Sony | LA-EA3 | Sony LA-EA3 LA-EA3 35 mm viso kadro A tvirtinimo adapteris Naudojimo instrukcijos

4-473-594-01(1)
(EE-LV-LT)

2
1
Pöörake seadet vastupäeva, hoides kaameral
olevat objektiivi vabastusnuppu, kuni
seade peatub.
Märkused pildistamise kohta
2
Kinnitusadapter
Stiprinājuma adapteris
Montavimo adapteris
 Ärge kinnitage seadme ja objektiivi vahele muid tarvikuid
(nt teleobjektiivi teisendustarvik vms).
 Objektiivist olenevalt võib tegelik kaugus objektiivi kauguseskaalast
mõnevõrra erineda.
 Selle seadmega pildistades võib vähim fookuskaugus suureneda.
 MF-režiimis (käsitsi teravustamise režiimis) pildistamisel tehke
järgmist.
Teravustamisrežiimi valikulülitiga objektiivi kasutades seadke
lüliti asendisse MF (käsitsi teravustamine).
Teravustamiseks vaadake LCD-ekraani või pildinäidikut.
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcijas
Naudojimo instrukcija
Märkused automaatse teravustamise funktsiooni
kohta, kui ühendatud on A-kinnitusega objektiiv
Eesti
HOIATUS
Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks ärge järke seadet vihma
või niiskuse kätte.
© 2013 Sony Corporation
Euroopas asuvad kliendid
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete kõrvaldamine
(kehtib Euroopa Liidus ja muudes
Euroopa riikides, kus kasutatakse
prügisortimissüsteeme)
LA-EA3
 Uusimat teavet ühilduvate objektiivide kohta leiate järgmiselt
veebisaidilt, kohalikult Sony edasimüüjalt või volitatud Sony
hoolduskohast.
 Visjaunāko informāciju par saderīgiem objektīviem skatiet
tālāk norādītajā tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam
vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
 Norėdami gauti naujausios informacijos apie suderinamus
objektyvus apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.

2
3
4
1
6
5
8
Täiskaadri suurus 35 mm /
APS-C formaat
Mõõtmed (ligikaudsed) 76 mm × 69 mm × 35 mm
(3" × 2 3/4" × 1 7/16")
(l / k / s)
Ligikaudu 105 g (3,7 oz)
Kaal
Teade EL-i direktiive rakendavates
riikides elavatele klientidele
Seadme disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa
Kinnitusadapter LA-EA3 (edaspidi „seade”) on adapter E-kinnitusega
Sony vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale (edaspidi
„kaamera”). Selle seadmega saate ühendada A-kinnitusega
α-objektiivi (edaspidi „objektiiv”).
 Olge ettevaatlik, et seade ühendamisel põrutada ei saaks.
 Ärge vahetage objektiive tolmuses või mustas kohas.
 Ühendatud objektiiviga kaamerat kandes hoidke nii kaamerat
kui ka objektiivi.
 Ärge puudutage objektiivi kontaktpindu. Objektiivi
kontaktpindadele sattuv mustus võib häirida objektiivi ja kaamera
vaheliste signaalide saatmist ja vastuvõttu, põhjustades tõrkeid
kaamera töös.
 Ärge puudutage seadme sisemust. Kui seadmes on mustust,
eemaldage see ettevaatlikult pintsli või pehme harjaga. Ärge
hõõruge seda.
 Kui kasutate ühte alltoodud objektiividest, toetage objektiivi statiivi
või muu tarvikuga, et vältida seadme liigset koormamist.
70-200 mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200 mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400 mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400 mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300 mm F2.8 G (SAL300F28G)
300 mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500 mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Kui ühendate seadmega statiivi, kasutage kuni 5,5 mm pikkuse
kruviga statiivi. Kui kruvi on pikem kui 5,5 mm, ei kinnitu statiiv
kindlalt ja võib seadet kahjustada.
 Seadet kandes kinnitage korpuse- ja objektiivi tagakate.
Seadme hoiustamine
 Kinnitage seadmele alati korpuse- ja objektiivi tagakate.
 Hallituse vältimiseks ärge hoidke seadet kaua väga niiskes kohas.
7
Kondensatsioon
2
 Kui viite seadme külmast kohast sooja, võib sellele tekkida
kondensaat. Selle vältimiseks pange seade esmalt kilekotti või
muusse sarnasesse ümbrisesse ja seejärel viige sooja kohta.
Kui õhutemperatuur kotis jõuab välise õhutemperatuurini,
võtke seade välja.
Seadme puhastamine
9
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks orgaanilist lahust, nagu
näiteks vedeldi või bensiin.
 Detailide tutvustus

1. Korpuse kate
2. Objektiivi kontaktpinnad*
3. Kinnitustähis (A-kinnitus) (oranž)
4. Kinnitustähis (E-kinnitus) (valge)
5. Objektiivi vabastusnupp
6. A-kinnitus
7. Objektiivi tagakate
8. A-kinnitus
9. Statiivi kruviauk
1
* Ärge puudutage objektiivi kontaktpindu esi- ja tagakinnitusel.
 Kinnitusadapteri kinnitamine
2
Tehnilised andmed
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et
seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See
tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle
toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Lisateavet selle
toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust ametiasutusest,
prügikoristusettevõttest või kauplusest, kust toote ostsite.
Märkused kasutamise kohta
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Kaamera peab toetama automaatset teravustamist. Kontrollige
kaamera funktsioone.
 Automaatset teravustamist toetatakse ainult siis, kui ühendatud
on SAM- või SSM-objektiiv.
 A-kinnitusega objektiivi kasutades AF-tuli ei sütti.
 Filmi salvestamisel võidakse salvestada ka kaamera või objektiivi
töö müra või piiksud.
 Kui ühendatud on A-kinnitusega objektiiv, on automaatne
teravustamine aeglasem kui E-kinnitusega objektiivi
kasutamisel. (Ligikaudu 2 kuni 7 sekundit, kui pildistatakse
Sony mõõtmistingimustele vastavalt.)
(See võib pildistatavast või ümbruse eredusest olenevalt erinev olla.)
Enne seadme ühendamist
 Lülitage kaamera toide välja.
Kaadri suurus
Komplektis olevad
esemed
Kinnitusadapter (1), korpuse kate (1),
objektiivi tagakate (1), trükised
on Sony Corporationi kaubamärk.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo
ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko
iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Piezīme klientiem valstīs, kuras
piemēro ES direktīvas
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija
Stiprinājuma adapteris LA-EA3 (tālāk tiek norādīts kā “šī vienība”)
ir adapteris Sony maināmo objektīvu digitālajai kamerai ar E tipa
stiprinājumu (tālāk tiek norādīta kā “kamera”). Izmantojiet šo
vienību, pievienojot α objektīvu ar A tipa stiprinājumu (tālāk tiek
norādīts kā “objektīvs”).
 Uzmanieties, lai šo vienību pievienojot nepakļautu mehāniskiem
triecieniem.
 Izvairieties no objektīva mainīšanas putekļainās un netīrās vietās.
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, turiet gan kameru, gan
objektīvu.
 Neaiztieciet objektīva kontaktus. Jebkādi netīrumi uz objektīva
kontaktiem var traucēt signālu nosūtīšanu un saņemšanu starp
objektīvu un kameru, izraisot darbības kļūmi.
 Neskarieties vienības iekšpusei. Ja šīs vienības iekšpusē ir kādi
netīrumi, uzmanīgi tos noņemiet ar otiņu ar gaisa pūtēju vai
mīkstu otiņu. Neberziet to.
 Izmantojot kādu no tālāk norādītajiem objektīviem, lietojiet
tam trijkāji vai ko tamlīdzīgu, lai izvairītos no šīs vienības
nospriegošanas.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pievienojot šai vienībai trijkāji, izmantojiet tādu, kura skrūve nav
garāka par 5,5 mm. Ja skrūve ir garāka par 5,5 mm, tā netiks stingri
pievilkta un var sabojāt šo vienību.
 Pārnēsājot šo vienību, uzlieciet korpusa vāciņu un objektīva
aizmugures vāciņu.
Šīs vienības uzglabāšana
 Šai vienībai vienmēr uzlieciet korpusa vāciņu un objektīva
aizmugures vāciņu.
 Lai nepieļautu deformēšanos, šo vienību neatstājiet uz ilgu laiku
ļoti mitrā vietā.
 Kinnitusadapteri
eemaldamine
Kondensācija
1
Pöörake objektiivi vastupäeva, hoides
objektiivi vabastusnuppu, kuni
objektiiv peatub.
Pastabos dėl naudojimo
1. Korpusa vāciņš
2. Objektīva kontakti*
3. Stiprinājuma atzīme (A tipa stiprinājums) (oranža)
4. Stiprinājuma atzīme (E tipa stiprinājums) (balta)
5. Objektīva atbrīvošana
6. A tipa stiprinājums
7. Objektīva aizmugures vāciņš
8. E tipa stiprinājums
9. Trijkāja skrūves atvere
 Uždėdami šį įrenginį saugokite jį nuo mechaninio poveikio.
 Objektyvo nekeiskite dulkėtose ir nešvariose vietose.
 Kai nešate fotoaparatą su uždėtu objektyvu, prilaikykite ir
fotoaparatą, ir objektyvą.
 Nelieskite objektyvo kontaktų. Bet kokie nešvarumai ant
objektyvo kontaktų gali trukdyti objektyvui ir fotoaparatui siųsti
ir gauti signalus.
 Nelieskite šio įrenginio vidaus. Jeigu šio įrenginio viduje yra
nešvarumų, švelniai nuvalykite juos naudodami pučiamąjį arba
minkštą šepetėlį. Netrinkite.
 Naudodami vieną iš toliau nurodytų objektyvų, objektyvui
prilaikyti naudokite trikojį ir pan., kad visa apkrova netektų šiam
įrenginiui.
70-200 mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200 mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400 mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400 mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300 mm F2.8 G (SAL300F28G)
300 mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500 mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pritvirtindami trikojį prie šio įrenginio, naudokite trikojį su varžtu,
kuris yra 5,5 mm arba trumpesnis. Jeigu varžtas yra ilgesnis nei
5,5 mm, jis tvirtai nepriveržs įrenginio ir gali jį pažeisti.
 Kai nešatės šį įrenginį, uždėkite korpuso dangtelį ir užpakalinį
objektyvo dangtelį.
* Neaiztieciet objektīva kontaktus uz priekšējā un aizmugures
stiprinājuma.
 Lai pievienotu stiprinājuma
adapteri
Pirms šīs vienības pievienošanas
 Kameras barošanu iestatiet pozīcijā OFF.
Piezīmes
 Neievietojiet šo vienību slīpi.
 Neievietojiet objektīvu slīpi.
 Pagrieziet šo vienību vai objektīvu pulksteņrādītāju kustības
virzienā, līdz tie ar klikšķi nostājas savā vietā.
Įrenginio laikymas
 Lai noņemtu stiprinājuma
adapteri
Pirms šīs vienības noņemšanas
 Kameras barošanu iestatiet pozīcijā OFF.
1
Turot nospiestu šīs vienības objektīva
atbrīvošanas pogu, grieziet objektīvu
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
līdz atdurei.
2
Turot nospiestu kameras objektīva
atbrīvošanas pogu, grieziet šo vienību
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
līdz atdurei.
Piezīmes par uzņemšanu
 Nepievienojiet neko (telefotografēšanas pārveidotāju u.tml.) starp
šo vienību un objektīvu.
 Atkarībā no objektīva faktiskais attālums var mazliet atšķirties no
objektīva attāluma skalas.
 Uzņemot ar šo vienību, var palielināties minimālais fokusa
attālums.
 Uzņemot režīmā MF (Manuālais fokuss):
Ja izmantojat objektīvu ar fokusa režīma slēdzi, iestatiet to
stāvoklī MF (Manuālais fokuss).
Lai regulētu fokusu, skatieties LCD ekrānā vai skatu meklētājā.
Piezīmes par automātiskā fokusa funkcijas
izmantošanu ar pievienotu A tipa stiprinājuma
objektīvu
 Jūsu kamerai ir jāatbalsta automātiskais fokuss. Skatiet savas
kameras funkcijas.
 Automātiskais fokuss tiek atbalstīts tikai tad, ja ir pievienots SAM
vai SSM objektīvs.
 Ja izmantojat A tipa stiprinājuma objektīvu, AF apgaismojums
netiek iedegts.
 Ierakstot filmu, iespējams, tiks ierakstīta kameras vai objektīva
darbības skaņa vai skaņas signāli.
 Ja ir pievienots A tipa stiprinājuma objektīvs, automātiskais
fokuss darbojas lēnāk nekā tad, ja ir pievienots E tipa stiprinājuma
objektīvs. (Aptuveni 2–7 sekundes, uzņemot atbilstoši Sony
mērīšanas apstākļiem.)
(Var mainīties atkarībā no uzņemšanas laika apstākļiem un
spilgtuma.)
Specifikācijas
Uzņemšanas ekrāna
formāts
Izmēri (aptuveni)
Masa
Iekļautie
priekšmeti
Piezīmes par lietošanu
Märkused
 Ärge sisestage seda seadet viltuselt.
 Ärge sisestage objektiivi viltuselt.
 Pöörake seadet või objektiivi päripäeva, kuni see klõpsuga kinnitub.
Enne seadme eemaldamist
 Lülitage kaamera toide välja.
 Daļu identificēšana
 Ja šo vienību no aukstas vietas ienesat uzreiz siltā vietā, uz tās var
veidoties kondensācija. Lai no tā izvairītos, vispirms šo vienību
ievietojiet plastmasas maisiņā vai līdzīgā vietā un pēc tam ienesiet
siltajā vietā. Kad gaisa temperatūra maisiņā sasniedz apkārtējās
vides temperatūru, izņemiet šo vienību.
Šīs vienības tīrīšana
 Šīs vienības tīrīšanai nelietojiet nekādus organiskos šķīdinātājus,
piemēram, atšķaidītāju vai benzīnu.
