Sony | ZS-PS50 | Sony ZS-PS50 CD magnetola Naudojimo instrukcijos

Klientams Europoje
4-562-022-11(2) (LT)
Asmeninė garso sistema
Naudojimo instrukcija
© „Sony Corporation“, 2014 m.
ZS-PS50
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba spintelėje.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio
pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba
drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan. Saugokite prietaisą nuo atviros
ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso
galite sugadinti klausą.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Etiketė pritvirtinta išorinėje pusėje, apačioje.
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų
su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo
kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą
kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Garso CD
(Paeiliui rodomas visas garso takelių skaičius
ir visas leidimo laikas.)
Klientų dėmesiui: toliau pateikta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose galioja
ES direktyvos
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu
veikianti kita bendrovė. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vokietija. Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Visas garso takelių skaičius
Maitinimo šaltiniai
Galite klausytis garso failų, saugomų USB įrenginyje
(skaitmeniniame muzikos grotuve arba USB
saugojimo laikmenoje).
Naudojant šį įrenginį, galima leisti MP3, WMA ir AAC
formatų* garso failus.
* Naudojant šį įrenginį, negalima leisti autorių teisėmis
saugomų failų (skaitmeninės teisių valdymo technologijos).
Suderinami USB įrenginiai
Visas leidimo laikas
Panaudotų maitinimo elementų ir
nebereikalingos elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
MP3 / WMA diskas
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir
maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Visas aplankų
skaičius*1
Toliau pateikti USB įrenginių suderinamumo
reikalavimai. Prieš naudodami bet kokį įrenginį
su šiuo įrenginiu, patikrinkite, ar jis atitinka toliau
nurodytus reikalavimus.
 Suderinamas su USB 2.0 („Full Speed“).
 Palaiko režimą „Mass Storage“*.
3
* Režimas „Mass Storage“ – tai režimas, leidžiantis USB
įrenginį pasiekti pagrindiniame įrenginyje ir perkelti failus.
Režimą „Mass Storage“ palaiko daugelis USB įrenginių.
Visų failų
skaičius
Paspausdami   pradėkite atkurti.
1
2
Prijunkite USB įrenginį prie  (USB) prievado .
Paspauskite USB , kad įjungtumėte
USB funkciją.
*1 Jei MP3 / WMA failai yra tik šakniniame kataloge,
ekrane rodoma „001“.
*2Jei leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane
rodoma „--:--“.
*3Paspaudžiant DISPLAY  atkūrimo ekrane paeiliui
rodomas leidimo laikas, funkcijos pavadinimas ir
dabartinio takelio numeris (arba rodomas dabartinis
aplankas ir failo numeris).
Visas aplankų skaičius
3
Paspausdami   pradėkite atkurti.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą  arba įdėkite šešis LR14 (C dydžio) maitinimo elementus
(nepridedami) į maitinimo elementų skyrių .
Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti
atkūrimą
Paspauskite  . Norėdami
tęsti atkūrimą, dar kartą
paspauskite mygtuką.
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite  . Sustabdžius
atkūrimą ir paspaudus  ,
turinys atkuriamas nuo tos
vietos, kurioje sustabdėte
atkūrimą (tęstinis leidimas).
+ arba  .
Pasirinkti
MP3 / WMA
disko aplanką
Paspauskite
Pasirinkti garso
takelį / failą
Paspauskite  arba  .
Garso takelius / failus galite
praleisti po vieną.
Rasti garso
takelio / failo
vietą
Kai atkuriama, laikykite
nuspaudę  arba  
ir atleiskite mygtuką norimoje
vietoje. Kai ieškote vietos
pristabdę atkūrimą, paspauskite
 , kad turinys būtų
atkuriamas radus norimą vietą.
Kiti veiksmai
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti
atkūrimą
Paspauskite  . Norėdami
tęsti atkūrimą, dar kartą
paspauskite mygtuką*.
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite  . Sustabdžius
atkūrimą ir paspaudus  ,
turinys atkuriamas nuo tos
vietos, kurioje sustabdėte
atkūrimą (tęstinis leidimas).
Pastaba
Paspauskite
Pasirinkti failą
Paspauskite  arba  .
Failus galite praleisti po vieną.
Norėdami praleisti failus
nepertraukiamai, laikykite
nuspaudę  arba  
ir atleiskite mygtuką ties
norimu failu.
Rasti vietą faile
Tęstinis leidimas atšaukiamas toliau nurodytais atvejais.
Atidarius CD skyrių.
Išjungus maitinimą.
Aplankų struktūros ir leidimo tvarkos
pavyzdys
Aplankų ir failų leidimo tvarka yra tokia, kaip
parodyta toliau. Tačiau, atsižvelgiant į disko įrašymo
būdą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės disko
leidimo tvarkos.
Į AC IN
Aplankas
MP3 / WMA failas
Galinė dalis
+ arba  .
Pasirinkti
aplanką
Kai atkuriama, laikykite
nuspaudę  arba  
ir atleiskite mygtuką norimoje
vietoje. Kai ieškote vietos
pristabdę atkūrimą, paspauskite
 , kad turinys būtų
atkuriamas radus norimą vietą.
Atjungdami USB įrenginį, laikykite nuspaudę  , kol bus
parodyta „no DEV“. Tada išjunkite įrenginį arba iš anksto
perjunkite kitas funkcijas. Jei USB įrenginys atjungiamas
neatlikus šių veiksmų, galima sugadinti USB įrenginyje
esančius duomenis arba patį įrenginį.
