Sony | ILCE-5000 | Sony ILCE-5000 Naudojimo instrukcijos

4-487-947-42(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
Naudojimo instrukcija
E-mount
ILCE-5000
Lietuvių
E-mount
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą („Žinynas“)
„Žinynas“ (pagalbinis vadovas) yra internetinis žinynas.
Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį arba regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra įmontuotas instrukcijų vadovas.
MENU
(Įmontuotas instrukcijų vadovas)
Įmontuotas instrukcijų vadovas
Fotoaparatas teikia MENU elementų paaiškinimus ir nustatymų reikšmes.
1 Paspausite mygtuką MENU.
2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite mygtuką (Įmontuotas
instrukcijų vadovas).
LT
2
Fotografavimo patarimas
Fotoaparate rodomi patarimai pasirinkus bet kurį fotografavimo režimą.
1 Paspauskite
(Įmontuotas instrukcijų vadovas) mygtuką fotografavimo
režimu.
2 Pasirinkite norimą fotografavimo patarimą ir valdymo ratuko centre
paspauskite z.
Rodomas fotografavimo patarimas.
• Galite slinkti ekranu naudodami v/V ir keisti fotografavimo patarimus
naudodami b/B.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai yra apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau pateiktoje vietoje.
Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją dėl šio
gaminio.
Modelio nr. ILCE-5000
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
LT
3
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Maitinimo laidas (jei jis pridėtas) skirtas naudoti konkrečiai su šiuo fotoaparatu, todėl
jo negalima naudoti su kita elektrine įranga.
Informacija klientams Europoje
[ Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos
žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 pėdos)
jungiamuosius kabelius.
LT
4 Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros
bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Informacija klientams, įsigijusiems fotoaparatą Japonijoje,
turizmo parduotuvėje
[ Pastaba
Norėdami sužinoti, kokius standartus palaiko fotoaparatas, ieškokite sertifikatų ženklų
fotoaparato ekrane.
Pasirinkite MENU t
(sąranka) 5 t [Certification Logo].
Jei ekranas neveikia, nes fotoaparatas sugedęs (ar dėl kitų priežasčių), susisiekite su „Sony“
pardavėju arba vietiniu įgaliotuoju „Sony“ techninės priežiūros centru.
LT
5
Turinys
Fotoaparato paruošimas
–
–
–
–
–
–
–
1 žingsnis
7 psl.
2 žingsnis
19 psl.
3 žingsnis
20 psl.
4 žingsnis
21 psl.
Pateiktų elementų tikrinimas
Dalių identifikavimas
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Laikrodžio nustatymas
Pagrindiniai veiksmai
– Fotografavimas / filmavimas
Atkūrimo funkcija
– Vaizdų peržiūra
Įrašymo funkcija
– Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Vaizdų importavimas į kompiuterį
22 psl.
– „PlayMemories Home“ funkcijos
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
23 psl.
– Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Kita
24 psl.
– Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
– Pastabos apie fotoaparato naudojimą
– Specifikacijos
Šios naudojimo instrukcijos skirtos keliems modeliams su skirtingais objektyvais.
Modelių pavadinimai skiriasi, jie priklauso nuo pridedamo objektyvo. Kai kurių
modelių tam tikrose šalyse ar regionuose nėra.
LT
6
Modelio pavadinimas
Objektyvas
ILCE-5000L
E16 – 50 mm
ILCE-5000Y
E55 – 210 mm ir E16 – 50 mm
Pateiktų elementų tikrinimas
Pirmiausia pasižiūrėkite, koks fotoaparato modelio pavadinimas (6 psl.).
Pridedami priedai priklauso nuo modelio.
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia kiekį.
x Pridedama prie visų
modelių
• Fotoaparatas (1)
• Maitinimo laidas (1)*
(nepridedamas įsigyjant
fotoaparatą JAV ir Kanadoje)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje
ar regione.
