Sony | HDR-CX450 | Sony HDR-CX450 CX450 „Handycam®“ su „Exmor R™ CMOS“ jutikliu Naudojimo instrukcijos

4-585-631-11(1) (LT)
Skaitmeninė HD
vaizdo kamera
Darbo pradžia
Įrašymas / atkūrimas
Vaizdų išsaugojimas
Naudojimo vadovas
Pagalbos žinynas
(elektroninė instrukcija)
Vaizdo kameros tinkinimas
Kitos savybės
Pagalbos žinyne rasite išsamias
daugelio vaizdo kameros funkcijų
naudojimo instrukcijas.
http://rd1.sony.net/help/cam/1610/h_zz/
HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675
Perskaitykite
pirmiausia
SVARBIOS
SAUGOS
INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir jį
išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai nurodyti
įrenginio apatinėje dalyje. Įrašykite
serijos numerį toliau pateiktoje
vietoje. Nurodykite šiuos numerius,
jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis
į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr. HDR- __________________
Serijos nr. _________________________
Modelio nr. AC- ___________________
Serijos nr. _________________________
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro
arba elektros smūgio riziką:
1) saugokite įrenginį nuo
lietaus ir drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite
skysčio pripildytų indų,
pvz., vazų.
Saugokite maitinimo
elementus nuo labai
aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
LT
2
IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
PAVOJUS – KAD BŪTŲ
IŠVENGTA UGNIES
ARBA ELEKTROS
SMŪGIO
PAVOJŲ, VISADA
VADOVAUKITĖS
ŠIOMIS
INSTRUKCIJOMIS.
•
•
•
•
•
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie
vandens.
• Valykite tik sausa pašluoste.
• Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
• Nemontuokite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
• Paisykite poliarizuoto arba įžeminto
tipo kištuko saugos reikalavimų.
Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis
už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi
du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo
kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, pasitarkite su
elektriku dėl pasenusio lizdo
keitimo.
• Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir
išėjimo iš aparato vietoje), kad ant
jo nebūtų vaikštoma arba kad jis
nebūtų prispaustas.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
• Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su aparatu parduodamo
staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Naudodami
staliuką su ratukais būkite atsargūs,
kad judinamas su ant jo uždėtu
įrenginiu neapvirstų ir
nesužeistumėte.
• Žaibuojant arba jei ilgą laiką
nenaudojate įrenginio, jį atjunkite.
• Dėl bet kokių remonto darbų
kreipkitės į kvalifikuotus techninės
priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo
laidas arba kištukas, į įrenginį
pateko skysčio arba įkrito objektų,
įrenginys pateko į lietų arba
sudrėko, įprastai neveikia arba
nukrito.
• Jei kištukas netelpa į maitinimo
lizdą, naudokite kištuko adapterį.
DĖMESIO
 Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti,
užsidegti arba galima patirti cheminį
nudegimą. Atsižvelkite į toliau
pateiktus perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite
ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir
saugokite, kad jokie metaliniai
daiktai neliestų maitinimo elementų
jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba
saulėkaitoje stovinčiame
automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų
pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Išmeskite panaudotą maitinimo
elementų pakuotę laikydamiesi
instrukcijų.
LT
3
 Kintamosios srovės
adapteris
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio siauroje vietoje, pvz.,
tarp sienos ir baldų.
Kintamosios srovės adapterį
prijunkite prie artimiausio sieninio
lizdo. Jei įvyko įrenginio gedimas,
nedelsdami atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo sieninio lizdo.
Net jei vaizdo kamera išjungta,
kintamosios srovės šaltinio
maitinimas vis tiek tiekiamas,
kol kamera prijungta prie sieninio
lizdo naudojant kintamosios
srovės adapterį.
Dėl per stipraus iš ausinių sklindančio
garso galima apkursti.
Informacija klientams
Europoje
 Pastaba klientams iš šalių,
kuriose taikomos ES
direktyvos
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio
atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Belgium“, „Bijkantoor van Sony
Europe Limited“, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
LT
4
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Daugiau informacijos
žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
 Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas,
iš naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Atlikus testus nustatyta, kad šis
gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m
jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali paveikti įrenginio vaizdą ir
garsą.
 Išeikvotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir
maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos apie
kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
LT
5
Šiame vadove aprašyti
fotoaparatai, palaikantys
1080 60i ir 1080 50i formatus.
Jei norite sužinoti, ar vaizdo
kamera palaiko 1080 60i, ar
1080 50i formatą, jos apačioje
ieškokite toliau nurodytų ženklų.
Jei įrenginys palaiko 1080 60i,
bus pažymėta taip: 60i.
Jei įrenginys palaiko 1080 50i,
bus pažymėta taip: 50i.
Daugiau
informacijos apie
vaizdo kamerą
(Pagalbos žinynas)
Pagalbos žinynas yra internetinis
vadovas. Jame rasite daugelio vaizdo
kameros funkcijų išsamias naudojimo
instrukcijas.
Prisijunkite prie „Sony“
pagalbos puslapio.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1610/h_zz/
Turinys
Perskaitykite pirmiausia ............ 2
Daugiau informacijos apie
vaizdo kamerą
(Pagalbos žinynas) .............. 6
Darbo pradžia .............. 7
Pridėti elementai ........................7
Maitinimo elementų
pakuotės įkrovimas ............. 8
Maitinimo įjungimas ................10
Vaizdo kameros naudojimas,
kai ji prijungta prie sieninio
maitinimo lizdo ....................11
Atminties kortelės įdėjimas ..... 12
Įrašymas /
atkūrimas ................... 14
Įrašymas ....................................14
Atkūrimas ..................................16
Vaizdų peržiūra didesniu
dydžiu ..................................18
Vaizdų išsaugojimas ...20
Vaizdų importavimas
į kompiuterį ........................ 20
Vaizdų išsaugojimas
išoriniame laikmenos
įrenginyje ............................. 21
„Wi-Fi“ funkcijos
naudojimas ........................ 22
Vaizdo kameros
tinkinimas .................. 27
Kaip naudoti meniu .................27
Pagalbos žinyne rasite daugiau
informacijos, pvz., šių funkcijų
aprašus.
• Fotofilmo fiksavimas
• „Highlight Movie Maker“
• Tiesioginis transliavimas
• Kelių kamerų valdymas
LT
6
Kitos savybės ............. 28
Atsargumo priemonės ........... 28
Specifikacijos ........................... 30
Dalys ir valdikliai ...................... 34
Darbo pradžia
Pridėti elementai
Skliaustuose ( ) nurodyti skaičiai
reiškia kiekį.
• Vaizdo kamera (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
Darbo pradžia
Kintamosios srovės adapterio forma
skiriasi, atsižvelgiant į šalį / regioną.
• USB jungties kabelis (1)
USB jungties kabelis skirtas naudoti
tik su vaizdo kamera. Naudokite šį
kabelį, kai įmontuotas vaizdo
kameros USB kabelis yra per
trumpas.
• HDMI kabelis (1)
• Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FV50 (1)
• Naudojimo instrukcija
(šis vadovas) (1)
LT
7
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1
Uždarydami vaizdo kameros LCD monitorių ją
išjunkite, tada įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotė
2 Atjunkite įmontuotą USB kabelį.
kintamosios srovės adapterį ir vaizdo kamerą
3 Sujunkite
naudodami USB jungties kabelį ir prijunkite
kintamosios srovės adapterį prie sieninio elektros lizdo.
USB jungties
kabelis
Įmontuotas
USB kabelis
LT
8
Kintamosios
srovės adapteris
Sieninis elektros
lizdas
• POWER/CHG (įkrovimo) lemputė įsižiebia geltonai.
• Kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai įkrauta, POWER/CHG
(įkrovimo) lemputė išsijungia. Atjunkite USB jungties kabelį nuo
vaizdo kameros.
• Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi, atsižvelgiant į šalį /
regioną.
• Prieš išimdami maitinimo elementų pakuotę išjunkite vaizdo kamerą.
 Maitinimo elementų įkrovimas naudojant
kompiuterį
Išjunkite vaizdo kamerą ir prijunkite ją prie veikiančio kompiuterio per
įmontuotą USB kabelį.
Darbo pradžia
LT
9
Maitinimo įjungimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD monitorių ir įjunkite
maitinimą.
LCD monitoriuje pateikiamas instrukcijas
2 Vykdydami
pasirinkite kalbą, geografinę vietovę, Daylight
Savings arba Summer Time, datos formatą ir datą
bei laiką.
Palieskite LCD monitoriaus mygtuką.
• Norėdami pereiti į kitą puslapį palieskite [Next].
• Norėdami išjungti maitinimą, uždarykite LCD monitorių.
• Norėdami dar kartą nustatyti laiką ir datą pasirinkite

