Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Naudojimo instrukcijos

4-532-709-11(1) (LT)
Pateiktų elementų tikrinimas
Vaizdo kamera (1)
2
Vaizdo kamera įdėta į vandeniui atsparų dėklą. Atidarykite dėklo dangtelį, kaip nurodyta
toliau.
Skaitmeninė HD vaizdo kamera
Naudojimo vadovas
Prieš naudodami svetainėje patikrinkite,
ar yra naujesnė vaizdo kameros
mikroprograminės įrangos versija.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
USB mikrokabelis (1)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NPBX1 (1)
Vandeniui atsparus dėklas (1)
Pritvirtinimo sagtis (1)
Plokščias lipnusis laikiklis (1)
Išlenktas lipnusis laikiklis (1)
Trikojo adapteris (1)
Vadovas
Pateiktas šios kameros vidinėje atmintyje.
Spausdintų dokumentų rinkinys
Dalys ir valdikliai
 GPS jutiklis
 REC / prieigos / CHG (įkrovimo) lemputė
 Jungiklis REC HOLD
 Mygtukas REC (filmų / nuotraukų) /
HDR-AS100V
Lietuvių
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Serijos numerį įrašykite
toliau paliktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną kartą, kai kreipsitės
į „Sony“ pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio Nr. HDR-AS
Serijos Nr.:
Perskaitykite prieš naudodami
Šiame vadove aprašomi pagrindiniai veiksmai. Išsamesnį veiksmų aprašymą
žr. šioje vaizdo kameroje integruotame vadove (PDF); norėdami jį atverti, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
 Į vaizdo kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 Prie kompiuterio vaizdo kamerą prijunkite USB mikrokabeliu (pridedamu).
 Paspausdami mygtuką NEXT ar PREV įjunkite maitinimą.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK],
o tada – vadovo failą (PDF) ir perskaitykite jį.
mygtukas ENTER (meniu vykdymas)
 Užrakto svirtelė
 IR nuotolinio valdymo signalo imtuvas
 (N ženklas)
NFC: artimasis ryšys
 Ekrano skydelis
 Garsiakalbis
 PREV mygtukas
 NEXT mygtukas
 Mikrofonai
 Objektyvas
 Lemputė REC
 Jungčių dangtelis
 Trikojo adapterio tvirtinimo anga
  (mikrofono) lizdas
 Priedų jungtis
 HDMI OUT lizdas
 Jungties (USB) dangtelis
 Kelių jungčių / USB mikrojungtis
Galima naudoti USB mikrokabeliais
jungiamus įrenginius.
 Maitinimo elementų pakuotės / atminties
kortelės dangtelis
 Atminties kortelės lizdas
 Maitinimo elemento išstūmimo svirtelė
 Maitinimo elemento lizdas
Darbo pradžia
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1
Atidarykite dangtelį.
 Stumkite užrakinimo svirtelę, kol bus matomas geltonas ženklas.
Meniu elementai
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Režimų sąrašas
Pastumkite maitinimo
elemento išstūmimo svirtelę.
Įdėkite maitinimo elementų
pakuotę, nukreipdami ženklą ,
kaip parodyta.
Norėdami uždaryti dangtelį, atvirkštine tvarka atlikite 1 veiksmo apraše
pateiktus nurodymus.
Tinkamai uždarykite dangtelį, kad nebūtų matomas ant užrakto svirtelės
esantis geltonas ženklas.
3
Patikrinkite, ar vaizdo kamera išjungta.
Norėdami išjungti vaizdo kamerą, kelis kartus paspauskite mygtuką NEXT,
kad būtų parodyta [PwOFF], tada paspauskite mygtuką ENTER.
4
USB mikrokabeliu (pridėtu) sujunkite vaizdo kameros kelių
jungčių / USB mikrojungtį su kompiuteriu.
Įkraunant šviečia gintaro spalva
Ekranas
Režimai
MOVIE
Filmavimo režimas
PHOTO
Fotografavimo režimas
INTVL
Nuotraukų įrašymo intervalais režimas
VMODE
Vaizdo kokybės nustatymo režimas
SETUP
Sąrankos režimas
PLAY
Atkūrimo režimas
PwOFF
Maitinimas išjungtas
Susiję elementai aprašyti skyrelyje „SETUP galimi
nustatyti elementai“.
SETUP galimi nustatyti
elementai
CONFG galimi nustatyti elementai
Ekranas
Ekranas
Elementai
Wi-Fi
„Wi-Fi“ nuotolinis
valdymas
STEDY
USB mikrokabelis
Atminties kortelės įdėjimas
Užrašo pusė
Atminties
mikrokortelės SD /
