Sony | HDR-PJ240E | Sony HDR-PJ240E PJ240 „Handycam®“ su integruotu projektoriumi Naudojimo instrukcijos

4-531-548-11(1) (LT)
Skaitmeninė HD
vaizdo kamera
Darbo pradžia
Įrašymas / atkūrimas
Vaizdų įrašymas
Naudojimo vadovas
Vaizdo kameros tinkinimas
Kita
Taip pat žr.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275
Perskaitykite prieš
naudodami
SVARBIOS
SAUGOS
INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti įrenginį,
atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
išsaugokite jį, kad vėliau galėtumėte
vėl peržiūrėti.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apačioje. Įrašykite serijos
numerį žemiau pateiktoje vietoje.
Šie numeriai bus reikalingi kiekvieną
kartą, kai kreipsitės į „Sony“ pardavėją
dėl šio gaminio.
Modelio nr. HDRSerijos nr. _________________________
Modelio nr. AC- ___________________
Serijos nr. _________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte gaisro
ar elektros smūgio,
1) saugokite įrenginį
nuo lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite
skysčio pripildytų indų, pvz.,
vazų.
Saugokite maitinimo
elementus nuo labai
aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
LT
2
IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS – SIEKDAMI
IŠVENGTI GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJAUS, VISADA
VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
•
•
•
•
•
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie
vandens.
• Valykite tik sausa pašluoste.
• Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
• Nemontuokite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
• Paisykite poliarizuoto arba įžeminto
tipo kištuko saugos reikalavimų.
Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis
už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi
du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo
kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, pasitarkite su
elektriku dėl pasenusio lizdo
keitimo.
• Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų
ir išėjimo iš aparato vietoje), kad
ant jo nebūtų vaikštoma arba kad
jis nebūtų prispaustas.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
• Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su aparatu parduodamo
staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Naudodami
staliuką su ratukais būkite atsargūs,
kad judinamas su ant jo uždėtu
įrenginiu neapvirstų ir
nesužeistumėte.
• Žaibuojant arba jei ilgą laiką
nenaudojate įrenginio, jį atjunkite.
• Dėl bet kokių remonto darbų
kreipkitės į kvalifikuotus techninės
priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo
laidas arba kištukas, į įrenginį
pateko skysčio arba įkrito objektų,
įrenginys sulijo arba sudrėko,
neveikia įprastai arba nukrito.
• Jei kištukas netelpa į maitinimo
lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
 Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį
nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite
ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir
saugokite, kad jokie metaliniai
daiktai nesiliestų prie maitinimo
elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C (140 °F)
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba
saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementus
originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementus.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
LT
3
 Kintamosios srovės
adapteris
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio padėję siauroje vietoje,
pvz., tarp sienos ir baldų.
Kintamosios srovės adapterį
prijunkite prie artimiausio sieninio
lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas,
nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Net jei vaizdo kamera išjungta, tačiau
yra prijungta prie sieninio lizdo per
kintamosios srovės adapterį, į ją vis
tiek tiekiamas kintamosios srovės
maitinimas.
Informacija klientams iš
Europos
 Pastaba klientams šalyse,
kuriose taikomos
ES direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokijas,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio
atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
 Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas,
iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir pan.).
LT
4
Gaminys patikrintas ir nustatyta,
kad jis atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m
(9,8 pėd.) jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali paveikti įrenginio vaizdą
ir garsą.
 Išeikvotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis
reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į
vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
LT
5
Daugiau
informacijos apie
vaizdo kamerą
(„Žinynas“)
Turinys
„Žinynas“ yra pateiktas internete.
Jame rasite išsamias daugelio vaizdo
kameros funkcijų naudojimo
instrukcijas.
Darbo pradžia .............. 7
1
Prisijunkite prie „Sony“
pagalbos puslapio.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Perskaitykite prieš
naudodami ........................... 2
Daugiau informacijos
apie vaizdo kamerą
(„Žinynas“) ............................ 6
Komplekte esantys
komponentai ........................7
Maitinimo elementų
pakuotės įkrovimas ............. 8
Maitinimo įjungimas ................10
Atminties kortelės įdėjimas ......11
Įrašymas /
atkūrimas ................... 12
Įrašymas .................................... 12
Atkūrimas ..................................14
Vaizdų peržiūra didesniu
formatu ................................16
Vaizdų įrašymas ......... 17
2
Pasirinkite savo šalį
arba regioną.
puslapyje
3 Pagalbos
raskite turimos vaizdo
kameros modelio
pavadinimą.
• Vaizdo kameros modelio
pavadinimas nurodytas
įrenginio apačioje.
„PlayMemories Home™“
naudojimas ......................... 17
Išorinio laikmenos įrenginio
prijungimas .........................18
„Wi-Fi“ funkcijos (HDR-PJ275)
naudojimas .........................19
Vaizdo kameros
tinkinimas .................. 24
Meniu naudojimas .................. 24
Kita ............................. 25
Atsargumo priemonės ........... 25
Specifikacijos ............................27
Dalys ir valdikliai ....................... 31
LT
6
Darbo pradžia
Komplekte
esantys
komponentai
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-BX1 (1)
Skliausteliuose ( ) nurodytas
pateiktų komponentų kiekis.
• Naudojimo vadovas
(šis vadovas) (1)
Darbo pradžia
• Vaizdo kamera (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
Kintamosios srovės adapterio forma
skiriasi atsižvelgiant į šalį / regioną.
• USB jungties kabelis (1)
USB jungties kabelis yra skirtas
naudoti tik su vaizdo kamera.
Naudokite šį kabelį, kai įmontuotas
vaizdo kameros USB kabelis yra per
trumpas.
• HDMI kabelis (1)
LT
7
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas
1
Išjunkite vaizdo kamerą uždarydami LCD monitorių.
maitinimo elemento dangtelį rodyklės
2 Pastumkite
kryptimi, tada jį atidarykite.
maitinimo elemento atlaisvinimo svirtelę,
3 Spausdami
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elemento atlaisvinimo svirtelė
maitinimo elemento dangtelį ir tvirtai jį
4 Uždarykite
įstumkite į vietą.
LT
8
5 Ištraukite įmontuotą USB kabelį.
Darbo pradžia
jungties kabeliu sujunkite kintamosios srovės
6 USB
adapterį ir vaizdo kamerą, tada kintamosios srovės
adapterį įjunkite į sieninį maitinimą lizdą.
USB jungties
kabelis
Įmontuotas USB kabelis
Kintamosios srovės
adapteris
Sieninis lizdas
• POWER/CHG (įkrovimo) lemputė užsidega oranžine spalva.
• Kai maitinimo elementų pakuotė visiškai įkrauta, POWER/CHG
(įkrovimo) lemputė išsijungia. atjunkite USB jungties kabelį nuo
vaizdo kameros.
• Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi atsižvelgiant į šalį /
regioną.
• Prieš išimdami maitinimo elementų pakuotę, išjunkite vaizdo kamerą.
 Maitinimo elementų krovimas naudojant kompiuterį
Išjunkite vaizdo kamerą ir prijunkite ją prie veikiančio kompiuterio
naudodami įmontuotą USB kabelį.
 Kaip naudoti vaizdo kamerą, įjungtą į sieninį lizdą
Prijunkite vaizdo kamerą prie sieninio lizdo tokiu pačiu būdu, kaip
nurodyta „Maitinimo elementų pakuotės krovimas“.
• Įdėkite maitinimo elementų pakuotę į vaizdo kamerą.
• Maitinimo elementų pakuotė gali būti išeikvota, nors vaizdo kamera
prijungta prie sieninio lizdo.
LT
9
Maitinimo įjungimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD monitorių ir įjunkite
maitinimą.
kalbą, geografinę sritį, Daylight Savings
2 Pasirinkite
arba Summer Time, datos formatą ir datą bei laiką.
Kryptinį valdiklį pastumkite link ///, kad pasirinktumėte
norimą elementą, tada paspauskite valdiklio vidurį, kad veiksmą
patvirtintumėte.
• Norėdami išjungti maitinimą, uždarykite LCD monitorių.
• Norėdami dar kartą nustatyti datą ir laiką, pasirinkite

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Norėdami išjungti veikimo garsą, pasirinkite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
LT
10
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite dangtelį ir stumkite atminties kortelę,
kol ji įsistatys į vietą (pasigirs spragtelėjimas).
Užrašo
pusė
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena
Darbo pradžia
„microSD“ atminties kortelė
Kontaktas
• Įdėjus naują atminties kortelę parodomas [Preparing image
database file. Please wait.] ekranas. Palaukite, kol jis išsijungs.
• Atminties kortelę laikykite tiesiai ir kiškite nurodyta kryptimi, kad
vaizdo kamera ją atpažintų.
• Norėdami pasirinkti atminties kortelę kaip įrašymo laikmeną, pasirinkite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-PJ270/PJ270E/PJ275)
• Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite dangtelį ir šiek tiek
paspauskite atminties kortelę.
 Atminties kortelės, tinkamos naudoti su šia vaizdo
kamera
SD spartos klasė
„microSD“ atminties kortelė /
„microSDHC“ atminties
kortelė / „microSDXC“
atminties kortelė
4 klasė arba
spartesnė
„Memory Stick Micro“ (Mark2) –
laikmena
Talpa
(veikimas patikrintas)
Iki 64 GB
Iki 16 GB
LT
11
Įrašymas / atkūrimas
Įrašymas
Filmų įrašymas
1
Atidarykite objektyvo dangtelį.
pradėti įrašyti, atidarykite LCD monitorių ir
2 Norėdami
paspauskite mygtuką START/STOP.
