Sony | CFD-S70 | Sony CFD-S70 CD / kasečių magnetola su radiju Naudojimo instrukcijos

4-584-347-12(1)
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, (adresas:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl
gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam atstovui
adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Asmeninė garso sistema
Naudojimo instrukcija
Klientams Europoje ir Okeanijoje
Panaudotų maitinimo elementų ir
nebereikalingos elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
© „Sony Corporation“, 2016 m.
CFD-S70
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba spintelėje.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio
pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan. Saugokite prietaisą nuo atviros
ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su
skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo
kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą
kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į
elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite į
panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Šį gaminį galima naudoti norint:
 atkurti muziką iš tokių šaltinių kaip diskai ar
kasetės;
 klausytis radijo stočių;
 įrašyti į kasetę;
 klausytis muzikos iš prijungto papildomo
komponento.
4
Paspauskite CD PLAY/PAUSE () , kad
pradėtumėte atkūrimą.
1
2
Leidimo laikas*2, 3
Atlikite šiuos veiksmus
Paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
Norėdami tęsti atkūrimą, dar
kartą paspauskite mygtuką.
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS.
NEGALIMA ATIDARYTI.
Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės
šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros
lizdą, net jei yra išjungtas.
3
Kelis kartus paspauskite FM/AM  ir
pasirinkite FM arba AM diapazoną.
Laikykite nuspaudę TUNE/ + arba − , kol
ekrane ims keistis dažniai.
Paspauskite STOP () . Jei
sustabdę atkūrimą paspausite
CD PLAY/PAUSE () , nuo
pradžios bus atkuriamas
paskutinis leistas garso takelis /
failas (tęstinis leidimas). Jei
norite pradėti atkūrimą nuo
pirmo diske esančio garso
takelio / failo, dukart
paspauskite STOP () , tada
paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
4
Pasirinkti MP3
disko aplanką
Paspauskite TUNE/
− .
Patarimai
Pasirinkti garso
takelį / failą
Paspauskite  arba  .
Garso takelius / failus galite
praleisti po vieną.
Rasti garso
takelio / failo
vietą
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę  arba   ir
atleiskite mygtuką norimoje
vietoje. Jei ieškote pristabdę
atkūrimą, paspauskite
CD PLAY/PAUSE () , kad
radę norimą vietą pradėtumėte
atkūrimą.
Pagrindiniai veiksmai
+ arba
Įrenginys automatiškai ieško radijo stočių dažnių
ir sustoja, kai randa be trukdžių transliuojamą
stotį.
Jei radijo stoties nepavyksta nustatyti naudojant
automatinio nustatymo režimą, kelis kartus
paspauskite TUNE/ + arba − , kad dažnį
keistumėte palaipsniui.
Kai aptinkama FM erdvinio garso transliacija,
ekrane užsidega ST.
 FM diapazono nustatytų stočių dažnių vienetas yra MHz, o
AM diapazono – kHz.
 Jei priimant FM erdvinį garsą girdimas triukšmas, kelis
kartus paspauskite PLAY MODE , kol ekrane bus
rodoma „Mono“. Erdvinio garso efekto nebebus, tačiau
pagerės signalo priėmimas.
Kaip pagerinti radijo signalo priėmimą
Naudokitės radiju tokioje vietoje, kurioje lengva
priimti radijo signalus, pvz., netoli lango. Be to,
sureguliuokite anteną (FM) arba pakeiskite įrenginio
padėtį (AM), kad pagerėtų signalo priėmimas.
Pastaba
*1 Ant mygtukų CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  ir   yra liečiamasis taškas.
*2 Ištraukite FM anteną  tik tada, kai norite klausytis FM radijo (įrenginyje įmontuota feritinė antena, kad būtų
galima klausytis AM radijo).
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą  arba įdėkite šešis R14 (C dydžio) maitinimo elementus
(nepridedami) į maitinimo elementų skyrių .
Prieš pradedant naudoti įrenginį

Į sieninį elektros
lizdą
Kaip įjungti arba išjungti maitinimą
3
Įdėkite diską į CD skyrių ir uždarykite skyriaus
dangtelį.
Aplankų struktūros ir leidimo tvarkos
pavyzdys
Paspauskite disko vidurinę dalį, kad jis
įsistatytų savo vietoje.
Paspauskite  (maitinimas) .
Į AC IN
Leidimo pusė turi būti nukreipta į priekį
4
3
Pirmiausia visada dėkite  pažymėtą maitinimo elemento dalį.
Apačia

Maitinimo
elementai
nukreipti į
skirtingas
puses. Įdėkite
juos tinkamai,
kaip parodyta
čia.
Spauskite maitinimo elementų skyriaus dangtelį
 numeriu pažymėtoje vietoje ir pastumkite jį
 numeriu nurodytos rodyklės kryptimi.
Paspauskite VOLUME + arba − .
Šiame įrenginyje garsumo lygį galima reguliuoti
žingsniais nuo 0 iki 31.
Jei norite nustatyti garsumo lygį nepertraukiamai,
laikykite nuspaudę mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
norimą lygį.
Vietos, kuriose
prasta priėmimo
kokybė:
toli nuo langų ir
pan.
Jei klausydamiesi radijo kelis kartus paspausite
DISPLAY/ENTER , ekrane paeiliui bus rodomas radijo
stoties išankstinio nustatymo numeris ir dažnis.
Praėjus 2 sekundėms, išankstinio nustatymo numerio
ekranas automatiškai persijungia ir jame vėl rodoma dažnio
informacija.
Vietos, kuriose
gera priėmimo
kokybė:
netoli langų ir pan.
Netoli
mobiliųjų
telefonų,
elektros
prietaisų
Įkeliamas diskas ir ekrane rodoma disko
informacija.
Garso CD
(Paeiliui rodomas visas garso takelių skaičius ir
visas leidimo laikas.)
Muzikos disko leidimas
1
2
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą.
Užkišę piršto galiuką už išgaubto krašto
atidarykite CD skyriaus dangtelį.
Atidarykite CD
skyriaus
dangtelį
naudodami
išgaubtą
kraštą.
2
3
Kelis kartus paspauskite FM/AM  ir
pasirinkite FM arba AM diapazoną.
Nustatykite stotį, kurią norite iš anksto
nustatyti.
Laikykite nuspaudę norimą mygtuką
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) , kol
išgirsite pyptelėjimą.
Paspauskite  . Norėdami
tęsti atkūrimą, paspauskite
mygtuką dar kartą.
Greitai persukti į
priekį arba
atsukti atgal
Paspauskite  arba  .
Išimti kasetę
Paspauskite  .
Pastabos
 Neišjunkite maitinimo, kol kasetė atkuriama. Kitaip galite
sugadinti įrenginį. Prieš išjungdami maitinimą būtinai
sustabdykite atkūrimą.
 Jei kasetės juostelė atsukta iki pradžios arba pabaigos ir
neatleistas mygtukas  arba  , ekrane mirksės
užrašas STOP TAPE. Būtinai paspauskite  , kad
atleistumėte mygtuką. Užrašas STOP TAPE pradeda
mirksėti praėjus 8 minutėms nuo greito persukimo pirmyn
( ) arba atsukimo atgal ( ). Po maždaug
10 minučių įrenginys automatiškai išjungiamas.
 Kai mirksi užrašas STOP TAPE, būtinai patikrinkite mygtuką
 arba   ir atleiskite mygtuką.
 Jei atkuriant pasibaigia naudojant išjungimo laikmatį
nustatytas laikas, indikatorius SLEEP pradės mirksėti, bet
įrenginys nebus išjungtas. Įrenginys bus išjungtas baigus
atkūrimą.
Įrašymas į kasetę
Prieš pradėdami patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
 Naudokite tik I tipo (įprastas) juosteles. II tipo
(aukštesnio lygio), III tipo (geležies ir chromo)
ir IV tipo (metalizuotos) juostelės
nepalaikomos.
 Įsitikinkite, kad pašalinta apsauga nuo
įrašymo. Jei apsaugas pašalintas, uždenkite
nulaužtą apsaugą lipniąja juostele.
 Būtinai prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą, kad išvengtumėte netikėtos
įrašymo klaidos.
1
Visas garso takelių skaičius
Visas leidimo laikas
Plieninių stalų
Pastabos dėl MP3 diskų
 Įkėlus diską, įrenginys nuskaito visus diske esančius failus.
Tuo metu mirksi READ. Jei diske yra daug aplankų arba ne
MP3 failų, gali ilgai užtrukti, kol diskas bus paleistas arba
kol bus paleistas kitas MP3 failas.
 Rekomenduojame į kuriamus MP3 diskus neįtraukti ne
MP3 failų ar nereikalingų aplankų.
 Atkuriant ne MP3 garso failai praleidžiami, net jei jie
įtraukti į aplanką.
 Naudojant šią sistemą galima paleisti tik MP3 failus, kurių
plėtinys „.mp3“.
Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu,
bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys
gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
 Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
 Šis įrenginys negali paleisti diske esančių garso failų toliau
nurodytais atvejais.
Kai visas garso failų skaičius viršija 413.
Kai visas aplankų skaičius viename diske viršija 99
(įskaitant aplanką ROOT).
Kai katalogų (aplankų) lygis viršija 9 (įskaitant aplanką
ROOT).
Kaip pakeisti iš anksto nustatytą stotį
Kartokite 1–3 veiksmus.
Iš anksto nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus
pakeista nauja.
 Kaip įrašyti diske esančius CD-DA garso
takelius arba MP3 failus
Įdėkite diską į CD skyrių. Nepradėkite atkūrimo.
Žr. „Muzikos disko leidimas“.
 Kaip įrašyti radijo programą
Nustatykite norimą radijo stotį. Žr. „Kaip
klausytis radijo“.
Visų failų
skaičius
2
Paspauskite   (), įdėkite kasetę į
kasetės skyrių () ir uždarykite skyriaus
dangtelį.
Pusė su
matoma
juostele
turi būti
nukreipta į
viršų
Paspauskite norimą mygtuką FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) .
Radijo stočių nustatymas
Galite išsaugoti radijo stotis įrenginio atmintyje.
Galite iš anksto nustatyti ne daugiau nei 30 radijo
stočių – 20 FM diapazono ir 10 AM diapazono.
1
2
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą.
Kelis kartus paspauskite FM/AM  ir
pasirinkite FM arba AM diapazoną.
Laikykite nuspaudę FM/AM , kol ekrane
pradės mirksėti AUTO.
Pastaba
Kad iš anksto nustatyta stotis nebūtų pakeista per klaidą,
nelaikykite mygtuko nuspausto. Priešingu atveju iš anksto
nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus pakeista šiuo metu
nustatyta stotimi.
Kasetės leidimas
 Jei juostelė atsileidusi,
susukite ją pieštuku, kad
nesugadintumėte juostelės
arba įrenginio.
Visas aplankų
skaičius*1
Paspauskite AUDIO IN  ir prijunkite
papildomą komponentą, pvz., TV, nešiojamąjį
skaitmeninį muzikos grotuvą ir pan., prie
AUDIO IN lizdo , tada pradėkite atkūrimą.
Iš anksto nustatytų stočių
klausymasis naudojant mygtukus
FAVORITE RADIO STATIONS
Šiame įrenginyje yra automatinio budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją, budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai, kai apie 15 min. įrenginys nenaudojamas arba nėra garso signalo išvesties.
Norėdami įjungti arba išjungti budėjimo režimą, paspauskite VOLUME +  laikydami nuspaudę PLAY MODE .
Kaskart paspaudus šiuos mygtukus, ekrane 2 sekundes mirksi STANDBY ir rodoma ON ar OFF.
MP3 diskas
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą, ir paruoškite šaltinį, kurį norite
įrašyti.
 Kaip įrašyti garsą iš prijungto
papildomo komponento
Kaip naudoti maitinimo valdymo funkciją (taikoma tik Europai skirtiems modeliams)
 Ekrane rodomas turinys mirksi apie 2 minutes, tada įjungiamas budėjimo režimas.
 Automatinio budėjimo režimo funkcija nepasiekiama, kai naudojama FM / AM funkcija.
 Automatinio budėjimo režimo funkcija neveikia, kai nustatytas išjungimo laikmatis.
Pristabdyti
atkūrimą
Nustatyta stotis išsaugoma ir priskiriama
pasirinktam mygtukui FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) , o ekrane rodomas skaičius,
sutampantis su mygtuko numeriu.
Prieš pradėdami patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
 Naudokite tik I tipo (įprastas) juosteles. II tipo
(aukštesnio lygio), III tipo (geležies ir chromo) ir
IV tipo (metalizuotos) juostelės nepalaikomos.
Pastabos
Paspauskite  .
Tarp
pastatų
Etiketės pusė
viršuje
Pastabos
 Išsekus maitinimo elementų energijai, pradės mirksėti įspėjamasis pranešimas LO-BATT. Jei rodomas šis pranešimas, pakeiskite
visus maitinimo elementus naujais. Taip pat žr. „Likusios maitinimo elemento energijos tikrinimas“.
 Atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą arba išėmus maitinimo elementus įrenginio saugomi nustatymai gali būti ištrinti
arba išsaugoti.
Išvalomi nustatymai: garsumo lygis, radijo diapazonas (FM / AM) ir dažnis, FM režimo nustatymas (erdvinis garsas /
monofoninis), CD leidimo režimas, nustatymas MEGA BASS (įjungta / išjungta) ir paskutinė naudota funkcija.
Išsaugomi nustatymai: maitinimo valdymo įjungimo / išjungimo nustatymas (tik Europai skirtuose modeliuose) ir iš anksto
nustatytos radijo stotys, užregistruotos naudojant automatinio / rankinio išankstinio nustatymo funkciją arba mygtukus
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) .
 Prieš keisdami maitinimo elementus būtinai išimkite CD arba kasetę, atjunkite nuo įrenginio visus papildomus komponentus ir
įstatykite FM teleskopinę anteną  į jos pradinę vietą, jei ji ištraukta.
 Norėdami naudoti įrenginį su maitinimo elementais, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo įrenginio ir sieninio
elektros lizdo.
 Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, kai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, ekrane rodomas užrašas STANDBY.
 Nenaudokite seno maitinimo elemento kartu su nauju ar skirtingo tipo maitinimo elementu.
Atlikite šiuos veiksmus
Sustabdyti
atkūrimą
(Pavyzdys: išankstinis FM 87,50 MHz nustatymas
ir priskyrimas numeriui )
Prijunkite ausines prie lizdo  (ausinės) .
Kad apsaugotumėte klausą, nesiklausykite per
ausines nustatę per didelį garsumo lygį.
Paspauskite MEGA BASS .
Paspaudus mygtuką funkcija įjungiama (indikatorius
MEGA BASS užsidega) arba išjungiama (indikatorius
MEGA BASS išsijungia). Pagal numatytuosius
nustatymus ši funkcija yra įjungta.
Norėdami
Išankstinis stočių nustatymas ir
priskyrimas mygtukams
FAVORITE RADIO STATIONS
Jei vis tiek kyla problemų dėl signalų priėmimo,
pabandykite pakeisti įrenginio laikymo vietą.
Nenaudokite toliau nurodytose vietose.
Kaip klausytis muzikos per ausines
Kaip įjungti arba išjungti bosų
pagerinimo funkciją
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą.
Kelis kartus paspauskite FM/AM  ir
pasirinkite FM arba AM diapazoną.
Paspauskite PRESET + arba −  ir pasirinkite
išsaugotą norimos radijo stoties išankstinio
nustatymo numerį.
Patarimas
Kaip reguliuoti garsumą
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(pridedamas)
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris jau
yra priskirtas kitai stočiai, vietoj šios stoties bus
nustatyta nauja stotis.
Jei norite atšaukti išankstinį stoties nustatymą,
paspauskite STOP () .
Iš anksto nustatytų radijo stočių
klausymasis
2
Paspauskite  , kad pradėtumėte
atkūrimą.
Kiti veiksmai
Iš anksto nustatytos radijo stotys įrenginio atmintyje išlieka
net toliau nurodytais atvejais.
Atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
Išėmus maitinimo elementus.
1
2
Paspauskite PRESET + arba − , kol ekrane
pradės mirksėti norimos stoties išankstinio
nustatymo numeris.
Paspauskite DISPLAY/ENTER , kad
išsaugotumėte stotį.
Patarimas
1
Aplankų ir failų leidimo tvarka yra tokia, kaip
parodyta toliau. Tačiau, atsižvelgiant į disko įrašymo
būdą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės disko
leidimo tvarkos.
Aplankas
MP3 failai
2
3
Pusė su
matoma
juostele
turi būti
nukreipta
į viršų
Kelis kartus paspauskite FM/AM  ir
pasirinkite diapazoną.
Nustatykite norimą radijo stotį.
Laikykite nuspaudę DISPLAY/ENTER , kol
ekrane pradės mirksėti „FM-xx“ arba „AM-xx“.
Galite iš anksto nustatyti ne daugiau kaip tris
mėgstamas stotis ir jas priskirti trims mygtukams
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) . Kiekvienam
mygtukui priskirkite po vieną FM arba AM programą.
Tęstinis leidimas atšaukiamas toliau nurodytais atvejais.
Atidarius CD skyriaus dangtelį.
Išjungus maitinimą.
Maitinimo šaltiniai
1
5
Pasukite patį
įrenginį, kad
užtikrintumėte
optimalią
priėmimo kokybę
(feritinė antena
įmontuota
įrenginyje).
Kiti veiksmai
Sustabdyti
atkūrimą
Etiketė pritvirtinta išorinėje pusėje, apačioje.
AM
Paspauskite CD PLAY/PAUSE () .
Jei yra anksčiau įdėtas diskas, atkūrimas
pradedamas automatiškai. Paspauskite STOP () ,
jei reikia sustabdyti atkūrimą.
Pristabdyti
atkūrimą
Stotį, kurios signalas silpnas, turite nustatyti patys.