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (1)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D (1)
• Dirželis pakabinti ant peties (1)
• Naudojimo instrukcija
(šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC) vadovas
Šiame vadove aprašomos
funkcijos, kurios veikia
naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
x ILCE-5000L
• E16 – 50 mm objektyvas (1)
(primontuotas prie fotoaparato) /
priekinis objektyvo dangtelis (1)
(pridėtas prie objektyvo)
x ILCE-5000Y
• E16 – 50 mm objektyvas (1)
(primontuotas prie fotoaparato) /
priekinis objektyvo dangtelis (1)
(pridėtas prie objektyvo)
• E55 – 210 mm priartinimo
objektyvas (1) / priekinis objektyvo
dangtelis (1) / užpakalinis
objektyvo dangtelis (1) /
objektyvo gaubtas (1)
LT
7
Dalių identifikavimas
Kai objektyvas nuimtas
E Jei norite fotografuoti,
paspauskite W/T (priartinimo)
svirtelę
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite
(rodyklė) /
(priartinimas atkuriant
vaizdus) svirtelę
F AF lemputė / laikmačio lemputė
G
Vaizdo daviklio padėties
žymė
H Blykstė
I Mikrofonas1)
J Objektyvas
K Objektyvo atleidimo mygtukas
L Bajonetas
M Vaizdo daviklis2)
N Objektyvo kontaktai2)
1)
A Užrakto mygtukas
B Jungiklis ON/OFF (maitinimo)
C Dirželio, skirto kabinti ant
peties, kabliukas
D
(ženklas N)
• Palieskite ženklą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (Near Field
Communication) yra tarptautinis
standartas, apibrėžiantis artimojo
nuotolio belaidžio ryšio
technologiją.
LT
8
2)
Įrašydami filmą neuždenkite
šios dalies.
Šios dalies liesti negalima.
L Įkrovimo lemputė
M Atminties kortelės lizdas
N HDMI mikrolizdas
A (blykstės iškilimo) mygtukas
B LCD ekranas
• Galite pakreipti LCD ekraną
patogiausiu kampu ir
fotografuoti iš bet kokios
padėties.
C Prieigos lemputė
D Atminties kortelės / kontaktų
dangtelis
E „Wi-Fi“ jutiklis (įmontuotas)
F MOVIE (filmo) mygtukas
G Mygtukas MENU
H Valdymo ratukas
I
(Įmontuotas instrukcijų
vadovas) / (naikinimo)
mygtukas
J
(atkūrimo) mygtukas
K Kelių jungčių / USB
mikrojungtis
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
A Maitinimo elemento dangtelis
B Maitinimo elemento išstūmimo
svirtelė
C Maitinimo elemento lizdas
D Jungiamosios plokštės dangtelis
• Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama
atskirai). Įdėkite jungiamąją
plokštę į maitinimo elementų
angą ir prakiškite laidą pro
jungiamosios plokštės dangtelį,
kaip parodyta toliau.
• Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį
laidas nėra suspaustas.
E Garsiakalbis
F Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm (7/32 in).
Kitaip fotoaparatas nebus gerai
pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
LT
9
x Objektyvas
Objektyvų specifikacijų žr. 31.
E55 – 210 mm F4,5 – 6,3 OSS
(pridedama prie ILCE-5000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6
OSS (pridedama prie
ILCE-5000L/ILCE-5000Y)
A Priartinimo / fokusavimo žiedas
B Priartinimo svirtelė
C Tvirtinimo žymė
D Objektyvo kontaktai1)
1)
Šios dalies liesti negalima.
A Fokusavimo žiedas
B Priartinimo žiedas
C Židinio nuotolio skalė
D Židinio nuotolio žymė
E Objektyvo kontaktai1)
F Tvirtinimo žymė
1)
LT
10
Šios dalies liesti negalima.
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
1
2
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento išstūmimo svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
išstūmimo svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą, galite
sugadinti fotoaparatą.
