Sony | LA-EA4 | Sony LA-EA4 LA-EA4 35 mm viso kadro A tvirtinimo adapteris Naudojimo instrukcijos

4-473-313-01(1)
(EE-LV-LT)

Märkused kasutamise kohta
 Enne kasutamist veenduge, et kaamera püsivara on värskendatud
uusimale versioonile.
 See seade on vastupidav tolmule ja veepritsmetele. Sellegipoolest
ei tagata, et vesi või tolm seadmesse ei satu.
 Ärge kasutage puhurit, et vältida seadme kahjustamist.
 Ärge käsitsege seadet jõuga, võtke seda lahti, teisendage ega
põrutage (nt seadmele löömine, selle pillamine või sellele
astumine). Olge eriti ettevaatlik objektiivi käsitsemisel.
 Olge ettevaatlik, et seade ühendamisel ja kasutamisel põrutada
ei saaks.
 Ärge vahetage objektiive tolmuses või mustas kohas.
 Ärge puudutage objektiivi kontaktpindu. Objektiivi
kontaktpindadele sattuv mustus võib häirida objektiivi ja kaamera
vaheliste signaalide saatmist ja vastuvõttu, põhjustades tõrkeid
kaamera töös.
 Kui kasutate ühte alltoodud objektiividest, toetage objektiivi statiivi
või muu tarvikuga, et vältida seadme liigset koormamist.
70-200 mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200 mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400 mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400 mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300 mm F2.8 G (SAL300F28G)
300 mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500 mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Kui ühendate seadmega statiivi, kasutage kuni 5,5 mm pikkuse
kruviga statiivi. Kui kruvi on pikem kui 5,5 mm, ei kinnitu statiiv
kindlalt ja võib seadet kahjustada.
 Seadet kandes kinnitage korpuse- ja objektiivi tagakate ning pange
seade kandekotti.
 Ühendatud objektiiviga kaamerat kandes hoidke nii kaamerat kui
ka objektiivi.
1
Kinnitusadapter
Stiprinājuma adapteris
Montavimo adapteris
2
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcijas
Naudojimo instrukcija
© 2013 Sony Corporation
3
LA-EA4
Seadme hoiustamine
 Kinnitage seadmele alati korpuse- ja objektiivi tagakate.
 Hallituse vältimiseks ärge hoidke seadet kaua väga niiskes kohas.
Kondensatsioon
 Kui viite seadme külmast kohast sooja, võib sellele tekkida
kondensaat. Selle vältimiseks pange seade esmalt kilekotti või
muusse sarnasesse ümbrisesse ja seejärel viige sooja kohta.
Kui õhutemperatuur kotis jõuab välise õhutemperatuurini,
võtke seade välja.
4
Seadme puhastamine
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks orgaanilist lahust, nagu
näiteks vedeldi või bensiin.
 Detailide tutvustus
 Uusimat teavet ühilduvate objektiivide kohta leiate järgmiselt
veebisaidilt, kohalikult Sony edasimüüjalt või volitatud Sony
hoolduskohast.
 Visjaunāko informāciju par saderīgiem objektīviem skatiet tālāk
norādītajā tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai
vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
 Norėdami gauti naujausios informacijos apie suderinamus
objektyvus apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
1. Korpuse kate
2. Läbipaistev peegel*
3. Objektiivi kontaktpinnad*
4. Kinnitustähis (A-kinnitus) (oranž)
5. Objektiivi vabastusnupp
6. A-kinnitus
7. Objektiivi tagakate
8. Kinnitustähis (E-kinnitus) (valge)
9. A-kinnitus
10. Statiivi kruviauk

* Ärge puudutage objektiivi kontaktpindu esi- ja tagakinnitusel ega
läbipaistvat peeglit.
1
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

 Kinnitusadapteri kinnitamine
Märkused kinnitamise ja eemaldamise kohta
 Lülitage kaamera toide välja.
 Seadet kinnitades või eemaldades ärge sisestage seadet või objektiivi
viltuselt. Ärge ka puudutage ega põrutage läbipaistvat peeglit.
 Ärge puudutage läbipaistvat peeglit ega seadme sisepinda.
Kui seadmes või läbipaistval peeglil on mustust, eemaldage
see ettevaatlikult pintsli või pehme harjaga.
 Pöörake seadet või objektiivi päripäeva, kuni see kinnitub.
3
4
2
5
1
2
3
 Kinnitusadapteri
eemaldamine
6
9
4
8
Märkused
 Hoidke objektiivi vabastusnuppu all, kuni seade kaamera
kinnituselt eraldub või objektiiv seadme kinnituselt eraldub.
Märkused pildistamise kohta
2
7
3
Eesti
HOIATUS
Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks ärge järke seadet vihma
või niiskuse kätte.
10

Euroopas asuvad kliendid
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete kõrvaldamine
(kehtib Euroopa Liidus ja muudes
Euroopa riikides, kus kasutatakse
prügisortimissüsteeme)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda
toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb
viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle
toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Lisateavet selle toote
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust ametiasutusest,
prügikoristusettevõttest või kauplusest, kust toote ostsite.
Teade EL-i direktiive rakendavates
riikides elavatele klientidele
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa
Kinnitusadapter LA-EA4 (edaspidi „seade”) on adapter E-kinnitusega
Sony vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale ja vahetatavate
objektiividega digitaalsele HD-videokaamerale (edaspidi „kaamera”).
Selle seadmega saate ühendada A-kinnitusega α-objektiivi (edaspidi
„objektiiv”).
 Ärge kinnitage seadme ja objektiivi vahele muid tarvikuid
(nt teleobjektiivi teisendustarvik vms).
 Objektiivist olenevalt võib tegelik kaugus objektiivi kauguseskaalast
mõnevõrra erineda.
 Selle seadmega pildistades võib vähim fookuskaugus suureneda.
 Teravustamisrežiimi lülitiga objektiivi (automaatse teravustamise
(AF-režiimi) ja käsitsi teravustamise (MF-režiimi) vahetamiseks)
kasutades järgitakse objektiivil oleva lülitiga valitud seadet.
 Kui seade on ühendatud, muutub LCD-ekraanil olev AF-ala kuva.
 Kui pildistate MF-režiimis (käsitsi teravustamine), vaadake
teravustamiseks LCD-ekraani või pildiotsikut.
 Kaamera peab olema seadmega ühilduv.
 A-kinnitusega objektiivi kasutades AF-tuli ei sütti.
 Filmi salvestamisel võidakse salvestada ka kaamera või objektiivi
töö müra või piiksud.
Tehnilised andmed
Täiskaadri suurus 35 mm /APS-C
formaat
Mõõtmed (ligikaudsed) 78,5 mm × 86,5 mm × 44,5 mm (l/k/s)
(3 1/8" × 3 1/2" × 1 3/4")
(v.a väljaulatuvad osad)
Ligikaudu 160 g (5,6 oz)
Kaal
Kaadri suurus
Komplektis olevad
esemed
Kinnitusadapter (1), korpuse kate (1),
objektiivi tagakate (1), kandekott (1),
trükistekomplekt
Seadme disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
on Sony Corporationi kaubamärk.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo
ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir
jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Piezīme klientiem valstīs, kuras
piemēro ES direktīvas
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija
Stiprinājuma adapteris LA-EA4 (tālāk tiek norādīts kā “šī vienība”)
ir adapteris Sony maināmo objektīvu digitālajai kamerai un maināmo
objektīvu digitālajam HD video kameras ierakstītājam ar E tipa
stiprinājumu (tālāk tiek norādīti kā “kamera”). Izmantojiet šo vienību,
pievienojot α objektīvu ar A tipa stiprinājumu (tālāk tiek norādīts
kā “objektīvs”).
Piezīmes par uzņemšanu
 Dalys
 Nepievienojiet neko (telefotografēšanas pārveidotāju u.tml.) starp
šo vienību un objektīvu.
 Atkarībā no objektīva faktiskais attālums var mazliet atšķirties no
objektīva attāluma skalas.
 Uzņemot ar šo vienību, var palielināties minimālais fokusa
attālums.
