Sony | ILCE-7S | Sony ILCE-7S α7S fotoaparatas su E tipo tvirtinimo jungtimi ir viso kadro jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-537-940-41(1) (LT)
Skaitmeninis fotoaparatas
su keičiamuoju objektyvu
Naudojimo instrukcija
E-mount
Žinynas (internetinis vadovas)
Žinyne rasite daugelio fotoaparato funkcijų
išsamių naudojimo instrukcijų.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/h_zz/
ILCE-7S
Lietuvių
E-mount
Kaip daugiau sužinoti apie
fotoaparatą („Pagalbos žinynas“)
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite serijos
numerį toliau pateiktoje vietoje.
Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną
kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją
dėl šio gaminio.
Modelio nr. WW328274 (ILCE-7S)
Serijos nr.
Modelio nr. AC-UD10 / AC-UUD11
Serijos nr.
ĮSPĖJIMAS
„Pagalbos žinynas“ (pagalbinis
vadovas) yra internetinis žinynas.
Vadovą „Pagalbos žinynas“
galite skaityti kompiuterio
arba išmaniojo telefono ekrane.
Jame rasite daugelio fotoaparato
funkcijų išsamių naudojimo
instrukcijų.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/
h_zz/
Kad sumažintumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
SVARBIOS SAUGOS
INSTRUKCIJOS
-IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS KAD
SUMAŽINTUMĖTE GAISRO
AR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
Jei kištukas netelpa į maitinimo lizdą,
naudokite kištuko adapterį.
LT
2
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti
arba galima patirti cheminį nudegimą.
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių:
nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite
ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite,
kad jokie metaliniai daiktai neliestų
maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose
arba saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų pakuotę
originaliu „Sony“ maitinimo elementų
krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima
įkrauti maitinimo elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais
pačiais arba atitinkamo, „Sony“
rekomenduojamo tipo elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite
prie artimiausio sieninio lizdo. Jei įvyko
įrenginio gedimas, nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės adapterį nuo
sieninio lizdo.
Maitinimo elementų kroviklis
Maitinimas nėra atjungtas net tada,
jei maitinimo elementų kroviklio
lemputė CHARGE nešviečia.
Jei naudojant šį įrenginį iškiltų
problemų, atjunkite jį nuo sieninio
elektros tinklo lizdo, kad
atjungtumėte maitinimą.
Maitinimo laidas (jei jis pridėtas) skirtas
naudoti konkrečiai su šiuo fotoaparatu,
todėl jo negalima naudoti su kita
elektrine įranga.
Informacija klientams Europoje
Pastaba klientams šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES
reikalavimams: „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas. Daugiau informacijos
žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
LT
3
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo
paleiskite programą arba atjunkite ir vėl
prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys
atitinka Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) reglamente apibrėžtas normas,
taikomas naudojant trumpesnius nei 3 m
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai
gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.
Išeikvotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis
simbolis reiškia,
kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami
gaminius ir maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos
dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Informacija klientams,
įsigijusiems fotoaparatą
Japonijoje, turizmo parduotuvėje
Pastaba
Norėdami sužinoti, kokius standartus
palaiko fotoaparatas, ieškokite sertifikatų
ženklų fotoaparato ekrane.
Pasirinkite MENU t
(Setup) 6 t
[Certification Logo].
Jei ekranas neveikia, nes fotoaparatas
sugedęs (ar dėl kitų priežasčių), susisiekite
su „Sony“ pardavėju arba vietiniu
įgaliotuoju „Sony“ techninės
priežiūros centru.
Išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ funkcijas ieškokite brošiūroje „„Wi-Fi“
ryšio / prisijungimo vienu prisilietimu (NFC) vadovas“.
LT
4
Prieš pradedant naudoti
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Ekrano kalba
Meniu galite pasirinkti ekrano kalbą.
Fotografavimas
Naudojant šį fotoaparatą galima matyti
vaizdą 2 būdais: monitoriuje, pasirinkus
monitoriaus režimą, ir vaizdo ieškiklyje,
pasirinkus vaizdo ieškiklio režimą.
Įtaisytosios fotoaparato funkcijos
• Šiame vadove aprašyti fotoaparatai,
palaikantys 1080 60i ir 1080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar fotoaparatas palaiko
1080 60i, ar 1080 50i formatą,
fotoaparato apačioje ieškokite
toliau nurodytų ženklų.
1080 60i palaikantis įrenginys: 60i.
1080 50i palaikantis įrenginys: 50i.
• Fotoaparatas palaiko 1080 60p ir 50p
filmų formatus. Iki šiol buvo naudojami
standartiniai įrašymo režimai – įrašant
buvo naudojamas perpynimo metodas,
o šiame fotoaparate naudojamas
progresinis metodas. Dėl to padidėja
raiška ir įrašomas sklandesnis,
tikroviškesnis vaizdas.
Vaizdų duomenų bazės failo kūrimas
Jei į fotoaparatą įdėsite atminties kortelę,
kurioje nėra vaizdų duomenų bazės failo, ir
įjungsite įrenginį, vaizdų duomenų bazės
failas bus sukurtas automatiškai,
panaudojant atminties kortelės vietą.
Šis procesas gali užtrukti ilgai. Negalėsite
naudoti fotoaparato, kol jis nebus baigtas.
Jei įvyko duomenų bazės failo klaida,
eksportuokite visus vaizdus į kompiuterį
naudodami programą „PlayMemories
Home™“ ir suformatuokite atminties
kortelę naudodami fotoaparatą.
APS-C dydžio nuotraukų fotografavimas
naudojant „E-mount“ objektyvą
Fotoaparate įmontuotas 35 mm viso kadro
CMOS jutiklis. Tačiau jei fotografuojate
APS-C dydžio nuotraukas naudodami
„E-mount“ objektyvą, pagal numatytuosius
nustatymus automatiškai pasirenkamas
APS-C vaizdo dydis.
Dėl sugadinto turinio ar įrašymo klaidos
patirta žala nebus atlyginta
„Sony“ neatlygins jokios žalos, patirtos
nepavykus įrašyti turinio arba praradus ar
sugadinus įrašytą turinį dėl fotoaparato
ar įrašomos laikmenos gedimo ir pan.
Rekomenduojame sukurti atsarginę
duomenų kopiją
Kad neprarastumėte duomenų, visada
nukopijuokite juos į kitą laikmeną
(sukurkite atsarginę kopiją).
Pastabos dėl monitoriaus, elektroninio
vaizdo ieškiklio, objektyvo ir vaizdo
daviklio
• LCD monitorius ir elektroninis vaizdo
ieškiklis sukurti taikant ypač didelio
tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau nei
99,99 % pikselių. Tačiau monitoriuje
ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite
nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos, mėlynos
arba žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai
yra įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos vaizdams.
• Nelaikykite fotoaparato paėmę už
monitoriaus.
• Naudodami objektyvą su motorizuoto
priartinimo funkcija, saugokite, kad
į objektyvą nebūtų įtraukti pirštai
ar kiti daiktai.
LT
5
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
• Nelaikykite fotoaparato saulės šviesoje
ir ilgai nefotografuokite prieš saulę.
Taip galite pažeisti vidinį mechanizmą.
Į arti esantį objektą nukreipta saulės
šviesa gali sukelti gaisrą.
• Jei fotografuojate esant žemai
temperatūrai, ekrane gali susilieti vaizdas.
Tai nėra gedimas.
Įjungus fotoaparatą šaltoje aplinkoje,
ekranas kurį laiką gali būti tamsus. Kai
fotoaparatas sušils, ekranas vėl veiks
įprastai.
• Įrašytas vaizdas gali skirtis nuo to,
kurį matėte prieš įrašydami.
• Kai fotografuojate naudodami vaizdo
ieškiklį, gali pasireikšti įvairūs
simptomai, pvz., akių skausmas,
nuovargis, jūrligė ar pykinimas.
Kai fotografuojate naudodami vaizdo
ieškiklį, rekomenduojame reguliariai
daryti pertraukas.
Reikiama pertraukos trukmė arba dažnis
yra individualūs, todėl patariama spręsti
savo nuožiūra. Jei jaustumėte
diskomfortą, susilaikykite nuo vaizdo
ieškiklio naudojimo, kol jūsų būklė
nepagerės, ir kreipkitės į gydytoją, jei
būtina.
Pastabos dėl fotografavimo naudojant
vaizdo ieškiklį
Pastabos dėl ilgo įrašymo
Šiame fotoaparate įtaisytas organinis
elektroliuminescencinis didelės raiškos
ir didelio kontrasto vaizdo ieškiklis.
Šio vaizdo ieškiklio pranašumai – platus
stebėjimo kampas ir didelis atstumas nuo
akies. Dėl gerai suderintų skirtingų
elementų, naudojant šio fotoaparato
vaizdo ieškiklį patogu matyti vaizdą.
• Vaizdo ieškiklio kampuose matomas
vaizdas gali būti šiek tiek iškraipytas.
Tai nėra gedimas. Jei norite matyti visą
detalią kompoziciją, galite naudoti
monitorių.
• Jei žiūrėdami į vaizdo ieškiklį fotoaparatą
pakreipsite arba pakelsite akis, vaizdas
vaizdo ieškiklyje gali išsikreipti arba
pakisti jo spalvos. Tai yra objektyvų
ir ekranų ypatybė, o ne gedimas.
Fotografuojant rekomenduojame žiūrėti
į centrinę vaizdo ieškiklio sritį.
LT
6
• Atsižvelgiant į fotoaparato ir maitinimo
elementų temperatūrą, gali nepavykti
įrašyti vaizdo arba maitinimas gali būti
automatiškai nutrauktas siekiant
apsaugoti fotoaparatą.
Prieš nutraukiant maitinimą arba
panaikinant filmų įrašymo galimybę,
ekrane bus pateiktas pranešimas. Tokiu
atveju nebandykite įjungti fotoaparato
ir palaukite, kol jis ir maitinimo
elementai atvės. Jei įjungsite fotoaparatą,
kol jis ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, fotoaparatas gali vėl
išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta,
fotoaparato temperatūra kyla greitai.
• Pakilus fotoaparato temperatūrai gali
pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš fotografuojant
palaukti, kol fotoaparato temperatūra
sumažės.
• Fotoaparato paviršius gali įkaisti.
Tai nėra gedimas.
Pastabos dėl fotoaparato naudojimo
Pastabos dėl XAVC S ir AVCHD filmų
importavimo į kompiuterį
Jei reikia importuoti XAVC S arba AVCHD
filmus į kompiuterį, naudokite programą
„PlayMemories Home“, kurią galima
atsisiųsti iš šios svetainės:
www.sony.net/pm/
Pastabos dėl filmų leidimo kituose
įrenginiuose
• Įrašant AVCHD formato vaizdus šiuo
fotoaparatu, naudojamas standartas
„MPEG-4 AVC/H.264 High Profile“.
Šiuo fotoaparatu įrašytų AVCHD
formato filmų negalima paleisti
šiuose įrenginiuose:
– įrenginiuose, kurie palaiko
AVCHD formatą, bet nepalaiko
„High Profile“ standarto;
– įrenginiuose, kurie nepalaiko
AVCHD formato.
Įrašant MP4 formato vaizdus šiuo
fotoaparatu, taip pat naudojamas
standartas „MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile“. Dėl to šiuo fotoaparatu įrašytų
MP4 formato filmų negalima paleisti
įrenginiuose, kuriuose nepalaikomas
standartas MPEG-4 AVC/H.264.
• HD (didelės raiškos) vaizdo kokybe
įrašytus diskus galima atkurti tik
įrenginiuose, kurie palaiko AVCHD
formatą. HD vaizdo kokybe įrašytų
diskų negalima atkurti DVD leistuvais
ar įrašymo įrenginiais, nes šie įrenginiai
nepalaiko AVCHD formato. Be to, gali
nepavykti išimti HD vaizdo kokybės
diskų iš DVD leistuvų ar įrašymo
įrenginių.
• 1080 60p / 1080 50p formatu įrašytus
filmus galima paleisti tik įrenginiuose,
kurie palaiko 1080 60p / 1080 50p
formatą.
Įspėjimas dėl autorių teisių
Televizijos laidos, filmai, vaizdajuostės
ir kitas turinys gali būti saugomas autorių
teisių. Neteisėtai įrašydami tokį turinį galite
pažeisti autorių teisių įstatymus.
Šiame vadove pateikti vaizdai
Šiame vadove pateikti pavyzdiniai
vaizdai yra reprodukcijos, o ne tikri šiuo
fotoaparatu nufotografuoti vaizdai.
Pastaba dėl šiame vadove pateiktos
duomenų specifikacijos
Jei šiame vadove nenurodyta kitaip,
charakteristikos ir specifikacijos
duomenys nustatyti įprastoje 25 °C
aplinkos temperatūroje, naudojant
visiškai įkrautų (krautų, kol užgeso
įkrovimo lemputė) maitinimo
elementų pakuotę.
Kaip laikinai išjungti belaidžio tinklo
funkcijas („Wi-Fi“, NFC ir kt.)
Prieš skrisdami lėktuvu ir panašiomis
aplinkybėmis galite laikinai išjungti
visas belaidžio tinklo funkcijas.
Pasirinkite mygtuką MENU t
(Wireless) 1 t [Airplane Mode] t
[On].
Jei [Airplane Mode] nustatytas kaip [On],
ekrane bus rodomas ženklas
(lėktuvas).
Pastabos dėl belaidžio LAN
„Sony“ neatsako už nuostolius ar gedimus,
patirtus dėl pamesto ar pavogto fotoaparato
neteisėto naudojimo ar neteisėtai
naudojant fotoaparatą kaip registruotąjį
prieigos tašką.
LT
7
Prieš pradedant naudoti
Pateiktų elementų tikrinimas
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų elementų kiekį.
• Fotoaparatas (1)
• Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/AC-UUD11 (1)
Kintamosios srovės adapterio forma gali
skirtis atsižvelgiant į šalį / regioną.
• Maitinimo elementų kroviklis
BC-TRW (1)
• Maitinimo laidas (1)*
(nepridedamas įsigyjant
fotoaparatą JAV ir Kanadoje)
* Su fotoaparatu galite gauti kelis
maitinimo laidus. Pasirinkite laidą,
kurį galima naudoti jūsų šalyje
ar regione.
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50 (2)
• USB mikrokabelis (1)
• Per petį permetamas dirželis (1)
LT
8
Nurodymus, kaip pritvirtinti dirželį
prie fotoaparato, rasite 13 psl.
• Korpuso dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Kabelio apsauga (1)
Kaip kabelio apsaugą pritvirtinti prie
fotoaparato, žr. 13 psl.
• Jungties dangtelis (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Okuliaro antdėklas (1)
(uždėtas ant fotoaparato)
• Naudojimo instrukcija (1)
(šis vadovas)
• „Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo
vienu prisilietimu (NFC)
vadovas (1)
Šiame vadove aprašomos
funkcijos, kurios veikia
naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Dalių identifikavimas
Išsamios informacijos apie dalių naudojimą ieškokite skliaustuose
nurodytuose puslapiuose.
Priekis
Kai objektyvas nuimtas
F Integruotas mikrofonas*1
G Tvirtinimo žymė
H Vaizdo daviklis*2
I Bajonetas
J Kontaktai*2
A AF lemputė / laikmačio
lemputė
*1 Įrašydami filmą neuždenkite
šios dalies.
Ją uždengę galite girdėti triukšmą
arba gali sumažėti garsumas.
*2 Tiesiogiai nelieskite kontaktų.
B Priekinė rankenėlė
C „Wi-Fi“ jutiklis (įmontuotas)
D Nuotolinis jutiklis
E Objektyvo atleidimo mygtukas
LT
9
Dalių identifikavimas
Užpakalinė dalis
A Okuliaro antdėklas
F Dioptrijų reguliavimo
B Vaizdo ieškiklis
rankenėlė
C Mygtukas MENU (18)
• Sukite dioptrijų reguliavimo
rankenėlę, kol vaizdo ieškiklyje
matysite aiškų vaizdą.
D Akies jutiklis
E Monitorius
• Galite pakreipti monitorių
patogiausiu kampu ir
fotografuoti iš bet kokios
padėties.
G Fotografavimas: C2
(„Custom2“) mygtukas.
Peržiūra: (padidinimo
mygtukas.
H AF/MF/AEL perjungimo
svirtelė
I Užpakalinė rankenėlė
LT
10
Dalių identifikavimas
J Fotografavimas: AF/MF
(automatinio fokusavimo /
neautomatinio fokusavimo)
mygtukas / mygtukas AEL.
Peržiūra:
(vaizdų rodyklės)
mygtukas.
K Mygtukas MOVIE (34)
L Fotografavimas:
Fn mygtukas (17)
Peržiūra:
(Send to
Smartphone) mygtukas
• Paspausdami šį mygtuką galite
atidaryti [Send to Smartphone]
ekraną.
M Valdymo ratukas
N Fotografavimas: C3
(„Custom3“) mygtukas
Peržiūra: (naikinimo)
mygtukas (36).
O Prieigos lemputė
P
(atkūrimo) mygtukas
LT
11
Dalių identifikavimas
Viršus / šonas
A Garsiakalbis
G HDMI mikrolizdas
B
H Kelių sąsajų jungtis*
Vaizdo daviklio
padėties žymė
C m (mikrofono) lizdas
• Prijungtas išorinis mikrofonas
įjungiamas automatiškai.
Jei išorinis mikrofonas
maitinamas iš prijungto
įrenginio, jo maitinimas
bus tiekiamas iš fotoaparato.
D i (ausinių) lizdas
• Kai kurie priedai gali būti ne iki
galo prijungti: jų kištukai gali
būti iškritę iš kelių sąsajų
jungties. Tačiau jei priedas
pasiekė jungties priekį, vadinasi,
jis yra prijungtas.