LT
11
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Kitų šalių / regionų
(ne JAV ir Kanados)
klientams
Įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Užgęsta: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedama), naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei ji nėra
visiškai iškrauta.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastabos
LT
12
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris
prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes
temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra
vėl tampa tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti
10–30 °C (50–86 °F) aplinkos temperatūroje.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis
nešvari. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai
nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
• Jei prie sieninio maitinimo lizdo fotoaparatas prijungtas naudojant pridėtąjį
kintamosios srovės adapterį, fotografuojant / atkuriant maitinimas netiekiamas.
Jei norite, kad fotografuojant / atkuriant į fotoaparatą būtų tiekiamas maitinimas,
naudokite AC-PW20 kintamosios srovės adapterį (parduodama atskirai).
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per
maždaug 310 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų
pakuotė įkraunama esant 25 °C (77 °F) temperatūrai. Įkraunama gali būti ilgiau,
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti
prijungus fotoaparatą prie kompiuterio
USB mikrokabeliu.
Pastabos
Prie USB
lizdo
• Jei kraunate prijungę prie kompiuterio,
atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas.
– Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija
išseks. Nekraukite ilgą laiką.
– Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
LT
13
x Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Maitinimo elementų
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas
Apytiksl. 210 min.
Apytiksl. 420 vaizdų
Įprastas filmavimas
Apytiksl. 95 min.
—
Nepertraukiamas filmavimas
Apytiksliai 150 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksliai 470 min.
Apytiksl. 9 400 vaizdų
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony“ laikmeną „Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) (parduodama
atskirai).
– kai E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS objektyvas uždėtas.
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C (77 °F) aplinkos temperatūroje.
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nuostata yra [Display All Info.];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– kaitaliojamos priartinimo W ir T nuostatos;
– blykstė naudojama kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
LT
14
Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Prieš uždėdami arba nuimdami objektyvą nustatykite fotoaparato maitinimo
jungiklį į padėtį OFF.
1
Nuo fotoaparato ar objektyvo nuimkite dangtelį ar pašalinkite
pakuotę, jei yra.
• Objektyvą keiskite greitai, būdami nedulkėtose vietose, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių ar nešvarumų.
2
Objektyvą sumontuokite sulygindami baltas žymes, esančias
ant objektyvo ir fotoaparato.
• Fotoaparatą laikykite nukreipę žemyn, kad į jo vidų nepatektų dulkių.
3
Švelniai stumdami objektyvą link fotoaparato, pasukite
objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir
pasigirs spragtelėjimas.
• Objektyvą uždėkite tiesiai.
Pastabos
• Uždėdami objektyvą nepaspauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą nenaudokite per didelės jėgos.
• Montuojant objektyvą „A-mount“ (parduodama atskirai) būtina naudoti
montavimo adapterį (parduodama atskirai). Išsamios informacijos žr. prie
montavimo adapterio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
• Kai naudojamas objektyvas su trikojo lizdu, kad būtų išlaikyta pusiausvyra,
į objektyvo lizdą būtina įjungti trikojį.
LT
15
x Objektyvo nuėmimas
Objektyvo atleidimo mygtukas
1
Įspauskite objektyvo atleidimo mygtuką iki galo ir sukite
objektyvą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Pastabos
• Jei keičiant objektyvą į fotoaparato vidų patektų dulkių ar nešvarumų ir jie
prikibtų prie vaizdo daviklio (įtaiso, šviesos šaltinį paverčiančio skaitmeniniu
signalu) paviršiaus, vaizduose gali būti matoma tamsių dėmių, atsižvelgiant
į fotografavimo aplinką. Fotoaparate yra apsaugos nuo dulkių funkcija,
neleidžianti dulkėms prilipti prie vaizdo daviklio, todėl fotoaparatą išjungus jis
šiek tiek suvibruoja. Uždėdami ar nuimdami objektyvą visada jį keiskite greitai,
būdami nedulkėtose vietose.
• Jei prie vaizdo daviklio prilipo pašalinių objektų, nupūskite juos naudodami
pūstuvą.
• Nepalikite fotoaparato su nuimtu objektyvu.
• Kai norite naudoti korpuso dangtelį ar užpakalinį objektyvo dangtelį, įsigykite
ALC-B1EM (korpuso dangtelis) arba ALC-R1EM (užpakalinis objektyvo
dangtelis) (parduodama atskirai).
• Kai naudojate objektyvą su priartinimo funkcija, prieš keisdami objektyvą
įsitikinkite, kad fotoaparato maitinimo jungiklis nustatytas kaip OFF,
o objektyvas iki galo įtrauktas. Jei objektyvas neįtrauktas, nebandykite
jo jėga stumti.
• Jungdami fotoaparatą prie trikojo, per klaidą nepalieskite priartinimo /
fokusavimo žiedo.
LT
16
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Įsitikinkite, kad rantyto kampo
kryptis yra tinkama.
1
2
Atidarykite dangtelį.
3
Uždarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortelę (parduodama atskirai).
• Įdėję atminties kortelę, kad nusklembtas kampas būtų orientuotas,
kaip parodyta, stumkite ją, kol užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties kortelė
Nuotraukos
Filmai
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
SD atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
• Lentelėje pateikti gaminiai šiame vadove bendrai vadinami, kaip nurodyta toliau.
A: „Memory Stick PRO Duo“ laikmena
B: SD kortelė
LT
17
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų
pakuotę
Atminties kortelė: paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo
svirtelę. Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
• Jei prieigos lemputė (9 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų
pakuotės išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje
saugomus duomenis.
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (maitinimas)
Valdymo ratukas
Pasirinkite elementus: v / V / b / B /
Nustatykite: z
1
Nustatykite ON/OFF (maitinimo) jungiklio padėtį ON.
2
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], ir paspauskite
valdymo ratuko žymą z.
3
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
4
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time]
ir [Date Format], tada paspauskite z.
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas datos ir laiko nustatymas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM,
o vidurdienis – 12:00 PM.
LT
18
5
/
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
W/T (priartinimo)
svirtelė
W: tolinti
T: artinti
MOVIE
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad
sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir įsižiebs
indikatorius z arba
.
2
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad
nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką
MOVIE (filmas).
• Naudodami W/T (priartinimo) svirtelę pakeiskite priartinimo santykį.
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Nebandykite iškelti blykstės rankiniu būdu. Taip galite sugadinti įrenginį.
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato veikimo
garsas. Baigus filmuoti gali būti įrašytas ir MOVIE mygtuko veikimo garsas.
• Jei nustatyti numatytieji fotoaparato nustatymai, o aplinkos temperatūra yra
maždaug 25 °C (77 °F), nepertraukiamai filmuoti galima maždaug 29 minutes.
Baigę filmuoti ir norėdami paleisti filmavimą iš naujo, vėl paspauskite mygtuką
MOVIE. Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas gali būti sustabdytas
siekiant apsaugoti fotoaparatą.
LT
19
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo ratukas
(atkūrimas)
(naikinimas)
1
Paspauskite mygtuką
Pasirinkti vaizdus:
B (pirmyn) / b (atgal) arba
sukite valdymo ratuką
Nustatykite: z
(atkūrimas).
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (paskesnis) /
b (ankstesnis) arba sukdami valdymo ratuką. Norėdami peržiūrėti filmus,
paspauskite z valdymo ratuko viduryje.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką (naikinti).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, o tada
paspauskite z.
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
LT
20
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Kitas funkcijas galima paleisti naudojant valdymo ratuką, mygtuką MENU
ir kt.
MENU
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (Rodyti turinį): galite pakeisti ekrano rodinį.
ISO (ISO): galite nustatyti jautrumą pagal šviesumą.
(Ekspozicijos kompensavimas): galite kompensuoti viso vaizdo ekspoziciją
ir šviesumą.
(Nuotraukų kūrybiškumas): galite valdyti fotoaparatą intuityviai ir
lengvai nufotografuoti puikių vaizdų.
(Pavaros režimas): galite perjungti fotografavimo režimus, pvz.,
pavienis fotografavimas, nepertraukiamas fotografavimas arba braketavimas.
z (Fotografavimo režimas): galite pakeisti fotografavimo režimą.
LT
21
„PlayMemories Home“ funkcijos
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
AVCHD filmus, būtina „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų diskų
kūrimas
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
• Galite atsisiųsti Image Data Converter (RAW vaizdų redagavimo
programinę įrangą) arba Remote Camera Control ir pan. vykdydami toliau
nurodytus veiksmus. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio t paleiskite
PlayMemories Home t spustelėkite [Notifications].
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos
gali būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• „Mac“ programų rasite nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
LT
22
x „PlayMemories Home“ diegimas į kompiuterį
1
Naudodamiesi kompiuterio interneto naršykle, nueikite
toliau nurodytu URL, tada spustelėkite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis,
kad įdiegtumėte programą.
• Išsamios informacijos apie „PlayMemories Home“ žr. šiame
„PlayMemories Home“ pagalbos puslapyje (tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Baigus diegti paleidžiama „PlayMemories Home“.
3
Prijunkite fotoaparatą tiesiogiai prie kompiuterio,
naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Net jei jau yra
įdiegta programa „PlayMemories Home“, prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio.
Pastabos
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato
USB mikrokabelio (pridedama). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
o tada –
(atjungimo piktograma). Norėdami naudoti „Windows Vista“,
užduočių srityje spustelėkite
.
,
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(PlayMemories Camera Apps™) internete.
http://www.sony.net/pmca
• Įdiegę programą galite iškviesti ją „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame
veikia NFC, prilietę prie fotoaparato N žymės, naudodami funkciją
[One-touch(NFC)].
LT
23
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo
sąlygos ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
[
Image Size]: L: 20M
Jei [
Aspect Ratio] nuostata yra [3:2]*
Talpa
Quality
2 GB
Standard
385 nuotraukos
Fine
240 nuotraukų
RAW & JPEG
65 nuotraukos
RAW
89 nuotraukos
* Jei [
Aspect Ratio] nuostata nėra [3:2], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta. (Jei [
Quality] nuostata nėra [RAW].)
x Filmai
Tolesnėje lentelėje nurodytas apytikslis maksimalus įrašymo laikas. Nurodytas
bendrasis visų filmų failų laikas. Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai
29 minutes (gaminio specifikacijose nurodyta riba). Maksimali MP4 (12M)
formato filmo nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apie 20 minučių
(ribojama 2 GB failo dydžio apribojimu).
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Record Setting
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min
1 440×1 080 12M
20 min
VGA 3M
LT
24
2 GB
1 val. 10 min.
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta
bitais), automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo
filmuojamos scenos. Kai filmuojate greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis,
bet galima įrašymo trukmė sutrumpėja, nes įrašui reikia daugiau atminties.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Šiame vadove aprašyti fotoaparatai, palaikantys 1 080 60i ir 1 080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko 1 080 60i, ar 1 080 50i formatą,
fotoaparato apačioje ieškokite toliau nurodytų ženklų.
Jei įrenginys palaiko 1 080 60i, bus pažymėta taip: 60i
Jei įrenginys palaiko 1 080 50i, bus pažymėta taip: 50i
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
• Šis fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite
sugadinti fotoaparatą.
• Nenukreipkite fotoaparato objektyvo į ryškios šviesos šaltinį. Galite pažeisti akis
nepagydomai. Arba galite sugadinti objektyvą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba
gali būti sugadinti vaizdo duomenys.
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Tiesioginių saulės spindulių apšviestoje vietoje arba netoli šildymo prietaisų
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia stiprus
magnetinis laukas
Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
LT
25
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas gali
sugesti, o kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
Apie rankenėlę
Rankenėlė padengta specialia danga. Ją trinant tamsia spalvota šluoste, oda ir pan.
jos spalva gali išblukti.
Laikymas
Kai fotoaparato nenaudojate, būtinai uždėkite priekinį objektyvo dangtelį.
Pastabos apie ekraną ir objektyvą
• Ekranas sukurtas naudojant didelio tikslumo technologijas, todėl efektyviai
panaudojama daugiau nei 99,99 proc. pikselių. Tačiau ekrane galite nuolat matyti
mažų juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios spalvos)
taškelių. Šie taškeliai yra įprastas gamybos metu atsiradęs reiškinys, nedarantis
jokios įtakos įrašymo kokybei.
• Užpakalinėje ekrano dalyje ir srityje aplink blykstę yra pritvirtintų magnetų.
Prie ekrano ar fotoaparato korpuso neglauskite daiktų, kuriuos gali paveikti
magnetinis laukas, pvz., lanksčiųjų diskelių ar kredito kortelių.
• Stenkitės veikiant objektyvui į jo mechanizmą nekišti pirštų.
Apie objektyvų ir priedų naudojimą
Rekomenduojame naudoti „Sony“ objektyvus / priedus, kad nepakistų fotoaparato
veikimas.
Naudojant kitų gamintojų gaminius fotoaparatas gali veikti ne taip, kaip tikėtasi,
gali kilti kitų problemų ar fotoaparatas sugesti.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai
jo nespauskite.
• Į atidarytą blykstę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę pirštus laikykite atokiai.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo
gedimo.
Apie apsaugą nuo perkaitimo
LT
26
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant
apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite,
kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Apie maitinimo elemento įkrovimą
Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ garantijoje nėra numatyti nesėkmingo įrašymo arba įrašyto turinio
praradimo ar sugadinimo sugedus fotoaparatui arba įrašymo laikmenai atvejai.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių produktų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią
kontaktui su repelentais nuo vabzdžių, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais
Ekrano priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant ekrano patektų šių priemonių, nedelsdami jas nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai
pasiekus į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas
būtų pamestas arba pavogtas.
Pastabos dėl fotoaparato išmetimo / atidavimo
Kad būtų apsaugoti asmeniniai duomenys, jei fotoaparatą ketinate išmesti arba
kam nors atiduoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
• Iš naujo nustatykite visus fotoaparato nustatymus atlikdami [Setting Reset].
LT
27
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas: skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamuoju
objektyvu
Objektyvas: „E-mount“ objektyvas
[Vaizdo daviklis]
Vaizdo daviklis: APS-C formato
(23,2 mm × 15,4 mm) CMOS
vaizdo daviklis
Bendras vaizdo daviklio pikselių
skaičius: apie 20 400 000 pikselių
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apie 20 100 000 pikselių
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema: kontrasto aptikimo sistema
Jautrumo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2,8 objektyvą)
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo metodas: 1 200 segmentų
vaizdo daviklio įvertinamasis
matavimas
Matavimo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2,8 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
nuotraukos: AUTO, ISO 100 –
ISO 16 000
filmai: AUTO, ISO 100 – ISO 6 400
ekvivalentas
Ekspozicijos kompensavimas: ± 3,0 EV
(1/3 EV žingsnio)
LT
28
[Užraktas]
Tipas: valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
nuotraukos: nuo 1/4 000 sek. iki
30 sek., BULB
filmai: nuo 1/4 000 sek. iki
1/4 sek. (1/3 EV žingsnio),
1 080 60i palaikantis įrenginys,
iki 1/60 sek. režimu AUTO (iki
1/30 sek. režimu [Auto Slow
Shut.])
1 080 50i palaikantis įrenginys,
iki 1/50 sek. režimu AUTO (iki
1/25 sek. režimu [Auto Slow
Shut.])
Blykstės sinchronizavimo greitis:
1/160 sek.
[Įrašoma laikmena]
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena,
SD kortelė
[LCD ekranas]
LCD skydelis: platus, 7,5 cm (3,0 tipo)
TFT diskas
Bendras taškų skaičius: 460 800 taškų
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelių jungčių / USB mikrojungtis*:
USB ryšys
HDMI: HDMI tipo D mikrolizdas
* Galima prijungti įrenginį su
USB mikrojungtimi.
[Maitinimas]
Maitinimo elementų tipas: Įkraunamų
maitinimo elementų pakuotė NPFW50
[Energijos sąnaudos]
Jei naudojate E PZ 16 – 50 mm F3,5 –
5,6 OSS objektyvą*
apytiksl. 2,2 W
* pridedamas prie ILCE-5000L/
ILCE-5000Y
[Kita]
Exif Print: suderinama
PRINT Image Matching III:
suderinama
DPOF: suderinama
Matmenys (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
109,6 mm × 62,8 mm × 35,7 mm
(4 3/8 in × 2 1/2 in ×
1 7/16 in) (P / A / G)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
269 g (9,5 unc.)
(su maitinimo elementu ir
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena)
210 g (7,4 unc.) (tik fotoaparatas)
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
(32–104 °F)
Failo formatas:
Nuotrauka: suderinama su JPEG
(DCF 2.0 versija, „Exif“ 2.3 versija,
„MPF Baseline“), RAW
(„Sony ARW“ 2,3 formatas)
Filmai (AVCHD formatas):
suderinama su AVCHD
formato 2.0 versija
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garso įrašas: „Dolby Digital“ 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formatas):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garso įrašas: „MPEG-4
AAC-LC“ 2ch
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Blykstė]
Blykstės nukreipimo skaičius: 4
(metrais esant ISO 100)
Apdorojimo laikas: apytiksl. 3 sek.
Blykstės aprėptis: 16 mm objektyvas
(židinio nuotolis, kurį nurodo
objektyvas)
Blykstės kompensavimas: ± 2,0 EV
(1/3 EV žingsnio)
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas: IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai: WEP /
WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum
Type 3 Tag“
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D
Maitinimo reikalavimai: AC 100–
240 V, 50 Hz / 60 Hz, 70 mA
Išvesties įtampa: DC 5 V, 0,5 A
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
(32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki
+60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (apytiksl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 col. × 7/8 col. ×
2 1/4 col.) (P / A / G)
LT
29
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V nuolatinė
srovė
Vardinė įtampa: 7,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos srovė: 1,02 A
Talpa: paprastai 7,7 Wh (1 080 mAh)
mažiausiai 7,3 Wh (1 020 mAh)
LT
30
Objektyvas
Objektyvas
E16 – 50 mm
priartinimo
objektyvas1)
E55 – 210 mm
priartinimo
objektyvas
Fotoaparatas
ILCE-5000L/
ILCE-5000Y
ILCE-5000Y
35 mm-formato ekvivalento židinio
nuotolis2) (mm)
Objektyvo grupės / elementai
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Matymo kampas2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimalus fokusavimas3)
(m (pėd.))
0,25 – 0,3
(0,82 – 1)
1,0 (3,28)
Maksimalus didinimas (kart.)
0,215
0,225
f/22–f/36
f/22–f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
(2 5/8 × 1 3/16)
63,8 × 108
(2 5/8 × 4 3/8)
Svoris (apytiksl., g (unc.))
116 (4,1)
345 (12,2)
SteadyShot
galimas
galimas
Minimali diafragma
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (didžiausias skersmuo ×
aukštis) (apytiksliai, mm (col.))
1)
Priartinimo svirtelė.
Pirmiau nurodytos 35 mm formato ekvivalento židinio nuotolio ir matymo
kampo vertės taikomos skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio
vaizdo davikliu.
3)
Minimalus fokusavimas – tai trumpiausias atstumas nuo vaizdo daviklio iki
objekto.
2)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Apie židinio nuotolį
Šio fotoaparato vaizdo kampas yra siauresnis nei 35 mm formato fotoaparato.
Galite rasti apytikslį 35 mm formato fotoaparato židinio nuotolio ekvivalentą ir
fotografuoti naudodami tą patį vaizdo kampą, iki pusės padidinę savo objektyvo
židinio nuotolį.
Pvz., naudodami 50 mm objektyvą galite gauti apytiksliai 35 mm formato
fotoaparato 75 mm objektyvo ekvivalentą.
LT
31
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• AVCHD ir AVCHD logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat
HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra registruotasis „Cisco
Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
LT
32
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame žinyne naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima
rasti pagalbos klientams svetainėje.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising