Sony | HDR-XR155E | Sony HDR-XR155E XR155 Full HD Hard Disk Drive camcorder Naudojimo instrukcijos

Turinys
10
Nuo ko pradėti
12
Įrašymas/atkūrimas 21
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Skaitmeninė HD vaizdo kamera
Naudojimo instrukcija
© 2010 Sony Corporation
Vaizdo kameros funkcijų
naudojimas
32
Vaizdo įrašų ir vaizdų
išsaugojimas, naudojant
kompiuterį
34
Vaizdų išsaugojimas,
naudojant išorinį įrenginį
45
Vaizdo kameros
pritaikymas
54
Papildoma informacija
62
Greitas informacijos
gavimas
71
Iš pradžių
perskaitykite šį
Prieš įrenginio naudojimą atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją
ir išsaugokite ją informacijos gavimui
ateityje.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami išvengti gaisro arba elektros
smūgio rizikos saugokite įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės poveikio.
Saugokite akumuliatorių/baterijas
nuo didelio karščio poveikio,
pavyzdžiui, saulės spindulių,
ugnies ir pan.
DĖMESIO!
Akumuliatorius
Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės
neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba net sukelti cheminius nudegimus. Prisilaikykite toliau minėtų
saugumo priemonių.
• Neišardykite akumuliatoriaus.
• Nesuspauskite akumuliatoriaus ir
saugokite jį nuo smūgių, pavyzdžiui,
nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir
neužlipkite ant jo.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas
ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų
akumuliatoriaus kontaktų.
• Saugokite akumuliatorių nuo aukštos
temperatūros, kuri yra aukštesnė už 60°C,
pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėje
pastatytame automobilyje.
• Nedeginkite akumuliatoriaus ir nemeskite
jo į ugnį.
• Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą
praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
• Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik
Sony akumulatorių kroviklį arba įrenginį,
kuris gali įkrauti akumuliatorius.
• Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje.
• Akumuliatorius turi būti sausas.
• Akumuliatorių pakeiskite identišku arba
Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo
akumuliatoriumi.
• Utilizuokite akumuliatorius teisingai, kaip
yra nurodyta instrukcijoje.
Pakeiskite akumuliatorių tik nustatyto
tipo akumuliatoriumi. Priešingu atveju
gali būti gaisro kilimo arba susižalojimo
rizika�.
Kintamosios srovės adapteris
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio, jeigu jis yra padėtas labai
siauroje vietoje, pavyzdžiui, tarp sienos
ir baldų.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį
prie arčiausiai esančio elektros lizdo.
Nedelsdami atjunkite adapterį nuo
elektros lizdo, jeigu vaizdo kameros
naudojimo metu kyla bet koks veikimo
sutrikimas�.
Net tada, kai vaizdo kamera yra
išjungta, ji vis dar yra maitinama,
kol ji yra prijungta prie elektros lizdo,
naudojant kintamosios srovės adapterį��.
KLIENTAMS EUROPOJE�
Pastaba klientams šalyse, kuriose
galioja ES direktyvos
Šio produkto gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir
produktų saugos įgaliotas atstovas yra
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Serviso arba garantijos klausimais
kreipkitės atskiruose serviso arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais�.
DĖMESIO!
Elektromagnetiniai laukai kai kuriuose
dažniuose gali įtakoti šio įrenginio
vaizdą ir garsą�.
Šis produktas yra patikrintas ir
pripažintas atitinkančiu EMC direktyvos
nustatytas sąlygas dėl sujungimo
kabelių, kurie yra trumpesni už
3 metrus, naudojimo�.
Vartotojo dėmesiui
Jeigu statinė elektra arba
elektromagnetizmas sukelia duomenų
perdavimo pertraukimą pusiaukelyje
(nesėkmingai), pradėkite procesą iš
naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite
kabelį (USB ir kt���
.).
Senų elektrinių ir
elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos šalyse,
kur taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant įrenginio arba ant
jo įpakavimo nurodo, kad įrenginio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į senų
įrenginių priėmimo punktą.
Netinkamai utilizavus atitarnavusį
įrenginį kyla grėsmė žmonių sveikatai,
bei yra teršiama aplinka. Aplinkosaugos
sumetimais visus atitarnavusius
prietaisus reikia utilizuoti prisilaikant
vietinių norminių aktų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją apie
įrenginio utilizavimą Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, senų įrenginių
priėmimo punkto atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį įrenginį�.
Senų baterijų utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sąjungos ir kitose
Europos šalyse,
kur taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su įrenginiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali
būti atvaizduotas kartu su cheminio
elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004%
švino. Teisingai utilizuodami šią bateriją
padėsite išvengti įmanomos neigiamos
įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai.
Jeigu produkto saugumo, pajėgumo
arba duomenų integralumo užtikrinimui
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją leistina keisti tik
kvalifikuotam specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
atiduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš įrenginio.
Nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo
punktą.
Išsamesnę informaciją dėl šio įrenginio
arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
senų įrenginių priėmimo punkto
atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote šį įrenginį��.
Komplektuojami priedai
Vaizdo kameros naudojimas
Skliausteliuose ( ) yra nurodytas
komplektuojamų priedų skaičius.
s Kintamosios srovės adapteris (1)
s Srovės laidas (1)
s Komponentinis A/V kabelis (1) A
s A/V kabelis (1) B
s USB kabelis (1) C
s Akumuliatorius NP-FV50 (1)
s CD-ROM “Handycam” programinė
įranga (1) (35 psl.)
– “PMB” (�����������������������������
programinė įranga, įskaitant�
• Nelaikykite vaizdo kameros už toliau
nurodytų dalių bei lizdų dangtelių��.
LCD ekranas
Akumuliatorius
“PMB Help”)
– “Handycam” vadovėlis
����������������������
(PDF failas�)
s “Naudojimo instrukcija” (ši
instrukcija) (1)
• Vaizdo kamera nėra atspari dulkėms,
purslams bei vandeniui. Žiūrėkite skyrių
“Įspėjimai���
” (64 psl.).
• Žiūrėkite 18 psl. dėl atminties kortelių
tipų, kuriuos galima naudoti su šia vaizdo
kamera�.
Meniu parametrai, LCD skydelis ir
objektyvas
• Pilkai nuspalvintas meniu parametras nėra
prieinamas dabartinėmis įrašymo arba
atkūrimo sąlygomis�.
• LCD ����������������������������������
ekranas yra pagamintas, naudojant
labai aukšto tikslumo technologiją, todėl
efektyviai yra panaudoti daugiau nei
99,99% vaizdo elementų. Tačiau LCD
ekrane pastoviai gali pasirodyti maži juodi
ir/arba ryškūs taškai (balti, raudoni, mėlyni
arba žali). Šie taškai yra normalus reiškinys
ir jokiu būdu neįtakoja įrašymo��.
Juodi taškai
Balti, raudoni, mėlyni
arba žali taškai
• Saugokite LCD ekraną ir objektyvą nuo
ilgo saulės spindulių poveikio, nes jie gali
sukelti veikimo sutrikimus��.
• Netaikykite vaizdo kamera į saulę.
Priešingu atveju gali kilti vaizdo kameros
veikimo sutrikimai. Įrašykite saulės vaizdus
tik silpno apšvietimo sąlygomis�.
Apie kalbos nustatymo keitimą
• Ekrano parodymai kiekviena vietine
kalba yra naudojami valdymo procedūrų
aprašymui. Jeigu reikia, keiskite ekrano
parodymų kalbą prieš vaizdo kameros
naudojimą��(16 psl.).
Apie įrašymą
• Kai pirmą kartą naudojate atminties kortelę
su šia vaizdo kamera, rekomenduojama ją
formatuoti, naudojant vaizdo kamerą (52
psl.), kad veiksmai būtų atliekami stabiliai.
Visi į atminties kortelę įrašyti duomenys
formatavimo metu yra ištrinami, ir jų atgauti
neįmanoma. Prieš formatavimą svarbius
duomenis išsaugokite kompiuteryje ir t.t��.
• Prieš įrašymą patikrinkite vaizdo kameros
įrašymo funkciją, kad įsitikintumėte, jog
vaizdas ir garsas yra įrašomi be problemų�.
• Kompensacija už įrašymo turinį nėra
išmokama, net jeigu įrašymo arba
atkūrimo neįmanoma atlikti dėl vaizdo
kameros, saugojimo laikmenos ir kt.
veikimo sutrikimų�.
• TV spalvų sistemos skiriasi priklausomai
nuo šalių/regionų. Kad savo įrašus būtų
galima žiūrėti per TV, reikia naudoti PAL
sistemos televizorių�.
• Televizijos laidų, filmų, vaizdo įrašų ir kitos
medžiagos autorių teisės gali būti
saugomos. Tokios medžiagos neleistas
kopijavimas gali būti autorių teisių įstatymų
pažeidimas�.
Pastabos dėl atvaizdavimo
• Vaizdo kamera yra suderinama su MPEG-4
AVC/H.264 High Profile, kuris
����������
yra
skirtas didelės raiškos (HD) kokybės
vaizdo įrašymui. Tokiu būdu šia vaizdo
kamera didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe įrašytų vaizdo įrašų neįmanoma atkurti,
naudojant toliau nurodytus įrenginius�.
– Kitus su AVCHD formatu suderinamus
įrenginius, kurie nėra suderinami su������
High
Profile.
– Su AVCHD formatu nesuderinamus
įrenginius�.
• Šia vaizdo kamera įrašytų vaizdų,
įmanoma, nebus galima teisingai
atvaizduoti, naudojant kitus įrenginius.
Kitais įrenginiais įrašytų vaizdų, įmanoma,
nebus galima teisingai atvaizduoti,
naudojant šią vaizdo kamerą�.
HD vaizdo kokybe (didelė raiška)
įrašyti diskai
• Ši vaizdo kamera įrašo didelės raiškos
vaizdo įrašus AVCHD formatu. DVD
diskų, kuriuose yra AVCHD formato
įrašai, nenaudokite DVD grotuvuose arba
rašytuvuose, nes DVD grotuvas/rašytuvas
gali neišstumti disko ir be įspėjimo ištrinti
duomenis. DVD diskus, kuriuose yra
išsaugoti AVCHD įrašai, galima atkurti,
naudojant suderinamą Blu-ray Disc™
grotuvą/rašytuvą arba kitą suderinamą
įrenginį�.
Išsaugokite visus įrašytų vaizdų
duomenis
• Kad išvengtumėte vaizdo duomenų
praradimo, periodiškai išsaugokite visus
vaizdo duomenis išorinėje laikmenoje.
Rekomenduojama vaizdo duomenis
išsaugoti diske, pavyzdžiui, DVD-R diske,
naudojant kompiuterį. Galite taip pat
išsaugoti vaizdo duomenis, naudodami
vaizdo grotuvą arba DVD/HDD rašytuvą�
(47 psl.).
• Į AVCHD diską neįmanoma įrašyti vaizdo
duomenų, kurie yra įrašyti, naudojant
(MENU) n [Show others]
n[
REC MODE] (
[SHOOTING
SET] kategorijoje)����������������������
nustatytą
���������������������
į [HD FX].
Išsaugokite juos Blu-ray diske arba
išorinėje laikmenoje (43, 45 psl.).
Pastabos dėl akumuliatoriaus/
kintamosios srovės adapterio
• Būtinai atjunkite akumuliatorių arba
kintamosios srovės adapterį tik po vaizdo
kameros išjungimo�.
• Atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo
vaizdo kameros, laikydami vaizdo kamerą
ir DC kištuką�.
Pastaba dėl vaizdo kameros/akumuliatoriaus temperatūros
• Kai vaizdo kameros arba akumuliatoriaus
temperatūra tampa labai aukšta arba
labai žema, ja gali būti neįmanoma įrašyti
arba atkurti, nes tokiose situacijose yra
aktyvuojamos vaizdo kameros apsaugos
funkcijos. Tokiu atveju LCD ekrane
pasirodo indikacija��.
Kai vaizdo kamera yra prijungta prie
kompiuterio arba papildomų įrenginių
• Nebandykite vaizdo kameros įrašymo
laikmenos formatuoti, naudodami
kompiuterį. Priešingu atveju vaizdo kamera
gali neveikti teisingai�.
• Kai vaizdo kamerą prijungiate prie kito
įrenginio kabeliu, būtinai teisingai prijunkite
kištuką. Jeigu kištuką jėga spausite į lizdą,
sugadinsite lizdą ir, įmanoma, kils vaizdo
kameros veikimo sutrikimai�.
Jeigu neįmanoma įrašyti/atvaizduoti
vazidų, atlikite����������������
[MEDIA FORMAT]
procedūrą
• Jeigu daugelį kartų įrašote/ištrinate vaizdo
duomenis, laikmenoje vyksta duomenų
fragmentacija. Vaizdų nebeįmanoma
išsaugoti arba įrašyti. Tokiu atveju iš
pradžių išsaugokite duomenis išorinėje
laikmenoje, po to atlikite��������
[MEDIA
FORMAT], paliesdami��
������������
(MENU) n
[Show others] n [MEDIA FORMAT]
(
[MANAGE MEDIA] kategorijoje)
n reikalingą
��������������������������������
laikmeną�������������
(HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) n
[YES] n [YES] n
.
Carl Zeiss ����������
objektyvas
• Vaizdo kamera turi Carl Zeiss objektyvą,
kurį bendrai sukūrė Carl Zeiss Vokietijoje
ir Sony Corporation, ir kuris leidžia gauti
aukštos kokybės vaizdus. Ji naudoja
vaizdo kameroms skirtą MTF matavimo
sistemą ir siūlo Carl Zeiss objektyvams
būdingą kokybę�.
MTF= Modulation Transfer Function.
Reikšmė nurodo šviesos kiekį, kuris nuo
objekto patenka į objektyvą��.
Pastabos dėl papildomų priedų
• Rekomenduojama naudoti Sony priedus�.
• Sony priedų prieinamas
������������������������
asortimentas
skirtingose šalyse/regionuose skiriasi�.
Dėl šioje naudojimo instrukcijoje
panaudotų iliustracijų ir ekrano
parodymų
• Šios naudojimo instrukcijos iliustracijose
panaudoti LCD ekrano vaizdai yra įrašyti
skaitmeniniu fotoaparatu ir todėl gali
skirtis nuo tikrųjų parodymų, kurie yra
atvaizduojami ekrane. Vaizdo kameros
iliustracijos ir ekrano parodymai yra
atvaizduojami padidinti arba supaprastinti,
kad būtų patogiau juos peržiūrėti�.
• Šioje naudojimo instrukcijoje “įrašymo
laikmena” yra vadinami vaizdo kameros
vidinė atmintis (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E) ir vidinis standusis diskas
(HDR-XR150E/XR155E).
• Šioje naudojimo instrukcijoje DVD diskas,
kuris yra įrašytas didelės raiškos (HD)
kokybe����������������������������
, yra vadinamas AVCHD disku.
• Vaizdo kameros���������������������������
ir priedų konstrukcija ir
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo�.
Patikrinkite savo vaizdo kameros
modelio pavadinimą
• Vaizdo kameros modelio pavadinimas yra
nurodomas šioje naudojimo instrukcijoje,
kai modelių techniniai duomenys skiriasi.
Modelio pavadinimas yra nurodytas vaizdo
kameros apačioje��.
• Šios serijos vaizdo kamerų didžiausi
techniniai skirtumai yra nurodyti lentelėje��.
Įrašymo
laikmena
HDRCX110E
Atminties
kortelė
Vidinės
įrašymo
laikmenos
talpa
—
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRCX155E
HDRXR150E
HDRXR155E
USB
lizdas
Įvestis/
išvestis
Tik
išvestis
Vidinė
atmintis
+
atminties
kortelė
8GB
Tik
išvestis
16GB
Įvestis/
išvestis
Vidinis
standusis
diskas +
atminties
kortelė
120GB
Tik
išvestis
Įvestis/
išvestis
Tik
išvestis
Pastabos dėl naudojimo
• Prisilaikykite toliau minėto. Priešingu
atveju įrašymo
���������������������������
laikmena gali būti
sugadinta, įrašyti vaizdai gali būti prarasti
arba sugadinti, arba gali kilti kiti veikimo
sutrikimai, jeigu�.
– išimsite atminties kortelę, kai šviečia arba
blyksi prieigos indikatorius��(19 psl.).
– nuo vaizdo kameros atjungiate
akumuliatorių arba kintamosios srovės
adapterį, arba vaizdo kamerą veikia
vibracijos ar smūgiai, kai šviečia arba
blyksi�
(���������������
vaizdo įrašas��
)/ (���������
vaizdas)
indikatoriai��(22 psl.) ��������������
arba prieigos
indikatorius��(19 psl.).
• Kai naudojate peties dirželį (parduodamas
atskirai), elkitės atidžiai, kad vaizdo
kameros neapdaužytumėte į kitus daiktus�.
• Nenaudokite vaizdo kameros labai
triukšmingose vietose�.
Apie kritimo jutiklį�
(HDR-XR150E/XR155E)
• Kad vidinis standusis diskas būtų
apsaugotas nuo gedimų, kurie gali kilti dėl
nukritimo, vaizdo kamera turi kritimo jutiklio
funkciją. Kai vaizdo kamera krenta arba
yra nesvarumo būsenoje, įmanoma, bus
įrašyti bloko tipo trukdžiai, kuriuos sukelia
ši vaizdo kameros aktyvuota funkcija. Jeigu
kritimo jutiklis kartotinai nustato, kad vaizdo
kamera krenta, įmanoma, įrašymas/
atkūrimas bus pertrauktas��.
Pastaba dėl vaizdo kameros
naudojimo dideliame aukštyje�
(HDR-XR150E/XR155E)
• Neįjunkite vaizdo kameros žemo slėgio
zonoje, kur aukštis virš jūrios lygio
viršija 5000 metrų. Priešingu atveju gali
būti sugadintas vaizdo kameros vidinis
standusis diskas����.
Šios vaizdo kameros funkcijos
Nuo ko pradėti (12 psl.)
Parenkite maitinimo šaltinį ir atminties kortelę.
Vaizdo įrašų ir vaizdų įrašymas (21 psl.)
Vaizdo įrašų įrašymas , 23 psl.
z Įrašymo veiksenos keitimas
z Įrašymo trukmė (MEDIA INFO)
Vaizdų įrašymas , 25 psl.
Vaizdo įrašų atkūrimas ir vaizdų
atvaizdavimas
Vaizdo įrašų atkūrimas ir vaizdų atvaizdavimas,
naudojant vaizdo kamerą , 26 psl.
Vaizdo įrašų atkūrimas ir vaizdų atvaizdavimas
TV ekrane , 29 psl.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
, 34 psl.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinę
laikmeną , 45 psl.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant DVD
įrašantį diskasukį arba rašytuvą , 47 psl.
Vaizdo įrašų ir vaizdų ištrynimas (32 psl.)
Jeigu ištrinsite vaizdo duomenis, kurie jau yra išsaugoti
kompiuteryje arba diske, galėsite į atlaisvintą vietą įrašyti
naujus vaizdo įrašus ir vaizdus.
Turinys
Iš pradžių perskaitykite šį.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Šios vaizdo kameros funkcijos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nuo ko pradėti
1 žingsnis. Akumuliatoriaus įkrovimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Akumuliatoriaus įkrovimas užsienyje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 žingsnis. Maitinimo įjungimas, datos ir laikrodžio nustatymas.. . . . . . . . . . . . . . 15
Kalbos nustatymo keitimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3 žingsnis. Įrašymo laikmenos parengimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Įrašymo laikmenos nustatymų patikrinimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vaizdo įrašų ir vaizdų kopijavimas į atminties kortelę iš vidinės įrašymo
laikmenos (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E). . . . . . . . . . 20
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Atkūrimas, naudojant vaizdo kamerą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vaizdų atvaizdavimas TV ekrane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vaizdo kameros funkcijų naudojimas
Vaizdo įrašų ir vaizdų ištrynimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
Kompiuterio parengimas (Windows operacinė sistema).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kai naudojate Macintosh operacinę sistemą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PMB (Picture Motion Browser) aktyvavimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Disko įrašymo metodo išsirinkimas (kompiuteris). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Disko įrašymas, paspaudus vieną mygtuką (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . 40
Vaizdo įrašų ir vaizdų importavimas į kompiuterį.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
AVCHD disko įrašymas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
AVCHD disko atkūrimas kompiuteriu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Blu-ray disko įrašymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Standartinės raiškos (SD) vaizdo kokybės disko įrašymas, kurį galima .
atkurti paprastais DVD grotuvais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Disko kopijavimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vaizdo įrašų montavimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vaizdų įrašymas iš vaizdo įrašo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
10
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
Vaizdų išsaugojimas išorinėje laikmenoje (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Disko įrašymas, naudojant DVD įrašantį diskasukį, rašytuvą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Išsamesnės informacijos gavimas “Handycam” vadovėlyje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Papildoma informacija
Greitas informacijos gavimas
Turinys
Naudojimo patarimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Įspėjimai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ekrano indikacijos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Įrenginio dalys ir mygtukai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rodyklė.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11
Nuo ko pradėti
1 žingsnis. Akumuliatoriaus įkrovimas
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
DC IN lizdas
������
Akumuliatorius
DC kištukas
��������
Kintamosios
srovės adapteris
CHG (�����������
įkrovimas) ������������
indikatorius
Srovės laidas
prie elektros lizdo
HDR-XR150E/XR155E
DC IN lizdas
������
Akumuliatorius
DC kištukas
��������
Kintamosios srovės
adapteris
CHG (�����������
įkrovimas)
indikatorius
12
Srovės laidas
prie elektros lizdo
Galite įkrauti “InfoLITHIUM” akumuliatorių (V serija), jį prijungę prie vaizdo kameros.
b Pastaba
• Prie vaizdo kameros galima prijungti tik���������������������������������������
“InfoLITHIUM” V serijos akumuliatorių.
1
2
3
Išjunkite vaizdo kamerą, uždarydami LCD ekraną��.
Prijunkite akumuliatorių, pastumdami jį rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuoja��.
• DC kištuko� 4 žymėjimas
�������������������������������������������������������
turi būti suderintas su DC IN lizdo žymėjimu�.
4
CHG (�����������
įkrovimas) �������������
indikatorius ���������������������������������
šviečia, ir prasideda įkrovimas��. CHG (���������
įkrovimas) indikatorius užgęsta, kai akumuliatorius yra pilnai įkrautas��.
Kai akumuliatorius yra įkrautas, atjunkite kintamosios srovės
adapterį nuo vaizdo kameros DC IN lizdo�.
z
Nuo ko pradėti
Prijunkite kintamosios srovės adapterį ir srovės laidą prie vaizdo
kameros ir elektros lizdo�.
Patarimai
• Išsamesnę informaciją dėl įrašymo ir atkūrimo trukmės žiūrėkite� 68 psl.
• Kai vaizdo kamera yra įjungta, galite patikrinti apytikslų likusį akumuliatoriaus krūvį, naudodami akumuliatoriaus likusio krūvio indikaciją LCD ekrano viršutiniame kairiame kampe.
Akumuliatoriaus atjungimas
Uždarykite LCD ekraną. Pastumkite BATT (akumuliatorius) paleidimo svirtelę (1) ir
atjunkite akumuliatorių (2).
Elektros lizdo naudojimas maitinimo šaltiniu
Atlikite tuos pačius prijungimus, kurie yra nurodyti skyriuje “1 žingsnis.
Akumuliatoriaus įkrovimas.
13
Pastabos dėl akumuliatoriaus
• Kai atjungiate akumuliatorių arba kintamosios srovės adapterį, uždarykite LCD ekraną ir įsitikinkite,
kad�
(���������������
vaizdo įrašas��
)/
(���������
vaizdas) indikatorius��
��������������(22 psl.), �����������������������
prieigos indikatorius��(19 psl.) �����������
nešviečia��.
• CHG (�����������
įkrovimas) ����������������������������������
indikatorius įkrovimo metu blyksi ����������������
šiais atvejais��:
– akumuliatorius nėra teisingai prijungtas�;
– akumuliatorius yra sugadintas�;
– akumuliatoriaus temperatūra yra žema� �-
atjunkite akumuliatorių nuo vaizdo kameros ir padėkite jį šiltoje vietoje�;
– akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta� �-
atjunkite akumuliatorių nuo vaizdo kameros ir padėkite jį vėsioje vietoje��.
• Nėra rekomenduojama su šia vaizdo kamera naudoti NP-FV30 akumuliatoriaus, nes jį
naudojant bus galima įrašyti ir atkurti tik labai trumpą laiko tarpą.
• Pradžioje yra nustatyta, kad maitinimas automatiškai išsijungtų, jeigu 5 minutes nėra atliekami
jokie veiksmai, naudojant vaizdo kamerą����������
([A.SHUT OFF]).
�������
Pastabos dėl�����������������������������
kintamosios
����������������������������
srovės adapterio
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie lengvai prieinamo elektros lizdo. Nedelsdami
atjunkite adapterį nuo elektros lizdo, jeigu vaizdo kameros naudojimo metu kyla problemos.
• Nenaudokite kintamosios srovės adapterio siauroje patalpoje, pavyzdžiui, tarp baldų ir sienos.
• Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas tarp kintamosios srovės adapterio DC kištuko arba
akumuliatoriaus kontaktų, paliečiant juos metaliniais daiktais. Priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai��.
Akumuliatoriaus įkrovimas užsienyje
Galite įkrauti akumuliatorių bet kurioje šalyje/regione, naudodami vaizdo kameros
kintamosios srovės adapterį, kur kintamosios srovės įtampa yra 100 V - 240 V
kintamoji srovė, 50 Hz/60 Hz diapazone�.
• Nenaudokite elektroninio įtampos keitiklio�.
14
2 žingsnis.
����������������������������������������
Maitinimo įjungimas, datos ir
laikrodžio nustatymas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD ekraną��.
Vaizdo kamera įsijungia�.
• Kad įjungtumėte vaizdo kamerą, kai LCD ekranas yra atidarytas, paspauskite��������
POWER.
MODE indikatorius
POWER mygtukas
Nuo ko pradėti
2
/
pagalba
���������������������������������������������������������
išsirinkite reikalingą geografinį regioną, po to
palieskite� ��������
[NEXT].
Palieskite mygtuką
LCD ekrane
• Norėdami dar kartą nustatyti datą ir laikrodį palieskite
(MENU) n [Show others] n
[CLOCK/ LANG] ( [GENERAL SET] kategorijoje) n [CLOCK SET]. Jeigu parametras nėra matomas ekrane, palieskite�
/
, ��������������������������������
kol parametras pasirodo ekrane��.
3
Nustatykite [SUMMERTIME], datą ir laiką, po to palieskite
.
Laikrodis pradeda skaičiuoti laiką�.
• Jeigu nustatysite� [SUMMERTIME]
���������������į [ON],
����������������������������������������������
����������������������������������������
laikrodis pereis viena valanda į priekį�.
15
b Pastabos
• Data ir laikrodis nėra atvaizduojami įrašymo metu, tačiau jie yra automatiškai įrašomi į
įrašymo laikmeną, ir juos galima atvaizduoti atkūrimo metu. Norėdami atvaizduoti datą ir
laiką palieskite�
(MENU) n [Show others] n [PLAYBACK SET] (
[PLAYBACK]
kategorijoje) n [DATA CODE] n [DATE/TIME] n
n
n
.
• Galite išjungti veiksmų garso signalą, paliesdami�
(MENU) n [Show others] n
[SOUND/DISP SET] ( [GENERAL SET] kategorijoje) n [BEEP] n [OFF] n
n
n
.
• Jeigu mygtukas, kurį palietėte, nereaguoja teisingai, kalibruokite lietimui jautrų skydelį��.
Maitinimo išjungimas
Uždarykite LCD ekraną.
maitinimas išsijungia.
z
(vaizdo įrašas) indikatorius blyksi kelias sekundes, ir
Patarimai
• Galite taip pat išjungti vaizdo kamerą, paspausdami��������
POWER.
• Kai� �������
[POWER ����������������������������
ON BY LCD] yra
�����������������
nustatytas į� [OFF],
���������������������������������������������������
išjunkite
��������������������������������������������
vaizdo kamerą, paspausdami��������
POWER.
Kalbos nustatymo keitimas
Galite keisti ekrano parodymų atvaizdavimui naudojamą kalbą, kad jie būtų
atvaizduojami pgeidaujama kalba�.
Palieskite�
(MENU) n [Show others] n [CLOCK/ LANG] ( [GENERAL SET]
kategorijoje) n [ LANGUAGE SET] n reikalingą
�����������������
kalbą� n
n
n
.
16
3 žingsnis.
���������� Įrašymo
����������������������������
laikmenos parengimas
Įrašymo laikmena, kurią galima naudoti, skiriasi priklausomai nuo vaizdo kameros. Toliau minėtos piktogramos yra atvaizduojamos vaizdo kameros ekrane.
HDR-CX110E/CX115E
Atminties
kortelė
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*
Vidinė
atmintis
HDR-XR150E/XR155E
Atminties
kortelė
*���������������������������������������������������������������������
Pradžioje yra nustatyta, kad vaizdo įrašai ir vaizdai būtų įrašomi į šią
�����������������������������
įrašymo laikmeną. Galite
įrašyti, atvaizduoti ir montuoti duomenis, naudodami išrinktą laikmeną��.
z
Patarimas
• Vaizdo įrašų įrašymo trukmės yra nurodytos� 68 psl.
Nuo ko pradėti
*
Vidinis
standusis
diskas
Atminties
kortelė
Vaizdo įrašų įrašymo laikmenos išsirinkimas� (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Palieskite�
1�����������
(
(MENU) n [Show others] n [MEDIA SETTINGS] [MANAGE MEDIA] kategorijoje) n [MOVIE MEDIA SET].
Pasirodo [MOVIE MEDIA SET] langas.
2 Palieskite reikalingą įrašymo laikmeną�.
[YES] n
3 Palieskite� ������
.
Įrašymo laikmena yra pakeista.
17
Vaizdų įrašymo laikmenos išsirinkimas� (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Palieskite�
1�����������
(
(MENU) n [Show others] n [MEDIA SETTINGS] [MANAGE MEDIA] kategorijoje) n [PHOTO MEDIA SET].
Pasirodo [PHOTO MEDIA SET] langas.
2 Palieskite reikalingą įrašymo laikmeną�.
[YES] n
3 Palieskite� ������
.
Įrašymo laikmena yra pakeista.
Įrašymo laikmenos nustatymų patikrinimas
Kai įrašote vaizdo įrašus arba vaizdus, ekrano viršutiniame dešiniame kampe yra
atvaizduojama įrašymo laikmenos piktograma.
Įrašymo laikmenos
piktograma
• LCD ekrane atvaizduojama piktograma skiriasi priklausomai nuo modelio.
Atminties kortelės įdėjimas
b Pastaba
• Nustatykite įrašymo laikmeną į� ������������������������������������������������������
[MEMORY CARD], ���������������������������������������
kad vaizdo įrašai ir/arba vaizdai būtų
įrašomi į atminties kortelę�������������������������������������������
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Atminties kortelių tipai, kuriuos galima naudoti su šia vaizdo kamera
• Su šia vaizdo kamera galima naudoti tik�����������������������������������������������
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD ��������������������������������������������
atminties kortel��������������������������
(4 klasės arba greitesnė) ir
�����������������������������
SDHC atminties kortel���
(4
klasės arba greitesnė������
). Su
��� šia
����������������������������������������������������
vaizdo kamera neįmanoma naudoti�����������������
MultiMediaCard.
• Šioje naudojimo instrukcijoje��������������������������������
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2) ������������������������
ir “Memory Stick PRO-HG
Duo” yra
�������������������������������������
vadinamos������������������������
“Memory Stick PRO Duo”.
• Patikrinta, kad su šia vaizdo kamera yra suderinamos iki 32 GB talpos atminties kortelės�.
18
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick PRO-HG Duo” (��������������������������
Šį dydį galima naudoti su šia
�������������������
vaizdo kamera��
.)
• “Memory Stick PRO Duo” galima
������������������������������������������������������������������
naudoti tik su įrenginiu, kuris yra suderinamas su���������
“Memory
Stick PRO”.
• Neklijuokite lipduko arba kažko panašaus ant�������������������������������������������
“Memory Stick PRO Duo” arba���������������
�������������������
“Memory Stick
Duo” adapterio�
����������.
• Po atminties kortelės įstatymo uždarykite dangtelį�.
Nuo ko pradėti
Atidarykite dangtelį, pasukite atminties kortelės nuskeltą kampą, kaip
yra atvaizduota iliustracijoje, ir įstatykite atminties kortelę į plyšį, kol ji
spragteldama užsifiksuoja�.
Teisingai nukreipkite nuskeltą kampą�.
Prieigos indikatorius
[Create a new Image Database File.] langas gali pasirodyti, jeigu įstatėte naują
atminties kortelę. Tokiu atveju palieskite [YES]. Jeigu į atminties kortelę norite
įrašyti tik vaizdus, palieskite [NO].
• Patikrinkite atminties kortelės kryptį. Jeigu atminties kortelę jėga įstumsite neteisinga
kryptimi, įmanoma, sugadinsite atminties kortelę, jos plyšį arba vaizdų duomenis�.
b Pastabos
• Jeigu pasirodo pranešimas� [Failed
����������������������������������������������������������������
to create a new Image Database File. It may be possible
that there is not enough free space.], formatuokite atminties kortelę, paliesdami
(MENU) n [Show others] n [MEDIA FORMAT]��
�(
[MANAGE MEDIA] kategorijoje) n
[MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) n [YES] n [YES] n
.
19
Atminties kortelės išėmimas
Atidarykite dangtelį ir lengvai pastumkite atminties kortelę.
• Neatidarykite dangtelio įrašymo metu�.
• Kai įstatote arba išimate atminties kortelę, elkitės atidžiai, kad ji nenukristų ant žemės��.
Vaizdo įrašų ir vaizdų kopijavimas į atminties kortelę iš vidinės
įrašymo laikmenos�����������������������������������������
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Palieskite�
(
20
(MENU) n [Show others] n [MOVIE
�������������������������
DUB]/[PHOTO COPY] [EDIT] kategorijoje), po to atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
Įrašymas/atkūrimas
Įrašymas
Pradžioje didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo įrašai yra įrašomi į žemiau
nurodytą įrašymo laikmeną.
HDR-CX110E/CX115E: atminties kortelė
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: vidinė atmintis
HDR-XR150E/XR155E: vidinis standusis diskas
z Patarimas
• Dėl įrašymo laikmenos keitimo žiūrėkite� 17 psl.
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Objektyvo dangtelio atidarymas
Pastumkite LENS COVER jungiklį, kad atidarytumėte.
1
Įtempkite laikymo dirželį�.
Įrašymas/atkūrimas
z Patarimas
• Po įrašymo baigimo arba vaizdų atvaizdavimo metu uždarykite objektyvo dangtelį��.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
21
HDR-XR150E/XR155E
2
Atidarykite vaizdo kameros LCD ekrano skydelį�.
Vaizdo kamera įsijungia�.
• Norėdami įjungti vaizdo kamerą, kai LCD ekrano skydelis jau yra atidarytas, paspauskite�
POWER (15 psl.).
• Galite keisti įrašymo veikseną, paspausdami MODE. Paspauskite MODE, kad pradėtų
šviesti reikalingos įrašymo veiksenos indikatorius�.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
MODE ��������
mygtukas
(�����������������������������
vaizdo įrašas): vaizdo įrašų
įrašymui
(�������������������������
vaizdas): vaizdų įrašymui
HDR-XR150E/XR155E
MODE ��������
mygtukas
(�������������������������������������
vaizdo įrašas): vaizdo įrašų įrašymui
(�������������������������
vaizdas): vaizdų įrašymui
22
Vaizdo įrašų įrašymas
Paspauskite�������������������������������������
START/STOP, kad
������������������������
pradėtumėte įrašymą�.
• Galite taip pat pradėti įrašymą, paliesdami� z LCD ekrano
������������������������������������
apatiniame kairiajame kampe��.
START/STOP
mygtukas
Įrašymas/atkūrimas
[STBY] n [REC]
Norėdami pertraukti įrašymą dar kartą paspauskite������������
START/STOP.
• Galite taip pat pertraukti įrašymą, paliesdami� z LCD ekrano
�����������������������������������
apatiniame kairiajame kampe�.
• Kai įjungiate vaizdo kamerą arba perjungiate į įrašymo (vaizdo įrašas/vaizdas)/atvaizdavimo
būseną, piktogramos ir indikatoriai LCD skydelyje yra atvaizduojami apytiksliai 3 sekundes,
po to jie pradingsta. Norėdami dar kartą atvaizduoti piktogramas ir indikatorius palieskite bet
kurioje vietoje ekrane, išskyrus įrašymo ir mastelio keitimo mygtukus LCD ekrane�.
Įrašymo ir mastelio keitimo mygtukai
LCD ekrane
apytiksliai
po 3
sekundžių
b Pastabos
• Jeigu uždarote LCD ekraną vaizdo įrašų įrašymo metu, vaizdo kamera pertraukia įrašymą�.
• Vaizdo įrašų nepertraukiamo įrašymo maksimali trukmė yra apytiksliai 13 valandų�.
• Kai vaizdo įrašo failo dydis viršija 2 GB, yra automatiškai sukuriamas naujas vaizdo įrašo failas�.
• Po vaizdo kameros įjungimo praeina kelios sekundės, ir tik tada galima pradėti įrašymą. Šiuo
metu vaizdo kameros neįmanoma valdyti�.
23
• Jeigu duomenys po įrašymo baigimo vis dar yra rašomi į įrašymo laikmeną, bus duodami
toliau nurodyti signalai. Šiuo metu saugokite vaizdo kamerą nuo vibracijų ir smūgių, bei
neatjunkite akumuliatoriaus ir kintamosios srovės adapterio�.
– Šviečia arba blyksi prieigos indikatorius��(19 psl.).
– LCD ekrano viršutiniame dešiniame kampe blyksi laikmenos piktograma��.
z Patarimai
• Dėl vaizdo įrašų įrašymo trukmių žiūrėkite� 68 psl.
• Vaizdo įrašo įrašymo metu galite įrašyti vaizdus, iki galo paspausdami PHOTO (Dual Rec).
• Kai yra nustatytas veidas, pasirodo baltas rėmas ir vaizdo kokybė aplinkui šį veidą yra
automatiškai optimizuojama��������������������
([FACE DETECTION]).
• Galite nustatyti veidui pirmenybę, jį paliesdami.
• Pradžioje yra nustatyta, kad vaizdas būtų automatiškai įrašomas, kai vaizdo kamera vaizdo
įrašo įrašymo metu nustato šypseną (Smile Shutter).
• Galite įrašyti vaizdus iš įrašyto vaizdo įrašo
(HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
• Galite patikrinti praėjusią įrašymo trukmę, likusią laisvą talpą įrašymo laikmenoje ir t.t., paliesdami�
(MENU) n [Show others] n [MEDIA INFO] (
[MANAGE MEDIA] kategorijoje).
• Vaizdo kameros LCD ekrane įrašytus vaizdus galima atvaizduoti per visą ekraną (visų vaizdo
elementų atvaizdavimas). Tačiau, įmanoma, vaizdo viršutinė, apatinė, dešinioji arba kairioji
dalis bus truputį apkirpta, jeigu vaizdą atvaizduosite, naudodami televizorių, kuris nėra
suderinamas su visų vaizdo elementų atvaizdavimu. Tokiu atveju nustatykite����������������
[GUIDEFRAME] į
[ON] ���������������������������������������������������������������������������
ir įrašykite vaizdus, nuoroda naudodami ekrane atvaizduojamą išorinį rėmą��.
• Norėdami sureguliuoti LCD skydelio kampą iš pradžių atidarykite LCD skydelį 90 laipsnių
kampu į vaizdo kamerą��(1), po
����������������������������
to sureguliuokite kampą��(2).
2 90 laipsnių
����������������
(maks��
.)
2 180 laipsnių
����������������
(maks��
.)
•[
1 90 laipsnių
���������
prieš vaizdo
kamerą
STEADYSHOT] pradžioje
������������������������������������
yra nustatytas į����������
[ACTIVE].
Duomenų kodas įrašymo metu
Įrašymo data, laikas ir sąlygos yra automatiškai įrašomi į įrašymo laikmeną. Jie nėra
atvaizduojami įrašymo metu. Tačiau atkūrimo metu juos galima patikrinti, naudojant
[DATA CODE]. Norėdami juos atvaizduoti palieskite
(MENU) n [Show others]
n [PLAYBACK SET] (
[PLAYBACK] kategorijoje) n [DATA CODE] n reikalingą
nustatymą n
n
n
.
24
Vaizdų įrašymas
Pradžioje vaizdai yra įrašomi į žemiau minėtą įrašymo laikmeną.
HDR-CX110E/CX115E: atminties kortelė
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: vidinė atmintis
HDR-XR150E/XR155E: vidinis standusis diskas
z Patarimas
• Dėl įrašymo laikmenos keitimo žiūrėkite� 17 psl.
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
MODE, ��������������
kad įsijungtų�
1 Paspauskite���������������������
(�����������������������
vaizdas) indikatorius��.
LCD �����������������������������������������������������������������������
ekrane pasirodo vaizdų įrašymo veiksenos parodymai, ir ekrano formatas
tampa� 4:3.
����
po to paspauskite jį iki galo�.
• Vaizdus taip pat galite įrašyti, LCD ekrane paliesdami�
.
Įrašymas/atkūrimas
PHOTO, �����������������������������
kad sureguliuotumėte fokusą,
2 Iki pusės lengvai paspauskite�������������������������������������
Blyksi n šviečia
�������
Kai�
pradingsta,
���������������������������������
vaizdas yra įrašytas�.
z Patarimai�
• Galite patikrinti įmanomų įrašyti vaizdų skaičių LCD ekrane��(71 psl.).
• Norėdami keisti vaizdo dydį palieskite�
(MENU) n [Show others] n [
(
[PHOTO SETTINGS] kategorijoje) n reikalingą
���������������������
nustatymą� n
• Vaizdų neįmanoma įrašyti, kol yra atvaizduojama .
n
IMAGE SIZE]
.
25
Atkūrimas� vaizdo kamera
Pradžioje yra atkuriami vaizdo įrašai ir atvaizduojami vaizdai, kurie yra įrašyti į
žemiau minėtą įrašymo laikmeną.
HDR-CX110E/CX115E: atminties kortelė
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: vidinė atmintis
HDR-XR150E/XR155E: vidinis standusis diskas
z Patarimas�
• Dėl įrašymo laikmenos keitimo žiūrėkite� 17 psl.
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD ekrano skydelį.
2
Vaizdo kamera įsijungia�.
• Norėdami įjungti vaizdo kamerą, kai LCD ekrano skydelis jau yra atidarytas, paspauskite�
POWER (15 psl.).
Paspauskite�
3
(VIEW IMAGES).
Po kelių sekundžių pasirodo VISUAL INDEX langas�.
• VISUAL INDEX ����������������������������������������������������
langą taip pat galite atidaryti, LCD ekrane palietę�
(VIEW IMAGES).
Palieskite�
arba
(1) n reikalingą
�������������������������
vaizdo įrašą��(2), kad
����
pradėtumėte jo atkūrimą�.
Palieskite�
(����������
vaizdas���
) (1) n reikalingą
�������������������
vaizdą��(2),
kad jį atvaizduotumėte�.
Vaizdo įrašai yra sutvarkyti ir atvaizduojami pagal įrašymo datą��.
26
A Valdymo mygtukų keitimui.
B MENU lango atidarymui
C Indekso tipo išsirinkimo lango atidarymui ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]).
D
/
: vaizdo įrašų, kurie yra įrašyti ankstesnę/sekančią datą,
atvaizdavimui.*
E
/
: atvaizduoja ankstesnį/sekantį vaizdo įrašą.
F Atvaizduoja įrašymo langą.
*D pasirodo,
�������������������������
kai paliečiate� A.
•
pasirodo, kai naudojant �[
/
SET]������������������������������������������
yra išrinktas standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybės����������������
vaizdo įrašas.
• Galite keisti ekrane atvaizduojamus parodymus, paliesdami ir pabraukdami pirštu ekrane�
D arba�
����� E.
• i pasirodo
������������������������������������������������������������������������������������
ant paskutinio įrašyto arba atkurto vaizdo įrašo/atvaizduoto vaizdo. Jeigu
paliečiate vaizdo įrašą arba vaizdą, kuris yra pažymėtas� i, galite
����������������������
tęsti atkūrimą/
atvaizdavimą nuo vietos, kurioje pertraukėte��.
(B pasirodo
�������������������������������������������������������������
ant vaizdo, kuris yra įrašytas į atminties kortelę��
.)
Įrašymas/atkūrimas
Vaizdo įrašų atkūrimas
Vaizdo kamera pradeda išrinkto vaizdo įrašo atkūrimą��.
Garso lygio
reguliavimas
Ankstesnis
Pertraukti
Sekantis
OPTION
Persukti greitai į priekį
Atsukti greitai atgal
Sulaikyti/atkurti
b Pastaba
• Įmanoma, vaizdus bus galima atvaizduoti, tik naudojant vaizdo kamerą.
z Patarimai
• Kai atkūrimo metu vaizdo įrašai yra atkurti nuo išrinkto iki paskutinio, vėl pasirodo VISUAL
INDEX langas�.
• Sulaikymo metu palieskite�
/
, kad
��������������������������������������������
vaizdo įrašai būtų atkuriami sulėtintai�.
• Jeigu atkūrimo metu kartotinai paliečiate
/
, vaizdo įrašai yra atkuriami apytiksliai 5
kartus n apytiksliai 10 kartų n apytiksliai 30 kartų n apytiksliai 60 kartų greičiau�.
(MENU) n [Show others] n [VISUAL
INDEX] (
[PLAYBACK] kategorijoje).
• Įrašymo metu automatiškai yra įrašoma data, laikas ir įrašymo sąlygos.
• Galite atvaizduoti VISUAL INDEX, paliesdami�
27
Ši informacija neatvaizduojama įrašymo metu, tačiau ją galima matyti atkūrimo metu, palietus
(MENU) n [Show others] n [PLAYBACK SET] (
[PLAYBACK] kategorijoje) n
[DATA CODE] n reikalingą
���������������������
nustatymą� n
n
n
.
Vaizdo įrašų garso lygio sureguliavimas
Vaizdo įrašų atkūrimo metu palieskite
n, sureguliuokite, naudodami
/
n
.
• Galite sureguliuoti garso lygį, naudodami�������������������
OPTION MENU meniu�
������
/
.
Vaizdų atvaizdavimas
Vaizdo kamera atvaizduoja išrinktą vaizdą.
Ankstesnis
Atvaizduoja VISUAL
INDEX langą
Pradeda/pertraukia
skaidrių rodymą
Sekantis
OPTION MENU
z Patarimas
• Kai atvaizduojate į atminties kortelę įrašytus vaizdus, ekrane pasirodo�
aplankas���
).
28
(�������������
atvaizdavimo
Vaizdų atvaizdavimas
TV ekrane
/ , kad
4 Palieskite�
išsirinktumėte TV įvesties lizdą,
po to palieskite
.
• Prijungimo metodas yra
Prijungimo metodai ir vaizdo kokybė
(aukšta (HD) arba standartinė
raiška (STD)) televizoriaus ekrane
skirsis priklausomai nuo prijungto
televizoriaus tipo ir naudojamų lizdų.
atvaizduojamas.
• Jeigu paliečiate [HINT], galite matyti
patarimus apie prijungimą arba vaizdo
kameros nustatymų keitimą.
TV prijungimas, naudojant [TV
CONNECT Guide]
Galite vaizdo kamerą lengvai prijungti
prie TV, atlikdami LCD ekrane pateiktus
nurodymus - [TV CONNECT Guide].
TV įvesties lizdai
5 Prijunkite vaizdo kamerą prie TV.
HDMI OUT lizdas
• Žiūrėkite TV naudojimo instrukciją�.
2 Įjunkite vaizdo kamerą ir
LCD ekrane palieskite�
(MENU) n [Show others] n
[TV CONNECT Guide]
( [OTHERS] kategorijoje).
• Maitinimo tiekimui naudokite
komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį��(13 psl.).
3 Palieskite [High Definition TV].
*
Įrašymas/atkūrimas
1 Perjunkite televizoriaus įvestį į
naudojamą lizdą�.
Vaizdo kameros lizdai
**
A/V nuotolinio
valdymo lizdas
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
**HDR-XR150E/XR155E
29
6 Palieskite
n [YES].
A/V kabelis, turintis S VIDEO
(���������������������
parduodamas atskirai�)
• Kai vaizdo įrašo signalo perdavimui
naudojate A/V kabelį, įrašai yra
atkuriami standartine vaizdo kokybe�
(STD).
7 Atkurkite vaizdo įrašus
ir atvaizduokite vaizdus,
naudodami vaizdo kamerą�
(26 psl.).
Sujungimo kabelių tipai, kuriais
vaizdo kamerą galima prijungti prie TV
Prijungimas prie didelės raiškos TV
Komponentinis A/V kabelis (kompl.)
(mėlynas)PB/CB
(žalias) Y
(raudonas)PR/
CR
(baltas)
(raudonas)
HDMI kabelis (parduodamas atskirai)
(baltas)
(raudonas)
(geltonas)
A/V kabelis (kompl.)
(���������
geltonas�)
(baltas)
(���������
raudonas�)
Kai prijungiate prie TV per vaizdo
magnetofoną
• Prijunkite vaizdo kamerą prie vaizdo
magnetofono LINE IN įvesties, naudodami
A/V kabelį. Perjunkite vaizdo magnetofono
įvestį į LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 ir t.t.).
Ekrano formato nustatymas
atitinkamai prijungtam TV (16:9/4:3)
• Nustatykite [TV TYPE] į [16:9] arba [4:3]
atitinkamai televizoriui.
Kai TV yra monofoninis (jeigu
televizorius turi tik vieną garso
įvesties lizdą)
• Prijunkite A/V kabelio geltoną kištuką prie
Prijungimas prie 16:9 (plačiaekranis)
arba 4:3 TV, kuris nėra didelės
raiškos TV
Komponentinis A/V kabelis (kompl.)
(žalias) Y
(mėlynas) PB/CB
(raudonas) PR/CR
30
(baltas)
(raudonas)
televizoriaus arba vaizdo magnetofono
vaizdo įvesties lizdo ir prijunkite baltą
(kairysis kanalas) arba raudoną (dešinysis
kanalas) kištuką prie garso įvesties lizdo.
Kai prijungiate, naudodami
komponentį A/V kabelį
• Jeigu prijungėte tik komponentinio vaizdo
kištukus, garso signalai nėra perduodami.
Prijunkite baltą ir raudoną kištuką, kad
būtų perduodami garso signalai.
Kai prijungimui naudojate HDMI
kabelį
• Naudokite HDMI kabelį, turintį HDMI
logotipą.
• Naudokite HDMI mini kištuką viename gale
(vaizdo kamerai) ir televizoriui pritaikytą
kištuką antrame gale.
• Autorių teisėmis apsaugoti vaizdai nėra
perduodami per vaizdo kameros HDMI
OUT lizdą.
• Kai kurie TV, įmanoma, šio ryšio naudojimo
metu neveiks teisingai (pavyzdžiui, nebus
garso arba vaizdo).
• Nesujunkite vaizdo kameros HDMI OUT
lizdo su išorinio įrenginio HDMI OUT lizdu,
nes priešingu atveju gali kilti veikimo
sutrikimai.
• Kai prijungimui yra naudojamas tik S VIDEO
kištukas (S VIDEO kanalas), garso signalai
nėra perduodami. Kad garso signalai būtų
perduodami, prijunkite baltą ir raudoną
kištuką prie TV garso įvesties lizdo.
• Šis ryšys užtikrina aukštą vaizdo raišką
palyginti su ryšiumi, kurio sudarymui yra
naudojamas A/V kabelis.
b Pastabos
• Kai standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės vaizdo įrašus atkuriate, naudodami
4:3 formato televizorių, kuris nėra
suderinamas su 16:9 formato signalu,
įrašykite vaizdo įrašus 4:3 formatu. Palieskite
(MENU) n [Show others] n
[OTHER REC SET] (
[SHOOTING SET]
kategorijoje) n [ WIDE SELECT] n [4:3]
n
n
n
(57 psl.).
Vaizdų atvaizdavimui naudokite 21
kontakto adapterį (parduodamas
atskirai).
TV/
vaizdo
magnetofonas
z Patarimai
• Jeigu prijungiate vaizdo kamerą prie TV,
vaizdo perdavimui naudodami daugiau
nei vieno tipo kabelį, TV įvesčių lizdų
pirmenybių tvarka yra tokia:
HDMI n komponentinis n S VIDEO n
vaizdo
• Per HDMI sąsają (didelės raiškos
daugialypės terpės sąsaja) yra
perduodami vaizdo/garso signalai. Per
HDMI OUT lizdą yra perduodami aukštos
kokybės vaizdas ir skaitmeninis garsas.
Apie “Photo TV HD”
Ši vaizdo kamera yra suderinama
su “Photo TV HD” standartu. “Photo
TV HD” leidžia smulkią tekstūrą ir
spalvas atvaizduoti detaliai ir tiksliai
kaip nuotraukoje. Prijungę su Sony
Photo TV HD suderinamus įrenginius,
naudodami HDMI kabelį* arba
komponentinį A/V kabelį**, galėsite
pažinti visiškai naują Full HD kokybės
vaizdo pasaulį.
Įrašymas/atkūrimas
Kai prijungimui naudojate A/V kabelį,
turintį S VIDEO
Jeigu TV/vaizdo magnetofonas
turi 21 kontakto adapterį
(EUROCONNECTOR)
*Televizorius automatiškai persijungs į
pritaikytą veikseną, kai pradėsite vaizdų
atvaizdavimą.
**Reikės nustatyti televizorių. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite su “Photo TV HD”
suderinamo televizoriaus naudojimo
instrukcijoje.
31
Vaizdo kameros funkcijų naudojimas
Vaizdo įrašų ir vaizdų
ištrynimas
Galite atlaisvinti vietą įrašymo
laikmenoje, ištrindami vaizdo įrašus ir
vaizdus.
b Pastabos
Ištrintų vaizdų atgauti neįmanoma.
Prieš ištrynimą išsaugokite svarbius vaizdo
įrašus ir vaizdus kitoje laikmenoje.
– Neatjunkite akumuliatoriaus ir kintamosios
srovės adapterio nuo vaizdo kameros, kol
vyksta vaizdų ištrynimas. Priešingu atveju
gali būti sugadinta įrašymo laikmena.
– Neišimkite atminties kortelės, kol iš jos
ištrinate vaizdo duomenis.
– Neįmanoma ištrinti apsaugotų vaizdo įrašų
ir vaizdų. Prieš ištrynimą atšaukite vaizdo
įrašų ir vaizdų apsaugą.
– Jeigu ištrinamas vaizdo įrašas yra įtrauktas
į grojaraštį, jis yra taip pat pašalinamas iš
grojaraščio.
– Jeigu ištrinamas vaizdo įrašas yra įtrauktas
į�����������������������������������
išsaugotą santraukos atvaizdavimo
scenarijų, jis
��������������������������������
yra taip pat pašalinamas iš�
scenarijaus.
2
Norėdami ištrinti vaizdo įrašus
palieskite [ DELETE] n
[
DELETE] arba
[
DELETE].
–
Patarimai
Galite ištrinti, kai yra atidarytas vaizdų
atvaizdavimo langas, naudodami
OPTION MENU.
Norėdami iš įrašymo laikmenos ištrinti visus
vaizdo duomenis ir atlaisviti maksimaliai
daug laisvos vietos formatuokite laikmeną.
Sumažinto dydžio vaizdai, kurie leidžia
indeksų lange vienu metu atvaizduoti
daugelį vaizdų, yra vadinami sumažintais
vaizdais.
z
–
–
–
1
Palieskite�
(MENU) n
[Show others] n [DELETE]
( [EDIT] kategorijoje��
��������������
).
32
–
3
Norėdami ištrinti vaizdus palieskite�
[ DELETE] n [ DELETE].
Palieskite ir pažymėkite�
ženklu
������������������������
vaizdo įrašus ir
vaizdus, kuriuos norite ištrinti��.
–
4
Paspauskite ir laikykite paspaustą
vaizdą LCD ekrane, kad
patvirtintumėte pasirinkimą. Palieskite�
, kad
�������������������������������
grįžtumėte prie ankstesnių
parodymų atvaizdavimo�.
Palieskite�
n
n [YES] n
.
Visų vaizdo įrašų/vaizdų ištrynimas
vienu metu�
2 veiksmo atlikimo metu palieskite
[ DELETE] n [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL] n [YES] n [YES]
n
n
.
–
Norėdami vienu metu ištrinti visus vaizdus
palieskite��[ DELETE] n [ DELETE ALL]
n [YES] n [YES] n
n
.
Visų vaizdo įrašų/vaizdų, kurie yra
įrašyti vieną dieną, ištrynimas�
b Pastaba
Iš atminties kortelės neįmanoma ištrinti
vaizdų pagal įrašymo datą��.
–
1�����������������������������������
2 veiksmo atlikimo metu palieskite�
[ DELETE] n [
DELETE by
date]/[
DELETE by date].
–
Norėdami vienu metu ištrinti visus
vaizdus, kurie yra įrašyti vieną dieną,
palieskite��[ DELETE] n
[ DELETE by date].
–
Palieskite vaizdą LCD ekrane, kad jį
patvirtintumėte. Palieskite�
, kad
����
grįžtumėte prie ankstesnių parodymų
atvaizdavimo�.
3����������
Palieskite [YES] n
n
.
Vaizdo kameros funkcijų naudojimas
2�����������
Palieskite�
/
, kad
����
išsirinktumėte reikalingą vaizdo
įrašų/vaizdų įrašymo datą, po to
palieskite�
.
33
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
Kompiuterio
parengimas (Windows)
Naudodami “PMB (Picture Motion
Browser)” galite atlikti toliau minėtus
veiksmus.
– Vaizdo medžiagos importavimas į
kompiuterį
– Importuotos vaizdo medžiagos
atkūrimas/atvaizdavimas ir
montavimas
– Disko įrašymas
– Vaizdo įrašų ir vaizdų siuntimas į
interneto svetaines
Norint išsaugoti vaizdo įrašus ir
vaizdus, naudojant kompiuterį,
iš pradžių reikia įdiegti “PMB” iš
komplektuojamo CD-ROM.
b Pastabos
• Neformatuokite vaizdo kameros įrašymo
laikmenos, naudodami kompiuterį.
Priešingu atveju vaizdo kamera gali
nebeveikti teisingai.
• Ši vaizdo kamera įrašo didelės raiškos
vaizdą AVCHD formatu. Naudodami
komplektuojamą kompiuterio programinę
įrangą galite didelės raiškos įrašą
perkopijuoti į DVD diską. Tačiau DVD disko
su AVCHD formato įrašu nenaudokite
su DVD grotuvu arba rašytuvu, nes DVD
grotuvas/rašytuvas gali neišstumti disko ir
be įspėjimo ištrinti disko turinį.
1 žingsnis. ����������������������
Kompiuterio
sistemos patikrinimas
Operacinė sistema*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows
Vista SP2*3/Windows 7
Procesorius*4
Intel Core Duo 1,66 GHz arba greitesnis,
arba Intel Core 2 Duo 1,66 GHz arba
greitesnis (reikalingas Intel Core 2 Duo
2,26 GHz arba greitesnis, kai apdorojate
HD FX/HD FH vaizdo įrašus)
Tačiau Intel Pentium III 1 GHz arba
greitesnis procesorius tinka, kad būtų
galima atlikti sekančius veiksmus.
– Vaizdo įrašų ir vaizdų importavimas į
kompiuterį
– Disko įrašymas, paspaudus vieną
mygtuką
– Blu-ray disko/AVCHD formato disko/
DVD-video įrašymas (Intel Core Duo
1,66 GHz arba greitesnis procesorius
yra reikalingas, kai norite įrašyti DVD
vaizdo diską, didelės raiškos (HD) vaizdo
kokybę konvertuodami į standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybę.)
– Disko kopijavimas
– Tik standartinės raiškos��������������
���������������������
(STD) vaizdo
�������
kokybės�������������������������
vaizdo
������������������������
įrašų������������
apdorojimas
Programinė įranga
DirectX 9.0c arba naujesnė versija
(Šio produkto pagrinde yra DirectX
technologija. Turi būti įdiegta DirectX.)
Atmintis
Windows XP: 512 MB arba daugiau
(rekomenduojama 1 GB arba daugiau)
Tačiau 256 MB arba daugiau yra
pakankamai, kad būtų galima apdoroti
tik standartinės raiškos (STD) vaizdo
�������
kokybės���������������
vaizdo įrašus.
Windows Vista/Windows 7: 1 GB arba
daugiau
Standusis diskas
Įdiegimui reikalinga laisva disko talpa:
apytiksliai 500 MB (10 GB arba daugiau
gali būti reikalinga, kad būtų galima
įrašyti AVCHD formato diską. 50 GB
maksimaliai gali būti reikalinga, kad būtų
galima įrašyti Blu-ray diską.)
Ekranas
Maždaug 1024 × 768 taškai
Kita informacija
34
USB lizdas (turi būti standartinis, HiSpeed USB (suderinamas su USB 2.0)),
Blu-ray diskų/DVD įrašantis diskasukis
(įdiegimui yra reikalingas CD-ROM
diskasukis) NTFS arba exFAT failų
sistema yra rekomenduojama kaip
standžiojo disko failų sistema.
*1Reikalingas standartinis įdiegimas.
Veiksmas nėra garantuojamas, jeigu
operacinė sistema yra atnaujinta arba
veikia daugkartinio paleidimo terpėje.
*2Nėra remiamos 64 bitų ir Starter (Edition)
versijos. Kad būtų galima naudoti disko
įrašymo funkciją ir t.t., yra reikalinga
Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 arba naujesnė versija.
*3Nėra remiama Starter (Edition) versija.
*4Yra rekomenduojamas greitesnis
procesorius.
b Pastaba
• Nėra garantuojamas teisingas veikimas
visose terpėse.
Macintosh operacinės sistemos
kompiuteriai neremia
komplektuojamos programinės
įrangos “PMB”. Norėdami apdoroti
vaizdus, naudodami prie vaizdo
kameros prijungtą Macintosh
operacinės sistemos kompiuterį,
žiūrėkite nurodytą interneto svetainę.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/
mac/ms/us/
2 žingsnis. Komplektuojamos
“PMB” programinės įrangos
įdiegimas
Įdiekite “PMB” prieš vaizdo kameros
prijungimą prie kompiuterio.
b Pastaba
• Jeigu į kompiuterį yra įdiegta “PMB” versija,
kuri yra senesnė už 5.0.00, įmanoma,
negalėsite naudoti kai kurių “PMB” funkcijų,
1 Įsitikinkite, kad vaizdo kamera
nėra prijungta prie kompiuterio.
2 Įjunkite kompiuterį.
• Kad įdiegtumėte, įsiregistruokite
administratoriaus teisėmis.
• Prieš programinės įrangos įdiegimą
uždarykite kitas veikiančias programas.
3 Į kompiuterio diskasukį įdėkite
komplektuojamą CD-ROM diską.
Pasirodo įdiegimo langas.
• Jeigu langas nepasirodo, spragtelkite
[Start] n [Computer] (naudodami
Windows XP, [My Computer]), po to
du kartus spragtelkite [SONYPMB
(E:)] (CD-ROM)*.
* Diskasukio pavadinimas (pavyzdžiui,
(E:)) gali skirtis priklausomai nuo
kompiuterio.
4 Spragtelkite [Install].
5 Išsirinkite šalį arba regioną.
6 Išsirinkite įdiegiamos
programos kalbą, po to
perjunkite į sekantį langą.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
Naudojant Macintosh operacinės sistemos kompiuterį
kai įdiegsite “PMB” iš komplektuojamo
CD-ROM. “PMB Launcher” taip pat yra
įdiegiamas iš �����������������������
komplektuojamo���������
CD-ROM,
ir galite aktyvuoti “PMB” arba kitą
programinę įrangą, naudodami “PMB
Launcher”. Kompiuterio ekrane du kartus
spragtelkite “PMB Launcher” šaukinį, kad
aktyvuotumėte “PMB Launcher”.
35
7 Atidžiai perskaitykite licencijos
sutarties sąlygas. Jeigu su
jomis sutinkate, pakeiskite į
, po to spragtelkite [Next] n
[Install].
8 Įjunkite vaizdo kamerą, po to
prijunkite vaizdo kamerą prie
kompiuterio komplektuojamu
USB kabeliu.
qa Atlikite ekrane atvaizduotus
nurodymus, kad įdiegtumėte
programinę įrangą.
• Prijunkite vaizdo kamerą prie
kompiuterio, kai įdiegiate “PMB”.
• Priklausomai nuo kompiuterio gali
reikėti įdiegti trečiosios pusės
programinę įrangą. Jeigu pasirodo
įdiegimo langas, atlikite nurodymus,
kad įdiegtumėte reikalingą
programinę įrangą.
• Jeigu reikia, kartotinai paleiskite
kompiuterį, kad atliktumėte įdiegimą.
Kai įdiegimas yra atliktas, pasirodo
toliau minėtos piktogramos.
Išimkite CD-ROM diską iš
kompiuterio diskasukio.
[USB SELECT] langas automatiškai
pasirodo vaizdo kameros ekrane.
9 Palieskite vieną iš ekrane
atvaizduotų laikmenos tipų,
kad kompiuteris atpažintų
vaizdo kamerą.
HDR-CX110E/CX115E: [ USB
CONNECT] (atminties kortelė)
HDR-CX116E/CX150E/CX155E :
[ USB CONNECT] (vidinė atmintis)
HDR-XR150E/XR155E: [ USB
CONNECT] (vidinis standusis
diskas)
• Atvaizduota įrašymo laikmena skiriasi
priklausomai nuo modelio.
• Jeigu [USB SELECT] langas
nepasirodo, palieskite
(MENU)
n [Show others] n [USB CONNECT]
( [OTHERS] kategorijoje).
0 Kompiuterio ekrane
spragtelkite [Continue].
36
: aktyvuoja “PMB”.
: atvaizduoja “PMB Help”.
: atvaizduoja “PMB Launcher”.
“PMB Launcher” leidžia aktyvuoti
“PMB” arba kitą programinę
įrangą, arba atidaryti interneto
svetaines.
• Gali pasirodyti kitos piktogramos.
• Priklausomai nuo įdiegimo procedūros
piktogramos gali nepasirodyti�.
b Pastabos
• Kad būtų galima įrašyti diskus arba naudoti
kitas funkcijas, naudojant Windows XP
operacinę sistemą, turi būti įdiegta�������
Image
Mastering API v2.0 for Windows XP. ������
Jeigu�
Image Mastering API v2.0 for Windows
XP dar
������������������������������������������
nėra įdiegta, išsirinkite ją įdiegimo
lange reikalingų programų sąraše ir įdiekite
atitinkamai pateiktiems nurodymams. (Kad
būtų galima įdiegti, kompiuteris privalo
PMB (Picture Motion
Browser) aktyvavimas
turėti ryšį su internetu.) Galima įdiegti�
Image Mastering API v2.0 for Windows XP,
jeigu pasirodo pranešimas, kai bandote
aktyvuoti šias funkcijas�.
Kompiuterio ekrane du kartus
spragtelkite “PMB” šaukinį.
Vaizdo kameros atjungimas nuo
kompiuterio
1�������������
Spragtelkite�
piktogramą
�����������������������
kompiuterio
darbalaukio apatiniame dešiniame kampe�
n [Safely remove USB Mass Storage
Device].
b Pastaba
• Jeigu piktograma nepasirodo kompiuterio
ekrane, spragtelkite���������
[Start] n
[All Programs] n [ PMB], kad
����
aktyvuotumėte�������
“PMB”.
2�����������������
Palieskite�������
[END] n [YES] �������
vaizdo
kameros ekrane�.
3���������������������
Atjunkite USB kabelį�.
“PMB Help” �������������
atvaizdavimas
Išsamesnę informaciją apie “PMB”
naudojimą žiūrėkite “PMB Help” faile.
Du kartus spragtelkite “PMB Help”
šaukinį kompiuterio ekrane, kad
atidarytumėte “PMB Help”.
b Pastaba
• Jeigu piktograma nepasirodo kompiuterio
ekrane, spragtelkite���������
[Start] n
[All Programs] n [PMB] n [PMB Help].
Galite taip pat atidaryti�������������
“PMB Help”,
naudodami���������������������������
“PMB” programinės įrangos
[Help].
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
b Pastabos
• Prieikite prie duomenų, naudodami
komplektuojamą programinę įrangą�
“PMB”. �������������������������������
Nemodifikuokite vaizdo kameros
failų arba aplankų, naudodami kompiuterį��.
Įmanoma, vaizdų failai bus sugadinti arba
jų nebus galima atidaryti�.
• Veiksmai nėra garantuojami, kai atliekate
aukščiau minėtą procedūrą�.
• Kai ištrinate vaizdų failus, atlikite veiksmus,
kurie yra aprašyti 32 psl. Neištrinkite
vaizdų failų iš vaizdo kameros, naudodami
kompiuterį�.
• Nekopijuokite failų į įrašymo laikmeną iš
kompiuterio. Veiksmų teisingas atlikimas
nėra garantuojamas��.
• Galite įrašyti Blu-ray diską, naudodami
kompiuterį, turintį Blu-ray diskus įrašantį
diskasukį. Įdiekite BD Add-on programinę
įrangą, kuri yra numatyta “PMB”(43 psl.).
Galite atkurti/atvaizduoti, montuoti arba
įrašyti vaizdo įrašus ir vaizdus į diską,
naudodami “PMB”.
37
Disko įrašymo metodo išsirinkimas
(kompiuteriu)
Šiame skyriuje yra aprašyti keli metodai, kaip įrašyti didelės raiškos (HD)
vaizdo kokybės diską arba standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės diską
su vaizdo kamera įrašytais didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo įrašais
arba vaizdais. Išsirinkite metodą, kuris yra pritaikytas diskų grotuvui.
Grotuvas
Metodo ir disko tipo išsirinkimas
Blu-ray diskų
���������������
atkūrimo
įrenginiai����������������
(Blu-ray diskų
������
grotuvas�������������
, PlayStation®3 ir t.t.)
1Vaizdo įrašų ir vaizdų importavimas į
AVCHD formato
�����������������
atkūrimo
įrenginiai���������������������
(Sony Blu-ray diskų
������
grotuvas�������������
, PlayStation®3 ir t.t.)
kompiuterį (41 psl.)
m
2������������������������������������
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
Blu-ray disko* įrašymas��(43 psl.)
Disko įrašymas, paspaudus vieną
mygtuką������������������������
(One Touch Disc Burn) (40 psl.)
1Vaizdo įrašų ir vaizdų importavimas į
kompiuterį (41 psl.)
m
2Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
AVCHD formato disko įrašymas (42 psl.)
Paprasti DVD atkūrimo
įrenginiai (DVD grotuvas,
kompiuteris, naudojant kurį
galima atkurti DVD diskus,
ir kt.)
1Vaizdo įrašų ir vaizdų importavimas
į kompiuterį (�41 psl.)
m
2����������������������������������
Standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės disko įrašymas��(43 psl.)
*Norint įrašyti Blu-ray diską turi būti įdiegta BD Add-on programinė įranga, kuri yra skirta “PMB”
(43 psl.).
Kiekvieno disko tipo charakteristikos
Į Blu-ray diską galite ilgiau nei į DVD diską įrašyti didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus�.
Didelės raiškos (HD) vaizdo įrašus galima įrašyti į DVD diską, pavyzdžiui, DVD-R, ir yra
įrašomas HD vaizdo kokybės diskas�.
Galite atkurti HD kokybės diską, naudodami AVCHD formatą atkuriančius įrenginius,
pavyzdžiui, Sony Blu-ray diskų grotuvą ir PlayStation®3. Šio disko neįmanoma atkurti,
naudojant paprastą DVD grotuvą.
38
Standartinės raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo įrašą, kuris yra konvertuotas iš didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybės, galima įrašyti į DVD diską, pavyzdžiui, į DVD-R, ir yra
įrašomas STD vaizdo kokybės diskas�.
Diskai, kuriuos galima naudoti “PMB” programinės įrangos naudojimo metu
“PMB” naudojimo metu galima naudoti žemiau nurodyto tipo 12 cm diskus. Dėl Bluray diskų žiūrėkite 43 psl.
Disko tipas
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Funkcijos
Neįmanoma perrašyti
DVD-RW/DVD+RW
Įmanoma perrašyti
b Pastabos
• PlayStation®3 įrenginio
�������������������������������������������������������������������������
naudojimo atveju visada naudokite������������������������������
sistemos
�����������������������������
programinės įrangos
naujausią versiją�.
• PlayStation®3 gali
������������������������������������������������������
nebūti prieinamas kai kuriose šalyse/regionuose��.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
39
Disko įrašymas,
paspaudus vieną
mygtuką
(One Touch Disc Burn)
Vaizdo kamera įrašytus vaizdo įrašus
ir vaizdus, kurie dar nėra išsaugoti,
naudojant įrašymo, paspaudus vieną
mygtuką, funkciją, galima automatiškai
išsaugoti diske.
Vaizdo įrašai ir vaizdai yra išsaugomi
diske tokia kokybe, kokia jie yra įrašyti.
b Pastabos
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai (pradinis nustatymas) bus
įrašyti į ������������
AVCHD diską.
• Į AVCHD diską neįmanoma įrašyti vaizdo
įrašų, kurie yra įrašyti, naudojant [ REC
MODE] veiksenos [HD FX] nustatymą.
• Blu-ray diskų
�������������������������
neįmanoma įrašyti,
naudojant įrašymo, paspaudus vieną
mygtuką, funkcijos�.
• Norėdami standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybės diską įrašyti, naudodami
didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus, iš pradžių importuokite
vaizdo įrašus į kompiuterį (41 psl.), po to
įrašykite standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės diską��(43 psl.).
• Iš pradžių įdiekite��������
“PMB” (35 psl.),
tačiau neaktyvuokite jos�.
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį��(13 psl.).
• Vaizdo kameros įrašymo, paspaudus
vieną mygtuką, funkcijos pagalba galima
įrašyti tik į vidinę įrašymo laikmeną įrašytus
vaizdo įrašus ir vaizdus�������������
(HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
40
1
Įjunkite kompiuterį ir į DVD
diskasukį įdėkite tuščią diską��.
• Žiūrėkite 39 psl. dėl naudojamų
diskų tipų��.
• Jeigu automatiškai yra aktyvuojama
2
kita programinė įranga, o ne “PMB”,
uždarykite ją�.
Įjunkite vaizdo kamerą ir
prijunkite ją prie kompiuterio
komplektuojamu USB kabeliu��.
3
Paspauskite�
(DISC BURN).
4
Atlikite kompiuterio ekrane
atvaizduojamus nurodymus�.
b Pastaba
• Vaizdo įrašai ir vaizdai nėra išsaugomi
kompiuteryje, kai įrašote diską, naudodami
įrašymo, paspaudus vieną mygtuką,
funkciją��.
Vaizdo įrašų ir vaizdų
importavimas į
kompiuterį
Vaizdo kamera įrašytus vaizdo įrašus ir
vaizdus galima automatiškai importuoti
į kompiuterį.
Prieš tai įjunkite kompiuterį.
3
Spragtelkite����������
[Import].
• Išsamesnę informaciją žiūrėkite������
“PMB
Help” (37 psl.).
b Pastaba
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį��(13. lpp.).
1
Įjunkite vaizdo kamerą ir
prijunkite ją prie kompiuterio
komplektuojamu USB kabeliu��.
Vaizdo įrašai ir vaizdai yra
importuojami į kompiuterį.
Po veiksmo atlikimo pasirodo
“PMB” langas.
2
Vaizdo kameros ekrane
palieskite įrašymo laikmeną,
kurioje yra vaizdai, kuriuos
norite išsaugoti��.
[ USB CONNECT]: vidinė
atmintis
[ USB CONNECT]: vidinis
standusis diskas
[ USB CONNECT]: atminties
kortelė
• Atvaizduota įrašymo laikmena skiriasi
priklausomai nuo modelio�.
• Jeigu [USB SELECT] langas
nepasirodo, palieskite�
(MENU)
n [Show others] n [USB CONNECT]
( [OTHERS] kategorijoje).
Kompiuterio ekrane pasirodo
importavimo langas.
z
Patarimas
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus galima importuoti į
kompiuterį iš vaizdo kameros (HDRCX110E/CX150E/XR150E). Išsamesnę
informaciją žiūrėkite “PMB Help” (37 psl.).
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
Vaizdo kameros ekrane pasirodo
[USB SELECT] langas.
41
AVCHD disko
įrašymas
Galite į AVCHD diską įrašyti į
kompiuterį prieš tai importuotus
didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus (41 psl.).
Šiame skyriuje yra aprašyta procedūra,
kaip didelės raiškos (HD) vaizdo
kokybės vaizdo įrašą įrašyti į DVD diską.
1
Įjunkite kompiuterį ir į DVD
diskasukį įdėkite tuščią diską.
Pasirodo vaizdo įrašų išsirinkimo
langas.
• Norėdami prie išrinktų vaizdo
• Žiūrėkite 38 psl. dėl naudojamų
diskų tipų.
• Jeigu yra automatiškai aktyvuojama
2
3
kita programinė įranga, o ne “PMB”,
uždarykite ją.
Aktyvuokite “PMB” (37 psl.).
Spragtelkite�����������������
[Calendar] arba�
�����
[Index] lango
������������������������
kairėje pusėje ir
išsirinkite aplanką arba datą��,
po to išsirinkite didelės raiškos
(HD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašus�.
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai yra pažymimi
.
• Diske neįmanoma išsaugoti vaizdų.
• Norėdami išsirinkti kelis vaizdo įrašus
4
laikykite paspaustą Ctrl mygtuką ir
spragtelkite sumažintus vaizdus.
Lango viršutinėje dalyje
spragtelkite�
n [Create
AVCHD Format Discs (HD)].
5
įrašų pridėti naujus, juos išsirinkite
pagrindiniame lange, po to juos
pertempkite ir įmeskite į vaizdo įrašų
išsirinkimo langą�.
Atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad įrašytumėte
diską�.
• Disko įrašymas gali užimti daug laiko�.
AVCHD �����������������
disko atkūrimas,
naudojant kompiuterį
Galite atkurti���������������
AVCHD diskus,
naudodami���������������������
“Player for AVCHD”,
kuri yra įdiegiama kartu su�������
“PMB”.
Norėdami aktyvuoti “Player for
AVCHD” spragtelkite [Start] n
[All Programs] n [PMB] n [PMB
Launcher] n [View] n [Player for
AVCHD].
Išsamesnę informaciją dėl veiksmų
žiūrėkite��������������������
“Player for AVCHD”
pagalbos faile�.
• Įmanoma, vaizdo įrašai nebus
atkuriami tolygiai priklausomai nuo
kompiuterio terpės�.
42
Blu-ray disko
��������������
įrašymas
Galite į Blu-ray diską įrašyti prieš
tai į kompiuterį importuotą didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašą��(41 psl.).
Norint įrašyti Blu-ray diską, turi būti
įdiegta BD Add-on programinė
įranga, kuri yra skirta��������������
“PMB”. “PMB”
įdiegimo lange spragtelkite���������
[BD Addon Software], ir
�������������������������
įdiekite šį papildinį
atitinkamai nurodymams ekrane�.
• Prijunkite kompiuterį prie interneto,
kai įdiegiate����������������������
[BD Add-on Software].
Blu-ray diskų įrašymu�.
• Įrašymui galima naudoti BD-R (vieną
kartą įrašomas) ir BD-RE (perrašomas)
diskus. Po disko įrašymo neįmanoma
pridėti papildomo turinio nė į vieną iš
minėtų tipų diskų�.
Galite įrašyti standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybės diską, išsirinkę prieš tai
į kompiuterį importuotus vaizdo įrašus
ir vaizdus (41 psl.).
b Pastaba
• Signalų šaltiniu galite išsirinkti didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo įrašus.
Tačiau vaizdo kokybė bus konvertuota iš
didelės raiškos (HD) į standartinę raišką
(STD). Vaizdo įrašų vaizdo kokybės
konvertavimas užims daugiau laiko nei jų
faktiškas įrašymas.
1
Įjunkite kompiuterį ir į DVD
diskasukį įdėkite tuščią diską�.
• Žiūrėkite 38 psl. dėl naudojamų
diskų tipų.
• Jeigu yra automatiškai aktyvuojama
2
3
kita programinė įranga, o ne “PMB”,
uždarykite ją.
Aktyvuokite “PMB” (37 psl.).
Spragtelkite�����������������
[Calendar] arba�
�����
[Index] lango
��������������
kairėje
pusėje ir išsirinkite aplanką
arba datą, po to išsirinkite
vaizdo įrašus��.
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai yra pažymimi
.
• Norėdami išsirinkti kelis vaizdo
įrašus ir vaizdus laikykite paspaustą
Ctrl mygtuką ir spragtelkite
sumažintus vaizdus.
Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas, naudojant kompiuterį
Į diskasukį įdėkite tuščią Blu-ray
diską ir spragtelkite�
n [Create
Blu-ray Disc (HD)] “AVCHD disko
įrašymas���������������������
” �������������������
skyriaus 4 veiksmo
atlikimo metu��(42 psl.). ������������
Kitos procedūros yra tokios pat kaip ir�������
AVCHD
disko įrašymo atveju�.
• Kompiuteris turi būti suderinamas su
Standartinės raiškos
(STD) vaizdo
kokybės disko
įrašymas, kurį galima
atkurti paprastais
DVD grotuvais
43
4
Lango viršutinėje dalyje
spragtelkite�
n [Create
DVD-Video Format Discs
(STD)].
Pasirodo vaizdo įrašų išsirinkimo
langas.
• Kad prie išrinktų vaizdo įrašų
pridėtumėte naujus, išsirinkite vaizdo
įrašus pagrindiniame lange, po to
pertempkite ir įmeskite juos į vaizdo
įrašų išsirinkimo langą�.
Vaizdo įrašų montavimas
Galite vaizdo įrašo fragmentus iškirpti
ir išsaugoti kaip atskirą vaizdo įrašą�.
Du kartus spragtelkite vaizdo įrašą,
kurį norite montuoti, naudodami�
“PMB”, �����������������������������
po to ekrano dešinėje pusėje
spragtelkite���������������������
[Show Edit Palette]
n [Trim Video] �����������������
arba išsirinkite�
[Manipulate] meniu n [Edit] n
[Trim Video]. Išsamesnę
����������������������
informaciją
žiūrėkite�������������
“PMB Help” (37 psl.).
Vaizdų įrašymas iš vaizdo
įrašo
5
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad įrašytumėte diską�.
• Disko įrašymas gali užimti daug laiko�.
Diskų kopijavimas
Galite įrašytą diską perkopijuoti į kitą
diską, naudodami “Video Disc Copier”.
Kad aktyvuotumėte programinę
įrangą, spragtelkite���������
[Start] n [All
Programs] n [PMB] n [PMB
Launcher] n [Disc Creation] n
[Video Disc Copier]. ����������
Išsamesnę
informaciją dėl veiksmų žiūrėkite�
“Video Disc Copier” ����������
pagalboje�.
• Neįmanoma perkopijuoti didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašų, juos konvertuojant į standartinę
kokybę (STD).
• Neįmanoma perkopijuoti į Blu-ray diską�.
44
Vaizdo įrašo kadrą galite išsaugoti
kaip vaizdo failą�.
Du kartus spragtelkite vaizdo įrašą,
kurį norite montuoti, naudodami
“PMB”, po to ekrano dešinėje pusėje
spragtelkite���������������������
[Show Edit Palette] n
[Save Frame]. Išsamesnę
����������������������
informaciją
žiūrėkite�������������
“PMB Help” (37 psl.).
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
Vaizdų išsaugojimas
išorinėje laikmenoje
(DIRECT COPY)
Vaizdo įrašus ir vaizdus galite išsaugoti
išorinėje laikmenoje (USB duomenų
saugojimo įrenginyje), pavyzdžiui,
išoriniame standžiajame diske. Vaizdus
taip pat galite atvaizduoti vaizdo
kamera arba kitu įrenginiu.
b Pastabos
• Šio veiksmo atlikimui yra reikalingas
•
•
•
•
•
•
•
Prijunkite kintamosios srovės
adapterį ir srovės laidą prie
vaizdo kameros DC IN lizdo ir
elektros lizdo.
2
Jeigu išorinė laikmena turi
srovės laidą, prijunkite jį prie
elektros lizdo.
3
4
Prijunkite USB adapterio kabelį
prie išorinės laikmenos.
Prijunkite USB adapterio kabelį
prie vaizdo kameros
(USB) lizdo�
������.
Kai pasirodo [Create a new Image
Database File.] langas, palieskite
[YES].
USB ����������
adapterio
kabelis
(parduodamas
atskirai�)
5
Vaizdo kameros ekrane
palieskite����������
[Copy.].
HDR-CX110E/CX115E:
Vaizdo kameros vidinėje įrašymo
laikmenoje galima išsaugoti vaizdo
įrašus ir vaizdus, kurie dar nėra
išsaugoti išorinėje laikmenoje.
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
•
USB adapterio kabelis VMC-UAM1
(parduodamas atskirai).
Įmanoma, USB adapterio kabelis VMCUAM1 nebus prieinamas kai kuriose
šalyse/regionuose.
Kaip išorinę laikmeną neįmanoma naudoti:
– laikmenos, kurios talpa viršija 2 TB;
– paprasto diskasukio, pavyzdžiui, CD
arba DVD diskasukio;
– laikmenos, kuri yra prijungta per USB
šakotuvą;
– laikmenos, kuri turi įmontuotą USB
šakotuvą;
– kortelių skaitytuvo.
Įmanoma, nebus galima naudoti išorinės
laikmenos, turinčios kodo funkciją.
Ši vaizdo kamera yra suderinama su FAT
failų sistema. Jeigu išorinė laikmena yra
formatuota NTFS failų sistema ir t.t., prieš
naudojimą formatuokite išorinę laikmeną
šia vaizdo kamera. Formatavimo langas
pasirodo, kai prie vaizdo kameros yra
prijungta išorinė laikmena.
Veiksmų atlikimas nėra garantuojamas,
naudojant bet kurį įrenginį, kuris atitinka
visus reikalavimus.
Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį (13 psl.).
Žiūrėkite su išorine laikmena
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Išsamesnę informaciją dėl prieinamų
išorinių laikmenų žiūrėkite Sony techninio
rėmimo interneto svetainėje, kuri yra skirta
Jūsų šaliai/regionui.
1
45
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Vaizdo kameroje galima išsaugoti
vaizdo įrašus ir vaizdus, kurie dar
nėra išsaugoti išorinėje laikmenoje.
• Šis langas pasirodo tik tada, jeigu yra
6
nauji įrašyti vaizdai�.
Po procedūros atlikimo vaizdo
kameros ekrane palieskite�
.
b Pastabos
• Išorinėje laikmenoje galite išsaugoti
žemiau nurodytą vienetų skaičių���������
. Tačiau
net tada, jeigu išorinėje laikmenoje yra
laisva talpa, neįmanoma išsaugoti, kai
vienetų skaičius viršija žemiau nurodytą.
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai: maksimaliai 3999
Standartinės raiškos����������������������
�����������������������������
(STD) vaizdo
���������������
kokybės
vaizdo įrašai������
: 9999
Vaizdai: 9999 kadrai × 899 aplankai
Vienetų skaičius gali būti mažesnis
priklausomai nuo įrašomų vaizdo
duomenų tipo�.
Kai yra prijungta išorinė laikmena
Išorinėje laikmenoje išsaugoti vaizdai
yra atvaizduojami LCD ekrane. Vaizdo
įrašų ir vaizdų ekrano mygtukai VISUAL
INDEX lange kinta, kaip yra atvaizduota
žemiau.
Reikalingų vaizdo įrašų ir vaizdų
išsaugojimas
b Pastaba
• Atminties kortelėje išsaugotų vaizdų
neįmanoma ieškoti arba kopijuoti pagal
įrašymo datą�.
1Anksčiau minėto 5 veiksmo atlikimo
metu palieskite���������������
[Play without
copying.].
Pasirodo išorinės laikmenos
VISUAL INDEX langas.
2�����������
Palieskite�
(MENU) n [Show
others] n [MOVIE DUB] (����
kai
išsirenkate vaizdo įrašus���������
)/[PHOTO
COPY] (�������������������������
kai išsirenkate vaizdus��
).
3�������������������������������������
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus,
kad išsirinktumėte įrašymo
laikmeną��������������������
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E) ir
����������
vaizdo
išsirinkimo metodą�.
4���������������������������������
Kai išsirinkote������������������
[DUB by select],
palieskite vaizdą, kurį norite išsaugoti�.
Pasirodo .
• Kai išsirinkote����������������
[DUB by date],
/
pagalba
��������������������������������
išsirinkite datą, kurią
įrašytus vaizdus norite kopijuoti, po
to palieskite�
ir
������������������
pereikite prie� 5.
veiksmo��.
Likusi laisva talpa išorinėje laikmenoje
• LCD ekrane palieskite ir laikykite
Naudodami išorinę laikmeną galite
atlikti nustatymus, pavyzdžiui, ištrinti
vaizdus. Palieskite
(MENU) n
[Show others] VISUAL INDEX lange.
46
paliestą vazidą, kad jį patvirtintumėte.
Palieskite
, kad
��������������������
grįžtumėte prie
ankstesnių parodymų atvaizdavimo�.
• Palietę datą galite ieškoti vaizdų pagal
datą�.
5���������������������������������
Vaizdo kameros ekrane palieskite�
n [YES] n
.
Išorinėje laikmenoje esančių vaizdų
atvaizdavimas, naudojant vaizdo
kamerą
1Anksčiau minėto 5 veiksmo atlikimo
metu palieskite [Play without
copying.].
Pasirodo išorinės laikmenos
VISUAL INDEX langas.
2����������������������
Atvaizduokite vaizdą��(26 psl.).
• Vaizdus taip pat galite atvaizduoti prie
vaizdo kameros prijungto TV ekrane�
(29 psl.).
• Kompiuteriu galite atkurti didelės
raiškos (HD) vaizdo kokybės vaizdo
įrašus, naudodami [Player for
AVCHD]. Aktyvuokite [Player for
AVCHD] (42 psl.), po to naudodami
[Settings]������������������������
išsirinkite diskasukio
pavadinimą, kuriuo yra pažymėta
prijungta išorinė laikmena.
b Pastabos
• Neįmanoma atvaizduoti vaizdų datų
Disko įrašymo metodo
išsirinkimas
Šiame skyriuje yra aprašyti keli
metodai, kaip į AVCHD diską arba
standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės diską iš vaizdo kameros
galima įrašyti didelės raiškos (HD)
vaizdo kokybės vaizdo įrašus arba
vaizdus. Išsirinkite metodą, kuris yra
pritaikytas diskų grotuvui.
b Pastabos
• Parenkite įrašymui DVD diską, pavyzdžiui,
DVD-R.
• Žiūrėkite 43 psl., kai norite įrašyti Blu-ray
diską.
• Žiūrėkite� 45 psl., kai norite išsaugoti
vaizdus išorinėje laikmenoje.
Su AVCHD formatu suderinamas
įrenginys
Grotuvas
• Sony Blu-ray diskų grotuvas
• PlayStation®3 ir t.t.
laikmenos���������������
, elkitės taip.
– Dar kartą prie vaizdo kameros prijunkite
USB adapterio kabelį�.
– Jeigu išorinė laikmena turi srovės laidą,
prijunkite jį prie elektros lizdo��.
Ryšio su išorine laikmena
nutraukimas
Įrašantis įrenginys
1Išorinės laikmenos VISUAL INDEX
lange palieskite
.
2Atjunkite USB adapterio kabelį.
• DVD įrašantis diskasukis ir t.t., kuris nėra
• DVD įrašantis diskasukis DVDirect
Express (48 psl.)
DVDirect Express (51 psl.)
Disko tipas
• AVCHD diskas (didelės raiškos �����
(HD)�
vaizdo kokybė)
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
indeksų��.
• Jeigu vaizdo kamera neatpažįsta išorinės
Disko įrašymas,
naudojant DVD
įrašantį diskasukį,
rašytuvą
47
Paprastas DVD įrenginys
Grotuvas
• DVD grotuvas
• Kompiuteris, kuris gali atkurti DVD, ir t.t.
Įrašantis įrenginys
• DVD įrašantis diskasukis DVDirect
Express (48 psl.)
• DVD ���������������������������������
įrašantis diskasukis�������������
, kuris nėra
DVDirect Express (51 psl.)
• Diskų rašytuvas ir t.t. (52 psl.)
Disko tipas
• Standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės diskas
b Pastabos
• Būtinai naudokite PlayStation®3 sistemos
programinės įrangos naujausią versiją.
• Įmanoma, PlayStation®3 nebus prieinamas
kai kuriose šalyse/regionuose.
• AVCHD diskus galima atkurti, naudojant
tik su AVCHD formatu suderinamus
įrenginius.
• AVCHD diskų nenaudokite su DVD
grotuvais/rašytuvais. Kadangi DVD
grotuvai/rašytuvai nėra suderinami su
AVCHD formatu, jie gali neišstumti disko.
• Į AVCHD diską neįmanoma įrašyti vaizdo
įrašo, kuris yra įrašytas, naudojant [ REC
MODE] veiksenos [HD FX] nustatymą.
Vaizdo įrašą, kuris yra įrašytas, naudojant�
[HD FX] nustatymą, išsaugokite
��������������������
Blu-ray
diske arba išoriniame duomenų saugojimo
įrenginyje (45 psl.).
48
Disko įrašymas, naudojant�����
DVD
įrašantį diskasukį�����������������
DVDirect Express
Galite įrašyti diską arba atvaizduoti
diske išsaugotus vaizdus, naudodami
DVD įrašantį diskasukį DVDirect
Express (parduodamas atskirai).
Žiūrėkite taip pat su DVD įrašančiu
diskasukiu komplektuojamą naudojimo
instrukciją.
b Pastabos
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį��(13 psl.).
• Galite naudoti tik šių tipų tuščius diskus�:
– 12cm DVD-R
– 12cm DVD+R
• Šis įrenginys neremia 2 sluoksnių diskų�.
• Šiame skyriuje����������������������
DVDirect Express ����
yra
vadinamas� ���������������������������
“DVD ����������������������
įrašančiu diskasukiu��
”.
1 Prijunkite kintamosios srovės
adapterį ir srovės laidą prie
vaizdo kameros DC IN lizdo ir
elektros lizdo (13 psl.).
2 Įjunkite vaizdo kamerą
ir prijunkite DVD įrašantį
diskasukį prie vaizdo kameros
(USB) lizdo, naudodami
DVD įrašančio diskasukio USB
kabelį.
3 Į DVD įrašantį diskasukį įdėkite
tuščią diską ir uždarykite disko
skyrelį�.
Vaizdo kameros ekrane pasirodo
[DISC BURN] langas.
4 Paspauskite DVD įrašančio
diskasukio�
(DISC BURN).
Į diską bus įrašyti vaizdo įrašai,
kurie dar nėra įrašyti į jokį diską
(HDR-CX110E/CX115E).
Į diską bus įrašyti vidinėje įrašymo
laikmenoje esantys vaizdo įrašai,
kurie dar nėra įrašytį į jokį diską
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
• Jeigu yra neišsaugoti didelės raiškos
(HD) ir standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybės vaizdo įrašai, jie
bus išsaugoti atskiruose diskuose
atitinkamai vaizdo kokybei.
6 Vaizdo kameros ekrane
palieskite�
n [END] n
[EJECT DISC].
Atlikite šį veiksmą, jeigu:
– kopijuojate reikalingą vaizdą�;
– norite įrašyti kelias vieno disko kopijas�;
– didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašus konvertuojate į standartinę
raišką (STD) ir įrašote diską;
– kopijuojate vaizdus į atminties kortelę�
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
14 veiksmo
���������������������������������
atlikimo metu palieskite�
[DISC BURN OPTION].
2��������������������������������������
Išsirinkite įrašymo laikmeną, kurioje
yra vaizdo įrašas (-ai), kurį (-iuos)
norite išsaugoti� (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).
Kai išsirenkate didelės raiškos
(HD) vaizdo kokybės vaizdo įrašus,
LCD ekrane pasirodo disko vaizdo
kokybės išsirinkimo langas.
Išsirinkite vaizdo kokybę, po to
palieskite
.
• Disko vaizdo kokybė priklauso nuo
išrinktų vaizdo įrašų bendros trukmės,
kai HD kokybės vaizdo įrašus
konvertuojate į STD kokybę, kad
įrašytumėte į diską.
3�������������������������������������
Palieskite vaizdo įrašą, kurį norite
įrašyti į diską�.
Pasirodo .
Po veiksmo atlikimo išimkite diską.
7 Palieskite�
USB kabelį�.
Likusi laisva talpa diske
, po
����������������
to atjunkite
• LCD ekrane palieskite ir laikykite
paliestą vaizdą, kad jį patvirtintumėte��.
Palieskite�
, kad
��������������������
grįžtumėte prie
ankstesnių parodymų atvaizdavimo�.
• Palietę datą galite ieškoti vaizdų pagal
datą�.
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
5 Pakartokite 3 ir 4 veiksmą,
kai įmanomų įrašyti vaizdo
įrašų failų bendra užimama
talpa viršija disko talpą�.
Disko pritaikymas, naudojant������
DISC
BURN OPTION
49
4���������������������������������
Vaizdo kameros ekrane palieskite�
n [YES].
Disko atkūrimas, naudojant DVD
įrašantį diskasukį
• Norėdami įrašyti tokio pat turinio kitą
diską įdėkite naują diską ir palieskite�
[CREATE SAME DISC].
5�����������������������������������
Po veiksmo atlikimo vaizdo kameros
ekrane palieskite��������
[EXIT] n [END].
6���������������������������������
Atjunkite nuo vaizdo kameros USB
kabelį��.
b Pastabos
• Kai įrašote diską:
– neišjunkite vaizdo kameros;
– neatjunkite USB kabelio arba
kintamosios srovės adapterio;
– saugokite vaizdo kamerą nuo vibracijų
ir smūgių;
– neišimkite iš vaizdo kameros atminties
kortelės.
• Prieš vaizdo įrašų ištrynimą atkurkite
vaizdo kamera diską, kad įsitikintumėte,
jog kopijavimas yra atliktas teisingai�.
• Jeigu ekrane pasirodo����������������
[Failed.] �����
arba�
[DISC BURN failed.], �����������������������
įdėkite į DVD įrašantį
diskasukį naują diską ir pakartokite DISC
BURN procedūrą�.
z
Patarimai
• Jeigu DISC BURN procedūros pagalba
norimų įrašyti vaizdo įrašų failų bendra
talpa viršija disko talpą, disko įrašymas
bus pertrauktas, kai diskas bus pilnas.
Įmanoma, paskutinis vaizdo įrašas nebus
įrašytas iki galo�.
• Diskas bus pilnai užpildytas kopijuojamais
vaizdo įrašais apytiksliai 20 - 60 minučių
bėgyje. Šis procesas gali reikalauti
daugiau laiko priklausomai nuo įrašymo
veiksenos arba scenų skaičiaus.
Be to, jeigu didelės raiškos (HD) vaizdo
kokybę konvertuojate į standartinę kokybę
(STD), vaizdo kokybės konvertavimas
užims daugiau laiko nei faktiškas įrašymas.
50
1������������������������������
Prijunkite kintamosios srovės
adapterį ir srovės laidą prie vaizdo
kameros DC IN lizdo ir elektros lizdo�
(13 psl.).
2�������������������������������������
Įjunkite vaizdo kamerą ir prijunkite
DVD įrašantį diskasukį prie vaizdo
kameros� (USB) lizdo,
�����������������
naudodami
DVD įrašančio diskasukio USB kabelį�.
• Galite vaizdus atvaizduoti TV ekrane,
prijungę vaizdo kamerą prie TV�
(29 psl.).
3�������������������������������������
Įdėkite įrašytą diską į DVD įrašantį
diskasukį�������������������������
. Į�����������������������
diską įrašyti filmai
pasirodo vaizdo kameros ekrane�
VISUAL INDEX ������
lange�.
4��������������������������
Paspauskite DVD įrašančio
diskasukio atkūrimo mygtuką�.
• Galite taip pat valdyti, naudodami
vaizdo kameros ekraną�.
5�����������������������������
Po procedūros baigimo vaizdo
kameros ekrane palieskite�������
[END] n
[EJECT DISC] ir
������������������
išimkite diską�.
6�����������
Palieskite�
ir
�����������������
atjunkite USB
kabelį��.
Disko atkūrimas, naudojant����������
paprastą
DVD grotuvą
Išsirinkite ekrane standartinės raiškos
(STD) vaizdo kokybę, kad “Disko
pritaikymas, naudojant DISC BURN
OPTION” 2 veiksmo atlikimo metu
išsirinktumėte disko, kurį įrašysite,
vaizdo kokybę.
z
Patarimas
• Jeigu standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybės disko neįmanoma atkurti DVD
grotuvu, prijunkite vaizdo kamerą prie DVD
įrašančio diskasukio, po to atkurkite.
Didelės raiškos (HD) vaizdo
kokybės disko įrašymas,
naudojant DVD įrašantį diskasukį ir
kt., kuris nėra DVDirect Express
USB kabeliu prijunkite vaizdo kamerą
prie diskų įrašymo įrenginio, kuris
yra suderinamas su didelės raiškos
(HD) vaizdo įrašais, pavyzdžiui, Sony
DVD įrašantis diskasukis. Žiūrėkite
taip pat su prijungiamais įrenginiais
komplektuojamas naudojimo instrukcijas.
b Pastabos
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
1 Prijunkite kintamosios srovės
adapterį ir srovės laidą prie
vaizdo kameros DC IN lizdo ir
elektros lizdo (13 psl.).
2 Įjunkite vaizdo kamerą
ir prijunkite DVD įrašantį
diskasukį ir t.t. prie vaizdo
kameros (USB) lizdo,
naudodami USB kabelį
(kompl.).
• Jeigu [USB SELECT] langas
nepasirodo, palieskite�
(MENU) n [Show others] n
[USB CONNECT] ( [OTHERS]
kategorijoje).
3 Vaizdo kameros ekrane
palieskite įrašymo laikmeną,
kurioje yra reikalingi vaizdai��.
[ USB CONNECT]: vidinė atmintis
[ USB CONNECT]: vidinis
standusis diskas
[ USB CONNECT]: atminties
kortelė
• Atvaizduojama įrašymo laikmena
skiriasi priklausomai nuo modelio�.
4 Įrašykite vaizdo įrašus,
naudodami prijungtą įrenginį�.
• Išsamesnę informaciją žiūrėkite su
prijungtu įrenginiu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje�.
5 Po procedūros atlikimo vaizdo
kameros ekrane palieskite�
[END] n [YES].
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį��(13 psl.).
• Įmanoma, Sony DVD įrašantis
diskasukis nebus prieinamas kai kuriose
šalyse/regionuose.
Vaizdo kameros ekrane pasirodo
[USB SELECT] langas.
51
6 Atjunkite USB kabelį�.
Standartinės raiškos (STD)
vaizdo kokybės disko įrašymas,
naudojant rašytuvą ir kt.
Geltono kištuko (vaizdas) prijungti
nereikia.
A/V nuotolinio
�������������������
valdymo
lizdas
**
Galite į diską arba į vaizdo kasetę
kopijuoti vaizdo medžiagą, kuri yra
atvaizduojama, naudojant vaizdo
kamerą, kai ji A/V kabeliu yra prijungta
prie diskų rašytuvo, Sony DVD
įrašančio diskasukio, kuris nėra
DVDirect Express. Prijunkite įrenginį,
naudodami 1 arba 2 ryšį. Žiūrėkite
taip pat su prijungiamu įrenginiu
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
Įvestis
S VIDEO
VIDEO
b Pastabos
• Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros
lizdo, naudodami komplektuojamą
kintamosios srovės adapterį (13 psl.).
• Įmanoma, Sony DVD įrašantis
diskasukis nebus prieinamas kai kuriose
šalyse/regionuose.
• Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybės
vaizdo įrašai bus perkopijuoti standartinės
raiškos (SD) vaizdo kokybe.
*
(geltonas)
(baltas)
AUDIO
(���������
geltonas�)
(raudonas)
1A/V kabelis (kompl.)
Prijunkite A/V kabelį prie kito įrenginio
įvesties lizdo�.
2A/V kabelis, turintis S VIDEO
(parduodamas atskirai)
Kai prijungiate prie kito įrenginio,
turinčio S VIDEO lizdą, naudodami
A/V kabelį, kuris turi S VIDEO kištuką
(parduodamas atskirai), galite gauti
aukštesnės kokybės vaizdus, nei
naudodami paprastą A/V kabelį.
Prijunkite A/V kabelio, turinčio S
VIDEO kištuką, baltą ir raudoną
kištuką (kairysis/dešinysis garso
kanalas) ir S VIDEO kištuką (S VIDEO
kanalas). Jeigu prijungsite tik S VIDEO
kištuką, garsas nebus girdimas.
52
Signalo srautas
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
**HDR-XR150E/XR155E
1 Įdėkite į įrašantį įrenginį�
įrašymo laikmeną�.
• Jeigu įrašantis įrenginys turi įvesties
pasirinkimo jungiklį, nustatykite jį į
įvesties būseną�.
2 Prijunkite vaizdo kamerą
prie įrašančio įrenginio
(diskų rašytuvo ir t.t.) A/V
kabeliu� 1 (�����������������
kompl.) arba A/V
kabeliu, turinčiu���������
S VIDEO 2
(����������������������
parduodamas atskirai��
).
• Prijunkite vaizdo kamerą prie įrašančio
įrenginio įvesties lizdų�.
3 Vaizdo kamera pradėkite
atkūrimą/atvaizdavimą, o
įrašančiu įrenginiu pradėkite
įrašymą�.
• Išsamesnę informaciją žiūrėkite su
įrašančiu įrenginiu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje�.
b Pastabos
• Kadangi kopijavimas yra atliekamas,
siunčiant duomenis analoginiu būdu,
vaizdo kokybė gali sumažėti��.
• Neįmanoma vaizdo medžiagos kopijuoti į
rašytuvus, kurie yra prijungti HDMI kabeliu.
• Norėdami paslėpti ekrano indikacijas
(pavyzdžiui, skaitiklis ir t.t.) prijungto
įrenginio ekrane palieskite�
(MENU) n [Show others] n [OUTPUT
SETTINGS] ( [GENERAL SET]
kategorijoje) n [DISP OUTPUT] n [LCD
PANEL] (���������������������
pradinis nustatymas��) n
n
n
.
kameros nustatymų duomenis palieskite�
(MENU) n [Show others] n
[PLAYBACK SET] (
[PLAYBACK]
kategorijoje) n [DATA CODE] n
reikalingą nustatymą� n
n
n
. Dar
���������������
palieskite�
(MENU) n
[Show others] n [OUTPUT SETTINGS]
( [GENERAL SET] kategorijoje) n
[DISP OUTPUT] n [V-OUT/PANEL] n
n
n
.
• Kai atvaizdavimo įrenginio (TV ir t.t.)
ekrano formatas yra 4:3, palieskite�
(MENU) n [Show others] n [OUTPUT
SETTINGS] ( [GENERAL SET]
kategorijoje) n [TV TYPE] n [4:3] n
n
n
.
• Kai prijungiate monofoninį įrenginį,
prijunkite A/V sujungimo kabelio geltoną
kištuką prie įrenginio vaizdo įvesties lizdo,
o baltą (kairysis kanalas) arba raudoną
(dešinysis kanalas) prie garso įvesties
lizdo��.
Vaizdų išsaugojimas, naudojant išorinį įrenginį
4 Po kopijavimo baigimo
įrašančiu įrenginiu pertraukite
įrašymą, o vaizdo kamera
pertraukite atkūrimą/
atvaizdavimą�.
• Norėdami įrašyti datą/laiką arba vaizdo
53
Vaizdo kameros pritaikymas
Meniu naudojimas
Meniu pagalba galite naudoti naudingas funkcijas ir keisti skirtingus nustatymus.
Galite mėgautis vaizdo kameros funkcijomis ir skirtingomis meniu galimybėmis.
Yra prieinami skirtingi vaizdo kameros parametrai, kurie yra surūšiuoti į aštuonias
meniu kategorijas.
MANUAL SETTINGS (vaizdo padėties reguliavimo parametrai) n 57 psl.
SHOOTING SET (pritaikomi įrašymo parametrai) n 57 psl.
PHOTO SETTINGS (vaizdų įrašymo parametrai) n 58 psl.
PLAYBACK (atvaizdavimo parametrai) n 58 psl.
EDIT (montavimo parametrai) n 58 psl.
OTHERS (kiti parametrai) n 59 psl.
MANAGE MEDIA (įrašymo laikmenos parametrai) n 59 psl.
GENERAL SET (kitų nustatymų parametrai) n 60 psl.
•
Meniu parametrai detaliau yra aprašyti “Handycam” vadovėlyje�.
Meniu naudojimas
/
/
•
•
•
54
: yra perjungiama iš vienos meniu kategorijos į kitą.
: yra praleidžiami 4 meniu parametrai.
Galite paliesti mygtukus ir braukti ekrane, kad stumtumėte meniu sąrašą�.
Išrinktos kategorijos piktograma yra pažymėta oranžiniu rėmu�.
Galite grįžti į MY MENU langą, atvaizdavimo metu paliesdami�
.
1�����������
Palieskite�
(MENU).
2MY MENU �����������������
lange palieskite� ������
[Show ��������
others].
• Išsamesnę informaciją dėl MY MENU žiūrėkite����������������������
sekančiame puslapyje.
3����������������������������������������������������������������������
Palieskite ekrano kairiosios pusės centrą, kad pakeistumėte parodymus�.
4�����������������������������������������������
Palieskite meniu parametrą, kurį norite keisti�.
5��������������������������������
Po nustatymo keitimo palieskite�
.
Kad baigtumėte meniu nustatymą, palieskite
.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu langą palieskite
• Priklausomai nuo meniu parametro
gali
�������������������������
nebūti atvaizduotas�.
b Pastabos
•
•
Įmanoma, kai kurių meniu parametrų nebus galima nustatyti priklausomai nuo įrašymo arba
atkūrimo/atvaizdavimo sąlygų�.
Pilkai nuspalvinti meniu parametrai arba nustatymai nėra prieinami�.
Patarimas
Priklausomai nuo meniu parametrų, kuriuos norite keisti, vaizdo kamera persijungia tarp
atkūrimo ir įrašymo (vaizdo įrašas/vaizdas) būsenos�.
z
•
MY MENU naudojimas
Galite lengviau naudoti meniu parametrus, dažniausiai naudojamus meniu
parametrus registravę MY MENU. Galite registruoti 6 meniu parametrus kiekviename
MY MENU - MOVIE (vaizdo įrašas), PHOTO (vaizdas) ir PLAYBACK (atkūrimas).
Pavyzdys: [SPOT MTR/FCS] ištrynimas ir [
FADER] registravimas
Pakartokite minėtus veiksmus, kad registruotumėte meniu parametrus MY MENU, ir
galėtumėte patogiai valdyti vaizdo kamerą.
Vaizdo kameros pritaikymas
1�����������
Palieskite�
(MENU).
2�����������������������������
Palieskite�������������������
[MY MENU SETTING].
3�����������
Palieskite� ��������
[MOVIE].
4��������������������������
Palieskite����������������
[SPOT MTR/FCS].
5�����������
Palieskite�
.
6�����������
Palieskite� �[ FADER] (
[MANUAL SETTINGS] kategorijoje).
7���������������������������������
Kai pasirodo MY MENU, palieskite�
.
Patarimas
Kai yra prijungtas išorinis duomenų saugojimo įrenginys, pasirodo išskirtinis���������
MY MENU.
z
•
55
OPTION MENU naudojimas
OPTION MENU atsidaro taip pat kaip ir iššokantis langas, kai kompiuteryje
spragtelite pelės dešinįjį klavišą. Kai ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pasirodo
, galite naudoti OPTION MENU. Palieskite
, ir pasirodo meniu
parametrai, kuriuos atitinkamu momentu galima keisti.
Meniu parametras
Ąselė
1�����������
Palieskite�
(OPTION).
2����������������������������
Palieskite reikalingą ąselę� n parametrą,
�������������������������������������������
kad galėtumėte keisti nustatymą�.
3��������������������������������
Po nustatymo baigimo palieskite�
.
b Pastabos
•
•
•
56
Pilkai nuspalvinti meniu parametrai arba nustatymai nėra prieinami�.
Jeigu reikalingas parametras nėra atvaizduojamas ekrane, palieskite kitą ąselę.
(Įmanoma, ąselės nebus��
.)
Ąselės ir parametrai, kurie pasirodo ekrane, priklauso nuo vaizdo kameros įrašymo/atkūrimo
sąlygų atitinkamu momentu��.
Meniu sąrašas
(MANUAL SETTINGS) kategorija
SCENE SELECTION.........Nustato daugiausiai pritaikytą įrašymo nustatymą atitinkamai
aplinkos tipui, pavyzdžiui, nakties vaizdas arba pajūrys�.
FADER..........................Vaizdai palaipsniui pasirodo/pradingsta�.
WHITE BAL.......................Sureguliuoja spalvų balansą atitinkamai įrašymo aplinkos
apšvietimo šviesumui�.
SPOT MTR/FCS................Vienu metu sureguliuoja išrinkto objekto šviesumą ir fokusą.
SPOT METER.................... Sureguliuoja vaizdų šviesumą pagal objektą, kurį ekrane paliečiate.
SPOT FOCUS....................Fokusuojasi į objektą, kurį ekrane paliečiate.
EXPOSURE.......................Sureguliuoja vaizdo įrašų ir vaizdų šviesumą.
FOCUS..............................Fokusavimuisi rankiniu būdu.
TELE MACRO....................Įrašo objektą fokuse su fonu, kuris nėra fokuse.
SMTH SLW REC................Sulėtintai įrašo objektus, kurie greitai juda��.
(SHOOTING SET) kategorija
Vaizdo kameros pritaikymas
/
SET......................Nustato vaizdo įrašų įrašymo, atkūrimo ir montavimo vaizdo kokybę.
REC MODE...................Nustato vaizdo įrašų įrašymo veikseną. Įrašant objektus,
kurie greitai juda, rekomenduojama aukšta vaizdo kokybė.
GUIDEFRAME...................Atvaizduoja rėmelį, kad įsitikintumėte, jog objektas yra horizontalus
arba vertikalus.
STEADYSHOT..............Nustato SteadyShot funkciją, kai įrašote vaizdo įrašus��.
CONVERSION LENS.........Nustato pritvirtinto papildomo objektyvo (parduodamas atskirai)
tipą. Optimizuoja SteadyShot funkciją ir fokusą atitinkamai
pritvirtintam papildomam objektyvui.
LOW LUX...........................Įrašo vaizdus ryškiomis spalvomis silpno apšvietimo sąlygomis��.
FACE DETECTION............Automatiškai sureguliuoja veido (-ų) vaizdo kokybę��.
PRIORITY SETTING..........Leidžia išsirinkti objektą, kuriam bus priskirta pirmenybė, kai
bus naudojama veido nustatymo ir šypsenos nustatymo užrakto
funkcija�.
SMILE DETECTION...........Automatiškai įrašo, kai yra nustatyta šypsena�.
SMILE SENSITIVITY..........Leidžia nustatyti šypsenos nustatymo jautrumą, kai yra naudojama
šypsenos nustatymo užrakto funkcija�.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC......Įrašo vaizdo įrašus su nustatytos krypties garsu atitinkamai
mastelio nustatymui�.
MICREF LEVEL.......... Nustato
���������������������������������
mikrofono jautrumo lygį��.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM.....Nustato maksimalų padidinimo skaitmeniniu būdu lygį, kuris viršija
optinį padidinimą��.
AUTO BACK LIGHT....Automatiškai sureguliuoja iš galinės pusės apšviečiamų objektų
ekspoziciją��.
X.V.COLOR............Nustato platesnį spalvų diapazoną įrašymui��.
WIDE SELECT.......Nustato horizontalų/vertikalų santykį, kai įrašote standartinės
raiškos (STD) vaizdo kokybės vaizdo įrašus��.
57
(PHOTO SETTINGS) kategorija
SELF-TIMER..................Nustato laikmatį, kai vaizdo kamera yra perjungta į vaizdų įrašymo
veikseną�.
IMAGE SIZE..................Nustato vaizdo dydį��.
FILE NO.............................Nustato failų numeravimo metodą�.
(PLAYBACK) kategorija
VISUAL INDEX...................Galite įrašyti vaizdų sumažintus vaizdus (26 psl.).
VIEW IMAGES
DATE INDEX..............Leidžia ieškoti reikalingų vaizdų pagal datą��.
FILM ROLL............Atvaizduoja scenas nustatytą trukmę�.
FACE......................Atvaizduoja scenas, kuriose yra matomi veidai�.
PLAYLIST...........................Atvaizduoja vaizdo įrašų grojaraštį ir atkuria vaizdo įrašus��.
HIGHLIGHT...................Leidžia išsirinkti kelias trumpas scenas ir atkurti jas kartu kaip filmų
santrauką su muzika ir vaizdo efektais�.
SCENARIO....................Atkuria mėgstamiausią scenarijų, kuris yra išsaugotas santraukos
atkūrimo������������
(Highlight Playback)
���������������������
�����������
parametre��.
PLAYBACK SET
/
SET...............Nustato vaizdo įrašų įrašymo, atkūrimo ir montavimo vaizdo kokybę�.
DATA CODE...............Atkūrimo metu atvaizduoja detalius įrašymo duomenis��.
(EDIT) kategorija
DELETE
DELETE.................Ištrina vaizdo įrašus�.
DELETE.................Ištrina vaizdus��.
SCENARIO ERASE
ERASE........................Ištrina scenarijus, kurie yra išsaugoti���������������������
santraukos atkūrimo
parametre�.
ERASE ALL................Ištrina visus scenarijus, kurie yra išsaugoti santraukos atkūrimo
parametre��.
PROTECT
PROTECT..............Apsaugo vaizdo įrašus, kad jie nebūtų netyčia ištrinti�.
PROTECT..............Apsaugo vaizdus, kad jie nebūtų netyčia ištrinti�.
DIVIDE..........................Padalina vaizdo įrašus�.
PHOTO CAPTURE*1*2*4......Įrašo reikalingą vaizdo įrašo kadrą kaip vaizdą��.
MOVIE DUB*1*2
DUB by select............Išrenka vaizdo įrašus, kuriuos reikia kopijuoti ir juos kopijuoja�.
DUB by date...............Kopijuoja visus vaizdo įrašus, kurie yra įrašyti nustatytą datą�.
DUB ALL/
DUB ALL...............Kopijuoja visus vaizdo įrašus, kurie yra išsaugoti grojaraštyje�.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select..........Išrenka vaizdus ir kopijuoja�.
COPY by date............Kopijuoja visus nustatytą datą įrašytus vaizdus�.
58
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD......Į grojaraštį įtraukia vaizdo įrašus�.
ADD by date/
ADD by date........Į grojaraštį įtraukia vaizdo įrašus, kurie yra įrašyti vieną dieną��.
ERASE/
ERASE..................Pašalina vaizdo įrašus iš grojaraščio�.
ERASE ALL/
ERASE ALL..........Pašalina visus vaizdo įrašus iš grojaraščio�.
MOVE/
MOVE..Grojaraštyje keičia vaizdo įrašų atkūrimo tvarką��.
(OTHERS) kategorija
USB CONNECT
USB CONNECT*1......Prijungiamas vidinis standusis diskas, naudojant USB.
USB CONNECT*2......Prijungiama vidinė atmintis, naudojant USB.
USB CONNECT........Prijungiama atminties kortelė, naudojant USB.
DISC BURN................Leidžia vaizdo medžiagą išsaugoti diskuose, kai paspaudžiate�
(DISC BURN) mygtuką��
���������(40 psl.).
TV CONNECT Guide.........Supažindina su sujungimo metodais priklausomai nuo prijungiamo
televizoriaus tipo (29 psl.).
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC...........Ištrina muzikinius failus�.
DOWNLOAD MUSIC......Parsisiunčia muzikinius failus, kuriuos galima atkurti, naudojant�
santraukos atkūrimą.
BATTERY INFO.................Atvaizduoja informaciją apie akumuliatorių�.
(MANAGE MEDIA) kategorija
Vaizdo kameros pritaikymas
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA
SET*1*2......................Nustato vaizdo įrašų įrašymo laikmeną��(17 psl.).
PHOTO MEDIA
SET*1*2......................Nustato vaizdų įrašymo laikmeną��(18 psl.).
MEDIA INFO......................Atvaizduoja informaciją apie įrašymo laikmeną, pavyzdžiui, laisvą
talpą�.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1.........Ištrina visus duomenis iš vidinės atminties�.
HDD*2........................Ištrina visus duomenis iš vidinio standžiojo disko�.
MEMORY CARD*1*2....Ištrina visus duomenis iš atminties kortelės�.
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1.........Ištaiso vidinėje atmintyje esantį atminties duomenų bazės failą�
(64 psl.).
HDD*2........................Ištaiso vidiniame standžiajame diske esantį atminties duomenų
bazės failą��(64 psl.).
MEMORY CARD*1*2....Ištaiso atminties kortelėje esantį atminties duomenų bazės failą�
(64 psl.).
59
(GENERAL SET) kategorija
SOUND/DISP SET
VOLUME....................Sureguliuoja garso lygį��(28 psl.).
BEEP........................... Nustato, ar naudoti vaizdo kameros veiksmų atlikimo garso signalus�.
LCD BRIGHT..............Sureguliuoja LCD ekrano šviesumą�.
LCD BL LEVEL...........Sureguliuoja LCD ekrano fono apšvietimą�.
LCD COLOR...............Sureguliuoja LCD ekrano spalvų intensyvumą�.
DISPLAY SET.............Nustato, kiek ilgai LCD ekrane atvaizduoti piktogramas arba
indikatorius�.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE.....................Konvertuoja signalą priklausomai nuo prijungto�����
TV (29 psl.).
COMPONENT............Išsirinkite šią galimybę, kai vaizdo kamerą prijungiate prie TV,
naudodami komponentinį įvesties lizdą (30 psl.).
HDMI RESOLUTION......Išsirinkite atvaizduojamo vaizdo raišką, kai prijungiate vaizdo
kamerą prie TV, naudodami HDMI kabelį��.
DISP OUTPUT............. Nustato, ar TV ekrane atvaizduoti vaizdo kameros ekrano parodymus�.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET...............Nustato datą ir laiką��(15 psl.).
AREA SET..................Sureguliuoja laiko zoną, nesulaikydama laikrodžio��(15 psl.).
SUMMERTIME...........Nustato vasaros laiką��(15 psl.).
LANGUAGE SET..... Nustato ekrano parodymų atvaizdavimui naudojamą kalbą��(16 psl.).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF..............Keičia [A.SHUT OFF] nustatymą��(13 psl.).
POWER ON BY LCD......Nustato, kad vaizdo kamera įsijungtų ir išsijungtų, kai atidarote ir
uždarote LCD ekraną��.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE.............Nustato, ar atvaizduoti galimybių demonstraciją�.
CALIBRATION............Sureguliuoja lietimui jautrų skydelį��.
CTRL FOR HDMI........Nustato, ar leisti naudoti TV nuotolinio valdymo pultą, kai vaizdo
kamera HDMI kabeliu (parduodamas atskirai) yra prijungta prie
televizoriaus, kuris yra suderinamas su BRAVIA Sync.
DROP SENSOR*2......Aktyvuoja arba deaktyvuoja kritimo jutiklį��.
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
60
Išsamesnės
informacijos gavimas
“Handycam”
vadovėlyje
“Handycam” vadovėlis yra skirtas
skaitymui kompiuterio ekrane.
Skaitykite “Handycam” vadovėlį,
kai norite sužinoti daugiau apie šios
vaizdo kameros valdymą.
1
Norėdami įdiegti������������
“Handycam”
vadovėlį į kompiuterį, turintį
Windows operacinę sistemą,
į kompiuterio diskasukį įdėkite
komplektuojamą CD-ROM
diską�.
2
Atvaizduotame įdiegimo
lange spragtelkite�����������
[Handycam
Handbook].
Išsirinkite pageidaujamą kalbą
ir vaizdo kameros modelio
pavadinimą, po to spragtelkite�
[Handycam Handbook (PDF)].
• Šios vaizdo kameros modelio
4
pavadinimas�������������������
yra
������������������
nurodytas jos
apatinėje dalyje�.
•
•
•
Naudodami kompiuterį, kuris turi Macintosh
operacinę sistemą, CD-ROM diske
atidarykite������������
[Handbook] –�� [GB]
�����������������
������������
aplanką, po
to perkopijuokite����������������
[Handbook.pdf].
Norint skaityti “Handycam” vadovėlį yra
reikalinga������������������������������
Adobe Reader ����������������
programa��. ������
Jeigu
ji nėra įdiegta į kompiuterį, galite parsisiųsti
ją iš�����������������������������������
Adobe Systems interneto
��������������������
svetainės�:
http://www.adobe.com/
Išsamesnę informaciją dėl komplektuojamos “PMB” programinės įrangos žiūrėkite�
“PMB Help” (37 psl.).
Vaizdo kameros pritaikymas
3
Norėdami atvaizduoti������������
“Handycam”
vadovėlį du kartus spragtelkite šaukinį
kompiuterio ekrane�.
Spragtelkite� �������
[Exit] n [Exit], po
���
to išimkite CD-ROM diską iš
kompiuterio diskasukio�.
61
Papildoma informacija
Naudojimo patarimai
Jeigu vaizdo kameros naudojimo metu
kyla problemų, atlikite toliau pateiktus
veiksmus.
1 ��������������
Perskaitykite ���
šį �������
skyrių �����
(nuo ���
62 ����
iki
64 psl.) ir patikrinkite vaizdo kamerą�.
2��������������������
Atjunkite maitinimo ���������
šaltinį,
prijunkite jį po apytiksliai minutės
ir įjunkite vaizdo kamerą�.
3���������������������������
Smailiu daiktu paspauskite� ������
RESET
(73 psl.) ��������������������������
ir įjunkite vaizdo kamerą�.
Jeigu paspausite RESET, visi
pa-rametrai, įskaitant laikrodį, bus
atstatyti.
4Susisiekite su Sony platintoju arba
vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu.
• Priklausomai nuo problemos, gali reikėti
atstatyti arba keisti dabartinę vaizdo
kameros įrašymo laikmeną. Tokiu atveju
įrašymo laikmenoje išsaugoti
duomenys bus ištrinti. Būtinai išsaugokite
vidinėje įrašymo laikmenoje esančius
duomenis kitoje laikmenoje (atsarginė
kopija) prieš vaizdo kameros atidavimą į
aptarnavimo centrą. Sony nekompensuos
jokių vidinėje įrašymo laikmenoje
išsaugotų duomenų praradimo.
• Remonto metu gali būti patikrintas
nedidelis vidinėje įrašymo laikmenoje
išsaugotų duomenų kiekis, kad būtų galima
ištirti problemą. Tačiau Sony platintojas
nekopijuos ir neišsaugos Jūsų duomenų.
• Išsamesnę informaciją dėl vaizdo kameros
veikimo problemų žiūrėkite “Handycam”
vadovėlyje (61 psl.), o dėl vaizdo kameros
prijungimo prie kompiuterio žiūrėkite “PMB
Help” (37 psl.).
62
Maitinimas neįsijungia�.
Prie vaizdo kameros prijunkite įkrautą
akumuliatorių� (12
� psl.).
• Prijunkite kintamosios srovės adapterio
šakutę prie elektros lizdo� �(13 psl.).
•
Vaizdo kamera neveikia, nors
maitinimas yra įjungtas��.
Po maitinimo įjungimo praeina kelios
sekundės, prieš vaizdo kamera yra
parengta įrašymui. Tai nėra veikimo
sutrikimas�.
• Atjunkite kintamosios srovės adapterį
nuo elektros lizdo arba atjunkite
akumuliatorių, po to prijunkite jį atgal
po apytiksliai minutės. Jeigu vaizdo
kamera vis dar neveikia, smailiu daiktu
paspauskite RESET mygtuką� (73
� psl.).
(�������������������������������������
Jeigu paspausite RESET mygtuką, visi
parametrai, įskaitant laikrodį, bus atstatyti��
.)
• Vaizdo kameros temperatūra yra labai
aukšta. Išjunkite vaizdo kamerą ir palikite
ją kažkokiam laikui vėsioje vietoje�.
• Vaizdo kameros temperatūra yra labai
žema. Palikite vaizdo kamerą su įjungtu
maitinimu. Jeigu vaizdo kameros
neįmanoma valdyti, išjunkite vaizdo
kamerą ir palikite ją kažkokiam laikui
šiltoje vietoje, po to vėl įjunkite��.
•
Vaizdo kamera įkaista�.
•
Naudojimo metu vaizdo kamera gali
įkaisti. Tai nėra veikimo sutrikimas�.
Maitinimas staiga išsijungė�.
Naudokite kintamosios srovės adapterį�
(13 psl.).
• Vėl įjunkite maitinimą�.
• Įkraukite akumuliatorių� �(12 psl.).
•
Paspaudžiant START/STOP arba
PHOTO vaizdai nėra įrašomi�.
Paspauskite MODE, kad šviestų�
(�������
vaizdo
įrašas) arba�
(����������������������
vaizdas) indikatorius�.
• Vaizdo kamera į laikmeną įrašo ką tik
įrašytą vaizdą. Šiuo metu neįmanoma
atlikti naujo įrašymo�.
•
Įrašymo laikmena yra pilna. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus� �(32 psl.).
• Bendras vaizdo įrašų ir vaizdų skaičius
viršija vaizdo kameros įrašymo talpą��.
Ištrinkite nereikalingus vaizdus� (32
� psl.).
•
•
C:06:ss
•
Įrašymas yra pertraukiamas�.
•
Vaizdo kameros temperatūra yra labai
aukšta/žema. Išjunkite vaizdo kamerą ir
palikite ją kažkokiam laikui vėsioje/šiltoje
vietoje�.
Patikrinkite kompiuterio terpę ir “PMB”
įdiegimui atlikti reikalingą procedūrą�����
(34 psl.).
Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje�.
C:13:ss / C:32:ss
•
Neįmanoma įdiegti�������
”PMB”.
•
Gerai prijunkite kintamosios srovės
adapterio DC kištuką prie vaizdo kameros�
(12 psl.).
Atjunkite maitinimo šaltinį. Dar kartą
prijunkite jį ir vėl bandykite naudoti
vaizdo kamerą�.
E:ss:ss
•
Atlikite nuo 2 iki 4 veiksmo, kurie yra
aprašyti� 62 psl.
”PMB” �������������������
neveikia teisingai�.
•
Uždarykite “PMB” ir kartotinai paleiskite
kompiuterį�.
Kompiuteris neatpažįsta vaizdo kameros�.
Atjunkite nuo kompiuterio USB lizdų visus
kitus įrenginius, išskyrus klaviatūrą, pelę ir
šią vaizdo kamerą�.
• Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir
vaizdo kameros, ir kartotinai paleiskite
kompiuterį, po to vėl teisingai sujunkite
kompiuterį ir vaizdo kamerą�.
•
Vaizdo kameros vidinis standusis diskas
yra pilnas. Ištrinkite iš jo nereikalingus
vaizdus� �(32 psl.).
• Įmanoma, kilo vaizdo kameros vidinio
standžiojo disko sutrikimas��.
•
E
Akumuliatoriuje yra mažai krūvio�.
•
Akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta.
Pakeiskite akumuliatorių arba padėkite jį
vėsioje vietoje��.
•
Vaizdo kameros temperatūra didėja.
Išjunkite vaizdo kamerą ir palikite ją
vėsioje vietoje�.
•
Vaizdo kameros temperatūra yra žema.
Sušildykite ją��.
•
Nėra įdėta atminties kortelė� �(18 psl.).
Kai blyksi indikacija, nėra laisvos vietos
vaizdų įrašymui. Išsaugokite vaizdus
kitoje laikmenoje, po to ištrinkite
nereikalingus vaizdus (32 psl.) arba
formatuokite atminties kortel�.
Savidiagnostikos parodymai/
įspėjimo indikatoriai�
Jeigu LCD ekrane pasirodo indikatoriai, patikrinkite žemiau nurodytą. Jeigu
problema išlieka po kelių bandymų ją
išspręsti, susisiekite su Sony platintoju
arba vietinio įgalioto Sony aptarnavimo
centro atstovu. Pasakykite klaidos
kodo numerį, kuris prasideda C arba E.
C:04:ss
•
Nėra naudojamas V serijos���������������
“InfoLITHIUM”
akumuliatorius. Naudokite���������������
“InfoLITHIUM”
akumuliatorių (V serija��) �(12 psl.).
•
Papildoma informacija
•
63
•
Yra sugadintas vaizdų duomenų bazės
failas��. ���������������������������
Patikrinkite duomenų bazės
failą, palietę�
(MENU) n [Show
others] n [REPAIR IMG.DB F.] (
[MANAGE MEDIA] kategorijoje) n
įrašymo laikmeną� (HDR-CX116E/CX150E/
�������������������
CX155E/XR150E/XR155E).
•
Atminties kortelė yra sugadinta.
Formatuokite atminties kortelę,
naudodami vaizdo kamerą� �(59 psl.).
•
Yra įdėta nesuderinama atminties kortelė�
(18 psl.).
•
Kitu įrenginiu yra apribota prieiga prie
atminties kortelės��.
•
Vaizdo kamera laikoma nestabiliai.
Laikykite vaizdo kamerą tvirtai abiemis
rankomis. Tačiau įsidėmėkite, kad vaizdo
kameros svyravimo indikacija nepradings.
•
Yra aktyvuota kritimo jutiklio funkcija.
Įmanoma, negalėsite įrašyti arba
atvaizduoti vaizdų.
Įspėjimai
Dėl naudojimo ir aptarnavimo
• Nenaudokite ir nelaikykite vaizdo kameros
-
Įrašymo laikmena yra pilna. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus (32 psl.).
• Duomenų apdorojimo metu vaizdų įrašyti
neįmanoma. Palaukite, po to įrašykite.
•
•
•
•
•
•
64
ir priedų toliau nurodytose vietose�.
– Bet kurioje labai karštoje arba šaltoje
vietoje. Saugokite juos, kad jų niekada
neveiktų už 60°C didesnė temperatūra,
pavyzdžiui tiesioginiuose saulės
spinduliuose, prie apšildymo įrenginių
arba saulėje pastatytame automobilyje.
Gali kilti veikimo sutrikimai arba gali
deformuotis korpusas�.
– Arti galingų magnetinių laukų arba
vietose, kuriose yra stiprios vibracijos.
Vaizdo kamera gali veikti su sutrikimais�.
– Arti galingų radijo bangų arba
spinduliavimo šaltinių. Vaizdo kamera
gali nepajėgti įrašyti teisingai�.
– Prie AM imtuvų arba vaizdo įrenginių.
Gali atsirasti trukdžiai�.
– Smėlėtose arba dulkėtose vietose.
Jeigu į vaizdo kamerą patenka smėlis
arba dulkės, ji gali veikti su sutrikimais.
Kartais šių sutrikimų pašalinti
nebeįmanoma��.
– Prie langų arba lauke, kur LCD ekraną
arba objektyvą gali veikti tiesioginiai
saulės spinduliai. Jie gadina LCD ekraną��.
Vaizdo kamerą maitinkite 6,8 V/7,2 V
nuolatine srove (akumuliatorius) arba
8,4 V nuolatine srove (kintamosios srovės
adapteris��
).
Kai naudojate nuolatinę arba kintamąją
srovę, naudokite šioje instrukcijoje
rekomenduotus priedus�.
Elkitės atidžiai, kad vaizdo kamera
nesušlaptų, pavyzdžiui, nuo lietaus arba
jūros vandens. Jeigu vaizdo kamera
sušlampa, ji gali veikti su sutrikimais. Kartais
šių sutrikimų nebeįmanoma pašalinti�.
Jeigu į korpusą patenka svetimkūnis
arba skystis, atjunkite vaizdo kamerą nuo
maitinimo šaltinio ir prieš tolesnį naudojimą
nugabenkite ją Sony platintojui patikrai�.
Elkitės su įrenginiu saugiai, neišardykite,
nemodifikuokite jo, saugokite jį nuo fizinės
įtakos, pavyzdžiui, smūgių, numetimo ant
žemės arba užlipimo ant jo.
Ypatingai atidžiai elkitės su objektyvu�.
• Vaizdo kamera turi būti išjungta, kai jos
nenaudojate�.
• Naudojimo metu neįvyniokite vaizdo
•
•
•
•
•
kameros, pavyzdžiui, į rankšluostį.
Priešingu atveju įrenginys gali perkaisti�.
Kai atjungiate srovės laidą, traukite už
šakutės ir jokiu būdu netraukite už laido�.
Negadinkite srovės laido, ant jo statydami
sunkius daiktus�.
Nenaudokite deformuoto arba sugadinto
akumuliatoriaus�.
Metaliniai kontaktai turi būti švarūs�.
Jeigu yra ištekėjęs akumuliatoriaus
elektrolito skystis�:
– susisiekite su vietiniu įgaliotu Sony
aptarnavimo centru�;
– nuskalaukite skystį, kuris galėjo patekti
ant odos�;
– jeigu skystis patenka į akis, išskalaukite
jas dideliu vandens kiekiu, po to
kreipkitės į gydytoją��.
Jeigu vaizdo kameros nenaudosite
ilgą laiką
• Norėdami vaizdo kamerą išsaugoti
optimalioje būklėje kuo įmanoma ilgiau
apytiksliai kartą per mėnesį įjunkite ją ir
atlikite įrašymą/atkūrimą�.
• Prieš akumuliatoriaus saugojimą pilnai
jį iškraukite�.
LCD �������
ekranas
priešingu atveju galima jį sugadinti�.
• Jeigu vaizdo kamerą naudojate šaltoje
vietoje, LCD ekrane gali atsirasti liekamasis
vaizdas. Tai nėra veikimo sutrikimas�.
• Vaizdo kameros naudojimo metu LCD
ekrano galinė dalis gali sušilti. Tai nėra
veikimo sutrikimas�.
LCD ekrano valymas
• Norint nuo LCD ekrano nuvalyti pirštų
atspaudus arba dulkes rekomenduojama
naudoti minkštą skepetėlę. Kai naudojate
LCD valymo komplektą (prieinamas
Korpuso aptarnavimas
• Jeigu vaizdo kameros korpusas yra
nešvarus, nuvalykite jį vandenyje lengvai
sudrėkinta minkšta skepetėle, po to
nuvalykite minkšta sausa skepetėle�.
• Kad negadintumėte paviršiaus�:
– nenaudokite chemikalų, pavyzdžiui,
skiediklių, benzino, spirito, cheminių
servetėlių, repelentų, insekticidų ir
preparatų nuo saulės nudegimo�;
– nelieskite vaizdo kameros, kai ant rankų
yra minėtų priemonių liekanos�;
– nepalikite korpuso ilgam kontakte su
guma arba vinilu
Objektyvo priežiūra ir saugojimas
• Objektyvo paviršių nuvalykite minkšta
skepetėle, jeigu�:
– ant objektyvo paviršiaus yra
pirštų atspaudai�;
– naudojate karštose arba drėgnose
vietose�;
– objektyvą veikia sūrus oras, pavyzdžiui,
jūros pakrantėje�.
• Objektyvą saugokite gerai ventiliuojamoje
vietoje, kurioje nėra nešvarumų ir dulkių�.
• Kad neatsirastų pelėsiai, periodiškai
nuvalykite objektyvą, kaip aprašyta aukščiau�.
Vidinės įkraunamos baterijos
įkrovimas
Šioje vaizdo kameroje yra vidinė
įkraunama baterija, kad datos, laikrodžio
ir kiti nustatymai būtų išsaugoti net tada,
kai vaizdo kamera yra išjungta. Vidinė
įkraunama baterija yra įkraunama, kai vaizdo
kamera yra prijungta prie elektros lizdo,
naudojant kintamosios srovės adapterį
arba kai prie vaizdo kameros yra prijungtas
akumuliatorius. Jeigu iš viso nenaudosite
vaizdo kameros, įkraunama baterija pilnai
išsikraus apytiksliai po 3 mėnesių. Prieš
vaizdo kameros naudojimą įkraukite vidinę
Papildoma informacija
• Nespauskite stipriai LCD ekrano, nes
atskirai), neužpilkite valymo skysčio
tiesiogiai ant LCD ekrano. Naudokite
skystyje sudrėkintą valymo popierių�.
65
Techniniai duomenys
Sistema�
įkraunamą bateriją. Tačiau, jeigu vidinė
įkraunama baterija nebus įkrauta, vaizdo
kameros veikimas nebus įtakotas, jeigu tik
nenorėsite įrašyti datos ir laiko�.
Įkrovimo procedūra
Prijunkite vaizdo kamerą prie elektros lizdo,
naudodami komplektuojamą kintamosios
srovės adapterį, ir palikite ją su uždarytu
LCD ekranu daugiau nei 24 valandoms�.
Pastaba dėl atsilaisvinimo nuo
vaizdo kameros/jos atidavimo�
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Net jeigu ištrinsite visus vaizdo įrašus ir
vaizdus arba atliksite�����������������
[MEDIA FORMAT],
vaizdo duomenys gali nebūti pilnai ištrinti iš
vidinės įrašymo laikmenos��.
Jeigu vaizdo kamerą atiduosite kitam
asmeniui, rekomenduojama atlikti���������
[EMPTY]
procedūrą (žiūrėkite skyrių “Detalios
informacijos atvaizdavimas “Handycam”
vadovėlyje” 61 psl.), kad išvengtumėte
duomenų atnaujinimo. Utilizuojant vaizdo
kamerą rekomenduojama ją sunaikinti�.
Pastaba dėl atsilaisvinimo nuo
atminties kortelės/jos atidavimo
kitam asmeniui�
Net jeigu ištrinate duomenis iš atminties
kortelės arba formatuojate ją, naudodami
vaizdo kamerą arba kompiuterį, duomenys
gali nebūti pilnai ištrinti iš atminties kortelės.
Kai atminties kortelę atiduodate kitam
asmeniui, rekomenduojama pilnai ištrinti
duomenis, naudojant kompiuterio duomenų
ištrynimo programinę įrangą. Utilizuojant
atminties kortelę rekomenduojama ją
sunaikinti����������.
66
Signalo formatas��: �����������������������������
PAL �������������������������
spalvos������������������
, CCIR �����������
standartai�
HDTV 1080/50i techninė salyga
Vaizdo įrašų įrašymo formatas
HD: suderinamas su MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatu
STD: MPEG-2 PS
Garso įrašymo sistema��:
Dolby Digital 2 kanalai
Dolby Digital Stereo Creator
Vaizdų failų įrašymo formatas�:
suderinamas su������������
DCF Ver.2.0
suderinamas su��������������
Exif Ver.2.21
suderinamas su�������������
MPF Baseline
Įrašymo laikmena (vaizdo įrašai/vaizdai�)
Vidinė atmintis
HDR-CX116E: 8GB
HDR-CX150E/CX155E: 16GB
Vidinis standusis diskas
HDR-XR150E/XR155E: 120GB
“Memory Stick PRO Duo”
SD atminties
����������������������������������
kortelė, SDHC atminties
kortelė (2, 4, 6, 10 klasė�)
Matuojant laikmenos talpą, 1 GB pažymi
vieną milijardą baitų, ir šios talpos dalis
yra naudojama duomenų valdymui
ir/arba programų failams�.
Naudojama talpa yra nurodyta toliau�.
HDR-CX116E:
apytiksliai��������
7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E:
apytiksliai��������
15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E:
apytiksliai�����
119 ��
GB
Vaizdo įrenginys���������
: 4,5 mm �����������������
(1/4 tipas) CMOS
jutiklis
Įrašymo vaizdo elementai (vaizdai, 4:3):
Maksimaliai 3,1 milijonas vaizdo
elementų
(2048 x 1536)*1
Bendrai: apyt. 4 200 000 vaizdo elementų
Efektyvūs (vaizdo įrašai, 16:9):
Apyt. 1 350 000 vaizdo
���������������
elementų*2
Efektyvūs� (vaizdai,
����������������
16:9):
Apyt��������
. 1 180 000
�������������������
vaizdo
���������������
elementų
Efektyvūs (vaizdai�������
, 4:3):
Apyt����
. 1 570 000
���� �������������������
vaizdo
���������������
elementų
Objektyvas: Carl Zeiss Vario-Tessar
25 x (����������������
optinis���������
), 300 x ��������������
(�������������
skaitmeninis�)
Filtro diametras�������
: 30 mm
F1,8 ~ 3,2
Židinio nuotolis����������
: f=2,5 ~ �������
62,5 mm
35 mm fotojuostelės fotoaparato
ekvivalente
Vaizdo įrašams*2*3: 37 ~ 1 075 mm
(16:9)
Vaizdams��������������
: 36 ~ 900 mm �����
(4:3)
Spalvų temperatūra���������������
: [AUTO], [ONE �������
PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimalus apšvietimas�
11 lx (��������
liuksų��) ����������
(pradinis nustatymas,
��������������������
užrakto
greitis 1/50 sekundės)
3 lx (��������
liuksų��) �������������
(LOW LUX yra �����������
nustatytas ��į ������
[ON],
užrakto greitis����������������
1/25 sekundės��
����������)
*1Sony ClearVid ir vaizdo apdorojimo
sistemos (BIONZ) unikalus vaizdo
elementų išdėstymas leidžia gauti
vaizdo raišką, kuri atitinka nurodytą
dydį.
*2[
STEADYSHOT] yra nustatytas į
[STANDARD] arba [OFF].
*3Židinio nuotolio faktiška reikšmė,
kuri yra gauta, naudojant
vaizdo elementų nuskaitymą iš
plačiakampio vaizdo.
Įvesties/išvesties lizdai
A/V nuotolinio valdymo lizdas:
komponentinis/vaizdo ir garso išvesties
lizdas
HDMI OUT lizdas: HDMI mini kištukas
USB lizdas: mini-AB
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
tik išvestis)
LCD ekranas
Vaizdas: 6,7 cm (2,7 tipas, 16:9 formatas)
Bendras vaizdo elementų skaičius: 230 400
(960 x 240)
Maitinimas: 6,8 V/7,2 V nuolatinė srovė
(akumuliatorius) 8,4 V nuolatinė srovė
(kintamosios srovės adapteris)
Vidutinis elektros sunaudojimas: įrašymo
��������
metu, naudojant normalų LCD ekrano
apšvietimą��:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
Naudojimo��������������
temperatūra: ����
nuo ������������
0°C iki 40��
°�
C
Saugojimo��������������
temperatūra:
nuo –20�������
°������
C iki ���
+60°C
Kintamosios srovės adapteris�
AC-L200C/AC-L200D
Maitinimas���������������������������������
: 100 V - 240 V kintamoji
�����������������
srovė��,
50 Hz/60 Hz
Srovės stiprumas��: ���������
0,35 A - �����
0,18 �
A
Elektros sunaudojimas�����
: 18 �
W
Išvesties įtampa��������
: 8,4 V nuolatinė
���������������
srovė*
Naudojimo��������������
temperatūra: ����
nuo �
0°C iki 40°C
Saugojimo��������������
temperatūra:
nuo –20°C iki +60°C
Matmenys (apyt�������
.): 48 x 29 x 81 mm (pl/a/g),
neįskaitant išsikišusių dalių
Svoris (apyt�����������
.): 170 g, ������������������������
neįskaitant srovės laido
*Kitus duomenis žiūrėkite ant kintamosios
srovės adapterio pagrindinių techninių
duomenų lipduko.
Akumuliatorius��������
NP-FV50
Maksimali išvesties įtampa��������
: 8,4 V nuolatinė
����������
srovė
Išvesties įtampa��: ������
6,8 V ���������������
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa��������
: 8,4 V nuolatinė
����������
srovė
Maksimalus įkrovimo srovės stiprumas��:
2,1 A
Papildoma informacija
Bendro pobūdžio informacija
Matmenys� ���������
(apyt.):
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
50 x 56 x 106 mm (pl/a/g), įskaitant
����������
išsikišusias dalis
50 x 56 x 114 mm (�������������������
pl/a/g�������������
), įskaitant
����������
išsikišusias dalis ir prijungtą
komplektuojamą akumuliatorių
HDR-XR150E/XR155E
57 x 67 x 106 mm (�������������������
pl/a/g�������������
), įskaitant
����������
išsikišusias dalis
57 x 67 x 114 mm (�������������������
pl/a/g�������������
), įskaitant
����������
išsikišusias dalis ir prijungtą
komplektuojamą akumuliatorių
Svoris (apyt��
.)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g, tik
�������������������������
pagrindinis įrenginys
260 g, įskaitant
�������������������������
komplektuojamą
akumuliatorių
HDR-XR150E/XR155E:
300 g, tik
�������������������������
pagrindinis įrenginys
350 g, įskaitant
�������������������������
komplektuojamą
akumuliatorių�
67
Talpa
normali������
: 7,0 Wh
��� ����������
(1030 mAh)
minimali��: ����
6,6 Wh
��� ���������
(980 mAh)
Tipas: ličio jonų
Vaizdo kameros ir priedų ����������������
konstrukcija ir
techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo�.
• Pagaminta pagal��������������������
Dolby Laboratories
licenciją�.
Komplektuojamo akumuliatoriaus
įkrovimo ir veikimo trukmė (minutėse��)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Vaizdo
kokybė
HD
Įkrovimo trukmė
(pilnas
įkrovimas�)
STD
155
125
180
Tipinio įrašymo
trukmė
60
90
Atkūrimo
trukmė
190
280
Tipinio įrašymo
trukmė
55
Atkūrimo
trukmė
STD
170
155
75
225
• Įrašymo ir atkūrimo trukmė yra apytikslė,
naudojant pilnai įkrautą akumuliatorių.
• Didelės raiškos (HD) ���������������
vaizdo kokybė��/
standartinės raiškos (STD) vaizdo
�������������
kokybė
• Įrašymo sąlygos: [ REC MODE] yra
nustatytas į [HQ].
68
palieskite�
(MENU) n [Show others]
n [ REC MODE] (
[SHOOTING
SET] kategorijoje). Pradžioje
��������������
yra nustatyta�
����������
[HD HQ] ������������������
įrašymo veiksena��.
Vidinė atmintis
HDR-CX116E
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė
val. (valandos) ir min. (minutės)
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
45 min.
[HD FH]
55 min.
[HD HQ]
1 val. 55 min.
[HD LP]
3 val. 15 min.
Standartinės raiškos (STD) vaizdo
�������
kokybė������
val. �������������������
(������������������
valandos) ir min. (minutės�
���������)
Įrašymo trukmė
2 val.
HDR-CX150E/CX155E
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė
val. (valandos) ir min. (minutės�)
155
110
• Norėdami nustatyti įrašymo veikseną
[STD HQ]
HD
Nepertraukiamo
įrašymo trukmė
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė
Įrašymo veiksena
HDR-XR150E/XR155E
Įkrovimo trukmė
(pilnas
įkrovimas�)
kai kartotinai įrašymas yra pradedamas/
pertraukiamas, įjungiamas/išjungiamas
maitinimas ir keičiamas mastelis�.
[HD FX]
Nepertraukiamo
įrašymo trukmė
Vaizdo
kokybė
• Tipinio įrašymo trukmė pažymi trukmę,
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
[HD FX]
1 val���������
������������
. 25 min.
[HD FH]
1 val��
�����. 55
�������
min.
[HD HQ]
3 val��
�����. 50
�������
min.
[HD LP]
6 val���������
������������
. 35 min.
Standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybė val. (valandos) ir min. (minutės�)
Įrašymo veiksena
[STD HQ]
Įrašymo trukmė
3 val��
�����. 55
�������
min.
Apie prekinius ženklus
Vidinis standusis diskas
HDR-XR150E/XR155E
• “Handycam” ir
Didelės raiškos (HD) vaizdo kokybė
val. (valandos) ir min. (minutės�)
Įrašymo veiksena
•
Įrašymo trukmė
[HD FX]
11 val���������
������������
. 20 min.
[HD FH]
14 val��
�����. �������
50 min.
[HD HQ]
29 val���������
������������
. 40 min.
[HD LP]
50 val���������
������������
. 30 min.
•
Standartinės raiškos (STD) vaizdo
kokybė val. (valandos) ir min. (minutės�)
Įrašymo veiksena
Įrašymo trukmė
[STD HQ]
30 val���������
������������
. 30 min.
•
Vaizdo įrašų įrašymo trukmė į
atminties kortelę (minutėse)
Įrašymo
veiksena
•
•
4 GB talpa
•
Didelė raiška
(HD)
Standartinė
raiška (STD)
[FX]
20 (20)
-
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
95 (75)
-
• Skliausteliuose ( ) yra nurodyta minimali
•
•
•
•
įrašymo trukmė�.
• Įrašymo trukmė gali skirtis priklausomai
•
•
•
•
Papildoma informacija
nuo įrašymo sąlygų, objekto padėties����
ir
[ REC MODE].
• Dėl įkrovimo/įrašymo/atkūrimo trukmės
– Matuota, naudojant vaizdo kamerą���
25°C
temperatūroje (rekomenduojama naudoti
nuo���
10°C iki 30°C).
– Žemoje temperatūroje bei priklausomai
nuo vaizdo kameros naudojimo sąlygų
įrašymo ir atkūrimo trukmė gali būti
mažesnė��.
yra
Sony Corporation registruoti
����������������������
prekiniai
ženklai��.
“AVCHD” ir “AVCHD” logotipas yra
Panasonic Corporation ir Sony Corporation
prekiniai ženklai��.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“
”, “MagicGate”,
“
”, “MagicGate Memory
Stick” ir “MagicGate Memory Stick Duo”
yra Sony Corporation prekiniai
������������������
ženklai�
arba ������������������������������
registruoti prekiniai ženklai�.
“InfoLITHIUM” yra Sony Corporation
prekinis ženklas��.
“x.v.Colour” yra Sony Corporation prekinis
���������
ženklas��.
“BIONZ” yra Sony Corporation prekinis
���������
ženklas��.
“BRAVIA” yra Sony Corporation prekinis
���������
ženklas��.
“DVDirect” yra Sony Corporation prekinis
���������
ženklas��.
“Blu-ray Disc” ir logotipas yra ����������
prekiniai
ženklai��.
Dolby ir dvigubo D simbolis yra Dolby
Laboratories �������������������
prekiniai ženklai��.
HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition
Multimedia Interface yra HDMI Licencing
LLC �����������������������������������
prekiniai ženklai������������������
arba ������������
registruoti
prekiniai ženklai��.
Microsoft, Windows, Windows Vista
ir DirectX yra Microsoft Corporation
registruoti prekiniai ženklai����������������
arba ����������
prekiniai
ženklai��������������������
JAV
�������������������
ir/arba kitose šalyse�
�������.
Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc.
registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose
šalyse�.
Intel, Intel Core ir Pentium yra Intel
Corporation �����
arba ����������������������
jos dukterinių įmonių
prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai
ženklai JAV ir kitose šalyse��.
“PlayStation” yra Sony Computer
Entertainment Inc. registruotas prekinis
���������
ženklas��.
69
• Adobe, Adobe logotipas ir Adobe
Acrobat yra Adobe Systems Incorporated
registruoti prekiniai ženklai����������������
arba ����������
prekiniai
ženklai��������������������
JAV
�������������������
ir/arba kitose šalyse�
�������.
• SDHC logotipas yra �����������������
prekinis ženklas�.
• MultiMediaCard yra MultiMediaCard
Association �����������������
prekinis ženklas�.
Visų kitų šioje instrukcijoje minėtų produktų
pavadinimai gali būti jų atitinkamų kompanijų
prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai
ženklai. ™ ir ® ženklai šioje naudojimo
instrukcijoje nėra nurodyti kiekvienu atveju��.
70
Greitas informacijos gavimas
Ekrano indikacijos
Viršuje dešinėje
Viršuje kairėje
Centre
Viršuje dešinėje
Indikacija
Reikšmė
Įrašomo vaizdo kokybė
(HD/STD) ir įrašymo
veiksena (FX/FH/HQ/
LP)
Įrašymo/atkūrimo/
montavimo laikmena
Apačioje
Viršuje kairėje
Indikacija
Reikšmė
MENU mygtukas
Įrašymas, naudojant
laikmatį
0:00:00
Skaitiklis (valandos:
minutės:sekundės�)
[00min]
Likusi įrašymo trukmė
FADER
9999
9999
9999
Atkūrimo aplankas
Žemas MICREF LEVEL
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
60 min
Apytikslus įmanomų
įrašyti vaizdų skaičius ir
įrašymo laikmena
100/112
Likęs akumuliatoriaus
krūvis
Atkuriamo vaizdo
įrašo/atvaizduojamo
vaizdo numeris/bendras
įmanomų įrašyti vaizdo
įrašų arba vaizdų
skaičius
Įrašymo aplankas
Grįžimo mygtukas
Apačioje
Indikacija
Centre
Reikšmė
Indikacija
Reikšmė
[FACE DETECTION] yra
����
nustatytas į������
[OFF]
[STBY]/[REC]
Įrašymo būsena
SMILE DETECTION
Vaizdo dydis
Nustatytas skaidrių
rodymas
Įspėjimas
N
Atkūrimo būsena
Rankinis fokusas
SCENE SELECTION
n
Baltos spalvos balansas
Išjungtas�����������
SteadyShot
Išjungtas kritimo jutiklis
SPOT MTR/FCS / SPOT
METER / EXPOSURE
Įjungtas kritimo jutiklis
TELE MACRO
X.V.COLOR
CONVERSION LENS
.
INTELLIGENT AUTO
Greitas informacijos gavimas
E
LOW LUX
9
71
Įrenginio dalys ir
mygtukai
Indikacija
Reikšmė
OPTION mygtukas
VIEW IMAGES
mygtukas
Skaidrių rodymo
mygtukas
101-0005
-
Duomenų failo
pavadinimas
Išsamesnė informacija yra
skliausteliuose ( ) nurodytuose
puslapiuose.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Apsaugotas vaizdas
Indeksų mygtukas
• Indikacijos ir jų atvaizdavimo vieta yra
apytikslės ir gali skirtis nuo tikrųjų�.
• Kai kurios indikacijos gali nebūti
atvaizduojamos priklausomai nuo vaizdo
kameros modelio��.
HDR-XR150E/XR155E
1����������������������������������
Objektyvas������������������������
(Carl Zeiss �����������
objektyvas�)
2LENS COVER �����������
jungiklis��(21 psl.)
3����������������������
Integruotas mikrofonas
72
4HDMI OUT lizdas (29 psl.)
5 (USB) lizdas��
��������(36, 40, 41, 45, 48 psl.)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
tik išvestis
6MODE mygtukas (22 psl.)
7
1�������������������������������������
LCD ekranas/lietimui jautrus skydelis
Jeigu pasukate LCD skydelį 180 laipsnių
kampu, galite jį uždaryti LCD ekranu į
išorę. Tokiu būdu galima lengviau atlikti
atkūrimo veiksmus�.
(vaizdo įrašas)/ (vaizdas)
indikatoriai��(22 psl.)
8
(DISC BURN) mygtukas (40 psl.)
9
(INTELLIGENT AUTO) mygtukas
��������
0POWER ����������
mygtukas��(15 psl.)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
HDR-XR150E/XR155E
(VIEW IMAGES) mygtukas��
����������(26 psl.)
2������������
Garsiakalbis
3RESET ��������
mygtukas
Paspauskite RESET smailiu daiktu�.
Paspauskite RESET, kad visų parametrų
nustatymus, įskaitant laikrodį,
grąžintumėte į pradinę padėtį�.
Greitas informacijos gavimas
1
73
1�������������������������
Mastelio keitimo svirtelė
2PHOTO ����������
mygtukas��(25 psl.)
3����������������
Akumuliatorius��(12 psl.)
4START/STOP mygtukas��
����������(23 psl.)
5CHG (�������������������������
įkrovimas) indikatorius��(12 psl.)
6DC IN lizdas (12 psl.)
7A/V nuotolinio valdymo lizdas (29 psl.)
8������������������
Laikymo dirželis��(21 psl.)
9��������������������������������
Peties dirželio tvirtinimo ąselė
0Atminties kortelės plyšys (19 psl.)
qaBATT (akumuliatorius) paleidimo
����������
svirtelė��(13 psl.)
qsAtminties kortelės prieigos
indikatorius (19 psl.)
Kol indikatorius blyksi arba šviečia,
vaizdo kamera nuskaito arba įrašo
duomenis�.
qd�������������������������
Trikojo tvirtinimo lizdas
Pritvirtinkite trikojį (parduodamas atskirai)
prie šio lizdo varžtu (parduodamas
atskirai: jis turi būti trumpesnis už
5,5 mm���
).
74
Rodyklė
A
I, Į
A/V kabelis..................... 30, 52
Akumuliatoriaus
įkrovimas.............................. 12
Akumuliatoriaus įkrovimas
užsienyje.............................. 14
Akumuliatorius..................... 12
Aptarnavimas....................... 64
Atkūrimas............................. 26
Atminties kortelė.................. 18
AVCHD................................. 38
AVCHD disko atkūrimas.........42
AVCHD disko įrašymas........ 42
Išorinė laikmena................... 45
Įdiegimas.............................. 35
Įjungtas maitinimas.............. 15
Įrašymas............................... 21
Įrašymo ir atkūrimo
trukmė.................................. 68
Įrašymo laikmena................. 17
Įrenginio dalys ir
mygtukai............................... 72
Įspėjimo indikatoriai............. 63
B
Blu-ray diskas....................... 43
C
CLOCK SET.......................... 15
D
DATA CODE......................... 16
DATE/TIME........................... 16
Datos ir laikrodžio
nustatymas........................... 15
DELETE................................ 32
Disko įrašymas............... 38, 47
Disko įrašymas, paspaudus
vieną mygtuką...................... 40
Disko kopijavimas................ 44
Diskų rašytuvas.................... 52
DVDirect Express................. 48
DVD ����������
įrašantis
diskasukis...................... 48, 51
E
Ekrano indikatoriai............... 71
Elektros lizdas...................... 12
G
Garso lygis........................... 28
H
“Handycam” vadovėlis......... 61
K
Kompiuterio sistema............ 34
Kompiuteris.......................... 34
Komplektuojami priedai......... 5
Kopijavimas.......................... 20
L
LANGUAGE SET.................. 16
M
Macintosh............................. 35
Maitinimo įjungimas............. 15
MANAGE MEDIA.................. 17
MEDIA SETTINGS................ 17
“Memory Stick”.................... 18
“Memory Stick PRO-HG
Duo” .................................... 18
“Memory Stick PRO Duo” .....18
Meniu.............................. 54, 57
MOVIE MEDIA SET.............. 17
MY MENU............................. 54
MY MENU SETTING............ 54
N
Naudojimo patarimai............ 62
PMB Help............................. 37
Programinė įranga............... 35
R
Remontavimas..................... 62
RESET.................................. 73
S
Savidiagnostikos
parodymai............................ 63
Standartinės raiškos
(STD) vaizdo kokybės
disko įrašymas..................... 43
Sumažintas vaizdas............. 32
T
Techniniai duomenys........... 66
Trikojis.................................. 74
TV......................................... 29
TV CONNECT Guide............ 29
U
USB kabelis.................... 48, 51
USB CONNECT............. 41, 51
V
Vaizdai............................ 25, 28
Vaizdo įrašai................... 23, 27
Vaizdo įrašų montavimas..... 44
Vaizdo kameros funkcijos...... 9
Vaizdo kokybė...................... 57
Vaizdų išsaugojimas
išorinėje laikmenoje............. 45
Vaizdų įrašymas iš
vaizdo įrašo.......................... 44
VISUAL INDEX..................... 26
W
Windows............................... 34
O
OPTION MENU.................... 56
P
PHOTO MEDIA SET............. 18
Pilnai įkrautas....................... 12
PMB (Picture Motion
Browser)......................... 34, 37
Meniu sąrašas yra
pateiktas nuo� 57 iki 60 psl.
LT
Papildomą informaciją apie šį produktą
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galite rasti Sony klientų
techninio rėmimo interneto svetainėje.
http://www.sony.net/
Versta SIA “ALI S”, 2010
Ausekļa g-vė 11, LV 1010 Ryga, Latvija
www.alis.lv
info@alis.lv
Download PDF

advertising