Sony | ILCE-6000 | Sony ILCE-6000 α6000 fotoaparatas su E tipo tvirtinimo jungtimi ir APS-C jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-532-055-41(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
Naudojimo instrukcija
E-bajonetas
ILCE-6000
Lietuvių
„E-mount“ bajonetas
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą
(„Pagalbos žinynas“)
„Pagalbos žinynas“ yra internetinis žinynas. Jame rasite
daugelio fotoaparato funkcijų išsamių naudojimo instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį arba regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio
pavadinimą.
• Fotoaparato modelio pavadinimas nurodytas įrenginio
apačioje.
Vadovo peržiūra
Fotoaparate yra integruotas instrukcijų vadovas.
MENU
C2
Integruotas vadovas
Fotoaparatas teikia MENU elementų paaiškinimus ir nustatymų reikšmes.
1 Paspauskite mygtuką MENU arba Fn (Funkcija).
2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite mygtuką C2.
LT
2
Fotografavimo patarimas
Fotoaparate rodomi patarimai pasirinkus bet kurį fotografavimo režimą.
1 Paspauskite mygtuką C2 fotografavimo režimu.
2 Pasirinkite norimą fotografavimo patarimą ir valdymo ratuko centre
paspauskite z.
Rodomas fotografavimo patarimas.
• Galite slinkti ekranu naudodami v/V ir keisti fotografavimo patarimus
naudodami b/B.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos numerį toliau
pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės į „Sony“
pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr. ILCE-6000
Serijos nr. _____________________________
Modelio nr. AC-UB10C / AC-UB10D
Serijos nr. _____________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą, naudokite kištuko adapterį.
LT
3
DĖMESIO
[ Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba galima
patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo elementų pakuotę laikydamiesi instrukcijų.
[ Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko įrenginio
gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Maitinimo laidas (jei jis pridėtas) skirtas naudoti konkrečiai su šiuo fotoaparatu, todėl jo
negalima naudoti su kita elektrine įranga.
Informacija klientams Europoje
[ Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
LT
4
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
[ Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Informacija klientams, įsigijusiems fotoaparatą Japonijoje,
turizmo parduotuvėje
[ Pastaba
Norėdami sužinoti, kokius standartus palaiko fotoaparatas, ieškokite sertifikatų ženklų
fotoaparato ekrane.
Pasirinkite MENU t
(Setup) 6 t [Certification Logo].
Jei ekranas neveikia, nes fotoaparatas sugedęs (ar dėl kitų priežasčių), susisiekite su „Sony“
pardavėju arba vietiniu įgaliotuoju „Sony“ techninės priežiūros centru.
LT
5
Turinys
Fotoaparato paruošimas
–
–
–
–
–
–
–
1 žingsnis
7 psl.
2 žingsnis
23 psl.
3 žingsnis
24 psl.
4 žingsnis
25 psl.
Pateiktų elementų tikrinimas
Dalių identifikavimas
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Laikrodžio nustatymas
Pagrindiniai veiksmai
– Fotografavimas / filmavimas
Atkūrimo funkcija
– Vaizdų peržiūra
Įrašymo funkcija
– Susipažinkite su kitomis funkcijomis
Vaizdų importavimas į kompiuterį
26 psl.
– „PlayMemories Home™“ funkcijos
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
28 psl.
– Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Kita
29 psl.
– Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
– Pastabos apie fotoaparato naudojimą
– Specifikacijos
Šios naudojimo instrukcijos skirtos keliems modeliams su skirtingais objektyvais.
Modelių pavadinimai skiriasi, jie priklauso nuo pridedamo objektyvo. Kai kurių
modelių tam tikrose šalyse ar regionuose nėra.
LT
6
Modelio pavadinimas
Objektyvas
ILCE-6000
Nepridedamas
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm ir E16 – 50 mm
Pateiktų elementų tikrinimas
Pirmiausia pasižiūrėkite, koks fotoaparato modelio pavadinimas (6 psl.).
Pridedami priedai priklauso nuo modelio.
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia kiekį.
x Pridedama prie visų
modelių
• Fotoaparatas (1)
• Maitinimo laidas (1)*
(nepridedamas įsigyjant
fotoaparatą JAV ir Kanadoje)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje ar
regione.
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (1)
• Dirželis pakabinti ant peties (1)
• Okuliaro antdėklas (1)
• Naudojimo instrukcija
(šis vadovas) (1)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu
prisilietimu (NFC) vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos
funkcijos, kurios veikia naudojant
„Wi-Fi“ ryšį.
x ILCE-6000
• Korpuso dangtelis (1) (uždėtas
ant fotoaparato)
• USB mikrokabelis (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D (1)
x ILCE-6000L
• E16 – 50 mm objektyvas (1)
(primontuotas prie fotoaparato) /
priekinis objektyvo dangtelis (1)
(pridėtas prie objektyvo)
LT
7
x ILCE-6000Y
• E16 – 50 mm objektyvas (1)
(primontuotas prie fotoaparato) /
priekinis objektyvo dangtelis (1)
(pridėtas prie objektyvo)
• E55 – 210 mm priartinimo
objektyvas (1) / priekinis objektyvo
dangtelis (1) / užpakalinis
objektyvo dangtelis (1) / objektyvo
gaubtas (1)
LT
8
Dalių identifikavimas
H Objektyvas
I Bajonetas
J Vaizdo daviklis2)
K Objektyvo kontaktai2)
1)
2)
Įrašydami filmą neuždenkite šios
dalies.
Šios dalies liesti negalima.
Kai objektyvas nuimtas
A Užrakto mygtukas
B Mygtukas C1
(„1 pasirenkamasis“)
C Nuotolinis jutiklis
D Jungiklis ON/OFF (Maitinimo)
E Laikmačio lemputė / AF lemputė
F Objektyvo atleidimo mygtukas
G Mikrofonas1)
LT
9
F Režimo pasirinkimo rankenėlė
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene selection)
G Valdymo rankenėlė
H Įkrovimo lemputė
I Kelių jungčių / USB
mikrojungtis1)
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
A „Multi Interface Shoe“ jungtis1)
B
Vaizdo daviklio padėties
žymė
C Dirželio, skirto kabinti ant
peties, kabliukas
D „Wi-Fi“ jutiklis (įmontuotas)
E Blykstė
• Norėdami naudoti blykstę
paspauskite (blykstės iškilimo)
mygtuką. Blykstė automatiškai
neiškeliama.
• Kai blykstės nenaudojate,
įspauskite ją atgal į fotoaparato
korpusą.
LT
10
J HDMI mikrolizdas
1)
Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti
prie jungties „Multi interface shoe“
ir kelių jungčių / USB
mikrojungties, apsilankykite „Sony“
svetainėje arba kreipkitės į „Sony“
pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą. Taip pat
galite naudoti priedus, suderinamus
su priedų jungtimi. Negalime
garantuoti, kad kitų gamintojų
priedai tinkamai veiks.
O Dioptrijų reguliavimo rankenėlė
K Akies jutiklis
L Vaizdo ieškiklis
M Okuliaro antdėklas
• Sukite dioptrijų reguliavimo
rankenėlę, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą. Jei sunku
pasukti dioptrijų reguliavimo
rankenėlę, nuimkite okuliaro
antdėklą ir tada reguliuokite ją.
• Neuždėtas ant fotoaparato
gamykloje. Rekomenduojama
pritvirtinti okuliaro antdėklą, kai
ketinate naudoti vaizdo ieškiklį.
Okuliaro antdėklo
uždėjimas / nuėmimas
• Nuimkite okuliaro antdėklą,
kai prie „Multi Interface Shoe“
jungties tvirtinate priedą
(parduodama atskirai).
N LCD ekranas
• Galite pakreipti ekraną
patogiausiu kampu ir
fotografuoti iš bet kokios
padėties.
P (Blykstės iškilimo) mygtukas
Q Mygtukas MENU
R Jei norite fotografuoti:
mygtukas AEL
Jei norite peržiūrėti vaizdus:
priartinimas atkuriant vaizdus
S MOVIE (Filmo) mygtukas
T Jei norite fotografuoti:mygtukas
Fn (Funkcija)
Jei norite peržiūrėti vaizdus:
mygtukas
(Send to
Smartphone)
• Galite pateikti [Send to
Smartphone] skirtą
ekraną paspaudę mygtuką
(Send to Smartphone).
U Valdymo ratukas
V C2 (2 priskirtas) mygtukas /
(Naikinimo) mygtukas
W
(Atkūrimo) mygtukas
LT
11
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm. Kitaip
fotoaparatas nebus gerai
pritvirtintas ir galite jį apgadinti.
D Garsiakalbis
E Prieigos lemputė
F Maitinimo elemento / atminties
kortelės dangtelis
G Atminties kortelės lizdas
H Maitinimo elemento lizdas
I Maitinimo elemento išstūmimo
svirtelė
A
(Ženklas N)
• Palieskite ženklą, jei fotoaparatą
jungiate prie išmaniojo telefono,
kuriame veikia NFC funkcija.
• NFC (Near Field
Communication) yra tarptautinis
standartas, apibrėžiantis artimojo
nuotolio belaidžio ryšio
technologiją.
B Jungiamosios plokštės dangtelis
• Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama
atskirai). Įdėkite jungiamąją
plokštę į maitinimo elementų
angą ir prakiškite laidą pro
jungiamosios plokštės dangtelį,
kaip parodyta toliau.
• Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį
laidas nėra suspaustas.
LT
12
x Objektyvas
Objektyvų specifikacijų žr. 36.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS
(pridedama prie ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (pridedama prie
ILCE-6000L / ILCE-6000Y)
A Priartinimo / fokusavimo žiedas
B Priartinimo svirtelė
C Tvirtinimo žymė
D Objektyvo kontaktai1)
1)
Šios dalies liesti negalima.
A Fokusavimo žiedas
B Priartinimo žiedas
C Židinio nuotolio skalė
D Židinio nuotolio žymė
E Objektyvo kontaktai1)
F Tvirtinimo žymė
1)
Šios dalies liesti negalima.
LT
13
Maitinimo elementų pakuotės įdėjimas
Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
1
2
LT
14
Atidarykite dangtelį.
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Spausdami maitinimo elemento išstūmimo svirtelę, įdėkite maitinimo
elementų pakuotę, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad maitinimo elemento
išstūmimo svirtelė įdėjus užfiksuojama.
• Jei uždarysite dangtelį netinkamai įdėję maitinimo elementą, galite
sugadinti fotoaparatą.
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas)
Kitų šalių / regionų (ne JAV ir
Kanados) klientams
Įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Užgęsta: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
1
Prijunkite fotoaparatą` prie kintamosios srovės adapterio
(pridedama), naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
2
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio
sieninio maitinimo lizdo.
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą išjunkite fotoaparatą.
• Maitinimo elementų pakuotę galite įkrauti net tada, jei ji nėra visiškai
iškrautas.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastabos
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris
prijungtas prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas,
nes temperatūra neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai
temperatūra vėl tampa tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų
pakuotę krauti 10–30 °C aplinkos temperatūroje.
LT
15
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti įkrauta neefektyviai, jei kontaktų sritis
nešvari. Tokiu atveju minkštu audiniu arba medvilniniu tamponu atsargiai
nuvalykite dulkes nuo maitinimo elemento kontaktų srities.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte nuo
maitinimo šaltinio.
• Baigę įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
• Jei prie sieninio maitinimo lizdo fotoaparatas prijungtas naudojant pridėtąjį
kintamosios srovės adapterį, fotografuojant / atkuriant maitinimas netiekiamas.
Jei norite, kad fotografuojant / atkuriant į fotoaparatą būtų tiekiamas maitinimas,
naudokite AC-PW20 kintamosios srovės adapterį (parduodama atskirai).
x Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama
per maždaug 310 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų
pakuotė įkraunama esant 25 °C temperatūrai. Įkraunama gali būti ilgiau,
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
x Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti
prijungus fotoaparatą prie kompiuterio USB
mikrokabeliu.
Pastabos
LT
16
Prie USB
lizdo
• Jei kraunate prijungę prie kompiuterio,
atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas.
– Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija
išseks. Nekraukite ilgą laiką.
– Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
x Maitinimo elemento veikimo trukmė ir vaizdų, kuriuos
galima įrašyti ir atkurti, skaičius
Fotografavimas
Maitinimo
elemento veikimo
trukmė
Vaizdų skaičius
Ekranas
Apytiksl. 180 min.
Apytiksl. 360 vaizdų
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 155 min.
Apytiksl. 310 vaizdų
Ekranas
Apytiksl. 60 min.
—
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 60 min.
—
Nepertraukiamas Ekranas
filmavimas
Vaizdo ieškiklis
Apytiksl. 90 min.
—
Apytiksl. 90 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 275 min.
Apytiksl. 5 500
vaizdų
Įprastas
filmavimas
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– naudojant „Sony „Memory Stick PRO Duo™“ (Mark2) laikmena“ (parduodama
atskirai);
– kai E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS objektyvas uždėtas;
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje;
– [Viewfinder Bright]: [Manual] [±0]
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nuostata yra [Display All Info.];
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– blykstė naudojama kas antrą kartą;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
filmuojant tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė nustatyta kartotinai
paleidžiant / sustabdant filmavimą, priartinant, įjungiant / išjungiant ir pan.
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama vėl
paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
LT
17
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Įsitikinkite, kad
rantyto kampo kryptis
yra tinkama.
1
2
3
Atidarykite dangtelį (14 psl.).
Įdėkite atminties kortelę (parduodama atskirai).
• Įdėję atminties kortelę, kad nusklembtas kampas būtų orientuotas,
kaip parodyta, stumkite ją, kol užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Uždarykite dangtelį.
x Galimos naudoti atminties kortelės
Atminties kortelė
Nuotraukos
Filmai
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(Tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
SD atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasės arba
spartesnė)
• Lentelėje pateikti gaminiai šiame vadove bendrai vadinami, kaip nurodyta toliau.
A: „Memory Stick PRO Duo“ laikmena
B: SD kortelė
LT
18
x Kaip išimti atminties kortelę / maitinimo elementų
pakuotę
Atminties kortelė: paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Maitinimo elementų pakuotė: paslinkite maitinimo elemento išstūmimo
svirtelę. Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė nenukristų.
Pastabos
• Jei prieigos lemputė (12 psl.) dega, atminties kortelės / maitinimo elementų
pakuotės išimti negalima. Taip darant galima sugadinti atminties kortelėje
saugomus duomenis.
LT
19
Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Prieš uždėdami arba nuimdami objektyvą nustatykite fotoaparato maitinimo
jungiklį į padėtį OFF.
1
Nuo fotoaparato ar objektyvo nuimkite dangtelį ar
pašalinkite pakuotę, jei yra.
• Objektyvą keiskite greitai, būdami nedulkėtose vietose, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių ar nešvarumų.
2
Objektyvą sumontuokite sulygindami baltas žymes,
esančias ant objektyvo ir fotoaparato.
• Fotoaparatą laikykite nukreipę žemyn, kad į jo vidų nepatektų dulkių.
3
Švelniai stumdami objektyvą link fotoaparato, pasukite
objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos ir
pasigirs spragtelėjimas.
• Objektyvą uždėkite tiesiai.
Pastabos
• Uždėdami objektyvą nepaspauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą nenaudokite per didelės jėgos.
• Montuojant objektyvą „A-mount“ (parduodama atskirai) būtina naudoti
montavimo adapterį (parduodama atskirai). Išsamios informacijos žr. prie
montavimo adapterio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
• Kai naudojamas objektyvas su trikojo lizdu, kad būtų išlaikyta pusiausvyra,
į objektyvo lizdą būtina įjungti trikojį.
LT
20
x Objektyvo nuėmimas
Objektyvo atleidimo mygtukas
1
Įspauskite objektyvo atleidimo mygtuką iki galo ir sukite
objektyvą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Pastabos
• Jei keičiant objektyvą į fotoaparato vidų patektų dulkių ar nešvarumų ir jie
prikibtų prie vaizdo daviklio (įtaiso, šviesos šaltinį paverčiančio skaitmeniniu
signalu) paviršiaus, vaizduose gali būti matoma tamsių dėmių, atsižvelgiant
į fotografavimo aplinką. Fotoaparate yra apsaugos nuo dulkių funkcija,
neleidžianti dulkėms prilipti prie vaizdo daviklio, todėl fotoaparatą išjungus jis
šiek tiek suvibruoja. Uždėdami ar nuimdami objektyvą visada jį keiskite greitai,
būdami nedulkėtose vietose.
• Jei prie vaizdo daviklio prilipo pašalinių objektų, nupūskite juos naudodami
pūstuvą.
• Nepalikite fotoaparato su nuimtu objektyvu.
• Kai norite naudoti korpuso dangtelį ar užpakalinį objektyvo dangtelį, įsigykite
ALC-B1EM (korpuso dangtelis) arba ALC-R1EM (užpakalinis objektyvo
dangtelis) (parduodama atskirai).
• Kai naudojate objektyvą su priartinimo funkcija, prieš keisdami objektyvą
įsitikinkite, kad fotoaparato maitinimo jungiklis nustatytas kaip OFF, o objektyvas
iki galo įtrauktas. Jei objektyvas neįtrauktas, nebandykite jo jėga stumti.
• Jungdami fotoaparatą prie trikojo, per klaidą nepalieskite priartinimo /
fokusavimo žiedo.
LT
21
Laikrodžio nustatymas
Valdymo ratukas
ON/OFF
(Maitinimas)
Pasirinkite elementus:
v/V/b/B/ /
Nustatykite: z
1
Nustatykite ON/OFF (Maitinimo) jungiklio padėtį ON.
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą rodomas datos ir laiko nustatymas.
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol bus įjungtas maitinimas ir bus galima
pradėti naudoti.
2
Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], ir paspauskite
valdymo ratuko žymą z.
3
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
geografinę vietovę ir paspauskite z.
4
Nustatykite [Daylight Savings], [Date/Time]
ir [Date Format], tada paspauskite z.
• Nustatant [Date/Time], vidurnaktis yra 12:00 AM, o vidurdienis –
12:00 PM.
5
LT
22
Patikrinkite, ar pasirinkta [Enter], ir paspauskite z.
Fotografavimas / filmavimas
Užrakto mygtukas
MOVIE
Fotografavimas
1
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad
sufokusuotumėte vaizdą.
Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir įsižiebs
indikatorius z arba
.
2
Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad
nufotografuotumėte vaizdą.
Filmavimas
1
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką MOVIE
(Filmas).
• Jei naudojate objektyvą su priartinimo svirtele: judinkite priartinimo
svirtelę.
Jei naudojate objektyvą su priartinimo žiedu: sukite priartinimo žiedą.
2
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Nebandykite iškelti blykstės rankiniu būdu. Taip galite sugadinti įrenginį.
• Jei priartinimo funkciją naudosite filmuodami, bus įrašytas fotoaparato veikimo
garsas. Baigus filmuoti gali būti įrašytas ir MOVIE mygtuko veikimo garsas.
• Išsamesnės informacijos apie filmavimą žr. „Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo
laikas” (29 psl.). Baigę filmuoti ir norėdami paleisti filmavimą iš naujo, vėl
paspauskite mygtuką MOVIE. Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, įrašymas gali
būti sustabdytas siekiant apsaugoti fotoaparatą.
LT
23
Vaizdų peržiūra
: Artinti
Reguliuoti: pasukite valdymo
ratuką
Valdymo ratukas
(Atkūrimas)
(Naikinti)
1
Paspauskite mygtuką
Pasirinkti vaizdus:
B (Pirmyn) / b (Atgal) arba
sukite valdymo ratuką
Nustatyti: z
(Atkūrimas).
x Paskesnio / ankstesnio vaizdo pasirinkimas
Pasirinkite vaizdą paspausdami valdymo ratuko sritį B (Paskesnis) /
b (Ankstesnis) arba sukdami valdymo ratuką. Norėdami peržiūrėti filmus,
paspauskite z valdymo ratuko viduryje.
x Vaizdo naikinimas
1 Paspauskite mygtuką (Naikinti).
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v ant valdymo ratuko, o tada
paspauskite z.
x Grįžimas prie vaizdų fotografavimo
Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
LT
24
Susipažinkite su kitomis funkcijomis
MENU
Valdymo ratukas
x Valdymo ratukas
DISP (Display Contents): galite pakeisti ekrano rodinį.
ISO (ISO): galite nustatyti jautrumą pagal šviesumą.
(Image Index): vieno vaizdo ekrane galima peržiūrėti kelis vaizdus
vienu metu.
(Photo Creativity): galite valdyti fotoaparatą intuityviai ir lengvai
nufotografuoti puikių vaizdų.
(Exposure Comp.): galite kompensuoti viso vaizdo ekspoziciją ir šviesumą.
(Drive Mode): galite perjungti fotografavimo režimus, pvz., pavienis
fotografavimas, nepertraukiamas fotografavimas arba braketavimas.
z (Standard): pagal numatytuosius nustatymus [Lock-on AF] priskirtas šiam
mygtukui.
x Mygtukas Fn (funkcija)
Galite užregistruoti 12 funkcijų ir iškviesti jas fotografuodami.
1 Paspauskite mygtuką Fn (Funkcija).
2 Paspausdami v / V / b / B ant valdymo ratuko pasirinkite norimą
funkciją.
3 Pasukdami valdymo ratuką pasirinkite reikšmę.
x Valdymo rankenėlė
Norėdami akimirksniu pakeisti atitinkamą nustatymą kiekvienu
fotografavimo režimu, tiesiog pasukite valdymo rankenėlę.
LT
25
„PlayMemories Home™“ funkcijos
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
AVCHD filmus, būtina „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų diskų
kūrimas
Vaizdų įkėlimas į
tinklo tarnybas
• Galite atsisiųsti Image Data Converter (RAW vaizdų redagavimo
programinę įrangą) arba Remote Camera Control ir pan. vykdydami toliau
nurodytus veiksmus. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio t paleiskite
PlayMemories Home t spustelėkite [Notifications].
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis,
reikalingas interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos gali
būti neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• „Mac“ programų rasite nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, ji bus perrašyta diegiant
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
LT
26
x Sistemos reikalavimai
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite toliau nurodytu URL adresu:
www.sony.net/pcenv/
x „PlayMemories Home“ diegimas į kompiuterį
1
Naudodami kompiuterio interneto naršyklę eikite toliau
nurodytu URL, tada įdiekite „PlayMemories Home“.
www.sony.net/pm/
• Išsamios informacijos apie „PlayMemories Home“ žr. šiame
„PlayMemories Home“ pagalbos puslapyje (tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Baigus diegti paleidžiama „PlayMemories Home“.
2
Prijunkite fotoaparatą tiesiogiai prie kompiuterio,
naudodami USB mikrokabelį (pridedama).
• „PlayMemories Home“ gali būti įdiegtų naujų funkcijų. Net jei jau yra
įdiegta programa „PlayMemories Home“, prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio.
Pastabos
• Jei rodomas naudojimo arba prieigos ekranas, neatjunkite nuo fotoaparato
USB mikrokabelio (pridedama). Jei taip padarysite, galite sugadinti duomenis.
• Norėdami atjungti fotoaparatą nuo kompiuterio, užduočių srityje spustelėkite
o tada –
(atjungimo piktograma). Norėdami naudoti „Windows Vista“,
užduočių srityje spustelėkite
.
,
LT
27
Funkcijų įtraukimas į fotoaparatą
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie
programų atsisiuntimo svetainės
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca
• Įdiegę programą galite iškviesti ją prilietę „Android“ išmanųjį telefoną,
kuriame veikia NFC, prie fotoaparato
(N ženklo), naudodami funkciją
[One-touch(NFC)].
