Sony | MAP-S1 | Sony MAP-S1 Didelės raiškos garso CD imtuvas su „Bluetooth®“ Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-533-095-11(1) (LT)
Daugiafunkcio garso grotuvo sistema
Pirmiausia paruoškite įrenginį ir nuotolinio valdymo pultą
Kaip prijungti garsiakalbius
Maitinimo elementų įdėjimas
Įrenginio įjungimas
Prijunkite garsiakalbius prie įrenginio užpakalinėje
dalyje esančių SPEAKERS L/R (kairysis / dešinysis)
jungčių. Tvirtai prijunkite dešiniojo garsiakalbio
laidą prie jungties R, o kairiojo garsiakalbio
laidą – prie L.
Įdėkite du pateiktus R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus  puse pirmyn, paisydami toliau
nurodyto poliškumo.
 Prijunkite maitinimo laidą (pridedamas) prie
užpakalinės įrenginio pusės.
 Prijunkite maitinimo laiką prie sieninio
elektros lizdo.
 Paspausdami / įjunkite įrenginį.
Greito pasirengimo darbui
vadovas

Klausykitės muzikos per belaidį tinklą


©Sony Corporation, 2014
MAP-S1
Xperia
Šiame greito pasirengimo darbui vadove paaiškinta,
kaip sukonfigūruoti belaidį tinklą naudojant
„SongPal“* ir belaidžiu tinklu klausytis muzikos
iš „Xperia™“ / „iPhone“.
Xperia
Kaip klausytis „Xperia“ saugomos
muzikos

1
2
3
4
Įsitikinkite, kad „Xperia“ prijungtas prie
belaidžio tinklo.
Į „Xperia“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.
Vykdydami programos teikiamas instrukcijas
prijunkite „Xperia“ prie įrenginio
BLUETOOTH ryšiu.
Vykdydami programos teikiamas instrukcijas
sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.
Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus
SSID ir slaptažodį.
„SongPal“ rasite „Google Play™“
parduotuvėje.
Priglauskite „Xperia“ prie ant įrenginio esančios
N žymos.
Įveskite atliekant 1 veiksmą
užsirašytą slaptažodį
ir bakstelėkite [OK] (gerai).
Žr. šioje pusėje.
iPhone
Kaip klausytis „iPhone“ saugomos
muzikos

Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“
Palieskite ir neatitraukite, kol
sulauksite „Xperia“ reakcijos
SSID:
Kai užmezgamas „Wi-Fi“
ryšys, atidaromas pradinis
„SongPal“ ekranas.
Uždarykite „SongPal“ ir iš
naujo paleiskite įrenginį.
Žr. kitoje pusėje.
Slaptažodis:
* „SongPal“ yra programa, kurią naudojant išmaniuoju
telefonu / „iPhone“ galima valdyti įvairius „Sony“
garso įrenginius.
Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus
naudojimo instrukcijoje.
Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas
instrukcijas.
Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.
Jei „Xperia“ nepalaiko NFC funkcijos, žr. „Jei „Xperia“
neveikia NFC“.
5
Paleiskite muziką.
 Per „Xperia“ paleiskite
(programa
[WALKMAN®])*.
Jei „Xperia“ neveikia NFC
,
 Bakstelėkite
pasirinkite
[SONY:MAP-S1]
ir pradėkite atkūrimą.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite
įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio
būsena rodoma ekrano lange.
Ekrano langas
FUNCTION
MENU
/
ENTER
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
 Paspausdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH.
 Paspauskite MENU.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Bluetooth Menu“
ir paspauskite ENTER.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Pairing“
ir paspauskite ENTER.
Naudodami „Xperia“
sukurkite BLUETOOTH ryšį.
 Bakstelėkite [Open the
Bluetooth setting screen]
(atidaryti „Bluetooth“
nustatymo ekraną).
 Bakstelėkite
[SONY:MAP-S1
(Bluetooth)].
 Paspausdami  /  pasirinkite „Ok“
ir paspauskite ENTER.
Kai ekrano lange pradeda mirksėti „Pairing“,
įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.
Pereikite prie 4 veiksmo.
* „Xperia“ įrenginyje programos [WALKMAN®] gali
nebūti. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
Kol leidžiama muzika, ekrano lange rodoma
HOME NETWORK.
iPhone
Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“
1
2
3
4
Įsitikinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie
belaidžio tinklo.
Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.
Nustatykite įrenginio porinio sujungimo
režimą.
Naudodami „iPhone“ sukurkite
BLUETOOTH ryšį.
Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus
SSID ir slaptažodį.
„SongPal“ ieškokite „App Store“.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite
įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio
būsena rodoma ekrano lange.
Ekrano langas
SSID:
Slaptažodis:
FUNCTION
MENU
Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus
naudojimo instrukcijoje.
Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas
instrukcijas.
 Bakstelėkite [SONY:
MAP-S1(Bluetooth)].
/
ENTER
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
 Paspausdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH.
 Paspauskite MENU.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Pairing“
ir paspauskite ENTER.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Ok“
ir paspauskite ENTER.
Kai ekrano lange pradeda mirksėti „Pairing“,
įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.
6
Vykdydami programos teikiamas instrukcijas
sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.
Paleiskite muziką.
Kai užmezgamas „Wi-Fi“
ryšys, atidaromas pradinis
„SongPal“ ekranas.
Uždarykite „SongPal“ ir iš
naujo paleiskite įrenginį.
 Įjunkite BLUETOOTH.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Bluetooth Menu“
ir paspauskite ENTER.
5
Įveskite atliekant 1 veiksmą
užsirašytą slaptažodį
ir bakstelėkite [OK] (gerai).
 Bakstelėkite [Settings]
(nustatymai) 
[Bluetooth].
 Perbraukite nuo ekrano
apačios, kad būtų
atidarytas valdymo
centro ekranas.
 Bakstelėkite
[AirPlay],
pasirinktie [SONY:MAP-S1]
ir pradėkite atkūrimą.
Kol leidžiama muzika, ekrano
lange rodoma „AirPlay“.
Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.
Belaidžio ryšio sukūrimas paspaudžiant belaidžio LAN maršrutizatoriaus WPS mygtuką
Apie „SongPal“
1
2
3
Garso nustatymai
Patikrinkite, ar nuo įrenginio atjungtas tinklo
(LAN) kabelis (nepridedamas), ir įjunkite
įrenginį.
Nustatykite įrenginio WPS režimą.
Paspauskite ir bent 3 sek. neatleiskite
WPS mygtuko*.
Galite lengvai tinkinti garsą.
Įrenginio pasirinkimas
Pasirinkite su „SongPal“ suderinamą įrenginį
Pradinis ekranas
Pateikiamos pasirinkto įrenginio, muzikos
paslaugų ir išmaniajame telefone / „iPhone“
įdiegtų programų funkcijos.
Prijungto įrenginio nustatymai
Pateikiami įvairūs garso / tinklo nustatymai.
Brūkštelint dešinėn šį meniu galima atidaryti
bet kuriame ekrane.
Mini leistuvas
Pasirinktos funkcijos valdiklis
Muzikos paslauga
Galite naudotis įvairiomis muzikos paslaugomis.
Pagrindinio tinklo įrenginių valdymas
 Paspauskite MENU.
Budėjimo režimo
indikatorius
Per tinklą galite leisti asmeniniame kompiuteryje
arba DLNA serveryje saugomą muziką.
 Paspausdami  /  pasirinkite „Network Menu“
ir paspauskite ENTER.
Į įrenginį įdėto CD arba per USB prijungto
įrenginio naudojimas
 Paspausdami  /  pasirinkite WPS
ir paspauskite ENTER.
 Kai ekrano lange pasirodys „Ok“,
paspauskite ENTER.
Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo
indikatorius, o ekrano lange pradės mirksėti
Ekrano lange pradės mirksėti WPS.
.
Galite leisti į įrenginį įdėto CD turinį arba muziką
iš įrenginio, prijungto prie USB jungties.
Ekrano lange keliasdešimt sekundžių sumirksėjus
WPS, pradeda mirksėti „Connect“, o kai
.
užmezgamas ryšys, užsidega
* Išsamią informaciją žr. belaidžio LAN
maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
„Wi-Fi“ ryšį galima užmegzti ir naudojant asmeninį kompiuterį arba tinklas gali būti laidinis. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje.
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami „SongPal“,
priklauso nuo prijungto įrenginio.
Programos specifikacijos ir dizainas gali būti
be įspėjimo pakeisti.
Download PDF

advertising