Aplankų struktūros ir leidimo tvarkos pavyzdys
Aplankų ir failų leidimo tvarka yra tokia, kaip
parodyta toliau. Tačiau, atsižvelgiant į įrašymo būdą,
leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės USB įrenginio
leidimo tvarkos.
USB įrenginys
* Ant   ir VOL +  yra lytėjimo taškai.
 Kai indikatorius OPR/BATT  pritemsta arba įrenginys nebeveikia, pakeiskite maitinimo elementus. Pakeiskite visus maitinimo
elementus naujais. Prieš keisdami maitinimo elementus, iš įrenginio būtinai išimkite CD ir atjunkite USB įrenginius ar papildomus
komponentus.
 Norėdami naudoti įrenginį su maitinimo elementais, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo įrenginio ir sieninio
elektros lizdo.
 Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, kai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, ekrane užsidega STANDBY.
Kaip naudoti maitinimo valdymo funkciją (taikoma tik Europai skirtiems modeliams)
Šiame įrenginyje yra automatinio budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją, budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai, kai apie 15 min. įrenginys nenaudojamas arba nėra garso signalo išvesties.
Norėdami įjungti arba išjungti budėjimo režimą, paspauskite VOL  , kai laikote nuspaudę TUNE + .
Kaskart paspaudus šiuos mygtukus, ekrane 2 sekundes mirksi STANDBY ir rodoma ON ar OFF.
Pastabos
 Ekrane rodomas turinys mirksi apie 2 minutes, tada įjungiamas budėjimo režimas.
 Automatinio budėjimo režimo funkcija nepasiekiama, kai naudojama FM / AM funkcija.
Prieš pradedant naudoti įrenginį
Muzikos diskų leidimas
Kaip įjungti arba išjungti maitinimą
1
Paspauskite OPERATE . Įrenginio maitinimą galite
įjungti ir naudodami tiesioginio maitinimo įjungimo
funkciją (toliau).
Aiškinant valdymo veiksmus, šiame vadove
dažniausiai kalbama apie tiesioginio maitinimo
įjungimo funkciją.
Kaip naudoti tiesioginio maitinimo
įjungimo funkciją
2
Paspauskite CD , kad įjungtumėte
CD funkciją.
Paspauskite PUSH OPEN/CLOSE  ,
įdėkite diską į CD skyrių ir uždarykite
skyriaus dangtelį.
Etiketės pusė
viršuje
Kai įrenginys išjungtas, paspauskite CD , USB ,
FM/AM , AUDIO IN  arba FAVORITE RADIO
STATIONS (1–3) . Įjungiamas maitinimas ir
atitinkama pasirinkta funkcija.
Kaip reguliuoti garsumą
Paspauskite VOL + arba  .
Kaip klausytis muzikos per ausines
Prijunkite ausines prie  (ausinių) lizdo .
Įkeliamas diskas ir ekrane rodoma disko
informacija.
Aplankas
MP3 / WMA / AAC
failas
 FM diapazono nustatytų stočių dažnių vienetas yra MHz,
o AM diapazono – kHz.
 Jei priimant FM erdvinį garsą girdimas triukšmas, kelis
kartus paspauskite FM MODE , kol ekrane bus parodyta
„Mono“. Erdvinio garso efekto nebebus, tačiau pagerės
signalo priėmimas.
Kaip pakeisti FM / AM stočių
nustatymo intervalą
(Taikoma tik Bolivijai, Čilei, Paragvajui, Peru,
Urugvajui, Malaizijai, Filipinams ir Singapūrui
skirtiems modeliams)
Jei reikia, FM / AM nustatymo intervalą galima
pakeisti atliekant toliau nurodytus veiksmus.
1
2
3
4
5
Kelis kartus paspauskite FM/AM 
ir pasirinkite diapazoną.
Laikykite nuspaudę ENTER , kol ekrane ims
mirksėti „FM-xx“ arba „AM-xx“.
Laikykite nuspaudę FM/AM , kol bus
parodytas dabartinis nustatymo veiksmas.
Paspauskite  arba   ir pasirinkite
norimą nustatymo veiksmą.
Nustačius FM diapazoną galima pasirinkti FM 50K
(50 kHz intervalas) arba FM 100K (100 kHz
intervalas), o nustačius AM diapazoną galima
pasirinkti AM 9K (9 kHz intervalas) arba AM 10K
(10 kHz intervalas).
Paspauskite ENTER .
Pakeitus nustatymo intervalą, ištrinamos visos
įrenginyje saugomos iš anksto nustatytos FM / AM
stotys. Pakeitę nustatymo intervalą, atkurkite iš
anksto nustatytas stotis.
Kaip pagerinti radijo signalo priėmimą
Nukreipkite anteną kitur,
kad pagerėtų FM signalų
priėmimas.
Nukreipkite patį
įrenginį, kad
pagerėtų AM signalų
priėmimas.
Pastabos apie MP3 / WMA diskus
 Įkėlus diską, įrenginys nuskaito visus diske esančius failus.
Tuo metu mirksi READ. Jei diske yra daug aplankų arba
ne MP3 / WMA failų, gali ilgai užtrukti, kol diskas bus
paleistas arba kol bus paleistas kitas MP3 / WMA failas.
