Sony | ILCE-QX1 | Sony ILCE-QX1 ILCE-QX1 „Lens-Style“ kamera su 20.1 MP jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-546-411-12(1) (LT)
LT
ILCE-QX1
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
Naudojimo vadovas
E-mount
© „Sony Corporation“, 2014 m.
ILCE-QX1
Dirželio, skirto kabinti ant riešo (įeinančio į komplektą), naudojimas

2
Svorio apribojimai: 850 g
Naudojimo vadovas
LT
Vaizdų tvarkymo programinę įrangą „PlayMemories Home™“
galite atsisiųsti pasinaudoję toliau nurodytu URL.
http://www.sony.net/pm/
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio užpakalinėje dalyje.
Įrašykite serijos numerį toliau pateiktoje vietoje. Nurodykite šiuos
numerius, jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“ pardavėją.
Modelio Nr. WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)
Serijos Nr.
3
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų,
saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.



4
Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite ant jos.
Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai neliestų
maitinimo elementų jungčių.








Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
Nedeginkite elementų.
Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementų pakuotę.
Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
LT
5
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo.
Jei įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės
adapterį nuo sieninio lizdo.
6
Informacija klientams iš Europos
LT
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Išsamią informaciją žr.
http://www.compliance.sony.de/
7
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą
arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio
vaizdą ir garsą.
8
Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
LT
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
9
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie
kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
10
Apie fotoaparatą
LT
Šį fotoaparatą galima prijungti
prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“
ryšį. Galite perkelti vaizdus
į išmanųjį telefoną iš karto,
kai tik juos nufotografuojate.
Šiame vadove aprašomi du modeliai:
modelis, prie kurio pridedamas
objektyvas, ir modelis, prie kurio
objektyvas nepridedamas.
Jei objektyvas pridedamas,
modelio pavadinimas skiriasi.
Patikrinkite pridėtus
elementus





Objektyvas

ILCE-QX1
Nepridedamas

ILCE-QX1L
E16-50mm
Modelio
pavadinimas
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (1)
E16-50mm valdomas priartinimo
objektyvas (1) (įskaitant priekinį
objektyvo dangtelį; objektyvas iš
karto uždėtas ant fotoaparato)
(tik ILCE-QX1L)
Korpuso dangtelis (1) (tik ILCE-QX1)
USB mikrokabelis (1)
Dirželis, skirtas pakabinti ant riešo (1)
Tvirtinimo prie išmaniojo telefono
įtaisas (1)
Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (1)
Tęsinys 
11
Apie fotoaparatą (tęsinys)
Pagrindinių dalių pavadinimai
 Maitinimo mygtukas
 Maitinimo / įkrovimo / filmavimo
lemputė
Žalia: maitinimas įjungtas
Oranžinė: įkraunama
Raudona: filmuojama
 Ekrano skydelis
: nurodo, kad neįdėta
atminties kortelė
: nurodo „Wi-Fi“ ryšio
nustatymus
: Viena jungtis (numatytoji)
: Kelios jungtys
: „Wi-Fi“ išjungtas
 Objektyvo išleidimo mygtukas
12
 Blykstė
 (blykstės iškilimo) mygtukas
 Mikrofonas
 Užrakto mygtukas
 Vaizdo daviklis*
 Objektyvo kontaktai*
 Mygtukas RESET
* Šios dalies liesti negalima.
Maitinimo elementų krovimas
LT
Prieš naudodami fotoaparatą,
įkraukite maitinimo elementus.
Kad juos įkrautumėte, prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio per
USB mikrojungties kabelį
(pridedamas).
Norėdami atidaryti maitinimo
elementų dangtelį:
pastumkite svirtelę  kryptimi ir
palaikykite. Patraukite maitinimo
elementų dangtelį  kryptimi, tada
atidarykite jį  kryptimi.
 Kol maitinimo elementai įkraunami,
išjunkite įrenginį.
 Jei neturite kompiuterio, naudokite
kintamosios srovės adapterį
AC-UD10 (parduodamas atskirai).

Maitinimo
elemento
dangtelis


Kelių kontaktų
jungtis
13
Atminties kortelės įdėjimas
Prieš fotografuodami ar filmuodami įdėkite „microSD“ atminties kortelę
arba „Memory Stick Micro™“ (M2) laikmeną (parduodamos atskirai).
Pastaba: įdėdami kortelę patikrinkite, ar ji nukreipta teisingai.

Atminties kortelės naudojamos [20M] (numatytasis nustatymas)
nuotraukoms ir vaizdo įrašams laikyti.
„microSD“
atminties
kortelė
„Memory
Stick Micro“
laikmena
Užrašo
pusė
14
Kontaktų
pusė
„PlayMemories Mobile™“ diegimas
LT
Prieš naudodami fotoaparatą,
išmaniajame telefone įdiekite
„PlayMemories Mobile“. Jei
programa „PlayMemories Mobile“
jau įdiegta, atnaujinkite ją
į naujausią versiją.
Android
Suraskite programą „PlayMemories
Mobile“ parduotuvėje „Google play“
ir ją įdiekite.
iPhone
Išsamią informaciją apie „PlayMemories
Mobile“ rasite pagalbos svetainėje:
Suraskite programą „PlayMemories
Mobile“ parduotuvėje „App Store“
ir ją įdiekite.
http://www.sony.net/pmm/
15
Fotoaparato prijungimas prie išmaniojo telefono
per „Wi-Fi“ ryšį
Tinkamas prijungimo būdas
priklauso nuo turimo išmaniojo
telefono. Sužinokite, kokio tipo
yra jūsų išmanusis telefonas,
ir prijunkite jį per „Wi-Fi“ ryšį.
„Android“
(nesuderinamas su NFC)
 Įjunkite fotoaparatą.
 Išmaniajame telefone paleiskite
programą „PlayMemories
Mobile“.
16
 Nurodykite SSID, išspausdintą ant
fotoaparato maitinimo elemento
dangtelio nugarėlės.
 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant
tos pačios etiketės (tai reikės
atlikti tik pirmą kartą).

Maitinimo
mygtukas

LT


Jei fotoaparatas įjungtas, laikykite
įrenginius sulietę (1–2 sek.) ir jų
nejudinkite, kol bus paleista
programa „PlayMemories
Mobile“.
Jei fotoaparatas išjungtas,
laikykite sulietę fotoaparatą ir
išmanųjį telefoną, kol įsijungs
fotoaparatas.
„Android“
(suderinamas su NFC)
 Sulieskite išmaniojo telefono
žymę N su fotoaparato žyme
(žyme N).
Tęsinys 
17
Fotoaparato prijungimas prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“ ryšį (tęsinys)
iPhone
 Įjunkite fotoaparatą.
 Išmaniajame telefone pasirinkite
[Settings], tada – [Wi-Fi].
 Nurodykite SSID, išspausdintą ant
fotoaparato maitinimo elemento
dangtelio nugarėlės.

Maitinimo
mygtukas
18


 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant
tos pačios etiketės (tai reikės
atlikti tik pirmą kartą).
 Įsitikinkite, kad pavyko prisijungti
naudojant fotoaparato SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną
ir paleiskite programą
„PlayMemories Mobile“.


Fotoaparato pritvirtinimas prie
išmaniojo telefono
LT
Prie fotoaparato pritvirtinę
išmaniojo telefono tvirtinimo
įtaisą (įeina į komplektą),
fotoaparatą pritvirtinkite prie
išmaniojo telefono.
 Uždėkite tvirtinimo įtaisą
ant fotoaparato.
Įstatykite fotoaparatą į tvirtinimo
įtaiso lizdą, sulygiuokite baltas
žymes ir sukite tvirtinimo įtaisą,
kol jis užsifiksuos (išgirsite
spragtelėjimą).

„Sony“ žymė (viršuje)
Tvirtinimo prie
išmaniojo
telefono įtaisas
Balta žymė
Tęsinys 
19
Fotoaparato pritvirtinimas prie išmaniojo telefono (tęsinys)
 Atidarykite tvirtinimo įtaiso
spaustuvus.
 Išplėskite tvirtinimo įtaiso
spaustuvus ir tvirtai laikydami
fotoaparatą (fotoaparato korpusą
ir objektyvą) prijunkite jį prie
išmaniojo telefono.
 Pritvirtinę išmanųjį telefoną,
smarkiai nesukiokite fotoaparato,
nes išmanusis telefonas gali
išslysti iš tvirtinimo įtaiso.
 Įsitikinkite, kad tvirtinimo įtaisas
nespaudžia jokių išmaniojo
telefono mygtukų.
20


Fotografavimas
LT
 Išmaniajame telefone paleiskite
programą „PlayMemories
Mobile“.
 Fotografuokite paspausdami
užrakto mygtuką, esantį ant
fotoaparato arba programoje
„PlayMemories Mobile“.
„PlayMemories Mobile“ ekranas
 Fotografavimo režimų
perjungimo mygtukas
 Užrakto / filmavimo mygtukas
 Nustatymai
 Fotografavimo / filmavimo
perjungimo mygtukas
 Priartinimas
[2M] vaizdai į išmanųjį telefoną
perkeliami automatiškai, o kartu
rodomas peržiūros ekranas. [20M]
vaizdai išsaugomi fotoaparato
atminties kortelėje (numatytasis
nustatymas).
21
Išjungimas
 Išjunkite „PlayMemories Mobile“,
kad sugrįžtumėte į pradžios
ekraną.
 Išjunkite fotoaparato maitinimą.
 Jei bandysite išjungti fotoaparatą
neišjungę programos
„PlayMemories Mobile“, bus
parodytas klaidos pranešimas.
Tai nėra gedimas.

Ateityje tobulinant versijas
programos ekranai gali būti
be įspėjimo keičiami.
22
Žinynas
LT
Žinynas yra pateiktas internete.
Pagalbos žinyne rasite išsamią
informaciją ir informacijos
apie „PlayMemories Mobile“
nustatymus bei veikimą
ir atsargumo priemones.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Klausimai ir atsakymai
Kodėl nepavyksta įkrauti
fotoaparato?
 Išjunkite maitinimą.
Kodėl maitinimo lemputė mirksi
raudona spalva?
 Netinkamai įdėta atminties kortelė.
Ją įdėkite teisinga kryptimi
(žr. „Atminties kortelės įdėjimas“).
Kaip patikslinti datą ir laiką?
 Užmezgus „Wi-Fi“ ryšį tarp
fotoaparato ir išmaniojo telefono,
fotoaparato data ir laikas
automatiškai nustatomi pagal
išmaniojo telefono datą ir laiką.
24
Kaip atkurti numatytuosius
nustatymus?
 Išjunkite fotoaparatą ir paspauskite
mygtuką RESET.
Kaip pakeisti nustatymus, pvz.,
vaizdo dydį?
 Nustatymus galite keisti programos
„PlayMemories Mobile“ nustatymų
ekrane.
Kaip sužinoti vaizdų skaičių ar
peržiūrėti „Wi-Fi“ nustatymus?
 Žiūrėkite šio vadovo arba HTML
formato žinyno skyrių
„Specifikacijos“.
LT
Kodėl fotoaparatas netikėtai
įsijungė?
 Fotoaparatas gali netyčia įsijungti,
jei šalia jo yra išmanusis telefonas,
kuriame įgalinta NFC. Tai nėra
gedimas.
Kodėl filmai nenusiunčiami
į išmanųjį telefoną?
 Filmai išsaugomi atminties
kortelėje, tačiau nėra automatiškai
siunčiami.
Kodėl vėl reikalaujama
slaptažodžio?
 Priklausomai nuo jūsų išmaniojo
telefono modelio, slaptažodžio
gali būti reikalaujama vėl, net jei
esate jį nustatę. Tokiu atveju vėl
atlikite prisijungimo veiksmus
(žr. „Fotoaparato sujungimas su
išmaniuoju telefonu per Wi-Fi“).
25
Specifikacijos
Maitinimas: įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-FW50, 7,2 V
Energijos sąnaudos (fotografuojant / filmuojant): 2,2 W
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V kintamoji srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,02 A
Maitinimo elementų veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos galima įrašyti, skaičius
Fotografavimas
Filmavimas
Nepertraukiamas filmavimas


Maitinimo elementų
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
-
Apytiksl. 440 vaizdų
Apytiksl. 95 min.
-
Apytiksliai 150 min.
-
Skaičiai nurodyti remiantis CIPA standartu.
(CIPA: „Camera & Imaging Products Association“)
Anksčiau nurodyti skaičiai priklauso nuo išmaniojo telefono tipo
ir naudojimo būdo.
26 (Modelio nr. WW024382)
Prekių ženklai






LT
, „Memory Stick™“,
, „Memory Stick Micro“,
,
„PlayMemories Home“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
„microSDXC“ logotipas yra SD-3C,LLC prekės ženklas.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„N Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai
yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai. Ženklai ™ arba ® šiame žinyne naudojami ne visais atvejais.
27
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
•
•
Prijungdami tvirtinimo prie išmaniojo telefono įtaisą prie
fotoaparato būkite atsargūs, kad nesugnybtumėte piršto.
Kai fotoaparatą prijungiate prie išmaniojo telefono, nelaikykite vien
išmaniojo telefono. Tvirtinimo įtaisas gali atsijungti nuo išmaniojo
telefono, ypač tuo atveju, jei prie fotoaparato pritvirtintas sunkus
objektyvas. Laikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti,
bet tai nerodo gedimo.
28
Apie apsaugą nuo perkaitimo
LT
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite, kol jis
ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir
maitinimo elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas
gali vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
29
Apie saugą naudojant belaidžio LAN gaminius
Kad išvengtumėte įsilaužimų, nepatvirtintos trečiųjų šalių prieigos
ir kitų pažeidžiamumų, įsitikinkite, kad savo įtaisą jungiate tik prie
apsaugoto belaidžio tinklo. Naudojant belaidžio tinklo funkciją,
svarbu nustatyti saugą. „Sony“ neteikia jokių garantijų ir neprisiima
atsakomybės dėl žalos, padarytos dėl nepakankamos saugos
arba naudojimosi belaidžio tinklo funkcija.
Naudojimas ir priežiūra
Venkite šiurkščių veiksmų, neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite
fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite, nemėtykite ar ant jo nelipkite.
Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
30
Papildomos informacijos apie gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima rasti pagalbos klientams
svetainėje.
LT
http://www.sony.net/
31
4-546-411-12(1) (LT)
LT
ILCE-QX1
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
Naudojimo vadovas
E-mount
© „Sony Corporation“, 2014 m.
ILCE-QX1
Download PDF