Priartinimo svirtelė
• Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką
START/STOP.
• Įrašydami filmą galite užfiksuoti ir nuotraukas paspausdami PHOTO
(dvigubas fiksavimas).
• Pagal numatytuosius nustatymus filmai vienu metu įrašomi HD ir MP4
formatu (dvigubas vaizdo įrašymas). MP4 formatas patogus naudoti
atkuriant filmus išmaniuoju telefonu, įkeliant juos į tinklą ar į žiniatinklį.
• Filmavimo režimu LCD monitoriuje galite matyti, koks laikmenos įrašymo
laikas.
• Norėdami pakeisti įrašomų filmų vaizdo kokybę, pasirinkite

[Image Quality/Size]  [ REC Mode].
LT
12
Fotografavimas
1
Atidarykite objektyvo dangtelį.
Įrašymas / atkūrimas
LCD monitorių ir pasirinkite [MODE] 
2 Atidarykite
(nuotraukos).
pakoreguoti židinį, švelniai spauskite
3 Norėdami
PHOTO, tada nuspauskite iki galo.
Priartinimo svirtelė
• Jei židinys nustatytas tinkamai, LCD monitoriuje rodomas AE/AF
užrakto indikatorius.
LT
13
Atkūrimas
1
Atidarykite LCD monitorių ir paspauskite vaizdo
kameros mygtuką
(peržiūrėti vaizdus), kad ji
pradėtų veikti atkūrimo režimu.
/
norimą sceną perkelsite
2 Paspausdami
į centrą, o tada pasirinkite paveikslėlyje apibrėžtą
() dalį.
Likusi maitinimo
elemento energija
Į MENU ekraną
Įvykio
pavadinimas
Į ankstesnį
įvykį
Perjungti į filmo
įrašymo /
fotografavimo
režimą
LT
14
Filmo
formato
perjungimo
mygtukas
(HD/MP4)
Įvykiai
Į kitą įvykį
Laiko juosta
Leisti trumpus
filmukus
Įvykio mastelio
keitimo mygtukas
3 Pasirinkite vaizdą.
Eiti atgal į įvykių
peržiūros
ekraną
Įvykio
pavadinimas
Ankstesnis
Įrašo laikas /
nuotraukų skaičius
Vaizdo tipo
perjungimo
mygtukas
Filmas
Kitas
Nuotrauka
Įrašymas / atkūrimas
Perjungti į filmo
įrašymo /
fotografavimo
režimą
Paskutinis peržiūrėtas
vaizdas
 Atkūrimo operacijos
Garsumas
/
Ankstesnis / paskesnis
Naikinti
/
Greitasis leidimas atgal /
greitasis leidimas pirmyn
Kontekstas
/
Leisti / pristabdyti
Sustabdyti
Leisti / sustabdyti skaidrių
demonstraciją
Judesio kadro vaizdo
įrašas
Judesio intervalo KOR
 Kaip pasirinkti norimo leisti, redaguoti ar kopijuoti
į kitus įrenginius filmo formatą
2 veiksmu LCD monitoriaus viršuje dešinėje pasirinkite
[
HD Quality] arba [
MP4].

LT
15
Vaizdų peržiūra didesniu formatu
Vaizdo kameros prijungimas prie TV
1
Vieną pridėto HDMI kabelio galą įjunkite į vaizdo
kameros HDMI OUT lizdą, o kitą į TV HDMI IN lizdą.
Signalo kryptis
• Jei TV nėra HDMI lizdo, sujunkite vaizdo kameros kelių kontaktų
jungtį su TV vaizdo / garso įvesties lizdu naudodami AV kabelį
(parduodamas atskirai).
Įmontuoto projektoriaus naudojimas
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)
1 Paspauskite mygtuką PROJECTOR (31 psl.).
2 Pasirinkite [Image Shot on This Device].
LCD monitoriuje pateikiamus nurodymus,
3 Vykdykite
tada pasirinkite [Project].
Priartinimo svirtelė / PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS svirtelė*1
*1
*2
LT
16
Sureguliuokite suprojektuoto vaizdo židinį.
Norėdami perkelti pasirinkimo rėmelį, kuris rodomas
suprojektuotame vaizde, į kitą vietą naudokite priartinimo svirtelę,
tada paspauskite mygtuką PHOTO. Norėdami atlikti šį veiksmą galite
naudoti ir kryptinį valdiklį.
Vaizdų įrašymas
„PlayMemories Home™“ naudojimas
Ką galite nuveikti naudodami „PlayMemories Home“
Naudodami „PlayMemories Home“ galite importuoti filmus ir
nuotraukas į savo kompiuterį ir naudoti pagal savo poreikius.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Sistemoje „Windows“ galimos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų
peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų įrašymas
Importuokite vaizdus iš vaizdo kameros.