SDHC / SDXC
Pavertimas
GPS
GPS žurnalas
SCENE
Scena
PLANE
Lėktuvo režimas
USBPw
Maitinimo tiekimas
per USB
LAPSE
Nuotraukų
įrašymas intervalais
A.OFF
Automatinis maitinimo
išjungimas
Spalvų režimas
BEEP
Pypsėjimas
PRO
XAVC S
DATE
Datos ir laiko nustatymas
TC/UB
Laiko kodas
/ naudotojo
identifikatorius
DST
Vasaros laiko nustatymas
IR nuotolinio
valdymo pultas
LANG
Kalbos nustatymas
IR-RC
V.SYS
NTSC / PAL perjungimas
Konfigūracijos
nustatymai
RESET
Nustatymų atkūrimas
FORMT
Formatas
Kontakto pusė
Atminties kortelę įdėkite tinkamai, patikrindami, ar visos pusės nukreiptos tinkama
kryptimi.
 Pastabos
 Kai kurios atminties kortelės gali neveikti.
 Įsitikinkite, kad atminties kortelę dedate tinkama kryptimi. Jei atminties kortelę netinkama
kryptimi įdėsite per jėgą, galite sugadinti atminties kortelę, atminties kortelės lizdą arba
vaizdo duomenis.
 Prieš naudodami atminties kortelę suformatuokite.
 Vieną kartą švelniai paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta.
Laikrodžio nustatymas
„SteadyShot“
FLIP
COLOR
„Memory Stick
Micro (Mark2)“
laikmena
Elementai
CONFG
 Pastabos
 Kelis kartus paspaudus mygtuką NEXT arba PREV perjungiami atitinkami režimo / sąrankos
elementai.
 Norėdami iš bet kurio sąrankos elemento grįžti į meniu [SETUP] arba [CONFG], pasirinkite
[BACK], tada paspauskite mygtuką ENTER.
 Kai vaizdo kameros maitinimas išjungtas, galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Paspaudus mygtuką PREV arba NEXT įjungiama vaizdo kamera.
– Paspaudus mygtuką ENTER pradedama įrašyti vaizdų fiksavimo režimu, nustatytu prieš
išjungiant vaizdo kamerą.
 Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdo kameros naudojimo sąlygas.
 [TC/UB] rodoma tik tada, kai [PRO] nustatyta kaip [ON].
Norėdami nustatyti datą, laiką ir regioną, pasirinkite [SETUP]  [CONFG] 
[DATE].
 Atidarykite dangtelį.
Nustatymas
Mygtukais atliekami veiksmai
NEXT: pereinama prie kito meniu.
PREV: grįžtama į ankstesnį meniu.
ENTER: vykdomas meniu.
Lipduke (toliau esančiame punktyrinės kraštinės lauke) pateikta informacija
reikalinga, kai vaizdo kamera jungiama prie išmaniojo telefono. Jei lipduko nėra,
žr. pridėtą anglišką naudojimo instrukcijos versiją.
© 2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
„Android“ (palaikomas NFC)
Įrašymas
Pagal nurodymus pritvirtinkite priedus prie vaizdo kameros.
1
2
3
Paspausdami mygtuką NEXT ar PREV įjunkite maitinimą.
Pasirinkite fotografavimo režimą: [MOVIE], [PHOTO] ar [INTVL].
Norėdami pradėti įrašyti, paspauskite mygtuką REC.
Filmų įrašymo / nuotraukų įrašymo intervalais sustabdymas
Paspauskite mygtuką REC dar kartą.
 Pastabos
 Negarantuojama, kad naudojant šią vaizdo kamerą pavyks atkurti kitais įrenginiais įrašytus
vaizdus.
 Jei filmuojama ilgai, vaizdo kamera gali įšilti, bet pasiekus tam tikrą temperatūrą įrašymas
automatiškai sustabdomas.
Sulieskite išmaniojo telefono (N ženklą) su vaizdo kameros (N ženklu).
Kai „PlayMemories Mobile“ paleidžiama, automatiškai pritaikomi nustatymai
ir užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys.
“iPhone”
 Atminties kortelę įdėkite į vaizdo kamerą, įjunkite vaizdo kamerą, tada
pasirinkite vaizdų fiksavimo režimą: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Išmaniajame telefone atidarykite [Settings].
 Išmaniajame telefone pasirinkite [Wi-Fi].
 Pasirinkite SSID (jis nurodytas ant šio vadovo priklijuotame lipduke).
 Įveskite tame pačiame lipduke pateiktą slaptažodį (tik pirmą kartą).
 Patikrinkite, ar išmaniajame telefone rodomas vaizdo kameros SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Išmaniajame telefone pasirinkite vaizdo fiksavimo režimą – „Wi-Fi“ nuotolinio
valdymo arba kopijavimo režimą.




Specifikacijos
Signalo formatas:
NTSC spalva, EIA standartai
HDTV 1080/60i, 1080/60p specifikacija
PAL spalva, CCIR standartai
HDTV 1080/50i, 1080/50p specifikacija
Maitinimo reikalavimai: įkraunamų maitinimo elementų pakuotė, 3,6 V
(NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB įkrovimas (kelių jungčių / USB mikrojungtis): 5,0 V nuolatinė srovė,
500 mA / 800 mA
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1:
maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V kintamoji srovė;
maksimali įkrovimo srovė: 1,89 A.




„Wi-Fi“ funkcijos naudojimas
Ši vaizdo kamera yra atspari vandeniui.
Vaizdo kameros korpusas atitinka atsparumo vandeniui klasės IPX4
reikalavimus (remiantis mūsų bandymais).
Daugiau specifikacijų žr. vadove (PDF).
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Prekių ženklai
Informacija klientams iš Europos
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Daugiau
informacijos žr. pateiktu URL adresu.
http://www.compliance.sony.de/
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko (nepavyko)
duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą arba atjunkite ir vėl prijunkite
ryšio kabelį (USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas naudojant
trumpesnius nei 3 m (9,8 pėd.) jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir garsą.

Programos „PlayMemories Mobile“
įdiegimas išmaniajame telefone
„Android OS“
„Google Play“ raskite ir įdiekite „PlayMemories Mobile“.

Norint naudoti vienu palietimu valdomas funkcijas (NFC), reikia 4.0 ar
naujesnės versijos „Android“.
„iOS“
Jei praradote lipduką
Jei lipdukas prarandamas, naudotojo ID ir slaptažodį galite sužinoti atlikę toliau
nurodytus veiksmus.
 Į vaizdo kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 Prie kompiuterio vaizdo kamerą prijunkite USB mikrokabeliu (pridedamu).
 Paspausdami mygtuką NEXT ar PREV įjunkite maitinimą.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], tada patvirtinkite ID ir slaptažodį.
Kita
Jei filmuojama ilgą laiką

„App Store“ raskite ir įdiekite „PlayMemories Mobile“.



Vienu palietimu valdomos funkcijos (NFC) negalimos „iOS“.
 Pastabos
 Jei programa “PlayMemories Mobile” jau įdiegta išmaniajame telefone, atnaujinkite
įdiegdami naujausią versiją.
 Negarantuojama, kad šiame naudojimo vadove aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks visuose
išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.
 Ateityje tobulinant versijas naudojimo būdai ir rodomi ekranai gali būti keičiami be
įspėjimo.
 Daugiau informacijos apie „PlayMemories Mobile“ žr. toliau nurodytoje svetainėje.
(http://www.sony.net/pmm/)

Jei maitinimas išjungtas, nenaudokite vaizdo kameros bent 10 minučių, kad jos vidinių
dalių temperatūra nukristų iki saugaus lygio.
Jei aplinkos temperatūra aukšta, kameros temperatūra kyla greitai.
Pakilus vaizdo kameros temperatūrai gali pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš fiksuojant vaizdus palaukti, kol vaizdo kameros temperatūra
sumažės.
Vaizdo kameros paviršius gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
Pastabos dėl naudojimo

Kai parodomas įspėjimas, sublyksi visas ekranas ir parodomas pranešimas. Išsamią
informaciją žr. vadove (PDF).
Apie programinę įrangą
Turinio valdymo ir redagavimo programinę įrangą „PlayMemories Home“
galima atsisiųsti apsilankius toliau nurodytu URL adresu.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio:
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ar drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
DĖMESIO
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti, užsidegti arba
galima patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus.

www.sony.net/pm/
„Android“
 Atminties kortelę įdėkite į vaizdo kamerą, įjunkite vaizdo kamerą, tada
pasirinkite vaizdų fiksavimo režimą: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Pasirinkite SSID (jis nurodytas ant šio vadovo priklijuotame lipduke).
 Įveskite tame pačiame lipduke pateiktą slaptažodį (tik pirmą kartą).
 Išmaniajame telefone pasirinkite vaizdo fiksavimo režimą – „Wi-Fi“ nuotolinio
valdymo arba kopijavimo režimą.

ĮSPĖJIMAS

Prijungimas

Memory Stick ir
yra Sony Corporation prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
 HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra HDMI
Licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
 Mac yra Apple Inc. registruotasis prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV
ir kitose šalyse.
 iOS yra Cisco Systems, Inc. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
 Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
 iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
 Wi-Fi, Wi-Fi logotipas ir Wi-Fi PROTECTED SET-UP yra Wi-Fi Alliance registruotieji
prekių ženklai.
 N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis NFC Forum, Inc. prekės ženklas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
 Adobe, Adobe logotipas ir Adobe Acrobat yra Adobe Systems Incorporated registruotieji
prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
 microSDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų
kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklai  arba
 šiame vadove gali būti neaprašyti.


Pastaba dėl belaidžio tinklo funkcijos

Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą neteisėtai pasiekus į vaizdo
kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant, jei vaizdo kamera būtų pamesta arba
pavogta.









Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo smūgių: nedaužykite,
nenumeskite ir nelipkite ant jos.
Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai nesiliestų prie
maitinimo elementų jungčių.
Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, pvz.,
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
Nedeginkite elementų.
Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis, nelaikykite jų.
Įkraukite maitinimo elementus originaliu Sony maitinimo elementų krovikliu arba
įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementus.
Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo, Sony rekomenduojamo
tipo elementais.
Panaudotą maitinimo elementų pakuotę išmeskite laikydamiesi instrukcijų.
Kintamosios srovės adapteris
Kintamosios srovės adapterį prijunkite prie artimiausio sieninio lizdo.
Jei įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami atjunkite kintamosios srovės adapterį
nuo sieninio lizdo.
Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į išeikvotų maitinimo
elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Download PDF

advertising