Sony | ILCE-7 | Sony ILCE-7 α7 E tipo tvirtinimo fotoaparatas su viso kadro jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-478-729-41(2) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamaisiais objektyvais
Naudojimo instrukcija
E-mount
ILCE-7/ILCE-7R
Lietuvių
E-mount
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite serijos
numerį žemiau pateiktoje vietoje. Šie
numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą,
kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją dėl šio
gaminio.
Modelio nr. WW328261 (ILCE-7R) /
WW328262 (ILCE-7)
Serijos nr.
Modelio nr. AC-UB10C / AC-UB10D
Serijos nr.
ILCE-7R Modelio nr. WW328261
ILCE-7 Modelio nr. WW328262
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS
INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS!
KAD SUMAŽINTUMĖTE
GAISRO AR ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
LT
2
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą,
naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti
arba galima patirti cheminį nudegimą.
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite
ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite,
kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C (140 °F)
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje
stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementus originaliu
„Sony“ maitinimo elementų krovikliu
arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti
maitinimo elementus.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite
prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko
įrenginio gedimas, nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės adapterį nuo
sieninio lizdo.
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo
paleiskite programą arba atjunkite ir vėl
prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Maitinimo laidas (jei jis pridėtas) skirtas
naudoti konkrečiai su šiuo fotoaparatu,
todėl jo negalima naudoti su kita
elektrine įranga.
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis
atitinka Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) reglamente apibrėžtas normas,
taikomas naudojant trumpesnius nei
3 m (9,8 ft) jungiamuosius kabelius.
Informacija klientams iš Europos
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai
gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
Pastaba klientams iš šalių, kuriose
taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES
reikalavimams: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
„Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga
(WW328261 / WW328262 Skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais)
atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
Senos elektros ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo
pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio
negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti perdirbti į elektros
ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą.
Tinkamai išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
LT
3
Panaudotų maitinimo elementų
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo
elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių
atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Kad maitinimo
elementai būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotą gaminį atiduokite perdirbti į
elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementus.
Maitinimo elementus atiduokite perdirbti
į panaudotų baterijų surinkimo punktą.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar akumuliatoriaus perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Informacija klientams,
įsigijusiems fotoaparatą
Japonijoje, turistų parduotuvėje
Pastaba
Norėdami sužinoti, kokius standartus
palaiko fotoaparatas, ieškokite sertifikatų
ženklų fotoaparato ekrane.
Pasirinkite MENU t
(Sąranka) 6 t
[Certification Logo].
Jei ekranas neveikia, nes fotoaparatas
sugedęs (ar dėl kitų priežasčių),
susisiekite su „Sony“ pardavėju arba
vietiniu įgaliotuoju „Sony“ techninės
priežiūros centru.
Išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ funkcijas ieškokite brošiūroje
„Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas.
Šiame vadove aprašyti keli modeliai.
Kai kurie modeliai neprieinami visose šalyse ar regionuose.
Modelio pavadinimas
Objektyvas
ILCE-7
Nepridedamas
ILCE-7K
Pridedamas
ILCE-7R
Nepridedamas
LT
4
Prieš pradedant naudoti
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano kalba
Meniu galite pasirinkti ekrano kalbą.
Fotografavimas
Naudojant šį fotoaparatą galima matyti
vaizdą 2 būdais: LCD ekrane ir vaizdo
ieškiklio ekrane.
• Šiame vadove aprašyti fotoaparatai,
palaikantys 1080 60i ir 1080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko
1080 60i, ar 1080 50i formatą,
fotoaparato apačioje ieškokite toliau
nurodytų ženklų.
Jei įrenginys palaiko 1080 60i,
matysite ženklą 60i.
Jei įrenginys palaiko 1080 50i,
matysite ženklą 50i.
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p
filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant
buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas
progresinis metodas. Dėl to padidėja
raiška ir įrašomas sklandesnis,
tikroviškesnis vaizdas.
Vaizdų duomenų bazės failo kūrimas
Jei į fotoaparatą įdėsite atminties kortelę,
kurioje nėra vaizdų duomenų bazės failo,
įjungus įrenginį vaizdų duomenų bazės
failas bus sukurtas automatiškai,
panaudojant atminties kortelės vietą.
Šis procesas gali užtrukti ilgai. Negalėsite
naudoti fotoaparato, kol jis nebus baigtas.
Jei įvyko duomenų bazės failo klaida,
eksportuokite visus vaizdus į kompiuterį
naudodami programą „PlayMemories
Home“ ir fotoaparatu suformatuokite
atminties kortelę.
Fotoaparate įmontuotas 35 mm viso kadro
CMOS jutiklis. Tačiau jei fotografuojate
APS-C dydžio nuotraukas naudodami
„E-mount“ objektyvą, pagal numatytuosius
nustatymus automatiškai pasirenkamas
APS-C vaizdo dydis.
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos
patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos
nepavykus įrašyti turinio arba praradus
ar sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato
ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Rekomenduojame sukurti atsarginę
duomenų kopiją
Kad neprarastumėte duomenų, visada
nukopijuokite juos į kitą laikmeną
(sukurkite atsarginę kopiją).
Pastabos dėl LCD ekrano, elektroninio
vaizdo ieškiklio, objektyvo ir vaizdo
daviklio
• LCD ekranas ir elektroninis vaizdo
ieškiklis sukurti naudojant didelio
tikslumo technologijas, todėl efektyviai
panaudojama daugiau nei 99,99 proc.
pikselių. Tačiau LCD ekrane ir
elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite
nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos
arba žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai
yra įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos vaizdams.
• Nelaikykite fotoaparato paėmę už
LCD ekrano.
• Naudodami objektyvą su motorizuoto
priartinimo funkcija, saugokite, kad
į objektyvą nebūtų įtraukti pirštai ar
kiti daiktai.
LT
5
Prieš pradedant naudoti
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
APS-C dydžio nuotraukų fotografavimas
naudojant „E-mount“ objektyvą
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
• Nelaikykite fotoaparato saulės šviesoje
ir ilgai nefotografuokite prieš saulę.
Taip galite pažeisti vidinį mechanizmą.
Į arti esantį objektą nukreipta saulės
šviesa gali sukelti gaisrą.
• Jei fotografuojate esant žemai temperatūrai,
ekrane gali susilieti vaizdas. Tai nėra
gedimas.
Įjungus fotoaparatą šaltoje aplinkoje,
ekranas kurį laiką gali būti tamsus.
Kai fotoaparatas sušils, ekranas vėl
veiks įprastai.
• Įrašytas vaizdas gali skirtis nuo to,
kurį matėte prieš įrašydami.
Pastabos dėl ilgo įrašymo
• Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo
elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba siekiant apsaugoti
fotoaparatą gali būti automatiškai
nutrauktas maitinimas.
Prieš nutraukiant maitinimą arba
panaikinant filmų įrašymo galimybę,
ekrane bus pateiktas pranešimas. Tokiu
atveju nebandykite įjungti fotoaparato ir
palaukite, kol jis ir maitinimo elementai
atvės. Jei įjungsite fotoaparatą, kol jis ir
maitinimo elementai nebus pakankamai
atvėsę, fotoaparatas gali vėl išsijungti arba
negalėsite įrašyti filmų.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta,
fotoaparato temperatūra kyla greitai.
• Pakilus fotoaparato temperatūrai gali
pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš fotografuojant
palaukti, kol fotoaparato temperatūra
sumažės.
• Fotoaparato paviršius gali įkaisti.
Tai nėra gedimas.
LT
6
Pastabos dėl AVCHD filmų importavimo
į kompiuterį
Jei reikia importuoti AVCHD filmus
į kompiuterį, naudokite programą
„PlayMemories Home“, kurią galite
atsisiųsti iš šios svetainės
http://www.sony.net/pm/
Pastabos dėl filmų leidimo kituose
įrenginiuose
• Įrašant AVCHD formato vaizdus šiuo
fotoaparatu, naudojamas standartas
„MPEG-4 AVC/H.264 High Profile“.
Šiuo fotoaparatu įrašytų AVCHD
formato filmų negalima paleisti šiuose
įrenginiuose:
– įrenginiuose, kurie palaiko AVCHD
formatą, bet nepalaiko „High Profile“
standarto;
– įrenginiuose, kurie nepalaiko
AVCHD formato.
Įrašant MP4 formato vaizdus šiuo
fotoaparatu, taip pat naudojamas
standartas „MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile“. Dėl to šiuo fotoaparatu įrašytų
MP4 formato filmų negalima paleisti
įrenginiuose, kuriuose nepalaikomas
standartas MPEG-4 AVC/H.264.