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (Jei vaizdo
kameros nenaudojote keletą mėnesių)
• Norėdami išjungti veikimo garsą, pasirinkite
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
LT
10
Vaizdo kameros naudojimas, kai ji
prijungta prie sieninio maitinimo lizdo
1
Į vaizdo kamerą įdėkite maitinimo elementų
pakuotę (8 psl.).
• Prieš įdėdami įsitikinkite, kad maitinimo elementų pakuotė įkrauta.
Darbo pradžia
kintamosios srovės adapterį ir vaizdo
2 Sujunkite
kamerą naudodami USB jungties kabelį ir prijunkite
kintamosios srovės adapterį prie sieninio elektros
lizdo.
USB jungties
kabelis
Įmontuotas
USB kabelis
Kintamosios srovės
adapteris
Sieninis elektros
lizdas
• Maitinimo elementų energija gali būti eikvojama netgi vaizdo
kamerą prijungus prie sieninio maitinimo lizdo.
Patarimai
• Jei norite naudoti vaizdo kamerą be maitinimo elementų pakuotės,
reikia kintamosios srovės adapterio AC-L200 (parduodamas atskirai),
kad galėtumėte naudoti maitinimą iš sieninio maitinimo lizdo.
• Vaizdo kamerai maitinimą galima tiekti iš USB įrenginio, pvz.,
kompiuterio. (Maitinimo tiekimas per USB)
Kai gaminys prijungtas prie USB įrenginio, suderinamo su 500 mA
maitinimo tiekimo standartu, galima naudoti tik atkūrimo funkcijas.
LT
11
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite dangtelį ir stumkite atminties kortelę, kol
ji užsifiksuos.
„microSD“ atminties kortelė
Užrašo
pusė
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena
Kontaktas
• Įdėjus naują atminties kortelę rodomas ekranas [Preparing image
database file. Please wait.]. Palaukite, kol ekranas bus uždarytas.
• Atminties kortelę dėkite tiesiai tinkama kryptimik, kad vaizdo kamera
ją atpažintų.
• Norėdami pasirinkti atminties kortelę kaip įrašymo laikmeną, pasirinkite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675)
• Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite dangtelį ir vieną kartą
lengvai ją stumtelėkite.
 Atminties kortelių, kurias galima naudoti kameroje,
tipai
Pasirinkite atminties kortelę, kurią naudosite vaizdo kameroje, pagal
toliau pateiktą lentelę.
Atminties kortelė
LT
XAVC S

(Tik „Mark 2“)
–
„microSD“ atminties kortelė
*1
–
„microSDHC“ atminties kortelė

*1
*2
„microSDXC“ atminties kortelė
*1
*2
*1
12
AVCHD
„Memory Stick Micro™“ (M2)
laikmena
SD 4 spartos klasė:
arba spartesnė
*2
Visus šiuos reikalavimus atitinkančios atminties kortelės
– Talpa – 4 GB arba daugiau
– SD 10 spartos klasė:
arba spartesnė
Pastabos
Darbo pradžia
• Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus
padalyti į 4 GB dydžio failus.
Atkuriant padalytus failus vaizdo kamera, jie bus atkuriami
nepertraukiamai.
Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant „PlayMemories
Home“.
• Negarantuojame, kad visos atminties kortelės veiks tinkamai.
Dėl atminties kortelių, kurias pagamino ne „Sony“, suderinamumo
teiraukitės kortelių gamintojų.
• SDXC atminties kortelėse įrašytų filmų negalima importuoti arba atkurti
kompiuteriuose ar AV įrenginiuose, kurie prijungti prie šio gaminio
kameros per USB mikrokabelį, tačiau nepalaiko failų sistemos „exFAT(*)“.
Prieš prijungdami įrangą, įsitikinkite, kad ji palaiko sistemą „exFAT“. Jei
prijungta įranga nepalaiko sistemos „exFAT“ ir parodomas pranešimas,
kuriuo esate raginami formatuoti, neformatuokite laikmenos. Prarasite
visus išsaugotus duomenis.
* „exFAT“ yra failų sistema, naudojama SDXC atminties kortelėse.
LT
13
Įrašymas / atkūrimas
Įrašymas
Filmų įrašymas
1
Norėdami pradėti įrašyti, atidarykite LCD monitorių ir
paspauskite START/STOP.
Priartinimo svirtelė
• Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite START/STOP.
• Filmuodami galite įrašyti nuotraukas paspausdami PHOTO
(dvigubas fiksavimas).
• Pagal numatytuosius nustatymus filmai vienu metu įrašomi AVCHD ir
MP4 formatais („Dual Video REC“). MP4 formatu įrašytus filmus lengva
atkurti išmaniajame telefone, įkelti į tinklą ar į žiniatinklį. Taip pat galite
išjungti ([Off]) dvigubo įrašymo režimą pasirinkdami

[Image Quality/Size]  [Dual Video REC].
• LCD monitoriuje esantys elementai neberodomi, jei vaizdo kameros
nenaudojate keletą sekundžių. Kad elementai vėl būtų parodyti,
palieskite bet kurią LCD monitoriaus vietą, išskyrus mygtukus.
• Fotografavimo režimu galite iš karto peržiūrėti laikmenos įrašymo laiką
LCD monitoriuje.
• Norėdami pakeisti įrašomo filmo kokybę, pasirinkite

[Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Galima keisti įrašymo formatą pasirenkant
 [Image Quality/
Size]  [ File Format].
LT
14
 Filmų įrašymas naudojant efektyviausią šio gaminio
„SteadyShot“ funkciją („Intelligent Active“)
Galite įrašyti filmą naudodami efektyviausią šio gaminio „SteadyShot“
funkciją.
Pasirinkite
 [Camera/Mic]  [
Camera Settings] 
[
SteadyShot]  [Intelligent Active].
Fotografavimas
Atidarykite LCD monitorių ir pasirinkite [MODE] 
(Photo).
Įrašymas / atkūrimas
1
tiek paspauskite PHOTO, kad sureguliuotumėte
2 Šiek
židinį, tada nuspauskite iki galo.
Priartinimo svirtelė
• Tinkamai sureguliavus židinį LCD monitoriuje rodomas AE/AF
fiksavimo indikatorius.
LT
15
Atkūrimas
1
Norėdami įjungti atkūrimo režimą, atidarykite LCD
monitorių ir paspauskite vaizdo kameros mygtuką
(View Images).
/ , kad norimą sceną perkeltumėte
2 Pasirinkite
į vidurį ir tada pasirinkite paveikslėlyje () apvestą
dalį.
Filmo
formato
perjungimo
mygtukas*1
(HD / MP4)
Scenos
Į MENU ekraną
Scenos
pavadinimas
Į ankstesnę
sceną
Perjungimas
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
*1
*2
Į kitą sceną
Laiko juosta
Highlight Movie
Maker*2
Scenų skalės keitimo
mygtukas
Rodoma piktograma priklauso nuo [ File Format] nustatymo.
„Highlight Movie Maker“ bus rodoma, kai filmo formatas yra AVCHD.
• Norėdami pasirinkti XAVC S arba AVCHD filmus, kuriuos norite
atkurti, redaguoti ar kopijuoti į kitus įrenginius, pasirinkite

[Image Quality/Size]  [ File Format].
• Norėdami pasirinkti filmo, kurį norite leisti, redaguoti ar kopijuoti
į kitus įrenginius, formatą (HD / MP4), pasirinkite mygtuką
„Switch Movie Format“ viršutiniame dešiniajame LCD monitoriaus
kampe  [
AVCHD] arba [
MP4].
LT
16
3 Pasirinkite vaizdą.
Grįžimas į scenų
peržiūros
ekraną
Įrašo trukmė /
nuotraukų skaičius
Vaizdo tipo
perjungimo
mygtukas
Scenos
pavadinimas
Ankstesnis
Filmas
Kitas
Nuotrauka
Įrašymas / atkūrimas
Perjungimas
į filmavimo /
fotografavimo
režimą
Paskutinis atkurtas
vaizdas
 Atkūrimo operacijos
Garsumas
/
Ankstesnis / kitas
Naikinti
/
Greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį
Kontekstas
/
Leisti / pristabdyti
Sustabdyti
Leisti / pristabdyti skaidrių
demonstravimą
Veiksmo kadrų vaizdo
įrašas
Veiksmo intervalo
reguliavimas
LT
17
Vaizdų peržiūra didesniu dydžiu
Vaizdo kameros jungimas prie TV
1
Sujunkite vaizdo kameros HDMI OUT ir TV HDMI IN
lizdus, naudodami HDMI kabelį (pridedamas).
Signalo kryptis
• Jei jūsų TV nėra HDMI jungties, sujunkite vaizdo kameros kelių
jungčių USB jungtį arba USB mikrojungtį ir TV vaizdo / garso įvesties
jungtį naudodami AV kabelį (parduodamas atskirai).
2 Nustatykite TV įvestį HDMI IN.
3 Atkurkite vaizdus vaizdo kameroje.
Įmontuoto projektoriaus naudojimas (HDR-PJ675)
1 Paspauskite mygtuką PROJECTOR (34 psl.).
2 Pasirinkite [Image Shot on This Device].
LT
18
LCD monitoriuje rodomo naudojimo
3 Vykdykite
vadovo nurodymus ir tada pasirinkite [Project].
Priartinimo svirtelė / PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS svirtelė*1
*1
Sureguliuokite suprojektuoto vaizdo fokusavimą.
Naudodami priartinimo svirtelę perkelkite rodomą pasirinkimo
rėmelį ant suprojektuoto vaizdo, tada paspauskite mygtuką PHOTO.
Įrašymas / atkūrimas
*2
LT
19
Vaizdų išsaugojimas
Vaizdų importavimas į kompiuterį
Ką galite padaryti naudodami „PlayMemories Home™“
„PlayMemories Home“ suteikia galimybę importuoti filmus
ir nuotraukas į kompiuterį ir naudoti juos įvairiais tikslais.
• Prieš naudodami atnaujinkite „PlayMemories Home“ į naujausią
versiją.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Importuokite vaizdus iš vaizdo kameros.
Jei naudojate „Windows“, galimos ir toliau
nurodytos funkcijos.
Vaizdų bendrinimas
per „PlayMemories
Online™“
Vaizdų peržiūra Filmų diskų Vaizdų įkėlimas
kūrimas
į tinklo tarnybas
kalendoriuje
 „PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami šį URL adresą.
http://www.sony.net/pm/
 Kompiuterio sistemos reikalavimai
Kompiuterio reikalavimus sužinosite apsilankę
toliau nurodytu URL adresu.
http://www.sony.net/pcenv/
LT
20
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
laikmenos įrenginyje
Kaip prijungti įrenginį
 Įrašymo įrenginys, kuriame nėra USB lizdo
AV kabeliu (parduodamas atskirai) prijunkite įrašymo įrenginį prie
vaizdo kameros kelių jungčių USB jungties arba USB mikrojungties.
Vaizdų išsaugojimas
 Į vaizdo kamerą įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
 Kintamosios srovės adapterį (pridedamas) prijunkite prie vaizdo
kameros.
 AV kabelį (parduodamas atskirai) prijunkite prie vaizdo kameros.
• Apie vaizdų išsaugojimą taip pat skaitykite įrašymo įrenginio naudojimo
vadove.
• Filmai nukopijuojami standartinės raiškos vaizdo kokybės formatu.
Signalo kryptis
 USB išorinis standusis diskas
Naudodami VMC-UAM2 USB adapterio kabelį (parduodamas atskirai)
prijunkite išorinį laikmenos įrenginį prie vaizdo kameros kelių jungčių
USB jungties arba USB mikrojungties.
 Į vaizdo kamerą įdėkite maitinimo elementų pakuotę.
 Kintamosios srovės adapterį (pridedamas) prijunkite prie vaizdo
kameros.
 Išorinę laikmeną prijunkite prie vaizdo kameros.
• Filmai nukopijuojami didelės raiškos vaizdo kokybės formatu (HD).
LT
Signalo kryptis
21
„Wi-Fi“ funkcijos
naudojimas
„PlayMemories
Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Naujausios informacijos ir
išsamesnės informacijos apie
„PlayMemories Mobile“ funkcijas
rasite apsilankę toliau nurodytu
URL adresu.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „Google play“.
• Naudojant vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC),
reikalinga „Android 4.0“ arba
naujesnė versija.
LT
22
 iOS
Įdiekite „PlayMemories Mobile“
iš „App Store“.
• Vienu palietimu valdomų funkcijų
(NFC) „iOS“ nėra.
Pastabos
• Galite neturėti galimybės
atsisiųsti „PlayMemories Mobile“
iš „Google play“ ar „App“
parduotuvės; tai priklauso nuo
šalies ar regiono. Tokiu atveju
suraskite programą
„PlayMemories Mobile“.
• Jei jau turite „PlayMemories
Mobile” savo išmaniajame
telefone, atnaujinkite
programinės įrangos versiją iki
naujausios.
• Negarantuojama, kad čia
aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su
visais išmaniaisiais telefonais ir
planšetiniais kompiuteriais.
• Vaizdo kameros „Wi-Fi“ funkcijos
negalima naudoti jungtis prie
viešojo belaidžio LAN.
• Norint naudoti vaizdo kameros
vienu palietimu valdomas
funkcijas (NFC) reikia išmaniojo
telefono arba planšetinio
kompiuterio, palaikančio NFC
funkciją.
• Ateityje tobulinant versijas
taikomosios programos valdymo
metodai ir ekranai gali būti be
įspėjimo keičiami.
MP4 filmų ir nuotraukų
perkėlimas į išmanųjį
telefoną
vaizdo kamerą prie
3 Prilieskite
išmaniojo telefono.
 Prisijungimas vienu
palietimu, naudojant
„Android“ su NFC
funkcija
1
kameroje atkurkite
2 Vaizdo
vaizdą, kurį norite nusiųsti
į išmanųjį telefoną.
• Galima perkelti tik MP4 filmus
ar nuotraukas.
• Atkūrimo 2 veiksmu pasirinkite
filmo formato perjungimo
mygtuką, kad pasirinktumėte
MP4 filmus, kai atkuriate filmus
(16 psl.).
Pastabos
Vaizdų išsaugojimas
Išmaniajame telefone
pasirinkite [Settings], tada
pasirinkite [More...] ir
patikrinkite, ar įjungtas
[NFC].
• Iš anksto atšaukite išmaniojo
telefono miego režimą arba
atrakinkite jo ekraną.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame
telefone ir vaizdo kameros LCD
monitoriuje rodoma
.
• Laikykite nejudindami vaizdo
kamerą ir išmanųjį telefoną
suglaustus, kol bus paleista
programa „PlayMemories
Mobile“ (1–2 sek.).
• Jei vaizdo kameros nepavyksta su
jungti su išmaniuoju telefonu per
NFC, žr. „Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
naudojant QR kodą“ (23 psl.).
 Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“
tinklo naudojant
QR kodą
1
Paspauskite mygtuką
(Peržiūrėti vaizdus), tada
pasirinkite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
vaizdo tipas.
LT
23
norimą perkelti
2 Pasirinkite
vaizdą ir pažymėkite , tada
pasirinkite

• Rodomas QR kodas, SSID ir
.
[OK]. (Jei pasirodo
5 Pasirinkite
pranešimas, dar kartą
pasirinkite [OK].)
slaptažodis.
„PlayMemories
3 Paleiskite
Mobile“.
telefonu
6 Išmaniuoju
nuskaitykite vaizdo kameros
LCD ekrane rodomą
QR kodą.
Android
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Kai bus parodyta [Connect
with the camera?], pasirinkite
[Connect].
[Scan QR Code of
4 Pasirinkite
the Camera] „PlayMemories
Mobile“ ekrane.
„iPhone“ / „iPad“
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis ir
įdiekite profilį (nustatymo
informaciją).
LT
24
 Pradžios ekrane pasirinkite
[Settings]  [Wi-Fi].
 Pasirinkite vaizdo kameros
SSID.
• Jei vaizdo kameros negalima
prijungti prie išmaniojo telefono
per NFC ar nuskaitant QR kodą,
prijunkite ją naudodami SSID ir
slaptažodį.
Daugiau išsamios informacijos
ieškokite žinyne.
Išmaniojo telefono
naudojimas kaip
belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginio
1
 Grįžkite į pradžios ekraną ir
paleiskite „PlayMemories
Mobile“.
Vaizdų išsaugojimas
Galite įrašyti vaizdo kamera
naudodami išmanųjį telefoną
kaip belaidį nuotolinio valdymo
įrenginį.
Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
telefone atlikite
2 Išmaniajame
veiksmus, nurodytus
6 veiksme „Vaizdo kameros
prijungimas prie „Wi-Fi“
tinklo naudojant QR kodą“
(23 psl.).
• Nuskaičius QR kodą ir sėkmingai
užmezgus ryšį, išmaniajame
telefone bus užregistruotas
vaizdo kameros SSID (DIRECTxxxx) ir slaptažodis. Norint kitą
kartą prijungti vaizdo kamerą prie
išmaniojo telefono per „Wi-Fi“,
tereikės pasirinkti išmaniajame
telefone užregistruotą vaizdo
kameros SSID.
Kai naudojate NFC, įjunkite vaizdo
kameros įrašymo ekraną ir
sulieskite vaizdo kameros
žymę
su išmaniojo
telefono žyme
.
telefonu
3 Išmaniuoju
valdykite vaizdo kamerą.
Pastabos
• Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai gali
būti rodomi nesklandžiai; tai
priklauso nuo vietos elektros
trukdžių arba išmaniojo telefono
galimybių.
LT
25
Filmų ir nuotraukų
išsaugojimas kompiuteryje naudojant „Wi-Fi“
Pirmiausia prijunkite kompiuterį
prie belaidžio prieigos taško
arba belaidžio plačiajuosčio ryšio
maršrutizatoriaus.
1
Kompiuteryje įdiekite
specialią programinę įrangą
(reikia tik pirmą kartą).
Kai žinote belaidžio
prieigos taško SSID ir
slaptažodį
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Pasirinkite prieigos tašką,
kurį norite užregistruoti,
įveskite slaptažodį ir
pasirinkite [Next].
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Jei programinė įranga
kompiuteryje jau įdiegta,
atnaujinkite programinės
įrangos versiją iki naujausios.
vizdo kamerą prie
2 Priejunkite
prieigos taško, kaip nurodyta
(reikia tik pirmą kartą).
Jei nepavyksta užregistruoti,
žr. prieigos taško naudojimo
instrukciją arba kreipkitės į
prieigos tašką nustačiusį asmenį.
Jei yra belaidžio prieigos
taško WPS mygtukas
 Vaizdo kameroje pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Paspauskite norimo
užregistruoti prieigos taško
WPS mygtuką.
LT
26
kompiuteris neveikia,
3 Jei
įjunkite jį.
siųsti vaizdus
4 Pradėkite
vaizdo kameros į kompiuterį.
 Paspauskite vaizdo
kameros mygtuką
(View Images).
 Pasirinkite

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Vaizdai automatiškai
perkeliami į kompiuterį ir jame
išsaugomi.
• Perkeliami tik naujai įrašyti
vaizdai. Filmų ir daugelio
nuotraukų vienu metu
importavimas gali šiek tiek
užtrukti.
Vaizdo kameros tinkinimas
Kaip naudoti
meniu
1
Pasirinkite
.
2 Pasirinkite kategoriją.
Vaizdo kameros tinkinimas
Rodomų kategorijų skaičius
priklauso nuo modelio.
norimą
3 Pasirinkite
meniu elementą.
Slinkite per meniu elementus
aukštyn ar žemyn.
• Pasirinkite
, kad
baigtumėte meniu nustatymą
arba kad grįžtumėte į ankstesnį
meniu ekraną.
LT
27
Kitos savybės
Atsargumo
priemonės
Kintamosios srovės adapteris
Venkite trumpojo jungimo prie
maitinimo elementų jungčių
neglausdami jokių metalinių objektų.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Vaidų atkūrimas kitais
įrenginiais
Gali nepavykti tinkamai atkurti vaizdo
kamera įrašytus vaizdus kitais
įrenginiais. Be to, gali nepavykti
tinkamai atkurti kitais įrenginiais
įrašytų vaizdų vaizdo kamera.
Įrašymas ir atkūrimas
• Venkite šiurkščių veiksmų,
LT
28
neardykite, nekeiskite įrenginio,
venkite fizinio poveikio, pvz., jo
netrankykite, nemėtykite ar ant jo
nelipkite. Itin atidžiai elkitės su
objektyvu.
• Kad atminties kortelė veiktų
stabiliai, rekomenduojama
kiekvieną pirmą kartą naudojamą
atminties kortelę suformatuoti
šia vaizdo kamera. Formatuojant
atminties kortelę, bus ištrinti visi
joje esantys duomenys ir jų nebus
galima atkurti. Svarbius duomenis
išsaugokite kompiuteryje ar kitame
įrenginyje.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę
dedate reikiama kryptimi. Jei
atminties kortelę dėsite naudodami
jėgą ne ta kryptimi, galite sugadinti
atminties kortelę, atminties kortelės
lizdą ar vaizdo duomenis.
• Prieš pradėdami įrašyti patikrinkite,
ar veikia įrašymo funkcija, kad
įsitikintumėte, jog vaizdas ir garsas
tinkamai įrašomi.
• Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys gali
būti saugomas autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių
įstatymus.
• Nekompensuojama už įrašų turinį,
net jei įrašyti arba atkurti
nepavyksta dėl vaizdo kameros,
įrašomos laikmenos ir kt. trikčių.
• Vaizdo kamera nėra atspari
dulkėms ir vandeniui.
• Nesu6lapinkite vaizdo kameros,
pvz., laikydami lietuje ar kur
pasiekia jūros purslai. Sušlapinus
vaizdo kamerą, ji gali sugesti.
Kartais tokių gedimų gali nepavykti
pašalinti.
• Nenukreipkite vaizdo kameros į
saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Tai padarę galite sugadinti vaizdo
kamerą.
• Nenaudokite vaizdo kameros netoli
stiprių radijo bangų arba
spinduliuotės šaltinių. Tokiais
atvejais gali nepavykti vaizdo
kamera tinkamai įrašyti arba atkurti
vaizdų.
• Nenaudokite vaizdo kameros
smėlėtame paplūdimyje ar kitose
dulkėtose vietose. Tai padarę galite
sugadinti vaizdo kamerą.
• Jei dėl drėgmės susidarė
kondensatas, nenaudokite vaizdo
kameros, kol drėgmė neišgaruos.
• Netrankykite vaizdo kameros ir
nepurtykite. Taip padarius vaizdo
kamera gali veikti netinkamai arba
neįrašyti vaizdų. Be to, gali sugesti
įrašoma laikmena arba gali būti
sugadinti įrašyti duomenys.
LCD monitorius
LCD monitorius sukurtas naudojant
didelio tikslumo technologijas, todėl
efektyviai panaudojama daugiau nei
99,99 proc. pikselių. Tačiau LCD
monitoriuje galite nuolat matyti mažų
juodų ir (arba) ryškesnių (baltos,
raudonos, mėlynos arba žalios
spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra
įprastas gamybos metu atsiradęs
reiškinys ir neturi jokios įtakos
įrašymui.
Vaizdo kameros temperatūra
• Svarbu nustatyti saugos nustatymus
Vaizdo kamera ir maitinimo elementų
pakuotė veikdamos įšyla. Tai nėra
gedimas.
• Kilus saugos problemai dėl saugos
Apsauga nuo perkaitimo
Laikinas belaidžio LAN
(„Wi-Fi“, NFC ir pan.)
išjungimas
Prieš skrisdami lėktuvu galite laikinai
išjungti „Wi-Fi“ ryšio funkciją.
Pasirinkite
 [Wireless] 
[
Setting]  [Airplane Mode] 
[On].
atsargumo priemonių nesilaikymo
arba dėl neišvengiamų aplinkybių
naudojant belaidį LAN, „Sony“
neprisiima atsakomybės dėl
nuostolių arba žalos.
Trikčių šalinimas
Iškilus vaizdo kameros
naudojimo problemų:
• Patikrinkite vaizdo kamerą pagal
pagalbos žinyno nurodymus
(6 psl.).
• Atjunkite nuo maitinimo šaltinio,
vėl maždaug po 1 min. įjunkite
maitinimą ir įjunkite vaizdo kamerą.
• Inicijuokite vaizdo kamerą.
Visi nustatymai, įskaitant laikrodžio
nusttaymus, bus nustatyti iš naujo.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos „Sony“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Kitos savybės
Atsižvelgiant į vaizdo kameros ir
maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti vaizdo
kamerą. Prieš nutraukiant maitinimą
arba panaikinant filmų įrašymo
galimybę, LCD monitoriuje bus
pateiktas pranešimas. Tokiu atveju
nebandykite įjungti vaizdo kameros ir
palaukite, kol ji ir maitinimo elementai
atvės. Jei įjungsite vaizdo kamerą,
kol ji ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, vaizdo kamera
gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
naudojant belaidį LAN.
Belaidis LAN
Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą,
padarytą neteisėtai pasiekus į vaizdo
kamerą įkeltą turinį arba neteisėtai jį
naudojant, jei vaizdo kamera būtų
pamesta arba pavogta.
Pastabos dėl saugos
naudojant belaidžio LAN
gaminius
• Būtinai įsitikinkite, kad naudojate
saugų belaidį LAN, kad
išvengtumėte įsilaužimų, kenkėjiškų
trečiųjų šalių prieigos ir kitų
pažeidžiamumų.
LT
29
Specifikacijos
Sistema
Signalo formatas:
NTSC spalva, EIA standartai
(su 1080 60i suderinami modeliai)
PAL spalva, CCIR standartai
(su 1080 50i suderinami modeliai)
HD TV
Filmų įrašymo formatas:
XAVC S (XAVC S formatas):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 tiesinis 2 kanalų
PCM (48 kHz 16bitų)
AVCHD (suderinama su AVCHD
formato 2.0 versija):
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: Dolby Digital 2 kan. /
5.1 kan. Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Vaizdas: MPEG-4 AVC/H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
Nuotraukų failų formatas:
Suderinamas su „DCF Ver.2.0“
Suderinamas su „Exif Ver.2.3“
Suderinamas su „MPF Baseline“
Įrašoma laikmena (filmas /
nuotraukos):
Vidinė atmintis:
32 GB (HDR-CX485 / HDR-CX675 /
HDR-PJ675)*2
8 GB (HDR-CX455)*2
XAVC S (filmas):
„microSDHC“ atminties kortelė
(10 klasės arba spartesnė)
„microSDXC“ atminties kortelė
(10 klasės arba spartesnė)
AVCHD, nuotrauka:
„Memory Stick Micro“ (Mark2)
laikmena
„microSD“ kortelė (4 klasės arba
spartesnė)
LT
30
*2
Talpa, kuria gali naudotis
naudotojas, (apytiksliai):
31,2 GB (HDR-CX485 /
HDR-CX675 / HDR-PJ675)
7,76 GB (HDR-CX455)
1 GB lygus 1 milijardui baitų,
kurio dalis naudojama sistemos
valdymui ir (arba) programų
failams. Galima panaikinti tik iš
anksto įdiegtą demonstracinį
filmą.
Vaizdo įrenginys:
3,1 mm (1/5.8 tipo) CMOS jutiklis
Įrašymo pikseliai (nuotrauka,
16:9):
maks. 9,2 megapiksel.
(4 032 × 2 272)*3
Bruto: apie 2 510 000 pikselių
Efektyvus (filmas, 16:9)*4:
apie 2 290 000 pikselių
Efektyvus (nuotraukas, 16:9):
apie 2 290 000 pikselių
Efektyvūs (nuotrauka, 4:3):
apie 1 710 000 pikselių
Objektyvas:
HDR-CX450 / CX455 / CX485:
Objektyvas „ZEISS Vario-Tessar“
30 k. (optinis)*4, 60 k. (aiškaus
vaizdo priartinimas filmuojant)*5,
350 k. (skaitmeninis)
Filtro diametras: 37 mm
F1.8–F4.0
Židinio nuotolis:
f = 1,9–57,0 mm
Konvertavus į 35 mm fotoaparatą
Filmams*4:
f = 26,8–804,0 mm (16:9)
Nuotraukoms:
f = 26,8–804,0 mm (16:9)
HDR-CX625 / CX675 / PJ675:
G objektyvas
30 k. (optinis)*4, 60 k. (aiškaus
vaizdo priartinimas filmuojant)*5,
350 k. (skaitmeninis)
Filtro diametras: 46 mm
F1.8–F4.0
Židinio nuotolis:
f = 1,9–57,0 mm
Konvertavus į 35 mm fotoaparatą
Įvesties / išvesties jungtys
HDMI OUT lizdas: HDMI mikrojungtis
Lizdas PROJECTOR IN (HDR-PJ675):
HDMI mikrojungtis
MIC įvesties lizdas: Erdvinio garso
mini lizdas (3,5 mm)
Ausinių lizdas: Erdvinio garso mini
lizdas (3,5 mm)
USB lizdas: A tipo (įmontuota USB)
Kelių jungčių USB jungties / USB
mikrojungties kontaktas*6
*6
Galima naudoti USB mikrokabeliais
jungiamus įrenginius.
USB jungtis skirta tik išvesčiai
(klientams Europoje).
LCD monitorius
Nuotrauka: 7,5 cm (3.0 tipo, kraštinių
santykis 16:9)
Bendras pikselių skaičius:
460 800 (960 × 480)
Projektorius (HDR-PJ675)
Projektoriaus tipas: DLP
Šviesos šaltinis: LED (R/G/B)
Fokusavimas: rankinis
Sklaidos atstumas: 0,5m ar daugiau
Kontrasto santykis: 1 500:1
Raiška (išvestis): 640 × 360
Nepertraukiamo projektavimo laikas
(kai naudojama pridėta maitinimo
elementų pakuotė):
apie 1 val. 35 min.
Belaidis LAN
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai: WEP /
WPA-PSK / WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WPS („Wi-Fi“
apsaugota sąranka) / rankinis
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
NFC: suderinama su „NFC Forum Type
3 Tag“
Kitos savybės
Filmams*4:
f = 26,8–804,0 mm (16:9)
Nuotraukoms:
f = 26,8–804,0 mm (16:9)
Spalvos temperatūra: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Mažiausias apšvietimas:
6 lx (liuksai) (pagal numatytuosius
nustatymus užrakto greitis
1/30 sek. (su 1080 60i suderinami
modeliai) arba 1/25 sek.
(su 1080 50i suderinami
modeliai))
3 lx (liuksai) ([Low Lux] nustatyta
kaip [On], užrakto greitis 1/30 sek.
(su 1080 60i suderinami modeliai)
arba 1/25 sek. (su 1080 50i
suderinami modeliai))
*3
Unikali „Sony BIONZ-X“ vaizdų
apdorojimo sistema suteikia
galimybę pasiekti nuotraukų
raišką, atitinkančią nurodytus
dydžius.
*4
[
SteadyShot] nustatyta kaip
[Standard] arba [Off].
*5
[
SteadyShot] nustatyta kaip
[Active].
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai: 7,4 V
nuolatinė srovė (maitinimo
elementų pakuotė), 5 V 1 500 mA
nuolatinė srovė (kintamosios
srovės adapteris), 8,4 V nuolatinė
srovė (DC IN lizdas)
USB įkrovimas: 5 V nuolatinė srovė,
1 500 mA
Vidutinės energijos sąnaudos:
Kai įrašoma vaizdo kamera
naudojant LCD monitorių įprastu
ryškumu:
2,5 W (HDR-CX625 / CX675 /
PJ675)
2,4 W (HDR-CX450 / CX455 /
CX485)
Darbinė temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra:
nuo –20 °C iki +60 °C
LT
31
Matmenys (apytiksliai):
HDR-CX450 / CX455 / CX485:
57,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm
(pl. / aukšt. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis
57,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm
(pl. / aukš. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis, įdėjus
pridedamą įkraunamų maitinimo
elementų pakuotę
HDR-CX625/CX675:
57,5 mm × 66,0 mm × 121,0 mm
(pl. / aukšt. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis
57,5 mm × 66,0 mm × 130,5 mm
(pl. / aukš. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis, prijungus
pridedamą įkraunamų maitinimo
elementų pakuotę
HDR-PJ675:
61,5 mm × 66,0 mm × 121,0 mm
(pl. / aukšt. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis
61,5 mm × 66,0 mm × 130,5 mm
(pl. / aukš. / gyl.), įskaitant
išsikišusias dalis, prijungus
pridedamą įkraunamų maitinimo
elementų pakuotę
Svoris (apytiksl.):
HDR-CX450 / CX455 / CX485:
195 g (tik pagrindinis įrenginys)
250 g su pridėta įkraunamų
maitinimo elementų pakuote
HDR-CX625/CX675:
305 g, tik pagrindinis įrenginys
360 g su pridėta įkraunamų
maitinimo elementų pakuote
HDR-PJ675:
325 g, tik pagrindinis įrenginys
380 g su pridėta įkraunamų
maitinimo elementų pakuote
 Kintamosios srovės
adapteris AC-UUD12
LT
32
Maitinimo reikalavimai: 100–240 V
kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 11 W
Išvesties įtampa: 5,0 V, 1 500 mA
nuolatinė srovė
 Įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė
NP-FV50
Maksimali išvesties įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 6,8 V nuolatinė
srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 8,4 V
nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 2,1 A
Talpa
Įprasta: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Mažiausia: 6,6 Wh (980 mAh)
Tipas: ličio jonų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti vaizdo kameros ir
jos priedų dizainą ir specifikacijas.
Apskaičiuotas įkrovimo,
įrašymo ir atkūrimo
laikas naudojant
maitinimo elementų
pakuotę
Įkrovimo laikas (min.)
Kintamosios srovės
165
adapteris (pridedamas)
Kompiuteris
305
Įrašymo laikas (min.)
Nepertraukiama
Įprastas
Atkūrimo laikas (min.)
*1
*2
150*1
155*2
75
240
HDR-CX625 / CX675 / PJ675
HDR-CX450 / CX455 / CX485
• Išmatuota įkrovimo trukmė atitinka
visiškai iškrautos maitinimo
elementų pakuotės įkrovimą iki
maksimalios talpos esant 25 °C
patalpos temperatūrai.
• Įrašymo ir atkūrimo laikas
apskaičiuotas vaizdo kamerą
naudojant 25 °C temperatūroje.
• Įrašymo laikas apskaičiuotas filmus
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“
įrašant su numatytaisiais nustatymais
([
REC Mode]: [High Quality
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Įprastas įrašymo laikas reiškia laiką,
kai keletą kartų pradedamas ir
baigiamas įrašymas, perjungiamas
[Shooting Mode] ir priartinama.
prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „Facebook“ ir f logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
• QR kodas yra DENSO WAVE
INCORPORATED registruotasis
prekės ženklas.
Visi kiti šiame dokumente minimi
gaminių pavadinimai yra atitinkamų
įmonių prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Be to,
ženklai ™ ir ® šiame dokumente
kartais nenaudojami.
 Prekių ženklai
• AVCHD, „AVCHD Progressive“, AVCHD
Kitos savybės
ir „AVCHD Progressive“ logotipai yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• XAVC S ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Memory Stick“ ir
yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“ yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• „Microsoft“, „Windows“
ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra
„Intel Corporation“ prekių ženklai
JAV ir (arba) kitose šalyse.
• microSDXC logotipas yra SD+3C,
LLC prekės ženklas.
• „Android“, „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas, „Wi+Fi
PROTECTED SET+UP“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
 GNU GPL / LGPL
taikomoji programinė
įranga
Šiame gaminyje yra programinė
įranga, kuriai taikoma toliau nurodyta
GPL licencija (toliau vadinama GPL)
arba LGPL licencija (toliau vadinama
LGPL).
Tai reiškia, kad turite teisę pasiekti,
modifikuoti ir platinti šios
programinės įrangos pirminį
programos tekstą pagal pateiktos
GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Pirminis programos tekstas
pateikiamas svetainėje.
Norėdami atsisiųsti, naudokitės toliau
pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prašytume nesikreipti į mus dėl
pirminio programos teksto turinio.
Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos
vidinėje šio gaminio atmintyje.
Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp
šio gaminio ir kompiuterio bei
perskaitykite aplanke PMHOME >
LICENSE esančius failus.
LT
33
Dalys ir valdikliai
HDR-CX625 / CX675 /
PJ675
 N ženklas (23)
NFC: Near Field
Communication
 Objektyvas (G objektyvas)
 Integruotas mikrofonas
Skliaustuose ( ) nurodytas
skaičius reiškia puslapio numerį.
 Priartinimo svirtelė (14, 15)
 PHOTO mygtukas (15)
 Kelių sąsajų jungtis
LT
34
Jei reikia daugiau informacijos
apie priedus, kuriuos galima
prijungti prie kelių sąsajų
jungties, apsilankykite savo
šalies „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją
ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai
veiks.
Jei naudojate priedų jungtį
(parduodama atskirai),
galite naudoti ir priedus,
suderinamus su
„Active Interface Shoe“.
Kad nesugadintumėte
įrenginio, nenaudokite
parduotuvėje įsigytos
blykstės su aukštos įtampos
sinchronizavimo kontaktais
ar atvirkštiniu poliariškumu.
 PROJECTOR FOCUS
svirtelė (18) (HDR-PJ675)
 LCD monitorius / jutiklinis
skydelis
 Projektoriaus objektyvas
(HDR-PJ675)

(View Images)
mygtukas (16)
  (ON/STANDBY) mygtukas

(My Voice Canceling)
mygtukas
Susilpnina asmens, įrašančio
filmą, balsą.
 PROJECTOR mygtukas (18)
(HDR-PJ675)
 Garsiakalbis

(mikrofono) lizdas
(PLUG IN POWER)
  (ausinių) lizdas
 Atminties kortelės prieigos
lemputė (12)
 Atminties kortelės lizdas (12)
 HDMI OUT lizdas
 PROJECTOR IN lizdas (18)
(HDR-PJ675)
 Trikojo jungtis
Prijunkite trikojį (parduodamas
atskirai): varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm).
Atsižvelgiant į trikojo specifikacijas, šio gaminio gali nepavykti
pritvirtinti reikiama kryptimi.
 BATT (maitinimo elemento)
išstūmimo slankiklis
HDR-CX450 / CX455 /
CX485
Skliaustuose ( ) nurodytas
skaičius reiškia puslapio numerį.
Kitos savybės
 POWER/CHG (įkrovimo)
lemputė (8)
 START/STOP mygtukas (14)
 Maitinimo elementų
pakuotė (8)
 DC IN lizdas
 Peties diržo kilpa
 Laikymo dirželis
 Įmontuotas USB kabelis (8)
 Kelių jungčių / USB
mikrojungties lizdas
Suderinama su įrenginiais,
kuriuose yra „Micro USB“
lizdas.
Prie šios jungties negalima
jungti VMC-AVM1 adapterio
kabelio (parduodamas atskirai).
Negalima jungti priedų į A/V
nuotolinę jungtį.
 Priartinimo svirtelė (14, 15)
 PHOTO mygtukas (15)
 Ženklas N (23)
NFC: Near Field
Communication
 Objektyvas (objektyvas
„ZEISS Vario-Tessar“)
 Įmontuotas mikrofonas
 LCD monitorius / jutiklinis
skydelis
LT
35
 Maitinimo elementų
pakuotė (8)
 DC IN lizdas
 Peties diržo kilpa
 Kelių jungčių USB jungtis /
USB mikrojungtis

(View Images)
mygtukas (16)
  (ON/STANDBY) mygtukas

(My Voice Canceling)
mygtukas
Susilpnina asmens, įrašančio
filmą, balsą.
 Garsiakalbis

(mikrofono) lizdas
(PLUG IN POWER)
  (ausinių) lizdas
 Atminties kortelės prieigos
lemputė (12)
 Atminties kortelės lizdas (12)
 HDMI OUT lizdas
Suderinama su įrenginiais,
kuriuose yra „Micro USB“
lizdas.
Prie šios jungties negalima
jungti VMC-AVM1 adapterio
kabelio (parduodamas atskirai).
Negalima jungti priedų į A/V
nuotolinę jungtį.
 Laikymo dirželis
 Įmontuotas USB kabelis (8)
 Trikojo jungtis
Prijunkite trikojį (parduodamas
atskirai): varžtas neturi būti
ilgesnis nei 5,5 mm.
Atsižvelgiant į trikojo
specifikacijas, šio gaminio gali
nepavykti pritvirtinti reikiama
kryptimi.
 BATT (maitinimo elemento)
išstūmimo slankiklis
Laikymo dirželio
užfiksavimas
LT
36
 POWER/CHG (įkrovimo)
lemputė (8)
 START/STOP mygtukas (14)
LT
Papildomos informacijos apie gaminį ir
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus
galima rasti pagalbos klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
© „Sony Corporation“, 2016 m.
Download PDF

advertising