 Izmantojot objektīvu ar fokusa režīma slēdzi (pārslēgšanai starp AF
(Automātiskais fokuss) un MF (Manuālais fokuss)), slēdzim uz
objektīva ir prioritāte.
 Ja šī vienība ir pievienota, mainās AF apgabala attēlojums
LCD monitorā.
 Uzņemot režīmā MF (Manuālais fokuss), regulējiet fokusu,
skatoties LCD monitorā vai skatu meklētājā.
 Jūsu kamerai ir jābūt saderīgai ar šo vienību.
 Ja izmantojat A tipa stiprinājuma objektīvu, AF apgaismojums
netiek iedegts.
 Ierakstot filmu, iespējams, tiks ierakstīta kameras vai objektīva
darbības skaņa vai skaņas signāli.
1...Korpuso dangtelis
2...Permatomas veidrodis*
3...Objektyvo kontaktai*
4...Tvirtinimo žymė („A-mount“) (oranžinė)
5...Objektyvo atleidimo mygtukas
6...„A-mount“
7...Užpakalinis objektyvo dangtelis
8...Tvirtinimo žymė („E-mount“) (balta)
9...„E-mount“
10...Trikojo varžto anga
Specifikācijas
Uzņemšanas ekrāna
formāts
Izmēri (aptuveni)
Masa
Iekļautie
priekšmeti
35 mm FULL FRAME formāts/
APS-C formāts
78,5 mm×86,5 mm×44,5 mm (p/a/d)
(3 1/8 collas×3 1/2 collas×1 3/4 collas)
(bez izvirzītajām daļām)
Aptuveni 160 g (5,6 unces)
Stiprinājuma adapteris (1), korpusa vāciņš (1),
Objektīva aizmugures vāciņš (1),
somiņa pārnēsāšanai (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
Lietuvių
Piezīmes par lietošanu
 Pirms lietošanas pārliecinieties, vai kameras aparātprogrammatūra
ir atjaunināta līdz jaunākajai versijai.
 Šī vienība ir putekļu un ūdens droša. Tomēr netiek garantēts,
ka putekļi vai ūdens nenokļūs šajā vienībā.
 Neizmantojiet spiediena smidzinātāju, citādi šo vienību var sabojāt.
 Nepieļaujiet skarbu apiešanos, izjaukšanu vai modificēšanu un
nepakļaujiet šo vienību fiziskiem triecieniem vai spēka iedarbībai,
piemēram, dauzīšanai ar āmuru, krišanai vai uzkāpšanai. Ievērojiet
īpašu uzmanību attiecībā pret objektīvu.
 Uzmanieties, lai šo vienību pievienojot un izmantojot nepakļautu
mehāniskiem triecieniem.
 Izvairieties no objektīva mainīšanas putekļainās un netīrās vietās.
 Neaiztieciet objektīva kontaktus. Jebkādi netīrumi uz objektīva
kontaktiem var traucēt signālu nosūtīšanu un saņemšanu starp
objektīvu un kameru, izraisot darbības kļūmi.
 Izmantojot kādu no tālāk norādītajiem objektīviem, lietojiet tam
trijkāji vai ko tamlīdzīgu, lai izvairītos no šīs vienības
nospriegošanas.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pievienojot šai vienībai trijkāji, izmantojiet tādu, kura skrūve
nav garāka par 5,5 mm. Ja skrūve ir garāka par 5,5 mm, tā netiks
stingri pievilkta un var sabojāt šo vienību.
 Pārnēsājot šo vienību, uzlieciet korpusa vāciņu un objektīva
aizmugures vāciņu, kā arī ievietojiet to somiņā pārnēsāšanai.
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, turiet gan kameru,
gan objektīvu.
Šīs vienības uzglabāšana
 Šai vienībai vienmēr uzlieciet korpusa vāciņu un objektīva
aizmugures vāciņu.
 Lai nepieļautu deformēšanos, šo vienību neatstājiet uz ilgu laiku
ļoti mitrā vietā.
Kondensācija
 Ja šo vienību no aukstas vietas ienesat uzreiz siltā vietā, uz tās var
veidoties kondensācija. Lai no tā izvairītos, vispirms šo vienību
ievietojiet plastmasas maisiņā vai līdzīgā vietā un pēc tam ienesiet
siltajā vietā. Kad gaisa temperatūra maisiņā sasniedz apkārtējās
vides temperatūru, izņemiet šo vienību.
Šīs vienības tīrīšana
 Šīs vienības tīrīšanai nelietojiet nekādus organiskos šķīdinātājus,
piemēram, atšķaidītāju vai benzīnu.
 Daļu identificēšana
1. Korpusa vāciņš
2. Caurspīdīgs spogulis*
3. Objektīva kontakti*
4. Stiprinājuma atzīme (A tipa stiprinājums) (oranža)
5. Objektīva atbrīvošanas poga
6. A tipa stiprinājums
7. Objektīva aizmugures vāciņš
8. Stiprinājuma atzīme (E tipa stiprinājums) (balta)
9. E tipa stiprinājums
10. Trijkāja skrūves atvere
* Neaiztieciet ar rokām objektīva kontaktus uz priekšējā un
aizmugures stiprinājuma un caurspīdīgo spoguli.
 Stiprinājuma adaptera
pievienošana
Piezīmes par pievienošanu un noņemšanu
 Kameras barošanu iestatiet pozīcijā OFF.
 Pievienojot un noņemot šo vienību, neievietojiet to vai objektīvu
slīpi. Turklāt neaiztieciet caurspīdīgo spoguli un nepiesitiet tam.
 Neaiztieciet caurspīdīgo spoguli un šīs vienības iekšpusi.
Ja caurspīdīgā spoguļa vai šīs vienības iekšpusē ir kādi netīrumi,
uzmanīgi tos noņemiet ar otiņu ar gaisa pūtēju.
 Pagrieziet šo vienību vai objektīvu pulksteņrādītāju kustības
virzienā, līdz tie fiksējas savā vietā.
 Stiprinājuma adaptera
noņemšana
Piezīmes
 Turiet nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu, līdzi šī vienība tiek
noņemta no kameras stiprinājuma vai objektīvs tiek noņemts no šīs
vienības stiprinājuma.
* Tiesiogiai nelieskite objektyvo kontaktų, esančių ant priekinės arba
užpakalinės jungties, arba permatomo veidrodžio.
 Montavimo adapterio
prijungimas
Pastabos dėl prijungimo ir atjungimo
 Nustatykite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
 Norėdami uždėti arba nuimti šį įrenginį, neįstatykite šio įrenginio
arba objektyvo kampu. Taip pat nelieskite ir nespaudinėkite
permatomo veidrodžio arba šio įrenginio vidaus.
 Nelieskite permatomo veidrodžio ir šio įrenginio vidaus. Jeigu ant
permatomo veidrodžio arba šio įrenginio viduje yra nešvarumų,
nuvalykite juos naudodami pučiamąjį šepetėlį.
 Sukite šį įrenginį arba objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis
užsifiksuos.
 Montavimo adapterio
nuėmimas
Pastabos
 Laikykite nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką, kol fotoaparato
laikiklis atleis įrenginį arba kol įrenginio laikiklis atleis objektyvą.
Pastabos dėl fotografavimo
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
Europos klientams
Senos elektrinės ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Pastaba klientams iš šalių, kuriose
taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Montavimo adapteris LA-EA4 (toliau – šis įrenginys) yra adapteris,
skirtas „Sony“ keičiamųjų objektyvų skaitmeniniam fotoaparatui ir
keičiamųjų objektyvų skaitmeninei HD vaizdo kamerai su „E-mount“
(toliau – fotoaparatas). Naudokite šį įrenginį uždėdami α objektyvą
su „A-mount“ (toliau – objektyvas).
 Neprijunkite nieko (telekeitiklio ir pan.) tarp šio įrenginio ir
objektyvo.
 Atsižvelgiant į objektyvą, tikrasis atstumas gali šiek tiek skirtis nuo
objektyvo atstumo skalės.
 Fotografuojant šiuo įrenginiu, minimalus fokusavimo atstumas
gali padidėti.
 Naudojant objektyvą su fokusavimo režimo jungikliu (skirtu
perjungti AF (automatinis fokusavimas) ir MF (neautomatinis
fokusavimas)), šiam jungikliui ant objektyvo teikiama pirmenybė.
 Kai šis įrenginys prijungiamas, LCD monitoriuje pasikeičia AF
srities ekranas.
 Fotografuodami režimu MF (rankinis fokusavimas), norėdami
sufokusuoti žiūrėkite į LCD monitorių arba vaizdo ieškiklį.
 Fotoaparatas turi būti suderinamas su šiuo įrenginiu.
 Naudojant „A-mount“ objektyvą, AF lemputė neužsidega.
 Įrašant filmą gali būti įrašytas fotoaparato arba objektyvo veikimo
garsas arba pypsėjimas.
Specifikacijos
Fotografavimo
ekrano dydis
Matmenys (apytiksl.)
Masė
Komplektuojami
elementai
35 mm VISO KADRO dydis/
APS-C dydis
78,5 mm × 86,5 mm × 44,5 mm
(pl. / aukš. / gyl.)
(3 1/8 col. × 3 1/2 col. × 1 3/4 col.)
(neįskaitant išsikišusių dalių)
Apytiksl. 160 g (5,6 unc.)
Montavimo adapteris (1), korpuso dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1),
nešiojimo dėklas (1),
Spausdintų dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekių ženklas.
Pastabos dėl naudojimo
 Prieš naudodami įsitikinkite, kad fotoaparato mikroprograminė
įranga yra atnaujinta į naujausią versiją.
 Šis įrenginys yra atsparus dulkėms ir vandeniui. Tačiau
negarantuojama, kad dulkių arba vandens nepateks į įrenginį.
 Nenaudokite purškiančiosios orpūtės, nes ji gali sugadinti šį
įrenginį.
 Neardykite, nemodifikuokite įrenginio, venkite fizinio poveikio,
pvz., jo netrankykite, nemėtykite ir ant jo nelipkite. Itin atidžiai
elkitės su objektyvu.
 Uždėdami arba naudodami šį įrenginį saugokite jį nuo mechaninio
poveikio.
 Objektyvo nekeiskite dulkėtose ir nešvariose vietose.
 Nelieskite objektyvo kontaktų. Bet kokie nešvarumai ant objektyvo
kontaktų gali trukdyti objektyvui ir fotoaparatui siųsti ir
gauti signalus.
 Naudodami vieną iš toliau nurodytų objektyvų, objektyvui
prilaikyti naudokite trikojį ir pan., kad visa apkrova netektų
šiam įrenginiui.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pritvirtindami trikojį prie šio įrenginio, naudokite trikojį, kurio
varžto ilgis 5,5 mm arba trumpesnis. Jeigu varžtas yra ilgesnis
nei 5,5 mm, jis tvirtai neprisiverš prie įrenginio ir gali jį pažeisti.
 Kai nešatė šį įrenginį, uždėkite korpuso dangtelį ir užpakalinį
objektyvo dangtelį ir įdėkite jį į nešiojimo dėklą.
 Kai nešate fotoaparatą su uždėtu objektyvu, prilaikykite ir
fotoaparatą, ir objektyvą.
Įrenginio laikymas
 Visada uždėkite šio įrenginio korpuso dangtelį ir užpakalinį
objektyvo dangtelį.
 Kad nepelytų, nelaikykite šio įrenginio ilgai labai drėgnoje vietoje.
Kondensavimasis
 Jeigu šį įrenginį pernešite tiesiai iš šaltos vietos į šiltą, ant jo gali
susidaryti kondensatas. Kad taip nenutiktų, įdėkite šį įrenginį
į plastikinį maišelį ir pan., tada perneškite jį į šiltą vietą. Kai oro
temperatūra maišelio viduje pasieks aplinkos temperatūrą,
išimkite šį įrenginį iš maišelio.
Įrenginio valymas
 Įrenginiui valyti nenaudokite jokių organinių tirpiklių, pvz.,
skiediklio ar benzino.
Download PDF

advertising