Pastabos
• Programų atsisiuntimo funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse ir
regionuose. Išsamios informacijos žr. pirmiau nurodytoje programų atsisiuntimo
svetainėje.
LT
28
Nuotraukų skaičius ir filmų įrašymo laikas
Nuotraukų skaičių ir filmavimo trukmę lemia fotografavimo / filmavimo
sąlygos ir atminties kortelė.
x Nuotraukos
[
Image Size]: [L: 24M]
Jei [
Aspect Ratio] nuostata yra [3:2]*
Talpa
Quality
2 GB
Standard
330 nuotraukų
Fine
200 nuotraukų
RAW & JPEG
54 nuotraukos
RAW
74 nuotraukos
* Jei [
Aspect Ratio] nuostata nėra [3:2], galima įrašyti daugiau vaizdų,
nei nurodyta. (Jei [
Quality] nuostata nėra [RAW].)
x Filmai
Tolesnėje lentelėje nurodytas apytikslis maksimalus įrašymo laikas. Nurodytas
bendrasis visų filmų failų laikas. Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai
29 minutes (gaminio specifikacijose nurodyta riba). Maksimali MP4 (12M)
formato filmo nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apie 20 minučių (ribojama
2 GB failo dydžio apribojimu).
(val. (valandos), min. (minutės))
Talpa
Įrašymo
nustatymas
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min
1440×1080 12M
VGA 3M
20 min
1 val. 10 min.
LT
29
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta
bitais), automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo
filmuojamos scenos. Kai filmuojate greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis,
bet galima įrašymo trukmė sutrumpėja, nes įrašui reikia daugiau atminties.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
Pastabos apie fotoaparato naudojimą
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Šiame vadove aprašyti fotoaparatai, palaikantys 1080 60i ir 1080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko 1080 60i, ar 1080 50i formatą,
fotoaparato apačioje ieškokite toliau nurodytų ženklų.
1080 60i palaikantis įrenginys: 60i.
1080 50i palaikantis įrenginys: 50i.
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas progresinis metodas. Dėl to padidėja raiška ir
įrašomas sklandesnis, tikroviškesnis vaizdas.
Naudojimas ir priežiūra
Neardykite, nekeiskite įrenginio, venkite fizinio poveikio, pvz., jo netrankykite,
nemėtykite ar ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su objektyvu.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
• Prieš pradėdami filmuoti, padarykite bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
• Šis fotoaparatas nėra atsparus dulkėms ir vandeniui.
• Nenukreipkite fotoaparato objektyvo į ryškios šviesos šaltinį. Galite pažeisti akis
nepagydomai. Arba galite sugadinti objektyvą.
• Jei dėl drėgmės susidarė kondensatas, prieš naudodami fotoaparatą nuvalykite.
• Nepurtykite ir netrankykite fotoaparato. Jis gali sugesti ir jums nepavyks įrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma laikmena ir jos nebebus galima naudoti arba gali
būti sugadinti vaizdo duomenys.
Nenaudokite / nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose
• Itin karštoje, šaltoje ar drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje fotoaparato
korpusas gali deformuotis ir dėl to fotoaparatas gali sugesti.
• Tiesioginių saulės spindulių apšviestoje vietoje arba netoli šildymo prietaisų
Gali pakisti fotoaparato korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
• Stiprios vibracijos veikiamose vietose
LT
30
• Netoli vietų, kuriose skleidžiamos stiprios radijo bangos arba kurias veikia stiprus
magnetinis laukas
Tokiose vietose gali nepavykti tinkamai įrašyti arba atkurti vaizdų.
• Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Saugokite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio ar dulkių. Dėl to fotoaparatas gali
sugesti, o kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
Laikymas
Kai fotoaparato nenaudojate, būtinai uždėkite priekinį objektyvo dangtelį.
Pastabos dėl ekrano, elektroninio vaizdo ieškiklio ir objektyvo
• Ekranas ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti naudojant didelio tikslumo
technologijas, todėl efektyviai panaudojama daugiau nei 99,99 proc. pikselių.
Tačiau ekrane ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat matyti mažų
juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos arba žalios spalvos) taškelių.
Šie taškeliai yra įprastas gamybos metu atsiradęs reiškinys, nedarantis jokios įtakos
įrašymo kokybei.
• Stenkitės veikiant objektyvui į jo mechanizmą nekišti pirštų.
Apie magnetą
Srityje aplink blykstę pritvirtintas magnetas. Prie ekrano ar fotoaparato korpuso
neglauskite daiktų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas, pvz., lanksčiųjų diskelių
ar kredito kortelių.
Apie objektyvų ir priedų naudojimą
Rekomenduojame naudoti „Sony“ objektyvus / priedus, kad nepakistų fotoaparato
veikimas.
Naudojant kitų gamintojų gaminius fotoaparatas gali veikti ne taip, kaip tikėtasi, gali
kilti kitų problemų ar fotoaparatas sugesti.
Pastabos dėl fotografavimo naudojant vaizdo ieškiklį
Kai fotografuojate naudodami vaizdo ieškiklį, gali pasireikšti įvairūs simptomai,
pvz., akių skausmas, nuovargis, jūrligė ar pykinimas. Kai fotografuojate naudodami
vaizdo ieškiklį, rekomenduojame reguliariai daryti pertraukas.
Reikiama pertraukos trukmė arba dažnis yra individualūs, todėl patariama spręsti
savo nuožiūra. Jei jaustumėte diskomfortą, susilaikykite nuo vaizdo ieškiklio
naudojimo, kol jūsų būklė nepagerės, ir kreipkitės į gydytoją, jei būtina.
Pastabos dėl blykstės
• Neneškite fotoaparato laikydami už blykstės įrenginio, taip pat per stipriai jo
nespauskite.
• Į atidarytą blykstę patekęs vanduo arba smėlis gali sukelti gedimą.
• Nuleisdami blykstę pirštus laikykite atokiai.
Fotoaparato temperatūra
Ilgai naudojant fotoaparatas ir maitinimo elementas gali įkaisti, bet tai
nerodo gedimo.
LT
31
Apie apsaugą nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo elementų temperatūrą, gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant apsaugoti
fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba panaikinant filmų įrašymo galimybę, ekrane bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir palaukite,
kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir maitinimo
elementai nebus pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Apie maitinimo elemento įkrovimą
Ilgai nenaudoto maitinimo elemento gali nepavykti įkrauti iki reikiamo lygio.
Tai yra maitinimo elemento ypatybė. Įkraukite maitinimo elementą iš naujo.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti saugomi autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
Turinio pažeidimo arba įrašymo trikties atveju garantija netaikoma
„Sony“ garantijoje nėra numatyti nesėkmingo įrašymo arba įrašyto turinio
praradimo ar sugadinimo sugedus fotoaparatui arba įrašymo laikmenai atvejai.
Fotoaparato paviršiaus valymas
Fotoaparato paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, tada paviršių
nušluostykite sausu audiniu. Kad nepažeistumėte apdailos arba korpuso, laikykitės
toliau pateiktų nurodymų.
– Stenkitės, kad ant fotoaparato nepatektų cheminių produktų, pvz., skiediklio,
benzino, spirito, nevalykite jo vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią
kontaktui su repelentais nuo vabzdžių, priemonėmis nuo saulės arba insekticidais
Ekrano priežiūra
• Ant ekrano patekęs rankų kremas arba drėkinamoji priemonė gali pažeisti ekrano
dangą. Jei ant ekrano patektų šių priemonių, nedelsdami jas nuvalykite.
• Stipriai valant popieriniu rankšluosčiu arba kita priemone galima pažeisti dangą.
• Jei ant ekrano matyti pirštų atspaudų arba nešvarumų, rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir švariai nuvalyti ekraną minkštu audeklu.
Pastabos dėl belaidžio LAN
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai
pasiekus į fotoaparatą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei fotoaparatas būtų
pamestas arba pavogtas.
LT
32
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas: skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamuoju
objektyvu
Objektyvas: „E-mount“ objektyvas
[Vaizdo daviklis]
Vaizdo daviklis: APS-C formato
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOS
vaizdo daviklis
Bendras vaizdo daviklio pikselių
skaičius: apytiksl.
24 700 000 pikselių
Efektyvus fotoaparato pikselių skaičius:
apytiksl. 24 300 000 pikselių
[Apsauga nuo dulkių]
Sistema: antistatinė apsauginė optinio
filtro danga ir ultragarsinis
vibracijos mechanizmas
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema: fazės aptikimo sistema /
kontrasto aptikimo sistema
Jautrumo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2.8 objektyvą)
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo metodas: 1 200 segmentų
vaizdo daviklio įvertinamasis
matavimas
Matavimo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2.8 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
nuotraukos: AUTO,
ISO 100 – ISO 25 600
filmai: AUTO,
ISO 100 – ISO 12 800 ekvivalentas
Ekspozicijos kompensavimas: ± 5,0 EV
(perjungiama tarp 1/3 ir
1/2 EV žingsnio)
[Užraktas]
Tipas: valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
nuotraukos: nuo 1/4 000 sek.
iki 30 sek., BULB
filmai: nuo 1/4 000 sek. iki
1/4 sek. (1/3 EV žingsnio),
1080 60i palaikantis įrenginys,
iki 1/60 sek. režimu AUTO
(iki 1/30 sek. režimu
[Auto Slow Shut.])
1080 50i palaikantis įrenginys,
iki 1/50 sek. režimu AUTO
(iki 1/25 sek. režimu
[Auto Slow Shut.])
Blykstės sinchronizavimo greitis:
1/160 sek.
[Įrašoma laikmena]
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena,
SD kortelė
[LCD ekranas]
LCD skydelis: platus, 7,5 cm (3,0 tipo)
TFT diskas
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
LT
33
[Vaizdo ieškiklis]
[Kita]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius: 1 440 000 taškai
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas:
apytiksl. 1,07 k.
apytiksl. 0,70 k. (35 mm formato
atitikmuo) naudojant 50 mm
objektyvą ir pasirinkus begalybės
nuostatą, –1 m–1 (dioptrija)
Akies taškas: apytiksl. 23 mm nuo
okuliaro, 21,4 mm nuo okuliaro
rėmelio esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas:
nuo –4,0 m–1 iki +3,0 m–1
Exif Print: suderinama
PRINT Image Matching III:
suderinama
DPOF: suderinama
Matmenys (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
120,0 mm × 66,9 mm × 45,1 mm
(P / A / G)
Svoris (pagal CIPA standartus)
(apytiksl.):
344 g
(su maitinimo elementu ir
„Memory Stick PRO Duo“
laikmena“)
285 g (tik fotoaparatas)
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Failo formatas:
Nuotrauka: suderinama su JPEG
(DCF 2.0 versija, „Exif“ 2.3 versija,
„MPF Baseline“), RAW
(„Sony ARW“ 2.3 formatas)
Filmai (AVCHD formatas):
suderinama su AVCHD
formato 2.0 versija
Vaizdo įrašas:
MPEG-4 AVC/H.264
Garso įrašas: „Dolby Digital“ 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formatas):
Vaizdo įrašas:
MPEG-4 AVC/H.264
Garso įrašas: „MPEG-4 AAC-LC“
2ch
USB ryšys: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelių jungčių / USB mikrojungtis*:
USB ryšys
HDMI: HDMI tipo D mikrolizdas
* Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
[Maitinimas]
Maitinimo elementų tipas:
įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė NP-FW50
[Energijos sąnaudos]
Jei naudojate E PZ 16 – 50 mm F3.5 –
5.6 OSS objektyvą*
Naudojant vaizdo ieškiklį:
apytiksl. 2,8 W
Naudojant LCD ekraną:
apytiksl. 2,4 W
* pridedamas prie ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
LT
34
[Blykstė]
Blykstės nukreipimo skaičius:
6 (metrais esant ISO 100)
Apdorojimo laikas: apytiksl. 4 sek.
Blykstės aprėptis: 16 mm objektyvas
(židinio nuotolis, kurį nurodo
objektyvas)
Blykstės kompensavimas: ±3,0 EV
(perjungiama tarp 1/3 ir
1/2 EV žingsnio)
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum
Type 3 Tag“
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D
Maitinimo reikalavimai: AC 100–
240 V, 50 Hz / 60 Hz, 70 mA
Išvesties įtampa: DC 5 V, 0,5 A
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(P / A / G)
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V nuolatinė
srovė
Vardinė įtampa: 7,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos srovė: 1,02 A
Talpa: paprastai 7,7 Wh (1 080 mAh)
mažiausiai 7,3 Wh (1 020 mAh)
LT
35
Objektyvas
Objektyvas
E16 – 50 mm
priartinimo
objektyvas1)
E55 – 210 mm
priartinimo
objektyvas
Fotoaparatas
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
35 mm-formato ekvivalento židinio
nuotolis2) (mm)
Objektyvo grupės / elementai
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Matymo kampas2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimalus fokusavimas3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Maksimalus didinimas (kart.)
Minimali diafragma
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (didžiausias skersmuo ×
aukštis) (apytiksliai, mm)
Svoris (apytiksl., g)
SteadyShot
0,215
0,225
f/22–f/36
f/22–f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
galimas
galimas
1)
Priartinimo svirtelė.
Pirmiau nurodyta 35 mm formato ekvivalento židinio nuotolio ir matymo
kampo vertės taikomos skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio vaizdo
davikliu.
3)
Minimalus fokusavimas – tai trumpiausias atstumas nuo vaizdo daviklio iki
objekto.
2)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Apie židinio nuotolį
Šio fotoaparato vaizdo kampas yra siauresnis nei 35 mm formato fotoaparato.
Galite rasti apytikslį 35 mm formato fotoaparato židinio nuotolio ekvivalentą
ir fotografuoti naudodami tą patį vaizdo kampą, iki pusės padidinę savo
objektyvo židinio nuotolį.
Pvz., naudodami 50 mm objektyvą galite gauti apytiksliai 35 mm formato
fotoaparato 75 mm objektyvo ekvivalentą.
LT
36
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• AVCHD Progressive ir AVCHD
Progressive logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse..
• „iOS“ yra registruotasis
„Cisco Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi
PROTECTED SET-UP“ yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame žinyne naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Papildomos informacijos apie
gaminį ir atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus galima rasti
pagalbos klientams svetainėje.
LT
37
© 2014 Sony Corporation
Download PDF