(Pavyzdys: FM)
Ištraukite teleskopinę
anteną  ir
pakoreguokite jos ilgį
bei kampą, kad
užtikrintumėte
optimalią priėmimo
kokybę.
Kaip pereiti prie CD funkcijos, kai
naudojama kita funkcija
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso
galite sugadinti klausą.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą.
Sureguliuokite anteną, kad užtikrintumėte
optimalų signalų priėmimą.
FM
*1 Jei MP3 failai yra tik šakniniame kataloge, ekrane
rodoma „001“.
*2Jei leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane
rodoma „--:--“.
*3Paspaudus DISPLAY/ENTER  atkūrimo ekrane
paeiliui rodomas atkūrimo laikas ir dabartinio garso
takelio numeris (arba rodomas dabartinis aplankas ir
failo numeris (MP3).
Norėdami
Jei stoties nepavyksta nustatyti
automatiškai
Kaip klausytis radijo
3
4
Paspauskite DISPLAY/ENTER , kad
išsaugotumėte stotį.
Stotys saugomos atmintyje nuo žemesnių dažnių
iki aukštesnių.
1
Paspauskite   (), įdėkite kasetę į
kasetės skyrių () ir uždarykite skyriaus
dangtelį.
Įrašymo pusė turi būti nukreipta į priekį
3
Paspauskite  , kad pradėtumėte įrašyti
(tuo pačiu metu bus automatiškai paspaustas
leidimo mygtukas  ).
Įrašymas iš disko
Atkūrimas pradedamas automatiškai ir visi
diske esantys garso takeliai / failai įrašomi
pradedant nuo pirmojo garso takelio / failo.
Kai juostelė baigiasi, įrašymas automatiškai
sustabdomas.
 Radijo programos arba garso iš
prijungto papildomo komponento
įrašymas
Įrašymas tęsiamas, kol baigiasi juostelė.
Pastaba
Jei įrašant pasibaigia naudojant išjungimo laikmatį nustatytas
laikas, indikatorius SLEEP pradės mirksėti, bet įrenginys nebus
išjungtas. Įrenginys bus išjungtas baigus įrašymą.
Patarimai
 Garsumo reguliavimas arba garso sustiprinimas neturės
įtakos įrašymo lygiui.
 Jei AM programa skleidžia švilpimo garsą nuspaudus  
atliekant 3 veiksmą, kelis kartus paspauskite PLAY MODE
 ir pasirinkite ISS (trukdžių malšinimo jungiklis) padėtį;
tai gali padėti sumažinti triukšmą.
Norėdami leisti
pakartotinai
Atlikite šiuos veiksmus
Vieną garso
takelį / failą
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol ekrane bus
rodoma
1.
2 Paspauskite  arba  
ir pasirinkite garso takelį / failą,
kurį norite leisti pakartotinai.
Jei norite nurodyti aplanką,
kuriame yra MP3 failai,
pirmiausia paspauskite
TUNE/ + arba –  ir
pasirinkite aplanką, tada
paspauskite  arba  
ir pasirinkite failą.
3 Paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
Kiti veiksmai
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite  .
Pristabdyti
įrašymą
Paspauskite  . Norėdami
tęsti įrašymą, paspauskite
mygtuką dar kartą.
Kaip įrašyti pradedant nuo konkretaus
garso takelio / failo
Paspauskite  arba  , kad pasirinktumėte
diske esantį garso takelį / failą, tada pasirinkite  .
Atkūrimas pradedamas automatiškai ir vykdomas
pasirinkto garso takelio / failo bei paskesnių garso
takelių / failų įrašymas, kol baigiasi juostelė.
Kaip įrašyti dabartinį CD-DA garso takelį
arba MP3 failą ne nuo pradžios
Visus garso
takelius / failus
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol bus rodoma .
2 Paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
Pasirinktą
aplanką MP3
diske
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol bus rodoma
ir .
2 Pasirinkite aplanką
paspausdami TUNE/ + arba
− .
3 Paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
Paspauskite CD PLAY/PAUSE () , kad
sustabdytumėte atkūrimą vietoje, nuo kurios norite
pradėti įrašyti, tada paspauskite  .
Užprogramuotus 1 Užprogramuokite garso
takelius / failus (žr. „“).
garso takelius /
2 Paspauskite PLAY MODE ,
failus
kol ekrane bus rodomas
užrašas PGM ir .
3 Paspauskite
CD PLAY/PAUSE () .
Kaip įrašyti mėgstamus diske esančius
CD-DA garso takelius arba MP3 failus
Sukurkite programą (žr. „Programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)“), tada paspauskite 
, kad pradėtumėte įrašymą.
Kaip ištrinti įrašytą kasetės juostelę
Norėdami ištrinti kasetės juostelę, turite vietoj
ankstesnio įrašo įrašyti tylą.
1
2
3
Kaip atšaukti pakartotinio leidimo funkciją
Paspauskite  , kad įjungtumėte įrenginio
maitinimą.
Įdėkite įrašytą kasetę į kasetės skyrių.
Paspauskite  .
Pradedama trinti, vietoj ankstesnio įrašo bus
įrašyta tyla.
Paspauskite STOP () , kad sustabdytumėte
atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE
, kol ekrane nebebus rodoma
(arba
1).
Garso takelių / failų leidimas atsitiktine
tvarka (maišytasis leidimas)
Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD esantys
CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske esantys
MP3 failai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
1
Kiti veiksmai
2
3
CD leidimo režimo pasirinkimas
Galite pasirinkti CD leidimo režimą, kai diskas
sustabdytas.
Prieš pasirinkdami CD leidimo režimą patikrinkite
toliau nurodytus dalykus. Jei atkuriant bandysite
nustatyti arba pakeisti leidimo režimą, ekrane
bus rodoma PUSH STOP.
 Jei diskas paleistas, būtinai sustabdykite
atkūrimą paspausdami STOP () .
 Jei perėjote prie CD funkcijos iš kitos funkcijos
paspausdami CD PLAY/PAUSE () , vieną
kartą paspauskite STOP () , kad
sustabdytumėte atkūrimą.
Kaip atšaukti maišytojo leidimo funkciją
Paspauskite STOP () , kad sustabdytumėte
atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE
, kol ekrane nebebus rodoma
.
Patarimas
Veikiant maišytojo leidimo funkcijai, negalite pasirinkti
ankstesnio garso takelio / failo paspausdami  .
Programos sukūrimas (užprogramuotas
leidimas)
Galite nustatyti iki 25 garso takelių / failų, esančių
diske, leidimo tvarką.
1
Paspauskite kelis kartus PLAY MODE .
2
3
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma
informacija keičiasi toliau nurodyta tvarka.

Įprastas leidimas (tuščia)

Pakartotinis vieno failo leidimas (

Pakartotinis visų failų leidimas (

Pasirinkto aplanko leidimas (
4
1)
Paspauskite  , kad įjunkite įrenginio
maitinimą, ir įdėkite diską į CD skyrių.
Kelis kartus paspauskite PLAY MODE , kol
ekrane bus rodoma .
Paspauskite CD PLAY/PAUSE () , kad
įjungtumėte maišytojo leidimo funkciją.
)
Paspauskite  , kad įjunkite įrenginio
maitinimą, ir įdėkite diską į CD skyrių.
Kelis kartus paspauskite PLAY MODE , kol
ekrane bus rodomas užrašas PGM.
Paspauskite  arba   ir pasirinkite
garso takelį / failą.
Jei norite nurodyti aplanką, kuriame yra MP3
failai, pirmiausia paspauskite TUNE/ + arba
−  ir pasirinkite aplanką, tada paspauskite 
arba   ir pasirinkite failą.
Paspauskite DISPLAY/ENTER .
Garso takelis / failas užprogramuojamas ir
parodomas programos veiksmo numeris.
(Pavyzdys: garso CD)
)*

Pakartotinis pasirinkto aplanko leidimas (
,
)*

Maišytasis leidimas (
Veiksmo numeris
)
5

Užprogramuotas leidimas (PGM)
6

Pakartotinis užprogramuotas leidimas (
, PGM)
* Šios funkcijos pasiekiamos tik tuo atveju, jei leidžiami MP3
diske esantys MP3 failai.
Pastaba
Pasirinktas CD leidimo režimas panaikinamas šiais atvejais:
– atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą;
– išėmus maitinimo elementus;
– atidarius CD skyriaus dangtelį;
– išjungus įrenginio maitinimą.
Pakartotinis garso takelių / failų leidimas
(pakartotinis leidimas)
Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD esantys
CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske esantys
MP3 failai būtų pakartotinai leidžiami įprasto ir
užprogramuoto leidimo režimais.
1
2
Paspauskite  , kad įjunkite įrenginio
maitinimą, ir įdėkite diską į CD skyrių.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami užprogramuoti papildomų garso
takelių / failų, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
Paspauskite CD PLAY/PAUSE () , kad
įjungtumėte užprogramuoto leidimo funkciją.
Jei tą pačią programą norite paleisti iš naujo,
paspauskite CD PLAY/PAUSE () .
Atkreipkite dėmesį, kad sukurta programa
išvaloma šiais atvejais:
atidarius CD skyriaus dangtelį;
išjungus įrenginio maitinimą, kai naudojama CD
funkcija.
Kaip panaikinti visus dabartinės programos
garso takelius / failus
Sustabdykite atkūrimą ir paspauskite STOP () .
Ekrane rodomas užrašas „noSTEP“ ir galite sukurti
naują programą, atlikdami veiksmus, aprašytus
dalyje „Programos sukūrimas (užprogramuotas
leidimas)“.
Kaip naudoti išjungimo laikmatį
Galite nustatyti, kad praėjus nustatytam laikui
įrenginys automatiškai išsijungtų.
1
Paspauskite SLEEP .
2
Ekrane rodoma numatytoji nuostata (90) ir
užsidega indikatorius SLEEP.
Kelis kartus paspauskite SLEEP  ir pasirinkite
norimą nustatymą.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane keičiasi
trukmė (minutėmis) ir po maždaug 4 sekundžių
pasirinktas nustatymas patvirtinamas
automatiškai.
Kaip atšaukti išjungimo laikmatį
Kelis kartus paspauskite SLEEP  ir pasirinkite OFF
arba išjunkite įrenginį.
Patarimai
 Indikatorius SLEEP sumirksės kartą kas 8 sekundes, kai
išjungimo laikmatis suaktyvintas.
 Indikatorius SLEEP pradės mirksėti ekrane likus maždaug
1 minutei iki įrenginio išsijungimo.
 Jei nustatę išjungimo laikmatį norite patikrinti, kiek liko iki
įrenginio išjungimo, dar kartą paspauskite SLEEP .
Tačiau to nedarykite, kai indikatorius SLEEP mirksi
(mirksėjimas prasideda likus 1 minutei iki įrenginio
išjungimo). Jei bandysite tai padaryti tuo metu, užuot
pamatę likusį laiką atšauksite išjungimo laikmatį.
 Jei naudojant kasetę (ją leidžiant/ įrašant / trinant)
pasibaigia naudojant išjungimo laikmatį nustatytas laikas,
indikatorius SLEEP pradės mirksėti, bet įrenginys nebus
išjungtas. Įrenginys bus išjungtas baigus operaciją.
 Būtinai atleiskite mygtuką  arba   paspausdami
 , kai įrenginys išjungiamas, jei naudojant kasetę
buvo vykdoma greito persukimo į priekį arba atsukimo
atgal operacija.
 Būtinai išjunkite papildomo komponento, prijungto prie
lizdo AUDIO IN , maitinimą, kai naudojate išjungimo
laikmatį naudodami garso funkciją. Išjungimo laikmatis
neišjungia komponento maitinimo.
Paspauskite STOP () , kad sustabdytumėte
atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite
DISPLAY/ENTER . Ekrane rodoma informacija
keičiasi toliau nurodyta tvarka.
Visas veiksmų skaičius  Paskutinio
užprogramuoto garso takelio / failo numeris
Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Paspauskite STOP () , kad sustabdytumėte
atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE
, kol ekrane nebebus rodomas užrašas PGM.
Įspėjamasis pranešimas apie maitinimo
elementą
Kai maitinimo elemento energija sumažėja iki tam
tikro lygio, 8 sekundes mirksi pranešimas LO-BATT ir
tada įrenginys automatiškai išjungiamas. Jei
rodomas šis pranešimas, pakeiskite visus maitinimo
elementus naujais.
Pastaba
Jei buvo rodomas pranešimas LO-BATT ir jūs nepakeitę
maitinimo elementų vėl įjungsite įrenginį, trumpai gali veikti
tam tikros funkcijos, pvz., imtuvas, bet įrenginys gali veikti,
kaip nurodyta toliau. Kai rodomas pranešimas LO-BATT,
pakeiskite maitinimo elementus naujais.
Įrenginys įjungiamas, bet išsijungia po to, kai 8
sekundes mirksi pranešimas LO-BATT.
Įrenginys neįsijungia.
Galvučių ir juostelės leidimo
mechanizmo valymas
Nenuvalius galvučių gali pablogėti garso kokybė
arba įrenginiui gali nepavykti paleisti arba įrašyti
juostelių. Nuvalykite sukimo velenėlį, prispaudimo
ratuką, leidimo / įrašymo galvutę ir trynimo galvutę
kas 10 naudojimo valandų naudodami įsigytą
valymo rinkinį. Nuvalykite jų paviršius, kaip parodyta
toliau, vatos tamponu, sudrėkintu rinkinyje esančiu
valymo skysčiu.
 Kaip nuvalyti prispaudimo ratuką, sukimo
velenėlį ir leidimo / įrašymo galvutę
Paspauskite   () ir valykite ().
 Kaip nuvalyti trynimo galvutę
Paspauskite   () pirštu laikydami nuspaudę
svirtį () ir valykite ().
Per šio įrenginio garsiakalbius galite klausytis
muzikos iš papildomų komponentų, pvz., TV,
nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo.
Prieš prijungdami bet kokį komponentą, būtinai
išjunkite jo maitinimą.
Išsamios informacijos rasite norimo prijungti
komponento naudojimo instrukcijoje.
1
2
3
Naudokite
valymo skysčiu
sudrėkintą vatos
tamponą.
Prispaudimo
ratukas
Sukimo
velenėlis
Garsas iš prijungto komponento išvedamas per
garsiakalbius.
Norėdami prijungti įrenginį prie TV arba vaizdo
įrašymo įrangos / grotuvo, naudokite ilgintuvą
(nepridedamas) su erdvinio garso mini lizdu
viename gale ir dviem RCA kištukais kitame.
Svirtis

Garso jungties kabelį (nepridedamas)
prijunkite prie lizdo AUDIO IN  ir prie
nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo, TV
arba kito komponento linijinės išvesties lizdo.
Įjunkite prijungtą komponentą.
Paspauskite AUDIO IN  ir paleiskite garso
turinį prijungtame komponente.
Trynimo galvutė
Leidimo /
įrašymo galvutė
Atsargumo priemonės
Diskai, kuriuos GALIMA leisti naudojant šį
įrenginį
Likusios maitinimo elemento
energijos tikrinimas
Kai įrenginiui energiją teikia maitinimo elementas,
galite patikrinti, kiek liko maitinimo elemento
energijos.
Maitinimo elemento energijos lygiai ir
likusi maitinimo elemento energija
Likusi maitinimo elemento energija nurodoma
5 lygiais, kaip parodyta toliau (maitinimo elemento
piktogramos pateiktos tik kaip pavyzdžiai). Kuo
didesnis skaičius, tuo daugiau maitinimo elemento
energijos liko.
 Garso CD (CD-DA*1 garso takeliai)
 CD-R / CD-RW diskai, kuriuose CD–DA garso
takeliai įrašyti CD–DA formatu.
 CD-R / CD-RW, kuriuose yra MP3 failų ir kurie
tinkamai užbaigti*2.
*1
CD-DA yra kompaktinio disko skaitmeninio garso
trumpinys. Tai įrašymo standartas, naudojamas garso CD
įrašyti.
*2 Užbaigimas – tai procesas, kurį atlikus CD-R / CD-RW
diskus galima leisti vartotojų diskų grotuvuose. Kuriant
diską ir naudojant daugelio rūšių įrašymo programinę
įrangą, užbaigimo procesą galima aktyvinti arba pasyvinti
– tai pasirenkama nuostata.
Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
Pilnas
Jei bandote užprogramuoti 26 garso takelius / failus arba
daugiau, ekrane mirksi FULL.
Sukūrę asmeninę programą, galite peržiūrėti
informaciją apie užprogramuotus garso takelius /
failus.
Vieną kartą paspauskite DISPLAY/ENTER .
Papildomų komponentų
prijungimas
Pastaba
Kaip peržiūrėti užprogramuoto garso
takelio / failo informaciją
 Kai naudojama kasetės arba garso
funkcija
Tuščias
Kai įspėjimas LO-BATT sumirksės 8 sekundes,
įrenginys bus automatiškai išjungtas.
Norėdami patikrinti maitinimo elemento energijos
lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Kai naudojama CD arba FM / AM funkcija
Kelis kartus paspauskite DISPLAY/ENTER .
 CD-R / CD-RW diskai, kurie nebuvo įrašyti garso
CD formatu arba ISO 9660 1 lygio / 2 lygio arba
„Joliet“ standartus atitinkančiais formatais.
 Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW diskai,
įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW diskai arba
nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R /
CD-RW diskai.
 Neužbaigti arba netinkamai užbaigti CD-R /
CD-RW diskai.
 BD-ROM, BD-R / BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R / DVD-RW, DVD+R / DVD+RW,
DVD-RAM
 Saugokite CD nuo tiesioginės saulės šviesos ir
šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, ir
nepalikite tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra
gali smarkiai pakilti.
 Ant CD neklijuokite popieriaus ar lipdukų ir
neįbrėžkite CD paviršiaus.
 Baigę leisti CD, įdėkite jį į dėžutę.
Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
 „DualDisc“ diskas – tai dvipusis gaminys, kurio
vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga, o kitoje
pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis
dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, negalima
užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas
 Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems
kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti.
Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos
prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais
naudojant autorių teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų
neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali
nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.
Pastabos apie kasetes
 Pašalinkite apsaugą nuo įrašymo A arba B pusėje,
kad apsaugotumėte nuo atsitiktinio įrašymo. Jei
norite įrašyti į kasetę, uždenkite nulaužtą apsaugą
lipniąja juostele.
A pusė
 Nerekomenduojama naudoti daugiau nei
90 minučių trukmės kasetės, nebent įrašomas
arba atkuriamas ilgos trukmės, nepertraukiamas
įrašas.
Sauga
 Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje
naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto
darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
 Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš toliau
naudodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
 Naudojant šį įrenginį, negalima leisti
nestandartinės formos diskų (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės). Priešingu atveju galima
sugadinti įrenginį. Tokių diskų nenaudokite.
Ekrane mirksi pranešimas LO-BATT.
 Visus maitinimo elementus reikia pakeisti naujais.
Šis pranešimas rodomas, kai įrenginiui maitinimą
tiekia maitinimo elementai ir maitinimo elementų
energija sumažėja iki tam tikro lygio.
Nepavyksta įjungti įrenginio.
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo
laidas tinkamai prijungtas prie sieninio elektros
lizdo.
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo
laido jungtis tinkamai įkišta į lizdą AC IN.
 Patikrinkite, ar maitinimo elementai įdėti tinkamai
ir ar atitinka jų poliškumas.
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama norimo
klausytis muzikos ar garso šaltinio funkcija.
 Kai klausotės per garsiakalbius, ausines atjunkite.
 Ar kas nors šalia įrenginio naudoja mobilųjį
telefoną arba kitą radijo bangas skleidžiančią
įrangą? Jei taip, patraukite įrenginį toliau nuo tokių
įrenginių.
Iš radijo sklinda nedidelis ūžimas.
 Tai nėra gedimas. Iš radijo gali sklisti nedidelis
ūžimas, atsižvelgiant į maitinimo tiekimo būseną.
CD grotuvas negroja, net kai CD įdėtas.
 CD įdėkite etikete į viršų.
 Nuvalykite CD.
 Išimkite CD ir apie valandą palikite CD skyrių
atidarytą, kad išgaruotų susikaupusi drėgmė.
 CD-R / CD-RW tuščias arba neužbaigtas.
 Diske nėra MP3 failų, kuriuos būtų galima paleisti.
 Yra problemų, susijusių su CD-R / CD-RW, įrašymo
įrenginio arba programinės įrangos kokybe.
Įkėlus diską, rodoma „noCD“.
 Diskas neįdėtas į CD skyrių. Įdėkite diską.
 Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema.
Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad CD įdėtas ne ta puse. Įdėkite diską
etikete į viršų.
 Įdėtas netinkamas diskas (DVD, BD ir pan.).
Pakeiskite diską.
Įdėjus diską ekrane rodoma „00“.
 Norėdami prijunti prie kintamosios srovės šaltinio,
naudokite pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą; kitų laidų nenaudokite.
 Jei įrenginio neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite
jį nuo sieninio elektros lizdo.
 Jei nenaudojate maitinimo elementų, išimkite
juos, kad dėl maitinimo elementų protėkio ar
korozijos nesugadintumėte įrenginio.
Įdėjus diską ekrane rodoma „Err“.
 Nepalikite įrenginio prie šilumos šaltinių ir vietose,
veikiamose tiesioginės saulės šviesos, dulkių
pertekliaus ar mechaninių smūgių, arba
tiesioginiuose saulės spinduliuose pastatytame
automobilyje.
 Nelaikykite įrenginio netoli šilumą skleidžiančių
prietaisų, pvz., šviestuvų ar šildytuvų. Tokių
prietaisų skleidžiama šiluma gali deformuoti
korpusą ir sugadinti sistemą.
 Nedėkite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus
paviršiaus.
 10 mm atstumu nuo korpuso galo nedėkite jokių
daiktų. Kad įrenginys tinkamai veiktų ir jo
komponentų naudojimo trukmė būtų kuo ilgesnė,
negalima uždengti įrenginio ventiliacijos angų.
 Kadangi garsiakalbiuose yra stiprus magnetas,
asmenines magnetines kredito korteles arba
prisukamus laikrodžius laikykite kuo toliau nuo
įrenginio, kad išvengtumėte galimos magneto
sukeliamos žalos.
Naudojimas
 Jei įrenginys iš šaltos vietos pernešamas tiesiai į
šiltą vietą arba laikomas labai drėgnoje patalpoje,
ant CD grotuvo skyriaus viduje esančio objektyvo
gali susikaupti drėgmės. Tokiu atveju įreninys
neveiks tinkamai. Tokiu atveju išimkite CD ir
palaukite apie valandą, kol drėgmė išgaruos.
Įrenginio naudojimas
 Nepalikite CD skyriaus atidaryto, kad į jį nepatektų
dulkių ir nešvarumų.
 Neškite įrenginį laikydami už rankenos , kad jo
nepamestumėte.
 Garso failai įrašyti nepalaikomais formatais arba
ketinamas atkurti failas yra su nepalaikomu failo
plėtiniu.
 Gali būti, kad CD nešvarus. Nuvalykite diską.
 Gali būti, kad CD įbrėžtas. Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema.
Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad į CD skyrių įstatytas tuščias diskas.
Garsas trūkinėja.
 Sumažinkite garsumą.
 Nuvalykite CD arba, jei CD labai sugadintas,
pakeiskite jį.
 Įrenginį padėkite tokioje vietoje, kurioje nėra
vibracijos.
 Nuvalykite objektyvą parduotuvėse parduodamu
pūstuvu.
 Garsas gali trūkinėti arba gali atsirasti triukšmas,
jei naudojamas prastos kokybės CD-R / CD-RW
arba jei yra su įrašymo įrenginiu ar programine
įranga susijusių problemų.
Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau nei
įprastai.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti reikia
daugiau laiko.
Diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų medžio
struktūra.
Diskai, kuriuose yra daug aplankų, failų arba ne
MP3 failų.
Radijas
Silpnas garsas arba prastas priėmimas.
 Visus maitinimo elementus reikia pakeisti naujais.
 Patraukite įrenginį toliau nuo TV.
 Jei naudojate FM diapazoną, ištraukite anteną iki
viso ilgio ir pakreipkite ją, kad būtų užtikrintas
geriausias FM priėmimas. Jei naudojate AM
diapazoną, pakreipkite patį įrenginį ir raskite
padėtį, kurioje priėmimas geriausias.
 Jei esate pastate, klausykitės būdami prie lango.
 Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis telefonas, iš
įrenginio gali sklisti didelis triukšmas. Telefoną
laikykite toliau nuo įrenginio.
TV vaizdas nestabilus
 Jei FM programos klausotės šalia TV ir naudojate
vidaus anteną, patraukite įrenginį toliau nuo TV.
Kasetė
Korpuso valymas
 Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite
minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta švelniu
valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar
benzino.
Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba
problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Prasta arba iškraipyta atkūrimo, įrašymo
arba trynimo kokybė.
 Nuvalykite sukimo velenėlį, prispaudimo ratuką,
leidimo / įrašymo galvutę ir trynimo galvutę.
Išsamios informacijos žr. „Galvučių ir juostelės
leidimo mechanizmo valymas“.
 Išmagnetinkite galvutes naudodami įsigytą
galvučių išmagnetintuvą.
 Naudokite tik I tipo (įprastas) juosteles. II tipo
(aukštesnio lygio), III tipo (geležies ir chromo) ir
IV tipo (metalizuotos) juostelės nepalaikomos.
Jei išbandžius siūlomas priemones problema vis tiek
išlieka, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
arba išimkite visus maitinimo elementus. Kai ekrane
neberodomi jokie rodmenys, vėl prijunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą arba įdėkite
maitinimo elementus. Jei problemos išspręsti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Girdimas triukšmas.
Maitinimo šaltiniai
Vieta
Mygtukas   neveikia arba
nepradedamas kasetės atkūrimas arba
įrašymas į ją.
 Įsitikinkite, kad pašalinta apsauga nuo įrašymo.
Bendroji informacija
CD grotuvas
A pusės apsauga
B pusės apsauga
Pastabos dėl diskų
 Jei diskas nešvarus, nuvalykite CD
valymo šluoste. Diską šluostykite
nuo centro į kraštą. Jei diskas
įbrėžtas, nešvarus arba ant jo yra
pirštų antspaudų, gali įvykti
paleidimo klaida.
 Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse įsigyjamų
valiklių ar vinilinėms plokštelėms skirtų
antistatinių purškalų.
Trikčių šalinimas
Paspaudus valdymo mygtuką kasetės
juostelė nejuda.
 Tinkamai uždarykite kasetės skyriaus dangtelį.
Atkuriant girdimas triukšmas.
 Tai nėra gedimas. Atkuriant gali būti girdimas
foninis triukšmas (šnypštimas), mechaninis
triukšmas arba elektromagnetinių trukdžių
sukeliamas triukšmas.
Specifikacijos
CD grotuvo skyrius
Sistema
Kompaktinių diskų skaitmeninio garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis: mažiau nei 44,6 μW
(Ši išvestis yra vertės matavimas esant 200 mm atstumu
nuo optinio priėmimo bloko objektyvo su 7 mm
diafragma.)
Kanalų skaičius
2
Dažnio atsakas
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Drebėjimas
žemiau išmatuojamos ribos
Palaikomas garso formatas
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Radijo skyrius
Dažnių diapazonas
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz žingsnis)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
Vidutinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenos
FM: teleskopinė antena
AM: įmontuota feritinė antena
Magnetofonas
Įrašymo sistema
4 garso takeliai, 2 kanalai, erdvinis garsas
Greito susukimo laikas
Maždaug 150 s (sek.) naudojant „Sony“ kasetę C-60
Dažnio atsakas
I tipo (įprasta): 80–10 000 Hz
Input
AUDIO IN
Erdvinio garso mini lizdas
Išvestis
 (ausinių) erdvinio garso mini lizdas
Skirta 16   32  varžos ausinėms
Bendroji informacija
Garsiakalbis
Viso diapazono, 8 cm skersmens, 4 , kūginis (2)
Išvesties galia
1,7 W + 1,7 W (esant 4 , 10 % harmoniniam iškraipymui)
Maitinimo reikalavimai
Europai ir Okeanijai skirti modeliai
230 V kintamoji srovė, 50 Hz (kintamosios srovės
maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 R14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Kiti modeliai
220 V  240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz (kintamosios
srovės maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 R14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Energijos sąnaudos
11 W
Mažiau nei 1 W (veikiant budėjimo režimu)
Maitinimo elementų veikimo trukmė*1, *2
CD atkūrimas
Maždaug 10 val. (nustačius maždaug 23 garsumo lygį)
FM programų įrašymas
Maždaug 23 val.
Kasetės atkūrimas
Maždaug 15 val. (nustačius maždaug 23 garsumo lygį)
*1 Įvertinta pagal „Sony“ standartus. Faktinė maitinimo
elementų veikimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į
įrenginio naudojimo aplinkybes arba darbines sąlygas.
*2Kai naudojami „Sony“ šarminiai maitinimo elementai.
Matmenys
Apytiksl. 310 mm × 140 mm × 212 mm (P / A / I) (įskaitant
išsikišusias dalis)
Svoris
Maždaug 1,9 kg (be maitinimo elementų)
Apytiksl. 2,3 kg (įskaitant maitinimo elementus)
Kiekis
Įrenginys: 1
Pridėti priedai
Kintamosios srovės maitinimo laidas (1)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Informacija apie licenciją ir
prekių ženklus
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
 Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove
ženklai ™ ir nėra nurodyti.
®
Download PDF

advertising