Sony | ILCE-7RM2 | Sony ILCE-7RM2 α7R II su galinio apšvietimo viso kadro vaizdo jutikliu Pagalbinis vadovas

4-576-983-11(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
E jungtis
Naudojimo instrukcija
Pagalbos žinynas
(elektroninė instrukcija)
Pagalbos žinyne rasite išsamias
daugelio fotoaparato funkcijų
naudojimo instrukcijas.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/h_zz/
ILCE-7RM2
Lietuvių
Kaip daugiau sužinoti apie
fotoaparatą („Pagalbos žinynas“)
„Pagalbos žinynas“ (pagalbinis
vadovas) yra internetinis žinynas.
Vadovą „Pagalbos žinynas“ galite
skaityti kompiuterio arba
išmaniojo telefono ekrane.
Jame rasite daugelio fotoaparato
funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/
h_zz/
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite
serijos numerį toliau pateiktoje vietoje.
Nurodykite šiuos numerius, jei dėl šio
gaminio prireiktų kreiptis į „Sony“
pardavėją.
Modelio nr. WW325951 (ILCE-7RM2)
Serijos nr.
Modelio nr. AC-UD10 / AC-UUD11
Serijos nr.
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS
INSTRUKCIJOS
– IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS
KAD SUMAŽINTUMĖTE
GAISRO AR ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą,
naudokite kištuko adapterį.
LT
2
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti
arba galima patirti cheminį nudegimą.
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite
ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite,
kad jokie metaliniai daiktai neliestų
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę
originaliu „Sony“ maitinimo elementų
krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima
įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais
pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie
artimiausio sieninio lizdo. Jei naudojant
įrenginys sugedo, nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės adapterį nuo sieninio
elektros lizdo.
Maitinimo elementų kroviklis
Kroviklį prijunkite prie artimiausio sieninio
elektros lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas,
nedelsdami atjunkite kroviklį nuo sieninio
lizdo.
Maitinimo laidas (jei jis pridėtas) skirtas
naudoti konkrečiai su šiuo fotoaparatu,
todėl jo negalima naudoti su kita elektrine
įranga.
Informacija klientams Europoje
Pastaba klientams šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį
ES reikalavimams: „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos
žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
LT
3
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo
paleiskite programą arba atjunkite ir vėl
prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys
atitinka Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) reglamente apibrėžtas normas,
taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai
gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
Išeikvotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo
elemento negalima
išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir
maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
LT
4
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos
apie kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Informacija klientams,
įsigijusiems fotoaparatą
Japonijoje, turizmo parduotuvėje
Pastaba
Norėdami sužinoti, kokius standartus
palaiko fotoaparatas, ieškokite sertifikatų
ženklų fotoaparato ekrane.
Pasirinkite MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Jei ekranas neveikia, nes fotoaparatas
sugedęs (ar dėl kitų priežasčių), susisiekite
su „Sony“ pardavėju arba vietiniu
įgaliotuoju „Sony“ techninės priežiūros
centru.
Turinys
Susipažinkite su funkcijomis .................................................. 8
Prieš pradedant naudoti
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo ................................... 11
Pateiktų elementų tikrinimas ............................................... 15
Dalys ........................................................................................ 16
Priekis ................................................................................ 16
Galinė dalis ........................................................................ 17
Viršaus / šono vaizdas ..................................................... 19
Apačios vaizdas ................................................................ 22
Monitoriaus piktogramų sąrašas ......................................... 23
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais /
parinkikliais ....................................................................... 28
Kaip naudotis ekranu „Quick Navi“ ................................... 29
Kaip naudoti fotoaparatą ...................................................... 31
Kaip naudoti valdymo ratuką ......................................... 31
Kaip naudoti priekinį / galinį parinkiklį ....................... 32
Funkcijų pasirinkimas naudojant mygtuką
„Fn“ (funkcija) .................................................................. 33
Funkcijas galima užregistruoti mygtuku
Fn (funkcija) ........................................................... 34
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU ........ 35
Integruoto vadovo naudojimas ............................................ 48
LT
5
Fotoaparato paruošimas
Maitinimo elementų įkrovimas ............................................49
Visiško įkrovimo laikas ....................................................52
Įkrovimas prijungus prie kompiuterio ..........................53
Maitinimo elementų įkrovimo lygio tikrinimas ...........53
Maitinimo tiekimas naudojant sieninį
elektros lizdą ............................................................54
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę .....................55
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai) ..........56
Atminties kortelės formatavimas ...................................57
Galimos naudoti atminties kortelės ...............................57
Objektyvo uždėjimas ..............................................................59
Kalbos ir laikrodžio nustatymas ...........................................62
Datos / laiko ir regiono tikrinimas bei atkūrimas ........63
Aiškaus vaizdo fotografavimas išvengiant fotoaparato
virpėjimo ............................................................................64
Fotoaparato virpėjimo įspėjimo indikatorius ...............64
Funkcijos „SteadyShot“ naudojimas ..............................64
Kaip tinkamai laikyti fotoaparatą ...................................66
Okuliaro antdėklo nuėmimas ...............................................67
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Fotografavimas .......................................................................68
Filmavimas ..............................................................................70
Vaizdų atkūrimas ...................................................................71
Nuotraukų ir filmų perjungimas ....................................72
Atkūrimo funkcijos ..........................................................73
Vaizdų naikinimas ..................................................................74
Kaip pasirinkti fotografavimo režimą
Fotografavimo režimo pasirinkimas ....................................75
Funkcijos, pasiekiamos kiekvienu
fotografavimo režimu .......................................................76
LT
6
Įvairios funkcijos
Įvairių funkcijų naudojimas ................................................. 77
Image Size (nuotrauka) ........................................... 77
File Format ................................................................. 78
Record Setting ............................................................ 79
Automatinio fokusavimo funkcijos ............................... 81
Silent Shooting .......................................................... 82
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas funkcijas
„Wi-Fi“ ir NFC ................................................................. 84
Kaip prijungti fotoaparatą prie belaidžio
prieigos taško .......................................................... 85
Taikomųjų programų naudojimas
Taikomųjų programų įtraukimas į fotoaparatą
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 86
Taikomųjų programų atsisiuntimas .............................. 86
Taikomosios programos paleidimas ............................. 87
Kompiuterio naudojimas
RAW vaizdų kūrimas (Image Data Converter) ................. 88
Kaip įdiegti „Image Data Converter“ ............................ 88
Vaizdų importavimas į kompiuterį ir naudojimas
(PlayMemories Home) .................................................... 89
Kaip įdiegti „PlayMemories Home“ .............................. 90
Fotoaparato valdymas naudojant kompiuterį
(Remote Camera Control) .............................................. 91
„Remote Camera Control“ diegimas ............................. 91
Kitos savybės
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų
įrašymo laiką ..................................................................... 92
Specifikacijos .......................................................................... 97
Rodyklė .................................................................................... 102
Išsamesnės informacijos apie „Wi-Fi“ ir NFC vienu prisilietimu iškviečiamas
funkcijas žr. pridedamame dokumente „„Wi-Fi“ ryšio / vienu palietimu
iškviečiamų funkcijų (NFC) vadovas“ arba „Pagalbos žinynas“.
LT
7
Susipažinkite su funkcijomis
Šiame skyriuje pristatomos kelios dažnai naudojamos fotografavimo
funkcijos ir kitos unikalios funkcijos.
Išsamesnės informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Dažnai naudojamos fotografavimo funkcijos
Exposure Comp. (37)
Galite koreguoti ekspoziciją ir keisti viso vaizdo šviesumą.
Net kai fotografavimo režimas nustatytas kaip M, galite reguliuoti
ekspoziciją, jei ISO jautrumas nustatytas kaip [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (37)
Galite reguliuoti jautrumą šviesai.
ISO jautrumą galite reguliuoti nuo ISO 50 iki ISO 102400.
White Balance (38)
Galite reguliuoti atspalvius.
Galite pasirinkti parinktį, leidžiančią pritaikyti šviesos šaltinį arba
tiksliai koreguoti naudojant spalvos temperatūrą ir spalvų filtrus.
Drive Mode (36)
Galite pasirinkti pavaros režimą, tinkantį jūsų poreikiams, pvz.,
fotografavimą po vieną kadrą, nepertraukiamą fotografavimą arba
kadravimą.
Focus Mode (81)/Focus Area (81)/Focus Settings (37)
Galite reguliuoti įvairius fokusavimo nustatymus.
Galite pasirinkti fokusavimo metodą arba fokusavimo sritį atsižvelgdami
į objektą.
Focus Magnifier (38)/MF Assist (40)
Padidinkite vaizdą, kad būtų lengviau patikrinti fokusavimą,
kai fokusuojama neautomatiškai.
LT
8
Susipažinkite su funkcijomis
Šio fotoaparato funkcijos
Fotografavimas naudojant 42 megapikselius (77)
Fotografuoti galite itin didele raiška.
Elektroninis priekinės uždangos užraktas (42)
Galite fotografuoti naudodami trumpesnę atleidimo laiko delsą.
5 ašių vaizdo stabilizavimas fotoaparate (64)
Sumažinkite suliejimą, kurį sukelia vertikalus ir horizontalus poslinkis,
supimas, vingiavimas bei siūbavimas.
4K filmavimas (78)
Galite įrašyti didelio detalumo filmus 4K raiška (3840 × 2160).
Greitas ir tikslus automatinis fokusavimas (81)
Galima sparčiau ir tiksliau automatiškai fokusuoti derinant kontrasto AF
ir fazės aptikimo AF, kuris aptinka 399 taškus.
Silent Shooting (82)
Galite fotografuoti be užrakto garso.
Kaip valdyti arba asmeniniams poreikiams pritaikyti fotoaparatą
Ekrano informacija (40)
Pažiūrėjus į vaizdo ieškiklį, suaktyvinamas vaizdo ieškiklio rodymo
režimas, o patraukus veidą nuo vaizdo ieškiklio, grąžinamas ekrano režimas
(numatytasis nustatymas). Galite pakeisti ekrano režimą paspausdami
valdymo ratuko mygtuką DISP.
Quick Navi (29)
Ekrane [For viewfinder] galite greitai perjungti iš monitoriaus į ekraną
„Quick Navi“ paspausdami mygtuką „Fn“. Galite intuityviai nustatyti
elementus naudodami priekinį / galinį parinkiklį ir valdymo ratuką.
LT
9
Susipažinkite su funkcijomis
Pritaikymas asmeniniams poreikiams (43)
Fotoaparate yra pasirinktinių mygtukų, kuriems galite priskirti norimas
funkcijas. Taip pat galite priskirti funkcijas kitiems mygtukams, pvz.,
mygtukui AEL.
LT
10
Prieš pradedant naudoti
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano kalba
Galite pasirinkti ekrano kalbą
naudodami meniu (47 psl.).
Fotografavimas
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p
filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant
buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas
progresinis metodas. Dėl to padidėja
raiška ir įrašomas sklandesnis,
tikroviškesnis vaizdas.
• Fotoaparatas palaiko 4K 30p / 4K 25p /
4K 24p įrašymą. Filmuoti galima
didesne raiška.
Vaizdų duomenų bazės failo kūrimas
Jei į fotoaparatą įdėsite atminties kortelę,
kurioje nėra vaizdų duomenų bazės failo,
ir įjungsite įrenginį, vaizdų duomenų
bazės failas bus sukurtas automatiškai,
panaudojant atminties kortelės vietą.
Šis procesas gali užtrukti ilgai. Negalėsite
naudoti fotoaparato, kol jis nebus baigtas.
Jei įvyko duomenų bazės failo klaida,
eksportuokite visus vaizdus į kompiuterį
naudodami programą „PlayMemories
Home™“ ir suformatuokite atminties
kortelę naudodami fotoaparatą.
• Kad atminties kortelė veiktų stabiliai,
rekomenduojama suformatuoti atminties
kortelę fotoaparate, kai ją pirmą kartą
jame naudojate.
Formatuojant atminties kortelę visi
atminties kortelėje įrašyti duomenys
panaikinami ir jų atkurti negalima. Prieš
formatuodami nukopijuokite duomenis
į kompiuterį arba kitą įrenginį.
• Kai pakartotinai įrašote ir panaikinate
vaizdus, per ilgesnį laiką atminties
kortelėje esantys failai gali tapti
fragmentuoti ir filmai gali nebūti
įrašomi tinkamai (sustabdomi viduryje).
Jei taip įvyktų, nukopijuokite duomenis
į kompiuterį arba kitą prietaisą ir atlikite
operaciją [Format].
• Prieš pradėdami įrašyti, padarykite
bandomąjį įrašą ir įsitikinkite, kad
fotoaparatas veikia tinkamai.
• Šis fotoaparatas atsparus dulkėms
ir drėgmei, tačiau jis neatsparus
vandeniui arba skysčio purslams.
Atminties kortelės atsarginių kopijų kūrimo
rekomendacijos
Jei išjungiate fotoaparatą, išimate
maitinimo elementų pakuotę ar atminties
kortelę arba atjungiate USB kabelį,
kai mirksi prieigos lemputė, galite
sugadinti atminties kortelės duomenis.
Kad neprarastumėte duomenų, visada
nukopijuokite juos į kitą įrenginį.
LT
11
Prieš pradedant naudoti
Naudojant šį fotoaparatą galima matyti
vaizdą 2 būdais: monitoriuje, pasirinkus
monitoriaus režimą, ir vaizdo ieškiklyje,
pasirinkus vaizdo ieškiklio režimą.
Pastabos dėl įrašymo / atkūrimo
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos
patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ gali netaikyti jokių garantijų, jei
nepavyksta įrašyti arba prarandami ar
sugadinami įrašyti vaizdai arba garsas
sugedus fotoaparatui, įrašymo laikmenai
ar pan. Rekomenduojame sukurti svarbių
duomenų atsargines kopijas.
Fotografavimas su objektyvu (E jungtis)
suderinamu APS-C formatu
Šiame fotoaparate yra 35 mm viso kadro
CMOS vaizdo jutiklis. Tačiau vaizdo dydis
automatiškai nustatomas kaip APS-C
formatas ir vaizdo dydis yra mažesnis,
kai naudojamas su objektyvu (E jungtis)
suderinamas APS-C formatas (numatytieji
nustatymai).
Pastabos dėl monitoriaus, elektroninio
vaizdo ieškiklio, objektyvo ir vaizdo
daviklio
• LCD monitorius ir elektroninis
vaizdo ieškiklis sukurti taikant ypač
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau nei
99,99 % pikselių. Tačiau monitoriuje
ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite
nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos
arba žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai
yra įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos vaizdams.
• Nelaikykite fotoaparato paėmę už
monitoriaus.
• Naudodami valdomą priartinimo
objektyvą saugokite, kad objektyvas
neprispaustų pirštų ar kitų daiktų.
• Nelaikykite fotoaparato ryškios šviesos
šaltinyje, pvz., saulės šviesoje. Taip
galima sugadinti vidinius komponentus.
LT
12
• Nežiūrėkite į saulę arba ryškios šviesos
šaltinį per objektyvą, kai jis atjungtas.
Taip galite negrįžtamai sugadinti akis
arba gali įvykti gedimas.
• Nenaudokite fotoaparato vietose, kuriose
skleidžiamos stiprios radijo bangos arba
spinduliuotė. Įrašymas ir atkūrimas gali
neveikti tinkamai.
• Jei fotografuojate esant žemai
temperatūrai, ekrane gali susilieti vaizdas.
Tai nėra gedimas.
Įjungus fotoaparatą šaltoje aplinkoje,
ekranas kurį laiką gali būti tamsus.
Kai fotoaparatas sušils, ekranas vėl
veiks įprastai.
• Įrašytas vaizdas gali skirtis nuo to,
kurį matėte prieš įrašydami.
Pastabos apie objektyvų ir priedų
naudojimą
Rekomenduojame naudoti „Sony“
objektyvus / priedus, kad nepasikeistų
fotoaparato veikimas. Naudojant šį
fotoaparatą su kitų gamintojų gaminiais
gali pasikeisti jo veikimo charakteristikos;
dėl to gali kilti problemų arba jis gali
sugesti. „Sony“ neprisiima atsakomybės
dėl tokių problemų arba gedimų.
Pastabos dėl kelių sąsajų jungties
• Kai prijungiate arba atjungiate priedus,
pvz., išorinę blykstę, per kelių sąsajų
jungtį, pirmiausia nustatykite maitinimą
į padėtį OFF. Kai prijungiate priedus,
iki galo priveržkite varžtus ir patikrinkite,
ar priedas tvirtai prijungtas prie
fotoaparato.
• Nenaudokite išorinės blykstės su didelės
įtampos blykstės sinchronizavimo
kontaktu arba atvirkštiniu poliariškumu.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Pastabos dėl ilgalaikio įrašymo arba
4K filmų įrašymo
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis
elektroliuminescencinis didelės raiškos
ir didelio kontrasto vaizdo ieškiklis.
Šio vaizdo ieškiklio pranašumai – platus
stebėjimo kampas ir didelis atstumas
nuo akies. Dėl gerai suderintų skirtingų
elementų, naudojant šio fotoaparato
vaizdo ieškiklį patogu matyti vaizdą.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas
vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas.
Tai nėra gedimas. Jei norite matyti visą
detalią kompoziciją, galite naudoti
monitorių.
• Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį fotoaparatą
pakreipsite arba pakelsite akis, vaizdas
vaizdo ieškiklyje gali išsikreipti arba
pakisti jo spalvos. Tai yra objektyvų
ir ekranų ypatybė, o ne gedimas.
Fotografuojant rekomenduojame žiūrėti
į centrinę vaizdo ieškiklio sritį.
• Kai fotografuojate naudodami vaizdo
ieškiklį, gali pasireikšti įvairūs
simptomai, pvz., akių skausmas,
nuovargis, jūrligė ar pykinimas.
Kai fotografuojate naudodami vaizdo
ieškiklį, rekomenduojame reguliariai
daryti pertraukas.
Reikiama pertraukos trukmė arba
dažnis yra individualūs, todėl patariama
spręsti savo nuožiūra. Jei jaustumėte
diskomfortą, susilaikykite nuo vaizdo
ieškiklio naudojimo, kol jūsų būklė
pagerės, ir kreipkitės į gydytoją,
jei būtina.
• Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo
elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti
automatiškai nutrauktas siekiant
apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba
panaikinant filmų įrašymo galimybę,
ekrane bus pateiktas pranešimas. Tokiu
atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir
palaukite, kol jis ir maitinimo elementai
atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir
maitinimo elementai nebus pakankamai
atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba
negalėsite įrašyti filmų.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta,
fotoaparato temperatūra kyla greitai.
• Pakilus fotoaparato temperatūrai gali
pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš fotografuojant
palaukti, kol fotoaparato temperatūra
sumažės.
• Fotoaparato paviršius gali įkaisti.
Tai nėra gedimas.
• Ypač kuriant 4K filmą įrašymo laikas
gali būti trumpesnis esant žemai
temperatūrai. Pašildykite maitinimo
elementų pakuotę arba pakeiskite nauju
maitinimo elementu.
Pastabos dėl XAVC S ir AVCHD filmų
importavimo į kompiuterį
Jei reikia importuoti XAVC S arba AVCHD
filmus į kompiuterį, naudokite programą
„PlayMemories Home“, kurią galite
atsisiųsti iš šios svetainės:
http://www.sony.net/pm/
LT
13
Prieš pradedant naudoti
Pastabos dėl fotografavimo naudojant
vaizdo ieškiklį
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Pastabos dėl filmų leidimo kituose
įrenginiuose
Pastaba dėl šiame vadove pateiktos
duomenų specifikacijos
• Šiuo fotoaparatu sukurtų filmų gali
nepavykti tinkamai atkurti kituose
įrenginiuose. Be to, kitais įrenginiais
sukurtų filmų taip pat gali nepavykti
tinkamai atkurti šiame fotoaparate.
• Diskai, sukurti naudojant šiuo
fotoaparatu sukurtus AVCHD filmus,
gali būti atkurti tik su AVCHD
suderinamuose įrenginiuose. DVD
leistuvai arba įrašymo įrenginiai negali
atkurti diskų, sukurtų iš AVCHD filmų,
nes jie nesuderinami su AVCHD
formatu. Be to, iš DVD leistuvų ar
įrašymo įrenginių gali nepavykti išimti
HD diskų, įrašytų naudojant AVCHD
formatą.
• 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima atkurti tik įrenginiuose,
kurie palaiko 1080 60p / 1080 50p
formatą.
• XAVC S formatu įrašytus filmus galima
atkurti tik įrenginiuose, kurie palaiko
XAVC S formatą.
Jei šiame vadove nenurodyta kitaip,
charakteristikos ir specifikacijos duomenys
nustatyti įprastinėje 25 ºC aplinkos
temperatūroje, naudojant maitinimo
elementų, kurie buvo iki galo įkrauti,
kol išsijungė įkrovos lemputė, pakuotę.
Įspėjimas dėl autorių teisių
• Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir
kitas turinys gali būti saugomas autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių įstatymus.
• Kad [Copyright Info] nebūtų naudojama
neteisėtai, kai fotoaparatą skolinate
arba perleidžiate, palikite laukelius
[Set Photographer] ir [Set Copyright]
tuščius.
• „Sony“ neatsako už jokias problemas
ar žalą, kilusią dėl neteisėto
[Copyright Info] naudojimo.
Šiame vadove pateikti vaizdai
Šiame vadove pateikti pavyzdiniai vaizdai
yra reprodukcijos, o ne tikri šiuo
fotoaparatu nufotografuoti vaizdai.
LT
14
Kaip laikinai išjungti belaidžio tinklo
funkcijas („Wi-Fi“, NFC ir kt.)
Prieš skrisdami lėktuvu ir panašiomis
aplinkybėmis galite laikinai išjungti visas
belaidžio tinklo funkcijas.
Pasirinkite mygtuką MENU t
(Wireless) t [Airplane Mode] t [On].
Jei [Airplane Mode] nuostata yra [On],
ekrane bus rodomas ženklas
(lėktuvas).
Pastabos dėl belaidžio LAN
„Sony“ neatsako už nuostolius ar gedimus,
patirtus dėl pamesto ar pavogto fotoaparato
neteisėto naudojimo ar neteisėtai
naudojant fotoaparatą kaip registruotąjį
prieigos tašką.
Pastabos dėl saugos naudojant belaidžio
LAN gaminius
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate
saugų belaidį LAN, kad išvengtumėte
įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių
prieigos ir kitų pažeidžiamumų.
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus
naudojant belaidį LAN.
• Kilus saugos problemai dėl saugos
atsargumo priemonių nesilaikymo
arba dėl neišvengiamų aplinkybių
naudojant belaidį LAN, „Sony“
neprisiima atsakomybės dėl nuostolių
arba žalos.
Prieš naudojant
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
• Dirželis, kuriuo fotoaparatas
kabinamas ant peties (1)
Kintamosios srovės adapterio forma
gali skirtis, atsižvelgiant į šalį /
regioną.
Prieš naudojant
• Maitinimo elementų kroviklis
BC-VW1 (1)
• Maitinimo laidas (1)*
(nepridedamas įsigyjant
fotoaparatą JAV ir Kanadoje)
Nurodymus, kaip pritvirtinti dirželį
prie fotoaparato, rasite 20 psl.
• Korpuso dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Kabelio apsauga (1)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje ar
regione.
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (2)
• USB mikrokabelis (1)
Nurodymus, kaip pritvirtinti kabelio
apsaugą prie fotoaparato, rasite 21 psl.
• Jungties dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Okuliaro antdėklas (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Naudojimo instrukcija (1)
(šis vadovas)
• „Wi-Fi“ ryšio / vienu palietimu
iškviečiamų funkcijų (NFC)
vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos funkcijos,
kurioms reikalingas „Wi-Fi“ ryšys.
LT
15
Dalys
Išsamios informacijos apie dalių naudojimą ieškokite skliaustuose
nurodytuose puslapiuose.
Priekis
Kai objektyvas nuimtas
E Objektyvo atleidimo mygtukas
F Integruotas mikrofonas*1
G AF lemputė (37) / laikmačio
lemputė
H Montavimo žymė
I Vaizdo daviklis*2
J Montavimo jungtis
K Kontaktai*2
A Maitinimo jungiklis / užrakto
mygtukas
B Priekinis parinkiklis
C Nuotolinis jutiklis
D „Wi-Fi“ antena (įmontuota)
LT
16
*1 Filmuodami neuždenkite šios dalies.
Ją uždengus gali girdėtis triukšmas
arba sumažėti garsumas.
*2 Tiesiogiai nelieskite šių dalių.
Dalys
Galinė dalis
Prieš naudojant
A Okuliaro antdėklas (67)
B Vaizdo ieškiklis
C Mygtukas MENU (35)
F Dioptrijų reguliavimo valdiklis
• Sukite dioptrijų reguliavimo
valdiklį, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
D Akies jutiklis
E Monitorius (23)
• Galite pakreipti monitorių
patogiausiu kampu ir
fotografuoti iš bet kokios
padėties.
G Fotografuojant / filmuojant: C3
(3 pasirinktinis) mygtukas (28)
Peržiūrint: (padidinimo)
mygtukas (73)
H AF/MF/AEL jungiklis
I Galinis parinkiklis
LT
17
Dalys
J Fotografuojant / filmuojant:
AF/MF (automatinio
fokusavimo / fokusavimo
rankiniu būdu) mygtukas /
AEL mygtukas (28)
Peržiūrint:
mygtukas
(Image index) (73)
K Mygtukas MOVIE (70)
L Fotografuojant / filmuojant:
mygtukas Fn (33)
Peržiūrint: mygtukas
to Smartphone)
(Send
• Paspausdami šį mygtuką galite
atidaryti [Send to Smartphone]
ekraną.
M Valdymo ratukas (31)
N Fotografuojant / filmuojant: C4
(4 pasirinktinis) mygtukas (28)
Peržiūrint: mygtukas
(naikinti) (74)
O Prieigos lemputė
P
LT
18
(Atkūrimo) mygtukas (71)
Dalys
Viršaus / šono vaizdas
Prieš naudojant
A
Vaizdo daviklio padėties
žymė
B Garsiakalbis
C m (mikrofono) lizdas
• Prijungus išorinį mikrofoną,
mikrofonas automatiškai
įjungiamas. Jei išorinis
mikrofonas maitinamas
iš prijungto įrenginio,
jo maitinimas bus tiekiamas
iš fotoaparato.
D i (ausinių) lizdas
E Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis*
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
F Įkrovimo lemputė (51)
G HDMI mikrolizdas
H Kelių sąsajų jungtis*
• Kai kurių priedų gali nebūti
galima iki galo įdėti ir jie gali
būti išsikišę iš kelių sąsajų
jungties. Tačiau kai priedas
pasiekia jungties galinę dalį,
jungtis sujungiama.
LT
19
Dalys
I Režimo parinkiklis (75)
J C2 (2 pasirinktinis)
mygtukas (28)
K C1 (1 pasirinktinis)
mygtukas (28)
L Ekspozicijos kompensavimo
parinkiklis (28)
M Dirželio, skirto kabinti ant
N
(Ženklas N)
• Šis ženklas parodo sąlyčio tašką,
kuris reikalingas norint sujungti
fotoaparatą ir išmanųjį telefoną,
kuriame įgalintas NFC.
Informacijos, kaip surasti
(N žymės) vietą
išmaniajame telefone, ieškokite
išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
peties, kabliukai
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
• NFC (Near Field
Communication) yra
tarptautinis artimo nuotolio
belaidžio ryšio technologijos
standartas.
O Atminties kortelės dangtelis
P Atminties kortelės lizdas
* Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti prie
kelių sąsajų jungties ir kelių jungčių /
USB mikrojungties lizdo, apsilankykite
Sony svetainėje arba kreipkitės
į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Taip pat galite naudoti priedus,
suderinamus su priedų jungtimi.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai veiks.
LT
20
Dalys
Kabelio apsaugos tvirtinimas
Prieš naudojant
Naudokite kabelio apsaugą, kad
HDMI kabelis neatsijungtų, kai
fotografuojama prijungus HDMI
kabelį. Atidarykite lizdų dangtelius ir
įstatykite HDMI kabelį į fotoaparatą.
Pritaisykite kabelio apsaugą kaip
parodyta, kad kabelio apsaugos
kraštas tilptų į kairėje nuo
m (mikrofonas) lizdo esantį plyšį.
Kabelio apsaugą pritvirtinkite varžtu.
Tada HDMI kabelį pritvirtinkite
fiksavimo ratuku.
Įstatykite kraštą į plyšį
Tvirtinimo varžtas
Fiksavimo ratukas
LT
21
Apačios vaizdas
A Maitinimo elemento lizdas (49)
Jungiamosios plokštės dangtelis
B Maitinimo elemento
Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama atskirai).
Įdėkite jungiamąją plokštę
į maitinimo elementų angą ir
prakiškite laidą pro jungiamosios
plokštės dangtelį, kaip parodyta
toliau.
dangtelis (49)
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm.
Priešingu atveju fotoaparatas
nebus gerai pritvirtintas ir galite
jį apgadinti.
D Maitinimo elementų dangtelio
fiksavimo mygtukas
E Maitinimo elementų dangtelio
atleidimo svirtelė
• Kai prijungiate vertikaliąją
rankeną (parduodama atskirai),
nuimkite maitinimo elementų
dangtelį.
LT
22
• Įsitikinkite, kad uždarius
dangtelį laidas nėra suspaustas.
Monitoriaus piktogramų sąrašas
Monitoriaus piktogramų sąrašas
Monitoriaus režimas
Atkuriant
Pagrindinės informacijos ekranas
Vaizdo ieškiklio režimas
Histogramos ekranas
Auto Mode arba Scene Selection režimas
P / A / S / M / Sweep Panorama režimas
LT
23
Prieš naudojant
Monitoriaus būsena numatytuosiuose nustatymuose nustatyta į [Display
All Info.].
Kai keičiate [DISP Button] nustatymą ir paspaudžiate DISP valdymo
ratuke, ekrano būsena pakeičiama į vaizdo ieškiklio režimą. Taip pat galite
rodyti histogramą paspausdami DISP. Toliau parodytas turinys ir padėtis
yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo vaizdo ekrane.
Monitoriaus piktogramų sąrašas
A
Ekranas
Ekranas
Indikatorius
Fotografavimo režimas
P P* A S M (75)
Indikatorius
Filmų vaizdo formatai
(79)
Likusi maitinimo
elemento energija (53)
Įspėjimas, kad liko
mažai maitinimo
elemento energijos
Užregistruotų
nustatymų numeris
(75)
„USB power supply“
(USB maitinimo
tiekimas) (54)
Scenos atpažinimo
piktogramos
Blykstė kraunama
NO CARD Atminties kortelė (56) /
įkėlimas (45)
APS-C/Super 35mm
(42)
„Setting Effect OFF“
(Efekto nustatymas
išjungtas) (40)
AF Illuminator
(„AF lemputė“) (37)
100
Likęs galimų įrašyti
vaizdų skaičius
Suaktyvintas NFC
Lėktuvo režimas
Nuotraukų kraštinių
santykis (36)
Filmų garsas
neįrašomas (39)
42M 36M
18M 15M
11M 8,9M
4,5M 3,8M
Nuotraukų dydžiai (36)
Vėjo triukšmo
mažinimas (39)
RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD
Nuotraukų vaizdo
kokybė (36)
SteadyShot židinio
nuotolis / įspėjimas
dėl fotoaparato
virpėjimo (64)
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Filmų kadrų sparta
Įspėjimas apie
perkaitimą
LT
24
SteadyShot išjungta /
įjungta, įspėjimas
dėl fotoaparato
virpėjimo (64)
Monitoriaus piktogramų sąrašas
Ekranas
Indikatorius
Duomenų bazės faile
nebėra vietos /
duomenų bazės
failo klaida
Indikatorius
Autorių teisių
informacija dėl
rašymo (47)
B
Ekranas
Indikatorius
„Drive mode“ (Pavaros
režimas) (36)
„View Mode“
(Peržiūros režimas)
(72)
100-0003
Aplanko-failo numeris
-
„Protect“ (Apsauga)
(45)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Filmavimo režimas
DPOF
Nustatytas DPOF
„Flash mode” (Blykstės
režimas) (37) /
„raudonų akių efekto“
sumažinimas (37)
±0.0
Blykstės
kompensavimas (37)
„Focus mode“
(Fokusavimo režimas)
(37)
AF sritis
Automatinis objekto
įrėminimas
„Dual Video REC“
(dvigubas vaizdo
įrašymas) (36)
„PC Remote“
(nuotolinis
kompiuteris)
Veido aptikimas /
„Smile Shutter“
funkcija (38)
„Silent Shooting“
(tylusis fotografavimas)
(82)
„Bright Monitoring“
(šviesumo stebėjimas)
„Metering mode“
(Matavimo režimas)
(37)
35mm
Objektyvo židinio
nuotolis
LT
25
Prieš naudojant
Sumanusis
priartinimas / aiškaus
vaizdo priartinimas /
skaitmeninis
priartinimas
Ekranas
Monitoriaus piktogramų sąrašas
C
Ekranas
Indikatorius
AWB
„White balance“
(Baltos spalvos
balansas) (automatinis,
nustatytas iš anksto,
automatinis po
vandeniu, pasirinktinis,
spalvos temperatūra,
spalvų filtras) (38)
Ekranas
Indikatorius
z Lock-on AF
„Lock-on AF“
(AF fiksavimo) vadovas
„D-range“
optimizatorius /
„Auto HDR“ (38)
STBY
Budėjimas filmuojant
REC 0:12
Filmo įrašymo trukmė
(min.:sek.)
z
Fokusavimas
1/250
Užrakto greitis
F3.5
Diafragmos vertė
ISO400
ISO AUTO
ISO jautrumas (37)
7500K A5 G5
„Creative Style“
(kūrybinis stilius) (38) /
kontrastas, grynis,
ryškumas
+3 +3 +3
„Picture Effect“
(vaizdo efektas) (38)
Kadro indikatorius
Ekspozicijos
kompensavimas (37) /
matavimo vadovas
AE užraktas / FEL
užraktas
Užrakto greičio
indikatorius
Diafragmos
indikatorius
Šypsenos aptikimo
jautrumo indikatorius
Histograma
Skaitmeninis lygio
matuoklis
Garso lygis (40)
–
„D-range“
optimizatorius /
automatinis HDR /
automatinio HDR
vaizdo įspėjimas
„Picture Profile“
(vaizdo profilis) (81)
Autorių teisių
informacija
„Picture Effect“
(vaizdo efektas) klaida
2015-1-1
10:37PM
LT
26
Įrašymo data
Monitoriaus piktogramų sąrašas
Ekranas
Indikatorius
3/7
Failo numeris / vaizdų
skaičius peržiūros
režimu
„REC Control“
(dvigubas vaizdo
įrašymas)
00:00:00:00
Laiko kodas
(val.:min.:sek.:
kadras) (46)
00 00 00 00
Informacijos bitas (46)
Prieš naudojant
Taškinio matavimo
sritis
LT
27
Funkcijų sąrašas
Funkcijos, kurias galima valdyti mygtukais /
parinkikliais
Šiais mygtukais / parinkikliais galite valdyti įvairias funkcijas.
Mygtukų / parinkiklių vietas žr. „Dalys“ (16 psl.).
Režimo parinkiklis (75)
Perjungiamas fotografavimo režimas.
MENU mygtukas (35)
Rodomas meniu ekranas su nustatymų meniu
elementais.
Mygtukas MOVIE (70)
Įrašomi filmai.
Mygtukas AF/MF /
mygtukas AEL /
mygtukas
Laikinai perjungiamas automatinis fokusavimas ir
fokusavimas rankiniu būdu. / Pataisoma ekspozicija
visame ekrane. / Rodomi keli vaizdai ekrane tuo
pačiu metu.
Mygtukas
Peržiūrint padidinamas vaizdo mastelis.
(73)
Mygtukas Fn (33) /
mygtukas
Rodomas funkcijų, nustatytų mygtuku „Fn“, sąrankos
ekranas. Ekrane [For viewfinder] perjungiama į ekraną
„Quick Navi“. / Atkūrimo režimu paspaudus mygtuką
perjungiama į ekraną „Siųsti į išmanųjį telefoną“.
Nustatomas ekspozicijos reguliavimo diapazonas.
Ekspozicijos
kompensavimo parinkiklis
Mygtukas
Mygtukas
(71)
(74)
Pasirinktinis mygtukas
LT
28
Atkuriami vaizdai.
Panaikinami vaizdai.
Mygtukui priskiriama dažnai naudojama funkcija.
Toliau nurodyta funkcija priskiriama kiekvienam
mygtukui numatytuosiuose nustatymuose.
C1 (1 pasirinktinis) mygtukas: White Balance
C2 (2 pasirinktinis) mygtukas: Focus Settings
C3 (3 pasirinktinis) mygtukas: Focus Mode
C4 (4 pasirinktinis) mygtukas: Not set
Kaip naudotis ekranu „Quick Navi“
Naudodamiesi ekranu „Quick Navi“ galite keisti nustatymus tiesiogiai
įrašomos informacijos ekrane, kai ekrano režimas nustatytas
į [For viewfinder] („Quick Navi“).
1 Mygtukas MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t
[Monitor] t [For viewfinder] t [Enter]
Funkcijų sąrašas
2 Paspauskite DISP valdymo ratuke, kad nustatytumėte ekrano režimą
kaip [For viewfinder].
3 Paspauskite mygtuką „Fn“, kad perjungtumėte į ekraną „Quick Navi“.
Auto Mode arba Scene Selection režimu
P/A/S/M/ Sweep Panorama režimu
• Parodytas turinys ir padėtis yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis
nuo tikrojo vaizdo ekrane.
4 Pasirinkite norimą meniu elementą valdymo ratuke paspausdami
v / V / b / B.
LT
29
Kaip naudotis ekranu „Quick Navi“
5 Nustatykite elementą priekiniu parinkikliu.
• Kai kurias nustatymų vertes galima tiksliai reguliuoti pasukant galinį
parinkiklį.
• Paspausdami valdymo ratuko centre įjungsite specialųjį ekraną, naudojamą
pasirinktam elementui nustatyti (31 psl.).
• Paspausdami mygtuką „Fn“ dar kartą išjungsite ekraną „Quick Navi“ ir bus
grąžintas pradinis ekranas.
Funkcijos, galimos ekrane „Quick Navi“
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Pastabos
• Pilki ekrane „Quick Navi“ esantys elementai yra nepasiekiami.
• Kai naudojate [Creative Style] (38 psl.) arba [Picture Profile] (38 psl.), kai kurias
nustatymo užduotis galima atlikti tik specialiajame ekrane.
LT
30
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti valdymo ratuką
Funkcijų sąrašas
• Galite sukti arba paspausti aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn valdymo
ratuką, kad perkeltumėte pasirinkimo rėmelį. Paspauskite z valdymo
ratuko viduryje, kad nustatytumėte pasirinktą elementą. Šiame vadove
valdymo ratuko šoninės dalies paspaudimas aukštyn / žemyn / kairėn /
dešinėn nurodytas v / V / b / B.
• Toliau nurodytos funkcijos priskirtos v / b / B valdymo ratuke.
v DISP
Pakeičiamas ekrano vaizdas.
B ISO
ISO jautrumas
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting / braketavimas
• Self-timer
• Galite priskirti norimą funkciją mygtukams V / b / B / z ir valdyti
valdymo ratuko pasukimo padėtį fotografavimo režimu.
• Kai sukate valdymo ratuką arba paspaudžiate b / B valdymo ratuke
atkūrimo režimu, galite rodyti ankstesnį arba tolesnį vaizdą.
LT
31
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti priekinį / galinį parinkiklį
Galite pasukti priekinį arba užpakalinį valdiklį, jei norite iškart pakeisti
reikiamus kiekvieno fotografavimo režimo nustatymus.
LT
32
Funkcijų pasirinkimas naudojant mygtuką
„Fn“ (funkcija)
Šis mygtukas naudojamas nustatyti dažnai fotografuojant naudojamas
funkcijas arba jas įvykdyti, išskyrus ekrano „Quick Navi“ funkcijas.
1 Paspauskite DISP valdymo ratuke, kad nustatytumėte kitą ekrano režimą
nei [For viewfinder].
Funkcijų sąrašas
2 Paspausite mygtuką „Fn“.
3 Pasirinkite norimą meniu elementą valdymo ratuke paspausdami
v / V / b / B.
Registruotinų funkcijų sąrašo ir kaip jas registruoti žr. 34 psl.
4 Pasukdami priekinį parinkiklį
pasirinkite norimą nustatymą, tada
valdymo ratuke paspauskite z.
• Kai kurias nustatymų vertes galima
tiksliai reguliuoti pasukant galinį
parinkiklį.
LT
33
Funkcijų pasirinkimas naudojant mygtuką „Fn“ (funkcija)
Kaip nustatyti atskirus tam tikro ekrano
nustatymus
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite nustatymo
elementą ir paspauskite z valdymo ratuke,
kad perjungtumėte į tam tikro nustatymo
elemento ekraną. Nustatykite elementus
laikydamiesi valdymo vadove pateiktų
nurodymų.
Valdymo vadovas
Funkcijas galima užregistruoti mygtuku Fn (funkcija)
Galite pasirinkti paspaudus „Fn“ (funkcijos) mygtuką norimas rodyti
funkcijas.
Mygtukas MENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Priskiriama funkcija norimai vietai.
Naudojant mygtuką „Fn“ galima pasirinkti toliau nurodytas funkcijas.
Drive Mode
Selftimer during Brkt
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Soft Skin Effect
Auto Obj. Framing
Aspect Ratio
Quality
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Silent Shooting
LT
34
Not set
Flash Mode
Image Size
SteadyShot
Audio Rec Level
Marker Display
Peaking Color
Funkcijos, kurias galima pasirinkti
mygtuku MENU
Galite nustatyti pagrindinius viso fotoaparato nustatymus arba vykdyti
funkcijas, pvz., fotografuoti, atkurti ar atlikti kitus veiksmus.
1 Paspauskite mygtuką MENU, kad būtų aprodytas meniu ekranas.
2 Pasirinkite norimą nustatymų elementą
Funkcijų sąrašas
naudodami v / V / b / B valdymo ratuke
arba pasukdami valdymo ratuką, o tada
paspausdami z valdymo ratuko centre.
• Pasirinkite ekrano viršuje esančią
piktogramą ir paspauskite b / B valdymo
ratuke, kad pereitumėte prie kito MENU
elemento.
3 Pasirinkite nustatymo reikšmę, tada paspausdami z ją patvirtinkite.
Kaip pateikti plytelių meniu
Leidžiama pasirinkti, ar paspaudus mygtuką MENU visada pateikiamas
pirmasis meniu ekranas.
Mygtukas MENU t
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
LT
35
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
(Camera Settings)
Image Size
Parenkamas vaizdų dydis.
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 18M / M: 11M / S: 4.5M (APS-C dydis, 3:2)
L: 15M / M: 8.9M / S: 3.8M (APS-C dydis, 16:9))
Aspect Ratio
Parenkamas vaizdų kraštinių santykis.
(3:2/16:9)
Quality
Nustatoma vaizdų kokybė.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Parenkamas panoraminių vaizdų dydis.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Nustatoma panoraminių vaizdų fotografavimo kryptis.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
Parenkamas filmo failo formatas.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Record Setting
Parenkama įrašomo filmo kadro kokybė ir dydis.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 50M/100p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/1920×1080
30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/1280×720
25p 6M)
Dual Video REC
Nustatoma, ar vienu metu įrašyti XAVC S filmą ir MP4 filmą,
ar AVCHD filmą ir MP4 filmą.
(On/Off)
Drive Mode
Nustatomas pavaros režimas, pvz., nepertraukiamo
fotografavimo.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Selftimer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Bracket Settings
Nustatomas fotografavimas naudojant laikmatį kadravimo
režimu, fotografavimo tvarka ekspozicijos kadravimo
režimu ir baltos spalvos balansas kadravimo režimu.
(Selftimer during Brkt/Bracket order)
LT
36
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Nustatomi blykstės nustatymai.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
Koreguojamas blykstės išvesties intensyvumas.
(nuo –3,0 EV iki +3,0 EV)
Red Eye Reduction
Sumažinamas „raudonų akių efektas“, kai naudojama blykstė.
(On/Off)
Focus Mode
Parenkamas fokusavimo režimas.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF/DMF/
Manual Focus)
Focus Area
Parenkama fokusavimo sritis.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Expand Flexible Spot/
Lock-on AF)
Focus Settings
Leidžiama fokusuoti naudojant priekinį parinkiklį, galinį
parinkiklį arba valdymo ratuką.
Funkcijų sąrašas
Flash Mode
AF Illuminator
Įjungiama AF lemputė, apšviečianti tamsią sceną, kad būtų
lengviau sufokusuoti.
(Auto/Off)
AF drive speed
Filmavimo režimu naudojant automatinį fokusavimą
perjungiamas fokusavimo greitis.
(Fast/Normal/Slow)
AF Track Sens
Filmo režimu nustatomas AF sekimo jautrumas.
(High/Normal)
Exposure Comp.
Kompensuojamas viso vaizdo šviesumas.
(Nuo –5,0 EV iki +5,0 EV)
Exposure step
Parenkamas užrakto greičio, diafragmos ir ekspozicijos
padidinimo žingsnio dydis.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Nustatomas ISO jautrumas.
(Nuo Multi Frame NR / ISO AUTO / ISO 50 iki ISO 102400)
ISO AUTO Min. SS
Nustatomas mažiausias užrakto greitis, kuriam esant ISO
jautrumas pradės keistis [ISO AUTO] režimu.
(Faster/Fast/Standard/Slow/Slower/1/8000 - 30”)
Metering Mode
Pasirenkamas šviesumo matavimo metodas.
(Multi/Center/Spot)
LT
37
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
White Balance
Koreguojami vaizdų atspalviai.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automatiškai kompensuojamas šviesumas ir kontrastas.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Parenkamas norimas vaizdų apdorojimo būdas. Taip pat
galite reguliuoti kontrastą, spalvų grynį ir ryškumą.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
Fotografuojama taikant unikalią pasirinkto efekto tekstūrą.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Picture Profile
Pakeičiami nustatymai, pvz., spalva ir atspalviai, kai
filmuojate.
(Off / PP1–PP7)
Zoom
Nustatoma aiškaus vaizdo ir skaitmeninio priartinimo skalė.
Focus Magnifier
Prieš fotografuojant objektas padidinamas, kad galėtumėte
patikrinti, kaip jis sufokusuotas.
Long Exposure NR Nustatomas triukšmo mažinimas, kai kadrai fiksuojami
pasirinkus 1 sek. arba lėtesnį užrakto greitį.
(On/Off)
High ISO NR
Nustatomas triukšmo mažinimas, kai fotografuojama
nustačius didelį jautrumą.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
Fotografavimo ekrane paspaudus centrinį mygtuką
nustatoma objekto sekimo ir nepertraukiamo fokusavimo
funkcija.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
Pasirenkama atpažinti veidus ir automatiškai koreguoti
įvairius nustatymus. Nustatoma automatiškai atleisti
užraktą aptikus šypseną.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
LT
38
Nustatomas odos sušvelninimo efektas ir jo lygis.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Auto Obj. Framing Analizuojamas vaizdas, kai fiksuojami veidai, fotografuojama
priartinus arba nustačius AF fiksavimo funkciją sekamas
objektas, o tada vaizdas automatiškai apkarpomas ir įrašoma
kita, efektingesnės kompozicijos, kopija.
(Off/Auto)
Galite fotografuoti arba pasirinkę „Intelligent Auto“, arba
„Superior Auto“.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Parenkami išankstiniai nustatymai, atitinkantys įvairias
scenos sąlygas.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/Anti Motion Blur)
Movie
Pasirenkamas objektą arba efektą atitinkantis ekspozicijos
režimas.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/Manual
Exposure)
SteadyShot
Nustatoma „SteadyShot“ fotografuojant arba filmuojant.
Sumažinamas dėl rankoje laikomo fotoaparato virpėjimo
atsirandantis suliejimas.
(On/Off)
SteadyShot Settings
Nustatomi „SteadyShot“ nustatymai.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Pakeičiamas atkuriamų spalvų diapazonas.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
Filmuojant nustatoma funkcija, automatiškai koreguojanti
užrakto greitį, atsižvelgiant į aplinkos šviesumą.
(On/Off)
Audio Recording
Nustatoma, ar filmuojant reikia įrašyti garsą.
(On/Off)
Audio Rec Level
Koreguojamas garso įrašymo lygis filmuojant.
(nuo 0 iki 31)
Audio Out Timing
Nustatomas garso išvesties laikas filmuojant.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Filmuojant sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.
(On/Off)
Memory recall
Iškviečiami nustatymai, iš anksto užregistruoti [Memory].
(1 / 2 / M1–M4)
Memory
Registruojami norimi režimai arba fotoaparato nustatymai.
(1 / 2 / M1–M4)
LT
39
Funkcijų sąrašas
Auto Mode
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Rodomos juostelės, pagal kurias reguliuojamas šviesumas.
(Off / nuo 70 iki 100 / 100+)
Rodomas padidintas vaizdas, kai fokusuojama rankiniu būdu.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
Nustatoma, kaip ilgai bus rodomas padidintas vaizdas.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Grid Line
Nustatomas tinklelio rodinys, leidžiantis sulygiuoti pagal
struktūrinius kontūrus.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
Nustatoma, ar filmuojant monitoriuje turi būti rodomas
žymeklis.
(On/Off)
Marker Settings
Nustatomas filmuojant monitoriuje rodomas žymeklis.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
Nustatomas garso lygo ekranas.
(On/Off)
Auto Review
Nustatoma garso peržiūra, kad nufotografavus būtų
parodytas užfiksuotas vaizdas.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button
Nustatomas monitoriuje arba vaizdo ieškiklyje rodytinos
informacijos tipas paspaudus DISP valdymo ratuke.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
Fokusuojant rankiniu būdu sufokusuotos srities kontūrai
apvedami kita spalva.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nustatoma spalva, taikoma veikiant išryškinimo funkcijai.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
Nustatoma nuoroda, kuri turi būti rodoma kai fotografavimo
ekrane pakeičiami ekspozicijos nustatymai.
(Off/On)
Live View Display
Nustatoma, ar ekrane reikia rodyti ekspozicijos
kompensavimo ir kt. nustatymus.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Nustatoma, ar rodyti fokusavimo sritį režimu
Continuous AF.
(On/Off)
LT
40
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Phase Detect. Area
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
Nustatoma fazės aptikimo AF sritis.
(On/Off)
Nustatoma, ar reikia automatiškai fokusuoti prieš iki pusės
nuspaudžiant užrakto mygtuką.
(On/Off)
Nustatoma, ar priartinant reikia naudoti aiškaus vaizdo ir
skaitmeninį priartinimą.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Funkcijų sąrašas
Nustatoma, ar naudoti automatinį fokusavimą žiūrint
per vaizdo ieškiklį, jei prijungtas montavimo adapteris
LA-EA2 / LA-EA4 (parduodama atskirai).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
Nustatomas vaizdo ieškiklio ir monitoriaus perjungimo
būdas.
(Auto/Viewfinder(Manual)/Monitor(Manual))
Release w/o Lens
Nustatoma, ar užraktą galima atidaryti, kai objektyvas
neprijungtas.
(Enable/Disable)
Release w/o Card
Nustatoma, ar turi būti atleistas užraktas, kai neįdėta
atminties kortelė.
(Enable/Disable)
Priority Set in AF-S
Nustatomas užrakto atleidimo laikas, kai [Focus Mode]
nustatoma į [Single-shot AF], [DMF] arba [Automatic AF]
esant nejudančiam objektui.
(AF/Release/Balanced Emphasis)
Priority Set in AF-C
Nustatomas užrakto atleidimo laikas, kai [Focus Mode]
nustatoma į [Continuous AF] arba [Automatic AF] esant
judančiam objektui.
(AF/Release/Balanced Emphasis)
AF w/ shutter
Nustatoma, ar iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką reikia
vykdyti AF. Tai patogu, jei fokusavimą ir ekspoziciją norite
reguliuoti atskirai.
(On/Off)
AEL w/ shutter
Nustatoma, ar reguliuoti ekspoziciją iki pusės nuspaudus
užrakto mygtuką. Tai patogu, jei fokusavimą ir ekspoziciją
norite reguliuoti atskirai.
(Auto/On/Off)
LT
41
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Silent Shooting
Vaizdai fotografuojami nenaudojant užrakto garso.
(On/Off)
e-Front Curtain Shut. Nustatoma, ar naudoti elektroninio priekinės uždangos
užrakto funkciją.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Nustatoma, ar turi būti įrašomi visi nepertraukiamu
[Superior Auto] režimu nufotografuoti vaizdai.
(Auto/Off)
Exp.comp.set
Nustatoma, ar aspindėti ekspozicijos kompensavimo reikšmę
pritaikant blykstės kompensavimą.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
Nustatoma, ar išlaikyti ekspozicijos reikšmę, nustatytą
nenaudojant ekspozicijos parinkiklio, ar atkurti ekspozicijos
reikšmę 0, kai išjungiate fotoaparatą.
(Maintain/Reset)
Face Registration
Užregistruojamas arba pakeičiamas asmuo, kuriam teikiamas
pirmumas fokusuojant.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C/Super 35mm
Nustatoma, ar įrašyti APS-C atitinkančio formato nuotraukas
ir „Super“ 35 mm atitinkančio formato filmus.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Leidžiama tiksliai koreguoti fokusavimo padėtį, kai
prijungtas montavimo adapteris LA-EA2/LA-EA4
(parduodama atskirai).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Kompensuojamas iškraipymas ekrane, kurį sukelia prijungtas
objektyvas.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
AF System
Video Light Mode
LT
42
Nustatomas automatinio fokusavimo būdas, kai
pritvirtinamas montavimo adapteris LA-EA1/LA-EA3
(parduodamas atskirai).
(Phase Detection AF/Contrast AF)
Nustatomas LED lemputės HVL-LBPC apšvietimo
nustatymas (parduodama atskirai).
(Power Link/REC Link/REC Link&STBY/Auto)
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Tinkinamos funkcijos, rodomos paspaudus mygtuką
Fn (funkcija).
(Drive Mode/Selftimer during Brkt/Flash Mode/Flash
Comp./Focus Mode/Focus Area/Exposure Comp./ISO/ISO
AUTO Min. SS/Metering Mode/White Balance/DRO/Auto
HDR/Creative Style/Shoot Mode/Picture Effect/Picture
Profile/Center Lock-on AF/Smile/Face Detect./
Soft Skin
Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect
Ratio/
Quality/SteadyShot/SteadyShot Adjust./SteadyS.
Focal Len./Audio Rec Level/Zebra/Grid Line/
Marker
Display/Audio Level Display/Peaking Level/Peaking Color/
Silent Shooting/Not set)
Custom Key Settings
Funkcijų priskyrimas įvairiems klavišams leidžia sparčiau
valdyti spaudžiant klavišus.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/Custom
Button 3/Custom Button 4/Center Button/Left Button/Right
Button/Down Button/AEL Button/AF/MF Button/Focus
Hold Button*)
* Galite priskirti funkciją ant objektyvo esančiam fokusavimo
užlaikymo mygtukui.
Dial Setup
Nustatomos priekinio ir galinio parinkiklių funkcijos, kai
nustatytas ekspozicijos režimas M. Parinkikliais galima
reguliuoti užrakto greitį ir diafragmą.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Kompensuojama ekspozicija priekiniu arba galiniu
parinkikliu.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Priskiriamas priartinimas / atitolinimas priartinimo
objektyvo sukimo kryptimi. Ši funkcija galima tik naudojant
valdomą priartinimo objektyvą, suderinamą su šia funkcija.
(Left(W)/Right(T) arba Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Įgalinamas arba išjungiamas mygtukas MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
Nustatoma, ar išjungti priekinį parinkiklį, galinį parinkiklį
arba valdymo ratuką paspaudus ir palaikius mygtuką „Fn“.
(Lock/Unlock)
LT
43
Funkcijų sąrašas
Function Menu Set.
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
(Wireless)
Send to Smartphone
Vaizdai perkeliami į išmaniojo telefono ekraną.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
Sukuriamos atsarginės vaizdų kopijos, perkeliant vaizdus
į kompiuterį, kuris yra prijungtas prie tinklo.
View on TV
Vaizdus galima peržiūrėti prie tinklo prijungto televizoriaus
ekrane.
One-touch(NFC)
Iškvietimo vienu palietimu funkcijai (NFC) priskiriama
viena taikomoji programa. Fotografuojant prilietus išmanųjį
telefoną su NFC prie fotoaparato, galima iškviesti taikomąją
programą.
Airplane Mode
Galima nustatyti, kad įrenginys neužmegztų belaidžio ryšio.
(On/Off)
WPS Push
Jei fotoaparate norite užregistruoti prieigos tašką, tereikia
paspausti mygtuką Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Access Point Set.
Prieigos tašką galima užregistruoti rankomis.
Edit Device Name
Įrenginio pavadinimą galima pakeisti dalyje „Wi-Fi Direct“
ir kt.
Disp MAC Address
Rodomas fotoaparato MAC adresas.
SSID/PW Reset
Iš naujo nustatomas prisijungimo prie išmaniojo telefono
SSID ir slaptažodis.
Reset Network Set.
Atkuriami visi tinklo nustatymai.
(Application)
Galite prisijungti prie „PlayMemories Camera Apps™“ atsisiuntimo
svetainės per internetą, kad įtrauktumėte norimas funkcijas į fotoaparatą.
• Šiame fotoaparate iš anksto įdiegta įtaisytoji taikomoji programa
[„Smart Remote Embedded“], kuri leidžia valdyti fotoaparatą naudojant
išmanųjį telefoną. Iš anksto įdiegta taikomoji programa [„Smart Remote
Embedded“] nebus panaikinta net pasirinkus mygtuką MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t [Initialize].
LT
44
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
(Playback)
Panaikinamas vaizdas.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Atkuriami vaizdai pagal nurodytą datą arba iš nurodyto
nuotraukų bei filmų aplanko.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD
View/XAVC S HD View/XAVC S 4K View)
Image Index
Vienu metu rodomi keli vaizdai.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
Nustatoma įrašomo vaizdo atkūrimo kryptis.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
Vykdomas skaidrių demonstravimas.
(Repeat/Interval)
Rotate
Pasukamas vaizdas.
Enlarge Image
Funkcijų sąrašas
Delete
Padidinami atkuriami vaizdai.
Protect
Apsaugomi vaizdai.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/Cancel All
in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
Į nuotrauką įtraukiama spausdinimo tvarkos žyma.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setup)
Monitor Brightness
Nustatomas monitoriaus šviesumas.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Nustatomas elektroninio vaizdo ieškiklio šviesumas.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
Nustatoma vaizdo ieškiklio spalvos temperatūra.
Volume Settings
Nustatomas atkuriamo filmo garsumas.
Audio signals
Nustatoma, ar pasigirsta garsinis signalas atliekant
automatinio fokusavimo arba laikmačio funkcijas.
(On/Off)
Upload Settings
Nustatoma naudojant „Eye-Fi“ kortelę fotoaparato vykdoma
įkėlimo funkcija.
(On/Off)
Tile Menu
Nustatoma, ar kaskart paspaudžiant mygtuką MENU reikia
rodyti plytelių meniu.
(On/Off)
LT
45
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Mode Dial Guide
Įjungiamas arba išjungiamas režimo rankenėlės vadovas
(visų fotografavimo režimų paaiškinimai).
(On/Off)
Delete confirm.
Nustatoma, ar panaikinimo patvirtinimo ekrane iš anksto
pasirinkta panaikinimo, ar atšaukimo parinktis.
(“Delete” first /“Cancel” first)
Display Quality
Nustatoma ekrano kokybė.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
Nustatoma, po kiek laiko automatiškai perjungti į energijos
taupymo režimą.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
NTSC/PAL Selector*1
Pakeitus įrenginio TV formato nuostatą, galima filmuoti
ir kito formato filmą.
Cleaning Mode
Įjungiamas valymo režimas, kad būtų valomas vaizdo jutiklis.
Demo Mode
Įjungiamas arba išjungiamas filmo atkūrimo
demonstravimas.
(On/Off)
TC/UB Settings
Nustatomas laiko kodas (TC) ir informacijos bitas (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Nustatoma, ar naudoti infraraudonųjų spindulių nuotolinio
valdymo pultą.
(On/Off)
HDMI Settings
Nustatomi HDMI nustatymai.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output/HDMI Info.
Display/
TC Output/
REC Control/CTRL FOR
HDMI)
4K Output Sel.
Nustatoma, kaip įrašyti ir rodyti 4K filmus per HDMI, kai
fotoaparatas prijungtas prie išorinio įrašymo įrenginio /
leistuvo, palaikančio 4K.
(Memory Card+HDMI/HDMI Only(30p)/HDMI Only(25p)/
HDMI Only(24p))
USB Connection
Nustatomas prisijungimo per USB būdas.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Padidinamas suderinamumas apribojant USB jungties
funkcijas. Įprastomis sąlygomis nustatykite [Multi].
Nustatykite [Single] tik tada, kai negalima užmegzti ryšio
tarp fotoaparato ir kompiuterio arba AV komponento.
(Multi/Single)
LT
46
Funkcijos, kurias galima pasirinkti mygtuku MENU
Nustatoma, ar, prijungus fotoaparatą prie kompiuterio arba
USB įrenginio naudojant USB mikrokabelį, per USB jungtį
bus tiekiama energija.
(On/Off)
Language
Nustatoma kalba.
Date/Time Setup
Nustatomi laikas ir data, taip pat – vasaros laikas.
Area Setting
Nustatoma naudojimo vietovė.
Copyright Info
Nustatoma nuotraukų autorių teisių informacija.
(Write Copyright Info/Set Photographer/Set Copyright/
Disp. Copyright Info)
Format
Suformatuojama atminties kortelė.
File Number
Nustatomas failų numerių priskyrimo nuotraukoms ir
filmams būdas.
(Series/Reset)
Select REC Folder
Pakeičiamas pasirinktas nuotraukų ir filmų saugojimo
aplankas (MP4).
New Folder
Sukuriamas naujas nuotraukų ir filmų saugojimo aplankas
(MP4).
Folder Name
Nustatomas nuotraukų aplanko formatas.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
Atkuriamas vaizdų duomenų bazės failas ir įjungiami
įrašymas bei atkūrimas.
Display Media Info.
Rodomas likęs filmavimo laikas ir į atminties kortelę galimų
įrašyti nuotraukų skaičius.
Version
Rodoma fotoaparato programinės įrangos versija.
Certification Logo*2
Fotoaparate gali būti rodomas sertifikatas.
Setting Reset
Atkuriamos numatytosios nustatymų reikšmės. Pasirinkite
[Initialize], kad atkurtumėte numatytąsias visų nustatymų
reikšmes.
(Initialize/Camera Settings Reset)
Funkcijų sąrašas
USB Power Supply
*1 Jei įjungsite šį elementą, bus reikalaujama suformatuoti atminties kortelę
nustatyme, atitinkamai suderinamame su PAL arba NTSC sistema. Be to,
atkreipkite dėmesį, kad gali nebūti galima atkurti filmų, įrašytų naudojant NTSC
sistemą PAL sistemos TV.
*2 Tik užsienio rinkoms skirti modeliai.
LT
47
Integruoto vadovo naudojimas
Galite naudodami [Custom Key Settings] priskirti integruotą vadovą
norimam mygtukui.
Integruotas vadovas pateikia pasirinktos meniu funkcijos ar nustatymo
paaiškinimus.
Mygtukas MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Pasirinkite norimą mygtuką, priskirtą funkcijai. t [In-Camera Guide]
Paspauskite mygtuką MENU ir naudodami valdymo ratuką pasirinkite
MENU elementą, kurio paaiškinimą norite perskaityti, tada paspauskite
mygtuką, kuriam priskirta [In-Camera Guide].
LT
48
Fotoaparato paruošimas
Maitinimo elementų įkrovimas
Pirmą kartą naudodami fotoaparatą, įkraukite maitinimo elementų
pakuotę NP-FW50 (pridedama).
Maitinimo elementų pakuotę „InfoLITHIUM™“ galima įkrauti net tada,
kai ji nėra visiškai iškrauta.
Ją taip pat galima naudoti nevisiškai įkrovus.
Įkrauta maitinimo elementų pakuotė po truputį išsikrauna, net jei nėra
naudojama. Kad galėtumėte fotografuoti nuolat, prieš fotografuodami
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Fotoaparato paruošimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas naudojant maitinimo elementų
kroviklį
1 Maitinimo elementų pakuotę įdėkite
į maitinimo elementų kroviklį.
• Stumkite maitinimo elementų pakuotę,
kol pasigirs spragtelėjimas.
2 Maitinimo elementų kroviklį prijunkite
prie sieninio elektros lizdo.
• Pradėjus krauti lemputė CHARGE
užsidegs oranžine spalva.
• Baigus krauti lemputė CHARGE
užgęsta.
• Jei lemputė CHARGE užsidega ir iš
karto užgęsta, maitinimo elementų
pakuotė yra iki galo įkrauta.
• Kitose šalyse / regionuose, išskyrus JAV
ir Kanadą, prijunkite maitinimo laidą
prie maitinimo elementų kroviklio,
o maitinimo elementų kroviklį
prijunkite prie sieninio elektros lizdo.
Lemputė CHARGE
LT
49
Maitinimo elementų įkrovimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas naudojant kintamosios
srovės adapterį
1 Nustatykite ON / OFF (maitinimo)
jungiklį į OFF.
2 Pastumkite svirtelę, kad atidarytumėte
dangtelį.
3 Iki galo įstumkite maitinimo elementų
pakuotę maitinimo elementu
spausdami fiksavimo svirtelę.
4 Uždarykite dangtelį.
LT
50
Fiksavimo svirtelė
Maitinimo elementų įkrovimas
5 Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio (pridedama)
naudodami USB mikrokabelį (pridedama) ir prijunkite kintamosios srovės
adapterį prie sieninio elektros lizdo.
Fotoaparato paruošimas
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine
spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš kraudami maitinimo elementą
išjunkite fotoaparatą.
• Jei įkrovos lemputė užsidega ir iš
karto užgęsta, maitinimo elementų
pakuotė yra iki galo įkrauta.
• Kai įkrovos lemputė mirksi nebaigus
įkrauti, išimkite ir iš naujo įdėkite
maitinimo elementų pakuotę.
• Kitose šalyse nei JAV ir Kanada
prijunkite maitinimo laidą prie
kintamosios srovės adapterio ir
prijunkite kintamosios srovės
adapterį prie sieninio elektros lizdo.
Krovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Nešviečia: krovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato
temperatūra netinkama
LT
51
Maitinimo elementų įkrovimas
Pastabos
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris prijungtas
prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes temperatūra
neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra vėl tampa
tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti kambario
temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C.
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį (pridedama) arba maitinimo elementų
kroviklį (pridedama) prie artimiausio sieninio elektros lizdo. Jei naudojant
kintamosios srovės adapterį arba maitinimo elementų kroviklį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo, kad atjungtumėte nuo
maitinimo šaltinio.
• Jei fotoaparatas naudojamas pirmą kartą arba jei naudojate ilgai nenaudotą
maitinimo elementų pakuotę, įkrovos lemputė / lemputė CHARGE gali greitai
mirksėti, kai maitinimo elementas kraunamas pirmąkart. Jei taip nutinka,
išimkite maitinimo elementų pakuotę iš fotoaparato ir ją iš naujo įdėkite,
kad įkrautumėte iš naujo.
• Nekraukite maitinimo elementų pakuotės nuolat arba kelis kartus jos nenaudodami,
jei ji jau visiškai arba beveik visiškai įkrauta. Taip darant gali suprastėti maitinimo
elemento charakteristikos.
• Įkrovę atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
Visiško įkrovimo laikas
Įkrova trunka apie 150 min. naudojant kintamosios srovės adapterį
(pridedama) ir apie 250 min. naudojant maitinimo elementų kroviklį
(pridedama).
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai išeikvota maitinimo elementų pakuotė
įkraunama esant 25 °C temperatūrai. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
LT
52
Maitinimo elementų įkrovimas
Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu. Išjunkite fotoaparatą, kai jungiate jį prie
kompiuterio.
• Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
• Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio neįjunkite,
neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant miego režimu.
Fotoaparatas gali sugesti. Prieš įjungdami, išjungdami, paleisdami iš naujo
kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia miego režimu, atjunkite fotoaparatą
nuo kompiuterio.
• Kai kraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto kompiuterio,
gali nepavykti įkrauti.
Maitinimo elementų įkrovimo lygio tikrinimas
Ekrane parodomas likusio energijos lygio indikatorius.
Aukštas
Žemas
Pastabos
• Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
LT
53
Fotoaparato paruošimas
Pastabos
Maitinimo elementų įkrovimas
Maitinimo tiekimas naudojant sieninį elektros lizdą
Galite naudotis fotoaparatu, kai maitinimas tiekiamas iš sieninio elektros
lizdo naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama).
1 Maitinimo elementų pakuotę įdėkite į fotoaparatą (50 psl.).
2 Prijunkite fotoaparatą prie sieninio elektros lizdo naudodami USB
mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
Pastabos
• Jei neliko maitinimo elementų energijos, fotoaparatas neįsijungs. Įdėkite
pakankamai įkrautų maitinimo elementų pakuotę į fotoaparatą.
• Jei naudojamo fotoaparato maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, monitoriuje turi
būti rodoma piktograma
.
• Jei maitinimas tiekiamas iš sieninio lizdo, neišimkite maitinimo elementų pakuotės.
Išėmus maitinimo elementų pakuotę, fotoaparatas išsijungs.
• Neišimkite maitinimo elementų pakuotės, jei dega prieigos lemputė (18 psl.).
Gali būti sugadinti atminties kortelės duomenys.
• Kol maitinimas įjungtas, maitinimo elementų pakuotė nebus įkraunama, net jei
fotoaparatas prijungtas prie kintamosios srovės adapterio.
• Tam tikromis sąlygomis maitinimo elementai gali tiekti papildomą maitinimą,
net jei naudojamas kintamosios srovės adapteris.
• Kai maitinimas tiekiamas naudojant USB jungtį, neištraukite USB mikrokabelio.
Prieš ištraukdami USB mikrokabelį išjunkite fotoaparatą.
• Jei maitinimas tiekiamas per USB jungtį, fotoaparate gali pakilti temperatūra ir dėl
to sutrumpės nepertraukiamo įrašymo trukmė.
• Kaip maitinimo šaltinį naudojant mobilųjį kroviklį reikia įsitikinti, kad jis iki galo
įkrautas. Be to, naudodami atsižvelkite į likusią mobiliojo kroviklio energiją.
LT
54
Maitinimo elementų įkrovimas
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Išjunkite fotoaparatą. Pastumkite fiksavimo
svirtelę įsitikinę, kad prieigos lemputė
(18 psl.) nešviečia, ir išimkite maitinimo
elementų pakuotę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė
nenukristų.
Fiksavimo svirtelė
Fotoaparato paruošimas
LT
55
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama
atskirai)
1 Pastumkite atminties kortelės dangtelį,
kad jį atidarytumėte.
2 Įdėkite atminties kortelę.
• Įdėję atminties kortelę, kad
nusklembtas kampas būtų orientuotas
kaip parodyta, stumkite ją, kol
užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Įsitikinkite, kad rantyto kampo
kryptis tinkama.
3 Uždarykite dangtelį.
Atminties kortelės išėmimas
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė (18 psl.) nedega, tada vieną kartą
paspauskite atminties kortelę.
LT
56
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Atminties kortelės formatavimas
Jei atminties kortelę šiame fotoaparate naudosite pirmą kartą,
rekomenduojama ją fotoaparate suformatuoti (inicijuoti), kad ji stabiliau
veiktų.
• Formatuojant iš atminties kortelės bus negrįžtamai ištrinti visi duomenys.
Išsaugokite svarbius duomenis kompiuteryje ir kt.
• Norėdami suformatuoti pasirinkite mygtuką MENU t
(Setup) t
[Format].
Galimos naudoti atminties kortelės
Fotoaparato paruošimas
Šiame fotoaparate galima naudoti toliau nurodytų tipų atminties korteles.
Tačiau negarantuojama, kad visų tipų atminties kortelės veiks tinkamai.
Atminties kortelė
Memory Stick PRO Duo
Nuotraukos
Filmai
MP4
AVCHD
(tik Mark2)
(tik Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD atminties kortelė
SDXC atminties kortelė
(tik Mark2)
(tik Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
microSDHC atminties kortelė
microSDXC atminties kortelė
—
—
SDHC atminties kortelė
microSD atminties kortelė
XAVC S
—
—
*2
—
*2
*1 SD 4 spartos klasė:
arba spartesnės arba UHS 1 spartos klasė:
arba
spartesnės
*2 Visus šiuos reikalavimus atitinkančios atminties kortelės:
– talpa – 64 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
Įrašant 100 Mb/s ar didesne sparta, reikalinga UHS 3 spartos klasė:
.
• Kiek nuotraukų ir kokios trukmės filmą galima įrašyti, žr. 92–95 psl. Žr. lenteles ir
pasirinkite norimos talpos atminties kortelę.
LT
57
Atminties kortelės įdėjimas (parduodama atskirai)
Pastabos
• Garantija dėl tinkamo veikimo naudojant visas korteles nesuteikiama. Dėl atminties
kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, kreipkitės į atitinkamus gamintojus.
• Jei su šiuo fotoaparatu naudojama „Memory Stick Micro“ laikmena arba „microSD“
atminties kortelė, būtinai naudokite tinkamą adapterį.
• SDXC atminties kortelėje įrašytų vaizdų negalima importuoti į su „exFAT“*
nesuderinamus kompiuterius ar AV įrenginius arba juose paleisti. Prieš jungdami
įrenginį prie fotoaparato įsitikinkite, kad jis suderinamas su „exFAT“.
Fotoaparatą prijungus prie nesuderinamo įrenginio gali būti pateiktas
raginimas suformatuoti kortelę.
Atsakydami į šį raginimą niekada neformatuokite kortelės, nes tai atlikus bus ištrinti
visi kortelėje saugomi duomenys.
* „exFAT“ yra failų sistema, naudojama SDXC atminties kortelėse.
LT
58
Objektyvo uždėjimas
Prieš uždėdami arba nuimdami objektyvą nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
1 Nuimkite fotoaparato korpuso dangtelį
Priekinis objektyvo
ir užpakalinį objektyvo dangtelį.
• Objektyvą keiskite greitai ir
nedulkėtose vietose, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių ar nešvarumų.
• Fotografuodami nuimkite priekinį
objektyvo dangtelį.
Fotoaparato paruošimas
Korpuso
dangtelis
Galinis objektyvo dangtelis
2 Objektyvą sumontuokite sulygindami
baltas žymes (montavimo žymes),
esančias ant objektyvo ir fotoaparato.
• Fotoaparatą laikykite nukreipę
objektyvą žemyn, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių.
Baltos žymės
3 Švelniai stumdami objektyvą link
fotoaparato, pasukite objektyvą pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos
ir pasigirs spragtelėjimas.
• Objektyvą uždėkite tiesiai.
LT
59
Objektyvo uždėjimas
Pastabos
• Uždėdami objektyvą nepaspauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą nenaudokite jėgos.
• Montuojant objektyvą su A jungtimi (parduodama atskirai) būtina naudoti
montavimo adapterį (parduodama atskirai). Informacijos, kaip naudoti montavimo
adapterį, žr. prie montavimo adapterio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
• Kai norite fotografuoti viso kadro vaizdus, naudokite objektyvą skirtą viso kadro
fotoaparatui.
• Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, tvirtai laikykite ir fotoaparatą,
ir objektyvą.
• Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išlenda reguliuojant priartinimą ar
fokusuojant.
Kaip nuimti objektyvą
1 Įspauskite objektyvo atleidimo
mygtuką iki galo ir sukite objektyvą
prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Objektyvo atleidimo mygtukas
2 Uždėkite priekinį ir galinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso
dangtelį.
• Prieš uždėdami nuvalykite nuo
jų dulkes.
Pastabos apie objektyvo keitimą
Jei keičiant objektyvą į fotoaparato vidų patektų dulkių ar nešvarumų ir jie
prikibtų prie vaizdo daviklio (įtaiso, šviesą paverčiančio elektros signalu)
paviršiaus, vaizduose gali būti matoma tamsių dėmių, atsižvelgiant
į fotografavimo aplinką.
Uždėdami / nuimdami objektyvą nedelskite ir tai atlikite nedulkėtose
vietose.
LT
60
Objektyvo uždėjimas
Suderinami objektyvai
Su šiuo fotoaparatu suderinami objektyvai:
Objektyvas
Objektyvas
(A jungtis)
Suderinamumas su fotoaparatu
Objektyvas suderinamas
su 35 mm viso kadro
formatu
APS-C formato skirtasis
objektyvas
Objektyvas
(E jungtis)
(Būtinas montavimo adapteris
(parduodamas atskirai),
suderinamas su viso kadro formatu)
*
(Būtinas montavimo adapteris
(parduodamas atskirai))
APS-C formato skirtasis
objektyvas
*
* Vaizdai bus įrašomi APS-C formatu. Matymo kampas atitiks ant objektyvo nurodytą
židinio nuotolį, padaugintą maždaug 1,5 karto. (Pavyzdžiui, matymo kampas bus
75 mm pritvirtinus 50 mm objektyvą.)
LT
61
Fotoaparato paruošimas
Objektyvas suderinamas
su 35 mm viso kadro
formatu
Kalbos ir laikrodžio nustatymas
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą arba suaktyvinus funkcijas, pasirodys
kalbos, datos ir laiko nustatymo ekranas.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį ON.
Pasirodys ekranas, kuriame bus galima
nustatyti ekrane naudotiną kalbą.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį OFF.
2 Pasirinkite norimą kalbą ir valdymo
ratuke paspauskite z.
Pateikiamas datos ir laiko nustatymo
ekranas.
3 Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta [Enter], tada paspauskite z.
4 Pasirinkite norimą geografinę vietovę ir paspauskite z.
5 Paspauskite v/V valdymo ratuke arba pasirinkite nustatymo elementą
pasukdami valdymo ratuką, tada paspauskite z.
6 Paspauskite v / V / b / B arba pasirinkite norimą nustatymą pasukdami
valdymo ratuką, tada paspauskite z.
7 Kartodami 5 ir 6 veiksmus nustatykite kitus elementus, tada pasirinkite
[Enter] ir valdymo ratuke paspauskite z.
LT
62
Kalbos ir laikrodžio nustatymas
Kaip atšaukti datos ir laiko nustatymo veiksmą
Paspausite mygtuką MENU.
Datos / laiko ir regiono tikrinimas bei atkūrimas
Datos ir laiko nustatymo ekranas parodomas automatiškai pirmą kartą
įjungus fotoaparatą arba kai atsarginis įkraunamas maitinimo elementas
iškraunamas. Norėdami nustatyti datą ir laiką, naudokite meniu.
Mygtukas MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] arba [Area Setting]
Pastabos
• Datos įtraukimo į nuotrauką funkcijos šiame fotoaparate nėra. Galite įterpti datą
į nuotraukas, tada nuotraukas išsaugoti arba išspausdinti naudodami PlayMemories
Home (tik „Windows“) (89 psl.).
Datos ir laiko nustatymo išlaikymas
Šiame fotoaparate yra integruotas įkraunamas maitinimo elementas, kad
datos ir laiko nustatymai būtų išlaikyti nepaisant to, ar maitinimas įjungtas
ir maitinimo elementas įdėtas.
LT
63
Fotoaparato paruošimas
Mygtukas MENU
Aiškaus vaizdo fotografavimas išvengiant
fotoaparato virpėjimo
Fotoaparato virpėjimas yra nepageidaujamas fotoaparato judėjimas,
kuris įvyksta paspaudus užrakto mygtuką, dėl kurio vaizdas susilieja.
Kad sumažintumėte fotoaparato virpėjimą, vadovaukitės toliau pateiktais
nurodymais.
Fotoaparato virpėjimo įspėjimo indikatorius
Situacijose, kai fotoaparatas gali virpėti,
mirksi
(fotoaparato virpėjimo)
indikatorius. Tokiu atveju naudokite
trikojį arba blykstę.
(fotoaparato virpėjimo
įspėjimo) indikatorius
Pastabos
• Įspėjimo dėl fotoaparato virpėjimo indikatorius nerodomas toliau nurodytais
atvejais.
– Ekspozicijos režimas nustatytas į M / S arba filmuojant.
Funkcijos „SteadyShot“ naudojimas
Ši funkcija leidžia fotografuoti naudojamam objektyvui taikant optimalų
fotoaparato virpėjimo kompensavimą.
1 Mygtukas MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Pasirinkite norimą
nustatymą.
LT
64
Aiškaus vaizdo fotografavimas išvengiant fotoaparato virpėjimo
Auto
Analizuojama objektyvo informacija ir automatiškai
kompensuojamas fotoaparato virpėjimas.
Manual
Kompensuojamas fotoaparato virpėjimas naudojant židinio
nuotolį, nustatytą su [SteadyS. Focal Len.] (8 mm–1000 mm).
• Nustatykite objektyvo židinio nuotolį fotografuojant.
Pastabos
LT
65
Fotoaparato paruošimas
• Funkcija „SteadyShot“ gali neveikti optimaliai, kai maitinimas buvo ką tik įjungtas
nukreipus fotoaparatą į objektą arba kai užrakto mygtukas buvo nuspaustas iki galo
nesustojus ties puse paspaudimo.
• Kai naudojate trikojį, išjunkite funkciją „SteadyShot“, nes funkcija „SteadyShot“
gali veikti netinkamai.
• Kai fotoaparatas iš objektyvo negali gauti židinio nuotolio, funkcija „SteadyShot“
neveikia tinkamai. Nustatykite [SteadyShot Adjust.] į [Manual] ir nustatykite
[SteadyS. Focal Len.], kad atitiktų naudojamą objektyvą. Šiuo atveju nustatyta
„SteadyShot“ židinio nuotolio vertė bus rodoma šone nuo
.
• Kai naudojate SEL16F28 objektyvą (parduodama atskirai) su telekeitikliu ir kt.,
nustatykite [SteadyShot Adjust.] į [Manual] ir nustatykite židinio nuotolį.
• Perjungus [SteadyShot] [On]/[Off] nustatymas vienu metu pasikeis fotoaparato
korpuse ir objektyve.
• Kai pritvirtinamas objektyvas su „SteadyShot“ jungikliu, nustatymus galima pakeisti
tik naudojant objektyvo jungiklį. Fotoaparate nustatymų pakeisti negalima.
Aiškaus vaizdo fotografavimas išvengiant fotoaparato virpėjimo
Kaip tinkamai laikyti fotoaparatą
Stabilizuokite viršutinę kūno dalį ir užimkite padėtį, kurioje fotoaparatas
nejuda.
Vaizdo ieškiklio režimas
Vaizdo ieškiklio režimas
(vertikali padėtis)
Monitoriaus režimas
1 taškas
Viena ranka laiko fotoaparatą, o kita prilaiko objektyvą.
2 taškas
Tvirtai stovėkite kojas laikydami pečių plotyje.
3 taškas
Nestipriai priglauskite alkūnes.
Kai fotografuojate priklaupę, stabilizuokite viršutinę kūno dalį atremdami
alkūnę į kelį.
LT
66
Okuliaro antdėklo nuėmimas
Kai norite pritvirtinti kampo ieškiklį FDA-A1AM (parduodama atskirai)
prie fotoaparato, nuimkite okuliaro antdėklą.
Pakiškite pirštus po okuliaro antdėklu
ir pastumkite jį į viršų.
• Kai prie fotoaparato pritaisytas FDA-A1AM kampo ieškiklis (parduodama atskirai),
perjunkite vaizdą iš vaizdo ieškiklio į ekraną pasirinkdami [Viewfinder(Manual)]
arba [Monitor(Manual)] iš [FINDER/MONITOR]
(Custom Settings).
LT
67
Fotoaparato paruošimas
Pastabos
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
Fotografavimas
Režimu [Auto Mode] fotoaparatas išanalizuoja objektą ir leidžia
fotografuoti taikant atitinkamus nustatymus.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą, maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį ON.
2 Režimo ratuką nustatykite į padėtį
(Auto Mode).
• Spausdami režimo ratuko užrakto
atleidimo mygtuką, esantį režimo
ratuko viduryje, sukite režimo
ratuką.
3 Laikydami fotoaparatą žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.
4 Nustatykite objekto dydį.
Kai naudojate objektyvą su priartinimo
svirtele:
pastumkite priartinimo svirtelę.
Kai naudojate objektyvą su priartinimo
žiedu:
pasukite priartinimo žiedą.
• Optinis priartinimas negalimas,
kai pritvirtintas fiksuoto židinio
nuotolio objektyvas.
• Jei optinio priartinimo diapazonas
viršijamas, kai pritvirtintas valdomas
priartinimo objektyvas, fotoaparatas
automatiškai perjungiamas į kitą
priartinimą nei optinis.
LT
68
Priartinimo
žiedas
Fotografavimas
5 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
• Kai vaizdas bus sufokusuotas, įsižiebs
indikatorius z arba
.
6 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad nufotografuotumėte vaizdą.
• Jei [Auto Obj. Framing] nuostata yra [Auto], fotografuojant veidus, artimus
(makro) objektus arba „Lock-on AF“ sekamus objektus, fotoaparatas
išanalizuoja sceną ir automatiškai apkarpo užfiksuotą vaizdą, kad
kompozicija būtų tinkama. Įrašomi abu vaizdai – ir pradinis, ir apkarpytas.
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
LT
69
Filmavimas
1 Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite
mygtuką MOVIE.
• Kai [MOVIE Button] numatytoji
nuostata yra [Always], filmų įrašymas
gali būti pradėtas veikiant bet kuriam
režimui.
Mygtukas MOVIE
2 Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Įrašant filmą gali būti įrašytas veikiančio fotoaparato garsas. Garso įrašymą galite
išjungti nustatydami [Audio Recording] kaip [Off] (39 psl.).
• Kad išvengtumėte priartinimo žiedo veikimo garso įrašymo, kai filmuojate
naudodami valdomą priartinimo objektyvą, rekomenduojame įrašyti filmus
naudojant priartinimo svirtelę. Kai pastumiate priartinimo svirtelę, padėkite pirštą
ant svirtelės ir valdykite ją neperjungdami.
• Filmo nepertraukiamo įrašymo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros arba
fotoaparato būklės. Žr. „Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą“ (96 psl.).
• Kai rodoma piktograma
, fotoaparato temperatūra yra per aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra nukris.
• Jei nepertraukiamai įrašote ilgą laiką, galite pajusti, kad fotoaparatas įšilo.
Tai normalu. Be to, gali būti rodoma [Internal temp. high. Allow it to cool.].
Tokiu atveju išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis vėl bus parengtas fotografuoti.
• Atsižvelgiant į aplinkybes, filmuojant gali būti įrašytas dirželio, skirto kabinti ant
peties, kabliuko (trikampio formos) užsifiksavimo garsas.
LT
70
Vaizdų atkūrimas
1 Paspausite mygtuką
.
Mygtukas
2 Pasirinkite vaizdą paspausdami b / B valdymo ratuke.
Jei, atkurdami filmą, paspausite V valdymo ratuke, bus atidarytas valdymo
skydelis.
Valdymo skydelis
Veiksmas atkuriant filmą
N
Atkūrimas
X
Pristabdyti
M
Greitai persukti pirmyn
m
Greitai persukti atgal
T
Sulėtintas atkūrimas pirmyn
t
Sulėtintas atkūrimas atgal
>
Kitas filmas
.
Ankstesnis filmas
C
Kadrą persukti pirmyn
c
Kadrą persukti atgal
Garsumo nustatymai
Uždaro valdymo skydelį
Pastabos
• Kitais įrenginiais įrašytų filmų gali nepavykti atkurti šiuo fotoaparatu.
LT
71
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
• Norėdami atkurti filmus, paspauskite z valdymo ratuke.
Vaizdų atkūrimas
Nuotraukų ir filmų perjungimas
Norėdami atkurti nuotraukas, nustatykite [View Mode] į [Folder
View(Still)], o norėdami atkurti filmus, nustatykite [View Mode]
į [Folder View(MP4)], [AVCHD View], [XAVC S HD View] arba
[XAVC S 4K View]. Kai pasirenkate [Date View], ir nuotraukos, ir filmai
ekrane bus rodomi išrikiuoti pagal datą.
Mygtukas MENU t
režimą.
LT
72
(Playback) t [View Mode] t Pasirinkite norimą
Vaizdų atkūrimas
Atkūrimo funkcijos
Toliau nurodytos patogios atkūrimo funkcijos.
Padidinami arba
sumažinami vaizdai.
• Pasukite valdymo ratuką,
kad padidintumėte arba
sumažintumėte vaizdą.
Pasukite priekinį arba galinį
parinkiklį, kad perjungtumėte
į tolesnį / ankstesnį vaizdą.
B
Fotografavimas ir vaizdų peržiūra
A
Panaikinami nereikalingi
vaizdai.
D
Perjungiama į atkūrimo
ekraną.
C
Vaizdų rodyklės ekranas
• Galite pasirinkti norimą rodyti
vaizdų skaičių: mygtukas
MENU t
(Playback) t
[Image Index]
LT
73
Vaizdų naikinimas
Panaikinę vaizdą jo atkurti negalėsite. Prieš tęsdami įsitikinkite, kad vaizdą
norite panaikinti.
1 Kol rodomas norimas panaikinti
vaizdas, paspauskite mygtuką
(panaikinti).
Mygtukas
(naikinti)
2 Pasirinkite [Delete] naudodami v / V valdymo ratuke, tada
paspauskite z.
• Norėdami vienu metu panaikinti kelis vaizdus, pasirinkite mygtuką
MENU t
(Playback) t [Delete].
Pastabos
• Apsaugotų vaizdų panaikinti negalima.
LT
74
Kaip pasirinkti fotografavimo režimą
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Spausdami režimo ratuko užrakto
atleidimo mygtuką, esantį režimo
ratuko viduryje, sukite režimo ratuką.
Galimi toliau nurodyti fotografavimo režimai.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Leidžia fotografuoti nejudančius vaizdus su automatiškai
sureguliuotais nustatymais.
(Aperture Priority)
Fotografuoja sureguliuojant diafragmą ir keičiant
fokusavimo diapazoną arba nesufokusuojant fono.
(Shutter Priority)
Sureguliuoja užrakto greitį, kad būtų parodytas
objekto judesys.
(Manual Exposure)
Leidžia fotografuoti rankiniu būdu sureguliavus
ekspoziciją (užrakto greitį ir diafragmos vertę),
naudojantis priekiniu ar galiniu ratuku.
1/2 (Memory recall)
(Scene Selection)
Kaip pasirinkti fotografavimo režimą
Leidžia fotografuoti su automatiškai sureguliuota
ekspozicija (užrakto greičiu ir diafragmos verte).
Kitus nustatymus galima reguliuoti rankiniu būdu.
Iškviečia nustatymus, iš anksto užregistruotus dalyje
[Memory], esančioje
(Camera Settings).
Galima fotografuoti naudojant iš anksto nustatytus
nustatymus, atsižvelgiant į sceną.
(Sweep Panorama) Leidžia fotografuoti panoraminius vaizdus, sujungiant
keletą vaizdų.
(Movie)
Leidžia keisti fotografavimo nustatymus ir filmuoti filmą.
LT
75
Funkcijos, pasiekiamos kiekvienu
fotografavimo režimu
Funkcijos, kurias galite naudoti, priklauso nuo pasirinkto fotografavimo
režimo.
Tolesnėje lentelėje „ “ nurodo, kad funkcija pasiekiama, o „–“ nurodo,
kad funkcija nepasiekiama.
Shoot Mode
Exposure
Cont.
Face
Smile
Self-timer
Comp.
Shooting Detection Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kai fotografavimo režimas nustatytas kaip M, ekspoziciją galima
reguliuoti tik kai [ISO] nuostata yra [ISO AUTO].
LT
76
Įvairios funkcijos
Įvairių funkcijų naudojimas
Šiame vadove supažindinama, kaip naudotis fotoaparatu, ir pateikiamas
funkcijų sąrašas. Jei reikia daugiau informacijos apie fotoaparatą,
žr. „Pagalbos žinynas“ (2 psl.), kuriame pateiktos išsamios daugelio
funkcijų instrukcijos.
Image Size (nuotrauka)
Kuo didesnis vaizdo dydis, tuo daugiau detalių atkuriama spausdinant
vaizdą ant didelio formato popieriaus. Kuo mažesnis vaizdo dydis,
tuo daugiau vaizdų galima įrašyti.
Mygtukas MENU t
(Camera Settings) t [
Pasirinkite norimą nustatymą.
Kai [Aspect Ratio] yra 3:2
Image Size] t
Kai [Aspect Ratio] yra 16:9
7952 × 5304 piksel.
L:36M
7952 × 4472 piksel.
M:18M
5168 × 3448 piksel.
M:15M
5168 × 2912 piksel.
S:11M
3984 × 2656 piksel.
S:8.9M
3984 × 2240 piksel.
Įvairios funkcijos
L:42M
Kai [APS-C/Super 35mm] nustatoma į [On]
Kai [Aspect Ratio] yra 3:2
Kai [Aspect Ratio] yra 16:9
L:18M
5168 × 3448 piksel.
L:15M
5168 × 2912 piksel.
M:11M
3984 × 2656 piksel.
M:8.9M
3984 × 2240 piksel.
S:4.5M
2592 × 1728 piksel.
S:3.8M
2592 × 1456 piksel.
Pastabos
• Kai [
Quality] nustatyta į [RAW] arba [RAW & JPEG], RAW vaizdų dydis
atitinka [L].
LT
77
Įvairių funkcijų naudojimas
File Format
Mygtukas MENU t
(Camera Settings) t [
Pasirinkite norimą režimą.
File Format] t
XAVC S 4K
Įrašomi XAVC S filmai 4K raiška (24p / 30p / 25p). Šis formatas
palaiko didesnį dažnį bitais nei AVCHD arba MP4.
Garsas: LPCM
XAVC S HD
Įrašomi XAVC S filmai (24p / 30p / 25p / 60p / 50p / 120p /
100p). Šis formatas palaiko didesnį dažnį bitais nei AVCHD
arba MP4.
Garsas: LPCM
AVCHD
Įrašomi AVCHD filmai (60i / 50i / 24p / 25p / 60p / 50p).
Šis formatas tinka žiūrint filmus didelės raiškos TV.
Garsas: Dolby Digital
MP4
Įrašomi MP4 (AVC) filmai. Šis formatas tinkamas norint įkelti
į žiniatinklį, siųsti el. paštu ir t. t.
Garsas: AAC
Pastabos
• Kai fotografuojate [
File Format] nustatę į [XAVC S 4K], o [
Record Setting]
nustatę į [30p 100M], [25p 100M] arba [24p 100M], būtina SDXC atminties kortelė,
atitinkanti visas nurodytas sąlygas (57 psl.).
– Talpa – 64 GB arba daugiau
– UHS 3 spartos klasė:
• Kai fotografuojate [
File Format] nustatę į [XAVC S 4K], o [
Record Setting]
nustatę į [30p 60M], [25p 60M] arba [24p 60M] ar kai fotografuojate [
File
Format] nustatę į [XAVC S HD], būtina SDXC atminties kortelė, atitinkanti visas
nurodytas sąlygas (57 psl.).
– Talpa – 64 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnės
• Kai [
File Format] nustatoma į [XAVC S 4K], [HDMI Info. Display] laikinai
nustatoma į [Off].
• Kai [
File Format] nustatoma į [XAVC S 4K], o fotoaparatas prijungiamas
prie HDMI įrenginio norint įrašyti filmą, ekrane vaizdas nebus rodomas.
• Kai [
File Format] nustatoma į [XAVC S 4K] ir fotoaparatas prijungiamas
prie HDMI įrenginio, [Smile/Face Detect.] ir [Center Lock-on AF] laikinai
nustatoma į [Off].
LT
78
Įvairių funkcijų naudojimas
• Kai [
File Format] nustatoma į [XAVC S 4K], o [Dual Video REC] nustatoma
į [On], [Smile/Face Detect.], [Center Lock-on AF] ir [
REC Control] laikinai
nustatoma į [Off]. Be to, net jei fotoaparatas prijungtas prie HDMI įrenginio,
vaizdas nepateikiamas HDMI įrenginyje, kol rašomas filmas.
• Kai [
File Format] nustatoma į [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] galima
nustatyti į [Off] arba [On].
Record Setting
Kuo didesnis dažnis bitais, tuo geresnė vaizdo kokybė.
Mygtukas MENU t
(Camera Settings) t [
Pasirinkite norimą režimą.
Kai [
Record Setting] t
File Format] nustatyta į [XAVC S 4K]
Record Setting Dažnis bitais
Aprašas
Maždaug 100 Mbps Įrašomi aukščiausios vaizdo kokybės
3840 × 2160 (30p / 25p) raiškos filmai.
30p 60M/
25p 60M
Maždaug 60 Mbps
24p 100M*/ –
Maždaug 100 Mbps Įrašomi aukščiausios vaizdo kokybės
3840 × 2160 (24p) raiškos filmai.
Taip sukuriama kino teatro atmosfera.
24p 60M*/ –
Maždaug 60 Mbps
Kai [
Įvairios funkcijos
30p 100M/
25p 100M
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 3840 × 2160
(30p / 25p) raiškos filmai.
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 3840 × 2160
(24p) raiškos filmai. Taip sukuriama kino
teatro atmosfera.
File Format] nustatyta į [XAVC S HD]
Record Setting Dažnis bitais
Aprašas
60p 50M/
50p 50M
Maždaug 50 Mbps
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(60p / 50p) raiškos filmai.
30p 50M/
25p 50M
Maždaug 50 Mbps
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(30p / 25p) raiškos filmai.
24p 50M*/ –
Maždaug 50 Mbps
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(24p) raiškos filmai. Taip sukuriama kino
teatro atmosfera.
LT
79
Įvairių funkcijų naudojimas
Record Setting Dažnis bitais
Aprašas
120p 50M/
100p 50M
Įrašoma didele sparta, 1280 × 720
(120p / 100p) raiška. Filmus galima įrašyti
120 kadrų/sek. / 100 kadrų/sek. sparta.
• Naudodami suderinamą redagavimo
įrangą galite sukurti sklandesnius lėtai
judančių objektų vaizdus.
Kai [
Maždaug 50 Mbps
File Format] nustatyta į [AVCHD]
Record Setting Dažnis bitais
Aprašas
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
24 Mbps (maks.)
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(60i / 50i) raiškos filmai.
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Maždaug 17 Mbps
(vid.)
Įrašomi standartinės vaizdo kokybės
1920 × 1080 (60i / 50i) raiškos filmai.
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
28 Mbps (maks.)
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(60p / 50p) raiškos filmai.
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24 Mbps (maks.)
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(24p / 25p) raiškos filmai. Taip sukuriama
kino teatro atmosfera.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
Maždaug 17 Mbps
(vid.)
Įrašomi standartinės vaizdo kokybės
1920 × 1080 (24p / 25p) raiškos filmai.
Taip sukuriama kino teatro atmosfera.
Kai [
File Format] nustatyta į [MP4]
Record Setting Dažnis bitais
Aprašas
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
Maždaug 28 Mbps
(vid.)
Įrašomi aukštos vaizdo kokybės 1920 × 1080
(60p / 50p) raiškos filmai.
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Maždaug 16 Mbps
(vid.)
Įrašomi standartinės vaizdo kokybės
1920 × 1080 (30p / 25p) raiškos filmai.
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Maždaug 6 Mbps
(vid.)
Įrašomi mažo failo dydžio 1280 × 720
(30p / 25p) raiškos filmai.
* Tik kai [NTSC/PAL Selector] nustatyta į NTSC
LT
80
Įvairių funkcijų naudojimas
Pastabos
• Filmai, įrašyti naudojant nuostatas [60p 28M(PS)] / [50p 28M(PS)] / [60i 24M(FX)] /
[50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)] / [25p 24M(FX)] programoje [
Record Setting],
yra konvertuojami „PlayMemories Home“, kad būtų galima sukurti AVCHD
įrašymo diską. Toks konvertavimas gali užtrukti ilgai. Be to, negalite sukurti
pradinės vaizdo kokybės disko. Jei norite išlaikyti pradinę vaizdo kokybę, savo filmus
saugokite „Blu-ray“ diskuose.
• Norint 60p / 50p / 24p / 25p filmus atkurti TV, jis turi būti suderinamas su 60p /
50p / 24p / 25p formatais. Jei TV nesuderinamas su 60p / 50p / 24p / 25p formatu,
60p / 50p / 24p / 25p filmai bus rodomi kaip 60i / 50i formato filmai.
• Kai naudojate nurodytas funkcijas, negalima nustatyti [
Record Setting]
į [120p 50M]/[100p 50M].
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
• Kai [
Record Setting] nustatoma į [120p 50M]/[100p 50M], [APS-C/Super
35mm] nustatoma į [On].
• Galite įrašyti filmus „Super“ 35 mm formatu, kai [APS-C/Super 35mm] nustatyta
į [On] (42 psl.).
Mygtukas MENU t
norimą nustatymą.
(Single-shot AF)
(Automatic AF)
(Camera Settings) t [Focus Mode] t Pasirinkite
Sureguliavus fokusavimą jis užfiksuojamas. Šį režimą naudokite,
kai objektas nejuda.
[Single-shot AF] ir [Continuous AF] perjungiama pagal objekto
judėjimą. Kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės,
fotoaparatas užfiksuoja židinį nustatęs, kad objektas nejuda,
arba toliau fokusuoja, kai objektas juda.
Fokusuojama, kol užrakto mygtukas laikomas nuspaustas
(Continuous AF) iki pusės. Šį režimą naudokite, kai objektas juda.
LT
81
Įvairios funkcijos
Automatinio fokusavimo funkcijos
[Focus Mode]: Galite pasirinkti fokusavimo metodą pagal objekto judėjimą.
Įvairių funkcijų naudojimas
[Focus Area]: Galite pasirinkti fokusavimo vietą. Naudokite šią funkciją, kai
automatinio fokusavimo režimu pasiekti tinkamą fokusavimą sudėtinga.
Mygtukas MENU t
norimą nustatymą.
(Wide)
(Zone)
(Camera Settings) t [Focus Area] t Pasirinkite
Objektas automatiškai fokusuojamas visuose vaizdo
diapazonuose.
Ekrane pasirenkama zona, kurioje fokusuoti. Zoną sudaro
devynios fokusavimo sritys ir gaminys fokusavimo sritį pasirenka
automatiškai.
Automatiškai fokusuojamas vaizdo centre esantis objektas.
(Center)
(Flexible Spot)
Leidžia perkelti AF diapazono rėmelį į pasirinktą ekrano vietą
ir sufokusuoti ypač mažą objektą siauroje vietoje.
Lankstaus taško fotografavimo ekrane pasukdami valdymo
ratuką galite keisti AF diapazono ieškiklio rėmelio dydį.
Jei gaminiui nepavyksta sufokusuoti atskiro pasirinkto taško,
(Expand Flexible jis naudoja fokusavimo taškus aplink lankstųjį tašką, kaip antrąją
Spot)
pagal pirmenybę sritį, kurią reikia sufokusuoti.
(Lock-on AF)
Laikant iki pusės nuspaustą užrakto mygtuką, gaminys seka
objektą pasirinktoje automatinio fokusavimo srityje.
Nukreipkite žymeklį į [Lock-on AF] [Focus Area] nustatymo
ekrane, tada pasirinkite norimą pradinę sekimo sritį paspausdami
valdymo ratuką kairėn / dešinėn.
Sekimo pradžios sritį į bet kurį norimą tašką galite perkelti
nurodydami sritį kaip lankstųjį tašką arba lankstųjį tašką
išplėsdami.
Silent Shooting
Galite fotografuoti be užrakto garso.
Mygtukas MENU t
(Custom Settings) t [
Pasirinkite norimą nustatymą.
LT
82
Silent Shooting] t
Įvairių funkcijų naudojimas
Pastabos
LT
83
Įvairios funkcijos
• Funkciją [
Silent Shooting] naudokite savo nuožiūra, atsižvelgdami į privatumą
ir portreto subjekto teises.
• Net jei [
Silent Shooting] nustatoma į [On], vis tiek bus šioks toks garsas.
• Net jei [
Silent Shooting] nustatoma į [On], vis tiek bus girdimas diafragmos
ir fokusavimo veikimo garsas.
• Kai nejudančius vaizdus fotografuojate naudodami funkciją [
Silent Shooting]
su mažu ISO jautrumu, jei fotoaparatą nukreipiate į labai šviesų šaltinį, ryškios sritys
ekrane gali būti vaizduojamos tamsiau.
• Kai išjungiamas maitinimas, užrakto garsas bus girdimas retai. Tai nėra gedimas.
• Galimas vaizdo iškraipymas, sukeltas objekto arba fotoaparato judėjimo.
• Jei fotografuojate esant momentiniam apšvietimui arba mirksėjimui, pvz., kitų
fotoaparatų blyksčių šviesoje arba esant fluorescenciniam apšvietimui, vaizde gali
būti matoma ruožų.
• Jei norite išjungti pyptelėjimą, kuris girdimas, kai objektas sufokusuotas arba veikia
laikmatis, [Audio signals] nustatykite į [Off].
• Net jei [
Silent Shooting] nustatoma į [On], užrakto garsas gali būti girdimas
tokiomis aplinkybėmis:
– [White Balance] nustatyta į [Custom Setup].
– [Face Registration]
• Negalima pasirinkti [
Silent Shooting], kai režimo ratukas nustatytas ne ties
P/A/S/M.
• Kai [
Silent Shooting] nustatoma į [On], nepasiekiamos tampa šios funkcijos:
„Cont. Shooting“/„Flash shooting“/Auto HDR/Picture Effect/Picture Profile/Long
Exposure NR/e-Front Curtain Shut./S. Auto Img. Extract./„BULB shooting“/Multi
Frame NR
• Kai fotografuojama naudojant iš „PlayMemories Camera Apps“ atsisiųstą funkciją,
[
Silent Shooting] atšaukiama.
• Mažiausia ISO jautrumo vertė yra ISO 100.
• Kai įjungiate fotoaparatą, laikas, po kurio galite pradėti rašyti, pailgėja 0,5 sekundės.
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas
funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
Naudodami fotoaparato vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“
ir NFC, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Vaizdus išsaugoti kompiuteryje.
Perkelti vaizdus iš fotoaparato
į išmanųjį telefoną.
Išmanųjį telefoną naudoti
kaip fotoaparato nuotolinio
valdymo pultą.
Nuotraukas peržiūrėti
televizoriuje.
Išsamesnės informacijos apie vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“
ir NFC žr. pridedamame dokumente „„Wi-Fi“ ryšio / vienu palietimu
iškviečiamų funkcijų (NFC) vadovas“ arba „Pagalbos žinynas“ (2 psl.).
LT
84
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
Kaip prijungti fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško
Prijunkite fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško. Prieš pradėdami
procedūrą, įsitikinkite, kad žinote savo belaidžio prieigos taško SSID
(belaidžio prieigos taško pavadinimą) ir slaptažodį.
1 Mygtukas MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Naudokite v/V valdymo ratuke, kad pasirinktumėte prieigos tašką, prie
kurio norite prisijungti. Paspauskite z valdymo ratuko centre ir įveskite
slaptažodį, jei prie belaidžio prieigos taško yra rakto piktograma, o tada
pasirinkite [OK].
• Jei nepavyksta užmegzti ryšio, žr. belaidžio prieigos taško naudojimo instrukciją arba
kreipkitės į prieigos taško administratorių.
• Norėdami vaizdus išsaugoti kompiuteryje, jame įdiekite toliau nurodytą specialią
programinę įrangą.
Jei naudojama „Windows“: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Jei naudojama „Mac“: belaidis automatinis importavimas
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
85
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Pastabos
Taikomųjų programų naudojimas
Taikomųjų programų įtraukimas
į fotoaparatą (PlayMemories Camera Apps)
Galite į fotoaparatą įtraukti norimas funkcijas prisijungę prie taikomųjų
programų atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps“)
internete.
Taikomųjų programų atsisiuntimas
1 Prisijunkite prie taikomųjų programų atsisiuntimo svetainės.
http://www.sony.net/pmca/
• Daugiau informacijos apie siunčiantis reikalingą kompiuterio aplinką
žr. taikomųjų programų atsisiuntimo svetainėje.
2 Norėdami gauti paslaugos paskyrą laikykitės ekrane pateiktų nurodymų
(tik pirmą kartą).
• Jei paskyrą turite, prisijunkite prie taikomųjų programų atsisiuntimo
svetainės.
3 Pasirinkite norimą taikomąją
programą ir atsisiųskite ją
į fotoaparatą vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas.
1 Į kompiuterio USB lizdą
USB mikrokabelis
(pridedama)
• Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas, USB mikrokabeliu
(pridedama) prijunkite fotoaparatą
prie kompiuterio.
2 Multi/Micro
USB Terminal
LT
86
Taikomųjų programų įtraukimas į fotoaparatą (PlayMemories Camera Apps)
Pastabos
• Taikomųjų programų atsisiuntimo funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse
ir regionuose. Daugiau informacijos rasite pirmiau nurodytoje taikomųjų programų
atsisiuntimo svetainėje.
Kaip atsisiųsti taikomąsias programas tiesiogiai naudojant fotoaparato
„Wi-Fi“ ryšio funkciją
Taikomąsias programas galite atsisiųsti ir neprisijungę prie kompiuterio,
naudodami „Wi-Fi“ funkciją.
Pasirinkite mygtuką MENU t (Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), tada vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas atsisiųskite taikomąsias programas.
• Gaukite paslaugos paskyrą iš anksto.
• Pasirinkite mygtuką MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
pageidaujamas prieigos taškas t pakeiskite [IP Address Setting]
į [Auto], jei nustatyta į [Manual].
Taikomosios programos paleidimas
(Application) t [Application List] t Pasirinkite
norimą paleisti taikomąją programą.
• Galite naudoti meniu [One-touch(NFC)], kad įdiegtumėte NFC vienu
palietimu iškviečiamas funkcijas ir iškviesti taikomąsias programas
paprasčiausiai prilietę išmanųjį telefoną prie fotoaparato žymės
.
• Prieš naudodami NFC vienu palietimu iškviečiamas funkcijas, nustatykite
taikomąsias programas, kurias norite iškviesti, pagal toliau nurodytą
procedūrą. Mygtukas MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t
pageidaujama taikomoji programa
Kai ekrane rodomas fotografavimo ekranas, prilieskite išmanųjį telefoną
prie fotoaparato.
• „Smart Remote Embedded“ priskiriama [One-touch(NFC)] pagal
numatytąjį nustatymą.
LT
87
Taikomųjų programų naudojimas
1 Mygtukas MENU t
Kompiuterio naudojimas
RAW vaizdų kūrimas (Image Data Converter)
Naudodami „Image Data Converter“, galite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Galite atkurti ir redaguoti RAW formatu įrašytus vaizdus, atlikdami
įvairias korekcijas, pvz., koreguodami tonų kreivę ar ryškumą.
• Galite koreguoti vaizdus, taikydami baltos spalvos balansą, keisdami
ekspoziciją, [Creative Style] ir kt.
• Galite išsaugoti kompiuteryje rodomus ir redaguotus vaizdus.
Vaizdą galite išsaugoti RAW formatu arba bendruoju failo formatu.
• Galite parodyti ir palyginti šiuo fotoaparatu įrašytus RAW ir JPEG
vaizdus.
• Vaizdus galite įvertinti 5 balais.
• Galite pritaikyti spalvų etiketes.
Kaip įdiegti „Image Data Converter“
Kompiuteryje naudodami interneto naršyklę, eikite į nurodytą URL, tada
atsisiųskite „Image Data Converter“ vadovaudamiesi ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Reikia interneto ryšio.
• Informacijos apie operaciją žr. „Image Data Converter“ pagalbos
puslapyje (tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Be to, galite skaityti „Žinynas“, esantį „Image Data Converter“ meniu
juostoje.
LT
88
Vaizdų importavimas į kompiuterį ir
naudojimas (PlayMemories Home)
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
XAVC S arba AVCHD filmus, būtina turėti „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
Pastabos
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis, reikalingas
interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos gali būti
neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• Apie programinę įrangą „Mac“ žr. toliau nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, diegiant vietoje jos bus įrašyta
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
LT
89
Kompiuterio naudojimas
• Galite atsisiųsti „Image Data Converter“ arba „Remote Camera Control“
ir pan. vykdydami toliau nurodytus veiksmus.
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio t paleiskite PlayMemories
Home t spustelėkite [Notifications].
Vaizdų importavimas į kompiuterį ir naudojimas (PlayMemories Home)
• Filmai, įrašyti naudojant nuostatas [60p 28M(PS)] / [50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)] /
[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)] / [25p 24M(FX)], esančias [
Record Setting]
programoje „PlayMemories Home“ yra konvertuojami, kad būtų galima sukurti
AVCHD įrašymo diską. Toks konvertavimas gali užtrukti ilgai. Be to, negalite
sukurti disko su pradine vaizdo kokybe. Jei norite išlaikyti pradinę vaizdo kokybę,
savo filmus saugokite „Blu-ray“ diskuose.
Kaip įdiegti „PlayMemories Home“
Kompiuteryje naudodami interneto naršyklę, eikite į nurodytą URL, tada
atsisiųskite „PlayMemories Home“ vadovaudamiesi ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
http://www.sony.net/pm/
• Reikia interneto ryšio.
• Informacijos apie operaciją žr. „PlayMemories Home“ pagalbos puslapyje
(tik anglų k.):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Funkcijų įtraukimas į „PlayMemories Home“
Kai fotoaparatą prijungiate prie
kompiuterio, į „PlayMemories Home“
galima įtraukti naujų funkcijų.
Fotoaparatą rekomenduojama
prijungti prie kompiuterio, net jei
„PlayMemories Home“ kompiuteryje
jau įdiegta.
LT
90
Į kompiuterio
USB lizdą
Multi/Micro USB
Terminal
Fotoaparato valdymas naudojant
kompiuterį (Remote Camera Control)
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Naudodami „Remote Camera
Control“, galite:
• Nustatyti fotoaparatą arba įrašyti vaizdą iš kompiuterio.
• Įrašyti vaizdą tiesiai į kompiuterį.
• Fotografuoti, naudodami intervalo laikmatį.
Prieš naudodami nustatykite šiuos nustatymus: mygtukas MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote]
„Remote Camera Control“ diegimas
Kompiuteryje naudodami interneto naršyklę, eikite į nurodytą URL, tada
atsisiųskite „Remote Camera Control“ vadovaudamiesi ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Kompiuterio naudojimas
• Reikia interneto ryšio.
• Informacijos apie operaciją žr. „Žinynas“.
LT
91
Kitos savybės
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų
įrašymo laiką
Kai į fotoaparatą įdedate atminties kortelę
ir maitinimo jungiklį nustatote į padėtį ON,
ekrane rodomas galimų įrašyti vaizdų skaičius
(jei toliau fotografuosite nekeisdami esamų
nustatymų).
Pastabos
• Kai ima geltonai mirksėti „0“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), atminties kortelė yra
pilna. Pakeiskite atminties kortelę kita arba panaikinkite dabartinėje atminties
kortelėje esančius vaizdus (45, 74 psl.).
• Kai ima geltonai mirksėti NO CARD (įrašyti galimų vaizdų skaičius), tai reiškia,
kad nėra įdėta atminties kortelė. Įdėkite atminties kortelę.
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti atminties kortelėje, skaičius
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima
įrašyti atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės
nustatytos naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas
bandymams. Šios reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas
ir naudojamos atminties kortelės tipą.
Image Size: L: 42M
Aspect Ratio: 3:2*
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu (vienetai: vaizdai)
Talpa
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
770
520
270
130
170
1550
1000
540
260
350
3100
2100
1050
520
700
6200
4200
2150
1050
1400
* Kai [
Aspect Ratio] nustatyta į [16:9], galite įrašyti daugiau vaizdų, nei pirmiau
esančioje lentelėje nurodytas skaičius (išskyrus, kai yra pasirinkta [RAW]).
LT
92
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti naudojant maitinimo elementų
pakuotę, skaičius
Atkreipkite dėmesį, kad faktinis skaičius gali skirtis, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas.
Ekranas
Fotografavimas
Vaizdo ieškiklis
Ekranas
Filmavimas
Vaizdo ieškiklis
Ekranas
Nepertraukiamas
filmavimas
Vaizdo ieškiklis
Peržiūra (nuotraukos)
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
—
—
Apytiksl. 55 min.
Apytiksl. 50 min.
Apytiksl. 95 min.
Apytiksl. 95 min.
Maždaug 280 min.
Vaizdų skaičius
Apytiksl. 340 vaizdų
Apytiksl. 290 vaizdų
—
—
—
—
Maždaug 5600 vaizdų
Pastabos
LT
93
Kitos savybės
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje;
– naudojamas objektyvas FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (parduodama atskirai);
– naudojama „Sony“ „Memory Stick PRO Duo“ („Mark2“) laikmena (parduodama
atskirai);
– [Viewfinder Bright.] nustatyta į [Manual] [±0];
– [Monitor Brightness] nustatyta į [Manual] [±0];
– [Display Quality] nustatyta į [Standard].
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant toliau nurodytomis sąlygomis.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP nustatyta į [Display All Info.].
– [Focus Mode] nustatyta į [AF-S].
– Fotografuojama kas 30 sekundžių.
– Maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas filmuojant
tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting] nustatytas kaip [60i 17M(FH)] / [50i 17M(FH)];
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta pasikartojančiu
filmavimu, priartinimu, budėjimu, įjungimu / išjungimu ir t.t.;
– Nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
Galimas filmo įrašymo laikas
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas, naudojant
atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. XAVC S ir AVCHD filmų
įrašymo laikas yra įrašymo laikas, kai fotografuojama [Dual Video REC]
nustačius kaip [Off].
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu
Talpa
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*/ –
24p 60M*/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
LT
94
(val. (valanda), min. (minutė))
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 val. 15 min.
2 val. 5 min.
1 val. 15 min.
2 val. 5 min.
2 val. 35 min.
2 val. 35 min.
2 val. 35 min.
2 val. 35 min.
40 min.
1 val. 25 min.
3 val.
6 val.
55 min.
2 val.
4 val. 5 min.
8 val. 15 min.
35 min.
1 val. 15 min. 2 val. 30 min.
5 val. 5 min.
40 min.
1 val. 25 min.
3 val.
6 val.
55 min.
2 val.
4 val. 5 min.
8 val. 15 min.
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
35 min.
1 val.
1 val. 15 min. 2 val. 35 min. 5 val. 20 min.
2 val.
4 val. 10 min. 8 val. 25 min.
2 val. 35 min. 5 val. 20 min. 10 val. 55 min.
22 val.
* Tik kai [NTSC/PAL Selector] nustatyta į NTSC
• Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai 29 minutes (gaminio
specifikacijos riba). Be to, jei failo formatas nustatomas į MP4 (28M),
galite nepertraukiamai filmuoti apie 20 minučių (ribojama pagal failo
dydį: 4 GB).
Pastabos
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, atsižvelgiant į filmuojamą sceną.
Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas
sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba
vaizdo kokybės / dydžio nustatymus.
• Rodomos reikšmės nėra skirtos nepertraukiamam įrašymo laikui.
• Įrašymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į filmavimo sąlygas ir naudojamos atminties
kortelės tipą.
• Informacijos apie filmų atkūrimą žr. 71 psl.
Kitos savybės
LT
95
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą
• Įrašant aukštos kokybės filmus arba nepertraukiamai filmuojant, kai naudojamas
vaizdo daviklis, reikia daug energijos. Todėl, jei filmuojate ilgą laiką, fotoaparato,
o ypač vaizdo daviklio, vidinė temperatūra pakyla. Tokiais atvejais fotoaparatas
automatiškai išsijungia, kadangi didelė temperatūra veikia vaizdų kokybę ir vidinį
fotoaparato mechanizmą.
• Toliau nurodyta, kiek laiko galima įrašyti filmus, kai pradedama įrašyti fotoaparatu,
kuris kurį laiką buvo išjungtas. (Toliau pateiktos reikšmės – tai nepertraukiamo
veikimo laikas, skaičiuojant nuo fotoaparato įrašymo funkcijos paleidimo iki
sustabdymo.)
Aplinkos temperatūra
Nepertraukiamo filmavimo
laikas (HD)
Nepertraukiamo filmavimo
laikas (4K)
20 °C
Apytiksl. 29 min.
Apytiksl. 29 min.
30 °C
Apytiksl. 29 min.
Apytiksl. 29 min.
40 °C
Apytiksl. 29 min.
Apytiksl. 22 min.
HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (Super 35 mm, 60 Mbps)
• Galimo filmavimo trukmė skiriasi priklausomai nuo fotoaparato temperatūros arba
būklės, esančios prieš pradedant įrašyti. Jei, įjungę maitinimą, dažnai pertvarkote
arba fotografuojate vaizdus, fotoaparato vidinė temperatūra pakils, o galimas
įrašymo laikas sutrumpės.
• Jei parodoma
, sustabdykite filmavimą. Fotoaparato vidinė temperatūra pakilo
iki nepriimtino lygio.
• Jei fotoaparatas sustabdo įrašymą dėl temperatūros, palikite jį išjungtą kelioms
minutėms. Pradėkite įrašinėti, kai fotoaparato vidinė temperatūra visiškai nukris.
• Jei atsižvelgsite į toliau nurodytus dalykus, įrašymo laikas bus ilgesnis.
– Laikykite fotoaparatą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
– Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Maksimalus nepertraukiamo įrašymo laikas yra 29 minutės.
• Maksimalus filmo failo dydis yra apie 2 GB, kai [
File Format] nuostata
yra [AVCHD]. Kai failo dydis yra apie 2 GB, automatiškai sukuriamas naujas
filmo failas.
• Kai [
File Format] nustatoma į [MP4], vienas filmo failas apribojamas maždaug
iki 4 GB. Filmavimas bus automatiškai sustabdytas, jei filmo failo dydis pasieks
maždaug 4 GB.
LT
96
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas: skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamuoju
objektyvu
Objektyvas: „Sony“ objektyvas
(E jungtis)
[Vaizdo daviklis]
Vaizdo formatas:
35 mm viso dydžio (35,9 mm ×
24,0 mm), CMOS vaizdo daviklis
Efektyvus fotoaparato pikselių
skaičius:
maždaug 42 400 000 piks.
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
maždaug 43 600 000 piks.
[SteadyShot]
Sistema: fotoaparato daviklio
poslinkio vaizdo stabilizavimo
sistema
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema: fazės aptikimo sistema /
kontrasto aptikimo sistema
Jautrumo diapazonas: nuo –2 EV iki
+20 EV (ISO 100 atitikmuo,
naudojant F2.0 objektyvą)
AF lemputė: maždaug 0,3–3 m
(naudojant FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS)
[Ekranas]
LCD monitorius: 7,5 cm (tipas 3,0)
TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) tašk.
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo metodas: 1 200 zonų
įvertinamasis matavimas
Matavimo diapazonas: nuo –3 EV iki
+20 EV (ISO 100 atitikmuo,
naudojant F2.0 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
nuotraukos: ISO 100–25 600
(išplėstinis ISO: mažiausiai
ISO 50, daugiausiai ISO 102 400),
[ISO AUTO] (ISO 100–6 400,
galima nustatyti maks. / min.)
Filmai: ISO 100–25 600
atitikmuo, [ISO AUTO]
(ISO 100–6 400 atitikmuo, galima
nustatyti maks. / min.)
LT
97
Kitos savybės
[Apsauga nuo dulkių]
Sistema: antistatinė apsauginė vaizdo
daviklio danga ir vaizdo daviklio
poslinkio mechanizmas
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius:
2 359 296 tašk.
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas: maždaug 0,78 k.
naudojant 50 mm objektyvą,
sufokusuotą į begalybę, –1 m–1
Akies taškas: maždaug 23 mm
nuo okuliaro, 18,5 mm nuo
okuliaro rėmelio, esant –1 m–1
(pagal CIPA standartus)
Dioptrijų reguliavimas: nuo –4,0 m–1
iki +3,0 m m–1
Specifikacijos
Ekspozicijos kompensavimas:
±5,0 EV (kaitaliojama 1/3 EV
ir 1/2 EV žingsniais)
Kai naudojamas ekspozicijos
kompensavimo parinkiklis:
± 3,0 EV (1/3 EV žingsnis)
[Užraktas]
Tipas: valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
nuotraukos: nuo 1/8 000 sek.
iki 30 sek., BULB
filmai: nuo 1/8 000 sek. iki
1/4 sek. (1/3 EV žingsnis)
– Su 1080 60i suderinamas
įrenginys
iki 1/60 sek. režimu AUTO
(iki 1/30 sek. režimu
„Auto slow shutter“)
– Su 1080 50i suderinamas
įrenginys
iki 1/50 sek. režimu AUTO
(iki 1/25 sek. režimu
„Auto slow shutter“)
Blykstės sinchronizavimo greitis:
1/250 sek.
[Nepertraukiamas fotografavimas]
Nepertraukiamo fotografavimo
greitis:
: iki 5 vaizdų per sekundę /
: maks. 2,5 vaizd. per sek.
• Pagal mūsų tyrimus.
Nepertraukiamo fotografavimo
greitis gali būti mažesnis,
atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas.
LT
98
Kadrų skaičius fotografuojant
nepertraukiamai:
: Itin geros kokybės
24 vaizdai
[Įrašymo formatas]
Failo formatas: palaiko JPEG
(DCF 2.0 versija, „Exif“ 2.3
versija, „MPF Baseline“), RAW
(„Sony“ ARW 2.3 formatas)
Filmai (XAVC S formatas):
suderinama su MPEG-4 AVC /
H.264 XAVC S 1.0 versijos
formatu
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC /
H.264
garso įrašas: LPCM 2 kanalai
(48 kHz 16 bitų)
Filmai (AVCHD formatas): palaiko
AVCHD formato 2.0 versiją
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC /
H.264
garso įrašas: 2 kanalų
„Dolby Digital“, papildyta
„Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formatas):
vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC /
H.264
garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC 2
kanalų
[Įrašymo laikmena]
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena,
SD kortelė
Specifikacijos
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelių jungčių USB jungtis / USB
mikrojungtis*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI tipo D mikrolizdas
m (mikrofono) lizdas:
3,5 mm
erdvinio garso mažasis lizdas
i (ausinių) lizdas:
3,5 mm
erdvinio garso mažasis lizdas
* Galima naudoti USB mikrokabeliais
jungiamus įrenginius.
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimo elementų pakuotė:
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
[Energijos sąnaudos (fotografuojant)]
Naudojant FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS
Naudojant vaizdo ieškiklį:
apytiksl. 3,2 W
Naudojant ekraną:
apytiksl. 2,7 W
Maitinimo elementų kroviklis
BC-VW1
Įvesties duomenys: kintamoji srovė
nuo 100 V iki 240 V, 50 Hz /
60 Hz, 4,2 W
Išvesties duomenys: 8,4 V NS, 0,28 A
Darbinės temperatūros diapazonas:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūros diapazonas:
nuo –20 iki +60 °C
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/AC-UUD11
Kitos savybės
[Kita]
„Exif Print“: suderinama
DPOF: suderinama
„PRINT Image Matching III“:
suderinama
Matmenys (apytiksl.):
126,9 mm × 95,7 mm × 60,3 mm
(P / A / G, neįskaitant išsikišimų)
Masė:
maždaug 625 g (su maitinimo
elementais ir „Memory Stick
PRO Duo“ laikmena)
apytiksl. 582 g (tik korpusas)
Darbinė temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz dažnių
juosta
Sauga: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Prisijungimo metodas: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)/
rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su NFC Forum
Type 3 Tag
Modelio nr. WW325951
Maitinimo reikalavimai: kintamoji
srovė nuo 100 V iki 240 V,
50 Hz / 60 Hz, 0,2 A
Išvesties įtampa: 5 V nuol. srovė,
1,5 A
LT
99
Specifikacijos
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Maitinimo elementų tipas: ličio jonų
maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V NS
Vardinė įtampa: 7,2 V NS
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V NS
Maksimali įkrovimo srovė: 1,02 A
Talpa: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka
universalų standartą DCF
(„Design rule for Camera File
system“), kurį patvirtino JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Vaizdų, įrašytų šiuo fotoaparatu,
atkūrimas naudojant kitą įrangą
bei vaizdų, įrašytų arba
redaguotų naudojant kitą įrangą,
atkūrimas šiuo fotoaparatu nėra
garantuojamas.
LT
100
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir „
“ yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• AVCHD Progressive ir AVCHD
Progressive logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“ bei
HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra registruotasis „Cisco
Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC
prekės ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi
Protected Setup“ yra „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
Specifikacijos
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame vadove naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Kitos savybės
LT
101
Rodyklė
Rodyklė
A
F
Akies jutiklis .................................. 17
Atminties iškvietimas...................39
Atminties kortelė ....................56, 57
AUTO.............................................68
Automatinis režimas .................... 68
„File Format“ .................................78
Filmavimo režimas .......................75
Filmų įrašymo laikas ....................94
Fn ..............................................33, 34
„Focus Area“..................................82
„Focus Mode“................................81
Fotoaparato virpėjimas ................64
Fotografavimas..............................68
Funkcijos mygtukas................33, 34
B
Baltos spalvos balansas................. 38
C
„Custom Key Settings“................. 43
D
„Date/Time Setup“ ....................... 62
Didinimo fokusuojant trukmė.... 40
Dioptrijų reguliavimas ................. 17
Dirželis, skirtas kabinti
ant peties.................................... 20
DISP..........................................23, 40
Dryžuotas šablonas....................... 40
E
Ekranas........................................... 23
Ekspozicijos kompensavimo
parinkiklis.................................. 28
I
„Image Data Converter“ ..............88
„Image Size“...................................77
Integruotas vadovas......................48
ISO ..................................................37
Į
Įkrovos lemputė ............................51
Įrašyti galimų vaizdų skaičius .....92
K
Kelių sąsajų jungtis .......................19
Kompiuteris...................... 88, 89, 91
L
Laikrodžio nustatymas.................62
„Language“...............................47, 62
LT
102
Rodyklė
M
R
Maitinimo elementų pakuotė ..... 49
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas................................... 49
MENU ............................................ 35
Mikrofono lizdas........................... 19
Mygtukas MOVIE ........................ 70
Montavimo adapteris................... 61
MOVIE........................................... 70
„Record Setting“ ........................... 79
Regiono nustatymas ..................... 63
„Remote Camera Control“.......... 91
S
Naikinti .......................................... 74
NFC ................................................ 84
Scenos pasirinkimas ..................... 39
„Silent Shooting“ .......................... 82
Specifikacijos ................................. 97
„SteadyShot“.................................. 64
„SteadyShot Settings“................... 64
Suderinami objektyvai ................. 61
„Super“ 35 mm.............................. 81
O
V
Objektyvas ..................................... 59
Okuliaro antdėklas ....................... 67
Vaizdo ieškiklis ............................. 17
Vaizdo peržiūra............................. 71
Valdymo ratukas........................... 31
N
P
W
Wi-Fi .......................................... 7, 84
Rodyklė
Pagalbos žinynas............................. 2
Pavaros režimas ............................ 36
Peržiūros režimas ......................... 72
„PlayMemories Camera Apps“... 86
„PlayMemories Home“.......... 89, 90
Programinė įranga............88, 89, 91
Q
Quick Navi..................................... 29
LT
103
Papildomos informacijos apie gaminį ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus
galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
©2015 Sony Corporation
Download PDF