35 mm FULL FRAME formāts/APS-C
formāts
76 mm×69 mm×35 mm
(3 collas×2 3/4 collas×1 7/16 collas)
(p/a/d)
Aptuveni 105 g (3,7 unces)
Stiprinājuma adapteris (1), korpusa vāciņš (1),
Objektīva aizmugures vāciņš (1), drukātas
dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
Europos klientams
Senos elektrinės ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
 Visada uždėkite šio įrenginio korpuso dangtelį ir užpakalinį
objektyvo dangtelį.
 Kad nepelytų, nelaikykite šio įrenginio ilgai labai drėgnoje vietoje.
Kondensavimasis
 Jeigu šį įrenginį pernešite tiesiai iš šaltos vietos į šiltą vietą, ant
jo gali susidaryti kondensatas. Norėdami, kad taip nenutiktų,
įdėkite šį įrenginį į plastikinį maišelį ir pan., o tada perneškite jį
į šiltą vietą. Kai oro temperatūra maišelio viduje pasieks aplinkos
temperatūrą, išimkite šį įrenginį iš maišelio.
Įrenginio valymas
 Įrenginiui valyti nenaudokite jokių organinių tirpiklių, pvz.,
skiediklio ar benzino.
 Dalys
1...Korpuso dangtelis
2...Objektyvo kontaktai*
3...Tvirtinimo žymė („A-mount“) (oranžinė)
4...Tvirtinimo žymė („E-mount“) (balta)
5...Objektyvo atleidimo mygtukas
6...„A-mount“
7...Užpakalinis objektyvo dangtelis
8...„E-mount“
9...Trikojo varžto anga
* Nelieskite objektyvo kontaktų, esančių ant priekinės arba
užpakalinės jungties.
 Kaip prijungti montavimo
adapterį
Prieš prijungiant šį įrenginį
 Nustatykite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
Pastabos
 Neįstatykite šio įrenginio kampu.
 Neįstatykite objektyvo kampu.
 Sukite šį įrenginį arba objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis
užsifiksuos.
 Kaip atjungti montavimo
adapterį
Prieš atjungdami šį įrenginį
 Nustatykite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
1
Laikydami nuspaudę ant šio įrenginio esantį
objektyvo atleidimo mygtuką, sukite objektyvą
prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
2
Laikydami nuspaudę ant fotoaparato esantį
objektyvo atleidimo mygtuką, sukite šį įrenginį
prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Pastabos dėl fotografavimo
 Neprijunkite nieko (telekeitiklio ir pan.) tarp šio įrenginio
ir objektyvo.
 Atsižvelgiant į objektyvą, tikrasis atstumas gali šiek tiek skirtis
nuo objektyvo atstumo skalės.
 Fotografuojant šiuo įrenginiu, minimalus fokusavimo atstumas
gali padidėti.
 Fotografuojant režimu MF (rankinis fokusavimas):
Naudodami objektyvą su fokusavimo režimo jungikliu,
nustatykite jį į MF (rankinis fokusavimas).
Norėdami sufokusuoti žiūrėkite į LCD ekraną arba vaizdo
ieškiklį.
Pastabos dėl automatinio fokusavimo funkcijos
naudojimo su prijungtu „A-mount“ objektyvu
 Fotoaparatas turi palaikyti automatinį fokusavimą. Patikrinkite
fotoaparato funkcijas.
 Automatinis fokusavimas yra palaikomas, tik kai yra prijungtas
SAM arba SSM objektyvas.
 Naudojant „A-mount“ objektyvą, AF lemputė neužsidega.
 Įrašant filmą gali būti įrašytas fotoaparato arba objektyvo veikimo
garsas arba pypsėjimas.
 Kai prijungiamas „A-mount“ objektyvas, automatinis
fokusavimas veiks lėčiau, nei prijungus „E-mount“ objektyvą.
(Maždaug 2–7 sekundėmis lėčiau, fotografuojant „Sony“
matavimo sąlygomis.)
(Gali skirtis, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir šviesumą.)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Specifikacijos
Pastaba klientams iš šalių, kuriose
taikomos ES direktyvos
Fotografavimo ekrano
dydis
Matmenys (apytiksl.)
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Montavimo adapteris LA-EA3 (toliau – šis įrenginys) yra adapteris,
skirtas „Sony“ keičiamųjų objektyvų skaitmeniniam fotoaparatui su
„E-mount“ (toliau – fotoaparatas). Naudokite šį įrenginį uždėdami α
objektyvą su „A-mount“ (toliau – objektyvas).
Masė
Komplektuojami
elementai
35 mm VISO KADRO dydis/APS-C
dydis
76 mm × 69 mm × 35 mm
(3 col. × 2 3/4 col. × 1 7/16 col.)
(pl. / aukš. / gyl.)
apytiksl. 105 g (3,7 unc)
Montavimo adapteris (1), korpuso dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1), spausdintų
dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekių ženklas.
Download PDF

advertising