Sony | HDR-AZ1VR | Sony HDR-AZ1VR Veiksmo minikamera su „Wi-Fi®“ ir „Live-View“ nuotolinio valdymo komplektu Naudojimo instrukcijos

4-547-917-11(1) (LT)
Skaitmeninė HD vaizdo kamera /
„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas
Darbo pradžia
Kameros maitinimo elementų
pakuotės krovimas
1
Naudojimo vadovas
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto
dirželio uždėjimas
3
Nuotolinio valdymo pultą padėkite ant riešinio dėklo ir prakiškite dirželį
pro nuotolinio valdymo pulto ir riešinio dėklo kilpas, kaip parodyta ,
tada pritvirtinkite jį, kaip parodyta .
Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką UP
ar DOWN pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Išsamios informacijos apie elementų nustatymą rasite
internetiniame pagalbos žinyne.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Atidarykite dangtelį.
Elementų nustatymas
Atjungia „Wi-Fi“ ryšį ir grįžta į „Wi-Fi“
Atsijungimas
įrenginio pasirinkimo ekraną
Leidžiami ir naikinami vaizdai
Leidimo režimas
naudojantis nuotolinio valdymo pultu
Filmavimo / fotografavimo /
Fotografavimo /
intervalinio fotografavimo režimo
filmavimo režimas
perjungimas
Vaizdo kokybės nustatymas
 Pastumkite fiksavimo slankiklį į pusę OPEN.
 Atidarykite dangtelį rodyklės  kryptimi.
Pagalbos žinynas (vadovas žiniatinklyje)
Šiame vadove aprašyti kameros HDR-AZ1 ir pridedamo
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto RM-LVR2V galimi
naudojimo būdai.
Pagalbos žinynas yra internetinis vadovas. Pagalbos žinyną
galite skaityti kompiuterio ar išmaniojo telefono ekrane.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Galite atsisiųsti asmeninio kompiuterio filmų redagavimo programinę
įrangą „Action Cam Movie Creator“, skirtą naudoti su šiuo įrenginiu,
apsilankę šiuo URL adresu:
http://www.sony.net/actioncam/support/
Šiuo URL adresu sužinosite, kaip naudoti kamerą ir programinę įrangą.
„SteadyShot“
2
Įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Sulygiuokite maitinimo elemento
žymą  su kameros žyma
Apvertimas
Filmavimo nustatymai
• Dirželio ilgį galite reguliuoti keisdami tvirtinimo prie  ir  padėtį.
• Nuotolinio valdymo pultą ant riešo užsekite taip, kad nuotolinio
valdymo pulto LCD ekranas būtų vienoje plokštumoje su plaštaka,
o mygtukas REC/ENTER būtų nukreiptas į pirštus. Prakiškite dirželį
pro , kaip parodyta apačioje kairėje. Uždėję , patraukite  tiek,
kad jis dengtų  galiuką.
Scena
Spalvų nustatymas
Filmų įrašymo formatas
Apvertimas
Scena
Nepertraukiamas
fotografavimas
Nuotraukų nustatymai
• Įrašydami filmus XAVC S formatu, naudokite spartesnę nei 10 klasės
SDXC kortelę.
Nepertraukiamo
fotografavimo intervalas
Padėkite maitinimo elementą
ant maitinimo elemento
išstūmimo juostelės ir įstatykite
maitinimo elementų pakuotę
Įdėkite maitinimo elementų
pakuotę, sulygiuodami
maitinimo elementų žymą 
su tokia pačia ant kameros
ir nukreipdami užrašo pusę,
kaip pavaizduota
HDR-AZ1 / RM-LVR2V
Lietuvių
Tvirtai uždarykite dangtelį ir pastumkite fiksavimo svirtelę į padėtį
LOCK. Įsitikinkite, kad nesimato geltonos fiksavimo svirtelės žymos
ir dangtelis yra tvirtai uždarytas. Atidžiai patikrinkite, ar maitinimo
elemento išstūmimo juostelė neprispausta ir nekyšo iš už
dangtelio. Jei į dangtelio vidų pateks pašalinių medžiagų, pvz.,
smėlio, sandariklis gali susibraižyti ir į kameros vidų gali patekti
vandens.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio šone. Įrašykite serijos
numerį toliau pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kaskart,
kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją dėl šio gaminio.
Modelio nr. HDR-AZ1
Serijos nr.