• HD (didelės raiškos) vaizdo kokybe
įrašytus diskus galima atkurti tik
įrenginiuose, kurie palaiko AVCHD
formatą. HD vaizdo kokybe įrašytų
diskų negalima atkurti DVD leistuvais
ar įrašymo įrenginiais, nes šie įrenginiai
nepalaiko AVCHD formato. Be to, gali
nepavykti išimti HD vaizdo kokybės
diskų iš DVD leistuvų ar įrašymo
įrenginių.
• 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima paleisti tik įrenginiuose, kurie
palaiko 1080 60p / 1080 50p formatą.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Įspėjimas dėl autorių teisių
Pastabos dėl belaidžio LAN
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės ir
kitas turinys gali būti saugomas autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite
pažeisti autorių teisių įstatymus.
„Sony“ neatsako už nuostolius ar gedimus,
patirtus dėl pamesto ar pavogto fotoaparato
neteisėto naudojimo ar neteisėtai
naudojant fotoaparatą kaip registruotąjį
prieigos tašką.
Šiame vadove pateikti vaizdai
Šiame vadove pateikti pavyzdiniai vaizdai
yra reprodukcijos, o ne tikri šiuo fotoaparatu
nufotografuoti vaizdai.
Prieš pradedant naudoti
Pastaba dėl šiame vadove pateiktos
duomenų specifikacijos
Jei šiame vadove nenurodyta kitaip,
charakteristikos ir specifikacijos duomenys
nustatyti įprastinėje 25 °C (77 °F) aplinkos
temperatūroje, naudojant maitinimo
elementus, kurie buvo visiškai įkrauti
(kol išsijungė įkrovimo lemputė).
Pastabos dėl fotografavimo naudojant
vaizdo ieškiklį
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis
elektroliuminescencinis didelės raiškos
ir didelio kontrasto vaizdo ieškiklis.
Šio vaizdo ieškiklio pranašumai – platus
stebėjimo kampas ir didelis atstumas
nuo akies. Dėl gerai suderintų skirtingų
elementų, naudojant šio fotoaparato
vaizdo ieškiklį vaizdą patogu matyti.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas
vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas.
Tai nėra gedimas. Jei norite aiškiai matyti
visą vaizdą, galite naudoti LCD ekraną.
Kaip laikinai išjungti belaidžio tinklo
funkcijas („Wi-Fi“, NFC ir kt.)
Prieš skrisdami lėktuvu ir panašiomis
aplinkybėmis galite laikinai išjungti visas
belaidžio tinklo funkcijas.
Pasirinkite MENU t
[Wireless] t
[Airplane Mode] t [On].
Jei [Airplane Mode] nustatytas kaip [On],
ekrane bus rodomas ženklas
(lėktuvas).
LT
7
Prieš pradedant naudoti
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C / UB10D (1)
• Dirželis, kuriuo fotoaparatas
kabinamas ant peties (1)
Nurodymus, kaip pritvirtinti dirželį
prie fotoaparato, rasite 13 psl.
• Maitinimo laidas (1)*
(nepridedamas įsigyjant
fotoaparatą JAV ir Kanadoje)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje ar
regione.
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (1)
• „Micro USB“ kabelis (1)
LT
8
• Korpuso dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Jungties dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Okuliaro antdėklas (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Naudojimo instrukcija (1)
(šis vadovas)
ILCE-7K:
• Priartinimo objektyvas
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (1) /
priekinis objektyvo dangtelis (1) /
užpakalinis objektyvo
dangtelis (1) /
objektyvo gaubtas (1)
Dalys
Išsamios informacijos apie dalių naudojimą ieškokite skliaustuose
nurodytuose puslapiuose.
Priekis
Prieš pradedant naudoti
Kai objektyvas nuimtas
E Integruotas mikrofonas*1
F Tvirtinimo žymė
G Vaizdo daviklis*2
H Bajonetas
I Kontaktai*2
*1 Įrašydami filmą neuždenkite
šios dalies.
Ją uždengę galite girdėti triukšmą
arba gali sumažėti garsumas.
*2 Tiesiogiai nelieskite kontaktų.
A AF šviestuvas / laikmačio
lemputė
B Priekinė rankenėlė
C Nuotolinis jutiklis
D Objektyvo atleidimo mygtukas
LT
9
Dalys
Užpakalinė dalis
A Okuliaro antdėklas
B Vaizdo ieškiklis
C Mygtukas MENU (23)
D Okuliaro jutikliai
F Dioptrijų reguliavimo
rankenėlė
• Sukite dioptrijų reguliavimo
rankenėlę, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
E LCD ekranas
• Galite pakreipti LCD
ekraną patogiausiu
kampu ir fotografuoti
iš bet kokios padėties.
G Jei norite fotografuoti,
paspauskite mygtuką C2
(„Custom2“).
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite mygtuką
(padidinti).
H AF / MF / AEL perjungimo
svirtelė
I Užpakalinė rankenėlė
LT
10
Dalys
J Jei norite fotografuoti,
Prieš pradedant naudoti
paspauskite mygtuką AF/MF
(automatinis fokusavimas /
neautomatinis fokusavimas) /
AEL.
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite mygtuką
(vaizdų rodyklė).
K Mygtukas MOVIE (39)
L Jei norite fotografuoti,
paspauskite mygtuką „Fn“ (22).
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite mygtuką
(Siųsti į išmanųjį telefoną).
M Valdymo ratukas
N Jei norite fotografuoti,
paspauskite mygtuką C3
(„Custom3“).
Jei norite peržiūrėti vaizdus,
paspauskite mygtuką
(naikinti) (41).
O Prieigos lemputė
P
(atkūrimo) mygtukas
LT
11
Dalys
Viršus / šonas
A Garsiakalbis
B
Vaizdo daviklio
padėties žymė
C m (mikrofono) lizdas
• Prijungtas išorinis mikrofonas
įjungiamas automatiškai.
Jei išorinis mikrofonas
maitinamas iš prijungto
įrenginio, jo maitinimas
bus tiekiamas iš fotoaparato.
D i (ausinių) lizdas
E Įkrovimo lemputė
F Kelios jungtys
• Galima prijungti įrenginį
su „Micro USB“ jungtimi.
G „Micro HDMI“ lizdas
H Multi Interface Shoe*
• Kai kurie priedai gali būti
išsikišę jungties „Multi Interface
Shoe“ užpakalinėje dalyje.
Tačiau jei priedas pasiekė
jungties priekį, vadinasi,
jis yra prijungtas.
I Režimo rankenėlė (42)
J Maitinimo jungiklis /
užrakto mygtukas
K Mygtukas C1 („Custom1“)
LT
12
Dalys
L Ekspozicijos kompensavimo
rankenėlė
M Dirželio, kuriuo fotoaparatas
• NFC (artimojo lauko ryšys)
yra tarptautinis standartas,
apibrėžiantis artimojo nuotolio
belaidžio ryšio technologiją.
kabinamas ant peties, kabliukai
O Atminties kortelės dangtelis
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
P Atminties kortelės lizdas
N
Prieš pradedant naudoti
* Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti
prie jungties „Multi interface shoe“,
apsilankykite savo šalies „Sony“
svetainėje arba kreipkitės į „Sony“
pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Taip pat galima naudoti „Accessory
Shoe“ priedus.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai veiks.
(ženklas N)
• Šis ženklas parodo sąlyčio tašką,
kuris reikalingas norint sujungti
fotoaparatą ir išmanųjį telefoną,
kuriame įgalintas NFC.
Informacijos, kaip surasti
ženklo N vietą ant išmaniojo
telefono, ieškokite išmaniojo
telefono naudojimo
instrukcijoje.
LT
13
Dalys
Apačia
A Maitinimo elemento lizdas (25)
Jungiamosios plokštės dangtelis
B Maitinimo elemento
Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama atskirai).
Įdėkite jungiamąją plokštę į
maitinimo elementų angą ir
prakiškite laidą pro jungiamosios
plokštės dangtelį, kaip parodyta
toliau.
dangtelis (25)
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm (7/32 in).
Kitaip fotoaparatas nebus
gerai pritvirtintas ir galite
jį apgadinti.
• Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį
laidas nėra suspaustas.
LT
14
Dalys
Objektyvas FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS
(pridedamas prie ILCE-7K)
Prieš pradedant naudoti
A Fokusavimo žiedas
B Priartinimo žiedas
C Židinio nuotolio skalė
D Židinio nuotolio žymė
E Objektyvo kontaktai*
F Tvirtinimo žymė
*
Tiesiogiai nelieskite šios dalies.
LT
15
Ekrano piktogramos
Pagal numatytuosius nustatymus LCD ekrano būsena yra [Display All Info.].
Jei pakeisite nustatymą [DISP Button] ir ant valdymo ratuko paspausite
DISP, ekrano būsena pasikeis į režimą „For viewfinder“. Taip pat galite
matyti šią histogramą paspausdami DISP.
LCD ekrano režimas
Atkūrimas
(pagrindinės informacijos peržiūra)
Vaizdo ieškiklio režimas
Režimas „Automatinis režimas“ arba
„Scenos pasirinkimas“
LT
16
Režimas P / A / S / M / „Sweep Panorama“
Ekrano piktogramos
A
Indikatorius
Indikatorius
Reikšmė
Reikšmė
Nuotraukų kokybė
Fotografavimo
P P* A S režimas (42)
M
Filmų kadrų sparta
Filmų dydžiai
Likusi maitinimo
elemento energija (29)
Scenos atpažinimo
piktogramos
Įspėjimas, kad liko mažai
maitinimo elemento
energijos
Prieš pradedant naudoti
Užregistruotų nustatymų
numeris (42)
Įkraunama blykstė
Atminties kortelė (30) /
įkėlimas
APS-C dydžio fiksavimas
Nustatymas išjungtas
AF šviestuvas
Suaktyvintas NFC
100
Likęs galimų įrašyti
vaizdų skaičius
Lėktuvo režimas
Nuotraukų kraštinių
santykis
Garsas neįrašomas
24M 10M
6.0M 20M
8.7M 5.1M
10M 6.0M
2.6M 8.7M
5.1M 2.2M
ILCE-7K:
nuotraukų dydžiai (53)
„SteadyShot“ / įspėjimas
apie fotoaparato
virpėjimą
36M 15M
9.0M 30M
13M 7.6M
15M 9.0M
3.8M 13M
7.6M 3.2M
ILCE-7R:
nuotraukų dydžiai (53)
Vėjo triukšmo mažinimas
Įspėjimas dėl perkaitimo
Duomenų bazės faile
nebėra vietos / duomenų
bazės failo klaida
Sumanusis priartinimas/
„Clear Image“
priartinimas /
skaitmeninis priartinimas
Taškinio matavimo sritis
Skaitmeninis lygio
matuoklis
LT
17
Ekrano piktogramos
Indikatorius
Reikšmė
Indikatorius
Reikšmė
Garso lygis
AWB
Baltos spalvos balansas
(automatinis, nustatytas
iš anksto, pasirinktinis,
spalvos temperatūra,
spalvų filtras)
Peržiūros režimas
100-0003
Aplanko ir failo numeriai
-
Apsauga
AVCHD MP4
Filmų įrašymo režimas
DPOF
Nustatytas DPOF
7500K
A5 G5
„D-range“ optimizatorius /
„Auto HDR“
„Creative Style“ /
kontrastas, grynis,
ryškumas
Automatinis objekto
įrėminimas
+3 +3
B
+3
Indikatorius
AF fiksavimas
Reikšmė
Fotografavimo būdas
Vaizdo efektas
Blykstės režimas /
„raudonų akių efekto“
sumažinimas
±0.0
Šypsenos aptikimo
jautrumo indikatorius
Blykstės kompensavimas
Fokusavimo režimas
AF sritis
C
Veido aptikimo funkcija
„Face Detection“ /
„Smile Shutter“ funkcija
Matavimo režimas
Indikatorius
Reikšmė
z Lock on AF AF fiksavimo vadovas
EV skalė
Ekspozicijos
kompensavimo rankenėlė /
„Metered Manual“
ekspozicija
LT
18
Ekrano piktogramos
Reikšmė
REC 0:12
Filmo įrašymo trukmė
(min.:sek.)
z
Fokusavimas
1/250
Užrakto greitis
F3.5
Diafragmos vertė
ISO400
ISO AUTO
ISO jautrumas
Prieš pradedant naudoti
Indikatorius
AE užraktas
Užrakto greičio
indikatorius
Diafragmos indikatorius
Histograma
Įspėjimas, kad vaizdai
bus fiksuojami režimu
„Auto HDR“
Vaizdo efekto klaida
2013-1-1
10:37PM
Įrašymo data
3/7
Failo numeris /
peržiūrimų vaizdų
skaičius
LT
19
Funkcijų sąrašas
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti valdymo ratuką
• Norėdami perkelti pasirinktą rėmelį galite pasukti valdymo ratuką arba
paspausti valdymo ratuko mygtukus aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.
Norėdami nustatyti pasirinktą elementą valdymo ratuko viduryje
paspauskite z. Šiame vadove valdymo ratuko mygtukų aukštyn / žemyn /
kairėn / dešinėn paspaudimo veiksmas nurodomas rodyklėmis v/V/b/B.
• Toliau nurodytos funkcijos priskirtos valdymo ratuko mygtukams v/b/B.
Pasukdami valdymo ratuką taip pat galite iškart keisti ISO jautrumą.
v
DISP
Pakeičiamas ekrano rodinys.
B
WB
Baltos spalvos balansas
b
/
Pavaros režimas
• Nepertraukiamas fotografavimas / laikiklis
• Laikmatis
• Veikiant fotografavimo režimu mygtukams V/b/B/z ir valdymo ratuko
padėčiai sukant galite priskirti norimas funkcijas.
• Pasukdami valdymo ratuką arba paspausdami valdymo ratuko mygtukus
b/B fotoaparatui veikiant atkūrimo režimu, galite pateikti ankstesnį arba
kitą vaizdą.
LT
20
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti priekinį / užpakalinį valdiklį
Funkcijų sąrašas
Galite pasukti priekinį arba užpakalinį valdiklį, jei norite iškart pakeisti
reikiamus kiekvieno fotografavimo režimo nustatymus.
LT
21
Funkcijų pasirinkimas naudojant mygtuką
„Fn“ (funkcija)
Šis mygtukas naudojamas nustatyti dažnai fotografuojant naudojamas
funkcijas arba jas įvykdyti, išskyrus ekrano „Quick Navi“ funkcijas.
1 Norėdami nustatyti kitą ekrano režimą (ne [For viewfinder]), paspauskite
valdymo ratuko mygtuką DISP.
2 Paspausite mygtuką „Fn“.
3 Pasirinkite norimą elementą naudodami valdymo ratuko
mygtuką v/V/b/B.
Parodomas nustatymų ekranas.
4 Pasukdami priekinį valdiklį pasirinkite
norimą nustatymą, tada paspauskite
valdymo ratuko mygtuką z.
• Kai kurias nustatymų vertes
galima tiksliai reguliuoti
pasukant galinį valdiklį.
Kaip nustatyti atskirus tam tikro ekrano
nustatymus
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite nustatymo
elementą ir paspauskite valdymo ratuko
mygtuką z, kad perjungtumėte į tam tikro
nustatymo elemento ekraną. Nustatykite
elementus laikydamiesi valdymo vadove
pateiktų nurodymų.
LT
22
Valdymo vadovas
Funkcijos, kurias galima pasirinkti
mygtuku MENU
Galite nustatyti pagrindinius viso fotoaparato nustatymus arba vykdyti
funkcijas, pvz., fotografuoti, atkurti ar atlikti kitus veiksmus.
1 Paspauskite mygtuką MENU, kad būtų rodomas meniu ekranas.
2 Pasirinkite norimą nustatymą valdymo
Funkcijų sąrašas
ratuko mygtukais v/V/b/B arba
valdymo ratuką pasukdami, tada
paspauskite valdymo ratuko mygtuką z.
• Ekrano viršuje pasirinkite piktogramą ir
paspauskite valdymo ratuko mygtuką b/B,
kad pereitumėte prie kito MENU elemento.
3 Pasirinkite nustatymo vertę, tada paspausdami z patvirtinkite.
Kaip pateikti plytelių meniu
Leidžiama pasirinkti, ar paspaudus mygtuką MENU visada pateikiamas
pirmasis meniu ekranas.
MENU t
(Sąranka) 2 t [Tile Menu] t [On]
LT
23
Integruoto vadovo naudojimas
Galite naudodami [Custom Key Settings] priskirti integruotą vadovą
norimam mygtukui.
Integruotas vadovas pateikia dabar pasirinktos meniu funkcijos ar
nustatymo paaiškinimus.
1 Pasirinkite mygtuką MENU t
(Pasirinktiniai nustatymai) 6 t
[Custom Key Settings] t norimas mygtukui priskirti funkcijas t
[In-Camera Guide].
Paspauskite mygtuką MENU ir naudodami valdymo ratuką pasirinkite
MENU elementą, kurio paaiškinimą norite perskaityti, tada paspauskite
mygtuką, kuriam priskirta [In-Camera Guide].
LT
24
Fotoaparato paruošimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Pirmą kartą naudodami kamerą, įkraukite maitinimo elementų pakuotę
NP-FW50 (pridedama).
Maitinimo elementų pakuotę „InfoLITHIUM“ galima įkrauti net tada,
kai ji nėra visiškai iškrauta.
Ją taip pat galima naudoti nevisiškai įkrovus.
Įkrauta maitinimo elementų pakuotė po truputį išsikrauna, net jei nėra
naudojama. Kad galėtumėte fotografuoti nuolat, prieš fotografuodami
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Fotoaparato paruošimas
1 Nustatykite jungiklį ON/OFF
(maitinimas) į padėtį OFF.
2 Pastumkite svirtelę, kad atidarytumėte
dangtelį.
3 Maitinimo elementų pakuotę įdėkite
Užrakto svirtelė
visiškai, naudodami maitinimo
elemento galiuką, kad paspaustumėte
užrakto svirtelę.
LT
25
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
4 Uždarykite dangtelį.
5 Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio (pridedama),
naudodami USB mikrokabelį (pridedama), o kintamosios srovės adapterį –
prie sieninio maitinimo lizdo.
JAV ir Kanados klientams
Maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
Kitų šalių / regionų (ne JAV ir Kanados)
klientams
LT
26
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine
spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą
išjunkite fotoaparatą.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia
nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastabos
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris prijungtas
prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes temperatūra
neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra vėl tampa
tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti 10–30 °C (50–86 °F)
aplinkos temperatūroje.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio
maitinimo lizdo. Jei naudojant kintamosios srovės adapterį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Kai fotoaparatas naudojamas pirmą kartą arba kai naudojate ilgai nenaudotą
maitinimo elementų pakuotę, įkrovimo lemputė gali greitai mirksėti, kai maitinimo
elementas įkraunamas pirmąkart. Jei taip nutinka, išimkite maitinimo elementų
pakuotę iš fotoaparato ir ją iš naujo įdėkite, kad įkrautumėte iš naujo.
• Nuolat arba kelis kartus nekraukite maitinimo elemento jo nenaudodami, jei jis jau
visiškai arba beveik visiškai įkrautas. Taip darant gali suprastėti maitinimo elemento
charakteristikos.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
LT
27
Fotoaparato paruošimas
Įkrovimo lemputė
Šviečia: įkraunama
Nešviečia: įkrovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas laikinai
sustabdytas, nes fotoaparato temperatūra
netinkama
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama per
maždaug 310 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką įkraunama visiškai iškrauta maitinimo
elementų pakuotė esant 25 °C (77 °F) temperatūrai. Įkraunama gali būti ilgiau,
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir aplinkybes.
Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu.
Pastabos
• Jei kraunate prijungę prie kompiuterio, atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas.
– Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
– Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba modifikuoto
kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
LT
28
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Maitinimo elemento energijos lygio tikrinimas
Ekrane parodomas likusio energijos lygio indikatorius.
Aukštas
Žemas
Pastabos
• Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Fotoaparato paruošimas
Užrakto svirtelė
Išjunkite fotoaparatą. Įsitikinę, kad
prieigos lemputė (10 psl.) nešviečia,
pastumkite svirtelę ir pašalinkite
maitinimo elementų pakuotę.
Nenumeskite maitinimo elementų
pakuotės.
LT
29
Atminties kortelės (parduodama atskirai)
įdėjimas
1 Pastumkite svirtelę, kad atidarytumėte
dangtelį.
2 Įdėkite atminties kortelę
(parduodama atskirai).
• Įdėję atminties kortelę, kad
nusklembtas kampas būtų orientuotas,
kaip parodyta, stumkite ją, kol
užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Įsitikinkite, kad kampo su įranta
kryptis tinkama.
3 Uždarykite dangtelį.
Kaip išimti atminties kortelę
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė (10 psl.) nešviečia, tada paspauskite
atminties kortelę.
LT
30
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Galimos naudoti atminties kortelės
Šiame fotoaparate galima naudoti toliau nurodytų tipų atminties korteles.
Tačiau negarantuojama, kad visų tipų atminties kortelės veiks tinkamai.
Atminties kortelė
Nuotraukos
Memory Stick PRO Duo
A
Filmai
(tik „Mark2“)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo
SD atminties kortelė
B
(4 klasės arba spartesnė)
(4 klasės arba spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
• Lentelėje pateikti gaminiai šiame vadove bendrai vadinami, kaip nurodyta toliau.
A: laikmena „Memory Stick PRO Duo“
B: SD kortelė
Pastabos
• „Memory Stick XC-HG Duo“ laikmena arba SDXC atminties kortelėje įrašytų
vaizdų negalima importuoti į su „exFAT“* nesuderinamus kompiuterius ar AV
įrenginius arba juose paleisti. Prieš jungdami įrenginį prie fotoaparato įsitikinkite,
kad jis suderinamas su „exFAT“. Fotoaparatą prijungus prie nesuderinamo įrenginio
gali būti pateiktas raginimas suformatuoti kortelę.
Atsakydami į šį raginimą niekada neformatuokite kortelės, nes tai atlikus ištrinami
visi kortelėje saugomi duomenys.
* „exFAT“ yra failų sistema, naudojama „Memory Stick XC-HG Duo“ laikmena ir
SDXC atminties kortelėse.
LT
31
Fotoaparato paruošimas
SDHC atminties kortelė
Objektyvo uždėjimas
Prieš uždėdami arba nuimdami objektyvą nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
1 Nuimkite fotoaparato korpuso dangtelį
Priekinis objektyvo dangtelis
ir užpakalinį objektyvo dangtelį.
• Objektyvą keiskite greitai ir
nedulkėtose vietose, kad
į fotoaparato vidų nepatektų
dulkių ar nešvarumų.
• Fotografuodami nuimkite
priekinį objektyvo dangtelį.
Korpuso
dangtelis
Užpakalinis objektyvo dangtelis
2 Objektyvą sumontuokite sulygindami
baltas žymes (montavimo žymes),
esančias ant objektyvo ir fotoaparato.
• Fotoaparatą laikykite nukreipę
objektyvą žemyn, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių.
Baltos žymės
3 Švelniai stumdami objektyvą link
fotoaparato, pasukite objektyvą pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos
ir pasigirs spragtelėjimas.
• Objektyvą uždėkite tiesiai.
LT
32
Objektyvo uždėjimas
Pastabos
• Uždėdami objektyvą nepaspauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą nenaudokite jėgos.
• Montuojant objektyvus „A-mount“ (parduodama atskirai) būtina naudoti
montavimo adapterio (parduodama atskirai). Apie montavimo adapterio naudojimą
rašoma prie jo pridėtame naudojimo vadove.
• Fotografuodami viso kadro vaizdus naudokite objektyvus, skirtus viso kadro
fotoaparatams.
• Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, tvirtai laikykite ir fotoaparatą,
ir objektyvą.
• Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išlenda reguliuojant priartinimą
ar fokusuojant.
Fotoaparato paruošimas
Kaip nuimti objektyvą
1 Įspauskite objektyvo atleidimo mygtuką
iki galo ir sukite objektyvą prieš laikrodžio
rodyklę, kol jis sustos.
Objektyvo atleidimo mygtukas
2 Uždėkite priekinį ir užpakalinį
objektyvo dangtelius ir fotoaparato
korpuso dangtelį.
• Prieš uždėdami nuvalykite nuo
jų dulkes.
LT
33
Objektyvo uždėjimas
Pastabos apie objektyvo keitimą
Jei keičiant objektyvą į fotoaparato vidų patektų dulkių ar nešvarumų ir jie
prikibtų prie vaizdo daviklio (įtaiso, šviesą paverčiančio elektros signalu)
paviršiaus, vaizduose gali būti matoma tamsių dėmių, atsižvelgiant į
fotografavimo aplinką.
Fotoaparate yra apsaugos nuo dulkių funkcija, neleidžianti dulkėms patekti
ant vaizdo daviklio. Tačiau uždėdami / nuimdami objektyvą visada jį
keiskite greitai ir nedulkėtose vietose.
LT
34
Laiko ir datos nustatymas
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą arba suaktyvinus funkcijas, pateikiamas
datos ir laiko nustatymo ekranas.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį ON.
Fotoaparato paruošimas
Pateikiamas datos ir laiko nustatymo
ekranas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį OFF.
2 Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta
[Enter], tada paspauskite valdymo
ratuko mygtuką z.
3 Pasirinkite norimą vietovę, tada paspauskite z.
4 Paspauskite valdymo ratuko mygtuką v/V arba pasirinkite nustatymą
pasukdami valdymo ratuką, tada paspauskite z.
