Sony | DSC-WX220 | Sony DSC-WX220 WX220 kompaktinis fotoaparatas su 10x optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-532-019-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-WX220
LT
Naudojimo instrukcija
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą („Žinynas“)
„Žinynas“ yra internetinis žinynas. Jame rasite daugelio
fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį arba regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
LT 2
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN (1)
(Ši įkraunamų maitinimo elementų pakuotė negali būti naudojama su
„Cyber-shot™“, prie kurio pridedama NP-BN1 maitinimo elementų pakuotė.)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C / UB10D (1)
• Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV,
Kanadoje ir Kinijoje) (1)
• Dirželis, skirtas kabinti ant riešo (1)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurioms naudoti būtinas „Wi-Fi“ ryšys.
3 LT
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau
pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją
dėl šio gaminio.
Modelio nr. DSC-WX220
Serijos nr. _______________________________
Modelio nr. AC-UB10C / AC-UB10D
Serijos nr. _______________________________
LT 4
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD BŪTŲ IŠVENGTA UGNIES ARBA ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį, tinkantį tam
maitinimo lizdui.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima patirti
cheminį nudegimą.
5 LT
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie maitinimo
elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo
tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
LT 6
Informacija klientams Europoje
[ Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
„Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Daugiau informacijos žr. toliau nurodytu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
7 LT
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 pėdos)
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
LT 8
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
9 LT
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
1
2
LT 10
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
JAV, Kanados ir
Kinijos klientams
Kitų šalių / regionų
(ne JAV, Kanados
ir Kinijos)
klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo laidas)
11 LT
Įkrovimo lemputė
Šviečia: kraunama
Išsijungusi: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai sustabdytas,
nes fotoaparato temperatūra netinkama
LT 12
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedamas), naudodami USB mikrokabelį (pridedamas).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
• Naudokite tik originalias „Sony“ firmos maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedamas) ir kintamosios srovės adapterį (pridedamas).
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedamas) įkraunama per
maždaug 115 min.
13 LT
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu.
T Prie USB lizdo
LT 14
x Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Visas naudojimo laikas
Vaizdų skaičius
Fotografavimas
Apytiksl. 105 min.
Apytiksl. 210 vaizdų
Filmavimas
Apytiksl. 35 min.
—
Nepertraukiamas
filmavimas
Apytiksl. 50 min.
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 150 min.
—
Apytiksl. 3000 vaizdų
• Skaičiai nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
15 LT
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad rantyto kampo
kryptis yra tinkama.
1
2
LT 16
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortę (parduodama atskirai).
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Pasirinkite elementus: v / V / b / B /
Nustatykite: z
/
17 LT
1
2
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], ir paspauskite
valdymo ratuko žymą z.
3
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas-pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
4
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time] ir [Date Format],
tada paspauskite z.
5
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
x Kaip iš naujo nustatyti datą ir laiką
Norėdami atidaryti datos ir laiko nustatymo ekraną,
pasirinkite t
(Sąranka) 4 t [Date/Time Setup].
LT 18
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
W/T (priartinimo) svirtelė
MOVIE
W: tolinti
T: artinti
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
2
Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
19 LT
Filmavimas
LT 20
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
2
Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo ratukas
(naikinimas)
(atkūrimas)
1
Pasirinkite vaizdus: B (pirmyn) /
b (atgal) arba sukite valdymo ratuką
Nustatykite: z
Paspauskite mygtuką
(atkūrimas).
21 LT
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (paskesnis) / b (ankstesnis)
arba sukdami valdymo ratuką.
Norėdami peržiūrėti filmus, ant valdymo ratuko paspauskite z.
x Kaip panaikinti vaizdą
1 Paspauskite mygtuką (naikinimas).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, o tada paspauskite z.
LT 22
„PlayMemories Home™“ funkcijos
Vaizdų, importuotų
iš fotoaparato,
atkūrimas.
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Toliau nurodytas funkcijas galite naudoti
kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas
naudojant
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
23 LT
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos
gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
„PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Atsisiųsti „PlayMemories Home“ galite apsilankę šiuo URL adresu:
www.sony.net/pm/
• Daugiau informacijos apie „Mac“ kompiuteriams skirtas programas
žr. toliau pateiktu URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Rekomenduojama kompiuterio aplinka
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite
apsilankę toliau pateiktu URL adresu.
www.sony.net/pcenv/
LT 24
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Duomenų bazės failai
Jei į fotoaparatą įstatysite atminties kortelę be duomenų bazės failo ir įjungsite įrenginį,
dalis atminties kortelės vietos automatiškai panaudojama duomenų bazės failui kurti.
Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus leidžiama atlikti kitus veiksmus. Jei įvyko duomenų
bazės failo klaida, importuokite visus vaizdus į kompiuterį naudodami programą
„PlayMemories Home“, o tada suformatuokite atminties kortelę.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Kad būtų užtikrintas pastovus atminties kortelės veikimas, rekomenduojame kiekvieną
pirmą kartą naudojamą atminties kortelę suformatuoti šiuo fotoaparatu. Atminkite,
kad formatuojant bus ištrinti visi atminties kortelėje esantys duomenys. Šių duomenų
nepavyks atkurti. Būtinai sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją kompiuteryje
arba kitoje saugojimo vietoje.
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
25 LT
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens. Jei į fotoaparatą pateks vandens, jis gali sugesti.
Kai kuriais atvejais kameros gali nepavykti suremontuoti.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite sugadinti
fotoaparatą.
• Nenaudokite fotoaparato netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba
spinduliuotė. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
• Naudojant fotoaparatą vietose, kuriose daug smėlio ar dulkių, jis gali sugesti.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti vaizdų.
Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali būti
sugadinti vaizdo duomenys.
• Prieš naudodami blykstę nuvalykite ją. Dėl blykstės išskiriamos šilumos ant blykstės
paviršiaus esantys nešvarumai gali pradėti rūkti arba užsidegti. Minkšta šluoste
nuvalykite nuo blykstės paviršiaus nešvarumus, dulkes ir pan.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.
Apsauga nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite, kol jis
LT 26
ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo elementai
nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
Pastaba dėl belaidžio LAN
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus
į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų pamestas
arba pavogtas.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos nepavykus įrašyti turinio arba praradus
ar sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Drėgmės kondensacija
Jei fotoaparatas tiesiai iš šaltos vietos pernešamas į šiltą, jo viduje arba išorėje gali
kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti fotoaparato veikimą.
Jei kondensuojasi drėgmė
Išjunkite fotoaparatą ir palaukite apie pusę valandos, kad drėgmė išgaruotų. Atminkite,
kad jei bandysite fotografuoti / filmuoti, kai objektyvo viduje susikaupusi drėgmė, vaizdai
nebus ryškūs.
27 LT
Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę
• Nešiodami ar laikydami būtinai įdėkite maitinimo elementų pakuotę į plastikinį
maišelį ar kitą talpyklą, kad apsaugotumėte kontaktą nuo dėmių, trumpojo
jungimo ir pan. bei sąlyčio su metaliniais daiktais.
• Jei maitinimo elementų pakuotė buvo nenaudojama ilgiau nei metus, ji gali
būti sugedusi.
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,76 mm (1/2.3 tipo) „Exmor R™“ CMOS jutiklis
Bendras fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 21,1 megapikselio
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 18,9 megapikselio
Objektyvas: „Sony G“ 10 k. priartinantis objektyvas
f = 4,45–44,5 mm (25–250 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo))
F3.3 (W) – F5.9 (T)
Filmuojant (16:9): 27,5–275 mm*
Filmuojant (4:3): 33,5–335 mm*
* Kai nustatyta [
SteadyShot] parinktis [Standard]
LT 28
SteadyShot: optinis
Failo formatas:
Nuotraukos: suderinama su JPEG (DCF, „Exif“, „MPF Baseline“) ir DPOF
Filmai (AVCHD formato):
palaiko AVCHD formato 2.0 versiją
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
Garso įrašas: 2 kanalų „Dolby Digital“, papildyta „Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formato):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
Garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Įrašoma laikmena: „Memory Stick PRO Duo™ media“, „Memory Stick Micro™ media“,
SD kortelės, atminties kortelės „microSD“
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas automatinis ISO jautrumas
(Nustatytas ekspozicijos indeksas)):
apytiksl. nuo 0,2 m iki 3,7 m (nuo 7 7/8 col. iki 12 pėd. 1 3/4 col.) (W)
apytiksl. nuo 1,5 m iki 2,2 m (nuo 4 pėd. 11 1/8 col. iki 7 pėd. 2 5/8 col.) (T)
29 LT
[Įvesties ir išvesties jungtys]
HDMI jungtis: HDMI mikrolizdas
Kelių jungčių / USB mikrojungtis*: USB jungtis
USB jungtis: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Galima prijungti įrenginį su USB mikrojungtimi.
[Ekranas]
LCD ekranas: 6,7 cm (2.7 tipo) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 460 800 taškų
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN, 3,6 V
kintamosios srovės adapteris AC-UB10C / UB10D, 5 V
Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): apytiksl. 1,0 W
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (pagal CIPA standartą):
92,3 mm × 52,4 mm × 21,6 mm (3 3/4 col. × 2 1/8 col. × 7/8 col.)
(plotis / aukštis / storis)
LT 30
Svoris (pagal CIPA standartą) (su NP-BN maitinimo elementų pakuote,
„Memory Stick PRO Duo media“):
apytiksl. 122 g (4,3 unc.)
Mikrofonas: erdvinio garso
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinama
PRINT Image Matching III: suderinama
[Belaidis LAN]
Palaikomas standartas: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS (Wi-Fi Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum Type 3 Tag“
Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C / UB10D
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V, 50/60 Hz, 70 mA KS
Išvesties įtampa: 5 V, 0,5 A NS
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
31 LT
Matmenys:
apytiksl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 col. × 7/8 col. × 2 1/4 col.)
(plotis / aukštis / storis)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos srovė: 0,9 A
Talpa:
įprasta: 2,3 Wh (630 mAh)
mažiausia: 2,2 Wh (600 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
LT 32
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD Progressive“ logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra „Cisco Systems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV
ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
33 LT
• „Facebook“ ir „f“ logotipas yra „Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Ženklai ™ arba ® šiame žinyne gali būti neaprašyti.
Papildomos informacijos apie gaminį ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
LT 34
© 2013 Sony Corporation
Download PDF