Intervalinio fotografavimo
nustatymai
Fotofilmas
Laiko kodo / informacijos
bitų nustatymas
 Pastabos
• Netinkamai segint dirželį, galima susižeisti.
• GPS antena yra įtaisyta nuotolinio valdymo pulto priekyje. Nuotolinio valdymo
pultą segint apverstą, vietos nustatymas gali trukti ilgai arba jūsų buvimo vietos
iš viso gali nepavykti nustatyti.
• Jei nuotolinio valdymo pultą segite ant dešinio riešo, nuotolinio valdymo pulto
nustatymuose pasirinkite ekrano sukimo nustatymą ON.
• Kai nuotolinio valdymo pultu naudojatės segėdami jį ant riešo, visada tinkamai
pritvirtinkite pateikiamą riešinį dėklą ir dirželį.
• Atsegdami dirželį būkite atsargūs, kad nuotolinio valdymo pultas neiškristų
jums iš rankų.
Modelio ir serijos numeriai nurodyti įrenginio apačioje. Įrašykite serijos
numerį toliau pateiktoje vietoje. Šie numeriai bus reikalingi kaskart,
kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją dėl šio gaminio.
1
Modelio nr. RM-LVR2V
Serijos nr.
Norėdami uždaryti dangtelį, priešinga tvarka atlikite 1 žingsnyje
nurodytus veiksmus. Norėdami išstumti maitinimo elementą,
patraukite už maitinimo elementų išstūmimo juostelės. Maitinimo
elementas gali būti neišstumtas, jei maitinimo elementų juostelė
palindusi po maitinimo elementu. Be to, tai gali sukelti vandens
pratekėjimą.
Atsargumo priemonės
Vardinių duomenų plokštelė yra įrenginio išorėje, ant dugno.
Jei norite patikrinti, nuimkite dirželį.
3
4
Kraunant dega oranžine spalva
Įrašymas
Pakuotės turinio tikrinimas
„Live-View“ nuotolinio
valdymo pultas
 Mygtukas MENU
 Mygtukas DISP
 GPS antena
 Mygtukas REC/ENTER
 Lemputė REC/„Wi-Fi“
 LCD ekranas
 Mygtukas DOWN
 Mygtukas UP
 (Įkrovimo) lemputė CHG
 (Nustatymo iš naujo)
mygtukas RESET
 Daugiakontaktė USB jungtis /
USB mikrojungtis
 Fiksavimo slankiklis
 Jungties (USB) dangtelis
 Mygtukas ON/OFF
 Kilpos dirželiui
3
Užrašo pusė
„Memory Stick
Micro™“ („Mark2“)
laikmena
Kontaktų pusė
Tinkamai įdėkite atminties kortelę, įsitikindami, kad kiekviena jos pusė
nukreipta tinkama kryptimi.
* Įrašydami filmus XAVC S formatu, naudokite spartesnę nei 10 klasės
SDXC kortelę.
 Pastabos
• Naudoti tinka ne visos atminties kortelės.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę dedate reikiama kryptimi. Jei atminties kortelę
dėsite naudodami jėgą ne ta kryptimi, galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš naudodami atminties kortelę, ją suformatuokite.
• Norėdami atminties kortelę išstumti, vieną kartą ją lengvai stumtelėkite.
• Prieš naudodami įsitikinkite, kad jungties (USB) dangtelis, atminties kortelės
dangtelis ir maitinimo elementų pakuotės dangtelis tvirtai uždaryti, ir kad
dangtelio viduje nėra įstrigusių pašalinių medžiagų. Priešingu atveju į vidų
gali patekti vandens.
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto
krovimas
1
2
2
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto maitinimo
jungiklis yra padėtyje OFF.
Prie įjungto kompiuterio prijunkite nuotolinio valdymo
pultą pridedamu USB mikrojungties kabeliu.
Įsižiebia nuotolinio valdymo pulto (įkrovimo) lemputė CHG
(oranžinė) ir krovimas prasideda.
Kai (įkrovimo) lemputė CHG užgęsta, krovimas yra baigtas.
 Pastabos
• Nuotolinio valdymo pultą galite krauti net jei jis nėra visiškai išsikrovęs. Be to,
net jei nuotolinio valdymo pultas nėra visiškai įkrautas, galite naudoti iš dalies
įkrautą jo maitinimo elementų pakuotę.
• Kai nuotolinio valdymo pulto maitinimo jungiklis yra įjungtas, pultui maitinimas
tiekiamas, bet krovimas nevyksta.
1
2
Įrašymą pradėsite paspausdami kameros ar nuotolinio
valdymo pulto mygtuką REC.
• Nuotolinio valdymo pulto lemputės REC/„Wi-Fi“ žibėjimo spalva
pasikeis iš mėlynos į raudoną.
Įrašymą sustabdysite dar kartą paspausdami kameros
ar nuotolinio valdymo pulto mygtuką REC.
• Nuotolinio valdymo pulto lemputės REC/„Wi-Fi“ žibėjimo spalva
pasikeis iš raudonos į mėlyną.
• Data ir laikas yra nustatyti. Paspausdami mygtuką DISP patikrinkite
nustatytą datą ir laiką, kaip parodyta žemiau.
Kameros nustatymų tikrinimas
Pastumkite kameros jungiklį REC HOLD ir atleiskite
REC HOLD.
Jei kameros jungiklis REC HOLD yra atleistas, pereikite prie
2 veiksmo.
3
Atminties kortelės įdėjimas
kortelė „microSD“ /
kortelė „microSDHC“ /
kortelė „microSDXC“
1
Nustatykite datą ir laiką.
USB mikrokabelis
Dalys ir valdikliai
Kamera
 Lemputė POWER / (įkrovimo)
lemputė CHG
 Jungiklis REC HOLD
 (Filmavimo / fotografavimo)
mygtukas REC
 REC lemputė / LIVE lemputė
 Objektyvas
 Mikrofonai
 Trikojo adapterio
tvirtinimo anga
 (N mark)
NFC: Near Field
Communication
 Garsiakalbis
 IR nuotolinio valdymo imtuvas
 Ekrano skydelis
 Mygtukas ON/OFF
 „Wi-Fi“ mygtukas
 Jungties (USB) dangtelis
 Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis
Galima prijungti įrenginį
su USB mikrojungtimi.
 Mygtukas RESET
 Atminties kortelės lizdas
 Atminties kortelės dangtelis
 REC/Access lemputė
 Maitinimo elementų dangtelio
fiksavimo svirtelė
 Maitinimo elemento išstūmimo
juostelė
 Maitinimo elementų vieta
 Maitinimo elementų pakuotės
dangtelis
 SSID etiketė
• Pirmą kartą įjungus nuotolinio valdymo pultą rodomas datos
ir laiko nustatymo ekranas.
• Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pultą, dar kartą paspauskite
mygtuką ON/OFF.
• Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite norimą elementą,
tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
• Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite norimą nustatymą,
tada jį patvirtinkite paspausdami mygtuką REC/ENTER.
© „Sony Corporation“, 2014 m.
 Pastabos
• Kiekvieno nustatymo ekrane rodomos skirtingų tipų piktogramos; tai priklauso
nuo prijungiamos kameros fotografavimo ir įrašymo režimo.
• Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite .
Prijunkite prie kameros reikiamus priedus.
Išsamios informacijos apie pakuotėje esančius
priedus rasite čia:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Norėdami išjungti kamerą, spauskite ON/OFF mygtuką,
kol užges POWER lemputė.
Kamera (1)
„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas RM-LVR2V (1)
USB mikrojungties kabelis (1)
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė (NP-BY1) (1)
Vandeniui nelaidus dėklas (SPK-AZ1) (1)
Tvirtinimo sagtis (1)
Plokščias tvirtinamas laikiklis (1)
Išlenktas tvirtinamas laikiklis (1)
Trikojo adapteris (1)
Spausdintų dokumentų rinkinys
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymai
Paspausite mygtuką ON/OFF.
Įsitikinkite, kad kameros maitinimo jungiklis yra
padėtyje OFF.
Prijunkite kamerą prie aktyvaus kompiuterio pridėtu
USB mikrokabeliu.
Ekrano pasukimas
Monitoriaus šviesumas
Datos ir laiko nustatymas
Nustatymų nustatymas iš naujo
Versija
Prisijungimo režimas
GPS nustatymas
Lėktuvo režimas
Tinklo nustatymų nustatymas
iš naujo
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto daugiakontaktės
jungties dangtelis yra uždarytas.
• Tvirtai uždarykite jungties dangtelį; įsitikinkite, kad nesimato
geltonos žymos po fiksavimo slankikliu. Jei į jungties dangtelio
vidų pateks pašalinių medžiagų, pvz., smėlio, sandariklis gali
susibraižyti ir į nuotolinio valdymo pulto vidų gali patekti vandens.
2
IR nuotolinis valdymas
NTSC / PAL perjungimas
Automatinis išjungimas
Pypsėjimas
Formatas
Įrenginių prijungimo
nustatymai
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto
įjungimas
Savininko įrašas
Laikmatis
Apvertimas
Scena
 Pastabos
• Kitomis kameromis įrašytų vaizdų gali nepavykti atkurti šia kamera.
• Naudojant šią kamerą, vaizdų leisti negalima. Norint atkurti vaizdus, reikalingas
išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris, palaikantis tam skirtą
taikomąją programą „PlayMemories Mobile“.
• Ši kamera negali atkurti garso.
• Ilgai fotografuojant, kamera gali įkaisti taip, kad darbas nutrūks automatiškai.
Valdymas išmaniuoju telefonu
Įjunkite kamerą.
Kamerą galite valdyti išmaniuoju telefonu, taip pat nuotolinio valdymo
pultu, kurį rasite pakuotėje.
Patikrinkite, ar kameros ekrano skydelyje yra rodomas
[Wi-Fi] ženklas.
• Jei [Wi-Fi] ženklas nerodomas arba virš [Wi-Fi] ženklo yra
rodoma , spauskite „Wi-Fi“ mygtuką, kol bus rodomas tik
[Wi-Fi] ženklas.
„PlayMemories Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Vienas ryšys
Informacijos apie
(daug ryšių) ir
(tiesioginis ryšys) naudojimą ieškokite
svetainėje pateiktame naudojimo vadove.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Android OS
„Google Play“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto
ir kameros sujungimas „Wi-Fi“ ryšiu
• Naudojant vienu palietimu valdomas funkcijas (NFC), reikalinga
„Android 4.0“ arba naujesnė versija.
1
2
„App Store“ suraskite programą „PlayMemories Mobile“ ir ją įdiekite.
iOS
Kameros ir nuotolinio valdymo pulto įjungimas.
Nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane rodomas „Wi-Fi“
įrenginio pasirinkimo ekranas. Paspausdami mygtuką UP
ar DOWN pasirinkite norimos prijungti kameros SSID ir
patvirtinkite paspausdami mygtuką REC/ENTER.
• Kamera ir nuotolinio valdymo pultas persijungia į „Wi-Fi“
sertifikavimo laukimo būseną. Kai pasigirs ilgas pyptelėjimas,
paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką „Wi-Fi“. Pasigirdus
trumpam pyptelėjimui, ryšys yra užmegztas.
• Nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane rodomas vaizdas persijungs
į „Live-View“ ekraną, ir nuotolinio valdymo pulto lemputė
REC/„Wi-Fi“ įsižiebs mėlynai. Dabar kamera ir nuotolinio
valdymo pultas yra sujungti „Wi-Fi“ ryšiu.
• Naudojant iOS, vienu palietimu valdomų funkcijų (NFC) nėra.
 Pastabos
• Jei savo išmaniajame telefone jau esate įdiegę „PlayMemories Mobile“,
atnaujinkite jos versiją į naujausią.
• Negarantuojama, kad šiame naudojimo vadove aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks
su visais išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
• Ateityje tobulinant versijas taikomosios programos valdymo metodai ir ekranai
gali būti be įspėjimo keičiami.
• Išsamesnės informacijos apie „PlayMemories Mobile“ ieškokite šioje svetainėje:
(http://www.sony.net/pmm/).
Prisijungimas
„Android“
 Įjunkite kamerą.
 Išmaniajame telefone paleiskite programą „PlayMemories Mobile“.
 Nurodykite SSID, išspausdintą ant lipduko, priklijuoto prie maitinimo
elementų dangtelio nugarėlės.
 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant to paties lipduko (tai reikės atlikti
tik pirmą kartą).



Nustatymas
Kai kamera ir nuotolinio valdymo pultas yra sujungti „Wi-Fi“ ryšiu,
kameros nustatymus galite nustatyti paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką MENU.
1
2
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU.
Bus parodytas nustatymo elementų sąrašas.
„Android“ (palaikantis NFC)
Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką UP
ar DOWN pasirinkite norimą nustatyti elementą
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Sulieskite išmaniojo telefono žymę (N mark) su kameros
žyme (N mark).
Kai „PlayMemories Mobile“ bus paleista, nustatymai bus
automatiškai pritaikyti „Wi-Fi“ ryšiui užmegzti.
„iPhone“
 Įjunkite kamerą.
 Išmaniajame telefone atidarykite [Settings].
 Išmaniajame telefone pasirinkite [Wi-Fi].
 Nurodykite SSID, išspausdintą ant lipduko, priklijuoto prie maitinimo
elementų dangtelio nugarėlės.
 Įveskite slaptažodį, kurį rasite ant to paties lipduko (tai reikės atlikti
tik pirmą kartą).
 Patikrinkite, ar išmaniajame telefone rodomas kameros SSID.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir paleiskite programą
„PlayMemories Mobile“.




Patikrinimas nesinaudojant lipduku
Jei lipdukas nuplyšęs arba tapo neįskaitomas, galite gauti savo
vartotojo ID ir slaptažodį atlikdami toliau nurodytą procedūrą.
 Į kamerą įdėkite įkrautą maitinimo elementų pakuotę.
 Prijunkite kamerą prie kompiuterio pridėtu USB mikrokabeliu.
 Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą.
 Kompiuteryje atidarykite [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], tada patvirtinkite savo ID ir slaptažodį.
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką:
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
DĖMESIO
Jei naudojate HDR-AZ1
Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir saugokite, kad jokie metaliniai daiktai
neliestų maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje,
pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementus originaliu „Sony“ maitinimo elementų
krovikliu arba įrenginiu, kuriuo galima įkrauti maitinimo elementus.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo elementais.
• Panaudotą maitinimo elementų pakuotę išmeskite laikydamiesi
instrukcijų.
Jei naudojate RM-LVR2V
Atsižvelkite į toliau pateiktus perspėjimus, nes jie susiję su karščio
generavimo, gaisro ar sprogimo rizika.
* Į gaminį įtaisytas ličio jonų maitinimo elementas.
• Įkraukite gaminį nurodytu krovimo būdu.
• Nedėkite gaminio į ugnį ar netoli jos, nedėkite gaminio į mikrobangų
krosnelę.
• Nepalikite gaminio automobilyje karštu oru.
• Nelaikykite ir nenaudokite gaminio karštoje ir drėgnoje vietoje, pvz.,
saunoje.
• Gaminio neardykite, nesutraiškykite ir nepradurkite.
• Saugokite gaminį nuo stiprių smūgių, pvz., nenumeskite jo iš aukštai.
• Saugokite gaminį nuo aukštos, didesnės nei 60 °C temperatūros,
poveikio.
• Laikykite gaminį sausą.
Gaminį išmeskite laikydamiesi nustatytos tvarkos.
Gaminį kraukite krovimo būdu, nurodytu naudojimo vadove.
Kintamosios srovės adapteris
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį, jį junkite į artimiausią
sieninį lizdą. Jei naudojant įvyko įrenginio gedimas, nedelsdami
atjunkite kintamosios srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Maitinimo elementų kroviklis
Maitinimas nėra atjungtas net tada, jei maitinimo elementų kroviklio
lemputė CHARGE nešviečia. Jei naudojant šį įrenginį iškiltų problemų,
atjunkite jį nuo sieninio elektros tinklo lizdo, kad atjungtumėte
maitinimą.
Net jei kamera išjungta, kintamosios srovės šaltinio maitinimas vis
tiek tiekiamas, kol kamera prijungta prie sieninio lizdo naudojant
kintamosios srovės adapterį.
Klientams Europoje
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vokietija
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Išsamios informacijos ieškokite šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš naujo paleiskite programą
arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Atlikus bandymus nustatyta, kad šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai laukai gali paveikti įrenginio
vaizdą ir garsą.
Išeikvotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo elementus
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Pastabos dėl naudojimo
[Kamera ir „Live-View“ nuotolinio valdymo pultas]
„Wi-Fi“ funkcija
• Kamerą ir nuotolinio valdymo pultą naudokite laikydamiesi regiono,
kuriame naudojate gaminį, įstatymų.
• Kameros ir nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“ funkcijos negalima
naudoti po vandeniu.
Belaidžių LAN įrenginių naudojimo sauga
• Kad išvengtumėte įsilaužimų, kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos ir kitų
pažeidžiamumų, visada įsitikinkite, kad belaidis LAN yra saugus.
• Naudojant belaidį LAN, labai svarbu nustatyti saugą.
• Jei dėl nepakankamų saugumo priemonių ar iš anksto numatomų
aplinkybių kiltų problema, „Sony Corporation“ nebus atsakinga
už jokią su tuo susijusią žalą.
Pastaba dėl belaidžio tinklo funkcijos
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą
neteisėtai pasiekus į kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai jį naudojant,
jei kamera būtų pamesta arba pavogta.
[Kamera]
Darbinė temperatūra
Kamera sukurta naudoti temperatūroje nuo -5 iki +40 °C.
Nerekomenduojama gaminio naudoti ypač karštoje arba šaltoje vietoje,
kurios temperatūra nepatenka į šį diapazoną.
Pastabos dėl ilgai trunkančio įrašymo
• Naudojant kameros korpusas ir maitinimo elementas gali įšilti –
tai normalu.
• Nenaudokite kameros ilgą laiką ją laikydami rankoje arba kai ji
tiesiogiai liečia jūsų odą. Rekomenduojame naudoti pridėtus
tvirtinamus laikiklius, vandeniui nelaidų dėklą arba papildomus
tvirtinimo priedus.
• Jei aplinkos temperatūra aukšta, kameros temperatūra kyla greitai.
• Palikite kamerą 10 minučių ar ilgiau, kad temperatūra jos viduje
sumažėtų iki saugaus lygio.
• Pakilus kameros temperatūrai gali pablogėti vaizdo kokybė.
Rekomenduojama prieš filmuojant / fotografuojant palaukti,
kol kameros temperatūra sumažės.
Apsauga nuo perkaitimo
Dėl kameros ir maitinimo elementų temperatūros gali nepavykti įrašyti
vaizdo arba maitinimas gali būti automatiškai nutrauktas siekiant
kamerą apsaugoti. Prieš nutraukiant maitinimą arba kai daugiau
nebegalima įrašyti filmų, nuotolinio valdymo pulto ekrane bus
parodytas pranešimas. Tokiu atveju nebandykite įjungti fotoaparato
ir palaukite, kol jis ir maitinimo elementai atvės. Jei įjungsite kamerą,
kol ji ir maitinimo elementai nebus pakankamai atvėsę, kamera gali
vėl išsijungti arba negalėsite įrašyti filmų.
Atsparumo dulkėms ir vandeniui charakteristikos
• Kamera yra atspari dulkėms ir vandeniui (vandens gylis – 5 m,
nepertraukiamai naudojant 30 min.). Pastabų dėl vandeniui atsparaus
dėklo naudojimo ieškokite svetainėje pateiktame naudojimo vadove.
Pastaba dėl papildomų priedų
Originalūs „Sony“ priedai kai kuriose šalyse / regionuose gali būti
neparduodami.
[„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas]
Darbinė temperatūra
Nuotolinio valdymo pultas sukurtas naudoti esant temperatūrai nuo
-10 °C iki +40 °C. Nerekomenduojama gaminio naudoti ypač karštoje
arba šaltoje vietoje, kurios temperatūra nepatenka į šį diapazoną.
Apie nuotolinio valdymo pulto atsparumo vandeniui
charakteristikas
Nuotolinio valdymo pultas yra sukurtas kaip atsparus vandeniui.
Žalai, patirtai dėl naudojimo ne pagal paskirtį, piktnaudžiavimo
ar netinkamos priežiūros, ribotoji garantija negalioja.
• Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo padidinto spaudimo
vandens, pvz., vandens iš čiaupo, poveikio.
• Nenaudokite karštosiose versmėse.
• Nuotolinio valdymo pultą naudokite esant nuo 0 iki +40 °C
temperatūrai.
Į ką reikia atkreipti dėmesį prieš naudojantis nuotolinio valdymo
pultu po vandeniu ir (arba) arti vandens
• Įsitikinkite, kad po daugiakontaktės jungties dangteliu nėra patekę
jokių pašalinių medžiagų, pvz., smėlio, plaukų ar nešvarumų.
Net dėl mažo pašalinių medžiagų kiekio į nuotolinio valdymo pultą
gali patekti vandens.
• Įsitikinkite, kad sandariklis ir jungiamieji paviršiai nesubraižyti.
Net dėl mažo įbrėžimo į nuotolinio valdymo pultą gali patekti
vandens. Jei sandariklis ar jungiamieji paviršiai įbrėžiami, kreipkitės
į „Sony“ pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
• Jei sandariklio ar jungiamųjų paviršių pateko nešvarumų ar smėlio,
tą vietą švariai nuvalykite minkšta, plaušelių nepaliekančia šluoste.
• Neatidarykite ir (arba) neuždarykite jungties dangtelio drėgnomis
arba smėliuotomis rankomis ar būdami arti vandens. Yra rizika, kad
į vidų pateks smėlio ar vandens. Prieš atidarydami jungties dangtelį,
atlikite procedūrą, aprašytą sk. „Nuotolinio valdymo pulto valymas
po naudojimosi juo po vandeniu ir (arba) arti vandens“.
• Jungties dangtelį atidarykite tik tada, kai nuotolinio valdymo pultas
bus visiškai sausas.
• Visada patikrinkite, ar jungties dangtelis tvirtai užfiksuotas.
Pastabos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą po vandeniu
ir (arba) arti vandens.
• Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo smūgio poveikio, pvz.,
patiriamo šokinėjant į vandenį.
• Neatidarykite ir neuždarykite jungties dangtelio, kol esate po
vandeniu ir (arba) arti vandens.
• Nuotolinio valdymo pultas vandenyje skęsta. Kad nuotolinio valdymo
pultas nenuskęstų, užsisekite jį pridedamu dirželiu.
Apie GPS
• GPS antena yra įtaisyta ne kameroje, bet nuotolinio valdymo pulto
priekyje.
• Kadangi GPS palydovų padėtis nuolat kinta, gali šiek tiek užtrukti, kol
bus nustatyta vietos informacija, arba imtuvui gali iš viso nepavykti
nustatyti vietos; tai priklauso nuo kameros naudojimo vietos ir laiko.
• GPS – tai sistema, pagal GPS palydovų signalus nustatanti jūsų
geografinę vietą. Nenaudokite nuotolinio valdymo pulto GPS funkcijos
tokiose vietose, kuriose radijo signalai yra blokuojami arba atspindimi,
pvz., tarp pastatų arba medžių ir pan. Nuotolinio valdymo pultą
naudokite tokiose erdvėse, kur niekas neužstoja dangaus.
• Gali nepavykti įrašyti vietos informacijos vietose ar tam tikrais atvejais,
kai radijo signalai iš GPS palydovų nepasiekia nuotolinio valdymo
pulto, pvz.:
– tuneliuose, patalpose ar pastatų šešėlyje;
– tarp aukštų pastatų ar siauroje pastatų apsuptoje gatvėje;
– požeminėse vietose, tankiai apsuptose medžių vietose, po tiltais arba vietose,
kur sukuriamas magnetinis laukas, pvz., netoli aukštos įtampos laidų;
– netoli įrenginių, kurie skleidžia to paties, kaip nuotolinio valdymo pultas, radijo
dažnio diapazono signalus, pvz., netoli 1,5 GHz diapazono mobiliųjų telefonų
ir pan.
• GPS antena yra įtaisyta nuotolinio valdymo pulto priekyje. Nuotolinio
valdymo pultą segint apverstą, vietos nustatymas gali trukti ilgai arba
jūsų buvimo vietos iš viso gali nepavykti nustatyti.
• Jei fotografuosite, kai nuotolinio valdymo pulto GPS nustatymas bus
[ON], ir įkelsite tuos vaizdus į internetą, trečiosioms šalims gali būti
prieinama informacija apie tai, kur buvo fotografuojama. Kad to
išvengtumėte, prieš fotografuodami nustatykite nuotolinio valdymo
pulto GPS nustatymą [OFF].
Apie trianguliacijos paklaidas
• Jei įjungę nuotolinio valdymo pultą iškart pereisite į kitą vietą,
kamera trianguliaciją gali pradėti vėliau (lyginant su pasilikimu
toje pačioje vietoje).
• GPS palydovo paklaida
Kai nuotolinio valdymo pultas gauna signalus iš daugiau nei trijų
GPS palydovų, jis nustato jūsų dabartinę vietą.
Leistina GPS palydovų trianguliacijos paklaida yra apie 10 m.
Trianguliacijos paklaida gali būti ir didesnė, tai priklauso nuo vietos
aplinkos. Tokiu atveju faktinė vieta gali nesutapti su vieta žemėlapyje
pagal GPS informaciją. Tačiau GPS palydovus kontroliuoja JAV
gynybos departamentas, todėl tikslumas gali būti pakeistas specialiai.
• Paklaida atliekant trianguliaciją
Trianguliacijos metu nuotolinio valdymo pultas periodiškai gauna
vietos informaciją. Tarp vietos informacijos gavimo ir vietos
informacijos įrašymo į vaizdą šiek tiek uždelsiama, todėl faktinė
įrašyta vieta gali nesutapti su tikslia vieta žemėlapyje pagal GPS
informaciją.
Apie GPS naudojimo apribojimą
• GPS naudokite laikydamiesi tų šalių ir (arba) regionų, kuriuose
naudojatės nuotolinio valdymo pultu, sąlygų ir įstatymų.
Išmetimas
Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite iš jo maitinimo
elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotės išėmimas
Įtaisyta maitinimo elementų pakuotė yra perdirbama.
Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite įtaisytą maitinimo
elementų pakuotę ir pristatykite ją pardavėjui.
Pastabos
Kai išimate maitinimo elementų pakuotę, būkite atsargūs atlikdami
šiuos veiksmus.
• Varžtus ir kt. išimkite atokiau nuo vaikų, kad jie netyčia jų neprarytų.
• Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų ar pirštų.
Svarbi informacija
Varžtus išsukite tik tuo atveju, kai nuotolinio valdymo pultą ruošiatės
išmesti.
Mes atsisakysime jį remontuoti ar pakeisti, jei nuspręsime, kad buvo
atliktas negarantinis ardymas.
1 Paspausdami mygtuką ON/OFF, išjunkite nuotolinio valdymo pultą.
2 Atjunkite prijungtus kabelius.
3 Atsukite varžtus naudodamiesi kryžminiu („Phillips“ galvučių tipo)
atsuktuvu. (4 varžtai)
4 Nuimkite dangtelį.
5 Atlenkite laikiklius į išorę ir išimkite maitinimo elementų pakuotę.
Specifikacijos
Kamera
Signalo formatas:
Maitinimo reikalavimai:
HDTV
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė:
3,7 V (NP-BY1)
Daugiakontaktė USB jungtis /
USB mikrojungtis: 5,0 V
USB krovimas:
5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BY1:
Maksimali krovimo įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali krovimo srovė: 975 mA
Atsparumo aptaškymui charakteristikos:
IPX4 ekvivalentas (remiantis standartiniu
„Sony“ bandymu)
Darbinė temperatūra:
Nuo -5 iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
Nuo -20 iki 60 °C
Matmenys (apytiksl.):
24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm
(p/a/g, neįskaitant išsikišimų ir pridėto
vandeniui nelaidaus dėklo)
Masė:
Maždaug 48 g (tik pagrindinis korpusas)
Bendras svoris naudojant: Maždaug 63 g (įskaitant maitinimo elementų
pakuotę, neįskaitant pridėto vandeniui
atsparaus dėklo)
„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas
Maitinimo reikalavimai:
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė:
3,6 V (vidinis maitinimo elementas)
Daugiakontaktė USB jungtis /
USB mikrojungtis: 5,0 V
USB krovimas:
5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė:
Maksimali krovimo įtampa:
4,2 V nuolatinėsrovė
Maksimali krovimo srovė: 1,89 A
Atsparumo vandeniui charakteristikos:
Vandens gylis 3 m, 30 minučių
nepertraukiamai (šios atsparumo vandeniui
charakteristikos garantuojamos ne visomis
sąlygomis)
Darbinė temperatūra:
Nuo -10 iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
Nuo -20 iki 60 °C
Matmenys (apytiksl.):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(P/A/G, nepaisant išsikišimų)
Masė:
Maždaug 67 g (tik pagrindinis korpusas)
Bendras svoris (naudojimo metu):
Apytiksliai 98 g
(įskaitant pridedamą dirželį ir riešinį dėklą)
• Ateityje tobulinant kameros, nuotolinio valdymo pulto ir priedų
versijas, dizainas ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio
įspėjimo.
• Daugiau specifikacijų rasite pagalbos žinyne (žiniatinklyje).
Apie prekių ženklus
• „Memory Stick“ ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai.
• „Mac“ yra „Apple Inc.“ registruotasis prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „iOS“ yra „Cisco Systems, Inc.“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
• „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• „N Mark“ yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
• „Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems
Incorporated“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
• „microSDXC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklas.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklai ™ arba  šiame
vadove gali būti nenaudojami.
Download PDF

advertising