 Rekomenduojame į kuriamus MP3 / WMA diskus
neįtraukti ne MP3 / WMA failų ar nereikalingų aplankų.
 Atkuriant ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidžiami,
net jei jie įtraukti į aplanką.
 Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus.
MP3: failo plėtinys „.mp3“.
WMA: failo plėtinys „.wma“.
Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu,
bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys
gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
 Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
 WMA failų, užkoduotų WMA DRM, „WMA Lossless“ ir WMA
PRO formatais, atkurti negalima.
 Šis įrenginys negali paleisti diske esančių garso failų toliau
nurodytais atvejais.
Kai visas garso failų skaičius viršija 999.
Kai visas aplankų skaičius viename diske viršija 256
(įskaitant aplanką ROOT).
Kai katalogų (aplankų) lygis viršija 8 (įskaitant
aplanką ROOT).
Patarimai
* Leidžiant VBR MP3 / WMA / AAC failą, turinys gali būti
atkuriamas nuo kitos vietos.
Pastaba
Kelis kartus paspauskite FM/AM ,
kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
Laikykite nuspaudę TUNE + arba  ,
kol ekrane ims keistis dažnių skaičiai.
Įrenginys automatiškai ieško radijo stočių
dažnių ir sustoja, kai randa be trukdžių
transliuojamą stotį.
Jei radijo stoties nepavyksta nustatyti naudojant
automatinio nustatymo režimą, kelis kartus
paspauskite TUNE + arba  , kad dažnį
keistumėte palaipsniui.
Kai aptinkama FM erdvinio garso transliacija,
ekrane užsidega ST.
*1 Jei leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių,
ekrane rodoma „--:--“.
*2Paspaudžiant DISPLAY  atkūrimo ekrane paeiliui
rodomas leidimo laikas, funkcijos pavadinimas ir
dabartinis aplankas bei failo numeris.
Patarimas
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (pridedamas)
1
Leidimo laikas*1, 2
Norėdami
Norėdami atšaukti tęstinį leidimą, paspauskite  ,
kai CD sustabdytas.
Į sieninį elektros lizdą
Kaip klausytis radijo
2
Kiti veiksmai
Pagrindiniai veiksmai
Pastabos
 USB įrenginyje, kuriame yra MP3 / WMA / AAC failų,
nesaugokite ne MP3 / WMA / AAC failų.
 Atkuriant ne MP3, WMA ar AAC garso failai praleidžiami,
net jei jie įtraukti į aplanką.
 Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus.
MP3: failo plėtinys – „.mp3“.
WMA: failo plėtinys – „.wma“.
AAC: failo plėtinys – „.m4a“, „.3gp“ ir „.mp4“.
Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu,
bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys
gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
 Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
 WMA failų, užkoduotų WMA DRM, „WMA Lossless“ ir WMA
PRO formatais, atkurti negalima.
 AAC failų, užkoduotų autorių teisėmis saugomų AAC failų
formatu, atkurti negalima.
 Šis įrenginys palaiko AAC-LC („AAC Low Complexity“) profilį.
 Šis įrenginys negali paleisti USB įrenginyje esančių garso
failų toliau nurodytais atvejais.
Kai visas garso failų skaičius viename aplanke viršija 999.
Kai visas garso failų skaičius viename USB įrenginyje
viršija 5 000.
Kai visas aplankų skaičius viename USB įrenginyje
viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT).
Kai katalogų (aplankų) lygis viršija 8 (įskaitant
aplanką ROOT).
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų
struktūrą.
 Suderinamumas su visa kodavimo / rašymo programine
įranga negarantuojamas. Jei USB įrenginyje esantys garso
failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą
programinę įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo,
garsas gali trūkčioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
Leidimo laikas*2, 3
Asmeninė garso sistema skirta CD arba USB
įrenginiuose esantiems muzikos šaltiniams
atkurti ir radijo stotims klausytis.
Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės
šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros
lizdą, net jei yra išjungtas.
Muzikos, esančios USB įrenginyje,
klausymasis
Pastabos apie USB įrenginį
 Toliau nurodytais atvejais gali tekti ilgokai palaukti,
kol bus pradedama atkurti:
sudėtinga aplankų struktūra;
USB įrenginys beveik pilnas.
 Prijungus USB įrenginį, įrenginys nuskaito visus USB
įrenginyje esančius failus. Jei įrenginyje yra daug aplankų
ar failų, gali tekti ilgokai palaukti, kol įrenginys juos
nuskaitys.
 USB įrenginio prie šio įrenginio nejunkite per USB
šakotuvą.
 Prijungus kai kuriuos USB įrenginius, gali šiek tiek užtrukti,
kol įrenginys įvykdys veiksmą.
 Šis įrenginys gali palaikyti ne visas prijungto USB
įrenginio funkcijas.
Išankstinis stočių nustatymas
ir priskyrimas mygtukams
FAVORITE RADIO STATIONS
Galite iš anksto nustatyti ne daugiau kaip tris
mėgstamas stotis ir jas priskirti mygtukams
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3). Kiekvienam
mygtukui priskirkite po vieną FM arba AM programą.
1
2
3
Kelis kartus paspauskite FM/AM ,
kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
Nustatykite stotį, kurią norite išsaugoti.
Paspauskite norimą mygtuką FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1–3)  ir laikykite nuspaustą,
kol pasigirs garsinis signalas.
Nustatyta stotis išsaugoma ir priskiriama
pasirinktam mygtukui FAVORITE RADIO STATIONS
(1–3), o ekrane užsidega skaičius, sutampantis su
mygtuko numeriu.
(Pavyzdys: išankstinis FM 87,50 MHz nustatymas
ir priskyrimas numeriui )
Kaip pakeisti iš anksto nustatytą stotį
Kartokite 1–3 veiksmus.
Iš anksto nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus
pakeista nauja.
Iš anksto nustatytų stočių
klausymasis naudojant
mygtukus FAVORITE RADIO
STATIONS
Paspauskite norimą mygtuką FAVORITE RADIO
STATIONS (1–3) .
Pastaba
Kad iš anksto nustatyta stotis nebūtų pakeista per klaidą,
nelaikykite mygtuko nuspausto. Priešingu atveju iš anksto
nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus pakeista šiuo metu
nustatyta stotimi.
Programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)
Kiti veiksmai
Leidimo režimo pasirinkimas
Sustabdę diską / USB įrenginį, galite nustatyti
įrenginį, kad garso takeliai arba failai būtų leidžiami
pakartotinai arba atsitiktine tvarka.
Kelis kartus paspauskite PLAY MODE .
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma
informacija keičiasi toliau nurodyta tvarka.

Galite nustatyti iki 25 garso takelių / failų, esančių
diske / USB įrenginyje, leidimo tvarką.
Iš anksto nustatytų radijo stočių
klausymasis
1
1
2
3
4
Įprastas leidimas (tuščia)

Pakartotinis vieno failo leidimas (

Pakartotinis visų failų leidimas (

Pasirinkto aplanko leidimas (
)*
Veiksmo numeris
,
)*
5
6
)

Užprogramuotas leidimas (PGM)
, PGM)
* Šios funkcijos pasiekiamos tik tuo atveju, jei leidžiami
MP3 / WMA diske esantys MP3 / WMA failai arba USB
įrenginyje esantys MP3 / WMA / AAC failai.
Pakartotinis garso takelių / failų leidimas
(pakartotinis leidimas)
Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD, MP3 / WMA
failų, esančių CD-R / CD-RW diske, arba MP3 /
WMA / AAC failų, esančių USB įrenginyje, CD-DA
garso takeliai būtų pakartotinai leidžiami įprasto
ir užprogramuoto leidimo režimais.
2
Paspauskite CD  arba USB , kad
įjungtumėte CD arba USB funkciją.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami leisti
pakartotinai
Atlikite šiuos veiksmus
Vieną garso
takelį / failą
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol bus parodyta
„ 1“.
2 Paspauskite  arba  
ir pasirinkite garso takelį / failą,
kurį norite leisti pakartotinai.
3 Paspauskite  .
Visus garso
takelius / failus
Pasirinktą MP3 /
WMA diske arba
USB įrenginyje
esantį aplanką
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol bus parodyta
„ “.
2 Paspauskite  .
1 Kelis kartus paspauskite PLAY
MODE , kol bus parodyta
„ “ ir „ “.
2 Pasirinkite aplanką
paspausdami + arba  .
3 Paspauskite  .
Užprogramuotus 1 Užprogramuokite garso
takelius / failus (žr. „Programos
garso takelius /
sukūrimas (užprogramuotas
failus
leidimas)“).
2 Paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane bus parodyta PGM
ir „ “.
3 Paspauskite  .
Kaip atšaukti pakartotinio leidimo funkciją
Paspauskite  , kad sustabdytumėte atkūrimą,
tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane nebebus rodoma „ “ (arba „ 1“).
Garso takelių / failų leidimas atsitiktine
tvarka (maišytasis leidimas)
Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD, MP3 / WMA
failų, esančių CD-R / CD-RW diske, arba MP3 /
WMA / AAC failų, esančių USB įrenginyje, CD-DA
garso takeliai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
1
2
3
Patarimas
Kai pakartotinai paspaudžiate DISPLAY  klausydamiesi
radijo, ekrane paeiliui rodomas radijo stoties išankstinio
nustatymo numeris ir dažnis.
Praėjus 2 sekundėms, išankstinio nustatymo numerio
ekranas automatiškai persijungia ir jame vėl rodoma
dažnio informacija.
Kaip naudoti išjungimo laikmatį
Paspauskite CD  arba USB ,
kad įjungtumėte CD arba USB funkciją.
Kelis kartus paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane bus parodyta „ “.
Paspauskite  , kad pradėtumėte
maišytąjį leidimą.
Kaip atšaukti maišytojo leidimo funkciją
Paspauskite  , kad sustabdytumėte atkūrimą,
tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane nebebus rodoma „ “.
Patarimas
Veikiant maišytojo leidimo funkcijai, negalite pasirinkti
ankstesnio garso takelio / failo paspausdami  .
Norėdami užprogramuoti papildomų garso
takelių / failų, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
Paspauskite  , kad pradėtumėte
užprogramuotą leidimą.
1
2
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane keičiasi
trukmė (minutėmis) ir po maždaug 4 sekundžių
pasirinktas nustatymas patvirtinamas automatiškai.
Pastaba
Jei bandote užprogramuoti 26 garso takelius / failus arba
daugiau, ekrane mirksi FULL.
Kaip peržiūrėti užprogramuoto garso
takelio / failo informaciją
Sukūrę asmeninę programą, galite peržiūrėti
informaciją apie užprogramuotus garso takelius /
failus.
Kelis kartus paspauskite DISPLAY  ir ekrane
rodoma informacija keisis toliau nurodyta tvarka.
Visas veiksmų skaičius  Paskutinio
užprogramuoto garso takelio / failo numeris.
Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Paspauskite  , kad sustabdytumėte atkūrimą,
tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane nebebus rodoma PGM.
Kaip panaikinti visus dabartinės programos
garso takelius / failus
Sustabdykite atkūrimą ir paspauskite  . Rodoma
„noSTEP“ ir galite kurti naują programą, atlikdami
veiksmus, aprašytus dalyje „Programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)“.
Paspauskite SLEEP .
Ekrane rodoma numatytoji nuostata (90)
ir užsidega indikatorius SLEEP.
Kelis kartus paspauskite SLEEP  ir pasirinkite
norimą nustatymą.
Sukurta programa išlieka tol, kol atidarote
CD skyrių, prijungiate kitą USB įrenginį arba
išjungiate įrenginio maitinimą. Norėdami
dar kartą leisti tą pačią programą, paspauskite
 .

Pakartotinis užprogramuotas leidimas (
2
Kelis kartus paspauskite FM/AM ,
kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
Paspauskite PRESET + arba   ir pasirinkite
saugomą norimos radijo stoties išankstinio
nustatymo numerį.
Galite nustatyti, kad praėjus nustatytam laikui
įrenginys automatiškai išsijungtų.
)

1
Jei norite nurodyti aplanką, kuriame yra MP3 /
WMA / AAC failai, pirmiausia paspauskite +
arba  , kad pasirinktumėte aplanką, tada
paspauskite  arba  , kad
pasirinktumėte failą.
Paspauskite ENTER .
Garso takelis / failas užprogramuojamas
ir parodomas programos veiksmo numeris.
(Pavyzdys: garso CD)
1)

Pakartotinis pasirinkto aplanko leidimas (
Maišytasis leidimas (
Paspauskite CD  arba USB , kad
įjungtumėte CD arba USB funkciją.
Kelis kartus paspauskite PLAY MODE ,
kol ekrane bus parodyta PGM.
Paspauskite  arba   ir pasirinkite
garso takelį / failą.
Patarimas
Jei nustatę išjungimo laikmatį norite patikrinti, kiek laiko liko,
kol įrenginys išsijungs, dar kartą paspauskite SLEEP .
Papildomų komponentų
prijungimas
Per šio įrenginio garsiakalbius galite klausytis
muzikos iš papildomų komponentų, pvz.,
nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo.
Prieš prijungdami bet kokį komponentą, būtinai
išjunkite jo maitinimą.
Išsamios informacijos rasite norimo prijungti
komponento naudojimo instrukcijoje.
1
2
3
Garso jungties laidą (nepridedamas) prijunkite
prie AUDIO IN lizdo  ir prie nešiojamojo
skaitmeninio muzikos grotuvo arba kito
komponento linijinės išvesties lizdo.
Įjunkite prijungtą komponentą.
Paspauskite AUDIO IN  ir paleiskite garso
turinį prijungtame komponente.
Radijo stočių nustatymas
Garsas iš prijungto komponento išvedamas
per garsiakalbius.
Galite išsaugoti radijo stotis įrenginio atmintyje.
Galite iš anksto nustatyti ne daugiau nei 30 radijo
stočių – 20 FM diapazono ir 10 AM diapazono.
Norėdami prijungti įrenginį prie TV arba vaizdo
įrašymo įrangos / grotuvo, naudokite ilgintuvą
(nepridedamas) su erdvinio garso mini lizdu
viename gale ir dviem RCA kištukais kitame.
1
2
3
Kelis kartus paspauskite FM/AM ,
kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite
FM arba AM diapazoną.
Laikykite nuspaudę FM/AM , kol ekrane
ims mirksėti AUTO.
Paspauskite ENTER , kad išsaugotumėte stotį.
Stotys saugomos atmintyje nuo žemesnių dažnių
iki aukštesnių.
Jei stoties nepavyksta nustatyti
automatiškai
Stotį, kurios signalas silpnas, turite nustatyti patys.
1
2
3
Kelis kartus paspauskite FM/AM 
ir pasirinkite diapazoną.
Nustatykite norimą radijo stotį.
Laikykite nuspaudę ENTER , kol ekrane
ims mirksėti „FM-xx“ arba „AM-xx“.
(Pavyzdys: FM)
4
5
Paspauskite PRESET + arba  , kol ekrane
ims mirksėti norimos stoties išankstinio
nustatymo numeris.
Paspauskite ENTER , kad išsaugotumėte stotį.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris
jau yra priskirtas kitai stočiai, vietoj šios stoties
nustatoma nauja stotis.
Patarimas
Iš anksto nustatytos radijo stotys įrenginio atmintyje išlieka
net toliau nurodytais atvejais.
Atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
Išėmus maitinimo elementus.
Atsargumo priemonės
Trikčių šalinimas
Diskai, kuriuos GALIMA leisti naudojant
šį įrenginį
Bendrieji duomenys
 Garso CD (CD-DA*1 garso takeliai)
 CD-R / CD-RW, kuriuose yra MP3 / WMA failų
ir kurie tinkamai užbaigti*2.
Nepavyksta įjungti įrenginio.
*1
CD-DA yra kompaktinio disko skaitmeninio garso trumpinys.
Tai įrašymo standartas, naudojamas garso CD įrašyti.
*2 Užbaigimas – tai procesas, kurį atlikus CD-R / CD-RW
diskus galima leisti vartotojų diskų grotuvuose. Kuriant
diską ir naudojant daugelio rūšių įrašymo programinę
įrangą, užbaigimo procesą galima aktyvinti arba pasyvinti
– tai pasirenkama nuostata.
Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
 CD-R / CD-RW diskai, kurie nebuvo įrašyti garso
CD formatu arba ISO 9660 1 lygio / 2 lygio arba
„Joliet“ standartus atitinkančiais formatais.
 Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW diskai,
įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW diskai arba
nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R /
CD-RW diskai.
 Neužbaigti arba netinkamai užbaigti CD-R /
CD-RW diskai.
Pastabos dėl diskų
 Jei diskas nešvarus, nuvalykite CD
valymo šluoste. Diską šluostykite
nuo centro į kraštą. Jei diskas
įbrėžtas, nešvarus arba ant jo yra
pirštų antspaudų, gali įvykti
paleidimo klaida.
 Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse įsigyjamų
valiklių ar vinilinėms plokštelėms skirtų
antistatinių purškalų.
 Saugokite CD nuo tiesioginės saulės šviesos
ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų,
ir nepalikite tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje, nes automobilio
viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
 Ant CD neklijuokite popieriaus ar lipdukų
ir neįbrėžkite CD paviršiaus.
 Baigę leisti CD, įdėkite jį į dėžutę.
Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
 „DualDisc“ diskas – tai dvipusis gaminys, kurio
vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga, o kitoje
pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga.
Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė
neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto,
negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas
 Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems
kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti.
Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos
prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais
naudojant autorių teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų
neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali
nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.
Sauga
 Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje
naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto
darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
 Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas arba skysčio,
atjunkite įrenginį ir prieš toliau naudodami duokite
jį patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
 Naudojant šį įrenginį, negalima leisti
nestandartinės formos diskų (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės). Priešingu atveju galima
sugadinti įrenginį. Tokių diskų nenaudokite.
Maitinimo šaltiniai
 Norėdami prijunti prie kintamosios srovės šaltinio,
naudokite pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą; kitų laidų nenaudokite.
 Jei įrenginio neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite
jį nuo sieninio elektros lizdo.
 Jei nenaudojate maitinimo elementų, išimkite
juos, kad dėl maitinimo elementų protėkio ar
korozijos nesugadintumėte įrenginio.
Vieta
 Nepalikite įrenginio prie šilumos šaltinių ir vietose,
veikiamose tiesioginės saulės šviesos, dulkių
pertekliaus ar mechaninių smūgių, arba
tiesioginiuose saulės spinduliuose pastatytame
automobilyje.
 Nedėkite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus
paviršiaus.
 10 mm atstumu nuo korpuso galo nedėkite jokių
daiktų. Kad įrenginys tinkamai veiktų ir jo
komponentų naudojimo trukmė būtų kuo ilgesnė,
negalima uždengti įrenginio ventiliacijos angų.
 Kadangi garsiakalbiuose yra stiprus magnetas,
asmenines magnetines kredito korteles arba
prisukamus laikrodžius laikykite kuo toliau nuo
įrenginio, kad išvengtumėte galimos magneto
sukeliamos žalos.
Naudojimas
 Jei įrenginys iš šaltos vietos pernešamas tiesiai
į šiltą vietą arba laikomas labai drėgnoje patalpoje,
ant CD grotuvo skyriaus viduje esančio objektyvo
gali susikaupti drėgmės. Jei taip nutinka, įrenginys
neveikia tinkamai. Tokiu atveju išimkite CD ir
palaukite apie valandą, kol drėgmė išgaruos.
Įrenginio naudojimas
 Nepalikite CD skyriaus atidaryto, kad į jį nepatektų
dulkių ir nešvarumų.
Korpuso valymas
 Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite
minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba
problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo
laidas tinkamai prijungtas prie sieninio elektros
lizdo.
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo
laido jungtis tinkamai įkišta į lizdą AC IN.
 Patikrinkite, ar maitinimo elementai įdėti tinkamai
ir ar atitinka jų poliškumas.
 Kai indikatorius OPR/BATT  pritemsta, pakeiskite
visus maitinimo elementus.
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama norimo
klausytis muzikos ar garso šaltinio funkcija.
 Kai klausotės per garsiakalbius, ausines atjunkite.
Girdimas triukšmas.
 Ar kas nors šalia įrenginio naudoja mobilųjį
telefoną arba kitą radijo bangas skleidžiančią
įrangą? Jei taip, patraukite įrenginį toliau nuo
tokių įrenginių.
CD / MP3 / WMA grotuvas
Rodoma „Err C12“.
 Prijungtas USB įrenginys yra suformatuotas
nepalaikomu formatu.
Rodoma „notUSE“.
 Bandėte atlikti veiksmą esant sąlygoms, kuriomis
tas veiksmas yra uždraustas.
Nėra garso.
 Gali būti, kad USB įrenginys prijungtas netinkamai.
Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
Tada įjunkite įrenginį.
Girdisi triukšmas, garsas praleidžiamas arba
iškraipomas.
 Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
Tada vėl įjunkite įrenginį.
 Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas
yra iškraipytas. Triukšmas galėjo būti įrašytas
kuriant garso failus. Pabandykite iš naujo sukurti
garso failus ir paleisti juos šiuo įrenginiu.
USB įrenginio nepavyksta prijungti prie
 (USB) prievado .
 USB įrenginio arba USB kabelio jungtis įkišta ne
ta puse. Įkiškite ją į  (USB) prievadą  tinkama
kryptimi.
Ilgai rodoma READ arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
 CD įdėkite etikete į viršų.
 Nuvalykite CD.
 Išimkite CD ir apie valandą palikite CD skyrių
atidarytą, kad išgaruotų susikaupusi drėgmė.
 CD-R / CD-RW tuščias arba neužbaigtas.
 Diske nėra leistinų MP3 / WMA failų.
 Yra problemų, susijusių su CD-R / CD-RW, įrašymo
įrenginio arba programinės įrangos kokybe.
 Kai indikatorius OPR/BATT  pritemsta, pakeiskite
visus maitinimo elementus.
 Toliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo
procesas gali užtrukti.
USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
Failų struktūra yra sudėtinga.
Atmintis beveik pilna.
Vidinė atmintis fragmentuota.
Kad išvengtumėte prieš tai išvardytų problemų,
rekomenduojame laikytis toliau pateiktų
rekomendacijų.
Iš viso USB įrenginyje turi būti 100 arba mažiau
aplankų.
Iš viso aplanke turi būti 100 arba mažiau failų.
Įkėlus diską, rodoma „noCD“.
Ekrane pateikiama iškraipyta informacija.
CD grotuvas negroja, net kai CD įdėtas.
 Diskas neįdėtas į CD skyrių. Įdėkite diską.
 Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema.
Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad CD įdėtas ne ta puse. Įdėkite diską
etikete į viršų.
 Įkeltas neleistinas diskas (BD ir pan.).
Pakeiskite diską.
Įkėlus diską, ekrane mirksi „00“.
 Garso failai įrašyti nepalaikomais formatais arba
ketinamas atkurti failas yra su nepalaikomu failo
plėtiniu.
Įkėlus diską, rodoma „Err C13“.
 Gali būti, kad CD nešvarus. Nuvalykite diską.
 Gali būti, kad CD įbrėžtas. Pakeiskite diską.
 Įkeltas neleistinas diskas (DVD ir pan.).
Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema.
Pakeiskite diską.
 Gali būti, kad į CD skyrių įstatytas tuščias diskas.
Garsas trūkinėja.
 Sumažinkite garsumą.
 Nuvalykite CD arba, jei CD labai sugadintas,
pakeiskite jį.
 Įrenginį padėkite tokioje vietoje, kurioje nėra
vibracijos.
 Nuvalykite objektyvą parduotuvėse parduodamu
pūstuvu.
 Garsas gali trūkinėti arba gali atsirasti triukšmas,
jei naudojamas prastos kokybės CD-R / CD-RW
arba jei yra su įrašymo įrenginiu ar programine
įranga susijusių problemų.
Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau
nei įprastai.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti reikia
daugiau laiko.
Diskas, kuriame įrašyta sudėtinga failų medžio
struktūra.
Diskas, kuriame yra daug aplankų arba
ne MP3 / WMA failų.
USB įrenginys
USB įrenginys veikia netinkamai.
 Prijungus nesuderinamą USB įrenginį, gali kilti
toliau nurodytų problemų.
USB įrenginys neatpažįstamas.
Šiame įrenginyje nerodomi failų arba aplankų
pavadinimai.
Negalima atkurti.
Praleidžiami garsai.
Girdėti triukšmas.
Išvedamas garsas iškraipomas.
Rodoma „Err C13“.
 Prijungtame įrenginyje įvyksta netikėta klaida.
 Prijungtas nežinomas įrenginys.
Rodoma „Err01“.
 Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys ir
atliekamas atkūrimo arba pristabdymo veiksmas.
Rodoma „Err02“ ir įrenginys automatiškai
išsijungia.
 Aptiktas neįprastas iš  (USB) prievado 
tiekiamos elektros srovės lygis. Tokiu atveju
atjunkite USB įrenginį nuo  (USB) prievado 
ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada vėl
įjunkite įrenginį. Jei įjungus įrenginio maitinimą
ši problema išlieka, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
 Gali būti, kad USB įrenginyje saugomi duomenys
yra sugadinti. Dar kartą persiųskite muzikos
duomenis į USB įrenginį.
 Šio įrenginio ekrane gali būti rodomi tik skaičiai
ir abėcėlės raidės. Kiti ženklai bus rodomi
netinkamai.
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
Tada įjunkite įrenginį.
 USB įrenginys veikia netinkamai. Išsamios
informacijos, kaip išspręsti šią problemą, rasite
USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepavyksta paleisti.
 Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
Leisti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
 Nustatykite įprasto atkūrimo režimą.
Nepavyksta atkurti MP3 / WMA / AAC failų.
 Gali būti, kad garso failų plėtiniai netinkami. Šis
įrenginys palaiko toliau nurodytus failų plėtinius.
MP3: failo plėtinys – „.mp3“.
WMA: failo plėtinys – „.wma“.
AAC: failo plėtinys – „.m4a“, „.3gp“ ir „.mp4“.
 Gali būti, kad garso failai sukurti ne MP3 / WMA /
AAC formatais.
 USB saugojimo įrenginys naudoja ne FAT16 arba
FAT32 failų sistemą.*
 Failai užkoduoti arba apsaugoti slaptažodžiu.
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau kai kurios USB
saugojimo laikmenos gali nepalaikyti abiejų failų sistemų.
Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. reikiamo USB
saugojimo įrenginio naudojimo instrukciją arba kreipkitės
į gamintoją.
Radijas
Silpnas garsas arba prastas priėmimas.
 Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais.
 Patraukite įrenginį toliau nuo TV.
 Jei naudojate FM diapazoną, ištraukite anteną
iki viso ilgio ir pakreipkite ją, kad būtų užtikrintas
geriausias FM priėmimas. Jei naudojate AM
diapazoną, pakreipkite patį įrenginį ir raskite
padėtį, kurioje priėmimas geriausias.
 Jei esate pastate, klausykitės būdami prie lango.
 Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis telefonas,
iš įrenginio gali sklisti didelis triukšmas. Telefoną
laikykite toliau nuo įrenginio.
TV vaizdas nestabilus.
 Jei FM programos klausotės šalia TV ir naudojate
vidaus anteną, patraukite įrenginį toliau nuo TV.
Jei išbandžius siūlomas priemones problema vis
tiek išlieka, atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą arba išimkite visus maitinimo elementus.
Kai ekrane neberodomi jokie rodmenys, vėl
prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
arba įdėkite maitinimo elementus. Jei problemos
išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Specifikacijos
CD grotuvo skyrius
Sistema
Kompaktinių diskų skaitmeninio garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis: mažiau nei 44,6 μW
(Ši išvestis yra vertės matavimas esant 200 mm
atstumu nuo optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.)
Kanalų skaičius
2
Dažnio atsakas
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Drebėjimas
Žemiau išmatuojamos ribos
Radijo skyrius
Dažnių diapazonas
Europai, Viduriniams Rytams, Afrikai, Naujajai Zelandijai,
Taivanui ir Korėjai skirti modeliai
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz žingsnis)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
Bolivijai, Čilei, Paragvajui, Peru ir Urugvajui skirti modeliai
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz žingsnis)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz žingsnis)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz žingsnis)
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
Malaizijai, Filipinams ir Singapūrui skirti modeliai
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz žingsnis)
87,5 MHz  108 MHz (100 kHz žingsnis)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz žingsnis)
530 kHz  1 610 kHz (10 kHz žingsnis)
Kiti modeliai
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz žingsnis)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (10 kHz žingsnis)
Vidutinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenos
FM: teleskopinė antena
AM: įmontuota feritinė antena
Įvestis
AUDIO IN
Erdvinio garso mini lizdas
 (USB) prievadas
A tipo, maksimali srovė – 500 mA, suderinamas
su USB 2.0 („Full Speed“)
Išvestis
 (ausinių) erdvinio garso mini lizdas
Skirta 16   32  varžos ausinėms
Palaikomi garso formatai
Palaikomi dažniai bitais
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Tik USB funkcija
Diskretizavimo dažniai
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32 / 44,1 / 48 kHz
WMA:
32 / 44,1 / 48 kHz
AAC*:
32 / 44,1 / 48 kHz
* Tik USB funkcija
Bendrieji duomenys
Garsiakalbis
Viso diapazono, 8 cm skersmens, 6 , kūginis (2)
Išvesties galia
2,0 W + 2,0 W (esant 6 , 10 % harmoniniam iškraipymui)
Maitinimo reikalavimai
Europai, naujajai Zelandijai, Bolivijai, Čilei, Paragvajui,
Peru ir Urugvajui skirti modeliai
230 V kintamoji srovė, 50 Hz (kintamosios srovės
maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 LR14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Malaizijai, Filipinams ir Singapūrui skirti modeliai
220 V  240 V kintamoji srovė, 50 Hz (kintamosios
srovės maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 LR14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Viduriniams Rytams ir Afrikai skirti modeliai
220 V  240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz (kintamosios
srovės maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 LR14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Korėjai skirtas modelis
220 V kintamoji srovė, 60 Hz (kintamosios srovės
maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 LR14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Kiti modeliai
120 V kintamoji srovė, 60 Hz (kintamosios srovės
maitinimo tiekimas)
9 V nuolatinė srovė (6 LR14 (C dydžio) maitinimo
elementai)
Energijos sąnaudos
15 W
0,9 W (esant įjungtam budėjimo režimui)
Maitinimo elementų veikimo trukmė*1, *2
CD atkūrimas
Apytiksl. 9 val.
USB įrenginio atkūrimas
Apytiksl. 11 val. (esant 100 mA krūviui)
Apytiksl. 3 val. (esant 500 mA krūviui)
FM priėmimas
Apytiksl. 26 val.
*1 Įvertinta pagal „Sony“ standartus. Faktinė maitinimo
elementų veikimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant
į įrenginio naudojimo aplinkybes arba darbines sąlygas.
*2Kai naudojami „Sony“ šarminiai maitinimo elementai.
Matmenys
Apytiksl. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (P / A / I)
(įskaitant išsikišusias dalis)
Svoris
Apytiksl. 2 kg (įskaitant maitinimo elementus)
Komplekte esantys priedai
Kintamosios srovės maitinimo laidas (1)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Informacija apie licenciją
ir prekių ženklus
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
 Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti technologiją ne
šiame gaminyje arba ją platinti.
 Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove
ženklai ™ ir nėra nurodyti.
®
Download PDF

advertising