5 Paspauskite valdymo ratuko mygtuką v/V/b/B arba pasirinkite norimą
nustatymą pasukdami valdymo ratuką, tada paspauskite z.
6 Pakartodami 4–5 žingsnius nustatykite kitus nustatymus, o tada
pasirinkite [Enter] ir paspauskite valdymo ratuko mygtuką z.
Kaip atšaukti datos ir laiko nustatymo veiksmą
Paspausite mygtuką MENU.
LT
35
Laiko ir datos nustatymas
Datos / laiko nustatymas iš naujo
Datos ir laiko sąrankos ekranas parodomas automatiškai pirmą kartą
įjungus fotoaparatą arba kai atsarginis įkraunamas maitinimo elementas
iškraunamas. Norėdami nustatyti datą ir laiką, naudokite meniu.
Mygtukas MENU t
(Sąranka) 4 t
[Date/Time Setup] arba [Area Setting]
Mygtukas MENU
Datos ir laiko nustatymo išlaikymas
Šiame fotoaparate integruotas įkraunamas maitinimo elementas, kad datos
ir laiko nustatymai būtų išlaikyti nepaisant to, ar maitinimas įjungtas ir
maitinimo elementas įdėtas.
LT
36
Vaizdų fotografavimas ir peržiūra
Fotografavimas
Veikdamas automatiniu režimu fotoaparatas išanalizuoja objektą ir leidžia
fotografuoti taikant atitinkamus nustatymus.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą, maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį ON.
2 Režimo ratuką nustatykite į padėtį
(Automatinis režimas).
Vaizdų fotografavimas ir peržiūra
3 Laikydami fotoaparatą žiūrėkite per vaizdo ieškiklį.
4 Nustatykite objekto dydį.
Jei naudojate objektyvą su priartinimo
svirtele:
judinkite priartinimo svirtelę.
Jei naudojate objektyvą su
priartinimo žiedu:
sukite priartinimo žiedą.
• Optinis priartinimas neveikia,
kai sumontuotas fiksuoto židinio
nuotolio objektyvas.
• Jei optinio priartinimo diapazonas
viršijamas, kai sumontuotas valdomas
priartinimo objektyvas, fotoaparatas
automatiškai perjungia fotoaparato
priartinimą.
Priartinimo žiedas
5 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą.
• Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs pyptelėjimas ir įsižiebs indikatorius
z arba
.
LT
37
Fotografavimas
6 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką,
kad nufotografuotumėte vaizdą.
• Jei [Auto Obj. Framing] nustatytas kaip
[Auto], fotografuojant veidus, artimus
(makro) objektus arba [Lock-on AF]
sekamus objektus, fotoaparatas
išanalizuoja sceną ir automatiškai
apkarpo užfiksuotą vaizdą, kad
kompozicija būtų tinkama. Įrašomi
abu vaizdai – ir pradinis, ir apkarpytas.
LT
38
Filmų įrašymas
1 Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite
mygtuką MOVIE.
• Kadangi pagal numatytąjį nustatymą
[MOVIE Button] nustatytas kaip
[Always], filmus įrašyti galima pradėti
fotoaparatui veikiant bet kuriuo
fotografavimo režimu.
Mygtukas MOVIE
Vaizdų fotografavimas ir peržiūra
2 Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Įrašant filmą gali būti įrašytas veikiančio fotoaparato garsas. Garso įrašymą
galite išjungti [Audio Recording] nustatydami kaip [Off].
• Kad įrašant filmą nebūtų įrašytas veikiančio priartinimo žiedo garsas, kai
naudojamas valdomo priartinimo objektyvas, filmus įrašyti rekomenduojame
naudojant priartinimo svirtelę. Kai judinate priartinimo svirtelę, pirštą švelniai
uždėkite ant svirtelės ir valdykite ją nespragtelėdami.
• Filmo nepertraukiamo įrašymo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros arba
fotoaparato būklės. Žr. „Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą“ (57 psl.).
• Kai rodoma piktograma
, fotoaparato temperatūra yra per aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra nukris.
• Jei nepertraukiamai įrašote ilgą laiką, galite pajusti, kad fotoaparatas įšilo. Tai
normalu. Taip pat gali pasirodyti „Internal temp. high. Allow it to cool.“. Tokiu
atveju išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis vėl bus parengtas fotografuoti.
LT
39
Vaizdų atkūrimas
1 Paspauskite mygtuką
.
Mygtukas
2 Paspausdami valdymo ratuko mygtuką b/B pasirinkite vaizdą.
• Norėdami atkurti filmus, ant valdymo ratuko paspauskite z.
• Jei, atkurdami filmą, ant valdymo ratuko paspausite V, pasirodys
valdymo skydelis.
Valdymo skydelis
Veiksmas atkuriant filmą
N
Atkūrimas
X
Pristabdyti
M
Greitai persukti pirmyn
m
Greitai persukti atgal
T
Sulėtintas atkūrimas pirmyn
t
Sulėtintas atkūrimas atgal
>
Kitas filmas
.
Ankstesnis filmas
C
Kadrą persukti pirmyn
c
Kadrą persukti atgal
Garsumo nustatymai
Uždaro valdymo skydelį
Pastabos
• Kitais įrenginiais įrašytų filmų gali nepavykti atkurti šiuo fotoaparatu.
LT
40
Vaizdų naikinimas
Panaikinę vaizdą, jo atkurti negalėsite. Prieš tęsdami įsitikinkite, kad vaizdą
norite panaikinti.
1 Kol rodomas norimas panaikinti
vaizdas, paspauskite mygtuką
(naikinti).
Mygtukas
(naikinti)
Vaizdų fotografavimas ir peržiūra
2 Pasirinkite [Delete] mygtukais v/V ant valdymo ratuko,
tada paspauskite z.
• Norėdami vienu metu panaikinti kelis vaizdus, pasirinkite mygtuką
MENU t
(Atkūrimas) 1 t [Delete].
Pastabos
• Apsaugotų vaizdų panaikinti negalima.
LT
41
Kaip pasirinkti fotografavimo režimą
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Pasukite režimo ratuką ir nustatykite
norimą fotografavimo režimą.
Galimi toliau nurodyti fotografavimo režimai.
(automatinis
režimas)
Leidžia fotografuoti nejudančius vaizdus su automatiškai
sureguliuotais nustatymais.
(automatinis
programos parinkimas)
Leidžia fotografuoti su automatiškai sureguliuota ekspozicija
(užrakto greičiu ir diafragmos verte). Kitus nustatymus
galima reguliuoti rankiniu būdu.
(diafragmos
pirmenybė)
Fotografuoja sureguliuojant diafragmą ir keičiant fokusavimo
diapazoną arba nesufokusuojant fono.
(užrakto pirmenybė) Sureguliuoja užrakto greitį, kad būtų parodytas objekto
judesys.
(rankinė ekspozicija) Leidžia fotografuoti rankiniu būdu sureguliavus ekspoziciją
(užrakto greitį ir diafragmos vertę), naudojantis priekiniu ar
galiniu ratuku.
1/2 (atminties
iškvietimas)
Iškviečia nustatymus, iš anksto užregistruotus dalyje
[Memory], esančioje
(fotoaparato nustatymai).
(scenos
parinkimas)
Leidžia fotografuoti su iš anksto pagal sceną nustatytais
nustatymais.
(„Sweep
Panorama“)
Leidžia fotografuoti panoraminius vaizdus, sujungiant
keletą vaizdų.
(filmas)
LT
42
Leidžia keisti fotografavimo nustatymus ir filmuoti filmą.
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas
funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
Naudodami fotoaparato vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“ ir
NFC, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Vaizdus išsaugoti kompiuteryje.
Išmanųjį telefoną naudoti
kaip fotoaparato nuotolinio
valdymo pultą.
Perkelti vaizdus iš fotoaparato
į išmanųjį telefoną.
Nuotraukas peržiūrėti
televizoriuje.
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Išsamesnės informacijos apie vienu palietimu valdomas funkcijas
„Wi-Fi“ ir NFC žr. pridedamame dokumente „Wi-Fi Connection/
One-touch (NFC) Guide“ arba pagalbiniame vadove (52 psl.).
Kaip prijungti fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško
Prijunkite fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško. Prieš pradėdami
procedūrą, įsitikinkite, kad žinote savo belaidžio prieigos taško SSID
(belaidžio prieigos taško pavadinimą) ir slaptažodį.
1 MENU t
(Belaidis ryšys) 2 t [Access Point Set.].
LT
43
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
2 Naudokite valdymo ratuko mygtukus v/V, kad pasirinktumėte prieigos
tašką, prie kurio norite prisijungti. Valdymo ratuko centre paspauskite z
ir įveskite slaptažodį, jei prie prieigos taško parodoma spynos piktograma,
tada pasirinkite [OK].
Pastabos
• Jei nepavyksta užmegzti ryšio, žr. belaidžio prieigos taško naudojimo instrukciją arba
kreipkitės į prieigos taško administratorių.
• Norėdami vaizdus išsaugoti kompiuteryje, jame įdiekite toliau nurodytą specialią
programinę įrangą.
Jei naudojate „Windows“: „PlayMemories Home“
www.sony.net/pm/
Jei naudojate „Mac“: „Wireless Auto Import“
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
44
Kaip naudoti taikomąsias programas
Kaip įtraukti taikomųjų programų
į fotoaparatą (taikomųjų programų
atsisiuntimas)
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps“) internete.
Pavyzdžiui, galimos toliau nurodytos funkcijos:
• Fotografuodami galite naudoti įvairius efektus.
• Nuotraukas į tinklo tarnybas galite įkelti tiesiai iš fotoaparato.
Kaip atsisiųsti programas
1 Prisijunkite prie programų atsisiuntimo svetainės.
http://www.sony.net/pmca
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir gaukite
paslaugos paskyrą.
Kaip naudoti taikomąsias programas
• Jei paskyrą turite, prisijunkite prie programų atsisiuntimo puslapio.
3 Pasirinkite norimą programą
ir atsisiųskite ją į fotoaparatą
vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
• Norėdami prijungti fotoaparatą
prie „Mac“ kompiuterio, nustatykite
fotoaparatą, kaip nurodyta toliau.
MENU t
(Sąranka) 4 t
[USB Connection] t [MTP]
1 Į kompiuterio USB jungtį
2 USB mikrokabelis
(pridedama)
3 Kelios jungtys
LT
45
Kaip įtraukti taikomųjų programų į fotoaparatą (taikomųjų programų atsisiuntimas)
Pastabos
• Programų atsisiuntimo funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse ir regionuose.
Išsamią informaciją žr. pirmiau nurodytoje programų atsisiuntimo svetainėje.
z Kaip tiesiogiai atsisiųsti programas naudojantis fotoaparato
funkcija „Wi­Fi“
Programas galite atsisiųsti ir neprisijungę prie kompiuterio, naudodamiesi
funkcija „Wi-Fi“.
Pasirinkite MENU t
(Taikomoji programa) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), tada vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad atsisiųstumėte programas.
Iš anksto gaukite paslaugos paskyrą.
Pasirinkite MENU t
(Belaidis ryšys) 2 t [Access Point Set.] t
prieigos taškas, prie kurio reikia prisijungti t pakeiskite [IP Address
Setting] į [Auto], jei jis nustatytas kaip [Manual].
LT
46
Vaizdų peržiūra kompiuteryje
Programinės įrangos naudojimas
Norėdami optimaliai naudoti fotoaparatu užfiksuotus vaizdus, naudokitės
toliau nurodytomis programomis.
• „Image Data Converter“
• „PlayMemories Home“
• „Remote Camera Control“
Daugiau informacijos apie įdiegimą žr. 49–51 psl.
Rekomenduojama kompiuterio aplinka („Windows“)
Naudojantis programine įranga ir importuojant vaizdus USB ryšiu
rekomenduojama toliau nurodyta kompiuterio aplinka.
„Windows Vista“* SP2 / „Windows 7“ SP1 / „Windows 8“
„PlayMemories Home“
CPU: „Intel Pentium III“ 800 MHz arba spartesnis
(didelės raiškos filmams leisti / redaguoti: „Intel Core Duo“
1,66 GHz arba spartesnis / „Intel Core 2 Duo“ 1,66 GHz arba
spartesnis, „Intel Core 2 Duo“ 2,26 GHz arba spartesnis
(AVC HD (FX/FH)), „Intel Core 2 Duo“ 2,40 GHz arba
spartesnis (AVC HD (PS)))
Atmintis: 1 GB arba daugiau
Standusis diskas: įdiegti reikalinga disko vieta: apie 600 MB
Ekranas: ekrano raiška: 1024 × 768 taškų ar daugiau
„Image Data Converter CPU / atmintis: „Pentium 4“ arba spartesnis / 1 GB ar
Ver.4“ / „Remote Camera daugiau
Control Ver.3“
Ekranas: 1024 × 768 taškų ar daugiau
* „Starter (Edition)“ nepalaikomas.
Rekomenduojama kompiuterio aplinka („Mac“)
Naudojantis programine įranga ir importuojant vaizdus USB ryšiu
rekomenduojama toliau nurodyta kompiuterio aplinka.
OS (iš anksto įdiegta)
„Mac OS X“, 10.6–10.8 versijos
„PlayMemories Home“
CPU: „Intel“ procesoriai („Intel Core Solo“ / „Core Duo“ /
„Core 2 Duo“ ir kt.)
Standusis diskas: Įdiegti reikalinga disko vieta: apie 100 MB
Ekranas: ekrano raiška: 1024 × 768 taškų ar daugiau
LT
47
Vaizdų peržiūra kompiuteryje
OS (iš anksto įdiegta)
Programinės įrangos naudojimas
„Image Data Converter CPU: „Intel Core Solo“ / „Core Duo“ / „Core 2 Duo“ arba
Ver.4“ / „Remote Camera spartesnis
Control Ver.3“
Atmintis: rekomenduojama 1 GB ar daugiau.
Ekranas: 1024 × 768 taškų ar daugiau
Pastabos
• Veikimas neužtikrinamas keleriopo paleidimo aplinkoje arba esant atnaujintai
pirmiau nurodytai operacinei sistemai.
• Jei prie vieno kompiuterio tuo pačiu metu prijungsite 2 ar daugiau USB įrenginių,
įskaitant fotoaparatą, jis gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų naudojamų USB
įrenginių tipus.
• Prijungus fotoaparatą per USB sąsają, kuri suderinama su „Hi-Speed USB“
(suderinamas su USB 2.0), galimas išplėstinis siuntimas (siuntimas dideliu greičiu),
nes fotoaparatas suderinamas su „Hi-Speed USB“ (suderinamas su USB 2.0).
• Kai kompiuteris vėl įsijungia baigęs veikti sustabdymo arba miego režimu,
ryšys tarp fotoaparato ir kompiuterio gali nebūti atkurtas tuo pačiu metu.
Kaip naudoti „Image Data Converter“
Naudodami „Image Data Converter“, galite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Galite atkurti ir redaguoti RAW formatu įrašytus vaizdus, atlikdami
įvairias korekcijas, pvz., koreguodami tonų kreivę ar ryškumą.
• Galite koreguoti vaizdus, taikydami baltos spalvos balansą, keisdami
ekspoziciją, [Creative Style] ir kt.
• Galite išsaugoti kompiuteryje rodomus ir redaguotus vaizdus.
Vaizdą galite išsaugoti RAW formatu arba bendruoju failo formatu.
• Galite parodyti ir palyginti šiuo fotoaparatu įrašytus RAW ir JPEG vaizdus.
• Vaizdus galite įvertinti 5 balais.
• Galite pritaikyti spalvų etiketes.
Kaip naudotis „Image Data Converter“, žr. žinyne.
Spustelėkite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
„Image Data Converter“ palaikymo puslapis (tik anglų k.)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
LT
48
Programinės įrangos naudojimas
Kaip įdiegti „Image Data Converter“
1 Iš toliau nurodyto URL atsisiųskite programinę įrangą ir įdiekite ją
kompiuteryje.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pastabos
• Prisijunkite kaip administratorius.
Kaip naudoti „PlayMemories Home“
Naudodami programinę įrangą „PlayMemories Home“ galite importuoti
filmus ir nuotraukas į savo kompiuterį ir ten juos naudoti. „PlayMemories
Home“ yra reikalinga norint į kompiuterį importuoti AVCHD filmus.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų peržiūra kompiuteryje
Vaizdų importavimas iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau nurodytos
funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas per
„PlayMemories Online“
Filmų diskų Vaizdų įkėlimas
kūrimas
į tinklo tarnybas
LT
49
Programinės įrangos naudojimas
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ reikia interneto ryšio.
• Norint naudotis „PlayMemories Online“ ar kitomis tinklo paslaugomis, reikalingas
interneto ryšys. „PlayMemories Online“ ar kitos tinklo paslaugos gali būti
neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• Apie programinę įrangą „Mac“ žr. toliau nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, diegiant vietoje jos bus įrašyta
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
• Filmai, įrašyti naudojant nuostatas [60p 28M(PS)] / [50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)] /
[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)] / [25p 24M(FX)], esančias [
Record Setting]
programoje „PlayMemories Home” yra konvertuojami, kad būtų galima sukurti
AVCHD įrašymo diską. Toks konvertavimas gali užtrukti ilgai. Be to, negalite
sukurti disko su pradine vaizdo kokybe. Jei norite išlaikyti pradinę vaizdo kokybę,
savo filmus saugokite diskuose „Blu-ray Disc“.
Kaip įdiegti „PlayMemories Home“
1 Naudodamiesi kompiuterio interneto naršykle, nueikite toliau
nurodytu URL, tada spustelėkite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte
programą.
Kaip naudoti „Remote Camera Control“
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Naudodamiesi „Remote Camera
Control“, galite:
• Nustatyti fotoaparatą arba įrašyti vaizdą iš kompiuterio.
• Įrašyti vaizdą tiesiai į kompiuterį.
• Fotografuoti, naudodami intervalo laikmatį.
Prieš naudodami nustatykite šiuos nustatymus: MENU t
(Sąranka) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
LT
50
Programinės įrangos naudojimas
Kaip įdiegti „Remote Camera Control“
1 Naudodamiesi savo kompiuterio interneto naršykle, nueikite toliau
nurodytu URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atsisiųskite ir
įdiekite „Remote Camera Control“.
Pastabos
• Norint įdiegti „Remote Camera Control“ reikia interneto ryšio.
Vaizdų peržiūra kompiuteryje
LT
51
Kitos savybės
Kaip daugiau sužinoti apie fotoaparatą
(„Help Guide“)
„Help Guide“ (pagalbinis vadovas) yra internetinis
žinynas. Jame rasite daugelio fotoaparato funkcijų
išsamių naudojimo instrukcijų.
1 Prisijunkite prie „Sony“ pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Pasirinkite savo šalį ar regioną.
3 Pagalbos puslapyje raskite savo fotoaparato modelio pavadinimą.
• Savo fotoaparato modelio pavadinimą rasite jo apačioje.
LT
52
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų
įrašymo laiką
Kai į fotoaparatą įdedate atminties
kortelę ir maitinimo jungiklį nustatote
į padėtį ON, ekrane rodomas galimų
įrašyti vaizdų skaičius (jei toliau
fotografuosite nekeisdami esamų
nustatymų).
Pastabos
• Kai ima geltonai mirksėti „0“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), atminties kortelė
yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę kita arba panaikinkite dabartinėje atminties
kortelėje esančius vaizdus (41 psl.).
• Kai ima geltonai mirksėti „NO CARD“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), tai reiškia,
kad nėra įdėta atminties kortelė. Įdėkite atminties kortelę.
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti atminties kortelėje, skaičius
Kitos savybės
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima
įrašyti atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės
nustatytos naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas
bandymams. Šios reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas ir naudojamos atminties kortelės tipą.
LT
53
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
ILCE-7:
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu (vienetai: vaizdai)
Talpa
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1700
3450
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Dydis
Standard
64 GB
ILCE-7R:
Image Size: L: 36M
Aspect Ratio: 3:2*
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu (vienetai: vaizdai)
Talpa
Dydis
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
215
440
890
1750
3550
7000
Fine
145
295
600
1200
2400
4800
Extra fine
78
150
310
630
1250
2500
RAW & JPEG
37
75
150
300
610
1200
RAW
50
99
200
405
810
1600
* Kai [
Aspect Ratio] yra nustatytas kaip [16:9], galite įrašyti daugiau vaizdų, nei
pirmiau esančioje lentelėje nurodytas skaičius (išskyrus, kai yra pasirinkta [RAW]).
LT
54
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti naudojant maitinimo elementų
pakuotę, skaičius
Atkreipkite dėmesį, kad faktinis skaičius gali skirtis, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas.
ILCE-7:
Fotografavimas
Maitinimo elementų
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Apytiksl. 135 min.
Apytiksl. 270 vaizdų
Filmavimas
Apytiksl. 60 min.
—
Nepertraukiamas filmavimas
Apytiksl. 100 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 280 min.
Apytiksl. 5600 vaizdų
Maitinimo elementų
veikimo trukmė
Vaizdų skaičius
Fotografavimas
Apytiksl. 135 min.
Apytiksl. 270 vaizdų
Filmavimas
Apytiksl. 60 min.
—
Nepertraukiamas filmavimas
Apytiksl. 90 min.
—
Peržiūra (nuotraukos)
Apytiksl. 280 min.
Apytiksl. 5600 vaizdų
ILCE-7R:
LT
55
Kitos savybės
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C (77 °F) aplinkos temperatūroje;
– naudojamas FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS objektyvas;
– naudojama „Sony“ laikmena „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) (parduodama
atskirai);
– [Viewfinder Bright.] nustatyta kaip [Manual] [±0];
– [Monitor Brightness] nustatyta kaip [Manual] [±0];
– [Display Quality] nustatyta kaip [Standard] (ILCE-7) / [High] (ILCE-7R).
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Focus Mode] nustatytas kaip [Single-shot AF];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas filmuojant
tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting] nustatytas kaip [60i 17M(FH)] / [50i 17M(FH)];
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta pasikartojančiu
filmavimu, priartinimu, budėjimu, įjungimu / išjungimu ir t.t.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
Galimas filmo įrašymo laikas
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu.
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu
(h (valanda), m (minutė))
Talpa
Įrašymo
nustatymas
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
1h
2h
4h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1440×1080 12M
20 m
40 m
VGA 3M
LT
56
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h
6h
8h
11 h
40 h
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
• Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai 29 minutes (gaminio
specifikacijos riba). Maksimali MP4 (12M) formato filmo nepertraukiamo
įrašymo trukmė yra apie 20 minučių (ribojama 2 GB failo dydžio apribojimu).
Pastabos
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos scenos.
Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas
sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba vaizdo
kokybės / dydžio nustatymus.
• Rodomos reikšmės nėra skirtos nepertraukiamam įrašymo laikui.
• Įrašymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į filmavimo sąlygas ir naudojamos atminties
kortelės tipą.
• Jei parodoma
, sustabdykite filmo įrašymą. Fotoaparato vidinė temperatūra
pakilo iki nepriimtino lygio.
• Informacijos apie filmų atkūrimą žr. 40 psl.
Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą
Kitos savybės
• Įrašant aukštos kokybės filmus arba nepertraukiamai filmuojant, kai naudojamas
vaizdo daviklis, reikia daug energijos. Todėl, jei filmuojate ilgą laiką, fotoaparato,
o ypač vaizdo daviklio, vidinė temperatūra pakyla. Tokiais atvejais fotoaparatas
automatiškai išsijungia, kadangi didelė temperatūra veikia vaizdų kokybę ir vidinį
fotoaparato mechanizmą.
• Galimo filmo įrašymo laiko trukmė skiriasi priklausomai nuo fotoaparato
temperatūros arba būklės, esančios prieš pradedant įrašinėti. Jei, įjungę maitinimą,
dažnai pertvarkote arba fotografuojate vaizdus, fotoaparato vidinė temperatūra
pakils, o galimas įrašymo laikas sutrumpės.
• Jei fotoaparatas sustabdo įrašymą dėl temperatūros, palikite jį išjungtą kelioms
minutėms. Pradėkite įrašinėti, kai fotoaparato vidinė temperatūra visiškai nukris.
• Jei atsižvelgsite į toliau nurodytus dalykus, įrašymo laikas bus ilgesnis.
– Laikykite fotoaparatą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
– Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
• Maksimalus filmo failo dydis yra apie 2 GB. Failo dydžiui pasiekus apie 2 GB,
įrašymas automatiškai sustoja, kai [
File Format] yra nustatytas kaip [MP4],
o naujas filmo failas automatiškai sukuriamas, kai [
File Format] yra nustatytas
kaip [AVCHD].
• Maksimalus nepertraukiamo įrašymo laikas yra 29 minutės.
LT
57
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas: Skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamaisiais
objektyvais
Objektyvas: „E-mount“ objektyvas
[Vaizdo daviklis]
Vaizdo formatas:
ILCE-7: 35 mm viso dydžio
(35,8 mm × 23,9 mm),
CMOS vaizdo daviklis
ILCE-7R: 35 mm viso dydžio
(35,9 mm × 24,0 mm),
CMOS vaizdo daviklis
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
ILCE-7:
apytiksl. 24,7 megapikseliai
ILCE-7R:
apytiksl. 36,8 megapikseliai
Efektyvus fotoaparato pikselių
skaičius:
ILCE-7:
apytiksl. 24,3 megapikseliai
ILCE-7R:
apytiksl. 36,4 megapikseliai
[Apsauga nuo dulkių]
Sistema: antistatinė apsauginė optinio
filtro danga ir ultragarsinis
vibracijos mechanizmas
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema:
ILCE-7:
fazės aptikimo sistema /
kontrasto aptikimo sistema
LT
58
ILCE-7R:
kontrasto aptikimo sistema
Jautrumo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2,8 objektyvą)
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius:
2 359 296 taškai
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas: 0,71 × su 50 mm
objektyvu, sufokusuotu į
begalybę, –1 m–1 (dioptrija)
Akies taškas: apie 27 mm nuo
okuliaro, 22 mm nuo okuliaro
rėmelio, esant –1 m–1
Dioptrijų reguliavimas: nuo –4,0 m–1
iki +3,0 m–1 (dioptrijų)
[LCD ekranas]
LCD skydelis: 7,5 cm (tipas 3.0) TFT
įrenginys
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo metodas: 1 200 zonų
vaizdo daviklio įvertinamasis
matavimas
Matavimo diapazonas: nuo 0 EV iki
20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2,8 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
nuotraukos: [ISO AUTO],
ISO nuo 50 iki 25 600
(1/3 EV žingsnis)
Specifikacijos
filmai: [ISO AUTO], ISO nuo 200
iki 25 600 (1/3 EV žingsnis)
daugelio kadrų triukšmo
mažinimas: [ISO AUTO] / ISO
nuo 100 iki 51 200 (1 EV žingsnis)
Ekspozicijos kompensavimas:
±5,0 EV (perjungiama tarp 1/3 ir
1/2 EV žingsnių)
[Įrašoma laikmena]
laikmena „Memory Stick PRO Duo“,
SD kortelė
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelios jungtys*: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
HDMI: HDMI tipo D mikrolizdas
m (mikrofono) jungtis:
3,5 mm
erdvinio garso mini lizdas
i (ausinių) jungtis:
3,5 mm
erdvinio garso mini lizdas
Kitos savybės
[Užraktas]
Tipas: valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
nuotraukos: nuo 1/8 000
sekundės iki 30 sekundžių,
lemputė
filmai: nuo 1/8 000 sekundės
iki 1/4 sekundžių (1/3 žingsnis)
1080 60i palaikantis įrenginys
iki 1/60 sekundės režimu AUTO
(iki 1/30 sekundės automatiniu
lėtojo užrakto režimu)
1080 50i palaikantis įrenginys
iki 1/50 sekundės režimu AUTO
(iki 1/25 sekundės automatiniu
lėtojo užrakto režimu)
Blykstės sinchronizavimo greitis:
ILCE-7: 1/250 sekundės
ILCE-7R: 1/160 sekundės
[Įrašymo formatas]
Failo formatas: palaiko JPEG
(DCF 2.0 versija, „Exif“
versija 2.3, MPF Baseline), RAW
(„Sony“ ARW 2.3 formatas)
Filmai (AVCHD formatas): palaiko
AVCHD formato 2.0 versiją
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garso įrašas: 2 kanalų „Dolby
Digital“, papildyta „Dolby Digital
Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formatas): vaizdo
įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
Garso įrašas: MPEG-4 AAC-LC
2 kanalų
* Suderinami „Micro USB“ palaikantys
įrenginiai.
LT
59
Specifikacijos
[Maitinimas, bendrai]
Naudojama maitinimo elementų
pakuotė: Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė NP-FW50
[Energijos sąnaudos]
Jei naudojate FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
ILCE-7:
Naudojant vaizdo ieškiklį:
apytiksl. 3,5 W
Naudojant LCD ekraną:
apytiksl. 2,7 W
ILCE-7R:
Naudojant vaizdo ieškiklį:
apytiksl. 3,5 W
Naudojant LCD ekraną:
apytiksl. 2,7 W
* Pridedamas prie ILCE-7K
[Kita]
„Exif Print“: suderinama
„PRINT Image Matching III“:
suderinama
DPOF: suderinama
Matmenys: apytiksl. 126,9 mm ×
94,4 mm × 48,2 mm (apytiksl.
5 col. × 3 7/10 col. × 1 9/10 col.)
(P/A/G, neįskaitant išsikišimų)
Masė:
ILCE-7:
apytiksl. 474 g (1 sv. 0,7 unc.)
(su maitinimo elementais ir
laikmena „Memory Stick
PRO Duo“)
apytiksl. 416 g (14,7 uncijos)
(tik korpusas)
LT
60
ILCE-7R:
apytiksl. 465 g (1 sv. 0,4 unc.)
(su maitinimo elementais ir
laikmena „Memory Stick
PRO Duo“)
apytiksl. 407 g (14,4 uncijos)
(tik korpusas)
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki
40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F)
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz dažnių
juosta
Sauga: WEP / WPA-PSK /
WPA2­PSK
Prisijungimo metodas: WPS („Wi-Fi“
Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: palaiko „NFC Forum
Type 3 Tag“
Specifikacijos
Kintamosios srovės adapteris
AC-UB10C/UB10D
Objektyvas FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS (pridedamas prie ILCE-7K)
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V,
50/60 Hz, 70 mA KS
Išvesties įtampa: 5 V, 0,5 A NS
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki
40 °C
(nuo 32 °F iki 104 °F)
Saugojimo temperatūra: nuo –20 °C
iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (apytiksl.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 col. × 7/8 col. ×
2 1/4 col.) (P/A/G)
Židinio nuotolis: 28 mm – 70 mm
Objektyvo grupės-elementai: 8–9
Matymo kampas: 75° – 34°
Minimalus fokusavimas*: 0,3–0,45 m
(0,99–1,48 pėd.)
Maksimalus padidinimas: 0,19×
Minimalus F sustojimas: f/22–f/36
Filtro skersmuo: 55 mm
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis):
apytiksl. 72,5 mm × 83 mm
(apytiksl. 2 7/8 col. × 3 3/8 col.)
Masė: apytiksl. 295 g
(apytiksl. 10,5 unc.)
SteadyShot: galimas
*Minimalus fokusavimas – tai
trumpiausias atstumas nuo
vaizdo daviklio iki objekto.
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
Kitos savybės
Naudojami maitinimo elementai:
Ličio jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V NS
Vardinė įtampa: 7,2 V NS
Maksimali įkrovos įtampa: 8,4 V NS
Maksimali įkrovos srovė: 1,02 A
Talpa: įprasta 7,7 Wh (1 080 mAh)
mažiausia: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Didžiausi matmenys:
apytiksl. 31,8 mm × 18,5 mm ×
45 mm (1 5/16 col. × 3/4 col. ×
1 13/16 col.) (P/A/G)
LT
61
Specifikacijos
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka
universalų standartą DCF
(„Design rule for Camera File
system“), kurį patvirtino JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Vaizdų, įrašytų šiuo fotoaparatu,
atkūrimas naudojant kitą įrangą
bei vaizdų, įrašytų arba redaguotų
naudojant kitą įrangą, atkūrimas
šiuo fotoaparatu nėra
garantuojamas.
LT
62
Prekių ženklai
• Toliau nurodyti ženklai yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
, „Memory Stick“, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
„Memory Stick
PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„Memory
Stick XC-HG Duo“,
„MagicGate“,
, „BRAVIA“,
„InfoLITHIUM“, „PlayMemories
Camera Apps“, „PlayMemories
Home“, „PlayMemories Online“,
„PlayMemories Mobile“.
• „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD
Progressive“ logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
• „Microsoft“, „Windows“ ir „Windows
Vista“ yra registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
• HDMI ir HDMI High-Definition
Multimedia Interface bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra registruotieji
„Apple Inc.“ prekių ženklai.
• „iOS“ yra „Cisco Systems, Inc.“ ir
(arba) jos filialų prekių ženklas arba
registruotasis prekių ženklas JAV ir kai
kuriose kitose šalyse.
Specifikacijos
• Gaukite daugiau pramogų,
naudodamiesi savo „PlayStation 3“,
atsisiuntę „PlayStation 3“ skirtą
programą iš „PlayStation Store“
(kur prieinama).
• „PlayStation 3“ skirtai programai
reikia turėti „PlayStation Network“
paskyrą ir atsisiųsti programą.
Prieinama vietose, kur veikia
„PlayStation Store“.
Kitos savybės
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
• „Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra
„Intel Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC.
prekių ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi
PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi
Alliance“ registruotieji prekių ženklai.
• N ženklas yra prekių ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
•
ir „PlayStation“ yra „Sony
Computer Entertainment Inc.“
registruotieji prekių ženklai.
• „Facebook“ ir „f“ logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekių
ženklas.
• Be to, šiame vadove naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Ženklai
™ arba ® šiame vadove naudojami
ne visais atvejais.
LT
63
Papildomos informacijos apie gaminį ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus
galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
© „Sony Corporation“, 2013 m.
Download PDF

advertising