Vaizdų bendrinimas
per „PlayMemories
Online™“
Vaizdų įkėlimas į
tinklo tarnybas
 Kaip atsisiųsti „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ galima atsisiųsti naudojant toliau pateiktą URL.
www.sony.net/pm/
 Kaip patikrinti kompiuterio sistemą
Kompiuterio programinės įrangos reikalavimus
galite peržiūrėti toliau pateiktu URL adresu.
www.sony.net/pcenv/
LT
17
Išorinio laikmenos įrenginio
prijungimas
 Įrašymo įrenginys be USB lizdo
Prijunkite įrašymo įrenginį prie vaizdo kameros kelių kontaktų jungties
naudodami AV kabelį (parduodamas atskirai).
• Nukopijuoti filmai yra standartinės raiškos vaizdo kokybės.
Signalo kryptis
LT
18
„Wi-Fi“ funkcijos
(HDR-PJ275)
naudojimas
„PlayMemories
Mobile™“ įdiegimas
išmaniajame telefone
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „Google play“.
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „App Store“.
• Vienu palietimu valdomų funkcijų
(NFC) naudojant „iOS“ nėra.
Pastabos
• Jei „PlayMemories Mobile“ jau
įdiegta išmaniajame telefone,
atnaujinkite ją įdiegdami
naujausią programinės įrangos
versiją.
• Negarantuojama, kad čia
aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks
visuose išmaniuosiuose
telefonuose ir planšetėse.
• Vaizdo kameroje „Wi-Fi“ funkcijos
naudoti negalima, kai kamera
prijungta prie viešojo belaidžio
LAN.
• Norint naudoti vaizdo kameros
vienu palietimu valdomas
funkcijas (NFC), reikia NFC
funkciją palaikančio išmaniojo
telefono arba planšetės.
• Ateityje leidžiant naujesnes
versijas naudojimo būdai ir
rodomi ekranai gali būti be
įspėjimo keičiami.
Vaizdų įrašymas
Norėdami rasti naujausios
informacijos ir
daugiau informacijos apie
„PlayMemories Mobile“
funkcijas, apsilankykite toliau
nurodytu URL.
 iOS
• Norint naudoti vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC) reikia
„Android 4.0“ ar naujesnės
versijos.
LT
19
MP4 filmų ir nuotraukų
perkėlimas į išmanųjį
telefoną
vaizdo kamerą prie
3 Prilieskite
išmaniojo telefono.
 Vienu palietimu
valdomas ryšys
naudojant NFC
palaikantį „Android“
1
Išmaniajame telefone
pasirinkite [Settings],
tada pasirinkite [More...]
ir patikrinkite, ar įjungtas
[NFC].
kameroje atkurkite
2 Vaizdo
vaizdą, kurį norite nusiųsti
į išmanųjį telefoną.
• Galite perkelti tik MP4 filmus ir
nuotraukas.
LT
20
Pastabos
• Prieš taip padarydami atšaukite
miego režimą ar atrakinkite
ekraną.
• Įsitikinkite, kad vaizdo kameros
LCD monitoriuje ir išmaniojo
telefono ekrane rodoma
.
• Vaizdo kamera turi būti priliesta
prie išmaniojo telefono ir jos
negalima judinti, kol paleidžiama
„PlayMemories Mobile“ (1–2 sek.).
• Jei vaizdo kameros nepavyksta
prijungti prie išmaniojo telefono
naudojant NFC, žr. „Prisijungimas
nenaudojant NFC“ (21 psl.).
 Prisijungimas
nenaudojant NFC
1
 Įveskite vaizdo kameroje
pateiktą slaptažodį
(tik pirmą kartą).
Paspauskite mygtuką
(peržiūrėti vaizdus),
tada pasirinkite

[Edit/Copy]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  vaizdo tipas.
 Įsitikinkite, kad vaizdo
kameros rodomas SSID yra
pasirinktas.
 Grįžkite į pradžios ekraną ir
paleiskite „PlayMemories
Mobile“.
norimą perkelti
2 Pasirinkite
vaizdą, pažymėkite jį varnele
(
) ir pasirinkite
.

Vaizdų įrašymas
• Kai bus pateikti SSID ir
slaptažodis, prie vaizdo kameros
bus galima prisijungti naudojant
išmanųjį telefoną.
vaizdo kamerą
3 Prijunkite
prie išmaniojo telefono ir
perkelkite vaizdus.
Android
 Paleiskite „PlayMemories
Mobile“ ir pasirinkite vaizdo
kameros SSID.
 Įveskite vaizdo kameroje
pateiktą slaptažodį
(tik pirmą kartą).
Išmaniojo įrenginio
naudojimas kaip
belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginio
Vaizdo kamera galite įrašyti
vaizdą naudodami išmanųjį
telefoną kaip belaidį nuotolinio
valdymo įrenginį.
1
iPhone/iPad
Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Camera/Mic] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
 Pasirinkite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, rodomą
vaizdo kameroje.
LT
21
telefone atlikite
2 Išmaniajame
tuos pačius veiksmus,
kaip 3 veiksmu, nurodytu
„Prisijungimas nenaudojant
NFC“ (21 psl.).
Jei naudojate NFC, atidarykite
vaizdo kameros įrašymo ekraną
ir ženklą
ant vaizdo kameros
priglauskite prie ženklo
ant
išmaniojo telefono.
vaizdo kamerą
3 Valdykite
išmaniuoju telefonu.
Pastabos
• Tiesioginiai vaizdai gali būti
rodomi nesklandžiai, tai priklauso
nuo vietos elektros įrenginių
keliamų trikdžių ar išmaniojo
telefono galimybių.
Filmų ir nuotraukų
įrašymas kompiuteryje
naudojant „Wi-Fi“
Prijunkite kompiuterį prie
belaidžio ryšio prieigos taško
arba belaidžio ryšio plačiajuosčio
maršrutizatoriaus.
1
Kompiuteryje įdiekite
specialią programinę įrangą
(tik pirmą kartą).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
LT
22
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Jei programinė įranga
kompiuteryje jau įdiegta,
atnaujinkite ją įdiegdami
naujausią programinės
įrangos versiją.
vaizdo kamerą prie
2 Prijunkite
prieigos taško, kaip parodyta
(tik pirmą kartą).
Jei nepavyksta užregistruoti,
žr. prieigos taško naudojimo
instrukciją arba kreipkitės
į prieigos tašką prižiūrintį asmenį.
Jei belaidis prieigos taškas
yra su WPS mygtuku
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Setup] 
[
Connection] 
[WPS Push].
 Paspauskite norimo
užregistruoti prieigos taško
WPS mygtuką.
Jei žinote belaidžio ryšio
prieigos taško SSID ir
slaptažodį
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Setup] 
[
Connection] 
[Access point settings].
 Pasirinkite norimą
užregistruoti prieigos tašką
ir įveskite slaptažodį, tada
pasirinkite
.
kompiuteris neįjungtas,
3 Jei
įjunkite jį.
siųsti vaizdus iš
4 Pradėkite
vaizdo kameros į kompiuterį.
Vaizdų įrašymas
 Paspauskite vaizdo kameros
mygtuką
(peržiūrėti
vaizdus).
 Pasirinkite

[Edit/Copy]  [Send to
Computer].
• Vaizdai automatiškai
perduodami į kompiuterį
ir jame įrašomi.
• Perkeliami tik naujai įrašyti
vaizdai. Filmų ir didelio
skaičiaus nuotraukų
importavimas gali užtrukti.
LT
23
Vaizdo kameros tinkinimas
Meniu naudojimas
1
Pasirinkite
.
2 Pasirinkite kategoriją.
norimą
3 Pasirinkite
meniu elementą.
Slinkite meniu elementais
į viršų ar žemyn.
• Norėdami baigti meniu
nustatymą ar grįžti į ankstesnį
meniu ekraną pasirinkite
.
LT
24
Kita
Atsargumo
priemonės
Kintamosios srovės adapteris
Maitinimo elemento kontaktas neturi
liestis su metaliniais daiktais, nes gali
įvykti trumpasis jungimas. Galite
sugadinti gaminį.
Vaizdų atkūrimas kituose
įrenginiuose
Šia vaizdo kamera įrašytų vaizdų gali
nepavykti tinkamai atkurti kituose
įrenginiuose. Be to, kitais įrenginiais
įrašytų vaizdų gali nepavykti tinkamai
atkurti šioje vaizdo kameroje.
Įrašymas ir atkūrimas
• Neardykite, nemodifikuokite
jama, net jei jo įrašyti arba atkurti
nepavyksta dėl vaizdo kameros,
įrašymo laikmenos ar kt. trikčių.
• Vaizdo kamera nėra atspari
dulkėms, vandeniui ir jį praleidžia.
• Nesušlapinkite vaizdo kameros,
pvz., nelaikykite lietuje ar nemerkite į
jūros vandenį. Vanduo, patekęs
į vaizdo kamerą, gali ją sugadinti.
Kartais tokių gedimų nebegalima
pataisyti.
• Nenukreipkite vaizdo kameros į
saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Tai padarę galite sugadinti vaizdo
kamerą.
• Nenaudokite vaizdo kameros netoli
vietų, kuriose skleidžiamos stiprios
radijo bangos arba spinduliuotė.
Tokiose vietose gali nepavykti
vaizdo kamera tinkamai įrašyti
arba atkurti vaizdų.
• Nenaudokite vaizdo kameros
smėlėtame paplūdimyje arba
vietose, kur daug dulkių. Tai padarę
galite sugadinti vaizdo kamerą.
• Jei dėl drėgmės susidarė
kondensatas, nenaudokite vaizdo
kameros, kol drėgmė išgaruos.
• Saugokite vaizdo kamerą nuo
mechaninio poveikio ar vibracijos.
Taip įvykus, vaizdo kamera gali
pradėti veikti netinkamai ar neįrašyti
vaizdų. Be to, gali sugesti įrašoma
laikmena arba gali būti sugadinti
įrašyti duomenys.
Kita
įrenginio, venkite fizinio poveikio,
pvz., jo netrankykite, nemėtykite ir
ant jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės su
objektyvu.
• Siekiant užtikrinti pastovų atminties
kortelės valdymą, rekomenduojama
prieš naudojant pirmą kartą
atminties kortelę suformatuoti su šia
vaizdo kamera. Formatuojant
atminties kortelę bus ištrinti visi joje
išsaugoti duomenys, ir jų nebus
galima atkurti. Išsaugokite svarbius
savo duomenis asmeniniame
kompiuteryje ir kt.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę
dedate tinkama kryptimi. Jei
atminties kortelę netinkama kryptimi
įdėsite per jėgą, galite sugadinti
atminties kortelę, atminties kortelės
lizdą arba vaizdo duomenis.
• Prieš pradėdami įrašyti išbandykite
įrašymo funkciją, kad įsitikintumėte,
jog vaizdas ir garsas įrašomi
tinkamai.
• Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys gali būti
saugomi autorių teisių. Neteisėtai
įrašydami tokį turinį galite pažeisti
autorių teisių įstatymus.
• Įrašų turinio vertė nekompensuo-
LCD monitorius
LCD monitorius sukurtas naudojant
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau
nei 99,99 proc. pikselių. Tačiau
LCD monitoriuje galite nuolat matyti
mažų juodų ir (arba) ryškesnių (baltos,
raudonos, mėlynos arba žalios
spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra
įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos
įrašymui.
LT
25
Vaizdo kameros temperatūra
Jei nepertraukiamai ilgą laiką
naudojate vaizdo kamerą, ji gali
įkaisti. Tai nėra gedimas.
Apsauga nuo perkaitimo
Atsižvelgiant į vaizdo kameros ir
maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti vaizdo
kamerą. Prieš nutraukiant maitinimą
arba panaikinant filmų įrašymo
galimybę, LCD monitoriuje bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju
nebandykite įjungti vaizdo kameros ir
palaukite, kol ji ir maitinimo elementai
atvės. Jei įjungsite vaizdo kamerą,
kol ji ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, vaizdo kamera
gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Laikinas belaidžio LAN
(„Wi-Fi“, NFC ir pan.)
išjungimas (HDR-PJ275)
Prieš skrisdami lėktuvu galite laikinai
išjungti „Wi-Fi“ ryšio funkciją.
Pasirinkite
 [Setup] 
[
General Settings] 
[Airplane Mode]  [On].
Belaidis LAN (HDR-PJ275)
Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą,
padarytą neteisėtai pasiekus į vaizdo
kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai ją
naudojant, jei vaizdo kamera būtų
pamesta arba pavogta.
LT
26
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant vaizdo kamerą iškyla
problemų, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
• Patikrinkite vaizdo kamerą
skaitydami žinyną (6 psl.).
• Atjunkite maitinimo šaltinį,
po maždaug 1 min. vėl jį prijunkite
ir įjunkite vaizdo kamerą.
• Įjunkite vaizdo kamerą.
Iš naujo nustatomi visi nustatymai,
įskaitant laikrodžio nustatymą.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Specifikacijos
Sistema
Kita
Signalo formatas:
NTSC spalva, EIA standartai
(HDR-CX240/PJ240/PJ270/PJ275)
PAL spalva, CCIR standartai
(HDR-CX240E/PJ240E/PJ270E)
HD TV
Filmų įrašymo formatas:
AVCHD (suderinama su AVCHD
formato 2.0 ver.):
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: „Dolby Digital“ 2ch
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
Vaizdo įrašas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: „MPEG-4 AAC-LC“ 2ch
*1 Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Nuotraukų failų formatas:
suderinama su DCF Ver.2.0
suderinama su Exif Ver.2.3
suderinama su MPF Baseline
Įrašoma laikmena (filmai /
nuotraukos):
Vidinė atmintis
HDR-PJ270/PJ270E/PJ275: 8 GB
„Memory Stick Micro“ (Mark2)
laikmena
„microSD“ kortelė (4 klasės arba
spartesnė)
Vartotojo galima naudoti talpa
(apytiksl.)
HDR-PJ270/PJ270E/PJ275:
7,75 GB*2
*2
1 GB lygu 1 milijardui baitų,
dalis jų naudojama sistemai
valdyti ir (arba) programų
failams. Galima panaikinti
tik iš anksto įdiegtą
demonstracinį filmą.
Vaizdo įrenginys:
3,1 mm (1/5.8 tipo) CMOS jutiklis
Įrašymo pikseliai
(nuotrauka, 16:9):
maks. 9,2 megapiksel.
(4 032 × 2 272)*3
Bendrasis: apie 2 510 000 pikselių
Efektyvus (filmas, 16:9)*4:
apie 2 100 000 pikselių
Efektyvus (nuotrauka, 16:9):
apie 2 290 000 pikselių
Efektyvus (nuotrauka, 4:3):
apie 1 710 000 pikselių
Objektyvas:
„ZEISS Vario-Tessar“ objektyvas
27× (optinis), 54× („Clear Image
Zoom“, įrašant filmus)*4,
320× (skaitmeninis)
F1.9–F4.0
Židinio nuotolis:
f=2,1–57,0 mm (3/32–2 1/4 col.)
Kai konvertuota į 35 mm
fotoaparatą
Filmai*4: 29,8–1 609,2 mm
(1 3/16–63 3/8 col.) (16:9)
Nuotraukos: 29,8–804,0 mm
(1 3/16–31 3/4 col.) (16:9)
Spalvos temperatūra: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Mažiausias apšvietimas:
6 lx (liuksas) (pagal
numatytuosius nustatymus
užrakto greitis 1/30 sek.
(HDR-CX240/PJ240/PJ270/PJ275)
arba 1/25 sek. (HDR-CX240E/
PJ240E/PJ270E))
3 lx (liuksas) ([Low Lux] nustatyta
kaip [On], užrakto greitis 1/30 sek.
(HDR-CX240/PJ240/PJ270/PJ275)
arba 1/25 sek. (HDR-CX240E/
PJ240E/PJ270E))
*3
Unikali „Sony BIONZ-X“ vaizdo
apdorojimo sistema leidžia
pasiekti nejudančio vaizdo
raišką, lygiavertę nurodytiems
dydžiams.
*4
[
SteadyShot] nustatyta kaip
[Standard] arba [Off].
LT
27
Įvesties / išvesties jungtys
Bendrieji duomenys
HDMI OUT lizdas: Mikro HDMI jungtis
Lizdas PROJECTOR IN (HDR-PJ240/
PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275):
Mikro HDMI jungtis
USB lizdas: A tipo (įmontuotas
USB kabelis)
USB jungtis, skirta tik išvesčiai
(HDR-CX240E/PJ240E/PJ270E).
Kelių kontaktų
Maitinimo reikalavimai: 3,6 V
nuolatinė srovė (maitinimo
elementų pakuotė), 5 V 1 500 mA
nuolatinė srovė (kintamosios
srovės adapteris)
USB krovimas: 5 V 800 mA nuolatinė
srovė
Vidutinės energijos sąnaudos:
Vaizdo kamerai įrašant, kai
naudojamas LCD monitorius
esant įprastam šviesumui:
HDR-CX240/CX240E: 1,8 W
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275: 1,9 W
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
(32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki
+60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (apytiksl.):
HDR-CX240/CX240E:
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 1/4 col. × 2 3/8 col. × 5 1/8 col.)
(p / a / g), įskaitant išsikišusias
dalis
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 1/4 col. × 2 3/8 col. × 5 1/8 col.)
(p / a / g), įskaitant išsikišusias
dalis ir esant įdėtai pridėtai
įkraunamų maitinimo elementų
pakuotei
LCD monitorius
Vaizdas: 6,7 cm (2.7 tipo, kraštinių
santykis 16:9)
Bendras pikselių skaičius:
230 400 (960 × 240)
Projektorius (HDR-PJ240/PJ240E/
PJ270/PJ270E/PJ275)
Projektavimo tipas: DLP
Šviesos šaltinis: LED (R/G/B)
Fokusavimas: rankinis
Numetimo atstumas: 0,5 m (1,6 pėd.)
ar daugiau
Kontrasto santykis: 1 500:1
Raiška (išvestis): 640 × 360
Nepertraukiamo projektavimo laikas
(naudojant pridėtą maitinimo
elementų pakuotę):
apytiksl. 1 val. 10 min.
Belaidis LAN (HDR-PJ275)
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai: WEP /
WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS
(„Wi-Fi“ Protected Setup) /
rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum Type
3 Tag“
LT
28
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275:
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 3/8 col. × 2 3/8 col. × 5 1/8 col.)
(p / a / g), įskaitant išsikišusias
dalis
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 3/8 col. × 2 3/8 col. × 5 1/8 col.)
(p / a / g), įskaitant išsikišusias
dalis ir esant įdėtai pridėtai
įkraunamų maitinimo elementų
pakuotei
Svoris (apytiksl.)
HDR-CX240/CX240E:
190 g (6,7 oz), tik pagrindinis
įrenginys
215 g (7,6 oz), įskaitant pridėtą
įkraunamų maitinimo elementų
pakuotę
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275:
210 g (7,4 oz), tik pagrindinis
įrenginys
235 g (8,3 oz), įskaitant pridėtą
įkraunamų maitinimo elementų
pakuotę
 Kintamosios srovės
adapteris AC-UUD11
 Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė
NP-BX1
Naudojami maitinimo elementai:
Ličio jonų maitinimo elementai
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė
srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos įtampa: 4,2 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovos srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti vaizdo kameros ir
jos priedų dizainą ir specifikacijas.
HDR-CX240/CX240E
Krovimo laikas (min.)
Kintamosios srovės 155
adapteris
(tiekiamas)
Kompiuteris
275
Įrašymo laikas (min.)
Nepertraukiamai
Įprastai
Atkūrimo laikas (min.)
130
65
210
Kita
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V
nuolatinė srovė, 50 / 60 Hz
Elektros sąnaudos: 200 mA
Energijos sąnaudos: 11 W
Išvesties įtampa: 5,0 V, 1 500 mA
nuolatinė srovė
Darbinė temperatūra: 0–50 °C
(32–122 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki
+60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Numatytas įkrovimo,
rašymo ir atkūrimo
laikas, naudojant pridėtą
maitinimo elementų
pakuotę
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/
PJ275
Krovimo laikas (min.)
Kintamosios srovės 155
adapteris
(tiekiamas)
Kompiuteris
275
Įrašymo laikas (min.)
Nepertraukiamai
Įprastai
Atkūrimo laikas (min.)
125
60
210
• Įkrovimo laikas apskaičiuotas
kraunant vaizdo kamerą kambario
temperatūroje (25 °C (77 °F)
nenaudojant USB jungties kabelio.
• Įrašymo ir atkūrimo laikas
apskaičiuotas vaizdo kamerą
naudojant 25 °C (77 °F)
temperatūroje.
LT
29
• Įrašymo laikas apskaičiuotas filmus
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas,
įrašant pasirinkus numatytuosius
nustatymus ([
REC Mode]:
[Standard
], [Dual Video REC]:
[On]).
• Įprastas įrašymo laikas reiškia laiką,
kai kartojate įrašymo pradžią /
sustabdymą, perjungiate
[Shooting Mode] ir priartinate.
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, užregistruoti JAV ir
kitose šalyse.
Visi kiti šiame dokumente minimi
produktų pavadinimai yra atitinkamų
įmonių prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
Be to, ™ ir ® šiame vadove naudojami
ne visada.
 Prekių ženklai
• „AVCHD“, „AVCHD Progressive“,
„AVCHD“ logotipas ir „AVCHD
Progressive“ logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“ yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“ bei
HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Microsoft“, „Windows“
ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra
„Intel Corporation“ prekių ženklai
JAV ir (arba) kitose šalyse.
• microSDXC logotipas yra SD-3C,
LLC prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „iOS“ yra registruotasis „Cisco
Systems, Inc.“ prekės ženklas.
LT
30
Dalys ir valdikliai
Skliaustuose ( ) nurodyti skaičiai
reiškia puslapio numerį.
 Priartinimo svirtelė (12, 13)
 PHOTO mygtukas (13)
 N ženklas (20) (HDR-PJ275)
 LENS COVER jungiklis (12, 13)
 Objektyvas (ZEISS objektyvas)
 Integruotas mikrofonas
 PROJECTOR FOCUS svirtelė
(16) (HDR-PJ240/PJ240E/
PJ270/PJ270E/PJ275)
 Kryptinis valdiklis (10)

(peržiūrėti vaizdus)
mygtukas (14)
 PROJECTOR mygtukas (16)
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
 LCD monitorius
 Garsiakalbis
 Atminties kortelės lizdas (11)
 Atminties kortelės prieigos
lemputė (11)
 HDMI OUT lizdas
 PROJECTOR IN lizdas (16)
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
Kita
NFC: Near Field
Communication
 Projektoriaus objektyvas
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
 POWER/CHG (įkrovimas)
lemputė (9)
 START/STOP mygtukas (12)
 Kilpa peties diržui
 Kelių kontaktų
Šis kontaktas nepalaiko
VMC-AVM1 adapterio kabelio
(parduodamas atskirai).
Naudoti priedų per A/V
nuotolinio valdymo jungtį
negalite.
 Laikymo dirželis
 Įmontuotas USB kabelis (8)
LT
31
 Trikojo jungtis
 Maitinimo elemento
dangtelis (8)
 Maitinimo elemento
atlaisvinimo svirtelė
 Maitinimo elementų
pakuotė (8)
 Kaip užsegti laikymo
dirželį
LT
32
LT
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising