastabos
• Skaièius vaizdø, kuriuos galima atspausdinti ant vieno popieriaus lapo ir formatas
priklauso nuo spausdintuvo. Indeksiniame atspaude RAW vaizdai nespausdinami.
• Vaizdai, nufotografuoti po indeksinio spausdinimo nustatymo, á indeksiná atspaudà
nëra átraukiami. Indeksiná spausdinimà rekomenduojama nustatyti prieð pat
spausdinant.
Punktas „PlaybackDisplay“ (atkûrimo bûdas)
Atkuriant vaizdà, áraðytà portretine orientacija, fotoaparatas automatiðkai
nustato vaizdo orientacijà ir automatiðkai já atkuria tinkamai.
122
Auto rotate
Bus atkuriamas portretinës orientacijos vaizdas.
Manual rotate
Visi vaizdai bus atkuriami kraðtovaizdþio orientacijos.
Meniu
„Playback“ 2
Punktas „Slide show“ (nuoseklus atkûrimas)
Pakartotinai atkuriami atminties kortelëje áraðyti vaizdai. Naudojantis
manipuliatoriaus b/B mygtukais galima atvaizduoti ankstesná/paskesná
vaizdà.
Kaip pristabdyti nuoseklaus atkûrimo reþimà
Paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá. Dar kartà jà paspaudus, nuoseklus
atkûrimas bus tæsiamas.
Kaip sustabdyti nuoseklaus atkûrimo reþimà
Paspauskite MENU mygtukà.
Punktas „Interval“ (intervalas)
30 sec
Vaizdai ekrane keièiasi iðrinktu laiko intervalu.
10 sec
5 sec
3 sec
1 sec
Meniu „Playback“
123
Meniu
„Setup“ 1
Punktas „LCD brightness“ (skystøjø kristalø ekrano ðviesumas)
Jûs galite reguliuoti skystøjø kristalø ekrano ðviesumà.
Manipuliatoriaus b/B mygtukais sureguliuokite ðviesumà, o po to
paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
• Kai ekrane rodoma fotografavimo informacija arba atkûrimo langas,
ðviesumà galima reguliuoti ðiek tiek ilgiau palaikius nuspaustà DISP
mygtukà.
Punktas „Info.disp.time“ (informacijos atvaizdavimo laikas)
1 min
Informacija atvaizduojama iðrinktà laiko tarpà.
30 sec
10 sec
5 sec
Pastaba
• Nepriklausomai nuo ðio meniu punkto nuostatos, þemiau vaizdo ieðkiklio esantys
okuliaro jutikliai, iðjungia skystøjø kristalø ekranà, kai jûs þiûrite á vaizdo ieðkiklá.
Punktas „Power save“ (energijos taupymas)
Jûs galite nustatyt laiko tarpà po kurio fotoaparatas perjungiamas á energijos
taupymo reþimà („Power save“). Iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo
mygtukà, vël bus ájungtas fotoaparato fotografavimo reþimas.
30 min
10 min
Praëjus nustatytam laiko tarpui, fotoaparatas bus perjungtas
á energijos taupymo reþimà.
5 min
3 min
1 min
Pastaba
• Nepriklausomai nuo ðio meniu punkto nuostatos, fotoaparatas persijungia á
energijos taupymo reþimà po 30 min., kai fotoaparatas yra prijungtas prie
televizoriaus arba nustatytas fotografavimo reþimas (nuotolinio valdymo pultu).
124
Punktas „Video output“ (videosignalo iðëjimas)
Videosignalo iðëjimas perjungiamas pagal prijungtosios vaizdo atkûrimo
aparatûros televizijos spalvinæ sistemà. Skirtingose ðalyse ir regionuose
naudojamos skirtingos TV spalvinës sistemos. Norëdami vaizdus atkurti TV
ekrane, þr. 100 psl. kuriame iðvardijamos televizijos spalvinës sistemos,
transliuojamos ðalyse, kuriose jums gali tekti naudotis fotoaparatu.
NTSC
Videosignalo iðëjimas perjungiamas á NTSC standartà
(pavyzdþiui, JAV, Japonijai).
PAL
Videosig. iðëjimas perjung. á PAL standartà (pvz., Europai).
Punktas „HDMI output“ (HDMI iðëjimas)
Fotoaparatà ir raiðkiosios televizijos televizoriø (HDTV) sujungus naudojant
HDMI lizdà (101 psl.), ið fotoaparato iðvedamas signalas bus nustatomas
automatiðkai. Priklausomai nuo subjekto, iðrinkus kità signalo tipà,
atkuriamas vaizdas gali bûti aiðkesnis. Jûs galite atlikti lentelëje nurodytus
pakeitimus.
SD priority
Prioritetas suteikiamas SD (standartinis) signalo iðvedimui.
Punktas „ Language“ (kalba)
Pasirinkite atvaizduojamø meniu punktø, áspëjimø ir praneðimø kalbà.
Meniu „Setup“
HD(720p)prior.
Prioritetas suteikiamas HD (1080i) signalo iðvedimui.
Prioritetas suteikiamas HD (720p) signalo iðvedimui.
HD(1080i)prior.
Punktas „Date/Time setup“ (datos/laiko nustatymas)
Ágalina nustatyti datà ir laikà.
Daugiau informacijos 27 psl.
125
Meniu
„Setup“ 2
Punktas „Memory card“ (atminties kortelë)
Jûs galite pasirinkti atminties korteliø, naudojamø áraðymui ar atkûrimui,
tipus.
Memory Stick
Áraðymui ar atkûrimui naudojama „Memory Stick Duo“ kort.
CompactFlash
Áraðymui ar atkûrimui naudojama CF/„Microdrive“ kortelë.
Punktas „File number“ (failo numeris)
Pasirinkite failo numeriø priskyrimo vaizdams bûdà.
Series
Fotoaparatas neatstato ant nulio numeriø ir toliau priskiria
failams numerius ið eilës, kol numeris pasiekia „9999“.
Reset
Fotoaparatas tokiais atvejais nustato numerá ant nulio ir
priskiria failui numerá „0001“. Kai aplanke yra failø,
priskiriamas vienu numeriu didesnis uþ didþiausià failo
numerá.
– Pakeitus aplanko pavadinimo formatà.
– Iðtrynus visus aplanke esanèius vaizdus.
– Pakeitus atminties kortelæ.
– Suþymëjus atminties kortelæ.
Punktas „Folder name“ (aplanko pavadinimas)
Pasirenkamas aplanko pavadinimo formatas.
Áraðytieji vaizdai iðsaugomi automatiðkai sukurtame aplanke, kuris, savo
ruoþtu, yra DCIM aplanke atminties kortelëje.
126
Standard form
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko numeris +
MSDCF
Pavyzdys: 100MSDCF
Date form
Aplanko pavadinimo formatas yra toks: aplanko numeris +
Y (metø paskutinis skaitmuo)/MM/DD.
Pavyzdys: 10080405 (aplanko nr.: 100; data: 04/05/2008)
Punktas „Select folder“ (aplanko iðrinkimas)
Kai yra pasirinktas standartinës formos aplanko pavadinimas ir atminties
kortelëje yra du ar daugiau aplankø, jûs galite pasirinkti aplankà, kuris turi
bûti naudojamas vaizdø áraðymui.
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà aplankà, o
po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Pastaba
• Jûs negalësite pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas yra datos formato [Date form].
Punktas „New folder“ (naujas aplankas)
Atminties kortelëje jûs galite sukurti aplankà vaizdø áraðymui.
Naujas aplankas sukuriamas su numeriu, kuris vienetu didesnis uþ didþiausià
tuo metu egzistuojantá aplanko numerá, ir ðis aplankas tampa esamuoju
áraðymo aplanku.
Punktas „USB connection“ (USB sujungimas)
Mass Storage
Naudojama vaizdus kopijuojant á kompiuterá. Fotoaparatas
atpaþástamas kaip USB „mass storage“ árenginys.
PTP
Vaizdai spausdinami PictBridge standarto spausdintuvu ar
vaizdai kopijuojami á PTP (vaizdø persiuntimo protokolas)
suderinamus árenginius.
• Informacija, susijusi su vaizdø spausdinimu PictBridge
standarto spausdintuvu pateikta 150 psl.
Remote PC
Naudojantis CD-ROM diske áraðyta „Remote Camera
Control“ programine áranga, kai kurias fotoaparato funkcijas
(pavyzdþiui, fotografavimo) galima valdyti ið kompiuterio,
vaizdus iðsaugoti asmeniniame kompiuteryje ir pan.
Meniu „Setup“
Iðrenkamas USB reþimas, kuris bus naudojamas fotoaparatà prie kompiuterio
ir pan., prijungus USB kabeliu.
127
Punktas „MassStrg.card“ (duomenø saugojimo kortelë)
Kai „mass storage“ sujungimo metu fotoaparate yra tiek „Memory Stick
Duo“ atminties kortelë, tiek CF kortelë, jûs galite pasirinkti atvaizdavimo
bûdà asmeninio kompiuterio monitoriaus ekrane.
Both cards
Selected card
128
Atvaizduojamos abi „Memory Stick Duo“ ir CF/
„Microdrive“ kortelës. Palaiko asmeniniai kompiuteriai, kuriuose ádiegta Windows 2000 SP3 ar naujesnës versijos OS.
Atvaizduojama tik iðrinktoji atminties kortelë [Memory card].
Meniu
„Setup“ 3
Punktas „Menu start“ (pradinis meniu)
Jûs galite pasirinkti langà, kuris pagal nutylëjimà bus atvaizduojamas
paspaudus MENU mygtukà.
Top
Pirmiausia atvaizduojamas
1 ar
1 meniu langas.
Previous
Pirmiausia atvaizduojamas anksèiau iðrinktas langas.
Punktas „Delete confirm.“ (trynimo patvirtinimas)
Jûs galite nustatyti trynimo patvirtinimo langà, kuris pagal nutylëjimà bus
atvaizduojamas trinant vaizdus ar aplankus.
“Delete” first
Pagal nutylëjimà iðrenkama [Delete].
“Cancel” first
Pagal nutylëjimà iðrenkama [Cancel].
Punktas „Audio signals“ (garso signalai)
Pasirenkama, ar garso signalai bus girdimi patvirtinant fokusà, veikiant
uþrakto paleidimo laikmaèiui ir pan.
Garso signalai ájungiami.
Off
Garso signalai iðjungiami.
Punktas „Cleaning mode“ (valymo reþimas)
Iðsamesnë informacija pateikta 34 psl.
Meniu „Setup“
On
129
Punktas „AF Micro Adj.“ (AF tikslus reguliavimas)
Jûs galite tiksliai sureguliuoti kiekvieno objektyvo fokusà.
Ðiuos veiksmus atlikite tik tada, kai reikia. Pabrëþtina, kad gali nepavykti
tinkamai sufokusuoti objektà, jei atlikote prastà reguliavimà.
On
Off
Clear
Áregistruojama pritvirtinto objektyvo reguliavimo reikðmë
arba subjektas sufokusuojamas naudojant áregistruotà
reikðmæ. Reguliavimo reikðmës nustatomos tarp –20 ir +20.
AF tikslus reguliavimas nëra atliekamas.
Iðtrinamos visø áregistruotø objektyvø reikðmës. Atsiradus
praneðimui, manipuliatoriaus v mygtuku pasirinkite [OK],
o po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Punktas „amount“ (reikðmë)
Jûs galite áregistruoti tikslaus reguliavimo [AF Micro Adj.] sureguliuotas
reikðmes.
Manipuliatoriaus v/V mygtukais pasirinkite pageidaujamà reikðmæ, o
po to paspauskite centrinæ manipuliatoriaus dalá.
Pastabos
• Kai punktui [AF Micro Adj.] nëra suteikta [On], reguliavimo reikðmës nëra
ámanoma áregistruoti.
• Paslenkant reikðmæ link +, fokusavimo taðkas paslenkamas link fono, o paslenkant
reikðmæ link –, taðkas paslenkamas link pagrindinio plano vaizdo. Nustatykite
reikðmæ, atlikdami bandomàjá fotografavimà.
• Mes rekomenduojame reikðmæ nustatyti tikrosiomis fotografavimo sàlygomis.
• Pritvirtinus objektyvà, kuris yra áregistruotas fotoaparate, bus atvaizduota
áregistruota reikðmë. Pritvirtinus neáregistruotà objektyvà, bus atvaizduota „±0“.
Jei vietoje reikðmës atvaizduojama „–“, tai reiðkia, kad yra áregistruota 30
objektyvø. Jei pageidaujate áregistruoti naujà objektyvà, pritvirtinkite objektyvà,
kurio áregistruotà reikðmæ galite iðtrinti ir nustatykite jam „±0“ reikðmæ arba
atðaukite visø objektyvø reikðmes su [Clear].
• AF tikslø reguliavimà atliekant kitø gamintojø objektyvais, gali bûti átakojamos
Sony, Minolta ir Konica Minolta objektyvø reguliavimo reikðmës. Nesinaudokite
ðia funkcija, jei naudojate kito nei nurodyta aukðèiau gamintojo objektyvà.
• Nëra ámanoma atskirai atlikti AF tikslaus reguliavimo, naudojant tokiø paèiø
specifikacijø Sony, Minolta, Konica Minolta objektyvà.
130
Punktas „Focusing Screen“ (fokusavimo langas)
Atsiþvelgdami á savo poreikius, jûs galite pakeisti fokusavimo langà á Type L
(ásigyjamas atskirai) arba Type M (ásigyjamas atskirai). Pakeitæ fokusavimo
langà, iðrinkite nuostatà, atitinkanèià naudojamo lango tipà.
Type G
Standartiniai fokusavimo langai (naudojama pagal nutylëjimà).
Type M
Fokusavimo langai, kurie leidþia lengviau patikrinti
maksimalø fokusà ir apytikrá raiðkumà. Tinka ðviesai
jautresniems objektyvams (nuo F1,4 iki 2,8).
Fokusavimo langai aprûpinti tinkleliu. Ðviesumas vaizdo
ieðkiklyje toks pat kaip ir G tipo fokusavimo lange.
Type L
Pastabos
• Tinkamai nenustaèius lango tipo, nebus ámanoma tinkamai iðmatuoti ðviesumà.
• Iðsamesnë informacija, susijusi su fokusavimo lango pakeitimu, pateikta
naudojimo instrukcijoje pridedamoje prie fokusavimo lango.
Meniu „Setup“
131
Meniu
„Setup“ 4
Punktas „APS-C size capt.“ (APS-C dydþio kadras)
Nufotografuojamas vaizdas esantis zonoje, kuri atitinka APS-C dydá.
(APS-C dydþio zona),
Vaizdo ieðkiklyje atvaizduojamu rëmeliu
naudokitës kaip orientyru. Punktui [Aspect ratio] suteikta nuostata [3:2].
On
Nufotografuojamas vaizdas esantis APS-C zonoje.
Off
Nufotografuojamas normalaus dydþio zonoje esantis vaizdas.
Punktas „Reset default“ (standartiniø nuostatø atstatymas)
Jûs galite atstatyti pagrindiniø fotoaparato funkcijø standartines nuostatas.
Atstatomos tokios meniu punktø nuostatos.
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Recording information display (39)
Detailed display
Exposure compensation (68)
±0.0
Drive mode (81)
Single-shot adv.
White balance (73)
AWB (automat. baltos spalvos balansas)
ColorTemperature/Color filter (74)
5500K, Color filter 0
Custom white balance (75)
5500K
ISO (72)
AUTO
Vieno vaizdo langas (su fotografavimo
duomenimis)
Playback display (90)
Meniu „Recording“
132
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Image size (104)
L:24M
Aspect ratio (104)
3:2
Quality (105)
Fine
D-RangeOptimizer (77)
Off
Custom button (106)
Creative Style
Creative Style (78)
Standard
Color Space (106)
sRGB
Flash mode (64)
Autoflash ar Fill-flash
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
Flash control (107)
ADI flash
Flash compens. (71)
±0.0
Exposure step (108)
0.3 EV
ISO Auto Range (108)
200 – 800
AF-A setup (109)
AF-A
AF area (58)
Wide
Priority setup (109)
AF
AF illuminator (60)
Auto
AF w/ shutter (110)
On
Long exp.NR (110)
On
High ISO NR (110)
Normal
Meniu „Custom“
Atstatoma standartinë nuostata
AF/MF button (113)
AF/MF control
AF/MF control (113)
Hold
AF drive speed (113)
Fast
AF area disp. (113)
0.3 sec
FocusHoldButton (114)
Focus hold
Auto review (114)
2 sec
Preview Function (87)
Intelligent
AEL button (115)
AEL hold
Ctrl dial setup (115)
SS
Meniu „Setup“
Meniu punktas
F/no.
Dial exp.comp (116)
Off
Ctrl dial lock (116)
Off
Button ops. (117)
Exclusive disp
Release w/oCard (117)
Enable
Rec.info.disp. (117)
Auto rotate
Exp.comp.set (118)
Ambient&flash
Bracket order (118)
0t–t+
133
Meniu „Playback“
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
DPOF setup – Date imprint (121)
Off
PlaybackDisplay (122)
Auto rotate
Slide show – Interval (123)
3 sec
Meniu „Setup“
134
Meniu punktas
Atstatoma standartinë nuostata
LCD brightness (124)
±0
Info.disp.time (124)
5 sec
Power save (124)
3 min
HDMI output (125)
HD(1080i)prior.
File number (126)
Series
Folder name (126)
Standard form
USB connection (127)
Mass Storage
MassStrg.card (128)
Selected card
Menu start (129)
Top
Delete confirm. (129)
“Cancel” first
Audio signals (129)
On
AF Micro Adj. (130)
Off
APS-C size capt. (132)
Off
Vaizdø kopijavimas á kompiuterá
Ðiame skyrelyje apraðomas atminties kortelëje esanèiø vaizdø kopijavimas á
kompiuterá, prijungtà USB kabeliu.
Rekomenduotina kompiuterio terpë
Kompiuterio, kuris prie fotoaparato prijungiamas vaizdø kopijavimui, terpei
keliami tokie reikalavimai.
■ Windows
Operacijø sistema (ið anksto ádiegta): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4 / Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP1
• Darbas nëra garantuojamas tuo atveju, kai kuri nors ið paminëtøjø operacijø
sistemø yra ádiegta atnaujinimo bûdu arba kompiuteryje egzistuoja
galimybë ákrauti skirtingas operacijø sistemas.
*1 Nëra palaikoma 64 bitø versija arba startinë versija (be patobulinimø paketo).
*2 Nëra palaikoma startinë versija (be patobulinimø paketo).
USB jungtis: árengta standartiðkai.
■ Macintosh
Operacijø sistema (ið anksto ádiegta): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
USB jungtis: árengta standartiðkai.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Pastabos, susijusios su fotoaparato prijungimu prie kompiuterio
• Bet kurioje paminëtoje rekomenduotinoje terpëje darbas nëra garantuojamas.
• Jei prie vieno kompiuterio tuo pat metu prijungiama pora ar daugiau USB átaisø,
priklausomai nuo naudojamø USB átaisø tipo kai kurie átaisai (taip pat ir jûsiðkis
fotoaparatas) gali neveikti.
• Darbas nëra garantuojamas naudojant USB ðakotuvà arba ilginamàjá kabelá.
• Prijungus fotoaparatà prie USB jungties, palaikanèios didelës spartos USB (USB
2.0) standartà, duomenis galima persiøsti dideliu greièiu, nes ðis fotoaparatas yra
suderinamas su didelës spartos USB (USB 2.0) standartu.
• Kai jûsiðkis kompiuteris atnaujina darbà po suspendavimo arba „miego“ bûsenos,
komunikacija tarp fotoaparato ir kompiuterio gali nebûti atstatoma tuo pat metu.
135
1 etapas: Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio
1
Á fotoaparatà ádëkite atminties kortelæ su áraðytaisiais vaizdais.
2
Á fotoaparatà ádëkite pakankamai ákrautà baterijø blokà arba
prijunkite fotoaparatà prie elektros tinklo, naudodami kintamosios
srovës adapterá/kroviklá (ásigyjamas atskirai).
• Jei vaizdai á kompiuterá bus kopijuojami naudojant nepakankamai
ákrautà baterijà, greitai iðsikrovus baterijø blokui kopijavimas gali
nepavykti arba duomenys gali bûti sugadinti.
3
Ájunkite fotoaparatà ir kompiuterá.
4
Ásitikinkite, kad 2 meniu punktui [USB connection] yra priskirta
nuostata [Mass Storage] (127 psl.).
5
Prijunkite fotoaparatà prie
kompiuterio.
Á USB lizdà
• Kompiuterio darbalaukyje atsidarys
„AutoPlay“ vedlio langas.
USB kabelis
Á USB lizdà
136
2 etapas: Vaizdø kopijavimas á kompiuterá
Windows
Ðiame skyrelyje apraðomas vaizdø kopijavimo á aplankà „Documents“
(Windows XP operacijø sistemoje: „My Documents“) pavyzdys.
1
Spragtelëkite [Open folder to view
files] (Windows XP operacijø
sistemoje: [Open folder to view files]
J [OK]) kai darbalaukyje automatiðkai
atsiras vedlio langas.
• Jei vedlio langas neatsiranda,
spragtelëkite [Computer] (Windows XP
operacijø terpëje: [My Computer]) J
[Removable Disk].
2
Dusyk spragtelëkite [DCIM].
3
Dusyk spragtelëkite aplankà, kuriame
saugomi vaizdai, kuriuos jûs norite
kopijuoti.
Po to deðiniuoju pelytës klaviðu
spragtelëdami ant vaizdo failo,
atvaizduokite meniu ir spragtelëkite
[Copy].
• Tokiu atveju vaizdus á kompiuterá taip pat galima kopijuoti naudojant
„PMB“ programinæ árangà.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
• Apie vaizdo failø saugojimo paskirties
vietà apraðyta 141 psl.
137
4
Dusyk spragtelëkite aplankà [Documents]. Po to, deðiniuoju klaviðu
spragtelëdami ant lango „Documents“, atvaizduokite meniu ir
spragtelëkite [Paste].
Vaizdo failai nukopijuojami á aplankà
„Documents“.
• Jei kopijavimo paskirties aplanke jau
yra vaizdo failas tokiu pat pavadinimu,
atvaizduojamas uþraðymo ant virðaus
patvirtinimo langas. Jei jûs áraðysite
naujà failà vietoje senojo, originalaus
failo duomenys bus iðtrinti. Norëdami
nukopijuoti failà á kompiuterá
neuþraðydami ant virðaus, pakeiskite
failo pavadinimà, o po to kopijuokite
vaizdo failà. Taèiau pabrëþtina, kad,
pakeitus failo pavadinimà, jo gali nepavykti atkurti ðiuo fotoaparatu (141 psl.).
Macintosh
1
Dusyk spragtelëkite naujai atpaþintà piktogramà J [DCIM] J
aplankà su vaizdais, kuriuos jûs pageidaujate kopijuoti.
2
Nuvilkite ir paleiskite failus ant kietojo disko piktogramos.
138
Vaizdo failai nukopijuojami á kompiuterio kietàjá diskà.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Windows
Ðiame skyrelyje apraðoma á aplankà „Documents“ (Windows XP atveju: „My
Documents“) nukopijuotø vaizdø perþiûros procedûra.
1
Spragtelëkite [Start] J [Documents].
2
Dusyk spragtelëkite reikiamà vaizdo failà.
• Jei naudojate Windows 2000 operacijø
sistemà, dusyk spragtelëkite darbalaukyje
esantá aplankà [My Documents].
Vaizdas rodomas ekrane.
Dusyk spragtelëkite kietojo disko piktogramà J reikalingà
atidaryti vaizdo failà.
USB ryðio nutraukimas
Apraðytàjà procedûrà atlikite prieð:
• Atjungdami USB kabelá.
• Iðimdami atminties kortelæ.
• Iðjungdami fotoaparatà.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Macintosh
139
■ Windows
Dusyk spragtelëkite
uþduoèiø juostoje, o po to spragtelëkite
(USB
Mass Storage Device) J [Stop]. Patvirtinimo lange patvirtinkite átaisà, o po
to spragtelëkite [OK].
Átaisas yra paðalintas ið sistemos (ryðys nutrauktas).
■ Macintosh
Nuvilkite ir paleiskite disko piktogramà arba atminties kortelës
piktogramà ant ðiukðliø dëþës („Trash“) piktogramos.
Fotoaparatas yra atjungtas nuo kompiuterio.
140
Vaizdo failø saugojimo paskirties vieta ir failø pavadinimai
Ðiuo fotoaparatu áraðyti vaizdo failai yra sugrupuojami taip pat kaip aplankai
atminties kortelëje.
Kompiuterio kietajame diske laikomø vaizdø kopijavimas á
atminties kortelæ ir vaizdø perþiûra
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Pavyzdys: aplankø perþiûra Windows Vista
operacijø sistemoje
A Aplankai, kuriuose yra ðiuo
fotoaparatu áraðyti vaizdai. (Pirmieji
trys skaitmenys parodo aplanko
numerá).
B Jûs galite sukurti aplankà, kurio
pavadinimas yra datos formos
(126 psl.).
• Jûs negalësite áraðyti/atkurti jokiø
vaizdø aplanke „MISC“.
• Vaizdo failai ávardijami taip: ssss
(failo numeris) sudaro bet kuris skaièius
nuo 0001 iki 9999. Skaitinës RAW
duomenø failo ir atitinkamo JPEG
vaizdo failo pavadinimo dalys yra
vienodos.
– JPEG failai: DSC0ssss.JPG
– JPEG failai (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW duomenø failai (kitokie nei
Adobe RGB): DSC0ssss.ARW
– RAW duomenø failai (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Priklausomai nuo kompiuterio
nustatymo, plëtiniai gali nebûti rodomi.
Ðiame skyrelyje apraðomas kopijavimo procesas, kaip pavyzdá naudojant
kompiuterá su Windows operacijø sistema. 1-ojo þingsnio atlikti nereikia, jei
failo pavadinimas nebuvo pakeistas.
141
1
Deðiniuoju pelytës klaviðu
spragtelëkite vaizdo failà, o po to
spragtelëkite [Rename]. Pakeiskite
failo pavadinimà á „DSC0 ssss“.
Vietoje ssss áveskite skaièiø nuo
0001 iki 9999.
• Jei atsiranda uþraðymo ant virðaus
patvirtinimo langas, áveskite kitoká
skaièiø.
• Priklausomai nuo kompiuterio nustatymo, plëtinys gali nebûti rodomas.
Vaizdo failø plëtinys yra JPG.
Nekeiskite plëtinio.
2
Apraðytàja tvarka nukopijuokite vaizdo
failà á atminties kortelës aplankà.
1 Deðiniuoju klaviðu spragtelëkite
vaizdo failà, o po to spragtelëkite
[Copy].
2 Dusyk spragtelëkite [Removable Disk]
aplanke [Computer] (Windows XP
atveju: [My Computer]).
3 Deðiniuoju klaviðu spragtelëkite
aplankà [sssMSDCF] aplanke
[DCIM], o po to spragtelëkite [Paste].
• sss reiðkia bet koká skaièiø nuo 100
iki 999.
Pastabos
• Priklausomai nuo vaizdo dydþio, jums gali nepavykti atkurti kai kuriø vaizdø.
• Jei vaizdo failas buvo apdorotas kompiuteriu arba jei vaizdo failas buvo áraðytas
kitokio nei jûsiðkis modelio fotoaparatu, tokio failo atkûrimas jûsø fotoaparatu
nëra garantuojamas.
• Jei nëra aplanko, pirmiausia fotoaparatu sukurkite aplankà (127 psl.), o po to
nukopijuokite vaizdo failà.
142
Programinës árangos naudojimas
Ðiuo fotoaparatu áraðytø vaizdø tvarkymui komplektuojama tokia programinë
áranga:
• „Sony“ vaizdo duomenø apdorojimo programos
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„Remote Camera Control“
• „Sony“ nuotraukø tvarkymo programa
„PMB“ („Picture Motion Browser“)
Pastaba
• Programinë áranga „PMB“ netinka Macintosh kompiuteriams.
Rekomenduotina kompiuterio terpë
■ Windows
Rekomenduotina terpë „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“/„Remote Camera Control“ naudojimui:
Operacijø sistema (ið anksto ádiegta): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 Nëra palaikoma 64 bitø versija arba startinë versija (be patobulinimø paketo).
*2 Nëra palaikoma startinë versija (be patobulinimø paketo).
Procesorius/atmintis: Pentium 4 arba spartesnis, 1 GB operatyviosios
atminties (RAM) arba daugiau.
Vaizdo plokðtë: 1024 × 768 taðkø ar daugiau
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Rekomenduotina terpë „PMB“ naudojimui:
Operacijø sistema (ið anksto ádiegta): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 Nëra palaikoma 64 bitø versija arba startinë versija (be patobulinimø paketo).
*2 Nëra palaikoma startinë versija (be patobulinimø paketo).
Procesorius/atmintis: Pentium III 500 MHz arba spartesnis, 256 MB arba
daugiau operatyviosios atminties (RAM) (rekomendacija: Pentium III
800 MHz arba spartesnis ir 512 MB arba daugiau operatyviosios atminties
(RAM)).
Kietasis diskas: ádiegimui reikia 500 MB arba daugiau laisvos vietos diske.
Vaizdo plokðtë: 1024 × 768 taðkø ar daugiau
143
■ Macintosh
Rekomenduotina terpë „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“/„Remote Camera Control“ naudojimui:
Operacijø sistema (ið anksto ádiegta): Mac OS X (v10.4/v10.5)
Procesorius: Power Mac G4/G5 serijos (rekomendacija: 1 GHz ar spartesnis)/
Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo arba spartesnis.
Atmintis: rekomenduojama 1 GB arba daugiau.
Vaizdo plokðtë: 1024 × 768 taðkø ar daugiau.
Programinës árangos ádiegimas
■ Windows
• Uþsiregistruokite kaip administratorius („Administrator“).
1
Ájunkite savàjá kompiuterá ir á CD-ROM
diskø árenginá ádëkite CD-ROM diskà
(komplektuojamas).
Ekrane atsiranda ádiegimo meniu langas.
• Jei ðis langas neatsiranda, dusyk
spragtelëkite [Computer] (Windows XP
atveju: [My Computer]) J
(SONYPICTUTIL) J [Install.exe].
• Windows Vista operacijø sistemoje gali
atsirasti „AutoPlay“ langas. Pasirinkite
„Run Install.exe“ ir, vykdydami ekrane
atvaizduojamas instrukcijas, atlikite
ádiegimà.
2
144
Spragtelëkite [Install].
Ásitikinkite, kad varnele yra paþymëta tiek „Sony Image Data Suite“, tiek
„Sony Picture Utility“ ir vykdykite ekrane atvaizduojamas instrukcijas.
3
Pasibaigus ádiegimui, iðimkite CD-ROM diskà.
Yra ádiegiama tokia programinë áranga ir darbalaukyje atsiranda ðiø
programø paleidimo piktogramos:
• „Sony“ vaizdo duomenø apdorojimo programos
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „Sony“ nuotraukø tvarkymo programa
„PMB – Picture Motion Browser“
„PMB Guide“
■ Windows
• Programinës árangos ádiegimui uþsiregistruokite kaip administratorius
(„Administrator“).
Ájunkite savàjá Macintosh kompiuterá ir á CD-ROM diskø árenginá
ádëkite CD-ROM diskà (komplektuojamas).
2
Dusyk spragtelëkite CD-ROM piktogramà.
3
Nukopijuokite [MAC] aplanke esantá [SIDS_INST.pkg] failà á kietojo
disko piktogramà.
4
Dusyk spragtelëkite nukopijuotame aplanke esantá [SIDS_INST.pkg]
failà.
Vykdydami ekrane atvaizduojamas instrukcijas, atlikite ádiegimà.
Pastaba
• Kai ekrane atsiras perkrovimo patvirtinimo praneðimas, vykdydami ekrane
atvaizduojamas instrukcijas perkraukite kompiuterá.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
1
145
„Image Data Converter SR“ programinës árangos naudojimas
Pastaba
• Iðsaugant vaizdà kaip RAW duomenis, vaizdas iðsaugomas ARW2.1 formato faile.
Su „Image Data Converter SR“ programine áranga jûs galite:
• Redaguoti RAW formatu áraðytus vaizdus, atliekant ávairias korekcijas,
tokias kaip pustoniø kreivës ir raiðkumo.
• Reguliuoti vaizdø baltos spalvos balansà, ekspozicijà, kûrybiná stiliø ir pan.
• Iðsaugoti kompiuteriu rodomus ir redaguojamus vaizdus. Vaizdus galima
iðsaugoti kaip RAW duomenis arba kaip paplitusiø formatø failus.
• Daugiau informacijos apie „Image Data Converter SR“ programinæ árangà
pateikta pagalboje („Help“).
Norëdami paleisti pagalbà („Help“), spragtelëkite [Start] J [All Programs]
J [Sony Image Data Suite] J [Help] J [Image Data Converter SR Ver.3].
Norëdami paleisti/uþdaryti „Image Data Converter SR“ programà
■ Windows
Dusyk spragtelëkite darbalaukyje esanèià „Image Data Converter SR Ver.3“
paleidimo piktogramà.
Jei paleidþiate ið „Start“ meniu: spragtelëkite [Start] J [All Programs] J
[Sony Image Data Suite] J [Image Data Converter SR Ver.3].
mygtuko deðiniajame
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite ant
virðutiniame lango kampe.
■ Macintosh
Dusyk spragtelëkite [Image Data Converter SR Ver.3] aplanke [Sony Image
Data Suite], kuris yra aplanke [Application].
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite [Quit Image Data Converter SR]
ið [IDC SR] meniu.
„Image Data Lightbox SR“ programinës árangos naudojimas
Su „Image Data Lightbox SR“ programine áranga jûs galite:
• Atvaizduoti ir palyginti ðiuo fotoaparatu nufotografuotus RAW/JPEG
vaizdus.
• Reitinguoti vaizdus pagal penkiø balø skalæ.
• Nustatyti spalvotas etiketes ir pan.
• Atvaizduoti nuotraukas programoje „Image Data Converter SR“ ir jas
redaguoti.
• Daugiau informacijos apie „Image Data Lightbox SR“ programinæ árangà
pateikta pagalboje („Help“).
146
Norëdami paleisti pagalbà („Help“) ið „Start“ meniu, spragtelëkite [Start] J
[All Programs] J [Sony Image Data Suite] J [Help] J [Image Data
Lightbox SR].
Norëdami paleisti/uþdaryti „Image Data Lightbox SR“ programà
■ Windows
Darbalaukyje dusyk spragtelëkite [Image Data Lightbox SR].
Jei paleidþiate ið „Start“ meniu: spragtelëkite [Start] J [All Programs] J
[Sony Image Data Suite] J [Image Data Lightbox SR].
mygtuko deðiniajame
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite ant
virðutiniame lango kampe.
Ekrane atsiranda dialogo langas, naudojamas kolekcijos iðsaugojimui.
■ Macintosh
Dusyk spragtelëkite [Image Data Lightbox SR] aplanke [Sony Image Data
Suite], kuris yra aplanke [Application].
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite [Quit Image Data Lightbox SR] ið
[Image Data Lightbox SR] meniu.
„Remote Camera Control“ programinës árangos naudojimas
Norëdami paleisti pagalbà („Help“) ið „Start“ meniu, spragtelëkite [Start] J
[All Programs] J [Sony Image Data Suite] J [Help] J [Remote Camera
Control].
1
Paspauskite MENU mygtukà ir, naudodamiesi manipuliatoriaus v/V/
b/B mygtukais, meniu 2 „Setup“ punktui [USB connection]
priskirkite nuostatà [Remote PC].
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Prijunkite fotoaparatà prie kompiuterio. Naudodamiesi „Remote Camera
Control“ programine áranga, jûs galite:
• Parengti fotoaparatà ar áraðyti vaizdà ið kompiuterio.
• Betarpiðkai áraðyti vaizdà á kompiuterá.
• Pasinaudoti intervalinio laikmaèio fotografavimo funkcija (tik Windows
atveju).
147
2
Prijunkite fotoaparatà prie
kompiuterio.
Á USB lizdà
USB kabelis
Á USB lizdà
3
Ájunkite fotoaparatà ir kompiuterá, o po to paleiskite „Remote Camera
Control“ programà.
Pastaba
• Jei uþrakto paleidimo mygtukà nuspausite neþiûrëdami per vaizdo ieðkiklá,
naudodamiesi okuliaro uþrakto svirtele, uþdarykite okuliaro uþraktà.
• Intervalinio laikmaèio fotografavimo metu, nustatomas fotografavimo reþimas
(pavienis kadras á prieká). Nepasiekus fokuso, uþraktas nebus paleistas (iðskyrus
„Recording“ meniu punktui
atvejus kai iðrinktas rankinis fokusavimas ar
[Priority setup] suteikta nuostata [Release].)
Norëdami paleisti/uþdaryti „Remote Camera Control“ programà
■ Windows
Spragtelëkite [Start] J [All Programs] J [Sony Image Data Suite] J [Remote Camera Control].
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite ant
mygtuko deðiniajame
virðutiniame lango kampe.
■ Macintosh
Dusyk spragtelëkite [Remote Camera control] aplanke [Sony Image Data
Suite], kuris yra aplanke [Application].
Norëdami uþdaryti programà, spragtelëkite [Quit Remote Camera Control] ið
[Remote Camera Control] meniu.
148
„PMB“ programinës árangos naudojimas
Pastaba
• „PMB“ programinë áranga netinka Macintosh kompiuteriui.
Su „PMB“ programine áranga jûs galite:
• Importuoti fotoaparatu nufotografuotus
vaizdus ir juos perþiûrëti kompiuteriu.
• Nuotraukø perþiûrai kompiuteriu
organizuoti nuotraukas á kalendoriø pagal
fotografavimo datà.
• Retuðuoti (sumaþinti „raudonø akiø“
efektà), spausdinti ir siøsti prie el. paðto
laiðkø prisegtas nuotraukas, pakeisti
fotografavimo datà ir pan.
• Spausdinti arba iðsaugoti nejudamus vaizdus
su data.
• CD arba DVD diskø áraðymo árenginiu áraðyti duomenø diskà su nuotraukomis.
• Daugiau informacijos apie „PMB“ programinæ árangà pateikta instrukcijos
faile „PMB Guide“.
Norëdami paleisti „PMB Guide“, dusyk spragtelëkite darbalaukyje esanèià
(PMB Guide) piktogramà. Jei paleidþiate ið „Start“ meniu: spragtelëkite
[Start] J [All Programs] (Windows 2000 operacijø sistemoje [Programs]) J
[Sony Picture Utility] J [Help] J [PMB Guide].
Pastaba
• Pirmàkart paleidþiant „PMB“ programà, ekrane atsiranda informavimo priemoniø
patvirtinimo langas. Pasirinkite [Start]. Ði funkcija informuos jus apie naujienas,
tokias kaip programinës árangos atnaujinimai. Vëliau galësite pakeisti informavimo
nuostatà.
Vaizdø perþiûra kompiuteriu
Norëdami paleisti/uþdaryti „PMB“ programà
Dusyk spragtelëkite darbalaukyje esanèià
(PMB) piktogramà. Arba ið
„Start“ meniu: spragtelëkite [Start] J [All Programs] J [Sony Picture
Utility] J [PMB].
mygtuko
Norëdami uþdaryti „PMB“ programà, spragtelëkite ant
deðiniajame virðutiniame lango kampe.
149
Nuotraukø spausdinimas fotoaparatà
prijungus prie „PictBridge“ standarto
spausdintuvo
Net jei jûs neturite kompiuterio, jûs galite
atspausdinti nuotraukas naudodami
fotoaparatà, prijungtà prie „PictBridge“
standarto spausdintuvo. „PictBridge“
sukurtas CIPA standarto pagrindu. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Pastaba
• Jûs negalësite atspausdinti RAW vaizdø.
1 etapas: Fotoaparato nustatymas
Pastaba
• Kad, iðsikrovus fotoaparato baterijai, spausdinimas nenutrûktø tik ápusëjæs,
rekomenduojama naudoti kintamosios srovës adapterá/kroviklá (ásigyjamas
atskirai).
1
Paspauskite MENU mygtukà ir, naudodamiesi manipuliatoriaus v/V/
b/B mygtukais, meniu 2 „Setup“ punktui [USB connection]
priskirkite nuostatà [PTP].
2
Iðjunkite fotoaparatà ir ádëkite atminties kortelæ, kurioje áraðyta
vaizdø.
150
2 etapas: Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
1
Prijunkite fotoaparatà prie
spausdintuvo.
Á USB lizdà
USB kabelis
Á USB lizdà
2
Ájunkite fotoaparatà ir spausdintuvà.
Ekrane atsiranda langas, naudojamas pasirinkti spausdintinus vaizdus.
3 etapas: Spausdinimas
1
Manipuliatoriaus b/B mygtukais pasirinkite spausdintinà vaizdà,
o po to paspauskite manipuliatoriaus centrinæ dalá.
• Norëdami atðaukti pasirinktá, darsyk paspauskite centrinæ dalá.
Prireikus atspausdinti daugiau vaizdø, kartokite 1-àjá þingsná.
3
Paspauskite MENU mygtukà ir nustatykite kiekvienà meniu punktà.
4
Meniu lange pasirinkite [Print] J [OK], o po to paspauskite
manipuliatoriaus centrinæ dalá.
• Norëdami iðsamesnës informacijos apie meniu punktø nustatymà,
skaitykite „PictBridge meniu“.
Vaizdas atspausdinamas.
• Kai ekrane atsiranda langas, parodantis jog spausdinimas yra uþbaigtas,
paspauskite manipuliatoriaus centrinæ dalá.
Nuotraukø spausdinimas
2
151
Spausdinimo nutraukimas
Spausdinimo metu paspaudus manipuliatoriaus centrinæ dalá, spausdinimas
yra nutraukiamas. Atjunkite USB kabelá arba iðjunkite fotoaparatà. Kai vël
norësite spausdinti, atlikite anksèiau apraðytàjà procedûrà (etapus nuo 1
iki 3).
„PictBridge“ meniu
1 puslapis
„Print“ (Spausdinimas)
Spausdinami pasirinktieji vaizdai. Norëdami iðsamesnës informacijos,
skaitykite „3 etapas: Spausdinimas“.
„Set print q’ty“ (Nuotraukø skaièiaus nustatymas)
Jûs galite nurodyti atspaudø (nuotraukø) skaièiø (daugiausiai 20). Ta pati
atspaudø skaièiaus nuostata galioja kiekvienam spausdinamam vaizdui.
„Paper size“ (Popieriaus formatas)
152
Auto
Nustatyta spausdintuve
9×13cm/3.5"×5"
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101.6×152.4 mm
A6/4.1"×5.8"
105×148.5 mm
13×18cm/5"×7"
127×178 mm
Letter
216×279.4 mm
A4/8.3"×11.7"
210×297 mm
A3/11.7"×16.5"
297×420 mm
Wide/4"×7.1"
10.2×18.1 cm
A3+/13"×19"
329×483 mm
„Layout“ (Komponavimas)
Auto
Nustatyta spausdintuve
1-up/Borderless
Be pakraðèiø, 1 nuotrauka lape
1-up
1 nuotrauka lape
2-up
2 nuotraukos lape
3-up
3 nuotraukos lape
4-up
4 nuotraukos lape
8-up
8 nuotraukos lape
Index
Visi pasirinktieji vaizdai spausdinami kaip
indeksinis atspaudas. Spausdinimo komponuotë priklauso nuo spausdintuvo nuostatø.
„Date imprint“ (Datos spausdinimas)
Day and time
Nuotraukoje spausdinama data ir laikas.
Date
Nuotraukoje spausdinama tik data.
Off
Data nuotraukoje nespausdinama.
2 puslapis
„Unmark all“ (Visø vaizdø paþymëjimo atðaukimas)
Kai ekrane atsiranda praneðimas, pasirinkite [OK] ir paspauskite manipuliatoriaus centrinæ dalá. Nuo kiekvieno vaizdo paðalinama þymë. Ðá punktà
reikia pasirinkti norint atðaukti nustatymus nespausdinus nuotraukø.
Nuotraukø spausdinimas
„Folder print“ (Visø vaizdø spausdinimas)
Spausdinami visi atminties kortelëje esantys vaizdai. Kai ekrane atsiranda
praneðimas, pasirinkite [OK], o po to paspauskite manipuliatoriaus centrinæ
dalá.
153
Techniniai duomenys
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas
Skaitmeninis vieno objektyvo veidrodinis fotoaparatas
su keièiamu objektyvu
Objektyvas
Tinka visi α objektyvai
(iðskyrus DT objektyvà*)
* DT objektyvo naudojimas nëra
garantuojamas, nes lauko kampai
patamsëja ir fotoaparatas nebeatitinka
pirminio AE charakteristikø
standarto. Automatiðkai iðrenkamas
dydis [APS-C size capt.].
[Vaizdo jutiklis]
Bendras vaizdo taðkø skaièius
Apytikriai 25720000 taðkø
Efektyviø vaizdo taðkø skaièius
Apytikriai 24610000 taðkø
Vaizdo jutiklio dydis
35 mm (35,9×24 mm)
pakaitinis skenavimas su
pagrindiniø spalvø filtru
[„SteadyShot“ stabilizatorius]
Sistema
Vaizdo jutiklio postûmio
mechanizmas
„SteadyShot“ kompensavimo geba
Apytikriai nuo 2,5 iki 4 EV
padalø iðlaikymo
padidëjimas (priklausomai
nuo fotografavimo sàlygø ir
naudojamo objektyvo)
[Dulkiø paðalinimo sistema]
Sistema
154
Dulkes atstumianti
elektrostatinio krûvio danga
ant filtro ir vaizdo jutiklio
postûmio mechanizmas
[Vaizdo ieðkiklis]
Tipas
Akies lygyje fiksuota sistema
su penkiabriauniu veidrodþiu
Fokusavimo langas
Matinis rutulys (keièiamas,
pasirinktinai)
Apþvalgos laukas
Apytikriai 0,98
Didinimas
0,74 × su 50 mm objektyvu
esant begalybei, –1 m-1
Akies reljefas
Apytikriai 20 mm nuo
okuliaro
Dioptrijø reguliavimas
Nuo –3 iki +1 m-1
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema
TTL fazës aptikimo sistema,
CCD jutikliø eilutës
(su centrinio kryþelio
jutikliu, F2,8 jutiklis)
Fokusavimo taðkai
9 taðkai, ir 10 papildomø
fokusavimo taðkø
Jautrumo diapazonas
Nuo 0 iki 18 EV (esant
ISO 100 ekvivalentui)
AF paðvietimas
Apytikriai nuo 1 iki 7 m
[Eksponavimo sistema]
Apðviestumo matavimo metodas
40 segmentø, bièiø korio
struktûra
Matavimo diapazonas
Nuo 0 iki 20 EV (nuo 2 iki
20 EV taðkinio matavimo
atveju), esant ISO 100
nuostatai su F1,4 objektyvu
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas)
AUTO, nuo 100 iki 6400
[Uþraktas]
Svoris
Tipas
Elektroniniø bûdu valdoma,
vertikaliai þidinio
plokðtumoje judanti sklendë
Iðlaikymo diapazonas
Nuo 1/8000 s iki 30 s, atvira
sklendë
Blykstës sinchronizavimo iðlaikymas
1/250 sekundës
(„SteadyShot“ iðjungta)
1/200 sekundës
(„SteadyShot“ ájungta)
[Vaizdø áraðymo laikmena]
„CompactFlash“ kortelë
(I, II tipo), „Microdrive“,
„Memory Stick Duo“
[Skystøjø kristalø ekranas]
Ekranas
7,5 cm (3.0 tipo) TFT
ekranas
Bendras taðkø skaièius
921600 (640 × 3 (RGB) ×
480) taðkø
[Skystøjø kristalø ekranas]
Su apðvietimu
[Maitinimas, bendrieji duomenys]
Naudojamas baterijø blokas
Ákraunamas baterijø blokas
NP-FM500H
„PictBridge“
Palaikoma
„Exif Print“
Palaikoma
„PRINT Image Matching III“
Palaikoma
Matmenys Apytikriai 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm (Pl./A/G, be
iðsikiðanèiø daliø)
BC-VM10 baterijos kroviklis
Vardiniai áëjimo duomenys
100 V – 240 V, 50/60 Hz
kintamosios srovës elektros
tinklas
Vardiniai iðëjimo duomenys
8,4 V; 750 mA nuolatinë
srovë
Darbinës temperatûros diapazonas
Nuo 0 iki 40°C
Laikymo temperatûros diapazonas
Nuo –20 iki +60°C
Maksimalûs matmenys
Apytikriai 70 × 25 × 95 mm
(Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 90 g
Ákraunamas baterijø blokas
NP-FM500H
Naudojama baterija
Lièio jonø baterija
Maksimali átampa
Nuolatinë srovë 8,4 V
Nominali átampa
Nuolatinë srovë 7,2 V
Maksimalus ákrovimo srovës stiprumas
2A
Kita informacija
[Kita informacija]
Apytikriai 850 g (be
baterijos, atminties kortelës
ir korpuso aksesuarø)
Darbinë temperatûra
Nuo 0 iki 40°C (naudojant
„Microdrive“ laikmenà:
nuo 5 iki 40°C
„Exif“
„Exif“ versija 2.21
USB komunikacija
Didelës spartos USB
(USB 2.0 standarto)
155
Maksimali ákrovimo átampa
Nuolatinë srovë 8,4 V
Talpa
Tipinë 11,8 Wh (1650 mAh)
Minim. 11,5 Wh (1600 mAh)
Maksimalûs matmenys
Apytikriai 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (Pl./A/G)
Svoris
Apytikriai 78 g
Iðvaizda ir techniniai duomenys gali
bûti pakeisti be atskiro áspëjimo.
Apie vaizdo duomenø suderinamumà
• Ðis fotoaparatas atitinka DCF
(Design rule for Camera File
system) universalø standartà,
pripaþintà asociacijos JEITA
(Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
• Ðiuo fotoaparatu áraðytø vaizdø
atkûrimas kita áranga ir atkûrimas
ðiuo fotoaparatu kita áranga
áraðytø vaizdø nëra
garantuojamas.
Prekës þenklai
yra „Sony Corporation“
•
prekës þenklas.
, „Memory
• „Memory Stick“,
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick
,
PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „Magic Gate“ ir
yra „Sony Corporation“ prekës þenklai.
• „InfoLITHIUM“ yra „Sony
156 Corporation“ prekës þenklas.
• „PhotoTV HD“ yra „Sony Corporation“ prekës þenklas.
• Microsoft, Windows ir Windows
Vista yra arba prekës þenklai arba
JAV ir/arba kitose ðalyse registruoti „Microsoft Corporation“
prekës þenklai.
• HDMI, HDMI þenklelis ir „HighDefinition Multimedia Interface“
yra „HDMI Licensing LLC“
prekës þenklai arba registruotieji
prekës þenklai.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ir eMac
yra „Apple Inc.“ prekës þenklai
arba registruotieji prekës þenklai.
• Intel, Intel Core, MMX ir Pentium
yra „Intel Corporation“ prekës
þenklai arba registruotieji prekës
þenklai.
• „CompactFlash“ yra „SanDisk
Corporation“ prekës þenklas.
• „Microdrive“ yra JAV ir/arba
kitose ðalyse registruotas „Hitachi
Global Storage Technologies“
prekës þenklas.
• Adobe yra „Adobe Systems
Incorporated“ registruotasis
prekës þenklas arba JAV ir/arba
kitose ðalyse registruotas prekës
þenklas.
• Dinaminio diapazono
optimizavimo „Advanced“ reþimu
naudojama technologija, suteikta
kompanijos „Apical Limited“.
• Be to, ðioje instrukcijø knygelëje
naudojami sistemø ir gaminiø
pavadinimai, kaip taisyklë, yra
atitinkamø kûrëjø ar gamintojø
prekës þenklai arba registruotieji
prekës þenklai. Taèiau ðioje
knygelëje þenkleliai ™ arba ®
naudojami ne visais atvejais.
Veikimo sutrikimø ðalinimas
Jei, naudojantis fotoaparatu, jums iðkyla kokia nors problema, pamëginkite
apraðytuosius sprendimo bûdus. Patikrinkite dalykus, apraðytus nuo 157 iki
163 psl. Jei tai nepadeda, kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“
techninës prieþiûros centrà.
Patikrinkite ðiuos dalykus.
Iðimkite baterijø blokà ir po apytikriai vienos minutës vël ádëkite baterijø
blokà bei ájunkite fotoaparato maitinimà.
! Gràþinkite standartines (gamyklines) nuostatas (132 psl.).
" Kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
Baterijø blokas ir maitinimas
Rodomas klaidingas baterijos ákrautumo indikatorius, arba rodoma, kad
baterijos energijos yra pakankamai, taèiau ji pernelyg greitai iðsikrauna.
• Toks reiðkinys gali atsirasti naudojantis fotoaparatu labai karðtoje arba
ðaltoje vietoje (167 psl.).
• Rodoma baterijos ákrautumo bûklë skiriasi nuo faktinës. Kad ákrautumo
bûklë bûtø rodoma teisingai, visiðkai iðkraukite, o po to ákraukite baterijø
blokà.
• Baterijø blokas yra iðsikrovæs. Ádëkite ákrautà baterijø blokà (18 psl.).
• Baterijø blokas nebeveikia (20 psl.). Ádëkite naujà baterijø blokà.
Kita informacija
Netikëtai iðsijungia maitinimas.
• Jei jûs tam tikrà laikà nieko nedarysite su fotoaparatu, fotoaparatas persijungs á energijos taupymo reþimà ir netrukus visiðkai iðsijungs. Norëdami
atðaukti energijos taupymà, atlikite fotoaparato valdymo veiksmà,
pavyzdþiui, iki pusës nuspauskite uþrakto paleidimo mygtukà (124 psl.).
157
Vaizdø fotografavimas
Ájungus maitinimà, skystøjø kristalø ekrane nieko nerodoma.
• Siekiant sumaþinti baterijos energijos sànaudas, pagal standartinæ
nuostatà skystøjø kristalø ekranas iðsijungia nieko nedarant daugiau nei
penkias sekundes. Jûs galite pakeisti laikà, po kurio turi iðsijungti
skystøjø kristalø ekranas (124 psl.).
• Skystøjø kristalø ekranas yra iðjungtas. Paspausdami DISP mygtukà,
ájunkite skystøjø kristalø ekranà (40 psl.).
Vaizdo ieðkiklyje vaizdas neryðkus.
• Dioptrijø reguliavimo ratuku sureguliuokite vaizdo ieðkiklio ryðkumà
(28 psl.).
Neámanoma paleisti fotoaparato uþrakto.
• Patikrinkite, ar yra laisvos vietos atminties kortelëje (31 psl.). Jei ji
uþsipildë, atlikite kurá nors ðiø veiksmø:
– Iðtrinkite nereikalingus vaizdus (97 psl.).
– Pakeiskite atminties kortelæ.
• Uþrakto neámanoma paleisti kai objekto vaizdas nëra sufokusuotas
(109 psl.).
• Kai uþdëtas astronominis objektyvas ar pan., pasirinkite fotografavimo
reþimà M ir atlikite fotografavimà.
Áraðymas trunka ilgai.
• Yra ájungtas vaizdo triukðmø sumaþinimas (110 psl.). Tai nëra veikimo
sutrikimas.
• Vaizdai áraðomi RAW formatu (105 psl.). Kadangi RAW duomenø failai
bûna dideli, fotografavimas RAW reþimu gali trukti ilgiau.
Áraðoma klaidinga data ir laikas.
• Nustatykite teisingà datà ir laikà (27, 125 psl.).
Iki pusës nuspaudus uþrakto paleidimo mygtukà, blykèioja diafragmos ir/arba
iðlaikymo reikðmë.
• Kadangi objektas yra pernelyg ðviesus arba tamsus, jo vaizdas nepatenka
á fotoaparato ekspozicijos diapazonà. Ið naujo sureguliuokite nuostatà.
158
Vaizdas yra balkðvas (ðvytëjimas).
Vaizde atsiranda iðsiliejusi ðviesa (ðeðëliai).
• Vaizdas fotografuotas esant pernelyg stipriam apðvietimui ir á objektyvà
pateko perdaug ðviesos. Uþdëkite objektyvo gaubtà.
Vaizdo kampai yra pernelyg tamsûs.
• Jei uþdëtas bet koks filtras arba gaubtas, já nuimkite ir pamëginkite
fotografuoti vël. Priklausomai nuo filtro storio arba blogai uþdëjus
gaubtà, filtras ar gaubtas gali dalinai uþstoti vaizdà. Dël kai kuriø
objektyvø savybiø vaizdo periferija gali bûti per tamsi (nepakankamai
ðviesos). Tokiais atvejais sumaþinant diafragmos reikðmæ per 1-2
þingsnius, galima iðvengti ðio fenomeno.
Skystøjø kristalø ekrane atsiranda ir lieka taðkeliø.
• Tai nëra veikimo sutrikimas. Ðie taðkeliai nëra áraðomi (9 psl.).
Vaizdo ieðkiklyje blykèioja EV skalë > *.
• Objektas yra pernelyg ðviesus arba tamsus, ir jo vaizdas nepatenka á
fotoaparato eksponometro matavimo diapazonà.
Vaizdø perþiûra
Jûsø fotoaparatas negali atkurti vaizdø.
• Aplanko/failo pavadinimas buvo pakeistas kompiuteriu (141 psl.).
• Kai vaizdo failas apdorojamas kompiuteriu, arba kai failas bûna áraðomas
fotoaparatu, kurio modelis skiriasi nuo jûsiðkio, tokio vaizdo atkûrimas
jûsø fotoaparatu nëra garantuojamas.
• Fotoaparatas veikia USB reþimu. Nutraukite USB komunikacijà (139 psl.).
Kita informacija
Vaizdas neatsiranda televizoriaus ekrane.
• Patikrinkite meniu punkto [Video output] nuostatà, kad suþinotumëte, ar
fotoaparato videosignalo iðëjimo standartas atitinka jûsiðkio televizoriaus
spalvinæ sistemà (100 psl.).
• Patikrinkite, ar viskas tinkamai sujungta (99 psl.).
Vaizdø trynimas/redagavimas
Jûsø fotoaparatas negali iðtrinti vaizdo.
• Atðaukite vaizdo apsaugà (121 psl.).
159
Kompiuteris
Jûsø kompiuteris neatpaþásta prijungtojo fotoaparato.
• Naudokite USB kabelá (komplektuojamas) (136 psl.).
• Atjunkite USB kabelá, o po to prijunkite já patikimai.
• Meniu punktui [USB connection] suteikite nuostatà [Mass Storage]
(136 psl.).
• Nuo kompiuterio USB jungèiø atjunkite bet kokià árangà (iðskyrus
fotoaparatà), klaviatûrà ir pelytæ.
Neámanoma nukopijuoti vaizdø.
• Vaizdø kopijavimo ið fotoaparato á kompiuterá kopijavimo metu atidarius
atminties kortelës ádëjimo plyðio dangtelá, kopijavimo procesas bus
atðauktas. Kopijavimo metu neatidarykite atminties kortelës ádëjimo
plyðio dangtelio.
• Fotografuojant vaizdus su kompiuteriu suþymëta atminties kortele, jums
gali nepavykti nukopijuoti vaizdø á kompiuterá. Fotografuokite su
fotoaparatu suþymëta atminties kortele (120 psl.).
Atminties kortelë
Neámanoma ádëti atminties kortelës.
• Atminties kortelë ádedama atvirkðèiai. Atminties kortelæ ádëkite tinkama
kryptimi (23 psl.).
Á atminties kortelæ neámanoma áraðyti.
• Atminties kortelë yra uþsipildþiusi. Iðtrinkite nereikalingus vaizdus (97 psl.).
• Á fotoaparatà ádëta netinkama atminties kortelë (23 psl.).
Jûs per apsirikimà suþymëjote atminties kortelæ.
• Suþymint atminties kortelæ, visi joje buvæ duomenys iðtrinami. Jûs
nebegalësite jø atstatyti.
160
Spausdinimas
Skaitykite skyrelá „Spausdintuvas, palaikantis „PictBridge““ standartà, o taip
pat ðiuos dalykus:
Nuotraukose spalvos yra nenatûralios.
• Kai Adobe RGB spalviniu modeliu áraðyti vaizdai spausdinami sRGB
spausdintuvu, nepalaikanèiu Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standarto,
nuotraukos spausdinamos maþesniu intensyvumo lygiu (106 psl.).
Vaizdai spausdinami su abiem nukirptais kraðtais.
• Priklausomai nuo jûsø spausdintuvo, gali bûti nukerpamas kairysis, deðinysis, virðutinis ir apatinis vaizdo kraðtai. Ypaè kai spausdinami [16:9]
kraðtiniø santykiu áraðyti vaizdai, gali bûti nukerpami abu vaizdo ðonai.
• Nuotraukas spausdindami savo spausdintuvu, atðaukite apkirpimà ar
spausdinimà be pakraðèiø. Pasikonsultuokite su spausdintuvo gamintojo
atstovu, ar spausdintuve yra realizuotos ðios funkcijos.
Nuotraukø neámanoma atspausdinti su data.
• Naudojantis „PMB“ programine áranga, nuotraukas galima atspausdinti
su data (149 psl.).
• Ðis fotoaparatas neturi datos ákomponavimo nuotraukose funkcijos.
Taèiau kadangi fotoaparatu áraðytuose vaizduose bûna áterpiama
informacija apie fotografavimo datà, nuotraukas galima atspausdinti su
ákomponuota data, jei spausdintuvas ar programinë áranga gali atpaþinti
„Exif“ informacijà. Dël suderinamumo su „Exif“ informacija
pasikonsultuokite su spausdintuvo arba programinës árangos gamintoju.
• Nuotraukas spausdinant fotolaboratorijoje, jas galima atspausdinti su
data, jei jûs papraðysite tai padaryti.
Norëdami iðsamesnës informacijos, skaitykite spausdintuvo naudojimo
instrukcijà arba kreipkitës á spausdintuvo gamintojà.
Neámanoma uþmegzti ryðio.
• Fotoaparato neámanoma tiesiogiai prijungti prie spausdintuvo,
nepalaikanèio „PictBridge“ standarto. Kreipkitës á spausdintuvo
gamintojà, kad suþinotumëte, ar spausdintuvas palaiko „PictBridge“
standartà, ar ne.
• Meniu punktui [USB connection] suteikite nuostatà [PTP] (150 psl.).
Kita informacija
Spausdintuvas, palaikantis „PictBridge“ standartà
161
• Atjunkite, o po to vël prijunkite USB kabelá. Jei spausdintuvo ekrane ir
toliau rodomas klaidos praneðimas, skaitykite spausdintuvo naudojimo
instrukcijà.
Neámanoma spausdinti nuotraukø.
• RAW vaizdo failø neámanoma atspausdinti.
• Gali nepavykti atspausdinti nuotraukø, nufotografuotø kito modelio
fotoaparatu arba kompiuteriu redaguotø vaizdø.
Toje nuotraukos dalyje, kurioje turi bûti ákomponuojama data, spausdinama
„---- -- --“.
• Vaizdai, kuriuose nëra átarpta informacija apie spausdinimo datà, negali
bûti spausdinami su ákomponuota data. Meniu punktui [Date imprint] suteikite nuostatà [Off], o po to spausdinkite nuotraukà ið naujo (153 psl.).
Kitos problemos
Ájungus fotoaparatà, ekrane atsiranda praneðimas „Set date and time?“.
• Fotoaparatas kurá laikà buvo paliktas nenaudojamas su iðsikrovusia
baterija arba be baterijø bloko. Ákraukite baterijø blokà ir vël nustatykite
datà (27 psl.). Jei datos nustatymas prapuola kiekvienàkart pakeitus
baterijø blokà, kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“
techninës prieþiûros centrà.
Áraðytinø vaizdø skaièius nesumaþëja arba sumaþëja po du per kartà.
• Taip atsitinka fotografuojant JPEG reþimu, kai dël vaizdø suglaudinimo
pasikeèia failo dydis (105 psl.).
Standartinë (gamyklinë) nuostata gràþinama neatlikus atstatymo operacijos.
• Baterijø blokas buvo iðimtas kai maitinimo selektorius buvo perjungtas á
padëtá ON. Prieð iðimdami baterijø blokà, ásitikinkite, kad fotoaparatas yra
iðjungtas ir neðvieèia kreipties lemputë (18 psl.).
Fotoaparatas neveikia kaip pridera.
• Iðjunkite fotoaparatà. Iðimkite baterijø blokà ir vël já ádëkite. Jei
naudojamas kintamosios srovës adapteris/kroviklis (ásigyjamas atskirai),
atjunkite jo elektros laidà. Jei fotoaparatas ákaitæs, prieð prijungdami
srovës ðaltiná leiskite fotoaparatui atvësti. Jei ir po to fotoaparatas
neveikia, kreipkitës á „Sony“ atstovà arba ágaliotàjá „Sony“ techninës
prieþiûros centrà.
162
Vaizdo ieðkiklio apatiniame deðiniajame kampe blykèioja penki „SteadyShot“
skalës brûkðneliai.
• „SteadyShot“ funkcija neveikia. Jûs galite fotografuoti toliau, bet
„SteadyShot“ funkcija neveiks. Iðjunkite, o po to vël ájunkite fotoaparatà.
Jei „SteadyShot“ skalës padalos blykèioja ir toliau, kreipkitës á „Sony“
atstovà arba ágaliotàjá „Sony“ techninës prieþiûros centrà.
Apatiniame deðiniajame skystøjø kristalø ekrano kampe rodoma „--E-“.
• Iðimkite atminties kortelæ ir vël jà ádëkite. Jei po ðios procedûros
indikacija neiðnyksta, suþymëkite atminties kortelæ.
Kita informacija
163
Áspëjamieji praneðimai
Jei ekrane atsiranda toks praneðimas,
vykdykite instrukcijas.
For „InfoLITHIUM“ battery only
• Fotoaparate naudojamas
netinkamas baterijø blokas.
Set date and time?
• Nustatykite datà ir laikà. Jei
fotoaparatu nebuvo
naudojamasi ilgà laiko tarpà,
ákraukite vidiná rezerviná
akumuliatoriø (27, 167 psl.).
Power insufficient
• Jûs mëginate atlikti [Cleaning
mode] kai baterijos ákrautumas
yra nepakankamas. Ákraukite
baterijø blokà arba naudokite
kintamosios srovës adapterá/
kroviklá (ásigyjamas atskirai).
No memory Stick
No CF card
• Á fotoaparatà ádëtos atminties
kortelës tipas skiriasi nuo tipo
priskirto naudojantis meniu
„Setup“ punktu [Memory card].
Nustatykite tinkamà tipà.
Unable to use Memory Stick.
Format?
Unable to use CF card. Format?
• Atminties kortelë buvo
suþymëta kompiuteriu ir buvo
pakeistas failø formatas, arba
atminties kortelë buvo suþymëta
kitokiu prietaisu.
164
Pasirinkite [OK] ir suþymëkite
atminties kortelæ. Jûs vël
galësite naudoti atminties
kortelæ, bet visi atminties
kortelëje saugoti duomenys bus
iðtrinti. Suþymëjimas gali ðiek
tiek uþtrukti.
Jei praneðimas neiðnyksta,
pakeiskite atminties kortelæ.
Card error
• Á fotoaparatà ádëta netinkama
atminties kortelë arba kortelës
suþymëjimas nepavyko.
Read only memory
• Jûsø fotoaparatas negali áraðyti
ar iðtrinti vaizdø ið ðios
„Memory Stick Duo“ kortelës.
Reinsert the Memory Stick.
Reinsert the CF card.
• Ádëtoji atminties kortelë negali
bûti naudojama fotoaparate.
• Atminties kortelë sugadinta.
• Uþsiterðë atminties kortelës
kontaktai.
Processing... Unable to operate.
• Kai rezervinë atmintis yra
uþpildyta, atleisdami perþiûros
mygtukà, jûs pabandëte
pasinaudoti sumanios perþiûros
funkcija.
Invalid operation
• Fotografuodami su atvira
sklende jûs pabandëte
pasinaudoti sumanios perþiûros
funkcija.
Use Memory Stick Slot to format.
• Jûs pabandëte suþymëti
„Memory Stick Duo“ atminties
kortelæ, kuri naudojant adapterá
buvo ádëta á CF kortelës ádëjimo
plyðá. „Memory Stick Duo“
kortelæ ádëkite á „Memory Stick
Duo“ kortelës ádëjimo plyðá ir
suþymëkite jà.
No Memory Stick inserted. Shutter is
locked.
No CF card inserted. Shutter is
locked.
• Punktui [Release w/oCard]
suteikta nuostata [Disable].
Suteikite nuostatà [Enable] arba
ádëkite atminties kortelæ.
Unable to display.
• Vaizdø, áraðytø kitokiais
fotoaparatais, arba kompiuteriu
redaguotø vaizdø gali nepavykti
atvaizduoti ðiuo fotoaparatu.
Unable to print.
• Jûs mëginate RAW vaizdus
paþymëti DPOF þyme.
Camera overheating. Allow it to
cool.
• Fotografuojant be paliovos,
fotoaparatas ákaito.
Iðjunkite maitinimà. Leiskite
fotoaparatui atvësti ir palaukite,
kol fotoaparatas bus pasirengæs
fotografuoti vël.
Camera error
System error
• Iðjunkite maitinimà, iðimkite
baterijø blokà ir ádëkite já vël.
Jei praneðimas atsiranda daþnai,
kreipkitës á „Sony“ atstovà arba
ágaliotàjá „Sony“ techninës
prieþiûros centrà.
Cover open
• Uþdarykite atminties kortelës
ádëjimo plyðio dangtelá ir
pradëkite fotografuoti.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Kitais fotoaparatais áraðytø
vaizdø neámanoma iðdidinti
arba pasukti.
No images changed
• Jûs mëginate apsaugoti vaizdus
arba priskirti DPOF nuostatas
nepakeitæ ðiø vaizdø
specifikacijø.
Kita informacija
No lens attached. Shutter is
locked.
• Objektyvas nëra uþdëtas
tinkamai, arba ið viso
neuþdëtas.
• Ant fotoaparato uþdëjæ
astronominá ar panaðø
objektyvà, pasirinkite
fotografavimo reþimà M.
Check the connected device.
• Neámanoma uþmegzti ryðio.
Atjunkite USB kabelá ir
prijunkite já vël.
165
Cannot create more folders.
• Atminties kortelëje jau yra
aplankas, kurio pavadinimas
prasideda skaièiumi „999“.
Tokiu atveju jûs negalësite
sukurti naujo aplanko.
Printing cancelled
• Spausdinimo uþduotis buvo
atðaukta. Atjunkite USB kabelá
arba iðjunkite fotoaparatà.
Unable to mark.
• „PictBridge“ lange jûs mëginate
paþymëti RAW vaizdus.
Printer error
• Patikrinkite spausdintuvà.
• Patikrinkite ar vaizdas, kurá
norite spausdinti, nëra paþeistas.
Printer busy
• Patikrinkite spausdintuvà.
166
Atsargos priemonës
Nenaudokite/nelaikykite
fotoaparato tokiose vietose:
• Labai karðtoje, sausoje arba
drëgnoje vietoje.
Saulëkaitoje paliktame
automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir
aparatas gali sugesti.
• Tiesioginiuose saulës spinduliuose
arba greta ðildymo prietaisø.
Fotoaparato korpusas gali
deformuotis arba pakisti jo spalva,
ir aparatas gali sugesti.
• Vietoje, kurioje fotoaparatà gali
veikti stipri vibracija.
• Vietoje, kur veikia stiprus
elektromagnetinis laukas.
• Vietoje, kur yra dulkiø ar smëlio.
Bûkite atsargûs, kad smëlio ar
dulkiø nepatektø á fotoaparatà.
Fotoaparatas gali sugesti, o kai
kurie gedimai gali bûti
nebepataisomi.
Susijusios su neðiojimu
Susijusios su darbine
temperatûra
Jûsø fotoaparatas pritaikytas dirbti
nuo 0 iki 40°C temperatûroje (naudojant „Microdrive“ laikmenà: nuo
5 iki 40°C). Nerekomenduojama fo-
Susijusios su drëgmës
kondensavimusi
Jei fotoaparatas áneðamas tiesiai ið
ðaltos á ðiltà vietà, aparato viduje
arba iðorëje gali kondensuotis
drëgmë. Susikaupusi drëgmë gali
sutrikdyti fotoaparato veikimà.
Kaip iðvengti drëgmës
kondensavimosi
Áneðdami fotoaparatà ið ðalèio á ðiltà
patalpà, ádëkite aparatà á sandarø
plastikiná maiðelá ir leiskite jam apie
valandà adaptuotis prie naujos
vietos sàlygø.
Jei kondensavosi drëgmë
Iðjunkite fotoaparatà ir palaukite
apytikriai valandà, kol susikaupusi
drëgmë iðgaruos. Mëginant
fotografuoti su aprasojusiu
objektyvu, gali nepavykti áraðyti
aiðkiø nuotraukø.
Susijusios su vidiniu rezerviniu
akumuliatoriumi
Ðiame fotoaparate yra vidinis
akumuliatorius, leidþiantis iðsaugoti
datos ir laiko, o taip pat kitokias
nuostatas nepriklausomai nuo to, ar
elektros srovë aparatui yra tiekiama
ið kitokiø ðaltiniø.
Ðis akumuliatorius nuolat ákraunamas naudojantis fotoaparatu. Taèiau,
jei fotoaparatu naudojamasi labai
retai, jis palaipsniui iðsikrauna ir,
nesinaudojus aparatu apytikriai 8
mënesius – iðsikrauna visiðkai.
Kita informacija
• Nesinaudodami fotoaparatu,
bûtinai uþdëkite objektyvo
dangtelá arba korpuso dangtelá.
Prieð uþdëdami korpuso dangtelá,
nuo jo pirmiausia paðalinkite visas
dulkes.
tografuoti labai ðaltoje ar karðtoje
vietoje, kur temperatûra iðeina uþ
ðiø ribø.
167
Tokiu atveju, prieð naudojantis
fotoaparatu, reikia ákrauti ðá vidiná
akumuliatoriø.
Taèiau, net ir iðsikrovus ðiam
akumuliatoriui, jûs galite toliau
naudotis aparatu, jei tik jums
nereikia nuotraukø su data ir laiku.
Jei fotoaparato standartinës
nuostatos sugràþinamos
kiekvienàkart ákrovus ðá vidiná
akumuliatoriø, gali bûti, kad
akumuliatorius nebeveikia.
Kreipkitës á „Sony“ atstovà arba
ágaliotàjá „Sony“ techninës
prieþiûros centrà.
Vidinio akumuliatoriaus ákrovimas
Á fotoaparatà ádëkite ákrautà baterijø
blokà arba prijunkite aparatà prie
elektros tinko, naudodami
kintamosios srovës adapterá/kroviklá
(ásigyjamas atskirai) ir palikite
fotoaparatà iðjungtu maitinimø
24 valandoms ar ilgesniam laikui.
Pastabos, susijusios su
áraðymu/atkûrimu
• Prieð fotografuodami proginius
ávykius, atlikite bandomàjá
áraðymà, kad ásitikintumëte, jog
fotoaparatas veikia gerai.
• Ðis fotoaparatas nëra atsparus nei
dulkëms, nei aptaðkymui, nei
vandeniui. Naudodamiesi
fotoaparatu lietuje, neleiskite jam
suðlapti. Jei fotoaparatas neðvarus,
pasinaudojæ juo fotoaparatà
nuvalykite. Ant fotoaparato likus
vandens, smëlio, dulkiø, druskos
ir pan. gali sutrikti jo veikimas.
• Neþiûrëkite per nuimtà objektyvà
ar vaizdo ieðkiklá á saulæ ar stiprià
168 ðviesà.
•
•
•
•
•
Taip galite nepagydomai paþeisti
savo regëjimà. Arba tai gali tapti
fotoaparato gedimo prieþastimi.
Nesinaudokite fotoaparatu greta
stipriø radijo bangø ar rentgeno
spinduliuotës ðaltiniø.
Fotoaparatas gali nesugebëti
tinkamai áraðyti ir atkurti vaizdø.
Fotoaparatu naudojantis vietoje,
kur yra smëlio ar dulkiø, aparatas
gali sugesti.
Jei kondensavosi drëgmë, prieð
naudodamiesi fotoaparatu jà
paðalinkite (167 psl.).
Nepurtykite ir nedauþykite
fotoaparato. Jis ne tik gali sugesti
ir nesugebëti áraðyti vaizdø, bet ir
atminties kortelë gali bûti
sugadinta arba prapulti joje
saugoti vaizdai.
Fotoaparatà, komplektuojamus
aksesuarus ir pan. laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vaikai gali praryti „Memory Stick
Duo“ atminties kortelæ ir pan.
Taip atsitikus, nedelsdami
kreipkitës á gydytojà.
Pastabos, susijusios su
fokusavimo langu
• Pirðtais nelieskite fokusavimo
lango, veidrodþio ir pan.
• Ant lango pavirðiaus nusëdus
dulkëms, nupûskite jas pûtikliu.
Ðiuo atveju draudþiama naudoti
purðkiamà pûtiklá.
• Jei langas yra subraiþytas ar
riebaluotas, kreipkitës á „Sony“
atstovà arba ágaliotàjá „Sony“
techninës prieþiûros centrà.
Rodyklë
Skaièiai
40 segmentø bièiø korio
struktûros apðviestumo
matavimo jutiklis ..................... 67
A
Adobe RGB ............................... 106
AE fiksavimas .............................. 69
AEL mygtukas ........................... 115
AF paðvietimas ............................ 60
AF tikslus reguliavimas ............. 130
AF/MF paprastas perjungimas ..... 62
AF zona........................................ 58
Aplanko pavadinimas ................ 126
Aplinkos ðviesa ............................ 69
Apsauga ..................................... 121
APS-C dydis .............................. 132
Automatinë blykstë ...................... 64
Automatinë perþiûra .................. 114
Automatinis fokusavimas ............ 56
B
C
C mygtukas ................................ 106
Centro sverties matavimas ........... 67
CF kortelë .................................... 23
D
Datos ákomponavimas ............... 122
Datos/laiko nustatymas ................ 27
Daugiasegmentis .......................... 67
Diafragma .................................... 51
Didelio iðlaikymo
sinchronizavimas ..................... 65
Dinaminio diapazono
optimizavimas .......................... 77
Dioptrijø reguliavimas ................. 28
DISP mygtukas ...................... 40, 90
Displëjaus ekranëlis ..................... 42
DPOF nustatymas ...................... 121
Drëgmës kondensavimasis ......... 167
DRIVE mygtukas ........................ 81
Dulkiø paðalinimo funkcija ......... 34
E
Ekspozicijos kompensavimas ...... 68
Ekspozicijos fiksavimas............... 69
Ekspozicijos reþimas ................... 49
Energijos taupymas .................... 124
EV skalë ........................... 53, 70, 84
Rodyklë
Baltos spalvos balansas ............... 73
Baltos spalvos balanso
gretinimas ................................ 85
Baterijø blokas ............................. 18
Baterijø bloko ákrovimas ............. 14
Belaidë blykstë ............................ 64
Betarpiðkas rankinis
fokusavimas ............................. 61
Blykstë ......................................... 63
Blykstës kompensavimas ............. 71
Blykstës valdymas ..................... 107
Blykstës veikimo reþimas ............ 64
169
F
Failo numeris ............................. 126
Fn mygtukas ................................ 46
Fokusas ........................................ 56
Fokusavimo langas .................... 131
Fokuso fiksavimas ....................... 59
Fokuso indikatorius ..................... 57
Fotografavimas ............................ 47
Fotografavimas su atvira
sklende ..................................... 54
Fotografavimas su automatine
programa .................................. 49
Fotografavimo bûdas ................... 81
Kraðtiniø santykis ...................... 104
Kûrybinis stilius ........................... 78
Laikrodþio nustatymas ................. 27
M
Manipuliatorius ............................ 45
Matavimo reþimas ....................... 67
Maþo iðlaikymo
sinchronizavimas ..................... 65
„Memory Stick Duo“ ................... 23
Meniu sàraðas ............................ 102
MENU mygtukas ....................... 102
„Microdrive“ laikmena ................ 23
G, H
N
Garso signalai ............................ 129
Gretinimas ................................... 83
Gretinimas po vienà kadrà ........... 83
HDMI iðëjimas .......................... 101
Histograma ............................. 91, 96
Nepertr. fotografavimas ......... 81, 82
Nepertraukiamas gretinimas ........ 83
Nuolatinis AF .............................. 56
Nuotolinio valdymo pultas .... 81, 86
I
Objektyvas ................................... 21
Okuliaro dangtelis ........................ 28
Pavienio kadro AF ....................... 56
Perþiûra ........................................ 87
Peties dirþelis ............................... 29
„PictBridge“ ............................... 150
„PMB“ ....................................... 149
Prioriteto nustatymas ................. 109
Programos poslinkis .................... 50
Punktas „Format“ ...................... 120
Punktas „High ISO NR“ ............ 110
Punktas „Info.disp.time“ ............ 124
Punktas „ISO Auto Range“ ....... 108
„Image Data Converter SR“ ...... 146
„Image Data Lightbox SR“ ........ 146
Indeksinis atspaudas .................. 122
Indeksinis langas .......................... 94
ISO jautrumas .............................. 72
Iðlaikymas .............................. 49, 52
Iðdidintas vaizdas ......................... 93
J
JPEG formatas ........................... 105
K, L
Kontrastas .................................... 78
170
O, P, Q
Punktas „Long exp.NR“ ............ 113
Punktas „New folder“ ................ 127
Punktas „PlaybackDisplay“ ....... 122
Punktas „Rec mode reset“ ......... 111
Punktas „Rec.info.disp.“ ............ 117
Punktas „Reset Default“ ............ 132
Punktas „Select folder“ .............. 127
Punktas „Slide show“ ................ 123
Punktas „USB connection“ ........ 127
„Quick Navi“ langas .................... 46
sRGB ......................................... 106
Standartiniø nuostatø
gràþinimas .............. 111, 119, 132
Suglaudinimo laipsnis ................ 105
Sumani perþiûra ........................... 87
„SteadyShot“ funkcija ................. 44
Ðviesi vaizdo dalis ....................... 91
T, U
Raiðkumas .................................... 78
Rankinis ekspozicijos
nustatymas ............................... 53
Rankinis fokusavimas .................. 60
Rankinis poslinkis........................ 54
RAW formatas ................... 105, 146
„Remote Camera Control“ ......... 147
Tamsi vaizdo dalis ....................... 91
Taðkinis matavimas ...................... 67
Techniniai duomenys ................. 154
Triukðmø slopinimas.................. 110
Trynimas ...................................... 97
Uþprogramuotas baltos spalvos
balansas.................................... 73
Uþrakto paleidimo laikmatis ........ 83
Uþrakto paleidimo mygtuko
nuspaudimas iki pusës ..... 47, 110
S, Ð
V, W
R
Sinchronizavimas pagal galinæ
uþuolaidà ................................. 64
Skaièius vaizdø, kuriuos galima
áraðyti ................................. 19, 31
Skystøjø kristalø ekranas ....... 39, 95
Skystøjø kristalø ekrano
ðviesumas ............................... 124
Spalvinë temperatûra ................... 74
Spalvø filtras ................................ 74
Spalvø sodrumas .......................... 78
Spausdinimas ..................... 121, 150
Specifinis baltos spalvos
balansas.................................... 75
Valymo reþimas ........................... 34
Vaizdo dydis .............................. 104
Vaizdo ieðkiklis ...................... 28, 43
Vaizdo kokybë ........................... 105
Vaizdo pasukimas ........................ 92
Vaizdø iðdidinimas ....................... 93
Vaizdø perþiûra ...................... 90, 99
Vartotojo nuostatø
áregistravimas .......................... 89
Veidrodþio uþfiksavimo virðuje
funkcija .............................. 81, 85
Videosignalo iðëjimas ................ 125
WB mygtukas .............................. 73
Papildomos informacijos apie ðá gaminá bei atsakymus á daþniausiai pateikiamus klausimus galima rasti
mûsiðkiame vartotojø aptarnavimo tinklalapyje.
Versta SIA “ALI S”, 2009
$XVHNŗD/95\JD/DWYLMD
ZZZDOLVOY
LQIR#DOLVOY
Download PDF