Sony | HDR-PJ410 | Sony HDR-PJ410 PJ410 „Handycam®“ su integruotu projektoriumi Naudojimo instrukcijos

4-564-744-12(1) (LT)
Skaitmeninė HD
vaizdo kamera
Darbo pradžia
Įrašymas / atkūrimas
Vaizdų išsaugojimas
Naudojimo vadovas
Vaizdo kameros tinkinimas
Kitos savybės
Pagalbos žinynas
(elektroninė instrukcija)
Pagalbos žinyne - rasite išsamias
daugelio vaizdo kameros funkcijų
naudojimo instrukcijas.
http://rd1.sony.net/help/cam/1440/h_zz/
HDR-CX405/CX440/PJ410/PJ440
Perskaitykite
pirmiausia
SVARBIOS
SAUGOS
INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami šį įrenginį,
atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir jį išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite
serijos numerį toliau pateiktoje
vietoje. Nurodykite šiuos numerius,
jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis
į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr. HDRSerijos nr. _________________________
Modelio nr.: AC- ___________________
Serijos nr. _________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro
arba elektros smūgio riziką:
1) saugokite įrenginį nuo
lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite
skysčio pripildytų indų,
pvz., vazų.
Saugokite maitinimo
elementus nuo labai
aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
LT
2
IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS – KAD BŪTŲ
IŠVENGTA UGNIES
ARBA ELEKTROS
SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
•
•
•
•
•
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio
prie vandens.
• Valykite tik sausa pašluoste.
• Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
• Nemontuokite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
• Paisykite poliarizuoto arba įžeminto
tipo kištuko saugos reikalavimų.
Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis
už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi
du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo
kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, pasitarkite su
elektriku dėl pasenusio lizdo
keitimo.
• Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų
ir išėjimo iš aparato vietoje), kad
ant jo nebūtų vaikštoma arba kad
jis nebūtų prispaustas.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
• Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su aparatu parduodamo
staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Naudodami
staliuką su ratukais būkite atsargūs,
kad judinamas su ant jo uždėtu
įrenginiu neapvirstų ir
nesužeistumėte.
• Žaibuojant arba jei ilgą laiką
nenaudojate įrenginio, jį atjunkite.
• Dėl bet kokių remonto darbų
kreipkitės į kvalifikuotus techninės
priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo
laidas arba kištukas, į įrenginį
pateko skysčio arba įkrito objektų,
įrenginys pateko į lietų arba
sudrėko, įprastai neveikia
arba nukrito.
• Jei kištukas netelpa į maitinimo
lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
 Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį
nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite
ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir
saugokite, kad jokie metaliniai
daiktai neliestų maitinimo elementų
jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba
saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų
pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
LT
3
 Kintamosios srovės
adapteris
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio siauroje vietoje, pvz.,
tarp sienos ir baldų.
Kintamosios srovės adapterį
prijunkite prie artimiausio sieninio
lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas,
nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Net jei vaizdo kamera išjungta,
kintamosios srovės šaltinio
maitinimas vis tiek tiekiamas,
kol kamera prijungta prie sieninio
lizdo naudojant kintamosios srovės
adapterį.
Informacija klientams
Europoje
 Pastaba klientams iš šalių,
kuriose taikomos ES
direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio
atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
„Sony Corporation“ pareiškia, kad
ši įranga (HDR-CX440/HDR-PJ410/
HDR-PJ440) atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. šiuo URL:
http://www.compliance.sony.de/
LT
4
 Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas,
iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis
gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali paveikti įrenginio vaizdą
ir garsą.
 Išeikvotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis
reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos apie
kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Šiame vadove aprašyti
įrenginiai, palaikantys 1080 60i
ir 1080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar vaizdo
kamera palaiko 1080 60i, ar
1080 50i formatą, jos apačioje
ieškokite toliau nurodytų ženklų.
Jei įrenginys palaiko 1080 60i,
bus pažymėta taip: 60i
Jei įrenginys palaiko 1080 50i,
bus pažymėta taip: 50i
LT
5
Daugiau
informacijos apie
vaizdo kamerą
(Pagalbos žinynas)
Pagalbos žinynas yra internetinis
vadovas. Jame rasite daugelio
vaizdo kameros funkcijų išsamias
naudojimo instrukcijas.
Prisijunkite prie „Sony“
pagalbos puslapio.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1440/h_zz/
Pagalbos žinyne rasite daugiau
informacijos, pvz., šių funkcijų
aprašus.
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
Turinys
Perskaitykite pirmiausia ............ 2
Daugiau informacijos
apie vaizdo kamerą
(Pagalbos žinynas) .............. 6
Darbo pradžia .............. 7
Pridėti elementai ........................7
Maitinimo elementų
pakuotės įkrovimas ............. 8
Maitinimo įjungimas ................10
Atminties kortelės įdėjimas ......11
Įrašymas /
atkūrimas ................... 13
Įrašymas .................................... 13
Atkūrimas .................................. 15
Vaizdų peržiūra didesniu
dydžiu .................................. 17
Vaizdų
išsaugojimas .............. 18
„PlayMemories Home™“
naudojimas .........................18
Išorinio laikmenos įrenginio
prijungimas .........................19
„Wi-Fi“ funkcijos naudojimas
(HDR-CX440/PJ410/
PJ440) ................................. 20
Vaizdo kameros
tinkinimas .................. 25
Kaip naudoti meniu ................ 25
Kitos savybės ............. 26
Atsargumo priemonės ........... 26
Specifikacijos ........................... 28
Dalys ir valdikliai ...................... 32
LT
6
Darbo pradžia
Pridėti elementai
Skliaustuose ( ) nurodyti skaičiai
reiškia kiekį.
• Vaizdo kamera (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
Darbo pradžia
Kintamosios srovės adapterio forma
skiriasi, atsižvelgiant į šalį / regioną.
• USB jungties kabelis (1)
USB jungties kabelis skirtas naudoti
tik su vaizdo kamera. Naudokite
šį kabelį, kai įmontuotas vaizdo
kameros USB kabelis yra per
trumpas.
• HDMI kabelis (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-BX1 (1)
• Naudojimo instrukcija
(šis vadovas) (1)
LT
7
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas
1
Išjunkite vaizdo kamerą uždarydami LCD monitorių.
maitinimo elementų dangtelį rodyklės
2 Paslinkite
kryptimi ir atidarykite jį.
maitinimo elemento išstūmimo svirtelę,
3 Spausdami
įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elemento išstūmimo slankiklis
maitinimo elementų dangtelį ir jį vėl
4 Uždarykite
tinkamai užstumkite.
5 Atjunkite įmontuotą USB kabelį.
LT
8
kintamosios srovės adapterį ir vaizdo
6 Sujunkite
kamerą naudodami USB jungties kabelį ir prijunkite
kintamosios srovės adapterį prie sieninio elektros
lizdo.
USB jungties
kabelis
Darbo pradžia
Įmontuotas USB kabelis
Kintamosios
srovės adapteris
Sieninis elektros lizdas
• POWER/CHG (įkrovimo) lemputė įsižiebia geltonai.
• Kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai įkrauta, POWER/CHG
(įkrovimo) lemputė išsijungia. Atjunkite USB jungties kabelį nuo
vaizdo kameros.
• Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi, atsižvelgiant į šalį /
regioną.
• Prieš išimdami maitinimo elementų pakuotę išjunkite vaizdo kamerą.
 Maitinimo elementų įkrovimas naudojant
kompiuterį
Išjunkite vaizdo kamerą ir prijunkite ją prie veikiančio kompiuterio,
naudodami įmontuotą USB kabelį.
 Vaizdo kameros naudojimas, kai ji prijungta prie
sieninio maitinimo lizdo
Vaizdo kamerą prijunkite prie sieninio maitinimo lizdo, kaip nurodyta
skyriuje „Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas“.
• Į vaizdo kamerą įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
• Maitinimo elementų pakuotės energija gali būti eikvojama netgi vaizdo
kamerą prijungus prie sieninio maitinimo lizdo.
LT
9
Maitinimo įjungimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD monitorių ir įjunkite
maitinimą.
kalbą, geografinę vietovę, Daylight
2 Pasirinkite
Savings arba Summer Time, datos formatą ir datą
bei laiką.
Kryptinį valdiklį nukreipdami į /// pasirinkite norimą
elementą ir paspauskite kryptinio valdiklio centre, kad baigtumėte
pasirinkimą.
• Norėdami išjungti maitinimą, uždarykite LCD monitorių.
• Norėdami dar kartą nustatyti laiką ir datą pasirinkite

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Jei vaizdo
kameros nenaudojote keletą mėnesių)
• Norėdami išjungti veikimo garsą, pasirinkite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
LT
10
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite dangtelį ir stumkite atminties kortelę,
kol ji užsifiksuos.
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena
Užrašo
pusė
Darbo pradžia
„microSD“ atminties kortelė
Kontaktas
• Įdėjus naują atminties kortelę rodomas ekranas [Preparing image
database file. Please wait.]. Palaukite, kol ekranas bus uždarytas.
• Atminties kortelę dėkite tiesiai tinkama kryptimi, kad vaizdo kamera
ją atpažintų.
• Norėdami pasirinkti atminties kortelę kaip įrašymo laikmeną, pasirinkite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX440/PJ440)
• Norėdami atminties kortelę išstumti, atidarykite dangtelį ir vieną kartą ją
lengvai stumtelėkite.
 Šioje vaizdo kameroje galimų naudoti atminties
kortelių tipai
Vaizdų įrašymas XAVC S formatu
SD spartos klasė
„microSDXC“ atminties kortelė
10 klasės arba
spartesnė
Talpa (patikrintas
veikimas)
Iki 64 GB
LT
11
Vaizdų įrašymas kitu nei XAVC S formatu
SD spartos klasė
LT
12
Talpa (patikrintas
veikimas)
„microSD“ atminties kortelė /
„microSDHC“ atminties kortelė /
„microSDXC“ atminties kortelė
4 klasės arba
spartesnė
Iki 64 GB
„Memory Stick Micro“ (Mark2)
laikmena
–
Iki 16 GB
Įrašymas / atkūrimas
Įrašymas
Filmų įrašymas
1
Atidarykite objektyvo dangtelį.
Įrašymas / atkūrimas
pradėti įrašyti, atidarykite LCD monitorių
2 Norėdami
ir paspauskite START/STOP.
Priartinimo svirtelė
• Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite START/STOP.
• Filmuodami galite įrašyti nuotraukas paspausdami PHOTO (dvigubas
fiksavimas), išskyrus atvejus, kai [ SteadyShot] nustatyta kaip
[Intelligent Active].
• Numatytuose nustatymuose filmai vienu metu įrašomi AVCHD ir MP4
formatu (Dual Video REC). MP4 formatu įrašytus filmus lengva atkurti
išmaniajame telefone, įkelti į tinklą ar į žiniatinklį.
• Fotografavimo režimu galite iš karto peržiūrėti laikmenos įrašymo laiką
LCD monitoriuje.
• Norėdami pakeisti įrašomo filmo vaizdo kokybę, pasirinkite

[Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Galima keisti įrašymo formatą pasirenkant

[Image Quality/Size]  [ File Format].
LT
13
Fotografavimas
1
Atidarykite objektyvo dangtelį.
LCD monitorių ir pasirinkite [MODE] 
2 Atidarykite
(Photo).
tiek paspaudę PHOTO sureguliuokite židinį,
3 Šiek
tada nuspauskite iki galo.
Priartinimo svirtelė
• Tinkamai sureguliavus židinį LCD monitoriuje rodomas AE/AF
fiksavimo indikatorius.
LT
14
Atkūrimas
1
Norėdami įeiti į atkūrimo režimą atidarykite
LCD monitorių paspauskite vaizdo kameros
mygtuką
(View Images).
Įrašymas / atkūrimas
/ , kad norimą sceną perkeltumėte
2 Pasirinkite
į vidurį ir tada pasirinkite paveikslėlyje ()
apvestą dalį.
Filmo
formato
perjungimo
mygtukas
(HD/MP4)
Į MENU ekraną
Scenos
pavadinimas
Scenos
Į ankstesnę
sceną
Perjungti
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
Į kitą sceną
Laiko juosta
Highlight Movie
Maker*
Scenų skalės keitimo
mygtukas
* „Highlight Movie Maker“ bus rodoma, kai filmo formatas yra AVCHD.
• Norėdami pasirinkti XAVC S arba AVCHD filmus, kuriuos norite
atkurti, redaguoti ar kopijuoti į kitus įrenginius, pasirinkite
[Image Quality/Size]  [ File Format].

LT
15
3 Pasirinkite vaizdą.
Grįžti į scenų
peržiūros
ekraną
Scenos
pavadinimas
Įrašo trukmė /
nuotraukų skaičius
Vaizdo tipo
perjungimo
mygtukas
Ankstesnis
Filmas
Kitas
Nuotrauka
Perjungti
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
Paskutinis atkurtas
vaizdas
 Atkūrimo operacijos
Garsumas
/
Ankstesnis / kitas
Naikinti
/
Greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį
Kontekstas
/
Leisti / pristabdyti
Sustabdyti
Leisti / pristabdyti skaidrių
demonstravimą
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
 Kaip pasirinkti filmo, kurį norite atkurti, redaguoti
ar kopijuoti į kitus įrenginius, formatą
2 veiksmu pasirinkite
[
HD Quality] arba [
LT
16
LCD monitoriaus viršuje, dešinėje, 
MP4].
Vaizdų peržiūra didesniu dydžiu
Vaizdo kameros jungimas prie TV
1
Sujunkite vaizdo kameros HDMI OUT ir TV HDMI IN
lizdus, naudodami HDMI kabelį (pridedamas).
Įrašymas / atkūrimas
Signalo kryptis
• Jei jūsų TV nėra HDMI jungties, sujunkite vaizdo kameros
daugiakontaktę jungtį ir TV vaizdo / garso įvesties jungtį
naudodami AV kabelį (parduodamas atskirai).
Įmontuoto projektoriaus naudojimas (HDR-PJ410/PJ440)
1 Paspauskite mygtuką PROJECTOR (32 psl.).
2 Pasirinkite [Image Shot on This Device].
LCD monitoriuje rodomo naudojimo
3 Vykdykite
vadovo nurodymus ir tada pasirinkite [Project].
Priartinimo svirtelė / PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS svirtelė*1
*1
*2
Sureguliuokite suprojektuoto vaizdo fokusavimą.
Naudokite priartinimo svirtelę perkelkite rodomą pasirinkimo rėmelį
ant suprojektuoto vaizdo, tada paspauskite mygtuką PHOTO.
Šiai operacijai atlikti taip pat galite naudoti kryptinį valdiklį.
LT
17
Vaizdų išsaugojimas
„PlayMemories Home™“ naudojimas
Ką galite nuveikti su „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ suteikia galimybę importuoti filmus
ir nuotraukas į kompiuterį ir naudoti juos įvairiais tikslais.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Importuokite vaizdus iš vaizdo kameros.
Jei naudojate „Windows“, galimos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų
peržiūra
kalendoriuje
Filmų
diskų
kūrimas
Vaizdų bendrinimas
per „PlayMemories
Online™“
Vaizdų įkėlimas
į tinklo tarnybas
 „PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami šį URL adresą.
www.sony.net/pm/
 Kompiuterio sistemos reikalavimai
Kompiuterio reikalavimus sužinosite apsilankę
toliau nurodytu URL adresu.
www.sony.net/pcenv/
LT
18
Išorinio laikmenos įrenginio
prijungimas
Kaip prijungti įrenginį
 Įrašymo įrenginys, kuriame nėra USB lizdo
Naudodami AV kabelį (parduodamas atskirai) prijunkite įrašymo
įrenginį prie vaizdo kameros daugiakontaktės jungties.
Vaizdų išsaugojimas
Signalo kryptis
 Į vaizdo kamerą įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
 Kintamosios srovės adapterį (pridedamas) prijunkite prie
vaizdo kameros.
 AV kabelį (parduodamas atskirai) prijunkite prie vaizdo kameros.
• Filmai nukopijuojami standartinės raiškos vaizdo kokybės formatu.
LT
19
„Wi-Fi“ funkcijos
naudojimas
(HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
„PlayMemories
Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Naujausios informacijos ir
išsamesnės informacijos apie
„PlayMemories Mobile“ funkcijas
rasite apsilankę toliau nurodytu
URL adresu.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „Google play“.
• Naudojant vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC),
reikalinga „Android 4.0“
arba naujesnė versija.
LT
20
 iOS
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „App Store“.
• Vienu palietimu valdomų funkcijų
(NFC) „iOS“ nėra.
Pastabos
• Galite neturėti galimybės
atsisiųsti „PlayMemories Mobile“
iš „Google play“ ar „App“
parduotuvės; tai priklauso
nuo šalies ar regiono.
Tokiu atveju suraskite programą
„PlayMemories Mobile“.
• Jei jau turite „PlayMemories
Mobile“ savo išmaniajame
telefone, atnaujinkite
programinės įrangos
versiją iki naujausios.
• Negarantuojama, kad čia
aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks
su visais išmaniaisiais telefonais
ir planšetiniais kompiuteriais.
• Vaizdo kameros „Wi-Fi“ funkcijos
negalima naudoti jungtis prie
viešojo belaidžio LAN.
• Norint naudoti vaizdo kameros
vienu palietimu valdomas
funkcijas (NFC) reikia išmaniojo
telefono arba planšetinio
kompiuterio, palaikančio
NFC funkciją.
• Ateityje tobulinant versijas
taikomosios programos valdymo
metodai ir ekranai gali būti be
įspėjimo keičiami.
MP4 filmų ir nuotraukų
perkėlimas į išmanųjį
telefoną
vaizdo kamerą
3 Prilieskite
prie išmaniojo telefono.
 Prisijungimas vienu
palietimu, naudojant
„Android“ su NFC
funkcija
1
kameroje atkurkite
2 Vaizdo
vaizdą, kurį norite nusiųsti
į išmanųjį telefoną.
• Galima perkelti tik MP4 filmus
ar nuotraukas.
• Atkūrimo 2 veiksmu pasirinkite
filmo formato perjungimo
mygtuką, kad pasirinktumėte
MP4 filmus, kai atkuriate filmus
(15 psl.).
Pastabos
Vaizdų išsaugojimas
Išmaniajame telefone
pasirinkite [Settings],
tada pasirinkite [More...]
ir patikrinkite, ar įjungtas
[NFC].
• Iš anksto atšaukite išmaniojo
telefono miego režimą arba
atrakinkite jo ekraną.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame
telefone ir vaizdo kameros
LCD monitoriuje rodoma
.
• Laikykite nejudindami vaizdo
kamerą ir išmanųjį telefoną
suglaustus, kol bus paleista
programa „PlayMemories
Mobile“ (1–2 sek.).
• Jei vaizdo kameros nepavyksta
su jungti su išmaniuoju telefonu
naudojant NFC, žr. „Sujungimas
nenaudojant NFC“ (21 psl.).
 Sujungimas
nenaudojant NFC
1
Paspauskite mygtuką
(View Images) ir
pasirinkite

[Wireless]  [ Function] 
[Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
vaizdo tipą.
LT
21
 Grįžkite į pradinį ekraną ir
paleiskite „PlayMemories
Mobile“.
norimą perkelti
2 Pasirinkite
vaizdą ir pažymėkite ,
tada pasirinkite

.
• Rodomi SSID ir slaptažodis,
o vaizdo kamera yra paruošta
prijungti prie išmaniojo telefono.
vaizdo kamerą
3 Prijunkite
prie išmaniojo telefono
ir perkelkite vaizdus.
Android
 Paleiskite „PlayMemories
Mobile“ ir pasirinkite vaizdo
kameroje SSID.
 Įveskite slaptažodį, kuris
rodomas vaizdo kameroje
(tai reikės atlikti tik pirmą
kartą).
Išmaniojo telefono
naudojimas kaip
belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginio
Galite įrašyti vaizdo kamera
naudodami išmanųjį telefoną
kaip belaidį nuotolinio valdymo
įrenginį.
„iPhone“ / „iPad“
 Pasirinkite [Settings] 
[Wi-Fi]  vaizdo kameroje
rodomą SSID.
 Įveskite slaptažodį, kuris
rodomas vaizdo kameroje
(tai reikės atlikti tik pirmą
kartą).
 Patikrinkite, ar vaizdo
kameroje rodomas SSID
yra pasirinktas.
LT
22
1
Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
telefone
2 Išmaniajame
atlikite veiksmus, nurodytus
3 veiksme „Sujungimas
nenaudojant NFC“ (21 psl.).
Kai naudojate NFC, įjunkite
vaizdo kameros įrašymo ekraną
ir sulieskite vaizdo kameros
žymę
su išmaniojo
telefono žyme
.
telefonu
3 Išmaniuoju
valdykite vaizdo kamerą.
Pastabos
• Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali
būti rodomi nesklandžiai; tai
priklauso nuo vietos elektros
trukdžių arba išmaniojo
telefono galimybių.
Jei yra belaidžio prieigos
taško WPS mygtukas
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Paspauskite norimo
užregistruoti prieigos
taško WPS mygtuką.
Filmų ir nuotraukų
išsaugojimas
kompiuteryje
naudojant „Wi-Fi“
1
Kompiuteryje įdiekite
specialią programinę įrangą
(reikia tik pirmą kartą).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Jei programinė įranga
kompiuteryje jau įdiegta,
atnaujinkite programinės
įrangos versiją iki naujausios.
Vaizdų išsaugojimas
Pirmiausia prijunkite kompiuterį
prie belaidžio prieigos taško
arba belaidžio plačiajuosčio
ryšio maršrutizatoriaus.
Kai žinote belaidžio
prieigos taško SSID
ir slaptažodį
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Pasirinkite prieigos tašką,
kurį norite užregistruoti,
įveskite slaptažodį ir
pasirinkite [Next].
vaizdo kamerą prie
2 Prijunkite
prieigos taško, kaip nurodyta
(reikia tik pirmą kartą).
Jei nepavyksta užregistruoti,
žr. prieigos taško naudojimo
instrukciją arba kreipkitės
į prieigos tašką nustačiusį asmenį.
kompiuteris neveikia,
3 Jei
įjunkite jį.
LT
23
siųsti vaizdus
4 Pradėkite
vaizdo kameros į kompiuterį.
 Paspauskite vaizdo kameros
mygtuką
(View Images).
 Pasirinkite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Vaizdai automatiškai
perkeliami į kompiuterį
ir jame išsaugomi.
• Perkeliami tik naujai įrašyti
vaizdai. Filmų ir daugelio
nuotraukų vienu metu
importavimas gali šiek
tiek užtrukti.
LT
24
Vaizdo kameros tinkinimas
Kaip naudoti
meniu
1
Pasirinkite
.
2 Pasirinkite kategoriją.
Vaizdo kameros tinkinimas
Rodomų kategorijų skaičius
priklauso nuo modelio.
norimą
3 Pasirinkite
meniu elementą.
Slinkite per meniu elementus
aukštyn ar žemyn.
• Pasirinkite
, kad
baigtumėte meniu nustatymą
arba kad grįžtumėte į ankstesnį
meniu ekraną.
LT
25
Kitos savybės
Atsargumo
priemonės
Kintamosios srovės adapteris
Venkite trumpojo jungimo prie
maitinimo elementų jungčių
neglausdami jokių metalinių objektų.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Vaidų atkūrimas kitais
įrenginiais
Gali nepavykti tinkamai atkurti vaizdo
kamera įrašytus vaizdus kitais
įrenginiais. Be to, gali nepavykti
tinkamai atkurti kitais įrenginiais
įrašytų vaizdų vaizdo kamera.
Įrašymas ir atkūrimas
• Venkite šiurkščių veiksmų,
LT
26
neardykite, nekeiskite įrenginio,
venkite fizinio poveikio, pvz., jo
netrankykite, nemėtykite ar ant
jo nelipkite. Itin atidžiai elkitės
su objektyvu.
• Kad būtų užtikrintas pastovus
atminties kortelės veikimas,
rekomenduojama kiekvieną pirmą
kartą naudojamą atminties kortelę
suformatuoti šia vaizdo kamera.
Formatuojant visi atminties
kortelėje esantys duomenys
ištrinami ir jų nebus galima atkurti.
Svarbius duomenis išsaugokite
kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę
dedate reikiama kryptimi. Jei
atminties kortelę dėsite naudodami
jėgą ne ta kryptimi, galite sugadinti
atminties kortelę, atminties kortelės
lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš pradėdami įrašyti patikrinkite,
ar veikia įrašymo funkcija, kad
įsitikintumėte, jog vaizdas ir
garsas tinkamai įrašomi.
• Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys gali
būti saugomas autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių
įstatymus.
• Nekompensuojama už įrašų turinį,
net jei įrašyti arba atkurti
nepavyksta dėl vaizdo kameros,
įrašomos laikmenos ir kt. trikčių.
• Vaizdo kamera nėra atspari
dulkėms ir vandeniui.
• Nesušlapinkite vaizdo kameros,
pvz., laikydami lietuje ar kur
pasiekia jūros purslai. Sušlapinus
vaizdo kamerą, ji gali sugesti.
Kartais tokių gedimų gali
nepavykti pašalinti.
• Nenukreipkite vaizdo kameros
į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Tai padarę galite sugadinti
vaizdo kamerą.
• Nenaudokite vaizdo kameros
netoli stiprių radijo bangų arba
spinduliuotės šaltinių. Tokiais
atvejais gali nepavykti vaizdo
kamera tinkamai įrašyti arba
atkurti vaizdų.
• Nenaudokite vaizdo kameros
smėlėtame paplūdimyje ar kitose
dulkėtose vietose. Tai padarę
galite sugadinti vaizdo kamerą.
• Jei dėl drėgmės susidarė
kondensatas, nenaudokite vaizdo
kameros, kol drėgmė neišgaruos.
• Netrankykite vaizdo kameros ir
nepurtykite. Taip padarius vaizdo
kamera gali veikti netinkamai arba
neįrašyti vaizdų. Be to, gali sugesti
įrašoma laikmena arba gali būti
sugadinti įrašyti duomenys.
LCD monitorius
LCD monitorius sukurtas naudojant
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau
nei 99,99 proc. pikselių. Tačiau LCD
monitoriuje galite nuolat matyti
mažų juodų ir (arba) ryškesnių
(baltos, raudonos, mėlynos arba
žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai
yra įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos
įrašymui.
Vaizdo kameros temperatūra
Jei naudojate vaizdo kamerą nuolat
ilgą laiką, vaizdo kamera įkaista.
Tai nėra gedimas.
Apsauga nuo perkaitimo
Laikinas belaidžio LAN
(„Wi-Fi“, NFC ir pan.)
išjungimas (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Prieš skrisdami lėktuvu galite
laikinai išjungti „Wi-Fi“ ryšio funkciją.
Pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Airplane Mode] 
[On].
Belaidis LAN (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą,
padarytą neteisėtai pasiekus į vaizdo
kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai jį
naudojant, jei vaizdo kamera būtų
pamesta arba pavogta.
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate
saugų belaidį LAN, kad
išvengtumėte įsilaužimų,
kenkėjiškų trečiųjų šalių prieigos
ir kitų pažeidžiamumų.
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus
naudojant belaidį LAN.
• Kilus saugos problemai dėl saugos
atsargumo priemonių nesilaikymo
arba dėl neišvengiamų aplinkybių
naudojant belaidį LAN, „Sony“
neprisiima atsakomybės dėl
nuostolių arba žalos.
Trikčių šalinimas
Kitos savybės
Atsižvelgiant į vaizdo kameros ir
maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti vaizdo
kamerą. Prieš nutraukiant maitinimą
arba panaikinant filmų įrašymo
galimybę, LCD monitoriuje bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju
nebandykite įjungti vaizdo kameros ir
palaukite, kol ji ir maitinimo elementai
atvės. Jei įjungsite vaizdo kamerą,
kol ji ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, vaizdo kamera
gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
Pastabos dėl saugos
naudojant belaidžio LAN
gaminius (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Iškilus vaizdo kameros naudojimo
problemų:
• Patikrinkite vaizdo kamerą pagal
pagalbos žinyno nurodymus
(6 psl.).
• Atjunkite nuo maitinimo šaltinio,
vėl maždaug po 1 min. įjunkite
maitinimą ir įjunkite vaizdo kamerą.
• Inicijuokite vaizdo kamerą.
Visi nustatymai, įskaitant laikrodžio
nustatymus, bus nustatyti iš naujo.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos „Sony“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
LT
27
Specifikacijos
Sistema
LT
28
Signalo formatas:
NTSC spalva, EIA standartai
(su 1080 60i suderinami modeliai)
PAL spalva, CCIR standartai
(su 1080 50i suderinami modeliai)
HD TV
Filmų įrašymo formatas:
XAVC S (XAVC S formatas)
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 tiesinis 2 kanalų
PCM (48 kHz 16bitų)
AVCHD (suderinama su AVCHD
formato 2.0 versija):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: „Dolby Digital“ 2 kanalų
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: „MPEG-4 AAC-LC“
2 kanalų
*1 Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Nuotraukų failų formatas:
Suderinamas su „DCF Ver.2.0“
Suderinamas su „Exif Ver.2.3“
Suderinamas su „MPF Baseline“
Įrašoma laikmena (filmas /
nuotraukos):
Vidinė atmintis
HDR-CX440/PJ440: 8 GB*2
AVCHD, nuotrauka
„Memory Stick Micro“ (Mark2)
laikmena
„microSD“ kortelė (4 klasės
arba spartesnė)
XAVC S
„microSDXC“ kortelė (10 klasės
arba spartesnė)
*2 Talpa, kuria gali naudotis
naudotojas, (apytiksliai)
7,76 GB
1 GB lygus 1 milijardui baitų,
kurio dalis naudojama sistemos
valdymui ir (arba) programų
failams. Galima panaikinti tik iš
anksto įdiegtą demonstracinį
filmą.
Vaizdo įrenginys:
3,1 mm (1/5.8 tipo) CMOS jutiklis
Įrašymo pikseliai (nuotrauka,
16:9):
maks. 9,2 megapiksel.
(4 032 × 2 272)*3
Bruto: apie 2 510 000 pikselių
Efektyvus (filmas, 16:9)*4:
apie 2 290 000 pikselių
Efektyvus (nuotraukas, 16:9):
apie 2 290 000 pikselių
Efektyvus (nuotraukas, 4:3):
apie 1 710 000 pikselių
Objektyvas:
„ZEISS Vario-Tessar“ objektyvas
30 k. (optinis)*4, 60 k. (aiškaus
vaizdo priartinimas filmuojant)*5,
350 k. (skaitmeninis)
F1.8–F4.0
Židinio nuotolis:
f=1,9–57,0 mm
Konvertavus į 35 mm fotoaparatą
Filmams*4: 26,8–804,0 mm
Nuotraukoms: 26,8–804,0 mm
Spalvos temperatūra: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Mažiausias apšvietimas:
6 lx (liuksai) (pagal numatytuosius
nustatymus užrakto greitis
1/30 sek. (su 1080 60i suderinami
modeliai) arba 1/25 sek.
(su 1080 50i suderinami modeliai)
3 lx (liuksai) ([Low Lux] nustatyta
kaip [On], užrakto greitis 1/30 sek.
(su 1080 60i suderinami modeliai)
arba 1/25 sek. (su 1080 50i
suderinami modeliai)
*3
Unikali „Sony BIONZ-X“ vaizdų
apdorojimo sistema suteikia
galimybę pasiekti nuotraukų
raišką, atitinkančią nurodytus
dydžius.
*4
[
SteadyShot] nustatyta kaip
[Standard] arba [Off].
*5
[
SteadyShot] nustatyta kaip
[Active].
Bendrieji duomenys
HDMI OUT lizdas: HDMI mikro jungtis
Lizdas PROJECTOR IN (HDR-PJ410/
PJ440): HDMI mikro jungtis
USB lizdas: A tipo (įmontuota USB)
USB jungtis skirta tik išvesčiai
(klientams Europoje).
Kelių kontaktų
Maitinimo reikalavimai: 3,6 V
nuolatinė srovė (maitinimo
elementų pakuotė), 5 V nuolatinė
srovė 1 500 mA (kintamosios
srovės adapteris)
USB įkrovimas: 5 V nuolatinė srovė,
800 mA
Vidutinės energijos sąnaudos:
Vaizdo kamerai įrašant naudojant
LCD monitorių įprastu ryškumu:
HDR-CX405/CX440: 2,1 W
HDR-PJ410/PJ440: 2,2 W
Darbinė temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
Matmenys (apytiksliai):
HDR-CX405/CX440:
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(pl. / aukšt. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(pl. / aukš. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis, įdėjus
pridedamą įkraunamų maitinimo
elementų pakuotę
LCD monitorius
Nuotrauka: 6,7 cm (2.7 tipo, kraštinių
santykis 16:9)
Bendras pikselių skaičius:
230 400 (960 × 240)
Projektorius (HDR-PJ410/PJ440)
Projektavimo tipas: DLP
Šviesos šaltinis: LED (R/G/B)
Fokusavimas: rankinis
Sklaidos atstumas: 0,5 m ar daugiau
Kontrasto santykis: 1 500:1
Raiška (išvestis): 640 × 360
Nepertraukiamo projektavimo laikas
(kai naudojama pridėta maitinimo
elementų pakuotė):
apytiksliai 1 val. 10 min.
Belaidis LAN (HDR-CX440/PJ410/
PJ440)
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS („Wi-Fi“
apsaugota sąranka) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum Type
3 Tag“
Kitos savybės
Įvesties / išvesties jungtys
HDR-PJ410/PJ440:
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(pl. / aukšt. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(pl. / aukš. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis, įdėjus
pridedamą įkraunamų maitinimo
elementų pakuotę
Svoris (apytiksliai)
HDR-CX405/CX440:
190 g, tik pagrindinis įrenginys
215 g su pridėta įkraunamų
maitinimo elementų pakuote
HDR-PJ410/PJ440:
210 g, tik pagrindinis įrenginys
235 g su pridėta įkraunamų
maitinimo elementų pakuote
LT
29
 Kintamosios srovės
adapteris AC-UUD11
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V
kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 11 W
Išvesties įtampa: 5,0 V nuolatinė
srovė, 1 500 mA
HDR-PJ410/PJ440
Įkrovimo laikas (min.)
Kintamosios srovės 155
adapteris
(pridedamas)
Kompiuteris
275
Įrašymo laikas (min.)
 Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė
NP-BX1
Naudojami maitinimo elementai:
ličio jonų maitinimo elementas
Maksimali įtampa: 4,2 V nuolatinė
srovė
Vardinė įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa:
4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti vaizdo kameros ir
jos priedų dizainą ir specifikacijas.
Apskaičiuotas krovimo,
įrašymo ir atkūrimo
laikas naudojant
maitinimo elementų
pakuotę
HDR-CX405/CX440
Įkrovimo laikas (min.)
Kintamosios srovės 155
adapteris
(pridedamas)
Kompiuteris
275
Įrašymo laikas (min.)
LT
30
Nepertraukiamas
115
Įprastas
55
Atkūrimo laikas (min.)
210
Nepertraukiamas
Įprastas
Atkūrimo laikas (min.)
110
55
210
• Krovimo laikas apskaičiuotas vaizdo
kamerą kraunant esant 25 °C
aplinkos temperatūrai ir
nenaudojant USB jungties kabelio.
• Įrašymo ir atkūrimo laikas
apskaičiuotas vaizdo kamerą
naudojant 25 °C temperatūroje.
• Įrašymo laikas apskaičiuotas filmus
įrašant su numatytaisiais
nustatymais ([
REC Mode]:
[High Quality
], [Dual Video
REC]: [On]).
• Įprastas įrašymo laikas reiškia laiką,
kai keletą kartų pradedamas ir
baigiamas įrašymas, perjungiamas
[Shooting Mode] ir priartinama.
 Prekių ženklai
• AVCHD, „AVCHD Progressive“,
AVCHD ir „AVCHD Progressive“
logotipai yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• XAVC S ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Memory Stick“ ir „
“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“
yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI High-
Kitos savybės
Definition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Microsoft“, „Windows“
ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
• „Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra
„Intel Corporation“ prekių ženklai
JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „microSDXC“ logotipas yra
SD-3C, LLC prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „iOS“ yra registruotasis
„Cisco Systems, Inc.“
prekės ženklas.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas,
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
Visi kiti šiame dokumente minimi
gaminių pavadinimai yra atitinkamų
įmonių prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Be to,
ženklai ™ ir ® šiame dokumente
kartais nenaudojami.
LT
31
Dalys ir valdikliai
Skliaustuose ( ) nurodytas
skaičius reiškia puslapio numerį.
 Priartinimo svirtelė (13, 14)
 PHOTO mygtukas (14)
 Ženklas N (21) (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
 Garsiakalbis
 Atminties kortelės lizdas (11)
 Atminties kortelės prieigos
lemputė (11)
 HDMI OUT lizdas (17)
 PROJECTOR IN lizdas
(HDR-PJ410/PJ440)
NFC: Near Field
Communication
 LENS COVER jungiklis (13, 14)
 Objektyvas (ZEISS objektyvas)
 Integruotas mikrofonas
 POWER/CHG (įkrovimo)
lemputė (9)
 START/STOP mygtukas (13)
 Peties dirželio kilpa
 Kelių kontaktų jungtis
LT
32
 PROJECTOR FOCUS svirtelė
(17) (HDR-PJ410/PJ440)
 Kryptinis valdiklis (10)

(View Images)
mygtukas (15)
 PROJECTOR mygtukas (17)
(HDR-PJ410/PJ440)
 LCD monitorius
 Projektoriaus objektyvas
(HDR-PJ410/PJ440)
Į šią jungtį jungti VMC-AVM1
adapterio kabelio
(parduodamas atskirai)
negalima. Negalite jungti
priedų į A/V nuotolinę jungtį.
 Laikymo dirželis
 Įmontuotas USB kabelis (8)
Kitos savybės
 Trikojo jungtis
 Maitinimo elementų
dangtelis (8)
 Maitinimo elemento
išstūmimo slankiklis
 Maitinimo elementų
pakuotė (8)
 Laikymo dirželio
užfiksavimas
LT
33
LT
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising