Sony | DSC-W830 | Sony DSC-W830 WX830 kompaktinis fotoaparatas su 8x optiniu priartinimu Naudojimo instrukcijos

4-531-457-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
Naudojimo instrukcija
DSC-W830
LT
Naudojimo instrukcija
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą („žinyne“)
„Žinynas“ yra internetinis žinynas. Jame rasite daugelio
fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį ar regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
LT 2
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN (1) (Ši įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė negali būti naudojama su „Cyber-shot™“, prie kurio
pridedama NP-BN1 matinimo elementų pakuotė.)
• Specialus USB kabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C/UB10D (1)
• Maitinimo laidas (nepridedamas įsigyjant fotoaparatą JAV, Kanadoje
ir Kinijoje) (1)
• Riešo dirželis (1)
• Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
3 LT
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį žemiau
pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“
pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr. DSC-W830
Serijos nr. ______________________________
Modelio nr. AC-UB10C/AC-UB10D
Serijos nr. ______________________________
LT 4
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
PAVOJUS
KAD BŪTŲ IŠVENGTA UGNIES ARBA ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį, tinkantį tam
maitinimo lizdui.
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą.
5 LT
[ Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementus originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu arba
įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementus.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“ rekomenduojamo
tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
LT 6
Informacija klientams iš Europos
[ Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir pan.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m (9,8 pėdos)
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
7 LT
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl
kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
LT 8
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
1
2
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
9 LT
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
JAV, Kanados ir
Kinijos klientams
Kitų šalių / regionų
(ne JAV, Kanados
ir Kinijos)
klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo laidas)
LT 10
Įkrovimo lemputė
Šviečia: kraunama
Išsijungusi: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio
(pridedamas), naudodami tam skirtą USB kabelį (pridedamas).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie sieninio
maitinimo lizdo.
• Naudokite tik originalias „Sony“ firmos maitinimo elementų pakuotes, specialų
USB kabelį ir kintamosios srovės adapterį (pridedamas).
11 LT
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedamas) įkraunama per
maždaug 115 min.
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio tam skirtu USB kabeliu.
T Prie USB lizdo
LT 12
x Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Visas naudojimo laikas
Vaizdų skaičius
Fotografavimas
Apytiksl. 100 min.
Apytiksl. 210 vaizdų
Filmavimas
Apytiksl. 40 min.
—
Nepertraukiamas
filmavimas
Apytiksl. 95 min.
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 190 min.
—
Apytiksl. 3900 vaizdų
• Skaičiai nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
13 LT
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Įsitikinkite, kad rantyto kampo kryptis yra tinkama.
1
2
LT 14
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite atminties kortę (parduodama atskirai).
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų pakuotę
Atminties kortelė: Paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo svirtelę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Laikrodžio nustatymas
ON/OFF (Maitinimas)
Valdymo mygtukas
Pasirinkite
elementus:
v/V/b/B
Nustatyti: z
15 LT
1
2
3
4
5
Paspauskite mygtuką ON/OFF (Maitinimas).
Pasirinkite norimą kalbą.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z ant valdymo mygtuko.
Nustatykite [Date & Time Format], [Summer Time]
ir [Date & Time], tada pasirinkite [OK].
Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
x Kaip iš naujo nustatyti datą ir laiką
Norėdami atidaryti datos ir laiko nustatymo ekraną, pasirinkite MENU t
(Nustatymai) t
(Laikrodžio nustatymai) t [Date & Time Setting].
LT 16
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
WT (Priartinimo) mygtukas
W: tolinti
T: artinti
: Nuotrauka
: Filmas
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
2
Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
17 LT
Filmavimas
1
2
LT 18
Norėdami pradėti įrašyti, spauskite užrakto mygtuką.
Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite užrakto
mygtuką.
Vaizdų peržiūra
W: tolinti
T: artinti
Valdymo mygtukas
(Atkūrimas)
1
Pasirinkti vaidus:
B (kitas) /b (ankstesnis)
Nustatyti: z
(Naikinti)
Paspauskite mygtuką
(Atkūrimas).
19 LT
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Paspauskite valdymo mygtuko rodykles B (paskesnis) / b (ankstesnis).
Norėdami peržiūrėti filmus, valdymo mygtuko viduryje paspauskite z.
x Kaip panaikinti vaizdą
1 Paspauskite mygtuką
(Naikinti).
2 Ant valdymo mygtuko paspauskite v, kad pasirinktumėte [This Image],
tada paspauskite z.
LT 20
„PlayMemories Home™“ funkcijos
Vaizdų, importuotų iš
fotoaparato, atkūrimas.
Vaizdų importavimas
iš fotoaparato
Toliau nurodytas funkcijas galite naudoti
kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema.
Vaizdų peržiūra
Kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas į tinklo
tarnybas
21 LT
„PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami šį URL adresą:
www.sony.net/pm/
• Daugiau informacijos apie „Mac“ kompiuteriams skirtas programas
pateikiama toliau nurodytu URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Rekomenduojama kompiuterio aplinka
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite
apsilankę toliau pateiktu URL adresu.
www.sony.net/pcenv/
LT 22
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Duomenų bazės failai
Jei į fotoaparatą įstatysite atminties kortelę be duomenų bazės failo ir įjungsite
įrenginį, dalis atminties kortelės vietos automatiškai panaudojama duomenų bazės
failui kurti. Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus leidžiama atlikti kitus veiksmus. Jei
įvyko duomenų bazės failo klaida, importuokite visus vaizdus į kompiuterį naudodami
programą „PlayMemories Home“, o tada suformatuokite atminties kortelę.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Kad būtų užtikrintas pastovus atminties kortelės veikimas, rekomenduojame
kiekvieną pirmą kartą naudojamą atminties kortelę suformatuoti šiuo fotoaparatu.
Atminkite, kad formatuojant bus ištrinti visi atminties kortelėje esantys duomenys.
Šių duomenų nepavyks atkurti. Būtinai sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją
kompiuteryje arba kitoje saugojimo vietoje.
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad fotoaparatas
veikia tinkamai.
• Fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
23 LT
• Saugokite fotoaparatą nuo vandens. Jei į fotoaparatą pateks vandens, jis gali sugesti.
Kai kuriais atvejais kameros gali nepavykti suremontuoti.
• Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Taip galite sugadinti
fotoaparatą.
• Nenaudokite fotoaparato netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos
arba spinduliuotė. Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
• Naudojant fotoaparatą vietose, kuriose daug smėlio ar dulkių, jis gali sugesti.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali
būti sugadinti vaizdo duomenys.
• Prieš naudodami blykstę nuvalykite ją. Dėl blykstės išskiriamos šilumos ant blykstės
paviršiaus esantys nešvarumai gali pradėti rūkti arba užsidegti. Minkšta šluoste
nuvalykite nuo blykstės paviršiaus nešvarumus, dulkes ir pan.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai nerodo gedimo.
LT 24
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą. Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę,
ekrane bus pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato
ir palaukite, kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis
ir maitinimo elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti
arba negalėsite įrašyti filmų.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos nepavykus įrašyti turinio arba praradus
ar sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Drėgmės kondensacija
Jei fotoaparatas tiesiai iš šaltos vietos pernešamas į šiltą, jo viduje arba išorėje gali
kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti fotoaparato veikimą.
25 LT
Jei kondensuojasi drėgmė
Išjunkite fotoaparatą ir palaukite apie pusę valandos, kad drėgmė išgaruotų.
Atminkite, kad jei bandysite fotografuoti / filmuoti, kai objektyvo viduje susikaupusi
drėgmė, vaizdai nebus ryškūs.
Kaip laikyti maitinimo elementų pakuotę
• Nešiodami ar laikydami būtinai įdėkite maitinimo elementų pakuotę į plastikinį
maišelį ar kitą talpyklą, kad apsaugotumėte kontaktą nuo dėmių, trumpojo jungimo
ir pan. bei sąlyčio su metaliniais daiktais.
• Jei maitinimo elementų pakuotė buvo nenaudojama ilgiau nei metus, ji gali būti
sugedusi.
LT 26
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Vaizdo įrenginys: 7,76 mm (1/2,3 tipo) CCD, pagrindinių spalvų filtras
Bendras fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 20,5 megapikselio
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius: apytiksl. 20,1 megapiksel.
Objektyvas: 8 k. priartinantis objektyvas „ZEISS Vario-Tessar“
f = 4,5–36 mm (25–200 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo))
F3.3 (W) – F6.3 (T)
Filmuojant (16:9): 28–224 mm*
Filmuojant (4:3): 34–272 mm*
* Kai [Movie SteadyShot] nustatyta kaip [Standard].
„SteadyShot“: optinis
Fotografuojant vaizdų seriją (kai pikselių skaičius yra didžiausias):
apytiksl. 1 vaizdas/s (iki 3 vaizdų)
Failo formatas:
Nuotraukos: suderinama su JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) ir DPOF
Filmai: MPEG-4 AVC/H.264
27 LT
Įrašoma laikmena: vidinė atmintis (apytiksl. 27 MB), kortelės „Memory Stick PRO
Duo™ media“, „Memory Stick Micro™ media“, SD, atminties kortelės
„microSD“
Blykstė: blykstės diapazonas (nustatytas automatinis ISO jautrumas
(rekomenduojamas ekspozicijos koeficientas)):
apytiksl. nuo 0,3 m iki 2,8 m (nuo 11 7/8 col. iki 9 ft 2 1/4 col.) (W)
apytiksl. nuo 1,5 m iki 2 m (nuo 4 ft 11 1/8 col. iki 6 ft 6 3/4 col.) (T)
[Įvesties ir išvesties jungtys]
USB / A/V OUT lizdas:
Vaizdo išvestis
Garso išvestis
USB jungtis
USB jungtis: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekranas]
LCD ekranas: 6,7cm (tipas 2,7) TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 230 400 taškų
LT 28
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimas: Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN, 3,6 V
Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C/UB10D, 5 V
Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): apytiksl. 1,2 W
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (pagal CIPA standartą):
93,1 mm × 52,5 mm × 22,5 mm (3 3/4 col. × 2 1/8 col. × 29/32 col.)
(plotis / aukštis / storis)
Svoris (pagal CIPA standartą) (su NP-BN maitinimo elementų pakuote, Memory Stick
PRO Duo media):
apytiksl. 120 g (4,2 uncijos)
Mikrofonas: monofoninis
Garsiakalbis: monofoninis
Exif Print: suderinama
PRINT Image Matching III: suderinama
29 LT
Kintamosios srovės adapteris AC-UB10C/UB10D
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V, 50/60 Hz, 70 mA KS
Išvesties įtampa: 5 V, 0,5 A NS
Darbinė temperatūra: 0–40 °C (32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys:
apytiksl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 col. × 7/8 col. × 2 1/4 col.)
(plotis / aukštis / storis)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BN
Maitinimo elementų tipas: Ličio jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 4,2 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovos srovė: 0,9 A
Talpa:
įprasta: 2,3 Wh (630 mAh)
Mažiausia: 2,2 Wh (600 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
LT 30
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
• „Facebook“ ir f logotipas yra „Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• Be to, šiame žinyne naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Ženklai ™ arba ® šiame žinyne gali būti neaprašyti.
Papildomos informacijos apie šį gaminį ir atsakymus į dažniausiai
užduodamus klausimus galite rasti mūsų klientų aptarnavimo tinklapyje.
31 LT
© 2014 Sony Corporation
Download PDF