Sony | HAP-S1 | Sony HAP-S1 Didelės raiškos HDD garso grotuvas Trumpasis vadovas

HDD AUDIO PLAYER
SYSTEM
Nurodymų vadovas
HAP-S1
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio viršaus laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite,
kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų
su skysčiu, pvz., vazų.
Informacija klientams: toliau pateikta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES
direktyvos.
Šį produktą pagamino Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japonija, arba kita įmonė jos vardu. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite
įgaliotajam atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas
į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį
įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus
įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus ar įrenginius su maitinimo elementais nuo
labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso galite sugadinti klausą.
Skirta naudoti tik viduje.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina
naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus kabelius bei jungtis.
2LT
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Senos elektros ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai
išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo elementų išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis
būtų perdirbtas.
3LT
Autorių teisės
„Gracenote®“, „Gracenote“ ženklas bei logotipas, taip pat logotipas
„Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ registruotieji prekių
ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ ženklai.
ATRAC ir „ATRAC Advanced Lossless“ yra „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas arba
„Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
4LT
„Gracenote®“ galutinio naudotojo licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje naudojama
„Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emerivilyje, Kalifornijoje, (toliau vadinama
„Gracenote“) programinė įranga. „Gracenote“ sukurta programinė įranga
(toliau vadinama „Gracenote“ programine įranga) suteikia šiai taikomajai
programai galimybę identifikuoti diską ir (arba) failą ir gauti muzikos
informaciją, įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją
(toliau vadinama „Gracenote“ duomenimis), iš interneto serverių arba
integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu vadinama „Gracenote“
serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite naudoti
tik galutiniam vartotojui skirtoms taikomosios programos arba įrenginio
funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.
Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir neperduoti „Gracenote“ programinės
įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP, NEI
NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti,
jei pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus galioti sutinkate nustoti
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis „Gracenote“
neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate, kad
„Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai savo vardu įgyvendinti šioje sutartyje
suteiktas teises jums nesilaikant įsipareigojimų.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių užklausoms sekti
statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis –
suteikti „Gracenote“ paslaugai galimybę skaičiuoti užklausas nenustatant
jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos
„Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos ir visų „Gracenote“ duomenų elementų
licencija jums suteikta „tokia, kokia yra“. „Gracenote“ nepriima skundų ir
nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę
ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti duomenų
kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama.
Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“ programinė įranga
arba „Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo
pateikti naujų patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba kategorijų,
kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet kada nutraukti
paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ, NEI
NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMANOMĄ GARANTIJĄ DĖL TINKAMUMO
PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISIŲ
IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJAMA. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT
„GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“
SERVERĮ. JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ
NETIESIOGINĘ ARBA ATSITIKTINĘ ŽALĄ AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ
ARBA PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.
5LT
Atsargumo priemonės
Sauga
Jei į korpusą pateko koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš
toliau eksploatuodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems darbuotojams.
Maitinimo šaltiniai
 Prieš
naudodami įrenginį patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėje įrenginio pusėje pritvirtintoje
etiketėje.
 Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo
tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.
 Jei ketinate nenaudoti įrenginio ilgą laiką, būtinai atjunkite jį nuo sieninio
elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima
pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Vieta
 Įrenginį
laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų
ilgiau tinkamas naudoti.
 Nelaikykite įrenginio šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
 Nedėkite ant korpuso nieko, kas gali sutrikdyti įrenginio veikimą.
 Gerai pagalvokite prieš dėdami įrenginį ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti
paviršiaus spalva.
 Nedėkite įrenginio ant prietaisų, kurie skleidžia šilumą, pvz., stiprintuvo.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, būtinai išjunkite ir atjunkite įrenginį.
6LT
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdiklius valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kiltų kokių nors su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
HDD GARSO GROTUVO SISTEMOJE yra įmontuota belaidžio LAN antena.
Būtinai pastatykite HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ toliau nuo garsiakalbių
ar kitų įrenginių, kad jie netrikdytų įmontuotos antenos veikimo.
Pastabos apie vidinį standųjį diską
Standusis diskas leidžia išsaugoti didelius duomenų kiekius arba
duomenis, kurių įrašymo laikas yra ilgas, ir lengvai atkurti duomenis
nuo norimos vietos.
Įsidėmėkite toliau pateiktus perspėjimus.
 Nesutrenkite įrenginio ir saugokite jį nuo vibracijos. Nestatykite įrenginio
nestabilioje vietoje.
 Saugokite įrenginį nuo staigių temperatūros pokyčių (10 °C ar daugiau
per valandą). Kitaip gali kondensuotis drėgmė.
 Prieš perkeldami įrenginį atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
nuo sieninio elektros lizdo.
 Prieš atjungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, patikrinkite toliau
nurodytus dalykus.
 Įsitikinkite, kad nuo įrenginio išjungimo praėjo 1 minutė.
 Įsitikinkite, kad LCD ekranas išjungtas.
 Nebandykite įrenginyje pakeisti standžiojo disko arba jo įdėti. Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
 Jei dėl kokios nors priežasties standusis diskas bus sugadintas, atkurti
duomenų negalėsite.
 Dėl standžiojo disko pobūdžio nerekomenduojame jame saugoti
duomenų ilgą laiką.
Apie vidinio standžiojo disko taisymą
 Atliekant taisymo darbus ar diagnostinius patikrinimus gali reikėti pasiekti
standžiajame diske saugomus duomenis taisymo ir testavimo tikslais,
siekiant išsiaiškinti, kaip kilo problema, ir rasti galimus sprendimo būdus.
Tačiau „Sony“ nekurs failų vardų ar bet kokios kitos informacijos dublikatų
ir jų neišsaugos.
 Jei reikalingas pakeitimas ar inicijavimas, standusis diskas bus
suformatuotas mūsų nuožiūra. Atminkite, kad visi standžiajame diske
esantys duomenys bus ištrinti (duomenys, saugomi autorių teisių
įstatymų).
 „Sony“ taikys griežtas, bet pagrįstai ribotas kontrolės priemones,
susijusias su pakeisto standžiojo disko saugojimu ir išmetimu, ir prisiims
visą atsakomybę siekdama užtikrinti, kad trečiosios šalys, įskaitant už
įrenginio saugojimą ir išmetimą atsakingus verslo partnerius, tinkamai
elgtųsi su standžiajame diske esančiais duomenimis.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų
paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar
nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios
atsakomybės.
Atsisakymas mokėti kompensaciją už prarastus
įrašus
„Sony“ nebus laikoma atsakinga ir nemokės kompensacijų už jokius
prarastus įrašus ar susijusius nuostolius, įskaitant atvejus, jei duomenys
neįrašomi į įrenginį ar išorinę laikmeną / įrašymo įrenginį dėl su įrenginio
gedimu susijusių priežasčių arba jei įrašo duomenys prarandami ar
sugadinami dėl įrenginio ar išorinių laikmenų / įrašymo įrenginio gedimo
arba dėl įrenginiui atliktų taisymo darbų. „Sony“ jokiomis aplinkybėmis
neatkurs duomenų ir nekurs jų dublikatų.
Rekomenduojame naudojantis kompiuteriu tinkamai sukurti duomenų,
saugomų įrenginio standžiajame diske, atsargines kopijas.
Jei kompiuteryje nebėra pradinių duomenų, rekomenduojame įrenginio
standžiajame diske esančius duomenis nukopijuoti į kompiuterį ir sukurti
atsarginę jų kopiją.
Prieš siųsdami įrenginį taisyti būtinai sukurkite atsargines duomenų
kopijas, kaip aprašyta anksčiau.
Daugiau informacijos apie tai, kaip kopijuoti įrenginio standžiajame
diske esančius duomenis į kompiuterį, žr. žinyne.
7LT
Specifikacijos
Stiprintuvas
Rekomenduojama išvesties galia
40 W + 40 W (esant 4 omams, 1 kHz, 10 % THD).
Nominali išvesties galia
35 W + 35 W (esant 4 omams, 1 kHz, 0,9 % THD).
Garsiakalbių pilnutinių varžų suderinimas
4–16 omų
Signalo ir triukšmo santykis
100 dB (20 kHz LPF, A tinklas)
Dažnio atsakas
Nuo 10 Hz iki 100 kHz (+0 dB, –3 dB) (4 omai, LINE IN)
Tinklas
Laidinis LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
Belaidis LAN
Suderinami standartai
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas / kanalas
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
HDD
Talpa
500 GB*
* Tam tikras talpos dydis naudojamos duomenims tvarkyti.
Todėl vartotojas iš tikrųjų gali naudoti mažiau nei 500 GB.
Palaikomas atkūrimo formatas
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC, ALAC, „ATRAC Advanced
Lossless“, ATRAC, MP3, AAC, WMA (2 kanalai)
Lizdas
Įvestis
COAXIAL IN
Įvesties pilnutinė varža: 75 omai
Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch
8LT
OPTICAL IN
Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch
LINE IN 1, 2
Įvesties jautrumas: 500 mV
Įvesties pilnutinė varža: 100 kiloomų
Išvestis
Išvesties lizdai
LINE OUT
Išvesties pilnutinė varža: 2,2 kiloomai
Nuo 2 Hz iki 80 kHz (–3 dB)
PHONES (ausinių lizdas)
Erdvinio garso lizdas: 8 omai arba didesnė
EXT prievadas
A tipo USB, didelės spartos USB išoriniam standžiajam diskui prijungti
Bendrosios specifikacijos ir kita informacija
Maitinimo reikalavimai
230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungus: 85 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [Off]):
0,3 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On]
ir naudojamas laidinis LAN): 2,6 W
Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On]
ir naudojamas belaidis LAN): 2,8 W
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
265 mm × 88 mm × 304 mm
įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius
Apytikslis svoris
5,8 kg
Pridėti priedai
Kintamosios srovės maitinimo laidas (1)
Nuotolinio valdymo pultas (RM-ANU183) (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
LAN kabelis (1)
Greito pasirengimo darbui vadovas (1)
Nurodymų vadovas (šis vadovas) (1)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
©2013 Sony Corporation
4-472-849-23(2) (LT)
Download PDF