I Režimo rankenėlė (37)
J Maitinimo jungiklis /
užrakto mygtukas
E Įkrovimo lemputė
K Mygtukas C1 („Custom 1“)
F Kelių jungčių USB jungtis /
L Ekspozicijos kompensavimo
USB mikrojungtis*
• Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
LT
12
rankenėlė
Dalių identifikavimas
M Dirželio, kuriuo fotoaparatas
kabinamas ant peties, kabliukai
• Pritvirtinkite abu dirželio galus
prie fotoaparato.
N
* Jei reikia daugiau informacijos apie
priedus, kuriuos galima prijungti prie
kelių sąsajų jungties ir kelių jungčių /
USB mikrojungties, apsilankykite
„Sony“ svetainėje arba kreipkitės
į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Taip pat galite naudoti priedus,
suderinamus su priedų jungtimi.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai veiks.
(ženklas N)
• Šis ženklas parodo sąlyčio tašką,
kuris reikalingas norint sujungti
fotoaparatą ir išmanųjį telefoną,
kuriame įgalintas NFC.
Kur yra
(ženklas N) ant
išmaniojo telefono, žr.
išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
• NFC (artimojo lauko ryšys) yra
tarptautinis standartas,
apibrėžiantis artimojo nuotolio
belaidžio ryšio technologiją.
O Atminties kortelės dangtelis
P Atminties kortelės lizdas
Kabelio apsaugos tvirtinimas
Kabelio pasauga yra skirta
patikimam HDMI kabelio
prijungimui, kai fotografuojama
prijungus HDMI kabelį, užtikrinti.
Pakelkite monitorių, prijunkite
HDMI kabelį, o tada pritvirtinkite
apsaugą, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
• Kabelio apsaugą reikia dėti taip,
kad jungties dangtelis būtų
išsikišęs iš už kabelio apsaugos.
LT
13
Dalių identifikavimas
Apačia
A Maitinimo elemento lizdas (20)
Jungiamosios plokštės dangtelis
B Maitinimo elemento
Ši plokštė reikalinga naudojant
kintamosios srovės adapterį
AC-PW20 (parduodama atskirai).
Įdėkite jungiamąją plokštę
į maitinimo elementų angą
ir prakiškite laidą pro jungiamosios
plokštės dangtelį, kaip parodyta
toliau.
dangtelis (20)
C Trikojo lizdo anga
• Trikojo varžtas turi būti
trumpesnis nei 5,5 mm.
Priešingu atveju fotoaparatas
nebus gerai pritvirtintas
ir galite jį apgadinti.
• Įsitikinkite, kad uždarius dangtelį
laidas nėra suspaustas.
LT
14
Funkcijų sąrašas
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti valdymo ratuką
• Norėdami perkelti pasirinktą rėmelį galite pasukti valdymo ratuką arba
paspausti valdymo ratuko mygtukus aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.
Norėdami nustatyti pasirinktą elementą paspauskite z valdymo ratuko
viduryje. Šiame vadove valdymo ratuko mygtukų aukštyn / žemyn /
kairėn / dešinėn paspaudimo veiksmas nurodomas
rodyklėmis v / V / b / B.
• Toliau nurodytos funkcijos priskirtos valdymo ratuko
mygtukams v / b / B. Pasukdami valdymo ratuką taip pat
galite iškart keisti ISO jautrumą.
v
DISP
Pakeičiamas ekrano rodinys.
B
WB
White Balance
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Bracket
• Self-timer
• Nustatę fotografavimo režimą mygtukams V / b / B / z ir valdymo
ratuko padėčiai sukant galite priskirti norimas funkcijas.
• Pasukdami valdymo ratuką arba paspausdami b/B ant valdymo ratuko
fotoaparatui veikiant atkūrimo režimu, galite atidaryti ankstesnį arba
paskesnį vaizdą.
LT
15
Kaip naudoti fotoaparatą
Kaip naudoti priekinį / užpakalinį valdiklį
Galite pasukti priekinį arba užpakalinį valdiklį, jei norite iškart pakeisti
reikiamus kiekvieno fotografavimo režimo nustatymus.
LT
16
Funkcijų pasirinkimas naudojant
mygtuką „Fn“ (funkcija)
Šis mygtukas naudojamas nustatyti dažnai fotografuojant naudojamas
funkcijas arba jas įvykdyti, išskyrus ekrano „Quick Navi“ funkcijas.
1 Norėdami nustatyti kitą ekrano režimą (ne [For viewfinder]), paspauskite
valdymo ratuko mygtuką DISP.
2 Paspausite mygtuką „Fn“.
3 Pasirinkite norimą elementą naudodami valdymo ratuko
mygtuką v/V/b/B.
Parodomas nustatymų ekranas.
4 Pasukdami priekinį valdiklį
pasirinkite norimą nustatymą,
tada paspauskite z ant valdymo
ratuko.
• Kai kurias nustatymų vertes galima
tiksliai reguliuoti pasukant galinį
valdiklį.
Kaip nustatyti atskirus tam tikro
ekrano nustatymus
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite nustatymo
elementą ir paspauskite valdymo ratuko
mygtuką z, kad perjungtumėte į tam tikro
nustatymo elemento ekraną. Nustatykite
elementus laikydamiesi valdymo vadove
pateiktų nurodymų.
Valdymo vadovas
LT
17
Funkcijos, kurias galima pasirinkti
mygtuku MENU
Galite nustatyti pagrindinius viso fotoaparato nustatymus arba vykdyti
funkcijas, pvz., fotografuoti, atkurti ar atlikti kitus veiksmus.
1 Paspauskite mygtuką MENU, kad būtų rodomas meniu ekranas.
2 Pasirinkite norimą nustatymą
paspausdami v / V / b / B ant valdymo
ratuko arba pasukdami valdymo ratuką ir
paspausdami z valdymo ratuko viduryje.
• Ekrano viršuje pasirinkite piktogramą ir
paspausdami b / B ant valdymo ratuko
pereikite prie kito MENU elemento.
3 Pasirinkite nustatymo vertę, tada paspausdami z ją patvirtinkite.
Kaip pateikti plytelių meniu
Leidžiama pasirinkti, ar paspaudus mygtuką MENU visada pateikiamas
pirmasis meniu ekranas.
Mygtukas MENU t
LT
18
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
Integruoto vadovo naudojimas
Galite naudodami [Custom Key Settings] priskirti integruotą
vadovą norimam mygtukui.
Integruotas vadovas pateikia dabar pasirinktos meniu funkcijos
ar nustatymo paaiškinimus.
Pasirinkite mygtuką MENU t
(Custom Settings) 6 t
[Custom Key Settings] t norimas mygtukui priskirti funkcijas t
[In-Camera Guide].
Paspauskite mygtuką MENU ir naudodami valdymo ratuką pasirinkite MENU
elementą, kurio paaiškinimą norite perskaityti, tada paspauskite mygtuką,
kuriam priskirta [In-Camera Guide].
LT
19
Fotoaparato paruošimas
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Pirmą kartą naudodami kamerą, įkraukite maitinimo elementų pakuotę
NP-FW50 (pridedama).
Maitinimo elementų pakuotę InfoLITHIUM™ galima įkrauti net tada,
kai ji nėra visiškai išeikvota.
Ją taip pat galima naudoti nevisiškai įkrovus.
Įkrauta maitinimo elementų pakuotė po truputį išsikrauna, net jei nėra
naudojama. Kad galėtumėte fotografuoti nuolat, prieš fotografuodami
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas naudojant maitinimo
elementų kroviklį
1 Prijunkite maitinimo elementų
pakuotę.
• Įstatykite maitinimo elementų pakuotę
spausdami ją rodyklės kryptimi, kol
maitinimo elementų pakuoti taps
lygiagreti maitinimo elementų
krovikliui.
2 Maitinimo elementų kroviklį prijunkite
prie sieninio maitinimo lizdo.
• Pradėjus krauti užsidega lemputė
CHARGE.
• Baigus krauti lemputė CHARGE
užgęsta.
• Jei įrenginį naudojate ne JAV arba
Kanadoje, maitinimo laidą prijunkite
prie maitinimo elementų kroviklio,
o maitinimo lementų kroviklį –
prie sieninio lizdo.
LT
20
Lemputė CHARGE
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Maitinimo elementų pakuotės krovimas naudojant kintamosios
srovės adapterį
1 Nustatykite ON/OFF (maitinimo)
jungiklį į padėtį OFF.
2 Pastumkite svirtelę, kad atidarytumėte
dangtelį.
3 Maitinimo elementų pakuotę įdėkite
Užrakto svirtelė
visiškai, naudodami maitinimo
elemento galiuką, kad paspaustumėte
užrakto svirtelę.
4 Uždarykite dangtelį.
LT
21
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
5 Prijunkite fotoaparatą prie kintamosios srovės adapterio (pridedama),
naudodami USB mikrokabelį (pridedama), o kintamosios srovės adapterį –
prie sieninio maitinimo lizdo.
Įkrovimo lemputė įsižiebia oranžine
spalva ir pradedama įkrauti.
• Prieš įkraudami maitinimo elementą
išjunkite fotoaparatą.
• Kai įkrovimo lemputė įsižiebia
nebaigus įkrauti, išimkite ir iš naujo
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Jei įrenginį naudojate ne JAV arba
Kanadoje, maitinimo laidą prijunkite
prie kintamosios srovės adapterio,
o kintamosios srovės adapterį –
prie sieninio lizdo.
LT
22
Įkrovimo lemputė
Šviečia: Krovimas
Off: krovimas baigtas
Mirksi:
įkrovimo klaida arba įkrovimas
laikinai sustabdytas, nes fotoaparato
temperatūra netinkama
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Pastabos
• Įkrovimo laikas skiriasi, priklausomai nuo maitinimo elementų pakuotės įkrovimo
lygio arba įkrovimo sąlygų.
• Jei fotoaparato įkrovimo lemputė mirksi, kai kintamosios srovės adapteris prijungtas
prie sieninio maitinimo lizdo, įkrovimas laikinai sustabdytas, nes temperatūra
neatitinka rekomenduojamos. Įkrovimas tęsiamas, kai temperatūra vėl tampa
tinkama. Rekomenduojame maitinimo elementų pakuotę krauti kambario
temperatūroje nuo 10 °C iki 30 °C.
• Kintamosios srovės adapterį (pridedama) arba maitinimo elementų kroviklį
(pridedama) prijunkite prie artimiausio sieninio maitinimo lizdo. Jei naudojant
kintamosios srovės adapterį arba maitinimo elementų kroviklį kyla trikčių,
nedelsdami ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, kad atjungtumėte
nuo maitinimo šaltinio.
• Kai fotoaparatas naudojamas pirmą kartą arba kai naudojate ilgai nenaudotą
maitinimo elementų pakuotę, įkrovimo lemputė / lemputė CHARGE gali greitai
mirksėti, kai maitinimo elementas įkraunamas pirmąkart. Jei taip nutinka, išimkite
maitinimo elementų pakuotę iš fotoaparato ir ją iš naujo įdėkite, kad įkrautumėte
iš naujo.
• Nuolat arba kelis kartus nekraukite maitinimo elemento jo nenaudodami, jei jis
jau visiškai arba beveik visiškai įkrautas. Taip darant gali suprastėti maitinimo
elemento charakteristikos.
• Baigus įkrauti atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio maitinimo lizdo.
• Būtinai naudokite originalias „Sony“ pagamintas maitinimo elementų pakuotes,
USB mikrokabelį (pridedama) ir kintamosios srovės adapterį (pridedama).
Visiško įkrovimo laikas
Naudojant kintamosios srovės adapterį (pridedama) įkraunama
per maždaug 150 min., o naudojant maitinimo elementų kroviklį
(pridedama) – per maždaug 220 min.
Pastabos
• Per anksčiau nurodytą įkrovimo laiką visiškai iškrauta maitinimo elementų pakuotė
įkraunama esant 25 °C. Įkraunama gali būti ilgiau, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas
ir aplinkybes.
LT
23
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Įkrovimas prijungus prie kompiuterio
Maitinimo elementų pakuotę galima įkrauti prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio USB mikrokabeliu. Išjunkite fotoaparatą, kai jungiate
fotoaparatą prie kompiuterio.
Pastabos
• Jei kraunate prijungę prie kompiuterio, atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas.
– Jei fotoaparatą prijungsite prie nešiojamojo kompiuterio, kuris neprijungtas prie
maitinimo šaltinio, nešiojamojo kompiuterio maitinimo elemento energija išseks.
Nekraukite ilgą laiką.
– Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB prievado, kompiuterio
neįjunkite, neišjunkite, nepaleiskite iš naujo ar nesuaktyvinkite jo jam veikiant
miego režimu. Taip darydami galite sugadinti fotoaparatą. Prieš įjungdami,
išjungdami, paleisdami iš naujo kompiuterį ar jį suaktyvindami, kai jis veikia
miego režimu, atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.
– Kai įkraunama prijungus prie ne gamykloje surinkto arba
modifikuoto kompiuterio, gali nepavykti įkrauti.
Maitinimo elemento energijos lygio tikrinimas
Ekrane parodomas likusio energijos lygio indikatorius.
Aukštas
Žemas
Pastabos
• Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
LT
24
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Išjunkite fotoaparatą. Įsitikinę, kad prieigos
lemputė (11 psl.) nešviečia, pastumkite
svirtelę ir pašalinkite maitinimo elementų
pakuotę.
Stenkitės, kad maitinimo elementų pakuotė
nenukristų.
Užrakto svirtelė
LT
25
Atminties kortelės (parduodama atskirai)
įdėjimas
1 Pastumkite svirtelę, kad atidarytumėte
dangtelį.
2 Įdėkite atminties kortelę
(parduodama atskirai).
• Įdėję atminties kortelę, kad
nusklembtas kampas būtų orientuotas,
kaip parodyta, stumkite ją, kol
užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Įsitikinkite, kad kampo su įranta
kryptis tinkama.
3 Uždarykite dangtelį.
Kaip išimti atminties kortelę
Įsitikinkite, kad prieigos lemputė (11 psl.) nešviečia, tada paspauskite
atminties kortelę.
LT
26
Atminties kortelės (parduodama atskirai) įdėjimas
Galimos naudoti atminties kortelės
Šiame fotoaparate galima naudoti toliau nurodytų tipų atminties korteles.
Tačiau negarantuojama, kad visų tipų atminties kortelės veiks tinkamai.
Atminties kortelė
Memory Stick PRO Duo™
A
Nuotraukos
Filmai
(tik „Mark2“)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
SDHC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
SDXC atminties kortelė
(4 klasės arba spartesnė)
• Lentelėje pateikti gaminiai šiame vadove bendrai vadinami, kaip nurodyta toliau.
A: Laikmena „Memory Stick PRO Duo“
B: SD kortelė
XAVC S formato filmų įrašymas
Galima naudoti šias atminties korteles:
– SDXC atminties kortelė (64 GB arba daugiau ir 10 klasės arba spartesnė)
– SDXC atminties kortelė (64 GB arba daugiau ir suderinama su UHS-I)
– Laikmena „Memory Stick XC-HG Duo“
Pastabos
• Laikmena „Memory Stick XC-HG Duo“ arba SDXC atminties kortelėje įrašytų
vaizdų negalima importuoti į su „exFAT“* nesuderinamus kompiuterius ar AV
įrenginius arba juose paleisti. Prieš jungdami įrenginį prie fotoaparato įsitikinkite,
kad jis suderinamas su „exFAT“. Fotoaparatą prijungus prie nesuderinamo įrenginio
gali būti pateiktas raginimas suformatuoti kortelę.
Atsakydami į šį raginimą niekada neformatuokite kortelės, nes tai atlikus ištrinami
visi kortelėje saugomi duomenys.
* „exFAT“ yra failų sistema, naudojama Laikmena „Memory Stick XC-HG Duo“
ir SDXC atminties kortelėse.
LT
27
Objektyvo uždėjimas
Prieš uždėdami arba nuimdami objektyvą nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
1 Nuimkite fotoaparato korpuso dangtelį
Priekinis objektyvo dangtelis
ir užpakalinį objektyvo dangtelį.
• Objektyvą keiskite greitai ir
nedulkėtose vietose, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių ar nešvarumų.
• Fotografuodami nuimkite priekinį
objektyvo dangtelį.
Korpuso
dangtelis
Užpakalinis objektyvo dangtelis
2 Objektyvą sumontuokite sulygindami
baltas žymes (montavimo žymes),
esančias ant objektyvo ir fotoaparato.
• Fotoaparatą laikykite nukreipę
objektyvą žemyn, kad į fotoaparato
vidų nepatektų dulkių.
Baltos žymės
3 Švelniai stumdami objektyvą link
fotoaparato, pasukite objektyvą pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos
ir pasigirs spragtelėjimas.
• Objektyvą uždėkite tiesiai.
LT
28
Objektyvo uždėjimas
Pastabos
• Uždėdami objektyvą nepaspauskite objektyvo atleidimo mygtuko.
• Uždėdami objektyvą nenaudokite jėgos.
• Montuojant objektyvus „A-mount“ (parduodama atskirai) būtina naudoti
montavimo adapterio (parduodama atskirai). Apie montavimo adapterio
naudojimą rašoma prie jo pridėtame naudojimo vadove.
• Fotografuodami viso kadro vaizdus naudokite objektyvus, skirtus viso kadro
fotoaparatams.
• Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, tvirtai laikykite ir fotoaparatą,
ir objektyvą.
• Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išlenda reguliuojant
priartinimą ar fokusuojant.
Kaip nuimti objektyvą
1 Įspauskite objektyvo atleidimo
mygtuką iki galo ir sukite objektyvą
prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Objektyvo atleidimo mygtukas
2 Uždėkite priekinį ir užpakalinį
objektyvo dangtelius ir fotoaparato
korpuso dangtelį.
• Prieš uždėdami nuvalykite nuo
jų dulkes.
Pastabos apie objektyvo keitimą
Jei keičiant objektyvą į fotoaparato vidų patektų dulkių ar nešvarumų
ir jie prikibtų prie vaizdo daviklio (įtaiso, šviesą paverčiančio elektros
signalu) paviršiaus, vaizduose gali būti matoma tamsių dėmių,
atsižvelgiant į fotografavimo aplinką.
Fotoaparate yra apsaugos nuo dulkių funkcija, neleidžianti dulkėms
patekti ant vaizdo daviklio. Tačiau uždėdami / nuimdami objektyvą
visada jį keiskite greitai ir nedulkėtose vietose.
LT
29
Laiko ir datos nustatymas
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą arba suaktyvinus funkcijas, pateikiamas
datos ir laiko nustatymo ekranas.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį ON.
Pateikiamas datos ir laiko nustatymo
ekranas.
• Norėdami išjungti fotoaparatą,
maitinimo jungiklį nustatykite
į padėtį OFF.
2 Patikrinkite, ar ekrane pasirinkta
[Enter], tada paspauskite valdymo
ratuko mygtuką z.
3 Pasirinkite norimą vietovę ir paspauskite z.
4 Paspauskite v/V ant valdymo ratuko arba pasirinkite nustatymą
pasukdami valdymo ratuką ir paspausdami z.
5 Paspauskite v / V / b / B ant valdymo ratuko arba pasirinkite norimą
nustatymą pasukdami valdymo ratuką ir paspausdami z.
6 Pakartodami 4–5 žingsnius nustatykite kitus nustatymus, o tada
pasirinkite [Enter] ir paspauskite z ant valdymo ratuko.
Kaip atšaukti datos ir laiko nustatymo veiksmą
Paspausite mygtuką MENU.
LT
30
Laiko ir datos nustatymas
Datos / laiko nustatymas iš naujo
Datos ir laiko sąrankos ekranas parodomas automatiškai pirmą kartą
įjungus fotoaparatą arba kai atsarginis įkraunamas maitinimo elementas
iškraunamas. Norėdami nustatyti datą ir laiką, naudokite meniu.
Mygtukas MENU t
(Setup) 4 t
[Date/Time Setup] arba [Area Setting]
Mygtukas MENU
Pastabos
• Datos įtraukimo į vaizdą funkcijos šiame fotoaparate nėra. Norėdami įtraukti datą
ir įrašyti arba išspausdinti vaizdą, naudokite „PlayMemories Home“ (44 psl.).
Datos ir laiko nustatymo išlaikymas
Šiame fotoaparate integruotas įkraunamas maitinimo elementas, kad datos
ir laiko nustatymai būtų išlaikyti nepaisant to, ar maitinimas įjungtas
ir maitinimo elementas įdėtas.
LT
31
Vaizdų fotografavimas ir peržiūra
Fotografavimas
Kai nustatytas režimas [Auto Mode], fotoaparatas išanalizuoja objektą ir
leidžia fotografuoti taikant atitinkamus nustatymus.
1 Norėdami įjungti fotoaparatą, maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį ON.
2 Režimo ratuką nustatykite
į padėtį
(Auto Mode).
3 Laikydami fotoaparatą žiūrėkite per vaizdo ieškiklį.
4 Nustatykite objekto dydį.
Jei naudojate objektyvą su
priartinimo svirtele:
judinkite priartinimo svirtelę.
Jei naudojate objektyvą su
priartinimo žiedu:
sukite priartinimo žiedą.
• Optinis priartinimas neveikia,
kai sumontuotas fiksuoto židinio
nuotolio objektyvas.
• Jei optinio priartinimo diapazonas
viršijamas, kai sumontuotas valdomas
priartinimo objektyvas, fotoaparatas
automatiškai perjungia priartinimo
nuostatą pakeisdamas optinio
priartinimo parinktį.
LT
32
Priartinimo žiedas
Fotografavimas
5 Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką,
kad sufokusuotumėte vaizdą.
• Kai vaizdas bus sufokusuotas, pasigirs
pyptelėjimas ir įsižiebs z arba
indikatorius.
6 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, kad nufotografuotumėte vaizdą.
• Jei [Auto Obj. Framing] nuostata yra [Auto], fotografuojant veidus,
priartintus objektus (makrorežimu) arba pasitelkus AF fiksavimo funkciją
sekamus objektus, fotoaparatas išanalizuoja sceną ir automatiškai apkarpo
užfiksuotą vaizdą, kad kompozicija būtų tinkama. Įrašomi abu vaizdai –
ir pradinis, ir apkarpytas.
LT
33
Filmų įrašymas
1 Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite
mygtuką MOVIE.
• Kadangi pagal numatytąjį nustatymą
[MOVIE Button] nustatytas kaip
[Always], filmus įrašyti galima pradėti
fotoaparatui veikiant bet kuriuo
fotografavimo režimu.
Mygtukas MOVIE
2 Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką MOVIE.
Pastabos
• Įrašant filmą gali būti įrašytas veikiančio fotoaparato garsas. Garso įrašymą
galite išjungti [Audio Recording] nustatydami kaip [Off].
• Kad įrašant filmą nebūtų įrašytas veikiančio priartinimo žiedo garsas, kai
naudojamas valdomo priartinimo objektyvas, filmus įrašyti rekomenduojame
naudojant priartinimo svirtelę. Kai judinate priartinimo svirtelę, pirštą švelniai
uždėkite ant svirtelės ir valdykite ją nespragtelėdami.
• Filmo nepertraukiamo įrašymo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros arba
fotoaparato būklės. Žr. „Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą“ (50 psl.).
• Kai rodoma piktograma
, fotoaparato temperatūra yra per aukšta. Išjunkite
fotoaparatą ir palaukite, kol jo temperatūra nukris.
• Jei nepertraukiamai įrašote ilgą laiką, galite pajusti, kad fotoaparatas įšilo.
Tai normalu. Be to, gali būti rodoma [Internal temp. high. Allow it to cool.].
Tokiu atveju išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis vėl bus parengtas fotografuoti.
• Atsižvelgiant į aplinkybes, filmuojant gali būti įrašytas per petį permetamo dirželio
kabliuko (trikampio formos) užsifiksavimo garsas.
LT
34
Vaizdų atkūrimas
1 Paspauskite mygtuką
.
Mygtukas
2 Norėdami pasirinkti vaizdą, paspauskite b/B ant valdymo ratuko.
• Norėdami atkurti filmus, paspauskite z ant valdymo ratuko.
• Jei atkurdami filmą paspausite V ant valdymo ratuko, bus atidarytas
valdymo skydelis.
Valdymo skydelis
Veiksmas atkuriant filmą
N
Atkūrimas
X
Pristabdyti
M
Greitai persukti pirmyn
m
Greitai persukti atgal
T
Sulėtintas atkūrimas pirmyn
t
Sulėtintas atkūrimas atgal
>
Kitas filmas
.
Ankstesnis filmas
C
Kadrą persukti pirmyn
c
Kadrą persukti atgal
Garsumo nustatymai
Uždaro valdymo skydelį
Pastabos
• Kitais įrenginiais įrašytų filmų gali nepavykti atkurti šiuo fotoaparatu.
LT
35
Vaizdų naikinimas
Panaikinę vaizdą, jo atkurti negalėsite. Prieš tęsdami įsitikinkite, kad vaizdą
norite panaikinti.
1 Kol rodomas norimas panaikinti
vaizdas, paspauskite
mygtuką.
(naikinimo)
(naikinimo) mygtukas
2 Pasirinkite [Delete] paspausdami v / V ant valdymo ratuko,
o tada paspauskite z.
• Norėdami vienu metu panaikinti kelis vaizdus, pasirinkite
mygtuką MENU t
(atkūrimo) 1 t [Delete].
Pastabos
• Apsaugotų vaizdų panaikinti negalima.
LT
36
Kaip pasirinkti fotografavimo režimą
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Pasukite režimo ratuką ir nustatykite
norimą fotografavimo režimą.
Galimi toliau nurodyti fotografavimo režimai.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Leidžia fotografuoti nejudančius vaizdus su automatiškai
sureguliuotais nustatymais.
Leidžia fotografuoti su automatiškai sureguliuota ekspozicija
(užrakto greičiu ir diafragmos verte). Kitus nustatymus
galima reguliuoti rankiniu būdu.
(Aperture Priority)
Fotografuoja sureguliuojant diafragmą ir keičiant fokusavimo
diapazoną arba nesufokusuojant fono.
(Shutter Priority)
Sureguliuoja užrakto greitį, kad būtų parodytas objekto
judesys.
(Manual Exposure)
Leidžia fotografuoti rankiniu būdu sureguliavus ekspoziciją
(užrakto greitį ir diafragmos vertę), naudojantis priekiniu
ar galiniu ratuku.
1/2 (Memory recall)
Iškviečia nustatymus, iš anksto užregistruotus dalyje
[Memory], esančioje
(Camera Settings).
(Scene Selection) Atsižvelgiant į sceną galima fotografuoti naudojant iš anksto
pasirinktus nustatymus.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
Leidžia fotografuoti panoraminius vaizdus, sujungiant
keletą vaizdų.
Leidžia keisti fotografavimo nustatymus ir filmuoti filmą.
LT
37
Kaip naudoti funkciją „Wi-Fi“
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas
funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
Naudodami fotoaparato vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“
ir NFC, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Vaizdus išsaugoti kompiuteryje.
Perkelti vaizdus iš fotoaparato
į išmanųjį telefoną.
Išmanųjį telefoną naudoti kaip
fotoaparato nuotolinio valdymo pultą.
Nuotraukas peržiūrėti
televizoriuje.
Išsamesnės informacijos apie vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“
ir NFC žr. pridedamame dokumente „„Wi-Fi“ ryšio / prisijungimo vienu
prisilietimu (NFC) vadovas“ arba „Pagalbos žinynas“ (2 psl.).
LT
38
Kaip naudoti vienu palietimu valdomas funkcijas „Wi-Fi“ ir NFC
Kaip prijungti fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško
Prijunkite fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško. Prieš pradėdami
procedūrą, įsitikinkite, kad žinote savo belaidžio prieigos taško SSID
(belaidžio prieigos taško pavadinimą) ir slaptažodį.
1 Mygtukas MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.].
2 Paspausdami v / V ant valdymo ratuko pasirinkite prieigos tašką,
prie kurio norite prisijungti. Paspauskite z valdymo ratuko viduryje
ir įveskite slaptažodį, jei prie prieigos taško parodoma rakto piktograma,
o tada pasirinkite [OK].
Pastabos
• Jei nepavyksta užmegzti ryšio, žr. belaidžio prieigos taško naudojimo instrukciją
arba kreipkitės į prieigos taško administratorių.
• Norėdami vaizdus išsaugoti kompiuteryje, jame įdiekite toliau nurodytą specialią
programinę įrangą.
Jei naudojama Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Jei naudojama Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
LT
39
Kaip naudoti taikomąsias programas
Kaip įtraukti taikomųjų programų
į fotoaparatą (taikomųjų programų
atsisiuntimas)
Norimų funkcijų į fotoaparatą galite įtraukti prisijungę prie programų
atsisiuntimo svetainės
(„PlayMemories Camera Apps“) internete.
Pavyzdžiui, galimos toliau nurodytos funkcijos:
• Fotografuodami galite naudoti įvairius efektus.
• Nuotraukas į tinklo tarnybas galite įkelti tiesiai iš fotoaparato.
Kaip atsisiųsti programas
1 Prisijunkite prie taikomųjų programų atsisiuntimo svetainės.
http://www.sony.net/pmca/
2 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas ir gausite paslaugos paskyrą.
• Jei paskyrą turite, prisijunkite prie programų atsisiuntimo puslapio.
3 Pasirinkite norimą programą ir
1 Į kompiuterio USB jungtį
atsisiųskite ją į fotoaparatą vykdydami
ekrane pateiktas instrukcijas.
2 USB mikrokabelis
(supplied)
3 Multi/Micro USB Terminal
Pastabos
• Programų atsisiuntimo funkcija gali būti nepasiekiama kai kuriose šalyse
ir regionuose. Išsamios informacijos žr. pirmiau nurodytoje programų
atsisiuntimo svetainėje.
LT
40
Kaip įtraukti taikomųjų programų į fotoaparatą (taikomųjų programų atsisiuntimas)
Kaip tiesiogiai atsisiųsti programas naudojant fotoaparato „Wi-Fi“ funkciją
Taikomąsias programas galite atsisiųsti ir neprisijungę prie kompiuterio,
naudodami „Wi-Fi“ funkciją.
Pasirinkite mygtuką MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), o tada vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas atsisiųskite programas.
Iš anksto gaukite paslaugos paskyrą.
Pasirinkite mygtuką MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.] t
prieigos tašką, prie kurio reikia prisijungti t pakeiskite [IP Address
Setting] į [Auto] (jei nustatyta [Manual]).
Taikomosios programos paleidimas
1 Pasirinkite mygtuką MENU t
(Application) t [Application List] t
norimą paleisti taikomąją programą.
• Naudodami meniu [One-touch (NFC)] galite įdiegti vienu palietimu
valdomas NFC funkcijas: tada norint iškviesti taikomąsias programas
tereikės išmaniuoju telefonu paliesti
žymą ant fotoaparato.
Prieš naudodami vienu palietimu valdomas NFC funkcijas, atlikdami toliau
nurodytus veiksmus nustatykite norimas iškviesti taikomąsias programas.
• Mygtukas MENU t
(Wireless) 1 t [One-touch (NFC)] t
norima programa
• Kai fotoaparato ekrane bus atidarytas fotografavimo ekranas, išmaniuoju
telefonu palieskite fotoaparatą.
• Pagal numatytuosius nustatymus [One-touch (NFC)] yra priskirta
„Smart Remote Embedded“.
LT
41
Vaizdų peržiūra kompiuteryje
Programinės įrangos naudojimas
Norėdami optimaliai naudoti fotoaparatu užfiksuotus vaizdus, naudokitės
toliau nurodytomis programomis.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Daugiau informacijos apie įdiegimą žr. 43–46 psl.
Sistemos reikalavimai
Programinės įrangos sistemos reikalavimus rasite toliau nurodytu
URL adresu:
www.sony.net/pcenv/
LT
42
Programinės įrangos naudojimas
Kaip naudoti „Image Data Converter“
Naudodami „Image Data Converter“, galite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Galite atkurti ir redaguoti RAW formatu įrašytus vaizdus, atlikdami
įvairias korekcijas, pvz., koreguodami tonų kreivę ar ryškumą.
• Galite koreguoti vaizdus, taikydami baltos spalvos balansą, keisdami
ekspoziciją, [Creative Style] ir kt.
• Galite išsaugoti kompiuteryje rodomus ir redaguotus vaizdus.
Vaizdą galite išsaugoti RAW formatu arba bendruoju failo formatu.
• Galite parodyti ir palyginti šiuo fotoaparatu įrašytus RAW
ir JPEG vaizdus.
• Vaizdus galite įvertinti 5 balais.
• Galite pritaikyti spalvų etiketes.
Kaip naudoti „Image Data Converter“, žr. pagalbos žinyne.
Spustelėkite [Paleisti] t [Visos programos] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
„Image Data Converter“ palaikymo puslapis (tik anglų k.)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Kaip įdiegti „Image Data Converter“
1 Iš toliau nurodyto URL atsisiųskite programinę įrangą ir įdiekite
ją kompiuteryje.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pastabos
• Prisijunkite administratoriaus teisėmis.
LT
43
Programinės įrangos naudojimas
Kaip naudoti „PlayMemories Home“
Naudojant programinę įrangą „PlayMemories Home“ nuotraukas ir filmus
galima importuoti į kompiuterį ir naudoti. Norint į kompiuterį importuoti
XAVC S arba AVCHD filmus, būtina naudoti „PlayMemories Home“.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų importavimas iš fotoaparato
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas per
PlayMemories Online™
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
• Galite atsisiųsti Image Data Converter arba Remote Camera Control
ir pan. vykdydami toliau nurodytus veiksmus.
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio t paleiskite PlayMemories
Home t spustelėkite [Notifications].
LT
44
Programinės įrangos naudojimas
Pastabos
• Norint įdiegti „PlayMemories Home“ būtinas interneto ryšys.
• Norint naudotis „PlayMemories Home“ ar kitomis tinklo paslaugomis, reikalingas
interneto ryšys. „PlayMemories Home“ ar kitos tinklo paslaugos gali būti
neprieinamos kai kuriose šalyse ar regionuose.
• Apie programinę įrangą „Mac“ žr. toliau nurodytu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Jei programinė įranga PMB („Picture Motion Browser“), tiekiama su modeliais,
išleistais iki 2011 metų, jau įdiegta jūsų kompiuteryje, diegiant vietoje jos bus įrašyta
„PlayMemories Home“. Naudokitės „PlayMemories Home“, pakeitusia PMB.
• Filmai, įrašyti naudojant nuostatas [60p 28M(PS)] / [50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)] /
[50i 24M(FX)] arba [24p 24M(FX)] / [25p 24M(FX)], esančias [
Record Setting]
programoje „PlayMemories Home“ yra konvertuojami, kad būtų galima sukurti
AVCHD įrašymo diską. Toks konvertavimas gali užtrukti ilgai. Be to, negalite
sukurti disko su pradine vaizdo kokybe. Jei norite išlaikyti pradinę vaizdo kokybę,
savo filmus saugokite „Blu-ray“ diskuose.
Kaip įdiegti „PlayMemories Home“
1 Naudodamiesi kompiuterio interneto naršykle, nueikite toliau
nurodytu URL, tada spustelėkite [Install] t [Vykdyti].
www.sony.net/pm/
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad
įdiegtumėte programą.
LT
45
Programinės įrangos naudojimas
Kaip naudoti „Remote Camera Control“
Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Naudodami
„Remote Camera Control“, galite:
• Nustatyti fotoaparatą arba įrašyti vaizdą iš kompiuterio.
• Įrašyti vaizdą tiesiai į kompiuterį.
• Fotografuoti, naudodami intervalo laikmatį.
Prieš naudodami nustatykite šiuos nustatymus: Mygtukas MENU t
(Setup) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
Diegimas Remote Camera Control
1 Naudodamiesi savo kompiuterio interneto naršykle, nueikite toliau
nurodytu URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atsisiųskite
ir įdiekite „Remote Camera Control“.
Pastabos
• Norint įdiegti „Remote Camera Control“ būtinas interneto ryšys.
LT
46
Kitos savybės
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų
įrašymo laiką
Kai į fotoaparatą įdedate atminties
kortelę ir maitinimo jungiklį nustatote
į padėtį ON, ekrane rodomas galimų
įrašyti vaizdų skaičius (jei toliau
fotografuosite nekeisdami esamų
nustatymų).
Pastabos
• Kai ima geltonai mirksėti „0“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), atminties kortelė
yra pilna. Pakeiskite atminties kortelę kita arba panaikinkite dabartinėje atminties
kortelėje esančius vaizdus (36 psl.).
• Kai ima geltonai mirksėti „NO CARD“ (įrašyti galimų vaizdų skaičius), tai reiškia,
kad nėra įdėta atminties kortelė. Įdėkite atminties kortelę.
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti atminties kortelėje, skaičius
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti apytiksliai skaičiai, kiek vaizdų galima
įrašyti atminties kortelėje, suformatuotoje šiuo fotoaparatu. Reikšmės
nustatytos naudojant „Sony“ standartines atminties korteles, skirtas
bandymams. Šios reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas ir naudojamos atminties kortelės tipą.
Image Size: L: 12M
Aspect Ratio: 3:2*
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu (vienetai: vaizdai)
Talpa
Dydis
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
445
890
1 800
3 600
7 200
14 000
Fine
325
650
1 300
2 650
5 300
10 500
Extra fine
180
370
750
1 500
3 000
6 000
RAW & JPEG
99
195
395
800
1 600
3 200
RAW
140
280
570
1 100
2 300
4 600
* Kai [
Aspect Ratio] nuostata yra [16:9], galite įrašyti daugiau vaizdų, nei pirmiau
esančioje lentelėje nurodytas skaičius (išskyrus, kai yra pasirinkta [RAW]).
LT
47
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Vaizdų, kuriuos galima įrašyti naudojant maitinimo elementų
pakuotę, skaičius
Atkreipkite dėmesį, kad faktinis skaičius gali skirtis, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas.
Fotografavimas
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
Filmavimas
Ekranas
Vaizdo ieškiklis
Nepertraukiamas
Ekranas
filmavimas
Vaizdo ieškiklis
Peržiūra (nuotraukos)
Maitinimo elemento
veikimo trukmė
Apytiksl. 190 min.
Apytiksl. 160 min.
Apytiksl. 60 min.
Apytiksl. 55 min.
Apytiksl. 90 min.
Apytiksl. 90 min.
Apytiksl. 280 min.
Vaizdų skaičius
Apytiksl. 380 vaizdų
Apytiksl. 320 vaizdų
—
—
—
—
Apytiksl. 5 600 vaizdų
Pastabos
• Pirmiau nurodyti vaizdų skaičiai galioja, kai maitinimo elementų pakuotė yra
visiškai įkrauta. Vaizdų skaičius gali būti mažesnis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
• Įrašyti galimų vaizdų skaičius numatytas fotografuojant tokiomis sąlygomis:
– maitinimo elementų pakuotė naudojama 25 °C aplinkos temperatūroje;
– naudojamas FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS objektyvas (parduodama atskirai);
– naudojama „Sony“ „Memory Stick PRO Duo“ („Mark2“) laikmena
(parduodama atskirai);
– [Viewfinder Bright.] nuostata yra [Manual] [±0];
– [Monitor Brightness] nuostata yra [Manual] [±0];
– [Display Quality] nuostata yra [Standard];
• Užfiksuoti galimų nuotraukų skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas
fotografuojant tokiomis sąlygomis:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Focus Mode] nuostata yra [Single-shot AF];
– fotografuojama kas 30 sekundžių;
– maitinimas įjungiamas ir išjungiamas kas dešimt kartų.
• Filmo filmavimo minučių skaičius pagrįstas CIPA standartu ir numatytas filmuojant
tokiomis sąlygomis:
–[
Record Setting] nustatytas kaip [60i 17M(FH)] / [50i 17M(FH)];
– įprastas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta pasikartojančiu
filmavimu, priartinimu, budėjimu, įjungimu / išjungimu ir t.t.;
– nepertraukiamas filmavimas: maitinimo elementų veikimo trukmė pagrįsta
nepertraukiamu filmavimu, kol pasiekiama riba (29 minutės), o tada tęsiama
vėl paspaudus mygtuką MOVIE. Kitos funkcijos, pavyzdžiui, priartinimas,
nenaudojamos.
LT
48
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Galimas filmo įrašymo laikas
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas apytikslis bendras įrašymo laikas,
naudojant atminties kortelę, suformatuotą šiuo fotoaparatu. XAVC S ir
AVCHD filmų įrašymo laikas, kai [Dual Video REC] nuostata yra [Off].
Atminties kortelė, suformatuota šiuo fotoaparatu
(h (valanda), m (minutė))
Talpa
Record
Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 min.
20 min.
40 m
1 h 30 m
3h
10 m
30 m
1h
2h
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 val.
30 min.
5 val.
5 min.
10 min.
20 min.
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 min.
1 val.
2 val.
4 val.
8 val.
1 val.
20 min.
4 val.
55 min.
2 val.
45 min.
5 val.
30 min.
11 val.
10 val.
20 val.
40 val.
20 min.
40 min.
1 val.
10 min.
2 val.
45 min.
64 GB
2 val.
35 min.
2 val.
35 min.
2 val.
35 min.
2 val.
35 min.
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
* Tik naudojant su 1080 60i suderinamus modelius.
• Filmuoti nepertraukiamai galima apytiksliai 29 minutes (gaminio
specifikacijos riba). Maksimali MP4 (12M) formato filmo
nepertraukiamo įrašymo trukmė yra apie 20 minučių (ribojama 2 GB
failo dydžio apribojimu).
LT
49
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
Pastabos
• Filmų įrašymo laikas skiriasi, kadangi fotoaparate yra VBR (kintamoji sparta bitais),
automatiškai sureguliuojanti vaizdo kokybę, priklausomai nuo filmuojamos scenos.
Kai įrašote greitai judantį objektą, vaizdas yra aiškesnis, bet galimas įrašyti laikas
sutrumpėja, kadangi daugiau atminties reikia įrašymui.
Įrašymo laikas taip pat skiriasi, atsižvelgiant į filmavimo sąlygas, objektą arba vaizdo
kokybės / dydžio nustatymus.
• Rodomos reikšmės nėra skirtos nepertraukiamam įrašymo laikui.
• Įrašymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į filmavimo sąlygas ir naudojamos atminties
kortelės tipą.
• Jei parodoma
, sustabdykite filmo įrašymą. Fotoaparato vidinė temperatūra
pakilo iki nepriimtino lygio.
• Informacijos apie filmų atkūrimą žr. 35 psl.
Pastabos apie nepertraukiamą filmų įrašymą
• Įrašant aukštos kokybės filmus arba nepertraukiamai filmuojant, kai naudojamas
vaizdo daviklis, reikia daug energijos. Todėl, jei filmuojate ilgą laiką, fotoaparato,
o ypač vaizdo daviklio, vidinė temperatūra pakyla. Tokiais atvejais fotoaparatas
automatiškai išsijungia, kadangi didelė temperatūra veikia vaizdų kokybę ir vidinį
fotoaparato mechanizmą.
• Toliau nurodyta, kiek laiko galima įrašyti filmus, kai pradedama įrašyti fotoaparatu,
kuris kurį laiką buvo išjungtas. (Toliau pateiktos reikšmės – tai nepertraukiamo
veikimo laikas, skaičiuojant nuo fotoaparato įrašymo funkcijos paleidimo
iki sustabdymo.)
Aplinkos temperatūra
Nepertraukiamo filmų įrašymo laikas
20 °C
Apytiksl. 29 min.
30 °C
Apytiksl. 29 min.
40 °C
Apytiksl. 29 min.
• Galimo filmo įrašymo laiko trukmė skiriasi priklausomai nuo fotoaparato
temperatūros arba būklės, esančios prieš pradedant įrašinėti. Jei, įjungę maitinimą,
dažnai pertvarkote arba fotografuojate vaizdus, fotoaparato vidinė temperatūra
pakils, o galimas įrašymo laikas sutrumpės.
• Jei fotoaparatas sustabdo įrašymą dėl temperatūros, palikite jį išjungtą kelioms
minutėms. Pradėkite įrašinėti, kai fotoaparato vidinė temperatūra visiškai nukris.
• Jei atsižvelgsite į toliau nurodytus dalykus, įrašymo laikas bus ilgesnis.
– Laikykite fotoaparatą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
– Išjunkite fotoaparatą, kai jo nenaudojate.
LT
50
Kaip patikrinti vaizdų skaičių ir filmų įrašymo laiką
• Maksimalus filmo failo dydis yra apie 2 GB. Failo dydžiui pasiekus apie 2 GB,
įrašymas automatiškai sustoja, kai [
File Format] yra nustatytas kaip [MP4],
o naujas filmo failas automatiškai sukuriamas, kai [
File Format]
yra nustatytas kaip [AVCHD].
• Maksimalus nepertraukiamo įrašymo laikas yra 29 minutės.
LT
51
Specifikacijos
Fotoaparatas
[Sistema]
Fotoaparato tipas: Skaitmeninis
fotoaparatas su keičiamuoju
objektyvu
Objektyvas: „Sony E-mount“
objektyvas
[Vaizdo jutiklis]
Vaizdo formatas:
35 mm viso dydžio
(35,6 × 23,8 mm), CMOS
vaizdo daviklis
Bendras fotoaparato pikselių skaičius:
apie 12 430 000 pikselių
Efektyvus fotoaparato pikselių
skaičius:
apie 12 200 000 pikselių
[Apsauga nuo dulkių]
Sistema: antistatinė apsauginė vaizdo
daviklio danga ir vaizdo daviklio
poslinkio mechanizmas
[Automatinio fokusavimo sistema]
Sistema:
kontrasto aptikimo sistema,
25 taškų
Jautrumo diapazonas:
nuo –4 iki +20 EV
(ISO 100 ekvivalentas, naudojant
F2,0 objektyvą)
AF lemputė: apytiksl. 0,3–3 m
(naudojant FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS)
LT
52
[Elektroninis vaizdo ieškiklis]
Tipas: elektroninis vaizdo ieškiklis
Bendras taškų skaičius:
2 359 296 taškai
Kadro aprėptis: 100%
Padidinimas: 0,71 × su 50 mm
objektyvu, sufokusuotu
į begalybę, –1 m–1
Akies taškas: apie 27 mm nuo
okuliaro, 22 mm nuo okuliaro
rėmelio, esant –1 m–1
(pagal CIPA standartus)
Dioptrijų reguliavimas: nuo –4,0 m–1
iki +3,0 m m–1
[LCD monitorius]
LCD skydelis: 7,5 cm (tipas 3,0)
TFT įrenginys
Bendras taškų skaičius: 921 600 taškų
[Ekspozicijos valdymas]
Matavimo metodas: 1 200 zonų
įvertinamasis matavimas
Matavimo diapazonas: nuo –3 iki
+20 EV (ISO 100 ekvivalentas,
naudojant F2,0 objektyvą)
ISO jautrumas (rekomenduojamas
ekspozicijos indeksas):
nuotraukos: ISO 100–409 600
(išplėstinis ISO 50), [ISO AUTO]
(ISO 100–12 800)
filmai: ISO 200–409 600
atitikmuo, [ISO AUTO]
(ISO 200–25 600 atitikmuo)
Ekspozicijos kompensavimas:
± 5,0 EV (kaitaliojama 1/3 EV
ir 1/2 EV žingsniais)
Naudojant ekspozicijos
kompensavimo ratuką: ± 3,0 EV
(1/3 EV žingsniu)
Specifikacijos
[Užraktas]
Tipas: valdomas elektroniniu būdu,
vertikalus-skersinis, židinio
plokštumos tipo
Greičio diapazonas:
nuotraukos: 1/8 000–30 sek.,
BULB
filmai: 1/8 000– 1/4 sek. (1/3 EV
žingsniu), 1080 60i palaikantis
įrenginys iki 1/60 sekundės
režimu AUTO (iki 1/30 sekundės
automatiniu lėtojo užrakto
režimu) 1080 50i palaikantis
įrenginys iki 1/50 sekundės
režimu AUTO (iki 1/25 sekundės
automatiniu lėtojo užrakto
režimu)
Blykstės sinchronizavimo greitis:
1/250 sek.
[Nepertraukiamas fotografavimas]
Nepertraukiamo fotografavimo
greitis:
net 2,5 vaizd. per sekundę*
Fotografuojant [Spd Priority
Cont.] režimu: net 5 vaizd.
per sekundę
* Pagal mūsų tyrimus. Nepertraukiamo
fotografavimo greitis gali būti
mažesnis, atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas.
Kadrų skaičius fotografuojant
nepertraukiamai
Fotografuojant [Spd Priority
Cont.] režimu:
Extra fine 65 vaizdai
Fotografuojant nepertraukiamai:
88 „Extra fine“ vaizdai
[Įrašymo formatas]
Failo formatas: palaiko JPEG
(DCF 2.0 versija, „Exif“
2.3 versija, „MPF Baseline“),
RAW („Sony“ ARW 2.3
formatas)
Filmai (XAVC S formatas):
suderinama su MPEG-4 AVC/
H.264 XAVC S 1.0 versijos
formatu
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garso įrašas: LPCM 2 k. (48 kHz
16 bitų)
Filmai (AVCHD formatas): palaiko
AVCHD formato 2.0 versiją
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/
H.264
Garso įrašas: 2 kanalų
„Dolby Digital“, papildyta
„Dolby Digital Stereo Creator“
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Filmai (MP4 formatas):
Vaizdo įrašas:
MPEG-4 AVC/H.264
garso įrašas:
MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Įrašoma laikmena]
„Laikmena „Memory Stick PRO
Duo““, SD kortelė
LT
53
Specifikacijos
[Įvesties / išvesties jungtys]
Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI tipo D mikrolizdas
m (mikrofono) jungtis:
3,5 mm
stereofoninis mini lizdas
i (ausinių) jungtis:
3,5 mm
stereofoninis mini lizdas
* Galima naudoti USB mikrokabeliais
jungiamus įrenginius.
[Maitinimas (bendrieji duomenys)]
Maitinimo elementų pakuotė:
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
[Energijos sąnaudos]
Jei naudojate FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS
Naudojant vaizdo ieškiklį:
apytiksl. 3,0 W
Naudojant monitorių:
apytiksl. 2,4 W
[Kita]
„Exif Print“: suderinamas
DPOF: suderinamas
„PRINT Image Matching III“:
suderinamas
Matmenys: 126,9 × 94,4 × 48,2 mm
(P / A / G be išsikišimų)
Masė:
apytiksl. 489 g (su maitinimo
elementais ir „Laikmena
„Memory Stick PRO Duo““)
apytiksl. 446 g (tik korpusas)
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C
iki 40 °C
LT
54
[Belaidis LAN]
Palaikomas formatas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz dažnių
juosta
Sauga: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Prisijungimo metodas: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su NFC Forum
Type 3 Tag
Modelio nr. WW328274
Maitinimo elementų
kroviklis BC-TRW
Įvesties duomenys: kintamoji srovė
nuo 100 iki 240 V, 50 Hz/60 Hz,
6W
Išvesties duomenys: 8,4 V nuolatinė
srovė, 0,4 A
Darbinės temperatūros diapazonas:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūros diapazonas:
Nuo –20 iki +60 °C
Kintamosios srovės adapteris
AC-UD10/AC-UUD11
Maitinimo reikalavimai: kintamoji
srovė nuo 100 iki 240 V, 50 Hz/
60 Hz, 70 mA
Išvesties įtampa: 5 V, 0,5 A NS
Specifikacijos
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FW50
Maitinimo elementų tipas: ličio
jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 8,4 V NS
Vardinė įtampa: 7,2 V NS
Maksimali įkrovos įtampa: 8,4 V NS
Maksimali įkrovos srovė: 1,02 A
Talpa: paprastai 7,7 Wh (1 080 mAh)
mažiausia: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš
anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Apie vaizdo duomenų suderinamumą
• Šis fotoaparatas atitinka
universalų standartą DCF
(„Design rule for Camera File
system“), kurį patvirtino JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Vaizdų, įrašytų šiuo fotoaparatu,
atkūrimas naudojant kitą
įrangą bei vaizdų, įrašytų
arba redaguotų naudojant
kitą įrangą, atkūrimas šiuo
fotoaparatu nėra garantuojamas.
LT
55
Specifikacijos
Prekių ženklai
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir „
“ yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• AVCHD Progressive ir
AVCHD Progressive logotipas
yra „Panasonic Corporation“
ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI
High-Definition Multimedia
Interface“ bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotasis
„Microsoft Corporation“ prekės
ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple Inc.“
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse..
• „iOS“ yra registruotasis
„Cisco Systems, Inc.“ prekės ženklas.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• SDXC logotipas yra SD-3C,
LLC prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
LT
56
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• DLNA ir DLNA CERTIFIED yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Eye-Fi“ yra „Eye-Fi, Inc.“ prekės
ženklas.
• Be to, šiame vadove naudojami
sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų
arba gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Tačiau
ženklai ™ arba ® šiame žinyne
naudojami ne visais atvejais.
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
© „Sony Corporation“, 2014 m.
Download PDF

advertising